You are on page 1of 11

Ϣ˶ ϴ˶Σή͉ ϟ΍ ϥ ˶ Ϣ÷

˴ ˸Σή͉ ϟ΍ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ΍ Ϣ˶ ˸γ
ͼ˺ͽ βϳ ÷
ͼ˻ͽ Ϣ˶ ϴ˶ϜΤ ˴ ˸ϟ̝ ϥ ˶ ΍˴˯˸ήϘ˵ ˸ϟ̝˴ϭ
ͼ ˼ͽ Ϧ ˴ ϴ˶Ϡγ
˴ ˸ήϤ˵ ˸ϟ̝ Ϧ ˴ Ϥ˶ ϟ˴ Ϛ
˴ ϧ͉ ·˶
ͼ˽ͽ Ϣ÷ ˳ ϴ˶ϘΘ˴ ˸δϣ͊ ρ ˳ ή÷
÷ ˴λ ˶ ÷ ϰ˴Ϡϋ
˴
ͼ˾ͽ Ϣ˶ ϴ˶Σή͉ ϟ̝ ΰ˶ ϳ˶ΰό˴ ˸ϟ̝ Ϟ ˴ ϳ˶ΰϨ˴Η
ϥ
˴ Ϯ˵Ϡϓ˶ ÷ ˰˴Ϗ ˸ϢϬ˵ ϓ˴ ˸Ϣϫ˵ ΅˵ ΂˴Α΍˴˯ έ˴ ά˶ ϧ˵΃ ΂͉ϣ ΍ϡ÷ ˱ ˸Ϯϗ˴ έ˴ ά˶ Ϩ˵Θϟ˶
ͼ ˿ͽ
Ύ˴ϟ ˸ϢϬ˵ ϓ˴ ˸Ϣϫ˶ ή˶ Μ˴ ˸ϛ΃˴ ÷ϰ˴Ϡϋ˴ ϝ ˵ ˸ϮϘ˴ ˸ϟ̝ ϖ ͉Σ ˴ ˸ΪϘ˴ ϟ˴
ͼ̀ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϩϣ˶ ˸Άϳ˵
ϰ˴ϟ·˶ ϰ ˴ Ϭ˶ ϓ˴ ΍ϝ ˱÷
÷ ˰˴Ϡ˸Ϗ΃˴ ˸ϢϬ˶ ϗ˶ ÷
˰˴Ϩ˸ϋ΃˴ ÷ ϰ˶ϓ Ύ˴Ϩ˸Ϡό˴ Ο ˴ Ύ͉ϧ·˶
ͼ́ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ΤϤ˴ ˸Ϙϣ͊ Ϣ˵Ϭϓ˴ ϥ ˶ Ύ˴ϗ˸Ϋ΄˴˸ϟ̝
΍Ϊ÷
̒γ
˴ ˸ϢϬ˶ ϔ˶ ˸ϠΧ
˴ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴ ΍Ϊ÷ ̒γ
˴ ˸ϢϬ˶ ϳ˶Ϊ˸ϳ΃˴ Ϧ ˶ ˸ϴΑ˴ ÷ Ϧ˶ϣ Ύ˴Ϩ˸Ϡό˴ Ο ˴ ϭ˴
ͼ̂ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήμ ˶ ˸Βϳ˵ Ύ˴ϟ ˸ϢϬ˵ ϓ˴ ˸Ϣϫ˵ ÷ ˰˴Ϩ˸ϴθ
˴ ˸Ϗ΄˴ϓ˴
Ύ˴ϟ ˸Ϣϫ˵ ˸έά˶ Ϩ˵Η ˸Ϣϟ˴ ˸ϡ΃˴ ˸ϢϬ˵ Η˴ ˸έά˴ ϧ˴΃˯˴ ˸ϢϬ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ˲˯΁˴Ϯγ ˴ ϭ˴
ͼ˺˹ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϩϣ˶ ˸Άϳ˵
ϰ
˴θ ˶Χ ˴ ϭ˴ ή˴ ˸ϛά͋ ϟ̝ ϊ˴ Β˴ Η͉ ̝ Ϧ ˶ ϣ˴ έ˵ ά˶ Ϩ˵Η Ύ˴Ϥϧ͉ ·˶
ή÷
˳ ˸Ο΃˴ϭ˴ Γ÷ ˳ ή˴ ϔ˶ ˸ϐϤ˴ Α˶ ϩ˵ ˸ήθ͋ Β˴ ϓ˴ ÷ ΐ
˶ ˸ϴϐ˴ ˸ϟ̝˶Α ϥ ˴÷ ˰˴Ϥ˸Σή͉ ϟ̝
ͼ˺˺ͽ Ϣ˳ ϳ˶ήϛ˴
΍Ϯ˵ϣΪ͉ ϗ˴ Ύ˴ϣ ΐ
÷ ˵ Θ˵ ˸Ϝϧ˴ ϭ˴ ÷ϰ˴Η˸ϮϤ˴ ˸ϟ̝ ϰ ˶ ˸Τϧ˵ Ϧ ˵ ˸Τϧ˴ Ύ͉ϧ·˶
ϡ÷
˳ Ύ˴ϣ·˶ ÷ ϰ˶ϓ ϩ˵ ÷ ˰˴Ϩ˸ϴμ
˴ ˸Σ΃˴ ˯˳ ˸ϰη ˴ Ϟ ͉ ϛ˵ ϭ˴ ÷˸Ϣϫ˵ έ˴ ÷ ˰˴Λ΍˴˯ϭ˴
ͼ˺˻ͽ Ϧ ˳ ϴ˶Βϣ͊
÷
˸Ϋ·˶ Δ˶ ϳ˴ ˸ήϘ˴ ˸ϟ̝ Ώ ˴ ÷ ˰˴Τ˸λ΃˴ Ύ˱ϠΜ˴ ϣ͉ Ϣ˵Ϭϟ˴ ˸Ώή˶ ˸ο̝˴ϭ
ͼ˺˼ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡγ˴ ˸ήϤ˵ ˸ϟ̝ Ύ˴ϫ˯˴ ΂˴Ο
Ύϧ˴ ˸ίΰ͉ ό˴ ϓ˴ Ύ˴Ϥϫ˵ Ϯ˵Αά͉ Ϝ˴ ϓ˴ Ϧ ˶ ˸ϴϨ˴ ˸Λ̝ Ϣ˵ Ϭ˶ ˸ϴϟ˴·˶ ΂˴Ϩ˸Ϡγ ˴ ˸έ΃˴ ˸Ϋ·˶
ͼ˺˽ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡγ ˴ ˸ήϣ͊ Ϣ˵Ϝ˸ϴϟ˴·˶ ΂͉ϧ·˶ ΍÷ Ϯ˵ϟΎ˴Ϙϓ˴ Κ
÷ ˳ ϟ˶Ύ˴ΜΑ˶
÷
ϝ
˴ ΰ˴ ϧ˴΃ ΂˴ϣϭ˴ Ύ˴ϨϠ˵˸Μϣ͋ ÷ ˲ήθ ˴ Α˴ Ύ͉ϟ·˶ ˸ϢΘ˵ ϧ˴΃ ΂˴ϣ ÷ ΍Ϯ˵ϟΎ˴ϗ
ϥ
˴ Ϯ˵Αά˶ ˸ϜΗ˴ Ύ͉ϟ·˶ ˸ϢΘ˵ ϧ˴΃ ˸ϥ·˶ ˯˳ ˸ϰη ˴ Ϧ˶ϣ ϥ ˵÷ ˰˴Ϥ˸Σή͉ ϟ̝
ͼ˺˾ͽ
ͼ˺˿ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡγ ˴ ˸ήϤ˵ ϟ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϟ˴·˶ ΂͉ϧ·˶ Ϣ˵ Ϡ˴˸όϳ˴ Ύ˴ϨΑ͊ έ˴ ÷ ΍Ϯ˵ϟΎ˴ϗ
ͼ˺̀ͽ Ϧ ˵ ϴ˶ΒϤ˵ ˸ϟ̝ ύ ˵÷ ˰˴ϠΒ˴ ˸ϟ̝ Ύ͉ϟ·˶ ΂˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Ύ˴ϣϭ˴
΍Ϯ˵ϬΘ˴ Ϩ˴Η ˸Ϣϟ͉ Ϧ˶Όϟ˴ ÷
÷ ˸ϢϜ˵ Α˶ Ύ˴ϧ˸ήϴ͉ τ ˴ Η˴ Ύ͉ϧ·˶ ΍÷ Ϯ˵ϟΎ˴ϗ
÷
ͼ˺́ͽ ÷ ˲Ϣϴ˶ϟ΃˴ ˲Ώ΍˴άϋ ˴ Ύ͉Ϩϣ͋ Ϣ˵ϜϨ͉ δ ͉ Ϥ˴ ϴ˴ ϟ˴ϭ˴ ˸ϢϜ˵ Ϩ͉ Ϥ˴ Ο˵ ˸ή˴Ϩϟ˴
˸ϢΘ˵ ϧ˴΃ ˸ϞΑ˴ ÷ Ϣ˵Η˸ήϛ͋ Ϋ˵ Ϧ˶΋΃˴ ÷ ˸ϢϜ˵ ό˴ ϣ͉ Ϣ˵ϛή˵ ΋˶ ÷ ˰˴σ ÷ ΍Ϯ˵ϟΎ˴ϗ
ͼ˺̂ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϓή˶ ˸δϣ͊ ÷ ˲ϡ˸Ϯϗ˴
ϝ
˴ Ύ˴ϗ ÷ ϰ˴ό˸δϳ˴ ÷ ˲ϞΟ˵ έ˴ Δ˶ Ϩ˴ ϳ˶ΪϤ˴ ˸ϟ̝ Ύ˴μ˸ϗ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ˯˴ ΂˴Οϭ˴
ͼ˻˹ͽ Ϧ ˴ ϴ˶Ϡγ
˴ ˸ήϤ˵ ˸ϟ̝ ÷ ΍Ϯ˵όΒ˶ Η͉ ̝ ϡ˶ ˸Ϯϗ˴ ÷ ˰˴ϳ
ϥ
˴ ϭ˵ΪΘ˴ ˸Ϭϣ͊ Ϣ˵ϫϭ˴ ΍ή÷ ˱ ˸Ο΃˴ ˸ϢϜ˵ ϟ˵÷ ˰˸˴δϳ˴ Ύ͉ϟ Ϧ˴ϣ ÷ ΍Ϯ˵όΒ˶ Η͉ ̝
ͼ˻˺ͽ
Ϫ˶ ˸ϴϟ˴·˶ϭ˴ ϰ˶ϧή˴ τ ˴ ϓ˴ ϯ˶άϟ͉̝ Ϊ˵ Β˵ ˸ϋ΃˴ ΂˴ϟ ϰ ˴ ϟ˶ Ύ˴ϣ˴ϭ
ͼ˻˻ͽ ϥ ˴ Ϯ˵όΟ ˴ ˸ήΗ˵
ϥ
˶ ˸Ωή˶ ϳ˵ ϥ˶· Δ˱ Ϭ˴ ϟ˶΍˴˯ ÷Ϫ˶ ϧ˶ ϭ˵Ω Ϧ˶ϣ ά˵ Ψ ˶ Η͉ ΃˴˯˴
΍÷
˱˰˸ϴη
˴ ˸ϢϬ˵ Θ˵ ϋ ˴÷ ˰˴ϔη˴ ϰ͋Ϩϋ ˴ Ϧ ˶ ˸ϐΗ˵ Ύ͉ϟ ή÷ ͈π ˵ Α˶ ϥ ˵÷ ˰˴Ϥ˸Σή͉ ϟ̝
ͼ˻˼ͽ ϥ ˶ ϭ˵άϘ˶ Ϩ˵ϳ Ύ˴ϟϭ˴
ͼ˻˽ͽ Ϧ ˳ ϴ˶Βϣ͊ ϝ ˳÷
÷ ˰˴Ϡο
˴ ϰ˶ϔϟ͉ ΍Ϋ÷ ˱ ·˶ ÷ϰ͋ϧ·˶
ͼ˻˾ͽ ϥ ˶ Ϯ˵όϤ˴ ˸γ̝˴ϓ ˸ϢϜ˵ Α͋ ή˴ Α˶ Ζ ˵ Ϩ˴ϣ΍˴˯ ÷ ϰ͋ϧ·˶
ϰ˶ϣ˸Ϯϗ˴ Ζ ˴ ˸ϴϟ˴÷˰˴ϳ ϝ ˴ Ύ˴ϗ ÷ Δ˴ Ϩ͉ Π
˴ ˸ϟ̝ Ϟ ˶Χ ˵ ˸Ω̝ Ϟ ˴ ϴ˶ϗ
ͼ˻˿ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϤϠ˴˸όϳ˴
Ϧ
˴ ϴ˶ϣή˴ ˸ϜϤ˵ ˸ϟ̝ Ϧ ˴ ϣ˶ ϰ˶ϨϠ˴ό˴ Ο ˴ ϭ˴ ϰ͋Αέ˴ ϰ˶ϟ ή˴ ϔ˴ Ϗ ˴ Ύ˴ϤΑ˶
ͼ˻̀ͽ
Ϧ˶ϣ ÷ϩ˶ Ϊ˶ ˸όΑ˴ ÷ Ϧ˶ϣ ÷Ϫ˶ ϣ˶ ˸Ϯϗ˴ ÷ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ύ˴Ϩ˸ϟΰ˴ ϧ˴΃ ΂˴ϣϭ˴
ͼ˻́ͽ Ϧ ˴ ϴ˶ϟΰ˶ Ϩ˵ϣ Ύ͉Ϩϛ˵ Ύ˴ϣϭ˴ ˯˶ ΂˴Ϥδ ͉ ϟ̝ Ϧ ˴ ϣ͋ Ϊ÷ ˳ Ϩ˵Ο
ϥ
˴ ϭ˵Ϊϣ˶ ˰÷ Χ
˴ ˸Ϣϫ˵ ΍˴ΫΈ˶ϓ˴ Γ÷ ˱ Ϊ˴ Σ
˶ ϭ÷
˴ Δ÷ ˱Τ ˴ ˸ϴλ˴ Ύ͉ϟ·˶ ˸Ζϧ˴ Ύ˴ϛ ϥ˶·
ͼ˻̂ͽ
ϝ
˳ Ϯ˵γέ͉ Ϧ͋ϣ Ϣ˶Ϭϴ˶Η˸΄ϳ˴ Ύ˴ϣ ÷ Ω˶ Ύ˴Βό˶ ˸ϟ̝ ϰ˴Ϡϋ ˴ Γ˱ ή˴ ˸δΣ ˴÷ ˰˴ϳ
ͼ˼˹ͽ ϥ ˴ ϭ˵˯ΰ˶ ˸ϬΘ˴ ˸δϳ˴ ÷Ϫ˶ Α˶ ÷ ΍Ϯ˵ϧΎ˴ϛ Ύ͉ϟ·˶
˸ϢϬ˵ ϧ͉ ΃˴ ϥ
˶ ϭ˵ήϘ˵ ˸ϟ̝ Ϧ ˴ ϣ͋ Ϣ˵ϬϠ˴˸Βϗ˴ Ύ˴Ϩ˸ϜϠ˴˸ϫ΃˴ ˸Ϣ˴ϛ ÷ ΍˸ϭή˴ ϳ˴ ˸Ϣϟ˴΃˴
ͼ˼˺ͽ ϥ ˴ Ϯ˵όΟ ˶ ˸ήϳ˴ Ύ˴ϟ ˸ϢϬ˶ ˸ϴϟ˴·˶
ͼ˼˻ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήπ ˴ ˸Τϣ˵ Ύ˴Ϩ˸ϳΪ˴ ϟ͉ ÷ ˲ϊϴ˶ϤΟ ˴ Ύ͉Ϥϟ͉ Ϟ ͇ ϛ˵ ϥ˶·ϭ˴
÷
Ύ˴ϫ÷
˰˴Ϩ˸ϴϴ˴ ˸Σ΃˴ Δ˵ Θ˴ ˸ϴϤ˴ ˸ϟ̝ ν ˵ ˸έ΄˴˸ϟ̝ Ϣ˵ Ϭ˵ ϟ͉ ÷ ˲Δϳ˴ ΍˴˯ϭ˴
ͼ˼˼ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡϛ˵ ˸΄ϳ˴ Ϫ˵ ˸ϨϤ˶ ϓ˴ ΍ΐ ̒ Σ
÷ ˴ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ Ύ˴Ϩ˸Οή˴ ˸Χ΃˴ϭ˴
Ώ
˳ ÷
÷ ˰˴Ϩ˸ϋ΃˴ϭ˴ Ϟ ˳ ϴ˶Ψϧ͉ Ϧ͋ϣ Ε
÷ ˳ ÷
÷ ˰͉ϨΟ˴ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ Ύ˴Ϩ˸Ϡό˴ Ο ˴ ϭ˴
ͼ˼˽ͽ ϥ ˶ Ϯ˵ϴό˵ ˸ϟ̝ Ϧ ˴ ϣ˶ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ Ύ˴ϧ˸ήΠ ͉ ϓ˴ ϭ˴
Ύ˴Ϡϓ˴ ΃˴ ÷ ˸ϢϬ˶ ϳ˶Ϊ˸ϳ΃˴ Ϫ˵ ˸ΘϠ˴Ϥ˶ ϋ
˴ Ύ˴ϣϭ˴ ÷ϩ˶ ή˶ Ϥ˴ Λ˴ Ϧ˶ϣ ÷ ΍Ϯ˵Ϡϛ˵ ˸΄ϴ˴ ϟ˶
ͼ˼˾ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήϜ˵ ˸θϳ˴
Ύ͉Ϥϣ˶ Ύ˴ϬϠ͉ϛ˵ Ν ˴ ϭ÷˴ ˸ί΄˴˸ϟ̝ ϖ ˴ Ϡ˴Χ
˴ ϯ˶άϟ͉̝ ϥ ˴÷ ˰˴Τ˸Βγ ˵
Ύ˴ϟ Ύ͉Ϥϣ˶ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ δ ˶ ϔ˵ ϧ˴΃ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴ ν ˵ ˸έ΄˴˸ϟ̝ Ζ ˵ Α˶ ÷ Ϧ˵Η
ͼ˼˿ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϤϠ˴˸όϳ˴
Ϣ˵ϫ ΍˴ΫΈ˶ϓ˴ έ˴ Ύ˴ϬϨ͉ ϟ̝ Ϫ˵ ˸Ϩϣ˶ Φ ˵ Ϡ˴˸δϧ˴ Ϟ˵ ˸ϴϟ͉̝ Ϣ˵ Ϭ˵ ϟ͉ ÷ ˲Δϳ˴ ΍˴˯ϭ˴
ͼ˼̀ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϤϠ˶˸ψϣ͊
ή˵ ϳ˶Ϊ˸ϘΗ˴ Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ÷˴ ÷Ύ˴Ϭϟ͉ ή÷ ͈ Ϙ˴ Θ˴ ˸δϤ˵ ϟ˶ ϯ˶ή˸ΠΗ˴ β ˵ ˸Ϥθ ͉ ϟ̝˴ϭ
ͼ˼́ͽ Ϣ˶ ϴ˶Ϡό˴ ˸ϟ̝ ΰ˶ ϳ˶ΰό˴ ˸ϟ̝
Ω˴ Ύ˴ϋ ÷ ϰ͉ΘΣ ˴ ϝ ˴ ί˶ Ύ˴Ϩϣ˴ ϩ˵ ÷ ˰˴ϧ˸έΪ͉ ϗ˴ ή˴ Ϥ˴ Ϙ˴ ˸ϟ̝˴ϭ
ͼ˼̂ͽ Ϣ˶ ϳ˶ΪϘ˴ ˸ϟ̝ ϥ ˶ Ϯ˵Ο˸ήό˵ ˸ϟ̝˴ϛ
ή˴ Ϥ˴ Ϙ˴ ˸ϟ̝ ϙ ˴ έ˶ ˸ΪΗ˵ ϥ˴΃ ΂˴Ϭϟ˴ ϰ˶ϐΑ˴ ÷ Ϧ˴ϳ β ˵ ˸Ϥθ ͉ ϟ̝ Ύ˴ϟ
Ϛ
˳ Ϡ˴ϓ˴ ϰ˶ϓ Ϟ
÷ ͇ ϛ˵ ϭ˴ ÷έ˶ Ύ˴ϬϨ͉ ϟ̝ ϖ
÷ ˵ Α˶ Ύ˴γ Ϟ ˵ ˸ϴϟ͉̝ Ύ˴ϟϭ˴
ͼ˽˹ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ΤΒ˴ ˸δϳ˴
Ϛ
˶ ˸Ϡϔ˵ ˸ϟ̝ ϰ˶ϓ ˸ϢϬ˵ Θ˴ ϳ͉ έ͋ Ϋ˵ Ύ˴Ϩ˸ϠϤ˴ Σ ˴ Ύ͉ϧ΃˴ ˸ϢϬ˵ ϟ͉ ÷ ˲Δϳ˴ ΍˴˯ϭ˴
ͼ˽˺ͽ ϥ ˶ Ϯ˵Τ˸θϤ˴ ˸ϟ̝
ͼ˽˻ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Βϛ˴ ˸ήϳ˴ Ύ˴ϣ ÷Ϫ˶ Ϡ˶˸Μϣ͋ Ϧ͋ϣ Ϣ˵Ϭϟ˴ Ύ˴Ϩ˸ϘϠ˴Χ ˴ ϭ˴
˸Ϣϫ˵ Ύ˴ϟϭ˴ ˸ϢϬ˵ ϟ˴ Φ ˴ ϳ˶ήλ ˴ Ύ˴Ϡϓ˴ ˸ϢϬ˵ ˸ϗή˶ ˸ϐϧ˵ ˸΄θ ˴ ͉ϧ ϥ˶·ϭ˴
ͼ˽˼ͽ ϥ ˴ ϭ˵άϘ˴ Ϩ˵ϳ
ͼ˽˽ͽ Ϧ ˳ ϴ˶Σ ÷
÷ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˱ϋ÷ ˰˴Θϣ˴ ϭ˴ Ύ͉Ϩϣ͋ Δ÷ ˱ Ϥ˴ ˸Σέ˴ Ύ͉ϟ·˶
Ύ˴ϣϭ˴ ˸ϢϜ˵ ϳ˶Ϊ˸ϳ΃˴ Ϧ ˴ ˸ϴΑ˴ Ύ˴ϣ ÷΍Ϯ˵ϘΗ͉ ̝ Ϣ˵ Ϭ˵ ϟ˴ Ϟ ˴ ϴ˶ϗ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴
ͼ˽˾ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϤΣ ˴ ˸ήΗ˵ ˸ϢϜ˵ Ϡ͉ό˴ ϟ˴ ˸ϢϜ˵ ϔ˴ ˸ϠΧ
˴
Ύ͉ϟ·˶ ˸ϢϬ˶ Α͋ έ˴ Ε˶ ÷ ˰˴ϳ΍˴˯ ˸Ϧϣ͋ Δ÷ ˳ ϳ˴ ΍˴˯ ˸Ϧϣ͋ Ϣ˶Ϭϴ˶Η˸΄Η˴ Ύ˴ϣϭ˴
ͼ˽˿ͽ Ϧ ˴ ϴ˶οή˶ ˸όϣ˵ Ύ˴Ϭ˸Ϩϋ ˴ ÷ ΍Ϯ˵ϧΎ˴ϛ
ϝ
˴ Ύ˴ϗ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ̝ Ϣ˵ Ϝ˵ ϗ˴ ί˴ έ˴ Ύ͉Ϥϣ˶ ÷ ΍Ϯ˵Ϙϔ˶ ϧ˴΃ ˸ϢϬ˵ ϟ˴ Ϟ˴ ϴ˶ϗ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴
˸Ϯϟ͉ Ϧ˴ϣ Ϣ˵ ό˶ ˸τϧ˵ ΃˴ ΍÷ Ϯ˵Ϩϣ˴ ΍˴˯ Ϧ
÷ ˴ ϳ˶άϠ͉ϟ˶ ÷΍ϭ˵ήϔ˴ ϛ˴ Ϧ ˴ ϳ˶άϟ͉̝
ϝ
˳÷
÷ ˰˴Ϡο
˴ ϰ˶ϓ Ύ͉ϟ·˶ ˸ϢΘ˵ ϧ˴΃ ˸ϥ·˶ ÷Ϫ˵ Ϥ˴ ό˴ ˸σ΃˴ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ̝ ˯˵ ΂˴θϳ˴
ͼ˽̀ͽ Ϧ ˳ ϴ˶Βϣ͊
÷
˸ϢΘ˵ Ϩ˵ϛ ϥ˶· Ϊ˵ ˸ϋϮ˴ ˸ϟ̝ ΍˴Ϋ÷ ˰˴ϫ ÷ ϰ˴Θϣ˴ ϥ ˴ Ϯ˵ϟϮ˵Ϙϳ˴ ϭ˴
ͼ˽́ͽ Ϧ ˴ ϴ˶ϗΩ˶ ÷ ˰˴λ
˸Ϣϫ˵ ϭ˴ ˸Ϣϫ˵ ά˵ Χ ˵ ˸΄Η˴ Γ÷ ˱ Ϊ˴ Σ
˶ ϭ÷˴ Δ÷˱Τ˴ ˸ϴλ˴ Ύ͉ϟ·˶ ϥ ˴ ϭ˵ήψ ˵ Ϩ˴ϳ Ύ˴ϣ
ͼ˽̂ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϥμ ͋ Ψ ˶ ϳ˴
˸ϢϬ˶ Ϡ˶˸ϫ΃˴ ÷ ϰ˴ϟ·˶ ΂˴ϟϭ˴ Δ÷ ˱ ϴ˴ λ
˶ ˸ϮΗ˴ ϥ ˴ Ϯ˵όϴ˶τΘ˴ ˸δϳ˴ Ύ˴Ϡϓ˴
ͼ˾˹ͽ ϥ ˴ Ϯ˵όΟ ˶ ˸ήϳ˴
Ι
˶ ΍˴Ϊ˸Ο΄˴˸ϟ̝ Ϧ ˴ ϣ͋ Ϣ˵ϫ ΍˴ΫΈ˶ϓ˴ έ˶ Ϯ͊μϟ̝ ϰ˶ϓ Φ ˴ ϔ˶ ϧ˵ ϭ˴
ͼ˾˺ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡδ ˶ Ϩ˴ϳ ˸ϢϬ˶ Α͋ έ˴ ÷ ϰ˴ϟ·˶
Ύ˴ϣ ΍˴Ϋ÷ ˰˴ϫ ÷÷ Ύ˴ϧΪ˶ ϗ˴ ˸ήϣ͉ Ϧ˶ϣ Ύ˴ϨΜ˴ ό˴ Α˴ ÷ Ϧ˴ϣ Ύ˴ϨϠ˴˸ϳϭ˴ ÷˰˴ϳ ÷ ΍Ϯ˵ϟΎ˴ϗ
ͼ˾˻ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϡγ ˴ ˸ήϤ˵ ˸ϟ̝ ϕ ˴ Ϊ˴ λ
˴ ϭ˴ ϥ ˵÷ ˰˴Ϥ˸Σή͉ ϟ̝ Ϊ˴ ϋ ˴ ϭ˴
˲ϊϴ˶ϤΟ
÷ ˴ ˸Ϣϫ˵ ΍˴ΫΈ˶ϓ˴ Γ÷ ˱ Ϊ˴ Σ
˶ ϭ÷
˴ Δ÷ ˱Τ
˴ ˸ϴλ˴ Ύ͉ϟ·˶ ˸Ζϧ˴ Ύ˴ϛ ϥ˶·
ͼ˾˼ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήπ ˴ ˸Τϣ˵ Ύ˴Ϩ˸ϳΪ˴ ϟ͉
Ύ͉ϟ·˶ ϥ
˴ ˸ϭΰ˴ ˸ΠΗ˵ Ύ˴ϟϭ˴ ΍÷ ˱˰˸ϴη
˴ ÷ ˲β˸ϔϧ˴ Ϣ˵ Ϡ˴˸ψΗ˵ Ύ˴ϟ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ̝˴ϓ
ͼ˾˽ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϠϤ˴ ˸όΗ˴ ˸ϢΘ˵ Ϩ˵ϛ Ύ˴ϣ
Ϟ
˳ ϐ˵ η
÷ ˵ ϰ˶ϓ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ̝ Δ˶ Ϩ͉ Π ˴ ˸ϟ̝ Ώ ˴ ÷ ˰˴Τ˸λ΃˴ ϥ ͉ ·˶
ͼ˾˾ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϭϛ˶ ÷ ˰˴ϓ
Ϛ
˶ ΋˶ ΁˴έ΄˴˸ϟ̝ ϰ˴Ϡϋ ˴ ϝ ˳÷ ˰˴Ϡχ
˶ ϰ˶ϓ ˸ϢϬ˵ Ο ˵ ϭ÷ ˴ ˸ί΃˴ϭ˴ ˸Ϣϫ˵
ͼ˾˿ͽ ϥ ˴ ϭ˵÷ ˰˶ϜΘ͉ ϣ˵
ͼ˾̀ͽ ϥ ˴ Ϯϋ ˵ Ϊ͉ ϳ˴ Ύ͉ϣ Ϣ˵Ϭϟ˴ϭ˴ ÷ ˲ΔϬ˴ ϛ˶ ÷
˰˴ϓ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ ˸ϢϬ˵ ϟ˴
ͼ˾́ͽ Ϣ÷ ˳ ϴ˶Σέ͉ Ώ ͈ έ͉ Ϧ͋ϣ ΍ϝ
÷ ˱ ˸Ϯϗ˴ ÷
÷ ˲ϡ÷˰˴Ϡγ
˴
ͼ˾̂ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϣή˶ ˸ΠϤ˵ ˸ϟ̝ Ύ˴Ϭϳ͊ ΃˴ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ̝ ÷ ΍ϭ˵ί÷ ˰˴Θ˸ϣ̝˴ϭ
΍ϭ˵ΪΒ˵ ˸όΗ˴ Ύ͉ϟ ϥ˴΃ ϡ˴ Ω˴ ΍˴˯ ÷
÷ ϰ˶ϨΑ˴ ÷˰˴ϳ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϟ˴·˶ ˸ΪϬ˴ ˸ϋ΃˴ ˸Ϣϟ˴΃˴
ͼ˿˹ͽ ÷ ˲Ϧϴ˶Βϣ͊ ϭ÷ ͇ Ϊ˵ ϋ˴ ˸ϢϜ˵ ϟ˴ ÷Ϫ˵ ϧ͉ ·˶ ÷ϥ ˴÷ ˰˴τ˸ϴθ ͉ ϟ̝
ͼ˿˺ͽ ÷ ˲Ϣϴ˶ϘΘ˴ ˸δϣ͊ ÷ ˲ρή÷˴λ ˶ ΍˴Ϋ˰÷ ϫ˴ ÷ ϰ˶ϧϭ˵ΪΒ˵ ˸ϋ̝ ϥ ˶ ΃˴ϭ˴
΍Ϯ˵ϧϮ˵ϜΗ˴ ˸ϢϠ˴ϓ˴ ΃˴ ÷
÷ ΍˱ήϴ˶Μϛ˴ ΍Ϟ ̒ Β˶ Ο
÷ ˶ ˸ϢϜ˵ Ϩ˶ϣ Ϟ ͉ο ˴ ΃˴ ˸ΪϘ˴ ϟ˴ϭ˴
ͼ˿˻ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϠϘ˶ ˸όΗ˴
ͼ˿˼ͽ ϥ ˴ ϭ˵Ϊϋ ˴ Ϯ˵Η ˸ϢΘ˵ Ϩ˵ϛ ϰ˶Θϟ͉̝ Ϣ˵ Ϩ͉ Ϭ˴ Ο ˴ ÷ϩ˶ Ϋ˶ ÷ ˰˴ϫ
ͼ˿˽ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήϔ˵ ˸ϜΗ˴ ˸ϢΘ˵ Ϩ˵ϛ Ύ˴ϤΑ˶ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ̝ Ύ˴ϫ˸ϮϠ˴˸λ̝
˸ϢϬ˶ ϳ˶Ϊ˸ϳ΃˴ ΂˴ϨϤ˵ Ϡ͋Ϝ˴ Η˵ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ ϫ˶ Ϯ÷
˴ ˸ϓ΃˴ ÷ϰ˴Ϡϋ ˴ Ϣ˵ Θ˶ ˸Ψϧ˴ ϡ˴ ˸Ϯϴ˴ ˸ϟ̝
ͼ˿˾ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Βδ ˶ ˸Ϝϳ˴ ÷ ΍Ϯ˵ϧΎ˴ϛ Ύ˴ϤΑ˶ Ϣ˵ϬϠ˵Ο ˵ ˸έ΃˴ Ϊ˵ Ϭ˴ ˸θΗ˴ ϭ˴
΍Ϯ˵ϘΒ˴ Θ˴ ˸γ̝˴ϓ ˸ϢϬ˶ Ϩ˶ ϴ˵ ˸ϋ΃˴ ÷
÷ ϰ˴Ϡϋ ˴ Ύ˴Ϩ˸δϤ˴ τ ˴ ϟ˴ ˯˵ ΂˴θϧ˴ ˸Ϯϟ˴ϭ˴
ͼ˿˿ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήμ ˶ ˸Βϳ˵ ÷ ϰ͉ϧ΄˴ϓ˴ ρ˴ ή÷˴μ ͋ ϟ̝
Ύ˴Ϥϓ˴ ˸ϢϬ˶ Θ˶ ϧ˴ Ύ˴Ϝϣ˴ ÷ ϰ˴Ϡϋ
˴ ˸Ϣϫ˵ ÷ ˰˴Ϩ˸Ψδ˴ Ϥ˴ ϟ˴ ˯˵ ΂˴θϧ˴ ˸Ϯϟ˴ϭ˴
ͼ˿̀ͽ ϥ ˴ Ϯ˵όΟ ˶ ˸ήϳ˴ Ύ˴ϟϭ˴ ΍ϲ ̒π
÷ ˶ ϣ˵ ÷ ΍Ϯ˵ϋ÷ ˰˴τΘ˴ ˸γ̝
ϥ
˴ Ϯ˵ϠϘ˶ ˸όϳ˴ Ύ˴Ϡϓ˴ ΃˴ ÷ϖ
˶ ˸ϠΨ ˴ ˸ϟ̝ ϰ˶ϓ Ϫ˵ ˸δϜ͋ Ϩ˴ ϧ˵ ϩ˵ ˸ήϤ͋ ό˴ ϧ͊ Ϧ˴ϣϭ˴
ͼ˿́ͽ
˸ϥ·˶ ÷ ÷Ϫ˵ ϟ˴ ϰ˶ϐΑ˴ ÷ Ϧ˴ϳ Ύ˴ϣϭ˴ ή˴ ˸όθ ͋ ϟ̝ ϩ˵ ÷ ˰˴Ϩ˸ϤϠ͉ϋ
˴ Ύ˴ϣϭ˴
ͼ˿̂ͽ ÷ ˲Ϧϴ˶Βϣ͊ ÷ ˲ϥ΍˴˯˸ήϗ˵ ϭ˴ ÷ ˲ή˸ϛΫ˶ Ύ͉ϟ·˶ Ϯ˴ ϫ˵
ϰ˴Ϡϋ ˴ ϝ ˵ ˸ϮϘ˴ ˸ϟ̝ ϖ ͉Τ ˶ ϳ˴ ϭ˴ ΍ϲ ̒Σ
÷ ˴ ϥ ˴ Ύ˴ϛ Ϧ˴ϣ έ˴ ά˶ Ϩ˵ϴϟ͋
ͼ̀˹ͽ Ϧ ˴ ϳ˶ήϓ˶ ÷˰˴Ϝ˸ϟ̝
΂˴Ϩϳ˶Ϊ˸ϳ΃˴ ˸ΖϠ˴Ϥ˶ ϋ ˴ Ύ͉Ϥϣ͋ Ϣ˵Ϭϟ˴ Ύ˴Ϩ˸ϘϠ˴Χ ˴ Ύ͉ϧ΃˴ ÷ ΍˸ϭή˴ ϳ˴ ˸Ϣϟ˴ϭ˴ ΃˴
ͼ̀˺ͽ ϥ ˴ Ϯ˵Ϝϟ˶÷ ˰˴ϣ Ύ˴Ϭϟ˴ ˸ϢϬ˵ ϓ˴ ΍ϡ÷ ˱÷ ˰˴ό˸ϧ΃˴
ϥ
˴ Ϯ˵Ϡϛ˵ ˸΄ϳ˴ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ϭ˴ ˸ϢϬ˵ Α˵ Ϯ˵ϛέ˴ Ύ˴Ϭ˸ϨϤ˶ ϓ˴ ˸ϢϬ˵ ϟ˴ Ύ˴ϫ÷ ˰˴Ϩ˸Ϡϟ͉Ϋ˴ ϭ˴
ͼ̀˻ͽ
ϥ˴ ϭ˵ήϜ˵ ˸θϳ˴ Ύ˴Ϡϓ˴ ΃˴ ÷Ώ ˵ έ˶ Ύ˴θϣ˴ ϭ˴ ϊ˵ ϓ˶ ÷ ˰˴Ϩϣ˴ Ύ˴Ϭϴ˶ϓ ˸ϢϬ˵ ϟ˴ϭ˴
ͼ̀˼ͽ
˸ϢϬ˵ Ϡ͉ό˴ ϟ͉ Δ÷˱ Ϭ˴ ϟ˶΍˴˯ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ ϥ ˶ ϭ˵Ω Ϧ˶ϣ ÷ ΍ϭ˵άΨ˴ Η͉ ̝˴ϭ
ͼ̀˽ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήμ ˴ Ϩ˵ϳ
˲ΪϨ˵Ο ˸ϢϬ˵ ϟ˴ ˸Ϣϫ˵ ϭ˴ ˸Ϣϫ˵ ή˴ ˸μϧ˴ ϥ
÷ ˴ Ϯ˵όϴ˶τΘ˴ ˸δϳ˴ Ύ˴ϟ
ͼ̀˾ͽ ϥ ˴ ϭ˵ήπ ˴ ˸Τϣ͊
Ύ˴ϣϭ˴ ϥ ˴ ϭ͊ήδ ˶ ϳ˵ Ύ˴ϣ Ϣ˵ Ϡ˴˸όϧ˴ Ύ͉ϧ·˶ ÷˸ϢϬ˵ ϟ˵˸Ϯϗ˴ Ϛ ˴ ϧ˵ΰ˸Τϳ˴ Ύ˴Ϡϓ˴
ͼ̀˿ͽ ϥ ˴ Ϯ˵ϨϠ˶˸όϳ˵
΍˴ΫΈ˶ϓ˴ Δ÷ ˳ ϔ˴ ˸τϧ͊ Ϧ˶ϣ ϩ˵ ÷ ˰˴Ϩ˸ϘϠ˴Χ
˴ Ύ͉ϧ΃˴ ϥ ˵÷ ˰˴δϧ˶Έ˸ϟ̝ ή˴ ϳ˴ ˸Ϣϟ˴ϭ˴ ΃˴
ͼ̀̀ͽ ÷ ˲Ϧϴ˶Βϣ͊ ÷ ˲Ϣϴ˶μΧ ˴ Ϯ˴ ϫ˵
Ϧ˴ϣ ϝ ˴ Ύ˴ϗ ÷÷Ϫ˵ Ϙ˴ ˸ϠΧ ˴ ϰ ˴δ ˶ ϧ˴ ϭ˴ ΍Ϟ
˱ Μ˴ ϣ˴ Ύ˴Ϩϟ˴ Ώ
÷ ˴ ή˴ ο ˴ ϭ˴
ͼ̀́ͽ ÷ ˲Ϣϴ˶ϣέ˴ ϰ ˴ ϫ˶ ϭ˴ ϡ˴ ÷ ˰˴ψό˶ ˸ϟ̝ ϰ ˶ ˸Τϳ˵
Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ ÷ Γ÷
˳ ή͉ ϣ˴ ϝ ˴ ϭ͉ ΃˴ ΂˴ϫ΄˴θ ˴ ϧ˴΃ ÷ϯ˶άϟ͉̝ Ύ˴Ϭϴ˶ϴ˸Τϳ˵ ˸Ϟϗ˵
ͼ̀̂ͽ ˲Ϣϴ˶Ϡϋ ˴ ϖ ˳ ˸ϠΧ˴ Ϟ ͋ Ϝ˵ Α˶
ή˶ π ˴ ˸Χ΄˴˸ϟ̝ ή˶ Π ˴θ ͉ ϟ̝ Ϧ ˴ ϣ͋ Ϣ˵Ϝϟ˴ Ϟ ˴ ό˴ Ο˴ ϯ˶άϟ͉̝
ͼ́˹ͽ ϥ ˴ ϭ˵Ϊϗ˶ Ϯ˵Η Ϫ˵ ˸Ϩϣ͋ Ϣ˵Θϧ˴΃ ΁˴ΫΈ˶ϓ˴ ΍έ÷
˱ Ύ˴ϧ
ν
˴ ˸έ΄˴˸ϟ̝˴ϭ Ε ˶ ϭ÷˴÷
˰˴Ϥδ͉ ϟ̝ ϖ ˴ Ϡ˴Χ˴ ϯ˶άϟ͉̝ β ˴ ˸ϴϟ˴ϭ˴ ΃˴
Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ ÷
ϰ˴ϠΑ˴ ÷ Ϣ˵ϬϠ˴˸Μϣ˶ ϖ
˴ Ϡ˵˸Ψϳ˴ ϥ˴΃ ÷ ϰ˴Ϡϋ˴ έ˳ Ω˶ ÷ ˰˴ϘΑ˶
ͼ́˺ͽ Ϣ˵ ϴ˶Ϡό˴ ˸ϟ̝ ϕ ˵÷ ˰͉ϠΨ
˴ ˸ϟ̝
÷Ϫ˵ ϟ˴ ϝ ˴ Ϯ˵Ϙϳ˴ ϥ˴΃ ΍˱÷
˰˸ϴη
˴ Ω˴ ΍˴έ΃˴ ΁˴Ϋ·˶ ÷ϩ˵ ή˵ ˸ϣ΃˴ ΂˴Ϥϧ͉ ·˶
ͼ́˻ͽ ϥ ˵ Ϯ˵Ϝϴ˴ ϓ˴ Ϧ˵ϛ
˯÷
˳ ˸ϰη
˴ Ϟ ͋ ϛ˵ Ε˵ Ϯ˵ϜϠ˴ϣ˴ ÷ϩ˶ Ϊ˶ ϴ˴ Α˶ ϯ˶άϟ͉̝ ϥ ˴÷ ˰˴Τ˸Βδ˵ ϓ˴
ϭͼ ́˼ͽ ϥ ˴ Ϯ˵όΟ
˴ ˸ήΗ˵ Ϫ˶ ˸ϴϟ˴·˶ϭ˴
?