You are on page 1of 20

AWT 7125

Kratke upute

PRIJE PRVE UPORABE URE–AJA:


• VAÆNO: NAJPRIJE PRO»ITAJTE UPUTE ZA POSTAVLJANJE.
• VAÆNO: UKLONITE VIJKE I POTPORANJ ZA TRANSPORT.
• Prvo pranje bez rublja:
1. Otvorite slavinu.
2. Zatvorite zaklopce bubnja.
3. Stavite malu koliËinu deterdæenta (oko 30 ml) u posudu za deterdæent .
4. Zatvorite poklopac.
5. Izaberite kratki program pranja i malu brzinu okretaja (vidi tablicu programa).
6. UkljuËite ureaj.
Na ovaj naËin uklonit Êete vodu iz perilice preostalu nakon probnog rada u tvornici.

UOBI»AJENA DNEVNA UPORABA:


1. Otvorite slavinu.
2. Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine i boji i napunite perilicu.
3. Zatvorite zaklopce bubnja.
4. Dodajte deterdæent i sve potrebne aditive u posudu za doziranje.
5. Zatvorite poklopac.
6. Izaberite program, temperaturu, brzinu okretaja i dodatne opcije.
7. Pritisnite tipku Start.

ProËitajte ove upute paæljivo kako biste se uputili u sve funkcije koje ima vaπa perilica
rublja.
2

SADRÆAJ

UPUTE ZA POSTAVLJANJE 3

PERILICA RUBLJA I OPREMA 6

ZA©TITA OKOLI©A 7

UPUTE O SIGURNOSTI 7

TRANSPORT/RUKOVANJE 7

PRIPREMA RUBLJA 8

DETERDÆENTI I ADITIVI 9

BOJANJE I IZBJELJIVANJE 9

©KROBLJENJE 9

UKLANJANJE STRANIH TIJELA 10

ISPU©TANJE PREOSTALE VODE 10

ODRÆAVANJE I »I©∆ENJE 11

OTKLANJANJE SMETNJI 13

SERVIS 14

TABLICA PROGRAMA 16
3

Upute za postavljanje
KAKO OTPAKIRATI URE–AJ
1. Prereæite i uklonite omot oko ureaja.
2. Uklonite zaπtitu odozgo i s uglova.
3. Uklonite zaπtitu ispod ureaja i nagnite ga prema natrag.
4. Otvorite poklopac povlaËeÊi ruËku. Izvadite obloge od
stiropora.
5. Odlijepite svjetloplavu zaπtitnu foliju s ploËe (ovisno o
modelu).
KAKO UKLONITI TRANSPORTNE VIJKE I TRANSPORTNI
POTPORANJ
Ureaj je opremljen transportnim vijcima i transportnim
potpornjem kako bi se sprijeËilo oπteÊivanje unutraπnjosti
tijekom transporta.
Prije uporabe ureaja, transportni potporanj sa straænje
strane se MORA ukloniti.
1. Odvijte dva vijka A i Ëetiri vijka B odvijaËem ili kljuËem br. 8.
2. Uklonite transportni potporanj.
3. Vratite ponovno Ëetiri vanjska vijka B na stroj i pritegnite ih.
4. Izvucite dva poklopca C s dræaËa crijeva i stavite ih u
otvore na perilici D.
Napomena: Ukoliko selite perilicu uvijek je transportirajte u
uspravnom poloæaju.

PRIKLJU»IVANJE
• Postavite perilicu na Ëvrstu i ravnu podlogu blizu prikljuËaka
na struju, vodu i odvod.
• Provjerite da su sve Ëetiri noæice stabilne i da dodiruju tlo,
a zatim provjerite je li ureaj postavljen potpuno ravno
(koristite se libelom).
• Ako je pod neravan, prilagodite visinu noæica (nemojte
podmetati komadiÊe drveta, kartona, itd. pod noæice).
• Perilica moæe biti postavljena na prostoru minimalne πirine
40 cm i 63 cm dubine.
Napomena: Vaæno je izbjeÊi blokiranje otvora s donje strane
perilice kada je postavljate na pod prekriven sagom.

POSTAVLJANJE URE–AJA
1. Kako biste namjestili perilicu:
Lagano rukom izvucite pokretnu polugu smjeπtenu s donje
prednje strane perilice (ovisno o modelu) i nogom je
gurnite do zavrπnog poloæaja za kretanje na kotaËiÊima.
Nakon toga vratite pokretnu polugu na mjesto. Prednje
noæice moæete podesiti kako bi ureaj stajao ravno.
2. Otpustite maticu koristeÊi se kljuËem.
3. Prilagodite visinu noæice okreÊuÊi je rukom.
4. Pritegnite maticu okreÊuÊi je suprotno od smjera kazaljki
na satu prema kuÊiπtu ureaja.
Vaæno: Nemojte ukljuËivati ureaj dok je izvuËena pokretna
poluga i dok ureaj stoji na kotaËiÊima.
4

DOVOD VODE
• Dovod vode: samo hladna voda.
• Slavina: 3/4'’ cijev s navojem.
• Tlak vode: 10-1000 Ncm2 (1-10 bar).
Ako Êe perilica biti postavljena u prostoriji
koja je izloæena ekstremno niskim
temperaturama, morate isprazniti vodu
poslije svakog pranja. Molimo slijedite upute
iz poglavlja “Ispuπtanje preostale vode” i
iskljuËite cijev za dovod vode.

DOVODNA CIJEV
1. Mreæasti filtar isporuËen s ureajem treba
umetnuti u spoj izmeu dovodne cijevi i
slavine.
2. Paæljivo priËvrstite rukom navoj dovodne
cijevi na slavinu. Provjerite da cijev nije
presavijena ili oπteÊena.
3. Provjerite vodonepropusnost spoja
slavine i ureaja tako da potpuno otvorite
slavinu.
• Ako je cijev prekratka, zamijenite je
drugom odgovarajuÊe duæine otporne na
tlak (10 bar min., prema EN 50065).
• Ureaj moæe biti spojen bez nepovratnog
ventila.
• PrikljuËite ureaj u skladu s pravilima
vaπeg vodovoda.

WATERSTOP SUSTAV PROTIV


IZLIJEVANJA
(ovisno o modelu):
• PriËvrstite navojni spoj s filtrom na maticu
u slavini. Otvorite slavinu do kraja i
provjerite vodonepropusnost spoja.
• Ureaj ne smije biti spojen na slavinu s
mjeπalicom bestlaËnog grijaËa vode.
C
• Dovodna cijev (vidi strelicu C) i plastiËno
kuÊiπte na spoju sa slavinom sadræava
elektriËne dijelove.
• Nemojte presijeÊi cijev i nemojte
plastiËno kuÊiπte umoËiti u vodu.
• Ako je savitljiva cijev oπteÊena, odmah
iskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe.
Ako je cijev prekratka zamijenite je s 3
metra dugom Water Stop cijevi (moæete je
dobiti u servisu ili kod vaπeg trgovca). Tu
zamjenu smije izvesti samo ovlaπteni
elektriËar.
5

ODVODNO CRIJEVO
• PrikljuËivanje odvodnog crijeva na odvod
vode.
1. Oslobodite odvodno crijevo iz desnog i
lijevog dræaËa (vidi A na crteæu).
Vaæno:
NEMOJTE osloboditi odvodno crijevo na
kvaËici s desne strane, vidi B na crteæu, jer
postoji moguÊnost istjecanja vode (opasnost
opeklina vruÊom vodom).
2. PrikvaËite priloæeni koljenasti zavrπetak na
slobodnu stranu odvodne cijevi.
3. PriËvrstite odvodno crijevo na sifon ili ga
zakvaËite na rub sudopera ili kade s
koljenastim zavrπetkom.
Mali umivaonici nisu prikladni.
Rub kade ili umivaonika ne smije biti viπi
od 100 cm iznad tla.
4. Ako trebate produljiti crijevo, koristite
savitljivo crijevo istoga tipa i osigurajte
spojeve prstenom s vijkom.
Maksimalna ukupna duæina odvodnog
crijeva: 2,5 m.
Maksimalna visina odvoda (koljenasti
zavrπetak): 100 cm.
Minimalna visina odvoda: 55 cm.
Vaæno:
Pazite da odvodno crijevo nije
presavijeno i stavite ga tako da ne moæe
pasti kada je ureaj ukljuËen.

PRIKLJU»IVANJE NA
ELEKTRI»NU MREÆU
• PrikljuËivanje na elektriËnu mreæu mora
biti u skladu s lokalnim propisima.
• PrikljuËenje mora biti izvedeno s pravilno
postavljenom, uzemljenom i izoliranom
utiËnicom, prikljuËak mora biti uzemljen
prema zakonu.
• ProizvoaË ne preuzima odgovornost za
ozljeivanje ljudi ili æivotinja i za nastalu
πtetu ako je izravno ili neizravno proizaπla
iz nepridræavanja navedenih uputa.
• Podaci o naponu, potroπnji i podaci o
potrebnoj elektriËnoj zaπtiti nalaze se na
straænoj strani ureaja.
• Ako je potrebno zamijeniti elektriËni kabel,
smije ga zamijeniti samo ovlaπteni
elektriËar.
• Ureaj odgovara europskim
sigurnosnim propisima, EC Direktiva
93/68 EEC i standardom EN 60555.
• Ne koristite produæne kabele i adaptere s
viπe utiËnica.
6

Perilica rublja i oprema

1. Poklopac
2. Posuda za deterdæent
3. Zaklopci bubnja
4. Pumpa i filtar za zadræavanje stranih tijela
5. Pokretna poluga (ovisno o modelu)
6. Servisna naljepnica (na poklopcu otvora za filtar)
7

Zaπtita okoliπa
• Ambalaæa • Ekoloπki savjeti - Ako æelite rublje suπiti u
Ambalaæa je oznaËena - Ako je moguÊe uvijek suπilici, koristite najveÊu
reciklaænim simbolom , ukljuËite potpuno brzinu centrifugiranja
koji oznaËava da se moæe napunjenu perilicu (ovisno (ovisno o vrsti rublja). Kako
100% reciklirati. o programu) kako biste bi suπilica smanjila
uπtedjeli vodu i energiju. potroπnju elektriËne
- Za manje ili srednje prljavo energije.
• Ureaj
rublje koristite programe - Ne stavljajte veÊe koliËine
Ureaj je naËinjen od
bez pretpranja. deterdæenta nego πto
reciklirajuÊih materijala.
- Slabije zaprljano rublje preporuËa proizvoaË.
Kada ga se budete
rjeπavali, uËinite to treba prati na niskoj - Sredstva za uklanjanje
poπtujuÊi propise o zaπtiti temperaturi ili na kratkom mrlja koristite samo ako je
okoliπa. Onesposobite ga programu. doista nuæno.
presijecanjem utikaËa i - Smanjite koliËinu
elektriËnog kabela kako se deterdæenta kada perete
ureaj ne bi mogao spojiti manje koliËine rublja.
na vod.

Upute o sigurnosti
• Ureaj odgovara proizvoaËa i prema • Nemojte dopustiti djeci da
Europskim sigurnosnim vaæeÊim sigurnosnim se igraju s ureajem ili da
propisima i Direktivi 93/68 propisima (vidi “Upute za uu u bubanj.
EEC i standardu EN 60555. postavljanje”). • Ambalaæni materijali mogu
• Ureaj se smije koristiti • Prije ËiπÊenja ili popravka biti opasni za djecu:
samo u domaÊinstvu i za iskljuËite perilicu iz Ëuvajte ambalaæu
predvienu namjenu. elektriËne mreæe. (plastiËne vreÊice, stiropor
• Svi prikljuËci na • IskljuËite perilicu i itd.) daleko od njihovog
vodovodnu i elektriËnu zatvorite slavine uvijek kad dosega.
mreæu moraju biti izvedeni perilica nije u uporabi.
u skladu s uputama • Nikada nemojte otvarati
poklopac na silu.

Premjeπtanje i transport ureaja


1. IskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe.
2. Zatvorite slavinu.
3. Otpojite dovodnu i odvodnu cijev.
4. Ispustite preostalu vodu iz perilice i cijevi (vidi “Ispuπtanje preostale vode”).
Provjerite je li se voda dovoljno ohladila kako biste izbjegli nezgode.
5. Transportirajte perilicu u uspravnom poloæaju.
8

Priprema rublja
1. Razvrstajte rublje prema:
• Vrsti tkanine/simbolu na etiketi
Pamuk, mijeπana vlakna, sintetika, vuna,
tkanine za ruËno pranje.
• Boji
Razdvojite bijelo i πareno rublje. Nove
πarene predmete perite odvojeno.
• VeliËini
Perite rublje razliËite veliËine zajedno kako
bi se poboljπala djelotvornost pranja i rublje
se ravnomjernije rasporedilo u bubnju.
• Osjetljivosti
Osjetljivo rublje perite zasebno: koristite
posebni program za vunu , zavjese i
druge osjetljive predmete.
Uvijek skinite kvaËice sa zavjesa ili ih perite
u mreæastoj vreÊici zajedno s kvaËicama.
Koristite se specijalnim programima za
tkanine koje se inaËe peru ruËno.
Perite Ëarape, pojaseve i ostale male
predmete s kopËama (npr. grudnjake) u
posebnim pamuËnim vreÊicama za perilice
rublja ili u jastuËnicama.
2. Ispraznite dæepove
Kovanice, sigurnosne igle i sliËno mogu
oπtetiti tkanine, bubanj i spremnik za vodu.
3. KopËe
Zatvorite patent zatvaraËe i zakopËajte
gumbe ili kopËe; slobodni pojasevi ili trake
trebaju biti zavezani. UKLANJANJE MRLJA
PRANJE I NJEGA ODJE∆E OD SVILE I • Krv, mlijeko, jaja i druge organske tvari
DRUGIH PROIZVODA KOJI SE PERU uglavnom se uklanjaju u enzimskoj fazi
RU»NO programa.
Pranje (ovisno o modelu): • Kako biste uklonili mrlje od crnog vina,
kave, Ëaja, trave, voÊa, itd. dodajte
- Za pravilnu njegu osjetljive odjeÊe ovaj sredstvo za uklanjanje mrlja ili klor-
program nema centrifugu. izbjeljivaË.
- Ako izaberete posebnu opciju • Posebno tvrdokorne mrlje mogu se
“Zaustavljeno ispiranje”, nemojte odjeÊu tretirati sredstvom za uklanjanje mrlja prije
ostaviti namoËenu predugo, preporuËljivo pranja.
je ne koristiti ovu funkciju s ovim
programom. STAVLJANJE RUBLJA
Suπenje i glaËanje: 1. Podignite poklopac perilice.
• Raπirite odjeÊu na ruËnik kako bi upio 2. Otvorite bubanj pritiπÊuÊi mali zaklopac i
viπak vode bez cijeenja (lagano dræeÊi veliki zaklopac.
poravnajte rublje na ruËniku). 3. Razdvojite odjeÊu i stavite je u bubanj.
• Nikada nemojte suπiti svilenu odjeÊu na 4. Zatvorite paæljivo zaklopce bubnja i
izravnoj sunËevoj svjetlosti. provjerite jesu li dobro zatvoreni.
• GlaËajte s unutraπnje strane dok je tkanina KOLI»INA RUBLJA
joπ lagano vlaæna. Vidi maksimalnu koliËinu na tablici programa.
• Kako bi sprijeËili nastajanje mrlja od vode, • Napomena: Prevelike koliËine rublja
nemojte tkaninu πpricati vodom i nemojte uzrokovat Êe loπe rezultate pranja i
upotrebljavati glaËalo na paru. guævanje odjeÊe.
9

Deterdæent i aditivi
IZBOR ODGOVARAJU∆EG • Koristite samo deterdæente • tvrdoÊi vode (podatke
DETERDÆENTA i aditive koji su proizvedeni moæete dobiti u Vodovodu):
Vrsta deterdæenta ovisi o: za kuÊanske ureaje. meka voda zahtijeva manje
• Ako koristite omekπivaËe deterdæenta nego tvrda.
• vrsti tkanine (pamuk,
sintetika, osjetljive tkanine, vode, sredstva za uklanjanje Napomene:
vuna); moæete koristiti bilo kamenca, sredstva za • Previπe deterdæenta moæe
koji oblik ili tip deterdæenta bojanje, provjerite jesu li uzrokovati prekomjernu
namijenjen kuÊanskim prikladni za uporabu u pjenu, πto smanjuje
perilicama rublja. perilicama rublja. uËinkovitost pranja.
Napomena: za vunu • Ne koristite otapala u Ako perilica prepozna
upotrebljavajte samo perilici (benzin, terpentin, previπe pjene moæe
specijalne deterdæente. itd.). U perilici ne perite zaustaviti okretanje.
rublje koje je bilo tretirano • Rublje Êe postati sivo ako
• boji;
otapalima ili zapaljivim koristite premalo
• temperaturi pranja; tekuÊinama. deterdæenta. Premalo
• stupnju i vrsti zaprljanja.
deterdæenta Êe takoer
Napomene: dovesti do poveÊanih
DOZIRANJE
• Bjelkasti ostaci na tamnim naslaga kamenca na grijaËu
tkaninama nastaju od Slijedite upute na ambalaæi i bubnju.
nerastopljenih omekπivaËa deterdæenta u odnosu na:
• Ako koristite klor-izbjeljivaË,
vode koji se koriste u • stupnju i vrsti zaprljanja; paæljivo slijedite upute o
suvremenim deterdæentima • koliËinu rublja; izbjeljivanju.
bez fosfata. Ako to • pun stroj: prema uputama Previπe izbjeljivaËa moæe
primijetite, protresite ili proizvoaËa; oπtetiti rublje.
oËetkajte rublje ili koristite
• napola puno: 3/4 od • Ako je tlak vode u vaπem
tekuÊe deterdæente.
uobiËajene koliËine; domaÊinstvu izuzetno nizak
• »uvajte deterdæente i
• minimalne koliËine (oko 1 preporuËljivo je staviti
aditive na sigurnom, suhom
kg): 1/2 koliËine koja se deterdæent za glavno pranje
mjestu dalje od dosega
koristi za pun stroj; izravno u bubanj.
djece.
TABLICA TVRDO∆E VODE
NJEMA»KI FRANCUSKI ENGLESKI
STUPANJ SVOJSTVA
STUPANJ STUPANJ STUPANJ
TVRDO∆E VODE VODE
TVRDO∆E odH TVRDO∆E ofH TVRDO∆E oeH
1 mekana 0-7 0-12 0-9
2 srednja 7-14 12-25 9-17
3 tvrda 14-21 25-37 17-26
4 jako tvrda preko 21 preko 37 preko 26

Bojanje i izbjeljivanje
Bojanje: proizvodi na træiπtu obiËno se sastoje • Koristite samo proizvode namijenjene
od boje, sredstva za fiksiranje i soli. uporabi u perilicama rublja.
Za uËinkovitu uporabu boje molimo toËno • IzbjeljivaË i boja mogu prouzroËiti mrlje na
slijedite upute proizvoaËa. plastiËnim i gumenim dijelovima perilice.

©krobljenje
Rastopite/razrijedite πtirku, u praπku ili tekuÊu, u bubnja i ulijte rastopljenu πtirku izravno na
otprilike 1l vode u maloj posudi izvan perilice bubanj.Tada zatvorite poklopac, izaberite program
rublja. Napunite perilicu rubljem, zatvorite zaklopce “Ispiranje i centrifuga” i ukljuËite perilicu.
10

Uklanjanje stranih tijela


KADA TREBA ISPRAZNITI FILTAR? 6. Sada odvijte filtar potpuno i izvadite ga.
Ureaj je opremljen samoËisteÊom 7. Uklonite sva strana tijela iz filtra.
pumpom. Filtar zadræava predmete kao πto 8. Provjerite da li se krilce pumpe slobodno
su gumbi, kovanice, sigurnosne igle, itd. koji okreÊe (u kuÊiπtu iza filtra).
su ostali u rublju. 9. Vratite filtar i okrenite ga u smjeru
• Provjerite filtar ako ureaj pravilno ne kazaljke na satu dok se ne zabravi (dok
odvodi vodu ili ako ne centrifugira. ruËica ne doe u vodoravni poloæaj).
• Redovito provjerite filtar, dva ili tri puta 10. Ulijte 1/2 l vode u perilicu preko bubnja i
godiπnje i oËistite ako je potrebno. provjerite da voda ne curi iz filtra.
Vaæno: Pazite je li se voda ohladila prije 11. Zatvorite poklopac.
istjecanja. 12. UkljuËite ureaj u elektriËnu mreæu.

UKLANJANJE FILTRA
1. IskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe.
2. Otvorite poklopac filtra kovanicom.
3. Stavite posudu ispod njega. 2 6
4. Polako okrenite filtar u smjeru
suprotnom od okretanja kazaljki na satu
dok njegova ruËica ne doe u potpuno
vertikalan poloæaj, ali nemojte je joπ
potpuno ukloniti.
5. PriËekajte dok sva voda ne istekne.
4

Ispuπtanje preostale vode


KADA TREBA ISPUSTITI PREOSTALU VODU? 9. UkljuËite ureaj u elektriËnu mreæu.
• Prije transporta perilice. Vaæno:
• Ako je ureaj postavljen u prostoriji • Prije ponovne uporabe perilice, ulijte
izloæenoj temperaturama ispod niπtice. otprilike 1l vode u bubanj kako bi reaktivirali
PreporuËljivo je ispustiti vodu iz perilice, “Eko-sistem” (ovisno o modelu).
odvodnog crijeva i dovodnog crijeva poslije • Prije poËetka novoga pranja priËvrstite
svakog pranja. rukom odvodno crijevo na perilicu.
Provjerite vodonepropusnost spojeva
otvarajuÊi slavinu do kraja.
ISPU©TANJE PREOSTALE VODE
• Namjestite koljenasti zavrπetak na
1. IskljuËite ureaj. odvodno crijevo i priËvrstite ga.
2. IskljuËite perilicu iz elektriËne mreæe.
3. Zatvorite slavinu, oslobodite dovodno
crijevo s perilice i pustite vodu da istjeËe.
4. Uklonite filtar, pustite vodu da istekne i
zatvorite ga ponovno.
5. Otvorite kopËu za priËvrπÊenje odvodnog
crijeva na straænjoj strani perilice (vidi B na
crteæu).
6. Spustite odvodno crijevo u posudu i B
pustite da voda teËe.
7. PriËekajte dok ne prestane teÊi.
8. PriËvrstite ponovno odvodno crijevo na
kvaËicu.
11

Odræavanje i ËiπÊenje
VANJSKI DIO URE–AJA I KONTROLNA
PLO»A
• »istite koristeÊi uobiËajena sredstva za
ËiπÊenje u domaÊinstvu (nemojte
upotrebljavati abrazivna sredstva).
• Osuπite mekom krpom.
BRTVA VRATA
• OËistite vlaænom krpom kada je potrebno.
UPUTE ZA »I©∆ENJE POSUDE ZA
DOZIRANJE
1. Pritisnite gumbe s obje strane posude.
2. Povucite posudu prema sebi.
Mala koliËina vode moæe ostati u posudi.
Zato je preporuËljivo nositi posudu u
uspravnom poloæaju.
3. Operite posudu pod mlazom tekuÊe vode.
Napomena: Poklopci sifona u posudi
takoer se mogu izvaditi i oËistiti.
4. Vratite poklopce sifona na mjesto (ako ste
ih izvadili).
Provjerite jesu li sjeli na mjesto.
5. Vratite posudu na mjesto namjeπtajuÊi
vrhove gumba u otvore dok oba gumba ne
sjednu na mjesto.
DOVODNO CRIJEVO
• Povremeno provjerite je li crijevo oπteÊeno
i zamijenite ako je potrebno.
MREÆASTI FILTRI U CIJEVIMA
• Redovito provjeravajte i Ëistite.
1. IskljuËite ureaj.
2. Zatvorite slavinu.
3. Odvijte cijev sa slavine.
4. OËistite mreæasti filtar pomno ispod
mlaza tekuÊe vode, ali nemojte ga vaditi.
5. PriËvrstite rukom cijev na slavinu.
6. Odvojite cijev od ureaja.
7. Izvadite filtar iz spoja ureaja i cijevi i
oËistite ga.
8. Vratite filtar na mjesto i priËvrstite cijev
na perilicu.
9. Otvorite slavinu i provjerite jesu li spojevi
potpuno vodonepropusni. 4. Skinite samo slobodni mreæasti filtar i
10. UkljuËite ureaj u elektriËnu mreæu. oËistite ga.
5. Vratite filtar na mjesto i Water Stop cijev
Za ureaje s Water Stop cijevi priËvrstite na slavinu.
1. IskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe. 6. Otvorite slavinu i provjerite jesu li spojevi
2. Zatvorite slavinu. potpuno vodonepropusni.
3. Odvijte cijev sa slavine. 7. UkljuËite ureaj u elektriËnu mreæu.
12

VA–ENJE ZAGLAVLJENIH PREDMETA


KOJI SU UPALI IZME–U BUBNJA I KADE
Ako sluËajno predmet padne izmeu bubnja i
kade moæete ga izvaditi zahvaljujuÊi
uklonjivom plastiËnom podizaËu:
1. IskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe.
2. Izvadite rublje iz bubnja.
3. Zatvorite zaklopce bubnja i okrenite bubanj
na suprotnu stranu.
4. Pritisnite plastiËni vrh klizeÊi plastiËni
podizaË slijeva nadesno.
PlastiËni Êe podizaË pasti u bubanj.
5. Otvorite bubanj: kroz otvor u bubnju moÊi
Êete izvaditi predmete.
6. Vratite plastiËni podizaË iz bubnja: stavite
plastiËni vrh iznad otvora na desnoj strani
bubnja.
Tada kliæite plastiËni podizaË s desna na
lijevo dok se ne zakvaËi.
7. UkljuËite ureaj u elektriËnu mreæu.
13

Otklanjanje smetnji
Ovaj ureaj opremljen je sigurnosnim b) Ureaj ne ispumpava vodu.
funkcijama koje otkrivaju pogreπke u ranoj IskljuËite ureaj okreÊuÊi izbornik programa
fazi i odgovarajuÊe reagiraju na njih. na poloæaj “O” i iskljuËite ga iz elektriËne
»esto su meutim, otkrivene pogreπke tako mreæe.
male da se mogu otkloniti u nekoliko minuta. Provjerite je li:
Ureaj neÊe zapoËeti s radom, nijedna • odvodna cijev presavijena (vidi “Upute o
lampica ne svijetli. postavljanju”);
Provjerite je li: • pumpa/filtar su blokirani (vidi “Uklanjanje
• ureaj ukljuËen u elektriËnu mreæu; stranih tijela”).
• zidna utiËnica pravilno radi. Vaæno: Prije ispuπtanja vode, priËekajte da
se voda ohladi.
Ureaj neÊe zapoËeti s radom, ali lampica • odvodna cijev se smrzla.
“Start” svijetli.
PrikljuËite ureaj u elektriËnu mreæu,
Provjerite je li: ponovno izaberite æeljeni program i
• poklopac ureaja pravilno zatvoren; pritisnite tipku “Start” kako biste nastavili
• izabran program; s tim programom (nemojte dodavati
• zapoËeo program; deterdæent za ovaj program).
• slavina otvorena. Ako se pogreπka ponovi, obratite se
servisu (vidi “Servis”).
Ureaj se zaustavlja tijekom programa. • tipka Rinse hold (zaustavljeno ispiranje) je
Provjerite je li: pritisnuta: iskljuËite ovu opciju ponovnim
• tipka Rinse hold (zaustavljanje ispiranja) pritiskom tipke;
svijetli, iskljuËite ovu opciju ponovnim Deterdæent i aditivi zaostali su nakon
pritiskom tipke; pranja u posudi za doziranje.
• izabran je novi program.
Provjerite je li:
Izaberite æeljeni program i pritisnite tipku
• sifon pravilno postavljen i Ëist (vidi
“Start”.
“Odræavanje i ËiπÊenje”/”Upute za
• lampica “Start” svijetli. Pritisnite tipku ËiπÊenje posude za doziranje”);
“Start”.
• dovod vode dovoljan. Mreæasti filtri mogu
• ukljuËio se sigurnosni sistem ureaja. Vidi biti zaËepljeni (vidi “Odræavanje i
opis pogreπaka. ËiπÊenje”/”Mreæasti filtri u cijevi”).
©to uËiniti kada se ukljuËi sigurnosni Ureaj vibrira za vrijeme centrifugiranja.
sistem
Provjerite je li:
Program je prekinut i izvjesno vrijeme
• ureaj postavljen ravno i Ëvrsto na sve
lampice svijetle.
noæice (vidi “Upute o postavljanju”);
a) Dovoda vode nema ili je nedovoljan. • uklonjena transportna πipka i transportni
Lampica za slavinu svijetli. IskljuËite ureaj vijci. Prije ukljuËivanja ureaja, transportni
okreÊuÊi izbornik programa na poloæaj i vijci i transportni potporanj moraju se
iskljuËite ga iz elektriËne mreæe. ukloniti (vidi “Upute o postavljanju”).
Provjerite je li: Rublje nije dobro iscentrifugirano.
• slavina potpuno otvorena i tlak vode dovoljan; • ureaj ima sistem za detekciju i korekciju
• dovodno crijevo presavijeno; neravnoteæe. Ako su u perilicu stavljeni
• filtri su zaËepljeni (vidi “Odræavanje i veliki teπki predmeti (kuÊne haljine, itd.)
ËiπÊenje”/”Mreæasti filtri u cijevi”); ovaj sistem moæe automatski smanjiti
• dovodna cijev se zamrzla. brzinu centrifugiranja kako bi zaπtitio
PrikljuËite ureaj na elektriËnu mreæu, ureaj. Takoer moæe prekinuti fazu
ponovno izaberite poËetak æeljenog centrifugiranja, ako je neravnoteæa
programa i pritisnite tipku “Start” kako prevelika i nakon nekoliko zapoËinjanja
biste nastavili s tim programom (nemojte centrifuge;
dodavati deterdæent za ovaj program). • ako je rublje previπe mokro nakon
14

zavrπetka centrifugiranja, dodajte nekoliko dodavati deterdæent). Program Êe se


odjevnih predmeta kako bi se izbalansirao nastaviti.
teret i ponovite centrifugiranje; Ako se pogreπka ponavlja, pozovite servis
• prejako pjenjenje moæe sprijeËiti (za detalje o pogreπci vidi poglavlje
centrifugiranje. “Servis”).
Koristite manje deterdæenta. UkljuËuje se waterstop kada je izbornik
Provjerite je li: programa na poloæaju .
• krilce pumpe zaprijeËeno (vidi “Uklanjanje Ureaj prepoznaje istjecanje vode Ëak i kada
stranih tijela”); je ureaj iskljuËen.
AKTIVIRAO SE “WATERSTOP” (OVISNO • Lampice za preostalo vrijeme i za
O MODELU) waterstop svijetle.
• Æaruljica koja oznaËava waterstop svijetli. • Istjecanje vode moæe biti uzrokovano
• Okrenite izbornik programa na poloæaj , curenjem iz dovodne cijevi ili u ureaju.
iskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe i IskljuËite ureaj iz elektriËne mreæe i
provjerite je li slavina zatvorena. provjerite je li slavina zatvorena, nagnite
ureaj na lijevu stranu kako bi nakupljena
UkljuËivanje waterstopa moæe uzrokovati voda mogla isteÊi.
1. Previπe pjene. Pozovite servis (vidite detalje o pogreπci u
2. Curenje iz dovodne cijevi ili u ureaju. poglavlju “Servis”).
Nagnite ureaj na lijevu stranu kako bi Ostale pogreπke
nakupljena voda mogla isteÊi.
Zatim: Lampice za preostalo vrijeme svijetle. Ostale
lampice za kvarove su iskljuËene.
1. PrikljuËite ureaj na elektriËnu mreæu.
UkljuËite æeljeni program i pritisnite tipku
2. Otvorite dovod vode (ako tipka “Start” nije “Start”. Ako se pogreπka ponavlja, ponovite
pritisnuta, a perilica se poËne puniti vodom, navedeni postupak. Ako je i dalje
zatvorite dovod vode i pozovite servis). bezuspjeπno pozovite servis (za detalje o
3. Ponovno izaberite æeljeni program i pogreπci vidi poglavlje “Servis”).
pritisnite tipku “Start” (nema potrebe

Servis
Prije poziva servisu:
1. Pokuπajte sami rijeπiti problem (vidi
poglavlje “Otklanjanje smetnji”).
2. UkljuËite ureaj ponovo kako biste vidjeli
da li se pogreπka ponovila.

Ako nakon navedenih provjera ureaj ne


radi pravilno obratite se najbliæem
servisu.

Molimo navedite:
• kratki opis kvara
• toËan tip i model ureaja
• servisni broj (broj nakon rijeËi Service koji
se nalazi na poklopcu pumpe)

• vaπu punu adresu i telefonski broj.


15
16

AWT 7125 TABLICA


A. Tipke za odabir temperature º C
B. Indikator programskog slijeda
C. Tipka za pokretanje/prekid
D. Indikator zavrπetka ciklusa
E. Tipka funkcije odgoenog pokretanja
F. Tipka funkcije smanjenja brzine centrifuge

A B C D

Program Oznake na Vrsta pranja/Napomene Maks.


odjeÊi optere-
Êenje

(kg)

Normalno zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ruËnici,


Bijeli pamuk koπulje itd. od pamuka i lana. Za jako zaprljano rublje odaberite 5.0
takoer funkciju “Predpranje”.
Obojeni Blago do normalno zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje,
ruËnici, koπulje itd. od pamuka i lana. 5.0
pamuk
Blago do normalno zaprljane bluze, koπulje, radna odjeÊa itd.
Sintetika od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) ili 2.0
mjeπavine sintetike s pamukom.
Blago zaprljana radna i sportska odjeÊa od pamuka, poliestera,
Rapid Plus 3.0
poliamida i mjeπavine sintetike s pamukom.
Osjetljivo Zavjese i osjetljiva odjeÊa, haljine, suknje, koπulje i bluze.
rublje 1.5

Tkanine od svile, lana, vune i viskoze koje imaju oznaku “za


Svila ruËno pranje”. Odaberete li opciju “Namakanje”, nemojte 1.0
pustiti da se rublje namaËe predugo. Ovaj program nema
centrifugu.
Samo za vunene proizvode koji imaju oznaku “woolmark” i
Vuna oznaku dopuπtenja strojnog pranja. Odaberete li opciju 1.0
“Namakanje”, nemojte pustiti da se rublje namaËe predugo.

Ispiranje + Isto kao zavrπno ispiranje i centrifugiranje u programu


∑ “Obojeni pamuk”. U ovome programu moæete dodati πtirku 5.0
centrifuga
i/ili omekπivaË tkanine.

Centrifuga ∑ U ovome programu centrifugiranje je intenzivno, kao i


5.0
centrifugiranje u programu “Obojeni pamuk”.
Blaga U ovome programu je centrifugiranje blago, kao i
∑ 1.5
centrifuga centrifugiranje u programu “Vuna”.
Ispuπtanje Samo ispuπtanje vode ∑ bez centrifuge. Zamjenska metoda za
∑ zavrπetak programa nakon “Namakanja”. ∑
vode

NAPOMENA: Ova perilica ima kontrolni senzor. Nemojte stavljati previπe deterdæenta.
17

PROGRAMA
Odabirom bilo koje funkcije ukljuËi se pripadni indikator. Osim u
sluËaju kombiniranja programa, nije moguÊe dodatno biranje opcija i
temperature.
U tome sluËaju oglasi se zvuËni signal.
*: opcija / Da: potrebno doziranje
1)
Nemojte koristiti tekuÊe deterdæente.
2)
Radi poboljπane njege rublja, centrifugiranje je za ovaj program
ograniËeno na 800 okr./min.
3)
Radi poboljπane njege rublja, centrifugiranje je za ovaj program
E F
ograniËeno na 100 okr./min.

Deterdæenti i aditivi Posebne opcije Tempe- NajveÊa


ratura brzina
centri-
Pretpra- Glavno Omekπi- Izbjelji- GlaËa- Pretpra- Inten- Nama- SmanjenjeOdgoda fuge
nje pranje vaË vaË nje nje zivno kanje brzine pokre-
ispiranje centri- tanja
fuge ºC okr/min

*1) DA * * * * * * * * 20 do 95 1200

*1) DA * ∑ * * * * * * 20 do 60 1200

*1) DA * ∑ * * * * *2) * 20 do 60 8002)

∑ DA * ∑ ∑ ∑ ∑ * * * 20 do 60 1200

*1) DA * ∑ ∑ * * * *2) * 20 do 40 8002)

∑ DA * ∑ ∑ ∑ ∑ * * * 20 do 30 1003)

∑ DA * ∑ ∑ ∑ ∑ * *2) * 2 do 40 8002)

∑ DA * ∑ ∑ ∑ * * * * ∑ 1200

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ * * ∑ 1200

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ *2) * ∑ 8002)

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ * ∑ ∑

Whirlpool je registrirano trgovaËko ime tvrtke Whirlpool USA.


18

Podaci o potroπnji

Program Odabrana Optere- Voda Energija Pribliæno


temperatura Êenje trajanje
programa
(°C) (kg) (l) (kWh) (sati:minute)

Bjeli pamuk 95 5,0 49** 1,60 2:00


Obojeni pamuk 60 5,0 48 0,95 2:05
Obojeni pamuk 40 5,0 48 0,60 2:00
Sintetika 60 2,0 54 0,70 1:30
Sintetika 40 2,0 50 0,50 1:15
Brzo pranje 30 3,0 35 0,40 0:30
Osjetljivo rublje 40 1,5 50 0,50 0:45
Svila 30 1,0 35 0,40 0:35
Vuna 40 1,0 50 0,50 0:45

Postupak predpranja produljuje trajanje programa za otprilike 15 minuta. Vrijednosti potroπnje


izmjerene su u normaliziranim uvjetima u skladu sa IEC 60 456 standardom. Potroπnja u
kuÊanstvu moæe se razlikovati od podataka navedenih u gornjoj tablici u skladu s tlakom i
temperaturom vode u vodovodu, koliËinom rublja i vrstom pranja. Podaci na naljepnici s
vrijednostima potroπnje energije odnose se na program “Obojeni pamuk 6°C”.
* Podaci na pokazivaËu preostalog vremena takoer se mogu razlikovati od vrijednosti u
tablici, jer ureaj proraËunava vrijeme u skladu s trenutnim uvjetima pranja.
** Na kraju glavnog pranja, prije ispuπtanja vode, perilica uzima neπto hladne vode da bi se
smanjila temperatura vode koju ispuπta.

PRIPREMA ZA CIKLUS PRANJA minutama) i trepÊe signalna æaruljica tipke


1. Zatvorite zatvaraËe bubnja te provjerite za pokretanje/prekid .
jesu li dobro blokirani. Svijetli indikator programskog slijeda i
2. Dodajte deterdæente i aditive u prethodno podeπene brzine centrifuge koja
odgovarajuÊe spremnike, ne viπe od odgovara odabranom programu.
oznake “MAX”, na sljedeÊi naËin: Podeπenu temperaturu ºC moguÊe je
• Program s predpranjem i promijeniti pritiskom na tipke “+” ili “-”.
glavnim pranjem
• Program glavnog pranja ODABERITE ODGOVARAJU∆U FUNKCIJU
bez predpranja
Odabirom bilo koje funkcije ukljuËi se
• OmekπivaË i tkanine pripadni indikator. Osim u sluËaju
• IzbjeljivaË s klorom kombiniranja programa, nije moguÊe dodatno
• Sredstva za uklanjanje mrlja biranje opcija i temperature.
• Sredstva za sprjeËavanje U tome sluËaju oglasi se zvuËni signal.
stvaranja kamenca
Tipka funkcije “Olakπanog glaËanja”
3. Odaberite odgovarajuÊi program
zakretanjem kontrole za odabir • MoguÊe ju je upotrijebiti zajedno s
programa. programima “Pamuk”, “Obojeni pamuk” i
“Sintetika” kako bi se omoguËilo lakπe
PokazivaË preostalog vremena prikazuje
glaËanje.
trajanje odabranog programa (u satima i
19

• KoliËina vode je poveÊana i odjeÊa se • Odaberite program, temperaturu i


centrifugira blago. odgovarajuÊu funkciju.
Tipka funkcije “Predpranje” • Pritisnite tipku funkcije “Odgode
pokretanja” za odgodu postupka pranja od
∑ Samo za jako zaprljanu odjeÊu (primjerice, 1 do 19 sati.
odjeÊu zaprljanu pijeskom, zrnastom
• Pritisnite tipku za pokretanje/prekid.
prljavπtinom).
Signalna æaruljica ove tipke Êe poËeti
Tipka funkcije “Intenzivno ispiranje” svijetliti, a æaruljica funkcije “Odgode
• U postupku ispiranja dodaje se viπe vode i pokretanja” trepÊe.
dulje traje. • Indikator podeπenog vremena odgode
• Ova je funkcija naroËito prikladna za prestaje s prikazom kada zapoËne
podruËja s jako mekanom vodom, za program. Zamijeni ga prikaz trajanja
pranje djeËje odjeÊe i pomaæe ljudima s programa.
alergijama. • Broj prethodno odabranih sati moguÊe je
kasnije smanjiti ponovnim pritiskom tipke
Tipka funkcije “Namakanje” funkcije “Odgoda pokretanja”.
• Rublje ostaje u vodi od posljednjeg Otkazivanje odgode pokretanja
ispiranja bez postupka zavrπne centrifuge • Zakrenite kontrolu za odabir programa u
da bi se izbjeglo guævanje i blijeenje boja. poloæaj “O”.
• Ova funkcija se posebno preporuËa za • Ponovno odaberite æeljeni program i
programe “Sintetika” i “Osjetljivo funkcije te pritisnite tipku za pokretanje/
rublje” . prekid.
• Ova je funkcija naroËito korisna ako æelite
odgoditi centrifugiranje za kasnije ili æelite
samo isprazniti vodu. POKRETANJE PROGRAMA
Napomena: Program poËne s postupkom Pustite vodu i pritisnite tipku za pokretanje/
namakanja kada poËne svijetliti indikator prekid. Svijetlit Êe signalna æaruljica tipke.
funkcije “Namakanje”. SvjetleÊi indikatori pokazuju stupanj na kojem
IskljuËenje funkcije “Namakanje” se program trenutno nalazi. Nakon pokretanja
programa, indikator programskog slijeda
• Ponovno pritisnite tipku funkcije kreÊe se s lijeva na desno kroz faze “Pranje”
“Namakanje”; program Êe se automatski , “Ispiranje” i “Centrifuga” .
prekinuti poËetkom zavrπnog Kada je odreeni dio programskog slijeda
centrifugiranja. zavrπen, gasi se pripadni indikator.
• Ne æelite li centrifugirati odjeÊu, zakrenite Napomena: Ako tijekom ciklusa pranja doe
kontrolu za odabir programa u poloæaj do prekida napajanja ili iskljuËite perilicu,
“Ispuπtanje vode” i ponovno pritisnite program Êe kasnije nastaviti od mjesta
tipku za pokretanje/prekid. prekida.
Tipka funkcije “Smanjenje brzine
centrifuge”
BLOKIRANJE VRATA
• Svaki program ima automatski odreenu
najveÊu brzinu vrtnje. Iz sigurnosnih razloga, vrata su tijekom nekih
faza pranja blokirana. Na kraju ciklusa ili u
• Pritisnite ovu tipku za promjenu brzine sluËaju prekida, vrata Êe se automatski
vrtnje. odblokirati nakon otprilike 1 minute.
• Ako je odabrana brzina “0”, zavrπno
centrifugiranje je otkazano, ali ne i ostala
centrifugiranja. Program zavrπava ZAVR©ETAK PROGRAMA
ispuπtanjem vode. • Preostalo vrijeme je na “00:00” i sva
svjetla programskog slijeda su iskljuËena.
ODGODA POKRETANJA 1. Zakrenite kontrolu za odabir programa u
poloæaj “O”.
Funkcija “Odgoda pokretanja” omoguÊuje
Vam pokretanje ureaja u æeljeno vrijeme, 2. Zatvorite ventil za dovod vode.
primjerice kada je struja jeftinija. 3. Otvorite vrata i zatvaraËe bubnja te
ispraznite perilicu.
20

PROMJENA PROGRAMA ILI FUNKCIJA PAUZA/PREKID PROGRAMA


NAKON POKRETANJA PROGRAMA Ako, iz bilo kojeg razloga, æelite prekinuti
1. Odaberite novi program kontrolom za program na neko vrijeme i nastaviti kasnije:
odabir programa. Ako je potrebno, 1. Pritisnite tipku za pokretanje/prekid.
odaberite dodatne opcije i æeljenu brzinu Svijetli odgovarajuÊi indikator.
centrifuge. TrepÊe svjetleÊi indikator tipke 2. Po istjeku æeljenog vremena, ponovno
za pokretanje/prekid. pritisnite tipku za pokretanje/prekid.
Napomena: Nakon promjene programa
nije moguÊe odabrati funkcije “Odgoda
pokretanja” i “Predpranje” . OTKAZIVANJE PROGRAMA PRIJE
2. Pritisnite tipku za pokretanje/prekid. Nov NJEGOVOG ZAVR©ETKA
program nastavlja na istome mjestu na 1. Zakrenite kontrolu za odabir programa u
kojem je prethodni program prekinut. poloæaj funkcije “Ispuπtanje vode” .
Napomena: Za ovaj program nemojte 2. Pritisnite tipku za pokretanje/prekid za
dodavati deterdæent. poËetak programa ispuπtanja vode.

Whirlpool je zaπtiÊeni naziv tvrtke Whirlpool


USA.