Nicolae Frigioiu

Introducere în Ştiinţele Politice

Bucureşti, 2008

Studenţilor mei de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative cu sentimente de părintească afecţiune.

Cursul de “Introducere in ştiinţele politice” îşi propune să ofere studenţilor de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, an II, curs zi şi ID, aparatul categorial şi conceptual, ansamblul de valori şi norme politice cu ajutorul căruia să poată înţelege şi analiza fenomenul politic contemporan. Cursul a fost conceput într-o legătură indisolubilă cu ştiinţele comunicării, punând un accent deosebit pe interacţionismul simbolic care structurează imaginarul politic şi mecanismele de formare a acestuia. Din această perspectivă un rol deosebit în economia lucrării îl au lecţiile despre puterea politică, ideologiile şi culturile politice în care se explică geneza şi influenţa imaginii politice în viaţa socială. Cursul abordează, de asemenea, rolul instituţiilor şi valorilor politice în consolidarea unui regim politic democratic; obiectul ştiinţelor politice, formele şi cauzele schimbărilor social-politice. Totodată, cursul oferă o abordare interdisciplinară spre alte discipline cu caracter tematic înrudit (antropologie politică, sociologie politică, comunicare politică, imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice), necesară unei mai bune înţelegeri a fenomenului comuncaţional din lumea contemporană. În elaborarea acestei lucrări autorul a primit un ajutor nepreţuit din partea colaboratorului său cel mai apropiat, prep.univ.drd. Sebastian Fitzek, şi a domnişoarei Vera Iftode de la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române. Profit de această ocazie pentru a le aduce mulţumirile mele călduroase şi profunda mea gratitudine. Autorul.

CUPRINS Capitolul 1. OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE ŞTIINŢEI POLITICE 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Precizări preliminarii. “Politic - politică” – un cuplu categorical fundamental. Ştiinţele politice – definiţii şi concept. Principalele etape ale constituirii politologiei ca ştiinţă . Funcţiile ştiinţei politice Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică. Etică şi politică. Ştiinţe politice de graniţă. 5 5 8 10 11 13 16 18

Capitolul 2. STATUL – INSTITUŢIA CENTRALÃ A SISTEMULUI POLITIC 25 2.1. Definiţia statului. 2.2. Conceptul de stat. 2.3. Elementele statului. 2.4. Teorii privind geneza statului. 2.5. Funcţiile statului contemporan şi dinamica acestora. 2.6. Statul şi societatea civilă. 2.7 Forme istorice de stat. Capitolul 3. PUTEREA POLITICĂ 3.1. Omniprezenţa puterii în sistemul social global. 3.2. Instituţionalizarea puterii politice. 3.3. Puterea politică: definiţii şi caracteristici. 3.4. Caracteristicile puterii politice. 3.5. Resursele puterii politice. 3.6. Resursele simbolice ale puterii. 3.7. Personalizarea puterii politice. 3.8. Puterea personală şi cultul personalităţii. 3.9. Relaţiile puterii politice cu alte forme de putere.
1

25 26 28 32 35 38 41 55 55 61 65 70 72 72 75 77 80

3.10. Atributele fundamentale ale puterii politice. Capitolul 4. IDEOLOGIILE POLITICE 4.1.1. Ambiguităţile semantice ale conceptului de ideologie 4.1.2. Ştiinţă şi ideologie. 4.1.3. Religie, ideologie şi utopie în gândirea politică. 4.1.4. Funcţiile idelogiei şi discursul ideologic. II. Ideologii politice contempornane 4.2.1. Liberalismul . 4.2.2. Social democraţia. Capitolul 5. CULTURILE POLITICE 5.1. Semnificaţiile conceptului de cultură politică. 5.2. Ambiguităţi semantice ale conceptului de cultură politică. 5.3. Cultura politică din România – present, trecut şi viitor. 5.4. Cultură sau culturi politice europene. 5. 5. Subculturile politice. Capitolul 6. SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI CONFLICTE POLITICE I. 6.1.1. Introducere. 6.1.2. Modernizarea şi tranziţia politică. Delimitări conceptuale. II. 6.2.1. Conflictele politice REVOLUŢIA. 6.2.2. Maturizarea situaţiei revoluţionare şi pregătirea actului revoluţionar. 6.2.3. Cauzele subiective şi obiective ale izbucnirii unei revoluţii. 6.2.4. Teoriile modernizării. 6.2.5. Desfăşurarea procesului revoluţionar. 6.2.6. Modelul revoluţionar. 6.2.7. Deosebiri între modelul occidental şi oriental de revoluţie. 6.2.8. Tipologia revoluţiilor. 6.2.9. Evenimentele din decembrie 1989 – revoluţie sau lovitura de stat?
2

82 98 98 107 115 120 126 126 138 151 151 155 165 171 178 187 187 187 190 192 196 199 204 207 210 214 219

Capitolul 7. REGIMURILE DEMOCRATICE I. REGIMURILE DEMOCRATICE 7.1.1. Introducere. Conceptul de democraţie. 7.1.2. Modelul classic al democraţiei. 7.1.3. Mecanismele democraţiei representative. II. DEMOCRAŢIA CONTEMPORANĂ 7.2.1. Noile teorii despre democraţie. 7.2.2. Poliarhiile. 7.2.3. Forme şi modele ale democraţiei contemporane. 7.2.4. “Democraţiile noi” sau “democraţia delegativă”. 7.2.5. Democraţia socială şi economică. 7.2.6. Dezvoltarea ideii de democraţie socială în perioada interbelică. 7.2.7. Probelmatica democraţiei sociale în România interbelică. Capitolul 8. ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL 8.1. Precizări conceptuale. 8.2. Stalinismul sau “totalitarismul exemplar”. 8.3. Tipologia totalitarismelor. 8.4. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est. Capitolul 9. DOCTRINA PARTIDULUI UNIC ŞI A ROLULUI SĂU CONDUCĂTOR 9.1. Ideologia marxist- leninistă – sursă de legitimitate a rolului politic conducător al partidului unic. 9.2. Caracteristicile partidului de cadre creat de V.I.Lenin. 9.3. Partidul Comunist Român. Bază socială şi structuri organizatorice.

225 225 227 228 230 230 232 233 235 240 247 250 262 262 268 272 274

278 278 282 287

3

4 .

moderne“1. După cum nu se poate afirma cu certitudine că două evenimente A şi B. apariţia noilor grupuri în politică determină ca obiectul său să-şi modifice conturul şi masa în funcţie de noul câmp de forţe în care el trebuie să se mişte. Dar chiar relaţiile au modele. Parafrazând o butadă a celebrului om de ştiinţă Albert Einstein. drept şi politică. şi aceşti factori sunt corelaţi între ei în diferite modalităţi.CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE ŞTIINŢELOR POLITICE 1. ştiinţele politice sunt mai dificile decât fizica: „Numărul de factori relevanţi direct sau indiresct pentru politică este enorm. care prezintă asemănări formal exterioare. G. 1. creşterea sarcinilor guvernamentale. justeţea punctului său de vedere este confirmată în timp de poziţia unor fizicieni sau matematicieni celebri: W. ştiinţa politicii nu are în mod practic alte limite decât cele impuse de incapacitatea minţii umane de a privi problemele sociale ca pe un singur tot”. Întrepătrunderea actuală ditnre politic şi economic. în integralitatea manifestărilor sale ca fenomen social-istoric. Niels Bohr. religie. o reţea de relaţii miriapodice dintre indivizi. Ştiinţele politice s-ar deosebi de celelalte ştiinţe sociale şi umane prin unghiul de vedere propriu din care abordează analiza realităţii sociale comune: ”Într-o lume unde elementul politic afectează toate activităţile umane. de la primele organizări umane până la societăţile extrem de complexe din zilele noastre. Bunge etc. Apariţia continuă de noi subdomenii. deoarece multitudinea de enunţuri şi de ipoteze privind viaţa politică nu pot fi supuse întotdeauna verificării. Heisenberg. iar căutarea de modele este sarcina centrală a ştiinţei politice. M. Politica este atât complexitate organizată cât şi neorganizată. Dacă gândirea politică ar avea în arrière– plan ideea de permanenţă şi de universalitate a aceloraşi clase de fenomene. Dintr-o perspectivă juridică. B. specific numai ei”. morală şi politică. Burdeau consideră că „ştiinţa politică nu are un obiect propriu. grupuri. proliferarea instituţiilor. Russell. Nu putem spune că un eveniment X petrecut întrun spaţiu şi timp date va produce aceleaşi efecte în alte coordonate spaţio–temporale. instituţii şi naţiuni. atunci sistematizarea 5 . Dincolo de faima binecunoscută a marelui savant. Această „labilitate a frontierelor“ ţine şi de faptul că ştiinţele politice nu pot fi considerate „ştiinţe“ în sensul ştiinţelor exacte. Precizări preliminare. dintre public şi privat accentuează şi mai mult „labilitatea frontierelor“ epistemologice dintre ştiinţele politice şi celelalte ştiinţe sociale. organizaţii. vor produce aceleaşi efecte în alte condiţii. obiectul ştiinţelor politice îl constituie POLITICUL.2 Prin urmare.

În plus. multe acţiuni umane au o coloratură afectivă. Pe de altă parte. pe câtă vreme animalele sau plantele nu o au. mai întâi. Studiul fenomenelor sociale trebuie să fie adecvat după natura obiectelor observate şi nu prin copierea mecanică a metodelor din ştiinţele naturii. În cazul ştiinţelor politice nu avem pretutindeni de-a face cu un demers ipotetico–deductiv ci tocmai cu o ştiinţă a observaţiei. deductivă şi axiomatică. procesul de acumulare şi articulare a cunoştinţelor într-un model explicativ cunoaşte patru etape succesive: descriptivă. Departe de a fi un punct de plecare. Aceasta este cauza pentru care fenomenele umane sunt diferite de fenomenele naturii. Aceste operaţii intelectuale pe care teoria politică vizează să le explice determină natura enunţurilor cu privire la un tip de cunoaştere. Procesele de semnificare şi interpretare pot evidenţia anumite tendinţe şi evoluţii ale fenomenului politic. obiectul teoriei politice este deja un produs. Adecvarea explicaţiei la ipotezele unui model logic depăşeşte simpla relaţie cauzală. A trata enunţurile politice drept „practici care formează sistematic obiectele de care ele vorbesc“ acesta ar putea fi sau ar trebui să fie principiul unei noi abordări în studierea şi înţelegerea fenomenelor politice. ca în ştiinţele exacte. ceea ce poate diferenţia cunoaşterea politicului faţă de alte forme de cunoaştere este. Legăturile dintre conceptualizare şi practica politică. spre deosebire de cele fizice. în ştiinţele politice factorul subiectiv care acordă o semnificaţie actelor umane îngreuiază verificarea empirică şi generalizarea. În plus. Astfel. dat fiind faptul că în ştiinţele socio–umane. fenomenul politic mai poate fi constituit şi din gândirea din interiorul unei comunităţi intelectuale sau de un spaţiu socio–cultural. relaţia subiectului cunoscător faţă de obiectul studiat ţine de medierea prin limbaj a conţinutului. ceea ce face ca sensul acestor acţiuni să nu poată fi explicat numai prin perspectiva alegerilor raţionale. semnificaţiile acestui obiect şi autonomia domeniului său trebuie precizate şi în continuu reconfirmate. de a acorda o semnificaţie actelor lor. În istoria cunoaşterii. departe de a constitui axiomatica 6 . ea este un act intenţional. pe de altă parte. relaţia dintre obiectul exterior (realitatea politică propriuzisă) şi obiectul interior (construit prin ipoteze) face din empatie sau din afinităţile elective momentul privilegiat al cunoaşterii. ceea ce nu ne permite să vorbim despre existenţa acestui obiect ca despre o clasă particulară de fenomene dotată cu caracteristici fixate în timp. Fiinţele umane joacă un rol intenţional în modelarea viitorului: ele cred şi au capacitatea de a alege. tipurile de „formare a obiectelor“ care se întâlnesc în el. Gândirea umană are un caracter direcţional.datelor şi a experienţei la un nivel de generalitate şi repetabilitate ne-ar putea permite să vorbim despre legi. Dar însuşi obiectul ştiinţei politice este extrem de diversificat. adică gândire a ceva şi niciodată lipsită de substanţă. ca şi modul său de constituire şi de manifestare. după fromula lui Michel Foucault. De exemplu. rezultatul unor operaţii intelectuale prealabile. inductivă.

Specialiştii în ştiinţele politice ar fi pândiţi de o dublă dilemă: 1. Există în ordinea fenomenelor politice o necesitate. În primul rând. Ca oricare altă categorie de fapte. adică sunt inteligibile. în ultimă instanţă. punerea în aplicare a unui alt principiu epistemologic care defineşte atitudinea politologului în raport cu faptele. pur şi simplu. adică posibilitatea de a degaja legi ştiinţifice care să ţină cont de specificul lor? Răspundem afirmativ la această întrebare. totuşi. Pe scurt. lege. Hobbes şi Locke au întrebuinţat. Dacă dezbatarea în jurul sensului şi statutului ştiinţific al legii a avut un rol important în formarea ipotezelor pe care să se poată fundamenta o ştiinţă a politicului. sistematice şi generale“3. 2. în studierea fenomenului politic. „cu cât ei insistă mai mult asupra verificabilităţii cu atât mai dificil este de a generaliza şi cu cât tind mai mutl către nivele înalte de generalitate cu atât mai dificil este să verifice ceea ce se afirmă“4. faptul concret care se oferă imediat conştiinţei ci o structură explicativă în interiorul unui sistem conceptual. se reduc la un efort de generalizare a posteriori a observaţiei. Michels şi Carl Schmitt au elaborat „formule politice“ a căror universalitate poate fi numită. Spiritul legilor. în realitate. plecând de la „ipoteze de lucru“ mai mult sau mai puţin adecvate la logica situaţiei. ei nu erau conduşi numai de fanteziile lor“ (Montesquieu. iar Pareto. cum s-ar putea crede la prima vedere. accentul trebuie pus pe evidenţierea a ceea ce este important sau pe ceea ce este adevărat? 7 . adică la încercarea de sinteză a faptelor şi a cunoştinţelor. pentru orice tip de cunoaştere ştiinţifică.iniţială pe care se fondează modelul explicativ. definiţia adoptată aici este că o ştiinţă constă din cunoştinţe care sunt verificabile. sunt supuse ordinii şi determinismului universal. ea ilustrează. în acelaşi timp. Observarea fenomenelor politice nu este. materialul de bază pentru analiza politică. La întrebarea dacă ştiinţa politică poate fi considerată o ştiinţă. faptele politice sunt în natură. Dacă normele şi reprezentările prin care un grup uman caută să-şi înţeleagă şi justifice propria condiţie nu pot să fie considerate variabile explicative ale unui model ele constituie. nu există fapte brute care ar putea fi fotografiate. Observaţia ştiinţifică se bazează pe fenomene reprezentative prin specificul lor ca şi prin forţa de a confirma ipotezele: „Am examinat mai întâi oamenii şi am crezut că în această diversitate infinită a legilor şi a moravurilor. Vernon von Dyke consideră că: „Răspunsul depinde de definţia pe care cineva decide să o aleagă pentru a o adopta. Pentru ca noţiunea de lege să devină operaţională în ştiinţele politice trebuie ca ea să nu mai fie. Politologul trebuie să facă mai mult decât să descrie faptele. Mosca. acelaşi model geometric. un pur procedeu narativ. el trebuie. să le re–constituie. Deşi au ajuns la concluzii diferite. Introducere).

prin acţiunea politică se asigură echilibrul homeopatic al comunităţilor umane.C. precum o umbră.. Pentru a scăpa de cântecul de sirenă al ideologiilor. se armonizează interesele contradictorii prin forţa deciziilor la nivel global. ştiinţele politice trebuie să recupereze acea tradiţie a filosofiei politice clasice care plasează omul în centrul preocupărilor sale epistemice şi ontologice. derivă din imperfecţiunea biologică a omului. Am afirmat şi în alte cursuri că principiul asociativ în viaţa socială. de la hoarda primitivă până la societăţile extrem de complexe din zilele noastre.] Ştiinţa politică studiază natura. este calitatea lui de „animal social“ de a fi condiţionat fatalmente să intre în relaţii de colaborare cu semenii pentru atingerea scopurilor sale. politicile publice. Într-adevăr. Din filosofia clasică provine ideea că politica este o esenţă care are ca fundament un dat al naturii umane. dramatica devenire a omului. Robson. Evoluţia umanităţii.1. 8 .O privind dezvoltarea ştiinţei politice în diferite ţări. A. În 1955. puterea politică reprezintă obiectul de studiu al ştiinţelor politice. esenţial pentru funcţionarea lor. ţesutul primordial al primelor comunităţi umane. Tehnicizarea excesivă a ştiinţelor politice prin empirism şi behaviorism neglijează tocmai coeficientul de universalitate al naturii umane pe care se poate broda încercările de a descoperi anumite constante ale cunoaşterii politice. lipsit de echipamentele naturale necesare supravieţuirii (ca la celelalte specii) omul ar fi pierit din lanţul trofic al naturii dacă instinctul şi raţiunea nu l-ar fi îndemnat să intre în relaţii de asociere cu semenii pentru autoapărare şi procurarea în comun a hranei. „Politic – politică“ – un cuplu categorial fundamental. primul profesor care a predat această disciplină la Universitatea din Cambridge ajungea la concluzia că ”toate ramurile ştiinţei politice au un obiect comun şi acesta este studiul puterii în societate.[. bazele. nu ar fi fost posibilă şi nici nu ar putea fi înţeleasă fără interveniţia constantă a acestui factor modelator şi creator de spaţiu social care este politica. de aceea. Numitorul comun care pune în mişcare această acţiune şi încearcă să o finalizeze în direcţia dorită este puterea politică. Lapierre). psihologia politică etc. W. „a inovat social” (J. O natură umană izolată este o absurditate. sociologia politică. 2. W. Acest dat care face ca politica să însoţească. După unii cercetători. evoluţia omului a fost condiţionată pretutindeni şi invariabil de fenomenul politic. ceea ce ar permite o structură comună în cadrul sistemului ştiinţelor politice: antropologia politică. între acest specific al naturii umane şi fenomenul politic este o intimă şi profundă reciprocitate. pornind de la studiul unor rapoarte cerute de U. clan. trib a cunoscut un plus de organizare socială.S.E.N. fiecare nouă formă de comunitate umană: ginte. Într-adevăr. De la hoarda primitivă până la apariţia statului. şeferie.. se elaborează strategiile de dezvoltare. ceea ce a dus la creşterea coeziunii interne a grupurilor şi la dominaţia mediului extern. Slab înzestrat de natură.

prezent atât în cadrul relaţiilor intra cât şi interspecifice. el manifesându-se în trei provocări majore ale mediului: lupta pentru hrană. pornind de la sensul general al politicului. dar şi al convergenţelor şi agregărilor parţiale reglementate de o putere care dispune de monopolul coerciţiei legitime. Studiul bazelor morale ale puterii şi acela al influenţei ideilor ocupă un loc considerabil în filosofia şi în psihologia politică. biserici. Puterea despre care este vorba nu are în mod necesar un caracter coercitiv. Politicul (germană das Politik. instituirea şi menţinearea unei ordini interne. dar şi o structură inerentă a naturii umane. Dintr-o perspectivă antropologică. il politico. specialistul în ştiinţa politică se interesează şi de sindicate. într-o forţă benefică pentru organizarea socială. Această relaţie de putere provine din instinctul de agresivitate.6 Pe de altă parte. la om acest instinct se manifestă şi dincolo de aceste dimensiuni ale existenţei. prin intermediul puterii politice. controlul şi cucerirea acesteia. 2. 9 . legitim instituită.”5 Relaţia fundamentală a puterii politice: „comandă – ascultare“ derivă din relaţia de putere: „dominaţie – supunere“ prezentă în toate formele materiei vii.. it. grupările comerciale. de marile întreprinderi etc. organizaţii şi naţiuni. garantarea securităţii externe a comunităţilor. relaţii ce se constituie în competiţia pentru menţinerea şi consolidarea puterii politice sau pentru influenţarea. formă de organiazare şi conducere a comunităţilor umane cu ajutorul forţei de coerciţie a statului. obiectivele puterii în societate. politica poate îmbrăca mai multe semnificaţii: 1. ca şi dintre indivizi şi respectivele grupuri. 3. plăcerea oferită de dominaţia semenului şi anticipată pe calea cunoaşterii raţionale îl îndeamnă pe om să experimenteze şi să provoace noile graniţe ale puterii sale cu consecinţe uneori dezastruoase. care însumează toate determinaţiile politicii. materiale sau simbolice). lupta pentru înmulţire şi lupta pentru spaţiu. Din maniera în care oamenii conştientizează şi orientează această forţă a politicului derivă dimensiunea distructivă sau creatoare a lui. în istoria umanităţii. fr. 4. formă de activitate (acţiune) socială care cuprinde relaţiile dintre grupuri. De aici rezultă că politicul este nu numai un concept – greblă. Sursele şi scopurile puterii nu au mai puţină importanţă decât exercitarea ei. Studierea puterii politice nu se reduce la studiul organelor de guvernare.exercitarea. le politique) desemnează un câmp social al intereselor contradictorii (reale sau imaginare. instinctul de dominaţie poate fi convertit. Spre deosebire de animale unde acest instinct este programat filogenetic. medierea conflictelor dintre grupuri în procesul de alocare a resurselor.

De aici şi nevoia coordonării acestor procese. arhitectonică a convieţuirii umane. Althusius ca o simbiotică. 6. Ştiinţele politice – definiţii şi concept. dintre problemele politice. Există o polivalenţă a fenomenelor politice care relativizează obiectul cunoaşterii politice. nevoie reflectată în definiţiile date ştiinţei politce pe care Platon o vedea ca ştiinţa conducerii societăţilor umane prin realizarea consensului. ansamblul formelor de cunoaştere a vieţii politice şi de legitimare a acţiunilor (culturi şi ideologii politice. metode şi mijloace implicate în acţiunea politică. indiferent de perioada istorică. după părerea noastră. Importanţa excepţională a politicului în zilele noastre se vede atât în proliferarea problemelor care cer o soluţionare prin decizia autorităţilor cât şi în identitatea. instituţiile de comandă şi de coerciţie. sociale şi economice la nivelul comunităţilor locale. uneori până la ştergerea graniţelor. Machiavelli ca pe un instrument de dominare. în realizarea intereselor fundamentale ale agenţilor colectivi şi individuali ai acesteia. Al doilea grup de definiţii lărgeşte sfera de cuprindere a obiectului: „Politica este arta şi practica guvernării societăţilor umane“7. Al treilea grup de definiţii vizează prin ştiinţa politică guvernarea societăţilor umane prin intermediul puterii organizate. Definiţia ştiinţei politice drept ştiinţă a puterii prezintă avantaje evidente asupra primelor două grupuri de definiţii. 1. Locke ca pe o ştiinţă a protecţiei vieţii şi a verii cetăţenilor. Nimic nu este intrinsec politic: totul poate să devină“8. definiţie preponderentă în Antichitate şi în Evul Mediu. 3. de noile descoperiri ştiinţifice. strategii. Cum recunoaştem dacă o problemă este politică sau nu? O problemă devine politică „de îndată ce conflictul este reglementat de puterea politică în loc să fie abordat la un alt nivel. În aceeaşi ordine de idei. Din multitudinea definiţiilor date politicii (ştiinţei politice) se pot individualiza mai multe grupuri care reflectă. Primul grup defineşte ştiinţa politică drept ştiinţa guvernării statelor.5. de avalanşa informaţiilor din alte zone ale socialului care se cer sistematizate şi procesate. tot atâtea etape în constituirea obiectului ştiinţei politice. Cu privire la 10 . Talcott Parsons sublinia şi el că „un fenomen este politic în măsura în care vizează organizarea şi mobilizarea resurselor necesare pentru a satisface scopurile unei colectivităţi particulare“9. Hobbes – ca pe o simplă „gramatică a obedienţei“. Acesta poate varia în funcţie de schimbările sociale rapide.). Al patrulea grup de definiţii vizează coordonarea şi conducerea complexităţilor organizate. propaganda şi simbolica politică etc. Aristotel – ca arta de a-i face pe oameni fericiţi. O analiză comparativă a puterii în diferite tipuri de societăţi ar permite descoperirea diferenţelor dintre puterea în stat şi puterea în alte comunităţi. Ea este mai funcţională deoarece puterea atinge forma sa şi organizarea completă în stat.

interese. se impun anumite precizări. mişcările pacifiste. feministe. POLITOLOGIA este nucleul teoretic dur al ştiinţelor politice teoretice care „studiază geneza. tinzând să dea explicaţie exhaustivă a acestuia“11. Nu numai structuri similare realizează funcţii diferite. la începutul anilor ’80. acest obiect. dar specific. Tot astfel. În acest sens. Astfel. Ideea de bază a acestui model este că un organism inter-acţionează cu stimulii din mediul extern într-un mod care creează adaptare între organism şi mediu. o relaţie funcţională poate fi văzută ca o schimbare. Ştiinţele politice teoretice sunt disciplinele propriu-zis politice care studiază. ea poate deveni o problemă politică prin însuşi conţinutul ei conflictual şi nemulţumirii generalizate. ecologiste. În analiza funcţională. de a-i descifra legitatea proprie şi. o distincţie fertilă între ştiinţele politice teoretice şi ştiinţele politice aplicative. Această abordare îşi are rădăcinile intelectuale în teleologia lui Aristotel după care orientarea spre un scop final caracterizează condiţiile anterioare. între structuri şi funcţii există o relaţie de condiţionare. dar funcţii similare pot fi realizate de structuri diferite. Orice problemă care vizează interesul global al comunităţii şi pentru a cărei soluţionare este necesară forţa de decizie a autorităţilor. a operat. datorită importanţei lor pentru viitorul comunităţilor respective şi nevoii de intervenţie a statului pentru a soluţiona cererile lor. ca o consecinţă între variabile individuale. În literatura română de specialitae. profesorul Ovidiu Trăsnea. esenţa şi legitatea dezvoltării politicului ca fenomen complex. În matematici prin funcţii se întelege mărimi ale căror valori depind de valorile celorlalte mărimi. funcţia de adaptare este bazată pe relaţii de interdependenţă dintre părti sau dintre întreg şi parte. referendumurile organizate în mai multe ţări catolice pentru legalizarea avorturilor şi a divorţului capătă un caracter implicit politic. fenomenul politic. ca obiect. decizii etc. o funcţie trebuie să acţioneze pentru ceva într-un 11 .) pe bază de retroacţiune (feed-back) prin care se realizează echilibrul homeostatic al funcţionării sistemului. având finalitatea primordială de a explica. devine o problemă politică. de a elabora previziuni cu privire la tendinţele dezvoltării sale“10. nevoi. la diferite nivele de generalitate. În ce ne priveşte. pe nedrept uitat astăzi de foştii săi studenţi şi doctoranzi. Funcţia descrie activităţile specializate ale unui individ sau organizaţii. pe această bază. între sistemul social global şi sistemul politic există un schimb de informaţii şi de substanţă (cereri. În această perspectivă. 1. sau unele din componentele sale. Prin urmare. În cadrul sistemului politic.faptul că orice problemă socială poate căpăta un aspect politic în funcţie de împrejurări. Unul din modelele explicative de bază din ştiinţele sociale este analiza funcţională. dacă în unul din sectoarele bucureştene problema apei calde sau a încălzirii apartamenentelor trenează datorită tergiversării reparaţiilor sau a birocraţiei. Funcţiile ştiinţelor politice. 4.

Aceasta înseamnă că funcţiile sunt doar clase de evenimente şi nu simple unităţi specifice. contribuie la unificarea terminologică. Funcţia de socializare politică. precum şi între componentele acestora. Rezultatele la care se ajunge prin procesul de analiză a datelor sunt proiectate pentru acţiunile viitoare. valorile dintr-un câmp al cunoaşterii. Funcţia descriptivă (explicativă) ţine de esenţa teoriei politice. funcţiile ştiinţei politice ar fi: 1. Vorbim de un eveniment A că este funcţional pentru un eveniment B dacă şi numai dacă cele două evenimente sunt corelate în general. această funcţie extrage viitorul din trecut şi are menirea să prevină erorile pe baza concluziilor la care ajunge funcţia descriptivă.sistem. din capacitatea acesteia de a verifica validitatea concluziilor anterioare. Pentru a ne exprima mai plastic. ea nu poate exista decât într-un mod relaţional. Formarea politică a individului presupune un ansamblu de orientări. comunitate şi familie. procesele. 12 4. “pentru a putea diagnostica corect fenomenele studiate. să discearnă binele de rău în capcanele manipulării. manifestarea fenomenelor politice. devianţa unei teorii de la rezultatele consacrate poate releva sursele erorii şi orienta ansamblul de date spre o altă structură explicativă. Funcţia prescriptivă (previzională). Formarea de cetăţeni activi şi responsabili presupune formarea unui sistem de valori în care să prevaleze cele identitare: sentimentul de apartenenţă la un grup istoric. ne referim la o clasă de activităţi. 2. Încă o dată. Capacitatea politicului de a elabora alternative sau proiecte privind ordinea societală provine din forţa euristică a teoriei. Funcţia persuasivă a discursului facilitează trecerea la act în vederea implementării obiectivelor. Ca ansamblu de enunţuri şi de propoziţii logice. deoarece descoperirea unor procese şi fenomene a căror posibilitate latentă este 12 . Într-o enumerare succintă. plasându-le în contextul istoric”. Actul de a vota poate fi funcţional pentru un regim politic numai dacă el face parte dintr-o clasă generală de activităţi care caracterizează structura democratică a regimului. Discursul politic şi discursul ideologic asigură transferul valorilor şi normelor între instituţii. Când vorbim de funcţii sociale. Cultura politică îl ajută pe individ să înţeleagă mecanismele proceselor politice. atitudini şi cunoştiinţe cu privire la viaţa politică. o teorie explică. Funcţia comunicaţională derivă din capacitatea ştiinţelor politice de a realiza schimbul de informaţii dintre sistemul politic şi sistemul social global. tendinţele. 3. Pentru a putea interpreta corect realitatea. prin procesarea şi interpretarea datelor aflate la dispoziţie. ea trebuie să le înţeleagă şi să le explice. Această funcţie este strâns legată de precedenta.

ascunsă în structura realităţii se datorează capacităţii de explicare şi interpretare a ştiinţelor politice. 5. Funcţia normativă. Crearea sistemului de norme şi valori. Ansamblul datelor psihologice, voliţionale ce pot oferi reperele unui comportament politic corect. Deoarece ştiinţele politice au un caracter sintetic şi integrator, lor nu le este indiferentă finalitatea actului decizional în sistemul social global. Prin urmare, raporturile dintre etică şi politică, scop şi mijloace, adevăr şi eroare se înscriu pe coordonatele cunoaşterii politice.

1. 5. Principalele etape ale constituirii politologiei ca ştiinţă. Ştiinţele politice sunt ultimele mari venite în câmpul ştiinţelor sociale. Apariţia lor la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea este condiţionată de satisfacerea următoarelor condiţii epistemologice, necesare pentru apariţia unei noi ştiinţe: 1. delimitarea unui domeniu autonom de cercetare; 2. delimitarea unui sistem de norme şi valori propriu; 3. crearea unor tehnici de cercetare adecvate; 4. existenţa unui cadru funcţional instituţional: reviste, publicaţii, edituri, asociaţii, facultăţi, institute de cercetare; 5. existenţa unei infrastructuri materiale (clădiri, terenuri, echipament didactic, fonduri); 6. condiţia cea mai importantă: existenţa echipelor de specialişti care să asigure continuitatea efortului şi reflecţia sistematică despre fenomenul politic. Istoria gândirii politice ne oferă imaginea constituirii progresive a acestui domeniu autonom de reflecţie şi de acţiune. Cantonate timp de sute sau mii de ani sub autoritatea gândirii religioase sau morale, ideile despre viaţa politică s-au furişat umile în structura cursurilor de drept constituţional, a lecţiilor despre stat, despre teoria generală a dreptului etc. Lipsea însă continuitatea reflecţiei sistematice despre fenomenul politic, stare de fapt ce a început să fie conştientizată odată cu creşterea în complexitate a societăţilor umane şi, implicit, cu urgenţa soluţionării unor probleme comunitare. Să luăm ca exemplu pe cei doi mari filosofi ai lumii, Platon şi Aristotel, primul – considerat întemeietor al filosofiei politice, al doilea, şi elevul său, considerat întemeietorul ştiinţei politice. Ambii şi-au elaborat concepţia despre politic / politică pornind de la ontologia lor. Pentru ambii, ştiinţa politică era o ştiinţă regală, ştiinţa Binelui Public care asimila în demersul ei congnitiv realizările celorlalte ştiinţe. Ambii şi-au scris operele politice la maturitate; pentru ambii politica este artă şi ştiinţă în acelaşi timp; techne şi episteme. Politica este arta conducerii comunităţilor umane prin compromis şi consens; este ştiinţă pentru că orientează acţiunea în funcţie de un sistem de valori şi de cunoaşterea naturii umane considerată perfectibilă.
13

Dar în timp ce Platon îşi elaborează schiţa utopică a statului ideal pornind de la consideraţii teoretice, Aristotel degaja structurile statului atenian din comparaţia celor 158 de Constituţii (moduri de organizare) ale oraşelor–stat din Grecia şi Asia Mică. Tot astfel, în epoca Renaşterii, N. Machiavelli este considerat întemeietorul ştiinţei politice moderne deoarece a elaborat mijloacele de acţiune politică pe fudnamentarea unor principii extrase din observarea nemijlocită a realităţii „La veritá effettuale della cosa“, adevărul efectiv al lucrurilor nu poate fi aflat decât din prelucrarea atentă şi nepărtinitoare a datelor oferite de realitate. Il virtu – capacitatea de repliere impusă de logica situaţiei sau de imperativele momentului. Termenul nu mai vizează conotaţia morală a corectitudinii, ci eficienţa acţiunii. La fortuna (soarta, destinul) nu mai are sensul unei fatalităţi implacabile, ca tragedia greacă, de exemplu, ci trădează în modul cel mai clar paradigma Renaşterii în gândirea politică a lui Machiavelli. În acord cu imaginea omului ca „prinţ încoronat al naturii“ (Pico della Mirandola) stă în puterea acestuia de a domestici sau îmblânzi soarta prin anticiparea şi evitarea efectelor ei catastrofale (imaginea torentelor de munte captate într-un nou curs pentru a nu inunda ogoarele). Din studierea istoricilor latini (Titus Livius, Tacitus, Suetonius, Sallustius etc.) Machiavelli elaborează veritabile „serii statistice“ şi fişe psihologice ale personalităţilor politice din Roma antică şi ale celor din epoca sa. Pe baza acestor fişe şi serii el îşi dă seama că într-un interval de 2000 de ani nimic nu s-a schimbat în natura umană şi că adevăratele mobiluri care îi determină pe oameni la acţiune sunt, de cele mai mutle ori, interese materiale meschine, lăcomia, invidia, linguşelile etc., toate acestea fiind ascunse sub masca unor scopuri sau intenţii nobile. Spaţiul cuprins între Renaştere şi Iluminism poate fi caracterizat prin următoarele linii ale reflecţiei politice: – teoriile contractualiste, de la Hugo Grotius până la J. J. Rousseau, pun accentul pe originea organizării politice a societăţii şi pe obligaţia politică, de a garanta viaţa şi proprietatea guvernaţilor, ca izvorând din clauzele „contractului social“; – teorii privind originea şi rolul statului şi a puterii politice în asigurarea coeziunii comunităţilor politice. De la Machiavelli şi Jean Bodin până la Th. Hobbes şi John Locke, gânditorii moderni s-au întrebat cu privire la temeiurile ordinii şi autorităţii politice, la fundamentele puterii de stat şi la suveranitate, la psihologia comportamentului politic; – teorii privind legile sociale ca relaţii constante dintre fapte şi evenimente: „fiecare lucru îşi are cauza sa“, după cum se exprimă Montesquieu (1689–1755) în prefaţa celebrei sale lucrări „Spiritul legilor“ (1748). Din observarea şi studierea vieţii politice, Montesquieu descoperă anumite regularităţi tendenţiale pe care el el numeşte legi şi care nu sunt altceva decât „raporturi
14

necesare ce derivă din natura lucrurilor“. Observarea faptelor este obligatorie deoarece pe ea trebuie întemeiate judecăţile de valoare şi nu pe consideraţii exterioare vieţii politice. El relevă rolul pe care condiţiile istorice, geografice, structura psihică a unui popor îl are în elaborarea legilor şi a formelor de guvernământ. Cu privire la acestea din urmă, Montesquieu continuă şi perfecţionează celebra schemă tripartită a separaţiei puterilor, iniţiată de Locke. Cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească se află într-un echilibru şi control reciproc; fiecărei forme de guvernământ îi descoperă un principiu şi o natură. Începând cu anii ’60, indiferent de poziţia specialiştilor cu privire la obiectul ei, în studiul ştiinţei politice s-au conturat patru mari domenii: 1. teoria politică; 2. ştiinţele guvernării; 3. studiul instituţiilor politice; 4. relaţiile internaţionale. În literatura anglo–saxonă, faţă de cea continentală (franceză, germană, italiană etc.) teoria politică include ideile, doctrinele şi ideologiile politice, natura obligaţiei şi a autorităţii politice. Teoria politică este considerată de către unii specialişti miezul acestei discipline şi cel mai vast domeniu de studiu al ei. „Sarcina ei este, în primul rând, una integratoare: ea studiază relaţiile dintre sistemul politic şi sistemul social global. Teoria politică se ocupă de definiţia, generalizarea şi clasificarea termenilor şi conceptelor de bază cu care şi despre care operăm în gândirea noastră politică. În al doilea rând, teoria politică urmăreşte să descopere natura, funcţiile şi scopurile care se află la baza comunităţii politice“13. Definiţiile clasice date ştiinţei politice au fost preocupate mai mult de alegerea obiectivelor pentru acţiunea politică şi de prescrierea conduitelor necesare pentru atingerea acestor obiective decât de analiza comportamentelor, atitudinilor şi orientărilor politice. Constituirea ştiinţelor politice în deceniul III-IV al secolului XX a însemnat, totodată, şi o specializare a metodologiei de cercetare, pe lângă afirmarea şi precizarea obiectului domeniului de investigaţie. Până după al doilea război mondial (1950) a prevalat orientarea empirică (empirismul) caracterizat prin examinarea concretă a datelor şi evenimentelor. Behaviorismul, a doua etapă în evoluţia ştiinţelor politice, s-a concentrat pe studiul comportamentului politic, “definit ca ansamblu al motivaţiilor, reacţiilor, şi acţiunilor oamenilor, ale grupurilor şi ale personalităţilor faţă de datele, faptele, procesele, evenimentele, structurile şi instituţiile politice”.
14

Ambiţia behaviorismului de a elabora metodele de comportament

dezirabile pe baza unor tehnici de cercetare statistico-matematice a înregistrat câteva succese răsunătoare, deşi a consemnat şi numeroase critici.15

15

1. 6. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică. Etică şi politică. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică derivă din raportul mai vast dintre etică şi politică, raport care i-a preocupat încă din Antichitate pe filosofi şi teoreticienii politicului. Poate fi just din punct de vedere politic ceea ce ste imoral din punctul de vedere al eticii sociale? Dat fiind faptul că acţiunea politică este prevăzută cu un scop (este teleologică) finalitatea ei nu poate fi decât morală. „Politica este arta de a-i face pe oameni fericiţi“, spunea Aristotel, iar scopul statului este de a realiza cel mai mare Bine – Binele Public. Aceasta înseamnă că drepturile indivizilor recunoscute de Stat pot fi definite numai dintr-o finalitate morală. Sincretismul etico–politico–religios de la baza legitimităţii politice a puterii în Antichitate şi Evul Mediu avea o pondere preponderent morală. Ideea că scopurile şi mijloacele sunt atât de intim legate între ele încât este imposibil să le separăm apare destul de frecvent în lucrările contemporane, ca o încercare de a respinge teza că scopul justifică mijloacele. Această idee a dus la elaborarea următoarelor teze sau interpretări: a) interpretarea metaetică: Judecăţile de valoare se manifestă întotdeauna şi în mod necesar asupra ansamblului scop–mijloace şi nu pe scopuri sau pe mijloace considerate separat unele de celelalte; b) interpretarea etică: Este licit din punct de vedere moral să urmărim scopuri dezirabile, bune, numai prin mijloace adecvate, proporţionate sau de aceeaşi natură cu acele scopuri; c) interpretarea factuală: Natura mijloacelor angajate tinde să o determine pe cea a scopului urmărit. Concepţia după care scopurile şi mijloacele sunt inseparabile poate fi înţeleasă prin judecăţile de valoare făcute despre întregul constituit din scopuri şi mijloace: „Valoarea nu arată numai un capăt sau un punct de sosire, dar şi calea sau mijlocul de a ajugne aici; se poate spune chiar că noţiunea de valoare nu separă aceste două lucruri ci le uneşte, pentru a le cuprinde în aceeaşi judecată“16. Prin urmare, „a vorbi de valoare înseamnă a propune să judecăm un scop nu numai în sine şi pentru sine însuşi, dar şi referitor la mijloacele care îi fac posibilă realizarea“17, în timp ce de aici urmează că „numai o judecată care vizează ansamblul mijloacelor şi scopurilor, este o judecată de valoare“18. În legătură cu raportul dintre scop şi mijloace în literatura de specialitate există o sursă generatoare de confuzii datorită supunerii categoriilor morale de Bine şi de Rău în acţiunea politică. Această confuzie persistă încă din epoca Renaşterii şi s-a văzut şi se vede încă în falsa pudoare sau în revolta mimată prin care se interpretează maxima atribuită lui Machiavelli „scopul scuză mijloacele“. Conform acesteia, nobleţea scopului absolvă mârşăvia mijloacelor.
16

Apare astfel contradicţia dintre scopul politic şi mijloacele morale ale acţiunii prin care acesta trebuie atins. Ca şi în cazul raporturilor dintre politică şi religie, morala şi politica se întâlnesc în sfera valorilor umane fundamentale dar nu şi la nivelul scopului. Morala „răspunde unei exigenţe interioare şi vizează corectitudinea actelor personale după normele datoriei, fiecare asumându-şi pe deplin responsabilitatea propriei sale conduite. Dimpotrivă, politica răspunde unei necesităţi a vieţii sociale şi cel care se angajează pe această cale înţelege să participe la asumarea destinului global al unei societăţi“19. Încă Aristotel distingea între virtutea morală a omului de bine, care vizează perfecţiunea individuală, adică realizarea de sine, şi virtutea civică a cetăţeanului care vizează capacitatea lui de a conduce şi salva comunmitatea. Chiar dacă ar fi ideal ca omul politic să fie întotdeauna şi om de bine, se poate întâmpla ca el să nu realizeze această sinteză deoarece într-o comunitate politică nu toţi cetăţenii sunt oameni de bine şi virtuoşi. Prin urmare, politica are ca sarcină conducerea comunităţii ca atare, independent de calitatea morală a unui membru al acesteia. Astfel, „este posibil să fii un bun cetăţean fără a poseda virtutea care ne face să fim un om de bine“20. Această confuzie a fost amplificată în zilele noastre prin tehnicile de marketing politic care au accentuat datele moralităţii private în dauna moralităţii publice ale candidaţilor. Creatorii de imagine pun accentul pe asamblarea datelor morale într-un portret robot al candidatului şi nu pe vocaţia lui de om politic, dacă există. În scurta istorie postdecembristă a democraţiei româneşti au fost propulsaţi la putere oameni care s-au bucurat de un imens orizont de aşteptare din partea electoratului, tocmai pe baza aprecierii calităţilor morale (unele inventate) dar care, odată ajunşi în top au dezamăgit profund. Că nu există o legătură directă între acţiunea politică şi comportamentul moral se vede şi din distincţia dintre moralitate şi legalitate: „Legea morală este autonomă, ceea ce înseamnă că în acest caz ne supunem unei obligaţii pe care ne-am impus-o noi înşine în timp ce legea politică este heteronomă, ceea ce înseamnă că noi ne supunem unei reguli care ne este impusă din exterior, de o putere legislativă (...). Pe scurt, morala este o problem de disciplină, politica de constrângere“21. O problemă rar abordată în cadrul teoriei politice contemporane este problema esenţei specifice a politicului (scopul) şi a raportului dintre scop şi motivaţie în acţiunea politică. De pe poziţiile ontologic–esenţialiste Julien Freud face din categoria de esenţă sau de scop al politicului o categorie invariabilă în timp şi spaţiu care trebuie să dea un sens şi o finalitate acţiunii politice: „Ca specific al esenţei politicului scopul trebuie să rămână acelaşi, oricare ar fi colectivitatea sau tara, adică trebuie să fie invariabil în timp şi în spaţiu, şi independent de contingenţe, de ideile dominante ale unei epoci ca şi de partidele şi doctrinele care pretind să
17

comande pe rând activitatea politică. Fie că regimul este liberal sau socialist, democrat sau tiranic, că statul este mic sau mare, că este vorba de un trib, de un oraş, de un stat sau de un imperiu, scopul trebuie să rămână conceptul imuabil, ca şi bazele care îl condiţionează“22. Scopul politicului este Binele Public (Binele Comun), sinteză între lege şi ordine, între binele cetăţenilor şi binele statului, ceea ce duce la apariţia comunităţilor politice: (...) „nu este vorba de binele particular al indivizilor singulari şi nici măcar de suma bunurilor particulare, aparţinând unor indivizi sau grupuri subordonate, precum familia sau oricare asociaţie profesional–economică, şi nu este vorba nici măcar de binele statului ca stat, ci de acela al întregii colectivităţi în cadrul căreia indivizii sunt integraţi ca membri care îşi dau un stat ca instituţie. Cu alte cuvinte, nu este vorba de binele Statului sau al Republicii ci, aşa cum Hobbes nu oboseşte să repete, de Binele Comun al Republicii şi al poporului care, împreună, constituie o colectivitate politică. Într-adevăr, dacă oamenii continuă să trăiască în colectivităţi politice este pentru că au interesul să o facă, deoarece ei descoperă un bine care justifică colectivitatea şi viaţa lor în comun“23. 1. 7. Ştiinţe politice de graniţă. O situaţie specială în sistemul ştiinţelor politice o prezintă aşa–numitele „discipline de graniţă“ care prin „labilitatea epistemologică a frontierelor“ şi prin proliferarea lor vertiginoasă atestă importanţa excepţională a politicului în societăţile contemporane. Sub presiunea bagajului informaţional şi a unei dinamici politice fără precedent au apărut noi discipline care încearcă să sistematizeze informaţiile noi şi să răspundă la noile provocări ale cunoaşterii. Obiectul de studiu al acestor discipline este acelaşi: fenomenul politic în spaţiu şi timp în inztegralitatea manifestărilor lui, dar metodologia de cercetare este împrumutată de la celelalt ştiinţe sociale. Să le enumeră, succint, pe cele mai importante: Antropologia politică studiază geneza, esenţa şi evoluţia formelor şi instituţiilor politice din perspectiva fenomenului integrator uman, în procesul de trecere de la hominide la homo sapiens şi la societăţile civilizate. Sociologia politică studiază natura, locul şi rolul politicului din perspectiva sistemului social global, în interacţiunea lor complexă şi în determinarea lor concretă. Psihologia politică studiază rolul motivaţiilor, al intereselor şi nevoilor ca şi al complexelor, frustrărilor, mecanismelor compensatorii în configurarea comportamentelor politice. Filosofia politică elaborează baza conceptual – metodologică a ştiinţelor politice, sistemul ei de valori. Ea analizează realitatea politică dintr-o perspectivă normativ–axiologică,
18

interpretării lor şi. dintre scop şi mijloace. pe de alta. Pentru Prélot. „doctrinele stabilesc. Această gândire politică este strâns dependentă de nivelul atitudinal şi afectiv care se întâlneşte în culturile parohiale şi de supunere. dintre acestea şi teoriile. Gândirea politică este rezultatul prelucrării procesului cumulativ de cunoştinţe despre viaţa politică la un moment dat. prezentă în unele „Istorii ale ideilor politice“ s-ar părea că „ideile democratice“ sunt cele care se bucură de o largă adeziune din partea maselor.raporturile dintre etică şi politică. ideile aristocratice ar fi apanajul unor elite intelectuale având un înalt grad de abstracţie şi un grad redus de circulaţie. în timp ce teoriile nu pot decât să privească trecutul. teoria corespunde sistematizării obiective a observaţiilor. pe de o parte. În ce priveşte domeniul disciplinelor politice. În schimb. Dacă „ideea“ şi „gândirea“ sunt termeni neutri şi generali conceptele de „doctrină“. Ele sunt normative şi incitative şi vor să demonstreze calea care trebuie urmată. Acest rezultat al gândirii politice ar corespunde nivelului intelectual şi apreciativ al culturii politice. produsul va fi o gândire politică primară (idei elementare). „ideologie“ şi „teorie“ au căpătat contururi noţionale destul de labile în gândirea politică şi economică occidentală. adică fac eforturi să-şi reprezinte viitorul şi prin supoziţiile şi predicţiile lor fixează reguli de acţiune şi propun obiective viitoare“25. vom zăbovi mai mult asupra lor. generalizării şi explicării lor“26. „doctrina ar comporta o judecată asupra faptelor şi este însoţită de proiecte de reformă în desfăşurare. De aceea. doctrinele şi curentele aparţinând altor ştiinţe sociale. în măsura posibilului. De gradul şi calitatea prelucrării acestei informaţii. Deoarece „orice teorie presupune o explicaţie de ansamblu care leagă între ele o serie de generalizări“. de sine stătătoare prezintă legături profunde cu materia prezentată în acest manual. ele găsind în mentalitatea populară un sprijin pentru manifestarea trendurilor politice ale unei comunităţi. Calitatea ei se diferenţiază însă în funcţie de aria şi calitatea informaţiei. Istoria gândirii politice şi Istoria doctrinelor politice. de propria capacitate de percepţie ca şi de prelucrarea specială a informaţiei acumulate cu ajutorul unor tehnici şi metode speciale. Reluând distincţia dintre „ideile aritocratice“ şi „ideile democratice“. ca discipline de graniţă. Ele sunt şi prospective. teorii şi doctrine. Gaston Bouthoul24 deduce că. Marcel Prélot. Un alt mare specialist în sociologia politică. Din cele mai de sus se poate aproxima o schiţă primară a temei pusă în discuţie: raportul dintre ideile politice. Prélot mărturiseşte preferinţa sa pentru termenul „idee“. încercâd o explicaţie raţională a temeiurilor formelor şi instituţiilor politice. aplicarea lor nediscriminată este sursă de confuzii. o conexiune între trecut şi viitor. doctrinele şi curentele politice. teoriile. 19 . rezultate din observarea sau trăirea directă a universului politic. insistă şi el în diferenţierea dintre idei. mai mult sau mai puţin coerent.

Ca ansamblu de idei. atât în timp cât şi în spaţiu. ci tematic. curentul liberal cuprinde o multitudine de doctrine. de poziţia de clasă. Teoria se situează pe tărâmul cunoaşterii pozitive. El reuneşte o multitudine de şcoli. cu valabilitate şi în sfera ştiinţelor politice: „Teoria constituie sinteza observaţiei. Din această perspectivă. Rist operează o distincţie fundamentală între teorie şi doctrină. În consecinţă. în funcţie de un ideal imanent statului sau transcendenţei. la fel ca şi ideologiile. Distincţia dintre curent şi doctrină este funcţie de intenţionalitatea. prin afilierea la un partid politic ai cărui membri. spre soluţionare interesele dominante ale grupurilor care se întâlnesc şi se recunosc în ideologia partidului respectiv. Graniţele lui nu sunt circumscrise ideologic. partidele agregă şi impulsionează. considerată superioară. ea le apreciază. spre deosebire de acestea. Ea constă. lor le este inerentă o finalitate etică deoarece. Ch. doctrinele presupun o funcţie normativă implicită întrucât ele oferă alternative la ordinea politică şi socială. iar sistemul de valori pe care se sprijină este reliefat nu atât de reperele ideologice ale acţiunii cât de un fond aperceptiv general–uman. Doctrinele judecă faptele şi arată căile de urmat pentru a asigura fericirea cetăţenilor sau puterea statului.mai adecvat la stadiul de graniţă ca şi la accepţiile controversate încă ale politicului: „Noi acceptăm termenul în sensul mai general de reprezentare în spiritul uman a unui fenomen determinat şi fenomenul considerat aici este cel politic“27. de finalitatea etică a acesteia din urmă. în acest scop. Gide şi Ch. teoria se aplică ansamblului faptelor nu numai constate şi ordonate. Astfel. verificate. din constatarea faptelor pe care o depăşeşte pentru a proceda la aplicarea lor. de teorii şi de doctrine. de regulă. o doctrină propune o alternativă la ordinea politică iar factorul propulsiv care incită la acţiune pentru traducerea în viaţă a acestei alternative. acceptându-le sau refuzându-le. Pentru Prélot. este ideologia. promovat de ideologie şi o fac. Indiferent de apartenenţa politică. ceea ce se numeşte în logica ştiinţelor ipoteze care. particularitatea ideilor politice constă în faptul că ele sunt „construcţii intelectuale care vizează statul ca societate politică şi ca guvernare ca şi fenomenele care derivă de aici“28. structurate logic. Prin urmare. enunţuri politice. de obicei. sunt. de gradul de specializare sau de pregătire profesională. Cei care profesează o anumită doctrină politică recunosc superioritatea sistemului ei de valori. doctrina examinează fenomenele dar. de aderenţa la un model de dezvoltare sau altul. considerată perfectibilă sau înlocuibilă. dar în mod indirect alternativele propuse de ele la ordinea socială existentă au ca fundal conştiinţa superiorităţii proiectului lor societal. de şcoli şi teorii liberale din epoci şi ţări diferite. Ca şi teoria. devin legi. autorii grupaţi în curentul liberal au o notă 20 . În felul acesta. dar şi explicate şi organizate“29. Într-o lucrare clasică. Ea utilizează. teze. înainte de toate. Spre deosebire de doctrină un curent este mai vast.

Una este doctrina politică a liberalismului în Anglia. în doctrină politică poate fi uşor circumscris în timp. O doctrină politică poate să se schimbe atât ca urmare a aprofundării principiilor sale constitutive cât şi în virtutea unor solicitări noi ale mediului. raportul dintre formă şi conţinut în gândirea politică. de exemplu. Conţinutul reprezintă substanţa reflecţiei politice propriu-zise. deci apariţiei unor noi vectori ai acţiunii politice. Polonia sau Cehoslovacia. juridic etc. alta în Franţa şi altfel se prezintă ea în Europa de Sud–Est. În cazul sintagmei „doctrină politică“ determinativul „politic“ adaugă conceptului generic de „doctrină“ referinţa la voinţa evidentă a unei comunităţi de a urmări un interes comun. deoarece ea este condiţionată de elementele vieţii naţionale. doctrina politică a liberalismului se prezintă în forme diferite în contexte socio–politice şi culturale diferite. Momentul transformării curentului politic socialist.comună: preocuparea pentru asigurarea libertăţii individuale în condiţiile legii şi importanţa acestei probleme pentru modernizarea economică şi politică. în funcţie de un ideal imanent statului sau grupării politice. ca alternativă posibilă la ordinea actuală. o doctrină 21 . existenţa unei ideologii politice care se dezvoltă odată cu metamorfozarea curentului în doctrină. Ca şi teoria. spre deosebire de aceasta. în acea piatră de hotar care a marcat istoria politică a Europei şi anume apariţia unui nou partid în sistemul politic. social. în sens larg. Dacă principiile care alcătuiesc corpusul doctrinar tind să se universalizeze. refuzându-le.. în sensul că dinamizează şi intenţionează diferitele componente ale sale. Din punct de vedere descriptiv. doctrina examinează faptele dar. Ceea ce s-a şi întâmplat în România prin transformarea şi unificarea curentelor filoagrariene în doctrina politică a ţărănismului. iar forma discursului ideologic care unifică toate etajele doctrinei: politic. Ca şi curentele. economic. doctrina sintetizează în sine trei momente indisolubile: primul social–istoric. Convergenţa intenţională a unui sistem de norme şi valori într-un proiect transformativ se verifică şi în cazul doctrinei ţărăniste. al doilea doctrinar–ideologic şi al treilea politic. dotrinele stabilesc o punte de legătură între trecut şi viitor prin prisma prezentului. Determinările eterogene ale socialului se topesc în substanţa specifică a politicului prin intermediul acţiunii comune şi conştiente prin care o clasă socială trimite spre instanţele puterii politice interesele sale spre soluţionare. Dar în doctrine factorul ideologic îşi face simţită prezenţa într-un mod activ. ea le apreciază. În primul rând. Cauzele pot fi şi ele relativ uşor individualizate: lupta pentru drepturi economice şi sociale. forma tinde să se naţionalizeze. Raportul dintre doctrină şi ideologie subsumează. de stilul şi mentalitatea epocii. acceptându-le. maturizarea condiţiilor pentru articularea şi agregarea intereselor specifice de grup. De exemplu. în schimb. unde şi aici se observă diferenţieri substanţiale între liberalismul din România.

având în spate un background valoric. Abstracte şi în curs de conturare în momentul ideologic ele devin operaţionale în momentul politic. Desigur. Dacă modelul politic propus se dovedeşte inadecvat. Este punctul de plecare necesar pentru orice teoretizare cu privire la elaborarea formei de organizare şi conducere. de aici. tendinţele noi etc. De exemplu. această insuficienţă denunţă prin sine însăşi viciul premiselor de la baza analizei socio–istorice. Strâns legată de acest criteriu este şi critica prezenteismului şi anume a tendinţei de a aprecia şi interpreta realităţile politice din trecut prin prisma sistemului de valori al epocii contemporane. eliberarea de partizanatul ideologic în procesul analizei. interpretarea ideologică a configuraţiei social–politice a unei epoci nu reprezintă un scop în sine. al formării culturii politice. O astfel de muncă de interpretare sau de conceptualizare se realizează. Avem aici în vedere nivelul de 22 . nu putem interpreta şi înţelege ideile politice ale cronicarilor moldoveni sau ale teologilor medievali prin sistemul de valori al democraţiei contemporane. orientarea spre practică. de care va fi vorba mai pe larg în subcapitolul următor. spre acţiune. În cadrul doctrinelor politice.politică nu se poate eschiva de la diagnosticarea obiectivă a situaţiei în care se găseşte o societate dată: natura problemelor ei. – subcriterul contextualizării (localizării) presupune înţelegerea unei doctrine politice în funcţie de condiţiile specifice care au prezidat la apariţia ei. Din această interpretare îşi extrage ideologia combustibilul său incitativ şi justificativ. „nostalgicii“ comunişti vor aprecia doctrina partidului unic în funcţie de afilierea partizană şi de avantajele personale avute în perioada dictaturii şi nu în funcţie de efectele negative ale doctrinei. afirmarea superiorităţii valorilor propuse de ea şi. El este construit din concluzii concrete. De exemplu. Din cele de mai sus derivă necesitatea elaborării unor criterii metodologice de care cercetătorul trebuie să ţină seama în studierea doctrinelor politice: – criterul istoricităţii. Acest prim moment ar trebui să fie o interpretare obiectivă a datelor şi faptelor reale ca şi o cercetare a cauzelor acestor fenomene. ca o concluzie care verifică corectitudinea premiselor. incapabil să soluţioneze problemele comunităţii. Ajungem astfel la al treilea moment. a semnificaţiei lor actuale şi a perspectivelor pe care evenimentele observate le poartă în sine. Din acest criteriu derivă două subcriterii cu un rol la fel de important şi interpretarea şi aprecierea obiectivă a doctrinelor politice. „sine ira et studio“. – criterul obiectivităţii reprezintă analiza şi interpretarea unei doctrine în funcţie de rezultatele sau de consecinţele ei în planul dezvoltării sociale. cel politic sau tehnic–operaţional. un model prezumtat a fi superior celorlalte. din operaţiunile care se profilează din analiză. a interpretării ideologice sau a ambelor momente. este clar că acest al treilea moment constituie verificarea celorlalte două precedente. nivelul de dezvoltare. Ea presupune detaşarea afectivă.

p. 1 23 . 17. ideile filosofice şi morale. structura geopolitică. OVIDIU. NICOLA. Schimbările induse în sistemul social global prin aplicarea unui program guvernamental inspirat din doctrina liberală poate reprezenta proba indubitabilă a succeselor înregistrate în modernizarea economică a României interbelice. p. Robert A. 8 Ibidem. 1992. valorile socio–politice care coagulează în doctrină un trend sau un ideal al schimbării. Science. Elaborarea unei doctrine politice nu se realizează in vitro. 4 Ibidem. 6 BRAUD. March). III. Ştiinţa politică. Politica. 1961. JULIEN. New York. Political Theory: Philosophy.E. Ideology. Editura politică. 15 Operele lui David Easton. U. Pinchon et R. – subcriteriul concordanţei dintre teorie şi practică este indicatorul cel mai obiectiv al utilităţii sociale a unei doctrine. Durand. OVIDIU.dezvoltare politică şi economică al societăţii respective.. Englewood. p. p. A. P. Qu’est –ce que la politique ?. 9 Ibidem. în sensul că interpretează condiţiile specifice ale Lumii a Treia (cele trei continente) în funcţie de paradigma dominantă a ştiinţelor sociale din Europa de Nord şi SUA care s-a cristalizat în jurul unor valori şi mentalităţi specific europene. Political Science: A Philosophical Analysis. Paris. De aici derivă acuzaţia de „eurocentrism“ adusă Occidentului. Cattlin pot fi considerate că aparţin acestei perioade. Robert Dahl. W. ANDREW. 10 TRĂSNEA. Librairie générale de droit et de jurisprudence. p.. tome I. London. 2 BURDEAU. 19 FREUND. R. 20 ARISTOTEL. 3 VERNON VON DYKE. precum individualismul şi raţionalismul. 1965. presiunea economicuui. 1949. 7. p. Sirey. 6. Grupul editorial RAO. 5 ROBSON. 1276b. Studiu istorico-epistemologic. p. 12 TRĂSNEA. GEORGES. ale „negritudinii“. 16 ABBAGNANO. 17 Ibidem. Sistemul de interese şi nevoi ale unei epoci. Sociologie politică.S. Traité de science politique.C. X. 1960. Les sciences sociales dans l’enseignment superieur. Problemi di sociologia. 1975. Există determinări complexe şi eterogene asupra politicului care cer drept de cetate în construcţia unei doctrine. (Edited by Heinz Eulan and James G. Paris. Einaudi. La science politique. 34-35. 11 Ibidem.. VIRGIL. 13 HACKER. The MacMilan Co. Prentice–Hall Inc. U. 1959. Bucureşti. Paris. – criteriul autonomiei relative a politicii / politicului. 1970. doctrinele „socialismului asiatic“. doctrinele „comunalismului african“. 6. Probleme de sociologie politică. Bucureşti.. NOTE: Apud Political Science. 11. 4. p. p. modelul cultural existent. 37. p.N. Anzias. 1969. 54. Bucureşti. 2006. F. PH. 157. 1955. VII. doctrinele „subdezvoltării“ din America Latină nu pot fi înţelese fără cunoaşterea condiţiilor socio–istorice care le-au generat. 7 Ibidem. valorile culturale nu pot să nu influenţeze intenţionalitatea unei doctrine politice. De exemplu.O. 18 Ibidem. Editura politică. p. Paris. Torino. VII. New Jersey. 14 MĂGUREANU. p.

. CH. 27 Ibidem.21 22 FREUND. U. FREUND.. JULIEN. 71. Editura Casei Şcoalelor. 97 26 PRÉLOT. F. Ideazione Editrice s. Istoria doctrinelor economice. Paris. 25 Ibidem.. Roma. p. cit. 2. Che cosa la politica?.. 43. P. 3. p. 29 GIDE. 1965.r. 1926.. de la fiziocraţi până azi. op. cit. Paris. p. op. Bucureşti. RIST. p. p. 1970. p. p. 9. 24 .l. 28 Ibidem. 23 FREUND. CH. ediţia a IV-a. JULIEN. Sociologie de la politique.. Dalloz. MARCEL. GASTON. 2001. JULIEN. Histoire des idées politique. 24 BOUTHOUL. 96.

patternurile culturale înrădăcinate în structura ethosului colectiv fac puţin probabil ca statul să dispară într-un viitor apropiat. 2. 3. Din această perspectivă. prin graniţe convenţionale. în limitele unui anumit teritoriu strict delimitat prin frontiere. drogurile. În al doilea rând. 25 . traficul cu carne vie etc. De unde această persistenţă a formei de organizare politică a comunităţilor umane. memoria colectivă. procesele de tranziţie sau de integrare sunt gestionate tot de stat pentru dezintegrarea statului. leau impus în conştiinţe ca o forţă de coerciţie şi nesupusă. existenţa unui grup conducător investit cu atribuţii de guvernare. numită stat. în măsură direct proporţională cu încercările detractorilor săi de a o înlocui? În acest caz. putem defini statul drept principala instituţie prin care se exercită puterea politică în cadrul unei societăţi. Oricât de bună ar fi însă o definiţie. s-au lovit tocmai de necesitatea cooperării şi înţelegerii dintre state. Din această definiţie rezultă patru caracteristici esenţiale ale statului. ea nu reuşeşte să surprindă bogăţia determinaţiilor şi conexiunilor din cadrul unui proces sau fenomen din care apare configurarea ideii. Până atunci statul va asigura organizarea politică a unei populaţii pe raza unui teritoriu delimitat prin frontiere stricte. Reprezentările colective despre stat. perpetuate şi amplificate de-a lungul generaţiilor. sentimentul apartenenţei şi al identităţii la o naţiune. în general. iar datorită exceselor statelor totalitare cu un rău absolut. controlului social.CAPITOLUL 2 STATUL – INSTITUŢIA CENTRALĂ A SISTEMULUI POLITIC 2. criminalitatea. logica interacţiunilor afective dintre comunitate şi teritoriu. 4. Definiţia statului. 1. formă de organizare şi conducere a unei comunităţi umane. Fenomenele conştiinţei colective.1. indiferent de căutările unor formule de integrare transnaţională. sedentarizarea populaţiei pe un anumit teritoriu. instituţionalizarea şi centralizarea puterii politice. de către un grup organizat minoritar care îşi impune voinţa sa asupra majorităţii privind modul de organizare şi conducere a respectivei societăţi. statul rămâne principalul pivot al restructurării relaţiilor internaţionale şi principalul agent al proceselor de tranziţie şi integrare. o variantă plauzibilă de răspuns ar fi că încă nu s-au elaborat formele politice capabile să înlocuiască statul. În ultimele decenii. Încercările de a constitui organisme internaţionale specializate în soluţionarea unor probleme globale cum ar fi poluarea. Sub influenţa ideologiilor liberale statul a fost identificat cu un rău necesar. ceea ce demonstrează strânsa legătură dintre puterea politică şi un teritoriu.

acum aproximativ un milion de ani. întregul este mai mult decât suma părţilor şi 2. adică de identitate pe baza unei descendenţe 26 . Continuitatea vieţii de stat este asigurată şi de consensul popular cu privire la necesitatea funcţiilor esenţiale ale guvernării. Interdicţia incestului. Nevoile comunităţilor umane reclamau forme din ce în ce mai complexe de organizare care să fie grefate organic în orizontul de dezvoltarea noilor comunităţi. este doar una dintre acestea.Esenţa statului constă în relaţia reciprocă dintre supunerea voluntară a populaţiei şi întărirea autorităţii centrale a statului.) şi a raporturilor dintre acestea cu formele de comunicare simbolică şi cu patternurile reprezentărilor colective (norme. Trecerea de la puterea politică personificată şi personalizată. Numai o analiză a palierelor societale (politice. în creşterea coeziunii interne a grupurilor. voievodat etc. Relaţiile de rudenie şi de alianţă nu sunt atât relaţii de cosangvinitate. Ca fenomen politic statul nu a apărută dintr-odată. a unor noi diferenţieri şi. Dimpotrivă! Apariţia lui este condiţionată de un lanţ de procese social-politice îndelungate care au dus la apariţia structurilor instituţionale. întregul este anterior părţilor. economice. apoi dintre fraţi şi surori şi. roluri) ne va permite să întrezărim condiţiile istorice care au dus la apariţia statului. Evoluţia formelor de asociere umană confirmă ipotezele ontologice ale lui Aristotel cu privire la geneza statului: 1. asocierile umane cunoscând diferenţieri privind rolurile. pe măsură ce notele caracteristice şi esenţiale ale conceptului oglindeau transformările din sistemele politice medievale. 2. principatus. a fost prima regulă socială care a rezultat din convertirea unei pulsiuni biologice în normă de comportament. termenul stat (din latinescul status = stare pe loc) trimite la ideea de sedentarizare. implicit. Conceptul de stat. ceea ce a creat premisele ierarhiilor sociale. Interdicţia relaţiilor sexuale dintre părinţi şi copii. statusurile şi normele. ducat. valori. unde politicul tindea spre o autonomie relativă. Orice modificare într-unul din aceste paliere sau aceste forme a antrenat modificări la nivelul întregului. ulterior.2. cnezat. După cum arată şi etimologia sa. juridice etc. la puterea politică instituţionalizată. ca structură politică de rezistenţă în cadrul sistemelor politice arhaice. Întrebuinţat pentru prima oară de Machiavelli în Principele (1513). dintre parteneri aparţinând unor generaţii diferite a avut un impact deosebit în configurarea relaţiilor de rudenie şi de alianţă. termenul de stat se va impune mai târziu în vocabularul social-politic al epocii moderne. materializată într-un ansamblu de norme şi reguli. Faptul că în Evul Mediu comunitatea politică se numea regnum (regat). specifică primelor comunităţi umane. statusuri. arată că procesele de concentrare a puterii politice şi de autonomizare a politicului faţă de sfera religioasă erau încă departe de a fi încheiate.

De exemplu. 27 . Această presiune internă a dus la forme agregate din ce în ce mai complexe care nu mai puteau fi administrate numai prin ierarhizarea relaţiilor de rudenie şi de alianţă. asinul.000 î. copilul lua totemul mamei. aflate în schimbare continuă. Epoca bronzului şi apoi epoca fierului trădează importanţa confecţionării armelor pentru apărarea teritoriului. grâul. salvarea sau ocrotirea tribului. Acestea au slăbit datorită numărului. calul etc. orzul. De aceea. Hindus şi Gange. Dar ce totem va lua copilul când relaţiile sexuale din endogame devin exogame. obţinute prin coacere. Acestea vor deveni părţi componente ale memoriei sociale şi vor dicta nu numai normele comportamentului colectiv. Dar sedentarizarea populaţiei pe un anumit teritoriu nu are loc doar prin întrunirea condiţiilor materiale de existenţă. Va lua totemul mamei sau totemul locului? Toate aceste modificări au slăbit coeziunea internă a grupurilor şi au stimulat procesele de instituţionalizare a puterii. Gintăclan-fratrii-triburi-uniuni de triburi. din el se vor fabrica marile vase. care vor permite păstrarea recoltei şi vor asigura sedentarizarea pe acel teritoriu. “Marca totemică a identităţii” vizează tocmai nevoia socială de identitate. de unde nevoia altor structuri de putere care să ferească comunităţile de efectele entropiei. fluviul Galben şi fluviul Albastru. un no man’s land. Dar teritoriul statului nu este un pământ oarecare. dar vor inscripţiona în materialitatea statului istoria grupului. în situaţia în care singurul părinte cunoscut era mama. dincolo de relaţia de rudenie biologică: alianţele şi identitatea derivau din conştiinţa unei descendenţe comune. primele state şi primele civilizaţii au apărut în Orientul Antic. ci mai mult relaţii sociale care au rolul de a asigura coeziunea internă şi identitatea de grup. Tot aici. bivolul. plini de funingine şi infirmi. Căci sedentarizarea populaţiilor a coincis cu explozia demografică a grupurilor umane arhaice.e. acolo unde s-au sedentarizat prima oară triburile de culegători şi unde bobul aruncat în mâlul roditor dă rodul însutit. Nu întâmplător. în delta marilor fluvii Tigru şi Eufrat. Nil. Acestea trebuie să fie conservate la nevoie prin forţa armelor şi dezvoltate prin cultură. Dar mâlul nu oferă doar o pătură germinativă ideală. un animal sau un erou eponim. situat în delta marilor fluvii. Mecanismele prin care omul arhaic îşi realimenta bateriile acestei identităţi erau ritualurile şi sacrificiile violente. iar zeii fierari. Sedentarizarea uniunilor de triburi pe un anumit teritoriu a însemnat naşterea statului. în jurul anilor 8.n.biologice comune. Acest strămoş comun putea fi o plantă. caracterizată prin domesticirea plantelor şi animalelor: meiul. în societăţile arhaice clasa războinicilor se bucura de mare cinste. adică atunci când partenerul sexual provine din altă comunitate? Va lua totemul mamei sau totemul comunităţii de adopţie? Lucrurile se complică în cadrul grupurilor de vânători care străbat mari distanţe în urmărirea vânatului care şi el se deplasează în ecosistem în căutarea păşunilor. Problema identităţii şi a alianţelor a fost supusă şi ea unor “presiuni colaterale” din partea condiţiilor de mediu. El este un pământ roditor. are loc revoluţia agrară. cu merite incontestabile în întemeierea.

prin Jean Bodin şi Hugo Grotius în cultura politică europeană s-a impus determinismul geografic care explică fenomenele politice prin influenţa factorilor climaterici asupra comportamentului uman. Originea. De la marocanul Ibn Haldoun (1336-1409) până la Montesquieu (1688-1765). Omul însuşi este o parte a naturii. Un relief accidentat. chiar configuraţia lui intelectuală sunt puternic marcate de mediul său natural care a lucrat într-însul uneori timp de sute de mii de ani. gen polisul grec sau cantoanele elveţiene. reţeaua hidrografică. Toate acestea favorizează forma şi mărimea statelor. La început nucleul acestui stat era constituit din atelierele de prelucrare a metalelor. dezvoltă sentimentul onoarei 28 . podişurile. Elementele statului. Astfel. 2.3. pe câtă vreme platourile continentale favorizează naşterea statelor mari (imperiile precolumbiene. încununarea proceselor evolutive ale vieţii. văile. dezvoltarea şi răspândirea lui pe suprafaţa pământului. Acest mediu modifică constant viaţa indivizilor şi a grupurilor. Acestea pot fi urmărite pe următoarele coordonate ale interacţiunii om-natură: 2. iar relaţiile dintre indivizi modifică atât indivizii cât şi grupurile. S. Înseşi relaţiile sociale din cadrul statului primitiv au luat naştere din nevoia primordială de securitate a comunităţii. 2. diviziunea lui în rase.A. inclusiv forma de guvernământ. format din concreţiuni geologice (bariere muntoase) favorizează naşterea statelor mici.3. aceştia modifică în mod constant mediul lor.2. la rândul lor. iar întregul existând într-un anumit mediu natural. în esenţă. Mediul natural include suma totală a influenţelor lumii externe care afectează viaţa indivizilor sau grupurilor.ocupă un loc important în mitologiile popoarelor primitive.Conturul suprafeţei scoarţei terestre Conturul suprafeţei scoarţei terestre cuprinde lanţurile de munţi. Clima Influenţează comportamentul şi structura psihologică a locuitorilor. dintr-un număr de indivizi. existând în relaţii unul cu celălalt.1.3. şi Rusia).3. Fiecare stat constă.3. clima rece favorizează crearea sentimentului războinic. 2. fiecare având anumite caracteristici psihice şi mentale. Teritoriul Populaţia sedentarizată pe un anumit teritoriu şi flancarea acestuia prin graniţe naturale sau convenţionale formează fundamentul primitiv al statului ca şi al tuturor organizaţiilor sociale. înconjurate de un şanţ de apă. al cuceririlor militare.U. Aprovizionarea meşterilor şi desfacerea produselor au creat viitoarele profesii de administratori şi de comercianţi.

Migraţiile şi cuceririle care le însoţesc cer o mai strictă organizare decât o cere viaţa staţionară şi duce la noi forme de reglementare dintre conducători şi supuşi. la contactele dintre grupuri şi indivizi care se concretizează într-un spirit al unităţii şi nevoie de organizare. datorită climei. 29 . 2. ele sunt predispuse la forme de guvernământ autoritare sau despotice. dezvoltarea civilizaţiei. caracteristicile genetice. resurselor sau configuraţiei lor. Totodată.şi al civismului aristocratic. deoarece între om şi mediul său natural există o legătură indestructibilă. Migraţiile şi luptele pentru terenurile fertile.Populaţia Alături de teritoriu ea este un element vital indispensabil în geneza statului. cu resurse sărace (vezi Japonia) oamenii au trebuit să se adapteze la mediu printr-o disciplină aspră a muncii pentru a putea supravieţui. Unele zone ale globului. a guvernării şi a dreptului. Resursele Resursele (vegetale sau minerale) joacă un rol important în fixarea populaţiei de o anumită zonă şi în dezvoltarea statului. iar mărimea şi densitatea populaţiei vor creşte prin oamenii atraşi de avantajele oferite de ecosistem.4. cu prevalenta statului paternalist şi a aristocraţiilor latifundiare. În funcţie de abundenţa unei resurse se dezvoltă tehnicile de producţie şi organizarea socială. 2. dar ea poate primi un număr mult mai mare de agricultori. Chiar dacă mediul fizic este un factor determinant în distribuirea populaţiei în anumite zone ale globului. a comerţului şi a celei de a doua mari diviziuni a muncii. precum regimurile politice orientale. caracteristicile acesteia au contribuit la formarea psihologiei grupurilor sociale.3. pot suporta populaţii numeroase (regiunile dintre marile fluvii). proveniţi din culegători. În aceste zone favorizate. Dar mărimea acestor populaţii va depinde nu numai de condiţiile externe favorabile ei şi de felul în care oamenii se pricep să le exploateze. ele au trebuit să descopere şi să intensifice alte tehnici de producţie pentru a obţine recoltele necesare supravieţuirii. Agregarea populaţiei în regiunile favorizate duce la interesul comun. capacitatea de reproducere sunt factori tot atât de importanţi. În ţări cu climat aspru. căsătoriile cu noii veniţi. dintre grupuri. dată fiind bogăţia resurselor. iar abundenţa terenurilor arabile va duce la crearea marilor imperii în Orient. Dat fiind faptul că în primele epoci ale istoriei umane omul a fost strict dependent de natură. O zonă din comuna primitivă poate suporta un mic număr de vânători. rata natalităţii va fi superioară celei a mortalităţii.5. care vor smulge prin muncă solului cele necesare traiului. colonizările au o puternică influenţă asupra originii şi dezvoltării statului. Tehnica prelucrării metalelor va duce la dezvoltarea oraşelor.3. Populaţiile care trăiesc în zonele cu climă caldă sunt predispuse la reverii şi lenevie. În condiţiile în care pentru populaţiile sedentarizate nu mai existau teritorii libere limitrofe.

3. 2.6. de o lege a atenţiei şi responsabilităţii descrescânde faţă de nevoile unor provincii neglijate ale statelor mari. guvernarea este un mecanism esenţial al statului.Unitatea Unitatea implică ideea de coeziune internă absolută şi de independenţă externă completă. Organizarea prin care statul îşi exprimă şi impune voinţa sa este absolut necesară. Ele nu se pot constitui în părţi ale unei organizaţii politice mai vaste: nici un stat nu poate include un teritoriu sau o populaţie care nu formează o parte politică a lui. Într-un sens mai larg. nu este încă un stat. Această atenţie descrescândă şi declinul consecvent al performanţei şi serviciilor guvernamentale pentru aceste regiuni şi populaţii marginalizate tind. în acest caz. o formă a mecanismului politic care să primească sau să ceară supunerea trebuie să fie creată pentru a forma un stat.A. 2. state care compun S. Europa. Indiferent că este un rezultat al acordului mutual dintre locuitori sau un rezultat al extinderii. Guvernarea include acele persoane care sunt angajate în exprimarea şi administrarea voinţei statului – ansamblul puterii legislative. S-ar putea vorbi. atât la nivelul guvernării centrale sau la nivelul administraţiei locale sau regionale sau la toate aceste niveluri. să limiteze mărimea statelor”1. deoarece ea include un număr de organizaţii politice separate care sunt fiecare un stat. cel puţin până la realizarea unităţii politice a Europei. cu atât este mai probabil că el va neglija problemele acelor teritorii şi populaţii care (…) sunt astfel marginalizate în interesele lor politice.2.3. guvernarea poate fi definită ca “suma totală a 30 . Guvernarea Întrucât orice organizare duce la ierarhie socială. executive şi judecătoreşti în organele centrale şi locale ale puterii de stat. Astfel. astfel. Această organizare este apanajul puterii de stat. deşi o unitate geografică.8. necesară pentru transmiterea voinţei politice a minorităţii conducătoare majorităţii conduse. să antreneze diminuarea loialităţilor şi rezistenţa crescândă şi. “Capacităţile limitate ale organizării pot duce la suprasarcini impuse sistemului.3. Cu cât teritoriile sau populaţiile pe care un stat le încorporează în graniţele lui şi cu cât relaţiile economice şi politice conflictuale actuale (…) cu alte state sau popoare sunt mai mari. nu sunt state în sine deoarece ele sunt părţi ale unei unităţi politice mai vaste care este ea însăşi un stat. bazată pe cucerirea celui mai slab de către cel mai puternic. Numai prin ea statul poate să se ocupe de cetăţenii săi şi de relaţiile cu alte state.7.Organizarea Dată fiind o populaţie care locuieşte un teritoriu definit. geografice şi economice. Unitatea înseamnă că teritoriul şi populaţia care constituie un stat formează un tot indestructibil. în schimb.U. nevoia de autoritate care să se exercite asupra acesteia se impune de la sine. Pe de altă parte.

văzută din exterior. iar relaţiile dintre state sunt menţinute. e) este totală: deasupra ei nu se mai află nici o altă putere. c) este inalienabilă: nu poate fi înstrăinată nici de titularul ei.3. organizare şi ierarhie socială. ele se condiţionează reciproc. actele lui trebuie să fie obligatorii pe întreg teritoriul. când este exprimată şi întărită prin mijloacele guvernării este numită lege. iar guvernul poate exista numai ca organizaţie a unui stat. fără nici o discriminare pe întreg teritoriul naţional. care nu poate fi înstrăinat.acelor organizaţii care exercită sau pot exercita puterile suverane ale statului”. deşi împărţit în diferite ministere şi departamente. guvernarea are un caracter concret-istoric în funcţie de condiţiile politice din fiecare ţară.9. Din punct de vedere intern. Suveranitatea de stat are următoarele caracteristici: a) este unică: într-un stat nu pot exista concomitent două puteri suverane. Deoarece un stat se caracterizează prin ordine. “Limitele domeniului efectiv al statului sunt astfel 31 . 2. mai mult. suveranitatea presupune că un stat este complet independent de controlul oricărui alt stat. Orice populaţie care posedă un teritoriu şi puteri suverane devine. fiind unitar şi indivizibil. el are un guvern prin care el îşi întăreşte autoritatea asupra supuşilor săi şi îşi menţine independenţa lui faţă de alte state. Voinţa suverană a statului. Oricare ar fi formele guvernării sau formele statului. suveranitatea presupune că un stat are completă autoritate asupra tuturor indivizilor care îl compun. Aşa cum fiecare stat este o unitate şi guvernul fiecărui stat trebuie să fie o unitate. ca o “calitate supremă a puterii de comandă” (de la sovranus . d) este imprescriptibilă: nu poate fi anulată sau revocată. Guvernarea poate fi definită ca medierea necesară dintre stat şi cetăţenii săi. Un stat nu poate exista fără guvernare. Între aceste elemente ale statului există o legătură indisolubilă. În funcţie de formele de legitimare a puterii politice. prin sine. nici un subiect nu este scutit de autoritatea lui şi nici o persoană sau grup de persoane din afara statului nu se pot amesteca în treburile lui interne. pentru cât mai mulţi oameni şi pe o perioadă cât mai îndelungată dacă statul vrea să dureze. În timp ce termenul “stat” este abstract şi poate fi conceput indiferent de existenţa statelor concrete actuale deoarece toate statele sunt identice ca esenţă. adunările elective sau poporul.eminent). Deoarece un stat este unitar. f) este deplină: efectele ei se aplică tuturor. Suveranitatea. mecanismele prin care scopurile statului sunt formulate şi executate. Ea poate fi definită ca o “competenţă a competenţelor”. b) este perpetuă: într-un stat nu poate exista vacanţă (pauză) în exercitarea suveranităţii. Din combinarea elementelor de mai sus rezultă că esenţa reală a statului este suveranitatea. titularul suveranităţii poate fi monarhul. un stat.

Cu cât populaţiile sunt mai diferite în limba şi cultura. între adevărul realităţii obiective şi preferinţele subiective. “statul garnizoană” etc.4. criteriul economic. În pură tradiţie a liberalismului clasic. cât şi în ce priveşte ansamblul de persoane care sunt obligate să i se supună. A doua dificultate constă în confuzia raporturilor dintre stat şi societatea civilă. “statul intervenţionist”. În al treilea rând. deoarece statele au existat într-un raport direct proporţional cu activităţile şi capacităţile populaţiei lor”2. ea poate fi compensată numai într-o măsură foarte limitată prin tehnologiile transportului şi ale comunicării. cultural şi/sau social”. 2. Deutsch stabileşte un raport direct proporţional între existenţa statului şi calitatea populaţiei lui: “Mai importantă decât distanţa dintre corpuri este adesea distanţa dintre spirite şi dintre patterns-urile diferite ale relaţiilor sociale. Nu se face distincţia întra statul care există şi statul care ar trebui să existe. Teorii privind geneza statului. statul este abordat şi definit în zilele noastre ca “paznic de noapte” sau “stat minimal”. 32 . Prin urmare. Se vorbeşte astfel de “statul social”. criteriul politic şi 4. de suprapunerile şi confuziile dintre diferitele structuri şi funcţii ale statului. omiţându-se evidenţierea raporturilor specifice dintre ele. criteriul social. “statul fiscal”. statul a fost analizat prin reducerea unilaterală la una din funcţiile sale de bază şi tratarea privilegiată a acesteia. atât în ce priveşte teritoriul. criteriul juridic. Această probabilitate diminuată a supunerii datorită deosebirilor psihologice (…) aflate în creştere au limitat întotdeauna mărimea statelor. în efortul lor explicativ. În al patrulea rând. când pe verticală. Numeroasele teorii despre formarea statului se lovesc. Cauzele constau în identificarea întregului cu partea şi fixarea uneia dintre aceste structuri sau funcţii drept moment privilegiat al genezei statului. rolul lui complex fiind redus la sarcina de a asigura protecţia juridică a cetăţenilor şi bunurilor ca şi la aceea de a asigura funcţionarea neîngrădită a societăţii civile. constituie o sursă limitativă a cuprinderii în sfera definiţiei statului a tuturor notelor sale caracteristice precum şi a diferenţelor specifice dintre cele patru criterii mai des uzitate: 1. În primul rând. inerent partizane: între adevăr şi interesul politic. cu atât este mai puţin probabil ca ele să se supună comenzilor date de o guvernare străină şi distanţată din punct de vedere spaţial. de una singură.. 2. 3. structura explicativă privilegiată. “statul tehnic”. în condiţiile geografice şi economice şi în structura lor socială. Karl W.limitele probabilităţii lui de a obţine supunerea populară. confuzia dintre criteriul tehnic şi criteriul normativ. omiţândse astfel bogăţia relaţiilor de putere care interferează în exercitarea puterii de stat. unde el emite ordine obligatorii. Aceste raporturi au fost definite când pe orizontală.

pe baza proceselor sociale de stratificare şi de ierarhizare între cei puternici şi cei slabi. nu este ceva diferit de ordinea sa juridică”. noţiunii de putere publică se substituie aceea de serviciu public. 2. este organismul politic. Extrapolarea ordinii publice a statului drept. agenţia ei conducătoare. conform regulii de drept. Pentru marele jurist austriac. în forţele.1. “personificarea ordinii juridice”. Dar puterea publică nu se poate legitima prin originea sa. Criteriul juridic Problema personalităţii juridice a statului este contribuţia cea mai importantă adusă de acest criteriu în definirea statului. materiale sau voliţionale. Statul modern apare din ce în ce mai mult ca un grup de indivizi. între o minoritate conducătoare care îşi impune voinţa ei unei majorităţi conduse. elementele etice şi teleologice. “persoana politică organizată a unei naţiuni într-o ţară determinată” (Bluntschli) sau ca pe o “organizaţie raţională a unităţii politice” (Houriou). “subiect de acte publice”. Cu ajutorul lui se pot explica relaţiile şi situaţiile multiple care se stabilesc între stat – persoană juridică – subiect activ şi pasiv de drepturi şi obligaţii şi celelalte asociaţii şi organizaţii sau între stat şi indivizi. opusă celei internaţionale şi. Puterea publică o constituie însuşi acest fapt de dominaţie cu forme şi elemente variabile în evoluţia statului. elementele organice. reprezentantul oficial al naţiunii. Statul este naţiunea însăşi. Criteriul juridic nu acoperă însă toate elementele constitutive ale statului. forţele sociale active. sub conducerea şi controlul guvernanţilor. Criteriul politic A impus în teoria despre stat ideea de imperium – Herrschaft – dreptul de constrângere şi de dominaţie. Funcţia tehnică a dreptului (permisivă sau prohibitivă) nu poate cuprinde realitatea comună a vieţii sociale. “sindicatul intereselor generale ale 33 . lucrând de acord. iar deţinătorii puterii publice nu îl pot folosi în mod legitim decât pentru a asigura colaborarea comună”3. Alţi autori definesc statul în funcţie de ordinea juridică: “Statul are drept scop esenţial realizarea ordinii juridice”. la realizarea nevoilor materiale şi morale ale participanţilor. statul este “comunitatea creată de o ordine juridică naţională. “Astfel. este una din limitele serioase ale criteriului juridic. Pentru Hans Kelsen statul este “personificarea totală a dreptului”. ca atare. criteriu unic în explicarea genezei lui. statul încetează de a fi o putere care comandă pentru a deveni un grup care lucrează. Mai multe şcoli juridice celebre şi reprezentanţii lor văd statul ca pe “o personificare juridică a naţiunii” (Esmein). tendinţele şi drepturile ei. ci numai prin serviciile pe care le aduce.

pizmei şi lăcomiei. De aceea. Susţinătorii acestui criteriu consideră că statul a luat naştere în momentul în care. 3. Un alt set de teorii explică apariţia statului prin violenţa dominaţiei unui grup superior asupra altuia inferior al cărui teritoriu îl cucereşte. Urmează un al doilea contract. mai întâi ale naţiunii şi apoi ale ansamblului umanităţii”4. Oppenheimer explică formarea şi natura 34 . datorită zavistiei. De exemplu. al cărui garant este zeul. mai ales în statul modern. de sorginte marxistă. Hobbes). intereselor şi idealurilor unei naţiuni. Aceasta realizează consecinţele dezastruoase ale stării anarhice. regii sunt consideraţi “locotenenţi ai lui Dumnezeu” pe Pământ. mai multe familii s-au unit. După Cădere. între nevoile personale legitime şi interesele obişnuite în conflict cu acestea din urmă. ceea ce duce la încheierea unui prim contract între indivizi al cărui obiect este instalarea păcii sociale. Ideea de creştere organică a familiei până la transformarea ei în stat caracterizează difuzarea acestei teorii dintr-o perspectivă creştină a unităţii neamului omenesc înainte de căderea în păcat. Are legături indisolubile cu criteriile anterioare cu care interferează. fie prin crearea unei forţe de dominare sau de coerciţie. “un solid sistem de organizare a instabilei subordonări şi supraordonări a indivizilor şi grupurilor sociale din el. ca şef al familiei. Este ansamblul puterilor publice constituite în vederea promovării şi apărării drepturilor. Ea reproduce esenţa teoriilor contractualiste după care un legislator legendar (Manu. suferă de un determinism mecanicist prea apăsat. instituind regi şi regate pe Pământ. Aceste teorii.naţiunii”. Criteriul economic. în scopul stabilirii unui echilibru dintre interese. Însă Dumnezeu. dintre suveran şi comunitate. Văzând “dulceaţa traiului în comun” (Bossuet). Şi această teorie. pe pământ instalându-se o stare de anarhie şi de violenţă. marii preoţi etc. Ludwig Stein vede. transformând-se în state. sub conducerea celui mai bătrân dintre şefii uneia. Cea mai răspândită teorie privind geneza statului este teoria patriarhală cu rădăcinile în autoritatea primară a tatălui. în societăţile moderne locul zeului îl ia comunitatea ca entitate colectivă (Th. Dacă în gândirea politică antică acest legislator era trimis de zei. ca şi multe altele. clasa conducătoare (şefii de trib. reprezintă o proiecţie religioasă a nevoii vitale de ordine în societăţile de-abia constituite.) şi-a însuşit un surplus de avere pe care a căutat să şi-l apere şi perpetueze fie prin pseudomotivaţii ideologice. aceste familii s-au lărgit şi consolidat. neamul omenesc s-a spart în mai multe limbi. lupta continuă şi aprigă pentru putere nu traduce doar raţionalizarea intereselor economice. Moise) vine şi pune capăt stării de anarhie prezente. în cadrul diviziunii interne a muncii. în marea lui iubire. a mai salvat odată Omul. La început.

sinteza dintre factorii materiali şi spirituali. fără să absolutizeze însă rolul factorului economic în geneza statului. Un stat nu poate să ia naştere decât atunci când mijlocul economic a adunat o anume cantitate de obiecte. în primele faze ale existenţei sale. deosebind mijlocul politic. fie ele publice sau private. În explicarea apariţiei statului Marx utilizează teoria luptei de clasă. Funcţia de apărare a teritoriului şi de menţinere a ordinii interne derivă din însăşi esenţa statului: aceea a forţei de coerciţie. Procesul este surprins corect în generalitatea lui. Şefii de trib. procesele simbolice. a mafiilor organizate. Prin funcţie a statului se înţelege o activitate specializată într-un anumit domeniu sau structură a statului care serveşte la atingerea unor obiective în cadrul sistemului. Observăm că până la un punct Oppenheimer îmbrăţişează determinismul economic al lui Marx. 2. Funcţiile statului contemporan şi dinamica acestora. sau dintre factorii obiectivi şi subiectivi de la baza genezei şi evoluţiei sale. fie interne sau internaţionale. 2. Funcţiile statului sunt supuse principiului echivalenţei funcţionale. împotriva drogurilor. organizare al cărei unic scop este de a reglementa dominaţia primului asupra celui de al doilea. Iar această dominaţie nu a avut niciodată alt scop decât exploatarea economică a învinsului de către învingător”5. Mai departe. Chiar dacă. dar nu se specifică celelalte elemente care au o contribuţie la geneza statului. pe plan intern lupta împotriva criminalităţii transnaţionale. a prostituţiei 35 . Prin crearea forţei de coerciţie care să le apere acest statut de clasă dominantă. în condiţiile integrării economice. 1. legitim instituită. Oppenheimer adaugă: “Statul este organizaţia mijlocului public. Prin motivaţia ideologică prin justificarea religioasă a clivajului dintre bogaţi şi săraci. După Marx. şamanii din comuna primitivă au acumulat un surplus de bunuri economice pe care au înţeles să le apere prin două mijloace: 1. ca pe o “organizare socială impusă de către un grup învingător. apărând autoritatea sa contra revoltelor interne şi atacurilor din afară. prin care înţelege aproprierea fără nici o compensaţie a muncii altuia. marii preoţi. adică una şi aceeaşi funcţie poate fi îndeplinită într-un mod mai mult sau mai puţin adecvat de celelalte structuri ale statului. Transformările funcţiilor statului şi dinamica acestora reflectă cu destulă fidelitate diluarea şi difuziunea autorităţii centrale a statului spre alte instituţii sau organizaţii.statului. “statul a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii şi va dispărea pe o altă treaptă de dezvoltare a acesteia”. statele au cedat porţiuni însemnate din suveranitate naţională.5. prin intermediul căreia guvernanţii acţionează în vederea bunei desfăşurări a vieţii comunitare. destinate satisfacerii nevoilor şi susceptibile de rapt cu mâinile înarmate”6.

Funcţia socială. 2. Un stat poate alege între mai multe modele de dezvoltare capitalistă: modelele social-democrate. invalizii şi şomerii. 4. democratcreştine sau neoconservatoare. domeniile în care se exercită funcţia economică a statelor contemporane sunt următoarele: a) responsabilitatea pentru construcţia infrastructurilor pe teritoriul naţional: porturi. drumuri europene. pârghii prin care el poate sau nu să contribuie la dezvoltarea standardelor de performanţă ale unei economii. Formarea sentimentelor de identitate şi de loialitate la tinerele generaţii sunt vitale pentru continuitatea vieţii de stat. c) funcţia de control asupra comerţului exterior. Într-o enumerare succintă.şi a terorismului rămân prerogative esenţiale ale suveranităţii puterii de stat pe un anumit teritoriu. d) corectarea fenomenelor de criză şi depresiuni economice prin măsuri anticiclice şi accentul pus pe cererea globală. modelele liberale sau neoliberale. Asigurarea unui sistem de asistenţă şi securitate socială pentru cei mai puţin capabili să supravieţuiască decent într-o economie de piaţă. de natură keynesiană. procesele de integrare regională şi ale globalizării arată că statului îi rămân suficiente prerogative în domeniul economic. vitală într-o lume a competiţiei la nivel mondial. Funcţia cultural-educativă. În condiţiile îmbătrânirii rapide a populaţiei în lume rămâne de văzut dacă statele pot mări în continuare subvenţiile pentru asistenţă socială fără să le fie afectată rata de creştere economică. 3. se eschivează de la plata datoriilor către stat. protecţioniste. Funcţia economică a statelor contemporane cunoaşte reajustări spectaculoase. Puterea guvernanţilor de a obţine venituri nu mai este un monopol exclusiv al puterii de stat. Este o zonă a politicii economice unde există un decalaj substanţial între pretenţiile statelor şi rezultatele obţinute din activitatea comercială. deşi “marii rechini” utilizează toate infrastructurile şi facilităţile oferite de stat. De multe ori statele intră în conflict cu firmele private de exportimport care în goana după profit. intră în conflict cu legislaţia economică a statului naţional. corporatiste. Statul nu îşi poate permite să abandoneze politicile publice unor instituţii private. De la monopolul statului asupra vieţii economice până la retragerea completă a statului din economie. sedii ale instituţiilor centrale etc. în special asupra importurilor. b) alegerea formei de dezvoltare. după cum poate fi parte sau poate organiza şi controla licitaţiile pentru obţinerea brevetului de construcţie. copiii şi bătrânii. Familia şi şcoala sunt agenţii privilegiaţi 36 . bolnavii. autostrăzi. Competiţia pe piaţa mondială cere un mediu competitiv pe pieţele naţionale. Statul poate subvenţiona aceste construcţii. care domină economia subterană. Numeroase grupări mafiote. e) responsabilitatea statului de a percepe taxe şi impozite.

În aceste cazuri. ele constituie o sursă importantă de venituri. Doi analişti englezi. cu deosebită acurateţe mutaţiile petrecute în structurile tradiţionale şi în funcţiile statului: (…) “nici naţiunea. Legile. oamenii nu sunt pregătiţi să renunţe cu desăvârşire la un naţionalism centrat pe stat. cercetării ştiinţifice şi culturii. a kitsch-ului şi a subproducţiilor culturale. nici statul nu sunt pe punctul de a dispărea … nu există structuri care să le substituie şi să poată îndeplini toate funcţiile asociate în mod tradiţional cu statul-naţiune. 2. De aceea. În special în statele occidentale scăderea dramatică a ratei natalităţii şi procesele de îmbătrânire a populaţiei au determinat statele să ia măsuri urgente în ce priveşte protecţia mamei şi a copilului. principalul său element definitoriu – statul-naţiune autonomă – îşi pierde poziţia privilegiată… Aceasta implică schimbări politice şi sociale pe o scară foarte amplă: harta se schimbă. literal şi metaforic”7. De asemenea. 6. reprezintă voinţa generală a întregii naţiuni exprimată prin aleşii ei. Întreţinerea monumentelor istorice. în concluziile unei cărţi celebre apărute în 1994. reprezentată de Parlament. ele constituie o afirmare a prestigiului culturii naţionale în lume ca în cazul Franţei. Spaniei şi Greciei. în cadrul acestui proces. Funcţia demografică. asistăm la o cedare a exerciţiului suveranităţii şi nu la o restrângere a prerogativelor suverane ale statelor. încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. a caselor memoriale. 37 . Funcţia legislativă. statelor le revine obligaţia de a lupta împotriva pornografiei. În acelaşi timp. Matthew Horsman şi Andrew Marshall de la Financial Times şi de The Independent au observat. 5. Jurisdicţia statului este obligatorie pe întreg teritoriul naţional. mărirea alocaţiilor postnatale. Derivă din competenţa suverană a statului pe un anumit teritoriu. prin activitatea de turism. Italiei. statul alocă procente importante din produsul intern brut pentru dezvoltarea învăţământului. elaborate de puterea supremă a ţării.pentru formarea şi educaţia politică a cetăţenilor. cum greşit se interpretează uneori în doctrină. chiar dacă statul îşi poate armoniza legislaţia cu prevederi ale legislaţiei internaţionale sau europene privind domenii de interes comun: lupta împotriva drogurilor şi criminalităţii transnaţionale. diversificarea instituţiilor de ocrotire a orfanilor şi minorilor. legislaţia privind mediul şi protecţia copilului etc. a muzeelor reprezintă o investiţie profitabilă în dublu sens: 1. Este o funcţie nou apărută în contextul preocupărilor interne ale statului de a favoriza creşterea natalităţii. chiar dacă sunt din ce în ce mai pregătiţi să-şi împartă loialităţile …structurile de supunere se deplasează şi rezultatul inevitabil va fi al loialităţilor multiple … Ceea ce căutăm în acest caz sunt contururile unui sistem global care a fost în act de la Revoluţia Franceză încoace.

Formele moderne laice (adică societatea civilă propriu-zisă) sunt cele bazate pe afinităţi. aspiraţiilor private şi de grup. iar tendinţa statului de control a vieţii sociale va fi puternic diminuată. Primele semnificaţii ale termenului societas civilis se găsesc în opera lui Cicero şi vizează condiţiile de viaţă ale unei comunităţi politice civilizate. În primul rând. de clasă chiar. diversitatea formelor de organizare (de asociere) prin care se exprimă public şi se încearcă promovarea acestor interese. La început termenul desemna acea parte a societăţii diferită de organizaţiile militare sau congregaţionale. precum şi 2. organizate independent de stat. de întrajutorare. Astfel. persoane cu statut şi rol politic concretizate în drepturi şi obligaţii politice generale faţă de stat. generator de bunăstare şi de ordine bazată pe lege. culturale. libertăţile vieţii civile pe baza dreptului natural. de caritate. cel puţin teoretic. şi să se organizeze voluntar pentru apărarea propriilor interese. etnice. STATUL ŞI SOCIETATEA CIVILĂ Termenul de societate civilă se referă la aspectele nonpolitice ale ordinii sociale. Prin urmare. educative. cutume). cele pentru protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor etc. profesionale. Formele tradiţionale din care s-a născut societatea civilă sunt comunităţile religioase. redându-l societăţii naţionale în care. Trebuie ca aceste asociaţii să fie nu numai independente ci şi democratice: “Democraţia statului 38 . indivizii cu condiţii de existenţă şi interese comune încep să aibă conştiinţa solidarităţii de grup.2. în care se manifestă spontan iniţiativa voluntară a indivizilor şi grupurilor umane în vederea satisfacerii intereselor. În al doilea rând. organizaţii profesionale. sindicate. Societatea civilă este în acelaşi timp: 1. Pentru John Locke societatea civilă se opune autorităţii paterne şi stării de natură şi este un factor de progres. termenul de societate civilă se referă la acele asociaţii voluntare ale cetăţenilor. toţi oamenii sunt creditaţi cu dreptul egal de a-şi urmări interesele şi valorifica şansele de a accede la fericire. eliberau individul de lanţul servituţilor personale. În al treilea rând. constituite pentru rezolvarea unor interese comune. dar autonomă în raport cu statul. fac din membrii societăţii cetăţeni. o sferă (un domeniu) al vieţii sociale reglementate de o anumită ordine legală (un set de reguli. de la cele economice. “Modernizarea politică va antrena o triplă transformare în privinţa statutului individului şi premiselor societăţii civile. coexistentă statului. de interes. Actualmente. grupuri de presiune. puterea statului este limitată şi opinia publică se poate articula într-o direcţie a pluralismului politic. “societatea civilă” desemnează o sferă a vieţii sociale. până la cele civice şi politice.6. informaţionale. Dacă o societate este caracterizată de o societate civilă puternică ea va fi condusă de jos în sus. Această transformare formează o premisă fundamentală a societăţii civile”8. dar autonomă şi aflată într-un echilibru cu acesta.

Deci. Societatea civilă generează opoziţii multiple: între activităţile profesionale. oamenii pot. Participarea creează un sens al comunităţii care dă sens existenţei umane şi creşte integrarea socială”10. dar şi fortifică legăturile umane şi comunitare. În liberalismul clasic. deoarece scopul fiecărui antreprenor este profitul maxim. Sinteza dintre interesele particulare diferite şi interesul general nu este spontană. doar în mod colectiv. Societatea civilă nu poate soluţiona de una singură aceste contradicţii. biserică şi dacă ei nu au nici o experienţă în autoorganizare şi codeterminare la locul de muncă. pozitiv. Pentru Hegel clasele sociale nu sunt orientate spontan spre apărarea interesului general: “Proprietarii funciari. Statul 39 . Societatea civilă poate fi privită din două perspective diferite: 1. “Această misiune incumbă statului singur – cu condiţia ca el să fie în afara claselor. Tendinţa spre anarhie. dar scopul lor direct în această afacere rămâne proprietatea lor privată”11. să-şi rezolve problemele. Pentru ca societatea civilă să se poată afirma este necesar ca interesul general (“Raţiunea universală”) să poată fi impus eventual împotriva voinţei particularilor. Dacă oamenii sunt marcaţi de autoritarism în familie. societatea civilă are la bază participarea cetăţenilor la viaţa publică. manifestată pe piaţă între diferite interese particulare şi tendinţa spre raţionalitate. negativ. dar şi toţi cei care exercită o meserie sau care posedă un bun sau o industrie oarecare au. “Dezvoltarea socială este facilitată dacă oamenii participă la luarea deciziilor.va fi slab înrădăcinată dacă restul societăţii este condus pe baze autocratice. având mai multe centre independente de autoorganizare în societate. Statul reprezenta acest interes întrucât se considera că suma intereselor particulare echivalează cu interesul general. desigur. la luarea deciziilor şi la implementarea politicilor locale. este puţin probabil ca ei să fie cetăţeni activi sau să simtă vreo responsabilitate pentru condiţia societăţii lor”9. între bogaţii şi săracii tot mai numeroşi. şcoală. în asociaţiile voluntare sau comunităţi. 2. reclamă imperios intervenţia statului ca arbitru. clasa producătorilor se confundă cu interesul general deoarece ea avea un comportament raţional (acumularea de capital). Dimpotrivă. mobilizarea cetăţenilor determină nu numai îmbunătăţirea condiţiilor sociale. la găsirea soluţiilor pentru rezolvarea unor probleme. Statul va fi instrumentul necesar al acestei sinteze. prin limitarea razei de acţiune a statului este facilitat controlul societăţii civile. pentru însuşirea unei cât mai mari părţi din venitul naţional de către o profesie sau alta. pentru Hegel nu există o clasă specială care să fie purtătoarea interesului general şi a raţionalităţii. ca interes menţinerea ordinii burgheze. în cadrul claselor posedante unde fiecare voinţă particulară se ridică împotriva celeilalte. prizonieră a sistemului de contradicţii specifice intereselor particulare.

pentru fiecare dintre ele. dotată cu instituţii independente. Hegel constată că societatea civilă nu-şi poate realiza singură propriul său scop. El este o forţă situată deasupra amestecului de interese particulare salvând. El face dintr-o sumă contradictorie de interese şi de indivizi un tot raţional”12. statul devine mecanismul hegemonic al societăţii civile. superior societăţii civile deoarece el singur poate să-şi impună principiile raţionalităţii unei societăţi civile care nu le conţine decât în stare virtuală. În raport cu liberalismul clasic. Marx consideră că societatea civilă presupune statul şi nu contrariul. spontane şi contradictorii. deasupra mecanismelor economice şi sociale ale societăţii civile.reprezintă reglementarea conştientă şi raţională a antagonismelor sociale. punctul de articulare al structurilor sociale. Hegel depăşeşte în această manieră constituţionalismul pur şi teoretizează statul parlamentar cu regimul său de partide”13. în concepţia lui Hegel. Faţă de Hegel. Statul este o “putere autonomă”. Acţiunea Statului se fondează mai întâi pe diversitatea intereselor individuale. El inversează raportul: societatea instituie statul. El nu este subordonat intereselor particulare şi imediate. Ea creează un organ mai puternic decât ea pentru a menţine o ordine exterioară. explică realitatea sa. dar evidenţierea acestui al doilea aspect se face din exterior. de la înălţimea statului. Pentru a proteja formarea interesului general de interesele anarhice şi iraţionale societatea are nevoie de puterea politică a statului. aceea a Raţiunii. Diferenţele dintre indivizii societăţii civile nu se mai regăsesc la nivelul politic. dar şi pe existenţa latentă în Societate a unui “sistem de dependenţă reciprocă”. de asemenea. diferenţele dintre indivizii societăţii nu se mai regăsesc la nivelul politic unde raporturile de exploatare sunt considerate a fi abolite. Pentru Hegel. organisme private lăsate la iniţiativa privată a clasei conducătoare. Diferitele interese particulare sunt în acelaşi timp contradictorii şi armonioase. totuşi. acest consens prin asociaţiile politice şi sindicale care sunt. el exprimă interesul general. Statul este. Statul reprezintă unitatea diferitelor interese particulare care nu există decât în stare virtuală în societatea civilă. Contradicţiile care apar din dominaţia de clasă anulează comunitatea reală de interese dintre indivizi. Un stat devine necesar pentru a impune din exterior prin coerciţie relaţiile sociale şi să creeze iluzia unui interes comun între părţile antagonice ale societăţii: interesul general. Într-un anumit sens. “Doctrina lui Hegel despre partide şi asociaţii ca legătură privată a statului … este inspirată din experienţele politice ale Revoluţiei Franceze (…) statul cere consensul dar el «educă». Egalitatea politică a cetăţenilor statului modern 40 . Statul serveşte ca revelator al interesului general care rezidă potenţial în societatea civilă. Societatea civilă nu are autoritatea necesară pentru a asigura libertatea persoanelor şi realizarea intereselor particulare. esenţialul. Orice individ care îşi urmăreşte doar propriul său avantaj poate promova “material” interesul general. Statul apare din separarea vieţii politice de viaţa civilă.

de origine sacră. Castele sunt rezultatul virtuţilor din vieţile anterioare care s-au materializat în scurtarea ciclului de naşteri (metempsihoze). Cetăţeanul. În Japonia. sincretismul etico-politico-religios al legitimităţii ordinii politice. diversificarea rolurilor şi a funcţiilor publice. alcătuit din guvernatorii provinciilor – cei patru Inca din Imperiul incaş – din regii locali. în Egipt.ascunde realitatea raporturilor de exploatare. legislatorul legendar. este trimis să pună capăt stării de anarhie din primele societăţi umane. Studiul formelor istorice ale statului ne permite să urmărim maturizarea acestei instituţii.7. La început. sunt: a. în plină influenţă brahmană. Brahmanii erau casta superioară deoarece ei aveau competenţa de a citi şi interpreta textele sacre şi legile. 2. 1. Manu. Principalele structuri ale statului oriental antic. din şefii corporaţiilor şi ai uniunilor de familii). religioasă şi ordinea morală. instituţionalizarea puterii politice pe un anumit teritoriu. ordinea terestră repeta ordinea divină: în China. diversificarea relaţiilor de dominaţie-supunere. Regele se recruta din casta războinicilor (vayshia) şi era asistat în actul de conducere de un Consiliu regal. cu drepturile sale. iubirea dintre zeitatea supremă şi zeiţa Seth. prerogativele ei erau întrupate în persoana sacră a împăratului sau regelui. în 41 . cu diferenţe minore de la un stat la altul şi de la o perioadă istorică la alta. zeiţa fertilităţii. b. centralizarea autorităţii. Statul oriental antic. apariţia birocraţiilor. La baza apariţiei statului oriental stă o “nuntă cosmică” dintre un zeu fondator şi o zeiţă sau o muritoare în urma căreia se naşte viitorul rege sau împărat (În India. puterea politică fiind profund personalizată. faraonul era Fiul Soarelui.n. Primele teorii contractualiste privind geneza statului relevă caracterul încă nediferenţiat al relaţiei dintre puterea politică. 2.7. Ordinea politică propusă de Manu este întemeiată pe un sistem de valori ce rezultă din stratificarea socială în caste. a cărei autoritate asupra supuşilor nu va putea fi niciodată contestată. dă naştere primului rege). împăratul era Fiul Cerului. iubirea dintre zeiţa Imamuri şi nimfele văzduhului dă naştere pământului sfânt al Japoniei şi lui Kenno – împăratului – om şi divinitate în acelaşi timp. legitimitatea teocratică a puterii politice.e. consideraţi de origine divină. Înseşi teogoniile şi cosmogoniile orientale explică naşterea societăţilor politice printr-un act fondator. va fi separat de starea reală a individului. Prin urmare. În Manavadharmachastra (Cartea legilor lui Manu) scrisă în secolul al IV-lea î. Forme istorice de stat. el însuşi zeificat..

unifică teritoriul chinez şi formează dinastia Qin (221-206 î.7. Statul în Grecia şi Roma antică Atât grecii cât şi romanii au avut un cult special pentru comunitatea politică. regele sau faraonul ofereau membrilor casei regale. Alături de funcţionarii regulaţi. tendinţa spre centralizare şi unitate. tendinţă care se va regăsi în construcţia statului european medieval după căderea Imperiului Roman de Apus.n. statul construia şi întreţinea canalele de irigaţie. După domnia glorioasă a împăratului Wu (141-87 î. politeia. statul chinez era o confederaţie de principate care duc războaie continue şi deţin rând pe rând hegemonia. marele Inca era fiul Soarelui. spre construcţia imperiului. Între secolele VIII-V î. şapte state puternice îşi dispută China de Nord. c. 2. era vărsată statului. statul oriental antic este un stat paternalist şi birocratic. de asistenţi şi de administratori rurali tot mai numeroşi. în schimb. împăratul. sub forma “sistemului fântânilor” în care recolta din a noua parte a acestor terenuri arendate. sau echivalentul ei în bani. cu sumele astfel colectate.Mesopotamia.. Alte terenuri erau date. regele era fratele sau egalul zeilor pe Pământ. în schimb.e.n.n.e. În anul 221 î.e.). bazele juridice ale comunităţii pe un teritoriu vast. În perioada 480-221 î. în Imperiul incaş.) intră într-o fază de dezagregare a imperiului care nu se va mai reunifica decât sub dinastia Sui (581-618) şi sub cea a dinastiei Tang (618-907) după patru secole de frământări şi lupte interne. Aceşti funcţionari (mandarinii – guan în limba chineză) reprezentau o elită în acelaşi timp administrativă şi culturală. dinastia Han (206 î. o meritocraţie recrutată prin concurs. d. Principala structură a statului oriental antic era birocraţia compusă din funcţionarii centrali şi locali a căror principală sarcină era strângerea impozitelor şi vărsarea lor la bugetul central. preponderent urbană (polis. rudelor sau înalţilor demnitari posesiuni întinse.n. La origine. La rândul său.) proclamându-se primul împărat al Chinei (Shi huang-dzi). romanii au pus.. al căror efectiv nu s-a mărit. Proeminenţa statului 42 . perioadă numită a Primăverilor şi a Toamnei. civitas). regele Quin.n.n.n . în schimbul unor retribuţii foarte slabe. Însă atât grecii cât şi romanii vedeau în forma de organizare politică numită stat o creaţie superioară a spiritului uman în care are loc sinteza dintre optimus civis (idealul celui mai bun cetăţean) şi optimus status civitatis (idealul celei mai bune guvernări).e.e.e. exista o mulţime de agenţi subalterni. Grecii au fixat bazele teoretico-filosofice ale dezvoltării statului. Deosebit de instructivă în această privinţă este istoria statului chinez antic. 2.87 e. numiţi de puterea centrală şi revocabili. în arendă. perioadă numită a Regatelor combatante.. învingător al celorlalte regate. în ciuda creşterii de 4-5 ori a populaţiei.

Deşi aristocrat prin naştere. de unde şi importanţa excepţională a lor în conştiinţa contemporanilor. poţi aspira la statutul de cetăţean şi participa la conducerea cetăţii. . . Areopagul.) au fixat pentru mai multe secole structura statului atenian şi forma lui de guvernământ. Astfel.n. arhonţii.magistraturile. rurală şi de coastă – şi a format zece triburi noi. În Atena. consulatul. după avere. în opinia lui Aristotel. El a format între 70-100 de deme. a eliberat din sclavie pe ţăranii deveniţi sclavi datorită debitelor. Unele din aceste instituţii vor deveni piese esenţiale în funcţionarea sistemului politic din Roma republicană sau din Atena încât putem vorbi de o specializare a lor în exercitarea puterilor statului. În Grecia şi Roma antică puterea politică va cunoaşte un proces accentuat de instituţionalizare.justiţia.) a dat Atenei o nouă Constituţie prin care a pus bazele democraţiei directe. După ce a împărţit locuitorii Aticii în patru clase.e.n. fiecare fiind alcătuit din demele care proveneau din cele trei regiuni noi. reformele lui Solon (594 î. Adunarea Poporului.legile. ceea ce va dezvolta sentimentul de loialitate şi de 43 . dând dreptul fiecăruia să aleagă un Consiliu al Celor Patru Sute care să contrabalanseze vechiul Areopag al aristocraţiei sau consiliul celor cu naştere superioară. Sparta era condusă de doi regi care reprezentau cele două familii regale.autarhia (capacitatea de autosubzistenţă). . pe baza comparării a 158 de constituţii ale oraşelor-stat din Grecia şi Asia-Mică. Clistene (508 î. a degajat următoarele structuri ale statului atenian: . Pentru a evita pericolul tiraniei.asupra individului în Grecia şi Roma antică se baza pe convingerea că numai în cadrul statului îţi poţi dezvolta personalitatea. Statul. În lucrarea “Statul atenian” Aristotel. în Constituţia dată de el este diminuată puterea politică a aristocraţilor. care era echivalentul unui sat sau al unei suburbii. El a împărţit Atica în trei regiuni – urbană. Astfel.) şi ale lui Clistene (508 î. Un consiliu de 28 de bătrâni pregătea dezbaterile de politică internă şi externă şi ale proiectelor de legi. Senatul.n. O adunare a tuturor cetăţenilor punea la vot propunerile consiliului dar nu le dezbătea. adică de trecere a prerogativelor puterii de la persoane la instituţii.unitatea în diversitate. Solon a şters datoriile ţăranilor. Legea. “statul este cel mai mare dar pe care zeii l-au făcut oamenilor” iar importanţa acestui dar rezidă în faptul că “în afara statului nu pot trăi decât zeii şi fiarele”.e. tribul era acum compus din cetăţeni originari din toate regiunile Aticii. Adunarea alegea anual un executiv format din cinci efori care supravegheau aplicarea legilor şi la nevoie puteau impune chiar sancţiuni regilor. unitatea guvernării locale. el a permis tuturor cetăţenilor de a participa la Adunare. .e.

e. ai cărui membri erau aleşi prin tragere la sorţi din cele 10 triburi. orientând viaţa politică ateniană spre un regim democratic. romanii aveau un cult special pentru lege. De la 753 î.e. numite pritanii. sau Bulé. a stabilit remunerarea juriilor. În epoca regalităţii. Pericle a fost capabil să conducă politica ateniană timp de mai bine de treizeci de ani. O caracteristică a istoriei politice a Romei este continuitatea şi adaptarea vechilor instituţii la cerinţele noilor regimuri politice. adică în preluarea şi perfecţionarea de la formele de guvernământ anterioare a instituţiilor care şi-au dovedit eficienţa în organizarea spaţiului politic şi social al Cetăţii Eterne. până la 509 î. “Dacă dreptul nu se întemeiază pe natură atunci toate virtuţile dispar”. istoric grec naturalizat la Roma.n. După Polybios (200-125 î. erau. care numărau între 101 şi 1001 membri. dintre care cel mai important a fost Servius Tullius.n. din cauza întrebuinţării alegerilor prin tragerea la sorţi. a introdus sistemul de decontare a cheltuielilor făcute de membrii Consiliului. 25). timp de o lună. Cartea I.apartenenţă faţă de patrie ca întreg. în timp ce magistraţii erau aleşi din totalul adunării şi înlocuiţi la expirarea termenului.). Membrii Consiliului acţionau în grupuri de 50.n. începând cu Numa Pompiliu până la Tarquinius Superbus.e. a redus necesitatea averii pentru a ocupa o funcţie. spunea Cicero. Ca general. aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă de 6000 de voluntari din cadrul adunării. Cei zece generali erau aleşi anual pentru competenţa lor.. Juriile. asigurând conducerea executivă între întâlnirile Consiliului. istoria Romei se confundă cu istoria formării statului roman. Roma a fost condusă de cei şapte regi etrusci. Lucrările erau pregătite de Consiliul celor 500. p.e.n. de asemenea.. Astfel. a instituţiilor şi a formelor de guvernământ. Fără dreptate nu poate exista guvernare: “O republică (res publica) sau lucru al poporului (res populi) nu este orice agregat uman sau orice turmă ci un grup numeros de oameni asociaţi unii cu alţii prin adeziunea la aceeaşi lege (juris consensu) şi printr-o anumită comunitate de interese (utilitatis communione) (Republica. test care nu s-a aplicat pentru nici o altă funcţie în statul atenian. El a abolit puterea Areopagului. a soldaţilor şi a marinarilor. Toţi cetăţenii atenieni puteau să facă parte din Ecclesia (Adunare) care se întrunea de patru ori pe ani şi era organul legislativ şi judiciar suprem al Cetăţii-stat. Pericle (495-429 î. Singura poziţie unde o conducere puternică trebuia să fie perpetuată era funcţia de general (strategicoi).) a continuat reformele constituţionale ale lui Solon şi Clistene. secretul dezvoltării Romi până la cel mai mare imperiu al Antichităţii ar consta tocmai în formula “guvernământului mixt”. Acest respect provine din ideea de drept natural care stă la baza Cetăţii. majoritatea cetăţenilor trebuia să servească în Consiliu şi să fie direct responsabilă pentru administraţia tehnică a Cetăţii. Pe parcursul celor peste 1200 de ani. data legendară a naşterii Romei. principala instituţie care alegea regele şi în conferea imperium 44 . Ca şi grecii.

Date fiind condiţiile tehnice reduse ale comunicării. O structură fundamentală a statului medieval este poziţia seculară şi religioasă a regelui: ca stăpân al casei şi al domeniilor sale şi suveran al teritoriilor aflate sub jurisdicţia sa regele posedă o autoritate seculară absolută. “Diviziunea pe centurii a fost adoptată cu prilejul operaţiilor votării.n. Servius Tullius a organizat cetăţenii Romei în cinci clase “censitare”. Statul medieval Istoria statului medieval din Europa. el exercită autoritatea sa în numele lui Dumnezeu. este. Senatul va cunoaşte o sporire a prerogativelor sale consultative şi legislative şi un prestigiu binemeritat. Senatul. Chiar şi în epoca republicană comitiile centuriate. avea un rol consultativ şi apoi legislativ. prima reunind cetăţenii cei mai bogaţi. Fiecare avea drept de veto la deciziile celuilalt. a genezei şi dezvoltării sale. suveranul care vrea să controleze un teritoriu vast este obligat să delege unor “oameni de-ai săi” exercitarea directă a autorităţii în numele său. unitate militară ce trebuia întreţinută de clasa respectivă.(putere executivă) erau comitiile cariate. votul fiecărui individ avea o greutate mai mică decât în altele”14. compus din şefii marilor familii aristocratice. convocat în cadrele sale militare. la origine un Consiliu al Bătrânilor. continuau să aleagă (…) magistraţii superiori şi să voteze anumite legi importante”15. Fiecare clasă. instituţie care asigura conducerea executivă la Roma şi care era exercitată de doi patricieni pe timp de un an. Astfel de nobili locali guvernează mici teritorii cu drepturi proprii. 2. regele este 45 . de fapt. ultima – pe cei mai săraci. istoria cooperării şi a unui conflict dintre rege şi feudalii locali. Miza conflictului este dată de dorinţa suveranului de a-şi extinde dominaţia sa legitimă asupra tuturor teritoriilor componente ale regatului. era organizată în centurii. Într-adevăr. exceptând pe ultima. fiecare câte şase luni. iar în condiţii excepţionale puterea consulilor devenea dictatorială.) prin izgonirea regelui Tarquinius Superbus de către mânia poporului a adus modificări în dispozitivul puterii de stat. în numele autorităţii sale consacrată prin dreptul divin. prin rotaţie. cu prilejul scrutinului. În calitate de locotenent al lui Dumnezeu pe pământ.7. o adunare a poporului compusă din cele treizeci de curii. chiar dacă acesta emana de la un consul. Concomitent. Aceştia pot fi foşti funcţionari ai casei regale sau vasali feudali. 3. având ca rezultat practic preeminenţa aristocraţiei de avere în cetate. astfel încât în centuriile ce grupau cel mai mare număr de cetăţeni (cele ale claselor cele mai sărace). condiţie a suveranităţii simbolizată prin consacrarea succesiunii sale la tron. Puterile comitiilor centuriate sporesc prin crearea tribunilor plebei şi a consiliilor plebei. subdiviziuni ale celor trei triburi iniţiale. Tribunii plebei puteau să se opună la orice act al puterii. “adică poporul. Instaurarea Republicii (509 î. fiecare centurie dispunea numai de un singur vot. Regalitatea este înlocuită de consulat. ca expresie a voinţei divine.e.

în schimb. suveranii medievali au căutat să contracareze tendinţele de autonomie locală prin măsuri care să ducă la creşterea dependenţei personale a nobililor faţă de suveran şi faţă de funcţionarii regali. Acesta se referă. regele apelează la nobilii locali care. căutare de noi aliaţi. Sau nobilii îl servesc spontan pe rege şi. Un aspect important al statului medieval este supunerea aristocraţiilor latifundiare faţă de puterea centrală a regilor. De aceea. iar nobilii vor răspunde prin a cere garanţii pentru drepturile şi privilegiile lor. după ce s-au angajat să-i fie fideli şi să-i servească. Vasalul jură credinţă suveranului său. cu drepturile şi privilegiile care decurg din această situaţie. la gestiunea casei şi a domeniilor regale. Aceste caracteristici ale monarhiei medievale sunt funcţie de condiţiile politice în care se efectuează administraţia regală. Pe baza resurselor sale economice şi a puterii sale legitime. Această gestiune este asigurată de servitorii personali ai regelui. în primul rând. Regele poate să-i învingă pe aceşti nobili în luptă şi să-i reintegreze în posesiunile lor. Acestor oameni li se conferă responsabilităţi sporite: ei primesc compensaţii mai elevate şi permanente pentru serviciile aduse. Aceste raporturi de sprijin reciproc constituie instituţia fundamentală a feudalismului care în Europa medievală se bazează pe structurile patrimonialismului. acesta va căuta să slăbească rezistenţa nobilimii locale prin divizare. În aceste proces regele se va baza tot pe funcţionarii locali de origine nobilă care pretind autonomie asupra teritoriilor lor faţă de nobilii locali. Legăturile reciproce dintre suveran şi vasalii săi au conferit o anumită stabilitate feudalismului. Când predomină elementul feudal astfel de concesiuni conţin garanţia 46 . La rândul lui. de a munci pentru bunăstarea lor. graţie posesiunilor şi autorităţii de care se bucură pe plan local.legatarul unui contract special asumat în cadrul încoronării: el nu are numai drepturi asupra supuşilor. O altă structură a statului medieval este patrimonialismul. În încercarea de a realiza acest obiectiv. ca o compensare pentru serviciile cerute de rege. Dar un astfel de ajutor din partea nobilimii locale poate creşte puterea ei faţă de cea a regelui. recunoscând în acest mod angajamentul său de a-l servi. Suveranii medievali vor cere taxe şi prestaţii militare mai mari. prin extinderea teritoriilor controlate de rege şi prin întărirea autorităţii. ci şi obligaţia de a-i proteja. ei avansează social şi devin astfel tot mai puţin dependenţi personal de patronul lor regal. primesc ceea ce ei posedă deja în concesiune. consideraţi parte componentă a casei regale şi recompensaţi pentru serviciile aduse regelui. orice suveran îşi fixează ca sarcină politică fundamentală extinderea propriei sale autorităţi pe un teritoriu din afara domeniilor sale. sunt în măsură să îl ajute pe plan militar şi financiar în extinderea teritoriilor sale cât şi în exercitarea autorităţii sale asupra populaţiei din aceste teritorii. suveranul concede vasalului său o feudă sau atribuie posesiunilor acestuia caracter de feudă. La rândul său.

în Asia şi Africa. încheie tratatele de pace şi declară război. Acelaşi proces de centralizare a autorităţii în cadrul statului medieval se observă şi în alte zone ale lumii. interzicându-le să administreze justiţia. în faţa lui Dumnezeu. practică ce presupune un sistem de justiţie transcendentă. vasalul are dreptul să exercite anumite puteri judiciare şi administrative. economică şi socială se află în mâinile unei singure persoane – monarhul – legitimat prin dreptul divin şi prin nobleţea naşterii. Prezenţa obligatorie la Curte a daimyo-ului sau a unui membru al familiei sale (aşa-numitul sistem sankin-katai) a oferit şogunului Tokugawa garanţia personală a loialităţii daimyo-ului. feudele au fost consolidate prin latifundii. păstrând doar unul pentru fiecare provincie. fiind compensaţi cu stipendii în bani şi natură. tot el îi poate revoca. În cursul secolelor precedente. Statul mercantil Prezintă numeroase elemente birocratice şi paternaliste de care ne-am ocupat mai înainte. de exemplu.000 de persoane. De asemenea. în cadrul teritoriului concesionat în feudă. astfel încât regele divide puterile pe care le consideră că trebuie să fie delegate. Astfel. Cele mai importante castele au fost construite între 1580-1610. iar dreptul asupra acestora a fost concentrat în mâinile a circa 200 de daimyo (căpetenie militară regională) dintre care fiecare guverna o populaţie de aproximativ 100.7. În cele din urmă samurailor li s-a interzis dreptul de a impune taxe. Statul medieval european este caracterizat de o ideologie a drepturilor şi obligaţiilor: raporturile dintre suveran şi vasalii săi sunt legiferate sub jurământ. este comandantul suprem al armatei. Până la sfârşitul acestui secol samuraii erau prezenţi în toată ţara. după ce un mare număr de castele mai mici fuseseră distruse. 4. Acest proces a culminat cu edictul şogunului din 1615 prin care ordona distrugerea tuturor castelelor. 2. Aceste mari domenii erau administrate de castele de construcţie recentă în care samuraii expropriaţi locuiau ca dependenţi şi funcţionari ai stăpânului lor. ca stăpâni absoluţi ai satelor. în virtutea căreia. statul mercantil se regăseşte în regimurile absolutiste din secolele XVII-XVIII în care întreaga putere politică. în Biserică.de “imunitate”. Când predomină elementul patrimonial. şogunatul Tokugawa şi marii seniori au limitat puterile acestor vasali la feudele lor. este şeful 47 . Are singur dreptul de a bate monedă. Lupta de la Sakigahara din 1600 a impus supremaţia pe plan naţional a familiei Tokugawa care a obligat fiecare familie daimyo să aibă o reşedinţă la curtea imperială din Edo. pe la 1560. administrând justiţia şi menţinând pacea. Regele numeşte pe miniştri şi pe primul ministru. se confundă cu procesul de unificare a statului sub şogunatul Tokugawa din secolul al XVI-lea. Ca formă de stat. Istoria statului medieval japonez. astfel de puteri sunt conservate de jurisdicţia regală sau constituie obiect de concesiuni separate. colectând impozitele.

Sarcina filosofilor chemaţi la Curte era de a descoperi manifestările comune ale celor două serii de legităţi pentru ca Regele.vămilor şi al domeniului public. doctrina economică a absolutismului. între legile care guvernează natura şi legile care guvernează societăţile umane nu există deosebiri de esenţă ci de grad. statul mercantil european a fost un stat preocupat de dezvoltarea economică prin reglementări guvernamentale. Toate acestea necesitau fonduri suplimentare pe care statul absolutist le-a obţinut printro politică nouă a taxelor şi impozitelor. Pentru că.totalitarism? Pentru că în actul guvernării regele este ţinut de legile umane şi divine. Franţa. 5. în această configuraţie a puterii. Regele însuşi solicită împrumuturi de la bancheri. Tendinţa de concentrare a puteri a devenit evidentă ca urmare a introducerii unor reforme militare. Statul modern Se confundă cu apariţia şi victoria liberalismului clasic a cărei încarnare este. Statul mercantil este marcat de apariţia primei revoluţii industriale care modifică profund relaţiile economice şi sociale. Cele două noi clase care ocupă poziţii din ce în ce mai avansate în sistemul economic: burghezia şi proletariatul vor crea noi clivaje şi tensiuni în sistemul politic al absolutismului. administrative şi fiscale centralizatoare.7. Spania). statul acordă corporaţiilor private importante concesiuni şi monopoluri. preocupat de menţinerea modelului şi de creşterea puterii sale. cunoscând natura lucrurilor. înainte de toate. nici ridicarea minciunii şi a coerciţiei la rang de lege în propriul său regat. numeşte funcţionarii superiori ai regatului. iar apariţia şi protejarea capitalului comercial solicită un protecţionism crescând din partea statului. iar regimul absolutist . regele nu este numit dictator. Ideologia politică a Iluminismului şi procesele de raţionalizare economică din a doua jumătate a secolului 48 . el nu uzează pe combinaţia dintre ideologie şi teroare pentru a-şi impune controlul asupra supuşilor. “Absolutismul luminat” nu este în fond. nu urmăreşte formarea “omului nou”. Celebra butadă: “regele domneşte. Conform doctrinei fiziocrate. Unificarea progresivă a domeniilor şi a puterii politice într-o singură instanţă supremă a dus la apariţia birocraţiilor profesionale şi la creşterea aparatelor administrative şi militare. El a fost un stat colecţionar de taxe şi impozite atât din teritoriul naţional cât şi din imperiile coloniale formate de el (Anglia. De ce. 2. să ia deciziile în acord cu legile raţiunii şi ale naturii. Angajat în creşterea economică şi a puterii sale militare el a creat tehnici administrative şi o birocraţie retribuită foarte numeroasă. decât încercarea de a reconcilia bazele sociale ale puterii absolutiste cu cerinţele modernizării economice. dar nu guvernează” se luminează prin formula politică a absolutismului luminat: “Omnipotenţa statului datorită infailibilităţii raţiunii”. ceea ce întăreşte poziţia burgheziei în lupta ei pentru acordarea de drepturi politice. Pentru a face rost de bani.

Noua delimitare legală a autorităţii suprimă suveranitatea absolută a monarhului în numele suveranităţii naţionale.procesele de secularizare lentă vor duce la o separare a Bisericii de Stat şi a învăţământului religios de cel laic. 49 . Puterea de stat evoluează de la concentrarea ei personalizată la separarea ei între diverşi titulari. monopolul forţei legitime pentru asigurarea ordinii sociale. Dezvoltarea economică din secolul al XVIII-lea a dus la creşterea birocraţiilor administrative la o mobilitate socială pe orizontală şi la adâncirea clivajelor dintre bogaţi şi săraci. care au pus sub semnul întrebării legitimitatea politică a monarhiilor absolute ca titulari ai suveranităţii.al XVIII-lea oferă premisele necesare pentru înţelegerea formării statului modern. specific evului mediu. . dintre merite şi privilegii. care fixează competenţele fiecăruia. . . Aceste tensiuni au condus la revoluţiile liberale din Anglia (secolul al XVII-lea). Statul liberal clasic mai este definit ca “statul minimal” sau statul “paznic de noapte”. înarmaţi şi încurajaţi de ideologia iluministă şi conştienţi de noile raporturi economice de putere. controlul aparatului administrativ şi pe noii titulari ai acestor funcţii şi organe. cerând drepturi şi libertăţi politice. . şi Franţa (secolul al XVIII-lea). .concentrarea şi centralizarea puterii politice într-o singură instanţă supremă.unificarea normelor juridice într-un sistem de drept şi crearea unei jurisdicţii cu aplicabilitate pe întreg teritoriul naţional. care are ca sarcină asigurarea ordinii şi a cadrului juridic pentru dezvoltarea neîngrădită a vieţii economice.conflictele religioase din secolele XVI-XVII se vor stinge prin întărirea statului în raport cu Biserica şi prin afirmarea bisericilor naţionale.U.puterea politică se manifestă îndeosebi prin intermediul legilor. S. Următoarele transformări economice. prin separarea locului de muncă de angajat şi prin drepturi şi datorii consfinţite prin reglementări rigide. elaborate de parlamentele naţionale. Statul modern impune noi structuri ale ordinii politice: putere impersonală. politice şi culturale dintre secolele XVI-XVIII vor duce la apariţia statului modern: . . unicitatea conducerii. depăşirea caracterului policentric şi fragmentar al puterii.apariţia administraţiei publice caracterizată printr-o pregătire de specialitate.suveranitatea naţională încarnată în voinţa poporului ca titular al acesteia.A. Toate acestea au accentuat vechile tensiuni dintre structurile statului feudal şi noii actori politice care băteau la porţile afirmării. sub forma unui sistem de norme abstracte.

de asemenea. capitalizarea terenurilor arabile.supremaţia legii. . financiare. Ca şi raţionalismul. întrucât preţurile se formează liber prin dialectica cerere-ofertă. . Exceptând egalitatea juridică în faţa legii.principiul separării şi echilibrului dintre puteri.individualismul. Statul modern liberal se bazează pe următoarele principii: . . Individualismul. de contractare. unde statul nu are voie să pătrundă. 50 . Aceste transformări ale statului îşi au expresia lor ideologică în filosofia iluminist-raţionalistă din secolul al XVIII-lea.raţionalismul de origine iluministă. Raţionalimul. în liberalism orice cetăţean are posibilitatea să se afirme pe planul vieţii sociale prin munca şi calităţile sale datorită cadrului juridic şi condiţiilor socio-economice puse la dispoziţia sa: libertatea de iniţiativă. a credinţei. contractuale.principiul guvernării reprezentative.Statul modern este marcat de trei mari structuri care vor configura distinctiv doctrina liberală în spaţiu şi timp: .consolidarea noilor relaţii de producţie în economie. Dreptul omului la fericire. . raţionalismul face din cunoaşterea raţională o lege universală.principiul consacrării drepturilor şi libertăţilor. . Statul modern va stimula. statul liberal a promovat încrederea în virtuţile cunoaşterii şi ştiinţei.principiul suveranităţii naţionale. .raţionalismul. a mediului său social-politic ca şi eliberarea din chingile obscurantismului şi dogmatismului. a conştiinţei. Odată cu afirmarea relaţiilor de producţie capitaliste şi crearea pieţelor naţionale. suprimarea breslelor şi a corporaţiilor mercantile. Ca paradigmă dominantă în absolutismul luminat (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). libertatea opiniilor. perfecţionarea lui morală şi intelectuală presupun cunoaşterea naturii sale. Ea face din individ. La aceasta se adaugă abolirea relaţiilor feudale. industriale.apariţia societăţii civile. Piaţa este considerată o arenă privilegiată. relaţiile sociale nu vor mai fi verticale ca în “vechiul regim”. a sistemelor economice naţionale. . libera concurenţă de pe piaţă prin acordarea de libertăţi vamale. ci orizontale. Doctrina liberală este o doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. de asociere. . ca instrumente vitale ale progresului social şi moral al omului. din drepturile şi libertăţile sale un principiu de selecţie socială şi o valoare morală.

fie că au drept scop organizarea lui. aleşi pentru o anumită perioadă de popor (art. puterea executivă Regelui (art. Axul teoretic al acestei legitimităţi este că nu conduc oamenii. În document sunt amintite “legile naturale”. deoarece libertatea intelectuală este indispensabilă pentru procesul cunoaşterii. este raţiunea omenească. 5). a suveranităţii corpului politic. poporul deleagă exerciţiul suveranităţii reprezentanţei naţionale – parlamentul – aleasă prin manifestarea suverană de voinţă a poporului sau naţiunii. Legea trebuie să medieze între drepturile civile şi cele politice.Statul liberal clasic se bazează pe două mari premise: în domeniul economic şi social consolidarea “capitalismului”. libertatea. Aceeaşi Constituţie delega puterea legislativă unei Adunări Naţionale (art. în măsura în care ea guvernează toate popoarele de pe pământ. separarea Bisericii de Stat. nu le poate exercita decât prin delegaţie” (art. codificarea lor ca norme juridice generale de către reprezentanţii legitimi ai puterii. “Naţiunea. valorilor social-politice moderne: “toţi oamenii se nasc înzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile cum ar fi: viaţa. La Rousseau legea devine expresia voinţei generale. legea civilă (pozitivă) oferă protecţie şi garanţie drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Fiind o emanaţie a dreptului şi legii naturale. Statul liberal îşi propune ca obiectiv elaborarea şi aprobarea legilor. Odată cu Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii (4 iulie 1776) apare pentru prima oară legitimitatea raţional-legală faţă de cea tradiţional-istorică. în general. Raţionalismul presupune o cultură a laicităţii. 2. Principiul supremaţiei legii este un principiu al statului de drept liberal şi reprezintă o încununare a proceselor de instituţionalizare a puterii în societăţile democratice. ca legile civile”16. fie că au drept scop menţinerea lui. În calitate de titular al suveranităţii. eliberarea omului de constrângerile tradiţionale. iar puterea judecătorească judecătorilor. a învăţământului religios de cel laic. de la care emană toate puterile. şi derivă din supremaţia legii. Constituţia Franţei din septembrie 1791). consimţământul guvernaţilor pentru stabilirea unui guvern reprezentativ ca şi dreptul la rezistenţă. ca principală formă de producţie. între interesele individuale şi interesele comunităţii: “Legea. 3). iar legile civile şi politice ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazuri particulare la care se aplică această raţiune omenească (…) Legile trebuie să corespundă naturii şi principiului guvernământului statornicit sau care se plănuieşte a fi statornicit. 4). Parlamentul – instituţie centrală în statul liberal – nu 51 . căutarea fericirii”. evidente şi inviolabile. ci dreptul. iar în domeniul ideologic hegemonia raţionalismului de origine iluministă. ca legile politice. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de exercitare a suveranităţii naţionale prin reprezentanţi cărora li se deleagă pe o perioadă de timp (4-5 ani) posibilitatea de a fixa competenţe funcţionale.

exprimând astfel “voinţa generală”. controlul aparatului administrativ). primul care a teoretizat principiul separării puterilor în stat a fost filosoful englez John Locke în 1690 în lucrarea “Al doilea tratat de guvernare”. Noua delimitare legală a autorităţii suprimă suveranitatea absolută a monarhului în numele suveranităţii naţionale. reprezentată de aristocraţie şi Camera reprezentanţilor. Puterea executivă îl are ca titular pe principe (rege) şi pune în aplicare legile. reprezentată de burghezie. cu intenţia de a limita puterea de stat şi de a garanţa astfel libertăţile individuale. căruia poporul i-a delegat exerciţiul suveranităţii. în care se întruneau reprezentanţii vasalilor. “Atributele suveranităţii. Divizarea puterii a reprezentat mai ales un compromis între grupurile dominante. John Locke distinge trei puteri ale statului: legislativă. Secolul al XVIII-lea va cunoaşte afirmarea deplină a monarhiei constituţionale de tip parlamentar. echilibrului şi controlului reciproc dintre puteri. cabinetul tinde să fie “omogen” din punct de vedere politic. după natura lor însăşi. după criteriile vechiului regim. de fapt. într-o măsură mai mare sau mai mică. deliberând. funcţie de procesul de formare al fiecărui stat liberal. Nu întreaga populaţie. Principiul separării. Mai târziu va apărea necesitatea unei încrederi politice explicite între guvern şi parlament pentru că inexistenţa celui dintâi aduce după sine desfiinţarea celui din urmă. ci numai o parte poate alege în numele naţiunii. trebuie delegate de către Naţiune la titulari diferiţi şi independenţi unii faţă de alţii. De vreme ce numai cetăţenii “activi” (proprietarii) dispuneau de suficientă “independenţă” şi capacitate culturală pentru a emite păreri responsabile. de obicei. Statul liberal nu modifică principiile definitorii ale statului clasic (unicitatea conducerii. ca expresie a pactului dintre burghezie şi aristocraţie: Camera superioară. În calitate de titular al puterii. fără ca regele să fie prezent. Una dintre acestea a fost bicameralismul generalizat. se trece de la concentrarea la distribuirea ei între diferiţi agenţi. Cabinetul – o delegaţie redusă a Consiliului privat al Coroanei – se autonomizează. Formarea “voinţei generale” s-a datorat în mare parte reprezentanţilor politici ai claselor dominante. format din parlamentari şi condus. votul cenzitar a fost dominant. de aceea s-au căutat soluţii de compromis. Puterea federativă reglează raporturile 52 . În epoca modernă. de un prim ministru. Ceea ce înseamnă că principiul separării puterilor presupune în mod necesar regimul politic al guvernării reprezentative”17. considerate în mod deosebit. În ceea ce priveşte puterea politică. În plus. Puterea legislativă are ca titular poporul şi este puterea care dă “formă. statul are dreptul să fixeze competenţele puterilor sale şi conţinutul funcţiilor sale în care să se reflecte voinţa generală. dar schimbă titularii acestor funcţii. ci interesele întregii naţiuni. Forţele aparţinând “vechiului regim” au continuat să acţioneze. executivă şi federativă. puterea impersonală.trebuie să mai reprezinte interesele de grup. monopolul forţei legitime pentru menţinerea ordinii publice. viaţă şi substanţă statului”.

fie el al nobililor. Suveranitatea este unică deoarece pe teritoriul unui stat nu pot exista concomitent două puteri supreme: două parlamente. “Libertatea publică (…) nu se află întotdeauna nici în statele moderate. Dacă un organ al statului sau o persoană cu funcţii de conducere ar concentra în momentul exercitării mandatului său cele trei prerogative ale puterii de stat: legislativă. Cauza acestei preocupări rezidă în faptul că principiul separării puterilor constituie o garanţie împotriva arbitrariului. Jean Bodin. regele şi preşedintele. Cine ar spune aşa ceva!? Însăşi virtutea are nevoie de îngrădiri. de a face pace şi de a declara război şi aparţine tot regelui. două guverne. fixa următoarele caracteristici ale suveranităţii: unică. plecând de la separarea organelor statului şi a funcţiilor statului ca separare a atributelor suveranităţii. restabilind starea de legalitate). Separaţia puterilor este garanţia legalităţii şi legalitatea este garanţia libertăţii: “Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om sau acelaşi corp de fruntaşi. dacă puterea judecătorească ar fi şi legislativă. Suveranitatea este perpetuă deoarece nu pot exista pauze în manifestările ei. aceasta ar fi tentată să depăşească ceea ce legile îi îngăduie să facă. din moment ce reprezentanţii poporului 53 . legea fundamentală prevede cine trebuie să preia prerogativele exercitării suveranităţii. dar experienţa de totdeauna ne învaţă că orice om care deţine o putere este înclinat să abuzeze de ea şi că el merge mai departe aşa până ce dă de graniţe. fie al poporului. Montesquieu recomandă încredinţarea acestor atribute speciale ale suveranităţii unor titulari deosebiţi şi independenţi unii de alţii. iar dacă judecătorul ar fi executor. puterea să fie înfrântă de putere”18. executivă şi judecătorească. Pentru ca să nu existe posibilitatea de a se abuza de putere. trebuie ca. El distinge puterea legislativă (face legile). perpetuă. atunci el ar fi un agresor”19. suveranitatea reprezintă calitatea puterii de comandă a statului de a fi supremă pe teritoriul naţional. puterea judecătorească (judecă diferendele.dintre metropole şi colonii. în “Les six livres de la Republique” (1576). ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi. ea ar deveni tiranică. puterea de stat se manifestă fără oprelişte pe întreg teritoriul statului. De asemenea. atunci puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar deveni arbitrară. După cum o atestă şi etimologia termenului. puterea executivă (aplică legile şi supraveghează aplicarea lor). Meritul principal în elaborarea unei teorii despre separarea necesară a puterilor în stat. inalienabilă. îi revine lui Montesquieu. Încă din secolul al XVI-lea. pe cea de a duce la îndeplinire hotărârile obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre particulari. Pentru ca aceste puteri să se instituie este nevoie de formarea societăţii politice. prin rânduiala statornicită. Principiul suveranităţii naţionale. Ea nu se află în ele decât atunci când nu se abuzează de putere. … Dacă puterea legislativă ar vrea să şi aplice legile. dreptul de a încheia tratate. Chiar dacă pot exista pauze în exercitarea ei.

After the Nation-State: Citizens. 1907. Bucureşti. UNESCO. La question sociale au point de vue philosophique. Ludwig. Traité de droit constitutionnel. p. 3 Duguit. Rozmari. 15 Ibidem. Bucureşti. 52. p. Harper Collins. 15. Boyle. 196. 1982. p. Despre libertăţi. Teoria generală a instituţiilor politice. este dreptul statului de a-şi fixa propriile sale reguli şi atribuţii. Marshall. 18 Montesquieu. vol. vol. 264. p. cap. L’Etat. 50... cit.delegaţi să o exercite nu o mai pot îndeplini. Introducing Democracy. p. ses origines et son avenir. Aristide. 1. 1964. Lorena. judiciară etc. I. 49. L. 17. Ea emană de la naţiune. imprescriptibil. f. vol. nici unei familii. Ea este plenară deoarece statul exercită pe întreg teritoriul naţional plenitudinea funcţiilor sale (legislativă. Drept constituţional şi instituţii politice. 17 Gruia. Polity Press. 8 Cioabă. 7 Horsman.). Civilizaţia romană. Bucureşti. Ion V. Editura Ştiinţifică. 16 Montesquieu. Editura Minerva. Opere alese. nr. Societatea civilă şi drepturile omului. p. 5 Oppenheimer. 6. 6 Ibidem. p. 4 Stein. vol.. nici unei clase. W. Orice atingere sau vătămare a ei echivalează cu o crimă de lèse-majesté la adresa poporului respectiv. 1968. fără nici un amestec din afară. Cartea I. 20 Ionescu. 13 Gramsci. Aristide. Théories de l’Etat. Suveranitatea naţională poate fi concepută ca o competenţă a competenţelor. Bucureşti. Societatea civilă şi partidele politice. Andrew. Ibidem.VIII. I. 2.. Curs de drept constituţional. p. Tribalism and the New Workd Disorder. 230. p. 1977. 1994. Suveranitatea este inalienabilă în sensul că principiul director care a creat-o – voinţa generală sau naţională – nu poate fi înstrăinat nici unei persoane. 25. op. Bucureşti. The Limits of the State. ea are un caracter indestructibil. p. cât şi pentru conduita sa externă. A. Întrucât suveranitatea reprezintă unitatea puterilor statului şi fiindcă izvorul ei este voinţa generală a celor supuşi ei. Păvălan. Editura politică. 12 Ibidem. p. 14 Grimal. 272.a. Kevin. Pogoceanu. 82. Ea este exclusivă deoarece puterea pe care statul o exercită asupra teritoriului naţional “este mai presus decât dreptul de proprietate care presupune posibilitatea schimbării juridice a titularilor săi”20. vol. ideea că suveranitatea este rezultatul organizării şi ordinii juridico-politice s-a impus definitiv în gândirea politică. 11 Leclercq. 1. Karl. Începând cu secolul al XIX-lea. 1. Yves. inalienabil. Cristian. Lumina Lex. 1973. 194. 1938-1939. VII. 1995. care poate delega unor reprezentanţi ai ei sarcina exercitării ei pe o perioadă limitată. Pierre. David. Paris. În: Cioabă. 1913. Matthew. Editions Anthropos. 2 1 54 . ca urmare a dezvoltării mai multor şcoli juridice despre suveranitate. p. Universitatea Bucureşti. Paris. Facultatea de Drept. London. 10 Ibidem. atât pentru organizarea internă. 19 Ibidem. 9 Beethmand. 1. administrativă. Despre spiritul legilor. p. p. Note Deutsch. În: International Political Science Review.

organizare. 3. Acesta se manifestă prin agresivitate în cadrul relaţiilor inter şi intraspecifice în lupta pentru supravieţuire. Depinde de el felul cum gestionează această ambivalenţă a puterii: benefică sau malefică.. militară sau economică etc. Interacţiunea relaţiilor de putere derivă dintr-o structură naturală comună societăţilor umane: nevoia oamenilor de a intra în relaţii cu semenii şi de a comunica. constructivă sau distructivă. Studiile despre putere. socială. 1. să-l înlăture pe X sau pe Z de la putere. prevăzut cu raţiune şi cu arme de distrugere în masă din cele mai sofisticate. Pulsiunile sadice îl fac să vrea răul unui semen. 2. omul experimentează noi teritorii ale dominaţiei: prin satisfacţia depăşirii propriei sale puteri de vânător primitiv.CAPITOLUL 3 PUTEREA POLITICĂ 3. dincolo de presiunea mediului sau a necesităţilor urgente. Pe acest instinct social fundamental (appetitus socialis) al lui zoon politikon se înalţă „genealogia puterii“. între instituţii sau comunităţi. de la cele mai simple societăţi până la cele mai evoluate. Omniprezenţa puterii în sistemul social global. relaţia universală dominaţie – supunere care în societăţile umane se materializează în relaţia comandă – ascultare. Îmbătat de propria sa putere. Fiecare formă de viaţă îşi creează propria ei subiectivitate. indiferent de formele ei. Însă dacă la animale agresivitatea nu este programată filogenetic. când luptă pentru hrană într-un spaţiu suprapopulat sau în perioada rutului animalele devin agresive. Orice societate are nevoie de ordine. percepuţi ca un obstacol în calea realizării dorinţelor sale. nu există societate fără putere. De felul cum omul reuşeşte să instituie mecanisme de control al puterii. Necesitatea amenajării spaţiului social în vederea asigurării vieţii în comun a fost şi rămâne o sarcină centrală a puterii politice. Instinctul morţii l-a determinat să-şi proiecteze dominaţia asupra obiectelor din jur pentru a se elibera de angoase. în general. oricare dintre ele are nevoie de un principiu intern care să le asigure echilibrul funcţionării lor. Când sunt atacate. puterea se manifestă în relaţie: între două sau mai multe persoane sau grupuri. Într-adevăr. puterea se manifestă în relaţie şi în interacţiune. la om ea se manifestă în stare perpetuă. Indiferent de formele ei: politică. să se bucure de nenorocirile altuia. 55 . va depinde utilizarea ei în scopuri paşnice. multiplicitatea şi varietatea centrelor de putere într-o societate. prin urmare. norme şi ierarhii prestabilite pentru a-şi atinge obiectivele. instinctul de dominaţie este inscripţionat în codul genetic al fiecărei specii. despre puterea politică în special par să fie impus trei idei în orientarea cercetării acestei problematici: 1.

ci unor dispoziţii. trece printre ei şi prin ei. în primul rând. ci efectul de ansamblu al poziţiilor sale strategice – efect care se manifestă şi uneori continuă poziţia celor care sunt dominaţi (. autoreproductiv. În condiţiile interacţiunii universale. El respinge teoriile moderne care localizează puterea în macrostructuri sau în clasa conducătoare şi ca fiind represivă prin natura ei. ca efect de ansamblu al celor guvernaţi.. în fiecare punct sau. în schimb. El consideră că cele două modele dominante ale abordării puterii în epoca modernă sunt eronate.. nu este decât efectul de ansamblu care se conturează plecând de la toate aceste mobilităţi. funcţionări..) ele nu se localizează în relaţiile dintre stat şi cetăţeni sau la limita corpurilor“2. ci. Modelul juridic abordează puterea din perspectiva normelor de drept. păcătuieşte prin subordonarea reducţionistă a puterii la dominaţia de clasă şi prin determinism economic. a 56 .. ea îi investeşte. la determinat pe Michel Foucault să vorbească despre o veritabilă „microfizică a puterii“ care se produce şi se reproduce până în profunzimile realităţii: „Puterea este omniprezentă nu pentru că are privilegiul de a regrupa totul sub invincibila sa unitate. ea nu este <privilegiul> dobândit sau conservat al clasei dominante... (. ci pentru că ea se produce şi se reproduce în fiecare clipă. că efectele sale de dominaţie nu sunt atribuite unei <apropieri>. celor care <nu o au>. înlănţuirea care îşi ia ca punct de sprijin pe fiecare dintre ele şi. Începând cu anii ’70 Foucault regândeşte puterea politică într-o altă perspectivă ontologică.) Această putere se exercită mai degrabă decât se posedă... este numele pe care îl dăm unei situaţii strategice complexe într-o societate dată“1. caută să îl fixeze. puterea se manifestă în interacţiune. dintre emiţători şi receptori în transmiterea şi exercitarea relaţiilor de putere. pe caracterul ei represiv şi dominator. ceea ce schimbă şi dispozitivul dintre guvernanţi şi guvernaţi. ci ca o strategie. ea se sprijină pe ei. influenţa reciprocă dintre relaţiile de putere schimbă statutul ei din acela de proprietate în cel de strategie. În istoria studiilor despre puterea politică. manevre. ca o obligaţie sau ca o interdicţie. bazate. mai curând.) Aceste relaţii coboară în adâncul societăţii (. elaborat şi propovăduit de marxism. în orice relaţie de la un punct la altul. (. repetitiv. tehnici.) (Ea) nu se aplică pur şi simplu.. unor tactici.Ideea că. „Această microfizică presupune că puterea care se exercită nu este concepută ca o proprietate. pentru că vine de pretutindeni Iar <puterea> în ceea ce ea are permanent.. Modelul economic. indiferent de faţetele sale multiple. Puterea este peste tot: nu pentru că înglobează totul. Din această perspectivă fenomenologică asupra puterii reiese că relaţia clasică dominaţie – supunere nu mai este proprietatea determinată a puterii. opera lui Michel Foucault (1926–1984) marchează o ruptură radicală faţă de modelele tradiţionale de a concepe puterea.

„Apărând în contextul relaţiilor de putere. Această putere este productivă. Relaţia circulară dintre putere şi cunoaştere este stabilită de M. nonrepresivă. rafinarea şi proliferarea noilor tehnici ale puterii.. la dezvoltarea. nedeterminată. prin practici şi tehnologii de excludere. al tehnologiilor politice şi prin modelarea sufletului şi a corpului.. Noua lui perspectivă interpretează puterea ca fiind dispersată. fertilitatea. să le dezvolte. în secolul al XVIII-lea sexualitatea devine obiect al reglementărilor administrative: „Dezvoltarea sexualităţii“ a produs perversiuni şi categorizări sexuale de diferite feluri în acord cu desfăşurarea strategiilor puterii. În general. ci prin hegemonia normelor. Foucault în studiul puterii politice este conceptul său de „putere/cunoaştere“. să le supună sau să le distrugă“3. Instituţii. precum azilul. modelele alimentare şi de locuit. la rândul lor. cu fenomenele lor specifice şi cu variabilele lor particulare: ratele mortalităţii şi natalităţii.. formând un „arhipelag carceral“ gigantic. Faţă de teoriile moderne ale cunoaşterii care stipulează caracterul obiectiv sau neutru al ei. speranţa de viaţă. spitalul sau închisoarea au funcţionat ca laboratoare pentru observarea 57 . În Istoria sexualităţii Foucault defineşte acest nou mod de putere „bio–putere“. care aveau nevoie de tehnici ale supravegherii populaţiei. sociologia şi criminalogia au contribuit. Această putere operează nu cu ajutorul coerciţiei sau al legii. mai curând decât să le împiedice. fără subiect şi constituind organisme şi identităţi individuale. simptomatic pentru abordarea postmodernă a raţiunii şi a schemelor ei emancipatoare. discipline . la sfârşitul secolului al XVII-lea. supraveghere şi obiectivare. Guvernele îşi dau seama că ele nu se ocupă numai cu „subiecte“ sau numai cu indivizi ci şi cu populaţii în general.. starea de sănătate.. să le ordoneze. Foucault defineşte puterea disciplinară ca „tehnici pentru ordonarea complexităţilor umane“5.drepturilor fundamentale şi a suveranităţii de stat. pe populaţie în general. precum psihiatria. în domeniul cunoaşterii puterii şi tehnicilor ei. heteromorfă. frecvenţa bolilor. De aceea. A doua manifestare a bioputerii este subsecventă puterii disciplinare şi pune accentul pe „corpul speciei“. Iniţial dezvoltate în mănăstiri şi în oraşe. Supravegherea consecventă a populaţiei reprezintă „intrarea vieţii în istorie“. Foucault consideră cunoaşterea ca fiind indisolubil legată de regimurile politice. O altă idee novatoare adusă de M. una care este „menită să genereze forţe. confirmare. tehnicile disciplinare au fost atinse la nivelul societăţii. Foucault prin critica genealogică la adresa ştiinţelor umane. Prima lui manifestare este o putere disciplinară care implică o „politică anatomică a corpului uman“4.

puterea este definită ca o „putere relaţională“ care este exercitată din puncte nenumărate. al controlului social şi al legii în procesul de instituţionalizare a puterii politice. Sarcina noastră prioritară. 4. la intersecţia contribuţiilor antropologice. împărtăşit. Foucault defineşte puterea ca „un domeniu multiplu şi mobil al relaţiilor de forţă unde se produc efecte ale dominaţiei foarte bogate. o „fiinţă îngrijit fabricată“ moral. sociologice. este foarte nedeterminată în caracter şi nu este niciodată ceva cucerit. în acord cu o întreagă tehnică a forţei şi a corpurilor“7. sexual. a contribuţiilor pe care acestea le-au adus la elucidarea acestui fenomen proteic numit PUTERE. dar niciodată complet epuizate“8. Puterea este activitate structurală pură pentru care subiecţii sunt anonimi sau secundari“. Foucault evidenţiază natura foarte complexă a societăţilor contemporane şi mecanismele „heteromorfe“ ale puterii care operează independent de subiectul conştient. Analiza puterii întreprinsă de M. Din raţiuni didactice nu vom zăbovi asupra analizelor postmoderniste ale puterii. raporturile dintre puterea politică şi puterea socială. Individul modern devine atât un subiect cât şi un obiect „nereprimat“ al cunoaşterii. ne vom concentra eforturile în următoarele direcţii: 1. nu ezită să vadă în problematica puterii una din cele mai tulburătoare probleme ale sociologiei. rolul obiceiului. psihanalitice şi imagologice în domeniu. puterea economică şi puterea militară.indivizilor. 3. Vedem efectele şi manifestările amândurora. Robert Bierstedt. viziunea noastră despre puterea politică a fost elaborată din perspectiva ştiinţelor comunicării. autoritate. Puterea socială este 58 . psihologic. consens. Abordarea va fi una profund interdisciplinară. M. După cum se va putea constata. El nu ezită să compare puterea cu energia electrică: „Puterea socială seamănă cu cea electrică. influenţă. Faţă de teoria modernă care postulează existenţa unei relaţii cauzale între mecanismele de exercitare a puterii şi macrostructurile (instituţiile) în care aceasta se localizează. dar nu însuşi fenomenul. medical. forţă. oricât de seducătoare şi de bogate în conţinut ar fi acestea. Din această perspectivă postmodernă. dar format şi modelat în cadrul „mecanismelor ştiinţifice disciplinare“. fixat. Un cunoscut specialist în domeniu. pentru experimentarea tehnicilor corecţionale şi pentru acumularea de cunoştinţe în vederea controlului social“6. în cadrul acestei „Introduceri“ fiind explicarea mecanismelor şi manifestărilor puterii în viaţa socială. Nu există sursă sau centru al puterii care să fie contestat. dintre puterea politică. legal. delimitarea conceptului de putere politică şi a elementelor corelative: legitimitate. după cum nu există nici un subiect dominant. resursele materiale şi simbolice ale puterii. 2.

Coordonarea este procesul de supraveghere şi intermediere realizat de subiect. 4. După Marcel Mauss. Pentru ca ea să fie persoana umană în „carne şi oase“ ea trebuie să fie analizată în realitatea trăită care este constitutiv şi originar interumană. puterea electrică în lumină. A îşi deleagă voinţa lui B fiind convins că B va realiza obiectivele propuse. se prezintă sub două aspecte sau este comprehensibil din două direcţii. Competiţia. Omul se află într-un dublu circuit cu lumea naturală şi social–istorică. Conducerea elaborează strategii generale de dezvoltare a societăţii şi a mijloacelor de realizare a ei. Pentru a fi transmisă energia electrică are nevoie de o diferenţă de potenţial voltaic de la emiţător la receptor. Levi–Strauss descifra ca semnificant atât totalitatea indivizilor cât şi realitatea socialului. Sartre. Dominaţia sau supunerea indivizilor sau grupurilor de către alţii. Persoana umană redusă la o pură singularitate individuală este o aberaţie. fiind expresia acţiunilor şi conştiinţei colective. socialul.9. Această socialitate originară ne ajută să percepem că puterea este. armonizează interesele şi spaţiul social. adoptă deciziile politice. de relaţii şi simboluri care. P. Fiinţa umană nu poate fi definită decât în situaţie. ca şi omul însuşi. după cum. Ca fenomen social. lucru demonstrat prin competenţele lui B în domeniu. puterea nu numai că este omniprezentă pe toate palierele vieţii dar a însoţit în forme embrionare devenirea omului ca „zoon politikon“.. El poate fi înţeles din interior. Concepând socialul ca o reţea de evenimente. interioară şi exterioară fiinţei umane sinteza ordonatoare a manifestărilor sale vitale în Istorie. iar socialul nu îşi găseşte centrul său originar decât în uman. tinzând spre relaţia cu semenul. 3. Bertrand Russell aprecia că „puterea este conceptul fundamental în ştiinţele sociale în acelaşi sens în care energia este conceptul fundamental al fizicii“10. a relaţiilor interumane. influenţându-l.. forţă şi autoritate. Folosirea lor greşită poate aduce moartea. de bunăvoie sau prin neutralizarea rezistenţei. 2. faptele sociale. 59 . Mecanismele prin care se realizează puterea sunt: 1. Iar cunoscutul matematician şi filosof englez. pentru a fi transmisă şi receptată puterea politică trebuie să fie concentrată la emiţător (clasa politică) şi transmisă spre receptor (societatea). departe de a fi exterioare omului se integrează cât mai profund în memoria fiecărui individ. Dar esenţa acestor fenomene ne scapă“. pentru a întrebuinţa terminologia existenţialistă a lui J.transformată în ordine. facilitează penetraţia accentuată a subiectului–obiect. căldură şi mişcare. concomitent. fiinţa umană fiind atât interioară cât şi exterioară ei însăşi.

În limbile indo–europene există familii de cuvinte pentru „rudele soţului“ şi nu pentru „rudele soţiei“. Argumentele aduse de etimologi sugerează că tatăl a fost din totdeauna membru dominant în familiile indo– europene. Dacă despre puterea politică se poate vorbi odată cu apariţia statului. Ea este omniprezentă pe toate palierele vieţii şi a însoţit în formele embrionare ale autorităţii şi influenţei domestice devenirea omului ca „zoon politikon“. Din aceeaşi familie de cuvinte mai face parte un cuplu semantic care are un rol deosebit în explicarea şi înţelegerea relaţiilor de putere din zilele noastre: potestas şi potentia. Controlul –verifică îndeplinirea sarcinilor la parametrii şi în condiţiile propuse. a fi capabil (potissum). lucruri) este pot – sau pat – . Opusul lui potestas era potentia care derivă din aceeaşi rădăcină verbală a verbului potis (a fi în putere sau a avea putere). Resursele acestei puteri sunt forţa fizică şi teama de sancţiune. rădăcina comună pentru putere. adică odată cu instituţionalizarea politicului. Când posse a primit sufixul adjectival – bilis. conţinutul semantic al lui potentia era raw power (puterea crudă). o primă semnificaţie a termenului potestas era aceea de a avea putere asupra oamenilor. În Roma antică. Era puterea maselor. În sanscrită „patis“ înseamnă soţ şi stăpân. Al treilea sens era funcţia prin care puterea era stăpânită şi persoana care deţinea această funcţie12. posibilitatea rebeliunilor şi în general a comportamentului violent care era împotriva bunelor maniere şi a comportamentului 60 . al „soţului“. copii. apoi la forma „possum“ şi. sclavi. posibillis a ajuns să însemne capacitate. în greaca veche despotes înseamnă stăpân al casei. După căsătorie femeia îşi urma soţul în familia acestuia şi numai foarte rar soţul se muta în familia soţiei11. acestea nefiind organizate în matriarhat. nudă). Ea se localizează de cele mai multe ori sub forma dominaţiei masculine. a putea. Ea nu avea nimic de-a face cu legitimitatea sau cu guvernarea raţională. trăirilor şi facultăţilor cuiva. În majoritatea limbilor indo-europene. sau a avea putere a ajuns să însemne a fi în stare. stăpân şi dominarea celor din jurul său (femei. nacked power (puterea goală. în final. verbul latin potis. puterea socială este mai veche şi are o sferă de cuprindere mai vastă decât puterea politică. a mulţimii. şi care avea un loc specific în societatea ierarhizată a Romei.5. Prin adăugirea terminaţiei – sum. al „stăpânului“. la „posse“ însemnând a fi în stare. cu referinţă la statutul superior al „tatălui“. a putea. posibilitatea a ceva de a deveni realitate. În societăţile arhaice puterea socială se manifestă sub forma relaţiilor familiale bazate pe dominaţie şi pe influenţă. însemnând a fi în putere. Al doilea sens era acela de putere asupra sentimentelor. tată. iar în latină patis înseamnă stăpân. posesor. Mai târziu s-a ajuns la forma „potesse“. a fi capabil. în gotică fath înseamnă tată.

Familia de cuvinte V (voinţă) confirmă prezenţa acestui sentiment uman în determinarea relaţiilor de putere. Omnipotenţa caracterului lui potestas. apoi poer şi. în fine. tindea să devină absolută. în sensul restrângerii voinţei lui B de către A sau a ariei de opţiuni ale lui B de către C. a lui patria înseamnă că el avea dreptul incontestabil de a ucide. Şi pentru familia de cuvinte a Voinţei există o rădăcină comună val –. În limba latină există termenii valere şi volere. Ea cuprindea ca putere a acestuia tot ce aparţinea căminului şi gospodăriei sale: copii. resursele violente ale puterii de stat ca şi baza din care derivă celelalte forme ale puterii13. În sens restrâns. Verbul latin posse a devenit în franceza veche puis din care derivă substantivul actual puissance. În sens larg. ual sau ualt. vinde sau trimite la închisoare pe copiii lui sau pe un alt membru al familiei. de asemenea. Pouvoir desemnează capacitatea. Instituţionalizarea puterii politice. El a devenit iniţial poeir. în germană wille. Evoluţia semantică a acestor termeni a trecut de la însuşirile particulare ale unei persoane la acţiunile întreprinse de o persoană ce posedă puterea: În Roma antică o primă semnificaţie a termenului potestas era aceea de a avea putere asupra oamenilor. puissance se referă la puterea violentă sau la puterea ierarhică. În engleză termenul francez potere a fost preluat când normanzii au cucerit Anglia în 1066. vorbită de soldaţii şi de străinii din Imperiu. În latina vulgară. rege. care semnifică o abilitate specifică precum aceea de a-şi manifesta puterea sau de a comanda. în franceză volonté (volonta în italiană). prin instutionalizarea puterii politice se înţelege transferul prerogativelor acesteia de la o persoană (şef de trib. sclavi. Un concept înrudit este cel de patria potestas. power. 3. posse a devenit potere. Alături de formele dialectale poeir şi povoir. dacă aşa credea el de cuviinţă.civilizat. în suedeză vilje / vilja. în special în istoria veche a Romei. prevăzute cu reguli de funcţionare şi cu proceduri stricte. prin instituţionalizarea puterii politice se înţelege manifestarea permanentă şi sistematică a autorităţii politice prin organisme specializate. foarte apropiat de forma modernă. fără a cunoaşte modificări esenţiale de sens. mare şef) la un 61 . prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor de interes general. în rusă voljia. 2. soţie. potere a trecut în franceza veche devenind actualmente pouvoir. Potentia însemna. puterea stăpânului casei care. abilitatea de a face sau puterea oficială şi legitimă. animale şi clădiri.

nu mai erau recunoscute şi respectate de membrii celorlalte triburi. Termenul de habitudine se va referi la „acele 62 . alianţa. în societăţile organizate pe bază de rudenie: „Presiunea unui ansamblu al obiceiurilor sanctificate printr-o credinţă în originea lor naturală duce la opinia socială şi la teama faţă de zei. În felul acesta obiceiul devine o lege nescrisă care reglează relaţiile sociale din societăţile primitive. s-a diluat şi mai mult datorită extinderii teritoriale şi exploziei demografice. deciziile luate de puterea personalizată a unui şef nu se mai puteau baza. nu toate habitudinile comportamentale dintr-o societate şi cultură dată devin obiceiuri. a respecta sărbătorile religioase este un obicei. Prima dintre condiţiile care a făcut posibilă instituţionalizarea puterii a fost existenţa unui puternic control social în societăţile arhaice. Acesta se materializează în obiceiuri sau cutume şi prin lanţurile imemoriale ale tradiţiei devine normă de comportament acceptată de toţi membrii grupului ca pe o obligaţie firească. Teama faţă de excludere. în aplicarea lor. omul nu poate trăi izolat. Conducerea noilor agregate umane. nu mai putea fi asigurată doar prin autoritatea tradiţională a şefilor de trib. prin acordul de voinţă al celor guvernaţi. reciprocităţile de toate felurile sunt la fel de importante pentru supravieţuirea oricărui individ în societatea primitivă“14. Acest control derivă din nevoia de sociabilitate şi de afecţiune a omului primitiv. Foarte mulţi istorici ai dreptului. indiferent dacă este însoţită sau nu de sancţiuni. nu toate actele repetitive sau ritualizate. Puterea şefului. el nu poate recupera stima pe care el a pierdut-o printr-o greşeală socială în propriul său grup. pe forţa relaţiilor de rudenie şi de alianţă. iubirea. Între apariţia puterii instituţionalizate şi apariţia statului există un raport de intimă reciprocitate.ansamblu de proceduri sau organizaţii specializate. mai ales omul arhaic care îşi petrece întreaga lui viaţă printre rudele sale. de obicei. Statul primitiv a apărut ca urmare a fuziunii triburilor de culegători şi a sedentarizării noii unităţi pe un anumit teritoriu. să-i poată exercita prerogativele. Cooperarea. Normele de comportament. faţă de oprobiul grupului. materializate în structuri şi funcţii specializate. Trebuiau create norme impersonale de conducere care. de o complexitate incomparabilă faţă de cele precedente. „Deoarece fuga este imposibilă. slab concentrată la vârf. etnologi şi sociologi au subliniat eficienţa controlului social asigurat. În stare naturală. A saluta pe cineva este habitudine. izvorâte din recunoaşterea şi supunerea în faţa unui totem imemorial al tribului. În opinia mai multor antropologi. reprezintă o resursă extrem de puternică a controlului social. bazată pe o influenţă mitico–magică. În plus. ca cele două arme majore în panoplia controlului social rudimentar“15. un comportament sancţionat.

Pentru ca puterea personală să fie instituţionalizată sau permanentizată trebuie ca statusul ei superior să devină un status prescris. era ereditară şi astfel funcţiile şi structurile permanente ale puterii vor apărea. cu statusuri superioare şi inferioare. cu ranguri diferenţiate permanent prescrise. quasi oficială. credinţa societăţilor că posibilităţile liderilor lor sunt superioare le conferă puterea. Dar de-abia în societăţile segmentare apare o a treia parte care arbitrează conflictul dintre comunitate şi comportament. Obiceiurile sancţionate sunt forme ale controlului social care sunt întărite pozitiv sau negativ. oprobiul. legea implică o autoritate permanentă centralizată care depăşeşte localismul sancţiunilor pentru comportamentul deviant faţă de obiceiurile diferitelor comunităţi. Mulţi antropologi consideră că în trecerea de la obicei la lege se pun bazele puterii instituţionalizate. În primul rând. Pentru a înţelege mai bine aceste procese va trebui să vedem ce diferenţe există între lege şi obicei. ruperea legăturilor de reciprocitate. sub raportul gradului de coerciţie. pe ce teritoriu şi cu ce intensitate.. ruşinea. a fost necesară apariţia unor funcţii subsidiare variate care să formeze o birocraţie. situată deasupra părţilor implicate în conflict. după cum am văzut.. Această a treia parte. ci. Această ierarhie a funcţiilor. Dar această putere are. în timp ce obiceiul ar însemna „nu atât o habitudine prevalentă a acţiunii sau comportamentului. iar legea în societăţile 63 . „Există o distincţie clară. poate fi o autoritate morală. un caracter efemer: ea poate fi înlocuită cu cea a altui şef dacă liderul respectiv trădează încrederea populaţiei. un sfat al comunităţii sau un sfat al bătrânilor. între regula obiceiului în societăţile segmentare şi adăugarea legii la obicei în societăţile ierarhice care pun accentul pe „coerciţia puternică aplicată de stat“17. Walter Goldschmidt afirmă: „Un stat adevărat implică monopolul legitim al puterii în mâinile conducătorilor lui“18. în toate şeferiile. obiceiul este comportamentul sancţionat“16. Cu alte cuvinte. Astfel. o structură specifică a puterii. Transformarea din interior a structurilor şi relaţiilor de putere a găsit în condiţiile exterioare vieţii politice un factor extrem de puternic care va impulsiona procesele de instituţionalizare a puterii. iar Stanley Diamond subliniază diferenţa dintre obicei şi lege arătând că primul se întâlneşte în societăţile primitive. o judecată despre acţiune sau comportament. precum un bărbat înţelept. Sancţiunile negative pot fi dezaprobarea publică. Pe de altă parte. Pentru ca o societate segmentară şi egalitară să devină o societate ierarhică.acţiuni obişnuite pentru membrii unei comunităţi care nu posedă caracter normativ sau nu au sancţiunea constrângerii“. de către cine este aplicată această coerciţie.

societăţi segmentare. deasupra părţilor. Abilitatea acestei autorităţi legale de a-şi materializa deciziile prin forţa de coerciţie provine din caracterul puterii ierarhice. În plus. Legea şi obiceiul implică ambele reglementări comportamentale. fie embrionar“19. O confirmare a acestei treceri de la obligaţie la lege se întâlneşte în şeferii. fie el tradiţional. personal. sancţionată prin forţa organizată. se referă la acea parte a deciziei legale care defineşte drepturile reclamantului şi datoriile părţilor obligate. Prin urmare. egalitare care. al societăţii politice. ceea ce se poate transforma. ci mai curând o sentinţă cu privire la natura relaţiilor dezechilibrate dintre părţi. la rândul lor. obligaţia şi sancţiunea21. tradiţional. legea este instrumentul civilizaţiei. religioase sau economice pe care statutul ei li-l conferă. Într-o societate – şeferie soluţionarea conflictelor este legală când sunt întrunite următoarele elemente ale legii: autoritate. Efectele obligaţiei pot fi urmărite într-o societate religioasă unde se pune problema respectării tabu-urilor. ceea ce nu exista în societăţile anterioare. Pentru ca acest arbitraj să se transforme în decizie. fac trecerea de la societăţile arhaice la stat. Sancţiunea se referă la soluţionarea conflictului prin restaurarea ordinii sociale tulburate. dar caracterele lor sunt în întregime deosebite. al treilea atribut al legii. Dar pentru ca o decizie să fie legală ea trebuie să încorporeze „intenţia de a fi aplicată universal“22. relativ neschimbat – este modalitatea societăţii primitive. Obligaţia. într-o forţă coercitivă superioară. este una imaginară sau supranaturală. intenţia de aplicare universală a legii. cunoscut de toţi. De asemenea. care să oblige părţile.civilizate: „Obiceiul – spontan. odată cu apariţia statului se creează premisele pentru monopolul coercitiv al legii. „Dar şeferiile nu dispun de sancţiuni fizice coercitive faţă de monopolul forţei practicat de stat“20. în ultimă instanţă. acest caracter al forţei este mai mult sugerat decât impus prin disputele frecvente mediate de o autoritate care întrebuinţează forţa ei de persuasiune pentru a inocula încrederea în arbitrajul său. dacă există. cazurile soluţionate anterior. Violarea acestora este o „crimă fără victime“ pedepsirea acestor crime. iar relaţiile religioase nu sunt 64 . această autoritate legală poate fi întărită prin prerogativele politice. În aceste caz. Nici un echilibru evoluţionar nu a fost observat între legea în curs de apariţie şi obicei. capabile să întărească verdictul prin persuasiune sau ameninţare cu forţa. militare. În şeferii se găseşte deja un element al legii. autoritatea legală poate fi un individ sau un consiliu puternic. este nevoie de o autoritate legală care să funcţioneze ca un judecător. Obligaţia nu este încă sancţiune. obiceiul juridic. a abilităţii ei de a comanda. Într-o şeferie. o structură de autoritate situată deasupra familiei. considerată deasupra societăţii în sens larg şi prezumată să apere un nou set de interese sociale. devin sursă de drept.

o lezare a unui obicei sau credinţe prin care cineva aduce injurii autorităţii conducătorului. popriri). Puterea politică: definiţii şi caracteristici. caracter violent. guverne. o crimă (ca violarea unui tabu) împotriva şefului suprem sau. 4. Astfel de încălcări ale legii sunt. de obicei. 3. voinţa de dominaţie ca element fundamental al relaţiilor comandă – ascultare şi ordin – sancţiune. 3. şi nu întâmplător. Sancţiunile nu sunt întotdeauna de natură fizică. Majoritatea definiţiilor date puterii se opreşte. ideologice. O lege ordinară poate fi internalizată atunci când oamenii o consideră nu numai dezirabilă dar şi când. mai exact nu toate sancţiunile se aplică într-un context legal. 2. infractorii au conştiinţa culpabilităţii lor. într-o măsură mai mică. împotriva oricui are autoritate. fiind încălcată. Dacă o lege este acceptată de majoritatea membrilor unui grup şi dacă ei o consideră obligatorie ea poate să pară în timp ca o cutumă imemorială.). expresii ale nesupunerii sau ale injuriei şi dacă rămân nepedepsite slăbesc autoritatea sistemului care este în mare parte bazată pe fundamente culturale. chiar dacă un grad mai mic în ierarhie. În societăţile primitive. serviciilor şi a reciprocităţilor normale). grup.) sau unul instituţional (parlamente. aceeaşi lege poate fi respectată. Un mare număr de decizii politice conţin sancţiuni dar ele variază în funcţie de contextul cultural. retragerea recompenselor. în contrast cu legile promulgate de stat împotriva voinţei multor oameni. În ştiinţele politice contemporane s-au conturat şi afirmat mai multe tendinţe în definirea puterii politice: a) definiţii relaţionale: pun accentul pe relaţia Subiect – Obiect care generează relaţia de putere. Acestea din urmă pot fi considerate în două moduri separate într-o teocraţie: 1. Accentul pus pe sancţiunile coercitive a determinat identificarea legii cu forţa şi a ambelor cu statul. sancţiunile pozitive nu sunt apanajul exclusiv al legii. În acest caz subiectul ar putea fi unul social (individ. de tradiţiile comunităţii şi astfel ele nu conţin intenţia de aplicare universală. caracterul ei de forţă potenţială. clasă etc. 2. 65 .între persoane vii. asupra următoarelor note caracteristice: 1. caracter imperativ. partide politice etc. Ele pot fi economice (sechestre. Crimele primitive sunt în mod frecvent „încălcări ale credinţei“ vizând reciprocităţile iar crimele publice sunt prilejuite de lèse-majesté. 3. armată. biserică. psihologice (mustrarea) sau social negative (excomunicare. ceea ce dă naştere consensului. Forţa de coerciţie a statului se manifestă şi atunci când acesta încearcă să impună o lege nepopulară: în alte societăţi însă.

f) definiţii juridice: puterea este definită prin intermediul normei de drept care. de la Thomas Hobbes până la Bertrand Russell. cu atât mai puţin. Hobbes în 1651: „Puterea unui om. facultatea de a afecta în vreun fel un obiect sau. 66 . Profitul are doar o semnificaţie economică sau acoperă şi polisemantismul termenului avantaj? Avantaje materiale sau spirituale. din tradiţii şi din istorie.b) definiţii substanţiale (structurale): pun accentul pe acea calitate sau însuşire a unui subiect de a-şi impune voinţa în cadrul unei relaţii de putere. 3. valori. ea reprezintă singura putere care întruchipează interesul general în numele căruia ea acţionează. prin unicitatea sensului. judecă. de natură simbolică. un termen al definiţiei sale rămâne echivoc. decurgând din sentimentul de patriotism. are ca notă esenţială „producerea de efecte scontate“24. 4. prestigiu. prin autoritatea organelor de stat. preocupaţi de elaborarea unei ştiinţe a guvernării. Puterea poate să relaţioneze aceste două elemente. de naţionalism. asigură aplicarea şi supremaţia legilor. o persoană. coerciţia sau violenţa. constă în mijloacele pe care acesta le are la dispoziţie pentru a obţine un profit anume în viitor“26. datorită caracterului universal al formulării şi accentului pus pe natura ei internă aparţine lui Th. O definiţie clasică a puterii care a rezistat trei sute de ani. constrânge. funcţia şi influenţa. mai mult sau mai puţin legitimate şi raţionalizate“25. imagine etc. c) definiţii conflictuale: evidenţiază capacitatea puterii politice de a soluţiona conflictele sociale prin intermediul unor resurse politice deosebite. emite legi. al organizării şi conducerii comunităţilor. 2. privită în mod general. prestigiul. George Lavau distinge patru caracteristici: 1. g) definiţii simbolice: pun accentul pe posibilitatea factorilor spirituali (culturali) de a schimba comportamentul: influenţă. Probleme deosebite pune definiţia substanţialistă a puterii care. precum forţa. d) definiţii instrumentale: abordează specificul puterii politice din perspectiva controlului luării deciziilor. prin intermediul unor mijloace. ea este singura împuternicită să acţioneze şi să se afirme în sfera relaţiilor dintre state“23. Deşi Hobbes este unul dintre primii gânditori politici moderni. precum statusul social. această putere se foloseşte de forţa influenţei emoţionale. Vorbind despre specificul puterii politice. Ea vizează „capacitatea de a efectua ceva. e) definiţii teleologice: puterea este definită din perspectiva finalizării unor acţiuni sociale. fără să i se asocieze în chip necesar şi fatal. afecţiunea şi acţiunea. prevăzute cu un scop. ea dispune de un potenţial nelimitat.

Hobbes. prin medierea simbolică a proceselor psihologice. în sensul perceperii mai exacte a naturii ei interne. o mare parte din întreaga putere constă din voinţă. John Locke se situează la polul opus tradiţiei inaugurate de Th. interesele îndeamnă oamenii la act şi anticipă o gamă largă de satisfacere a nevoilor prin cucerirea puterii.Oare doar „profitul“ incită pe oameni la acţiune în vederea cuceririi şi exercitării puterii politice? Nu cumva profitul este absorbit în structura polimorfă a interesului categorie centrală a politicului? Căci prin raţionalizarea şi sublimarea dorinţelor. înseamnă a uita că opinia generală este ea însăşi una dintre cele mai însemnate şi mai active forţe sociale. 67 . prin instituirea a două genuri de relaţii. ca dintre parte şi întreg: putere socială – putere politică şi voinţă – opinie publică: „Vorbind din punct de vedere politic. viaţă şi substanţă statului“: „Consider că puterea politică este dreptul de a face legi cuprinzând pedeapsa cu moartea şi toate pedepsele mai puţin severe pentru reglementarea şi păstrarea proprietăţii şi dreptul de a folosi forţa comunităţii pentru punerea în aplicare a acestor legi şi pentru apărarea bunăstării generale a statului de prejudiciile externe şi toate acestea numai pentru binele general“27. Privită în ansamblu. ca şi ideea de dominaţie şi conflict sunt inevitabile în exercitarea ei. John Locke confundă puterea politică şi puterea legislativă. aceasta din urmă fiind considerată „puterea care dă formă. Începutul secolului XX aduce primele definiţii obiective ale puterii. Harold Lasswell şi Abraham Kaplan inaugurează abordarea psihologică în studiul puterii în lucrarea Power and Society. O persoană cu o convingere anume reprezintă o putere socială egală cu cea a nouăzeci şi nouă de persoane care au numai interese“28. De-abia la jumătatea secolului al XIX-lea. Exact la jumătatea secolului în 1950. indiferent de fundamentul pe care se sprijină această probabilitate“29. mai precis în opera lui John Stuart Mill există o primă abordare analitică a fenomenului puterii. Cum este posibil să descriem elementele puterii politice dacă omitem tot ceea ce acţionează asupra voinţei? A crede că cei care mânuiesc puterea în societate mânuiesc în cele din urmă şi puterea statului şi. Cea mai cunoscută dintre acestea şi care va influenţa întreaga literatură despre putere de după ea aparţine sociologului german Max Weber: „Puterea este probabilitatea ca un agent din cadrul unei relaţii sociale să se găsească în poziţia de a-şi putea realiza propria-i voinţă în ciuda rezistenţei întâmpinate. nu are nici un rost să se încerce influenţarea componentei guvernământului prin acţionarea asupra convingerilor. în consecinţă. definiţia lui Max Weber surprinde specificul real al puterii: ideea de forţă şi capacitate de mobilizare.

dar ea stabileşte şi o legătură strânsă între putere şi legitimitate (aceasta fiind fondată pe consens). Chazel. Robert Dahl. În ultimele decenii ale secolului XX s-a manifestat tendinţa de a defini termenul de putere în funcţie de două caracteristici: comportament şi conflict deschis. ca şi abordărilor psihanalitice şi psihologice ale puterii dintre care lucrarea lui Th. Accentul se deplasează de la căutarea esenţei universale a puterii la dezvăluirea naturii sale în acţiune. prestigiu. dintre care cele mai importante sunt empirismul şi behaviorismul. Tot în această ordine de idei Steven Lukes dă o definiţie mai concentrată a puterii: „A îşi exercită puterea asupra lui B atunci când A îl influenţează pe B într-o direcţie opusă intereselor lui B“34. Fr. Mokken etc. autoritate etc. H. Acestei abordări a puterii în termeni de comportament care implică un conflict deschis i se adaugă adeseori o a treia trăsătură caracteristică: exercitarea puterii este concepută ca fiind limitată la folosirea pedepselor sau a sancţiunilor negative. J. Brian Barry. Aceasta se realizează prin sancţiuni pentru diverse situaţii care pot fi. R. F. Începând cu anii ’70 în studiul puterii apar noi tendinţe. Stokman. în timp ce ea diminuează problema violenţei sau a forţei materiale care îi sunt în general asociate la un nivel sau un altul. „Puterea constă în probabilitatea ca un grup social A să obţină de la un grup social B (sau de la grupurile sociale B şi C) respectarea strategiei sale prin reducerea seriei acţiunilor aflate la îndemâna (sau permise) lui B. iar decizia „o acţiune bazată pe sancţiuni severe“32. scrie el. Parsons propune o definiţie a puterii care prezintă o triplă particularitate: ea insistă nu numai asupra finalităţii sale colective. este capacitatea 68 . W. În interpretarea lui Karl W. invocate drept ameninţări sau aplicate în realitate“33. Deutsch „a avea putere înseamnă a nu fi nevoit să cedezi şi a forţa mediul înconjurător sau pe cealaltă persoană să facă acest lucru“36. În studiul „On the concept of Political Power“37. pur şi simplu. Meritul principal al acestei lucrări este că a deschis calea spre studiul elementelor corelative ale puterii politice: influenţă. Tradiţia behavioristă coboară până la Max Weber şi găseşte în opera americanului Robert Dahl pe cel mai autorizat exponent al ei: „A are putere asupra lui B în măsura în care îl poate determina pe B să facă ceva ce altfel B nu ar face“35. „Puterea. O acţiune este „un program al valorilor şi faptelor propuse ca scop“31. Reprezentanţii cei mai de seamă ai acestei orientări sunt Steven Lukes.Definiţia dată de ei puterii vizează mai mult influenţa şi persuasiunea politică: „Puterea este participarea la luarea deciziilor: G are putere asupra lui H în legătură cu valorile K dacă G participă la luarea deciziilor care afectează acţiunile K ale lui H“30. Adorno şi a colaboratorilor său: Personalitatea autoritară consacră în acelaşi an o deschidere fertilă în domeniu.

adică între opera lui H. Kaplan: Power and Society (1950) şi opera lui Elihu Katz şi Paul Lazarsfeld: Personal Influence (1955) marchează abandonarea vechiului model de cercetare bazat pe ipoteza după care comunicarea ar ajunge direct de la Emiţător la Receptor în favoarea unui nou model. adică a grupului spre care individul aspiră spre a-şi găsi confirmarea propriilor poziţii şi valori“39. nu se formează prin transmiterea lor în stare fluidă de la un individ la individ. după război se configurează o nouă orientare care „pleacă tocmai de la recunoaşterea importanţei grupurilor“. modelele de comportament etc. ci sunt produse de grupuri şi se comunică celorlalţi indivizi întotdeauna sau prevalent prin acţiunea grupurilor de apartenenţă sau de referinţă. În sinteză. Perioada cuprinsă între 1950 şi 1955. Pentru Parsons. influenţează elementele mai puţin „active“ ale populaţiei. valorile. există prezumţia unei intervenţii a sancţiunilor situaţionale negative“. precum familia. esenţial sociologic. Este interesant de remarcat că după al doilea război mondial se observă o evoluţia în paralel a modelelor de comunicare de masă şi a modelelor de putere politică. întrebuinţarea sau chiar ameninţarea directă cu forţa constituie un element de regresie socială. în caz de rezistenţă. În timp ce până la primul război mondial se tindea să se evidenţieze faptul că „individul face parte din grupurile primare. difuzate de presa scrisă şi audio-viziuală ating în primă instanţă. modelele etc. prin importanţa pe care o acordă structurilor sociale ale puterii şi ale influenţei. precum grupurile de muncă ce exercită o influenţă directă asupra poziţiilor sale“38. Lasswell şi A. Din această perspectivă nu este deloc întâmplător faptul că tot în această perioadă au existat încercări de a depăşi cele două tendinţe prevalente în studiul puterii: a) cea sociologico–elitistă (care se întreabă: „cine guvernează?“) şi cea pluralistă (care se 69 . Ceea ce reliefează aceste studii este că valorile. şi din grupurile secundare. ideile. „O încercare de a schimba o opinie sau poziţia unui individ – scriu Katz şi Lazarsfeld – nu poate să aibă succes decât dacă această opinie el o împărtăşeşte cu ceilalţi de care este legat (este în relaţie) şi dacă ceilalţi o schimbă cu el“40. pusă în lumină de experienţele lui Mayo şi ale colaboratorilor săi după 1930: printre altele se introduce şi se precizează conceptul de „grup de referinţă“. Acest lucru sugerează că structurile comportamentale ale indivizilor (ca ansamblu de valori) pot fi considerate (cel puţin într-o primă aproximare) ca aspecte psihologice ale structurilor de putere şi de influenţă.generalizată de a asigura îndeplinirea unor obligaţii de către elementele unui sistem de organizare colectivă unde obligaţiile sunt legitimate prin referinţă la importanţa lor pentru scopurile colective şi unde.

trebuie să investigăm dinamica luării deciziilor. derivă şi alte caracteristici ale puterii politice: 2. după metoda pluraliştilor. procedurile şi regulile jocului. din voinţa naţională exprimată prin vot deschis. Într-un stat democratic. îşi concentrează atenţia asupra exercitării puterii şi 1. concomitent. Pe teritoriul unui stat. însă. Puterea politică este unică. nu oferă criterii obiective pentru a distinge între decizii „importante“ şi „neimportante“. adică în ce mod şi până la ce punct statu quo-ul orientează persoane şi grupuri care influenţează acele valori comunitare şi ce instituţii politice tind să limiteze aplicarea procesului decizional în act. În al doilea rând. Un astfel de studiu a fost realizat de doi specialişti americani. participarea la procesul decizional. 4. direct şi secret. regele Mihai I şi preşedintele Traian Băsescu în România anului 2007. Din calitatea de suveranitate a puterii politice. miturile. o structură de putere care este parte integrantă şi imagine în oglindă a stratificării organizaţiei) este viziunea pluralistă: puterea este difuzată larg.întreabă dacă fiecare are putere?). 2. garanţii ordinii constituţionale şi ai suveranităţii puterii. Voinţa suverană a poporului s-a personificat în voinţa statului. În sfârşit. titularul puterii politice este poporul suveran care o exercită prin reprezentanţii săi legal aleşi şi prin organe specializate. Puterea politică este suverană. nu este nevoie să schimbăm ceea ce se consideră „putere“ cu puterea în act: puterea înseamnă participare la procesul decizional. în persoana lui 70 . ascund faptul că puterea poate să fie şi este exercitată pentru a limita aplicarea procesului decizional la obiectivele curente. Într-un stat nu pot exista rege şi preşedinte în acelaşi timp: nu pot funcţiona concomitent cu aceleaşi prerogative ale puterii suverane. Faţă de alte forme de putere. Una din criticile aduse premisei fundamentale a abordării elitiste (în orice instituţie umană există un sistem ordonat de putere. să analizăm ce indivizi sau grupuri sunt avantajate de cadrele puterii existente şi care sunt cele dezavantajate. 3. Baratz41 pe baza unei atenţii particulare acordate valorilor şi influenţei. Caracteristicile puterii politice. valorile dominante. întrebuinţând noţiunea celor două feţe ale puterii (deciziile cheie si deciziile curente sau de rutină) autorii analizează. Pluraliştii. îi ascund „sursele“. 3. După aceşti autori trebuie să analizăm mobilizarea specială a grupurilor în instituţii. egal. Pe teritoriul unui stat nu pot exista două puteri politice suverane ai cărei titulari să fie. ca expresie a suveranităţii puterii de stat. Puterea politică este inalienabilă. puterea politică are următoarele caracteristici: 1. suveranitatea puterii politice derivă din legitimitatea ei. 3. Peter Bachrach şi Norton S.

Caracterul intercursiv al relaţiilor de putere. 7. Puterea politică este perpetuă. Fiecare grup social are propria sa formă de putere. Ea se manifestă într-un spaţiu social caracterizat prin relaţii şi structuri de putere foarte diverse. simbolică. Puterea politică nu se manifestă spontan sau anarhic. preşedintele Băsescu ar fi fost în imposibilitate să-şi exercite prerogativele funcţiei sale. Nicolae Văcăroiu. religioasă etc. Ca principală forţă de coerciţie a statului. îl înlocuieşte până la însănătoşirea lui sau până la organizarea de alegri. de norme şi proceduri izvorâte din procesele de legitimare. preşedintele Senatului. legitim instituită. Preeminenţa acesteia se verifică în faptul că deciziile ei sunt obligatorii pe întreg teritoriul naţional. Dacă acesta nu-şi poate exercita momentan atribuţiile sau dacă îşi dă obştescul sfârşit. Nu există altă putere deasupra puterii politice. religioasă. Puterea politică ţine cont de acest specific.juridică şi nu poate fi scoasă la mezat. 71 . Puterea politică nu se manifestă într-un spaţiu vid. 8. socială etc. automat omul numărul doi în stat. în funcţie de interesele unor structuri oculte. în funcţie de interesul pe care urmăreşte să-l promoveze: putere economică. Se manifestă în inegalitatea de putere dintre emiţător şi receptor. i-ar fi luat locul până la însănătoşirea sa. ci printr-un sistem de organisme. Pentru ca raportul comandă–ascultare să fie eficient este necesar ca liderilor să le fie recunoscut dreptul de a decide în numele legitimităţii poziţiei lor dată de însuşi votul majorităţii. iar celelalte puteri: economică. Caracterul asimetric al relaţiilor de putere. 4. militară. preşedintele Senatului. Caracterul organizat al puterii politice. 5. interne sau internaţionale. trebuie să i se supună. Puterea politică este supremă. puterea politică se manifestă prin legi pe care ea însăşi trebuie să le respecte în acord cu principiile statului de drept. Dacă după operaţia de hernie de disc din clinica de specialitate de la Viena. şi intrând în relaţie cu aceste forme de putere îşi realizează funcţia sa integratoare şi de coordonare la nivelul societăţii globale. 6. militară. Într-un stat nu poate exista o vacanţă a titularului puterii. totală şi deplină. respectiv dintre minoritatea conducătoare şi majoritatea condusă.

În sens restrâns.). Acestei relaţii îi corespunde un raport dintre dorinţă şi imagine: „Imaginea corespunde (.. (. Forţa de atracţie a simbolului se bazează pe relaţia dintre semnificatul ascuns şi semnificant care poate servi ca mediator între lumea reală şi un univers inaccesibil în mod direct.3. deoarece ele pun în mişcare mobilurile şi energiile psihice profunde. Se bazează pe reţelele de semnificaţii „pe care omul însuşi le-a născocit“ (Clifford Geertz). acumulate şi în cadrul instituţiilor. indivizii îşi pot mări puterea (. controlul resurselor şi.) „simbolul joacă un rol decisiv în geneza aspiraţiilor. ele sunt. Deşi resursele pot fi făcute personal. justiţia). prin forţa lor de sugestie şi de persuasiune.. ea le raportează în mod decisiv în geneza aspiraţiilor. Pentru a deveni operaţională.). menţinerea ordinii sociale). bunurile simbolice. Totodată.. 3. instituţii care asigură.. la nivelul reprezentărilor şi imaginarului social unde se configurează aspiraţiile şi dorinţele noastre: (. politica. prin resursele puterii se înţelege „tot ce poate fi folosit de un individ sau de un grup de oameni în procesul influenţării altor indivizi sau grupuri. care sunt baze importante pentru exercitarea puterii. în cadrul procesului de exercitare a puterii.. prin folosirea forţei. Resursele materiale sunt în primul rând de ordin utilitar (economic): bani. avere. Reprezentarea simbolică nu exprimă doar dorinţe.. în grupuri formale şi informale. Resursele simbolice ale puterii. resursele puterii includ mijloacele care asigură influenţa asupra subiectului asupra obiectului“42. În instituţii şi organizaţii.) unui întreg mecanism care se petrece în inconştient şi preconştient pentru a erupe în conştient şi această erupţie provoacă un şoc afectiv mai mult sau mai puţin puternic. Această emergenţă la nivelul conştiinţei 72 . puterea politică dispune de două tipuri de resurse: a) materiale şi b) simbolice (ideatice). În sens larg. antrenează modificări în comportamentul uman. Resursele puterii politice. „indivizii folosesc resursele de care dispun: resursele sunt mijloacele care îi fac capabili să-şi urmărească efectiv scopurile şi interesele.. resursele de ordin coercitiv (armata. ea le raportează la obiecte insesizabile a căror existenţă este dovedită de semnificanţii simbolurilor“44. acumularea şi circulaţia bunurilor culturale (simbolice) care creează noi semnificaţii şi permit o restructurare a câmpurilor de interacţiune. acumulând resurse de diferite feluri. în al doilea rând. Dimensiunea simbolică a puterii vizează producerea. de obicei. 5. pot avea resurse vaste la dispoziţia lor care îi fac capabili să ia decizii şi să urmărească consecinţele pe termen lung“43. Prin urmare. 6.. Indivizii care ocupă posturi dominante în instituţii mari.

Ele constau în crearea de noi sensuri şi semnificaţii ale puterii prin ocultarea raporturilor de forţă care stau în spatele acestor sensuri şi semnificaţii. pe gradul de înzestrare tehnică şi pe pregătirea morală a trupei. Forţa de intimidare a puterii militare se bazează pe potenţialul advers al armelor de distrugere în masă. Dar frica are un caracter mult mai insidios şi transcende rezistenţa fizică sau psihică a naturii umane. frica paralizează 73 . teama faţă de oprobiul public.U. Pe lângă acestea. şi fosta U. ca elemente corelative ale puterii politice.. Influenţa şi autoritatea. fără explicaţii. Cazul S. „Frica păzeşte bostana“ spune un proverb românesc şi valabilitatea judecăţii lui de valoare se confirmă în teoria echilibrului dintre marile puteri europene de după 1815 (Congresul de la Viena. frica de a nu pierde locul de muncă şi de a nu avea ce pune pe masă copiilor a doua zi.R.? În momentul în care eşti conştient că un asemenea colos te poate strivi în mai puţin de 24 de ore nu prea mai îţi arde să perorezi pe tema încălcării drepturilor omului în ţara respectivă. după înfrângerea lui Napoleon) şi în „echilibrul terorii“ lansat de cursa înarmărilor dintre cele două superputeri mondiale. adevărate scenarii în care subiectul este implicat şi care tind să fie prezentate ca o punere în scenă a dorinţei“45. S. Toate aceste aspecte ale fricii l-au determinat pe om să accepte logica înregimentării în comportamentul de masă. A. Câte din deciziile politice ale ţărilor mici şi mijlocii din lume nu ţin cont şi de proximitatea marilor vecini şi de teama de a nu-i supăra în vreun fel. Resursele simbolice sunt cele care ajută la menţinerea şi perpetuarea ordinii sociale fără recurgerea la forţă. după al doilea război mondial. frica de torturile inimaginabile în beciurile poliţiei politice. privind închisorile secrete şi tratamentul aplicat prizonierilor de război irakieni derivă din statutul de mare putere.S. teama de a nu pierde încrederea şi respectul celorlalţi. faţă de un stil politic sau o epocă. U. după cum nici această ţară nu prea se sinchiseşte de respectarea unor asemenea drepturi prevăzute în tratatele internaţionale la care şi ea a aderat.A. mai ales în perioadele de instaurare a regimurilor totalitare. toate aceste efecte ale fricii au înfrânt rezistenţa psihică a multor grupuri. Frica este resursă redutabilă a puterii politice în sensul că ea obţine supunerea fără intervenţia forţei.poate să se limiteze la imaginile fugitive ori poate să ia forme mai complexe în fantasme.S. îşi trag forţa din modelele epistemice şi deontice care generează prestigiu şi admiraţie faţă de un lider. de a nu fi izgoniţi din Cetate. Frica de a nu fi arestat în miez de noapte fără a te putea apăra. Deşi motivaţia există. alte două resurse au devenit esenţiale pentru puterea politică în secolul XX: frica şi imaginea publică. Ea se materializează în teama de a nu deveni ridicoli.

atitudinile şi comportamentul nostru faţă de un fenomen sau instituţie politică. Printre resursele simbolice ale puterii politice o pondere deloc neglijabilă o au relaţiile afective. Prin acţiunea propagandei. Dorinţa de proiecţie a esenţei tale în esenţa celuilalt este cea care condiţionează relaţiile intime şi speciale. Imaginea publică este o altă resursă a puterii în sensul că ea influenţează şi modifică sistemul de percepţii şi de reprezentări. acest model a fost transformat într-un adevărat referenţial.acţiunea. relaţia fundamentală dintre El şi Ea. poate constitui o altă resursă simbolică a puterii. nu au durată în timp. un El sau o Ea. în literatura de specialitate s-a încetăţenit ideea că relaţiile afective nu sunt relaţii purtătoare de putere întrucât: 1. Întrucât orice societate îşi reprezintă un ideal comun pe care puterea trebuie să-l ducă la îndeplinire. inclusiv dintre liderii politici şi soţiile sau iubitele lor. 2. în principiu. prin fanatismul ei care sfidează până şi moartea. sunt efemere. nu sunt bazate pe relaţia dominaţie–supunere ca celelalte relaţii sociale. Ambele propoziţii sunt inexacte deoarece nu există cuplu în care relaţiile afective să fie paritare sau echidistante. în ultimele două sute de ani idealul societăţilor de la periferie a fost de a copia modelul occidental de dezvoltare. (A se vedea fanatismul ideologiilor). Credinţa într-o cauză nobilă sau într-un ideal. Mecanismul ei psihosociologic constă în puterea vie a exemplului. marginalizaţi etc. Aspiraţia legitimă spre un regim de libertate în care să te poţi realiza plenar s-a transformat. într-un El Dorado. datorită admiraţiei pe care calităţile sau competenţa interlocutorului o grefează în gândirea celuilalt. pe satisfacerea unei nevoi etc. intensităţii dorinţei sau adoraţiei necondiţionate. domină în cadrul acestei relaţii. bazată pe urmărirea unui interes. caracterizat. O altă sursă a credinţei constă în nevoia de realizare a unităţii profunde a Eului prin mecanismele identitare şi compensatorii pe care puterea politică le pune la dispoziţia celor dezrădăcinaţi. Relaţiei fundamentale de putere comandă–ascultare îi corespunde. a 74 . în condiţiile impunerii forţate a unor regimuri dictatoriale şi în condiţiile unor promisiuni mincinoase privind libertatea. Biruitorul mers al Frumuseţii prin lume şi istorie este o „nostalgie a originilor“. datorită diferenţei de potenţial afectiv. La prima vedere această afirmaţie pare paradoxală deoarece acţiunea socială presupune o finalitate. prin stăpânirea naturii de către om şi prin prevalenţa valorilor materiale asupra celor spirituale. pe planul vieţii afective. Întotdeauna cineva. într-un tărâm al făgăduinţei pentru populaţiile din regimurile totalitare. Ea întunecă orizontul judecăţilor noastre de valoare pentru că înseşi genele noastre sunt contaminate de această otravă letală a existenţei. Prin urmare. într-o fascinaţie permanentă pentru care mulţi au plătit cu viaţa.

pentru că societatea are conştiinţa existenţei sale. oamenii îşi creează idoli care întruchipează la modul ideal toate virtuţile care le lipsesc lor înşile. benefice sau malefice. forţă etc. cuibărite în tăcerea albă a cearşafurilor din dormitoarele regale sau prezidenţiale. cu fiinţa divină“: „ea îmbracă idolul pe care l-a fabricat. tocmai prin această putere“46. Cetăţenii transferă eroului lor preferat tot ceea ce ei ar dori să fie sau să facă ei înşişi. în funcţie de nobleţea sentimentelor trăite sau a scopurilor urmărite. cu virtuţi şi posibilităţi care sunt substanţa umanităţii însăşi“47. Mecanismele psihologice ale personalizării puterii au la bază nevoia de autoritate şi instinctul supunerii. Bine şi Adevăr. madame de Pompadour. Schema psihologică a personalizării puterii este de aceeaşi natură cu mecanismele de proiecţie narcisică generate de alienarea religioasă.7. Este puţin spus că se simte protejată de putere. fără să poată sau îndrăzni. Personalizarea puterii politice. rege sau preşedinte pentru a reprezenta prin ceva concret şi viu o realitate întrucâtva abstractă şi misterioasă care este puterea. De aceea. Astfel se şi explică influenţa femeilor celebre asupra deciziilor luate de unii din marii oameni politici: Cleopatra. Marie Stuart. În fond.unităţii primordiale a Vieţii din care au apărut diferitele relaţii dintre Dragoste şi Putere. Acest personaj politic serveşte drept suport proiecţiei narcisice pentru aspiraţiile şi virtuţile lor. Existenţa proceselor de personalizare a puterii se datorează rolului exponenţial jucat de putere în orice societate: „Prin ea (prin putere) societatea îmblânzeşte un viitor pe care se simte incapabilă să-l înfrunte singură. Idolii creaţi de om în lumea exterioară sunt veneraţi de acesta ca fiinţe aparte tocmai datorită calităţilor pe care omul şi le doreşte şi neputând să le obţină le proiectează în aceşti idoli. control social. Prin procesul de personalizare a puterii se înţelege fenomenul de concentrare a funcţiilor şi prerogativelor acesteia într-o singură persoană: şef de trib. Identificarea 75 . sancţiuni. Elena Lupescu etc. societatea nu reuşeşte să-şi imagineze existenţa fără această putere. Acest proces de personalizare a puterii atinge chiar şi instituţiile şi procesele politice cele mai importante. În viaţa politică. Din cele mai sus s-a văzut că procesele de instituţionalizare a puterii reclamă un proces de abstractizare a cunoaşterii formelor şi figurilor politice: lege. 3. personificarea antropomorfică a puterii este mai comodă pentru înţelegerea ei decât o explicaţie raţională a mecanismelor ei de manifestare. Se poate afirma că în istoria universală au existat veritabile dictaturi de alcov sau de budoar. Filosoful german Ludwig Feuerbach observa tendinţa de identificare a narcisică a omului cu „un produs pur al conştiinţei sale“.

în situaţii limită puterea se concentrează într-o personalitate puternică pentru a se exterioriza apoi în prerogativele excepţionale ale acesteia pentru salvarea grupului sau comunităţii respective.. el se încadrează în schema psihologică a perioadelor de pace socială: „Opinia începe să respingă pe şeful prestigios.mitică. fie că este vorba de mitul Salvatorului. Ea părăseşte. de asemenea. Drept recompensă. Atomizarea relaţiilor sociale din cadrul societăţii de masă. În societăţile contemporane. marile figuri. pe cele ale epocilor de criză.) Criză majoră. S-a spus: nu întâmplător Attlee îi urmează lui Churchill. Mulţimea simte că-i aparţine. conferindu-le calităţi extraordinare. Suprapersonalizarea puterii apare în perioadele de criză când „pentru a înfrunta pericole excepţionale. pentru a se orienta spre conducătorii obişnuiţi. „suprapersonalizarea“ puterii. cu un muncitor sau intelectual. Eroul. asimilat perioadelor de tulburări. cetăţenii au impresia unui contact direct cu liderul. fenomenele de alienare. până la autoiluzionare. risc de război civil sau de conflict cu străinătatea. al Întemeietorului. În perioadele normale de guvernare personalizarea puterii cunoaşte alte valenţe. Acest lucru este valabil şi pentru situaţiile de criză economică sau politică ce favorizează. Churchill) este perceput din nou ca un Salvator pentru că instaurează ordinea. şterge graniţa dintre real şi imaginar şi arată valenţele formative ale mitului politic de la baza proceselor de personalizare. Salvatorul sunt înlocuiţi cu liderul obişnuit. Ea îl poate pipăi şi percepe ca fiind unul de-a ei în cadrul liniştit al vieţii. deci. Mass–media îndeplinesc de minune această sarcină. Liderul (Lenin. Cuprinsă de spaimă. Hitler. Fie că seamănă cu un flăcău de ţară. mulţimea îşi aminteşte adesea de figura tutelară a unui tată eroic“49. Astfel. Graţie lor. adaptaţi la cursul ordinar al lucrurilor. asigură noile cadre ale dezvoltării sociale. Hrusciov lui Stalin şi Pompidou lui de Gaulle“48. deoarece narcisismul ei vede în fiecare din membrii care o compun un posibil înlocuitor al acestuia. elimină şomajul. Stalin. Mao. Roosevelt. (. poporul îi adulează pe aceşti lideri. eliberează poporul de robia colonială sau internă. Lipsa de calităţi excepţionale este principala lui calitate. personalizarea puterii are un teren privilegiat de răspândire graţie culturii şi comunicării de masă. 76 . prin intermediul imaginii telegenice: „Iar liderul atinge cu plăcere această coardă sensibilă a familiarităţii – chiar factice – şi a raporturilor afective – chiar iluzorii“50. individualismul exacerbat cer căldura iubirii paterne a conducătorului ca o compensaţie psihică. al Unităţii sau al Conspiraţiei. cu eroul preferat. ne orientăm cu plăcere spre un om care concentrează şi simbolizează puterea..

pentru reconstrucţia economică a ţărilor respective. necesitatea concentrării tuturor energiilor întrun singur partid şi în jurul unui conducător unic. din nevoia de legitimitate harismatico–personală a regimurilor politice totalitare care nu mai pot marşa doar pe forţă armată pentru a se întreţine. În general. Puterea personală nu trebuie confundată cu puterea harismatică: în timp ce prima provine din caracteristicile unui regim şi culturi politice de a favoriza concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane. Costurile sociale ale forţei sunt prea mari. noţiunea de cult al personalităţii vizează exagerarea conştientă a unor calităţi reale sau imaginare ale liderilor politici. culturile politice şi formele de legitimitate pot configura alte canale de manifestare a puterii politice în societăţile contemporane.8. existenţa şi recunoaşterea unor merite reale sau imaginare.. 3. În cadrul culturilor politice parohiale. Ea reclamă adorarea devotată şi supunerea temătoare“51.3. De asemenea. persistenţa culturilor de supunere (de alienare) în regimurile totalitare care favorizează supunerea faţă de aceşti conducători ale căror calităţi naturale se instituie într-un fel de pedagogie politică la scara întregii naţiuni: „Dascălul binevoitor se apleacă asupra poporului – copil. Am văzut că mecanismele de producere a fenomenului de personalizare a puterii ţin de logica formării reprezentărilor sociale cu privire la finalitatea puterii într-un grup. explicându-i politica dusă în numele său (. Este cazul liderilor naţionalişti din ţările africane care şi-au câştigat independenţa în anii ’60 şi care reclamă. Ahmet Sekou Touré etc. fie 77 . schizofrenie etc. Această exagerare poate proveni din trei surse: 1. 2. 2. Construcţia cultului personalităţii presupune următoarele etape sau condiţii: 1.). Kwame N’Krumach. de rege sau de împărat sunt transferate în persoana preşedintelui (Sese Mobutu Seko. Tot astfel. Puterea personală şi cultul personalităţii. Această putere sacralizată forţează adeziunea intimă şi se inserează într-o participare comunitară. a doua provine din meritele excepţionale ale persoanei în cauză. exagerarea lor până la idolatrizare şi de aici 3. prodominante în aceste ţări.) care reclamă o adecvare a tehnicilor de propagandă la nevoile unei astfel de personalităţi. ideologiile s-au compromis. cultul personalităţii apare în regimurile totalitare fie de dreapta. prerogativele puterii politice deţinute de şeful de trib. Kenneth Kaunda. caracterul şi rolul providenţial al personalităţii pentru destinele comunităţii.). predispoziţiile psihopatologice ale liderului (paranoia. deci singura şansă de salvare a acestor regimuri este apariţia unei personalităţi providenţiale care datorită calităţilor ei excepţionale salvează poporul din robia Faraonului şi îl duce în pământul Făgăduinţei..

de stânga. al P. C. cultul personalităţii este o consecinţă directă a structurilor regimului totalitar care propulsează liderul într-o poziţie de comandă privilegiată datorită prerogativelor excepţionale ale funcţiei care duce la concentrarea maximă a puterilor de control şi decizionale în mâinile unei singure persoane. În România comunistă. radioasă şi energică. În căutarea acelui dram de legitimitate care să justifice sistemul practicile populiste împreună cu tehnicile de propagandă au rolul de a evidenţia unitatea de gând şi de voinţă dintre conducător. punând în circulaţie marile valori naţionale. În toate aceste interviuri sunt evidenţiate anumite calităţi morale şi intelectuale care anunţau personalitatea de excepţie de mai târziu. C. toate aceste calităţi se asamblează într-un model moral–politic care se va constitui într-un reper esenţial al cultului: imaginea revoluţionarului de profesie. el capătă o dezvoltare deosebită în condiţiile crizei de legitimitate a regimurilor politice. împotriva invadării Cehoslovaciei de către trupele membre ale Pactului de la Varşovia propaganda focalizează treptat asupra imaginii lui Nicolae Ceauşescu vectorii calitativi care să-i stabilească aura: figura de lider politic tânăr. Ceauşescu focaliza simpatia şi interesul maselor în jurul numelui său. După Congresul al X-lea al partidului (august 1969) încep să apară „martori oculari“ care afirmă anumite evenimente din viaţa lui Ceauşescu care îl prevesteau pe marele erou: foşti ilegalişti. Ca şi în multe alte domenii. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu s-a constituit progresiv. C. ideologia pe care o slujeşte şi popor. din 3–5 noiembrie 1971 privind îmbunătăţirea activităţii cultural–educative şi a muncii ideologice de formare a omului nou. Ceauşescu a profitat de deschiderea naţionalistă a lui Dej pentru a evidenţia raportul masă–personalitate atât de scump doctrinei marxiste. Reînviind vechile tradiţii istorice. A doua etapă în impunerea cultului personalităţii este schimbarea bruscă de macaz. C. de contacte directe cu poporul. al P. a romantismului revoluţionar. pe măsură ce sistemul îşi trăda neputinţa de a realiza acea „unitate de gând şi de voinţă“ a întregului popor în jurul partidului. muncitori şi ţărani. decizii politice pline de inspiraţie care atestă o îmbinare fericită dintre o intuiţie vizionară şi justeţea ideologică a liniei partidului. După celebrul discurs din balconul fostului C. tovarăşi de închisoare. Ceauşescu a preluat direct premisele acestui cult vizibile în ultimii ani ai domniei lui Dej (1962–1964) când acesta folosea frecvent tehnicile populiste. constructor conştient şi devotat al socialismului. R. La plenara C. Mai mult. R. combinate cu aureola de lider providenţial. a revoluţionarului neînfricat care nu cunoaşte obstacole în 78 . Ea este pregătită cu grijă: începe prin evidenţierea calităţilor excepţionale cu ocazia unui eveniment politic important.

Violenţa simbolică este totală: mecanismele de apărare ale Eului sunt ameninţate. Vizitele de lucru în diferitele judeţe ale ţării. R. Complicitatea ascunsă dintre ideologie şi mass–media poate fi decodificată dacă urmărim construcţia tehnicilor de propagandă în edificarea cultului personalităţii. prin mecanismele de dedublare. „Animalele dresate“ se înscriu în acest ritual. După proclamarea sa ca preşedinte al Republicii (28 martie 1974) şi mai ales după Congresul al XI-lea la P. frecvenţa lor marchează un spaţiu concentraţionar în care gândirea devine captivă prin obligativitatea supunerii la dogmă. Expresii ca „baciul naţiunii“. evenimentele politice importante din ţară acaparează spaţiul informaţiilor publice. fără tragere de inimă. materializată în infailibilitatea programelor de dezvoltare a ţării pe termen lung şi în perspectivă. Dar mai presus de toate trebuia evidenţiată unicitatea geniului său. ataşament necondiţionat faţă de cauza socialismului. dragoste faţă de popor. Limba de lemn este materialul din care se confecţionează hagiografia ditirambică. Omul încearcă să scape prin mimetism. „eminentă personalitate politică internaţională“ nu mai denotează nimic. Ceauşescu atinge apogeul. Ceauşescu tehnicile de poziţionare a imaginii. alături de mijloacele de coerciţie.urmărirea idealului. vizitele internaţionale ale familiei prezidenţiale. (noiembrie 1974) cultul lui N. „marele erou“. Fericirea şi bunăstarea poporului român erau funcţie de inspiraţia acestui „geniu al Carpaţilor“. organizate în special în principalele mass–media. ea trebuia să evidenţieze calităţile impresionante ale liderului: putere de muncă şi inteligenţă neobişnuite. din cele două ore de emisiune a postului naţional de televiziune. mulţimea îl acceptă din teamă. „geniul din Carpaţi“. oportunism. prezentate ca strălucite solii de pace şi prietenie ale poporului român. Supraomului nietzscheean în manieră ateistă. Obţinută prin eliminarea din câmpul vizual a tot ce ar putea concura la puritatea ei. În fiecare zi. Aceşti vectori ideologici ai imaginii recuperează imaginea. de multe ori unda de şoc a propagandei blochează dimensiunea critică a 79 . mijloacele de informare în masă cultivă şi propagă în realitatea cotidiană a României numai figura de excepţie a Conducătorului. amplifică până la cote delirante imaginea de supraom a secretarului general. C. Dumitru Popescu îl proclamă la Congresul al X-lea „baciul naţiunii“ iar echipele de „aplaudaci“. În ce constă acesta şi cum contribuie mass–media la inocularea în conştiinţa maselor a existenţei calităţilor supranaturale ale Conducătorului? Fiind monopol de partid şi de stat. „stejarul din Scorniceşti“. Dar nu reuşeşte întotdeauna. Mass–media şi aparatul de propagandă concentrează asupra lui N. născut parcă într-o simbioză organică cu destinele naţiunii române. Vacuitatea ideatică este compensată prin dezvoltarea pe orizontală a superlativelor. aproximativ o oră şi jumătate sunt dedicate exclusiv activităţii lui Nicolae Ceauşescu.

Care sunt resursele puterii economice apte să influenţeze sau să determine puterea politică? În primul rând. bunuri şi valori competitive la export. acordarea unor preţuri preferenţiale sau prohibitive la gazele naturale de către Rusia în funcţie de orientarea politică a partenerilor săi economici. Într-o epocă a interdependenţelor tot mai accentuate. capacitatea sistemului economic de a produce avuţie naţională. procesele ei cognitive sunt grav afectate şi el capitulează în singurătate şi neputinţă. Cele mai strânse relaţii pe care puterea politică le întreţine în lumea contemporană sunt relaţiile cu puterea economică şi puterea militară. cercetarea ştiinţifică şi bogăţiile naturale. toate acestea arată preponderenţa politicului asupra economicului. blocarea împrumuturilor. I. rapiditatea cu care acestea sunt introduse în procesele de producţie. având punctul de sprijin în ramurile de vârf ale economiei. fie că este depăşită de complexitatea cererilor care aşteaptă să fie rezolvate de către sistemul politic. În al treilea rând. Este cazul marilor puteri care uzează de atuurile lor economice pentru a determina conduita politică a celorlalte state. Ea nu mai poate crea alternative viabile şi durabile. Relaţiile puterii politice cu alte forme de putere. Lenin şi Mao Ze Dong care. fie se epuizează în lupta pentru hegemonie. 9. 80 . strategiile dezvoltării elaborate de puterea politică lipsesc sau se reduc la simple paleative lipsite de consistenţă sau de structură. eficienţa economică. ele fiind înlocuite cel mai adesea cu „tunuri de imagine“ cu efecte catastrofale pe termen lung. a boicotului şi embargoului economic. U. reflectă un adevăr incontestabil al epocii actuale. datorită rarităţii resurselor. multe state şi-au schimbat politica externă sau au renunţat la anumite decizii politice ca urmare a presiunilor economice. Pe de altă parte. V. limitarea resurselor într-o lume în care imperativele consumului şi ale dezvoltării devin tot mai presante pun într-o nouă lumină acest raport. 3. Embargourile impuse de S. fenomenele globalizării şi integrării regionale au pus într-o lumină cu totul particulară rolul puterii economice şi militare în detrimentul puterii politice. Oricum. anumitor state neascultătoare din America Latină şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. Ca instanţă a soluţionării problemelor interne ale unui popor sau a conflictelor dintre state puterea politică este vlăguită. a şantajului. Într-adevăr.gândirii. Mai ales în zilele noastre. deşi trădează un determinism mecanicist al gândirii. criza materiilor prime. A. „Politicul ca expresie concentrată a economicului“ şi „Puterea iese din ţeava puştii“ sunt două metafore politice aparţinând celor doi lideri comunişti celebri. puterea economică a devenit un factor decisiv de influenţă a orientării deciziilor politice. În al doilea rând.

precum economiile americană şi sovietică. Deşi. puterea militară mai dispune de număr. Exemplul celui de-al doilea război mondial este sugestiv în această privinţă: economiile germană şi japoneză nu au fost pregătite să suporte efortul de război pe o perioadă îndelungată. deoarece sancţiunile politice şi economice sunt neutralizate de forţa sa militară. puterea politică trebuie să controleze puterea militară. rezervele importante de hidrocarburi ale Rusiei îi aduc acesteia importante concesii politice din partea celorlalte ţări. regimul franchist în Spania etc. Pe de altă parte. din cauza penuriei de resurse economice. de regulă. morală şi psihologică a soldaţilor şi ofiţerilor. gradul de înzestrare tehnică: cele mai avansate descoperiri ştiinţifice sunt aplicate în tehnică de luptă: războiul stelelor. Exemplele sunt numeroase: rolul armatei în loviturile de stat din Lumea a Treia. S-ar putea reprezenta. ea poate devansa puterea politică. adică de mărimea trupelor efectiv angajate. A. armele tectonice. Care sunt resursele puterii militare în epoca actuală? În primul rând. China este o mare putere în devenire. cum ar fi concurenţa dintre S. şi nu poate aspira. telepatice fac ca armatele clasice să devină o expresie a umanismului. puterea militară este funcţie şi de moralul trupei. 81 . nu are puterea economică şi militară a Rusiei şi S. genetice. A. Este vorba de vastele teatre de operaţii militare.În ce priveşte puterea militară. deocamdată. şi China în ce priveşte fluxul vânzărilor de hidrocarburi din Golf. în condiţii de criză politică sau de conflicte armate. în lupta pentru cucerirea puterii în desfăşurarea unei revoluţii. relaţiile dintre resursele economice. sub o formă grafică. militare şi culturale dintre principalele ţări şi puteri ale lumii. există situaţii când ea scapă de sub control. de operaţiunile secrete din spatele fronturilor când se încalcă frecvent nu numai drepturile omului dar se subestimează şi ordinele politice de la Centru. mai ales în cadrul unor războaie de lungă durată. U. politice. scuturile antirachetă. adică de valoarea profesională. U. Puterea economică influenţează puterea militară. Ca şi U E. în primul rând a hidrocarburilor. deşi tehnologiei sale militare îi mai sunt necesari 10–15 ani pentru a ajunge la statutul de forţă de descurajare în zonă. Pe lângă armele de distrugere în masă. la un statut hegemonic în relaţiile internaţionale. deşi are o putere culturală incontestabilă. Uniunea Europeană. În al treilea rând. În schimb. precum şi de capacitatea de mobilizare a masei de rezervişti. când mobilizarea resurselor economice pentru fabricarea materialului de luptă şi desfăşurarea operaţiunilor militare este absolut necesară. Pe baza acestor relaţii putem înţelege formarea polilor de putere şi anumite tendinţe în politica internaţională actuală. regimul coloneilor în Grecia şi Spania.

pe de altă parte. de atribute. 5. Legitimitatea politică. recunoaşterea acestui drept şi competenţă de către cei guvernaţi. consensul. 6. Prezenţa sau efectele puterii în sistemele politice nu pot fi înţelese fără cunoaşterea mecanismelor funcţionale prin care aceasta îşi realizează funcţiile.3. obligaţia politică. Principiile legitimităţii sunt justificări ale puterii. influenţa politică. Din această recunoaştere a autorităţii guvernanţilor rezultă şi obligaţia guvernaţilor de a se supune. Legitimitatea este credinţa cetăţenilor că autorităţile politice au dreptul să guverneze şi să ia deciziile de rigoare. autoritatea legitimată printr-o asemenea recunoaştere“52. Legitimitatea este. După cum vom vedea. 3. Manifestarea acestor mecanisme în viaţa socială presupune un set de principii. de aceea. adică ale dreptului de a comanda: pentru că dintre toate inegalităţile umane nici una nu are consecinţe atât de importante şi. „Impunând o anumită reciprocitate tacită şi liber consimţită. Aceste atribute fundamentale sau însuşiri definitorii ale puterii politice sunt următoarele: 1. opiniile şi orizontul de aşteptare al electoratului despre şi de la puterea respectivă. atâta nevoie de a se justifica precum inegalitatea care derivă din putere. 4. implicit. Această justificare a dreptului de a conduce se bazează pe o relaţie reciprocă: între oferta clasei politice şi cererea electoratului trebuie să existe garanţia responsabilităţii morale şi obligaţiei politice. de norme şi reguli prin care puterea politică este domesticită. Seymour Martin Lipset vede în legitimitate „capacitatea unui sistem de a naşte şi menţine credinţa că instituţiile politice existente sunt cele mai bune posibil pentru societate“53. legitimitatea politică. 2. Iar Juan Linz propune o definiţie similară: 82 . autoritatea politică.10. în ultimă instanţă. relaţia dintre aceste atribute conferă puterii adevăratele ei dimensiuni social–umane. legitimitatea reprezintă gradul de concordanţă dintre natura. Mai tehnic definită. ca între persoane libere. forţa. „umanizată“ în vederea asigurării unei gestiuni eficiente a proceselor socio–politice. Atrbutele fundamentale ale puterii politice. în primul rând. 1. structura şi sursele puterii şi credinţele. prestigiul. Legitimitatea este un principiu de întemeiere şi justificare ale unei ordini politice sau ale unui regim politic care presupune. 7. raţionale şi autonome. legitimitatea îi conferă statut de drept şi de fapt unui guvern în a-şi exercita atribuţiile puterii şi. un act de credinţă şi se bazează pe identitatea de valori şi obiective împărtăşite în comun de cei doi poli ai guvernării: clasa conducătoare şi electoratul. încrederea şi conştiinţa guvernanţilor în dreptul şi capacitatea lor de a guverna şi.

conştiinţa juridică şi conştiinţa morală: „Gradul cel mai înalt al conştiinţei morale corespunde unei morale universale reductibile la normele de 83 . forţă hipnotică a privirii. Acest tip de legitima se poate uşor transforma într-un fel de liturghie naţională în care marele preot îşi mântuieşte poporul său. Crezându-se infailibil. la domnia unei camarile. Valorile şi normele care contribuie la formarea legitimităţii legal–raţionale întreţin relaţii complexe cu adevărul. dar este de naştere superioară. sindical etc. Sociologul german Max Weber a elaborat primul o tipologie a formelor de legitimitate politică. Esenţa acestui tip de legitimitate constă în proiecţia ordinii divine pe pământ. Regele este nu numai un favorit al zeilor.„credinţa că în ciuda insuficienţelor şi slăbiciunilor lor. unde regii şi împăraţii sunt locotenenţi ai lui Dumnezeu. să te supui lor“54. Această componentă are reminiscenţe mitico–magice după care. În general. bătrânii ar comunica cu spiritele strămoşilor care le-ar descifra viitorul. ceea ce va duce.). Aceste calităţi excepţionale (harisma) inteligenţă ieşită din comun. energic debordantă. plecând de la principiile de întemeiere. în consecinţă. instituţiile politice sunt mai bune decât oricare altele şi trebuie. Preşedinte. ceea ce se transmite ereditar printr-un drept natural la succesiunea pe tron („os domnesc“). reuniţi în organismele de conducere ale comunităţii (Sfaturi obşteşti. El a dedus aceste principii din sistemele de credinţe. De aici un pericol major care poate apărea. intuiţie vizionară. talent oratoric ieşit din comun impune o legătură directă între Conducător şi mase. datorită vârstei. stilul lor de conducere. justificare şi recunoaştere a unei ordini politice sau sistem de guvernământ. c) Legitimitatea legal–raţională caracterizează regimurile democratice contemporane. acest tip de lideri îşi vor impune doctrina lor. la pierderea simţului realităţii. a) Legitimitatea istorico–tradiţională se întâlneşte îndeobşte în societăţile antice şi medievale în cadrul formelor de guvernământ monarhice şi al regimurilor aristocratice. unşi prin graţia şi voinţa lui. b) Legitimitatea harismatico–personală se formează datorită calităţilor excepţionale ale Conducătorului (Rege. lider militar. toate speranţele şi aşteptările se îndreaptă spre personalitatea providenţială a liderului care poate găsi soluţii neaşteptate la toate problemele.). ceea ce este mai grav. O altă componentă este gerontocraţia. la corupţie şi. Senat etc. Areopag. făcând inutil rolul de intermediar al instituţiilor politice. a unei nomenklaturi. în ultimă instanţă. puterea bătrânilor. în dispreţul oricăror forme colegiale sau de consultare. de opinii şi de atitudini specifice culturilor politice din ţara sau din zona respectivă. Specific acestui tip este preponderenţa factorului religios în cadrul sincretismului etico–politico–religios.

în raport cu o valoare. a. este suficient apelul la înfăptuirea legală a unei decizii..) ci şi sistematică (apelând la soluţionarea argumentativă a pretenţiei sale de validitate)“55. conform unui sistem. pentru a-şi menţine credinţa în 84 . Baza legitimităţii lasă să se recunoască pe ce ultime principii poate fi întemeiată „valabilitatea“ unei dominaţii. Pentru că în procesul validării normelor juridice valoarea de adevăr a acestora a fost considerată implicit realizată. care ridică o pretenţie de superioritate nu numai empirică (. O procedură nu poate produce ca atare legitimare. Întrucât orice regim politic simte „nevoia de autojustificare a fiecărei puteri. Dimpotrivă.. el nu trebuie să se mulţumească doar cu argumente materiale. adică în procedura formală corectă a creaţiei juridice şi a aplicării dreptului. adică pretenţia la supunerea funcţionarilor faţă de stăpân şi a celor dominaţi faţă de ambii“56. iar legitimitatea cu legalitatea. pe de altă parte.bază ale discursului raţional. sunt legitime prin ele însele. şi valabilitatea lor faptică. mai degrabă însăşi procedura reglementară este obligată la legitimare“57. legitimitate şi legalitate Raportul dintre legitimitate şi legalitate a constituit o sursă de confuzii în teoria politică şi a reprezentat un adevărat nod gordian al ei. în cazul dependenţei de adevăr a credinţei în legitimitate este evident că apelul la faptul că statul poate să exercite monopolul creaţiei juridice şi al aplicării dreptului după reguli raţionale legiferate. ele trebuie să respecte principiile statului de drept. Pentru a fi legitime. prezente în orice constituţie liberală şi să reflecte valorile umanismului validate raţional ca valori ale adevărului şi ale conştiinţei civice. afective sau raţionale. „Credinţa în legitimitate se restrânge la credinţă în legalitate. Sub influenţa pozitivismului juridic al lui Hans Kelsen şi a decizionismului lui Carl Schmitt s-a considerat că normele de drept au suficientă validitate raţională şi imperativă. Pentru susţinătorii pozitivismului juridic dominaţia este considerată legitimă dacă sunt îndeplinite cel puţin două condiţii: a) ordinea normativă trebuie să fie instituită pozitiv şi b) tovarăşii de drept trebuie să creadă în legalitatea ei. ba chiar şi a fiecărei şanse de viaţă“. partea a fost identificată cu întregul. Dacă dreptul este „voinţa clasei dominante ridicată al rang de lege“ atunci conţinutul democratic al normei juridice devine ficţiune pură. nu este suficient. Ce se întâmplă însă în cazul violenţei revoluţionare când legalitatea este suspendată şi când însuşi sistemul juridic are nevoie de legitimitate în cadrul noului regim politic. Concepţia lui Max Weber despre dominaţia legitimă poate ajuta în explicarea acestui raport: „Conceptul lui Max Weber al dominaţiei legitime îndreaptă atenţia asupra relaţiei dintre credinţa legitimităţii şi potenţialul de justificare a ordinilor pe de o parte.

legitim instituită. Relaţia de autoritate ia naştere din înseşi procesele de socializare. Dacă însă pentru fiecare credinţă în legitimitatea eficientă se presupune o raportare imanentă la adevăr. o relevantă particulară. acest lucru depinde de prejudecăţile instituţionalizate şi dispoziţiile comportamentale observabile ale grupului de referinţă. cauzele pe care se sprijină în mod explicit au doar o însemnătate psihologică. motivele pe care aceasta se sprijină. autoritatea ridică probleme deosebit de delicate deoarece manifestarea ei în viaţa socială depăşeşte mecanismele de legitimare ale puterii şi raportul dominaţie–supunere. care garantează. al influenţelor reciproce dintre oameni în păstrarea echilibrului social. În acţiunea ei în viaţa politică autoritatea se bazează pe mecanismele psiho–sociale ale influenţei şi prestigiului. dacă astfel de cauze stabilizează în mod satisfăcător o anumită credinţă în legitimitate. fără raportare imanentă la adevăr. această calitate misterioasă demonstrează că augeo exprimă puterea care face să răsară plantele. autoritatea politică Provine din verbul latin augur. au o pretenţie de validitate raţională care poate fi verificată şi criticată independent de eficienţa ei psihologică“58. în condiţiile manifestării autorităţii politice. „Sensul primar al lui augeo se regăseşte prin intermediul lui auctor în auctoritas. Raportul dintre politică şi morală capătă. Ca atribut al puterii politice. creează ceva. care. Deoarece orice legitimitate trebuie să se sprijine pe adevăr. în mod explicit. cel care „promovează“. Ele conştientizează rolul valorilor. Diferenţele în asemănare sunt impulsul fondator al autorităţii. dacă credinţa în legitimitate este concepută ca un fenomen empiric. Este calificat de auctor în orice domeniu. a face să apară ceva din afara mediului său de origine. între fiinţe umane capabile de reflecţie şi prevăzute cu autonomie. atribut care este privilegiul zeilor sau al naturii59. cel care fondează.propria legitimitate. care este primul ce produce o activitate oarecare. Cel care este dotat cu autoritate va fi mai puţin caracterizat printr-o forţă în sensul energetic al termenului decât prin capacitate de a face ca lucrurile să se întâmple. în sfârşit. b. Orice cuvânt pronunţat de autoritate determină o schimbare în lume. „Aşadar. augeo – a produce afară din sine. 85 . care ia o iniţiativă. Capacitatea puterii politice de a se face ascultată fără a se recurge la forţa coercitivă a statului. este „autorul“. valorile şi normele după care se formează motivaţiile au o relaţie imanentă cu adevărul şi cu dezvoltarea conştiinţei morale. care dă naştere unei legi“60.

la forţă şi violenţă“. datorită acestor valori recunoscute ne supunem fără intervenţia unei forţe sau din teama că vom fi pedepsiţi dacă vom face sau nu vom face cutare lucru. când este impusă. Şi în cazul autorităţii politice ne supunem „de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni“ în faţa unui lider recunoscut pentru prestigiul său moral şi competenţa sa profesională. ca şi celelalte forme ale autorităţii. sens relaţional: influenţa exercitată de o persoană. Aceasta nu înseamnă că doar sistemele comune de credinţă (ale guvernanţilor şi guvernaţilor) asigură eficienţa autorităţii politice în viaţa unei comunităţi. sens instituţional: autoritatea este percepută ca un organ de stat competent. iar puterea este atât recunoscută cât şi impusă. comportamentul unei persoane. autoritatea are mai multe forme şi canale de manifestare. Deşi autoritatea politică implică ideea de supunere. În general. investit cu dreptul de a lua decizii sau de a emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru comunitate. Dimpotrivă! După cum au demonstrat Max Weber şi apoi Talcott Parsons între autoritate şi 86 . ceea ce face ca ea să fie confundată când cu autoritatea actelor administrative. Întrucât autoritatea reprezintă acceptarea şi recunoaşterea regulilor de convieţuire pe baza convingerii în valabilitatea unui sistem de valori comun împărtăşit. În acelaşi timp. autoritatea morală asimilează prestigiul. apelându-se. prin legitimitatea şi prestigiul acestor. ca şi prin statutul şi calităţile morale şi profesionale ale conducătorilor: 2. de aici rezultă următoarea concluzie: cu cât acceptarea ordinelor pe baza credinţei într-un sistem de valori comune predomină cu atât legitimitatea puterii este mai mare şi cu cât puterea încearcă să se impună prin forţă cu atât legitimitatea şi autoritatea puterii se vor diminua proporţional. autoritatea este recunoscută.Ca atribut al puterii. autoritatea implică convingerea şi recunoaşterea. autoritatea politică are prin excelenţă trei note definitorii: 1. În conţinutul ei. sens funcţional: puterea şi dreptul de a emite acte şi dispoziţii cu caracter obligatoriu sau de a impune ascultarea în temeiul unei calităţi politice sau împuterniciri speciale. autoritatea politică trebuie să aibă şi are o dimensiune deontologică. organizaţie sau instituţie în diferite sfere ale vieţii sociale. când cu autoritatea organelor de stat. Dacă normele morale trebuie să guverneze comportamentul politic. spre deosebire de putere. violenţa şi coerciţia. ceea ce facilitează procesele de influenţă socială. când cu autoritatea unei funcţii. (Dicţionarul Enciclopedic Român) În literatura de specialitate s-a insistat mult asupra sensurilor pe care le degajă conceptul de autoritate în contextul mai larg al raporturilor dintre puterea politică şi autoritate: „Puterea implică forţa. competenţa. 3.

totuşi. puterea socială se transformă în autoritate“62. făcând apel la convingere şi nu la constrângere. După Max Weber. Kaplan definesc autoritatea ca „putere formală“ sau ca putere aşteptată şi legitimă. vorba de o şansă oarecare de a exersa „putere fizică“ şi „influenţă“ asupra altor indivizi. să se transforme într-un raport autoritar61. în lipsa unei asemenea recunoaşteri sau contract. March şi N.. Autoritatea este acea putere recunoscută care se exercită în cadrul unei structuri şi dă naştere la o ierarhie bazată pe relaţia comandă–ascultare. interior sau exterior. Lasswell şi A. R. de a se supune“64. autoritate şi dominaţie sunt sinonime. Orice adevărat raport de dominare comportă un interes.constrângere nu există un raport disjunctiv–exclusiv. într-un caz particular. Leibenstein vede autoritatea ca putere „reciproc recunoscută“: „trebuie să existe o recunoaştere anterioară (sau contract) aşa cum între potenţialul superior şi potenţialul subordonat există acea relaţie unidirecţională (articulată în roluri). Modificarea comportamentului unui subordonat este posibilă datorită faptului că acesta „se bazează în acţiunile sale mai degrabă pe raţionamentul superiorului decât pe propriul său raţionament“65.. adică drept putere legitimă instituţonalizată: „în organizaţiile formale. considerată justă de către subordonaţi. Simon au demonstrat în mod convingător că influenţa este un exemplu deosebit de cauzalitate care constă în modificarea reacţiilor unei persoane ca urmare a acţiunilor altei persoane. Pentru Max Weber. c. influenţa şi prestigiul După al doilea război mondial sociologii şi politologii au insistat îndeosebi asupra genului proxim şi diferenţei specifice dintre putere şi influenţă. A. dintre influenţă. dominaţia („autoritatea“) poate să se sprijine. Ei au insistat în mod deosebit asupra efectelor pe termen lung asupra comportamentelor politice pe care le au aceste elemente corelative ale puterii politice. în aceste sens. Bierstedt consideră şi el autoritatea în acelaşi mod. ci numai de influenţă (. aceasta existând prin dreptul legitim al puterii de a comanda împuternicită cu autoritate. Puterea tinde întotdeauna să devină legitimă. Leibenstein observă că. nu mai există o relaţie de autoritate. G. pe de o parte. pe cele mai diverse motive ale supunerii: de la trista obişnuinţă la pure consideraţii raţionale.)“63. baza şi resursa autorităţii constă în capacitatea ei de a se impune. Nu e. Max Weber vede autoritatea într-un raport cvasi–identic cu dominaţia. adică recunoscută. „Înţelegem prin dominaţie şansa pe care o au anumite ordine specifice (sau toate celelalte ordine) de a găsi ascultare din partea unui grup determinat de indivizi. pe de alta. Astfel J. persuasiune şi manipulare. 87 .

De asemenea. deopotrivă. Influenţa nu cere putere. În legătură cu raportul dintre putere şi influenţă se poate observa următoarele: – puterea operează asupra voinţei.. în sensul că grupuri puternice tind să aibă prestigiu.) Influenţa este persuasivă. iar cele două fenomene... obiectivitatea. pe prieteni şi pe duşmani. (. calificarea. O resursă esenţială a influenţei politice este prestigiul. influenţa asupra schimbării comportamentului. dar puterea cere supunerea noastră.Conform majorităţii teoriilor despre influenţa socială.) Prestigiul nu ajunge pentru a crea putere. afectează anumite valori (aprobare. competenţa. 88 . – influenţa care emană din structurile de putere este o prelungire a autorităţii politice. dar puterea poate constrânge. mai puţin rigidă. Ne supunem în mod voluntar influenţei. Alături de alte resurse ale influenţei: competenţa. dar puterea nu poate fi contestată“67. Lasswell şi A. ea mai depinde şi de posesiunea sau controlul resurselor de valoare: bogăţia. putere. dezaprobare. sentimentul apartenenţei în general).. informaţia.. (. iar grupuri prestigioase. prestigiul determină ca acţiunea unui actor politic să aibă influenţă: „Prestigiul poate fi interpretat ca ceva ce câteodată este legat de putere. credibilitatea. afirmând că puterea nu este decât un tip particular de exercitare a influenţei prevăzută cu sancţiuni. Influenţa poate converti un prieten. importante pe plan sociologic. Prestigiul separă net atât oamenii cât şi grupurile între ele. Dar şi exercitarea influenţei comportă sancţiuni care. Kaplan insistă şi ei asupra distincţiei dintre putere şi influenţă. – influenţa nu este exercitată de structuri particulare de putere ci de aceleaşi structuri de putere printr-un tip de legătură sau de comunicare mai elastică. în timp ce puterea este coercitivă... (. frumuseţea fizică şi chiar recompensele personale ca recunoştinţa sau afecţiunea. capacitatea unui agent de a exercita influenţă depinde de capacitatea personală a agentului şi nu de autoritatea poziţiei sale administrative descrisă în regulamentele interioare şi în norma juridică. iar puterea se poate dispensa de influenţă. Cu privire la faptul dacă puterea şi influenţa interacţionează sau nu în momentul manifestării lor în viaţa politică: „(.. pot să apară sau să nu apară împreună“66. chiar dacă nu înseamnă în mod necesar violenţă.) puterea şi influenţa pot apărea izolate una de alta şi astfel ele sunt variabile independente .. H..) Competenţa poate să nu fie apreciată şi influenţa poate fi ineficace. prestigiul. iar una din consecinţele acestui fapt este un tip de stratificare ce apare în societăţile omeneşti.

mai ales îndemânare la vânătoare şi la război. mai bătrâni. considerat superior ca valoarea potenţială. În aceste societăţi.).. pentru motive clare: conducerea prin constrângere e imposibilă aici. cu calităţi personale. deci. fără nici o formă 89 mai scurt şi mai . a „marelui om“ era intermitentă.Raportul dintre influenţă şi persuasiune deschide o punte spre înţelegerea puterii simbolice ca formă de a obţine ascultarea fără să se recurgă la coerciţie sau la mijloacele violente. dependenţi de favorurile lui şi. Deosebirea dintre influenţă şi persuasiune ar consta în „profunzimea efectelor lor: persuasiunea reprimă preferinţele subiectului... Singurele diferenţe între ei sunt cele inerente fizicului şi personalităţilor lor (. Persuasiunea reduce opoziţia faţă de proiectele puterii şi la costuri scăzute faţă de utilizarea forţei. cu influenţa politică. dotaţi cu puteri supranaturale. „prestigiul e asociat. De aceea. Toţi sunt antrenaţi şi echipaţi pentru luptă şi le sunt disponibile aceleaşi arme şi acelaşi antrenament. Specific persuasiunii este înlocuirea stilului propriu de a gândi cu al altcuiva. Conducătorul grupului nu e susţinut de o forţă. unde autoritatea şefilor.. împreună cu manipularea şi propaganda. În societăţile primitive. de specialişti ai violenţei. Credinţa societăţii că abilităţile liderilor sunt superioare le conferă acestora puterea. bunătate fără ursuzlâc“70. de obicei. 3. fără a le schimba. În ce priveşte distribuţia prestigiului în societăţile primitive.. ea este frecvent folosită pentru obţinerea consensului. Între influenţa politică şi persuasiune există atât asemănări dar mai ales deosebiri. motivaţi să-i urmeze poruncile. (. Ea poate fi localizată în puterea personală a tatălui asupra membrilor familiei sale. generozitate. pentru mobilizarea sprijinului şi pentru diminuarea opoziţiei faţă de scopurile puterii.) Deosebirea dintre influenţă şi persuasiune este analoagă deosebirii dintre educaţie şi propagandă. „Exercitarea influenţei atrage o schimbare reală a preferinţelor actorului. Radcliffe Brown afirmă că „onoarea şi respectul sunt acordate la trei categorii de persoane: 1. fragmentare şi egalitare. Puterea persuasivă sau capacitatea de a convinge se caracterizează prin blocarea preferinţelor în faţa opţiunilor puterii. în aceeaşi situaţie el nu ar alege aceeaşi linie de conduită pe care el o avea înainte de exercitarea influenţei“68. influenţa derivă din genul de putere personală. Ambele se bazează pe sentimente şi valori ca şi pe utilizarea simbolurilor cu impact emoţional. 2. O asemenea distribuţie inegală a prestigiului presupune că beneficiile şi respectul de care se bucură cei puţini reprezintă o recompensă pentru serviciile aduse de ei celor mulţi. (. Dezvoltarea politică limitată creează o situaţie în care respectul şi onoarea sunt indispensabile influenţei politice“69..) Puterea persuasivă acţionează mai rapid şi este mai puţin costisitoare decât influenţa dar este mai alienantă şi are un efect superficial“69.

foarte durabilă. El îndeplineşte o funcţie de unificare a energiilor la nivelul unei naţiuni sau unor instituţii politice. prestigiul devine un factor de ordine şi de coerenţă. Mai ales în faţa străinătăţii“73. D. ea determină comportamente de supunere şi de disciplină. care în urma debarcării cu cântec a lui Ion Iliescu. admiraţia. fără aceasta. Ceea ce se poate vedea foarte limpede în cazul unei persoane respectate pentru măiestria la vânătoare şi pentru generozitate. îi conferă acestuia un avantaj faţă de alte persoane sau grupuri72. A da daruri îl obligă pe primitor faţă de donator. Este cazul P. strălucirea liderului întăreşte coeziunea şi influenţa organizaţiei“74. cu talent şi energie sunt stimulaţi să producă mai mult. Pe lângă prestigiul lui războinic. În elucidarea raportului dintre putere şi influenţă specialiştii în comunicare au plecat de la analiza modului în care valorile influenţează comportamentul. Astfel. Ca fenomen social–politic. Dar prestigiul are de asemenea. care. Fiind o instituţie a personalizării politice. abilitatea de a dansa sau de a face daruri au devenit forme instituţionalizate importante pentru a-şi demonstra superioritatea. Căci acest prestigiu îl plasează la adăpostul criticilor şi. În general. calităţilor pe care el le posedă şi pe care discipolii lui le admiră. Membrii mai neîndemânatici ai grupului o răsplătesc cu prestigiu şi influenţă în schimbul unei părţi din vânatul pe care ea îl doboară. poporul se identifică „cu un şef prestigios. Acelaşi fenomen se observă şi în cadrul partidelor politice contemporane unde un lider prestigios devine simbolul acestei instituţii şi poate avea un rol unificator şi de coeziune internă. să-i dispute conducerea“75. cei înzestraţi cu generozitate de la natură. opinia şi 90 . Mobilizând stima. în timp. prestigiul este strâns legat de personalizarea puterii. în primul rând. şi o funcţie de stabilizare a puterii care beneficiază de el: „Şeful prestigios se bucură adesea de o putere foarte stabilă. al acţiunilor rivale care ar putea. simpatia. Mai ales la nivelul ţărilor din Lumea a Treia care îşi câştigaseră independenţa în anii '70. Prin acest schimb spontan. În societăţile arhaice egalitare prestigiul „marelui om“ derivă din capacitatea lui de a-şi exercita influenţa datorită. a intrat în derivă. „marele om“ are o anumită autoritate şi influenţă pe care încearcă să şi le sporească. adică de concentrarea speranţelor şi idealului naţional într-un lider harismatic. S. iar cei care nu sunt au mai multă siguranţă că vor obţine cele necesare traiului“71. deci. cu un erou fondator care stă garanţie pentru identitatea şi unitatea naţională. salvând în felul acesta unitatea partidului de posibile fracţiuni. Funcţia lui primară este de a soluţiona disputele care apar în cadrul comunităţii. „Marele om“ este actorul central în practicile politice şi economice şi în ritualurile care asigură redistribuirea bunurilor şi a resurselor de hrană la intervale prescrise..de constrângere socială.

prestigiul. obiecte etc. Deoarece a avea influenţă înseamnă a ocupa o poziţie de valoare favorabilă. Combinarea resurselor reprezintă adeseori un aspect deosebit exercitării influenţei. Lasswell şi A. scopuri. capacitatea de a-i determina pe alţii să facă anumite acţiuni prin emisiunea de valori unii autori introduc noţiunea de „structură a puterii înţeleasă ca matrice a valorilor care tinde să le producă şi să le difuzeze“76. baza este inertă sau pasivă.) care înseamnă şi un tip de comunicare funcţională în cadrul ei. R. 4. Prin structură trebuie să înţelegem nu numai asociaţiile şi organizaţiile formale. fapte. un minimum de ierarhie (care poate să fie formală. putem descrie în termeni de valori condiţiile exercitării influenţei. ameninţarea cu dreptul de veto. ea trebuie să fie exploatată într-un anumit fel dacă se urmăreşte să fie modificat comportamentul celorlalţi. Astfel „listele de resurse“ conţin elemente diferite cum ar fi: competenţa profesională. mijloacele de influenţare ar include perspectiva poziţiei patronale. R. între baza lui A şi reacţia lui B“78. organizarea de conferinţe de presă. Astfel de structuri se caracterizează prin următoarele: 1.procesul de decizie dintr-o anumită sferă sau domeniu de activitate. – pe care el le poate întrebuinţa pentru a determina comportamentul altui agent“77.). R. O trăsătură importantă a multor tipuri de resurse este faptul că ele pot fi grupate astfel încât să servească drept bază mai eficientă influenţei. bogăţia. Dahl vede în baza puterii unui agent „toate resursele – prestigiu. un ansamblu de valori (interese. cea care face influenţa efectivă. exercitarea farmecului personal etc. forţa fizică şi chiar sentimentele personale precum recunoştinţa sau afecţiunea. Definind puterea ca facultatea. dar şi grupurile informale. un tip de raporturi cu exteriorul. informală. 3. în legătură cu scopurile propuse sau urmărite. adică orice tip de grup care creează valori. ideală etc. Kaplan definesc şi ei puterea şi influenţa în termeni de valori: „Valoarea de bază a influenţei este condiţia cauzală a exercitării ei. Dahl ilustrează această caracteristică a bazei sugerând că în cazul Preşedintelui american. informală. în concordanţă cu tipul asociativ de relaţie). un sentiment de apartenenţă sau de relaţionare care înseamnă şi un tip de legătură asociativă (care poate fi formală. dorinţe etc. În majoritatea teoriilor despre influenţa socială capacitatea unui agent de a exercita influenţă provine din posesia sau controlul resurselor de valoare. adică cu alte grupuri şi cu sistemul social global. ameninţarea cu apelul la corpul electoral şi la prerogativele sale constituţionale. Conform politologului american. Dahl defineşte mijloacele puterii sau ale influenţei ca „activitate mediatoare a lui A. 2. De fiecare dată când X are influenţă 91 .

transfer ce poate fi abordat de două puncte de vedere: 1. Probleme deosebite se pun în momentul distingerii dintre consens şi legitimitate. Consensul comportă un transfer de drepturi şi obligaţii. din punct de vedere conceptual. Consensul fundamental presupune acordul cetăţenilor în jurul valorilor de bază. Această valoare este valoarea de bază a relaţiei de influenţă sau baza influenţei. X poate întrebuinţa bogăţia pentru a influenţa puterea. nu ar putea trăi. ca mecanisme de justificare şi manifestare a puterii în viaţa socială: Consensul procedează dintr-o evaluare a beneficiilor şi avantajelor simţite. Se ştie că poate exista un lanţ de valori care operează ca bază într-o relaţie dată. consensul Consensul derivă din acea sociabilitate înnăscută a omului care îl transformă în creator de cultură şi societate şi îl diferenţiază de restul vieţuitoarelor în sensul că fără comunicare şi fără interacţiune omul. există o valoare faţă de care X ocupă o poziţie favorabilă şi din cauza căreia el îşi poate exercita influenţa asupra lui Y. transformă constrângerile efectiv suferite în comunitatea politică în obligaţii consimţite şi face din condiţiile raţionale ale coexistenţei politice o obligaţie pe care fiecare şi-o impune cu titlu de principiu. consensul presupune comunicarea efectivă a intenţiei şi convingerea că cei cărora le-o comunicăm pot avea încredere că nu vom împiedica sau stânjeni acţiunea pe care şi-au propus să o realizeze (consens procedural). legitimitatea – care implică o credinţă în valoarea socială a instituţiilor – şi eficienţă. d. pentru a beneficia de securitatea vieţii şi a bunurilor. care influenţează. de unul singur. luminată de raţiunea sa“80. ca obligaţii reciproc împărtăşite. şi dominaţia care decurge din procesele guvernării: „Este vorba aici de un calcul liberal care. Aceasta este premisa antropologică pe care se înalţă regulile consensului fundamental al lui John Locke după care. Consensul procedural presupune acordul în jurul unui set de proceduri cu privire la luarea deciziilor de interes comun.asupra lui Y. justificând raţional obligaţia. oamenii acceptă valorile de bază ale societăţii politice. la rândul ei. a profitului obţinut din funcţionarea regulată a instituţiilor şi a actelor imputate conducătorilor: el este fructul a ceea ce Lipset numea eficienţa unui regim. în virtutea unei decizii luată de libertatea sa. consensul este un procedeu prin care autorizăm pe cineva să facă ori să se abţină să facă ceva (consens normativ). care corespunde aptitudinii funcţionale a unui regim de a percepe şi soluţiona problemele majore ale societăţii: „Prin eficienţă noi 92 . 2. Aceste proceduri presupun acordul de a fi în dezacord şi pasiunea pentru unanimitate.“79. Acest autor distinge clar. bogăţia lui Y.

) În ceea ce priveşte teoria democraţiei. Astfel eficienţa unui regim asigură mai puţin legitimitatea sa decât ataşamentul său manifest la realizarea unui obiect suprem. acest lucru este valabil şi pentru dictaturile legitimate printr-o misiune istorică realizabilă în viitor: şi pentru democraţii. El nu presupune consimţământul activ al fiecăruia faţă de anumite lucruri. (. înţeles fiind că ea nu se reduce la aceasta.. Consensul nu este un consimţământ actual. Acest lucru este valabil pentru regimurile naţionaliste din ţările decolonizate unde construcţia naţiunii înseamnă cucerirea unei identităţi.înţelegem randamentul funcţional – adică modul în care regimul se achită de sarcinile esenţiale ale guvernării. legitimitatea constă în demonstrarea uneia aptitudini de a asigura triumful valorilor.. În al doilea rând. identificate cu viitorul justiţiei sau al libertăţii. deci. (.). în toate cazurile proprietatea ce defineşte în ansamblu consensul ca acceptare este o „împărtăşire“ care oarecum leagă oamenii83. trebuie să distingem trei obiecte ale posibilei împărtăşiri: a) valorile ultime (cum ar fi libertatea şi egalitatea).. în trei niveluri ale consensului: a) consensul la nivelul comunităţii sau consensul de bază. În toate cazurile. chiar dacă în mare noţiunea de consens ar putea fi o simplă acceptare (adică un consens într-o formă pasivă).. într-un regim de democraţie liberală82. b) regulile jocului sau procedurile. după Lipset. c) consensul la nivelul politicilor sau consensul politicilor84. Pentru a îndepărta riscurile unei confuzii între legitimitate şi consens trebuie. urmându-l pe Easton. speranţa unei puteri viitoare. Distincţie necesară. să amintim că legitimitatea unui regim decurge din identificarea sa cu un sistem de valori şi norme. aşa cum le poate concepe majoritatea populaţiei şi mai ales acele grupuri puternice precum armata sau marea finanţă“81. din aptitudinea sa prezumată de a asigura triumful valorilor socialmente dezirabile. b) consensul la nivelul regimului sau consensul procedural. Aceste obiecte de consens–disensiune pot fi transformate. dar relativă: ea tinde să se şteargă concret. c) guvernele specifice şi politicile guvernamentale. 93 . eliberarea de umilinţa colonială. la rândul lor.

6. 3. putere politică. 94 . prestigiu. Definiţi influenţa şi consensul politic. Explicaţi rolul controlului social în instituţionalizarea puterii. resurse materiale şi simbolice. ÎNTREBĂRI: 1. control social. 5. legitimitatea puterii. coerciţie. forţă. consens. Arătaţi diferenţele dintre putere şi influenţă. influenţă. lege. instituţionalizarea puterii. dominaţie. legalitate. Explicaţi diferenţele dintre paradigma clasică şi cea postmodernă ale puterii. 4. 8. 2. autoritate politică. Explicaţi diferenţele conceptuale dintre principalele definiţii ale puterii politice.TERMENI–CHEIE: putere. Definiţi puterea politică. Definiţi legitimitatea şi autoritatea politică.

p.). 29 WEBER. by Sakari Hänien and Kari Polanen. London. London. McGrand-Hill. 28 MILL. W. J. London. 34. şi KAPLAN. FOUCAULT.. p. DOUGLAS. G. L’Archéologie du Savoir. p. 8 FOUCAULT. Rosenau. p. 11 BARBER.. Power and Society. Foucault în perioada 1972–1977 cuprinse în excelenta antologie realizată de Colin Gordon: „Power/Knowledge: Selected interviews and other writings. 2.. New York. Methuen. 4 Ibidem. 1975. JOHN STUART. 47. p.. 71. p. by Michel Foucault. 32 Ibidem. Law and Society in Evolution. WALTER. 22 Ibidem. Viley. Leviathan. 1968. London. p. În: International Politics and Foreign Policy. Edited by James N. module 12. 94. p. 37 PARSON. 3 FOUCAULT. 1971. Apud: Texts. 50. TALCOTT. Paul. Press. The Process of Cultural Evolution. p. Power: A new Social Analysis. III. În: Brian Barry (ed. 1921. 98. p.. KARL. op. 30 LASSWELL. 1990. 1950. Penguin Books. Social Research. P. The History of Sexuality. p. London. 31 Ibidem. În: Class. ROBERT. 27 LOCKE. 1975. 139. p. New York. 1975. Paris. I. GEORGE. A New Social Analysis. BERTRAND. 1991. A Reader in Research and Theory. The Free Press. H. Northon and Co. 9 BIERSTEDT.. New York. 31–32. Paris. 23 LAVAU. Gallimard. 1. p. 1969. MICHEL. 75. p. Surveiller et punir. SERVICE.. Status and Power. The Finnish Political Science Association Ed. 1969. Concepts – Studies on Politics and Power in Language. The History of Sexuality. interviurile date de M. MORRIS. Macmillan. 86. B.. p. 24 RUSSELL. p. Gilles Deleuze şi Felix Guattari: Vezi. The Psychology of Society. C. KELLNER. p. 17 GOLDSCHMIDT. Power and Progress. 83. Inc.. 1966. The Finnish Political Science Association. În: Geschlichtliche Grundbegriffe. Critical Interrogations. The Guilford Press. cit. George Allen and Unwin Ltd. SERVICE. Paris. On the Concept of Politics and Power. 74. Stuttgart. Pouvoir et société. New York. p. 102. nr. 106 şi urm. Vintage Books. Postmodern Theory. MAX. The Theory of Social and Economic Organisation. Jacques Derrida. 1957. Surveiller et purir. 6 BEST. p.. On the Concept of Political Power. 1976. R.. 14 ELMAN R. Origins of the States and Civilisation. 226. p. ROBERT. Essay on sociological theory.. p. 1980. p. MACHT. Concepts – Studies on Politics and Power in Language. 3. Pantheon Books. MICHEL. 1. 3.NOTE: FOUCAULT. 38. 33 CHAZEL. bunăoară în cea a lui Dennis Wrong: „capactitatea unei persoane de a produce efecte scontate şi prevăzute asupra celuilalt“. Contexts. 1948. 26 HOBBES. New York. Social Stratification in Comparative Perspective. The Concept of Power. STEVEN. K. p. 19 ELMAN. 136. vol. Power: A Radical View. p. GEWALT. 1966. Yale Univ. 1971. Minnesota. p. Vintage Books. LEOPOLD. 36 DEUTSCH. London. 1975. STEVEN. Cases and Readings on Law and Society. Despre guvernarea reprezentativă. p. 1982. Foucault în cadrul paradigmei postmoderniste vezi capitolele dedicate de aceiaşi autori lui Jean Baudrillard. New York. 1980. 16 GINSBERG. Reading. cit. vol.. 99. Origins of the State and Civilization. cit. p. p. Surveiller et punir. West Publishing Co. Gallimard.. FR. The Free Press. 217. Klett – Cotta. New York.. STONE. Naissance de la prison. 34 LUKES. 15 SIMSON. New York. 10 RUSSELL.. Pentru o poziţionare cât mai exactă a gândirii lui M. 34. On Power. L. op. Second Treatise of Government. MICHEL.. 2 1 95 . MICHEL. A. 21 POSPISIL. 20 Ibidem. JOHN. 7 FOUCAULT. 5 FOUCAULT. STANLEY. W. 4. de asemenea. 16. 18 DIAMOND. 12 The Oxford Latin Dictionary.. cap. 1972–1977. Man’s Way. MICHEL. 65. 1972. 1959. 13 FABER. New York. The Story of Linguage. New York and London. op.. MICHEL. S. 22. The Rule of Law versus the Order of Custom. nr. Power and Political Theory: Some European Perspectives. Contexts. 25 Influenţe ale acestei abordări se pot întâlni şi în operele contemporane dedicate puterii. 218. St. 1980. 1975. În: McCaleb Modules in Anthropology. 35 DAHL. The Ethnology of Law. THOMAS. În: Behavioural Science. George Allen and Unwin Ltd. Henri Holt. 152. 1972. W. 203 şi urm. Apud: Texts.

1977. Filipeştii de Târg. Personal Influence. În: LIPSET. p. op. Bucureşti. 76. GERHARD. 1979. New York.. 77 DAHL. Köln. Politologie. 157 şi urm. Apud. AMITAI. P. B. p. A. 230. 56 WEBER. 44. 1. O teorie a stratificării sociale. M. 1973 (introducere). 1983. 1966. a. (ed). The Free Press. 1955. A Framework for Political Inquiry. 338–339. În: Behavioral Science. JÜRGEN. L’obligation politique. JOHN. Bucureşti. 1968. Strains and Legitimacy. LAZARSFELD. D. LUCIANO. J. 79 LASSWELL. Köln. Editura politică. Yale University Press. JÜRGEN. Amarcord. Putere şi privilegii. p. p. Social conflict. 339. GEORGE. 1983. U. SEYMOUR MARTIN 82 Apud: JUDE.. În: Wirtschaft und Gescllschaft. 61. 80 POLIN. 39 Ibidem. G.. R. 1983. p. p. GERHARD. L’Etat–spectacle. Bucureşti. EMILE. Legitimacy of democracy and the socioeconomic system. GÉRARD. 69 LENSKY. 203. 83. p. p. 1936. 229. TÎRDEA. 399.. p. 428. Antologia di scienze sociali. p. 41 BACHRACH. 3. M. p. P. Bucureşti. The Concept of Power. S. O teorie socială a mass-media.. p. p. cit. 1955. Bari. 1959. LUDWIG. p. Comparing Plutslist Democracy. The Social Basis of Politics. 291–292. pp. 71 Ibidem. 48 SCHWARTZENBERG. 60 BIERSTEDT. 59 LASSWELL. 81 LIPSET. Cunoaştere şi comunicare. A. Maspero.. ROGER–GÉRARD. 111. ROBERT. 2 64 BENVENISTE. Editura politică. 54 LINZ. p. 67 BIERSTEDT. Boulder. 1988. 652. F. 69 Ibidem. READ... ROBERT. 68 ETZIONI. HAROLD..CAVALLI. p. Cultura şi puterea. op. JURGEN. L’essence du christianisme. 2002. f. Power and Society. 12. p. RAYMOND. E.. p. nr. p. Cunoaştere şi comunicare. KAPLAN. Le vocbulaire des institutions indo–européennes.. HABERMAS. PETER şi BARATZ. Doubleday. p. 352. NOROC. 63 BENVENISTE. cit. 61 Apud. Milano. ELIHU.. Paris. cit. IOAN. Kratologia – o posibilă ştiinţă despre putere. EMILE. p. Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. 2. 1975. 42 Apud. F. 4. cit. Sociologie politică. H. 228. 70 Apud. p. BOGDAN. 53 LIPSET. Paris. decembrie 1962. p. 46 BURDEAU. p. J. 91. vol. MAX. New York. 221. 1969. LENSKY. cit. 110.. DOMINIQUE.. Gemeinschaft und Gesellschafti. Editura politică. 17. 65–113. 2006. Cunoaştere şi comunicare. (A cura di Franco Ferrarotti). U. Antet XX Press. 637. ROGER–GÉRARD. 45 Ibidem. ABRAHAM. LARISA. Sociologia delle communicazioni di masso. cit. Leadership and Consensus in a New Guineea Society. Bucureşti. L’Etat–spectacle. op. 226. p. p. An Introduction to the Theory and Measurement of Influence. cit. M. JUAN. 90–91. KAPLAN. Paris. 1983. 62 WEBER. Bompiani. Two faces of power. 52 Vezi JUDE. În: DOGAN. 72 KENNETH. 78 Ibidem. legitimacy and democracy. 637. 227–228. vol. New York. 2003. 217. 40 KATZ. vol. p. În: American Political Science Review. 66 BIERSTEDT.. Power and Society. op. I. 93. Paris. p. Die Typen der Herr schaft. op. cit. p. S. 2004. 57 HABERMAS. E.. Paradigmele şi mecanismele puterii. 357–358. p. 1959. New Haven and London. op. În: American Anthropology nr. Essai sur et contre le star système en politique.. 55 HABERMAS. 47 FEUERBACH. op. p. 75 Ibidem. COLAS. Editura politică. Editura Univers. p. Laterza. 386–403. Media şi modernitatea. 44 CHOMBART de LAUWE. R. p. 76 La sociologia del potere. Glencoe Press. op. L’Etat–spectacle. La politique aux pays des merveilles. p. Essay in sociological theory. p. Flammarion. 336. Power and Progress. 1968 (1846). 43 THOMPSON. JOAN 96 38 . 1936. 947–952. Bucureşti. 50 Ibidem. ROGER. PAUL. NORTON.. MAX. 433. 293. Westview.. Political Man. p. În: The American Political Science Review. Timişoara. New York. p. 1971. 49 Ibidem. PAUL HENRI. Chişinău. 65 MARCH. 51 SCHWARTZENBERG... p. 226. 73 SCHWARZENBERG. 337. 1957. nr. The Active Society. 58 HABERMAS. 74 Ibidem. Mc Grand Hill.

G. A System Analysis of Political Life. New York. 1965. Free Press. partea a IV-a şi GARHAM. 83 97 . 1968. D..ETZIONI. Consens in G. Sartori (ed). 84 EASTON. 18. The Active Society.. Viley. J. A. New York.. Social Science Concepts: A Systematic Analysis. cap.

special pentru a răspândi ideile iluminismului. Aceştia din urmă constituiau o parte din cei pe care i-a învinuit Napoleon după retragerea de la Moscova. de exemplu) care au o vechime milenară.1. În „Elements d’idéologie“. la credinţa că progresul social era implacabil. O explicaţie raţională a originii ideilor. în repere esenţiale ale acţiunii umane. 4. critica ideologilor liberali şi republicani era inevitabilă. Pe măsură ce guvernarea sa evolua către un imperiu susţinut de cezarism. ceea ce a cauzat o rupere a relaţiilor. Institutul s-a bucurat pentru puţin timp de patronajul lui Napoleon. prin laicizarea valorilor şi fetişizarea raţiunii la rang de lege universală. unul din filosofii pe care Convenţia revoluţionară îi însărcinase cu conducerea nou creatului Institut Francez. ar constitui fundamentul pentru o societate dreaptă şi fericită. în concepţia lui Napoleon el a căpătat sensuri peiorative. eliberată de prejudecăţile religioase sau metafizice.CAPITOLUL 4 IDEOLOGIILE POLITICE I. Ambiguităţile semantice ale conceptului de ideologie. 98 . credea că poate crea o lume în care pasiunile şi dorinţele umane să-şi găsească o împlinire în conformitate cu dreptul omului la fericire. Deşi la originea sa conceptul de ideologie era considerat progresist. de Tracy propunea o nouă ştiinţă a ideilor. Spre deosebire de polisemantismul unor concepte–cheie din câmpul ştiinţelor social–politice (precum democraţia sau libertatea. de Tracy explica modul în care ideile noastre iau naştere din senzaţii.1. Respingând conceptul de idei înnăscute. scrisă între 1801 şi 1805. o ideologie. Această explicaţie a originii ideilor ar demonstra sursa lor comună în trebuinţele şi dorinţele umane. care a devenit membru de onoare înaintea Concordatului său cu Biserica şi a cezarismului crescând. Termenul „ideologie“ a fost creat în 1796 de Antoine Destutt de Tracy. prin dezvoltarea cunoaşterii. Această omnipotenţă a raţiunii de a crea o lume nouă prin descoperirea legilor care acţionează în natură şi în cadrul societăţilor umane pe baza facultăţii de a gândi a dus la încrederea omului în forţele sale proprii. care ar fi baza tuturor celorlalte ştiinţe. acel cadru reglator al societăţii pe baza dreptului natural. Apariţia şi apoi consacrarea lui definitivă reprezintă încununarea firească a maturizării unui curent de gândire – iluminismul care. termenul ideologie are o vârstă de mai puţin de două sute de ani. ceea ce a constituit prima configuraţie semantică a conceptului: transformarea ideilor în credinţe.

Astfel. în parte. Ele sunt. această metafizică nebuloasă. CARACTERISTICI 1. manifeste. Ele sunt sisteme de reprezentări. în loc să-şi obţină legile din cunoaşterea inimii umane şi a lecţiilor istoriei“1. propoziţii de fapt şi judecăţi de valoare. unificatori. 10. 6. Ele cuprind programe pentru schimbarea sau conservarea ordinii politice. prin care se afirmă o ierarhie a valorilor. 7. doreşte să stabilească pe această bază o legislaţie a popoarelor. reformarea sau abolirea unor instituţii social–politice. nici nu aparţin gustului sau culorilor“3. ca toate celelalte credinţe. părţi ale unui sistem de credinţe mai vast şi împărtăşesc proprietăţile structurale şi stilistice ale acestui sistem. profeţi şi înţelepţi. adică orice credinţă ostilă lui Napoleon însuşi“2. Mulţi oameni primesc o ideologie prin identificarea cu un grup social sau prin distanţarea faţă de acesta. implică o teorie a cauzei şi a efectului în lume. puternic structurate. inevitabil. Ele sunt normative. „în epoca lui Napoleon.. pentru apărarea. programe) şi eroi (părinţi fondatori. Ele sunt. 9. raţionalizări ale intereselor de grup – dar nu în mod necesar interesele tuturor grupurilor care le îmbrăţişează. mari interpreţi şi autori). 99 . Oscilaţiile între conotaţiile pozitive şi negative vor fi caracteristice pentru întreaga istorie a conceptului de ideologie. etice.„Ideologia. 5. 3. precum şi o teorie despre natura umană (bună sau rea. salvatori. este cea care.. Ele exprimă o perspectivă asupra lumii şi o voinţă orientată spre viitor. într-un mod mai mult sau mai puţin fericit. prin cercetarea subtilă a primelor cauze. DEFINIŢIE Ideologiile sunt. credinţe de grup instituţionalizate pe care indivizii le asimilează prin procesele de socializare. Ele au un corp de documente sacre (Constituţii. Ele se transformă în argumente: ele sunt menite să convingă şi să contracareze concepţiile rivale. 2. Ele nu cad în mod direct sub alternativa adevărului şi falsului. 4. Toate ideologiile. perfectibilă sau nu).. «ideologia» ajunge să însemne virtual orice credinţă de tip republican sau revoluţionar. moralizatoare în ton şi în conţinut. „Ideologiile politice amestecă întotdeauna . Ele afectează în totalitate unele din valorile majore ale vieţii. 8. în general. Declaraţii ale Drepturilor.

ideologiile se disting de alte tipuri de credinţe prin poziţia pe care o ocupă în raport cu opt criterii: 1. un discurs fără autor. caracterul pasional al promulgării lor. Bluntschli) Raymond Boudon distinge „două tipuri fundamentale de definiţie a ideologiei: cea tradiţională.. Ea este o gândire anonimă. caracterul intolerant al prescripţiilor. 4. fără să fie. însă curentele de gândire nu se bucură de adeziune totală tocmai datorită deschiderilor mai largi faţă de inovaţie. 5. caracterul explicit al formulării lor.. ceea ce toată lumea crede fără ca nimeni să o gândească4. care defineşte ideologia plecând de la criteriul adevărului şi falsului şi cea modernă.“6. rezistenţa la sau respingerea inovaţiei. În ce priveşte raportul ideologiilor cu sistemele de credinţe pozitive sau normative. voinţa de a se concentra asupra unei credinţe pozitive sau normative particulară. două principii care sunt adevărate atunci când se completează unul pe celălalt şi sunt eronate când sunt separate. care o defineşte mai curând plecând de la ideea de sens. Dar ele sunt mai închise. 7. din această cauză nici adevărată. Sintetizând. exigenţa lor privind adeziunea. De altfel.) 100 . 8. Astfel. „Politica ar trebui să fie realistă. propune o definiţie a ideologiei apropiată de cea a lui Marx: „Criteriul esenţial al ideologiei este deviaţia sa în raport cu obiectivitatea ştiinţifică. nici falsă. care pot fi individuale. ideologiile se caracterizează prin caracterul explicit al formulării lor. o normă poate avea un sens. asocierea lor cu instituţiile menite să întărească şi realizeze credinţele respective. Este interesant de remarcat faptul că marele sociolog american. ideologiile ar fi o variabilă a acestora. poate fi adaptată la o anumită stare a societăţii. pragmatismul sau empirismul. (. În raport cu viziunile despre lume. Ideologiile împărtăşesc cu „sistemele şi curentele de gândire“ (existenţialismul.. 3. prezente în orice societate. 6. Este cazul valorii pozitive a împrumutului fără dobândă din economiile de reciprocitate. O ideologie este întotdeauna colectivă.. Problema ideologiei apare atunci când există o contradicţie între ceea ce credem şi ceea ce poate fi stabilit în mod ştiinţific ca fiind corect. de exemplu) caracterul de a fi fundamentate pe construcţii intelectuale explicite sau sistematice. mai rezistente la inovaţie5. distincţia faţă de alte sisteme de credinţe trecute sau contemporane.11. Talcott Parsons. aceasta o deosebeşte de opinie sau de credinţă. politica ar trebui să fie idealistă. 2.“ (M.

3. 4.. ca eroare. Definiţia tradiţională (ideologia este o eroare) şi explicaţie iraţională (adeziunea la ideologie este rezultatul forţelor care scapă controlului subiectului.. Raymond Boudon obţine patru combinaţii posibile: 1. Aceasta nu înseamnă. că acest comportament este produsul deliberării şi al calculului“7 (. dimpotrivă.). în sensul lui Max Weber.Pe de altă parte. se pot distinge două tipuri principale de explicaţie a fenomenelor ideologice: explicaţia iraţională şi explicaţia raţională..8 101 . Din încrucişarea celor două tipuri de definiţii şi a celor două tipuri de explicaţie. evident. Definiţia modernă (ideologia nu relevă criteriul adevărului şi falsului) şi explicaţie iraţională (adeziunea la ideologie este rezultatul forţelor care scapă controlului subiectului).. să fie analizată ca un comportament comprehensibil. 2. În explicaţiile de tip raţional adeziunea la ideologii poate. Definiţia tradiţională (ideologia este o eroare) şi explicaţie raţională (adeziunea la ideologie este comprehensibilă). ideologia ar fi produsul forţelor care scapă controlului subiectului (. Primul tip reia într-o mare măsură filosofia clasică a erorii. Definiţia modernă (ideologia nu relevă criteriul adevărului şi falsului) şi explicaţie raţională (adeziunea la ideologie este comprehensibilă).).

p. 102 . ideologie mercantilă (Marx) Magia (MAX WEBER) 4. Zeii romani. Admiraţia pentru harismatic (MAX WEBER) ∗ Apud Raymond Boudon. cultul lui Mithra (MAX WEBER). Legea Taft–Hartley (GEERTZ). şeful Respectul aristocratului pentru monarhia absolută (MARX) Împrumutul cu dobândă (MANNHEIM). 83.. Definiţie tradiţională (în raport cu criteriul adevărului şi falsului) 1. SHILS) Definiţie modernă (fără referinţă la criteriul adevărului şi falsului) 3. provocată de Fetişismul mărfurilor. Adeziunea la ideile false din fanatism (ARON. Orbirea interesele de clasă (Marx). Respectul drapelului (DURKHEIM). op.TIPURI DE DEFINIŢIE A IDEOLOGIEI TIPURI DE EXPLICAŢIE A IDEOLOGIEI∗ Explicaţie iraţională Explicaţie raţională 2. cit.

GEERTZ: Ideologia.“11 Cu alte cuvinte. în interesul cărora este mobilizată (ideologia) şi. TRADIŢIE NONMARXISTĂ ARON–SHILS: Ideologia. funcţia ideologiei este de a face politica posibilă. ideologiile permit agenţilor politici să se orienteze în complexitatea lumii sociale. imagine inversată a realităţii sub influenţa intereselor EXPLICAŢIE RAŢIONALĂ MARX II: Ideologia ca efect al perspectivei sau ca adeziune conştientă la credinţe utile. al pasiunilor. aceste imagini schematice ale ordinii sociale.9 Mai mult. produs al fanatismului. ele sunt „combinaţii de sisteme proiective. omul poate deveni cel mai bun sau cel mai rău animal politic. credinţe preideologice foarte personalizate. Pentru ideolog. de clasă. oferindu-i concepte dotate cu autoritate şi capabile să-i dea un sens.“10 Datorită acestui cadru specific al gândirii. au aceeaşi structură ca şi raţionalizările. artă în panoplia luptei de clasă.. „prin construcţia ideologiilor. În această ordine de idei ideologiile ar fi sisteme de credinţă mai mult sau mai puţin instituţionalizate şi care conţin.“13 103 .Tipuri de explicaţie a ideologiei∗∗ TIPURI DE TRADIŢIE TRADIŢIE MARXISTĂ EXPLICAŢIE IRAŢIONALĂ MARX I: Ideologia. După Clifford Geertz. de aceea. LENIN: Ideologia. ca şi imaginile evocatoare cu ajutorul cărora realitatea politică poate fi percepută într-un mod sensibil. MANNHEIM: Ideologia – credinţa în norme adaptate la o „situaţie istorică“. hartă mentală care permite orientarea într-o lume complexă. adevărul derivă în acţiune şi semnificaţia este dată experienţei prin transformarea momentului. Daniel Bell vede în ideologii „transformarea ideilor în leviere sociale.12 Mai concret. pe lângă acestea..

într-un ideal. indiferent de sistemul religios. „Necredincioşii“. discursul ideologic. Domnul iubirii şi al milei. Fiecare ideologie îşi alege grupuri ţintă ai căror membri sunt consideraţi ca cei mai apţi să preia mesajele difuze în funcţie de situaţia. proiectul trebuie să se realizeze şi el se defineşte printr-o succesiune de practici consecvente semnificaţiilor. creştinarea Lumii Noi. indiferent de valoarea de adevăr a acestuia. interesele şi apartenenţa lor de clasă. într-un scop suprem. „Antihristul“. în domeniul politicului. acţiunile teroriste contemporane sunt acoperite de un voal religios care justifică acţiunea împotriva realităţii care pângăreşte: „Iuda“. noţiunea de credinţă într-o cauză nobilă. manifestarea 104 . „Marele Satan“. Ideologul refuză să considere ideologia un simplu sistem de gândire: pentru el separarea dintre idee şi acţiune este intolerabilă. Inchiziţia. Cu cât acest scop este mai vag şi mai general. convingerea trebuie să se manifeste. Cruciadele. Ideologia naţionalistă pretinde să se adreseze tuturor cetăţenilor unei ţări. cu atât fervoarea credinţei este mai mistuitoare şi cu atât se apropie mai mult de fanatismul religios care încălzeşte mai nobil spiritele. Dimpotrivă. de supunere a populaţiilor băştinaşe s-a dus pe teren religios şi cultural. persuasiunea activă. „Ghiaurii“. „Păgânii“. sau uneori chiar împotriva acestei valori. Activitatea ideologică trebuie deosebită cu grijă de activitatea ştiinţifică. Obiectivitatea cunoaşterii nu presupune intenţionalitatea acţiunii. sub presiunea persuasivă a mesajului. „Goimii“. urmăreşte să pună în formă stările afective difuze ale unui grup. ideologia socialistă pretinde că principalii săi susţinători sunt muncitorii. deşi este un sistem coerent de reprezentări şi de atitudini. La nivelul acestui plan vertical va opera întâlnirea dintre ideologiile sistematizate şi reprezentările spontane ale grupurilor şi claselor. Noaptea Sfântului Bartolomeu. Identificarea unui public potenţial este o preocupare constantă pentru ideolog. în numele lui Hristos. Credinţa religioasă a servit adeseori de mobil războaielor de cucerire. Aceasta din urmă se caracterizează printr-un ansamblu de propoziţii logice a căror finalitate este descoperirea adevărului. ca valoarea centrală a demersului cognitiv. propaganda. de vreme ce el este un rezervor inepuizabil de resurse de susţinere şi de posibilităţi de extindere a audienţei.Transformarea ideilor în credinţe presupune. vizând difuzarea. cu cât o cauză politică dreaptă este motivată religios. Acţiunea de masacrare sau de creştinare forţată. nici utilizarea valorii de fals pentru popularizarea ideilor sau descoperirilor ştiinţifice.

programul său le-a etalat. Ea vizează să producă un discurs capabil să traducă şi să glorifice efectele difuze pentru a obţine coordonarea şi. delirul ideologic a fost cel puţin la fel de puternic ca oricare alt act de credinţă. religioase. prin aceasta. trebuie să recunoaştem că mulţi ideologi pretind – şi nu totdeauna abuziv – că se sprijină pe o argumentaţie ştiinţifică. să definim ideologia ca fiind iraţională. de una singură. ci norme şi valori proprii. Dar ea nu are. Acest ethos se traduce printr-o sensibilitate particulară faţă de anumite fenomene şi o indiferenţă faţă de altele. de aici. o eventuală tutelă asupra aspiraţiilor. cum poate să fie. Ei refuză. În sens larg. Ea va încerca o unificare a efectelor sub controlul persuasiv al mesajelor politice. estetice. totuşi. sportive. familiale. aşa cum propunea. Putem aminti. şi deci un exemplu clar pentru indiferenţa ideologiilor la dezminţirile oferite de realitate însăşi. a cooperativelor agricole de stat a ruinat agricultura tradiţională. Munca ideologului se situează în această tensiune dintre spontan şi sistematic. abundenţa. ne dăm seama că. ci sărăcia. să ia în considerare argumentele şi faptele care le displac. putem include în ideologie nu numai concepţiile politice sau economice. Dacă Uniunii Sovietice îi vom adăuga ţările din sud-estul Europei şi numeroase ţări din lumea a treia. punerea în practică a teoriilor lîsenkiste fiind una din cauzele prăbuşirii agriculturii sovietice.O clasă socială nu vehiculează. printr-o anumită imagine de sine şi a frontierelor grupului. fără posibilitatea redresării. desigur. un anumit ethos specific. ea transformă realitatea mai mult decât ar putea-o face cunoaşterea cea mai exactă. Iar aşa ceva reprezintă o negaţie a spiritului ştiinţific. tipuri de acţiune şi reacţiune. dar şi valorile morale. 105 . o mai redusă acţiune asupra realului. nu poate rezolva problemele reale. în epoca noastră. o ideologie comună sistematic formulată. Ideologia este ineficientă în sensul în care ea nu aduce în practică nici una dintre soluţiile pe care. printr-un sistem specific spontan de valorizare şi revalorizare. Sociologul Raymond Boudon oferă o serie de exemple foarte relevante: el se întreabă cum ar fi posibilă explicarea „raţionalităţii“ unei ideologii sinucigaşe. juridice. ca exemplu sugestiv. Cu toate că ideologia. de vreme ce a putut impune sutelor de milioane de oameni o aberaţie fatală în ceea ce priveşte agricultura. colectivizarea agriculturii din fostele ţări socialiste care nu a adus. teoretic. în numele anumitor trăsături. eficientă? Oricât am dori. fiindcă nu provine dintr-o analiză adecvată a faptelor. unde experienţa industrializării forţate. în cultura sa politică. Dacă ideologia ar conţine numai minciuni şi iluzii.

Câteodată. Acest tip de om „nu este singur. mai rar. Absolvirea ideologică a omuciderii şi genocidului a fost un subiect amplu tratat de către istorici. în lipsa ei. ideologia ţine loc de morală. oferind atâtea conforturi. un act de credinţă: „Nu socialismului trebuie să i se impute dificultăţile întâlnite de ţările socialiste în dezvoltarea lor“. E greu să trăieşti fără ideologie. unii politicieni români au o înaltă idee despre propria valoare şi moralitate încât. aceasta se înnobilează. ajunge chiar o virtute. în ce-i priveşte pe protagoniştii ideologici. pentru că. volumul său publicat în 1987. ori împiedicând accesul la ele. Dat fiind că te dispensează de adevăr. suferinţe şi nedreptăţi pentru ceilalţi. sau. Abuzul despotic de putere. Dispensa morală anulează noţiunile de bine şi de rău. una din funcţiile ideologiei fiind fabricarea explicaţiilor care absolvă. corupţia. ca şi cu pericole. De exemplu. Nimic din toate acestea însă în cazul ideologului care planează deasupra binelui şi răului. nepotismul. însă. gestul făcut nu mai este ruşinos de vreme ce ajunge el însuşi să îl practice. cu multe riscuri de eşec sau eroare în fiecare acţiune. dispensă practică şi dispensă morală“. realitatea îţi prezintă numai cazuri particulare. cu eventuale consecinţe grave pentru subiect. Dispensa practică suprimă criteriul eficacităţii. că tot ea a sanctificat delapidarea. Dispensa intelectuală constă în a reţine din realitate numai elementele favorabile tezei pe care o susţii. mai degrabă. inclusiv probabilitatea de remuşcărilor în cazul celui care le produce. Redusă la armătura ei logică. ascultându-i. făcându-l să creadă că el este însuşi virtutea. ideologia. ba chiar a inventa această realitate. cea care nu poate emana decât acţiuni benefice“15. scria Mihail Gorbaciov în „Perestroika“. dat fiind că el însuşi este sursa acestora. fraza vrea să spună ceva de genul „nu apa este vinovată de problemele umidităţii cu care se confruntă ţările inundate“. explicaţia se reduce la o simplă afirmaţie. care necesită fie o cunoaştere adecvată. elimină valoarea oricărui contraargument. în slujba interesului personal anterior criticat aspru de candidaţi şi partide nu e numai un banal mecanism psihologic al autoconcesiei. omiţându-le cu vederea. devine cinstită. Ceea ce pentru omul de rând reprezintă o crimă sau un viciu pentru ei este cu totul altceva. a fost întotdeauna la mare cinste.În concepţia lui Jean–François Revel14 ideologia este o „întreită dispensă: dispensă intelectuală. Se spune. în cazul lor. el este însoţit şi sprijinit de substanţa sacră a ideologiei care-i capitonează conştiinţa. 106 . de onestitate şi de eficacitate. negându-le pe altele. rezultă că prin simplul fapt că ei practică asiduu corupţia. fie şi sub alte denumiri.

contradicţiile. ceea ce ar echivala cu revizuirea nucleului său. politice. Adevărul ei este prestabilit: el constă în câteva scheme logice care să pună în mişcare fundalul emoţional al credinţei în cauză. cel al dreptului. „pe planul fenomenelor umane. Dacă un discurs este ideologic. să fie ştiinţific. ideologiile împrumută elemente conceptuale din filosofia populară sau din operele de vulgarizare ştiinţifică. al moralei. Ideologia şi ştiinţele sociale interferează. Ceea ce este ştiinţific nu este din această cauză şi ideologic. care permite receptarea şi interiorizarea mesajelor ideologice fără un efort intelectual deosebit. Ea trebuie să convingă că sistemul său de valori este cel mai bun şi să împingă partizanii la acţiune pentru impunerea lor. Importantă este analogia formal–exterioară. deoarece el nu este falsificabil şi care nu este ideologic.4. În subcapitolul „Ştiinţă şi ideologie“ din cartea „Langage et idéologie“. arena pentru luptele ideologice. 2. deoarece lui îi lipseşte libertatea 107 . economice.1. diferenţele de structură dintre discursul ştiinţific şi discursul ideologic. Descoperirea adevărului ar oferi surprize neplăcute. ci pentru că el îşi neagă caracterul ştiinţific şi îşi arogă un grad de evidenţă pe care el nu o poate pretinde. aici se conturează o opoziţie de scopuri“16. Există un discurs raţional. De aceea. al filosofiei care se situează în domeniul ştiinţei. Ideologiile găsesc în adevărurile descoperite de ştiinţe un mijloc ideal pentru a-şi legitima sistemul lor de credinţe. o ideologie se fereşte să descopere adevărul prin supunerea propoziţiilor ei verificării empirice sau logice. Această negare provine tocmai din faptul că discursul ideologic este în serviciul unei puteri. Prin esenţa ei. în acelaşi timp. istorice. în special la nivelul obiectivităţii şi neutralităţii demersului cognitiv: 1. iar în caracterul sistematic şi coerent al teoriilor ştiinţifice un teren fertil de raţionalizare. juridice. deci. 3. care sunt revendicate ca obiect de studiu de ştiinţele umane şi sunt. Oliviér Reboul enunţă. în special pe canalele sensibilităţii şi contagiunii în grup. sub forma a trei propoziţii. Dar dacă există o interferenţă a domeniilor ştiinţifice şi ideologice. aceasta nu din cauză că el este nonştiinţific. El nu poate. relevând nonsensurile. Ştiinţă şi ideologie. cel puţin în măsura în care el nu are drept funcţie să justifice o putere.2.

ale căror cariere. şi oricât de puternică ar fi rezistenţa lor faţă de răspândirea şi acceptarea noilor cunoştinţe. nu 108 . adeseori. atunci“ şi. de a se revizui. care generează o tensiune esenţială între cunoaştere şi imaginaţie la nivelul fiecărei epoci. sub aspectul formei sau al stilului dominant al descoperirilor.. riscul de a vedea dezminţite de către fapte formulele care o legitimează. duşmăniile. ideologia asimilează noile descoperiri şi le integrează în structura logică a discursului său. a unei generaţii de savanţi. Tendinţa de a vedea în structurile realului relaţii matematice. poziţii şi prestigii depind de vechea teorie care e pe punctul de a fi detronată. cât. în luptele care îi divid pe savanţi. obiectivă şi universală. mai degrabă. reprezintă o particularitate a discursului ideologic. caracterizat prin „forţa centripetă“ a ideilor „într-un sistem de cunoştinţe universale şi eterne“. Gândirea ştiinţifică este abstractă. oricâtă pondere ar avea slăbiciunile umane. Caracterul pseudoraţional al ideologiilor devine şi mai evident odată cu demonstrarea existenţei unei ideologii a ştiinţei. opera unei rezistenţe strict umane. în consecinţă. scumpă lui Descartes şi lui Leibniz. vanitatea.de a se expune la falsificare. ea se bazează pe judecăţile de valoare. Însă. Însuşi Albert Einstein a zis-o: o descoperire se impune mai puţin prin forţa argumentelor prezentate comunităţii ştiinţifice. Scopul ei este cunoaşterea realităţii. de a se enunţa sub forma lui „dacă. sub aparenţa unei coerenţe logice a faptelor.. La un nivel mai adânc. sub forma unor legi şi propoziţii logice. deosebirile de interese. A deforma realul în funcţie de anumite valori. atemporală. În fond. Nici o putere nu poate să accepte acest risc. După cum orice act de cunoaştere presupune o analiză critică prealabilă a teoriilor anterioare şi respingerea unora dintre ele ca false sau depăşite. „Barajul ridicat împotriva unei noi teorii ştiinţifice este. prin dispariţia progresivă a susţinătorilor vechii teze şi înlocuirea lor în posturi cu noua generaţie de cercetărori“17. însăşi cecitatea intelectuală. a structurilor şi funcţiilor acesteia. ţineau de stilul clasicismului. presupune un scop. filosofice şi culturale. a unui grup anume. în mecanica clasică a lui Newton. ideologia este un suport negativ. rivalităţile. Pe măsura dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice. ştiinţa nu este amorală: în finalitatea ei ultimă. tot astfel sistemul de credinţe al omului de ştiinţă va pune asupra descoperirilor sale o pecete ideologică. un excitant pentru interogaţia filosofică a omului de ştiinţă asupra celor mai intime premise ştiinţifice. Înverşunarea cu care a fost apărată geometria euclidiană sau dogmele religioase în Evul Mediu trădează reziduurile ideologice din cunoaşterea ştiinţifică. sau o imagine eternă a lumii.

tradiţiile miturile şi. algebrist pentru Leibniz. psihologice şi sociologice. Este o „viziune“ semnificativă asupra unei anumite realităţi. universal. criteriile obiective şi autenticitatea informaţiei rămân elementele decisive care tranşează. Scopul ideologiei exprimă un real aşa cum ar dori ea să fie.). tendinţe subconştiente şi inconştiente.. 109 . Scopul cunoaşterii este obiectiv. stimulează structurări imaginare. a unei stări de fapt şi. aşa cum este el. Dacă ştiinţa s-ar strădui să explice realul şi să-l cuantifice prin legi. amestecate în mod indisociabil. O ideologie este expresia unui scop normativ care se pretinde obiectiv. „ideologice“ la Marx. „Ea nu are sursa sa la suprafaţă. imaginaţia şi afectivitatea. „psihanaliste“ la Bachelard. Se pune întrebarea în ce sens sunt ideologiile obstacole epistemologice în calea apariţiei unei gândiri ştiinţifice? Constituindu-se ca ştiinţă. Este o filosofie a ştiinţelor care demască aceste erori ca ideologice – „metafizice“ la Comte. ideologia l-ar deforma în funcţie de anumite valori pe care ar dori să le găsească înscrise în el. gândirea ştiinţifică dezvăluie cunoştinţele anterioare ca false şi nu ca ideologie. Se cunoaşte împotriva unei cunoaşteri anterioare. poate. visul unei naturi integral matematizabile pusă în scenă de un zeu matematician. o astronomie şi o fizică matematică. aceasta se explică prin faptul că funcţia ideologică nu este distrusă prin apariţia gândirii ştiinţifice. inconştientul colectiv furnizează acestor forţe centripete cadre. în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea. Aceste forţe centripete decurg din două surse. ea izvorăşte din reacţii mai intime (. modele. Critica psihanalitică a raţionalismului ştiinţific făcută de Gaston Bachelard evidenţiază geneza unei ideologii a ştiinţei. onirice şi psihanalitice. ci că ele coexistă. în final. geometru şi mecanic pentru Descartes. „Gândirea ştiinţifică se constituie revenind asupra unui trecut de erori ideologice..“18.mai puţin adevărat este că. distrugându-se cunoştinţe greşit alcătuite. fără echivoc: el pretinde să explice realul. de unde aspectul său în esenţă echivoc. plecând de la un moment de criză internă a acesteia. apărea o ideologie ştiinţifică. pe terenul însuşi al observaţiei. Pe de o parte. în structurile şi funcţiile sale. dezbaterea. pe acest teren cel puţin. Între gândirea ştiinţifică şi gândirea ideologică se instituie o luptă pentru supremaţie. a unei intenţii valorizante şi deformate. totodată. categorii. Dacă ideologia renaşte astfel din cenuşa sa ştiinţifică. „neopozitiviste“ la Althusser. pe de altă parte.“19 În acelaşi timp în care se constituiau.

Cercetările ştiinţifice se dezvoltă într-o istorie în care ar fi un procedeu ideologic să se facă abstracţie de ele. se vorbeşte în continuu despre ea. religioase. independentă de orice ideologie. şi o autonomie a procesului cercetării care ar conţine într-însul propria sa valoare. E dificil de conceput o contaminare a gândirii ştiinţifice prin ideologii politice. dar. deci. un scop normativ care tinde să disimuleze realitatea. viaţa sa ştiinţifică. Dar specificitate nu înseamnă nici independenţă. Gândirea ştiinţifică. Acest proces de transfer al creditului. «prin 110 . că ea ţine de o ideologie sau chiar o întemeiază. descoperirile microfizice au aceeaşi valoare ştiinţifică. Bachelard observa că „un concept are cel mai mult sens în momentul în care îşi schimbă sensul“. Pentru Auguste Comte ea a fost o ideologie de reorganizare socială la scară mondială. Acestea pot înrâuri instrucţia viitorului om de ştiinţă. Ar exista. precum şi condiţiile în care îşi exercită practica ştiinţifică. totuşi. Pentru a restitui unui concept ştiinţific sclerozat supleţea sa. Funcţia ideologică generală a ştiinţei este definită de Auguste Comte drept „pretenţia de a conferi un credit dobândit pe drept în numele generic de «ştiinţă» unor afirmaţii al căror adevăr nu poate fi dovedit de nici una din ştiinţele constituite. o înrâurire directă a ideologiilor asupra cercetării ştiinţifice prin obiective impuse omului de ştiinţă şi prin mijloacele puse la dispoziţia sa. puterea sa transformatoare. îşi afirmă specificitatea faţă de domeniul ideologic şi ea se constituie şi se dezvoltă în opoziţie cu influenţele ideologice renăscânde din cadrul sau din afara ei.În „Noul spirit ştiinţific“. Prin prisma acestor schimbări de sens se manifestă concomitent fecunditatea conceptului şi progresului ştiinţific. nici o inchiziţie nu l-a putut împiedica pe Galilei să progreseze în descoperirea legilor mecanicii cereşti şi. va fi necesar să i se integreze condiţiile experimentale ale folosirii lui. Se poate afirma chiar că ele nu au o valoare ştiinţifică decât în măsura în care ele scapă de ideologiile politice ale societăţilor unde au fost produse. A stabiliza definitiv un mod de gândire pozitiv sau ştiinţific apărea a fi mijlocul şi garanţia unei reorganizări sociabile stabile şi definitive. sociale sau economice. din domeniul ştiinţific la un domeniu extraştiinţific. mai aproape de noi. Dacă unitatea ştiinţei nu există în fapt şi. metodele şi rezultatele sale. nici autonomie absolută. chineze sau germane. aceasta se explică prin aceea că ea exprimă o dorinţă. prin obiectivele. evitându-se astfel ca el să poată dobândi o existenţă autonomă ideatică desprinsă de real. mai precis. indiferent dacă ele izvorăsc din laboratoare americane.

ştiinţele păreau învingătoarele ideologiilor. recuperează şi anexează gândirea ştiinţifică sub denumirea de „ştiinţă“. Eroarea nu poate fi contracarată decât de rezistenţa elementelor care o contrazic. tentaţia fructului oprit. într-un anumit sens. Stimulându-se şi glorificându-se ştiinţa. al argumentaţiei. a impune teorii. în vicii de raţionament. ori de rapiditatea cu care acceptăm să ne schimbăm punctul de vedere. un rol indiscutabil mai puternic decât slăbiciunile propriu-zis intelectuale. a impune linia politică. dincolo de antagonismele politice. Acesta era preţul de plătit pentru instaurarea încrederii oarbe în puterea taumaturgică a ştiinţei. se stimulează şi se glorifică funcţia ideologică a ştiinţei însăşi.intermediul etichetei ştiinţific». care părea învinsă de constituirea şi dezvoltarea ştiinţelor. într-un panaceu spre care se îndreaptă toate aspiraţiile ultragiate de durerea înşelată a Speranţei. toate încercările filosofice asupra greşelii vedeau originea acesteia în erori tehnice. Acest sistem este experimentat zi de zi prin intermediul publicităţii şi propagandei: eticheta = ştiinţific = este necesară şi suficientă pentru a obţine vânzarea produselor. în mod corelativ. voluptatea autoamăgirii. Limita de dezvoltare a acestei ideologii ştiinţifice apărea încă din 1937. tot ce este ştiinţific este adevărat şi tot ce este adevărat este ştiinţific. fie practice. indiferent că filosofii susţin contrariul. ne pare a fi resortul fundamental al acestei funcţii ideologice a ştiinţei“20. deoarece. ea pare să domnească în ţările industrializate ca şi în ţările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate care aspiră să-şi soluţioneze problemele creşterii economice şi ale nivelului de trai prin dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. în „Cea mai bună dintre lumi“ de Aldous Huxley: ştiinţa constituia acolo obiectul unui cult generalizat dar. în geneza erorii. La limită. în insuficienţele metodei şi ale procedurilor de verificare. fie 111 . Astfel. dispăruseră întru totul. a garanta succesul tehnicii. ideologia. însă nu datorită informaţiilor noi. într-o forţă magică. sociale şi economice. cercetarea fundamentală. ci din simpla necesitate de a răspunde unor noi exigenţe. Ea s-a transformat într-un fetiş. Dacă. iluzia că nu păcătuieşti pentru că slujeşti Binele – joacă. ideologia ştiinţei omorâse ştiinţele. cărora le revine meritul de a fi dat o expresie teoretică precisă şi globală ideii conform căreia greşelile noastre – în măsura în care le provin din cauze exterioare gândirii – nu pot fi corijate de simplul efect al reflecţiei critice. În felul acesta. A crede în ştiinţă înseamnă a instaura o ordine ştiinţifică. al informaţiei exacte. Într-adevăr. ideologia dominantă a lumii contemporane. ştiinţele. Ideologia ştiinţei este. Până la Marx şi Engels. într-o primă fază de opoziţie. în cea de-a doua ideologia pare să repurteze o victorie definitivă.

Cu teoria lor despre ideologie. care ajung să asimileze o concepţie despre lume. în beneficiul tezei ideologice. mutilează. De o cu totul altă natură este pătrunderea ideologiei în lumea ştiinţei unde ea falsifică. pe măsură ce domeniile sunt tot mai riguroase. Clasele dominate aderă la o ideologie contrară propriilor interese. Tocmai din această necesitate. În teoria marxistă a ideologiei. clasa dominantă. posedă o obiectivitate practică. difuzare a informaţiei. fie ele lipsite de obiectivitate teoretică. după care o societate încă raţională. Ideologia. cât mai ales deturnarea publicului. De asemenea. deturnează faptele precise. de îndoctrinare religioasă. istoria a demonstrat cum ideologia dusă până la delir ajunge să orbească şi minţile cele mai savante. Politica poate să-şi exercite aici influenţa. prin teroarea intelectuală a corolarilor săi naturali: frica şi conformismul. care nu se sfieşte să adopte formele ipocriziei banale. În loc ca îmbogăţirea informaţiei prin experienţă să servească 112 . adică la ideea după care concepţiile noastre. de cultură. dar mai degrabă ca o pasiune a spiritului decât ca reflectare a luptei de clasă. la intruziuni. politică şi morală ce-i permit să modeleze mentalităţile şi credinţele claselor dominate. ori de câte ori este cazul. decurge şi deformarea ştiinţei de către ideologie. deci. a căror sacră misiune ar trebui să fie nu anularea surselor cunoaşterii. pare să satisfacă în secret necesitatea înalt–spirituală a minciunii.pasionale. cu atât mai mult cu cât acestea nu vizează neapărat influenţarea mediului ştiinţific. învăţământ. de cele mai multe ori trivială şi efemeră. Numai că disciplinele cu largi marje de incertitudine se pretează la manevrări. admite că ea. ba chiar unor societăţi întregi. Marx şi Engels nu se întorceau pur şi simplu la pragmatism. sunt unelte forjate pentru şi prin acţiunea directă. poate tocmai pentru că sursele falsităţii se află chiar în noi înşine. Orbirea voluntară sau semiconştientă provin din faptul că dorinţa noastră este considerată adeseori realitate exterioară şi. ci dimpotrivă. alienarea desemnează procesul de înstrăinare a propriei noastre identităţi prin care noi adoptăm adesea ideologia clasei care ne domină. lipsită de orice ingredient materialist. În opera lui Marx. rezistente. prin însăşi natura lor. amăgitoare şi fără eficacitate ale actelor noastre. care-i lipsit de posibilitatea verificării şi este dispus să-i creadă pe cuvânt pe ideologi. Fără îndoială că înşelăciunea devine tot mai dificilă. dispune de mijloace de comunicare. Lupta împotriva falsificării datelor obiective este grea. acest paradox. străină de propria lor condiţie. şi mai mult. acestea nu au un alt statut decât cel de justificări mincinoase. un element– cheie al bătăliei ideologice pe care o susţinem în arena politică „de acasă“.

de exemplu. politice sau culturale. membrii cei mai proeminenţi ai Şcolii de la Frankfurt. drept fundal inconştient pentru idealizarea identităţilor culturale a societăţilor primitive. Uzura arsenalului de argumente ştiinţifice ale unei ideologii este preludiul naşterii unei ideologii a ştiinţei. când credinţa în bunătatea nativă a sălbaticilor (graţie faptului că au scăpat de forţa corupătoare a civilizaţiei. Recurenţa ideologică ce a stat la baza evitării în descrierea ştiinţifică a cruzimii şi violenţei omului primitiv a fost tocmai persistenţa acestui postulat filosofic al Luminilor. Dacă asupra spiritului ştiinţific nu se exercită o constrângere raţională. apariţia mişcărilor ecologice şi antinucleare sunt doar exemplele cele mai evidente ale acestei frământări. Susţinătorii acestei opinii care şi-au manifestat neîncrederea faţă de capacitatea ştiinţei şi tehnologiei de a soluţiona problemele societăţilor industriale au fost Herbert Marcuse. reactualizat de presiunea mediului contemporan.la calcularea cât mai corectă a acţiunii. mare parte din ştiinţele naturii este ea însăşi ideologică. Persistenţa acestei teze a servit în cercetările ulterioare din antropologia culturală. Ideea că omul este bun de la natură. Dezbaterile privind statutul ştiinţelor naturii sunt stimulate de eşecul progresului ştiinţific în a oferi condiţii de viaţă mai bune sperate de mulţi oameni în secolul trecut. pe plan ştiinţific. pe lângă inexistenţa unei diferenţe evidente între ştiinţă şi ideologie. Unii critici ai pozitivismului au sugerat că. o dată cu progresul ştiinţei. unii cercetători au confundat studiul realităţii obiective cu propriile lor aspiraţii sau angoase provocate de criza civilizaţiei din societăţile omului alb. despotismului şi „superstiţiilor“) reprezenta piesa supremă din arsenalul ideologic al Luminilor. fără nici un raport anume cu tema cercetării de bază. Nu de puţine ori savantul se agaţă de propria-i grilă interpretativă şi respinge faptele rebele faţă de teoria pe care o slujeşte. ca acţiunea să programeze a priori prezentarea informaţiei. Conform lui Horkheimer. Max Horkheimer şi Theodor Adorno. religioase. Pe scurt. dar că societatea îl corupe a servit de paravan ideal vânătorii de sclavi şi atrocităţilor comise de conchistadori. se întâmplă invers. folosirea raţiunii devenise exclusiv „instrumentală“. Aşa cu stat lucrurile în secolul al XVIII-lea. mai ales când este vorba de ştiinţe sociale. Ei considerau că marxismul a fost substanţial influenţat de încrederea iluminismului în raţiunea ştiinţifică şi în concepţia derivată a progresului socio–uman ca posibilitate de stăpânire a naturii prin acumulare de cunoştinţe. poate şi el să devină o pradă a ideologiei. 113 . fapte ce rezidă din tot felul de prejudecăţi morale. ideologiile renasc mereu.

a cărui teză centrală era că: „universal operaţional închis al civilizaţiei industriale dezvoltate cu terifianta ei armonie între libertate şi oprimare. empirică şi raţională a ştiinţei ca acumulare continuă de fapte acceptate ce relevă progresiv natura reală a lumii. predeterminând activitatea cercetătorului. aşa cum o fac Michel Foucault sau Louis Althusser. oricât de supuse erorii ar fi fost. În interiorul acestei continuităţi. creştere şi regresie este preprogramat în această idee a Raţiunii ca proiect istoric specific. ştiinţa a procedat prin salturi de la o paradigmă la alta. conforma lui T. fiecare paradigmă se dovedeşte insuficientă pentru punerea de acord a discrepanţelor şi anomaliilor. productivitate şi distrugere. Metoda ştiinţifică a fost etalată ca un criteriu dar.“21. „ştiinţa este determinată în privinţa ţelului şi direcţiei sale nu doar de propriile tendinţe. Kant. În acest sens. care pentru o vreme oferă probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicanţi. în special în Omul unidimensional. o ideologie. de faptul că aceasta a devenit slujitoarea dominării tehnice.“23 Atacurile la adresa infailibilităţii ştiinţei a venit din partea filosofiei anglo–saxone a ştiinţei. 114 . diferitele moduri de gândire se ciocnesc reciproc. căci nu se poate susţine că orice realitate intelectuală este. conform lui Horkheimer.“24 Cu timpul. Dezbaterea obiectivelor societăţii a fost ocultată de instrumentalizarea raţiunii. De aici şi până la a nega orice diferenţă între cunoaştere şi ideologie. de fapt. În ziua de azi. e o distanţă mare. discuţiile despre scopuri fiind domeniul propagandei. Toată cercetarea ştiinţifică se înscrie în cadrul trasat de stilul epocii sale. Etapele tehnologică şi pretehnologică împart anumite concepte fundamentale al omului şi naturii ce exprimă continuitatea tradiţiei occidentale. raţiunea a fost redusă la un jargon tehnic despre mijloace. Kuhn. O paradigmă este stabilită de „realizări ştiinţifice universal recunoscute. organizare şi modificare a societăţii şi naturii. orice gândire este condiţionată de un fundal ideologic. ele aparţin unor modalităţi de înţelegere. ci. Thomas Kuhn a contestat imaginea tradiţională. cel puţin se dezbăteau scopurile vieţii Omului. Lavoisier. Descartes.„În marile sisteme filosofice ale trecutului. moment în care se propune una sau mai multe paradigme noi.“22 Atacul împotriva presupusei neutralităţi a ştiinţei şi ascensiunii ei ca model al gândirii raţionale a atins apogeul în operele lui Herbert Albert Marcuse. Paradigma conţine caracterele şi proprietăţile unui model general. Adam Smith au fixat posterităţii pentru mult timp termenii în care se vor pune problemele într-un anumit domeniu de cercetare. în cele din urmă. în „paradigma“ timpului. şi de viaţa socială. Dimpotrivă. În influenta lui carte „Structura revoluţiilor ştiinţifice“. Opera lui Newton.

ideologie şi utopie în gândirea politică. În cadrul acestei teorii. ideologia desemnează valori şi le decide ierarhia. încă o dată. ierarhii ale păcatelor şi nivele de sanctificare. Deşi Thomas Kuhn nu a susţinut niciodată că nu existau motive întemeiate pentru a decide între paradigmele concurente. ideologia îşi legitimează acţiunile prezente prin raportare la un viitor prezentat într-o manieră. criticile sale rămân ştiinţifice. extrema dreaptă). tehnice. ce gravitează mereu în jurul mântuirii individuale. devine posibilă reinventarea conflictelor pentru fiecare grup social sau mişcare politică. adevăratul sens al acţiunilor colective. În cazul paradigmei. nu de o ideologie. Religie. nu ideologice. Ea reînnoieşte valorizarea diferenţiată pe care o realiza. există puncte comune în construcţiile alternative ale religiei (calea binelui şi calea păcatului) şi dihotomiile aserţiunilor politice (linia neagră şi linia roşie. să indice care sunt deţinătorii legitimi ai autorităţii. religia. într-o lumină dezirabilă. în linii mari. este vorba de o reprezentare ştiinţifică. desemnând grade de puritate şi perfecţiune. căci ideologia oferă semnificaţii generale într-o lume în care numeroase practici sociale îi refuză prezenţa: activităţile ştiinţifice. extrema stângă.O atare poziţie conduce la scepticism. Ideologia îşi propune să desemneze. desigur.3. să contureze modelul societăţii legitime şi superioritatea sistemului său de valori. 4. numai că. ideologia va trebui să ofere răspunsuri plauzibile chiar şi atunci când nu pot fi avansate argumente infailibile de tipul dogmei religioase. Acolo unde religia nu putea oferi decât răspunsuri evazive. el a accentuat că aceasta nu reprezintă o simplă chestiune de experimentare şi apel la argumente. făcând din cunoaştere o simplă succesiune de interpretări ideologice. ci mai degrabă de o teorie.1. În ceea ce priveşte acţiunea şi scopurile sale legitime. De aceea. de vreme ce în ambele cazuri avem de-a face cu 115 . interioară şi strict obiectivă. de producţie tind să-şi creeze fără încetare propriile instanţe de legitimare şi propriile norme de activitate. Ideologiile trebuie să depună eforturi susţinute pentru integrarea unitară a diversităţii şi pentru a-şi readapta permanent interpretările la exigenţele cotidiene. finalităţile pe care comunitatea trebuie să le propună şi mijloacele de a ajunge la ele. se află înscris cercetătorul. Negarea sau justificarea absurdă a faptelor nu au decât un singur scop: salvarea paradigmei. după propria-i logică. Şi cum această construcţie este legată de experienţa fiecărei culturi sau clase sociale. ideologia fiind considerată drept singura cunoaştere adevărată. Frontierele influenţei ideologice sunt imposibil de fixat. de proiecţia coerentă a unui anume moment de cunoaştere.

de asemenea. ea le desemnează limitele şi creează instrumentele de mărire a unităţii vizate. chiar brutal. Ideologia politică reia demersul mitic şi religios de identificare a indivizilor. să incite pe fiecare la contribuţii concrete în cadrul colectivităţii. refuza adversarului ideologic ceea ce religia acordă adeseori celui (celor) de altă credinţă în vederea iertării greşelilor sale. chiar şi atunci când obiectivele sale riscă în orice moment să-şi dezvăluie relativitatea. ideologia este privată de această garanţie absolută. aceea de a asigura consensul social în jurul unui model construit de ea. Ideologia va putea astfel reconstrui o violenţă simbolică nu mai puţin radicală ca aceea din unele religii: inamicul intereselor şi valorilor grupului legitim nefiind mai puţin condamnabil decât cei lipsiţi de credinţă. o paradigmă care să justifice valorile sale. de exemplu. Pentru ca acţiunea să fie posibilă. jansenismul). va trebui ca limbajul să participe la întreţinerea loialităţilor individuale faţă de colectivitate şi a jocului de identificare a eu-lui în grup. Dar dacă religia este în măsură să-şi fundamenteze valorile pe un principiu. dar este vorba despre o egalitate în faţa lui Dumnezeu şi a morţii. Ea poate. pentru organizarea socială el afirmă şi repetă că societatea este şi 116 . clasă. Ideologia politică reactivează funcţia tradiţională a miturilor şi religiilor. fiind pusă în situaţia de a crea şi recrea argumentele necesare impunerii propriilor valori. Acest lucru trimite cu gândul la fanatismul pe care îl poate dezvolta gândirea ideologică. cu atât mai puţin contestabil cu cât el este imposibil de verificat. fără a putea apela la instanţa unei autorităţi incontestabile. necesitatea acestor roluri.discursuri practice ce se conformează exigenţelor impuse de cuplul legitimare/invalidare. oferind în acelaşi timp fiecăruia refugiul unui dialog cu divinitatea. susţine că toţi oamenii sunt egali. Această generalizare ideală pe care o realizează ideologia nu este o pură imagerie fără contur şi conţinut: este vorba despre o generalizare explicită numind marile roluri sociale şi afirmând în mod patetic. Discursul feudal. religia poate eluda violenţa discuţiilor aprinse pe seama valorilor. Ideologia nu dispune de acest recurs şi trebuie să propună valori sociale legate de acţiunea colectivă. taoismul. ideologia politică împiedică accesul la aceste evaziuni. Religiile camuflează violenţa socială. fanatism pe care raţionaliştii îl atribuiau în mod exclusiv religiei. În plus. exaltând valorile spirituale şi încurajând adeseori o oarecare detaşare faţă de problemele lumeşti (budismul. Apelând la un grup sau acţiune particulară (partid. naţiune). transferând interesul pe importanţa valorilor spirituale şi pe mântuirea individuală indispensabilă.

Pe de altă parte. Ideea primită poate fi pasivă. Pentru Shils. doctrinele şi farsele însângerate. dat fiind că noţiunea de monarhie de drept divin conferea catolicismului rolul de a legitima absolutismul. fanatismul. Ideologia „este mult mai activă decât prejudecata. şi să regândească acest sistem de inegalitate. ea fiind un amestec indisociabil de emoţii puternice şi idei. în vreme ce ideologia este invariabil activă. eroarea banală. putem considera revocarea edictului de la Nantes şi persecutarea protestanţilor de către Ludovic al XIV-lea drept un act deopotrivă religios şi ideologic. scuza. iluzia consolatoare. fie acesta şi un credincios devotat. ca şi o doză de eficacitate. „care-şi prelungesc religia ca ideologie politică şi socială. slujită de un exerciţiu totalitar menit să-i legitimeze absolutismul puterii. La fel. nu este suficient pentru a explica un sistem ideologic şi nici capacitatea sa de incitare la acţiune. impură. Ideologia conţine întotdeauna un element. Aşa se nasc ideologiile. ea se inserează în timp. dar omul o însufleţeşte. ca şi în „Istorie şi utopie“: „În sine orice idee este neutră. Aceasta este cu atât mai necesară. capătă chip de eveniment: are loc astfel trecerea de la logică la epilepsie. şi aici rezidă una din componentele sale esenţiale – ea acţionează asupra maselor. 117 . care în numele unei etici universale a însângerat Florenţa.. selecţionate în numele unei cauze. ideologul solitar fiind relativ inofensiv. dacă nu raţional. sau ar trebui să fie. cu cât. Procesul cristalizării ideologice demonstrează că ideologia nu este neutră sub raport afectiv. Dar ideologia nu relevă distincţia dintre adevăr şi fals. Ideologul crede şi reuşeşte să-i facă şi pe alţii să creadă că el deţine un Adevăr global. deşi le include pe toate acestea. sau Komeini (Iran). Distincţia dintre ideologie şi religie este uneori delicată. fondat pe probe obiective. „comprehensibil“. mania inofensivă sau ideea primită. clerul şi starea a treia şi caută să clarifice. cum spunea Max Weber. Vom putea înţelege acest lucru citindu-l pe Cioran: în „Genealogia fanatismului“ din „Tratatul de descompunere“. colectivă fiind“26. deoarece există reformatori religioşi. în orice caz. Nu se poate vorbi despre o ideologie decât în prezenţa unor credinţe colective. manifestări de fanatism şi nu de cunoaştere lucidă.trebuie divizată în trei caste: nobilimea. şi nu cu cea a savantului. ca ideologie. credinţa ideologului se învecinează cu cea a profetului sau a reformatorului religios.. Când profeţii se avântă în ideologie ei devin oameni de acţiune şi lideri politici“25. precum Savonarola (Italia). preschimbată în credinţă. activându-le. proiectându-şi în ea flacăra şi nebunia.

Când omul îşi pierde «facultatea» de a fi indiferent. el devine un asasin virtual. în inaptitudinea pentru pacea desăvârşită. Într-un spirit arzător regăseşti un animal de pradă deghizat. el supune. sângele curge. Utopia. fiindcă este dotată ci strania facultate de a acţiona într-un mod opus propriilor ei principii.). dar nu cred în realitatea ei. Eşecul repetat nu o face să se pună sub semnul întrebării. convertim în absolut obiectele viselor şi intereselor noastre. să vi-l impună şi să vă desfigureze. Puterea [omului] de a adora este răspunzătoare de toate crimele sale. 118 . al terorii – lepră lirică prin care molipseşte sufletele. Orice intoleranţă ideologică sau prozelitism dezvăluie fondul bestial al entuziasmului. o înjosire a spiritului în faţa Improbabilului. înlăturaţi mai ales consecinţele lor: veţi reconstitui astfel paradisul. al cetăţii sau al altor pretexte: satir al singurătăţii voastre. Depărtaţi-vă de el când înalţă vocea. pot dori o lume perfectă.. pentru că este incapabilă să conceapă că mai există şi altceva în afara ei.. le sfărâmă sau le exaltă.“27 Căci ideologia este. Istoria nu este decât o defilare de false.. Utopicii. Sub hotărârile ferme se înalţă un pumnal. contradictorie. o stimulează să-şi radicalizeze demersul. cuvântul a deschis calea unui mod de gândire bazat pe proiecţia viitorului în termenii posibilului. adică o lume inexistentă. termen inventat de Thomas More (ca simplă transliteraţie a formei greceşti a cuvântului) semnifică o ficţiune care nu avea „un loc al ei“. pasiunea pentru dogmă. cei care disting între credincios şi schismatic.. atins de hamletism.. niciodată nu te poţi feri îndeajuns de ghearele unui profet. Cu toate acestea. De vreme ce More se gândise la o finalitate critică şi constructivă când a descris insula imaginară. ochii înflăcăraţi prevestesc crima. Adevăraţii criminali sunt cei care stabilesc o ortodoxie în planul religios sau politic. statornicirea într-o dogmă? De aici rezultă fanatismul – tară capitală. Niciodată spiritul şovăitor. el nu vă iartă că trăiţi dincoace de adevărurile şi mâinile sale. în megalomania prometeiană a unei rase îmbuibate de ideal care explodează sub presiunea convingerilor (.. fără a avea vreo clipă sentimentul că şi le trădează... ci dimpotrivă. cel care iubeşte peste măsură un zeu îi constrânge şi pe ceilalţi să-l iubească şi îi extermină dacă refuză. în egală măsură. isteria sa. o succesiune de temple înălţate unor pretexte. Când refuzi să admiţi că ideile pot fi schimbate între ele. Utopicii. care se consideră astfel. chiar în numele cerului. intolerantă şi contradictorie.. Ce altceva este Căderea. bunul său el vrea să vi-l împărtăşească. decât urmărirea unui adevăr şi siguranţa de a-l fi găsit. Intolerantă. al profeţiei.Idolatri din instinct... . nonexistentul său a fost declarat nonposibil.. care îi dă omului gustul eficacităţii. care nici nu se numesc şi nici nu se autopercep astfel – de la Platon la Campanella – speră în lumea lor perfectă. nu a fost primejdios: principiul răului rezidă în tensiunea voinţei. Certitudinile sunt aici nenumărate: înlăturându-le. Absoluturi.

că este „posibil ca utopiile de astăzi să devină realităţile de mâine“. Dar a vorbi despre un mod de gândire care trascende ceea ce există într-un timp oarecare nu înseamnă prea mult. utopia. poate fi o utopie revoluţionară şi o ideologie vizând conservarea unei ordini sociale stabilite. cu Marcuse că „drumul spre socialism poate trece numai de la ştiinţă spre utopie şi nu de la utopie la ştiinţă“. ideologiile nu-şi pot refuza dimensiunile utopice. Această ambivalenţă ne obligă să nuanţăm distincţia pe care o face Mannheim între ideologie şi utopie. această ficţiune mentală ce nu este localizată niciunde. pentru Mannheim utopia nu este nimic altceva decât un complement al ideologiei. Pe scurt.Karl Mannheim a fost poate autorul cel mai influent în procesul de distrugere a semnificaţiilor care l-au făcut pe More să inventeze termenul „utopia“. Aşezând în prim planul finalităţilor sale apărarea unei instituţii. utopia este întotdeauna candidată la statutul de ideologie conservatoare în societatea la a cărei dezvoltare concură şi în care. Dacă recurgem la o comparaţie. utopia se poate afla în situaţia de a fi în acelaşi timp revoluţionară şi revendicativă. Pentru Mannheim. nu poate fi înţeleasă fără o analiză atentă a legăturilor dintre ideologia propriu-zisă (discursul său) şi organizaţie (partidul. 1950) sau cu Lamartine. pentru că. ea însăşi membră a societăţii reale la ale cărei activităţi participă în mod politic cultural. Ambivalenţa ideologiei care. îndeplineşte o funcţie ideologică prin raportare la această instituţie care este partidul. este privat de funcţia–semnificaţie originară se poate spune. 119 . specificul utopiei lui Mannheim se găseşte în funcţiunile sale revoluţionare. Invers. într-adevăr. Pe de o parte. iar ideologiile conservatoare (ideologiile pur şi simplu) pe celălalt. birocraţia politică). într-un fel sau altul. dublându-şi apărarea ordinii sociale stabilite cu referiri la un trecut mitic. Dacă termenul de utopie. plasând ideologiile revoluţionare pe un talger al balanţei (şi rebotezându-le utopii). prezentat drept ideal justificator al conduitelor conservatoare contra dinamicii revoluţionare. Lucru confirmat şi de faptul că acele moduri de gândire ce transcend situaţia imediată într-un sens conservator sunt denumite de Mannheim „ideologii“. conservatoare şi integratoare. în măsura în care este inseparabilă de structurile organizaţionale ale unei mişcări ideologice (al cărei element ea a devenit deja). dotat cu toate calităţile de puritate şi rigoare. pe de altă parte. odată instalată. o dată cu Oscar Wilde că „progresul înseamnă realizarea utopiilor“ („The Soul of Man unde Socialism“. îşi va găsi forme de legitimare şi o conştiinţă socială nouă. utopia este doar un mod e gândire care „transcende“ realitatea existentă într-o direcţie revoluţionară. în acelaşi timp. gândirea întotdeauna transcende existentul.

1. asimetriei. să justifice acţiunile şi încercările sale (precum războiul) şi care să-i ofere un proiect comun. „În mentalitatea utopică inconştientul colectiv. Redusă la funcţia ei în societate. programatică (prescriptivă). opoziţia absolută obligând la construirea unei viziuni asupra lumii ce-şi asumă totalitatea întrebărilor şi răspunsurilor privind problemele esenţiale.Nu există discurs ideologic care să fie o simplă redundanţă a existenţei sociale. Este în acelaşi timp un joc al inteligenţei şi o „eliberare în imaginar“ (expresie aparţinând lui Gérard Athabe). În concepţia sociologilor cunoaşterii.. diformului. această concepţie are un sens peiorativ. pe baza căruia să putem observa modul în care afectivitatea şi imaginarul agenţilor sociali ar fi investite şi focalizate. decurge o dialectică totalitară. El întoarce spatele la tot ce ar putea zdruncina credinţa sa ori paraliza dorinţa sa de schimbare. ideologia nu poate fi decât tendenţioasă şi îşi pierde întreaga credibilitate. Dintre această opoziţie între un prezent respins şi un viitor glorificat (al cărui triumf este prezentat ca fiind ineluctabil. un cod care să-i permită să exprime experienţele sale. Deşi puţin polemică şi mai obiectivă. înseamnă a o descalifica ca idee. evaluativă 4. deoarece: „A face dintr-o idee un obiect social. de exemplu la aceea de a justifica sau transforma ordinea stabilită.“ 30 Unii autori se opresc la următoarele funcţii al eideologiei: 1.“28 O utopie propriu-zisă este o operă de critică socială în care autorul îşi închipuie o societate cu totul diferită de cea în care trăieşte şi care nu există nicăieri. izgonind iraţionalul şi ireparabilul.“ 29 4. funcţia unei ideologii este de a servi de cod implicit unei societăţi. explicativă 2. a repetiţiei şi dogmatismului.4. Utopia este un amestec de raţionalism pueril şi de angelism secularizat. o redublare simbolică.32 120 . a tipului. pe când o ideologie revoluţionară este apărarea şi ilustrarea unei acţiuni politice şi sociale care urmăreşte să transforme realul. paroxism şi chintesenţă a istoriei. ascunde privirii anumite aspecte ale realităţii. utopia se opune de asemeni tragediei. călăuzit de reprezentarea a ceea ce este dezirabil şi de voinţa acţională. proprie oricărei utopii). „Potrivnică anomaliei.. ea tinde spre consolidarea omogenului. evaluativă 3. Funcţiile ideologiei şi discursul ideologic.

) „O ideologie camuflează ceea ce exprimă. aparenţe grandioase. Conţinutul acestor reprezentări: credinţe. a face din ea propria ta ideologie. vom observa că aceste funcţii pot fi cofundate cu cele ale ştiinţei sau teoriei politice. Ea transformă interesele particulare în interes general sau în ideal dezinteresat. Datorită faptului că aparţine unei comunităţi şi este polemică faţă de altele. a lumii libere. O ideologie este un ansamblu de reprezentări prin care un grup îşi afirmă identitatea. în spatele cărora se ascund multe pasiuni mici şi interese meschine.. individuale şi colective. Nu numai că ea trebuie să mascheze faptele care o contrazic sau motivele întemeiate ale adversarilor ei. (. Prin ceremonii. diferită de celelalte. 1. manifestări colective care exprimă ideologia. a proletariatului internaţional. „care luptă pentru adevăr şi care trebuie să se încline în faţa faptelor sau în faţa teoriilor mai conforme cu faptele. ea s-ar distruge. Orice ideologie se pretinde raţională.. toate acestea sunt măşti nobile. trecând prin cenzură şi disimularea faptelor“.Fără a nega caracterul lor specific şi forţa lor de sinteză şi analiză. Diferenţa specifică este dată de caracterele ideologice ale demersului cognitiv şi ale discursului. „A adera la grup înseamnă a-ţi însuşi propria lui ideologie. a cuceririlor revoluţiei etc. Ea ne va spune cum ar trebui să arate. o ideologie luptă pentru a învinge. Dacă ea ar recunoaşte esenţa sa de ideologie. ci să-l justifice sub aparenţa posibilului. Sensul este dat de judecăţile de valoare care implică o dimensiune normativă asupra realităţii. Orice ideologie ar veni inerent în conflict cu alte ideologii. O psihanaliză a dorinţei ar avea ca sarcină să dezvăluie năvălirea camuflată a dorinţei în reprezentările din care ele sunt alcătuite. dacă-i vom atribui un sens. aşa cum lumina distruge întunericul. Spre deosebire de ştiinţă. dar şi printr-o anumită constrângere. Dorinţa nu se arată în goliciunea ei. ca în imaginile visului“34 3. dar mai ales ea trebuie să-şi ascundă propria ei natură. „O ideologie este în mod necesar disimulatoare. rituri.). sunt comune şi specifice unui grup. imagini. Funcţia justificativă a ideologiei. Aceasta înseamnă că ea se impune nu numai prin raţiune şi probe. a Occidentului. Ea trebuie să ia în serios 121 . Prin ideologie. a maselor de oameni ai muncii. această conştiinţă de a forma o comunitate şi de a se diferenţia de celelalte este în permanenţă întărită“33 2. şi vicleniile ei sunt nenumărate împotriva unei realităţi sociale care recurge la violenţă contra ei şi o reprimă. O ideologie nu-şi propune să cunoască realul. a libertăţii spirituale. simboluri etc.. Apărarea patriei. Funcţia partizană (de identificare). de la seducţie până la violenţă.“ (. fiecare din membrii grupului devine conştient de faptul că aparţine aceleiaşi comunităţi. o ideologie este prin definiţie partizană. a civilizaţiei creştine.. Funcţia ocultativă.

care asigură supunerea permanentă fără a recurge la constrângerea fizică. nu vizează nimic altceva decât afirmarea valorilor esenţiale.această pretenţie căci tocmai aceasta deosebeşte ideologia de mit. caracteristică Ancien Regim-ului (regele este de „drept divin“. cele două trăsături în care recunoaşte sacrul: sacrilegiul şi sacrificiul. rămâne sacră deoarece perpetuează. ceva ce el nu poate distruge. Liberalismul. de credinţele religioase sau tradiţionale. „reprezentant al lui Dumnezeu în regatul său“) şi o legitimare ideologică a puterii după care discursul care legitimează puterea este de ordin raţional. Astfel. Ideologia ar avea. disimulând ceea ce puterea are esenţial: faptul că ea rămâne sacră pentru cei care o exercită. naţionalismul. că ea trebuie să fie astfel pentru cei care o suportă şi că presupune o ameninţare de violenţă pentru cei care o refuză. 122 . ideologia este tocmai ceea ce transformă dominaţia de fapt în autoritate de drept. unde evenimentele se coordonează într-o unitate în mod plenar semnificativă. Ideologia menţine sacrul. aceasta trebuind să meargă până la moarte. Ideologia politică procură o explicaţie sintetică unde faptul particular capătă sens. în care ea are ca funcţie să-i justifice exercitarea şi să-i legitimeze existenţa. Funcţia de legitimare a puterii. o gândire care pretinde să ne înveţe în timp ce ea ne îndoctrinează. prin consens sau necesitate. care caută să ne conving în unicul scop de a ne înregimenta.“36 Definind sacrul ca ceva de care omul nu poate să dispună. sub forma sa cea mai modernă. a evidenţelor incontestabile din care acţiunile lor specifice îşi trag sensul şi justificarea. disimulându-l. nici numi. El se justifică fie prin consensul cetăţenilor. ar exista o legitimare prin sacru.“37 Puterea pe care o exercită un grup social asupra altuia este o putere colectivă. de care nu poate să se bucure. de artă. iar această trăsătură i se pare esenţială autorului: „Ea comandă pe toate celelalte şi evocă. ceea ce face ca ea să fie orice altceva decât o simplă viziune asupra lumii este că ideologia se află întotdeauna în slujba unei puteri. de dogmă. 4. Oliviér Reboul pleacă de al raportul stabilit de Marx dintre „idee“ şi „dominaţie“ care este specific oricărei ideologii. socialismul. mai mult sau mai puţin explicit. „Ceea ce o deosebeşte de ştiinţă. nici cunoaşte. „puterea specifică de a califica drept sacrilegiu tot ceea ce atentează la putere şi să legitimeze ca sacrificiu supunerea în faţa puterii. amplificându-le. autorul consideră că puterea. conservatorismul etc.“38 Întrucât. legitimarea puterii poate să fie de diferite tipuri care nu sunt toate ideologice. nici atinge. fie prin funcţia pe care o asumă.“35 „Ideologia justifică puterea într-un mod raţional. aşadar.

Ele îi determină pe oameni să acţioneze într-un fel sau în altul. Fiind o operă de grup. O ideologie nu este un ansamblu de reprezentări colective. de reproducere şi de creaţie. intereselor noastre (raţionalizarea dorinţei). Tocmai în acest câmp structurat al semnificaţiilor opuse se realizează munca ideologică sub dubla sa formă. aceasta se explică prin faptul că ea dă glas dorinţelor noastre. originalitatea discursului său şi superioritatea acestuia faţă de propoziţiile adverse. dar şi o diversitate a semnificaţiilor. ideologia trebuie să-şi manifeste simţul imprevizibilului şi să evite proliferarea acelor semnificanţi pe care nu-i poate stăpâni.5. în acelaşi timp. Prin faptul că dispune de un puternic fond emoţional. asupra operaţiei de invalidare a semnificanţilor rivali. demonstrând că 123 . A considera dorinţele tale drept realităţi constituie prin excelenţă demersul ideologic. Obiectivul ideologului este acela de a dovedi. Orice societate (globală sau particulară) produce şi reproduce un sistem simbolic prin intermediul căruia ea îşi asigură coerenţa internă. ideologiile sunt un apel pentru acţiunea concertată. Fiecare ideologie se creează prin respingerea sau remodelarea celor anterioare. valorile şi alegerile sunt confirmate şi reactualizate în funcţie de modurile de construcţie proprii ideologiilor respective.“39 Ideologia. neutre din punct de vedere afectiv. în acelaşi timp. Funcţia incitativă (mobilizatoare). luptă pentru a învinge. orice creaţie se realizează printr-un proces de sinteză a elementelor deja existente. însă reproducerea nu devine o simplă repetiţie. Activitatea ideologică se va concentra asupra aprofundării simbolice a deosebirilor dintre discursurile vechi şi aserţiunile noi. oricare ar fi. orice ideologie poate mobiliza energiile latente ale grupului prin manipulare. nevoilor noastre (obiectivarea dorinţei). scopurile şi îşi elaborează formele specifice de exprimare. aspiraţiilor noastre (sublimarea dorinţei). „Dacă fiecare dintre noi investeşte atâta afectivitate în ideologie. În societăţile în care apariţia evenimentelor şi semnificanţilor noi este foarte rapidă. Acest obiectiv şi acest ataşament emoţional sunt deservite de un întreg arsenal de tehnici de propagandă şi de persuasiune care se regăsesc camuflate în discursul ideologic. Acest câmp simbolic este în acelaşi timp o unitate. Prin munca de reproducere. răspunzând în mod contradictoriu la noile realităţi şi definindu-se prin distanţa şi opoziţia faţă de sistemele existente. Ameninţarea permanentă a lansării unor ideologii concurente constrânge la apărarea şi reactualizarea sensurilor ideologiilor actuale.

Fiecare luare de poziţie în plan simbolic va corespunde unei poziţii în reţeaua rivalităţilor. subiectul emiţător urmăreşte să stabilească cu acesta un fel de comunicare simbolică. să-l facă să împărtăşească punctele de vedere exprimate şi să respingă mesajele rivale. totuşi. Confirmarea acestui status cucerit este asigurată de inducerea unor aşteptări colective convergente orientate spre locutor şi care îi conferă dreptul privilegiat de a fi ascultat. Miza directă a producţiilor ideologice conferă deţinătorului şi propagatorului bunurilor de factură ideologică un drept particular la a se exprima şi a fi ascultat. Miza imediată ce animă manipularea bunurilor ideologice este posibilitatea comunicării şi stăpânirea ei de către subiectul producător. Astfel. Prin expresia ideologică. Prin discurs. câmpul ideologic funcţionează într-o manieră concurenţială. Orice creaţie ideologică. uneori dură. Fără îndoială. care permite exercitarea autorităţii ideologice. alianţelor şi jurămintelor. În această comunicare. nici o situaţie nu poate în mod integral să absoarbă violenţa proprie expresiei ideologice. Ca orice câmp diversificat de producţie. Miza nu este separabilă de cucerirea puterii simbolice ca scop imediat. nu trebuie confundate situaţiile ideologice violente şi confruntările ritualizate.elementele valabile recunoscute în aserţiunile rivale nu-şi pot afla logica deplină decât în coerenţa pe care el o propune. miza fiind aici achiziţionarea puterii de influenţă şi legitimitatea acestui drept. competiţie. să determine auditoriul la aderare. comunicarea instituită va fi ea însăşi o confirmare a acestei recunoaşteri. ci opoziţie esenţială. simultan. Discursul vrea să persuadeze. Acest câmp de semnificaţii opuse este. creditul. 124 . recunoaşterea legitimităţii discursului este sinonimă cu recunoaşterea locutorului drept producător al acelui discurs. concurenţă. în care orice expresie corespunde unei distribuţii stricte într-o reţea definită de relaţii sociale. ideologul se vrea recunoscut drept deţinătorul legitim şi posesorul adevărului suprem. puterea simbolică. Pluralitatea poziţiilor nu este juxtapunere. Mizele directe şi indirecte ale discursurilor corespund unor bunuri rare: recunoştinţa. Lupta ideologică este o luptă de influenţare şi pentru influenţă. o atribuire de credit producătorului ideologic de către o masă de receptori. un câmp de poziţii sociale. să fixeze câmpul recunoaşterii respectului şi prestigiului. orice inovaţie se face în cadrul unei mişcări de revoltă contra discursurilor instituite. Ea tinde să desemneze deţinătorul legitim al puterii simbolice. a promisiunilor de credinţă şi supunere.

125 . a unei poziţii. La orizontul acestei lupte se profilează ambiţia fiecăruia de a parveni la deţinerea monopolului legitimităţii. În această luptă. depăşirii conflictelor interne şi stabilirii de alianţe cu grupuri rivale. pentru a-şi păstra statutul dominant. să demonstreze că aduce răspunsul legitim la noile probleme şi că vechile strategii trebuie readaptate. Se ştie prea bine că noul şi noutatea seduc. de a obţine asentimentul tuturor receptorilor potenţiali faţă de mesajele produse. Este important să poată produce un discurs agresiv şi conciliant. de agresiune contra puterii stabilite şi de persuasiune faţă de potenţialii simpatizanţi. Trebuie obţinută resemnarea sau tăierea opoziţiei reducându-i audienţa. puterea simbolică. pe când indiferenţa marchează un recul. succesiunea performanţelor asigură creşterea creditului acordat discursului după cum o tăcere prea prelungită riscă să antreneze uitarea. prin cuvânt. ideologul profită de circumstanţe pentru a-şi afirma prezenţa şi pentru a veghea în permanenţă la restaurarea bunurilor achiziţionate. ideologul se poate afirma ca lider demonstrându-şi aptitudinea de a manipula şi stăpâni expresiile simbolice.Este vorba de o cucerire. Forma inedită în care este prezentat discursul ideologului induce în mintea receptorului capacitatea primului de a face faţă şi de a oferi soluţii valide problemelor noi. influenţa. Liderul trebuie să dovedească capacitatea de a produce un discurs favorabil menţinerii coeziunii grupului. la limită. succesul unui mesaj marchează o promovare provizorie. În sânul unui grup. de putere şi. invenţia de noi expresii este o regulă ce se impune tuturor. Orice ideologie politică trebuie. În câmpul ideologic. chiar dacă ele îmbracă conţinuturi vechi. În orice ocazie.

de evitare a durerii şi căutare a plăcerii a fost dublat în zorii istoriei primitive de sentimentul de milă în faţa suferinţei aproapelui şi de repulsie la vederea acestor suferinţe. odată asimilat cu valorile sale heraldice. ca formă de agregare a socialului. într-un spaţiu vidat de o cultură politică democratică. 4. ca şi a spaţiilor geografice unde s-a format şi s-a manifestat. Atracţia exercitată de doctrina liberală în spaţiul est–european. redusă. au creat impresia de simplitate a doctrinei. atunci instituirea politicului. la enunţurile sale 126 . care ar merita. constitutive naturii umane. Diversitatea de şcoli. după aceea dintre libertatea şi egalitatea socială.1. pe bază de norme şi valori. urmând ca altele două: democraţia– creştină şi islamismul să fie tratate în capitolul: „Politică şi religie“.. LIBERALISMUL. Ideea că modelul liberal.II. fiecare. constituindu-se ca o veritabilă arheologie a cunoaşterii naturii umane în timp şi spaţiu. sub presiunea internaţionalizată a unui model luat ca referinţă pentru dezvoltarea posttotalitară a lumii. reclamă o nouă sinteză dintre dreptul şi legea naturală. ecologismul. nu i-a fost greu lui Fr. De aceea. câte o lecţie separată. pacifismul. teorii şi curente. au adâncit această rezonanţă în timp. are valoarea unui eveniment–şoc. va duce automat la bunăstare. Instinctul de conservare a vieţii şi a bunurilor. teologia eliberării etc. pe baza identităţii de esenţă a fiinţelor umane. după lunga noapte totalitară.2.2. în acest capitol vom aborda doar două din cele mai importante ideologii contemporane: liberalismul şi social–democraţia. apariţia liberalismului ca doctrină politică poate induce în eroare prin aparenta sa simplitate. este raţiunea. a creat impresia că liberalismul este vechi de când lumea. Diversitatea centrelor sale de apariţie. principiile sale. 4. Fukuyama să elibereze certificatul de deces al istoriei. IDEOLOGII POLITICE CONTEMPORANE Explozia actuală a – ismelor şi proliferarea concomitentă a ideologiilor reflectă cu destulă precizie dinamica schimbărilor sociale şi a revendicărilor corelative. Dreptul natural şi teoriile contractualiste. vor fi tratate într-un volum special. antropologice şi psihologice. precum şi a formelor sale de manifestare. Dacă esenţa omului. în numeroase cazuri şi ocazii. 1. Ideologiile postmaterialiste: feminismul. Ea are cauze profunde. ca fiinţă naturală. s-a răspândit cu o viteză direct proporţională cu persistenţa acestei mentalităţi magice despre politică.1. În aceste condiţii. Din raţiuni de spaţiu.

nimic nu era just sau injust. nemaiexistând distincţie între ce-i al meu şi ce-i al tău. Primul principiu al legii naturale este căutarea păcii. Căci conservarea vieţii. tradiţiilor istorice care îşi pun o pecete deloc neglijabilă pe forma naţională a liberalismului. vedem că starea de anarhie socială creată prin apariţia societăţilor istorice s-a adâncit odată cu declanşarea instinctului atavic de posesie. tehnicilor de producţie şi organizarea muncii. nu exista diferenţă între ce-i al meu şi ce-i al tău şi. Dacă am lua ca exemplu doar liberalismul economic şi cel politic din Anglia şi Franţa am vedea. între democratizarea vieţii publice şi raţionalizarea vieţii economice. trebuie să renunţăm la dreptul absolut. presiunile colaterale ale culturilor politice. Al treilea principiu al legii naturale este respectarea convenţiilor. Dacă urmărim firul logic al teoriilor contractualiste. În schimb. în timp ce pasiunea împinge omul să caute tot ceea ce el doreşte. fundamentul dreptului natural este dreptul de a-ţi apăra propria viaţă şi persoană prin toate mijloacele posibile. legea naturală este ordinea dreptei raţiuni care ne arată ce lucruri trebuie urmărite sau evitate pentru conservarea bunurilor şi vieţilor noastre. Căci dreptul nu este decât libertatea pe care o posedă fiecare dintre noi de a întrebuinţa facultăţile sale după dreapta raţiune. pe de o parte. pentru a menţine pacea. nimic nu aparţinea nimănui. fiecare având un drept absolut asupra tuturor lucrurilor. este un drept. Or. Al doilea principiu este că. dincolo de trăsăturile şi conexiunile structurale. O abordare istorico–genetică şi analitico–structurală a studiului doctrinei liberale ne va arăta că aceasta este rezultatul unei duble sinteze în timp: între drepturile naturale şi teoriile contractualiste.ideologice. Astfel. nimic din ceea ce este necesar nu poate fi contrar naturii şi raţiunii şi tot ceea ce nu este contrar raţiunii este just şi legitim. prin urmare. nu numai a celor impuse prin consimţământul reciproc dar şi a celor impuse prin constrângere. apare starea de război. Egalitatea dintre oameni a luat naştere din faptul că o securitate absolută era imposibilă chiar şi pentru cei mai puternici. În stare naturală. modului de viaţă. Astfel. programat filogenetic la orice animal. evitarea durerii şi căutarea plăcerii se materializează cel mai adesea în interese a căror forţă propulsivă este direct proporţională cu plăcerea posesiei sau satisfacerii unei nevoi. În aceste condiţii. „Legea naturală este regula prin care fiecare îşi interzice tot ceea ce îi pare că trebuie să se întoarcă în prejudiciul său. legea este limita dreptului: ele diferă una de cealaltă aşa cum libertatea diferă de obligaţie“40. pe de alta. raţiunea îl împinge să renunţe la război şi săşi asigure conservarea prin unire şi înţelegere. toţi aveau drept la toate. 127 . Prin urmare.

au trimis pe Manu să dea oamenilor codul de legi care-i poartă numele şi prin care ei nădăjduiau să aducă oamenilor pacea socială. legitimitatea teocratică a puterii şi una din caracteristicile esenţiale ale sistemelor politice din Orientul antic – paternalismul – găsesc în teoriile contractualiste principala lor sursă de inspiraţie. Această clauză este bunăstarea. molime. iar comunitatea politică ia naştere tocmai din înţelegerea (pactul) de asociere dintre oameni în vederea păcii sociale şi a satisfacerii nevoilor comune. Întrucât Cosmosul este o comunitate de comunităţi. Este interesant de observat că teoriile contractualiste din Orientul antic nu fac altceva decât să traducă în planul social matricea caracterială a culturilor. primul ministru al regelui Ceandragupta din dinastia Maurya (sfârşitul secolului IV – începutul secolului III). contract al cărui garant este zeul. în constituţia fizică a Regelui sunt prezente cele mai nobile particule. Legitimitatea teocratică a puterii în Orientul antic a întărit această clauză contractuală printr-un sistem de imagini sui–generis: în China. În momentul în care regii (împăraţii) nu guvernează în acord cu ritmurile acestei legi cosmice. atunci Cerul trimite asupra Pământului secetă. morale. a căror trăsătură dominantă este dimensiunea morală. Teoria contractualistă în acest caz are la bază secularizarea statului. Întrucât derivă dini cosmologia orientală însăşi. budism. legea cosmică a iubirii universale (rita) asigură armonia lumii. În Egipt. În plus. brahmanism. taoism. iar relaţiile sociale sunt reglementate de forţa inhibitivă a pedepselor. teoriile contractualiste au apărut în Orientul antic cu două mii de ani înainte ca gânditorii europeni din secolele XVI – XVII să îl ridice la rangul de principiu explicativ al genezei societăţii civile şi politice. juridice unde. cutremure.După cunoştinţele noastre. În Manavadharmachastra (Cartea legilor lui Manu) zeii Indiei antice. valorile religioase şi cele morale joacă un rol preponderent. Indiferent de mediul religios în care apar (confucianism. bineînţeles. se caracterizează printr-o autonomie a politicului faţă de religie şi morală. Puternic influenţat de brahmanism. împăratul este Fiul Cerului: în India. acest cod de legi se caracterizează printr-un sincronism accentuat al valorilor religioase. impresionaţi de anarhia primelor societăţi umane. inundaţii. influenţată de budhism. hinduism) teoriile contractualiste orientale au ca numitor comun o clauză specială a contractului încheiat între rege (împărat şi popor. integrând toate comunităţile într-un întreg armonios. pacea socială a poporului care derivă din cosmologia orientală însăşi. faraonul este 128 . pentru ca oamenii să înţeleagă că zeul este nemulţumit de arta guvernării şi ca semn că pot să se revolte şi să îl răstoarne pe rege/împărat. Sociabilitatea (jen) şi iubirea (li) confuciene nu fac nici ele abstracţie de la această regulă. Artachastra (Ştiinţa dobândirii intereselor) a lui Kautilya. iar comunitatea umană fiind una dintre acestea. mai aproape de noi cu două secole.

Că ipotezele acestor teorii pot foarte bine să stea la baza configurării şi a altor construcţii doctrinare decât liberalismul. pe nedrept. ceea ce a dus la raporturi de duşmănie între oameni. Pentru a demonstra vechimea lor în timp. deoarece datoria celor mari este de a conduce bine. n. ele ajung la aceleaşi concluzii în ce priveşte cauzele şi condiţiile apariţiei societăţii civile. ei au înţeles că anarhia provine din lipsa şefilor: „Poporului – spunea Mo–ţî – poate să i se dea directive de urmat. Oamenii nu au putut să iasă din starea de anarhie decât acceptând să se supună în toate privinţele deciziilor unei şef: „La început nu existau nici guvernare. au câteva trăsături comune care explică geneza societăţii civile din perspectiva necesităţilor naturale şi nu din perspectiva unor valori a priori ale societăţilor moderne. atât cele antice cât şi cele moderne. influenţei virtuoase care îi este imprimată din Cer. e. văzute în angrenajul ideal al proceselor de socializare politică. În Babilonul antic regele este fratele zeului etc. ceea ce primează la om este un caracter social (jen). În familie şi în societate ei trăiau în anarhie precum animalele“41. cu mult mai mare decât epoca modernă în care este. până şi în litera lor teoriile contractualiste din gândirea politică a Europei moderne din care liberalismul îşi extrage premisele doctrinare. că viclenia şi forţa sunt calităţile esenţiale în urmărirea binelui propriu şi în asigurarea supravieţuirii personale 129 .fiul sau fratele Soarelui: în fiinţa lui sunt îngemănate principiul iubirii universale (maati) şi principiul raţional (ka). 4. 3. Pentru a demonstra că aria lor geografică de răspândire depăşeşte spaţiul cultural european. sentimentul lor strict individual al lui. În China. Teoriile contractualiste insistă toate asupra faptului că starea naturală a omului este una nefericită. pentru un cât mai mare bine. că egalitatea naturală este o stare de război (bellum omnium contra omnes. al meu şi al tău (yi). Chiar dacă aceste teorii pleacă de la ipoteze diferite în explicarea agregării sociale sau a stării de natură. Apoi. şi adversar al lui Confucius) admite. Fiecare om avea o idee diferită despre ce-i al meu şi ce-i al tău. (secolul V î. Teoriile contractualiste. ci egoismul. A guverna înseamnă a fi corect. necesitatea autorităţii. fără reticenţe. Mo–ţî. În plus. Toate aceste corespondenţe Cer – Pământ fac din persoana sacră a regelui (Împăratului) o veritabilă axis mundi care conferă o şi mai mare importanţă clauzei contractuale mai sus amintite. homo homini lupus). cantonată originea lor. teoriile contractualiste din Orientul antic anticipă. 2. nici pedepse. Cea a poporului este de a se dărui. Am insistat mai mult asupra acestor teorii contractualiste din patru motive: 1. Pentru a demonstra că geneza lor nu este funcţie de condiţiile socio–politice ale Europei moderne care pregătesc apariţia liberalismului. După el. dar nu poate fi obligat să le înţeleagă“42.

odată cu intrarea omului în stadiul istoric şi social. Numai atunci. se vede silit să acţioneze pe baza altor principii şi să-şi consulte raţiunea înainte de a da curs înclinărilor sale“43. cruzimea. au trebuit să admită că. în care vectorul religios prezintă o notă prezenteistă incontestabilă. ci o alienare care derivă din translaţia drepturilor comunităţii către un suveran (Leviathanul) care nu este obligat cu nimic faţă de supuşii săi. În schimb. Rousseau se circumscrie tematic iluministului care ridică raţiunea la rang de lege universală şi care face din dreptul omului la fericire un principiu de guvernare. J. înlocuind în purtarea sa instinctul prin justiţie şi dând tuturor acţiunilor sale moralitatea care le lipsea înainte. Chiar şi acele teorii (Confucius. J. 130 . glasul datoriei înlocuind impulsul fizic şi dreptul luând locul poftei. iar legea naturală. care ne îndeamnă să renunţăm la dreptul absolut pe care îl avem asupra tuturor lucrurilor pentru a asigura o convieţuire paşnică între oameni. Ea este funcţie de reacţia autorilor la mediul în care trăiesc.în detrimentul celorlalţi. De aici şi clauzele speciale ale contractului la aceşti autori. Althusius. ea fiind de o bunătate adamică. Evident că radiografia transformării stării de natură în societatea civilă nu este un proces uniform înregistrat ca atare de autorii care s-au dedicat acestei problematici. în care starea originară a „bunului sălbatic“ nu cunoaşte Răul. Mencius. Rousseau) care accentuează natura funciar bună a omului. dintre just şi injust. Astfel. Spaţiul său social de convieţuire trebuia marcat de pacte şi convenţii pentru a se marca diferenţa dintre ce-i al meu şi ce-i al tău. „Trecerea de la stare de natură la starea civilă provoacă în om o schimbare remarcabilă. ca drept al tuturor asupra tuturor. J. Grotius. nu poate fi aplicată fără o putere superioară care emană din translaţia acestor drepturi recunoscută prin contracte şi convenţii. la Th. grefată pe o ipotetică vârstă de aur a umanităţii. acesta s-a pervertit. Jean Bodin au apărut tocmai ca urmare a crizelor religioase profunde care ameninţau societăţile timpului lor cu distrugerea. Dar cum să se instaureze pacea socială pe consimţământul acelora care o violează cel mai mult? Căci dreptul natural. ca principiu al raţiunii. sub influenţa factorilor alienanţi. lăcomia. Pentru a obţine pacea socială şi a o apăra prin toate mijloacele posibile oamenii contractează între ei un pact de înţelegere şi neagresiune (convenţie). J. aneantizează ideea de drept. opera social–politică a lui J. a proprietăţii private. pentru a se proteja bunurile individuale şi viaţa. Cercul s-a închis: continuitatea existenţei omului ca specie nu mai putea fi garantată doar prin sociabilitatea sa înnăscută. Teoriile lui Hobbes. şi în primul rând. omul care până atunci nu luase aminte decât la el însuşi. Hobbes contractul nu este o delegare. deoarece nu este parte contractuală.

suveranitatea apare ca un imperativ categoric.). de vreme ce regele era ţinut în actul guvernării de legile umane şi divine. Aşadar. religios sau laic. Hugo Grotius şi J. Leviathanul) care să le garanteze securitatea. contractul o fundamentează. Teoriile contractualiste din cadrul absolutismului clasic. puterea civilă este.Dar pentru că mulţimea nu are nici mijloace. Din această perspectivă. în scopul de a uza după voia sa de puterea tuturor. statul nu trebuie să fie supus nici unei legi exterioare lui. Hobbes. a nu-i rezista. Suveranitatea este „puterea de a face şi desface legile“ (J. începând cu Jean Bodin (Les six livres de la Republique.. Bodin. în construcţia juridică a lui J.. Statul uriaş. deoarece asigură principiul continuităţii şi unităţii statului. deasupra regelui şi puterii politice. ca la majoritatea teoriilor contractualiste. nici forţa de a garanta securitatea societăţii astfel constituită. suveranitatea. 1576) până la Bossuet (La Politique tirée de paroles pures de la Sainte Ecriture. precum respectarea obligaţiunilor asumate anterior. Ea este superioară monarhului şi puterii politice. Astfel. o putere absolută“44. Dar titularul originar al suveranităţii a fost poporul care a conferit-o primilor regi printr-un act de donaţie. Sa văzut că a transmite dreptul său cuiva înseamnă. pentru a asigura pacea şi apărarea comune (. în virtutea unui pact reciproc. Aici cercul se închide. dacă toţi transmit prin aceasta să nu reziste deloc puterii absolute. la Th. Faptul că gânditorii politici din secolele XVI – XVII găsesc monarhia ca forma de guvernământ cea mai aptă să exprime conţinutul legitim al suveranităţii provine dini urgenţa imperioasă a găsirii unei forme politice care să garanteze pacea şi sfârşitul conflictelor religioase. opusă tiraniei. Hobbes. „o persoană autorizată în toate acţiunile sale de un anumit număr de oameni. suveranitatea statului este bazată pe contractul dintre indivizi care doresc să-şi dea un suveran pentru a fi protejaţi. printr-o liberalitate. monstrul marin (Leviathanul) este carne din carnea însăşi a tuturor celor care i-au concedat grija de a-i apăra. în concepţia lui Th. Bodin). fie ele naturale sau ecleziastice. pur şi simplu. 1705) privilegiază figura monarhului ca sediu central al suveranităţii. Pentru a garanta pacea. ea rămâne singura prevăzută cu dreptul primitiv. degrevată de orice servituţi. Statul este. departe de a limita suveranitatea. Nimeni nu a demonstrat mai 131 . Prin acest al doilea pact (unio) ei retractează delegarea şi se supun necondiţionat puterii sale absolute. adică cu un drept absolut asupra tuturor lucrurilor. prin urmare. în esenţă. Althusius este superioară monarhului. Dar deşi imaginea paternalistă a monarhului recuperează monarhia ca formă de guvernământ benefică. tocmai pentru ca această calitate supremă de comandă să fie mai bine utilizată în folosul comunităţii. indivizii renunţă la voinţa şi la toate drepturile lor în favoarea unei persoane publice (statul.

şi primim în corpore pe fiecare membru ca parte indivizibilă a întregului“46. Înstrăinarea totală a fiecărui asociat. teoriile contractualiste şi teoria suveranităţii şi-a edificat liberalismul principiile sale politice. Din această sinteză dintre drepturile naturale. ca titular al suveranităţii. Poporul. O astfel de putere derivă din puterea civilă care ia naştere în urma contractului social – actul fondator al societăţii civile şi. corp care capătă. libertatea sub toate formele ei: 132 . decât de el însuşi şi să rămână tot atât de liber ca şi mai înainte. În acest spaţiu omogen de viaţă şi voinţă. laissez passer“ care. o viaţă şi o voinţă a sa“. voinţa generală este voinţa majorităţii. separarea. a pus semnul egalităţii între liberalism şi democraţie. alcătuit din tot atâţia membri câte voturi sunt în adunare. îmbătată de libertatea economică a epocii victoriene. în favoarea întregii comunităţi. raţionalism. împrumutată de la iluminism. Aceasta este problema fundamentală a cărei soluţie este contractul social“45. echilibrul şi controlul reciproc dintre puteri. Rousseau caracterele originare şi conţinutul popular al suveranităţii din care liberalismul.seducător decât J. Totul se subsumează acelui strigăt de luptă al burgheziei victorioase „laissez faire. având în teoria drepturilor omului şi a progresului. în funcţie de condiţiile concret istorice şi de gradul de maturizare a culturii politice liberale: individualism. prin însuşi acest act. textul contractului sună în felul următor: „Fiecare din noi pune în comun persoana şi toată puterea lui. Într-o enumerare succintă. apoi. cheia de boltă a edificiului său. următoarele principii ale liberalismului s-ar regăsi în orice regim liberal. iar legea este expresia acestei voinţe generale. Din combinarea acestor principii derivă regulile statului de drept liberal. să nu asculte. secularizarea statului. deleagă pe o perioadă de timp sarcina de a exercita prerogativele suveranităţii în numele lui unor aleşi. un eu colectiv. „dă naştere unui corp moral şi colectiv. o unitate. suveranitatea naţională. raportul dintre stat şi societatea civilă. totuşi. al societăţii politice: „A găsi o formă de asociaţie care să apere şi să protejeze cu toată forţa comună persoana şi bunurile fiecărui asociat şi în cadrul căreia fiecare dintre ei. sub conducerea supremă a voinţei generale. J. Redus la esenţă. cu nuanţe specifice. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. cu toate drepturile sale. condiţia fiind aceeaşi pentru toţi. va construi edificiul democratic al principiilor sale. unindu-se cu toţi. guvernarea reprezentativă. în sinteză cu drepturile omului.

a împiedicat dezvoltarea liberalismului politic în acelaşi ritm cu cel economic. al industriilor. principiile economiei de piaţă (placa turnantă a liberalismului economic: formarea liberă a preţurilor pe piaţă. civilă.politică. împotriva tendinţelor centrifuge din interior şi împotriva rivalilor săi. măsuri de ordin administrativ şi legislativ de care regii aveau neapărată nevoie în opera lor de modernizare economică. economică. au vizat o întărire a statului monarhic. Acestea au vizat. unde întârzierea în demararea modernizării economice a facilitat avansul liberalismului politic faţă de cel economic. Conservatorismul sistemului politic englez. în primul rând. Astfel se explică apariţia liberalismului economic în Anglia înaintea celui politic. Libertatea de asociere. sub influenţa ideologiei iluministe din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. libertatea de conştiinţă sunt libertăţi politice. juridice. libertatea de asociere. Ca doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. în interior. bazat pe forţa tradiţiei şi pe evoluţia organică. libertăţi economice. o clasă conştientă de drepturile şi de forţa ei economică. Procesele de raţionalizare administrativă. al transporturilor. Dar ambele aceste cerinţe reclamau în primul rând bani pe care regele i-a obţinut prin concesionarea unor industrii şi monopoluri burgheziei: monopolul comerţului. Supremaţia statului în exterior cerea o armată permanentă şi tot mai numeroasă ca şi revoluţionarea tehnicilor de luptă. a început să ceară tot mai insistent drepturi politice. Dar burghezia. de întreprindere sunt libertăţi economice. de concurenţă. Libertatea de contractare. în condiţiile relaţiei dintre cerere şi ofertă Convingerea individului în posibilităţile sale de afirmare în condiţiile liberei concurenţe a constituit una din valorile culturii politice liberale. El pune în prim–planul acţiunilor sale individul şi drepturile sale. creşterea în complexitate a problemelor administrative reclamă o birocraţie tot mai numeroasă. etc. Alături de inovaţie şi de risc. bazate pe bresle şi statut la relaţiile moderne „orizontale“. bazate pe contract (autodeterminarea individului proprietar pe piaţă). din exterior. Derivate din dreptul natural. aceste drepturi devin suportul moral al unei game vaste de libertăţi: libertăţi politice. libertatea de opinie. liberalismul este o etică individualistă. iniţiate şi sprijinite de statele absolutiste. ceea ce a dus la izbucnirea Revoluţiei Franceze din 1789. Din punct de vedere economic liberalismul face trecerea de la relaţiile feudale „verticale“. Liberalismul a gestat ca doctrină politică în pântecele absolutismului. datorită dezvoltării tehnicilor de producţie în timpul primei revoluţii industriale. concurenţa reprezintă al treilea factor care profilează structura morală şi intelectuală a noului actor economic al istoriei: burghezia. Nu acelaşi lucru se poate spune despre liberalismul continental. În ordinea burgheză individul este 133 .

de asociere sau de concurenţă. proprietatea şi piaţa determină dreptul iar dreptul determină „statul minimal“ sau „statul – paznic de noapte“. Individul. Liberalismul insular face din individul proprietar subiectul său. ceea ce H.definit mai ales în sfera proprietăţii şi nu în cea a familiei sau a ordinului său ca în societatea feudală. liberalismul continental face din raţiune subiectul. Friederich von Hayek. materială: procurarea cât mai multor plăceri prin cât mai mic efort. totul este supus legii cererii şi ofertei. Formula liberală a concurenţei: „laissez faire. liberalismul continental (liberalismul francez). în continuarea celei trasate de iluminismul raţionalist: dreptul omului la fericire. cu experienţa şi interesele sale constituie axa moralei liberale. Fundamentul filosofic al liberalismului insular îl constituie empirismul şi evoluţionismul. Experienţa individuală şi tradiţia sunt mijloacele prin care puterile naţiunii sunt sporite. Statul este doar instrumentul care veghează la siguranţa vieţi cetăţenilor şi a proprietăţii. liberalismul va elabora o nouă religie. liberalismul clasic reprezintă libertatea neîngrădită a individului proprietar în raport cu Statul. de inovaţie sau de întreprindere. a necesităţilor şi posibilităţilor de dezvoltare. laissez passer“ exprimă extrem de sugestiv nucleul său economic: libertatea individului proprietar ca libertatea de a intra în relaţii contractuale. Din această abordare pragmatică a schimbului rezultă o cunoaştere a dinamicii sociale. Liberalismul concepe piaţa ca un fel de barometru social unde se confruntă zilnic interesele producătorilor cu nevoile consumatorilor. Un mare economist şi filosof contemporan. laureat al Premiului Nobel în economie (1974). adică interesele materiale reprezintă forţa majoră care motivează acţiunile şi comportamentele indivizilor. Din sinteza dintre teoriile contractualiste şi ale dreptului natural. Din punct de vedere etic liberalismul este o etică individualistă. Din punct de vedere politic. prin care se consacră raportul dintre libertate şi proprietate. precum şi dreptul de a vinde şi cumpăra pe o piaţă naţională sau mondială. În consecinţă. într-un studiu din 1967. individul este proprietarul absolut şi necondiţionat: totul se vinde şi totul se cumpără. Spencer a ilustrat în lucrarea „Individul împotriva statului“. Principiile unei ordini politice liberale stabileşte două tradiţii în cadrul liberalismului european: liberalismul insular (liberalismul englez). afirmând că orice cunoaştere şi filosofie se bazează pe experienţa individuală şi pe tradiţie. înţeleasă într-o perspectivă utilitaristă. În cadrul liberalismului clasic legile proprietăţii şi ale pieţei se exprimă în normele de drept. Acest liberalism respectă consecvent tradiţia. 134 . În ordinea liberală.

U. adică guvernată prin scopurile pe care un guvern sau un parlament le impune abuziv şi arbitrar libertăţii – proprietăţii. independentă de simţuri. şi numai în combinaţie cu alte variabile. Max Weber pleacă de la următoarea ipoteză: în acordarea Graţiei (iertarea de stigmatul păcatului originar) voinţa lui Dumnezeu este de nepătruns. independent de experienţă. Această critică violentă a raţiunii şi raţionalismului are la Hayek următorul argument: raţionalismul. afirmând că raţiunea. Acest pariu meschin cu divinitatea profanează ideea de credinţă creştină care se bazează pe dragostea necondiţionată asupra lumii. după Hayek. Liberalismul insular se dezvoltă din perspectiva ordinii sociale spontane în cadrul căreia se pot urmări orice scopuri individuale. ceea ce nu este întru totul adevărat. Liberalism şi religie. Nu are rost să îţi iroseşti energiile obsedat de întrebarea dacă Dumnezeu îţi va acorda iertarea în urma faptelor bune pe care le faci în acest scop. ţară care nu a cunoscut feudalismul. este generatoare de cultură şi civilizaţie. se vede în 135 . Ea se poate aplica însă realităţii americane. datorită proceselor de adaptare – determinare. prin raţiune „toţi oamenii se nasc liberi şi egali“. Acest liberalism continental. ca o dovadă a faptului că Dumnezeu. realităţilor economice din Europa occidentală. în marea lui iubire. ci pe reciprocitate. Liberalismul continental se constituie printr-o proiecţie raţională a ordinii sociale planificate care îşi propune scopuri.2. ca legi ale proprietăţii.. de interesele materiale şi de tradiţie. naşterii S. care urmăresc întărirea normelor universale ale comportamentului corect (concurenţa loială pe piaţă). Acest liberalism neagă tradiţia şi experienţa individuală. nu şi-a luat mâna de pe noi.2. Totuşi. consideră că poate elabora legi bune şi instituţii perfecte. adică guvernată prin legi. Seducătoarea teorie a lui Max Weber din Etica protestantă şi spiritul capitalismului poate fi una dintre variabilele explicative şi nu singura. prin legi date de parlament şi care încalcă libertatea – proprietate. dacă avem în vedere forţa modelatoare a tradiţiei istorice. În fond. Aceasta este ordinea pieţei libere care nu se bazează pe obiective comune. convertit într-o ideologie a guvernării reprezentative.1. 4. Ordinea spontană este o ordine nomocratică.Liberalismul continental are ca fundament filosofic raţionalismul constructivist prin care se afirmă că raţiunea este natura umană. protejând domeniul privat. Maniera în care religia poate influenţa comportamentul şi psihologia politică se poate urmării în impactul pe care dogma protestantă a Predestinării l-a avut în dezvoltarea liberalismului clasic. este. Ordinea planificată este o ordine teleocratică. „strămoşul socialismului modern“. A. cel care a produs democraţia modernă ca stat.

monede. falimente. a reunit marile spirite liberale ale vremii: Jacques Rueff. să constituie preocupări prioritare ale oamenilor luminaţi. însă. şi trebuie întotdeauna într-o societate care practică diviziunea muncii. asupra necesităţii de a revizui unele postulate ale doctrinei liberale clasice: „Eu am arătat – susţinea Walter Lippmann – că «fricţiunile» şi «perturbaţiile». Poziţiile de echilibru care se stabilesc pe pieţe sunt.categoria succesului economic. sub preşedinţia autorului american. Michael Polaniy. cărora economiştii clasici le admiteau existenţa – dar le-au neglijat curând – erau. Neoliberalismul şi implicaţiile sale ideologico – doctrinare. problemele sociale care ar fi trebuit. de grupuri. Căci fricţiunile şi perturbările marchează punctele asupra cărora ordinea se află în conflict cu economia“47. Actul oficial de naştere a liberalismului a fost legiferat în august 1938 la Colocviul Walter Lippmann. Friedrich von Hayek. bănci şi sistemul fiscal. Dar pentru a avea succes economic. Liberalismul economic admite ca postulat fundamental că numai mecanismul preţurilor care funcţionează pe pieţele libere permite să se obţină o organizare a producţiei capabilă să asigure cea mai bună utilizare a mijloacelor de producţie şi să conducă la satisfacerea maximă a dorinţelor oamenilor. S. Louis Baudin. Agenda cuprinde cinci puncte esenţiale: „1. 4. aşa cum aceştia le exprimă efectiv şi nu aşa cum o autoritate centrală pretinde să le stabilească în numele lor. Sir William Beveridge. de contracte. de brevetele de invenţii. Possony etc. Ludwig von Mises.3.2.. prin urmare. acestuia îi revine responsabilitatea de a adopta regimul juridic care serveşte drept cadru liberei dezvoltări a activităţilor economice. 2. Fatalitatea inegalităţii („aşa a vrut Dumnezeu“!) nu contrazice principiul liberal al egalităţii juridice a tuturor cetăţenilor.1. Credinţa în egalitatea şanselor de afirmare în condiţiile liberei concurenţe este subtil asociată cu inegalitatea acordării Graţiei şi cu acceptarea diferenţelor care rezultă de aici pe plan economic. Louis Rougier. acumulare (economisire) şi investiţii. de fapt.) 136 . trebuie să ne organizăm viaţa în acord cu preceptele creştine: austeritate. spune Calvin. Participanţii la Colocviu au insistat asupra necesităţii de a se trece de la „ordinea naturală“ la „ordinea socială“ în condiţiile noilor realităţi economice şi. prilejuit de traducerea cărţii The Good Society în limba franceză: La Cité libre. cinste în afaceri. Această reuniune internaţională. (. Wilhelm Röpke. afectate şi pot fi decisiv determinate de legile asupra proprietăţii. Cum aceste legi sunt creaţia statului. organizată de Institutul Internaţional de Cooperare Intelectuală. asociaţii şi persoane juridice..

Louis Rougier a propus crearea unui Centru Internaţional pentru Renovarea Liberalismului şi a sugerat anumite teme de reflecţie în această privinţă: fizionomia statului neoliberal.. sociale şi economice trebuia să ţină seama de influenţa şi de importanţa psihologiei consumatorului şi a interesului ca mobil al acţiunii umane. poziţia neoliberalismului faţă de statele şi economiile totalitare. nu adversar. Statul. b) că utilitatea maximă constituie un obiectiv benefic la scară socială. apărării naţionale. Organizarea producţiei. 137 . un stat puternic în serviciul unui individ liber“49. sub rezerva afectării spre alte scopuri sociale. dar că nu trebuie ca doar acesta să fie avut în vedere. politica economică de cooperare. Un stat liberal poate şi trebuie să perceapă prin fiscalitate o cotă din venitul naţional pe care să o consacre creşterii nivelului de finanţare colectivă: 1. formele de intervenţie a puterilor publice. 4. ale cărei intervenţii precumpănitor juridice. 5. învăţământului. 5. nu protector. cercetării ştiinţifice. 3. în egală măsură. asigurărilor sociale. sistemul liberal impune alegerea conştientă a altor obiective. sacrificiile pe care le implică funcţionarea sistemului pot fi impuse acestuia. nu exclude afectarea unei părţi din venitul naţional spre scopuri de ordin colectiv. şi să se autolimiteze. regimul juridic pe care noi îl dorim recunoaşte: a) că preţurile pieţei sunt afectate de regimul proprietăţii şi al contractelor. c) că. ci . partener. dar ştie. să păstreze respectul faţă de aspiraţiile individului. un suveran care ştie să comande. restructurarea democraţiei. 2. căruia trebuia să-i devină asociat. intervenţia va acţiona asupra cauzelor ce trebuie să fie corectate şi nu spre a conferi statului suportul pentru a modifica arbitrar situaţiile individuale“48. Aceste scopuri trebuie alese prin proceduri democratice specifice şi. Realizarea noii ordini implica modificarea anumitor funcţii ale statului. În acest caz.3. deşi liberalismul are ca postulat fundamental regularizarea producţiei prin mecanismul preţurilor de pe piaţă. după principiile liberale. inclusiv când producţia este reglementată prin mecanismul preţurilor. serviciilor sociale. dacă ele nu tind spre maximum de utilitate. pe scurt.. Obiectivul juridic este de a asigura maximum de utilitate producţiei. 4. de asemenea. nu stăpân. Deci. Determinarea regimului de drept constituie metoda liberală de control social. Statul neoliberal va înceta să fie statul minimal clasic şi va evita deformările „Leviathan“-ului de tip fascist sau bolşevic: acesta urma să îşi asume un rol considerabil şi. În ultimele şedinţe ale Colocviului.

în cristalizarea ideologiei social–democrate. rolul statului în economie şi în educaţia maselor. IDEOLOGIA SOCIAL–DEMOCRATĂ. 4. În această perioadă. cu instituţiile.4.2. prin cei doi piloni ai săi. ca şi ale romantismului. de ruinare a meseriaşilor. Prima fază a revoluţiei industriale a accelerat procesele de formare a proletariatului industrial. un regim politic. Nu este greu de observat filiaţia ideilor iluministe şi ale „socialismului utopic“. un model de reformă socială prin construirea unor comunităţi perfecte. Formarea ideologiei social–democrată este strâns legată de apariţia şi dezvoltarea proletariatului în epoca modernă. ideea că omul este bun de la natură. 4. Popper. Apariţia noului actor politic este legată în primul rând şi indisolubil de procesele modernizării economie capitaliste care au cunoscut un deosebit avânt în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. dar că societatea îi corupe. 2. 3. 3. prin procesele de concentrare economică. că „socialismul democratic este o mişcare internaţională pentru libertate. De fapt. statul cultural. accentul pus pe muncă şi pe organizarea producţiei. de esenţă kantiană: 1. 6. filosofia Renaşterii. cât şi în sfera cunoaşterii şi organizării muncii. o critică morală a nedreptăţii. ci statul trebuie să fie supus umanizării. Modernizarea economică.2. „Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste“ adoptată la cel de al XVIIIlea Congres al său din 20–22 iunie 1989 de la Stockholm proclamă. gândirea socialistă comporta: 1. în practica social–istorică omul trebuie considerat întotdeauna ca scop şi niciodată numai ca mijloc. concomitent. 7. responsabilitatea politică şi moralitatea acţiunilor. 2. de la Kant şi Hegel până la K. va antrena un ansamblu de transformări atât în planul forţelor de producţie şi relaţiilor sociale. nu lipsit de erori. sursele teoretice ale ideologiei şi doctrinei social–democrate sunt filosofia greacă. ceea ce a dus la asimilarea lor ca salariaţi în noile ramuri industriale. Pe de altă parte. din cauza concurenţei. aceste valori individualizează. Omul poate fi. justiţie socială şi 138 . iluminismul. filosofia germană. a micilor proprietari agricoli. neîncrederea în revoluţie ca instrument al schimbării ordinii politice. prin continuitatea şi întregirea lor în practica social–istorică. 5. deşi nu căpătase forma unei doctrine coerente şi unitare. R. Configuraţia actuală a valorilor social–democrate confirmă axiomele de bază ale doctrinei. nu omul trebuie să fie supus etatizării. obiectul şi subiectul propriei sale dezvoltări. industrializarea şi urbanizarea. ca rezultat al „sclaviei moderne“. În lupta ei pentru drepturi şi libertăţi politice şi economice. clasa muncitoare va parcurge un proces complex şi îndelungat de conştientizare a propriei sale forţe. normele şi valorile sale specifice. de exemplu. de eşecuri sau de căutări contradictorii. analiza critică a stărilor de lucruri existente.

– n. a injustiţiei. Willy Brandt continua: „Noţiunile Libertate–Dreptate (Egalitate) – Solidaritate (Fraternitate) ne desemnează limpede că moştenitori ai epocii Luminilor şi nu trebuie să ne ruşinăm pentru aceasta. II. libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului etc. Libertatea (libertatea politică în toate formele ei. aceste principii îşi reafirmă valabilitatea. n. se poate contura următoarea hartă a valorilor social–democrate şi a principiilor subsecvente care le individualizează în practica cotidiană: 1.solidaritate“. Noi am pornit de la ideea că libertatea şi dreptatea se intercondiţionează. În acest cadru ar trebui să atribuim un rol cheie noţiunii de solidaritate“51. 1972 adresată lui Bruno Kreisky şi Olof Palme: „Noi am declarat acolo (în programul P. eliberarea de teamă. discriminărilor rasiale şi naţionale. ca membru al comunităţii.). ceea ce înseamnă acelaşi lucru. Willy Brandt nota cu 11 ani mai târziu în scrisoarea din 17. Noi am adăugat în continuare că în Europa socialismul democratic îşi are rădăcinile în etica creştină. economică şi culturală a umanităţii. Succesele înregistrate de partidele social–democrate în practica guvernării au făcut ca aceste principii să devină valori politice efective ale lumii contemporane. concepută într-un spaţiu vid.) că social–democraţia sau. Valorile fundamentale ale acţiunii socialiste erau definite ca libertatea. tradiţiile culturale ale coexistenţei şi securităţii colective pot contribui la dezvoltarea liberă a personalităţii umane. şomajului. Mi se pare însă că ar merita să fie continuate schimburile de păreri asupra acestui punct pentru a se reuşi să se concretizeze rezultatele. Evoluţia ideii de libertate în gândirea politică europeană demonstrează că libertatea individuală. Reconstrucţia posttotalitară a lumii solicită un nou cadru de solidaritate şi de conjugare a eforturilor în care aceste valori. în umanism şi în filozofia clasică şi nu putem emite pretenţii la proclamarea unor adevăruri ultime“50. mişcările de eliberare. născute din mişcarea muncitorească. desigur. socialiştii democraţi tind să creeze o societate în care orice om îşi va putea dezvolta în mod liber personalitatea şi va putea participa la viaţa politică. În aceeaşi scrisoare. justiţia şi solidaritatea care decurg dintr-o necesitate comună. S. Referindu-se la capitolul dedicat valorilor socialismului democratic în programul fundamental al Partidului Social–Democrat German de la Bad–Godesberg din 11–13 noiembrie 1959. libertatea economică. D. fără corectivele normelor morale şi sociale de 139 . Într-o lume a schimbărilor social-politice rapide. G. Într-o enumerare restrictivă. deoarece ele sunt repere esenţiale în lupta împotriva neocolonialismului economic. eliberarea de nevoi.

printr-o nouă calitate a vieţii ca şi printr-o democratizare extinsă. insuficientă pentru crearea condiţiilor favorabile de manifestare a unei politici autentice de justiţie şi solidaritate sociale. în viziunea social–democraţiei. Dar egalitatea şanselor. Conceptul de solidaritate socială vizează astfel nu numai dreptul dar şi obligaţia comunităţii de a-l reintegra pe un membru al ei cu drepturi depline. s-au extins şi la alte structuri şi relaţii din cadrul sistemului social global. în secolul XX. ale izolării şi atomizării. cu spaţiul liber în care individul poate să-şi materializeze acţiunile după propria voinţă şi opţiune. instituind o reţea complexă de interacţiuni. cu efecte mediate pe termen lung. de asemenea. justiţia şi solidaritatea. justiţie care nu se limitează însă doar la eliminarea discriminărilor economice între clasele şi categoriile sociale care. rasă. depăşesc sensul limitat al inegalităţii economice. într-o primă accepţie. Dreptul oricărei fiinţe umane de a fi tratată cu toleranţă. sex sau religie. pot fi eradicate. compasiune. ci una eminentă a persoanei umane). Justiţia socială. 3. de excludere socială şi înstrăinare care generează efecte perverse. pe baza cărora ţesutul social se naşte şi dezvoltă. Se poate. Libertatea se poate identifica. Problema cheie a culturii politice social–democrate este la ora actuală justiţia socială în economia de piaţă. şi respect. prin intermediul sintezei dintre principiile socialiste de repartiţie şi economia de piaţă. Din sfera justiţiei sociale sunt derivate alte două subspecii de valori: securitatea socială şi protecţia socială care materializează pe plan practic coordonatele valorice ale justiţiei sociale. indiferent de poziţia socială. concepută de Olaf Palme ca „desfiinţare sistematică a privilegiilor“. Elementul coeziv care unifică şi instrumentalizează aceste valori în spaţiul social este libertatea. 2. Libertatea individului este direct proporţională cu numărul unor asemenea alternative. depăşind sfera libertăţii individuale. este lipsită de substanţă deoarece ea nu se poate defini decât în raport cu celelalte valori ale vieţii sociale. Fenomenele de marginalizare. 140 . asemeni celorlalţi. Sentimentul de a fi perceput şi tratat ca egal. în special în rândul categoriilor marginalizate. Egalitatea (egalitatea şanselor de acces şi a condiţiilor de plecare. se rezumă la egalitatea în faţa legii. nu numai o egalitate formală în faţa legii. Traumatismele excluderii. prin umanizarea condiţiilor de muncă. defini libertatea ca şansă a unor alternative de acţiune realizabile. Într-o a doua accepţie. libertatea înseamnă egalitatea şanselor. ceea ce presupune o structură a colectivităţilor umane care să asigure fiecăruia o întindere egală a libertăţii. fără garantarea egalităţii condiţiilor reale de pornire. şi de a-i conferi statutul de persoană cu toate prerogativele ce derivă din aceasta.convieţuire.

Democraţia liberală se bazează. iar în ordinea economică ea declanşa competiţia. pe două principii corelative. ci imanente acesteia. inegalităţile reale existente între indivizi şi. Inegalitatea îşi pierduse astfel principala sa raţiune de a fi. ale nevoii de coeziune şi integrare socială. indiferent de raporturile de putere. în practică nu a adus mari remedii la inegalităţile secolului al XIX-lea. a egalităţii şanselor. aflaţi într-o luptă competitivă. în al doilea rând. Aceste instituţii nu sunt exterioare societăţii. legate între ele printr-o istorie şi cultură comune. democraţia liberală va oferi imaginea unei societăţi politice compusă dintr-o agregare de „atomi independenţi şi egali“. Pentru comunişti. Primul principiu implică separarea societăţii de sfera politică. ale necesităţii de a atenua dezechilibrele cauzate de economia de piaţă şi polarizarea bogăţiilor. inegalitatea distribuirii bogăţiilor în societăţile dezvoltate din Occident era mai curând o slăbiciune pe care trebuiau să o exploateze pentru a răsturna regimul şi nu un rău social care trebuia să fie eliminat. Ea crea o clasă de proprietari–antreprenori care asigură un nivel ridicat al investiţiilor şi permitea astfel o creştere rapidă a venitului naţional. Explicaţia rezidă în credinţa liberală că libertatea şi egalitatea erau doi termeni incompatibili. în particular. baza sigură a eficienţei. După primul război mondial fondurile acumulate astfel nu mai găseau debuşee pentru investiţii. Din această perspectivă a uniformizării politice. Solidaritatea socială. diferenţele economice nu sunt luate în considerare în participarea la deciziile politice. „În primul rând.Problema justiţiei sociale în doctrina social–democrată se deosebeşte atât de soluţiile totalitarismului comunist cât şi de teoriile liberalismului clasic. reuniţi pur şi simplu în faţa unei legi pe care ei înşişi şi-au dat-o. Inegalitatea era incompatibilă cu deplina întrebuinţare şi bloca capitalismului orice speranţă de a îmbunătăţi nivelul de viaţă general. ea dizolvând 141 . care îşi respectă instituţiile comune şi regulile care le guvernează. Rezultă din interesele convergente ale celor defavorizaţi. al doilea – negarea luptei de clasă“52. la origine. deoarece ele sunt rezultanta eforturilor mai multor generaţii. o fatalitate în ordinea socială. primul având prioritate deoarece inegalitatea era un dat natural. ci din indivizi care se ajută reciproc. O societate social–democrată nu este constituită din învingători şi învinşi. În doctrina liberală egalitatea şanselor nu înseamnă neapărat şi o egalitate reală a condiţiilor de decolare (take off). Concepţia liberală a dreptului egal al fiecăruia la fericire. societatea este compusă din indivizi independenţi şi egali în drepturi. Insuficienţa consumului limita investiţiile la un nivel mult prea scăzut pentru a asigura deplina întrebuinţare. 4. Utilizarea maximă a resurselor şi creşterea rapidă a veniturilor naţionale începeau să ceară o mai suplă repartiţie a puterii de cumpărare.

în timpul căreia individul îşi lărgeşte. bazat pe cooperarea diferitelor grupuri profesionale şi sociale şi pe respectarea pluralismului de interese care este sedimentat în mentalitatea societăţii respective: „O societate mai egalitară nu va cere dispariţia totală a interesului ca motor al acţiunii umane. pe de altă parte. din motive diferite. în scopul finanţării serviciilor sociale care s-au dezvoltat enorm. ci ea va pretinde. „Introducând în societăţile europene o formă nouă. După laburiştii englezi. pe care nici unul din partizanii iniţiali ai democraţiei nu o luase în consideraţie. ar duce la negarea propriului său scop. în perioada guvernării lor. egalitatea şanselor nu înseamnă şi nu asigură egalitatea de fapt. realizarea acestor reforme. mişcarea muncitorească face să pătrundă principiul asociativ în viaţa politică. n. pe de o parte. dar şi de comunitatea unei poziţii sociale concrete: în ultimă instanţă.solidarităţile naturale sau tradiţionale. o societate mai egalitară necesită un mod de viaţă asociativ. în condiţii de şanse egale“54. că nu este posibil să se întreprindă reforme radicale ale societăţii decât într-un climat de consens general deoarece. stabilirea unei forme mai democratice de organizare a societăţii. Justiţia şi solidaritatea socială sunt condiţiile indispensabile pentru realizarea consensului social. Politica social–democrată de egalizare a şanselor presupune o poziţie de pornire egală. cu succese variabile.. de asemenea. aria libertăţii. Metodele utilizate de laburişti. concomitent. naţionalizarea întreprinderilor strategice în scopul unei repartiţii mai juste a avuţiei naţionale şi controlul marilor averi prin controlul proprietăţii. Unii nu rezistă competiţiei. ca şi celelalte mobiluri să capete o importanţă relativă mult mai mare. Laburiştii subliniază. Politica prin care se urmăreşte realizarea solidarităţii corijează în anumite limite lipsa de succes a individului aflat în competiţie.. pentru realizarea unei mai mari egalităţi au fost: impozitarea severă a veniturilor şi averilor. ele se bazează pe o solidaritate de fapt şi nu numai pe o agregare de tip contractual“53. Orice tentativă brutală de a elimina toate inegalităţile existente în repartiţia bogăţiei şi a veniturilor ar viola convingerile profunde ale unei societăţi cu o mentalitate puternic conservatoare“. impozitul progresiv pe venit. pe alţii îi urmăreşte ghinionul sau se află sub activitatea distructivă a unor forţe sociale exterioare. în ipoteza inversă. la concurenţă cu alţii. „Iată de ce societatea umanistă are nevoie de solidaritate. premisă obiectivă a exercităţii unor funcţii sociale eficiente ale statului 142 . care să împiedice formarea de noi privilegii pe seama exploatării muncii salariale. ar fi moralmente de nesusţinut iar. independente de voinţa sau de calităţile individului.) este asigurată în acelaşi timp de unitatea unui proiect politic. coeziunea (partidelor muncitoreşti – n. Însă.

De aceea. Societatea nu trebuie să-şi epuizeze forţele în conflicte sociale şi politice. a contribui la perpetuarea lui. Suedia. ci să creeze acel cadru de cooperare şi integrare prin soluţiile de compromis. la nivel macro urmând să predomine planificarea. Într-o enumerare succintă. Ţările de Jos etc. Franţa etc.). are la bază coexistenţa proprietăţii private cu a celei publice şi recunoaşterea existenţei mai multor forme de proprietate. O sinteză funcţională a valorilor social–democrate poate fi reperată începând cu perioada interbelică. adică la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii. principiul „simetriei sociale“ în sensul că nici un grup nu poate obţine foloase creşterea intervenţionismului în viaţa economică. Tipul de economie mixtă care se configurează în anii postbelici în ţări ca Germania. vizând transformarea proprietăţii în coexistenţa diferitelor tipuri şi forme de proprietate în cadrul aceluiaşi sistem necuvenite pe seama exploatării altuia. relaţiilor sociale. când se formează şi încep să se aplice instituţiile economiei mixte care şi-au dovedit apoi eficienţa în lupta împotriva şomajului. conform principiului enunţat în 1956 de Karl Schiller: „Concurenţă atât cât este nevoie. pe măsura complexificării valoarea egală a muncii şi a capitalului. asociere etc. pentru a asigura satisfacerea intereselor unor grupuri sociale din ce în ce mai numeroase. O soluţie viabilă pentru perenitatea interdependenţei funcţionale a valorilor social– democrate a fost sinteza dintre garantarea libertăţilor individuale (iniţiativă. funcţie socială în cadrul „capitalismului popular“. În principalele ţări dezvoltate (Belgia. etica redistribuirii produsului social. altfel spus realizarea unei sinteze dintre individualitate şi solidaritate prin intermediul cooperării dintre stat şi societatea civilă la diferite paliere ale acesteia din urmă. concurenţa. Austria. 143 . a respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. Germania. inflaţiei şi în asigurarea stabilităţii sociale postbelice. iar la nivel micro.) şi recunoaşterea şi garantarea concomitentă a intereselor comunitare.în cadrul sistemului politic. în perioada postbelică s-a observat o extindere a sectorului public la nivelul principalelor ramuri economice. Anglia. Italia. Franţa. Austria. prin asigurarea extinderii participării la procesele decizionale. planificare atât cât este necesar“. aceste instituţii sunt: economic. Suedia. raportul dintre planificarea orientativă şi concurenţă.

144 . energetic. pe motivul că structura economică a unei societăţi este dată nu de relaţiile de producţie şi raporturile de clasă rezultate din acestea. În cadrul economiei „mixte“. În al doilea rând. introducerea în cadrele societăţii deja existente a garanţiei statale a deplinei întrebuinţări a forţei de muncă (prin mobilizarea resurselor financiare necesare disponibile printr-un sistem fiscal extins). S. iar desfiinţarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie s-ar concretiza în mod automat într-o dezvoltare a libertăţii umane. În legătură cu pluralismul formelor de proprietate. D. Ea este condiţionată din ce în ce mai mult de diferite forme ale dreptului cutumiar. W. cu un sector public şi cu unul privat: din raţiuni geopolitice însă (vezi condiţionarea ajutorului acordat în cadrul Planului Marshall). ideea socializării integrale a fost progresiv abandonată după al doilea război mondial. scria: „Gândirea social–democrată modernă trebuie să renunţe la iluzia potrivit căreia o schimbare generală şi schematică a condiţiilor de proprietate ar permite să se realizeze un moment decisiv. În primul rând. Majoritatea partidelor socialiste de pe continent se îndreptau spre o concepţie analoagă a economiei mixte. două mijloace fundamentale erau avute în vedere pentru atingerea acestui scop. naţionalizarea unor sectoare ale economiei (minier. sau nu mai joacă singure. Statului îi revenea sarcina transformării sistemului economic. în sfârşit. „Concomitent – se afirmă în programul de la Bad Godesberg – proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie a pierdut în mare măsură puterea ei de a decide“.În această ordine de idei trebuie menţionat faptul că încă în programul său din 1918 Partidul Laburist din Marea Britanie se pronunţa irevocabil pentru proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producţie dar concepea acest proces în mod necesar gradual. German de la Bad Godesberg din 13– 15 noiembrie 1959 s-a renunţat la ideea socializării unor ramuri industriale. prin raportul dintre puterea economică şi puterea politică. În programul elaborat la Congresul P. liderul social–democrat. Este. şi de puterea de a controla potenţialul de cercetare al unei societăţi moderne. un rol hotărâtor. transporturi) prin votul parlamentului şi cu indemnizaţii egale cu valoarea întreprinderilor naţionalizate acordate foştilor proprietari. problema centrală nu mai este socializarea proprietăţii private ci controlul puterii economice concentrate în mâinile managerilor. Situaţia societăţii este determinată de numeroase elemente şi titlurile de proprietate nu mai joacă de mult. iar pe lângă acestea. în care coexistă numeroase întreprinderi mici şi mijlocii cu întreprinderile publice. Într-o asemenea concepţie. Brandt. fără să se aştepte apariţia statului muncitoresc. ci de mărimea întreprinderilor şi de forma de administrare a lor. prin modul de organizare a învăţământului şi pregătirii. iar realizarea sa încredinţată statului parlamentar existent.

Dacă nu. prestaţiile dorite. Aceasta se manifestă prin stimularea investiţiilor. dar şi ansamblul politicilor de împrumuturi. precum cercetarea ştiinţifică. În ce priveşte socializarea investiţiilor. Poziţia social–democrată faţă de economia mixtă a fost încă o dată afirmată de cel de al XVIII-lea Congres al Internaţionalei Socialiste din 1993: „O societate democratică 145 . dintre care unele. în cadrul politicii de investiţii. şomajul şi inflaţia au determinat agenţii economici înşişi „să resimtă nevoia unei puteri reglementative. Statul apare din ce în ce mai mult ca investitor în obiective de interes public. apare ca o necesitate stringentă. oferind resursele necesare din ce în ce mai greu de procurat altfel. Controlul instituţiilor financiare este un mijloc eficient „pentru a impune băncilor nu numai rata creditului sau a dobânzilor. Proprietatea asupra mijloacelor de producţie este departe de a fi singurul element al puterii în domeniul economiei“56. Pe de altă parte. necesar să se pună în mişcare numeroase pârghii dacă se doreşte să se schimbe societatea pe termen lung pentru a se îmbunătăţi“55. prin asigurarea rolului reglator al statului în viaţa economică. crizele economice. principalele modernizări tehnologice presupun capitaluri atât de mari încât finanţarea statului a devenit obligatorie pentru dezvoltarea rapidă a ramurilor şi sectoarelor de vârf. care necesită alocarea de fonduri considerabile pe care investitorii fie că nu le au. Inclusiv investiţiile particulare urmează a fi supuse controlului public atunci când ele presupun consecinţe ample asupra echilibrului ecosistemului. capabilă să intervină pentru a limita la maxim fluctuaţiile ciclice care au dus la risipă de resurse materiale. financiare şi umane“. sublinia pe atunci cancelarul federal. deoarece acestea au o influenţă decisivă asupra calităţii vieţii şi a calităţii mediului înconjurător. În economiile dezvoltate. subvenţionarea anumitor ramuri şi sectoare. Creşterea intervenţiei etatice. Din perspectiva social–democrată a economiei mixte. va trebui să recurgem la o intervenţie sporită a instrumentelor de orientare publică“57. în concepţia social–democrată. Statul devine instrument al stimulării creşterii economice postbelice şi al asigurării unei politici sociale şi profesionale a forţei de muncă. Willy Brandt atrăgea atenţia că „economia de piaţă şi concurenţa sunt instituţii sociale care trebuie să-şi justifice existenţa lor prin faptul că ele aduc. Nevoia acută a modernizării în ramurile de vârf ale industriei a determinat ca statul să se substituie sectorului privat ca prim investitor. fie că nu au interesul să o facă din cauza profitului scăzut. economia mixtă se caracterizează. este un fapt evident că recesiunea. într-adevăr. favorizarea unor politici de creditare a cererii.deci. sunt în mare măsură finanţate de la bugetul statului.

Ce a rămas din această identitate după introducerea celei de „a treia căi“ de către Tony Blair şi consilierul său. Guvernele nu trebuie să funcţioneze doar ca un simplu atelier de reparaţii pentru stricăciunile cauzate de o piaţă defectuoasă sau de aplicarea fără control a noilor tehnologii. Statul trebuie mai întâi să reglementeze piaţa în interesul populaţiei şi trebuie să obţină pentru toţi muncitorii avantajele tehnologiei pentru a ameliora experienţa lor de muncă şi de a mări posibilităţile lor reale de dezvoltare individuală“. Sub presiunea internaţionalizată a noilor raporturi de forţe. partidele socialiste şi mai ales cele comuniste s-au grăbit să arunce peste bord zestrea lor istorică şi implicit. Astfel. a mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. ruşinate parcă de tradiţia şi cultura lor politică. în special după al doilea război mondial. economice şi geopolitice.) aruncând peste bord tezele şi principiile ideologiei marxist–leniniste. Sau: consecvenţa cu care a fost urmărită aplicarea în practică a valorilor statului social. să recunoască superioritatea paradigmelor economice ale neoliberalismului şi neoconservatorismului anglo-saxon. Să luăm exemplul a două partide–fanion care reprezentau repere orientative în ideologia Stângii occidentale: Partidul Comunist Italian şi Partidul Laburist din Marea Britanie. legitimitatea marelui Octombrie. înseşi tezele eurocomunismului. elaborat în 1918. social–democraţia a devenit polul de referinţă ideologică a Stângii şi axa ei de identitate în faţa noilor sfidări ale Istoriei.trebuie să compenseze defectele pe care le comportă chiar şi sistemul de piaţă cel mai responsabil. S. Ambele partide şi-au câştigat un renume binemeritat datorită contribuţiilor aduse la dezvoltarea identităţii politice a Stângii plecând de la nucleul valorilor ei de bază. ceea ce s-a şi întâmplat de câteva ori. Partidul Comunist Italian s-a transformat în Partidul Democratic al Stângii (P. după 1990. prevedea naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în condiţiile în care Partidul Laburist ar fi ajuns la guvernare. D. Anthony 146 . nimeni nu putea să prevadă abandonarea totală a patrimoniului ideologic tradiţional şi „schimbarea la faţă“ în partid social–democrat prin asimilarea unei ideologii de import pe care o criticase dur anterior. a cărui identitate în sistemul politic al Marii Britanii a fost impusă de consecvenţa prin care valorile promovate de ideologia laburistă au fost implementate în practică de fiecare dată când Partidul Laburist a fost la guvernare. Acelaşi traseu îl va parcurge şi Partidul Laburist din Marea Britanie. Un exemplu: articolul 4 din Programul fundamental al partidului. Chiar dacă transformarea Partidului Comunist Italian era deja auspicată prin dezbaterea despre eurocomunism∗ în anii ’80. După prăbuşirea regimurilor comuniste din sud–estul Europei.

ideologie – utopie. ideologie – ştiinţă. privatizările extinse. piaţă. 6. 2. putere politică. inegalitatea de tratament a actorilor economici. mai multă piaţă şi mai puţin stat. natură umană. liberalism. Enumeraţi principalele caracteristici ale ideologiei politice. inclusiv în sectorul strategic s-au instalat confortabil în corpusul doctrinar al social– democraţiei. teorie. Explicaţi valorile ideologiei liberale. concurenţă. Valori ca austeritatea. individualism. Thatcher. Evidenţiaţi raporturile dintre ideologie – religie. fals. social–democraţie. Reagan şi M. 3. Analizaţi raportul dintre adevăr şi fals în discursul ideologic. Analizaţi deosebirile dintre ideologii. adevăr. credinţă. 147 . raţionalism. religie. reducerea subvenţiilor publice şi a cheltuielilor sociale. ştiinţă. persuasiune. Definiţi ideologia politică. 7. ÎNTREBĂRI: 1. în noua fizionomie ideologică impusă partidului. concepţiile despre lume şi culturile politice. 5. TERMENI – CHEIE: ideologie. 4. Partidul s-a „liberalizat“ în sensul că valorile social–democratice tradiţionale au fost înlocuite cu valorile fundamentaliste ale neoconservatorismului lui R. legitimare. planificare. utopie. Explicaţi valorile ideologiei social–democrate.Giddens.

Contractul social. Payot. Bucureşti Ed. 5–6. Suhrkamp Verlag.. Langage et idéologie. (edition de la Pleiade). 168. 45–46. în: Les ideologies dans le monde actuel. 26 Ibidem. 82. op. The Frée Press. 2000. Apud Raymond Boudon. 25. Paris. 38 Ibidem.. J. New York. An approach to the sociology of knowledge. 12 Ibidem. Opium des intelectuells.. Milano. p. 23 MARCUSE. Felix Alcan. PUF.. în: Transactions of the fourth Congress of Sociology. Structura revoluţiilor ştiinţifice. În: Tratat de descompunere. p. Dagger. 34. 29 CIORAN. 42 Ibidem. Gallimard. 45 Rousseau. pp. London.NOTE: ALKEN. Penquin Books. 6 PARSONS. 24 KUHN. 28 MANNHEIM. JEAN. p. 1970. 21 HORKNEIMER. 14. Editura Humanitas. 4 REBOUL. p. ed alii. Paris. 1957. MILTON. Paris. Science et idéologie.. vol 1. Cunoaşterea inutilă. 164. HERBERT. Ştiinţifică. Paris.. p. Editura ştiinţifică. p. R. 1959. WILLIAM. 37 Ibidem. New York.. pp. Qu’est-ce qu-une idéologie? În: Les idéologies dans le monde actuel. pp. 1957. HENRI. Antiquite. 39 LAPIERRE. 47–96. 11 GEERTZ. 1947. 27 CIORAN. în: APTER. Flammarion. pp. p. 1968. p. J. Felix Alcan. p. F. 22 Ibidem. 30. 22. 1. Payot. 372. The End of Ideology. ed alii. Ştiinţifică. 81. 3 ARON. 31. Paris. 40. op. New York. 40 Janet. J. Orient... Polirom. p. 1975. vol. Paris. Menton. LEviathan. 1971. în: The International Encyclopedia of Social Sciences. 1975. F. 99. 171. GASTON. op. 163–164.. 1964. Ideologii politice şi idealul democratic. The Open and Closed Mind. KARL. T. 17 REVEL. Bucureşti. cit. 7. p. W. THEODOR. Ideology as a cultural system. D. Ideology and discontent. 13 BELL. p. GERARD. L’ideologie ou l’origine des idees recues. 35. Istorie şi utopie. P. 7 BOUDON. Paris. p. ADORNO W. 1993. CLIFFORD. 15 Ibidem. p. J. cit. p. 166.–F. 8 Ibidem. p.. 25 REVEL. 1980. Dialektik der Aufcklörung. 1938. D. Paris. 1986.. 44 Hobbes. New Zork. E. p. vol. p. 41 La philosophie chinoise. 2 Ibidem. 1960. 1971. Glencoe. 43 Rousseau. 21. MAX. ROKEACH. 107. 167. 16 BUIS. p. Editura Humanitas. 1963. EMIL. 20 COMTE. The concept and function of ideology. Bonn. OLIVIER. Paris. Cours de philosophie positive. La formation de l’éspirit scientifique. 9 ∗∗ 1 148 . Genealogia fanatismului. The Age of Ideology: The Nineteenth Century Philosophers. Paris. Bucureşti. 1992. cit.22-26. p. PUF. 46 Ibidem. 19 Ibidem. 16–17. 1887. p. Th. Paris. Bucureşti. p. 1980. 5 SHILS. ABRAM. p. 34 Ibidem. THOMAS. 10 KARDINER. Desclée de Brouwer. Bucureşti Ed. U. Editura politică. RAYMOND. p. p. Richard. p. 14 REVEL. cit. DANIEL. p. p 66–76. op. 32 Ball. 36 Ibidem. J. În: Histoire de la philosophie. Desclee de Brower. Iaşi.29. Moyen Age.. Terence. 30 Ibidem. 1992. JEAN–FRANÇOIS. J. AUGUSTE. 79. Humanitas. p. EMIL. p. J. Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. Bucureşti. 17. 101. 1968. Bucureşti. Ideologie und Utopie. 169. Fayard. The Free Press. 14 35 REBOUL. 16. 13. p. Macmillan and Free Press. Macmillan and Free Press. 33 LAPIERRE. 1956. 1876. 18 BACHELARD. 1929.. 28. The Psychologycal Frontiers of Society. Paul. 1980. (ed). OLIVIÉR. Langage et idéologie. Paris. Contractul social. Omul unidimensional. 25–49. p.

W. 1950. 3. p. 21. În: Compte–Remdi de séances du Colloque Lippmann. 5. 47 Eurocomunism: termen care desemnează noua orientare politică şi ideologică a principalelor partide comuniste din Europa (P. Francez şi P. recunoaşterea ordinii politice şi constituţionale a statului burghez. 51 Ibidem. C. 56 Ibidem. p. Paris. Les doctrines sociales en France.. S. 1930–1950. 23.. Paris. Librairie de Médicis. În: Brandt. 50 Brandt Willy. Crossman. a cooperării cu alte forţe politice în cadrul guvernării. 260. 1976. Paris. Paris.LIPPMANN. M. Manin. PUF. prin alegeri libere. În: R. p. 4. 49 Pasquier. Intervention au „Colloque Lippmann“. Paris. La social–démocratie et l’avenir. L’avenir du travaillisme. Kreisky. Gallimard. 1956. 1976. Gallimard. cucerirea puterii politice pe cale democratică. 107–108. 196. Paris. renunţarea la anumite teze şi principii ale ideologiei marxiste cum ar fi dictatura proletariatului. Alain. 2. C. ∗ 149 . Bernard. Crosland. naţinalizarea principalelor mijloace de producţie etc. La social–démocratie ou le compromis. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. 52 Bergounioux. Albert. WALTER. 53 Ibidem. C. H. caracterizată prin următoarea strategie şi tactică: 1. Le probleme de l’égalité. Vingts ans d’évolution. O. Italian. Roy. Roy Jenkins. A. La social–démocratie et l’avenir. p. 55 Brandt.. W. P. 1939. C. 99–101. p. p. 22. Les Éditions Ouvrières. 197. 54 Jenkins. 101–102 48 Ibidem. p. 141. R. 1979. 57 Ibidem. Kreisky Bruno. p. rolul decisiv al luptei de clasă. B. renunţarea la cucerirea puterii politice prin violenţă revoluţionară. Palme. Spaniol). Cole şi alţii. Nouveaux essais fabiens. recunoaşterea pluralismului politic. 129–130. p. p. Palme Olof.. p. Scrisoarea din 30 iulie 1973.

150 .

dreptul de proprietate şi căsătoria. antropologilor şi sociologilor nu mai puţin de 152 definiţii ale culturii. Această concepţie presupune ideea unui patrimoniu cultural. identificarea culturii cu o realitate organică. Semnificaţiile conceptului de cultură. se observă o proliferare extraordinară a semnificaţiilor termenului de cultură. pentru ca în capitolul II: Dezvoltarea culturii să afirme că „aşa cum catalogul tuturor speciilor vegetale şi animale dintr-o zonă prezintă lumea sa vegetală şi animală. Termenul „cultură“ a fost introdus în antropologie şi a devenit un termen tehnic de către Eduard B. rasială sau religioasă a grupurilor de care aparţin. 151 . indiferent de varietatea etnică. B. În aceeaşi lucrare. artele. Tylor enunţă şi alte elemente ale culturii: îmbrăcămintea. cu normele lor proprii de funcţionare şi reproducere. de care toate fiinţele umane. b. educaţii morale şi intelectuale. omiţându-se procesele culturale. bogată în posibilităţi nutritive. credinţele. În introducerea (p. forma sau mediul cultura. tot aşa şi recensământul tuturor faptelor vieţii obişnuite ale unui popor reprezintă acel întreg pe care îl numim cultură“. un domeniu specializat al culturii (cu precădere cea spirituală). subestimându-se realitatea supraorgancă a sistemelor culturale. pionierul britanic al acestei discipline. 1) la Cultura primitivă (1871) el defineşte cultura ca „acel ansamblul complex care cuprinde cunoştinţele. în timp şi spaţiu. antropologii americani Alfred Kroeber şi Klyde Kluckhohn au descoperit în operele culturologilor. Răspunzând unei comenzi a UNESCO în 1952. Tylor. dreptul. morala. uneltele armele. obiceiurile şi toate celelalte capacităţi şi deprinderi pe care omul şi le-a însuşit ca membru al societăţii“. reacţiile psihologice la dinamica realităţii culturale. 1. prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor. tot astfel cultura spiritului presupune ideea mai generală a unei formaţii. numai o structură particulară a culturii: tipul cultural. definiţiile au privilegiat şi au extins. ar trebui să beneficieze. compus din bunuri şi valori universale. nu întotdeauna lipsită de ambiguităţi şi confuzii. învăţătura morală şi religioasă. c.CAPITOLUL 5 CULTURILE POLITICE 5. Ca şi procesul agricol unde ţelina. d. Explicaţiile ar consta în faptul că în abordarea culturii ca fenomen intrinsec uman. trebuie să fie lucrată şi îngrijită pentru a da roade. De atunci încoace. prin extrapolare la întreaga realitate culturală: a. paralel cu dezvoltarea studierii realităţilor culturale. Din punct de vedere tradiţional conceptul de cultură este legat de noţiunea „cultura spiritului“. pregătiri. în capitolul I: Ştiinţa despre cultură E.

cultura scapă de sub controlul omului şi operează în limitele propriilor sale legităţi specifice. legat şi de sentimentul originar menţionat mai sus. etapele creşterii culturale sunt etape ale umanizării. Din acest punct de vedere.transmise de la o generaţie la alta. cu o capacitate de influenţă care transcende viaţa individuală a purtătorilor ei. Cultura este detaşare de natură. în procesul de asociere a oamenilor în formele complexe ale comunităţilor umane care reprezintă. Deşi pot fi definite ca valori-mijloc şi nu va valori-scop. valorile politice: libertatea. dintre natural şi cultural. ale ridicării şi emancipării spirituale a omului de servituţile sale naturale. orice cultură este dotată cu o vitalitate. orice cultură îşi articulează normele şi valorile sale într-un sistem cultural care constituie elementele „supraorganice“ ale existenţei sale. demonstrează că orice cultură domină viaţa oamenilor şi o modelează. atribut al omului. totodată. printre notele lor esenţiale. mediu social structurat de valori culturale unde omul dobândeşte adevărata sa menire de homo faber. solidaritatea se înscriu pe traiectoria acestei emancipări. 152 . depăşeşte individul. Faptul că există un continuum cultural. interioară. este o unitate dintre biologic şi spiritual. forţa modelatoare a tradiţiei în câmpul axiologic. ele trebuie să fie învăţate de generaţiile succesive ale unei populaţii. exterioară. imaginarul social a generat multe confuzii. în pofida schimbării constante a persoanelor al căror comportament este tot cultural. dar şi pentru cultura spirituală. deoarece omul însuşi. cultura. altfel acestea se pierd. totodată. Faptul că numeroase definiţii ale culturii politice nu au cuprins. Ca sistem cultural. Sentimentul ordinii şi al poziţiei omului în cosmos devine posibil pe baza asimilării şi valorificării acestui patrimoniu cultural. oricare ar fi formele unei culturi. Pe măsura evoluţiei în timp. Educaţia devine tot mai mult intenţionată şi programată şi are funcţia de a degaja normele comportamentului social. cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura. egalitatea. se limitează la om. Cultura cuprinde ansamblul fenomenelor social-umane care apar ca produse cumulative ale cunoaşterii şi. Determinativul „învăţat“ reprezintă diferenţa specifică a definiţiei deoarece. în alcătuirea sa specifică. În aceasta constă autonomia relativă a culturii. memoria colectivă a grupului. natura devine cultură. Graţie omului. În timp ce cultura. în totalitatea sa. dimensiunea istorică şi naţională. ca valori sintetice. susceptibilă de a fi descrisă obiectiv. opoziţie valabilă nu numai pentru cultura materială. un mediu social artificial opus forţelor entropice ale naturii. Definiţia cea mai concisă dată culturii este următoarea: cultura este elementul învăţat al comportamentului uman. Ca înţeles fundamental.

Pentru om trebuie să existe o explicaţie comparativă. Or.Pe de altă parte. logică. Definiţia subliniază că cultura este mai mult decât un fenomen biologic. omul nu ar putea exista în hăţişul fenomenelor care îl înconjoară fără credinţe primare sau fără o concepţie despre lume – expresia lor articulată şi evoluată. După cum nici o societate nu poate trăi în anarhie. pentru că nu există cultură fără tradiţie. atât între trăsăturile personalităţii cât şi între diferitele personalităţi şi comunităţi. forţa ei modelatoare ca acţiune socială şi ca rezistenţă în faţa proceselor deviante. tocmai în raportul dintre societate şi personalitate se evidenţiază eficienţa socială a culturii. sprijin şi adaptare superioară a lor la cele două medii. „homo simbolicus“ sau ca „animal creator de cultură“ arată legătura dintre cultură şi politică. Se poate susţine. nu se poate înţelege stabilitatea culturală decât în raport cu structura concepţiei despre lume. cultura apare în societăţile umane şi ca factor de unitate. fără un sentiment minimal al ordinii sociale. Faptul că omul a fost definit atât ca „zoon politikon“. nici o societate nu poate trăi fără o concepţie despre lume sau fără o concepţie despre univers. O personalitate armonios dezvoltată se traduce prin ideea de comportament corect. că personalitatea este ceea ce este în virtutea proceselor de 153 . intrările) din sistemele politice şi culturale să ducă la o stabilitate. pe de o parte. coeziune internă şi echilibru. iraţionalul fenomenelor şi de a da sens. pe de altă parte. cultura este tot ceea ce în lume se datorează omului. într-un sens. a discuta despre cultură şi despre personalitate înseamnă. sensul concepţiei despre lume este de a combate confuzia. că orice cultură se exprimă prin atitudinea şi comportamentul persoanelor şi că ea nu există independent de indivizii care o determină. Ea conţine toate elementele din caracterul omului adult pe care acesta le-a învăţat în mod conştient de la grupul său. a opera o falsă dihotomie şi a pune o falsă problemă. Concepţia despre lume dă omului siguranţă şi convingerea fermă că lumea poate fi organizată într-un context mai larg – contextul ordinii şi al valorilor. raţională a lumii care îl înconjoară. care îi asigură stabilitate. Schimbarea culturală nu poate fi percepută decât ca o parte a problemei stabilităţii culturale. Opera culturală este în primul rând continuitate şi coeziune. o premisă pentru viaţa politică a omului. Slab înzestrat organic. o structură raţională unei lumi în schimbare. printr-un proces de selecţie critică a normelor şi valorilor pe care societatea le recunoaşte. Oamenii aşteaptă ca output-urile (rezultatele) input-urile (investiţiile. Viaţa omului se desfăşoară într-un cadru dublu: habitatul natural şi mediul social. neocrotit de natură. Această legătură este mediată prin procesele socializării politice şi prin intermediul conştiinţei politice. Privită din acest unghi. „homo faber“. dezordinea. Cultura şi personalitatea s-ar afla într-o interdependenţă atât de organică încât. Or.

Ea nu trebuie să ignore tensiunile şi fricţiunile. Activitatea politică este o componentă esenţială a acestui proces. Prin acţiunea politică. opoziţiile şi conflictele între forţele obscure. cultura politică orientează acţiunile politice şi permite dezvoltarea socială. Acestea nu pot fi reduse la un numitor comun. în fiecare din actele şi atitudinile sale politice. Culturală sau politică. fiecare generaţie le transmite următoarei în aşa fel încât aceasta păstrează ceea ce a câştigat şi o îmbogăţeşte prin propria ei experienţă. Cultura politică nu poate renunţa la căutarea unei unităţi de fond pentru această lume în care proiecţia ei ideală contrastează adeseori flagrant cu manifestările ei fenomenale în fiecare moment al funcţionării unui sistem politic. Comunicarea dintre valorile istorice şi valorile contemporane se efectuează prin continuitatea temporală. Valoarea nu este destinată numai individului izolat. În al doilea rând. Prin vocaţia instauratoare a valorilor. Privită în ansamblul ei. Adevărul nu este niciodată adevăr dacă el este adevăr doar pentru un singur individ. b) efectele de situaţie ca urmare a poziţiei deţinute de subiect în sfera culturii. ea devine un bun al întregii comunităţi.interculturaţie şi că personalitatea este în parte. „în conformitate cu anumite reacţii psihologice care vizează trebuinţe ale personalităţii rezultate din exigenţe ale culturii care acţionează asupra personalităţii“2. „rezultatul culturii ambiante“1. orientată de valori. chiar dacă fiecare valoare se dezvoltă în conştiinţe pe căi diferite. Ceea ce uneşte aceste forţe contrare ale politicii sunt valorile. cultura politică îndeplineşte un rol de angajare activă a solidarităţilor. inconştiente şi forţele creatoare ale omului. prin faptul că în încercarea de a-şi materializa scopurile. transformare şi reînnoire. oamenii stabilesc între ei relaţii durabile. În măsura în care valorile sunt imanente conştiinţelor. Ele tind spre direcţii opuse şi se supun unor principii diferite. valoarea se manifestă în conştiinţe şi în lume prin adaptare. Dar aceste opoziţii şi conflicte relevă o funcţie complementară în care contrariile sunt absorbite de identificarea scopului urmărit. Analizând impactul culturii asupra personalităţii se pot stabili trei tipuri de influenţe posibile: a) influenţa directă. în procesul participării la elaborarea valorilor acestea intră în relaţie. prin comunicarea mai mult sau mai puţin voluntară a unor valori şi norme. omul descoperă că stă în puterea lui de a construi propria sa lume – o lume mai bună. libertatea şi egalitatea nu sunt proiecţii ideale ale unei 154 . c) apariţia unor efecte secundare. cultura poate fi considerată ca procesul eliberării treptate de sine a omului de servituţile naturale şi biologice.

un alt politolog. Astfel de orientări individuale cuprind câteva elemente: a. Almond şi Bingham G. Powell în 1956: „Cultura politică este un model de atitudini individuale şi de orientări faţă de politică manifestate în rândul membrilor unui sistem politic. 5. Prin valorile solidarităţii.) întrucât comportamentele umane se pretează la observaţie. cercetări pe vaste eşantioane de subiecţi etc. orientări estimative. Termenul de „cultură politică“ îşi câştigă un drept de cetate în terminologia politologică şi. sondaje de opinie. le inoculează sentimentul securităţii sociale şi al demnităţii şi le facilitează participarea la universul axiologic al Cetăţii. În aceeaşi ordine de idei. la analiză şi la cuantificarea rezultatelor acesteia. respingerii în raport cu subiectele politice şi c. chestionare. XVIII. Ambiguităţile semantice ale conceptului de cultură politică. 1956 şi până la abordările recente ale sociologilor şi politologilor din fostele ţări ale Europei de Est. Pye. în ştiinţele politice după al doilea război mondial. aprecieri şi opinii pe tema unor subiecte politice ceea ce. În esenţă. inclusiv. prin ipostazierea descoperirii şi estimării modelelor de comportament. definiţiile nu diferă prea mult de definiţia standard lansată de Gabriel A. împreună cu G. Sidney Verba. exacte sau mai puţin exacte pe tema subiectelor politice. pionierul acestei discipline în studiul „Comparative Political Systems“ din Journal of Politics. Ea este un domeniu subiectiv care stă la baza acţiunilor politice şi care le conferă importanţă. la mai multe lucrări pe temă. Acest lucru a fost posibil în contextul abordării comparative a sistemelor politice contemporane de către politologii şi sociologii nord-americani şi al convingerii lor că sistemele politice pot fi studiate cu ajutorul metodelor empirice (studii de caz. coautor. b. A. presupune aplicarea unor standarde apreciative privind subiectele şi evenimentele politice“3. ci trebuie definite prin relaţie. 2. prin configurarea acţiunii politice ca principală notă a definiţiei. orientări emoţionale. prin raportare la semen. va defini cultura politică 155 . Almond şi cu Lucian W. Almond. Începând cu primele concepţii formulate despre cultura politică de către Gabriel A. vol. definiţiile culturii politice pun accentul pe dimensiunile cognitivă. sentimentul ataşării. cultura politică uneşte între ele conştiinţele generaţiilor. atitudinilor şi valorilor faţă de fenomenul politic. mai ales în SUA. angajării.aspiraţii singulare. O sumară trecere în revistă a principalelor definiţii ale culturii politice date de către aceştia trădează orientarea dominantă amintită mai sus. de obicei. afectivă şi evaluativă ale modelelor de comportament. cu diferenţe de grad şi nu de natură sau de esenţă. orientări cognitive.

ordinea publică. cu conotaţii de conştiinţă politică: „Cultura politică a unei societăţi constă într-un sistem de credinţe empirice. Pentru ca mai departe. arăta G. cât şi ambiguităţile sale“5. Ce este. În opinia sa există doar subculturi (economică. 156 . „Ştim că antropologii utilizează termenul de cultură în moduri foarte variate şi că. considerând că există doar aspecte politice ale culturii. legate mai întâi de toate de complexitatea noţională a acestuia. precum şi a antropologiei culturale constă în recunoaşterea faptului că sfera politicului constituie o subcultură distinctă. estetică etc. din experienţele pe care indivizii le au în ce priveşte sistemul politic. Penguin Books. David Roberston. Dictionary of Politics. cu propriile reguli de comportament şi cu procesele ei de socializare. printre altele. Almond şi Verba îşi asumau conştient numeroase dificultăţi. Prin împrumutarea cuvântului „cultură“ şi aducerea sa în câmpul ştiinţelor politice. Aceste convingeri afectează şi sunt afectate de modul în care structurile politice operează şi există un cerc strâmt de relaţii între cultură şi structură“4. desfăşurat la Edinburg în anul 19677. Un reproş formulat la adresa studiilor psihoculturale. 1993. Patrick la Congresul mondial al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţe Politice. Ea oferă orientarea politicii“. responsabilităţile guvernamentale şi instituţiile statului de drept. O modalitate de descoperire a convingerilor politice este aceea de a observa modalităţi în care operează structurile politice. Importanţa tuturor acestor factori şi motivul pentru care au fost adunaţi laolaltă într-un concept cuprinzător constă în faptul că acesta oferă indicii suficiente asupra modului în care oamenii obişnuiesc să reacţioneze la problemele politice“8.) ale căror valori nu sunt altceva decât valori de bază ale societăţii globale aplicate la un domeniu particular6. acelaşi autor să precizeze: „Cultura politică a unei naţiuni derivă. London. totuşi. Doar din motive didactice. unii politologi. De aceea. introducându-l în vocabularul sociologiei politice. conceptul de „cultură politică“ înregistra deja treizeci de definiţii. resping termenul de cultură politică. cultura politică? La doar 13 ani de la începutul carierei sale ştiinţifice. simboluri expresive şi valori care definesc situaţia în care are loc acţiunea politică. riscăm să importăm atât avantaje. politică. în aceeaşi lucrare.peste câţiva ani într-o perspectivă a istoriei mentalităţilor. printre care şi Maurice Duverger. prezentăm mai jos câteva din definiţiile de dicţionar ale conceptului de cultură politică: – „Totalitatea ideilor şi atitudinilor în raport cu autoritatea. ca şi modelele transmise prin intermediul educaţiei şcolare sau al vieţii de familie.

definiţii psihologice. 2. definiţii care fac referinţă la cultura naţională. 1989. p. Ideologia politică este o formă raţionalizată a culturii politice. Sesizând extrema dificultate a operaţionalizării conceptului de cultură politică. Kenneth Jovitt propune distingerea a trei niveluri diferite de cultură politică a societăţii. Necunoaşterea politică nu-i împiedică pe cetăţenii «ignoranţi» să aibă poziţii asupra problemelor de politică generală. determină atitudinile şi influenţează modalităţile de participare. Definiţiile de mai sus au ca trăsătură comună ideea că orice acţiune politică nu poate neglija mentalităţile. credinţe etc. 5. ideologii politice. 4. 3) identifica unele din accepţiile acestui concept în diferite contexte socio-politice. credinţele politice. ideologie dominantă10. 6. care asociază orientările individuale şi comportamentele sociale pe care acestea le provoacă. care pun accentul pe orientarea individuală spre obiective politice. După D. London. cultura politică este o expresie prescurtată ce denotă mediul emoţional şi atitudinal în care operează sistemul politic. definiţii lingvistice – un discurs cu înţelesuri pentru un grup determinat. Sage.– „Un concept care desemnează un set de credinţe politice. cultura politică este un comportament major al jocului politic“9. Este vorba de o voinţă de exprimare concomitentă cu o sărăcie a informaţiei“11. definiţii aşa–numite „obiective“. regionale sau naţionale). 3. R. Gibbins (Contemporary Political Culture.). în care cultura politică apare în termenii valorilor consensuale şi normelor sociale. de sentimente şi valori care prevalează pentru o naţiune la un moment dat. Amestecul de ignoranţă şi de voinţă de exprimare poate caracteriza anumite culturi. J. sentimentele şi valorile care prevalează la un moment dat în cadrul unei categorii sociale sau al unei comunităţi (locale. definiţii euristice. expresia 157 . Această interpretare cuprinde o anumită diferenţiere a „regimului“ şi a „societăţii“. Gibbins considera că se pot identifica: 1. Politics in a Post-Modern Age. „Cunoaşterea sistemului politic şi expresia opiniilor asupra acestuia nu merg totdeauna împreună. care oferă un tip ideal cu rolul de a permite explicarea unor fenomene parţiale (comportament. Din consideraţiile de mai sus pot fi conturate deosebirile dintre culturile politice şi ideologiile politice. Astfel. definiţii sociologice. Kavanagh. Deoarece filtrează percepţiile.

având şi orientări faţă de un sistem social determinat. instituţii. Accesibil opiniei publice într-o formă grosieră prin intermediul mass-media. şi conform căreia ar desemna îndeosebi cunoştinţele politice ale unui individ. norme şi valori politice). Almond şi S. grup. Almond şi Sidney Verba o cercetare de mari proporţii. roluri. Italia. Evenimentele cotidiene îl pun în contact nemijlocit cu realitatea politică. Termenul a căpătat accepţii diferite în raport de competenţa şi intenţiile celor care l-au realizat. G. naţiune) şi structurile politice (regim. mai mult sau mai puţin riguroase. adică a regulilor operaţionale care permit fuziunea dintre structurile primare ale societăţii (familie. Ca subsistem al sistemului cultural global ideologiile reprezintă un ansamblu relativ structurat de propoziţii prescriptive şi normative despre un sistem politic. Dimensiunea cognitivă. Verba evidenţiază trei dimensiuni ale culturii politice care fac din ea „un ansamblu de trăsături culturale pertinente pentru analiza fenomenelor politice“ mai curând decât „un ansamblu de atitudini şi de orientări ale indivizilor faţă de un sistem politic“10 ceea ce ar distinge-o foarte greu de cultura socială generală. indiferent de gradul pregătirii sale sau de status.publică a valorilor care configurează această cultură. Se pare că un autor care a folosit foarte des acest concept avea dreptate când considera că „există primejdia ca termenul de cultură politică să fie folosit ca o verigă de legătură ce lipseşte în orice loc ce nu poate fi explicat în analiza politică“12. oarecum. Marea Britanie. culturile politice sunt lipsite de intenţionalitatea acestora. posedă un ansamblu de cunoştinţe mai mult sau mai puţin structurate. Germania şi Mexic pe un eşantion de 1. iar presiunea mediului şi bombardamentul informaţional îl obligă. cultura politică este un termen care. 1. efectuată în perioada 1958–1963 în cinci ţări: SUA. despre sistemele şi procesele politice. în cadrul concepţiei despre lume. aplicat spaţiului politic.000 subiecţi anchetaţi în fiecare ţară. Astfel el ştie câte ceva 158 . Obiectivul central al acestei anchete este descoperirea fundamentelor culturale ale democraţiei (preocupare centrală în cadrul şcolilor funcţionaliste din antropologie). să conştientizeze această realitate. Plecând de la cele trei dimensiuni ale culturii stabilite de Talcott Parsons în Sistemul social. Ele raţionalizează interesele specifice de grup pe baza unui proiect de transformare socială. ele se bazează pe un fond general-uman în care experienţele comune sunt valorificate la nivelul orizontului de viaţă al comunităţii. Fiecare individ. poate ajuta la evaluarea gradului de democratizare a unei societăţi sau la eficacitatea unor acţiuni politice. Acestei tematici îi dedică G. Deşi sunt mai puţin coerente decât ideologiile.

facilitează spaţiile de manevră ale manipulării. fenomenul politic postrevoluţionar din ţările Europei de Est este deosebit de instructiv. La rândul ei. Adeseori. de respingere sau de refuz faţă de fenomenele sau instituţiile politice. Fiecare apreciază viaţa politică în funcţie de o scară de valori ierarhizată. o problemă deosebit de delicată pentru operaţionalizarea conceptului de cultură politică o reprezintă raportul invers proporţional dintre informaţia şi cunoaşterea politică. de la un lider care suscită o admiraţie personală. independent de politica dusă. atitudinea de ataşament. De altfel. în lipsa unei platoşe de apărare a valorilor şi normelor rezultate din convingeri. adică atunci când ele provin de la o rudă. când promisiunile demagogice ale politicienilor găsesc un teren virgin în această labilitate a opiniilor şi atitudinilor. 3. spre deosebire de atitudini sau opinii care au preponderenţă în formarea credinţelor primare. de un lider. de un program de guvernare. Revenirea în forţă a comuniştilor. Ea are un rol important în formarea atitudinilor. pe de alta. Evident. 2. Cunoştinţele sau informaţiile politice sunt primite mai uşor când există o personalizare a relaţiilor politice. Cunoştinţele politice sunt însă modelate şi orientate de sentimentele politice faţă de o ideologie. „rebotezaţi“ în partide democratice la putere justifică valabilitatea schemei tripartite propusă de Almond. De regulă. Dimensiunea afectivă cuprinde reacţia emoţională faţă de evenimentele politice sau sociale. cunoştinţele politice reprezintă etape necesare în procesul de consolidare şi interiorizare a atitudinilor şi opiniilor politice în convingeri. În această privinţă. Elementul cognitiv în formarea convingerilor poate fi asemuit cu o structură de rezistenţă care asigură coerenţă şi trăinicie celorlalte componente ale edificiului. de la un prieten. despre evenimentele politice importante la nivel mondial. Dimensiunea evaluativă cuprinde judecăţile de valoare despre fenomenele şi realitatea politică. elementul cognitiv prevalează faţă de acel afectiv şi evaluativ. şi intensitatea şi durata în timp a exprimării politice. aceste valori şi dimensiuni ale culturii politice apar într-o unitate indisolubilă. în structura combinată a celor trei dimensiuni în cadrul convingerilor politice. 159 . credinţele se formează mai ales pe baza dimensiunilor afective şi evaluative. deci de convingeri politice ferme. Acest lucru se vede în special în timpul campaniilor electorale şi al alegerilor propriu-zise când lipsa de cunoştinţe politice. despre liderii şi partidele politice. pe de o parte.despre instituţiile supreme ale statului. În această ordine de idei. dimensiunea cognitivă oferă un ghid orientativ pentru atitudinile şi opiniile politice în acest joc dialectic dintre subiectiv şi obiectiv. în lipsită de cunoştinţe politice. de cele mai multe orie ele sunt interdependente. Evaluarea fenomenelor politice necesită cunoştinţe politice.

conform unei matrici caracteriale. 160 . G. Aici. Prin urmare. satului. egalitatea. Cultura politică de supunere corespunde unei structuri autoritare şi centralizate la nivel naţional. şcoala şi primăria sunt instituţiile politice centrale. dar şi a lipsei de simpatie faţă de sistemul politic. în cazul nostru solidaritatea socială. dar manifestarea indiferenţei pe plan afectiv şi apreciativ. Alienarea denotă existenţa cunoştinţelor politice. accentul cade pe problemele politice de interes local. „În funcţie de dimensiunile cognitive. deoarece perceperea subiectivă a realităţilor politice şi economice i-a determinat pe aceşti oameni să iasă în 1989 în stradă şi să-şi sacrifice vieţile pentru libertate. Or. protecţia socială. afectivitate. preotul. Astfel o cultură politică parohială corespunde unei structuri politice tradiţionale descentralizate la nivelul regiunii. Cu cât stările de apatie şi alienare sunt mai numeroase în societate cu atât instabilitatea sistemului politic este mai accentuată“14. Nu poate fi vorba de un „fanatism al ignoranţei“. seniorul. afective şi evaluative ale culturii politice pot fi detectate trei stări de spirit ale populaţiei unei ţări în raport cu politicul: acord. Din acest paradox se poate trage concluzia că fenomenele culturii politice nu pot fi analizate şi înţelese decât dacă sunt înserate în ansamblul dinamic mai vast al culturii naţionale. În cadrul acestei culturi nu există un interes deosebit pentru problemele de politică naţională sau sistemul politic naţional. cultura de supunere (de subordonare) şi cultura participativă. Acordul presupune împletirea celor trei dimensiuni: cunoaştere. Din combinarea acestor trei dimensiuni. nu a existat ignoranţă. învăţătorul sunt liderii locali. alimentate de nostalgia „sistemului social“ comunist. Pentru a individualiza fiecare din aceste tipuri autorii recurg la noţiunea de congruenţă dintre cultură politică şi o structură politică. Almond şi Sidney Verba elaborează trei modele de cultură politică: cultura parohială (locală sau provincială).Greutăţile inerente tranziţiei la un alt sistem politic au favorizat formarea credinţelor politice pe baza dimensiunilor afective şi evaluative. Numai astfel se poate înţelege cum valorile sunt ordonate pe axa devenirii în viziunea cea mai adâncă despre existenţă. care operaţionalizează memoria istorică şi socială colectivă în norme de comportament. Şi aceasta în condiţiile în care lupta împotriva totalitarismului a fost dusă în numele unor valori care păreau definitiv înăbuşite în conştiinţa colectivă de către dogmatismul comunist. una din comportamentele matricei caracteriale a culturii politice este instinctul comunitar. ţinutului. evaluare. apatie şi alienare. iar dimensiunea afectivă şi evaluativă a comportamentului nu a deformat cunoaşterea exactă a situaţiei. în comunitate. atât pe verticala istoriei cât şi pe orizontala acţiunii politice. iar biserica. calitate prin excelenţă a lui homo sapiens. Apatia înseamnă existenţa cunoştinţelor politice.

În cadrul culturii participative cetăţenii sunt conştienţi de mijloacele lor de acţiune asupra sistemului politic ca şi de posibilitatea lor de a influenţa cursul evenimentelor politice prin mijloacele specifice participării democratice: referendumuri. Aşa cum orientările politice ale unui individ conţin în grade diferite elemente ale culturii parohiale. de supunere şi participative. o modelare reciprocă a lor în funcţie de mai multe variabile: natura regimului politic. după cum modernizarea politică şi tendinţa inexorabilă spre democratizare minează bazele culturii de supunere. regiuni şi state unele clivaje dintre culturile politice se menţin. în schimbul protecţiei acestuia. a integrării şi a interdependenţelor tot mai accentuate dintre zone. Proporţia dintre aceste elemente este dată de variabilele arătate mai sus la care se adaugă impactul tot mai mare al mass-media asupra omogenizării culturale naţionale precum şi dezvoltarea instrucţiei şcolare. apar altele noi cum ar fi clivajele politice ale grupurilor etnice. ecologice. supuşii şi participanţii (cetăţenii activi din punct de vedere politic). rasiale. 161 . nici culturile politice nu pot exista în stare pură. Cultura politică participativă corespunde unei structuri politice democratice. alegeri. Astfel. Introducând evenimentele cotidiene în intimitatea fiecărui cămin. dar se mulţumesc cu o atitudine de pasivitate în privinţa participării la conducerea politică. elemente de la o arie culturală la alta. Pătrunderea mass-media în cele mai arhaice zone sapă progresiv la temelia culturilor parohiale. altele noi apar. gradul de participare şi de educaţie civilă. din cauză că matricea caracterială a acestei culturi. Acestor trei tipuri de cultură politică le corespund trei tipuri de personalităţi. prin cele două valori politice de bază. o circulaţie de teme. Fireşte. fiecare cu o psihologie politică proprie: parohialiştii (provincialii). mediate sau radicalizate ideologic. Pentru că aşa cum nici un fenomen nu poate fiinţa în natură în stare izolată. le-a inoculat o „conformitate de automat“ şi i-a determinat să delege problemele libertăţii şi iniţiativei lor unui lider puternic. autoritate şi loialitate. Totuşi. ar însemna să minimalizăm meritele acestei construcţii impozante dacă am bagateliza. sexuale etc. chiar în lumea noastră. sau pe lângă clivajul dintre cultura politică a elitei intelectuale a ţării şi cultura maselor ţărăneşti. motive. Există contacte permanente între culturi. gradul de conştientizare a procesului politic.Subiecţii acestei culturi sunt conştienţi de existenţa sistemului politic naţional. acţiuni de protest. izolate de altele vieţuind pe harta naţională ca nişte unităţi geografice aflate în carantină. prin acest fel de determinism. la clivajele dintre culturile politice de stânga sau dreapta. mass-media creează un spaţiu al conştiinţei naţionale unde asumarea unui destin comun creează o nouă sensibilitate pentru activitatea politică. prin recurgerea la explicaţii de tipul reflectării mecanice. raporturile dintre cultură şi structurile politice din diferite sisteme politice naţionale. greve etc.

jocul forţelor istorice şi culturale pot favoriza dezvoltarea democraţiei. combinând în proporţii variabile cele trei tiprui în funcţie de criteriile arătate mai sus. Comparând datele obţinute. Autorii explică. Germania – una de supunere. iar Mexicul printr-o cultură contestatară. Se ştie că raportul dintre cultura politică şi democraţie trebuie să fie mediat şi de alte paradigme explicative. participativă – de supunere. tradiţiile politice. Italia şi Mexicul ar avea o cultură parohială. cele trei tipuri de cultură politică nu se găsesc în formă pură. Din combinarea acestora apar alte trei tipuri de cultură politică: parohială de supunere. stima. parohială – participativă. revoluţia din 1910 în Mexic. totalitarismul fascist şi nazist în Italia şi Germania15. componenţă politică subiectivă. interacţiunii şi împărtăşirii în comun a unor valori precum: încrederea în celălalt. Germania printr-o cultură politică de supunere. ca expresie a culturii politice participative. generozitatea. deci alienată. deoarece prin aceste joc se creează identităţile colective şi sistemele de atitudini. de supunere participativă. cu alte cuvinte funcţionarea eficientă a unui regim democratic. Cu toate diferenţele majore dintre ele. Almond şi Verba măsoară gradul de cultură politică al fiecăruia din cele cinci ţări cu ajutorul următoarelor coordonate: ansamblu de cunoştinţe. după cum o pot şi bloca. modalităţile acţiunii politice. parohială – participativă. Cultura politică a unei ţări este o cultură mixtă. Pe câtă vreme. Totul depinde de logica situaţiilor de interacţiune între micro şi macropolitic. Ceea ce echilibrează armonios cele trei componente ale culturii mixte este cultura civică. În ancheta lui Almond şi Verba aceasta arată corelaţia necesară dintre participarea socială.Din combinarea celor trei tipuri de culturi pot să apară următoarele forme hibride: parohială – de supunere. Almond şi Verba constată că numai cultura participativă democratică din SUA şi Marea Britanie realizează gradul necesar de fuziune între structurile primare ale societăţii (familie. dezvoltarea economică. americanii şi britanicii au o „orientare democratică echilibrată“. aprecierea sistemului politic. Italia s-ar caracteriza printr-o cultură politică de alienare. grupuri etc. Cultura politică a unei ţări poate fi o mixtură a celor trei tipuri politice abstracte aflate în proporţii variabile 162 .) şi structurile politice prin intermediul cooperării. „deviaţiunile“ de la modelul democratic al culturii politice prin rupturile provocate în evoluţia spre democraţie din aceste trei ţări: întârzierea în formarea statului naţional. gradul de angajare partizană. De pildă. În toate cele trei ţări s-ar constata o ruptură între atitudinile politice şi cele sociale. între actori şi evenimente. dintre cooperarea politică şi cea socială în cadrul sistemului global. Ipostaziind contribuţia la funcţionarea unui sistem democratic drept valoarea centrală a culturii politice şi civice. compusă concomitent din nemulţumire şi aspiraţii.

cetăţenii unei ţări pot fi diferenţiaţi în trei categorii: parohialiştii (localişti). cultura procesului şi cultura politicii (a orientării spre politică). disfuncţionalităţile unui sistem politic se datorează diferenţelor culturale dintre grupuri şi inadecvării modelului propus de clasa politică cu credinţele şi comportamentele politice ale acestor grupuri. sentimentele şi aprecierile referitoare la efectele sistemului asupra lor. religioase. manifestarea personalităţii sale în acest domeniu şi relaţiile cu alţi factori. Cultura politică va include informaţiile deţinute de cetăţeni în raport cu sistemul politic. presupune şi acceptarea de către cetăţeni a modului în care guvernanţii au ajuns la putere. procesual şi nivelul politicii). d. supuşi şi participanţi. în mod armonios. Cel mai adesea. invers. deci. O cultură politică având un caracter mixt este o cultură civică. El departajează sistemul în trei niveluri: comunitatea politică. susţin comunitatea politică. respectiv încrederea în sistemul politic. Cu toate că. ei pot sprijini sistemul politic chiar dacă dezaprobă autorităţile sau. spre exemplu dintre cele ale elitei şi ale maselor. cultura politică este înţeleasă ca o componentă unitară a unei comunităţi statale. Apreciind că sistemul politic funcţionează la trei nivele (sistemic. 163 . etnice ş. regim şi autoritate sunt distincte: cetăţenii pot avea un puternic simţ naţional şi. cunoaşterea modului de funcţionare şi satisfacţia faţă de procedurile de guvernare. Cultura procesului politic include două probleme principale: influenţa individului asupra procesului politic. După gradul de conştientizare a procesului politic şi de potenţială influenţă asupra acestuia. G. sentimentele lor faţă de cei care menţin sistemul în stare de funcţionare. regimul politic şi autorităţile politice. Almond arată că acestea funcţionează simultan. precum şi evaluările cetăţenilor asupra oamenilor politici. şi elemente ale culturii parohiale şi ale culturii de supunere. „Deşi este o cultură politică predominant participativă. Pornind de la aceste consideraţii. Totodată. Almond tratează cultura politică din trei perspective: cultura sistemului. Plecând de la caracteristice generale ale unei comunităţi.în funcţie de natura regimului politic şi de gradul de cultură generală a membrilor societăţii. este mult mai relevant pentru analiza politică dacă se pot face diferenţieri între diferitele tipuri de subculturi. altfel cetăţenii ar fi pe baricade în fiecare săptămână“16. m. a. sau ale grupurilor profesionale. în general. Există unele situaţii în care atitudinea faţă de comunitate. totuşi ea înglobează. noţiunea de cultură politică facilitează analiza atitudinilor individuale în raport cu regimul politic. pot sprijini autorităţile şi nu structurile regimului17.

mass–media etc. asupra structurii instituţionale şi ierarhice. alţii. Prin şcoală se pot transmite cunoştinţe. securitatea socială.Sociologul Zoltan Rostas atrage atenţia asupra gradului ridicat de imobilitate al culturii politice. Atitudinile caracteristice diverselor grupuri. Voinţa oamenilor de a coopera cu alţii în vederea realizării unor scopuri politice. instituţiile nu pot influenţa esenţial cultura politică a oamenilor. sentimente. Problema încrederii şi ostilităţii este corelată cu cea a consensului politic. În această privinţă. valorile de mentalitate. În ciuda acestei rigidităţi. Problema ostilităţii este o componentă esenţială a relaţiilor dintre grupuri şi indivizi în cadrul unei societăţi. înclinăm să credem că. Un element important al culturii politice se referă la modul în care este percepută societatea prezentă faţă de 164 . cum sunt: binele. cât şi reacţii ocazionale de atacul direct al oponentului. „Aceste deprinderi sunt determinate de experienţa istorică a comunităţii. poate suferi schimbări – dar numai în cadrul practicii sociale. libertatea. precum şi voinţa liderilor de a forma coaliţii cu alte grupuri depind în mare măsură de încrederea politică. acesta fiind un acord mai mult sau mai puţin complex asupra fundamentelor puterii politice. Acţiunile agresive pot fi atât răspunsuri directe la o stare de tensiune latentă. judecăţi de valoare pe care oamenii le au despre ceilalţi actori politici. asupra organizării politice a comunităţii. pe scurtă durată. ale indivizilor faţă de deciziile politice. poziţiile se împart între cei care insistă asupra caracterului activ al culturii politice asupra instituţiilor. pătrund în adâncul caracterelor sociale. În relaţiile din domeniul politic. comunităţi. dimpotrivă. ca ansamblu supraindividual. faptul că deprinderile de a reacţiona la stimulii politici se dobândesc şi se schimbă foarte greu. O altă componentă a culturii politice este construită din setul de cunoştinţe. epoci etc. dar nu pot fi schimbate comportamentele afective. pe termen lung însă există o influenţă reciprocă“18. nefiind influenţate de crearea unor instituţii sau structuri sociale cât şi de internalizarea unor valori sau modele comportamentale. credinţe. Pe baza observaţiilor noastre. însuşite în cursul socializării politice. susţin că instituţiile pot influenţa cultura politică. Acesta este – printre altele – motivul pentru care considerăm iluzorii tentaţiile iluministe de a determina schimbarea culturii politice prin şcoală. determinând astfel comportamentul politic. Diferitele experienţe istorice dau naştere la culturi politice diferite. problemele încrederii politice şi ale ostilităţii politice sunt foarte importante. cât şi la distribuirea la nivelul întregii societăţi a valorilor politice. Orientarea spre politică se referă atât la atitudinile grupurilor sociale şi politice. cultura politică.

a culturii politice din România. norme care reglementează mijloacele întrebuinţate pentru atingerea acestor scopuri precum şi ataşamente emoţionale. idei. judecăţi de valoare ce motivează şi călăuzesc relaţiile unui individ sau ale unui grup social în cadrul domeniului politic. îi dau posibilitatea să se identifice cu un anumit grup. atitudinile politice au un rol important în orientarea comportamentului politic şi în pregătirea acţiunilor politice. Valorile îi spun individului pentru ce trăieşte. ce sunt reprezentări.societatea ideală. convingerile politice. fenomenele şi procesele politice pe care le apreciază într-un anumit mod. valori generale care ordonează scopurile comportamentului. orientare rezultată din internalizarea modelelor stabile ale interacţiunii valorilor. 3. cultura politică include convingerile politice. viitor. În conţinutul atitudinii politice. Printre aceste condiţii şi premise autorii în cauză nu menţionează însă condiţiile istorice vitrege care au împiedicat construcţia statului. trecut. Sistemul atitudinilor cuprinde dimensiunea cognitivă (percepţii. Relaţia dintre structura convingerilor de bază şi convingerile politice este de mare importanţă pentru înţelegerea atitudinilor politice. Sistemul convingerilor fundamentale constă în credinţe existenţiale. ordonând reprezentările cognitive. Cultura politică realizează o legătură între evenimentele politice şi comportamentul indivizilor ca reacţie la aceste evenimente. însuşindu-şi obiectivele acestuia. reprezentări şi concepte). Majoritatea analiştilor autohtoni şi străini consideră că românii nu au beneficiat de condiţii favorabile pentru edificarea unei culturi politice de tip democratic. codurile îi arată cum. Cultura politică este o orientare subiectivă către politic. Organizând. codurilor. Convingerile de bază şi valorile unei culturi joacă un rol major în structurarea culturii politice. Chiar dacă cultura politică este o componentă unitară indispensabilă oricărei 165 . 5. Cultura politică din România – prezent. Verba. Conform opiniei lui S. la sesizarea faptului dacă societatea prezentă se îndreaptă spre standardele ideale sau se îndepărtează de acestea. dimensiunea afectivă şi dimensiunea evaluativă (valorile şi normele). elementele cognitive şi evaluative sunt impregnate de o încărcătură emoţional–afectivă deosebită. Atitudinea politică reprezintă o modalitate de raportare a individului sau grupului social la problemele. normelor politice. principii. Valorile produse de cultura politică orientează individul. a instituţiilor politice şi implicit. pe baza valorilor.

ca reacţie a unui grup primar faţă de presiunea mediului extern şi coagularea valorilor politice în două structuri „slobozenia dinăuntru“ şi „slobozenia dinafară“ de care vorbea Alecu Russo. Ea este transformată în ţap ispăşitor pentru cultura politică de supunere şi pentru inexistenţa societăţii civile în România.) trădează. Biserica ortodoxă română devine calul de bătaie preferat al partizanilor culturii politice democratice. recursul la naţionalism. Toate acestea ar fi contribuit la crearea unui mod specific de raportare a societăţii româneşti la fenomenul politic. poezia muncilor de peste an. 2. indubitabil. premisele pentru manifestarea unei culturi politice de tip democratic se bazează pe aserţiuni ideologice: 1. cultura politică includea valori mai apropiate de un regim autoritar sau chiar despotic de tip oriental decât de o democraţie liberală. coeziunea ei simbolică este asigurată de diversitatea în unitate a diferitelor subculturi ce o compun: cultura politică populară. Numitorul comun al acestor substructuri este că sistemul general de imagini. absenteism electoral. Aceste concluzii sunt amplificate. implicit. Teza insistent afirmată că în România nu au existat antecedente istorice favorabile şi. corupţie. cel puţin pe două paliere: începuturile cristalizării unei conştiinţe naţionale. deşi exista o Constituţie care garanta votul universal şi aveau loc periodic alegeri aproximativ libere – cu multe nereguli – este foarte greu să se vorbească de nişte veritabile antecedente democratice ale României. de o veritabilă cultură politică de tip democratic a românilor“19. sentimentul mioritic al resemnării. Argumentele cel mai des utilizate sunt: lipsa de consecvenţă sau superficialitatea.comunităţi umane. în România interbelică participarea politică era limitată la o categorie extrem de restrânsă. În această privinţă este utilizat (cu voluptate aproape) un adevărat arsenal propagandistic care atestă fie reaua credinţă. din această perspectivă. raportare în care gradul de participare politică scăzută şi rolul liderului politic paternalist au fost indicatorii cei mai des utilizaţi pentru a defini cultura civică. cultura instituţionalizată oficializată. concentrarea pârghiilor de decizie în mâna unei oligarhii tehnocratice de esenţă criptocomunistă. modelul democraţiei civice occidentale ca singurul model valabil. Cei care se grăbesc să vadă în 166 . documentele folclorului nostru (baladele istorice. lipsa de tradiţii democratice în istoria românilor. cultura elitelor. doinele cu caracter social. cultura diferitelor clase sociale etc. şi în istoria României postdecembriste prin numeroase exemple privind elementele antidemocratice: metode politice brutale. astfel încât. În special. democratică: „Conform acestor două criterii. înapoierea economică şi tranziţia greoaie de la epoca medievală la cea modernă: obedienţa tradiţională a religiei majoritar ortodoxe faţă de puterea politică. existenţa unei culturi naţionale. populism. fie o profundă lipsă de cunoaştere a istoriei naţionale. snoavele etc.

Ea s-a supus de bunăvoie puterii politice. cu mai mult de 30. interese care nu aveau câteodată nimic din sanctitatea valorilor religioase. Dar noi vrem să restabilim relaţia dintre cele două Biserici creştine în termenii ei fireşti: idealizarea uneia nu trebuie să aibă loc pe seama denigrării totale a celeilalte. mediat. conform tradiţiei moştenite de la Bizanţ care în formula cezaro–papistă a lui Justinian: „un împărat. Patriarhia de la Constantinopol a fost redusă la un centru de coordonare administrativă şi dogmatică a bisericilor naţionale: ea nu putea să se erijeze într-un centru de coordonare a rezistenţei antiotomane sau de elaborare a unei strategii de eliberare decât într-un mod subteran. totodată. după modelul Imperiului Roman de Apus. Dezastrul de la Varna (1444). Evident nu intră în economia acestui curs. Transformarea multor regiuni din nord-estul Europei în paşalâcuri şi raiale. tocmai ca o reacţie a prinţilor la imixtiunile Vaticanului în treburile interne ale regatelor. având în Papă conducătorul suprem infailibil. Vaticanul a devenit de mai multe ori în Evul Mediu o veritabilă forţă transnaţională care anticipa fenomenul actual al globalizării. în schimbul ajutorului militar. Biserica ortodoxă nu s-a implicat efectiv în viaţa politică precum Biserica catolică. evidenţiau şi contradicţiile de interese dintre puterile temporale naţionale şi puterea spirituală transnaţională. Încercarea patriarhului Georgios Gemisthos Plethos de a mai salva ceva din Imperiul Bizantin prin recunoaşterea condiţiilor impuse de Roma în vederea unirii. s-a soldat cu un eşec (1439). un stat. Idealul Bisericii Catolice de a realiza Respublica Christiana.ortodoxie terenul privilegiat pe care a germinat totalitarismul comunist trec sub tăcere forţa modelatoare a spiritualităţii ortodoxe. raportul strâns dintre valorile morale şi cele sociale la nivelul comunităţii prin comuniunea de credinţă şi de iubire. nici legitimitatea politică pentru a se 167 . dar. a grăbit procesul de apariţie a statelor naţionale în Occident. a monarhiilor puternic centralizate. ale luptei pentru hegemonie dintre puterea temporală şi puterea spirituală. În plus. să calculăm consecinţele pe planul valorilor spirituale. Reacţiile violente ale unor Biserici naţionale (vezi cazul Franţei în epoca lui Filip cel Frumos) puneau sub semnul întrebării infailibilitatea deciziilor papale. Ea nu avea nici forţa economică necesară. a arătat Occidentului că pentru o bună perioadă de timp balanţa raportului de forţe se înclinase în favoarea Imperiului Otoman. ca şi Edictul de toleranţă dat de sultanul Mehmet al II-lea după Căderea Constantinopolului (1453) pentru practicarea cultului creştin. au fixat noile reguli şi condiţii manifestărilor Bisericii ortodoxe. o Biserică“ vedea singura soluţie de coeziune şi rezistenţă a Imperiului în faţa năvălirii popoarelor migratoare care-i ameninţau frontierele.000 de morţi. Departe de noi gândul de a nu recunoaşte merite incontestabile Bisericii catolice în evoluţia culturii şi civilizaţiei occidentale.

în „carapacea tradiţiei“ a permis Bisericii ortodoxe concentrarea eforturilor în direcţia construcţiei naţionale. după caz. ierarhii acestei biserici au realizat o nouă sinteză între formula cezaro–papistă şi teoria ministeriatului a Sfântului Pavel şi anume în maxima lui Iisus Hristos: „Daţi Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu“. Două exemple sunt deosebit de edificatoare în această privinţă. în reprezentanţi ai unor interese geopolitice prea puţin pioase. Biserica a conservat în cadrul structurilor ei administrative. Reacţia Bisericii ruse la politica de înregimentare prin înfometare. precum „republicile ţărăneşti“ sau obştile săteşti. În realitate. a păstrării şi revigorării sentimentului naţional. În sensul că. Iluminismul românesc din Principate s-a dezvoltat în jurul episcopului Chesarie din Râmnic. la Biserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului. ca parte componentă a concepţiei materialiste despre lume şi viaţă. prin diaconul Coresi. Iar Vaticanul a asistat neputincios la 168 . în lipsa structurilor şi instituţiilor statale. pe tema unităţii Daciei. după care în ţările sud–est europene naţiunea a creat statul faţă de Occident unde statul a creat naţiunea se verifică în evoluţia Bisericii ca Ecclessia (comunitate) din primele secole creştine până în Evul Mediu. acele embrioane ale vieţii de stat. exercitată de Mitropolia de la Bucureşti. Tulburătoarea intuiţie a lui Nicolae Iorga. 1. oficial privind lucrurile. 2. o armă teribilă împotriva Bisericii. anume pe identitatea de esenţă a idealului politic. regimurile comuniste au făcut din ateism. Dar această supunere a Bisericii Ortodoxe în faţa politicii de stat se baza pe o comuniune mai adâncă dintre domnitor şi cler. Într-adevăr. când şi-a vândut din sfintele odoare pentru a da populaţiei alimente. Calul de bătaie al criticilor la adresa Bisericii ortodoxe este supunerea în faţa totalitarismului comunist.lupta cu puterea otomană. a fost drastic sancţionată de bolşevici prin elaborarea unui plan strict secret de demolare a lăcaşelor de cult. Dacă în majoritatea ţărilor catolice înalţii prelaţi au influenţat deciziile majore de politică internă sau externă. în numele eliminării mentalităţilor retrograde şi a obscurantismului religios. Biserica ortodoxă a rămas mai mereu în afara politicului. iniţiată de Lenin în 1919–1920. Slujitorii Bisericii au fost şi mai drastic sancţionaţi de Lenin ca să nu mai îndrăznească vreodată să confrunte noua putere. ca o reacţie la influenţa culturii şi limbii greceşti. Această retragere din faţa Istoriei. Ea se baza pe ethosul mai adânc al construcţiei naţionale în care ambele puteri erau una. Curtea Domnească şi Mitropolia Ungro–Vlahiei fac corp comun împotriva prozelitismului luteran–calvin şi tipăresc primele cărţi de cult în limba română. între 1559–1561. Singura modalitate care i-a rămas la îndemână au fost circuitele culturale dintre centrul de iradiere spirituală a Sfântului Munte şi focarele de cultură şi învăţătură care erau bisericile şi mănăstirile. erijându-se.

În plus. iar ajutorul material (element central în prozelitism) nu era decisiv. Autoritatea politică derivă din ierarhia rolurilor şi a status-urilor. prin acordul fundamental asupra valorilor religioase. cu entuziasmul şi curăţenia sufletească specifice vârstei. aşa cum l-a descris N. culturile politice tradiţionale se manifestă într-un spaţiu social omogen care nu cunoaşte convulsii sociale majore şi unde ordinea socială nu este contestată. această vocaţie a preotului–cetăţean. Absenţa unei vieţi urbane importante. nesiguranţa zilei de mâine îl aruncă pe individ în braţele disperării. Vectorul religios al culturii politice în România iese mai bine în evidenţă dacă urmărim impactul valorilor religioase pe planul societăţii civile asupra normelor morale de convieţuire. recunoscută şi împărtăşită de comunitate. Aici Biserica. primarul sunt autorităţile politice şi simbolice din cadrul acestor comunităţi. reprezintă două repere majore pentru tipul de cultură politică tradiţională din România. Prin căldura iubirii şi puterea exemplului preotul putea să fie un reper pentru viaţa comunităţii. Sondajele de opinie din ultimii ani care situează Biserica pe primul loc în încrederea populaţiei în instituţiile statului trădează nevoia unui nou cadru transcendent şi de devoţiune. când condiţiile social–politice o permit. După 1989. Cehoslovacia şi Ungaria. asupra solidarităţii şi întrajutorării umane. Preotul. Iată cum prin consens. ca în Europa occidentală. prin slujitorii ei. învăţătorul. de teama celor 300 de divizii ale lui Stalin în Europa. capătă tot mai multă consistenţă în raport cu o recrudescenţă a religiozităţii. Kazantzakis în Hristos răstignit a doua oară. ca şi o economie în care ramura principală era agricultura. Biserica poate deveni o forţă majoră în democratizarea societăţii româneşti şi în tranziţia la economia de piaţă. Clivajul dintre cultura politică a elitelor şi cultura politică a maselor sa proiectat în tensiunea dintre tradiţie şi modernizare după modelul dezvoltării occidentale. în vreme ce încheiase concordate cu regimurile fascist şi nazist pentru recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor catolice. În condiţiile în care pierderea locurilor de muncă. implicit. credinţa rămâne unul din sentimentele profunde ale identităţii sale care-i conferă un sens şi o certitudine a existenţei. aşa cum apare foarte clar în poezia lui Goga sau în romanele lui Liviu Rebreanu. Forţa tradiţiei asigură respectarea sistemului de norme şi valori printr-o ritualizare a comportamentului şi printr-o reactualizare a acestui 169 . avea un câmp de acţiune pe care politicul nu-l putea controla. o premisă obiectivă pentru configurarea tipului de cultură tradiţională. implicat activ în viaţa parohiei sale. greutăţile inerente tranziţiei. tinerele generaţii de preoţi se implică tot mai mult în destinul comunităţilor.instalarea regimului comunist în Polonia. Existenţa unei majorităţi a populaţiei rurale (aproximativ 80%) a constituit un element specific României şi. Spre cinstea lor.

Dinamica pe orizontală şi stratificarea pe verticală. Efortul elitelor politice româneşti din secolul al XIX-lea de modernizare economică şi politică a ţării după model occidental (în speţă după modelul liberal francez) s-a lovit de o rezistenţă surdă din partea aristocraţiilor latifundiare (marii boierimi) şi a populaţiei majoritare. instituţie sau grup de interes. adecvarea modelului de dezvoltare la specificul nostru 170 . De la programul „Daciei literare“ din 1840 până la ţărănismul interbelic. junimismul.sistem prin repetarea actelor vieţii şi recrearea simbolică a ordinii sociale. Această tensiune dintre tradiţional şi modern s-a perpetuat în istoria modernă şi contemporană a României mai bine de un secol (1821–1944) şi a avut. au spart cadrul de viaţă liniştit al comunităţilor patriarhale şi au indus modificări structurale în semnificaţiile culturii politice. efecte benefice şi mai puţin benefice asupra modernizării economice şi politice a ţării. sămănătorismul. caracterizată prin individualism şi laicizarea valorilor. poporanismul. Marele scriitor viza cadrul simbolic al vieţii unei comunităţi ce marca momentele fundamentale şi nevoile ei esenţiale. liniile de evoluţie în timp. loialităţile faţă de relaţiile de rudenie sau de alianţă au fost înlocuite cu loialităţile instituţionale şi contractuale (faţă de o organizaţie. reflectând potenţialul creativ. Modernizarea politică presupune însă transformări calitative ireversibile în instituţiile. prin depersonalizarea relaţiilor dintre indivizi. au scandat istoria politică şi culturală a României. valorile şi logica funcţionării unui sistem politic. Pe lângă dezagregarea familiei atomare sau lărgite. în general puţin interesată şi informată în secolul trecut de necesitatea şi valoarea inovaţiilor sociale. deopotrivă. structurile. de vreme ce aceste valori sunt acceptate de întreaga comunitate. ca şi poziţia celorlalţi în cadrul comunităţii. sincronismul etc. Solidaritatea organică s-a transformat în solidaritate mecanică. prin atomizarea surselor de reglementare şi de supraveghere ca şi prin caracterul anonim al societăţii de masă unde reuşita personală prevalează interesului general. individul este un exponent al lor şi nu un agent al schimbării. modernizarea politică a antrenat şi o erodare progresivă a conţinutului etic al normelor şi valorilor tradiţionale. Cultura politică tradiţională este o cultură parohială: fiecare îşi cunoaşte rolul şi statusul său. spunea Mihail Sadoveanu în prefaţa la „Viaţa lui Ştefan cel Mare“ din 1933. relaţiile. induse de o mobilitate socio–profesională şi geografică a forţei de muncă fără precedent în istorie. Rolul inovaţiei sociale este destul de redus. „Poporul încă practică legea veche“. De asemenea. coloana ei spirituală au fost create în spaţiul „spiritului critic“ configurat de această „tensiune esenţială“. El se raportează la instituţii numai când actele fundamentale ale vieţii lui o cer. Efectele benefice în sensul că marile valori ale culturii române. prin obligaţia de a da şi de a face).

în funcţie de imaginea arhetipală a Eroului salvator. unitatea în diversitate s-a impus ca principiu esenţial al culturilor europene odată cu formarea statelor naţionale în 171 . Însetat de aerul tonifiant al libertăţii. Credinţa în ceasul izbăvitor al eliberării a continuat să modeleze subteran liniile de forţă ale acţiunii politice. a modului lor istoric de viaţă. prezentul şi viitorul. pe baza afinităţilor elective cu matricea caracterială a spiritualităţii noastre profunde. experienţelor fundamentale şi tradiţiilor comune. În al doilea rând. să-şi ia cuminecătura credinţei şi a întăririi. în prealabil. nu mai puţin importante. Or. că o cultură politică autentic europeană nu poate fi decât materializarea tensiunilor esenţiale din cadrul modelului ontologic european. 2. ca expresie particulară a sintezei diverselor culturi naţionale sau ca entitate mistică. în spaţiul european acţiunea devoratoare a politicului a ucis de multe ori speranţa unei identităţi culturale comune. la alte două. 5. ca expresie a dimensiunii istorice a conştiinţei naţionale (dragostea faţă de patrie. 1. Şcoala Ardeleană. poporul român coboară în trecut. că o cultură politică europeană nu se poate edifica decât pe baza raportului unitate–diversitate în cadrul unui stat federal european. Nu întâmplător regresiunea în timp are loc pe cărările mitului istoric unde imaginarul social sudează într-un bloc temporal trecutul. Pentru a răspunde la întrebarea din titlu trebuie să răspundem. 3. În acest subcapitol vom încerca să demonstrăm: 1. ca un pelerinaj la un templu sacru. ura faţă de invadatori) ca şi speranţa (aşteptarea) în restaurarea valorilor recunoscute de către o comunitate. sau doar identităţi naţionale? Există un „suflet european“. Ştefan cel Mare. Mihai Viteazul) în funcţie de imperativele politice ale momentului.4. transnaţională? Nu există! Pentru ca să existe ar trebui ca el să fie sublimarea voinţei de a trăi împreună a acestor popoare. că edificarea unei culturi politice europene nu are şanse de izbândă dacă nu asimilează în ethosul şi în nucleul ei axiologic valorile creştine.existenţial. O altă componentă a culturii politice naţionale este mesianismul social. rezultată din contacte şi dorinţa de cooperare în primul rând. există o identitate europeană. romantismul paşoptist îmbogăţesc cu noi dimensiuni mitice imaginea unor personalităţi istorice (Traian. Cultură sau culturi politice europene. ca expresie particulară a culturilor naţionale care o compun. Cronicarii mai întâi.

ea consideră că cerul şi oamenii nu sunt decât un singur întreg. că Adevărul şi Binele formează un întreg etc.secolul al XIX-lea. Vorbim de „spiritul european“. Cercurile identitare ale unui grup – familie. bazată pe depăşirea contradicţiilor. după cum le şi deosebeşte. Ele se condiţionează reciproc şi formează un tot unic. unul privilegiază unitatea. filosofia orientală nu opune radical spiritul şi materia. de la baza filosofiei occidentale. ea modelează caracteristicile acestui popor în cursul unui lung proces istoric şi exercită o influenţă considerabilă asupra sistemului său social–politic. în detrimentul unităţii. ea îmbrăţişează toate manifestările universului. celălalt opoziţia. 172 . faţă de altele. Cultura unui popor se cristalizează încetul cu încetul pe un teren social şi într-un cadru psihologic determinate. în opoziţie cu „spiritul oriental“. ca expresie a antropocentrismului. în timp ce filosofia occidentală a pus întotdeauna accentul pe diferenţe. filosofia orientală percepe cele două poluri opuse ale realităţii ca cele două feţe ale aceleiaşi medalii. diferit de acela al dualismului pur. Acest lucru se explică prin modelul ontologic al dualităţii în unitate de la baza filosofiei chineze. dar vorbim mai frecvent de „spiritul francez“ şi „spiritul german“ ca de o configuraţie simbolică în care s-au cristalizat valorile culturilor naţionale. ea a favorizat conservatorismul. Datorită faptului că filosofia chineză a căutat să concilieze aceste contradicţii a fost posibilă elaborarea ideologiei politice a „marii unităţi“ care a oferit temeiul de legitimare a despotismului feudal. ca formând un Tot. a empatiei. ca expresie a demersului intuitiv. Pentru orientali spiritul şi materia sunt indisolubil legate între ele. ordine raţională şi suflu vital. materie şi spirit. formând un „popor docil“. Punând accentul pe dualitatea în unitate. a unităţii dintre om. Această entitate este omniprezentă. În schimb. Oricare ar fi numele pe care îl dăm acestuia – Yin şi Yang. ea cuprinde şi pătrunde totul. naţiune – se manifestă mai mult prin nucleul comun de valori care le apropie şi le sudează. comunitate. natură şi societate. sacrul şi profanul pe care ea le percepe. Filosofia orientală a perceput diferenţele. dar a acordat întotdeauna prioritate unităţii. Prin faptul că filosofia greacă pune accentul pe opoziţii şi contradicţii s-a dezvoltat o tradiţie democratică. fiinţă şi nefiinţă. cale şi instrument. a individualismului şi raţionalismului. întărind paternalismul şi despotismul. Este evident că această gândire „unificatoare“. Pentru occidentali cele două elemente sunt independente sau nu interacţionează decât foarte slab. a contribuit într-o mare măsură la asigurarea unităţii şi stabilităţii Chinei. înăbuşind individualul. în general. numit adesea Taiji (fapt suprem) sau Dao (Tao) – Cale. Vorbim de „sufletul slav“ sau de „sufletul românesc“ ca modalităţi de reacţie în faţa vieţii.. În fond. În plus.

având în vedere etica responsabilităţii şi matricea corporatistă a social-democraţiilor din acest spaţiu? 173 . ar putea să se blocheze într-o structură birocratică sau. fetişizată. evoluţia umanităţii în mileniul III. şi al „civilizaţiei mişcării“. specifice Occidentului şi că opoziţia dintre aceste modele culturale va influenţa. însoţită de un uriaş val de speranţă pentru popoarele din Sud-Estul bătrânului continent. În fond.Opunând spiritul lumii materiale. Atitudinea unui copil dintr-un cartier muncitoresc din Galaţi faţă de sistemul politic din România va fi cu totul alta decât aceea a unui fiu sau fiică de parlamentar dintr-un cartier rezidenţial din Bucureşti. capabilă să transforme societatea şi să constituie elementul motor al dezvoltării. filosofia occidentală a făcut din acest element imaterial o forţă prodigioasă. Acesta este motivul pentru care Occidentul – şi nu China – a dat naştere capitalismului. produsul „civilizaţiei tăcerii“. în proporţii diferite. De exemplu. de psihologia grupurilor primare şi mai ales de specificul proceselor de socializare. în sensul că dacă nucleul lor de valori centrale nu variază. în fiecare dintre culturile vechiului continent. şi mai rău. respectiv. Dimpotrivă. stimulează transformarea credinţelor empirice în convingeri. în ultimul timp. care vor fi acele valori ale culturilor naţionale reprezentative pentru spiritualitatea şi proiectul unificării europene? Aceste valori s-ar putea articula într-un sistem cultural unic numai pe baza liniilor de forţă şi structurilor spiritualităţii europene întâlnite. tensiunile dintre diferitele categorii sociale. Se poate afirma că aceste două concepţii despre lume sunt. Ca „model de atitudini individuale şi de orientări faţă de politică manifestate în rândul membrilor unui sistem politic“20. Culturile politice din Europa urmează îndeaproape dualismul conţinut–formă. în schimb se modifică orbitele pe care circulă valorile politice de la ţară la ţară. filosofia chineză tradiţională şi. având în vedere că fiecare dintre aceste mari doctrine consideră proiectul lor de schimbare societală ca fiind superior celorlalte? Va suporta spaţiul nordic şi cel germanic implementarea paradigmei anglosaxone a liberalismului. neocolonială dacă energiile spirituale nu îi vor fi unificate şi orientate spre un ideal comun. gândirea confucianistă s-a preocupat sistematic să reducă la minimum. specifice Orientului. cum vor convieţui într-un spaţiu unificat al statului federal european valorile social– democraţiei. probabil într-o manieră decisivă. chiar dacă ele erau foarte vii. Integrarea politică şi economică a Europei. în funcţie de condiţiile istorice şi economice. cultura politică oferă reperele axiologice şi. în timp ce filosofia occidentală o transformă. filosofia chineză se adaptează la realitate. totodată. Având în vedere diversitatea istorică a culturilor europene. în particular. neoliberalismului şi neoconservatorismului.

noţiunea de cetăţean. indiferent de hegemonia momentană a uneia din cele două instituţii: Statul şi Biserica pe scena vieţii politice. Datorită iradierii acestui model în lumea întreagă. Reforma. efort. goticul. prin mortificarea trupului. termenul de europocentrism. Un argument în plus al existenţei unei culturi politice europene în Evul Mediu. Cultul statului. egalitatea. cinste. până la finalizarea construcţiilor sunt o dovadă a autenticităţii actului de credinţă. spre apropierea de Fiinţa perfectă care este Dumnezeu. Nu cumva conflictul dintre concurenţa liberală. modestie etc. creştinismul. creştinismul le va proiecta într-un spaţiu metafizic şi trancendent unde categoria de persoană o va dubla pe cea de individ. Iluminismul. primele valori ale democraţiei şi filosofiei politice sunt darurile cele mai de preţ pe care gândirea antică le-a lăsat moştenire Europei moderne. stă mărturie a rolului de prim rang jucat de Europa în crearea ideilor şi valorilor politice universale. ca persoană esenţa sa este aceea de fiinţă tantrică (îndumnezeită) care aspiră spre Viaţa de Apoi. În această privinţă. Renaşterea. este primul proiect de unificare europeană 174 . pe plan moral şi spiritual. datorită forţei şi profunzimii ideilor sale. bazată pe prevalenţa factorului religios. care i-au fixat un contur inconfundabil în istoria culturii universale. Punând în centrul concepţiei sale despre lume şi viaţă omul şi mântuirea sa. Romantismul şi filosofia germană sunt câteva din datele de fond ale spiritualităţii europene. prin asceză şi umilinţă.Sau: cât timp va fi necesar pentru ca valorile culturii economice din spaţiul protestant să poată fi implementate în spaţiul răsăritean european: austeritate. austeritatea neoconservatorilor şi solidaritatea social–democrată va produce traumatisme ale excluderii. cultura goticului este o mărturie reprezentativă: mobilizarea resurselor materiale pentru construcţia catedralelor. În creştinism omul va beneficia de un dublu registru ontologic: de individ şi persoană în acelaşi timp. în ciuda conotaţiilor sale negative. perseverenţă. continuitatea efortului pe durata a o sută – o sută cincizeci de ani. Această tendinţă spre autodepăşire. de proprietate şi personalitate umană. Ca individ. După creştinarea popoarelor migratoare şi a slavilor din sud-estul Europei se poate vorbi de configurarea unei culturi europene autentice până la Renaştere în care prevalente erau valorile religioase. rupturi ale solidarităţii care vor pune sub semnul întrebării înseşi bazele umanismului european şi valabilitatea proiectului? Filosofia greacă. el aparţine Cetăţii terestre. dreptul roman. Ponderea acestor valori va influenţa şi raportul dintre religie şi politică. nu mai are nimic de-a face cu idealul vechiului grec de fericire. Creştinismul va prelua multe din categoriile şi formele gândirii antice păgâne pe care le va adapta la spiritul său.

după modelul Sfântului Imperiu Romano–German. Ideea că stă în puterea omului de a stăpâni natura în folosul său şi de a crea o lume mai bună în acord cu drepturile şi aspiraţiile sale se regăseşte fericit în formula umanismului antropocentric renascentist exprimată sugestiv de Pico della Mirandola: Omul ca „Prinţ încoronat al naturii“. Renaşterea va realiza o sinteză între gândirea politică a Evului Mediu şi filosofia greacă. şi ca „apoteoză a creaţiei“. Marsilio da Padova o finalitate etică. pe celebrii enciclopedişti francezi: Voltaire. d’Alembert. în timpul lui Carol cel Mare (768–814) sub forma unei republica cristiana. în spiritul valorilor creştine. Romantismul german face din istorie şi 175 . romantismul francez este contestatar. Romantismul nordic este religios şi monarhist în esenţa sa. Pe de alta. Pe de o parte. romantismul francez este ateist şi republican în forma sa. ridicată la rang de „lege universală“. Sub influenţa Revelaţiei. Obsesia vechilor greci şi romani de a realiza sinteza dintre cea mai bună formă de guvernământ şi cel mai bun cetăţean străbate ca un fir roşu gândirea politică europeană până în secolul al XIX-lea. Raţiunea devine organul suprem al cunoaşterii şi este idolatrizată. între diverse ramuri naţionale ale acestui curent. În spaţiul dintre Renaştere – secolul al XVIII-lea european are loc laicizarea şi uniformizarea valorilor ca şi repartiţia lor geografică pe întregul continent.lansat de Biserică. romantismul conservator anglo–saxon cultivă tradiţiile folclorice. Esenţa omului este una raţională: procesând datele externe cu ajutorul raţiunii are loc o implozie. această falie de la baza culturii europene între religios şi laic va continua să se adâncească în romantism. cultivând marile teme social–politice preluate din ideile Revoluţiei Franceze. Redescoperirea Antichităţii şi dorinţa de emulaţie cu modelele sale în spaţiul cultural şi politic al Renaşterii vor deveni factori propulsivi în dezvoltarea culturii politice europene. marii monarhi ai Europei se întrec spre a avea la curţile lor. inspiraţia mitologică şi istorică contribuind la afirmarea specificului naţional. drept sfetnici. o „luminare“ axiologică a personalităţii care îi restructurează datele de fond ale naturii sale. comunitatea politică va căpăta la Toma din Aquino. Dante. Diderot. începând cu teoriile contractualiste şi teoriile suveranităţii. a demofiliei. Această tensiune. El luptă pentru alungarea tiranilor şi instaurarea democraţiei. Toată lumea vorbeşte de „luminata Europă“. mai exact. Paradigma gândirii renascentiste capătă în Iluminism deplina ei confirmare. Ontologia greacă conferise acestei comunităţi un caracter natural pentru că instituţiile şi valorile sale trebuie să fie expresia necesităţii unei vieţi comunitare armonioase. Un alt moment constitutiv în formarea unei culturi politice europene îl constituie Iluminismul (1750–1820 – 30 în Europa de sud–est).

În plus. O a doua mare problemă este cum să conservăm identitatea culturilor într-un spaţiu politic supranaţional. orbită de strălucirea modelului cultural al Centrului. Având în vedere acest joc al identităţilor complexe se pun trei întrebări: 1. Crearea unei culturi politice europene pune deja în prim plan raporturile dintre politic şi cultural în cadrul proiectului de realizare a comunităţii politice europene. dintre cel greco–latin şi germanic. şi nu fără temei. romantismul francez face din ideile modernismului politic temele sale preferate. unde Centrul elaborează paradigmele şi are iniţiativa schimbării. iar Periferia. cum va arăta configuraţia noii culturi rezultată din acest proces istoric. Această unitate în diversitate va sta la baza exploziei culturale europene de mai târziu şi va servi de fundament al panteonului său artistic. ceea ce reface relaţia fatală de dependenţă Centru–Periferie. ceea ce evocă o perioadă îndelungată. de „rateuri“. Însuşi proiectul politice este de-abia la început şi filosofia lui nu este lipsită de căutări contradictorii. 2. problema identităţii culturale şi a relaţiilor dintre culturi urmează să fie cu necesitate abordată. de eşecuri. „Or.din realitatea naţională o sursă de inspiraţie. un implicit mai mult decât politic“21. a vorbi de multiculturalism presupune nu numai un principiu de 176 . dacă viitoarea formă de stat a comunităţii europene va fi una federală. că o cultură politică europeană nu se poate naşte decât din interacţiunile şi contactele diferitelor culturi naţionale. ideea de comunitate evocă altceva decât ideea de „Piaţă Comună“ sau de „Uniunea europeană“: „Noţiunea de comunitate implică mai mult decât schimbări materiale: o viziune despre lume. 3. de la culturile superioare la cele „mai puţin“ superioare din sud–estul Europei. cunoaşte la ora actuală un singur sens. „voluntarist şi concertat“. adeziunea la valori chiar punerea în aplicare a unui proiect de ansamblu. S-ar putea spune acelaşi lucru despre „uniune“ care trădează o conotaţie voluntaristă. Cum să construim o cultură politică europeană pe baza unui proiect şi într-o perioadă de timp extrem de scurtă. filosofic şi ştiinţific ca şi al sintezei dintre antic şi modern. În condiţiile în care procesul unificării europene este departe de a se fi încheiat. atâta vreme cât culturile naţionale din cadrul bătrânului continent au ajuns la afirmarea conştiinţei de sine după sute de ani de evoluţie organică a formelor spirituale. nu cumva aceste contacte şi interacţiuni ascund existenţa aculturaţiei şi multiculturalismului care impun relaţii de subordonare şi hegemonia unor culturi asupra altora. S-a afirmat. nu cumva acest proces al influenţelor. le urmează necondiţionat? Edificarea unei culturi politice europene este funcţie de edificarea comunităţii politice europene.

îmbogăţind. prin proiecţia lor în transcendent. Germania. dificultatea proiectului politic care depăşeşte ca miză şi semnificaţie proiectul euroregiunilor. dimensiunile lor morale şi sociale. de vreme ce asistăm la accentuarea identităţii lor regionale. Indiferent de incidenţa vectorului religios asupra vieţii politice. pentru păstrarea raportului unitate în diversitate în cadrul elaborării unei culturi europene ar fi omologarea unui spaţiu cultural şi politic comun după modelul euroregiunilor. cu omogenitate etnică. Oricât de seducătoare ar fi. după rătăcirea unora dintre slujitorii Săi. Dar contribuţia sa la dezvoltarea acestui proces nu poate fi negată. printr-o singură variabilă. reflectată în cultura oficială (SUA. de forţa de influenţă directă sau mediată asupra politicului din partea celor trei Biserici creştine surori: ortodoxismul.închidere în comunitate. în primul rând. geneza capitalismului prin dogma Predestinării. teoria lui Max Weber nu poate explica. multiculturalismul s-a dezvoltat în interiorul unui stat naţional cu o istorie şi tradiţii comune. un lucru este clar şi absolut clar: apariţia creştinismului a produs o mutaţie profundă în sistemul valorilor politice. ceea ce înseamnă o revenire la datul iniţial. Elveţia. Ceea ce face diferenţa dintre regiuni sunt tradiţiile culturale şi istorice în cadrul unei culturi naţionale. ţările baltice. catolicismul şi protestantismul. O altă pistă. diferenţele dintre ele sunt prea accentuate pentru a mai putea fi un principiu în cadrul spaţiului public supranaţional. cum trebuie să se organizeze relaţiile dintre culturi pentru a se conserva identitatea lor în cadrul unei culturi europene. noi credem că acesta ar avea şanse de reuşită numai dacă se construieşte tot în perspectiva raportului unitate–diversitate. Or. În statele cu organizare federală. pentru că toate au avut la origine căutarea sinceră a lui Dumnezeu. Reforma mai întâi. Crearea unei culturi politice europene fără a examina raporturile complexe dintre puterea temporală şi puterea spirituală. dintre Stat şi Biserică este un nonsens. Problema multiculturalismului se complică însă datorită globalizării economiei mondiale şi a influenţei culturii de masă. dar în aceeaşi măsură şi recunoaşterea şi vizibilitatea principiilor de individualitate a culturilor“22. nu au produs rupturi dramatice în omogenitatea spiritualităţii creştine a Europei moderne. În literatura de specialitate nu s-a insistat îndeajuns asupra rolului pe care valorile creştine precum: austeritatea. Când vorbim de construcţia spaţiului cultural şi politic european într-o perspectivă inevitabil transnaţională avem în vedere. ceea ce pune din nou în lumină rolul identităţilor culturale în cadrul raporturilor dintre statul naţional şi viitoarea formă politică supranaţională. Contrar a ceea ce s-a avansat cu privire la euroregiuni. Dar în ţări ca Belgia. apoi apariţia celorlalte culte. pioşenia. economisirea l-au avut în naşterea unei mari naţiuni: 177 . Brazilia).

reacţiona identic la problemele de politică naţională şi internaţională şi. stilul de viaţă şi nivelul de trai. Că. Subculturile politice.SUA. în special. viziona aceleaşi spectacole. fără să intre în contradicţie cu valorile şi normele oficiale. În această ordine de idei este de neînţeles tăcerea din documentele UE faţă de valorile religioase. Condiţia fundamentală a edificării unei culturi politice europene trebuie să fie încrederea în proiect şi în instituţiile care îl susţin. probabil. se îmbrăca la fel. Ele se înscriu în dinamica fără precedent a intereselor şi aspiraţiilor care structurează grupurile sociale ca şi a motivaţiilor care stau la baza acestora. Fiecare grup sau comunitate îşi elaborează propriul ei sistem de norme şi valori care. locuia în suburbiile muncitoreşti de la periferia marilor oraşe industriale. conştiinţa identităţii şi o sensibilitate socială specifică. a existat. rezultat din coeziunea şi articularea valorilor într-un spaţiu simbolic comun. începând cu industrializarea. Deocamdată lipseşte acel ethos identitar. în general. practica aceleaşi sporturi. Astfel. o conştiinţă politică de clasă se poate vedea din numeroasele greve şi revendicări socio–economice din studiile de 178 . Caracteristicile culturii politice de clasă sunt: psihologia de grup. de aici. Atâta vreme cât fiecare actor politic vede integrarea europeană din perspectiva interesului naţional propriu. există o cultură politică de clasă în sensul că aceasta sublimează concepţia despre lume şi viaţă a clasei respective. 5. în Occident. profesa aceleaşi valori culturale: citea aceleaşi ziare. Mult mai apropiate de înţelegerea comportamentelor şi atitudinilor faţă de politică în zilele noastre sunt subculturile politice. posibilitatea edificării unei culturi politice europene în respectul identităţii rămâne problematică. Acestea au devenit principii constitutive în cele 13 colonii americane. împreună cu principiile liberalismului clasic ele au asigurat victoria coloniilor împotriva metropolei. 5. Clasa muncitoare practică acelaşi nivel de viaţă şi standarde culturale. conştiinţa individualităţii ei şi complexul social de inferioritate socială. aspiraţiile şi nevoile ei. cu atât mai mult cu cât recrudescenţa fenomenului religios la nivelul mondial arată nevoia unui nou cadru de devoţiune şi transcendenţă la începutul mileniului III. Poziţia ei faţă de principalele mijloace de producţie o face respectuoasă şi supusă faţă de patroni. reflectă cel mai bine interesele specifice de grup. omogenitatea sistemului de valori. precum şi poziţia ei faţă de sistemul politic. În secolul al XIX-lea clasa muncitoare din Anglia şi Germania avea aproximativ aceleaşi venituri.

Dickens şi E. probabil. conştiinţa sa politică a fost una revoluţionară. ale subtilităţii. 179 . ea devansând cu mult efectivele numerice şi procesele de organizare ale acestei clase ca şi ponderea ei în structura socială a României. Zola. libertatea ei politică a fost sacrificată pe altarul confortului material al civilizaţiei urbane: apartament la bloc. Împreună cu sindicatele care o reprezentau. cultura politică a clasei muncitoare a fost una de import. Burghezia dorea egalitate cu aristocraţia. burghezia va cere şi drepturi politice. Apărută brusc. obţinut prin imitarea stilului de viaţă şi a moravurilor nobilimii. clasa muncitoare a fost înregimentată ideologic şi manipulată în numele calităţii ei de „clasă conducătoare în societate“. Griviţa ’33 sunt momente de cristalizare a acestei conştiinţe în faza revendicărilor socio–economice ale unei clase în curs de consolidare. a limbajului. a comportamentului exterior al artistocraţiei. dar nu a atins zonele profunde ale rafinamentului intelectual. Această obsesie de a fi şi ei nobili s-a tradus printr-o imitare a modei. Cultura politică a burgheziei se bazează pe alte coordonate istorice şi psihologice. dar se simţea jignită de pretenţiile superioare ale plebei. cultul onoarei şi al nobleţei morale. extrem de operaţional în ştiinţele sociale contemporane. a constituit. Pe lângă drepturile economice câştigate în timpul primei revoluţii industriale şi conştientă de forţa ei. Nu acelaşi lucru se poate spune despre cultura politică a clasei muncitoare din România de provenienţă rurală recentă. nuvelele lui Maupassant. însă cu toate accesoriile necesare pentru nişte oameni care au fost aduşi cu autocamioanele în opinci sau cu picioarele goale şi calificaţi la locul de muncă: aragaze. apă caldă. Acest decalaj dintre ceea ce este şi ceea ce pare a fi s-a tradus în clivajul dintre cultura elitelor şi cultura de masă.sociologie şi din literatura epocii: romanele lui Ch. Ideologia iluministă va pune la dispoziţia burgheziei un instrument redutabil pentru atingerea acestui deziderat: teoria drepturilor omului strâns asociată cu teoriile contractualiste. Chiar dacă au existat insule ale conştiinţei clasei muncitoare în România ele nu fac decât să confirme regula. unul din cele mai importante clivaje din cadrul unei culturi naţionale şi anume clivajul psihologic. Lupeni ’29. La origine. Această aspiraţie spre un status superior. televizor. chiar dacă acestea erau „cutii de chibrituri“. Politicile de protecţie şi asistenţă socială au fost plătite prin sacrificarea conştiinţei de clasă. odată cu industrializarea masivă a României în perioada comunistă. Înainte de primul război mondial. frigidere.

Mecanismele de manifestare ale practicilor de consum cultural în societăţile actuale nu ar 180 . Totodată. au un rol decisiv în promovarea acestei imagini a clasei politice. noile teorii despre stratificarea socială sunt funcţie de viziunea circulaţiei elitelor în istorie. „băieţii deştepţi“. ca urmare a poziţiei acestora faţă de mijloacele de producţie şi faţă de modul de realizare a profitului. prin accesul la resursele politice asigurau principiul ierarhiei sociale. nu numai că sfidează opinia publică. transformările structurale de la baza acestor societăţi au impus o nouă teorie asupra stratificării sociale. narcotizante asupra tuturor eforturilor de reconstrucţie democratică a ţării. În condiţiile în care consensul politic nu mai este obţinut prin dezbaterea de idei sau prin căutarea de alternative. Polarizarea socială rapidă a societăţii româneşti postdecembriste. în special cele private. asistăm la structurarea a noi ierarhii sociale care nu au nici o legătură cu ideea de merit sau de efort personal. de neam şi de sânge care. Pe lângă subcultura muncii şi subcultura sărăciei. Pe de altă parte. fac din practicile de consum cultural ostentativ un principiu agresiv de autoevidenţiere. În cadrul acestei subculturi sunt cultivate până la obsesie valorile materiale şi practicile de consum care fac din acestea un criteriu axiologic de diferenţiere şi ierarhie socială. neavând ce să ofere lumii. Mai mult. În consecinţă. în sensul paretian al termenului care. Mass media. vechile aristocraţii. 6. teorie care nu mai are ca fundament inegalitatea dintre clase şi categorii sociale.5. practicile de consum cultural devin ele însele o categorie a politicului. Subculturile politice de consum. dar prin aerul lor de superioritate şi de dispreţ abia camuflat pentru sărăntocii care le cerşesc favorurile validează o „patologie a normalităţii“ la această stare de lucruri. în societăţile aflate în tranziţie la mare vogă sunt valorile şi normele societăţii de consum care trădează influenţa profundă a culturii de masă asupra politicului în zilele noastre. Creşterea economică neîntreruptă postbelică („cei treizeci de ani glorioşi“) a dus la proliferarea teoriilor „capitalismului popular“ şi ideologiilor egalitariste. a statului providenţial etc. ale extinderii aparatelor de participare şi mobilizare politică. au părăsit scena Istoriei. prin meritele lor. Locul acestora a fost ocupat de elitele negative. prin asimilarea succesului financiar cu o structură dominantă a acţiunii politice. a avut drept consecinţă apariţia unor clivaje care nu şi-au epuizat efectele distructive. de genul „statului bunăstării“. ca urmare a tranziţiei spre economia de piaţă. de „elitele vulpi“.. prin apariţia lor continuă pe toate mass–media. În condiţiile democratizării vieţii publice.

diferenţiere accentuală a rolurilor. întreprindere foarte rentabilă pentru logica societăţii de consum. datorită rolurilor. 4. plăcerii imediate. organizare raţională. În felul acesta. în special pe cele care ar putea să provină din mediile culturale. Cultura de masă poate fi definită ca ansamblul bunurilor de consum culturale puse la dispoziţia publicului. 181 . menţinerea statu quo-ului şi satisfacerea nevoilor mereu recreate de un sistem de publicitate şi de propagandă la un individ care devine cu uşurinţă prada totalităţii false. segmentarea sferelor instituţionale şi apariţia unor sisteme ierarhice. cu deosebirea că. operei de artă i se banalizează şi i se suprimă orice capacitate de interogare asupra ordinii sociale stabilite. fiind complice a ideologiei dominante. Conform cercetărilor recente societatea de masă s-ar caracteriza prin: 1. ea are ca drept rol tocmai să omogenizeze şi să neutralizeze conflictele posibile. în acelaşi timp. degenerând într-un consum de masă sau individualism mic burghez vitaminizat. ca valoare supremă unică. 7. În măsura în care arta corespunde nevoilor sociale. importanţa crescândă a grupurilor primare faţă de cele secundare şi a grupurilor informale în cadrul grupurilor secundare. potenţate oficial. deoarece ea permite. 3. disoluţia proceselor de stratificare socială. se supune eticii fericirii. relativ independente. Cultura de masă conţine două mari teme de identificare: confortul material şi bunăstarea. Consumatorul nu mai percepe arta ca pe o expresie a unei nevoi spirituale vitale. relaţii depersonalizate şi fragmentare dintre indivizi.putea fi înţelese fără o examinare prealabilă a conceptelor corelative societăţii de consum: societatea de masă: cultură de masă şi industrie culturală. standardizată şi interdependentă a funcţiilor. 6. a claselor şi categoriilor. în cadrul acestor instituţii. Caracteristic culturii de masă ar fi două structuri sociale comune zilelor noastre: civilizaţia tehnică şi societatea de consum. diferenţierea şi consolidarea structurilor de putere. 2. confortului şi bunăstării. 5. Industria culturală reflectă aceleaşi raporturi şi aceleaşi contradicţii ca industria bunurilor materiale. Cultura de masă concepe viaţa drept consum al produselor şi devine „autoconsumul vieţii individuale“ (E. seducţia şi dragostea. ea a devenit o întreprindere orientată spre profit. Dispariţia clivajelor ideologice şi a culturilor politice. ci ca pe o promisiune de consum. ca pe un lucru asupra căruia el îşi proiectează dorinţa şi de la care el aşteaptă senzaţii ale plăcerii. Morin): viaţa. jocului şi spectacolului.

această piaţă nu a avut niciodată un teren de afirmare atât de favorabil ca în societatea de consum. cumpărăturile făcute la Londra şi Paris. astăzi ea ar viza din ce în ce mai mult bunurile de consum durabile (aparate electrocasnice. ca urmare a ştergerii oricăror diferenţieri dintre clasele şi categoriile sociale după criteriul posesiei de bunuri materiale. În perioada boom-ului economic postbelic saturarea pieţelor cu produse dintre cele mai sofisticate i-au determinat pe adepţii teoriilor „societăţii de consum“ să proclame „destratificarea“ societăţilor occidentale. Pe măsura dezvoltării consumului de lux apar bunuri care să confere un prestigiu şi status social privilegiat. Dacă la începuturile dezvoltării capitalismului cererea de consum viza în exclusivitate nevoile esenţiale ale omului. Sub influenţa creşterii economice prelungite şi. audiovizuale. posedarea unor colecţii de tablouri 182 . consumul de lux provin din creşterea uriaşă a profiturilor. a acumulării bogăţiilor. a salariilor. prin urmare. O dată cu întărirea oligarhiilor financiar–bancare şi cu reproducţia lărgită a consumului de masă ar deveni decisivă diferenţierea elitelor economice de restul societăţii după criteriul consumului de lux. Astfel de nevoi sunt „nevoile poziţionale“ care înainte erau apanajul aristocraţiei. Distincţia dintre bunurile de consum de masă şi cele de lux. în vreme ce produsele şi consumul de masă s-ar diversifica odată cu creşterea productivităţii muncii şi. o extraordinară flexibilitate în orientarea producţiei spre acele nevoi a căror satisfacere să poată garanta controlul asupra publicului prin stimularea dorinţelor şi a plăcerii. Or. Dar şi acest criteriu este supus dezagregării şi uzurii morale. s-a impus un nou stil de viaţă. posesia unui palat al fostei aristocraţii sau a unui autoturism de lux fabricat la comandă şi a cărui marcă sugerează ideea de „lume bună“ şi preţ exorbitant. implicit. bazat pe nevoi noi.Omologarea valorilor culturale după normele de consum standardizate nu s-ar fi putut produce fără o piaţă sigură de desfacere a produselor culturale.). În societăţile de consum. Mai mult. create artificial şi independent de logica obiectivă a trebuinţelor biologice şi sociale. Caracteristica acestor „nevoi poziţionale“ este conferită de „simbolurile prestigiului“. ca premisă a stratificărilor sociale actuale. piaţa industriei culturale a demonstrat din plin efectele acestui tip de exploatare asupra cumpărătorilor de „bunuri“ culturale: unidimensionalitatea senzorială a satisfacţiei dovedind. în această privinţă. respectiv. ţine de distribuţia inegală a veniturilor şi de psihologia ostentativă a autoevidenţierii. în special. produsele şi. autoturisme etc. posedarea unui club de fotbal şi. când însăşi manipularea gustului public serveşte la obţinerea profitului. Exemple ale consumului de lux sunt vila de la periferia marilor oraşe. Avionul sau elicopterul personale.

ceea ce profanează conceptul de iubire creştină. din perenitatea modei sau din persistenţa cultivării „nevoilor poziţionale“ el deduce avantajele economice pe care i le conferă acest gen de activitate. valorile culturale de masă au un câmp larg de manifestare. teama de izolare şi conformitatea de automat a individului înstrăinat în masă determină ca manipularea prin mass–media să aibă o eficienţă extraordinară în rândurile populaţiei din cadrul culturilor de supunere şi parohiale. De cele mai multe ori. Conformismul desemnează adaptarea individului la un model acceptat sau impus de grup. spune foarte multe cu privire la amoralitatea valorilor noastre politice. Resurecţia populismelor la ora actuală a găsit în cultura de masă un teren privilegiat de dezvoltarea prin conformismul social şi gregar care validează consensual patologia normalităţii. În momentul în care în practicile populismului instituţiile reprezentative ale statului au fost înlocuite de mass– media iar politicile structurale prin promisiuni demagogice. se consumă exclusiv în prezenţa televiziunilor. de fasole cu ciolan şi ţuică pentru care şomerii şi marginalizaţii se simt mult mai atraşi decât valoarea programelor politice. de supunere necondiţionată în faţa dictaturii opiniei publice. iar absenteismul la urne poate să fie compensat prin spectacole politice în care consumul joacă un rol principal: consumul de muzică populară. loviţi de calamităţile naturale. La rândul ei. se face în aceeaşi notă stridentă şi ostentativă de autoevidenţiere. Prestigiul şi influenţa unui asemenea rol îi netezesc drumul spre putere. dar valoarea acestor pânze va creşte pe măsura scurgerii timpului. dezvoltarea tehnologică contribuie la integrarea şi uniformizarea formelor culturale. de mici şi bere. practicate de politicieni cu ocazia marilor sărbători religioase. Întreprinderea poate să dea faliment. a împins 183 . sugerând formule inedite de cooperare. Spun amoralitate şi nu imoralitate deoarece ajutorarea semenilor noştri. Or. prin conformism se înţelege atitudinea de acceptare pasivă a valorilor şi normelor culturii de masă.achiziţionate la preţuri exorbitante constituie exemple ale acestor „nevoi poziţionale“. El nici măcar nu se osteneşte să le înţeleagă. caracterizat prin jertfa pentru aproapele nostru. făcută în tăcere şi în umilinţă. Faptul că actele de caritate creştină. impusă de logica subiectivă a globalizării capitalului. ci pentru că nevoia de rol sau de status social îi prescrie această normă de comportament. Filistinul burghez colecţionează tablouri sau sculpturi nu din dorinţa de înnobilare spirituală. Internaţionalizarea limbajelor şi a formelor culturale. dar se bucură de posesia lor deoarece plasarea capitalului în achiziţionarea acestor capodopere este mai sigură decât cumpărarea acţiunilor unei întreprinderi. În plus. pe lângă prestigiul conferit în faţa opiniei publice.

ci şi cu preţul banalizării şi standardizării informaţiei. după modelul stelelor de cinema. televiziune) unde distracţia şi consumul ca valori supreme ale culturii de masă. O campanie electorală televizuală face din protagoniştii jocului politic „stele politice“. video. televiziunile nu mai sunt acel spaţiu public ideal unde se construiesc alternativele prin dezbateri. Fluxurile de comunicare politică sunt modelate tendenţial prin mass–media. precum partidele. sunt deservite de sisteme de publicitate şi de propagandă extrem de puternice. după limbajele şi culturile lor. un ritual în care tirania imaginii duce la o indiferenţă crescândă faţă de conţinutul deciziilor politice. Posibilitatea de a capta. sunt eliminate treptat de aparatele de comunicare în masă şi în parte sunt subordonate acestora. instituţiile şi acţiunea politică tind să se personalizeze şi banalizeze. ci numai canalul mediatic prin care se transmite consensul şi legitimitatea. după cum forţa ei de atracţie nu rezidă numai în varietatea programelor distractive. Partidele comunică tot mai puţin în mod direct cu cetăţenii. la accentuarea dependenţelor şi la asfixierea creativităţii. Nu programul politic al candidatului este decisiv pentru victoria lui în alegeri. în consecinţă. Orientarea fluxului de informaţii spre deservirea unui partid politic nu este plătită doar în sens financiar ca pentru orice reclamă publicitară. Scopul acţiunii politice nu mai este satisfacerea intereselor comunităţii ci conservarea status quo-ului grupurilor de interes prin instituirea raporturilor de dominaţie şi violenţă simbolică. Dar influenţa televiziunii nu se opreşte numai la uniformizarea formelor culturale. al invaziei limbajului spectacular al mass–media şi al jargonului în viaţa politică. manipula şi transmite informaţia politică face din televiziune o armă de temut în influenţarea opiniei publice şi a regulilor jocului politic. controlare şi difuzare a informaţiei politice conferă o mare influenţă mass–media în cadrul promovării şi impunerii grupului politic dominant şi a candidatului desemnat de acesta. În faţa noului raport dintre politică şi mijloacele de comunicare. la absenteism şi la accentuarea deciziilor plebiscitare. Societatea de consum favorizează în special noile forme ale culturii audiovizuale (cinema. Jocul politic devine spectacol. 184 . manipulare. Posibilitatea de acumulare. Dezagregarea limbajelor culturale şi a sistemelor de producţie tradiţionale a dus la creşterea importurilor şi. Instituţiile politice tradiţionale. Datorită forţei de persuasiune a imaginilor şi a capacităţii lor de a declanşa tirania evenimentului prin hic et nunc-ul său. ci concursul telegenic prin care mass–media îi creează o harismă seducătoare şi îl transformă în vedetă.industriile culturale naţionale într-un fel de „localism dialectal“ în care noile forme culturale erodează încet şi sigur sistemele de credinţă şi de simboluri ale culturilor naţionale. stoca.

subculturi. Cultura politică participativă cedează locul „băilor de mulţime“. Catharsis-ul nu schimbă datele mesajului. Arătaţi diferenţele dintre culturile şi ideologiile politice. 3. cultura spectacolului invadează toate sferele manifestărilor publice din România. cultură de supunere. atitudine. 2. 4. cultură parohială. chiar dacă. norme. Influenţa culturii audiovizuale variază în funcţie de calitatea morală şi intelectuală a celor care receptează asemenea producţii. Atunci când în producţii şi emisiuni artistice sunt ipostaziate ca axe de referinţă crima şi violenţa.Glorificarea banului. Analizaţi sistemele de orientări de atitudini de la baza culturii politice. de o dimensiune virtuală ideală a existenţei care declanşează dorinţa de evadare din lumea obişnuită. a atracţiei sexuale. CUVINTE – CHEIE: cultură. nu numai private. Definiţi cultura politică parohială. timp de câteva minute. Definiţi cultura politică. Sugestia pe care ecranul. prin magia sa onirică. ÎNTREBĂRI: 1. Caracterizaţi subculturile politice. cultură mixtă. 8. La aceasta se adaugă o influenţă indirectă. o administrează cu regularitate spectatorilor este aceea de irealitate. grup. a luxului. participări. Caracterizaţi cultura de supunere. cenuşiul fără de speranţă a existenţei lor. O bună parte a filmelor poliţiste afişează o tendinţă disimulată de a prezenta criminalul într-un rol partizan şi stimulativ. Prin doza habituală de reverie pe care ecranul o oferă el arată spectatorilor o lume a splendorilor şi. formă. Dorinţa Realitatea. în timp ce acţiunea justiţiei şi a poliţiei este prezentă adeseori într-o lumină rigidă şi represivă. 185 . 7. convingeri. unde proiecţia narcisică a Dorinţei permite pantomima unde se joacă personalizarea Speranţei de către un demagog. valori. dar nu mai puţin periculoasă. cultură politică. comunitate. 6. credinţe. comportament. Imaginea înlocuieşte ideea. indirect. Astfel. 5. cultură civică. viciul şi instinctele joase ale gloatei are loc o influenţă directă şi specifică. Definiţi valorile politice. forţei fizice constituie indicatorii de succes ai posturilor de televiziune. Caracterizaţi formele culturii politice. justiţia şi binele triumfă.

Sociologie de la politique. S. 21 octombrie 1994. Editura Didactică şi Pedagogică S. În: Politologie (Manual editat de A. vol. 14 Cultura politică. 50. 16 ELCOCK. Bucureşti. La communication et l’Europe. Political Culture.. 1968.. Boston. p. 1998. G. Ed. Lucian. cit. 19 MUNGIU-PIPIDI. 5 Princeton. Alina. În: Sfera politicii. MOUNIER. În: Quelle identité pour l’Europe? Paris. 3. Dominique. Inc. p. Paris. 17 Vezi infra Politologie. 1969.. p. London. La Communanté Europeenne: une perspective anthropologique. Cultura civică. În: Societate şi cultură. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. Social Psychilogy. 216. p. Dictionary of Politics. op. 15 ALMOND. Toronto. P. 1993. 4 (1). G. London. 1974. 7 TRĂSNEA. 2. p. Du Seuil. Dominique. Paris. p. 238. 36.. David. Zoltan – Ce au făcut oamenii cu dictatura? În: Sfera politicii. Boston. 1992.. Birmingham. 514–515. p. 1966. POWELL BINGHAM G. R. 217. Otto. Psychologie sociale. 1996. PUF. Paris. New York. vol. 20 ALMOND. 16. PUF. Sidney. 1959. În: Sfera politicii.. New Jersey.. p. 10 Apud STĂNCIUGELU. 12 PYE. Methnen Ltd. A. Comparative Politics. Marc.NOTE: 1 2 KLINBERG. Maurice. Ideal–tipuri şi tipuri reale în cultura românească. 2/1991. Cum să comparăm naţiunile. În: Political Culture and Political Development. Comparative Political Culture. 18 ROSTAS. P. POWELL.. New York. A development of Approach. Princeton University Press. A Development of Approch. Comparative Politics. p. nr. 21 octombrie 1994. 8 ROBERSTON.. 186 .. VERBA. op. cit. p. Rinehart and Co. 12. Du multiculturalisme a la cohabitation culturelle. Lucian. H. J. Matei. Ştefan. PYE. Românii după ’89 – Istoria unei neînţelegeri. Presses de la Fondation Nationales des Sciences Politiques. 403–404. Pour une sociologie politique. 21 ABÉLÈS.). Gabriel A. 512. În: International Encyclopedia of the Social Sciences. B. 1966. p. 6 DUVERGER. nr. 1993. Bucureşti. Viley and Co. 1973. 22 WOLTON. 4 VERBA. 50. Bucureşti.. PELLASY. Humanitas. 10 COT. 11 PERRINEAU.. 9 DOGAN. 3 ALMOND. nr. Ed. 65. London. Ovidiu. decembrie 1993. vol. Cultura politică şi democraţia. Alternative.. În: Social Anthropology. nr. P. 1995. Sidney.. 1996. CATTELL. La dimension congnitive de la culture politique. E.. A. 1976. 2. Editura Du Style. Political Behavior. J. nr. 1969. 33–45. Penguin Books.. Bucureşti..

începând în special cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea.1. alimentată de un paradox. Revoluţii politice. pe drept cuvânt. 6. frustrări. Pe de o parte.CAPITOLUL 6 SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI CONFLICTE POLITICE I. războaie şi mişcări de eliberare naţională. A depista cauzele care au făcut (şi fac) posibile asemenea anomalii şi a elabora strategii ca ele să nu se mai repete în viitor este una din sarcinile ştiinţei politice. revoluţii în artele plastice şi în literatură. Totodată. La rândul ei. religia drepturilor omului. Dar tocmai această trecere de la ceva inferior la ceva presupus superior face din modernizarea politică un concept sintetic integrator de o mare forţă euristică. de la simplu la complex. Într-o accepţiune mai largă. reclamă o cercetare aprofundată a mutaţiilor care s-au produs în societăţile moderne.6. revoluţii tehnico-ştiinţifice. terorism şi. formarea statelor naţionale. Ca punct terminus procesele de modernizare politică îşi propun realizarea modelului de societate 187 . lovituri de stat. Introducere Secolul al XX-lea poate fi numit. „secolul revoluţiilor“. în sfârşit. pe de alta.2. această succesiune caleidoscopică a schimbărilor în toate direcţiile a făcut dificil procesul de adaptare a omului la noua stare de lucruri. Pe de o parte. pe de alta. modernizarea politică denotă procesele indefinite de transformare a sistemelor politice într-o perspectivă evoluţionistă.1. tendinţele integraţioniste regionale şi globalizarea. nici o altă perioadă din istoria omenirii nu a cunoscut un ritm atât de trepidant al schimbărilor în relaţiile şi structurile sociale ca şi în infrastructurile tehnicoeconomice. Hobsbawm). războaie interne. ceea ce a generat fenomene de anomie. globalizarea şi postmodernismul. Nordul bogat. de la tradiţional la modern.1. El desemnează transformările structurale ale tuturor componentelor unui sistem politic. Numit şi „secolul extremelor“ (E. pe de alta. Modernizarea şi tranziţia politică. secolul al XX-lea are o fizionomie aparte. cu sărăcia lui endemică. regimurile totalitare. tendinţa spre emancipare şi democratizare. în sensul perfecţionării lor. „noaptea istoriei“ de la Auschwitz şi piramidele de cranii ale lui Pol Pot în Cambodgia. în ciuda patosului umanist al discursurilor politice. Într-adevăr. Pe de o parte. Delimitări conceptuale. pe de alta Sudul. dezrădăcinări etc. Mai mult. aneantizarea ideii de om. aceasta presupune o analiză a schimbărilor pe termen lung produse în cadrul mai vast al proceselor de modernizare care a cuprins faţa lumii. agresivitate. devianţă. Pe de o parte.

puternic dezvoltată economic. fază caracterizată prin dificultăţi structurale. ea presupune o transformare structurală a societăţilor tradiţionale. unite prin relaţii cauzale sau funcţionale care duc la un scop comun. Dacă în această succesiune apare ceve nou. Aceste schimbări sunt ireversibile. dezvoltarea economică. adică o succesiune de etape în realizarea unui scop. Însă această ascensiune cunoaşte discontinuităţi: chiar dacă este adeseori blocată. el implică o ascensiune de la simplu al complex. Transformarea. urbanizarea. secularizarea democratizarea. calitativ omogene. De aici derivă o a doua caracteristică a progresului. de lungă durată şi uneori ireversibile în toate componentele unei (a unor) societăţi). Însă omul modern. faţă de transformările succesive din cadrul evoluţiei: aceea de realizare a valorilor într-o ordine socială superioară. Procesul politic reprezintă o succesiune de stări. interne sau externe. Omul tradiţional credea în continuitatea dintre natură şi societate şi nu a crezut în capacitatea lui de o schimba sau de o controla. implică schimbări calitative în procesul evoluţiei. progresul presupune o valorificare a transformărilor cuprinse în procesele evolutive. raţionalizarea autorităţii politice. în reproducerea raporturilor economice şi sociale care o structurează şi îi conferă o logică de funcţionare şi forme evolutive specifice (…) în acelaşi timp. educaţia. acceptă posibilitatea schimbării şi crede în oportunitatea ei“1. „La nivel psihologic. Tranziţia „desemnează o fază particulară în evoluţia unei societăţi. Pentru a înţelege mai exact natura schimbărilor pe termen lung în cadrul proceselor de modernizare sunt necesare anumite delimitări semantice între conceptele care denotă acest fenomen. mobilizarea socială. de fenomene sau acţiuni politice. dimpotrivă. atunci avem de-a face cu un proces evolutiv. Modernizarea implică schimbări calitative. ceea ce va crea iluzia unei stagnări a procesului sau a regresului. activitatea massmedia. Diferitele schimbări apar numai ca nişte faze succesive care realizează un scop final. în trecerea lor spre societăţile moderne. la rândul ei. modernizarea implică o schimbare fundamentală a valorilor. ceea ce apropie transformarea de dezvoltare: ambelor le este proprie noua calitate dobândită în urma proceselor evolutive. atitudinilor şi speranţelor. de la inferior la superior. Într-o abordare sistematică a problematicii.democratică. Progresul social-politic se deosebeşte de evoluţie prin două caracteristici: ca şi evoluţia. diferenţierea unor noi funcţii politice şi a structurilor specializate. Samuel P. Evoluţia cuprinde ideea de schimbare când noţiunii de devenire i se adaugă elementul teleologic. afirmarea suveranităţii naţionale. apar noi raporturi 188 . Prin urmare. Huntington enumeră următoarele caracteristici ale modernizării: industrializarea. ea îşi va relua cursul sub alte forme.

procesele de modernizare nu se suprapun în întregime proceselor de dezvoltare economică. să se fisureze. de a acţiona sau de a produce. Dintre caracteristicile modernizării: industrializarea. mobilitatea socială etc. mai devreme sau mai târziu. Însă modernizarea cunoaşte discontinuităţi. atunci procesele sale exprimă capacitatea de creştere. Analiza proceselor şi epocilor de tranziţie înseamnă să te confrunţi cu momente de răscruce din istorie. Dar. Dimpotrivă. Fenomenul modernizării antrenează transformări de durată în toate componentele sistemului. să-şi piardă din importanţa socială ori să vegeteze timp de secole în spaţii minore şi subordonate înainte de a se stinge de la sine. Deşi se sprijină pe aceleaşi realităţi. Cu alte cuvinte. iar oamenii devin disponibili pentru noile modele 189 . nici unul care se desfăşoară sub o zodie fericită. Mai mult. subordonarea şi dispariţia lor sunt accelerate de acţiunea grupurilor sociale care vor dezvoltarea altor moduri de a gândi. Este momentul în care moduri de a produce. însă ele se cuplează cu fenomenele de creştere şi duc la o nouă calitate într-un domeniu dat. În măsura în care logica de funcţionare a societăţii se menţine în cadrul configurat de relaţiile. nu orice modificare a practicilor şi instituţiilor unei societăţi echivalează cu parcurgerea stadiilor tranziţiei. economice şi psihologice se erodează şi se distrug. de a acţiona individual sau colectiv se confruntă cu limite interne sau externe şi încep să se descompună. mobilizarea politică are indicele de schimbare cel mai ridicat. stagnări. de cele mai multe ori. chiar dacă trendul spre dezvoltare pe termen lung este inexorabil. mai mult ca altele. acţiunile şi mentalităţile dominante. Dar modernizarea nu este un fenomen unilinear. M. trecerea de la statul tradiţional la cel modern ca principal proces evolutiv. fenomenele modernizării au un punct terminus comun: o nouă conştiinţă politică rezultată din schimbările instituţionale şi din noul sistem de valori. este însoţită de tensiuni violente. dezvoltare şi conservare a societăţii respective. fac şi rezumă istoria“2. Acestea din urmă duc la transformări ireversibile în structurile economice. corupţie şi alte manifestări anomice. cu mai multă sau mai puţină violenţă. Mai întâi. de a gândi. mobilizarea politică reprezintă procesul prin care „un set important de obligaţii sociale. momente car. Reiese că fazele de tranziţie sunt epoci de o excepţională importanţă în viaţa concretă a societăţilor. urbanizarea.economice şi sociale care. Godelier delimitează între societăţile constituite a căror dezvoltare şi identitate decurg din convergenţa raporturilor economice. se vor generaliza şi vor deveni condiţiile de funcţionare pentru o nouă societate. politice şi culturale şi societăţile cu echilibru reproductiv modificat datorită coabitării unor relaţii sociale diferite.

de socializare şi de comportament“3. modernizarea politică implică dezintegrarea sistemului tradiţional de valori şi schimbări de durată în structurile materiale şi spirituale ale societăţilor. 3. Ei au instituit chiar o relaţie de cauzalitate după care dezvoltarea economică ar antrena o democratizare a societăţilor tradiţionale. Revoluţiereformă. influenţă etc. Schimbările spectaculoase de regim politic în 1989 şi a unui sistem politic ce părea bătut în cuie sub speciae aeternitatis a readus cu deosebită intensitate în centrul dezbaterilor actuale de idei rolul conflictelor politice în schimarea socială. revoluţie-lovitură de stat sunt cuplurile lexicale care apar cel mai adesea în literatura de specialitate din România din ultimii zece ani. bogăţie. În sens global. II. Modernizarea politică se manifestă în principal pe următorii vectori ai schimbării: 1. magică). determinată atât de factori obiectivi cât şi subiectivi. Ideea de drepturi politice şi de control al guvernării apare în teoriile despre legitimitate după Marea Revoluţie Franceză. Cu cât aceste resurse sunt mai importante şi mai rare cu atât actorii politici sunt mai înclinaţi să încalce regulile competiţiei.2. ceea ce duce la izbucnirea conflictelor politice. 2. Un proces de raţionalizare a autorităţii şi de legitimare a puterii statului naţional cu baza în voinţa populară şi nu în alte sedii (religioasă. Explozia ratelor de participare politică. Confuzia îndelungată dintre modernizarea politică şi dezvoltarea economică îşi are sursa în tratarea nediferenţiată a tranziţiei macro-sociale în cadrul teoriilor dezvoltariste din deceniul şase al secolului al XX-lea. morală. economişti şi sociologi au văzut în dezvoltarea economică sensul indubitabil al modernizării. Mulţi politologi. la separarea prerogativelor acestor funcţii de competenţa funcţionarilor şi a structurilor specializate. totodată.6. Ea a căpătat consistenţă funcţională o dată cu procesele de industrializare şi urbanizare care au dat un cadru favorabil fenomenelor de mobilitate şi mobilizare. Stratificarea socială şi diviziunea complexă a muncii. iar câmpul semantic format în jurul lor trimite la o altă logică a mişcării sociale decât cauţionarea ideologică a termenului de către demagogii profitori care protestează împotriva sechestrării idealurilor revoluţionare din dorinţa de a-şi crea o legitimitate politică sau de 190 .1. poate fi definit ca acutizarea competiţiei dintre actorii politici pentru aproprierea resurselor politice rare: putere. Conflictele politice: Revoluţia Conflictul politic. Apariţia unor noi funcţii politice a dus la apariţia unui personal specializat şi. revoluţie-revoltă.

În anii ’90. acelaşi element poate. în contexte diferite. În general. opera lui Kant şi Hegel. în artă. 191 . O altă notă esenţială a conceptului de revoluţie este împrumutată din astronomia Renaşterii: ideea de ireversibilitate a mişcării Pământului în jurul Soarelui. curentele avangardiste. ideea de schimbare structurală şi globală a ordinii politice. deci spre un grad superior de stabilitate a sistemului. iar un singur element nevralgic poate fi suficient pentru a transforma radical natura puterii. după schimbările induse de revoluţie. plecând de la raportul dintre stabilitate şi schimbare în cadrul unui sistem politic. în filosofie. Modificările continue. revoluţia înseamnă o schimbare de paradigmă culturală. experimente – care inaugurează o nouă epocă în cunoaşterea ştiinţifică. această reordonare. opera lui Confucius şi Gandhi pot fi considerate tot atâtea momente revoluţionare în istoria omenirii. termenul de revoluţie desemnează o schimbare structurală. orice ruptură radicală în evoluţia unor structuri ale sistemului social poate fi considerată revoluţie. budismul şi creştinismul. fără ca natura calitativă a acestuia să se schimbe. În plus. duc la o autoreglare a structurilor spre un nou echilibru. în funcţie de compoziţia inputs-urilor. când să joace un rol decisiv. adică imposibilitatea de a reveni la starea anterioară a lucrurilor. instrumente. În special. Din această perspectivă. În religie. dimpotrivă. în morală. Schimbarea socială se poate produce prin convulsie internă. definiţiile date revoluţiei politice au câteva note comune păstrate de-a lungul timpului: ideea de ruptură violentă în cadrul normalităţii sociale. duc la o reaşezare a structurilor politice în interiorul sistemului. În general. cercetătorii francezi au adus contribuţii remarcabile la configurarea modernă a conceptului. ideea de ireversibilitate a noii ordini. adeseori imperceptibile. se înţelege exemple de practică ştiinţifică efectivă recunoscute ca modele – legi. Faptul că revoluţiile politice au adeseori un caracter brusc şi uneori violent le disociază de revoluţiile din alte domenii care se înscriu pe traiectoria schimbării prin acumulări cantitative îndelungate şi dacă erup în transformarea structurilor sociale acest lucru se întâmplă într-un mod paşnic. ideea unei noi legalităţi pe care aceste schimbări o antrenează în viaţa socială. o transformare calitativă a ordinii social-politice.a mai obţine niscaiva avantaje materiale. ele fiind de cele mai multe ori revoluţii tăcute. teorii. când să nu modifice cu nimic esenţa regimului“4. dacă prin paradigmă în sensul epistemologic inaugurat de Th. Kuhn. prin rupturi revoluţionare sau prin modificarea radicală a unei structuri a cărei undă de şoc să antreneze transformări ireversibile la nivelul sistemului: „Numeroase componente ale vieţii politice pot fi modificate fără ca regimul să se schimbe.

Ideea de revoluţie începe să pătrundă în cultura politică europeană odată cu schimbarea de paradigmă. efectuată de Renaştere. Şi dat fiind faptul că. a căror mobilizare este asigurată de ideologiile create în acest scop de elitele revoluţionare: „clasa revoluţionară este acţionată de un mit social care apare din fuziunea ideilor propagate de intelectualii revoluţionari cu nevoile elementare ale claselor oprimate implicate în revoluţie şi de un stimulent economic“6. Revoluţiile sunt mişcări ample de forţe. Cunoscutul politolog şi ziarist francez. aidoma exploziilor cosmice. Izbucnirea unei revoluţii nu este o expresie spontană a unor nemulţumiri acumulate latent în rândul populaţiei. consideră că pentru declanşarea unui proces revoluţionar sunt necesare cinci condiţii fundamentale. conform legilor ei imanente. Jean Francois Revel. 6.2. conştient. Această nemulţumire trebuie orientată şi motivată. Maturizarea situaţiei revoluţionare şi pregătirea actului revoluţionar.2. începând cu Renaşterea. Probleme mult mai complexe ridică definiţia. deoarece în desfăşurarea lor ele antrenează toate componentele sistemului social global. şi lumea terestră. sub toate formele ei. dar şi dreptul de a proceda astfel“5. nu este mai puţin important decât factorii obiectivi. revoluţia este „expresia ultimă a modernizării. Viziunii astronomice. explicaţia şi descrierea revoluţiilor politice ca forme ale schimbării sociale. Critica injustiţiei sociale. credinţa că stă în puterea omului de a controla şi de a schimba mediul său şi că el are nu numai abilitatea. îi corespunde pe planul mişcării sociale eliminarea disfuncţiilor sistemelor politice. Rolul factorului subiectiv. în sensul schimbării lor. critica trebuie să elaboreze strategii de ansamblu vizând reformele structurale care să satisfacă cele cinci condiţii fundamentale interdependente: I. a mişcării naturale spre forme tot mai perfectibile. susţinute concomitent de o critică consecventă a stărilor de lucruri ce trebuie schimbate. ca apoteoză a creaţiei. la nevoie prin violenţa schimbărilor radicale. Descoperirile astronomice şi cosmologice ale legilor de mişcare a corpurilor cereşti au indus treptat în conştiinţa secolelor următoare convingerea că aceste legi implacabile guvernează. 192 . culturală şi ştiinţifică. după care se restabileşte armonia originară. prin elaborarea de noi structuri menite să le înlocuiască pe cele precedente. omul apare ca propriul său demiurg. deopotrivă. o revoluţie poate fi definită ca un „fapt social total“ care afectează toate componentele unei societăţi. De aceea. Pentru a fi eficientă.

un grup de cercetători de la Princeton8 au propus înlocuirea termenului de revoluţie prin acela de „război intern“. Critica raporturilor dintre libertate şi individ. iniţiativa larg deschisă aplicată riguros. conducătorii sau instituţiile prin utilizarea violenţei. contrarevoluţiile sunt foarte greu de integrat în model şi. Deşi utilizarea violenţei în scopuri politice este destul de frecventă. există multe schimbări guvernamentale prin intermediul violenţei care nu duc nici la înlocuirea unor persoane aflate în poziţii de putere şi nici nu sunt un preludiu la restructurarea socială. Ea exclude.). filozofie. a risipei resurselor materiale şi umane. războaiele civile şi mişcările de eliberare naţională. „Ceea ce este lăsat inspiraţiei colective sunt marile idei ale evoluţiei istorice“. Critica ideologiei şi a culturii dominante (morală. este dificil de distins între războaiele coloniale. Prima obiecţie faţă de introducerea în câmpul analizei a conceptului de „război intern“ este aceea că. totuşi. multe societăţi cunoscute până acum. în societăţi în care competiţiile violente nu constituie o normă şi în care există structuri instituţionale bine definite9. a condiţiilor în care este exercitată şi distribuită şi a consecinţelor privind deciziile puterii pe planul calităţii vieţii. violenţa fizică. IV. rupturile revoluţionare. Aplicarea conceptului de revoluţie în sens larg ridică. revoluţiile sociale. de la greve şi terorism până la războiul civil. de scopurile politice pe care este chemată să le servească.II. Critica proastei gestiuni şi a ineficienţei economice. Pentru a evita aceste dificultăţi. unele dificultăţi. revoluţia este resimţită ca eliberare a creativităţii personale şi reanimare a iniţiativelor. contra orizontului închis şi climatului de apărare (…) a societăţilor represive”7 (…) După autorul francez. ea izolează utilizarea violenţei de procesele normale de adaptare socială. asimilând toate formele de conflict fizic. Acesta este definit ca încercarea de a schimba politica statului. definiţia dată mai sus războiului intern exclude epocile şi locurile în care violenţa este frecventă. Critica puterii politice în toate manifestările ei: critica legitimităţii ei. o revoluţie nu se improvizează. astfel. În primul rând. inclusiv Europa occidentală din perioada Evului Mediu şi America Latină din zilele noastre. „În acest context. Celebra definiţie dată războiului de către Klausewitz: „Războiul este continuarea politicii cu alte mijloace. ea izolează un mijloc particular. O condiţie a reuşitei unei revoluţii ar fi invenţia programată. în al treilea rând. În al doilea rând. ca revendicare a libertăţii individuale. V. literatură etc. religie. III. în al doilea rând. el nu este doar un act 193 . nici nu se desfăşoară în spirit anarhic sau prin aplicarea dogmatică a unui model.

totodată. de la grevă la războiul civil. Edwards. în a doua perioadă neliniştea şi frustrarea produc solidaritatea oprimaţilor şi o iniţiativă a lor pentru a-şi ridica propriul status. Orice schimbare de acest fel este o revoluţie şi toate revoluţiile au implicat o schimbare de paradigmă culturală. care defineşte revoluţia: orice schimbare de paradigmă culturală. de rol al femeii. o schimbare de stil o revoluţie. prea arbitrar prin separarea acestor mijloace de scopurile pe care le are în vedere şi prea puţin preocupat de cauzele complexe ale tulburărilor sociale pentru a avea o valoare practică. de regim politic. a corespunde în sentimente. fiind. a se bucura de securitate. Avem astfel o abstracţie. Şi dacă o astfel de iniţiativă nu întâlneşte obstacole la simptomele premonitoare indicate poate să nu urmeze deloc o revoluţie. şi prea îngust prin faptul că este aplicat la societăţi nonviolente. Lyford P. Simptomul mai apropiat al revoluţiei este pierderea propriilor intelectuali de către clasa dominantă: criticile lor la adresa ei. de legile în vigoare. Schrecker consideră. cea mai general posibilă. de obicei în domeniul în care apar. definiţii sociale: subiectul care apreciază este colectivitatea în care are loc schimbarea de stil arhitectonic. de aceea. afirmă că revoluţiile apar când regimul aflat la putere nu mai satisface cele patru nevoi fundamentale ale omului: a face noi experienţe. adeseori pe nedrept. prea limitat prin aceea că se preocupă numai de unul din multiplele mijloace. Conceptul de război intern este prea larg prin aceea că include toate tipurile de violenţă. obstacolele pe care o astfel de iniţiativă le întâlneşte după primele succese sunt scânteia revoluţiei. Sheldon Wolin şi Isaac Kramnik au individualizat în „aşteptările şi credinţele privind activităţile cotidiene ale politicii şi în normele fundamentale de la baza ordinii politice şi care îi conferă identitate şi autodefiniţie“10 normalitatea pe care revoluţia o rupe – şi. Utilizând noţiunea de paradigmă elaborată de Kuhn pentru istoria ştiinţei. Prima ipoteză abordată în mod atent de Edwards este că mizeria şi opresiunea declanşează revoluţia. precum criminalitatea. a-şi vedea recunoscută propria valoare. nonviolentă. în acest caz. Normalitatea şi ruptura sunt. Caracterele de ruptură. Procesul de maturizare a conştiinţei revoluţionare este lent. de aceea. căutarea de către aceştia a alianţei cu clasele noi duc la pierderea încrederii în 194 . Un teolog american. de modul de a face ştiinţă. inovaţie şi violenţă recunoscute revoluţiei în orice accepţie specifică nu pot fi înţelese fără o definiţie a „normalităţii“. Definiţia citată se adaptează bine şi la o revoluţie în câmp artistic: P.politic ci şi un instrument politic“ poate fi aplicată atât războiului civil cât şi revoluţiei şi războiului intern. pe durata a trei generaţii: insatisfacţia este sufocată de forţa tradiţiei. revoluţia este considerată violentă din punctul de vedere al unei normalităţi considerate. apoi este depăşită pe căi ocolite.

Dacă ordinea politică rămâne neschimbată. în ciuda raporturilor militare de forţă care au fost întotdeauna în defavoarea lor. Nu din această cauză mobilizarea politică revoluţionară este un fapt neregulat şi spontan: dimpotrivă. fie capitalistă sau feudală. În felul acesta vom evita confuzia dintre conflictele politice care declanşează procesele de modernizare în direcţia transformării calitative a sistemelor social-politice şi revoluţie. Vezi aşa-zisul proces revoluţionar din Africa şi America Latină în care numeroasele conflicte şi războaie interne nu au dus la o nouă ordine politică ci la consolidarea celei vechi. Războaiele religioase sau civile din secolele XVI-XVII sunt cunoscute şi tratate îndeosebi sub numele de „revoluţii moderne“: „revoluţia glorioasă“ din Anglia (16481688) sau răscoalele ţărăneşti din Germania şi Rusia (războiul ţărănesc german. Salvador. ci mai curând o măreşte“11. Zambia. Angola. cursul oricărei revoluţii este impregnat mai mult de despotism decât de anarhie. nu avem de-a face cu o revoluţie. De exemplu. Pentru a diferenţia revoluţia de alte forme ale schimbării sociale. Este în acelaşi timp.sine de către clasa dominantă şi permit revoluţionarilor să aibă succes. Chile. Kenya. cuprinse. denumirea improprie de război de eliberare naţională în urma căruia un stat îşi câştigă independenţa politică. În susţinerea acestei teze Edwards citează frondele intelectuale care au precedat marilor revoluţii şi slăbiciunile „inexplicabile“ ale autorităţilor constituite care au permis victoria revoluţionarilor. vom limita semnificaţia termenului exclusiv la aceea de schimbare structurală şi globală a ordinii politice. 195 . răscoalele lui Stenka Razin şi Emilian Pugaciov din Rusia). Termenul de revoluţie cu care vom opera în acest capitol are o semnificaţie restrânsă. Într-adevăr. în procesele de modernizare. toate masele revoluţionare sunt conduse şi organizate de o elită revoluţionară – şi tocmai din această cauză au apărut efecte distructive. Mozambic etc. Pakistan. Aceeaşi întrebuinţare nediscriminată şi inflaţionistă a termenului se observă şi în literatura de specialitate recentă cu privire la conflictele din Evul Mediu sau epoca modernă. Apoi.) Exemplele sunt puţine şi nu fac decât să confirme regula: Cuba şi Vietnamul. reintegrarea societăţii pe baze diferite şi mai eficiente… Ea nu diminuează în nici un caz particular puterea guvernului central. în general. Revoluţia este o mare mişcare socială: clasa revoluţionară este acţionată de un mit social care apare din „fuziunea ideilor propagate de intelectualii revoluţionari cu nevoile elementare ale claselor oprimate implicate“ în revoluţie şi de un stimulent economic: „revoluţiile apar după ce clasele oprimate timp considerabil sau bucurat de o prosperitate crescândă“ şi „nici o revoluţie nu a avut vreodată succes fără contribuţia acestui stimulent economic“. Ghana. (Nicaragua. „revoluţia este mai mult decât dezintegrarea societăţii.

2. după cum există şi cauze subiective care ţin de psihologia socială a participanţilor. doar la întrebuinţarea forţei şi a violenţei. Între cauzele şi condiţiile izbucnirii unui conflict revoluţionar există o legătură indisolubilă. într-o manieră pozitivistă. facilitează materializarea cauzelor în acţiunea revoluţionară. doar la conflictul dintre posedanţi şi neposedanţi. Este cazul războaielor de eliberare naţională (revoluţii anticoloniale) sau războaielor civile tratate în literatura anglo-saxonă ca revoluţii sociale. pregătind astfel calea pentru cucerirea puterii. Există cauze obiective ale apariţiei şi maturizării unui conflict revoluţionar.Aceasta nu înseamnă că şi alte forme de conflict politic. înfrângerea zdrobitoare a forţelor armate într-un război extern. Refuzul regelui Ludovic al XVI-lea de a deschide reuniunea Parlamentului stărilor a treia din ianuarie 1789 sau refuzul ţarului Nicolae al II-lea de a pleca de la cartierul Marelui Stat Major la Sankt Petersburg pentru a domoli populaţia nemulţumită de lipsuri şi „montată“ de agitaţia comunistă sunt doar două dintre acestea. Adeseori. Există o multitudine de cauze şi condiţii ale apariţiei unui conflict revoluţionar iar acestea nu pot fi reduse. Cauzele şi condiţiile revoluţiei. 2. Ca şi în cazul literaturii austro-marxiste. deoarece nu există întotdeauna o relaţie biunivocă între activităţi similare care apar din condiţii diferite ca şi 196 . în sistemul de valori şi în orizontul de aşteptare al participanţilor sau al populaţiei. încununate de succes. mai frecvenţi sunt trei: 1.3. Revoluţia devine probabilă dacă intervin anumiţi factori speciali: „precipitanţii“ sau „acceleratorii“. politicul şi socialul se întrepătrund. apariţia unui lider inspirat sau a unui profet. cauzele obiective interferează cu condiţiile subiective. o revoluţie politică este eşuată dacă nu produce schimbări semnificative în ordinea socială. nu produc consecinţe durabile în sistemul social global în direcţia modernizării acestora. subminează morala şi disciplina forţelor de represiune. incidentali – „precipitanţii“ – care o declanşează şi care pot fi nerecurenţi. apariţia unor organizaţii secrete revoluţionare. În ambele cazuri. 3. după cum nu pot fi reduse. Se poate întâmpla şi invers. 6. cauze care apar din disfuncţiile sistemului politic. într-o manieră deterministă. Dintre aceştia. personali sau fortuiţi. un eveniment în aparenţă insignifiant poate duce la radicalizarea revoluţiei şi la declanşarea procesului. la rândul lor. în sensul că presiunea cauzelor predetermină specificul condiţiilor iar condiţiile. Există cauze de durată profundă care creează o situaţie potenţial explozivă – şi pot fi analizate comparativ – şi factori imediaţi. Aceasta duce la scăderea prestigiului şi încrederii în elita conducătoare.

Guvernare dogmatică. iunie sau iulie şi scădeau considerabil în lunile friguroase. în volumul „Noi. Poporul“. O revoluţie apare într-un context politic determinat de tipul de stat. 4. 6. Apariţia noilor actori pe scena vieţii politice. Combinaţia dintre creşterea economică pe termen lung şi recesiunile pe termen scurt. Dincolo de determinările cauzelor. de specificul culturii politice etc. orice revoluţie se desfăşoară într-un cadru natural nu lipsit de importanţă. Frustrarea generată de mobilitatea socială eşuată. 5. cum ar fi dezrădăcinarea unor mase mari de oameni. În antichitate şi în evul mediu conflictele izbucneau mai ales în lunile martie. Dezechilibrele dintre producţie şi distribuirea bogăţiei.acţiuni diferite generate de condiţii similare. defineşte prin revoluţie evenimentele petrecute la Praga. Aceste variabile îşi pun amprenta asupra desfăşurării şi organizării procesului revoluţionar. 7. Garton Ash. revoluţiile sunt favorizate sau împiedicate de o serie de factori. Lombroso atrage atenţia asupra faptului că revoluţiile se desfăşoară mai ales în anotimpurile calde. Creştere economică rapidă care generează schimbări sociale necontrolate. Coexistenţa în viaţa socială a miturilor şi ideologiilor subversive sau conflictuale. Sărăcie crescândă. 5. 2. predispusă la acţiunea revoluţionară. de gradul de evoluţie. 4. Astfel se explică de ce revoluţia română din decembrie 1989 nu seamănă cu revoluţia de la Praga sau de la Sofia din acelaşi an. despotică şi ineficientă. În desfăşurarea lor. 197 . Cauze obiective: 1. iar prin refoluţie evenimentele petrecute la Varşovia şi Budapesta ca reforme venite de sus pentru a răspunde presiunilor pornite de jos12. de forma de regim politic. 3. Alienarea intelectualilor faţă de ordinea existentă. C. Berlin şi Bucureşti. Falimentul proceselor de socializare politică. Circulaţia excesivă şi inadecvată a elitelor care pun sub semnul întrebării coeziunea socială. Înstrăinarea clasei politice faţă de guvernaţi. 3. 2. Cauzele subiective şi obiective ale izbucnirii unei revoluţii. Cele mai importante sunt următoarele: Cauze subiective: 1. Ceea ce mediază între realitatea obiectivă şi acţiune este atitudinea subiectivă.

În societăţile deosebit de stratificate. înfrângerea forţelor armate într-un război extern duce la scăderea prestigiului elitei conducătoare. ei pot încerca să-şi atenueze sentimentul de nesiguranţă prin impunerea cu forţa a normelor şi valorilor noilor grupuri normelor şi valorilor oficiale ale societăţii. respinsă de aristocraţie de la drepturile politice. Mobilitatea socială rapidă atât pe verticală cât şi pe orizontală. bolşevicii ruşi. Procesele psihologice prin care revoluţionarii ajung la decizia de a elimina răul au la bază lanţul etiologic al violenţei: frustrare – agresivitate – ură – revoltă – trecere la actul violent al distrugerii. este posibil ca ei să devină profund conştienţi de inferioritatea lor socială. iacobinii francezi din secolul al XVIII-lea. Ce anume generează o asemenea credinţă în nobleţea unei cauze. pulsiunile adânci pentru o nouă societate sunt departe de a fi cunoscute. dar o explicaţie satisfăcătoare a izbucnirii unei revoluţii nu poate face abstracţie de lanţurile cauzale multifactoriale dintre cauze şi condiţii. extremişti. Dacă ei sunt umiliţi şi respinşi de către membrii mai vechi ai grupului de status la care ei aspiră. alţii nu se simt în largul lor şi încearcă un sentiment de nemulţumire difuză. Fiecare din aceste cauze este valabilă în sine. având în ideologia iluministă un model de legitimitate care i-a oferit motivaţia morală şi încrederea de nezdruncinat în 198 . În orice situaţie revoluţionară există un grup de oameni – fanatici. subminează morala şi disciplina forţelor de represiune. pregătind astfel calea pentru înlăturarea violentă a puterii. 7. Aici factorii obiectivi se combină cu cei subiectivi pentru a explica anumite comportamente deviante în planul relaţiilor sociale. Tensiunile dintre stat şi societatea civilă. idealişti. Asemenea oameni au fost puritanii englezi din secolul al XVII-lea. şi în special industrializarea şi urbanizarea au produs cu siguranţă un sentiment de dezrădăcinare. politică sau socială pot şi trebuie să fie depăşite în concepţia lor. chiar unele din elementele nou promovate se pot simţi apăsate. religioasă. În cazul din urmă. Conflictele politice internaţionale. În timp ce unii dintre noii veniţi sunt integraţi într-un mod eficient în noul lor strat social. aceasta putându-i determina să adopte o poziţie mai catolică decât cea a Papei sau ideea de a distruge ordinea social-politică. de la Mao Ze Dong şi Ho Şi Min până la Che Guevara şi Fidel Castro. De exemplu. Una din cauzele subiective fundamentale ale izbucnirii revoluţiilor este apariţia unei mentalităţi revoluţionare obsesive. revoluţionarii din Asia şi America de Sud. pe baza noii lor averi şi poziţii. Acesta este îndeobşte cazul burgheziei europene.6. zeloşi – atât de convinşi de justeţea propriei lor cauze şi de necesitatea urgentă de a crea un nou Rai pe pământ încât orice obstacol sau constrângere de natură morală.

Această paradigmă îşi poate demonstra valoarea ei numai în condiţiile aplicării la studiul unei revoluţii istorice particulare13. 6. În al doilea rând. El examinează patru variabile pozitive: procesul de dezorientare socială. H. el se concentrează asupra factorilor care acţionează în favoarea sau împotriva manipulării încununate de succes a violenţei. poate fi explicat în termenii acestor opt variabile. războaie de independenţă reintră în definiţie. ineficienţa elitei guvernante este o structură de comportament. represiunea efectivă a voinţei politice. Revolte. Astfel. Caracterul mai comun şi important al acestor fenomene este „întrebuinţarea violenţei pentru a atinge obiective care nu pot fi atinse fără această violenţă“. urbanizării şi 199 . guvernanţii săi. mai degrabă decât asupra factorilor de profunzime care acţionează în direcţia creării unui potenţial revoluţionar. desfăşurarea şi reuşita unei revoluţii. şi fiecare fază a fiecărui tip. Unele dintre aceste variabile sunt ele însele produsul unor factori de ordin mai profund. mijloace de constrângere aflate la îndemâna puterii. Fiecare tip de război intern.corectitudinea acţiunii ei revendicative. politica sa“. mecanisme de adaptare şi represiunea efectivă. O societate lipsită de violenţă politică şi de conflicte este o utopie. Eckstein se preocupă îndeosebi de factorii care acţionează cu succes în favoarea sau împotriva violenţei revoluţionare. ale revoluţionării tehnicilor de producţie.2. O obiecţie faţă de paradigma lui Eckstein este aceea că reuneşte diferite niveluri ale explicaţiei şi nu reuşeşte să menţină distincţia fundamentală dintre precondiţii şi precipitanţi. subversiunea şi mijloacele rebelilor şi patru variabile negative: mecanisme de diversiune. „războiul intern“ este „orice recurs la violenţă în cadrul unei ordini politice pentru a-i schimba constituţia sa. Aceasta din cauză că paradigma urmează să se aplice tuturor formelor de război intern mai degrabă decât revoluţiei propriu-zise şi că varietatea formelor de război intern au în comun doar utilizarea violenţei.4. chiar dacă pe o cale violentă. revoluţii mai mult sau mai puţin ample. opinează Eckstein. Eckstein întrebuinţează o paradigmă în care factorii subiectivi şi cei obiectivi interacţionează. Procesul de dezagregare socială este o cauză profundă. lovituri de stat. ineficienţa elitelor. altele simple probleme de tactică ale puterii. teoriile modernizării au ca numitor comun schimbările profunde induse în structurile societăţilor precapitaliste de către ratele înalte ale modernizării economice. În explicarea cauzelor care determină izbucnirea. Teoriile modernizării. Indiferent de soluţiile tehnice propuse în schimbarea ordinii social-politice (socialistă sau nu). indiferent de importanţa lor. În modelul său. indiferent de limbajul întrebuinţat.

ceea ce diminuează potenţialul revoluţionar intern al societăţii respective. Rezultatul acestei situaţii va fi maturizarea unei tensiuni revoluţionare. clasa mijlocie comercială şi profesională urbană şi politicienii de profesie – şi a perturbării vechilor structuri de venit datorită impactului sporadic şi fragmentat al creşterii economice care creează o nouă bogăţie şi o nouă sărăcie într-o strânsă şi evidentă juxtapunere. Lewis are în vedere statele apărute recent. El consideră ambele fenomene ca tranzitorii deoarece într-o ţară dezvoltată din punct de vedere economic capitalismul popular elimină inegalităţile de şanse. cauzată de prăpastia crescândă 200 . ceea ce este şi mai important. care se află în declin. au evidenţiat că. atât societăţile pre-industriale cât şi cele înalt industrializate sunt relativ ferite de tulburări revoluţionare14. dezorientaţi şi neliniştiţi. Cei dintâi. meşteşugarii. Mizeria economică şi nedreptatea socială sunt suportate în mod pasiv deoarece sunt considerate drept constante ale vieţii sociale. aparţinând în general clasei mijlocii şi mediului urban. Arhur Lewis şi un sociolog. ultimii pot fi muncitori ale căror salarii nu mai pot ţine pasul cu inflaţia. muncitori din industrii depăşite din punct de vedere tehnologic. se bucură de o stare materială relativ prosperă. prin explozia participării politice în primul rând. în deceniile VI–VII. Un economist. datorită necesităţii de economii forţate pentru realizarea de noi investiţii. El consideră că revoluţionarii sunt oameni dezrădăcinaţi. A. Faza iniţială de creştere poate foarte bine să creeze un declin în standardul de viaţă al majorităţii. Lewis. El consideră sentimentul de frustrare care conduce la revoluţie drept o consecinţă a dislocării vechilor tipare de status prin apariţia a patru noi clase: proletariatul. dar sunt dezrădăcinaţi. de venit şi status. datorită stabilităţii lor sociale relativ îndelungate. sau şomeri într-o societate în care vechile structuri care practicau agricultura extensivă au dispărut şi în care securitatea socială a noilor straturi nu s-a realizat încă. posibilitatea anulării lor prin contestare violentă.industrializării. conştientizează diferenţele sociale şi. ratele înalte ale modernizării politice. Mancur Olson. oamenii acceptă în virtutea unor automatisme tradiţionale drepturile şi obligaţiile ce derivă din stratificarea socială în caste şi clase. În societăţile care cunosc o creştere economică rapidă apar tulburări sociale inevitabile. satului sau comunităţii şi că aceşti indivizi sunt produsul creşterii economice rapide care creează atât bogaţi noi cât şi noi săraci. eliberaţi de legăturile sociale ale familiei. În cele dintâi. mai ales în Africa. capitaliştii. Totodată. profesiei. Mancur Olson a dezvoltat independent o versiune mai elaborată a teoriei lui A.

ci a celor a căror situaţie reală se îmbunătăţeşte mai puţin rapid decât se aşteaptă ei. implicând schimbări majore în multe domenii. Revoluţia victorioasă nu este nici opera celor abandonaţi. Aceste modele economice au multe lucruri în comun. există faze de creştere rapidă. la douăzeci de ani după ce o fază seculară de creştere se încheiase17. dintre care unele au fost identificate de către W. Rezultatul acestei „curbe J“. ci că schimbările în diferitele sectoare apar în mod neregulat şi în locuri neaşteptate în timp în diferite societăţi. C. analizele lor se aplică la tipuri diferite de creştere economică.dintre aşteptările sociale şi politice din partea noilor îmbogăţiţi şi aşteptările economice din partea noilor categorii de săraci şi realităţile vieţii cotidiene. Rostow şi Barry Supple: există expansiunea producţiei într-o societate preindustrială care poate să nu cauzeze schimbări tehnologice. în oricare caz particular fazele – în special ultimele două – tind să se contopească. cum o numeşte el. sociale sau politice importante.E. pot fi aplicate numai unui număr limitat de cazuri istorice. În plus. este că aşteptările în continuu progres. în timp ce James C. Problema nu este atât că. La jumătatea secolului al XVIIlea în întreaga Europă au izbucnit revoluţii. modelul revoluţionar al lui Olson şi Lewis se circumscrie celei de a doua: cel al lui Davis este aplicabil tuturor trei. ideologice. iar deosebirile dintre ele pot fi explicate prin faptul că A. Davis se ocupă de factorii economici pe termen scurt care pot să precipite o criză. În măsura în care diviziunea în cele trei stadii ale creşterii este validă. Sociologul James C.W. şi există tendinţa susţinută în direcţia maturizării tehnologice16. nou create de perioada de creştere. Olson se preocupă în primul rând de forţele economice pe termen lung care creează instabilitate. depăşesc cu mult satisfacerea ulterioară a nevoilor. susţinând că momentul revoluţiei potenţiale este atins numai când faza de creştere pe termen lung este urmată de o fază scurtă de stagnare economică sau de declin15. nici a celor mulţumiţi de propria lor soartă. Labrousse a demonstrat existenţa unei recesiuni economice 201 . în special cel al lui Rostow. Modelul lui Davis este adecvat istoriei Europei occidentale deoarece se pare că în condiţiile de rigiditate instituţională şi ideologică extremă primul tip de creştere economică produce frustrări de un gen extrem de serios. Lewis şi M. Davis este de acord cu Olson în ce priveşte faptul că impulsul fundamental spre o situaţie revoluţionară este generat de rapida creştere economică. dar el asociază o asemenea creştere cu o creştere generală mai degrabă decât cu un standard de viaţă în general scăzut. Însă aceste modele.

de asemenea. de blocare a intrării în rândurile acesteia. iar din 1914 economia rusă a fost şubrezită de efortul de război. nesoluţionarea cererilor şi nevoilor populaţiei de către regimul comunist a dus la o acumulare progresivă a nemulţumirilor şi apoi la o tensiune socială crescândă care a erodat lent şi ireversibil bazele de legitimare a sistemului. Specialiştii consideră că explicaţiile date schimbărilor produse de bogăţie şi putere sunt mai precis corelate şi sunt mai semnificative din punct de vedere politic decât schimbările materiale însele. neputinţa lui de a soluţiona favorabil noile inputs-uri (intrări) poate duce la o supraîncălzire. pot fi incompetente. încrederea în sine sau coeziunea. după mulţi ani de creştere economică. dacă unei faze permeabile în recrutarea a elitelor îi urmează o fază de reacţiune aristocratică. În plus. tendinţele economice constituie doar un aspect al problemei. superioritatea lor militară. au făcut ca elitele politice dominante să nu se mai poată adapta noii situaţii şi să îşi piardă încrederea populară. în ultimă instanţă. Supraîncălzirea sistemului. dacă unei faze de slăbire a barierelor de status îi urmează o reaşezare a privilegiilor. schimbările sociale rapide şi profunde. crearea de noi aşteptări prin dezvoltare economică şi unele reforme social-politice. Curba „J“ este aplicabilă şi altor fenomene decât satisfacerii intereselor economice. se întâlnesc cu factorii imediaţi. Ceea ce. După cum sublinia încă de Tocqueville. Dacă 202 . poate fi fatal este acumularea erorilor sale prin intransigenţă. deoarece lipesc informaţiile complete pentru constatarea faptelor. Dacă o fază de concesii liberale este urmată de o fază de represiune politică. ceea ce va genera privaţiuni sau frustrări ale populaţiei. la o autoreglare negativă a sistemului politic. apar tulburări: ele apar. Cauzele revoluţiei ar fi. chiar dacă pot fi în mod clar demonstrate. pe lângă disfuncţiile multiple pe care le-a generat. De exemplu. Toate aceste încercări de a corela disfuncţiile în sistem cu schimbările relative ale prosperităţii economice şi ale aspiraţiilor sunt extrem de dificile. precipitanţii. precondiţiile. iar punctul culminant al curbei este punctul în care cauzele profunde. În al doilea rând. ele se pot înstrăina de restul populaţiei. deci. această formulă a creşterii urmată de regres este la fel de bine aplicabilă şi altor sectoare. Relaţia dintre sistemul social global şi sistemul politic poate fi o sursă de dezechilibre şi tensiuni care precipită apariţia unei situaţii revoluţionare.similare în Franţa la 177818. Orice combinaţie între două sau mai multe dintre aceste elemente poate deveni extrem de periculoasă. urmată de recesiune economică reacţie guvernamentală şi insurecţie aristocratică care lărgesc prăpastia dintre aşteptări şi realitate. Elitele îşi pot pierde capacitatea lor de manipulare. slabe sau brutale.

atât în viziunea lui Peter Amann cât şi în cea a lui Wilbert Moore preliminariile esenţiale ale izbucnirii unei revoluţii iacobine. alienarea intelectualilor. Aceasta duce la ipoteza paradoxală că măsurile desemnate să restaureze echilibrul îl ratează de fapt. la rândul ei. rusă şi română. singura evidenţă a inevitabilităţii ei este faptul că are loc. precum şi activităţi diferite care sunt generate de condiţii similare. O abordare behavioristă de genul celei a lui Brinton care pune un accent egal pe factorii pregătitori ai revoluţiei precum anomia. modelul lui Ch. franceză. Încercările de reformă lente şi pe jumătate dorite au provocat reacţia aristocraţilor care. Revoluţia nu este niciodată inevitabilă. conceptul de disfuncţie (dezechilibru) dintr-un sistem politic dat trebuie aplicat cu foarte multă precauţie la cazurile istorice concrete. În al doilea rând. istoricii pot indica activităţi similare care apar din condiţii diferite. Cea care mediază între realitatea obiectivă şi acţiune este atitudinea subiectivă umană. sau. În concluzie. În concluzie. pe baza fracţiunilor tensionate şi divergente din cadrul unei societăţi constituie. Dacă societăţile sunt considerate sisteme aflate într-o stare constantă de tensiuni multiple. aspiraţiile populare frustrate. În sfârşit. 203 . „El pare să considere acceleratorii despre care vorbeşte ca pe nişte declanşatoare automate. Tocmai acest proces de radicalizare şi de polarizare în două alianţe coerente. Johnson lasă prea puţin spaţiu manifestării factorului personal. dacă blochează mijloacele paşnice.elitele nu reuşesc să anticipe necesitatea reformei. atunci ele contribuie la unirea tuturor elementelor care resimt privaţiuni. o revoluţie devine posibilă atunci când se reunesc disfuncţii multiple cu o elită intransigentă: tocmai o asemenea conjugare de factori a apărut în anii premergători revoluţiilor engleză. Johnson insistă asupra faptului că acţiunile politice menite să remedieze echilibrul interior din cadrul sistemelor politice precipită adesea ele însele schimbarea. Cel mai adesea în istorie tocmai consecinţele neintenţionate au importanţă în realitate. a deschis calea revoluţiilor burgheze. mai degrabă. Prima fisură a modelului lui Johnson ar fi aceea că insistă prea mult asupra condiţiilor structurale obiective şi încearcă să coreleze direct condiţiile cu acţiunea. ţărăneşti şi sanns-culott-iste. înstrăinarea elitei şi pierderea încrederii ei în sine poate oferi o explicaţie mai satisfăcătoare decât aceea macropolitică. canalizându-le spre violenţă. ignorând aria de alegere personală impredictibilă care este întotdeauna la dispoziţia elitei conducătoare şi a liderilor revoluţionari chiar într-o situaţie de disfuncţie multiplă exacerbată de un accelerator“19. deşi numai combinarea dintre micro şi macro poate oferi o individualizare exactă a cauzelor unui proces revoluţionar. După cum subliniază Eckstein nu există o asemenea relaţie directă. într-o opoziţie surdă faţă de sistem.

ceea ce constituie un teren ideal pentru tehnicile de manipulare. Individul este depersonalizat în sensul că este absorbit în comportamentul de masă. în anumite momente şi în anumite locuri. violenţă politică sau religioasă. Contagiunea imitativă prin gesturi şi atitudini (unele dintre ele imprevizibile în raport cu atitudinile individuale ale membrilor (luaţi separat) declanşează reacţii specifice extrem de excitabile. ritualismul şi evadarea sunt două căi posibile de scăpare: inovaţia şi revolta. Sub impulsul unor idei comune vehiculate de propagandă. masele sunt cuprinse de elan revoluţionar pentru acele idei care reprezintă cel mai bine psihologia şi interesele lor. Dar de ce reacţionează individul în acest mod particular mai degrabă decât în altul? Unii specialişti au argumentat că un revoluţionar îşi formează caracterul printr-o convertire ideologică bruscă în adolescenţă sau în tinereţe ca un refugiu din faţa stării de anxietate20. Iniţial se constată simpatie pentru unele idei la indivizii constituiţi în masă. datorită proceselor de schimbare socială rapidă.5. există o capacitate de automodelare crescândă a caracterului uman.2. alcoolism. că acţionează sub fascinaţia puterii masei. După cum a demonstrat Gustave Le Bon în Psihologia mulţimilor. droguri. Desfăşurarea procesului revoluţionar. 6. cetăţeni absolut 204 . Talcott Parsons consideră „nemulţumirea“ sau alienarea ca fenomene generalizate ce se pot materializa într-o rată înaltă a criminalităţii. alte două21. specifice comportamentului de masă. Mulţimile se autosugestionează sub atributul credibilităţii. sexism. cu exemple luate din timpul Revoluţiei Franceze. Un anume grup se va afla întotdeauna într-o stare de relativă privaţiune. datorită proceselor continue de socializare politică. Propagarea reacţiilor individuale influenţate de această contagiune sunt dublate de diminuarea elementului intelectual. Pentru a utiliza formularea lui Robert Merton.atunci un anume gard de instabilitate este în permanenţă prezent. Caracteristic unui proces revoluţionar este modalitatea prin care se propagă reacţiile în grup. Ceea ce este mai dificil de susţinut este predispoziţia latentă spre un model ideologic în copilărie şi configurarea bruscă a acestuia datorită unor întâmplări nefericite sau unor frustraţii care rănesc sensibilitatea de crisalidă a copilului. Aceste mecanisme de evadare nu provin din lipsa de adaptare personală a indivizilor sau a părinţilor lor ci din condiţiile sociale care generează fenomenele de inadaptare. Chiar dacă anumite sentimente pot fi generate în acest mod. în favoarea celui afectiv şi mistic. Obiecţia principală adusă acestei teorii este că nu reuşeşte să explice de ce aceste atitudini specifice sunt proprii doar anumitor clase şi grupuri de vârstă.

istoria revoluţiilor se confundă în mare măsură cu violenţa. Această concepţie duce automat spre polarizarea energiei. De aceea. Ea atribuie forţe supranaturale unor idei. Utilizată pentru cucerirea puterii politice. unele tipuri de logică au o pondere mai mare decât altele (logica afectivă. deoarece „o mulţime de elemente psihologice apărute în cadrul acesteia au acţionat. speră în instaurarea unei societăţi mai drepte. Un element similar celor două tipuri de revoluţie ar fi fervoarea şi fanatismul credinţei într-o cauză nobilă. revoluţionarii cred în schimbare. fetişurilor considerate drept concretizări ale unor forţe supranaturale. Faptul este pe deplin explicabil. raţională). O caracteristică intrinsecă desfăşurării procesului revoluţionar este prezenţa violenţei. printre care şi aceea de a acorda puteri misterioase. mai precis între Revoluţia Franceză şi Reforma religioasă înfăptuită de Luther şi Calvin. respectiv principiilor revoluţionare vehiculate ca suport ideologic. „Este ceea ce determină elanul revoluţionarilor. şi în timpul Revoluţiei Franceze“22. Gustave Le Bon stabileşte o analogie între revoluţiile politice şi cele religioase. Logica mistică grefată pe „sentimente şi impulsuri pasionale pe care le orientează“ este cea care imprimă mulţimilor forţa acestor sentimente. În apărarea propriilor interese. prinşi în comportamentul de masă. mistică. ceea ce a dus la elanul de entuziasm mitic inspirat de ideologia revoluţionară. asemănător celui declanşat de credinţele religioase precedente. În acţiunea umană. deopotrivă. Acest element este considerat de Gustave Le Bon ca reprezentând puntea de legătură dintre credinţele religioase şi mistice. În situaţii similare celor revoluţionare logica mistică prevalează.raţionali. colectivă. au devenit la fel de agresivi şi iraţionali în furia lor distructivă ca toţi ceilalţi membri ai masei. Spiritul mistic dispune de anumite caracteristici. deoarece nici o clasă politică nu doreşte să-şi abandoneze de bunăvoie privilegiile. cu un comportament extrem de paşnic şi de civilizat. miraculoase. Exceptând „revoluţiile de catifea“ de la Praga şi Sofia din toamna anului 1989. Într-o altă lucrare. cuvintelor şi ideilor. Însă violenţa este un mijloc şi nu un scop al revoluţiei. clasa politică va invoca ideea de normalitate care decurge din 205 . Curzio Malaparte consideră că elanul revoluţionar provine dintr-o concepţie eroică şi primitivă despre viaţă. Atribuirea de puteri extraordinare este „temelia tuturor credinţelor religioase şi a celei mai mari părţi a credinţelor politice“. violenţa se înscrie în cerinţele practice de desfăşurare a unei revoluţii. încrederea deplină în izbânda revoluţiei fiind una din condiţiile de reuşită ale acesteia“23.

respectarea normelor fundamentale de la baza ordinii politice existente. Pentru că activitatea revoluţionară este un atentat la adresa acestei ordini şi o ruptură a legalităţii pe care ea se sprijină; prin urmare, ea trebuie să o apere. Ea nu îşi dă seama de pierderea legitimităţii – adică epuizarea credinţelor şi aşteptărilor populaţiei de la clasa politică, ci de ameninţarea legalităţii instaurată prin propriul ei sistem de valori. Din acest conflict dintre legitimitatea şi legalitatea vechii şi noii ordini apare violenţa revoluţionară. De aici ideea că revoluţiile nu au caracter legal, nu pot fi abordate din punct de vedere legal. Ele îşi creează propria lor legalitate. Bluntschli observa că “revoluţia este întotdeauna nelegală, dar nu întotdeauna o nedreptate; ea este de cele mai multe ori o suspendare a dreptului, dar nu în mod necesar o crimă“24. La rândul ei, Hannah Arendt afirmă că „violenţa şi schimbarea, în descrierea unui fenomen revoluţionar; numai când schimbarea apare în sensul unui nou început, când violenţa este întrebuinţată la constituirea unei forme de guvernământ diferite, la formarea unui nou organism politice (…) numai atunci putem vorbi de revoluţie“25. Dincolo de aceste luări de poziţie, „revoluţia este considerată violentă din punctul de vedere al unei normalităţi considerată adeseori, pe nedrept, nonviolentă. (…) Normalitatea şi ruptura sunt, în acest caz, definiţii sociale: subiectul care apreciază este colectivitatea în care are lor schimbarea“26. În fond, în calitate de titular al puterii suverane, poporul are oricând posibilitatea să revoce oricând pe guvernanţi. De aceea, „ilegalitatea“ revoluţiei şi „noua legalitate“ pe care ea o instaurează sunt trăsături evidente ale revoluţiei care figurează în oricare din definiţiile sale. Dacă dincolo de violenţa întrebuinţată pentru preluarea puterii se constată persistenţa ei, atunci violenţa se transformă în teroare, iar mijlocul în scop, ceea ce reprezintă un semn clar al eşuării unora din obiectivele revoluţiei. Violenţa instaurată de învingători este în favoarea intereselor lor şi este dublată de respingerea a tot ceea ce este vechi, începând cu „întreg ansamblul vechilor legi“ până la „partizanii regimului căzut care vor fi persecutaţi, expulzaţi sau exterminaţi“27. Gustave Le Bon explică astfel expulzările maurilor de către spanioli, arderile pe rug ale Inchiziţiei, execuţiile Convenţiei, legile împotriva congregaţiilor religioase. Într-o asemenea stare, sub deviza „cel învins nu poate spera la nici un fel de milă“, se pot înregistra şi măsuri extreme care pot dăuna finalităţii procesului revoluţionar. O altă cauză a violenţei în desfăşurarea unei revoluţii provine din caracterul spontan şi dezordonat al mobilizării politice. Fanatismul elitei revoluţionare imprimă procesului revoluţionar un curs despotic, pe lângă fenomenele inerent anarhice care se
206

manifestă. „Revoluţia este mai mult decât dezintegrarea societăţii. Este în acelaşi timp reintegrarea societăţii pe baze diferite şi mai eficiente. Ea nu diminuează în nici un caz particular puterea guvernului central ci, mai curând, o măreşte“28. Forţele protagoniste ale oricărei revoluţii sunt în număr de trei: conservatorii, moderaţii şi radicalii. Moderaţii ajung la putere primii şi îi lichidează pe conservatori, alterând în acest mod echilibrul pe care îl aveau cu radicalii. Radicalii iau puterea în faza de maturizare a conflictului revoluţionar. Lipsa lor de experienţă administrativă şi de cunoştinţe tehnice odată propulsaţi în funcţii publice importante, îi determină să recurgă la măsuri dictatoriale. Terorismul astfel instituit vizează să contracareze pericolul unor intervenţii externe sau pe cel al contrarevoluţiei; el este dezvoltarea logică a situaţiei revoluţionare. Scopul său este de a face posibilă reîntoarcerea la normalitate, aceea stabilită de revoluţie. Una din cele mai convingătoare scheme ale desfăşurării fazelor unui proces revoluţionar îi aparţine lui Rex D. Hooper29. Prima fază este caracterizată prin tulburări şi nemulţumiri difuze, necoordonate ale maselor, ca expresie a faptului că valorile tradiţionale nu le mai satisfac aspiraţiile curente. A doua fază se caracterizează prin cristalizarea acestei nemulţumiri difuze într-o opoziţie organizată cu obiective precis definite. Specific acestei faze este deplasarea intelectualilor dinspre putere spre disidenţi şi elaborarea unei ideologii a „instituţiilor rele“. În această fază apar două tipuri de lideri: profetul, care schiţează noua utopie spre care se pot îndrepta speranţele oamenilor şi reformatorul, care acţionează metodic spre atingerea unor obiective precise. A treia fază, cea formală, este faza desfăşurării propriu-zise a revoluţiei. În acest moment, conflictele dintre stânga şi dreapta mişcării revoluţionare devin acute, iar radicalii se desprind de moderaţi. A patra şi ultima fază corespunde legalizării revoluţiei. Ea se caracterizează prin epuizare psihologică: pe măsură ce tendinţa reformistă se accentuează, entuziasmul moral scade şi dificultăţile economice cresc. Birocraţia s-a reconstituit, s-a instituit un guvern central puternic, iar societatea funcţionează încorporând elemente ale vechiului regim. Rezultatul este mult sub aşteptările iniţiale ale liderilor utopici, dar în el sunt sintetizate aspiraţiile şi valorile, ceea ce are ca efect edificarea unei noi ordini sociale. 6.2.6. Modelul revoluţionar. Strâns legat de tipologia revoluţiilor este modelul. Acesta oferă o circumscriere mai exactă a factorilor care individualizează procesul revoluţionar în complexitatea desfăşurării lui. Cu privire la modelul de revoluţie în literatura de specialitate s-au impus

207

două macromodele de revoluţii: occidentală şi orientală. În opinia lui S.P. Huntington pe cazul Revoluţiei Franceze din 1789, fazele desfăşurării procesului sunt: 1. mobilizarea noilor forţe politice; 2. căderea vechii ordini; 3. edificarea ordinii noi. Pentru modelul oriental, exemplificat de acelaşi autor pe cazul Revoluţiei Ruse din octombrie 1917 fazele de desfăşurare ale procesului sunt: 1. căderea vechii ordini; 2. Mobilizarea noilor forţe politice; 3. O perioadă de dualism între vechea şi noua ordine (cazul Rusiei din perioada februarie 1917 – octombrie 1917: guvernul provizoriu al lui Kerenski şi sovietele de deputaţi bolşevici. În China: împărţirea puterii între partidul naţionalist al lui Cian-Kai şi (Gomindangul), şi Partidul Comunist Chinez, condus de Mao Ze Dong, până în perioada 1927-1949); 4. Edificarea noii ordini. Credem că în circumscrierea acestor modele, rolul factorului voluntarist, al ideologiilor şi organizării acţiunilor revoluţionare a prevalat. În ce ne priveşte considerăm că analiza factorilor structurali şi ponderea actanţilor revoluţionari pot contribui cu mai mare precizie la individualizarea acestor modele. Un prim aspect este acela al congruenţei dintre mase şi elite în desfăşurarea revoluţiei. În ce măsură masele şi elitele urmăresc aceleaşi obiective, sunt animate de aceleaşi idealuri şi se bucură de aceleaşi avantaje în cadrul noii ordini politice? Al doilea aspect vizează raportul dintre condiţiile locale şi programul ideologic în desfăşurarea procesului revoluţionar. Aici apar diferenţele structurale dintre modelele occidental şi oriental, şi dintre diferitele subspecii ale acestuia din urmă. Factorii structurali se întrepătrund cu cei locali şi ideologici. În cazul revoluţiilor din Lumea a Treia este vorba de un nou subiect revoluţionar care ia locul proletariatului, fetişizat în cadrul modelului marxist de revoluţie. Revoluţia comunistă din China nu a mai urmat fazele desfăşurării revoluţiei occidentale sau a celei ruse. Locul proletariatului a fost luat de ţărănime. Acţiunea revoluţionară nu mai izbucneşte şi nu se mai consumă în capitală, locul unde conflictul dintre vechile şi noile elite este cel mai acutizat şi unde se află concentrate principalele instituţii ale statului. Acţiunea se desfăşoară la periferie, în munţi, în mediul rural, acolo unde gherile revoluţionare încearcă, prin agitaţie şi propagandă, să atragă de partea lor masele nemulţumite de ţărani, să le pregătească şi să le antreneze în ofensiva lor spre
208

capitală. Marşul cel lung al comuniştilor chinezi din munţii Yanan spre Beijing (aproximativ 6.500 km), marş în care comuniştii chinezi au atras de parte lor masele de ţărani nemulţumite de poziţia lui Cian-Kai este sugestivă. În această privinţă, teoria focarului insurecţional elaborată de Che Guevara şi de Regis Débray poate fi considerată un catehism pentru procesul revoluţionar din America Latină. După Che Guevara şi Regis Débray, „recrutarea, antrenamentul militar, pregătirea politică a primului nucleu de combatanţi trebuie să fie mult mai severe decât în trecut. Omogenitatea grupului este extrem de importantă cu atât mai mult cu cât numărul redus al membrilor său (de la 20 la 60 cel mult) permite o selecţie riguroasă“30. Chiar dacă, în organizarea focarului, între pregătirea politică şi pregătirea militară trebuie să existe o strânsă legătură, „Prezenţa unui partid de avangardă nu este, totuşi, o condiţie prealabilă absolută pentru declanşarea luptei armate. (…) O luptă de eliberare naţională, pe bază antiimperialistă, nu poate să fie dusă sub egida marxismleninismului şi a clasei muncitoare în condiţiile latino-americane, caracterizate prin existenţa unei clase muncitoare puţin dezvoltată numeric“31. Caracteristicile focarului: – respingerea modelului insurecţional marxist şi a propagandei marxiste care nu ţine cont de condiţiile specifice ale Americii Latine, unde populaţia majoritară este ţărănimea analfabetă, cu o cultură tradiţională a supunerii şi a sărăciei; – nucleul focarului este constituit din gherilele revoluţionare, antrenate special pentru lupta armată din munţi şi fanatizate din punct de vedere ideologic; – organizare politico-militară; – legătura inseparabilă dintre lupta politică şi lupta armată; – legături sat-oraş; legături munte-oraş; – educaţia politică a ţărănimii; – conducere politică centralizată; neîncrederea în formele tradiţioanale ale luptei politice.

209

Modelul Occidental - Capitala este Centrul procesului revoluţionar care se propagă ulterior în provincie; - Actorii revoluţionari sunt intelectualii şi clasa muncitoare (în tradiţia marxistă); - Succesiunea fazelor revoluţionare: 1. mobilizarea noilor forţe politice; 2. căderea vechii ordini; 3. edificarea noii ordini.

Modelul oriental - Centrul procesului revoluţionar este provincia sau periferia de unde forţele revoluţionare se îndreaptă spre capitală; - Actorul revoluţionar este ţărănimea sprijinită de gherilele revoluţionare; - Succesiunea fazelor revoluţionare: 1. căderea vechii orânduiri; 2. mobilizarea noilor forţe politice; 3. dualismul dintre noua şi vechea ordine; 4. edificarea noii ordini.

6.2.7. Deosebiri între modelul occidental şi oriental de revoluţie. Modelul marxist de revoluţie. Teoria transformării sociale elaborată de Marx este o aplicare a teoriei materialiste a istoriei la domeniul politic şi economic. La Marx politicul şi economicul se întrepătrund într-o asemenea măsură încât teoria schimbării transpune destul de fidel în plan istoric ontologia sa şi teoria cunoaşterii. Monismul său materialist pune la baza lumii materia, spiritul devenind factorul secund, realitatea secundară. De aici derivă determinismul mecanicist al concepţiei sale, o anumită fatalitate a schimbării sociale care antrenează în dialectica ei societăţi şi epoci istorice, independent de voinţa sau conştiinţa oamenilor. Specificul acestor schimbări constă în viziunea economică a lui Marx: procesele economice fiind, în esenţă, procese materiale antrenează modificări în toate sferele vieţii sociale, inclusiv în formele conştiinţei: „În producţia socială a vieţii lor, oamenii intră în relaţii determinate, necesare, independente de voinţa lor – relaţii de producţie –, care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forţelor lor de producţie materiale. Totalitatea acestor relaţii de producţie constituie structura economică a societăţii, baza reală pe are se înalţă o suprastructură juridică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale conştiinţei sociale. Modul de producţie al vieţii materiale determină în genere procesul vieţii sociale, politice şi spirituale. Nu conştiinţa oamenilor le determină existenţa, ci, dimpotrivă, existenţa lor socială le determină conştiinţa”32. Ideea de revoluţie la Marx este strâns legată de apariţia şi afirmarea proletariatului pe scena vieţii politice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea când Marx şi-a elaborat teoria. Ea reprezintă încununarea logică a unor procese economice care aveau ca mobil suprem satisfacerea intereselor şi însuşirea privată a produselor muncii de către posesorii
210

mijloacelor de producţie care erau şi stăpânii mijloacelor de producţie simbolice, adică ai ideologiilor. Funcţia acestora era tocmai de a legitima stratificarea socială şi ierarhia avantajelor pe baza conştiinţei false, adică a pseudomotivaţiilor cu privire la meritele sociale ale posedanţilor. Legea economică fundamentală a capitalismului creează, prin însăşi natura ei, tensiunea economică între actori, ceea ce duce la maturizarea condiţiilor revoluţionare. Însuşirea privat capitalistă a produselor muncii în condiţiile socializării crescânde a tehnicilor de producţie determină burghezia să revoluţioneze forţele de producţie pentru a obţine maximum de profit în condiţiile concurenţei acerbe de pe o piaţă aflată în plină expansiune. Datorită scăderii tendenţiale a raţiei profitului – ca urmare a concurenţei – burghezia va atenta la diminuarea drastică a salariilor muncitorilor, reducându-le până la pragul minimal de subzistenţă, necesar preluării procesului de reproducţie fizică a forţei de muncă. Celebra teorie a plusvalorii, elaborată de Marx în Capitalul (1867), arată clar mecanismele exploatării, ale producerii plusvalorii, care generează contradicţia dintre forţele de producţie înaintate şi relaţiile de producţie înapoiate: „Pe o anumită treaptă a dezvoltării lor, forţele de producţie materiale ale societăţii intră în contradicţie cu relaţiile de producţie existente, sau ceea ce nu este decât expresia juridică a acestora din urmă, cu relaţiile de proprietate în cadrul cărora ele s-au dezvoltat până atunci. Din forme ale dezvoltării forţelor de producţie, aceste relaţii se transformă în cătuşe ale lor. Atunci începe o epocă de revoluţie socială“. O componentă esenţială a modelului marxist de revoluţie este clasa socială capabilă să distrugă acest mecanism al exploatării. Singura clasă socială care, prin forţa ei numerică şi prin structura ei organizatorică poate realiza acest lucru este proletariatul. Structura socială la Marx este extrem de simplificată: fiecare stadiu al societăţii are două clase principale, aflate în relaţii antagonice, datorită statutului lor economic. Societatea capitalistă modernă este structurată în jurul acestor două clase rivale: burghezia şi proletariatul, definite în primul rând prin poziţia faţă de mijloacele de producţie şi faţă de capital. Modelul austro-marxist. Este o continuare a modelului marxist şi, totodată, o perfecţionare a lui. Reprezentanţii acestui curent Karl Kautsky; Otto Bauer; Max şi Friedrich Adler activează în cadrul Internaţionalei a II-a Socialiste (1889-1914) şi în perioada interbelică. Caracteristicile acestui curent sunt: 1. profesează reformismul social-democrat; 2. se distanţează critic faţă de unele teze radicale ale marxismului, cum ar fi aceea a cuceririi
211

de o accentuare a lor datorită inegalităţilor de fapt. Înfăptuirea revoluţiei politice „suprimă apăsarea politică dar menţine exploatarea economică“. Conform acestor teoreticieni. dar patronul rămâne stăpânul fabricii. să dea un răspuns favorabil maselor care le-au susţinut. Evident că sunt postulate aceleaşi drepturi politice pentru toţi oamenii. Clasa guvernantă îşi cimentează poziţia. El consideră revoluţia socială ca fiind mult mai dificilă decât revoluţia politică deoarece necesită un timp indefinit de desfăşurare. Revoluţia politică se transformă sau este continuată de revoluţia socială dacă noua putere politică face un efort pe plan social în direcţia emancipării politice. Soluţia pe care el o întrevede este socialismul. Otto Bauer realizează studiul pentru pregătirea legii exproprierii intreprinderilor principale şi a legii comitetelor de fabrică. cucerirea puterii politice prin revoluţie nu este decât începutul revoluţiei. În măsura în care o guvernarea reuşeşte să aplice un pachet de măsuri cu ecouri favorabile în rândul populaţiei. ca şanse egale în plan politic. Egalitatea lor este doar teoretică. iar pe de altă parte. a unui ceas mare. Chiar dacă inegalităţile politice exercitate anterior revoluţiei nu se mai manifestă. onorând ceea ce a promis şi bucurându-se în continuare de sprijin social. când trebuie să înceapă reconstrucţia societăţii şi când trebuie implementat noul sistem de valori în structurile şi instituţiile sociale şi când revoluţia politică este continuată sau se transformă în revoluţie socială“33. În calitate de ministru în guvernul austriac. Otto Bauer consideră că „revoluţia politică nu este decât jumătate de revoluţie“. se elimină şi posibilitatea de a fi la rândul ei ameninţată de o mişcare declanşată de acutizarea nemulţumirilor. mai degrabă. a trecerii de la egalitatea de drept la cea de fapt. indiferent de poziţia socială. Studiul a fost scris după ce prezidase comisia socializării marilor averi şi proprietăţi. nu se poate vorbi de o înlăturare efectivă a lor ci. 212 . „Revoluţia politică poate fi opera unei zile. văzând în ele singura şansă de eliminare a nedreptăţilor de până atunci. să consolideze poziţia politică câştigată. pe de o parte. iar muncitorul rămâne un simplu angajat. Se pune problema în ce măsură revoluţia politică destinată eliberării de sub tirania generalilor şi moşierilor nu determină doar schimbarea stăpânilor cu noii directori sau cu baronii bursei? Considerând revoluţia politică drept o „semirevoluţie care deşteaptă gândul unei revoluţii complete“. Otto Bauer evidenţiază necesitatea „unei înnoiri sociale“. Această principală caracteristică a revoluţiei presupune implementarea unui set de valori cu rezonanţă socială care. Greul începe a doua zi.puterii politice prin violenţă.

Soluţia pe care o propune este socialismul care pune accentul pe o altă modalitate de repartiţie a bunurilor, în mod echitabil între diferite clase şi categorii sociale. Chiar dacă socialismul ar impune o nouă modalitate de repartiţie a bunurilor, acest lucru este ineficient dacă nu se realizează o creştere a cantităţii de bunuri, ca urmare a unei eficienţe economice superioare. Nu se poate construi un „socialism al sărăciei“ cu efecte dezastruoase pentru legitimitatea noul regim politic. În această privinţă, el este conştient că o preluare efectivă a fabricilor de către muncitori, chiar dacă ea ar avea loc printr-un război civil dureros, nu ar aduce avantaje acestora. Incapabil să conducă, aceştia le-ar împinge, practic, spre faliment, deoarece producţia ar scădea drastic: „Fără îndoială, repartiţia ar fi mai corectă, dar lucrătorul individual nu ar primi mai mult decât astăzi, ba poate chiar mult mai puţin., tocmai pentru că producţia diminuându-se va fi mai puţin de împărţit“34. Din acest punct de vedere este interesantă concluzia sa potrivit căreia o veritabilă revoluţie socială se poate realiza cu succes în măsura în care noua putere ştie ce elemente să preia din vechea ordine. Pe lângă pregătirea şi experienţa pe care o au proprietarii de fabrici în conducerea acestora, efortul trebuie concentrat în direcţia elaborării metodice, treptate a elementelor definitorii societăţii socialiste. El ar în vedere măsurile concrete de egalizare a claselor sociale din punctul de vedere al veniturilor. Ţinând cont de contextul determinat de plata datoriilor de război ale Austriei, el propune ca acestea să fie achitate din averea claselor bogate printr-un impozit aplicat veniturilor care nu reprezintă produsul direct al muncii personale. Pe de altă parte, pentru a putea realiza socializarea proprietăţii funciare, el propune limitarea dreptului legal de succesiune doar la rudele de gradul 1 şi 2. El creează cadrele legale necesare socializării marii industrii prin exproprieri, socializarea gospodăriilor ţărăneşti, a imobilelor şi a băncilor. Reglementările vor începe cu domeniul industriei grele şi vor continua cu minele şi marile latifundii. Pentru a putea realiza aceste reglementări sociale sunt necesare anumite condiţii obiective şi subiective: un cadrul favorabil al relaţiilor internaţionale, aprovizionarea cu materii prime a economiei, stabilitatea forţei de muncă, cooperarea forţelor sociale, lipsa elementelor ostile şi voinţa de transformare socială din partea maselor. Toate acestea anticipă elementele structurale necesare în reuşita unei revoluţii sociale, aşa cum le-a preconizat în 1979 Theda Skockpol35: destructurarea relaţiilor internaţionale; agravarea situaţiei interne; criza statului etc. Polemica dintre Kautsky şi Troţki cu privire la regimul politic postrevoluţionar reprezintă punctul de ruptură dintre comunişti şi social-democraţia europeană în ce
213

priveşte procesul de desfăşurare şi scopurile revoluţiei politice. Liderul social-democrat german arată că în Rusia bolşevicii au sacrificat idealurile revoluţiei din 1917 prin permanentizarea terorii în societatea sovietică şi prin justificarea ei ideologică. Dacă nu reuşeşte să îşi implementeze sistemul ei de valori, o revoluţie se va transforma, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, în dictatură. Plecând de la raporturile de putere din cadrul societăţilor capitaliste de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, social-democraţia germană va opta pentru calea reformistă de schimbare socială, adică prin măsuri graduale şi treptate, luate de clasa conducătoare, pentru perfecţionarea ordinii politice şi economice. Acest lucru nu îi va fi iertat de Lenin, care în lucrarea „Socialdemocraţia germană şi renegatul Kautsky“ va iniţia o campanie violentă împotriva social-democraţiei care va fi continuată şi de Stalin în perioada interbelică cu consecinţe funeste pentru unitatea politică a Stângii europene. După Karl Kautsky, putem vorbi de revoluţie ca schimbare socială, atunci când aceasta porneşte de „la o clasă care până aici a fost apăsată economiceşte şi politiceşte şi care a cucerit acum puterea politică“36. Contribuţia social-democraţiei austriece (a „austro-marxismului“) la edificarea unei teorii despre revoluţii se înscrie în logica legalităţii noii ordini politice şi a legitimităţii ei. De aceea, revoluţiei politice trebuie să-i urmeze revoluţia socială – ca etapă necesară în materializarea obiectivelor ei în viaţa social-economică. Înlăturând vechiul sistem, revoluţia politică creează un context specific în care se impune legiferarea unei noi ordini politice capabile să pună în practică măsuri destinate înlăturării exploatării politice, mai precis a efectelor ei. Până ce reglementările legale favorabile noii puteri politice nu devin funcţionale, nu se poate vorbi de o autentică preluare a puterii politice. În acest context se pune problema continuării revoluţiei politice prin revoluţie socială ca elemente integrate ale acestei mişcări politice37. 6.2.8. Tipologia revoluţiilor. Majoritatea tipologiilor revoluţionare, elaborate de-a lungul timpului, au o valoare maieutică indiscutabilă: ele ne ajută să determinăm genul proxim şi diferenţa specifică ale fiecărui conflict revoluţionar, criteriile întrebuinţate şi în funcţie de acest lucru să ne dăm seama de: specificul schimbării sociale; domeniul în care are loc; actorii politici care o pregătesc; efectele în ordinea politică. Evident că tipologiile nu instituie clivaje absolute între un tip de revoluţie sau altul; de altfel, el nu pot fi izolate în stare pură, ca în retorte farmaceutice, deoarece toate reprezintă trenduri ale mişcării sociale şi ale autoreglării optimale a sistemelor politice.
214

Unul din pionierii elaborării de tipologii a fost americanul Crane Brinton care, încă din 193838, a evidenţiat o serie de uniformităţi prezente în cele patru mari revoluţii: engleză, franceză, americană şi rusă. Aceste uniformităţi vizau: o societate relativ dezvoltată din punct de vedere economic; antagonisme crescânde de clasă şi de status; o intelectualitate alienată; o clasă conducătoare nesigură din punct de vedere psihologic şi de depăşită din punct de vedere politic precum şi o criză financiară prelungită. La o analiză mai atentă se observă că aspectele vizate nu sunt identice în cele patru exemple. Astfel, în 1917 Rusia nu era o ţară dezvoltată economic, ci, dimpotrivă. În Anglia şi în coloniile americane intelectualitatea nu era alienată iar, în plus, în societatea americană clasa conducătoare nu era nesigură din punct de vedere psihologic şi politic. De asemenea, se observă că Brinton pune semnul egalităţii între o revoluţie social-politică şi un război de eliberare naţională. Un specialist american al revoluţiei, Chalmers Johnson39 elaborează o tipologie bazată pe şase tipuri identificate prin obiectivele alese de agenţi, fie că este vorba de persoanele din guvern, de regimul politic sau de o comunitate, fie că este vorba de o masă sau de o elită. Aceste obiective sunt susţinute şi de ideologii, fie că sunt reformiste, escatologice, nostalgice, elitiste sau naţionaliste. Primul tip, Jacqueria este o răscoală spontană, de masă, a ţăranilor, desfăşurată, de obicei, în numele autorităţilor tradiţionale, Biserica şi Regele, cu scopul limitat de a epura elitele locale sau naţionale. Exemple ale acestui tip sunt răscoalele ţărăneşti ale lui Gh. Doja, Horia, Cloşca şi Crişan, răscoala lui Stenko Razin şi a lui Pugaciov din Rusia între 1773-1775. Al doilea tip, Rebeliunea milenaristă este similar primului, dar, în plus, este caracterizat de visul utopic, inspirat de un Mesia care trăieşte. Aceste tip poate fi întâlnit în toate timpurile şi în toate locurile, de la revoluţia florentină condusă de Savonarola, din 1494, până la rebeliunea anabaptistă din Münster condusă de John Mathijs şi John Buekless din 1533-1535 şi până la rebeliunea dansului fantomelor al sioux-urilor, inspirată de profetul Wovoka în 1890. Al treilea tip este Rebeliunea anarhistă, reacţia nostalgică faţă de schimbările progresiste, implicând o idealizare romantică a vechii ordini: exemple sunt pelerinajul lui Grace şi Vendée. Al patrulea tip este reprezentat de Revoluţia iacobină. Aceasta a fost definită ca „o schimbare profundă, fundamentală în organizarea politică, structura socială, controlul proprietăţii economice şi mitul predominant al ordinii sociale care marchează astfel o ruptură majoră în continuitatea dezvoltării“40. Acest tip de revoluţie poate apărea numai într-un stat extrem de centralizat, cu comunicaţii bune şi cu un mare oraş drept capitală, ţinta sa fiind guvernul, regimul politic şi ordinea socială. Rezultatul pare să fie
215

crearea unei noi autorităţi centralizate şi apariţia unei ordini sociale şi birocratice mai raţionale şi, deci, mai eficiente, pe ruinele vechilor structuri ale privilegiilor, nepotismului şi corupţiei. Al cincilea tip este lovitura de stat conspirativă, acţiune planificată a unei elite restrânse, animată de o ideologie oligarhică, sectară. Aceasta este de tip revoluţionar numai dacă anticipă mişcări de masă şi inaugurează schimbări sociale – ca, de exemplu, revoluţia lui G. Nasser din Egipt sau cea a lui Fidel Castro din Cuba. Ea se deosebeşte astfel clar de lovitura de palat, asasinatul politic, conflictul dinastic pentru succesiune, greve, terorism şi alte forme de violenţă, care sunt toate subsumate genului „război intern“. Al şaselea tip este Insurecţia armată populară, un fenomen nou al secolului al XX-lea, prin faptul că este este un război de masă revoluţionar, planificat în mod deliberat, condus de o elită devotată. Rezultatul războiului de gherilă este determinat de atitudinile politice, nu de strategia sau materialul militar, dat fiind că rebelii depind în întregime de un larg sprijin popular. În toate cazurile cunoscute, ideologia este cea care atrage masele şi este o combinaţie de naţionalism şi marxism, cu un accent deosebit pus pe cel dintâi. Acest tip de război revoluţionar a apărut în Algeria, China, Vietnam, Coreea, Jugoslavia. Criteriile de clasificare a revoluţiilor propuse de diferiţi sociologi şi politologi dea lungul timpului trădează interesul pe care această formă de conflict politic l-a suscitat în perspectiva unor durabile şi auspiciile transformări calitative ale sistemelor sociale, politice, economice, juridice etc. Criteriile avute în vedere în stabilirea tipului de revoluţie au fost: – domeniul în care această transformare calitativă, bruscă sau subită, se observă; – după scopul lor şi după agenţii care le realizează; – după forma de manifestare; – după vectorul ideologic care le pune în mişcare; – după specificul şi importanţa fazelor de desfăşurare. Dincolo de aceste clasificări literatura de specialitate a insistat mai mult pe două mari tipuri de revoluţie: revoluţia politică şi revoluţia socială. Revoluţia politică ar coincide cu realizarea cadrului legal pentru aplicarea valorilor enunţate în program ce vizează organizarea socială. Revoluţia socială ar fi sinonimă cu materializarea acestor valori în viaţa economică, în satisfacerea intereselor şi aspiraţiilor unui grup. În realitate, cele două tipuri de revoluţii nu se pot disocia. Condiţionarea este reciprocă: nu poate fi

216

întâlnită o revoluţie pur politică fără a fi socială, deoarece acţiunea socială, orientată spre satisfacerea nevoilor vieţii, capătă cu necesitate o formă politică. 1. După domeniul în care se manifestă revoluţiile pot fi: a) revoluţii tehnico-ştiinţifice: schimbarea de paradigmă în cunoaşterea ştiinţifică. O nou descoperire într-una sau mai multe ştiinţe poate antrena o reacţie în lanţ încât vechiul cadrul epistemologic să devină caduc. Descoperirile din fizica cuantică sau din genetica moleculară în secolul al XX-lea au infirmat unele din principiile clasice ale fizicii şi biologiei; b) revoluţiile industriale, caracterizate prin mecanizarea şi automatizarea întregii producţii, prin noi tehnici de producţie şi de organizare a muncii. Revoluţiile industriale au dus la o schimbare profundă a structurilor şi relaţiilor sociale, a compoziţiei socioprofesionale a populaţiei, a stilului de viaţă şi de consum. Sintagma „societate industrială“ şi „societate de consum“ au intrat definitiv în terminologia social-politică tocmai datorită impactului pe care creşterea spectaculoasă a producţiei ca urmare a introducerii tehnologiilor avansate în procesele de fabricaţie, l-a avut asupra societăţilor occidentale; c) revoluţiile spirituale apar ca revelaţia bruscă a unui iluminat cu privire la noua ordine simbolică a lumii care îi schimbă sistemul ei de valori. Budha, Isus Hristos, Moise, Luther, Mahomed, Calvin etc. prin noile religii pe care le-au impus lumii au schimbat nu numai sistemul de valori religioase ci şi ordinea politică şi socială de după ei, datorită impactului valorilor religioase asupra celorlalte. 2. După scopul lor şi după agenţii care le realizează, revoluţiile pot fi: a) revoluţii personale. Vizează răsturnarea clasei de la putere, a monarhului sau a conducătorului, dar nu schimbarea ordinii politice pentru implementarea unui nou sistem de valori ci pentru obţinerea unor avantaje materiale sau simbolice (dorinţa de a deveni şef al statului, de exemplu) pe care în alte condiţii (în calitate de membru al eşalonului II sau III al nomenclaturii) nu le-ar fi putut obţine; b) revoluţiile politice vizează schimbarea structurală a ordinii politice în ansamblul ei: instituţii, regim politic, cultura şi valorile politice, clasa politică; c) revoluţiile constituţionale, specie a revoluţiilor politice, vizează schimbarea de regim politic şi a unor structuri politice, fără a urmări însă şi schimbarea ordinii politice: revoluţiile de la 1848, revoluţia franceză de la 1870 etc.; d) revoluţiile economice reprezintă tot o specie a revoluţiilor politice, cu accentul pus însă pe restructurarea modului de producţie şi a mecanismului economic prin
217

realizarea reformelor agrare, prin introducerea elementelor de planificare, prin naţionalizări, deci prin schimbarea paradigmei economice; e) revoluţiile naţionale reprezintă mişcările de eliberare naţională pentru obţinerea independenţei politice şi economice, a suveranităţii naţionale asupra resurselor lor naturale şi asupra formei de guvernământ şi regim politic; f) revoluţiile religioase au ca scop schimbarea religiei oficiale şi naţionalizarea acestei religii, cu consecinţe benefice pentru stabilitatea politică a ţării şi pentru eliberarea forţelor creatoare. Reforma din Germania şi Ţările de Jos (1517-1555), revoluţiile din Anglia din timpul lui Cromwell (1688) s-au caracterizat prin schimbarea fundamentală a dogmelor religiei catolice, care conţinea însă, ca fundament a posteriori: revolta spiritului naţional împotriva imperialismului Vaticanului şi amestecului în treburile lor interne. Dieta de la Augsburg (1555) a sanctificat principiul Bisericii Naţionale prin formula: „Cujus reggio ejus religio“ adică „Cine conduce îşi impune religia sa“. Pe de altă parte, în Anglia revoluţia lui Cromwell a dus la afirmarea religiei protestante (anglicane) în viaţa politică a ţării. Arhiepiscopul primat al Angliei şi familia regală trebuiau să aparţină obligatoriu religiei anglicane. Totodată, aceste revoluţii religioase (mai mult decât reforme) au avut consecinţe durabile în planul vieţii economice, descătuşând energiile creatoare şi spiritul de iniţiativă41. În funcţie de agenţii care le realizează, revoluţiile pot fi: – revoluţii burgheze (iniţiate şi făcute de burghezie în scopul obţinerii drepturilor şi libertăţilor politice, apanajul aristocraţiei (Revoluţia Franceză din 1789, revoluţiile din 1848 etc.); – revoluţii proletare (iniţiate şi conduse de comunişti, în numele eliberării clasei muncitoare de exploatare – revoluţiile ruse din 1905 şi 1917); – revoluţii militare (revoluţii iniţiate de clasa politică dar sprijinite efectiv, pe parcursul desfăşurării lor, de armată care devine astfel o forţă politică ea însăşi. Luptele de gherilă din America Latină sau din Africa, sprijinite de statele naţionale, pentru impunerea sau conservarea unui regim politic. 3. După forma lor de manifestare, revoluţiile pot fi: violente sau nonviolente. În paradigma clasică, violenţa era o caracteristică sine qua non a revoluţiei, deoarece forma de revoluţie studiată cu precădere a fost revoluţia social-politică. Or, cum nimeni nu cedează puterea de bună voie, acumularea tensiunilor atinge un punct critic care nu poate fi depăşit decât prin manifestarea violenţei (presiunea străzii, acte de vandalism, confruntări cu forţele guvernamentale, comportamente de masă neinstituţionalizate etc.).
218

mai târziu, Hannah Arendt şi Crane Brinton42 au demonstrat că violenţa poate însoţi doar faza de început a unei revoluţii fără să fie nevoie ca ea să însoţească toate fazele de desfăşurare a unei revoluţii. Revoluţia nonviolentă realizată de M. Gandhi în India în 1947 s-a caracterizat prin blocarea generalizată a administraţiei coloniale engleze prin faptul că populaţia civilă nu a mai răspuns la comanda politică. Dar şi reciproca este adevărată: nu toate mişcările sociale violente pot fi caracterizate drept mişcări revoluţionare (de exemplu, greva generală sau mişcările spontane ale câtorva mii de muncitori care blochează circulaţia pe drumurile naţionale în semn de protest faţă de politica guvernului). 4. După vectorul ideologic. Având în vedere rolul excepţional al ideologiei în pregătirea şi declanşarea unei revoluţii, fostul preşedinte al Cehoslovaciei din perioada interbelică, P. Masaryk, propune următoarea clasificare a revoluţiilor plecând de la intensitatea factorului ideologic: – revoluţiile politice (care vizează modificarea puterii în stat, a formei de guvernământ, a regimului politic) şi îmbracă forma războaielor civile, a războaielor externe şi a contrarevoluţiilor); – revoluţiile sociale (vizează o nouă politică a repartiţiilor, noile politici de redistribuire ca şi schimbarea sistemului economic); – revoluţiile nonpolitice (obiectul lor nu este schimbarea titularului puterii, ci schimbarea de paradigmă în artă, literatură, morală sau religie. De exemplu, apariţia curentelor avangardiste în artă şi literatură). La rândul lui, Mihai Ralea distinge între revoluţia socialistă (conform căreia lupta dintre capitalişti şi proletari are ca factor propulsiv lupta de clasă, aceasta fiind esenţa unor antagonisme ireductibile) şi revoluţiile filosofico-juridice car vizează repartiţia justă a puterilor dintre clasele sociale şi dintre indivizi43. 6.2.9. Evenimentele din decembrie 1989 – revoluţie sau lovitură de stat? Timp de 17 ani, opinia publică din România a fost supusă unui veritabil bombardament mediatic cu privire la scenariile posibile care au stat la baza pregătirii şi desfăşurării evenimentelor din 1989. Acest bombardament avea la bază obsesia de a-i deconspira pe „emanaţii revoluţiei“ care au sechestrat revolta populară printr-o abilă lovitură de palat. Dacă încercarea reuşea, adică dacă se demonstra implicarea unor forţe străine (ţări sau servicii secrete) în doborârea lui Ceauşescu, atunci noua putere putea fi contestată, neavând legitimitate. Indiferent de sferele de influenţă sau de grupurile de
219

presiune interesate într-o astfel de demonstraţie, evenimentele anului 1989 confirmă, prin toate fazele de desfăşurare, caracterul unei revoluţii. În primul rând, miturile şi ideologia comunistă se epuizaseră, nu mai puteau oferi alternative. În al doilea rând, în ultimul deceniu situaţia socială devenise în fostele ţări comuniste extrem de tensionată. Promisiunile demagogice nu mai puteau ascunde realitatea; prin urmare, oamenii nu mai erau dispuşi să facă sacrificii în numele unui „viitor fericit“. Credinţa în cauză se erodase şi nu mai putea oferi acea brumă de legitimitate care să asigure funcţionarea sistemului. În al treilea rând, precipitarea vijelioasă a evenimentelor din fosta U.R.S.S. după alegerea lui M.S. Gorbaciov ca secretar general al P.C.U.S. (martie 1985). Reformele iniţiate de tânărul lider sovietic în ţara-pivot a lagărului comunist, considerată o Cetate inexpugnabilă a dogmei totalitare, a reaprins în inimile a sute de milioane de oameni focul sacru al Speranţei. De vreme ce în însuşi centrul regimului totalitar puteau avea loc schimbări extrem de îndrăzneţe care contraziceau ideea de permanenţă a Dogmei, în ţările satelit oamenii au început să-şi învingă frica şi să spere. Noaptea la cozile de carne şi de lapte, oamenii comentau cu aprindere ultimele progrese înregistrate de perestroica şi glasnosti-ul lui Gorbaciov. Ideea nerostită că domnia lui Ceauşescu are zilele numărate plutea în aer. Vântul schimbării începuse să se facă simţit în ţările est-europene, dar nu în România, unde Ceauşescu controla totul cu o mână de fier şi nici nu voia să audă de experimentele care puneau sub semnul întrebării „principiile nemuritoare“ ale socialismului. În acest caz se verifică una din tezele de bază ale structuralismului lui Theda Skockpol care susţine apariţia unei situaţii revoluţionare din criza relaţiilor internaţionale şi din criza statelor vecine. Observaţia este principial justă, dar fără o manifestare activă a factorului subiectiv din fiecare ţară nu pot fi întrunite condiţiile izbucnirii unei revoluţii. O problemă neabordată în studierea revoluţiilor din Est este similitudinea fazelor de desfăşurare. La Sofia, în timpul unei plenare extraordinare a C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jivkov, secretarul general al Partidului, îşi dă demisia iar Peter Mladenov, membru al Biroului Politic al P.C. Bulgar este numit noul secretar al P.C. Bulgar reformat. Între timp, o soprană cântă imnul naţional al Bulgariei în faţa mulţimii adunată în piaţa centrală a oraşului şi revoluţia reuşeşte. La Praga, o plenară a C.C. al P.C. Cehoslovac îl înlocuieşte pe Gustav Husak, secretarul general al partidului, cu Mikloş Iakeş. În timpul marii manifestaţii prilejuită de acest moment, un student, care mai târziu s-a dovedit că
220

este ofiţer K.G.B., se preface că este mort. Mulţimea, revoltată, cere schimbarea regimului şi revoluţia reuşeşte. Ca la un semn, Ungaria îşi deschide graniţele pentru populaţia R.D. Germane; zidul Berlinului este dărâmat, unificarea celor două Germanii nemaifiind decât o chestiune de timp. Dar însăşi unificarea Germaniei, considerată ca o consecinţă inevitabilă a căderii comunismului, s-a dovedit până la urmă un târg politic destul de cinic. Conform memoriilor lui Helmuth Kohl, fostul cancelar german, negocierile cu Gorbaciov pentru ca fosta U.R.S.S. să accepte reunificarea Germaniei au început de la modesta sumă de 200 de miliarde mărci. Până la urmă s-a ajuns la suma de 106 miliarde de mărci plus alte 25 de miliarde pentru construcţia de apartamente destinate armatei sovietice care urma să fie repatriată. Cum a reacţionat comunitatea internaţională, mai precis O.N.U. în faţa unui asemenea gest? A reacţionat ca în faţa unui fapt firesc, închizând ochii la gravele încălcări ale dreptului internaţional public, ca în faţa recunoaşterii unilaterale a Croaţiei de către Germania, ca stat independent, cu mult înaintea recunoaşterii ei de către O.N.U. Cu privire la revoluţia din decembrie 1989 din România se impun câteva consideraţii privind fazele desfăşurării ei care arată clar caracterul ei de revoluţie: 1. presiunea maselor asupra puterii (presiunea coloanelor de muncitori de pe platformele industriale ale Capitalei asupra C.C. al P.C.R. care l-a determinat de Ceauşescu să fugă); 2. abandonarea lui N. Ceauşescu de către propriii lui copii (organele represive, Miliţie şi Securitate; Armată şi de către propriul său partid comunist care, toate, în toiul desfăşurării revoluţiei – mai precis în dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989 – s-au pus la dispoziţia forţelor revoluţionare; 3. schimbarea structurală şi globală a ordinii politice (începutul procesului de democratizare; trecerea la economia de piaţă; apariţia pluripartidismului; abolirea structurilor totalitare etc.). Faţă de revoluţiile-surori din Europa, revoluţia din decembrie 1989 a avut o certă originalitate: aceea de a fi transmisă în direct de postul naţional de televiziune. Dincolo de transparenţa tragică a spectacolului, transmisia directă a desfăşurării conflictului a arătat rolul mass-media în structurarea imaginarului social şi, implicit, în desfăşurarea evenimentelor. Ea a jucat rolul unui catalizator sau precipitant în mobilizarea populaţiei spre susţinerea proceselor în act care altminteri ameninţau să se blocheze. Fuga soţilor Ceauşescu de pe clădirea C.C. al P.C.R., urmărirea şi prinderea lor spectaculoasă, procesul de la Târgovişte, împuşcarea lor, prezenţa invizibilă a teroriştilor etc. toate
221

acestea au creat şi menţinut o tensiune a conflictului care să ofere legitimitate noilor actori politici. Toate aceste evenimente transmise insistent au suplinit lipsa conflictului dintre revoluţionari şi nomenclatura comunistă. De ce aceasta, sprijinită de formidabilul aparat de represiune, nu şi-a apărat privilegiile? Mai mult, de ce acest aparat, care a jurat credinţă lui Ceauşescu, comandant suprem al forţelor armate, a trecut imediat, cu arme, cu bagaje, cu tot de partea insurgenţilor? Au mai rămas teroriştii, duşmanul din umbră, a căror înfrângere trebuia să însemne victoria unui principiu şi a unui ideal: distrugerea regimului dictatorial şi începutul edificării noii ordini. Dar acest ideal democratic a fost pângărit de asociaţiile de revoluţionari, apărute ca ciupercile după ploaie, în oraşe unde nu se trăsese un foc de armă sau unde nu se auzise despre revoluţie. Revendicările materiale (în terenuri sau bani), ca recompensă pentru participarea la revoluţie, au pus sub semnul întrebării credinţa într-un ideal sau posibilitatea materializării lui în societatea românească.

222

4 Rouquie. Prentice Hall. 37 Bauer. În: Journal of Economic History. The Stages of Economic Growts. The Natural History of Revolution. Rex. Editura Anima. Ventage Books. p. Ralph. 1997.. cap. 2 1 223 . Social Theory and Social Structure.. În: Social Forces. 1963. Polirom. 1961. p. (coord. 1-19. 35 Skcockpol.. 1970. Internal War and pacification: The Vendée. 1993. În: Traité des sciences politiques. W:W. cap. 10 Kramnik. Londra. 7 Ibidem. 6 Revel. Bucureşti. Glencoe Press. p. 17-20. 1965 (1938).NOTE: Huntington. Editions MSH. Bucureşti.). Politics and Governement. 1965. op. Princeton. Lawrence. 20 Walzer. Glencoe. Bucureşti. 26 Ibidem. 1972. 37. Samuel P. Theda. 1984. Russian and China. Princeton. În: Conference Across a Continent. Michael L. Petre. 13 Eckstein. Contribuţii la critica economiei politice.S. Transitions et subordonations au capitalisme. nr. 11.. 16. In: T. Laffont. Sigmund. Jean Francois. op. Reflection on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship. 2.. Barry. 5 Huntington. Toward a Theory of Revolution. La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution. 601. P. Paris. Olson. Aston (ed). p. Samuel. 23 Ibidem. Iaşi. Editura P. martie 1962. 5-58. Arthur W. 1945.). 1972. p. 382. New York. p. Editura Humanitas. La nouvelle révolution mondiale est commencée aux Etats-Unis. Révolution dans la révolution et autres essais. Cambridge. New York.D.. Supple. University of Chicago Press. 1999. Rapid Growth as a Destabilizing Force.VI. Harry. p. 48. A comparative Analysis of France. op. 1992. p. p. 1960. 19. p. Gustave. 34-35. 12 Apud Dahrendorf. M. Calea spre socialism. Karl. 1985. 7. 25 Arendt. 34 Ibidem. p. Anatomy of Revolution. p. cit. 29. 1963. III. James C. Toronto. E.. Régis. 28 Ibidem. Revolution and the Social System.F. p. Bucureşti. 1991. În: History and Theory. p. 31 Ibidem. p.14-18. 33 Bauer. cit. 19. 1793-1796. p. Massachusetts University Press. 166. 40 Neumann. 1964. 38 Crane. nr. 21 Merton. The Crisis of the Seventeenth Century. R. p.E. În: American Sociological Review. 529-552.D.. Paris. New York. Cambridge University Press. p. Fr. R. 1920. 9 Paret. februarie 1962. 18 Labrousse. citat în Ch. 41 Weber. Reformă sau revoluţie socială? Bucureşti. Karl. 7. 9. H. decembrie 1963. Editura politică. cit. Prefaţă. Alain. II. 1963. New York.S. 27 Le Bon. Max. nr. 13. Ordinea politică a societăţilor în schimbare. Harry (ed. Paris. 11-12. 2. P. 46-60. 5990.H. Houghton Mifflin. Godelier. 1970. The Revolutionary process. Karl W.. 1993. În: World Politics. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Princeton University Press.. M. op. pp.. Bucureşti. Calea spre socialism. 11 Edwards. Paris. IV.. Reflecţii asupra revoluţiilor din Europa. 1965. Maspero. 1962.. În: History and Theory. C. 39 Johnson. How pople decide their Fate. XXIII. 8-9. p. Commonwealth Address. Otto. p. p.. 47. New York. vol. XXVIII. 14 Lewis. 36 Kautsky. The Experience of Economic Growts. Le changement politique et la transformation des régimes. Crisis in Europe.cit. Cambridge. Integral War.. 1944. Ni Marx. XXVII. 1560-1660. 16 Rostow. p.. 1966. ni Jésus. 32 Marx. Otto. 7. 11. Engels. În: Marx.L. 1957. Polirom. Sociologie generală. Johnson. 1. p. Karl.J. Andrei. (1927). Cercul de editură socialistă. Bucureşti. F. p. p. 270-279. 1964 şi On the Etiology of Internal War. vol. Peter. 24 Apud. În: History and Theory. Chicago. 17 Hobsbawm. p. 3 Deutsch. States and Social Revolutions. 29 Hooper. 30 Debray. 1. 8 Eckstein. Briton. 19 Stone. nr. 15 Davis. Paris. 1970.. Gustave. 265. Opere. Chalmer. Puritanism as a Revolutionary Ideology. Humanitas. 1945. Theories of Revolution. p. Iaşi. Editura P. 22 Le Bon. I. Revoluţia Franceză şi psihologia revoluţiilor.U. D.

. 1965. 1997. Arendt. The Anatomy of Revolution. p.42 Crane. Mihai. 224 . Editura Albatros. On Revolution. Bucureşti. VII-IX. Ventage Books. 43 Ralea. H. Penguin Books. New York. 1965 (1938). Brinton. Ideea de revoluţie.

Conceptul de democraţie. al fraternităţii şi al participării la luarea în comun a deciziilor privind problemele de bază ale comunităţii. Se părea că popoarele din această zonă. în demnitatea eminentă a fiinţei sale se poate materializa numai într-un regim care promovează principiul egalităţii şanselor. prin urmare. Era suficient să pronunţi Numele. Atracţia exercitată de valorile democraţiei la popoarele care au cunoscut „beneficiile“ regimurilor dictatoriale are cauze profunde.CAPITOLUL 7 REGIMURILE POLITICE. ceea ce distinge un regim autocratic de un regim democratic echivalează cu o definiţie a contrario a democraţiei: „într-un sistem democratic nimeni nu poate să se desemneze pe el însuşi. odată implementate. în special. Tocmai pentru că respinge principiul autocratic. atunci încrederea în perfecţionarea morală a omului. Democraţia este un regim politic „caracterizat prin lipsa puterii personale şi. 7. Nu există democraţie nici când consensul este simulat sau forţat căci nu există consens dacă cei care trebuie să subscrie la el nu sunt liberi să-şi exprime dezacordul şi dacă acordul nu rezultă dintr-o alegere liberă a democraţiei“1. nu există democraţie. REGIMURILE DEMOCRATICE. Prin urmare. este libertatea. democraţia poate fi definită ca o formă de asociere politică în care scopurile guvernării sunt. Din această perspectivă. Dacă esenţa omului. s-a răspândit cu o viteză direct proporţională cu persistenţa acestei mentalităţi magice despre politică. ca fiinţă raţională. de obicei. nimeni nu se poate investi cu puterea de a guverna şi. În aceeaşi 225 . adică DEMOCRAŢIA. În plus. norma democratică vrea ca puterea omului asupra omului să nu îi fie conferită decât de un altul. antropologice şi psihologice. şi realitatea trebuia să se supună ca o felină îmblânzită în faţa acestei voinţe magice. determinate de întreaga comunitate în concordanţă cu procedurile şi regulile stabilite pentru participarea politică şi realizarea consensului. I.1. eliberate de lunga noapte totalitară şi orbite de strălucirea valorilor democratice.1. dacă desemnarea conducătorilor nu emană dintr-un consens. Ideea că procedurile democratice. Prăbuşirea regimurilor totalitare din sud-estul Europei în 1989 a echivalat cu sosirea timpului mesianic. nimeni nu poate să-şi aroge o putere necondiţionată şi nelimitată“2. Introducere. vor păşi într-o nouă eră a dreptăţii şi a fericirii. vor duce automat la soluţionarea tuturor problemelor. a Judecăţii de Apoi. un sistem axat pe un principiu: nimeni nu poate să se proclame conducător şi nimeni nu poate să deţină puterea într-o manieră irevocabilă sau cu titlu personal.

Încrederea în posibilitatea schimbării sociale conştiente. 3. cine conduce – prin prisma diferitelor teorii despre natura umană şi despre cetăţenie. periodic şi în forme stabilite pentru a numi sau revoca magistraţii şi pentru a promulga sau revoca legile prin care o comunitate este guvernată“3.ordine de idei. cu mijloace directe sau indirecte – adică prin guvernarea populară directă sau prin instituţii reprezentative şi cu ce impact asupra teoriilor despre raportul mase-elite. democraţia este o formă de guvernământ în care guvernarea de către cei mulţi este opusă guvernării de către unul singur – guvernarea de către popor fiind opusă guvernării de către tiran. pentru ca un regim democratic să poată fi implementat. 5.. 2. Testul esenţial al oricărui guvern democratic constă în evidenţa că sursa autorităţii politice trebuie să fie şi să rămână întotdeauna în cadrul comunităţii şi nu la dispoziţia sau bunul plac al conducătorului: „O guvernare democratică a însemnat mereu una în care cetăţenii. 2. realizată prin consens şi nu prin mijloace violente. dictator sau monarh absolut. 6. în cadrul căror limite şi competenţe – ca aspect al problemei guvernării limitate sau nelimitate (.) şi al sferei adecvate de aplicare a guvernării democratice. Încrederea în perfecţionarea morală a umanităţii. în ce condiţii şi sub ce constrângeri – ca formulare a problemei premiselor economice şi culturale ale democraţiei. 5. a cultivării şi protejării personalităţii sale pe un principiu fratern decât pe unul diferenţial. reprezintă mai mult sau mai puţin eficient voinţa comună. Controlul popular al deciziilor politice prin alegeri periodice. sau un număr suficient dintre ei. Eliminarea privilegiilor speciale bazate pe merite inexistente sau pe exagerarea diferenţierii dintre indivizi. 4. 226 . 7. mai general. el trebuie să respecte următoarele principii: 1.. Principiul majorităţii prevalează în luarea deciziilor când poziţiile membrilor Adunării sunt diferite. în numele cărora scopuri – ca expresie a conflictului dintre individ şi comunitate sau. 3. Convingerea că valorile comunităţii trebuie repartizate între membrii ei cât mai repede şi cât mai egal posibil. incluzând aici structura de clasă a societăţii (dar şi alţi factori)4. Răspunsul dat la următoarele întrebări poate degaja configuraţia conceptului de democraţie: 1. Ca produs al epocii moderne. Asigurarea demnităţii esenţiale a omului. dintre libertate (drepturile individului. 4. drepturile omului) şi egalitate (dreptate socială). acţionează în mod liber.

În concluzie. 227 . el devine sclav. teoriile clasice concep cetăţeanul ca pe o fiinţă raţională.. de exemplu. politizată. După John Stuart Mill. Ea constă în esenţă. omul nu este cu adevărat liber decât în măsura în care participă în permanenţă la exprimarea voinţei generale: prin urmare. După cum remarcă David Lane: „guvernul este astfel responsabil în faţa cetăţenilor de modul în care execută deciziile lor“5. utilă“. insistă mai puţin asupra participării şi mai mult asupra reprezentării cetăţenilor. deci. în consecinţă.. de îndată ce ei sunt aleşi. Modelul clasic nu operează o separare între viaţa publică şi viaţa privată a cetăţenilor şi. El adaugă: „este evident că singurul regim care poate răspunde la toate nevoile situaţiei sociale este cel în care participă tot poporul. Poporul englez crede că este liber. trebuie. precum cele ale lui Bentham sau ale lui Locke. eliberată de dorinţele sale egoiste şi care deţine o putere de control pe care el o exercită în permanenţă. departe de a trage foloase de pe urma pasivităţii şi apatiei acestora. printr-un act raţional consimţit. oamenii nu trebuie să accepte să-şi înstrăineze libertatea lor abandonând puterea lor de decizie elitelor care ar pretinde să-i reprezinte. După Jean Jacques Rousseau. Unele teorii clasice ale democraţiei. Ea este aceeaşi sau ea este alta. participarea la funcţiile politice cele mai modeste este. el nu este decât în timpul alegerilor membrilor Parlamentului. el nu mai este nimic“8.1. Nu există nici o cale de mijloc. 2. mai ales. Dar ei subliniază energic că omul se naşte liber şi că. într-adevăr. direct sau indirect. în voinţa generală şi voinţa nu se reprezintă deloc. determină ca omul să nu ia în consideraţie decât interesele sale personale sau familiale şi să se dezintereseze de binele public“7. nici nu pot să fie reprezentanţii ei. Modelul clasic al democraţiei. aceasta nu este o lege. să facă eforturi să le dezvolte calităţile morale şi conştiinţa politică6. sistemul democratic nu este compatibil cu pasivitatea cetăţenilor în care guvernanţii. Orice lege pe care poporul în persoană nu a ratificat-o este nulă. Ei nu sunt decât comisarii ei. diversele acţiuni. activităţile lor de cetăţeni nelimitându-se numai la alegerile guvernanţilor lor. Autorul Contractului social consideră că „suveranitatea nu poate fi reprezentantă din acelaşi motiv pentru care ea nu poate fi înstrăinată.7. refuză să privilegieze viaţa privată în detrimentul vieţii publice şi al angajării în Cetate. Modelul clasic al democraţiei presupune că oamenii participă la deciziile care îi interesează în calitate de actori raţionali. Mill observă din acest punct de vedere că „satisfacţia personală a intereselor private . Deputaţii poporului nu sunt. dimpotrivă. el nu poate consimţi la respectarea puterii politice la care el nu participă direct şi în permanenţă decât în măsura în care el aprobă prin intermediul acesteia. Ei nu pot să conchidă nimic definitiv.

din nefericire. cerinţa desemnării lor prin vot universal apare cu atât mai justificată“9. Prin urmare. pe baza încrederii poporului. ci o declaraţie de voinţă. în doctrină s-a încetăţenit practica delegării acestei voinţe unor organisme care să o reprezinte pe o anumită perioadă. implicând deci nu un transfer de voinţă. în zilele noastre. În lipsa condiţiilor tehnice care să permită participarea corpului cetăţenesc la dezbaterea problemelor politice şi luarea deciziilor de interes naţional. Pentru ca reprezentaţii să nu devină sclavii reprezentanţilor. parlamentarii „sunt investiţi cu un mandat reprezentativ. nu ai alegătorilor dintr-o circumscripţie sau alta. cum se întâmplă. noţiunea de reprezentare care constituie placa turnantă a democraţiei clasice. După Georges Burdeau. „una şi indivizibilă“. În aceste condiţii. adică un act autonom de putere“12. „reprezentarea este mai puţin o procedură tehnică prin care se exprimă puterea poporului. Reprezentarea nu constă în a delega anumitor persoane puterea de a interpreta şi de a da curs voinţelor sau aspiraţiilor membrilor colectivităţii. pentru ca acest acord de voinţă să se producă. Mecanismele democraţiei reprezentative. atribuindu-i-o naţiunii. în calitate de titular unic al suveranităţii.1. prin vot sau prin alte mijloace care să delege reprezentanţilor puterea de a statua în numele naţiunii. „trebuia ca persoane reale să formuleze o voinţă în care colectivitatea să se recunoască pe sine.7. democraţia reprezentativă presupune că organele reprezentative ale statului (Parlamentul) să fie alese prin vot universal. ale marilor aglomerări umane. egal. este definită astfel în doctrină: „manifestările de voinţă care emană de la anumiţi indivizi sau grupuri de indivizi au aceeaşi forţă şi produc aceleaşi efecte ca şi cum ele ar emana direct de la corpul cetăţenilor“10. Prin urmare. adică de reprezentanţi ai întregii naţiuni. sunt necesare procesele de legitimare. Dar cum poate poporul. este o convenţie sau o ipoteză de lucru. a devenit un ideal îndepărtat al Greciei antice. nicidecum o realitate sociologică palpabilă. cât o manieră de a fi a acestei puteri“. Politologul francez vede rolul reprezentanţilor în acţiunea de a da formă şi substanţă voinţei naţionale. Ea vizează autorizarea organelor reprezentative să spună ce vrea naţiunea. să-şi manifeste voinţa în condiţiile epocii moderne. când democraţia directă caracterizată prin participarea cetăţenilor la dezbaterea trebuirilor publice. voinţă care „nu există decât din momentul în care un act al reprezentanţilor a făcut să i se cunoască conţinutul. Întrucât voinţa naţională. Am văzut mai sus că suveranitatea poporului nu poate fi înstrăinată şi nici reprezentată şi că o lege care nu este aprobată de popor este nulă. direct şi secret de către toţi cetăţenii pentru a avea legitimitate. „A reprezenta“ înseamnă a lua sau a 228 . Această metamorfoză se împlineşte prin reprezentare“11. 3.

În aceste condiţii. guvernanţii răspund în mod responsabil în faţa guvernaţilor: teoria reprezentării ca responsabilitate. procesul deliberativ poate suplini principiul majoritar şi înlocui deciziile reprezentanţilor dacă libera confruntare a părerilor privind soluţionarea problemelor reale pleacă de la masa de alegători şi de la organizaţiile ei de bază. Pe de altă parte.ţine locul altcuiva într-o anumită situaţie sau pentru un scop anume. Pe de o parte. ca indicator al procesului de democratizare. manipularea şi propaganda din timpul campaniilor electorale sau trucarea sondajelor de opinie fac ca informaţiile „libere şi corecte“ să devină cu totul altceva. insuficienţa informării cetăţenilor face ca decizia majorităţii să nu fie. intoxicarea. Prin urmare. guvernanţii sunt agenţi sau delegaţi care urmează instrucţiuni: teoria reprezentării ca mandat. deşi controversată. l-au arbitrat. Procedura care a precedat decizia este o condiţie a legitimităţii la fel de necesară ca şi principiul majoritar“14. şi anume dreptul cetăţenilor la informarea liberă şi corectă. nu este legitim în sine. Diferenţele dintre principiile reprezentării provin din dezacordul vizând grupurile care trebuie reprezentate. Minoritatea continuă să existe. Câţi de mulţi reprezentanţi ar putea fi recunoscuţi unui grup particular? Dar ce se întâmplă cu voinţa minorităţii în condiţiile în care voinţa majorităţii devine „voinţa generală“ şi se transformă în suveranitatea poporului? După unii specialişti „principiul voinţei majoritare“ ca expresie activă a conceptului de suveranitate populară. Pe de altă parte. B. el se bazează pe ficţiunea că viaţa majorităţii se impune ca şi cea a tuturor cetăţenilor. nu se justifică datorită transformărilor culturilor politice în culturi ale spectacolului. O problemă corelată. iar amalgamul între principiul de decizie – majoritatea – şi principiul mai eminent al legitimităţii – suveranitatea globală sau unanimitatea – este abuziv. 229 . Garanţia instituţională preconizată de Robert Dahl. este aceea a distribuirii reprezentanţilor în cadrul grupurilor care primesc reprezentarea. Guvernarea reprezentativă apare atunci când controlul asupra politicilor guvernamentale este în realitate exercitat de un organism reprezentativ. decât rodul întâmplării sau al manipulării“13. Toate schemele reprezentării au o trăsătură în comun şi anume reprezentarea poporului. în definitiv. În opinia lui Giovanni Sartori există şapte concepţii despre reprezentare: 1. nu este deloc aşa. de fapt. poporul alege liber şi periodic un corp de reprezentanţi: teoria electorală a reprezentării. dezinformarea. când. 3. Manin consideră că voinţa majoritară devine legitimă numai dacă este constituită la terminarea unui proces deliberativ pe care toţi cetăţenii sau cel puţin cei care o doreau. 2.

atinge categoriile sociale defavorizate“16. paradoxal. autoritare şi lipsite de idealul democratic. 6. puternic integraţi în grupurile primare şi ataşaţi afectiv de acestea. 7. Datorită faptului că aceste categorii sociale sunt incompetente. Repunerea în cauză a modelului clasic al democraţiei pleacă de la constatarea apolitismului şi a ratelor scăzute de participare a cetăţenilor la viaţa politică.4. când oamenii acceptă să trăiască şi să muncească în cadrul unui sistem politic. Prin urmare. Shils în cadrul raportului Centru-Periferic din 230 . într-un mod foarte particular. 5. guvernanţii constituie un exponent reprezentativ al guvernaţilor: teoria reprezentării ca asemănare. ca oglindă. nu mai sunt preocupaţi de acţiunile politice centrale pe care le deleagă elitelor competente. noile teorii despre democraţie „nu ignoră importanţa absenteismului electoral care. lipsa lor de participare politică ar contribui. Astfel. Slăbirea acestui unic mijloc de control care sunt alegerile nu afectează procesul de luare a deciziilor pentru buna funcţionare a unei societăţi democratice. teoria clasică a consensului devine compatibilă cu apatia politică a masei de cetăţeni şi permite abandonarea puterii în mâinile elitei competente care se angajează să conducă destinele Cetăţii.2. că „săracii şi cei care nu sunt educaţi se exclud ei înşişi prin pasivitatea lor politică“17. poporul este în armonie c statul: teoria reprezentării ca idem sentire. de exemplu. 7. Berelson sugerează că indivizii. DEMOCRAŢIA CONTEMPORANĂ. Robert Dahl susţine. poporul aprobă deciziile guvernanţilor săi: teoria consensuală a reprezentării. Satisfacţiile psihologice pe care indivizii le au în cadrul grupurilor primare îi fac să se dezintereseze de deciziile politice importante luate la nivel central. Noile teorii despre democraţie. Conform acesteia.1. II. noile teorii despre democraţie reactualizează teoria „consensului tacit“ elaborată de John Locke. la bunul mers al sistemului democratic: „nu este exact că o rată de participare ridicată este întotdeauna în favoarea democraţiei“18. ei îşi dau în acelaşi timp consimţământul lor tacit la deciziile guvernanţilor15. Aceeaşi problematică este reluată de E. În cadrul noilor teorii despre democraţie autorii fac apel la grupurile primare pentru a demonstra funcţionarea unui sistem democratic chiar şi fără o participare puternică a cetăţenilor. Totodată. poporul participă în mod semnificativ la formarea deciziilor politice fundamentale: teoria participaţionistă a reprezentării.

pe care le lasă cu plăcere elitelor. o restrâng şi o condiţionează“19. Aceste valori formează un consens care este anterior politicii. Aşadar.sistemul politic american care dezvoltă relaţia dintre mase şi elite în acţiunea politică. susţinută între alţii de Giovanni Sartori şi Robert Dahl. de către oamenii politici aleşi pe baza competenţei lor şi pentru care acţiunea politică a devenit o veritabilă profesie“21. din cauza naturii lor nonimediate şi politice. accentuează rolul elitelor şi al oamenilor politici profesionişti în luarea deciziilor importante: „Democraţia este sistemul politic în care poporul exercită suficient control pentru a fi capabil să schimbe conducători. Aceeaşi viziune a democraţiei elitiste predomină şi în opera lui E. după el. Shils este conştient de eventualitatea unor fenomene conflictuale care pot apărea din interese fundamental opuse. Aşadar. adică de grupul lor primar în care sunt integraţi. el nu poate decât să voteze. mai ales. Aceste conflicte se desfăşoară în final numai la Periferie. Schumpeter în lucrarea: Capitalism. acceptate de toţi şi beneficiind de indiferenţa unui mare număr de cetăţeni. legitimitatea puterii lui fiind cea legal-raţională. poporul nu participă la luarea deciziilor. de această dată în deplină raţionalitate23. „acest consens prezintă un caracter nonideologic“20. Datorită lipsei de interes pentru acţiunea politică şi de participare la desemnarea conducătorilor. dar nu destul de capabil pentru a şi guverna pe el însuşi“24. Aceste teorii elitiste despre democraţie provin din mecanismele democraţiei instituţionale elaborate după al doilea război mondial. Shils: „indivizii se preocupă mai mult de problemele Periferiei. „Democraţia verticală“. Democraţia instituţională limitează participarea cetăţenilor numai la alegeri prin care aceştia acceptă să fie conduşi de cei pe care ei i-au ales. decât de cele ale Centrului. Conform acestuia. Competenţa liderilor este aceea 231 . Centrul îi pare lipsit de orice dimensiune conflictuală. chiar dacă E. în care unii indivizi capătă puterea de a hotărî în legătură cu aceste decizii la sfârşitul unei lupte concurenţiale duse vizând voturile cetăţenilor“22. deoarece nu are caracter ideologic. deciziile le iau elitele victorioase în lupta pentru cucerirea puterii. A. Conceptul de „democraţie instituţională“ a fost lansat de J. o cuprind. bazate pe reprezentare. socialism şi democraţie apărută în 1942 şi considerată o Biblie a democraţiei moderne. de aceea. elitele care ocupă Centrul sistemului politic pot promova propriile lor valori şi. valorile şi instituţiile Centrului fiind. nu pot decât să limiteze eventualele conflicte care ar putea să apară în cursul procesului de luare a deciziilor. „metoda democratică este sistemul instituţional de luare a deciziilor politice. Mecanismele democraţiei clasice. nu s-au mai putut aplica la „societăţile complexe în care deciziile importante nu pot fi luate decât de specialişti şi. Prin urmare.

în momentul luării deciziilor importante. Acestea nu reprezintă democraţii în sensul ideal al termenului. Pasivitatea cetăţenilor inactivi din punct de vedere politic este compensată. Ca şi teoriile democratice. Dahl. După Robert Dahl. într-o poliarhie. el subliniază caracterul factice al unei asemenea condiţii. 7. În condiţiile apatiei politice contemporane şi al interesului scăzut pentru politică din partea maselor Robert Dahl vede în democraţie „ un sistem de lucrare a deciziilor în care conducătorii sunt mai mult sau mai puţin dispuşi să ţină seama de dorinţele guvernanţilor şi care poate funcţiona cu un slab nivel de participare a cetăţenilor“26. deoarece elitele au acordul prealabil al masei pasive de cetăţeni. teoriile poliarhiei arată că toate grupurile umane conţin tendinţe puternice spre dezvoltarea inegalităţilor şi spre apariţia conducătorilor puternici. Ca şi teoriile elitiste. egalitatea politică şi consensul. de asemenea. pe care un guvern trebuie să el respecte dacă doreşte sincer instaurarea unui regim democratic: 232 .care asigură eficienţa regimurilor democratice: „Eficienţa democraţiei depinde. „numai indivizii activi din punct de vedere politic trebuie să realizeze consensul. Ele nu sunt dominate de o elită coezivă. teoria poliarhiei avansează. deşi în poliarhii elitele şi conducătorii ocupă poziţii puternice. în modul democraţiei elitiste. În concepţia lui R. democraţia elitistă nu presupune o participare masivă a cetăţenilor. cu toate că ele conţin elemente democratice.2. Acordul celorlalţi nu este necesar“27. poliarhiile (vezi mai jos) nu se pot menţine fără legitimarea votului universal.2. oricare ar fi circumstanţele. Aşadar. Şi în timp ce asimilează aceste prezumţii din ambele abordări. Dar cum se realizează consensul şi legitimitatea fără întrunirea sufragiilor majorităţii? Este vorba de o reprezentare in abstracto deoarece tăcerea şi pasivitatea cetăţenilor nu înseamnă că aceştia dispar din sistemul politic sau că problemele lor nu ajung la autorităţi spre a fi soluţionate. înainte de toate şi mai ales. procesul de democratizare impune trei condiţii şi opt garanţii. de eficienţa şi de priceperea conducătorilor ei“25. deoarece elitele iau deciziile cu atât mai uşor cu cât ratele de participare sunt mai scăzute. de consensul puternic care domneşte la nivelul elitelor. Deşi în modelul democratic propus de R. o critică a democraţiei majoritare şi a teoriilor elitiste şi oferă o interpretare alternativă a regimurilor democratice. Poliarhiile. teoriile poliarhice presupun că regimurile politice pot şi trebuie să fie deosebite şi apreciate şi după amploarea în care ele realizează conducerea de către popor. Dahl poliarhiile sunt un amestec de democraţie şi de conducere a elitelor. remarcând faptul că.

Eligibilitatea pentru funcţii publice. 7. 233 . 7. 3. 5. a. 1. Dominaţia cabinetului. Dreptul liderilor politici de a concura pentru voturi. De a-şi formula preferinţele. cele patru tipuri ideale sunt: hegemonia închisă (care limitează atât dreptul de participare. Concentrarea puterii executive în cabinete monocolore şi cu majoritate simplă. Instituţii care să asigure dependenţa politicii guvernamentale de voturi şi de alte forme de exprimare a preferinţelor28. De a face cunoscute aceste preferinţe celorlalţi cetăţeni şi guvernului prin acţiuni individuale şi colective. Modelul majoritar(ist) sau modelul Westminster are ca trăsătură fundamentală existenţa unui executiv puternic şi se întâlneşte în trei ţări: Marea Britanie. şi poliarhia (care le garantează în cel mai înalt grad posibil pe ambele)29. Forme şi modele ale democraţiei contemporane. Noua Zeelandă şi Barbados. Cele trei condiţii esenţiale şi cele opt garanţii instituţionale sugerează cele două dimensiuni majore ale procesului de democratizare: creşterea capacităţii de contestare publică a guvernării şi creşterea capacităţii politice de participare a cetăţenilor. 8.2. 3. Alegeri libere şi corecte. Libertatea de expresie. Dreptul de vot. Libertatea de a crea şi adera la organizaţii. dar îl acordă pe cel de-al doilea). oligarhia concurenţială (care îl neagă pe primul. A. Are următoarele caracteristici: 1. Astfel. dar îl neagă pe cel de-al doilea). precum şi continuum-ul în care se situează şi evoluează regimurile „reale“. 5. fără a face discriminări în funcţie de conţinutul sau sursa preferinţei. 2. B. Garanţii. Guvernul să cântărească preferinţele fără părtinire. hegemonia cuprinzătoare (care îl acordă pe primul. 1. 4. Surse alternative de informare. 6. Dreptul liderilor politici de a concura pentru sprijin.3. Sistemul bipartidist. „Binomul participare–contestare îl ajută pe Dahl să definească cele patru tipuri „ideale“ de regimuri. 2.A) Condiţii pentru receptivitatea preferinţelor cetăţenilor. cât şi cel de contestare). 3. 2.

10. 2. dar constituite diferit. 1. 1. Guvernare centralizată şi unitară. b) Dimensiunea federal – unitar. dispuse pe două dimensiuni: a) dimensiunea executiv – sisteme de partide. Controlul constituţional. 3. Sistem electoral majoritar şi disproporţional contra reprezentare proporţională. Guvernare federală şi descentralizată. B. 6. Independenţa băncii centrale31. Concentrarea puterii legislative într-un legislativ unicameral. 3. Sistemul multipartidist. Absenţa controlului constituţional. 234 . Sistem bipartidist contra sistem multipartidist. 9. 8. Banca centrală controlată de executiv30. Guvernare centralizată şi unitară versus guvernare descentralizată şi federală. Concentrare a puterii legislative între două camere cu puteri egale. Sistem pluralist al grupurilor de interese. 9. 1. Echilibrul puterii între executiv şi legislativ. Flexibilitate constituţională. Reprezentarea proporţională. 6. Între aceste două modele vor exista 10 diferenţe. b) dimensiunea federal – unitar. competiţie deschisă tuturor. Împărţirea puterii executive în cabinete de coaliţie. Relaţii legislative – executive în care executivul este dominant contra echilibru al puterii între executiv şi legislativ. 4. 5. 2. 2. Sistemul electoral majoritar şi disproporţional. Pluralismul grupurilor de interese.4. 7. Modelul consensualist. Concentrare a puterii executive în cabinete majoritare monocolore contra împărţire a puterii executive în cabinete largi multipatidiste. 5. 10. contra sistem coordonat şi „cooperatist“. al cărui scop este compromisul şi concertarea. Corporatismul grupurilor de interese. 8. a) Dimensiunea executiv – sisteme de partide. 4. Bicameralismul puternic. Rigiditatea constituţională. 5. 7.

2. Taiwan. Coreea de Sud. pot grăbi sau influenţa procesele de democratizare în multe ţări şi în orice moment al istoriei lor recente. ceea ce presupune în general mai multe căi de progres economic continuu. Într-adevăr. a autorităţii guvernamentale şi. Ele se constituie şi într-un climat de criză economică şi socială care accentuează impactul unor foarte mari inegalităţi care apar. Relaţia dintre dezvoltarea economică şi democratizare trebuie să fie una mediată şi completată cu alte paradigme explicative. M. 5. Constituţii flexibile care pot fi amendate de majorităţi simple contra constituţii rigide care pot fi modificate numai de către majorităţi extraordinare. 4. „Democraţiile noi“ sau „democraţia delegativă“. creşterea produsului intern brut etc.. Particularităţile naţionale. „Pentru ca o democraţie să se poată menţine şi afirma trebuie ca procedurile şi normele aplicate de noile structuri democratice (. Aceeaşi idee este reluată de S.) existau elemente ale regimurilor autoritare. Bănci centrale care sunt dependente de executiv contra bănci centrale independente32. Sistem în care legislativele au ultimul cuvânt în privinţa constituţionalităţii propriei legislaţii contra sistem în care legile sunt subiect al controlului constituţional de către curţi constituţionale sau supreme. 7. urbanizare. „noile democraţii“ sunt democraţiile pe cale de a se edifica în contextul politic al unui proces de tranziţie care conţine elemente importante ale unui trecut autoritar..) să facă proba eficienţei lor.4. Se caracterizează prin analiza procesului de democratizare în Lumea a Treia în general. Lipset în studiul: „O analiză comparativă a cerinţelor sociale ale democraţiei“. Lipset şi Max Lernan la sfârşitul anilor ’60 după care „cât o ţară este mai bogată cu atât ea are şanse mai mari să cunoască o democraţie durabilă“33. în multe ţări (Brazilia. O eficienţă durabilă contribuie la fondarea legitimităţii. multe elemente ale procesului de democratizare pledează în favoarea ipotezei formulate de S. în 235 . Două idei de bază conturează acest curent în studierea democraţiilor contemporane: 1. Chile etc. Altfel nu s-a putea explica de ce în deceniile 5 şi 6 ale secolului XX.. Însă democratizarea nu este doar rezultatul dezvoltării economice. dezvoltarea democraţiei este funcţie de raportul dintre sistemele politice şi condiţiile structurale ale creşterii economice şi modernizării: alfabetizare.2. în America Latină în special (unde au existat sau există încă regimuri militare). Spania. M. jocul forţelor istorice şi culturale. Ele capătă o formă instituţionalizată particulară care pune accentul pe delegare (mai mult decât pe reprezentare sau participare).3. la acceptarea regulilor jocului democratic ca element al sistemului politic“34. prin urmare.

În ce priveşte problema raportului dintre democraţie şi repartiţia internă a venitului în anii ’80 în studii se subliniază că cele mai bune date de care autorii au dispus nu confirmă existenţa unei legături între poliarhie şi o repartiţie mai egalitară a veniturilor. Francisco C. În plus. costul vieţii şi mai ales egalitatea economică şi social. Trăsătura comună a acestui regim politic actual în ţări atât de diverse precum Brazilia. Această ipoteză se verifică pe exemplul a trei ţări exportatoare de petrol din cadrul O. Acestea din urmă se presupune că vor conduce firesc la egalitatea politică dacă instituţiile şi comportamentele democratice au cele mai mari şanse de a se răspândi în societăţile care sunt cele mai egalitare şi în alte privinţe. 236 .: Kuweitul. C. D. Una din cauzele asimetriei ar fi că exportul ţărilor nu creează „aceleaşi efecte în politica internă ca bogăţia datorită muncii productive în întreaga societate“36. Polonia. pentru explicarea acesteia ar trebui introduşi şi alţi indicatori economico-sociali privind nivelul de trai în analiza comparativă a regimurilor democratice pentru a măsura impactul dezvoltării economice asupra proceselor de democratizare: puterea de cumpărare. Totodată. Spania este răsturnarea dictatorilor şi pregătirea căii spre instaurarea unei democraţii care. Aceste studii sunt foarte utile deoarece arată cum concep cetăţenii din diferite ţări rolurile respective ale egalitarismului şi ale şanselor oferite fiecăruia. Deşi PNB pe cap de locuitor rămâne „principala variabilă explicativă“ a democratizării. Întrucât bogăţia celor trei state este relativ recentă. autorii consideră că nu îşi va exercita efectele sale asupra politicii decât pe termen lung. atât pentru Singapore cât şi pentru Kuweit şi Emiratele Arabe Unite autoritarismul dominant de mult timp în regiunile vecine ar condiţiona puternic valorile cetăţenilor lor şi structura lor politică. marcând debutul unui val istoric care urma să se încheie prin schimbările politice intervenite în Europa de Est (în 1989) şi în Uniunea Sovietică în 1991. E. Emiratele Arabe Unite şi Singapore. nu fusese niciodată implementată în ţările în discuţie. şi acţiunea politică asupra factorilor socio-economici nu trebuie subestimată deoarece „creşterea economică şi o repartiţie mai egală a venitului trebuie să fie considerate ca produse ale proceselor democratice mai curând decât condiţiile lor“35. primul în Portugalia cu „revoluţia garoafelor“ din 1974.ciuda unor rezultate economice remarcabile. istoric. Studiile efectuate pe 49 de ţări în cadrul proiectului din 1990 şi 1991 privind răspândirea valorilor în lume arată că „partizanii democraţiei sunt astăzi mai numeroşi chiar acolo unde inegalitatea este extremă şi unde ea a devenit cronică în ultimele decenii“37. Weffort defineşte „democraţiile noi“ regimurile democratice care şi-au făcut apariţia după anii ’70.

Eşecurile „vechilor democraţii“ ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru conducătorii actualelor regimuri de tranziţie spre democraţie. o comparaţie cu ţările Europei de Est este nu numai de dorit dar şi inevitabilă. În anumite ţări. Printre aceste elemente. majoritatea regimurilor politice fiind. unele din sistemele reprezentative cele mai moderne sunt combinate cu mecanisme de participare directă şi/sau mecanisme corporatiste. cel puţin într-o anumită măsură. aceste eşecuri istorice dau de gândit că unele slăbiciuni constatate astăzi în noile democraţii – pot exista chiar într-o democraţie consolidată. Brazilia. Ţinând cont de conjunctura istorică mondială. instabile politic şi fragile din punct de vedere instituţional. Dacă acest ţesut este prost întreţinut de conducători 237 .În deceniile ‘60–‘70 America Latină a oferit numeroase exemple de regimuri autoritare. Ceea ce este indispensabil oricărei democraţii. încă insuficient consolidate. băncile de stat şi alte întreprinderi publice. În primul rând. ca şi toate felurile de instituţii care au rolul de a interveni în economie care afirmă prioritatea executivului asupra parlamentului şi asigură subordonarea asociaţiilor societăţii civile la aparatul de stat. De fapt. supunând astfel ţara ciclului „regim autoritar – tranziţie – regim democratic“. vechi sau noi. este existenţa unui ţesut solid de relaţii şi instituţii politice. „Noile democraţii“ sunt regimuri hibride deoarece tranziţia a impus amestecul de instituţii democratice şi de elemente importante moştenite dintr-un trecut autoritar recent. Al doilea ansamblu de elemente vizează conducătorii (şi instituţiile care le sunt asociate)“39. „Eşecul experienţelor trecute este relevant şi pentru un alt aspect: experienţa istorică a „vechilor democraţii. în anii ’80 ea a oferit o multitudine de exemple de „noi democraţii“: Argentina. hibride. regimul prezidenţial şi procedurile de stil parlamentar sunt atât de strâns amestecate încât este dificil de determinat dacă ne aflăm în prezenţa unui sistem parlamentar modificat sau a unui sistem prezidenţial modificat38. Peru şi Guatemala fiind considerate modele ale genului. Noile democraţii sunt „regimuri hibride“. ca şi responsabilitatea conducătorilor de reafirmare a acestor instituţii şi de a asigura buna lor funcţionare în situaţii de criză. Astfel Chile este în regiune exemplul cel mai vizibil al unei democraţii consolidate care a falimentat într-un moment al istoriei sale. Primul ansamblu de elemente vizează instituţiile precum forţele armate (inclusiv uneori serviciile de informaţii). se găseşte mai întâi continuitatea relativă structurilor de stat moştenite de la regimul autoritar anterior şi apoi menţinerea relativă a conducătorilor apăruţi în regimul precedent (se poate astfel vorbi de „conversiunea ideologică“ la valorile democraţiei). de un gen particular.

ceea ce a făcut ca tensiunile dintre constrângerile impuse de stat şi presiunile exercitate de sindicate să persiste. generalul Pinochet a rămas comandantul suprem al forţelor armate. actorii implicaţi în situaţii hibride pot să vadă în ele fie un handicap potenţial. Cazul Braziliei este tipic pentru America Latină: subordonarea istorică a sindicatelor faţă de stat a persistat de-a lungul perioadelor democraţiei populiste (1945– 1964) şi a noii democraţii (1984). În plus. După împrejurări. Chiar Constituţia braziliană din 1988. în ciuda deschiderii ei democratice.antidemocratici (sau incompetenţi) el poate fi. Un alt tip de situaţie hibridă se produce în ţările în care instituţiile politice sunt incapabile să supună pe militari autorităţii civile. o noţiune generală a democraţiei – în jurul acestei tendinţe centrale intervin obligatoriu variante“41. Dacă „noile democraţii“ sunt democraţii pe cale de a se naşte. „tensiunea politică între societatea civilă şi stat duce deseori la interpretări divergente asupra situaţiilor hibride“42. Cazurile de „renaştere“ a unui regim democratic sunt excepţionale în istorie. fie o forţă potenţială pentru democraţie. În materie de democraţie regula istorică este schimbarea. Regimurile hibride trebuie să fie considerate ca o victorie a democraţiei. în comparaţie cu dictaturile totalitare pe care leau răsturnat. de asemenea. dar idea de „democraţii noi“ presupune un anumit relativism cultural şi o anumită deschidere intelectuală. Acesta din urmă se caracterizează printr-un ansamblu specific de instituţii juridice. prin restricţii constituţionale şi printr-o structură sindicală oficială şi un „impozit sindical“ colectat de stat în scopul specific de a finanţa activităţile sindicatelor. ceea ce nu este un lucru frecvent. a păstrat majoritatea acestor instituţii cu caracter minoritar. destinat să controleze sindicatele şi muncitorii. Conceptul de democraţie reclamă un conţinut general şi limite stricte. „Chiar dacă considerăm drept cucerită experienţa unui nucleu central ireductibil – în ocurenţă. reducând autonomia unui grup particular al societăţii civile în raport cu statul. În Chile. Grila democratică ar fi dată de autonomia societăţii civile în raport cu aparatul de stat. consolidarea lor implică mai mult decât simpla restauraţie a unui regim democratic precedent. Această subordonare s-ar caracteriza nu numai printr-un comportament de dependenţă a muncitorilor faţă de stat dar şi prin constrângeri instituţionale care rezultă din structura complexă edificată după 1945 pentru a conserva moştenirea dictaturii Statului Nou (Estado Novo) (1937–1945). reparat şi reconstruit de conducătorii democraţi şi competenţi. Acest unghi de analiză este crucial pentru evaluarea perspectivelor de consolidare a democraţiilor noi“40. iar guvernul ales în mod democratic a creat noi posturi în aparatul administrativ pentru sutele de funcţionari superiori din vechiul regim 238 .

trebuie să spunem. este decretismul. este şi mai mare. În această privinţă. În această ordine de idei. Problema esenţială pentru Francisco C. specifice tehnicilor 239 . Tot o formă hibridă de democraţie. Weffort constată că „majoritatea tranzacţiilor democratice au fost conduse de oameni care nu «s-au născut» democraţi. adică într-o situaţie în care democraţia nu este consolidată. Weffort nu este opoziţia dintre continuitate şi ruptură cu trecutul istoric al clasei conducătoare. În dezacord cu ideea că progresul spre libertate şi participare populară este o tendinţă generală. În al patrulea rând. regula generală fiind personificată de Gorbaciov. în loc să numească oameni noi pe posturile corespunzătoare. În al doilea rând. În al treilea rând. prin extensie. Autorul atrage atenţia că existenţa regimurilor şi formelor de conducere hibride reprezintă un element de dificultate.militar. sau recurgerea puterii executive din unele ţări la „măsuri de urgenţă“ ca mod obişnuit de guvernare. „Aceste practici de «guvernare prin decret» fac ca parlamentul şi. că majoritatea conducătorilor lor a apărut din dictatură. în sensul că procesele de democratizare antrenează adeseori situaţii foarte conflictuale. şansele nu sunt mai mari dacă conducătorii. Francisco C. rolul conducătorilor în procesul de tranziţie democratică. Un element nu mai puţin important în consolidarea noilor democraţii şi a strategiilor de reformă instituţională îl reprezintă conducătorii politici. „susceptibile să contribuie la consolidarea democraţiei politice în ansamblul său“46. Havel în Cehoslovacia şi Walesa în Polonia sunt o excepţie în Est. ci eficienţa prin care conducătorii acţionează la realizarea obiectivelor de interes general. făcând un „joc“ personal sau partizan44. însă mai extinsă. fie ea recent convertită la valorile democratice ale perioadei de tranziţie. Elţîn şi mulţi alţii“45. atât în America Latină cât şi în Europa de Est ar fi „mecanismele de ajustare“. Decretismul este endemic în America Latină şi deformează doctrina constituţională. în 1990 guvernul Coller a emis în Brazilia 150 de astfel de decrete cu putere de lege. nu sunt conştienţi de rolul care le revine în consolidarea democraţiei sau dacă ei aparţin unei anumite grupări cu contururi imprecise. partidele şi elitele politice să fie reduse la un rol subordonat în raport cu executivul“43. şansele de consolidare democratică sunt cu atât mai mici cu cât conducătorii sunt mai autoritari. de asemenea. chiar democraţi fiind. lineară şi facilă. chiar violente. Şansele consolidării democratice sunt cu atât mai mari cu cât conducătorii sunt conştienţi de rolul lor democratic. Dacă se poate spune că democraţiile au apărut din conflict şi din violenţă. ceea ce caracterizează supravieţuirea „noilor democraţii“ în condiţii de extremă inegalitate socială şi de polarizare a bogăţiilor.

ar viza locul excesiv acordat delegării în cazuri în care.. o anumită soliditate noilor democraţii. Critica structurilor democratice noi. ar fi fost nevoie de mai multă reprezentare şi participare. democraţiile reprezentative sunt un amestec de reprezentare.). de participare directă şi de alte forme de mediere între interese. alegerile de tip plebiscitar şi clientelismul electoral. prin urmare. structurată piramidal. alienarea şi declinul participării. schimbarea de paradigmă în ştiinţele despre societate. Ceea ce contribuie la exacerbarea sentimentului de frustrare în America Latină este faptul că noile democraţii apar aproape ca un lucru nedorit (. mai curând decât raporturile dintre parlamentari şi partide. apatia politică. forţa sa de reprezentare fiind direct 240 . însoţite de un sentiment de frustrare şi de neîncredere în noile democraţii. un „conţinut“ şi. a sfârşitului iluziilor privind viitorul democraţiei.2. Democraţia socială şi economică. Prima limită care s-a relevat şi a trebuit să fie depăşită a fost sfera îngustă de reprezentare a intereselor în instanţele puterii politice. şi diagnosticul pus viitorului noilor democraţii este funcţie de capacitatea lor de a satisface nevoile economiei şi ale societăţii. Dar în epoca noastră. Sentimentul general este că ele au eşuat pe frontul reformelor sociale şi economice reclamate anterior de mişcările democratice“47. trăsăturile dominante ale democraţiei delegative sunt exercitarea personală a puterii. delegare. Într-o manieră generală. iar. dimpotrivă. Evoluţia democraţiei politice a dezvăluit contradicţiile şi limitele sale istorice. „majoritatea noilor democraţii latino-americane par să aibă cel puţin un punct comun cu democraţiile europene moderne: omniprezenţa disperării. indiferent de originea clasei conducătoare. prin urmare. Nevoia de reforme şi de schimbare substanţiale în politica socio-economică ar putea să confere un „sens“. Are la bază următoarele premise: accederea Stângii la guvernare în multe ţări dezvoltate. mai ales după al doilea război mondial: monopolul reprezentării acordat de stat diferitelor grupări socio-profesionale: extinderea democraţiei participative la sectoarele şi segmentele vieţii economice nereprezentate mai înainte. democraţia liberală din secolul trecut era o democraţie cenzitară. De aici dezamăgirea. 7. Or. Aceste democraţii ar fi slabe pentru că deciziile luate în numele lor acoperă centrele de putere moştenite de la fostele state totalitare.5.. Drepturile politice din secolul al XIX-lea reflectau puterea economică a unei minorităţi.democratice de delegare a celor meniţi să conducă. Astfel că „o caracteristică majoră a generalizării democraţiei în lumea a Doua şi a Treia în deceniile ‘80–’90 este ruptura dintre democraţia ca mişcare şi democraţia ca regim. De aceea.

Prin pătrunderea în parlament a reprezentanţilor partidelor clasei muncitoare ei devin exponenţii intereselor unei clase şi a unor categorii sociale defavorizate. Cu atât mai mult cu cât partidele muncitoreşti au fost de la început organizaţii puternic structurate. industriale etc. culturale. actul de a vota devenea şi un mijloc de reprezentare a unor interese sociale diferite de cele ale proprietarilor. totodată. acela de a reprezenta interesele clasei lor în arena privilegiată a formării voinţei naţionale. cerând deputaţilor o disciplină strictă de vot în cadrul parlamentului. pe baza mandatului imperativ. în ultima instanţă. n. drepturile politice ale minorităţii. dar şi de comunitatea unei poziţii sociale concrete. cucerind majoritatea parlamentară. ele se bazează pe o solidaritate de fapt şi nu numai pe o agregare de tip contractual“48.) cu posibilitatea realizării unei mai mari egalităţi a şanselor. Prin adoptarea solidară a unor interese comune mişcarea muncitorească introduce principiul acţiunii colective în instanţele parlamentare. a cărei luptă pentru drepturi şi libertăţi politice va marca decisiv evoluţia democraţiei politice prin orientarea formei sale parlamentare şi spre reprezentarea altor interese. Din acţiunea conjugată a acestora va apărea pe scena vieţii politice un nou actor. Acest principiu al acţiunii politice colective se deosebeşte de simpla agregare a unor indivizi egali şi independenţi formal: „coeziunea lor (a partidelor muncitoreşti – n. Odată cu cucerirea majorităţii parlamentare. sperându-se în soluţionarea acestor conflicte prin competiţia electorală. partidul putea să-şi aplice programul său de schimbare socială. Opţiunea partidelor muncitoreşti pentru democraţia parlamentară a permis într-o măsură transferul conflictelor social-economice din sfera societăţii civile în cadrul instituţiilor politice reprezentative. având în industrializare şi urbanizare cei doi piloni de bază ai ei. proletariatul. Ideea de democraţie socială ca regim politic a primit un stimulent puternic din partea partidelor social-democratice care. Din momentul în care partidele clasei muncitoare au câştigat locuri în Parlamentele naţionale.) este asigurată în acelaşi timp de unitatea unui proiect politic. 241 . Deschiderea democraţiei politice spre alte forme de agregare a intereselor a evoluat odată cu procesele de modernizare economică.proporţională cu mărimea proprietăţii. respectând. Credinţa că acţiunea parlamentară putea fi o formă eficientă a schimbării sociale a contribuit la ideea că conflictele de clasă puteau fi soluţionate fără recurgerea la violenţa acţiunilor revoluţionare şi la greva generală. care regrupează cetăţeni în jurul programului unui partid diferit de simpla asociere electorală. au deschis democraţiei politice noi direcţii (economice.

în sensul că a evidenţiat limitele sociale şi de clasă ale manifestării unor drepturi şi libertăţi civice. Sindicatele încep. să revendice dreptul de a se implica în organizarea proceselor productive şi economice ale întreprinderilor. „Parteneriatul social“ din Austria (1957) şi „Acţiunea concertată“ din Germania (1957). Sub influenţa consecinţelor marii crize economice dintre anii 1929–1933 se conturează şi ideea că democraţia trebuie extinsă specific şi în sfera relaţiilor de muncă din întreprinderi. libertatea nu mai poate fi redusă doar la libertatea de conştiinţă şi de acţiune. Revelatoare în acest sens sunt instituţiile „păcii sociale“ iniţiate în Suedia prin acordurile de la Saltsjobadem din 1936. prin instituirea formelor de parteneriat social.Perioada primelor decenii ale secolului al XX-lea şi apoi perioada interbelică a fragilizat profund democraţia liberală în plan civic şi politic. Democraţia poate împleti funcţionarea instituţiilor reprezentative. a reprezentanţilor grupurilor de interes la elaborarea deciziilor de interes comun. Ideea democraţiei sociale se conturează astfel treptat prin îmbogăţirea mecanismelor democraţiei parlamentare cu cele care să favorizeze agregarea interesului public sau general şi prin exprimarea directă a organizaţiilor sociale şi economice. Riscul real al pierderii credibilităţii valorilor democraţiei liberale a dus la necesitatea unei adaptări a acesteia la evoluţia tot mai complexă a societăţii lor dezvoltate. odată cu diversificarea rolului statului ca instrument de echilibru şi compromis între diferite interese ale grupurilor şi categoriilor sociale. Medierile şi realizarea unor compromisuri necesare între actorii sociali tind să completeze mecanismele decizionale ale democraţiei parlamentare. Tot acum începe să-şi facă loc ideea că democraţia trebuie să includă şi revendicarea instituţionalizării consultărilor dintre principalii actori economici şi politici. prin care se asigură guvernarea majorităţii. Pe lângă liberty of a apărut şi liberty from: eliberarea de teamă şi eliberarea de nevoi. deoarece exprimarea intereselor generale (publice) ale statului presupun şi obţinerea unui cât mai larg consum social. fără a înlocui însă principiul majorităţii electorale. După cum statul nu mai poate fi redus la funcţia de „paznic de noapte“ al societăţii. cu consultarea şi participarea. în unele ţări. Articularea intereselor specifice are loc în cadrul unui proces de 242 . în modalităţi foarte diferite. Începând cu perioada New-Deal-ului se poate constata o anumită evoluţie a democraţiei liberale. Reprezentarea pur politică a cetăţenilor în corpul legislativ este completată astfel prin crearea unor instituţii ale reprezentării intereselor specifice diverselor grupuri sociale sau socio-profesionale. Criza economică din anii 1929–1933 şi apariţia regimurilor totalitare au avut pentru democraţia liberală valoarea unui eveniment–şoc.

extinderea ariei de aplicare a democraţiei conduce spre democraţia socială. sinteză între democraţia politică şi democraţia directă. „relativ autonom“ deoarece. Pe linia dezvoltării instituţionale a democraţiei reprezentative. Aceste instituţii conţin premisele favorabile depăşirii tensiunilor sociale şi conflictelor de muncă. Prin intermediul reprezentării proporţionale. unde aria reprezentării proporţionale a unor segmente restrânse ale populaţiei era dispusă piramidal. Ea nu restrânge democraţia politică şi nu goleşte de conţinut mecanismul reprezentării ci evită transformarea statului într-un instrument al unor grupuri financiar-bancare sau de altă natură. În plus. în funcţie de avere şi studii. Prin urmare. fără să abandoneze principiile de bază ale democraţiei politice. posibilitatea aplicării acestor principii pentru un număr mult mai mare de cetăţeni. ci o comunitate organică. el însuşi supus la un adevărat „proces de colonizare“ în structurile sale de către 243 . poporul nu se mai reduce la o minoritate de cetăţeni calificaţi să guverneze în numele Binelui Public. Spunem. În raport cu democraţia din perioada liberalismului clasic. Wilson se baza pe omogenitatea de voinţă a majorităţilor şi. Dar. majoritar a oferit un teren favorabil pentru dezvoltarea teoriei şi practicii democratice. democraţia socială se caracterizează tocmai prin umplerea cu substanţă socială a acestor drepturi politice într-un grad relativ autonom faţă de mecanismele democraţiei clasice.negociere dintre elitele şi membrii grupului. el însuşi factor stimulativ al obţinerii performanţelor economice şi al extinderii posibilităţilor de satisfacere a drepturilor şi intereselor. „Principiul naţionalităţilor“ al preşedintelui american W. omogenă. asociativă. voinţa majorităţii putea să articuleze mult mai eficient ideea de Bine Public ca o sinteză a intereselor particulare. în consecinţă. pe socializarea solidară a intereselor comune. formarea statelor naţionale pe un nucleu etnic. acest pluralism al grupurilor de interese va evolua spre formarea de instituţii ireversibile cum ar fi: economia mixtă şi parteneriatul social. Deschiderea democraţiei politice spre alte forme de agregare a intereselor în cadrul vieţii sociale a evoluat odată cu diversificarea funcţiilor statului. adică a acelora care în fond reprezintă grupul. al cărui principiu asociativ deriva nu dintr-un contact de asociere iluzorie ci din legăturile solidare impuse de armonizarea intereselor individuale în cadrul interesului general. realizării unui cadru de stabilitate socială. din deschiderea ei spre societatea civilă. În sistemele politice pluraliste exprimarea şi manifestarea diverselor grupuri socioprofesionale asigură buna funcţionare şi echilibrul democraţiei. agregarea intereselor intergrupuri la nivel naţional „trebuie să se efectueze în mod necesar prin negocieri la nivelul elitelor“49. „întrucât nici un grup nu este majoritar“. democraţia socială a făcut. Concomitent.

diferit de simpla agregare a unor indivizi egali şi independenţi formal: „Democraţia liberală se bazează. de nevoi. Instituţiile politice ale statului sunt puse în slujba societăţii civile prin transferul unor prerogative ale puterii politice la diferite paliere ale societăţii civile. Reprezentarea pur politică a cetăţenilor în corpul legislativ este completată prin reprezentarea intereselor sociale. Sub influenţa acestei concepţii libertatea nu mai vizează doar spaţiul de acţiune al unui individ izolat şi abstract. 244 . prin alegeri. utilităţile. să desemneze pe deţinătorii puterii. pe două principii. de altminteri corelate.interesele noilor forţe sociale care nu se bucurau de o mediere adecvată a lor în logica reprezentării. Credinţa că democraţia parlamentară va contribui la soluţionarea conflictelor de clasă fără să recurgă la violenţa acţiunilor revendicative a dus la afirmarea principiului asociativ în viaţa politică. În primul rând. ci individului i se vor recunoaşte şi alte libertăţi decât cele politice: eliberarea de teamă. odată cu invadarea noilor actori sociali au pus într-o altă lumină raportul dintre stat şi societatea civilă. societatea este compusă din indivizi independenţi şi egali în drepturi. al doilea. În condiţiile exploziei unor multitudini de interese şi revendicări. O altă caracteristică a democraţiei sociale este că ea antrenează o extindere a mecanismelor reprezentării prin care „voinţa generală“ nu se va mai exprima numai prin votul majorităţilor ci din ce în ce mai mult prin negocieri purtate cu reprezentanţii grupurilor sociale şi socio–profesionale. Statul nu mai apare ca fiind exterior societăţii civile. ca în doctrina liberală. democraţia nu mai poate fiinţa numai prin faptul că cetăţenii au posibilitatea. Primul principiu implică separarea societăţii civile de cea politică. ordinea publică. în al doilea rând. Jocul electoral nu mai poate să se prezinte independent de realitatea socială. ci ca expresia ei etico-juridică. diferenţele economice nu sunt luate în consideraţie în participarea la deciziile politice. la origini. Această tendinţă de diversificare a funcţiilor sale şi de creştere a rolului său. ca aritmetica numărului. Legitimitatea democraţiei sociale în societăţile contemporane se bazează pe teoria relaţionistă a statului. între indivizii care populează comunitatea politică trebuie să existe relaţii de interacţiune şi de solidaritate: justiţia. negarea luptei de clasă“50. Spre deosebire de teoriile contractualiste şi jusnaturaliste care au impus concepţia substanţială despre stat (statul văzut ca persoană). reuniţi pur şi simplu în afara unei legi pe care ei înşişi şi-au dat-o. fiecare din acestea sunt prevăzute cu mijloace necesare pentru a le exercita. garantarea drepturilor economice şi sociale. securitate socială. iar votul devine un mijloc de revendicare a intereselor sociale. teoria relaţională consideră că între aceste substanţe primare. inegalităţile reale existente între indivizi şi în particular.

Concertarea intereselor se deplasează spre executiv. dezirabilă. considerată că are un rol determinant. a ordinii democratice. Aceste noi forme de control democratic acţionează în numele unui interes de grup sau colectiv.). Armonizarea şi concentrarea acestor interese au arătat fisurile formelor de control ale instituţiilor democratice tradiţionale. Dar cum se poate vorbi de comunitatea intereselor şi de realizarea unui ideal colectiv atâta vreme cât cucerirea majorităţii nu este posibilă. Medierile. pentru reprezentarea unui interes solidar ele presupun consensul. De aceea.) democraţia socială reprezintă recompunerea acestor interese de grup într-o nouă accepţie a Binelui Public. la fel cum cucerirea majorităţii în democraţia politică înseamnă premisa esenţială a reprezentării unui ideal colectiv. compromisul ajută mecanismele decizionale. facţionalismul şi conflictul politic erau privite ca o parte normală. După cum principiul majoritar nu poate fi ipostaziat în expresia interesului general deoarece ar însemna să admitem că interesul majorităţii primează asupra celui al minorităţii sau interesele de grup primează asupra celor individuale. vechea credinţă că cetăţenii ar trebui şi ar putea să urmărească binele public mai curând decât scopurile lor particulare devine mai greu de susţinut deoarece binele public s-a fragmentat în interese individuale şi de grup“51. În consecinţă. industrială.. Ea nu urmăreşte eliminarea mecanismelor democratice. competiţia şi conflictele de la baza grupurilor determină ca interesul acestora să fie mediate de reprezentanţii lor în afara sferei de reprezentare politică: „Ideea mai veche a democraţiei moniste în care asociaţiile politice au fost considerate inutile şi nelegitime s-a transformat într-un sistem politic pluralist în care asociaţiile autonome au fost considerate nu numai legitime dar şi necesare actualmente pentru democraţia pe scară vastă (.Multiplicarea revendicărilor a evidenţiat slăbiciunile reprezentării politice şi a partidelor în articularea intereselor majore ale diferitelor grupuri socio-profesionale.. în condiţiile în care partidele şi parlamentele nu le mai pot articula în voinţă politică. Dar egalitatea drepturilor politice nu înseamnă acelaşi lucru cu egalitatea socială a membrilor unei colectivităţi. În diferitele sale ipostaze (economică. fără a înlocui însă principiul majorităţii. În cadrul democraţiei sociale indivizii concurează între ei pentru a influenţa procesele de luare a deciziilor şi deoarece puterea economică. chiar inevitabilă. reprezentarea ei nu este mai puţin importantă decât oricare alta. de grup etc. În concepţia mai veche. ci perfecţionarea lor. negocierile. ca în cazul democraţiilor populare din ţările foste comuniste şi unde democraţia înseamnă promovarea şi apărarea unor interese de grup? 245 .

Ideea vechii doctrine a dreptului natural după care toţi oamenii sunt egali de la natură în actualizarea ei presupune că în democraţia autentică nu este absolut necesar ca deciziile să fie luate în unanimitate. apare o falie în principiul majorităţii: nu acesta constituie baza democraţiei ci ideea de interes general la care participă toţi şi la care toţi au. şi încă din primii ani ai existenţei sale el este condiţionat de o întreagă reţea de valori şi norme care îi influenţează modul său de a fi şi de a se comporta. De asemenea. există o concepţie individualistă şi despre stat şi societate care estimează că libertatea individului se poate justifica fără să se ţină seama de întregul din care face parte. Concepţia după care principiul majoritar are cel puţin avantajul de a favoriza libertatea marelui număr şi a construi principiul democraţiei este o concepţie individualistă. dar că este necesar ca toţi membrii să fie egali în ceea ce priveşte capacitatea de discernământ privind preferinţele personale şi binele public. divergenţele de vederi nu constituie o raţiune suficientă pentru a separa. Pentru ca o democraţie să fie autentică trebuie ca să existe o comunitate de interese în cadrul comunităţii pentru ca toate voinţele individuale să se poată topi într-o singură voinţă. adică a democraţiei politice. Ea consideră drept esenţa mecanismului democratic agregarea impersonală a indivizilor. deci al unui întreg structurat organic în afara căruia individul nu poate fi conceput. Începând cu secolul al XX-lea. datoria şi dreptul să coopereze. de asemenea. extrăgându-se din acest principiu „liberal“ forma individualistă a libertăţii şi a egalităţii juridice. deoarece aceste decizii ar putea viza interesele vitale şi generale. ceea ce presupune ştergerea liniei de demarcaţie dintre majoritate şi minoritate. Dimpotrivă. Nici un individ nu poate exista izolat de grupul său de referinţă. democraţia socială are la bază ideea socializării care face din individ un membru integrat al unei colectivităţi. democraţia socială consideră libertatea şi egalitatea fiecăruia ca membru al unei comunităţi. „Dacă decizia luată de majoritate pare să ţină de esenţa democraţiei. Dimpotrivă. pentru că minoritatea în general. ajungând astfel la o interpretare individualistă a democraţiei.Formele de manifestare ale democraţiei sociale diminuează efectele acestei axiome: prin accentul pus în cadrul proceselor de socializare pe supunerea fiecărei voinţe particulare la autodeterminare sau autonomie şi nu pe înregimentare autoritară. voinţa generală. din raţiuni de ordin moral şi 246 . În aceste condiţii deciziile luate de majoritate ar putea fi impuse fără ca esenţa democraţiei să fie alterată. într-o colectivitate solidară. deoarece individul nu poate exista decât ca fiinţă socială. aceasta numai pentru că. Dar această autonomie nu este posibilă decât încorporând individul într-un întreg.

În acest ultim caz. începe să se contureze în anii postbelici o mai mare deschidere a regimurilor democratice spre atenuarea inegalităţilor economice şi îmbunătăţirea nivelului de trai al păturilor defavorizate. dar aceasta este cu totul altceva decât dacă el dezaprobă pentru că el nu recunoaşte scopul societăţii. a articulării ideii statului social în majoritatea ţărilor occidentale. 7. Decizia luată de majoritate îndeplineşte în societatea solidară o altă funcţie socială decât în societatea bazată pe clase. locuinţe sociale. ajutoare de şomaj. în timp ce în prima ea nu este decât o decizie asupra diferitelor mijloace de a urmări un interes comun.“ „Diferenţa dintre democraţia politică şi democraţia socială este funcţia socială a deciziilor majoritare în cele două tipuri de democraţie. ea capătă. Democraţia politică stipulează egalitatea juridică în drepturi a indivizilor izolaţi. Preocuparea social-democraţiei în anii postbelici pentru valorile democraţiei sociale derivă din cele două axiome cuprinse în ideologia socialismului european: 1. în al doilea caz. În concluzie. o politică fiscală adecvată (impozite progresive pe venit).2. plecând de la considerarea individului în interdependenţa sa socială indisolubilă cu ceilalţi. diferenţa dintre cele două noţiuni de democraţie ne duce la opoziţia dintre momentele istorice şi sociale care le-au generat. în timp ce. subvenţionarea anumitor servicii publice importante. Ca embrioane ale democraţiei sociale în această perioadă pot fi individualizate următoarele direcţii: politici pentru egalizarea şanselor şi condiţiilor de plecare. ci aceasta decide să se supună majorităţii. ea capătă forma unei gestiuni. În aceasta din urmă ea este întotdeauna o decizie orientată spre interesele unei clase contra celorlalte clase. În realitate. extinderea învăţământului obligatoriu. în primul caz. în timp ce democraţia socială militează pentru o egalitate reală a condiţiilor de viaţă şi a drepturilor în universalitatea lor. ca membru cu drepturi depline al colectivităţii. o reneagă. planning familial) prin dezvoltarea politicilor de redistribuire. solidaritatea tuturor. De aceea. el nu mai aparţine colectivităţii solidare. va prefera să facă ceea ce a decis majoritatea. omul este 247 .“52.tehnic. deci majoritatea nu impune niciodată decizia sa minorităţii.6. Cineva poate dezaproba o lege pentru că el consideră că ea nu ar putea produce nici un efect. pentru că ea acordă mai multă valoare solidarităţii comune decât propriei sale opinii divergente. şi atât cât depinde de el. extinderea sistemului de asigurări (pensii. Ca urmare a constituirii economiilor mixte. care este căutarea binelui colectivităţii. el se marginalizează din oficiu. forma unei guvernări. sau că ea ar avea efecte dăunătoare. Dezvoltarea ideii de democraţie socială în perioada interbelică.

în 1957. exercită din exterior o presiune asupra guvernului care ocupă astfel locul unui arbitru. În cadrul Comisiei paritare eficienţa 248 . la nivel naţional. Camerele de muncă au dreptul să prezinte avize motivate privind proiectele de lege şi. Această reprezentare cât mai exactă a intereselor profesionale în instanţele centrale ale puterii s-a materializat în Austria în instituţia „Parteneriatul social“ (Sozialpartnerschaft) intrată în vigoare odată cu înfiinţarea. Aceste relaţii nu se conformează modelului american în care grupuri de interes dispersate. omul este.întotdeauna un scop în sine şi nu un mijloc. Instituţiile Sozialpartnerschaft-ului funcţionează pentru că sindicatele acceptă cadrul global al economiei de piaţă. Dimpotrivă. negocierile se poartă între un număr egal de reprezentanţi (câte 8 din fiecare parte) ai Organizaţiei Naţionale a Sindicatelor şi Patronatelor la care participă şeful statului şi primul ministru (de o parte şi de alta). sindicatele exercită o acţiune de reglementare a salariilor şi participă la supravegherea stabilităţii preţurilor şi la determinarea orientărilor politice globale. Partidele social-democrate au păstrat legături privilegiate cu sindicatele. concomitent. 2. începând cu muncitorii necalificaţi şi cu membrii de sindicat din secţii şi ateliere. în concurenţă unele cu altele. Comisiile pentru industrie şi agricultură. a Comisiei paritare pentru preţuri şi salarii. gestionează sistemul de securitate socială. Prin urmare. de mărire a salariilor. în plus. fiind încorporate în procesul guvernamental de luare a deciziilor. grupurile de interes sunt atestate şi stimulate să trateze ca protagonişti autonomi. ratelor dobânzii şi inflaţiei. Funcţionarea Comisiei paritare se bazează pe următoarele principii şi structuri: 1. Concluziile acestor negocieri sunt înscrise în contractul colectiv de muncă şi devin obligatorii atât pentru angajatori cât şi pentru angajaţi. negocierile tripartite stat – patronat – sindicate. subiect şi obiect al propriei sale dezvoltări. 4. Acestea se poartă în jurul ratelor de creştere economică. a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor. acţiunea politică se justifică numai în măsura în care practica stimulează realizarea acestor valori. 2. 3. pentru problemele dezvoltării sociale oferă datele tehnice negocierilor. În această Comisie. gradul de reprezentare în componenţa comisiilor de negociere a tuturor categoriilor de salariaţi. în special cele reprezentate de sindicate şi organizaţiile patronale. în instituţiile înfiinţate de social-democraţi. contribuind la gestiunea macroeconomică. iar când ele s-au aflat la guvernare au introdus în procesul de luare a deciziilor instituţii de cooperare între interesele organizate. pentru preţuri şi salarii.

Reconstrucţia posttotalitară a lumii solicită un nou cadru de solidaritate şi de conjugare a eforturilor în care aceste valori. economică şi culturală a omenirii. solidaritatea este indispensabilă pentru supravieţuirea omenirii. Aceste principii sunt interdependente deoarece sunt rezultanta democraţiei politice şi a drepturilor fundamentale ale omului. fără corectivele normelor morale şi sociale de convieţuire. justiţia şi solidaritatea considerate drept obligaţia reciprocă care decurge dintr-o necesitate comună“. precum şi egalitatea drepturilor şi şanselor. poate asigura satisfacerea unor largi grupuri de interese prin participarea lor la procesele decizionale. Valorile fundamentale ale acţiunii socialiste sunt. a acelui cadru de cooperare care facilitează soluţiile de compromis. este inumană fiindcă afectează celelalte valori ale vieţii sociale pe baza cărora aceasta este posibilă. mişcările de eliberare. Perenitatea 249 . Într-o lume a schimbărilor globale şi rapide. Dar libertatea absolută. Justiţia şi solidaritatea socială sunt considerate de către social-democraţi valori fundamentale ale democraţiei pluraliste contemporane. şomajului. ca membru al comunităţii“54. a-l lăsa să exploateze în pace desăvârşită pe cel slab şi neajutorat. în opinia lui Willy Brandt: „libertatea. aceste principii îşi reafirmă valabilitatea în lupta împotriva neocolonialismului economic. discriminărilor etnice şi naţionale. mişcările ecologiste şi feministe. asigură cadrul realizării libertăţii individuale şi egalităţii şanselor. după cum se ştie. În „Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste“. În epoca în care la orizont se profilează noi sfidări. Ea este expresia practică a redescoperirii ideii de OM şi a unui angajament faţă de victimele injustiţiei. născute din mişcarea muncitorească.procedurilor de negociere se bazează pe faptul că participanţii cuprind un cât mai mare număr de interese posibile. Ea necesită o compensaţie pentru inegalităţile psihice. mentale. În timp ce a respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. sociale şi trebuie să câştige independenţa în raport cu proprietarii mijloacelor de producţie şi deţinătorii puterii politice“53. manifestarea acţiunilor sale după propria-i opţiune şi voinţă. adoptată la cel de-al XVIII-lea Congres din 20–22 iunie 1989 de la Stockholm se afirmă:„Dreptatea semnifică sfârşitul tuturor discriminărilor individuale. ca principiu şi valoare social–politică. Solidaritatea. Istoria secolului relevă că justiţia şi solidaritatea socială sunt condiţiile indispensabile pentru realizarea unui anumit consens social. Libertatea individului într-o primă accepţie înseamnă. nesiguranţei în faţa zilei de mâine. tradiţiile culturale ale mutualismului şi securităţii sociale pot contribui la un nou ethos umanist „în care orice om îşi va putea dezvolta liber personalitatea şi va putea participa la viaţa politică.

În toate ramurile de activitate. cu o moştenire a habitudinilor şi a comportamentelor date de istorie“55. renaşterea integrismelor şi a pasiunilor naţionaliste. În documentele partidelor socialiste şi social-democrate elaborate după 1989 se recunoaşte situaţia dramatică a dezagregării solidarităţii sociale şi a adâncirii nedreptăţilor sociale în lumea contemporană. au distrus echilibrul delicat al speranţelor care prevala în lunga perioadă de creştere din epoca glorioasă a celor 30 de ani postbelici. drepturile societăţii cresc şi veleităţile individului scad. Libertatea individului este direct proporţională cu diversitatea alternativelor de manifestare oferite fiecărui cetăţean. de la regimurile politice şi economice la fenomenele de cultură. Libertatea omului înseamnă şi egalitatea şanselor pentru fiecare individ. solidarist. Dar egalitatea şanselor fără garanţii reale de egalizare a condiţiilor de intrare în viaţă este doar una formală în faţa legii. La acestea se mai adaugă traumatismele excluderii şi teama de insecuritate. „Temerile legate de schimbări. mizeria. din ce în ce mai pronunţat. egalitatea şanselor nu asigură şi egalitatea realizării lor. în condiţii de şanse egale. independente de voinţa sau calităţile individului. numeroşi oameni cad victima unor infirmităţi. Din motive diferite. şomajul. Concepţia despre democraţie expusă în Programul Partidului Naţional Ţărănesc din 2–6 februarie 1935 confirmă schimbarea de paradigmă în ştiinţa despre societate: „O adevărată revoluţie se afirmă în domeniul tuturor valorilor: spirituale şi materiale. a solidarităţii. Problematica democraţiei sociale în România interbelică. răbufnirea instinctelor posesive cauzate de şocul sărăciei.democraţiei presupune realizarea sintezei dintre garantarea libertăţilor individuale şi aceea a drepturilor sociale.. dezrădăcinarea. În societatea noastră a insecurităţii a intra în secolul al XXI-lea apare uneori ca o ruptură cu o formă de cultură.2. lipsa de succes a indivizilor aflaţi în competiţie. calamităţi sau forţe distructive ale istoriei. Iată de ce politicile prin care se urmăreşte realizarea solidarităţii corijează.7.. Ea se poate rezuma la o transformare a societăţilor fondate pe idealul individualist în societăţi de tip social. (. sentimentul de nesiguranţă în faţa unor evoluţii neînţelese sau ameninţătoare. lipsa de perspective a unui proces care uneori ameliorează în mod scandalos soarta altora. 7.). Unii nu rezistă competiţiei. în anumite limite. importanţa de coeziune şi solidaritate trece înaintea pretenţiilor individului izolat“56. Analizele efectuate în acest sens relevă cauzele complexe ale dezintegrării ţesutului social: urmărirea exclusivă a interesului propriu. Încercând să găsim o cheie explicativă la această schimbare de 250 . prin intermediul cooperării. criza de identitate. resentimentele legate de excludere. iar sistemele de relaţii în care se află angajat individul sunt diferite şi inegale.

. Modernizarea politică s-a manifestat cu precădere printr-o explozie a ratelor de mobilizare şi participare. obligându-l la concesii importante şi la replieri strategice. după cum vom vedea. Această democraţie era mai mult formal–politică şi prea puţin economică.) a creat o ideologie care asigură individului toate libertăţile. a găsit un puternic ecou şi a exercitat o influenţă durabilă asupra sociologilor de la „Viaţa românească“ dintre care mulţi vor adera la ţărănism în deceniul patru şi. înainte de toate. ca formă de organizare a economiei agrare. ca o consecinţă a luptei pentru extinderea votului universal şi a generalizării drepturilor politice. Ralea. În 251 . Cum îşi vor edifica ţărăniştii modelul lor de democraţie ţărănească. chiar contra colectivităţii. procesele de industrializare au dus la un nou tip de raţionalitate economică în care concentrarea producţiei. eficienţa economică şi schimbarea tipului de repartiţie au exercitat o formidabilă presiune asupra politicului. impunea raporturi sociale de tip solidarist.. vor aduce o contribuţie decisivă la elaborarea profilului ideologic şi doctrinar al „statului ţărănesc“.paradigmă. Petre Andrei. Sub influenţa obiectivismului sociologic profesat de şcoala sociologică franceză a lui Émile Durkheim societatea este. Cooperativismul.) democraţia pe care am moştenit-o de la veacul trecut pornea de la ideea de individ şi nu de la aceea de grup“57. În această privinţă concepţia despre democraţia rurală afirmată tranşant de preambulul Programului Partidului Naţional Ţărănesc din 2–6 februarie 1935 valorifică studiile despre democraţie ale teoreticienilor ţărănişti din deceniile trei–patru: M. Ea insista mai mult asupra drepturilor şi prea puţin asupra datoriilor de solidaritate şi cooperare (. Pe de altă parte. autonomă şi superioară individului izolat. Constantin Rădulescu Motru. a desfiinţării discriminărilor în aplicarea lor.. Virgil Madgearu. a recunoaşterii principiului majorităţii ca singura sursă de legitimare a puterii politice. Toate acestea au servit de minune doctrinarilor ţărănişti în misiunea lor de a demonstra superioritatea democraţiei rurale asupra celei liberale din România interbelică. Metoda lui Durkheim care vedea în aceste credinţe fapte sociale independente de voinţa individului sau de subiectivitatea cercetătorului. considerăm că ea poate fi găsită în procesele de modernizare politică şi economică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea care au indus apariţia pe scena istoriei europene a noi actori şi instituţii precum şi noi modalităţi de exprimare a intereselor socio-economice în instanţele supreme ale puterii. un „ansamblu de idei“ şi de „credinţe colective“ care instituie solidaritatea socială.. opusă democraţiei liberale reiese cu claritate din preambulul programului din 1935 care îi fixează cadrul lui esenţial: „Vechea democraţie a secolului trecut (. Societatea este anterioară. Constantin Stere.

Şi. Virgil Madgearu. desigur. o democraţie de libertăţi. oricât de perfecţionat ar fi aparatul central de guvernare al acestei ţări. Or. ca şi după adaptarea lui. ca fază de tranziţie de la democraţia liberală la statul ţărănesc „ca dictatură legitimă şi pozitivă a atâtor milioane de ţărani“. având în vedere principiul majoritar şi solidaritatea organică a intereselor. o democraţie de drepturi dar şi de datorii. aceste 252 . dar şi de obligaţiuni“58. nu anarhie. Sterian Dumbravă nu se sfiieşte să vorbească de posibilitatea instaurării unei dictaturi ţărăneşti. N.. adică fără asigurarea libertăţii individuale şi a libertăţii comunale. adică acea formă de organizare politică şi economică a statului care-şi trage rădăcinile de viaţă din înseşi „realităţile organice ale acestui popor de ţărani“ şi care caută „să cuprindă posibilitatea de afirmare a acestei vieţi în plenitudinea tuturor nevoilor şi a aspiraţiilor ei“. garanţia libertăţilor şi drepturilor cetăţeneşti etc. Petre Andrei vede în statul cultural o expresie firească a democraţiei sociale. regimul legal şi constituţional. cel puţin în problemele teoretice fundamentale. se putea citi în preambulul Programului din 1935. La rândul său. sunt puncte de sprijin care păstrează pentru noi toată valabilitatea lor“59. Deoarece democraţia burgheză este o caricatură a instituţiilor importate din Occident. sociologul Petre Andrei vedea în noul concept de democraţie. o ţară – având pe deplin asigurate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi autonomia locală – va avea. cum spunea Lasalle. Ralea au constituit repere esenţiale pentru coagularea tezelor de bază ale ideologiei statului ţărănesc: „Monarhia constituţională. M. o bună şi democratică guvernare“60. constituţionalismul lor va rămâne o simplă faţadă în dosul căreia se poate ascunde arbitrarul şi despotismul cel mai neînfrânat. Într-adevăr. Astfel. În special studiile lui C. deoarece statul cultural trebuie să fie un stat etic care să îşi asume sarcina educării subiecţilor săi în spiritul caracteristicilor fundamentale ale vieţii ţărăneşti. ea nu este relevantă pentru raportul de forţe din societatea românească. Prin urmare. care să fie „expresia raporturilor de forţă dintre clasele sociale“. încă din 1922 Constantin Stere încadra ferm regimul parlamentar pe principiul constituţionalismului (al statului de drept): „Fără supremaţia legii şi fără autonomie locală. oricât de rudimentar ar fi aparatul ei central. într-un discurs rostit în Parlament în 1936. Stere.preajma elaborării Programului aceste studii se înmulţesc. Prin democraţie socială Sterian Dumbravă înţelege democraţia ţărănească. Ţ. dimpotrivă. Sterian Dumbravă propune o Constituţie Ţărănească pentru statul ţărănesc. „o democraţie ordonată. adică să consacre forma de organizare socială pe care voinţa generală o urmăreşte61. ceea ce lasă să se întrebată poziţia coerentă a conducerii P. solidaritatea tuturor claselor în jurul ţărănimii – factor esenţial de producţie. o democraţie disciplinată..

de esenţă liberală: „În locul acestei democraţii individualiste se dezvoltă o democraţie socială. În 1934 M. ca rezultat al procesului dramatic de eliberare a acestuia de servituţile pur biologice. etică şi filozofie. cu drepturile ei inalienabile. dar pe o libertate încadrată în acţiunea socială în general“64. psihologie. Călinescu şi M. Gh. Mihai Ralea (1896–1964) s-a impus ca o personalitate remarcabilă a „noului val“ de tineri intelectuali radicali din structurile de conducere ale Partidului Naţional Ţărănesc. evoluţia societăţilor este influenţată de obiectivismul sociologic al lui Emil Durkheim şi al şcolii acestuia. ea rezidă din „explicarea omului“.caracteristici sunt cultul muncii. Petre Andrei. spiritul de asociere. şi solidarismul social sunt cele două 253 . precum şi explica orientarea spre democraţia socială. Ideea de evoluţie a individualităţii umane spre formarea personalităţii. după ce în ianuarie 1933 G. constituţional şi parlamentar“63. În ultimă instanţă. cooperatismul ca şi spiritul comunitar. Zane. care va fi şi ea. Ilarie Dobridor. Alături de Virgil Madgearu. perfect orientaţi. ca şi întotdeauna. Ibrăileanu îi încredinţase conducerea revistei ieşene „Viaţa românească“ împreună cu doi codirectori: G. Pentru edificarea unei democraţii autentice în statul ţărănesc instituţiile satului: şcoala. Iar Virgil Madgearu repeta şi el aceeaşi idee în 1928: „Noi ne găsim azi. Concepţia despre democraţie a lui Mihai Ralea se formează pe acest fundal sociologic ale cărui perspective însă se adâncesc cu concluziile studiilor sale de antropologie. Stere. „Contribuţii la ştiinţa societăţii“ (1927) concepţia lui Mihail Ralea despre viaţa. Anton Alexandrescu etc. Victor Jinga.. „Introducere în sociologie“ (1926). ca inhibiţie a pornirilor primare. Ralea devine directorul ziarului „Dreptatea“. Petre Grosu. Dacă avem în vedere demofilia profesată de grupul „Vieţii româneşti“. Ele trebuie să lucreze la opera de luminare a satelor. Sevastos. „scoţându-le din mizeria şi întunericul în care trăiesc“ şi să inducă în comportamentul maselor de ţărani „conştiinţa datoriei şi respectul drepturilor“62. a instinctului de conservare şi de subordonare a acestora unor scopuri etice. 1923). şi formaţia sociologică şi economică a acestor tineri intelectuali ţărănişti. pentru că avem un ideal în lupta pe care o ducem: să întronăm în România un regim democratic. Tot Virgil Madgearu va evidenţia într-un studiu din 1935 superioritatea democraţiei solidariste asupra celei individualiste. putem anticipa o anumită continuitate programatică între poporanism şi ţărănism. Încă din primele sale scrieri cu caracter social–politic: „Ideea de revoluţie în doctrinele socialiste“ (în limba franceză. biserica. în frunte cu C. estetică. oficiosul partidului. prezentă în cele două curente. Ion Răducanu. administraţia au un rol decisiv. bazată pe libertate.

de independenţă absolută. Ralea distinge între democraţia politică şi democraţia socială cu mult înaintea unor reputaţi politologi europeni sau nord-american. Înainte de a fi o valoare socială sau politică. La prima vedere s-ar părea că între afirmarea libertăţii individuale în epoca modernă şi necesitatea solidarităţi sociale există o contradicţie insolubilă. aşadar. însufleţită de ideea de caritate şi filantropie. libertatea. Dar libertatea absolută este nedreaptă şi inumană fiindcă afectează celelalte valori ale democraţiei. A respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. Făcând istoricul apariţiei şi consacrării ideii democratice în viaţa politică. democraţia. „Solidaritatea mecanică“ a societăţilor contemporane dezvoltate s-ar datora deosebirilor tot mai accentuate dintre rolurile. în cele civilizate şi evoluate solidaritatea iese din deosebirile create de diviziunea muncii sociale. dublat de principiul selecţiei naturale: „Suveranitatea şi libertatea absolută a individului. democraţia este pentru Mihai Ralea o valoare biologică întrucât democraţia „este o stimulare de viaţă în timp ce dictatura este o interdicţie de viaţă“68. după care trebuie definită democraţia şi care trebuie să se regăsească în toate speciile ei. funcţiile şi statusul pe care indivizii le îndeplinesc în acest proces obiectiv de diviziune socială a muncii. În Diviziunea socială a muncii É. a-l lăsa să exploateze în pace desăvârşită“67. Principiul cardinal al democraţiei politice este. precum Maurice Duverger sau Robert Dahl. M. de pildă. la lumină şi la nevoia de libertate individul nu mai poate suporta tirania absolutistă a unui Cezar sau a unei clase“66. din faptul că fiecare individ. bazat pe credinţa colectivă în totem sau în magie la afirmarea progresivă a libertăţii şi personalităţii individuale. În procesul de trecere de la primele comunităţi 254 . Deşi oamenii nu se nasc egali. permiţând o largă selecţie a valorilor. Durkheim sublinia rolul important al relaţiilor de alianţă în trecerea de la conformismul gregar al societăţilor primitive. „Democraţia politică. afirma Ralea în polemică cu doctrinarii revistei „Gândirea“: „E un adevăr banal în sociologie faptul că dacă în societăţile primitive solidaritatea iese din asemănare.axe interne care susţin crezul democratic al gânditorului român. Se înţelege de la sine că odată ajuns la conştiinţa de sine. depinde de celălalt care-l completează cu specialitatea lui“65. Democraţia nu lichidează şi nici nu nivelează. solidaritatea şi egalitatea pe baza cărora s-a edificat democraţia socială. „are şansele cele mai mari pentru a găsi competenţele de care o societate are nevoie pentru a progresa“69. de respect integral al altuia îşi primeşte corectivul său în democraţia socială. iată morala democratică supremă. fiind specializat numai în ceva. El deduce caracterul implacabil (inevitabil) al acestui regim din însuşi principiul evoluţionismului antropologic.

Afirmarea individualităţii umane în evoluţia de la conformismul gregar al societăţilor primitive la evidenţierea diferenţelor interindividuale este indisociabilă de solidaritatea împotriva tendinţelor anarhice şi de hipertrofiere a individualismului din epoca liberalismului clasic: „Laissez faire. departe de orice schemă organicistă sau de morfologia culturii. Instinctul lor orb de conservare se îndreaptă către ceea ce favorizează şi ajută creşterea şi prosperitatea speciei. conştiente de dreptul lor la viaţă. O exemplificare a modului în care M. identităţii de esenţă a naturii umane. Desigur. de tip manchesterian. în formă absolută.umane la stat. Democraţia e o posibilitate. În locul dezordinii libertare a apărut nevoia de solidaritate. ca şi gravitatea. Adică liberi şi egali datorită drepturilor naturale. atât de condiţionarea lui de clasă cât şi de dinamica socio-profesională: „Din cele două mari grupuri apărute în societăţile contemporane: clasa 255 .. nu care o deprimă. acesta este şi sensul primelor articole din „Declaraţiile drepturilor omului şi cetăţeanului“. Toată lumea e de acord că idealul maxim al culturii şi al eticii umane e creaţiunea a cât mai multor exemplare de elită. democraţia trebuie concepută ca „un regim etnic. laissez passer“. ţărănismul era obligat. „oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi“. de la barbarie la civilizaţie. De altfel. Maurras sau alt subtil literat găsesc că alt regim e mai bun“70. „laissez faire“ însemna de multe ori libertatea celui mai tare de a exploata pe cel slab74. Societatea îi vrea liberi şi egali sub raportul condiţiilor de viaţă şi al legii. oamenii nu sunt egali. Prin urmare. stimulant care tonifică şi sporeşte creşterea vieţii. Aceasta e o lege aproape fizică. credinţe care îi măresc energia. tocmai pentru ca în democraţia de grup drepturile şi libertăţile persoanei să fie garantate. Ralea. în timp ce reacţiunea e un regim de înăbuşire şi de moarte“73. Afară de acestea. Fiindcă mulţimile nu adoptă decât principii de viaţă. Însă „aptitudinile congenitale şi hazardul vieţii îi ierarhizează. pe când reacţiunea e o interdicţie de selecţie. Ralea îşi construieşte viziunea sa democratică este dată şi de distincţia operată de el între individualism şi colectivism. democraţia prezintă imense avantaje biologice. Masele adânci ale societăţii.. democraţia se impune ca una din formele de guvernare sau de control al guvernării.). ca două faţete ale civilizaţiei europene din ultimele două secole. Egalizând condiţiile de plecare. a murit peste tot (. În procesul de transformare a democraţiei liberale. cât mai multe personalităţi“71. Ea nu se poate evita. Ralea distinge cu subtilitate dialectică primatul ordinii şi al societăţii asupra individului. fiindcă Ch. nu vor abdica de bună voie de la drepturile lor. regimuri care o stimulează. în concepţia lui M. Democraţia este un regim care sporeşte vitalitatea72. M.

partizane şi clientelare)76. prin urmare. el înţelege să se sprijine pe prima căreia. sistemul reprezentativ al democraţiei. critica cadrului moral în care regimul democratic este chemat să funcţioneze. Conform acestei şcoli de gândire democraţiei i-ar fi inerente următoarele defecte: 1. după principiul majoritar. Ralea pentru apărarea valorilor democratice în epoca interbelică era canalizată împotriva a trei mari pericole care ameninţau să le discrediteze: 1. mai precis în jurul ideii de libertate economică care a însoţit ca o umbră formarea economiilor capitaliste. 3. Lupta lui M. critica încercărilor de a înlocui regimurile democratice prin regimuri dictatoriale sau autoritare. din cauza disensiunilor între grupuri care întreţin o permanentă instabilitate a ministerelor şi. ţărănismul e obligat a rămâne. nu numai că nu încurajează competenţa. În primul rând. iar importanţa excesivă acordată democraţiei duce la diminuarea celorlalte funcţii ale statului. Ralea supune unei analize minuţioase critica teoriilor democratice iniţiată de liderul dreptei clasice franceze. 256 .şi profesia. 4. ci după alte criterii (formale. plecând de la pretinsa slăbiciune a acestora. de imagine. 2. paralizează în lupte sterile forţele de progres ale naţiunilor. dar o şi sabotează. Triumful economiei capitaliste. Primind principiile democraţiei de grup. având în laissez faire. o lipsă totală de continuitate în legiferare şi administraţie. politica. ele nu ar putea produce nimic din cauza individualismului lor excesiv. selecţia valorilor nu se face după competenţă. critica teoriilor societăţii şi culturii de masă văzute ca efect nivelator şi uniformizator al individualităţilor. 3. le ascunde de cele mai multe ori incompetenţa ca şi pe aceea a alegătorilor în jurul cărora s-a creat mitul voinţei generale. 2. apanajul regimurilor egalitare. Charles Maurras şi de scriitorii grupaţi în jurul revistei L’Action Française. democraţia s-a impus datorită unui determinism sociologic în viaţa popoarelor industrializate. popularitatea politicienilor realizată mai ales prin mijloacele false ale propagandei. Mihai Ralea procedează la o demolare sistematică a acestor aserţiuni. 5. în orice caz. M. bazat pe criterii pur politice. îi dă rolul primordial în stat şi în Camera Deputaţilor care singură va avea rolul deliberativ. chiar dacă parlamentele democratice ar selecta oameni competenţi. dar să şi utilizeze competenţa celui de a doua. acceptând un Senat corporativ cu rol consultativ. În acest context. fidel liniilor mari şi definitive ale democraţiei propriu-zise“75.

de-a lungul secolului al XIX-lea. Toate acestea au dus la afirmarea democraţiei politice pe următoarele planuri: separaţia puterilor. votul universal. Democraţia ar urî individualităţile proeminente. Examinând. fiecare din obiecţiile aduse regimului democratic. ideea de libertate politică s-a impus în viaţa socială prin degajarea individului de mediu. s-a identificat cu voluntarismul pragmatic. Ideea că acţiunea economică este singura eficientă şi creatoare de bunuri materiale. în esenţă. că celelalte forme de acţiune socială sunt sterile a dus uşor la o proeminenţă a economicului asupra politicului. apoi printre parlamentari. de arsenalul argumentelor clasice privind: „tirania majorităţii şi uniformizarea socială. au început să se impună în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sub presiunea curentelor socialiste. prin apariţia personalităţii. mai ales că acestuia din urmă i se puneau în cârcă luptele şi dezbinările interne lipsite de oricare utilitate. guvernare reprezentativă. ca valoare supremă a democraţiei. Pe de altă parte. care-şi trimite reprezentanţii în parlament. printr-o educaţie politică. Cu toate neajunsurile lui.laissez passer strigătul de luptă al burgheziei victorioase. În ce priveşte obiecţiile aduse regimurilor democratice de teoriile societăţii şi culturii de masă. El trece în revistă neajunsurile reproşate fiecăruia dintre aceste elemente ale democraţiei pentru a le infirma cu argumente din realitatea politică însăşi. Dar aceasta nu poate fi decât tot opera democraţiei. nici instrucţia necesară pentru a alege în parlamente pe cei mai competenţi dintre reprezentanţi. Egalitatea. în fine printre membrii care compun guvernele“77. mijloacele mecanice. garanţii constituţionale şi sistem bicameral. Întâi în corpul electoral. Pe măsura creşterii gradului de instrucţie şi de difuzare a culturii în straturile adânci ale societăţii se cristalizează opinia publică ce asigură o mai bună orientare a voinţei corpului electoral prin lansarea şi aprobarea prin mai buna cunoaştere a unui candidat. pe rând. „Problema alegerii competente nu va putea fi rezolvată complet însă decât printr-o reformă în moravuri. Educaţia politică se face printr-o largă învăţătură a libertăţii şi demnităţii politice. de exemplu. acestea nu se îndepărtează. Ca să poţi vota bine trebuie să fi avut multă vreme libertatea de a decide cum vrei de votul tău. masele uniforme“. cu privilegierea libertăţii economice în dauna celorlalte specii de liberate şi valori sociale. Mihai Ralea se opreşte la cel mai grav dintre acestea şi anume acela de incompetenţă: „Aşadar. 257 . pe motiv că masa de alegători nu are nici discernământ. Ca să ştii să înoţi trebuie să te scalzi des“78. nu poate fi înlocuit prin democraţia cenzitară sau democraţia corporativă. nivelează şi şterge deosebirile individuale. Nu este mai puţin adevărat că egalitatea şi libertatea. incompetenţa peste tot. în special raţionalismul şi intelectualismul. preferând „caracterele medii. ca valori de bază ale democraţiei.

pe când reacţiunea e o interdicţie de selecţie“80. Pe de altă parte. În aceste condiţii singura soluţie este perfecţionarea şi organizarea acestui regim şi exploatarea şanselor oferite de el: „Dar remediile. fiindcă toate relele constatate sunt în strânsă legătură cu dânsul?“83. Combătând în acest context argumentul că România ar trebui să urmeze calea unor regimuri străine care au evoluat spre dictatură şi totalitarism. nu excesul acestor cadre instituţionale a generat anomaliile sociale. ci tocmai insuficienţa utilizării lor. dimpotrivă. M. Mihail Ralea insista asupra faptului că la noi. de primitive au putinţa de a denunţa. Dar a proceda aşa nu înseamnă oare a condamna tocmai regimul antiparlamentar. În primul rând. mai plin încă de inconveniente decât cel actual“82. „La noi. a cât mai multor personalităţi. fie el chiar perfect la început. Altfel nu vor fi primite sau vor da un rezultat hibrid. Pe de altă parte. Toate acestea pledează pentru caracterul antieroic al democraţiei şi îl determină pe gânditorul român să afirme că „democraţia e o posibilitate. Pentru că oricât de imperfect ar fi un regim democratic. democraţia s-a dezvoltat în lupta pentru umanizarea voinţelor naturale şi uzurpatoare. Puterea nestăvilită lunecă uşor în abuz“81. toate relele îi sunt puse în spate. în lupta împotriva îndărătniciei şi capriciilor oamenilor puternici şi a eroilor. Ralea răspunde că idealul maxim al culturii şi al eticii umane e creaţiunea a cât mai multor exemplare de elită. Sunt simple halucinaţii.suprimă personalitatea şi originalitatea. cel real. sfârşeşte corupt. ca să fie fecunde. Parlamentele. în căutarea ei de mai bine. M. O altă calitate a regimurilor democratice care le conferă o superioritate de netăgăduit asupra regimurilor dictatoriale este posibilitatea înfăptuirii controlului. vina anomaliilor şi carenţelor structurale ale vieţii sociale româneşti o poartă nu atât regimul democratic sau parlamentar ci tocmai pseudodemocraţia sau pseudoparlamentarismul. „Sistemul egalitar omoară creaţia culturală fiindcă nu este posibilă intelectualitate şi ştiinţă adevărate fără individualitate“79. Şi totuşi. controlul democratic o menţine şi o conservă. În faţa acestor obiecţii aduse democraţiei. l-a putut găsi până acum. un guvern sau un regim necontrolat. întrucât democraţia şi parlamentarismul s-au dovedit incapabile să gestioneze criza economică şi socială de după primul război mondial. trebuie să pornească tot din inspiraţia democratică. Dacă egalitatea punctelor de plecare ajută selecţia. oricât ar fi de neevoluate. parlamentarismul şi democraţia nu există. „Raţionamentul principal al protagoniştilor antidemocratici este acesta: 258 . Ralea sublinia inexistenţa unui veritabil regim parlamentar şi democratic în România. Mihai Ralea a demontat sofismele doctrinarilor români care încercau să exploateze contradicţiile şi neîmplinirile regimului democratic din România interbelică pentru a proclama necesitatea unui regim de mână forte. el „e singurul pe care omenirea.

reprezentare. Să suprimăm adică ce? Neantul? Ceea ce n-a fost?“84. 3. ci modul în care ele sunt obligate să funcţioneze: „Că partidele noastre n-au fost întotdeauna la înălţime. Definiţi poliarhiile. modele ale democraţiei. În orice caz. TERMENI – CHEIE: democraţie.România păcătuieşte prin prea multă democraţie. mai puţin rău decât astăzi. Ralea argumenta că nu instituţiile democratice sunt vinovate de fenomenele deplorabile de care suferă societatea noastră. consens. ÎNTREBĂRI: 1. Definiţi democraţia socială. poliarhii. legalitate. Arătaţi asemănările şi deosebirile dintre modelul majoritar şi modelul consensualist al democraţiei. 2. S-o suprimăm şi va fi bine. ci expresia ei românească“85. Definiţi democraţia ca regim politic. 5. lege. M. 6. alegeri. proceduri. 259 . democraţie consociativă. democraţiile noi. a cere suprimarea multipartidismului şi a regimurilor parlamentare echivalează cu pregătirea condiţiilor pentru instaurarea regimurilor autoritare. democraţie socială. Arătaţi deosebirile dintre democraţia clasică (modernă) şi democraţia contemporană. Să căutăm deci a le perfecţiona. majoritate. se prea poate. În aceste împrejurări. Nu ideea de partid e compromisă. Evidenţiaţi principiile şi valorile regimurilor democratice. 4.

Thomas Crowell. Iaşi. P. Democracy and Bargaining in Politics and Economics. J. p. În: EULAU (ed). p. Paris. 13 HERMET. Capitalisme. A. GUY. C. Egalité et démocratie. 292. p. 1968. p. 38 WELFORET. p. 23 PLAMENATZ. 126. p. 25 Ibidem. 26 DAHL.. LEON. 136. J. 49. 294–295. mai 1993. Traité de droit constitutional. 49–61. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări.. 33 LIPSET. Théorie de la démocratie. 87.. Librarie Armand Colin. 49. The Logic of Personal Knowlwdge. Du Contract social. Le consenseous. Consent. p. 3 BECKER. 1967. p. E. G. Iaşi. p.. 323. 35 TURNER. secţiunea 11.). 1965. Apud: BIRNBAUM. 32. nr. 9 CIOABA. 27 DAHL. J.. (Sublinierile ne aparţin)..NOTE: SARTORI. Bucureşti. New-York. New Haven Press. p. 12 Ibidem. Polirom. p. P. şi CHAZEL.. 10 DUGUIT. 2000. p. Seuil. Bruxelles.. cit. CH. Some Social Requisites for Democratiy: Economic Developement and Political Legitimacy. 53. Sociologie politique. cit. nr. În: MC C COY şi PLAYFORD.. 1973. p. p. 17 DAHL. Participare şi opoziţie. 1967.. CARL. p. 1998. 39–40. Editura „Noua Alternativă“. JOHN. 2000. J. Democraţia. 1941. SEYMOUR MARTIN. AREND. 22 SCHUMPETER. Oxford University Press. La fin du politique. JOHN. 1995. p. p. FREDERICK. În: Revue internationale des sciences sociales. capitolul III. Paris. 380–381. În: American Political Science Review. Bucureşti.. 4 BARBER. L. În: Enciclopedia (Blackwell) gândirii politice. 1961. 42 Ibidem. London. Freedom and Political Obligation. 19 SHILS. 29 DUMITRU DÎRDALĂ. Aubier. Yale University Press. LINDBLOM. op. Paris. Mac Millan. Glencon Free Press. 290. La Fin du politique. p. P.. 484. A preface to Democratic Theory.. Blackwell. capitalul II. Payot. 1956. R. The Cost of Realism: Contemporary Restatements of Democracy. I. 56. 16 BIRNBAUM. cit. B. p. GIOVANNI. Centre and Periphery. Poliarhiile. Prefaţă la Dahl. 1975. Apolitical Politics. Modern Democracy. p. 39 Ibidem. În: Mc C. Democratie. Hierarchy. 33 din ianuarie 1985. Les conditions préalables à la polyarchie. PLAYFORD. p. 294. 156. S. op. p. 30–48. ARISTIDE.. cit. FRANCISCO. 36 Ibidem. F. Poliarhiile. ROBERT. 7 MILL. 26–27. 37 Ibidem. 2 1 260 . p.. 291. 15 LOCK. 205. op. 13.. op. Second Treatise of Civil Government. p. p. Essays on Political and Culture. 30 Vezi LIJPHART. p. 1959. p. 1966. LUCIAN. Théorie de la démocratie. 53. 1955. ROBERT. 2000. mai 1993. cit. nr. 19–63. 8 ROUSSEAU. 131. p. 293. 196. 18 DAHL. op. p. Iaşi. London. A preface to Democratic Theory. 31 LIJPHART. 21 BIRNBAUM. 14. New Haven. 32 Ibidem. New-York. (ed.. C. New York. A Critique of the Elitiste Theory of Democracy. Oxford. 355. Poporul contra democraţiei. Himmelfarb Co.. p. 44 Ibidem. p. Political Behaviour. J. 28 DAHL. 40 Ibidem. 1966. Institutul European.. Les nouvelles démocraties: l’analyse d-un phenomen. În: Revue internationale des sciences sociales. JACK. Paris. 125. PIERRE. 322. 11 BURDEAU. Le Démocratie. Volonté générale ou déliberation? În: Le Débat. 18. 227. BENJAMIN. Institutul European. p. 156. AREND. cit. 5 LANE. S. Putere şi contraputere. 14 MANIN. DAVID. 1943. 8. Modele ale democraţiei.. Comunicare la cel de-al VII-lea Congres A. 230. Editions du Seuil. Humanitas. 135. p. 41 Ibidem. GEORGES. 43 Ibidem. 28–29. 34 Ibidem. nr. p. Robert A. 38.. 136. p. COY şi J. Socialisme et démocratie. p. p. p. 230. ROBERT. 1922. 6 WALKER. 20 SHILS. 24 SARTORI. Ibidem. ROBERT. E. Ancienne Librairie Fontemoing¸Paris.. p. Paris. p. 326. tome II. 114.. op. ROBERT.

1935. 3. p. p. MANIN. p. nr. În: Viaţa românească. p. Bucureşti.. nr. Editura Casei Şcoalelor. Misiunea unei generaţii. Paris. 76–8. 72 RALEA. p. La social-démocratie ou le compromis. La socialdémocratie et l’avenir. 171.. 41. Paris. XVIII. p. Editura Casei Şcoalelor. p. p. 130. Démocratie politique et démocratie sociale. Gallimanrd. În: Calendarul Partidului Naţional Ţărănesc. 140–141. 70 Ibidem. ROBERT. În: Viaţa Românească. 197.. U. Ed. 1935.. nr. Paris. 9. Loc. nr. p. 144–145. În: Atitudini. Misiunea unei generaţii (1928). nr. În: Atitudini. 17.. În: Statul ţărănesc. 1935. 1926. 81. Sociologie po. PETRE. cit.. 56 Programul Partidului Naţional–Ţărănesc. cit. MIHAI. p. 64 MADGEARU. În: Viaţa românească.. 32. Democraţie şi creaţie. 65 RALEA. p. 168. F. Bucureşti. p. P. 1979. Paris. MIHAI. ALAIN. BERNARD. 141. 74 RALEA. 79 Ibidem. W. 76–8. 57 Ibidem. 54 BRANDT. 67 Ibidem. Democraţie şi creaţie. 1989. 1935. Concepţia şi organizarea lui. 66 RALEA. New Haven and London. 52 ADLER. p. 2. În: Viaţa românească. MIHAI.Kreisky. Paris. p. 172.Ibidem. Bucureşti. 48 BERGOUNIOUX. adoptată la cel de al XVIII-lea Congres din 20–22 iunie 1989. Democraty and its critics.. 68 Ibidem. p. 78 Ibidem. 62 ANDREI.litique. 196–197. 73 ANDREI. 51 DAHL. 59 STERE. F. 1979. Mouton. p. MANIN. p. 5. op. 1976. Cultura satelor. La social-démocratie ou le compromis. 71 RALEA. 176. 1931. ALAIN. O. În: Viaţa Românească. 3. p. 14. În: Viaţa românească. 63 În Dreptatea din 11 aprilie 1928. An. p. Atitudini. 1931. Însemnările unui solidar III. p. STERIAN. 81. 4. MIHAI. 1929. MIHAI. 60 Ibidem. BERNARD. p. 1935. p. În: Brandt. . Organizarea socială şi politică a statului ţărănesc. an XXIII. Între partide şi tehnicieni. 297–298. B. PETRE. MIHAI. 169. 81 82 83 84 85 RALEA. p. Stockholm. 1922. În: Calendarul Partidului Naţional Ţărănesc. 1926. Felix alcan. Ibidem. 61 DUMBRAVĂ. Bucureşti. 11. P. PETRE.. Editura Şcoalelor. 47 Ibidem. p. U. 58 ANDREI. 119. Scrisoarea din 11 februarie 1972. RALEA. 46 75 76 77 45 RALEA. MATTEI. p. W.XVIII. 1931.. 166. 55 Declaraţia de principii. p. DOMINIQUE. PELASSY. 261 . 188. MAX. Ibidem. 296. Bucureşti. Tendinţe de renovare ale democraţiei. 53 Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste. 1926. 69 Ibidem. MIHAI. 49 DOGAN. 14.. 5. 80 Ibidem. 96–97. 13. nr. p. p.. C. Cultura satelor. VIRGIL. 50 BERGOUNIOUX. p. Palme. În: Dreptatea din 21 ianuarie 1936. Pentru democraţie. În vol. 10. 1977. Democraţie şi creaţie. p. 1931. Yale University Press. 295. MIHAIL. Discurs rostit în Parlament. p.

Dictatura poate fi caracterizată prin concentrarea maximă a puterii în mâinile unui grup restrâns sau a unei singure persoane (dictatorul). de la despotismele orientale antice până la autoritarismele europene. Autoritatea supremă este absolută şi arbitrară. forme istorice şi speciale ale regimului politic dictatorial. asupra oricărui individ în particular. 262 .CAPITOLUL 8 ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL 8. De la paternalismele asiatice la absolutismele medievale. modelul comun al acestora. Regimurile politice nedemocratice acoperă. Ceea ce aduce în plus totalitarismul la exacerbarea regimurilor dictatoriale ar fi combinaţia savantă dintre mijloacele de coerciţie şi o ideologie care să le legitimeze acţiunea în numele unui scop total. de persistenţa unor tradiţii democratice. în timp şi spaţiu. de regulă sau în general. pe baza unui Weltanschauung specific care. dictatura se exercită prin continuă recurgere la mijloace violente de exercitare a puterii. nefiind îngrădită de lege care devine o simplă ficţiune în raport cu puterea dictatorului. precum şi printr-o drastică limitare (ori anulare) a drepturilor şi libertăţilor civice în raport cu instituţiile puterii. La rândul ei. culturii. prin evidenţierea în prim-planul sistemului de putere a instrumentelor de coerciţie şi a controlului strict exercitat de guvernanţi asupra societăţii civile. Totalitarismul ar fi expresia malignă a regimurilor dictatoriale. prin restrângerea sau suspendarea activităţii instituţiilor democratice. dictatura apare drept prototipul. în ultimul rând. Precizări conceptuale. această raţionalitate se transformă în principiu de legitimare a proceselor de raţionalizare a realului. o gamă variată de manifestări în funcţie de particularităţile istorice ale evoluţiei sistemelor şi culturilor politice. de la dictaturile contemporane până la totalitarismele secolului al XX-lea aceste regimuri gravitează în jurul unui nucleu comun: acela de dictatură. Prin trăsăturile sale. conform voinţei totalitare. artei şi le supune raţionalităţii sale sociale. De regulă. ele însele nefiind decât cazuri particulare. elementul de generalitate. pe lângă concepţia despre lume (singura viabilă) asimilează cele mai noi rezultate ale ştiinţei. Ideologie unică şi universală: ideologie care pretinde că posedă cunoaştea legilor evoluţiei sociale.1. Din acest punct de vedere totalitarismul este acea formă de regim politic caracterizată prin concentrarea puterii. de condiţiile geo-politice şi nu. în mâinile unei singure persoane şi prin controlul absolut al statului asupra societăţii civile în numele unei ideologii unice şi universale care pretinde că deţine monopolul cunoaşterii absolute. faza sa ultimă caracterizată prin controlul absolut al statului asupra societăţii civile în general.

În schimb. importanţa atribuită diferenţelor în exprimarea însăşi a acestei voinţe revoluţionare”1. la un impas logic: sau realul este raţional şi acţiunea nu are sens sau acţiunea are un sens şi de aceea realul trebuie să fie raţionalizat. ideologia totalitară cuprinde două componente: mai întâi. astfel. 3. televiziune. În plus. din această convergenţă ar rezulta ideea de totalitarism. la Universitatea din Paris I. În realitate. în ideologia totalitară există tendinţa de unificare a dimensiunii teroretice (cunoaşterea totală) ca cea etică (voinţa de praxis) ceea ce. respectiv. comandat de stat şi de cei care îl reprezintă. statul îşi rezervă. După Cornelius Castoriadis. Pentru răspândirea acestui adevăr oficial. esenţa ideologiei totalitare a fost definită adesea ca voinţă revoluţionară de unificare sau de transparenţă socială. intitulat “Totalitarismul” din volumul al II-lea al monumentalului Tratat de ştiinţă politică consideră că “regimurile care sunt desemnate prin termenul de totalitarism au ceva comun în sensul că ele aparţin categoriei de regimuri revoluţionare. a ceea ce este recunoscut ca adevăr în cadrul teoriei.Luc-Ferry şi Evelyne Pisier-Kouchner. devine adevărul oficial al statului. Fenomenul totalitar apare într-un regim care acordă unui partid monopolul activităţii politice. ea afirmă necesitatea punerii în practică prin voinţa activă a oamenilor. Prin aceasta ea s-ar deosebi atât de hegelianism cât şi de moralismul iacobin – pentru acesta din urmă realul nu este raţional şi punctul de vedere care justifică acţiunea nu este ştiinţific ci etic. în ultimă instanţă. 263 . profesori de ştiinţe politice la Universitatea din Lyon II şi. Partidul monopolist este dotat sau înarmat cu o ideologie căreia îi conferă o autoritate absolută şi care. Ansamblul mijloacelor de comunicare: radio. comună ambelor regimuri”2. în capitolul al III-lea. un dublu monopol: monopolul mjloacelor violente şi al mijloacelor persuasive. dar apoi. oricare ar fi. explică diferenţa dintre Revoluţia Rusă din 1917 şi cea franceză din 1789. la rândul său. Ideologia totalitară ar combina astfel două reprezentări ale istoriei care duce. 2. Ideea de totalitarism ar proceda astfel de la o reflecţie privind “complementaritatea fascismului şi a comunismului. drept urmare. presă este dirijat. de altminteri. ea pune în teorie raţionalitatea perfectă a realului istoric. Raymond Aron evidenţiază cinci caracteristici ale regimurilor totalitare: 1. fascismul şi comunismul ar urmări în comun nu numai afirmarea unităţii sociale dar ele s-ar caracteriza şi prin aceeaşi voinţă de a o realiza şi tocmai din această voinţă de a o realiza. complementaritate al cărei criteriu decisiv ţine de afirmarea unităţii sociale.

hitlerist şi stalinist. Orice eschivare sau abţinere de la actul de a vota echivalează cu un atentat la legitimitatea regimului.99%). 6. în concluzie. Din această perspectivă. chiar şi între tipurile principale de totalitarism. totalitarismul s-ar caracteriza prin şase trăsături principale. Regimurile devin totalitare “pornind de la o intenţie originară – voinţa de a transforma fundamental ordinea existentă în funcţie de o ideologie”4. o voinţă propriu-zis demonică de distrugere a unei pseudorase”7. o transfigurare ideologică a tuturor greşelilor individuale posibile şi. deoacere “nu a cunoscut niciodată proliferarea ideologică. Într-un caz acţionează voinţa de a construi un regim nou şi poate chiar un alt om. oricare ar fi similitudinile”6. în celălalt. deşi cu regim unic. Astfel încât. Similitudinile sunt “reale”. apare o politizare. mutatis mutandis. Vectorul fundamental rămâne ideologia. prin orice mijloace. sfârşitul este lagărele de muncă. Întrucât statul este inseparabil de ideologia sa cea mai mare parte a activităţilor economice şi profesionale au coloratura adevărului oficial. Indiferent de prezenţa alegătorilor. într-un anumit mod. cu alte cuvinte controlul absolut al statului asupra societăţii civile. desfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor neoficiale.4. dar “insuficiente”. candidaţii întrunesc maximum de sufragii (99. parte integrantă a acestuia. Totul fiind activitate de stat şi orice activitate fiind subordonată ideologiei. universalismul: omogenizarea societăţilor moderne. Cea mai mare parte a activităţilor economice şi profesionale sunt supuse statului şi devin. în toate variabilele. “diferenţa este esenţială. o greşeală de natură economică sau profesională devine automat o greşeală idelogică. Mai mult. 2. participarea forţată pentru desemnarea “aleşilor” în instanţele puterii. 264 . dată fiind o diferenţă esenţială între ele: “datorită ideii care animă şi un demers şi celălalt: într-un caz. în celălalt camera de gazare. indiferent de variaţiile în timp şi spaţiu a formelor şi regimurilor din care se inspiră: 1. în final. regimul fascist. o teroare în acelaşi timp poliţienească şi ideologică”3. În opinia lui Spiro. nu ar putea fi inclus în categoria regimurilor totalitare. datorită revoluţiei tehnicoştiinţifică (apariţiei societăţilor industriale) ar duce la universalizarea scopului în sistemul totalitar care pretinde să refacă specia umană după propria sa imagine. nici un fenomen totalitar compatabil cu marile epurări sovietice sau cu excesele din ultimele decenii ale regimului sovietic”5. 3. Încercând să delimiteze cât mai nuanţat diferitele forme istorice şi tipuri de totalitarism autorul atrage atenţia că trăsăturile de mai sus nu se verifică.

6. a reţinut atenţia a încă doi mari politologi: Carl J. Aceste cauze. inevitabile îşi iau măsuri de siguranţă…. caracteristicile regimurilor totalitare ar fi: 1. incertitudinea. Fascismul şi nazismul ar fi expresia cârdăşiei dintre cele mai reacţionare cercuri ale imperialismului şi marea finanţă care. Liberalismul. Interpretările de mai sus date totalitarismului se bazează pe ideal-tipurile weberiene. mobilizarea totală. Goethe şi Hegel vor reactualiza această idee. odată evidenţiate. serveşte ca model în analiza totalitarismelor. monopolul ideologic: milenarism oficial. Apariţia regimurilor totalitare în Europa secolului al XX-lea are. ca unică dimensiune a realităţii. cauze obiective cât şi cauze subiective. 2. Friedrich sistemele totalitare se caracterizează prin deţinerea a şase monopoluri: 1. O altă linie de interpretare este cea a marxismului Internaţionalei Comuniste dintre cele două războaie mondiale. monopolul poliţist: puterea discretă a forţelor de coerciţie asupra populaţiei. După Carl W. dincolo de clivajele ideologice. adică pe transformarea regimurilor liberale în referenţial. urmărirea unui scop unic (industrializare. nici o opoziţie. 5. 3. Deutsch. Obsesia degajării caracteristicilor comune regimurilor totalitare. “Întregul este mai mult decât suma părţilor” spunea Aristotel şi după el. a umanismului laic şi a celui creştin să apară un astfel de regim? Criza modelului ontologic european. axată pe ideea de criză generală a capitalismului. 4. afirma Goethe. a raţionalismului clasic. pigmentat cu pasta groasă a dogmatismului. sub presiunea contestării şi ameninţarea prăbuşirii. Mult mai fertilă este cercetarea mobilurilor subiective ale participanţilor ca şi psihologia socială care a permis “marea manipulare”. 6. monopolul mediatic: controlul statului asupra mijloacelor de comunicare. nici alternativă. pot răspunde la întrebarea: cum a fost posibil ca în Europa luminilor. ca doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. monopolul economic: controlul statului asupra economiei. la mai mult de 2000 de ani. eficienţa executării10. monopolul militar: controlul sistemului asupra forţelor armate9. nici cauzele istorice ale apariţiei lor ca şi realitatea social-politică din care ele se originează şi se dezvoltă.4. formarea omului nou). iar Hegel va face din 265 . Pentru Carl J. bazate pe determinismul mecanicist. nu examinează diferenţele şi asemănările dintre cele două familii ale totalitarismelor. caracterizează regimurile totalitare. unicitatea scopului. Deutsch. a dus la preponderenţa Întregului asupra părţilor. unitatea de comandă. Apare un sentiment de insecuritate care conduce la iraţionalism şi la teroare. 3. imprevizibilitatea şi insecuritatea normelor: voinţa personală face legea şi ea poate schimba fără încetare instituţiile pozitive. nici un obstacol nefiind posibile8. “Adevărul constă în Întreg”. 2. monopolul politic: partidul unic. Asemenea interpretări. deopotrivă. Friedrich şi Carl W. a divizării lui Unu în multipli. omogenizare socială.

ea include sclavia. Ideea de unicitate şi de supremaţie a omului în perioada Renaşterii s-a combinat în mentalitatea europeană cu fetişizarea Raţiunii ca o cheie universală pentru descifrarea tuturor misterelor din natură şi mecanismelor vieţii. exaltarea instinctelor primare. Greutăţile economice de după primul război mondial. Smulgerea individului din mediul său tradiţional. Transformarea trecutului în model pentru acţiunile demofile ale prezentului are. Reacţia conservatorismului la această încredere nelimitată în forţele Raţiunii nu a întârziat să apară. oricând o pradă uşoară a manipulării. Poate că aceşti termeni fac parte integrantă din raţionalitatea ce a guvernat istoria umanităţii"11. de creare a antitezei trecut glorios . Dar criza raţionalismului modern provine nu numai din reacţia la fetişizarea iluministă a atotputerniciei raţiunii ci şi din neliniştea crescândă pe care o provoacă reacţiile secundare ale dezvoltării industriale. caracterizat printr-un sistem de valori morale. totodată. camerele de gazare şi pregătirile în vederea războiului nuclear.ideea de totalitate cheia de boltă a sistemului său filosofic. lagărele de concentrare. H. în special faţă de clasicismul academic al secolului al XVII-lea. ruperea de legăturile sale comunitare şi aruncarea lui brutală în noile conglomerate umane de la periferia marilor oraşe industriale au însemnat. au arătat incapacitatea regimurilor liberale şi socialiste aflate la putere de a gestiona criza. Idealizarea formelor de viaţă din trecut. romantismul va fi o reacţie contra schemelor general-umaniste şi abstracte ale clasicismului. Aceste procese au facilitat apariţia atomizării sociale. şi o dimensiune a cunoaşterii. abandonarea unui mod de viaţă. Marcuse consideră că tocmai datorită acestei pretenţii la Hegel raţiunea “înţelege totul şi în final scuză orice lucru pentru că el îşi are locul şi funcţia în totalitate şi pentru că totalitatea aceasta se află dincolo de bine şi de rău. ca urmare a modernizării economice. accentul pus pe inconştientul colectiv în determinarea comportamentului şi a sufletului mulţimii – toate acestea impun formele iraţionale ale cunoaşterii. mai ales în Italia şi Germania. inchiziţia. Referitor la raportul dintre raţiune şi totalitate în dialectica hegeliană. a omului-masă.prezent meschin. criza democraţiei liberale din perioada interbelică îşi va aduce şi ea obolul la instaurarea regimurilor totalitare în Europa. La limită. Evaziunea în vis şi în trecut nu înseamnă nicidecum un procedeu tipic romantic. Pe de altă parte. 266 . de adevăr şi de ipocrizie. Şomajul şi inflaţia îşi arătau colţii într-un regim politic a cărui tradiţie democratică nu depăşea jumătate de secol şi care nu avea abilitatea necesară de a găsi resursele interne depăşirii crizei. conservat şi perpetuat de forţa coercitivă a tradiţiei. ale mobilităţii pe orizontală ca şi pe verticală. munca copiilor. în romantism. În majoritatea expresiilor sale continentale.

Acţiunile individului nu trebuie să prejudicieze interesul general. pot fi membri ai naţiunii. Numai cei de origine germană. Cerem drepturi egale pentru poporul german în cadrul relaţiilor sale cu celelalte naţiuni şi revocarea tratatelor de pace de la Versailles şi Saint-Germain. în ciuda numelui şi a presupunerilor lui Hitler. Conform acestui fapt. al partidului. 11. Prima îndatorire a fiecărui cetăţean este de a presta o muncă fizică sau intelectuală. nu era o mişcare a stângii revoluţionare. 15. ci sprijinea naţionalismul. alături de fondatorul partidului. 2. antisemitismul şi anticapitalismul. a formulat programul. nici un evreu nu poate fi membru al naţiunii. Numai membrii Volk (naţiunii) pot fi cetăţeni ai statului.Cucerirea puterii de către Mussolini în Italia şi ascensiunea partidului naţionalsocialist al lui Hitler în Germania au fost favorizate şi de aceste condiţii economice precare. 3. talentul său propagandistic şi oratoric l-au impus curând în faţa acestei grupări. Hitler s-a alăturat micului partid şi în scurt timp a devenit membru al comitetului. în februarie 1920. spre binele general. Cerem cote de participare în cadrul marilor întreprinderi industriale. Acest program conţine nucleul principalelor teze ale ideologiei naziste care vor fi dezvoltate ulterior în Mein Kampf şi în alte documente oficiale ale NDSAP. Cerem unirea tuturor germanilor între graniţele Germaniei Mari. pe baza dreptului de autodeterminare naţională. aşadar. abolirea veniturilor obţinute fără muncă. Cerem pământuri şi teritorii (colonii) ca să ne hrănim poporul şi să oferim adăpost excedentului nostru de populaţie. dacă se va dovedi imposibilă hrănirea întregii populaţii. Una din misiunile sale l-a pus în contact cu DAP (Deutsche Arbeitpartei – Partidul Muncitoreasc German) care. Energia. Hitler ar fi fost folosit ca “spion de către departamentul politic al armatei din Bavaria. non cetăţenii trebuie deportaţi din Reich. Dacă ar fi să dăm crezare unei părţi din istoriografia anglo-saxonă. astfel încât Hitler a fost cel care. 4. însumând 25 de puncte. Cerem ca datoria fundamentală a statului să fie asigurarea condiţiilor de trai pentru cetăţenii săi. indiferent de credinţă. Cerem mărirea repetată a asigurărilor sociale pentru vârstnici. 267 . în timpul atmosferei încărcate din 1919. 1. Tot atunci s-a hotărât schimbarea numelui partidului în NDSAP (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeit Partei – Partidul Naţional–Socialist Muncitoresc German)”12. (…) 10. (…) 7. Cerem. (…) 14. datorită credinţei sale fanatice în principiile de dreapta. Anton Drexler. ci să se desfăşoare în cadrul comunităţii.

2. rece şi meticulos. cămătarilor. speculanţilor să li se aplice pedeapsa cu moartea. Obsesia unităţii a marcat evoluţia partidului. constanţa sa. Criminalilor de drept comun. Cerem pedepsirea fără milă a acelor acţiuni ce prejudiciază interesul general. de la cucerirea puterii şi până la îmbolnăvirea lui Lenin (1922) ceea ce caracteriza Partidul Bolşevic era dezbaterea de idei din interiorul partidului care nu-i afectau nici deciziile guvernamentale. indiferent de credinţă sau rasă. 8. nici interesele stategice: “Unitatea este una din cheile gândirii şi demersurilor lui Lenin. Cerem desfiinţarea armatei de mercenari şi formarea unei armate a poporului. Această sintagmă. ci faţă de deciziile echipei conducătoare sau ale conducătorului suprem. Zinoviev şi Kamenev. Partidul nu poate greşi deoacere este detaşament de avangardă al clasei muncitoare. pe de alta. 23. astfel. pe de o parte. singura care se află în posesia legilor obiective ale dezvoltării sociale şi progresului: deciziile şefului nu pot fi nici criticate. nici ideologia. pregătind condiţiile pentru eliminarea 268 . Autoritatea de care Lenin se bucura printre colaboratorii săi din raţiuni istorice – voinţa sa. Până aici nu există deosebiri de esenţă între fizionomia partidelor de dreapta sau de stânga. În prima fază. în care rolul secretarului general derivă din înseşi principiile ideologice şi organizatorice ale acestui partid de tip nou: din centralismul democratic şi democraţia internă de partid. maniera în care a ştiut să exploateze şi să profite de avantajele situaţiei. Dar monolitismul puterii personale se află în germene în monopolul puterii partidului ca partid de cadre. (…) 22. Maniera în care a ştiut să ţeasă “pânza de păianjen” în jurul lui Lenin. lansată de Helene Carrère d’ Encausse cu privire la totalitarismul sovietic14 reia teza originilor leniniste ale stalinismului. Se cunoaşte. structurat piramidal. ea explică lipsa de rezistenţă faţă de partid. Deosebirile apar odată cu arsenalul ideologic şi tehnicile de propagandă specifice întrebuinţate pentru aplicarea utopiei radicale. Mitul eredităţii politice a lui Lenin. 1. urmărind să evidenţieze momentele şi condiţiile creării sistemului totalitar din dezvoltarea sistemului politic sovietic.16. Cerem desfăşurarea unei lupte pe căi legale împotriva înşelăciunii politice deliberate şi incriminării ei în presă” (…)13. Buharin. Stalinismul sau “totalitarismul exemplar”. Acum apare în prim-plan geniul diabolic al lui Stalin. rolul jucat în construirea partidului – devine un principiu central al vieţii partidului pe care îl vor moşteni toţi succesorii”15. a scandat istoria sa. rolul de arbitru al lui Lenin în disputele violente dintre Troţki şi Stalin. (…) Acest principiu unitar impune membrilor partidului o fidelitate absolută nu faţă de ideile lor. nici blocate pentru că ele reprezintă personificarea ideologică a partidului de cadre. faţă de Lenin.

Astfel. având în vedere presiunile sistemului capitalist mondial la adresa primului stat socialist din lume. unde orice greşeală internă (crime. Acestea. în sensul că ţărănimea. modernizarea economică a U. neavând o conştiinţă de clasă revoluţionară. placa turnantă pe care se bazează toate acţiunile şi tactica lui Stalin în vederea acaparării puterii totale. a cărei versiune caricaturală o poate apăra şi impune cu ajutorul vechilor cadre de partid. prin colectivizarea forţată şi industrializarea accelerată. În primul rând. în timp ce Troţki milita pentru revoluţia mondială şi pentru exportul de revoluţie.R. iniţiată de sus. combinate. care va marca profund raporturile dintre societatea civilă sovietică şi sistemul ei politic. Buharin. Zinoviev. în special în cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti..potenţialilor adversari sau pretendenţi la funcţia supremă. Greşelile erau inerente. trebuia “ajutată” să se lepede de instinctul atavic al posesiei şi proprietăţii private. în conformitate cu legile economice ale socialismului. Stalin reuşise să adopte. înconjurată de duşmani şi teza ascuţirii luptei de clasă după fiecare etapă de construire a noii societăţi. Modul în care a ştiut să se erijeze în succesorul legitim al lui Lenin şi implicit. abateri grave de la linia oficială a teoriei) erau scuzabile în numele greutăţilor inerente întâmpinate de prima ţară care construia un alt mod de producţie. teza construirii socialismului într-o singură ţară. mai mult decât binevoitoare. Cuplului ţarism-revoluţie sau chiar expoatare-eliberare. Ea se sprijină pe următoarele măsuri care au marcat ordinea revoluţionară şi au asigurat succesul proiectului politic al lui Stalin: a) Atomizarea societăţii sovietice cu ajutorul cuplurilor dihotomice din discursul ideologic. Aceste teze au avut un impact politic decisiv în consolidarea legitimităţii ei pe plan internaţional. Stalin a putut pregăti în tihnă o revoluţie socială totală. impusă de Stalin. ca linie oficială a partidului. al funcţiei acestuia trădează nu numai un vertij al puterii dar şi conştiinţa avantajelor ce decurgeau din cucerirea unei astfel de redută. ci una conservatoare sau tradiţională. Erijându-se în continuator legitim al lui Lenin. îi permit să-şi neutralizeze adversarii. În primul rând. 2.S. rup în două societatea sovietică prin instituirea clivajului sat-oraş. Kirov. Kamenev. în luptă cu ideile rivale ale lui Troţki. se adaugă cuplurile 269 . în primul rând. La adăpostul acestor campanii publicitare. Justificarea ideologică a terorii este cheia de boltă a totalitarismului sovietic. Stalin a ştiut să beneficieze de toate avantajele pe care i le confereau mitul unităţii partidului şi monolitismul puterii ce decurgea din însăşi structura organizatorică a partidului.S. miza uriaşă a construirii cu succes a acestuia pentru soarta proletariatului mondial. ca apărător al dogmei infailibile: ideologia marxist-leninistă. excese ale cultului personalităţii. centralizarea puterii derivă din însăşi legitimitatea politică a funcţiei şi din condiţia de continuator legitim al ideilor leniniste.

Iniţial. e) Crearea omului nou şi rotaţia cadrelor. Dar şi voinţa populară este trucată şi manipulată. indirect. la rândul lor. aparatciki şi din membrii temutului NKVD. de a legitima teroarea. Zinoviev. stat al întregului popor. de cele două instituţii mai sus menţionate. “Teroarea şi legalitatea sunt cele două aspecte inseparabile ale unei aceleiaşi atitudini totalitare.trădător-erou. dar în memorii disperate şi repetate ei cerşesc “tătucului” iertarea . până când vor fi înghiţite în structura monoorganizaţională a partidului. statul sovietic este voinţa clasei dominante ridicate la rang de lege. funcţia procesului-spectacol este de a legitima noul sistem de valori în curs de consolidare şi. Asocierea terorii şi a dreptului conferă legitimitate juridică tuturor măsurilor teroriste prin validarea lor de către voinţa populară care. muncitori-ţărani. care să arunce praf în ochii prostimii. chiabur-ţăran sărac. muncitori necalificaţi-specialişti. în timpul precesului Buharin a recunoscut toate capetele de acuzare imaginare împotriva lui şi a cerut o pedeapsă exemplară pentru el însuşi. exterioară. oligarhia partidului va fi înlocuită prin valuri succesive de cadre de rezervă care vor anihila stabilitatea şi securitatea locurilor de muncă şi vor înăbuşi din faşă orice încercare de rezistenţă. prin mecanismele terorii. Progresiv cu consolidarea puterii personale. centrate în special în jurul sintagmei “clasă muncitoare”. d) Consolidarea statului-partid şi. asigurându-l de fidelitatea lor şi regretând “rătăcirile” din trecut faţă de orientarea genială a “părintelui popoarelor”. O formă indirectă de control asupra societăţii era inocularea în inconştientul noilor elite şi echipe de cadre că nimeni nu este de neînlocuit. 270 . Aceste cupluri. Kamenev nu numai că renunţă la ideile lor. fiind controlate. statul va deveni monopolul forţei în mâinile unei elite conducătoare compusă din activiştii de partid. legalitatea restaurează previzibilitatea”16. a partidului-stat. Ca stat al dictaturii proletariatului. Spre deosebire de procesele politice clasice. Când s-a pronunţat sentinţa la moarte prin împuşcare a sfârşit strigând: “Trăiască tovarăşul Stalin!” c) Crearea statului de drept totalitar se bazează pe “combinaţia dintre măsurile de urgenţă şi un legalism crescând”. legitimează lupta de clasă prin favorizarea categoriilor sociale cu interese opuse. stat al muncitorilor şi ţăranilor. Vechii adversari ai lui Stalin: Buharin. în cadrul democraţiei populare. muncitor fruntaş-sabotor. la fel cum legalitatea este una de paradă. apoi. Acest stat va da naştere unei birocraţii numeroase care vor controla total activităţile sociale. b) Procesele spectacol sau demonstrative ocupă un loc considerabil în legitimarea sistemului politic totalitar. datorită neîncrederii în noii veniţi. care opun pe acuzaţi şi pe acuzatori într-un conflict politic real şi care respectă regulile procedurale. Teroarea creează imprevizibilul. atinge aproape unanimitatea. oralitatea şi contradictorialitatea. Mai mult.

va face din propriul ei părinte o marionetă. rolul organelor de represiune care îşi impun propria lor logică funcţionării sistemului. care la nouă ani şi-a trădat părinţii pentru că în casă criticau stările de lucruri din cadrul societăţii sovietice. imposibil de a mai fi controlată şi care. acela de a justifica propriile ei acţiuni. El trebuia să aibă o atitudine intransigentă faţă de aceia care şovăiau sau se eschivau de la sarcini. asupra atomizării societăţii civile. într-un fel de bellum omnium contra omnes. Voinţa lui revoluţionară şi credinţa în justeţea cauzei trebuiau să transcendă de fiecare dată instinctele lui naturale. forţa de coerciţie se intensifică şi. Corelativ. cu efecte spectaculoase asupra eficienţei controlului total şi implicit. concurând pentru a intra în graţiile stăpânului de la Kremlin. poliţia politică (CEKA. adeseori obligată să joace o pantomimă. f) Rolul poliţiei politice în amplificarea terorii şi consolidarea sistemului Poliţia politică va deveni instrumentul privilegiat al lui Stalin în controlul societăţii sovietice şi în consolidarea ei. Chiar şi dragostea era condiţionată ideologic. trebuia să pună mai presus interesele generale decât cele particulare. avea el însuşi trăsături de supraom. trebuia să înfiereze cu mânie proletară orice atutudine defetistă sau duşmănoasă la adresa noii societăţi. Prin puterile dicreţionare acordate. Aceasta va ajunge să fie un stat în stat. datorită creşterii exponenţiale a puterii sale. Căci dictatorul cade în plasa propriei sale puteri: pe măsură ce legitimitatea regimului se diminuează. odată cu aceasta. Stalin îşi suprapune modelul său de semizeu proiectului utopic de om nou. în schimbul avanatajelor temporare. erau calităţi care cântăreau tot atât de mult în procesul de apropiere dintre doi tineri ca şi calităţile lor fizice sau morale. de homo sovieticus. ceea ce propaganda numea “influenţe ale vechii societăţi”. Ea nu va fi răspunzătoare sau obedientă decât în faţa secretarului general al partidului. un rol ingrat. larg popularizat. realizările în producţie etc. ajutat de o ideologie sărăcită în conţinutul ei concret. clasa politică din anii ’40 şi-a subminat bazele puterii proprii şi a declanşat cultul deşănţat al personalităţii. Acesta. deopotrivă şef al statului şi comandant suprem al forţelor armate.Această clasă instabilă trebuia să execute. apoi a statului-partid de către poliţia politică. în sensul că fidelitatea faţă de linia politică. în îndeplinirea sarcinilor. în spionarea şi delaţiunea reciprocă. Această credinţă în justeţea cauzei a fost transformată de propagandă într-un sistem de urmărire şi delaţiune generală. NKVD şi apoi KGB) se va eschiva oricărui control din partea statului sau societăţii civile. prin amplificarea terorii la cote inimaginabile. De altfel. se cunoaşte cazul pionierului Kovalov. indicaţiile de sus. Această concentrare a puterilor într-o singură persoană va pregăti înghiţirea statului de către partid. Prin aceste caracteristici. după chipul şi asemănarea ideologiei totalitare însăşi. 271 . aşa cum îl cunoaştem deja din bogata literatură proletcultistă a anilor ’30.

Dar chiar şi în cadrul aceleiaşi specii totalitare. mergând de la autoritarismul regimurilor militare din America Latină până la totalitarismele asiatice.3. în acord cu megalomania lui Mussolini. cele două mari familii ale totalitarismului: de dreapta şi de stânga. În literatura de specialitate până nu de mult regimurile totalitare erau tratate într-un mod uniform. la nivelul teoriei politice. ideea de stat. statul este personificarea morală a ideii de popor. nimic în afara statului. elaborat de Mussolini şi Gentile şi statul total elaborat în 1930-1932 de Ernst Junger şi apoi dezvoltat de Carl Schmitt vor apărea în curând nuanţe divergente. cenzura impusă mass-mediilor variază considerabil. Contrar stereotipiilor propagandei comuniste care trata nazismul şi fascismul într-un mod nediscriminat. Semnul de recunoaştere era răul absolut pe care aceste regimuri l-au adus dezvoltării omului. Între totalitarismele maligne (stalinismul şi nazismul) se întinde o gamă extrem de variată de regimuri politice. Personalitatea harismatică a acestuia ar facilita fuziunea dintre Volksgeist (spiritul poporului) şi Das Prinzipfuhrer (principiul conducerii). specificul culturilor naţionale. de naţiune şi de drept. există diferenţe multiple care se întind de la nuanţe până la deosebiri structurale.e. Astfel. Italia trebuia să-şi recâştige statutul de mare putere în bazinul Mării Mediterane. Deşi ambele regimuri sunt adversarele liberalismului şi comunismului. aşa cum a fost Imperiul Roman în perioada lui de maximă înflorire din secolul I î. realităţile istorice şi obiectivele urmărite generează diferenţe care pot fi uşor percepute la o analiză istorică a doctrinei. respectiv totalitarismul sovietic şi cel chinez. De aici urmează principiul infailibilităţii deciziilor luate de Fuhrer care încarnează. între aceste două forme ale totalitarismului de dreapta există deosebiri substanţiale. iar în cadrul lor cele două cupluri: fascismul şi nazismul.n. Spre deosebire de omologul său german. fascismul a fost obsedat de ideea imperială. al concepţiei despre stat şi partid. de exemplu. Astfel între conceptele de stato totalitario. Tipologia totalitarismelor. astfel. Să luăm. În doctrina fascistă. Controlul statului asupra societăţii civile.8. Nu toate însă întrunesc caracteristicile unui regim totalitar pur. iar culturile politice şi tradiţiile vieţii istorice accentuează şi ele diferenţele. distrugerea pluralismului politic. În doctrina naţional-socialistă există o mistică a statului indusă de încarnarea ideii de drept în Fuhrer. fascismul italian nu a avut o componentă intrinsecă antisemită sau rasistă. nimic împotriva statului” afirma Mussolini în discursul său de la Scala din Milano din 22 octombrie 1924. Doctrina fascistă nu respinge bazele tradiţionale ale puterii de stat: ea le hipertrofiază până la statocraţie: “Totul în stat. Aspiraţia seculară spre formarea statului naţional unitar şi spre afirmarea conştiinţei de sine 272 . considerându-se că ele derivă din acelaşi bloc monolitic al ideologiei unice şi universale.

la rândul lor. ea se realizează integral în statul fascist”18. ar da veritabilul 273 . fiind vorba de edificarea unei societăţi cu o logică diametral opusă celei capitaliste. Acestea. cu mijloace de acţiune superioare în putere şi în durată celor ale indivizilor izolaţi sau grupaţi care o compun (…). Unitate etică. separarea puterilor şi ideea de suveranitate populară sunt confiscate în favoarea datoriilor individului faţă de stat: “Pentru fascism. Trebuia fără milă extirpat din om instinctul atavic de proprietate. cu scopuri. cu “Marele Salt Înainte” şi “Marele Marş” şi-a pus amprenta asupra gândirii politice chineze. “Dictatura democratică a întregului popor”. în doctrina fascistă. o comunitate solidară şi voluntară. ci formarea omului nou. Dar nu optica economicistă prevalează în regimul totalitar chinez cât factorul ideologic al formării omului nou. după care “existenţa determină conştiinţa” şi “baza determină suprastructura” Mao va reorienta filosofia regimului pe o bază a revoluţiei permanante. Iată cum una din tezele materialismului istoric – influenţa mediului (decisivă) în formarea personalităţii – este abolită. Omul nou se formează în lupta împotriva capitalismului. (…) Pentru fascism. În conceptul fascist poporul este stat şi statul este popor”17. Naţiunea este. Pentru aceasta noile raporturi sociale de producţie sunt insuficiente. trădează deja o schimbare de optică. de vreme ce ele reproduc mentalitatea economică bazată pe profit. proiect eşuat în totalitarismul sovietic. alianţa dintre ţărănimea majoritară. Individualismul liberal şi statul minimal. creşterea vigilenţei revoluţionare şi o izolare a omului nou faţă de influenţele nefaste ale capitalismului. burghezia comercială şi industrială. Mult mai subtile sunt nuanţele care separă totalitarismul sovietic de cel chinez. Calul de bătaie al fascismului italian rămâne însă concepţia liberală despre stat şi naţiune. a modurilor de producţie burgheză. politică şi economică. Pentru aceasta erau necesare mai multe revoluţii. statul este absolutul în faţa căruia indivizii şi grupurile nu sunt decât relativi (…) Indivizi şi grupuri nu sunt de conceput decât în cadrul statului (…) Statul a devenit adevărata realitate a individului.este posibilă numai în statul fascist: “Poporul este corpul statului şi Statul este spiritul poporului. Revoluţia culturală chineză constă în modelarea spiritului uman care să permită instaurarea unor raporturi sociale de tip nou. clasa muncitoare incipientă. totul există doar în stat şi nimic omenesc sau spiritual nu există şi nu are valoare în afara statului”19. cum au denumit conducătorii chinezi noul regim. capabilă să ajungă la conştiinţa de sine datorită statului care o integrează: “Naţiunea este un organism dotat cu o existenţă. Obiectivul central al revoluţiei chineze nu mai este modernizarea forţelor de producţie pentru traducerea în viaţă a principiilor de repartiţie socialisă în vederea creşterii nivelului de trai. cu ţărani şi pentru ţărani. Eludând schemele dezvoltării la Marx. Revoluţia a avut loc într-o ţară profund subdezvoltată. înscris în evoluţia naturală a speciei. Specificul revoluţiei chineze.

(februarie 1956) pentru imaginea şi dezvoltarea socialismului în lume.S. 8. două.S. şi-au cumpărat autoturisme de lux din Occident. planul centralizat unic. ca revoluţia bolşevică.S. iar prăvălirea Armatei Roşii spre Berlin anunţa lumii că o nouă putere mondială se profila la orizont – Rusia Sovietică. într-un capitalist de stat. În faţa pericolului ca revoluţia chineză să nu degenereze.C. în cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale pe baza legitimităţii oferită de meritul primului partid care a realizat cu succes prima revoluţie socialistă din istoria omenirii. Şi-au construit vile în staţiunile de odihnă.. Trebuie să fim foarte atenţi să nu ne slăbim vigilenţa”20. Comuniştii chinezi şi albanezi au acuzat dezvăluirea crimelor comise de Stalin în U.R. Toţi membrii partidului şi poporului în totalitatea sa trebuie să se ferească să creadă că totul va fi pus la punct după una. Polemica declanşată de comuniştii chinezi împotriva Partidului Comunist al Uniunii Sovietice la Conferinţa Internaţională a partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Moscova din iunie 1957 a avut ca punct central pe ordinea de zi consecinţele raportului secret al lui Hrusciov la al XXlea Congres al P. a stimulentelor materiale şi a însuşirii private a prosuselor muncii. este prima de acest fel. Comuniştii chinezi reproşau omologilor sovietici că au trădat spiritul leninismului că. intern şi extern.C. partidul unic – toate aceste structuri obiective nu ar fi putut garanta prin ele însele construirea societăţii comuniste dacă nu s-ar fi realizat mai întâi construirea omului nou. planificarea economică. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est. Naţionalizarea mijloacelor de producţie. scria el în 1967. trei sau patru revoluţii culturale. Aceste atacuri cunoscute în istoria recentă a socialismului sub numele de “revizionism sovietic” au continuat de-a lungul deceniului şapte când au culminat cu conflictul militar de-a lungul frontierei chino-sovietică în vara anului 1969. considerând că meritele acestuia pentru victoria socialismului sunt mult mai mari decât greşelile comise în luptă cu duşmanul de clasă. bazat pe urmărirea profitului. interpretând construcţia socialismului în cheie economicistă.U.4. Franţa ieşise din război umilită. Au copiat modul de viaţă occidental. au transformat socialismul în capitalism de stat. Mao a declanşat revoluţia culturală.U. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est reflectă cu destulă fidelitate evoluţia raportului de forţe de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial când înfrângerea Germaniei hitleriste era iminentă. “Marea Revoluţie Culturală Proletară în curs. Au permis pătrunderea în economia sovietică a categoriilor modului de producţie capitalist. grila unei modernizări economice forţate. 274 .sens comunist transformărilor structurale obiective. şi-au depus în băncile străine câştigurile transformate în valută. Revoluţii de tipul acesta va trebui să aibă loc în viitor (…). caracterizat prin lux ostentativ şi plăceri materiale.S. De aici şi contestarea rolului conducător pe care şi l-a arogat P.

A.. sovietizarea forţată a regimurilor politice din aceste ţări21. făcea cărţile în Europa Churchill s-a grăbit să ofere ursului bucata cea mare. Bulgaria. 75% U.pentru a se salva Anglia “dăruise” americanilor sistemul ei colonial. ca.S. propulsarea partidului comunist în viaţa politică a ţării prin 275 . poate fi caracterizată prin următoarele evenimente: semnarea armistiţiului de pace cu U. între 23 august 1944 şi 6 martie 1945. Ce putea să mai facă un popor lăsat la discreţia totală a voinţei politice a Moscovei? Încercările lui Sănătescu şi Rădescu.S. au primit un procentaj care le permitea o protecţie mai mare a Occidentului? În contradicţie violentă cu o anumită tendinţă a unei părţi din istoriografia română şi internaţională care încearcă să insinueze ideea unei predispoziţii a sufletului românesc pentru regimurile dictatoriale.R. Prima etapă. continua să gireze din umbră. Bulgaria: 25% .Occidentul. sperând să salveze ceea ce se mai putea salva. Eforturile disperate ale clasei politice româneşti de a salva imposibilul s-au lovit de tăcerea impasibilă a unui Occident care.Occidentul.S.S. 90% . cuprinsă în perioada 1945-194822. cu prestigiul imaginii sale democratice şi umanitariste. adică instaurarea guvernului democratic-popular dr. Jugoslavia: 50% .U. Ungaria. iar în condiţiile în care U. Pentru Groza. Instaurarea regimurilor comuniste în Cehoslovacia.S. Polonia. În România imitaţia modelului stalinist s-a făcut în mai multe faze.R. după ce abandonase în mod cinic nişte popoare nevinovate. România: 10% .R. într-o măsură direct proporţională cu procentajul sferei de influenţă stabilit la Ialta: Grecia: 90% Occidentul. la 12 septembrie 1944 în condiţii economice înrobitoare.S. ale regelui Mihai I şi ale lui Iuliu Maniu de a salva instituţiile democratice şi viaţa constituţională din România s-au lovit de tăcerea complice a puterilor aliate.S. şi Anglia. piesa de schimb a fost Europa de sud-est şi Europa centrală. în primul rând S.S. România cunoaşte o fază de tranziţie. Sub rezerva că aceste cifre au fost fixate în plină desfăşurare a războiului se pune întrebarea: de ce ele nu au fost revizuite la Conferinţa de la Postdam din octombrie 1945 sau la o dată ulterioară având în vedere participarea României la victoria puterilor aliate împotriva nazismului după 23 August 1944? De ce Bulgaria şi Ungaria. în perioada 1945-1948. Albania. în toate ţările vizate de sovietizarea forţată.S.50%. aliate fidele Germaniei.R. de altfel. Prin celebrele procente privind sferele de influenţă înmânate lui Stalin în timpul Conferinţei de la Ialta (februarie 1945) Churchill spera să salveze Grecia şi Mediterana de o posibilă extindere a influenţei sovietice în axa planetară a geopoliticii: Pacific-Mediterana-Atlantic.U. noi considerăm că perioada 1945-1948 este o pagină glorioasă din epopeea supravieţuirii noastre ca entitate politică şi spirituală. Evident. Intensitatea şi violenţa impunerii modelului sovietic reflectă cu destulă fidelitate procentele stabilite la Ialta..R.S. Instaurarea regimului s-a realizat progresiv. 10% .U.

asasinat în 1944. începând cu februarie 1948 iar. Bârlădeanu şi impunerea unora dintre ei în guvernul democrat-popular. Gh. Chivu Stoica. Al. transformarea sistemului politic prin abolirea monarhiei constituţionale şi proclamarea republicii populare la 30 decembrie 1947. parlament unicameral. instituirea terorii şi justificarea ei ideologică printr-o propagandă ce viza discreditarea faptelor regimurilor bazate pe exploatarea omului de către om. transformarea sistemului politic prin desfiinţarea instituţiilor burgheze şi înlocuirea lor cu cele de tip sovietic (de exemplu Marea Adunare Naţională. Constantin Pârvulescu) care vor ocupa eşalonul II în organele superioare ale partidului. Leonte Răutu. Teoharie Georgescu. Iosif Chişinevski. în frunte cu Ştefan Foriş. Gheorghiu-Dej (Nicolae Ceauşescu. al comuniştilor români închişi la Doftana şi Târgu Jiu. metodele şi măsurile luate de regimul sovietic în construirea socialismului. ca organ suprem al puterii de stat). Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie (11 iunie 1948). elaborarea unei noi Constituţii în 1948 care a consfinţit rolul conducător al partidului unic în societatea românească. 276 . adică a celor peste 80. Ridicarea luptei de clasă la rang de structură fundamentală a vieţii politice a permis distrugerea elitelor politice şi intelectuale ale României. activarea nucleului conducător al partidului comunist adus de la Moscova în frunte cu Ana Pauker. introducerea planificării ca unica modalitate de conducere a economiei repetă aidoma etapele. Metode şi măsuri a căror aplicare fidelă era asigurată de consilierii sovietici prezenţi în toate instituţiile centrale ale statului. Apostol. aşa-zişii chiaburi consideraţi sabotori ai economiei naţionale pentru că nu au putut da statului cotele-părţi impuse de comunişti. Acest nucleu va conduce efectiv România în perioada 1945-1952 în detrimentul celorlalte două nuclee: al comuniştilor aflaţi în ilegalitate.000 de ţărani. şi a elitelor morale. suprimarea pluralismului politic prin desfiinţarea partidelor politice istorice în 1947. Roman. W. spre deosebire de grupul “deviaţioniştilor de dreapta”: Ana Pauker. industrializarea accelerată a economiei naţionale pe baza planurilor cincinale. începând cu 1950. Vasile Luca.presiunea făţişă şi amestec agresiv al Moscovei în viaţa internă. sub conducerea lui Gh. colectivizarea forţată a agriculturii (încheiată la 27 aprilie 1962).

vol. 18 La carta del Lavoro. vol.S. Carl W.R. II. 7 Ibidem. Craks in the Monolith and patterns of desintegration totalitarian systems.F. P. 1968. Denoel and Steele. Ialta şi crucificarea României. 10 Deutsch. 1933-1945. Paris. 19 Mussolini. Paris. Totalitarism. cit. 5 Ibidem. Agonia României. 294. 1927. . În: Traité de science politique. 20 Daubier. 290. ou le totalitarisme exemplaire. doctrine et institution. Histoire de la révolution culturelle prolétarienne en Chine. p. 1954. 1999. 17 Mussolini. Paris. 4 Ibidem.U. 16.U. Minuit. 21 Vezi. II (Les regimes politiques contemporaines) . Benito. 3 Aron. În: International Encyclopedia of the Social Sciences. U. Herbert. 1932. excelentele cărţi ale avocatului Baciu Nicolae.. Raison et Révolution. p. Paris.. Germania: al Treilea Reich. Geoff. Le totalitarisme. Cambridge. 213. p. Editura ALL. Carl J.S.J. Gallimard. 15 Ibidem. Démocratie et totalitarisme. Helene. 1968. 9 Friedrich. 1985..F. 6 Ibidem. art. P. p. Milano. 1985. p.. 119. p. 3. 22 Ibidem. 12 Layton. Roma. (Les regimes politiques contemporaines). 11 Marcuse. Benito. Paris. 277 .. Paris. 16 Ibidem. p. 15-16. p. Harvard University Press. Ed. Cuvântare la cea de a X-a aniversare a regimului. Totalitarism. Evelyne Pisier-Kouchner. 214-215. Raymond. În: Traité de science politique vol. 217. 287-288. 1965. Herbert. 13 14 Carrère d’ Encausse. p.NOTE 1 Luc Ferry. 118. op. 8 Spiro. Le Fascisme. 1944-1948. Cf. p. Bucureşti. p. 290. 2 Ibidem. 302. în această privinţă. supr. 1933. 1970.

partide ideologice. al egalităţii şi comunitarismului aminteşte de societăţile perfecte ale utopicilor. de “adevăr nemuritor despre lume şi viaţă”. principiul conducerii în stat este sinteza dintre Volksgeist. şi ideologia partidului nazist care. Partidele de tip unic sunt. Ca secol al totalitarismelor. indiferent de forma lor naţională sau de caracterul lor extrem sau malign. sursa din care aceste regimuri îşi extrag legitimitatea minimală care să le justifice existenţa şi faptele pe scena istoriei sunt ideologiile. la rândul ei. în Europa şi nu numai. atât statul cât şi naţiunea vor fi asimilate în partidul unic. întrupat de Führer. de eroi şi mituri fondatoare. cât mai ales cele de stânga. societatea comunistă. regimurile dictatoriale conferă partidului unic monopolul coerciţiei şi al controlului absolut al statului asupra societăţii civile. În doctrina fascistă. sunt configuraţii şi dispozitive ale unei ideologii unice şi universale. Teoria partidului unic ocupă un loc proeminent în doctrinele politice ale secolului al XX-lea. prin urmare. “Propaganda noastră este justă pentru că este adevărată” (Lenin). Atât cele de dreapta. Apariţia şi consolidarea regimurilor dictatoriale. Or. nu se puteau realiza fără o legitimitate minimală a rolului partidului unic în societăţile respective. Funcţiile justificativă şi incitativă au un rol predominant: propaganda devine un alter ego al discursului ideologic. În 278 . În doctrina nazistă. atingerea lor echivalează cu un sacrilegiu şi se pedepseşte ca atare. Ideologia marxist-leninistă – sursă de legitimitate a rolului politic conducător al partidului unic. partidul fascist reprezintă personificarea morală a naţiunii italiene. O proiecţie mitică a unei vârste de aur reactualizată.1. dar şi partidul unic creat de Hitler şi de Mussolini. secolul al XX-lea poate fi caracterizat printr-o combinare savantă a ideologiei cu represiunea. În Italia. ridicată la rang de “ştiinţă a ştiinţelor”. aşa cum este definită ideologia marxistleninistă în documentele partidelor comuniste şi muncitoreşti. ceea ce caracterizează aceste ideologii este ştergerea totală a distincţiei dintre adevăr şi fals în interpretarea realului ca şi conglomeratul de elemente mitice şi utopice în impunerea unei concepţii despre lume şi viaţă. statul dispare în personificarea ideii de drept reprezentată de Führer. Or. în care mitul bunului sălbatic. Nu numai partidul de cadre (bolşevic) creat de Lenin în 1903 se bucură în ultimul timp de o atenţie sporită. este o emanaţie a istoriei şi înţelepciunii poporului german. statul este depozitarul virtuţilor naţionale. în sensul că tot ce-i mai pur din cadrul naţiunii italiene trebuie să facă parte din fascii cu necesitate.CAPITOLUL 9 DOCTRINA PARTIDULUI UNIC ŞI A ROLULUI SĂU CONDUCĂTOR 9. Ideologia marxist-leninistă are ca obiectiv suprem realizarea societăţii fără clase. prin excelenţă. Orice ideologie totalitară are un corp de documente sacre.

ei vor intensifica exploatarea forţei de muncă şi vor căuta să revoluţioneze forţele de producţie care să ducă la un randament şi productivitate superioare a muncii. proprietatea privată este o încălcare a dreptului natural şi este inferioară proprietăţii comune deoarece produce abuzuri. Legea fundamentală a capitalismului: “însuşirea tot mai privată a produsului muncii în condiţiile socializării tot mai crescânde a proceselor de producţie” reprezintă. eliberat de instinctele animalice.concepţia lui Marx însă. în concurenţă cu ceilalţi capitalişti pe piaţă. tot astfel proletariatul s-a afirmat ca un nou actor politic în cadrul proceselor de modernizare economică. din succesiunea modurilor de producţie. lipsiţi de proprietate. Forţa care propulsează cele două clase sociale în noii actori politici sunt legităţile interne care acţionează la nivelul fiecărui mod de producţie. ideologia marxistă va descoperi. De aceea Marx elaborează teza contradicţiei antagonice dintre forţele de producţie înaintate şi relaţiile de producţie înapoiate. structura de clasă se modifică în sensul unei apropieri valorice dintre clase şi apoi al ştergerii diferenţelor dintre ele. Pentru a forma omul nou. Şi întrucât capitaliştii vor să-şi maximizeze profiturile. De aceea. teză care stă la baza modelului marxist de schimbare socială prin revoluţie. prin cei doi piloni ai ei: urbanizarea şi industrializarea. În primul rând. instaurarea societăţii socialiste ca treaptă preliminară spre societatea comunistă. Aşa cum burghezia s-a afirmat în cadrul procesului de raţionalizare economică a statelor absolutiste ca un factor economic de progres. noul subiect istoric al acestei schimbări fără precedent şi implacabile din istorie – proletariatul. în spatele reprezentării intereselor de grup. totodată. declanşează în om instinctul şi plăcerea distructivă a posesiei care alienează fiinţa umană de puritatea sa originară. În logica tradiţiei comuniste. metamorfoza ideologică a rolului politic conducător al partidului este funcţie de schimbările survenite în structurile sociale şi de clasă ale societăţii româneşti. nu au de vândut decât forţa de muncă a braţelor. Ca filosofie a schimbării sociale prin revoluţie. Exploatarea omului de către om este ultima consecinţă a acestui proces cumulativ de nedreptăţi istorice: muncitorii. Perioada care subîntinde cele două sintagme: a) “partidul – detaşamentul de avangardă al clasei muncitoare” 279 . fundamentul ideologic din care se vor dezvolta argumentele schimbării sociale la Marx. se ascunde lupta pentru urmărirea propriilor interese. şi societatea fără clase trebuiau parcurse mai multe etape istorice intermediare dintre care cele mai importante sunt distrugerea societăţilor bazate pe exploatarea. Teoria partidului unic şi a rolului său politic conducător are ca fundament ideologic idealul societăţii comuniste fără clase. proprietatea este un furt. inegalităţi. Interesul naţional poate fi mult mai bine reprezentat de un sistem cu un singur partid decât de un sistem pluripartidist unde. comunismul nu este decât preistoria umanităţii. Pe măsură ce procesele de omogenizare socială duc la formarea poporului unic muncitor.

asociaţiile şi societăţile ştiinţifice. Uniunea Tineretului Comunist. După cum rezultă din statutul F. 280 . noua calitate a acestora de proprietari. Prin urmare. care asigură diversificarea şi centralizarea controlului exercitat de P. sate şi cartiere). cultele etc.) reunea în rândurile sale.C. Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste (F. sub conducerea Partidului Comunist Român. cu dublă subordonare. Participarea oamenilor muncii la procesele de conducere colectivă. nemembri de partid...U.C. organizat. organizaţiile de femei. uniunile creatorilor.R.D.D.) care cuprind cetăţeni de peste 18 ani.S. în cadrul F. În 1979. noţiuni ca “dictatura proletariatului” şi “detaşamentul de avangardă a clasei muncitoare” devin uşor anacronice. a planurilor de dezvoltare economico-socială elaborate pe baze ştiinţifice. Organizaţiile Democraţiei şi Unităţii Socialiste (O.R. În rândurile partidului se unesc cei mai conştienţi şi mai înaintaţi oameni ai clasei muncitoare. menite să legitimeze rolul conducător al partidului unic în noile etape şi condiţii ale construcţiei socialiste. Putem spune că partidul comunist îndeplineşte rolul de centru vital al întregului nostru sistem social”2. El este forma cea mai înaltă de organizare a clasei muncitoare.U. organizaţiile profesionale. partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicule de energie şi lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rândul naţiunii noastre socialiste.U. consiliile naţionalităţilor conlocuitoare. care trebuie să coordoneze şi să controleze îndeplinirea hotărârilor. indiferent de naţionalitate. În acest scop a fost creată o vastă reţea de organisme social-politice. Pe măsură ce compoziţia socială şi structura de cadre a partidului comunist se complexifică. Ele sunt constituite pe baza principiului teritorial şi al locului de muncă (pe întreprinderi.D.S. sindicatele. “Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate şi de la care radiază energia şi lumina ce pun în mişcare şi asigură funcţionarea întregului angrenaj al orânduirii socialiste.D. producători şi beneficiari ai muncii lor impun ca forţă politică conducătoare P. Astfel. ai ţărănimii muncitoare şi ai intelectualiatăţii”1.şi b) “partidul – centrul vital al naţiunii” reflectă cu exactitate efortul propagandei de a conserva statutul de partid unic şi al rolului său conducător în condiţiile unei dinamici sociale fără precedent: “Partidul Muncitoresc Român este detaşamentul de avangardă. al clasei muncitoare. de partid şi de stat. cooperatiste. în recuzita propagandistică vor apărea alte teze ideologice. organizaţiile sale componente mobilizează şi coordonează eforturile întregii naţiuni în vederea înfăptuirii orientărilor programatice ale P.S. instituţii. din iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu. culturalsportive.U. prin unirea în cadrul lor a organizaţiilor de masă şi obşteşti.C. forţa conducătoare a poporului în Republica Populară Română. La rândul său.S. au fost constituite.R.

organe alese prin vot universal. Art. Însă varietatea condiţiilor concrete. 26 prevede că “cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rândurile muncitorilor. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. După ce în Titlul I. a mentalităţilor. cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitore. în art. se asociază cu structura de clasă dihotomică prezentată în teorie: contradicţiile antagonice dintre muncitori şi capitalişti sunt atât de profunde încât proletariatul. “În fiecare parte a lumii misiunea noastră prezintă aspecte speciale iar muncitorii de acolo ţin seama de acest lucru şi păşesc pe propria lor cale la înfăptuirea ei … Alegerea unei căi sau alteia este treaba clasei muncitoare din această ţară. îndrumă activitatea organizaţiilor de masă şi obşteşti. la particularităţile 281 . diferenţa etapelor de dezvoltare. 4 să se afirme că “deţinător suveran al puterii. poporul o exercită prin Marea Adunare naţională şi prin Consiliile populare. la ceea ce este specific în dezvoltarea obiectivă spre comunism. liber şi stăpân pe soarta sa”. 3 se stipulează că “În Republica Socialistă România. Peste aproximativ 50 de ani Lenin va face din aceste idei “adevăruri generale”: “legităţi subiective” a căror cunoaştere şi aplicare în construcţia socialistă constă “în a şti să aplici principiile generale şi fundamentale ale comunismului la relaţiile specifice dintre clase şi partide. a culturilor politice reclamă existenţa unei forţe politice care să aplice legităţile generale ale concepţiei despre lume şi viaţă a proletariatului la condiţiile concrete din fiecare ţară. articolul 2 se arată că în Republica Socialistă România “întreaga putere aparţine poporului. îndeplineşte rolul conducător în toate domeniile construcţiei socialiste. ţăranilor. Ideea că muncitorii nu au patrie.Constituţiile R. România adoptate în perioada 1965-1989 stipulează toate. de la ţară la ţară. patria fiind condiţia lor de exploataţi. pentru ca în art. precum şi a organizaţiile de stat”5. Dar ea îşi exprimă simpatia pentru fiecare mişcare şi îi acordă sprijin în limitele prevăzute de propriile ei legi”6. care nu are de pierdut decât lanţurile. în aceiaşi termeni rolul conducător al Partidului Comunist Român ca şi superioritatea modului de producţie socialist asupra celorlalte formaţiuni social-economice. egal.S. forţa politică conducătoare a întregii societăţi este Partidul Comunist Român”. fără excepţie. Partidul Comunist Român exprimă şi slujeşte cu fidelitate năzuinţele şi interesele vitale ale poporului. va trebui să se organizeze pentru răsturnarea ordinii politico-sociale a burgheziei. direct şi secret”3. Internaţionala nu-şi permite să dicteze în această chestiune şi nici măcar să dea sfaturi. … Marea Adunare Naţională este organul suprem al puterii de stat sub conducerea şi controlul căruia îşi desfăşoară activitatea toate celelalte organe ale statului”4. Alte componente ideologice care urmăresc legitimarea partidului unic ţin de dimensiunea internaţionalistă a ideologiei marxist-leniniste. detaşamentul ei de avangardă.

Pornind de aici. Cele câteva indicaţii privind “asocierea liberă a producătorilor” sau principiile de repartiţie care vor fi operaţionalizate în cadrul noii societăţi vor funcţiona cel mult într-o republică comunală. Din nefericire. V. nu mai are nimic din fizionomia clasică a partidelor de notabili. iar din rolul factorului subiectiv – al conştiinţei comuniste – factorul propulsiv al coagulării acţiunii revoluţionare. el va inversa teoria marxistă. 9. Membrii acestor partide nu mai sunt aristocraţia latifundiară. pe 282 . care le vor forma conştiinţa politică necesară societăţii viitoare. Marx izgoneşte din Cetate politicul. de vreme ce Marx vedea în partide doar coterii şi ai căror membrii nu urmăresc decât satisfacerea propriilor interese. Marx a lăsat puţine indicaţii cu privire la felul cum va arăta viitoarea societate socialistă rezultată din distrugerea societăţii burgheze. făcând din partidul politic agentul privilegiat al acţiunii revoluţionare. propaganda comunistă din toate ţările satelit va face din aceste afirmaţii principii de legitimitate ale rolului conducător al partidului comunist. Ce formă de organizare şi conducere îl va înlocui. I. Adevărata şcoală de formare a conştiinţei revoluţionare a proletarilor sunt sindicatele. cercetată de Max Weber şi Sigmund Neumann. partidul totalitar de cadre cuprindea revoluţionari de profesie a căror credinţă nestrămutată în cauză şi loialitate faţă de ideologia partidului avea menirea să suplinească cantitatea prin calitatea membrilor. despre structurile sociale. să le descoperi.R.. prin desprinderea violentă din P. Nu întâmplător celulele de bază ale organizaţiilor partidului bolşevic care acţionau conspirativ în perioada ţaristă includeau. rolul grupurilor şi al celorlalte categorii sociale şi profesionale în funcţionarea sistemului politic socialist opera lui Marx este foarte săracă în sugestii. Partidul de cadre bolşevic creat de Lenin în 1903. corespunzător fiecărei etape de dezvoltare a societăţii”8. financiar-bancară care făcea politică fără să primească vreo remuneraţie oficială pentru acest lucru. Dar despre organizarea spaţiului public. Totodată.S. Desăvârşirea distrugerii vechii societăţi va fi opera proletariatului victorios într-o perioadă de aproximativ şase luni cunoscută sub numele de “dictatura proletariatului”. La origine. Caracteristicile partidului de cadre creat de V. I. Lenin va adapta teoria despre revoluţie a lui Marx la condiţiile celei mai slabe verigi din dezvoltarea capitalismului: Rusia.D. Lenin. în acest proces. rol care “este determinat de existenţa unei linii politice generale care să aplice principiile marxist-leninismului în conformitate cu condiţiile istorice ale ţării respective.M. să le presupui”7.fiecărei ţări în parte. a relaţiilor de putere în noua societate. după modelul Comunei din Paris. în marea majoritate. pe care trebuie să ştii să le studiezi.2. Fiind consecvent în distrugerea vechii forme de stat.

clasă conducătoare în societate. una din problemele majore pe care Lenin trebuia să le rezolve era tocmai baza socială a partidului care trebuia să justifice din punct de vedere ideologic mitul clasei muncitoare. de voinţă şi de acţiune a partidului – este obligatorie pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii de partid. prin fermitatea sa. Mitul partidului comunist – ca avangardă a clasei muncitoare – mit creat de Marx. adică pe liceenii şi intelectualii de stânga. d) hotărârile organelor superioare de partid sunt obligatorii necondiţionat pentru organele inferioare ale partidului”10. prin conştiinţa avangărzii proletariatului şi prin devotamentul acesteia faţă de revoluţie. l-a obligat pe Lenin la o veritabilă siluire a realităţii pentru a salva valabilitatea mitului. mai ales din Anglia. fără rezerve. minoritatea se supune necondiţionat majorităţii şi este obligată să aplice. În ce priveşte structura partidului de cadre. cu condiţia ca masele largi. Conform teoriei leniniste. În al doilea rând. prin propria lor experienţă. I. principii care nu acordau bazei de militanţi decât un rol de faţadă în acceptarea deciziilor impuse de sus. După unele estimări. partidul clasei muncitoare. prin capacitatea sa de a lega. deşi 283 . credinţa în cauză. prin spiritul său de sacrificiu şi prin eroismul său. De aici necesitatea subordonării membrilor de partid la principiile de conducere: centralismul democratic şi democraţia internă de partid. dacă vreţi. în practică. în special masele proletare. la începutul secolului al XX-lea. Lenin afirma: “Înainte de toate se pune întrebarea: prin ce se menţine disciplina partidului revoluţionar al proletariatului? Prin ce se verifică ea? Prin ce se întăreşte? În primul rând. În al treilea rând. în perioada formării partidului bolşevic. dar şi cu masele muncitoare neproletare. nu este mai puţin adevărat că prognoza lui Marx se baza pe dezvoltarea numerică şi pe creşterea capacităţii organizatorice pe care această clasă le prezenta în ţările dezvoltate ale Occidentului. compensând deficienţa numerică a clasei muncitoare din Rusia prin calitatea partidului de cadre format din revoluţionari de profesie a căror principală calitate era adeziunea fanatică la valorile ideologiei marxiste. De fapt. prin conducerea politică justă exercitată de această avangardă. hotărârile luate. intrată recent în circuitul unei dezvoltări capitaliste accelerate. prin strategia şi tactica ei politică justă.000 de salariaţi. c) “Disciplina de partid – una din condiţiile de bază pentru asigurarea unităţii politice.000-170. Lenin a trebuit să salveze teoria. să se convingă că sunt juste”9. înainte de primul război mondial. clasa muncitoare din Rusia nu atingea mai mult de 160. Or.membrii cercurilor de studii marxiste. Dacă Marx acordase clasei muncitoare rolul de forţă politică conducătoare în viitor. clasa muncitoare era extrem de scăzută în Rusia. de a se apropia şi. de a se contopi într-o anumită măsură cu masele mai largi ale oamenilor muncii. V. iniţiaţi în opera lui Marx şi Engels.

ci în virtutea prestigiului. ci doar va scoate din luptă pe conducători. 2) că.C. astfel încât să participe la ea numai membrii care se ocupă cu activitatea revoluţionară ca revoluţionari de profesie şi care au dobândit o pregătire profesională în arta luptei împotriva poliţiei politice. partidul bolşevic va imprima în structurile sale organizatorice şi acţiunii sale politice o dimensiune radicală ce aminteşte de teroarea iacobină. a energiei. 4) că într-o ţară absolutistă.C. care au înlocuitori gata pregătiţi”12. păstrând în acelaşi timp Conducerea întregii mişcări. Caracteristicile de bază ale partidului de cadre bolşevic. a unui talent mai mare (…).avangarda clasei celei mai revoluţionare. a unor cunoştinţe mai multilaterale (?!). după cum baza de militanţi nu putea veni cu propuneri sau cu sugestii care să contravină liniei politice a nucleului conducător. 3) că această organizaţie trebuie să fie alcătuită mai ales din oameni care să se ocupe cu activitatea revoluţionară ca revoluţionari de profesie. Căderea unui comitet nu va distruge atunci întreaga maşină. care să poată descifra din mişcarea istorică legităţile obiective ale progresului pe care această clasă le conţinea datorită virtuţilor ei. În Scrisoare către un tovarăş cu privire la sarcinile noastre organizatorice (1902). (Organul Central) şi C. avea nevoie la conducerea lui de intelighenţia burgheză. Toată arta organizării conspirative constă în a folosi absolut toate posibilităţile. nu în virtutea puterii. fără un partid care să se bucure de încrederea tuturor elementelor cinstite din clasa respectivă. o organizaţie puternic centralizată şi disciplinată. cu cât vom restrânge mai mult numărul membrilor unei asemenea organizaţii. călit în luptă. V. cu cât e mai largă masa spontană atrasă în luptă. “Afirm – susţinea Lenin . fără un partid care să ştie să urmărească starea de spirit a maselor şi s-o influenţeze. bineînţeles. De aceea. “Fără un partid de fier. însă. care alcătuieşte baza mişcării şi participă la mişcare. Sub presiunea acestor condiţii. Primul trebuie să conducă pe plan ideologic. cu atât mai greu va fi “de prins” o asemenea organizaţie şi 5) cu atât mai numeroase vor fi elementele atât din rândul celorlalte clase ale societăţii care vor 284 . această luptă nu poate fi dusă cu succes”11. compusă din revoluţionari de profesie. I. (Comitetul Central). expuse de Lenin în lucrarea Cei de făcut? (1902) sunt: 1. ca o elită restrânsă. în “a da de lucru tuturor”. orice decizie sau indicaţie venită din partea conducerii trebuia să fie acceptată sau însuşită de către bază.: 1) că nici o mişcare revoluţionară nu poate fi trainică fără o organizaţie de conducători stabili şi care să păstreze continuitatea. a unei experienţe mai bogate. iar cel de-al doilea în mod direct şi practic (…). partidul nostru poate şi trebuie să aibă două centre conducătoare: O. cu atât necesitatea unei organizaţii este mai imperioasă şi cu atât trebuie să fie mai trainică această organizaţie (…). Lenin analizează principiile de organizare a partidului de tip nou în condiţii de strictă conspirativitate: “Dată fiind necesitatea unei conspirativităţi cât mai stricte şi a păstrării continuităţii mişcării.

uzine. Organizarea devine o problemă politică fundamentală a partidului de tip nou care condiţionează formele sale de luptă şi misiunea sa istorică: “Organizarea este singura armă pe care o are proletariatul în lupta sa pentru cucerirea puterii. 2. în completă mizerie. ci după locul de muncă (ateliere. implicit. sălbăticie şi degenerare. în realitate alegerea conducătorilor şi luarea deciziilor importante aparţineau Centrului în faţa căruia majoritatea trebuia să se supună necondiţionat: “ (…) partidul comunist nu va putea să-şi îndeplinească misiunea sa decât dacă este organizat în maniera cea mai centralizată posibil. 3. care grupează milioanele de oameni ai muncii în armata clasei muncitoare"14. adică organizarea pe orizontală.avea putinţa să ia parte la mişcare şi să acţioneze energic în cadrul ei…”13. va fi prevăzut cu autoritatea şi puterile cele mai mari”15. centralismul democratic şi democraţia internă de partid reprezintă semnele indubitabile ale dictaturii. ci celula. Elementul de bază al organizării nu mai este secţiunea. impus de Lenin partidului. Dezbinat de concurenţa anarhică care domneşte în societatea burgheză. statul este încă necesar în primele faze ale construcţiei socialiste. ca în cazul partidelor socialiste. Şi în ce priveşte dispariţia lentă a statului preconizată de Marx într-un viitor previzibil. nici nu avea provenienţă muncitorească. instituţii ale statului etc. pornind de la analiza realităţilor concrete de la locul de muncă în cheia paradigmei marxiste exploataţi-exploatatori. preocuparea pentru formarea unei culturi politice de stânga. asupra statului socialist: “În politica internă a partidului aceste metode determină ca organizarea partidului să se substituie Partidului. dacă o disciplină de fier apropiindu-se de disciplina militară domneşte în el şi dacă centrul partidului. Acest tip de organizare permite un contact strâns şi constant între membrii celulei. Chiar dacă este un stat tranzitoriu. însărcinat prin încrederea membrilor săi cu toată puterea. Deşi în teorie baza se bucură de o largă autonomie în ce priveşte alegerea liderilor la toate nivelurile şi luarea deciziilor. Numărând câteva zeci de membri (şi nu câteva sute. Statul va dispărea în comunism. proletariatul poate deveni – şi va deveni în mod inevitabil – o putere de neînvins numai datorită faptului că unirea lui ideologică bazată pe principiile marxismului este consolidată de unitatea materială a organizării. foarte greu de anticipat în timp ca realizare. N. Lenin aduce corecturi serioase. precum secţiunea) celula grupează membrii de partid nu după domiciliul lor. 285 . dar comunismul este faza superioară a dezvoltării societăţii socialiste. În 1904. în final. va transforma proletariatul revoluţionar într-un instrument docil în mâinile Comitetului Central care. comitetul central să se substituie organizării Partidului şi. de altfel. L. Acest regim “birocratico-bonapartist”. strivit de povara muncii silite în folosul capitalului. un dictator să se substituie comitetului central”16. Troţki va anticipa profetic consecinţele unei asemenea structuri organizatorice asupra regimului politic şi.). aruncat mereu la fund.

membrul de partid este şi membru al sindicatului (…). dominată de partid.S. ideologia ei revoluţionară va fi importată din exterior. în viaţa de familie: în mod firesc. pentru a asigura implementarea noului sistem de valori. proletariatul întrebuinţează aparatul represiv şi coercitiv al statului pentru a anihila ultimele bastioane ale rezistenţei fostelor clase exploatatoare şi. a marilor decizii economice şi. baluri ale tineretului comunist. “Amicii U. ca produs al intelectualităţii burgheze. tocmai duşmanul de moarte al proletariatului îi oferă acestuia ideologia şi principiile sale organizatorice! Iată de ce între nucleul conducător al partidului comunist şi baza sa de aderenţi şi militanţi există o falie adâncă. cluburi literare sau artistice comuniste. copiii săi sunt integraţi în Uniunea tineretului (…) şi în filialele acesteia. şedinţe de cinema comuniste. chermeze şi picnic-uri comuniste. filială a partidului în care acţiunea sa se prelungeşte şi o completează pe aceea a celulei. face o caracterizare remarcabilă partidului de cadre revoluţionar: Membrului de partid i se cere ca “zi de zi. de asemenea. de sindicat sau ale organizaţiilor anexe (“Partizanii păcii”. Unul din marii specialişti în teoria partidului din secolul XX. soţia sa este înscrisă în Uniunea femeilor (…) şi în diverse comitete de factură casnică. Contradicţia profundă a teoriei leniniste despre partidul de tip nou se află în înseşi premisele ei ideologice. în al doilea rând. pentru a asigura principiul repartiţiei socialiste a bunurilor (repartiţia după muncă) în condiţiile unei penurii relative a acestora. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu organizarea timpului său liber: o mare parte îi este absorbită de şedinţele de partid. în uzină sau în atelier. el trebuie să militeze în cadrul celulei. Dacă la începuturile ei mişcarea muncitorească nu avea decât o conştiinţă spontană. restul timpului liber îi este organizat tot prin grija partidului: asociaţii sportive comuniste. adică să difuzeze în rândurile celor din jur cuvintele de ordine ale partidului. Obsesia puterii se traduce în intransigenţa inchizitorială. Întreaga sa viaţă profesională este astfel încadrată de partid. Astfel se defineşte partidul totalitar”17. 286 . Or.S. vizibilă doar în avantajele exorbitante ale nomenklaturii. nu există distincţie între viaţa publică şi viaţa privată. mai ales. purităţii Dogmei a ceea ce face ca ideologia de import şi propaganda populistă să fie doar pseudomotivaţii care să mascheze avantajele oferite de putere. să le comenteze texte esenţiale din «L’Humanité» sau din cotidianul comunist local. anume “viaţa de partid”. expoziţii şi conferinţe comuniste. consacrată cauzei partidului. sărbători. nu mai există decât o singură “viaţă”. toate acestea distribuie “divertismentul” membrilor de partid.R. să le întreţină ardoarea revendicativă. Totodată. Ruptura dintre nucleul conducător şi masa membrilor de partid se vede în sanctificarea şi inviolabilitatea Dogmei: partidul nu poate greşi: greşesc cel mult unii lideri. Partidul penetrează. de natură sindicală.). francezul Maurice Duverger.” etc. Practic.În primul rând.

această mentalitate era profund străină ideologiilor colectiviste. de a lupta pentru a obţine de la guvern cutare sau cutare lege necesară muncitorilor etc. intelectualităţii burgheze.“Muncitorii nici nu puteau să aibă o conştiinţă social-democrată. Marx şi Engels. tactica şi ideologia Internaţionalei a III-a prin cele 21 de condiţii impuse partidelor socialiste în vederea afilierii. în speţă ideologiei comuniste. La fel şi în Rusia. Istoria tuturor ţărilor arată că numai prin propriile sale forţe clasa muncitoare poate să-şi formeze doar o conştiinţă trade-unionistă. adică convingerea necesităţii de a se uni în sindicate. Învăţătura socialistă însă s-a dezvoltat din teoriile filosofice. În România cel puţin aceste idei au căzut pe fondul unor sciziuni ale partidului social-democrat care. în numele internaţionalismului proletar şi al solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc. Înfiinţarea Partidului Comunist Român în mai 1921 va reitera. Totodată. a facilitat aripa de stânga să-şi dea acordul la Congresul Partidului Social-Democrat din 8-10 mai 1921 pentru aderare. în linii identice. Or. formarea Partidului Comunist din România a evidenţiat aceleaşi vicii structurale de la baza formării partidelor comuniste din sud-estul Europei: lipsa unei psihologii şi bază socială pe care aceste partide să se înrădăcineze în etosul colectiv şi să-şi grefeze ideologia lor în orizontul de aşteptare şi în mentalitatea popoarelor respective. Partidul Comunist Român. Întemeietorii socialismului ştiinţific modern. Bucla se închide: partidul de cadre va înlocui dictatura proletariatului pe măsură ce propaganda va proclama stingerea treptată a statului într-un viitor îndepărtat. a apărut ca un rezultat firesc şi inevitabil al dezvoltării gândirii intelectualităţii revoluţionare socialiste”18. Dar trăsătura comună a celor două instituţii se accentuează: “Represiunea este încă necesară. după cum baza socială. prin situaţia lor socială. de a lupta împotriva patronilor. nemaiputându-şi restabili unitatea internă după trădarea “generoşilor” din 1899. adică segmentul din populaţie care să-i împărtăşească ideologia era extrem de îngust. Bază socială şi structuri organizatorice.3. Dacă avem în vedere că încă de la formarea sa Partidul Comunist din România a adoptat teza cominternistă a dreptului popoarelor la autodeterminare. 9. Astfel se explică numărul foarte mic al membrilor partidului comunist în perioada interbelică.000 de membri. dar ea este deja exercitată împotriva unei minorităţi exploatatoare de o majoritate a exploataţilor”19. au aparţinut şi ei. Ea nu le putea fi adusă decât din afară. După numeroase estimări numărul acestora varia între 700-1. atunci reiese cu claritate că una din valorile centrale ale ideologiei sale era profund 287 . învăţătura teoretică a social-democraţiei a apărut cu totul independent de creşterea spontană a mişcării muncitoreşti. istorice şi economice pe care le-au elaborat reprezentanţii culţi ai claselor avute. Printre aceste condiţii la loc de cinste figurau ideile lui Lenin cu privire la formarea partidului de cadre şi cucerirea puterii pe cale revoluţionară.

Săltat pe scut de forţa de ocupaţie şi transformat într-un vârf de lance împotriva sistemului politic pluripartidist.R.S. era formată din străini: evrei. Istoria clandestină a Partidului Comunist din România în perioada interbelică se confundă cu eforturile şi intervenţiile Internaţionalei Comuniste de punere pe picioare a unui organism născut mort.R.R. bulgari. intensificarea activităţii politico-ideologice.C. se referea la România ca la un stat imperialist şi anexionist. Mulţi dintre aceştia nu ştiau o boabă româneşte sau. când la Moscova sau Harkov. iar între 1940-1944 Ştefan Foriş. din octombrie 1945 şi Congresul al IX-lea al P. Harkov. la Congresele partidului ţinute aiurea.C.R. prim-secretar Alexandru Danieluk. 1931-1935.S.C.S. în marea ei majoritate. ruşi. Între 1935-1940 prim-secretar a fost Boris Stefanov. Aceasta este însărcinată să răspundă de România deoarece “nu ştim mai nimic despre această ţară”20.C.R. Se cunoaşte schimbul de replici dintre Gh. Bulgar şi Ana Pauker din octombrie 1944. În aceste condiţii.S.. Mai cu seamă ultimele două măsuri erau necesare în procesul de legitimare a partidului comunist ca singura forţă politică conducătoare din societatea românească. Congresul al V-lea al P.C.C. primirea de noi membri. România plătise un greu tribut de sânge pentru realizarea marii Uniri.C. partidul comunist a 288 . controlul executării hotărârilor. era total inacceptabilă poziţia conducerii P.. în documentele sale programatice. U. care.C. Dimitrov. În plus. Mai mult. secretar general al Cominternului şi apoi secretar general al C. august-septembrie 1928. în special ucraineni şi bulgari. polonezi etc.R. ele erau aprobate de componenţa unor Comitete Centrale care. ceea ce este şi mai grav. decembrie 1931. primsecretar Vitali Holostenko (1928-1931).. întărirea disciplinei interne. al P. lipoveni.antinaţională. nu cunoşteau mai nimic despre România. Propaganda politică. din iunie 1965 a insistat destul de mult pe următoarele teme şi idei care aveau menirea să-l legitimeze în ochii opiniei publice ca singura forţă politică conducătoare din România: creşterea unităţii în rândurile partidului. în perioada dintre Conferinţa Naţională a P. când în alte localităţi din fosta U. Internaţionala Comunistă urmărea să impună linia radicală a Moscovei prin grupurile “maximaliste” reprezentate mai ales prin comuniştii originari din Basarabia şi Dobrogea.R. activitatea politico-ideologică şi organizatorică devine o necesitate imperioasă pentru legitimarea rolului politic conducător al P. pentru recuperarea provinciilor istorice la sânul patriei-mamă. aceste documente erau aprobate în afara graniţelor ţării. Moscova.R. Pe un fond al tradiţiei social-democrate. Primii secretari ai partidului comunist impuşi de Moscova în perioada interbelică precum şi locurile de desfăşurare a congreselor lui arată indubitabil rolul curelei de transmisie sau al grupului de presiune menit acestui tip de partid în exportul de revoluţie al Internaţionalei Comuniste: congresul al III-lea al P. În aceste condiţii.

76. căile care duc la răsturnarea societăţii bazate pe exploatarea omului de către om. după canoanele teoriei marxist-leniniste. mecanismele exploatării capitaliste. a industriei grele. asmuţirea urii şi a luptei dintre clase prin folosirea unor elemente declasate ca agenţi.trecut imediat la crearea condiţiilor care să-i permită afirmarea rolului său politic conducător. dintre care ultimii erau în număr de 56. În raport se artă că partidul număra 595. supralicitarea unor drepturi şi revendicări care nu ţineau cont de posibilităţile existente.583. (25-28 decembrie 1955) conţine date destul de exacte cu privire la structura. În primul rând. Raportul lui Gh. Celelalte componente ideologice au funcţionat din plin în pregătirea terenului pentru instaurarea partidului unic: satanizarea partidelor istorice considerate partide “burgheze” (deci fără legitimitate populară). partidul constituise un număr de 8. Pe această bază se putea demonstra valabilitatea elementelor ideologice din teoria marxistleninistă: clasa muncitoare este clasa cea mai înaintată din societate. un număr mare dintre ei trebuie să-l fi format şi noii membri selecţionaţi din noul personal administrativ tânăr. Se formase un total de 29. Fiind ocupată în sectorul cel mai avansat al economiei. ca şi în unităţile teritoriale.să-i arate: 1. Numărul total al membrilor era mai mic decât acela de la Congresul din 1948. 3. ea a trebuit să se organizeze în sindicate în lupta pentru revendicările ei economice şi sociale. Aplicarea legii generale de construcţie a socialismului.000 de membri lucrau în birourile acestor 289 . iar motivele expuse pentru această situaţie erau epurarea din 1950 şi faptul că între 19481952 nu fuseseră admişi noi membri.398 membri şi candidaţi. Gheorghiu-Dej la cel de-al II-lea Congres al P.000 noi organizaţii de bază.M. uzine şi unităţi agricole. dar era creat şi elementul indispensabil legitimării partidului unic: proletariatul şi ponderea numerică a acestuia în structura de clasă a României. dezvoltarea industriei constructoare de maşini şi. condamnate că au aservit ţara capitalului străin şi au împins-o pe marginea prăpastiei în războiul antisovietic. După 1952. 2. în primul rând. Cei mai numeroşi membri ai organizaţiilor “teritoriale” şi de “fabrici”. Nu numai că industria era considerată ramura principală a economiei deoarece contribuia cel mai mult la formarea venitului naţional. aplicarea legilor generale ale materialismului dialectic şi istoric în procesul de edificare a noii societăţi. datorită potenţialului său revoluţionar şi organizatoric. el a procedat la copierea mecanică a modelului de dezvoltare economică creat de teoreticienii sovietici la indicaţiile lui Stalin. baza socială şi efectivele partidului. În această luptă ea avea nevoie de un detaşament de avangardă – partidul comunist – ca pe baza “învăţăturii nemuritoare despre lume şi viaţă – ideologia marxistă . punea pe primul plan al reconstrucţiei economice a României industrializarea în care necesitatea partidului unic să aibă o sursă sigură de legitimitate.393 organizaţii “de bază” în fabrici.R. promovarea în viaţa politică a mijloacelor teroriste care vizau intimidarea celorlalte forţe şi distrugerea pluralismului.

79. Dată fiind această situaţie. 10% dintre delegaţi făceau parte din partid încă din zilele ilegalităţii. Cheltuielile pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor au sporit în 1959 cu 81% faţă de 1955. cursurile de propagandişti. şcolile de 2 ani. Insistenţa lui Dej asupra intensificării primirii în partid a muncitorilor din industriile principale (care erau.61% şi chiar printre candidaţi. muncitorii reprezentau un procent de numai 47. iar numărul celor ce urmează în prezent aceste cursuri este de aproape 900.31% între 36 şi 40 de ani.000 de bărbaţi şi femei reprezentau mai puţin de 10% din cei pe care Apostol îi descria drept “muncitori”.000 de “muncitori”. în 1950. adică aproximativ 200. Compoziţia după vârstă a delegaţilor era următoarea: 37. existau 2. că sarcina trasată la plenara C.21% erau până la vârsta de 35 de ani.51% din 1944-1945.4% peste 50 de ani.000 de membri şi candidaţi de partid şi-au perfecţionat cunoştinţele în şcolile de 2 ani. însă ei includeau tehnicieni. ziarişti şi de pregătire a cadrelor necesare organizaţiilor de masă.000 de cadre. 1 an şi de 6 luni. În comitetele acestor organizaţii activau 11. nu fusese dusă la bun sfârşit.R. 17. muncitori agricoli şi multe alte categorii definite.600.C. 33. Raportul Comisiei de Validare aruncă o lumină indirectă asupra bazei sociale a partidului. 40. În perioada 1955-1959 au absolvit cursurile de trei ani ale Şcolii superioare de partid “Ştefan Gheorghiu” peste 700 de cadre de partid.93%. precum şi pentru pregătire şi perfecţionarea cadrelor prin cursuri şi seminarii de scurtă durată. Compoziţia socială a partidului era de natură să-i îngrijoreze încă pe conducători. Procentajul muncitorilor la sfârşitul lui 1955 era doar de 42.organizaţii. 24. Distincţia făcută între adevăraţii muncitori este relevantă aici. 5 luni. Partidul număra 19 organizaţii regionale. Aceste fonduri au fost folosite pentru Şcoala superioară de partid “Ştefan Gheorghiu”. de fapt. însemna că 42. de asemenea.000-100. Aproape 190. 290 . mai mult sau mai puţin.61%. cea de a creşte numărul muncitorilor de la 37. 1 an. Astfel.000 de membri fusese îndeplinită. ca activând “în domeniul producţiei”. Raportul mai arăta.2% la 60%. 22.2% erau etnici români iar restul erau “recrutaţi din rândul minorităţilor naţionale”.21% din 1947 şi numai 0.58% de după 1948.84% din 1946. muncitori manuali) urmărea afirmarea clasei muncitoare ca “element preponderent” în P.C. 190 raionale şi 159 organizaţii orăşeneşti. Sarcina trasată de C.08% între 41 şi 50 de ani şi 12.000 de secretari şi membri ai birourilor organizaţilor de bază şi propagandişti au urmat cursurile de scurtă durată şi seminariile ce se desfăşoară pe lângă organele de partid raionale şi orăşeneşti”21. Potrivit cifrelor date la Congres. luându-i în considerare şi pe cei calificaţi. În aceeaşi perioadă mai mult de 23.M. din 13 august 1953 şi anume aceea de a se crea un activ de partid de 80.

05% din totalul efectivului partidului. legături care fuseseră întrerupte după Diktatul de la Viena. Numărul muncitorilor membri şi candidaţi de partid a crescut de la 253. Prin constituirea de noi organizaţii de partid în unităţi productive şi instituţii. Ana Pauker a fost făcută responsabilă pentru că a impus o politică de recrutare imorală. Astfel.000 în 1955 la 426. adică cu aproape şase luni înaintea reintegrării administrative a Transilvaniei de nord. membri ai minorităţilor naţionale nemulţumite. peste o treime din efectivul total al partidului (…). (Legăturile oficiale dintre P. una din principalele acuzaţii ce i s-au adus. Ea a fost acuzată mai ales de a fi acceptat în mod deliberat în partid nu numai pe membrii Gărzii de Fier. Sute şi mii de indivizi au primit. comuniştii se străduiau din răsputeri să realizeze propria lor “campanie de recrutare”. Organizaţia maghiară cedase cadrele şi membrii ei celei româneşti22. reprezentând astăzi 51. ajungând la peste 35. (…) din totalul membrilor şi candidaţilor de partid. Istoria acestei campanii de recrutare a fost descrisă cu multe amănunte după căderea Anei Pauker şi a constituit. acceptând “pe oricine de pe stradă” care ar fi vrut să se alăture rândurilor excesiv de subţiri ale membrilor partidului23.60% cât reprezintă în momentul Congresului al II-lea. “La 1 iunie 1960 numărul membrilor şi candidaţilor de partid era de 834. şi alte organizaţii şi grupări ale Gărzii de Fier şi alte partide fasciste sau semifasciste”.000 de membri şi candidaţi de partid. la 22 octombrie 1944 a apărut un comunicat în presa locală de la Cluj anunţând că organizaţia comunistă din Transilvania de nord îşi reînnoieşte legăturile cu organizaţia centrală a Partidului Comunist Român.600. deja îndoctrinaţi sau dornici din alte motive să colaboreze: lor li se mai adăugau. care încercau cu disperare să se salveze. în număr mare. numărul organizaţiilor de bază a crescut cu 5. Existau.000"25.200. Erau muncitori agricoli de la Ţară aflaţi în situaţia de şomeri şi. într-adevăr.Sub supravegherea Anei Pauker în special.000 la 1 iunie 1960.R. peste 72 % lucrează nemijlocit în întreprinderile industriale şi în unităţile socialiste din agricultură (…). 291 . (…) În agricultură – sectorul de stat şi cooperatist – activează aproximativ 280. de asemenea. aceasta înseamnă o creştere de 239. numeroase contingente de foşti prizonieri de război reîntorşi din Rusia. în sfârşit. adică cu peste 40% faţă de 1955. în iarna lui 1944. fără nici o distincţie. şi secţiunile transilvănene ale partidului maghiar au fost reluate încă din octombrie 1944. carnete de membri ai Partidului Comunist sau de simpatizanţi ai acestuia. faţă de 42.000 de candidaţi.C. ci chiar întregi organizaţii ale acesteia”24. Schimbări deosebit de însemnate s-au produs în compoziţia socială a partidului.600 – din care 148.

aproape 12. La 31 decembrie 1980 efectivele partidului cuprindeau 3. Peste 19. în calitate de responsabil al Comisiei de redactare a noului program şi statut al 292 . Partidul Comunist Român (…) număra peste 1. reprezentând peste 21% din numărul membrilor de partid”29. În unităţile sociale. necinstite”26. exploatatoare. peste 48. Aproape 20% din totalul muncitorilor.80% îşi desfăşurau activitatea în sfera producţiei materiale.C. Compoziţia naţională a partidului corespundea structurii naţionale a populaţiei din ţara noastră.5% din cheltuielile bugetare.62%. A. în 1955 au ajuns să reprezinte 8%. Muncitorii reprezentau 54.500 de organizaţii de partid şi circa 64.200 organizaţii de bază. După alegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al partidului la Congresul al IX-lea al P.C.: . Conform datelor prezentate de Nicolae Ceauşescu la Congresul al IX-lea al P.000 de cadre de partid au absolvit cursuri de partid de 3 luni.În 1947 au fost sistate primirile în partid “iar în 1948 au fost scoşi din partid 192.şcolile de 1 an.R. România făceau parte din rândurile P. A crescut numărul ţăranilor în partid. circa 31. (iulie 1965). pregătirii şi perfecţionării cadrelor de partid.000 – şcoli medii. ajungând la aproape 500. (…) A crescut numărul femeilor în rândurile partidului. dintre care aproape jumătate elemente duşmănoase. iar ponderea femeilor a atins 28.C.000 – circa 34% faţă de 22% în iunie 1960. După Dumitru Popescu30. îşi desfăşoară activitatea peste 8. “O deosebită atenţie a acordat C. 6 luni şi cursurile cu secretarii şi birourile organizaţiilor de bază”28. iar în unele ramuri de mare importanţă mai mult de 30% fac parte din partid.044.000 – 44% ceea ce exprimă caracterul partidului nostru de avangardă a clasei muncitoare. din care 74. de 3 luni.71%. peste 2. la oraşe şi sate.S.000 de oameni.R. Şcoala superioară de ştiinţe sociale “A.R.C.450.336 membri de partid. Aceste fonduri au fost folosite pentru finanţarea următoarelor şcoli şi cursuri de partid: – şcoala superioară de partid “Ştefan Gheorghiu”.000 de membri şi candidaţi: “Ponderea principală o deţin muncitorii. din 24-25 iunie 1965 referenţialul ideologic al rolului conducător al partidului cunoaşte noi determinaţii în căutarea unei legitimităţi suplimentare.C. al căror număr este de peste 630.70% din populaţia majoră şi 29.000 – şcoli şi universităţi serale de marxism-leninism”27. “În ultimii 7 ani (1948-1955).400 – şcoli şi cursuri superioare de partid. Jdanov” şi cursul de un an de perfecţionare a cadrelor care funcţionează pe lângă C.50% din cea activă a naţionalităţilor din R. Dacă în 1948 cheltuielile pentru şcolile de partid reprezentau circa 3.

oameni care nu mai 293 . “S-a sfârşit cu era Răutu în ideologie” ar fi spus Ceauşescu.C. apoi Partidul Comunist Român. Prin urmare. Partidul Comunist Român s-a identificat întru totul cu năzuinţele întregii naţiuni. pentru o viaţă mai bună şi îmbelşugată a întregului popor”31. cu aceste năzuinţe şi tradiţii revoluţionare ale maselor populare în istoria României când ţărănimea.C. Din acest gest putem deduce nemulţumirea şi iritarea lui Ceauşescu împotriva orientării ideologice învechite. Cu alte cuvinte. cu vechi state în serviciu.S. revoluţionare. pe lângă grevele şi manifestaţiile clasei muncitoare care induc necesitatea răsturnării de la putere a claselor exploatatoare. “Istoria poporului nostru. cu “năzuinţele întregii naţiuni”. clasă majoritară şi depozitară a specificului naţional. cum s-a identificat P. Falsitatea acestei scheme reiese din contradicţia flagrantă dintre ideile exprimate în raportul la Congresul al IX-lea şi realitatea istorică. Ceauşescu va conferi o dominaţie simbolică noii legitimităţi a rolului partidului unic în societatea românească în sensul că va sechestra istoria naţională şi o va forţa în “patul lui Procust” al schemelor sale legitimiste. ţinând cu evlavie de ţăran în mâini textul finit al Raportului C. Ceauşescu era conştient de necesitatea unei schimbări ideologice. deoarece clasa muncitoare era foarte redusă numericeşte în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în România. responsabili cu propaganda şi ideologia. apar “tradiţiile revoluţionare ale maselor populare. către Congresul al IX-lea.C. creat în 1921. ale dreptului popoarelor la autodeterminare şi ale ateismului militant au evidenţiat ca repere ideologice din doctrină dimensiunea antinaţională şi anticreştină. ca şi a celorlalte documente ale Congresului. a burgheziei şi moşierimii. femei care îi alungau pe activişti cu furcile. În plus. De asemenea. era profund refractară spiritului colectivist implantat în ţara noastră după modelul colectivizării forţate din U.R. fiind primul partid politic din România care şi-a făcut un titlu de onoare din lupta pentru dezvoltarea economico-socială a ţării. ale poporului român. Continuând aceste luminoase tradiţii. De unde s-a identificat P. ale forţelor progresiste.partidului. practicată de unii membri cominternişti din conducerea superioară a partidului. pentru întărirea independenţei şi suveranităţii naţionale. Ţărani urmăriţi de Securitate prin bălţi şi păduri. Acestea nu se vor mai limita la dimensiunea socială a exploatării din epoca modernă. făcându-şi un titlu de onoare din lupta “pentru întărirea independenţei şi suveranităţii naţionale” când tezele internaţionalismului proletar. N. Ceauşescu va extinde cu mult sursele de legitimare a rolului conducător al partidului. ale forţelor progresiste”.S. au continuat pe o treaptă superioară tradiţiile revoluţionare ale maselor populare.R. Se cunoaşte rezistenţa înverşunată a ţărănimii la colectivizarea fostei regiuni Dobrogea în 1956. a proletariatului şi a mişcării revoluţionare (…) demonstrează cu putere că partidul clasei muncitoare creat în 1893.R.

Se încheia astfel un ciclu al “noului curs” introdus de Ceauşescu în ideologia politică şi în “construcţia de partid”. pentru colectivizarea forţată din primăvara anului 1962. Mihai Viteazul. Al. capabil să ofere o asemenea gestiune a procesului de edificare a noii societăţi. simboluri ale luptei pentru unitate şi independenţă naţională.C. De la cuvântarea la întâlnirea cu activul de partid al regiunii Argeş (22 iunie 1966): “Oare cum s-ar simţi un popor care nu-şi cunoaşte istoria? Nu-i aşa că s-ar simţi ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii?” până la vizitarea mănăstirilor şi a caselor memoriale ale marilor noştri creatori un lucru era cu insistenţă urmărit: recuperarea conştiinţei naţionale ca piesă de bază în arhitectura legitimităţii partidului comunist ca “centru vital al naţiunii noastre socialiste”. în consecinţă. cuprins între 1965-1968.R. Decebal. Noua echipă de propagandă a lui Ceauşescu a înţeles impactul profund pe care îl are utilizarea simbolurilor naţionale în canalizarea emoţiei colective. I. Petru Rareş. cuprindea recuperarea conştiinţei istorice. declanşată de violentul discurs al lui Ceauşescu împotriva invadării Cehoslovaciei de către statele membre ale Tratatului de la Varşovia. Explozia entuziasmului popular la 21 august 1968. În ce măsură Ceauşescu era sincer sau nu.C. Cuza. era conştient sau inconştient de acest lucru.R. Galeria de voievozi şi domnitori martiri. pentru a le capta valenţele simbolice şi persuasive în vederea manipulării. Şantajul la care a recurs P. O altă expresie a creşterii rolului conducător al P. prin ideologia care îl călăuzeşte. iar factorul subiectiv prin excelenţă. era creşterea factorului conştient în construcţia societăţii socialiste.R. despre transformarea socialistă a agriculturii. 294 . Tudor Vladimirescu au fost transformaţi în precursori ai P. Această creştere însemna aplicarea creatoare a legităţilor marxist-leniniste la realităţile naţionale. La fel se prezintă lucrurile şi în ce priveşte cauţionarea ideologică a figurilor monumentale ale trecutului nostru istoric. era partidul comunist. în pregătirea conştiinţelor pentru a accepta rolul conducător al partidului. în structurarea imaginarului social şi. precum Burebista.R. era el fanionul aripii naţionaliste din conducerea partidului – răspunsul la aceste întrebări poate fi dat numai examinând corespondenţele ascunse dintre ideile repetate de o propagandă neobosită şi realitatea practică nemijlocită.C. când copiii celor recalcitranţi erau daţi afară din şcoli şi din facultăţi sau când erau lămuriţi cu argumente speciale pentru a semna cererile de adeziune arată gradul de aderenţă al ţărănimii la concepţia P. principiile de organizare şi de activitate.C. ca luptător pentru suveranitate şi independenţă naţională. arată valorile autentice ale culturii politice din România asupra căreia trebuia să acţioneze propaganda. Acest ciclu. a valorilor naţionale la baza noii orientări date de secretarul general comunismului românesc.dormeau pe acasă de teamă să nu fie prinşi şi obligaţi să semneze cererile de adeziune. Prin componenţa. Ştefan cel Mare. Constantin Brâncoveanu.

pe măsura creşterii funcţiilor sale de conducere şi control al societăţii româneşti. numărul membrilor partidului era cu peste 431 de mii mai mare decât în noiembrie 1984. (…) În anii 1987-1989 în P.000 de oameni. partidul va depune în primele decenii ale activităţii sale oficiale un efort considerabil pentru îmbunătăţirea structurilor sale organizatorice. pentru toate organizaţiile de partid.R. interval de timp în care în P. “lumina de la care iradiază sistemul ei de norme şi valori”. pregătirea politico-ideologică a activiştilor şi militanţilor devin mai importante decât legitimitatea puterii sale politice sau puritatea bazei sale sociale.C. au intrat 590 de mii de oameni. ca partid de integrare naţională şi socială.experienţa sa politică – rezultat al unor îndelungate lupte sociale. Toate structurile societăţii româneşti: civile.800. prevalenta numerică a muncitorilor industriali în rândurile membrilor de partid etc.C. Partidul dezvăluie cerinţele obiective ale dezvoltării prin stabilirea liniei sale politice. dintre care 55% erau muncitori – ceea ce releva caracterul său de partid al clasei muncitoare – 16% erau ţărani. Afirmarea factorului conştient.R erau înscrişi peste 3. Aidoma unei secte în căutarea de prozeliţi. cu necesitatea transformării lui în partid de masă. Partidul se transformă din “detaşament de avangardă al proletariatului” în “centrul vital al naţiunii”. Astfel. religioase. iar restul făcea parte din alte categorii sociale. desfăşurarea unei munci disciplinate. perseverente pentru înfăptuirea hotărârilor partidului şi guvernului”32. pentru toate organele de stat. structurile partidului leninist de cadre constituie dogma: înfiinţarea de organizaţii la locul de muncă. politica de cadre a partidului. În anul 1989. a compoziţiei sale sociale şi pentru conservarea purităţii ideologice a doctrinei. nucleul dur al conducerii acestora trebuia să fie constituit din muncitori. Conducerea de către partid a statului asigură orientarea activităţii organelor şi organizaţiilor de stat. trasează un program clar de activitate pentru întregul popor. al înfăptuirii revoluţiei şi construcţiei socialiste – Partidul Comunist Român îndeplineşte cu succes rolul de forţă politică conducătoare în societate. conservarea bazei sale ideologice. În prima perioadă. de partid al clasei muncitoare. peste 20% erau intelectuali şi funcţionari. subiectiv în viaţa socială presupune adaptarea structurilor partidului unic la sarcinile construirii socialismului. Dintre noii 295 . îmbinarea îndeplinirii sarcinilor concrete cu o largă viziune de perspectivă. socio-profesionale sunt reprezentate în partidul comunist. La începutul anilor ’90 partidul comunist devine din partid de cadre partid de masă. Rolul politic conducător al partidului comunist devine o “lege obiectivă” a dezvoltării sociale: prin rolul său de generator şi promotor consecvent al noului el conduce întreaga viaţă socială din România în lumina principiilor marxist-leniniste de construire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate. a tuturor lucrătorilor din aparatul de stat spre problemele centrale ale muncii.

De asemenea. Analizaţi evoluţia ideologică şi organizatorică a partidului comunist român: a.intraţi între 1984-1989. adică între Congresul al XIII-lea şi Congresul al XIV-lea ale P. 4.. Analizaţi structurile organizatorice ale partidelor de cadre. existând 59.1% din masa totală a membrilor de partid (3. vectorul ideologic. compoziţia naţională a partidului reflecta structura generală a populaţiei României: peste 92% din membrii de partid erau români. 2.C. 259 comitete orăşeneşti şi municipale şi 41 de organizaţii de nivel judeţean33. TERMENI – CHEIE: celulă.062 de comitete de partid în întreprinderi. iar circa 50% erau femei. totodată 80% dintre noii membri de partid ai acestei perioade proveneau din rândul organizaţiei de tineret. democraţia internă de partid. spirit revoluţionar. În fine. nucleu conspirativ. 296 . Faptul că. b.R. Arataţi caracteristicile partidelor de cadre.53% erau cetăţeni români de naţionalitate maghiară. Definiţi conceptul revoluţionar de profesie.564 de organizaţii de bază. adică aproximativ 66% au fost muncitori. 2. nici măcar 0. iar restul îl formau românii de alte naţionalităţi. structura organizatorică a partidului era amplu diversificată. 8. încât ponderea totală a femeilor în partid ajunsese la aproape 36%. 6. 3. centralismul democratic. 390 de mii. 0. instituţii şi unităţi agricole. detaşament de avangardă al clasei muncitoare. ÎNTREBĂRI: 1. revoluţionar de profesie. până în 1965 în perioada 1965 – 1989.51% de naţionalitate germană.364 de comitete comunale. după 1989.800) nu a apărat “nobilele idealuri ale socialismului” şi pe “eroul între eroii neamului” spune multe cu privire la calitatea acestei instituţii şi a membrilor săi.

19 iulie 1965. Editura Politică. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al II-lea şi Congresul al III-lea al partidului. Editura Globus.M. Condiţia a XII-a din cele 21 impuse partidelor socialiste în vederea afilierii. 11 Lenin V. Raportul C. 3 Constituţia Republicii Socialiste România. 20-25 iunie 1960. Opere complete. Editura Pentru Literatura Politică. Engels Fr. 133. 1967. 831.. Editura Litera. În: România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. p. 1963. al P. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.. 5-6 12 Lenin V. 141-142. 6. Editura Politică. p.. p. 41. 20 Betea Lavinia. 1966 (ediţia a II-a). cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea şi Congresul al IX-lea al P. vol. . 1960. Editura politică. p. Editura politică. Am fost şi cioplitor de himere. 32 Vlad C.C.C. 1965. Bucureşti. al P. 41. p.R. martie-aprilie 1958. p. 10.C. Opere. 1968. Bucureşti.C. 1953. 23-28 decembrie 1955.P. p. 1973.R. în perioada dintre Congresul al IXlea şi Congresul al X-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 6 august 1969.L. p. din noiembrie-decembrie 1961. 1956. 5 Ibidem. În: Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. p. p.. 17. I. 169-170. Editura policiă. cit. 31 Raportul C. 10 Statutul Partidului Muncitoresc Român. vol.. În: Romania pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. I. 95-96. 74. Opere complete. N.R.. p. p..C.. Bucureşti.R.C. 28 Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Revizie a P. p. 1994. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. 33 Ceauşescu Nicolae.. p. Dezvoltarea statului şi înflorirea naţiunii socialiste române. Editura politică. Editura politică. 843. 1956. Paris. I. 23 Vezi discursurile lui Dej şi Colin la plenara C. Editura de Stat Pentru Literatură Politică.S. p. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. Psihologie politică. al P. al P. 4.. Editura politică. 2 Ceauşescu Nicolae.P. Un pas înainte.M. 16 Troţki L. 15 Al II-lea Congres al Internaţionalei Comuniste. Opere complete. vol. 104. 19 Lenin V.NOTE: Statutul Partidului Muncitoresc Român.L.. E.. 127-128. Editura politică.P. 24 Ionescu Ghiţă. Statul şi revoluţia. 4 Ibidem. 7 Lenin V. 27 Ibidem. doi paşi înapoi. op. p. 17 Duverger Maurice. Editura politică. şi Kohn N. Suveranitatea de stat. Bucureşti. 129. p. cit.R. iulie-august 1920. Lupta muncitorilor fabricii Unirea. 2001. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Româna. Comunismul în România. 1956. 27. Opere complete. Raport de activitate al C. Moscova. 6. 9. vol.M. Bucureşti. p. 658-659.. 1994. I. vol. Cluj. op. 1986. p.C. 25 Gheorghiu-Dej Gh. Les Partis politiques.C.P. 2. I. I. 6 Marx K. 29 Ceauşescu Nicolae. Bucureşti. I. 9 Lenin V. p. cu privire la activitatea P. Bucureşti. 253-254. 133. 1973. 18 Lenin V. p. 1960.R.M. Iaşi Polirom. 1989. În: Analele. (Criza din partidul nostru). În: Stat – naţiune – progres social... 30 Popescu Dumitru.C.R. 1 297 . 20-25 iunie 1960. 28.C. 248. vol. Bucureşti. În: Congresul al II-lea al P. 1968. 3-4. 22 Deheleanu M. Mazilu D.R. Moscova. Editura Agenţiei de presă “Novosti”. Bucureşti. Raport la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. I. Bucureşti. 1970. vol. Bucureşti. 26 Gheorghiu-Dej Gh.C.S. Raportul C. În: Opere. 111. op. p. p. 76-77. p. 14 Lenin V. 13 Lenin V. în perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 25 noiembrie 1974. Bucureşti. Bucureşti. 1964. România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste.. Editura politică. În: Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. Bucureşti. Raportul C.R. Despre partidul proletar de tip nou. Librairie Armand Colin. cu privire la activitatea P. 30. În: Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. p. 41. 72.. 8 Ceauşescu Nicolae. E. p. cit. vol. 21 Raportul Comisiei Centrale de Revizie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful