You are on page 1of 4

30@08@2006

izfr]

ek-v/;{kk]
egkjk”V~ dksLVy >ksu eWustesaV
vWFkkWjhVht]
rFkk iz/kku lfpo]
i;kZoj.k foHkkx] egkjk”V~ ‘kklu]
uohu iz’kkldh; Hkou]
ea=ky;k leksj]
eqacbZ & 32

fo”k; & fu;ksthr jsol vkojs


izdYikyk LFkkfud
yksdkaP;k vlysY;k rhoz
fojks/kkckcr---

egksn;k]

ek>s ernkjla?kkrhy fu;ksthr jsol vkojs canj


izdYikps dke vkWDVkscj 2006 iklwu lq: gks.kkj vlY;kps
fooh/k o`Rri=kae/kwu izfl/n >kY;kus ;k ifjljkrhy
LFkkfud turse/;s ;k izdYikps fojks/kkr rhoz izfrdzh;k
meVyh vkgs- ;kckcr LFkkfud fo/kkulHkk lnL; Eg.kwu
vusdkauh ek>h HksV ?ksowu l/;k eqacbZ canj o ts-,u-
ih-Vh- canj ;k lkj[kh egRokph vkarjjk”V~h; canjs ;k
ftYg;kar o ftYgktoG vlrkuk rlsp ts-,u-ih-Vh- yodjp
R;kaps canjkpk vk.k[kh ,d foLrkj dj.kkj vlY;kus ;k
fu;ksthr jsol&vkojs canjkph vko’;Drk ulY;kps lkaxwu
R;kauh R;kapk rhcz Lo:ikpk fojks/k ek>sdMs O;Dr
dssyk vkgs-
--2--

--2--
fu;ksthr jsol vkojs izdYikph i;kZoj.k fo”k;d
lquko.kh lqekjs 2 o”kkZaiwohZ >kyh gksrh- R;kuarj
yxsp ;k izdYikckcr dks.krkgh fu.kZ; u gksrk vkrk 2
o”kkZauarj rhp lquko.kh xzkg; /k:u ;k izdYikyk ekU;rk
ns.ks ;ksX; okVr ukgh- dkj.k ;k nksu o”kkZP;k
dkyko/khr ;k izdYi O;oLFkkiukus izdYikph fu;ksthr tkxk
cnywu@ok<owu izdYi eWaxzqOgt vlysY;k tkxsr
dj.;kps Bjfoys vkgs- ;k izdYikP;k ,dw.k
tkxsiSdh lqekjs 90 a@- tkxse/;s
eWaxzqOgtph Qkj eksBh eksBh >kMs
vkgsr o ;k >kMkaph ;k fu;ksthr canj
izdYiklkBh dRry >kY;kl [kkMhfdukjh
olysY;k xkokauk o ukxjh oLR;kauk
leqnzkP;k ik.;kpk o iqjkpk xaHkhj /kksdk
laHkorks- vkiY;k izkf/kdj.kkP;k fn- 01@08@2006
jksth >kysY;k cSBdhr lnj izdYikyk ijokuxh ns.;kpk
fu.kZ; >kY;kps letrs-
vki.kkl LFkkfud yksdizfruh/kh ;k ukR;kus dGowu
bPNhrks dh lnj izdYikyk LFkkfud yksdkapk fojks/k
vlwu ;k izdYikeqGs LFkfud yksdkaP;k miftohdsps eq[;
lk/ku eklsekjh O;oLkk; u”V gks.kkj vlY;kus LFkkfud
yksdkauh Hkkjrkps ekuuh; jk”V~irh o ek-
iariz/kku ;kapsdMs rdzkjh dsysY;k vkgsr vls letrs-
--3--

--3--
rlsp ek-eqacbZ mPPk U;k;ky;kus ^
ckWaEcs ,uOgksjesaV vWD’ku xzqi * us
nk[kys dsysY;k tufgr;kfpdk dz-
3246@2004 e/;s fnukad 06@10@2005
jksth fnysY;k vkns’kkuqlkj eWaxzqOgt
ouLirh vlysY;k {ks=kr dks.kR;kgh izdYikyk
50 ehVj ifj?k{ks=kr ijokuxh ns.;kar ;sow
u;s- vls vlrkukgh lnj daiuhus egkjk”V~ dksLVy >ksu
eWustesaV vWFkkWjhVhtP;k lferhph fn’kkHkwy d:u
udk’ks r;kj dsys vlwu rsFks ijokuxh feGfo.;kpk iz;Ru lq:
dsyk vkgs- ;kckcr vki.k izR;{kkr lnj izdYikP;k tkxsl
HksV nsowu ‘gkfu’kk djkoh o rn~uarjp izdYikyk ekU;rk
ns.;kpk fopkj djkok gh fouarh-
;k izdYikckcr LFkkfud yksdkaP;k
Hkkouk rhoz vlY;kus LFkkfud yksdkaps
larkikpk mnzsd >kY;kl ifjljkrhy dk;nk o
lqO;oLFksl /kksdk iksgksp.;kph ‘kD;rk
vlY;kus ;k izdj.kh vki.k Rojhr dk;Zokgh d:u
vki.k dsysY;k dk;Zokghckcr eyk voxr djkos
gh fouarh-

vkiyk Lusgkadhr]

e/kqdj Bkdwj
vkenkj