P. 1
Conflictele

Conflictele

|Views: 35|Likes:
Published by Andrei Busmachiu

More info:

Published by: Andrei Busmachiu on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Conflictele în management

Nina Globa

Subiecte în discu ie
‡ Interpretarea conflictului ‡ Tipuri de conflicte ‡ Cauzele conflictelor ‡ Consecin e ale conflictelor ‡ Metode de solu ionare

. tendin e condi ionate de diferen a punctelor de vedere.Defini ii Sub conflict se subîn elege confruntarea tendin elor de caracter opus în psihica unei persoane sau în rela iile cu oamenii. pozi iilor sau intereselor. în uniunile lor formale sau neformale.

ideilor pe care oamenii se str duie s o rezolve cu ajutorul convingerii sau ac iunilor pe fonul de manifestare a emo iilor. + Cauza = . valorilor.Defini ii Conflictul este o confruntare a pozi iilor. p rerilor. Dezvoltarea sau apari ia conflictului are loc dup schema: Situa ia Conflictual Conflict.

ce pot fi persoane concrete sau grupuri. Fiecare parte face tot posibilul ca s fie acceptat punctul ei de vedere i o împiedic pe cealalt parte ca s ob in acela i lucru. armoniei dintre dou sau mai multe p r i. .Defini ii Conflictul este lipsa în elegerii.

politice.) . interne ± nivelul individual. 2. rasiale. clici etc. la ele se refer conflictul intrapersonal.Tipuri de conflicte I. interna ionale (implicând na iuni sau chiar blocuri etc. externe ± conflicte sociale interpersonale: ± ± ± ± interpersonale între persoan i grup. ÎN FUNC IE DE ARIA SOCIAL CONFLICTELE SUNT: 1.). între grupuri: etnice.

Tipuri de conflicte II. DIN PUNCT DE VEDERE A NIVELURILOR ORGANIZA IONALE SE CLASIFIC ÎN: ± orizontale ± verticale ± mixte .

Tipuri de conflicte DUP CARACTER POT FI: ±Obiective ±Subiective ÎN DEPENDEN ± DE CONSECIN E: constructive (cu consecin e func ionale) ± distructive (cu consecin e disfunc ionale) .

circula ia zvonurilor Cauzele conflictelor .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Repartizarea resurselor limitate Interdependen a sarcinilor Diversitatea scopurilor Deosebiri între opinii i valori Deosebiri în maniera de comportare i caracter ‡ Diferen e între nivelul de studii i experien a de via ‡ Comunic rile ineficiente.

Alte cauze ‡ insatisfac ia. recompensarea insuficient ‡ condi ii nesatisf c toare de munc ‡ neajunsuri în organizarea muncii ‡ necorespunderea drepturilor i obliga iunilor ‡ nereglementarea strict a sarcinilor ‡ un regim incomod de lucru ‡ neajunsuri în tehnologie ‡ structuri organiza ionale care genereaz conflicte . lipsa motiva iei.

. ‡ concedierea nelegitim a subalternilor.Alte cauze Ac iuni incorecte ale conduc torului: ‡ arogan a. lips de tact ‡ neîndeplinirea promisiunilor ‡ netolerarea criticii ‡ limitarea drepturilor subalternilor ‡ abuz de putere ‡ netransparen . ascunderea informa iei ‡ provocarea conflictelor între subalterni.

Ac iuni incorecte ale conduc torului: ‡ utilizarea incorect a stimul rilor i pedepselor ‡ stabilirea unor salarii neadecvate ‡ critic neîntemeiat ‡ conduc torul are o atitudine negativ fa de autoritatea subalternilor ‡ lipsa informa iei ‡ incompatibilitate Alte cauze .

‡ P r ile implicate vor fi mai mult predispuse spre colaborare. dar nu spre antagonism în situa iile viitoare .Consecin e func ionale ‡ Problema poate fi solu ionat pe o cale convenabil pentru toate p r ile implicate ‡ Aceasta va reduce sau va înl tura neajunsurile în înf ptuirea deciziilor ca: ura. nedreptatea etc.

în timpul înf ptuirii deciziilor. ce ar putea s apar mai târziu.Consecin e func ionale ‡ Conflictul poate s mic oreze probabilitatea dezvolt rii sindromului gândirii colective i a supunerii ‡ Consecin a precedent duce la îmbun t irea calit ii procesului de luare a deciziei. membrii grupului pot s depisteze unele probleme. . deoarece apar mai multe alternative i criterii de evaluare ‡ Prin intermediul conflictului.

Consecin e disfunc ionale ‡ Insatisfac ia. o stare sufleteasc afectat . Formarea concep iei. Un devotament puternic pentru grupul s u i o concuren neproductiv cu grupul adversar din organiza ie. c de cealalt parte sunt ³du mani´ i scopurile lor sunt negative. Un grad mic de colaborare în viitor. cre terea fluctua iei cadrelor i mic orarea productivit ii. ‡ ‡ ‡ .

‡ Deplasarea accentului prin acordarea unei importan e mai mari "biruin ei" în conflict. decât rezolv rii problemei. ‡ Cre terea du m niei între p r ile conflictuante. Dispari ia interrela iilor i comunic rii.Consecin e disfunc ionale ‡ Îndep rtarea grupurilor unul de altul. .

Dispari ia conflictului . Incidentul ± o ac iune ca provoac o în sprire a contradic iilor 3.Etapele conflictelor 1. încordare. neîn elegeri 2. care se manifest prin: disconfort. Situa ia conflictuant . Criza 4.

Maxim Cel mai mare foc din lume poate fi stins dac i se toarn o can cu ap la momentul potrivit .

Metode interpersonale de solu ionare a conflictelor ‡ Evitare ‡ Atenuare ‡ For are ‡ Compromis ‡ Rezolvarea problemei ‡ Ocolire ‡ Adaptare ‡ Concuren ‡ Cooperare temporar ‡ Colaborare .

Rezultatul discu iei nu este important pentru Dvs. 3. 2. Limita timpului. 4. Lipsa puterii .Evitare . Atmosfer exploziv .Ocolire ‡ Persoana se str duie s nu participe la conflict ‡ Nu particip la discu ii care ar putea provoca un conflict E eficient în caz de: 1.

sus inerea "mut " a propunerilor Se recomand când: ‡ Interlocutorul posed o putere mai mare ‡ Problema nu prezint interes pentru Dv-str ‡ Spera i c în viitor interlocutorul va aprecia pozi ia Dv-str ‡ Dori i s p stra i rela ii umane bune cu interlocutorul .Acomodare Acomodarea la interlocutor.

‡ Lipsa de timp. ‡ Exist necesitatea de a p stra rela iile. .Aplanare Persoana se str duie s diminueze semnele unui conflict Se recomand : ‡ Atmosfera nu e favorabil solu ion rii conflictului.

For are .Concuren Realizarea scopului cu orice pre Se recomand : ‡ Rezultatul e foarte important pentru Dvs. ‡ Nu exist alternative ‡ Situa ia e critic . e nevoie de o decizie nestandard .

Compromisul Este o cooperare temporar P r ile participante la conflict sunt predispuse s modifice ceva (neimportant) din propunerile lor Poate fi folosit: ‡ ‡ Participan ii la conflict posed aceea i putere ‡ ‡ Sunt într-o criz de timp ‡ ‡ Accept compromisul ca o decizie temporar ‡ ‡ "Inamicii" doresc s men in rela ii bune ‡ ‡ Scopul (rezultatul dorit) pentru participan ii la conflict e acela i .

ori nu folosesc puterea. s se dezic de varianta lor în favoarea "adversarului" E o discu ie deschis despre problemele. ‡ Dvs. .Colaborare ± rezolvarea problemei Participan ii la conflict se respect reciproc. i interlocutorul ave i timp pentru discu ii. sunt gata s discute f r emo ii i explozii. ‡ Interlocutorii sunt în stare s discute f r mari emo ii. ‡ Participan ii la conflict posed o putere egal . piedicile în activitate E o metod eficient în urm toarele situa ii: ‡ Rezultatul e foarte important pentru participan ii la conflict.

ori nu folosesc puterea ca argument. .Colaborare E o metod eficient în urm toarele situa ii: ‡ Rezultatul e foarte important pentru participan ii la conflict ‡ Interlocutorii au timp pentru discu ii ‡ Interlocutorii sunt în stare s discute f r mari emo ii ‡ Participan ii la conflict posed o putere egal .

‡ P r ile trebuie s demonstreze respect reciproc. confrunt rii e necesar de focusat pe problem i nu pe persoane. ‡ P r ile trebuie s transforme semnele ascunse ale conflictelor în semne deschise. ‡ P r ile trebuie s tind spre înl turarea presiunii psihice.Recoma Recomand ri pentru solu ionare conflictului ‡ În timpul discu iei. ‡ P r ile s fie dispuse spre compromis. .

Concluzii Pentru a solu iona cu succes conflictul: ‡ Cunoa terea diferitor metode de solu ionare.. ‡ Identificarea cauzei. ‡ Adaptarea metodei la situa ie.. . ‡ Crearea condi iilor psihologice i de timp. ‡ Dirijarea emo iilor i manifestarea empatiei.

Solu ie optim ‡ S fim mai buni ! ‡ S -i ajut m pe al ii s devin mai buni ! ‡ S con tientiz m c i al ii au sentimente ! ‡ S credem c oamenii au inten ii bune ! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->