FURMANSKI PRAZNIK 2010

POSTOJNA
Ste æe sliπali za tovornike, furmane, za Martina Krpana,... Preæivite

nedeljo, 4. julija 2010
od jutra do polnoËi na

Program 9.30

19. FURMANSKEM PRAZNIKU pri POSTOJNSKI JAMI
• jahanje konj in voænja z zapravljivËki, vse do veËera pokanje z biËi ob zvokih narodnih in
furmanskih viæ harmonikaπev

PLO©»AD PRED POSTOJNSKO JAMO 10.30 in 13.30 • nastop Otroške folklorne skupine Bohinj, Bohinjska Bistrica 12.30 • nastop Folklorne skupine Torbarji, Postojna 13.00 in 15.00

• pustolovπËina z ZMAJ»KOM JAMIJEM v Postojnski jami

PLO©»AD NA OSREDNJEM TRGU 13.00 − 15.30 • nastop ansambla Nanoπki spev 14.00 • nastop KD ©avrini in anka ©avrinke, GraËišËe 9.00 PARK POSTOJNSKE JAME • prikaz obrtnikov in prek 40 starih obrti in drugih dejavnosti - kovaË, sedlar, kolar, pletar, sodar, lonËar, rezbar, kisarka, predica; ovËarstvo, æganjekuha, Ëebelarstvo, izdelava narodnih noπ, Ëipkarstvo, Ëevljarstvo, slamnikarstvo ... (do 19.00), • predstavitev starodobnih vozil, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Postojna • tekmovanje æupanov iz Brkinov, s Krasa, Notranjske in zamejstva v kuhanju furmanskega golaæa • predtekmovanje v diatoniËni harmoniki, za pokal Postojnske jame, Zlata harmonika, LjubeËna 2010 • predstavitev æganjekuhe in πilce krepkega za pokuπino • kovanje konja • razglasitev rezultatov tekmovanja županov v kuhanju furmanskega golaža • nastop ©portno kinoloπkega druπtva Postojna, predstavitev programa Agility • SPREVOD FURMANOV S KONJI, VOZOVI, TOVORI TER DRUGIH, z Notranjske, Dolenjske, Gorenjske, s Krasa, ©tajerske, Primorske, Brkinov ... po taktu Postojnske godbe 1808 in mažoretk KD Franc Æiberna Povir, s parkirišËa pred PC Primorka, po Cesti na Kremenco, Cankarjevi in Vojkovi ulici, po Ljubljanski in Titovi cesti, mimo hotela Kras, po Jamski cesti na osrednje prizorišËe - park Postojnske jame • predstavitev najzanimivejπih voz s tovori in furmanov -

10.00 11.00 in 14.30 11.30 in 14.00 13.00 13.30 15.00

16.00 16.30

Erazmov viteπki turnir, Predjama 2010. • prikaz turške vojske Društva Lovrenc in vabil na Festival vojaške zgodovine v Pivki. 16.35 • nastop KET©D Alojzij MihelËiË Harije, Brštulin banda Harije • razglasitev najbolj izvirnega voza s tovorom in furmana ter podelitev nagrad 17.00 • humoristiËno razvedrilni program − animacija gostov ter družabne igre, voditelja

• pozdrav Erazma Predjamskega s spremljevalko in povabilo na

Andrej Hofer in Ana TavËar

Andrej Hofer in Ana TavËar

18.30 do 24.00

• nastop otroškega animatorja Borisa Kononenka, Mladi maj • nastop glasbene skupine PRIFARSKI MUZIKANTI,

Nuša Derenda, Drago Mislej − Mef Sergej Ferrari − ©tos teater VENERA, plesna glasba in obilo zabave ...

Dragi gostje, lahko boste poskusili razliËne furmanske golaæe, ki jih bodo pripravljali æupani, klobase, prπut najlepπe prasice, kraËo s hrenom po krpanovo, furmansko prato, kontrabantskega piπËanca, furmansko pojedino, ... Letošnja novost je, da se boste lahko popeljali s FURMANOM na FURMANSKI PRAZNIK in svojega konjiËka parkirali že v centru mesta !

Soorganizatorji:
Pokrovitelji:

Pridite med FURMANE v Postojno!

VSTOPNINE NI!
TURISTIČNA ZVEZA BRKINI KRAS NOTRANJSKA

PrisrËno vabljeni!
TuristiËno druπtvo Postojna

Glavni pokrovitelj:

www.slovenia.info
Izdalo in založilo: TuristiËno društvo Postojna - Zamisel o Furmanskem prazniku: SreËko ©ajn - Vsebinski koncept in besedilo: prof. dr. Janez Bogataj - Voditelja osrednjega dela prireditve in razvedrilnega programa: Andrej Hofer in Ana TavËar - Program prireditve: Komisija za prireditve, TD Postojna - Sprevod furmanov: Peter ©tefin - Gostinska ponudba: Janez Posega - Starodobna vozila: Leopold Frank Program Agility: ©KD Postojna, Ivan Smrdelj - Obrtniška ponudba: Dino BorjanËiË, - Koordinator prometa in parkiranja: Norman Muha - Znak prireditve: Franc Golob Oblikovanje vabila in plakata: SreËko ©ajn - Uredila: Marica GombaË - Tisk: »ukGraf, Postojna, 2010, 1.000 izvodov.

www.turisticna-zveza.si

POLETNE KULTURNE PRIREDITVE V POSTOJNI 1976 - 2010

priložnost! TURISTI»NO DRU©TVO POSTOJNA - Poletne kulturne prireditve v Postojni 1976 - 2010 Vse obiskovalce Furmanskega praznika vabimo, da si ogledajo Postojnsko jamo. Na dan prireditve bo veljal 50 odstotni popust pri nakupu vstopnice za ogled te svetovne znamenitosti!
Posebna

V primeru deæja bo prireditev v nedeljo, 11. julija 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful