You are on page 1of 5

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Tên đề tài: Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ tại
ngân hàng thương mại
Sinh viên thực hiện: Đào Thị Hải Vân
Địa chỉ e-mail: dhvan98@yahoo.com
Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Vũ Hữu Đức
 
Trong nền kinh tế thị trường phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ như hiện
nay, về mọi mặt thì ngân hàng thương mại là tổ chức trung gian tài chính quan
trọng nhất phục vụ công chúng. Các ngân hàng thương mại luôn nắm giữ tài sản
nhiều hơn mọi định chế tài chính khác và tượng trưng cho một gạch nối thiết yếu
để chuyển các chính sách kinh tế của chính phủ - đặc biệt là chính sách tiền tệ -
đến các thành phần còn lại của nền kinh tế. Với tầm quan trọng trên, cùng với tính
phức tạp và khối lượng giao dịch lớn, sự dễ biến động của tiền tệ, ngân hàng
thường gặp nhiều rủi ro trong hoạt động của mình. Một trong những cách thức để
ngân hàng có thể quản lý, phòng ngừa, phát hiện các rủi ro là thiết lập một hệ
thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và hiệu quả cho các quy trình nghiệp vụ.
Nhận thấy tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động của
ngân hàng, thêm vào đó là cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ
qua những cuộc kiểm toán ngân hàng được tham gia trực tiếp trong thời gian thực
tập tại công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers, em đã quyết định chọn đề tài
“Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại” để
nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Một trong những nguyên nhân dẫn
đến việc lựa chọn hoạt động ngân quỹ làm đối tượng nghiên cứu cụ thể được xuất
phát từ đặc điểm của khoản mục tiền. Ngân hàng có quyền giữ những lượng tiền
rất lớn bao gồm tiền mặt và giấy tờ có giá, do đó vấn đề an toàn phải được đảm
bảo – cho cả việc lưu giữ và vận chuyển tiền. Lượng tiền quá lớn cũng khiến cho
hiện tượng biển thủ, tham ô và gian lận dễ xảy ra trong ngân hàng. Tất cả những
điều này đòi hỏi ngân hàng phải có một hệ thống kế toán và kiểm soát phức tạp.
Khóa luận gồm 03 chương:
 Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân
quỹ tại ngân hàng thương mại.
 Chương 2: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ
tại ngân hàng thương mại hiện nay.
 Chương 3: Một số suy nghĩ chung quanh kiểm soát nội bộ đối với hoạt
động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại.

1
Với khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế; bên cạnh đó, thời gian nghiên
cứu, thực hiện khóa luận chưa nhiều nên những thiếu sót là điều không thể tránh
khỏi. Tuy nhiên, khóa luận “Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ tại ngân
hàng thương mại” cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể đó là việc hệ
thống hóa các hoạt động kiểm soát vốn rất phức tạp và đa dạng trong hệ thống
kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ. Ngoài ra, khóa luận đã bước đầu
trình bày, phân tích các thủ tục kiểm soát trong mô hình giao dịch một cửa – một
nét mới, một bước cải tiến lớn tại các ngân hàng thương mại.

2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
PHẦN A GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY PRICEWATERHOUSECOOPERS
VIỆT NAM
2. CƠ CẤU VỀ MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA PRICEWATERHOUSE-
COOPERS VỆT NAM

PHẦN B KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ


CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THU CHI TIỀN NÓI
CHUNG
1.1. Định nghĩa và các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ
1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền
1.2.1. Nội dung và đặc điểm nghiệp vụ
1.2.2. Kiểm soát nội bộ đối với tiền
2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại
2.1.1. Giới thiệu chung về hoạt động của ngân hàng thương mại
2.1.2. Hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại
2.2. Rủi ro và mục tiêu kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ tại ngân
hàng thương mại
2.2.1. Rủi ro đối với hoạt động ngân quỹ
2.2.2. Mục tiêu kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ
2.3. Cơ sở pháp lý liên quan đến đề tài thực hiện

CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG NGÂN QUỸ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN NAY
1. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI HIỆN NAY
2. CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN NAY
2.1. Trách nhiệm quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền
2.2. Kiểm đếm và giao nhận tiền mặt, vàng, ngoại tệ, giấy tờ có giá
2.2.1. Nguyên tắc chung
2.2.2. Kiểm đếm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, giấy tờ có giá
2.2.3. Giao nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
2.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền trong quy trình thu

3
2.3.1. Thu tiền mặt đồng Việt Nam
2.3.2. Thu tiền mặt ngoại tệ
2.3.3. Thu séc du lịch
2.3.4. Thu nhận và nhờ thu séc đích danh
2.3.5. Thu tiền mặt theo hình thức niêm phong
2.4. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền trong quy trình chi
2.4.1. Nguyên tắc chung
2.4.2. Quy trình thực hiện
2.5. Xử lý nghiệp vụ cuối ngày
2.6. Bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
2.7. Kiểm quỹ cuối ngày, kiểm tra, kiểm kê, bàn giao, xử lý thừa thiếu tiền mặt,
tài sản quý, giấy tờ có giá
2.7.1. Định kỳ kiểm tra, kiểm kê như sau
2.7.2. Kiểm kê, kiểm tra đột xuất trong các trường hợp
2.7.3. Xử lý thừa, thiếu tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
2.8. Canh gác, bảo vệ kho tiền, quầy giao dịch
2.9. Quy trình tiếp quỹ và kiểm quỹ cho máy ATM
2.9.1. Chuẩn bị tiền để tiếp quỹ
2.9.2. Vận chuyển tiền tiếp quỹ cho máy ATM
2.9.3. Tiếp quỹ tại máy ATM
2.9.4. Kiểm quỹ quỹ tiền mặt ATM
3. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ TRONG MÔ
HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA
3.1. Nguyên tắc chung trong giao dịch một cửa
3.2. Các điều kiện để ngân hàng có thể thực hiện giao dịch một cửa
3.3. Kiểm tra – kiểm soát trong giao dịch một cửa
3.4. Chứng từ kế toán trong giao dịch một cửa
3.4.1. Lập chứng từ kế toán
3.4.2. Kiểm soát chứng từ
3.4.3. Luân chuyển, bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán
3.5. Quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên thực hiện giao dịch theo
mô hình một cửa
3.6. Quy trình thực hiện giao dịch
3.6.1. Các thao tác đầu ngày giao dịch
3.6.2. Quy trình thu chi tiền
3.6.3. Quy trình tiếp quỹ
3.6.4. Quy trình hoàn tiền vượt hạn mức giữ tiền thực tế
3.6.5. Thao tác cuối giờ giao dịch buổi sáng
3.6.6. Các thao tác cuối ngày giao dịch

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ SUY NGHĨ CHUNG QUANH KIỂM SOÁT NỘI BỘ


ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4
1. NHẬN XÉT VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN
QUỸ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ưu điểm
1.1.1. Môi trường kiểm soát
1.1.2. Đánh giá rủi ro
1.1.3. Hoạt động kiểm soát
1.1.4. Thông tin và truyền thông
1.1.5. Giám sát
1.2. Hạn chế - đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế
1.3. Nguyên nhân
2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO KIỂM SOÁT
NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
3. MỘT SỐ SUY NGHĨ XUNG QUANH MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT
CỬA