You are on page 1of 36

_____t _ _

__lynao_d

_r1_ IQ_ _rIJ_N I W l13

_rI_n_IlS8nS
__nQOYd
_8YOnl
_ONOYly313 _rlJ__Y 3lN l
_n_rN3WZl
_
_N3__3Y _i_yisgns ,'

_rO_Od _
- tYSrtJ__3Y _iN3__3y

_8YOnl3Yd
__i_nao_d _i__is8ns
_ONOYl_313 _Ol INY___310_a3_
___ lS8 _ S _8Y Onl3Yd
_, J__.. ^'"0, __;_'''___'__.,____, __,0.__,___,__,l______,a,..___.,.,,,0__,._.__........_e_,..._,__,,.__,..,_,,..e___e_._..__t'____!!_,_',,e......_"n,____. _'. ___9_.,.__'..___o^', _I.._.....,.___'''_'_'____'_''__f_,''__''.___''___'..''_'''''',''_____..____9,-_a_'_-___,_'_'__,a__,_'''' B _a, ___'''_0_''_-__'''_'__' ,' _,_ _,.._;0_a____l__''''__''_______''___a.g__._.,_,__._._,d_.''"_.,_l'''_''_!l,,_L,___0_.^,_''_,,__._---__'''o''__._,9_.,__ '_______'____!B____,i_,_._,___!_,.___' .,
_-_- _
________+ _

on0_
NE__
V MOlEKULI
ZAKAJ KJE
V REAKCIJSKEM
MEDlJU
KAKO

_LINn_o TEKoCE
TRDNO
AGREGATNO kT
sTANJE ENERGlJA hv
_P

VRSTA PRETVORBE

SU BSTlTU C IJA AD l C I JA

ELIMINACIJA
_nNnLizn

SUBSTRAT REAGENT

REAKC lJSKl
POGOJl
___tt_pp____pp____pt_sp2 __ + _p2_ tp ____sspp2_sspp2

_STlTEV REAKClJ

RADlKALsKE l0_KE
REAKC IJ E R_KC W E
HOMOL_SKE HETERoLrrs KE
CEP_ _g cE__TM
VRSTA TRANSFOR_ACIJE
S U BSTRATA
J_s 1 3_ 3
j _ _ADICUA __SUBSTITUClJ _

Ad _. __m_NAc_A

O_. R0; RCOO-


NH,-, _N, cN-, __vA _AGE_A _O2, Bt, Cr,_
R2R3cN R1 R2R3C+_ RCO'
__NAB Nu DKL o _E oRoF JiL_ i . AEL KE cKr E pR To oF Ri JL _i ___8
__NEmBm ELE_RONOv ELE_Ro_v __NE_B_i
N_, RtM_R3N 8F3_ ACI3_ S03
_, Ro_ RcooH
AKCEPTOR_l
__

1-4-4

__RENoRBA

__o _usmERJANJ E
REG_o. HITROST ENERG_JA GOSTOTA
sE_EKTnMosT _ _ ElE_oNov
ENERGUA
VRSTA STABIlNOST
ItVTERMEDlATOV
S Ad
E

P1_ S+R i P2
ENDoTERmNA RM_BIl_
EKsoTER _ IREM_BIL_
__t DG _fllll __ tRT

1-4-5

HITRO_ REAKCUE
v= _ _s Ja cRJb

5TE_LO GEomETR_JA RED REAKc_E


TRKOV TRKA
MOlEKULARNO_
AKTNAC IJSKA
ENERGIJA

_Gt
k=A

t PREHoDNo
E _, STANJE

__M
S_0 ;
--- ----'---- P

REAKCWSKE KOORDl_E

t Gt
_
_Gj

t
1

t> t t _ t
1 D 2 _G1 _G2
PRETVORBA Z IhlTERMEDLATOM
____s__N1 sppR3E_cN_oo__RBRAEtKvEA__m_cAE_dmN_R+___E_Ho3vR__EAK0lEcKw_u+LARt0N_BNarHJ+Bscr T_g

moNomoiEKu_Rm __BimoLEKu LA R m
V _ k1E SU_T__ v= k2ISU8 S T RA _ I R EA G E tm
vR_A
REAGENTn
s,2sp3c _Br + Na ' O __ _ o H

2 _ _8__
B, + Na _ o _ __ _ +
_____aG ___G _9)_G >pG ( c)

1 -4-7
__

0, ,..,, _. ,m PR_RBE _G,t


t
1

__
P_

P1

t +? o 0
1< 2 2 D1

RAm__ E
STANDARDNA S __ p
PRO_A ENERGIJA

9 1 _/oS+9_/oP
_G=+ 1 .37kcaI/mol
_Go-__RTlnK _GO--O
_/oS+91 O_o
DG=-1 .37kcal/mal 250

_Ga-__Ho-T_So

0_ EKSOTERMNA R.
- CEPmE - No_BE
__ ENDoTERmNA R.

O_ spREmEmBA ENTALp_JE Dso_


s_Ro5CEN_-)
_oRABLJEN_+ )
_______ __________t______G____________________t__ _______________________t_________t______

1 _-8
REAKCUSIU MEDU
VPlM NA PRE_RBO
mTAL_TOR
__
E

5+R
VR _

0E_AB_Ll2AcuA R _ s _AB_LlZAcuAt
V1t VR
tt
1 <_G0,

DE_AB_LI2AcuA t _AB_L_clJA R _ s_

R ,,t, , ,,i
R
____socl Ac_JA _R0__0__00__0__m____w____t___

15C
__ _0 ENORBA SUBSTRATA

SUBSTRAT
C
l2M_VA
l_Cun _m_

_ R _ ___n
8 CfJA
EUmINncun nolC_

INTERAKCIJA

SO LVATAC fJA
TOPNOST FnzNE mEJE (H-V_

mE_LJJvo_ nsoc_nc_Jn
12
H_TRo_1NA tASoVMA
au_') s___)
1o'_ FEno 1o''_ __kf.
0'__ ,_4_
3 __ ''_''_' _
1o_1 PfKO 1_'1

1o9 mNo 1o9


__
1_ m_mo 1_ u__,,. _,._,.
GEOMETRtJA CAS R_._..
1ot mlL_ 1o'_ ____h
ENERGIJA
H__._.
1o't aLO 1o_
__0___ ___
1_ __ 1o_

_o_9 m4 _o9 __

1__1 nRn 1o_2 _2__

_o-'_ PEM_ _0'_ s__8 _,__ v_


____REAKc _JsKEGA_c

____ F_-T'ERm__N_ _oGoJ_

REAKCIJSKI POGOJl

FnzNosT ENA
VE
TEmpERnTuRA DVE
SISTEMA
_ALlZA.

HOMOGENA H ETEROGENA
vECFnzNn

TOP l LA

PO_RNOST TopNosT so LvATAc _JA


H-VEZ
_R__CNn
HIDROFOBNOST
_
pRoT_eNA H l DROF l LNOST
PRE'TVORBO
_RpEoAGKco_JJ__sK_ _mEHAN _zEm

TRA_ NSfORMACIJA
_nNnLizn

SUBSTR_ REAGENT
REAKClJSKO VRSTA
MESTO CEPlTVE VEz_

VRSTA
TRANSFORMAC IJE
suBsTlTuc _JA AD IC IJA
ELIMINACIJA
___ __ _ shJp J_____esTA J _ R_m J

15E ' '

IONSKl mRAKTER
yR2>OR o N 0 _>RoH
REAKT_vNosT CH3L_ CH3 gBr
0
_ >F CH3C0 ,_' r

R-Y
y __ ___ _H __ZH4_
__
Li Na M9 Zn
K cd _ÿ' =-Ÿ

---_ _-=c--
PA_A
/
\
_L___yl_AH_ToEmLles_K_pTRRm_o2tmNA/toNcl_v\_\K_LJAcJ__lEn_ /cll_ \/cllJ__

AKCEPTORSKA MESTA

A__I l
B_' /C

POLARNE
5_BKE _ vEz_ PO_RNE
__ OS_R n vu_
HOC_ Br2 X __
BRu 2Apu_C z __u _ C.
sKup_NE SKUPINO
K_sL_NE Y Y Y C
____F>oH> Br_ ___g

1t
T'Vx_a _ .__ WUl-ReGlOSELEKTIVNOST

TRD DONOR + MEHAK DONOR +


TR_ AKCEPTOR MEHAK AKCEPTOR

lONSKA VE2 KOVALENTNA VE2

TRD MEHA

POLARlZAB lLNOST ELEKTRON EGAT IVNOST

_D 0 0 g g TRD
f Cl Ho f
_ONOR g g g DONOR
mE_ l Br NH2 H3 mEHAK _

_DoNoRJi

TRD MEtLAK
08 _
NH2 00c =
H20> NH3 sH, __

0_

AKC E PTO RJ l
C-mT1ON l

R
Al3+>Mg2+>N8+ RX Br_ BH3 _! _
.++ +j+2+3+ R R_ORD
l, 0.0.Cd,TI
BF3. nlcb
R_ l
?-Br
R_ c,2+ l MEHAK
_2+
p_f__y__l t_ s_R_ ____h

1 -4- 1 6
POTEK
PRENORBE
S INH RONO STOPElWSKO
t

s+R P

_ t t,
l
'
P

gI2_Z
_ _ - -y _ Y !!
//Y

Z,,
_r! _L _ y-t!0-L 0_c/ y8 /
_ J\ __
____

!. _-'J
lA STNOSTIMOLEKUL
_ ELlttE
_ TopNosT
T ALl5CE
INTE RA KCIJE Z
ELEKTROMAGNETNIMI
VALOVANJI
poLAR_z_RANE DELO _L_ _NI
ELE KT RON!
_ _I n
POLARNOST

SNOV MOLEKULA
AGREGATNO STANJE

TRDo TEKoCE
P LIN

_ __DEBA_
DIPOlNIMOMENT
+-
_
µ = q .I
R_________oun_t____R ,_ R c_

M0LEKuLE so PoLARNE:

- VS0TA MKTORJEV POLARNIH _ VEZl _LIChLA OD NIC


- 0ELOKALl2ACIJA n- n MONO POVECA POLARNOST

__D ___
6+H, 6- 6+H, 6-
H- C, - NH2 H- C- N02
HH
__D H,N O _O No2__9 D

H o0_
N'
H - 00_
6.1D
H - o0_
00N N__
H '__

X
H c H3 Jl )_
X CI
x _ALKAN_ _ (D) ALKENI _(D)
R x c_ Br R CIS TRANS

Me 1 .79 1 .32 Me 1 .64 1 .97


Et 1.9 I 1.27 O.55
CH(Me)2 2.4 2.2 C_ 1N84 -
C(Me)3 2.5 2.5
__:_3:oo_7oo _A 0 _4oo_75o

EmNEERDGmIJoELMaEKuLAlNm_NT, ,E_RA,mKoc,._lJJ _ 5 -

Kov_ENT_E lONSKE
_ MZI
0D
_A

INTERAKCUE
100-200 aN-DIPOL H-VE2 20-40
_0 0A0 _ D___N_A

KOMPLEKSl
s PRE_som _o _0 H_DRoFoBNE
hlABOJA D_'___

DIPOL-DIPOL DISPERZlJSKE
__o 0 s___s
__r (((___Dlp_0o_L _

RAZTA_LJAwE- mE_noLEKuLsKE si ; ; - 5
__Di_oL __Di_oL

__O (__D!PO' _0 0 ___

aa__ _nn _
lNDUClRANl
DIPOL

__ A_H__N :D
HIDROFOBNE
INTERAKCIJE
__AKcE_To_ __DoNoR

__Di_oL _GEOM_RuA
l _oTENc_ALNA _ 1
! ENERGIJA D ze x _ x cos_
IMERAKClJE
__N,o;_J_RAZDALJA '
hl E _pp oo_LAL Ass_RR_sht EEus______BvETs__msT_nsR__pRA0_J Ees_mmTTNA_ _B___hrrN_KAo E__D RAo _8_RA_TsmcosT_m_mpJop_p AmmLpsop____h0_m__pNsoE__TpL so As ppLRAE R_ E _
NM_p
_00__N_ABsoRB_c_A__m_cmvvl __15

-8

_ERAKCUE MOLEKUL Z
ElEKTROMAGMETNIMl VALOvANJ I

ELEKTRomAGNETNo ENERG_A hv
VALOVANJ E

MIKROVALOV1
AKTNAclJA D_REKT_ ULT_OK
MOLEKUL
_IREKTMA

VzBuJANJ E _BUJA_E
E_E_Ro_ov MOlEKUL
_t_ t nt_ _ _EGOVAhlJE UPOGI8AlWE
ROTACWA
lN 2oo_ 4oonm 2 5x1o3.2 5x1o4nm lR
h--_
_S 400- 800nm 1o__ 1o9n
SUKAIWE
POlAR_RANE
S_TlOBE
o_T___ c a _ _
AKTNNOST
__(____As____o_0___\_/c////c _r/_s_ ____| ___ AK

15-9
K0R'ELACIJA MED _RUKuRo _N
BARVO 0RGANsK_H MolEKUl
_WENO PREHODl ELEKTRONOV
STANJE V PROTNUNE ORBITALE
E= hV * _T _n ^
'// ! n_n^
_ _ ToPL_m Em_s_JA (_T)P
S+ E
F oTo KEm lJ sKA VIDNA SVETlOBA:
REAKc_A -FLUONSCENCA
_ -FOSfORESCENCA

n_soRBcuA s_LoBE- ABsoRBclJsK_ s_EKTER- _m


-- - A
= _C
_ ABSORBCMSKI KOEFICIEM ;
c= KoNcENTRAcuA i
l-- DouiNA __I 2ARHA i
hmAx
_Nosi Lci BnRn
_R_omoFoRNE sKu_iNE r_ ELEKTRoN_
-\ /
/ -_ \ /\C--0 /\C--N\

N_ N\ " N02 - NO

oDuLAToRJi; 'OH 0R
A K_SOKROMNE SKUPINE _NH1 •NR2
_CN /co
_______p__oGNE___mA__cK__RAN_lAsB__ÆN__0_tq_cH_K_H_A_R__B_v____E_ARN_670g___0no_L___Al_ 4_6_5_5__o\/RA_________N__c__c_o___c__N___t__________nc_l___________l__0ot_0_____0p__/__5___\____

N_I_ 1 1 D_NIH Ma- lIKoPEN __ p.KARo_


KAT!ON B _EZBA_VEN Ru_E_

PI_KlhDL _ n=2)
T_ VlOLINO _n= _)
H__ ZELENO _n4_ _/ c c__c!
n

Na o __H_ __ H __,, o H_
cooN, Na o o Na
_v h J

15-1 1

_NFRAR_E_A 1
- _ tm-
S PE _ROS KOPIJ A

INFORMACIJE O
F UNKC IOhlALNIH S KU_ IhlAH

_NTRAmoLEKuLARMA _LN _
G _BANJA ABS ORBC IJ O

ROTAC IJA UPOGIBANJ E


_>12µJ [ 6.5-20µJ
< goo cm-1 5oo. 1 5_ocm -1
NAPETOSTI DELOKALI2ACIJA
o 0- f _____._,._e___._,._,,,_,__._____, 0_';,,,;__- t V MO'EKU'' '"K'RONOV

RA2TEZAIw E ENERGIJA
__ VE2I
_ 2.5- 15µJ
65o_ 4ooocm-1_
__'_- ;___q,_, _,_-en''_'
_\l| __y_H 171o_\_c__yl_N175o

15-12

TRUKTURNl VPLM
NA IR ABSORBCIJE
sp c sp2 c
4.5- 5µ 5.5- 6.5µ
2ooo_ 22oocm -1 1 55o_ 1 goocm -1
O
-C_Y c=Y sp2c
/

!
l
ON O N
Cxc
2 .5- 4.5µ 6 .5- 1 5µ
3ooo. 4ooocm -1 65o. 1 55ocm-1

1 61 O-1 670
C/ O_, oC
\ R, C_R R,C. R o
c.
N / ci c!
c\ R- ' R- _RR 1 740
1 670 1 6oo 1 68O
__E _t __

15-13
JEDR_
__TNA INFORMACIJE o
RES OMAhCA PARAMAG N_NlH
J N m ATOMIH 1 g

KEMWSKl SKlOPrMNE
PREMlK KONSTANTE
6 EppmI J __ 7
}hlTE_rfETE
SlGhlALOV
INTEGRALI

lZROJENOST SPINSKlH STANJ PARAMAGNETNIH


_omov oD_RAN_no 2 mOCN_m zuhlANJ_m
MAGN_Nlm PoLJEm __

hH
_E= hv=6g-
2II
f
__
9
v= g
2n RA2mERJE ( 1H_ 13c, 19F)

V FREKvENcA ABsoRBcIJE JE oDnsNA oD _omA (6g)


TER JAKosTI zuNANJEGA mAGN_NEGA PoLJA ( H)
pE_o_L_5EA1AKrAvBmTsmR0_ooomRxL__0B_E_EHE__v0c0KGGwuAAALTAlnmTolHoNFG_oRmsBALTsETA__J_vRTKvEo__0KuomA_omAvENEs BcchlTTsm_E0sGA_Ayo LsoAAAosERDEE/_8meADcxRNRw4_Dl0\sHcAA_l N___Ns_EH/uG8AtTTlmrrul 0EsNTT
P_l - vo
H _Lm m KE__sKi _REmiK
_____ccH___F __ __|c___HBcl EmNA_lEtvTHNE>s__Ko_mu_epD_N0E HH

_Lm m KEmusK_ _REm_K; 6 RA_E

VELIKOST
oBRo_A
HiH -c
HH
! 0H H
-C-H

!, c
H _H' H _
_c! _! _
iHHH
o /N

VODIKOVI ATOMI V EKVNALENTNl MAGNETNl


OKOLlCl lMAJO EhlAK KEMUSKI PREMIK

PROSTA ROTACIJA
OKOLl C-C MZ,
_ /CH3 H H
-C. -H
H\
CH3
!
H 6= 3 .1 ppm 6= 1.3 ppm ; 7.3 ppm
_Hl6|||HlA H H tc__T_lR__pLHET A1_1ll_H___1_

15-16
SKl_lNE_ _ARAmAGN_m JEDRn v
Ko h6TA hrrE B L_NI _ RE DSTA_J AJ o
_ _ MAGNETNO MOTNJO
3J

SINGlETNI SIGMAL (s)


SE RAZCEPl
! c! c!
(Hl33
DUBLET tNARTET
(d} (q)

11 IlI lIHjA
-C-C-C- -C-C-C-H
l!t_i
A HA

H 3JH, H.A 3JH H.A 6_

!!!!!!
-C-C-C- -C-C-C-HA
3J l _ _ _ l
'_ HBHHA HHA 2

0UBLET-
DUBLETA (t) 1
dd

1 1i,1 1 JJ 3JH H.A ;_


6H 6H
_3 __HtHH_A___H7_12H2H,H_JA0__ _q00H_00HA ___

15-17

sTRuKTuR__ _Lm MULTIPLICITETA


NA sKLoprMNE SIG_LA
KoNsTANTE N= n + 1
t

3J
H
_HA
3J
A H, H-A
6- 9Hz

0 H H 4J
HA 5 A H, H_A'
3J 13 1gH2 H, H-A-- 1 - 3_
H, H-A-- - o_ 3Hz H

3J
O- 10 Hz
HA HA
___ goO
H 3J
H, H-A=
O- 2_ H 3J
JH,H._- _ H,H-A-
5_ g_ ___ oO _-_ _8oO -
3JH H.A JE oDVIs_ oD KoTA _
V ROTlRAJOCEM SISTEMU N 7 ttz
2J TER sKLoplTVE Ez vE
____J _7H2__oH H o Tms 15

-18

SlmUUt_A JMR SPEKT_


O HH o
Wo/ H---' H
H H O-C. -H
3H
CH2_H3 _
I-- 3H I-- 2H _ 3H
(s) (q) (t)
7_ 7Hz
__

l l 6e ppm_
4321
O_H3 cH2 cH3

O
Ph_o H H_
O CH3
3JcH2_H2 = 7_
_--5H l--2H _2H _3H
(s) (t) (t) (S)
7H_ 7_
_\

_I
7 6 5 4 3 2 16IPPmJ
C6H5 O_CH2_ Ph-CH2 -CO-CH3
_________yo_lllphcR__c___91 2c91A_m__\___\ H_ _

MOLEKULSKA
mAsNA MASA m/ _

-e l _oNI2AcIJA
m
F_GMEMAClJ_ _ pREmEsT_TVE
! _c! _yt to
//
=C\ R-C\' _'
-OR -NR1R1
-CoR -cR1CR2R3 DETE_I_MO lONE
A_ , p__cH __ ph
,_ '__ 43 B 147
d CHJCO__
_m _ 162

m/z
_m s_J m R

D o L o s AsN pJ EE KsTT,Rous_K ou pR sE Ko, mR, GmAENTsoKDf HA mm, o _ 5 _ - ; u L

AMA LllI RAM O P OSAM E2N E


SPEKTRE

FUNKCIOhlALNE
SKUPINE
moLsKA IR SlMULI_MO
mAsA SKELET
UV-VlS moLEKuLE
NENAs,ENosT

S ESTAVl M O STRUKT U RO
SIMUllRAMO POSAMEZNE SPEKTRE
UGOTOV1MO UJEMANJE
_______ ____////// Ho___________c__Hpo_h____//// o

S-4-A
ITE SPEKTROSKOPSKE LASTNOSTI mOLEKuL
OO
ph / Me
N
MeO Ph
o OH o CH3
COOH
Ph NH2 _h _H,
o o CH3 o o CH20H
COOH cooH
Ph NH2 Ph _H3

CH20H
HOl,___ O
H_ o H__,,,_,.

CH3 cH3
oN
Ho__,___ o HOll,_' O
N
p_ Ph