You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Jarosław Deminet; RCL
Data: 2011.01.10
Dziennik Ustaw Nr 6 — 465 — 17:37:19 +01'00' Poz. 22

22
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

l
z dnia 28 grudnia 2010 r.

v.p
zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 2) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen- sprawność psychologiczna funkcjonariu-
cji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, sza uległa zmianie i negatywnie wpływa
poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następu- na sposób wykonywania przez niego
je: obowiązków służbowych — w celu okreś-
lenia aktualnej sprawności psycho-
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów logicznej funkcjonariusza.
z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funk-
cjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2. Na badanie psychologiczne, o którym mo-

.go
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125) § 10 otrzymuje brzmienie: wa w ust. 1, kieruje funkcjonariusza Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
„§ 10. 1. Funkcjonariusza można skierować na bada- upoważniony przez niego kierownik jed-
nie psychologiczne: nostki organizacyjnej właściwej w sprawach
kadrowych.
1) przed mianowaniem na wyższe stanowis-
ko służbowe lub w przypadku zmiany 3. Badanie psychologiczne, o którym mowa
charakteru służby — w celu określenia, w ust. 1, przeprowadza psycholog pełniący
w szczególności, poziomu rozwoju inte- służbę lub zatrudniony w Agencji Bezpie-
lektualnego i predyspozycji osobowoś- czeństwa Wewnętrznego.”.
ciowych funkcjonariusza do służby na
proponowanym stanowisku służbowym § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
lub w jednostce albo komórce organiza- 14 dni od dnia ogłoszenia.
cyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego; Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
rcl
w.
ww