Balys Sruoga

I. DIEVU MISKAS
Liünai. kemsynai. kalneliai. Ant kalneliu. kazkieno galios supiltu is balto smelelio.
pusaites. aukstos ir lieknos it senovisko iesiboto aukletines. Pakalnelese berzeliai. tokie
paliege. tokie nuskurde. tarytum saulaites malones uzmirsti naslaiciai naslaiteliai. Atkalnese
ir paslaitese vaivorai. melynes. bruknes. susipyne susiaude i sultinga zalia kilima.
ismarginta uogelemis. Daubose ir skersveiuose klumpabalu zoles. purienos ir viksvos.
Kadaise. seniai seniai. cionai iüros dugno büta. Tarytum audros metu bangos bütu
netiketai sustingusios. sukieteiusios. o iu pavirsiu siaures veiai baltuoiu smeleliu apibarste
bütu.
Si vietele prisiglaude Siaures iüros pakranteie. keturios desimtys penki kilometrai i
rytus nuo Gdansko miesto. Iki 1939 metu tai buvo mazai kam zinomas uzkemsys. Salia ios
merdeio mazas miestukas. beveik kaimas. StuthoIas. kokiu Vokietiioie buvo tükstanciai.
Miestuka su Gdansko miestu iunge asIaltuotas plentas ir siaurasai gelezinkelelis. Ir gyveno
cionai patys nuobodziausi zmones Europoie Prüsu vokieciai. paskende siokiadieneie
dvasios menkystoie. garbine policininka ir virtuve. laukuie tvarka ir alu. galeie istisa savaite
duonos nevalgyti. kad tiktai sventadieniais iiems bütu leista karingu zingsniu iskilmingai
gatvemis pradülinti ir didziuli bügna pabambinti.
StuthoIo pilieciai. sekmadieniais noredami iüroie pasiplukdyti. turedavo pereiti ta
sustingusia iüra. ta iüros dugna. pusaitemis. berzeliais ir kemsynais apsivelusi. Nors tu
pilieciu dvasia kad ir kazkaip bütu buvusi supolicinta. vis delto iie. ibride i kemsingaii plota.
pasiiusdavo kazkaip sventadieniskai. Jau vienas vietos pavadinimas primindavo iiem. kad yra
dar šis tas pasaulyje ir be policininko, ir be alaus.
Dievu miskas! taip si vietele zmonese is senu senoves vadinosi. Kadaise. labai
seniai. siame miske dievai gyvene. Savotiski dievai. Ne germaniskos kilmes. Ne Votanas. ne
Toras. Gyvene tenai lietuviskuiu dievu palikuonys.
Gdansko apylinkes vietoves is viso gana turtingos senoves padavimais ir legendomis.
kuriose nuostabiu büdu veikia lietuviskos kilmes ir lietuviskais vardais personazai. Perkünas.
Jürate. Laume. Patrimpas nuolatiniai Gdansko srities iüros pakranciu. ezeru ir misku
gyventoiai. nors tuos padavimus ir pasakoia Prüsiios pilieciai. besivadina vokieciais.
Iki 1939 metu po ta Dievu miska siokiomis dienomis klampineio tiktai uogautoios
motereles ir grybautoiai pensininkai. retkarciais uzklysdavo dar ir koks medziotoielis
nenusisekelis. Siaip buvo cionai tuscia ir nyku. tik lieknosios puseles gailiai osdavo. tarytum
graudziais atodüsiais düsaudavo. prisimindamos tuos laikus. kada cionai linksmieii dievai
sauniuosius pasiütaroiimus keldavo. 1939 metais Dievu miskas staiga atgiio. suirzo.
suknibzdeio. lyg senlaikiu dievai bütu i ii sugrize...
Ne. iokie dievai tenai negrizo: apsigyveno iame pilieciai. panasüs i velnius.
Pasibaigus lenku vokieciu karui. Gdansko miesto savivaldybe nutare Dievu miske
isteigti koncentraciios lageri nepaklusniem lenkam i gera kelia atvesdinti.
Pagrindinis visu koncentraciios lageriu veiklos desnis rüpintis. kad niekas pasauly
nesuzinotu. kas ir kaip vyksta uz spygliuotuiu vielu uztvaros. Pasklidusios zinios apie
uztvertuiu gyvenima galetu lagerio seimininkam ivairiu nemalonumu pripainioti. Atsirastu
vienas kitas. kuris ir pasipiktintu. ir rekti pradetu. ir svetinguosius seimininkus barbarais
pavadintu. Kam viso to reikia? Kur kas patogiau lagerio veiksmai atlikineti tuomet. kai iokios
pasalines ausys negirdi. pasalines akys nemato ir nekenkia samdytaiai propagandai lagerio
seimininku kultüringuma ir kürybinius laimeiimus liaupsinti.
Dievu miskas toli buvo nuo pasaliniu akiu ir ausu. Apylinkei gyventoiu buvo maza. ir
tie patys buvo patikimi galinguiu sio pasaulio balvonu garbintoiai. O svarbiausia Dievu
misko geograIine padetis buvo tokia. kad spygliuotosios pastoges gyventoiai negaleio ir
svaioti apie pasisalinima is lagerines viesnages. Is vienos puses buvo Siaures iüra. karo metu
taip stropiai saugoiama. Is kitos puses garsioii iüros ilanka. is trecios didziule dvisake
Vysla su savo kanalu ir kanaliuku sistema. is ketvirtosios siaurutis pusiasalis. skirias iüra
ir ilanka. Beglys. istrükes is Dievu misko. kurlink iisai nukryptu. vis tiek patektu i vandeni ar
i policiios glebi.
1939 metu rudeni atsibaste cionai pirmieii nauiakuriai: bürys vokisku SS vyru ir keli
simtai nuskarusiu dryzuotu elgetu. didzioioi daugumoi Gdansko srities lenku. pasmerktu
mirti. Miske. kokioi puses metro aukstumoi ties iüros lygmeniu. buvo istemptos pirmosios
skurdzios palapines. oIicialiai prasideio koncentraciios lageris.
Prasideio misko kirtimas. kelmu rovimas. zemes lyginimas. kalnu griovimas. pelkiu
uzkimsimas. zvyro ir akmenu vezimas. baraku sudelioiimas. didziulio müro
komendantüros ir administraciios namu statyba. Lageris buvo suplanuotas milziniskas.
galis sutalpinti daugiau simto tükstanciu kaliniu. taciau io statyba ir 1945 metais dar toli
grazu nebuvo baigta.
II. BARAKINE KULTÜRA
Hitlerio Vokietiia buvo tarytum klasikine lageriu salis.
Salis. kadaise garseiusi tokiu puosniu. tokiu skaidriu baroko stiliumi. dabar galeio
didziuotis savo barakais. visi lageriai gyveno barakuose.
Baroko susmukimas i baraka sis istorinis procesas vaizdziai apibrezia vokieciu
kultüros raida Hitlerio papedeie. Visiskai neatsitiktinis. visiskai nuosakus buvo dalykas. kad
Vokietiia. savo karines galios issirutulioiimo metu okupuoianti vis nauius ir nauius krastus.
Vokietiia. kadaise buvusi kultürtregere. dvidesimtoio amziaus viduryie virto lagertregere
placiausia prasme. Pati kürybiskai visiskai nusususi. Hitlerio Vokietiia kitiem krastam galeio
atnesti tiktai auksciausia savo kultüros vaisiu lageri. baraka.
Pacioie Vokietiioie lageriu buvo sunkiai aprepiama daugybe ivairiausios rüsies.
Karo lageriai, sporto lageriai, poilsio lageriai, politinio susibuvimo lageriai, jaunimo lageriai,
Reicho darbo tarnybos lageriai. repatriantu lageriai. karo pabegeliu ir tremtiniu lageriai.
subombintu miestelenu lageriai. pereinamieii ir paskirstomieii lageriai. darbo lageriai.
internuotuiu lageriai. karo belaisviu lageriai. taip ir toliau. taip ir toliau. Visu situ lageriu
priesakyie. kaip hitlerines kultüros paziba ir pasididziavimas. eio koncentraciios lageriai.
atsirade Vokietiioie drauge su Hitlerio ateiimu i valdzia. Taciau ir koncentraciios lageriai
anaiptol nebuvo vienodi. nors iu visu uzdavinys vienas tebuvo .naikinti hitlerines
Vokietiios. ypac naciu partiios. priesus. tikruosius ir itariamus. siaip atliekamus piliecius ir
partiniam pareigünam nepageidautinus padarus. Todel tie lageriai pradzioie. su Dachau
pirmoioie vietoie. buvo beveik be isimties uzdari tai yra. tokie. is kuriu niekas gyvas
nebeiseidavo. Todel iie daznai ir buvo vadinami Vernichtungslager naikinimo lageris.
Kol Hitleris valde tiktai Vokietiia i lagerius kimso ir naikino savo piliecius.
zuvo iu tenai simtai tükstanciu. tikslaus skaiciaus niekas nezino. Kai iis pradeio grobti
svetimas zemes. Vokietiios pilieciai galeio kiek lengviau atsidusti: atsirado nauios gausios
naikinimo medziagos. Lageriu skaicius sparciai augo. Dachau. Oranienburgas. Buchenvaldas.
Mathauzenas, Guzenas, Gros-Rozenas, Ravensbrukas, Flosenburgas, Ausšvicas —
svarbesnieii Vokietiios lageriai gyventoiu skaiciaus atzvilgiu buvo istisi miestai su savo
Iilialais ir Iabrikais. su savo atskirais istatymais. su savo nuosava teise ir morale. niekur kitur
nepraktikuoiama. su savo nuosavomis partiiomis ir partinemis rietenomis. su savo paprociais
ir gyvenimiska ismintim. 1943 metu pabaigoi visi Vokietiios koncentraciios lageriai pagal
rezimo kietuma buvo suskirstyti i penkias kategoriias. Tuomet Dachau eio iau pirmoioi
kategoriioi buvo iau pats geriausias. pats lengviausias lageris. Jis tuomet iau buvo virtes.
tariant. reprezentaciios lageriu. Ji ne karta aplankydavo tarptautine Raudonoio Kryziaus
komisiia. iis buvo naudoiamas savotiskai propagandai. Jame sedeio daugelis Angliios.
Amerikos. Prancüziios pilieciu. su kuriais buvo privengiama elgtis taip. kaip buvo elgiamasi
su vidurines ar rytines Europos gyventoiais.
Pats bjauriausias lageris, ketvirtosios kategorijos, buvo Mathauzenas su savo filialu
Guzenu. Penktos kategoriios lageriai buvo uz Vokietiios sienu. ypac Lenkiioie. pavyzdziui.
Maidanekas. Penktosios kategoriios lageriai iki galo pasiliko uzdari naikinimo lageriai.
Dievu miskas. oIicialiai vadinamas StuthoIo koncentraciios lageriu. aiskaus veido
netureio. Jame buvo galima rasti ivairiausiu savumu nuo pirmosios iki penktosios kategoriios.
Pati sunkiausia laikotarpi gyveno iisai nuo 1939 iki 1942 metu pabaigos. kai vokieciu
kariuomene triumIalisku marsu zygiavo per Europa. kai vokieciu SS vyram mintis. kad
Vokietiia gali kara pralaimeti. atrode iuokinga nesamone. galinti gimti tiktai pamiselio
galvoie. Tuomet ir Dievu miskas buvo uzdaras lageris. Tikrai. iki 1942 metu pabaigos siame
lageriüksty atsidüre daugiau 20 000 zmoniu. is kuriu per ta laikotarpi siokiu ar tokiu büdu
numarinta 18 000. Likusieii 2 000 arba buvo iskelti i kitus lagerius. arba cia pat vietoie
gyvi isliko. Tiktai labai nedaugelis. staciai pavieniai asmenys. buvo is lagerio paleisti.
zinoma. ne i laisve. bet i priverciamus darbus arba darbo lagerius.
1942-43 metu sanvartoie StuthoIo lageryie buvo 3500-4000 kaliniu. Tame
laikotarpyie kaliniu sastatas keisdavosi 3-4 kartus per metus. Vieni kaliniai mirsta. iu vieton
atvaromi kiti. tokiu büdu bendras skaicius laikosi pastoviai. siekdamas 3500-4000 galvu.
Buvo kelios desimtys kaliniu. kurie sugebeio siame lageryie islikti gyvi nuo pat io pradzios.
Buvo kelios desimtys ir is kitur atkeltu kaliniu. kituose lageriuose istverusiu po penkerius. po
astuonerius metus. Kiti is iu. be lageriu. dar ivairiuose kaleiimuose buvo istupeie po keleta
metu. Tai buvo nepaprasti zmones. be isimties. pereie ugni ir vandeni tiesiogine prasme.
speigus ir pragariska karsti. Tai buvo zmones dideles Iizines iegos ir atkaklios valios.
paselusio pasiryzimo nugaleti ir gyventi. Tai buvo ir likimo globotiniai. Nebütu iiem gelbeie
nei iega. nei valia. iei akloii laime iiem nebütu atsitiktinai sypteleiusi.
1942 metais StuthoIo lageris is Gdansko miesto savivaldybes pereio valstybes zinion.
Jis buvo atiduotas SS organizaciiai. pasidarydamas ios lyg ir kazkokia privati nuosavybe su
visu negyvu ir gyvu inventoriumi. i gyvoio tarpa iskaiciuoiant ir kalinius. Ir vis delto nuo to
meto padetis lageryie eme pamazeli gereti. Senieii lagerio veteranai. islike gyvi nuo 1939
metu. pasakoio apie savo ankstyvesnius isgyvenimus staciai neitiketinu dalyku.
neitiketinu. zinoma. tiktai tiem. kurie vokieciu koncentraciios lagery nera buve.
1943 metais tieii veteranai. kaip prityre vilkai. iau buvo sugebeie prasimusti i geresnes
poziciias. uzimti net valdancias vietas. daug nusveriancias lagerio gyvenime.
Lagerio valdzia kaliniu rankose! Zinoma. siame pasakyme daug kas perdeta. bet ir
teisybes nemaza. Esmeie cia buvo kazkas panasu i tai. kas buvo senosios caro Rusiios
baudziavos sistemoie: baudziauninko savininkas galeio savo verga bausti. plakti. parduoti.
ant sunies ismainyti. bet be baudziauninko pagalbos gyventi vis delto negaleio. Tokia padeti
meistriskai vaizduoia. pavyzdziui. izymusai rusu rasytoias Gonciarovas pagarseiusiame
romane ..Oblomovas". Dvarininkas Ilia Oblomovas ne tik negaleio be savo baudziauninko
Zacharo pagalbos gyventi. iis pats pasidare Zacharo vergas. Zacharas. negaledamas istrükti
laisven. Iaktinai dare su savo ponu. ka noreio. Büdamas beteisis. istisai priklausydamas pono
nuotaikos. galedavo ponui primesti savo valia. Kazkas panasaus buvo ir StuthoIo
koncentraciios lagery. SS vyru su kaliniais santykiuose.
SS nariai galeio kalini kiekviena momenta nusaut. pakart. pagaliau ar akmeniu
uzmust. mesti sunim sudraskyti. apiplesti. isplakti. degutu istepti taip ir toliau. taip ir
toliau. Kalinys buvo anapus istatymu. Jis iokiu teisiu netureio. Joks teisingumas io negyne.
Jis reiske maziau. negu bet kuris daiktas. inventoriaus knygose irasytas. Ir vis delto SS vyrai
be kaliniu pagalbos negaleio nei lagerio tvarkyti. nei privaciai gyventi. Tokie kaliniai zacharai
buvo daugiausia lenkai. istvere StuthoIe nuo lagerio pradzios. ir vokieciai. is kitu lageriu
atkelti. daugiausia kriminalistai. homoseksualistai ir bibliios tyrinetoiai.
Sitokia tvarka nusistoveio tiktai ilgainiui. per dideli varga ir klaikias kancias. Ir vis
delto negalima apie lageri kalbeti kaip apie pastovu. nesikaitalioianti vieneta. Lageris gyveno
nuolatine raida. Keitesi laime karo laukuose. keitesi nuotaikos vokieciu visuomeneie. keitesi
nuotaikos ir lageryie. Keitesi zmones. virsininkai ir kaliniai. Keitesi potvarkiai. kaitalioiosi
bendroii tvarka. Taciau siuos. kaip ir daugeli kitu. daug svarbesniu dalyku. galima suvokti.
tiktai ilgesni laika lageryie pagyvenus.
Vos izengus i Dievu miska. atrodo. kad senieii dievai is cia isnyko be pedsako. kad
cia isiküre pragaras. kuri okupavo SS vyrai. senuosius velnius i karceri susodino. patys
uzimdami iu vietas prie dubens ir prie stuomens.
III. VAZIUOJAM...
1943 metu vasaris. kovas. Vokieciu okupacine valdzia skelbia Lietuvos iaunimo
mobilizaciia i vokiskas SS eiles. Saukia stoti ir vokiskom bausmem nestoiantiem grümoia.
Jaunimas bausmiu nenusigasta. Jaunimas i SS neina. Jaunimas traukia:
Tu girele. tu. zalioii...
Jaunimas traukia i zaliaia girele.
Jaunimo suemimo istaigose tarytum giltines vaikstineta. I rastine. kur tureio büti
paimta keli simtai iaunuoliu; ateina vos keturi penki. ir tie patys sleivi. kreivi. persimete it
sudziüvusi zagre. luosi ir klipatos. aiskiai netinka SS sekui piauti.
Vokieciai. iaunimo saukeiai. sedi pazaliave. Gedis i rastines dirsteleti. Smulküs
snipeliai ir kitokie baudziauninkeliai palaizos zuia is paskutiniosios. Ju pastangos tuscios.
Kazkur is pozemio. is tamsiuiu okupacines valdzios kabinetu pro baudziauninkeliu
pastumdeliu lüpas girdeti itüzes mauroiimas: lietuviu inteligentiia gausianti kas iai priklausa.
Sitokios kompromitaciios valdzia nedovanosianti: Lietuvos iaunimas vokieciu generaliniam
komisarui Rentelnui aiskiai pagadino kariera. Rentelnas buvo patikines Berlyno dedes. kad
Lietuvoie. kaip ir kitur Pabaltiiyie. ..visa büsia tvarkoi". o cia perkünas zino. kas pasidare!
Na. kad iau griebsime tai griebsime! ateina rügstüs balsai is didziuiu
Vilniaus gestapo rümu.
Gandu daugybe. Vienas uz kita baisesnis. OIicialiai skelbiamomis ziniomis niekas
netiki. Teisybes niekas nezino. Ten. esa. iau tiek ir tiek zmoniu sueme. ten iau isveze. ten
iau susaude. Kaune. esa. tiek ir tiek zmoniu iau pritrüke. provinciioie trüksta dar
daugiau.
Negera. nemiela düsioie.
Et! Nuo likimo nepabegsi! numoii ranka zmogus. Kas bus tas bus. vis
tiek: ..Visi mes esame sveciai pasauly..."
Is kazkur atsirado staigus noras skaityti knygas apie kaliniu. apie katorgininku
gyvenima. Apie iu skurda. apie iu dvasios stiprybe. apie laisves pasiilgima. Prisirinkau tokiu
knygu. apie Sibira. Skestu iose. Prisimenu Vaizganto paguodzianti sauksma:
— Lietuviai, nebijokite turmos!
Kovo 16 diena. Bevartalioiant kaliniska knyga. 23.30 valanda laiptuose pasigirsta
sunküs kaustyti zingsniai.
Trep trep trep. vokiskai kauksi. Pazvelgeme viens i kita. isgirde kaukseiima. Be
zodziu aisku:
Ka dabar griebs?
Duryse ilgas skambutis valdanciu tonu. Sirdys stabteleio. Bato duslüs smügiai i duru
lentas.
Taip ir yra; du gestapininkai. Pilki! Pakaustyti.
Ar yra toks ir toks? Parodyk pasa. Ar turi ginkla? Pasiimk kepure ir dar si bei ta.
kad nori. Daug nereikia. Dviem. trim dienom. daugiau nereikesia.
Krata labai pavirsutiniska. neverta gestapo vardo garso. Paeme kazkuriuos senus
laiskus. Keleta niekuo nekaltu rankrasciu. kas pasitaike. Medziaga. is kurios nieko neispesi.
Medziagos iiem tartum ne nereikeio. Svarbu buvo tiktai. kad si bei ta gavo paimti.
Müsu sirdyse nyku. Müsu veidai suakmeneie. Tik rankos trupuciuka virpa. Ir tiek.
Ir — visa.
— Baly, laikykis! — atsisveikinimui palydi mane du balsu, pilni tokios
neisbrendamos kancios ir tokios neaprepiamos meiles. kad iu palydetam ir i kartuves eiti bütu
jauku.
As tai istversiu. Tik iüs... O. bükit palaimintos!
Iki gestapo rümu Vilniuie man netoli. Slepu. trepu ir iau ten.
Vienos durys. kitos; koridorius. kiemas. durys ir as iau pozemio karalysteie.
Snüduriuoias gestapininkas prie ieiimo. Nieko daugiau.
Kas. po velniu. ar as tiktai vienas büsiu?
Ilgai vazoiosi mieguistas gestapininkas. kraustydamas mano kisenes ir atiminedamas
daiktus. Ziovauia. akis trina. Baisiai nuobodu iam. Man dar nuobodziau.
Tuo tarpu koridoriuie uz geleziniu. panasiu i akecias duru zingsniai. Daugelis iu.
Kuzdesys.
Sruoga! girdziu lietuviska nusistebeiimo balsa uz duru. panasiu i akecias.
Zvilgteriu atgal pazistami veidai. Vienas. kitas. trecias... Vilniaus lietuviai inteligentai.
O. as nebe vienas! Vadinas. muilo is manes nebevirs!
Sveiki. kaimynai! sükteleiau. praeidamas pro sali. kol igrüdo mane i pozemio
perykla.
I lasta igrüdo mane vis delto viena. Joie buvo daugiau. Ji buvo pilna. Lyg ir
kriminaline publika. tiktai vienas is iu visa nakti rozanciu kalbeio be paliovos. Vietos nera.
Siaip taip issitiesiau ant grindu isilgai kameros ir spoksau. Lempute mirksi palubei. Palubei ir
langelis. baltai nuteptas. kad einanciuiu saligatviais koiu nepamatytum. kad ir praeiviai
nezinotu. kas ir kaip uz tuiu stiklu apacioie düsauia. As kalinys? Juokai!
Po valandos sugirgzda rüsio durys. ivercia mum kailiniuota pilieti. Storai sneka.
Bene bosas koks is igulos baznycios? Ne. baritonas. preIeranso klasikas. Atsargos kapitonas.
Netrukus cia ikisa dar du pazistamu. Mes iau keturi netrauks perkünas.
Kaip pamazu. kaip nenoromis rüsy austa diena! Lyg iai geda kazko bütu.
Na. isausta. tik ii neatnesa iokiu pakeitimu. Velai vakare is namiskiu gaunu
siuntineli. Lasiniu. kavos. dar si ta.
Tokia laime zmogaus gyvenime retai tepasitaiko! Namiskiai dar laisvi! Tiesia
pagalbos ranka... Ne. turbüt neverke... Ne. ne!
Kita ryta parudiies gestapininkas. zemai nusilenkdamas. ileidzia i müsu rüsi toki
vokieti su blizganciomis sagomis.
Kuris cia bus proIesorius? prasneka saguotasai.
Taigi as iau toks büsiu. paslenku arciau saguotoio. ..O. geru koniaku dvokia.
pamanau. bene visa naktele bus pravarges?.."
Ar zinai. pone proIesoriau. kas atsitiko. per paskutini dvi savaiti?
Hm... sakau. kas cia tokio bütu galeie atsitikti? Ne. nepamenu. Nieko gera
nepamenu. Kur? Kaip?
— Kas atsitiko Lietuvoj per dvi savaiti?
Tikrai. nepamenu. As. mat. pastaruoiu metu buvau pasineres darbe. Teatrui verciau
piese eilemis... Jambu tokiu. sekspyrisku... Rasiau studiia apie Florenciios Renesansa...
Laikrasciu ne neskaiciau...
Juk pastebeiai. kad universitete paskaitose studentu kas kartas buvo vis maziau ir
maziau. kol pagaliau iu visai nebeliko? Kur iie dingo?
Ne. pone. tokiu dalyku as negaliu zinoti. Nieko nepastebeiau. As buvau gaves is
universiteto atostogu literatüros darbui dirbti ir pats i paskaitas nevaikscioiau. Jas kaip tik
uzvakar tepradeiau. apie vokieciu ankstyvaia romantika... Studentu. mano ismanymu. buvo
visiškai pakankamai...
Siuo diskusiios buvo baigtos. prasideio pamokslas. Sake ii tasai Vilniaus gestapo
virsininkas saguotasai. per naktele su koniaku prasimeilines. Deste iisai didelius daiktus apie
vokieciu dorybes. apie nacionalsocializmo isminti.
Jum laisve yra atimta ilgam laikui. iki karo pabaigos. eventualiai iki gyvenimo
pabaigos. deste iisai. mostaguodamas sugniauztu kumsciu. Kaip tiktai siuo saguotosios
dvasios pakilimo metu mano kolegai. amzinaiam studentui teisininkui. trupuciuka
praplikusiam iaunais meteliais. Ciuberkiu Jonui kazkas galvoie pasipainioio: eme iisai ir
nusikvatojo visa gerkle.
— Ko tu juokies tenai, a? — papyko pamokslininkas, — a, ko tu juokies? Ar nori eiti
su manimi drauge?
Ne. Ciuberkis nenoreio niekur su iuo vaikstineti. Juo labiau. kad io viena koia
buvo basa. Galas ii zino. kur iis ia buvo nusisukes. Ji dabar buvo iam paisinu gipsu aplipdyta.
Va. mano koia kokia. atseit. nepaslenku... pravartu kartais ir nusukta koia tureti.
Müsu. vokieciu. simtas miliionu. iüsu tik trys miliionai. kaip iüs dristate pries
mus eiti! Ciuberkio isvestas is girtos pusiausvyros. eme karsciuotis saguotasai.
Kiek tai liecia mane. isidrasinau ir as. tai as niekur nevaikstau. As esu poetas
ir iokia politika nesiverciu.
O! sükteleio iisai. poetai gali büti dar pavoiingesni!
Na. iau... Reichas toks galingas. as toks menkas... kurgi cia... Nezinau. kaip
as galeciau büti pavoiingas...
Kaip isdrisai abeioti vokieciu kariska galybe ir pergale? eme sketeriotis iisai.
Per paskaitas. per pasikalbeiimus viena kita sypsena. viena kita ironiska pastaba... Mum to
gana. Mum daug nereikia... Mes. nacionalsocialistai. esame konsekventiski: lietuviu
inteligentiia eina pries mus lietuviu inteligentiia turi büti sunaikinta. Jüs vaziuoiat
pirmeji...
Ties iüsu galvomis pastatytas zenklas... Cia iisai ore apibreze dideli klausimo
zenkla. Nuo siol iüsu universitetai uzdaromi. visa proIesüra suimta...
Visa proIesüra? Suimta?
Visa. be isimties. Gimnaziios taip pat uzdarytos... Eisite visi...
Dabar nusijuokiau ir aš. Gestape visuomet meluoja. Negalimas daiktas, kad ir dabar
gestapininkas teisybe sakytu. Bütu buvus suimta visa proIesüra. mes cia. rüsyie. vis tiek
bütume paiute. Dabar niekur nieko. Et. meluoia latras. gasdina!
Man taciau nepasiüle su iuo pasivaikscioti. mus visus tuoiau is rüsio i kiema
išprašydino.
Gestapo kieme grazus bürelis Isrikiuotu zmoniu. apie tris desimtis. iu tarpe geri
pazistami. Is karto iaukiau pasidare. Kaip rusai sako: na miru i smerti krasna viesumoi ir
mirti grazu.
Du sunkvezimiai ir birbiname i Kauna.
—Sudieu, Vilniau, — tu dar išgirsi mus!
IV. ...NEZINOMA KRYPTIMI
Dengtuose sunkvezimiuose susedame. ant patogiu suolu. Apsauga menkute. Du ar
trys gestapo kareiviai. ir tie patys automatinius sautuvus pasideio kampe. pypke papsi.
snüduriuoia.
Sokti is masinos ar nesokti? Issokti visiskai lengva. Ypac misku vaziuoiant. Kol iie
sustos. kol prades saudyti. toli galima nukulniuoti... Pavyks pabegti ar nepavyks. kitiems
padeti labai pasunkinsi. kersys iiem. Pagaliau mes turbüt per menki nusikalteliai. kad taip
nerüpestingai saugo. Nieko rimta nebus...
Kaune pataikem staciai i gestapo kiema. Mandagiai suprasydino i vidu. Vienus tenai
sukimso pozemy i tokias kaiutes. kurios labai tiktu kalem vaikus vesti: ir skersas bandai
atsigulti. gulies isilgai ir istrizai. niekaip neissitenki. nors tu ka! Likusius vyrus suprase i
urva. besirandanti po Kauno gestapo istaigos laiptais. vietos ten dar maziau. oro gi visiskai
šykštu. Trošku. Tamsu. Nyku.
Kauno gestapininku elgesys visiskai nesuprantamas. Sugrüdo i suniska skyle. bet gana
daznai ia vedina. Elgiasi labai mandagiai. Biciuliskai prakalbina. prakalbinti mielai
snekuciuoias. Geram pusvalandziui isleido visus i kiema pasivaikscioti. apsauga taip pat
menkute. Pietum ir vakarienei pakviete i SS valgomaii ruima. Svarios staltieses. patogios
kedes. merguzeliu mandagus patarnavimas. Valgiai nesudetingi. bet gerai pagaminti.
sotüs. gausüs. valgyk. kiek nori. Pavalgius galima rükyti. esesininkai net cigaretemis
vaisina it kokius lauktus svecius.
Kaip su tokiu elgesiu suderinti patalpos slykstybe?
Biauriausia. nieko nezinome apie padeti. Kas darosi mieste?
Siaip taip susiorganizavome ziniu rinkima. Paaiskeio. kad niekas müsu nei tardys. nei
teis. visa esa iau atlikta avansu. müsu nevarginant...
Esa. bandysi ius tardyti ir teisti nieko doro is to nebüsia. Jüs visai neigsite savo
kaltes ir ginsites. Reiketu tuomet suvesti ius akistaton su tais zmonemis. kurie apie ius ziniu
suteike... Nesa kvailiu del tokiu niekaniekiu isduoti savo agentus ziniatiekius! Todel esa ir
nutarta ius be iokio tardymo pavezeti i Rytprüsius trupuciuka prüsiskai pamokyti...
Teisybe ir buvo. Müs niekas netarde. Ryto meta vel puiküs. sotüs pusryciai su SS
vyru cigaretemis. Po pusryciu ruostis i kelione. Leido net laiskelius kauniskiam draugam
parasyti pasizadeio nunesti. Susodino i prasmatnu autobusa ir vel su menkute sargyba
isveze is Kauno. I Vokietiia. i Tilze. Sake. is ten büsia galima protestai rasyti del suemimo ir
kitu galu.
Tilzeie müsu zinion atidave kaleiimo baznycia erdvia sale ketvirtame grazaus müro
aukste. Salei mes vieni. Sale svari. atdari langai. oro daug. gali po sale vaikscioti. kiek
nori. Maistas bendras. kaleiimiskas. bet svariai gaminamas. mandagiai paduodamas. Sales
priziüretoias senas kaleiimo tarnautoias. visiskai sukalbamas. pasizadeies nematyti. kai
mes saleie rükome. ir savo zodi islaikes. Kas antra diena leido i kiema pasivaikscioti.
Atvede i sale barzdaskuti kas noreio. galeio pasinaudoti nemokamai. Surinko prakiurusius
batus nemokamai sutaise. Leido laiskus namo parasyti ir tuctuoiau saziningai issiunte. Po
astuoniu dienu susodino mus i svaru trecios klases vagona ir isveze is Tilzes nezinoma
kryptimi.
Sales priziüretoias. gaves lasiniu gabala. pasisauke i atskira kambari müsu sales
seniüna. vyriausiaii is müsu tarpo Vilniaus universiteto proIesoriu Jurguti. Tenai Jurguciui
ir pranese. kur mus veza. veza. esa. ten. is kur dar niekas nera grizes. i koncentraciios
lageri. Tokios nauiienos proI. Jurgutis neisdriso niekam pasakyti. Grizo tiktai visas paraudes.
müsu apipultas kazka tiktai apie moteris ir iuodas koiines numyke. Be io niekas
nezinoiome. kur vaziuoiame. Is gestapininku mandagaus elgesio atrode. kad mus tremia
papraston istremtin i Vokietiia. Svariame trecios klases vagone sedeio vos keli SS kareiviai.
prieteliskai snekuciavo. ir mes iautemes. tarytum bütum buve paprasti keleiviai. Juo labiau
kad Tilzes kaleiimo valdzia mum buvo davusi kelionei po kelis ..buterbrodus". dailiai i svaru
vaskini popieriu suvyniotus.
Gdansko gelezinkelio stotyie pasitiko mus stambus gerai ginkluotu gestapininku
bürys. Müsu traukiniu atvaziavo apie du simtu kaliniu. daugiausia gudu ir lenku nuo
Baltstoges.
Gdansko gestapininkai pasirode besa visiskai kitokios veisles padarai. Jiem patiem
buvo neaisku. zmones iie ar siaip koks dvikoiis nesusipratimas. Mus zmonemis iie
nelaike. Pradeio mus kimsti i sunkvezimius drauge su daugeliu kitu kaliniu. Sunkvezimiai
mazi. zmoniu daug. Nesutelpa visi. Netelpancius. suniskais zodeliais palydedami.
gestapininkai eme buozemis pamaigyti. kad iie plonesni pasidarytu.
Buoze visuomet buoze: reikalingas daiktas. bet kietas. Jos pastangomis vietos
sunkvezimiuose beziürint atsirado. Tai kas. kad vieno koios susipainioio su kito galva pagal
silkiu pavyzdi. kad vienas kniübscias kriokia. kitas ant io raitas ioia. kad vienas stena.
kitas rekia. sutilpo visi.
V. PIRMOJI NAKTELE
Nezinomoi paskyrimo vietoie atsidüreme paciame vidurnakty.
Isritino is sunkvezimio. Sustate eilemis po penkis vyrus. prie didelio raudono müro.
apaugusio medziais.
Hm... iei cia teks gyventi. bent po lova mums duos... Kambariai turbüt iau paruosti.
negi dabar iie ruos mum kambarius... Vokieciai visuomet mokeio organizuoti... Apie müsu
atvykima ir cia turbüt iau pranesta. kaip buvo pranesta ir i Tilze...
Müsu svaioniu graziasias perspektyvas staiga nutrauke. galas zino is kur netiketai
islindes. vienas SS vyrukas. istises toks. kreivas. su atlapa nosimi. po kuria kazka
pamarmaliaves. eme savo kumsti vedzioti palei müsu nosis.
TIu. spiaudesi. gaves kumsciu i zanda. vienas müsiskiu. kas cia dabar per
paprociai tokie?!
Priesaky matyti auksti platüs vartai. apraizgalioti spygliuota viela. Ant vartu pakabinta
kazkokia büda. Ties ia raudona lempa. priesakin iskista. Is büdos snarpso iskises snapa
kulkosvaidis ar kokia kita spetnybe. i ii panasi... Uz büdos. uz vartu ilgas siauras kiemas.
pakrasciais apstatytas iuokingais trobesiukais tokiais. Büdos ne büdos. tvartai ne
tvartai. nakti nesupaisysi. kas tai per dveseliena.
Is kiemo gilumos staiga isnere du iuodu vyru. Storomis lazdomis mostaguodami. tekini
atbego int mus. Vienas aukstas ir dirzingas su balsu. kuriuo pasizymi slibinas vokiskoi
operoi. ZigIrida begiedant. Antras perpus mazesnis. toks kultuviu gimines naktinis
padaras. kalbas su stipriu lenkisku akcentu.
Rüsti smakiska komanda atvare mus iki vieno tokio iuokingo trobespalaikio. kuris
pasirode besas gyvenama patalpa. Juodieii nakties vyrai sustoio prie duru. Vienas vienoie
puseie. kitas kitoie.
ZigIridiskas gerkliügas bliauna pasigardziuodamas:
Ciuzinius nesti is vieno barako i kita!
Mudu su Jurguciu stoveiome pirmoie eileie pirmieii ir gavome zengti pro
paslaptingasias duris. dvieiu tamsiu vyru saugomas.
Greiciau. tu. alte Kamele. atseit. senas kupranugari! dvi lazdos pliumpteleio
per Jurgucio nugara.
Greiciau tu. maitos vaike. gavau ir as pavadinima ir dvi lazdas per spranda.
Mudu su Jurguciu isimties nesudarem. visi gavo ta pat.
— Alte Kamele, — pliumpt su lazda,
— Maitos vaike, — pliumpt su lazda.
Visu lygios teises visi vienodai gavo. isskiriant tuos. kurie buvo apsukresni
ir prasoko kaip stirnos pro sali.
Hm... Vis delto keistoki sitos salies paprociai! Man iau geriau patiktu senasai Aziios
gyventoiu pasisveikinimo büdas. kai susitike vyrai nosimis pasitrina...
Pliumpt. pliumpt. pliumpt. kiek kartu pro tuos vyrus eiom. tiek kartu lazdos
pliumpseio. Is trecio karto mes iau ismokome vietoie sprando ciuzini pakisti. Deia. isradimas
buvo paveluotas: ciuziniai buvo iau sunesti. Vel gargaliuoiant operiska komediia:
Eiti i vidu. i baraka su ciuziniais; lietuviam gulti prie tos sienos. lenkam prie
tos. gudam per viduri.
Lazduotieii vyrai. tarytum senatoriai kokie. vel prie duru.
Kiekvienam norisi greiciau pro iuos prasmukti ir barake uz kitu nugaros pasislepti. O
kai du simtai zmoniu labai nori iuo greiciau pro mazas dureles prasokti paprastai durys
nukencia. Si karta nukenteio lazdos; palüzo. vargseles.
I beprociu namus pataikeme. ar kuris velnias! Sugriuvome. sugludome. kaip kam
pavyko. isakytosios tvarkos nesilaikydami. Na. na. vis delto paziüresime!
Vyras. kultuviu gimines. viduie pasiskelbe: iis sianakt büsias müsu virsininkas. Ir tam.
kas io nepaklausysias. büsia oho!
Va. sis bosas büsias vienam reikalui. sis kitam. Kas isdrisias ziüreti pro sonini
langa arba braskintis pro ii büsias. suskiaus ispera. vietoie nukeptas kaip zasinas.
Nustates tokia tvarka. tasai kultuve eme aplink bosus trepseti. Sniurkste iis tenai.
sniurkste. keikesi keikesi. vis leciau ir leciau. kol visiskai nutilo.
Ar tik nebus uzmiges. setonas? düsavome patylomis. Kur tau! Staiga itin
sultingai nusikeike ir vel eme trepseti.
Ei. iüs. siokie ir tokie. keturkoiu ir dvikoiu maitu vaikai. driskiai ir suskiai. ir dar
kitoki. kreipesi iisai i mus. kas turite aukso? Kas turite laikrodzius? Kas turite pinigu?
Is iüsu visa tai bus atimta. Protingiausia büsia visa tai iam atiduoti. Lasinius taip pat iis
priimas. Duonos. esa. iam nereikia. duona. esa. patys savo tarpe pasidalykite. Na. kas turi
aukso? Kas laikrodzius?
Balsas tyruose saukias. Du simtu zmoniu guli it museles nukeipusios. Niekas ne tik
nieko neduoda, net neatsiliepia.
Ei. iüs. visu kaliu vaikai. ar duosite laikrodzius? Pasipiktines tokiu müsu
nemandagumu. eme iisai zingsniuoti per mus. Keistas toio vyruko pasivaikscioiimo büdas:
deda koia. kur pasitaike: kam ant pilvo. kam ant krütines. kam ant galvos. Ir lazda dar
baksteleia. reikia gi pasiremti: büdoie sviesos nera. zmogus dar nugriüti gali.
Kur su batais. iudosiau. lipi ant galvos? kazkas sukliko patamsy.
Atiduok. padraika. laikrodi!
Kazkoks itartinas bruzdeiimas. Dvieiu vyru pagreitintas alsavimas. Isiutes snirpstimas
pro dantis.
Ka iis tenai vel prasimane?
Staiga kazkoks duslus smügis. kazkas sunkus ir minkstas. atsitrenke i bosa su
gerais reikalais ir zlegteleio zemen.
Kuris sunsnukis kultuvei batu i pilva smoge? Kas cia spardosi kaip pasiutes
kupranugaris? Kas tasai driskius?
Ne. nera tokiu. Niekas neprisipazista. kad bütu toki maiestotiska pilva taip
negarbingai isniekines. Tyli visi.
Paskutini karta. sunu isiodos. klausiu: kas pilvan spyre? Ieskok kvailiu kur kitur.
surasi tu patamsy! Niekas nemate. Cia nera tokiu. Sparduokliu ir kvailiu.
Aaaaaa. sitaip?! As iums parodysiu!.. Ka iisai ketino padaryti. nieku büdu
negalima parašyti.
O. Jezau Mariia! Viespatie! pasigirdo patamsy klykiantys balsai.
Isiutes kultuve. nebedrisdamas zingsniuoti per sugulusius.eme lazda tvatyti arciau
boso gulincius. tuos. kuriuos pasiekia.
Is paties pragaro iu cia tokiu ir atsirado! düsavo mano kaimynas. lenkas nuo
Baltstoges. suspeies gauti su lazda. Per galva ir dabar ia drauge su manimi kisdamas po
ciuzniu.
Tulzi per lazda sulieies i kitu sonus ir sprandus. kultuve aprimo. Zmogus ne
mašina gi: pavargsta.
Sunkiai düsavo iisai. visas pasipiktines. Ilgai dar iis vienas pats su savimi kalbeio ir
ciuzeio palei bosus tokiem ir tokiem reikalam. kol pradeio garsiai kriokti.
Jo kriokimas buvo malonesnis uz lakstingalos suokima.
Galgi tas nepakartas pakaruoklis nebepabus iki ryto! Kad dangus iam saldziausio
miego nepasykstetu! Kad ii bent sapne koks budelis pasmaugtu!
Rytas buvo nebetoli, betgi...
Isrado mokslininkai paraka... Bet kodel iie neisranda tokio instrumento. kuriuo bütu
galima naktele stumteleti. kad ii greiciau nezinion nuriedetu?!
VI. PAJÜRIO KURORTAS
Ilgai ilgai slinko pimoii naktele vaitodama. Vis delto pagaliau ir saulele patekeio.
Müsu naktinis kultuve kazkur dingo. it rasele nugaravo.
Susigüze. susiglaude kuzdames. Kapt cia. ciopt cia: kam trüksta ko po nakties?
Galvos visu tebera. Sonkauliu trükumu taip pat niekas nesiskundzia. tai svarbiausia. Kam
peilio. kam laikrodzio. kam maiselio pritrüko: niekaniekis. tuscia iu!
Kazkokie nuostabüs pareigünai su kryziais ant nugaru ir numeriais ant krütines isviio
mus is patalpos. cirskinamais zodeliais palydedami. Sustate patvory prie spygliuotu vielu.
atseit, likimo laukite.
Retkarciais pravaziuoia pro sali didziulis vezimas. zmoniu. tempiamas. tokiu
nuskarusiu. lopiniuotu. sulinkusiu. sudziüvusiu. Retkarciais prabega. praeina. praslenka
kazkokia zmogysta su dryzuotais drabuziais ir vel viskas ramu visur.
Vyrai. ziürekite. va. müsiskiai. kauniskiai! kazkas is müsu susunka.
Tiesa! Pazinome! Kiek iu! Visi dryzuotais nuskarusiais purvinais drabuziais.
dryzuotas blynas ant galvos vietoi kepures. ant basu koiu medines klumpes. kurios nuolat
krinta nuo koios. ir iie eidami nuolat knapsi. Velka iie. dvilinkai susilenkdami. didziulius
bosus ar ka tenai.
Kauno lietuviai inteligentai buvo suimti diena anksciau. diena anksciau iie ir cia
pateko. atlanke Tilzes. Ragaines ir Marienburgo kaleiimu rüsius.
Sveikinames is tolo su iais. Jie mum nieko i tai neatsako. Liüdnai pazvelgia.
nusigrizta. Kas iiem? Kodel iie tokie nemandagüs? Kodel iie nesidomi müsu atvykimu?
Suvalgykite viska. ka turite. Viska atims. dusliu balsu sükteleia kazkas is iu ir
nusigrizta lyg nepazistamas.
Va tau. kad nori! Tai sitokie dedas cionai dalykeliai! atsidustame kas sau ir
graibomes po lagaminelius. Atsirado dar desru. lasiniu. Gromuliuoiame. Ne nepaiutome. kaip
müsu tarpe atsirado toks zvalus vyrukas su zaliu trikampiu prie krütines ir raudonu kryziumi
ant nugaros.
Sveiki. lietuviai. sako iis vokiskai su Pareinio akcentu. mes iau zinoiome. kad
iüs atvykstate. Laukeme. Desra lietuviska?
Kas pats büsi? Pareigünas?
Ne. Kalinys. Toks pat. kaip iüs.
— Mes — tokie pat? Kaliniai?
Kas gi daugiau? iuokiasi iisai. sprogdamas müsu desra.
Pasakyk. susimildamas. kas cia per vieta? Kur mes patekome?
Cia koncentraciios lageris. StuthoIas.
— Koncentracijos lageris?!?! — taip ir palinkome iš nustebimo. Mes jau
koncentracijos lagery!!!
Nenusiminkite. porina vyrukas. cia dabar galima gyventi.
— Koncentracijos lageris!
Dabar cia. palyginti su tuo. kas anksciau buvo. yra tikras paiürio kurortas.
— Kurortas?
Matai. puseles auga. Kuo ne kurortas? Jüra uz triiu kilometru. Ir oro cionai
nepritrüksta... Niekis. Galima gyventi. Negerkite tiktai cionai iokio vandens. Jis cia visokiom
siltinem ar cholerom apkrestas. Matote. kaminas rüksta?
Teisybe. rüksta ir paspirginta guma dvokia...
Tai krematoriumas. Anksciau ar veliau visi pro ta kamina isleksime.
Ir mes? Pro kamina?
O kuo iüs geresni?
— Nejaugi kaminas privalomas visiem?
Kai kas dar neisleke. Ir as dar gyvas. kaip matote. nors iau septyneri metai po
lagerius trankaus. Atsiminkite tris pagrindinius dalykus: saugokites. kad viduriai nesugestu.
kad koiu nesuzalotu ir kad pagaliais inkstu neatmustu. Visa tai kaminu baigiasi. O siaip
cia gyventi galima...
Geras paiürio kurortas Dievu miske! Paguode. kad ii kur perkünas!
O ka manai? Matai. va. vyrai tempia vezima su siukslemis? Nieko. patempia. kad
ir susilenkdami. Pries metus tuo vezimu vaziavome smelio vezti. Septynis kilometrus.
Vezime stovi SS vyrai su pagaliais. Mes riscia begame. Su tusciu vezimu ir pilnu. Kas
nepabega. gauna su pagaliu. Kas pargriüva. tas niekuomet iau nebeatsikels. Tai bent buvo
laikai!
Ar tik nemeluoii kartais? Gasdini mus. latre. ir tiek?
As esu reinietis. Is Kelno. Johanas Bloy. Mes. reinieciai. nemeluoiame. Vogti
galiu. Prašom. Bet meluoti — ne. Pfui!
Tai uz ka pats cionai patekai?
Et. uz niekaniekius. Nepavyko. Man gyventi nesiseke. Penkiolika kartu teise mane
uz vagyste. bet sesiolikta karta nepavyko patupde i lageri...
Pasakyk. susimildamas. kas buvo tiedu. kurie sianakt mus lazdomis plüke?
A! Tasai reksnys tai Lemanas |Lehman|. lagerio pirmasis seniünas. Antrasai. tas
mazesnis menkysta. Tai Stasiakas (Stasiak). Siuksle.
— Lageris — tai visiškai atskira respublika, autonomiškai nepriklausoma, kaip
maharadzu dominiia. Turi lyg ir savo savivalda. Savivaldos priesakyie yra Lageralteste.
lagerio seniünas. is kaliniu tarpo uz didelius nuopelnus skiriamas. Jis kaliniu atstovas
valdzioie. Kam reikia i uodega kirsti. iis kerta. Kai reikia kas pakarti. iis karia ir kaliniu
lasinius ryia. Siaip Lemanas nieko sau zmogus. Tik rekia per daug. Prazude ii ginkluoti
isilauzimai. As visuomet sakiau ir dabar tebesilaikau nuomones: daug garbingiau is kiseniu
vogti. negu ginkluotam lauztis pro duris. O Stasiakas siuksle. As gyvenamame barake
duona piaustau. iis dalina supiaustyta. Kasdien tris duonos bakanelius pavagia. Puoda
marmelado pavagia ir margarino kuoka. Spirga toksai. Bet iis dar padarys kariera. Jei iam ir
toliau taip seksis ir iei niekas io nenudobs prisitarnaus iki budelio laipsnio. Paminesite
mano zodi...
Vaie. politinis skyrius iau ateina. susiriete linksmasai reinietis. man gi grieztai
draudziama su iumis kalbeti...
— Politinis skyrius?!?
Isgirde toki garsu varda. istempeme kaklus kaip zasinai ir sustirome: kas gi dabar
mum bus? ..
Politinis skyrius ateio su keturiom rasomom masinelem. Nese ias keturi kaliniai.
paskui kuriuos seke du uniIormuotu SS vyru.
— Na, bracia litwini, — atseit, sveiki, broliai lietuviai, kaip sekasi, — draugiškai
nusisypsoio vienas is tu su masinele. mes iüsu iau laukeme...
Pasiuto! Ir sitie iau lauke! Kada gi iie vaisinti prades? Kokie isdidüs iie. kokie galingi!
Rasoma masinele nesa! Bene iie ir bus tardytoiai ir teiseiai?
Saukia mus po viena. Tiesiai reikia atsistoti. pasitempus. Rankas nuleist ir i slaunis
iremt. mazdaug. kad is zmogaus virdulys pasidarytu. Atsakineti reikia greitai ir garsiai. kad ir
kurcias girdetu. Kiekvieno vardas. pavarde. Seimyniski dalykeliai. Adresas. kurio bütu galima
duoti zinia. kai lagery nusibaigsi...
Uz ka suimti?
Nezinome. kiekvienas atsakom it susitare. Taip ir iraso i popierius: nezinia uz ka
suimti — vis tiek!
Duoda mum po numeri. cia. sako. bus dabar iüsu pasas. nepameskite. Galva galima
pamesti. bet numeris ne: daug svarbiau... Numeriai iseio: dvidesimt vienas tükstantis trys
simtai ir dar tenai desimtukai. Ant popierelio su numeriu parasyta: schutzhaIt-politisch.
Ar ilgam mus cia patupdysite?
— Do konca wojny, — atseit, iki karo pabaigos, — schutzhaf-politisch, czerwony
winkel, raudonas trikampis — visi iki karo pabaigos.
— O kas tai yra: schutzhaf-politisch?
Tai yra politinis apsaugos arestas. I lageri pasodino ius apsaugai. Jüs esate tokie
nusikalteliai. kad laisveie iüsu elgesiu pasipiktinusi visuomene gali ius suplesyti. Valdzia.
susirüpinusi iüsu gerove. ir pasodino ius i lageri nuo visuomenes pasipiktinimo vaisiu
apsaugoti...
O gal visuomenei nuo müsu apsaugoti? Kad mes negaletumem daugiau pries
valdzia nusideti?
Ne. ne. Sitokiem dalykam mes turime kita paragraIa. VerbeugungshaIt
ispeiamasai arestas. kad daugiau nenusikalstu. Sitokie pas mus vaiksto su zaliu trikampiu. Tai
vis kriminalistai. Nuo iu mes ir saugome visuomene. O politinius saugome nuo
visuomenes...
Sakyk tu man. koks rüpestingumas!
O ka manai? Treciaiame reiche turi büti tvarka.... Marsz do lazni, — atseit,
marsiruokite i pirti.
Tuo ir baigesi politinio skyriaus politika su mumis.
Na, su politiniu skyriumi, atrodo, sugyvensime: nesimuša…
VII. POLITINIS SKYRIUS
Lagerio politinis skyrius savo esme ir darbu visiskai neatitiko savo garsu pavadinima.
Mustis tai ir iis musesi. bet del smagumo daugiau. del küno mankstos. ne del
politikos. Po teisybei. tai buvo visiskai niekam nereikalinga istaiga. netureiusi iokios
savarankiskos reiksmes nei lagerio gyvenimui. nei kaliniu likimui.
Oficialus politinio skyriaus viršininkas buvo gestapo atstovas. 1943-44 metais juo
buvo Gdansko vokietukas Ma1stetas |Malstaedt|. SS vyresnysis leitenantas. galas ii zino.
kodel ir uz ka i gestapo eiles patekes. Greiciausiai. iis cia ilindo besigelbedamas nuo karo
tarnybos.
Zemo ügio keturiu desimciu metu vyrukas. Juodbruvas. ne prüsiskas. Visuomet
mandagus. Visuomet dzentelmenas su svariom odinem pirstinem. Kasdien glotniai
nusiskutes. nublizginti batai.
Jo vardu ateidavo is laisves. is gestapo istaigu. atsiunciamuiu kaliniu sarasas. Jis ta
sarasa. iau su savo parasu. persiusdavo kitom lagerio istaigom. Kaliniu tardymo reikalu
visuomet atvaziuodavo is Gdansko specialüs tardytoiai. placiasakiai tokie vyrukai.
raumeningi. dirzingi. beveik boksininkai. Jie tai ir tardydavo pagal visus gestapo desnius.
Malsteto skyriaus visas uzdavinys tuomet büdavo tardomuosius lagery surasti. ir tai ne
visuomet iam pavykdavo padaryti. Kokie niekaniekiai kartais büdavo pavedami ir iam
patardyti. Tuomet atrodydavo. kad kalinys ii tardo. ne iis kalini. Mikciodavo iisai ir kosedavo.
ir niekuomet iisai nezinodavo. ko dar reiketu pasiklausti.
Sededavo iis dideliuos raudonuos müriniuos rümuos. kur tilpo visa lagerio valdzia.
Kartais pasigirsdavo is raudonu rümu riksmai ir storzieviski keiksmai. per tvora lagerio kiema
pasiekdave. Kaliniai sypsoiosi. Kaliniai zinoio: tai Malstetas rieiasi su lagerio virsininku. Ko
iiedu tenai piaudavosi perkünas iuos zino. Po tokio pasikalbeiimo Malstetas visuomet
skubiais zingsniais traukdavo i miska prasivedinti. Tai buvo vienintele sritis. kur
pasireiksdavo io iniciatyva ir veikla. Kitur niekur nebuvo ios zymu.
1944 metu vasara vargselis Malstetas gavo dideli tarnybini pazeminima. Isioio ii is
lagerio. Pristate ii kalinius lydeti is Gdansko i StuthoIa. Tai buvo iau visiskai menka
tarnybele.
Jo ipediniu buvo paskirtas gestapo vyresnysis leitenantas Trunas |Truhn|. vidutinio
ügio sudziüves bernuzelis. bet ir iam nebuvo kas veikti. Jis lagery beveik ne nepasirodydavo.
nemegiamas buvo ir iis cionai. Lageris buvo SS organizaciios nuosavybe. o gestapas buvo
vis delto kita organizaciia. Esesininkai baisiai pykdavo. kai pasaliniai asmenys kisdavos i iu
reikalus. Tokiais pašaliniais asmenimis buvo laikomi ir gestapo atstovai. Juos lagerio
esesininkai krimto sutartinai. besistengdami iuos is lagerio isesti ar suesti.
Todel tad politiniam skyriui Iaktinai vadovavo SS vyresnysis IeldIebelis Liutke
[Lüdtke|. pirklio sünelis is Gdansko. Ilgas. sudziüves. su galva. panasia i zalcio. Kepure
visuomet ant akiu uzsimaukslines. per dveius metus ne karto nenusisypsoies. Darbo iis
nedaug tetureio. bet iis nors sadistas buvo.
Jam atrode. kad visi. kuriuos gestapas siuncia i lageri. yra nusikalteliai. yra arsiausi
Vokietijos priešai.
Kas vokieciam kelia pastoia. tas turi büti sunaikintas. megdavo iisai skelbti
kaliniam. Ir. zinoma. iis bütu iuos visus tuctuoiau sunaikines. ieigu tiktai bütu tam galios
tureies. Tokios galios stokodamas. iis stengesi atsigriebti kitokiais büdais.
Paprastai. kai atvykdavo i lageri nauioku partiia. Liutke rüpinosi pravesti su iais
gimnastikos seansa. Megiamiausias numeris büdavo sokdinti varliu pavyzdziu. Pritupi.
istiesi rankas pirmyn ir lapatai per visa lagerio kiema!
Liuokt. liuokt. liuokt. liuoksi nauioku eiles nelyginant varles. is padegtos kemsynes
begdamos.
Kas siame seanse neparodydavo karo metui tinkamo uolumo ar kokiai sabotazo
pagundai pasiduodavo. ta Liutke tuctuoiau paskatindavo. Rimbu. specialiai tam reikalui
pritaikytu. lentgaliu ar plytgaliu. Kartais nauiokas ir nuo kaustyto bato smügio pasitaisydavo.
Kitas populiarus gimnastikos numeris buvo taip pat neblogas, — buvo ruošiamos
begimo rungtynes.
Nauiokai turedavo begti pagal Liutkes komanda. Begt su kliütimis. Begt ir gult. begt
ir gult. sis numeris buvo itin megiamas pavasari ir rudeni. ir siaip po didesnio lietaus. kai
lagerio kieme telkšojo vandens klanai ir purvas. Ir — vargas tam naujokui, kuris šiais atvejais
savo drabuzio pasigailedavo! Rungtyniu tikslas buvo: ne kas toliau nubegs. bet kas greiciau
pavargs. O tokie pavargeliai pasirodydavo vis esa kazkokie tinginiai. neklauzados. pasiduoda
ivairiom sabotazo pagundom. valdzios autoriteto nepripazista...
Ne! Kad ir kazkaip esi pavarges. vis delto geriau buvo per tuos gimnastikos pratimus
nepavargti!
Prie nauioku surasomoio stalo Liutke retai tepasirodydavo. per stambi iis tam buvo
Iigüra. Cia ir veikti iam nelabai kas buvo. Vienam delnu per ausi. kitam kumsciu i pasmakre.
treciam batu i pilva. ketvirtam lazda... ir viskas. Nauia nelabai cia ka prasimanysi.
Labai apreztos galimybes. Vis tie patys numeriai. Nuobodu.
Pagaliau Liutkes pareiga büdavo pranesti. ka reikia susaudyti ir ka pakarti. Kai
dienos metu ar pavakary Liutke pasisukdavo lagery. visuomet büdavo lyg tarytum veielis
is Siaures poliaus papüte. Velnias gi ii zinoio. kokias pavardes kada paskelbs. kiekviena
momenta galeiai ir savo pavarde isgirsti. Kartais ganedavo vienos kitos pavardes. kartais iis
iu priskaiciuodavo kelias desimtis. Ne. Liutkes atsilankymo niekas nelauke.
Na. siuo atveiu nereiketu taciau Liutkes nuopelnu perdeti: saudomu ir kariamu
pavardes ne iis pats parinkdavo. Lageris buvo tiktai kalinimo. kankinimo ir bausmes
vykdymo istaiga. Gestapo istaiga. atsiuntusi kalini. nulemdavo io likima. Ir paleisti kalini is
lagerio galeio tiktai ta pati gestapo istaiga. Mitinis skyrius buvo cia lyg tarpininkas ar budelio
padeieias. Net pranesimus aukstesnei valdziai Berlyne apie kaliniu elgesi rase ne politinis
skyrius. bet lagerio virsininkas. visuomet su tuo skyriumi piktoie nesantaikoie gyvenes.
Politinis skyrius rinko tiktai kaliniu sarasus ir dokumentus ir delioio iuos atskirose papkese.
ir sitoki darba nelabai tesugebedavo padaryti. Tai buvo netvarkingiausias skyrius visame
lagery.
1944 metu rudeni pabego is lagerio vienas lenkas is varsuvieciu sukileliu tarpo.
Reikia pazymeti knygose. kad iis isdüme. Pradeio ieskoti io dokumentu ner dokumentu!
Iesko diena. iesko antra... Trecios dienos pavakary surado iuos kazkur uz spintos prie peciaus
uzkritusius. Ir tuose gestapo dokumentuose buvo parasyta: toks ir toks kalinys neatidelioiant
turi büti pakartas!
Kaipgi ii dabar bepakarsi. kad iis ismove po velniu!
Taip teisdarybe ir liko nukenteiusi: nepakarto pakaruoklio nebepagavo!
Buvo viena kaliniu rüsis. kuria is lagerio paleisdavo. tai aukleiamieii kaliniai.
Politinio skyriaus pareiga buvo paleidziamiesiem pasakyti atitinkama pamoksla ir isduoti
iiem dokumentus. Visi paleidziamieii kaliniai tureio pasirasyti rasta su tokiais punktais:
1. Kaliniui sugrazinti visi daiktai. kuriuos is io buvo ateme;
3. Kalinys lagery neisigiio iokiu ligu ir suzaloiimu;
3. Pasizada niekam ne zodzio nesakyti. ka lagery mate. girdeio ar kenteio;
4. Jei büdamas laisvei isgirs ka nors veikiant ar kalbant pries nacionalsocialistus.
pasizada tuctuoiau pranesti policiiai?
5. Si dokumenta pasirase laisva valia. iokia prievarta nebuvo pavartota.
Kas teisybe tai teisybe: toki dokumenta pasirasyti niekas neversdavo: nori
rasykis. nori ne. Pasirasiusius paleisdavo is lagerio. o nepasirasanti palikdavo lageryie
apsidümoti. kol iis nutars pasirasyti. Antras pasiülymas pasirasyti labai retai teateidavo.
Pasilikes apsidümoti taip smarkiai dümodavo. kad iis su savo dümoiimu pro krematoriiaus
kamina islekdavo...
Politinis skyrius tureio dar kaliniu kartoteka. kuriai oIicialiai vadovavo SS maziukas
feldfebeliukas Kenigas [König|. privaciame gyvenime smukles savininkas. reksnys ir
muzikantas: düda püsdavo. Baisiai iisai biiodavo. kad io i kariuomene kaip nors nepaimtu ir i
Ironta nepasiustu. Todel tad labai stengdavosi aukstesnei valdziai itikti. bet biiodavo ir
kaliniam nusideti: ka gali zinoti. kas kada kaip! Taip ir vargo zmogelis. Kaliniam pagelbeti
iis. zinoma. nieko negaleio. bet ir bloga iis iiem niekuomet nedare. Kas be ko. kai Liutke girdi
ir Kenigas ant kaliniu rekia. burbuliuoia. net iam seiles tyska. Kai Liutke nudülina lauk.
Kenigas su kaliniais snekuciuoias kaip su senais pazistamais. cigaretemis vaisinasi. Visi
kaliniai zinoio. kad Kenigas sükauia del valdzios akiu. kaliniu tarpe iis tureio gera varda.
Per dveius metus iis ne vieno kalinio nebuvo net stumteleies. o tai buvo iau isimtinis
reiškinys.
Politinis skyrius tureio dar IotograIiios poskyri. IeldIebelio vadovauiama. reksnio
tokio ir storzievio. Tik sis su savo IotograIiiomis i lagerio reikalus mazai tesikisdavo.
Retkarciais ateidavo prie nauioku surasineiimo. paburnodavo. pasükaudavo. viena kita
pagaiksciu pabaksnodavo ir nieko daugiau. Ir tai dare iisai ne del blogos valios. bet todel.
kad iis buvo vokietis-prüsas ir zmoniskiau galvoti nemokeio. Visas io rüpestis buvo
aptarnauti kaimyninio Štuthofo miestelio našles ir karo gyvanašles — ne vien tiktai
IotograIiniais dalykeliais...
Kazkaip Iataliskai darbas toie istaigeleie vyko: iuo daugiau dirbo tenai darbininku.
iuo didesne netvarka tenai siaute. kol 1945 metu sausio menesi. evakuoiant lageri. iie visus
skyriaus dokumentus kieme iskilmingai sudegino ir baige garsaus lagerio politinio skyriaus
veikla.
VIII. POLITINIO SKYRIAUS BENDRADARBIAI
Visi lagerio kaliniai. varomieii i darba. buvo suskirstyti i darbo komandas. Prie
kiekvienos darbo komandos buvo priskirtas SS vyras, vadinamas Kommandofürer —
komandos vadas. atsakingas uz ios tvarka ir darbus. Taciau paciam darbui vadovavo vienas is
kaliniu tarpo. specialiai tam reikalui valdzios skiriamas. Sitoksai kalinys. darbu vadovas.
oIicialiai buvo vadinamas italu zodziu capo. reiskia. galva. Vokieciai. koncentraciios lageriu
tvarka pasiskolino is duces. pasilaikydami net kai kuriuos italu terminus. Taciau mes termina
capo buvome linke aiskinti pagal lietuviu kalbos desnius. Deia. cia mes nebuvome vieningi.
Vieni tikino. kad pavadinimas capo yra kiles is lietuviu zodzio kapoti: kapu vyriausias
uzdavinys ir buvo kalinius kapoti. Kiti gi tikino. kad tas terminas yra ne kas kita. kaip lietuviu
kapas. tai yra vieta. kur numirelius... Pagal capo veiksmus ir vienas. ir antras termino
aiskinimas atitinka realia padeti. Capo padeieias oIicialiai vadinosi HilIscapo. mes gi staciai
sakydavome; puskapis.
1943-44 metais politinio skyriaus darbo komandos kapas buvo kalinys Šreideris
|Schreider|. Tai buvo dar iaunas vyrukas. kokiu 25-27 metu. Aukstas. lieknas. iuodais
garbanotais plaukais. Moterys sakydavo labai grazus. Ne tik sakydavo ir svirdavo i io
puse. Buvo iisai auksto vokieciu valdininko. inzinieriaus sünus. karo pradzioie buves karo
laivyno iürininkas. is iürininku i koncentraciios lageri patekes. berods. uz kleptomaniskus
polinkius. Lageryie nesioio iisai politinio kalinio zenkla. raudona trikampi. Bet ir visi kiti
iürininkai. pateke uz aiskias vagystes. lageryie vaikscioio su raudonu trikampiu. Sreideris ir
lageryie bande sunaudoti igimtus gabumus. Vos patekes cionai. iis gavo pazymeiima uz
nuopelnus: lenta ant krütines ir nugaros. Toie lentoie buvo parasyta: ..Va. sis vyrukas apvoge
savo draugus kalinius!"
Kelias savaites iisai su tomis lentomis prasibaladoio. Juiu siaip taip atsipalaidaves.
pateko dirbti i politini skyriu. ka gi: rastingas buvo ir dar vokietis. Todel veikiai iisai ir
komandos kapas pasidare. Cia iisai buvo savo vietoie. pagal pasaukima. Jis cionai buvo
vienas uoliausiu lagerio razbaininkeliu. dirbes galvazudzio darba su dvasios pakilimu.
Jisai matuodavo nauioko kalinio ügi ir imdavo pirstu nuospaudus. Ant stalo pas ii
visuomet büdavo rimbas. is vielu nupintas. arba pagalys.
Ateina. büdavo. nauiokas. Susitraukes. prigasdintas. susirietes. Ne karta visiskai
sumustas. Ne karta vokiskai ne zodzio nesuprantas. Sreideris permeta nauioka akimis
iis iau zino. kaip galima ir kaip reikia su iuo elgtis.
Atvarytuosius kalinius is eiles saukia Sreideris. Saukiamasai kalinys kartais
nenugirsta. kartais nesupranta. kad ii saukia. Ypac daznai tai atsitikdavo. kai kalinys buvo ne
vokietis. kai io pavarde Sreideris bedieviskai iskraipydavo. Nauiokas labai daznai nezino. kur
iis turi eiti ir kaip atsistoti. Jis niekuomet nezino. kad pasauktam kaliniui negalima zingsniu
eiti. kad iis turi riscia begti. Nezino iis ir daugelio kitu reikalingu dalyku. Sreideris.
büdavo. toki nauioka nemoksa visuomet moko su lenta per ausi. su batu per pilva. su
kumsciu. su rimbu. su pagaliu...
Pasauktasai nauiokas ateina. kaip visi normalüs zmones vaiksto. Sreideris pasitinka ii
tarpdury ir mauna iam batu i pilva. nauiokas virsta aukstielninkas i kiema. Sreideris vel ii
saukia. vel iis eina ir vel virsta... Tat tesiasi tol. kol nauiokas susipranta. kad pasauktam reikia
begti. Toliau stovintieii nauiokai. prisiziüreie situ kulnavarciu. iau zino reikala is anksto
kucena. Tiktai Sreideris isranda iiem kitokiu negeroviu. Apskritai. lagery niekuomet
nesakoma. kaip ka turi daryti. turi pats susiprasti. Susiprasti padeda pagalys. Taip ir
Sreideris. büdavo. moko kalini. kol iis pradeda vokiskai suprasti ir atsistoia ten ir taip. kaip
Sreideris nori. Ismokslinta nauioka. iseinanti is surasineiimo ruimo. Sreideris. büdavo. palydi
batu per uzpakali ar pagaliu per nugara.
Zinoma. ne visuomet Sreideris taip elgdavosi. Kartais iis büdavo itin mandagus
dzentelmenas ir puikus rüpestingas kavalierius. Mandagumo antpuolis iam uzeidavo tuomet.
kai nauiokas büdavo geriau apsirenges. tureio laikrodi. zieda. tabokos ar siaip kokiu vertingu
dalykeliu. Sitoki nauioka Sreideris meiliai prakalbindavo. moteriskei nauiokei meiliai meiliai
nusisypsodavo. paguosdavo ia. priglausdavo... Tuomet paprastai koks nors geras dalykelis
imdavo ir islinkdavo i Sreiderio kisene. O kuris nauiokas nieko neturi ko iis galeio büti
vertas?
Versdavo kas nors Sreideri taip kankinti zmones?
Ne, — niekas neversdavo! Tai buvo jo paties iniciatyvos reikalas. Smagu buvo jam
tai. Smagu ir pelninga. Ir garbetroska patenkinta. ir iis. mat. virsininkas: musa!
Na. ir drausti. zinoma. niekas nedrausdavo: ka gi. ne SS musa. kalinys kalini musa!
Krauias is galvos varva? Kas kam rüpi! Tam ir koncentraciios lageris buvo. kad krauias is
galvos varvetu. Varva ir viskas. Didelis cia daiktas?
Kas be ko. siokio tokio paskatinimo museikom vis delto buvo. Be IeldIebelio
Kenigo. SS vyru tarpe ir daugiau buvo tokiu. kurie kaliniam nieko bloga nedarydavo. net
draugiškus santykius su kaliniais stengdavosi palaikyti. Kai pasitaiko pašal koks aukštesnis
pareigünas. toksai minkstasirdis esesininkas rieia kalinius. biauroia. kumsciu aplink nosi
vedzioia. Vos pasisuko pareigünas i sali minkstasirdis is paskos iam ilga nosi rodo ir vel
su aprietaisiais kaliniais mielai biciuliauias.
Kaliniu rieiimas ir musimas lageryie vis delto buvo gero tono pozymis. Jeigu senis
kalinys musa nauioka. senis valdzios akyse buvo iau ..pasitaises". ..atgaileies" savo
nusikaltima. ..susiprates". Noredamas valdzios akyse isigyti pasitikeiimo. noredamas lagerio
respublikoie padaryti kariera ar kaliniu tarpe iskelti savo autoriteta. galeiai pasinaudoti sia
pigiausia priemone: musti kitus. ypac gi nauiokus. Tai buvo bendra taisykle. turinti.
zinoma. ir isimciu.
Sreideris ir buvo toks karieristas museika. sugebeies musimo specialybe padaryti gana
pelningu verslu. tai buvo iam drauge apiplesimo priemone. Pagal lagerio nerasytus
istatymus ir morale tai nebuvo ioks nusikaltimo veiksmas.
Saunus Sreideris buvo vyrukas ir labai turtingas. Po lageri slepineio su lakuotais
pusbaciais ir odinem pirstinaitem prasmatni karo metui eleganciia! Toii eleganciia ypac
reze aki visuotinio neapsakomo skurdo Ione. kuris viespatavo lagery.
Taip buvo isigaleies tasai Sreideris. kad eme nepaisyti gyvenimo paprasciausio
desnio:
Pats nori gyventi ir valdzios neuzmirsk!
Nemego Sreideris savo lobiu su niekuo dalintis. Valdzia Jam atrode esanti
nereikalingas priedas prie sios zemes gerybiu. Nezinoio Sreideris. kad valdzia visuomet
pavydesne uz bet kuria meiluze. Ir ka gi? Valdzia. is pasalu iau seniau pries ii danti
griezusi. staiga prikibo. kad iis uz pinigus nelegaliai siuntineies kaliniam laiskus is lagerio
ir isgrüdo vargseli is politinio skyriaus. Pateko iisai i ..misko komanda" kelmu rauti ir
rastu tampyti. Bet ir tenai sugebeio iisai vaikscioti su lakuotais batukais ir odinem
pirstinaitem. Kastuvo nebuvo ne i rankas paemes. Saulelei pilva sildesi ir cigaretes ciulpe.
Pasisukalioio. paslepineio kelias savaites ir vel padare kariera.
1944 metu vasarop ateio isakymas pasiusti is StuthoIo i Pelica 3000 kaliniu
darbininku.
Pelice. netoli Stetino. buvo Iabrikas sintetiniam kurui gaminti. Del to Iabriko tuomet
prasideio atkaklios vokieciu varzybos su anglais. Anglai ta Iabrika bombina vokieciai is
griuvesiu nauias sienas kelia. Anglai bombina vokieciai stato. kaip du oziu ant liepto.
Va. i ta subombinto Iabriko statyba ir isvyko is SIuthoIo 3000 kaliniu. Sitos ..darbo
komandos" priesakyie salia kitu proIesionalu ir megeiu museiku galvazudziu atsidüre ir
Sreideris. Neblogai iam ir tenai sekesi.
Pelico darbo komanda is visu StuthoIo kaliniu darbo komandu buvo pati turtingiausia
numireliais. Per tris menesius 1000 is tos komandos buvo iau atsidüres pas Abraoma. kitas
tükstantis guleio neiudedamas ligonineie. Didele serganciuiu dalis skundesi. kad iiem esa
sulauzyti .kaulai. Ir tiesa iie sake: Pelice kaliniu kaulai trateio it sudziüvusios egles sakeles.
Izymüs. garsüs. talentingi banditai cionai buvo valdzioie. Salia kitu cionai kaulu lauzymo
darbe garsiai pasizymeio ir Sreideris. Patratine kaulus. tieii galvazudziai samagona lakdavo.
Karta tiek prislake. kad penki is iu vietoie liko negyvi: Helclis |Hölzl], Karlas Fridrichas
|Karl Friedrich|. Lege |Legge| ir dar du.
Sreideris ir sioie operaciioie neprazuvo. Grazus buvo berniokas. Sekesi iam.
Sreideriui pasitraukus is politinio skyriaus. io vieta kapo teisemis uzeme senas
katorgininkas. iau anksciau tame skyriuie dirbes. Francisekas Dziegarcikas |Franciszek
Dziegarczyk|. Jis buvo lenkas. gimes VestIaliioie. iau ketverius metelius lageryie atpliekes.
Politinis kalinys. protingas. apsukrus. pereies vokieciu lageriu koncentruota pragara. O
smailialiezuvis. o saipeiva. o salaputris! Nuolat keikesi iisai. kad iam tenka dirbti tokio vardo
istaigoie. bet ir nedare pastangu is ios pasitraukti. Vieta buvo visiskai nebloga. Darbas
menkas. o pavalgyti gaudavo dar atskirai is SS virtuves. tai lagery buvo be galo svarbus
dalykas. Tiesa. istaigos pavadinimas buvo itartinas. kurgi: koncentraciios lagerio politinis
skyrius! Bet Iaktinai tasai skyrius lagerio gyvenime reiske daug maziau. negu bulviu skutimo
dirbtuvele.
Francisekas Dziegarcikas. paprastai vadinamas is vokisko Francu. kaliniu. zinoma.
nemuse. neplesikavo kaip Sreideris. Bet iis iais ir nesidomeio. Büdavo. atvaro nauioku
kaliniu partiia. Reikia kaliniai surasineti. o Franco nera. Ne pedsako nera. Dingo kaip
sliekas šuliny.
Kur Francas? Kur tas velnias prakeiktas? Kur tas padükes suva? rekia keikiasi
io virsininkas. SS IeldIebelis Kenigas. zyliodamas po lageri.
Kur dabar rasi Franca. ta prakeikta? Kuriame barake. kurioi skylei su kuo iis dabar
samagona laka kas ii zino!
Vietoi Franco prie rasomosios masineles seda patsai Kenigas. Piktas kaip vilkas.
uodega iauioi prarades. Keikias biauriausiais zodziais. kokius tik prisiminti paiegia.
Uzmusias iis Franca. ta nieksa. kaip parsa paskersias. Jo zarnas sunims atiduosias.
pasiutelio tokio.
Visa isgale keikiasi Kenigas ir barskina masinele. I darbo pabaiga atklipatuoia.
büdavo. ir prakeiktasai Francas. girtas girtutelis. vos ant koiu besilaikydamas.
Tu. sioks ir toks. visu velniu bendras vaike. sükauia. kumscius sugniauzes.
IeldIebelis Kenigas. kur nusilakei. kiaule? A? Sesk rasyti. isvietes drieze!
Francas rasyti aiskiai nebegali. Francas aplink peciu tupineia. Francas nuodeguliu
pypke dega ir su peciaus dvasiomis bando susisiekti. Francas sios zemes gyvenimui
nebetinka.
Masinele toliau raso Kenigas. Kenigas keikias. Kenigas pats pakarsias Franca. toki
padükusi isgama!
Darbui pasibaigus, Francas eina atsipagirioti, su juo drauge eina ir Kenigas —
pasigerti.
Pavakary kartais. büdavo. Francas su Kenigu susikabine slitineia lagerio patvoriais ir
abu visa gerkle plesia girtas dainas. Kartais iuos rasdavo lagerio ligoninei susmukusius.
kartais kaliniu gyvenamuose barakuose. kartais palei moteru barakus...
Puikus politinio skyriaus kapas buvo tasai Francas, — su juo buvo galima gyventi.
O. kad visi kapai bütu buve tokie!
Trecias politinio skyriaus bendradarbis buvo Speideris |Speider|. vokietukas is
Lodzes. buhalteris is pasaukimo. Lagerin iisai pakliuvo uz dangiskus reikalus. Buvo iisai
BibelIorscher bibliios tyrinetoias. tokius biblininkus Hitlerio valdzia be atodairos
grüsdavo i lagerius.
Speideris buvo labai iautrios sirdies zmogelis. Büdavo. kai per nauioku surasineiima
Sreideris musa ir grando. Speideriui per veideli asarele rieda. Drebanciom rankom barskina
Speideris masinele. bet musamam pagelbeti iis nieko negali. Dar 1943 metu pradzioie
guodesi iisai. kad iam geda esanti vokiecio vardas nesioti.
Kartkartemis lagerio virsininkas pasikviesdavo Speideri paIilosoIuoti ir megindavo ii
prikalbeti. kad iis atsisakytu savo bibliios tyrineiimu. Jam reikeio tiktai pasirasyti. kad iis
atsisako savo bibliios tikeiimo büdo. io tikeiimas dokumentuose buvo irasomas:
BibelIorscher. ir iis tuctuoiau bütu buves is lagerio paleistas. Taciau Speideris. kaip ir visi
kiti io tikeiimo ispazintoiai. buvo atkaklus savo isitikinimu gyneias. Lagerio virsininkas
diskusiiose su Speideriu beziürint iseidavo is kantrybes. Lagerio kieme toli büdavo girdeti.
kaip iiedu rieiasi antrame müriniu namu aukste.
Vienas iu. Speideris. rekia kiek galedamas:
— Jehova, Jehova!
Lagerio virsininkas rekia i tai:
— Sauhund! Scheisse!
Taip ir tesiasi kuri meta tasai nesudetingas dialogas:
— Jehova! — Scheisse!
— Scheisse! — Jehova!
Po to Speideris strimagalviais lekia. visas paraudonaves. laiptais nuo antroio auksto ir
atsigrizdamas vis dar kartoia:
— Jehova! Jehova!
Speideris. sededamas politiniame skyriuie. kaip vokietis. bütu galeies. zinoma.
kaliniam ir si bei ta gera padaryti. bet tam reikalui trüko iame ismanumo ir energiios. Jam
rüpeio tiktai bibelIorseriai. Büdavo. kai ateina i lageri koks nauiokas bibelIorseris. Speideris
tuoiau atgyia. issitiesia. net iam nosis ima blizgeti. Nauia bibelIorseri iisai ir paguodzia. ir
pamoko. ir priglaudzia. ir padoresne vieta iam parüpina. Kitokio tikeiimo zmones iam
nerüpeio. Nebent tiktai tokie. is kuriu bütu galima bibelIorseris padaryti.
Ne. ne visi buvo lygüs broliai Jehovoie!
Prie ketvirtosios masineles sedeio ne kaip politinio skyriaus. bet darbo biuro
Arbeitseinsatz atstovas JozeIas Rencas |Joseph Rentsch|. labai geros sirdies ir ivairiu
talentu savininkas ir tiktai per talentus ir gera sirdi i lageri patekes. Jis buvo nepakeiciamas
specialistas padirbineti svetimus parasus. Meistriskai padirbinedavo ir labai greitai.
Mirktels tiktai. büdavo. kaire akimi. galiuka liezuvio iskis pro dantis ir yra parasas. nors
iam ir pirma karta matytas. toks retas talentas slepes iame. Atsitikus kokiam reikalui uz
bet koki lagerio virsininkeli popieriu pasirasys. ir sis niekuomet neisdris gincyti. kad tai ne io
parašas.
Bene girtas buvau. kad pasirasiau toki mesla. nepamenu. krapstydavo pakausi
virsininkelis. ne vietoie rades savo parasa. bet io autentiskumo niekuomet negincydavo.
Ot. toks iau igimtas talentas buvo ir palinkimas. Nepadirbes svetimo paraso. iis
negaledavo ramiai nusedeti. Kartais iis net ir pats susipainiodavo. nebegaledavo atskirti
kur autentiskas parasas. kur io padirbtas. Va. sitokios rüsies painiava karta iam iseio ir
su vekseliais. Supainioio iis iuos. Vietoi autentisko paraso iis idave bankui savaia svetimo
vardo gamyba. nebeatskyre zmogus. ir tiek. Del tos nelaimingos klaidos atsidüre iisai
lagery. kuriame. ilgus metus sededamas. vis dar bylineiosi su Budapesto bankais del neaiskios
kilmes parasu vekseliuose.
Del tos pacios priezasties susipainioio ir io tautybes reikalas. Lagery niekas.
atrodo. ir iis pats. nezinoio. kas iis buvo per vienas: vokietis? zydas? cekas? vengras?
Visomis tomis kalbomis iis puikiai kalbeio. pagal savo isvaizda iis tiko visur. ir visur buvo
labai naudingas. Pagal büdo savumus iis buvo greiciausiai cigono vaikas. truputi praplikusiu
pakausiu toksai. mazdaug per desimti kvadratiniu centimetru.
Drauge buvo tai ir didelis vaidybinis talentas.
Büdavo. sutiksi ii kur. iis tuoi su uzuoiauta klausia:
Pietu valgei? Nori valgyti?
Kas gi lageryie valgyti nenores. kas per klausimas!
As turiu kotletu. Puikiu! Prima! Extra! Eiks. pavaisinsiu. Einame i ta vieta. kur
jisai gyvena ar dirba.
Va. cia palauk prie duru. as tuoi atnesiu.
Gerasirdzio JozeIo taip graziai paguostas. atsistoii prie duru. Kotletas taip ir kvepia
is tolo: su svogünais toksai. parudes. sultyse imirkes... Ce ce ce... vos sulaikai seiles. kad
nebliauktu!
Ryii seiles pusvalandi. ryii valanda... Nematomas kotletas ima dvokti. o JozeIo
kaip nera. taip nera. Praslinkus dar kokiai valandai. islenda is kazkur tasai JozeIas:
Ka. gavai kotleta? Pavalgei? Skanu buvo? trina JozeIas rankas is dziaugsmo.
savo biciuli sugebeies taip graziai pavaisinti.
Ne. po velniu! As iokio kotleto nemaciau! Juk liepei laukti prie duru ir iki siol
nebuvai ateies! atsikerti pykteleies.bet vis dar tebesvaiodamas apie kotleta.
Kaip tai. stebisi JozeIas. argi tau kotleto neatnese?
Ne. niekas neatnese. kas gi man nes! Tiktai bloko virsininkas man antausius
apskalde. kad be darbo tiek laiko cia stoviu!
Ot. velniai! Kaipgi iie taip? As gi iiem liepiau... Patys turbüt bus suriie...
skescioia JozeIas is nustebimo rankas. Palauk cia truputi... As tuoi...
Ir vel iisai dingsta. palikes laukti prie duru.
Gali dabar stoveti. kol pats su visu kotletu pasvinksi!
Kotleto. zinoma. ner. Kotleto. zinoma. ne nebuvo. Bet norai buvo geri. Ir io. ir mano.
Pagaliau kuo iis kaltas. kad zadetuiu kotletu iis pats iau a6tuoneri metai nebuvo mates? I
lageri iis ateio i6 kaleiimo ir koncentraciios lagery ne viename pabuvoio. Ne be reikalo gi
sakoma: ..Pazadesi patiesysi..." Tiesydavo JozeIas zmones. labai daznai tiesydavo.
labai geros sirdies.buvo zmogelis. Aukstai kvaliIikuotas buvo iisai melagis. JozeIas. kaip
senas katorgininkas. lageryie eidavo vis atsakingas pareigas. buvo itakingas zmogus. visur
meluodavo meistriskai. Net ir tuomet. kai iam pasitaike lageryie isimyleti iki kulnu i viena
tokia sudziüvusia apykreive moteriskaite su dideliais akiniais. ir iai iisai pavyzdingai
meluodavo. Pripasakoio iis iai apie savo turtus. apie savo mürinius namus Prahoie. apie savo
dvarus Vengriios pustoie... Tuo tarpu viso lobio tureio iisai tiktai suklastotus vekselius
Budapešto bankuose.
IX. NAUJOKU IPILIETINIMAS
Nauiokas. politinio skyriaus bendradarbiu ..aprasytas" ir gaves tenai eilini kalinio
numeri. patenka i lagerio pirti. kur iisai yra visokeriopai nuvalomas.
Pirtis nauioko paprastai nekantriai laukdavo. savo nekantrumui ii tureio
pakankamai svarbaus pagrindo. ii atlikdavo su nauiokais visa eile operaciiu.
Ateies i skyleta baraka. vadinama pirtimi. nauiokas iau rasdavo uz atskiro stalelio
besedinti SS IeldIebeli Cyma |Ziehm|. kartais gi net pati Hapke |Hapke| taip pat SS
IeldIebeli. tiktai daug mandresni. uzimanti aukstesne tanybine vieta.
Hapke buvo Eigentumsverwaltung virsininkas. Tai yra viso kaliniu turto valdytoias.
Jo zinioie buvo ir visu rastiniu turtas. Cymas. io padeieias. savo zinion gaudavo visu kaliniu
drabuzius. avalyne ir lagaminus.
Hapke Gdansko miesto pirklio sünelis. is pasaukimo buhalteris. lagerio
rastinese besitrinas nuo pat lenku vokieciu karo pradzios. Todel dar 1944 metu rudeni
megdavo iisai girtis. kad iis iau penkeri metai besirandas kare. nors karo lauko veiksmuose iis
niekuomet nedalyvavo visa laika praverte su beginkliais kaliniais bekariaudamas. iuos
musdamas. smaugdamas ir apiplesdamas.
Tai buvo pats isdidziausias esesininkas visame lagery. uz io isdiduma kaliniu
pramintas: GraI von StutthoI. Baisiai didziavosi iisai savo rase. savo padetim. savo SS
uniIorma. savo odinem is kaliniu vogtom pirstinaitem. Vaikscioio vis issitempes.
tarytum. io nugarkaulis bütu buves pagiriom paralizuotas. ir kepure vis iskilmingai ant
akiu uzsimaukslines. Lenkai ilgaliezuviai apie ii sakydavo:
Eina isdidus kaip nescia kekse.
Vokieciai kaliniai pridedavo dar:
— O, er macht sich wichtig, — jis daro save svarbia persona.
Savo didybei palaikyti jis labai uoliai sekdavo, ar koks kalinys nepamiršo jam
priderama garbe atiduoti. Vargas buvo tam kaliniui. kuris uzmirso pries ii nusiimti kepure ir
issitempti kariamo sunies pavyzdziu!
Kumsti Hapke tureio pavyzdinga. o kaliniu dantys stiprumu niekuomet nepasizymi...
Hapke buvo vienas labiausiai nekenciamu esesininku visame lageryie. visiem slyksciai
ikyreies savo isdidziu priekabumu. Ne vienam kaliniui iis buvo ir taip nelinksma katorgininko
dalia uznuodiies.
Kartais taciau Hapke mokedavo ir dzentelmenas büti. Jis tureio taip pat savo darbo
komanda. is kaliniu sudaryta. Komanda dirbo pastogei. svarioi rastinei. darbas buvo lengvas.
Tam darbui jis pasirinkdavo inteligentiškus kalinius ir su savo komandos nariais jisai
elgdavosi visiskai padoriai. Ir maisto iis iiem parüpindavo sociai. na. ir kitokiu lageriniu
gerybiu.
Pirties komandoie dirbo. kitu tarpe. kaip politinis kalinys. buves Lietuvos armiios
majoras, vardu Julius. Aukštas, stambus vyras — ir labai geros širdies, su visais kaliniais
graziai sugyvenes ir visu labai megiamas. Karta nauioku tarpe pamate iisai viena isdavika.
gestapo agenta. is Lietuvos. ta pati. pagal kurio pranesima ir iis. Julius. atsidüre
koncentraciios lagery. Tas agentas patsai i lageri pateko uz galvazudiskus darbelius. Julius.
pamates savo iudosiu. pasake komandos draugui lenkeliui. kas tai.per paukstis tasai nauiokas.
Lenkelis nudüme tuoiau pas. Hapke ir pranese iam. kokio reto svecio susilaukta. Hapke
suzaibavo akimis. nusikeike. apsiputoio. Ardeniskais zingsniais prieio prie isdaviko. abiem
rankom griebe iam uz gerkles ir pradeio smaugti:
Tu iudosiau. mano Juliu i koncentraciios lageri ikisai. as tau parodysiu. sunsnuki
tu!
Hapke ta iudoseli ir smauge. ir antausius iam skalde. ir su io galva barako sienas
dauze. Lenkai. pamate. ka daro Hapke. ta isdavika pasieme savo zinion: dauze ir skalde. kur
tik pagaudami. Jisai lagery ne pasirodyti niekur negaleio. visur visuomet ii musdavo lenkai
ir vokieciai. Is viso lagery gana keisti paprociai buvo. Kai tik i lageri patenka koks snipas.
isdavikas. gestapo agentas iam iau lagery gyvenimo nebüdavo. Paprastai ilgiausiai per tris
dienas iis iau baigdavo savo gyvenimeli. Uz toki isdaviko nudobima valdzia nieko
nesakydavo. Lietuviskoii lagerio kolona isdaviku atzvilgiu laikesi santüriai. nesimusdavo. Bet
vos tik lenkai ar vokieciai suzinodavo. kad isdavikas ateio. iie iam atlygindavo savo
iniciatyva ir su dideliu pasitenkinimu. Koks iau mulkis neraliuotas buvo tasai Hapke.
net ir iis pirmas! griebe isdavikui uz gerkles. parodydamas kitiem. kaip su iudosiais
reikia elgtis! Tai dare SS vyras. IeldIebeis. gestapo tarnas.
Cymas. tureies taip pat savo darbo komanda. buvo daug svelnesnio büdo. ir pats
grobdavo. ir kitiem nepavydedavo. Visiskai teisingai darbas io komandoie buvo laikomas
vienu paciu geriausiu ir pelningiausiu visame lageryie.
Cymas. aukstas grazus vyrukas. megdavo kaliniam destyti. kad SS esa garbingiausi
vyrai visoie Vokietiioie. Esa. Iiureris is geruiu vyru atrinkes pacius geriausius ir padares is iu
garbinga savo gvardiia. Jis ir esas is tokios garbingos gvardiios. Zalingas iisai nebuvo vis
delto. bet kiaule siek tiek. Dirbo pas ii pora metu toksai ruskelis. septyniolikos metu.
Suprate iie buvo. susigyvene. Karta tam ruskeliui kazkas dingteleio i galva. iis eme ir
kauksteleio plaktuku Cymui i kakta. palei smilkini. Cymas skerdziamu tekiu subliove.
nuvarvino siek tiek krauio. po dvieiu savaiciu buvo sveikas. Ruskelis gi buvo uz tai labai
iskilmingai pakartas. o pries tai trys ruskelio kaimynai uzpumpinti. nors iie ir nieko bendra
netureio su tuo plaktuku. Cymas ne pirsto nepaiudino nekaltiesiem gelbeti. Sazine io
negrauze...
Nauiokas. patekes i pirti pirmoi eilei tureio atiduoti Hapkei arba Cymui pinigus.
auksa. ziedus. laikrodi. amzina plunksna bei siaip turimas brangenybes. Visa tai buvo
surasoma i knygas. atskirai supakuoiama. kalinys pasirasydavo. ka atidave. Taciau
knygose toli grazu ne viskas tiksliai buvo surasoma. Nusigandes kalinys ne nepastebedavo.
ko knygose trüksta. Cia buvo pirtininkam pirmas paiamu saltinis. Atimamos is zydu
brangenybes ir pinigai. gana daznai ir rusu. retkarciais lenku. iokiosna knygosna nebuvo
rasoma. Visa tai buvo verciama i viena krepsi. veliau rastineie skaiciuoiama ir atiduodama
izdui. Cia buvo antras paiamu saltinis ir labai svarbus. Darbo komanda. atimineianti
brangenybes. ne viska sumesdavo i krepsi. sis tas patekdavo ir i darbininku kisenes. Ne
viskas ir is krepsio patekdavo i izda. dingdavo pakelei.
Kaliniu nauioku atsinestas maistas ir rükalai viskas be isimties eidavo darbo
komandu. dirbusiu pirtyie. naudai. Kartais ir esesininkai is cia savo dali pasigrobdavo. bet
darbo komanda mokedavo ir iuos apmauti. Nauioku ateidavo simtai ir tükstanciai. pirties
darbo komandos buvo turtingos!
Nauioku smulküs dalykeliai pinigines. pypkes. portsigarai. muilines su muilu.
ziebtuveliai. dantu sepetukai. zymi dalis skalbiniu. peiliai. skustuvai. taip ir toliau. visa
tai buvo metama i bendra krepsi. visa tai tureio eiti i SS sandelius. SS organizaciios naudai.
bet zymi to turto dalis pakeliui po ivairias kisenes pasprukdavo.
Virsutiniai drabuziai. avalyne. bent viena skalbiniu pamaina buvo risama atskirais
rysuliais ir veliau Cymo istaigoi saugoiama. Bet ir cia gyvenimas knygu nelabai teklause.
Visu pirma zydu ir rusu drabuziai buvo metami i viena krüva. Nuo 1944 metu rudens i ta
krüva eidavo ir lenku drabuziai. Visa tai buvo skiriama SS organizaciios ir lagerio naudai.
Taciau niekas niekuomet negaleio tu rysuliu su drabuziais sukontroliuoti. Tai buvo vel labai
svarbus darbo komandu paiamu saltinis. reikeio tiktai tam tikro ranku miklumo.
Antra vertus. ir drabuziu surisimas i atskirus rysulius bei sunumeravimas nedave
Jokio laido. kad rysulys liks sveikas. Mano nauias angliskos medziagos kostiumas. nauii
batai. specialus alpinisto puloveris. odines pirstines. silkiniai marskiniai ir koiines. ir kita.
visa tai po savaites iau buvo dinge is rysulio be pedsako. Panasiai atsitiko ir daugeliui kitu
mano draugu. drauge su manimi is Lietuvos cionai atitemptu. Kaltininko. nukniaukusio müsu
daiktus. zinoma. nesurasta. niekas io ne neieskoio. Na. ir prasmes nebuvo ieskoti.
1945 metu sausio menesi evakuoiant StuthoIo lageri. kelios desimtys tükstanciu
apsiaustu. kostiumu. baltiniu. puloveriu. batu poru. kepuriu. skrybeliu buvo suversta vienon
krüvon. isvezta be iokios tvarkos i miesta Lauenburga. suversta it iovalas i sandeli-darzine.
Dalis to lobio buvo isvogta bevezant. visa kita galas zino kam atiteko. Like gyvi kaliniai
savo daiktu niekas nebeatgavo. Zuvo visi pinigai. visos brangenybes. i knygas surasytosios.
Pries pat lagerio evakuaciia uzeinu pas Cyma. visas israudes. iisai drebanciomis
rankomis dezes krausto. pakuoia.
Ponas sarIiureri. sakau as iam. zemai nusilenkdamas. gal tamsta man leistum
is apsiausto kisenes pasiimti mano pasa?
Ka? Pasa? Kam tau io reikia?
Taip sau... Atsiminimas toks... Apsiausto kisenei liko...
Begti. zalty. rengies?! Negalima! Lauk!
Betgi. ponas sarIiureri. ka gali zinoti... Zinoma. Treciasis reichas galingas...
nugales... Bet pasas lieka pasas... Pagaliau. ponas sarIiureri. tamsta iau aiskiai rengiesi
begti.
Lauk. gyvuly! kad soks iis ant manes. uzmusiu. gyvate! Lauk. lauk. bestiia!
Is isglebelio Cymo tokios energiios nelaukiau. Kaip siaudu külys isvirtau atbulas pro
duris.
Taip ir liko mano pasas naslaitis naslaitelis. nezinia kokion duoben numestas...
X. DUSAS KÜNUI IR DÜSIAI
Mus. nauiokus. lietuviu inteligentiios atstovus. nusivare i pirti. pirmoie eileie apiplese
pagal bendraia tradicine tvarka. Is viso mano lobio man liko tiktai akiniai. Kitiem gi ir akinius
ateme: grabaliokis be akiniu. kaip ismanai. Paskui nukirpo. nuraite. nuskuto. kur tik koki
plaukeli surade. plikesni pasidareme uz Adoma. kol iis roiuie tebegyveno. Kazkokia
smarve apipurkste. atseit. dezinIekciia ivykde. Ismatavo ügi ir svori ir i knygas irase.
Riscia pro salta dusa pravare ne visi ir suslapti suspeio. OIicialiai mes buvome
išmaudyti.
Ismaudytus gena i salta priepirti. Tenai dalina tokius niaurius skarmalus. visai
neaiskios spalvos. oIicialiai baltiniais vadinamus. ir klumpes. Vidutinio ügio vyram cia
iseina. tariant. dar puse bedos. bet kiek stambesniam. augalotesniam visiskai riesta: nei
klumpes ant koios lenda. nei maisas. marskiniais vadinamas. ant nugaros.
Susimildamas. maldauiu pirties veikeio. gal turi ka nors tokio. kad ir as
galeciau apsivilkti? Matai. nelenda. Bük gerutis. paziürek. gal atsiras?..
Pirties veikeias. taip pat kalinys. tik cia iau seniau dirbas ir gerokai praturteies.
subliove zverisku balsu:
Ka? Cia tau ne krautuve! Cia koncentraciios lageris! Lauk. driskiu kuine. lauk!
Kazkas neaiskus ir kietas stukteleio i mano nugara. sudundeio antausy... Veliau
nebegaleiau atsiminti. kaip as su klumpemis rankoie atsidüriau kieme. kur iau kiti mano
kolegos stoveio eilesna susirikiave.
Sutryptos klumpes ant basu koiu. Degli skarmalai vietoi skalbiniu. Nieko daugiau.
Stovi visi eilemis tarp baraku skersveiy. Stovi ir kalena dantimis.
Vis delto: beveik nuogi po pirties skersveiy kovo menesi!
Liüdnomis akimis pazvairaves i savo klumpes. glaudziuosi Ir as i eile. Glaudziuos ir
kalenu dantimis. ka gi kita veiksi nekalenes? Bebarskinant dantimis. praslenka valanda.
praslenka antra...
TIu. po velniu! nebezinai zmogus. kuriais zodziais reiketu keiktis. kad sirdziai
bütu lengviau. iuk visi plauciu uzdegimu nusprogsime!
Bevelk tris valandas sitokia tvarka prasmurgsoius skersveiy. pradeio po kelis müsiskiu
varyti i büda. panasia i baraka. vadinama Bekleidungskammer apsivilkimo uzkaboris.
Sioie skyleie dalino kaliniam apsivilkima. Cia pakeite ir mano klumpes. kad ant koios
listu. Isdave po skyleta medvilnini plonuciuka puloveriuka. melynruozi katorgininku svarkuti
ir tokias pat kelnes. medvilnines su mediena. nudriskusias ir purvinas. Dave tokios pat
medziagos dryzuota purvina blyna. panasu i berete. kuris laikosi tik ant paties virsugalvio. Tai
ir visas apsivilkimas kovo menesiui. kada dar buvo visiskai neblogos salnos. Dave dar du
pailgu drobes gabaleliu. kuriuose buvo ismustas müsu gautasai eilinis numeris ir raudonas
trikampis. isake prisisiüti: viena ant krütines kaireie puseie. kita ant kelniu kiskos
ties šlaunies viduriu.
Sitaip aprengtus nuvare mus i gyvenama baraka. i II bloka.
Šio bloko viršininkas buvo kalinys vokietis Eseris [Esser], kriminalistas, mušeika,
lagerin patekes uz ivairias zudynes. ne viena zmogzudyste buvo iisai laisveie ivykdes. Tai
buvo vyriausias antroio bloko seimininkas. Jo padeieias buvo bloko rastvedys Toni Fabro.
padükes tirolietis. nesioies politinio kalinio zenkla. issibastes po ivairius lagerius bene
vienuolika metu ir niekam nesisakes. uz ka iis i lageri pateko.
Gyvenamasai barakas paprastai susidedavo is triiu diliu: Tagesraum buveine
dienos metu. Schlafraum — miegamasai ir prausykla.
Gyvenamaiame barake mum tuoiau patobulino sukuosenos reikala: pirtyie mum
plaukus masinele nuraite. o cia skustuvu. panasiu i peili zasiukam piauti isskuto per galvos
viduri iuosta tokia. triiu centimetru plocio. Ne tiek nuskuto. kiek nuraize: visi pasiiutome esa
su kruvinais virsugalviais. Tuo müsu katorgininkiska uniIorma ir buvo baigta. kuria vis delto
apziüreio ir patikrino. nezinia is kur islindes. nusipeses toksai blauzdikaulis. panasus i
zmogu. Jis iau istisus metus buvo lagery isbindzineies. sunykes ir sumenkeies. krunkscias
ir prunkscias. pereies visokia velniava. o dabar eies bloke kazkokias virsininkiskas pareigas
buvo kazkoksai bloko rastvedzio padeieio padeieias.
Na. apsidrebusi lietuviska inteligentiia. pasveikino iis mus. mars i kiema!
Mars tai mars. issigrüdom i kiema. suk ii velniai!
Kieme eme iis mus iskilmingo katorgininku marso mokyti. Kad einant koia bütu i
koia ir kad klumpes nuolat slepsetu: slep slep slep... Sito marso as per dveius metus taip ir
neismokau kaip reikiant. perdaug sudetingas mokslas tai buvo mano galvai. nors skardüs
antausiai nuolat aiškindavo maršo paslaptis.
Na. nieko. kitiem mano draugam sis mokslas vyko daug sekmingiau.
Antras numeris buvo: ismokti padaryti stilstanda. atsistoti katorgininko iskilmingoi
pozoi. Atsistoti ir sustingti. rankos prie slaunu priglaustos. alkünes kiek atsokusios nuo
liemens. kad visa Iigüra sudarytu dvikoii virduli.
Va. sitokioi pozoi katorgininkas ir privalo SS vyru isakymu klausyti ir iskilmingai
marsiruoti. kai valdzia mato. Rankas klibinti grieztai draudziama. Uz mostagavima rankomis
marso metu garantuota mazu maziausia saldus antausis. o tai ir pagalys per sona ar
plytgalis i kupra.
Pagaliau trecias ir paskutinis müsu mokslo uzdavinys buvo ismokti taisyklingu
,,Mützen ab” ir ,,Müzen auf”.
Po štilštando komandos eina komanda ,,Mützen ab¨. Reikia tuomet visiem per viena
akimirksni nutraukti blyna nuo galvos. trinkteleti iuo i slauni ir tuctuoiau sustingti. Cia itin
svarbu buvo. kad visu blynai vienu metu trinkteletu i slauni. kad bütu girdeti kaip orkestre
tiktai vienas trumputis slep. kad nebütu slep slep slep... Tai iau ne toks paprastas
reikalas.
Praskambeius komandai ..Mützen auI¨ visi blynai vienu metu. per viena
akimirksni. turi atsidurti ant pakausiu. Vis tiek. kaip tas blynas atsiguls tenai. bet tik bütu
aukštai.
Besimokydami sios isminties. pirma karta gyvenime suzinoiome is to blauzdikaulio
lüpu. kokiomis baisiomis nedorybemis pasizymi lietuviu inteligentiia. Kam kam. bet
nepraustaburniam piemenim bütu cionai ko pasimokyti.
Iseie sita moksla. prisisiuve numerius ant krütiniu ir slaunu. apsivilke dryzais
skudurais ir su juostomis sukruvintais viršugalviais, mes jau buvome pilnateisiai lagerio
pilieciai katorgininkai.
Iki vakaro nieko mum daugiau nebedare. Padükes tirolietis tiktai Toni Pabro patare
mum suvesti sazines apyskaita. savo dvasioie likviduoti praeiti. inteligento buiti. ir pradeti
visiskai nauia nezinoma nemanoma bandito gyvenima.
XI. ZINGSNIU PER GALVAS
Vakare grizo kaliniai is darbu. Müsu barakas priguzeio pilnas pilnutelis zmoniu.
Staciu. Kaip silkiu. Ner kur pasisukti. ner kur koia pastatyti. Bendras minios üzesys pasilieia
keiksmais. keiksmai banguoia minios üzesiu. Tarytum vietoi lempos bütu buves pakabintas
didelis besitempias keiksmas ir spinduliuotu iisai i visas puses.
Staiga is kampo. palei peciu. pasigirsta gargaliuoiantis smako balsas. tai padükes
tirolietis Toni Fabro rekia:
— Raus! Raus! Raus! — Lauk visi iš barako!
Kitame sales gale ima siübuoti toksai melodingas it provinciios vargonu bosas. darniai
akomponuoias Fabro isterikai:
— Vyperdalivaj! Vyperdalivaj! Vyperdalivaj! — Nešdinkis lauk!
Drauge su siuo duetu ivairiose barako vietose papliumpa lazdu sutartine:
Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta — taip ir tvatija.
Kas ka musa? Kodel musa? Uz ka musa?
Perkünas iuos zino tokioi kamsaty! Aisku tiktai: musa tasai. kas pagali turi. Gauna
tasai. kuriam pasitaike atsistoti arciau museikos. Daugiau nieko negalima suprasti.
Visa minia palinko i duris. Durys mazos. siauros. beziürint uzsikemsa. Pirmuiu
eiliu museikos nepasiekia. bet iie nenusimena. Jie atsigriebia uzpakaliniu eiliu spranduose.
Ta ta ta, pliumpt pliumpt pliumpt, — taip ir dunksi.
Pagaliau visi katorgininkai is patalpos isbügnyti laukan. Prasideio kelias atgal.
Vienus. lazdomis paskatindami. varo i miegamaii. kitus bruka i dienos patalpas. Mus sukimso
i sias pastarasias.
Ieius i ruima nieko nematyti. Kazkokios miglos it rudeni Londono gatvese. Kazkur
mirkcioia kazkas panasaus i neaiskios kilmes sviesele. Kazkur uzkime. gargaliuoia balsai
kranksi. Kazkas kazkur bumbsi. lyg kultuvais avizeles kulia.
Ruosa nakvynei. Ant grindu sukloti tokie maisai su drozliu nuotrupomis. oIicialiai
ciuziniais vadinami. Bekloiant tuos maisus. privaryta dulkiu. kad visas ruimas miglose
paskendo. Net nebematyti didziuliu plakatu. kabanciu sienose su graudingu ir karingu parasu:
..Utele tavo mirtinas priesas!"
Guldo katorgininkelius nakvynen. Guldo ant sono. Gulintis ant nugaros per daug
vietos uzimtu. Valdzia tvarka daro: priziüri. kad vienas prie kito prisispaudes guletu. Taip visi
ir gula. taip ir guli per naktele. Jei kas sona nuguleies nori apsiversti kita puse i apacia. turi
atsistoti ir apsisukti. Taciau ne visuomet patartinas ir sitoks sonu gelbeiimo büdas.
Kas keturiem vyram isduodama viena antklodziuke. sudriskusi tokia. kaip sietas
skyleta. Atsistodamas apsiversti ant kito sono. antklodpalaike nutrauki nuo savo kaimynu.
pazadini Juos. o iie uz tokius darbus atsilygina visokios veisles velniais ir koiu inirtusiais
smügiais. Ne verciau sonas amzinai nuguleti negu bandyti kita puse verstis.
Gulant. zinoma. reikia nusivilkti virsutiniai skarmalai. Taciau ir apatines kelnes reikia
nusiimti. Kadangi marskineliai sudriske ir trumpuciukai. tai iauties zmogus. tarytum
bütum is roiaus pabeges ir ant durianciu drozliu ir spaliu atsigules. Kuo valdziai uzkliuvo tos
kelnes nezinia. bet nusimauti ios bütinai reikeio.
Po ilgu pastangu katorgininkeliai vis delto buvo dailiai suguldyti. vienas prie kito
priglaustas. prispaustas it marmeladiniai saldainiai dailioie dezuteie. Nuo cia. po teisybei.
naktele ir prasideda tiktai.
Vos katorgininkeliai pradeio akis suverti prasideda patikrinimas ar koks
neklauzada nebus apatiniu kelniu atgal apsitempes. Toki patikrinima gali ivykdyti. tiktai
kinkas vietoie apziüreies. Katorgininkeliai guli vienas prie kito prilipe. iu protarpy kojos
nepastatysi. o kelniskaii reikala patikrinti gi bütinai reikia.
Tai ir zengia tikrintoieliai per gulinciuosius. mazai tesirüpindami. kur koia pastatys.
kur pagali. Pataiko ant pilvo gerai ir pilvas. pataiko ant kaktos kuo gi kakta blogesne
uz pilva?! Nuaimanuoia siek tiek gulintieii. pasivelniuoti pries valdzia nedrista! ir
viskas. Ka randa su kelnem begulint vietoie su lazdomis apvanoia ir meta i salta koridoriu
visai nakciai.
Taip pat negerai iseina. kai kas is katorgininku sumano nakti savo reikalais
pasivaikscioti. Jis taip pat turi lipti per galvas. kitokio kelio nera. Paprastas katorgininkas
lazdos neturi. Jis lygus su kitais. Na ir gauna iisai velniu. Uz pastangas vaikscioti
svetimais pilvais! Jis gauna tiek smügiu koiomis. kad. po teisybei. skriste praskrenda per visa
ruima. Ir teisingai: cia koncentraciios lageris. o ne paiürio promenada. ner ko naktimis
bindzineti!
Museikos. numete pagalius nuosalen. cirskina peciuke paskutine lasiniu keptuve.
paskutines paspirgintas bulves gromuliuoia. nuolat paragindami gulincia alkana minia tyleti.
Aprimsta keiksmai. niekas nebesivelniuoia. taciau miegas tokioie spüstyie ir tokiame
saltyie. langai gi ismusti. gulim susispaude pusplikiai. neina. Ziü! Kazkas aplink
spranda ima iudeti. raiciotis. pasonen gnybteleia. aplink kinkas kopineia. Ciupteleii ranka
itartino sambrüzdzio vietoie delne visuomet pasilieka keli gyvuleliai. tokie drumzlinai
balti, — palšmargiai tokie.
Is kur tu raganu tiek cionai ir imasi! düsauii zmogus. nezinodamas. kur
pagautasias deti. negi suva nesukramtysi! Pavartai rankoie. pavartai ir sviedi patamseie
kur nors toliau. kokiam nematomam kaimynui. negi kisi ias atgal po antklode. Taciau ir
kaimynas skolingas nepalieka. taip pat su sauia ora graibo. Pasikeiciame. atseit.
dovanomis. Karta. kita. trecia... Et! Tuscias darbas. sio turto cionai neissemiama daugybe.
visu nesugraibysi. Stengies tiktai kieciau sukasti dantis ir i tokia palsa menkysta daugiau
nebekreipti demesio. Neverta. Juo labiau kad nieko kito ir nera ko pasirinkti. Visomis
iegomis stengies kaip nors uzmigti. nezinia gi. kiek iegu pareikalaus rytoius.
Keltis reikia penkta valanda ryta. Galva kaip suskilusi puodyne. is kurios isrügos
sunkiasi. Norisi Rygon pasivazineti. Ant viso küno lyg zaizdos bütu.
Mano mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. akis prakrapstes. galva pakeles.
niurzga:
Ogi tu. viespatie su zaliais batviniais! Kurgi as ta savo koia büsiu ikises? Pirsto
negaliu ištraukti...
Na. koios nyksti istraukti tai iis istrauke. tiktai negaleio suprasti. ar iis ivykde
nusikalstama darba ar kas kitas i toki darba kesinosi. Gerasirdzio Jono koios nykstys is
nakties buvo atsidüres katorgininko. is eiles gulincio prie Jono koiu. gerklei. o tasai
katorgininkas nakti pasimire ir. matyti. pries mirti svetima nyksti sukando.
Ir pasitaikyk tu man taip! aimanavo mano mielas biciulis Jonas. bambizas nuo
Birzu. argi as büsiu ii savo nyksciu uzdusines?!
Ilgai aimanuoti neteko. Isakymas: praustis!
Brukasi katorgininkai koridoriumi keikdamies ir knapsi. ir knapsedami kits ant kito
lipa.
Koridorius buvo lavonu prigriozdytas.
Numire nakti koks gyvenimu nusivylelis. negi gulesi toliau. lavona apsikabines?
Tokiu atveiu numirelio kaimynas pasirüpina savo pastangomis numireli i koridoriu istempti.
ismetus numireli. bent tai nakciai miegoti laisviau pasidaro. Zinoma. numirelio kaimynui
pasitaikydavo kartais patamsy ir suklysti. I koridoriu kartais buvo ismetamas ir koks apalpelis
arba aiskiai tebealsuoias koks paliegelis. kuriam netrukus vis tiek bütu reikeie mirti.
Koridoriuie siokius neva numirelius pribaigdavo nakties saltis ir besibrukanciu praustis
klumpes. Kitas gi numirelis koridoriaus vesiame ore atsigaiveledavo. kartais net atgal miegoti
bandydavo grizti. Siaip ar taip. bet numireliu per nakti koridoriuie prisirinkdavo apsciai
penketas, dešimt, dvylika...
Besibrukantiem i prausykla ir is ios buvo ko knapseti ir keiktis!
Teisybe pasakius. i prauskykla brautis nebuvo ir ko!
Prausykloie vandeneliu zirze vos keli ciaupeliai. lasnodami ir visai sustodami. o
norinciuiu nusiprausti buvo keli simtai. Gausi nusiprausti ar negausi. tai dar klausimas. o per
zanda ar i spranda tai iau tikrai gausi.
Prausykloie erzelis neaprepiamas. Viena valdzia musa uz tai. kad iis. bandydamas
praustis. nenusivilko svarkpalalkio ir nepakabino ant gembes; kita musa uz tai. kad iis ir
nusivilko. ir pasikabino... Pasikabino svarka. kuri kazkas nudziove. Buvo svarkas neber
švarko!
Uz pavogta svarka reikia gi kas nors musti. kam. po velniu. bütu valdzia. iei uz
vagyste nieko nemustu! Pagal senus paprocius reiketu musti tasai. kuris pavoge. bet surask tu
toki setona staugiancioi minioi!
Vagiui skirtaia porciia turi atsiimti tasai. kuriam pavoge. Be to. iam tai pamoka. kad
pats iisai zinotu ir kitam pasakytu: lagery skustis niekuo niekam negalima. Pavoge tau svarka
vok kitam. bet nesiskusk. Beieskodamas teisybes. geriausiu atveiu gausi per marmuze. bet
gali büti ir daug blogiau. Katorgininkas privalo sau vinimi isikalti i kakta: lageryie visuomet
kaltas yra nuskriaustasis. o ne skriaudeias.
Pagaliau ne ka pelne ir tieii. kuriem pavyko prisiplakti prie asaroiancio ciaupo.
Veida siaip taip susislapinai. bet kuo gi nusisluostysi? Ranksluosciu nera.
Ranksluostis neleistinas. ranksluostis draudziamas daiktas. Ne maziau draudziamos ir
nosines. savasias tau ateme. o lageriniu neduoda. Sluostykis. kad nori. kelnemis. ar
klumpemis. iei iu pernakt dar kas nenudziove. Su slapiu veidu isgrüs tave i lauka plynu
ledeliu apaugsi.
Ne. nera kvailiu kita karta bandyti praustis!
Ir vis delto tokiu kvailiu nuolat atsirasdavo...
XII. NUMIRELISKA DALIA
Ei iüs tenai! ProIesoriai. advokatai. kunigai. prokurorai! saukia i mus bloko
rastvedys. padükes tirolietis Toni Fabro. kad net iam seiles per zandus bliaukia. ei iüs.
suns uodegos. inteligentiia. stokite cia. patvory. desinei!
Stoiame mes iam cia. patvory. desinei. Dar siek tiek pasibiauroies. liezuviu ir visom
keturiom pamataraves. sako iis mum:
Ei iüs. kiauliasnukiai. mars numireliu nest. Is bloko. is koridoriaus i ligonine. Prie
ligonines paguldyt. Ziürekit man. kad nepamestumet. Is snukiu iums kose padarysiu!
Ka gi. einame tu numireliu ziüreti. Brrrr... Vis delto! Kaipgi cia dabar. Poetas. lyrikas
— ir lavonus tampyk!
Na. na. maitos vaikai. nesivaipykite! Greiciau. drisku isvazos! putoia padükes
tirolietis Toni Fabro. ner cia ko! Po menesio ir iüs büsite tokie pat!
Gal ir tiesa sako tasai padükes tirolietis Toni Fabro. perkünas ii zino. atsidüsti
patylomis ir imi graibyti numirelio koia.
Kaipgi cia dabar nesti. neismanai. toks baisus tasai numirelis. pamelynaves.
paiuodes... Ir balti gyvuleliai. matyti. nesuspeie laiku pas kitus pabegti. skuta kruta drabuziu
pavirsiuie mazais büreliais. nelyginant avytes. pikto suns isgasdintos.
Pagaliau. vezdu per sonus paraginti. kimbame i tuos numirelius. nelyginant tarakonai i
koseliena. Kaip kam pasitaike. Vieni geriau isitaise. I viena kibo keturiese: po vyra i koias ir
rankas ir numirelis plaukte plaukia. zemes uzpakaliu beveik nesiekdamas. Kartais per koki
klaneli ir pasliauzia trupuciuka tokia iau numireliska dalia. ar iam ne vis tiek? Siandie
ii dar keturiese tempia. rytoi mane gal uz vienos koios nuciuncins. del tokiu niekaniekiu
numireliui nera ko isizeidineti.
Man pasitaike trupuciuka blogiau. Prie vieno numirelio pasilikome mes dviese. as ir
mano mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. Jonas numirelio pirmagali uzsivoze ant savo
gaspadorisku peciu. as isikinkiau i numirelio koias it i zagre bulvem atarti ir einame savo
katorgininkiškas pareigas.
Pakeliui müsu numirelis ima ir atsidüsta tokiu giliu. gailiu. uzdususiu atodüsiu.
Na. na. piktinas mano mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. ko gi cia
dabar düsauii? Kad iau karta mirei. tai ir bük numires. nebedüsauk. susimildamas! Kas tai
mate: numirelis ir düsauia!
Mudviem nulingavus dar kokius trisdesimt zingsniu. müsu numirelis praveria akis ir
tokiu gailiu, tyliu balsu prašneka:
Man baisiai nepatogu... Smaugia... Draugai. paleiskite mane... verciau as pats
nueisiu...
Ziürime mudu su Jonu i ii. Tikrai. numirelis sneka. Lüpas krutina. ciaupsi. akis
vartalioia. Isdziüves toksai kaip giltine. ant kurios griauciu melynmarge oda aptempta.
Besiriedami su numireliu. nunesem mes ii prie ligonines. kuri buvo iau nebetoli. Jos
palangeie ant sniego buvo suguldyta iau kelios numireliu eiles. Vieni guleio uzsimerke. kiti
su praviromis akimis. nuogi. su numeriu. chemisku piestuku ant krütines ir ant pilvo
uzrasytu. Visai kaip ant siuntinio. Ar nebuvo kartais müsu valdzioie koks nors buves
pastininkas. kad numirelius i dangu taip graziai numeruotus siuncia?
Kiti numireliai buvo dar su drabuziais. Kitas mirkseio ir ziopcioio. Kiti rankas
ir koias krutino. ar tik ne atsikelti ir pabegti posmuodami? Pora numireliu sedeio ant sniego ir
apduiusiomis akimis. it durnaropiu prisiede. dairesi aplinkui...
Nelabai gera ant sirdies salia tokiu numireliu büti. bet nelabai gera ir taip be niekur
nieko nuo iu atsitraukti...
Palike numirelius. nuleide galvas. nukulniavome mudu su biciuliu Jonu savo pareigu
eiti ir laukti. kada ir mum ateis eile atsigulti prie ligonines ant sniego. Vis delto kazkokios
rakstys po düsia braido. sitokiu büdu paliekant sedincius ir mirksincius numirelius. Bet ka tu
zmogus padarysi dabar?
Rade nuosalesne vietele uz barako. pasislepeme ir spoksome. ka tie müsu numireliai
toliau darys.
Nepataisomi vargšeliai!
Kitas. gal iaunas dieneles prisimines. motule ar teviskele. pasikelti. atsistoti
nebepaiegdamas. eme ropoti. sliauzti per kiema. Tyliai. sukandes dantis. tarytum iam niekas
neskaudetu. nedeiuodamas. tarytum nakti koridoriuie iis nebütu buves mindziotas.
tarytum iis dar labai svarbiu reikalu turetu pasauly!
Pagal ta pavyzdi pasiiudino is vietos antras. trecias... Kad ir numireliai. vis delto
noretu dar pagyventi! Apie artimo meile. apie humaniskuma buvo kadaise daug knygu
prirasyta... Et. tuscia iu! Neverta ios skaityti!
Mudviem su biciuliu Jonu. bambizu nuo Birzu. plaukai lyg elektros sroven pateko.
Gi tu. viespatie su zaliais batviniais. nutese iisai nustebes. Padoriau nusikeikti ir
iis nebegaleio.
Staiga is ligonines duru issoko velnias. Faktas. Tikras velnias. nors visiskai i
moderniska zmogu panasus. su balta priiuoste per visa pilva. Pamates sliauziancius
numirelius. pragariskai. kaip vieni velniai temoka. nusikeike. Pagaudamas uz koiu. veikiai
iisai sutampe nepaklusnius numirelius atgal i krüva. Atitempe. eilesna sugulde. batu
sonkaulius ir pakausius aptvarke. numerius ant pilvu patikrino. Patenkintas savo darbu.
pazvelge i iuos. Tikrai. darbo vaisiai puiküs buvo. Ne vienas numirelis daugiau nebeiudeio.
nebemirkseio. nebeziopcioio.
O iüs. maitos isperos. ka cia veikiate? mudu su biciuliu Jonu. bambizu nuo
Birzu. isgirdome lazdos bambseiima per müsu nugaras. norite. kad as iums zarnas
paleisciau?
Ne nepazvelge. kas toki miela patarnavima pasiüle. mudu su biciuliu Jonu. bambizu
nuo Birzu. nurükome i bloka. kur kiti müsiskiai buvo iau surikiuoti eilesna ir kazko lauke.
Tiktai 1944 metu pavasari numireliu reikalu buvo ivesta reIorma. Ju blokuose
nebereikeio uz koiu tampyti. Juos tuomet blokuose nurengdavo. ant krütines chemisku
piestuku uzrasydavo numeri. paguldydavo ant placios lentos. ant tos pacios. ant kurios
duona piausto. uzdengdavo antklode. ir keturi vyrai. bloko virsininko lydimi. lygia eisena
nesdavo. Jie numireliu pasitaikydavo daugiau. iuos tuomet nuogus dailiai. viena salia kito.
keliais klodais suguldydavo. apdengdavo brezentu ir vezdavo darniai ir rimtai it marmelado
krovini.
Karta gretimame bloke is pat labo ryto triuksmingas skandalas. Saukia. klykia. tokiais
velniais keikias, kad net barako sienos braška.
Bloke per nakti mire devyni zmones. Bloko rastvedys iuos nurengdino. ant krütiniu
numerius surase. prausykloie dailiai eileie sugulde. pranesima apie numireliu skaiciu su
atitinkamais numeriais ir bloko virsininko parasu pristate lagerio valdziai.
Bloko virsininkas. matyti. atskalaves padoru antausiu skaiciu. uzsuko i prausykla
ranku nusiplauti. Teliuskuoia rankutemis aplink ciaupa. ..Marsz. marsz. Dabrowski"
niüniuoia. Zvilgteri per peti i savo numirelius. taip. del visa ko. kampe it lydekos suguldytus.
— Hm... hm... Kas per velnias? — stebis bloko viršininkas, — pasiuto?!
Skubiai prizingsniuoia prie numireliu.
Vienas. du. trys... septyni.. astuoni... Na. taip. astuoni! Zinoma. astuoni...
Francisek. Francisek! siunta bloko virsininkas. saukdamas savo rastvedi. Francisek. kad
tu isvietei prilaktum!
Saukiamasis Francisekas atskuta uzduses.
Ka tu. maitos vaike. pakisai man popieriu pasirasyti. kad siandien mire devyni? Ju
tera tik astuoni! Skaiciuot. parse. nemoki?
— Kaip tai aštuoni? — stebisi Francišekas, — buvo lygiai devyni, kaip sukirpta. Pats
skaiciavau.
Paskaiciuok. niekse. kiek tenai guli! karsciuoias bloko virsininkas. uz tokia
sunybe as tave vietoi devintoio kaip karves vaska isteksiu!
Francisekas visiskai nusimines. Graibos sen. graibos ten ner devintoio. nors tu ka!
Koks gi pasiutelis galeio numireli pavogti? Neiaugi pasivoges ii kur esti pradeio?!
Visa bloko virsenybe suiudo sukruto. nelyginant tarakonai nuplikyti. Zuia po visa
ruima. Lavono iesko. Iesko po lovas. palovius. po ciuzinius. graibo visur. kur tik uzgriebti
gali... Iesko ir keikias. keikias ir iesko. Tuo tarpu is isvietes islenda kazkoksai neaiskus
patamsio gaivalas. kadaise buves panasus i zmogu. Gal iis kadaise ir tikrai buvo zmogus. kas
ii zino. Dabar iis buvo isklypes toksai. kreivas. susilenkes. su issikisusiais sonkauliais. su
atlepusiu zandikauliu. nuogas. su numeriu ant krütines nuteptu... ne. dabar iisai su
zmogumi maza ka bendra betureio.
Bloko virsininkas. ii pamates. net susiriete koridoriuie it buldogas. besiruosdamas
zandarui i kinkas kibti.
O tu. pakaruoklio vedare. kur tu valkioiies dabar? A? Kur tu valkioiies. sunsnuki?
Kur tavo vieta?
Panie blokowy. atseit. ponas bloko virsininke. nuaimanavo smekla. kadaise
buvusi panasi i zmogysta. man taip pilvas skauda. brzuch boli. taip skauda taip skauda.
kad as nebegaleiau istverti... nueiau... atsiprasau... panie blokowy...
Ak tu. kiauliasunie. tu man dar kalbeti drisi? Kur tavo vieta? Mars i savo vieta! Na.
greiciau!
Labai atsiprasau. panie blokowy. stena susirietusi smekla. kadaise buvusi panasi
i zmogysta. stena ir sverdukuliuoia i savo vieta.
Ir nusverdukuliavo. Atsigule nuogas ant cemento salia kitu astuoniu nuogu numireliu.
Sluotrazi pasitrauke i pagalve. Atsigule ir numire. O kas iam kita beliko daryti?
Koncentracijos lagery visi taip daro: kam jau paskirta mirti, tas ir miršta. Mat jus
velniai!
Is viso numireliai lagery buvo gana drausminga publika. Kitas numirelis buvo
prisisiuves. bene begti besiruosdamas. svetima. ne savo. sveiko katorgininko numeri. Arba
bloko rastvedziui nuo islaktos politüros baisiai galva skauda. Taip skauda. kad iis ne
numirelio numerio kaip reikiant negali paskaityti. Paraso kita numeri. kartais gyvo zmogaus.
Numirelio numeris lieka knygose neisbrauktas. isbraukiamas sveiko gyvo zmogaus
numeris.
Va. sitoksai per nesusipratima patekes i numireliu skaiciu pilietis lagery paprastai
labai greitai mirdavo. Visokiomis ligomis mirdavo. Arba iam plyta kokia i virsugalvi
pataikydavo. arba iis taip nugriüdavo kur nors. kad kaulai sutrupedavo. arba paprasciausia
tvarka pasikardavo... Na. zinoma. iei iis pats nesusiprasdavo tinkamu laiku numirti.
atsirasdavo. kad iam padedavo atlikti io prievole. Sitokiam numireliui savanoriui mirus.
knygose isbraukdavo ano. pirmoio numirelio. numeri. toio. del kurio ir sis galvele pagulde.
Dabar: abu mire. abieiu numeriai knygose isbraukti. knygos svarios liko...
Valdzios akimis ziürint. sitoks per klaida i numireliu skaiciu patekes pilietis bütinai
tureio mirti. Jis galeio pridaryti. gyvas palikes. daug nemalonumu.
Centrinei lageriu istaigai Berlyne iau pranesta. kad iis mire. Reiketu dabar rasyti. kad
ivyko klaida. Berlynas gali pamanyti. kad lagerio administraciia nesugeba reikalu tvarkyti.
kam to reikia. kam tai malonu?! Antra vertus. toksai vaikscioiantis numirelis lageriui is
viso labai nepageidauiamas elementas. Pavyzdziui. zinodamas. kad knygose iis yra isbrauktas
kaip numirelis. iis ima ir pasprunka is lagerio. Tuomet niekas nebegales susekti. kas pabego.
Visi zinos: vieno trüksta. Ko trüksta niekas nezinos. Visi gyvieii yra. o trüksta kazkokio
numirelio! Kaipgi suzinosi. kurio numirelio pritrüko?
Kitas. besiruosias begti. tycia rüpindavosi. kad io numeris bütu irasytas i numireliu
skaiciu. Kitas savo numeri prisiüdavo prie numirelio kelniu. o numirelio numeri prie
savuiu. Pavyko iam pora savaiciu islikti nenumirusiam net su kitu pagalba. iis yra iau beveik
laisvas pilietis; knygose jis jau išbrauktas — ir politiniame skyriuje, ir darbo biure, ir
administraciios valdyboie. Visi ii iau uzmirso. lauk tiktai patogios progos ir dumk
numirelio priedangoie is lagerio!
Ne. gyvieii numireliai valdzios akyse negaleio büti megiama publika!
Visiems büdavo daug patogiau. kai iie is tikruiu numirdavo. Jie ir mirdavo. Jiem
buvo vis tiek. kokia liga. bet tik mirtu.
Vis delto nuo 1944 metu vasaros vidurio ir iie liovesi bemire. Nebemirsta ir galas:
ka tu iiem?
Valdzios zmones pyksta. keikias. knygas brauko. Berlynan atitaisymus siuncia. o
gyviesiem numireliam plytgaliai ant galvos nebekrinta. sonkauliai nebelüzta. pasikorimui
pagalbininku iie nebegauna...
Is viso 1944 metu vasara lageryie daug kas pasikeite. bet kas galeio tiketis ios
sulauksias. patekes i lageri 1943 metu pacioie pradzioie?
XIII. DÜSELIU APRASYMAS
Susidoroius su numireliais. mus ta pacia diena. is pat ryto nuvare i kita ligonines gala
surasineti. Surasineio mediciniskai. Vardas. pavarde. Seimyniski reikaleliai. Kur ir kam
duoti zinia. kai tu lageryie nusibaigsi. OIicialiai sis klausimas kiek kitaip skamba: kam tu nori
rasyti laiskus. Ligoninei rüpi. kam nauiokas laiskus rasys!
NeoIicialiai surasinetoiai staciai pasako. kam tas klausimas reikalingas. kad aiskiai
zinotum. Ateiusi i lageri nauioka iie is karto labai realistiskai nuteikia.
Reikeio dar pasakyti. ar nesi koks girtuoklelis. geri koki liorlaka ar baltake? Ir su
aluciu kokie tavo santykiai? Pypkele ar gerokai patrauki ar nesi kartais is girtuokliu ir
pypkininku gimineles kiles? Ar nesi kartais kokia nors cholera sirges? Ar bobute tavo visiskai
normali buvo ir del kokiu negalavimu ii pasibaige? Ir kokios tautos tu pats esi. ir kokia
valstybe buvo tavo. kol dar zmogumi vadinaisi?
Klausimai — labai rimti, mediciniški vis. Pagaliau:
Kokie tavo dantys? Siaip isbyreie ar isdauzyti kur prie tinkamos progos? O
svarbiausia ar turi auksiniu dantu? Jei turi. kiek iu. kokios iie rüsies.?
Kiti ilgaliezuviai tikino. kad si anketa tiktai auksiniu dantu reikalu ir rasoma buvo.
Del visu kitu dalyku ligonines anketa niekur niekuomet nebuvo naudoiama. O dantys visai
kas kita.
Katorgininkai privati SS organizaciios nuosavybe. Auksiniai dantys pati
svarbiausia katorgininko dalis. betarpiskai ieinanti i SS aukso Ionda. Kai tavo dantys karta iau
itraukti i knyga. privalai iuos stropiai saugoti. Ant duonos plutos neiskeisti. Priziüreti. kad iu
kas nenudziautu. Uz prazudyta auksini danti atsakysi taip. kaip atsakytum. is SS izdo aukso
gabaleli pavoges. Dantys tiktai laikinai deponuoti tavo gerkleie. Nusproges turi saziningai
grazinti izdui visa lobi. Numirelio mediciniskas apziüreiimas ir issisemia dantu patikrinimu.
Auksa numireliui is gerkles isplesia. iraso i knygas ir atiduoda izdui. zinoma. iei
pakeliui jo kas nors nenukniaukia.
Is viso. vaziuoiant i lageri. patartina dantis namie palikti. Visu pirma nera kas su iais
lagery veikti. O antra baisiai iau neatsargus reikalas su iais slepineti po lageri. Nuolat
budek. kad tau iu kas neiskultu. Ir zanda nuskels. ir auksa nuzags. ir tu dar pries valdzia turesi
atsakyti uz aukso pasisavinima.
Lageryie kur kas smagiau be dantu!
Po mediciniskoio nauioku aprasymo tuoiau buvome pristatyti prie darbo pietu
sriubos išnešiojimo.
Sriuba reikia paimti is virtuves. Pirma karta patekes i virtuve. nezinai. nei kur eiti. nei
kur ir kaip atsistoti, nei kuri sriuba paimti. Kas ir kaip daryti — niekas tau nepaaiškins.
Virtuves veikeiai. visi nusipeneie it lasininiai kuiliai. i ateiusius sriubos paimti nauiokus ziüri
kaip i mirtinus asmeninius priesus. Biauroia iuos. it degutu tepa. Ne tik biauroia.
sluotkociais ir samciais virsugalvius pataso. kaustytais batais iudesius pagreitina. Tarytum
nauiokai nusigandeliai bütu suruose virtuves uzpuolima ir kesintusi verdancius katilus is
saknu isplesti. Is virtuves isleki it is galvazudziu stovyklos. visas apkvaises.
Dviese nesame sriubos bosa. Gelezini toki. Atrodo ne per didelis. tiktai 50 litru talpos.
Bet kad baisiai nepatogu paimti. Gelezine plona rankena baisiai riesa verzia. Lauzia staciai.
Degina. Visa ranka is peties traukia. Isklerusios klumpes nesilaiko ant koiu. Reikia nuolat
knapseti. Knapsedamas susizeidi koias. Su sukruvintom koiom knapsi dar dazniau. Nuo
knapseiimo karstas skystimas ant pliku ranku ir koiu taskos... Baisiai sunku ta prakeikta
sriuba nešti!
Lydi mus toksai nusipeneies banditas is bloko virsenybes. kalinys. zinoma. Rusas
Mitiucha. Lydi ir kolioia. Nunese i vieta. pastateme bosa. Peniukslis Mitiucha tuoiau abiem
kumsciais man per galva.
Uz ka? Kodel? Kas negerai padaryta? klausiu as io nustebes. Vietoi atsako
gaunu dar keleta antausiu.
Lagery klausti negalima. Lagery turi büti psichologas ir pranasas. Turi zinoti. kada kas
kokiam banditui i galva sauna. Turi pats numanyti. kas ant seiles uzeio tave lydinciam
mušeikai. Gausi mušti, kol suprasi savaime, ko jisai nori.
Po keliolikos antausiu ir as supratau. To peniukslio Mitiuchos ismanymu bosa tureiau
panesti dar tris zingsnius toliau. Tiktai tris zingsnius!
Popiet nauias müsu galveliu aprasymas. Si karta pats svarbiausias. pats
rimciausias.
Surasineia istaiga. vadinama Arbeitseinsatz i darbus paskirstymo istaiga. Vardas.
pavarde. bobutes mirimo metai. Svarbiausia gi: koki darba moki dirbti? Cia ypatingai
svarbus klausimas. lemtingas kartorgininko buiciai. sprendzias: gyventi iam ar mirti.
Kurpiai. siuveiai. staliai. dailides. kalviai. saltkalviai. monteriai. elektrikai. stikliai.
mechanikai. tinkuotoiai. barzdaskuciai ir kitokie amatininkai proIesionalai gauna darba
dazniausiai pagal savo specialybe. beveik visuomet pastogei. Is pat pradzios iie atsiduria
privilegiiuotoi padety. Jie gali pradeti siaip taip verstis. kol pripras lagery. O apsiprate
gauna pasaliniu darbu ir paiamu. darosi lagerio aristokratai.
Müsu tarpe atsirado du ar trys buhalteriai. iie veikiai buvo pareikalauti i lengva
darba pastogeie. Atsirado vienas ekonomistas. kainu kalkuliatorius. ir tam neblogai iseio:
gana greitai gavo vieta rastineie. kurioie vertesi anekdotu pasakoiimu. Gydytoias. vidaus ligu
proIesorius. tiktai po penkiu savaiciu buvo pareikalautas i ligonine kaliniu gydyti. O visi
kiti inteligentai. teisininkai. kunigai. proIesoriai. literatai. gamtos mokslininkai. gimnaziiu
direktoriai. inzinieriai. ekonomistai. ko iie visi gali büti verti koncentraciios lagerio
poziüriu?
Mano mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. pasisake mokas gera alu daryti.
Samagonas iam taip pat neblogai iseinas...
Nusiiuoke valdzios atstovai. isgirde tokia specialybe. i bendra lapa nieko neirase. bet
vis delto ia pazymeio atskiroie privacioie knyguteie. Ilgainiui mano biciulio gabumai buvo
valdzios vyru placiai panaudoti ir tai iseio iam i sveikata.
O tu ka moki dirbti? klausia manes darbo skirstytoias.
Nelabai ka. atsakau virduliskai issitempes. masinele rasyti sugebeciau...
Daugiau dvidesimties metu rasau... Eilerascius. dramas rasyti moku... Galeciau destyti
dramaturgiia Gal ir Stanislavskio sistema iseitu... Apie rezisüra si ta nuvokiu. Vaidybos
studiia. teatra organizuoti taip pat esu ne karta bandes...
Scheisse. sako man darbu skirstytoias. tai ne darbas. Padoraus darbo.
vadinas, nieko nemoki?
Galeciau laikrastyie lageri aprasyti... bandau nusigandes gelbetis. padoresnes
specialybes beieskodamas.
Ka? Laikrastyie lageri aprasyti? susuko pasipiktines darbu skirstytoias. as tau
parodysiu laikrasti! Suva sitas! Rasyk: sitas: kiauliasuva. Sauhund. atseit. as. nieko
nemoka. be iokios proIesiios. padiktavo darbu skirstytoias savo rastininkui.
Beveik visas müsu inteligentiios bürys pasirode nieko nemokas. tetinkas tiktai
sunkiausiam, jokio mokslo nereikalingam darbui. Sunkiausiam darbui — ir krematoriumo
kaminui.
Per ta pora lageryie praleistu dienu iau buvo galima daug kas pamatyti. daug ko
išmokti...
XIV. KLIPATU KLIPATOS
Is ryto katorgininkai. po patikrinimo. rikiuoiasi büriais ir traukia i darba. Iseiima
priziüri pats lagerio virsininkas su savo padeieiais. Pro iuos praeinant. reikia nusiimti kepure.
rankos prie slaunu priglausti. kad nesimataruotu. ir issitempti. lyg tau uz nugaros bütu stacia
lenta pririšta.
Pirmieii eina ivairiu amatininku büreliai. Jie dirba pastogeie savo specialybes darba.
iie moka gauti geresni maista. iie turi siokiu tokiu pasaliniu paiamu. Jie. nors ir nuskare. nors
ir purvini. bet vis delto zmones kaip zmones.
Paskutine issiiudina vadinama Waldkolonne misko darbu komanda medziam
kirsti. rastam tampyti; kelmam rauti. zemem nesioti. taip ir toliau. Darbas sunkus. saltyie ir
lietuie. Maistas pats prasciausias. Jokiu pasaliniu paiamu.
Didziule Waldkolonne suskirstyta simtinemis. Kiekvienos simtines priesakyie eina
kapas ir puskapis (capo ar HilIscapo darbu priziüretoias ar io pagalbininkas).
Kapai zvalüs. apsukrüs. mitrüs vyrukai su raudonais raiksciais ant rankoviu
nerias is kailio. savo vergus bestramuzydami. kad iie iskilmingiau pro valdzia prazygiuotu.
Vienus aplos. apries. kitus koiomis paspragins. trecius antausiais apdalys. kitus vel
— pagaliu patvatys...
Visa tai dedasi valdzios akyse. visa tai rodo kapu rüpestinguma ir gerus norus. bet visa
tai duoda nelabai kokiu vaisiu.
Sunku eiles islyginti. Sunku zingsniai suvienodinti. Labai ivairi publika. Yra cia ir
tvirtu vyru. matyti. dar neseniai i lageri pakliuvusiu. kurie eina tvirtu zingsniu. isdidziai
galvas aukstyn iskele. Bet didzioii dauguma vargani elgetos. Nuo bado istise ar iau papurte
veidai. sutinusios koios. Kitas dar su klumpem. kitas ir visai be nieko. kovo pabaigoi!
Susiküprine. susilenke... Ne vienas is iu is darbo aiskiai nebegris... Tikrai. vakare. kai si
kolona grizta is darbo. parsinesa ii po keleta numireliu tris. penkis. astuonis. desimti...
Rytmeti.visom kolonom iseius i darba. lagerio kieme ..is kazkur" islenda smeklu
minia. Keista ji tokia!
Neina. bet slenka. Pamazu pamazeli. be iokio garso. nelyginant praskrieiancio debesio
seseliai.
Slenka... kadaise. gal ne taip seniai. buve zmones. Tureie pastoge. namus. tevus.
seseris. brolius. gal zmona. gal vaikus. Tureie Tevyne. tureie gyvenima valia. laisve.
troškimus!
Slenka iie susikibe kits i kita. vienas antra palaikydami. vienas antru atsiremdami.
Niekas iu neberagina. niekas iu nebemusa. Jiem viskas pasauly iau: vis tiek pat.
Ju klumpes iau nebeslepsi. Jie iau nebeturi iegos koiai nuo zemes pakelti. Jie koias
velka zeme taip letai. kad net ciuozimas mazai tesigirdi. Vieni ant krütines nuknarine galva.
kartais dar zvilgciodami i zeme. kartais visai niekur neziüredami. Kiti apsiblaususiomis
ükanotomis akimis dairosi aplinkui. nieko nematydami. nieko nesuprasdami. nieko
nebenoredami. Kiti vel atsilose ant savo draugu. uzmerke akis lyg grabe ir vos vos velka
savo tokias sunkias koias. Veidai. veidai! Vienas uz kita baisesnis. vienas uz kita skaudesnis.
I tuos veidus nebütu taip skaudu ziüreti. ieigu koios neiudetu. ieigu iie bütu
numireliai!
Numirelis ko gi is io benoreti? Jam visa vis tiek pat. Bet kai toks veidas dar eina i
darba!
Koki moralini. koki istorini pateisinima bütu galima sugalvoti tiesiem. kurie kitus
tokia lengva sirdimi siuncia i koncentraciios lagerius? Jokios politines. iokios religines.
iokios pasauleziürines ideios iu niekuomet nepateisins! Jie savo zmogiskaia menkysta galetu
atpirkti tiktai tuomet. iei patys savo dienas baigtu tose paciose salygose. i kurias kitus tremia.
besivadovaudami pamiseliskomis ideiinemis Iikciiomis! Kitaip amziu prakeikimas slegs ne
tik iu atminti. slegs ir iu palikuoniu palikuonis!
Slenka. slenka... Visokiu tautu. visokiu proIesiiu zmones. I lageri pries menesi. pries
du ar tris atvyko gi jie visi sveiki!
Nauiokui arciau prie iu ir prieiti sunku. püvanciu lavonu tvaikas. Rankos
zaizdotos. koios zaizdotos. Po zaizdas painioiasi ivairüs parazitai. i kuriuos tie buve
zmones nebekreipia iokio demesio.
Slenka. slenka... Taip pamazu!
Kartais vienas, kartais kitas išsiskiria iš minios. Pasverdukuliuoja, lyg galvodamas ir
negaledamas nuspresti. kas iam dabar daryti. Zengia zingsni i sali. Kita. Palinksta ant keliu.
Atsiremia rankomis i zeme. Paropoia keleta zingsniu. Apsidairo pamiselio akimis. Priglüsta
krütine. veidu prie zemes. Lyg sustingsta valandelei. Siurpulys ii nukrecia. Pakelia galva.
Baisiai. baisiai issiilgusios io akys. Ne zodzio nepratars. Nesudeiuos. Lüpos net nesuiudes.
Sliauzia tyledamas kur nuosaliau. I patvori. I barako pasieni. Prisliauzia. Atsigula. Uzmerkia
akis. Dabar iam: absoliuciai visa vis tiek pat.
Kitas gi ir is minios ne kiek nesiskiria. Krinta zemen ir guli. Jo kaimynai neturi iegu.
neistengia ii pakelti. Slenkantieii is paskos uzkliüva uz io. Knapsi. Vieni dar sugeba siaip taip
perkelti per ii koia. kiti ir to nepaiegia. Knapsi ir griüva virsum.
Slenka. slenka... Kokia daugybe iu! Simtas. kitas. trecias.
Tai lagerio klipatu komanda. Ji taip pat darbo komanda! ..Eina" ..darbo dirbti".
..darbo" atitinkamo ios paieguma.
Tai labai pastovi komanda. Nemazeianti. nenykstanti.
Tai kas. kad daugelis is tos komandos nariu perdien ismirsta barakuose. pakelei.
..darbo" metu!.. Vakare gris is darbo misko komanda. Ji duos rytdienai klipatu ne mazesni
skaiciu. negu perdien iu ismire. klipatu komanda skaiciaus atzvilgiu nenukentes.
Misko komanda vietoi atiduotuiu klipatu komandai gaus nauiu bendradarbiu. kurie po
menesio kito savo reztu pereis i klipatas. Taip ir sukasi gyvenimas ratu. Kasdien i lageri
atvaromi nauii zmones. bet lagerio gyventoiu skaicius daugeia labai pamazu.
Mirsta zmones karo laukuose baisiose kanciose. Bet tenai visi lygüs. Ten
suzeistam pagalba teikiama. Ten suzeista net priesas pagerbia. Ten turi ginkla. Gali gintis.
Ten tavo mirtis ir kancios siokios tokios prasmes turi: del kurios nors ideios kariauiama. del
tevynes. del laisves...
O cia niekur nieko! Jokios prasmes! Niekas tau iokios pagalbos neteiks. Niekas
taves neatiaus. nepaguos. i mirties paslapti pakeleivingos meiles zodziu nepalydes.
Ar ne geriau büti pasmerktam mirti ir pakartam. negu sitokiu büdu is bado
püvanciose zaizdose sukniubti?!
Seniau. bent kituose krastuose. kariamaiam bent paskutini nora patenkindavo
duodavo pavalgyti. düma nuryti. laiska parasyti. kokia mauske ismesti... O cia paspiria
koja — ir viskas.
Baisüs buvo kiti naikinimo lageriai. kur. büdavo. atveza kalini ir tuoiau nuzudo. Bet
tas pats zudymas Iaktinai vyko ir Dievu misko padangei. Skirtumas buvo tiktai tasai. kad cia
zmogu nukankindavo. ciulpte isciulpdavo io sveikata. io iegas. versdavo ii mirti is bado...
Kuri lageriu rüsis geriau atitinka müsu amziaus kultüros laimeiimus. dievaz nelengva
bütu nuspresti. Pagaliau.individualaus skonio reikalas...
Slenka. slenka klipatu komanda. slenka...
Kiekvienam katorgininkui tai itikinamas memento mori. Visi vienodai nori gyventi. Ir
visi vienodai zino: uz menesio. uz kito vis tiek atsidursi klipatu komandoi.
Nauiokas. pirma karta savo gyvenime isvydes klipatu komanda. lyg proto nustoia. Ne
mirties iam baisu. baisu sito isniekinto zmogaus vaizdo. Ir ne tik zmogaus. baisu sito
išniekinto, subjauroto, sudergto mirties vaizdo!
Nauiokas pats nepaiunta. kaip iis ima visas virpeti. o io pabalusios lüpos. keistai
trükciodamos. tyliai kartoia:
— O viešpatie, viešpatie!
XV. ,,DIE ARBEITMACHT DAS LEBEN SÜSS…”
Pirmasai müsu sekmadienis lagery. Faktinai pirma müsu oIiciali darbo diena.
Si sekmadieni lageris. apskritai imant. nedirbo. lageris tuomet dirbo ne kiekviena
sekmadieni. Kai kurios komandos vis delto tureio eiti i darba.
— Advokatai, profesoriai, kunigai, finansistai, rašytojai ir visas kitas lietuviškas
meslas. pasigardziuodamas sükaloio müsu bloko rastvedys. padükes tirolietis Toni Fabro.
mars i rikiuote! Greiciau. greiciau. iüs. apsidrebusio kuilio sünüs!
Darban. be müsu. dar buvo isrikiuota kelios komandos lenku. politiniu kaliniu. dar
tebetardomu del priklausymo slaptom politinem organizaciiom.
Kapo. atseit. darbo priziüretoio. pareigom prie müsu buvo pristatytas vokietukas
Zauteris |Sauter|. Jis tiktai dviem savaitem anksciau uz mus lageryie atsirado. bet buvo
didelis savo srities specialistas. todel tad lageryie taip greitai tokia didele kariera padare iki
kapo padeties prisiplake.
Tasai Zauteris. kaip rode io dokumentai. Vokietiioie iau buvo septyniolika kartu
teistas ir baustas uz vaiku kankinima. Uz tokius darbus buvo iis ir i lageri uzdarytas. o lagerio
vyresnybe padare ii müsu virsininku darbo metui.
Pristate mus prie vagoneciu. lageryie liorkomis vadinamu. smeliui vezioti. Viename
pratiestu begiu gale reikia kalnelis nukasti. kitame klumpabalos duobe uzversti. Tarp
abieiu galu atstumo buvo apie pusantro kilometro. Prie vienos vagonetes buvo pristatyti sesi
septyni zmones. Begiai nutiesti per smeli. Pakeliui keturi begiu pasisukimai. kur reikia
vagonete apsukti. Prie vidurinio pasisukimo stovi pats Zauteris su linksma sypsena
veideliuose. prie kitu pasisukimu ir begiu galuose susitalpino Zauterio pagalbininkai. atseit.
puskapiai. Mum reikia prisipilti vagonete smelio. nuvezti i kita gala. isversti i duobe. islyginti
ir vel vaziuoti atgal prisipilti...
Kovo pabaiga. Is nakties graziai pasale. Saule sviecia sildo. tarytum glostyte
spinduleliais glosto.
Su vagonetemis pasibarskinti is vieno galo i kita nebütu iau tokia didele beda. kodel
ne vagonetes galima pastumdyti. Bet büta cia vis delto labai dideles bedos.
Stumiant vagonete. reikia begti riscia ir zovada. Su tuscia vagonete ir su pilna.
Klumpes klimpsta palaidame smely. ant koiu nesilaiko. Keletas zovados suoliu ir koios
iau kruvinos. nuo tu prakeiktu klumpiu!
Kol vagonete smelio prisipili puskapis tau lazda sonus tvatiia ir desto. kad nereikia
tinginiauti. Prie kiekvieno begiu pasisukimo. kol vagonete pasuksi. vel lazda tavo sonus
raizo. Pro toki velnio puskapi taip noretusi iuo greiciau pravaziuoti. bet ta bestiia liorka kaip
tycia ima ir nusoksta nuo begiu! Uzkelk tu ia dabar atgal. kad geras! Tuscia dar siaip taip
uzklibinsi. bet su pilna visai prasti iuokai. Bekeliant vagonete. pasal nuolat atsiranda pats
Zauteris. Jo rankose storas vezdas. Jis ima saziningai tau nugara veleti. Smogia lazda ir
liezuviu vis pritaria kaip gramoIonas:
— Die Arbeit macht das Leben süss! Die Arbeit macht... darbas daro gyvenima
saldu!
Zauterio stovimoioi vietoi pasisukimas toks staigus ir kreivas. atkalneie tokioie. kad
tenai liorka visuomet nusoka nuo begiu.
Zauteris sypsos. Zauteris patenkintas. Zauteris darbuoias su vezdu ir. meilingai
šypsodamasis, kartoja:
— Die Arbeit macht das Leben süss!
Po tokios darbo dienos grizes i baraka su kruvinomis. sutinusiomis koiomis. su
sudauzytais peciais. nugara. sonais. slaunimis. su pervarginta sirdimi. su svaigstancia galva.
alkanas isispraudes silkiu pavyzdziu i utelyna. veikiai zmogus imi suprasti. is kur ir kaip
atsiranda lagery nesialoma klipatu komanda...
Mes. kaip zmones be lagerines darbo specialybes. apie pora savaiciu netureiome
pastovaus darbo. Kasdien mus tampe po ivairiausias darbo komandas. panaudodami
ivairiausiem darbam. Visur buvome nauiokai. Pas kiekviena kapa savo tvarka. savo büdas.
savi musimo metodai. Nieko nezinoiome. nieko nepazinoiome. Nezinoiome. nei kaip reikia
lagerinis darbas dirbti. nei kaip ilsetis. Kasdien. kas valanda mum buvo pirtis ir pirtis. kartais
— sausa, kartais — kruvina.
Senieii katorgininkai puikini zinoio. kad lageryie darbo vaisiai visiskai nesvarbu.
svarbu tiktai. kad visa laika iudetum. vargtum. kankintumeis. kad greiciau kinkas
nukratytum. Svarbu. kad iudetum. ypac kai virsininkai mato. Senieii katorgininkai visa laika
iuda kruta. bet darbo vaisiai niekaniekis vienas. Ir vis delto iu darbas visiskai geras
jie gi juda kruta!
Mes tos isminties nezinoiome. Atrode: duotas darbas reikia iis padirbti. Atrode:
padirbsi valdzia ivertins. leis atsikvepti. Ir plusi. büdavo. dirbi. Visa gyvenima iprates
dirbti saziningai. kaipgi cia dabar vienu metu apsimetelis pasidarysi!
Dirbi saziningai. Per valanda padarai daugiau. negu senas katorgininkas padaro per
diena. Nuo darbo uzduses. stabteli kiek atsikvepti. tuctuoiau i tavo galva lekia kolioiimas.
prakeikimas, lazda ar plytgalis. Atseit:
Tu. tinginy. meslinas. lietuviskas inteligente. nususes driskiau Verkommener
Lump nusideveies maita. taip ir toliau. taip ir toliau.
Juo saziningiau dirbi iuo didesniu darbo kiekiu tave apkrauna. iuo daugiau is taves
reikalauia. iuo daugiau musa. Senieii katorgininkai. tursuodami pasal. ziüri i tave is padilbu.
krizena dantimis ir savo darbo dali tau vis pakisa ir pakisa:
Se. pasvinkes rupüze. dirbk. kad toks mandras!
Pabandyk nepaimti is io darbo! Jis iskeiks tave ne blogiau uz kapa. isdergs. o tai ir
kastuvu i tave uzsimos.
Is kur gali zinoti. kas iisai toks. tasai senas katorgininkas? O ka. iei ir iis turi teise
musti? Lageryie visi turi teise musti. ypac nauioka. visi. kas tik netingi.
Senieii katorgininkai kisa savo darbo dali. kolioias. keikias. o iu akys klastingai
blizga. lyg sakyte sakydamos: ..O! Kokie kvailiai iüs. kvailiai!"
Kitas koks senas katorgininkas. ziürek. ima ir nebesuvaldo savo pasiepiamos
sypsenos. Prieina prie taves. patapnoia per peti. biciuliskai prasneka:
Nebük gi toks padükes asilas. nesitampyk it skerdziamas! Sitaip besitampydamas.
tu ir savaites neislaikysi. Nekreipk demesio. kad keikia. Cia visi keikia. Cia bütinai reikia
keiktis. kitaip negyvensi. Keiktis svarbiau uz duona. Bet tai nieko nereiskia. Ziürek. kaip
as dirbu: iudu krutu ir viskas. Ir siandien manes dar niekas nekeike...
Ir. tikrai. io niekas nekeikia. Jis iuda kruta. bet padirbti nieko nepadirba. Ka iis per
diena per dvylika valandu nuknibineia. galima per valanda. per pusvalandi padaryti.
Tai labai didelis mokslas: ismokti iudeti ir kad nieko nepadarytum. neitemptum
iegu. saves nevargintum ir musti negautum! Kai ta isminti suvoki. iau gali lageryie siaip
taip verstis. bet kol ia suvoksi sonkauliai bus gerokai nutasyti ar inkstai is savo vietos
ištarabanyti.
Sunkiai, labai sunkiai vyko man šitas mokslas!
Mecioio mus po ivairius darbus.
Pavyzdziui. tolio ritinius nesioti. Visa gyvenima dirbusiam Iizini darba. mokanciam
lageriskai iudeti kruteti. sis darbas gal ir visai nesunkus. Bet zmogui. tris desimtis metu
pratünoiusiam prie rasomoio stalo. prie mokslo knygu. prie literatüros darbo. zmogui
alkanam. nemigusiam. museiku ir uteliu nukankintam. sis darbas sunkiai pakeliamas. Siaip
taip ta ritini uzsiverti ant nugaros. bet po keliolikos zingsniu iau griüni su visa nasta. Atsikelk
dabar. kad geras. su ia! Atsikelk. kai tave suniskai rieia. batais bügniia. pagaliu tvatiia!
Atsikelk. kad po keliolikos zingsniu vel griütum! Ir taip per visa kiaura dienele. per
dvylika valandu.
Ne ka geriau sekesi ir plytu Iabrike moli kasant ir minkant. plytas nesioiant ir
kraunant. arba miske rastus tasant. piaustant. vezimuosna keliant. arba prie statybos
akmenis skaldant ir ..tacka" vezioiant. plytas. zvyra. cementa. vandeni tempiant.
Balandzio menesio pirmomis dienomis bloko rastvedys. cigoniskos veisles padükes
tirolietis Toni Fabro liezuviu it suva uodega po kiema graiina:
ProIesoriai. kunigai. teisininkai. rasytoiai! Rikiuokites patvory kairei vaziuosite
i Gdanska!
Is iüros veias dükte düksta. Svilpia. rekia. staugia. I akis vercia slapia sniega.
suledeiusius lietaus lasus ir velniai zino dar koki iovala.
Vaziuoti reikia atvirame sunkvezimy. be iokio apsiausto. su sudriskusiu. be pamusalo.
vasariniu svarkpalaikiu. su lopsanciom it sunu dalytosiom ir nepasidalytom kelnem.
Vaziuoti reikia iki Gdansko keturios desimtys penki kilometrai ir uz Gdansko dar
dvidesimt ar daugiau. persikeliant keltu per abidvi didziules Vyslos sakas. Keliones tikslas
pasiimti is tenai plytu. Prisikrauti sunkvezimius ir grizti atgal. Visa diena nevalgius. net be
lagerisku pietu.
Vaziuotoiai slapi iki paskutinio siülelio. veio iki kaulu perpuciami. pamelynave.
sustire. sustinge. Vieni dar bando dantimis kalenti. tik nieko gera iiem is tu pastangu
nebeiseina dantis i danti nebepataiko. Kiti gi iau siaip sau uzsimerke. prasizioie. ant pliku
plytu barska it püzdrai kokie. Atrodo iie taip. kad iau dabar bütu galima drasiai iiem piestuku
ant pilvo numeris rašyti.
Taip. didzia tiesa skelbe talentingasai galvazudys Zauteris;
— Die Arbeit macht das Leben süss!
XVI. WACEK KOZLOWSKI
Mazdaug po dvieiu savaiciu mes buvome i inteligentus iau visiskai nebepanasüs. As
su savo ügiu 1.90 m nuo 96 kilogramu svorio nuvaziavau iki 67 kilogramu. Kiti is müsu
vaikscioio iau su praskeltomis galvomis. sutinusiomis blauzdomis. zaizdotomis slaunimis.
nuo musimu pamelynavusia nugara. nuolat spingsinciomis nuo antausiu ausimis. suraizytais
veidais. Koios visu buvo zaizdotos. kruvinos. Retas kuris vaikscioio be pakeltos
temperatüros.
Buvome iau isigyvene katorgininkai. uteliu nugrauzti ir ismoke keiktis ne blogiau uz
senaia gvardiia. Tuomet pradeio mus skirstyti i pastovias darbo komandas. i nuolatini
darba.
Dviem is müsu iau pirmomis dienomis laime sypteleio pateko buhalteriais ir
skaiciuotoiais i istaigu rastines. kitu du po desimties dienu. iie buvo isgelbeti iau. Ir tai
dar ne visai. Viena is iu po menesio. baigianti gyti is demetosios siltines. ligonineie uzmuse
su taburete.
Visi kiti liko iuodadarbiai. Kas pateko i plytu Iabrika. kas akmenu skaldyti. kas
prie tiesiamo plento su ..tacka¨ zemiu vezioti. kas grioviu kasti. kas prie statybos zvyro
ir plytu nesioti. Siuose ir panasiuose darbuose buvo visi lygüs ir proIesoriai. ir rasytoiai. ir
kunigai, ir gydytojai, ir teisininkai...
Tuo pat metu mus gana iskilmingai is II bloko perkele gyventi i sestaii. kurio
virsininkas buvo Vacekas Kozlovskis |Wacek Kozlowski|. lagerio garsenybe ir paziba. o
rastvedys Karaliauciaus pirklys iuvelyras Hansas Zengeris |Hans Saenger|. susipykes su
gestapininku del kazkokio ziedo ir uz tai atsidüres lageryie ir gaves net zalia trikampi
proIesionalo kriminalisto zenkla. pavadintas BeruIsverbrecher.
Sestaiame bloke mum. kaip isiseneiusiem katorgininkam. dave vietos iau
miegamaiame ruime. kuris buvo sausakimsai prikimstas lovu.
Kiekviena lova. 80 centimetru plocio. tureio tris aukstus. Kiekviename aukste guleio
po du zmones. Kartais tenai turedavo sutilpt trys. keturi. net penki. Dazniausiai gi guledavo
po du.
Kiekvienoie lovoie buvo ciuzinys ir mazas ciuzinelis. drozliu prikimstas. pagalviui.
Buvo tenai dar nepastovus. besikaitalioiantis. niekuomet neapreztas blusu ir uteliu kiekis.
kaip atrode. nuolat augantis. Ir dvi antklodes buvo! Tai buvo iau be galo didelis daiktas!
Pateke i sitokias lovas. pasiiutome lyg garbingi lagerio pilieciai. lygiateisiai su tais.
kurie musa. Juo labiau kad mus. iau suspeiusius sugulti be iokiu kelniu. tuctuoiau pasauke i
dienos ruima. kur müsu iau lauke Vacekas Kozlovskis ir patsai pirmas lagerio seniünas. Arno
Lemanas. tas pats. kuris pirma nakti. vos mum atvykus i lageri. isvadino mus senais
kupranugariais ir pradeio musti su pagaliu.
Arno Lemanas tuoiau padalino mum po cigarete. pasake prakalba apie reikalinguma
gyventi lageryie visiem vienybingai. nes cia esa visi kaliniai lygüs. Be to. dar iis esas girdeies.
kad mes atsiveze daug pinigu. kurie esa dabar deponuoti ir guli rastineie be iokios naudos.
Todel iis kviecias mus paaukoti. kiek kas galis. katorgininku orkestrui instrumentam
pirkti. Tuctuoiau atsirades orkestro dirigentas. is proIesiios barzdaskutys. isdeste mum
aiskiai ir itikinamai visa muzikos bütinumo reikala. Arno Lemanas padalino mum dar po
cigarete. Mes emem pasirasineti aukas kas 50 RMarkiu. kas 100. kas net iki 200
prisivare. Drauge pasake mum pamoksla ir patsai Vacekas Kozlovskis.
Jis esas grieztas. bet teisingas. Kas graziai gyvensias. io klausysias. tam nieko nebüsia
bloga. Bet kas drisias büti nepaklusnus ir riauses kelti tam büsia oho! parode iis
cionai savo kumsti. tikrai didelio demesio verta. Juo labiau kad io nervai esa iau visiskai
sukirmiie.
Veliau. arciau su iuo susipazines. ismokiau ii birzenu lietuviska dainele. kuri iam
labai patiko. iis itare net. kad as ia iam specialiai büsias sudeies:
Mano rankos nepapeiksi, —
Kad suduosiu — nusibaigsi.
Mano ranka pamaclvva
Kad suduodu: nebegyva!
Baisiai iam patiko si dainuskele. tokios iam tiktai ir reikeie. ii büsianti io himnas.
Kiles iis buvo is lenkisko paiürio. is proIesiios mesininkas. Nesioio iisai salia
numerio raudona trikampi politinio kalinio zenkla. Taciau uz kokius politinius reikalus
pateko iis cionai niekas lageryie nezinoio. Senieii katorgininkai pasakoio. kad iis cia pat
lageryie uzpumpino savo nuosava broleli. Kaliniu iis buvo nudobes kelias desimtis. o kiek
sonkauliu ir blauzdikauliu sulauze. kiek pakausiu praskele niekas neskaiciavo.
Tai buvo museika specialistas. budelis megeias.
Tai buvo vidutinio ügio. kresnas. placiapetis vyrukas. Kadaise buves iuodbruvas.
dabar siek tiek praziles ir praplikes. keturiu desimciu metu vyras. Balsa tureio visuomet
uzkimusi pragerta. prarekta balsa. snypscianti. gyvatiska toki. Ranka iisai tureio tikrai
..pamaclyva¨. Nuo io antausio retas kuris kalinys nenuvirsdavo. Antausius dalino iisai
nesigailedamas. Nesigaileio iisai ir bato. smogdamas i uzpakali ar i priesaki. Dar labiau
megdavo iisai pagali. Einancius valgyti ar pavalgiusius. einancius i darba ar griztancius. ar
siaip einancius i baraka ir iseinancius iis paprastai. büdavo. savo vergus vis lazdos
smügiais pasitinka ir islydi. Dar idomiau iam iseidavo. kai iis su lazda isokdavo i kaliniu
tarpa ir imdavo tarskinti i visas puses. nelyginant senuiu rusu bylinu koks bogatyrius. isisukes
i nekrikstu tarpa.
Kartais ii lyg apatiia apimdavo. Pristigdavo energiios bogatyriskai su lazda svaistytis.
Tuomet liepdavo jisai katorgininkam sugulti kieme, vienam šalia kito, sausa ar purvas, — vis
tiek. Tuomet iis. büdavo. vaikscioia per sugulusius ir drebcioia lazda. kur kam pataikys.
Kartais gi iisai ir sitokiam palyginti lengvam darbui karingos nuotaikos nebeturedavo.
Tuomet iis. büdavo. atsistoia salia sugulusiu ir laido i iuos akmenis bei plytgalius. Kur kam
akmuo pataikys. tas ii ir turi.
Kartais kalinius iisai paversdavo driezais. liepdavo pilvu sliauzti per kiema.
Kartais varlemis: reikedavo sokineti. Kartais Iakyrais: reikedavo ant vienos koios
tupeti. Siuo atzvilgiu Vacelis buvo isradingas. tureio puikia Iantaziia.
Iskilmingais gi atveiais Vacelis panaudodavo dar viena ypatinga. lageryie gana
populiaru. musimo büda. iuo naudoiosi ir kiti galvazudziai. Staigiu. stipriu. dazniausiai
netiketu smügiu per galva katorgininka parmusa zemen. liuokteleia iam su koiomis ant
krütines ir ima tenai sokineti it ozys pries kumele. Rezultate paprastai büdavo keli
šonkauliai vis sukiurkinti.
Pradedant 1944 metais. lagerio valdzia. matyti. nuiausdama büsima atsakomybe.
kartkartemis sudarinedavo ivairius dokumentus. irodancius. kad lagery kaliniam nebuvo iau
taip bloga. Kartas nuo karto duodavo kapam ir bloku virsininkam pasirasyti popieriu. kuriame
iie paliudydavo. kad iiem zinoma. iog lageryie kalinius musti grieztai draudziama! Pasirasyti
kapai ir bloku virsininkai tai pasirasydavo. bet musti ir toliau rüpestingai muse.
Karta po tokio popiergalio pasirasymo garsus lageryie kapas Lukasikas |Lukasik|.
museika is pusberniu. sugniuzino vienam latviui kelis sonkaulius ir galva praskele. iis buvo
pristatytas prie latviu komandos. sudarytos is buvusiu latviu SS vyru ir dabar patekusiu i
vokieciu katorga. SS islaikoma. Lukasikas tureio tuos latvius drausmes pamokyti ir i
paklusnuma vokieciu valdziai grazinti.
Lukasiko pamokyta latvi atnese i ligonine. I ligonines prausykla. nieko pikta
nemanydamas. uzeio ir pats mokytoias Lukasikas. Susirinko tenai keletas kaliniu sanitaru ir
eme olbyti Lukasika. kaip iam ne geda büti tokiu galvazudziu. Atsirado tenai kazkaip ir
Vacekas Kozlovskis. uzuosdavo iisai. kur mustynem dvokia. nepraleisdavo progos. Tad ir
dabar Vacius kad kibs vargsui Lukasikui i spranda!
Ar tu nezinai. sunsnuki. kad musti negalima? gargaliuoia Vacius
apsiputodamas. as tau parodysiu. sunu isioda. kaip reikia musti!
Na. ir parode iis iam. kaip reikia musti. nepalyginamas meisteris gi iis buvo!
Taip küle iis ta vargsa. kad ligonines sienos drebeio!
Po to Lukasikas dvi savaiti kreivas vaikscioio. kol issilaize. o issilaizes eme latvius
musti pagal Vaciaus pavyzdi...
Budelis Vacius buvo megeias pilna to zodzio prasme.
Kai lagerio oIicialüs budeliai tureio per daug darbo. Vacius mielu noru eidavo iiem
padeti ar iuos pavaduoti. pagal savo tarnybine padeti Vacius neprivaleio tai daryti. Bet iis
labai mego ta darba. Kartais lagerio budeliai turedavo ..isvaziuoiamaia sesiia¨ kviesdavo
iuos kur i provinciia vokieciu pilieciam paklusnumo pamokyti ka nors viesai pakarti.
Vacius visuomet vaziuodavo savanoriu ir su savo instrumentais. lagerio kartuves pats i
vezima pakraudavo.
1944 metais. pavasari. lagerio valdziai atsitiko karta toks reikalas viena mergina
pakarti. pakarti liepe gestapas. ia i lageri pristates. Iki tol lageryie moteru nekardavo. tik
vyrus. Pries tokia nauiiena net oIicialüs budeliai susvyravo. Juo labiau kad pakarti
pasmerktoii lenkaite buvo iauna ir grazi. toks mielas sutverimelis.
Tokiu gestapo nutarimu pasipiktines pirmasis lagerio budelis seniünas Arno Lemanas
pareiske:
Jis esas garbingas budelis. iis mergu nekores ir nekarsias!
Ir neio. latras. karti. nieko iam valdzia nepadare.
Antrasis lagerio budelis antrasis seniünas. Fricas Zelionke |Fritz Selonke|. vienas
paciu gabiausiu lagerio galvazudziu. suktas ir gudrus. iau pries kelias dienas kazkur nusiraize
ranka. pririso prie ios lentgali ir pakabino viska po savo kaklu.
Ranka. sako. skauda. negaliu karti. virves nepatempsiu!
Treciasis budelis. oIicialiai vadinamas pirmuoiu lagerio darbininku erster
Vorarbeiter. nors Iaktinai visiskai nieko nedirbo. guli lovoie beviltiskai girtas. Trecia para iis
be paliovos samagona laka. Laka ir vaitoia:
Esa. iam pilvas galvazudiskai skauda. merginos karti iis negalis!
Streikuoja visi trys budeliai, niekas neina merginos karti.
Visiskai nezinia. kaip valdzia bütu is tokios bedos isbridusi. ieigu Vaciaus nebütu
buve pasaulyie.
Lenkaite mergina vokieciu budeliai atsisake karti. o Vacius pakore. Savo noru. Is
meiles tam darbui. Smagu iam buvo.
Vaciaus pavyzdzio paskatinti. veliau moteris karti eme ir oIicialieii budeliai.
Patys lenkai. pasikeitus politinem aplinkybem. Vaciaus karti neketino. Jie ketino ii
gyva i gabalelius suplesyti ir eksportinem kiaulem suliuobti. O Vacius patsai svaioio i tuomet
dar büsima nepriklausoma Lenkiia sugrizti garbingu pilieciu. Jis buvo isitikines esas didelis
lenku patriotas.
1943 metu velyku nakti. paciame vidunakti. i miegamaii ruima. kur mes visi
düsavome ir kasemes. ateio Vacius. su sventemis pasveikino. Jis esas nutares. kad mum
velyku proga kambaryie oro per maza. iis ileisias daugiau. Isake atidaryti langus.
Oro tikrai buvo mazoka. Be bloko virsininko zinios langai atidarineti nebuvo galima.
Kol patalpa vedinasi. Vacius stovi prie duru. Stovi ir pragertu. prarektu balsu gieda
lenku patriotines giesmes. iis buvo tuomet visiskai girtas.
Ar iüs. kiauliasnukiai. ivertinat mano gera sirdi? kreipiasi iisai i besikasancius
katorgininkus. Oro ium maza. as ium langus atidariau. As kambari vedinu... As rüpinuos
iüsu sveikata... Tiktai del iüsu as cia stoviu. o iüs nesuprantat...
Suprantam. Vaceli. ivertinam. ivertinam! saukiame mes iam is lovu. drozk
toliau!
Vacius pro lovas nusibraskino kazkur i kambario gala. Patamsy surado. pazadino.
istempe is lovos viena kalini. iauna. grazu berneli. ukrainieti nuo Lvovo. Vienmarskini
atsivede prie duru. Baisiai Vaciui pagailo to bernelio. Asarodamas glaudzia iis ii prie savo
krütines:
Toks tu iaunas ir i toki lageri. i toki pragara patekai! Kas is taves. vargseli. beliks!
Bet as tave globosiu! As tave isgelbesiu. As tave issaugosiu! Se. atnesiau tau pyrago. Va. cia
dar kumpio yra. Ir saldainiu dar...
Visi guledami pavydime tam barneliui. kurgi: tokia laime! Pyragas. kumpis.
oho! Kad ir sekasi. zvirbliagalviui tokiam!
O bernelis — kad valgo, kad purkoja!
Vienas kalinys. gal alkano pavydo nebesuvaldydamas. sumane naktiniais reikalais
pasivaikscioti. Reikia iam eiti pro Vaciu su tuo laimingiausiuoiu berneliu.
Duok iam i snuki. sako Vacius berneliui. ko iis cia valkioias nakti!
Bernelis neatkreipe demesio i Vaciaus zodzius. Vacius supyko:
Negirdeiai. maita. sakiau. kad duotum iam i snuki?!
Kaip as ii musiu? Jis nieko bloga... man nepadare!
— Ne tavo reikalas. Sakau, duok — tai ir duok!
Kad io iau nebera... Nezinau. kas buvo...
O! Tai tu sitoks! staiga isiuto Vacius. tai tu sitaip manes klausai? As tau
saldaini daviau. o tu taip man atsidekoii?! Mano pyraga ryii. o isakymu nepildai?! Tai tu
šitoks?.. Aš tau...
Besikarsciuodamas Vacius dar labiau supyko. iam iau saves paties pagailo. Jis eme
kulti ta bernuzeli neklauzada. Ir taip priküle iis ta vargseli. kad sis bliaudamas ir staugdamas
vos i savo guoli isirepeckino.
Kas teisybe tai teisybe: Vaciaus nervai buvo visiskai sukirmiie.
Mes. apsigyvene Vaciaus vadovauiamame bloke. buvome atiduoti neapreztai io valiai
ir nuoziürai. Valiai ir nuoziürai Vaciaus. lietuviskai dainavusio:
Mano rankos nepapeiksi:
Kai suduosiu — nusibaigsi!
XVII. LIETUVIU - LENKU REIKALAS
StuthoIo lageris buvo isteigtas lenkam naikinti. Daugybe iu tenai pro kamina isleke.
Bet vis delto ne visi lenkai buvo sunaikinti. Liko ir gyvu.
Lenku katorgininku lageryie buvo visu daugiausia. Jie buvo visu seniausi lagerio
gyventoiai. savo prakaitu ir krauiu ii isbudavoie. savo kauleliais ii isgrinde. Lenku buvo pilna.
Jie. daugiausia pamarieciai. gerai mokeio vokiskai. Lenkai lageryie buvo labai galinga partiia.
ne tiktai pati stipriausioii skaiciumi. Jie labai daug ka galeio kaliniui padaryti.
Antra vertus. lietuviu politine padetis lageryie buvo visiskai prasta.
Pries müsu atvykima i lageri vokieciai esesininkai kaliniu tarpe paskleide tokia
paskala:
Esa. atvyksta lietuviai inteligentai... Jie iki siol buvo vokieciam paklusnüs... Staiga
sumane nebeklausyti... Vokieciu valdzia nutarusi iuos siek tiek pamokyti... Atsiuntusi iuos i
lageri...
Visa toii paskala normalia lagerio kalba reiske: pliekite lietuviam i kaili. kiek tik
lenda. Kiek iüs iu nudobsite iüsu reikalas: nieko ium uz tai nebus.
Netenka stebetis. kad i trecia diena po müsu atvykimo i lageri vienas is müsu. Iiziskai
pats stipriausias. milzinas sportininkas. iau guleio vidury gatves su praskelta galva.
Eio iisai gatve. nesdamas tolio ritini. Staiga kazkas pasisokedamas iam kumsciu
makt. makt! per spranda. Taip. be niekur nieko: eio prosal ir eme kumsciu maksinti.
Ogi tu. rupüze pazaliaves! nusikeike milzinas. Blinkt. numete savo nasta
iisai. akimoia paciupo kumstininka ir taip teksteleio ii i patvori. kad sis kelis kartus apsiverte:
Sok kaip varle. kad nemoki gyventi!
Nusviestasai i patvori kumstininkas vel pasoko. Jam i pagalba atsirado dar du. Vienas
iu su storu kuoku.
Cvankt! milzinui per galva ir iis iau guli apsipyles krauiu gatves vidury.
Tuo pat metu atsitiko lageryie iki siol visiskai negirdetas dalykas. Keli vyrukai.
pragaras iuos zino. is kur islinde. puole prie suzeistoio. patempe ii i sali. suskato rüpintis io
zaizdos sutvarstymu. Kiti gi griebe anuos tris museikelius. Bet kad iau griebe tai griebe!
Beziürint visi trys pasiliko guleti gatveie. Netrukus ant iu isverte po kibira vandens. sie
atsigaiveleio. siaip taip pasikele ir nusverdukuliavo savo keliu. ne dekui nepasake.
Visa tai atsitiko labai greitai. Po keliolikos minuciu is viso to beliko palopytas
pakausis. zaizda. laimei. nelabai kokia buvo. neaisküs atsiminimai ir klanas ant
kelio.
Trys museikeliai uzpuolikai buvo lenkai. Tieii nezinomi. mum visai nepazistami
berniokai. kurie uzpuolikus taip ziauriai pritase. buvo... taip pat lenkai.
Sios pestyneles is viso buvo labai büdingos müsu santykiam lageryie su lenkais.
Lenkai mus apgyne nuo lenku.
Numerus stultorum inIinitus est. kvailiu skaicius yra begalinis. Ko ko. bet kvailiu
visur yra daugiau. negu reikia. Kiekviena tauta iu turi ir sau. ir eksportui pakankamai. lygiai
kaip kiekviena tauta turi nuosavus latrus ir šventuosius.
Kvailiu buvo sociai ir lageryie. visokiu tautu. Bet buvo ir labai garbingu. protingu
zmoniu.
Kadangi lageryie lenku buvo visu daugiausia. tai iu kvailiai ir latrai labiausiai
krisdavo i aki.
Po aprasytuiu pestyniu lageryie santykiuose su mumis kazkas pasikeite. Kazkas nauia
dvelkteleio. Paiutome kazkokia nematoma. neaiskia gera ranka. Kazkas nematomas eme mus
globoti. Mum kartais atrodydavo. kad yra susidares kazkoks komitetas. kuris mumis rüpinasi.
Kai kurie lenkai. iau zymiai veliau. atvirai pasisakydavo. kad müsu tarpe yra zmoniu. su
kuriais gal teks ateityie susidurti visiskai kitokiose aplinkybese. ir esa visiskai neleistina. kad
kokie kvailiai mus lageryie nuniokotu. Kvailybiu. esa. iau pakankamai pridareme praeityie.
dabar metas. esa. bütu ir prablaiveti. Ne laikas. esa. skaiciuoti. kas kam kada kiek bloga
buvo padares. bet. esa. bütiniausias reikalas. kad vieni kitiem padetumem.
Ta pacia diena po pestyneliu. pavakary. po darbo. stoviniuoiame patvoriais susigüze ir
guodziames savo nepaguodziama dalia. Taip baisiai gerti norisi nusivariusiam per visa diena.
bet nera ko. Apie valgi ir galvoti nebedristame. Vandens is sulinio negalima gerti. iis
tenai visokiomis bacilomis apkrestas. Yra krautuveleie siokio tokio mineralinio vandens. bet
uz ii reikia moketi. O mes gi visiski elgetos. Niekas ne cento neturi. Nieko. nicnieko! Ant
küno purvini skarmalai ir tie ne savo...
Staiga prie müsu prieina toksai placiu peciu vyrukas raudonais skruostais. kokiu 30
35 metu.
Kaminskis iis esas. pasisako. lenkas is Pamario. Nenusiminkite. sako. lietuviai.
iskentesite ta velniava. Blogiausi laikai iau praeio. Reikia tiktai moketi gyventi ir lageryie.
Niekis. ismoksite. Rükyti norite? Zinoma. kurgi nenoresit. kad nieko neturite!
Tuoiau padalino vieniem tabokos po ziupsni. kitiem po cigarete viena kita... Visus
nusivede i krautuvele. kiekvienam po vandens bonka nupirko!
Laisveie gyvenant. zinoma. negalima ne isivaizduoti. kokia tai didele buvo mum
dovana! Visu keikiamiem. uiamiem. musamiem toks mielas. toks nuosirdus. toks
gaivinantis uzuoiautos zodis ir tokios gausios vaises! O pats tasai Kaminskis buvo vargsas
vargsiausias! Jis iau trecius metus lageryie plüke. Jis iau buvo nustoies seimos. namu.
viska iam SS vyrai suede.
Kaminskis rüpinosi mumis kiek galedamas visa laika. Ilgainiui mes ir iam iau
galeiome padeti. gyvenome broliskai.
Vaceli Kozlovski müsu atzvilgiu tvarkyti pasieme Julius Svarcbartas.
Svarcbartas Zakopanes kalnu sünus su atvira svaiotoiiska siela. giliai iauciancia
sirdimi. kaip paprastai büna kalnu gyventoiai. Buves lenku karininkas. patekes i vokieciu
nelaisve. paskui atsidüres koncentraciios lageryie. Pereies ziaurius vargus. dvasioie vis delto
pasiliko zakopanietis svaiotoias. Aukstas. lieknas. raumeningas. iuodbruvas. triiu desimciu
treiu metu vyras. Labai snekus ir samoiingas. Apsigimes menininkas.
Jis buvo iau lagerio dailidziu kapas. Pats iis buvo geras. staciai puikus meisteris
menininkas. Garseio savo drozineiimo menu. Dirbo labai dailias dezutes. azuolinius.
meniskai drozinetus ir skaptuotus baldus. ypac stalus ir spintas. Visa tai buvo privatüs
valdzios vyru uzsakymai ir isakymai. Svarcbartas savo menu garseio toli uz lagerio sienu.
Uzsakymai ateidavo is Berlyno ir kitu Vokietiios centru.
Pries dveius metus Svarcbartas. patekes i lageri. tureio smarku susikibima su Vaceliu
Kozlovskiu. Vacelis dave Juliui antausi. Julius dave grazos. Tokiu Juliaus pasielgimu
nustebes. Vacius visu autoritetingumu puole Juliu musti. Julius parmete Vaciu zemen ir
gerokai iam uzpakali nuakeio. Nuo to laiko Svarcbartas pasidare Kozlovskiui didziausias
autoritetas. Vacius Juliu gerbe. Vacius Juliaus labai biioio.
Mums patekus Kozlovskio zinion. Julius tuoi pasisauke Vaciu pas save. Juliaus
dirbtuves buvo kitoie siauro kiemo puseie. is io langu buvo matyti. ka Vacius su savo
vergais isdarineia.
Pasisauke Julius Vaciu ir sako iam trumpai ir aiskiai:
Vaciau. va. situ lietuviu savo purvinom rankom kad man neliestum! Kad man
nedristum! Supranti!
Zinau. klausau. mykia Vacius. zvairakiuodamas i kampa.
Su darbais iu nekankink. Galesi sriubos iiem pridek. moko Julius Vaciu.
išleisdamas pro duris.
Ir tikrai. nuo Vaciaus labai daug bloga mes nepatyrem. Vacius. Juliaus biiodamas.
venge mus atvirai musti.
Kartais. büdavo. iau Vaciaus zandai persisuka. akys zaibuoia. gerkle penkiom
gyvatem snypscia. pagalys rankoie virpa. Vacius visas isiutes zygiuoia i mus. stovincius
kieme palei tvora. Bet tuo tarpu staliu dirbtuves lange pasirodo Svarcbarto veidas.
— Atsimink, Vaciau, — ramiai prataria Julius.
Zinau. zinau. rupüze. sugriezia dantimis Vacius ir savo vezdu ima tvatyti kitus
kalinius. iokio smügio is niekur nesitikeiusius.
Kai baisiai norisi musti. ar ne vis tiek. ka musi?
Vaciaus netiketai uzkluptieii gaudavo dvigubai didesne porciia. negu mum buvo
skirta. toks iau buvo energiios klaidakeliu nukreipimo desnis.
Kas be ko. kartais ir mus Vacelis apiplumpindavo. kai Julius negaledavo matyti.
Lagerio virsininko padeieias karta pusiau iuokais sako Svarcbartui:
Gi lietuviai atvaziavo. kodel nesipesat?
Mes iau praeityie per daug prisipesem. uztat ir sedime dabar cionai visi. atreze
kuo ramiausiai Julius Švarcbartas.
Svarcbarto atsakyme apibreztoii ismintis buvo savaime aiski lygiai lenku. lygiai ir
lietuviu inteligentiiai. Ji toliau ir grinde müsu tarpusavio santykius. Lenku tarpe tureiome
geriausiu. nuosirdziausiu draugu. kuriais nelaimes atveiu pilnai galeiome pasitiketi. Sitoks
pasitikeiimas sieias su daugeliu kitu aukstesnes prigimties iausmu ir isgyvenimu. Ne vienam
is müsu iie. lenkai draugai. yra labai daug. labai realiai padeie. Mane pati staciai nuo alkanos
mirties isgelbeio.
XVIII. ..LIGONIU STATYBA"
Prasitampes lageryie apie tris savaites. pradeiau kariera daryti patekau iauniausiu
rastininkeliu i kaliniu ligonine isbandymo tvarka.
Kazkodel kaliniu ligonine cionai buvo pavadinta komisku. niekur kitur Vokietiioie
nevartoiamu vardu: Krankenbau ligoniu statyba. Visai ta pat tvarka. kaip Strassenbau
plentu statyba. Brunnenbau suliniu statyba. TieI÷und Hochbau gilioii ir aukstoii
statyba. Taip ir: ligoniu statyba. Moteru ligonine ir vadinosi ligonine. o vyru statyba.
1943 metu kovo menesi toii ligonine tureio 4-5 kambarius kaliniam ligoniam.
kambareli rastinei ir administraciiai. aptiekele. virtuve. prausykla su vonia ir dusais ten
drauge. tam paciam kambary buvo ir lavonine. ir dar kazkokius patalpinius mazmozius.
Ligonines galva buvo Lagerarzt lagerio gydytoias Heidelis |Heidel|. SS
Hauptsturmführer. mazdaug kaip ir pestininku kapitonas.
Gydytoias Heidelis buvo aukstas. lieknas. 30-35 metu. tamsus satenas. graziu liniiu
vyras. Jo veidas buvo gana inteligentiskas. tiktai is studentavimo laiku bursu spagomis siek
tiek suraizytas. Vaikscioio iis siek tiek nuknarines galva. Visuomet tylus. visuomet
mandagus. Jis buvo vienintelis visame lagery esesininkas su aukštuoju mokslu. Jis ne tiktai
nesimuse. bet ir nesikeike. Per dveius metus iis nera ne vieno kolioiimos zodzio istares. kas
iau buvo visiskai nepanasu i esesininka. Jis savo vardu tyliai pridengdavo visas lagerio
zmogzudystes.
Klipatos kaip muses rudeni mirsta. Jis pasiraso mirties pranesima. Pacios
populiariausios klipatu ligos buvo:
AKS — Allgemeine Körperschwache bendras küno nusilpimas; krauio apytakos
pakrikimas. viduriu kataras. Dar labai populiari klipatu liga. privaciame gyvenime mazai
tezinoma. o lageryie tikra giltine tai Ilegmona. Slaunis ar blauzda patinsta.
paraudonuoia. pamelynuoia. prakiüra... Püva raumenys. Lageryie zaizdos labai sunkiai gyia.
Menkute zaizdele istisas savaites. menesius püliuoia nera maisto zaizdai gyti. Karta
prasideiusi Ilegmona metosi po visa küna. püva gyvas zmogus.
Na. tiek to. cia vis delto ligos. Bet kai lagery sveika zmogu. büdavo. uzmusa.
oIicialiame mirties pranesime gydytoias Heidelis ramiausia sazine rasydavo: AKS. Kazkodel
tiktai pakartuiu reikalu iis nurodydavo kita liga: plauciu uzdegima. Veliau sitokiu reikalu
kartais parasydavo dar: Freitod. atseit. nusibaige laisva mirtimi.
Kartais i lageri atsiusdavo tokiu kaliniu. kurie valdziai saudyti arba karti kazkodel
büdavo nepatogu. Tokius atsiusdavo Heidelio istaigon isvirkstimu padaryti. Mirties
priezasti Heidelis oIicialiu rastu nurodo: AKS.
Tiktai 1945 metu rudeni Heideliui kazkas uzeio. kad iis susipyko su lagerio valdzia
atsisake bepriimti nuodytinus zmones. Ir dar lepteleio supykes:
Pas ii esanti ligonine. ne skerdykla...
1943 metu kovo-balandzio menesi lageryie buvo nepilni 4000 kaliniu. o mirdavo iu
kasdien po 40-50. Taciau balandzio pabaigoie geguzes pradzioie iu mirdavo kasdien iau
apie 100. Ateio tokia savotiska cholerina. storosios zarnos uzdegimas. labai daug
zmoniu suriiusi. ateio viduriu siltine. demetoii siltine. dizenteriia. plauciu uzdegimai ir dar
kazkas tenai. Heidelis eme tuomet savo istaiga plesti. Gavo daugiau kambariu. o klipatom
ivede atskira bloka. iiem iau duodavo nuo darbo poilsio. silpniausius net visiskai i
darba nebevarydavo.
1944 metais vasaros pradzioi Heidelis gavo menesi atostogu. Jo pavaduoti atvyko
kitas gydytoias. Ar iis buvo tikras gydytoias perkünas ii zino. bet esesininkas iis buvo
tikras.
Jis atsiveze nauia metoda klipatom gydyti esa. io paties kituose lageriuose iau
isbandyta ir davusi geru vaisiu.
Jisai isake: stipresniem klipatom duoti po puse kalinisko valgio porciios. silpnesniem
po trecdali. o visai silpniem nieko nebeduoti. Esa. del maisto trükumo pas klipatas
atsirandanti gyvybine gyvenimo valia. ir iie ima sveikti. Na. kas mirstas tai mirstas. cia
iau nieko padaryti nebesa galima. Juo greiciau iie ismirsta iuo ekonomiskiau iseina.
Müsu lagerio klipatos sios dorybes. matyti. neivertino kaip reikiant: eme mirti
sutartinai it zasiukai pavasari. deliu apsesti.
Heidelis grizo is atostogu greiciau. negu reikeio. Gydytoia reIormatoriu praviio. Nauia
gydymo metoda tuoiau atsauke. Jo vieton ivede klipatom gimnastika. Silta ar salta. büdavo.
gimnastikuoias klipateles vidury kiemo. net iiem dantys barska.
1944 metais Heidelis gavo padeieia. gydytoia Lukasa. chirurga. is kariuomenes. Uz
ka. kokiu büdu iisai is kariuomenes i SS eiles pateko iis ir pats nezinoio.O i SS laikoma
lageri savo gyvenime pateko pirma karta. Pora savaiciu valkioiosi iisai po lageri kaip
apkvaises. negaledamas lagerio dyvu dyvais atsidyvyti. Paskum visu uolumu griebesi
chirurgo darbo: raize kaliniam aklazarnius. Ilegmonas. tiesino rankas ir koias... Paskui eme
slaptai uostinetis su ivairiais kaliniais mürininkais. staliais. saltkalviais. dazytoiais.
stikliais. Eme su iais kazkur naktimis slankioti po lageri. kazkokius daiktus tampyti. Paskui
chirurgiios saleie per naktis dege sviesos. stukseio plaktukai...
Sitokiu büdu gydytoias Lukasas. pats su kaliniais vogdamas medziaga is valdzios
sandeliu. pats su kaliniais drauge naktimis dirbdamas. iruose puikiausia operacine sale.
Heidelis kente kente. sukandes danti. sitoki Lukaso sauvaliavima. kol ii isede is lagerio.
Ko kišasi, kur jo niekas neprašo!
Heidelis pats mazai tesikiso i ligonines reikalus. Jam tai nerüpeio. Nevedes buvo.
mego papirsliauti. Ligonines tikras valdovas ilga laika buvo SS IeldIebelis
Hauptscharführer — Hauptas [Haupt].
Hauptas buvo iau pagyvenes vyras. bene sesiasdesimt penkerius metelius isvares.
Kokie penki. iei ne daugiau. io sünüs Ironte kariavo. Tai buvo zemo ügio. placiu peciu.
kalnuoto prysakio vyras. Pasizymeio iisai garsiu IeldIebelisku balsu. kurio niekuomet
nesigaileio. Jau uz puses kilometro buvo zinoma. kur Hauptas sukineias. Ikyrus museika iis
nebuvo. bet retkarciais. zinoma. teksteledavo letena per snapa. kad neuzmirstum lageryie
esas. Ne is blogo noro iis gribsteledavo. ne nuskriausti noredamas. bet siaip sau. teviskai. del
pamokos ir smagumo.
Kaip administratorius. ligonines bendradarbiam iis buvo visiskai geras.
Nusikaltusius savo bendradarbius kalinius iis pats apriedavo. Jei kas. pavyzdziui.
ligonines spirito per daug islakdavo ir iam paciam nebepalikdavo ar kas su moteriskaia
lagerio dalimi palaikydavo lageryie taip draudziamus intymiskesnius rysius. sitokiais
atveiais Hauptas nubliaudavo per tris kiemus. bet nuo aukstesnes valdzios pasikesinimu iis
iuos slepdavo. iklimpusius kaip liütas gindavo.
Geros sirdies zmogelis buvo tasai IeldIebelis Hauptas. Kas savaite vis vaziuodavo i
Gdanska pas savo zmonele. nuvezdamas iai. vargsei. paprastai du geroku paketu: margarino.
desros. miltu. kruopu. cukraus ir visu kitu dalyku. kurie mirstantiem klipatom negi gali
büti reikalingi...
Jo pareiga büdavo ir svirkstimus isvirksti tiem katorgininkeliam. kuriu valdzia karti
nenoredavo. pavyzdziui. moterim. Si darba Hauptas puikiai atlikdavo buvo laikomas
specialistu. Jis Heidelio vardu ir mirties liudijimus pasirašydavo — tikrus ir suklastotus. Šiaip
sau vidutinis zmogelis buvo. O prazude ii. vargsa. spiritus vini.
Nuolat ir nuolat ligonineie büdavo spirito trükumai. iseikvoiimai ir pereikvoiimai. Tai
dar bütu puse bedos. visa tai bütu galima ligoniu saskaita nurasyti. Daug blogiau büdavo.
kai Hauptas. nuo spirito visas paraudonaves. megdavo visur klampineti ir griuvineti ir
debosus kelti. Bet ir tai dar bütu puse bedos. viso to galima ir nematyti. ir negirdeti.
Visiskai bloga büdavo. kai iis. visas isismagines. imdavo pas moteris listi. esesininkes ir
kalines. Sios gi. linksmo Haupto kirkinamos. zviegdavo. klykdavo it skerdziamos... Kitos net
oIicialius valdziai skundus parasydavo.
Valdziai kad ir kazkaip sirdis skaudeio. vis delto ii buvo priversta Haupta pasodinti
karcerin duonai ir vandeniui karta. kita... penkta. sesta... Paskui uz tas pacias nuodemes
Hauptas buvo pasiustas kazkur uz Berlyno. i kazkokius sanitariios ar blaivybes kursus. is
kuriu iau nebegrizo. Bene gerti bus nustoies.
Ir Hauptas ligonineie diktatoriavo. po teisybei. tiktai oIicialiai. NeoIicialus. bet
Iaktinas diktatorius ilga laika buvo kalinys. ..ober-capo¨ vyresnysis kapas. Janas Veitas
[Jan Weit].
Veitas labai zvalus ir energingas triiu desimciu metu iuodas vyrukas. senas
politinis kalinys. lageryie bebüdamas. buvo iau isidoicines ir iau tureies po ketveriu metu
sedeiimo eiti i laisve. Ir butu gal iseies. ieigu nebütu io prazude per didele valdzia ir moterys.
Veitas galedavo Hauptui ikalbeti visa. ko tik noredavo. Veitas Iaktinai nustatydavo
ligonines tvarka. kuria per Haupta patvirtindavo Heidelis. Veitas parinkdavo ir ligonines
bendradarbius rastines personala. sanitarus. gydytoius. nors pats apie gydymo reikala nieko
neismane.
Darbas ligonineie kaliniui buvo be galo svarbus. tai laidavo iam gyvybe. Darbas
lengvas. po stogu. Ir maistas cia buvo daug geresnis. negu kur kitur. Daug geresnes buvo ir
poilsio salygos.
Veliau Veitas uz moterystes reikalus smarkiai ikliuvo ir buvo issiustas labai sunkiem
darbam i kaima Hopehill ziauru plytu Iabrika. Isvykus Veitui. ligonineie atsirado ivairiu
tautu gydytoiu ir lenkai. ir prancüzai. ir lietuviai. ir latviai.
Kai Hauptas. suzinoies. kad as moku keleta kalbu ir masinele rasyti. pasauke mane i
ligonines rastine rastininkelio darbui isbandymo tvarka. Veitas isiuto it buldogas. muse
gaudydamas. Pasitiko jis mane ypatingu pasveikinimu:
Jüs. lietuviai. psiakrew. pagrobet is müsu Vilniu! As tau parodysiu grobti! As tau.
parse. parodysiu Vilniu! Jei driskiau. pamelavai ir nemokesi dirbti. sveikas is cia neiseisi!
ir taip iis pavedzioio savo museikiska kumsti aplink mano nosi. kad mano nosele net palinko
is nusistebeiimo.
Tiesa pasakius. ligonine lageryie tureio ne koki varda. Seni kaliniai pasakoio. kad
tenai kalinius staciai nuodydave. Hauptas nuodiio ir dabar. tik pagal atskira isakyma. Lagerio
pradzioie ligonis. neisbuves lageryie triiu menesiu. is viso netureio teises prasyti is ligonines
bet kurios pagalbos. nors iam ir kazkas bütu atsitike. Dabar ligonineie kalinius atvirai
musdavo ir uzmusdavo be iokiu ceremoniiu. ir is to iokios paslapties nedare. Dabar i ligonine
buvo galima kreiptis. iei karscio turi ne maziau 39 laipsniu. Jei nueisi su mazesne temperatüra
gauni kumsciu i zanda. batu per pilva apsivertes gali ropoti. kur nori. Veliau
priimamoii i ligonine temperatüra buvo nuleista iki 38 laipsniu. o 1944 metu rudeniop net
iki 37.
Kai mane. ateiusi rastininkauti. Veitas taip iskilmingai pasveikino. pagal lagerio
taisykles as buvau visiskai sveikas. tureiau vos 38.4 silimos. Tik trupuciuka galva üze.
kazkoks pavasariskas veielis ioie vaikstineio. Akyse tokia svelni miglele sukosi. rausva.
vysniava tokia. Retkarciais ii pazaliuodavo. bet niekis pro ia veidai vis delto gana aiskiai
buvo matyti. tik rasomosios masineles klavisai siek tiek painioiosi. it pelais iie bütu buve
apauge. Blogiausias dalykas buvo tai pasiutusi sloga. kad ia kur smakas bütu prariies!
Turbüt ne taip lengva isivaizduoti. kas tai yra: tureti padükusia sloga. nuo salcio
suaizeiusia. nuo musimo suzalota krauiuoiancia nosi. dabar lyg parako pripilta. pilnas
akis asaru. sedeti rastineie prie masineles. kurios klavisu nebesimato. bandyti dirbti darba.
nuo kurio sekmingumo priklauso tavo gyvybe ar mirtis ir netureti iokios nosines ne
pedsako! Biednas tuomet buvau it nuskintas agurkas. i patvori numestas! Verciau iau simtas
lazdu per kupra. negu sitokia nosis!
Rastineie. be manes. sedeio dar trys vyrai: rastines kapas labai iaunas ir mandras
lenkiukas. maza ka padoresnis uz Veita; cekas vienas auksciausiu zmoniu visame lageryie.
ir dar vienas lenkas. senas valdininkas pedantas. Kapas ir cekas. artimi Veito biciuliai.
pasitiko mane su karinga nuotaika. Draugiskai prieme mane tiktai tasai senis lenkas. toliau
per visa lageryie buvimo laika pasilikes geras biciulis. bet ligonineie iis pats maza ka tegaleio
man padeti. iis pats buvo iaunikliu uiamas ir ioiamas.
Kapas pasodino mane ypatingoie vietoie. Is vienos puses karstas pecius. is kitos
puses durys i lauka. Ties galva stoge langas. visuomet atidarytas vedinimo reikalu.
Balandzio menesio veiai vaikscioio pro mane is virsaus i apacia. is apacios i virsu. skersai
ir istrizai. Visa laika buvo toks iausmas. kad mano nosyie ivyks parako sprogimas. o krütineie
kazkokios varles kurke.
Sitokia tvarka prasidarbaves savaite. vis delto viena karta savo rytine temperatüra
privariau iki 39.6 laipsniu. isigiiau teise atsigulti i ligonine ligonio tvarka.
Galingaiam Veitui to tiktai ir tereikeio. Tuctuoiau prikalbeio Hauptui. kad as darbui
visiskai netinkas. Be to nezinia. kuo sergas. Gal dar nusprogsias. o iam darbininkas
tuctuoiau esas reikalingas.
As nueiau i ligonine sirgti. Mano vieton. tik nebe veiu sankryzoi. tuoiau buvo
pasodintas jaunas naujas lenkaitis.
Mano bandymas padaryti ligonineie kariera pasiekti registratoriaus laipsni
aiskiai nepavyko del mano nesugebeiimo toki sudetinga darba dirbti.
XIX. MUŠEIKIZMO FILOSOFIJA
Man gydytoias Heidelis buvo kazkodel ypatingai palankus. Atrodo. iam siek tiek
imponavo mano mokslo laipsniai ir mano profesija.
Baigesi mano angina. mano gripas. temperatüra visiskai nukrito. o iis mane ligonineie
laiko ir laiko ligonio tvarka. nors vietu ioie tikriem ligoniam baisiai trüko.
Man tai buvo nepaprasta laime. Iaktiskai gal tai buvo pirmas toks atsitikimas
lagerio istorijoje.
Mano draugai. like bloke. dirba plusa. gaudo lazdas ir kruvina prakaita lieia. o as sau
guliu lovoi issitieses! Ir dar kaip guliu! Lovoie pats vienas. svarios paklodes. yra pagalvele.
nei bluseles. nei uteleles ne pauostyt. niekas manes nemusa. niekas nekolioia. miegu sau ir
miegu! Ir su valgiu cia vis delto siek tiek geriau. Sriubos geresnes ir daugiau gauni. Su
gydytoiais susipazinau. ir iie kartais si ta pasuka. Ir vireias kartais si ta be eiles ivozia. Kitas
sergantis kaimynas pas Abraoma rengias. savo porciios nebevalgo. uz koki iam
patarnavima mielai atiduoda savo dali. Sustipreies ismokau kambari tvarkyti. grindis ir
koridoriu isplauti uz ta darba taip pat kokia plutele tekdavo. Siaip taip iau buvo galima
verstis. ir ilsetis net! Besitrindamas po koridoriu. net sioki toki paaukstinima gavau.
Ligonine aprasineia atvykusius nauiokus: iu isgerimo reikalus. iu giminele. iu dantis...
I surasinetoiu tarpa ir as buvau pakviestas. biciuliskos pagalbos tvarka.
Müsu ..komisiielei" pirmininkauia sanitaras. lageriskai pIlegeris. senas katorgininkas
Gervinskis [Gerwinski].
Gervinskis milziniskos iegos vyras. Jam paciam daugelis dantu iau seniai iskulta.
Buves boksininkas. Buves IeldIebelis. Pavyzdingas museika.
Lagerio istoriios pradzioie buvo sudarytas atskiras blokas. kuriame gyveno vieni
vokieciai kaliniai kriminalistai vagys. plesikai. galvazudziai. Sitokia publika suvaldyti.
zinoma. gana sunkus reikalas. Neklauso. Keikias. Musas.
Va. sitai publikai valdyti ir buvo paskirtas Gervinskis bloko virsininku. Valdzia
aukstai vertino io musimo mena. Ne vienam iu iis kaulus buvo sukniuzines. Ne viena iu ir pas
Abraoma avansu buvo pasiuntes. Jo ranka. tikrai. buvo labai pamaclyva. Dabar iis kalinius
ligonius slauge. Ir slauge vis delto neblogai ir pats nevoge. ir kitiem neleisdavo vogti. Kas
ligoniui buvo paskirta gauti. ligonis gaudavo. Jo slaugomieii ligoniai greiciausiai
pasveikdavo.
Mano santykiai su iuo buvo kaimyniski. FilosoIiski mazdaug.
Sedim dabar abu ligonineie ir surasineiame nauiokus. Jis ir cia buvo megiamoio meno
negali pamirsti. Kur buves. kur nebuves. brüksteli iisai nauioka atbula ranka ir dunda iisai
aukštielninkas, kojas aukštyn ištiesdamas.
Kokios tautybes? klausia iisai atvykusio nauioko.
— Ukrainietis, — išstena naujokas.
A. ukrainietis? zvilgteri Gervinskis primerkta akim i atvykeli ir vozia letena iam
per zanda.
Kokios tu tautybes? Ukrainietis... Kokios tu tautybes? Ukrainietis...
Po kiekvieno atsakymo gauna vargsas ukrainietis per galva. Jam iau lüpa praskelta.
kraujas jau ant švarko srovena...
Bande iisai sakyti pravoslavas nieko neiseio.
Tautybes klausiu. ne tikybos! Vargsas ukrainietis iau ir danti isspiove.
— Malo... rusas... — bando vargšas iš kito galo.
Va. rusas. taip ir sakyk. kad rusas! sedasi Gervinskis prie stalo rasyti. kur
buvo tavo Ukraina. psiakrew. pries kara? Nebuvo iokios Ukrainos. Nebuvo ir nebus.
Lagerio oIicialiuose rastuose buvo painioiama tautybe ir pilietybe. tuo paciu vardu
viena ir kita rasydavo. SSSR pilieciai visi buvo vadinami rusais ukrainieciai gudai.
kirgizai, totoriai, mordvinai, gruzinai — visiem buvo rašoma: rusas.
Gervinskis visa tai puikiai zinoio. Galeio rasyti rusas ir nemuses ukrainiecio.
bet vis delto muse.
Kam gi. susimildamas. tu ii taip niokoii? sakau Gervinskiui. kai mustasai isleke
pro duris. iuk iisai teisingai atsakineio. Klausei tautybes. Jis yra ukrainietis. iis gi
teisybe sake. uz ka gi iis musti?
O! Jis. bestiia. nusipelne dar daugiau. murma panoseie Gervinskis. as iam
dar mazai daviau!
Ar ii iau seniai pazinoiai?
Ne. Pirma karta matau.
Jeigu taip. kaipgi iis galeio tau. meldziamasis. nusikalsti. kad ii taip baisiai musi?
Juk ii siandie teatvare i lageri. ir noredamas nebütu galeies...
O tu zinai. mielas proIesoriau. ka ukrainieciai dare mum. Lenkiios kareiviam. kai
prasideio karas? mano biciulis staiga surimteio. Saude iie i mus! Is pasalu saude!
Velniai zino. is kur islisdavo. velniai zino. kur pasislepdami. saude isdavikiskai. Kiek iie
mum nuostoliu pridare. kiek uzmuse! Nieksai. as tau sakau. o ne ukrainieciai! Tauta be
istoriios. be kultüros. be valstybiniu tradiciiu. Buvo. yra ir pasiliks vergai. Kur kada koki
valstybes vyra iie yra dave. baudziauninku rupüzes?
Gervinskis eme karsciuotis ir besikarsciuodamas. sugniauzes kumsti. eme i mane
arteti.
Ot, velnias! Argi jis ir man dabar smogs?
Ne. mielas biciuli. sakau iam. kiek galedamas meilesniu balsu. sitas tai iau
tikrai nesaude. Ziopla toks. Jis turbüt sautuvo smaigalio nuo puckos neatskiria.
Visi iie tokie. As ii uztai ir musu. kad ziopla. Va tau. kad nori. uz ziopluma
musa! Man drasiau pasidare. As ii toliau kirkinu:
Bet kad tu. biciuli mano mielas. ir lenkam pataikai uzvaziuoti! Lenkai gi iau turbüt
tikrai is pasalu nesaude!
— Mušu ir lenkus. Reikia mušti. Negalima nemušti.
Kaip sau nori. brangus mano biciuli. bet sitokio tavo elgesio as visai nesuprantu. Is
viso iüs. lenkai. cionai labai keisti zmones. Ateina iüsu tautieciai i lageri. Tokie nusigande.
tokie liüdni. Nezino. nei kas daryti. nei kaip laikytis. nei kur eiti. i toki pragara pakliuve. Jie
reiketu paguosti. padrasinti. pamokyti broliskai. O iüs. senieii kaliniai. ka darote? Be
atodairos tvatiiat ir tvatiiat savuosius... Zudot savo tautiecius!
Cha cha cha! nusikvatoio museikizmo ideologas. zmogus. i lageri ateies.
nezino. kur iis pateko. Reikia iam parodyti. kad iis tikrai suprastu. Reikia iis is karto
uzgrüdinti. kol iis dar sveikatos. dar iegos turi. paskui bus velu. Is pat pradzios gaves musti.
toliau iis bus atsargus. Jis toliau kiekviena mirksni bus savo gyvybes sargyboie. Jis ismoks
vengti pavoiaus. ismoks gelbetis. Nemusk iu. kol iie sveiki. iie beziürint isglebs ir zus. Veliau
iuos visiskai lengvai uzmus. Is pat pradzios reikia nauiokam piktybe ivaryti. Juos musdamas.
aš jiem gera darau. Gyventi mokau. Akis atveriu...
Vis delto pasiutusiai niaurus tas tavo mokslas...
O ka. iüsu. lietuviu inteligentu. is pat pradzios niekas kaip reikiant nemuse.
man labai gaila iüsu. Neuzsigrüdinote. Kas is iüsu po menesio beliks? Gerai bus. iei po triiu
menesiu liks is iüsu kokie penki...
Na. na. negasdink!
Ka. negasdink! Zinai. kiek iüsiskiu siandien priemem i ligonine? Astuonis. Girdi.
astuonis? Tu devintas. Pries pusantru metu müsu atvare i lageri simta devynias desimtis
tris. Zinai. kiek is viso to müsu bürio siandie liko gyvu? Nezinai. As vienas likau. stai kas.
Vienas vienintelis. supranti. ka tai reiskia? Pamatysi. kaip iüs pradesite lekti pro kamina.
vienas paskui kita. po kelis drauge...
Vis delto. gerbiamas mokytoiau. ar tu negaletum prasmegti kur nors po velniu!
Ka. nepatinka mano teisingi zodziai? Zinoma. iie negrazüs. Zinoma. iie kieti. Bet
iie reikalingi. Reikia nauioka apsviesti ir uzgrüdinti is pat pradzios. kad iis nebütu kvailas.
Kad iis kiekviena momenta bütu pasiryzes grumtis del gyvybes. kad iis niekuomet
neuzmirstu. kur iis yra...
Klausyk. kumsciavos apastale. sakau as iam. cia ir kitas dalykas netelpa
mano galvoi. Kad kalinys kalini musa ir zudo. stai kas man nesuprantama ir baisu! O kas
butu. iei kaliniai viena grazia diena nustotu vienas kita bezude? Jei iie vienas kitam padetu.
kolegiskai. draugiskai elgtusi. iuk gyvenimas cia tuomet perpus lengvesnis pasidarytu!
— Cha cha cha! — skaniai skaniai nusikvatojo Gervinskis, — koks tu, profesoriau,
naivus tebesi! Is knygu mokeisi. ne is gyvenimo! Cia ne zmoniu. cia sistemos reikalas.
Sistema nustateme ne mes. sistema nustate vokieciai. esesininkai. Pradzioie ir mes visi taip
galvoiome. kaip tu. Kalinys kalinio nemuse. Tuomet vieni esesininkai muse. Ir kaip muse!
Mes musame su atodaira. Pamusam ir paliauiam. O iie mus muse be atodairos. Gyventi
kiekvienas nori... Noredamas likti gyvas. turi zengti per kitu lavonus. Dar vel. Jeigu cia bütu
vienodi zmones. sakysime. ieigu cia bütu vieni tikrai politiniai kaliniai. dar bütu galimas
sioks toks taikus sugyvenimas. siokia tokia vienybe. Bet to gi cionai nera. Ciagi labai ivairi
publika. Visokiu tautu politiniai. Ivairiausi kriminalistai. Vagys. plesikai. galvazudziai.
sadistai. budeliai... O kiek dar iu cia kitokiu yra. kokio padükusio slamsto! Sudaryk iu tarpe
vienybe. susikalbek su iais! O kas svarbiausia zmones cia pasiutusiai alkani! Jau matei
turbüt ka daro klipatos? Rausias atmatu dezei. Senus kaulus grauzia. Supuvusi mesla ryia.
Surüdiiusias vinis laizo. Zemetos zalios bulviu lupenos iiem auksciausias skanesis. Del
duonos pluteles cia zmogus i ugni eitu. Isvieteie maudytusi. Savo artima uzmustu be iokio
sazines grauzimo. Stai dar pernai rudeni as pats vienam valkatai kaulus sukraciau uz tai. kad
iis vos speiusiam mirti lavonui isplese kepenis ir pradeio zalias ryti. Kaulus as iam sukraciau.
Bet ar iis buvo kaltas tai dar klausimas. Ar tu zinai. ka tai reiskia. kai zmogus prisigyvena
iki tokio laipsnio?! Siemet cia zmoniu iau nebeeda. bet pernai. ypac uzpernai. tokiu dalyku
apsciai pasitaikydavo. As pats buvau bloko virsininkas. Numire nakti kalinys ir dabok ii.
kad kiti nesusprogtu. Kepenis. sirdi beziürint isples. Ar tu. knygu ziurke nelaimingas. gali
isivaizduoti zmogaus padeti. kad iis taip pasiunta ir zmogedra darosi? Ar iis zmogedra ir
gime? Ne! Gime iisai. kaip ir visi zmones. Tureio tevus. tureio tevyne... Lageris ka is io
padare! Manai. as perdedu? Nieko panasaus! As dar per maza sakau. Pasiklausk kitu senu
katorgininku. visi patvirtins. Zmogus cia zveris daraisi. Biauresnis uz zveri. Ir turi toks
pasidaryti. Turi zveriskai gintis ir pulti. Kitaip iis zus. Praris ii kiti. Va. taip. smaukst ir
neber zmogaus. Nuküliau tam zioplai ukrainieciui puse danties. Kas tai yra? Toks
niekaniekis. kad liezuvio gaila apie tai kalbeti. Tu piktinies. as matau. Kazka sapalioii apie
humanizma. apie uzuoiauta. paguoda... Küdikis dar tu esi. nors ir zilas! Kai leksi dümais pro
kamina. gal bent tuomet suprasi. kad as tiesa sakau.
Salta man pasidare nuo tokios io IilosoIiios. Suk ii velniai! Nebeisdrisau toliau su iuo
gincytis. Tikrai. ko vertos visos mano knygos. iei dvidesimtoio amziaus viduryie civilizuotas
Europos zmogus staiga zmogedra darosi?
1944 metu viduvasary ateio i lageri komendantas. lagerio virsininkas. gydytoias
Heidelis ir dar kai kas is vyresnybes. Pasisauke visus kalinius iürininkus.
Kaliniai iürininkai buvo visi vokieciai be isimties. Beveik visi buvo vagys. Vienas
kitas tiktai iu tarpe buvo padorus zmogus. I lageri atvarydavo iuos baisiai nusipesusius.
sunykusius, susmukusius. Lageryje jie labai greitai atkusdavo. Prie kokio darbo, bet kokioje
komandoie iuos paskirdavo. visuomet iie rasdavo. kur ka pavogti. Meisteriai buvo.
Nepalyginami specialistai.
Va. siuos iürininkus ir pasisauke komendantas. Isrikiavo. Pasisauke abu budelius ir
pradeio iürininkam kaili perti. Budelis krecia iam i uodega. o iis. iürininkas. turi pats garsiai
skaiciuoti smügius ir paskui iskilmingai atraportuoti komendantui. kiek iisai smügiu gavo.
Pirmoii iürininku partiia. penkios desimtys zmoniu. gavo po penkiolika smügiu uz tai.
kad iie buvo visi iürininkai. Antroii. penkios desimtys zmoniu. gavo po desimti smügiu uz tai.
kad iie i lageri pateko. Trecioii partiia. taip pat penkios desimtys galvu. gavo tiktai po penkis
smügius kad iie neuzmirstu. iog iie lageryie gyvena.
Ispere komendantas savo vokiecius iürininkus. ispere nueio sau. lyg cigara surükes.
Tu iürininku tarpe buvo vienas austras. iüru inzinierius. labai protingas ir garbingas
vyras. Bremeris |Bremer|. Lagerin pateko uz anarchistines savo pasauleziüros tendenciias ir
uz tolygu elgesi karo laivyne. Visuomet buvo iisai geriausios nuotaikos. Kad ir kazkaip iam
sunku buvo. iis visuomet mokedavo viskuo pasiiuokti. Gerai. sakydavo. iis. kad ii i lageri
pasodine po karo bent iis büsias gesellschaItsIühig. ne geda iam büsia pasirodyti
padoresneie visuomeneie. Esa. koks vokietis. lageryie nebuves. galesias po karo pasauliui
akis parodyti? Laisveie pasiliko io iauna zmona. ir iis pats buvo iaunas. ir sünelis. Jis
buvo inirtes naciu partiios priesininkas. o io zmonele istoio i ta partiia. Dar labiau
noredama iam iskaudinti. atidave io süneli mokytis i naciu pensiona. Pagaliau ir pati sumane
dar karta isteketi. zinoma. uz nacio. pareikalavo is io issiskyrimo. Sededamas lageryie.
dveius metus iisai su savo zmonele bylineiosi. neduodamas iai issiskyrimo pazymeiimo.
Visus siuos. iam tokius skaudzius dalykus pasakodavo iisai su meistrisku humoru.
kaip tiktai vieni senosios Vienos gyventoiai pasakoti mokedavo.
Na. Bremeri. sakau as iam po iürininku sventinimo operaciios. kiek gavai
Trecioio reicho garbei. penkis ar penkiolika?
Et iüs. uzsienieciai! nusiiuoke iisai. iüs vokiskos sielos visiskai nesuprantate
ir nesuprasite. Jum musimas atrodo kazkoks baisus veiksmas. zmogaus vertybe zeminas
dalykas. Mum. vokieciam. musimas yra pats paprasciausias reiskinys. Jis yra ieies i müsu
küna ir krauia. Tai yra mum bütinas elementas visoie müsu aukleiimo sistemoie. Rask
Vokietiioie. kad nori hitlerineie. kad nori kaizerineie. gimnaziia. kurioie gimnazistai
nebütu buve musami. Nerasi tokios. Leipcigas is senu senoves yra pedagogines literatüros
centras; skelbiama tenai nauiausios pedagogines ideios. Knygose mokiniu musimas tenai
iskeikiamas. Bet tas ideias mes tiktai uzsieniui gaminame. Leipcige. nauiausios pedagogikos
tame centre. nebuvo ne vienos mokyklos. kurioie vaikai nebütu buve musami. Jüs tokiais
reiskiniais piktinates. o mes i tai nekreipiame demesio. Lyg i blusos kandzioiima. Truputi
nemalonu. Truputi niezti. Bet tai ir viskas. Metas bütu ir ium suprasti vokieciu civilizaciios
pagrindus.
Sunku bütu pasakyti. ar Bremeris si karta rimtai kalbeio. ar iuokes. kaip visuomet.
Tiktai teisybes io zodziuose buvo geroka dalis.
XX. KAMINO PAUNKSMEJE
Man tebesant ligonineie. ligoniai pradeio i ia griüti it skruzdeles i medaus puodyne.
Lageryie isisiauteio epidemiios: visokios siltines ir labai pavoiingas viduriu sukrikimas.
lageryie nelabai geru vardu vadinamas. mirtingumu prasokes visas tris siltines.
Ligonineie vietos maza. Ligoniai netelpa. Eme guldyti i lovas po du. po tris
zmones. Guldo. kas kaip pasitaike. Atvira dziovininka su siltininku. plauciu uzdegima su
paleistviduriu. Veliau. kai liga paaiskedavo. ligonius imdavo rüsiuoti. Paleistvidurius
sugabeno i atskira kambari. sugulde po du. po tris i lova. Smarve is toio kambario tirstais
sluoksniais bangavosi per visa ligonine. Pro kambario sali praeiti buvo sunku. Daug geriau
buvo mirti. negu tame kambaryie sirgti. Patekes i ta kambari. ir skubedavo atsisveikinti su
siuo pasauliu. O siltininkam buvo isteigtas net atskiras barakas. Prasideio siokia tokia kova su
epidemijom.
Kovoti su jomis buvo gyvas reikalas. Lageriui buvo paskelbtas karantinas. Tai yra:
nauii kaliniai i lageri buvo priimami. bet is lagerio ne vienas neisleidziamas. Na. del to dar
nebütu buve reikalo su epidemiiomis kovoti. kaliniu bütu pakake. Bet atsitiko kitas. daug
blogesnis dalykas.
Visoie apylinkeie. iki pat Gdansko. pasklido gandai. kad lageryie siaucia baisios ligos.
Vokieciai. apylinkiu gyventoiai. zinia. kaip vokieciai. baisiai nenori be reikalo mirti baisiai
biio epidemiiu. Tad sitie gyventoiai pradeio visa gerkle rekti. kad lageris baisiausiom ligom
iuos apkresias...
Kas pas civilinius gyventojus iš lagerio ateina? Negi kaliniai ateis. Ateina esesininkai.
Kas papirkliaut, kas — pagirtuokliaut, kas — pamergeliaut, kas — šiaip sau pasmaguriaut.
Civiliokai. visokios karo nasles ir gyvanasles. ir pradeio rekti. kad lagerio esesininkai iom
visokias bacilas nesioia. Cia tai ir valdziai buvo ko susirüpinti. Ji eme ir uzdeio karantina ir
visiem SS berneliam. Kol lageryie siaucia epidemiios. niekas is SS vyru nebegali is lagerio
išeiti.
Nebegali nei zmonelem cukraus ir margarino nuvezti. nei kur samagono susizveioti.
nei su kokia nors gyvanaslele kaime per naktele pasiütaroti.
Nori valdzia ar nenori. bet vis delto teko iai pradeti su tomis epidemiiomis kova. Negi
sedes SS karzygiai. visa laika lageryie uzdaryti! Ko gera. gali dar ir iie pradeti mirti. Juo
labiau kad treietas iu iau garbinga pavyzdi dave eme ir pasimire.
Bet epidemiiu pradzioie eio taikingiausias visokiu bacilu sugyvenimas ir
susikryziavimas.
Man i lova buvo paguldytas ligonis su viduriu siltine. kurio siaip taip atsikraciau.
atidaves müsu palatos sanitarui savo dienine maisto porciia.
Kiti lietuviai inteligentai. pateke i ligonine. rado paprastesne iseiti. eme mirti vienas
po kito. Pirmas is iu mire. guledamas pirmame aukste po manimi. ligonineie buvo dvieiu
aukstu lovos. as. kaip sveikstas. issikeliau i antraii auksta.
Mirtininku eile pradeio Puodzius. mokytas matininkas. buves karininkas. aukstas.
tvirtas 47 metu vyras. Jis. tiesa pasakius. iau seniai pradeio silpneti. Per rytinius patikrinimus
mudu su iuo salimais stovedavome ir drauge. it is anksto susitare. alpdavome. Ligoninen
pateko iisai. iau turedamas daugiau 39 laipsniu silimos. Pasirode. plauciu uzdegimu io
susirgta. Ligonines gydytoiai apziüreio ii tiktai i trecia diena. Dave iam aspirino ir isake
padaryti kompresa. kuris buvo padetas vos sekancia diena. kai ligonis eme iau samones
netekti.
Su tokia temperatüra zmogui baisiai norisi gerti. Bet lagerio ligonineie net siuo
atzvilgiu niekuo nebuvo galima padeti. Nevirinto vandens gerti negalima. o virinto ner
kaip ner. Tris naktis blaskesi vargsas. maldaudamas nors laselio vandens. deia. ir to laselio
ligonineie nebuvo galima gauti. Jam bekleioiant. nuolat vaidenosi. kad ii kisa i krematoriiaus
peciu. kad iis iau pro kamina lekia. Kiek bepaiegdamas. gynesi iis nuo to. bet nuraminti io iau
nebebuvo galima.
Prase. maldavo pasaukti is kito barako iam artima viena kita zmogu. iis iau iaute
gyvenimo pabaiga. Prase lietuviskai. lenkiskai. rusiskai. vokiskai. nurodinedamas. kuris
barakas. kambarys ir lova. Ir tai ivykdyti nebuvo galima. Niekas nedriso nakti pereiti per
kiema. Ties kiemu bokste stoveio kulkosvaidis ir visus naktibaldas. pasirodancius kieme
veliau nustatyto laiko. saude neperspedamas. Likusia paskutines nakties dali praleido
Puodzius besigincydamas su komendantu. Komendanto. zinoma. pasal nebuvo. bet ligonis
vaizdavosi ii esant cia pat. Deste iisai komendantui visas lagerinio gyvenimo prasmatnybes.
Jau oro iam eme pristigti. iau tikrai po viena skiemeni iis begaleio istarti.
— Po-ne ko-men-dan-te, ich-bit-te um die Ge-rech-tig-keit, — prašau teisingumo, —
vos vos pravaitoio iisai. Pravaitoio ir uzgeso.
Uzgeso lovoie. vadinasi. pasilaisvino vieta. Tuoiau atbego sanitarai. pIlegeriais
vadinami. apziüreio dantis. nuvilko marskinius ir nutempe dar nesuspeiusi kaip reikiant
atausti lavona i sandeli. kad iis bütu is tenai pakrautas i artimiausia vezima. einanti i
krematoriuma. Jo vieton atsigule kitas.
Ta diena müsu mazyciame kambarelyie mire trys. Vienas senyvas vokietis. patekes
lagerin uz tai. kad Gdanske. ..iuodoioi rinkoi". nusipirko be korteliu puse kilogramo sviesto.
Pateko i lageri. apsirgo ir mire. Uz puse kilo sviesto savo galva pagulde.
Mire ta diena ir vienas lenkas. dar visai iaunas. labai inteligentiskas. kultüringas.
mielas vaikinas. Vaikscioio po kambari. Draugiskai kalbeiomes. Atsisedo ant savo lovos.
Suciulpe sausainio gabala. Atsigule ir uzmigo. Turbüt ir pats nezinoio. kad iis iau mires.
Antras is eiles müsiskis tame pat kambaryie mire advokatas Kerpe.
Jis iau kokia savaite vaikscioio visas susirietes. Zvyra su nasciais betampydamas.
buvo visiskai nustoies noro valgyti. Uztat baisu troskuli iisai tureio. Kadangi is sulinio ciaupo
vandens nebuvo galima gerti. iisai gaunamaia duonos porciia iskeisdavo i mineralini vandeni.
kiti kaliniai iam toki vandeni duodavo. Tik veliau pasirode. kad iie ta vandeni ne
krautuvei. lageriskai ..kantinei". pirkdavo bet is sulinio pasemdavo: imdavo duona ir
nuodydavo zmogu. Kerpe gere toki brangu vandeni ir saipes.
Yra. snekeio iisai. lagery ir geru zmoniu: ne visi musa.
Ligoninei snekuciavos iisai. visai nesirengdamas mirti. Gal ir mane. kad reikes iam tai
padaryti, bet vis dar ne taip greitai.
Et! istare iisai. apsiverte ant kito sono ir baige savo dalia.
Kitiem müsiskiam numirti ne taip lengvai sekesi. Per penkias ar sesias savaites mire
devyni. o daugiau dvidesimties nezinoio. kaip iiem toliau elgtis: mirti ar dar bandyti
zemeles iunga tempti?
Tiesa pasakius. lageryie müsiskiu mire tiktai septyni. nes kitu du buvo uzmusti.
Vienas iu beveik mano akivaizdoie.
Tai — jaunas vyras, talentingas mokslininkas gamtininkas, gimnazijos direktorius
Mariiampoleie Masaitis. Ateio iisai i ligonine. iau sunkiai sirgdamas ta prakeikta lagerio
..cholerina". Gal bütu is ios pagiies. gal ir ne. nezinia. Ligonines prausykloie nauius
ligonius rikiuoia po dusais ligonines barzdaskutys. Rikiuoia ir keikias. ir pagaliu bado.
Masaitis padare kazka. kas tam barzdaskuciui nepatiko. ne po tuo dusu atsistoio. ar ka.
reze barzdaskutys iam su lazda per spranda. Masaitis apalpo. Nebeatsigavo. Sekama ryta
buvo iisai iau mires.
Tvirtas, sveikas, malonus vyras buvo Bauba, gimnazijos direktorius Kaune. Iš pat
pradzios iam lageryie sekes. Pateko dirbti rastinen i komendantüros namus. buvo
apgyvendintas geresnese patalpose. geresni maista gaudavo. Apsirgo viduriu siltine. Pakele
ia. Kol pabaigs gyti. buvo paguldytas i klipatu bloka. Tenai ii besveikstanti ir uzmuse taburete
maisto dalintoias Taranskis. po keliu savaiciu patsai mires nuo tos pacios siltines. lageryie
isgyvenes ketverius metus.
Taip gausiai prigriuvus i ligonine epidemininku. man ioie iau nebeiauku pasidare.
Pagaliau Heidelis liepe mane israsydinti is ligonines.
Veito dešinioji ranka ir liokajus, pflegeris Vališevskis [Waliszewski], išleisdamas
mane. ketino man snuki sugurinti. visus mano marskinelius iskrate. isciupineio. ar nebüsiu as
ko ligonineie pavoges. nes iis pats tuomet nukniauke mano vieninteli. mano visa brangiausia
turta. mano ..aukso valiuta" astuonias cigaretes. kurias man vienas kolega arkliavagis buvo
dovanoies!..
Valisevskis aprenge mane paciais slyksciausiais skarmalais. kokius tik tureio. parsu
pavadino ir kumeles vaiku ir paleido.
Veitas visa paleistuiu komanda nuvede. kaip paprastai. i darbo biura. atseit. va.
pagydziau. galite kinkyti i vezima.
Darbo biuras primygtinai siüle palikti mane ligoninei rastininkelio pareigom eiti. bet
Veitas apie tai ir klausyti nenoreio:
Tokiu Vilniaus grobiku. kaip as. iam. esa. nereikia.
Tinginiu nenusisekeliu islekes is ligonines rastines. gavau pradeti lagerine kariera vel
is pradzios. Nauioko teisemis vel atsidüriau misko kolonoie rastu tampyti.
Vis delto ligonineie geriau buvo. negu prie rastu!
Kimbame i rasta iau labai misrioie kompaniioie. lietuviu inteligentiia buvo iau po
ivairias komandas issklaidyta. kimbame i rasta kokie dvidesimt vyru neiuda. iudosius.
is vietos ir gana. Na. tiek ir tos sveikateles mum bebuvo: kitam sprigtu duotum kakton
ir nuvirstu...
O kol ta prakeikta rasta ant savo peciu uzustenam. kol is vietos isiudam. kol ii uz
puses kilometro ir toliau nulinguoiam nudeiuoiam. baisiai nuobodu pasaulyie pasidaro. Taip
jau nuobodu, kad net vemti noris.
Diena tampau tuos rastus. kita. trecia... Kas gi cia. po velniu. bus? Jei taip dar kelios
dienos prasites ir man bus kaip kitiem po visam...
Dairaus sen. dairaus ten. kaip cia nuo tu rastu pasprukus?
XXI. APLINK KELMA VISA DIENA
Besitasant su rastais. uzeio ir velykos. 1943 metu pirmosios velykos lageryie.
Sestadieni pries velykas dirbome tiktai ligpiet. Popiet müsu mielas Vacelis
Kozlovskis isrikiuoia visa bloka kieme. Balandine saulaite taip graziai sviecia. taip meiliai
sildo. Taip gera bütu toie mieloie sauluzeie sauluzeleie bent kiek pailseti!
Paduoda Vacius komanda:
— Zdejmowac koszule! Ale predzei! Nusivilkite marskinius. greiciau!
Ziürime. kas gi cia dabar bus? Argi iis. setonelis mieliausias. mus velykom be kelniu
paliks, — iš jo gi gali visko laukti? Bet kol kas dar nieko bloga nematyti. Visa ramu. Tiktai
liepe iis mums zemeie susesti.
Uteles musti. rupüzgalviai. musti uteles! saukia Vacius. mostaguodamas sakotu
vezdu.
O. stai kas! Tegyvuoia Vacius iki pirmuiu kartuviu!
O tiem palsmargiam pono dievo gyvuleliam didiii sestadieni padareme istisa
pogroma.
Trak trak trak. trak trak trak. taip ir traksi po visa kiema it is kulkosvaidzio.
Tükstanciu tükstanciai zuvo iu tuomet. vargseliu.
Pirma velyku diena nedirbome. Vacius kviecia mus. lietuvius. pas save i ..dienos
ruima". Pavaisinti bene mus gerasirdiskai svenciu proga rengias?
Prie duru pasitinka mus Vacelis ir dar keli banditeliai.
— Parodykite kojas, — ar švarios? O ausis — ar mokate išsimazgoti? — tikrina toji
..sanitarine komisiia" müsu koias ir ausis.
Kadangi su müsu koiom ir ausim buvo dar puse bedos. Vacelis pareiske. kad mes
velyku pirmosios dienos proga galime kambary net ant suolu pasedeti. iei tokio noro turime.
Taciau tiem. kuriu koios ir ausys buvo ne pirmos rüsies. prisieio riestokai: gavo iie velyku
proga ir per valgomaia. ir per sonus. buvo iie nugrüsti i prausykla ir imerkti tenai pamirkti
i salta vandeni. I ..dienos ruima" iie nebegrizo...
Tuo tarpu kazkoks vargsas katorgininkelis nuo Gdansko. pasisukalioies prie müsu.
padovanoio mum visiem viena kiausini. kad vardas toio lenkelio bütu palaimintas per
amzius!
Ir mes dabar. kaip visi gyvieii zmones. svenciame velykas! Sedim po stogu. ant suolo.
ir kiausini turime!
Vyriausias is müsu tarpo. drebanciom rankom is susiiaudinimo. paeme ta kiausineli.
padalino kiekvienam po plonuciuka gabaleli. apsiasarodamas palaimino kiekviena is müsu.
Simbolis simboliu. bet vis delto simbolis kartais esti daug galingesnis uz pacia
pasiuciausia tikrove!
Ta diena pietu mes iau nebenoreiome. Buvome sotüs tuo kiausinio gabaleliu. ir dar
kaip sotüs!
Galimas daiktas. pasotino mus ir tyliai paslapciomis prarytos asaros. gal dar ir slapti
prisiminimai Tevynes. tevu. broliu. seseru. seimu. visa tai labai galimas daiktas. bet
istorija apie tai tyli.
Antraia velyku diena dirbome tiktai ligpiet. Popiet vel mus kieme isrikiavo. Ateina
lagerio pirmasai seniünas. vyriausias budelis. Amo Lemanas müsu sagu tikrinti. Ar visos
sagos savo vietoie. ar kam kurios nors sageles kur nepritrüko?
Kas tureio laimei visas sagas vietoie. tam nieko nedare. Kam kokios sageles kur trüko.
ta vare tuoiau i prausykla ir tenai iskilmingai velyku proga po desimti lazdu i uodega
sutino. Kitas besagis dar bande aiskintis:
As neturiu kur saga gauti. Man toki svarka ir dave. Saga as is kito galeciau pavogti.
bet kurgi as gausiu adata ir siülu. kaipgi as vogta saga isisiüsiu?
Sitokiem vyram uz viesai pareiksta iu ignoraciia prideio velyku proga dar po penkias
lazdas.
Mano sagos ta diena buvo tvarkoie. As iau buvau bebandas saulaiteie dantis sildyti.
kaip kazkas staiga man is pasalu makt makt makt maknoia kumsciu i mano svarko
skyles.
O cia kas? perkreipes zanda. prikises snuki. klausia manes Vacelis.
Skyles. sakau as iam drebedamas. kas gi cia bus daugiau? Toki svarka man
is sandelio dave.
Tu. kirmeles vaike. pratare man Vacelis ir drebteleio su letena per viena ausi.
per kita. Kodel. kirmele. neuzsisiuvai?
Neturiu lopiniu. Adatos. siülu... Nezinau. kur gauti!
Kirmele! prasnypste man Vacelis ir dar pora antausiu mielai prideio.
Taip ir baigesi mano pirmosios lagerines velykos.
Po velyku vargais negalais man vis delto pavyko pakeisti savo specialybe. Pasprukau
is rastu tampytoiu komandos. nueiau kelmu rauti. Tai bent gyvenimelis buvo!
Pasirinkau kelma nuosaliau nuo valdzios akiu ir krutu aplink ta kelmeli. zemeles.
samaneles nuo sakneliu kapstau. kad bütu galima iisai. ateius progai. pakelti. Krutu as tenai
diena. krutu antra... Treciosios dienos pavakary mano kruteiimo vieta uzeio esesininkas.
pilvüzas toksai su dvokiancia pypke. kelmyno darbu vadovas.
— Ogi tu, blöde Sauhund. atseit. pakvaises kiauliasunie. tai tu sitaip atsidekoii
valdziai uz duona?! As tau. driskiu issigimeli. parodysiu!
Nuvare iisai mane prie kito kelmo. kuris buvo. matyti. iau ne vieno mano pirmtaküno
krapstytas. Zeme aplink kelma buvo iau per kelis kastuvus isimta. kelmas duobei besedis.
Va. israuk si kelma. isake man pilvüzas su dvokiancia pypke.
Ir prie sio kelmo darbas bütu nieko sau. Ilendi i duobe. prisislieii prie kelmo. is tolo
ne nematyti. kruti ar nekruti. Visa beda tiktai. kad duobe aplink kelma buvo pilna vandens.
dumblino tokio. parüdiiusio. kaip naciu partiios drabuziai. ir balandzio menuo dar
tebebuvo. Ir koios mano buvo kaip tycia sutinusios ir zaizdomis apaugusios. Su tokiomis
koiomis balandzio menesi dvylika valandu vandeny iskruteti kazkaip baisiai iau neidomu.
Visiskai neidomu. ne. ne! Ir dar veias toksai isdavikiskas is iüros pucia. kad ii velniai kur!
Pucia. tarytum ant taves iokio svarkelio. iokio raumenu sluoksnelio nebütu. ciupineia
plikus kaulelius. lyg su botagu pacaizo. Ir dar debeseli viena kita atnesa. is virsaus
papurkscia. is sonu paslapina...
Patrepsi. patrepsi aplink kelma naciskai rudame vandenelyie ir ropoii i kranta.
Tiktai krante nera kas veikti. kelmas gi vandeny! Koios ne pakasyti kaip reikiant
nesuspeii. kaip pilvüzas su dvokiancia pypke tau lazda iau bemosikuoias... Nera kitos iseities.
kaip tiktai klionkt i vandeni it varle nuo zardo. Taip ir praslenka darbo dienele. dvylika
valandu.
Plusau as aplink ta kelma. plusau. bet vis delto io neisroviau. palikau ir kitiem
progos pasimirkyti.
Ketvirta diena man pradeius ta kelma kastuvu baksnoti. prieina prie manes vienas is
daugelio misko komandos kapu. Maziukas toksai. visas plikas. su zaliu trikampiu ant
krütines. vadinasi. proIesionalas kriminalistas. bene astuoneta metu po lagerius besitrankas.
Apziüreio mane. pakraipe galva.
Hm... Kas tu toks is proIesiios? klausia iis manes.
Hm... sakau as iam. nezinodamas. ka sakyti. kadaise buvau universiteto
profesorius, Miuncheno Liudviko Maksimilijono universiteto filosofijos daktaras... Poetas
buvau. eiles. dramas rasiau... Dabar. matai. kelma raunu.
Tai tu. seni. sitoks? Na. palauks! sumyke iisai ir nueio sau.
..Po velniu! manau. ko gi dar tas numukagalvis is manes nori?¨
Po valandeles tasai numukagalvis grizta ir isako man:
— Ei tu, seni, eikš su manimi!
Na. dabar tai iau visai prazuvau. Duos iis man garo!
Nuvare iisai mane prie tvoros. kur is egliu sakeliu dirbo tokias kilnoiamas tvoreles lyg
kilimelius. bene sodam nuo sniego ar nuo zuikiu saugoti.
Va. sako iis man. ligpiet sitas sakeles deliosi i ana tvoros puse. o popiet
deliosi ias atgal. Rytoi taip pat Tiktai. ziürek man. vis krutek. Kai as büsiu pasal... Ypac gi.
kai koki esesininka pamatysi...
Tai geros sirdies vagilelio büta! Kas per malonumas: sauleleie sedeti ir sakeles taip
graziai per tvora delioti! Kad bütu pyrago velykos bütu staciai!
Gaila tiktai. kad mano geradariui paciam gyventi baisiai nesiseke. Kiek veliau bande
iisai bloke pasikarti. nepasiseke: draugai istrauke is kilpos. Bande iisai ir pasipiauti taip
pat labai nevykusiai: draugai ateme peili. perriso ranka. norom nenorom tureio iisai pagyti.
Pagaliau bande iisai ir is proto iseiti. Sios pastangos buvo siek tiek sekmingesnes. bet
tinkamu vaisiu vis delto nedave. Palaike ii ligoninei. palaike. atvare ii atgal i prota ir isgrüdo i
miska toliau kapauti. Baisiai geras zmogelis buvo ir nenusisekelis toks!
Deia. neilgai ir as prie tvoros su sakelemis darbavaus. Mano koios visiskai istvirko.
nebenesa küno. nors tu ka! Nelabai besugebu ir i miska nukrypuoti. Ir ragino mane. ir lazdele
baksnoio. bet koios nekreipe i tai iokio demesio. Pagaliau negi ias musa. kas iom? Jos.
apristos skudurais ir pasipütusios. savarankiskai gyvena.
Del sitokio neleistino mano koiu elgesio as tapau isbrauktas is misko komandos
leistru ir paskirtas i viena klipatu komanda.
Sveikinu, — aš jau klipata!
XXII. KLIPATU KOMANDOJE
Müsu klipatu komanda dar nebuvo pati klipaciausia. mes dar vaikscioiome i darba
lagerio ribose.
Dirbome pastogei. Vieni skutimosi peiliukais. prie lentos pritvirtintais. piauste
visokius skudurus i pailgus gabalelius. siaurucius tokius; kiti tuos gabalelius viena prie kito
raisioio ar kliiais lipde; treti sulipdytuosius i kamuolius vynioio; ketvirtieii is tos
medziagos dirzus aude. Ir dirbtuve vadinosi Gurtweberei dirzu audykla.
Darbas buvo cionai nieko sau. nesunkus. pasvilpautinis. Tik iau kompaniia buvo
baisiai nuobodi. Ne vieno i normalu zmogu panasaus. Net ir dirbtuves kapas buvo nei sioks.
nei toks. Kaliniai ii vadindavo Fräulein Capo panele kapas. Laisveie iisai dainavo ir soko
opereteie ir buvo laikomas vyru. Lageryie keikesi iisai vyriskais zodziais. bet plonu moterisku
balseliu. Ir i lageri iisai pateko uz pasizymeiima homoseksualizmo darzelyie. vaikscioio su
ruzavu trikampiu.
Dirbtuves draugai kaliniai buvo vienas uz kita geresnis: kam rankos püva. kam
koios. kam visas veidas suniurkytas. kam krütine kiaura. kas su nuolat pakelta
temperatüra... O skarmalai. skarmalai!
Baisiai neidomus buvo tenai tas püvanciu zaizdu kvapas! Ir dar tu uteliu müsu
komandoie buvo neaprepiama galybe istisos marios! Laipioio ios ne tiktai nugaromis.
kiskomis. skvernais. bet ir suolais. ir stalais. nusipeneiusios it tarakonai. palsi tokie.
Müsu komanda duodavo lageriui didziausia demetosios siltines procenta. Daugelis i ia
ir patekdavo iau beserga. Ir müsu vargselis panele kapo nuo demetosios siltines atidave ponui
dievui düsele.
Darbas cionai tureio nemaza ir privalumu. Visu pirma vyko iisai pastogeie: nei tau
lietus uz apykakles varva. nei tau kaulelius iüros veias eda. Antra. dirbai sededamas. i
nepaklusnias pasipütusias koias galeiai nekreipti demesio. ios buvo nereikalingos. Galeiai
ir su kaimynu klipata pasiütaroti. pavyzdziui. Vilniaus reikalais pasirieti. Galeiai. palindes po
stalu. neva susipainioiusiu skuduru ieskodamas. ir dümeli viena kita nutraukti. kol tave
puskapis. koia paspyres. ismusdavo is pastales. Cia buvo dar ir dvi darbo pertraukeles. kuriu
metu isleisdavo pasivaikscioti privaciais reikalais. Kol. büdavo. nuklipatuoiam. kol sugriztam
— geras pusvalandis laiko tau ir praeina.
Karta per pertraukele klipatuoiu su savo draugais klipatomis ir randu kieme cigaretes
nuorüka. Bet kokia nuorüka. beveik puse cigaretes! Tuoi mes su kaimynu uzsirükeme ta
pusele ir traukiame pakaitomis is kumscio. kad valdzia nematytu: dabar darbo metas. o
kaliniam darbo metu rükyti grieztai draudziama. kad iie pypkiaudami netinginiautu.
Ateio mano eile ciulptelti dümeli. Kur buves. kur nebuves staiga soko ant manes
antrasis lagerio seniünas zweite Lagerälteste. sukciausias budelis Zelionke:
Parodyk. parodyk. ka cia turi sauioi? Atgniauziu sauia. kas gi: baigias virsti
pelenais nuorükos gabalelis.
Ka tu. driskiau. isivaizduoii? Tau kurortas cia. ar ka?!
Nuo pirmoio io smügio per zanda pasvyravau pasvyravau. bet vis delto issilaikiau ant
koiu; nuo antroio uzrieciau kinkas. Rupüze sitas. Zelionke. baisiai miklia tureio kairiaia
ranka. nuo ios retai kas negriüdavo. Po sio susitikimo su ia man tris menesius ausis üze it
vapsvu kelmas.
Popietines pertraukos metu klipatelem duodavo dar kavos atsigerti. Tokios iuodai
rudos. vokiskos. lageriskos. Vis delto ii büdavo silta. Kai ios. büdavo. isgeri. viduriuose
büdavo taip pat silta. Gur gur gur pasigirsdavo tuomet viduriuose tokia svelni muzika. O
kas visu svarbiausia valgyti ne taip baisiai besinoredavo...
Visa nelaime buvo. kad geriamasai indas reikeio savas tureti. Kas inda tureio gere
kava. liezuviu lüpas laize. pilva rankele gloste. kas netureio turintiem pavydeio.
Pas Vaciu bloke buvo toksai pusbernelis. kokios 17-18-os metu. kuris kaliniam
pietum bliüdelius dalindavo. o is baigianciuiu valgyti vel iuos atimdavo. Tai buvo visos io
pareigos lageryie. Siaip ar taip. iis iau buvo valdzios zmogus. Ogi is seno iau zinoma:
valdziai visuomet lengviau gyventi. negu valdomiesiem. Palyginti su manimi. tas pusbernelis
atrode tarytum koks buoze simtamargis pries kumeti. nors iis ir parista. matyti. Vaciaus
nuskelta. zanda nesioio.
Ateinu as pas ta pusberneli bliüdelio prasyti paskolinti. sakau. i senatve baisiai
noretusi kavos sriubtelti... Nezinau. ne kokiu balsu. kokiais zodziais kreiptis i ii. kad tik. ko
gero. iis nesupyktu. Karta pakartoiu savo prasyma. kita karta pakartoiu. visokiomis
sventenybemis prisiekiu bliüdeli grazinsias. iis nesiteikia girdeti: sededamas uzustaleie.
ivare iisai nyksti i savo nosi ir kazka tenai rüpestingai grabalioia.
Sviesiausias pone. maldauiu. nusiemes kepure. kiek galedamas ploniausiu
balsu, — gal, šviesiausias pone, teiktumeis...
Ne zodzio netares. iisai istraukia is pastales toki sulankstyta surüdiiusi dubeneli ir
varto sau panoseie. Pagaliau sako:
Se. Tik ziürek. parse. nepavok!
Kita diena iis man ir to dubenelio nebeskoliio.
Et. pareiske iis man. daug cia tokiu. kaip tu. driskiu valkioiasi. Visiem
nepriskolinsi... Lauk is kambario! uzsimoio iis ant manes sluota.
Mano laimei. mire vienas klipatele. mano darbo kaimynas audykloie. Jis tureio tokia
dezute nuo konservu. trupuciuka parüdiiusia. net su lankeliu. is virsaus pritaisytu. As zinoiau.
kur iis ia pasidedavo dirbtuveie. iis seniau man ia kartais paskolindavo. Kai i darba iis
nebegrizo. istraukiau as ia is po skuduru slaptoie vietoie dabar buvo ii mano. Jokio kito
ipedinio klipatele nepaliko!
Dabar buvo man spiaut i visus Vaciaus pusbernius ir piemenis. Dabar as be iu
pagalbos geriu sau kavute ir klausaus tokios mielos. tokios svelnios muzikos: gur gur gur...
Ot. ka tai reiskia tureti savo dezute nuo konservu!
Man iau apsipratus su klipatos likimu ir besiruosiant siuo ar tuo büdu keliauti pas
Abraoma. lietuviu inteligentiios likimas StuthoIo lageryie staiga eme keistis negirdetu büdu.
Lagerio valdzia aiskiai persistenge perdaug iau greitu tempu zaloio ir marino
zmones. Uz savo sitokius rüpescius gavo ii. matyti. gerokai velniu is aukstesnes valdzios. kuri
tolimesnes politikos sumetimais iau gal nebepatogu buvo mus taip greitai naikinti.
Viena pavakari visus pasilikusius gyvus ir dar siaip taip pasivelkancius lietuvius
inteligentus pasaukia pavardemis ir isrikiuoia atskirai. Prieina prie müsu visas bürys SS vyru
ne tu eiliniu. kurie su sautuvu vaiksto. bet tu. kurie su revolveriu. aukstesniu pareigünu.
ivairiu lagerio istaigu virsininku. Isklausineia mus. kur kas dirba. ir tuos. kurie dirba sunku
darba. rikiuoia atskirai. Ir ima mus dalytis savo tarpe SS pareigünai! Tuos is müsu. kurie iiem
geriau patinka. pasiima ir nusiveda sau. kas viena. kas du. Pasiima dirbti io vadovauiamoie
istaigoie. Kitas esesininkas isviio lauk net senus savo darbininkus. pasieme dirbti müsiskius.
Keturi patekome dirbti net i raudonuosius komendantüros rümus. siem iseio iau visiskai
gerai.
Sie keturi tuoiau buvome nuvaryti i pirti gera. silta dusa. pirma karta gyvenime
kaip reikiant nusiprausti. Dave mum keturiem lagerinius svarius. nauius skalbinius. koiines.
batus net. ir po gera. svaru civilini apsivilkima. tik su raudonais kryziais ant nugaru ir kelniu
kisku. Apgyvendino mus keturis atskirame bloke drauge su vadinamais kaliniais
prominentais: barzdaskuciais. kelneriais. siuveiais ir kurpiais. kurie betarpiai aptarnaudavo
SS vyrus. Buvo cia ir keletas rastininku bei sandelininku. dirbusiu komendantüros rümuose.
Gyvenimas cia. palyginti su Vaciaus bloku. buvo tikras roius. Zmoniu nedaug. lovos
nesukimstos. Lovoie miegama po viena. Cia yra ir svarüs pagalviai. ir antklodes
kiekvienam po keturias antklodes — klokis ir šildykis!
Cionai niekas nerekauia. nesükauia. nesimusa! Cia ir valgyti daugiau duoda.
atiduoda kaliniam visa iam priklausoma porciia. kartais net ir priedo gauni. O svarbiausia
cionai visiskai nera uteliu. ne vienos. ne pauostyti! Cia atskirai tuos kalinius
prominentus ir laike. kad iie esesininkam i drabuzius ar i raudonuosius rümus uteliu
nepribarstytu. Patekes gyventi i si blokeli. galeiai laikyti save iau isgelbetu. Kas bus. kas
nebus bet is klipatu luomo iau issiklipatuosi!
Cionai mes patekome tiktai keturi. Visi kiti liko pas ta pati Vaciu su io santvarka ir
gyvenimo prasmatnybemis. Kitiem ir darbas sunkokas pasitaike. Darbas sodininkysteie
oIicialiai buvo laikomas lengvu darbu. kai kuriuos paskyre ir tenai dirbti. Reikeio tenai
bosai vandens nesioti. zemes nesioti. meslas nesioti. O tos sveikateles visiem taip maza buvo
belike!
As patekau dirbti i viena paciu svarbiausiu lagerio istaigu. oIicialiai vadinamu
HäItlingsschreibstube kaliniu rastine. Tai buvo lagerio virsininko rastines dalis. Iaktinai
pati svarbiausioii. Jos zinioie buvo personaline kaliniu sudetis ir daugelis kitu svarbiu dalyku.
Cia pasidare prieinamos visokios bylos ir kai kurie slapti dalykai. Is cia iau galeiau tarytum is
auksto kalno zvalgytis po lageri. viska sekti ir isidemeti. sudarineti pazinciu su itakingais
lagerio zmonemis is kaliniu tarpo. Cia buvo galima susipazinti su daugeliu vadovauianciu SS
organizaciios zmoniu. kurie is dalies eme iau nuo manes priklausyti. Viena is mano pareigu
buvo skirstyti iiem darba. dezuravima ir atostogas. Tiesa. paskirstyma tvirtindavo lagerio
virsininkas. mano plana iis patvirtindavo visuomet: kur koki esesininka paskirdavau. ten
iis ir dezuruodavo.
Cia susirinkdavo lagerio zinios. viesos ir slaptos. Cia susipindavo giios ir lagerines
politikos. kiek tai liesdavo kaliniu ..savivalda¨. Si rastine buvo iuo svarbesne. kad tilpo po
vienu stogu ir buvo susiiusi su darbo biuru Arbeitseinsatz. tiek daug sverusiu kaliniu
gyvenime.
XXIII. ..NUO TU DURU LIG TU DURU...¨
Neilgai tesidziaugiau savo nauiu bloku siuveiais. kurpiais. barzdaskuciais ir kitais
lagerio aristokratais. Praslinkus kokiom keturiom penkiom savaitem. valdzios vyrai vel
saukia mus. lietuvius inteligentus. susirinkti i atskira patvori.
Ateina lagerio gydytoias Heidelis. ateina Ielceris. ateina sanitariios rastininkas ir
dar kai kas tenai. Ima mus apziürineti ir ciupineti. Tam koios sutinusios. tam sirdis mataruoia
it aveles nuodega. ta Ilegmonos apsedo. ta sunvotes. tam galas zino is kur po visa
küna zaizdu priviso. tam ivykusi kazkokia viduriu katastroIa. tam temperatüra kaip
pirty... Visiskai sveiko nerado ne vieno.
Visus tikrinimo duomenis surase i popierius. galva palingavo ir nueio sau. Po to mus
nuvare i atskira blokeli ir apgyvendino visus kartu.
Kambariukas nedidokas. tos pat medines triiu aukstu lovos. bet kiekvienas turi iau
savo atskira guoli. miega vienas. turi dvi antklodes ir visiskai neturi palsuiu pono dievo
gyvuleliu. Visame kambary gyvenome mes vieni. ne tik nera iokio svetimo kalinio. bet ir
iokio pareigüno. iokio virsininko! Bloko virsininkas. daug nusipelnes galvazudys proIesorius
Cimermanas |Zimmermann|. gyvena kitame kambary su kitais kaliniais. i müsu reikalus
mazai kisasi.
Tasai Cimermanas buvo izymus vyras. Aukstas. platus. dideles Iizines iegos. Uz
visokias vagystes zudynes iis daugeli metu bastesi po ivairius lagerius. Müsu lageryie iis buvo
labai itakingas. buvo laikomas vienu geriausiu ir kultüringiausiu. bloko virsininku. Gal iis ir
buvo neblogas virsininkas. pragaras ii zino. bet banditas iis buvo pavyzdingas. Tarp kita ko.
iis tureio viena nelabai girtina papratima.
Per patikrinimus ryta ir vakare. büdavo. reikia visi kaliniai eilemis surikiuoti. Vieni
stovi stati. kiti apykreiviai. nelabai bepastovi. Koks klipatele. ziürek. atsistoio ir linksta
i sali. aiskiai gadina visa patikrinimo ispüdinguma. Pribeges Cimermanas ii ir siaip. ir taip
stato. is tos ir is kitos puses pakumsciuoia. nestovi klipatele. lyg is teslos bütu padarytas.
Tuomet. büdavo. Cimermanas toki minksta klipata neklauzada patempia i pasieni. paima ii uz
krütines ir takst klipatos galvele i siena. Po tokio teksteleiimo klipatele iau ramiai guli
pasienyje. Jis jau nebeatsikels. Jis jau gatavas.
Va. sitokio galvu tekstelenimo Cimermanas ir buvo specialistas. Tai buvo io patentas.
Ir tai iis darydavo sitaip tiktai klipatom. Ar ne vis tiek klipatelei. nuo ko ir kada iis mirs?
Sveika ar apysveiki zmogu uzmusti Cimermanui retai tepasitaikydavo. Taip. du tris per
metus. ne daugiau. Siaip nieko sau razbaininkelis buvo. Is müsu tarpo apskalde tiktai viena
kita. Ne visus. Ne per smarkiai. ne vienam i siena smegenys neistisko.
Blogiausia, kad jis per patikrinimus versdavo mus, drauge su kitais, vokiškai giedoti.
Kai kada ir marsiruoti. Giedoti gi. viena paciu kvailiausiu vokisku marsu giesmiu:
Heute wollen wir probieren
Einen neuen Marsch rangieren,
O, du schönes Sauerland!
Kuriem velniam prisireike iam StuthoIo dvokiancioi duobei Pareinio zauerlanda
garbinti. vargu ar iis pats zinoio!
Giedoti reikeio bütinai. Isreki ar neisreki vis tiek turi bliauti. Moki zodzius ar
nemoki bliauk vis tiek. Cimermanas. büdavo. ir ziüri: issizioies tu ar ne... Visa laika büti
suciaupus burna arba issizioius taip pat negerai: tuoi Cimermanas snuki gurina. Visa laika
reikia ziopcioti. Svarbiausia. kad ziopciotum vaidintum giesmininka.
Cimermano nevalioie buvome taip pat neilgai. Kokias dvi tris savaites. Kazkas daresi
uz lagerio sienu. ko mes nieku büdu negaleiome suprasti. Ar Berlyne. ar Lietuvoie. ar dar kur
kitur. nezinia kas ir kur. bet tu ivykiu atgarsiai pasiekdavo ir lageri ir atsiliepdavo müsu
likimui.
Staiga vel patvory isrikiuoia. Ateina lagerio virsininkas.
Uz ka iüs patekote i lageri. as nezinau. sako iis .mum. bet iüs. matyti. büsite
ne tokie. kaip kiti. Yra gautas rastas. kad as nuo sios dienos turiu ius laikyti kaip garbes
katorgininkus — EhrenhäItlinge. Apsigyvensite iüs dabar visai atskirai. Nuo siol tiesioginis
iüsu virsininkas büsiu as. lagerio virsininkas. Lagerio seniüno Lagerälteste isakymai
ium neprivalomi. iis tegali ium perduoti mano nutarimus. Galite plauku nebekirpti.
galite nesioti ilgus plaukus. Galesite kas savaite rasyti ir gauti laiskus (iki siol. kaip ir visi kiti.
rasydavome ir gaudavome trumpus laiskus kas antra savaite). Bet laiskai turi büti neutralüs.
apie lageri ir politika neturi büti ne zodzio rasoma. Svarbiausia. neturite teises rasyti. kokiame
lageryie esate. Rasykite staciai ..Lager StutthoI¨. kad nebütu galima suprasti. kas cia per
lageris. kur iüs sedite. Su kitais kaliniais bendrauti ir kalbetis nuo siol ium grieztai
draudziama. Uz pastebeta bendravima büsite grazinti atgal i bendrus blokus. Darbas ium nuo
siol nebeprivalomas. Nebent kas nores savo noru koki darba dirbti. Nesioti numeri su
trikampiu iau nebereikia. Galite. kad norite. deveti savo svarka. ant rankoves prisisiuve
geltona raiksti. Bet dryzuotos lagerines kelnes ium vis tiek ir toliau privalomos. Lagerio
drausme ium taip pat privaloma. Jüs esate garbes kaliniai. bet vis delto kaliniai
Ehrenhäftlinge doch Häftlinge.
Apkvaisome visiskai. isgirde tokia negirdeta neregeta nauiiena. Kas gi pasaulyie
tureio atsitikti. kad lagerio virsininkas taip pasikeite. toks mandagus pasidare? Ar tikrai iau
mes büsime isgelbeti. tikrai mirti nebereikes?
Visi buvome isitikine. kad dabar mus iau tikrai is to pragaro paleis. Mes baisiai
pykdavome. kad senieii kaliniai del müsu dziaugsmo skeptiskai linguodavo galva ir
sakydavo:
Netikekite esesininkam. Niekur ius nepaleis! Pamatysite!
Deia. sitie skeptikai teisybe sake.
Dabar dave mum po visiskai nauiinteli dryzuota lagerini apsivilkima. dave
padoresnius skalbinius. Kas noreio. galeio ir savus deveti. Apgyvendino nauiai
atremontuotame barakelyie. pastate gelezines kaip ligonineie dvieiu. nebe triiu. aukstu lovas.
placias tokias. Dave net po pagalvi su uzvalkalu. dave net po svaria paklode. po tris anklodes!
Valgomasai kambarys atskirai. Valgomaiame kambary pakabino radiio garsiakalbi! Stai
kas pasidare!
Nebebuvo iokio svetimo bloko virsininko. mes patys is savo tarpo toki virsininka
rinkdavomes. Su mumis buvo apgyvendintas müsu kolega gydytoias. medicinos proIesorius.
tureies geriausia varda visu lagerio ligoniu tarpe. ir iam buvo pasakyta. kad iis dabar
atsako uz müsu gyvybe. Jis dabar privalas ziüreti. kad niekas müsu daugiau nebemirtu!
Tuomet tai mum iau sis tas paaiskeio. Müsu draugai. pasiskubine numirti. savo
kanciomis atpirko müsu gyvybe. Ju mirtis. matyti. vokieciu valdziai bus pridariusi apsciai
nemalonumu. kad ii nutare mus daugiau nebemarinti.
Müsu nauias barakas buvo ypatingoie padetyie.
Siaip kaliniui slankioti palei moteru gyvenamus barakus buvo griezciausiai
draudziama. pagautam uz tokius darbus grese dideles bausmes. Moteru barakai nuo vyru
baraku atitverti aukstomis spygliuotu vielu tvoromis. O mus dabar apgyvendino visiskai salia
moteru. Jos gyveno vienoie gatves puseie. o mes kitoie. Jokios tvoreles tarp müsu nebuvo.
Niekas neskiria.
Ziürekit. kad iüs man prie moteru ni ni! perspeio lagerio virsininkas.
pagausiu — bus riestai!
Sventai klauseme lagerio virsininko isakymo.
Moterys vaikscioio vienoie gatves puseie. mes kitoie. Darbo metu tiek dar to.
Bet vasaros siltais pavakariais. bet sekmadieniais istisa dienele! Moterys vaiksto sau. mes
sau. I moteru puse ni ni! Kaip apastalai kokie su rüteliu vainikeliu.
Kiti kaliniai mum baisiai pavydi siuo atzvilgiu. BibelIorseriai mus bibliniais asilais
vadina. bet mes nepasiduodame iokiai pagundai. Merguzeles mum is kitos gatves puses ir
veideliais sypsos. ir visokiomis akelemis mirksi. ir liemenelius. ir blauzdeles rodo. bet mes
laikomes kaip müras...
Galu gale is kantrybes iseies ir pasipiktines moteru blokas eme skelbti. kad lietuviski
vyrai is viso esa ne velnio neverti. kaip varles spalio menesi. Mes isdidziai atsikirsdavome.
kad mes savo zmonom esame labai istikimi.
Sakykite. sveiki! Jüsu tarpe yra gi ir tiek nevedusiu! paniekinamai snypste
moteru blokas.
Na. per didelemis dorybemis girtis gal ir nevertetu. Visi müsiskiai buvo tiek pervarge
ir tiek alkani, kad ištisomis dienomis niuksojo lovose, — kokiais pyragais juos, tokius
nusibaigusius. bütu galima i düsautina mena prisivilioti?!
Karta lagerio virsininkas atnese mum stora pluosta popieriu ir liepe prirasyti iuos.
Das ist zur Entlassung! Cia iüsu paleidimo reikalu. pridüre iisai su
nusivylimo šypsena.
Tai buvo asmenines anketos ir blankai prasymu darbui gauti Vokietiioie. Reikeio tenai
pazymeti. koki darba mokame dirbti ir kokio norime gauti. ir i kokia alga pretenduoiame.
Visi kaip vienas. net savo tarpe nepasitardami. atsakeme: i iokia alga
nepretenduoiame ir iokio darbo Vokietiioie neprasome. Mes norime grizti i savo sena
darboviete. i Tevyne. is kurios mus neteisetai ir negarbingai isplese. ir. be to. dar mes turime
pataisyti lageryie suzalota sveikata...
Po triiu savaiciu lagerio virsininkas vel ateio int mus. Iskolioio. aprieio ir prasvirkste
pro dantis:
Verlassen sie sich nicht auI die baldige Entlassung! Jüs nepasikliaukite greitu
paleidimu!
Veikiai visus kalinius drauge ir mus! perkele i nauius barakus. müsu paciu
pabudavotus. senieii barakai buvo atiduoti ligoninei ir dirbtuvem. Tame nauiame lageryie
gavome taip pat atskira barakeli. Su kitais kaliniais bendrauti cia iau niekas mum nebedraude.
Buvo visiem aisku: apsigyvenome cionai ilgam laikui iki karo. eventualiai. iki gyvenimo
pabaigos...
XXIV. LAGERIO KOMENDANTAS
Auksciausioii lagerio valdzia buvo atiduota i komendanto rankas. Komendantas valde
abi pagrindines lagerio dalis: kalinius ir sargybinius esesininkus. kuriu nuolat büdavo vis
kelios kuopos.
Nuo 1943 metu pradzios komendantu cia buvo SS StandartenIührer Hope |Hoppe|.
mazdaug kaip ir pestininku maioras.
Hope neaukstas. placiu peciu. trys desimtys penkeriu metu iuodbruvas vyrukas. Jo
taisyklingus. tik siek tiek storzieviskus veido bruozus papilde trumpi iuodi üsiukai.
Vaikscioio visuomet su ilgais batais. apsisiautes guminiu apsiaustu. tokiais neisaukletais
buldogo zingsniais.
Jis buvo kiles is lageriskos gimines; io uosvis buvo Dachau lagerio komendantas. Per
uosvio rysius su SS virsünemis Hope issivadavo is kariuomenes buvo iis ten aviaciios
leitenantas ir SS tarnyboie per trumpa laika padare tokia didele kariera: lagerio komendantas
— ne bet kas!
Kaip visi menko issilavinimo ir nedidelio proto zmones. uzeme aukstesne vieta.
komendantas Hope visu labiausiai buvo susirüpines savo orumo. savo didybes palaikymu.
Apsaugok viespatie. kad kas nepamanytu. iog ir iis yra toks pat zmogus. kaip ir visi kiti
nuodemingieii! Pagal savo didybes supratima iis bütu galeies tikti ir iaponu imperatoriaus
vietai.
Gyveno iis prasmatnioie viloie lagerio ribose. ant kalnelio kaliniu pastatytoie ir
irengtoie su visokiais prabangiais patogumais. apie kuriuos ne kiekvienas miliionierius ir
taikos metu galeio svaioti.
Kalines. dirbusios pas ii namuose. pavyzdziui. vaiku aukles pasakodavo. kad iis namie
elgesi visiskai kaip normalus zmogus. net santykiuose su kalinemis. Siaipgi iis buvo
tipiskos vokiskos seimos galva. santykiuose su zmona ir vaikais. Jo zmona. kaip tai daznai
Prüsuose pasitaikydavo. buvo visiskai uzguita vistele. Ji visiskai menka supratima tetureio
apie tai. kas lageryie dedas ir kokia budeliska tvarka ios vyrelis atstovauia. Nuiausdavo ii
kazka miglotai. bet atviriau apie tai ir pagalvoti nedrisdavo.
1944 metu vasara komendantiene. kai vyro nebüdavo namie. ka sugriebdama
pakisdavo kalinem. ir. sunkiai atsidusdama. sakydavo:
Jüs. iüs! Jüs büsite greitai visi laisvi. bet kas bus su mumis. viespatie. viespatie...
Visus likusius zodzius ii drauge su uzplüdusiomis asaromis prarydavo.
Ypatingas galvazudys komendantas Hope vis delto nebuvo. Kaliniu tarpe iis net ne
per blogiausia varda tureio.
Pries Hope cia komendantas buvo Paulis |Paul|. nuo 1944 vasaros iis buvo
komendantas lageryie Neu Gammer. Pagal senu kaliniu pasakoiima komendantas Paulis buvo
kazkoksai sakalo ir hienos metisas. sadistisko budeliavimo atzvilgiu pralenkes visus lagerio
SS vyrus. Atvaziavus komendantui Hopei. lageryie visa eme keistis geroion pusen. Kaliniai
buvo isitikine. kad tasai pagereiimas buvo Hopes nuopelnas.
Betarpiskai su kaliniais Hope maza reikalu teturedavo. Koki zodi kaliniam pratardavo
tiktai isimtiniais atveiais. Kalbeti su kaliniais buvo zemiau io vertybes. Keikdavo kalinius taip
pat retai. Retkarciais pasakys. büdavo. ka nors trumpai. bet vaizdziai.
Kresk iam i kaili. kol iam uzpakaly prades vanduo virti!
Ir viskas. Nieko daugiau nepasakydavo. Nekalbus buvo.
Kaliniu gyvenamuiu baraku srityie retai tepasirodydavo. Ateidavo tiktai iskilmingais
atveiais: kai ka nors viesai karia arba kai iskilmingai ka vanoia Berlyno skirtaia bausme
vykdo arba avanso duoda. Retkarciais ateidavo ir kaliniu iskilmingo parado pasiziüreti: kai
ryto meta kaliniai i darba iskrypuoia. stropiai seka. büdavo. komendantas. ar visi kaliniai
virdulio pavidalu apsipavidaline plitoia.
Kartais iam pasitaikydavo ir smarkiau ant kaliniu papykti. Tai atsitikdavo tuomet. kai
kaliniai io vilos palangeie io nuosavas bulves ar pomidorus vidudieni vogdavo.
Pagaus iis. büdavo. koki kalini akiplesa ir varosi kaip versi i müsu rastine. Ikisa galva
rastinen pro langa ir nusikeikia:
Et. velnias... Scheisse! Ner cionai ne vieno...
Rastineie iisai nerasdavo ne vieno tinkamo kalinio. kuris galetu komendantiskam
bulviavagiui isperti kaili. iis mus. rastininkus. laike tokiam darbui visiskai netinkamais. Ir
nuisivarydavo iis savo bulviavagi toliau. kol rasdavo tinkama vyra kailiui pasutinti.
Taciau iis pats kaliniu niekuomet nemusdavo. lyg ne vokietis bütu buves. Kaliniai.
tiesa pasakius. nelabai io ir tebiioio. Jo daug daugiau biioio visokie SS bernuzeliai.
Kaliniui komendantas — kas? — Saguotas vokietis, daugiau nieko. O SS berneliui
komendantas mazu maziausia pusdievis. Ganedavo komendanto rastelio ar zodzio ir SS
karzygys lekdavo is lagerio. Kur SS kariauninkelis ras siame pasaulyie geresne vietele. negu
lageryie? O kas. iei del komendanto rastelio dar Ironte atsidursi? Ka gi save gerbias
esesininkas veiks Ironte? Ka gi iis mus tenai. ka gi iis vogs? Dar pats gali kailin gauti.
Galimas daiktas. komendantas taip mazai kaliniu reikalais domeiosi todel. kad iis
nuolat buvo uzsiemes kitokiais dalykais.
Koncentraciios lageris buvo lyg ir privati SS organizaciios nuosavybe. iskaboie
prie kelio ir buvo aiškiai parašyta: SS lageris.
Buvo tokia dar kita organizacija, sutrumpintai vadinama DAW — Deutsche
Ausrüstungs Werke Vokieciu ginklavimo bendroves dirbtuves. Si bendrove buvo taip pat
SS organizacijos reikalas. Skirtumas buvo oficialus: SS — suvalstybinta policijos
organizaciia. o DAW privati ükiska organizaciia. SS organizavo ir laike koncentraciios
lagerius. o DAW dirbtuveles ir Iabrikus. Darba dirbo SS gaudomi ir kankinami kaliniai.
pelna uz kaliniu darba eme DAW organizaciia.
Visas SS ir DAW biznis buvo puikiausiai organizuotas.
Kiekviename koncentraciios lageryie Vokietiioie pilna buvo DAW dirbtuveliu.
Kaliniu darbininku niekur netrüko.
StuthoIo lageryie DAW pirmininkas buvo pats lagerio komendantas. Aisku. zmogelis
rüpesciu tureio. idomesniu rüpesciu. negu kaliniai. Bet ir tai dar ne viskas.
Pats lageris taip pat tureio imoniu. laikomu savo vardu. Pavyzdziui. tureio platu
statybos skyriu. kurio vien rastineie dirbo kokie 20-30 kaliniu. inzinieriu. techniku.
braizytoiu. Darbininku tame skyriuie buvo daug. bet darbu tiktai maza dali iis pats vykde.
Visus svarbesnius darbus padirbti iis atiduodavo vis ivairiom Iirmom. buvusiom SS
nariu rankose. Visos sutartys su tomis Iirmomis eidavo per komendanto rankas.
Sudaromu sutarciu buhalteriia buvo visiskai tamsus dalykas. Pavyzdziui. lageris
atiduoda privaciai SS Iirmai keliu statyba paties lagerio ir lagerio imoniu ribose. Lageris
duoda Iirmai darbo iega kalinius. Uz iuos Iirma lageriui moka: po puse markes ar po
marke uz darbo diena. Firma duoda ..sio to¨ kaliniu darbo komandos kapui. kad iis.
nesigailedamas kaliniu. darba taip tvarkytu. kaip Iirmai pelningiau iseina. Kapas. gaves is
Iirmos dovana ir pasizadeiimu. dar daugiau nerias is kailio. kalinius betvatydamas. Firma
duoda darbo masinas uz ias lageris moka. Lageris uz masinas Iirmai moka ne pagal
padaryta darba. ne pagal Iaktina masinu naudoiima. bet pagal tai. kiek dienu tos masinos
lageryie isriogsoio. Pavyzdziui. 1943 metu rudeni Iirma atitempe i lageri kelis vos
bepasivelkancius griozdus plentu skaldos trambuotoius. Uzeio salciai. plentu darbai
sustoio. Griozdai liko lageryie riogsoti lietuie ir sniege. O lagerio administraciia saziningai
mokeio uz tas masinas. uz iu dienas. praleistas lageryie! Mokeio net ir tuomet. kai kitos
masinos ir pedsaku nebebuvo like. kaliniai buvo ias iau ismontave. atskiromis dalelemis
pasaliais istampe bei uz lagerio sienu isparceliave. uz islakta samagona atsilygindami...
Pro tas kirmiiancias masinas komendantas vaikscioio nuolat prosal. Jis ias bene kas
diena mate. Jis puikiai zinoio. kaip ios stovedamos nyksta. Ir vis delto iis saziningai mokeio
Iirmai uz iu darbo dienas!
Izdo grobimas lageryie buvo organizuotas meistriskai.
Ta darba vykde ideiiniai zmones. nusipelne SS vyrai. Taip buvo organizaciios
virsünese.
Müsu komendantas tureio pagrindo kaliniu reikalais nesidometi!
XXV. KALINIU LAGERIO VADAS
Kaliniu lagerio virsininkas oIicialiai vadinosi SchutzlagerIührer des
Konzentrationslager StutthoI. Jis buvo: Traugotas Maieris |Traugott Mayer|. kiles. berods. is
PIaIendorIo kaimo. netoli Augsburgo. Grynas bavarietis. Kalbeio bavariska tarme ir dar taip
per nosi. kad io padeieiai. Gdansko srities gyventoiai. per dideli varga tegaledavo suprasti. ka
jis jiem sako. Buvo jisai SS Hauptsturmführer. beveik kaip ir pestininku kapitonas.
Va. i io rastine. i io betarpe zinia. likimui lemus. as ir patekau rastininku.
Toii rastine susideio is dvieiu daliu. Viena dalis. slaptiem ir SS tarnybos reikalam.
tilpo raudonuose komendantüros namuose. antra dalis viesiem kaliniu reikalam salia
moteru gyvenamu baraku. Visos rastines virsininkas buvo SS UnterscharIührer —
iaunesnysis IeldIebelis Bublicas |Bublitz|. is proIesiios pieno ir sürio krautuveles
savininkas.
As pagal reikala painioiaus vienoie ir kitoie rastines dalyie. aukstai ir apacioi.
Büdavo. ieina Maieris i müsu rastine. Bublicas sast pasoka. Issitempia.
uzkulniais trinkteleia. smakra priekin iskisa. rankas prie slaunu priglaudzia. paskubomis be
pertraukos mirksi. zandais zlebsi. pakinklius virpina nors sprok is iuoko. Maieris aiskiai
piktas. Maieris ranka mataruoia. Maieris panoseie bavariskai bamba. Maieris aiskiai vokiskai
sako:
— Scheisse, Scheisse!
Bublicas issitempes it papüga zagsi:
— Jawohl! Jawohl, Herr Hauptsturmführer...
Iseius Maieriui. Bublicas puola prie manes:
Ka iis pasake? Ka iis liepe padaryti?
Bublicas bavariskai nieko nesuprato. As turedavau bavariskus Maierio isakymus
vokiskai isdestyti.
Ka iis pasake? sakau Bublicui. Nieko gera iis nepasake. Jis pasake tiktai. kad
tamsta esi Scheisse...
Ne. ne... Tai as ir pats supratau. sluostosi prakaita Bublicas. Bet ka iis
daugiau pasake? Ka padaryti liepe?
Ne. tamstai padaryti iis nieko neliepe. Sake. iis pats padarysias... Pranesias tamstos
zmonai apie tamstos vakarykste kelione i StuthoIo miesteli pas gyvanasle... Skundas. esa.
toks gautas pries tamsta...
O! Scheisse! susiima uz galvos Bublicas ir dumia is kambario. Mauna iisai pas
gyvanasle kazko likviduoti tenai...
Maieris buvo aukstas. lieknas iuodbruvas vyras. visuomet dailiai nusiskutes.
Padoriame gyvenime galeio tikru grazuoliu büti. Issilavinimo buvo iisai menko. bet tureio
bavaru valstiecio apciuopiamai galvoiancia makaule. Jis buvo vienas protingiausiu lagerio SS
vyru. Gal bütu buves ir visai protingas. ieigu nebütu buves apsigimes banditas.
SS buvo iisai iki kaulo smegenu. Po blakstienomis salia nosies tureio istatuiruotas
maziukes SS raides. atseit. kailio nebepakeisias bet kokiomis aplinkybemis.
Vaikscioio iisai. stypinedamas tai ant vienos koios. tai ant kitos. va. visiskai kaip
gandras. Todel iis lageryie ir buvo vadinamas Bocian Bawarski bavariskas gandras.
Jis. savo reztu siek tiek komendanto priklausydamas. buvo tiesioginis visu kaliniu
valdovas. Puikiai mokeio iisai keiktis. Jo keikimosi leksikonas. kad ir nebuvo labai turtingas.
atsigriebdavo savo sultingumu.
Maieris nuolat valkioiosi po kaliniu gyvenama lageri. Labai megdavo iisai kalinius su
lazda pabaksnoti. koia paspardyti. antausiais padalyti. Ypac. ieigu iam isigerusiam
pasitaikydavo atplitoti i lageri. diena arba nakti. Perkünas ii zino. kur pasilakes. büdavo.
nakti atsibaladoia i lageri ir landzioia po kaliniu barakus. Viena iskeiks. kita paspardys. trecia
apkuls... Pasidauzes. pasidauzes. büdavo. eina i savo tarnybini kambari raudonuose rümuose
ir drimba ant soIos. apsirenges. apsiaves. be pagalvio...
Ryta. büdavo. skambina io zmonele i müsu rastine gyveno ii uz triiu kilometru.
vasarnamyie. prie plytu Iabriko:
Ar nematete kur ios vyro? Traugotelis. esa. dinges be zinios...
Tariames mudu su Bublicu. ka tai moterelei pasakyti. Negi sakysi iai. kad müsu
virsininkas visagalis. nusilakes kaip meitelis. cia pat pas mus uzu sienos drybso. suk gi ii
velniai!
Bublicas kiek galedamas susikaupia ir pucia i teleIona:
Ne. nemateme... Tarnybos reikalais i Hopehili isvaziavo. Taip. taip. i Danciga... Uz
Dancigo dar...
O Jezau. Jezau! girdeti müsu rastineie. kaip ta moterele düsauia. kol pakabina
teleIono düdele.
Atsikeles is tokio vargingo guolio. Maieris vel knapineia po lageri. slankioia. kol gaus
prie ko prikibti. Prikibes gimnastikuoias.
Bac iisai kaliniui per ausi. kalinys lept ir griüva. Taciau pargriuvusiam guleti
nevalia. Reikia tuctuoiau keltis ir stotis pries virsininka virdulio pavidalu. zinoma. be
kepures. Taip ir tesiasi si monotoniska operaciia: bac lept. bac lept. bac...
Ilgai negaleiau suprasti. kaip tai nuo girto virsininko pliauksteleiimo zmones taip
greitai griüva. Pasirodo. cia gilios isminties büta.
Girtas Maieris baisiai isizeisdavo. kai kalinys. gaves io antausi. nenugriüdavo.
Maierio museikiska savimyla büdavo smarkiai pazeista. Tuomet supykes iis ima is visu iegu
antausius skaldyti. kol tu vis tiek nugriüsi. Lengviausia is tos operaciios iseiti buvo sitokiu
büdu: vos tiktai iis paliete tave savo ranka tuoi griük ir tuctuoiau kelkis: antra karta
pargriuves. gali kiek ilgiau padelsti besikeldamas. Su kiekvienu nugriuvimu atsikelimo laikas
reikia kiek ilgeliau nutesti. Po kokio desimto smügio iau gali pradeti ropoti. kinkas kratyti.
atseit, jau esi gatavas, nebegali atsikelti. Tuomet tau Majeris paaiškins, kad tu esi blöde
Sauhund. ses iisai ant motociklo ir dums pas zmonele pasipagirioti. suciaudeius
motociklui, gali sau ramiausiai keltis ir eiti, kur nori.
Maieris rasydavo i Berlyna. i SS lageriu centra. atestaciias apie kalinius. apie iu elgesi.
kas. io nuomone. yra iau pasitaises. kas dar labiau sugedes. kas reiketu dar labiau
paspausti. Jo atsiliepimai. zinoma. buvo svarbüs. bet ne per daug. Pagelbeti mazai ka iisai
tegaleio. galeio tiktai kenkti. Daugeli iis siüle paleisti is lagerio. bet Berlynas io pasiülymo
neatsiziüredavo. Berlynas atsiziüredavo tiktai io neigiamo atsiliepimo.
Lageryie büdavo vykdomos mirties bausmes. kartais viesai. kartais neviesai.
Kartais. büdavo. reikia pakarti keliolika zmoniu. Taciau korimas nuobodi procedüra.
Kartuves lageryie tiktai vienos tebuvo. tilpdavo iose tiktai vienas du. Kol iuos pakarsi. kol
nukabinsi. kol kitiem virve uznersi... Paskutiniesiem baisiai pabosta savo eiles laukti. Ir
valdziai nuobodoka pasidaro. Sitokiais atveiais buvo praktikuoiama kita procedüra.
Tuomet. büdavo. du tris pakaria. o kitiem i pakausi kulka varo. Siam pastaraiam
reikalui uzdarame ruime buvo itaisyta tokia büdele. i teleIono pasikalbeiimo punkto kabina
panasi. uzpakalineie sienoie tureiusi plysi. pailga toki. Atvestaii i ruima mirtininka pasitinka
esesininkas. balta gydytoiiska marska apsisiautes. Jisai paciupineia mirtininko pulsa. sirdi
neva pasiklauso. veda i büdele neva pasverti ir ügiui pamatuoti. prislieia io nugara prie
pailgoio plysio. is kurio tuo tarpu lenda kulka staciai i pakausi. Va. sitoki saudymo darba
baisiai megdavo Traugotas Maieris. Tai buvo io privilegiia. io sportas.
Vokieciu esesininku tarpe sitoksai zmoniu zudymas buvo laikomas labai garbingu
büdu: kurgi ne Trecioio reicho priesus naikina! Kai pats Maieris. pagiriom sirgdamas ar
del kitu priezasciu. negaleio sio garbingo darbo atlikti. zemesnieii esesininkai varzesi. prasesi.
kad tik iam. ne kitam. bütu leista paspraginti! Ne kiekvienas tokia laime turedavo. ne
kiekvienam leisdavo. Tiktai moteru zydziu pats Maieris nesaudydavo. iam tai buvo per
menkas obiektas. iis ias uzleisdavo mazesniesiem.
Maierio düsia buvo plati kaip iüra. Visoks slamstas ioie sutilpdavo. Pavyzdziui. 1944
metu kaledom lageryie buvo padaryta eglaite. Ne eglaite. bet didziule egle buvo atitempta ir
ivairiaspalvem elektros lemputem apkabineta. Pirma kaledu diena Maieriui iseio toks reikalas
pora katorgininkeliu viesai pakarti. Jo isakymu salia ziburiuoiancios egles buvo pastatytos
kartuves. Tam tikru skambalu iskilmingai buvo susaukti visi katorgininkai. dailiai isrikiuoti:
tuodu katorgininkeliu buvo labai graziai kaledu proga pakarti salia egleles su margaspalvem
lemputem. Taip ir buvo visa kaledu pirma diena iki vakaro: cia spindi. zybcioia egle savo
zibureliais. cia salia ios pakarüokleliai kabalduoia.
Pavyzdingas to Majerio skonis buvo!
1944 metu rudeni iseio dar opesnis reikalas. Viena vakara reikeio pakarti ar susaudyti
apie tris desimtis lenku.
Surinko tuos lenkus mirtininkelius velai vakare. sustate atskirai patvoryie. suriso iiem
rankas uzpakalyie. Zinoma. iiem niekas nesake. kam visa tai daroma. Zinoma. visi iie puikiai
iau zinoio. kur iuos ves ir ka iiems darys. Kaip iie iautesi patvoryie stovedami. gali kiekvienas
isivaizduoti kaip nori...
Susiglaude krüvoi. iie atsiraisioio vienas kitam rankas. ios paprasciausiom
virvelem buvo suraisiotos. Isvesti uz lagerio vartu. pakeliui i kartuves iie pasileido begti. kur
kas gali. Papliupo sargybos ugnis. is automatu. is kulkosvaidziu. Issaude visus pabegelius
net su kaupu: priedui nusove tris kalinius. barake lovose ramiai begulincius; barako sienos
is plonu lentu. o kulka patamsyie velniai zino kur lenda...
Tiesa. ne visi pabegeliai buvo mirtinai is karto nusauti. Daugelis iu buvo tik suzeista.
Juos pribaige pats Maieris. pas kiekviena atsilankydamas io gulimoie vietoie. Surasti
suzeistuosius padeio ivairüs lagerio savivaldos pareigünai: lagerio seniünas. bloku
viršininkai, kapai...
Uz toki iu pasidarbavima Maieris iiem padovanoio alaus backa. Jie savo reztu is
DAW dirbtuviu pavoge sesis litrus politüros. is kurios pasigamino likeri samarlaka. is
kaliniu siuntiniu prisiplese desros. kumpio. sürio iskele lageryie pirma. oIicialiai leista.
razbaininku baliu!
Razbaininku balius nepratusiam ar kiek silpnesniu nervu zmogui. is viso gana
klaikus daiktas. Bet toksai balius koncentraciios lagerio salygose. kur susirinko ne eiliniai
plesikeliai. bet razbaininkai meisteriai. razbaimnkai klasikai. va. tai bent balius buvo!
Vienam sitokiam baliui pamatyti apsimoka patekti i koncentraciios lageri: niekur
pasaulyie uz iokius pinigus tokios velniavos nepamatysi!
Po baliaus Maieris susauke visus lagerio kalinius. Pamoksla iiem pasake:
Esa. vai anie kvailiai bego ir buvo issaudyti visi iki vieno. Ko iiem. esa. buve
begti? Nebekite ir iüs. niekur nepabegsite. issaudysias visus. O lageryie nieko blogo ium
neatsitiksia. Zinoma. ieigu ateisias reikalas ka pakarti iis mielai pakarsias. bet kas cia
tokio? Bet siaip nieko blogo kaliniam nebüsia. Begti. esa. niekam iis nepatarias...
Zinoma. kad pakars kas cia tokio? Ar maza zmoniu buvoiau pakarta ir kas iiem
blogo atsitiko?
Pagaliau mirti iuk vis tiek kada nors reikes! Koks skirtumas. anksciau ar veliau?
Sita Maierio sancta simplicitas vis delto reikia iam atleisti: iis buvo sventai isitikines.
kad kaliniai nera zmones.
XXVI. RAPORTO VADOVAS
Po lagerio virsininko antra itin svarbi kaliniam Iigüra buvo raporto dalies vadas
Rapportführer. Jis buvo tiesioginis lagerio viršininko pagalbininkas, — jo pareigos buvo
priziüreti kaliniu lagerio vidaus tvarka. sekti ir bausti kaliniu visokius nusikaltimus lagerio
ribose. kas diena patikrineti kaliniu sastata ir zinoma. rüpintis. kad niekas nepabegtu. ir
pranesineti lagerio virsininkui arba komendantui. ieigu sis teikias ateiti i patikrinima. lagerio
sastata ir dienos ivykius.
Pas mus raporto dalies vadas buvo Arno Chemnicas [Arno Chemnitz], civiliniame
gyvenime buves viesbucio durininkas.
Tai buvo aukstas sudziüves vyras triiu desimciu metu. bet atrode turis iau ne maziau
keturiu desimciu penkiu. Vaikscioio truputi sutraukes pecius. lyg besirengdamas kuprele
uzsiauginti.
Per anksti vyras paseno. ivairios gausios nuodemes buvo prislegusios io sazine.
ieigu tiktai is viso iis ia kada nors buvo tureies.
Tai buvo itin maurus ir atkaklus banditas.
Tai buvo visiskai menko issilavinimo berniokas. Dar pusberniu tebebüdamas. istoio i
naciu organizaciia. dalyvavo ivairiose zudyniu ekspediciiose. lageryie prisitarnavo aukstesnio
kareiviško laipsnio — buvo SS Hauptscharführer. pestininku supratimu bütu galeies büti
vyresnysis feldfebelis.
Visuomet klaikiai paniures. visuomet nekalbus. Retkarciais. büdavo. iisai siek tiek
pagyveia. io veide net sypsena blyksteleia tai atsitikdavo tuomet. kai susieidavo iisai su
savo globoiamais lagerio kaliniais banditais ir imdavo sneketi su iais apie medziokle. apie
šunis, apie linksmas mergiotes...
Su kitokios proIesiios zmonemis iisai neturedavo ko kalbeti.
Ateina iis. büdavo. i müsu rastine. atsiseda i kampa ir tyli. Tyli valanda. tyli dvi. nieko
neveikdamas.
Kad nors nusikeiktu. biaurybe! Vis bütu ne taip klaiku. bet iis ir to nedarydavo. Tyli
ir galas. Uztat ir tarnybos reikalais su iuo nebuvo galima susikalbeti. Paklausk io. büdavo.
ko tarnybos reikalais. iis kazka panoseie numykia. tuoi pasikelia ir iseina. Perkünas ii zino.
ar iis nenoreio su mumis kalbeti. ar niekuomet nezinoio. kas atsakyti i klausima. Tiktai
sitokiu büdu iis ir buvo galima isprasyti is kambario. kad iis müsu rastineie daugiau
nesmurgsotu ir kad darbo metu bütu galima bankrutke susisukti.
Dirbti reikeio viskas savarankiskai. Kur. büdavo. koki SS IeldIebeli paskirsiu i
dezuravima. kuri atostogu paleisiu. iis visuomet patvirtina mano plana ir potvarkius.
Tokiu büdu as ir galeiau tvarkyti SS IeldIebeliu darba. tu paciu IeldIebeliu. kurie
kiekviena momenta galeio mane nudobti ar pakarti.
Karta 1944 metu pavasari pasisaukia Chemnicas i rastine viena lenka toki.
— Tai tu skaitai angliškas knygas?
— Taip, pone raportfiureri, skaitau.
Tyla. Chemnicas pirstais stala barskina. Po triiu minuciu:
Tai tu manai. kad kara laimes anglai? Ir kitiem pasakoii?
Taip. pone raportIiureri. pasakoiu. As esu giliai isitikines. kad vokieciai kara iau
prakišo.
Tyla. Chemnicas pirstais stala barskina. Anglomanas lenkas stovi pries ii issitempes.
Praeina trys minutes. Praeina penkios minutes. Praeina astuonios minutes... Staiga Chemnicas
pasoka it katinas. botagu persliotas. ir smogia lenkui kumsciu per zanda.
— Weeeg! — atseit, lauk! — cypte sucypia jisai susvyravusiam anglomanui.
Anglomanas verciasi pro duris. Chemntcas vel atsiseda ir tyli. Praslenka vel desimt
penkiolika minuciu. Chemnicas pro dantis susnypscia:
Kiaule! skubiai atsikelia ir iseina.
Tuo lenko kvota del politines propagandos ir baigta. Nieko tam angloIilui del io
isitikinimu veliau ir nebuvo. Ir is viso. lageryie buvo galima kalbeti laisvai. ka nori. Kalinys
niekuo nerizikavo. Blogiau uz lageri gi nieko iam nebebus. Pagaliau ir valdzia buvo
isitikinusi. kad kaliniai gyvi is lagerio vis tiek neiseis. tai ar ne vis tiek. ka iie sneka?
Bet ne visuomet Chemnico kvotos kaliniam taip lengvai pasibaigdavo.
Kai Chemnicas kvocia. kalinys vis tiek turi prisipazinti kaltas esas. Chemnicas ii mus
tol. kol iis prisipazins. Vis tiek. kaltas ar nekaltas. gaus penkias desimtis lazdos smügiu.
simta. du simtu...
Be lazdos ar is vielu susukto. guma aptempto rimbo. kitos tardymo priemones
Chemnicas netureio. Kvociamaiam prisipazinti kaltu buvo daug patogiau. Prisipazinsi
Chemnlcas nebemus. Tiktai Maieris parasys i Berlyna raporta. Po kokiu triiu menesiu ateis is
Berlyno rastas su oIicialiai paskirta bausme. penkiais. septyniais desimcia. penkiolika.
retkarciais dvidesimt penkiais smügiais. Tuomet si bausme vykdoma iskilmingai. Ateina
komendantas. ateina gydytoias Heidelis ateina kiti auksti pareigünai. Tave graziai ant ozio
paguldo. Vienas lagerio budelis apzergia tavo galva. mandagiai slaunimis suspaudzia. kad tu
ios be reikalo nemataruotum. Kitas budelis. nusiemes svarka. atsiraites rankoves. tau graziai i
uzpakali sveicia. Sportiskai mazdaug. su atsidükseiimais: zybt zybt zybt... Tu gali büti
apsimoves keliomis poromis storu kelniu. pries operaciia niekas iu netikrina. Po operaciios
reikia kelnes nusimauti. ponui komendantui ir visai garbingaiai komisiiai reikia parodyti toii
küno dalis. kuri ..Prancüziioie pagal istatymus rykstemis nebaudziama". ir gali vel kelnes
uzsimauti. Ir visa.
Visa baigta kuo graziausiai. Tiktai avansas. tardymo metu gautas is Chemnico. kartais
paties Maierio prieziüroie. cia. zinoma. neiskaiciuoiamas. Tai buvo gal is viso vienintele
pasaulyie avanso rüsis. is kurios niekuomet atsiskaityti nereikeio. Ir vis delto kaliniui
neapsimokeio tasai avansas imti. visa daug pigiau atsieidavo. is karto prisipazinus. vis
tiek, kaltas ar nekaltas buvai.
Teisybe. buvo vis delto viena priemone ir nuo avanso issigelbeti. ir kaltu
neprisipazinti. Ta priemone kaliniai naudoiosi svarbesniais atveiais. Tai buvo viduriu
paleidimo priemone. Ypac patartina büdavo pries tardyma ricinos ar siaip kokios velniskos
smarves puslitris islenkti.
Vos tik prasideio tardymas. ziürek. Maieris iau uzsieme nosi.
TIu. velnias! saukia tuomet Maieris. Lauk ii is kambario!
Tardomaii kalini pasipiktines Maieris ismeta is kambario lauk. siam. zinoma. to ir
tereikeio. Kvota tuo ir baigiasi. avansas visiskai menkas. apie ii ir kalbeti neverta.
Kartais Chemnico kvota büdavo smarkiai paivairinama. Pavyzdziui. Chemnicas
reikalauia. kad kvociamasai isduotu savo bendrininkus. Gerai dar. ieigu tokie buvo. Bet kas
daryti. ieigu iu nera? Mus gi tave. vis tiek. kol ka nors isduosi! Tuomet kvociamasai pasako
kokia pavarde. kokio nors prieso ar konkurento. Tuoiau pasaukiamas ir tariamasai
bendrininkas. Tas. zinoma. ginasi. skuzavoiasi. esa. sis sunu isgama ii neteisingai iskundes.
Tai tu sakai. iis tave neteisingai iskunde? sypsosi Chemnicas.
Taip. taip. pone raportIiureri. tas nieksas apsmeize mane!
Jeigu taip. se. imk bizüna ir rezk iam i kaili uz toki nieksiska darba.
Nekaltai iskustasai ima bizüna ir visiskai nuosirdziai rezia skundikui. gyvate.
zinosi. kaip nekaltai skusti!
Skundikas isirst. paraudonuoia. skundzia dar nuosirdziau. Jis galvoia. kad sebras
galeio vis delto kiek zmoniskesnis büti. galeio. setonas. taip smarkiai ir nekirsti!
— Tai tu sakai, kad jis, — sako Chemnicas skundikui, — taip pat kaltas, kaip ir tu, ir
dar drista tave musti? Se. bizünas. rezk iam atgal.
Skundikas tariamaiam bendrininkui rezia taip pat nuosirdziai.
Sitokiu büdu kaliniu tarpusavis plakimasis pasikartoia keleta kartu. Kaliniai vis labiau
isirsta. sukaista. Vienas kitam kad iau kerta tai kerta! Chemnicas iuokias. kvatoias
patenkintas. toki puiku vaidinimeli surezisaves!
Rezultate surasoma protokolas. abu kaliniai. esa. kalti. O Jiedu iseina is kambario.
besikoliodami, besikeikdami, besimušdami savo tarpe.
Si kovos büda Chemnicas labai megdavo. vartodavo ii gana daznai.
Chemnicas paprastai pavaduodavo Maieri kulku i pakausi reikalu. Kai kada iis pats.
asmeniskai. padedavo ir prie kartuviu budeliam darbuotis. ypac kai koks vokietis buvo
kariamas.
Chemnicas darydavo kaliniu sastato patikrinima rytais ir vakarais. Pagal skambala
kaliniai iskilmingai issirikiuoia. padaro ..stilstanda" ir ..Mützen ab". bloku virsininkai apie
esama sastata pranesa Chemnicui. o sis iau raportuoia aukstesnei valdziai. Si procedüra
vadinos Appell.
Rytiniai apeliai praeidavo gana greitai. Bet vakariniai — suk juos velniai! Kartais
visiskai slyksciai nusitesdavo. Chemnicas versdavo daznai visa lageri vokiskas vergu giesmes
giedoti. Ateina zmones is darbo. mirtinai pavarge. vos besilaika ant koiu. isalke. susale. o cia
Chemnico isakymu turi stoveti ir valanda. ir kita ir giedoti vergu giesmes net apie lagerio
naudinguma!
Chemnicas skirdavo visus lagerio ..savivaldos" pareigünus. bloku virsininkus.
rastininkus. kapus ir kita. Skirdavo iis daugiausia kriminalistus. vagis. plesikus.
galvazudzius ir kitus io dvasiai artimus padarus. Kad lagerio viduiis gyvenimas buvo
paverstas galvazudziu razbaininku ziniai tai buvo grynai Chemnico nuopelnas.
Chemnicas baisiai nekesdavo müsu. lietuviu. bloko. is viso iis nepakesdavo
inteligentu. Nuolat koliodavo mus biauriausiais zodziais. ketindavo mus iskarti ir issaudyti ir
dar kazkokiu esesisku sunybiu ketino mum pridaryti. Kartais müsu palangeie is revolverio
paspragindavo. bet realiau paliesti vis delto nedrisdavo. mes buvome paties Maierio. ne
Chemnico zinioi.
Is visu inteligentu lageryie iisai pasitikeio tiktai dviem lenkais. rastineie dirbusiais. ir
deia. deia.! manimi. taip bent pats ne karta buvo pasakes! Kodel iis taip mane. sunku
pasakyti. Nebent todel. kad ir as. kaip iis. visuomet tyledavau. iis ir mane turbüt niauriu
banditu laike...
Aptarnaudavo iisai daugeli StuthoIo miestelio nasliu ir gyvanasliu. Patsai tureio
seima. zmona. vaiku kazkur Tiuringiioi. prie Veimaro. Siuntineio iai is lagerio ivairiu
siuntiniu. Daznokai vazinedavo seimos atlankyti. nuvezdamas iai dar gausesniu dovanu.
lagerio ištekliai buvo jam neišsemiami.
Galimas daiktas, namie buvo jisai ir neblogas papunis.
XXVII. ,,LAGERIO SAVIVALDA”
Visi lagerio kaliniai gyventi buvo suskirstyti i atskirus barakus. blokais vadinamus.
Kiekviename bloke. normaliai imant. gyveno nuo sesiu simtu iki dvieiu tükstanciu ir daugiau
kaliniu. nors oIicialiai vietu bloke tebuvo vos trys simtai sesios desimtys. tiek pavieniu
lovu tebuvo.
Bloko priesakyie stoveio BlockIührer — bloko vadas, koks nors SS kareivis ar
IeldIebelis. Jis buvo pilnas bloko seimininkas. io zodis buvo sventas. Su iuo kalbeti galedavai
tiktai virdulio büdu. be kepures stovedamas. Galeio iisai smerkti ir bausti. kaip nori. Bet io
valdzia pasireiksdavo tiktai retkarciais. kai iis pasiplesti ar pasismaginti noreio. Siaip gi
normaliai visa bloko valdzia buvo bloko virsininko rankose. kuris is seno buvo lenkiskai
vadinamas pan blokowy. o moteru barakuose pani blokowa. Uztat io padeieias. bloko
rastvedys. visuomet vadinosi pan Schreiber. o moteru bloke kazkokiu vokiskai rusisku
zargonu: pani Schreibericha.
Blokavas ir sreiberis visuomet buvo is kaliniu tarpo. Ju valdzia büdavo labai didele.
Eiliniam kaliniui iie galeio daryti. ka tik nori. Galeio atimti is io bet kuriuos daiktus. gaunamo
siuntinio zymia dali. kartais ir visa siuntini. Galeio kalini pasukti i pacius sunkiausius.
biauriausius darbus. galeio ii visokiem budeiimam skirti. Zinoma. galeio kalini ir globoti.
issukineti is sunkiu nemaloniu pareigu. Jie galeio kalini musti. kiek tik iu sirdele pageidauia.
galeio ii musti ir uzmusti. uz tai iiem nicnieko nebüdavo. Vienu Trecioio reicho priesu
maziau ir viskas. Skustis blokavo ar sreiberio veiksmais galeio tiktai paskutinis asilas.
Pagal lagerio nerasyta konstituciia kaltas visuomet buvo tasai. kuris skundzias. atseit.
nukenteielis.
Jeigu koks apskustas vagis ar museika ir gaus tam kartui papeikima koki ar net kelias
dienas karcerio. cia bunkeriu vadinamo. iis vis tiek gris i savo vieta. Chemnicas vis tiek bus
io puseie. o skundeias vis tiek bus iau baigtas pilietis. Ji vis tiek arba uzmus. arba suzalos.
arba pastatys i tokias gyvenimo salygas. kad iis vien iau is nuobodumo klipata pavirs. Ir mirs.
zinoma. savanoriskai. gaus Ireitoda.
Ne! Lageryie skriaudomis skustis galeio tiktai paskutinis asilas! Niekas tokio
skundeio lageryie negerbdavo. Isskiriant viena kita kvailiuka nauioka. niekas lageryie ir
nesiskusdavo.
Blokavo ar sreiberio zygiam veiksmu priesintis taip pat nebuvo galima. Tai bütu
pasipriesinimas valdziai. o tokiu dalyku gi kiekviena valdzia baisiai nemegsta. Blokavas.
büdavo. paprastai uz tokius darbus neklauzada nudobia ir baigta. Aukstesnei valdziai
pranesa. kad tasai neklauzada ii. blokava. uzpuoles ir kad iis ii nudobes garbingais
apsigynimo sumetimais. Teisybe visuomet bus blokavo puseie. Be to. iis visuomet turi gyva
pragara liudininku. kurie. kiek reikia ir kada reikia. visokiais velniais prisieks blokavo naudai.
Suprantama. kad kiekvienas kalinys. kad ir musamas. ir dvokianciomis pamazgomis
apipilamas. stengesi su blokavu ir sreiberiu sugyventi geruoiu. pats sprogdamas is bado.
atiduodavo iiem paskutini geresnio maisto gabaleli. is namu gauta.
Na. su blokavu ir sreiberiu dar bütu galima siaip taip verstis. Visa nelaime. kad iie
buvo ne vieni. Bloke visokios valdzios buvo kaip deliu küdroie. Po blokavo ir sreiberio eio
vadinami stubavieii. tam tikro kambario. pavyzdziui. miegamoio ruimo seimininkai. su
kuriais taip pat reikia geruoiu sugyventi. nes ir iie gali zmogu gyva suesti. Buvo dar duonos
piaustytoiai. marmelado tepeiai. sriubos dalytoiai. bliüdeliu mazgotoiai. barzdaskuciai. kurie
tau zandus ir virsugalvi akeckuoliais grando. perkünas iuos zino. kiek tos valdzios buvo
tenai. Ir su visais reikia gi graziuoiu. geruoiu sugyventi!
Gauna. büdavo. 1943 metais kalinys is namu siuntini geresne siuntinio dali iam
oIicialiai atima blokIiureris ir blokavas su sreiberiu. Atima savo nuoziüra. Pavyzdziui.
blokIiureris. iis irgi zmogus. Ir iam gyventi reikia. Jis turi ir pacia. ir vaiku. ne karta ir
dar viena kita gyvanasle. si publika taip pat reikia maistu aprüpinti. kaipgi kitaip? Likusiai
bloko valdziai taip pat sis tas reikia pasukti... Pagaliau kalinio siuntinys vis tiek turi büti
likviduotas ta pacia diena. kada iis gautas. Likuciu nera kur padeti. I darba pasiimti negalima.
draudziama. Tenai tikrai viska atims. Paliksi lovoi po pagalviu pavogs vis tiek. po
pagalviu daiktai laikyti net draudziama! Kurgi kitur pasidesi? Et. iau verciau geruoiu valdziai
atiduoti. negu nezinomam vagiui palikti! Valdzia vis gal dar kada kaip nors atsiziüres?
Blokavas bütinai privaleio is kaliniu grobti. nes iis. be savo asmeniniu reikalu. tureio
dar daug ir bendru bloko reikalu. kuriuos tvarkydamas tureio daug ir kitiem duoti. Reikeio
gyvenamoio bloko remontas daryti. ismusti stiklai istatyti. irengti suolai ir stalai. padaryti
kokie nors pagerinimai. patobulinimai. pagrazinimai... Visam tam medziaga reikeio is SS ar
is DAW sandeliu vogti. vageiam reikeio moketi. reikeio moketi meistram ir
darbininkam. kurie cia dirbo savo laiku. atliekamu nuo darbo valdziai.
Pagaliau blokavieii tureio moketi totoriska duokle ir lagerio seniünui. Gerai dar. iei iis
büdavo vienas. bet kartais iu büdavo ir du!
Lagerio seniünas Lagerälteste. Chemnico pasiülymu Maierio skiriamas is
kaliniu tarpo. buvo labai svarbi persona. kurios valdzia labai toli sieke.
Seniünas visu pirma buvo oIicialus lagerio budelis korikas. Tai buvo pati
garbingiausia io pareiga: naikinti Trecioio reicho priesus.
Antra. tai buvo vyriausias valdzios snipas lageryie. tureies savo reztu platu snipu
snipeliu tinkla.
Trecia. tai buvo betarpis lagerio administratorius. Jisai duodavo tona visam lagerio
viduiam gyvenimui. Jis buvo auksciausias pareigünas visu kaliniu tarpe. Jis pristatydavo
Chemnicui skirti blokavus. sreiberius. kapus. puskapius ir kitus pareigünus. Savo kandidatus
pravesdavo kartais net pries Chemnico nora. Nuo devintos valandos vakaro iki penktos ryto
iis buvo pilnas kaliniu lagerio seimininkas: be komendanto leidimo ioks esesininkas.
isskiriant tiktai budinti ir Maieri su Chemnicu. netureio teises ateiti i lageri. Seniünas galeio
tokio esesininko i lageri neisileisti. Seniünas galeio savarankiskai daryti kratas po ivairius
blokus. kresti. tardyti. musti ir uzmusti. Kazkaip iau susidare 1944 metu rudeniop. kad
seniüno gyvenamoio bloko prausykloie per savaite pasikaria vis vienas ar du kaliniai.
Lageryie visi zinoio. kad sita pareiga iiem atlikti padedavo seniünas. bet uz sia pagalba iisai
ne karto nebuvo tureies maziausio nemalonumo. Paskutiniais laikais iis tureio nuosava suni
vilka. Chemnico dovanota. ir nuosava dvirati. su Chemnico zinia is valdzios sandeliu vogta.
Seniünas kaliniu valgio is virtuves neimdavo. ii tureio islaikyti savo maistu
blokavieii. iie tureio iam moketi didele duokle. Juo labiau. kad seniünas ir islaidu dideliu
turedavo. reprezentaciiai ir kitiem reikalam.
Pavyzdziui. Chemnicas nori isiteikti komendantui. Nori kokiu nors svenciu proga
padaryti iam dovana. Saukia Chemnicas pas save lagerio seniüna:
Va. pagal si piesini turi büti padarytas vezimas. Pirmos rüsies medziaga ir darbas.
Bus?
Jawohl. atsako seniünas. zinoma. bus.
Seniünas turi pasirüpinti medziaga. Jeigu ios nera SS ar DAW sandeliuose. iis turi
pasirüpinti. kad ii bütu israsyta. Medziagai susiradus. iis turi organizuoti medziagos is
sandeliu isvogima. Jis turi pasirüpinti. kad darbas dirbtuvese vyktu galimai slaptai. kad
nematytu dirbtuviu virsininkai esesininkai. Pagaliau iis tureio pasirüpinti slaptu padirbto
vezimo is dirbtuviu ir is lagerio isgabenimu!
Seniünas visa tai puikiai atlikdavo.
Viena karta sitokiu büdu suorganizavo vezima. kita karta puikiausias roges. Kokia
puikia organizaciia iis privaleio tureti! Visa tai. zinoma. kainuodavo!
Juo labiau, kad labai keisti buvo tie SS vyrai. Vogdavo visi jie be išimties, ir visi
zinoio tai. bet kazkodel vienas nuo kito labai slepdavosi. Skunde vienas kita Berlynui. rieiosi
ir piovesi it sunes del kaulo...
Vezimas. vazys yra. Bet tai dar ne viskas. Chemnicas nori komendantui
dovanoti pakinkyta vezima. Bet arkliu lageryie nera. Ju cia negamina. Reikia iie laisveie
pirkti. Tai kainuoia iau geroka suma. Chemnicas. vargsas IeldIebelis. gaudamas tokia
skurdzia algele. negi savo pinigais pirks arklius!
Lagerio seniünas turi organizuoti lageryie ivairias brangenybes ir tiek iu! kad
bütu galima uz ias karo metu poris arkliu nupirkti!
Komendantas gavo dovanu pakinkyta vezima. seda su zmonele ir vaziuoia. Jam
visiskai nerüpi. is kur tas IeldIebeliukas karo metu galeio tokius daiktus gauti.
Dovanu reikalavo ne vienas Chemnicas. Ju reikeio ir komendantui. ir Maieriui. ir
kitiem SS vyram, kurie turi ir savo aukštesnius viršininkus, ir savo šeimas. Ir visa tai turi
parüpinti lagerio seniünas!
Rüpesciu seniünas tureio pilna skverna. Baisiai reikalingas zmogus iis buvo lagerio
valdovam. Suprantama. ir valdovai tureio iam kuo nors atsilyginti. Tureio pro pirstus ziüreti i
tai. kaip iis. vogdamas valdovu naudai. ir saves neuzmirsdavo.
Puikiai gyveno lagerio seniünas! Puikiai apsirenges. nuolat gere uliavoio. snukius
dauze. uodegas kapoio ir saziningai kore Trecioio reicho priesus.
Ne kiekvienas galeio tokias sudetingas pareigas eiti. Tam reikalui buvo parenkama
speciali publika, — geri specialistai.
XXVIII. SENIÜNAS ARNO LEMANAS
1943 metu pradzioie lageris buvo maziukas. bet seniünai iame buvo du: Arno
Lemanas ir Fricas Zelionke.
Lageris buvo ne tiktai mazas. bet ir biednas. Ne tiktai nebuvo kas dviem seniünam
veikti. bet ir vogti neuztekdavo ko. Baisiai nuobodu buvo dviem tokiem tvirtiem. sveikiem
vyram be darbo bindzineti po lageri. ner kas veikti. nors pasiusk! Visas gyvenimo
ivairumas büdavo kai tekdavo kas nors karti. Kai pakaruokliu nera nors pirstus grauzk.
O pakaruokliu. kaip tycia. maza tebüdavo: kaliniai labai greitai pereidavo i klipatu luoma ir
mirdavo be iokios seniünu pagalbos.
Savo skurdzia bükle iuodu paivairindavo kaliniu kamantineiimais. Lemanas
specializavosi ivairias reviziias daryti. Zelionke snukius dauzyti.
Lemanas daro. büdavo. reviziia ar pas koki driskiu klipatele. kinkas vos vos
bepavelkanti. valstybiniame svarkpalaiky visos sagos prisiütos. ar iis kiseneie vietoi nosines
visos gi nosines is pat pradzios iam buvo atimtos! kokio skuduro nesinesioia. ar iis
neturi kokio skarmalo zaizdom raisioti. ar duonos kokios pluteles nepaslepe lovos pagalvyie...
Noredamas musti. pagali visuomet gausi. Tas pat ir su reviziia. Noredamas revizuoti.
kokia netvarka visuomet rasi. Ypac lageryie. ypac pas klipatas. Taip ir büdavo: Lemanas
revizuoia. Zelionke antausius skaldo.
Savaime suprantama, dviem tokiem vyram tas darbas buvo per menkas. Visiem buvo
aisku: lageryie turi likti vienas seniünas. Visas klausimas buvo tiktai: katras liks. katras eis su
sakemis akete graibyti...
Na. ir prasideio abieiu seniünu tarpusaves imtynes. nusitesusios daugiau puses
metu!
Prasideio imtynes su visomis diplomatiios gudrybemis. su intrigomis. su suktybe.
klasta. isdavyste. provokaciia. pinklemis... Kova vyko gyvybei ar mirciai visiskai taip pat.
kaip buliaus su avinu.
Bulius. isisirdiies ant kaimyno avino. baubia. mauroia. seiles zemen varvina. ragais
dirvona plesia. koiomis kapstosi. atseit. avina gasdina ir dvikovon kviecia. Avinas. pakeles
galva. ziüri i kvailioianti buliu.
Mee-ee-ee! sako avinas ir. nesulaukes tinkamo atsakymo. staiga pasibegeies.
pliaukst! ragais buliui i pat snukio virsüne. Bulius apstulbsta is nustebimo. Isverstomis
paraudonavusiomis akimis pazvelgia i klastingaii avina. besirengianti nauiam smügiui.
Müüü! palinguoia bulius galva. su tokiu nieksu. kokiu pasirode esas avinas.
iis daugiau nesimusias!
Bulius pasisuka. nutares pasisalinti is kovos lauko. Tuo tarpu pasibegedamas avinas
pliaukst! ragais buliui i uzpakalines pakinkles.
Bulius visas virpa is pasipiktinimo. Bulius neturi priemoniu savo paniekai avino
elgesiu pasakyti. Bulius bega nuo avino sleptis i karviu kaimene.
Va. lygiai kaip tas bulius iseio ir Lemanas kovoie su Zelionke. Arno Lemanas
aukstas. dirzingas. plataus veido ir tvirtu zandikauliu. siek tiek plikteleies. keturiu desimciu
metu vyras. is proIesiios sunkvezimio soIeris. Civiliame gyvenime tureio bene treieta
zmonu. kiek vaiku iis niekuomet neskaiciavo. io ismanymu. tai buvo moteru reikalas.
Bylu nedaug tetureio. Berods. tiktai du ar tris reicho piliecius buvo nudobes. ne is blogos
valios. bet kad taip iau iseio. Galima sakyti. beveik netycia. Teismas. zinoma. to nepaiege
suprasti ir ikiso vargsa i kvaila kaleiima. Lagerin pateko iisai taip pat ne is blogos valios.
greiciau per nesusipratima. Per viena ginkluota isiverzima i svetima buta iisai tik
trupuciuka revolveriu atsisaude ir pasitaikiusi kirvi perkele kiton vieton. Uzmusti iis nieko
tenai neuzmuse. Siaip tiktai trupuciuka... ach. kas per smulkmeniskumas skaiciuoti tokius
mazmozius!
Auksciausias io pasididziavimas buvo io griausminga gerkle. Retas kuris bulius
cempionas bütu galeies su iuo varzytis balso griausmingumu. Keikias. büdavo. Lemanas po
lageri. kad net SS sargybiniai. sededami bokste ant vielu tvoros. nuo tu keiksmu smarves
ciaudeti ima.
Baisiai mego iisai garbe ir savo titula lagerio seniünas!
Jo gimimo diena visi lagerio kaliniai tureio suruosti io garbei iskilminga parada. Tai
buvo gal pats kvailiausias paradas visoje pasaulio istorijoje.
Issirikiavo keli tükstanciai katorgininku vergu. sveiku. luosu ir visiskai klipatu
klipateliu. kuriuos blokavieii stumdo. biauroia ir lazdomis vanoia... Ir visa sita minia turi
zygiuoti pro Lemana. auksciau. ant tam tikro piedestalo pasistoiusi. turi iskilmingu
katorgininku marsu praeiti. Turi meistriskai katorgininkiskai prazygiuoti. Turi io garbei
prazygiuodami giesmes katorgininkiskas giedoti. Prosal. pro ii praeidami. turi daryti ..Mützen
ab” ir šaukti jo garbei ura!
Lemanas priimineio parada. Lemanas dziaugesi. Lemanas buvo laimingas. Lemanui is
pasitenkinimo platusai smakras blizgeio. Lemanas buvo kvailas per visa pilva.
Lemanas buvo vokietis patriotas: savo veikloie remesi vokieciu partiia. kurios 80-90º
buvo kriminalistai ir homoseksualistai.
Jis buvo vokiskai prie seimos prisirises. Baisiai myleio iisai vaikus. Teisingiau. vaiku
motinas. kol dar vaiku nera. Pasinaudodamas seniüno teisemis. susiuoste su moteru bloko
virsininke. pani blokova. ir seimyniskai vertesi su ia.
Pani blokova irgi buvo gera! Lenke. ponia SoIiia. Politine kaline. lagerin patekusi
uz politinius lenku susirinkimus ios bute. namie palikusi seima. Apie penkiasdesimties
metu. Sunki. Stora. Rauksleta. Labai placiu uzpakaliu ir plonais pirstais. Savo isvaizda buvo
panasi i karve po devintoio versio. su akiniais.
Savo bloko moteris labai drasiai gyne nuo valdzios priekabiu ir bausmiu. sokdama
kaip kate iai i akis. bet uztat pati savo merguzelem snukucius dauze ne blogiau uz vyrus
blokavus.
Ir si moteris lenke seimyniskai susigyveno su vokieciu banditu. su lagerio budeliu!
Lemanui kazkoks setonas provokatorius ar pikciurna iuokdarys pakiso isdavikiska
minti Lemanas pasidave piktai pagundai: iisai parase lagerio valdziai oIicialu prasyma.
kad iam oIicialiai leistu kartu gyventi su ponia blokova. Tai. esa. iam bütinai reikalinga
meiles ir sveikatos sumetimais. Jeigu. rase iis prasyme. io seima kartais dar padidetu.
tai iis apsiimas visa prieaugli islaikyti nuosavomis lesomis.
Maieris. gaves toki Lemano rasta. susieme uz pilvo iuoktis iis iau nebegaleio. Ne
netikrines sveikatos. iis nutare. kad Lemanas netiketai pamiso.
Nuo tos dienos Lemano saunusai vardas lageryie eme smukti ir smukti. Pani blokova.
priiuoste sluostydama asaras. tikino. kad visa tai yra to prakeikto gyvates. to Zelionkes.
darbas.
Valdzia isake Lemanui nusiristi kaklarysi. kuri iis savarankiskai buvo pradeies nesioti.
Liepe iam katorgininkiskai nusikirpti plaukus. ir iuos neteisetai iis buvo uzsiaugines.
Pagaliau pasodino ii i bunkeri.
Viespateli saldziausias! Lagerio seniünas. pries kuri mes visi taip zemai galva
lenkeme ir nuzemintai paradavome. atsidüre bunkery! Vaie. kas pasaulyie dedas! Pani
blokova apsipyle gailiomis asaromis. Jos margas priiuostelis visiskai sumirko.
Valdzia padare Lemano turto patikrinima. io büta iau keli lagaminai. Kokio
grazaus turtelio Lemanas buvo iau lageryie susikroves! Koks poris tuzinu puikiausiu silkiniu
koiiniu. marskiniu. kelniu. Sesios poros puikiausiu batu. Kelios poros odiniu pirstiniu. Keli
apsiaustai. Keli kostiumai. Keletas sveicarisku laikrodziu ir daug kitokio turto. neskaitant
toio. kuri iis iau buvo suspeies uz lagerio sienu isgabendinti.
Visiem buvo aisku: nusipelnes pirmasai lagerio budelis iau likviduoiamas. Visas
klausimas buvo tiktai: kada ir kaip iis savo iaunasias dieneles pabaigs.
Baige taciau visiskai netiketai.
Keleta kartu ii su keliolika kitu vokieciu kaliniu galvazudziu buvo pasiunte i Gdanska
krapstineti anglu ir amerikieciu primetytu bombu. kurios iom skirtu laiku nesiteike sprogti.
Buvo tiketasi. kad iis tenai su tomis bombomis kaip nors pats susisprogdins. Vis delto
neissisprogdino. zaltys. Apvyle valdzios lükescius. Tuomet ii is lagerio paleido. Bet vel.
kas tai yra paleido?
Ji pasiunte i kita lageri. Buchenvalda. Tiuringiioi. netoli Veimaro. Buvo tenai tokia
savotiska mokyklele. Kartkartemis surinkdavo i ia is ivairiu lageriu nusipelniusius vokieciu
galvazudzius. gerokai iuos tenai palamdydavo ir sudarydavo is iu toki specialu SS
galvazudiska dalini. kuri tuoiau siusdavo i Ironta. i pirmasias liniias. i pavoiingiausias vietas.
Jie tenai. zinoma. ir züdavo. ieigu kas nesugebedavo pakeliui ar is Ironto pabegti.
Va. i tokia mokyklele ir buvo pasiustas müsu lagermarsalas Lemanas.
Baisiai verke pani blokova del to. Gaila buvo ziüreti i ta moterele akiniuotaia.
pavelavusios meiles kankinama.
Tai vis tas gyvate Zelionke iai esas padares!
Porai savaiciu praslinkus po Lemano issiuntimo. pani blokova atkersiio tam gyvatei
Zelionkei paciu ziauriausiu büdu: susideio su tuo gyvate Zelionke gyventi tokiu pat büdu.
kaip pries tai gyveno su Lemanu. visiskai seimyniskai. Tikrai. tai buvo labai piktas kerstas.
Su tokia spetnybe. kokia buvo pani blokova. meilautis pasiutes reikalas.
Tik to gyvates Zelionkes sirdis buvo tvirta: ii niekuo nesibiaureio.
XXIX. TAS GYVATE FRICAS ZELIONKE
Fricas Zelionke vokietis. kiles is Gdansko. Kokiu 35-40 metu. vidutinio ügio. labai
gerai subudavotas vyrukas. pasizymeies didele Iizine iega. Pagal ismokta amata iis buvo
mesininkas. Pagal pasaukima iis buvo Fassadenkletterer mokeio sienomis kaip muse
laipioti. I koki trecia ketvirta müro auksta beziürint be iokiu laiptu uzsirepeckindavo. Pagal
specialybe iis buvo banku kasu plesikas.
Jo paties pasakoiimu. maziausias io uzdarbis buve astuoni tükstanciai markiu.
didziausias devynios desimtys tükstanciu. Zelionke dirbdaves visuomet vienas. bet i lageri
patekes per ii isdavusias mergas. neistikimas iis iom buves.
Isvykus Lemanui galveles guldyti uz Treciaii reicha. Zelionke pasiliko vienas lagerio
seniünas. Nors lageris kasdien augo. pilneio it prüsas prie alaus boso. kasdien pletes ir turteio.
Zelionke issiversdavo vienas. Jokiu pagalbininku iam nereikeio.
Zvalus. nusipeneies. retai kada kaip reikiant issipagirioies. po lageri su sunimi vilku ir
su bizünu. is vielu nupintu. besivalkioias atrode kaip argentinisko zirgyno komendantas.
Vaikscioio po lageri vis stypinedamas. it zirgelis bitinelis. nuo rüteliu vainikelio
prakutes. Lyg tarytum menkas kisenvagis iis bütu buves lyg ant pirstu galu dybcioias. Bet
kisenvagis iis nebuvo. Jis buvo plataus masto galvazudys. tiktai mada io tokia buvo taip
vaikscioti: vis skersas. skersas... O priselines. büdavo. zybt! bizünu per tave isilgai. is
karto zinai. su kuo turi reikala.
Labai gudrus iis buvo. suktas ir klastingas. Bet ieigu. büdavo. iis pasakys:
..Gaunerwort¨ zuliko zodis sventa! Jis ii visuomet islaikys. Gaunervortu gali pasitiketi
bet kuriuo atveju.
Baisiai iis buvo ambicingas. 1944 metu rudeniop iis buvo isitaises organizuoti bokso
rungtynes is kaliniu tarpo. Atsirasdavo ir tokiu. kurie savo tarpe pasimusti noreio. Buvo
lageryie ir buvusiu boksininku. megeiu ir proIesionalu. Rungtynese dalyvaudavo ir pats
Zelionke. Apie boksa. apie io technika iis netureio iokio supratimo. pasitikeio tiktai savo
Iizine iega ir seniüno titulu. Atsirasdavo vienas kitas bokso meisteris. kuris imdavo ir
sukuldavo Zelionkei snuki. Zelionke tuomet baisiai isizeisdavo: kaipgi tai galima. esa.
paciam seniünui snuki gurinti!
Rungtynem pasibaigus. Zelionke griebdavo savo bizüna ir. del ko nors oIicialiai
prikibes. imdavo toki akiplesa boksininka sutinti: tegu kita karta zinos. su kuo turi reikala ir
kad reikia kiekviena valdzia tinkamai gerbti.
1944 metu kovo menesi ir pati Zelionke istiko nelaime. Ir ii kartu su trisdesimt kitu
vokisku galvazudziu isveze i Buchenvalda. i ta pacia prakeikta SS mokykla. is kurios
tenka staciai i Ironta keliauti. kuri iau Arno Lemana buvo prariiusi.
Zelionkei isvykus. lagerio seniünu lyg tarytum per kazkoki nesusipratima buvo
paskirtas Hansas Zengeris. Del to paskyrimo visas lageris placiai issizioio: cia iau ne pries
gera. Ar tiktai kartais koks komendanto suva nenudvese. kad Zengeri seniünu paskyre?!
Zengeris. Karaliauciaus pirklys iuvelyras. pardavineies laikrodzius. auksa ir briliantus.
buvo visiskai ramus zmogelis. Ilgesni laika buvo iisai sreiberis pas Vaceli Kozlovski. veliau
buvo pasidares blokavas. iuo ioks kalinys negaleio nusiskusti. Paimdamas lagerio seniüno
pareigas. iis atsisake büti budelis. ir si io salyga buvo priimta. Budeliauti sutiko tuomet
savanoriškai Vacius Kozlovskis.
Zengeriui pradeius seniüninkauti. lageris per viena diena pasikeite. Kieme
nebesigirdeti iokiu mustyniu. Nebera suzeistu. Niekas neberekia. Gyvena sau zmones.
tarytum cia ne vieno galvazudzio nebebütu like. Visa eina tvarkingai. darniai.
Sitokios padeties Arno Chemnicas ilgai pakesti negaleio. Po triiu savaiciu paskyre
iisai antraii seniüna. padükusi tirolieti Toni Fabro. pagal isvaizda cigono vaika.
Toni Fabro. pasidares lagerio seniünu. issitiese visa nugara. Isterikas. cinikas. melagis
ir siaip isgluselis. nutare iisai. kad. suniskai pasitarnaudamas valdziai. iis gali kartais is
lagerio issivaduoti. Eme suniskai stengtis. Pasidare pats begediskiausias valdzios snipas
lageryie. Visur landzioio. sniaukste. uoste. provokavo. palangemis tupineio.
Tuo tarpu grizo is Buchenvaldo patsai Zelionke. Pasirode. kad io praeitis buvo tokia
puosni. tokia turtinga ivykiais. tiek iis visokiu bylu buvo tureies. kad net SS oIicialiai
galvazudziu komandai iis pasirode esas per didelis razbaininkas. del io bylu ir bausmiu
skaiciaus i ta mokyklele io net neprieme.
Suzinoies toki liüdna savo mielo biciulio likima. Chemnicas pasirüpino ii grazinti
atgal i müsu lageri.
Zelionke grizo labai pasikeites. Ir apie Buchenvaldo lageri iis pasakoio klaikius
daiktus. siuo metu mudu su iuo buvome geri biciuliai. Jis man kartais net cigarete
duodavo. Ne taip paciam is io sunkaus sidabrinio portsigaro pasiimti. Ne. Jis pats cigarete
is portsigaro isimdavo ir numesdavo po koiu man ant zemes. As tuoi pasokdavau.
pasiimdavau cigarete ir pasirüpindavau uzdegti io rükala. mudvieiu biciulyste iau buvo
pasiekusi tokio auksto laipsnio! Jis man ir pasakoio baisius daiktus apie Buchenvalda.
Esa. visa Buchenvaldo valdzia besirandanti ne zaliuiu. kaip pas mus. kriminalistu. bet
raudonuiu. politiniu kaliniu rankose. O raudonieii visi visuomet esa perdem nieksai. Nuo iu
zaliesiem staciai gyventi nebegalima. Jeigu. sako iisai. koks zaliukas kokiam raudonaiam ka
nors. pavyzdziui. del iuoko nukniauke ar snukin uzvaziavo. tai tuctuoiau toksai zaliukas
gaunas pranesima: iei savo poksta dar karta pakartosi. büsi nubaustas. Pasikartoius pokstui.
esa. zaliukas gaunas antra rasta: mirk per tris dienas. iei numirti pats nesugebesi. bus tau
parüpinta pagalba. Ir mirdave. esa. tenai zaliukai kaip muses. vis tai buves prakeiktuiu
raudonuiu darbas. Zaliukam Buchenvalde buvusi tikra katorga... Ten iokios kaliniu vienybes
nebuve: zaliukai sau. raudonieii sau. Kas kita. esa. StuthoIe. kur esanti ir kaliniu
vienybe. ir teisinga zaliuiu valdzia!
Pakeliui mate iisai. kaip amerikieciai vidudieni Berlyna bombina.
Gaunerwort! kalbeio Zelionke. vokieciai kara iau prakiso. amerikieciai
bombina totsicher — mirtinai tiksliai.
Zelionke grizo labai subloges. sunykes. Prislege ii ir isitikinimas. kad vokieciai kara
prakiso: ir iam. kaip valdzios zmogui. gali tekti paskui atsakyti... Buvo ko susirüpinti!
Grizus Zelionkei. lageryie buvo du seniünai: Zengeris ir Fabro. Savaime pasidare
suprantama. kad vienas is tu dvieiu seniünu bus tuctuoiau suestas: reikia gi Zelionkei vietos!
Pirmoi eilei züti likimas leme Hansui Zengeriui. Ji kuo ramiausiai beeinanti uzpuole
staiga Chemnicas: nuvilko iam apsiausta. numove batus. esa. visa tai Zengeris neteisetu
büdu buvo lageryie susiorganizaves. nors tuo pat büdu. kaip Zengeris. apsivilkima ir
avalyne buvo suorganizave visi blokavieii. visi kapai ir daugybe kitos lagerines aristokratiios.
kuriai niekuomet nieko bloga uz tai neatsitikdavo.
Zengerio daiktuose buvo padaryta krata ir rastas tenai auksinis ziedas. Zengeris bande
itikineti. kad iis to ziedo is viso gyvenime niekuomet nebuvo mates. bet kas iuo tikes! Rasta
ziedas ir baigta!
Vargsa Zengeri tuctuoiau aprenge dvokianciais skarmalais ir isgrüdo i StuthoIo Iiliala
Hopehili. i ta slyksciausia plytine. kurion kisdavo uz sunkius nusikaltimus paciame
lageryie. Hopehilyie Zengeris veikiai klipata virto. o Zelionke grizo i pirmoio seniüno vieta.
Tuomet laimes pakiteiima gavo paiusti ir padükes tirolietis Toni Fabro.
Bene pats Belzebubas is pavydo bus supainioies io sirdeles leistrus. Aistringasai Toni
isimyleio viena lagerio merguzele. Kaline. Lenkaite. Jauna. Nieko sau. apvaliais veideliais.
Tiktai ta merguzele tureio iau kita berneli nusiziüreiusi. Lenkiska vaikigali. Ligoninei dirbusi.
Atsiganiusi toki. Jauna. smagu.
Toni Fabro. kaip lagerio seniünas. nutare varzova pamokyti. Ateio iisai i ligonine.
pasisauke lenkeli i koridoriu ir smoge iam per zanda. Kol lenkelis atsipeikeio. kol suvoke. uz
ka io zandas dabar taip smarkiai kencia. Toni Fabro iau buvo dinges kieme. Tiktai toli
aistringasai Toni nenueio. Aiskiai grauze ii sazine: per mazai iis tam latreliui bus uzvaziaves!
Ka gi. nusisluostys iis zanda slapiu skuduru ir vel lis prie mergaites. Tai niekaniekis.
Ne. su meiles varzovais sitaip ioks padorus vyras nesielgia. Ypac gi lagerio seniünas.
Kad iau duoti tai duoti. kad bestiia pakinkliu nebepavilktu!
Sazines grauziamas. meiles spiriamas. Toni grizta atgal i ligonine vel saukias i
koridoriu ta berneli. Tik sita karta sis nebeina. Praveres duris. iis staciai soka i Toni ir savo
zveriskais nagais nuakeia iam visa veideli.
Prunkscia Toni is meiliskos apmaudos. visas krauiu apsivarvindamas. Tuo tarpu is
vienu ligonines duru. is kitu issoka dar keli berneliai. atplesia Toni svarka ir ima ii veleti.
dulkinti. kas sluotkociu. kas pliauska. Priveleio. vargsa. pritapiio ir ismete sukruvinta
seniüna pro duris i kiema.
Skandalas neregetas ir labai pavoiingas. Kruvinos mustynes ivyko ligoninei. triuksmas
didziausias. nukenteio valdzia lagerio seniünas!
Ir viso to priezastis lageryie kuo griezciausiai draudziama ir baudziama: lipsnieii
santykiai su moterimis!
Isradingasai Toni Fabro. krypuodamas su apraisiotu subandazuotu snukiu. rado iseiti.
Tuctuoiau po lagerio vokiskaia dali issiplatino gandai. kad. esa. ii. Toni Fabro. kaip vokieti.
uzpuole lenkai sovinistai ir paskersti noreio. Jis vos vos is po lenkisko peilio istrükes...
Vokieciu zaliuku pasipiktinimas tokia lenku isdavyste buvo itin karstas. Vokieciai
zalieii. susitelkdami krüvelemis. galanda peilius lenkus kad piausia tai piausia! Lenkai
taip pat traukia is pakampiu visokius instrumentus galvazudziam nepasiduosia.
Visame lageryie aistros verda. kunkuliuoia. Keiksmai. grümoiimai. provokaciios
taip ir pilas. Nauias vokieciu-lenku karas. atrodo. nebeisvengiamas. Müsu lietuviskasai
blokas ir tas del visa ko uzsibarikadavo duris. Ka gi zinai: papiaus. o paskui irodinek. kad
buvai ne vokietis ir ne lenkas.
Zelionke Toni Fabro del visa ko paeme savo apsaugon savo bloke uzdare ii i
prausykla. kas buvo panasu i karceri. Toie prausykloie kas savaite kas nors pasikardavo...
Vokiškoji partija, nebesulaukdama oficialaus karo paskelbimo, avansu sutraškino
kaulus vienam lenkui. Jis visiskai niekuo nebuvo kaltas. Dirbo saziningai miske savo darba.
Ir pavarde io buvo visai ne lenkiska. Ji buvo grynai lietuviska. Tasai lenkas vadinosi
Pranaitis, — taip ir dokumentuose buvo parašyta.
Kuo ramiausiai krapstineio iis savo kelma miske. Vienas zaliukas vokietis is
patriotizmo smoge iam kuoku per galva. kiti pribege zaliukai patraiskino iam kitus kaulelius.
Po valandos tasai lenkas su lietuviska pavarde buvo iau atauses lavonas.
Nezinia. ar vokiskoii partiia. nukariavusi Pranaiti. pasiiuto iau pakankamai atkersiiusi
uz Toni Fabro suzalota snuki. ar cia isipyne kitokie politiniai sumetimai. tiktai ios karingasai
ikarstis staiga atslügo. I byla isimaise Zelionke. pravede kvota ir eme grieztai palaikyti lenku
puse. Cia. esa. iokio tautinio klausimo nebuve. tiktai tas trigubas asilas. padükes tirolietis
tasai. Toni Fabro. kvailiausiu büdu visa kose privires.
Savaime aisku. kad Fabro valdzios dienos buvo iau suskaitytos. Netrukus iis buvo
isveztas is StuthoIo kazkur kitur. Pries isvaziuodamas. prasedeio iisai kelias dienas
bunkeryie. Jam isvaziuoiant niekas iam rankos nepadave: ne vienas kriminalistas. ne pats
Zelionke. nebekalbant iau apie kitos rüsies kalinius.
Lagerio seniünas vel liko vienas Zelionke. veikiai atgaves savo senaia museikos
Iorma. buvusia pries kelione i Buchenvalda.
Veikiai prasideio nauia laiminga io gyvenimo era. Jo galia lageryie dar labiau isaugo.
Jis praturteio. pasidare beveik miliionierius. Bet tai visiskai atskiras reikalas.
Zelionkei isvykus i Buchenvalda. pani blokova taip pat labai gailiai verke. kaip ir po
Lemano isvykimo. Paverke. paverke ir nusiramino: ka gi ii kita daugiau galeio daryti? Juo
labiau. kad netrukus pasigavo pora idomesniu bernuzeliu. atsirado ir tokiu amatoriu!
Grizes is Buchenvaldo. Zelionke taip pat susirado iaunesniu merguzeliu. atrodo.
ias iam pasukdavo pani blokova... Siuo atzvilgiu Zelionke buvo gausiai aprüpintas. tiktai iis
valdziai nerase tokiu pareiskimu. kaip tasai bulius Lemanas.
Taip Zelionke ir dziaugesi gyvenimo dovanomis. kol lagerio gyvenimo pabaigoie
kaliniai ii pati gyva suplese.
XXX. RASTINES SVIETALAI
Abieiu io esesybes Maierio rastines daliu virsininkas buvo Jaunesnysis SS IeldIebelis
— SS Unterscharführer — Bublicas. Sunku jam, labai sunku buvo šitokio aukšto SS
kareiviško laipsnio prisiplakti. Labai ilgai buvo jisai SS Rottenführer menkas serzantelis.
Büdavo. ateina iisai i apatini rastines skyriu ir skundzias:
— Die andere sind befördet. und ich sauIe. kiti gauna paaukstinima. o as
laku!
Teisybe pasakius. iis ne serzanto vardo nebuvo vertas.
Svarbiausios lageryie rastines virsininkas. o vokiskai taisyklingai rasyti nemokeio.
Nuolat klausdavo kaliniu lenku ir lietuviu! kaip kas vokiskai rasyti reikia. Svarbesnius
pranesimus iam vokiskai taip pat redaguodavo lenkai ir lietuviai kaliniai. Pragaras ii zino.
kaip su tokiu rastingumu iis galeio pries kara piena savo zmonos krautuveleie Gdanske
pardalioti?
Lageryie. zinoma. buvo iam lengviau. negu zmonos krautuveleie. Darbo iis cionai
nedirbo beveik iokio. viska uz ii padirbdavo kaliniai. Jis pats gi cia vertesi laisva prekyba.
Lageryie iisai pusiau slapta laike laikrodininka meisteri. Del valdzios akiu priimdavo
taisyti laikrodelius kartais ir is SS vyru. daugiausia gi aptarnaudavo karo nasles ir gyvanasles.
Laikrodzius taisyti iam atsiusdavo is Gdansko. is Berlyno. is dar tolimesniu vietu. geri.
matyti. buvo laikrodiniai reikalai tuomet Vokietiioie. iei iuos taisyti tekdavo siusti i tokia
dvokiancia skyle. kokia buvo StuthoIas. Uz laikrodziu pataisyma nasles ir gyvanasles mokeio
iam ir prekemis. ir natüra puikiu gausiu paiamu iisai tureio! Tariant io paties zodziais. iis
pats daznai nezinodaves. kokiu dalyku iis yra taisytoias Uhren ar Hurren. laikrodziu ar
lengvosios sirdies motereliu...
Lageryie termino vogti kaip ir nebuvo. Vagis buvo tasai. kur pavagia duonos pluta.
rope kokia. pora bulveliu. dvokianti pasarini griezti. O kas. büdavo. nudziauna laikrodi koki.
angliskos medziagos kostiuma. siuvama masina ar motora. tas buvo ne vagis: tas buvo
organizatorius. Vagyste lageryie buvo grieztai draudziama. bet organizaciia toleruoiama.
Organizatorius buvo iniciatyvos zmogus. Organizatorius vargsu neskriausdavo. is vargso
nera ko nuorganizuoti. Organizatorius viska organizuodavo is valdzios. is SS ar DAW
sandeliu.
Kas be ko. nuo organizatoriu siek tiek nukentedavo ir lagerio vargsai. Kai
nuorganizuoia is virtuves sandeliu cukraus koki maisa kita. margarino. kruopu. duonos
atitinkamu kiekiu kaliniam keliom dienom ar savaitem porciia sumazinama ir viskas. Bet
tai atsitinka ne is blogos valios. Nebuvo numatyta is tokio ir tokio vargselio duonos kasni
nuorganizuoti. visa pasidaro bendraia tvarka. Bet siaip specialiai is vargso ka
nuorganizuoti — to lageryje nebuvo. Iš vargšo buvo galima tiktai vogti.
Rastines virsininkas Bublicas ir buvo vienas paciu zymiausiu organizatoriu visame
lageryie. Tam reikalui iis tureio viena. kartais net du kaliniu pasiuntiniu. privilegiiuotomis
salygomis gyvenanciu. Pasakys. büdavo. Bublicas kaliniui. kad iam reikia tokio ir tokio
daikto arba tiek ir tiek maisto produktu ir kalinys turi iam atnesti. Jam visiskai nerüpi. kur
tuos daiktus kalinys ims. Kalinys. zinoma. pinigu neturi. pirkti daiktus iis negi pirks. Jis
turi reikalaujamus daiktus pavogti. Jei jis negali pavogti reikalaujamo daikto, jis turi pavogti
koki nors kita. uz kuri mainais bütu galima gauti reikalauiamas daiktas. Visa si sudetinga
operaciia nebuvo vagyste. visa tai buvo organizaciia.
Dviraciai. odos dirbiniai. batai. auksines plunksnos. apsiaustai. kostiumai. baltiniai.
laikrodziai. ziedai. visa tai karo metu labai naudingos prekes.
Visa. kas buvo negera. tai. kad Bublicas savo zmoneles labai biiodavo. O stora ii
buvo ir pikta! Mazdaug kaip gestapo virsininkas. Ir koios ios buvo kaip kalades. ir veidelis
susirauksleies. lyg is suns gerkles istrauktas. Ir kalbeti ii zmoniskai nemokedavo. vis
rekdavo. Ziauriai tekdavo vargsui Bubliceliui uz nasliu ir gyvanasliu aptarnavima!
Paskendes savo bizniuose. Bublicas kaliniu reikalais visai nesidomeio ir nieko bloga
iiem nedare. Jis iu ne tik nemuse. iis ir iu nusizengimu ne tik pats nematydavo. bet ir
kitiem apie tai nieko niekam nesakydavo. Esesininkui ir dar rastines virsininkui tai buvo iau
labai daug.
Uz aiskiai padaryta iam sunybe Bublicas. büdavo. retkarciais esesiskai subliaus.
süktels pusiau iuokais:
Tai ka. ar iüs norite. kad manyie senoii SS dvasia atgytu?
Apsaugok viespatie! Kas tokios biaurybes nores!
Seniau. matyti. io geroko bandito büta. iei gasdina iisai savo senaia dvasia! Seniau
dirbo iisai kituose lageriuose ir turbüt siuto it avinas. i uodega ikirptas. StuthoIe iis iau buvo
ozys beragis. Jam bet tik kas nors pasal su siionu bütu... O man iisai buvo ir visiskai geras.
Kai patekau pas ii dirbti. as buvau iau klipata kaip reikiant. Isbadeies kaip ziurke
baznycioi. Sutinusiom koiom. klebatuoiancia sirdim ir visokiu tenai kinku drebeiimu.
Bublicas neversdavo manes daug dirbti. Dar daugiau. iis parüpino man pridedamus pietus
is SS virtuves likuciu. Pats kazkur nuorganizavo man kariska katiliuka. kad galeciau tuos
pietus pasiimti.
SS virtuves pietüs. palyginti su müsiskiais. lageriniais. buvo sedevras. Tu pietu
likucius. kartais iu büdavo visas bosas. duodavo beveik visiem kaliniam. dirbantiem
raudonuose namuose. Duodavo iuos su visos valdzios zinia. bet vis delto slaptai. Visi
virsininkai tai zinoio iu leidimu tai buvo ir daroma. bet valgyti reikedavo slaptai. Virtuveie
valgyti negalima, reikia išsinešti. Kiti kaliniai valgydavo tuose kambariuose, kuriuose dirba,
bet man tai sunkiai buvo ivykdoma. Pas Bublica i rastine nuolat uzeidavo visokie pareigünai.
Chemnicas. Maieris. O kai iie. büdavo. uzeina nors lisk su puodu po stalu. Norom
nenorom teko pasiieskoti pietum patogesnes vieteles. Radau. Puikiai susitvarkiau.
isvieteie. Ten ramu buvo. Balti kokliai. balti alieiiniai dazai. Erdvu. Kiek sunkiau buvo
puodas isplauti. bet ismokau ir tai padaryti. Ypatingas tai buvo büdas. Patentas. Taip sau.
veltui. del graziu akiu nesakomas.
Deia. si mano idiliia tureio greit baigtis. Toie patogioie vieteleie buvo pagautas vienas
garsus kapas sutuoktuvines pareigas beatliekant. Po tokios istoriios is tosios vieteles buvo
ismusami kaliniai. noreie tenai uzeiti ir su nekalciausia intenciia. pavyzdziui. darbo metu
dümeli kita nutraukti...
Su Bublicu sugyvenome mazdaug biciuliskai. tiktai del bavarieciu büdo niekaip
negaledavome taikingai susigiedoti. As. keleta graziu meteliu praleides Bavariioie.
Miunchene bestudiiuodamas. buvau Bavariios myletoias. Bublicas keike bavariecius
issiiuoses. as iuos gyniau susiiuosdamas.
Isivaizduok. sako iis man. kas per slamstas tie bavarieciai!
Jis. Bublicas. 1940-41 metais dirbes koncentraciios lageryie. Dachau garsiaiame.
Dachau toli nuo Gdansko. Jis buves toli nuo savo zmoneles.
Zinoma. sako iisai. iaunam vyrui norisi kartais ir su mergaitem. siaip ir taip.
pasivaikstineti. sakysime... Bet. spiaudesi Bublicas. kai tik bavarieciai pamato kad
kokia iauna mergaite vaiksto su vyriskiu SS uniIormoi. tuoiau ta mergaite tevai isveia is
namu. ios atsizada ir gimines... Kas per nieksybe! Kodel tie zalciai nieko nesako savo
mergom. kai ios ulioia su vyriskiais kariuomenes uniIormoie?! O kai su SS sitoki skandala
kelia! Bestijos tokie!
— Pone šarfiureri, — sakau, — pats kaltas buvai: eini pas mergaites ir velkies
uniIorma... Ka gali zinoti. kur kas kada kaip?..
Kodel cia prüses taip nedaro? Prüsem vis tiek...
Na. apie prüses bavarieciai. sakau. nekaip labai sneka. Jie sako: pakviesk
prüse atsisesti. tai ii tuoi ir atsigula...
O bavarietes kitokios?? karsciuoiasi Bublicas. Va. Miunchene. Bavariios
sostineie. Kenigsplace. salia skulptüros muzieiaus ir tapybos galeriios. stovi toksai obeliskas.
Kai pro si obeliska prosal eina dvidesimties metu bavariete su rüteliu vainikeliu. tasai
obeliskas ima svyruoti... Bet isivaizduok. iisai lig siol ne karto nera svyraves!
Kaipgi iis svyruos. sakau. kad tenai nuolat prosal prüses vaiksto su SS
uniforma!
Apatines rastines seIas. lagerio sreibstubes. atseit müsu rastines. komandos kapas
buvo lenkas Augustas Zagorskis. kaliniu tarpe vadinamas geleziniu lagerio kancleriu.
Zagorskis triiu desimciu penkiu metu vyras. iuodbruvas. augalotas atletas.
Taisyklingi grazüs veido bruozai. gilios atviros akys. didele protingo zmogaus kakta. Pries
kara buvo iisai lenku pastininkas kasininkas Gdansko mieste. kiles is Gdansko apylinkiu.
Lagerin pateko 1939 metais todel. kad iis buvo lenkas ir gyveno Gdanske. buvo iis vienas
paciu pirmuiu lagerio pionieriu. Tiktai io gelezine sveikata. istverme ir valia pagelbeio iam
islikti gyvam. 1941 metais io gimines buvo issirüpine. kad iis bütu is lagerio paleistas. Tris
menesius isgyveno iisai laisveie pas teva mazame ükelyie. ir vel ii uzdare i ta pati lageri.
Jis vel cionai tureio pereiti ivairias kankinamas pareigas. kol pagaliau pasidare rastines kapas.
Buvo iisai labai teisingas. saziningas ir protingas vyras. bütu puikus demokratiniame
parlamente opozicines grupes vadas. Del io tvarkingumo ir saziningumo valdzia ii labai
brangino. ilga laika laike ii vienoie paciu svarbiausiu ir itakingiausiu lagerio vietu. Cia
büdamas. galeio iisai daug kam pagalbos teikti ir teikdavo iis ios gausiai. daugeliui kaliniu
staciai gyvybe isgelbedamas.
Zagorskio padeieias rastineie buvo Bruno Renkaiskis |Bruno Rekaiski|. taip pat
labai doras ir garbingas vyras. kiles is Grudziondzo. Pries kara buvo iisai lenku generalinio
stabo antroio skyriaus karininkas. dirbes Poznaneie. Pasibaigus vokieciu lenku karui.
vokieciai ii tuctuoiau sueme. iskele iam byla. kaltindami. kad iis veikes pries Trecioio reicho
interesus. Taciau vietos teismas ii isteisino. Isteisinamaii sprendima Berlyno auksciausioio
teismo istaiga patvirtino. motyvuodama. kad iis teisetai dirbo karininko darba valstybeie.
kuria Vokietiia buvo pripazinusi ir palaike su ia draugiskus santykius. dirbo iisai savo
krasto gerovei. uz tai vokieciu teismas negalis bausti. Tokio turinio rasta iam idave
kaleiimo administraciia ir atrakino kaleiimo duris. Taciau uz kaleiimo vartu lauke io gestapo
agentai.
Vos perzengusi kaleiimo slenksti sulaike ii gestapininkai. ateme is io teismo
sprendimo nuorasa ir atgrüdo i StuthoIo lageri. kur iisai ir plükesi ketverius metus.
Protingas. labai geros sirdies. labai gyvo temperamento buvo tasai keturiu desimciu
metu vyras. nuo vargo iau pradeies siek tiek senti.
Zagorskis ir Renkaiskis buvo itakingiausi lagerio lenku visuomenes nariai. Ju zodis
büdavo lemtingas lagerio lenkiskaiai politikai. Mane. patekusi i rastine. prieme iie su
isskestomis rankomis. Guode kaip galedami. darbais neuzversdami. Moke lageriskai dirbti:
neskubeti. darbas ne vilkas nepabegsias. o mano sveikata. esa. iau pabegusi... Jie
priglobe mane. valgydino ir stiprino. padedami zaizdas isgydyti. iu sviesus paveikslas
neuzges mano sirdyie. kol ii tik mano krütineie plastes!
Jiedu isgyveno lageryie skaudzia tragediia. rimtai nebenoredami iki karo pabaigos is
lagerio išeiti.
Jiedu abu buvo vede. Jiedvieiu zmonos liko laisveie. Jos pacios. noredamos issilaikyti
ir savo vyram kiek galint padeti. tureio isidoicinti. isivokietinti. O vyrai pasiliko lenkai.
Jeigu iie bütu is lagerio paleisti. iie pas savo seimas grizti nebegaletu. OIicialiai iie buvo
lenkai. o zmonos vokietes. nors ir trecios rüsies. Uz lenku santykius su vokietemis turetu
abu grizti i lageri. O büti laisveie ir sleptis nuo savo seimos taip pat paniekinama kancia.
Gelezinis Augustas rimtai itikineio mane. kad visu saugiausia karo pabaigos laukti
kaip tiktai lageryie. Cia. esa. blogiau iau nebebus. Kas kartas padetis vis gereianti ir
geresianti. Jei iki siol gyvas islikai. toliau iau nebezüsi. Cia tave nei saiungininkai
bombarduos. nei vokieciai i SS dalinius mobilizuos. nei vers tave kokius negarbingus
dokumentus pasirašyti.
Aš pasilikau pas juos dirbti ir dirbau iki galo savanoriu — ir tuomet, kai man, kaip
garbes katorgininkui. darbas buvo iau nebeprivalomas. Be iokio darbo lageryie sedeti is viso
labai kvailas reikalas. Garbes katorgininko padetis labai opus dalykas. Kiekviena momenta
galeio tave grazinti i bendra bloka ir isgrüsti vel i misko kolona. Pasilikdamas senoioi vietoi.
vis daugiau vilties turi ir nenumatytais atveiais ioie pasilikti. Pagaliau cia zmones tokie
geri. Ir is rastines taip toli matyti: visas lageris. visi zmones. visa tvarka. visa
reikalingoii medziaga...
XXXI. POLITINIAI KATORGININKAI
Visi lagerio kaliniai buvo suskirstyti pagal ..nusikaltimo¨ rüsi ir deveio atitinkamos
spalvos trikampi salia numerio ant krütines ir ant kelniu kiskos. nors lageryie iie buvo
traktuoiami. skiriami i darbus ir baudziami visi vienodai. Siokiu tokiu privilegiiu turedavo
tiktai vokieciai kriminalistai.
Visu svarbiausia. bent visu gausiausia kaliniu rüsis buvo politiniai. oIicialiai
vadinami ..schutzhaIpolitisch¨. Visi iie nesioio raudona trikampi. Visi iie buvo pasmerkti
sedeti lageryie. iei tik liks gyvi. maziausia. iki karo pabaigos. ..Nusikaltimu¨ atzvilgiu
politiniu kaliniu sastatas buvo itin ivairus. Buvo cia ivairiu tautu politiniai veikeiai. bet buvo
ir zmones. kurie niekuomet nieko bendra su politika netureio.
Is vokieciu cia buvo vienas kitas likes senuiu vokieciu kairiuiu partiiu atstovas. koks
centro partiios veikeias. ir dar sis tas. Buvo vienas net is pirmuiu desimties
nacionalsocialistu partiios nariu. artimas Hitlerio bendradarbis. buves naciu oIiciozo
..AngriII¨ laikrascio redaktorius. Vadinosi iisai Feius |Vey|. po ivairius lagerius seniai
besibastas. Tai buvo apie penkiasdesimt metu vyras. augalotas. petingas. tik po lagerius siek
tiek sunykes. Jis buvo puikus mitinginis oratorius. tureies griausminga balsa ir aiskia tarena.
astru samoii. smailu liezuvi. Tai buvo itin gabus demagogas. staciai demagogiios klasikas.
Su Hitleriu susipyko iisai del politikos Vatikano reikalu. baisiai siuto iisai pries
Vatikana ir is viso pries krikscionis. io zodziais tariant. ..zydisko dievo garbintoius¨. Jis
tureio savo teoriia ir iezuitu reikalu: visas karas esas tiktai iezuitu intrigu vaisius. Cionai
iezuitai. esa. dirba isvien su masonais. ir vieni. ir kiti esa tas pats zydiskas velnias...
Ir po lageri besivalkiodamas. Feius buvo pasiutes rasistas. didziavosi iisai ariiu
rase. kuria iis dar vadino nordische siaurine. Ir mane labai vertino uz tai. kad as buvau.
kaip iam atrode. büdingas siaurines rases padaras.
Buvo cia ir neaiskios praeities sanitariios leitenantas. civiliniame gyvenime sodu
architektas. vokietis Nice |Nietsche|. Dalyvaves kare. suzeistas. tureies suzalota slauni.
invalidas iau. Gyresi. i lageri esas patekes uz intymius santykius su lenkaitemis... Kaune. kur
iam. esa. suzalota koia gyde. Taciau. atrodo. kaltos buvo cia ne tiek lenkaites. kiek...
kokainas. Taip bent jo bylos kaltinamuose dokumentuose buvo parašyta.
Nice skelbe savotiska teoriia. kad vokieciai karo nieku büdu negali pralaimeti. Esa. tai
kas. kad karo laukuose vokieciai kara prakis. tai nieko. esa. nereiskia. Tegu. sako. rusai
okupuos visa Vokietiia. Vokietiia. kaip ir visa Europa. pasidarys komunistiska. Vokietiia vis
tiek bus Europos centras. Vokietiia turi labai gabia ir gausia inteligentiia. vokieciai per ia
turesia labai dideles itakos Maskvai. Iaktinai vis tiek vokieciai valdysia Europa. Sios
paziüros prisilaike ne vienas Nice. Si teoriia is viso buvo gana populiari vokieciu tarpe. Ja
deste man net vienas senas vokieciu komunistu partiios narys.
Buvo cia dar gyvas likes generolo Sleicherio adiutantas. leitenantas Resleris |Rössler],
desimti metu prasimaives po lagerius. Jis buvo gal pats inteligentiskiausias vokietis visame
lageryie. Laikes nuosaliai nuo kitu vokieciu. Vare itin atkaklia kova pries vokieciu banditu
partiia. Kadangi lagerio valdzia tuos banditus kaip tiktai reme. Reslerio pastangos nueidavo
niekais. Jis buvo uzemes itin atsakinga vieta. iis buvo arbeitseinzaco. darbo biuro. kapas.
Iaktinai buvo viso biuro vedeias. Kalinio i ta ar kita darba paskyrimas buvo gyvenimo ar
mirties klausimas. Todel tad nuo Reslerio priklause daugelio gyvybiniai reikalai. Jis buvo
labai humanisku paziüru vyras. atmintinai mokeies puse Silerio veikalu ir nuolat iuos citaves.
ir parases vergiska. beviltiskai kvaila. niekinga StuthoIo lagerio kaliniu himna. kuris
daznai tekdavo po apelio visiem kaliniam giedoti.
Vokieciu politiniu kaliniu StuthoIe buvo maza. idomesniu egzemplioriu iu tarpe
dar maziau.
Pagrindine politiniu kaliniu mase sudare lenkai ir rusai. iu gi lageryie buvo visu
daugiausia. Na ir kitu tautu kaliniai. isskiriant zydus ir cigonus. buvo beveik isimtinai
politiniai. Taciau iu kalinimo priezastys buvo labai skirtingos.
Priklausymas slaptom politinem organizaciiom. pasipriesinimas vokieciu okupacinei
valdziai. priklausymas partizanam ir santykiu su iais palaikymas. atsisaukimu platinimas.
uzsienio radiio klausymas na. visa tai suprantamos kalinimo priezastys.
Bylose gana daznai kalinimo priezastis buvo nurodoma: Staatsbeträchtliche arba
Staatsfeindliche Äusserungen valstybei nedraugingi issireiskimai. kurie labai daznai buvo
pasakyti tiktai privaciuose laiskuose. Arba: politisch nicht einwandIrei. politiskai ne be
priekaistu; kartais pilietis buvo tiktai itariamas. kad iis politiskai esas ne be priekaistu ir
vaziuodavo uz tai i lageri. maziausia. iki karo pabaigos. Iaktinai daznai iam tai reiksdavo:
mirties bausme. Arba: unerlaubtes Musizieren nepavelytas muzikavimas. Ka iis tenai. kur
ir kaip muzikavo perkünas ii zino. bet vis delto atvaziavo i lageri. virto klipata ir mire
patvory, — tai tau ir muzika! Arba: unerlaubtes Aufenthalt auf dem Bahnhof — buvimas
gelezinkelio stotyie be leidimo. Sis megeias ziopsoti i isvaziuoiancia publika lageryie taip pat
mire.
Lenkus sodindavo i lageri dar ir uz tai. kad iie atsisakydavo uzsirasyti vokieciais.
dokumentuose buvo zymima; Volksliste abgelehnt atmete pasiülyma isivokietinti. Uz toki
akiplesiskuma buvo taip pat Iaktinai skiriama mirties bausme.
Zymus skaicius buvo dar rasines politikos auku. vokieciu. lenku ir rusu.
Vokiecius sodino lagerin uz tai. kad iie tureio santykiu su lenkem ar rusem. o lenkus ir
rusus uz santykius su vokietaitemis. Cia eio bendra tvarka vienu ir kitu vyrai ir moterys.
Kartais sioie srityie atsitikdavo gana painiu dalykeliu.
Sedeio toksai vokietis monteris. Iaktinai buves lenkas. tik susivokietines. Laisveie
iisai tureio lenkaite suzadetine. Uz santykius su ia iis pateko i lageri. Issedeies cionai dveius
metus. iis gauna staiga pranesima is gestapo: iis esas iau laisvas. iis galis iau vaziuoti namo ir
vesti savo suzadetine. ii esanti iau isivokietinusi. dabar santykiai su ia iau
nebebaudziami.
Gaves toki pranesima. tasai monteris keikiasi. kad net sienos linksta. Kuriem velniam
iis dveius metus lageryie atplieke? Ir iis dabar ves ta savo sena suzadetine. kad iis lageryie iau
speio isigyti nauia. iaunesne ir meilesne! Isvaziuodamas iisai keikes ir kolioios. kad io
besiklausant viduriai gedo...
Buvo cia dar toks vokietis. Rytprüsiu baronas. apsepes. nusipeses. kokiu sesiu
desimtu metu issigimelis. Pateko uz meiles rysius su tarnaite lenke.
Na. barone. sakau iam. kaipgi cia tau dabar senatveie pasitaike tokia
nuodeme?
Po velniu. kokia senatve?! nusistebeio iisai. as dar visai paiegus. o mano
zmona iau dveii metai serga. Ka gi as galeiau daryti?
Zinoma. zinoma. sakau. ponia baroniene pati kalta. kad uzsimane sirgti ne
laiku...
Gailiai atsiduses. sako iis vel man:
O kaip ten pas ius Lietuvoie sekasi vokieciu kolonistam?
Esa. iis iseies is lagerio. noretu vaziuoti Lietuvos kolonizuoti.
O. sakau. neblogai sekas. mazdaug vidutiniskai. Kai kurie is iu iau pakarti.
kitiem karti sakos iau parinktos... Kas liecia tave. tai berzo sakos tau bus gaila. Pakars tave
ant tvoros.
Nuo tos dienos baronas su manimi nebesisveikino. Juo labiau kad jis netrukus trim
dienom buvo pasodintas uz vagyste i bunkeri. ir iis itare. kad tai buvo mano intrigu vaisius...
Kaltinamieii del vokiskos rases gadinimo buvo daugiausia svetimsaliai darbininkai.
Tik naciski istatymai ne visas tautas vienodai traktavo. Uz meiliskus santykius su vokietemis
lagerio kanciomis bausdavo tiktai rusus ir lenkus. kitu gi tautu zmonem nieko nedarydavo.
Net naciu taip nemegiamieii zydai ir tie ne visi vienodai buvo traktuoiami. Tuo tarpu. kai
Rytu Europos zydai uz santykius su vokietemis buvo zudomi. pacios Vokietiios zydai uz tai
gaudavo tiktai lageri. o Prancüziios ir Olandiios zydai ir be lagerio gyvi islikdavo.
Pagal rases gadinimo paragraIa i StuthoIa rusu ir lenku darbininkai buvo gabenami
paprastai sitokia tvarka. Isvezdavo iuos i ükius darbams. Vyrai is tu ükiu buvo paimti i kara.
namie buvo vienos moterys. Cia velnias ne karta ir pasukdavo pagunda. Bet. reikia pripazinti.
vokietes buvo gana istikimos savo mylimiesiems. Jos savo nuodemes bendrininku ir lageryie
neuzmirsdavo. Jos. rizikuodamos pacios patekti i lageri. atsiusdavo iiem siuntiniu.
Rusus atsiusdavo dar is karo belaisviu lageriu. Esa. iie tenai pries naciskus desnius
nusikalsdave. komunistine propaganda varydave. müsu lageris iiem buvo uz tai pabaudai
skirtas.
Sedeio cia ir viena tokia vokieciu iaunavedziu porele. is Gdansko miesto. Brevs
pavarde. Zmona. penkiu desimciu metu. gerokai pasideveiusi moteris. atsisedo uz tai. kad
tureio labai lipsnia sirdi. nuolat isipainiodavo i meiles istoriias su lenkais. Jos vyra gi patupde
uz tai. kad iis savo aistringosios zmoneles nesuvaldo. Vienas vokieciu kataliku kunigas
pakliuvo uz tai. kad zydo vaika pakrikstiio. Is viso. uz zydu globoiima daug kas buvo lageryie
atsidüres. Viena moteris ruse. inziniere. pateko uz tai. kad karviu melzti nemokeio. Labai
daznai. büdavo. vokieciu ükininkai. nenoredami darbininkui algos moketi ar ziema maitinti
io. del kokio nors niekaniekio prikibdavo ir iskusdavo policiiai ir darbininkas vaziuodavo i
lageri kaip politinis kalinys.
Pateko i lageri ir Iasistines Italiios vicekonsulas Gdanske. Jis 1943 metais. vasara
isvaziuodamas atostogu. savo gyvenamaia vila buvo isnuomaves vienam gestapininkui.
Grizes is atostogu. iis nori gyventi savo viloie. bet gestapininkas io iau nebeisileidzia.
Patraukes gestapininka i teisma. iis byla laimeio. bet uz ta laimeiima patsai atsidüre
koncentracijos lageryje, — gestapininkas pasiliko jo viloje gyventi.
Kai vokieciai pradeio trauktis is Rusiios okupuotu sriciu. likusius civilinius
gyventoius eme varyti i Vokietiia. Daugelis tu gyventoiu buvo atgabenta i koncentraciios
lageri. Suemimo priezastis dokumentuose buvo atzymeta: evakuaciia!
Patekdavo cia moterys su mazais vaikais. net zindomais küdikiais. Küdikis taip pat
zmogiskas vienetas. gaudavo ir iis numeri. o prie numerio trikampi. kaipgi kitaip? Bet
koki gi trikampi iam duosi? Jis gi dar ne vagis. ne bibliios tyrinetoias. Ir duodavo küdikiui
raudona trikampi politinio nusikaltelio! Tas pat büdavo ir su tais pilieciais. kurie lageryie
gimdavo.
Nesciu moteru paprastai i lageri nepriimdavo. Maieris. büdavo. nuolat keikias:
Kiek kartu sakiau gestapo virsininkui. kad man nesciu moteru nesiustu! Pas mane
koncentraciios lageris. o ne vaiku darzelis!
Nescias moteris iis paprastai grazindavo atgal gestapui. Bet vis delto ir nescia viena
kita patekdavo. Atsitikdavo. kad büsimoii karta ir paciame lageryie buvo iau uzplanuoiama.
Lageryie gimes pilietis gaudavo taip pat raudona trikampi. iis iau is prigimimo buvo
politinis nusikaltelis. Trecioio reicho pikciausias nedraugas.
Buvo didelis bürys prancüzu ir latviu. buvusiu vokieciu SS tarnyboie. ateiusiu net su
SS uniIorma. iie buvo taip pat politiniai nusikalteliai. Buvo du latviai is Berlyno. net
gestapisko SD karininkai. iseie specialius gestapiskus kursus. i StutboIa pateke uz girtus
debošus, — jie buvo taip pat politiniai katorgininkai!
Pyliavu valdziai neatidave buvo visi politiniai. Taip pat politiniai be isimties buvo ir
samagono varytoiai. lageris tureio puikiu samagono meistru. ypac is Gardino srities.
Ilgainiui lageryie eme veikti net keli slapti samagono bravoreliai. Arkliavagiai. smugelninkai.
spekuliantai taip pat priklause politiniu kaliniu broliiai. Cia buvo ir tokie. kurie paduodavo
aukstesnei istaigai skundus del neteisetu valdzios veiksmu. pavyzdziui. del neteisingo
mokesciu paskirstymo. Politinis buvo ir Deutsch-Eylau miesto didziausio viesbucio
savininkas. Oskaras Bebnau |Oscar Bebnau|. nudzioves. tarp kita ko. visa vagona mesos.
naciu partiios narys. sedeies todel neilgai vos puse metu. Sedeio iisai müsu rastineie. nieko
nedirbdamas. besiversdamas organizavimu ko nors paesti: storas buvo kaip dramblys ir riio
kaip smakas.
Prostitutes pradzioie buvo irasomos kaip darbo vengias elementas Arbeitsschau.
Jos taciau del to protestavo. Jos darbo nevengiancios. ir ios dirbancios ir dar kaip! Veliau
ir ios buvo perkeltos i politine grupe. Is Vilniaus atveztosios tokios dailios lenkiskai
kalbancios iuodbruvaites buvo visos politines merguzeles.
Politinis buvo ir Vilis Freivaldas |Willi Freiwald). is proIesiios karviu melzeias. is
pasaukimo donzuanas. is gyvenimo büdo gatves muzikantas valkata. Kazkur prie Kelno
karves bemelzdamas. iis iom kazka apie naciu tevyne padainavo. kad ios pieno daugiau
duotu. ir atsidüre lageryie buvo politinis muzikantas ir valkata.
Karta atvare i lageri toki persimetusi. apykreivi pilieti. Jo dokumentuose kazkas nei
sis. nei tas irasyta: kazkokie neaisküs santykiai su gaspadoriaus telycia.
Vaie. vaie! kraipo galva IeldIebelis Kenigas. dokumentus vartydamas. ka
mes su tavimi cia veiksime? Lageryie mes telycios neturime... Ar nenori kartais katino?
prunkscia Kenigas. israsydamas iam raudona trikampi.
Ir tas latrelis buvo taip pat politinis nusikaltelis. rase gadino. bestiia!
XXXII. BIBELFORŠERIAI
BibelIorscher bibliios tyrinetoias tai buvo taip pat nusikaltimo ir aresto rüsis.
Taciau iie patys. bibelIorseriai. to nusikaltimu nelaikydavo. iie tuo didziuodavos.
Anketoie. kur buvo zymima religiia. iie isdidziai rasydavo: bibelIorseris.
Tai buvo protestantu sektantai. daugiausia pasidarbave Rytprüsiuose ir Lenkiios
zemeie. Daugumas iu buvo vokieciai. bet buvo iu tarpe ir vienas kitas lenkas. Ju lageryie
buvo nedaug. vos kelios desimtys vyru ir moteru. bet uztat visi iie buvo puikiai issilaike
egzemplioriai. vienas uz kita idomesnis. ypac psichopatologui.
BibelIorseriai vaikstineio su violetines spalvos trikampiu.
BibelIorsenai iokios dvasines vyresnybes. kunigu ir vyskupu. nepripazindavo.
kiekvienas iu sau buvo vadas ir vyskupas. Visi esa pas iuos lygüs. Bet tai buvo tiktai zodziai.
Buvo iu tarpe keli. eie lyg kunigu pareigas. o vienas buvo iu staciai lyg vyskupas ar dar
mandresnis. Visi iie büdavo neispasakytai plepüs. plepumas. atrodo. buvo vienas esminiu
iu tikybos pozymiu. O iu vadovu liezuvis staciai nebüdavo kur dingti nuo io! Dar
nezinodamas iu büdo. kartais. büdavo. netycia prakalbindavau ilgai vargau. kol suradau
priemoniu nuo iu atsikratyti. Priüzia. pripurkscia visa galva. kelias naktis is eiles vaidenas
bibelIorseris. Nera iokios galimybes baigti su iais kalba. Bet vieno dalyko iie negaleio
pakesti. Teologinio ginco paciame ikarstyie as. büdavo. pridedu pirsta prie kaktos ir labai
susirüpines paklausiu:
— Na, gerai, aš sutinku, — aš visuomet su kiekvieno asilo nuomone sutikdavau, — aš
sutinku, viskas gerai... Bet man viena tiktai neaišku — kokia kalba velniai pragare kalbasi
savo tarpe ir su savo katorgininkais, kad ir bibelforšeriais?
Va. sio klausimo bibelIorseriai tai ir nepakesdavo. Pyko ir spiaudes. Jie tuomet
isitikindavo. kad as esu paskutinis latras. visiskai netinkas büsimaiai Jehovos karalystei. ir
kad niekuomet is manes neiseis padorus bibelIorseris. Po tokio klausimo iie dülindavo nuo
manes ir ilgesniam laikui palikdavo ramybeie.
BibelIorseriai buvo labai smarkiai nusiteike pries popieziu ir is viso pries katalikus.
Kam kam. bet katalikam iie buvo iau is anksto nuziüreie vieta pragare pacia nepadoriausia.
Be to dar. iie visi buvo paciIistai. Atsisakydavo iie eiti i kariuomene. ypac gi i kara. Va.
del sio pastaroio iu mokslo savumo ir nemego iu hitlerine valdzia. grüdo iuos i lageri.
StuthoIo bibelIorseriu dvasios vadovas. lyg ir vyskupas. buvo zemo ügio. apyzilis
platokas vyrukas. Menke |Mehnke| vadinamas. kiles is Rytprüsiu. is Lietuvos pasienio.
Lageryie iisai garseio kaip vienas paciu gabiausiu organizatoriu ir melagiu. gyveno iisai
puikiai. nors nuolat buvo varineiamas is vieno darbo i kita. Jis visur visuomet sugebedavo
turtingai ir sociai isitaisyti. Ar tik nebus Jehova specialiai ii globoies siuo zygiu?
Pats iis savo pamokslais tikeio ar netikeio. griausmas ii zino. bet mum visiem
nepaliauiamai skelbe. kad tuctuoiau po karo isigyvensianti zemeie pono dievo karalyste. Pats
Jehova zemes santvarkai vadovausias. Taip bibliioie esa parasyta. Na. gal ir ne visai taip.
zodis zodin. bet mazdaug panasiai. Betyrineiant bibliia. visuomet. sako. taip iseina...
Na. ieigu taip. tai tu. sakau. Menke. tikrai iau büsi io sventenybes pono
Jehovos ministeris pirmininkas.
Che che che! krizeno patenkintas Menke. ne... kurgi as... yra geresniu...
Krizenti tai krizeno iisai. bet io kaktoie tuomet büdavo aiskiai parasyta: ..O vis delto
bütu neblogai pabüti io sventenybes ministru pirmininku! Kur pagaliau Jehova ir gaus geresni
ministra?¨
Ne. Menke. sakau as iam. as esu isitikines respublikonas ir tavo valdomoi
karalystei revoliuciia kelsiu...
Perkünas tave nutrenks. ir liezuvis tau nusus uz tokias kalbas. papykdavo
Menke ir. isdidziai iskeles galva. eidavo lauk is rastines.
Tokie palaidünai. kaip as. esa iam ne kompaniia!
Kitas izymus bibelIorseris buvo labai gyvo temperamento sudziüvelis iuockis. Lodzes
pilietis. Rabineze |Rabinöse|. Lenkas iis buvo ar vokietis. iis pats nezinoio. Atrodo. gime iis
kazkur netoli Izraelio pastoges. Jam pokarine zemes santvarka mazai terüpeio. Jis labiau buvo
susizaveies kitais bibelIorserizmo privalumais. ypac taisiais. pagal kuriuos buvo galima gana:
laisvai santykiauti su moterimis. su savom ir svetimom. Santykiai tie esa visiskai laisvi.
Zinoma. cia nieko nesa tokio. kas bütu bloga. Viskas. esa. eina pagal bibliia...
Tai ka. sakau as iam. tai iüs su moterimis bibliia ir krümuose skaitote?
Che che che! iuokesi Rabineze. Tiesiai neatsake i mano klausima. Gal iis ir
skaito tenai krümuose bibliia. kas ii pagaliau gali zinoti?
Sestadieniais müsu bibelIorseriai susirinkdavo pas lagerio kurpiu. Ir iis buvo
bibelIorseris. Bibliia gal ir gerai studiiavo. bet batus siuvo visiskai nekaip. Senas iisai iau
buvo. Rauksletas toksai. susiraukes. sukiuzusiu veidu. Tiktai sypsena iis labai miela tureio.
Niekas iam batu siüti ir nedave. Jis su visa savo darbo komanda vertesi sudriskusiu batu ir
suplusiiusiu klumpiu lopymu.
Nezinia nuo kuriu laiku lageryie riogsoio didziules senu batu ir klumpiu stirtos. Is
tenai iisai ir imdavo savo darba. Kartais. matyti. pasiimdavo ir is kitu. tikresniu saltiniu. Kas
diena io komandos darbininkai atvezdavo keleta vezimeliu taisytinu koios sarvu. Uz lasiniu
bryzele. lasiniai bibelIorseriam nedraudziama. net patartina büdavo. uz lasiniu bryzele
kasdien iis duodavo mum po maisa tokiu batu. Gyvenome mes su iuo visai kaimynysteie. per
lentu siena tiktai. Tais batais mes kürendavome savo peciu. kas pietus. kas iovala sau koki
virdavo. Kürenamu batu tarpe atsirasdavo ir visiskai geru. Atsirasdavo net visiskai nauiu
kaliosu. kuriuos isdalindavome neturintiem apavo lietuviam kaliniam. Per bibelIorserio
malone malkomis per vasara rüpintis nereikeio. nors müsu pecius kürenos be pertraukos nuo
ryto iki vakaro. visu puodai gi netilpdavo is karto ant peciaus.
Kaimynyste su tuo bibelIorseriu buvo visiskai patogi. Vargas tiktai. kad is tu senu
klumpiu blakes pro siena lisdavo istisomis diviziiomis. Ir baisiai alkanos ios buvo. kad ias
kur perkünas!
Tad. va. pas sita kurpiu po visu patikrinimu sestadieniais ir rinkavosi lagerio
bibelIorseriu parapiia. Jie tenai susirinke bibliia skaite ir blynus kepe is nuorganizuotos
virtuveie medziagos. tokie dalykai pagal iu isitikinima bibliiai nepriestaravo. Bibliia iie
man nuolat siülydavo. bet blynu niekuomet neduodavo.
Moteru barakuose taip pat ramybes nebuvo. Tenai viespatavo bibelIorsere Frau
Belenke. Tai buvo auksta. atletiskai tvirto küno sudeiimo. matyti. kadaise buvusi grazi
moteris vokiete. Labai energinga ir staciai baisiai plepi moteris. Jos vyras buvo taip pat
bibelIorseris. oho. pabandytu iisai. turedamas tokia zmonele. bibliios netyrineti! Tiktai
iisai. del visa ko. sedeio ne StuthoIo. bet Dachau lageryie. ten iam buvo ramiau. Paklusnus
vyras buvo. nors ir bailys. Taciau is ios vaiku nieko doro neiseio. ne vieno is iu
bibelIorseriauti ponia Belenke priversti nepaiege.
Neklauso. latrai. pasidave setoniskai pagundai. ne karta gailiai nusiskusdavo
iinai ir reiksdavo noro daugiau vaiku nebetureti.
Ne karta Maieris. Berlyno liepiamas. pasikviesdavo ponia Belenke pasisneketi
bibelIorserizmo reikalais. tai buvo viena is io. kaip politinio aukletoio. pareigu.
— Gi vaikus vienus namie palikai, — sakydavo jis jai, — reikia gi vaikai auginti. Be
prieziüros iie galvazudziais virs. Pasirasyk. kad atsisakai savo bibelIorserisku kvailysciu ir
tuctuoiau paleisiu vaziuoti namo.
Poniai Belenke to tiktai ir tereikedavo. Ji tuomet visu savo milzinisku temperamentu
sokdavo irodineti. kad visu kvailiausias daiktas pasaulyie yra nacionalsocializmas.
Kokia teise iüs. budeliai. turite. saukdavo ii Maieriui. grümodama vyrisku
kumsciu. uzdarineti zmones i lagerius ir kankinti? Tai ius. galvazudzius. visus nacius.
reikia suvaryti i lagerius ir i krematoriumus! As ium sakau. ateis diena. kada iüs atsisesite
mano vietoie. ii iau nebetoli. toii diena! Nesirasysiu iokiu iüsu sunlapiu! As palauksiu tos
dienos, kada jus, budelius, visus iškars ir aš išeisiu iš lagerio be jokio parašo!
Majeris, jos riksmo apglušintas, šaukia:
— Lauk iš kambario tu, sena ragana!
Ponia Belenke ne is tokiu. kad Maierio nusigastu. Ji rekia dar garsiau. Maierio padetis
visiskai apverktina: negi iis musis su sena boba... Na. ir susimusus nezinia. kuo viskas
galetu baigtis: sudziüves Maieris pries atletiska ponios Belenke Iigüra atrodo toks sliekas
nabagelis!
Ponia Belenke rekia vis garsiau ir garsiau. grümoia vis ziauresniu ir ziauresniu
Jehovos kerštu.
Maieris bala ir melynuoia. Maieris uzsikemsa ausis. Maieris pats rekia it skerdziamas
tekis:
— Lauk! Lauk! Lauk!
Maieris iau ir keiktis nebeisgali. Nebemoka. Maieris iau paspringo. Nebeisrekia.
Majeris pats strimagalviais lekia iš savo tarnybinio kabineto.
Ponia Belenke. likusi viena Maierio kabinete. lengviau atsidüsta.
TIu. nieksai kokie! dar karta palengvina ii savo düsia Jehovos garbei ir eina prie
savo nuolatinio darbo elektros motoro pumpuoti vandeni lageriui.
XXXIII. NUO KLEBONO IKI CIGONO
Geistliche dvasininkai. Si kaliniu. tiksliau aresto rüsis. HaItart. buvo ivesta tiktai
1944 metu vasara. Iki siol visi dvasininkai eio bendra tvarka kaip politiniai nusikalteliai. buvo
bendrai varomi prie darbu ir musami. Dabar iiem lagerio darbas nebebuvo privalomas. tik kas
noreio savo noru galeio dirbti. Kas noreio galeio sau trintis be darbo po lageri ir
politikuoti. Dabar iie galeio net savo tikybines apeigas atlikineti. Zinoma. slaptai ar pusiau
slaptai. bet vis delto galeio. Seniau apie tai ir pagalvoti buvo sunku.
1942 metais buvo kaliniam paskelbta: kas nori kalediniu misiu pasiklausyti. tegu
issirikuoia kieme astunta valanda vakaro. Issirikiavo beveik visi lagerio katalikai. Astunta
valanda vakaro issirikiave. iie tureio isstoveti saltyie iki astuntos valandos ryto tuo
kaledines misios ir pasibaige.
1944 metais kunigu lageryie buvo devynetas: du lietuviai. vienas vokietis. visi kiti
lenkai su kašubais.
Kadangi bibelIorseriai kunigu luomo nepripazindavo. tai Maieris ir Menkes su
Rabineze nepripazino kunigais dvasininkais iie tureio likti paprasti eiliniai kaliniai. Jie
kartais net galvoio: ar nebütu gerai siek tiek reIormuoti bibelIorserizmo mokslas imti ir
pripazinti dvasininku pirmenybe?
Dvasininkai deveio raudona trikampi. kaip visi politiniai kaliniai.
Asoziale — asocialusis elementas. Jie dar kartais buvo vadinami Arbeitsscheue —
darbo vengia. tinginiai. taip sakant. Ju buvo nedaug. Visi vokieciai. Ju tarpe keletas
prostituciu.
Pats zymiausias asocialiniu tarpe buvo Estiios vokietis Edgaras Mileris |Edgar
Miller|. Pagal iseita moksla aptiekininkas. Estiios kariuomeneie prisitarnaves iki
vyresnioio leitenanto ar kapitono laipsnio. buves. kaip iis pats gyresi. Estiios zymiausio
generolo. Laidonerio. sekretorius. ar bent io rastineie dirbes. gerai mokeies estiskai.
latviškai, rusiškai.
Lagerin pateko uz neisbrendama girtuoklyste. Ir lageryie retai kada issipagiriodavo.
Kaip labai linksmo büdo girtuoklelis. iis lageryie buvo gana megiamas kolega.
Ilga laika iisai buvo lagerio SS ligonines aptiekininkas. Karta islake iisai visa buvusi
aptiekoie spirita. pridare skandalu ir nugriuvo prie lagerio iskilminguiu vartu. Rado ii tenai
begulinti Maieris su Chemnicu. niurke iie ii. niurke. prie sulinio pritempe! Chemnicas
Mileri laike. Maieris vandeni pumpavo ir nieko negaleio iie iam padaryti! Guli Mileris
kryziumi prie sulinio. nosimi i klana putas pucia ir ka tu iam!
Maieris su Chemnicu pasodina Mileri klane. is sonu plytomis paremia niekas
negelbsti: keikiasi Mileris visokiais neregetais velniais ir vel gula atgal i klana. Kad iis tame
klane neprilaktu. pats Maieris nutempe ii uz koios i patvori ir paliko pernakt tenai pagirioti.
Milerio laimei siltas ruduo buvo. Kita ryta eme ii tvarkyti dezuruoias IeldIebelis. Petersas
toksai. Nusivare iis ii i pirti. pastate prie sienos. pasieme ugniagesio kiska ir paleido salto
vandenelio srove i ta asocialuii elementa.
HilIe! HilIe! HilIe! atseit. pagalbos! bliauna Mileris. kiek isgaledamas. bet
prie sienos turi stoveti.
Pirties patalpoie pribego Mileriui vandens iau iki keliu. bet salta srove ii vis pliekia ir
pliekia. Milziniskos sveikatos zmogus islaiko sitokia srove tiktai apie pusvalandi. o ko gi
noreti is Milerio. to vargso girtuoklelio? Mileris staciai padükusiu oziu kriokia. bet kriokia ir
SS feldfebelis Petersas:
Tu. driskiu kuily. islakei visa spirita! Man tai ne laselio nepalikai! Manai. man
tai nereikia gerti?!
Po sios nelaimes Mileris is SS aptiekos. zinoma. isleke lauk. bet vis delto iis lageryie
visuomet gaudavo tokias vietas. kur galedavo ivairius daiktus organizuoti. Tuos daiktus iisai
prasmugeliuodavo uz lagerio sienu. gaudavo uz tai spirito ir büdavo girtas.
Eina. büdavo. Mileris per lageri. bliauna visa gerkle girtas dainas ir ka tu iam
padarysi, latrui tokiam?!
Ilgainiui valdzia i ta girtuokleli nebekreipe demesio. bausi ii ar nebausi vis tiek
pasilaks.
Erziehung aukleiamasai arestas. Tai buvo isimtine kaliniu kategoriia. Jie büdavo
atsiunciami i lageri apreztam laikui nuo triiu savaiciu iki sesiu menesiu. Tai buvo vis
siokie ar tokie darbininkai. atsiunciami pagal darbdavio skunda: ar iie esa tinginiave. ar
darbdavi iskolioie. ar i snuki iam uzvaziave. ar duonos pluta pavoge. ar be leidimo pasisaline
is darbovietes sau atostogu pasidare. ar laiku i darba grizti pavelave. ar is transporto
pabege. Kartais ükininkas noreio kuriam laikui darbininku nusikratyti. kad nereiketu iis
maitinti ir alga iam moketi: atsiuncia darbininka i lageri. is kur veliau ii pasiima.
paleidziamasai is lagerio turi grizti i sena darboviete.
Uz sios rüsies nusikaltimus ne visur ir ne visi vienodai buvo baudziami. Jei kalini
atsiusdavo Bydgosco gestapas visi vienodai gaudavo aukleiamaia kategoriia. Jei iuos
atsiusdavo Gdansko ar Karaliauciaus gestapas. lenkai gaudavo aukleiamaia. o lietuviai ir
rusai politine kategoriia uz tuos pacius reikalus.
Aukleiamieii kaliniai netureio iokio trikampio. nesioio tiktai numeri ant krütines ir
kelniu kiskos.
Vyrus lageryie ne karta taip nuaukledavo. kad iie pas Abraoma issiskubindavo.
Moterim. kaip ir is viso iom buvo. aukletis büdavo geriau. Pasibaigus terminui. aukleiamieii
buvo paleidziami. buvo grazinami iiem ir daiktai. is iu atimtieii. Kiti vel sugrizdavo i lageri
pasiaukleti. Kitos moterys grizdavo i lageri po du. po tris. po keturis kartus. Tokiom lagerio
megeiom kas kartas vis prisiüdavo po viena balta iuostele virsum numerio. vaikscioio ios
tarytum daugelio ordinu savininkes. Daugiau niekuo iu sugrizimo neatzymedavo ir nieko iom
nedarydavo.
Polizeihäftlinge — policiniai kaliniai.
Gdansko srities kaleiimai buvo perpildyti. o reikalinguiu patupdyti skaicius buvo
neissemiamas. Todel daugeli suimtuiu lyg i viesbuti atgabendavo i lageri. Jie buvo visi
tiesiogineie Gdansko gestapo zinioie. Jie trikampio taip pat netureio. Ir numeri nesioio ne ant
krütines. bet ant kaires rankoves. Tai buvo vis daugiausia lenkai gryni ir ivokietinti. Juos
gestapas smarkiai tardydavo. Atvezdavo taip nutardytus. kad iie ir ant koiu nebepastovedavo.
Kitus atvezdavo su kabalduoianciomis mesomis. su gangrena. Kiti. vos atvezti. tuoiau
mirdavo. Gdansko gestapas buvo isitaises atvezdineti iau visiskai nutardytus nebe gyvus.
Tokiu suzalotu ir nutardytu atvezdavo taip daug. kad net Heidelis eme piktintis. tiesa. tiktai
1944 metu viduvasari. Karta iis net raporta parase i Berlyna. kodel lageryie mirimu toks
didelis skaicius. Esa. gestapas kaltas uzmustus zmones atvezas! Ir dar daugiau pasiuto
Heidelis: prideio liudininku parodymus. net IotograIines nuotraukas.
Nuo to meto gestapas liovesi numirelius i lageri begabenes.
Retas kuris is policiniu kaliniu po tardymo buvo paleidziamas kaip nekaltas.
Daugumas iu buvo pervedama i politiniu kaliniu kategoriia lageris iki karo pabaigos. Kiti
gi tardomuiu padetyie sedeio po dveius ir daugiau metu. Kiti is iu ir savanoriskai mirti
sugebedavo. kitus gi pagal oIicialius paprocius graziai iskilmingai pakardavo.
Rotspanier raudonieii ispanai. vaikscioie su raudonu trikampiu. Ispaniskoio krauio
iuose. zinoma. ne kiek nebuvo. Tai buvo tiktai ivairiu tautu zmones. dalyvave Ispaniios
pilietiniame kare. StuthoIe iu buvo nedaug.
Aus der Wehrmacht is vokieciu kariuomenes. Tai buvo beveik vieni vokieciu
iürininkai. Didzioii iu dauguma i lageri pateko uz vagystes. bet vis tiek iie nesiodavo raudona
trikampi. buvo. atseit. politiniai nusikalteliai.
KriegsgeIangene karo belaisviai. Si kategoriia atsirado tiktai 1944 metu rudeniop.
Iki siol tokiu StuthoIe nebuvo. Karo belaisviai sededavo specialiuose lageriuose. is kuriu
pabaudai uz nusikaltimus buvo siunciami i koncentraciios lagerius ir cia iie. gaudami raudona
trikampi. buvo traktuoiami lygiai su kitais katorgininkais. Su lenkais darydavo dar kitaip.
Lenku. karo belaisviu. atsiklausdavo. ar nenori kas grizti namo? Norincius paleisdavo ir
isduodavo iiem tinkamus dokumentus. Taciau pakeliui i namus pagaudavo iuos gestapas ir
gabendavo i müsu lageri iau nebe kaip karo belaisvius. bet kaip eilinius civilinius lenku
nusikaltelius. Tokiu büdu ir tarptautines sutartys buvo islaikytos. ir lenkai dümais paleisti.
Pirmieii müsu karo belaisviai tai buvo trisdesimt lenkiu. Varsuvos sukilimo
dalyviu. atvaziavusiu pas mus pilnoie karineie uniIormoie. Viena iu buvo net nescia. lageryie
netrukus laimingai kareivi pagimdziusi. Jos visos su prieaugliu tureio taip pat raudona
trikampi.
§ 175 arba Homosexuale. Homoseksualistai buvo isimtinai vokieciai. Vaikscioio su
ruzavais trikampiais. Kiti. net lageryie begyvendami. raudona ar iuoda trikampi tureio
pakeisti i ruzava. Kai 1944 metais susiorganizavo lagerio orkestrelis. io dirigentas buvo taip
pat su ruzavu trikampiu. Jis buvo toks slykstus. kad net io muzikos nebuvo galima klausyti.
Publika. kad ia kur perkünas parautu!
BeruIsverbrecher nusikaltelis is proIesiios. Nesioio zalia trikampi. smaigaliu
zemyn. Tai vel buvo vieni vokieciai. Publika atitinkanti savo pavadinima. teisme
pabuvoiusi ne maziau penkiu kartu. Ju buvo keli simtai. Palyginti ne taip iau daug. bet
uztat visi buvo iie labai smarküs. daugiariopai patyre bernuzeliai. Tai buvo tikra Chemnico
leibgvardija. Atsakingesniais momentais jis ja visiškai pasikliaudavo, ir ji jo niekuomet
neapvyle. Todel iie ir galeio taip be atodairos savivaliauti po lageri. Jie visi buvo isitikine.
kad. karui pasibaigus. iseis i laisve. Paprastai iie buvo vadinami BeIau BV.
Polizeisicherungsverwahrte. zymimi PSV laikomi lageryie. kad policine iu
prieziüra bütu saugesne. Jie tureio taip pat zalia trikampi. tik io smaigalys buvo aukstyn
atverstas. Jie visi uz kriminalinius nusikaltimus buvo teismo nuteisti katorgos darbam iki
gyvos galvos. Jiem nebuvo ne maziausios vilties kada nors gyviem iseiti is lagerio. Bet iie
laikesi daug kukliau. negu proIesionalai nusikalteliai. Ne karta iie buvo tiktai tragiskai
susideiusiu aplinkybiu aukos. Ju buvo kelios desimtys. vis vokieciai. iau pagyvene. paliege
zmones. Ju tarpe buvo vienas lenkas ir vienas lietuvis. kurpius is Seiriiu. labai geros
sirdies zmogelis. perkünas ii zino. uz ka i tokia nelaime patekes. I siuos PSV buvo ziürima
kaip i pacius didziausius nusikaltelius. bet iie. isskiriant viena kita. buvo nepalyginti
padoresni uz daugeli BV.
Visu situ zaliuku tarpe pasitaikydavo kartais ir labai idomiu vyru. nebekalbant iau
apie galvazudzius.
Buvo. pavyzdziui. toksai Vilis Braunas |Willi Braun|. geras mano biciulis. dirbes
virtuveie ir man tabokos sunku netaboki meta priorganizuodaves.
1919 metais iisai buvo bermontininkas. veikes Siauliu apskrityie. Placiai pasakodavo
iisai. kaip iie ten turta grobdavo ir prisigrobe ii realizuodavo. Sita visa operaciia iie
vadindavo: rubeln.
— Nemanyk, — sako jis man, — kad kiti bermontininkai buvo kitokie. Visi buvo
tokie, kaip aš. Visi buvo vagys!
Jo bedos prasideio. kai 1924 ar 25 metais anglam. okupavusiem tuomet Kelna.
nudziove keleta motociklu. Pagave ii anglai ir perdave vokieciu policiiai. Po vokieciu
lagerius issibaste iisai dvylika metu. pereio pacius baisiausius Mathauzena. Gusena!
Kai iis pasakoio savo isgyvenimus tuose lageriuose. net mum. StuthoIo pilieciam.
plaukai siausesi. Civiline publika. nemaciusi lageriu. io zodziais. zinoma. niekuomet
nepatiketu nors iis pasakoio gryniausia tiesa. Po visu ilgameciu pragarisku isgyvenimu iis
nenustoio nei humoro. nei reinietisko samoio. Jis vis svaioio. pasibaigus karui. iseisias i
laisve:
Kokia desimti meteliu taip bent graziai dar pavaginesiu. kalbeio iis man
biciuliskai. tiek metu isbuves lageriuose. as negi kvailas darba dirbti!
I tokius vagis galvazudzius. kaip Zelionke. Vilis Braunas ziüreio is auksto. su
panieka:
Et! Tie vaikigaliai. kalbeio iis tiktai gadina müsu. padoriuiu vagiu. gera
varda! Kas tai mate musti zmones! Graziai viskas daryti reikia. Elegantiskai. Su skoniu!
Karta sedi Vilis Braunas müsu rastineie ir cigarete ciulpia. Netiketai uzeies
Chemnicas randa ii darbo metu berükanti.
Tai ka. Vili. sako iam Chemnicas. rükai?
Rükau. pone raportIiureri.
Zinai. Vili. kad as tau uz tokius darbus galiu i kaili ikresti?
Pone raportIiureri. as puikiai zinau. kad tamsta to nepadarysi.
Na. na? stebisi Chemnicas. Is kur pas tave tokios zinios?
Kaipgi tamsta galetum eiti pries savo darbdavi?
— Cho, Vili, tu bene girtas esi ar pasiutai?
Tiesa. atsipagirioti neturiu kuo... Bet as visai teisetai laikau save tamstos
darbdaviu. Mes. vagys. kaip tiktai ir duodame policiiai duona. Nebütu müsu. vagiu. tamsta
turetum eiti i Ironta. ir dar nezinia. kaip tenai visa pasibaigtu. Kol yra vagiu. policiia gali büti
rami. ii tures duonos. tures ka gaudyti. ka saugoti. ar ne tiesa. pone raportIiureri?
Tai ka. tu ir dabar dar vagi? stengiasi Chemnicas nukreipti kalba nuo
nemalonios jam temos.
O kaipgi. vagiu. pone raportIiureri. zinoma. vagiu!
Ziürek. Vili. pagausiu. bus tau riestai!
Ne tamstai iaunuzeliui mane. sena vilka pagauti! pasididziuodamas atreze Vilis.
Ir tiesa iisai sake. Jis buvo vagis meisteris. menininkas staciai. Jis mego savo darba.
Isimyleies buvo.
1944 metu rudeniop Vilis gavo paaukstinima buvo iskeltas su viena darbo
komanda i Gdansko miesta ir tenai savo zinion gavo visa virtuve. StuthoIo virtuves maisto
sandelio sargu vieton Brauno buvo paskirtas kitas zaliukas. Speieris |Speyer| toks.
Speieris taip pat senas vagis katorgininkas. sugriuves senis toksai. Baisiai plesrus ir
pavydus vagis. Savo amata puikiai mokeio. tik labai nesimpatiskai ii pavartodavo. Pats is
sandelio vogdavo per akis. ypac mesa. desras. margarina. bet kitiem neduodavo ne
trupuciuko. Büdavo. koks alkanas katorgininkelis pavogs duonos gabaliuka ar keleta bulveliu.
Speieris ii vaikosi po lageri su pagaliu. kol iam visa galva sukruvina. baisiai
nesimpatiskas buvo vagis. Kur iam iki Vilio Brauno. toio vagystes poeto!
Jude zydas. Zydas ne tautybe. bet aresto. vadinas. ir nusikaltimo rüsis. Gimei
zydas ir vaziuok i lageri. kas cia daug kalbeti! O zydo tautybe buvo zymima pagal tas
valstybes, kurios pilietis jis buvo. Dokumentuose taip ir buvo rašoma. Haftart: Jude;
Nationalität: Deutsche, Französe. Russe. Pole. Litauer ir t. t. Vadinas. zydo tautybe buvo:
vokietis. prancüzas. rusas. lenkas. lietuvis...
Zydai ant krütines ir nugaros nesioio dar sesiakampe zvaigzde.
Zigeuner cigonas. taip pat. kaip ir zydas. buvo nusikaltimo rüsis. Cigonu
tautybe buvo zymima taip pat pagal valstybes. Ir iuos sodino lagerin uz tai. kad iie gime
cigonai. Cigonai taciau nesioio raudona trikampi ir buvo traktuoiami lygiai kaip ir kiti
politiniai kaliniai.
Is Lietuvos buvo atgabenta keliolika cigonu seimu. I müsu bloka ateidavo toks
septyniolikos metu cigoniukas. Stankevicius. Karta per savaite duodavome iam duonos ir
rükalu. Dali gautuiu daiktu iis tuoiau vietoie sudorodavo. o kita dali kisdavo i kisene. Sako.
tai mamai turis nunesti. mamai. sedeiusiai moteru barakuose uz vielu tvoros.
O zmonai argi tu nieko nenesi? iis buvo iau pries kelerius metus vedes. ir io
zmona sedeio taip pat uz tvoros.
O kas man zmona? Tos nebebus. as kita visuomet gausiu. Bet kita mama kurgi
begausi?
1944 metu pabaigoie kai kuriose lagerio rastinese buvo ivesta visiskai kita kaliniu
klasifikacija.
Visi be isimties rusai ir lenkai buvo paskirti i nauia kategoriia
Ausländischezivilarbeiter uzsienio civiliniai darbininkai. o visu kitu valstybiu pilieciai taip
ir pasiliko politiniai kaliniai. Zinoma. nuo to rusu ir lenku kaliniu padetis nepagereio.
Pagaliau taip buvo rašoma tiktai kai kuriose knygose. Buvo vedama ,,dviguba buhalterija” —
sena ir nauja klasifikacija.
Tokia reIorma tegaleio tureti vienintele prasme pasiruosima büsimai atsakomybei
del veiksmu su svetimais pilieciais.
Saiungininkai taip pat ivairiem darbam mobilizuodavo svetimu valstybiu piliecius.
Tam reikalui ir vokieciai paruose knygas:
Va. prasom. ir pas mus. kaip pas zmones... cia. matote. vis rusu ir lenku kilmes
civiliniai darbininkai. cia iokiu kaliniu nera... Taip pat. kaip pas ius...
XXXIV. LAGERINE TAUTU SAJUNGA
Lageryie buvo dvidesimt keturiu ar sesiu tautu nariai. skaitant SSSR visas tautas
ukrainiecius. gudus. gruzinus. totorius. mordvinus. kirgizus ir t. t. rusais. kaip tai lageryie
buvo daroma.
Visa laika savo skaiciumi vyravo lenkai ir lageris iu zemeie buvo isbudavotas.
iis buvo skirtas iiem aptarnauti. Savaime. ir iu prieauglis buvo pats didziausias. Lenkus cia
atvarydavo is ivairiu gestapo istaigu: Gdansko. Karaliauciaus. Bydgosco. Stargardo. Plocko.
Grudziondzo. Kartüzu. Torunes ir daugelio kitu vietu.
Antraia vieta skaiciaus atzvilgiu uzeme rusai. trecia vokieciai. ketvirta lietuviai.
Taciau 1943 metu pacioi pabaigoi lietuvius ir vokiecius staiga nukonkuravo ir eme
lenktyniauti su rusais ir lenkais latviai. Staiga is Rygos iu atbildino per viena karta istisus
tris tükstancius. Tai buvo ivairiaplauke publika. Jos tarpe buvo nemaza ir rusu. bet kadangi
iie buvo Latviios pilieciai. mokeio latviskai. iie buvo uzrasomi latviais.
Latviai is pat pradzios lageryie laikesi labai isdidziai. didziavosi savo latviska kilme.
Laikesi visuomet büreliais savo tarpe. stengesi net latviskas darbo komandas sudarineti. Jie
nuolat dainavo latviskas dainas ir lageryie betupedami. ir eidami i darba. ir grizdami is io.
vis traukdavo daina su priemiestiniu reIrenu: ..Dzimdzi rim dzim dzim!¨
Trauke latviai savo daina. rimdzimdziavo. nors tasai reIrenas daugybe nemalonumu
jiem pridarydavo...
1944 metu kovo menesi ateio isakymas du tükstancius kaliniu pasiusti i Mathauzeno
koncentraciios lageri uolu skaldymo darbam. itin sunkiem. Kaliniu parinkimas priklause
nuo lagerio pareigünu SS ir kaliniu. dirbusiu administraciioie. Per tris dienas buvo
surinkta du tükstancius kaliniu. ir iie buvo visi latviai.
Kad ir kazkokia dvokianti velnio duobe buvo tasai StuthoIas. bet vis delto iis toli
grazu buvo ne Mathauzenas. toii skerdykla akmenu skaldyklose!
Isvykus latviam. lietuviai uzeme vel ketvirta vieta. Lietuviu skaicius cionai buvo
mazdaug pastovus. laikesi apie tris simtus. Vieni ismirdavo. iu vieton mazdaug tiek pat
atsiusdavo nauiu taip ir susibalansuodavo.
1944 metu ankstyva pavasari atveze 165 danus. Iki tam laikui iie gyveno Daniios
lageriuose internuoti. kaip sanatoriioie. Kiekvienas bene kambari tenai tureio. Vienas iu. tenai
sededamas. sugebeio ne tiktai oIicialiai vesti. bet ir issiskirti su iaunaia zmonele.
menininkas jis buvo, teatro dekoratorius.
Danai daugiausia buvo komunistine ar komunistuoianti publika. socialdemokratai
ir Ispaniios pilietinio karo dalyviai. Darbininkai. meisteriai. amatininkai. iürininkai. Buvo ir
keli savivaldybu veikeiai. inzinieriai. advokatai. vienas dailininkas ir vienas puikus
sachmatistas. Vokieciu valdzia nutare. kad iie Daniios lageryie per gerai gyvena. Gabeno iuos
Vokietiion sukimstus i laivo dugna. kaip silkes. Vezant per Vokietiia traukiniu. tris dienas
iiem nedave ne laselio vandens. Jie prase gerti. Atnesa. büdavo esesininkas kibira vandens
ir ispila zemen ties traukinio langais. atseit. pasiziürekite. kaip vandenelis zemen
sunkiasi... Danai StuthoIe sudare savo grupe. buvo apgyvendinti visi kartu. viename bloke.
Jie palyginti buvo daug geriau traktuoiami. negu visi kiti politiniai katorgininkai. Niekas iu
nemuse. niekas iu beprasmiskai negainioio. nepersekioio. Jie gaudavo net daniskus
laikrascius. Tiesa. ir iu laikrasciai eio hitlerines cenzüros prieziüroie. bet iuose buvo vis delto
nepalyginti daugiau ziniu. negu vokiskoie spaudoie. Danai StuthoIe savo daniska kilme
nesididziavo. eidami vergo pareigas. budeliu prieziüroie savo tautiniu dainu nedainuodavo...
Danu niekas nepaiuoke. Danus visi gerbe ir myleio. Müsu su iais santykiai buvo kuo geriausi.
Kai iie atvyko i lageri. mes buvome iau seni katorgininkai. mes iau mokeiome lageryie
gyventi. mes iau galeiome ir danam siek tiek padeti. Kiek veliau danai pradeio reguliariai
gauti is savo Raudonoio Kryziaus siuntinius. iie mum nepaliko skolingi uz pirmaia
pagalba. Kai kurie danai müsu bloke iautesi kaip pas artimiausius gimines.
1944 metu vasario pabaigoi atvare mum apie pora simtu prancüzu... vokieciu SS
uniIormoie! Seniau lageryie sedeiusiem prancüzam plaukai pakausiuose pasisiause. iu
tarpe buvo labai padoriu vyru. Jie tuctuoiau mum pranese. kad su nauiais atvykeliais iie nieko
bendra neturi. nes tie atvykeliai tiktai geda prancüzam dara.
Tieii atvykeliai tai buvo ivairiuose pakampese surinktas prancüziskas slamstas. Jie
visi puikiai zinoio. kad atgimusioie Prancüziioie vietos iiem nebebus. iie ir nenoreio ios
atgimimo. Tai puikiai zinoio ir vokieciu valdzia. ir lagerio administraciia. Netrukus tiem
prancüzam buvo pasiülyta laisve. kad iie eitu tiktai savanoriais i Ironta pakariauti. Daugumas
iu isirasydino ir isvaziavo. Apie trys desimtys vis delto atsisake vaziuoti. liko lageryie ir
buvo geri kolegos.
1944 metu rudeniop vel pradeio traukti i lageri simtais... latviai. pilnoie SS
uniIormoie. su savo IeldIebeliais ir karininkais. Ir iie apsigyveno krüvoi. savo SS pulkininko
prieziüroi. kuris iuos musdavo kaip ciuckas. Apsigyveno krüvoi ir vel po lageri pasklido
tas nevalyvasai: ,,Dzimdzi rim dzim dzim!”
Vokiska SS uniIorma ir tasai reIrenas iau bütu visiskai pakankama priezastis. kad
lagerio visuomene bütu neigiamai nusiteikusi atvykeliu atzvilgiu.
Atvarineti eme ir estu bürius. Karta blokavui vienas estas nauiokas trupuciuka
kazkodel nepatiko. blokavas reze estui. kaip ir pridera nauiokui rezti. Estas pakraipe galva.
iis gi buvo nauiokas. Jis nezinoio. kad blokavas yra labai didele valdzia. Jam tai labai
nepatiko. Jis susirauke.
Ar tau daznai taip uzeina? pasiklause iisai blokavo ir dave iam trupuciuka
grazos.
Baisiai nusistebeio blokavas. gaves per snuki. Nuvirto iisai po stalu. Guli iisai po stalu
ir sako: oi-oi!
Blokavui i pagalba sreiberis atskubeio. Estas tiktai zybt! sreiberis taip pat
nuriedeio po stalu. Sedi iis tenai salia blokavo ir sako: oi oi!
Pasirodo. to esto sunkaus svorio boksininko büta. Jis vienas isgriove visa bloko
valdzia iki puodininko imtinai. Istrükes su stiklais pro langa. blokavas pasisauke pagalba is
kitu bloku. estas uzsibarikadavo savo bloke. Ivyko garsi bataliia. Byreio langai. braskeio
sienos. sipuliais eio kedes ir stalai: kovesi vienas estas pries valdzios krüva. Estui kautynes
nelabai kaip baigesi. taciau ne iis vienas buvo suzeistas... Uztat paskui lageryie daugiau
niekas io nebeuzkabineio. Ji visas lageris gerbe. Gerbe ir visus estus.
Panasiai buvo ir müsu bloko vienam sportininkui milzinui. Puole ii kaimynas
blokavas. razbaininkas proIesionalas. noredamas su taburete galva pakalenti. Müsiskis ateme
is io taburete. nusviede lauk. pati blokava pagavo pusiau. apsuko kelis kartus ore ir numete
i klana. nosi i purva paniurkydamas. Nuo to meto tasai blokavas pasidare istikimiausias müsu
bloko biciulis.
Lageryie buvo dar belgu. liuksemburgieciu. anglu. amerikonu. rumunu. graiku. serbu.
svedu. norvegu. suomiu. net viena iapone buvo galas zino is kur ir kaip atsiradusi.
Kai Zelionke. keikdamas Buchenvalda. piktinosi. kad tenai kaliniu tarpe nera
vienybes. Bublicas aiskino:
Kaliniu tarpe vienybes neturi büti. Kaliniai turi savo tarpe piautis. Kitaip iu
nesuvaldysi...
Müsu lageryie Bublico teoriia buvo pilnai igyvendinta. Kaliniai savo tarpe edesi. bet
kiekvienas kas sau. Nebuvo susigrupave pagal trikampiu spalva ar tautybe. Zaliasai su
raudonuoiu galeio graziai sugyventi. lygiai kaip bibelIorseris su homoseksualistu. Taip pat ir
tautybes kaip tokios savo tarpe nesirieio. Retkarciais pasimusdavo. ne is pikto. del ivairumo
daugiau. tuo viskas ir baigdavosi. Nuolatinio karo nebuvo. Sugyveno graziai. Tiktai vienu
vargsu latviu visi vienodai nemego.
XXXV. YPATINGIEJI KATORGININKAI
1944 metu pavasari atreze müsu lagerio teritoriios didziuli gabala pelketoi pamiskei ir
pradeio statyti aplink ii mürine siena. tokia. kaip miestuose aplink kaleiima stato.
Koks gi cia velnias dabar bus? stebeiosi kaliniai mürininkai ir toliau vare
milziniska siena. tarytum Vokietiioie karo metu plytu nebebütu buve kur deti.
Labai skubotai vare ta siena. Net visi kiti darbai buvo sustabdyti. visos plytos buvo
paimtos i sia statyba.
Keista buvo statyba, nesuprantama.
Aplink visa müsu lageri buvo uztverta auksta ielektrintu spygliuotu vielu tvora. kurios
protarpiais buvo pastatyti tam tikri boksteliai. kuriuose sedeio sargybiniai su kulkosvaidziais
— ir to visiškai pakakdavo lagerio apsaugai. Tiesa, su ta elektra kartais nei šis, nei tas
išeidavo.
Karta vienas ruselis isdüme is lagerio. Ji netrukus pagavo. Atvede i lageri. Priküle.
Kaipgi tu. Sauhunde. per tvora pralindai? klausia io Maieris.
Nagi. va. prie sio sargybinio büdeles perlipau per tvora...
Per ielektrinta tvora perlipai? Meluoii. Lump!
Visiskai nemeluoiu. Tikrai perlipau. cia prie büdeles boksto...
Na. na. parodyk. kirmeles vaike. kaip tu perlipai sargybinio panosei? Neparodysi.
— pats save kaltink...
Ruselis parode. Apsiaves kaliosais. vikriai kaip katinas persiraite per tvora. persirito
atgal ir iam nicnieko bloga neatsitiko. Valdzia ilgai kolioio ta ruseli ir savo tvora. paskum
prideio dar keleta spygliuotos vielos eiliu. Netrukus po to grizo i lageri vienas pagiriotas
vokietis is SS tarnybos. Akyse iam nuobodu pasidare ar pro miglas iam vielu nesimate.
tiktai iis ciupt ranka uz vielos. Elektra eme ii tampyti. iis beziürint prablaiveies eme
rekti. Kiti du esesininku griebe ii uz koiu nuo tos vielos traukti. bet kur tau! ir iuos eme
elektra tampyti!
Soka visi trys esesininkai pasiutpolke palei tvora ir rekia visa gerkle!
Soko iie ir reke. kol kazkas susiprato pranesti monteriam. kad elektra isiungtu.
Tuomet tiktai visi trys esesininkai besikeikdami nudülino namo. Net is iu ne vieno elektra
nenumaige. Elektra. atrodo. nepatikimas buvo lagerio sargas.
Tad. galimas daiktas. elektros paniekai tame lagerio kampe ir pradeio varyti mürine
siena is raudonu plytu. kas iuos zino?
Tik vel. is vidaus palei ta nauia siena buvo pravestos kelios eiles spygliuotu vielu.
ios visos vis delto buvo dar ir ielektrintos. kad prie müro nebütu galima prieiti. Atrodo.
elektra siek tiek dar pasitiketa...
Viduryie taip uoliai aptverto sklypo eme statyti barakus. aisku. tenai kazkas
gyvens.
Atrode. iau müsu lageryie buvo surinkti patys talentingiausi nusikalteliai. Tai kokie gi
velniai tures gyventi uz anos tvoros? Ar gal is müsu paims kokius razbaininkelius. kad mum
bütu saugiau siame pasaulyie?
Tasai atitvertasai sklypas su savo barakais buvo pavadintas Sonderlager —
ypatinguoiu lageriu. Netrukus buvo pradeta gabenti ir to lagerio gyventoiai. is kitur. ne is
müsu lagerio. Baisiai idomu. kas iie bus per banditai. kad iuos taip smarkiai izoliuoia nuo
kitu. bene iie gyvus zmones ryia?
Atvare büreli vyru. darbo drabuziais aprengtu. Drabuziai svarüs. gero satino.
graziai pasiüti. kaip geri monteriai nesioia. Vyrai visi vidutinio amziaus. atrodo. gana
inteligentiški. Stovi jie sustatyti prie tvoros ir tyli. Imame juos kalbinti lenkiškai, rusiškai,
cekiskai. prancüziskai nieko neatsako. Pagaliau vienas is iu atsiliepia:
Mes esame vokieciai.
Vokieciai? nustebo visa rastine. kas iüs tokie? Uz ka patekote i lageri?
— Das dürIen wir nicht sagen. mes neprivalome tai sakyti. pareiske iie mum ir
nieko daugiau nebeatsakineio.
Mes traukiame bankrutkes ir ziürim i iuos. Sargybiniui kiek nusisukus i sali. vienas iu
sako:
Duokite koki düma patraukti...
— Das dürfen wir nicht geben, — mes neprivalome tai daryti, — atsilyginame
vokieciam uz iu nekolegiskuma.
Knygose ir sitie vokieciai. ir veliau atsiunciamieii buvo zymimi bendru vardu
Haudegen riteriu museiku organizaciia. Visus iuos atsiusdavo Poznanes gestapas.
Atsiusdavo paslaptingomis aplinkybemis. is lagerio drabuzius iiem kazkur i pakele
nuvezdavo ir iau aprengtus atvarydavo. Lageryie iuos laike griezciausioi izoliaciioi.
Absoliuciai nieko prie iu neprileisdavo ir iu paciu niekur neisleisdavo. Net sargybiniai.
vokieciai esesininkai. niekur negaleio is to lagerio iseiti. Maitino iuos labai gerai. maista
iie gaudavo specialu. is SS virtuves. Jokio darbo iie nedirbo. Duodavo iiem skaityti knyga.
vis naciu propagandine literatüra.
Siokios tokios sviesos meta Maierio slapti uzrasai. Tenai tieii haudegenai buvo
skirstomi i dvi grupes. Viena grupe buvo zymima KuS. antroii Ze. Atrodo. pirmoii grupe
galeio reiksti: komunistai ir socialistai. antroii Zentrum. centro partiios zmones.
Viduvasari tame zonderlageryie buvo atitverti vielomis ir mürinemis sienomis dar du
skyriai. sudaryta dar du Sonder zonderlageriai. sudaryta dar pasiutesne! Bet barakai
tuose ypatinguose skyriuose buvo irengti ypatingai gerai. su tam tikra prabanga. Su visokiais
patogumais. kilimais iskloti. Geri baldai. pirmos rüsies skalbiniai. Buvo tenai irengta net
speciali virtuve. maista gamindavo vietoie. Gyveno tenai vyrai ir moterys. bene visiskai
seimyniskai isitaise. Paskui netycia tiktai paaiskeio. kad tenai gyveno Hitlerio nuniokotoiu
generolu ir visuomenes veikeiu seimos. kaip antai Gerdelerio. generolo Viclebeno ir kitu.
Lagerio pilieciai buvo isitikine. kad tenai gyvena ir buves ilgametis Vengriios valdovas
admirolas Horti su seima. Tokiam isitikinimui büta siokio tokio pagrindo. Lagerio zmones
mate iuos vezant. mate skrynias su herbais ir karünomis. Viena karta to lagerio moteris
smalsiam kaliniui prasitare: ii negalinti nieko kalbeti. nes uz pastebeta kalba iom gresianti
mirties bausme.
Lageri evakuoiant. visa si publika vel labai slaptai buvo is anksto kazkur isvezta.
Po 1944 metu liepos menesio atentato pries Hitleri StuthoIo lageryie eme atsirasti vis
idomesnes publikos. Viena karta atveze visa buvusi Gdansko miesto senata su viceprezidentu
priesakyie. Visa. zinoma. kiek iis iki tol buvo gyvas likes. Tai buvo vis senukai. sudziüve
arba pilvoti vokieciai. Vis tai senuiu kairiuiu vokieciu partiiu likuciai ir buve centro
partiios zmones. sugebeie iki tam laikui laisveie dar isplevesuoti.
Juos laike lageryie siek tiek privilegiiuotoi padetyie. iiem darbas buvo
neprivalomas. Bet tai iau buvo 1944 metu vasaros pabaiga. lageryie iau daug kas buvo
pasikeite. Issigime senoii lagerio rimtis. sunyko. isdziüvo katorgine dvasia. Ko gi benoreti.
iei nauiokai. atvyke i lageri. po keturias savaites issededavo bloke. nieko nedirbdami. iie.
esa. karantina atlikineio!
Kada gi lageryie anksciau tokie dalykai buvo girdeti?!
Kiti nauiokai per keturias savaites taip isgudredavo. kad paskui ir keturis menesius
neidavo i darba. O po keturiu menesiu io darbingumo iau ioks velnias nebesukontroliuos!
Ir dar daugiau! Buvo ivestas mediciniskas atsiunciamuiu nauioku apziüreiimas.
Gydytoias Heidelis tureio nuspresti. ar nauiokas yra lagerIähig, yra lageringas, — tai yra, ar
iis tinka. ar gali pakelti lagerini gyvenima. Kadangi gydytoias Heidelis tokiem dalykam
niekuomet neturedavo laiko. tai io vardu toki apziüreiima vykde gydytoiai kaliniai. Kalinys
tureio spresti apie kita kalini. ar sis tinka lageriui. ar ne!
Ne. ne. 1944 metu rudeniop müsu lageris visiskai issigime.
XXXVI. PEDAGOGIŠKIEJI EGZEMPLIORIAI
Kiekvienam blokui iš SS tarpo buvo paskirtas vadovas — Blockführer, — koks nors
SS serzantas ar IeldIebelis. vyriausias bloko globeias ir aukletoias. Ju tarpe buvo taip pat gana
idomiu egzemplioriu. tinkanciu bet kuriai gyvulininkystes parodai.
Johanas Majeris [Johann Mayer] — SS feldfebelis, Chemnico pavaduotojas. Kad
nesipainiotu su Traugotu Maieriu. Johana kaliniai paprastai vadindavo KonIektionsmayer
arba Anzugsmayer kostiuminis Maieris. Jis buvo pragarseies kaip pats zymiausias kaliniu
kostiumu vagis. As turiu pagrindo manyti. kad iis ir mano drabuzelius buvo nusivilioies savo
zinion. Tai iisai mus. vos atvykusius i lageri. pirmasai antausiais pasveikino.
Tai buvo kokiu triiu desimciu metu vyras. Sulinkes. persigeres. moteriskais dalykais
persisotines. pusiau pamises. Galvazudys. kokiu reta. Galvazudys megeias. galvazudys
sportininkas. Musa ne todel. kad musamam bütu skaudu. musa todel. kad iam paciam
baisiai malonu mušti. Keiktis taip pat buvo didelis meisteris, bet jis nepykdavo, kai ir kaliniai
ii pati i akis pakeikdavo.
Karta darbo metu Francisekas Dziegarcikas sako man:
Na. proIesoriau. kada gi grisi i universiteta paskaitu skaityti?
Ka? Universitetan paskaitu skaityti? isikiso i müsu kalba KonIekcionsmaieris.
niekuomet! Tu isleksi cia. pro krematoriiaus kamina.
Na. na. sakau as iam. pone sarIiureri. mes dar paziüresime. kas greiciau pro
kamina leks. as ar tamsta!
— Cho cho cho! — kriuksi Konfekcionsmajeris, patenkintas, kad aš taip kvailai jam
atsakiau... Jis buvo tikras. kad as esu visiskai kvailas. Dabar. manau. iam ne kamino
nereikeio. gerai dar. iei gavo iis kur kokia velena uzsikloti...
KonIekcionsmaieris galeio tave be niekur nieko. siaip sau del smagumo. pagaliu
sumusti. peiliu subadyti ir tuctuoiau. susikabines su tavimi. kokia pasiutpolke per lageri sokti.
Kur. büdavo. KonIekcionsmaieris tik pasisuka ten tuoiau mustynes. keiksmai.
kvatoiimasis. Linksmas iis buvo. nors ir pasiutes. Kartais atvaziuodavo io atlankyti zmonele
su keliais vaikais. tuomet iis pasidarydavo lyg visciukas. vos is po vistos islindes.
pavyzdingas papunis ir dusulingas seimos galva. Bet kai zmonele atgal islinguodavo. ne
kiekviena gyvanasle praeidavo sveika pro KonIekcionsmaieri.
Karta Chemnicas savo darbo kabinete rodo iam nauia valdzios potvarki del SS vyru
atostogu. Potvarkio to gana idomaus büta. Jame esesininkam buvo isakoma savo atostogu
meta taip tvarkyti. kad iis pas zmona patektu kaip tiktai tuo metu. kada visu sekmingiausia iis
galetu uzplanuoti seimos prieaugli.
Cho cho cho! kriuksi KonIekcionsmaieris. pasiskaites toki isakyma. ir tapnoia
Chemnica per peti: Mensch. ich habe Kinder schon zu viel Zmogau! Vaiku as iau per
daug turiu!
Atrodo. iis cia bus trupuciuka persigyres. Jis nuolat ir nuolat sirgo visokiomis
itartinomis ligomis. is kur iis cia tu vaiku per daug prisiperes!
Petersas [Peters] — aukštas, raumeningas pilietis, Štuthofo SS tarpe — kvailumo
cempionas. Kvailesnio uz ii nebuvo. Pries kara iisai Gdansko mieste anglis i ketvirta auksta
tampe. kartais tamsesniuos skersgatviuose itikinamai ismaldos prase. Dabar iis buvo SS
IeldIebelis. müsu aukletoias: iam prasnekus. mes visi tureiome stoveti be kepures virdulio
pavidalu. Kad nereiketu pries tokius Petersus kepures nusiimineti. as dvi ziemas isvaikscioiau
lageryie visai be kepures. O pries Petersa nepadaryti ..Mützen ab” — tuoj gausi letena per
zanda. Tai buvo pats energingiausias ir landziausias valdzios snipas. nesigediies iokiu
sunybiu. apie sazine ir geda iokio supratimo netureies. Tai iisai vargsa girtuokleli Mileri saltu
dusu maige. motyvuodamas:
Tu. velniau. visa spirita islakei. o man nepalikai!
Savaime suprantama. iei Mileris ir iam bütu spirito siek tiek palikes. abu kartu bütu
isigere ir salto duso nebütu buve.
Petersas vaikscioio po lageri su tokia Iizionomiia. lyg iis nuolat dekotu ponui dievui
uz tai. kad iisai nosies skylutes sutvere i apacia. ne i virsu. Priesingu atveiu nebütu galima
pries katorgininkus nosis riesti: lietus prilytu.
Ypac ziauriai Petersas musdavo atgabenamus i lageri nauiokus. iis net sunkiai
sergantiem ligoniam galva lazda ar staciai lentgaliu dauzydavo ir tuomet. kai valdzia
nemato.
Petersenas |Petersen| pilna Peterso priesingybe. kiles is Daniios pasienio. Iaktinai
apvokieteies danas. Jis iau 1943 metu pabaigoie suprato. koki kvaila bizni iis bus padares.
istodamas i vokieciu SS eiles. Karo perspektyvos ir io paties likimas iam iau tuomet buvo
aisküs. Tiktai atgal trauktis iis iau nebegaleio. Stengesi tiktai su kaliniais. ypac danais ir
norvegais. palaikyti kuo geriausius santykius. kad po karo iie ii uzstotu. Atnesdavo iisai ziniu.
kurios kaliniam kitaip bütu buvusios neprieinamos. atnesdavo net uzsienio radiio ziniu.
kurios lageryie buvo itin brangios. iis pats slaptai uzsieni klausydavo.
Fotas |Foht| stambus. platus. kokiu penkiu desimciu metu vyras. apyrudziais
plaukais ir nuo samagono pamelynavusia nosimi. Tureio iisai stambu üki netoli lagerio.
puikius arklius ir karves. stambia zmona ir keturis vaikus. Is savo ükio lageriui pardavineio
iisai ivairius produktus. biznis. sakes. buves visai neblogas. Lageryie mokeio iisai zmones
plakti ir saudyti net nemirkteledamas. tureio lagerio valdzios ypatinga pasitikeiima.
Ilgainiui iis buvo pramintas zydziu karaliumi: iis buvo paskirtas lagerio zydiskosios dalies
virsininku. Cia iis pasirode esas gana drasus vyras: nebiiodamas rasiniu istatymu ir savo
zmonos. palaike gana intymius santykius su zydziu gyvenamuiu bloku atstovemis. Bet zydziu
karaliumi iis buvo vadinamas ne del tos priezasties. Jis spresdavo. kurios zydes reikia
nuodyti. kurios marinti. kurios dar galima i kokius darbus varyti.
Klavanas |Klawan|. ach. tasai vargsas Klavanas! Visai padegeliska Iigüra! Net
patsai KonIekcionsmaieris kalbedavo. kad Klavanui esa galvoie kazkas ne visi namie!
Gime ir augo iisai Estiioie. tarnavo pas kazkoki tenai barona vokieti ir persieme
baroniska pasauleziüra ir manieromis. Buves bermontininkas. tureies medali is tuometines
..gelezines diviziios¨. laike save dideliu kariauninku. Dabar buvo iisai. zinoma. repatriantas.
gaves netoli Poznanes dvareli. kurio savininkas lenkas buvo pasodintas i lageri ir numarintas.
Klavanas buvo vienintelis lageryie esesininkas. kuris knygas skaite. Knygu skaite iis
labai daug. ir nuo tu knygu visiskai apsisuko io vargse galvele. Büdavo. paskaitys iis kokia
knyga. nors pacia kvailiausia. naciska. ilis koks kvailas klausimas iam i galva. iis ateina i
rastine ir ima sneketi: ir tai iam isaiskink. ir tai paaiskink. Aiskinti gi iam labai sunku:
visiškas balvonas, naciška davatka, nieko nesupranta.
Lygiai kas dvi savaites ateidavo iisai teirautis. ar io pavarde tikrai germaniskos
kilmes.
Germaniska. po velniu. germaniska. simta kartu germaniska. iseies is kantrybes.
imi sükaloti. bet po dvieiu savaiciu iis vel ateina tuo paciu klausimu. As net pazaliuodavau.
pamates ateinanti Klavana.
Karta abu ziürime pro müsu rastines langa. kaip kieme Petersas zmones musa.
Klavanas susigraudena iis pats niekuomet nieko nemuse. ir sako man:
Ne. vis delto lageryie iam esa baisiai sunku. Jis esas isauges Estiioie. iis esas
visiskai kitokios kultüros zmogus. Jis pirma karta savo gyvenime pamates. kaip zmones musa
tiktai StuthoIe. Pas mus. sako iisai. Estiioie. pats zinai. niekas nieko nemusa. kita
kultüra esanti...
Vos paskirtas i lageri. iis. esa. nueies pas komendanta Hope ir pareiskes iam. kad iis
esas kitos kultüros ir tokiame lageryie negalis eiti pareigu. Komendantas ii apramines. iis
esas taip pat ziaurumu priesas. prases ii pasilikti ir eiti pareigas pagal savo sazine.
Komendantas sazines dalykuose pazadeies iam savo pagalba ir draugingumo zenklui
padovanoies iam laikrodi. va. sitaii. Klavanas nuolat rodydavo is komendanto gauta
laikrodi.
Klavanas daznai landzioio pas komendanta. su kitais IeldIebeliais nedraugavo. uztat
visi io baisiai nekente. Jis ieskoio artimesniu zmoniu kaliniu tarpe. su kuriais galetu
pasikalbeti apie knygose rasomus dalykus. Nueies pas komendanta. iis viska papasakodavo.
ka is kaliniu girdeio. Papasakodavo ne iskundimo Iorma. ne pakenkti kam noredamas. bet is
neispasakomo savo naivumo. na. zinoma ir todel. kad komendantas buvo iam toks didelis
autoritetas. tokia ikünyta kilnybe. kad iis pas ii lyg ispazinti atlikdavo.
Klavanas buvo karo apologetas. Esa ir io gyvenime geriausi atsiminimai is karo
laiku. Karas esas reikalingas zmonem pataisyti. Bet kai karas pereio i Vokietiios teritoriia.
Klavanas karo reikala is principo eme smarkiai peikti.
Mano kolegom lenkam iisai kalbeio. kad iis negalis lietuviu suprasti. Esa iuk visiem
zinoma. kad po karo Lietuva bus priiungta prie Vokietiios. lietuviai gausia progos
susivokietinti. iiem büsia suteikta auksciausia malone ir garbe vokiecio vardas. o iie.
lietuviai. vis dar kazko siausias. kazko nepatenkinti!
Jis buvo iegos IilosoIas ir poetas. Kieno iega. to ir teise. Vokietiia kariaudama. esa.
turinti daug nuostoliu. Savaime suprantama. kad ii norinti po karo sio to gauti. kaipgi
kitaip? Pabaltiio valstybes natüraliai priklausancios Vokietiiai...
Na. sakau. pone rotenIiureri. iki IeldIebelio laipsnio iis nepaiege prisitarnauti
tamsta turi dvara. o Zelionke neturi. Taciau Zelionke stipresnis uz tamsta. Ka tamsta
pasakytum. ieigu Zelionke. prisirinkes dar gauia tokiu. kaip iis. ateitu nakties metu ir ismestu
tamsta is dvaro?
Kaipgi tai galima. piktinosi iisai mano klausimu. garbinga kara lyginti su
paprastu plesikavimu?!
Vis delto abieiu veiksmu skirtumo pagal Klavano aiskinima as nepaiegiau suprasti.
Karta rudeniop 1944 metais. kai Irontas pasieke Vokietiios sienas. Klavanas. man
besikeikiant kad manes is lagerio nepaleidzia. sako man:
Ir iis. Klavanas. lageryie esas toks pat kalinys. kaip ir as. ir iis negalis niekur is
lagerio pasitraukti. Keturis kartus iau buvo padaves prasyma. kad leistu iam is lagerio vykti i
Ironta. bet. sako. neleidzia. Jis esas kalinys.
Vis delto. sakau. sioks toks skirtumas tarp müsu yra...
— Koks gi skirtumas? Jokio skirtumo!
Atrodo. sakau. panasu. kad yra. Pavyzdziui. suva. sutikes SS vyra. neprivalo
daryti ,,Mützen ab¨. o as privalau. Suva turi teise drauge su SS vyrais saligatviu
vaikscioti. o as visuomet privalau viduriu gatves per purvyna plitoti... Ot. sakau. iei
mano teises bent su sunies teisemis bütu sulygintos. ir tai bütu iau daug padaryta...
A. sit kas! sunkiai numyke Klavanas. Jis padare tokia Iizionomiia. tarytum
as iam i zanda büciau trenkes. Bet mandagiu büdu iuo atsikratyti nebuvo galima: Klavanas
buvo nuobodesnis uz vokieti proIesionala.
XXXVII. NUSIKALTIMAI IR BAUSMES
Maierio rastineie buvo rasoma kaliniu nusikaltimu ir bausmiu knyga. Paprastuiu
nusikaltimu StraIbuch. Lengvesniuiu. Sunkieii nusikaltimai eio savo atskira tvarka.
Buvo dvi paprastuiu nusikaltimu rüsys: vagyste ir tinginyste. Visa tai atsitikdavo
darbo metu. Pavyzdziui. pavoge kas kur kokia bulve. rope. duonos pluta. agurka. pomidora
tas iau vagis. Kitokiu dalyku pavogima zymedavo tiktai isimtiniais atveiais. Tinginystes
nusikaltimai buvo dar nuobodesni... Kas darbo metu atsistoies atsiduso. kaimyna prakalbino.
koki dümeli nutrauke. o apsaugok Perküne. miske saulaites atokaitoi snusteleio. tas iau
tinginys neraliuotas. Esesininkai. darbo vadovai. tuoiau tokius nusikaltelius vietoi
apibaksnoia. suraso iu numerius ir savaites gale atiduoda sarasus i rastine. itraukti
nusikaltelius i bausmiu knyga ir nubausti pagal paties Maierio rasyta rezoliuciia. Kiti sitokiu
büdu sugebedavo nusikalsti vienu ypu po kelis kartus.
Bausmes büdavo taip pat nuobodzios. Tris dienas palikti be pietu. sesias dienas.
devynias dienas... Kartais pietus sumazindavo vienu trecdaliu. kartais iu puse teduodavo.
Kartais Maierio recepte buvo irasomi penki lazdos smügiai. desimt. penkiolika... Sergantiem.
gulintiem ligoninei. bausmes vykdymas buvo atidedamas. kol iis pasveiks. o pasiskubine
numirti buvo visiskai nuo bausmes atleidziami.
Man patekus i rastine. vienas svarbiausiu mano darbu ir buvo sios knygos
štrafbucho — rašymas.
Deia! Man tas darbas baisiai nesiseke. nieko gera is to neiseio.
Chemnico nuolat skatinamas. as rinkdavau esesininku pranesimus apie nusikaltelius
tiktai menesio pabaigoi. Nusikalteliu prisirinkdavo labai daug. Esesininkai. darbo vadovai.
buvo zmones neperdaug rastingi. kaliniu numerius rasydavo labai neaiskiai. As turedavau
pagal tuos numerius suieskoti kaliniu pavardes. iu darboviete. iu gyvenama vieta. surasyti i
knyga ir iduoti ia Maieriui bausmei skirti. Tam darbui man iseidavo labai daug laiko. Maieris
taip pat nesiskubindavo knyga vartalioti. Kai iis bausme paskiria. as turedavau tai pranesti
blokavieiiem ir sreiberiam. kad iie ia iau ivykdytu.
Va. cia tai man ir nesiseke. Nezinau. kas cia daugiau kaltas buvo: ar esesininkai. darbu
vadovai. blogai numerius uzrasydave. ar as. iu rasta dar blogiau paskaitydaves. bet man vis
iseidavo. kad daugumas nusikalteliu buvo vis numireliai. Ir numeris atitinka. ir pavarde buvo
kaip reikiant. ir gimimo metai visiskai tikri. bet tasai smerktinas tinginys buvo. ziürek.
iau senas. seniai pro kamina islekes. numirelis. Ir vis tai su paciomis didziausiomis
bausmemis. Siek tiek mazesne. bet vis delto labai zymi nusikalteliu dalis atsirasdavo
ligoninei. Kada iis numirs ar pagis kas ii zino: negi atsiminsi visus nusikaltelius! Pagaliau
geroka dalis nusikalteliu buvo uzrasyta ir tokiu. kuriem i lagerio valdiskus pietus iau seniai
buvo tiktai nusiciaudeti: iie buvo tokie puiküs. talentingi organizatoriai. buvo taip gerai
isitaise. kad seniai valdisku pietu nebevalge. Visa man taip susidedavo. kad beveik
nebelikdavo kas bebausti.
Gavo Maieris viena toki mano menesini pranesima. gavo kita...
Meslas. ne knyga! pareiske iis man.
Ka gi as padarysiu. kad taip darbo Iiureriu buvo surasyta. vis tokie numeriai.
teisinausi. trupuciuka paspringdamas.
Pasiuto iie. ar ka?
To tai iau as negaliu zinoti. pone hauptsturmIiureri...
Po antroio mano raporto Maieris knygos man nebegrazino. Ji daugiau nebebuvo
rašoma.
Taip negarbingai. del numireliu galvos. ir zuvo tradiciniai lagerio nusikalteliai: vagys
ir tinginiai.
Taciau ir bausmiu knygai isnykus. smulkiuiu vagileliu vargai nepasibaige.
Stambiausiem ir knygai tebesant gyvai. neblogai sekes. o smulkiesiem siukslelem visai
blogai. Vykdavo savotiskas Linco teismas. nusikaltelis buvo tuctuoiau vietoie baudziamas.
Kartais esesininku didziai linksmybei koki alkana bulviavagileli istepdavo visa suodziais.
paversdavo negru ir vedziodavo paspardydami po blokus ir dirbtuves parodyti: va. ziürekit.
koks iis iuodas! Kartais ii pastatydavo visai dienai prie vartu stoveti. O kartais. büdavo.
pasodina ii ant smailios varcios. ikisa iam i gerkle koki buroka ar rope. ziürint. ka iis buvo
nusitempes. ir sedek visa diena. O karta vienas SS karininkas viena prancüza buvo
privertes net sviezia mesla suryti!
Gana stambi nusikaltimu rüsis buvo spekuliaciia ne paciame lageryie. Lageryie
spekuliaciia buvo lyg ir toleruoiama. bent retai tepakibinama. Ji itin isigyveno 1944 metais.
Kaliniu gyvenamaiame kieme prie vieno barako. devinto bloko. buvo isisteigusi nuolat
veikianti iuodoii rinka ir iuodoii birza. Ten büdavo galima gauti visko. ko tik lageryie sirdis
troksta iki kokaino imtinai. Drabuziai. apavas. duona. margarinas. samagonas ir kiti
kasdien vartoiami gaminiai tenai neissekdavo. Kiek sunkiau buvo verstis ..uzsieniniam
spekuliantam¨ uz lagerio sienu.
Susisiekimas ..su uzsieniu¨ vyko dviem svarbiausiais keliais: per ..uzsieninius¨
meisterius ir ..uzsienio darbo komandas¨.
Kai kuriem atsakingiem darbam dirbti ateidavo i lageri laisvai samdomi inzinieriai ir
meisteriai. laisvai gyvena uz lagerio sienu. iie ir patarpininkaudavo prekybos dalykuose.
Kartais iuos. büdavo. pagauna. pavercia kaliniais. uzdaro i lageri. bet pagautuiu vieton
visuomet atsirasdavo kiti tarpininkai. Kartais gi patarpininkaudavo ir patys esesininkai, tik jie
paprastai imdavo didelius nuosimcius. ne visuomet apsimokedavo su iais susideti. Daug
patogiau buvo varyti biznis per ..uzsienio darbo komandas¨.
Be darbo komandu. dirbusiu paciame lageryie. buvo dar uzlagerines
ausenkomandos. Ju buvo dvi pagrindini rüsi: pastovios ir besikaitalioiancios.
Pastovias komandas suIormuodavo lageryie ir pasiusdavo kur nors i nuolatini pastovu
darba. Kartais tokiai komandai suIormuoti atvykdavo koks kito miesto imones virsininkas.
pavyzdziui. Gdansko laivu statybos direktorius. Pries ii isrikiuoia kaliniu minia. Imones
direktorius apeina kalinius. apziüri. raumenis paciupineia ir pasirenka sau vergus. visai.kaip
..Dedes Tomo lüsneleie¨.
Tokiu uzsieniniu komandu lageris tureio daug. bent puse kaliniu iose dirbo. Bydgosco
pozeminiuose dinamito Iabrikuose dirbo keli tükstanciai moteru kaliniu. Pelico sintetinio
kuro dirbtuvese keli tükstanciai vyru. Kelios pastovios komandos dirbo Gdansko ir
Gdynes miestuose. Buvo iu ir Deutsch-Eylau. ir Elbinge. ir Lauenburge. ir Prauze. ir Stolpe.
ir Gerdauene. ir Stargarde. ir Heiligenbeilyie. ir daugelyie kitu Vakaru Prüsu ir
Pomeraniios miestu. Tos komandos ten ir gyvendavo.
Kitos gi komandos. gyvendamos lageryie. is ryto iseidavo i darba ir vakare grizdavo.
Dirbdavo ios pas ükininkus ir aplinkiniuose Iabrikeliuose. kur susitikdavo net su prancüzu ir
anglu karo belaisviais ir prancüzu. belgu. olandu. danu. norvegu civiliais darbininkais. cia
prievartos keliu atgabentais.
Va. sios pastarosios darbo komandos ir vare didziausia spekuliaciia. Lageryie ios
grobdavo daugiausia drabuzius. instrumentus ir brangenybes: is maisto produktu cukru.
margarina. Uz lagerio sienu keisdavo tai i rükalus ir spirita. kuri kontrabandos keliu ir
atgabendavo. Kartais. zinoma. tom komandom padarydavo rüscia krata. spirita atimdavo.
neseiui gerokai i uodega ikresdavo. bet tai maza ka prekybai kenkdavo. Vienas mano
biciulis. ruselis is Leningrado. garseies kaip geriausias organizatorius lageryie. kas savaite
gaudavo maziausia dvidesimt penkias lazdas. Per visa buvima lageryie iis gaves. kaip iis pats
gyresi. ne maziau triiu tükstanciu kirciu.
Et! sakydavo iisai. uzpakalis ne stiklinis nesudus!
Nuolat gabendavo iisai spirita ir gyvendavo puikiai. zinoma. cia neiskaitant melyniu
uzpakalyie. Karta. matydamas. kad ir ii kres. ir spirita. zinoma. atims. stovedamas eilei. pats
vienas islake bonka spirito ir nugriuvo vietoie. Tuomet ii kaip ligoni. nunese i bloka. kur vis
delto Zelionke iam gerokai ipyle. kam vienas laka! Sias kratas Zelionke ypac rüpestingai
organizuodavo. bent puse rastoio spirito eidavo io naudai.
Kartais. büdavo. Chemnicas. pasigaves koki spekulianteli. atsivaro i rastine. Paciam
Chemnicui ar galva pagiriom skauda. ar su viduriais iam kazkas negera. nuolat iisai
susirietes valkioiasi. zodziu. tingi iis pats su spekulianteliu darbuotis.
Ikresk iam dvidesimt penkis. isako kokiam nors kaliniui. buvusiam rastineie.
Isakytasai pasiima Cheamico bizüna. pamakaloia iuo aplink spekuliantelio nosi. o ii pati
issiveda i gretima kambari egzekuciiai. Zybt. zybt. zybt. skamba gretimam kambary. Bet
plakamasai tyli. lyg iam snuki bütu kas uzrises.
Po penkiu sesiu smügiu plakikas uzdususiu balsu snypscia:
Kvaily. rek!
Plakamasai ima bliauti. tarytum iam gyvam oda bielytu.
Chemnicas patenkintas šypsosi, kad atsirado dar vienas toks smarkus mušeika.
Museika taip pat patenkintas. gaves Chemnico pagyrima. Patenkintas ir spekuliantelis:
rastines nauiokas museika tokiu inirsimu io vieton vanoio... kede!
Visu didziausias lageryie nusikaltimas buvo nelegaliu laisku i laisve rasymas. Jei
laiskas büdavo nekaltas. tai yra. ieigu iame nieko blogo apie lageri nebuvo pasakyta. tai dar
puse bedos: ikresdavo apie penkias desimtis lazdu ir baigta byla. Bet ieigu laiske buvo
rasoma. kas lageryie dedas. tai iau visai blogai. Tuomet eidavo rüstus tardymas su
neisvengiamais lazdu avansais. eio bunkeris su duona. vandeniu ir blakemis. eio Berlyno
skirtoii bausme.
Siuo atzvilgiu valdzia baisiai buvo pavydi. nieku büdu nenoreio. kad zinios apie
gyvenima lageryie pasklistu Vokietiioie. iuo labiau uz Vokietiios sienu. Pabandes tokiu
ziniu teikti uz lagerio sienu. paprastai pasistengdavo lageryie siokiu ar tokiu büdu numirti.
kad daugiau io nebeimtu pagunda rasyti. kas nereikia. Stai. pavyzdziui. blokavas Cimermanas
iau toks nusipelnes lagerio valdziai banditas buvo ir iam nekaip labai iseio.
1944 metu kovo menesi iis buvo issiustas drauge su Zelionke ir kitais galvazudeliais i
Buchenvalda. i specialia SS mokyklele. Is mokyklos pateko i Ironta. bet tenai iisai kazkodel
nepanoreio guldyti savo saunia galvele uz Tretiii reicha. Düme iisai is Ironto po velniu ir
pataike staciai i iu rezidenciia atgal i StuthoIo lageri. Atveze ii. vargsa. tartum
sunkvezimio pervaziuota: io snukis buvo toks iau suzalotas. toks sutines. iog atrode. kad
Cimermanas su dviem galvom vaiksto. Staciai pazinti nebebuvo galima to galvazudelio!
Uzdare ii i bunkeri blakem pasiganyti po io placia krütine ir. io nelaimei. surado pas ii
uzrasus apie lageri. Vidutiniskus tokius uzrasus. Nieko blogo tenai apie lageri nebuvo. Rase
tiktai Cimermanas tenai, kad Majeris buvo budelis, ir kad Chemnicas buvo budelis, ir dar
kazkas tenai meges pabudeliauti... Staugte stauge vargsas Cimermanas bunkeryie. uzrasus
beatgailaudamas. Pora savaiciu pastauges. eme iisai ir pasikore. Kazkaip keistokai pasikore.
Nei virves padorios iisai netureio. nei gembes. bet vis delto rado büda. Kas be ko. tokioie
nelaimeie iam paskutine pagalba suteike geri biciuliai su Zelionke priesakyie. Stai ka reiskia
uzrasai apie lageri!
Kaliniu kaulu sutratinimas ar visiskas kalinio nubildinimas lageryie nebuvo
baudziamas. Gydytoio liudiiimas paprastai pagelbedavo gyvaiam. numireliui kas gi tenai
begelbes! Gydytoias ar pavaduotoias antspaudu ir parasu paliudydavo. kad numirelis
nusibaige nuo AKS. zarnu kataro ar plauciu uzdegimo.
Kartais pasitaikydavo. kad gydytoiai kaliniai ima ir uzsispiria. Nudobtasai yra.
Zudikas yra. Trüksta tiktai protokolo. Reikalauia iie padaryti nudobtaiam skrodima. Bet
gydytoiu pastangos paprastai büdavo tuscios. Beziürint i reikala isikisdavo Zelionke. Jo
agentai istraukdavo is lavonu krüvos koki klipata klipaciausia ir pakisdavo gydytoiam:
Se. ium. skroskite. kad iau taip rankos niezti!
Gydytoiam aisku buvo: su Zelionke neik i kova. vis tiek prakisi.
Ir vis delto viena karta atsitiko negirdetas neregetas skandalas: pakore Pabsta.
Pabstas buvo vokietis. Senas katorgininkas. Dar senesnis razbaininkas. Patyres.
nusipelnes razbaininkas. Ir laisveie. ir lageryie daugeli zmoniu nudobes. Eies lageryie ivairias
aukštesnes pareigas. Pastaruoju metu buvo bloko šreiberis. Blaivus Pabstas buvo labai
artimas Zelionkes biciulis. bet vos tiktai. büdavo. pasilaks tuoiau kimba Zelionkei i
krütine. Zelionke tuomet ii kuldavo nesigailedamas. bet ir Pabstas Zelionkei gerokai
uzvaziuodavo. lagerio seniüno autoriteta zemindavo. Daugeli. daugeli zmoniu lageryie
Pabstas buvo suzaloies. daugelis ir mire del to ir niekas iam uz tai dekui nebuvo pasakes.
Bet. va. netiketai nudobe iisai viena lenka. politini kalini. Nieko cia tokio ypatingo
neatsitiko. nudobe pilieti ir baigta. Tiktai tas gyvate Zelionke netiketai isikiso i reikala ir
ispüte is io didziausia püsle. Tuoiau surado Zelionke nudobimo liudininkus. surase protokola.
pranese kaliniam. gydytoiam. politiniam skyriui. Maieriui. kur reikia ir nereikia. Kas cia
Zelionkei staiga uzeio velniai ii zino. Niekuomet taip nebüdavo. Matyti. iam Pabstas buvo
iau per daug ikyreies. O gal iis tuo büdu noreio lenkam isiteikti ir isigyti iu paramos?
Chemnicas turi apie Pabsto zygi rasyti pranesima i Berlyna. Raukosi Chemnicas ir
raso. Raso ir raukosi. Raso ir plesia popieriu. Pleso ir vel raso... Baisiai iam nemalonus tasai
darbas. pasitaikes pirma karta gyvenime!
Tai kas. kad nudobtas lenkas buvo politinis kalinys. o Pabstas galvazudys! Vis
delto rase ne ta. Germaniska. Aukstesne!
Chemnicas vos vos sulipde pranesimeli. svelnuti toki. Esa. Pabstas. siek tiek slaptai
isigeres. ta lenkeli trupuciuka tiktai paplunksnaves. paklusnumo pamokes. bet mirti iam
nebuve del ko. Kad iis pasimire tai buves io asmeniskas reikalas. kiles is lenkisko
atkaklumo.
Mensch! sako Maieris Chemnicui. si pranesima paskaites. nori. kad ir tave
pakartu?
Suplese Maieris Chemnico prakaituoto darbo vaisiu. parase savo pranesima. daug
piktesni.
Baisiai stebeiosi Pabstas. kai ii sodino i bunkeri palaukti. kol ateis sprendimas is
Berlyno. Jo nusistebeiimas buvo dar didesnis. kai ii isvede is bunkerio karti. Isbales buvo
visas. drebeio kaip ciucka saltyie. vandeniu apipiltas.
Kai kitus zude. Pabstas niekuomet nedrebeio. Kai paciam reikeio i kartuves pasilypeti
neisdrista koios pakelti i pakopa. Bütinai reikia iis is uzpakalio keliu paspirti. kad
knapteltu po kartuvem. Visiskai nepanasus i Pabsta.
Ir suprask dabar psichika zmogaus. tiek daug reikalu tureiusio su giltine!
Zelionke su dideliu pasitenkinimu uznere iam kilpa. Zelionke triumIavo. Zelionkes
snukis blizgeio kaip io odinis apsiaustas.
Tai buvo pirmas ir paskutinis sios rüsies ivykis visoie prasmatnioie StuthoIo lagerio
istorijoje.
XXXVIII. LA DONNA E MOBILE...
Kaleiimine meile visur ir visuomet labai opus ir tragikomiskas dalykas. tebelaukias
savo psichiatro ir patologo.
Lageryie meiles dalykai. zinoma. buvo griezciausiai draudziami. Bet maza kas
draudziama pasaulyie! Ir revoliuciios kelti grieztai draudziama. o vis delto kelia gi ias!
Klausyk visu draudimu tai ir gyventi nebeidomu. Meiles gi reikaluose veikia dar kazkokie
paslaptingi veiksniai. kurie apie draudimus ir girdeti nenori.
Kaliniam su moterimis susieiti buvo labai sunku. Moterys gyveno atitvertos nuo vyru
auksta spygliuotos vielos tvora. Laime. kad ii dar nebuvo ielektrinta. kitaip visiskai prastai
bütu buve...
Vis delto tvarka buvo gana ziauroka. Su merguzelemis susitikti negalima. Kalbetis
grieztai draudziama. Nuo spygliuotos vielos patvorio su bizünais gena lauk...
Bet iuo sunkesnes aplinkybes iuo karstesne büna meile. Kas meilei yra spygliuota
viela? Tvora? Patys juokai!
Lageryie daug meiles nereikia. Vienas kitas saldesnis zvilgsnis. viena kita skraioianti
sypsena. is tolo per tvora pasiustas bucinys ir sirdys liepsnoia. nors kompresa dek!
Isimyleieliu susisiekimas eio daugiausia per tarpininkus. O kai meiles reikaluose
reikalingas tarpininkas tenai visuomet koks nors velnias isipainios. toks iau visatoie
veikias desnis.
Meiles laiskus valdzia nuolat pagaudavo. Jie dazniausia buvo rasyti lenkiskai arba
rusiskai. Müsu rastine nuolat turedavo iuos versti i vokieciu kalba. Keikdavomes. tuos laiskus
versdami. kad visas moteru blokas ciaudeio. Sitiek darbo. kad iuos kur perkünelis
saldziausias! Laiskai tokie ilgi. taip nepaskaitomai parasyti. vienas uz kita kvailesnis!
Niekur kitur pasaulyie tokiu kvailu meiles laisku nerasoma. kaip lageryie!
Ziürek. koki biciuli susitinki. pasisneki. pasitroksti. visiskai ne kvailo berno
esama. Bet kai pasitaiko versti io meiles laiskas. suk ii devyni. koks iis asilas!
Siuo zygiu abidvi puses buvo vienodos. vyrai ir moterys. Iniciatyvos rodydavo
moterys dar daugiau, jom iš viso buvo lengviau lageryje gyventi.
Isimyleiimas kartais büdavo visiskai nuosirdus. tikras. bet kaip daznai iisai büdavo
gryna zulikyste. sukciausias biznis!
Pavyzdziui. karta pasitaike tokia nelaime müsu mielam Vaceliui Kozlovskiui. eme
iisai ir isimyleio. ir dar kaip isimyleio; iki kulnu. iki pakvaisimo! Isimyleio iauna liekna
merguzele. Visiskai nespetna. Jis iai kas diena dovanu. büdavo. siuncia: ir duonos. ir pyrago.
ir sürio. ir margarino. ir lasiniu. ir cukraus. ir cigareciu. kurios moterim rükyti buvo
griezciausiai draudziama. ir dar kita ko. Nieko. nieko iisai savo meilei nesigaileio...
Dovanos merguzelei buvo idomu gauti. bet pats Vacius tas storzievis. galvazudys.
cinikas. budelis. visuomet purvinas ir dvokiantis. pIui! Ka gi merguzele veiktu su tuo senu
velniu? Juo labiau kad ii tureio ir tinkamesni berneli sau pasirinkusi. nieko sau toki.
vidutiniska. su kadaise buvusiu nuskeltu zandu. Va. sitam bernuzeliui ii ir atiduodavo visas is
Vaciaus gautasias dovanas! Karta Vacius vis delto suzinoio merguzeles klasta. tai graziai
siuto is piktumo vargselis! Barako sienas kedemis dauze. bliove ir mauroio. savo bloko
kalinius muse. kaip dar niekuomet nebuvo muses! Pagaliau pagavo ir ta bernuzeli smaliziu.
Sutratino iam pora sonkauliu ir nusiramino. Merguzele pazlembe kiek. pazlembe del suzaloto
bernelio. ir vel pradeio priimineti Vaciaus dovanas.
I meiles reikalus isiveldavo tieii. kurie buvo sotüs. alkaniesiem ir klipatom meile
kazkodel nerüpedavo. Virtuves ir ligonines bendradarbiai. blokavieii. kapai. sreiberiai stai
sitoii publika sudarydavo lageriu meiluziu kadrus. Jie büdavo sotüs. Jie büdavo turtingi. Jie
galedavo merguzelem dovanu siuntineti.
Merguzeles savo reztu taip pat galedavo dovanomis atsilyginti. Ju rankose buvo
baltiniu sandeliai. skalbykla. Jei iau kuris vireias ar sanitaras. kapas ar sreiberis vaiksto su
silkinem koiinem. silkiniais marskiniais. nauiu vilnu puloveriu. aisku. kad iis iau
isimyleies ir laimingas meileie: dovanu gauna.
Meiles dalykai apsimokedavo vienai ir antrai pusei!
Laiskai dazniausiai eidavo per specialius laiskanesius. kuriais paprastai büdavo rusai:
iie dazniausiai büdavo alkani ir sugebedavo daugiausia lazdu pakelti. Siuo pastaruoiu
atzvilgiu niekas su iais lygintis negaleio.
Buvo tokia didele. didele siuksliu deze. stoveiusi prie moteru barako. Ziürek. kur
buves. kur nebuves ir lenda koks ruselis i ta deze. Sedi iis toie dezeie ir kapstosi maisto
siukslese iesko. Tai visai natüralus dalykas buvo. Kaliniai visose Siukslese maisto ieskodavo.
sunu nugrauztus kaulus grauzdavo.
Tad. va. sedi toksai ruskelis siuksliu dezeie prie moteru barako ir kapstosi sau it vista
po püdymeli padryks. padryks...
Po keliu minuciu ateina merguzele su siuksliu kibiru sliupt ias ruskeliui ant
galvos. Tose siukslese yra keletas meiles laiskeliu isberta... Tiek pat laisku gauna ii ir is
ruskelio.
Kartais. büdavo. toki laiskanesi valdzia aptinka dezeie. Lazdomis ii ii is tenai
isbarskina. visokiais velniais prigasdina. Bet kas is to? Po valandos i deze lenda kitas
ruskelis. iis irgi maisto sau iesko tenai... Valdzia cionai pasirodydavo beiege esanti.
negi ismusi visus dezeie besikapstancius!
Siuntiniais. dovanomis pasikeisti buvo taip pat ivairiu büdu.
Jau 1943 metais pradeio veikti sioks toks lagerio kaliniu orkestrelis. Sekmadieniais
popiet ..duodavo koncertus¨. Grodavo vyru puseie. bet prie vielu tvoros. kad ir moteru puseie
bütu girdeti. Vienoi ir kitoi vielu pusei. per tris metrus nuo tvoros. arciau nebuvo
leidziama. sustodavo vyrai ir moterys. eiliu eiles. Akimis vieni kitus rydavo. veidelius
praziüredavo. Susisnekedavo vieni su kitais akimis. pirstais. rankomis ir dar kipsas zino kuo.
Puikiai vieni kitus suprasdavo. Po to naktis is sekmadienio i pirmadieni büdavo triuksminga
ir ivykiais gausi. Tai vielu tvora. büdavo. nakti isplesia kas. tai po ia pasikasa... Tai moteru
barakuose suras kelis vyriskius. tai vyru barakuose moteris. tai kur nors negyvenamoie
dirbtuveie ar prausykloie vyrus ir moteris drauge...
Paskui eina kvota, tardymai... Seka lazdos, keiksmai, moteriški klyksmai ir ašaros.
Vyrus paprastai po tokios nakties ekspediciios sodindavo keliom parom i bunkeri.
retkarciais gi net i Hopehilio plytines praraia molio minti pasiusdavo. Moterim gi
tuctuoiau plikai nukirpdavo plaukus. vis tiek. kokios rüsies ios bütu buvusios kalines.
politines ar aukleiamosios. tai yra tokios. kurios po trumpo laiko tureio büti is lagerio
paleistos.
Karta Chemnicas tokiem isimyleieliam buvo paskyres gana nuodeminga bausme.
Pietu pertraukos metu. kai visi valgo ar ilsisi. iis isake isimyleieliam. parankei susikibusiem.
vienam prie kito saldziai prisiglaudusiem. vaikscioti po lageri.
Moterele. tureiusi apie penkias desimtis metu. buvo laimingiausia pasaulyie. taip ir
kuzda ii kazka iaunaiam i ausi. taip ir verziasi i io akis. taip ir glüsta savo placiaia krütine prie
io. Ciulba ulba iinai. visiskai nekreipdama demesio. kad vyru lageryie sedi nuosavas vyrelis.
cionai patekes uz tai. kad iis ios ir namie suvaldyti nemokeio. Taciau ios partneris nezinoio.
kur akys deti: iis buvo vos dvidesimt penkeriu metu berniokas. Moterys kalines kikena. iam
liezuvi kaisioia. Vyrai is tolo iam kriokia tartum krokodilai kokie:
— Cho cho cho! — kriokia ir geros sveikatos jam linki...
Nuo tos dienos tas vargsas meiluzelis i moteris ne pazvelgti nebenoreio.
Gaila. sios bausmes Chemnicas daugiau niekad nebepritaike.
1943 metais vasara buvo sudaryta speciali moteru nukirptakasiu darbo komanda. Jai
vadovauti buvo duotas. banditas sadistas Lege. vokietis. tureies zalia trikampi su smailagaliu i
virsu. Jis i katorga buvo patekes uz keliu moteru suplesyma. Jis buvo tiktai banditas. be iokio
samoio.
Moteru nukirptakasiu komanda buvo ikinkyta i dideli. dideli vezima. kurio tekiniai
buvo daug aukstesni uz moteris. Ant asiu aukstai. it kataIalkas koks iskeltas. guleio
milziniskas bosas. Tai buvo didziulis asenizaciios vezimas. Jis aptarnaudavo vyru gyvenamus
barakus. Moterys tureio ta vezima tempti i püdyma.
Maieris su Chemnicu buvo baisiai patenkinti savo isradingumu. Dziaugesi iie iuo apie
pora savaiciu. Karta vezimas kazkaip apvirto. iklimpes i püdyma. Virsdamas vienai moteriai
koias sulauze. kitas siaip suzaloio. Tuomet moteris is vezimo iskinke.
Vis delto po tos vasaros lageris gavo prieauglio keliolika rekianciu pilieciu.
XXXIX. LAGERIŠKA MITYBA
Lagerio katorgininkam maisto oIicialiai buvo skiriama kaleiimine norma: 1800-2000
kaloriiu. Kaleiime. kur zmones sedi vietoie neiudedami. gal tokios normos ir pakanka
gyvybei palaikyti. bet lageryie prie nuolatinio iudeiimo. kartais prie labai sunkiu darbu. reikia
mazu maziausia 2500 kaloriiu tos vidutines sveiko zmogaus. laisvei gyvenancio. normos.
Jei katorgininkas ir gautu pilna norma. oIicialiai iam skiriama. iis vis tiek iau bütu pasmerktas
züti del maisto stokos. del organizmo issekimo. Taciau eilinis katorgininkas ir sios savo
skurdzios normos niekuomet pilnos negaudavo.
1940-42 metais kalinys vargiai gaudavo ir 1000 kaloriiu. 1943-44 metais maistas
nuolat geredavo. palyginti su senesniais laikais. buvo iau zymiai pagereies. bet vis delto liko
jis velnio vertas.
Maistas i StuthoIa buvo gabenamas is Gdansko. is TigenhoIo ir kitu miestu bei ükiu.
Jau isduodant is sandelio. maisto dalis buvo nuvagiama sandelininku naudai. Kita dalis
dingdavo pakelei. nuvogdavo soIeriai. esesininkai palydovai ir kaliniai. dirbe prie
transporto. Dalis dingdavo i sunkvezimius bekraunant. dalis is sunkvezimiu
perkraunant i lagerio sandelius: cia nuvogdavo kroveiai ir pasal pasitaike katorgininkeliai.
Lagerio valdzia esesininkai noreio tureti papildoma valgi desra. margarina. cukru.
miltus. kruopas. kniaukdavo is kaliniu lagerio sandeliu. Esesininkai turedavo vezti maista
savo gausiom seimom ir dar gausesnem meiluzem maistas eidavo is kaliniu sandeliu.
Papildoma maista noreio tureti ir blokavieii. ir sreiberiai. ir kapai. ir puskapiai. visi
virtuves darbininkai su savo meiluzemis ir draugais. ir daugybe visokios kitokios lagerio
aristokratiios. iiem visiem papildoma porciia nelegaliai eio vis is tu paciu saltiniu.
Knygos. zinoma. visuomet turi büti tvarkoi. I blokus kaliniam atiduodama. kas nuo
aristokratiios atliko. o knygose irasoma: visa atiduota. Maisto kelione ir io nelieciamybe
sukontroliuoti buvo neimanoma. Juo labiau kad nelabai kas ir rüpinosi tokia kontrole.
Virtuves Iiureriu. atsakingu ios vadovu. ilga meta buvo SS IeldIebelis Cymanas
|Ziehmann| vienas zymiausiu lagerio vagiu. Jis lakdavo samagona kaip kvasa ir
niekuomet neissipagiriodavo. Pora kartu iis buvo samagonu apsinuodiies. gaves Delirium
tremens. vezdavo tuomet ii i Gdansko psichiatrine ligonine gydyti. Tuomet ii virtuveie
pavaduodavo koks saziningesnis esesininkas. lagerio maistas siek tiek pageredavo. Bet
Cymanas vel sugrizdavo sugrizdavo ir io visa velniava.
Kas sukontroliuos. kiek kruopu. kiek miltu. kiek kopüstlapiu. kiek konservu dedama i
sriuba? Vienas is mano kolegu atsideies dveius metus ieskoio gaunamoie sriuboie mesos
pedsaku ir vis delto iu nerado. o knygose buvo parasyta: sriuba su mesa.
Kai blokas pagaliau gauna savo porciia duonos. marmelado. margarino ar desros. tai
dar nereiskia. kad visa tai gaus ir kaliniai. Bloke valdzios visuomet yra sociai. o kiekviena
valdzia valgyti labiau nori. negu valdomieii. Be to. blokas visuomet turi daug administraciniu
reikalu. visokiem remontam. duoklem. reprezentaciiom. Pagal apskaiciavima dvieiu
kilogramu duonos kepalelis tektu padalyti i desimti ar dvylika daliu. vakare duodama kiek
maziau. Kas trukdo bloko duonininkui ta kepala padalyti i 1315 daliu? Kas ii
sukontroliuos? Paklausi. kodel taip maza duonos gavai. gausi kuoku kakton uz smalsuma
ir baigtas kriukis. Po kiekvieno duonos padalinimo bloko valdzios naudai iau pasilieka
keletas kepalu. Tas pats atsitinka ir su margarino bei desros dalinimu: valdzia niekuomet
neliks nuskriausta. tam ii ir valdzia. kad iai sis tas priedo tektu. Pagal knygas kalinys
tureio gauti is ryto puse litro kavos ir duonos gabala. marmeladu patepta. Bet marmelado
büdavo vos mazi pedsakai ant pacios duonos bryzo briauneles. Tuo tarpu bloko valdziai
kasdien io likdavo po koki litra ir daugiau.
Kalinys. ryta gaves duonos bryzele. apie 150 gramu. ir kavos nepilna puslitri. kava
labai retai büdavo siek tiek pasaldinta. turedavo visa tai praryti. beeidamas nuo vienu
dienos ruimo duru iki kitu. beeidamas. stumdomas ir spaudziamas. Jis turi tai padaryti
labai greitai. nes müsu Vacelis kryziavoiasi su pagaliu po visa kambari.
Vyperdalivai! Vyperdalivai! Nesdinkis lauk! be paliovos sükalioia Vacelis ir
kaukši su lazda per viršugalvius.
Beeinant iki kitu duru. Vacelio pagalbininkai. piemenys tokie. bliüdeli iau tau
istraukia is ranku. bliüdelis reikia atiduoti kitam katorgininkui. bliüdeliu tera labai
mazai. Lygiai tokia pat tvarka praeina ir vakariene. kada gaudavai duonos apie 100 gramu ir
trupuciuka margarino. Duona büdavo su zymia medienos priemaisa. kartais nelabai dar karti.
kartais gi ir visiskai karsteleiusi. Pavalgai tokios duonos ir is karto pasidarai muzikantas:
viduriuose šeine-katarinka grajina raliuoja...
Pietus vasaros metu valgydavo kieme patvory, taip pat labai skubiai, bet šis tas dar ir
praryti buvo galima.
Margarina ne visi galedavo valgyti. Kita nuo io votys ir sunvotes apsesdavo. Kartais
tasai margarinas büdavo is galas zino kokiu atmatu padarytas. niekam nelisdavo i burna.
Valgymo tvarka pagereio tiktai 1944 metais. kada iau buvo galima tam reikalui gauti
sedima vieta ir net kambaryie.
Pietum duonos nebeduodavo. Duodavo tiktai tris ketvirtadalius litro sriubos. Kopüstu.
buroku. batviniu. morku. spinato. dilgyniu. griezciu kaip kada. 1944 metu antroioi pusei iau
duodavo du kartu per savaite zirnienes sriubos. arba koses. arba makaronu.
Visa nelaime. kad toii sriuba büdavo baisiai nesvariai gaminama. Lietuvoie geras
ükininkas iau kiaulem svariau virdavo iovala. negu mum cia sriubas. Kartais produktai.
pavyzdziui. raudonieii burokeliai. büdavo visiskai neblogi. bet kas is to: sriuba vis tiek
neikandama. burokeliai nepiaustyti. neplauti. su zemem isvirti. Morkos buvo taip pat
nevalomos. siek tiek tiktai vandeniu perpiltos. Morku sriuba buvo visuomet viena paciu
biauriausiu. Kopüstai tiktai karta kita pasitaikydavo pakenciamesni. o siaip vis papuve.
pasute. supeleie. Kaliniam atiduodavo zaliuosius kopüstlapius ir kotus. baltieii lapai eidavo
esesininkam. Apskritai. visi geresnieii produktai eidavo i SS virtuve. i kaliniu pasvinkes
slamstas. Pati didziausia beda büdavo su griezciais. Zalias grieztis dar galima gi valgyti. bet
zaliu neduodavo. Vis virdavo iuos. Müsu sriuboie isvirtas grieztis visuomet senu oziu
dvokdavo. Juo labiau kad tie griezciai büdavo vis pasariniai. karves skilviui pacios gamtos
paskirti.
Valgai. büdavo. zmogus. o taip norisi vemti. Tu griezciu sriubu visu daugiausia ir
büdavo. Reikia valgyti. reikia... Reikia kaip nors gyvybe palaikyti. Daugiau gi nera ko!
Visas dziaugsmas büdavo pasitaikiusios sriuboie bulves. Bet iu taip maza
teduodavo. ias is anksto lagerio aristokratiia nuorganizuodavo. Ir tos vargses bulveles
tiktai is rudens büdavo geros. Ziema ios iau pasutusios. I pavasari ios pasidarydavo deglos
iuodmarges. lyg olandiskos karviu veisles.
Nuo visos tokios mitybos velniai düsia este esdavo.
Zinoma. mityba kartais büdavo galima siek tiek paivairinti. bet tam reikeio tureti
drasos. apsukrumo. na. zinoma. ir asmenes laimes.
Lageris tureio didele triusiu auginimo istaiga. Angoriski triusiai buvo. vilnom iuos
veise. Kas dirbo prie triusiu galeio iau siaip taip verstis. palaikydamas su triusiais
draugiskus santykius. Biciuliskai nusiteikusiam triusiui visuomet galima ikalbeti. kad iis
nusprogtu. O nusprogusiam triusiui absoliuciai vis tiek. kur iis eis: i patvori ar i tavo pilva.
Sioks toks paiamu saltinis buvo ir laukiniai balandziai: 1943 metais iu gana daug
atskrisdavo i lageri. bet i rudeni ne vieno iu nebeliko. visus suriio. Nebloga mesele büdavo
ir katinelio rainoio. mazdaug kaip triusio. tik reikia ilgai stipriame acto skiediny pamirkyti.
Tik kad tu katineliu taip maza i lageri teuzklysdavo!
Zinoma. ir ioks sunelis negaledavo lageryie pasirodyti. tuoi. büdavo. vargseliui
numauna kelneles. Nuolatiniai skandalai büdavo su Zelionkes sunimis. Chemnico iam
dovanotaisiais vilkais. Saugoia iisai iuos. sergsti. bet vis tiek ilgiau menesio ne vienas iu nera
gyvenes lageryie. Visus iuos kaliniai surydavo. ir dar taip surydavo kad ne Zelionke edraus
kaltininko nesurasdavo... Bet sitokia laime mazai kam tebuvo prieinama.
Vacius. büdavo. kartais is gautuiu siuntiniu atrenka visokiu nuotrupu ir padalina savo
bloko labiausiai nusibaigusiem kaliniam. Karta iis ir man dave pora gabaleliu dziovintos
iuodos duonos. kazkodel man iis buvo palankus. Ar ne todel tiktai. kad nuo antausiu as
nevirsdavau zemen. tokie dalykai iam imponuodavo.
Paemiau. zemai nusilenkdamas. tuodu sausainiuku ir traukiuosi i pasale tai bent
paciulpsiu! Islindau is minios. issibrukau. gi ziü! Neber mano sausainiuku. koks
galviias man iuos iau nukniauke! Tai nieksas!
Taip neispasakytai liüdna pasidare. kad sukniubau patvory ir zliumbiau
paspringdamas. Dabar tai as tikrai supratau. kodel man mazam tevas sakydavo. kad. pakeliant
nukritusi duonos gabaleli. iis bütinai reikia pabuciuoti.
Velnias vis delto su ta duona!
Biauriausia. kad ii ir nakti ramybes neduoda. Vos sudedi akis taip ir slenka prosal
auksine karieta. Auksine karieta. sesiais zirgais pakinkyta. Karietoie sedi tokia grazi. tokia
puosni ponia. dangiskais migdolais pakvipusi. Vaziuoia. sypsosi sau. rankele moiuoia. atseit.
atsisveikina, bestija!
Kazkodel duona man vis auksineie karietoie vaidenosi. kaip grazi puosni ponia.
karaliene. kad ia kur velniai!
Kad nors trupuciuka duonos kur gavus! Tokios svaiginamai kvepiancios rugiais ir
peciumi. Ir dar mazute svogüno galvele. skersai ir istrizai papiaustyta. Gerai. zinoma. bütu ir
apvaliais rutuleliais. plonyciais tokiais. perregimais. O iei dar prie viso bütu druskos kruopele.
oho! sakykite. ar daug zmogui tereikia. kad iis bütu laimingas?
Ne. ne! Daugiau taip nebegalima. Arba ta prakeikta auksine karieta sukulsiu. arba...
arba... Kas arba? Arba eisiu vogti!
Pagaus. manote? Uzmus?
Nagi. po velniu. tegu uzmusa. didelis cia daiktas!
Ne, ne! Vis tiek! Nebegaliu...
Beie. kaimynas pries valanda ismete pro langa i siukslyna pazaliavusios duonos rieke.
Visa rieke. kad zinotumet!
Kazin kur ii bütu dingusi?
Viešpatie, viešpatie, — kaip aš valgyti noriu!
XL. LAIŠKAI IR SIUNTINIAI
Valdiškojo pašto priešakyje buvo pasodintas SS feldfebelis Pliacas [Platz], lageryje
Plikiu Pingvinu vadinamas.
Pliacas sesiu desimciu su kaupu visiskai pakvaises senis su zlibumo akiniais ant
nosies zemyngalio ir numukusiu pakausiu. Vidutinio ügio. trupuciuka i kuprele palinkes. su
veidu. i suglamdyta zuperini maisa panasiu.
Pedantiskiausias padaras visuose prieskariniuose Rytprüsiuose.
Pasaukia kuria valanda ir kuria minute pas ii ateiti punktualiausiai turi büti. Ateisi
minute anksciau. parodo laikrodi ir sako: Lauk! per anksti.
Ateisi minute veliau. parodo laikrodi ir sako: Lauk! per velai.
Nieku büdu nebüdavo galima pas ii laiku patekti. velniai ii zino. kaip io laikrodis
eidavo. Taip iis varinedavo ne tiktai kalinius. bet ir esesininkus.
Jis buvo ir vyriausias lagerio cenzorius. Pagal savo praeiti iis geriausiai ir tiko tokiam
darbui: pries kara iisai Gdansko mieste is tramvaiaus begiu gelezine lazdele arkliu mesla
krapste.
Nustatydavo iisai. kiek laiske turi büti eiluciu parasyta. Jei kelios eilutes per daug
nukerpa. büdavo. iudosius. laisko gala. ir ka tu iam! Suskaiciuoti kiek yra eiluciu. iam
pakakdavo laiko. paskaityti tom eilutem iam laiko nebebüdavo. Uztat iam büdavo vis tiek.
kokio ilgumo eilute penkiu ar dvidesimt penkiu centimetru. tai nesvarbu. bet tiktai
tinkamas eiluciu skaicius. Prirasyti buvo galima tiktai viena laksto puse. bet kiek ioi eiluciu
sutalpinsi tai iau tavo reikalas desimt ar penkiasdesimt. Maziausia kas iam laiske
nepatiko. tuoi blinkt laiska i krepsi ir po visam.
As su iuo amzinai bylineiaus. nuolat iis mane Maieriui skusdavo. Vis iam büdavo
neaisku. ka as manau. savo laiskus rasydamas. Jis vis manydavo. kad as viena rasau. o visai
ka kita galvoiu.
Viename laiske parasiau. kad velniai zino. kiek dar laikys mane lageryie uzdare.
Sudraske iis mano laiska ir sako man:
Laiske negalima velnio vardas mineti.
Parasiau kita laiska. Vietoi velniai irasiau dievai. laiskas taip pat eina krepsin. Ir
dievu vardo mineti. pasirodo. negalima. Pasisaukia iis mane ir desto. kad laiske galima rasyti
tiktai tokie dalykai: siuntini ir laiska gavau visiskoie tvarkoie. labai dekoiu ir prasau siusti
daugiau. esu sveikas ir patenkintas. puikiai iauciuos ir visus buciuoiu.
— Tai, — sakau, — pone šarfiureri, man tokio laiško ir rašyti neverta. Atspausdink
tokius popierelius ant palso daikto. as pasirasysiu ir bus tvarka.
— Lauk! — šaukia jis man, ir aš einu lauk.
Viena laiska iis man konIiskuoia uz tai. kad iame buvo parasyta: ..Baisiai nuobodus
biznis uz surüdiiusiu vielu sedeti...¨
Kaip tu dristi rasyti. kad uz surüdiiusiu vielu sedi? Ar nieko kita ir nematai
lageryie? Ar nematai. berzeliai auga?
Vel iis man sako: Lauk! Ir as einu lauk.
Laiska perrasiau. Rasau: müsu spygliuotu ielektrintu vielu. tvora spindi zaizaruoia
kaip sidabrine. smulkiu cukrumi apibarstyta. Uz tvoros matyti trys berzeliai. du kelmai ir
vienas grybas.
Tu. niekse. cia vel pribiauroiai? As tave Maieriui apskusiu!
Pingvinas Maieriui si karta iau buvo mane apskundes. tik Maieris iam nieko
nepagelbeio.
— Aš tau sakiau, jog turi rašyti, kad esi sveikas...
O kaipgi man daryti. iei as is tikruiu sergu? Pone sarIiureri. ar nebütum malonus
paciupineti mano sona?..
Lauk! saukia iis man. As einu lauk ir rasau nauia laiska: ..Pagal veikiancius
istatymus ir nuostatus esu sveikas...¨
Pingvinas mano laiska. zinoma. supleso ir mane isveia lauk.
Kita karta pleso iis mano laiska. kad per ilgas. kita kad per trumpas. buvo
parasytas tiktai vienas sakinys. esa. tai ne laiskas. o valdzios autoritetu pasitycioiimas. Kita
karta pleso iis mano laiska. kad iis esas per liüdnas. kita kad per linksmas... Kitiem laiskai
rasyti buvo daug lengviau. bet man baisiai sunku buvo pataikyti i Pingvino megiama tona.
Kai iis mane pamatydavo iam aiskiai vemti noreios.
Müsu blokas galeio rasyti ir gauti laiskus kas savaite. visi kiti kas dvi savaiti.
Tiktai 1944 metais savaitiniai laiskai buvo ivesti ir kai kuriom kitom katorgininku rüsim. Bet
iiem is to naudos nedaug tebüdavo. Puse tu laisku eidavo i krepsi.
Laiskas buvo vienintele susisiekimo priemone su gyvuoiu pasauliu. iokie
lankymai. iokie pasimatymai nebuvo leidziami. kad niekas nematytu pasalinis. kaip
lageryie gyvenas. Laiskai buvo katorgininkui be galo brangus daiktas. Ir tokia daugybe iu
Pingvinas zudydavo! Kas iam kitu rüpesciai ir skausmai?
Jis gi meslui is tramvaiaus begiu krapstyti buvo specialistas!
Pagaliau laiskai iam buvo visiskai neidomus verslas. iis tureio daug idomesnio
darbo. Tai siuntiniu tvarkymo menas.
1943 metu pradzioie kiekvienas kalinys iau galeio gauti siuntini du kilogramus i
menesi. paskui iau 2 kg i savaite. o 1944 metais siuntiniu ir kilogramu skaicius buvo iau
neapreztas. Vasara lageriui kasdien ateidavo keli simtai. tükstantis. kartais net daugiau dvieiu
tükstanciu siuntiniu. Tuos siuntinius kasdien is StuthoIo miestelio i lageri tempdavo kaliniai.
isikinke i didziulius vezimus. Civiliai miestelio gyventoiai stoviniuodavo eilemis ir
linguodavo galva: taip sunkiai vargsai kaliniai vezima tempia!
Valdzia nebeapsikesdama 1944 metais i tuos vezimus eme kinkyti arklius. Is viso ta
vasara del nezinomu priezasciu. ar tik ne del rasiniu nusikaltimu? i koncentraciios
lageri buvo pateke arkliai. Buvo iie. vargsai. pristatyti prie paciu sunkiuiu darbu. Jie tureio net
rastus tampyti. tokius pat. kokius ir as pereita vasara tampiau. Tiktai arkliai pasirode esa
sunkiau sukalbami. negu zmones. Rastus siaip taip dar iie tempe. bet vezimus su siuntiniais
vezioti iie grieztai atsisake: stoio piestu. lipo i vezimus. maige siuntinius. Atrodo. sitoks
arkliu elgesys buvo piktos prieso propagandos vaisius. sitaip elgtis suagitavo iuos kaliniai.
patys vezimus pries tai tempe.
StuthoIo miestelio pilieciai visiskai be reikalo lingavo galva. ziüredami i vyrus.
tempiancius vezima. Kaliniai sita darba labai mego. Sitas darbas iiem buvo labai pelningas.
ne be reikalo i ta darba vis spraudesi vokieciu iürininkai.
Vezant siuntinius. visuomet buvo galima pakeliui sis tas ir nukniaukti. Transporto
komanda gyveno puikiai. Net klipatos ir tie cionai veikiai atsiganydavo.
Sabotazininkai arkliai veikiai buvo pasiusti velniop. i iu vieta buvo sugrazinti zmones.
ko iie po teisybei labai ir noreio.
Siuntiniai pakeliui buvo vetomi ir metomi. Daugelis is iu praplysdavo. turinys
isbyredavo. negi metysi siuntinio turini i patvori. ieigu iam visuomet yra paruosta geresne
vieta vezeiu uzantis. Jeigu siuntinys pats nesusipranta praplysti. kodel gi iam nebütu
galima siek tiek padeti?
Kitam vel siuntiniui adresas nusitrindavo. büdavo. nezinia. kam iis reiketu atiduoti.
Sitokie siuntiniai driskiai. patys geriausieii is iu tarpo. eio Pliaco ir io pagalbininku.
cenzoriu esesininku. naudai. Adresa nukrapstyti ir nuo sveiku siuntiniu ne taip iau sunku.
Patrynei kiek slapiu skuduru ir ioks velnias nebeiskaitys. kokia kalinio pavarde ir koks io
numeris. Metes aki i siuntinio isvaizda. paziüreies siuntinio adreso. patyres cenzorius
visuomet galedavo tiksliai nuspresti. verta ar neverta nuo siuntinio krapstyti adresas: buvo
zinomas siuntinio turinys.
Kiti siuntiniai büdavo labai turtingi: lasiniu. kumpiu. sviesto. tauku. pyragu. tortu.
cukraus. tabokos. cigareciu. sokolado. degtines. drabuziu ko tiktai iuose nebüdavo!
Pliacas buvo labai turtingas zmogus. Jis gausiai aprüpindavo produktais savo seima ir
gimines Gdanske. Jis tureio pagrindo büti savimi patenkintas ir keikti tokius neaiskius
gaivalus, koks aš tuomet buvau...
Kas tokiu neisaiskintu driskiu siuntiniu atlikdavo nuo Pliaco ir io pagalbininku.
eidavo kalimu ..pasto darbo komandos¨ naudai. Tokiu siuntiniu ir iiem visuomet büdavo
sociai. Sie vyrai taip pat gyveno puikiai. Ir esdavo kaip buliai. ir bizni is ko varyti turedavo. I
paprasta samagona ar i likeri. pagaminta is politüros. iie ir pazvelgti nenoredavo. Jie tureio is
ko ir merguzelem visokiu gerybiu Iundyti. Jie tureio puikius skalbinius. silkines koiines ir
visa kita. ko tik sirdele troksta...
O! Tai buvo puiki ..darbo komanda¨! Daugelis tenai dirbusiu vyruku laisveie
niekuomet tokio pelningo darbo negaus. Tenai dirbo ir io sventenybes pono Jehovos büsimas
ministras pirmininkas...
Zymus siuntiniu skaicius ateidavo ir iau mirusiu arba kitur iskeltu kaliniu vardu. Kitas
kalinys iau mire pries kokia puse metu. bet io vardu siuntiniai eina ir eina. Politinis skyrius
paprastai pranesdavo giminem. kad toks ir toks pilietis lageryie pasibaige. Tik gana daznai
numirelio pavarde ir gyvenama vietove büdavo klaidingai parasyta. pranesimo adresatas
negaudavo. O del rusu ir kai kuriu kategoriiu lenku mirties lageris is viso nieko niekam
nerašydavo. Katorgininkui pasimirus, siuntiniai kuo ramiausiai ir toliau eidavo jo vardu.
Sitokie siuntiniai siunteiui niekuomet nebuvo grazinami. esa. produktai paste
galetu be reikalo sugesti. Sitokie siuntiniai eidavo tiesioginen Chemnico zinion.
Chemnicas sau ir savo aptarnauiamom mergom pasiimdavo geresniaia dali: lasinius.
sviesta. cukru. cigaretes. desras... Bet visko vis delto negaledavo paimti. buvo ir iam iau
per daug. Daug kas dar tekdavo Lemanui ir Zelionkei. Kas ir nuo iu atlikdavo. Chemnicas
pavesdavo rastines kapui isdalinti kaliniam savo nuoziüra. zinoma. gana daznai nurodydamas.
kas kam uz kokius nuopelnus reikia duoti. Is sitokiu saltiniu selpdama kalinius. rastine taip
pat galeio varyti savo politika. Cia ir moteriskasai blokas nebuvo pamirstamas...
Siuntinius. patekusius i kaliniu gyvenamus blokus. tikrindavo blokIiureris ir blokavas.
1943 metais per ta tikrinima tikrintoiai pasiimdavo is siuntinio patys. kas iiem patikdavo.
bent puse siuntinio eidavo iu naudai. O nuo 1944 metu viduvasario tikrintoiai imdavo
daugiausia tai. ka kalinys iiem patsai duodavo. Zinoma. kalinys blokIiureriui ir blokavui duoti
nesigailedavo: duoti büdavo daug naudingiau. negu neduoti.
Is tokiu siuntiniu gaudavo savo dali uz ivairius patarnavimus ir visokie amatininkai
kurpiai. siuveiai. staliai. stikliai. saltkalviai. barzdaskuciai. medzio drozinetoiai. dailininkai.
Patarnavimu nuolat büdavo vis reikalingi ir kaliniai aristokratai. ir valdzios zmones su
Maieriu ir Chemnicu priesakyie. Turedamas siuntinio gabala. lageryie iau daug ka galeiai
isigyti. Ivairüs amatininkai meistrai. ypac apsukresni vyrai. galeio visiskai neblogai isitaisyti.
nedvesti badu.
Visai kas kita knygines proIesiios zmogus arba zemes ükio darbininkas iu
patarnavimai lageryie niekam nebuvo reikalingi. Jie galeio. kad nori giedoti. kad nori
sprogti. Is iu tai ir susidarydavo tie klipatu klipateliu debeseliai.
Jie cionai niekam nebuvo reikalingi. Jie tiktai be iokios naudos valdiska.duonele
valge.
XLI. ANGELAI SARGAI
Kaliniu saugoiimui lageryie buvo laikoma kelios SS vyru kuopos. Skaicius iu buvo
nepastovus. Vyru. angelu sargu. skaicius svyravo tarp 800-2000 galvu. kartais buvo iu dar
daugiau. Trecioii SS vyru kuopa sudarydavo ..kariuomene¨ komendantüros reikalam. is
ios eio visas lagerio administraciios personalas. Jos virsininkas ilga laika buvo grazuolis
leitenantas Matheziius |Matthesius|. museika sadistas ir vagis pavyzdingas. Uz plesimus
pagaliau pats pateko i SS organizaciios teisma ir gavo pori metu kaleiimo. Jo vieta uzeme
senas kreivas dede Redichas |Reddich|. pries kara buves StuthoIo kalvis. su labai ilgomis
kietomis rankomis ir nugara. susimetusia i kuprele. Istikimas iisai buvo SS vyras. tik su
rikiuotes menu iam nekaip labai sekesi: iis pats nieku büdu negaledavo pataikyti i koia. o io
narsioii kariuomene islyginti zygiuoiancia eile. Bet siaip kuopos vadas buvo iisai puikus:
gerkle gera tureio rekti ir gerti.
Visos kitos kuopos buvo sargybos reikalam. Nakties metu esesininkai budeio
boksteliuose ties vielu tvora su prozektoriais ir kulkosvaidziais aplink visa gyvenamaii
baraku lageri. Diena iie sudarydavo besikolioiancia gyvatvore aplink visa lagerio darbo
teritoriia. Kas penkios desimtys metru stoveio po vyra. Ükanota diena ir krümoksliuos iie
stoveio vienas prie kito dar arciau. Siam reikalui reikeio daugybes zmoniu.
Buvo daugelis uzlageriniu darbo komandu. Jom lydeti ir nuo visokiu pagundu saugoti
reikeio taip pat gero vyru bürio. Kitai komandai reikedavo duoti po dvidesimt. po tris
desimtis palydovu. pacios komandos gi buvo dideles. siekdavo kartais iki tükstancio ar
daugiau zmoniu. Eina kur nors siunciamas klisas koks katorgininkelis. tuscia bonka nesa ar
plytgali koki ir iam palydeti duok sargybini. Ir siaip daugybe visokiu reikalu buvo. su
kuriais be sargybinio ne is vietos nepaiudesi. Sargybinis katorgininko pasas. maza. kad
jis be antspaudo kaktoj!
Sargybiniu dalis buvo vokieciai. bet nezymi dalis. Jie buvo cionai laikomi del
pavyzdzio. del tvarkos. nelyginant del veisles.
Svarbiausia sargybiniu dali sudare ivairüs svetimsaliai. is ivairiu Europos kampu
surankioti.
Is viso. SS organizaciia isgyveno keleta raidos posmu. Pries kara i sia organizaciia
stoio savanoriai vokieciai. Jie stoio samoningai. Vieni noredami greitai ir lengvai kariera
padaryti. valstybes ir tautos saskaita smagiai pagyventi ir pralobti. kiti stoio is isitikinimo. is
paklusnumo Hitleriui ir visai naciu partiiai. Istoiimo pagrindas buvo skirtingas. bet iu
praktiškuose veiksmuose skirtumo jokio nebuvo.
Prasideius karui. daugeliui vokieciu vyru atsidürus kariuomenes eilese. o vokieciu
valdomiem plotam staigiai issipletus. SS organizaciiai prisireike nauiu zmoniu. Juo labiau
kad ir ios pareigos issiplete. Ji eme priimdineti vis daugiau policiniu pareigu. ii buvo skirta
kovai su bet kuria pasireiskiancia opoziciia. ii tureio büti pasiruosus susikibti. atsitikus
reikalui. net su vokieciu kariuomenes daliniais.
Senieii SS organizaciios nariai uzeme ivairiausias atsakingas valdancias vietas. visur
buvo padaryti siokiais ar tokiais Iiureriais. o SS organizaciios eiliniai nariai. pilkoii mase.
buvo rankioiama visokiais büdais ir pacioie Vokietiioie. ir ivairiuose Europos okupuotuose
krastuose. Siuose pastaruose i sia organizaciia eio ivairüs avantiüristai. tureie kokiu nors
nesusipratimu su veikianciais istatymais. kriminalistai. karieristai ir panasus elementas. Bet ir
to naciu valdziai buvo negana. Jie ivairiuose krastuose skelbdavo iaunimo mobilizaciia ir
imdavo priverstinai. Kadangi pagal tarptautines sutartis imti i kariuomene negaleio. imdavo i
SS organizaciia ir priversdavo pasirasyti. kad stoia savo noru. Kartais suimdavo zmones neva
vezti darbam. o nuvezdavo i SS kareivines. Kartais suimdavo zmones. palaikydavo kuriame
nors kaleiime ar lageryie. o is ten vel gabendavo staciai i SS eiles. Padeti painioio dar ir ta
aplinkybe. kad ivairiuose Europos krastuose apie SS organizaciia zmones maza supratimo
tetureio. Juo labiau kad SS ir kariuomene tureio visiskai panasius drabuzius: kariuomene
vokiska ereli nesioio ant krütines. o SS ant rankoves. ir visas skirtumas. Ir kurgi eilinis
darbininkas ar valstietis ta skirtuma zinos? Ne visi zmones heroiais gimsta. ne visi isdrista
priesintis. slapstytis. ne visi. mobilizaciios saukiami. isdrista grümoiimu nepabügti. O iau
karta pagautam iseities nebera.
Suimtus i SS organizaciia vyrus paprastai pasiuncia i kita. iiem svetima ir tolima
krasta kuriom nors policinem pareigom eiti. Sitokiu büdu atsidüres SS eilese ir svetimame
kraste. laikomas labai rüscioie drausmeie. vokieciu virsininku stropiai priziürimas. uz
menkiausia prasizengima sunkiai baudziamas. toks nauiai iskeptas esesininkas iautesi ne
ka geriau uz kalini.
Tad ir StuthoIo lagerio SS sargybiniai tenka suskirstyti i keturias rüsis: 1) vokieciai.
SS savanoriai. ..senoii gvardiia¨. SS ramstis ir tvirtove. 2) vokieciai. mobilizaciios tvarka
paimti i SS eiles. teisemis ir atsakomybe ne is tolo negaleie lygintis su pirmaia rüsimi. 3)
svetimsaliai avantiüristai. savo noru istoie i SS eiles. ir 4) svetimsaliai likimo aukos. ne
karta visiski vargsai vargseliai.
StuthoIo sargybiniuose buvo visu keturiu rüsiu vyrai.
Svetimsaliai tureio iuoda apsiausta ir tautini zenkleli. prie rankoves prikabinta.
Vietoie kepures iermulka tokia. Betarpiu reikalu su kaliniais iie maza tetureio. Vokieciai
sargybiniai ziüreio i iuos is auksto. kaip i menkavercius liokaius. Bet kaliniai tureio ir pries
kiekviena situ nepraustaburniu avinu skubotai imtis kepure.
1944 metais pries pat velykas ateina pas mane i rastine suminksteiusiu smegenu SS
IilosoIas. Klavanas tasai. ir praso padeti iam isversti i rusu kalba kai kuriuos terminus ir
sakinius.
Gerai. sakau. pone rotenIiureri. bet. versdamas terminus. as turiu zinoti visa
teksta. Paskiru pasakymu as negaliu versti. nezinau. koks reikalas ir kokia prasme verciamuiu
terminu reikia akcentuoti.
— Taip tai taip, — sako jisai, — ir aš tai suprantu. Tiktai viso teksto aš negaliu rodyti.
Tai... paslaptis...
Na. iau. sakau. kokia gi cia gali büti lageryie paslaptis? Nera lageryie tokiu
dalyku. kuriu mes nezinotumem!
Tikrai. paslapciu lageryie valdzia negaleio islaikyti. vis kas nors islisdavo i aikste.
Sutiko ir narsusai Klavanas. kad ir iam del paslapties isdavimo nera ko drebeti. vis tiek
visi veikiai is kitu saltiniu suzinos. Isdeste iis reikala.
Esa. velyku proga norima padaryti ukrainieciam sargybiniam dovana isteigti iiem
viesieii namai. Jie. ukrainieciai. esa. irgi zmones. reikia gi ir iie visapusiskai aprüpinti...
Komendantas iam. Klavanui. pavedes isversti taisykles. kaip ukrainieciai tures tuose namuose
elgtis, kokios tvarkos laikytis.
Matai. versti tai galiu. raudonuoia Klavanas. bet as tokiuose nesu buves...
Nezinau. kaip kas vadinas...
Po velniu. sakau. pone rotenIiureri. is kur istraukei. kad as tenai esu buves?!
As maniau. sako iis man. proIesorius esi. viska turi zinoti...
Ne! Tokiu dalyku as dar niekur nebuvau destes!
Po teisybei, tieji namai buvo steigiami kiek kitokiais sumetimais, negu Klavanas
kalbeio.
Laisvalaikiu ukrainieciai valkioiosi po StuthoIo miesteli. po apylinkes kaimus. ulioio
tenai su karo naslem ir gyvanaslem. vokieciu esesininkam sudarydami didele konkurenciia ir
aiskiai gadindami rase. Jeigu tie ukrainieciai bütu buve be SS uniIormos. iuos uz tokius
darbus bütu tuctuoiau uzdare i lageri. kitus del visa ko ir pakore bütu. Bet uniIormuotus
esesininkus. esancius vokieciu tarnyboie. i lageri kisti uz rases gadinima kazkaip nepatogu.
Todel valdzia ir sugalvoio iseiti: aprüpinti iuos lagerio priemonemis.
Paskubomis tam reikalui eglynelyie buvo pastatydinti dailüs namukai. graziai
nudazyti. Buvo ivesti tenai visi patogumai. Is lauko puses spygliuota viela aptverti. kad
kaliniai nesumanytu neprasyti tenai braskintis. Keliem simtam ukrainieciu aptarnauti buvo
parinktos dvi. pacios dailiausios. Niunce ir Liole. visokiam skoniui kad bütu.
Niunce nedidoliuke. lieknute. iuodais garbanotais plaukais. smailiomis astriomis
akimis. storomis minkstomis lüpomis su trupuciuka pasikuprinusia nosimi. Vaikscioio ir
sukineiosi iinai. tarytum visa laika ia elektros srove kratytu. Kai ii eidavo prosal. pro
aukstesni SS pareigüna. vis iai koiines raikstis auksciau keliu atsisegdavo.
O. velnias! sakydavo iai tuomet SS pareigünas ir sluostydavo nuo kaktos
prakaita. Daznai. daznai ii uzeidavo i raudonuosius komendantüros namus. pas ivairius
pareigünus ii visokiu reikalu nuolat turedavo. Siaip. nieko sau mergiote buvo. Vidutiniska
tokia.
Liole buvo visai kitokia. Auksta. dirzinga blondine su labai placia krütine ir dar
platesne liemens uzpakaline dalimi. Veidelis buvo nieko sau. tik gal kiek mazokas tokiai
maiestotiskai Iigürai. Eina ii. büdavo. per lageri. tarytum siauroio gelezinkelio
garvezimelis püskuoia. Visai nespetna buvo. Tokia vaikscioianti rimtis ir ramybe olimpiska.
Tarytum tvirtove kokia.
Visai istaigelei vadovauti pasieme prüsiska vienaake laküdra Krauze. viena aki ii
iau lageryie bulves bekepdama issisutino. Putni tokia cinike su kreivokomis blauzdomis.
Suzinoie valdzios sumanyma. ukrainieciai baisiai pasipiktino.
Ka! savo panoseie burnoio iie. kai reikia krauias lieti. tai mes su vokieciais
lygüs. o kai iseina sitoks reikalas tai lygybes ir neber!
Kai nueini i kaima tai tave ir pavalgydina. ir pagirdo. ir paguldo. ir dar kita
karta ateiti pakviecia! O cia dabar. nekvieciamas eik. puse markes i valdzios izda mokek.
bilieteli pirkdamas. ir dar merguzelem dovanu nesk.
Visu labiausiai ukrainiecius erzino. kad toie istaigeleie nebuvo galima nei degtines.
nei alaus gerti.
Kaipgi tai. sitokia proga nepasigerti! Tik vokiski kiaules taip gali daryti! Ne. nera
kvailiu. Tegu vokieciai pasikaria su ta savo istaigele. kad nori! Mes tenai nevaikstom!
Ir tikrai. pirmaia velyku diena ukrainieciai neio pas babune Krauze. Anei vienas. Neio
ir antraia diena.
Babune Krauze sedi vienmarskine prie dailiai nudazyto namelio. sauleleie sildosi.
pirstukus laku dailina. Niunce ir Liole be siionuku. su dailiomis kelnaitemis. palei spygliuotu
vielu tvora slankioia tingedamos. ukrainiecius gundo;
Va. ziürekite. kokios mes esame. oho!
Ukrainieciai is tolo ziüri. Saulezoliu grüdus gliaudo ir lupenas spiaudo. Artyn neina
ne vienas.
Merguzeles per velykas tikrai grazios buvo. Lagerio valdzia dave iom azürinius
marskinelius. silkines koiinaites. lakuotus batukus. krepdesinines sukneles. kailines
apykakles. spalvingas skrybelaites. pudros. kremo. raudonu dazu. odekolono ir visa kita.
ko reikia.
Trecia velyku diena kariska ukrainieciu sirdis nebeistvere. Nulindo tenai ukrainieciu
visa krüva. Prie vielu tvoros eileie stoveio. Po penkiolika minuciu viduie buvo.
1944 metais ties lageriu vis dazniau ir dazniau atskrisdavo saiungininku lektuvai.
Lageriu iie niekur nebombarduodavo. Atrodo. apie lagerius iie buvo puikiai inIormuoti ir
tureio geras lageriu IotograIines nuotraukas. taip bent lagerio valdzia mane. Kai
saiungininku lektuvai nakti bombina Gdyne. Gdanska. Elbinga. Bydgosca. mum lageryie
büdavo idomus spektaklis.
Karta paciame vidudieny skrenda amerikieciai. Motorai düzgia kaip bitineliai.
Lektuvai skrenda trim aukstais. Vokieciu lektuvai lap lap lap nulapnoio kaip apuokai
pamiskem. paslaitem. kad amerikieciai iu nepamatytu. Amerikieciai nekreipia i iuos demesio.
Amerikieciai skrido i Gdyne. Ten paskandino iie kelis laivus. kitus apgadino.
nugriove kelis Iabrikelius ir nuplasnoio sau.
Lageryie tuomet buvo pietu pertrauka. Viena transporto kolona veze kaliniam pietus i
plytine. Kolonos kapas. privaziaves plytine. ziüri gi palydovo neber.
Kurgi iis. velnias. bütu galeies dingti?
Grizta komanda su pietumis savo sargybinio palydovo ieskoti. Randa ii ant kelio
issitiesusi begulint. Guli ir nekruta. Visiskai kaip klipata numirelis.
Amerikoniska kulka pataike iam staciai i galva ir islindo pro koia.
Komanda savo palydova parsiveze su pietumis atgal i lageri. Niekas nebuvo iutes.
kaip ta sargybini amerikietis nukepe.
Kita amerikiecio kulka pataike i kede. kur paprastai darbo metu sedi DAW dirbtuviu
virsininkas. Pietu pertraukos metu io tenai nebuvo. Bütu iis ten buves kulka bütu isilgai
išlindusi.
Trecia kulka pataike i ligonine tarp dvieiu lovu nieko nesuzeide. Kelios kulkos
buvo pabarstytos kieme, taip pat nieko nepalietusios.
Taip per penkerius metus is müsu gausaus SS dalinio nuo karo veiksmu nukenteio
tiktai vienas vienintelis kareivis ir tas pats turbüt tiktai krito per savo ziopluma.
Karo metu nera geresnes tarnybos kaip SS dalinyie!
XLII. BEGLIAI
Viena didziausiu lagerio nelaimiu buvo begliai. Ju baisiai nekesdavo ne tiktai
esesininkai. bet ir kaliniai. Ir buvo uz ka!
Is StuthoIo lagerio pabegti buvo baisiai sunku. Is paties lagerio teritoriios pasprukti
buvo dar siaip taip galima. bet tai maza ka gelbedavo. apylinkese begli veikiai pagaudavo.
Tokia iau tam reikalui nepalanki buvo lagerio geograIine padetis.
Visa lagerio apylinke buvo pilna policiios ir SS agentu. Civiliai gyventoiai eio taip pat
snipu pareigas. iiem. zinoma. griezciausiu büdu buvo isakyta sekti pabegusius kalinius ir
pastebetuosius tuoiau iduoti policiiai. Jüros keliu niekur nebuvo galima istrükti. Taip pat ir
per ilanka. nebuvo iokiu susisiekimo priemoniu. Kelia pastodavo visa eile kanalu.
upoksniu. pagaliau Vyslos dvi didziules sakos. per ias visi pereiimai visuomet buvo
kontroliuojami, kaip ir iš viso visi tiltai ir tilteliai.
Pabegti kartais buvo imanoma. tiktai labai gerai pasiruosus. Reikeio labai gerai pazinti
visa apylinkes geograIine padetis. reikeio zinoti visus kelelius takelius. labai gerai moketi
lenkiskai ir vokiskai. sugebeti akiplesiskai meluoti. tureti civilinius drabuzius. maisto atsargu
ir uz lagerio sienos patikimu pagalbininku. kurie parüpintu transporto priemones. pastoge ir
dokumentus.
Neturint sitokiu pagalbiniu priemoniu. begti is lagerio nebuvo protingas sumanymas.
Ir vis delto zmones begdavo.
Per vakarini patikrinima ..Appell¨ staiga paaiskeia. kad vieno. kartais net keliu kaliniu
trüksta. Kas iie tokie nezinia.
Tuoiau prasideda ieskoiimas. is kurio bloko buvo tasai pabegelis. kokioie darbo
komandoje jis dirbo, kaip jis vadinasi, koks jo numeris buvo. Kol visa tai nustatoma,
nusitesia gana ilgai. kartais kelias valandas. Maziau valandos retai kada tesias. Kol sis darbas
vyksta, visas lageris išrikiuotas stovi.
Nustacius tuos duomenis. prasideda pabegelio ieskoiimas. Mobilizuoiama esesininkai.
pasaukiama i pagalba policiniai sunes.
Visas lageris stovi. kol pabegeli suras. sumusta. kruvina. sunu apiplesyta atgabens i
lageri. Gyva ar negyva.
Stovi visas lageris. Stovi desimt penkiolika dvidesimt tükstanciu zmoniu.
neiudedami is vietos. perdien isalkusiu. isvargusiu. Stovi ilgas valandas. kartais visa nakti.
kartais visa para ir dar ilgiau.
Kokiais zodziais tokia tükstantine minia gali toki pabegeli mineti?
Kad iis bent pabegtu. iudosius. kaip reikia! Bet iuk vis tiek ii atgabens atgal. sunu
sudraskyta! Del vieno nevykelio zasino tiek tükstanciu zmoniu kencia!
Valdzia nervinasi. Kaip ii pranes Berlynui. kad pabego? Vadinasi. saugoti nemokate?
Pabegelis gi gali papasakoti pasauliui. kas lageryie dedas! Kas del to bus kaltas?
Visais velniais keikiasi ir ukrainieciai. sargybos grandineie stovedami: iie tenai
isstoveio visa diena. dabar dar turi nakti stoveti. Gerai. kad dar pasitaiko vasara. Bet iei
atsitinka ziema. kai saltis spirgina. kai pusto?
Bet tai dar ne viskas. Valdzia tuctuoiau griebia uz pakarpos pabegelio kaimynus.
darbo ir lovos kaimynus. is vienos ir kitos puses. is virsaus ir apacios. Griebia pazistamus ir
biciulius: iie. esa. turi zinoti. kur dingo pabegelis. Jie. esa. tureie zinoti. kad iis rengiasi begti.
Kodel valdziai nepranese. neperspeie?
Tie kaimynai iauciasi esa laimingi. iei valdzia pasitenkina davusi kiekvienam po
penkias desimtis lazdu. Taciau ne karta tokiem kaimynam büdavo dar blogiau. Kankindavo
juos kelias dienas, — kartais — visai nudobdavo ar net iškilmingai pakardavo.
Kuriais gi zodziais toksai kaimynas turetu pabegeli garbinti?
Grazintam pabegeliui. ieigu iis dar siek tiek gyvas ir net paeiti gali. tuctuoiau ikrecia
lazdu nesykstedami. Kita karta net ir iau suspeiusi mirti pabegeli musa pleskina. tarytum iis
dar ka nors iaustu. Islikusiam gyvam pabegeliui ant krütines ir nugaros prisiuva iuoda skrituli
su raudonu rutuliuku viduryie kur turetu kulka taikyti. ieigu iis dar karta begtu. Tokia buvo
pabegeliu uniIorma.
Jei koks pabegelis. laisveie besirüpindamas maistu. bus kur isilauzes ar ka uzpuoles.
arba. nauiai besuimamas. pareiskes kokio nors pasipriesinimo. lageryie ii musa kaip bügna.
Jei po sios operaciios iis vis dar gyvas lieka. sodina ii savaitei kitai i bunkeri blakem
pasibaliavoti. Paskui su didelemis ceremoniiomis karia ii. garsiu bügnu susauke visus lagerio
piliecius i toki saunu spektakli.
Iki 1944 metu vasaros begdavo beveik isimtinai vieni rusai. Vieni begdavo. kiti
begliais spekuliuodavo. Rusai kaliniai nuolat ir nuolat rasydavo Maieriui laiskus. prasydami
..audienciios¨. as turedavau tuos laiskus versti i vokieciu kalba. kartais gi turedavau büti
verteias ir ..audienciioie¨. Laiskuose iie sakydavosi zina apie savo kaimynu visokius
sumanymus ir nori valdzia painIormuoti. Kartais uz toki pasisiülyma teikti zinias iie gaudavo
si ta is valdzios. kartais gi ir iie pasitenkindavo Chemnico bizünu: kazkodel Chemnicas
tokiu savanoriu snipu nekesdavo. Gana greitai tokiu savanoriu pavardes pasidarydavo
zinomos lageryie su visomis tokio zinoiimo pasekmemis. bet. deia. visa tai nauiu pasisiülymu
nesulaikydavo.
Rusu begliam issilaisvinimo pastangos beveik visuomet pasibaigdavo tragiskai. Ir
bego gi iie visiskai nepasimoke: nezinodami vietos. nemokedami kalbu. neturedami rysiu...
Pavyzdziui. vienas ruskelis bego. kelionei pasiemes is visu reikalingu dalyku tiktai viena
vieninteli medini sauksta. Vysla ketino iis tuo saukstu issemti. ar kuri gala?
Kiti begdami net ypatingos istvermes parodydavo. Vienas. pavyzdziui. kanalizaciios
vamzdziais. puspilniais vandens ir srutu. praplauke pora kilometru. Kitas dvylika valandu
issedeio. iki ausu pasineres isvietes vonioie. visa buvo veltui: abudu grizo kruvini. sunu
apdraskyti.
Lenkai retai begdavo. bet iie büdavo paprastai geriau pasiruose. Vienas lenkas
pabego. laisveie pabuvo metus. vel pateko i lageri ir antra karta ismove. kad net io
pedsakai dingo. bet tai buvo vienintelis atsitikimas toks visoie lagerio istoriioie.
1943 metais dingo is lagerio vienas lietuvis. istupeies cionai iau ketverius metus.
..pleckaitininkas¨ toks. del visa ko pradzioie lenku uzsirases. Tai buvo labai ramaus büdo
vyras. Lageryie ii visi pazinoio. pasitikeio iuo. sargyba iau io nebekontroliuodavo. Eio
iisai ir iseio is lagerio pro sargyba. ii io net nepaklause. kur iis eina. Savo iegomis
perplauke iisai per Vyslos abidvi sakas. tris menesius isbuvo laisvei. bet i tevyne patekti
negaleio: pakeliui ii isdave moterys vokietes. pamaciusios ii bulves maistui bekasineiant
Grizo vargsas atgal i lageri.
Karta atgabeno i lageri viena lenka kalinio uniIorma. Jis esas Stargardo apylinkes
ükininkas; savo kumelele vaziaves i turgu. bet ii uzpuole pabegeliai katorgininkai. viska is io
ateme. o ii pati aprenge katorgininko drabuziais. todel policiia ii ir sulaikiusi. Lagerio valdziai
sito ükininkelio gaila pasidare: ka gi. iis iau gatavai apsirenges katorgininko drabuziais.
kurgi ii cia namo beleisi. Del visa ko uzdare ii i lageri. Tiktai po triiu menesiu paaiskeio. kad
tas ükininkelis buvo ne kas kita. kaip is StuthoIo lagerio skyriaus. Hopehilio plytines. pabeges
kalinys.
Karta viena ruse tai tikrai meistriskai pabego.
Po rytinio apelio ii kazkaip nepastebeta prasmuko pro viduie lagerio sargyba ir
atsidüre prie laukuies sargybos grandines.
Kur tu. laküdra. kulniuoii. sako iai. riebiai nusikeikes. ukrainietis sargybinis.
— V Ukrainu, milenkij, idu, v Ukrainu, — Ukrainon einu, meiluti, Ukrainon, —
atsako ji jam švelniai.
Nu. nu. prasmek... nusikeike riebiai ukrainietis ir nusisuko i sali. savo samoiu
patenkintas. Po valandeles zvilgteri iis atgal moteriskes neber. Tikrai ii. matyt. prasmego
pagal ukrainiecio patarima. Visiskai prasmego. Ukrainietis is nustebimo net keiktis
nebeisgali. balsas nebeiseina ioks. Visas virpedamas is baimes. tuctuoiau apie visa tai
pranese iisai valdziai. Nepraeio ne desimties minuciu. kaip buvo paleisti policiniai sunes. bet
ir iie moters nebeuzuode. lyg ii i zeme bütu ilindusi. Taip ios daugiau niekas ir nebemate.
Karta is ryto. ateies i darba. pro rastines langa matau nei sioki. nei toki regini.
Stovi bürys zmoniu. Penki kaliniai ir penki sargybiniai vokieciai. Kaliniai viduryie.
sargybiniai aplinkui. Palei iuos tamulineia girtas Maieris ir sargybiniam snukius skaldo.
Sargybiniam snukius dauzo. o kaliniam cigaretes daliia. Vos iie suspeia viena suciulpti. iis
tuoi kisa kita:
Rükyk. blöde Sauhund! saukia iiems Maieris ir skelia sargybiniui per zanda.
Kas gi cia dabar per velniava? nieko negaliu suprasti.
Pasirodo. tai buvo sugrizusi i lageri viena uzmiestine. beveik visai uzmirsta darbo
komanda, gyvenusi netoli Gdansko, Šen-Varlinge. Buvo tenai aštuoni kaliniai ir keli
sargybiniai. Gyveno graziuoiu. Kaliniai pas ükininkus i darbus vaikscioio be palydovu.
Kartais siaip sau laisvai visokiais bizniais visi draugeie vertesi. Tiktai viena nakti netiketai
pabego is tos komandos trys kaliniai lenkai.
Kaipgi ten buvo. po velniu? iau kelinta karta klausia Maieris. iam vis atrodo.
kad iis klausia pirma karta.
Taigi mes atsikeliam ryta praustis. pasakoia kalinys. stoveies viduryie.
ziürim: langas atdaras. Langas atidarytas ir tu triiu pabegeliu nebera...
Kodel iie pro langa lindo. ne pro duris?
Kad durys buvo is lauko uzrakintos...
Kuria valanda tai atsitiko?
Nezinome. pone hauptsturmIiureri. miegoiom. Neiutom. Kai pabudom. iu iau
nebebuvo...
— Tai kurgi sargybiniai buvo?
Sargybiniai uzrakino müsu duris ir nueio miegoti i savo patalpas.
Ka gi iüs daret. pamate. kad langas atdaras?
Tuomet ir mes islindome pro langa. Nueiome pranesti sargybai apie ta nelaiminga
ivyki...
Ir sargyba ka gi?
Ka gi sargyba! Sargyba nieko...
Kurgi iüs ia radot?
Jos patalpose. Pazadinom. pasakem...
Ka? Ka? Gerai miegoio sargyba?
Taip. nieko sau... Kokia desimti minuciu beldemes. kol pazadinome...
Tai kodel gi iüs. po velniu. nebegote?
Kaipgi tai?.. Is pagarbos valdziai... Bütu netvarka...
Se cigarete. blöde Sauhund. rükyk! kemsa Maieris kaliniam po cigarete ir
sargybiniam vel per veidelius pliauksi.
Is uzlageriniu komandu. gyvenusiu toliau nuo StuthoIo. buvo galima lengviau pabegti.
Tenai dazniau ir sekmingiau begdavo.
Karta i lageri grazina su kitu vokieciu begliu müsu sena pazistama. karviu melzeia ir
gatves muzikanta. donzuana ir melagi. Vili Freivalda. Jis buvo isdümes is darbo komandos
Pelice. netoli Stetino. Tos komandos seniünas tuomet buvo Vacius Kozlovskis. o ios
vyriausias darbo priziüretoias. ..Erster Vorarbeiter¨. pats auksciausias po Kozlovskio
pareigünas. buvo... iis pats. Vilis Freivaldas. Dabar ii pagavo Berlyno smuklei
bemuzikuojant.
Freivalde. Freivalde. ir tu begai! priekaistauia iam Maieris.
Pone hauptsturmIiureri. teisinasi Vilis. pas Kozlovski buvo taip bloga. taip
bloga. kad as nutariau pescias sugrizti i StuthoIa...
— Betgi Berlynas, blöde Sauhund. nuo Pelico guli i priesinga puse!..
Kompaso netureiau. pone hauptsturmIiureri... Paklydau siek tiek... Patekus i
Berlyna. kaipgi trupuciuka netruktelti. pone hauptsturmIiureri?..
1944 metais vasarop i lageri atgabeno du anglu.
Keisti iie buvo tokie. Vienas gimes Mancesteryie. kitas Pietu AIrikoie. Bent iie
patys taip sakesi. Daiktu iie netureio iokiu. Tiktai vienas iu neses didziausia maisa konservu.
kurie is io buvo tuctuoiau atimti: iuos keli esesininkai pareigünai savo tarpe broliskai
pasidalijo.
Tuodu anglu kiekviena karta pasakoio kitokia istoriia. uz ka ir kaip iie i lageri pateko.
Kazka iie painioio ir suko. Iantaziia tureio kriminaliniam romanam pakankama.
Oi. ne be reikalo iie ateio i lageri! sakau as mano kapui. Man tiktai baisiai
idomu. kokiu büdu iie is lagerio pabegs!
Maieri iie taciau labai graziai apsuko. Maieris iais patikeio. Po triiu menesiu iie
pateko i uzsienine komanda i Gdanska. i laivu statyba. i uosta!
Po triiu savaiciu ateina is Gdansko pranesimas: tuodu anglu sedo i laiva ir isplauke i
Svediia.
— Blöde Sauhund! rekia supykes Maieris ir raso Chemnicui ant atskiro popierelio:
— Echt englisch gemacht, — grynai angliškai padaryta!
Taip. is uzmiestiniu komandu buvo galima pabegti. bet is paties lagerio labai
sunku. Ruseliai bego. sunes iuos draske. esesininkai iuos muse. Zelionke iuos kore.
XLIII. ŠUNIŠKI POPIERIAI
Lageris del visa ko laike sunu atskira komanda. kuriai priklause apie dvidesimti
keturkoiu ir keliolika dvikoiu SS uniIormoie. Dvikoiai buvo grynos germanu veisles.
keturkoiai buvo daugiausia vilku rases. bet buvo ir maisyto krauio. Pavyzdziui. pats
didziausias iu tarpe plesikas buvo visiskai nezinomos veisles. iuodas kudlotas milzinas. pats
vienas supleses daugiau dvidesimties zmoniu.
Ju komandos virsininkas vadinosi HundeIührer sunu vadas. Buvo dar ir
Hundemeister sunu meisteris. taciau sis pavadinimas neatitiko turini: iis sunu nedirbdavo.
jis juos tik šerdavo.
Dvikoiai sunes gyveno atskiruose müriniuose namukuose. Ir keturkoiam sunim
patalpos taip pat buvo prašmatnios.
Valgydavo iie visi puikiai. gaudavo mesos. kokios kaliniai niekuomet neregeio.
gaudavo sriubos. gaudavo specialiai kepamu pyragaiciu. Gyveno iie graziai ir taikiai. Bet.
zinia. pasaulyie nieko nera amzina: pasibaige lageryie ir suniska laime.
Atsirado neregeti piktadariai. kurie vargsus sunelius eme apvagineti. pavagia.
büdavo. suneliam is panoses mesa. pyragaicius...
Zinoma. tai buvo neregeta kiaulyste. Tokiu dalyku margasai StuthoIas dar nebuvo
girdeies!
Buvo suorganizuota sargyba tokiam niekingam vagiui pagauti. Netrukus jisai ir buvo
sugriebtas. beeinant iam is sunu kiemo su pilnomis kisenemis sunisku pyragaiciu. Buvo tai
iaunas apsukrus berniokas. rusas is pacios Maskvos. berods. net gimnaziia baiges.
Stop! saukia iam sargybinis. kur gavai pyragaicius?
Va. is kiemo pasiemiau. is sunisko dubenio...
Meluoii! Kaipgi tu is tokiu sunu pyragaicius paimsi?
Labai paprastai: nueiau ir paemiau...
— Ar gali parodyti, kaip tai padarei? Pakartoti?
Kodel ne? Labai prasau...
Berniokas eina i sunu kiema. Trys vilkai slampineia palaidi. Pamate ii. iie pasisiause.
iltis parode. urgzti pradeio. Jis eme su iais meiliai snekuciuotis ir akimis iiems mirkseti.
Sunes sustoio. Jis. istraukes is kisenes. numete iiems po pyragaiti. Jie. pribege prie
pyragaiciu. pauoste. pauoste iuos ir eme ryti. Tuomet berniokas prislinko prie dubenio su
suniskais pyragaiciais. Viena ranka traukia is kisenes pyragaicius. sunim po gabala meto. kita
ranka pyragaicius is dubenio i kisene kemsa. Istustino tris dubenius. suneliam nieko nepaliko.
Ziüri sunu meisteris. ispletes akis. tokiu dalyku iis dar nebuvo mates. Sako
pagaliau jisai:
Na. o ta didiii. kudliu. gali apvogti?
Kodel ne? Labai prasom...
Sunu meisteris paleido didiii galvazudi. Berniokas ir ii uzkalbino. pamirkseio iam.
viena kita pyragaiti iam is kisenes numete. o io visa suniska dubeni istustino. Kudlius. is
godumo susigundes i metomus pyragaicius. visa savo porciia prakiso.
Kiaules. ne sunes! piktinosi meisteris. nezinodamas. kas tam vagiui daryti.
Na. gerai... palauk. palauk... O tu i büda nuvaryti sita kudlotaii suni ar galetum?
Kodel ne? Labai prasom...
Berniokas pasigriebe pirma pasitaikiusi pagali ir iuo tuoiau makt suniui per
kupra ir pasake dar iam kazka tokio sunisko. Suva gi zinia. kaip suva. tuoiau eme
šaukti:
Ai-ai-ai-ai-ai... ir nudüme i savo büda. ir dar susiriete tenai.
Tai skandalas! keikesi sunu meisteris. vesdamas negirdeta vagi pas Maieri.
Kam gi tu tuos pyragaicius vagi? Argi iie skanüs? kamantineia Maieris
suniskaii vagi.
Tamstai gal iie ir neskanüs bütu. atsakineia berniokas. bet man. kai as
neturiu ko valgyti. labai skanüs.
Berniokas atsakineio samoningai. Tai buvo vienintele pagauta vagyste lagerio
istoriioie. kuri liko nebaudziama. Maieris isake isduoti berniokui dideli duonos kepala. kad
tiktai iis daugiau sunim gedos nebedarytu. Taciau tie sunes kita karta apsikiaulino dar
begediskiau.
1944 metu pavasari atveze lagerin du pilieciu nuo Gardino. Teva ir sünu. Tevui apie
sesias desimtis metu. sünui kokie dvidesimt penkeri. Abu iie buvo isitikine metodistai ar
kazin kaip tenai kitaip tikeio. Tiktai mesos abu nevalgydavo. kiaulienos ir vistienos. Jokios
mesos. vienu zodziu. Ir sestadieni svesdavo. ne sekmadieni. Ir pries esesininkus kepuriu
nesiimdavo. Ir tekdavo gi iiedviem uz tai! Esesininkai numusa iiem kepure. iie tuctuoiau ia
vel uzsideda. Kad nenori kepures nusiimti. galetu gi be kepures pabüti. bent kol esesininkas
nueis po velniu. Bet iie taip nedarydavo. Pries esesininka kepure iie bütinai uzsidedavo.
Kepure iie nusiima tiktai pries pona dieva. O pries tokius velnio tarnus. kokie buvo. iu
nuomone. visi esesininkai. iie kepuriu nesiimliosia ir be kepures nestovesia. Be to. tai iiem ir
didele nuodeme bütu.
Baisiai istvermingi buvo tiedu gudeliai. Net iu kepures sukiuzo nuo nuolatinio
tasymo. bet iie vis tiek savo nusistatymo nepakeite: pries esesininka iie bütinai tureio büti su
kepure!
Dar karsciau iiem buvo. kai iiedu atsisake lageryie bet koki darba dirbti. Jie sutikdavo
tiktai pasluoti ta vieta. kur bloko virsininkas vaiksto. Visi gi kiti lagerio darbai tarnauia. esa.
karui ir velniui. vienam ir kitam iie netarnausia. Karas esas dar slykstesnis uz velnia.
Esesininkai nesigaileio pastangu sitokiom mintim is iu galveliu ismusti. Bet gudiskos
galvos. pasirodo. buvusios itin kietos. Nepasidave iokiom lazdom. Gudeliai savo nusistatymo
nepakeite. Sedi. büdavo. su kepurem gyvenamaiame bloke ir nieko nedirba. Taip nieko iiem
ir nebuvo galima padaryti. darbingumo dvasios imusti!
Valdzia. iseiusi is kantrybes. pasodino iuodu i bunkeri. gal iie ten geruoiu
nusprogs. Sedi iiedu sau bunkery ir nieko! Nesprogsta. Jiem net iokio skirtumo nera.
blokas ar bunkeris. Jie bunkery tegauna tiktai duona ir vandeni. bet ir bloke iie nieko kita
nevalgydavo. Jie itardavo. kad pietu sriuboie büta kazkokios mesos pedsako. iiem tokia
sriuba buvo nuodeminga. Sedi iiedu sau bunkeryie. duonele uzkandziauia. vandeneli geria
ir nieko! Visiskai nieko iiem neatsitinka. Net nelieseia: vieni kaulai kaip buvo. taip ir liko.
Sedi iie bunkeryie savaite. sedi kita. Sedi penkta. sedi sesta... Kolgi iie. po velniu.
sedes tenai?!
Valdzia vel iseina is kantrybes. Valdzia siuncia pas iuos su pamokslu pati
mokslingiausiaii is savo tarpo. pati Klavana.
FilosoIiios rotenIiureris pasigavo tarkuoti sünu. galgi tas bus sukalbamesnis?
Gi. sako sünui Klavanas. iudu cia. bunkeryie nugeibsite. Na. senis. tiek to.
iam iau. siaip ar taip. ir mirti bütu ne prosal. bet tu gi iaunas. Tau gyventi reikia. Pagalvok
tiktai!
As kaip tiktai ir noriu mirti. nenoromis panoseie murma sünus.
Kaip tai mirti nori? stebisi Klavanas. ziürek. mergele dar kokia susirasi.
Vesi. vaikuciu susilauksi... Argi negera gyventi? Argi tu vesti nenori?
Ne! bamba savo panoseie metodiskasis sünus. su tokiais galvazudziais. kaip
tu ir visi kiti esesininkai. gyventi kartu as nenoriu. Man geda kartu su iumis gyventi. stai
kas!
Klavanas. it sunelis paspraudes uodega. dülina pas Maieri pranesti liüdnus savo
misijos vaisius.
Karta tuodu gudeliu isvede is bunkerio pasivaikscioti. Taip sau. saulaiteie pasisildyti.
bunkeryie vis delto vesoka kiek... Pakeliui uzsukdino iuos bevaikscioiant i sunu kiema. Ten
tarytum tycia buvo iau palaidi keli vilkai ir tasai didysis razbaininkas kudlius. Keistokas
kiek buvo tasai sutapimas.
Suurzge. susirauke sunes. iltimis pakaleno. Vampsedami prie gudeliu pribego. Pribege
pauoste. pauoste. peciais truputi patrauke. Pakele snukius. zvilgtereio i gardinieciu neskustus
smakrus, uodegomis pavizgino.
Neee! Vegetariskos mesos iie neesia. nutare sunes ir nustrakalioio prie varcios su
savo šuniškais reikalais.
Valdzia kova su tais sektantais aiskiai prakiso:
— Nei jie bunkeryje badu stimpa, nei juos šunes drasko...
Abu iuodu grazino i bloka sedeti. Jokio darbo dirbti iuos nebeverte. Su esesininkais
galeio kalbetis sededami ir su kepuremis. Valdzios visos poziciios sugriuvo. Po keliu savaiciu
iuodu isveze i kita. i Buchenvaldo lageri.
Sunim taciau iseio daug prasciau. negu tiem gardinieciam. Sunu autoritetas lageryie
visiskai krito. Visi iiem ilga nosi rode ir liezuvius iiem kaisioio. Nusivylusi valdzia sumazino
iiem mesos porciia ir vietoi pyragaiciu kazkokia kose iiem krete. tokia slykscia. kad niekas
ios is iu nebevoge.
Valdzia nustoio sunis besiuntineiusi begliu gaudyti. Vieton iu valdzia siunte blokavus.
sreiberius ir kapus. visa ruia. Ir sie per lagerio sklypa bego grynai suniskai.
Lep lep lep lekatai lekatai. leke dvikoie ruia.
Leke. sniukstineio. uoste. O suradusi kur pasislepusi. issigandusi begli. plese ii ir
draske ne blogiau uz savo sebrus keturkoius bankrotus...
XLIV. VIKINGU PALIKUONYS
1943 metu rudeniop kokiu triiu kilometru atstume nuo müsu lagerio pradeio statyti
kita lageri. tiktai daug mazesni uz müsiski. Nauioii statyba buvo pavadinta Germanenlager.
Buvo mum grazaus galvosükio. kokie gi germanai tame lageryie kales? Pas mus buvo ir
vokieciu. ir olandu. ir svedu. ir norvegu. ir amerikieciu. ir anglu. atrodo. visi gi iie buvo
germanu rases. Ar yra dar kokia mum nezinoma germanu rases atzala. tikra. veisline. kad
ios nebütu galima su kitomis maisyti?
Germanu lageris Nauiiem metam buvo visiskai gatavas. bet stoveio tuscias. Tiktai
1944 metu kovo menesi atgabeno tam lageriui gyventoius 265 norvegu policininkus.
Atvaziavo iie visi civiliai apsirenge. Faktinai tai buvo ivairüs aukstesnieii policiios
valdininkai. daugumas iu su aukstuoiu mokslu. keli net universiteto proIesoriai. Visi iie
buvo auksti grazüs vyrai. atletai. Puikiai isaukleti dzentelmenai. Nuosirdüs. malonüs. Labai
geri kolegos.
Sueme iuos be iokio tardymo ir teismo. atidangino i StuthoIa. Matyti. suimti iuos
renges iau anksciau. nes patalpos iiem buvo iau pries kelis menesius uzusakytos.
Lagerio valdzia elgesi su iais labai mandagiai. anaiptol ne kaip su mumis. Aprenge
iuos ne katorgininku drabuziais. bet... italu kariska uniIorma! Uztat lageris iuos tuctuoiau
pramine:
— Badoljo gvardija!
Maista iiem dave dviguba. is müsu virtuves pilna porciia ir is SS virtuves
kareiviska pilna porciia. O müsu lietuviskasai blokas iuos rükalais pradeio selpti. uz ka iie
mums veliau labai gausiai atsilygino tikromis norvegiskomis silkemis. kurias iie gaudavo
didelemis backomis. Buvo iu lageriui paskirtas specialus. gyvenes drauge su iais. gydytoias.
pradzioie lenkas. paskui lietuvis. medicinos proIesorius.
Ju gyvenimo tvarka buvo visiskai kita. Kelesi iie 2-3 valandos veliau. negu mes visi.
Jokio darbo iie nedirbo. niekas iiem io ir nesiüle. Privaloma iiem buvo tiktai kokia valanda
ar dvi kasdien pasigimnastikuoti.
Padetis iu buvo labai keista. Aisku buvo. kad ii ilgai tverti negales. Policiia tokiu
ceremoniiu niekuomet pries gera nedaro.
Jiem kaip bloko fiureris buvo pristatytas SS feldfebelis pusdanis Petersenas, kuris su
norvegais labai graziai sugyveno. iautesi tenai kaip iu bloko narys.
Staiga komendantas paveda Petersenui pradeti norvegus politiskai sviesti. pavaryti
iu tarpe naciska propaganda. Siaip lageryie iokia politine propaganda niekuomet nebuvo
varoma. Mes visi buvome laikomi zuvusia. savo amzeli atgyvenusia publika. Nebuvo
prasmes su mumis ir laikas begaisti. gyvenimui mes buvome nereikalingi. Su norvegais.
matyt, buvo numatyta kitaip pasielgti.
Isakymas yra isakymas! Vargselis Petersenas eina politines isminties norvegu mokyti!
Po savaites iisai. visas susirüpines. grizta pas komendanta.
— Negaliu! — sako komendantui Petersenas, — jie beveik visi su aukštuoju mokslu,
universiteta baige... Ko gi as. nemoksa büdamas. galiu iuos ismokyti? Tiktai moksla
kompromituoju...
Petersenas tiesa sake. Norvegai graziai paiuokdavo ii. Komendantui pakako proto
sitokiam dalykui suprasti. Petersenui tokia nenupelnyta bausme buvo nuimta.
Po menesio müsu norvegam buvo pristatytas kitas mokytoias. HauptsturmIiureris.
vadinas, kaip ir kapitonas. Juodoje SS uniformoje. Norvegas kvislingininkas, specialiai iš
Norvegiios israsytas. Tas iau griebe müsu biciulius nagan. Dirbo nuosirdziai ir piktai.
Ka? Jüs norite veltui vokiska duona valgyti?! postringavo iisai norvegiskiem
policininkam. manote. kad ius cia ilgai taip ir laikys kaip leles? As ius perspeiu. turite
isiiungti i bendra kova pries germanizmo priesa...
Kraipe galvas norvegai. pamokslu klausydami. Priesintis atvirai nesipriesino. bet ir i
kvislingiska bizni nesideio. Sypsoios tiktai sau panoseie. nieko nesakydami. velniai zino. ka
manydami. Matyt. iuodasai norvegu isgama gestapininkas nelabai gerai pasisakydavo apie
iuos Maieriui. kad sis pradeio iuos keikti. Pradzioie vis dar uz akiu. paskui gi ir akyse.
Blöde Sauhund. ir snekek tu su iuo!
Rugiapiütes metu Maieris pradeio ir norvegus klibinti i darbus. siuntineti i kaimus
iavu doroti:
Karas. esa. eina del Europos kultüros. kiti krauia lieia. o iüs cia tinginiauiat! Turite
padeti. geruoiu!
Reikia tai reikia. ka gi darysi! Sudare norvegai darbo komanda ir eina rugiapiüten.
Taciau po keleto dienu Maieris iau rieia iuos:
Jüs. tinginiai! Blöde Sauhund. iüs nenorite darbo dirbti? Sabotazas? Ka?!
Vokieciu ükininkai norvegais darbininkais buvo smarkiai nepatenkinti. Lenku. rusu
kalini darbininka iie galeio stumdyti ir lamdyti. kaip nori. sie darbininkai iokiu teisiu
netureio. Norvegai gi gyveno savo protu. Ükininko smarkavimu sypsosi. io grümoiimu
visiskai nesibaido. Vokieciu ükininkai ir pasiskunde norvegais Maieriui. sitokiu
darbininku iiem. esa. daugiau nereikia...
Maieris norvegu i kaima daugiau nebesiuncia. vietoie iuos keikia. Pagaliau iis eme
iiem primygtinai siülyti uzsideti vokiska SS uniIorma su norvegisku zenkliuku ir perimti
lagerio apsauga. Norvegai tiktai nusiiuoke del tokio pasiülymo. Maieris eme iiem visokiais
velniais grümoti. Juodasai kvislingininkas pamokslininkas dingo is lagerio.
Pagaliau norvegai gauna is komendanto rasta ultimatuma.
Lagerio istoriioie negirdetas dalykas. kad pats komendantas rasytu kaliniam rasta! Bet
si karta parase. reikalaudamas. kad iki rugseio 10 dienos iie apsisprestu ir perimtu lagerio
sargyba. Rugseio 10 diena norvegai atsako komendantui taip pat rastu.
Esa. iie prisieke savo karaliui istikimybe. Jie esa garbes zmones. Kol karalius iu is
priesaikos neatleidzias. iie negali priesaikos lauzyti. negali niekam kitam prisiekti. todel ir
negali uzsimauti vokiskos SS uniIormos.
Del tokio norvegu rasto isiutes komendantas raso iiem nauia nota. kviesdamas dar
karta apsidümoti ir pradeti tarnyba spalio menesio 1 diena. Komendantas rase iiem notoie:
esa. iüsu tasai norvegiskas karalius patsai pasidare isdavikas ir savo visas priesaikas sulauze
ir tapo vokieciu tautos ir germanu rases priesas. Jei pasiliksite istikimi savo tam karaliui
isdavikui. tuo paciu ir iüs tapsite vokieciu tautos ir germanu veisles nedraugai. ir kaip tokie
toliau büsite traktuoiami.
Komendantas prirase desimti punktu. ivardydamas visokias bausmes norvegam uz
nepaklusnuma. Pagaliau prigrümoio isvezdinsias iuos i kita lageri. biauresni. i lageriu centra.
Oranienburga. kur iiem büsia visiskai prasti pyragai.
Norvegai ir antraii komendanto ultimatuma vieningai atmete.
Valdzia pyko. Valdzia siuto. Bet vis delto visu savo grümoiimu ivykdyti neisdriso.
Ateme tiktai is iu SS virtuves valgi. bet tuo iu nenugasdino. Jie gaudavo is Norvegu ir Svedu
Raudonoio Kryziaus tokius turtingus siuntinius. kad iie galeio visiskai gerai issiversti ir be
jokio lagerinio valgio.
Maieris ikinke norvegus i pacius sunkiausius ir biauriausius darbus. Pristate akmenis
nesioti ir skaldyti. plentus plükti. is misko rastus vietoi arkliu tampyti. asenizaciios vezimus
vezioti. Dirbo pluso norvegai. bet i SS eiles nestoio.
Kiti norvegai is pasipiktinimo Maierio elgesiu mirti pradeio. Sitoksai norvegu
nesocialumas savo reztu ir Maierio dvasioie sukele pasipiktinimo audra: keleta norvegu
palaidoies ir. matyt. is Berlyno gaves gerokai velniu. likusius norvegus Maieris toliau
ramybeie paliko.
Grieze iis pries iuos danti. bet i darbus iu nebevare.
Vikingu palikuonys pasirode esa verti savo garsiu pranokeiu vardo.
Maieris vis delto ilgai dar negaleio atsipeiketi. kad norvegu atkaklumas taip sugadino
germanu rases reputaciia. Tuo tarpu i lageri buvo atvaryta didziule minia suomiu prekybos
iürininku su zmonomis ir vaikais. Siuos visus iürininkus Maieris apgyvendino germanu
lageryie. salia norvegu. matyt. tikedamasis. ar suomiu iürininkai neparodys kartais padoresniu
germanu veisles savumu...
XLV. VERMACHTO INVAZIJA
1944 metu vasarop po lageri pradeio sklisti vis labiau visus iaudina gandai.
Esa. konIliktas tarp vokieciu kariuomenes ir Himlerio SS organizaciios tiek
paastreies. kad kariuomene visa organizaciia paimsianti i savo naga. Organizaciios centra
kariuomene isvarysianti sunim seko piauti. o eilinius esesininkus pasiusianti i Ironta. Visus
koncentraciios lagerius perimsianti kariuomene. bylas perziüresianti. nekaltuosius paleisianti.
lagerin pasodinsianti galvazudzius esesininkus...
Sirdys smarkiai plakesi tokiu gandu besiklausant. ir kaliniam. ir esesininkam.
Paciame gandu plitimo ikarstyie i lageri atvyko pareigom eiti vermachto kapitonas
Cete |Zette| kaip antras SchutzlagerIürer. lagerio virsininkas. oIicialiai lygiom teisem
su Maieriu. ir trys kariuomenes IeldIebeliai: Bergeris |Berger|. Pomorinas |Pomorin| ir Janke
|Jahnke| bloku vadu pareigom.
Lagerio esesininkai nuknarino nosis. ir iiem atrode. kad gandai iau realizuoiasi.
kad iu siltos auksines dieneles iau baigiasi. Juo labiau. kad vermachtieciai pradeio labai
isdidziai elgtis. i esesininku sveikinimus neatsakineia. visur kisa savo nosi. trukdo
produktu organizaciia. biciuliskai sveikinasi su kaliniais ir snekuciuoiasi su iais...
FeldIebelis Janke is Gumbines. matyti. kadaise buves lietuvis Jankus. vaikscioio po
lageri ir atvirai kaliniam pasakoio. kad sitas pragaras nebeilgai tesis. kad visa greitai büsia
kitaip. O IeldIebelis Bergeris iskirto dar nuostabesni poksta.
Tuomet i müsu lageri iau buvo atvarytas gerokas skaicius zydziu is Lietuvos. Jos buvo
apgyvendintos atskiruose barakuose ir blokavuoju jom buvo paskirtas toksai Maksas [Max],
lenkas. gimes Berlyne. pavyzdingas museika sadistas.
Jis. pasidares zydziu blokavuoiu. baisiai musdavo moteris. Toki io darba ir pamate
IeldIebelis Bergeris. Sustabde iis Maksa. Liütu subliove:
Kaip tu. niekse. dristi moteris musti?! A?! As penkerius metus Ironte IeldIebelis
buvau ir nieko nemusiau. bet sitokios nieksybes dabar as negaliu praleisti!
Bergeris buvo storas. dirzingas vyras. Boksininko pavyzdziu atsiraite rankoves ir tare
Maksui;
— Dabar laikykis tu, Halunke!
Bergerio. matyti. kadaise boksininko büta: taip iisai nusvitino Makso veidelius. kad iis
kokia savaite sutines vaikscioio. tarytum vietoie nuosavos galvos kopüsta bütu nesioies.
TIu. koks biaurybe! keikesi Bergeris. iseidamas is zydziu gyvenamosios
uztvaros.
Kas ir bekalbeti. vermachto invaziia sukele lageryie daugybe kalbu ir triuksmo. Juo
labiau. kad Gdansko srities karo komendantas pranese. iog lageryie esancios ginkluotos iegos
priklauso io ziniai ir nuoziürai.
Suirzo. subruzdo visa SS vadovybe. Komendantas isüze i Berlyna lektuvu. Maieris
sunkvezimiu isbildeio. Po keliu dienu iie grizo atgal aprime. nuskaidrintais veidais. Patylom
kazkam ruoses.
Praslinko dar kelios dienos. Ivyko garsioii pasikesinimo pries Hitleri komediia. davusi
progos isgliaudyti vermachto zmones.
Lageryie padetis is karto pragiedreio. Buvo aisku. kad vermachtas savo kova su
Himleriu galutinai prakiso. kad vermachto vadovybes likuciai tures nusilenkti pries SS
pada. Visa tai netruko atsiliepti bendroie lagerio padetyie.
FeldIebelis Bergeris tuctuoiau buvo isgrüstas i Bydgosca vadovauti zydziu komandai
pozeminiuose dinamito Iabrikuose. Likusieii lageryie vermachtieciai buvo tuoiau iiungti i...
SS eiles. Kapitonas Cete. tiesa. niekaip nesugebeio pasisiüdinti SS uniIormos. vaikscioio
ir toliau su sena kariska. Uztat Maieris neisileido io i iokius lagerio reikalus. Cete ne tiktai
negavo iokio darbo kambario. iis net iam skirtos darbo kedes netureio. Kelis menesius
slankioio vargsas po lageri. visiskai neturedamas. kas veikti. Siuksles po kiema lazdele
krapstineio. sagas ir siülus rankioio. palei berza kazka graibe. Gaila buvo ziüreti. kaip tas
zmogelis vargsta be darbo. Kaip Chemnicas ir mazesnieii Iaraoneliai tycioias iuo!
Tiesa pasakius. kapitonas Cete menkysta ir buvo. Nemokeio garbingai vyriskai
laikytis. Kur iam prasideti tampytis su tokiu patyrusiu krokodilu Maieriu!
Likusieii IeldIebeliai. Janke ir Pomorinas. taip pat is Gumbines. gavo uzsimauti SS
uniIorma.
Pomorinas buvo ramus. paklusnus avinelis. is proIesiios gelumbes pirklys. prisisiuvo
SS zenklus. ziürineia savo skvernus ir sypsosi skersa lüpa it pasakos kvailys. gelezele rades.
Janke gi purtesi ir spiaudesi. Vaiksciodamas palei kaliniu barakus. keike visus
esesininkus. pasikratydamas is pasibiaureiimo.
Jam tikrai buvo sunku. Jis buvo pagyvenes zmogus. baiges universiteta teisininkas.
kultüringas. apsisvietes ir likimas teske ii i tokia tarnyba. i tokia kompaniia! Pagaliau iam
buvo visiškai aiškios ir karo likimo perspektyvos.
Jis daznai tardavosi su itakingais kaliniais. kas cia padarius. kad is SS eiliu tarpo
galetu iis patekti i lageri kaip kalinys. iam tai. esa. bütu vienintelis issigelbeiimas...
Jis iau buvo susitares. kuriame bloke kaliniu apsigyvens.
Po keliu savaiciu isleke is lagerio Pomorinas: tai iisai viduieie lagerio sargyboie
praziopsoio ta moteri ruse. kuri pasisake iseinanti pescia i Ukraina ir dingo be pedsako. Uz
tokia zioplyste gavo iis tris menesius patsai pasedeti Mackau lageryie. kur buvo sodinami
nusikalte esesininkai.
Jankei gi vis nesiseke. Jis. mazai teziüredamas savo tarnybos. nuolat girtuokliavo su
kaliniais.
Ateina. büdavo. Chemnicas varyti io is kaliniu barako.
Lauk is mano akiu! saukdavo iam Janke. tu. pienburni. kai pabüsi penkerius
metus Ironte. kaip as. tai tuomet galesi su manimi kalbeti! Gera cia tau su kaliniais kariauti.
— pabandyk pakariauti fronte!
Chemnicas. nieko nepeses. iseidavo. Janke savo revolveri atiduodavo bloko sreiberiui
ir guldavo i kaliniu lova. Uz tokius darbus komendantas sodindavo ii keliom dienom i
bunkeri. bet is tarnybos nepaleisdavo.
Bunkeryie atsedeies skirtaia porciia. Janke barakuose pradedavo visa vel is pradzios:
keike esesininkus ir girtuokliavo.
Beevakuoiant StuthoIo lageri. Janke buvo vienas is palydovu kaliniu kolonos. kurios
vadu buvo paskirtas SS IeldIebelis Milkau. kiles is Tilzes. visuomet labai gyres Mazeikiu
bravoro alu ir svaioies po karo isigyti Lietuvoie kolonialiniu prekiu krautuvele. Buvo gyvenes
iisai Kretingoie ir mokeio siek tiek lietuviskai. Jis buvo toks vagis ir banditas. kad pakeliui
pries ii pakele maista ne tik kaliniai. bet ir esesininkai. Maieris buvo priverstas pasalinti ii is
kolonos vado pareigu. io vieton paskyre Janke.
Kaliniu kolonai susidürus su Raudonosios Armiios tanku daliniu. Janke zuvo nuo
tankisto kulkos. nesuspeies igyvendinti savo svaiones pasidaryti kaliniu katorgininku.
Taip pasibaige visa vermachto invaziia i Himlerio karalystes reikalus.
XLVI. UNIVERSALINIS MAGAZINAS
Lageryie kaliniu reikalam buvo isteigta krautuvele. oIicialiai kantine vadinama. Joie
pirkti galeio visi kaliniai. kurie tik pinigu tureio. Pinigai buvo gaunami sitokiu büdu.
Is nauioko. patekusio i lageri. visi pinigai buvo tuoiau atimami ir deponuoiami
rastineie pas Hapke. Siokie ar tokie pinigai. bet kokia valiuta. kaliniam pas save tureti buvo
grieztai draudziama. Is tu deponuotu pinigu kalinys galedavo kas 4-6 savaites gauti po
penkiolika markiu. ne banknotais. bet tam tikrais kuponais. kurie kantineie buvo imami vietoi
banknotu. veliau kantine su Hapkes istaiga atsiskaitydavo.
Kadangi i kaliniu kantine nuolat lisdavo esesininkai. kurie kaliniu kuponu neturedavo.
tai kantine priimdavo ir banknotus. Tai buvo labai patogu ivairiem lagerio galiünam ir
biznieriam.
Laisvu banknotu lageryie visuomet büdavo. Apsukresni nauiokai sugebedavo nusukti
pinigus. ne visus atiduodavo i kasa. Kiti uzmirsdavo pinigus drabuziu kisenese. kuriuos
drabuzininkai surasdavo ir netrukdavo paleisti i apyvarta. Ateidavo pinigai ir is laisves. per
ivairias darbo komandas ir laisvai samdomus darbininkus meisterius. uz lageryie
pagrobtus ir i laisve issmugeliuotus daiktus. Pinigu lageryie büdavo. Kai Lemanas ar Zelionke
sesdavo kortom losti. ant stalo guledavo simtai ir tükstanciai markiu. Kortomis losti. ypac is
pinigu. lageryie buvo grieztai draudziama. kortomis lose visuos blokuos. lose is pinigu.
kartais labai dideliu.
1944 metais pavasari buvo ivesta lageryie ..valiutos reIorma¨. Buvo ivesti vadinamieii
pasizymeie katorgininkai Bevorzugte HäItlinge. Jie vaikscioio pasisiuve ant rankoviu
raide V. galeio nesioti ilgus plaukus ir kas savaite rasyti bei gauti laiskus. Sitoki laipsni
duodavo ivairiem rastininkam. amatininkam. meisteriam. kapam. blokaviem. sreiberiam.
vienam kitam ir is eiliniu kaliniu. Kadangi uz darba lageryie is principo nebuvo mokama. tai
sitokiem pasizymeieliam isduodavo darbo premiias kas savaite. neva uz gera darba. nuo
vienos markes iki keturiu penkiu. ismokamas atskirais tam tikrais bonais. Kiekvienas. gaves
premiios. galeio pasiimti is savo einamosios saskaitos lygiai tiek pat. kiek iis premiios gavo.
Per menesi iis galeio tureti tokiu büdu 30-45 markes. uz kurias galeio kantineie pirkti visa.
kas tenai buvo. Siuo atzvilgiu pasizymeieliai buvo daug geresneie padetyie. negu garbes
katorgininkai. Kadangi siem pastariesiem darbas buvo neprivalomas. iie negaleio uzimti
iokios etatines vietos. iie negaleio gauti ir iokios premiios. Jiem tiktai isimties keliu buvo
leidziama is savo einamosios saskaitos kas menesi pasiimti po 15 markiu. Uztat iie
atsigriebdavo kiek kitokiu büdu.
Kadangi müsu blokas garseio kaip vienintelis blokas. kuris maisto nevagia. tai iis
daznai buvo kvieciamas i pagalbinius virtuves darbus. Buvo iisai sudares pastovia darbo
artele is 15-30 nariu produktam is sunkvezimiu krauti i sandelius. Artele kiekvienu metu.
diena ar nakti. tureio büti pasiruosusi stoti i darba. Uz savo darba artele neoIicialiai gaudavo
tam tikra atlyginima tais paciais produktais. lageryie. zinoma. tai buvo labai didelis
daiktas. Kiti eidavo i kitokius darbus darzoviu doroti. kopüstu piaustyti ir spausti. ir
panasiai. Cia gaunamas natüralus atlyginimas atstodavo pinigines premiias.
Visi kiti kaliniai. netureie pasizymeielio laipsnio. iokiu premiiu negaudavo ir todel is
savo einamosios saskaitos taip pat nieko negaleio pasiimti. Tuo tarpu banknotai kantineie
priimineti buvo iau grieztai draudziama.
Sitokiu pasizymeieliu kaliniu buvo palyginti nedaug. Visi kiti kaliniai netureio ne
pIenigo. kantineie negaleio nieko pirkti. Neziürint visos kantines prekiu menkystos. ii vis
delto kalinio gyvenime buvo labai didelis daiktas. Ten büdavo galima nusipirkti ivairiais
laikais kokio apipuvusio sürio. isvirtu raudonu burokeliu. mineralinio vandens. bulviu. salotu.
ridikeliu. zuvies. morku. Visa tai buvo labai zymus priedas prie lagerio maisto. visa tai
buvo daug svariau pagaminama. negu virtuveie. Visokie grazeivos gaudavo dar ten
skustuveliu. kremo. ivairios pastos. net berzo vandens. O kas visu svarbiausia kantineie
galima buvo gauti rükalu. Visuose gi kaleiimuose pasaulyie papirosai ir taboka kaliniu
prekyboie atstoia aukso valiuta. Uz ia visuomet pirksi ir duonos. ir sriubos. ir margarino. ir
kita ka. 1943 metais buvo galima laisvai gauti pirkti uz visus turimus pinigus labai geru
rükalu. 1944 metais buvo iau kiek sunkiau. bet vis delto pinigingi kaliniai rükalu tureio
daugiau. negu vokieciai laisveie ar net eiliniai esesininkai. Tai atsitikdavo sitokiu büdu.
Visas kantines pelnas eio SS organizaciios naudai. Kantines priesaky stoveio SS
kareivis. o dirbo kaliniai. Kokias prekes i lageri atgabensi kaliniai vis tiek ispirks: kurgi
kitur pades iie savo bonus? SS organizaciia suinteresuota prekiu atvezti. ii gi is to labai
gerai pelnosi. kainas nustato. kokias nori. aukstesnes. negu viesoioie rinkoie. Ir prekiu SS
organizaciia greiciau gaus. negu kokia privati krautuvele. Pagaliau visa tai. kas atlikdavo is
SS atskiros kantines. eidavo i kaliniu kantine.
Darbas kantineie kaliniam buvo vienas paciu geriausiu lageryie.
Ilga laika cia dirbo tiktai vienas kalinys. lenkas. is proIesiios smuklininkas. kurio
du sünus vokieciai buvo paeme i. kariuomene. ir iie zuvo Ironte. o iis pats penktus metus
lageryie plükesi. Veliau iis gavo padeieia. i lagerio pabaiga net du padeieiu tureio.
Kantines darbininkai buvo turtingi zmones. pasilaika labai graziai. Jie ir gyveno
pacioie kantineie. ir i lagerini valgi ne is tolo neziüreio. Valgi iie tureio savo is savo
paiamu.
Perkas kokia preke kalinys duoda kantininkui iskirpti kupona is bendro lapo.
Kantininkas iskerpa. kiek iis nori. Patikrinti ne nebandyk gausi tiktai i snuki ir tuo
viskas baigsis.
Nusiperka kalinys pastos dantim. sumoka pusantros markes. kaliniui tai labai dideli
pinigai. Paciupineia kalinys nupirktaia pasta: pasenusi. sukieteiusi. trupete trupa. bet is
maksties nelenda. Ka gi kalinys veiks su tokia pasta. Praso iisai kantineie pasta pakeisti.
mokeies gi iis pusantros markes! Vietoi nauios pastos kalinys gauna kumsciu i snuki.
Pasiviies nueinanti kalini. kantininkas dar sükteli iam:
Kvaily! Pasta ant duonos vietoi sürio uzsidek ir suvalgyk! tycioiasi kantininkas
ir paspiria kalini it mesla nuo sakiu.
Eina kalinys šalin ašarodamas, — nieko kita jam ir nebeliko veikti.
Is tokiu dalyku kantininkai tureio dideliu paiamu. Prekes kantininkai mokeio
pardavineti.
Pati svarbiausia preke rükalai. Gave rükalu transporta. kantininkai io viso
neisparduos. gera iu dalis eina i slaptas dezes. Kaliniai. prisipirke rükalu. beziürint iuos
suciulpia arba kortomis pralosia. Rükalu lageryie neber. Rükytoiai staugte staugia. troksdami
tos smilkstancios smarves. Kantineie rükalu yra beveik visuomet. bet ne kiekvienas iu is ten
gaus. Gaus tik tasai, kuris su kantininkais ryšius turi, kas moka kantininkam pataikauti,
padilgyti iu neispasakytai isbuioiusia savimyla. kas gali kantininkam dovanu duoti
bulviu. pieno. margarino. desros... OIicialiai moterim lageryie rükyti buvo draudziama.
rükalai iom buvo neparduodami. Bet ios vis delto tenai iu gaudavo. kantininkai tureio
puikius skalbinius. koiines. nosinaites. puloverius. iu drabuziai buvo visuomet islyginti.
Karta komendantas ruose kazkoki baliu. iam specialiai is Gdansko veze penkias
kazkokias brangias zuvis. Bevezant pakeliui zuvo dvi zuvys. Krate dauze visa transporta
niekur nerado. Vezeiai aiskinosi. esa. vaziuoiant keltu per Vysla tos zuveles turbüt büsiancios
i vandeni strikteleiusios. I snerves iie gavo uz toki ismintinga pasiaiskinima. Tiktai i snerves
gavo. siaip nieko bloga iiem nebuvo. O brangiasias komendanto baliaus zuveles suriio
kantininkai. graziai ias su sviestu issikepe.
Kantine pardavineio popieriu laiskams. vokus. pasto zenklus. Nori rasyti laiska
graziai sugyvenk su kantininkais. Siaipgi vis ko nors negausi: arba popieriaus. arba voko.
arba zenklo: be vieno is tu dalyku laisko vis tiek neparasysi.
Su kantine reikalu tureio vyrai ir moterys. Kantine daresi ir tarpininkas meiles
reikaluose. Per kantine daznai eio ir meiles laiskai. ir dovanos. Vacelis Kozlovskis dovanas
savo merguzelei visuomet palikdavo kantineie. o si ias atiduodavo ne adresatei. bet ios
tikraiam mylimaiam. kelias buvo daug trumpesnis. Prie kantines Vacius ir pagavo savo
nelabaii konkurenta. ten iis iam ir kaulus patratino.
Kantininkai draugavosi tiktai su itakingais kaliniais. Visuose blokuose iie buvo
laukiami garbingi sveciai. Per ivairius susibuvimus blokuose. pavyzdziui. boksinius
pasisnukiavimus. kantininkus pasitikdavo blokavieii. sreiberiai. kapai... Sodindavo iuos i
pacias garbingiausias vietas... it garbingus pirklius.
O! galima gyventi pasaulyie. turint savo galva ir svetimu prekiu!
XLVII. MOTERISKOJI PUSE
Moteru padetis lageryie. apskritai imant. buvo nepalyginti geresne uz vyru padeti.
iu tarpe ir mirimu skaicius buvo nezymus.
1943 metu pradzioie iu buvo apie 500 galvu. Netrukus iu prisirinko iki tükstancio. bet
viduvasaryie buvo su iomis gana ziauriai pasielgta: apie penkis simtus moteru buvo isgabenta
i specialu moteru lageri Ravensbruka. tikra moteru vienuolyna. be iokios vyriskos
priemaišos.
Graudüs buvo moteru su StutgoIu atsiskyrimo vaizdai! Kiek romanu pirm laiko
nutraukta. kiek liepsnoianciu sirdziu saltu vandeniu uzlieta!
Kukcioio kliukseio moteriskoii puse. tokion nemalonion kelionen besiruosdama.
Vyrai taip pat ne geriau atrode. prie spygliuotu tvoros vielu it muses prilipe. Valdzia vis delto
atsiziüreio plesomuiu sirdziu skausmo: moteris isvede is lagerio kitais neiprastais keliais.
sutaupe kelis kibirus issiskyrimo asaru. Vyrai. tokios kiaulystes is valdzios puses nelauke.
buvo visiskai tam nepasiruose. praziopsoio visa transporta.
Kaip iautesi isvaziuodamos isvezamos moterys istoriia nezino. Gi isimyleie vyrai
labai graudziai vargo. Maziausiai dvi savaiti klampineio it apgluse. Paskui siaip taip
nusiramino; ka gi kita iie galeio ir daryti? Juo labiau kad netrukus privaziavo i lageri dar
daugiau moteru. kurios taip pat ir dailius veidelius. ir lieknus liemenelius. ir meiles
istroskusias sirdeles tureio...
Moteru darbas vykdavo pastogeie. Tiktai isimtiniais atveiais ios pasirodydavo ir
plyname lauke. pavyzdziui. pas ükininkus rugiapiütes darbuose. Jos bulves virtuvei skusdavo.
viena kita bulvele ir iom pasilikdavo tai buvo geras daiktas. Jos bulves skusdavo ir SS
virtuvei cia pasilikusios bulves buvo dar geresnis daiktas. Jos aptarnaudavo ir SS
karininku valgykla. Jos atlikdavo ruosos darbus visose didziulese raudonuiu müru
komendantüros patalpose. Jos atlikdavo tarnaiciu bei aukliu darbus ir privaciuose butuose
pas komendanta. Maieri. Chemnica ir kitur. Moteru rankose buvo drabuziai. koiines.
puloveriai. skalbiniai. iu prieziüra. saugoiimas. taisymas. lopymas. siuvimas ir skalbimas.
Tiesa, skalbykloje darbas buvo sunkus ir nemalonus, — nuolat vis garuose moterys
büdavo paskendusios. bet visur kitur. palyginti su vyru darbu. moterim buvo daug lengviau.
Juo labiau kad tas moteru darbas daznai buvo labai pelningas. Turint savo zinioie toki brangu
turta. kaip skalbiniai. koiines. puloveriai. pasiturintiem kaliniam visuomet buvo galima
pasukti geresni daikta ir uz tai. zinoma. gauti dovana. Labiau pasiturintieii kaliniai duodavo
iom ..savo¨ skalbinius privaciai skalbti. Besinaudoia moteru malone. kaliniai visuomet
galedavo vieton iduotoio savo kokio nors skarmalo gauti visiskai gera dalyka. Kiti gi.
moteru malones neisigiie. vietoi savo geru sveiku dalyku gaudavo koki skarmala. Ieskoti
ne nepradek! Ir kaipgi ieskosi. iei is esmes isivelei i nelegalu. draudziama dalyka: sitokios
privacios operaciios buvo gi uzdraustos!
Viena. kas moterim baisiai gadindavo nuotaika. tai skalbyklos ir visos drabuzines
virsininkas. SS IeldIebelis Knotas |Knot|. buves is tikro labai retas egzempliorius.
unikumas staciai.
Tai buvo Prüsiios ir Pomeraniios chamizmo cempionas. toli pralenkes net pati
Petersa. Vidutinio ügio. placiu peciu. milzinisku pilvu. kreivomis koiomis it nusileses
orangutangas.
O reksnys! O storzievis! O museika!
Jis ir moteru veidelius kumsciu apvadziodavo. ir uz kaseliu moteris patampydavo. ir
ant zemes parmusdavo. ir savo 65 numerio specialiai siüdintais bateliais paspardydavo! Bet
uztat iis buvo visiskai kvailas ii visuomet buvo galima apgauti. Skalbiniu ir puloveriu
atskaitomybe iam buvo visiskai nepasiekiama paslaptis... Todel ir su iuo buvo galima siaip
taip susigyventi.
Moteru tarpe kriminalinio elemento buvo maza. keletas vokietaiciu tiktai. Buvo
keletas bibelIorseriu. siek tiek asocialiu. Daugumas moteru buvo arba politines. iskaitant cia
ir policines kalines. del kuriu tardymas dar tebeio. arba aukleiamosios. Sios pastarosios
nuolat kaitalioiosi: vienas atvaro. kitas paleidzia. Kitos is iu ateidavo po antra. trecia. po
ketvirta karta. Kai kurios iu sakydavo. kad iom lageryie buvo geriau. negu dirbti pas koki
ükininka. kuris ir sunkiu ilgu darbu apkrauna. ir nuolat musa. ir labai menkai valgyti duoda...
Is ükininko ateidavo kartais sunykusios. o lageryie veikiai atsigaudavo!
Karta Maieris isrikiuoia visa moteru bloka prie saligatviu. dviem trim eilem. is abieiu
gatves pusiu. Komendantas vaikstineia palei vartus ir kasosi ta vieta. kur teoretiskai turetu
barzda büti. Chemnicas atsiveda tris kalinius vyrus. augalotus tokius. suodziais nuteptus.
kurie nesasi didelius dideliausius bügnus.
Bügnininkai. aukstai iskele galvas su baisiai rimtomis Iizionomiiomis. pyskina:
— Pum pa, pum pa, pum pa, pum pa...
Prasideda iškilminga eisena.
Paskui rimtus bügnininkus zingsniuoia moteriskele. tokia putni. vidutinio liemenelio.
rankomis uzsiemusi veida... Lyg verkia tarytum. atrode... Ji ir tikrai verke. bügnu muzikos
sugraudinta.
Pum pa. pum pa. pum pa. pum pa... drozia iskele galvas rimti bügnininkai. i
saligatviuose besisaipancias motereles ne nesidairydami. tarytum ios iiem pasaulyie
neegzistuotu.
Ceciliia. Ceciliia. sveika gyva! Ceciliia. nebük kvaila. nezliumbk! saukia
saligatviuose betupinedamos moterys putniaiai asaroianciai moteriskaitei.
Jos ia pazino. Ji iau seniai buvo sitame lageryie gyvenusi. Gyveno ii cionai ir dirbo
vireios darba pas viena auksta SS pareigüna. Ilgainiui ta pareigüna is lagerio valdzia perkele i
Berlyna. Kadangi vireia buvo iam labai gera. iis ia pasieme i Berlyna. Dabar ii grizo atgal i
lageri. to paties pareigüno siunciama. Siunciama visiskai ne todel. kad iam vireios
nebereiketu ar kad ios virtuvinis menas bütu nusmukes. Nieko panasaus!
Pasirode. kad ta vireia aukstaiam pareigünui apgadino siek tiek rase. Ir tai dar bütu
buve puse bedos. aukstasai pareigünas. didziai vertindamas ios virimo mena. sia nuodeme
bütu iai tikrai atleides. Bet ii velnias tokia pasirode esanti. Eme ii Berlyne ir kitiem vokiskiem
pareigünam grynaia rase gadinti. To tai iau iokia vokiska sirdis negali atleisti. nors ir kazkaip
tobulai erzac sirdis padaryta bütu!
Saunioii Ceciliia. taip iskilmingai i lageri ibügninta. asareles veikiai nusisluoste savo
balta priiuostele. Apsidaire. apsidaire ir eme sypsotis savo seniem pazistamiem: vieniem
saldziai mirkseti. kitiem dailu savo liezuveli kaisioti. su treciais vienu kitu sultingesniu
kolioiimos zodeliu vaizdziai persimesti...
Viena. kas moteru puseie buvo visiskai peiktina. tai absoliuti vienybes stoka.
Büdavo. viena ar kelios merguzeles rizikuodamos savo kaselemis ir kitokiomis gerybemis.
kokia tamsia naktele isileidzia koki bernuzeli kur i prausykla ar siaip kur nuosalesne vietele. o
kitos tuoiau pradeda kelti triuksma. Nei is sio. nei is to ima klykauti vidunakti. uzdega
ziburius. ziürek. valdzia iau ir cia. Sugauna visus vargselius. i bunkeri sodina. kaseles
kerpa.
Tas pat ir su laiskais. Merguzeliu iau toks giedras büdas. niekad neiskencia. savo
kaimynem meilautiniais zygiais nepasiguodusios. O kaimynes. savo bernuzeliu kartais
neturedamos. svelniuiu iausmu visiskai neatiaucia. Ima garsiai plepeti ir priekaistauti. garsas
beziürint pasiekia valdzios ausis. laiskai tuctuoiau pagaunami. ir rastine vel visokiais
perkünais keikia moteriskaia gimine: keleta valandu barskina masinele. tuos prakeiktus
laiškus beversdama!
Rusu karo lakünu SS valdzia baisiai nemegdavo. Ir is viso ii labai nemegdavo rusu
moteru. kariskais drabuziais apsirengusiu. Jas stengdavosi kiek galint greiciau lageryie
likviduoti. Dazniausia ias saudydavo. kartais gi tam tikra svirksta iom isvirksdavo. Moteris
kareive kartais dar islikdavo gyva. be niekur nieko. bet lakünes tai iau visos be isimties i
dausas persikele. Kartais ios nezinodavo. kas iu laukia. laikydavosi ramiai iki pat
paskutines minutes. Bet kartais ios tai suzinodavo tuomet vykdavo klaikios scenos...
Taip, be jokio tardymo, be jokio teismo sprendimo...
Vadinamosios politines kalines is gestapo ranku ateidavo taip pat gana daznai
sumustos ir suzalotos. Daugelis iu sedeio kaip ikaitai del pasislepusiu vyru. sünu. zentu. Kitu
iau po kelis sünus buvo Ironte zuve kaip vokieciu kareiviai. o iu motinos lageryie merdeio.
Buvo kelios senutes. tureiusios po astuonias desimtis metu taip pat politines
nusikalteles!
XLVIII. STATYBINIS KARŠTIS IR ORGANIZACIJA
Is seno zinomas gyvenimo desnis: vogti visu patogiausia prie statybos dalyku.
Ar si desni SS vadovybe zinoio. sunku pasakyti. Bet statyti tai iau state. Ir voge.
zinoma. State. voge ir toliau planavo.
Per penkerius metus tükstanciai zmoniu state lageri. ir iis vis dar toli grazu nebuvo
baigtas. Paciu svarbiausiu. paciu reikalingiausiu lagerio patalpu iki pat pabaigos vis dar
nebuvo.
Krematoriius. duiu kamera. pirtis. skalbykla. virtuve visa tai tilpo menkose. tam
reikalui visiškai netinkamose patalpose.
Pavyzdziui. krematoriius. Pecius io buvo kaip pecius. lavonai galeio degti. bet vis
delto iis buvo labai mazas. tokiai stambiai imonei per menkas. Maza lavonu iisai paimdavo.
nuolat prisirinkdavo lavonu atsarga... Na. lavonai galeio eiles ir palaukti. iiem gi ner ko
skubeti. Biauriausia gi kad visa krematoriiaus patalpa buvo medine. is lenteliu sudurstyta.
Toie patalpoie salia lavonu sandelio krematoriiaus darbininkai buvo isitaise ir savo maisto
sandeli. laike iie tenai duona. desras. kumpius. Buvo isirenge iie tenai ir visiskai nebloga
samagono bravoreli. slaptai. zinoma. Samagonas iiem buvo reikalingas apsiginti nuo
lavonu smarves. Toks darbas tokie ir zmones: valdzia ir i iu bravoreli ziüredavo pro
pirstus. Karta pasilake krematorininkai. bekürendami samagono virtuvele. supleskino visas
krematoriiaus patalpas. Lavonu atsarga kiek parudiiusi pasiliko. peciui vis dar tiko. Bet
maisto liekanos nebetiko vartoti net krematoriiaus meisteriam. Baisiai gaila buvo. bet ka gi.
pries veia nepapüsi!
Baisiai menka ir nepatogi buvo ir duiu kamera. Drabuzius dezinIekuoti tenai siaip dar
taip buvo galima. ir tai gerose vilnose palsieii gyvuleliai pakeldavo visa pirti. likdavo
gyvi ir sveiki. Bet kai ateidavo reikalas duiomis zmones nuodyti. tai iau baisus vargas buvo.
Zmones uzdaryti kameroie dar sekdavosi. suvaro iuos tenai. sukemsa. uzrakina ir
baigta. Bet va. duios ileisti tenai labai nepatogu büdavo. Tuo reikalu tam tikri SS vyrai.
uzsideie priesduiines kaukes. tureio lipti ant barako stogo. duias gaminancius preparatus
mesti pro kamina i peciu. is kur ios labai nenoromis sklido i patalpas ir labai nesiskubindavo
atlikti savo pareigas. Pats kaminas reikedavo aklinai uzkimsti. kad duios be reikalo i padange
nesieikvotu. Praslinkus nustatytam laikui. reikia duios isleisti. vel lipk ant stogo it
morcinis katinas. Kas ir besakyti, labai keblu buvo.
Valdzia siuo nepatogumu buvo iau seniai susirüpinusi. Ji dar 1943 metais pradeio
statydinti milziniska mürini pastata. vieno auksto. state. mat. durpyne. bet didziulio
ploto. Tenai tureio tilpti ir duiu kamera. ir pirtis. ir virtuve. ir maisto sandeliai. ir skalbykla. ir
rastine. ir dar daugelis kitu patalpu. Dirbo tükstanciai zmoniu. bet statyba eio labai letai: tai
tos medziagos pritrüksta. tai tos. Atsiranda medziaga. kurios trüko. bet dingo toii. kurios
dar buvo: kazkurie velniai ia nunese. ne pauostyti nepaliko! Taip ir vargo valdzia.
bekeikdama müra ir mürininkus.
Vis delto nauioii duiu kamera pavyko siaip taip irengti. kad tiktu ir drabuziam. ir
zmonem padezinIekuoti. Kameros veikimui isbandyti nuveze i ia kelis vezimus drabuziu.
Uzrakino duris. paküre pecius. Nesuspeio peckuriai net ir papypkauti kaip reikiant. ziü! gi
visa kamera rüksta! Supleskeio kamerele. susvilo su visais drabuziais. viena smarve
tepaliko.
Ne kas geriau iseio ir nauiaiai virtuvei. Buvo ioie iau beveik viskas irengta. Buvo
pravesta iau kanalizaciia. centrinis sildymas. vandentiekis. imüryti visi nauii katilai. Trüko.
berods. tiktai stiklu langam ir dar kai kuriu mazmoziu. Prasideio 1944-45 metu ziema ir
virtuveie susprogineio penki simtai metru vamzdziu ir keli simtai ciaupu. vandeni. mat.
uzmirso pries salcius is vamzdziu isleisti! Karo metu kurgi nauius vamzdzius ir ciaupus
begausi!
State ir tris didziules paslaptingiem tikslam hales. OIicialiai buvo rasoma. kad tai
büsiancios medzio pramones hales. Iaktinai gi ios tureio gaminti dalis lektuvam. Jos buvo
pastatytos visiskai salia kaliniu gyvenamu baraku: iei priesas bütu sumanes tas hales
pabombinti. iis bütinai bütu tureies paversti siukslemis visus lagerio kalinius! Hales iau buvo
pastatytos. iau buvo pradeta viduie montuoti brangios masinos. tik viena diena smakst!
ir numarmeio nugriuvo didziules hales stogas ant nauiuiu masineliu!
Bevykdant tokia milziniska statyba. sandeliuose buvo laikoma daug visokios
medziagos. Toii vokiska medziaga kazkokia keista buvo: ii tirpte sandeliuose tirpdavo.
Kasdien kokia nors medziaga dingdavo is sandeliu. Per ilgesni laika medziagos trükumai
susidarydavo labai grazüs. Medziagos aiskiai trüksta. bet kur dabar lageryie surasi kaltininka!
Viena kita esesininka sandelininka pasiunte i Ironta. bet nuo to. deia. medziagos trükumai
neissilygino. Ir siaip. ir taip galvoio valdzia. nieko gero negaleio ii sugalvoti. Nieko
nepadarysi. sandeliai tureio degti. Ir dege iie! Labai graziai dege. Jiem bedegant pasirode.
kad tuose sandeliuose nezinomu büdu buvo atsidüre soviniai ir dar kazkokia sprogstama
medziaga. Sandeliai cirska dega. soviniai ir sprogstamoii medziaga pumpsi sokineia.
kaipgi prieisi toki velnia gesinti? Gesinti aiskiai buvo neimanoma visi esesininkai galeio
paliudyti. Sandeliai svariai dege. Viskas svariai sudege.
Ko benoreti is neatsakingu nemoksu sandeliu. iei netrukus po to supleskeio ir visas
statybos skyrius su visais planais ir braiziniais. su visomis medziagu atskaitomybes
knygomis?! Ir per si gaisra soviniai sprogineio. is paties pragaro iie tenai ir atsirado. tame
statybos skyriuje! Gaisro kaltininko taip pat nesurasta. Nustatyta tiktai: statybos skyrius
uzsidege nuo peciaus. bet patalpose tuomet nieko nebuvo. Niekas nebuvo kaltas!
Pirtis degti nedege. bet ii taip pat liko nebaigta.
Lageris is seno tureio siokia tokia pirtele. retkarciais susilstancius dusus. galeio
aptarnauti koki tükstanti. blogiausiu atveiu. du tükstanciu zmoniu. Kai 1944 metu pabaigoie
paciame lageryie gyveno iau apie 40 000 zmoniu. tai. zinoma. tokia pirtele buvo tiktai it
kanarele. ne laiku pastipusi...
Pirties reikala kaliniai eme spresti savarankiskai. Eme visuose blokuose organizuoti
pirtis dusus ükisku büdu. Ir issibudavoio visuose barakuose pirtis. ne blogesnes uz
valdiskaia. Pasibudavoio pecius. pravede vamzdzius. prisuko ciaupus ir visa kita. ko reikia.
Valdzia ir i tai ziüreio pro pirstus. Kartais. büdavo. uzgriüva valdzia. patardo. pakeikia...
Kur iüs. driskiai. emete statyti plytas ir vamzdzius?
Is namu atsiunte... paketuose.. pastu...
Ir plytas paketuose is namu pastu atsiunte?
O. taip. pone hauptsturmIiureri. is namu. paketuose...
— Tu, blöde Sauhund! nusikeikia. büdavo. Maieris del tokio atsakymo. Jis puikiai
zinoio. kad medziaga buvo imta slaptai is DAW valdisku sandeliu. Bet tai pagal lagerio
gyvenimo desnius nebuvo vagyste. tai buvo organizaciia.
Organizacijos reikalam buvo dar vienas labai geras, pastovus ir neišsemiamas šaltinis
tai SS magazinai sandeliai. Tuose magazinuose buvo laikomas SS kilnoiamas turtas ir
gyvenimo reikmenys. Paklodes. antklodes. uzvalkalai. ranksluosciai. skalbiniai. apsiaustai.
kailiniai. muilas. skustuvai. visokie indai ir irankiai. ir taip toliau. Magazinai nuolat
pasipildydavo. Visu pirma kaliniu kilnoiamasai turtas. kurio pakeliui i magazina dar niekas
nenuorganizavo. eidavo tenai. Kaliniu ateidavo tükstanciu tükstanciai. turto iie grazaus
atvezdavo.
Esesininkai gestapininkai. büdavo. kai kur tikrai pasiplesia kokio turto is suimamuiu
pilieciu. dali sau pasiima. dali gabena i magazina. Evakavosi is Lietuvos. is Latviios. is
Estiios ivairüs lageriai didele turto dalis vel pateko i tuos magazinus.
Is Rygos. pavyzdziui. atveze 15 rasomuiu masineliu. septynios iu ta pacia diena
dingo be pedsako. Is astuoniu atveztu siuvamuiu masinu beliko tiktai dvi. visos kitos buvo
meistriskai nuorganizuotos. Atsievakave is Rygos esesininkai noreio padaryti atsiveztoio
turto sarasa atskaitomybes reikalu. bet sio pasiryzimo ivykdyti nebegaleio: surasymui buvo
palikes vienas slamstas. Nuorganizuoti tame magazine buvo galima net sidabriniu ir auksiniu
daiktu saukstu. ziedu. laikrodziu. nebekalbant iau apie angliska medziaga kostiumam!
Sandelio vyriausiasis priziüretoias vokietis esesininkas baisiai mego cukrini
samagona. Tam reikalui iis nuolat tureio prisiorganizaves keleta maisu cukraus. Ir pats.
zaltys. lakdavo samagona it piena ir kitiem esesininkam duodavo. Teisybe. iie visi vienas nuo
kito slepesi kad samagona srebia. Visi ateidavo paslapciom ir visi büdavo vienodai girti. Tik
kaliniam tai. zaltys. neduodavo ne laselio. Kaliniai turedavo organizuoti politüra is DAW
staliu dirbtuviu. is tos politüros puikus likeris iseidavo. Tirstas toksai. Labai patogus
girtuokliam büdavo likeris ir pasigeri. ir uzkandzio nereikia.
Staliu dirbtuvese baisiai daug tos politüros iseidavo. bet dar büdavo galima siaip taip
pasiteisinti. Daug blogiau buvo ligoninei. is kurios organizuodavo spirita. Valdzia. zinoma. ta
spirita gadindavo kaip imanydama. ir benzino i ii ipildavo. ir kitokios smarves. Bet lageris
tureio puikiu chemiku: visokia smarve kvepianciu nektaru paversdavo.
Ar iie tenai spiritines vonias ima. ar kuris velnias? keikesi valdzia. tikrindama
spiritines apyskaitas. bet padaryti nieko negaleio.
SS magazinuose veike nuolatinis cukrines bravorelis. Vyriausias ir vienintelis tenai
meisteris buvo mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. Virdavo iis cukrine ir virdavo. Bet
man neatnesdavo. Keikesi net: esa. tas zaltys sandelininkas net iam paciam neduodavo
isvirtosios paragauti. Ir tiesa sake iisai. Jis labai retai grizdavo nuo bravoro ikauses. Girtas iis
büdavo tik du kartus i savaite. Ne daugiau. Siaip vis blaivus ir blaivus. it sapalelis lydekos
skilvyie. Pro siaudeli is backos ne ka tenai labai istrauksi!
Ir samagonu dvokdavo iis nelabai. Siaip sau. tik trupuciuka. Mazdaug per tris metrus
pries veia. Kartais kokia nors valdzia noredavo su iuo pasikalbeti. Saukia valdzia. kad iis
prieitu arciau. Eina iisai ir sustoia penkiu metru atstume nuo valdzios. Eina valdzia int ii
artyn. iis kaip ozys traukiasi atbulas.
Palauk. sunsnuki. kur traukies? sako iam valdzia.
Pagal veikiancius desnius kalinys turi islaikyti penkiu metru atstuma nuo valdzios.
aiskinasi mano mielas biciulis. bambizas nuo Birzu.
Ne penkiu. bet triiu. teikiasi valdzia paaiskinti.
Taip tai taip. bet penki vis delto ne trys. Uz penkiu metru vis delto pagarba
valdziai didesne. ir vel iis traukiasi atgal.
Ir suuostyk dabar, kuo jis kvepia!
XLIX. GILTINES PASTOGE
Koncentraciios lageris labai sudetingas giltines malünas. Kiekvienas. izenges i ii.
yra iau Iaktinai pasmerktas mirti. anksciau ar veliau. Nuolatinis badas. musimas. sunkus
ilgas darbas. nebuvimas poilsio nakti. parazitai. tvankus dvokiantis oras veliau ar anksciau
turi padaryti savo. net ieigu siaip kokia nelaime neatsitiks ar netiketai kas neuzmus. Kitokioie
atmosIeroie bresta ta savaiminga ziauri lagerio gyvenimo psichika.
Zmogus. patekes i zveriska aplinka. issilaikymo instinkto spiriamas. ne pats
nepaiunta. kaip isitraukia i zveriskumo siauba. kaip pats darosi visos tos baisybes organiska
dalis. I visa kovos su giltine priemoniu baisybe iis ziüri iau kaip i apsigynimo priemone. Jo
aukstesnieii iausmai tarytum atsimpa. Jis iau nebeiaucia priemoniu slykstybes. iis tiktai
nori gyventi. Nuskriausi artima. atimsi iam paskutini duonos kasni. pastümesi ii i giltines
glebi. bet gal pats isliksi gyvas! Sitas kelias. si psichine padetis lageryie yra tarytum normali.
duodancioii tona padetis. Karta pradeius eiti situo keliu. sunku iame besustoti. Sunku saikas
besurasti. sunku beatskirti. kas yra tikrai apsigynimo priemone. kas artimo zaloiimas.
Ak. ieigu visi kaliniai suprastu vienas kita. vienas kito neskriaustu. nemustu. nevogtu
ir to maisto bütu visiem daugiau. ir tas darbas nebütu toks prakeiktas. ir visas gyvenimas
nebütu toks pragaras!
Lengva pasakyti: ieigu bütu! O kas daryti. ieigu viso to nera. ieigu vienas kitas
susipratusiu simtas yra visiskai beiegiai pakeisti aplinkuma. pakeisti gyvenamaia atmosIera.
apmarinti plesruii instinkta pasilikti gyvu?!
Siose baisiose imtynese del buities. vieni kitus skandindami. prasimusia vieni i virsu.
gyvena plesriuoiu instinktu. pakeliui nebegali sustoti. turi daugiau. negu iiem reikia
gyvybei palaikyti. Kiti. neturedami laimes. negaledami prasimusti bet kuria kaina i pavirsiu.
skesta drumzlese ir mirsta. Paslydai grumtynese niekas tau pagalbos rankos nebeisties.
niekas nepagelbes tau atsikelti. Besigrüda uzpakaly taves dar timptels tave i zeme. pargriaus.
suplos. kad nesipainiotum po koiu. ir. apkvaiselio akimis klaikiai besidairydami.
nuzingsniuos nukrypuos per tave. iokio sazines grauzimo del to neiausdami. Sazinei nera
cionai kas veikti. Jaudintis taip pat nera ko ir nera kada. Siandie tu griuvai. as griüsiu rytoi.
koks skirtumas? Del manes taip pat niekas nemirktels.
Galimas daiktas. lageryie visu baisiausia ir yra si psichine zmogaus bükle. Bükle.
kurioie neisvengiamai dingsta visa tai. ka zmones vadina sazine. humaniskumu. artimo meile.
Viena. kas gera sioie aplinkoie. kad visiskai isnyksta mirties baime. Mirtis cionai
gresia kiekviename zingsnyie. Cionai taip zmogus apsipranta su mirties perspektyva. kad ii
darosi siokiadiene siuksle. Mirtis nustoia savo kilnaus tragizmo elemento. Ji nustoia cionai ir
savo lyrizmo.
Uzmus tai uzmus. pakars tai pakars. kas cia tokio?
Lageryie mirsta zmones visiskai nesiiaudindami. Jie iokios tragediios is to nedaro.
Pasaulio palikti jiem negaila. Jiem visa — vis tiek pat.
Juos numirusius tuctuoiau nurengia. uzraso numeri ant plikos krütines. asmeninius
daiktus iiem tuctuoiau pavagia.
Numirelius visai kaip malkas sukrauna malku sandeliuke. mediniame. esanciame
netoli ligonines. Sandeliukas mazas. ne visi lavonai telpa. Netelpancius guldo ant zemes
salia ligonines. Niekas iu mirties priezasties netikrina. niekas iu neapziürineia. Mire tai
mire. kas cia tokio? Tarytum ir mes patys rytoi ar poryt nemirsim?!
Apziüri tiktai numireliu dantis. Jei benesant auksiniu dantu iam nesuspeio pavogti.
iuos islupa surüdiiusiomis replemis SS vyras. dali dantu iisai atiduoda izdui. dali sau
pasiima.
Atvaziuoia transporto vezimas. desimties ar dvylikos kaliniu tempiamas. Transporto
darbininkai krauna lavonus i dideli iuoda graba. Tas grabas padarytas trim lavonam. bet ideda
i ii penkis sesis. Grabo virsus nebeuzsidaro. Is grabo iskistos lavonu pamelynavusios.
paiuodavusios rankos. sudziüvusios it sakaliukai koios kilnoias. vezimo supamos. ir
maskatuoias. tarytum i save kviesdamos. Kai lavonu yra daugiau iuodoio grabo
nebenaudoia. Tuomet lavonus staciai krauna i vezima. kaip pas mesininka paskerstus parsus.
Viena salia kito. viena ant kito suvercia. Kartais vezamus lavonus pridengia sudriskusia
günia. kartais ir be ios apsieina. Lavonam visa vis tiek pat. o siandien dar tebesantiem
gyviem del to nei silta. nei salta. koks skirtumas?
Vezimai vaziuoia i krematoriiu. esanti ligonines palangeie. diena ir nakti lageri
uzvercianti rausvai palsais dümais. Neskanüs tie dümai. Aitrüs tokie. gaizüs. Kazkokia
spirginama guma dvokia.
Sunkus. labai sunkus kepamos zmogienos kvapas. Diena dienon!
Prie krematoriiaus lavonus krauna i sandeli. Kai ta sandeli samagono varytoiai
sudegino. lavonai teko krauti staciai kieme i krüva. kas buvo labai neparanku.
Krematoriiaus pecius buvo pritaikytas skystaiam kurui. lavonai iame degdavo apie
dvi valandas. 1944 metais skystoio kuro visiskai nebebuvo galima gauti. Teko pereiti i koksa.
Koksu kürenant. lavonai degdavo apie sesias valandas. Baisiai pamazu dege. Krematoriius
nieku büdu nepaiegdavo visu lavonu sudeginti. Nauiam krematoriiui statyti medziagos
nebera. Lavonu i zeme kasti taip pat negalima. Lageris pelkeie pastatytas. Vanduo pavirsiui.
per kokius du kastuvus. Pakasti lavonai. geram lietui paliius. islenda is zemes vel su iais
tampykis!
Krematoriiaus darbininkai i peciu ima vis virsutinius lavonu sluoksnius. veliau
pakrautus. Apatiniai sluoksniai sunta. Kad ne ta baisi smarve. pasutes lavonas bütu patogiau
kisti i peciu. Kai tik sveika lavona i peciu ikisi iis tuctuoiau iskelia aukstyn rankas ir koias.
lyg samoningai kito lavono nebenoredamas isileisti. Taciau negi ii viena deginsi. reikia ir
kiti kisti. Daug vargo büdavo su tokiu asocialiu lavonu. kol iam iskeltas koias ir rankas
nulenki. kol iam kaimyna peciun ivarai. Pasute lavonai ranku ir koiu nekilnodavo. su iais
buvo daug paprasciau. tik kad iu tasai kvapas buvo toks nepagirtinas!
1944 metu gruodzio ir 1945 metu sausio menesiais lavonu susidarydavo visiskai
padori atsarga iki pusantro tükstancio ir daugiau. Kasdien mirdavo nuo dvieiu iki triiu
simtu zmoniu. Su iais susitvarkyti krematoriius buvo visiskai beiegis. Nuo to pertempto darbo
iam net kaminas buvo plyses. Jis grümoio net visiskai sugriüti. iei toliau bus taip karsta be
iokios atvangos. Siokiomis saltomis dienomis büdavo dar nieko sau dar buvo galima
gyventi. Bet kai uzeidavo keliom dienom atodrekis. nuotaika lageryie gerokai pasvinkdavo:
dvokdavo lavonai is ivairiu patvoriu. Net virtos bulves ir tos nebeskanios büdavo.
Blogiausia. kad tas netikes kvapas pasiekdavo ir kai kurios valdzios buveine. Norom
nenorom. bet vis delto teko pradeti su lavonais rimtesne kova. Valdzia ilgai galvoio. bet nieko
kita negaleio sugalvoti. kaip tik; liepe palei lageri pamiskeie iskasti gilias duobes. suversti
tenai lavonus, apipilti derva ir deginti.
Baisiai ilgai ir prastai tenai lavonai smilkdavo. Reikeio nuolat ir dervos istekliai
duobeie papildyti. ir lavonai su sakemis vartalioti it kotletai kokie. kad iie geriau keptu. Diena
iseidavo dar puse bedos. bet nakti büdavo visas reginys geros operos vertas!
Smilksta rüksta lavoneliai. visa lageri spirginamos gumos garais uzliedami. Degintoiai
su sakemis aplink duobe sokineia it velniai. Valpurgiiu nakti su raganomis besitasydami!
Taciau ir cia veikiai negerove prasideio. Kai tik ateina naktis. tuoi. büdavo. aplink
lageri ima sukaliotis kazkokie svetimi lektuvai. Bombu. tiesa. i lavonus nemete. bet iu
zirzimas buvo vis delto labai nemalonus: negi zinai mes iie bomba. ar taip tik erzina? O
gal dar bestiia ims ir nuIotograIuos viska? Lavonai uzgesinti taip greitai neimanoma. ir
dervos gi gaila! Begti. viska pametus. taip pat nei sis. nei tas. Del tu sabotaziniu lektuvu
nakties darbas teko sustabdyti. Teko deginti tiktai diena. Ziemos dienos trumpos. Lavonu
inIliaciia pasidare visiskai negera.
Lageryie lavonu reikalas taciau ne visuomet buvo toks prastas. 1944 metu rugpiücio.
rugseio. spalio menesiais lagerio kaliniu buvo priskaiciuoiama iau iki 50-60 000 galvu. o
mirdavo kasdien labai nedaug. nuo triiu iki penkiolikos. Büdavo net ir tokiu dienu. kada
niekas nemirdavo. Ner svieziu lavonu. nors tu ka! Valdziai. zinoma. buvo labai nesmagu del
tokios ubagystes: kaipgi investuotas i krematoriiu kapitalas liks neveiklus?! Tuomet valdzia
iau dirbtiniu büdu lavonu pasigamindavo. Paimdavo koki sunkvezimi kita seniu paliegeliu.
klipatu ir siaip visokios menkystos trach ta ra rach! ir yra iau lavonu! Ypac gausiai siam
reikalui buvo panaudoiamas zydiskas elementas. tuomet lageryie iau apsciai privises.
Ne visuomet iuos zudydavo. kulkos vis delto metalinis daiktas. zymiai vertesnis uz
lavona. Dazniau vartodavo duias toie suniskai nepatogioie kameroie. reikeio gi per kamina
nuodyti! Sodinamiem i sunkvezimius. zinoma. nesakydavo. kur iuos veza. Paguosdavo iuos
net. pranesdavo. kad veza i darbus. kur maistas büsias geresnis. Vis delto vezamieii greitai
uzuosdavo. kurlink likimo tekiniai rieda. Nelipdavo i vezima. neidavo i kamera. reikedavo
esesininkam gerokai pasitampyti. kol ivesdavo tvarka.
Ypac daug iiem vargo büdavo su senomis zydemis. Jas ir i vezima ikelk ios pacios
gi nebeilipa. ir is vezimo iskelk. Ir kas visu nepatogiausia kad ios. susodintos i vezima.
rekia klykia. kad net visas lageris skamba:
Ir ios esancios zmones. Wir sind auch Menschen!
Taciau esesininkai. matyti. buvo kitokios siuo reikalu nuomones. Zydziu klyksmas ne
karto iu neitikino.
Klyke ne tiktai vezimuose sedincios. Klyke uz ielektrintu vielu pasilikusios.
dukterys. seserys. motinos. Visos reke. klyke. kas smarkiau. kas ne taip smarkiai. Esesininku
nervai buvo visko mate. bet ir iie klyksmo nepakeldavo. Esesininkai bego lauk nuo zydziu
bloko. Kaliniai. zinoma. netureio kur begti. Kaliniai klauses. Kaliniai klauses ir rymoio. Ka
iie isgyveno besiklausydami tai iau iu asmeninis reikalas. Pasalaiciam i tuos dalykus nera
ko kištis.
Kad zydes savo klyksmu negadintu daugiau esesininkams nervu. buvo sugalvota
kitokia priemone. Jas pescias varo i traukineli. atseit. dabar tai tikrai gabensia i darbus. Prie
traukinelio stovi komendantüros SS stambus pareigünas. apsirenges gelzkeliecio uniIorma.
mandagiausiai kviecia:
Prasom sestis i traukini. malonios damos!
Zydem susikimsus i vagonus. durys buvo uzrakintos. Traukineliui pradeius iudeti.
buvo paleistos i vagonus troskinamos duios.
Si priemone buvo pavartota tik viena karta. nieko gera ir is ios neiseio. Zydes.
paiutusios duias. ir traukinelyie eme klykti. Eme dauzyti duris. barskinti langus. tiktai
prigasdino civilius pakeles gyventoius. daugiau nieko!
Sitokie skubos keliu pagaminti lavonai oIicialiose knygose numireliais nebuvo
laikomi.
Numireliai knygose buvo pazymimi raide T. reiskia Tot negyvas. ir isbraukiami
is gyvuiu saraso. Savanoriai pakaruokliai gaudavo zenkla FT Freitod laisva mirtis. Kiti
buvo pazymimi raidemis Ex. reiskia. Execution egzekuciia. lageryie ivykdyta pagal kurio
nors gestapisko teismo sprendima. O sie paskubinti lavonai knygose buvo atzymeti inicialais
S. B. Cia reikia skaityti. apsaugok viespatie. ne Sruoga Balys. bet Sonder Behandlung. atseit.
ypatingas apipavidalinimas. Nezinodamas gestapo politines virtuves receptu. suprask
zmogus. ka reiskia toksai delikatnus pavadinimas!
Kartais atsirasdavo tokiu sentimentaliu motereliu. kurios panoredavo tureti bent
pelenus savo sünelio vienturtelio. savo brolelio sirdeles ar savo vyro numyleto. Sitas noras
buvo visuomet patenkinamas.
Is motereles tuctuoiau isreikalaudavo pinigus uz pelenus. uz urna. uz ipakavima. uz
persiuntima iseidavo apie du simtu tris desimtis markiu. Lagerio valdzia. gavusi pinigus.
isakydavo pasemti is bendros pelenu krüvos 2-4 kilogramus pelenu. kurie ir buvo pasiunciami
gailestingaiai moterelei. Per visa lagerio istoriia nera buve ne vieno atsitikimo. kad bütu buve
pasiusti tikri. to paties sudeginto zmogaus. pelenai. Tai padaryti praktiskai buvo visiskai
neimanoma. Visu pirma degindavo gi ne po viena lavona. visu pelenai iau peciuie
susimaisydavo. O antra. kai ateidavo pelenu pareikalavimas. mieloio numirelio pelenai
büdavo iau seniai velniai zino kur isbarstyti. kaipgi iuos is ten besurankiosi? O moterele
nuskriaust nesinori. Ar gi jai ne vis tiek; pelenai — kaip pelenai?
Pelenu gana daznai reikalaudavo. Uz kelis atliekamu pelenu kilogramus gauti 200
markiu tikrai nebloga. Kad tik numireliu bütu!
L. ,,VIEN TIK AUKSAS VALDO MUS...”
Iki 1944 metu velyvo pavasario lageryie zydu kaip ir nebuvo. Büti tai buvo. bet iie iau
buvo suspeie dingti. Taip sau. be pedsako. Liko tiktai keturi. geri meisteriai specialistai.
Laikesi iie nuosaliai ir kukliai. pasinere darbo kolonose. Valdzia. atrode. iuos visiskai buvo
pamiršusi.
Tu metu pavasari zydai i lageri pradeio plaukte plaukti.
Visu pirma buvo atgabenti Lietuvos zydai is Siauliu ir Kauno getu. Vyrai ir moterys.
Seniai ir vaikai.
Jiem isvaziuoiant. vokieciai isake pasiimti visa. ka iie turi geresnio pinigus. auksa.
briliantus. geriausius drabuzius. skalbinius ir panasu turta. visa tai iiem büsia labai
reikalinga Vokietiioie. Vaziavo iie su geriausiomis viltimis. tempe savo lobi lagaminuose.
maisuose ir rysuliuose. stenedami ir vaitodami taip sunku buvo nesti!
Zydam atvykus. lageryie prasideio tikra aukso karstlige. visiskai tokia pat. kaip ii
aprasineiama Dzeko Londono romanuose.
Zydai. kaip ir visi nauii atvykeliai. varomi i pirti. Zydu keli tükstanciai. o pirtis
kaip sauia. Kad ir kazkokiu tempu iuos pro ta pirti praginsi. vis delto marsas turi nusitesti
keleta dienu. Pirmaiai partiiai iseius is pirties. likusieii ziote issizioio: savo tatos-mamos
nebepazista. Zydai. kaip ir kiti nauiokai. buvo nukirpti. nuskusti. lageriniais skarmalais
aprengti. Visas iu taip sunkiai temptasis lobis dingo be pedsaku. kaip ne nebuves. Zydam
nebuvo iokios isimties padaryta. Va. cia tai ir pasideio visa velniava.
Is zydu. einanciu i pirti. atimineia iu lobi. Kepures deda i viena krüva. apsiaustus i
kita. kostiumus i trecia. skalbinius i ketvirta. batus i penkta. Puodai. ziedai. auksines
plunksnos. laikrodziai. pinigai. muilas viskas atskiromis krüvelemis.
Pirtin leidzia visiskai nuogus ir ten dar gerokai apciupineia ir vis dar sio to randa.
Su vyrais pirtyie siaip dar taip. bet su moterimis tikras vargas. Slepia ios auksa burnoie.
pazastyse. Slepia ziedus. laikrodelius. net laikrodzius zadintuvus tokiose vietose. kur nei
paciam paziüreti. nei kitam parodyti. Bet ka padarysi. vargsta pirtininkai. visur saziningai
apziürineia ir vis sio to randa.
Karta griztu darbovieten is ligonines. persirises tenai paputusi zanda. Ant saligatvio
palei pirti stovi SS IilosoIiios rotenIiureris Klavanas. zydu apstotas. ir duona raiko.
Zydu duona atsiveztine. Raiko iis ia ir traukia is ios ikeptus banknotus. Pamates
praeinant, šaukia Klavanas mane.
Va. ziürek. proIesoriau. sako iis man pasigirdamas. va. uz kokius pinigus sie
zydai pardave iüsu Lietuva!
O! Tikrai idomu. uz kokius pinigus iie galeio parduoti? stebiuosi as. Gi.
pone rotenfiureri, juk tai vis vokiški banknotai!
— Taip, vokiški, — atsako jisai.
— Ir — geri jie? Nepadirbti?
Ne. atsako iisai. pora banknotu paziüreies pries saule. atrodo. visi geri.
nepadirbti.
Jeigu taip. sakau. pone rotenIiureri. grazink zydam numautas kelnes.
O tai kodel? issizioio Klavanas.
Nagi. sakau. ieigu iie pardave Lietuva uz gerus vokiskus pinigus. tai turbüt
vokieciai ia pirko. Kiti bütu savais pinigais mokeie. Iseina. kad Lietuva vokieciai iau nupirko.
ir tamstai. pone rotenIiureri. nebereikes eiti i Ironta.
A. sitaip? numyke Klavanas. Jis buvo manimi aiskiai nepatenkintas. kad io
samoio neivertinau. Jis atsuko man nugara.
Su drabuziais buvo blogiau. negu su duona. Siaip ar taip. drabuziai piaustyti gaila.
Silkines anklodes taip pat negi piaustysi. Reikia apciupineti kiekviena siüle. Siüles reikia
ardyti. Kiek tai buvo darbo! Batai taip pat reikia ardyti. Paduose. uzkulniuose vis sio to
surasdavo. Kitas kalinys. sakysime. nuorganizuoia kur zydisko muilo gabaleli. Prausias iis iuo
patenkintas. teliuskuoias. net putos tiska. Apsiprauses ziüri gi muile kazkas blizga.
Pakrapsto ogi auksas. Iskrapsto lauk ierguteliau. gi auksinis laikrodelis. Pabarskina ii
prie ausies setoneli tu mieliausias. nagi eina! Piaustyk tu dabar visus muilo gabalelius!
Ir pjaustydavo — ir rasdavo!
Zydai. paiute. kas dedasi su iu tautieciu lobiu aplink ta pirti. eme savo brangenybes
slepti dar geriau. Eme uzkasineti ias i smeli. Kur stoveio ten ir uzkase. Kadangi zydu buvo
daug ir iie buvo po visus kiemus ismetyti. teko visu kiemu smelis graibyti. paslepto turto
beieškant.
Kiti zydai imdavo savo auksa su briliantais ir prarydavo. Uz tokius darbus tekdavo
kitiem net ricinos pripilti. Paskui reikeio viesosios vieteles apziüreti. Reikeio net visas
kanalizaciios vamzdziu turtas per smulku sieta prasiioti!
Tuo visos nelaimes dar nepasibaige. Ne visi aukso ieskotoiai buvo paklusnüs. Kitas
ieskotoias brangenybe surasti tai suranda. bet ia i savo kisene isikisa arba kiton. iau
iskapstyton vieton uzkasa.
Karta vidudieni politinio skyriaus rastineie pats darbymetis. Visi bendradarbiai
kaliniai popierelius raso susilenkdami. Tik vienas is iu staiga. toks pilvotas vokietis:
— Brrrrr... brrrrr... brrrrr... — ima groti.
Fricai. ar pasiutai. kas tau pasidare? suziuro i ii kaliniai.
Fricas. visas paraudes. kazka kelnese spaudzia. Spaudzia ir groia. spaudzia ir groia.
Eeeeee. Fricai. parodyk. ka tu tenai kelnese maigai? kvatoiasi IeldIebelis
Kenigas.
Fricas baisiai nuliüdes. Labai iam nemalonu. Vargais negalais istraukia iis is kelniu
kisenes laikrodi zadintuva.
Liurbi tu. liurbi. linguoia galva Kenigas. zalia trikampi nesioii. o net
laikrodzio nemoki padoriai pavogti!
Tai buvo Kenigas. Visi pasitycioio Frico liurbiskumu tuo visa ir pasibaige. Taciau
kiti IeldIebeliai sitokiais reikalais buvo kitokios nuomones. Jie eme aukso rinkeius gaudyti.
Eme iuos kratyti. Eme iuos lazdomis tvatyti ir brangenybes is iu ismusineti. Eme vaikscioti
tais keliais. kuriais aukso rinkeiai vaikstineio. Visu kiemu smelis dar karta teko siioti...
Kitas. sietu besiiodamas kanalizaciios lobi. rades auksini daikta. ima ii tuoiau ir
pats praryia. Vel tokiam smaliziui valdzia lazdu krecia. ricina vaisina. kanalizaciios lobis
reikia iš naujo sijoti...
Viespatie. kiek buvo darbo su tomis zydiskomis brangenybemis! Lageris bent du
menesius buvo iomis visiskai pamises. Buvo iomis tiek susirges. kad visa pasauli buvo
pamirses. Pamirso Berlyna. pamirso valdzia. pamirso kara... Tiktai pavieniai mizantropai
patvoriais valkioiosi ir meIistoIeliskai bambeio: ..Vien tik auksas valdo mus...¨
Aukso buvo sociai. Pakako visiem ir izdui. ir valdzios atstovam. ir katorgininku
aristokratiiai. ir dar pavieniam zydam siek tiek pasiliko.
Visi esesininkai ir katorgininku prominenciia eme rasyti auksinemis plunksnomis.
amerikoniskos. angliskos markes. ..Pelikanus¨ nelabai kas beimdavo. Kiti tureio po dvi.
po tris plunksnas. Ir patys tureio. ir zmonelem pasiusdavo. Kokiu puikiu laikrodeliu lageryie
atsirado! Geriausiu Sveicariios Iirmu. prima. extra! Kokiu dailiu ziedu ziedeliu. ir
iungtuviniu. ir su briliantais!
Viespatnusai Zelionke. tuomet iau vadinamas StuthoIo kunigaiksciu. staciai
miliionierius tapo. skaiciuoiant vokieciu markemis.
Atvaziavus zydam i StuthoIa. Zelionke tuctuoiau savo gyvenamaiame bloke isteige
auksakaliu dirbtuvele. Surado meistra auksakali ruskeli is Rygos. surado iam du pagalbininku
ir pasodino prie darbo. Juvelyrai i puikybe pasikele: iie iau i ioki kita lagerio darba nebeio.
iie dirbo pas pati kunigaiksti! Jie ir lasinius tenai ede. ir samagona lake. I eilini katorgininka
iie. büdavo. ziüri is auksto. it smakai i karosus. Kurgi ne!
Jie dirbo ne vienam Zelionkei. iie dirbo ir Chemnicui. ir Maieriui. perdirbineio
zydiska auksa. Visi uzsakymai eio per Zelionke. Is smulkesniu esesininku iie uzsakymu
nebepriimdavo. Nebent is kokio gero biciulio. kuris gero spirito parüpinti galeio. Praturteio
Chemnicas. praturteio Maieris uz didelius nuopelnus Treciaiam reichui.
Atvaziavo Latviios zydai. Ju buvo iau maziau ir iie buvo pakeliui iau siek tiek
apvalyti. Bet ir iie si bei ta dar tureio. Auksine karstlige dar karta pasikartoio. nors iau
nebepasiekdama tokios aukstos temperatüros. kaip pirma karta.
Pasibaigus darbui Zelionkes imoneie. iuvelyrai. zinoma. buvo ismesti lauk is io bloko.
Jie gavo vel apsigyventi eiliniame kaliniu bloke. Jie vel atgavo zmoniska pavidala. su
eiliniais katorgininkeliais iie vel pasikalbedavo. Savo bloke iie isteige privacia slapta
dirbtuvele. dirbdami savo rizika. aptarnaudami smulkesnius esesininkus ir katorgininku
aristokratiia. Dirbo naktimis. nes diena tureio dabar dirbti eilini kalinio darba. Taciau
nebeilgai iie tenai naktimis vargo. Karta apie pati vidunakti uzklupo iuos tenai valdzia. Aukso
medziaga ir instrumentus is iu tenai ateme. Zelionke pats iiem uz tokius darbus ikrete i
uodega po penkias desimtis bizünu. Gavo bizünu ir klientai. palike pas iuos auksa. Patys
meisteriai buvo veikiai issiusti i Hopehilio plytine...
Lageryie per daug zinoti visuomet labai pavoiinga. O veltis i valdzios paslaptingus
darbus gali rizikuoti tiktai paskutinis asilas arba isitikines pakaruoklis. iis vis tiek ilgai
negyvens.
LI. ZYDZIU POTVYNIS
Jau su Lietuvos zydemis valdzia tureio labai didelio vargo. Lageris nebuvo pasiruoses
priimti tokia didele mase nauiu pilieciu. nebuvo patalpu. Teko ios sausakimsai kimsti i
barakus viena ant kitos. Blogiausia kad ios vaiku prisiveze. Ir didesniu. ir visai mazu.
Valdzia turi gi zinoti. kiek ii gavo nauiu pilieciu: sioks ar toks katorgininkas vis
delto turtas. O tu vaiku nieku büdu negalima suskaiciuoti. kiek iu priviso. Suslapsto
iuos moterys. kur galedamos. po siaudais. po antklodemis. po siionais... Suskaiciuoii.
suskaiciuoii tuos vaikus. ziürek. vienas ten pradeda rekti. kitas ten. Islenda is po
siionu ir dumia i krüva. i suskaiciuotuiu vaiku tarpa. o suskaiciuotieii rüksta pas savo
mamas. Viskas vel susimaiso. viska vel pradek nuo pradzios. Kitos moterys atsiveze savo
berniükscius. perrengtus mergaitemis. kitos gi atvirksciai. O trecioio reicho valdzia tiksliai
nori zinoti. kiek buvo tokiu ir tokiu. tuo remiasi statistikos mokslas. Tikrink dabar
kiekviena toki rekianti sutverima. kas iis vyras ar moteris?!
Maierio nusistatymas buvo aiskus: pas ii koncentraciios lageris. ne vaiku darzelis.
atliekamu zindyviu iisai neturi. Vaikam lageryie nera kas veikti. Jie turi büti kitur.
tinkamesnen vieton isgabenti. Bet kaipgi iuos geruoiu isgabenti? Moterys iu neduoda.
rekia klykia. akis drasko. Vaikai spiegia dar pasiuciau. Muskis dabar su bobomis. tampykis su
vaikais!
Tai ne kautynes prie Tanenbergo. tai daug pasiuciau. Ir vis delto esesiskas
pasiryzimas nugaleio ir sia sunkenybe: vaikai buvo atimti is moteru ir isgabenti nezinia kur.
Stauge übavo lageris. atrode zeme aplinkui dunda.
1944 metu viduvasari pradeio vezti i StuthoIa Vengriios zydes. Pradzioie ios buvo
sugrüstos i Osvencimo lageri. apie du simtu penkias desimtis tükstanciu iu pro tenai
praeie. Tenyksciai esesininkai nieko nebegaleie su iomis pasidaryti. tureie ias siuntineti ir i
kitus lagerius. ir karo metu vokieciai tureio pakankamai tokiem dalykams transporto
priemoniu...
StuthoIui iu teko daugiau triiu desimciu tükstanciu. Su iomis müsu lageryie buvo iau
paprastesnis reikalas negu su Lietuvos zydemis. Vengriskes zydes atvaziavo iau be vaiku.
tai buvo müsu valdziai didelis palengvinimas. Antra. ios visos atvaziavo iau be plauku.
trumpai nukirptos. lengviau atsiduso müsu barzdaskuciai. Trecia. ios visos atvaziavo iau
apiplestos. baisiai biednos. müsu virsininkam ios buvo visiskai neidomios.
Su iomis viskas eio daug greiciau. Jom. zinoma. patalpu is anksto taip pat nebuvo
parüpinta. Jom buvo statomi paskubomis barakai: kol eio ta statyba. ios glaudesi rümuose be
stogo ir lubu. ne karta gi ant pliko smelio. zydruoiu dangumi prisidengdamos. Jom kartais
po kelias dienas ne gabalelio duonos nebuvo duodama. Drabuziu iom aprengti taip pat
nebuvo. Tie drabuziai. su kuriais ios atvyko. tureio büti atimti is iu dezinIekaciiai bei
patikrinimui. ar nera ko nors blizgancio ir iuose isiüta.
Susirenka nuogu moteru büriu büriai. bernuzeliai. bibelIorserio vadovauiami. iom
drabuzelius dalina. Po lengva menka suknele su sesiakampe zvaigzde ant krütines ir nugaros.
Sukneles nelygios. bet moterys nelygios dar labiau: viena plona. kita kaip kubilas;
viena menkute. mazutele. kita kaip zardas. Bet sukneles berniokai dalina iom is eiles.
neatsiziüredami moteru ügio ir sukneliu talpumo. Gavusi didesne suknele. tuoi nupiauna ios
gabala ir atsarginiu daliu pasidaro. Gavusi maza suknele taip ir vaikstineia pusplike.
Bernuzeliai. bibelIorserio vadovauiami. nuo iu pagaliais vos atsigina.
Netrukus is moteru buvo pradeta sudarineti ivairios darbo komandos. Is senu.
paliegusiu. serganciu moteru komanda i duiu kamera keliaut pas Abraoma. Is sveikuiu
i ivairius uzmiescius. i dinamito Iabrikus. daugiausia gi apkasu kasti ir aerodromu
tvarkyti. Isvaziuoianciom i darbus moterim buvo isduodami kiek geresni drabuziai. lageryie
pasilikusios ir toliau klampineio pusnuoges. Barakuose susikimsimas buvo baisus; kokie nors
higieniski sumetimai buvo tolima. savo amziu atgyvenusi pasaka.
Velu rudeni daugelis tu uzmiestiniu komandu eme grizti is darbu. I darbus iseio visos
sveikos. ligoniu neeme. Is darbu grizo klipatos klipateles. vos pavelkancios zaizdotas
pamelynavusias koias. visos sulinkusios. sunykusios. Jos buvo tokios sulysusios. kad atrode.
iog ios visos eidamos barska kaip kaulai. sumesti i maisa ir tempiami per stambiu akmenu
grindini.
Sitokias moteris. klipatas klipateles. eme grüsti i viena baraka. garsuii trisdesimtaii.
Ten buvo siek tiek siaudu vietomis primeciota kaip karviu tvarte. Ant tu siaudu ios ir
guldavo. Simtakoiai po iu zaizdas begineio. bet ios iau nebetureio iegu iiem berankioti. I ta
trisdesimtaii baraka eme varyti moteris is kitu baraku. susirgusias ar nusilpusias. Jos eio.
zinodamos. kad eina i neisvengiama sunkia mirti. Nepalyginti geriau buvo tom. kurios is pat
pradzios pateko i duiu kamera. Ten per valanda kita buvo baigta visos saskaitos su gyvenimu.
Daugiau iom niekas nebeskaudeio.
Visai kas kita trisdesimtoio bloko pilietes. Sunkus darbas. badas ir saltis isciulpe iu
iegas. suzaloio iu organizma. Ir dabar ios tureio is bado zaizdose mirti! Trisdesimtaiame
barake ne tik niekas tu moteru negyde gydyti ios tenai buvo neimanoma. niekas iom
tenai ir valgyti nedave: manykites. kaip ismanote. grauzkite viena kita. Visu tenai esanciu
moteru interesas vienas tebuvo kiek galint greiciau mirti. tik ne visom tai pasisekdavo.
Vienos mirdavo, kitos vis dar gyvos buvo. Mirdavo viena ant kitos, net ant gyvos nugriuvusi,
gyvoii netureio iegu nei numirelei pastumti. nei is po ios islisti. Ne visos gyvosios ir
paropoti begaledavo. Retkarciais kiek paiegesnes gyvosios dar istengdavo negyveles istempti
pro duris. ismesti i kiema. bet daznai ios ir tai padaryti nebepaiegdavo. Kiek paropodavo nuo
numireles i sali ir pacios mirdavo. Taip ir guleio tenai lavonai. pavieniui ir krüvomis.
laukdami. kol lavonu vezikai uzeis ir isves iuos i krematoriuma ar i dervos duobe. 1944 metu
pabaigoi 1945 pradzioi sis barakas ir buvo vyriausias numireliu gamintoias. duodaves per
diena 200-300 lavonu. Tame barake siaute ivairiausios epidemiios visu triiu rüsiu siltine.
diIteritas. dizenteriia. skarlatina ir dar galas zino kas tenai. Apkreciamos sunkios ligos
pasirode ir kituose zydziu gyvenamuose barakuose. Is ten ios persimete i vyru lageri. pas
vyrus ligas atnese ivairüs kaliniai donzuanai. nuslinkdave pas alkanas moteris pavakariais ir
diena. Eme visom siltinem sirgti vyrai. Eme sirgti ir mirti ir esesininkai. Demetaia siltine
susirgo net pats Chemnicas. o io vienas pavaduotoias net mire. Lageriui buvo paskelbtas
karantinas neapreztam laikui. bent kol visos zydes ismirs. o iu vis dar keliolika tükstanciu
buvo. Padetis pasidare beviltiska.
Karta 1944 metu pabaigoi atvyko i lageri is Berlyno kazkokia sanitarine komisiia. Visi
klipatos buvo suvaryti i nuosalu baraka. tenai uzdaryti ir stropiai saugomi. kad neisropotu.
Komisiia po lageri vedzioio pats Heidelis ir rode tai. kas buvo rodytina. Zydziu lagerio
komisiia. zinoma. nemate. Komisiios darbui pasibaigus. vienas kalinys. gydytoias. kuriam
buvo pavesta apkreciamu ligu reikalai. atsidrasines pareiske:
Jis turis komisiiai dar sio to parodyti...
Lagerio gydytoias Heidelis paraudo visas it keptas vedaras. bet priesintis negaleio.
Tasai gydytoias kalinys komisiia nuvede staciai i trisdesimtaii baraka. Komisiia. atsidürusi
tenai. tiktai uzsieme nosi ir pirstu galais stypino lauk. Komisiiai isvaziavus. Heidelis su savo
pagalbininkais esesininkais kelias dienas vaikstineio aplink zydziu gyvenamus barakus. i vidu
ieiti. matyti. nedrisdamas. Pasibaigus io vaikscioiimam. eme atidarineti baraku langus ir
vedinti patalpas. Eme mesti lauk is baraku siaudus. kratyti ciuzinius. Aplink barakus pakvipo
kazkas spirginamas. ar tiktai ne blakes? eme suverstus siaudus deginti. Eme vezti
nauius siaudus. kimsti nauius ciuzinius. Kai kur net lova viena kita buvo atgabenta...
Taciau trisdesimtasai barakas liko nepaliestas. Jis puikiai pavadavo taip negarbingai
susikompromitavusia nauiaia duiu kamera. atliko ta pati darba savarankiskai ir Trecioio
reicho izdui nekainavo ne pIenigo. Visa eio saviveiklos keliu...
Uzlagerinese darbo kolonose padetis buvo ne visur vienoda. bet beveik visur dar
galima siaip taip pabegti. Kai kurios tu komandu zmones visiskai isciulpdavo ir siusdavo iuos
staciai i trisdesimtaii baraka. Kitose gi komandose. ypac mazesnese. padetis buvo visiskai
pakenciama. Ten ne tik niekas nemirdavo. net ir nesirgdavo.
StuthoIo lagerio ribose vermachtas buvo isitaises savo sandelius. Jis pareikalavo
sandeliu reikalui pusantro tükstancio darbininku. Jam dave zydes. Vermachtas. ias
priimdamas. gerokai isprause ias pirtyie. aprenge palyginti gerais siltais drabuziais.
apgyvendino ias savo barakuose. nors ir to paties lagerio ribose. ir valgydino is savo virtuves.
Sitos zydes. palyginti su kitomis. buvo tikros aristokrates. Per visa laika nemire is iu ne viena.
Bet tokiu laiminguiu buvo vos pusantro tükstancio. viso gi lageryie zydziu buvo apie 35
tükstancius. ir ios visos buvo pasmerktos mirti. na. kaip ir visi kiti politiniai kaliniai. Sis
sprendimas iki galo ivykdyti esesininkam nepavyko.
Zydziu darbo komandom. veliau ir visu kitu moteru komandom tvarkyti buvo
atsiustas visas bürys moteru esesininkiu. Daugiausia tai vis 20-25-30 metu mergaites.
vokietes. matyt. tam reikalui sumobilizuotos. Tiktai is Rygos metu pabaigoi atsievakavo dvi
senesnio amziaus esesininkes. storos kaip drambliai. Lake ios degtine kaip seni vezeiai. o
keikes dar biauriau. negu vyrai esesininkai...
Is viso. tos esesininkes merguzeles lageryie tureio labai ne koki varda: ios
nukonkuruodavo kariskas nasles ir gyvanasles... Lazdu kalinem dauzyti ios netureio. ios
tureio tokius siaurus astrius dirziukus tam reikalui. dirziukais ios valdydavo minias.
Zinoma. nepatingedavo ir letena uzvaziuoti per valgomaia küno dali. moteries varda ios
pacios nelabai brangino. Bet ir ios ne visos buvo tokios laküdros ir museikos. Atsirasdavo
ir iu tarpe padoriu mergaiciu. del savo padeties kenteiusiu ne maziau. negu kiti kaliniai...
Karta pavakary griztu is darbo i savo baraka. Keliu nuo traukinelio ateina viena
uniIormuota SS merguzele. Tokia geltonplauke. apskritaveide. Eina iinai nusiemusi esesiska
kepure rankas beviltiskai nudilbinusi. ir verkia bliauna paspringdama. Pagailo man tos taip
graudziai verkiancios mergaites.
Kas atsitiko. mergaite. sakau. gal as galiu kuo padeti?
Neeeee... pro asaras kukciodama nutese iinai viespatie. viespatie...
Verkdama ispasakoio man iinai. kad tureiusi palydeti i stoti zydziu transporta.
suvargusiu tokiu... Ji nezinanti. kur ios vaziuoia. Ji niekuo negalinti iom padeti. Ir iai taip
baisiai. esa. iu gaila ir niekuo negalinti padeti.
Mergaite dingo savo barake teberaudodama.
LII. ISSIGIME VISI VELNIAI
I 1944 metu pabaiga eme vis aiskiau ir aiskiau pasireiksti lagerio issigimimo
pozymiai.
Kol dar kovos vyko kazkur toli uz Rytprüsiu sienu. müsu esesininkai buvo tvirtos
dvasios ir nepalenkiamo küno. Jie sventai pasitikeio Hitlerio apvaizda ir müsu zydziu
iskastais pasienio apkasu grioviais. Karo veiksmam emus persimesti per siena. net ir
drasiausiu kaliniu atzvilgiu esesininku nuotaika eme kristi it laselis is nosies.
Teisybe. esesininku tarpe buvo iau ne vienas toks. kuris viduvasary eme kalbeti. kad
karas iau prakistas. ir be paliovos pradeio lakti degtine.
Kadangi lageryie akiu gydytoio specialisto nebuvo. Heidelis paskiriem kaliniam
leisdavo savo lesomis vaziuoti i Gdanska. kad iuos tenai apziüretu specialistai. Man akys iau
vienuolika menesiu be paliovos skaudeio. Heidelis leido ir man pasivazineti i Gdanska.
net tris kartus nuvaziuoti.
Man buvo leista vaziuoti civiliniais drabuziais. ant kuriu tik mazi katorgininko
pozymeliai tebuvo prisiüti. tu zenkleliu reiksmes nezinas negaleio suvokti. kas as per
paukštis.
Lydi mane specialus esesininkas palydovas. su kuriuo drauge ir traukinelyie sedime. ir
pypkeles traukiame. ir snekuciuoiames it seni biciuliai. Gdansko akiu klinikos vedeias
proIesorius. suzinoies. kas as esu. tyrineia mano akis pusantros valandos. biciuliskai
kolegiskai snekasi. visai nekreipdamas demesio. kad uz duru eiles laukia visas bürys
vokieciu. kuriu tarpe kiti net su partiios zenkleliais ant krütines. nekreipdamas demesio i tai.
kad mano palydovas liko prie duru stoveti. kad io niekas ne tik atsisesti nepakviete.
niekas iam ir gero zodelio nepratare.
Mano palydovui buvo isakyta stropiai sergeti. kad as po miesta nesivalkiociau. su
niekuo nesusitikciau ir nekalbeciau. sedeciau kur nors uzdarytas nuo traukinio iki
traukinio.
Is klinikos mudu su palydovu nudrozeme staciai i... Ratskeller geriausiu Gdanske
pietu valgyti. kur valgo aukstoii miesto valdininkiia. Mano palydovas tureio maisto korteliu.
o as pinigu. Jis gerai zinoio. kad man pinigai tureti yra grieztai draudziama. Bet io
akivaizdoie as mokeiau savo pinigais ir uz pietus. ir uz alu. kurio mandagios padaveios
mudviem nesigaileio. Paskui apeiome dar kokias septynias smukles. Bebandydami alaus rüsi
ir vyno beieskodami. As to vyno iau büciau slaptai gaves pas viena smuklininka. Gdansko
miesto tarybos nari. pilvüza toki su partiios zenklu. bet visa reikala pagadino mano
palydovas. Kai tik ii smuklininkas pamate visas pazaliavo is baimes. Kaipgi as ii galeiau
itikinti. kad sis esesininkas vyno nori ir isgeres nesikandzioia? Kad iis vyno nori
smuklininkas tikeio. bet kad iis nesikandzioia ne. iis tokiais dalykais patiketi negaleio!
Kita karta vaziuoiu Gdanskan su kitu esesininku. Pasilike dviese. snekuciuoiames
politiniais reikalais visiskai laisvai. ne visai kvailo berno büta. Privaziavus Gdanska. sako
jis man:
As paleisciau po miesta tave viena vaikscioti. bet gali kas nors kartais taves
dokumentu paklausti. Itars. kad is lagerio pabegai. tuomet ir tau. ir man bus blogai. Geriau
vaiksciokim kartu.
Vaikstom mudu po Gdanska. apziürineiam visas miesto izymybes. Uzeinam i viena
smuklele. i kita... Vienoi tuscioi smuklelei prie müsu prikimba smuklininkas su politika
tuomet kaip tiktai buvo prasideies saiungininku desantas Normandiioie.
Mano nuomone. musasi i krütine smuklininkas. labai gerai padaryta. kad
leido anglam ir amerikieciam islipti i sausuma. Mano nuomone. kam mum plaukti pas iuos iu
musti. ieigu galima palaukti. kol iie patys cia plauks. ir mes cia iuos ismusime!
O taip. pritaria palydovas. tegu tiktai iie priveza daugiau savo kariuomenes!
Mes cia iuos visus istasysim ir karas bus baigtas!
Bet. mano nuomone. kryziavoiasi smuklininkas. pabreziu. mano asmene
nuomone. reiketu uzimti ir anglu salos... Is iu visuomet mum visokios nelaimes eina...
O taip. pritaria mano palydovas. mes visus anglus is salu sugrüsime i iüra.
Ne vieno anglo saloie nepaliks. Tegu prilaka visi. nieksai tokie. Kad iu veisles nepaliktu!
Bet. mano nuomone. toliau sketerioiasi smuklininkas. pabreziu. mano
asmene nuomone. del müsu nelaimiu visu kalciausi yra zydai. pabreziu. mano asmene
nuomone...
O taip. pritaria mano palydovas. zinoma. vis tie zydai. Mes visus pasaulio
zydus susirinksim. Visus iskarsim. Ant sakiu pakratysim.
Ir varo gi iiedu sitokia politika. kad iuos kur uosve raitoii! Vienas kriokia. kitas
gargaliuoia. Vienas kala. kitas zalatiia. Man. besiklausant iudvieiu kalbos. darosi silta ir akyse
marga.
..Ot. po velniu. tai ikritau it blusa i sirupa. galvoiu sau. seile rydamas. su sitokiu
kvailu velniu palydovu taip atvirai kalbeiaus! Juk dabar as iau galutinai baigtas! Tai kas. kad
liudininku nebuvo. valdzios akyse vis tiek bus io teisybe. ne mano. o iis gi viska dabar
papasakos valdziai!¨
Uzmokeies uz alu. iseiau is smukles it tarakonu grauziamas.
Ar girdeiai. ka as su smuklininku kalbeiau? klausia manes palydovas.
Buvo tai senas tamstos pazistamas? nezinodamas ka atsakyti. savo reztu klausiu
palydovo.
Ne! Pirma karta matau ii. Is viso as pirma karta savo gyvenime dabar buvau io
prakeiktoie smukleie...
Tai as visiskai nesuprantu tamstos kalbos prasmes. vel isspruko man neatsargus
zodis.
O kaipgi as su iuo kitaip galeiau kalbeti? pykteleies atrezia iis man. As esu
SS uniIormoie. iis manes biio. kitaip negali kalbeti. O as is kurgi as galiu zinoti. koks
velnias iisai yra. tas kiaule?! visiskai piktai nusikeikia palydovas.
Toliau su manimi iis vel protingai kalbeio.
Trecia karta trecias mano palydovas nuvede mane prie Gdansko priemiesty pas savo
uosve. kas taip pat labai grieztai priestaravo visiem valdzios isakymam ir draudimam.
Nuvede iis mane ir pasodino kambary palei peciu. va. cia sedek. pasake iis man.
Sedaus ir sedziu palei ta io uosves peciu. ka gi daugiau darysi nesedeies. Sedziu as
tenai valanda. sedziu kita. sedziu trecia kaip elgeta. tiktai poteriu nekalbedamas. Ne krust is
vietos. Nuobodu. Pikta. Jis su savo uosve kazka tenai surum burum. o man pecius tiktai?
Kolgi as cia. po velniu. sedesiu?!
Pagaliau palydovo uosve atnesa ir padeda man ant stalo duonos lekste ir gera
pusdubeni sriubos. Makaronai! Piene virti! Pasiuto?
Se. valgyk. kad sveikas bütum. sako man palydovo uosve. tokia stambi. plati
moteris su purvina prijuoste.
Kertu as ta sriuba. net ausys lepsi. Puiküs makaronai. nieko nepadarysi! Po velniu!
Mano sirdis is karto sentimentali pasidare.
Praslinkus dar keliom minutem. placioii uosve vel isvyruoia i kambari. Si karta atnesa
lekste. pilna bulviu ir sviezios kiaulienos! As net issizioiau is nustebimo. tikrai. boba
pasiuto!
Valgyk i sveikata. sako ii man. mes ükininkai. Turim dar. Müsu
nenuskriausi...
Purtau sviezia kiauliena su bulvem. karaliski pietüs!
Placioii uosve iselina trecia karta. Si karta ii slenka patylomis. apsidairydama. ar
zentas nemato. Tsssss... snabzda ii man. prisikisusi pirsta prie lüpu. Prilingavo prie manes.
prisišliejo.
Pasakyk. kaip pas ius tenai... lagery... ar tikrai taip baisu. kaip cia zmones
pasakoia? O kaip elgias tenai mano zentas?.. Neskriaudzia iüsu?..
As ka gi. prisikirtes tokiu karalisku pietu. kur cia gerasirde moterele
begraudinsiu!
Ne. sakau. zentas kaip visi zentai: nieko pikta nedaro.
Ir tikrai. ios zentas nebuvo blogas. Niekas iuo nesiskusdavo. Pagaliau iis buvo tiktai
eilinis kareivis. iokiu aukstesniu pareigu netureio. netureio ir progos savo temperamentui
parodyti.
O. vargas. vargas! düsavo moterele. kuo gi iis kaltas! Paeme. mobilizavo
kaip kareivi... Kur paskyre. ten turi büti... Kur zmogus pasidesi?.. Tiktai iam nieko nesakyk!
Pamates pro praviras duris kitame kambaryie radiio aparata. sakau iai:
Dabar per radiia skaito vokieciu stabo pranesima apie karo veiksmus. ar nebütu
galima pasiklausyti?
Oi. ne. ne. ne! eme ii kratytis abiem rankom. tai politika! Mes politikos is
tolo bijome!
Trecioio reicho pilieciai biio per nuosava radiia net savo stabo pranesimo klausytis!
Vargšai, vargšai!
Metu pabaigoie ir paciame lageryie drausme eme sliauzti velniop. Maieris lageryie
rodesi vis reciau ir reciau. Savo vieton atsiusdavo vis ta avineli nekalciausia. ta savo
pavaduotoia kapitona Cete. kuris apie lagerio reikalus vis dar nieko neismane ir nemokeio
iokio isakymo duoti. Jis tiktai retkarciais pagraibydavo po kisenes griztanciu is darbo kaliniu
tuo io visa administracine ismintis ir pasibaigdavo.
Tuo tarpu Zelionke is kaliniu tarpo paskyre du prityrusiu banditu lagerio policininkais.
Pariso iiem dryzuotus raikscius per rankoves. dave po stambu bizüna ir paleido iuodu i lageri
..tvarkos daryti¨. Jiedu buvo tiesioginiai Zelionkes padeieiai ir pavaduotoiai. oIicialiai
pripazinti. plesimo ir musimo reikalu. Zelionkes galybe dar labiau isaugo.
Po Nauiu metu susisiekimas su moteru barakais visiskai palengveio. Ne tik ilgiausius
vieni kitiems laiskus laisvai rase net ir vakaruskas suruosdavo. moteru barakai üzte
üzdavo.
Is sandeliu skubos keliu eme dingti visokie daiktai. Pirmoie eileie esesininkai eme
tempti is sandeliu kaliniu lagaminus ir geresnius civilinius drabuzius. Eme apsirüpinti
visokiem atveiam. Paskui esesininkus eme tais paciais dalykais rüpintis ir kaliniai.
Daugiausia civiliniais drabuziais. Lagaminu nebeliko. Eme gaminti iuos DAW dirbtuves. eme
siüti keliones maisus. Valdzia eme pakuotis daiktus ir brangenybes. Pirmoii pradeio
dokumentus viesai deginti ligonine. Ja tuctuoiau paseke politinis skyrius. kiemo pakrasty
pleskindamas savo dokumentelius ir byleles.
Po lageri sklido ivairiausi gandai. Visiem aisku buvo. kad siokia ar tokia lagerio
evakuaciia yra neisvengiama ir kad ii ivyks labai greit. Bet kur. kada tai ivyks niekas
nezinoio. Vieni mane. kad pesciomis reikes eiti apie keturis simtus kilometru. Kiti tikino. kad
paskutini momenta kaliniai bus paleisti. bent politiniai. Treti trauke peciais. kreipdami
demesi i statines. vezamas prie kaliniu gyvenamu bloku. dervos pripilamas.
Et. sake iie. pamatysite. padegs nakti gyvenamus barakus. sucirskins mus
visus gyvus. Kas bandys nedegti issaudys kaip kurapkeles...
Visokie gandai plito iuo labiau. kad valdzia uzdraude lageriui laikrascius gauti. Joks
paštas, jokie laiškai, jokie siuntimai nebeateidavo. Visi radijo aparatai iš visur buvo
surankioti ir nezinia kur nukisti.
Neiauku pasidare. Niekas nieko tikra nezinoio. Nezinoio net Maieris. Kelis kartus
skubos keliu klause aukstesnes valdzios. kas daryti. kur ir kaip evakuotis. iokio atsakymo
negavo.
Müsu lietuviskasai blokas 1944 metais gaudavo palyginti daug siuntiniu. Mum buvo
prisiusta is namu ivairiu daiktu skalbiniu. puloveriu. batu. drabuziu. rükalu. ivairaus
maisto atsargu. visa tai labai gaila buvo palikti. Nezinia gi. kur iskeliausi. kur kokia
nakvynele gausi! Juo labiau. kad valdzia isake ruostis kelionen. pasiimti skalbiniu pamaina ir
antklodes, kas kokias turi.
Kadangi buvo gili ziema. nutarem pasidirbti rogutes. vesim savo lobi. kas ka
turim! Ka gi zinai. gal Lietuvoie per karo veiksmus supleskeio visa. ka tureiai. gal tenai
gi nieko neberasi!
Pasidirbdinom rogutes. Kas vienas. savo rizika. Kas po du. po tris susideie.
Padareme repeticiia. kaip vesimes. Visa eio kuo puikiausiai. Müsu pavyzdziu paseke ir kiti
blokai. pasidirbdino roguciu. Valdzia mate müsu darba. bet niekas nebeklause. nei is kur
mes emem medziaga. nei kaip ir kur pasidirbdinome. Visa buvo dabar ir valdziai vis tiek pat.
Raudonoii Armiia iau paeme Elbinga. Kai kurios zydes. dirbusios tenai. buvo
sugrazintos pescios i StuthoIa. Kitos. kur silpnesnes. buvo paliktos pakeliui. ir ios paskui
vienos pacios be palydovu siaip taip atkulniavo i lageri.
Elbingas gi uz triiu desimciu penkiu kilometru nuo StuthoIo. Dienomis lektuvai
padange raizo. Naktimis Gdanska ir Gdyne tratina. Girdeti tolimos artileriios veiksmai.
Dunda zeme nuo pabüklu. Dangus raudonuoia.
Taciau isakymo evakuotis vis dar nera ir nera!
Pesimistai ir skeptikai triumfuoja:
O ka. ar ne müsu teisybe?! Jokios evakuaciios nebus. Matote. iau visur pilnos
statines dervos. Susutins mus. Issaudys mus. Duiomis isnuodys ir padegs!
Nerimastis auga. Sargyba aplink lageri padidinta. Kulkosvaidziai stovi nebe tik
bokstuose. bet ir ant kalneliu. visiem takam takeliam apsaudyti. Visiskai panasu i velniava.
LIII. SUDIEU. SUDIEU. DIEVU MISKELI!
1945 metu sausio 24 diena visiem kaliniam buvo pranesta: büti pasirengusiem
kelionei. Rytoi ketvirta valanda ryto isvykstam.
Puiku! Vadinas. bent cia vietoi necirskins ir nesaudys!
Kas tokia pasiutusia nakti bemiegos! Visi tamulineia it girti tarakonai: kas rysulius
graibo. kas aplink pirti tursineia.
Ketvirta valanda ryto mes iau visi su rogutemis issirikiave. As buvau vienas. Tureiau
du maisioku lobio ir viena didziule antklode.
Pazistamas esesininkas. paziüreies i mano lobi. kraipo galva:
Ich sehe schwarz. atseit. tavo lobio ateitis iuoda. verciau mesk cia pat ii po
velniu i patvori!
Visas lageris buvo padalytas i astuonias marso kolonas. Kiekvienai kolonai buvo
duotas vadas SS IeldIebelis. bürys sargybiniu ir atskira komandele su sunimis. Daugumas
sargybiniu ir sunes buvo specialiai is Gdansko atgabenti. atseit. nes ir sunes ir tie mums
nebepazistami.
E-e. cia kazkas iau nebelabai gerai dvokia! Lageryie pasiliko tiktai zydai. sunküs
ligonys. negaleie paeiti. ir pasiryzeliai simuliantai. tureie kazkokiu neaiskiu ateities planu.
Supleskesite kaip blakes. liüdnai lingavome iiem.
Et. paziüresime dar. kas greiciau! atsakineio iie ir ieskoio vieteles. kur tamsiau
pasislepti.
Müsu kolona gavo zygiuoti pirmoii. Ji tureio apie 1600 vyru kaliniu. Jos sudetin. be
müsu mazycio bloko. ieio dar kitu du mazu bloku ir didele dalis ligoniu. Siuos pastaruosius.
kurie tik galeio paeiti. vidunakti prikele is lovu. dave iiems apsivilkti dvi pori skalbiniu.
paprasta menkuti kaliniska be pamusalo apsivilkima. toki pat apsiausteli. visiskai panasu i
ligonines chalata. Dave iiem po viena menkute antklodele. skardini emaliuota dubeneli.
sauksta. medines klumpes. ir visas iu lobis buvo tokis. Daugelis netureio iokiu koiiniu.
viduziemi i sniega iseio basnirciomis.
Kiekvienam kaliniui buvo isduota duonos ir margarino porciia dviem dienom. taciau
daugumas visa tai suvalge cia pat vietoie is karto. lengviau nesti büsia...
Iszygiuoiancias kolonas islydeio tasai avinelis kapitonas Cete. Maieris Stoveio
raudonuose rümuos prie lango ir snapsa lake. Lageryie iisai nesirode. matyt. biioio. kad
kaliniai io kartais per klaida vietoi skarmalo nesuplesytu.
Isiudeio müsu kolona... Sudieu. sudieu. Dievu miskeli! Vis delto graziai buvo
prisikeikta tavo nesvetingame pavesyie!
Iki gelzkeliuko nebuvo ne kilometro. tiek tiktai ir uzteko müsu roguciu!
Traukinelyie buvo keli keleiviniai vagoneliai vaziuoianciai vokiskai publikai ir
esesininkam palydovam. Kaliniam gi keli prekiniai vagoneliai ir kelios platIormos. ir
viskas. Pusantro tükstancio zmoniu cia turi sutilpti! Kamsatis. spüstis baisiausia. Apie
roguciu sutalpinima ir kalbos nebegali büti. zmones vienas ant kito lipa. kitas ant kito
kaba. vienas spaudzia. kitas rekia. trecias kisenes krausto... Is müsu kolonos koks simtas
zmoniu nebetilpo. veliau buvo priiungti prie kitu kolonu.
Sitokiame keliais sluoksniais prigrüstame traukinelyie vaziavome astuoniolika
kilometru iki Vyslos.
Pakeliui vaizdai gana iaudina. Pilni takai takeliai vokieciu. Kas vaziuotas. kas
pescias. Kas skurdu vaikiska vezimeli tempia. prisikroves lobio. kas rogutes. o kas visa
savo manta velka prisirises prie dviracio. Klisi seniai. moterys su mazais vaikais. Visi traukia
i Gdanska. i Gdanska ta isganymo vieta...
Heil Hitler moiuoia ranka linksmesni katorgininkai aplenkiamiem vokieciu
begliam. mes vis delto vaziuoti vaziuoiame. o iüs. grynosios veisles veislininkai. pesti
kulniuojate!
Neprivaziuoiant prie Vyslos. plentas per kelis kilometrus uzsikimses. Pilnas vezimu ir
pesciuiu. Vysla plati tokia. pasipütusi. Garinis keltas nors ir didelis. ir paiegus. bet iis
vienas su tokia zmoniu ir arkliu mase nepaiegia susidoroti.
Per pora kilometru nuo Vyslos ir mus iskrauste is traukinelio. Nuvirtau is platIormos i
pusni iki iuostos.
Kurgi. po velniu. nunesiu as tuos du savo maisiokus!
Paskubomis traukiu is maisu daiktus ir metau i sniega. Ziüriu. ir kiti ta pat daro.
Kitas net visa lagamina nusibloskia. Tiktai keli. perkünas iuos zino. kaip sugebeie ir rogutes
atsitempti. paskubomis risa savo manta prie roguciu.
Man bemetant daiktus. staiga salia manes atsiranda vienas toks storas iuodas kalinys.
abchazas. is Kaukazo. is Suchumio. vardu Ilia. Su tusciu lagaminu. pakeleie nudziautu.
Raumeningas, tvirtas kaip mulas.
Dusa moi. mano düsele. iuokias iis man. nebük kvailas. daiktu nemetyk.
prisireiks. Duoks. as tau panesiu. Tu man uz tai pakelyie valgyti duosi.
Valgyti atsargos tureiau. Sausainiu. duonos. lasiniu. Rükalu. Mielu noru uzverciau
viena maisa abchazui. vis tiek pats nepanesiu!
Likes su vienu maisu. püskuoiu per pusnis it garvezimis.
O! Mum dave atskira kelta!
Heil Hitler! moiuoia katorgininkai pasiliekantiem ant kranto vokieciam.
laukiantiem nesulaukiantiem savo eiles.
Nors karta vis delto geriau büti ne grynos veisles padaru!
Ant kelto salia manes atsirado sudziüves toks kalinys. imeretinas. is Kaukazo. is Soci.
vardu Aleksandras.
Jei duosi valgyti. duok. sako iis man. as tau ir antra maisa panesiu!
Duosiu! Imk. susimildamas! as vis tiek nesti iegu neturiu!
Ziüriu. ir kiti. tureie maisto atsargu. apsirüpina nesikais...
Nusirite nuo kelto. pakrikome po visa kaliniu minia. Müsu blokas isiro. Mes tapome
vel eiliniai katorgininkai. tokie pat. kaip ir visi kiti.
Plentais ir vieskeliais mum eiti negalima. visa tai rezervuota kariuomenes ir
vokieciu begliu reikalam. Mus varo sunkeliais. uzpustytais. sniego uzverstais. Pusnys ir
pusnys. Sniego daznai iki iuostos. Sargybiniu ir sunu apstotus varo mus smarkiais zingsniais.
Eiti baisiai sunku. Vis reikia laikytis krüvoi. atsiliekantiem nuolat reikia per sniega begti. O
krüvoie eiti taip pat neimanoma. vargiai gyvi kaliniai eidami svyruoia. kits kita stumdo.
kits kitam ant kulnu lipa...
Müsu kolonos virsininkas SS IeldIebelis Bratke |Bratke| bliauna it pasiutes bulius ir
nuolat i ora is revolverio saudo. Nusipeneies tas Bratke toksai keturiu desimciu penkiu metu
vyras. su zema kakta ir placiais zandais. is prigimimo policininkas. Fizines iegos
milziniskos. Zygiuoti iis gali kaip lokomotyvas. Todel ir kitus taip varo. Penkias minutes
pasilseti iis duoda tiktai po dvieiu valandu keliones. ir vel toliau ir toliau. Po penkiu tokio
padükusio marso valandu. iau pavakary. pusvalandis poilsio. Kas turi maisto atsargos. bando
uzkandziauti; kas neturi. penkis pirstus ciulpia. Mano ligota sirdis iau streikuoia. as valgyti ne
nenoriu. uztat mano abchazas su imeretinu kerta mano lasinius. ausis pakratydami. Po
pertraukos vel tas pat pasiutimas. Gena kaip gyvulius i skerdykla. Net palydovai
esesininkai keikias. Ir iie. drauge su savo sunimis iau iskise liezuvius. slepsi.
Sutemo. Visiskai tamsu pasidare. Patekome i tuscia plenta. Eiti lengviau. bet taip
sunku laikytis ant koiu. baisiai slidu. Ir taip salta. salta. Per daug mes iau pavarge. kad ir
eiimas susildyti galetu. Pradeio pliaukseti palydovu revolveriai. Cia pykst. cia pykst;
pribaigia pavargelius. nebegalincius toliau eiti.
Na. ir velniai! dairaisi zmogus. ar koks revolveris i tave dar netaiko...
Staiga salia manes atsiranda vienas esesininkas. Prakalba lietuviskai.
— Nagi, — sakau, — iš kur lietuviškai moki?
Esesininkas sumineio visus kolioiimos zodzius. kuriuos tiktai mokeio. Jis esas lietuvis
nuo Kybartu. Saltkalvis Seselga. Pries treius metus ii Kybartuose pagave vokieciai
esesininkai ir isveze i darbus Vokietiioie. Jis is darbo beges. ii pagave ir pasodine i kaleiima.
Islaike tenai sesis menesius. o is kaleiimo atvare staciai i SS kareivines. apmove SS uniIorma
ir padare esesininku. Visa laika iis plükesis aplink Gdanska. o dabar ii atvare i lageri kaliniam
lydeti.
Ar tau nedraudziama gi su kaliniais kalbeti?
Zinoma. draudziama. Bet dabar tamsu. Tie sunes nemato.
— Bet kad jau perdaug atvirai tu su manim kalbi... Nebijai?
Zinau. kas tamsta esi... Pazistu is rastu...
Seselga iau buvo pakeliui susipazines ir su kitais lietuviais. müsu bloko nariais.
Tiktai apie desimta valanda vakare. nueie daugiau keturiu desimciu kilometru tokiu
ziemos keliu. pasiekeme miesteli Praust. kur mum buvo skirta nakvoti. Maieris tenai iau buvo
automobiliu nuvaziaves. iis iau lauke müsu kolonos. Per patikrinima kiti eme virsti is
nuovargio zemen. As buvau pirmuiu nuvirteliu tarpe. Sesiolikos zmoniu müsu kolonoie per ta
diena iau pritrüko: iuos pakeliui nudeio esesininkai.
Mum nakvynei buvo skirtas aplüzes trobesys. kuriame seniau gyveno anglai. karo
belaisviai. Dabar iisai buvo be langu ir. zinoma. nekürentas. Vietos iame buvo labai maza.
Susidare tokia kamsatis. kad ir be peciu pasidare nebesalta... Kaliniai nugriuvo. kas kur
galeio. Kas ant naru. kas po narais. kas koridoriuie. kuriame is ryto pasiliko guleti
iau keletas lavonu. Valgio iokio. Niekas nieko niekam nedave. Maitinkis. kaip nori. nors
medines klumpes pada grauzk. Privacia iniciatyva buvo suorganizuota poris kubileliu kavos.
bet jos teko tiktai nedaugeliui. Kitiem liko tiktai oras, ir tas pats — smarkiai dvokiantis. Iš
ryto tas pat. Ne duonos gabalelio. Ne kavos gurksnio. Nieko. Nicnieko. Mano abchazas
Ilia. apsizerges mano maisa. pasiraites rankoves. musasi su atakuoiancia ii minia. norinciu
maisa nesti atsirado tokia daugybe! Abchazas Ilia rekia. iis nesias vienas ir iokiam kitam
velniui nesti neduosias...
Antra keliones diena tokia pat. kaip pirmoii. tik kelias keliais kilometrais
trumpesnis. Pakelyie nusautu liko iau daugiau dvidesimties. Beeinant taip pat sutemo. Per
uzpustytus kelius pasiklydome. Prisideio dar sesetas kilometru. per sniega. per laukus.
Nakvyne darzinei. kurioie buvo siek tiek siaudu. Salcio apie dvidesimt laipsniu. Kavos vel
tiktai vienas kitas gurksneli tegavo. visi kiti tiktai spyga nemarinuota ir lazda per sonus.
Susiglaudziau darzinei su draugu ant grindu palei siaudus ir düsauiu it suva menesienoie.
Salta. po velniu! Dantis ant danties nepataiko. Tuo tarpu kazkuriam padükeliui. guleiusiam
aukstai. viduriai sugedo. Ir stai lep lep lep io nelaimes vaisius sudribo ant mano su
draugu galvu...
Pakarti iudosiu vertetu uz toki darba. bet kur tu ii nakti surasi! Verskis. kaip ismanai.
laizykis. kad nori!
Is ryto vel! maisto ne trupinelio. Mars i kelione. Prasideio pasikelimas i Kasubiios
kalnus. Vis aukštyn ir aukštyn. Sniego vis gilyn ir gilyn. O kad pusto, kad drimba, sniegas
veida kad degina! Zmones pakeliui griüva kaip püzdrai. Esesininkai iuos revolveriais
paspragina.
Taip tesesi kelias dienas. kol pasiekeme baznytkaimi Zukovo.
LIV. POKYLIS ANT BULVIU
Zukovo baznytkaimyie mus sugrüdo i didziule darzine. kurioie siaudu buvo tiktai
katinui nusisnypst. Pirmieii sulinde i darzine susikore ant tu siaudu ir is stogo isplestais
pagaliais mostaguoia kitiem kaliniam: atseit. nebelipkite. ir mum patiem vietos mazoka. Visi
kiti liko ant pliko laito. kiauroi darzinei. penkiolikos laipsniu saltyie. neturedami ko nei
pasiklot. nei uzsiklot. Pagaliau ir vietos atsigult visiem nelabai tebuvo. Reikeio vieniem ant
kitu lipti ir tuo büdu sildytis.
Ateius vakarui. draugai katorgininkeliai pradeio müsu maisus piaustyti. Va. taip
graziai prapiauna maisa ir dar graziau istempia io turini. Vienas bande ginti savo maiseli.
tai iam ir ranka iki kaulo prapiove. Taip ir buvo: piauna ir tempia. Gyventi pasidare kazkaip
visiskai nebeidomu. Taip iau neidomu. kad ner kur detis. Kas gi. po velniu. toliau dar bus?
Tuo tarpu vienam is müsu pasiseke susipazinti su dviem kaliniais vokieciais.
zaliakampiu kriminalistu lyderiais. Pasirodo. darzineie iie buvo susirade ir su esesininku
pagalba okupave pacia geriausia vieta. Po ilgu derybu ir gero uzmokescio iie sutiko ir mus
priimti i savo kompaniia.
Ju okupuotoii vieta buvo bulviu rüsys. susidedas is triiu skyriu. Centriniame skyriuie
vieta buvo visu geriausia. bulviu buvo per metra nuo lubu. Kiti skyriai buvo prastesni.
ir bulviu buvo tenai maziau. guleti ne taip silta. Bet vis delto tai buvo tikras roius.
palyginti su likusia darzine.
Centriniame skyriuie iau gyveno zaliakampiu. müsu kolonos kriminalistu. lyderis
Francas su savo padeieiu. vienas lenkas pirmoio bloko blokavas. pirmos rüsies latras ir
krematoriiaus kapas. vokietis kriminalistas. I sia tokia garbinga kompaniia patekau ir as su
draugu. Gretimoie patalpoie ant bulviu buvo kitu tarpe apsigyvene ir du lenku. Vlodekas ir
Vladekas. du senu katorgininku. suspeiusiu visiskai subanditeti. Jie savo globon buvo
pasieme izymu Varsuvos universiteto proIesoriu Ro-ski.
ProI. Ro-skis lagerin pateko uz tai. kad nenoreio sudaryti lenku ministeriu kabineto.
dirbancio pagal gestapo svilpyne. Jis buvo senas müsu pazistamas. geros sirdies garbingas
zmogus ir geras nelaimes draugas. Lageryie ii visi pazinoio. Jis. kaip ir kiti varsuvieciai. buvo
labai kalbus. ir. kaip daugumas proIesoriu. gerokai naivus. Todel iis visuomet zinodavo
labai daug nauiienu. Siuo atzvilgiu su iuo konkuruoti tegaledavo tiktai vienas varsuvietis.
senas kapitonas Ost-ki. Bet iiedu nekonkuruodavo. Jiedu vieningai visokias zinias
pasakodavo. Ju skelbiamos nauiienos todel ir buvo vadinamos Ostro agentüros ziniomis.
Jiedu buvo gabiausi lageryie gandonesiai. isgirdai lageryie kokia zinia. pirmoi eilei patikrink.
ar tai nera tiktai is agentüros Ostro. Jei zinia is sios agentüros atidek i sali: vis tiek bus
devintas vanduo nuo kisieliaus.
Ostro agentüros seIas proI. Ros-kis Vlodeka ir Vladeka pirma karta pamate tiktai sioie
darzineie. Jis nieku büdu negaleio suprasti. kodel iiedu staiga pasieme ii globoti. Netrukus
taciau reikalas paaiskeio.
Viena vakara tame rüsyie mes gyvenome kelias paras. iiedu. besirüpindami
proIesoriui patalpos pagerinimu. nudziove vienam müsiskiu keliones maisa su rükalais ir
keliones produktais! Daryti pas iuos krata buvo neimanoma. lipo su peiliais virsun. Teko
tiktai susitaikyti su likimu.
Banditu seIas Francas buvo ne toks. Jisai. suzinoies. kad darzineie mums supiauste
keliones maisus ir daiktus isplese. tuctuoiau ateio mum i pagalba. Tuctuoiau pasiunte kelis
savo agentus i darzine müsu daiktu ieskoti. Perkünas iuos zino. kaip iie tamsoie tükstantineie
minioie. tokioie spüstyie. veike. bet stai netrukus atvede viena nusikalteli. kita...
Kvota veda savarankiskai Francas. iis buvo rüsio viespats. Savo nuoziüra ikerta 20
ar 30 lazdu. Ziürek. dali müsu daiktu iis iau ir surado! Tai talentas. kad ii kur velniai!
Bet Vlodeko su Vladeku Francas neliete. iie dirbo is vieno.
Francas. sededamas rüsyie. sugebeio staciai stebuklus daryti. Suorganizavo iis mum
duonos. kavos. virtu bulviu. pora kartu sociai geros siltos sriubos! Müsu padetyie tai buvo
daugiau negu stebuklas!
Francas dirbo is vieno su vienu esesininku vokieciu. kuri iis vadindavo savo svainiu.
Baisiai galingas atrode tasai Francas. svaini esesininka turedamas! Mes pries ii pasiiutome
esa nykstukai. Taip baisu buvo. kad iis mus is rüsio neismestu. Reikeio israsti kas nors. kad ir
mes Francui galetume imponuoti. Jis tureio esesininka svaini. mum reikeio rasti esesininka
dar svarbesne gimine. Pats likimas mum ateio i pagalba Vienam is müsu pavyko susipazinti
su vienu esesininku. gana idomiu egzemplioriumi.
Jis buvo IilosoIiios daktaras. baiges Berlyno universiteta. Jis buvo vermachto
leitenantas. bet del kazkokiu drausmes prasizengimu buvo nuzemintas i kareivius ir isgrüstas
i SS eiles. Su iuo müsiskis susitare. kad iiedu pasiskelbsia esa artimi draugai. cia netiketai
susitike tiktai.
Tas esesininkas. IilosoIiios daktaras. atlindes i müsu rüsi. taip keikia naciu valdzia.
tokius anekdotus pasakoia apie Hitleri. kad nors dviguba iuosta iuoskis pilva!
Kai tiktai Francas ima didziuotis savo svainiu esesininku. müsiskis iam tuoiau
atsikerta:
Kas tavo tas svainis. siuksle! Mano tai bent esesininkas. Senas draugas.
IilosoIiios daktaras. girdeiai. kaip iis Hitleri keikia?
Pries si argumenta Francas buvo beiegis. Tureio nusileisti. Müsu padetis rüsyie per
viena valanda sustipreio. Francas pradeio mus ne tik gerbti. bet truputi müsu ir prisibiioti.
Uztat mum maista su savo esesininku svainiu organizavo dar rüpestingiau.
I müsu rüsi eme ateidineti net moterys kasubes. atnesdavo sriuba. su iomis buvo
galima visiskai laisvai kalbetis. niekas nekontroliavo. tai buvo iau velniai zino kas!
Kaliniam taip grieztai draudziama net koki zodi pasaliniam zmonem pasakyti. o cia laisvai
i rüsi ateina pasaliniai zmones net moterys! Tai vel buvo grynas Franco organizaciniu
gabumu nuopelnas.
Viena karta taciau ir ta pati Franca nuorganizavo. Jis buvo susiorganizaves keleta
plecku samagono. kelis tenai litrus. Ateio pas ii rüsin i svecius svainis esesininkas ir garsus
banditas Kostekas su savo padeieiu adiutantu. iiedu gyveno kitame darzines gale ir
organizavimo darba vare savarankiskai. su Francu nesideio.
Salia manes prasideio banditiskos vaises. Geria iie ta savo samagona. vienas kitam per
snuki uzvaziuoia ir vel geria. Geria. vemia ir vel geria. visa tai darosi cia pat vietoie. prie
mano galvos. Pagaliau. visiskai nuvarge. sudrimba iie. kur kas sedeio. Nakti dingo is rüsio
esesininkas svainis. o paryciui Kostekas su savo adiutantu. Tuo tarpu pabudes
krematoriiaus kapas velniuoiasi. net bulves sokineia. Pazadintas Francas snirpscia:
Tylek. krokodile. as dar miego noriu!
Ka. tylek. spiaudosi krematoriiaus kapas. ziürek. ka tie nieksai padare! Va.
va. ziürek!
Kapas rodo savo kelnes. Jos skyletos. supiaustytos. Jas nakti sveciai supiauste ir
issinese kisenes. Paciam Francui supiaustytos ne tik kelnes. supiaustytas ir svarkas! Tai
bent sveciai! Francas tokiu sveciu dar nebuvo tureies. Francas dabar tariasi su krematoriiaus
kapu. kaip tam nieksui Kostekui atsilyginti reikes. Tuo tarpu rüsyie atsiranda ir Kostekas su
savo adiutantu. abudu su dideliais peiliais rankose. Kostekas isiutes ne maziau uz Franca: iam
seimininkai pernakt nudziove puiku nauia odini apsiausteli!
Sveciai sturmuoia Franca. Francas nepasiduoda. Peiliai taip ir blikcioia nuo bulviu
iki lubu! Pagaliau mustynes aprimsta. zaizdos perrisamos. sveciai ir seimininkai sedasi
drauge samagono likuciu baigti. Vienas dar geria. kitas. i samagona pazvelges. avansu
vemia.
Ta pacia nakti salutinei patalpoi ant bulviu vyko taip pat didele istoriia. ProI. Ro-skio
globeiai staiga vienas kita eme smaugti. Vienas rekia: Vladek! Kitas rekia: Vlodek! Ostro
agentüros seIas. lauzydamas rankas. vaiksto aplinkui ir poteriauia:
— Vlodek! Vladek! Vlodek! Vladek! Vlodek! Vladek!
Nezinia. kuris is iiedvieiu. Vlodekas ar Vladekas. ar abu sutartinai. staiga kad
smogs savo globotiniui i pilva koiomis! Senelis nurieda ant bulviu vaitodamas. Niekas
daugiau nebedrista prie Vladeko su Vlodeku prisiartinti. O iiedu vienas kita kad smaugia.
kad smaugia! Ir ritineiasi po bulves. nekreipdami i nieka demesio. Staiga vienas is iu pakyla
begti. nuversdamas vienintele zvake. taip pat Franco suorganizuota. rüsyie degusia. Rüsys
pasineria visiskoie tamsoie. Paskui viena beganti dumia kitas. uz gulinciuiu patamsyie
uzkliüdamas. per galvas persirisdamas.
Kol surandame nuversta zvake. kol ia uzdegame. vieton pastatome. Vladeko su
Vlodeku ir pedos atauso. Viskas buvo tvarkoie. tiktai vienam is müsiskiu trüko batu. kitam
apsiausto. treciam keliones maiso. Visa tai Vladekas su Vlodeku nuioio. Jiedu i müsu
kolona iau nebesugrizo.
Keliom valandom praslinkus po iu dingimo. dingo ir blokavas. guleies salia manes.
Jis nieko nepavoge. Po keliu dienu iis grizo atgal i kolona. Sugrizes iis pasakoio:
Esesininku tarpe buvo vienas lenkas. prievarta paimtas i SS eiles. Jisai norincius begti
kalinius isvesdavo is Zukovo baznytkaimio sienu iki tokios vietos kur iokiu esesininku iau
nebebuvo. Isveda iisai ir paleidzia. Verskis toliau iau pats. kaip ismanai. Jis isvede ir Vladeka
su Vlodeku. Jis buvo isvedes ir blokava. Tiktai. blokavo pasakoiimu. labai sunku buvo io
patarnavimu pasinaudoti. Labai gilu sniego. kol mes buvome Zukove keturias paras be
paliovos puste. sunku toli nueiti. Sunes suseks. Nueies toliau. patenki i kasubu gyvenamus
kaimus. Dienos metu kasubai mielu noru priima. pavalgydina. valgio kelionei ideda. bet
nakvoti niekas nepriima. Biio visi. Visi varo nakvoti i miska. O miske. neturedamas rysiu.
ka gi tenai veiksi tokiame giliame sniege? Vis tiek pagaus. visur pilna snipu. Pagave gi
tikrai pakars.
Pabandes begti. blokavas trecia diena vis delto pasiviio kolona. cia iam atrode
büsianti mazesne rizika. Kolonos vadas. bulius Bratke. prieme ii isskestomis rankomis.
dabar iis büsias iam. Bratkei. dar brangesnis...
Tiesa pasakius. kolonos vadas del pabegusiuiu skaiciaus labai nesiiaudindavo. Jis
tiktai pavargeliu ir paliegeliu nepakesdavo. iuos visus pakelei saudydavo. O pabegeli
nurasydavo i nusautuiu skaiciu niekas gi iu numeriu ir pavardziu netikrino! ir baigta io
visa buhalteriia. Buliaus Bratkes vedama kolona tirpte tirpo.
Zukove mano abchazas Ilia ir mane apvoge: iskrauste lasinius. papirosus. sausainius ir
kitokius dalykus. Teko atsisveikinti su iuo. Is dvieiu maisu man vienas beliko. Tai iau didele
pazanga buvo padaryta.
Zukove gyvenant. ir maisto buvo siek tiek duodama. Mum Francas io parüpindavo
kiek reikiant. esantiem darzinei sunkiau vyko. Vieniem duonos ir margarino teko po dvi
porcijas, kitiem — nieko neliko. Tas pat buvo ir kavos reikalu.
Zukove keturi müsu grupes nariai sunkiai susirgo. Sirgo iau anksciau pakeliui. tik
Zukove temperatüra laikesi pastoviai apie 40 laipsniu. veliau pasirode siltines büta.
Sveikieii issirikiavo zygiuoti toliau. o ligonys. atsirade darzineie. pasiliko vietoie.
Jiems priziüreti ir globoti pasiliko esesininkas. IilosoIiios daktaras. ta pacia diena visus
ligonius is darzines perkeles i privacias siltas trobas ir toliau iuos rüpestingai kiek galedamas
slauges.
Baisiai mum gaila buvo skirtis su esesininku, filosofijos daktaru, bet ligoniam jis buvo
reikalingesnis, negu sveikiesiem.
Iseidami is Zukovo. pasinereme pusnyne ilgam laikui.
LV. PER KASUBU ZEMELE
Gyventi Franco globoie buvo lyg pono dievo uzanty. Gerai tai gerai. bet vis delto
pavoiinga. Vis delto tas io uzantis buvo siurkstokas. Francas stebuklingas vyras. ner
zodziui vietos. Bet kadgi iis. setonas. pats galeio tave kiekviena momenta uzmusti ar mazu
maziausia apiplesti. Nesuprantama buvo. kodel iki siol iis tai nepadare. pasitenkino duokle
is Vlodeko su Vladeku? Juo labiau. kad müsu autoritetas io akyse visiskai nusmuko. Jo
svainis esesininkas eina toliau. o müsu ..draugas¨ Zukove liko.
Antra vertus. kokiu gi büdu Francas isigiio toki veiklos savarankiskuma? Jei iis galeio
to pasiekti. kodel gi mes negalime? Kuo mes blogesni uz ii? Apsvarste sita reikala. ir mes
nutarem pradeti savarankiska veikla. Tuo tikslu sudareme bendra Ionda. sudeiome i ii. kas dar
tureio: maisto. rükalu. pirstiniu. drabuziu.
Sudare toki Ionda. siunciame delegaciia pas kolonos vada. buliu Bratke. Delegaciia
iam aiskina: mus ir apvoge. ir maisus supiauste. ir rankas iki kaulu prakiaurino. Aiskina iam
delegaciia tokius dalykus ir krauna iam ant stalo lietuviskos desros ir gerai isrükytos
lietuviskos kiaules gabalus.
Hm... sako bulius Bratke. o rükalu ar neturite?
Turim. pone vade. turim! Bulius Bratke gavo simta cigareciu.
Bulius Bratke is karto linksmu versiu virsta.
Hm... sako iisai. nuo siol visi galite eiti krüvoi kolonos priesakyie. sudare
atskira grupe. su kitais nesimaisydami. Nakvosite taip pat atskirai.
Versis Bratke savo zodi islaike. nors ir nuolat skatinamas. Dabar prasideio mum visai
kitoks gyvenimas. Visa kolona ir toliau nakvodavo paprastai darzinese. o mes dazniausiai
mokyklose ant siaudu. Kitos mokyklos buvo saltos. bet kitas ir pasikurdavome. ir batus su
drabuziais pasidziovindavome.
Didziai nustebes Francas kraipe galva. kaip tai galeio atsitikti. kad mes issiverciame
be io pagalbos ir dar taip gerai isitaiseme. Mum gi buvo dar geriau. negu iis mane.
Mus lydeti ir mokyklose sergeti versiu tapes bulius Bratke paskyre lietuvi esesininka
Seselga ir lenka esesininka pabegeliu vadova. Su tokiais palydovais buvo galima is
mokyklos iseiti i miesteli maisto pasimedzioti. Veikiai tiem palydovam ikyreio müsiskius
lydeti po miestelius. iie iuos paleisdavo vienus nevarzomai vaikscioti. Juo labiau. kad iie
patys nuolat savu reikalu tureio.
Is müsu tarpo isrinkome keleta apsukresniu. liezuvingesniu vyruku. kurie ir eidavo i
kaima ar miesteli maisto elgetauti. Puiküs buvo tieii vyrukai. iie savo uzdavini meistriskai
atlikdavo. Kas be ko. kartais. büdavo. iie kieno nors batus ar skalbinius miestelyie ir
pragerdavo. bet labai greitai uzmegzdavo rysius su kasubemis. kurios po valandos iau
vilkdavo mum sriubos ir duonos. Prisigrüsdavo kasubiu pilna mokykla. tik kokio nors
aukstesnio SS pareigüno isikisimas isvarydavo ias is patalpu. Ryto meta kasubes
atsisveikindavo su mumis asarodamos. o su müsu delegatais. elgetavimo specialistais. net
pasibuciuoti siekdavo. tik mes iuos. zalcius. uz skvernu tempdavome atgal. kad müsu visu
nekompromituotu. po velniu!
Baisiai mieli ir geri mum buvo kasubu zmones. Ir suprantama!
Kiekviena iu seima tureio StuthoIe maziausia po viena zmogu. kitos daug daugiau.
Visos müsu kolonos kasubai negaleio matyti. Kiti iu gimines eio kitais keliais. kitose
kolonose. Kiti buvo iau seniai nukankinti... Kasubai atiaute müsu varga. mes iiem tarytum iu
artimuosius atstojome.
Viename kasubu miestelyie mum nakvynei paskyre baznytine mokykla. esancia
vokiecio pastoriaus zinioie. Mus pamates. pastorius paskubomis pasigriebe vaikus ir pacia ir
isdüme lauk is namu. Vargiai ii müsu esesininkai pasiviio.
Jüs is galvos issikraustete! sauke müsu esesininkam susiiaudines pastorius.
keturios desimtys katorgininku ir tik du sargybiniai! Jie gi nakti mus visus ispiaus!
Vargiai esesininkai pastoriui isaiskino. kad mes nesame banditai ir zmoniu
nepjauname,
Va. sako esesininkai pastoriui. mes gi be ginklu vaikstome. Ginklus ir
katorgininkus palikome mokykloje...
Baisiai nusistebeio pastorius. isgirdes tokius dalykus. Grizo i mokykla su esesininkais
drebedamas vienas. be seimos...
O gal vis delto ir banditai? Kaipgi valdzia ne banditus laikys koncentraciios
lageryie? Juk laikrasciai raso. kad tenai vieni banditai ir galvazudziai sedi!
Grizes pastorius randa müsu vyrus io kieme malkas bepiaustant. Piauna vyrai malkas
ir krauna pastoriui i sandeli. salta buvo. reikeio vyram susilti.
Nustebo pastorius. Apsidziauge. Nubego seimos atsivesti. Ir papliupo pas mus
lankytojai su duona ir sriuba, šilta tokia!
Sitokia müsu pagerinta padetis. susidariusi isimtinai del müsu rükalu ir lasiniu
atsargos. kuria vasara mum buvo prisiuntusios müsu seimos ir kuria dabar riio Bratke su
kompaniia. niekam skriaudos nedare. Ar mes tokia padeti tureiom. ar ios nebütume tureie. vis
tiek kitu padetis nebütu buvusi lengvesne. Vis tiek iie bütu buve alkani ir turetu mirti pakeliui
kaip mire. su visais kitais bütume ismire ir mes. Jiem gal buvo lengviau visa tai pakelti.
Daugumas kitu kaliniu buvo buve raumeningi vyrai. visa gyvenima dirbe Iizini darba... O
man tris desimtis penkerius metus issedeius prie knygu. prie rasomoio stalo kur man
lygintis ištvermingumu su fiziniais darbininkais!
Pakeliui ivyko viena bendresne eisenos reIorma. Kurie kaliniai buvo iau tiek nusilpe.
kad nebegaleio iseiti is darzines. tuos krove i mobilizuotus vezimus ir vezte veze. ir nieko
bloga iiem nedare. Net ivairiu paslaugu iiem teike. Bet tuos. kurie pakeliui nusilpo ir toliau
paeiti nebegaleio. tuos ir toliau saude be atodairos. Visa müsu pakele buvo lavonais
nuseta. Buvo atsitikimu. kad kasube motina. ketverius metus savo sünelio laukusi. rado ii
dabar pakeliui bestyranti. krauiuose paplüdusi.
To sniego. sniego kasubu zemeleie! Kaliniai eina vis dar kelio viduriu. o palydovai
esesininkai — vis iš šono per pusnis ir pusnis iki juostos.
Vis delto nors karta geriau katorgininku büti. negu esesininku. kirkinu viena
palydova esesininka latvi mes vis keleliu. o tamsta kur püskuoii?..
Taip tai taip. atsako piktas palydovas. bet as su tamsta vietomis nenoreciau
keistis...
Zinai. mielas kaimyne. atsakiau as iam. kad ir as su tamsta vietomis nieku
büdu nesikeisciau... Pazvelge iis i mane pasiilgusiomis akimis. mes gerai supratome
vienas kita.
Juokauti taciau neilgai teteko. Pereiimas buvo baisus. Vadinamosios Kasubu
Sveicariios kalnai kad ir nedidoliukai. bet vis delto tekdavo visa diena kopti i kalna. keltis
ir keltis. Vasara sveikam zmogui tai bütu niekaniekis. Bütu malonus pasivaikscioiimas. bet
viduziemi labai sunku!
Sniego vis iki keliu. iki iuostos. Nuolat pusto. Nuolat sala. Nosys suaizeiusios. akys
apledeiusios. Koios kruvinos. Zmones nuvarge iki paskutiniosios. Isbadeie. Per
sesiolika keliones dienu valdzia tik tris ar keturis kartus duonos tedave. po tris keturis
simtus gramu. Retkarciais kokios tuscios kavos puslitri. Retkarciais kokios sriubeles is
gailestingu zmoniu.
Einame per kasubu kaimus. Vyru kaip ir nematyti. mobilizuoti ar suimti iie visi.
Pakeliui kasubu moterys stovi. Su duonos kepaleliais. gatavais sumustiniais. su kokiu
pyrageliu. Stovi ir laukia it staiga suakmeneies skausmas. Güdziomis. klaikiomis akimis ryia
müsu eiles. Katorgininku isvaizda pasibaisetina. Vieni kaulai. Pamelynave. apledeie veidai.
Eina vos vos gyvi. Eina svyruodami. sunu. iskisusiu liezuvius. lydimi. Eina. vaitoia...
Sustingusios skausme moterys katorgininku eilese iesko savuiu. kas sünaus. kas
brolio. kas vyro. kas tevo... Per puskilometri nusitesusioi müsu kolonoi savieii
nepasirodo. Gal iie eina kitoi kolonoi. Gal iu iau seniai nebera. Gal iie ir is müsu tarpo iau
iskrito pakeleie?
Suakmeneiusios moterys nebeistveria. Apsipila asarom. Ima klykti. Meta i
svyruoianciu elgetu minia savo rysulelius. Esesininkai. besibiaurodami bizünais. varo ias
salia. Katorgininkai kaip alkani vilkai plesia vienas is kito duonos gabaleli. Eilese suirute.
Kamsatis. Klyksmai ir kolioiimasis. Esesininku revolveriu süviai... vienas. kitas... Vienas
kitas alkanas katorgininkas jau guli. Prasvyruojantieji lipa per juos. Esesininkai nuspardo juos
i patvori. kad kiti ties iais neknapsetu... Amzina atilsi!
Tas pats vaizdas beveik kiekviename kasubu kaime. Is to katorgininkai minta.
StuthoIas paiudeio! StuthoIas eina! zaibo greitumu pasklido zinia po visa
kasubu zeme. Zmones iau lauke müsu. Is nuosalesniu kaimu susirinko i pakele. Esesininku
keiksmai iu nebegasdina. Stovi pakelese. stovi is skausmo sustinge it gyvi paminklai Europos
kapinyne...
Pagaliau paaiskeio. kad mus varo i apskrities miesta Lauenburga. esanti i siaures
vakarus nuo Gdynes. Tai vokieciu miestas. buves paciame prieskarines Lenkiios su
vokieciais pasienyie. Ten iau keleri metai dirbo uzmiestine StuthoIo katorgininku komanda.
aptarnavusi ten buvusia SS zemesniu vadu mokykla. Esa. tose mokyklos patalpose ir büsias
dabar müsu evakuoiamas lageris patalpintas. Ten ir lagerio turtas buvo evakuoiamas.
Pagaliau keliones galas pakvipo! Pagaliau gal pasibaigs ta kancia! Ten gausime
pavalgyti. nusiprausti. silta pastoge. poilsi... Suzibeiusi viltis ipyle iegu i suzalotuosius künus.
Sulinke klipatos lyg tiesesni pasidare. Bado iskoneveiktuose veiduose sen ten sypsena
susvinta... Itempt paskutines iegas gal siaip taip tiksla ir pasieksime!
Mano koios iau buvo sutinusios ir sustingusios it pliauskos. Peciuose isiveise
kazkokie skausmai. kad as ir apsiausta vargiai begaleiau pavilkti. Menkas paprastas
apsiaustelis. bet taip spaudzia pecius! O kai nuo sniego perslampa. apledeia nors
raudok. nebepanesu! Streikuoianti sirdis nuolat man pasauli margina zaliais ir raudonais
skrituliais. Bet vis delto reikia isteseti negi griüsi i griovi pusnynan su kulka pakausy!
Gyvendami saldziomis pastoges ir poilsio viltimis. sverdukuliuoiame plentu. einanciu
staciai i Lauenburga. Pamazu leidziames nuo kalnu. Net saulele sviecia. sniega blizgina.
Düsioie net linksmiau pasidare. Istesesime. suk iuos velniai!
Pavakary pasiveia mus raitelis. nupenetas toksai it lasininis pusparsis. ant risto sarto
zirgelio. Jis pranesa tam laukiniam galviiui Bratkei:
Esa. plentu mum eiti negalima. Plentas esas rezervuotas kariuomenes iudeiimui.
mes neprivala painiotis po koiu...
Bratke mauroia. Bratke is revolverio ora gadina. Bratke liepia suktis atgal. Mes turime
sesis kilometrus grizti pries kalna atgal. pasukti is plento ir dar nueiti vienuolika kilometru iki
artimiausiai nakvynei.
Katorgininkai taip ir nulinko it piaunamos viksvos. isgirde tokia nauiiena. Nukrito
nuotaika su ia ir iegos istirpo.
Vakaras iau pakibo egliu sakose. Tuoi pat iisai ir ant sniego nuriedes. Ateina debesis.
palšas ir tamsus toksai. Snigti pradeda. Vis didesniais ir didesniais lopais. Akys — nuolat
uzlipdytos. Alsuodamas pritrauki sniego pilna gerkle. Bet eiimo tempas pagreitintas.
Kolonos priesakyie eina. tempa nustatydamas ir ivarydamas. bulius Bratke; kolonos pabaigoie
eina Bratkes padeieias. SS IeldIebelis Marholcas |Marholz|. kurio specialybe buvo per
visa kelione pavargeliam su kulka padeti. Taip ir zygiuoiame. Priesaky bulius Bratke
mauroia. uzpakaly galvazudys Marholcas pliauksi.
Pasisuke plentu atgal. uzkliüvame uz müsu draugu lavonu. viespatie. kiek iu
pakeliui priguldyta!
Marholco gerokai pasidarbuota. Bet jisai ramus eina paskui. Jis linksmas. Jis ir toliau
revolveriu pliauksi. Tik dabar dar dazniau.
Pasuke is plento. pasinereme pusnyne. Reikia iuo i kalneli keltis. Net esesininkai. ir
tie uzdusdami pradeio is nuovargio griüti. Ju Marholcas nesaude. iis iuos tiktai batu sparde
ir liezuviu male.
Pats nepaiutau. kaip atsidüriau pacioie paskutineie kolonos eileie. Akyse zalia. Galva
sukasi. Koios neklauso. Alsuoti nebera kuo... As iau atsilikau ir nuo klipatu...
Praveriu akis as iau sukniubes begulis. Marholcas spardo mane abiem koiom
turbüt tuo büdu iis ir pazadino mane ir tiesia i mane ranka. Stebiuosi as. kad nakti taip
blizga revolveris. ir nieko nesuprantu. Pamenu. tai truko viena mirksni. Nes tuo paciu
momentu galas zino is kur atsirado mano mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. ir kad
sušuks jis man visa savo gerkle:
— Profesoriau, ar pasiutai? Kelkis tuojau!
Nesuspeiau as ne pazvelgti i ii. kaip iis iau tempia mane uz pakarpos i kelio viduri.
Sunsnukiai suklere! nusikeike Marholcas ir nusisuko i kita puse pribaigti
pavargelio. kurio uz pakarpos iau niekas nebetempe.
Tuo tarpu mano mielas biciulis Jonas ir dar kazkas pastate mane ant koiu. pritempe
prie minios ir igrüdo i ios viduri. i giluma. kad tas sakalas Marholcas manes daugiau
nebematytu.
Ir dar staigmena. Salia manes staiga atsirado lietuvis esesininkas Seselga. Jis zylioio
nuo vieno paliegelio pas kita ir dalino iiem po gurksni kavos. sumaisytos su koniaku. Gera
gurksni gavau ir as.
Susigraibiau kiseneie gabaleli sokolado. kuri dar vasara seima buvo prisiuntusi ir kuri
buvau rezervaves paciam sunkiausiam gyvenimo momentui. Visa tai taip gerai paveike. kad
as iau savarankiskai galeiau klumpinti per pusnis. Bet mano mielas biciulis Jonas. bambizas
nuo Birzu. ta nakti visa laika manes iau nebepaleido is savo akiu. Maza kas ka. vos as tik
susvyruosiu. iis prisoka prie manes ir bliauna it svilinamas:
ProIesoriau. nebük padükes. negriük!
Nakvynes kaimelyie visus. kurie dar gyvi atplitoiome. suvare i mazute baznytele.
Spüstis buvo pasakiska. Mirtinai pavarge. zmones griüva vietoie. Mane vel apalpusi geri
zmones pritempe siaip taip prie suolo. pasodino ir vel kazka suverte i gerkle. Vel tarytum is
nauio i pasauli sugrizau.
Atskiros nakvynes mum iau nebeduoda. Prie baznycios duru su revolveriu rankoie
stovi Marholcas ir kalbeti nesileidzia. Stovi iis ten ir prisiartinantiems kisa i snuki revolveri.
Taciau ir io sirdis buvo ne plienine. Kai tiktai gavo iisai is müsu bendrosios kasos simta
cigareciu. lasiniu gabala ir vilnones koiines. isleido müsu bloka is baznycios. Vel veda mus i
atskira nakvyne.
Gatveie uzklumpame lenkiu büri su dideliais zirnienes sriubos indais. Jos ta sriuba
nese i baznycia katorgininkam lenkam. bet ias nuo sventoriaus esesininkai pagaliais ismuse.
Prie kaliniu visai iu neprileido.
Karsta sriuba ir lenkiu moteru tegul bus pagarbintas iu nezinomas vardas! tokia
gailestinga. tokia neapsakomai miela uzuoiauta atiteko mum.
Nakvoti teko aludeie. kuria laike zymiausia vietos lenku veikeia. ir ii buvo mum
tokia gera. mylinti gimine!
Ir is viso. kur teko mum susidurti su lenkais ar nakvoti pas iuos. mes patyreme
nuosirdziausios uzuoiautos ir paramos. kuria tiktai tie vargo zmoneliai mum galeio duoti.
Buvome sutinkami ir priimami kaip artimi gimines. kaip mylimi broliai svenciausia to
zodzio prasme.
Nakvoiant pas vokiecius. buvo visai kas kita. Vokieciam mes buvome tiktai
katorgininkai. Trecioio reicho priesai. Zmoniu iie mumyse nemate. Net puoduko kavos ir
to isprasyti buvo nelengva. Ir uz ii reikeio moketi spekuliantiska kaina. Apie duonos gabaleli
ir kalbeti nebuvo ko. Na. ir nakvoti mus siusdavo tiktai pas turtingesnius vokiecius. vietos
naciu partiios smuklininkus...
Taciau pas vokiecius vargo peles taip pat atsirasdavo ir sirdies. ir uzuoiautos...
Tik jiem patiem buvo baisiai sunku!
LVI. MIULERIS, PLIURPA TAS PRAKEIKTAS
Toliau eiti nebegaliu. Koios sutino. sirdis padüko. temperatüra pakilusi. O mano
draugui atletui Vytautui visiskai bloga. io temperatüra 39.5! Iki Lauenburgo keturiolika
kilometru. Kurgi mudu su iuo benueisime!
Draugas Vytautas turi puikius aulinius batus.
Mat iuos velniai. sako iisai. atiduosiu. kad tik nuveztu!
Oho! Uz tokius batus keturiolika kilometru ziemos keliu nuvezti. sitokiam reikalui
Trecioio reicho ükininkai arkliu tureio pakankamai. Bulius Bratke leido pasisamdyti
ükininka. Susedom i vezima mudu su Vytautu. dar vienas seniukas is müsu grupes. kadaise
buves iüros vilkas kapitonas. dabar gi klipata klipatele. Kiti draugai sudeio i vezima.
kiek tilpo. savo maisus. Mum palydovu Bratke dave SS IeldIebeli Miuleri. is Hanoverio. toki
penkiu desimciu metu vyra su kumpa nosimi. negirdetai neregetai plepu... Vis delto
vaziuoiame!
Net pypkeles traukiame. Miuleris su vezeiu visa laika apie mergas pliurpia. i mus
nekreipia iokio demesio.
Artimiausiame kaime pasiviiome kita StuthoIo lagerio kolona. anksciau uz mus
ateiusia. Gatveie stovi dideli mesla vezamieii vezimai. baltos bulviu koses su kaupu prikrauti.
Pareigünai dideliais kausais ta kose kaliniam daliia. Oho! Toki kausa bulvines koses suriies.
gali visa diena eiti!
Sita kolona geriau buvo aprüpinama. Pamates ios pavyzdi. ir Bratke pradeio panasiai
organizuoti kaliniam maista. iki siol io buliska galvele nepaiege suprasti. kad ir
katorgininkai valgyti nori. ir kad iie griüva i griovi ne is tinginystes...
Po keliu kilometru uz to kaimelio kryzkele. Besisketerioias tenai pareigünas desto.
kad iam isakyta plentu kaliniu kolonos i Lauenburga neleisti. Kaliniai turi eiti sunkeliais. Jis
siülo ir Miuleriui tais sunkeleliais pasinaudoti. Bet Miuleris ne toks. kad pasiduotu taip
lengvai nukalbamas.
Scheisse! sako Miuleris besisketerioianciam pareigünui. iis nesas kvailas
šunkeliais tampytis, jeigu yra lygus plentas, kuriuo galima burbuliuoti!
Pakeliui pasiveiame vyrus anglu ir prancüzu kareiviu uniIormomis. Eina iie
Lauenburgo linkme. lazdelemis mosikuoia. Be iokios sargybos. be nieko.
Kur. kamerodai. droziate? klausiame iu.
Namo. namo! linksmai sypsosi iie. Miuleris pypke ciulpia. seiles ryia. aiskiai
pavydi anglam su prancüzais.
Arciau Lauenburgo kazkokie nudriske mongolai apkasus kasa. Per tokius apkasus
vista lengvai persoktu. Jie tikisi tankus sulaikysia. linksmi vyrai. ar ne tiesa?
Privaziavome uz triiu kilometru pries Lauenburga esancia SS zemesniuiu vadu
mokykla. i kuria buvo sudetos visos müsu gyvybines viltys. kur tureio büti müsu keliones
galas evakuotas lageris. Mus atvezes ükininkas ismete i patvori visus müsu daiktus ir
nuvaziavo sau. Miuleris. mus su daiktais ant lietaus palikes. nukiütino lagerio ieskoti.
Nukiütino ir pranyko. Po valandos atsirades. iisai pareiskia. kad cia iokio lagerio nera ir
nebus. iokiu patalpu tam reikalui visiskai nera. SS vadu mokykla iau panaikinta. ioie
dabar isikürusi latviu SS iunkeriu mokykla. vokieciu SS IeldIebeliu vadovauiama. Pro mus i
tos ..mokyklos¨-lagerio kiema nuolat vaziuoia vokieciu sunkvezimiai. lengvosios masinos.
arkliniai vezimai. vaiku vezimeliai. vokieciai civiliai gyventoiai ir kariai gabena savo lobi.
Matyti. iie visi bus atvyke is tolimos keliones. is anapus Gdansko srities. Kai sitiek vokieciu
civiliu ir kariu cionai grüdosi. aisku. kad mum cia vietos nebegali büti.
Miuleris. kad iam paciam nereiketu su mumis ant lietaus slapti. suvare mus i sargybos
büda. kur budeio latviu SS iaunuoliai vokiecio IeldIebeliuko prieziüroie. Latviai ziüri i mus
kaip i katorgininkus banditus. ligoniam net atsisesti nepasiülo. Zvairuoia tiktai. kad ko mes
pas iuos nenudziautumem. Tik po poros valandu paaiskeius. kad mes ne banditai ir kad müsu
kolonoie eio ir visa eile buvusiu Latviios zymiu visuomenes veikeiu. iie issizioio is
nustebimo. pasiüle mum atsisesti. net kavos atsigerti dave.
Temstant atsiranda müsu Miuleris. iki siol vel kazkur lakstes.
Ne sako iisai. cia lageriui galutinai nera vietos ir müsu kolona cia nebeateis.
Ji bus iau nueiusi i Lauenburga. Eisime ir mes tenai ios ieskoti.
— Bet, pone šarfiureri, — susukome mes su Vytautu kartu, — kurgi mes, ligonys,
dabar eisime. per diena nieko nevalge!
— Niekis. Marš. Rytoj pavalgysit, — aiškina jis mums. — Marš. Marš!
— Betgi, pone šarfiureri, — maldaujame jau, — kaipgi su maišais bus? Draugai taip
sunkiai juos tempe... Cia iu visas turtas...
— Suk juos velniai, — aiškina mum Miuleris, — visa Vokietija eina velniop, ir tai
niekas nesigaili. o cia dabar situ pasvinkusiu maisu gailesies! Mars. mars. mars!
Bet. va. gi cia guli ir kolonos vado rysulys. ir iis prazus. bandau as gelbeti
padeti.
O! Sita tai paimk! Paimk ir nesk aiskina man Miuleris.
Keikdamiesi. kaip mokedami. uzsikabinome ant nugaru savo maisus. Visi kiti paliko
patvory guleti ant lietaus. Tiktai budelio Marholco rysuli priverte mane nesti Miuleris. pliurpa
tas prakeiktas.
Baisiai sunku eiti. Man su dviguba nasta. Vytautui su temperatüra 40 laipsniu.
Vytautas vis dar uz mane stipresnis. iis vis dar man padeda nesti to velnio Marholco rysuli.
Svyruoiame ir keikiame Miuleri. kad iis bezagsedamas padvestu. O iis mum vis
aiškina: marš, marš, marš!
Eik tu po velniu! nebeiskentes nusikeikiau iam i akis.
Ka? Ka tu pasakei? stebisi Miuleris.
Eik greiciau po velniu! paaiskina iam Vytautas.
— Cho cho cho! — kriokia Miuleris, — tuoj bus Lauenburgas!
Lauenburge. pasitikes pirma pilieti. Miuleris snekina:
Va. cia as vedu katorgininkus is StuthoIo. Jie geri zmones. nevagia ir zmoniu
nepiauna. Velniai zino. uz ka iie i lageri pataike. Ar nezinai. kur cia ateio kolona is StuthoIo?
Pilietis patrauko peciais. Jis. zinoma. nieko nezino. Miuleris sutinka boba. ir iai
desto tais paciais zodziais:
Va. cia as vedu katorgininkus is StuthoIo. Jie geri zmones. nevagia ir zmoniu
nepiauna. Velniai zino. uz ka iie i lageri pataike. Ar nezinai. kur cia ateio kolona is StuthoIo?
Ir boba patrauko peciais. Ir ii. zinoma. nieko nezino.
Miuleris varineias mus po miesta. Kur kokia boba pasigaudamas. koki policininka.
koki pilieti. kur zioplesni vis ta pati pliurpia ir pliurpia.
Bütinai kiekvienam iis turi isdestyti visa müsu istoriia. Baisiai ilgai iis visuomet palei
boba rankomis mataruoia ir pirstu iai aplink smakra vedzioia. Jis esas senas kareivis. Visa
büsia tvarkoi.
Mes. linkdami po nastomis. turime stoveti ir laukti. kol tas prakeiktas pliurpa
išsipliurps. Jis mano, kad mes labai patenkinti: jis gi visiem reklamuoja, kad mes nevagiame
ir zmoniu nepiauname!
Vesk mus i kaleiima ar i policiia! pykciu nebeistverdamas. saukia Vytautas.
su tokiu kvailiu cia gala gausi.
Ka. policiia? Zinoma. policiia. As ir pats maniau i policiia. Mars. mars i policiia.
— marš!
Susitikes pirma boba. iis savo gieda:
Va. cia as vedu du katorgininkus is StuthoIo. Jie geri zmones. nevagia ir zmoniu
nepiauna. Velniai zino. uz ka iie i lageri pataike. As nuvaziavau su iais vaziuotas. o visa
kolona nueio pescia. Nezinau. kur nueio. velniai ia zino. O tu. mieloii. ar nezinai kartais.
kur cia yra policiios valdyba?
Boba nurodo kelia. Bet Miuleris ia netiki. Susitikes kita boba. iis vel savo:
Va. cia as vedu du katorgininkus is StuthoIo. Jie nevagia ir zmoniu nepiauna...
O tu. viespatie. viespatie! Kada gi tu nusprogsi. setone prakeiktas!
Policiios valdyboie isdestes kiekvienam sutiktam pareigünui. kad mes zmoniu
nepiauname. prisiplake iis prie valdybos sekretoriaus. Pasisnekeies pusvalandi su iuo. ateina
Miuleris pas mus su triumIuoiancia sypsena:
Müsu kolona nueio i Reicho darbo tarnybos RAD lageri. dabar tuscia. netoli
kaimo Goddentow. Reikia ir mum tenai eiti. Na, — marš, marš!
O kur tai yra? klausiame nustebe.
Netoli. Bus kokie astuoni ar desimt kilometru uz miesto.
Eik tu pragaran molio minti! Niekur as is cia neisiu! keikiasi Vytautas ir gula
isilgai koridoriaus. skersai iis cia netelpa. Salia io tiesiuosi ir as.
Miuleris trypineia aplink mus ir pliurpia: Mars. mars! ir pats savo zodziais
netiki.
Neisim mes is cia. nors tu nusprok!
Ei. iüs. nagi. mars. mars!
Scheisse! atsako iam i tai Vytautas ir nusisuka i siena. su tokiu kvailiu iis
daugiau nebekalbesias.
Pats vienas mum nebegaledamas nieko padaryti. Miuleris saukiasi i pagalba policiios
valdybos sekretoriu. sena stora vokieti.
Iseikite! Cia negalima ium pasilikti! praso iis geruoiu.
Kurgi mes eisime. rekiame atsigule abudu su Vytautu. mes esame ligonys!
Mes negalime bepaeiti! Jei cia mums negalima nakvoti. sodink mus i kaleiima!
Kad ir i kaleiima negaliu iüsu pasodinti...
Na. tai kaip sau nori... Mes is cia niekur neisime! Arba duok mum vezima.
Vaziuoti vis gal dar nuvaziuosime.
Mielu noru duociau. bet kad neturiu. Visiskai nieko neturiu. Vokieciu moterim su
vaikais gabenti — ir tai neturim, o jums — juo labiau.
Tam ir policiia esi. kad gautum. Jei iau atitempet mus cia is Lietuvos. tai ir vezima
turite duoti...
— Argi aš tempiau? Kuo gi aš kaltas?
O mes kuo kalti?.. Jei mes iseitumem is miesto. vis tiek. nebegaledami paeiti.
nugriütumem. o Miuleris mus nusaus. mes dabar ii iau staciai Miuleriu vadinome. tad
kuriam velniui mum dar eiti. vargti. kad iis ta pat gali ir cia padaryti? Miuleri. sauk. po
perkünu. greiciau!
Cho cho cho! krizena Miuleris. kada gi as ius saudziau?
To dar betrüko. kad tu mus. padükes velniau. saudytum!
Policiios valdybos sekretorius praso geruoiu. Mes turime tiktai uz miesto. pusantro
kilometro. iseiti. Ten esas kaimelis. gyvena ükininkai. Jis duosias Miuleriui rasteli. su kuriuo
iis gales rekvizuoti vezima. ir mus toliau nuves.
Cho cho cho! krizena Miuleris. Mes dar pavaziuosime!
Policiia graziuoiu praso. kurgi cia su ia pesies. katorgininkas büdamas! Einame per
miesta ramiai. specialaus policininko lydimi. kad Miuleris pakeliui vel nepliurptu. Uz miesto
pasilikome vel su tuo isgluseliu. Kaime su iuo vel ta pati velniava kiekvienam iis turi
ispliurpti visa müsu istoriia.
Brendame per vandeni iki riesu buvo staigus atodrekis su lietumi. mokliname
patamsyie nuo trobos i troba. vezimo mum niekas neduoda. Kiekvienas ükininkas biio.
kad Miuleris. paemes vezima. vaziuos ir nuvaziuos ii. ka tu su tokiu pliurpa! Ükininkai
visaip issisukineia. Miuleris geros sirdies zmogus labai ir nespiria. Taip niekur vezimo
ir negavome. visi ükininkai siunte mus pas kaimo burmistra. kuris gyveno dar uz keliu
kilometru. kuri ir surasti tokia tamsia nakti buvo prasti iuokai.
Keikiame Miuleri biauriausiais zodziais. kuriuos tik prisiminti galeiome. I müsu
kolioiima iis kriuksi tiktai:
— Cho cho cho! Esu senas kareivis. Visa bus gerai.
Vis delto burmistra suradom. Jis mum net duonos po dvi rieki dave ir po puoduka
kavos. Ir vezima dave! Vaziuoiame!
RAD lageris iau nebetoli buvo. Bet apie müsu kolona niekas tame lageryie nieko
negirdeio. Lageris tuscias. bet nakvynes mums neduoda. esa. dar papiausite. ko gero! Mars
atgal.
Burmistras isiutes. kad mes sugrizome. Jis atlikes savo pareiga. vezima daves. Dabar
iis nebesileidzia i iokias kalbas. veia mus su visu Miuleriu is kiemo lauk. Mes iau Miuleriui
aplink snuki kumsciais vedzioiame. zodziu mes iam iau nebeturime...
Pasiustume mes ta Miuleri visiskai po velniu. bet kad iis dabar pasidare mum
reikalingas! Mes ligonys. be iokiu dokumentu. be pinigu. svetimoi zemei. kur dingsime
be Miulerio? Pagaus dar kaip beglius is lagerio ir pakars. toks gi klaikus metas! Be to.
müsu blokui visuomet buvo uzdeta kolektyvine atsakomybe. vienas pabegs visi kiti
nukentes!
Varinedami Miuleri nuo trobos i troba. kaime vis delto gavome nakvyne. Vytautui
temperatüros daugiau 40. bet iis laikosi heroiiskai. nors ir pasiutusiai keikias.
Ant rytoiaus Miuleris uzsimane mus vel i Lauenburgo policiia varyti. diena
Miuleris buvo drasesnis ir eme isakymus davineti. Mes itikineiame. kad iis policiion bent
teleIonu paskambintu. galgi mum visai nereikia tenai grizti.
Ne. ne. ne! spiriasi Miuleris. neskambinsias. Reikia eiti. iis zinas. iis esas
senas kareivis. teleIonu kalbeti. zaltys. nemokeio...
Vargiai gyvi nulingavome i Lauenburga. Miestas pilnas zmoniu. Vis pabegeliai ir
pabegeliai. Naciai ruda uniIorma traukia is vezimu visus vyrus ir stato i rikiuote
organizuoia pragarseiusi Hitlerio Iolkssturma. Vezimuose pasilikusios vienos moterys rekia
zliumbia. i padalkas nosis sluosto. nosinaites taupo. Miuleris. pliurpa tas prakeiktas. susitikes
kiekviena nauia boba. barska kaip sena katarinka:
Va. as vedu du katorgininkus... Jie zmoniu nepiauna...
Policiios valdybos sekretorius pasitiko mus kaip bulius raudona skudura!
O viespatie! Ir vel iüs cia! Lauk! Lauk! eme kaukti iisai. As gi ium sakiau.
kad ium reikia eiti i RAD lageri. ten ium vieta iau paskirta! Lauk. lauk!
I müsu pasiaiskinima. kad mes ten iau buvome. iis tiktai moiavo abiem rankom.
nieko iis nezinas. nieko kita iis negalis...
Kaleiiman iüsu neleisiu! Lauk. lauk!
Su situo kvailiu Miuleriu atgal as nebeisiu. vis sirdo Vytautas. duokit kita
palydova...
Cho cho cho! zvenge Miuleris. matyti. patenkintas. kad ii Vytautas viesai
kvailiu pavadino.
Kito palydovo nedave. Is policiios valdybos ismete mus lauk su visu Miuleriu.
Grizdami atgal i ta lageriüksti. tureiome verstis su tuo paciu Miuleriu. Tik dabar mes ii
paemem savo zinion. Mieste prie bobu is tolo nebeprileidziame.
Miuleri. velniau. nelisk. laiko nera! tempeme ii toliau ir iis klause.
Uzmiestyie pradeiome savarankiskai vezimus rekvizuoti.
Vaziuoia kokia vokiska moterele is miesto. mes tuoi ia ciupt:
Tetulyt. paveizek. mes du. o is paskos. matai. eina dar Miuleris. pliurpa tas
prakeiktas...
Nelaukdami motereles atsakymo. stabdome arkli. lipame i vezima. o Miuleri
sodiname prie motereles. Miuleris klauso. Miuleriui kas: bet tik prie bobos sedeti. Jis tuoi
matarai matarai ir vel pradeda savo:
Va. vedu du katorgininkus... Jie zmoniu nepiauna...
RAD lageriükstyie mus pasitinka taip pat. kaip policiios valdyboie:
O viespatie. ir vel iüs cia! Lauk. lauk!
Miuleris nuo müsu iau uz stulpo slepiasi. Iskises is tenai galva. pavilbina man pirstu.
kad as prieiciau arciau:
Jis esas senas kareivis. Visa büsia tvarkoi.
Palike Miuleri uz stulpo. aiskinames. Kas gi mum toliau. po velniu. veikti? Müsu
spiriama. lageriükscio sargyba siaip taip teleIonu isaiskino. kad mum reikia eiti dar keturi
kilometrai i miesteli Lanc |Lanz| ir ten rasime savo kolona.
O ka. ar nesakiau. kad rasime? triumIuoia Miuleris. duok tabokos pypkei
prisikišti...
Se. sakau. pypke tai prisikisk. tik i reikalus daugiau nesikisk...
Pakeliui iprastu iau mum büdu rekvizave vezima. nusivezeme Miuleri i Lanca. Tenai
iau lauke müsu kolonos ateinant. Miuleris visiskai patenkintas. Miuleris sypsos iki ausu:
— Aš esu senas kareivis. Sakiau gi, kad visa bus tvarkoj!
LVII. TAI BENT GYVENIMELIS!
Lanco miestelyie susiiunge su savo kolona. toliau keliavome drauge dar dvi dienas.
Bet tai buvo iau visai kitokia kelione.
Visu pirma paciame Lanco miestelyie bulius Bratke isviio is mokyklos kazkokia tenai
vokieciu. karo pabegeliu. kompaniia. vieta uzleido mum. Vokieciai pradeio murmeti:
Juos esa. grynaveislius vokiecius. anksciau cionai apsigyvenusius. varai lauk. o
vieta uzleidi kazkokiem itartiniem katorgininkam!
Lauk! bliove bulius Bratke ir viio vokiecius lauk.
Ir is viso ta diena bulius Bratke staciai pasiuto: uzkaitino iisai miestelio vokiecius virti
sriuba. zirniene ar bulviene su desra. esa. io katorgininkai valgyti nori! Sriuba vokieciai
vire ir nese. Bratke visiem katorgininkam dalino. Ir toliau. kai eiome per vokiskus kaimus.
visur gavome sriubos. Bratke sriuba is anksto teleIonu uzusakydavo. vokieciai iau lauke müsu
ateinant su pilnais bosais.
Pavargeliu Bratke iau dvi dienos nebesaude. negalincius eiti rekvizuotais vezimais
veze. tikrai. velniai zino. kas tam buliui Bratkei buvo pasidare!
Lanco miesto mokykloie Bratke dave mum silta. pakürenta sale. o savo esesininkus
sugrüdo i salta. nepakurta. Nirso esesininkai ir keikes. ir moves kelnes saltam kambary. I
müsu patalpa atsilanke... Lanco miesto burmistras su savo padeieiu. graziai pasisveikino ir
klausineios. ar ko mum netrüksta. ar negalis iis kuo mum padeti?! Ryto meta iis vel mus
labai mandagiai ir biciuliskai tolimesnen kelionen islydeio. lyg mes io sveciai bütume buve!
Mes nieko nebesuprantame. Ciupineiame. tirdami kits kita:
Argi mes is tikruiu vel zmones pasidareme? Tai velnias!
Po Lanco miesteli müsiskiai maklineio. visai nebekreipdami demesio i esesininkus ir
policiia. Eina kas nori ir kur nori. Müsiskiai. elgetavimo specialistai. beziürint susiuoste su
geroku büreliu Lanco vokisku mergelku. Atsikvepti nesuspeiome. kaip iau tempia ios mum
sriuba. Prilindo mergelku pilna sale. nors vakaruskas kelk. Viena pila savo sriuba. kita
savo. nebezinai. is kurios beimti. Tokios nieko sau mergelkos. Mazdaug vidutiniskos.
Baisiai gaila tiktai. kad mano koios buvo sutinusios ir temperatüra vis dar laikesi apie 38. o
mano draugui Vytautui buvo 40.5. bet iis vis dar sriuba riio kaip smakas.
Miuleris. pliurpa tas prakeiktas. paklusnus avinelis pasidare.
Miuleri. sakom mes iam. ta ir ta padaryk. Miuleris eina ir daro. lyg tai
bütu io tarnybine pareiga.
Miuleri. nebük galviias. nelisk. gausi per snuki!
— Cho cho cho! — kriokia Miuleris. — Duok tabokos pypkei prisikimšti.
Va. koksai reikalas! Esesininkai tabokos pritrüko. Nebeturi ne snipst. O mes dar
turime. Esesininkai atsidüre müsu rankose!
Patys atsisakydami nuo rükymo. rükalus sudeiome i bendra kasa ir esesininkus
paklusnybeie laikome. Niekas iiem patiem neduoda pypkes kimsti. Duodame iiem tabokos
ziupsneli i delna. kad iseitu puse pypkes. Jie zemai lenkias ir dekoia. Galima iuos dabar
keikti. kaip norim. iie vis tiek patenkinti. iie biio kita karta tabokos pusei pypkes
nebegauti.
Pagaliau atvare mus i visos keliones tiksla i visai nusususi RAD lageriuka Gans.
atseit. zasis. Lageriukas Gansu vadinosi todel. kad guleio salia to paties vardo kaimo. Ne taip
toli nuo iüros. kokia dvylika kilometru i pietus nuo zveiu uosto Leba.
Lageriukas buvo visiskai apsepes. Prisiglaudes iis buvo aukstokos kalvos sone. is
kitos puses saugoio ii neisbrendama didziule pelke. Barakai menkuciai. sukiuze. lyg iie
bütu buve skirti triusiam auginti ir tai per prasti.
Is müsu kolonos pradinio skaiciaus 1600 vyru beliko gal vos puse. Vieni pakeliui
isbegioio. kitus issaude. Bet ir tokiam sumenkeiusiam skaiciui Ganso barakeliuose sutilpti
buvo labai sunku. Kamšatis buvo pasiutusi!
Banditu atamanas Francas iau organizuoia patalpas. Uzeme iisai barakelio visa gala.
pastate sargyba su pagaliais. nieko daugiau tenai neisileidzia. esa. visi kiti galite verstis kaip
norit!
Kuo mes prastesni uz Franca? Ar nepabandzius ko suorganizuoti?
Kai kurie is müsu. dar StuthoIe tebebüdami. iau buvo isverke is Maierio savo
laikrodzius ir auksines plunksnas. motyvuodami. kad visa iiem tai reikalinga darbo
sekmingumui. tokiem tikslam Maieris isduodavo kaliniam tokius iu daiktus.
Vienas is müsu laikrodziu dabar atsidüre buliaus Bratkes delne. Bratke ii lyg ryte
prariio. Pasiutes bulius Bratke virto vel versiu zinduoliu. Tuomet rado iisai paciame
lageriükscio pakrastyie tokia veio pasiepiama büdele sandeliuka irankiam laikyti.
Sandeliukas buvo mazutis ir menkas. bet vis delto peciu tureio.
Se. sako Bratke. cia ium bus patalpa. Visai atskira. Bent niekas neapvogs.
Parsineskite siaudu. Tvarkykites kaip norite.
Atskira patalpa. kad ir tokia menkute. tureti buvo vis delto labai didelis daiktas!
Prisinesem siaudu. Pasivogem puse maiso angliu peciui kürenti. Varstotus ir kitus
irengimus pavertem malkom. Pasikürem peciu. taip malonu sildytis prie io. ant siaudu
issitiesus! Visa beda tiktai. kad nebuvo ko virti. Nicnieko. Niekas nieko nebetureio. O lageris
taip pat nieko nebetureio. Nieko nedave. Gyvenkite kaip norite!
Müsu cigareciu simtine vel atsidüre Bratkes kiseneie. Bratke sutiko duoti palydova ir
leisti trim müsu vyram eiti i aplinkinius kaimus paelgetauti. Elgetavimas siokiu tokiu vaisiu
dave. bet nedaug. Aplink gyveno vokiski ükininkai. Jie buvo isitikine. kad visi katorgininkai
yra galvazudziai. uz ka gi iiem valgyti duosi? Su vyrais kaimuose ne nepradek kalbeti.
Buvo galima sis tas ismelzti tiktai kavalieriskai prie moteru priselinant. ir tai kad tik vyrai
nematytu. Po triiu dienu taciau ir sis maisto saltinis uzsirauke.
Panasiu büdu kaip mes ir Francas su savo svainiu eme tokias ekspediciias i kaimus
organizuoti. Tiktai elgesi iisai kiek kitaip. Jis veike savarankiskai. Jis neelgetavo. Jis su savo
svainiu staciai plesikavo. pats pasiimdavo. ko iam reikia ir nereikia.
Vokiski ükininkai pradeio rekti. Pasiskunde aukstesnei valdziai Lauenburge. Is ten
ateio griezciausias isakymas: nieko is lagerio i kaimus neisleisti. kad neplesikautu ir ligu
po apylinkes neisnesiotu!
Bankrutavus plesybai. Francas pradeio organizuoti prekyba. Per savo svaini is
apylinkes ükininku perka karve. perka buliu mesai. Kviecia ir mus prisideti. Zinoma.
prisidedam. Bet kai ta karve ar buliu atveda i lageri. vis pasirodo. kad tai seno kliso arkliskos
veisles kuino büta. Kur Francas to kuino mesa dedavo. velniai ii zino. bet mums is to viso
biznio tekdavo tik kanopos. Zinoma. kanopos taip pat neblogas daiktas. bet valgyti vis delto
kazkaip neiseina...
Sukit devyni perkünai ta prakeikta Franca. koks cia gali büti biznis su banditu
atamanu!
Kitas vel iniciatyvos pilnas banditas su savo gauia okupavo vieninteli lageryie sulini
su pompa. Nori gauti vandens duok gauiai ka nors. Duodi gauni. Neduodi ner
vandens: iis su savo gauia pompa taiso ir tave lazdomis gena lauk.
O!.. Bratke. valdzia. pradeio dalyti lageriui maista!
Duoda i diena puslitri sriubos: vanduo be druskos ir iame susigedusios plüduriuoia dvi
neskustos bulveles. Daugiau ner. Nicnieko ner. Tuscia.
Ilgainiui valdzia eme atgabenti is Lauenburgo ir duonos. Duodavo duonos po 25-300
gramu viena karta per savaite. o kartais net du kartu!
Bratke eme supirkineti is apylinkes ükininku baigiancius dvesti kuinus. Lupa tiem
kuinam kaili ir kemsa iuos sriubon. po gabaliuka. zinoma. siaip sau. del skonio. Kuino
mesa ir bulves atitenka Franco ir kitom saiunginem su iuo gauiom. okupavusiom virtuve.
Visiem kitiem lieka tik buizele. kurioie buvo virtos bulves ir kurioie dar plüduriuoia siokie
tokie arklienos pedsakai. tokios ilgos isplususios arklio raumenu giios. panasios i
parudiiusius seno tekio serius. Viso to malonumo gaunama viena karta per diena. Visa tai
verdama be druskos pedsaku ios pakanka tiktai Franco ir saiungininku gauiom. Nuo viso
to visiem be išimties lageryje sugedo viduriai. Nuo viso to lageris vaitoja. Lageris badauja.
Badas pasiekia tokio laipsnio. kad kai Francas su gauia ismeta lauk papiauto kuino zarnas.
katorgininkai. vienas kita draskydami. puola i tas zarnas. tampo ias ir ryia zalias. nevalytas
su visu iu turimu! Epidemiios lageryie pleciasi...
Mano draugas Vytautas vis dar tebeguli su temperatüra 40 atsirado pas mus dar du
tokios aukstos temperatüros ligonys. Ir as guliu visa laika. Nebeklauso koios. Velniai zino.
kas iom pasidare. Siaip bütu nieko sau koios. ir ne per labai sutinusios. ir neskauda. tik siaip
sau saldziai tirpsta. it skruzdeles i ias medu nesiotu. Nieko ypatinga. Tik. va. kai pastatai ias
nesilaiko. Linksta. it be kaulu bütu. Stoiant reikia griüti. nieko cia. brac. nepadarysi.
Müsu sandeliuke gyveno ir kolonos gydytoias. lenkas is Gdansko. Vitkovskis
|Witkowski|. pats penkerius metus iau baiges sedeti lageryie. Baisiai mielas. baisiai geras.
svelnus zmogelis. Bet iis pats vos laikosi ant koiu. ir iokiu gydymo priemoniu iisai
netureio. nieko iam nebuvo duota pasiimti is StuthoIo. Nicnieko iisai netureio.
Del müsu draugu. guleiusiu su tokia auksta temperatüra. iis nieko nesake. Kraipe
galva ir tyleio. Aisku. buvo kazkas panasu i tiIa ar paratiIa. Bütu iis tai valdziai pasakes. bütu
iuos tuctuoiau ismete i ..ligonine¨. kuri buvo daugiau panasi i lavonu sandeli. Tenai iie bütu
beziürint nusibaige. Müsu gi sandeliuke iie visi liko gyvi. Niekas daugiau neapsikrete.
Geras zmogutis buvo tasai gydytoias. kad iis pats tiktai sveikas bütu!
Retkarciais uzeidavo i müsu büda vienas kitas esesininkas tabokos paprasyti ar siaip
biciuliskai del visokiu gyvenimo opu pasideiuoti. Atnesdavo kartais druskos sauiele. daugiau
ios ir iie patys netureio. Uzeidavo net Marholcas. ir iis net darydavo biciuliskai
nusiteikusia Iizionomiia!
O bulius Bratke net IilosoIu buvo virtes. Jis atnesdavo is Ironto ziniu. iam labai blogu.
Esa. ieigu taip. ieigu Irontas priartes. iis mesias visa lageri. paimsias tiktai mus ir drosias
staciai i Lebos uosta. Ten zveiu laivo kapitonui pakisias po snukiu revolveri. ir visi. esa.
mausime staciai i Svediia. Taciau kol tai bus. iis atvede pas mus viena vokieti ükininka is
Ganso kaimo ir leido su iuo pirkliauti. Lageris maisto netureio. Kaliniam reikeio patiem
maitintis.
Tikrai. tasai ükininkas atgabeno mum bene penkis centnerius bulviu ir keleta
kepaleliu duonos. Bet isvilioies is müsu savo pazadais pori geru laikrodziu. nauius batus.
motora su ilgomis zarnomis vandeniui pumpuoti. ta motora mes radome müsu dabar
gyvenamaiame sandeliuke ir pardaveme ükininkui. visa tai is müsu graziai isvilioies. iisai
daugiau pas mus nebesirode. Sakes. iam zmona nebeleidzianti daugiau pas mus bevaikscioti.
Apmove. zaltys. mus kaip ciuckas. Kurgi. tokie laikrodziai! Tokie batai! O motoras.
motoras: gali ii palovy laikyti. gali prie laivo kabinti. gali i sulini kisti vis birbia! Ir tiktai
penki centneriai bulviu uz visa tai! Tai velnias. ne pirklys!
Müsu esesininkas Seselga tuo tarpu apzuio visus apylinkes kaimus. ar ko nerasias
müsu naudai. Ka pakeliui prielgetaudamas. vis atnesdavo mum. Netoliese rado iis viena
..umzidleri¨. kolonista is Lietuvos. Jis vaikscioio su ruda naciska uniIorma. iautesi esas
grynos veisles vokietis ir lietuviam kuo nors padeti iis... is principo negalis. Taip lietuviam.
esa. ir reikia!
Pas lagerio kaimyna dvarininkeli surado Seselga viena lietuvi darbininka nuo
Kretingos. Darbininkas su seima buvo priverstinu büdu isveztas is Lietuvos. Dirbo iis pas ta
dvarininkeli kaip arkliu serikas. pats daug kentedamas nuo plesraus. sykstaus seimininko.
Tai. va. sis darbininkas ir ateio mum i pagalba. gal daugiausia padares. kad mes visi
gyvi isliktumem.
Apylinkes lenkai pradeio vezti savo tautieciam. ypac giminem. daug produktu.
Atvaziuodavo su pilnais vezimais. Atvezdavo iiem organizuotai geru dalyku. O mes iau nieko
nebetureiom. Tureiom dar kiek bulveliu. iomis mitom. bet kad ir iu buvo taip maza!
Tai. va. tasai darbininkas. arkliu serikas. eme skriausti dvarininko arklius. Arkliam
skirtuiu miltu geroka dali iisai nukniaukdavo. o io zmonele is tu miltu mum ragaisi kepdavo.
Darbininkas kniaukdavo. zmonele kepdavo. o Seselga atnesdavo. Nedaug to ragaisio
kiekvienam tetekdavo. vis delto apie keturias desimtis vyru müsu büdoie gyveno! betgi
kasnelis kitas tekdavo ir taip per kokias keturias savaites kasdien! Tai buvo iau labai
daug. Ligoniam Seselga atitempdavo kartais kur nutveres koki pyrageli. pieno gurksni. koki
kiausini... Maza tai maza buvo. bet ka gi kita veiksi!
LVIII. LATVIŠKI DALYKAI
Müsu bloke gyveno keletas latviu. Ganso lageriuke latviu kaliniu buvo gerokas
skaicius. Ir esesininku latviu buvo keliolika. Müsu bloke gyvena keletas buvusiu stambiu
latviu visuomenes veikeiu.
Seselga. pats vienas büdamas lietuvis esesininkas. pats vienas visus mus aptarnauia.
laksto ir laksto iskises liezuvi. ka sugriebdamas tempia ir tempia. O latviai esesininkai
keliolika iu stuku gi buvo! ne pirsto nepaiudina. bendram labui nieko nepadaro!
Müsu draugai latviai nebeapsikesdami ima savo tautiecius esesininkus olbyti:
Atseit. ka gi iüs. vyrai. manote savo panosei? Tokie dabar laikai. mes pasninku
stimpame. o iüs ka gi. vokieciu baudziauninkai ar kas?
Pagaliau ir latviai nebeiskente. nutare atsirevansuoti. Tas reikalas buvo iuo
opesnis. kad bulius Bratke uz perdaug uolius santykius su mumis uzdraude Seselgai is lagerio
beiseiti ir dar keliom dienom patupde ii i hauptvachta. Mums pasidare visiskai striuka.
pasilikom be rysiu su pasauliu. pasilikome be iokios laukuies paramos.
Kadangi aplink Ganso lagerio didziaia dali nebuvo iokios natüralines tvoros. tai tenai
diena ir nakti buvo sudaroma gyvatvore is esesininku. Diena retesne. nakti tankesne. Nakti
gyvatvorininkam stoveti büdavo salta ir nuobodu. iie visokiu zaidimu prasimanydavo.
Vienas vokietis esesininkas. didelis garbes megeias. isimane vidunakti stoveti baisiai
dvokiancioie isvieteie. Si istaiga del visuotinio viduriu pakrikimo visuomet buvo labai gausiai
lankoma. Atbega. büdavo. vidunakti koks klipata katorgininkelis. graibosi patamsyie. kur cia
iam greiciau pilietines pareigas atlikti. tuo tarpu is patamsio iam kazkas kliopt per
galva.
Tu. driskiu slamste. kodel kepures nenusiimi pries mane?! saukia iam vokietis.
garbes megeias. Iseinancius is tos istaigos iis vel tokiu pat büdu islydi. taip ir vargsta
zmogelis tenai per nakti. vis iam ivairiau. Katorgininkeliai kepure pries ii. zinoma.
nusiimtu. suk ii velniai. kur cia prasidesi su kvailiu. bet kadgi io patamsyie nematyti.
Sitokioie smarveie net ir vokiecio esesininko uzuosti negalima! Kai tas garbetroska nakti
budedavo. isvietei visuomet büdavo linksma...
Viena nakti. kai gyvatvore sudare esesininkai latviai. müsu bloko latviai su iais
susitare. kad iie iuos nakti isleistu is lagerio. Visuotiniu bloko pritarimu buvo nutarta padaryti
naktine ekspediciia i kaimyno dvarininko sekliniu bulviu kapciu. Zygiui buvo pasiruosta visu
rimtumu. lyg i siaures poliu. Pavyko iisai pusetinai. Kapciai buvo gerokai isale ir apsale. O
mes netureiome kirvio ledui prakirsti. na. nakti kapoti ir pavoiinga buvo. vis delto
triukšmas. Teko ledai nagais draskyti. Daug ledo pirštais nenukrapštysi! Ir naktis buvo labai
nerami. Vokieciai esesininkai su sunimis nuolat valkioiosi ir revolveriais ora gadino. Vis
delto müsu ekspediciia grizo su trimis maiseliais bulviu. buvo sis tas. Lai gyvuoia Latviia!
Latviai esesininkai ir daugiau pradeio atnesineti maisto. bet tiktai savo tautieciam.
vis delto tikri latviai iie buvo. Tiktai nelegalius laiskus isnesdavo is lagerio visiem lygiai.
Tuo tarpu i Ganso lageriuka buvo ateiusi ir kita. sestoii. StuthoIo katorgininku kolona.
vadovauiama SS IeldIebelio kroato Andrasek. kuri kaliniai del io nepaliauiamo karingo
nusistatymo vadindavo marsalu. Juo labiau. kad iis nuolat ir vaiksciodavo su didele lazda
ne pasiramstymo tikslais.
Baisus demokratas buvo tasai marsalas! Pagaus. büdavo. savo kolonoie koki alkana
vagileli. tuoiau isrikiuoia visa savo minia.
Va. pagavau vagi. sauke marsalas. kas man daryti?
Duot iam i kaili! Ikresti iam! saukia koks museikele is kolonos.
Marsalui to ir tereikia. Marsalas pats darbuoiasi. Ir lazda musa. ir batais akeia.
Pasidarbaves marsalas saukia:
— Ar gerai, ar teisingai padaryta?
Puikiai! Svenciausia teisybe! atsako iam kas nors is minios.
Pabandytu kas kitaip pasakyti! Marsalo lazda dar nesupuvo. dar yra parako senoie
marsalo parakineie!
Tvatydavo marsalas savo katorgininkus dar slyksciau. negu Bratke. Bet tvarkos pas ii
buvo vis delto daugiau. Stai irodymas:
Marsalo kolona susideio is lenku ir latviu kaliniu. Ateie i Gansa. lenkai atsisake
gyventi po vienu stogu su latviais. Esa. kolonai bevaziuoiant traukineliu is StuthoIo i
Gdanska. toie baisioie spüstyie ir tvankumoie latviai papiove ar uzdusine devynias desimtis
lenku. Latviai atsikeike. kad tai esanti netiesa. Lenkai. esa. patys uzduse. o kas ka pioves
tai dar didelis klausimas. Kaip tenai is tikruiu buvo. sunku pasakyti. Valdzia sio ivykio tirti ne
nebande. Kas iai? Devynios desimtys lavonu is vezimo vezimui aiskiai lengviau. Ir saudyti
iu nebereikes... Vienu zodziu. lenkai. grümodami visokiais velniais. atsisake gyventi su
latviais po vienu stogu. Ir ka gi marsalas? Jis pasielge teisingai. iis iuos atskyre. Ir mustis iiem
neleido be reikalo. Retkarciais. zinoma. iis iuos suleisdavo is nuobodumo pasipliekti. bet pats
visuomet dalyvaudavo ziürovu tarpe ir stropiai sekdavo. kad ne viena puse nebütu per daug
nugaleta. Visuomet priziüredavo. kad museiku tarpe kokia neteisybe neatsitiktu. Teisingas
buvo zmogus. teisybes megeias. tasai kroatu marsalas!
Lagerio latviai pasizymeio labai savotisku. retai kur kitur pasitaikanciu büdo bruozu.
Šiaip latviai buvo visi sveiki, gerai subudavoti, gaspadoriškai tvirti vyrai.
Pasitaikydavo. zinoma. ir iiem kartais susirgti. Dar StuthoIe tebebünant. Gauna latvis koki
bronchiteli ar koki menkysta gripeli. Kitas del to tiktai nusiciaudetu ir visa liga bütu
baigta. Rusas. pavyzdziui. net siltine lageryie pasigaves. nuo bet kokios piliules. büdavo.
pagyia. Jam vis tiek büdavo. kokio turinio piliule praryti. bet tik bütu piliule! Cinko lasais ar
pomada galeiai demetaia siltine gydyti ligonis vis tiek pagytu. tokie buvo tie lagerio
rusai. Latviai gi i ligu reikala ziüreio daug rimciau. Latvis. gripelyie dasikases iki 38 laipsniu
silimos. büdavo. sunkiai atsidüsta ir pareiskia:
Blogai. As dabar mirsiu. Taip mazdaug po triiu dienu...
Ir istesedavo. zaltys. savo zodi! Kai latvis pasake: blogai. tai kad ir kazkokia
menkysta iisai sirgtu. vis tiek iisai mirs. nors tu iam simtus visokiu piliuliu suvarytum. Staciai
neimanoma suprasti. kaip iie sugebedavo duotaii zodi nustatytu laiku isteseti! Ir
istesedavo. Jei iau latvis pasake. kad iis mirs sventa. Jis neapgaus. Mirs kaip reikiant.
iuoku nekres.
Tas pat atsitiko ir müsu gyvenamaiame sandeliuke Ganso lageriükstyie. Buvo su
mumis Rygos universiteto proIesorius. pirmoio Latviios prezidento sünus. Konstantinas
Cakste. Tvirtas vyras. atletas staciai. Visuomet geros nuotaikos. mielo büdo. protingas vyras.
Labai geras kolega.
Staiga iisai suserga. Temperatüra pakyla iki 38.2 laipsniu.
— Blogai, — sako Konstantinas, — dabar aš mirsiu.
— Na, Konstantinai, kad tu taip neprotingai juokauji!
Bet as ium tikrai sakau. kad mirsiu. Po triiu dienu.
Kas gi iuo gali tiketi?! Konstantinas. toks protingas vyras ir mirs dabar be niekur
nieko! Pfui, Konstantinai!
Ziürek. mano draugas Vytautas. sakau as Konstantinui. stai iau trys savaites
guli su temperatüra 40.3 ir nemirsta. Pypke be paliovos ciulpia ir keikias daug biauriau.
negu sveikas büdamas...
Konstantinas nepasiduoda itikinamas. Mirsias ir galas!
Mes su iuo ir geruoiu kalbame. ir iuoktis pradedame. ir i io sveika prota apeliuoiame.
jis gi vis savo ir savo:
Mirsiu. Tikrai. Po triiu dienu mazdaug...
Vakarop iis bando savo zodi pradeti igyvendinti. Ima samones nustoti. Ir pabunda. ir
vel nustoia. Pabudes draugam pasakoia savo paskutine valia testamentinio pobüdzio. Ir vel iis
gula be samones. Nieko nebevalgo. nieko nebesupranta. Per nakti kleioia. Kita diena ir nakti
ii tampo kazkokios keistos konvulsiios. Veidas persuktas. Rankomis visa laika apskritimus
sukalioia. Koiomis visa laika mala. lyg iis guledamas dviraciu vaziuotu. Samones
nebeatgauna...
Ir ka gi? Lygiai po triiu dienu Konstantinas mire kazkokia keista. nezinoma.
nesuprantama liga.
Konstantinui laidoti is Bratkes ispirkome siokiu tokiu privilegiiu. Pasarvoiome
palepeie tokioie. skersveiy. Garbes sargyboie stoveiome. Latviai esesininkai ateidami
issitempe stüksoio. Duobe parüpinome ant kalnelio po berzais. Bet grabo negavome.
Reikeio pasitenkinti tolio lakstu. kazkur nudziautu. I duobe paslapcia nuo Bratkes buvo idetas
butelys su popieriumi. kuriame visi buvo pasirase. laidoie müsu miela Konstantina.
Po laidotuviu valdzia pasigedo:
O kurgi Konstantino auksiniai dantys? Neiaugi iüs. setonai. su auksiniais dantimis
palaidojot?
Atsirado liudininku. kurie tikino. kad Konstantinui dantis islupo vienas prancüzas.
numireliu globeias. Tardomas prancüzas bliove. kad iis dantu nevoges. iuos esa kiti islupe.
Tieii ..kiti¨ kvociami reke. kad iie pakankamai savo dantu turi. Konstantino dantu iie ir
matyti nemate. ir girdeti negirdeie...
Nepaiegiant teisybe surasti sioie zemeie. reikeio ios ieskoti po zeme: teko atkasti
Konstantino lavonas — patikrinti dantys...
Arteiant Irontui. Bratke su marsalu buvo susitare: su sveikaisiais kaliniais iie iseisia
toliau. o ligonis. kuriu buvo iau keli simtai. paliksia Ganse; iiem apsaugai paliksia tris latviu
esesininkus. kurie tures teise pasisalinti. kai Raudonoii Armiia bus iau uz desimties kilometru
nuo lagerio. Mes gi. tikrieii ligonys ir savanoriai. buvome susitare su tais esesininkais latviais:
kai tik Bratke su marsalu iszygiuos. tuoiau ir mes visi dumsime savo keliais. kur kam
patinka. Taciau ir Bratkes gerieii nutarimai. ir müsu susitarimai visa staiga stacia galva
apsiverte.
LIX. PASKUTINIEJI ATSIDÜSEJIMAI
Müsu lageriukas. prisislieies Ganso paslaiteie. merdi it kuinas. kuri atvede mum i
sriuba kisti.
Kas is tos sriubos! Ji galima valgyti tiktai uzsimerkus. Tarp neluptu bulviu draikosi
kazkokie rudi siülai. vilnoniai tokie. sukirmiie. Virtuve tikina. kad tai visiskai ne siülai.
kad tai kadaise arklio raumenu büta. Gal ir buvo raumenys. velniai iuos zino. Kad tik baisiai
negraziai driekiasi. Vos iie prilipo prie valgomoio puoduko. o iie nuolat limpa. tuoiau
aliuminiius toie vietoie rüdiia. Katorgininku skilviai nuo tu siülu rüdiio ne blogiau uz
aliuminiiu. Prariius keleta tokiu siülu garanksciu. viduriuose darosi netvarka. mazai kuo
blogesne uz cholera...
Atnesa boseli su tokia sriuba. Baisu i ia ziüreti. Ziürint meslungis nosi suriecia. Bet
kad valgyti taip baisiai norisi! Suk ia velniai. kas bus. kas nebus vis tiek! Vis gal
kaip nors prarysiu!
Bet kad ir tokios sriubos baisiai maza! Viena karta per diena. apie puslitri. ir
daugiau nieko. Serga zmones. Keikias zmones. Mirsta zmones it pasamdyti. kad buliui
Bratkei maziau rüpesciu liktu.
Aisku. iei dar ilgiau cia reikes büti. ismirsime visi kaip muses iauioi. Ne vienas
gyvas nepaliks. Reikia gi kas nors daryti!
Gera pasakyti kas nors daryti! Ka tu zmogus bepadarysi. kad iegu neber!
Tiesa. Ganso lageriuke iokiu darbu nebuvo. Vien tik tos prakeiktos virtuves reikalai ir
patalpu apkürenimas. Nugriovem visus pastatelius. kuriuose gyvi zmones negyveno.
Numireliai ir besirengia mirti gali ir skersveiy naktele kita pabüti. iiem gi vis tiek.
Isgriovem. isplesem visas viduies pertvaras. nudraskem. kur buvo galima. stogus viska
supleskinom. Paskui stipresnieii gavo vaikscioti i miska malku pasipiauti ir parsinesti. Savo
barakeliui ir virtuves reikalam. Tai ir visas buvo darbas. Bet ir io buvo sociai. Paiegesniu.
galinciu nueiti i miska ir piükla patraukti. buvo nedaug belike. Visi kiti tamulineio po
kiema it pakvaise tarakonai. Meslyna kapste. maisto ieskodami. Stoveio. susieme pilvus.
eilemis prie isvietes. Dryksoio susiriete kas pastogei. kas ant siaudu kur. kas kieme ant sniego
it paiürio pliaze.
Du kartu per savaite vaziuodavo is ükininku rekvizuotas vezimas i Lauenburga maisto
atsivezti. esesininkai aiskiai noreio valgyti. Kuino raumenu surüdiie siülai iu skilviam
netiko.
Reikeio isrutulioti virtuoziska diplomatini meistriskuma. kol müsu bloko atstovas
gavo teises prie tokio vezimo prisiplakti. Visa laime. kad esesininkam maisto atvezti ta karta
buvo siunciamas Miuleris. pliurpa tas prakeiktas.
Lauenburge buvo iau kose. Miestas pilnas prisigrüdes zmoniu. kas pescias.
kas vaziuotas. Vyrai. moterys. vaikai. Su visokiu lobiu ir slamstu. Vokiskos kariuomenes
taciau kaip ir nera. Sen ten prakulniuoia koks senis kreivakoiis. pravaziuoia sunkvezimis.
invalidu prikrautas. Praioia raitelis. besivedas keleta alkanu arkliu. PaIrontes miestui
kariskos nuotaikos mazoka.
Is Rytprüsiu i Lauenburgo apylinke buvo privaziave daug pabegeliu. Visiem
ükininkam esesininkai buvo isake krautis savo manta i vezimus ir traukti i Vakarus. Kas
nenoreio vaziuoti. ta esesininkai vietoi saude. Kol Rytprüsiu ükininkai privaziavo iki
Lauenburgo. Raudonoii Armiia buvo iau atsidürusi prie Oderio. Kelias tolimesniam
traukimuisi i Vakarus buvo iau atkirstas. Pomeraniios ükininkai nuo Oderio vaziavo iau i
Rytus. Rytprüsiu ükininkai trauke i Vakarus. pomeranieciai i Rytus. Sios dvi karo
tremtiniu sroves eme susidurti Gdansko-Gdynes srityie. Jos iau buvo susitikusios ir
Lauenburgo apylinkese. Zmones siaip dar taip maitoiosi. bet arkliai nebuvo kur deti. Nebuvo
kuo iie serti. Toks karo pabegelis iskinko arkli. isveda uz vartu. ir papliauskina botagu per
šonus — atseit, sudieu! Gyvenk, broleli, ir verskis kaip išmanai, — aš jau nebegaliu!
Sitokiu arkliu benamiu Lauenburgo apylinkese valkioiosi istisi büriai. Viena kita iu
pasigaudavo ir Bratke. lagery paskersdavo savo kaliniam. o valdziai rasydavo saskaita tiek
ir tiek. esa. iisai uz sema kuina sumokeies. o uz kersa sitiek.
Va. sitokius arklius palaidünus laukuose ir gaude Trecioio reicho narsüs kareiviai.
Gaude iuos. riso viena prie kito ir ioio i Lauenburga.
Baisiai iau melancholiskai atrode visa ta kavaleriia. Taciau kitokios nebuvo. kaip ir
iokios kitokios kariuomenes Lauenburge tuomet nebuvo. Tenai tiktai visuose skersgatviuose
ir visose kryzkelese stoveio rudieii naciu partiios pareigünai. prisisegioie partiios zenklelius.
ir gaude visus vyrus. ypac gi karo pabegelius ir atbegelius. Praeina prosal koks
uniIormuotas vokieciu valdininkas. gelzkelietis ar pastininkas. tuoi rudieii kapt! ii uz
sprando ir veda i sali. kur iau stovi pagautu vyru bürys garsusai Iolkssturmas. Netrukus
iiem visiem. tenai bestovintiem. iduoda po sautuva ir varo tuoiau i paIronte. Si mobilizaciia
vyko tokia tvarka, tarytum ji jau seniai iš anksto buvo numatyta...
Atvykes i Luenburga maisto esesininkam pasiimti. Miuleris. pliurpa tas prakeiktas.
pasitikes pirma boba. baksteleio iai pirstu:
Jis esas atvaziaves is lagerio Gans. Su iuo vaziuoias dar vienas katorgininkas is
StuthoIo. Geras zmogus. Nevagia ir zmoniu nepiauna... Beie. tetulyt. ar nezinai kartais. kur
cia esesininkam maista dalina?
Tetulyte trauko peciais. Ji. zinoma. nieko nezino.
Susitikes kita boba. trecia. Miuleris vis ta pacia giesmele pliurpia.
Kol pravaziuosi su tokiu velniu per miesta. visiskai gali padükti. Müsu bloko atstovas.
kurs nevagia ir zmoniu nepiauna. iseies is kantrybes. Miuleriui nieko nesakydamas. soka is
vezimo ir eina savo keliais. Vos tik iis pralindo i kita gatve. tuoi ii rudasai pareigünas su
partiios zenklu kapt uz sprando:
Kur. brangusai. taip skubiniesi? Idomu. kaip atrodo tavo dokumenteliai?
As iokiu dokumentu neturiu. atsako sulaikytasai.
A. sitaip! Be dokumentu. brangusis! Gal tamsta büsi tiek malonus trupuciuka
pavargti. kol su manimi nueisi i policiios nuovada?
— Aš niekur neisiu. Aš neturiu laiko.
O! Sakykite man! Vaiksto be dokumentu ir neturi laiko i policiia uzeiti! Tamsta is
tikruiu labai idomus ponas. as tokio dar nesu mates...
As neturiu laiko ir su tamsta kalbeti... Ar nematai. as gi ne vokietis!
Ir ne vokietis karo metu. ir be dokumentu. ir laiko taip pristiges... Hm... Kas gi
tamsta toks per paukstis büsi. kuo gi tamstos galvele taip uzimta?
— Aš — katorgininkas. Iš Štuthofo…
Ka? Kaip tamsta pasakei? Nesupratau... Pakartok dar karta...
As cia su Miuleriu atvaziavau. Miuleris. va. tenai. uz kampo. anoi gatvei pasiliko.
Matai tamsta ii? Tiesa. per namus io nematyt. bet iis tikrai tenai uz kampo yra. su boba
pliurpia...
A... a... sitaip... tamsta... katorgininkas... is StuthoIo... Labai atsiprasau uz
sutrukdyma... Labai atsiprasau...
Rudasai pareigünas. hitleriskai iskeles ranka. pauksteleia batu uzkulniais ir
atsisveikina su müsu bloko atstovu. Ka iis galvoio. sitaip pasielgdamas. perkünas ii zino.
Keista tiktai: vokieciu uniIormuotus valdininkus suima. o cia svetimsalio katorgininko.
neturincio iokiu dokumentu. ne tik nesulaiko. net uz sutrukdyma atsipraso. kurgi girdeti
tokie dalykai?!
Kas be ko. müsu atstovas buvo didelis diplomatiios virtuozas. Neturedamas kisenei
nei dokumentu. nei pinigu ne pIenigo. nei pazistamu mieste. iis sugebeio Lauenburge
priorganizuoti mum ivairaus maisto. Teisybe. pakeliui Miuleris. pliurpa tas prakeiktas. puse
maisto is io ateme. bet vis delto ir mum sis tas dar pasiliko: ir duonos. ir margarino. ir sürio.
ir cukraus. ir druskos. ir dar kitu geru dalyku... Pasiutes iis buvo diplomatas. ar ne tiesa?
Bratke staiga gavo isakyma is Maierio: tuctuoiau pasiusti i Lauenburga is müsu bloko
du buhalteriu ir viena sandelininka prekybininka. Isakymas skubiai vykdomas. Lydime
isvaziuoiancius nusimine. Isvaziuoia gi müsu patys iskalbingieii elgetavimo meisteriai. patys
geriausi organizatoriai. be iu palike. mes tikrai pastipsime!
Citat. broliai. nezliumbkit. sako iie mum atsisveikindami. mes iüsu
neuzmirsime!
Ir tikrai neuzmirso. kad iie kur sveiki visuomet bütu?
Lauenburgo miestas gyveno paskutiniais gyvybes atsidükseiimais. Visi noreio begti is
miesto. begti nuo besiartinancio Ironto. bet niekas nezinoio. kur begti. Visos zemiskosios
vertybes nustoio savo prasmes. niekas kasdieniniu rytoiumi nebesirüpino.
Maieris buvo isikurdines Lauenburge. O StuthoIe vis dar tebesedeio komendantas
Hope su Chemnicu. StuthoIo lageris buvo vel pilnas. Esesininkai suveze tenai savo
brangiausia lobi kalinius is Magdeburgo. Torunes. Bydgosco. Karaliauciaus ir kitu
kaleiimu. StuthoIe vel buvo daugiau dvylikos tükstanciu kaliniu. Lauenburge Maieris tureio
tiktai keleta SS IeldIebeliu. keliolika SS kareiviu ir kelis simtus kaliniu. Vaikscioiantis turtas
nedidoliukas. bet uztat iis tureio tenai savo zinioie visa is StuthoIo evakuota lobi. ir
kaliniu. ir privatu esesininku. ir valdzios. Jo zinioie buvo ir maisto sandeliai.
Kaliniai. dirbe Maierio istaigoie. elgesi visiskai savarankiskai. Parceliavo iie visa turta
kaip kam patiko. it kiaules baronku tesla. Atvaziavo karta i Lauenburga Chemnicas savo
evakuotu brangenybiu ieskoti. Veikiai surado dezute. Puiki dezute. Elegantiska. meniska.
Paties Juliaus Svarcbarto dirbta. su visokiais sekretais atidaroma ir uzdaroma.
Atidaro Chemnicas dezute. atvozia. kreivai nusisypso ir sviedzia ia i kampa.
Scheisse!! prasnypscia Chemnicas. is to susiiaudinimo daugiau iis nieko
nebeissnypscia.
Sventa teisybe: dezute dabar buvo grynas meslas dabar ii buvo tuscia. Tai yra. ne
visai tuscia. Skuduru ir plytgaliu prigrüsta. Brangenybiu ne kvapo. Ne vienos uzklydeles
net per klaida nepaliko...
Kas pavoge? Niekas nepavoge. Dingo ir galas. Chemnicas kaltininko ne neieskoio.
Puikiai zinoio neras: meistriskai padaryta!
Taip buvo ir su visais kitais daiktais. Taip buvo ir maisto sandeliuos.
Müsiskiai. atsidüre Lauenburge. pateko i gera katorgininku kompaniia. Graziai toii
kompaniiele cionai gyveno. Spirito. uzkandziu. rükalu tureio sociai. Isitaise angliskos
medziagos kostiumus. Tureio susiorganizave puiku radiio aparata. galeio klausytis stotis.
kokias tik noreio. niekieno nekontroliuoiami.
Is tu sandeliu draugai eme ir mus aprüpinti. Tik transportas. zinoma. buvo labai
keblus. Labai daug kysiu reikeio duoti nepasotinamiem esesininkam. Laime dar. kad tiem
kysiam medziaga laisvai buvo galima imti is valdzios sandeliu. Bent puse siunciamo mum
lobio kiti esesininkai. kysio negave. mum dar pavogdavo. Ir vis delto sis tas ir mum dar
likdavo. Tiek likdavo. kad as. keturias savaites issivolioies ant siaudu palei peciu. nebegaleies
atsikelti. dabar iau ir per kiema galeiau laisvai pereiti. Net pasivaikscioti koki pusvalandi iau
sugebedavau!
Tuo tarpu paciame lageryie nuotaika daresi vis nervingesne.
Tolumoi nuolat girdeiosi sprogimai. Lektuvai nuolat ciuzineio padangeie. net
visiskai neaukstai ties lageriu. Gdyneie. esancioie uz sesiu desimciu kilometru. nuolat
naktimis buvo ruosiama ispüdinga iliuminaciia su labai itikinamais paspraginimais. Drebeio.
atrodo. ne tik müsu barakeliai. bet ir zeme.
Viena ryta atioio i lageri vokieciu karininkas. Tuctuoiau isakoma müsu klipatom
klipatelem lipti i kalna apkasu kasti. Apkasus kase ant pacios kalno briaunos. vokieciai
renges kautynem.
Po velniu gi! Jeigu iie cia susikibs. is müsu barakeliu. prie kalno prisiploiusiu. ne
sipuleliu neliks! Kas müsu kaulelius besurankios? Iseina visiskai ne koks reikalas...
Patranku süviai dunda vis arciau ir arciau. Is klausos atrodo. iie visiskai arti: va. ten.
uz miskelio. iie pyskinasi...
Bulius Bratke virto dükstanciu vilku. Diena ir nakti siuncia viena pasiuntini paskui
kita i Lauenburga. teleIonas iau nebeveikia. prasydamas instrukciiu ir leidimo
evakuotis is Ganso. bet visi pasiuntiniai grizta tusciomis rankomis: Maieris nepagaunamas. o
daugiau niekas nezino. kas veikti. Vilkas Bratke nebekalba. Vilkas Bratke su krauiu
pasruvusiomis raudonomis akimis inirtusiai urzgia ir dantis rodo.
Kovo 10 diena pietu metu staiga pradeio degti kaimyninis miestelis. esas ant kalnelio
uz kokiu penkiu. sesiu kilometru. per plyna pelke gerai matyti.
Dega ir pliauksi. pliauksi ir dega! Tai sen. tai ten. Staiga. kur buve kur nebuve.
keleliu per kemsyna eme riedeti dideli iuodi kamuoliai.
Rieda ir zagsi. ir dümais biauroiasi...
Tankai. tankai! Po velniu. tankai!
LX. BAISIOJI NAKTELE
Subirzgeius tankam uz keturiu kilometru nuo lagerio. vilkas Bratke garvezimiu virto.
Susvilpe. sumauroio. ükcioti eme.
Ük ciantk. ük ciank. üüük. ciank. girdeiosi is Bratkes puses.
Kas gyvas tuctuoiau i gretas! Kas iau mires ar besirengia mirti. tas galis ir lageryie
pasilikti. Visi kiti — marš!
Tuojau!
Sustoiome visi. kas galeio pastoveti. Per ta skuba ne susivokti nebebuvo galima. su
kuo geriau detis gyvaisiais ar numireliais bandyti eiti ar pasilikti lageriükstyie
numirelio teisemis? Juo labiau kad kalno briaunoie buvo isskaptuoti apkasai. nezinia
buvo. ar iie cia pesis. ar apkasuose ziurkes maudys. Jei pesis lageriükscio aiskiai neliks.
Lageriükstyie nera iokio kelmo. po kuriuo galetum palisti. Todel. kas galeio pastoveti.
stoio i gretas. Nezinia gi. ka ir ligoniam Bratke iseidamas padarys!
Tuo tarpu Bratke per ta skuba ir suskaiciuoti uzmirso. kiek ligoniu su numireliais
pasilieka ir kiek gyvu iis dar tureio. Tiktai toio. kuris iau viena karta atsistoio. nieku büdu
nebeisleido is rikiuotes. Patsai gi Bratke pasikinke i vezimeli laukuose pagauta kuina. kuris
teoretiskai tureio müsu sriuboie sususti. dabar iis tureio tempti Bratkes ir kitu zymesniu
esesininku daiktus. i vezimeli sukrautus.
Bratkei davus komanda. kad kai iis gulsias i sniega. ir mes visi gultumem. islingavom
pro vartus. Suguzeiome i siaura vingiuota vieskeleli tarpukalnei. paslinkome iuo aukstyn.
ir mes püksnoianciu tanku iau nebemateme. ir iie müsu iau nebegaleio matyti.
Kalnagübryie prilingavome Ganso kaima. ta pati. kurio gyventoiai laike mus
banditais ir iokio reikalo nenoreio su mumis tureti. kur gyveno ir ükininkas pirklys. mus
taip graziai apmoves.
Izingsniuoiant i kaima. vidukelei stovi. tartum koks izymus SS pareigünas. toks
storas. didelis. riebus. labai komiskai apsirenges veislinis avinas: puse vilnu iam buvo
nukirpta. puse palikta.
Neeeee! susuko avinas. apziüreies müsu kolona. ir nudüme per tvora.
Toliau slankioio it dvasios be vietos aveliu büriai. mekekena nieko nesuprasdamos
avytes ir uodegomis mataruoia. Vistos raicioiasi po tvoras. gaidzio nebeklauso. Kiaules. labai
rimtos ir susirüpinusios. kucena nuo vienos trobos i kita. it snipai proIesionalai kazka
sniaukscia ir uosto. viena kitai grimsteleia i sona. suzviegia ir vel paskubomis kucena
toliau. Kiemuose ar gatvese patvoriais stovi susikaupusios karves. Toks pasiilgimas iu akyse.
tokia neisbrendama melancholiia. kad net graudu i ias ziüreti.
Zmogaus taciau visame kaime ne vieno. Kad nors kokia bobutele simtamete
pasitaikytu. vis delto gal sirdis kiek atlegtu: zinia gi. moterys geriausias vaistas nuo
visokiu sirdies ligu ir liüdnu apsidümoiimu... Bet ir bobuteles suskretusios ir tos nera. Argi
ir ios visos bus iseiusios i Iolkssturma? Oi-oi! Tai sit is kur toii pasibaisetina karviu
melancholija!
Per suverstu patizusiu velenu lauka nubridome i miska. kur. rade keleli. kalneliais
pakalnelemis nulingavome toliau. Uz misko laukas. uz lauko vel miskas. vel laukas...
Traukiam link miestelio Lanc, kuriame prieš penkias savaites nakvojome ir taip
graziai su vokieciukemis snekuciavome. Is tenai dar desimt kilometru ir bus Lauenburgas
patsai.
Tamsieii kamuoliai tankai pasiliko kazkur toli. uz kalneliu ir misku. gal iie kur
kitur nuslepseio. ir aido iu iau seniai nebegirdeti. Aplinkui tylu. ramu. tarytum iokio karo
niekur ne büti nebuvo. Retkarciais regini siek tiek paivairina nusautu katorgininku lavonai bei
sutinkami esesininku vyrai. besivara keliolika sunykusiu katorgininku. Kur iie iuos eme. kur
iie iuos varo kas iuos supaisys. Varo. ir tiek. O gal. pasinaudodami katorgininku varymo
priedanga. skuta toliau nuo centru. kad patys lengviau galetu pasprukti kur i miska ar i rüsi?
Marholcas! Štai Marholcas! Tas nepalyginamasai šaulys meisteris, pakeliui pats
vienas nudeies apie tris simtus kaliniu is müsu kolonos! Dabar iis linksmas. Dabar iis pokstus
krecia.
Pasigavo iisai lauke bebraidzioianti mizantropa. kuina toki palsa. uzsirito ant io ir
ioia. Be pavadzio. be apinasrio...
Kuino büta apsigimusio Iatalisto iam buvo visa vis tiek pat. Marholcas ragina ii.
vytine sonus tvatiia. abiem batais paslepsnius tarkuoia... Kuinas i tai nekreipia iokio demesio.
Eina iisai nukabines galva. karta nustatyto zingsnio ne sprindziui nepakeisdamas.
Kuo as blogesnis uz Napoleona! pakaruokliskai iuokauia Marholcas.
O! Tu dabar tikras Iiureris! atsiliepia iam kazkas is minios.
Heil Hitler! prideda kazkoks galvazudys.
Visa kolona prunkscia.
Raitosios SS gvardiios marsalas! vis pikciau saiposi sverdukuliuoianti minia.
Pasekdami Marholco pavyzdziu. ir apsukresnieii kaliniai eme gaudyti kuinus. Stai ioia
iau banditu atamanas Francas su savo mokiniais. ioia blokavas. buves pabegelis. ioia Ganso
lagerio virtuves kapas kisenvagis Simsiak...
Tiktai vienas Bratke su revolveriu rankoie eina niürus kaip debesis. Dar vakar iis buvo
uzeies i müsu bloka. tabokos prase ir gailiai skundesi mum. kad nieko nezinas apie savo
seimos likima. Skundesi mum. kurie per SS malone iau sitiek laiko nebetureiome ziniu apie
savo seimas. iau dveii metai sokame pragariska soki pagal SS muzika! Bratke. matyti.
sventai buvo isitikines. kad mes netureiome iokiu iausmu. iokiu gilesniu isgyvenimu...
Temstant pradeiome uzeiti kaimeli kita. Cia dar visur pilna zmoniu. Kas paskubomis
kiaule skerdzia. kas avim kailius bieliia. kas vezima tvarstosi. Visi paniure ir pikti.
Nesukalbami. Gatvese stovi kariuomenes vezimai. Tokie su büdomis. su stogais. Arkliai
iskinkyti. Kareiviai stoviniuoia büriais. cigaretes ciulpia. Ziüri i müsu kolona. Galvas kraipo.
Nieko nesako. Kartais tiktai kas nors smaukstels is müsu kolonos i kareiviu tarpa saukdamas:
Gelbekite! Neisduokite!
Kareiviai pabegeli apstoia ratu. Esesininka. ateiusi pabegelio pasiimti. atmusa
kaustytais batais. Pabegelio iie neisduoda.
Müsu saunioii kavaleriia gana negarbingai baige savo triumIaliska kelione. Nustoie
bet kurio supratimo apie drausme. kuinai vienas paskui kita eme gulti i klanus su visais savo
raiteliais. Sieii keikdamies sparde savo kuinus. sluostesi purva nuo drabuziu ir pikti grizo i
pestininku eiles.
Man iau diena beeinant pradeio sirdis streikuoti. Ka gi. keturias savaites issivolioies
ant siaudu pusiau paralizuotas. staiga atsikeliau ir iseiau i tokia beglisko tempo kelione!
Na. sirdis tai dar puse bedos: galima gi uzsimerkus eiti. automatiskai. kaip kuinai
laukuose kad vaiksto. Didesne beda buvo tai. kad koios eme skaudeti. Per pedas. per sanarius.
Pradzioie buvo siaip dar taip. bet vakara. sutemus. sanariai taip eme gelti. kad baisu koiomis
zeme prisiliesti.
Nakcia kelione pasunkeio. Pakilome i kalneli. patekome i miska. patekome vel i
pusnynus.
Pilni keliai zmoniu. Pesciu. vaziuotu. su visokiais vezimais. Vaziuoia i visas puses.
nezinia. kas kur nuo ko bega. I visas puses düksta karo masinos. Sunkvezimiai.
Kulkosvaidziai. Patrankos. Tankai. Kad iie. velniai. nors i viena puse vaziuotu! Dabar gi i
priešingas vis dumia. Eiti baisiai sunku. Vis pusnyne ir pusnyne...
Tos koios. koios! Pakeli nuo zemes ir taip nesinori ii atgal benuleisti! siaip dar
nieko sau bütu. Tik kai nuleidi koia ant zemes rodos. visi kaulai subraska. ir seiles bliaukte
bliaukia.
Ties Gdyne danguie prasivere pragaro vartai. Zvengia pasispardydami lektuvai.
Paleistos bombos krisdamos spiegia ir. susidürusios su zeme. taip bimbteleia. kad uzpustytas
vieskelelis dreba. Raudoni volai svysteleia i padange. atskrides sprogimo aidas kazkokiu
bügnu uzkemsa ausis. Birbia. zagsi Gdynes prieslektuvines patrankos. simtai raudonu muilo
gabaleliu padangeie ziezirbomis istryksta. plonyciu dümu sydu savo raudona nekaltybe
pridengdami. Visa tai susilieia i kazkoki spiegianti. staugianti. dunksinti raudona marmelada.
kuriuo kazin koks pamiselis nutepnoio suskilusius skliautus. Pro ta marmelada retkarciais
sumirksi kokia nusigandusi zvaigzdele. suciaupsi it zuvele is vandens galva iskisusi. ir vel
smunka atgal. sleptis uz vaiskaus debeselio.
Uz keliu kilometru nuo Lanco uzsikimsus keliui. verciuos i griovi ir rengiuos gulti i
pusni. Akys pavirto kazkokiais raudonais ir zaliais skrituliais. zeme lipa ant dangaus. kazkas
dangiskaii marmelada kemsa i kavos puoduka tokiu dideliu. dideliu kausu. didesniu uz mano
galva. Saltas prakaitas retais. dideliais lasais rieda nuo mano kaktos per skruostus. burna.
smakra. dingsta kazkur suvelto apsiausto plysiuose. Sniegas toks minkstas...
Et! Nera kvailiu tokia nakti toliau beeiti. Man iau visa vis tiek pat.
ProIesoriau. ar pasiutai. kur guli? griebia mane draugai uz pakarpos ir traukia is
griovio. iuk nusaus tave cionai!
Palikite mane ramybeie. niurnu. tempiamas i kelia. nusaus tai nusaus. didelis
cia daiktas... Man ir cia gera...
Nebük padükes! Laikykis! Lancas. va. stai cia pat! Ten gausime nakvyne! bara
mane draugai ir bando pastatyti ant koiu.
As nenoriu stoveti. Kam tai? Zemele traukte traukia. Draugai laiko mane ant savo
ranku pakabine. lazdomis pareme. kad ne toks sunkus büciau. Ir iie gi nusivare amzinuiu.
Keikia mane kaip mokedami. bet leisti nepaleidzia.
Isiudant kolonai. iie mane vis delto ant koiu pastate. Taip sau. pusiau. Isikibo i mano
pazastis. mano galva ant savo peties padeio. ir tempia mane. Mano koios beveik
nesikilnoia. Sliauzia kaip roges. Laime. kad pasitaike keliu kilometru ilgio pakalne iki pat
Lanco miestelio vidurio. Draugai tempia mane pasivaduodami, — tai tas prislenka, tai kitas.
Aš jau su jais nebesikalbu. Aš jau gyvenu savo atskiru gyvenimu. Man atrodo, kad tuo
dangisku marmeladu mano akis kazkas uzlipde. Kazkokia velniskai raudona ükana aplinkui.
pro ia tempianciu mane draugu nebematau. Koks nuostabus dalykas! Toie ükanoie baltos
vysnios zydi. Tikros. ne dekoratyvines. Is kokio pragaro ios bütu cionai ant sniego? Vis delto
ios zydi. Linguoia. Balti ziedu lapeliai byra. pakrasciais truputi lyg ir rausvai melyni pasidare.
Ant visu vysnios sakeliu raudono marmelado gabalai. Tokio. kaip blokuose ant duonos
tepe. Kaba ant sakeliu ir varva zemen...
Pabusk gi. po velniu! Jau Lancas! bara mane draugas.
A-a? Taip? Tai as buvau uzmiges. sliauzdamas nuo kalno. galva ant draugo peties
pasideies!
Draugai prikiso man sniego pilna gerkle. Man pasidare lengviau. Galva nebesvaigo.
sirdis nebestrakseio. Tiktai tos koios. koios! Dega kaip ugnyie. Negaliu prisiliesti zemes...
Lance nakvynes negavome. Visur pilna prisigrüde zmoniu. Labai velus vakaras.
beveik vidunaktis. Reikia eiti dar poris kilometru iki kaimo Goddentow. esancio dvieiu plentu
sankryzoi. pakeliui i Lauenburga. ten. esa tikrai nakvyne gausime...
Nieko nepadarysi. reikia eiti. Man i sniega gulti iau nebesinori. Stengiuosi stacias
stoveti. Stengiuosi zingsniuoti. bet man tai labai sunkiai vyksta. tuoi griüvu i sali kaip
avizu pedas. As nebesapnuoiu. as pilnoi samonei. bet koiom nieko nebegaliu padaryti.
Daugiausia. ka as galiu padaryti ir darau be atvangos sniega ryiu. Draugai
pasivaduodami tempia mane...
Ieinant i Goddentow kaima. sutinkame StuthoIo katorgininkiu. zydziu. büri. Kokius
du ar tris simtus. Jos dirbo Lauenburge. Vakareiant valdzia ias pasisauke ir pasake:
Lauenburge iüs nebereikalingos. Eikite sau. kur norite...
Dokumento iokio nedave ir iokio maisto. tik siaip sau eme ir isvare is lagerio. Tad
ios ir eio dabar visu büriu. be iokiu palydovu. nakvynes ieskoti i ta pati Lanca. is kurio mes
tik dabar ateiome. tenai nakvynes negave...
Müsu buliui Bratkei taip pat pasidare aisku. kad ir mum i Lauenburga nebera ko eiti:
iei iau zydes isviio lauk tai. matyt. valdzios popieriai visiskai prasti tenai.
LXI. LAISVE PATVORY
Apkvaises. susmukes Bratke suvare visa kolona i buvusi salia kelio. kaimo
Goddentow pradzioie. graIo dvaro kiema. Sustate pries graIo rüma kieme patvory. Pastoges
mum niekur negavo. Visi rümai. visos darzines. visi tvartai buve iau uzimti. Visur buve pilna
zmoniu vokieciu atbegeliu. esesininku. Iolkssturmo.
Tiesa pasakius. tas galviias Bratke mum pastoges ne neieskoio. Zydes. ateiusios
savarankiskai. be iokiu bratkiu. sulindo i kloiima ant siaudu ir isitaise puikiausiai. Vietos pas
ias kloiime buvo dar labai daug. Mus gi Bratke paliko kieme ant sniego miegoti. Apie bet
koki valgyma ir galvoti buvo iuokinga. Sniego ir to cia nebuvo kiek reikiant. Virsutinis
sluoksnis nutryptas. purvinas. Pakrapstai kiek giliau purvinas vel nuo zemes. Vargiai
vargiai sukrapstai koki gabala. kuri galetum praryti...
Zydes buvo iau laisvos. Guleio kloiime be iokios sargybos; ant siaudu. krioke kaip
iom patiko. Mes gi ant sniego. esesininku ir sunu saugomi.
Vis delto mum buvo geriau negu esesininkam. Mes galeiome guleti ant sniego
issitiese. o iie tureio aplink mus trypti. su sautuvais. su durklais. su sunimis...
Po vidunakcio pradeio snigti. Tai buvo labai malonu: vis delto gavome kuo
uzsikloti. Sniego danga ne bet kas: po ia ir rugiu daigai per ziema nesusala.
Velnias tiktai pasipainioio. kad tasai sniegas po poros valandu pereio i lietu. Pradzioie
lietus buvo siaip dar taip. gana padorus ir susilaikantis. bet veikiai iis visiskai istvirko: eme
pilti pasiliaupsindamas. Suk ii velniai. toki lietu!
Apie penkta valanda ryto kelia mus Bratke. samagonu is tolo dvokdamas. matyti.
iis. vargselis. nebuvo sudeies akiu...
Keliasi visa müsu likusi kolona. Purtosi it sunes. netiketai küdroie issimaude. Is
drabuziu vandeni grezia. Klumpemis slepsi.
As iau nebegaliu pasikelti. Per nakti nuo salcio ir lietaus mano koios pasidare visiskai
nebesukalbamos. Guliu patvory — ir tiek: kas man kita beliko daryti?
Bratke. pasikinkes savo kuina i vezima su daiktais. rikiuoia katorgininku kolona
tolimesnei eisenai nezinoma kryptimi. nezinomu tikslu. Pasilikti gulint patvory gana
prastoka nuotaika.
Visu pirma. gali pats Bratke iseidamas nusauti. iis gi nuolat tai darydavo. ir
dabar su revolveriu rankoie girtas valkioiasi po kiema. Antra. graIo dvaro kiemas buvo
pacioie dvieiu plentu sankryzoie. atrode. cia kautynes bus neisvengiamos. o tuomet gi ir
mane su visa tvora skystu vedaru pavers!
Per visokius tarpininkus prasau buliaus Bratkes. kad iis priimtu mane i savo vezima ir
bent pora kilometru pavezetu toliau nuo plento. Ten iis galetu ismesti mane pirmame
pasitaikiusiame kaimely bet kuriam patvory. Bet Bratke buvo nesukalbamas. Bratke apie tai ir
girdeti nenoreio. Vaikscioio iis su revolveriu rankoie ir maurote mauroio.
Ir gerai iseio. kad iis manes i vezima neprieme. ta paskutine diena iis visus
pavargelius ir atsilikelius be atodairos saude. zinoma. ir mane tuomet bütu nukepes. Man
tiktai buvo galvosükis. ar nenudes iisai manes kartais patvory begulint. kaipgi iis taip ims
ir paliks gyva katorgininka? Taciau iis i mane nekreipe iokio demesio. matyt. buvo isitikines.
kad as vis tiek nusprogsiu. Tos pat nuomones. matyti. buvo ir mano draugai. vengdami i
mano puse pazvelgti. kad as ko nors is iu neimciau prasyti. Pagelbeti iie man vis tiek niekuo
negaleio. Jie patys buvo alkani. isvarge. nusivare. iiem iu paciu gyvybes reikalas buvo
visiskai neaiskus. Vienas kitas tiktai man is tolo linkteleio. Esa. sudieu. Esa. iki
pasimatymo... Pas Abraoma. neprideio. bet visi aiskiai taip mane. Tiktai vienas mano
mielas biciulis Jonas. bambizas nuo Birzu. pribego prie manes. apkabino. isbuciavo...
Esa. pas Abraoma patekes. gal as ir uz ii uztarsias zodeli. Kad ir bambizas. vis
delto. esa. ne toks iau blogas pilietis buves...
O! sakau. mielas biciuli. iei as tureciau tokia düsia. kaip tu. ir as sutikciau
büti bambizas...
Seselga man atnese pasemes is sulinio vandens katileli. atseit atliko paskutini
patarnavima. Daugiau iis nieko iau nebetureio. bet man nieko daugiau ir nebereikeio. Vanduo
vis delto ne purvinas sniegas!
Iseio. islingavo kolona. esesininku apstota. sunu palydima.
Vis delto. po velniu. buvo labai ir labai vidutiniska saviiauta pasilikti vienam guleti
patvory ant sniego, susimaišiusio su purvynu.
Visas šlapias. Paeiti, pasikelti negaliu. Visiem svetimas. Niekam nereikalingas.
Svetimoie vietoie. kuri gal tuctuoiau virs kautyniu lauku. Bet kokios pagalbos ner is kur
laukti... Bene iau tikrai teks su Abraomu apie bambiziskus reikalus kalbeti? ...
Gi. ziü! Is patvorio kito galo atsliauzia pas mane per purvyna mano senas geras
pazistamas. danas Paul Nielsen. Kadaise iis buvo izymus danu komunistu partiios veikeias.
CK ir politbiuro narys. Tiktai kai danu komunistu tarpe virsu buvo paeme trockininkai. tai
Nielsenas tuomet ir is partiios buvo isiotas. StuthoIe sedeio iis iau pusantru metu. Dabar.
nakti bezygiuoiant. iam vokiskas sunkvezimis pervaziavo koia. ir iis taip pat dabar
nebegaleio pasikelti. Bratke ir ii paliko gyva patvory. Prisliauze prie manes ir vienas latvelis.
iaunas toksai bernuzelis. StuthoIe issedeies istisus metus. temokeies kalbeti tiktai latviskai
ir tai labai negausiai. Jis dabar tureio pleurita. auksta temperatüra. eiti taip pat nebemokeio.
Nuo Bratkes akiu iis buvo pasislepes po eglele taip ir isliko gyvas. Pagaliau prieio prie
manes ir vienas vokietis kalinys. pilvüzas toks. Griunvaldas. senis. Kadaise iis buvo
nepriklausomu socialdemokratu partiios narys. Nacizmo metu pardavineio savo krautuveleie
taboka. I lageri pateko siaip sau. del visa ko. po atentato pries Hitleri komediios. tuomet ir
daugiau panasiu buvusiu vokieciu veikeiu buvo apgyvendinta lageryie... Is müsu visu keturiu
Griunvaldas buvo pats stipriausias. iis tiktai is viso patingo eiti toliau ir nutare cia pat vietoie
laukti tolimesniu ivykiu.
Mes iau keturi. et! netrauks perkünas!
Is kazkurios pastoges islindo Iolkssturmo bürelis. apie tris desimtis zmoniu. Kreivi
tokie seneliukai. velka sautuvus ant peciu. Seneliukai tokie kreivi. sautuvai tokie sunküs!
Idomu. ieigu reiketu iiem is tu sautuvu sauti. ka iie darytu?
Nulingavo per kiema seneliukai. Is pastogiu eme listi ivairüs begliai kinkyti savo
vezimus. Pasipainioio vienas kitas karininkas. Prasimaige keli büreliai esesininku.
Kaip mum is to prakeikto kiemo istrükus?! Nors pora kilometru toliau nuo plento
pasistümeius!
Pasipainioio blokavas. buves beglys. Jis dabar vel savarankiskai veike. atsiskyres nuo
Bratkes kolonos. Jis vel raitas ioio ant dvieiu arkliu. ieskoio. kur nudziovus vezima koki.
Ketino ir mus pavezeti. bet. zinoma. pazado neisteseio. dingo kaip varle tvenkiny.
Vokieciai begliai priimti mus i savo vezimus grieztai atsisake. dar mes papiausia iuos...
Kiemas ima tusteti. Dingsta vienas vezimas paskui kita. Is graIo rümu issidangino visi
nakvotoiai. Isvaziavo graIiene. issivezdama simtamete paralizuota senute. GraIo rümai
istusteio.
Pasipainioio prancüzas. karo belaisvis. nuo seniau tame dvare dirbes. GraIo rümai.
sako iisai. iau visai tusti. mum. sako. geriau büsia rümuose guleti. negu cionai patvory.
purvyne. Kadangi mes patys skersai kiema pereiti iau nebegaleiome. sunese tasai
prancüziukas mus i rümus. graziai ant siaudu pagulde. rümai buvo pilni siaudu. ant kuriu
visokia publika iau nakvoio. o pats prancüziukas nueio ieskoti arkliu ir vezimo vaziuosias
namo!
Kiemas iau beveik apytustis. Valkioiasi po ii tiktai vokieciu karo lauko zandarmeriia.
Mum ateio pats pavoiingiausias momentas. Zandarmeriia perziürineia visas patalpas. veia
lauk uzsilikusius kokius nors piliecius. Vienas is pagrindiniu tos zandarmeriios uzdaviniu
buvo pribaigti tokia publika. kaip mes. Kur nuo situ velniu pasislepti?
Siunciame Griunvalda. kaip vokieti. su zandarais deretis.
Jis su iais pavare sukta politika. Jis deste iiem. esa. del nesveikatos atsilike nuo
kolonos. bet baisiai norime ia pavyti. Ar zandarai kartais nebütu tokie geri neduotu mum
priemoniu kolonai pavyti. kad mes vel galetumem tapti padorüs katorgininkai? Zandarai
müsu nora ivertino. Jie eme kalbinti viena pabegeliu vezima. kita. kad mus priimtu ir
pavezetu ta linkme. kuria nueio müsu kolona.
Niekas nesutinka. Zandarai pasiuncia Griunvalda velniop. Jie laiko dabar neturi
tokiem niekam. Griunvaldas pats galis deretis. kad taip nori.
Griunvaldas deras. Griunvaldas rieias. iis baisiai noris büti paklusnus valdziai ir
padorus katorgininkas!
Begliai nepasiduoda Griunvaldo ikalbineiimam. iie nezina. kuria linkme dar patys
vaziuosia. Jie nezina. kur ir Bratke su kolona nueio. Griunvaldas apie kolonos nuzygiavimo
linkme zino dar maziau. Mazdaug iüros arba Gdynes. arba Gdansko linkme turetu büti. bet
kas iuos gali zinoti! Derybos neduoda vaisiu.
Siunciame Griunvalda dar karta deretis su zandarais. neisleisti iu is akiu. Grizta
Griunvaldas itin susirüpines. Zandarai iam pasisake gave isakyma per dvidesimt minuciu
pasitraukti iš Godentovo.
Kaip nors dar tas dvidesimt minuciu istverus ir büsime isgelbeti! Kur dingti tai
dvidesimt minuciu?!
Taciau zandarai. pasirode. tarnybiniu atzvilgiu buvo labai stropüs. Gave isakyma. iie
dvidesimt minuciu nelauke. iie tuctuoiau isgaravo is dvaro.
Mes iau laisvi! saukia Griunvaldas pasistypinedamas. net iam pilvas kliuksi.
GraIo saleie surastais sluotkociais pasiramstydami. siaip taip nuslinkome i maza
kambareli prie virtuves. taip pat buvusi siaudais isklota. Cia vienas nedidelis langas ir
mürines sienos gana storos. Kas bus kas nebus. bet cia kiek saugiau.
Plentu kryzkeleie sutraskeio süviai. Kazkas zlegteleio. Kazkas sustauge. Kazkas su
dideliu trenksmu sprogo. Lango stiklai sutarskeio.
Vel ramu. kaip niekur nieko. Staiga pasigirsta kazkoks birbimas ir dunksnoiimas.
Ziürek. vaziuoia! saukia Griunvaldas ir pilva alküne trina.
Guledami ant siaudu. pro langa iziürime: vaziuoia!
Vaziuoia Raudonosios Armiios tankai. Vaziuoia ir vaziuoia. Tokia daugybe iu!
Po desimties minuciu iie buvo iau müsu kieme...

PLãNR JHRJUDILQ¡ SDG¡WLV EXYR WRNLD NDG VS\JOLXRWRVLRV SDVWRJ¡V J\YHQWRMDL QHJDO¡MR LU VYDMRWLDSLHSDVLãDOLQLPLãODJHULQ¡VYLHãQDJ¡V,ãYLHQRVSXV¡VEXYRâLDXU¡VMÌUDNDURPHWX WDLSVWURSLDLVDXJRMDPD,ãNLWRVSXV¡V²JDUVLRMLMÌURV³ODQNDLãWUHþLRV²GLGåLXO¡GYLãDN¡ 9\VODVXVDYRNDQDOÐLUNDQDOLXNÐVLVWHPDLãNHWYLUWRVLRV²VLDXUXWLVSXVLDVDOLVVNLULVMÌU LU³ODQN%¡JO\VLãWUÌN
VLã'LHYÐPLãNRNXUOLQNMLVDLQXNU\SWÐYLVWLHNSDWHNWгYDQGHQ³DU ³SROLFLMRVJO¡E³ PHWÐUXGHQ³DWVLEDVW¡þLRQDLSLUPLHMLQDXMDNXULDLEÌU\VYRNLãNÐ66Y\UÐLUNHOL ãLPWDL QXVNDUXVLÐ GU\åXRWÐ HOJHWÐ GLGåLRMRM GDXJXPRM *GDQVNR VULWLHV OHQNÐ SDVPHUNWÐ PLUWL 0LãNH NRNLRM SXV¡V PHWUR DXNãWXPRM WLHV MÌURV O\JPHQLX EXYR LãWHPSWRV SLUPRVLRV VNXUGåLRVSDODSLQ¡V²RILFLDOLDLSUDVLG¡MRNRQFHQWUDFLMRVODJHULV 3UDVLG¡MR PLãNR NLUWLPDV NHOPÐ URYLPDV åHP¡V O\JLQLPDV NDOQÐ JULRYLPDV SHONLÐ XåNLPãLPDV åY\UR LU DNPHQÐ YHåLPDV EDUDNÐ VXG¡OLRMLPDV GLGåLXOLR PÌUR ² NRPHQGDQWÌURV LU DGPLQLVWUDFLMRV QDPÐ ² VWDW\ED /DJHULV EXYR VXSODQXRWDV PLOåLQLãNDV JDO³V VXWDOSLQWL GDXJLDX ãLPWR WÌNVWDQþLÐ NDOLQLÐ WDþLDX MR VWDW\ED LU PHWDLV GDU WROL JUDåXQHEXYREDLJWD ,,%$5$.,1 .8/7Ë5$ +LWOHULR9RNLHWLMDEXYRWDU\WXPNODVLNLQ¡ODJHULÐãDOLV âDOLV NDGDLVH JDUV¡MXVL WRNLX SXRãQLX WRNLX VNDLGULX EDURNR VWLOLXPL GDEDU JDO¡MR GLGåLXRWLVVDYREDUDNDLV²YLVLODJHULDLJ\YHQREDUDNXRVH %DURNR VXVPXNLPDV ³ EDUDN ² ãLV LVWRULQLV SURFHVDV YDL]GåLDL DSLEU¡åLD YRNLHþLÐ NXOWÌURVUDLG+LWOHULRSDS¡G¡MH9LVLãNDLQHDWVLWLNWLQLVYLVLãNDLQXRVDNXVEXYRGDO\NDVNDG 9RNLHWLMDVDYRNDULQ¡VJDOLRV LãVLUXWXOLRMLPR PHWX RNXSXRMDQWL YLV QDXMXV LU QDXMXV NUDãWXV ²9RNLHWLMD NDGDLVH EXYXVL NXOWÌUWU¡JHU¡ GYLGHãLPWRMR DPåLDXV YLGXU\MH YLUWR ODJHUWU¡JHUH SODþLDXVLDSUDVPH3DWLNÌU\ELãNDLYLVLãNDLQXVXVXVL+LWOHULR9RNLHWLMDNLWLHPNUDãWDPJDO¡MR DWQHãWLWLNWDLDXNãþLDXVLVDYRNXOWÌURVYDLVLвODJHU³EDUDN 3DþLRMH 9RNLHWLMRMH ODJHULÐ EXYR VXQNLDL DSU¡SLDPD GDXJ\E¡ ² ³YDLULDXVLRV UÌãLHV Karo lageriai, sporto lageriai, poilsio lageriai, politinio susibuvimo lageriai, jaunimo lageriai, 5HLFKR GDUER WDUQ\ERV ODJHULDL UHSDWULDQWÐ ODJHULDL NDUR SDE¡J¡OLÐ LU WUHPWLQLÐ ODJHULDL VXERPELQWÐ PLHVWHO¡QÐ ODJHULDL SHUHLQDPLHML LU SDVNLUVWRPLHML ODJHULDL GDUER ODJHULDL LQWHUQXRWÐMÐODJHULDLNDUREHODLVYLÐODJHULDL²WDLSLUWROLDXWDLSLUWROLDX9LVÐãLWÐODJHULÐ SULHãDN\MH NDLS KLWOHULQ¡V NXOWÌURV SDåLED LU SDVLGLGåLDYLPDV ¡MR NRQFHQWUDFLMRV ODJHULDL DWVLUDG 
9RNLHWLMRMH GUDXJH VX +LWOHULR DW¡MLPX ³ YDOGåL 7DþLDX LU NRQFHQWUDFLMRV ODJHULDL DQDLSWRO QHEXYR YLHQRGL QRUV MÐ YLVÐ XåGDYLQ\V YLHQDV WHEXYR ²QDLNLQWL KLWOHULQ¡V 9RNLHWLMRV \SDþ QDFLÐ SDUWLMRV SULHãXV WLNUXRVLXV LU ³WDULDPXV ãLDLS DWOLHNDPXV SLOLHþLXV LU SDUWLQLDP SDUHLJÌQDP QHSDJHLGDXWLQXV SDGDUXV 7RG¡O WLH ODJHULDL SUDGåLRMH VX 'DFKDX SLUPRMRMH YLHWRMH EXYR EHYHLN EH LãLPWLHV XåGDUL WDL \UD WRNLH Lã NXULÐ QLHNDV J\YDV QHEHLãHLGDYR7RG¡OMLHGDåQDLLUEXYRYDGLQDPL9HUQLFKWXQJVODJHU²QDLNLQLPRODJHULV .RO +LWOHULV YDOG¡ WLNWDL 9RNLHWLM ² ³ ODJHULXV NLPãR LU QDLNLQR VDYR SLOLHþLXV ² åXYR MÐ WHQDL ãLPWDL WÌNVWDQþLÐ ² WLNVODXV VNDLþLDXV QLHNDV QHåLQR .DL MLV SUDG¡MR JUREWL VYHWLPDV åHPHV 9RNLHWLMRV SLOLHþLDL JDO¡MR NLHN OHQJYLDX DWVLGXVWL DWVLUDGR QDXMRV JDXVLRV QDLNLQLPRPHGåLDJRV/DJHULÐVNDLþLXVVSDUþLDLDXJR'DFKDX2UDQLHQEXUJDV%XFKHQYDOGDV Mathauzenas, Guzenas, Gros-Rozenas, Ravensbrukas, Flosenburgas, Ausšvicas — VYDUEHVQLHML 9RNLHWLMRV ODJHULDL J\YHQWRMÐ VNDLþLDXV DWåYLOJLX EXYR LãWLVL PLHVWDL VX VDYR ILOLDODLVLUIDEULNDLVVXVDYRDWVNLUDLV³VWDW\PDLVVXVDYRQXRVDYDWHLVHLUPRUDOHQLHNXUNLWXU QHSUDNWLNXRMDPDVXVDYRQXRVDYRPLVSDUWLMRPLVLUSDUWLQ¡PLVULHWHQRPLVVXVDYRSDSURþLDLV LU J\YHQLPLãND LãPLQWLP PHWÐ SDEDLJRM YLVL 9RNLHWLMRV NRQFHQWUDFLMRV ODJHULDL SDJDO UHåLPR NLHWXP EXYR VXVNLUVW\WL ³ SHQNLDV NDWHJRULMDV 7XRPHW 'DFKDX ¡MR MDX SLUPRMRM NDWHJRULMRM²EXYRMDXSDWVJHULDXVLDVSDWVOHQJYLDXVLDVODJHULV-LVWXRPHWMDXEXYRYLUW
V WDULDQW UHSUH]HQWDFLMRV ODJHULX -³ QH NDUW DSODQN\GDYR WDUSWDXWLQ¡ 5DXGRQRMR .U\åLDXV

NRPLVLMD MLV EXYR QDXGRMDPDV VDYRWLãNDL SURSDJDQGDL -DPH V¡G¡MR GDXJHOLV $QJOLMRV $PHULNRV3UDQFÌ]LMRVSLOLHþLÐVXNXULDLVEXYRSULYHQJLDPDHOJWLVWDLSNDLSEXYRHOJLDPDVL VXYLGXULQ¡VDUU\WLQ¡V(XURSRVJ\YHQWRMDLV Pats bjauriausias lageris, ketvirtosios kategorijos, buvo Mathauzenas su savo filialu *X]HQX 3HQNWRV NDWHJRULMRV ODJHULDL EXYR Xå 9RNLHWLMRV VLHQÐ \SDþ /HQNLMRMH SDY\]GåLXL 0DLGDQHNDV3HQNWRVLRVNDWHJRULMRVODJHULDLLNLJDORSDVLOLNRXåGDUL²QDLNLQLPRODJHULDL 'LHYÐ PLãNDV RILFLDOLDL YDGLQDPDV âWXWKRIR NRQFHQWUDFLMRV ODJHULX DLãNDXV YHLGR QHWXU¡MR-DPHEXYRJDOLPDUDVWL³YDLULDXVLÐVDYXPÐQXRSLUPRVLRVLNLSHQNWRVLRVNDWHJRULMRV 3DW³ VXQNLDXVL ODLNRWDUS³ J\YHQR MLVDL QXR LNL PHWÐ SDEDLJRV ² NDL YRNLHþLÐ NDULXRPHQ¡ WULXPIDOLãNX PDUãX å\JLDYR SHU (XURS NDL YRNLHþLÐ 66 Y\UDP PLQWLV NDG 9RNLHWLMD JDOL NDU SUDODLP¡WL DWURG¡ MXRNLQJD QHVPRQ¡ JDOLQWL JLPWL WLNWDL SDPLã¡OLR JDOYRMH7XRPHWLU'LHYÐPLãNDVEXYRXåGDUDVODJHULV7LNUDLLNLPHWÐSDEDLJRVãLDPH ODJHULÌNãW\ DWVLGÌU¡ GDXJLDX  åPRQLÐ Lã NXULÐ SHU W ODLNRWDUS³ ãLRNLX DU WRNLX EÌGX QXPDULQWD  /LNXVLHML  ² DUED EXYR LãNHOWL³ NLWXV ODJHULXV DUED þLD SDW YLHWRMH J\YL LãOLNR 7LNWDL ODEDL QHGDXJHOLV VWDþLDL SDYLHQLDL DVPHQ\V EXYR Lã ODJHULR SDOHLVWL åLQRPDQH³ODLVY 
EHW³SULYHUþLDPXVGDUEXVDUEDGDUERODJHULXV PHWÐ VDQYDUWRMH âWXWKRIR ODJHU\MH EXYR NDOLQLÐ 7DPH ODLNRWDUS\MHNDOLQLÐVVWDWDVNHLVGDYRVLNDUWXVSHUPHWXV9LHQLNDOLQLDLPLUãWDMÐYLHWRQ DWYDURPL NLWL WRNLX EÌGX EHQGUDV VNDLþLXV ODLNRVL SDVWRYLDL VLHNGDPDV JDOYÐ %XYRNHOLRVGHãLPW\VNDOLQLÐNXULHVXJHE¡MRãLDPHODJHU\MHLãOLNWLJ\YLQXRSDWMRSUDGåLRV %XYRNHOLRVGHãLPW\VLULãNLWXUDWNHOWÐNDOLQLÐNLWXRVHODJHULXRVHLãWY¡UXVLÐSRSHQNHULXVSR DãWXRQHULXV PHWXV .LWL Lã MÐ EH ODJHULÐ GDU ³YDLULXRVH NDO¡MLPXRVH EXYR LãWXS¡M 
SR NHOHW PHWÐ7DLEXYRQHSDSUDVWLåPRQ¡VEHLãLPWLHVSHU¡M 
XJQ³LUYDQGHQ³WLHVLRJLQHSUDVPH² VSHLJXVLUSUDJDULãNNDUãW³7DLEXYRåPRQ¡V²GLGHO¡VIL]LQ¡VM¡JRVLUDWNDNOLRVYDOLRV² SDã¡OXVLRSDVLU\åLPRQXJDO¡WLLUJ\YHQWL7DLEXYRLUOLNLPRJORERWLQLDL1HEÌWÐMLHPJHOE¡M
QHLM¡JDQHLYDOLDMHLDNORMLODLP¡MLHPQHEÌWÐDWVLWLNWLQDLã\SWHO¡MXVL PHWDLVâWXWKRIRODJHULVLã*GDQVNRPLHVWRVDYLYDOG\E¡VSHU¡MRYDOVW\E¡VåLQLRQ -LVEXYRDWLGXRWDV66RUJDQL]DFLMDLSDVLGDU\GDPDVMRVO\JLU NDåNRNLD SULYDWL QXRVDY\E¡ VX YLVXQHJ\YXLUJ\YXLQYHQWRULXPL³J\YRMRWDUS³VNDLþLXRMDQWLUNDOLQLXV,UYLVG¡OWRQXRWR PHWR SDG¡WLV ODJHU\MH ¡P¡ SDPDå¡OL JHU¡WL 6HQLHML ODJHULR YHWHUDQDL LãOLN 
J\YL QXR PHWÐ SDVDNRMR DSLH VDYR DQNVW\YHVQLXV LãJ\YHQLPXV VWDþLDL QH³WLN¡WLQÐ GDO\NÐ ² QH³WLN¡WLQÐåLQRPDWLNWDLWLHPNXULHYRNLHþLÐNRQFHQWUDFLMRVODJHU\Q¡UDEXY 
PHWDLVWLHMLYHWHUDQDLNDLSSULW\U 
YLONDLMDXEXYRVXJHE¡M 
SUDVLPXãWL³JHUHVQHV SR]LFLMDVXåLPWLQHWYDOGDQþLDVYLHWDVGDXJQXVYHULDQþLDVODJHULRJ\YHQLPH /DJHULRYDOGåLDNDOLQLÐUDQNRVH²äLQRPDãLDPHSDVDN\PHGDXJNDVSHUG¡WDEHWLU WHLV\E¡V QHPDåD (VP¡MH þLD EXYR NDåNDV SDQDãX ³ WDL NDV EXYR VHQRVLRV FDUR 5XVLMRV EDXGåLDYRV VLVWHPRMH EDXGåLDXQLQNR VDYLQLQNDV JDO¡MR VDYR YHUJ EDXVWL SODNWL SDUGXRWL DQWãXQLHVLãPDLQ\WLEHWEHEDXGåLDXQLQNRSDJDOERVJ\YHQWLYLVG¡OWRQHJDO¡MR7RNLSDG¡W³ PHLVWULãNDL YDL]GXRMD SDY\]GåLXL ³å\PXVDL UXVÐ UDã\WRMDV *RQþLDURYDV SDJDUV¡MXVLDPH URPDQH 2EORPRYDV 'YDULQLQNDV ,OMD 2EORPRYDV QH WLN QHJDO¡MR EH VDYR EDXGåLDXQLQNR =DFKDURSDJDOERVJ\YHQWL²MLVSDWVSDVLGDU¡=DFKDURYHUJDV=DFKDUDVQHJDO¡GDPDVLãWUÌNWL ODLVY¡QIDNWLQDLGDU¡VXVDYRSRQXNQRU¡MR%ÌGDPDVEHWHLVLVLãWLVDLSULNODXV\GDPDVSRQR QXRWDLNRV JDO¡GDYR SRQXL SULPHVWL VDYR YDOL .DåNDV SDQDãDXV EXYR LU âWXWKRIR NRQFHQWUDFLMRVODJHU\66Y\UÐVXNDOLQLDLVVDQW\NLXRVH 66 QDULDL JDO¡MR NDOLQ³ NLHNYLHQ PRPHQW QXãDXW SDNDUW SDJDOLDX DU DNPHQLX XåPXãW PHVWL ãXQLP VXGUDVN\WL DSLSO¡ãWL LãSODNWL GHJXWX LãWHSWL ² WDLS LU WROLDX WDLS LU WROLDX .DOLQ\V EXYR DQDSXV ³VWDW\PÐ -LV MRNLÐ WHLVLÐ QHWXU¡MR -RNV WHLVLQJXPDV MR QHJ\Q¡ -LVUHLãN¡PDåLDXQHJXEHWNXULVGDLNWDVLQYHQWRULDXVNQ\JRVH³UDã\WDV,UYLVG¡OWR66Y\UDL EHNDOLQLÐSDJDOERVQHJDO¡MRQHLODJHULRWYDUN\WLQHLSULYDþLDLJ\YHQWL7RNLHNDOLQLDL]DFKDUDL EXYR GDXJLDXVLD OHQNDL LãWY¡U 
âWXWKRIH QXR ODJHULR SUDGåLRV LU YRNLHþLDL Lã NLWÐ ODJHULÐ DWNHOWL²GDXJLDXVLDNULPLQDOLVWDLKRPRVHNVXDOLVWDLLUELEOLMRVW\ULQ¡WRMDL

.82-$0 PHWÐ YDVDULV NRYDV 9RNLHþLÐ RNXSDFLQ¡ YDOGåLD VNHOELD /LHWXYRV MDXQLPR PRELOL]DFLM³YRNLãNDV66HLOHVâDXNLDVWRWLLUYRNLãNRPEDXVP¡PQHVWRMDQWLHPJUÌPRMD -DXQLPDVEDXVPLÐQHQXVLJVWD-DXQLPDV³66QHLQD-DXQLPDVWUDXNLD 7XJLUHOHWXåDOLRML -DXQLPDVWUDXNLD³åDOLMJLUHO -DXQLPR VX¡PLPR ³VWDLJRVH WDU\WXP JLOWLQ¡V YDLNãWLQ¡WD ² UDãWLQ NXU WXU¡MR EÌWL SDLPWDNHOLãLPWDLMDXQXROLÐDWHLQDYRVNHWXULSHQNLLUWLHSDW\V²ãOHLYLNUHLYLSHUVLPHW LW VXGåLÌYXVLåDJU¡OXRãLLUNOLSDWRVDLãNLDLQHWLQN66ã¡NXLSMDXWL 9RNLHþLDL MDXQLPR ãDXN¡MDL V¡GL SDåDOLDY *¡GLV ³ UDãWLQHV GLUVWHO¡WL 6PXONÌV ãQLSHOLDLLUNLWRNLHEDXGåLDXQLQN¡OLDLSDODLåRV]XMDLãSDVNXWLQLRVLRV-ÐSDVWDQJRV²WXãþLRV .DXQH HV WLHN LU WLHN åPRQLÐ MDX SULWUÌN SURYLQFLMRMH ² WUÌNVW GDU daugiau. Taip ir yra.HLW¡VL åPRQ¡V YLUãLQLQNDL LU NDOLQLDL .HLW¡VL SRWYDUNLDL NDLWDOLRMRVL EHQGURML WYDUND 7DþLDX ãLXRV NDLS LU GDXJHO³ NLWÐ GDXJ VYDUEHVQLÐ GDO\NÐ JDOLPD VXYRNWL WLNWDLLOJHVQ³ODLNODJHU\MHSDJ\YHQXV 9RV³åHQJXV³'LHYÐPLãNDWURGRNDGVHQLHMLGLHYDLLãþLDLãQ\NREHS¡GVDNR²NDG þLD ³VLNÌU¡ SUDJDUDV NXU³ RNXSDYR 66 Y\UDL VHQXRVLXV YHOQLXV ³ NDUFHU³ VXVRGLQR SDW\V XåLPGDPLMÐYLHWDV²SULHGXEHQVLUSULHVWXRPHQV .âLWRNLD WYDUND QXVLVWRY¡MR WLNWDL LOJDLQLXL SHU GLGHO³ YDUJ LU NODLNLDV NDQþLDV .9$ä.ã NDåNXU DWVLUDGR VWDLJXV QRUDV VNDLW\WL NQ\JDV DSLH NDOLQLÐ DSLH NDWRUJLQLQNÐ J\YHQLP$SLHMÐVNXUGDSLHMÐGYDVLRVVWLSU\E DSLHODLVY¡VSDVLLOJLP3ULVLULQNDXWRNLÐ NQ\JвDSLH6LELU6N VWXMRVH3ULVLPHQX9DLåJDQWRSDJXRGåLDQW³ãDXNVP — Lietuviai. 1HJHUDQHPLHODGÌãLRMH ² (W 1XR OLNLPR QHSDE¡JVL ² QXPRML UDQND åPRJXV ² ..GDEDUJULHEV" 'XU\VHLOJDVVNDPEXWLVYDOGDQþLXWRQXâLUG\VVWDEWHO¡MR%DWRGXVOÌVVPÌJLDL³GXUÐ lentas.DåNXU Lã SRåHPLR Lã WDPVLÐMÐ RNXSDFLQ¡V YDOGåLRV NDELQHWÐ SUR EDXGåLDXQLQN¡OLÐ SDVWXPG¡OLÐOÌSDVJLUG¡WL³WÌå VPDXURMLPDVOLHWXYLÐLQWHOLJHQWLMDJDXVLDQWLNDVMDLSULNODXV âLWRNLRV NRPSURPLWDFLMRV YDOGåLD QHGRYDQRVLDQWL /LHWXYRV MDXQLPDV YRNLHþLÐ JHQHUDOLQLDP NRPLVDUXL 5HQWHOQXL DLãNLDL SDJDGLQR NDUMHU 5HQWHOQDV EXYR SDWLNLQ V %HUO\QR G¡GHV NDG /LHWXYRMHNDLSLUNLWXU3DEDOWLM\MHYLVDEÌVLWYDUNRMRþLD²SHUNÌQDVåLQRNDVSDVLGDU¡ ² 1D NDG MDX JULHEVLPH ² WDL JULHEVLPH ² DWHLQD UÌJãWÌV EDOVDL Lã GLGåLÐMÐ 9LOQLDXVJHVWDSRUÌPÐ *DQGÐ GDXJ\E¡ 9LHQDV Xå NLW EDLVHVQLV 2ILFLDOLDL VNHOELDPRPLV åLQLRPLV QLHNDV QHWLNL7HLV\E¡VQLHNDVQHåLQR7HQHVMDXWLHNLUWLHNåPRQLÐVX¡P¡WHQ²MDXLãYHå¡WHQ ² MDX VXãDXG¡ . du gestapininkai.U YLV G¡OWRQHJDOLPDDSLHODJHU³NDOE¡WLNDLSDSLHSDVWRYÐQHVLNDLWDOLRMDQW³YLHQHW/DJHULVJ\YHQR QXRODWLQHUDLGD.DV EXV ² WDV EXV YLV WLHN9LVLPHVHVDPHVYHþLDLSDVDXO\ . Pilki! Pakaustyti. nebijokite turmos! . ²$U\UDWRNVLUWRNV"3DURG\NSDV$UWXULJLQNO"3DVLLPNNHSXU LUGDUã³EHLW .RYR GLHQD %HYDUWDOLRMDQW NDOLQLãN NQ\J YDODQG ODLSWXRVH SDVLJLUVWD VXQNÌVNDXVW\WLåLQJVQLDL ²7UHSWUHSWUHS²YRNLãNDLNDXNãL3DåYHOJ¡PHYLHQV³NLWLãJLUG NDXNã¡MLP%H åRGåLÐDLãNX ².HLW¡VLODLP¡NDURODXNXRVHNHLW¡VLQXRWDLNRVYRNLHþLÐYLVXRPHQ¡MHNHLW¡VL QXRWDLNRV LU ODJHU\MH .

LW U\W SDUXGLM V JHVWDSLQLQNDV åHPDL QXVLOHQNGDPDV ³OHLGåLD ³ PÌVÐ UÌV³ WRN³ YRNLHW³VXEOL]JDQþLRPLVVDJRPLV ². ²$ã²WDLLãWYHUVLX7LNMÌV2EÌNLWSDODLPLQWRV .U²WLHN Ir — visa.XUMLHGLQJR" ² 1H SRQH WRNLÐ GDO\NÐ Dã QHJDOLX åLQRWL 1LHNR QHSDVWHE¡MDX $ã EXYDX JDY V Lã .XULVþLDEXVSURIHVRULXV"²SUDãQHNDVDJXRWDVDL ²7DLJLDãMDXWRNVEÌVLX²SDVOHQNXDUþLDXVDJXRWRMR²2JHUXNRQMDNXGYRNLD ²SDPDQDX²EHQHYLVQDNWHO EXVSUDYDUJ V" ²$UåLQDLSRQHSURIHVRULDXNDVDWVLWLNRSHUSDVNXWLQLGYLVDYDLWL" ² +P² VDNDX ² NDV þLD WRNLR EÌWÐ JDO¡M DWVLWLNWL" 1H QHSDPHQX 1LHNR JHUD nepamenu.DVSRYHOQLÐDUDãWLNWDLYLHQDVEÌVLX" . laikykis! — atsisveikinimui palydi mane du balsu. pilni tokios QHLãEUHQGDPRVNDQþLRVLUWRNLRVQHDSU¡SLDPRVPHLO¡VNDGMÐSDO\G¡WDPLU³NDUWXYHVHLWLEÌWÐ jauku.XåGHV\V ² 6UXRJD ² JLUGåLX OLHWXYLãN QXVLVWHE¡MLPR EDOV Xå GXUÐ SDQDãLÐ ³ DN¡þLDV äYLOJWHULXDWJDO²SDå³VWDPLYHLGDL9LHQDVNLWDVWUHþLDV9LOQLDXVOLHWXYLDLLQWHOLJHQWDL ²2Dã²QHEHYLHQDV9DGLQDVPXLORLãPDQ VQHEHYLUV ²6YHLNLNDLP\QDL ² ãÌNWHO¡MDX SUDHLGDPDV SUR ãDO³ NRO ³JUÌGR PDQH ³ SRåHPLR SHU\NO ² OVW ³JUÌGR PDQH YLV G¡OWR YLHQ -RMH EXYR GDXJLDX -L EXYR SLOQD /\J LU NULPLQDOLQ¡SXEOLNDWLNWDL YLHQDV Lã MÐ YLV QDNW³ URåDQþLÐ NDOE¡MR EH SDOLRYRV 9LHWRV Q¡UD âLDLSWDLSLãVLWLHVLDXDQWJULQGÐLãLOJDLNDPHURVLUVSRNVDX/HPSXW¡PLUNVLSDOXE¡M3DOXE¡MLU ODQJHOLV EDOWDL QXWHSWDV NDG HLQDQþLÐMÐ ãDOLJDWYLDLV NRMÐ QHSDPDW\WXP ² NDG LU SUDHLYLDL QHåLQRWÐNDVLUNDLSXåWÐMÐVWLNOÐDSDþLRMHGÌVDXMD$ã²NDOLQ\V"-XRNDL 3R YDODQGRV VXJLUJåGD UÌVLR GXU\V ²³YHUþLD PXP NDLOLQLXRW SLOLHW³ 6WRUDL ãQHND %HQHERVDVNRNVLã³JXORVEDåQ\þLRV"1HEDULWRQDVSUHIHUDQVRNODVLNDV$WVDUJRVNDSLWRQDV 1HWUXNXVþLD³NLãDGDUGXSDå³VWDPX0HVMDXNHWXUL²QHWUDXNVSHUNÌQDV . — Baly.NDGQRUL'DXJQHUHLNL'YLHPWULPGLHQRP²GDXJLDXQHUHLN¡VL .OJDLYD]RMRVLPLHJXLVWDVJHVWDSLQLQNDVNUDXVW\GDPDVPDQRNLãHQHVLUDWLPLQ¡GDPDV GDLNWXVäLRYDXMDDNLVWULQD%DLVLDLQXRERGXMDP0DQ²GDUQXRERGåLDX 7XR WDUSX NRULGRULXMH Xå JHOHåLQLÐ SDQDãLÐ ³ DN¡þLDV GXUÐ åLQJVQLDL 'DXJHOLV MÐ .NLJHVWDSRUÌPÐ9LOQLXMHPDQQHWROLâOHSXWUHSX²LUMDXWHQ 9LHQRVGXU\VNLWRVNRULGRULXVNLHPDVGXU\V²LUDãMDXSRåHPLRNDUDO\VW¡MH 6QÌGXULXRMVJHVWDSLQLQNDVSULH³¡MLPR1LHNRGDXJLDX ².HOHWQLHNXRQHNDOWÐUDQNUDãþLÐNDVSDVLWDLN¡0HGåLDJDLãNXULRVQLHNRQHLãSHãL 0HGåLDJRVMLHPWDUWXPQ¡QHUHLN¡MR6YDUEXEXYRWLNWDLNDGã³EHLWJDYRSDLPWL 0ÌVÐãLUG\VHQ\NX0ÌVÐYHLGDLVXDNPHQ¡M 7LNUDQNRVWUXSXþLXNYLUSD. Kur? Kaip? — Kas atsitiko Lietuvoj per dvi savaiti? ²7LNUDLQHSDPHQX$ãPDWSDVWDUXRMXPHWXEXYDXSDVLQ¡U VGDUEH7HDWUXLYHUþLDX SMHV HLO¡PLV -DPEX WRNLX ãHNVS\ULãNX 5DãLDX VWXGLM DSLH )ORUHQFLMRV 5HQHVDQV /DLNUDãþLÐQ¡QHVNDLþLDX ²-XNSDVWHE¡MDLNDGXQLYHUVLWHWHSDVNDLWRVHVWXGHQWÐNDVNDUWDVEXYRYLVPDåLDXLU PDåLDXNROSDJDOLDXMÐYLVDLQHEHOLNR".DLSSDPDåXNDLSQHQRURPLVUÌV\DXãWDGLHQD/\JMDLJ¡GDNDåNREÌWÐ 1D LãDXãWD ² WLN ML QHDWQHãD MRNLÐ SDNHLWLPÐ 9¡ODL YDNDUH Lã QDPLãNLÐ JDXQX VLXQWLQ¡O³/DãLQLÐNDYRVGDUã³W 7RNLD ODLP¡ åPRJDXV J\YHQLPH UHWDL WHSDVLWDLNR 1DPLãNLDL GDU ODLVYL 7LHVLD SDJDOERVUDQN1HWXUEÌWQHYHUN¡1HQH .UDWD ² ODEDL SDYLUãXWLQLãND QHYHUWD JHVWDSR YDUGR JDUVR 3D¡P¡ NDåNXULXRV VHQXV ODLãNXV.

LHNWDLOLHþLDPDQH²³VLGUVLQDXLUDã²WDLDãQLHNXUQHYDLNãWDX$ãHVXSRHWDV LUMRNLDSROLWLNDQHVLYHUþLX ²2²ãÌNWHO¡MRMLVDL²SRHWDLJDOLEÌWLGDUSDYRMLQJHVQL ²1DMDX5HLFKDV²WRNVJDOLQJDVDã²WRNVPHQNDVNXUJLþLD1HåLQDXNDLS DãJDO¡þLDXEÌWLSDYRMLQJDV ². kad ir dabar JHVWDSLQLQNDV WHLV\E VDN\WÐ %ÌWÐ EXYXV VXLPWD YLVD SURIHVÌUD PHV þLD UÌV\MH YLV WLHN EÌWXPHSDMXW 'DEDU²QLHNXUQLHNR(WPHOXRMDODWUDV²JVGLQD 0DQ WDþLDX QHSDVLÌO¡ VX MXR SDVLYDLNãþLRWL ² PXV YLVXV WXRMDX Lã UÌVLR ³ NLHP išprašydino. ko tu juokies? Ar nori eiti su manimi drauge? 1H ² &LXEHUNLV QHQRU¡MR QLHNXU VX MXR YDLNãWLQ¡WL -XR ODELDX NDG MR YLHQD NRMD EXYREDVD*DODVM³åLQRNXUMLVMEXYRQXVLVXN V-LGDEDUEXYRMDPSDLãLQXJLSVXDSOLSG\WD ²9DPDQRNRMDNRNLDDWVHLWQHSDVOHQNX²SUDYDUWXNDUWDLVLUQXVXNWDNRMDWXU¡WL ²0ÌVÐYRNLHþLÐãLPWDVPLOLMRQÐMÌVвWLNWU\VPLOLMRQDLNDLSMÌVGU³VWDWHSULHã PXVHLWL²&LXEHUNLRLãYHVWDVLãJLUWRVSXVLDXVY\URV¡P¡NDUãþLXRWLVVDJXRWDVDL ². — a. — Ko tu juokies tenai.. 7LHV MÌVÐ JDOYRPLV SDVWDW\WDV åHQNODV ² ýLD MLVDL RUH DSLEU¡å¡ GLGHO³ NODXVLPR åHQNO²1XRãLROMÌVÐXQLYHUVLWHWDLXåGDURPLYLVDSURIHVÌUDVXLPWD ²9LVDSURIHVÌUD"6XLPWD" ²9LVDEHLãLPWLHV*LPQD]LMRVWDLSSDWXåGDU\WRV(LVLWHYLVL Dabar nusijuokiau ir aš. a? — papyko pamokslininkas.5<37.. Gestape visuomet meluoja.. — tu dar išgirsi mus! .0.DLSLãGU³VDLDEHMRWLYRNLHþLÐNDULãNDJDO\EHLUSHUJDOH"²¡P¡VNHWHULRWLVMLVDL² 3HU SDVNDLWDV SHU SDVLNDOE¡MLPXV YLHQD NLWD ã\SVHQD YLHQD NLWD LURQLãND SDVWDED 0XP WR JDQD 0XP GDXJ QHUHLNLD 0HV QDFLRQDOVRFLDOLVWDL HVDPH NRQVHNYHQWLãNL OLHWXYLÐ LQWHOLJHQWLMD HLQD SULHã PXV ² OLHWXYLÐ LQWHOLJHQWLMD WXUL EÌWL VXQDLNLQWD -ÌV YDåLXRMDW pirmeji..DLS WLNWDL ãLXR VDJXRWRVLRV GYDVLRV SDNLOLPR PHWX PDQR NROHJDL DPåLQDMDP VWXGHQWXL WHLVLQLQNXL WUXSXþLXN SUDSOLNXVLDP MDXQDLV PHWHOLDLV &LXEHUNLÐ -RQXL NDåNDV JDOYRMH SDVLSDLQLRMR ¡P¡ MLVDL LU nusikvatojo visa gerkle.ãNDUWRMDXNLDXSDVLGDU¡. Vilniau.91(ä.ããRNWL YLVLãNDL OHQJYD <SDþ PLãNX YDåLXRMDQW .DXQ —Sudieu.DLSUXVDLVDNRQDPLUXLVPHUWMNUDVQD²YLHãXPRMLU PLUWLJUDåX 'XVXQNYHåLPLDL²LUELUELQDPH³. âLXRGLVNXVLMRVEXYREDLJWRV²SUDVLG¡MRSDPRNVODV6DN¡M³WDVDL9LOQLDXVJHVWDSR YLUãLQLQNDVVDJXRWDVDLSHUQDNWHO VXNRQMDNXSUDVLPHLOLQ V'¡VW¡MLVDLGLGHOLXVGDLNWXVDSLH YRNLHþLÐGRU\EHVDSLHQDFLRQDOVRFLDOL]PRLãPLQW³ ² -XP ODLVY¡ \UD DWLPWD LOJDP ODLNXL LNL NDUR SDEDLJRV HYHQWXDOLDL LNL J\YHQLPR SDEDLJRV ² G¡VW¡ MLVDL PRVWDJXRGDPDV VXJQLDXåWX NXPãþLX .120$.ãULNLXRWÐåPRQLÐDSLHWULVGHãLPWLVMÐWDUSH²JHUL SDå³VWDPL. *HVWDSRNLHPH²JUDåXVEÌUHOLV.XQLYHUVLWHWR DWRVWRJÐ OLWHUDWÌURV GDUEXL GLUEWL LU SDWV ³ SDVNDLWDV QHYDLNãþLRMDX -DV NDLS WLN XåYDNDU WHSUDG¡MDX DSLH YRNLHþLÐ DQNVW\YM URPDQWLN 6WXGHQWÐ PDQR LãPDQ\PX EXYR visiškai pakankamai. 'HQJWXRVHVXQNYHåLPLXRVHVXV¡GDPHDQWSDWRJLÐVXROÐ$SVDXJD²PHQNXW¡'XDU WU\V JHVWDSR NDUHLYLDL LU WLH SDW\V DXWRPDWLQLXV ãDXWXYXV SDVLG¡MR NDPSH S\SN SDSVL VQÌGXULXRMD âRNWL Lã PDãLQRV DU QHãRNWL" . Negalimas daiktas.RO MLH VXVWRV NRO SUDG¡V ãDXG\WL WROL JDOLPD QXNXOQLXRWL 3DY\NV SDE¡JWL DU QHSDY\NV NLWLHPV .

ã JHVWDSLQLQNÐ PDQGDJDXV HOJHVLR DWURG¡ NDG PXV WUHPLD SDSUDVWRQLãWUHPWLQ³9RNLHWLMâYDULDPHWUHþLRVNODV¡VYDJRQHV¡G¡MRYRVNHOL66NDUHLYLDL SULHWHOLãNDL ãQHNXþLDYR LU PHV MDXW¡P¡V WDU\WXP EÌWXP EXY SDSUDVWL NHOHLYLDL -XR ODELDX NDG7LOå¡VNDO¡MLPRYDOGåLDPXPEXYRGDYXVLNHOLRQHLSRNHOLVEXWHUEURGXVGDLOLDL³ãYDUÐ YDãNLQ³SRSLHULÐVXY\QLRWXV *GDQVNR JHOHåLQNHOLR VWRW\MH SDVLWLNR PXV VWDPEXV JHUDL JLQNOXRWÐ JHVWDSLQLQNÐ EÌU\V 0ÌVÐ WUDXNLQLX DWYDåLDYR DSLH GX ãLPWX NDOLQLÐ GDXJLDXVLD ² JXGÐ LU OHQNÐ QXR %DOWVWRJ¡V *GDQVNR JHVWDSLQLQNDL SDVLURG¡ EHV YLVLãNDL NLWRNLRV YHLVO¡V SDGDUDL -LHP SDWLHP EXYR QHDLãNX åPRQ¡V MLH ² DU ãLDLS NRNV GYLNRMLV QHVXVLSUDWLPDV 0XV åPRQ¡PLV MLH . Tamsu. Nyku. 6DO¡V SULåLÌU¡WRMDV JDY V ODãLQLÐ JDEDO SDVLãDXN¡ ³ DWVNLU NDPEDU³ PÌVÐ VDO¡V VHQLÌQY\ULDXVLM³LãPÌVÐWDUSR²9LOQLDXVXQLYHUVLWHWRSURIHVRULÐ-XUJXW³7HQDL-XUJXþLXL LUSUDQHã¡NXUPXVYHåD²YHåDHVWHQLãNXUGDUQLHNDVQ¡UDJU³å V²³NRQFHQWUDFLMRV ODJHU³7RNLRVQDXMLHQRVSURI-XUJXWLVQHLãGU³VRQLHNDPSDVDN\WL*U³åRWLNWDLYLVDVSDUDXG V PÌVÐ DSLSXOWDV ² NDåN WLNWDL DSLH PRWHULV LU MXRGDV NRMLQHV QXP\N¡ %H MR ² QLHNDV QHåLQRMRPH NXU YDåLXRMDPH .DV DQWU GLHQ OHLGR ³ NLHP SDVLYDLNãþLRWL $WYHG¡³VDO EDU]GDVNXW³²NDVQRU¡MRJDO¡MRSDVLQDXGRWLQHPRNDPDL6XULQNRSUDNLXUXVLXV EDWXV²QHPRNDPDLVXWDLV¡/HLGRODLãNXVQDPRSDUDã\WLLUWXþWXRMDXVåLQLQJDLLãVLXQW¡3R DãWXRQLÐ GLHQÐ VXVRGLQR PXV ³ ãYDUÐ WUHþLRV NODV¡V YDJRQ ² LU LãYHå¡ Lã 7LOå¡V QHåLQRPD kryptimi. Trošku.SDG¡W³ODEDLSDVXQNLQVL²NHUã\VMLHP3DJDOLDXPHVWXUEÌWSHUPHQNLQXVLNDOW¡OLDLNDGWDLS QHUÌSHVWLQJDLVDXJR1LHNRULPWDQHEXV . .DLSVXWRNLXHOJHVLXVXGHULQWLSDWDOSRVãO\NãW\E " %MDXULDXVLDQLHNRQHåLQRPHDSLHSDG¡W³.DXQR²9RNLHWLM³7LOå 6DN¡LãWHQEÌVLJDOLPDSURWHVWDLUDã\WLG¡OVX¡PLPRLU NLWÐJDOÐ 7LOå¡MHPÌVÐåLQLRQDWLGDY¡NDO¡MLPREDåQ\þL²HUGYLVDO NHWYLUWDPHJUDåDXVPÌUR DXNãWH6DO¡M²PHVYLHQL6DO¡²ãYDULDWGDULODQJDLRURGDXJJDOLSRVDO YDLNãþLRWLNLHN QRUL0DLVWDV²EHQGUDVNDO¡MLPLãNDVEHWãYDULDLJDPLQDPDVPDQGDJLDLSDGXRGDPDV6DO¡V SULåLÌU¡WRMDV ² VHQDV NDO¡MLPR WDUQDXWRMDV YLVLãNDL VXNDOEDPDV SDVLåDG¡M V QHPDW\WL NDL PHV VDO¡MH UÌNRPH ² LU VDYR åRG³ LãODLN V .DXQRJHVWDSR³VWDLJRVODLSWDLV²YLHWRVWHQGDUPDåLDXRURJLYLVLãNDL šykštu.DXQRJHVWDSLQLQNÐHOJHV\VYLVLãNDLQHVXSUDQWDPDV6XJUÌGR³ãXQLãNVN\O EHWJDQD GDåQDL M Y¡GLQD (OJLDVL ODEDL PDQGDJLDL %LþLXOLãNDL SUDNDOELQD SUDNDOELQWL ² PLHODL ãQHNXþLXRMDV*HUDPSXVYDODQGåLXLLãOHLGRYLVXV ³NLHP SDVLYDLNãþLRWL ² DSVDXJD WDLS SDW PHQNXW¡ 3LHWXP LU YDNDULHQHL SDNYLHW¡ ³ 66 YDOJRPM³ UXLP âYDULRV VWDOWLHV¡V SDWRJLRV N¡G¡V PHUJXå¡OLÐ PDQGDJXV SDWDUQDYLPDV 9DOJLDL ² QHVXG¡WLQJL EHW JHUDL SDJDPLQWL VRWÌV JDXVÌV ² YDOJ\N NLHN QRUL 3DYDOJLXV JDOLPD UÌN\WL HVHVLQLQNDL QHW FLJDUHW¡PLV YDLãLQDLWNRNLXVODXNWXVVYHþLXV .DVGDURVLPLHVWH" âLDLSWDLSVXVLRUJDQL]DYRPHåLQLÐULQNLP3DDLãN¡MRNDGQLHNDVPÌVÐQHLWDUG\VQHL WHLV²YLVDHVMDXDWOLNWDDYDQVXPÌVÐQHYDUJLQDQW (V EDQG\VL MXV WDUG\WL LU WHLVWL ² QLHNR GRUR Lã WR QHEÌVL -ÌV YLVDL QHLJVLWH VDYR NDOWHVLUJLQVLW¡V5HLN¡WÐWXRPHWVXYHVWLMXVDNLVWDWRQVXWDLVåPRQ¡PLVNXULHDSLHMXVåLQLÐ VXWHLN¡1HVNYDLOLÐG¡OWRNLÐQLHNDQLHNLÐLãGXRWLVDYRDJHQWXV²åLQLDWLHNLXV7RG¡OHVLU QXWDUWDMXVEHMRNLRWDUG\PRSDY¡å¡WL³5\WSUÌVLXV²WUXSXþLXNSUÌVLãNDLSDPRN\WL 7HLV\E¡LUEXYR0ÌVQLHNDVQHWDUG¡5\WRPHW²Y¡OSXLNÌVVRWÌVSXVU\þLDLVX66 Y\UÐFLJDUHW¡PLV3RSXVU\þLвUXRãWLV³NHOLRQ /HLGRQHWODLãNHOLXVNDXQLãNLDPGUDXJDP SDUDã\WL²SDVLåDG¡MRQXQHãWL6XVRGLQR³SUDãPDWQÐDXWREXV²LUY¡OVXPHQNXWHVDUJ\ED LãYHå¡Lã.DXQHSDWDLN¡PVWDþLDL³JHVWDSRNLHP0DQGDJLDLVXSUDã\GLQR³YLGÐ9LHQXVWHQDL VXNLPãR SRåHP\ ³ WRNLDV NDMXWHV NXULRV ODEDL WLNWÐ NDO¡P YDLNXV YHVWL LU VNHUVDV EDQGDL DWVLJXOWLJXOLHVLãLOJDLLU³VWULåDL²QLHNDLSQHLãVLWHQNLQRUVWXN/LNXVLXVY\UXVVXSUD㡳 XUYEHVLUDQGDQW³SR.

ã EÌGRV VQDUSVR LãNLã V VQDS NXONRVYDLGLVDUNRNLDNLWDãS¡WQ\E¡³M³SDQDãL8åEÌGRVXåYDUWвLOJDVVLDXUDVNLHPDV SDNUDãþLDLV DSVWDW\WDV MXRNLQJDLV WUREHVLXNDLV WRNLDLV %ÌGRV ² QH EÌGRV WYDUWDL ² QH WYDUWDLQDNW³QHVXSDLV\VLNDVWDLSHUGY¡VHOLHQD .ãULWLQR Lã VXQNYHåLPLR 6XVWDW¡ HLO¡PLV SR SHQNLV Y\UXV SULH GLGHOLR UDXGRQR PÌUR DSDXJXVLRPHGåLDLV +PMHLþLDWHNVJ\YHQWLEHQWSRORYPXPVGXRV.QHODLN¡3UDG¡MRPXVNLPãWL³VXQNYHåLPLXVGUDXJHVXGDXJHOLXNLWÐNDOLQLÐ6XQNYHåLPLDL² PDåL åPRQLÐ ² GDXJ 1HVXWHOSD YLVL 1HWHOSDQþLXV ãXQLãNDLV åRGHOLDLV SDO\G¡GDPL JHVWDSLQLQNDL¡P¡EXRå¡PLVSDPDLJ\WLNDGMLHSORQHVQLSDVLGDU\WÐ %XRå¡ ² YLVXRPHW EXRå¡ UHLNDOLQJDV GDLNWDV EHW NLHWDV -RV SDVWDQJRPLV YLHWRV VXQNYHåLPLXRVHEHåLÌULQWDWVLUDGR7DLNDVNDGYLHQRNRMRVVXVLSDLQLRMRVXNLWRJDOYDSDJDO VLONLÐ SDY\]G³ NDG YLHQDV NQLÌEVþLDV NULRNLD NLWDV DQW MR UDLWDV MRMD ² NDG YLHQDV VWHQD NLWDVU¡NLD²VXWLOSRYLVL 93. — Maitos vaike.DPHOH²DWVHLWVHQDVNXSUDQXJDUL²GYLOD]GRVSOLXPSWHO¡MR SHU-XUJXþLRQXJDU ²*UHLþLDXWXPDLWRVYDLNH²JDYDXLUDãSDYDGLQLPLUGYLOD]GDVSHUVSUDQG 0XGXVX-XUJXþLXLãLPWLHVQHVXGDU¡P²YLVLJDYRWSDW — Alte Kamele.1$. 9LVÐO\JLRVWHLV¡VYLVLYLHQRGDLJDYRLãVNLULDQWWXRVNXULHEXYRDSVXNUHVQL LUSUDãRNRNDLSVWLUQRVSURãDO³ +P9LVG¡OWRNHLVWRNLãLWRVãDOLHVSDSURþLDL0DQMDXJHULDXSDWLNWÐVHQDVDL$]LMRV J\YHQWRMÐSDVLVYHLNLQLPREÌGDVNDLVXVLWLN Y\UDLQRVLPLVSDVLWULQD 3OLXPSW SOLXPSW SOLXPSW ² NLHN NDUWÐ SUR WXRV Y\UXV ¡MRP WLHN NDUWÐ OD]GRV SOLXPSV¡MR. — pliumpt su lazda.ãWUHþLRNDUWRPHVMDXLãPRNRPHYLHWRMHVSUDQGRþLXåLQ³SDNLãWL'HMDLãUDGLPDV EXYRSDY¡OXRWDVþLXåLQLDLEXYRMDXVXQHãWL9¡OJDUJDOLXRMDQWRSHULãNDNRPHGLMD .7(/  1HåLQRPRMSDVN\ULPRYLHWRMHDWVLGÌU¡PHSDþLDPHYLGXUQDNW\ .DPEDULDLWXUEÌWMDXSDUXRãWL² QHJL GDEDU MLH UXRã PXP NDPEDULXV 9RNLHþLDL YLVXRPHW PRN¡MR RUJDQL]XRWL $SLH PÌVÐ DWY\NLPLUþLDWXUEÌWMDXSUDQHãWDNDLSEXYRSUDQHãWDLU³7LOå 0ÌVÐ VYDMRQLÐ JUDåLVLDV SHUVSHNW\YDV VWDLJD QXWUDXN¡ JDODV åLQR Lã NXU QHWLN¡WDL LãOLQG V YLHQDV 66 Y\UXNDV LãW³V V WRNV NUHLYDV VX DWODSD QRVLPL SR NXULD NDåN SDPDUPDOLDY V¡P¡VDYRNXPãW³YHGåLRWLSDOHLPÌVÐQRVLV ² 7IX ² VSMDXG¡VL JDY V NXPãþLX ³ åDQG YLHQDV PÌVLãNLÐ ² NDV þLD GDEDU SHU SDSURþLDLWRNLH" 3ULHãDN\PDW\WLDXNãWLSODWÌVYDUWDLDSUDL]JDOLRWLVS\JOLXRWDYLHOD$QWYDUWÐSDNDELQWD NDåNRNLD EÌGD 7LHV MD UDXGRQD OHPSD SULHãDNLQ LãNLãWD . — pliumpt su lazda.ã NLHPR JLOXPRV VWDLJD LãQ¡U¡ GX MXRGX Y\UX 6WRURPLV OD]GRPLV PRVWDJXRGDPL WHNLQL DWE¡JR LQW PXV 9LHQDV DXNãWDV LU GLUåLQJDV VX EDOVX NXULXR SDVLå\PL VOLELQDV YRNLãNRM RSHURM =LJIULG EHJLHGDQW $QWUDV ² SHUSXV PDåHVQLV WRNV NXOWXYLÐ JLPLQ¡V QDNWLQLV SDGDUDVNDOEVVXVWLSULXOHQNLãNXDNFHQWX 5ÌVWL VPDNLãND NRPDQGD DWYDU¡ PXV LNL YLHQR WRNLR MXRNLQJR WUREHVSDODLNLR NXULV SDVLURG¡ EHVV J\YHQDPD SDWDOSD -XRGLHML QDNWLHV Y\UDL VXVWRMR SULH GXUÐ 9LHQDV YLHQRMH SXV¡MHNLWDV²NLWRMH =LJIULGLãNDVJHUNOLÌJDVEOLDXQDSDVLJDUGåLXRGDPDV ²ýLXåLQLXVQHãWLLãYLHQREDUDNR³NLW 0XGX VX -XUJXþLX VWRY¡MRPH SLUPRMH HLO¡MH ² SLUPLHML LU JDYRPH åHQJWL SUR SDVODSWLQJVLDVGXULVGYLHMÐWDPVLÐY\UÐVDXJRPDV ²*UHLþLDXWXDOWH.502-.

DåNRNV³WDUWLQDVEUX]G¡MLPDV'YLHMÐY\UÐSDJUHLWLQWDVDOVDYLPDV²VLXW VãQLUSãWLPDV pro dantis.ã SDWLHV SUDJDUR MÐ þLD WRNLÐ LU DWVLUDGR ² GÌVDYR PDQR NDLP\QDV OHQNDV QXR %DOWVWRJ¡V VXVS¡M V JDXWL VX OD]GD 3HU JDOY LU GDEDU M GUDXJH VX PDQLPL NLãGDPDV SR þLXåQLX 7XOå³ SHU OD]G VXOLHM V ³ NLWÐ ãRQXV LU VSUDQGXV NXOWXY¡ DSULPR äPRJXV ² QH mašina gi: pavargsta.ã MÌVÐ YLVD WDL EXV DWLPWD 3URWLQJLDXVLD EÌVL YLVD WDL MDP DWLGXRWL /DãLQLXV WDLS SDW MLV SULLPV'XRQRVHVMDPQHUHLNLD²GXRQHVSDW\VVDYRWDUSHSDVLGDO\NLWH1DNDVWXUL DXNVR".OJDLGDUMLVYLHQDVSDWV VX VDYLPL NDOE¡MR LU . ². ² (L MÌV YLVÐ NDOLÐ YDLNDL DU GXRVLWH ODLNURGåLXV" 3DVLSLNWLQ V WRNLX PÌVÐ QHPDQGDJXPX ¡P¡ MLVDL åLQJVQLXRWL SHU PXV . ²2-¡]DX0DULMD9LHãSDWLH²SDVLJLUGRSDWDPV\NO\NLDQW\VEDOVDL ²VLXW V NXOWXY¡ QHEHGU³VGDPDV åLQJVQLXRWL SHU VXJXOXVLXV¡P¡ OD]GD WYDW\WL DUþLDX ERVRJXOLQþLXV²WXRVNXULXRVSDVLHNLD ² .UOD]GDGDU EDNVWHO¡MD²UHLNLDJLSDVLUHPWLEÌGRMHãYLHVRVQ¡UDåPRJXVGDUQXJULÌWLJDOL ².DVWXULWHSLQLJÐ" .² (LWL ³ YLGÐ ³ EDUDN VX þLXåLQLDLV OLHWXYLDP JXOWL SULH WRV VLHQRV OHQNDP ² SULH WRVJXGDP²SHUYLGXU³ /D]GXRWLHMLY\UDLWDU\WXPVHQDWRULDLNRNLH²Y¡OSULHGXUÐ .DVLãGU³VLVåLÌU¡WLSURãRQLQ³ ODQJDUEDEUDãNLQWLVSURM³²EÌVLVVXVNLDXVLãSHUDYLHWRMHQXNHSWDVNDLSåVLQDV 1XVWDW V WRNL WYDUN WDVDL NXOWXY¡ ¡P¡ DSOLQN ERVXV WUHSV¡WL âQLXUNãW¡ MLV WHQDL ãQLXUNãW¡NHLN¡VLNHLN¡VLYLVO¡þLDXLUO¡þLDXNROYLVLãNDLQXWLOR ² $U WLN QHEXV XåPLJ V ã¡WRQDV" ² GÌVDYRPH SDW\ORPLV . 6XQNLDLGÌVDYRMLVDLYLVDVSDVLSLNWLQ V.XULV ãXQVQXNLV NXOWXYHL EDWX ³ SLOY VPRJ¡" . net neatsiliepia.XU WDX 6WDLJD LWLQ VXOWLQJDLQXVLNHLN¡LUY¡O¡P¡WUHSV¡WL ²(LMÌVãLRNLHLUWRNLHNHWXUNRMÐLUGYLNRMÐPDLWÐYDLNDLGULVNLDLLUVXVNLDLLUGDU NLWRNL²NUHLS¡VLMLVDL³PXV²NDVWXULWHDXNVR".DV þLD VSDUGRVL NDLS SDVLXW V kupranugaris? Kas tasai driskius? 1H Q¡UD WRNLÐ 1LHNDV QHSULVLSDå³VWD NDG EÌWÐ WRN³ PDMHVWRWLãN SLOY WDLS QHJDUELQJDLLãQLHNLQ V7\OLYLVL ²3DVNXWLQ³NDUWãXQÐLãMRGRV NODXVLX NDV SLOYDQ VS\U¡" .UWDP NDVMRQHSDNODXV\VLVEÌVL²RKR ²9DãLVERVDVEÌVLVYLHQDPUHLNDOXLãLV²NLWDP.LHNYLHQDPQRULVLJUHLþLDXSURMXRVSUDVPXNWLLUEDUDNHXåNLWÐQXJDURVSDVLVO¡SWL2 NDL GX ãLPWDL åPRQLÐ ODEDL QRUL MXR JUHLþLDX SUR PDåDV GXUHOHV SUDãRNWL ² SDSUDVWDL GXU\V QXNHQþLDâ³NDUWQXNHQW¡MROD]GRVSDOÌåRYDUJãHO¡V ²²EHSURþLÐQDPXVSDWDLN¡PHDUNXULVYHOQLDV6XJULXYRPHVXJOXGRPHNDLSNDP SDY\NR³VDN\WRVLRVWYDUNRVQHVLODLN\GDPL1DQD²YLVG¡OWRSDåLÌU¡VLPH 9\UDVNXOWXYLÐJLPLQ¡VYLGXMHSDVLVNHOE¡MLVãLQDNWEÌVLVPÌVÐYLUãLQLQNDV.HLVWDV WRMR Y\UXNR SDVLYDLNãþLRMLPR EÌGDV GHGDNRMNXUSDVLWDLN¡NDPDQWSLOYRNDP²DQWNUÌWLQ¡VNDP²DQWJDOYRV.DVWXULWHODLNURGåLXV".XUVXEDWDLVMXGRãLDXOLSLDQWJDOYRV"²NDåNDVVXNOLNRSDWDPV\ ²$WLGXRNSDGUDLNDODLNURG³ .MLVWHQDLY¡OSUDVLPDQ¡" 6WDLJD ² NDåNRNV GXVOXV VPÌJLV NDåNDV VXQNXV LU PLQNãWDV DWVLWUHQN¡ ³ ERV VX JHUDLVUHLNDODLVLUåOHJWHO¡MRåHP¡Q ² .DV²ODLNURGåLXV" %DOVDV²W\UXRVHãDXNLV'XãLPWXåPRQLÐJXOLLWPXV¡O¡VQXNHLSXVLRV1LHNDVQHWLN nieko neduoda. MLVDL NHWLQR SDGDU\WL QLHNX EÌGX negalima parašyti.HãNRN NYDLOLÐ NXU NLWXU ²VXUDVLWXSDWDPV\1LHNDVQHPDW¡ýLDQ¡UDWRNLÐ6SDUGXRNOLÐLUNYDLOLÐ ² $DDDDD ² ãLWDLS" $ã MXPV SDURG\VLX ² .

DVSDWVEÌVL"3DUHLJÌQDV" ²1H..3$-Ë5.DVMLHP".þLXå¡MRSDOHLERVXVWRNLHPLUWRNLHPUHLNDODPNROSUDG¡MRJDUVLDLNULRNWL -RNULRNLPDVEXYRPDORQHVQLVXåODNãWLQJDORVVXRNLP ²*DOJLWDVQHSDNDUWDVSDNDUXRNOLVQHEHSDEXVLNLU\WR.DP SHLOLRNDPODLNURGåLRNDPPDLãHOLRSULWUÌNRQLHNDQLHNLVWXãþLDMÐ .DGGDQJXVMDPVDOGåLDXVLR PLHJRQHSDã\NãW¡WÐ.DXQR OLHWXYLDL LQWHOLJHQWDL EXYR VXLPWL GLHQD DQNVþLDX ² GLHQD DQNVþLDX MLH LU þLD SDWHNRDWODQN 7LOå¡V5DJDLQ¡VLU0DULHQEXUJRNDO¡MLPÐUÌVLXV 6YHLNLQDP¡V Lã WROR VX MDLV -LH PXP QLHNR ³ WDL QHDWVDNR /LÌGQDL SDåYHOJLD QXVLJU³åWD.DVJLGDXJLDX"²MXRNLDVLMLVDLVSURJGDPDVPÌVÐGHãU ²3DVDN\NVXVLPLOGDPDVNDVþLDSHUYLHWD".XR QH NXURUWDV" -ÌUD Xå WULMÐ NLORPHWUÐ .. 5HWNDUþLDLV SUDYDåLXRMD SUR ãDO³ GLGåLXOLV YHåLPDV åPRQLÐ WHPSLDPDV WRNLÐ QXVNDUXVLÐ ORSLQLXRWÐ VXOLQNXVLÐ VXGåLÌYXVLÐ 5HWNDUþLDLV SUDE¡JD SUDHLQD SUDVOHQND NDåNRNLDåPRJ\VWDVXGU\åXRWDLVGUDEXåLDLV²LUY¡OYLVNDVUDPXYLVXU ²9\UDLåLÌU¡NLWHYDPÌVLãNLDLNDXQLãNLDL²NDåNDVLãPÌVÐVXãXQND 7LHVD 3DåLQRPH . .RG¡OMLHWRNLHQHPDQGDJÌV". Mes jau koncentracijos lagery!!! ²1HQXVLPLQNLWH²SRULQDY\UXNDV²þLDGDEDUJDOLPDJ\YHQWL — Koncentracijos lageris! ²'DEDUþLDSDO\JLQWLVXWXRNDVDQNVþLDXEXYR\UDWLNUDVSDMÌULRNXURUWDV — Kurortas? ² 0DWDL SXãHO¡V DXJD .XUPHVSDWHNRPH" ²ýLD²NRQFHQWUDFLMRVODJHULVâWXWKRIDV — Koncentracijos lageris?!?! — taip ir palinkome iš nustebimo.DOLQ\V7RNVSDWNDLSMÌV — Mes — tokie pat? Kaliniai? ².2.LHN MÐ 9LVL GU\åXRWDLV QXVNDUXVLDLV SXUYLQDLV GUDEXåLDLV GU\åXRWDV EO\QDV DQW JDOYRV YLHWRM NHSXU¡V DQW EDVÐ NRMÐ PHGLQ¡V NOXPS¡V NXULRV QXRODW NULQWD QXR NRMRV LU MLH HLGDPL QXRODW NQDSVL 9HOND MLH GYLOLQNDL VXVLOHQNGDPL GLGåLXOLXV ERVXVDUNWHQDL .DåNRNLHQXRVWDEÌVSDUHLJÌQDLVXNU\åLDLVDQWQXJDUÐLUQXPHULDLVDQWNUÌWLQ¡VLãYLMR PXVLãSDWDOSRVþLUãNLQDPDLVåRGHOLDLVSDO\G¡GDPL6XVWDW¡SDWYRU\SULHVS\JOLXRWÐYLHOв atseit.RG¡OMLHQHVLGRPLPÌVÐDWY\NLPX" ²6XYDOJ\NLWHYLVNNWXULWH9LVNDWLPV²GXVOLXEDOVXãÌNWHO¡MDNDåNDVLãMÐLU QXVLJU³åWDO\JQHSDå³VWDPDV ² 9D WDX NDG QRUL 7DL ãLWRNLH GHGDV þLRQDL GDO\N¡OLDL ² DWVLGXVWDPH NDV VDX LU JUDLERP¡VSRODJDPLQ¡OLXV$WVLUDGRGDUGHãUÐODãLQLÐ*URPXOLXRMDPH1¡QHSDMXWRPHNDLS PÌVÐWDUSHDWVLUDGRWRNVåYDOXVY\UXNDVVXåDOLXWULNDPSLXSULHNUÌWLQ¡VLUUDXGRQXNU\åLXPL ant nugaros. likimo laukite.DSW þLD þLRSW þLD NDP WUÌNVWD NR SR QDNWLHV" *DOYRVYLVÐWHE¡UDâRQNDXOLÐWUÌNXPXWDLSSDWQLHNDVQHVLVNXQGåLD²WDLVYDUELDXVLD. ²6YHLNLOLHWXYLDL²VDNRMLVYRNLãNDLVX3DUHLQLRDNFHQWX²PHVMDXåLQRMRPHNDG MÌVDWY\NVWDWH/DXN¡PH'HãUD²OLHWXYLãND" ².85257$6 .OJDL LOJDL VOLQNR SLPRML QDNWHO¡ YDLWRGDPD 9LV G¡OWR SDJDOLDX LU VDXOHO¡ SDWHN¡MR 0ÌVÐQDNWLQLVNXOWXY¡NDåNXUGLQJRLWUDVHO¡QXJDUDYR 6XVLJÌå VXVLJODXG NXåGDP¡V .DGM³EHQWVDSQHNRNVEXGHOLVSDVPDXJWÐ Rytas buvo nebetoli.U RUR þLRQDL . betgi.ãUDGR PRNVOLQLQNDL SDUDN %HW NRG¡O MLH QHLãUDQGD WRNLR LQVWUXPHQWR NXULXR EÌWÐ JDOLPDQDNWHO¡VWXPWHO¡WLNDGMLJUHLþLDXQHåLQLRQQXULHG¡WÐ" 9.

ã.DL NDV GDU QHLãO¡N¡ .DV QHSDE¡JD JDXQD VX SDJDOLX .QHSULWUÌNVWD1LHNLV*DOLPDJ\YHQWL1HJHUNLWHWLNWDLþLRQDLMRNLRYDQGHQV-LVþLDYLVRNLRP ãLOWLQ¡PDUFKROHURPDSNU¡VWDV0DWRWHNDPLQDVUÌNVWD" ²7HLV\E¡UÌNVWDLUSDVSLUJLQWDJXPDGYRNLD ²7DLNUHPDWRULXPDV$QNVþLDXDUY¡OLDXYLVLSURWNDPLQLãO¡NVLPH ². Prašom.HOQR-RKDQDV%OR\ 0HV UHLQLHþLDL QHPHOXRMDPH 9RJWL ² galiu.DV SDUJULÌYD WDV QLHNXRPHW MDX QHEHDWVLNHOV 7DL EHQW EXYR laikai! ²$UWLNQHPHOXRMLNDUWDLV"*VGLQLPXVODWUHLUWLHN" ²$ãHVXUHLQLHWLV.UPHV"3URNDPLQ" ²2NXRMÌVJHUHVQL" — Nejaugi kaminas privalomas visiem? ² . Bet meluoti — ne.U Dã GDU J\YDV NDLS PDWRWH QRUV MDX VHSW\QHUL PHWDL SR ODJHULXV WUDQNDXV $WVLPLQNLWH WULV SDJULQGLQLXV GDO\NXV VDXJRNLW¡V NDG YLGXULDL QHVXJHVWÐ NDG NRMÐ QHVXåDORWÐ LU NDG SDJDOLDLV LQNVWÐ QHDWPXãWÐ 9LVD WDL NDPLQX EDLJLDVL 2 ãLDLS ² þLDJ\YHQWLJDOLPD ²*HUDVSDMÌULRNXURUWDV'LHYÐPLãNH3DJXRG¡NDGM³NXUSHUNÌQDV ²2NPDQDL"0DWDLYDY\UDLWHPSLDYHåLPVXãLXNãO¡PLV"1LHNRSDWHPSLDNDG LU VXVLOHQNGDPL 3ULHã PHWXV WXR YHåLPX YDåLDYRPH VP¡OLR YHåWL 6HSW\QLV NLORPHWUXV 9HåLPH VWRYL 66 Y\UDL VX SDJDOLDLV 0HV ² ULVþLD E¡JDPH 6X WXãþLX YHåLPX LU SLOQX . Pfui! ²7DLXåNSDWVþLRQDLSDWHNDL" ²(WXåQLHNDQLHNLXV1HSDY\NR0DQJ\YHQWLQHVLVHN¡3HQNLROLNDNDUWÐWHLV¡PDQH XåYDJ\VW EHWãHãLROLNWNDUWQHSDY\NR²SDWXSG¡³ODJHU³ ²3DVDN\NVXVLPLOGDPDVNDVEXYRWLHGXNXULHãLQDNWPXVOD]GRPLVSOÌN¡" ²$7DVDLU¡NVQ\V²WDL/¡PDQDV>/HKPDQ@ODJHULRSLUPDVLVVHQLÌQDV$QWUDVDLWDV PDåHVQLV²PHQN\VWD7DL6WDVLDNDV 6WDVLDN.

.LHNYLHQRYDUGDVSDYDUG¡âHLP\QLãNLGDO\N¡OLDL$GUHVDVNXULREÌWÐJDOLPD . autonomiškai nepriklausoma.DVGLHQ WULV GXRQRV EDNDQ¡OLXV SDYDJLD 3XRG PDUPHODGRSDYDJLDLUPDUJDULQRNXRN6SLUJDWRNVDL%HWMLVGDUSDGDU\VNDUMHU-HLMDPLU WROLDX WDLS VHNVLV LU MHL QLHNDV MR QHQXGREV ² SULVLWDUQDXV LNL EXGHOLR ODLSVQLR 3DPLQ¡VLWH PDQRåRG³ 9DMHSROLWLQLVVN\ULXVMDXDWHLQD²VXVLULHW¡OLQNVPDVDLUHLQLHWLV²PDQJLJULHåWDL GUDXGåLDPDVXMXPLVNDOE¡WL — Politinis skyrius?!? . sveiki. — draugiškai QXVLã\SVRMRYLHQDVLãWÐVXPDãLQ¡OH²PHVMÌVÐMDXODXN¡PH 3DVLXWR. — atseit.UãLWLHMDXODXN¡. 3ROLWLQLV VN\ULXV DW¡MR VX NHWXULRP UDãRPRP PDãLQ¡O¡P 1Hã¡ MDV NHWXUL NDOLQLDL SDVNXLNXULXRVVHN¡GXXQLIRUPXRWX66Y\UX — Na. kaip sekasi. broliai lietuviai.âLXNãO¡ — Lageris — tai visiškai atskira respublika.DP UHLNLD ³ XRGHJ NLUVWL MLV NHUWD . kaip PDKDUDGåÐ GRPLQLMD 7XUL O\J LU VDYR VDYLYDOG 6DYLYDOGRV SULHãDN\MH \UD /DJHUDOWHVWH ODJHULR VHQLÌQDV Lã NDOLQLÐ WDUSR Xå GLGHOLXV QXRSHOQXV VNLULDPDV -LV ² NDOLQLÐ DWVWRYDV YDOGåLRMH .ãJLUG WRN³ JDUVÐ YDUG LãWHPS¡PH NDNOXV NDLS åVLQDL LU VXVWLURPH NDV JL GDEDU mum bus? .RNLHLãGLGÌVMLHNRNLHJDOLQJL 5DãRPPDãLQ¡O QHãD%HQHMLHLUEXVWDUG\WRMDLLUWHLV¡MDL" âDXNLD PXV SR YLHQ 7LHVLDL UHLNLD DWVLVWRWL SDVLWHPSXV 5DQNDV QXOHLVW LU ³ ãODXQLV ³UHPWPDåGDXJNDGLãåPRJDXVYLUGXO\VSDVLGDU\WÐ$WVDNLQ¡WLUHLNLDJUHLWDLLUJDUVLDLNDGLU NXUþLDVJLUG¡WÐ.DGDJLMLHYDLãLQWLSUDG¡V". bracia litwini.DL UHLNLD NDV SDNDUWL MLV NDULD LU NDOLQLÐ ODãLQLXV U\MD âLDLS /¡PDQDV ² QLHNR VDX åPRJXV 7LN U¡NLD SHU GDXJ 3UDåXG¡ M³ JLQNOXRWL ³VLODXåLPDL $ã YLVXRPHW VDNLDX LU GDEDU WHEHVLODLNDX QXRPRQ¡V GDXJ JDUELQJLDX Lã NLãHQLÐ YRJWL QHJX JLQNOXRWDP ODXåWLV SUR GXULV 2 6WDVLDNDV ² ãLXNãO¡ $ã J\YHQDPDPH EDUDNH GXRQ SMDXVWDX MLV ² GDOLQD VXSMDXVW\W .

PDUãLUXRNLWH³SLUW³ 7XRLUEDLJ¡VLSROLWLQLRVN\ULDXVSROLWLNDVXPXPLV Na.RNLH QLHNDQLHNLDL NDUWDLV EÌGDYR SDYHGDPL LU MDP SDWDUG\WL7XRPHWDWURG\GDYRNDGNDOLQ\VM³WDUGRQHMLVNDOLQ³0LNþLRGDYRMLVDLLUNRV¡GDYR LUQLHNXRPHWMLVDLQHåLQRGDYRNRGDUUHLN¡WÐSDVLNODXVWL 6¡G¡GDYR MLV GLGHOLXRV UDXGRQXRV PÌULQLXRV UÌPXRV NXU WLOSR YLVD ODJHULR YDOGåLD . — O kas tai yra: schutzhaf-politisch? ² 7DL \UD SROLWLQLV DSVDXJRV DUHãWDV ² ODJHU³ SDVRGLQR MXV DSVDXJDL -ÌV HVDWH WRNLH QXVLNDOW¡OLDL NDG ODLVY¡MH MÌVÐ HOJHVLX SDVLSLNWLQXVL YLVXRPHQ¡ JDOL MXV VXSO¡ã\WL 9DOGåLD VXVLUÌSLQXVL MÌVÐ JHURYH LU SDVRGLQR MXV ³ ODJHU³ ² QXR YLVXRPHQ¡V SDVLSLNWLQLPR YDLVLÐ apsaugoti.DOLQLÐ WDUG\PR UHLNDOX YLVXRPHW DWYDåLXRGDYR Lã *GDQVNR VSHFLDOÌV WDUG\WRMDL SODþLDãDNLDL WRNLH Y\UXNDL UDXPHQLQJL GLUåLQJL EHYHLN ERNVLQLQNDL -LH WDL LU WDUG\GDYR SDJDO YLVXV JHVWDSR G¡VQLXV 0DOãWHWRVN\ULDXVYLVDVXåGDYLQ\VWXRPHWEÌGDYR²WDUGRPXRVLXVODJHU\VXUDVWL²LUWDLQH YLVXRPHW MDP SDY\NGDYR SDGDU\WL . — atseit. su politiniu skyriumi. 1943-44 metais juo EXYR *GDQVNR YRNLHWXNDV 0DãWHWDV >0DOVWDHGW@ 66 Y\UHVQ\VLV OHLWHQDQWDV JDODV M³ åLQR NRG¡O LU Xå N ³ JHVWDSR HLOHV SDWHN V *UHLþLDXVLDL MLV þLD ³OLQGR EHVLJHOE¡GDPDV QXR NDUR tarnybos.DUWDLVSDVLJLUVGDYRLãUDXGRQÐUÌPÐULNVPDLLUVWRUåLHYLãNLNHLNVPDLSHUWYRUODJHULRNLHP . sugyvensime: nesimuša… VII. atrodo. — schutzhaf-politisch.DG PHV QHJDO¡WXP¡P GDXJLDX SULHã YDOGåLQXVLG¡WL" ² 1H QH âLWRNLHP GDO\NDP PHV WXULPH NLW SDUDJUDI 9HUEHXJXQJVKDIW ² ³VS¡MDPDVDLDUHãWDVNDGGDXJLDXQHQXVLNDOVWÐâLWRNLHSDVPXVYDLNãWRVXåDOLXWULNDPSLX7DL YLV NULPLQDOLVWDL 1XR MÐ PHV LU VDXJRPH YLVXRPHQ 2 SROLWLQLXV ² VDXJRPH QXR YLVXRPHQ¡V ²6DN\NWXPDQNRNVUÌSHVWLQJXPDV ² 2 N PDQDL" 7UHþLDMDPH UHLFKH WXUL EÌWL WYDUND 0DUV] GR OD*ni.DVGLHQ JORWQLDL QXVLVNXW VQXEOL]JLQWLEDWDL -R YDUGX DWHLGDYR Lã ODLVY¡V Lã JHVWDSR ³VWDLJÐ DWVLXQþLDPÐMÐ NDOLQLÐ VUDãDV -LV W VUDã MDX VX VDYR SDUDãX SHUVLÐVGDYR NLWRP ODJHULR ³VWDLJRP . czerwony winkel. iki karo pabaigos.. POLITINIS SKYRIUS /DJHULRSROLWLQLVVN\ULXVVDYRHVPHLUGDUEXYLVLãNDLQHDWLWLNRVDYRJDUVÐSDYDGLQLP 0XãWLV WDL LU MLV PXã¡VL EHW G¡O VPDJXPR GDXJLDX G¡O NÌQR PDQNãWRV QH G¡O SROLWLNRV 3R WHLV\EHL WDL EXYR YLVLãNDL QLHNDP QHUHLNDOLQJD ³VWDLJD QHWXU¡MXVL MRNLRV VDYDUDQNLãNRVUHLNãP¡VQHLODJHULRJ\YHQLPXLQHLNDOLQLÐOLNLPXL Oficialus politinio skyriaus viršininkas buvo gestapo atstovas. ² 2 JDO YLVXRPHQHL QXR PÌVÐ DSVDXJRWL" . äHPR ÌJLR NHWXULÐ GHãLPþLÐ PHWÐ Y\UXNDV -XRGEUXYDV QH SUÌVLãNDV 9LVXRPHW PDQGDJXV 9LVXRPHW GåHQWHOPHQDV VX ãYDULRP RGLQ¡P SLUãWLQ¡P .GXRWLåLQLNDLODJHU\QXVLEDLJVL ²8åNVXLPWL" ²1HåLQRPH²NLHNYLHQDVDWVDNRPLWVXVLWDU 7DLSLU³UDãR³SRSLHULXVQHåLQLDXåN suimti — vis tiek! 'XRGDPXPSRQXPHU³²þLDVDNREXVGDEDUMÌVÐSDVDVQHSDPHVNLWH*DOYDJDOLPD SDPHVWLEHWQXPHULV²QHGDXJVYDUELDX1XPHULDLLã¡MRGYLGHãLPWYLHQDVWÌNVWDQWLVWU\V ãLPWDLLUGDUWHQDLGHãLPWXNDL$QWSRSLHU¡OLRVXQXPHULXSDUDã\WDVFKXW]KDIWSROLWLVFK ²$ULOJDPPXVþLDSDWXSG\VLWH" — Do konca wojny. — atseit. raudonas trikampis — visi iki karo pabaigos..

DOLQLDLã\SVRMRVL.HSXU YLVXRPHW DQW DNLÐ XåVLPDXNãOLQ V SHU GYHMXV PHWXV Q¡ NDUWR QHQXVLã\SVRM V 'DUER MLV QHGDXJWHWXU¡MREHWMLV²QRUVVDGLVWDVEXYR -DP DWURG¡ NDG YLVL NXULXRV JHVWDSDV VLXQþLD ³ ODJHU³ \UD QXVLNDOW¡OLDL \UD DUãLDXVL Vokietijos priešai.DV ãLDPH VHDQVH QHSDURG\GDYR NDUR PHWXL WLQNDPR XROXPR DU NRNLDL VDERWDåR SDJXQGDL SDVLGXRGDYR W /LXWN¡ WXþWXRMDX SDVNDWLQGDYR 5LPEX VSHFLDOLDL WDP UHLNDOXL SULWDLN\WXOHQWJDOLXDUSO\WJDOLX.R MLHGX WHQDL SMDXGDYRVL ² SHUNÌQDV MXRV åLQR 3R WRNLR SDVLNDOE¡MLPR 0DOãWHWDV YLVXRPHW VNXELDLV åLQJVQLDLV WUDXNGDYR ³ PLãN SUDVLY¡GLQWL 7DL EXYR YLHQLQWHO¡ VULWLV NXU SDVLUHLNãGDYRMRLQLFLDW\YDLUYHLNOD.DL GLHQRVPHWXDUSDYDNDU\/LXWN¡SDVLVXNGDYRODJHU\YLVXRPHWEÌGDYR²O\JWDU\WXPY¡MHOLV LãâLDXU¡VSROLDXVSDSÌW¡9HOQLDVJLM³åLQRMRNRNLDVSDYDUGHVNDGDSDVNHOEV ² NLHNYLHQ PRPHQWJDO¡MDLLUVDYRSDYDUG LãJLUVWL.LWXU²QLHNXUQHEXYRMRVå\PX PHWÐ YDVDU YDUJãHOLV 0DOãWHWDV JDYR GLGHO³ WDUQ\ELQ³ SDåHPLQLP . kuris šiais atvejais VDYRGUDEXåLRSDVLJDLO¡GDYR5XQJW\QLÐWLNVODVEXYRQHNDVWROLDXQXE¡JVEHWNDVJUHLþLDX SDYDUJV2WRNLHSDYDUJ¡OLDLSDVLURG\GDYRYLVHVNDåNRNLHWLQJLQLDLQHNODXåDGRVSDVLGXRG ³YDLULRPVDERWDåRSDJXQGRPYDOGåLRVDXWRULWHWRQHSULSDå³VW 1H.ãMRMR M³ Lã ODJHULR 3ULVWDW¡ M³ NDOLQLXV O\G¡WL Lã *GDQVNR ³ âWXWKRI 7DL EXYR MDX YLVLãNDL PHQND WDUQ\E¡O¡ -R ³S¡GLQLX EXYR SDVNLUWDV JHVWDSR Y\UHVQ\VLV OHLWHQDQWDV 7UXQDV >7UXKQ@ YLGXWLQLR ÌJLRVXGåLÌY VEHUQXå¡OLVEHWLUMDPQHEXYRNDVYHLNWL-LVODJHU\EHYHLNQ¡QHSDVLURG\GDYR ²QHP¡JLDPDVEXYRLUMLVþLRQDL/DJHULVEXYR66RUJDQL]DFLMRVQXRVDY\E¡RJHVWDSDVEXYR YLVG¡OWRNLWDRUJDQL]DFLMD(VHVLQLQNDLEDLVLDLS\NGDYRNDLSDãDOLQLDLDVPHQ\VNLãGDYRV³MÐ reikalus. Tokiais pašaliniais asmenimis buvo laikomi ir gestapo atstovai.DOLQLDLåLQRMRWDL0DOãWHWDVULHMDVLVXODJHULRYLUãLQLQNX. — buvo ruošiamos E¡JLPRUXQJW\Q¡V 1DXMRNDLWXU¡GDYRE¡JWLSDJDO/LXWN¡VNRPDQG%¡JWVXNOLÌWLPLV%¡JWLUJXOWE¡JW LUJXOWãLVQXPHULVEXYRLWLQP¡JLDPDVSDYDVDU³LUUXGHQ³LUãLDLS²SRGLGHVQLROLHWDXVNDL lagerio kieme telkšojo vandens klanai ir purvas.DUWDLVQDXMRNDVLUQXRNDXVW\WREDWRVPÌJLRSDVLWDLV\GDYR Kitas populiarus gimnastikos numeris buvo taip pat neblogas. Ir — vargas tam naujokui. Juos lagerio HVHVLQLQNDLNULPWRVXWDUWLQDLEHVLVWHQJGDPLMXRVLãODJHULRLã¡VWLDUVX¡VWL 7RG¡O WDG SROLWLQLDP VN\ULXL IDNWLQDL YDGRYDYR 66 Y\UHVQ\VLV IHOGIHEHOLV /LXWN¡ [LüGWNH@ SLUNOLR VÌQHOLV Lã *GDQVNR .DGLUNDåNDLSHVLSDYDUJ VYLVG¡OWRJHULDXEXYRSHUWXRVJLPQDVWLNRVSUDWLPXV nepavargti! 3ULHQDXMRNÐVXUDãRPRMRVWDOR/LXWN¡UHWDLWHSDVLURG\GDYR²SHUVWDPELMLVWDPEXYR ILJÌUDýLDLUYHLNWLMDPQHODEDLNDVEXYR9LHQDPGHOQXSHUDXV³NLWDPNXPãþLX³SDVPDNU WUHþLDP ² EDWX ³ SLOY NHWYLUWDP ² OD]GD LU YLVNDV 1DXMD QHODEDL þLD N SUDVLPDQ\VL /DEDLDSU¡åWRVJDOLP\E¡V9LVWLHSDW\VQXPHULDL1XRERGX 3DJDOLDX /LXWN¡V SDUHLJD EÌGDYR SUDQHãWL N UHLNLD VXãDXG\WL LU N ² SDNDUWL .U åLQRPD MLV EÌWÐ MXRV YLVXV WXþWXRMDX VXQDLNLQ V MHLJX WLNWDL EÌWÐ WDP JDOLRV WXU¡M V7RNLRVJDOLRVVWRNRGDPDVMLVVWHQJ¡VLDWVLJULHEWLNLWRNLDLVEÌGDLV 3DSUDVWDL NDL DWY\NGDYR ³ ODJHU³ QDXMRNÐ SDUWLMD /LXWN¡ UÌSLQRVL SUDYHVWL VX MDLV JLPQDVWLNRV VHDQV 0¡JLDPLDXVLDV QXPHULV EÌGDYR ² ãRNGLQWL YDUOLÐ SDY\]GåLX 3ULWXSL LãWLHVLUDQNDVSLUP\QLU²ODSDWDM²SHUYLVODJHULRNLHP /LXRNWOLXRNWOLXRNW²OLXRNVLQDXMRNÐHLO¡VQHO\JLQDQWYDUO¡VLãSDGHJWRVNHPV\Q¡V E¡JGDPRV .SDVLHNGDY .DUWDLVJDQ¡GDYRYLHQRVNLWRVSDYDUG¡VNDUWDLVMLV MÐSULVNDLþLXRGDYRNHOLDVGHãLPWLV1H²/LXWN¡VDWVLODQN\PRQLHNDVQHODXN¡ 1D ãLXR DWYHMX QHUHLN¡WÐ WDþLDX /LXWN¡V QXRSHOQÐ SHUG¡WL ãDXGRPÐ LU NDULDPÐ SDYDUGHV QH MLV SDWV SDULQNGDYR /DJHULV EXYR WLNWDL NDOLQLPR NDQNLQLPR LU EDXVP¡V .OJDV VXGåLÌY V VX JDOYD SDQDãLD ³ åDOþLR . ² .DV YRNLHþLDP NHOL SDVWRMD WDV WXUL EÌWL VXQDLNLQWDV ² P¡JGDYR MLVDL VNHOEWL NDOLQLDP .

DV WHLV\E¡ ² WDL WHLV\E¡ WRN³ GRNXPHQW SDVLUDã\WL QLHNDV QHYHUVGDYR QRUL ² UDã\NLV QRUL ² QH 3DVLUDãLXVLXV SDOHLVGDYR Lã ODJHULR R QHSDVLUDãDQW³ SDOLNGDYR ODJHU\MH DSVLGÌPRWL NRO MLV QXWDUV SDVLUDã\WL $QWUDV SDVLÌO\PDV SDVLUDã\WL ODEDL UHWDL WHDWHLGDYR 3DVLOLN V DSVLGÌPRWL WDLS VPDUNLDL GÌPRGDYR NDG MLV VX VDYR GÌPRMLPX SUR NUHPDWRULMDXV NDPLQLãO¡NGDYR 3ROLWLQLVVN\ULXVWXU¡MRGDUNDOLQLÐNDUWRWHNNXULDLRILFLDOLDLYDGRYDYR66PDåLXNDV feldfebeliukas Kenigas [KöQLJ@ SULYDþLDPH J\YHQLPH ² VPXNO¡V VDYLQLQNDV U¡NVQ\V LU PX]LNDQWDVGÌGSÌVGDYR%DLVLDLMLVDLELMRGDYRNDGMR³NDULXRPHQ NDLSQRUVQHSDLPWÐLU³ IURQW QHSDVLÐVWÐ 7RG¡O WDG ODEDL VWHQJGDYRVL DXNãWHVQHL YDOGåLDL ³WLNWL EHW ELMRGDYR LU NDOLQLDPQXVLG¡WLNJDOLåLQRWLNDVNDGDNDLS 7DLS LU YDUJR åPRJHOLV .DåNDLSIDWDOLãNDLGDUEDVWRMH³VWDLJ¡O¡MHY\NRMXRGDXJLDXGLUERWHQDLGDUELQLQNв MXRGLGHVQ¡QHWYDUNDWHQDLVLDXW¡NRO PHWÐ VDXVLR P¡QHV³ HYDNXRMDQW ODJHU³ MLH YLVXV VN\ULDXV GRNXPHQWXV NLHPH LãNLOPLQJDL VXGHJLQR LU EDLJ¡ JDUVDXV ODJHULR SROLWLQLR VN\ULDXV YHLNO .HQLJDVãÌNDXMDG¡OYDOGåLRVDNLвNDOLQLÐWDUSHMLVWXU¡MRJHUYDUG 3HU GYHMXV PHWXV MLV Q¡ YLHQR NDOLQLR QHEXYR QHW VWXPWHO¡M V R WDL EXYR MDX LãLPWLQLV reiškinys.HQLJDV VX NDOLQLDLV ãQHNXþLXRMDV NDLS VX VHQDLV SDå³VWDPDLV FLJDUHW¡PLV YDLãLQDVL 9LVL NDOLQLDLåLQRMRNDG.UWDLGDU¡MLVDLQHG¡OEORJRVYDOLRVEHWWRG¡O NDG MLV EXYR YRNLHWLVSUÌVDV LU åPRQLãNLDX JDOYRWL QHPRN¡MR 9LVDV MR UÌSHVWLV EXYR ² aptarnauti kaimyninio Štuthofo miestelio našles ir karo gyvanašles — ne vien tiktai IRWRJUDILQLDLVGDO\N¡OLDLV .USDOHLVWLNDOLQ³Lã ODJHULRJDO¡MRWLNWDLWDSDWLJHVWDSR³VWDLJD0LWLQLVVN\ULXVEXYRþLDO\JWDUSLQLQNDVDUEXGHOLR SDG¡M¡MDV 1HW SUDQHãLPXV DXNãWHVQHL YDOGåLDL %HUO\QH DSLH NDOLQLÐ HOJHV³ UDã¡ QH SROLWLQLV VN\ULXV EHW ODJHULR YLUãLQLQNDV YLVXRPHW VX WXR VN\ULXPL SLNWRMH QHVDQWDLNRMH J\YHQ V 3ROLWLQLVVN\ULXVULQNRWLNWDLNDOLQLÐVUDãXVLUGRNXPHQWXVLUG¡OLRMRMXRVDWVNLURVHSDSN¡VH ²LUãLWRN³GDUEQHODEDLWHVXJHE¡GDYRSDGDU\WL7DLEXYRQHWYDUNLQJLDXVLDVVN\ULXV YLVDPH lagery.DOLQ\VODJHU\QH³VLJLMRMRNLÐOLJÐLUVXåDORMLPÐ 3DVLåDGDQLHNDPQ¡åRGåLRQHVDN\WLNODJHU\PDW¡JLUG¡MRDUNHQW¡MR -HL EÌGDPDV ODLVY¡M LãJLUV N QRUV YHLNLDQW DU NDOEDQW SULHã QDFLRQDOVRFLDOLVWXV SDVLåDGDWXþWXRMDXSUDQHãWLSROLFLMDL" â³GRNXPHQWSDVLUDã¡ODLVYDYDOLD²MRNLDSULHYDUWDQHEXYRSDYDUWRWD .DOLQLXLVXJUåLQWLYLVLGDLNWDLNXULXRVLãMREXYRDW¡P .DVEHNRNDL/LXWN¡JLUGL ²LU.HãNRGLHQLHãNRDQWU7UHþLRVGLHQRVSDYDNDU\VXUDGRMXRVNDåNXUXåVSLQWRVSULHSHþLDXV XåNULWXVLXV.HQLJDVDQWNDOLQLÐU¡NLD EXUEXOLXRMD QHW MDP VHLO¡V W\ãND .UWXRVHJHVWDSRGRNXPHQWXRVHEXYRSDUDã\WDWRNVLUWRNVNDOLQ\VQHDWLG¡OLRMDQW WXULEÌWLSDNDUWDV .Y\NG\PR³VWDLJD*HVWDSR³VWDLJDDWVLXQWXVLNDOLQ³QXOHPGDYRMROLNLP.DLSJLM³GDEDUEHSDNDUVLNDGMLVLãPRY¡SRYHOQLÐ 7DLSWHLVGDU\E¡LUOLNRQXNHQW¡MXVLQHSDNDUWRSDNDUXRNOLRQHEHSDJDYR %XYRYLHQDNDOLQLÐUÌãLVNXUL Lã ODJHULR SDOHLVGDYR ² WDL ² DXNO¡MDPLHML NDOLQLDL 3ROLWLQLR VN\ULDXV SDUHLJD EXYR SDOHLGåLDPLHVLHP SDVDN\WL DWLWLQNDP SDPRNVO LU LãGXRWL MLHPGRNXPHQWXV9LVLSDOHLGåLDPLHMLNDOLQLDLWXU¡MRSDVLUDã\WLUDãWVXWRNLDLVSXQNWDLV . 3ROLWLQLV VN\ULXV WXU¡MR GDU IRWRJUDILMRV SRVN\U³ IHOGIHEHOLR YDGRYDXMDP U¡NVQLR WRNLR LU VWRUåLHYLR 7LN ãLV VX VDYR IRWRJUDILMRPLV ³ ODJHULR UHLNDOXV PDåDL WHVLNLãGDYR 5HWNDUþLDLV DWHLGDYR SULH QDXMRNÐ VXUDãLQ¡MLPR SDEXUQRGDYR SDãÌNDXGDYR YLHQ NLW SDJDLNãþLXSDEDNVQRGDYR²LUQLHNRGDXJLDX. PHWÐ UXGHQ³ SDE¡JR Lã ODJHULR YLHQDV OHQNDV ² Lã YDUãXYLHþLÐ VXNLO¡OLÐ WDUSR 5HLNLDSDå\P¡WLNQ\JRVHNDG MLV LãGÌP¡ 3UDG¡MR LHãNRWL MR GRNXPHQWÐ ² Q¡U GRNXPHQWÐ .DOLQLDP SDJHOE¡WL MLVåLQRPDQLHNRQHJDO¡MREHWLUEORJDMLVMLHPQLHNXRPHWQHGDU¡.DL /LXWN¡ QXGÌOLQD ODXN .

LWLJLWLNLQRNDGWDVWHUPLQDV\UDQHNDVNLWDNDLSOLHWXYLÐ NDSDV WDL \UD YLHWD NXU QXPLU¡OLXV 3DJDO FDSR YHLNVPXV LU YLHQDV LU DQWUDV WHUPLQR DLãNLQLPDVDWLWLQNDUHDOLSDG¡W³&DSRSDG¡M¡MDVRILFLDOLDLYDGLQRVL+LOIVFDSRPHVJLVWDþLDL sakydavome. POLITINIO SKYRIAUS BENDRADARBIAI 9LVL ODJHULR NDOLQLDL YDURPLHML ³ GDUE EXYR VXVNLUVW\WL ³ GDUER NRPDQGDV 3ULH kiekvienos darbo komandos buvo priskirtas SS vyras.ãPRNVOLQWQDXMRNLãHLQDQW³LãVXUDãLQ¡MLPRUXLPRâUHLGHULVEÌGDYRSDO\GL EDWXSHUXåSDNDO³DUSDJDOLXSHUQXJDU äLQRPD QH YLVXRPHW âUHLGHULV WDLS HOJGDYRVL . 1943-44 metais politinio skyriaus darbo komandos kapas buvo kalinys Šreideris >6FKUHLGHU@ 7DL EXYR GDU MDXQDV Y\UXNDV NRNLÐ PHWÐ $XNãWDV OLHNQDV MXRGDLV JDUEDQRWDLVSODXNDLV0RWHU\VVDN\GDYR²ODEDLJUDåXV1HWLNVDN\GDYR²LUVYLUGDYR³MR SXV %XYR MLVDL DXNãWR YRNLHþLÐ YDOGLQLQNR LQåLQLHULDXV VÌQXV NDUR SUDGåLRMH EXY V NDUR ODLY\QR MÌULQLQNDV Lã MÌULQLQNÐ ³ NRQFHQWUDFLMRV ODJHU³ SDWHN V EHURGV Xå NOHSWRPDQLãNXV SROLQNLXV /DJHU\MH QHãLRMR MLVDL SROLWLQLR NDOLQLR åHQNO UDXGRQ WULNDPS³ %HW LU YLVL NLWL MÌULQLQNDLSDWHN XåDLãNLDVYDJ\VWHVODJHU\MHYDLNãþLRMR VX UDXGRQX WULNDPSLX âUHLGHULV LU ODJHU\MH EDQG¡ VXQDXGRWL ³JLPWXV JDEXPXV 9RV SDWHN V þLRQDL MLV JDYR SDå\P¡MLP Xå QXRSHOQXVOHQWDQWNUÌWLQ¡VLUQXJDURV7RMHOHQWRMHEXYRSDUDã\WD9DãLVY\UXNDVDSYRJ¡ savo draugus kalinius!" . puskapis.VIII. vadinamas Kommandofürer — NRPDQGRVYDGDVDWVDNLQJDVXåMRVWYDUNLUGDUEXV7DþLDXSDþLDPGDUEXLYDGRYDYRYLHQDVLã NDOLQLÐ WDUSR VSHFLDOLDL WDP UHLNDOXL YDOGåLRV VNLULDPDV âLWRNVDL NDOLQ\V GDUEÐ YDGRYDV RILFLDOLDLEXYRYDGLQDPDVLWDOÐåRGåLXFDSRUHLãNLDJDOYD9RNLHþLDLNRQFHQWUDFLMRVODJHULÐ WYDUNSDVLVNROLQRLãGXþ¡VSDVLODLN\GDPLQHWNDLNXULXRVLWDOÐWHUPLQXV7DþLDXPHVWHUPLQ FDSREXYRPHOLQN DLãNLQWLSDJDOOLHWXYLÐNDOERVG¡VQLXV'HMDþLDPHVQHEXYRPHYLHQLQJL 9LHQL WLNLQR NDG SDYDGLQLPDV FDSR \UD NLO V Lã OLHWXYLÐ åRGåLR NDSRWL NDSÐ Y\ULDXVLDV XåGDYLQ\VLUEXYRNDOLQLXVNDSRWL.HOLDV VDYDLWHV MLVDL VX WRPLV OHQWRPLV SUDVLEDODGRMR -ÐMÐ ãLDLS WDLS DWVLSDODLGDY V SDWHNRGLUEWL³SROLWLQ³VN\ULвNJLUDãWLQJDVEXYR²LUGDUYRNLHWLV7RG¡OYHLNLDLMLVDLLU NRPDQGRV NDSDV SDVLGDU¡ ýLD MLVDL EXYR VDYR YLHWRMH ² SDJDO SDãDXNLP -LV þLRQDL EXYR YLHQDVXROLDXVLÐODJHULRUD]EDLQLQN¡OLÐGLUE VJDOYDåXGåLRGDUEVXGYDVLRVSDNLOLPX -LVDL PDWXRGDYR QDXMRNR NDOLQLR ÌJ³ LU LPGDYR SLUãWÐ QXRVSDXGXV $QW VWDOR SDV M³ YLVXRPHWEÌGDYRULPEDVLãYLHOÐQXSLQWDVDUEDSDJDO\V $WHLQD EÌGDYR QDXMRNDV 6XVLWUDXN V SULJVGLQWDV VXVLULHW V 1H NDUW ² YLVLãNDL VXPXãWDV1HNDUW²YRNLãNDLQ¡åRGåLRQHVXSUDQWVâUHLGHULVSHUPHWDQDXMRNDNLPLV² MLVMDXåLQRNDLSJDOLPDLUNDLSUHLNLDVXMXRHOJWLV $WYDU\WXRVLXV NDOLQLXV Lã HLO¡V ãDXNLD âUHLGHULV âDXNLDPDVDL NDOLQ\V NDUWDLV QHQXJLUVWDNDUWDLVQHVXSUDQWDNDGM³ãDXNLD<SDþGDåQDLWDLDWVLWLNGDYRNDLNDOLQ\VEXYRQH YRNLHWLVNDLMRSDYDUG âUHLGHULVEHGLHYLãNDLLãNUDLS\GDYR1DXMRNDVODEDLGDåQDLQHåLQRNXU MLVWXULHLWLLUNDLSDWVLVWRWL-LVQLHNXRPHWQHåLQRNDGSDãDXNWDPNDOLQLXLQHJDOLPDåLQJVQLX HLWL ² NDG MLV WXUL ULVþLD E¡JWL 1HåLQR MLV LU GDXJHOLR NLWÐ UHLNDOLQJÐ GDO\NÐ âUHLGHULV EÌGDYR WRN³ QDXMRN QHPRNã YLVXRPHW PRNR ² VX OHQWD SHU DXV³ VX EDWX SHU SLOY VX NXPãþLXVXULPEXVXSDJDOLX 3DãDXNWDVDLQDXMRNDVDWHLQDNDLSYLVLQRUPDOÌVåPRQ¡VYDLNãWRâUHLGHULVSDVLWLQNDM³ WDUSGXU\LUPDXQDMDPEDWX³SLOY²QDXMRNDVYLUVWDDXNãWLHOQLQNDV³NLHPâUHLGHULVY¡OM³ ãDXNLDY¡OMLVHLQDLUY¡OYLUVWD7DWW VLDVLWRONROQDXMRNDVVXVLSUDQWDNDGSDãDXNWDPUHLNLD E¡JWL7ROLDX VWRYLQWLHML QDXMRNDL SULVLåLÌU¡M ãLWÐ NXOQDYDUþLÐ MDX åLQR UHLNDO ² Lã DQNVWR NXFHQD 7LNWDL âUHLGHULV LãUDQGD MLHP NLWRNLÐ QHJHURYLÐ $SVNULWDL ODJHU\ QLHNXRPHW QHVDNRPD NDLS N WXUL GDU\WL ² WXUL SDWV VXVLSUDVWL 6XVLSUDVWL SDGHGD SDJDO\V 7DLS LU âUHLGHULVEÌGDYRPRNRNDOLQ³NROMLVSUDGHGDYRNLãNDLVXSUDVWLLUDWVLVWRMDWHQLUWDLSNDLS âUHLGHULVQRUL.DUWDLV MLV EÌGDYR LWLQ PDQGDJXV GåHQWHOPHQDVLUSXLNXVUÌSHVWLQJDVNDYDOLHULXV0DQGDJXPRDQWSXROLVMDPXåHLGDYRWXRPHW .

DV EH NR ² ãLRNLR WRNLR SDVNDWLQLPR PXãHLNRP YLV G¡OWR EXYR %H IHOGIHEHOLR . Kai pasitaiko pašal koks aukštesnis SDUHLJÌQDV WRNVDL PLQNãWDãLUGLV HVHVLQLQNDV ULHMD NDOLQLXV EMDXURMD NXPãþLX DSOLQN QRV³ YHGåLRMD9RVSDVLVXNRSDUHLJÌQDV³ãDO³²PLQNãWDãLUGLVLãSDVNRVMDPLOJQRV³URGRLUY¡O VXDSULHWDLVLDLVNDOLQLDLVPLHODLELþLXOLDXMDV .DVWXYR QHEXYR Q¡ ³ UDQNDV SD¡P V 6DXOHO¡M SLOY ãLOG¡VL LU FLJDUHWHV þLXOS¡ 3DVLVXNDOLRMRSDãOHSLQ¡MRNHOLDVVDYDLWHV²LUY¡OSDGDU¡NDUMHU PHWÐ YDVDURS DW¡MR ³VDN\PDV SDVLÐVWL Lã âWXWKRIR ³ 3HOLF NDOLQLÐ GDUELQLQNÐ 3HOLFHQHWROLâWHWLQREXYRIDEULNDVVLQWHWLQLDPNXUXLJDPLQWL'¡OWRIDEULNRWXRPHW SUDVLG¡MR DWNDNOLRV YRNLHþLÐ YDUå\ERV VX DQJODLV $QJODL W IDEULN ERPELQD ² YRNLHþLDL Lã JULXY¡VLÐQDXMDVVLHQDVNHOLD$QJODLERPELQD²YRNLHþLDLVWDWR²NDLSGXRåLXDQWOLHSWR 9D ³ W VXERPELQWR IDEULNR VWDW\E LU LãY\NR Lã âIXWKRIR NDOLQLÐ âLWRV GDUER NRPDQGRV SULHãDN\MH ãDOLD NLWÐ SURIHVLRQDOÐ LU P¡J¡MÐ PXãHLNÐ JDOYDåXGåLÐ DWVLGÌU¡ LU âUHLGHULV1HEORJDLMDPLUWHQDLVHN¡VL 3HOLFRGDUERNRPDQGDLãYLVÐâWXWKRIRNDOLQLÐGDUERNRPDQGÐEXYRSDWLWXUWLQJLDXVLD QXPLU¡OLDLV 3HU WULV P¡QHVLXV Lã WRV NRPDQGRV EXYR MDX DWVLGÌU V SDV $EUDRP NLWDV WÌNVWDQWLV JXO¡MR QHMXG¡GDPDV OLJRQLQ¡MH 'LGHO¡ VHUJDQþLÐMÐ GDOLV VNXQG¡VL NDG MLHP HV . Smagu buvo jam WDL6PDJXLUSHOQLQJD.U ² N JL" 9DOGåLD Lã SDVDOÐ MDX VHQLDX SULHã M³ GDQW³ JULHåXVLVWDLJDSULNLERNDGMLVXåSLQLJXVQHOHJDOLDLVLXQWLQ¡M VNDOLQLDPODLãNXVLãODJHULR² LU LãJUÌGR YDUJãHO³ Lã SROLWLQLR VN\ULDXV 3DWHNR MLVDL ³ PLãNR NRPDQG ² NHOPÐ UDXWL LU UVWÐ WDPS\WL %HW LU WHQDL VXJHE¡MR MLVDL YDLNãþLRWL VX ODNXRWDLV EDWXNDLV LU RGLQ¡P SLUãWLQDLW¡P .UDXMDV Lã JDOYRV YDUYD" .DV NDP UÌSL 7DP LU NRQFHQWUDFLMRV ODJHULV EXYR NDG NUDXMDV Lã JDOYRVYDUY¡WÐ9DUYD²LUYLVNDV'LGHOLVþLDGDLNWDV" .DOLQLÐ ULHMLPDV LU PXãLPDV ODJHU\MH YLV G¡OWR EXYR JHUR WRQR SRå\PLV -HLJX VHQLV NDOLQ\V PXãD QDXMRN VHQLV YDOGåLRV DN\VH EXYR MDX SDVLWDLV V DWJDLO¡M V VDYR QXVLNDOWLPVXVLSUDW V1RU¡GDPDVYDOGåLRVDN\VH³VLJ\WLSDVLWLN¡MLPRQRU¡GDPDVODJHULR UHVSXEOLNRMH SDGDU\WL NDUMHU DU NDOLQLÐ WDUSH LãNHOWL VDYR DXWRULWHW JDO¡MDL SDVLQDXGRWL ãLD SLJLDXVLD SULHPRQH PXãWL NLWXV \SDþ JL ² QDXMRNXV 7DL EXYR EHQGUD WDLV\NO¡ WXULQWL åLQRPDLULãLPþLÐ âUHLGHULVLUEXYRWRNVNDUMHULVWDVPXãHLNDVXJHE¡M VPXãLPRVSHFLDO\E SDGDU\WLJDQD SHOQLQJX YHUVOX ² WDL EXYR MDP GUDXJH DSLSO¡ãLPR SULHPRQ¡ 3DJDO ODJHULR QHUDã\WXV ³VWDW\PXVLUPRUDO WDLQHEXYRMRNVQXVLNDOWLPRYHLNVPDV âDXQXV âUHLGHULV EXYR Y\UXNDV LU ODEDL WXUWLQJDV 3R ODJHU³ ãOHSLQ¡MR VX ODNXRWDLV SXVEDþLDLV LU RGLQ¡P SLUãWLQDLW¡P ² SUDãPDWQL NDUR PHWXL HOHJDQFLMD 7RML HOHJDQFLMD \SDþ U¡å¡DN³YLVXRWLQLRQHDSVDNRPRVNXUGRIRQHNXULVYLHãSDWDYRODJHU\ 7DLS EXYR ³VLJDO¡M V WDVDL âUHLGHULV NDG ¡P¡ QHSDLV\WL J\YHQLPR SDSUDVþLDXVLR G¡VQLR ²3DWVQRULJ\YHQWL²LUYDOGåLRVQHXåPLUãN 1HP¡JR âUHLGHULV VDYR ORELX VX QLHNXR GDOLQWLV 9DOGåLD -DP DWURG¡ HVDQWL QHUHLNDOLQJDV SULHGDV SULH ãLRV åHP¡V J¡U\ELÐ 1HåLQRMR âUHLGHULV NDG YDOGåLD YLVXRPHW SDY\GHVQ¡ Xå EHW NXUL PHLOXå .UJDUE¡WURãND²SDWHQNLQWD²LUMLVPDWYLUãLQLQNDVPXãD 1D LU GUDXVWL åLQRPD QLHNDV QHGUDXVGDYR N JL QH 66 PXãD NDOLQ\V NDOLQ³ PXãD . — niekas neversdavo! Tai buvo jo paties iniciatyvos reikalas.HQLJR 66 Y\UÐ WDUSH LU GDXJLDX EXYR WRNLÐ NXULH NDOLQLDP QLHNR EORJD QHGDU\GDYR QHW draugiškus santykius su kaliniais stengdavosi palaikyti.NDLQDXMRNDVEÌGDYRJHULDXDSVLUHQJ VWXU¡MRODLNURG³åLHGWDERNRVDUãLDLSNRNLÐYHUWLQJÐ GDO\N¡OLÐâLWRN³QDXMRNâUHLGHULVPHLOLDLSUDNDOELQGDYRPRWHULãNHLQDXMRNHLPHLOLDLPHLOLDL QXVLã\SVRGDYR SDJXRVGDYR M SULJODXVGDYR 7XRPHW SDSUDVWDL NRNV QRUV JHUDV GDO\N¡OLV LPGDYR LU³VOLQNGDYR³ âUHLGHULR NLãHQ 2 NXULV QDXMRNDV QLHNR QHWXUL ² NR MLV JDO¡MR EÌWL vertas? 9HUVGDYRNDVQRUVâUHLGHU³WDLSNDQNLQWLåPRQHV" Ne.

HQLJDV²NXUQXVLODNHLNLDXOH"$"6¡VNUDã\WLLãYLHW¡VGULHåH )UDQFDV UDã\WL DLãNLDL QHEHJDOL )UDQFDV DSOLQN SHþLÐ WXSLQ¡MD )UDQFDV QXRG¡JXOLX S\SN GHJD LU VX SHþLDXV GYDVLRPLV EDQGR VXVLVLHNWL )UDQFDV ãLRV åHP¡V J\YHQLPXL nebetinka.DUW WLHN SULVODN¡ NDG SHQNL Lã MÐ YLHWRMH OLNR QHJ\YL +HOFOLV >+ölzl]. Francas eina atsipagirioti.HQLJXVXVLNDELQ ãOLWLQ¡MDODJHULRSDWYRULDLVLU DEX YLVD JHUNOH SO¡ãLD JLUWDV GDLQDV .HLNLDVEMDXULDXVLDLVåRGåLDLVNRNLXVWLNSULVLPLQWLSDM¡JLD 8åPXãLV MLV )UDQF W QLHNã NDLS SDUã SDVNHUVLV -R åDUQDV ãXQLPV DWLGXRVLV SDVLXW¡OLRWRNLR 9LVD LãJDOH NHLNLDVL . 3DYDNDU\NDUWDLVEÌGDYR)UDQFDVVX.XU GDEDU UDVL )UDQF W SUDNHLNW" .VXODXå\WLNDXODL. su juo drauge eina ir Kenigas — pasigerti.DUO)ULHGULFK@/¡J¡>/HJJH@LUGDUGX âUHLGHULVLUãLRMHRSHUDFLMRMHQHSUDåXYR*UDåXVEXYREHUQLRNDV6HN¡VLMDP âUHLGHULXL SDVLWUDXNXV Lã SROLWLQLR VN\ULDXV MR YLHW NDSR WHLV¡PLV Xå¡P¡ VHQDV NDWRUJLQLQNDV MDX DQNVþLDX WDPH VN\ULXMH GLUE V )UDQFLãHNDV ']LHJDUþLNDV >)UDQFLV]HN ']LHJDUF]\N@ -LV EXYR OHQNDV JLP V 9HVWIDOLMRMH MDX NHWYHULXV PHWHOLXV ODJHU\MH DWSOLHN V 3ROLWLQLV NDOLQ\V SURWLQJDV DSVXNUXV SHU¡M V YRNLHþLÐ ODJHULÐ NRQFHQWUXRW SUDJDU 2 VPDLOLDOLHåXYLVRãDLSHLYDRãDODSXWULV1XRODWNHLN¡VLMLVDLNDGMDPWHQNDGLUEWLWRNLRYDUGR ³VWDLJRMH EHW LU QHGDU¡ SDVWDQJÐ Lã MRV SDVLWUDXNWL 9LHWD EXYR YLVLãNDL QHEORJD 'DUEDV ² PHQNDVRSDYDOJ\WLJDXGDYRGDUDWVNLUDLLã66YLUWXY¡V²WDLODJHU\EXYREH JDOR VYDUEXV GDO\NDV7LHVD³VWDLJRVSDYDGLQLPDVEXYR³WDUWLQDV²NXUJLNRQFHQWUDFLMRVODJHULRSROLWLQLV VN\ULXV%HWIDNWLQDLWDVDLVN\ULXVODJHULRJ\YHQLPHUHLãN¡GDXJPDåLDXQHJXEXOYLÐVNXWLPR GLUEWXY¡O¡ )UDQFLãHNDV ']LHJDUþLNDV SDSUDVWDL YDGLQDPDV Lã YRNLãNR )UDQFX NDOLQLÐ åLQRPD QHPXã¡ ² QHSO¡ãLNDYR NDLS âUHLGHULV %HW MLV MDLV LU QHVLGRP¡MR %ÌGDYR DWYDUR QDXMRNÐ NDOLQLÐ SDUWLM 5HLNLD NDOLQLDL VXUDãLQ¡WL R )UDQFR ² Q¡UD 1¡ S¡GVDNR Q¡UD 'LQJR NDLS sliekas šuliny. — su juo buvo galima gyventi.HQLJDV 3LNWDV NDLS YLONDV XRGHJMDXMRMSUDUDG V.UWLHVMLHVDN¡3HOLFHNDOLQLÐNDXODLWUDW¡MRLWVXGåLÌYXVLRVHJO¡VãDNHO¡V ²å\PÌV JDUVÌV WDOHQWLQJL EDQGLWDL þLRQDL EXYR YDOGåLRMH âDOLD NLWÐ þLRQDL NDXOÐ ODXå\PR GDUEHJDUVLDLSDVLå\P¡MRLUâUHLGHULV3DWUDWLQ NDXOXVWLHMLJDOYDåXGåLDLVDPDJRQODNGDYR .HQLJDV .XUWDVSDGÌN VãXYD"²U¡NLDNHLNLDVL MRYLUãLQLQNDV66IHOGIHEHOLV.XULDPH EDUDNH NXULRM VN\O¡M VX NXR MLV GDEDU VDPDJRQODND²NDVM³åLQR 9LHWRM )UDQFR SULH UDãRPRVLRV PDãLQ¡O¡V V¡GD SDWVDL .XU)UDQFDV".XUWDVYHOQLDVSUDNHLNWDV".HQLJDV NHLNLDV . ².HQLJDV LU EDUãNLQD PDãLQ¡OH ² GDUER SDEDLJ DWNOLSDWXRMD EÌGDYRLUSUDNHLNWDVDL)UDQFDVJLUWDVJLUWXW¡OLVYRVDQWNRMÐEHVLODLN\GDPDV ² 7X ãLRNV LU WRNV YLVÐ YHOQLÐ EHQGUDV YDLNH ² ãÌNDXMD NXPãþLXV VXJQLDXå V IHOGIHEHOLV.HQLJDV]\OLRGDPDVSRODJHU³ . 0DãLQ¡OH WROLDX UDãR . 2NDGYLVLNDSDLEÌWÐEXY WRNLH 7UHþLDV SROLWLQLR VN\ULDXV EHQGUDGDUELV EXYR âSHLGHULV >6SHLGHU@ YRNLHWXNDV Lã /RG]¡V EXKDOWHULV Lã SDãDXNLPR /DJHULQ MLVDL SDNOLXYR Xå GDQJLãNXV UHLNDOXV %XYR MLVDL %LEHOIRUVFKHU ² ELEOLMRV W\ULQ¡WRMDV ² WRNLXV ELEOLQLQNXV +LWOHULR YDOGåLD EH DWRGDLURV JUÌVGDYR³ODJHULXV âSHLGHULVEXYRODEDLMDXWULRVãLUGLHVåPRJHOLV%ÌGDYRNDLSHUQDXMRNÐVXUDãLQ¡MLP âUHLGHULV PXãD LU JUDQGR âSHLGHULXL SHU YHLGHO³ DãDU¡O¡ ULHGD 'UHEDQþLRP UDQNRP EDUãNLQD âSHLGHULV PDãLQ¡OH EHW PXãDPDP SDJHOE¡WL MLV QLHNR QHJDOL 'DU PHWÐ SUDGåLRMH .DUWDLV MXRV UDVGDYR ODJHULR OLJRQLQ¡M VXVPXNXVLXV NDUWDLV²NDOLQLÐJ\YHQDPXRVHEDUDNXRVHNDUWDLV²SDOHLPRWHUÐEDUDNXV Puikus politinio skyriaus kapas buvo tasai Francas. Karlas Fridrichas >.HQLJDV SDWV SDNDUVLV )UDQF WRN³ SDGÌNXV³LãJDP Darbui pasibaigus.

JXRG¡VLMLVDLNDGMDPJ¡GDHVDQWLYRNLHþLRYDUGDVQHãLRWL .DVJLODJHU\MHYDOJ\WLQHQRU¡V²NDVSHUNODXVLPDV . ²%HQHJLUWDV EXYDX NDG SDVLUDãLDX WRN³ P¡ãO QHSDPHQX ² NUDSãW\GDYR SDNDXã³ YLUãLQLQN¡OLVQHYLHWRMHUDG VVDYRSDUDãEHWMRDXWHQWLãNXPRQLHNXRPHWQHJLQþ\GDYR 2W WRNV MDX ³JLPWDV WDOHQWDV EXYR ² LU SDOLQNLPDV 1HSDGLUE V VYHWLPR SDUDãR MLV QHJDO¡GDYR UDPLDL QXV¡G¡WL . Jehova! /DJHULRYLUãLQLQNDVU¡NLD³WDL — Sauhund! Scheisse! 7DLSLUW VLDVLNXU³PHWWDVDLQHVXG¡WLQJDVGLDORJDV — Jehova! — Scheisse! — Scheisse! — Jehova! 3RWRâSHLGHULVVWULPDJDOYLDLVOHNLDYLVDVSDUDXGRQDY VODLSWDLVQXRDQWURMRDXNãWRLU DWVLJU³åGDPDVYLVGDUNDUWRMD — Jehova! Jehova! âSHLGHULV V¡G¡GDPDV SROLWLQLDPH VN\ULXMH NDLS YRNLHWLV EÌWÐ JDO¡M V åLQRPD NDOLQLDP LU ã³ EHL W JHUD SDGDU\WL EHW WDP UHLNDOXL WUÌNR MDPH LãPDQXPR LU HQHUJLMRV -DP UÌS¡MRWLNWDLELEHOIRUãHULDL%ÌGDYRNDLDWHLQD³ODJHU³NRNVQDXMRNDVELEHOIRUãHULVâSHLGHULV WXRMDX DWJ\MD LãVLWLHVLD QHW MDP QRVLV LPD EOL]J¡WL 1DXM ELEHOIRUãHU³ MLVDL LU SDJXRGåLD LU SDPRNR LU SULJODXGåLD LU SDGRUHVQ YLHW MDP SDUÌSLQD .LWRNLR WLN¡MLPR åPRQ¡V MDP QHUÌS¡MR1HEHQWWLNWDLWRNLHLãNXULÐEÌWÐJDOLPDELEHOIRUãHULVSDGDU\WL 1HQHYLVLEXYRO\JÌVEUROLDL-HKRYRMH 3ULH NHWYLUWRVLRV PDãLQ¡O¡V V¡G¡MR QH NDLS SROLWLQLR VN\ULDXV EHW GDUER ELXUR ² $UEHLWVHLQVDW] ² DWVWRYDV -R]HIDV 5HQþDV >-RVHSK 5HQWVFK@ ODEDL JHURV ãLUGLHV LU ³YDLULÐ WDOHQWÐVDYLQLQNDVLUWLNWDLSHUWDOHQWXVLUJHUãLUG³³ODJHU³SDWHN V -LV EXYR QHSDNHLþLDPDV VSHFLDOLVWDV SDGLUELQ¡WL VYHWLPXV SDUDãXV 0HLVWULãNDL SDGLUELQ¡GDYR ² LU ODEDL JUHLWDL 0LUNWHOVWLNWDLEÌGDYRNDLUHDNLPLJDOLXNOLHåXYLRLãNLãSURGDQWLV²LU\UDSDUDãDVQRUV MDPLUSLUPNDUWPDW\WDV²WRNVUHWDVWDOHQWDVVO¡S¡VMDPH$WVLWLNXVNRNLDPUHLNDOXL²Xå EHWNRN³ODJHULRYLUãLQLQN¡O³SRSLHULÐSDVLUDã\VLUãLVQLHNXRPHWQHLãGU³VJLQþ\WLNDGWDLQHMR parašas. %ÌGDYRVXWLNVLM³NXUMLVWXRMVXXåXRMDXWDNODXVLD ²3LHWÐYDOJHL"1RULYDOJ\WL" .DUWNDUW¡PLVODJHULRYLUãLQLQNDVSDVLNYLHVGDYRâSHLGHU³SDILORVRIXRWLLUP¡JLQGDYRM³ SULNDOE¡WL NDG MLV DWVLVDN\WÐ VDYR ELEOLMRV W\ULQ¡MLPÐ -DP UHLN¡MR WLNWDL SDVLUDã\WL NDG MLV DWVLVDNR VDYR ELEOLMRV WLN¡MLPR EÌGR ² MR WLN¡MLPDV GRNXPHQWXRVH EXYR ³UDãRPDV %LEHOIRUVFKHU²LUMLVWXþWXRMDXEÌWÐEXY VLãODJHULRSDOHLVWDV7DþLDXâSHLGHULVNDLSLUYLVL NLWL MR WLN¡MLPR LãSDåLQWRMDL EXYR DWNDNOXV VDYR ³VLWLNLQLPÐ J\Q¡MDV /DJHULR YLUãLQLQNDV GLVNXVLMRVH VX âSHLGHULX EHåLÌULQW LãHLGDYR Lã NDQWU\E¡V /DJHULR NLHPH WROL EÌGDYR JLUG¡WL NDLSMLHGXULHMDVLDQWUDPHPÌULQLÐQDPÐDXNãWH 9LHQDVMÐâSHLGHULVU¡NLDNLHNJDO¡GDPDV — Jehova.DUWDLV MLV QHW LU SDWV VXVLSDLQLRGDYR ² QHEHJDO¡GDYR DWVNLUWL NXU²DXWHQWLãNDVSDUDãDVNXU²MRSDGLUEWDV9DãLWRNLRVUÌãLHVSDLQLDYDNDUWMDPLã¡MRLU VX YHNVHOLDLV 6XSDLQLRMR MLV MXRV 9LHWRM DXWHQWLãNR SDUDãR MLV³GDY¡ EDQNXL VDYM VYHWLPR YDUGR JDP\E ² QHEHDWVN\U¡ åPRJXV LU WLHN '¡O WRV QHODLPLQJRV NODLGRV DWVLGÌU¡ MLVDL ODJHU\NXULDPHLOJXVPHWXVV¡G¡GDPDVYLVGDUE\OLQ¡MRVLVX%XGDSHãWREDQNDLVG¡OQHDLãNLRV NLOP¡VSDUDãÐYHNVHOLXRVH '¡O WRV SDþLRV SULHåDVWLHV VXVLSDLQLRMR LU MR WDXW\E¡V UHLNDODV /DJHU\ QLHNDV ² DWURGR LU MLV SDWV QHåLQRMR NDV MLV EXYR SHU YLHQDV YRNLHWLV" å\GDV" þHNDV" YHQJUDV" 9LVRPLVWRPLVNDOERPLVMLVSXLNLDLNDOE¡MRSDJDOVDYRLãYDL]GDMLVWLNRYLVXU²LUYLVXUEXYR ODEDLQDXGLQJDV3DJDOEÌGRVDYXPXVMLVEXYRJUHLþLDXVLDLþLJRQRYDLNDVWUXSXW³SUDSOLNXVLX SDNDXãLXWRNVDLPDåGDXJSHUGHãLPW³NYDGUDWLQLÐFHQWLPHWUÐ Drauge buvo tai ir didelis vaidybinis talentas.

DLSWDL²VWHELVL-R]HIDV²DUJLWDXNRWOHWRQHDWQHã¡" ² 1H QLHNDV QHDWQHã¡ NDV JL PDQ QHã 7LNWDL EORNR YLUãLQLQNDV PDQ DQWDXVLXV DSVNDOG¡NDGEHGDUERWLHNODLNRþLDVWRYLX ² 2W YHOQLDL .RWOHWRåLQRPDQ¡U. JDYDL NRWOHW" 3DYDOJHL" 6NDQX EXYR" ² WULQD -R]HIDV UDQNDV Lã GåLDXJVPR VDYRELþLXO³VXJHE¡M VWDLSJUDåLDLSDYDLãLQWL ² 1H SR YHOQLÐ $ã MRNLR NRWOHWR QHPDþLDX -XN OLHSHL ODXNWL SULH GXUÐ LU LNL ãLRO QHEXYDLDW¡M V²DWVLNHUWLS\NWHO¡M VEHWYLVGDUWHEHVYDMRGDPDVDSLHNRWOHW ².UY¡OMLVDLGLQJVWDSDOLN VODXNWLSULHGXUÐ *DOLGDEDUVWRY¡WLNROSDWVVXYLVXNRWOHWXSDãYLQNVL .UMRLUPDQR 3DJDOLDX NXR MLV NDOWDV NDG åDG¡WÐMÐ NRWOHWÐ MLV SDWV MDX DWXRQHUL PHWDL QHEXYR PDW V" ² ODJHU³MLVDW¡MRLNDO¡MLPRLUNRQFHQWUDFLMRVODJHU\²QHYLHQDPHSDEXYRMR1HEHUHLNDORJL VDNRPD 3DåDG¡VL ² SDWLHã\VL 7LHã\GDYR -R]HIDV åPRQHV ODEDL GDåQDL WLHã\GDYR ² ODEDL JHURV ãLUGLHVEXYR åPRJHOLV $XNãWDL NYDOLILNXRWDV EXYR MLVDL PHODJLV -R]HIDV NDLS VHQDVNDWRUJLQLQNDVODJHU\MHHLGDYRYLVDWVDNLQJDVSDUHLJDVEXYR³WDNLQJDVåPRJXV²YLVXU PHOXRGDYR PHLVWULãNDL 1HW LU WXRPHW NDL MDP SDVLWDLN¡ ODJHU\MH ³VLP\O¡WL LNL NXOQÐ ³ YLHQ WRNL VXGåLÌYXVL DS\NUHLY PRWHULãNDLW VX GLGHOLDLV DNLQLDLV ² LU MDL MLVDL SDY\]GLQJDL PHOXRGDYR3ULSDVDNRMRMLVMDLDSLHVDYRWXUWXVDSLHVDYRPÌULQLXVQDPXV3UDKRMHDSLHVDYR GYDUXV 9HQJULMRV SXãWRMH 7XR WDUSX YLVR ORELR WXU¡MR MLVDL WLNWDL VXNODVWRWXV YHNVHOLXV Budapešto bankuose.(7.. ²9DþLDSDODXNSULHGXUÐDãWXRMDWQHãLX *HUDãLUGåLR-R]HIRWDLSJUDåLDLSDJXRVWDVDWVLVWRMLSULHGXUÐ.RWOHWRåLQRPDQ¡QHEXYR%HWQRUDLEXYRJHUL.DLSJL MLH WDLS" $ã JL MLHP OLHSLDX 3DW\V WXUEÌW EXV VXULM ² VN¡VþLRMD-R]HIDVLãQXVWHELPRUDQNDV²3DODXNþLDWUXSXW³$ãWXRM .² $ã WXULX NRWOHWÐ 3XLNLÐ 3ULPD ([WUD (LNã SDYDLãLQVLX (LQDPH ³ W YLHW NXU jisai gyvena ar dirba.1.RWOHWDVWDLSLUNYHSLD² LãWRORVXVYRJÌQDLVWRNVDLSDUXG VVXOW\VH³PLUN V&HFHFH²YRVVXODLNDLVHLOHVNDG QHEOLDXNWÐ 5\ML VHLO¡V SXVYDODQG³ U\ML YDODQG 1HPDWRPDV NRWOHWDV LPD GYRNWL R -R]HIR ² NDLSQ¡UDWDLSQ¡UD3UDVOLQNXVGDUNRNLDLYDODQGDLLãOHQGDLãNDåNXUWDVDL-R]HIDV ² .0$6 1DXMRNDV SROLWLQLR VN\ULDXV EHQGUDGDUELÐ DSUDã\WDV LU JDY V WHQDL HLOLQ³ NDOLQLR QXPHU³SDWHQND³ODJHULRSLUW³NXUMLVDL\UDYLVRNHULRSDLQXYDORPDV 3LUWLV QDXMRNR SDSUDVWDL QHNDQWULDL ODXNGDYR ² VDYR QHNDQWUXPXL ML WXU¡MR SDNDQNDPDLVYDUEDXVSDJULQGR²MLDWOLNGDYRVXQDXMRNDLVYLVHLO RSHUDFLMÐ $W¡M V ³ VN\O¡W EDUDN YDGLQDP SLUWLPL QDXMRNDV MDX UDVGDYR Xå DWVNLUR VWDOHOLR EHV¡GLQW³ 66 IHOGIHEHO³ &\P >=LHKP@ NDUWDLV JL ² QHW SDW³ +DSN >+DSNH@ WDLS SDW 66 IHOGIHEHO³WLNWDLGDXJPDQGUHVQ³XåLPDQW³DXNãWHVQ WDQ\ELQ YLHW +DSN¡ EXYR (LJHQWXPVYHUZDOWXQJ YLUãLQLQNDV 7DL \UD YLVR NDOLQLÐ WXUWR YDOG\WRMDV -RåLQLRMHEXYRLUYLVÐUDãWLQLÐWXUWDV&\PDVMRSDG¡M¡MDVVDYRåLQLRQJDXGDYRYLVÐNDOLQLÐ GUDEXåLXVDYDO\Q LUODJDPLQXV +DSN¡ ² *GDQVNR PLHVWR SLUNOLR VÌQHOLV Lã SDãDXNLPR ² EXKDOWHULV ODJHULR UDãWLQ¡VH EHVLWULQV QXR SDW OHQNÐ ² YRNLHþLÐ NDUR SUDGåLRV 7RG¡O GDU PHWÐ UXGHQ³ P¡JGDYRMLVDLJLUWLVNDGMLVMDXSHQNHULPHWDLEHVLUDQGVNDU¡QRUVNDURODXNRYHLNVPXRVHMLV QLHNXRPHWQHGDO\YDYR²YLVODLNSUDYHUW¡VXEHJLQNOLDLVNDOLQLDLVEHNDULDXGDPDV²MXRV PXãGDPDVVPDXJGDPDVLUDSLSO¡ãGDPDV 7DL EXYR SDWV LãGLGåLDXVLDV HVHVLQLQNDV YLVDPH ODJHU\ Xå MR LãGLGXP NDOLQLÐ SUDPLQWDV *UDI YRQ 6WXWWKRI %DLVLDL GLGåLDYRVL MLVDL VDYR UDVH VDYR SDG¡WLP VDYR 66 XQLIRUPD VDYR RGLQ¡P ² Lã NDOLQLÐ YRJWRP ² SLUãWLQDLW¡P 9DLNãþLRMR YLV LãVLWHPS V ./.ϲ3. .1$8-2.

DL WLN ³ ODJHU³ SDWHQND NRNV ãQLSDV LãGDYLNDVJHVWDSRDJHQWDV²MDPMDXODJHU\J\YHQLPRQHEÌGDYR3DSUDVWDLLOJLDXVLDLSHUWULV GLHQDV MLV MDX EDLJGDYR VDYR J\YHQLP¡O³ 8å WRN³ LãGDYLNR QXGRELP YDOGåLD QLHNR QHVDN\GDYR/LHWXYLãNRMLODJHULRNRORQDLãGDYLNÐDWåYLOJLXODLN¡VLVDQWÌULDLQHVLPXãGDYR%HW YRV WLN OHQNDL DU YRNLHþLDL VXåLQRGDYR NDG LãGDYLNDV DW¡MR MLH MDP DWO\JLQGDYR VDYR LQLFLDW\YD²LUVXGLGHOLXSDVLWHQNLQLPX.ã YLVR ODJHU\ JDQD NHLVWL SDSURþLDL EXYR . Savo didybei palaikyti jis labai uoliai sekdavo. Aukštas. — jis daro save svarbia persona.WDU\WXP MR QXJDUNDXOLV EÌWÐ EXY V SDJLULRP SDUDOLåXRWDV ² LU NHSXU YLV LãNLOPLQJDL DQW DNLÐXåVLPDXNãOLQ V/HQNDLLOJDOLHåXYLDLDSLHM³VDN\GDYR ²(LQDLãGLGXVNDLSQ¡ãþLDNHNã¡ 9RNLHþLDLNDOLQLDLSULG¡GDYRGDU — O. er macht sich wichtig.XPãW³+DSN¡WXU¡MRSDY\]GLQJRNDOLQLÐGDQW\VVWLSUXPXQLHNXRPHWQHSDVLå\PL +DSN¡ EXYR YLHQDV ODELDXVLDL QHNHQþLDPÐ HVHVLQLQNÐ YLVDPH ODJHU\MH YLVLHP ãO\NãþLDL ³N\U¡M VVDYRLãGLGåLXSULHNDEXPX1HYLHQDPNDOLQLXLMLVEXYRLUWDLSQHOLQNVPNDWRUJLQLQNR GDOLXåQXRGLM V . su visais kaliniais JUDåLDL VXJ\YHQ V LU YLVÐ ODEDL P¡JLDPDV .DUW QDXMRNÐ WDUSH SDPDW¡ MLVDL YLHQ LãGDYLN JHVWDSR DJHQW Lã /LHWXYRV ² W SDW³ SDJDO NXULR SUDQHãLP LU MLV -XOLXV DWVLGÌU¡ NRQFHQWUDFLMRV ODJHU\ 7DV DJHQWDV SDWVDL³ ODJHU³ SDWHNR Xå JDOYDåXGLãNXV GDUEHOLXV -XOLXV SDPDW VVDYRMXGRãLÐSDVDN¡NRPDQGRVGUDXJXLOHQNHOLXLNDVWDLSHUSDXNãWLVWDVDLQDXMRNDV /HQNHOLV QXGÌP¡ WXRMDX SDV +DSN LU SUDQHã¡ MDP NRNLR UHWR VYHþLR VXVLODXNWD +DSN¡ VXåDLEDYR DNLPLV QXVLNHLN¡ DSVLSXWRMR $UG¡QLãNDLV åLQJVQLDLV SUL¡MR SULH LãGDYLNR DELHP UDQNRPJULHE¡MDPXåJHUNO¡VLUSUDG¡MRVPDXJWL ²7XMXGRãLDXPDQR-XOLгNRQFHQWUDFLMRVODJHU³³NLãDLDã WDX SDURG\VLX ãXQVQXNL tu! +DSN¡ W MXGRã¡O³ LU VPDXJ¡ LU DQWDXVLXV MDP VNDOG¡ LU VX MR JDOYD EDUDNR VLHQDV GDXå¡/HQNDLSDPDW NGDUR+DSN¡WLãGDYLNSDVL¡P¡VDYRåLQLRQGDXå¡LUVNDOG¡NXU WLNSDJDXGDPL-LVDLODJHU\Q¡SDVLURG\WLQLHNXUQHJDO¡MR²YLVXUYLVXRPHWM³PXãGDYROHQNDL LU YRNLHþLDL .DUW WDP UXVNHOLXL NDåNDV GLQJWHO¡MR ³ JDOY MLV ¡P¡ LU NDXNãWHO¡MR SODNWXNX &\PXL ³ NDNW SDOHL VPLONLQ³ &\PDV VNHUGåLDPX WHNLX VXEOLRY¡ QXYDUYLQRãLHNWLHNNUDXMR²SRGYLHMÐVDYDLþLÐEXYRVYHLNDV5XVNHOLVJLEXYRXåWDLODEDL LãNLOPLQJDL SDNDUWDV R SULHã WDL WU\V UXVNHOLR NDLP\QDL XåSXPSLQWL QRUV MLH LU QLHNR EHQGUD QHWXU¡MR VX WXR SODNWXNX &\PDV ² Q¡ SLUãWR QHSDMXGLQR QHNDOWLHVLHP JHOE¡WL 6åLQ¡ MR . ar koks kalinys nepamiršo jam SULGHUDPJDUE DWLGXRWL9DUJDVEXYRWDPNDOLQLXLNXULVXåPLUãRSULHãM³QXVLLPWLNHSXU LU LãVLWHPSWLNDULDPRãXQLHVSDY\]GåLX .U PDLVWR MLV MLHP SDUÌSLQGDYR VRþLDL QD LU NLWRNLÐ ODJHULQLÐ J¡U\ELÐ 3LUWLHV NRPDQGRMH GLUER NLWÐ WDUSH NDLS SROLWLQLV NDOLQ\V EXY V /LHWXYRV DUPLMRV majoras.RNVMDXPXONLVQHUDOLXRWDVEXYRWDVDL+DSN¡² QHW LU MLV ² SLUPDV ² JULHE¡ LãGDYLNXL Xå JHUNO¡V SDURG\GDPDV NLWLHP NDLS VX MXGRãLDLV UHLNLDHOJWLV7DLGDU¡66Y\UDVIHOGIHEHLVJHVWDSRWDUQDV &\PDV WXU¡M V WDLS SDW VDYR GDUER NRPDQG EXYR GDXJ ãYHOQHVQLR EÌGR ² LU SDWV JUREGDYR LU NLWLHP QHSDY\G¡GDYR 9LVLãNDL WHLVLQJDL GDUEDV MR NRPDQGRMH EXYR ODLNRPDV YLHQXSDþLÐJHULDXVLÐLUSHOQLQJLDXVLÐYLVDPHODJHU\MH &\PDV DXNãWDV JUDåXV Y\UXNDV P¡JGDYR NDOLQLDP G¡VW\WL NDG 66 HV JDUELQJLDXVL Y\UDLYLVRMH9RNLHWLMRMH(VILXUHULVLãJHUÐMÐY\UÐDWULQN VSDþLXVJHULDXVLXVLUSDGDU VLãMÐ JDUELQJ VDYR JYDUGLM -LV LU HVV Lã WRNLRV JDUELQJRV JYDUGLMRV äDOLQJDV MLVDL QHEXYR YLV G¡OWR EHW NLDXO¡ ² ãLHN WLHN 'LUER SDV M³ SRU PHWÐ WRNVDL UXVNHOLV VHSW\QLROLNRV PHWÐ 6XSUDW MLH EXYR VXVLJ\YHQ .DUWDLV WDþLDX +DSN¡ PRN¡GDYR LU GåHQWHOPHQDV EÌWL -LV WXU¡MR WDLS SDW VDYR GDUER NRPDQGLãNDOLQLÐVXGDU\W. vardu Julius.RPDQGDGLUERSDVWRJ¡MVYDULRMUDãWLQ¡MGDUEDVEXYROHQJYDV Tam darbui jis pasirinkdavo inteligentiškus kalinius ir su savo komandos nariais jisai HOJGDYRVL YLVLãNDL SDGRULDL . stambus vyras — ir labai geros širdies.

ãLãJOHE¡OLR&\PRWRNLRVHQHUJLMRVQHODXNLDX.DUWDLV LU HVHVLQLQNDL Lã þLD VDYR GDO³ SDVLJUREGDYR EHW GDUERNRPDQGDPRN¡GDYRLUMXRVDSPDXWL1DXMRNÐDWHLGDYRãLPWDLLUWÌNVWDQþLDL²SLUWLHV darbo komandos buvo turtingos! 1DXMRNÐ VPXONÌV GDO\N¡OLDL ² SLQLJLQ¡V S\SN¡V SRUWVLJDUDL PXLOLQ¡V VX PXLOX åLHEWXY¡OLDLGDQWÐãHSHWXNDLå\PLGDOLVVNDOELQLÐSHLOLDLVNXVWXYDL²WDLSLUWROLDX²YLVD WDLEXYRPHWDPD³EHQGUNUHSã³YLVDWDLWXU¡MRHLWL³66VDQG¡OLXV66RUJDQL]DFLMRVQDXGDL EHWå\PLWRWXUWRGDOLVSDNHOLXLSR³YDLULDVNLãHQHVSDVSUXNGDYR 9LUãXWLQLDL GUDEXåLDL DYDO\Q¡ EHQW YLHQD VNDOELQLÐ SDPDLQD EXYR ULãDPD DWVNLUDLV U\ãXOLDLV LU Y¡OLDX &\PR ³VWDLJRM VDXJRMDPD %HW LU þLD J\YHQLPDV NQ\JÐ QHODEDL WHNODXV¡ 9LVÐ SLUPD å\GÐ LU UXVÐ GUDEXåLDL EXYR PHWDPL ³ YLHQ NUÌY 1XR PHWÐ UXGHQV ³ W NUÌY HLGDYR LU OHQNÐ GUDEXåLDL 9LVD WDL EXYR VNLULDPD 66 RUJDQL]DFLMRV LU ODJHULR QDXGDL 7DþLDXQLHNDVQLHNXRPHWQHJDO¡MRWÐU\ãXOLÐVXGUDEXåLDLVVXNRQWUROLXRWL7DLEXYRY¡OODEDL VYDUEXVGDUERNRPDQGÐSDMDPÐãDOWLQLV²UHLN¡MRWLNWDLWDPWLNURUDQNÐPLNOXPR $QWUD YHUWXV LU GUDEXåLÐ VXULãLPDV³ DWVNLUXV U\ãXOLXV EHL VXQXPHUDYLPDV ² QHGDY¡ -RNLR ODLGR NDG U\ãXO\V OLNV VYHLNDV 0DQR QDXMDV DQJOLãNRV PHGåLDJRV NRVWLXPDV QDXML EDWDLVSHFLDOXVDOSLQLVWRSXORYHULVRGLQ¡VSLUãWLQ¡VãLONLQLDLPDUãNLQLDLLUNRMLQ¡VLUNLWD² YLVD WDL SR VDYDLW¡V MDX EXYR GLQJ Lã U\ãXOLR EH S¡GVDNR 3DQDãLDL DWVLWLNR LU GDXJHOLXL NLWÐ PDQRGUDXJÐGUDXJHVXPDQLPLLã/LHWXYRVþLRQDLDWLWHPSWÐ.DOLQLÐ QDXMRNÐ DWVLQHãWDV PDLVWDV LU UÌNDODL ² YLVNDV EH LãLPWLHV HLGDYR GDUER NRPDQGÐ GLUEXVLÐ SLUW\MH QDXGDL .DPWDXMRUHLNLD" ²7DLSVDX$WVLPLQLPDVWRNV$SVLDXVWRNLãHQ¡MOLNR ²%¡JWLåDOW\UHQJLHV"1HJDOLPD/DXN ² %HWJL SRQDV ãDUILXUHUL N JDOL åLQRWL äLQRPD 7UHþLDVLV UHLFKDV JDOLQJDV QXJDO¡V %HW SDVDV OLHND SDVDV 3DJDOLDX SRQDV ãDUILXUHUL WDPVWD MDX DLãNLDL UHQJLHVL E¡JWL« ²/DXNJ\YXO\²NDGãRNVMLVDQWPDQ V²XåPXãLXJ\YDWH/DXNODXNEHVWLMD .QHJUDXå¡ 1DXMRNDV SDWHN V ³ SLUW³ SLUPRM HLO¡M WXU¡MR DWLGXRWL +DSNHL DUED &\PXL SLQLJXV DXNV åLHGXV ODLNURG³ DPåLQ SOXQNVQ EHL ãLDLS WXULPDV EUDQJHQ\EHV 9LVD WDL EXYR VXUDãRPD ³ NQ\JDV DWVNLUDL VXSDNXRMDPD ² NDOLQ\V SDVLUDã\GDYR N DWLGDY¡ 7DþLDX NQ\JRVH WROL JUDåX QH YLVNDV WLNVOLDL EXYR VXUDãRPD 1XVLJDQG V NDOLQ\V Q¡ QHSDVWHE¡GDYR NR NQ\JRVH WUÌNVWD ýLD EXYR SLUWLQLQNDP SLUPDV SDMDPÐ ãDOWLQLV $WLPDPRV Lã å\GÐ EUDQJHQ\E¡VLUSLQLJDLJDQDGDåQDLLUUXVÐUHWNDUþLDLV²OHQNÐMRNLRVQDNQ\JRVQDQHEXYR UDãRPD9LVDWDLEXYRYHUþLDPD³YLHQNUHSã³²Y¡OLDXUDãWLQ¡MHVNDLþLXRMDPDLUDWLGXRGDPD LåGXL ýLD EXYR DQWUDV SDMDPÐ ãDOWLQLV ² LU ODEDL VYDUEXV 'DUER NRPDQGD DWLPLQ¡MDQWL EUDQJHQ\EHV QH YLVN VXPHVGDYR ³ NUHSã³ ² ãLV WDV SDWHNGDYR LU ³ GDUELQLQNÐ NLãHQHV 1H YLVNDVLULãNUHSãLRSDWHNGDYR³LåG²GLQJGDYRSDNHO¡M ."3DV".DOWLQLQNRQXNQLDXNXVLRPÌVÐ GDLNWXVåLQRPDQHVXUDVWD²QLHNDVMRQ¡QHLHãNRMR1DLUSUDVP¡VQHEXYRLHãNRWL PHWÐ VDXVLR P¡QHV³ HYDNXRMDQW âWXWKRIR ODJHU³ NHOLRV GHãLPW\V WÌNVWDQþLÐ DSVLDXVWÐNRVWLXPÐEDOWLQLÐSXORYHULÐ EDWÐ SRUÐ NHSXULÐ VNU\E¡OLÐ EXYR VXYHUVWD YLHQRQ NUÌYRQ LãYHåWD EH MRNLRV WYDUNRV ³ PLHVW /DXHQEXUJ VXYHUVWD LW MRYDODV ³ VDQG¡O³GDUåLQ 'DOLVWRORELREXYRLãYRJWDEHYHåDQWYLVDNLWD²JDODVåLQRNDPDWLWHNR/LN J\YLNDOLQLDL VDYRGDLNWÐQLHNDVQHEHDWJDYRäXYRYLVLSLQLJDLYLVRVEUDQJHQ\E¡V³NQ\JDVVXUDã\WRVLRV 3ULHã SDW ODJHULR HYDNXDFLM XåHLQX SDV &\P ² YLVDV LãUDXG V MLVDL GUHEDQþLRPLV UDQNRPLVG¡åHVNUDXVWRSDNXRMD ²3RQDVãDUILXUHUL²VDNDXDãMDPåHPDLQXVLOHQNGDPDV²JDOWDPVWDPDQOHLVWXP LãDSVLDXVWRNLãHQ¡VSDVLLPWLPDQRSDV" .DLSãLDXGÐNÌO\VLãYLUWDXDWEXODVSUR duris. 7DLSLUOLNRPDQRSDVDVQDãODLWLVQDãODLW¡OLVQHåLQLDNRNLRQGXRE¡QQXPHVWDV .

*\YHQDPDMDPH EDUDNH PXP WXRMDX SDWREXOLQR ãXNXRVHQRV UHLNDO SLUW\MH PXP SODXNXV PDãLQ¡OH QXUDLW¡ R þLD VNXVWXYX SDQDãLX ³ SHLO³ åVLXNDP SMDXWL LãVNXWR SHU JDOYRV .ãPDXG\WXV JHQD ³ ãDOW SULHSLUW³ 7HQDL GDOLQD WRNLXV QLDXULXV VNDUPDOXV YLVDL QHDLãNLRV VSDOYRV RILFLDOLDL EDOWLQLDLV YDGLQDPXV LU NOXPSHV 9LGXWLQLR ÌJLR Y\UDP þLD LãHLQD WDULDQW GDU SXV¡ E¡GRV EHW NLHN VWDPEHVQLDP DXJDORWHVQLDP ² YLVLãNDL ULHVWD QHL NOXPS¡VDQWNRMRVOHQGDQHLPDLãDVPDUãNLQLDLVYDGLQDPDV²DQWQXJDURV ² 6XVLPLOGDPDV ² PDOGDXMX SLUWLHV YHLN¡MR ² JDO WXUL N QRUV WRNLR NDG LU Dã JDO¡þLDXDSVLYLONWL"0DWDLQHOHQGD%ÌNJHUXWLVSDåLÌU¡NJDODWVLUDV" 3LUWLHV YHLN¡MDV WDLS SDW NDOLQ\V WLN þLD MDX VHQLDX GLUEV LU JHURNDL SUDWXUW¡M V VXEOLRY¡åY¡ULãNXEDOVX ². .ãGDY¡SRVN\O¡WPHGYLOQLQ³SORQXþLXNSXORYHULXNP¡O\QUXRå³NDWRUJLQLQNÐãYDUNXW³ LU WRNLDV SDW NHOQHV PHGYLOQLQHV VX PHGLHQD QXGULVNXVLDV LU SXUYLQDV 'DY¡ WRNLRV SDW PHGåLDJRVGU\åXRWSXUYLQEO\QSDQDãÐLEHUHW NXULVODLNRVLWLNDQWSDWLHVYLUãXJDOYLR7DL ²LUYLVDVDSVLYLONLPDVNRYRP¡QHVLXLNDGDGDUEXYRYLVLãNDLQHEORJRVãDOQRV'DY¡GDUGX SDLOJX GURE¡V JDEDO¡OLX NXULXRVH EXYR LãPXãWDV PÌVÐ JDXWDVDL HLOLQLV QXPHULV LU UDXGRQDV WULNDPSLV²³VDN¡SULVLVLÌWLYLHQ²DQWNUÌWLQ¡V NDLU¡MH SXV¡MH NLW ² DQW NHOQLÐ NLãNRV ties šlaunies viduriu.$..DåNRNLD VPDUYH DSLSXUNãW¡ DWVHLW GH]LQIHNFLM ³Y\NG¡ . ²7IXSRYHOQLвQHEHåLQDLåPRJXVNXULDLVåRGåLDLVUHLN¡WÐNHLNWLVNDGãLUGåLDL EÌWÐOHQJYLDX²MXNYLVLSODXþLÐXåGHJLPXQXVSURJVLPH %HYHONWULVYDODQGDVãLWRNLDWYDUNDSUDVPXUJVRMXVVNHUVY¡M\SUDG¡MRSRNHOLVPÌVLãNLÐ YDU\WL ³ EÌG SDQDãL ³ EDUDN YDGLQDP %HNOHLGXQJVNDPPHU ² DSVLYLONLPR XåNDERULV âLRMH VN\O¡MH GDOLQR NDOLQLDP DSVLYLONLP ýLD SDNHLW¡ LU PDQR NOXPSHV ² NDG DQW NRMRV O³VWÐ..EORN Šio bloko viršininkas buvo kalinys vokietis Eseris [Esser].ãPDWDYR ÌJ³ LU VYRU³ ² LU ³ NQ\JDV ³UDã¡ 5LVþLD SUR ãDOW GXã SUDYDU¡ ² QH YLVL LU VXãODSWL VXVS¡MR 2ILFLDOLDL ² PHV EXYRPH išmaudyti. 0XVQDXMRNXVOLHWXYLÐLQWHOLJHQWLMRVDWVWRYXVQXVLYDU ³SLUW³SLUPRMHHLO¡MHDSLSO¡ã¡ SDJDOEHQGUMWUDGLFLQ WYDUN.UDã³HLO *ODXGåLXRVLU NDOHQX GDQWLPLV ² N JL NLWD YHLNVL QHNDOHQ V" %HEDUãNLQDQW GDQWLPLV SUDVOHQND YDODQGD praslenka antra.. âLWDLSDSUHQJWXVQXYDU¡PXV³J\YHQDPEDUDN²³.. kriminalistas.. mušeika.ãYLVRPDQRORELRPDQOLNRWLNWDLDNLQLDL."ýLDWDXQHNUDXWXY¡ýLD²NRQFHQWUDFLMRVODJHULV/DXNGULVNLÐNXLQHODXN .LWLHPJLLUDNLQLXV DW¡P¡JUDEDOLRNLVEHDNLQLÐNDLSLãPDQDL3DVNXL²QXNLUSRQXUDLW¡QXVNXWRNXUWLNNRN³ SODXNHO³ VXUDG ² SOLNHVQL SDVLGDU¡PH Xå $GRP NRO MLV URMXMH WHEHJ\YHQR .DåNDV QHDLãNXV LU NLHWDV VWXNWHO¡MR ³ PDQR QXJDU VXGXQG¡MR DQWDXV\ 9¡OLDX QHEHJDO¡MDX DWVLPLQWL NDLS Dã VX NOXPS¡PLV UDQNRMH DWVLGÌULDX NLHPH NXU MDX NLWL PDQR NROHJRVVWRY¡MRHLO¡VQDVXVLULNLDY 6XWU\SWRV NOXPS¡V DQW EDVÐ NRMÐ 'HJOL VNDUPDODL YLHWRM VNDOELQLÐ 1LHNR GDXJLDX 6WRYLYLVLHLO¡PLVWDUSEDUDNÐVNHUVY¡M\6WRYL²LUNDOHQDGDQWLPLV 9LVG¡OWREHYHLNQXRJL²SRSLUWLHV²VNHUVY¡M\²NRYRP¡QHV³ /LÌGQRPLVDNLPLVSDåYDLUDY V³VDYRNOXPSHVJODXGåLXRVL.5'Ëâ.Ë18.'8â$6. Schlafraum — miegamasai ir prausykla. ODJHULQSDWHN VXå³YDLULDVåXG\QHV²QHYLHQåPRJåXG\VW EXYRMLVDLODLVY¡MH³Y\NG V7DL EXYR Y\ULDXVLDV DQWURMR EORNR ãHLPLQLQNDV -R SDG¡M¡MDV EXYR EORNR UDãWYHG\V 7RQL )DEUR SDGÌN V WLUROLHWLV QHãLRM V SROLWLQLR NDOLQLR åHQNO LãVLEDVW V SR ³YDLULXV ODJHULXV EHQH YLHQXROLNDPHWÐLUQLHNDPQHVLVDN VXåNMLV³ODJHU³SDWHNR *\YHQDPDVDL EDUDNDV SDSUDVWDL VXVLG¡GDYR Lã WULMÐ GLOLÐ 7DJHVUDXP ² EXYHLQ¡ dienos metu.

1DQLHNR²NLWLHPPDQRGUDXJDPãLVPRNVODVY\NRGDXJV¡NPLQJLDX $QWUDVQXPHULVEXYRLãPRNWLSDGDU\WLãWLOãWDQG²DWVLVWRWLNDWRUJLQLQNRLãNLOPLQJRM SR]RM$WVLVWRWLLUVXVWLQJWL²UDQNRVSULHãODXQÐSULJODXVWRVDONÌQ¡V²NLHNDWãRNXVLRVQXR OLHPHQVNDGYLVDILJÌUDVXGDU\WÐGYLNRM³YLUGXO³ 9D ãLWRNLRM SR]RM NDWRUJLQLQNDV LU SULYDOR 66 Y\UÐ ³VDN\PÐ NODXV\WL LU LãNLOPLQJDL PDUãLUXRWLNDLYDOGåLDPDWR5DQNDVNOLELQWLJULHåWDLGUDXGåLDPD8åPRVWDJDYLPUDQNRPLV PDUãR PHWX JDUDQWXRWD PDåÐ PDåLDXVLD VDOGXV DQWDXVLV R WDL ² LU SDJDO\V SHU ãRQ DU SO\WJDOLV³NXSU 3DJDOLDX WUHþLDV LU SDVNXWLQLV PÌVÐ PRNVOR XåGDYLQ\V EXYR LãPRNWL WDLV\NOLQJÐ .DLSVLONLÐ1¡UNXUSDVLVXNWLQ¡UNXUNRMDSDVWDW\WL%HQGUDVPLQLRVÌåHV\VSDVLOLHMD NHLNVPDLV NHLNVPDL EDQJXRMD PLQLRV ÌåHVLX 7DU\WXP YLHWRM OHPSRV EÌWÐ EXY V SDNDELQWDV GLGHOLVEHVLWHPSLVNHLNVPDVLUVSLQGXOLXRWÐMLVDL³YLVDVSXVHV 6WDLJDLãNDPSRSDOHLSHþLÐSDVLJLUVWD JDUJDOLXRMDQWLV VPDNR EDOVDV ² WDL SDGÌN V WLUROLHWLV7RQL)DEURU¡NLD — Raus! Raus! Raus! — Lauk visi iš barako! .ã¡M ãLW PRNVO SULVLVLXY QXPHULXV DQW NUÌWLQLÐ LU ãODXQÐ DSVLYLON GU\åDLV skudurais ir su juostomis sukruvintais viršugalviais. 3UDVNDPE¡MXV NRPDQGDL 0üW]HQ DXI´ ² YLVL EO\QDL YLHQX PHWX SHU YLHQ DNLPLUNVQ³ WXUL DWVLGXUWL DQW SDNDXãLÐ 9LV WLHN NDLS WDV EO\QDV DWVLJXOV WHQDL EHW WLN EÌWÐ aukštai..YLGXU³MXRVWWRNLWULMÐFHQWLPHWUÐSORþLR1HWLHNQXVNXWRNLHNQXUDLå¡YLVLSDVLMXWRPHHV VXNUXYLQDLVYLUãXJDOYLDLV7XRPÌVÐNDWRUJLQLQNLãNDXQLIRUPDLUEXYREDLJWNXULYLVG¡OWR DSåLÌU¡MR LU SDWLNULQR QHåLQLD Lã NXU LãOLQG V QXVLSHã V WRNVDL EODX]GLNDXOLV SDQDãXV ³ åPRJÐ-LVMDXLãWLVXVPHWXVEXYRODJHU\LãELQG]LQ¡M V²VXQ\N VLUVXPHQN¡M VNUXQNãþLV LUSUXQNãþLVSHU¡M VYLVRNLYHOQLDYRGDEDU¡M VEORNH NDåNRNLDV YLUãLQLQNLãNDV SDUHLJDV ²EXYRNDåNRNVDLEORNRUDãWYHGåLRSDG¡M¡MRSDG¡M¡MDV ²1DDSVLGU¡EXVLOLHWXYLãNDLQWHOLJHQWLMD²SDVYHLNLQRMLVPXV²PDUã³NLHP 0DUã²WDLPDUã²LãVLJUÌGRP³NLHPVXNM³YHOQLDL ...DG HLQDQW NRMD EÌWÐ ³ NRMLUNDG NOXPS¡V QXRODW ãOHSV¡WÐ ãOHS ãOHS ãOHS âLWR PDUãR Dã SHU GYHMXV PHWXV WDLS LU QHLãPRNDX NDLS UHLNLDQW SHUGDXJ VXG¡WLQJDV PRNVODV WDL EXYR PDQR JDOYDL QRUV VNDUGÌV antausiai nuolat aiškindavo maršo paslaptis.LHPH ¡P¡ MLV PXV LãNLOPLQJR NDWRUJLQLQNÐ PDUãR PRN\WL .1*61.Müzen auf”.MüW]HQDE´5HLNLDWXRPHWYLVLHPSHUYLHQ DNLPLUNVQ³ QXWUDXNWL EO\Q QXR JDOYRV WULQNWHO¡WL MXR ³ ãODXQ³ LU WXþWXRMDX VXVWLQJWL ýLD LWLQ VYDUEX EXYR NDG YLVÐ EO\QDL YLHQX PHWX WULQNWHO¡WÐ ³ ãODXQ³ NDG EÌWÐ JLUG¡WL NDLS RUNHVWUH WLNWDL YLHQDV WUXPSXWLV ² ãOHS ² NDG QHEÌWÐ ãOHS ãOHS ãOHS 7DL MDX QH WRNV SDSUDVWDV reikalas.LWDPHVDO¡VJDOHLPDVLÌEXRWLWRNVDLPHORGLQJDVLWSURYLQFLMRVYDUJRQÐERVDVGDUQLDL DNRPSRQXRMV)DEURLVWHULNDL .NL YDNDUR QLHNR PXP GDXJLDX QHEHGDU¡ 3DGÌN V WLUROLHWLV WLNWDL 7RQL 3DEUR SDWDU¡ PXP VXYHVWL VåLQ¡V DS\VNDLW VDYR GYDVLRMH OLNYLGXRWL SUDHLW³ LQWHOLJHQWR EXLW³ LU SUDG¡WL YLVLãNDLQDXMQHåLQRPQHPDQRPEDQGLWRJ\YHQLP . Po štilštando komandos eina komanda . mes jau buvome pilnateisiai lagerio SLOLHþLDLNDWRUJLQLQNDL .83(5*$/9$6 9DNDUH JU³åR NDOLQLDL Lã GDUEÐ 0ÌVÐ EDUDNDV SULJXå¡MR SLOQDV SLOQXW¡OLV åPRQLÐ 6WDþLÐ..DP NDP EHW QHSUDXVWDEXUQLDPSLHPHQLPEÌWÐþLRQDLNRSDVLPRN\WL . %HVLPRN\GDPL ãLRV LãPLQWLHV SLUP NDUW J\YHQLPH VXåLQRMRPH Lã WR EODX]GLNDXOLR OÌSÐ NRNLRPLV EDLVLRPLV QHGRU\E¡PLV SDVLå\PL OLHWXYLÐ LQWHOLJHQWLMD .ä.Mützen ab” ir .

DåNXU PLUNþLRMD NDåNDV SDQDãDXV ³ QHDLãNLRV NLOP¡V ãYLHVHO .UWHLVLQJDLþLD²NRQFHQWUDFLMRVODJHULVRQHSDMÌULRSURPHQDGD²Q¡UNRQDNWLPLV ELQG]LQ¡WL 0XãHLNRV QXPHW SDJDOLXV QXRãDO¡Q þLUãNLQD SHþLXNH SDVNXWLQ ODãLQLÐ NHSWXY SDVNXWLQHVSDVSLUJLQWDVEXOYHVJURPXOLXRMDQXRODWSDUDJLQGDPLJXOLQþLDONDQPLQLW\O¡WL .DWRUJLQLQN¡OLDL JXOL YLHQDV SULH NLWR SULOLS MÐ protarpy kojos QHSDVWDW\VLRNHOQLãNM³UHLNDOSDWLNULQWLJLEÌWLQDLUHLNLD 7DL LU åHQJLD WLNULQWRM¡OLDL SHU JXOLQþLXRVLXV PDåDL WHVLUÌSLQGDPL NXU NRM SDVWDW\V NXU²SDJDO³3DWDLNRDQWSLOYR²JHUDLLUSLOYDVSDWDLNRDQWNDNWRV²NXRJLNDNWDEORJHVQ¡ Xå SLOY" 1XDLPDQXRMD ãLHN WLHN JXOLQWLHML ² SDVLYHOQLXRWL SULHã YDOGåL QHGU³VWD ² LU YLVNDV.DV NHWXULHP Y\UDP LãGXRGDPD YLHQD DQWNORGåLXN¡ VXGULVNXVL WRNLD NDLS VLHWDV VN\O¡WD $WVLVWRGDPDV DSVLYHUVWL DQW NLWR ãRQR DQWNORGSDODLN QXWUDXNL QXR VDYR NDLP\QÐ SDåDGLQL -XRV R MLH Xå WRNLXV GDUEXV DWVLO\JLQD YLVRNLRV YHLVO¡V YHOQLDLV LU NRMÐ ³QLUWXVLDLV VPÌJLDLV1H²YHUþLDXãRQDVDPåLQDLQXJXO¡WLQHJXEDQG\WLNLWDSXVHYHUVWLV *XODQWåLQRPDUHLNLDQXVLYLONWLYLUãXWLQLDLVNDUPDODL7DþLDXLUDSDWLQ¡VNHOQ¡VUHLNLD QXVLLPWL . 3DJDOLDX YLVL NDWRUJLQLQNDL Lã SDWDOSRV LãEÌJQ\WL ODXNDQ 3UDVLG¡MR NHOLDV DWJDO 9LHQXVOD]GRPLVSDVNDWLQGDPLYDUR³PLHJDPDM³NLWXVEUXND³GLHQRVSDWDOSDV0XVVXNLPãR ³ãLDVSDVWDUVLDV ²¡MXV³UXLP²QLHNRQHPDW\WL. pliumpt pliumpt pliumpt.DåNDVNDåNXUEXPEVLO\JNXOWXYDLVDYLå¡OHVNXOLD 5XRãD QDNY\QHL $QW JULQGÐ VXNORWL WRNLH PDLãDL VX GURåOLÐ QXRWUXSRPLV RILFLDOLDL þLXåLQLDLV YDGLQDPL %HNORMDQW WXRV PDLãXV SULYDU\WD GXONLÐ NDG YLVDV UXLPDV PLJORVH SDVNHQGR1HWQHEHPDW\WLGLGåLXOLÐSODNDWÐNDEDQþLÐVLHQRVHVXJUDXGLQJXLUNDULQJXSDUDãX 8WHO¡²WDYRPLUWLQDVSULHãDV *XOGR NDWRUJLQLQN¡OLXV QDNY\Q¡Q *XOGR DQW ãRQR *XOLQWLV DQW QXJDURV SHU GDXJ YLHWRVXåLPWÐ9DOGåLDWYDUNGDURSULåLÌULNDGYLHQDVSULHNLWRSULVLVSDXG VJXO¡WÐ7DLSYLVL LUJXOD²WDLSLUJXOLSHUQDNWHO -HLNDVãRQQXJXO¡M VQRULDSVLYHUVWLNLWDSXVH³DSDþLWXUL DWVLVWRWLLUDSVLVXNWL7DþLDXQHYLVXRPHWSDWDUWLQDVLUãLWRNVãRQÐJHOE¡MLPREÌGDV .DåNRNLRVPLJORVLWUXGHQ³/RQGRQRJDWY¡VH.DVNPXãD". — taip ir dunksi.UDQGDVXNHOQ¡PEHJXOLQW²YLHWRMHVXOD]GRPLVDSYDQRMDLUPHWD³ãDOWNRULGRULÐ YLVDLQDNþLDL 7DLS SDW QHJHUDL LãHLQD NDL NDV Lã NDWRUJLQLQNÐ VXPDQR QDNW³ VDYR UHLNDODLV SDVLYDLNãþLRWL-LVWDLSSDWWXULOLSWLSHUJDOYDV²NLWRNLRNHOLRQ¡UD3DSUDVWDVNDWRUJLQLQNDV OD]GRV QHWXUL -LV O\JXV VX NLWDLV 1D ² LU JDXQD MLVDL YHOQLÐ 8å SDVWDQJDV YDLNãþLRWL VYHWLPDLVSLOYDLV-LVJDXQDWLHNVPÌJLÐNRMRPLVNDGSRWHLV\EHLVNULVWHSUDVNUHQGDSHUYLV UXLP. ta ta ta.— Vyperdalivaj! Vyperdalivaj! Vyperdalivaj! — Nešdinkis lauk! 'UDXJHVXãLXRGXHWX³YDLULRVHEDUDNRYLHWRVHSDSOLXPSDOD]GÐVXWDUWLQ¡ Ta ta ta. .XRYDOGåLDLXåNOLXYRWRV NHOQ¡V²QHåLQLDEHWQXVLPDXWLMRVEÌWLQDLUHLN¡MR 3R LOJÐ SDVWDQJÐ NDWRUJLQLQN¡OLDL YLV G¡OWR EXYR GDLOLDL VXJXOG\WL YLHQDV SULH NLWR SULJODXVWDV SULVSDXVWDV LW PDUPHODGLQLDL VDOGDLQLDL GDLOLRMH G¡åXW¡MH 1XR þLD SR WHLV\EHL QDNWHO¡LUSUDVLGHGDWLNWDL 9RV NDWRUJLQLQN¡OLDL SUDG¡MR DNLV VXYHUWL ² SUDVLGHGD SDWLNULQLPDV DU NRNV QHNODXåDGD QHEXV DSDWLQLÐ NHOQLÐ DWJDO DSVLWHPS V 7RN³ SDWLNULQLP JDOL ³Y\NG\WL WLNWDL NLQNDV YLHWRMH DSåLÌU¡M V .DGDQJL PDUãNLQ¡OLDL ² VXGULVN LU WUXPSXþLXNDL WDL MDXWLHV åPRJXV WDU\WXP EÌWXPLãURMDXVSDE¡J VLUDQWGXULDQþLÐGURåOLÐLUVSDOLÐDWVLJXO V.DåNXU XåNLP JDUJDOLXRM EDOVDL NUDQNVL. ta ta ta — taip ir tvatija.RG¡OPXãD"8åNPXãD" 3HUNÌQDV MXRV åLQR WRNLRM NDPãDW\ $LãNX WLNWDL PXãD WDVDL NDV SDJDO³ WXUL *DXQD WDVDLNXULDPSDVLWDLN¡DWVLVWRWLDUþLDXPXãHLNRV'DXJLDXQLHNRQHJDOLPDVXSUDVWL 9LVD PLQLD SDOLQNR ³ GXULV 'XU\V ² PDåRV VLDXURV EHåLÌULQW XåVLNHPãD 3LUPÐMÐ HLOLÐPXãHLNRVQHSDVLHNLDEHWMLHQHQXVLPHQD-LHDWVLJULHELDXåSDNDOLQLÐHLOLÐVSUDQGXRVH Ta ta ta.

dešimt.DåNDV DSOLQN VSUDQG LPD MXG¡WL UDLþLRWLV SDãRQ¡Q JQ\EWHO¡MD DSOLQN NLQNDV NRSLQ¡MD ýLXSWHO¡ML UDQND ³WDUWLQR VDPEUÌ]GåLR YLHWRMH ² GHOQH YLVXRPHW SDVLOLHND NHOL J\YXO¡OLDL WRNLH GUXP]OLQDL balti. — palšmargiai tokie.DUWNLWWUHþL(W7XãþLDVGDUEDV²ãLRWXUWRþLRQDLQHLãVHPLDPDGDXJ\E¡ YLVÐ QHVXJUDLE\VL 6WHQJLHV WLNWDL NLHþLDX VXNVWL GDQWLV LU ³ WRNL SDOã PHQN\VW GDXJLDX QHEHNUHLSWL G¡PHVLR 1HYHUWD -XR ODELDX NDG QLHNR NLWR LU Q¡UD NR SDVLULQNWL 9LVRPLV M¡JRPLVVWHQJLHVNDLSQRUVXåPLJWL²QHåLQLDJLNLHNM¡JÐSDUHLNDODXVU\WRMXV ..LWDVJLQXPLU¡OLVNRULGRULDXVY¡VLDPHRUHDWVLJDLYHO¡GDYRNDUWDLVQHWDWJDOPLHJRWL EDQG\GDYR JU³åWL âLDLS DU WDLS EHW QXPLU¡OLÐ SHU QDNW³ NRULGRULXMH SULVLULQNGDYR DSVþLDL ² penketas. .ã NXU WÐ UDJDQÐ WLHN þLRQDL LU LPDVL ² GÌVDXML åPRJXV QHåLQRGDPDV NXU SDJDXWVLDVG¡WL²QHJLãXYDQHVXNUDPW\VL3DYDUWDLUDQNRMHSDYDUWDL²LUVYLHGLSDWDPV¡MH NXUQRUVWROLDXNRNLDPQHPDWRPDP NDLP\QXL ² QHJL NLãL MDV DWJDO SR DQWNORGH 7DþLDX LU NDLP\QDV VNROLQJDV QHSDOLHND ² WDLS SDW VX VDXMD RU JUDLER 3DVLNHLþLDPH DWVHLW GRYDQRPLV. dvylika.$SULPVWDNHLNVPDLQLHNDVQHEHVLYHOQLXRMDWDþLDXPLHJDVWRNLRMHVSÌVW\MHLUWRNLDPH ãDOW\MH ² ODQJDL JL LãPXãWL JXOLP VXVLVSDXG SXVSOLNLDL ² QHLQD äLÌ .OJDLDLPDQXRWLQHWHNR²VDN\PDVSUDXVWLV %UXNDVL NDWRUJLQLQNDL NRULGRULXPL NHLNGDPLHV LU NQDSVL LU NQDSV¡GDPL NLWV DQW NLWR lipa.RULGRULXMH ãLRNLXV QHYD QXPLU¡OLXV SULEDLJGDYR QDNWLHV ãDOWLV LU EHVLEUXNDQþLÐ SUDXVWLV NOXPS¡V..RULGRULXVEXYRODYRQÐSULJULR]G\WDV 1XPLU¡ QDNW³ NRNV J\YHQLPX QXVLY\O¡OLV ² QHJL JXO¡VL WROLDX ODYRQ DSVLNDELQ V" 7RNLXDWYHMXQXPLU¡OLRNDLP\QDVSDVLUÌSLQDVDYRSDVWDQJRPLVQXPLU¡O³³NRULGRULÐLãWHPSWL ²LãPHWXVQXPLU¡O³EHQWWDLQDNþLDLPLHJRWLODLVYLDXSDVLGDURäLQRPDQXPLU¡OLRNDLP\QXL SDVLWDLN\GDYRNDUWDLVSDWDPV\LUVXNO\VWL²NRULGRULÐNDUWDLVEXYRLãPHWDPDVLUNRNVDSDOS¡OLV DUED DLãNLDL WHEHDOVXRMV NRNV SDOLHJ¡OLV NXULDP QHWUXNXV YLV WLHN EÌWÐ UHLN¡M PLUWL .. ² ..XUJL Dã W VDYR NRM EÌVLX ³NLã V" 3LUãWR negaliu ištraukti. 1D NRMRV Q\NãW³ LãWUDXNWL WDL MLV LãWUDXN¡ WLNWDL QHJDO¡MR VXSUDVWL DU MLV ³Y\NG¡ QXVLNDOVWDP GDUE ² DU NDV NLWDV ³ WRN³ GDUE N¡VLQRVL *HUDãLUGåLR -RQR NRMRV Q\NãW\V Lã QDNWLHV EXYR DWVLGÌU V NDWRUJLQLQNR Lã HLO¡V JXOLQþLR SULH -RQR NRMÐ JHUNO¡M R WDVDL NDWRUJLQLQNDVQDNW³SDVLPLU¡LUPDW\WLSULHãPLUW³VYHWLPQ\NãW³VXNDQGR ². %HVLEUXNDQWLHP³SUDXV\NOLULãMRVEXYRNRNQDSV¡WLLUNHLNWLV 7HLV\E SDVDNLXV³SUDXVN\NOEUDXWLVQHEXYRLUNR 3UDXV\NORMH YDQGHQ¡OLX ]LU]¡ YRV NHOL þLDXSHOLDL ODãQRGDPL LU YLVDL VXVWRGDPL R QRULQþLÐMÐQXVLSUDXVWLEXYRNHOLãLPWDL*DXVLQXVLSUDXVWLDUQHJDXVLWDLGDUNODXVLPDVRSHU åDQGDU³VSUDQG²WDLMDXWLNUDLJDXVL 3UDXV\NORMHHU]HOLV²QHDSU¡SLDPDV9LHQYDOGåLDPXãDXåWDLNDGMLVEDQG\GDPDV SUDXVWLVQHQXVLYLONRãYDUNSDODONLRLUQHSDNDELQRDQWJHPE¡VNLWPXãDXåWDLNDGMLV²LU QXVLYLONR LU SDVLNDELQR 3DVLNDELQR ãYDUN NXU³ NDåNDV QXGåLRY¡ %XYR ãYDUNDV ² QHE¡U švarko! 8å SDYRJW ãYDUN UHLNLD JL NDV QRUV PXãWL ² NDP SR YHOQLÐ EÌWÐ YDOGåLD MHL Xå YDJ\VW QLHNRQHPXãWÐ3DJDOVHQXVSDSURþLXVUHLN¡WÐPXãWLWDVDLNXULVSDYRJ¡EHWVXUDVNWX WRN³ã¡WRQVWDXJLDQþLRMPLQLRM 9DJLXLVNLUWMSRUFLMWXULDWVLLPWLWDVDLNXULDPSDYRJ¡%HWRMDPWDLSDPRNDNDG .HOWLVUHLNLDSHQNWYDODQGU\W*DOYD²NDLSVXVNLOXVLSXRG\Q¡LãNXULRVLãUÌJRV VXQNLDVL1RULVL5\JRQSDVLYDåLQ¡WL$QWYLVRNÌQRO\JåDL]GRVEÌWÐ 0DQR PLHODV ELþLXOLV -RQDV EDPEL]DV QXR %LUåÐ DNLV SUDNUDSãW V JDOY SDN¡O V niurzga: ² 2JL WX YLHãSDWLH VX åDOLDLV EDWYLQLDLV .USDVLWDLN\NWXPDQWDLS²DLPDQDYRPDQRPLHODVELþLXOLV-RQDVEDPEL]DVQXR %LUåвDUJLDãEÌVLXM³VDYRQ\NãþLXXåGXVLQ V" .

tyliu balsu prašneka: ² 0DQ EDLVLDL QHSDWRJX 6PDXJLD 'UDXJDL SDOHLVNLWH PDQH YHUþLDX Dã SDWV nueisiu.$ (L MÌV WHQDL 3URIHVRULDL DGYRNDWDL NXQLJDL SURNXURUDL ² ãDXNLD ³ PXV EORNR UDãWYHG\V SDGÌN V WLUROLHWLV 7RQL )DEUR NDG QHW MDP VHLO¡V SHU åDQGXV EOLDXNLD ² HL MÌV ãXQVXRGHJRVLQWHOLJHQWLMDVWRNLWHþLDSDWYRU\GHãLQ¡M 6WRMDPHPHVMDPþLDSDWYRU\GHãLQ¡M'DUãLHNWLHNSDVLEMDXURM VOLHåXYLXLUYLVRP NHWXULRPSDPDWDUDY VVDNRMLVPXP ²(LMÌVNLDXOLDVQXNLDLPDUãQXPLU¡OLÐQHãW..â.JLHLQDPHWÐQXPLU¡OLÐåLÌU¡WL%UUUU9LVG¡OWR.180. äLÌULPH PXGX VX -RQX ³ M³ 7LNUDL QXPLU¡OLV ãQHND /ÌSDV NUXWLQD þLDXSVL DNLV YDUWDOLRMD.DLSJLþLDGDEDU3RHWDVO\ULNDV — ir lavonus tampyk! ²1DQDPDLWRVYDLNDLQHVLYDLS\NLWH*UHLþLDXGULVNÐLãYDåRV ² SXWRMD SDGÌN V WLUROLHWLV7RQL)DEUR²Q¡UþLDNR3RP¡QHVLRLUMÌVEÌVLWHWRNLHSDW ²*DOLUWLHVVDNRWDVDLSDGÌN VWLUROLHWLV7RQL)DEURSHUNÌQDVM³åLQR²DWVLGÌVWL SDW\ORPLVLULPLJUDLE\WLQXPLU¡OLRNRM ²..DG MDX NDUW PLUHL WDL LU EÌN QXPLU V QHEHGÌVDXN VXVLPLOGDPDV ..5 /.ãGåLÌY VWRNVDLNDLSJLOWLQ¡DQWNXULRVJULDXþLÐP¡O\QPDUJ¡RGDDSWHPSWD .ãVQXNLÐMXPVNRã SDGDU\VLX . 3DNHOLXLPÌVÐQXPLU¡OLVLPDLUDWVLGÌVWDWRNLXJLOLXJDLOLXXåGXVXVLXDWRGÌVLX ²1DQD²SLNWLQDVPDQRPLHODVELþLXOLV-RQDVEDPEL]DVQXR%LUåвNRJLþLD GDEDU GÌVDXML" .DLSNDPSDVLWDLN¡9LHQLJHULDX³VLWDLV¡²YLHQNLERNHWXULHVHSRY\U³NRMDVLU UDQNDV²LUQXPLU¡OLVSODXNWHSODXNLDåHP¡VXåSDNDOLXEHYHLNQHVLHNGDPDV.DWRUJLQLQNDVSULYDORVDXYLQLPL³VLNDOWL³NDNWODJHU\MHYLVXRPHW NDOWDV\UDQXVNULDXVWDVLVRQHVNULDXG¡MDV 3DJDOLDXQHNSHOQ¡LUWLHMLNXULHPSDY\NRSULVLSODNWLSULHDãDURMDQþLRþLDXSR 9HLG ãLDLS WDLS VXVLãODSLQDL EHW NXR JL QXVLãOXRVW\VL" 5DQNãOXRVþLÐ Q¡UD 5DQNãOXRVWLV²QHOHLVWLQDVUDQNãOXRVWLV²GUDXGåLDPDVGDLNWDV1HPDåLDXGUDXGåLDPRVLU QRVLQ¡V ²VDYVLDV WDX DW¡P¡ R ODJHULQLÐ QHGXRGD âOXRVW\NLV NDG QRUL NHOQ¡PLV DU NOXPS¡PLV MHL MÐ SHUQDNW GDU NDV QHQXGåLRY¡ 6X ãODSLX YHLGX LãJUÌV WDYH³ ODXN ² SO\QX ledeliu apaugsi.DV WDL PDW¡QXPLU¡OLV²LUGÌVDXMD 0XGYLHPQXOLQJDYXVGDUNRNLXVWULVGHãLPWåLQJVQLÐPÌVÐQXPLU¡OLVSUDYHULDDNLVLU tokiu gailiu.ãEORNRLãNRULGRULDXV³OLJRQLQ 3ULH OLJRQLQ¡VSDJXOG\WäLÌU¡NLWPDQNDGQHSDPHVWXP¡W.DLSJLþLDGDEDUQHãWL²QHLãPDQDL²WRNVEDLVXVWDVDLQXPLU¡OLVSDP¡O\QDY V SDMXRG V.UYLVG¡OWRWRNLÐNYDLOLÐQXRODWDWVLUDVGDYR .DUWDLVSHUNRN³ NODQHO³LUSDãOLDXåLDWUXSXþLXN²WRNLDMDXQXPLU¡OLãNDGDOLD²DUMDPQHYLVWLHN"âLDQGLH M³GDUNHWXULHVHWHPSLDU\WRMPDQHJDOXåYLHQRVNRMRVQXþLXQþLQV²G¡OWRNLÐQLHNDQLHNLÐ QXPLU¡OLXLQ¡UDNR³VLåHLGLQ¡WL 0DQSDVLWDLN¡WUXSXþLXNEORJLDX3ULHYLHQRQXPLU¡OLRSDVLOLNRPHPHVGYLHVHDãLU PDQRPLHODVELþLXOLV-RQDVEDPEL]DVQXR%LUåÐ-RQDVQXPLU¡OLRSLUPDJDO³XåVLYRå¡DQWVDYR JDVSDGRULãNÐSHþLÐDã³VLNLQNLDX³QXPLU¡OLRNRMDVLW³åDJU EXOY¡PDWDUWL²LUHLQDPHVDYR katorgininkiškas pareigas.UEDOWLJ\YXO¡OLDLPDW\WLQHVXVS¡M ODLNXSDVNLWXVSDE¡JWLVNXWDNUXWDGUDEXåLÐ SDYLUãLXMHPDåDLVEÌUHOLDLVQHO\JLQDQWDY\W¡VSLNWRãXQVLãJVGLQWRV 3DJDOLDXY¡]GXSHUãRQXVSDUDJLQWLNLPEDPH³WXRVQXPLU¡OLXVQHO\JLQDQWWDUDNRQDL³ NRãHOLHQ. 1H²Q¡UDNYDLOLÐNLWNDUWEDQG\WLSUDXVWLV ..$'$/.SDWVMLVDLåLQRWÐLUNLWDPSDVDN\WÐODJHU\VNÐVWLVQLHNXRQLHNDPQHJDOLPD3DYRJ¡WDXãYDUN ²YRNNLWDPEHWQHVLVNÐVN%HLHãNRGDPDVWHLV\E¡VJHULDXVLXDWYHMXJDXVLSHUPDUPX] EHW JDOLEÌWLLUGDXJEORJLDX.

LWL²UDQNDV LUNRMDVNUXWLQRDUWLNQHDWVLNHOWLLUSDE¡JWLSRVPXRGDPL"3RUDQXPLU¡OLÐV¡G¡MRDQWVQLHJRLU DSGXMXVLRPLVDNLPLVLWGXUQDURSLÐSULVL¡G GDLU¡VLDSOLQNXL 1HODEDL JHUD DQW ãLUGLHV ãDOLD WRNLÐ QXPLU¡OLÐ EÌWL EHW QHODEDL JHUD LU WDLS EH QLHNXU QLHNRQXRMÐDWVLWUDXNWL 3DOLN QXPLU¡OLXVQXOHLG JDOYDVQXNXOQLDYRPHPXGXVXELþLXOLX-RQXVDYRSDUHLJÐ HLWL LU ODXNWL NDGD LU PXP DWHLV HLO¡ DWVLJXOWL SULH OLJRQLQ¡V DQW VQLHJR 9LV G¡OWR NDåNRNLRV UDNãW\VSRGÌãLEUDLGRãLWRNLXEÌGXSDOLHNDQWV¡GLQþLXVLUPLUNVLQþLXVQXPLU¡OLXV%HWNWX åPRJXVSDGDU\VLGDEDU" 5DG QXRãDOHVQ YLHWHO XåEDUDNRSDVLVO¡S¡PHLUVSRNVRPHNWLHPÌVÐQXPLU¡OLDL toliau darys.LWLQXPLU¡OLDLEXYRGDUVXGUDEXåLDLV.%HVLULHGDPLVXQXPLU¡OLXQXQHã¡PPHVM³SULHOLJRQLQ¡VNXULEXYRMDXQHEHWROL-RV SDODQJ¡MHDQWVQLHJREXYRVXJXOG\WDMDXNHOLRVQXPLU¡OLÐHLO¡V 9LHQL JXO¡MR XåVLPHUN NLWL ² VX SUDYLURPLV DNLPLV QXRJL VX QXPHULX FKHPLãNX SLHãWXNX DQW NUÌWLQ¡V LU DQW SLOYR XåUDã\WX 9LVDL NDLS DQW VLXQWLQLR $U QHEXYR NDUWDLV PÌVÐ YDOGåLRMH NRNV QRUV EXY V SDãWLQLQNDVNDGQXPLU¡OLXV³GDQJÐWDLSJUDåLDLQXPHUXRWXVVLXQþLD" .DUWJUHWLPDPHEORNHLãSDWODERU\WRWULXNãPLQJDVVNDQGDODVâDXNLDNO\NLDWRNLDLV velniais keikias. kad net barako sienos braška. Nepataisomi vargšeliai! .LWDV JDO MDXQDV GLHQHOHV SULVLPLQ V PRWXO DU W¡YLãN¡O SDVLNHOWL DWVLVWRWL QHEHSDM¡JGDPDV¡P¡URSRWLãOLDXåWLSHUNLHP7\OLDLVXNDQG VGDQWLVWDU\WXPMDPQLHNDV QHVNDXG¡WÐ QHGHMXRGDPDV ² WDU\WXP QDNW³ NRULGRULXMH MLV QHEÌWÐ EXY V PLQGåLRWDV ² WDU\WXPMLVGDUODEDLVYDUELÐUHLNDOÐWXU¡WÐSDVDXO\ 3DJDO W SDY\]G³ SDVLMXGLQR Lã YLHWRV DQWUDV WUHþLDV . %ORNH SHU QDNW³ PLU¡ GHY\QL åPRQ¡V %ORNR UDãWYHG\V MXRV QXUHQJGLQR DQW NUÌWLQLÐ QXPHULXV VXUDã¡ SUDXV\NORMH GDLOLDL HLO¡MH VXJXOG¡ SUDQHãLP DSLH QXPLU¡OLÐ VNDLþLÐ VX DWLWLQNDPDLVQXPHULDLVLUEORNRYLUãLQLQNRSDUDãXSULVWDW¡ODJHULRYDOGåLDL .DG LU QXPLU¡OLDL YLV G¡OWR QRU¡WÐ GDU SDJ\YHQWL $SLH DUWLPR PHLO DSLH KXPDQLãNXP EXYR NDGDLVH GDXJ NQ\JÐ SULUDã\WD(WWXãþLDMÐ1HYHUWDMRVVNDLW\WL! 0XGYLHPVXELþLXOLX-RQXEDPEL]XQXR%LUåÐSODXNDLO\JHOHNWURVVURY¡QSDWHNR ²*LWXYLHãSDWLHVXåDOLDLVEDWYLQLDLV²QXW V¡MLVDLQXVWHE V3DGRULDXQXVLNHLNWLLU MLVQHEHJDO¡MR 6WDLJD Lã OLJRQLQ¡V GXUÐ LããRNR YHOQLDV )DNWDV 7LNUDV YHOQLDV QRUV YLVLãNDL ³ PRGHUQLãN åPRJÐ SDQDãXV VX EDOWD SULMXRVWH SHU YLV SLOY 3DPDW V ãOLDXåLDQþLXV QXPLU¡OLXV SUDJDULãNDL NDLS YLHQL YHOQLDL WHPRND QXVLNHLN¡ 3DJDXGDPDV Xå NRMÐ YHLNLDL MLVDL VXWDPS¡ QHSDNOXVQLXV QXPLU¡OLXV DWJDO ³ NUÌY $WLWHPS¡ HLO¡VQD VXJXOG¡ EDWX ãRQNDXOLXV LU SDNDXãLXV DSWYDUN¡ QXPHULXV DQW SLOYÐ SDWLNULQR 3DWHQNLQWDV VDYR GDUEX SDåYHOJ¡³MXRV7LNUDLGDUERYDLVLDLSXLNÌVEXYR1¡YLHQDVQXPLU¡OLVGDXJLDX QHEHMXG¡MR QHEHPLUNV¡MRQHEHåLRSþLRMR ² 2 MÌV PDLWRV LãSHURV N þLD YHLNLDWH" ² PXGX VX ELþLXOLX -RQX EDPEL]X QXR %LUåÐ LãJLUGRPH OD]GRV EDPEV¡MLP SHU PÌVÐ QXJDUDV ² QRULWH NDG Dã MXPV åDUQDV SDOHLVþLDX" 1¡QHSDåYHOJ NDVWRN³PLHOSDWDUQDYLPSDVLÌO¡PXGXVXELþLXOLX-RQX EDPEL]X QXR%LUåÐQXUÌNRPH³EORNNXUNLWLPÌVLãNLDLEXYRMDXVXULNLXRWLHLO¡VQDLUNDåNRODXN¡ 7LNWDL PHWÐ SDYDVDU³ QXPLU¡OLÐ UHLNDOX EXYR ³YHVWD UHIRUPD -Ð EORNXRVH QHEHUHLN¡MR Xå NRMÐ WDPS\WL -XRV WXRPHW EORNXRVH QXUHQJGDYR DQW NUÌWLQ¡V FKHPLãNX SLHãWXNX XåUDã\GDYR QXPHU³ SDJXOG\GDYR DQW SODþLRV OHQWRV ² DQW WRV SDþLRV DQW NXULRV GXRQSMDXVWR²XåGHQJGDYRDQWNORGHLUNHWXULY\UDLEORNRYLUãLQLQNRO\GLPLO\JLDHLVHQD QHãGDYR -LH QXPLU¡OLÐ SDVLWDLN\GDYR GDXJLDX MXRV WXRPHW QXRJXV GDLOLDL YLHQ ãDOLD NLWR NHOLDLVNORGDLVVXJXOG\GDYRDSGHQJGDYREUH]HQWXLUYHåGDYRGDUQLDLLUULPWDL LW PDUPHODGR NURYLQ³ .LWDV²PLUNV¡MRLUåLRSþLRMR.

hm.ã YLVR QXPLU¡OLDL ODJHU\ EXYR JDQD GUDXVPLQJD SXEOLND . Pats VNDLþLDYDX ²3DVNDLþLXRNQLHNãHNLHNWHQDLJXOL²NDUãþLXRMDVEORNRYLUãLQLQNDV²XåWRNL ãXQ\E DãWDYHYLHWRMGHYLQWRMRNDLSNDUY¡VYDãNLãW¡NãLX )UDQFLãHNDVYLVLãNDLQXVLPLQ V*UDLERVãHQJUDLERVWHQ²Q¡UGHYLQWRMRQRUVWXN .HãNR SR ORYDV SDORYLXV SR þLXåLQLXV JUDLER YLVXU NXU WLN XåJULHEWL JDOL .XUWXYDONLRMLHVãXQVQXNL" Kur tavo vieta? ²3DQLHEORNRZ\²DWVHLWSRQDVEORNRYLUãLQLQNH²QXDLPDQDYRãP¡NODNDGDLVH EXYXVLSDQDãL³åPRJ\VW²PDQWDLSSLOYDVVNDXGDEU]XFKEROLWDLSVNDXGD²WDLSVNDXGD NDGDãQHEHJDO¡MDXLãWYHUWLQX¡MDXDWVLSUDãDXSDQLHEORNRZ\ ²$NWXNLDXOLDãXQLHWXPDQGDUNDOE¡WLGU³VL".UQXVYHUGXNXOLDYR$WVLJXO¡QXRJDVDQWFHPHQWRãDOLDNLWÐDãWXRQLÐQXRJÐQXPLU¡OLÐ âOXRWUDå³SDVLWUDXN¡³SDJDOY $WVLJXO¡LUQXPLU¡2NDVMDPNLWDEHOLNRGDU\WL" Koncentracijos lagery visi taip daro: kam jau paskirta mirti. — buvo lygiai devyni. tas ir miršta...XUWDYRYLHWD"0DUã³VDYRYLHW1D JUHLþLDX ²/DEDLDWVLSUDãDXSDQLHEORNRZ\²VWHQDVXVLULHWXVLãP¡NODNDGDLVHEXYXVLSDQDãL ³åPRJ\VW²VWHQDLUVYHUGXNXOLXRMD³VDYRYLHW .RNVJLSDVLXW¡OLVJDO¡MRQXPLU¡O³SDYRJWL"1HMDXJLSDVLYRJ VM³NXU¡VWLSUDG¡MR" 9LVD EORNR YLUãHQ\E¡ VXMXGR VXNUXWR QHO\JLQDQW WDUDNRQDL QXSOLN\WL =XMD SR YLV UXLP /DYRQR LHãNR . — pasiuto?! 6NXELDLSULåLQJVQLXRMDSULHQXPLU¡OLÐ ² 9LHQDV GX WU\V VHSW\QL DãWXRQL 1D WDLS DãWXRQL äLQRPD DãWXRQL )UDQFLãHN)UDQFLãHN²VLXQWDEORNRYLUãLQLQNDVãDXNGDPDVVDYRUDãWYHG³²)UDQFLãHNNDG WXLãYLHW¡MSULODNWXP âDXNLDPDVLV)UDQFLãHNDVDWVNXWDXåGXV V ².HãNR LU NHLNLDV NHLNLDV LU LHãNR 7XR WDUSX Lã LãYLHW¡V LãOHQGD NDåNRNVDL QHDLãNXV SDWDPVLRJDLYDODVNDGDLVHEXY VSDQDãXV³åPRJÐ*DOMLVNDGDLVHLUWLNUDLEXYRåPRJXVNDV M³ åLQR 'DEDU MLV EXYR LãNO\S V WRNVDL NUHLYDV VXVLOHQN V VX LãVLNLãXVLDLV ãRQNDXOLDLV VX DWO¡SXVLX åDQGLNDXOLX QXRJDV VX QXPHULX DQW NUÌWLQ¡V QXWHSWX QH ² GDEDU MLVDL VX åPRJXPLPDåDNEHQGUDEHWXU¡MR %ORNR YLUãLQLQNDV M³ SDPDW V QHW VXVLULHW¡ NRULGRULXMH LW EXOGRJDV EHVLUXRãGDPDV åDQGDUXL³NLQNDVNLEWL ²2WXSDNDUXRNOLRY¡GDUHNXUWXYDONLRMLHVGDEDU"$".%ORNR YLUãLQLQNDV PDW\WL DWVNDODY V SDGRUÐ DQWDXVLÐ VNDLþLÐ XåVXNR ³ SUDXV\NO UDQNÐ QXVLSODXWL 7HOLXVNXRMD UDQNXW¡PLV DSOLQN þLDXS 0DUV] PDUV] 'EURZVNL QLÌQLXRMDäYLOJWHULSHUSHW³³VDYRQXPLU¡OLXVWDLSG¡OYLVDNRNDPSHLWO\GHNRVVXJXOG\WXV — Hm. kaip sukirpta. Kas per velnias? — stebis bloko viršininkas. Mat jus velniai! .WXPDLWRVYDLNHSDNLãDLPDQSRSLHULÐSDVLUDã\WLNDGãLDQGLHQPLU¡GHY\QL"-Ð W¡UDWLNDãWXRQL6NDLþLXRWSDUãHQHPRNL" — Kaip tai aštuoni? — stebisi Francišekas.. 9D ãLWRNVDL SHU QHVXVLSUDWLP SDWHN V ³ QXPLU¡OLÐ VNDLþLÐ SLOLHWLV ODJHU\ SDSUDVWDL ODEDL JUHLWDL PLUGDYR 9LVRNLRPLV OLJRPLV PLUGDYR $UED MDP SO\WD NRNLD ³ YLUãXJDOY³ SDWDLN\GDYR DUED MLV WDLS QXJULÌGDYR NXU QRUV NDG NDXODL VXWUXS¡GDYR DUED SDSUDVþLDXVLD WYDUND SDVLNDUGDYR 1D åLQRPD MHL MLV SDWV QHVXVLSUDVGDYR WLQNDPX ODLNX QXPLUWL DWVLUDVGDYR NDG MDP SDG¡GDYR DWOLNWL MR SULHYRO âLWRNLDP QXPLU¡OLXL VDYDQRULXL PLUXV NQ\JRVHLãEUDXNGDYRDQRSLUPRMRQXPLU¡OLRQXPHU³²WRMRG¡ONXULRLUãLVJDOYHO SDJXOG¡ ..LWDV QXPLU¡OLV EXYR SULVLVLXY V EHQH E¡JWL EHVLUXRãGDPDV VYHWLP QH VDYR VYHLNR NDWRUJLQLQNR QXPHU³ $UED EORNR UDãWYHGåLXL QXR LãODNWRV SROLWÌURV EDLVLDL JDOYD VNDXGD 7DLS VNDXGD NDG MLV Q¡ QXPLU¡OLRQXPHULRNDLSUHLNLDQWQHJDOLSDVNDLW\WL3DUDãRNLWQXPHU³NDUWDLVJ\YRåPRJDXV 1XPLU¡OLR QXPHULV OLHND NQ\JRVH QHLãEUDXNWDV ² LãEUDXNLDPDV VYHLNR J\YR åPRJDXV numeris.

. ir darbo biure.LWDV VDYR QXPHU³ SULVLÌGDYR SULH QXPLU¡OLR NHOQLÐ R QXPLU¡OLR QXPHU³ ² SULH VDYÐMÐ3DY\NRMDPSRUVDYDLþLÐLãOLNWLQHQXPLUXVLDPQHWVXNLWÐSDJDOEDMLV\UDMDXEHYHLN laisvas pilietis.RWUÌNVWD²QLHNDVQHåLQRV9LVLJ\YLHML\UDRWUÌNVWDNDåNRNLR QXPLU¡OLR..'Ëâ(/. Pagaliau: ² .UVX DOXþLX NRNLH WDYR VDQW\NLDL" 3\SNHO DU JHURNDL SDWUDXNL DU QHVL NDUWDLV Lã JLUWXRNOLÐ LU S\SNLQLQNÐJLPLQ¡O¡VNLO V"$UQHVLNDUWDLVNRNLDQRUVFKROHUDVLUJ V"$UEREXW¡WDYRYLVLãNDL QRUPDOL EXYR LU G¡O NRNLÐ QHJDODYLPÐ M³ SDVLEDLJ¡" .U NRNLRV WDXWRV WX SDWV HVL LU NRNLD YDOVW\E¡EXYRWDYRNROGDUåPRJXPLYDGLQDLVL" Klausimai — labai rimti.'DEDUDEXPLU DELHMÐQXPHULDLNQ\JRVHLãEUDXNWL²NQ\JRVãYDULRVOLNR 9DOGåLRV DNLPLV åLÌULQW ãLWRNV SHU NODLG ³ QXPLU¡OLÐ VNDLþLÐ SDWHN V SLOLHWLV EÌWLQDL WXU¡MRPLUWL-LVJDO¡MRSULGDU\WLJ\YDVSDOLN VGDXJQHPDORQXPÐ &HQWULQHLODJHULгVWDLJDL%HUO\QHMDXSUDQHãWDNDGMLVPLU¡5HLN¡WÐGDEDUUDã\WLNDG ³Y\NRNODLGD²%HUO\QDVJDOLSDPDQ\WLNDGODJHULRDGPLQLVWUDFLMDQHVXJHEDUHLNDOÐWYDUN\WL ² NDP WR UHLNLD NDP WDL PDORQX" $QWUD YHUWXV WRNVDL YDLNãþLRMDQWLV QXPLU¡OLV ODJHULXL Lã YLVRODEDLQHSDJHLGDXMDPDVHOHPHQWDV3DY\]GåLXLåLQRGDPDVNDGNQ\JRVHMLV\UDLãEUDXNWDV NDLSQXPLU¡OLVMLVLPDLUSDVSUXQNDLãODJHULR7XRPHWQLHNDVQHEHJDO¡VVXVHNWLNDVSDE¡JR 9LVLåLQRVYLHQRWUÌNVWD.Ï$35$â<0$6 6XVLGRURMXVVXQXPLU¡OLDLVPXVWSDþLGLHQLãSDWU\WRQXYDU¡³NLWOLJRQLQ¡VJDO ² VXUDãLQ¡WL 6XUDãLQ¡MR PHGLFLQLãNDL 9DUGDV SDYDUG¡ âHLP\QLãNL UHLNDO¡OLDL .DLSJLVXåLQRVLNXULRQXPLU¡OLRSULWUÌNR" .DWRUJLQLQNDL ² SULYDWL 66 RUJDQL]DFLMRV QXRVDY\E¡ $XNVLQLDL GDQW\V ² SDWL VYDUELDXVLDNDWRUJLQLQNRGDOLVEHWDUSLãNDL³HLQDQWL³66DXNVRIRQG..ã YLVR PHWÐ YDVDU ODJHU\MH GDXJ NDV SDVLNHLW¡ EHW NDV JDO¡MR WLN¡WLV MRV VXODXNVLVSDWHN V³ODJHU³PHWÐSDþLRMHSUDGåLRMH" . ir DGPLQLVWUDFLMRV YDOG\ERMH 9LVL M³ MDX XåPLUãR ² ODXN WLNWDL SDWRJLRV SURJRV LU GXPN QXPLU¡OLRSULHGDQJRMHLãODJHULR ²1H²J\YLHMLQXPLU¡OLDLYDOGåLRVDN\VHQHJDO¡MREÌWLP¡JLDPDSXEOLND 9LVLHPVEÌGDYRGDXJSDWRJLDXNDLMLHLãWLNUÐMÐQXPLUGDYR-LH²LUPLUGDYR-LHP EXYRYLVWLHNNRNLDOLJDEHWWLNPLUWÐ 9LVG¡OWRQXRPHWÐYDVDURVYLGXULRLUMLHOLRY¡VLEHPLU 1HEHPLUãWD²LUJDODV NWXMLHP" 9DOGåLRV åPRQ¡V S\NVWD NHLNLDV NQ\JDV EUDXNR %HUO\QDQ DWLWDLV\PXV VLXQþLD R J\YLHVLHP QXPLU¡OLDP SO\WJDOLDL DQW JDOYRV QHEHNULQWD ãRQNDXOLDL QHEHOÌåWD SDVLNRULPXL SDJDOELQLQNÐMLHQHEHJDXQD .RNLH WDYR GDQW\V" âLDLS LãE\U¡M DU LãGDXå\WL NXU SULH WLQNDPRV SURJRV" 2 VYDUELDXVLD²DUWXULDXNVLQLÐGDQWÐ"-HLWXUL²NLHNMÐNRNLRVMLHUÌãLHV" . mediciniški vis.DLWDYRGDQW\VNDUWMDX ³WUDXNWL³NQ\JSULYDODLMXRVVWURSLDLVDXJRWL$QWGXRQRVSOXWRVQHLãNHLVWL3ULåLÌU¡WLNDGMÐ NDVQHQXGåLDXWÐ8åSUDåXG\WDXNVLQ³GDQW³DWVDN\VLWDLSNDLSDWVDN\WXPLã66LåGRDXNVR JDEDO¡O³ SDYRJ V 'DQW\V WLNWDL ODLNLQDL GHSRQXRWL WDYR JHUNO¡MH 1XVSURJ V WXUL VåLQLQJDL JUåLQWLLåGXLYLVORE³1XPLU¡OLRPHGLFLQLãNDVDSåLÌU¡MLPDVLULãVLVHPLDGDQWÐSDWLNULQLPX .XU LU NDP GXRWLåLQLNDLWXODJHU\MHQXVLEDLJVL2ILFLDOLDLãLVNODXVLPDVNLHNNLWDLSVNDPEDNDPWXQRUL UDã\WLODLãNXV/LJRQLQHLUÌSLNDPQDXMRNDVODLãNXVUDã\V 1HRILFLDOLDL VXUDãLQ¡WRMDL VWDþLDL SDVDNR NDP WDV NODXVLPDV UHLNDOLQJDV NDG DLãNLDL åLQRWXP$W¡MXV³³ODJHU³QDXMRNMLHLãNDUWRODEDLUHDOLVWLãNDLQXWHLNLD 5HLN¡MRGDUSDVDN\WLDUQHVLNRNVJLUWXRNO¡OLV²JHULNRN³OLRUODNDUEDOWDN ".LWL LOJDOLHåXYLDL WLNLQR NDG ãL DQNHWD WLNWDL DXNVLQLÐ GDQWÐ UHLNDOX LU UDãRPD EXYR '¡OYLVÐNLWÐGDO\NÐOLJRQLQ¡VDQNHWDQLHNXUQLHNXRPHWQHEXYRQDXGRMDPD2GDQW\V²YLVDL kas kita. knygose jis jau išbrauktas — ir politiniame skyriuje. .LWDV EHVLUXRãLV E¡JWL W\þLD UÌSLQGDYRVL NDG MR QXPHULV EÌWÐ ³UDã\WDV ³ QXPLU¡OLÐ VNDLþLÐ .

6ULXEDUHLNLDSDLPWLLãYLUWXY¡V3LUPNDUWSDWHN V³YLUWXY QHåLQDLQHLNXUHLWLQHL kur ir kaip atsistoti. Gausi mušti. ko jisai nori.XUSLDL VLXY¡MDL VWDOLDL GDLOLG¡V NDOYLDL ãDOWNDOYLDL PRQWHULDL HOHNWULNDL VWLNOLDL PHFKDQLNDL WLQNXRWRMDL EDU]GDVNXþLDL LU NLWRNLH DPDWLQLQNDL SURIHVLRQDODL JDXQD GDUE GDåQLDXVLDL SDJDO VDYR VSHFLDO\E EHYHLN YLVXRPHW SDVWRJ¡M . .ã SDW SUDGåLRV MLH DWVLGXULD SULYLOHJLMXRWRM SDG¡W\ -LH JDOL SUDG¡WL ãLDLS WDLS YHUVWLV NRO SULSUDV ODJHU\ 2 DSVLSUDW ² JDXQDSDãDOLQLÐGDUEÐLUSDMDPÐGDURVLODJHULRDULVWRNUDWDL 0ÌVÐ WDUSH DWVLUDGR GX DU WU\V EXKDOWHULDL ² MLH YHLNLDL EXYR SDUHLNDODXWL ³ OHQJY GDUESDVWRJ¡MH$WVLUDGRYLHQDVHNRQRPLVWDVNDLQÐNDONXOLDWRULXV²LUWDPQHEORJDLLã¡MR JDQDJUHLWDLJDYRYLHWUDãWLQ¡MHNXULRMHYHUW¡VLDQHNGRWÐSDVDNRMLPX*\G\WRMDVYLGDXVOLJÐ SURIHVRULXV²WLNWDLSRSHQNLÐVDYDLþLÐEXYRSDUHLNDODXWDV³OLJRQLQ NDOLQLÐJ\G\WL2YLVL NLWLLQWHOLJHQWDL²WHLVLQLQNDLNXQLJDLSURIHVRULDLOLWHUDWDLJDPWRVPRNVOLQLQNDLJLPQD]LMÐ GLUHNWRULDL LQåLQLHULDL HNRQRPLVWDL ² NR MLH YLVL JDOL EÌWL YHUWL NRQFHQWUDFLMRV ODJHULR SRåLÌULX" 0DQR PLHODV ELþLXOLV -RQDV EDPEL]DV QXR %LUåÐ SDVLVDN¡ PRNV JHU DOÐ GDU\WL 6DPDJRQDVMDPWDLSSDWQHEORJDLLãHLQV . 3RNHOLROLNRVDQWDXVLÐLUDãVXSUDWDX7RSHQLXNãOLR0LWLXFKRVLãPDQ\PXERVWXU¡MDX SDQHãWLGDUWULVåLQJVQLXVWROLDX7LNWDLWULVåLQJVQLXV 3RSLHW ² QDXMDV PÌVÐ JDOYHOLÐ DSUDã\PDV â³ NDUW ² SDWV VYDUELDXVLDV SDWV ULPþLDXVLDV 6XUDãLQ¡MD ³VWDLJD YDGLQDPD $UEHLWVHLQVDW] ² ³ GDUEXV SDVNLUVW\PR ³VWDLJD 9DUGDV SDYDUG¡ EREXW¡V PLULPR PHWDL 6YDUELDXVLD JL NRN³ GDUE PRNL GLUEWL" ýLD ² \SDWLQJDL VYDUEXVNODXVLPDVOHPWLQJDVNDUWRUJLQLQNREXLþLDLVSUHQGåLVJ\YHQWLMDPDUPLUWL .ãYLUWXY¡VLãOHNLLWLãJDOYDåXGåLÐVWRY\NORVYLVDVDSNYDLã V 'YLHVHQHãDPHVULXERVERV*HOHåLQ³WRN³$WURGRQHSHUGLGHOLVWLNWDLOLWUÐWDOSRV %HWNDGEDLVLDLQHSDWRJXSDLPWL*HOHåLQ¡SORQDUDQNHQDEDLVLDLULHãYHUåLD /DXåLD VWDþLDL 'HJLQD 9LV UDQN Lã SHWLHV WUDXNLD .QDSV¡GDPDV VXVLåHLGL NRMDV 6X VXNUXYLQWRP NRMRP NQDSVL GDU GDåQLDX 1XR NQDSV¡MLPR NDUãWDV VN\VWLPDV DQW SOLNÐ UDQNÐ LU NRMÐ WDãNRV %DLVLDL VXQNX WD SUDNHLNWD sriuba nešti! /\GL PXV WRNVDL QXVLSHQ¡M V EDQGLWDV Lã EORNR YLUãHQ\E¡V NDOLQ\V åLQRPD 5XVDV 0LWLXFKD/\GLLUNROLRMD1XQHã ³YLHWSDVWDW¡PHERV3HQLXNãOLV0LWLXFKDWXRMDXDELHP NXPãþLDLVPDQSHUJDOY ² 8å N" . 9LUWXY¡VYHLN¡MDLYLVLQXVLSHQ¡M LWODãLQLQLDLNXLOLDL³DW¡MXVLXVVULXERVSDLPWLQDXMRNXVåLÌUL NDLS ³ PLUWLQXV DVPHQLQLXV SULHãXV %MDXURMD MXRV LW GHJXWX WHSD 1H WLN EMDXURMD ² ãOXRWNRþLDLV LU VDPþLDLV YLUãXJDOYLXV SDWDãR NDXVW\WDLV EDWDLV MXGHVLXV SDJUHLWLQD 7DU\WXP QDXMRNDL QXVLJDQG¡OLDL EÌWÐ VXUXRã YLUWXY¡V XåSXROLP LU N¡VLQWÐVL YHUGDQþLXV NDWLOXV Lã ãDNQÐLãSO¡ãWL.RG¡O" . kol suprasi savaime.ãNOHUXVLRV NOXPS¡V QHVLODLNR DQW NRMÐ 5HLNLD QXRODW NQDSV¡WL .ãYLVRYDåLXRMDQW³ODJHU³SDWDUWLQDGDQWLVQDPLHSDOLNWL9LVÐSLUPDQ¡UDNDVVXMDLV ODJHU\ YHLNWL 2 DQWUD ² EDLVLDL MDX QHDWVDUJXV UHLNDODV VX MDLV ãOHSLQ¡WL SR ODJHU³ 1XRODW EXG¡NNDGWDXMÐNDVQHLãNXOWÐ.UåDQGQXVNHOVLUDXNVQXåDJVLUWXGDUSULHãYDOGåLWXU¡VL DWVDN\WLXåDXNVRSDVLVDYLQLP /DJHU\MHNXUNDVVPDJLDXEHGDQWÐ 3R PHGLFLQLãNRMR QDXMRNÐ DSUDã\PR WXRMDX EXYRPH SULVWDW\WL SULH GDUER ² SLHWÐ sriubos išnešiojimo.DV QHJHUDL SDGDU\WD" ² NODXVLX Dã MR QXVWHE V 9LHWRM DWVDNR JDXQXGDUNHOHWDQWDXVLÐ /DJHU\NODXVWLQHJDOLPD/DJHU\WXULEÌWLSVLFKRORJDVLUSUDQDãDV7XULåLQRWLNDGDNDV NRNLDP EDQGLWXL ³ JDOY ãDXQD 7XUL SDWV QXPDQ\WL NDV DQW VHLO¡V Xå¡MR WDYH O\GLQþLDP mušeikai.$XNV QXPLU¡OLXL Lã JHUNO¡V LãSO¡ãLD ³UDãR ³ NQ\JDV LU DWLGXRGD LåGXL åLQRPD MHL pakeliui jo kas nors nenukniaukia. nei kuri sriuba paimti. Kas ir kaip daryti — niekas tau nepaaiškins.

3HU W SRU ODJHU\MH SUDOHLVWÐ GLHQÐ MDX EXYR JDOLPD GDXJ NDV SDPDW\WL GDXJ NR išmokti.OJDLQLXLPDQRELþLXOLRJDEXPDLEXYR YDOGåLRVY\UÐSODþLDLSDQDXGRWL²LUWDLLã¡MRMDP³VYHLNDW ²2WXNPRNLGLUEWL"²NODXVLDPDQ VGDUERVNLUVW\WRMDV ² 1HODEDL N ² DWVDNDX YLUGXOLãNDL LãVLWHPS V ² PDãLQ¡OH UDã\WL VXJHE¡þLDX 'DXJLDX GYLGHãLPWLHV PHWÐ UDãDX (LO¡UDãþLXV GUDPDV UDã\WL PRNX *DO¡þLDX G¡VW\WL GUDPDWXUJLM *DO LU 6WDQLVODYVNLR VLVWHPD LãHLWÐ $SLH UHåLVÌU ã³ W QXYRNLX 9DLG\ERV VWXGLMWHDWURUJDQL]XRWLWDLSSDWHVXQHNDUWEDQG V ² 6FKHLVVH ² VDNR PDQ GDUEÐ VNLUVW\WRMDV ² WDL QH GDUEDV 3DGRUDXV GDUER vadinas. Sunkiausiam darbui — ir krematoriumo kaminui.1XVLMXRN¡YDOGåLRVDWVWRYDLLãJLUG WRNLVSHFLDO\E ³EHQGUODSQLHNRQH³UDã¡EHW YLVG¡OWRMSDå\P¡MR²DWVNLURMHSULYDþLRMHNQ\JXW¡MH.9. nieko nemoki? ² *DO¡þLDX ODLNUDãW\MH ODJHU³ DSUDã\WL ² EDQGDX QXVLJDQG V JHOE¡WLV SDGRUHVQ¡V VSHFLDO\E¡VEHLHãNRGDPDV ²..3$726 ./.ã¡MLP SULåLÌULSDWVODJHULRYLUãLQLQNDVVXVDYRSDG¡M¡MDLV3URMXRVSUDHLQDQWUHLNLDQXVLLPWLNHSXU¡ UDQNRVSULHãODXQÐSULJODXVWLNDGQHVLPDWDUXRWÐLULãVLWHPSWLO\JWDXXåQXJDURVEÌWÐVWDþLD lenta pririšta. jokio mokslo nereikalingam darbui. 3LUPLHML HLQD³YDLULÐ DPDWLQLQNÐ EÌUHOLDL -LH GLUED SDVWRJ¡MH VDYR VSHFLDO\E¡V GDUE MLHPRNDJDXWLJHUHVQ³PDLVWMLHWXULãLRNLÐWRNLÐSDãDOLQLÐSDMDPÐ-LHQRUVLUQXVNDU QRUV LUSXUYLQLEHWYLVG¡OWRåPRQ¡VNDLSåPRQ¡V 3DVNXWLQ¡ LãVLMXGLQD YDGLQDPD :DOGNRORQQH ² PLãNR GDUEÐ NRPDQGD ² PHGåLDP NLUVWLUVWDPWDPS\WLNHOPDP UDXWL åHP¡P QHãLRWL WDLS LU WROLDX 'DUEDV VXQNXV ãDOW\MH LU OLHWXMH0DLVWDVSDWVSUDVþLDXVLDV-RNLÐSDãDOLQLÐSDMDPÐ 'LGåLXO¡ :DOGNRORQQH VXVNLUVW\WD ãLPWLQ¡PLV .."/DLNUDãW\MHODJHU³DSUDã\WL"²VXãXNRSDVLSLNWLQ VGDUEÐVNLUVW\WRMDV²DãWDX SDURG\VLX ODLNUDãW³ âXYD ãLWDV 5Dã\N ãLWDV NLDXOLDãXYD 6DXKXQG ² DWVHLW Dã ² QLHNR QHPRND²EHMRNLRVSURIHVLMRV²SDGLNWDYRGDUEÐVNLUVW\WRMDVVDYRUDãWLQLQNXL %HYHLN YLVDV PÌVÐ LQWHOLJHQWLMRV EÌU\V SDVLURG¡ QLHNR QHPRNV WHWLQNV WLNWDL sunkiausiam.ã U\WR NDWRUJLQLQNDL SR SDWLNULQLPR ULNLXRMDVL EÌULDLV LU WUDXNLD ³ GDUE ./.3$7Ï..LHNYLHQRV ãLPWLQ¡V SULHãDN\MH HLQD NDSDVLUSXVNDSLV FDSRDU+LOIVFDSR²GDUEÐSULåLÌU¡WRMDVDUMRSDJDOELQLQNDV. .

DSDL ² åYDOÌV DSVXNUÌV PLWUÌV Y\UXNDL VX UDXGRQDLV UDLNãþLDLV DQW UDQNRYLÐ ² QHULDV Lã NDLOLR VDYR YHUJXV EHVWUDPXå\GDPL NDG MLH LãNLOPLQJLDX SUR YDOGåL SUDå\JLXRWÐ 9LHQXV²DSORVDSULHVNLWXV²NRMRPLVSDVSUDJLQVWUHþLXV²DQWDXVLDLVDSGDO\VNLWXVY¡O — pagaliu patvatys. 9LVDWDLGHGDVLYDOGåLRVDN\VHYLVDWDLURGRNDSÐUÌSHVWLQJXPLUJHUXVQRUXVEHWYLVD WDLGXRGDQHODEDLNRNLÐYDLVLÐ 6XQNX HLO¡V LãO\JLQWL 6XQNX åLQJVQLDL VXYLHQRGLQWL /DEDL ³YDLUL SXEOLND <UD þLD LU WYLUWÐ Y\UÐ PDW\WL GDU QHVHQLDL ³ ODJHU³ SDNOLXYXVLÐ NXULH HLQD WYLUWX åLQJVQLX LãGLGåLDL JDOYDVDXNãW\QLãN¡O %HWGLGåLRMLGDXJXPD²YDUJDQLHOJHWRV1XREDGRLãW³V DUMDXSDSXUW YHLGDLVXWLQXVLRVNRMRV. Keista ji tokia! 1HLQDEHWVOHQND3DPDåXSDPDå¡OLEHMRNLRJDUVRQHO\JLQDQWSUDVNULHMDQþLRGHEHVLR ãHã¡OLDL . ..LWDVGDUVXNOXPS¡PNLWDV²LUYLVDLEHQLHNR²NRYRSDEDLJRM 6XVLNÌSULQ VXVLOHQN 1H YLHQDV Lã MÐ Lã GDUER DLãNLDL QHEHJU³ã 7LNUDL YDNDUH NDL ãL NRORQDJU³åWDLãGDUERSDUVLQHãDMLSRNHOHWQXPLU¡OLвWULVSHQNLVDãWXRQLVGHãLPW³ 5\WPHW³YLVRP NRORQRP Lã¡MXV ³ GDUE ODJHULR NLHPH Lã NDåNXU LãOHQGD ãP¡NOÐ minia..

LWDVJLLULãPLQLRVQ¡NLHNQHVLVNLULD.LW3DOLQNVWDDQWNHOLÐ $WVLUHPLDUDQNRPLV³åHP 3DURSRMDNHOHWåLQJVQLÐ$SVLGDLURSDPLã¡OLR DNLPLV 3ULJOÌVWD NUÌWLQH YHLGX SULH åHP¡V /\J VXVWLQJVWD YDODQG¡OHL âLXUSXO\V M³ QXNUHþLD 3DNHOLD JDOY %DLVLDL EDLVLDL LãVLLOJXVLRV MR DN\V 1¡ åRGåLR QHSUDWDUV 1HVXGHMXRV /ÌSRV QHW QHVXMXG¡V âOLDXåLDW\O¡GDPDVNXUQXRãDOLDX²SDWYRU³²EDUDNRSDVLHQ³3ULãOLDXåLD$WVLJXOD8åPHUNLD DNLV'DEDUMDPDEVROLXþLDLYLVDYLVWLHNSDW .LWDLS DPåLÐ SUDNHLNLPDV VO¡JV QH WLNMÐDWPLQW³VO¡JVLUMÐSDOLNXRQLÐSDOLNXRQLV 6OHQNDVOHQND9LVRNLÐWDXWÐYLVRNLÐSURIHVLMÐåPRQ¡V²ODJHU³SULHãP¡QHV³SULHã du ar tris atvyko gi jie visi sveiki! 1DXMRNXL DUþLDX SULH MÐ LU SULHLWL VXQNX ² SÌYDQþLÐ ODYRQÐ WYDLNDV 5DQNRV ² åDL]GRWRV NRMRV ² åDL]GRWRV 3R åDL]GDV SDLQLRMDVL ³YDLUÌV SDUD]LWDL ³ NXULXRV WLH EXY åPRQ¡VQHEHNUHLSLDMRNLRG¡PHVLR 6OHQNDVOHQND7DLSSDPDåX Kartais vienas.RNLDGDXJ\E¡MÐâLPWDVNLWDVWUHþLDV 7DL²ODJHULRNOLSDWÐNRPDQGD-L²WDLSSDWGDUERNRPDQGD(LQDGDUERGLUEWL GDUER²DWLWLQNDPRMRVSDM¡JXP 7DL²ODEDLSDVWRYLNRPDQGD1HPDå¡MDQWLQHQ\NVWDQWL 7DL NDV NDG GDXJHOLV Lã WRV NRPDQGRV QDULÐ SHUGLHQ LãPLUãWD ² EDUDNXRVH SDNHO¡M GDUER PHWX 9DNDUH JU³ã Lã GDUER PLãNR NRPDQGD -L GXRV U\WGLHQDL NOLSDWÐ QH PDåHVQ³ VNDLþLÐQHJXSHUGLHQMÐLãPLU¡²NOLSDWÐNRPDQGDVNDLþLDXVDWåYLOJLXQHQXNHQW¡V 0LãNRNRPDQGDYLHWRMDWLGXRWÐMÐNOLSDWÐNRPDQGDLJDXVQDXMÐEHQGUDGDUELÐNXULHSR P¡QHVLR NLWR VDYR U¡åWX SHUHLV ³ NOLSDWDV 7DLS LU VXNDVL J\YHQLPDV UDWX .DVGLHQ ³ ODJHU³ DWYDURPLQDXMLåPRQ¡VEHWODJHULRJ\YHQWRMÐVNDLþLXVGDXJ¡MDODEDLSDPDåX 0LUãWD åPRQ¡V NDUR ODXNXRVH EDLVLRVH NDQþLRVH %HW WHQDL ² YLVL O\JÌV 7HQ ² VXåHLVWDPSDJDOEDWHLNLDPD7HQVXåHLVWQHWSULHãDVSDJHUELD7HQ²WXULJLQNO*DOLJLQWLV 7HQWDYRPLUWLVLUNDQþLRVãLRNLRVWRNLRVSUDVP¡VWXULG¡ONXULRVQRUVLG¡MRVNDULDXMDPDG¡O W¡Y\Q¡VG¡OODLVY¡V .QDSVLLUJULÌYDYLUãXP 6OHQNDVOHQND.ULQWDåHP¡QLUJXOL-RNDLP\QDLQHWXULM¡JÐ QH³VWHQJLDM³SDNHOWL6OHQNDQWLHMLLãSDVNRVXåNOLÌYDXåMR. Pasverdukuliuoja.LWL²DSVLEODXVXVLRPLV ÌNDQRWRPLV DNLPLV GDLURVL DSOLQNXL QLHNR QHPDW\GDPL QLHNR QHVXSUDVGDPL QLHNR QHEHQRU¡GDPL.6OHQND NDGDLVH JDO QH WDLS VHQLDL EXY åPRQ¡V 7XU¡M SDVWRJ QDPXV W¡YXV VHVHULV EUROLXV JDO åPRQ JDO YDLNXV 7XU¡M 7¡Y\Q WXU¡M J\YHQLP ² YDOL ODLVY troškimus! 6OHQND MLH VXVLNLE NLWV ³ NLW YLHQDV DQWU SDODLN\GDPL YLHQDV DQWUX DWVLUHPGDPL 1LHNDVMÐQHEHUDJLQDQLHNDVMÐQHEHPXãD-LHPYLVNDVSDVDXO\MDXYLVWLHNSDW -Ð NOXPS¡V MDX QHEHãOHSVL -LH MDX QHEHWXUL M¡JRV NRMDL QXR åHP¡V SDNHOWL -LH NRMDV YHONDåHPHWDLSO¡WDLNDGQHWþLXRåLPDVPDåDLWHVLJLUGL9LHQLDQWNUÌWLQ¡VQXNQDULQ JDOY NDUWDLVGDUåYLOJþLRGDPL³åHP NDUWDLV²YLVDLQLHNXUQHåLÌU¡GDPL. kartais kitas išsiskiria iš minios.QDSVL9LHQLGDUVXJHEDãLDLSWDLS SHUNHOWLSHUM³NRMNLWL²LUWRQHSDM¡JLD.RN³ PRUDOLQ³ NRN³ LVWRULQ³ SDWHLVLQLP EÌWÐ JDOLPD VXJDOYRWL WLHVLHP NXULH NLWXV WRNLD OHQJYD ãLUGLPL VLXQþLD ³ NRQFHQWUDFLMRV ODJHULXV" -RNLRV SROLWLQ¡V MRNLRV UHOLJLQ¡V MRNLRVSDVDXO¡åLÌULQ¡VLG¡MRVMÐQLHNXRPHWQHSDWHLVLQV-LHVDYRåPRJLãNMPHQN\VWJDO¡WÐ DWSLUNWLWLNWDLWXRPHWMHLSDW\VVDYRGLHQDVEDLJWÐWRVHSDþLRVHVO\JRVH³NXULDVNLWXVWUHPLD EHVLYDGRYDXGDPL SDPLã¡OLãNRPLV LG¡MLQ¡PLV ILNFLMRPLV . lyg galvodamas ir QHJDO¡GDPDVQXVSU VWLNDVMDPGDEDUGDU\WLäHQJLDåLQJVQ³³ãDO³.LWLY¡ODWVLORã¡DQWVDYRGUDXJÐXåPHUN¡DNLVO\JJUDEH²LUYRVYRVYHOND VDYRWRNLDVVXQNLDVNRMDV9HLGDLYHLGDL9LHQDVXåNLWEDLVHVQLVYLHQDVXåNLWVNDXGHVQLV ² WXRV YHLGXV QHEÌWÐ WDLS VNDXGX åLÌU¡WL MHLJX NRMRV QHMXG¡WÐ MHLJX MLH EÌWÐ QXPLU¡OLDL 1XPLU¡OLV²NRJLLãMREHQRU¡WL"-DPYLVDYLVWLHNSDW%HWNDLWRNVYHLGDVGDUHLQD³ GDUE .

subjauroto. finansistai.. %DLVÌVEXYRNLWLQDLNLQLPRODJHULDLNXUEÌGDYRDWYHåDNDOLQ³LUWXRMDXQXåXGR%HW WDVSDWVåXG\PDVIDNWLQDLY\NRLU'LHYÐPLãNRSDGDQJ¡M6NLUWXPDVEXYRWLNWDLWDVDLNDGþLD åPRJÐQXNDQNLQGDYRþLXOSWHLãþLXOSGDYRMRVYHLNDWMRM¡JDVYHUVGDYRM³PLUWLLãEDGR . kunigai.XULODJHULÐUÌãLVJHULDXDWLWLQNDPÌVÐDPåLDXVNXOWÌURVODLP¡MLPXVGLHYDåQHOHQJYD EÌWÐQXVSU VWL3DJDOLDXLQGLYLGXDODXVVNRQLRUHLNDODV 6OHQNDVOHQNDNOLSDWÐNRPDQGDVOHQND .ã QDNWLHV JUDåLDL SDãDO 6DXO¡ ãYLHþLD ãLOGR WDU\WXP JORVW\WH VSLQGXO¡OLDLVJORVWR 6XYDJRQHW¡PLVSDVLEDUãNLQWLLãYLHQRJDOR³NLWQHEÌWÐMDXWRNLDGLGHO¡E¡GDNRG¡O QH²YDJRQHW¡VJDOLPDSDVWXPG\WL%HWEÌWDþLDYLVG¡OWRODEDLGLGHO¡VE¡GRV .RYR SDEDLJD .DSR DWVHLW GDUER SULåLÌU¡WRMR SDUHLJRP SULH PÌVÐ EXYR SULVWDW\WDV YRNLHWXNDV =DXWHULV >6DXWHU@ -LV WLNWDL GYLHP VDYDLW¡P DQNVþLDX Xå PXV ODJHU\MH DWVLUDGR EHW EXYR GLGHOLVVDYRVULWLHVVSHFLDOLVWDVWRG¡OWDGODJHU\MHWDLSJUHLWDLWRNLGLGHO NDUMHUSDGDU¡²LNL NDSRSDG¡WLHVSULVLSODN¡ 7DVDL =DXWHULV NDLS URG¡ MR GRNXPHQWDL 9RNLHWLMRMH MDX EXYR VHSW\QLROLND NDUWÐ WHLVWDVLUEDXVWDVXåYDLNÐNDQNLQLP8åWRNLXVGDUEXVEXYRMLVLU³ODJHU³XåGDU\WDVRODJHULR Y\UHVQ\E¡SDGDU¡M³PÌVÐYLUãLQLQNXGDUERPHWXL 3ULVWDW¡ PXV SULH YDJRQHþLÐ ODJHU\MH OLRUNRPLV YDGLQDPÐ VP¡OLXL YHåLRWL 9LHQDPH SUDWLHVWÐ E¡JLÐ JDOH UHLNLD NDOQHOLV QXNDVWL NLWDPH ² NOXPSDEDORV GXRE¡ XåYHUVWL 7DUS DELHMÐJDOÐDWVWXPREXYRDSLHSXVDQWURNLORPHWUR3ULHYLHQRVYDJRQHW¡VEXYRSULVWDW\WLãHãL VHSW\QL åPRQ¡V %¡JLDL QXWLHVWL SHU VP¡O³ 3DNHOLXL ² NHWXUL E¡JLÐ SDVLVXNLPDL NXU UHLNLD YDJRQHW¡ DSVXNWL 3ULH YLGXULQLR SDVLVXNLPR VWRYL SDWV =DXWHULV VX OLQNVPD ã\SVHQD YHLGHOLXRVH SULH NLWÐ SDVLVXNLPÐ LU E¡JLÐ JDOXRVH VXVLWDOSLQR =DXWHULR SDJDOELQLQNDL DWVHLW SXVNDSLDL0XPUHLNLDSULVLSLOWLYDJRQHW¡VP¡OLRQXYHåWL³NLWJDOLãYHUVWL³GXRE LãO\JLQWL ²LUY¡OYDåLXRWLDWJDOSULVLSLOWL . viešpatie! XV.UQHWLNåPRJDXV²EDLVXãLWR išniekinto.2 þLD ² QLHNXU QLHNR -RNLRV SUDVP¡V 1LHNDV WDX MRNLRV SDJDOERV QHWHLNV 1LHNDV WDY VQHDWMDXVQHSDJXRV³PLUWLHVSDVODSW³SDNHOHLYLQJRVPHLO¡VåRGåLXQHSDO\G¡V $U QH JHULDX EÌWL SDVPHUNWDP PLUWL LU SDNDUWDP QHJX ãLWRNLX EÌGX ² Lã EDGR SÌYDQþLRVHåDL]GRVHVXNQLXEWL" 6HQLDX EHQW NLWXRVH NUDãWXRVH NDULDPDMDP EHQW SDVNXWLQ³ QRU SDWHQNLQGDYR ² GXRGDYR SDYDOJ\WL GÌP QXU\WL ODLãN SDUDã\WL NRNL PDXãN LãPHVWL 2 þLD ² SDVSLULD koja — ir viskas. .DLNXULRVNRPDQGRVYLVG¡OWRWXU¡MRHLWL³GDUE — Advokatai. rašytojai ir visas kitas lietuviškas P¡ãODV²SDVLJDUGåLXRGDPDVãÌNDORMRPÌVÐEORNRUDãWYHG\VSDGÌN VWLUROLHWLV7RQL)DEUR ²PDUã³ULNLXRW *UHLþLDXJUHLþLDXMÌVDSVLGU¡EXVLRNXLOLRVÌQÌV 'DUEDQ EH PÌVÐ GDU EXYR LãULNLXRWD NHOLRV NRPDQGRV OHQNÐ SROLWLQLÐ NDOLQLÐ GDU WHEHWDUGRPÐG¡OSULNODXV\PRVODSWRPSROLWLQ¡PRUJDQL]DFLMRP . sudergto mirties vaizdo! 1DXMRNDV SDWV QHSDMXQWD NDLS MLV LPD YLVDV YLUS¡WL R MR SDEDOXVLRV OÌSRV NHLVWDL WUÌNþLRGDPRVW\OLDLNDUWRMD — O viešpatie.LHNYLHQDPNDWRUJLQLQNXLWDL³WLNLQDPDVPHPHQWRPRUL9LVLYLHQRGDLQRULJ\YHQWL.DIE ARBEITMACHT DAS LEBEN SÜSS…” 3LUPDVDLPÌVÐVHNPDGLHQLVODJHU\)DNWLQDL²SLUPDPÌVÐRILFLDOLGDUERGLHQD â³VHNPDGLHQ³ODJHULVDSVNULWDLLPDQWQHGLUER²ODJHULVWXRPHWGLUERQHNLHNYLHQ VHNPDGLHQ³.U YLVLYLHQRGDLåLQRXåP¡QHVLRXåNLWR²YLVWLHNDWVLGXUVLNOLSDWÐNRPDQGRM 1DXMRNDVSLUPNDUWVDYRJ\YHQLPHLãY\G VNOLSDWÐNRPDQGO\JSURWRQXVWRMD1H PLUWLHVMDPEDLVX²EDLVXãLWRLãQLHNLQWRåPRJDXVYDL]GR. profesoriai.

kartais — kruvina.ROYDJRQHW VP¡OLRSULVLSLOL²SXVNDSLVWDXOD]GDãRQXVWYDWLMDLUG¡VWRNDGQHUHLNLD WLQJLQLDXWL 3ULH NLHNYLHQR E¡JLÐ SDVLVXNLPR NRO YDJRQHW SDVXNVL ² Y¡O OD]GD WDYR ãRQXV UDLåR3URWRN³YHOQLRSXVNDS³WDLSQRU¡WÐVLMXRJUHLþLDXSUDYDåLXRWLEHWWDEHVWLMDOLRUNDNDLS W\þLDLPDLUQXãRNVWDQXRE¡JLÐ8åNHONWXMGDEDUDWJDONDGJHUDV7XãþL²GDUãLDLSWDLS XåNOLELQVLEHWVXSLOQD²YLVDLSUDVWLMXRNDL%HNHOLDQWYDJRQHW SDãDOQXRODWDWVLUDQGDSDWV =DXWHULV -R UDQNRVH ² VWRUDV Y¡]GDV -LV LPD VåLQLQJDL WDX QXJDU YHO¡WL 6PRJLD OD]GD LU OLHåXYLXYLVSULWDULDNDLSJUDPRIRQDV — Die Arbeit macht das Leben süVV 'LH $UEHLW PDFKW ² GDUEDV GDUR J\YHQLP VDOGÐ =DXWHULR VWRYLPRMRM YLHWRM SDVLVXNLPDV WRNV VWDLJXV LU NUHLYDV DWNDOQ¡MH WRNLRMH NDG WHQDLOLRUNDYLVXRPHWQXãRNDQXRE¡JLÐ =DXWHULV ã\SVRV =DXWHULV SDWHQNLQWDV =DXWHULV GDUEXRMDV VX Y¡]GX LU PHLOLQJDL šypsodamasis.6WXPLDQW YDJRQHW UHLNLD E¡JWL ULVþLD LU ]RYDGD 6X WXãþLD YDJRQHWH LU VX SLOQD . lazda ar plytgalis.DVGLHQNDVYDODQGPXPEXYRSLUWLVLUSLUWLVNDUWDLV — sausa.ã NXU JDOL åLQRWL NDV MLVDL WRNV WDVDL VHQDV NDWRUJLQLQNDV" 2 N MHL LU MLV WXUL WHLV PXãWL"/DJHU\MHYLVLWXULWHLV PXãWL\SDþQDXMRN²YLVLNDVWLNQHWLQJL 6HQLHML NDWRUJLQLQNDL NLãD VDYR GDUER GDO³ NROLRMDV NHLNLDV R MÐ DN\V NODVWLQJDL EOL]JDO\JVDN\WHVDN\GDPRV2. Atseit: ² 7X WLQJLQ\ P¡ãOLQDV OLHWXYLãNDV LQWHOLJHQWH QXVXV V GULVNLDX ² 9HUNRPPHQHU /XPS²QXVLG¡Y¡M VPDLWD²WDLSLUWROLDXWDLSLUWROLDX -XRVåLQLQJLDXGLUEL²MXRGLGHVQLXGDUERNLHNLXWDYHDSNUDXQDMXRGDXJLDXLãWDY V UHLNDODXMDMXRGDXJLDXPXãD6HQLHMLNDWRUJLQLQNDLWXUVXRGDPLSDãDOåLÌUL³WDYHLãSDGLOEÐ NUL]HQDGDQWLPLVLUVDYRGDUERGDO³WDXYLVSDNLãDLUSDNLãD ²âHSDãYLQN VUXSÌåHGLUENNDGWRNVPDQGUDV 3DEDQG\N QHSDLPWL Lã MR GDUER -LV LãNHLNV WDYH QH EORJLDX Xå NDS LãGHUJV R WDL LU NDVWXYX³WDYHXåVLPRV . 6HQLHMLNDWRUJLQLQNDL SXLNLQL åLQRMR NDG ODJHU\MH GDUER YDLVLDL YLVLãNDL QHVYDUEX ² VYDUEX WLNWDL NDG YLV ODLN MXG¡WXP YDUJWXP NDQNLQWXPHLV ² NDG JUHLþLDX NLQNDV QXNUDW\WXP6YDUEXNDGMXG¡WXP\SDþNDLYLUãLQLQNDLPDWR6HQLHMLNDWRUJLQLQNDLYLVODLN MXGDNUXWDEHWGDUERYDLVLDL²QLHNDQLHNLVYLHQDV.U SOXãL EÌGDYR GLUEL 9LV J\YHQLP ³SUDW V GLUEWLVåLQLQJDLNDLSJLþLDGDEDUYLHQXPHWXDSVLPHW¡OLVSDVLGDU\VL 'LUEL VåLQLQJDL 3HU YDODQG SDGDUDL GDXJLDX QHJX VHQDV NDWRUJLQLQNDV SDGDUR SHU GLHQ1XRGDUERXåGXV VVWDEWHOLNLHNDWVLNY¡SWL²WXþWXRMDX³WDYRJDOYOHNLDNROLRMLPDV prakeikimas.HOHWDV]RYDGRVãXROLвLUNRMRV MDXNUXYLQRV²QXRWÐSUDNHLNWÐNOXPSLÐ .UYLVG¡OWRMÐGDUEDV²YLVLãNDLJHUDV² jie gi juda kruta! 0HV WRV LãPLQWLHV QHåLQRMRPH $WURG¡ GXRWDV GDUEDV ² UHLNLD MLV SDGLUEWL $WURG¡ SDGLUEVL ² YDOGåLD ³YHUWLQV OHLV DWVLNY¡SWL . kartoja: — Die Arbeit macht das Leben süss! 3R WRNLRV GDUER GLHQRV JU³å V ³ EDUDN VX NUXYLQRPLV VXWLQXVLRPLV NRMRPLV VX VXGDXå\WDLVSHþLDLVQXJDUDãRQDLV ãODXQLPLV VX SHUYDUJLQWD ãLUGLPL VX VYDLJVWDQþLD JDOYD DONDQDV ³VLVSUDXG V VLONLÐ SDY\]GåLX ³ XW¡O\Q YHLNLDL åPRJXV LPL VXSUDVWL Lã NXU LU NDLS DWVLUDQGDODJHU\QHVLDORPDNOLSDWÐNRPDQGD 0HV NDLS åPRQ¡V EH ODJHULQ¡V GDUER VSHFLDO\E¡V DSLH SRU VDYDLþLÐ QHWXU¡MRPH SDVWRYDXV GDUER .DVGLHQ PXV WDPS¡ SR ³YDLULDXVLDV GDUER NRPDQGDV SDQDXGRGDPL ³YDLULDXVLHPGDUEDP9LVXUEXYRPHQDXMRNDL3DVNLHNYLHQNDS²VDYRWYDUNDVDYREÌGDV VDYLPXãLPR PHWRGDL 1LHNR QHåLQRMRPH QLHNR QHSDåLQRMRPH 1HåLQRMRPH QHL NDLS UHLNLD ODJHULQLVGDUEDVGLUEWLQHLNDLSLOV¡WLV.OXPS¡V²NOLPSVWDSDODLGDPHVP¡O\DQWNRMÐQHVLODLNR.LWDV NRNV VHQDV NDWRUJLQLQNDV åLÌU¡N LPD LU QHEHVXYDOGR VDYR SDãLHSLDPRV .RNLHNYDLOLDLMÌVNYDLOLDL .

U WDLS ² SHU YLV NLDXU GLHQHO SHU GY\OLNDYDODQGÐ 1H N JHULDX VHN¡VL LU SO\WÐ IDEULNH ² PRO³ NDVDQW LU PLQNDQW SO\WDV QHãLRMDQW LU NUDXQDQW DUED PLãNH UVWXV WVDQW SMDXVWDQW YHåLPXRVQD NHOLDQW DUED SULH VWDW\ERV ² DNPHQLVVNDOGDQWLUWDþNYHåLRMDQWSO\WDVåY\UFHPHQWYDQGHQ³WHPSLDQW %DODQGåLR P¡QHVLR SLUPRPLV GLHQRPLV EORNR UDãWYHG\V þLJRQLãNRV YHLVO¡V SDGÌN V WLUROLHWLV7RQL)DEUROLHåXYLXLWãXYDXRGHJDSRNLHPJUDMLQD ²3URIHVRULDLNXQLJDLWHLVLQLQNDLUDã\WRMDL5LNLXRNLW¡VSDWYRU\NDLU¡M²YDåLXRVLWH ³*GDQVN . Sunkiai.HOLRQ¡VWLNVODV² SDVLLPWL Lã WHQDL SO\WÐ 3ULVLNUDXWL VXQNYHåLPLXV LU JU³åWL DWJDO 9LV GLHQ QHYDOJLXV QHW EH ODJHULãNÐSLHWÐ 9DåLXRWRMDL ² ãODSL LNL SDVNXWLQLR VLÌOHOLR Y¡MR LNL NDXOÐ SHUSXþLDPL SDP¡O\QDY VXVWLU VXVWLQJ 9LHQL GDU EDQGR GDQWLPLV NDOHQWL WLN QLHNR JHUD MLHP Lã WÐ SDVWDQJÐ QHEHLãHLQD²GDQWLV³GDQW³QHEHSDWDLNR.MLVSHU GLHQSHUGY\OLNDYDODQGÐQXNQLELQ¡MDJDOLPDSHUYDODQGSHUSXVYDODQG³SDGDU\WL 7DL ODEDL GLGHOLV PRNVODV LãPRNWL MXG¡WL ² LU NDG QLHNR QHSDGDU\WXP QH³WHPSWXP M¡JÐVDY VQHYDUJLQWXP²LUPXãWLQHJDXWXP. 7DLSGLGåLWLHVVNHOE¡WDOHQWLQJDVDLJDOYDåXG\V=DXWHULV — Die Arbeit macht das Leben süss! XVI.DLWLãPLQW³VXYRNLMDXJDOLODJHU\MHãLDLS WDLS YHUVWLV EHW NRO M VXYRNVL ² ãRQNDXOLDL EXV JHURNDL QXWDã\WL DU LQNVWDL Lã VDYR YLHWRV ištarabanyti.LWLJLMDXãLDLSVDXXåVLPHUN SUDVLåLRM DQWSOLNÐ SO\WÐEDUãNDLWSÌ]GUDLNRNLH$WURGRMLHWDLSNDGMDXGDEDUEÌWÐJDOLPDGUVLDLMLHPSLHãWXNX ant pilvo numeris rašyti.HLNWLVVYDUELDXXåGXRQ%HWWDLQLHNRQHUHLãNLDäLÌU¡NNDLS DãGLUEXMXGXNUXWX²LUYLVNDV.RMRV YLVÐ EXYR åDL]GRWRV NUXYLQRV 5HWDV NXULV YDLNãþLRMR EH SDNHOWRV .ã MÌURV Y¡MDV GÌNWH GÌNVWD âYLOSLD U¡NLD VWDXJLD ² DNLV YHUþLD ãODSL VQLHJ VXOHG¡MXVLXVOLHWDXVODãXVLUYHOQLDLåLQRGDUNRN³MRYDO 9DåLXRWLUHLNLDDWYLUDPHVXQNYHåLP\EHMRNLRDSVLDXVWRVXVXGULVNXVLXEHSDPXãDOR YDVDULQLXãYDUNSDODLNLXVXORSVDQþLRPLWãXQÐGDO\WRVLRPLUQHSDVLGDO\WRPNHOQ¡P 9DåLXRWL UHLNLD LNL *GDQVNR NHWXULRV GHãLPW\V SHQNL NLORPHWUDL LU Xå *GDQVNR GDU GYLGHãLPWDUGDXJLDXSHUVLNHOLDQWNHOWXSHUDELGYLGLGåLXOHV9\VORVãDNDV.ã\SVHQRV3ULHLQDSULHWDY VSDWDSQRMDSHUSHW³ELþLXOLãNDLSUDãQHND ²1HEÌNJLWRNVSDGÌN VDVLODVQHVLWDPS\NLWVNHUGåLDPDVâLWDLSEHVLWDPS\GDPDV WX LU VDYDLW¡V QHLãODLN\VL 1HNUHLSN G¡PHVLR NDG NHLNLD ýLD YLVL NHLNLD ýLD EÌWLQDL UHLNLD NHLNWLVNLWDLS²QHJ\YHQVL.UãLDQGLHQPDQ VGDUQLHNDVQHNHLN¡ .LWL Lã PÌVÐ YDLNãþLRMR MDX VX SUDVNHOWRPLV JDOYRPLV VXWLQXVLRPLV EODX]GRPLV åDL]GRWRPLV ãODXQLPLV QXRPXãLPÐSDP¡O\QDYXVLDQXJDUDQXRODWVSLQJVLQþLRPLVQXRDQWDXVLÐDXVLPLVVXUDLå\WDLV YHLGDLV .UWLNUDLMRQLHNDVQHNHLNLD-LVMXGDNUXWDEHWSDGLUEWL²QLHNRQHSDGLUED. labai sunkiai vyko man šitas mokslas! 0¡þLRMRPXVSR³YDLULXVGDUEXV 3DY\]GåLXL WROLR ULWLQLXV QHãLRWL 9LV J\YHQLP GLUEXVLDP IL]LQ³ GDUE PRNDQþLDP ODJHULãNDL MXG¡WL NUXW¡WL ãLV GDUEDV JDO LU YLVDL QHVXQNXV %HW åPRJXL WULV GHãLPWLV PHWÐ SUDWÌQRMXVLDP SULH UDãRPRMR VWDOR SULH PRNVOR NQ\JÐ SULH OLWHUDWÌURV GDUER åPRJXL DONDQDP QHPLJXVLDP PXãHLNÐ LU XW¡OLÐ QXNDQNLQWDP ãLV GDUEDV VXQNLDL SDNHOLDPDV âLDLS WDLSWULWLQ³XåVLYHUWLDQWQXJDURVEHWSRNHOLROLNRVåLQJVQLÐMDXJULÌQLVXYLVDQDãWD$WVLNHON GDEDU NDG JHUDV VX MD $WVLNHON NDL WDYH ãXQLãNDL ULHMD EDWDLV EÌJQLMD SDJDOLX WYDWLMD $WVLNHON NDG SR NHOLROLNRV åLQJVQLÐ Y¡O JULÌWXP . WACEK KOZLOWSKI 0DåGDXJSRGYLHMÐVDYDLþLÐPHVEXYRPH³LQWHOLJHQWXVMDXYLVLãNDLQHEHSDQDãÌV$ã VX VDYR ÌJLX P QXR NLORJUDPÐ VYRULR QXYDåLDYDX LNL NLORJUDPÐ .

R]ORZVNL@ ODJHULR JDUVHQ\E¡ LU SDåLED R UDãWYHG\V ² .. 0DQRUDQNDSDPDþO\YD² Kad suduodu: nebegyva! %DLVLDLMDPSDWLNRãLGDLQXãN¡O¡WRNLRVMDPWLNWDLLUUHLN¡M ²MLEÌVLDQWLMRKLPQDV .DUDOLDXþLDXV SLUNO\V MXYHO\UDV +DQVDV =HQJHULV >+DQV 6DHQJHU@ VXVLS\N V VX JHVWDSLQLQNX G¡O NDåNRNLR åLHGR LU Xå WDL DWVLGÌU V ODJHU\MH LU JDY V QHW åDOL WULNDPS³ ² SURIHVLRQDORNULPLQDOLVWRåHQNOSDYDGLQWDV%HUXIVYHUEUHFKHU âHãWDMDPH EORNH PXP NDLS ³VLVHQ¡MXVLHP NDWRUJLQLQNDP GDY¡ YLHWRV MDX PLHJDPDMDPHUXLPHNXULVEXYRVDXVDNLPãDLSULNLPãWDVORYÐ .LHNYLHQRMH ORYRMH EXYR þLXåLQ\V LU PDåDV þLXåLQ¡OLV GURåOLÐ SULNLPãWDV SDJDOYLXL %XYR WHQDL GDU QHSDVWRYXV EHVLNDLWDOLRMDQWLV QLHNXRPHW QHDSU¡åWDV EOXVÐ LU XW¡OLÐ NLHNLV NDLSDWURG¡QXRODWDXJDQWLV.DUWDLVWHQDLWXU¡GDYRVXWLOSWWU\VNHWXULQHWSHQNL'DåQLDXVLDLJLJXO¡GDYR po du.UWDL GDUQHYLVDL9LHQLãMÐSRP¡QHVLREDLJLDQW³J\WLLãG¡P¡WRVLRVãLOWLQ¡VOLJRQLQ¡MHXåPXã¡ su taburete.WHPSHUDWÌURV %XYRPHMDX³VLJ\YHQ NDWRUJLQLQNDLXW¡OLÐQXJUDXåWLLULãPRN NHLNWLVQHEORJLDXXå VHQM JYDUGLM 7XRPHW SUDG¡MR PXV VNLUVW\WL ³ SDVWRYLDV GDUER NRPDQGDV ² ³ QXRODWLQ³ GDUE 'YLHP Lã PÌVÐ MDX SLUPRPLV GLHQRPLV ODLP¡ ã\SWHO¡MR ² SDWHNR EXKDOWHULDLV LU VNDLþLXRWRMDLV³³VWDLJÐUDãWLQHVNLWXGX²SRGHãLPWLHVGLHQвMLHEXYRLãJHOE¡WLMDX. EORNR SHUN¡O¡ J\YHQWL ³ ãHãWM³ NXULR YLUãLQLQNDV EXYR 9DFHNDV .LHNYLHQDPHDXNãWHJXO¡MR SRGXåPRQHV. .R]ORYVNLV -LVHVVJULHåWDVEHWWHLVLQJDV. — Kad suduosiu — nusibaigsi.DVSDWHNR³SO\WÐIDEULNNDV²DNPHQÐVNDOG\WLNDV² SULHWLHVLDPRSOHQWRVXWDþND´åHPLÐYHåLRWLNDV²JULRYLÐNDVWLNDV²SULHVWDW\ERVåY\UR LUSO\WÐQHãLRWLâLXRVHLUSDQDãLXRVHGDUEXRVHEXYRYLVLO\JÌV²LUSURIHVRULDLLUUDã\WRMDLLU kunigai. 9LVLNLWLOLNRMXRGDGDUELDL..R]ORYVNLV >:DFHN .LHNYLHQDORYDFHQWLPHWUÐSORþLRWXU¡MRWULVDXNãWXV.. 7XR SDW PHWX PXV JDQD LãNLOPLQJDL Lã .UGYLDQWNORG¡VEXYR7DLEXYRMDXEHJDORGLGHOLVGDLNWDV 3DWHN ³ ãLWRNLDV ORYDV SDVLMXWRPH O\J JDUELQJL ODJHULR SLOLHþLDL O\JLDWHLVLDL VX WDLV NXULHPXãD-XRODELDXNDGPXVMDXVXVS¡MXVLXVVXJXOWLEHMRNLÐNHOQLÐWXþWXRMDXSDãDXN¡³ GLHQRVUXLPNXUPÌVÐMDXODXN¡9DFHNDV.R]ORYVNLVLUSDWVDLSLUPDVODJHULRVHQLÌQDV$UQR /¡PDQDV ² WDV SDWV NXULV SLUP QDNW³ YRV PXP DWY\NXV ³ ODJHU³ LãYDGLQR PXV VHQDLV NXSUDQXJDULDLVLUSUDG¡MRPXãWLVXSDJDOLX $UQR /¡PDQDV WXRMDX SDGDOLQR PXP SR FLJDUHW SDVDN¡ SUDNDOE DSLH UHLNDOLQJXP J\YHQWLODJHU\MHYLVLHPYLHQ\ELQJDLQHVþLDHVYLVLNDOLQLDLO\JÌV%HWRGDUMLVHVVJLUG¡M V NDG PHV DWVLYHå GDXJ SLQLJÐ NXULH HV GDEDU GHSRQXRWL LU JXO³ UDVWLQ¡MH EH MRNLRV QDXGRV 7RG¡O MLV NYLHþLV PXV SDDXNRWL NLHN NDV JDO³V NDWRUJLQLQNÐ RUNHVWUXL ² LQVWUXPHQWDP SLUNWL 7XþWXRMDX DWVLUDG V RUNHVWUR GLULJHQWDV Lã SURIHVLMRV ² EDU]GDVNXW\V LãG¡VW¡ PXP DLãNLDL LU ³WLNLQDPDL YLV PX]LNRV EÌWLQXPR UHLNDO $UQR /¡PDQDV SDGDOLQR PXP GDU SR FLJDUHW 0HV ¡P¡P SDVLUDãLQ¡WL DXNDV ² NDV 50DUNLÐ NDV NDV ² QHW LNL SULVLYDU¡'UDXJHSDVDN¡PXPSDPRNVOLUSDWVDL9DFHNDV. ir gydytojai. ir teisininkai.DVJUDåLDLJ\YHQVLVMRNODXV\VLVWDPQLHNRQHEÌVL EORJD %HW NDV GU³VLV EÌWL QHSDNOXVQXV LU ULDXãHV NHOWL ² WDP EÌVL ² RKR ² SDURG¡ MLV þLRQDL VDYR NXPãW³ WLNUDL GLGHOLR G¡PHVLR YHUW -XR ODELDX NDG MR QHUYDL HV MDX YLVLãNDL VXNLUPLM 9¡OLDX DUþLDX VX MXR VXVLSDåLQ V LãPRNLDX M³ ELUå¡QÐ OLHWXYLãN GDLQHO NXUL MDP ODEDLSDWLNR²MLV³WDU¡QHWNDGDãMMDPVSHFLDOLDLEÌVLVVXG¡M V Mano rankos nepapeiksi.

DUWDLV ² IDN\UDLV UHLN¡GDYR DQW YLHQRV NRMRV WXS¡WLâLXRDWåYLOJLX9DFHOLVEXYRLãUDGLQJDV²WXU¡MRSXLNLIDQWD]LM .LO V MLV EXYR Lã OHQNLãNR SDMÌULR Lã SURIHVLMRV ² P¡VLQLQNDV 1HãLRMR MLVDL ãDOLD QXPHULR UDXGRQ WULNDPS³ ² SROLWLQLR NDOLQLR åHQNO 7DþLDX Xå NRNLXV SROLWLQLXV UHLNDOXV SDWHNRMLVþLRQDL²QLHNDVODJHU\MHQHåLQRMR6HQLHMLNDWRUJLQLQNDLSDVDNRMRNDG MLV þLD SDW ODJHU\MH XåSXPSLQR VDYR QXRVDY EUROHO³ .DGDLVH EXY V MXRGEUXYDV GDEDU²ãLHNWLHNSUDåLO VLUSUDSOLN V²NHWXULÐGHãLPþLÐPHWÐY\UDV%DOVWXU¡MRYLVXRPHW XåNLPXV³ ² SUDJHUW SUDU¡NW EDOV ãQ\SãþLDQW³ J\YDWLãN WRN³ 5DQN MLVDL WXU¡MR WLNUDL SDPDþO\Y´ 1XR MR DQWDXVLR UHWDV NXULV NDOLQ\V QHQXYLUVGDYR $QWDXVLXV GDOLQR MLVDL QHVLJDLO¡GDPDV 1HVLJDLO¡MR MLVDL LU EDWR VPRJGDPDV ³ XåSDNDO³ DU ³ SULHãDN³ 'DU ODELDX P¡JGDYR MLVDL SDJDO³ (LQDQþLXV YDOJ\WL DU SDYDOJLXVLXV HLQDQþLXV ³ GDUE DU JU³åWDQþLXV DU ãLDLS HLQDQþLXV ³ EDUDN LU LãHLQDQþLXV ² MLV SDSUDVWDL EÌGDYR VDYR YHUJXV YLV OD]GRV VPÌJLDLV SDVLWLQND LU LãO\GL 'DU ³GRPLDX MDP LãHLGDYR NDL MLV VX OD]GD ³ãRNGDYR ³ NDOLQLÐ WDUSLULPGDYRWDUãNLQWL³YLVDVSXVHVQHO\JLQDQWVHQÐMÐUXVÐE\OLQÐNRNVERJDW\ULXV³VLVXN V ³QHNULNãWÐWDUS .DUWDLV ² YDUO¡PLV UHLN¡GDYR ãRNLQ¡WL .DUWDLVM³O\JDSDWLMDDSLPGDYR3ULVWLJGDYRHQHUJLMRVERJDW\ULãNDLVXOD]GDãYDLVW\WLV Tuomet liepdavo jisai katorgininkam sugulti kieme.DUWDLV NDOLQLXV MLVDL SDYHUVGDYR GULHåDLV ² OLHSGDYR SLOYX ãOLDXåWL SHU NLHP .DOLQLÐ MLV EXYR QXGRE V NHOLDV GHãLPWLV R NLHN ãRQNDXOLÐLUEODX]GLNDXOLÐVXODXå¡NLHNSDNDXãLÐSUDVN¡O¡²QLHNDVQHVNDLþLDYR 7DLEXYRPXãHLNDVSHFLDOLVWDVEXGHOLVP¡J¡MDV 7DL EXYR YLGXWLQLR ÌJLR NUHVQDV SODþLDSHWLV Y\UXNDV .XUNDP DNPXRSDWDLN\VWDVM³LUWXUL .ãNLOPLQJDLV JL DWYHMDLV 9DFHOLV SDQDXGRGDYR GDU YLHQ \SDWLQJ ODJHU\MH JDQD SRSXOLDUÐ PXãLPR EÌG ² MXR QDXGRMRVL LU NLWL JDOYDåXGåLDL 6WDLJLX VWLSULX GDåQLDXVLDL QHWLN¡WX VPÌJLX SHU JDOY NDWRUJLQLQN SDUPXãD åHP¡Q OLXRNWHO¡MD MDP VX NRMRPLV DQW NUÌWLQ¡V LU LPD WHQDL ãRNLQ¡WL LW Rå\V SULHã NXPHO 5H]XOWDWH SDSUDVWDL EÌGDYR ² NHOL šonkauliai vis sukiurkinti. vienam šalia kito.. — vis WLHN 7XRPHW MLV EÌGDYR YDLNãþLRMD SHU VXJXOXVLXV LU GU¡EþLRMD OD]GD NXU NDP SDWDLN\V .R]ORYVNLV²XåXRVGDYRMLVDLNXUPXãW\Q¡PGYRNLDQHSUDOHLVGDYRSURJRV7DGLU GDEDU9DFLXV²NDGNLEVYDUJãXL/XNDVLNXL³VSUDQG ² $U WX QHåLQDL ãXQVQXNL NDG PXãWL QHJDOLPD" ² JDUJDOLXRMD 9DFLXV DSVLSXWRGDPDV²DãWDXSDURG\VLXãXQÐLãMRGDNDLSUHLNLDPXãWL 1DLUSDURG¡MLVMDPNDLSUHLNLDPXãWL²QHSDO\JLQDPDVPHLVWHULVJLMLVEXYR 7DLSNÌO¡MLVWYDUJãNDGOLJRQLQ¡VVLHQRVGUHE¡MR 3R WR /XNDVLNDV GYL VDYDLWL NUHLYDV YDLNãþLRMR NRO LãVLODLå¡ R LãVLODLå V ¡P¡ ODWYLXV PXãWLSDJDO9DFLDXVSDY\]G³ . 3UDGHGDQW PHWDLV ODJHULR YDOGåLD PDW\WL QXMDXVGDPD EÌVLP DWVDNRP\E NDUWNDUW¡PLV VXGDULQ¡GDYR ³YDLULXV GRNXPHQWXV³URGDQþLXV NDG ODJHU\ NDOLQLDP QHEXYR MDX WDLSEORJD.DUWDVQXRNDUWRGXRGDYRNDSDPLUEORNÐYLUãLQLQNDPSDVLUDã\WLSRSLHULÐNXULDPH MLHSDOLXG\GDYRNDGMLHPåLQRPDMRJODJHU\MHNDOLQLXVPXãWLJULHåWDLGUDXGåLDPD3DVLUDã\WL NDSDLLUEORNÐYLUãLQLQNDLWDLSDVLUDã\GDYREHWPXãWL²LUWROLDXUÌSHVWLQJDLPXã¡ . sausa ar purvas.DUW SR WRNLR SRSLHUJDOLR SDVLUDã\PR JDUVXV ODJHU\MH NDSDV /XNDVLNDV >/XNDVLN@ PXãHLNDLãSXVEHUQLÐVXJQLXåLQRYLHQDPODWYLXLNHOLVãRQNDXOLXVLUJDOYSUDVN¡O¡MLVEXYR SULVWDW\WDV SULH ODWYLÐ NRPDQGRV VXGDU\WRV Lã EXYXVLÐ ODWYLÐ 66 Y\UÐ LU GDEDU SDWHNXVLÐ ³ YRNLHþLÐ NDWRUJ 66 LãODLNRP /XNDVLNDV WXU¡MR WXRV ODWYLXV GUDXVP¡V SDPRN\WL LU ³ SDNOXVQXPYRNLHþLÐYDOGåLDLJUåLQWL /XNDVLNR SDPRN\W ODWY³ DWQHã¡ ³ OLJRQLQ ² OLJRQLQ¡V SUDXV\NO QLHNR SLNWD QHPDQ\GDPDVXå¡MRLUSDWVPRN\WRMDV/XNDVLNDV6XVLULQNRWHQDLNHOHWDVNDOLQLÐVDQLWDUÐ LU ¡P¡ ROE\WL /XNDVLN NDLS MDP QH J¡GD EÌWL WRNLX JDOYDåXGåLX $WVLUDGR WHQDL NDåNDLS LU 9DFHNDV.DUWDLV JL MLVDL LU ãLWRNLDP SDO\JLQWL OHQJYDP GDUEXL NDULQJRV QXRWDLNRV QHEHWXU¡GDYR 7XRPHWMLVEÌGDYRDWVLVWRMDãDOLDVXJXOXVLÐLUODLGR³MXRVDNPHQLVEHLSO\WJDOLXV.

DUWDLVODJHULREXGHOLDLWXU¡GDYRLãYDåLXRMDPMVHVLM´²NYLHVGDYR MXRV NXU ³ SURYLQFLM YRNLHþLÐ SLOLHþLDP SDNOXVQXPR SDPRN\WL ² N QRUV YLHãDL SDNDUWL 9DFLXV YLVXRPHW YDåLXRGDYR VDYDQRULX LU VX VDYR LQVWUXPHQWDLV ² ODJHULR NDUWXYHV SDWV ³ YHåLPSDNUDXGDYR PHWDLV SDYDVDU³ ODJHULR YDOGåLDL DWVLWLNR NDUW WRNV UHLNDODV YLHQ PHUJLQ SDNDUWL²SDNDUWLOLHS¡JHVWDSDVM³ODJHU³SULVWDW V. niekas neina merginos karti.ã PHLO¡VWDPGDUEXL6PDJXMDPEXYR 9DFLDXVSDY\]GåLRSDVNDWLQWLY¡OLDXPRWHULVNDUWL¡P¡LURILFLDOLHMLEXGHOLDL 3DW\V OHQNDL SDVLNHLWXV SROLWLQ¡P DSOLQN\E¡P 9DFLDXV NDUWL QHNHWLQR -LH NHWLQR M³ J\Y³JDEDO¡OLXVVXSO¡ã\WLLUHNVSRUWLQ¡PNLDXO¡PVXOLXREWL29DFLXVSDWVDLVYDMRMR³WXRPHW GDUEÌVLPQHSULNODXVRP/HQNLMVXJU³åWLJDUELQJXSLOLHþLX-LVEXYR³VLWLNLQ VHVVGLGHOLV OHQNÐSDWULRWDV PHWÐ YHO\NÐ QDNW³ SDþLDPH YLGXQDNW³ ³ PLHJDPM³ UXLP NXU PHV YLVL GÌVDYRPH LU NDV¡P¡V DW¡MR 9DFLXV VX ãYHQW¡PLV SDVYHLNLQR -LV HVV QXWDU V NDG PXP YHO\NÐSURJDNDPEDU\MHRURSHUPDåDMLV³OHLVLVGDXJLDX²VDN¡DWLGDU\WLODQJXV 2URWLNUDLEXYRPDåRND%HEORNRYLUãLQLQNRåLQLRVODQJDLDWLGDULQ¡WLQHEXYRJDOLPD .UVDOGDLQLÐGDU .RO SDWDOSD Y¡GLQDVL 9DFLXV VWRYL SULH GXUÐ 6WRYL LU SUDJHUWX SUDU¡NWX EDOVX JLHGD OHQNÐSDWULRWLQHVJLHVPHV²MLVEXYRWXRPHWYLVLãNDLJLUWDV ²$UMÌVNLDXOLDVQXNLDL³YHUWLQDWPDQRJHUãLUG³"²NUHLSLDVLMLVDL³EHVLNDVDQþLXV NDWRUJLQLQNXV²2URMXPPDåDDãMXPODQJXVDWLGDULDX$ãNDPEDU³Y¡GLQX$ãUÌSLQXRV MÌVÐVYHLNDWD7LNWDLG¡OMÌVÐDãþLDVWRYLXRMÌVQHVXSUDQWDW ²6XSUDQWDP9DFHOL³YHUWLQDP³YHUWLQDP²ãDXNLDPHPHVMDPLãORYвGURåN toliau! 9DFLXV SUR ORYDV QXVLEUDãNLQR NDåNXU ³ NDPEDULR JDO 3DWDPV\ VXUDGR SDåDGLQR LãWHPS¡ Lã ORYRV YLHQ NDOLQ³ ² MDXQ JUDåÐ EHUQHO³ XNUDLQLHW³ QXR /YRYR 9LHQPDUãNLQ³ DWVLYHG¡ SULH GXUÐ %DLVLDL 9DFLXL SDJDLOR WR EHUQHOLR $ãDURGDPDV JODXGåLD MLV M³ SULH VDYR NUÌWLQ¡V ²7RNVWXMDXQDVLU³WRN³ODJHU³³WRN³SUDJDUSDWHNDL. 9LVLãNDL QHåLQLD NDLS YDOGåLD EÌWÐ Lã WRNLRV E¡GRV LãEULGXVL MHLJX 9DFLDXV QHEÌWÐ EXY SDVDXO\MH /HQNDLW PHUJLQYRNLHþLÐEXGHOLDLDWVLVDN¡NDUWLR9DFLXV²SDNRU¡6DYRQRUX.NLWROODJHU\MH PRWHUÐ QHNDUGDYR WLN Y\UXV 3ULHã WRNL QDXMLHQ QHW RILFLDOÌV EXGHOLDL VXVY\UDYR -XR ODELDX NDG SDNDUWL SDVPHUNWRMLOHQNDLW¡EXYRMDXQDLUJUDåLWRNVPLHODVVXWY¡ULP¡OLV 7RNLXJHVWDSRQXWDULPXSDVLSLNWLQ VSLUPDVLVODJHULREXGHOLVVHQLÌQDV$UQR/¡PDQDV SDUHLãN¡ ²-LVHVVJDUELQJDVEXGHOLVMLVPHUJÐQHNRU VLUQHNDUVLV .UQ¡MRODWUDVNDUWL²QLHNRMDPYDOGåLDQHSDGDU¡ $QWUDVLVODJHULREXGHOLV²DQWUDVLVVHQLÌQDV)ULFDV=HOLRQN¡>)ULW]6HORQNH@YLHQDV SDþLÐJDELDXVLÐODJHULRJDOYDåXGåLÐVXNWDVLUJXGUXVMDXSULHãNHOLDVGLHQDVNDåNXUQXVLUDLå¡ UDQNSULULãRSULHMRVOHQWJDO³LUSDNDELQRYLVNSRVDYRNDNOX ²5DQND²VDNR²VNDXGDQHJDOLXNDUWL²YLUY¡VQHSDWHPSVLX 7UHþLDVLV EXGHOLV RILFLDOLDL YDGLQDPDV SLUPXRMX ODJHULR GDUELQLQNX ² HUVWHU 9RUDUEHLWHUQRUVIDNWLQDLYLVLãNDLQLHNRQHGLUERJXOLORYRMHEHYLOWLãNDLJLUWDV7UHþLSDUMLV EHSDOLRYRVVDPDJRQODND/DNDLUYDLWRMD ²(VMDPSLOYDVJDOYDåXGLãNDLVNDXGD²PHUJLQRVNDUWLMLVQHJDO³V Streikuoja visi trys budeliai.DVLãWDY VYDUJãHOLEHOLNV %HWDãWDYHJORERVLX$ãWDYHLãJHOE¡VLX$ãWDYHLãVDXJRVLXâHDWQHãLDXWDXS\UDJR9DþLD GDUNXPSLR\UD.%XGHOLV9DFLXVEXYRP¡J¡MDVSLOQDWRåRGåLRSUDVPH .DL ODJHULR RILFLDOÌV EXGHOLDL WXU¡MR SHU GDXJ GDUER 9DFLXV PLHOX QRUX HLGDYR MLHP SDG¡WLDUMXRVSDYDGXRWL²SDJDOVDYRWDUQ\ELQ SDG¡W³9DFLXVQHSULYDO¡MRWDLGDU\WL%HWMLV ODEDLP¡JRWGDUE.

(789..DVWHLV\E¡²WDLWHLV\E¡9DFLDXVQHUYDLEXYRYLVLãNDLVXNLUPLM 0HVDSVLJ\YHQ 9DFLDXVYDGRYDXMDPDPHEORNHEXYRPHDWLGXRWLQHDSU¡åWDLMRYDOLDL LUQXRåLÌUDL9DOLDLLUQXRåLÌUDL9DFLDXVOLHWXYLãNDLGDLQDYXVLR Mano rankos nepapeiksi: Kai suduosiu — nusibaigsi! .LHNMÌVMÐQXGREVLWH²MÌVÐUHLNDODVQLHNRMXPXåWDLQHEXV 1HWHQNDVWHE¡WLVNDG³WUHþLGLHQSRPÌVÐDWY\NLPR³ODJHU³YLHQDVLãPÌVÐIL]LãNDL SDWVVWLSULDXVLDVPLOåLQDVVSRUWLQLQNDVMDXJXO¡MRYLGXU\JDWY¡VVXSUDVNHOWDJDOYD  MR MLVDL JDWYH QHãGDPDV WROLR ULWLQ³ 6WDLJD NDåNDV SDVLãRN¡GDPDV MDP NXPãþLX ² PDNWPDNW²SHUVSUDQG7DLSEHQLHNXUQLHNR¡MRSURãDO²LU¡P¡NXPãþLXPDNVLQWL ² 2JL WX UXSÌå¡ SDåDOLDY V ² QXVLNHLN¡ PLOåLQDV %OLQNW ² QXPHW¡ VDYR QDãW MLVDLDNLPRMDSDþLXSRNXPãWLQLQNLUWDLSWHNãWHO¡MRM³³SDWYRU³NDGãLVNHOLVNDUWXVDSVLYHUW¡ ²âRNNDLSYDUO¡NDGQHPRNLJ\YHQWL 1XVYLHVWDVDL³SDWYRU³NXPãWLQLQNDVY¡OSDãRNR-DP³SDJDOEDWVLUDGRGDUGX9LHQDV MвVXVWRUXNXRNX &YDQNW²PLOåLQXLSHUJDOY²LUMLVMDXJXOLDSVLS\O VNUDXMXJDWY¡VYLGXU\ .. duok — tai ir duok! ².DGLUVHNDVLåYLUEOLDJDOYLXLWRNLDP O bernelis — kad valgo. Sakau.$/$6 âWXWKRIRODJHULV EXYR³VWHLJWDV OHQNDP QDLNLQWL 'DXJ\E¡ MÐ WHQDL SUR NDPLQ LãO¡N¡ %HWYLVG¡OWRQHYLVLOHQNDLEXYRVXQDLNLQWL/LNRLUJ\YÐ /HQNÐ NDWRUJLQLQNÐ ODJHU\MH EXYR YLVÐ GDXJLDXVLD -LH EXYR YLVÐ VHQLDXVL ODJHULR J\YHQWRMDLVDYRSUDNDLWXLUNUDXMXM³LãEXGDYRM VDYRNDXOHOLDLVM³LãJULQG /HQNÐEXYRSLOQD -LHGDXJLDXVLDSDPDULHþLDLJHUDLPRN¡MRYRNLãNDL/HQNDLODJHU\MHEXYRODEDLJDOLQJDSDUWLMD ²QHWLNWDLSDWLVWLSULDXVLRMLVNDLþLXPL-LHODEDLGDXJNJDO¡MRNDOLQLXLSDGDU\WL $QWUDYHUWXVOLHWXYLÐSROLWLQ¡SDG¡WLVODJHU\MHEXYRYLVLãNDLSUDVWD 3ULHã PÌVÐ DWY\NLP ³ ODJHU³ YRNLHþLDL HVHVLQLQNDL NDOLQLÐ WDUSH SDVNOHLG¡ WRNL SDVNDO ²(VDWY\NVWOLHWXYLDLLQWHOLJHQWDL-LHLNLãLROEXYRYRNLHþLDPSDNOXVQÌV6WDLJD VXPDQ QHEHNODXV\WL9RNLHþLÐYDOGåLDQXWDUXVLMXRVãLHNWLHNSDPRN\WL$WVLXQWXVLMXRV³ ODJHU³ 9LVD WRML SDVNDOD QRUPDOLD ODJHULR NDOED UHLãN¡ SOLHNLWH OLHWXYLDP ³ NDLO³ NLHN WLN OHQGD.DLSDãM³PXãLX"-LVQLHNREORJDPDQQHSDGDU¡ — Ne tavo reikalas. kad purkoja! 9LHQDV NDOLQ\V JDO DONDQR SDY\GR QHEHVXYDOG\GDPDV VXPDQ¡ QDNWLQLDLV UHLNDODLV SDVLYDLNãþLRWL5HLNLDMDPHLWLSUR9DFLÐVXWXRODLPLQJLDXVLXRMXEHUQHOLX ²'XRNMDP³VQXN³²VDNR9DFLXVEHUQHOLXL²NRMLVþLDYDONLRMDVQDNW³ %HUQHOLVQHDWNUHLS¡G¡PHVLR³9DFLDXVåRGåLXV9DFLXVVXS\NR ²1HJLUG¡MDLPDLWDVDNLDXNDGGXRWXPMDP³VQXN³" ².Ï/(1..Ï5(.9LVL JXO¡GDPL SDY\GLPH WDP EDUQHOLXL ² NXUJL WRNLD ODLP¡ 3\UDJDV NXPSLV ² RKR... Aš tau./. %HVLNDUãþLXRGDPDV9DFLXVGDUODELDXVXS\NR²MDPMDXVDY VSDWLHVSDJDLOR-LV¡P¡ NXOWLWEHUQXå¡O³QHNODXåDG.9.DGMRMDXQHE¡UD1HåLQDXNDVEXYR ² 2 7DL WX ãLWRNV ² VWDLJD ³VLXWR 9DFLXV ² WDL WX ãLWDLS PDQ V NODXVDL" $ã WDX VDOGDLQ³ GDYLDX R WX WDLS PDQ DWVLG¡NRML" 0DQR S\UDJ U\ML R ³VDN\PÐ QHSLOGDL" 7DL WX šitoks?.UWDLSSULNÌO¡MLVWYDUJãHO³NDGãLVEOLDXGDPDVLUVWDXJGDPDV YRV³VDYRJXRO³³VLUHSHþNLQR .

YDLOLÐEXYRVRþLDLLUODJHU\MH²YLVRNLÐWDXWÐ%HWEXYRLUODEDLJDUELQJÐSURWLQJÐ åPRQLÐ .DPLQVNLVEXYRYDUJãDV YDUJãLDXVLDV -LV MDX WUHþLXV PHWXV ODJHU\MH SOÌN¡ -LV MDX EXYR QXVWRM V ãHLPRV QDPÐ ² YLVNMDP66Y\UDLVX¡G¡ .DPLQVNLVMLVHVV²SDVLVDNR²OHQNDVLã3DPDULR1HQXVLPLQNLWHVDNROLHWXYLDL ²LãNHQW¡VLWHWYHOQLDY%ORJLDXVLODLNDLMDXSUD¡MR5HLNLDWLNWDLPRN¡WLJ\YHQWLLUODJHU\MH 1LHNLVLãPRNVLWH5ÌN\WLQRULWH"äLQRPDNXUJLQHQRU¡VLWNDGQLHNRQHWXULWH 7XRMDXSDGDOLQRYLHQLHPWDERNRVSRåLXSVQ³NLWLHP²SRFLJDUHW YLHQNLW9LVXV QXVLYHG¡³NUDXWXY¡O NLHNYLHQDPSRYDQGHQVERQNQXSLUNR /DLVY¡MH J\YHQDQW åLQRPD QHJDOLPD Q¡ ³VLYDL]GXRWL NRNLD WDL GLGHO¡ EXYR PXP GRYDQD 9LVÐ NHLNLDPLHP XMDPLHP PXãDPLHP ² WRNV PLHODV WRNV QXRãLUGXV WRNV JDLYLQDQWLVXåXRMDXWRVåRGLV²LUWRNLRVJDXVLRVYDLã¡V2SDWVWDVDL.R]ORYVN³PÌVÐDWåYLOJLXWYDUN\WLSDVL¡P¡-XOLXVâYDUFEDUWDV âYDUFEDUWDV ² =DNRSDQ¡V NDOQÐ VÌQXV VX DWYLUD VYDMRWRMLãND VLHOD JLOLDL MDXþLDQþLD ãLUGLPL NDLS SDSUDVWDL EÌQD NDOQÐ J\YHQWRMDL %XY V OHQNÐ NDULQLQNDV SDWHN V ³ YRNLHþLÐ QHODLVY SDVNXLDWVLGÌU VNRQFHQWUDFLMRVODJHU\MH3HU¡M VåLDXULXVYDUJXVGYDVLRMHYLVG¡OWR .OJDLQLXL PHV LU MDP MDX JDO¡MRPHSDG¡WL²J\YHQRPHEUROLãNDL 9DFHO³.DåNDVQHPDWRPDV¡P¡PXV JORERWL0XPNDUWDLVDWURG\GDYRNDG\UDVXVLGDU VNDåNRNVNRPLWHWDVNXULVPXPLVUÌSLQDVL .DPLQVNLV UÌSLQRVL PXPLV NLHN JDO¡GDPDV YLV ODLN . .HOL Y\UXNDL SUDJDUDVMXRVåLQRLãNXULãOLQG SXRO¡SULHVXåHLVWRMRSDWHPS¡M³³ ãDO³VXVNDWRUÌSLQWLVMR åDL]GRVVXWYDUVW\PX.YDLO\ELÐ HV MDX SDNDQNDPDL SULGDU¡PH SUDHLW\MH ²GDEDUPHWDVHVEÌWÐLUSUDEODLY¡WL1HODLNDVHVVNDLþLXRWLNDVNDPNDGDNLHN EORJD EXYRSDGDU VEHWHVEÌWLQLDXVLDVUHLNDODVNDGYLHQLNLWLHPSDG¡WXP¡P 7SDþLGLHQSRSHãW\Q¡OLÐSDYDNDU\SRGDUERVWRYLQLXRMDPHSDWYRULDLVVXVLJÌå LU JXRGåLDP¡VVDYRQHSDJXRGåLDPDGDOLD7DLSEDLVLDLJHUWLQRULVLQXVLYDULXVLDPSHUYLVGLHQ EHWQ¡UDNR$SLHYDOJ³²LUJDOYRWLQHEHGU³VWDPH9DQGHQVLããXOLQLRQHJDOLPDJHUWL²MLV WHQDLYLVRNLRPLVEDFLORPLVDSNU¡VWDV<UDNUDXWXY¡O¡MHãLRNLRWRNLRPLQHUDOLQLRYDQGHQVEHW XåM³UHLNLDPRN¡WL2PHVJL²YLVLãNLHOJHWRV1LHNDVQ¡FHQWRQHWXUL1LHNRQLþQLHNR$QW NÌQR²SXUYLQLVNDUPDODL²LUWLHQHVDYR 6WDLJDSULHPÌVÐSULHLQDWRNVDLSODþLÐSHþLÐY\UXNDVUDXGRQDLVVNUXRVWDLVNRNLв PHWÐ .7XR SDW PHWX DWVLWLNR ODJHU\MH LNL ãLRO YLVLãNDL QHJLUG¡WDV GDO\NDV .DL NXULH OHQNDL MDX å\PLDL Y¡OLDX DWYLUDL SDVLVDN\GDYR NDG PÌVÐ WDUSH \UD åPRQLÐ VX NXULDLVJDOWHNVDWHLW\MHVXVLGXUWLYLVLãNDLNLWRNLRVHDSOLQN\E¡VHLUHVYLVLãNDLQHOHLVWLQDNDG NRNLH NYDLOLDL PXV ODJHU\MH QXQLRNRWÐ .DåNDVQDXMD GYHONWHO¡MR3DMXWRPHNDåNRNLQHPDWRPQHDLãNLJHUUDQN. 7U\V PXãHLN¡OLDL XåSXROLNDL EXYR OHQNDL 7LHML QHåLQRPL PXP YLVDL QHSDå³VWDPL EHUQLRNDLNXULHXåSXROLNXVWDLSåLDXULDLSULWDã¡EXYRWDLSSDWOHQNDL âLRV SHãW\Q¡O¡V Lã YLVR EXYR ODEDL EÌGLQJRV PÌVÐ VDQW\NLDP ODJHU\MH VX OHQNDLV /HQNDLPXVDSJ\Q¡QXROHQNÐ 1XPHUXVVWXOWRUXPLQILQLWXVHVW²NYDLOLÐVNDLþLXV\UDEHJDOLQLV.LHNYLHQDWDXWDMÐWXULLUVDXLUHNVSRUWXLSDNDQNDPDLO\JLDL kaip kiekviena tauta turi nuosavus latrus ir šventuosius.RNREHWNYDLOLÐ YLVXU\UDGDXJLDXQHJXUHLNLD.LWLJLJULHE¡DQXRVWULVPXãHLN¡OLXV%HWNDGMDXJULHE¡²WDLJULHE¡ %HåLÌULQW YLVL WU\V SDVLOLNR JXO¡WL JDWY¡MH 1HWUXNXV DQW MÐ LãYHUW¡ SR NLELU YDQGHQV ² ãLH DWVLJDLYHOHMRãLDLSWDLSSDVLN¡O¡LUQXVYHUGXNXOLDYRVDYRNHOLXQ¡G¡NXLQHSDVDN 9LVD WDL DWVLWLNR ODEDL JUHLWDL 3R NHOLROLNRV PLQXþLÐ Lã YLVR WR EHOLNR SDORS\WDV SDNDXãLV ² åDL]GD ODLPHL QHODEDL NRNLD EXYR ² QHDLãNÌV DWVLPLQLPDL ² LU NODQDV DQW kelio.DGDQJL ODJHU\MH OHQNÐ EXYR YLVÐ GDXJLDXVLD WDL MÐ NYDLOLDL LU ODWUDL ODELDXVLDL NULVGDYR³DN³ 3RDSUDã\WÐMÐSHãW\QLÐODJHU\MHVDQW\NLXRVHVXPXPLVNDåNDVSDVLNHLW¡.

²äLQDXåLQDXUXSÌåH²VXJULHåLDGDQWLPLV9DFLXVLUVDYRY¡]GXLPDWYDW\WLNLWXV NDOLQLXVMRNLRVPÌJLRLãQLHNXUQHVLWLN¡MXVLXV .*21.R]ORYVNLR åLQLRQ -XOLXV WXRM SDVLãDXN¡ 9DFLÐ SDV VDYH ² -XOLDXV GLUEWXY¡V EXYR NLWRMH VLDXUR NLHPR SXV¡MH ² Lã MR ODQJÐ EXYR PDW\WL N 9DFLXV VX VDYR YHUJDLVLãGDULQ¡MD 3DVLãDXN¡-XOLXV9DFLÐLUVDNRMDPWUXPSDLLUDLãNLDL ² 9DFLDX YD ãLWÐ OLHWXYLÐ VDYR SXUYLQRP UDQNRP NDG PDQ QHOLHVWXP ..DåNRG¡O NDOLQLÐ OLJRQLQ¡ þLRQDL EXYR SDYDGLQWD NRPLãNX QLHNXU NLWXU 9RNLHWLMRMH QHYDUWRMDPXYDUGX.DUWDLV EÌGDYR MDX 9DFLDXV åDQGDL SHUVLVXND DN\V åDLEXRMD JHUNO¡ SHQNLRP J\YDW¡P ãQ\SãþLD SDJDO\V UDQNRMH YLUSD ² 9DFLXV YLVDV ³VLXW V å\JLXRMD ³ PXV VWRYLQþLXV NLHPHSDOHLWYRU%HWWXRWDUSXVWDOLÐGLUEWXY¡VODQJHSDVLURGRâYDUFEDUWRYHLGDV — Atsimink. Vaciau.DLEDLVLDLQRULVLPXãWLDUQHYLVWLHNNPXãL" 9DFLDXV QHWLN¡WDL XåNOXSWLHML JDXGDYR GYLJXEDL GLGHVQ SRUFLM QHJX PXP EXYR VNLUWD²WRNVMDXEXYRHQHUJLMRVNODLGDNHOLXQXNUHLSLPRG¡VQLV . ./.Ï67$7<%$ 3UDVLWDPS V ODJHU\MH DSLH WULV VDYDLWHV SUDG¡MDX NDUMHU GDU\WL ² SDWHNDX MDXQLDXVLX UDãWLQLQN¡OLX³NDOLQLÐOLJRQLQ ²LãEDQG\PRWYDUND .. — ramiai prataria Julius.9.UWLNUDL²QXR9DFLDXVODEDLGDXJEORJDPHVQHSDW\U¡P9DFLXV-XOLDXVELMRGDPDV YHQJ¡PXVDWYLUDLPXãWL . âYDUFEDUWR DWVDN\PH DSLEU¡åWRML LãPLQWLV EXYR VDYDLPH DLãNL O\JLDL OHQNÐ O\JLDL LU OLHWXYLÐ LQWHOLJHQWLMDL -L WROLDX LU JULQG¡ PÌVÐ WDUSXVDYLR VDQW\NLXV /HQNÐ WDUSH WXU¡MRPH JHULDXVLÐ QXRãLUGåLDXVLÐ GUDXJÐ NXULDLV QHODLP¡V DWYHMX SLOQDL JDO¡MRPH SDVLWLN¡WL âLWRNV SDVLWLN¡MLPDVVLHMDVVXGDXJHOLXNLWÐDXNãWHVQ¡VSULJLPWLHVMDXVPÐLULãJ\YHQLPÐ1HYLHQDP LãPÌVÐMLHOHQNDLGUDXJDL\UDODEDLGDXJODEDLUHDOLDLSDG¡M 0DQHSDW³VWDþLDLQXRDONDQRV PLUWLHVLãJHOE¡MR .R]ORYVNLXL GLGåLDXVLDV DXWRULWHWDV9DFLXV-XOLÐJHUE¡9DFLXV-XOLDXVODEDLELMRMR 0XPV SDWHNXV .SDVLOLNR ]DNRSDQLHWLV VYDMRWRMDV $XNãWDV OLHNQDV UDXPHQLQJDV MXRGEUXYDV WULMÐ GHãLPþLÐ WUHMÐPHWÐY\UDV/DEDLãQHNXVLUVPRMLQJDV$SVLJLP VPHQLQLQNDV -LV EXYR MDX ODJHULR GDLOLGåLÐ NDSDV 3DWV MLV EXYR JHUDV VWDþLDL SXLNXV PHLVWHULV PHQLQLQNDV *DUV¡MR VDYR GURåLQ¡MLPR PHQX 'LUER ODEDL GDLOLDV G¡åXWHV åXROLQLXV PHQLãNDL GURåLQ¡WXV LU VNDSWXRWXV EDOGXV \SDþ ² VWDOXV LU VSLQWDV 9LVD WDL EXYR SULYDWÌV YDOGåLRV Y\UÐ XåVDN\PDL LU ³VDN\PDL âYDUFEDUWDV VDYR PHQX JDUV¡MR WROL Xå ODJHULR VLHQÐ 8åVDN\PDLDWHLGDYRLã%HUO\QRLUNLWÐ9RNLHWLMRVFHQWUÐ 3ULHãGYHMXVPHWXVâYDUFEDUWDVSDWHN V³ODJHU³WXU¡MRVPDUNÐVXVLNLELPVX9DFHOLX .R]ORYVNLX 9DFHOLV GDY¡ -XOLXL DQWDXV³ -XOLXV GDY¡ JUåRV 7RNLX -XOLDXV SDVLHOJLPX QXVWHE V 9DFLXV YLVX DXWRULWHWLQJXPX SXRO¡ -XOLÐ PXãWL -XOLXV SDUPHW¡ 9DFLÐ åHP¡Q LU JHURNDL MDP XåSDNDO³ QXDN¡MR 1XR WR ODLNR âYDUFEDUWDV SDVLGDU¡ .DVEHNRNDUWDLVLUPXV9DFHOLVDSLSOXPSLQGDYR²NDL-XOLXVQHJDO¡GDYRPDW\WL /DJHULRYLUãLQLQNRSDG¡M¡MDVNDUWSXVLDXMXRNDLVVDNRâYDUFEDUWXL ²*LOLHWXYLDLDWYDåLDYRNRG¡OQHVLSHãDW" ²0HVMDXSUDHLW\MHSHUGDXJSULVLSHã¡PXåWDWLUV¡GLPHGDEDUþLRQDLYLVL²DWU¡å¡ kuo ramiausiai Julius Švarcbartas.DG PDQ QHGU³VWXP6XSUDQWL ²äLQDXNODXVDX²P\NLD9DFLXVåYDLUDNLXRGDPDV³NDPS ² 6X GDUEDLV MÐ QHNDQNLQN *DO¡VL ² VULXERV MLHP SULG¡N ² PRNR -XOLXV 9DFLÐ išleisdamas pro duris.UDQNHQEDX²OLJRQLÐVWDW\ED9LVDLWDSDWWYDUNDNDLS6WUDVVHQEDX² SOHQWÐ VWDW\ED %UXQQHQEDX ² ãXOLQLÐ VWDW\ED 7LHI XQG +RFKEDX ² JLOLRML LU DXNãWRML .

DåNRG¡O WLNWDL SDNDUWÐMÐ UHLNDOX MLV QXURG\GDYR NLW OLJ SODXþLÐ XåGHJLP 9¡OLDX ãLWRNLX UHLNDOX NDUWDLVSDUDã\GDYRGDU)UHLWRG²DWVHLWQXVLEDLJ¡ODLVYDPLUWLPL .6. Jis ne tiktai QHVLPXã¡EHWLUQHVLNHLN¡3HUGYHMXVPHWXVMLVQ¡UDQ¡YLHQRNROLRMLPRVåRGåLRLãWDU VNDV MDX EXYR YLVLãNDL QHSDQDãX ³ HVHVLQLQN -LV VDYR YDUGX W\OLDL SULGHQJGDYR YLVDV ODJHULR åPRJåXG\VWHV .UGDUOHSWHO¡MRVXS\N V ²3DVM³HVDQWLOLJRQLQ¡QHVNHUG\NOD PHWÐ NRYREDODQGåLR P¡QHV³ ODJHU\MH EXYR QHSLOQL NDOLQLÐ R PLUGDYR MÐ NDVGLHQSR 7DþLDX EDODQGåLR SDEDLJRMH ² JHJXå¡V SUDGåLRMH MÐ PLUGDYR NDVGLHQ MDX DSLH $W¡MR WRNLD VDYRWLãND FKROHULQD ² VWRURVLRV åDUQRV XåGHJLPDV ² ODEDL GDXJ åPRQLÐ VXULMXVL DW¡MR YLGXULÐ ãLOWLQ¡ G¡P¡WRML ãLOWLQ¡ GL]HQWHULMD SODXþLÐ XåGHJLPDL LU GDU NDåNDVWHQDL+HLGHOLV¡P¡WXRPHWVDYR³VWDLJSO¡VWL*DYRGDXJLDXNDPEDULÐRNOLSDWRP² ³YHG¡ DWVNLU EORN ² MLHP MDX GXRGDYR QXR GDUER SRLOVLR VLOSQLDXVLXV ² QHW YLVLãNDL ³ GDUEQHEHYDU\GDYR PHWDLV YDVDURV SUDGåLRM +HLGHOLV JDYR P¡QHV³ DWRVWRJÐ -R SDYDGXRWL DWY\NR NLWDV J\G\WRMDV $U MLV EXYR WLNUDV J\G\WRMDV ² SHUNÌQDV M³ åLQR EHW HVHVLQLQNDV MLV EXYR tikras.VWDW\ED7DLSLUOLJRQLÐVWDW\ED0RWHUÐOLJRQLQ¡LUYDGLQRVLOLJRQLQ¡RY\UвVWDW\ED PHWÐ NRYR P¡QHV³ WRML OLJRQLQ¡ WXU¡MR NDPEDULXV NDOLQLDP OLJRQLDP NDPEDU¡O³ UDãWLQHL LU DGPLQLVWUDFLMDL DSWLHN¡O YLUWXY SUDXV\NO VX YRQLD LU GXãDLV ² WHQ GUDXJHWDPSDþLDPNDPEDU\EXYRLUODYRQLQ¡²LUGDUNDåNRNLXVSDWDOSLQLXVPDåPRåLXV /LJRQLQ¡V JDOYD EXYR /DJHUDU]W ² ODJHULR J\G\WRMDV +HLGHOLV >+HLGHO@ 66 HauptsturmfüKUHUPDåGDXJNDLSLUS¡VWLQLQNÐNDSLWRQDV *\G\WRMDV +HLGHOLV EXYR DXNãWDV OLHNQDV PHWÐ WDPVXV ãDWHQDV JUDåLÐ OLQLMÐ Y\UDV-RYHLGDVEXYRJDQDLQWHOLJHQWLãNDV WLNWDL Lã VWXGHQWDYLPR ODLNÐ EXUãÐ ãSDJRPLV ãLHN WLHN VXUDLå\WDV 9DLNãþLRMR MLV ãLHN WLHN QXNQDULQ V JDOY 9LVXRPHW W\OXV YLVXRPHW mandagus.6 7LNWDLPHWÐUXGHQ³+HLGHOLXLNDåNDVXå¡MRNDGMLVVXVLS\NRVXODJHULRYDOGåLD² DWVLVDN¡EHSULLPWLQXRG\WLQXVåPRQHV.DUW SUDVLG¡MXVLIOHJPRQDP¡WRVLSRYLVNÌQSÌYDJ\YDVåPRJXV 1D WLHN WR ² þLD YLV G¡OWR OLJRV %HW NDL ODJHU\ VYHLN åPRJÐ EÌGDYR XåPXãD RILFLDOLDPHPLUWLHVSUDQHãLPHJ\G\WRMDV+HLGHOLVUDPLDXVLDVåLQHUDã\GDYR$.DUWDLV ³ ODJHU³ DWVLÐVGDYR WRNLÐ NDOLQLÐ NXULH YDOGåLDL ãDXG\WL DUED NDUWL NDåNRG¡O EÌGDYR QHSDWRJX 7RNLXV DWVLÐVGDYR +HLGHOLR ³VWDLJRQ ² ³ãYLUNãWLPÐ SDGDU\WL 0LUWLHV SULHåDVW³+HLGHOLVRILFLDOLXUDãWXQXURGR$.OLSDWRV NDLS PXV¡V UXGHQ³ PLUãWD -LV SDVLUDãR PLUWLHV SUDQHãLP 3DþLRV SRSXOLDULDXVLRVNOLSDWÐOLJRVEXYR AKS — Allgemeine KöUSHUVFKZDFKH ² EHQGUDV NÌQR QXVLOSLPDV NUDXMR DS\WDNRV SDNULNLPDV YLGXULÐ NDWDUDV 'DU ODEDL SRSXOLDUL NOLSDWÐ OLJD SULYDþLDPH J\YHQLPH PDåDL WHåLQRPD R ODJHU\MH ² WLNUD JLOWLQ¡ ² WDL IOHJPRQD âODXQLV DU EODX]GD SDWLQVWD SDUDXGRQXRMDSDP¡O\QXRMDSUDNLÌUD3ÌYDUDXPHQ\V /DJHU\MH åDL]GRV ODEDL VXQNLDL J\MD 0HQNXW¡ åDL]GHO¡ LãWLVDV VDYDLWHV P¡QHVLXV SÌOLXRMD ² Q¡UD PDLVWR åDL]GDL J\WL . -LV DWVLYHå¡ QDXM PHWRG NOLSDWRP J\G\WL ² HV MR SDWLHV NLWXRVH ODJHULXRVH MDX LãEDQG\WLUGDYXV³JHUÐYDLVLÐ -LVDL³VDN¡VWLSUHVQLHPNOLSDWRPGXRWLSRSXV NDOLQLãNRYDOJLRSRUFLMRVVLOSQHVQLHP ² SR WUHþGDO³ R YLVDL VLOSQLHP ² QLHNR QHEHGXRWL (V G¡O PDLVWR WUÌNXPR SDV NOLSDWDV DWVLUDQGDQWLJ\Y\ELQ¡J\YHQLPRYDOLDLUMLHLPVYHLNWL1DNDVPLUãWV²WDLPLUãWV²þLD MDXQLHNRSDGDU\WLQHEHVJDOLPD-XRJUHLþLDXMLHLãPLUãW²MXRHNRQRPLãNLDXLãHLQ 0ÌVÐ ODJHULR NOLSDWRV ãLRV GRU\E¡V PDW\WL QH³YHUWLQR NDLS UHLNLDQW ¡P¡ PLUWL VXWDUWLQDLLWåVLXNDLSDYDVDU³G¡OLÐDSV¡VWL +HLGHOLVJU³åRLãDWRVWRJÐJUHLþLDXQHJXUHLN¡MR*\G\WRMUHIRUPDWRULÐSUDYLMR1DXM J\G\PRPHWRGWXRMDXDWãDXN¡-RYLHWRQ³YHG¡NOLSDWRPJLPQDVWLNâLOWDDUãDOWDEÌGDYR . Jis buvo vienintelis visame lagery esesininkas su aukštuoju mokslu.

+DXSWDV EXYR MDX SDJ\YHQ V Y\UDV EHQH ãHãLDVGHãLPW SHQNHULXV PHWHOLXV LãYDU V .LWRVQHW RILFLDOLXVYDOGåLDLVNXQGXVSDUDã\GDYR 9DOGåLDL NDG LU NDåNDLS ãLUGLV VNDXG¡MR YLV G¡OWR ML EXYR SULYHUVWD +DXSW SDVRGLQWL NDUFHULQ GXRQDL LU YDQGHQLXL ² NDUW NLW SHQNW ãHãW 3DVNXL Xå WDV SDþLDV QXRG¡PHV +DXSWDV EXYR SDVLÐVWDV NDåNXU Xå %HUO\QR ³ NDåNRNLXV VDQLWDULMRV DU EODLY\E¡V NXUVXV Lã NXULÐMDXQHEHJU³åR%HQHJHUWLEXVQXVWRM V . .U +DXSWDV OLJRQLQ¡MH GLNWDWRULDYR SR WHLV\EHL WLNWDL RILFLDOLDL 1HRILFLDOXV EHW IDNWLQDV GLNWDWRULXV LOJ ODLN EXYR NDOLQ\V REHUFDSR´ ² Y\UHVQ\VLV NDSDV -DQDV 9HLWDV [Jan Weit].DLSDGPLQLVWUDWRULXVOLJRQLQ¡VEHQGUDGDUELDPMLVEXYRYLVLãNDLJHUDV 1XVLNDOWXVLXV VDYR EHQGUDGDUELXV NDOLQLXV MLV SDWV DSULHGDYR -HL NDV SDY\]GåLXL OLJRQLQ¡V VSLULWR SHU GDXJ LãODNGDYR LU MDP SDþLDP QHEHSDOLNGDYR DU NDV VX PRWHULãNMD ODJHULR GDOLPL SDODLN\GDYR ODJHU\MH WDLS GUDXGåLDPXV LQW\PLãNHVQLXV U\ãLXV ² ãLWRNLDLV DWYHMDLV +DXSWDV QXEOLDXGDYR SHU WULV NLHPXV EHW QXR DXNãWHVQ¡V YDOGåLRV SDVLN¡VLQLPÐ MLV MXRVVO¡SGDYR³NOLPSXVLXV²NDLSOLÌWDVJLQGDYR *HURV ãLUGLHV åPRJHOLV EXYR WDVDL IHOGIHEHOLV +DXSWDV .RNLH SHQNL MHL QH GDXJLDX MR VÌQÌV IURQWH NDULDYR 7DL EXYR åHPR ÌJLR SODþLÐ SHþLÐ NDOQXRWR SU\ãDNLR Y\UDV 3DVLå\P¡MR MLVDL JDUVLX IHOGIHEHOLãNX EDOVX NXULR QLHNXRPHW QHVLJDLO¡MR-DXXåSXV¡VNLORPHWUREXYRåLQRPDNXU+DXSWDVVXNLQ¡MDV²N\UXVPXãHLNDMLV QHEXYR EHW UHWNDUþLDLV åLQRPD W¡NãWHO¡GDYR OHWHQD SHU VQDS NDG QHXåPLUãWXP ODJHU\MH HVV1HLãEORJRQRURMLVJULEãWHO¡GDYRQHQXVNULDXVWLQRU¡GDPDVEHWãLDLSVDXW¡YLãNDLG¡O pamokos ir smagumo.DV VDYDLW¡ YLV YDåLXRGDYR ³ *GDQVNSDVVDYRåPRQHO QXYHåGDPDVMDLYDUJãHLSDSUDVWDLGXJHURNXSDNHWXPDUJDULQR GHãURV PLOWÐ NUXRSÐ FXNUDXV ² LU YLVÐ NLWÐ GDO\NÐ NXULH PLUãWDQWLHP NOLSDWRP QHJL JDOL EÌWLUHLNDOLQJL -R SDUHLJD EÌGDYR LU ãYLUNãWLPXV ³ãYLUNãWL WLHP NDWRUJLQLQN¡OLDP NXULÐ YDOGåLD NDUWL QHQRU¡GDYR SDY\]GåLXL PRWHULP â³ GDUE +DXSWDV SXLNLDL DWOLNGDYR ² EXYR ODLNRPDV specialistu. Šiaip VDX²YLGXWLQLVåPRJHOLVEXYR2SUDåXG¡M³YDUJã²VSLULWXVYLQL 1XRODWLUQXRODWOLJRQLQ¡MHEÌGDYRVSLULWRWUÌNXPDLLãHLNYRMLPDLLUSHUHLNYRMLPDL7DL GDUEÌWÐSXV¡E¡GRV²YLVDWDLEÌWÐJDOLPDOLJRQLÐVVNDLWDQXUDã\WL'DXJEORJLDXEÌGDYR NDL +DXSWDV QXR VSLULWR YLVDV SDUDXGRQDY V P¡JGDYR YLVXU NODPSLQ¡WL LU JULXYLQ¡WL ² LU GHERãXV NHOWL %HW LU WDL GDU EÌWÐ SXV¡ E¡GRV ² YLVR WR JDOLPD LU QHPDW\WL LU QHJLUG¡WL 9LVLãNDLEORJDEÌGDYRNDLMLVYLVDV³VLVPDJLQ VLPGDYRSDVPRWHULVO³VWL²HVHVLQLQNHVLU NDOLQHVâLRVJLOLQNVPR+DXSWRNLUNLQDPRVåYLHJGDYRNO\NGDYRLWVNHUGåLDPRV. kur jo niekas neprašo! +HLGHOLVSDWV²PDåDLWHVLNLãR³OLJRQLQ¡VUHLNDOXV-DPWDLQHUÌS¡MR1HYHG VEXYR P¡JR SDSLUãOLDXWL /LJRQLQ¡V WLNUDV YDOGRYDV LOJ ODLN EXYR 66 IHOGIHEHOLV ² Hauptscharführer — Hauptas [Haupt]. Jis Heidelio vardu ir mirties liudijimus pasirašydavo — tikrus ir suklastotus. .JLPQDVWLNXRMDVNOLSDW¡O¡VYLGXU\NLHPRQHWMLHPGDQW\VEDUãND PHWDLV +HLGHOLV JDYR SDG¡M¡M J\G\WRM /XNDV FKLUXUJ Lã NDULXRPHQ¡V 8å NNRNLXEÌGXMLVDLLãNDULXRPHQ¡V³66HLOHVSDWHNR²MLVLUSDWVQHåLQRMR2³66ODLNRP ODJHU³ VDYR J\YHQLPH SDWHNR SLUP NDUW 3RU VDYDLþLÐ YDONLRMRVL MLVDL SR ODJHU³ NDLS DSNYDLã V QHJDO¡GDPDV ODJHULR G\YÐ G\YDLV DWVLG\Y\WL 3DVNXP YLVX XROXPX JULHE¡VL FKLUXUJR GDUER UDLå¡ NDOLQLDP DNODåDUQLXV IOHJPRQDV WLHVLQR UDQNDV LU NRMDV 3DVNXL ¡P¡ VODSWDL XRVWLQ¡WLV VX ³YDLULDLV NDOLQLDLV ² PÌULQLQNDLV VWDOLDLV ãDOWNDOYLDLV GDå\WRMDLV VWLNOLDLV P¡VXMDLVNDåNXUQDNWLPLVVODQNLRWLSRODJHU³NDåNRNLXVGDLNWXVWDPS\WL3DVNXL FKLUXUJLMRVVDO¡MHSHUQDNWLVGHJ¡ãYLHVRVVWXNV¡MRSODNWXNDL âLWRNLX EÌGX J\G\WRMDV /XNDVDV SDWV VX NDOLQLDLV YRJGDPDV PHGåLDJ Lã YDOGåLRV VDQG¡OLÐ SDWV VX NDOLQLDLV GUDXJH QDNWLPLV GLUEGDPDV ³UXRã¡ SXLNLDXVL RSHUDFLQ VDO +HLGHOLV²NHQW¡NHQW¡VXNDQG VGDQW³ãLWRN³/XNDVRVDXYDOLDYLPNROM³Lã¡G¡LãODJHULR Ko kišasi.

Pasitiko jis mane ypatingu pasveikinimu: ²-ÌVOLHWXYLDLSVLDNUHZSDJURE¡WLãPÌVÐ9LOQLÐ$ãWDXSDURG\VLXJUREWL$ãWDX SDUãHSDURG\VLX9LOQLÐ-HLGULVNLDXSDPHODYDLLUQHPRN¡VLGLUEWLVYHLNDVLãþLDQHLãHLVL² LUWDLSMLVSDYHGåLRMRVDYRPXãHLNLãNNXPãW³DSOLQNPDQRQRV³NDGPDQRQRVHO¡QHWSDOLQNR LãQXVLVWHE¡MLPR 7LHV SDVDNLXV OLJRQLQ¡ ODJHU\MH WXU¡MR QH NRN³ YDUG 6HQL NDOLQLDL SDVDNRMR NDG WHQDLNDOLQLXVVWDþLDLQXRG\GDY +DXSWDVQXRGLMRLUGDEDUWLNSDJDODWVNLU³VDN\P/DJHULR SUDGåLRMHOLJRQLVQHLãEXY VODJHU\MHWULMÐP¡QHVLÐLãYLVRQHWXU¡MRWHLV¡VSUDã\WLLãOLJRQLQ¡V EHW NXULRV SDJDOERV QRUV MDP LU NDåNDV EÌWÐ DWVLWLN 'DEDU OLJRQLQ¡MH NDOLQLXV DWYLUDL PXãGDYRLUXåPXãGDYREHMRNLÐFHUHPRQLMÐLULãWRMRNLRVSDVODSWLHVQHGDU¡'DEDU³OLJRQLQ EXYRJDOLPDNUHLSWLVMHLNDUãþLRWXULQHPDåLDXODLSVQLÐ-HLQXHLVLVXPDåHVQHWHPSHUDWÌUD ² JDXQL NXPãþLX ³ åDQG EDWX SHU SLOY ² DSVLYHUW V JDOL URSRWL NXU QRUL 9¡OLDX SULLPDPRML³OLJRQLQ WHPSHUDWÌUDEXYRQXOHLVWDLNLODLSVQLÐRPHWÐUXGHQLRS²QHW iki 37.DSDV LU þHNDV DUWLPL 9HLWR ELþLXOLDL SDVLWLNR PDQH VX NDULQJD QXRWDLND 'UDXJLãNDL SUL¡P¡ PDQH WLNWDL WDVDL VHQLV OHQNDV WROLDX SHUYLVODJHU\MHEXYLPRODLNSDVLOLN VJHUDVELþLXOLVEHWOLJRQLQ¡MHMLVSDWVPDåDNWHJDO¡MR PDQSDG¡WL²MLVSDWVEXYRMDXQLNOLÐXMDPDVLUMRMDPDV .DL PDQH DW¡MXV³ UDãWLQLQNDXWL 9HLWDV WDLS LãNLOPLQJDL SDVYHLNLQR SDJDO ODJHULR WDLV\NOHV Dã EXYDX YLVLãNDL VYHLNDV ² WXU¡MDX YRV ãLOLPRV 7LN WUXSXþLXN JDOYD Ìå¡ NDåNRNV SDYDVDULãNDV Y¡MHOLV MRMH YDLNãWLQ¡MR $N\VH WRNLD ãYHOQL PLJOHO¡ VXNRVL UDXVYD Y\ãQLDYDWRNLD5HWNDUþLDLVMLSDåDOLXRGDYREHWQLHNLV²SURMYHLGDLYLVG¡OWRJDQDDLãNLDL EXYR PDW\WL WLN UDãRPRVLRV PDãLQ¡O¡V NODYLãDL ãLHN WLHN SDLQLRMRVL LW SHODLV MLH EÌWÐ EXY DSDXJ %ORJLDXVLDVGDO\NDVEXYR²WDLSDVLXWXVLVORJDNDGMNXUVPDNDVEÌWÐSUDULM V 7XUEÌW QH WDLS OHQJYD ³VLYDL]GXRWL NDV WDL \UD WXU¡WL SDGÌNXVL VORJ QXR ãDOþLR VXDLå¡MXVLQXRPXãLPRVXåDORWNUDXMXRMDQþLQRV³GDEDU²O\JSDUDNRSULSLOW²SLOQDV DNLV DãDUÐ V¡G¡WL UDãWLQ¡MH SULH PDãLQ¡O¡V NXULRV NODYLãÐ QHEHVLPDWR EDQG\WL GLUEWL GDUE QXR NXULR V¡NPLQJXPR SULNODXVR WDYR J\Y\E¡ DU PLUWLV ² LU QHWXU¡WL MRNLRV QRVLQ¡V ² Q¡ S¡GVDNR%LHGQDVWXRPHWEXYDXLWQXVNLQWDVDJXUNDV³SDWYRU³QXPHVWDV9HUþLDXMDXãLPWDV OD]GÐSHUNXSUQHJXãLWRNLDQRVLV 5DãWLQ¡MHEHPDQ VV¡G¡MRGDUWU\VY\UDL UDãWLQ¡V NDSDV ² ODEDL MDXQDV LU PDQGUDV OHQNLXNDVPDåDNSDGRUHVQLVXå9HLWþHNDV²YLHQDVDXNãþLDXVLÐåPRQLÐYLVDPHODJHU\MH LU GDU YLHQDV OHQNDV VHQDV YDOGLQLQNDV SHGDQWDV . .DL+DXSWDVVXåLQRM VNDGDãPRNXNHOHWNDOEÐLUPDãLQ¡OHUDã\WLSDãDXN¡PDQH³ OLJRQLQ¡V UDãWLQ UDãWLQLQN¡OLR GDUEXL ² LãEDQG\PR WYDUND 9HLWDV ³VLXWR LW EXOGRJDV PXV gaudydamas.9HLWDV ² ODEDL åYDOXV LU HQHUJLQJDV WULMÐ GHãLPþLÐ PHWÐ MXRGDV Y\UXNDV VHQDV SROLWLQLV NDOLQ\V ODJHU\MH EHEÌGDPDV EXYR MDX ³VLGRLþLQ V LU MDX WXU¡M V SR NHWYHULÐ PHWÐ V¡G¡MLPRHLWL³ODLVY .DSDV SDVRGLQR PDQH \SDWLQJRMH YLHWRMH .UPDLVWDVþLDEXYRGDXJJHUHVQLVQHJXNXUNLWXU'DXJJHUHVQ¡VEXYRLU SRLOVLRVO\JRV 9¡OLDX9HLWDVXåPRWHU\VW¡VUHLNDOXVVPDUNLDL³NOLXYRLUEXYRLãVLÐVWDVODEDLVXQNLHP GDUEDP ³ NDLP +RSHKLOO ² åLDXUÐ SO\WÐ IDEULN .UEXWÐJDOLã¡M VMHLJXQHEÌWÐMRSUDåXG SHUGLGHO¡YDOGåLDLUPRWHU\V 9HLWDV JDO¡GDYR +DXSWXL ³NDOE¡WL YLVD NR WLN QRU¡GDYR 9HLWDV IDNWLQDL QXVWDW\GDYR OLJRQLQ¡V WYDUN NXUL SHU +DXSW SDWYLUWLQGDYR +HLGHOLV 9HLWDV SDULQNGDYR LU OLJRQLQ¡V EHQGUDGDUELXV²UDãWLQ¡VSHUVRQDOVDQLWDUXVJ\G\WRMXVQRUVSDWVDSLHJ\G\PRUHLNDOQLHNR QHLãPDQ¡ 'DUEDVOLJRQLQ¡MHNDOLQLXLEXYREHJDORVYDUEXV²WDLODLGDYRMDPJ\Y\E 'DUEDV² OHQJYDVSRVWRJX.ã YLHQRV SXV¡V ² NDUãWDV SHþLXV Lã NLWRV SXV¡V ² GXU\V ³ ODXN 7LHV JDOYD VWRJH ² ODQJDV YLVXRPHW DWLGDU\WDV Y¡GLQLPR UHLNDOX %DODQGåLRP¡QHVLRY¡MDLYDLNãþLRMRSURPDQHLãYLUãDXV³DSDþLLãDSDþLRV²³YLUãÐVNHUVDL LU³VWULåDL9LVODLNEXYRWRNVMDXVPDVNDGPDQRQRV\MH³Y\NVSDUDNRVSURJLPDVRNUÌWLQ¡MH .ãY\NXV 9HLWXL OLJRQLQ¡MH DWVLUDGR ³YDLULÐ WDXWÐJ\G\WRMвLUOHQNDLLUSUDQFÌ]DLLUOLHWXYLDLLUODWYLDL .

RNLRVWDXW\E¡V"²NODXVLDMLVDLDWY\NXVLRQDXMRNR — Ukrainietis.LWDV VHUJDQWLV NDLP\QDV SDV $EUDRP UHQJLDV VDYR SRUFLMRV QHEHYDOJR ² Xå NRN³ MDP SDWDUQDYLP PLHODL DWLGXRGD VDYR GDO³ 6XVWLSU¡M V LãPRNDX NDPEDU³ WYDUN\WL JULQGLV LU NRULGRULÐ LãSODXWL ² Xå W GDUE WDLS SDW NRNLD SOXWHO¡ WHNGDYR âLDLS WDLS MDX EXYR JDOLPD YHUVWLVLULOV¡WLVQHW%HVLWULQGDPDVSRNRULGRULÐQHWãLRN³WRN³SDDXNãWLQLPJDYDX /LJRQLQ¡DSUDãLQ¡MDDWY\NXVLXVQDXMRNXVMÐLãJ¡ULPRUHLNDOXVMÐJLPLQ¡O MÐGDQWLV ²VXUDãLQ¡WRMÐWDUSLUDãEXYDXSDNYLHVWDV²ELþLXOLãNRVSDJDOERVWYDUND 0ÌVÐNRPLVLM¡OHLSLUPLQLQNDXMDVDQLWDUDV ODJHULãNDL SIOHJHULV VHQDV NDWRUJLQLQNDV Gervinskis [Gerwinski].UYLU¡MDVNDUWDLVã³WEHHLO¡V³YRåLD. 0DQRGUDXJDLOLN EORNHGLUEDSOXãDJDXGROD]GDVLUNUXYLQSUDNDLWOLHMDRDãVDX JXOLXORYRMLãVLWLHV V. kojas aukštyn ištiesdamas. MUŠEIKIZMO FILOSOFIJA 0DQ J\G\WRMDV +HLGHOLV EXYR NDåNRG¡O \SDWLQJDL SDODQNXV $WURGR MDP ãLHN WLHN imponavo mano mokslo laipsniai ir mano profesija. ²$XNUDLQLHWLV"²åYLOJWHUL*HUYLQVNLVSULPHUNWDDNLP³DWY\N¡O³LUYRåLDOHWHQDMDP SHUåDQG . *HUYLQVNLV²PLOåLQLãNRVM¡JRVY\UDV-DPSDþLDPGDXJHOLVGDQWÐMDXVHQLDLLãNXOWD %XY VERNVLQLQNDV%XY VIHOGIHEHOLV3DY\]GLQJDVPXãHLND /DJHULR LVWRULMRV SUDGåLRMH EXYR VXGDU\WDV DWVNLUDV EORNDV NXULDPH J\YHQR YLHQL YRNLHþLDL NDOLQLDL NULPLQDOLVWDL ² YDJ\V SO¡ãLNDL JDOYDåXGåLDL âLWRNLD SXEOLND VXYDOG\WL åLQRPDJDQDVXQNXVUHLNDODV1HNODXVR.²NDåNRNLRVYDUO¡VNXUN¡ âLWRNLD WYDUND SUDVLGDUEDY V VDYDLW YLV G¡OWR YLHQ NDUW VDYR U\WLQ WHPSHUDWÌU SULYDULDXLNLODLSVQLв³VLJLMDXWHLV DWVLJXOWL³OLJRQLQ ²OLJRQLRWYDUND *DOLQJDMDP 9HLWXL WR WLNWDL LU WHUHLN¡MR 7XþWXRMDX SULNDOE¡MR +DXSWXL NDG Dã GDUEXL YLVLãNDL QHWLQNV %H WR ² QHåLQLD NXR VHUJV *DO GDU QXVSURJVLV R MDP GDUELQLQNDV WXþWXRMDXHVVUHLNDOLQJDV $ã QX¡MDX ³ OLJRQLQ VLUJWL 0DQR YLHWRQ WLN QHEH Y¡MÐ VDQNU\åRM WXRMDX EXYR pasodintas jaunas naujas lenkaitis. ².U VX YDOJLX þLD YLV G¡OWR ãLHN WLHN JHULDX 6ULXERV ² JHUHVQ¡V LU GDXJLDX JDXQL 6X J\G\WRMDLVVXVLSDåLQDXLUMLHNDUWDLVã³WSDVXND. %DLJ¡VLPDQRDQJLQDPDQRJULSDVWHPSHUDWÌUDYLVLãNDLQXNULWRRMLVPDQHOLJRQLQ¡MH ODLNRLUODLNROLJRQLRWYDUNDQRUVYLHWÐMRMHWLNULHPOLJRQLDPEDLVLDLWUÌNR 0DQ WDL EXYR QHSDSUDVWD ODLP¡ ² IDNWLãNDL JDO WDL EXYR SLUPDV WRNV DWVLWLNLPDV lagerio istorijoje.UVODXJ¡YLVG¡OWRQHEORJDL²LUSDWVQHYRJ¡LUNLWLHPQHOHLVGDYRYRJWL. — išstena naujokas.XUEXY VNXUQHEXY VEUÌNãWHOLMLVDLQDXMRNDWEXODUDQND²LUGXQGDMLVDL aukštielninkas. 0DQRVDQW\NLDLVXMXREXYRNDLP\QLãNL)LORVRILãNLPDåGDXJ 6¡GLPGDEDUDEXOLJRQLQ¡MHLUVXUDãLQ¡MDPHQDXMRNXV-LVLUþLDEXYRP¡JLDPRMRPHQR QHJDOLSDPLUãWL.HLNLDV0XãDV 9D ãLWDL SXEOLNDL YDOG\WL LU EXYR SDVNLUWDV *HUYLQVNLV ² EORNR YLUãLQLQNX 9DOGåLD DXNãWDLYHUWLQRMRPXãLPRPHQ1HYLHQDPMÐMLVNDXOXVEXYRVXNQLXåLQ V1HYLHQMÐLUSDV $EUDRP DYDQVX EXYR SDVLXQW V -R UDQND WLNUDL EXYR ODEDL SDPDþO\YD 'DEDU MLV NDOLQLXV OLJRQLXVVODXJ¡.DV OLJRQLXL EXYR SDVNLUWD JDXWL OLJRQLV JDXGDYR -R VODXJRPLHML OLJRQLDL JUHLþLDXVLDL pasveikdavo.UGDUNDLSJXOLX/RYRMHSDWVYLHQDVãYDULRVSDNORG¡V\UD SDJDOY¡O¡ QHLEOXVHO¡VQHLXW¡O¡O¡VQ¡SDXRVW\WQLHNDVPDQ VQHPXãDQLHNDVQHNROLRMD²PLHJXVDXLU PLHJX . 0DQR EDQG\PDV SDGDU\WL OLJRQLQ¡MH NDUMHU ² SDVLHNWL UHJLVWUDWRULDXV ODLSVQ³ ² DLãNLDLQHSDY\NRG¡OPDQRQHVXJHE¡MLPRWRN³VXG¡WLQJGDUEGLUEWL XIX.

*HUYLQVNLV YLVD WDL SXLNLDL åLQRMR *DO¡MR UDã\WL ² UXVDV ² LU QHPXã V XNUDLQLHþLR EHWYLVG¡OWRPXã¡ ². ²9LVG¡OWRSDVLXWXVLDLQLDXUXVWDVWDYRPRNVODV ... Reikia mušti.DLSVDXQRULEUDQJXVPDQRELþLXOLEHWãLWRNLRWDYRHOJHVLRDãYLVDLQHVXSUDQWX.RNLRVWXWDXW\E¡V"²8NUDLQLHWLV 3R NLHNYLHQR DWVDN\PR JDXQD YDUJãDV XNUDLQLHWLV SHU JDOY -DP MDX OÌSD SUDVNHOWD kraujas jau ant švarko srovena.DPJLVXVLPLOGDPDVWXM³WDLSQLRNRML"²VDNDX*HUYLQVNLXLNDLPXãWDVDLLãO¡N¡ SUR GXULV ² MXN MLVDL WHLVLQJDL DWVDNLQ¡MR .. totoriai.ã SDVDOÐ ãDXG¡ 9HOQLDL åLQR Lã NXU LãO³VGDYR YHOQLDL åLQR NXU SDVLVO¡SGDPL ãDXG¡ LãGDYLNLãNDL .². Negalima nemušti.RNLRVWXWDXW\E¡V"²8NUDLQLHWLV²..ãSDWSUDGåLRVJDY VPXãWL WROLDX MLV EXV DWVDUJXV -LV WROLDX NLHNYLHQ PLUNVQ³ EXV VDYR J\Y\E¡V VDUJ\ERMH -LV LãPRNV YHQJWLSDYRMDXVLãPRNVJHOE¡WLV1HPXãNMÐNROMLHVYHLNLMLHEHåLÌULQWLãJOHEVLUåXV9¡OLDX MXRVYLVLãNDLOHQJYDLXåPXã. rusas.XU NDGD NRN³ YDOVW\E¡VY\UMLH\UDGDY EDXGåLDXQLQNÐUXSÌå¡V" *HUYLQVNLV ¡P¡ NDUãþLXRWLV LU EHVLNDUãþLXRGDPDV VXJQLDXå V NXPãW³ ¡P¡ ³ PDQH DUW¡WL Ot.ãSDWSUDGåLRVUHLNLDQDXMRNDPSLNW\E ³YDU\WL-XRVPXãGDPDV aš jiem gera darau. velnias! Argi jis ir man dabar smogs? ²1HPLHODVELþLXOL²VDNDXMDPNLHNJDO¡GDPDVPHLOHVQLXEDOVX²ãLWDVWDLMDX WLNUDLQHãDXG¡äLRSODWRNV-LVWXUEÌWãDXWXYRVPDLJDOLRQXRSXþNRVQHDWVNLULD ² 9LVL MLH WRNLH $ã M³ XåWDL LU PXãX NDG åLRSOD 9D WDX NDG QRUL ² Xå åLRSOXP PXãD0DQGUVLDXSDVLGDU¡$ãM³WROLDXNLUNLQX ²%HWNDGWXELþLXOLPDQRPLHODVLUOHQNDPSDWDLNDLXåYDåLXRWL/HQNDLJLMDXWXUEÌW WLNUDLLãSDVDOÐQHãDXG¡ — Mušu ir lenkus. ² 9D UXVDV WDLS LU VDN\N NDG UXVDV ² V¡GDVL *HUYLQVNLV SULH VWDOR UDã\WL ² NXU EXYRWDYR8NUDLQDSVLDNUHZSULHãNDU"1HEXYRMRNLRV8NUDLQRV1HEXYRLUQHEXV /DJHULR RILFLDOLXRVH UDãWXRVH EXYR SDLQLRMDPD WDXW\E¡ LU SLOLHW\E¡ WXR SDþLX YDUGX YLHQD LU NLWD UDã\GDYR 6665 SLOLHþLDL ² YLVL EXYR YDGLQDPL UXVDLV ² XNUDLQLHþLDL JXGDL kirgizai... mordvinai..ODXVHL WDXW\E¡V -LV \UD XNUDLQLHWLV ² MLV JL WHLV\E VDN¡²XåNJLMLVPXãWL" ² 2 -LV EHVWLMD QXVLSHOQ¡ GDU GDXJLDX ² PXUPD SDQRV¡MH *HUYLQVNLV ² Dã MDP GDUPDåDLGDYLDX ²$UM³MDXVHQLDLSDåLQRMDL" ²1H3LUPNDUWPDWDX ²-HLJXWDLSNDLSJLMLVJDO¡MRWDXPHOGåLDPDVLVQXVLNDOVWLNDGM³WDLSEDLVLDLPXãL" -XNM³ãLDQGLHWHDWYDU¡³ODJHU³LUQRU¡GDPDVQHEÌWÐJDO¡M V ²2WXåLQDLPLHODVSURIHVRULDXNXNUDLQLHþLDLGDU¡PXP/HQNLMRVNDUHLYLDPNDL SUDVLG¡MR NDUDV" ² PDQR ELþLXOLV VWDLJD VXULPW¡MR ² âDXG¡ MLH ³ PXV . ². gruzinai — visiem buvo rašoma: rusas. — bando vargšas iš kito galo.ã YLVR MÌV OHQNDL þLRQDL ODEDL NHLVWL åPRQ¡V $WHLQD MÌVÐ WDXWLHþLDL³ ODJHU³ 7RNLH QXVLJDQG WRNLHOLÌGQL1HåLQRQHLNDVGDU\WLQHLNDLSODLN\WLVQHLNXUHLWL³WRN³SUDJDUSDNOLXY -LH UHLN¡WÐ SDJXRVWL SDGUVLQWL SDPRN\WL EUROLãNDL 2 MÌV VHQLHML NDOLQLDL N GDURWH" %H DWRGDLURVWYDWLMDWLUWYDWLMDWVDYXRVLXVäXGRWVDYRWDXWLHþLXV ² &KD FKD FKD ² QXVLNYDWRMR PXãHLNL]PR LGHRORJDV ² åPRJXV ³ ODJHU³ DW¡M V QHåLQR NXU MLV SDWHNR 5HLNLD MDP SDURG\WL NDG MLV WLNUDL VXSUDVWÐ 5HLNLD MLV Lã NDUWR XåJUÌGLQWLNROMLVGDUVYHLNDWRVGDUM¡JRVWXULSDVNXLEXVY¡OX. Gyventi mokau..LHN MLH PXP QXRVWROLÐ SULGDU¡ NLHN XåPXã¡ 1LHNãDL Dã WDX VDNDX R QH XNUDLQLHþLDL 7DXWD ² EH LVWRULMRV EH NXOWÌURV EH YDOVW\ELQLÐ WUDGLFLMÐ %XYR \UD LU SDVLOLNV YHUJDL . Akis atveriu. %DQG¡MLVDLVDN\WLSUDYRVODYDV²QLHNRQHLã¡MR ²7DXW\E¡VNODXVLX²QHWLN\ERV9DUJãDVXNUDLQLHWLVMDXLUGDQW³LãVSMRY¡ — Malo.

DGNDOLQ\VNDOLQ³PXãDLUåXGR²ãWDLNDVPDQQHVXSUDQWDPDLUEDLVX2NDV EXWÐMHLNDOLQLDLYLHQJUDåLGLHQQXVWRWÐYLHQDVNLWEHåXG "-HLMLHYLHQDVNLWDPSDG¡WÐ ²NROHJLãNDLGUDXJLãNDLHOJWÐVL²MXNJ\YHQLPDVþLDWXRPHWSHUSXVOHQJYHVQLVSDVLGDU\WÐ — Cha cha cha! — skaniai skaniai nusikvatojo Gervinskis.DåN VDSDOLRML DSLH KXPDQL]PDSLHXåXRMDXWSDJXRG.DLO¡NVLGÌPDLVSUR NDPLQJDOEHQWWXRPHWVXSUDVLNDGDãWLHVVDNDX âDOWDPDQSDVLGDU¡QXRWRNLRVMRILORVRILMRV6XNM³YHOQLDL1HEHLãGU³VDXWROLDXVXMXR JLQþ\WLV7LNUDLNRYHUWRVYLVRVPDQRNQ\JRVMHLGYLGHãLPWRMRDPåLDXVYLGXU\MHFLYLOL]XRWDV (XURSRVåPRJXVVWDLJDåPRJ¡GUDGDURVL" PHWÐ YLGXYDVDU\ DW¡MR ³ ODJHU³ NRPHQGDQWDV ODJHULR YLUãLQLQNDV J\G\WRMDV .DOLQ\V NDOLQLR QHPXã¡ 7XRPHW YLHQL HVHVLQLQNDL PXã¡ .U WXUL WRNV SDVLGDU\WL7XULåY¡ULãNDLJLQWLVLUSXOWL.HSHQLVãLUG³²EHåLÌULQWLãSO¡ã$UWXNQ\JÐåLXUN¡QHODLPLQJDVJDOL ³VLYDL]GXRWL åPRJDXV SDG¡W³ NDG MLV WDLS SDVLXQWD LU åPRJ¡GUD GDURVL" $U MLV åPRJ¡GUD LU JLP¡" 1H *LP¡ MLVDL NDLS LU YLVL åPRQ¡V 7XU¡MR W¡YXV WXU¡MR W¡Y\Q /DJHULV N Lã MR SDGDU¡ 0DQDL Dã SHUGHGX" 1LHNR SDQDãDXV $ã GDU SHU PDåD VDNDX 3DVLNODXVN NLWÐ VHQÐ NDWRUJLQLQNÐ YLVL SDWYLUWLQV äPRJXV þLD åY¡ULV GDUDLVL %MDXUHVQLV Xå åY¡U³ .ODXV\N NXPãþLDYRV DSDãWDOH ² VDNDX Dã MDP ² þLD LU NLWDV GDO\NDV QHWHOSD PDQRJDOYRM. — koks tu.DG MLV NLHNYLHQ PRPHQW EÌWÐ SDVLU\å V JUXPWLV G¡O J\Y\E¡V ² NDG MLV QLHNXRPHW QHXåPLUãWÐNXUMLV\UD ² .ãYLHW¡MH PDXG\WÐVL 6DYR DUWLP XåPXãWÐ EH MRNLR VåLQ¡VJUDXåLPRâWDLGDUSHUQDLUXGHQ³DãSDWVYLHQDPYDONDWDLNDXOXVVXNUDþLDXXåWDLNDG MLVYRVVS¡MXVLDPPLUWLODYRQXLLãSO¡ã¡NHSHQLVLUSUDG¡MRåDOLDVU\WL.ÌGLNLVGDUWXHVLQRUVLUåLODV.ã NQ\JÐ PRNHLVL QH Lã J\YHQLPR ýLD QH åPRQLÐ þLD VLVWHPRV UHLNDODV 6LVWHPQXVWDW¡PH QH PHV VLVWHP QXVWDW¡ YRNLHþLDL HVHVLQLQNDL 3UDGåLRMH LU PHV YLVL WDLS JDOYRMRPH NDLS WX .QHJVGLQNäLQDLNLHNMÌVLãNLÐãLDQGLHQSUL¡P¡P³OLJRQLQ "$ãWXRQLV*LUGL DãWXRQLV" 7X ² GHYLQWDV 3ULHã SXVDQWUÐ PHWÐ PÌVÐ DWYDU¡ ³ ODJHU³ ãLPW GHY\QLDV GHãLPWLV WULVäLQDLNLHNLãYLVRWRPÌVÐEÌULRãLDQGLHOLNRJ\YÐ"1HåLQDL$ãYLHQDVOLNDX²ãWDLNDV 9LHQDV YLHQLQWHOLV VXSUDQWL N WDL UHLãNLD" 3DPDW\VL NDLS MÌV SUDG¡VLWH O¡NWL SUR NDPLQ YLHQDVSDVNXLNLWSRNHOLVGUDXJH ²9LVG¡OWRJHUELDPDVPRN\WRMDXDUWXQHJDO¡WXPSUDVPHJWLNXUQRUVSRYHOQLÐ ².U NDLS PXã¡ 0HV PXãDPH VX DWRGDLUD 3DPXãDP LU SDOLDXMDP 2 MLH PXV PXã¡ EH DWRGDLURV *\YHQWL NLHNYLHQDVQRUL1RU¡GDPDVOLNWLJ\YDVWXULåHQJWLSHUNLWÐODYRQXV'DUY¡O-HLJXþLDEÌWÐ YLHQRGL åPRQ¡V VDN\VLPH MHLJX þLD EÌWÐ YLHQL WLNUDL SROLWLQLDL NDOLQLDL GDU EÌWÐ JDOLPDV ãLRNVWRNVWDLNXVVXJ\YHQLPDVãLRNLDWRNLDYLHQ\E¡%HWWRJLþLRQDLQ¡UDýLDJLODEDL³YDLUL SXEOLND 9LVRNLÐ WDXWÐ SROLWLQLDL ²YDLULDXVL NULPLQDOLVWDL 9DJ\V SO¡ãLNDL JDOYDåXGåLDL VDGLVWDLEXGHOLDL2NLHNGDUMÐþLDNLWRNLÐ\UDNRNLRSDGÌNXVLRãODPãWR6XGDU\NMÐWDUSH YLHQ\E VXVLNDOE¡N VX MDLV 2 NDV VYDUELDXVLD ² åPRQ¡V þLD SDVLXWXVLDL DONDQL -DX PDWHL WXUEÌW N GDUR NOLSDWRV" 5DXVLDV DWPDWÐ G¡å¡M 6HQXV NDXOXV JUDXåLD 6XSXYXV³ P¡ãO U\MD 6XUÌGLMXVLDV YLQLV ODLåR äHP¡WRV åDOLRV EXOYLÐ OXSHQRV ² MLHP DXNãþLDXVLDV VNDQ¡VLV '¡O GXRQRV SOXWHO¡V þLD åPRJXV ³ XJQ³ HLWÐ .QHSDWLQNDPDQRWHLVLQJLåRGåLDL"äLQRPDMLHQHJUDåÌVäLQRPDMLHNLHWL%HW MLH UHLNDOLQJL 5HLNLD QDXMRN DSãYLHVWL LU XåJUÌGLQWL Lã SDW SUDGåLRV NDG MLV QHEÌWÐ NYDLODV . QDLYXV WHEHVL .LWDLS²MLVåXV3UDULVM³NLWL9DWDLSãPDXNãW²LU QHE¡U åPRJDXV 1XNÌOLDX WDP åLRSODL XNUDLQLHþLXL SXV GDQWLHV . profesoriau.²2N²MÌVÐOLHWXYLÐLQWHOLJHQWÐLãSDWSUDGåLRVQLHNDVNDLSUHLNLDQWQHPX㡲 PDQODEDLJDLODMÌVÐ1HXåVLJUÌGLQRWH.DVLãMÌVÐSRP¡QHVLREHOLNV"*HUDLEXVMHLSRWULMÐ P¡QHVLÐOLNVLãMÌVÐNRNLHSHQNL ²1DQDQHJVGLQN ².DXOXVDãMDPVXNUDþLDX %HWDUMLVEXYRNDOWDV²WDLGDUNODXVLPDV$UWXåLQDLNWDLUHLãNLDNDLåPRJXVSULVLJ\YHQD LNL WRNLR ODLSVQLR" âLHPHW þLD åPRQLÐ MDX QHEH¡GD EHW SHUQDL \SDþ XåSHUQDL WRNLÐ GDO\NÐ DSVþLDLSDVLWDLN\GDYR$ãSDWVEXYDXEORNRYLUãLQLQNDV1XPLU¡QDNW³NDOLQ\V²LUGDERNM³ NDGNLWLQHVXVSURJWÐ.DV WDL \UD" 7RNV QLHNDQLHNLV NDG OLHåXYLR JDLOD DSLH WDL NDOE¡WL 7X SLNWLQLHV Dã PDWDX .

Q\JRVH PRNLQLÐ PXãLPDV WHQDL LãNHLNLDPDV%HWWDVLG¡MDVPHVWLNWDLXåVLHQLXLJDPLQDPH/HLSFLJHQDXMDXVLRVSHGDJRJLNRV WDPH FHQWUH QHEXYR Q¡ YLHQRV PRN\NORV NXULRMH YDLNDL QHEÌWÐ EXY PXãDPL -ÌV WRNLDLV UHLãNLQLDLV SLNWLQDW¡V R PHV ³ WDL QHNUHLSLDPH G¡PHVLR /\J ³ EOXVRV NDQGåLRMLP 7UXSXW³ QHPDORQX7UXSXW³QLHåWL%HWWDLLUYLVNDV0HWDVEÌWÐLUMXPVXSUDVWLYRNLHþLÐFLYLOL]DFLMRV pagrindus.. 9D ãLXRV MÌULQLQNXV LU SDVLãDXN¡ NRPHQGDQWDV .DGLUNDåNDLSMDP VXQNX EXYR MLV YLVXRPHW PRN¡GDYR YLVNXR SDVLMXRNWL *HUDL VDN\GDYR MLV NDG M³ ³ ODJHU³ SDVRGLQ ² SR NDUR EHQW MLV EÌVLV JHVHOOVFKDIWVIüKLJ ² QH J¡GD MDP EÌVL SDVLURG\WL SDGRUHVQ¡MH YLVXRPHQ¡MH (V NRNV YRNLHWLV ODJHU\MH QHEXY V JDO¡VLV SR NDUR SDVDXOLXL DNLVSDURG\WL"/DLVY¡MHSDVLOLNRMRMDXQDåPRQD²LUMLVSDWVEXYRMDXQDV²LUVÌQHOLV-LV EXYR ³QLUW V QDFLÐ SDUWLMRV SULHãLQLQNDV R MR åPRQHO¡ ² ³VWRMR ³ W SDUWLM 'DU ODELDX QRU¡GDPDMDP³VNDXGLQWLDWLGDY¡MRVÌQHO³PRN\WLV³QDFLÐSHQVLRQ3DJDOLDXLUSDWLVXPDQ¡ GDU NDUW LãWHN¡WL åLQRPD Xå QDFLR ² SDUHLNDODYR Lã MR LãVLVN\ULPR 6¡G¡GDPDV ODJHU\MH GYHMXVPHWXVMLVDLVXVDYRåPRQHOHE\OLQ¡MRVLQHGXRGDPDVMDLLãVLVN\ULPRSDå\P¡MLPR 9LVXV ãLXRV MDP WRNLXV VNDXGåLXV GDO\NXV SDVDNRGDYR MLVDL VX PHLVWULãNX KXPRUX NDLSWLNWDLYLHQLVHQRVLRV9LHQRVJ\YHQWRMDLSDVDNRWLPRN¡GDYR ² 1D %UHPHUL ² VDNDX Dã MDP SR MÌULQLQNÐ ãYHQWLQLPR RSHUDFLMRV ² NLHN JDYDL 7UHþLRMRUHLFKRJDUEHLSHQNLVDUSHQNLROLND" ²(WMÌVXåVLHQLHþLDL²QXVLMXRN¡MLVDL²MÌVYRNLãNRVVLHORVYLVLãNDLQHVXSUDQWDWH LU QHVXSUDVLWH -XP PXãLPDV DWURGR NDåNRNV EDLVXV YHLNVPDV åPRJDXV YHUW\E åHPLQV GDO\NDV 0XP YRNLHþLDP PXãLPDV \UD SDWV SDSUDVþLDXVLDV UHLãNLQ\V -LV \UD ³¡M V ³ PÌVÐ NÌQ LU NUDXM 7DL \UD PXP EÌWLQDV HOHPHQWDV YLVRMH PÌVÐ DXNO¡MLPR VLVWHPRMH 5DVN 9RNLHWLMRMH NDG QRUL ² KLWOHULQ¡MH NDG QRUL ² NDL]HULQ¡MH JLPQD]LM NXULRMH JLPQD]LVWDL QHEÌWÐ EXY PXãDPL 1HUDVL WRNLRV /HLSFLJDV Lã VHQÐ VHQRY¡V \UD SHGDJRJLQ¡V OLWHUDWÌURV FHQWUDV VNHOELDPD WHQDL QDXMDXVLRV SHGDJRJLQ¡V LG¡MRV . Prie kokio darbo.ãULNLDYR 3DVLãDXN¡ DEX EXGHOLXV LU SUDG¡MRMÌULQLQNDPNDLO³SHUWL%XGHOLVNUHþLDMDP³XRGHJRMLVMÌULQLQNDVWXULSDWVJDUVLDL VNDLþLXRWLVPÌJLXVLUSDVNXLLãNLOPLQJDLDWUDSRUWXRWLNRPHQGDQWXLNLHNMLVDLVPÌJLÐJDYR 3LUPRMLMÌULQLQNÐSDUWLMDSHQNLRVGHãLPW\VåPRQLÐJDYRSRSHQNLROLNDVPÌJLÐXåWDL NDGMLHEXYRYLVLMÌULQLQNDL$QWURMLSHQNLRVGHãLPW\VåPRQLÐJDYRSRGHãLPW³VPÌJLÐXåWDL NDGMLH³ODJHU³SDWHNR7UHþLRMLSDUWLMDWDLSSDWSHQNLRVGHãLPW\VJDOYÐJDYRWLNWDLSRSHQNLV VPÌJLXV²NDGMLHQHXåPLUãWÐMRJMLHODJHU\MHJ\YHQD ..+HLGHOLVLUGDUNDLNDVLãY\UHVQ\E¡V3DVLãDXN¡YLVXVNDOLQLXVMÌULQLQNXV . 6XQNX EÌWÐ SDVDN\WL DU %UHPHULV ã³ NDUW ULPWDL NDOE¡MR DU MXRN¡V NDLS YLVXRPHW 7LNWDLWHLV\E¡VMRåRGåLXRVHEXYRJHURNDGDOLV .DOLQLDLMÌULQLQNDLEXYRYLVLYRNLHþLDL²EHLãLPWLHV%HYHLNYLVLEXYRYDJ\V9LHQDV NLWDV WLNWDL MÐ WDUSH EXYR SDGRUXV åPRJXV ² ODJHU³ DWYDU\GDYR MXRV EDLVLDL QXVLSHãXVLXV sunykusius.$0.ãS¡U¡NRPHQGDQWDVVDYRYRNLHþLXVMÌULQLQNXVLãS¡U¡²QX¡MRVDXO\JFLJDUVXUÌN V 7Ð MÌULQLQNÐ WDUSH EXYR YLHQDV DXVWUDV MÌUÐ LQåLQLHULXV ODEDL SURWLQJDV LU JDUELQJDV Y\UDV%UHPHULV>%UHPHU@/DJHULQSDWHNRXåDQDUFKLVWLQHVVDYRSDVDXO¡åLÌURVWHQGHQFLMDVLU XåWRO\JÐHOJHV³NDURODLY\QH9LVXRPHWEXYRMLVDLJHULDXVLRVQXRWDLNRV. bet kokioje NRPDQGRMH MXRV SDVNLUGDYR YLVXRPHW MLH UDVGDYR NXU N SDYRJWL 0HLVWHULDL EXYR Nepalyginami specialistai. Lageryje jie labai greitai atkusdavo.123$81.60 -( 0DQ WHEHVDQW OLJRQLQ¡MH OLJRQLDL SUDG¡MR ³ M JULÌWL LW VNUX]G¡O¡V ³ PHGDXV SXRG\Q /DJHU\MH ³VLVLDXW¡MR HSLGHPLMRV YLVRNLRV ãLOWLQ¡V LU ODEDL SDYRMLQJDV YLGXULÐ VXNULNLPDV ODJHU\MHQHODEDLJHUXYDUGXYDGLQDPDVPLUWLQJXPXSUDãRN VYLVDVWULVãLOWLQHV /LJRQLQ¡MH ² YLHWRV PDåD /LJRQLDL QHWHOSD  P¡ JXOG\WL ³ ORYDV SR GX SR WULV åPRQHV *XOGR NDV NDLS SDVLWDLN¡ $WYLU GåLRYLQLQN VX ãLOWLQLQNX SODXþLÐ XåGHJLP VX SDOHLVWYLGXULX 9¡OLDX NDL OLJD SDDLãN¡GDYR OLJRQLXV LPGDYR UÌãLXRWL 3DOHLVWYLGXULXV . susmukusius.

RPHQGDQWR åLQRPD SDãDO QHEXYR EHW OLJRQLV YDL]GDYRVLM³HVDQWþLDSDW'¡VW¡MLVDLNRPHQGDQWXLYLVDVODJHULQLRJ\YHQLPRSUDãPDWQ\EHV . 6X WRNLD WHPSHUDWÌUD åPRJXL EDLVLDL QRULVL JHUWL %HW ODJHULR OLJRQLQ¡MH QHW ãLXR DWåYLOJLX QLHNXR QHEXYR JDOLPD SDG¡WL 1HYLULQWR YDQGHQV JHUWL QHJDOLPD R YLULQWR ² Q¡U NDLSQ¡U7ULVQDNWLVEODãN¡VLYDUJãDVPDOGDXGDPDVQRUVODãHOLRYDQGHQV²GHMDLUWRODãHOLR OLJRQLQ¡MHQHEXYRJDOLPDJDXWL-DPEHNOHMRMDQWQXRODWYDLGHQRVLNDGM³NLãD³NUHPDWRULMDXV SHþLÐNDGMLVMDXSURNDPLQOHNLD. &LYLOLRNDL YLVRNLRV NDUR QDãO¡V LU J\YDQDãO¡V LU SUDG¡MR U¡NWL NDG ODJHULR HVHVLQLQNDL MRP YLVRNLDVEDFLODVQHãLRMDýLDWDLLUYDOGåLDLEXYRNRVXVLUÌSLQWL-L¡P¡LUXåG¡MRNDUDQWLQLU YLVLHP66 EHUQHOLDP .U WDL ³Y\NG\WL QHEXYR JDOLPD 1LHNDV QHGU³VR QDNW³ SHUHLWL SHU NLHP 7LHV NLHPX ERNãWH VWRY¡MR NXONRVYDLGLV LU YLVXV QDNWLEDOGDV SDVLURGDQþLXV NLHPH Y¡OLDX QXVWDW\WR ODLNR ãDXG¡ QHSHUVS¡GDPDV /LNXVL SDVNXWLQ¡V QDNWLHV GDO³ SUDOHLGR 3XRGåLXV EHVLJLQþ\GDPDV VX NRPHQGDQWX . kas — pagirtuokliaut.RO ODJHU\MH VLDXþLD HSLGHPLMRV QLHNDV Lã 66 Y\UÐ QHEHJDOL Lã ODJHULR išeiti. Kas papirkliaut. Tai yra: QDXMLNDOLQLDL³ODJHU³EXYRSULLPDPLEHWLãODJHULR Q¡ YLHQDV QHLãOHLGåLDPDV 1D G¡O WR GDU QHEÌWÐEXY UHLNDORVXHSLGHPLMRPLVNRYRWL²NDOLQLÐEÌWÐSDNDN %HWDWVLWLNRNLWDVGDXJ blogesnis dalykas.VXJDEHQR ³ DWVNLU NDPEDU³ VXJXOG¡ SR GX SR WULV ³ ORY 6PDUY¡ Lã WRMR NDPEDULR WLUãWDLV VOXRNVQLDLV EDQJDYRVL SHU YLV OLJRQLQ 3UR NDPEDULR ãDO³ SUDHLWL EXYR VXQNX 'DXJ JHULDX EXYR PLUWL QHJX WDPH NDPEDU\MH VLUJWL 3DWHN V ³ W NDPEDU³ LU VNXE¡GDYR DWVLVYHLNLQWL VX ãLXRSDVDXOLX2ãLOWLQLQNDPEXYR³VWHLJWDVQHWDWVNLUDVEDUDNDV3UDVLG¡MRãLRNLDWRNLDNRYDVX epidemijom.R JHUD JDOL GDU LU MLH SUDG¡WL PLUWL -XR ODELDXNDGWUHMHWDVMÐMDXJDUELQJSDY\]G³GDY¡²¡P¡LUSDVLPLU¡ %HW HSLGHPLMÐ SUDGåLRMH ¡MR WDLNLQJLDXVLDV YLVRNLÐ EDFLOÐ VXJ\YHQLPDV LU VXVLNU\åLDYLPDV 0DQ ³ ORY EXYR SDJXOG\WDV OLJRQLV VX YLGXULÐ ãLOWLQH NXULR ãLDLS WDLS DWVLNUDþLDX DWLGDY VPÌVÐSDODWRVVDQLWDUXLVDYRGLHQLQ PDLVWRSRUFLM . 9LVRMHDS\OLQN¡MHLNLSDW*GDQVNRSDVNOLGRJDQGDLNDGODJHU\MHVLDXþLDEDLVLRVOLJRV 9RNLHþLDLDS\OLQNLÐJ\YHQWRMDLåLQLDNDLSYRNLHþLDLEDLVLDLQHQRULEHUHLNDORPLUWL²EDLVLDL ELMRHSLGHPLMÐ7DGãLWLHJ\YHQWRMDLSUDG¡MRYLVDJHUNOHU¡NWLNDGODJHULVEDLVLDXVLRPOLJRP MXRVDSNU¡VLV Kas pas civilinius gyventojus iš lagerio ateina? Negi kaliniai ateis. 1HEHJDOLQHLåPRQHO¡P FXNUDXV LU PDUJDULQR QXYHåWL QHL NXU VDPDJRQR VXVLåYHMRWL QHLVXNRNLDQRUVJ\YDQDãO¡OHNDLPHSHUQDNWHO SDVLÌWDURWL 1RULYDOGåLDDUQHQRULEHWYLVG¡OWRWHNRMDLSUDG¡WLVXWRPLVHSLGHPLMRPLVNRYD1HJL V¡G¡V 66 NDUå\JLDL YLV ODLN ODJHU\MH XåGDU\WL . kas — pamergeliaut.LWLOLHWXYLDLLQWHOLJHQWDL SDWHN ³ OLJRQLQ UDGR SDSUDVWHVQ LãHLW³ ¡P¡ PLUWL YLHQDV SRNLWR3LUPDVLãMÐPLU¡JXO¡GDPDVSLUPDPHDXNãWHSRPDQLPL²OLJRQLQ¡MHEXYRGYLHMÐ DXNãWÐORYRV²DãNDLSVYHLNVWVLãVLN¡OLDX³DQWUM³DXNãW 0LUWLQLQNÐ HLO SUDG¡MR 3XRGåLXV PRN\WDV PDWLQLQNDV EXY V NDULQLQNDV DXNãWDV WYLUWDVPHWÐY\UDV-LVWLHVSDVDNLXVMDXVHQLDLSUDG¡MRVLOSQ¡WL3HUU\WLQLXVSDWLNULQLPXV PXGX VX MXR ãDOLPDLV VWRY¡GDYRPH LU GUDXJH LW Lã DQNVWR VXVLWDU DOSGDYRPH /LJRQLQ¡Q SDWHNR MLVDL MDX WXU¡GDPDV GDXJLDX ODLSVQLÐ ãLOLPRV 3DVLURG¡ SODXþLÐ XåGHJLPX MR VXVLUJWD /LJRQLQ¡V J\G\WRMDL DSåLÌU¡MR M³ WLNWDL ³ WUHþL GLHQ 'DY¡ MDP DVSLULQR LU ³VDN¡ SDGDU\WL NRPSUHV NXULV EXYR SDG¡WDV YRV VHNDQþL GLHQ NDL OLJRQLV ¡P¡ MDX VPRQ¡V netekti. 3UDã¡PDOGDYRSDãDXNWLLãNLWREDUDNRMDPDUWLPYLHQNLWåPRJвMLVMDXMDXW¡ J\YHQLPR SDEDLJ 3UDã¡ OLHWXYLãNDL OHQNLãNDL UXVLãNDL YRNLãNDL QXURGLQ¡GDPDV NXULV EDUDNDV NDPEDU\V LU ORYD . Lageriui buvo paskelbtas karantinas. kas — šiaip sau pasmaguriaut.LHNEHSDM¡JGDPDVJ\Q¡VLMLVQXRWREHWQXUDPLQWLMRMDX nebebuvo galima. Ateina esesininkai. Kovoti su jomis buvo gyvas reikalas.

DGDQJLLããXOLQLRþLDXSR YDQGHQVQHEXYRJDOLPDJHUWLMLVDLJDXQDPMGXRQRVSRUFLMLãNHLVGDYR³PLQHUDOLQ³YDQGHQ³ ² NLWL NDOLQLDL MDP WRN³ YDQGHQ³ GXRGDYR 7LN Y¡OLDX SDVLURG¡ NDG MLH W YDQGHQ³ QH NUDXWXY¡M ODJHULãNDL NDQWLQ¡M SLUNGDYR EHW Lã ãXOLQLR SDVHPGDYR LPGDYR GXRQ LU QXRG\GDYRåPRJÐ.HUS¡J¡U¡WRN³EUDQJÐYDQGHQ³LUãDLS¡V ²<UD²ãQHN¡MRMLVDL²ODJHU\LUJHUÐåPRQLÐQHYLVLPXãD /LJRQLQ¡MãQHNXþLDYRVMLVDLYLVDLQHVLUHQJGDPDVPLUWL*DOLUPDQ¡NDGUHLN¡VMDPWDL padaryti.HUS¡ -LV MDX NRNL VDYDLW YDLNãþLRMR YLVDV VXVLULHW V äY\U VX QDãþLDLV EHWDPS\GDPDV EXYRYLVLãNDLQXVWRM VQRURYDOJ\WL8åWDWEDLVÐWURãNXO³MLVDLWXU¡MR. pflegeris Vališevskis [Waliszewski]. ²(W²LãWDU¡MLVDLDSVLYHUW¡DQWNLWRãRQRLUEDLJ¡VDYRGDOL . Iš pat SUDGåLRV MDP ODJHU\MH VHN¡V 3DWHNR GLUEWL UDãWLQ¡Q ³ NRPHQGDQWÌURV QDPXV EXYR DSJ\YHQGLQWDV JHUHVQ¡VH SDWDOSRVH JHUHVQ³ PDLVW JDXGDYR $SVLUJR YLGXULÐ ãLOWLQH 3DN¡O¡ M. gimnazijos direktorius Kaune.ROSDEDLJVJ\WLEXYRSDJXOG\WDV³NOLSDWÐEORN7HQDLM³EHVYHLNVWDQW³LUXåPXã¡WDEXUHWH ²PDLVWRGDOLQWRMDV7DUDQVNLVSRNHOLÐVDYDLþLÐSDWVDLPLU VQXRWRVSDþLRVãLOWLQ¡VODJHU\MH LãJ\YHQ VNHWYHULXVPHWXV 7DLS JDXVLDL SULJULXYXV ³ OLJRQLQ HSLGHPLQLQNÐ PDQ MRMH MDX QHEHMDXNX SDVLGDU¡ 3DJDOLDX+HLGHOLVOLHS¡PDQHLãUDã\GLQWLLãOLJRQLQ¡V Veito dešinioji ranka ir liokajus. ich-bit-te um die Ge-rech-tig-keit. sveikas.LWLHPPÌVLãNLDPQXPLUWLQHWDLSOHQJYDLVHN¡VL3HUSHQNLDVDUãHãLDVVDYDLWHVPLU¡ GHY\QL R GDXJLDX GYLGHãLPWLHV QHåLQRMR NDLS MLHP WROLDX HOJWLV PLUWL ² DU GDU EDQG\WL åHPHO¡VMXQJWHPSWL" 7LHV SDVDNLXV ODJHU\MH PÌVLãNLÐ PLU¡ WLNWDL VHSW\QL QHV NLWX GX EXYR XåPXãWL 9LHQDVMвEHYHLNPDQRDNLYDL]GRMH Tai — jaunas vyras. — YRVYRVSUDYDLWRMRMLVDL3UDYDLWRMRLUXåJHVR 8åJHVR ORYRMH YDGLQDVL SDVLODLVYLQR YLHWD 7XRMDX DWE¡JR VDQLWDUDL SIOHJHULDLV YDGLQDPL DSåLÌU¡MR GDQWLV QXYLONR PDUãNLQLXV LU QXWHPS¡ GDU QHVXVS¡MXV³ NDLS UHLNLDQW DWDXãWL ODYRQ ³ VDQG¡O³ NDG MLV EÌWÐ Lã WHQDL SDNUDXWDV ³ DUWLPLDXVL YHåLP HLQDQW³ ³ NUHPDWRULXP-RYLHWRQDWVLJXO¡NLWDV 7 GLHQ PÌVÐ PDå\þLDPH NDPEDU¡O\MH PLU¡ WU\V 9LHQDV VHQ\YDV YRNLHWLV SDWHN V ODJHULQXåWDLNDG*GDQVNHMXRGRMRMULQNRMQXVLSLUNREHNRUWHOLÐSXV NLORJUDPRVYLHVWR 3DWHNR³ODJHU³DSVLUJRLUPLU¡8åSXV NLORVYLHVWRVDYRJDOYSDJXOG¡ 0LU¡ W GLHQ LU YLHQDV OHQNDV GDU YLVDL MDXQDV ODEDL LQWHOLJHQWLãNDV NXOWÌULQJDV PLHODV YDLNLQDV 9DLNãþLRMR SR NDPEDU³ 'UDXJLãNDL NDOE¡MRP¡V $WVLV¡GR DQW VDYR ORYRV 6XþLXOS¡VDXVDLQLRJDEDO$WVLJXO¡LUXåPLJR7XUEÌWLUSDWVQHåLQRMRNDGMLVMDXPLU V $QWUDVLãHLO¡VPÌVLãNLVWDPHSDWNDPEDU\MHPLU¡DGYRNDWDV. bet vis dar ne taip greitai. gimnazijos direktorius 0DULMDPSRO¡MH 0DVDLWLV $W¡MR MLVDL ³ OLJRQLQ MDX VXQNLDL VLUJGDPDV WD SUDNHLNWD ODJHULR FKROHULQD *DO EÌWÐ Lã MRV SDJLM V JDO ² LU QH ² QHåLQLD /LJRQLQ¡V SUDXV\NORMH QDXMXV OLJRQLXV ULNLXRMD SR GXãDLV OLJRQLQ¡V EDU]GDVNXW\V 5LNLXRMD LU NHLNLDV LU SDJDOLX EDGR 0DVDLWLVSDGDU¡NDåNNDVWDPEDU]GDVNXþLXLQHSDWLNR²QHSRWXRGXãXDWVLVWRMRDUN² U¡å¡ EDU]GDVNXW\V MDP VX OD]GD SHU VSUDQG 0DVDLWLV DSDOSR 1HEHDWVLJDYR 6HNDP U\W EXYRMLVDLMDXPLU V Tvirtas. talentingas mokslininkas gamtininkas. malonus vyras buvo Bauba.-DXRURMDP¡P¡SULVWLJWLMDXWLNUDLSRYLHQVNLHPHQ³MLVEHJDO¡MRLãWDUWL — Po-ne ko-men-dan-te. išleisdamas PDQHNHWLQRPDQVQXN³VXJXULQWLYLVXVPDQRPDUãNLQ¡OLXVLãNUDW¡LãþLXSLQ¡MRDUQHEÌVLXDã NROLJRQLQ¡MHSDYRJ VQHVMLVSDWVWXRPHWQXNQLDXN¡PDQRYLHQLQWHO³PDQRYLVEUDQJLDXVL WXUWPDQRDXNVRYDOLXW²DãWXRQLDVFLJDUHWHVNXULDVPDQYLHQDVNROHJDDUNOLDYDJLVEXYR GRYDQRM V 9DOLãHYVNLV DSUHQJ¡ PDQH SDþLDLV ãO\NãþLDXVLDLV VNDUPDODLV NRNLXV WLN WXU¡MR SDUãX SDYDGLQRLUNXPHO¡VYDLNX²LUSDOHLGR . — prašau teisingumo.

DVJLþLDSRYHOQLÐEXV"-HLWDLSGDUNHOLRV GLHQRVSUDVLW V²LUPDQEXVNDLSNLWLHP²SRYLVDP 'DLUDXVãHQGDLUDXVWHQNDLSþLDQXRWÐUVWÐSDVSUXNXV" . 'LHQWDPSDXWXRVUVWXVNLWWUHþL. Tiktai OLHS¡MLVPXPVåHP¡MHVXV¡VWL ²8W¡OHVPXãWLUXSÌåJDOYLDLPXãWLXW¡OHV²ãDXNLD9DFLXVPRVWDJXRGDPDVãDNRWX Y¡]GX 2ãWDLNDV7HJ\YXRMD9DFLXVLNLSLUPÐMÐNDUWXYLÐ 2 WLHP SDOãPDUJLDP SRQR GLHYR J\YXO¡OLDP GLG³M³ ãHãWDGLHQ³ SDGDU¡PH LãWLV SRJURP 7UDN WUDN WUDN WUDN WUDN WUDN ² WDLS LU WUDNVL SR YLV NLHP LW Lã NXONRVYDLGåLR 7ÌNVWDQþLÐWÌNVWDQþLDLåXYRMÐWXRPHWYDUJãHOLÐ 3LUP YHO\NÐ GLHQ QHGLUERPH 9DFLXV NYLHþLD PXV OLHWXYLXV SDV VDYH ³ GLHQRV UXLP3DYDLãLQWLEHQHPXVJHUDãLUGLãNDLãYHQþLÐSURJDUHQJLDV" 3ULHGXUÐSDVLWLQNDPXV9DFHOLVLUGDUNHOLEDQGLW¡OLDL — Parodykite kojas. — iš jo gi gali visko laukti? Bet kol kas dar nieko bloga nematyti. kad net vemti noris..R]ORYVNLV LãULNLXRMD YLV EORN NLHPH %DODQGLQ¡ VDXODLW¡ WDLS JUDåLDL ãYLHþLD WDLS PHLOLDL ãLOGR7DLSJHUDEÌWÐWRMHPLHORMHVDXOXå¡MHVDXOXå¡O¡MHEHQWNLHNSDLOV¡WL 3DGXRGD9DFLXVNRPDQG — ZdejmowaüNRV]XOH$OHSU G]HM²1XVLYLONLWHPDUãNLQLXV²JUHLþLDX äLÌULPHNDVJLþLDGDEDUEXV"$UJLMLVã¡WRQ¡OLVPLHOLDXVLDVPXVYHO\NRPEHNHOQLÐ paliks.1.DGDQJL VX PÌVÐ NRMRP LU DXVLP EXYR GDU SXV¡ E¡GRV 9DFHOLV SDUHLãN¡ NDG PHV YHO\NÐSLUPRVLRVGLHQRVSURJDJDOLPHNDPEDU\QHWDQWVXROÐSDV¡G¡WLMHLWRNLRQRURWXULPH 7DþLDX WLHP NXULÐ NRMRV LU DXV\V EXYR QH SLUPRV UÌãLHV SULVL¡MR ULHVWRNDL JDYR MLH YHO\NÐ SURJDLUSHUYDOJRPMLUSHUãRQXV²EXYRMLHQXJUÌVWL³SUDXV\NOLU³PHUNWLWHQDLSDPLUNWL ³ãDOWYDQGHQ³²GLHQRVUXLPMLHQHEHJU³åR 7XR WDUSX NDåNRNV YDUJãDV NDWRUJLQLQN¡OLV QXR *GDQVNR SDVLVXNDOLRM V SULH PÌVÐ SDGRYDQRMR PXP YLVLHP YLHQ NLDXãLQ³ ² NDG YDUGDV WRMR OHQNHOLR EÌWÐ SDODLPLQWDV SHU DPåLXV .LPEDPH³UVW²MDXODEDLPLãULRMHNRPSDQLMRMHOLHWXYLÐLQWHOLJHQWLMDEXYRMDXSR ³YDLULDVNRPDQGDVLãVNODLG\WD²NLPEDPH³UVWNRNLHGYLGHãLPWY\UвQHMXGDMXGRãLXV LãYLHWRV²LUJDQD1DWLHNLUWRVVYHLNDW¡O¡VPXPEHEXYRNLWDPVSULJWXGXRWXPNDNWRQ² LUQXYLUVWÐ 2 NRO W SUDNHLNW UVW DQW VDYR SHþLÐ XåXVWHQDP NRO Lã YLHWRV LãMXGDP NRO M³ Xå SXV¡VNLORPHWURLUWROLDXQXOLQJXRMDPQXGHMXRMDPEDLVLDLQXRERGXSDVDXO\MHSDVLGDUR7DLS jau nuobodu.. Visa ramu.9HLWDV YLV SDOHLVWÐMÐ NRPDQG QXYHG¡ NDLS SDSUDVWDL ³ GDUER ELXU ² DWVHLW YD SDJ\GåLDX²JDOLWHNLQN\WL³YHåLP 'DUERELXUDVSULP\JWLQDLVLÌO¡SDOLNWLPDQHOLJRQLQ¡MUDãWLQLQN¡OLRSDUHLJRPHLWLEHW 9HLWDVDSLHWDLLUNODXV\WLQHQRU¡MR ²7RNLÐ9LOQLDXVJURELNÐNDLSDãMDPHVQHUHLNLD 7LQJLQLXQHQXVLVHN¡OLXLãO¡N VLãOLJRQLQ¡VUDãWLQ¡VJDYDXSUDG¡WLODJHULQ NDUMHUY¡O LãSUDGåLRV1DXMRNRWHLV¡PLVY¡ODWVLGÌULDXPLãNRNRORQRMH²UVWÐWDPS\WL 9LVG¡OWROLJRQLQ¡MHJHULDXEXYRQHJXSULHUVWÐ .$3/..UPHVGDEDUNDLSYLVLJ\YLHMLåPRQ¡VãYHQþLDPHYHO\NDV6¡GLPSRVWRJXDQWVXROR ²LUNLDXãLQ³WXULPH .6'. — ar švarios? O ausis — ar mokate išsimazgoti? — tikrina toji VDQLWDULQ¡NRPLVLMDPÌVÐNRMDVLUDXVLV .(1 %HVLWVDQWVXUVWDLVXå¡MRLUYHO\NRVPHWвSLUPRVLRVYHO\NRVODJHU\MH âHãWDGLHQ³ SULHã YHO\NDV GLUERPH WLNWDL OLJSLHW 3RSLHW PÌVÐ PLHODV 9DFHOLV .(/09.

UXWXDãWHQDL GLHQ NUXWX DQWU 7UHþLRVLRV GLHQRV SDYDNDU\ PDQR NUXW¡MLPR YLHW Xå¡MR HVHVLQLQNDV SLOYÌ]DVWRNVDLVXGYRNLDQþLDS\SNHNHOP\QRGDUEÐYDGRYDV — Ogi tu.UGDUY¡MDVWRNVDLLãGDYLNLãNDVLãMÌURVSXþLDNDGM³YHOQLDLNXU 3XþLD WDU\WXP DQW WDY V MRNLR ãYDUNHOLR MRNLR UDXPHQÐ VOXRNVQHOLR QHEÌWÐ ² þLXSLQ¡MD SOLNXV NDXOHOLXV O\J VX ERWDJX SDþDLåR .9\ULDXVLDVLãPÌVÐWDUSRGUHEDQþLRPUDQNRP Lã VXVLMDXGLQLPR SD¡P¡ W NLDXãLQ¡O³ SDGDOLQRNLHNYLHQDPSRSORQXþLXNJDEDO¡O³DSVLDãDURGDPDVSDODLPLQRNLHNYLHQLãPÌVÐ 6LPEROLV ² VLPEROLX EHW YLV G¡OWR VLPEROLV NDUWDLV HVWL GDXJ JDOLQJHVQLV Xå SDþL SDVLXþLDXVLWLNURY 7GLHQSLHWÐPHVMDXQHEHQRU¡MRPH%XYRPHVRWÌVWXRNLDXãLQLRJDEDO¡OLX²LUGDU NDLSVRWÌV *DOLPDVGDLNWDVSDVRWLQRPXVLUW\OLDLSDVODSþLRPLVSUDU\WRVDãDURVJDOGDULUVODSWL SULVLPLQLPDL ² 7¡Y\Q¡V W¡YÐ EUROLÐ VHVHUÐ ãHLPÐ ² YLVD WDL ODEDL JDOLPDV GDLNWDV EHW istorija apie tai tyli.U GDU GHEHV¡O³ YLHQ NLW DWQHãD Lã YLUãDXV SDSXUNãþLDLããRQÐSDãODSLQD 3DWUHSVL SDWUHSVL DSOLQN NHOP QDFLãNDL UXGDPH YDQGHQ¡O\MH ² LU URSRML ³ NUDQW .USULHãLRNHOPRGDUEDVEÌWÐQLHNRVDX²OHQGL³GXRE SULVLãOLHMLSULHNHOPR²LãWROR Q¡QHPDW\WLNUXWLDUQHNUXWL9LVDE¡GDWLNWDL NDG GXRE¡ DSOLQN NHOP EXYR SLOQD YDQGHQV GXPEOLQR WRNLR SDUÌGLMXVLR NDLS QDFLÐ SDUWLMRV GUDEXåLDL ² LU EDODQGåLR P¡QXR GDU WHEHEXYR .U NRMRV PDQR EXYR NDLS W\þLD VXWLQXVLRV LU åDL]GRPLV DSDXJXVLRV 6X WRNLRPLV NRMRPLVEDODQGåLRP¡QHV³GY\OLNDYDODQGÐYDQGHQ\LãNUXW¡WL²NDåNDLSEDLVLDLMDXQH³GRPX 9LVLãNDLQH³GRPX²QHQH.LUP¡OH²SUDãQ\SãW¡PDQ9DFHOLVLUGDUSRUDQWDXVLÐPLHODLSULG¡MR 7DLSLUEDLJ¡VLPDQRSLUPRVLRVODJHULQ¡VYHO\NRV 3RYHO\NÐYDUJDLVQHJDODLVPDQYLVG¡OWRSDY\NRSDNHLVWLVDYRVSHFLDO\E¡3DVSUXNDX LãUVWÐWDPS\WRMÐNRPDQGRVQX¡MDXNHOPÐUDXWL7DLEHQWJ\YHQLP¡OLVEXYR 3DVLULQNDX NHOP QXRãDOLDX QXR YDOGåLRV DNLÐ LU NUXWX DSOLQN W NHOPHO³ åHPHOHV VDPDQ¡OHVQXRãDNQHOLÐNDSVWDXNDGEÌWÐJDOLPDMLVDLDW¡MXVSURJDLSDNHOWL.DPNRNLRVVDJHO¡VNXUWUÌNR ² W YDU¡ WXRMDX ³ SUDXV\NO LU WHQDL LãNLOPLQJDL YHO\NÐ SURJD SR GHãLPW³ OD]GÐ ³ XRGHJ ãXWLQR. 0DQR VDJRV W GLHQ EXYR WYDUNRMH $ã MDX EXYDX EHEDQGV VDXODLW¡MH GDQWLV ãLOG\WL NDLS NDåNDV VWDLJD PDQ Lã SDVDOÐ ² PDNW PDNW PDNW ² PDNQRMD NXPãþLX ³ PDQR ãYDUNR skyles.DVWXU¡MRODLPHLYLVDVVDJDVYLHWRMHWDPQLHNRQHGDU¡.RG¡ONLUP¡OHQHXåVLVLXYDL" ²1HWXULXORSLQLÐ$GDWRVVLÌOÐ1HåLQDXNXUJDXWL ². blöGH6DXKXQG²DWVHLWSDNYDLã VNLDXOLDãXQLH²WDLWXãLWDLSDWVLG¡NRML YDOGåLDLXåGXRQ"$ãWDXGULVNLÐLãVLJLP¡OLSDURG\VLX 1XYDU¡MLVDLPDQHSULHNLWRNHOPRNXULVEXYRPDW\WLMDXQHYLHQRPDQRSLUPWDNÌQR NUDSãW\WDVäHP¡DSOLQNNHOPEXYRMDXSHUNHOLVNDVWXYXVLãLPWD²NHOPDVGXRE¡MEHV¡G³V ²9DLãUDXNã³NHOP²³VDN¡PDQSLOYÌ]DVVXGYRNLDQþLDS\SNH .LWDVEHVDJLVGDUEDQG¡DLãNLQWLV ²$ãQHWXULXNXUVDJJDXWL0DQWRN³ãYDUNLUGDY¡6DJDãLãNLWRJDO¡þLDXSDYRJWL EHWNXUJLDãJDXVLXDGDWLUVLÌOÐNDLSJLDãYRJWVDJ³VLVLÌVLX" âLWRNLHPY\UDPXåYLHãDLSDUHLNãWMÐLJQRUDFLMSULG¡MRYHO\NÐSURJDGDUSRSHQNLDV lazdas. ²2þLD²NDV"²SHUNUHLS VåDQGSULNLã VVQXN³NODXVLDPDQ V9DFHOLV ²6N\O¡V²VDNDXDãMDPGUHE¡GDPDV²NDVJLþLDEXVGDXJLDX"7RN³ãYDUNPDQ LãVDQG¡OLRGDY¡ ²7XNLUP¡O¡VYDLNH²SUDWDU¡PDQ9DFHOLVLUGU¡EWHO¡MRVXOHWHQDSHUYLHQDXV³ SHUNLW². $QWUM YHO\NÐ GLHQ GLUERPH WLNWDL OLJSLHW 3RSLHW Y¡O PXV NLHPH LãULNLDYR $WHLQD ODJHULR SLUPDVDL VHQLÌQDV Y\ULDXVLDV EXGHOLV $PR /¡PDQDV PÌVÐ VDJÐ WLNULQWL $U YLVRV VDJRVVDYRYLHWRMHDUNDPNXULRVQRUVVDJHO¡VNXUQHSULWUÌNR" .

— aš jau klipata! .DV SHU PDORQXPDV VDXOHO¡MH V¡G¡WL LU ãDNHOHV WDLS JUDåLDLSHUWYRUG¡OLRWL. 'LUERPH SDVWRJ¡M 9LHQL VNXWLPRVL SHLOLXNDLV SULH OHQWRV SULWYLUWLQWDLV SMDXVW¡ YLVRNLXVVNXGXUXV³SDLOJXVJDEDO¡OLXVVLDXUXþLXVWRNLXVNLWLWXRVJDEDO¡OLXVYLHQSULH NLWR UDLãLRMR DU NOLMDLV OLSG¡ WUHWL ² VXOLSG\WXRVLXV ³ NDPXROLXV Y\QLRMR NHWYLUWLHML ² Lã WRV PHGåLDJRVGLUåXVDXG¡.DVWXWRNVLãSURIHVLMRV"²NODXVLDMLVPDQ V ² +P ² VDNDX Dã MDP QHåLQRGDPDV N VDN\WL ² NDGDLVH EXYDX XQLYHUVLWHWR profesorius.. Miuncheno Liudviko Maksimilijono universiteto filosofijos daktaras. Poetas EXYDXHLOHVGUDPDVUDãLDX'DEDUPDWDLNHOPUDXQX ²7DLWXVHQLãLWRNV"1DSDODXNã²VXP\N¡MLVDLLUQX¡MRVDX 3RYHOQLвPDQDX²NRJLGDUWDVQXPXNDJDOYLVLãPDQ VQRUL"´ 3RYDODQG¡O¡VWDVDLQXPXNDJDOYLVJU³åWDLU³VDNRPDQ — Ei tu..3$7Ï.DOLQLDLM³YDGLQGDYR)UäXOHLQ&DSR²SDQHO¡NDSDV/DLVY¡MHMLVDLGDLQDYRLUãRNR ..DGEÌWÐS\UDJR²YHO\NRVEÌWÐVWDþLDL *DLODWLNWDLNDGPDQRJHUDGDULXLSDþLDPJ\YHQWLEDLVLDLQHVLVHN¡. eikš su manimi! 1DGDEDUWDLMDXYLVDLSUDåXYDX'XRVMLVPDQJDUR 1XYDU¡MLVDLPDQHSULHWYRURVNXULãHJOLÐãDNHOLÐGLUERWRNLDVNLOQRMDPDVWYRUHOHVO\J NLOLP¡OLXVEHQHVRGDPQXRVQLHJRDUQXR]XLNLÐVDXJRWL ²9D²VDNRMLVPDQ²OLJSLHWãLWDVãDNHOHVG¡OLRVL³DQDWYRURVSXV RSRSLHW² G¡OLRVLMDVDWJDO5\WRM²WDLSSDW7LNWDLåLÌU¡NPDQYLVNUXW¡N. seni...LHNY¡OLDXEDQG¡ MLVDLEORNHSDVLNDUWL²QHSDVLVHN¡GUDXJDLLãWUDXN¡LãNLOSRV%DQG¡MLVDLLUSDVLSMDXWL²WDLS SDWODEDLQHY\NXVLDLGUDXJDLDW¡P¡SHLO³SHUULãRUDQN²QRURPQHQRURPWXU¡MRMLVDLSDJ\WL 3DJDOLDX EDQG¡ MLVDL LU Lã SURWR LãHLWL âLRV SDVWDQJRV EXYR ãLHN WLHN V¡NPLQJHVQ¡V EHW WLQNDPÐYDLVLÐYLVG¡OWRQHGDY¡3DODLN¡M³OLJRQLQ¡MSDODLN¡DWYDU¡M³DWJDO³SURWLULãJUÌGR³ PLãN²WROLDXNDSDXWL%DLVLDLJHUDVåPRJHOLVEXYRLUQHQXVLVHN¡OLVWRNV 'HMDQHLOJDLLUDãSULHWYRURVVXãDNHO¡PLVGDUEDYDXV0DQRNRMRVYLVLãNDLLãWYLUNR² QHEHQHãDNÌQRQRUVWXN1HODEDLEHVXJHEXLU³PLãNQXNU\SXRWL.HWYLUWGLHQPDQSUDG¡MXVWNHOPNDVWXYXEDNVQRWLSULHLQDSULHPDQ VYLHQDVLã GDXJHOLR PLãNR NRPDQGRV NDSÐ 0DåLXNDV WRNVDL YLVDV SOLNDV VX åDOLX WULNDPSLX DQW NUÌWLQ¡V YDGLQDVL SURIHVLRQDODV NULPLQDOLVWDV EHQH DãWXRQHW PHWÐ SR ODJHULXV EHVLWUDQNV $SåLÌU¡MRPDQHSDNUDLS¡JDOY ²+P.DLDãEÌVLXSDãDO<SDþJL NDLNRN³HVHVLQLQNSDPDW\VL 7DL JHURV ãLUGLHV YDJLO¡OLR EÌWD .20$1'2-( 0ÌVÐNOLSDWÐNRPDQGDGDUQHEXYRSDWLNOLSDþLDXVLD²PHVGDUYDLNãþLRMRPH³GDUE lagerio ribose.RMRV Q¡ SDNDV\WL NDLS UHLNLDQW QHVXVS¡MLNDLSSLOYÌ]DVVXGYRNLDQþLDS\SNHWDXOD]GDMDXEHPRVLNXRMV1¡UDNLWRVLãHLWLHV NDLSWLNWDL²NOLRQNW²³YDQGHQ³LWYDUO¡QXRåDUGR7DLSLUSUDVOHQNDGDUERGLHQHO¡GY\OLND YDODQGÐ 3OXãDX Dã DSOLQN W NHOP SOXãDX EHW YLV G¡OWR MR QHLãURYLDX ² SDOLNDX LU NLWLHP progos pasimirkyti./.UUDJLQRPDQHLUOD]GHOH EDNVQRMR EHW NRMRV QHNUHLS¡ ³ WDL MRNLR G¡PHVLR 3DJDOLDX QHJL MDV PXãD ² NDV MRP" -RV DSULãWRVVNXGXUDLVLUSDVLSÌWXVLRVVDYDUDQNLãNDLJ\YHQD '¡O ãLWRNLR QHOHLVWLQR PDQR NRMÐ HOJHVLR Dã WDSDX LãEUDXNWDV Lã PLãNR NRPDQGRV OHLVWUÐLUSDVNLUWDV³YLHQNOLSDWÐNRPDQG Sveikinu.7LNWDL NUDQWH Q¡UD NDV YHLNWL ² NHOPDV JL YDQGHQ\ . ..UGLUEWXY¡YDGLQRVL²*XUWZHEHUHL²GLUåÐDXG\NOD 'DUEDV EXYR þLRQDL QLHNR VDX QHVXQNXV SDãYLOSDXWLQLV 7LN MDX NRPSDQLMD EXYR EDLVLDLQXRERGL1¡YLHQR³QRUPDOÐåPRJÐSDQDãDXV1HWLUGLUEWXY¡VNDSDVEXYRQHLãLRNV QHLWRNV.

RSHUHW¡MHLUEXYRODLNRPDVY\UX/DJHU\MHNHLN¡VLMLVDLY\ULãNDLVåRGåLDLVEHWSORQXPRWHULãNX EDOVHOLX.WXGULVNLDX³VLYDL]GXRML"7DXNXURUWDVþLDDUN" 1XRSLUPRMRMRVPÌJLRSHUåDQGSDVY\UDYDXSDVY\UDYDXEHWYLVG¡OWRLãVLODLNLDXDQW NRMÐ QXR DQWURMR ² XåULHþLDX NLQNDV 5XSÌå¡ ãLWDV =HOLRQN¡ EDLVLDL PLNOL WXU¡MR NDLULM UDQN QXR MRV UHWDL NDV QHJULÌGDYR 3R ãLR VXVLWLNLPR VX MD PDQ WULV P¡QHVLXV DXVLV Ìå¡ LW YDSVYÐNHOPDV 3RSLHWLQ¡V SHUWUDXNRV PHWX NOLSDW¡O¡P GXRGDYR GDU NDYRV DWVLJHUWL 7RNLRV MXRGDL UXGRV YRNLãNRV ODJHULãNRV 9LV G¡OWR ML EÌGDYR ãLOWD .UPÌVÐYDUJãHOLVSDQHO¡NDSRQXRG¡P¡WRVLRVãLOWLQ¡VDWLGDY¡SRQXL GLHYXLGÌãHO 'DUEDV þLRQDL WXU¡MR QHPDåD LU SULYDOXPÐ 9LVÐ SLUPD Y\NR MLVDL SDVWRJ¡MH QHL WDX OLHWXV Xå DS\NDNO¡V YDUYD QHL WDX NDXOHOLXV MÌURV Y¡MDV ¡GD $QWUD GLUEDL V¡G¡GDPDV ² ³ QHSDNOXVQLDVSDVLSÌWXVLDVNRMDVJDO¡MDLQHNUHLSWLG¡PHVLR²MRVEXYRQHUHLNDOLQJRV*DO¡MDL LUVXNDLP\QXNOLSDWDSDVLÌWDURWLSDY\]GåLXL9LOQLDXVUHLNDODLVSDVLULHWL*DO¡MDLSDOLQG VSR VWDOX QHYD VXVLSDLQLRMXVLÐ VNXGXUÐ LHãNRGDPDV LU GÌPHO³ YLHQ NLW QXWUDXNWL NRO WDYH SXVNDSLVNRMDSDVS\U VLãPXãGDYRLãSDVWDO¡VýLDEXYRGDULUGYLGDUERSHUWUDXN¡O¡VNXULÐ PHWXLãOHLVGDYRSDVLYDLNãþLRWLSULYDþLDLVUHLNDODLV. .XUEXY VNXUQHEXY V²VWDLJDãRNRDQWPDQ V DQWUDVLVODJHULRVHQLÌQDV²]ZHLWH/DJHUäOWHVWH²VXNþLDXVLDVEXGHOLV=HOLRQN¡ ² 3DURG\N SDURG\N N þLD WXUL VDXMRM" $WJQLDXåLX VDXM NDV JL EDLJLV YLUVWL SHOHQDLVQXRUÌNRVJDEDO¡OLV ².DUW SDNDUWRMX VDYR SUDã\P NLW NDUW SDNDUWRMX YLVRNLRPLV ãYHQWHQ\E¡PLV SULVLHNLX EOLÌGHO³ JUåLQVLV ² MLV QHVLWHLNLD JLUG¡WL V¡G¡GDPDV XåXVWDO¡MH ³YDU¡MLVDLQ\NãW³³VDYRQRV³LUNDåNWHQDLUÌSHVWLQJDLJUDEDOLRMD ² âYLHVLDXVLDV SRQH ² PDOGDXMX QXVL¡P V NHSXU NLHN JDO¡GDPDV SORQLDXVLX .U GDU WÐ XW¡OLÐ PÌVÐ NRPDQGRMH EXYR QHDSU¡SLDPD JDO\E¡ ² LãWLVRV PDULRV /DLSLRMR MRV QH WLNWDL QXJDURPLV NLãNRPLVVNYHUQDLVEHWLUVXRODLVLUVWDODLV²QXVLSHQ¡MXVLRVLWWDUDNRQDLSDOãLWRNLH 0ÌVÐNRPDQGDGXRGDYRODJHULXLGLGåLDXVLG¡P¡WRVLRVãLOWLQ¡VSURFHQW'DXJHOLV³M LUSDWHNGDYRMDXEHVHUJ.DL MRV EÌGDYR LãJHUL YLGXULXRVH EÌGDYRWDLSSDWãLOWD*XUJXUJXU²SDVLJLUVGDYRWXRPHWYLGXULXRVHWRNLDãYHOQLPX]LND2 NDVYLVÐVYDUELDXVLD²YDOJ\WLQHWDLSEDLVLDLEHVLQRU¡GDYR 9LVDQHODLP¡EXYRNDGJHULDPDVDLLQGDVUHLN¡MRVDYDVWXU¡WL.DUWSHUSHUWUDXN¡O NOLSDWXRMXVXVDYRGUDXJDLVNOLSDWRPLVLUUDQGXNLHPHFLJDUHW¡V QXRUÌN%HWNRNLQXRUÌN²EHYHLNSXV FLJDUHW¡V7XRMPHVVXNDLP\QXXåVLUÌN¡PHW SXVHO LU WUDXNLDPH SDNDLWRPLV Lã NXPãþLR NDG YDOGåLD QHPDW\WÐ GDEDU GDUER PHWDV R NDOLQLDPGDUERPHWXUÌN\WLJULHåWDLGUDXGåLDPD²NDGMLHS\SNLDXGDPLQHWLQJLQLDXWÐ $W¡MRPDQRHLO¡þLXOSWHOWLGÌPHO³.U³ODJHU³MLVDLSDWHNRXåSDVLå\P¡MLPKRPRVHNVXDOL]PRGDUåHO\MH²YDLNãþLRMRVX UXåDYXWULNDPSLX 'LUEWXY¡V GUDXJDL NDOLQLDL EXYR YLHQDV Xå NLW JHUHVQLV NDP UDQNRV SÌYD NDP ² NRMRV NDP ² YLVDV YHLGDV VXQLXUN\WDV NDP ² NUÌWLQ¡ NLDXUD NDV ² VX QXRODW SDNHOWD WHPSHUDWÌUD2VNDUPDODLVNDUPDODL %DLVLDL QH³GRPXV EXYR WHQDL WDV SÌYDQþLÐ åDL]GÐ NYDSDV .DVLQGWXU¡MR²J¡U¡ NDYOLHåXYLXOÌSDVODLå¡SLOYUDQNHOHJORVW¡NDVQHWXU¡MR²WXULQWLHPSDY\G¡MR 3DV 9DFLÐ EORNH EXYR WRNVDL SXVEHUQ¡OLV NRNLRV RV PHWÐ NXULV NDOLQLDP SLHWXP EOLÌGHOLXV GDOLQGDYR R Lã EDLJLDQþLÐMÐ YDOJ\WL Y¡O MXRV DWLPGDYR 7DL EXYR YLVRV MR SDUHLJRV ODJHU\MH âLDLS DU WDLS MLV MDX EXYR YDOGåLRV åPRJXV 2JL Lã VHQR MDX åLQRPD YDOGåLDLYLVXRPHWOHQJYLDXJ\YHQWLQHJXYDOGRPLHVLHP3DO\JLQWLVXPDQLPLWDVSXVEHUQ¡OLV DWURG¡ WDU\WXP NRNV EXRå¡ ãLPWDPDUJLV SULHã NXPHW³ QRUV MLV LU SDULãWD PDW\WL 9DFLDXV QXVNHOWåDQGQHãLRMR $WHLQX Dã SDV W SXVEHUQ¡O³ EOLÌGHOLR SUDã\WL SDVNROLQWL VDNDX ³ VHQDWY EDLVLDL QRU¡WÐVLNDYRVVULXEWHOWL1HåLQDXQ¡NRNLXEDOVXNRNLDLVåRGåLDLVNUHLSWLV³M³NDGWLNNR JHUR MLV QHVXS\NWÐ .ROEÌGDYRQXNOLSDWXRMDPNROVXJU³åWDP — geras pusvalandis laiko tau ir praeina.

teiktumeis.DL ³ GDUE MLV QHEHJU³åRLãWUDXNLDXDãM Lã SR VNXGXUÐ VODSWRMH YLHWRMH ² GDEDU EXYR ML PDQR -RNLR NLWR ³S¡GLQLRNOLSDW¡O¡QHSDOLNR 'DEDU EXYR PDQ VSMDXW ³ YLVXV 9DFLDXV SXVEHUQLXV LU SLHPHQLV 'DEDU Dã EH MÐ SDJDOERVJHULXVDXNDYXW LUNODXVDXVWRNLRVPLHORVWRNLRVãYHOQLRVPX]LNRVJXUJXUJXU 2WNWDLUHLãNLDWXU¡WLVDYRG¡åXW¡QXRNRQVHUYÐ 0DQ MDX DSVLSUDWXV VX NOLSDWRV OLNLPX LU EHVLUXRãLDQW ãLXR DU WXR EÌGX NHOLDXWL SDV $EUDRPOLHWXYLÐLQWHOLJHQWLMRVOLNLPDVâWXWKRIRODJHU\MHVWDLJD¡P¡NHLVWLVQHJLUG¡WXEÌGX /DJHULR YDOGåLD DLãNLDL SHUVLVWHQJ¡ ² SHUGDXJ MDX JUHLWX WHPSX åDORMR LU PDULQR åPRQHV8åVDYRãLWRNLXVUÌSHVþLXVJDYRMLPDW\WLJHURNDLYHOQLÐLãDXNãWHVQ¡VYDOGåLRVNXUL WROLPHVQ¡VSROLWLNRVVXPHWLPDLVMDXJDOQHEHSDWRJXEXYRPXVWDLSJUHLWDLQDLNLQWL 9LHQ SDYDNDU³ YLVXV SDVLOLNXVLXV J\YXV LU GDU ãLDLS WDLS SDVLYHONDQþLXV OLHWXYLXV LQWHOLJHQWXVSDãDXNLDSDYDUG¡PLVLULãULNLXRMDDWVNLUDL3ULHLQDSULHPÌVÐYLVDVEÌU\V66Y\UÐ ²QHWÐHLOLQLÐNXULHVXãDXWXYXYDLNãWREHWWÐNXULHVXUHYROYHULX²DXNãWHVQLÐSDUHLJÌQÐ ³YDLULÐ ODJHULR³VWDLJÐ YLUãLQLQNÐ . šviesiausias pone.LWDVHVHVLQLQNDVLãYLMRODXNQHWVHQXVVDYRGDUELQLQNXVSDVL¡P¡GLUEWLPÌVLãNLXV .LWGLHQMLVPDQLUWRGXEHQ¡OLRQHEHVNROLMR ² (W ² SDUHLãN¡ MLV PDQ ² GDXJ þLD WRNLÐ NDLS WX GULVNLÐ YDONLRMDVL 9LVLHP QHSULVNROLQVL/DXNLãNDPEDULR²XåVLPRMRMLVDQWPDQ VãOXRWD 0DQRODLPHLPLU¡YLHQDVNOLSDW¡O¡PDQRGDUERNDLP\QDVDXG\NORMH-LVWXU¡MRWRNL G¡åXW QXRNRQVHUYÐWUXSXþLXNSDUÌGLMXVLQHWVXODQNHOLXLãYLUãDXVSULWDLV\WX$ãåLQRMDX NXU MLV M SDVLG¡GDYR GLUEWXY¡MH ² MLV VHQLDX PDQ M NDUWDLV SDVNROLQGDYR . 1¡ åRGåLR QHWDU V MLVDL LãWUDXNLD Lã SDVWDO¡V WRN³ VXODQNVW\W VXUÌGLMXV³ GXEHQ¡O³ LU YDUWRVDXSDQRV¡MH3DJDOLDXVDNR ²âH7LNåLÌU¡NSDUãHQHSDYRN .ãNODXVLQ¡MD PXV NXU NDV GLUED LU WXRV NXULH GLUED VXQNÐ GDUEULNLXRMDDWVNLUDL.ULPDPXVGDO\WLVVDYRWDUSH66SDUHLJÌQDL7XRVLãPÌVÐNXULHMLHP JHULDXSDWLQNDSDVLLPDLUQXVLYHGDVDXNDVYLHQNDV²GX3DVLLPDGLUEWLMRYDGRYDXMDPRMH ³VWDLJRMH.DV EXV NDV QHEXV²EHWLãNOLSDWÐOXRPRMDXLãVLNOLSDWXRVL ýLRQDLPHVSDWHNRPHWLNWDLNHWXUL9LVLNLWL OLNR SDV W SDW³ 9DFLÐ VX MR VDQWYDUND LU J\YHQLPR SUDãPDWQ\E¡PLV .balsu.LWLHP LU GDUEDV VXQNRNDV SDVLWDLN¡ 'DUEDV VRGLQLQN\VW¡MH RILFLDOLDL EXYR ODLNRPDV OHQJYX GDUEX ² NDL NXULXRV SDVN\U¡ LU WHQDL GLUEWL 5HLN¡MR WHQDL ERVDLYDQGHQVQHãLRWLåHP¡VQHãLRWLP¡ãODVQHãLRWL2WRVVYHLNDW¡O¡VYLVLHPWDLSPDåDEXYR EHOLN $ã SDWHNDX GLUEWL ³ YLHQ SDþLÐ VYDUELDXVLÐ ODJHULR ³VWDLJÐ RILFLDOLDL YDGLQDPÐ HäIWOLQJVVFKUHLEVWXEH ² NDOLQLÐ UDãWLQ¡ 7DL EXYR ODJHULR YLUãLQLQNR UDãWLQ¡V GDOLV IDNWLQDL . âLH NHWXUL WXRMDX EXYRPH QXYDU\WL ³ SLUW³ ² JHU ãLOW GXã SLUP NDUW J\YHQLPH NDLSUHLNLDQWQXVLSUDXVWL'DY¡PXPNHWXULHPODJHULQLXVãYDULXVQDXMXVVNDOELQLXVNRMLQHV EDWXVQHWLUSRJHUãYDUÐFLYLOLQ³DSVLYLONLPWLNVXUDXGRQDLVNU\åLDLVDQWQXJDUÐLUNHOQLÐ NLãNÐ $SJ\YHQGLQR PXV NHWXULV DWVNLUDPH EORNH GUDXJH VX YDGLQDPDLV NDOLQLDLV SURPLQHQWDLV EDU]GDVNXþLDLV NHOQHULDLV VLXY¡MDLV LU NXUSLDLV NXULH EHWDUSLDL DSWDUQDXGDYR 66Y\UXV%XYRþLDLUNHOHWDVUDãWLQLQNÐEHLVDQG¡OLQLQNÐGLUEXVLÐNRPHQGDQWÌURVUÌPXRVH *\YHQLPDVþLDSDO\JLQWLVX9DFLDXVEORNXEXYRWLNUDVURMXVäPRQLÐQHGDXJORYRV QHVXNLPãWRV /RYRMH PLHJDPD SR YLHQ ýLD \UD LU ãYDUÌV SDJDOYLDL LU DQWNORG¡V ² kiekvienam po keturias antklodes — klokis ir šildykis! ýLRQDL QLHNDV QHU¡NDXMD QHãÌNDXMD QHVLPXãD ýLD LU YDOJ\WL GDXJLDX GXRGD ² DWLGXRGDNDOLQLDPYLVMDPSULNODXVRPSRUFLMNDUWDLV²QHWLUSULHGRJDXQL2VYDUELDXVLD ² þLRQDL YLVLãNDL Q¡UD XW¡OLÐ ² Q¡ YLHQRV Q¡ SDXRVW\WL ýLD DWVNLUDL WXRV NDOLQLXV SURPLQHQWXV LU ODLN¡ NDG MLH HVHVLQLQNDP ³ GUDEXåLXV DU ³ UDXGRQXRVLXV UÌPXV XW¡OLÐ QHSULEDUVW\WÐ 3DWHN V J\YHQWL ³ ã³ EORNHO³ JDO¡MDL ODLN\WL VDYH MDX LãJHOE¡WX .. — gal..HWXULSDWHNRPH GLUEWL QHW³ UDXGRQXRVLXV NRPHQGDQWÌURV UÌPXV ² ãLHP Lã¡MR MDX YLVLãNDL gerai.

ã PÌVÐ WDUSR DSVNDOG¡ WLNWDL YLHQ NLW1HYLVXV1HSHUVPDUNLDL²Q¡YLHQDP³VLHQVPHJHQ\VQHLãWLãNR Blogiausia.UWDL²MLVGDU\GDYRãLWDLSWLNWDLNOLSDWRP$UQHYLVWLHNNOLSDW¡OHLQXRNRLUNDGDMLVPLUV" 6YHLN DU DS\VYHLN³ åPRJÐ XåPXãWL &LPHUPDQXL UHWDL WHSDVLWDLN\GDYR 7DLS GX WULV SHU PHWXVQHGDXJLDXâLDLSQLHNR VDX UD]EDLQLQN¡OLV EXYR .. kad jis per patikrinimus versdavo mus... 9DãLWRNLRJDOYÐWHNãWHOHQLPR&LPHUPDQDVLUEXYRVSHFLDOLVWDV7DLEXYRMRSDWHQWDV ..*7Ï'85Ï´ 1HLOJDLWHVLGåLDXJLDXVDYRQDXMXEORNX²VLXY¡MDLVNXUSLDLVEDU]GDVNXþLDLVLUNLWDLV ODJHULR DULVWRNUDWDLV 3UDVOLQNXV NRNLRP NHWXULRP SHQNLRP VDYDLW¡P YDOGåLRV Y\UDL Y¡O ãDXNLDPXVOLHWXYLXVLQWHOLJHQWXVVXVLULQNWL³DWVNLUSDWYRU³ $WHLQD ODJHULR J\G\WRMDV +HLGHOLV DWHLQD IHOþHULV DWHLQD VDQLWDULMRV UDãWLQLQNDV ² LU GDUNDLNDVWHQDL. . vokiškai giedoti.PDPXVDSåLÌULQ¡WLLUþLXSLQ¡WL7DPNRMRVVXWLQXVLRVWDPãLUGLVPDWDUXRMD LWDYHO¡VQXRGHJDW²IOHJPRQRVDSV¡GRW²ãXQYRW¡VWDP²JDODVåLQRLãNXU²SRYLV NÌQ åDL]GÐ SULYLVR WDP ² ³Y\NXVL NDåNRNLD YLGXULÐ NDWDVWURID WDP ² WHPSHUDWÌUD NDLS SLUW\9LVLãNDLVYHLNRQHUDGRQ¡YLHQR 9LVXVWLNULQLPRGXRPHQLVVXUD㡳SRSLHULXVJDOYDSDOLQJDYRLUQX¡MRVDX3RWRPXV QXYDU¡³DWVNLUEORNHO³LUDSJ\YHQGLQRYLVXVNDUWX . .DPEDULXNDV QHGLGRNDV WRV SDW PHGLQ¡V WULMÐ DXNãWÐ ORYRV EHW NLHNYLHQDV WXUL MDX VDYR DWVNLU JXRO³ PLHJD YLHQDV WXUL GYL DQWNORGHV LU YLVLãNDL QHWXUL SDOãÐMÐ SRQR GLHYR J\YXO¡OLÐ 9LVDPH NDPEDU\ J\YHQRPH PHV YLHQL QH WLN Q¡UD MRNLR VYHWLPR NDOLQLR EHW LU MRNLRSDUHLJÌQRMRNLRYLUãLQLQNR%ORNRYLUãLQLQNDVGDXJQXVLSHOQ VJDOYDåXG\VSURIHVRULXV &LPHUPDQDV >=LPPHUPDQQ@ J\YHQD NLWDPH NDPEDU\ VX NLWDLV NDOLQLDLV ³ PÌVÐ UHLNDOXV PDåDLNLãDVL 7DVDL &LPHUPDQDV EXYR ³å\PXV Y\UDV $XNãWDV SODWXV GLGHO¡V IL]LQ¡V M¡JRV 8å YLVRNLDVYDJ\VWHVåXG\QHVMLVGDXJHO³PHWÐEDVW¡VLSR³YDLULXVODJHULXV0ÌVÐODJHU\MHMLVEXYR ODEDL³WDNLQJDVEXYRODLNRPDVYLHQXJHULDXVLÐLUNXOWÌULQJLDXVLÐEORNRYLUãLQLQNÐ*DOMLVLU EXYRQHEORJDVYLUãLQLQNDVSUDJDUDVM³åLQREHWEDQGLWDVMLVEXYRSDY\]GLQJDV7DUSNLWDNR MLVWXU¡MRYLHQQHODEDLJLUWLQSDSUDWLP 3HU SDWLNULQLPXV U\W LU YDNDUH EÌGDYR UHLNLD YLVL NDOLQLDL HLO¡PLV VXULNLXRWL 9LHQL VWRYLVWDWLNLWL²DS\NUHLYLDLQHODEDLEHSDVWRYL.SDWLVYDUELDXVLRML-RVåLQLRMHEXYRSHUVRQDOLQ¡NDOLQLÐVXG¡WLVLUGDXJHOLVNLWÐVYDUELÐGDO\NÐ ýLDSDVLGDU¡SULHLQDPRVYLVRNLRVE\ORVLUNDLNXULHVODSWLGDO\NDL. Jis jau nebeatsikels.RNVNOLSDW¡O¡åLÌU¡NDWVLVWRMR²LUOLQNVWD ³ãDO³²DLãNLDLJDGLQDYLVSDWLNULQLPR³VSÌGLQJXP3ULE¡J V&LPHUPDQDVM³LUãLDLSLUWDLS VWDWRLãWRVLULãNLWRVSXV¡VSDNXPãþLXRMD²QHVWRYLNOLSDW¡O¡O\JLãWHãORVEÌWÐSDGDU\WDV 7XRPHWEÌGDYR&LPHUPDQDVWRN³PLQNãWNOLSDWQHNODXåDGSDWHPSLD³SDVLHQ³SDLPDM³Xå NUÌWLQ¡V²LUWDNãW²NOLSDWRVJDOYHO ³VLHQ3RWRNLRWHNãWHO¡MLPRNOLSDW¡O¡MDXUDPLDLJXOL pasienyje.1827Ï'85Ï/.DLNDGDLUPDUãLUXRWL*LHGRWLJL²YLHQSDþLÐNYDLOLDXVLÐYRNLãNÐPDUãÐJLHVPLÐ Heute wollen wir probieren .ãþLDMDXJDO¡MDXWDU\WXPLã DXNãWR NDOQR åYDOJ\WLV SR ODJHU³ YLVN VHNWL LU ³VLG¡P¡WL VXGDULQ¡WL SDåLQþLÐ VX ³WDNLQJDLV ODJHULRåPRQ¡PLVLãNDOLQLÐWDUSRýLDEXYRJDOLPDVXVLSDåLQWLVXGDXJHOLXYDGRYDXMDQþLÐ66 RUJDQL]DFLMRVåPRQLÐNXULHLãGDOLHV¡P¡MDXQXRPDQ VSULNODXV\WL9LHQDLãPDQRSDUHLJÐ EXYR VNLUVW\WL MLHP GDUE GHåXUDYLP LU DWRVWRJDV 7LHVD SDVNLUVW\P WYLUWLQGDYR ODJHULR YLUãLQLQNDV²PDQRSODQMLVSDWYLUWLQGDYRYLVXRPHWNXU NRN³ HVHVLQLQN SDVNLUGDYDX WHQ MLVLUGHåXUXRGDYR ýLD VXVLULQNGDYR ODJHULR åLQLRV YLHãRV LU VODSWRV ýLD VXVLSLQGDYR JLMRV LU ODJHULQ¡V SROLWLNRV NLHN WDL OLHVGDYR NDOLQLÐ VDYLYDOG´ âL UDãWLQ¡ EXYR MXR VYDUEHVQ¡ NDG WLOSR SR YLHQX VWRJX LU EXYR VXVLMXVL VX GDUER ELXUX ² $UEHLWVHLQVDW] WLHN GDXJ VY¡UXVLX NDOLQLÐ gyvenime. Jis jau gatavas. drauge su kitais.

ãU¡NL DU QHLãU¡NL ² YLV WLHN WXUL EOLDXWL 0RNL åRGåLXV DU QHPRNL²EOLDXNYLVWLHN&LPHUPDQDVEÌGDYRLUåLÌULLãVLåLRM VWXDUQH9LVODLNEÌWL VXþLDXSXVEXUQDUEDLãVLåLRMXV²WDLSSDWQHJHUDLWXRM&LPHUPDQDVVQXN³JXULQD9LVODLN UHLNLDåLRSþLRWL6YDUELDXVLDNDGåLRSþLRWXP²YDLGLQWXPJLHVPLQLQN &LPHUPDQRQHYDOLRMHEXYRPHWDLSSDWQHLOJDL.Einen neuen Marsch rangieren.XULHP YHOQLDP SULVLUHLN¡ MDP âWXWKRIR GYRNLDQþLRM GXRE¡M 3DUHLQLR ]DXHUODQG JDUELQWLYDUJXDUMLVSDWVåLQRMR *LHGRWL UHLN¡MR EÌWLQDL . du schönes Sauerland! .RNLDVGYLWULVVDYDLWHV. O. 6WDLJDY¡OSDWYRU\LãULNLXRMD$WHLQDODJHULRYLUãLQLQNDV ²8åNMÌVSDWHNRWH³ODJHU³DãQHåLQDX²VDNRMLVPXP²EHWMÌVPDW\WLEÌVLWH QH WRNLH NDLS NLWL <UD JDXWDV UDãWDV NDG Dã QXR ãLRV GLHQRV WXULX MXV ODLN\WL NDLS JDUE¡V katorgininkus — EhrenhäIWOLQJH $SVLJ\YHQVLWH MÌV GDEDU YLVDL DWVNLUDL 1XR ãLRO WLHVLRJLQLV MÌVÐ YLUãLQLQNDV EÌVLX Dã ODJHULR YLUãLQLQNDV /DJHULR VHQLÌQR ² /DJHUäOWHVWH ² ³VDN\PDL MXP QHSULYDORPL ² MLV WHJDOL MXP SHUGXRWL PDQR QXWDULPXV *DOLWH SODXNÐ QHEHNLUSWL ² JDOLWHQHãLRWLLOJXVSODXNXV*DO¡VLWHNDVVDYDLW UDã\WLLUJDXWLODLãNXV LNLãLRONDLSLUYLVLNLWL UDã\GDYRPHLUJDXGDYRPHWUXPSXVODLãNXVNDVDQWUVDYDLW .DåNDVGDU¡VL XåODJHULRVLHQÐNRPHVQLHNXEÌGXQHJDO¡MRPHVXSUDVWL$U%HUO\QHDU/LHWXYRMHDUGDUNXU NLWXU QHåLQLD NDV LU NXU EHW WÐ ³Y\NLÐ DWJDUVLDL SDVLHNGDYR LU ODJHU³ LU DWVLOLHSGDYR PÌVÐ likimui.

$SNYDLãRPH YLVLãNDL LãJLUG WRNL QHJLUG¡W QHUHJ¡W QDXMLHQ .DV JL SDVDXO\MH WXU¡MR DWVLWLNWL NDG ODJHULR YLUãLQLQNDV WDLS SDVLNHLW¡ WRNV PDQGDJXV SDVLGDU¡" $U WLNUDL MDX PHVEÌVLPHLãJHOE¡WLWLNUDLPLUWLQHEHUHLN¡V" 9LVL EXYRPH ³VLWLNLQ NDG GDEDU PXV MDX WLNUDL Lã WR SUDJDUR SDOHLV 0HV EDLVLDL S\NGDYRPH NDG VHQLHML NDOLQLDL G¡O PÌVÐ GåLDXJVPR VNHSWLãNDL OLQJXRGDYR JDOYD LU sakydavo: ²1HWLN¡NLWHHVHVLQLQNDP1LHNXUMXVQHSDOHLV3DPDW\VLWH 'HMDãLWLHVNHSWLNDLWHLV\E VDN¡ 'DEDU GDY¡ PXP SR YLVLãNDL QDXMLQW¡O³ GU\åXRW ODJHULQ³ DSVLYLONLP GDY¡ SDGRUHVQLXV VNDOELQLXV .%HWODLãNDLWXULEÌWLQHXWUDOÌV DSLHODJHU³LUSROLWLNQHWXULEÌWLQ¡åRGåLRUDãRPD6YDUELDXVLDQHWXULWHWHLV¡VUDã\WLNRNLDPH ODJHU\MH HVDWH 5Dã\NLWH VWDþLDL /DJHU 6WXWWKRI´ NDG QHEÌWÐ JDOLPD VXSUDVWL NDV þLD SHU ODJHULV NXU MÌV V¡GLWH 6X NLWDLV NDOLQLDLV EHQGUDXWL LU NDOE¡WLV QXR ãLRO MXP JULHåWDL GUDXGåLDPD8åSDVWHE¡WEHQGUDYLPEÌVLWHJUåLQWLDWJDO³EHQGUXVEORNXV'DUEDVMXPQXR ãLRO QHEHSULYDORPDV 1HEHQW NDV QRU¡V VDYR QRUX NRN³ GDUE GLUEWL 1HãLRWL QXPHU³ VX WULNDPSLX MDX QHEHUHLNLD *DOLWH NDG QRULWH G¡Y¡WL VDYR ãYDUN DQW UDQNRY¡V SULVLVLXY JHOWRQ UDLNãW³ %HW GU\åXRWRV ODJHULQ¡V NHOQ¡V MXP YLV WLHN LU WROLDX SULYDORPRV /DJHULR GUDXVP¡ MXP WDLS SDW SULYDORPD -ÌV HVDWH JDUE¡V NDOLQLDL EHW YLV G¡OWR NDOLQLDL ² Ehrenhäftlinge doch Häftlinge.DV QRU¡MR JDO¡MR LU VDYXV G¡Y¡WL $SJ\YHQGLQR QDXMDL DWUHPRQWXRWDPHEDUDN¡O\MHSDVWDW¡JHOHåLQHVNDLSOLJRQLQ¡MHGYLHMÐQHEHWULMÐDXNãWÐORYDV SODþLDVWRNLDV'DY¡QHWSRSDJDOY³VXXåYDONDOXGDY¡QHWSRãYDULSDNORG SRWULVDQNORGHV 9DOJRPDVDL NDPEDU\V ² DWVNLUDL 9DOJRPDMDPH NDPEDU\ SDNDELQR UDGLMR JDUVLDNDOE³ âWDL NDVSDVLGDU¡ 1HEHEXYRMRNLRVYHWLPREORNRYLUãLQLQNR²PHVSDW\VLãVDYRWDUSRWRN³YLUãLQLQN ULQNGDYRP¡V6XPXPLVEXYRDSJ\YHQGLQWDVPÌVÐNROHJDJ\G\WRMDVPHGLFLQRVSURIHVRULXV WXU¡M V JHULDXVL YDUG YLVÐ ODJHULR OLJRQLÐ WDUSH ² LU MDP EXYR SDVDN\WD NDG MLV GDEDU DWVDNRXåPÌVÐJ\Y\E -LVGDEDUSULYDOVåLÌU¡WLNDGQLHNDVPÌVÐGDXJLDXQHEHPLUWÐ 7XRPHW WDL PXP MDX ãLV WDV SDDLãN¡MR 0ÌVÐ GUDXJDL SDVLVNXELQ QXPLUWL VDYR NDQþLRPLV DWSLUNR PÌVÐ J\Y\E -Ð PLUWLV PDW\WL YRNLHþLÐ YDOGåLDL EXV SULGDULXVL DSVþLDL QHPDORQXPÐNDGMLQXWDU¡PXVGDXJLDXQHEHPDULQWL .

0ÌVÐQDXMDVEDUDNDVEXYR\SDWLQJRMHSDG¡W\MH âLDLS NDOLQLXL VODQNLRWL SDOHL PRWHUÐ J\YHQDPXV EDUDNXV EXYR JULHåþLDXVLDL GUDXGåLDPD²SDJDXWDPXåWRNLXVGDUEXVJU¡V¡GLGHO¡VEDXVP¡V0RWHUÐEDUDNDLQXRY\UÐ EDUDNÐDWLWYHUWLDXNãWRPLVVS\JOLXRWÐYLHOÐWYRURPLV2PXVGDEDUDSJ\YHQGLQRYLVLãNDLãDOLD PRWHUÐ -RV J\YHQR YLHQRMH JDWY¡V SXV¡MH R PHV NLWRMH -RNLRV WYRUHO¡V WDUS PÌVÐ QHEXYR Niekas neskiria. ² äLÌU¡NLW NDG MÌV PDQ SULH PRWHUÐ ² QL QL ² SHUVS¡MR ODJHULR YLUãLQLQNDV ² pagausiu — bus riestai! âYHQWDLNODXV¡PHODJHULRYLUãLQLQNR³VDN\PR 0RWHU\VYDLNãþLRMRYLHQRMHJDWY¡VSXV¡MHPHV²NLWRMH'DUER PHWX ² WLHN GDU WR %HWYDVDURVãLOWDLVSDYDNDULDLVEHWVHNPDGLHQLDLV²LãWLVGLHQHO 
0RWHU\VYDLNãWRVDXPHV ²VDX²PRWHUÐSXV 
²QLQL.DLSDSDãWDODLNRNLHVXUÌWHOLÐYDLQLN¡OLX .LWL NDOLQLDL PXP EDLVLDL SDY\GL ãLXR DWåYLOJLX %LEHOIRUãHULDL PXV ELEOLQLDLV DVLODLV YDGLQD EHW PHV QHSDVLGXRGDPH MRNLDL SDJXQGDL 0HUJXå¡O¡V PXP Lã NLWRV JDWY¡V SXV¡V LU YHLGHOLDLV ã\SVRV LU YLVRNLRPLV DNHO¡PLV PLUNVL LU OLHPHQ¡OLXV LU EODX]GHOHV URGR EHW PHV ODLNRP¡V²NDLSPÌUDV *DOÐJDOHLãNDQWU\E¡VLã¡M
VLUSDVLSLNWLQ
VPRWHUÐEORNDV¡P¡VNHOEWLNDGOLHWXYLãNL Y\UDLLãYLVRHVQ¡ YHOQLR QHYHUWL NDLS YDUO¡V VSDOLR P¡QHV³ 0HV LãGLGåLDL DWVLNLUVGDYRPH NDGPHVVDYRåPRQRPHVDPHODEDLLãWLNLPL ² 6DN\NLWH VYHLNL -ÌVÐ WDUSH \UD JL LU WLHN QHYHGXVLÐ ² SDQLHNLQDPDL ãQ\SãW¡ PRWHUÐEORNDV 1DSHUGLGHO¡PLVGRU\E¡PLVJLUWLVJDOLUQHYHUW¡WÐ9LVLPÌVLãNLDLEXYRWLHNSHUYDUJ
ir tiek alkani, kad ištisomis dienomis niuksojo lovose, — kokiais pyragais juos, tokius QXVLEDLJXVLXVEÌWÐJDOLPD³GÌVDXWLQPHQSULVLYLOLRWL" .DUWODJHULRYLUãLQLQNDVDWQHã¡PXPVWRUSOXRãWSRSLHULÐLUOLHS¡SULUDã\WLMXRV ² 'DV LVW ]XU (QWODVVXQJ ² ýLD MÌVÐ SDOHLGLPR UHLNDOX ² SULGÌU¡ MLVDL VX nusivylimo šypsena. 7DLEXYRDVPHQLQ¡VDQNHWRVLUEODQNDLSUDã\PÐGDUEXLJDXWL9RNLHWLMRMH5HLN¡MRWHQDL SDå\P¡WLNRN³GDUEPRNDPHGLUEWLLUNRNLRQRULPHJDXWLLU³NRNLDOJSUHWHQGXRMDPH 9LVL NDLS YLHQDV QHW VDYR WDUSH QHSDVLWDUGDPL DWVDN¡PH ³ MRNL DOJ QHSUHWHQGXRMDPH LU MRNLR GDUER 9RNLHWLMRMH QHSUDãRPH 0HV QRULPH JU³åWL ³ VDYR VHQ GDUERYLHW 
³7¡Y\Q 
LãNXULRVPXVQHWHLV¡WDLLUQHJDUELQJDLLãSO¡ã¡LUEHWRGDUPHVWXULPH SDWDLV\WLODJHU\MHVXåDORWVYHLNDW 3RWULMÐVDYDLþLÐODJHULRYLUãLQLQNDVY¡ODW¡MRLQWPXV,ãNROLRMRDSULHMRLUSUDãYLUNãW¡ pro dantis: ²9HUODVVHQVLHVLFKQLFKWDXI GLH EDOGLJH (QWODVVXQJ ² -ÌV QHSDVLNOLDXNLWH JUHLWX paleidimu! 9HLNLDL YLVXV NDOLQLXV ² GUDXJH LU PXV ² SHUN¡O¡ ³ QDXMXV EDUDNXV PÌVÐ SDþLÐ SDEXGDYRWXV²VHQLHMLEDUDNDLEXYRDWLGXRWLOLJRQLQHLLUGLUEWXY¡P7DPHQDXMDPHODJHU\MH JDYRPHWDLSSDWDWVNLUEDUDN¡O³6XNLWDLVNDOLQLDLVEHQGUDXWLþLDMDXQLHNDVPXPQHEHGUDXG¡ %XYRYLVLHPDLãNXDSVLJ\YHQRPHþLRQDLLOJDPODLNXL²LNLNDURHYHQWXDOLDLLNLJ\YHQLPR pabaigos...

XXIV. LAGERIO KOMENDANTAS $XNãþLDXVLRMLODJHULRYDOGåLDEXYRDWLGXRWD³NRPHQGDQWRUDQNDV.RPHQGDQWDVYDOG¡ DEL SDJULQGLQHV ODJHULR GDOLV NDOLQLXV LU VDUJ\ELQLXV HVHVLQLQNXV NXULÐ QXRODW EÌGDYR YLV kelios kuopos. 1XR PHWÐ SUDGåLRV NRPHQGDQWX þLD EXYR 66 6WDQGDUWHQIüKUHU +RS¡ >+RSSH@

PDåGDXJNDLSLUS¡VWLQLQNÐPDMRUDV +RS¡²QHDXNãWDVSODþLÐSHþLÐWU\VGHãLPW\VSHQNHULÐPHWÐMXRGEUXYDVY\UXNDV-R WDLV\NOLQJXV WLN ãLHN WLHN VWRUåLHYLãNXV YHLGR EUXRåXV SDSLOG¡ WUXPSL MXRGL ÌVLXNDL 9DLNãþLRMR YLVXRPHW VX LOJDLV EDWDLV DSVLVLDXW
V JXPLQLX DSVLDXVWX WRNLDLV QHLãDXNO¡WDLV EXOGRJRåLQJVQLDLV -LVEXYRNLO
VLãODJHULãNRVJLPLQ¡VMRXRãYLVEXYR'DFKDXODJHULRNRPHQGDQWDV3HU XRãYLR U\ãLXV VX 66 YLUãÌQ¡PLV +RS¡ LãVLYDGDYR Lã NDULXRPHQ¡V ² EXYR MLV WHQ DYLDFLMRV OHLWHQDQWDVLU66WDUQ\ERMHSHUWUXPSODLNSDGDU¡WRNLGLGHO 
NDUMHUODJHULRNRPHQGDQWDV — ne bet kas! .DLS YLVL PHQNR LãVLODYLQLPR LU QHGLGHOLR SURWR åPRQ¡V Xå¡P 
DXNãWHVQ 
YLHW NRPHQGDQWDV +RS¡ YLVÐ ODELDXVLDL EXYR VXVLUÌSLQ
V VDYR RUXPR VDYR GLG\E¡V SDODLN\PX $SVDXJRN YLHãSDWLH NDG NDV QHSDPDQ\WÐ MRJ LU MLV \UD WRNV SDW åPRJXV NDLS LU YLVL NLWL QXRG¡PLQJLHML 3DJDO VDYR GLG\E¡V VXSUDWLP MLV EÌWÐ JDO¡M
V WLNWL LU MDSRQÐ LPSHUDWRULDXV vietai. *\YHQR MLV SUDãPDWQLRMH YLORMH ODJHULR ULERVH DQW NDOQHOLR NDOLQLÐ SDVWDW\WRMH LU ³UHQJWRMH VX YLVRNLDLV SUDEDQJLDLV SDWRJXPDLV DSLH NXULXRV QH NLHNYLHQDV PLOLMRQLHULXV LU WDLNRVPHWXJDO¡MRVYDMRWL .DOLQ¡VGLUEXVLRVSDVM³QDPXRVHSDY\]GåLXLYDLNÐDXNO¡VSDVDNRGDYRNDGMLVQDPLH HOJ¡VL YLVLãNDL NDLS QRUPDOXV åPRJXV ² QHW VDQW\NLXRVH VX NDOLQ¡PLV âLDLSJL MLV EXYR WLSLãNRVYRNLãNRVãHLPRVJDOYD²VDQW\NLXRVHVXåPRQDLUYDLNDLV-RåPRQDNDLSWDLGDåQDL 3UÌVXRVH SDVLWDLN\GDYR EXYR YLVLãNDL XåJXLWD YLãWHO¡ -L YLVLãNDL PHQN VXSUDWLP WHWXU¡MR DSLH WDL NDV ODJHU\MH GHGDV LU NRNL EXGHOLãN WYDUN MRV Y\UHOLV DWVWRYDXMD 1XMDXVGDYR ML NDåNPLJORWDLEHWDWYLULDXDSLHWDLLUSDJDOYRWLQHGU³VGDYR PHWÐ YDVDU NRPHQGDQWLHQ¡ NDL Y\UR QHEÌGDYR QDPLH N VXJULHEGDPD SDNLãGDYRNDOLQ¡PLUVXQNLDLDWVLGXVGDPDVDN\GDYR ²-ÌVMÌV-ÌVEÌVLWHJUHLWDLYLVLODLVYLEHWNDVEXVVXPXPLVYLHãSDWLHYLHãSDWLH 9LVXVOLNXVLXVåRGåLXVMLGUDXJHVXXåSOÌGXVLRPLVDãDURPLVSUDU\GDYR <SDWLQJDV JDOYDåXG\V NRPHQGDQWDV +RS¡ YLV G¡OWR QHEXYR .DOLQLÐ WDUSH MLV QHW QH SHUEORJLDXVLYDUGWXU¡MR 3ULHã +RS 
þLD NRPHQGDQWDV EXYR 3DXOLV >3DXO@ ² QXR YDVDURV MLV EXYR NRPHQGDQWDVODJHU\MH1HX*DPPHU3DJDOVHQÐNDOLQLÐSDVDNRMLPNRPHQGDQWDV3DXOLVEXYR NDåNRNVDLãDNDORLU KLHQRV PHWLVDV VDGLVWLãNR EXGHOLDYLPR DWåYLOJLX SUDOHQN
V YLVXV ODJHULR 66Y\UXV$WYDåLDYXVNRPHQGDQWXL+RSHLODJHU\MHYLVD ¡P¡ NHLVWLV JHURMRQ SXV¡Q .DOLQLDL EXYR³VLWLNLQ 
NDGWDVDLSDJHU¡MLPDVEXYR+RS¡VQXRSHOQDV %HWDUSLãNDLVXNDOLQLDLV+RS¡PDåDUHLNDOÐWHWXU¡GDYR.RN³åRG³NDOLQLDPSUDWDUGDYR WLNWDLLãLPWLQLDLVDWYHMDLV.DOE¡WLVXNDOLQLDLVEXYRåHPLDXMRYHUW\E¡V.HLNGDYRNDOLQLXVWDLS SDWUHWDL5HWNDUþLDLVSDVDN\VEÌGDYRNQRUVWUXPSDLEHWYDL]GåLDL ².U¡VNMDP³NDLO³NROMDPXåSDNDO\SUDG¡VYDQGXRYLUWL Ir viskas. Nieko daugiau nepasakydavo. Nekalbus buvo. .DOLQLÐ J\YHQDPÐMÐ EDUDNÐ VULW\MH UHWDL WHSDVLURG\GDYR $WHLGDYR WLNWDL LãNLOPLQJDLV DWYHMDLVNDLNQRUVYLHãDL NDULD DUED NDL LãNLOPLQJDL N YDQRMD ² %HUO\QR VNLUWM EDXVP
Y\NGR DUED DYDQVR GXRGD 5HWNDUþLDLV DWHLGDYR LU NDOLQLÐ LãNLOPLQJR SDUDGR SDVLåLÌU¡WL NDL U\WRPHWNDOLQLDL³GDUELãNU\SXRMD²VWURSLDLVHNDEÌGDYRNRPHQGDQWDVDUYLVLNDOLQLDL YLUGXOLRSDYLGDOXDSVLSDYLGDOLQ 
SOLWRMD .DUWDLVMDPSDVLWDLN\GDYRLUVPDUNLDXDQWNDOLQLÐSDS\NWL7DLDWVLWLNGDYRWXRPHWNDL NDOLQLDLMRYLORVSDODQJ¡MHMRQXRVDYDVEXOYHVDUSRPLGRUXVYLGXGLHQ³YRJGDYR 3DJDXVMLVEÌGDYRNRN³NDOLQ³DNLSO¡ãLUYDURVLNDLSYHUã³³PÌVÐUDãWLQ 
²NLãDJDOY UDãWLQ¡QSURODQJLUQXVLNHLNLD ²(WYHOQLDV6FKHLVVH1¡UþLRQDLQ¡YLHQR 5DãWLQ¡MH MLVDL QHUDVGDYR Q¡ YLHQR WLQNDPR NDOLQLR NXULV JDO¡WÐ NRPHQGDQWLãNDP EXOYLDYDJLXLLãSHUWLNDLO³²MLVPXVUDãWLQLQNXVODLN¡WRNLDPGDUEXLYLVLãNDLQHWLQNDPDLV,U

QXLVLYDU\GDYRMLVVDYREXOYLDYDJ³WROLDXNROUDVGDYRWLQNDPY\UNDLOLXLSDãXWLQWL 7DþLDX MLV SDWV NDOLQLÐ QLHNXRPHW QHPXãGDYR O\J QH YRNLHWLV EÌWÐ EXY
V .DOLQLDL WLHVSDVDNLXVQHODEDLMRLUWHELMRMR-RGDXJGDXJLDXELMRMRYLVRNLH66EHUQXå¡OLDL Kaliniui komendantas — kas? — Saguotas vokietis, daugiau nieko. O SS berneliui NRPHQGDQWDV PDåÐ PDåLDXVLD SXVGLHYLV *DQ¡GDYR NRPHQGDQWR UDãWHOLR DU åRGåLR ² LU 66 NDUå\J\VO¡NGDYRLãODJHULR.XU66NDULDXQLQN¡OLVUDVãLDPHSDVDXO\MHJHUHVQ 
YLHWHO 
QHJX ODJHU\MH" 2 NDV MHL G¡O NRPHQGDQWR UDãWHOLR GDU IURQWH DWVLGXUVL" . JL VDYH JHUELV HVHVLQLQNDVYHLNVIURQWH".JLMLVPXãWHQDLNJLMLVYRJV"'DUSDWVJDOLNDLOLQJDXWL *DOLPDV GDLNWDV NRPHQGDQWDV WDLS PDåDL NDOLQLÐ UHLNDODLV GRP¡MRVL WRG¡O NDG MLV QXRODWEXYRXåVL¡P
VNLWRNLDLVGDO\NDLV .RQFHQWUDFLMRV ODJHULV EXYR O\J LU SULYDWL 66 RUJDQL]DFLMRV QXRVDY\E¡ ² LãNDERMH prie kelio ir buvo aiškiai parašyta: SS lageris. Buvo tokia dar kita organizacija, sutrumpintai vadinama DAW — Deutsche AusrüVWXQJV:HUNH²9RNLHþLÐJLQNODYLPREHQGURY¡VGLUEWXY¡VâLEHQGURY¡EXYRWDLSSDW SS organizacijos reikalas. Skirtumas buvo oficialus: SS — suvalstybinta policijos RUJDQL]DFLMD R '$: ² SULYDWL ÌNLãND RUJDQL]DFLMD 66 RUJDQL]DYR LU ODLN¡ NRQFHQWUDFLMRV ODJHULXVR'$:²GLUEWXY¡OHVLU IDEULNXV 'DUE GLUER 66 JDXGRPL LU NDQNLQDPL NDOLQLDL SHOQXåNDOLQLÐGDUE¡P¡'$:RUJDQL]DFLMD Visas SS ir DAW biznis buvo puikiausiai organizuotas. .LHNYLHQDPH NRQFHQWUDFLMRV ODJHU\MH 9RNLHWLMRMH SLOQD EXYR '$: GLUEWXY¡OLÐ .DOLQLÐGDUELQLQNвQLHNXUQHWUÌNR âWXWKRIRODJHU\MH'$:SLUPLQLQNDVEXYRSDWVODJHULRNRPHQGDQWDV$LãNXåPRJHOLV UÌSHVþLÐWXU¡MR²³GRPHVQLÐUÌSHVþLÐQHJXNDOLQLDL%HWLUWDL²GDUQHYLVNDV 3DWV ODJHULV WDLS SDW WXU¡MR ³PRQLÐ ODLNRPÐ VDYR YDUGX 3DY\]GåLXL WXU¡MR SODWÐ VWDW\ERV VN\ULÐ NXULR YLHQ UDãWLQ¡MH GLUER NRNLH NDOLQLÐ ² LQåLQLHULÐ WHFKQLNÐ EUDLå\WRMÐ'DUELQLQNÐWDPHVN\ULXMHEXYRGDXJEHWGDUEÐWLNWDLPDåGDO³MLVSDWVY\NG¡ 9LVXV VYDUEHVQLXV GDUEXV SDGLUEWL MLV DWLGXRGDYR YLV³YDLULRP ILUPRP EXYXVLRP 66 QDULÐUDQNRVH9LVRVVXWDUW\VVXWRPLVILUPRPLVHLGDYRSHUNRPHQGDQWRUDQNDV 6XGDURPÐ VXWDUþLÐ EXKDOWHULMD EXYR YLVLãNDL WDPVXV GDO\NDV 3DY\]GåLXL ODJHULV DWLGXRGDSULYDþLDL66ILUPDLNHOLÐVWDW\E²SDWLHVODJHULRLUODJHULR³PRQLÐULERVH/DJHULV GXRGD ILUPDL GDUER M¡J ² NDOLQLXV 8å MXRV ILUPD ODJHULXL PRND SR SXV 
PDUN¡V DU SR PDUN 
Xå GDUER GLHQ )LUPD GXRGD ãLR WR´ NDOLQLÐ GDUER NRPDQGRV NDSXL NDG MLV QHVLJDLO¡GDPDV NDOLQLÐ GDUE WDLS WYDUN\WÐ NDLS ILUPDL SHOQLQJLDX LãHLQD .DSDV JDY
V Lã ILUPRV GRYDQ LU SDVLåDG¡MLPÐ GDU GDXJLDX QHULDV Lã NDLOLR NDOLQLXV EHWYDW\GDPDV )LUPD GXRGD GDUER PDãLQDV ² Xå MDV ODJHULV PRND /DJHULV Xå PDãLQDV ILUPDL PRND QH SDJDO SDGDU\W GDUE QH SDJDO IDNWLQ PDãLQÐ QDXGRMLP EHW SDJDO WDL NLHN GLHQÐ WRV PDãLQRV ODJHU\MH LãULRJVRMR 3DY\]GåLXL PHWÐ UXGHQ³ ILUPD DWLWHPS¡ ³ ODJHU³ NHOLV YRV EHSDVLYHONDQþLXV JULR]GXV ² SOHQWÐ VNDOGRV WUDPEXRWRMXV 8å¡MR ãDOþLDL SOHQWÐ GDUEDL VXVWRMR *ULR]GDL OLNR ODJHU\MH ULRJVRWL OLHWXMH LU VQLHJH 2 ODJHULR DGPLQLVWUDFLMD VåLQLQJDL PRN¡MR Xå WDV PDãLQDV Xå MÐ GLHQDV SUDOHLVWDV ODJHU\MH 0RN¡MR QHW LU WXRPHW NDL NLWRV PDãLQRVLUS¡GVDNÐQHEHEXYROLN 
²NDOLQLDLEXYRMDVMDX LãPRQWDY 
DWVNLURPLV GDOHO¡PLV SDãDOLDLVLãWDPS 
EHLXåODJHULRVLHQÐLãSDUFHOLDY 
XåLãODNWVDPDJRQDWVLO\JLQGDPL 3UR WDV NLUPLMDQþLDV PDãLQDV NRPHQGDQWDV YDLNãþLRMR QXRODW SURãDO -LV MDV EHQH NDV GLHQPDW¡-LVSXLNLDLåLQRMRNDLSMRVVWRY¡GDPRVQ\NVWD,UYLVG¡OWRMLVVåLQLQJDLPRN¡MR ILUPDLXåMÐGDUERGLHQDV ,åGRJURELPDVODJHU\MHEXYRRUJDQL]XRWDVPHLVWULãNDL 7 GDUE Y\NG¡ LG¡MLQLDL åPRQ¡V QXVLSHOQ 
66 Y\UDL 7DLS EXYR RUJDQL]DFLMRV YLUãÌQ¡VH 0ÌVÐNRPHQGDQWDVWXU¡MRSDJULQGRNDOLQLÐUHLNDODLVQHVLGRP¡WL

RQ]HQWUDWLRQVODJHU6WXWWKRI-LVEXYR7UDXJRWDV0DMHULV>7UDXJRWW0D\HU@NLO VEHURGVLã 3IDIHQGRUIRNDLPRQHWROL$XJVEXUJR*U\QDVEDYDULHWLV.$/.9.... $ãSDJDOUHLNDOSDLQLRMDXVYLHQRMHLUNLWRMHUDãWLQ¡VGDO\MH²DXNãWDLLUDSDþLRM %ÌGDYR ³HLQD 0DMHULV ³ PÌVÐ UDãWLQ %XEOLFDV ² ãDVW ² SDãRND . 0DMHULVQXRODWYDONLRMRVLSRNDOLQLÐJ\YHQDPODJHU³/DEDLP¡JGDYRMLVDLNDOLQLXVVX OD]GD SDEDNVQRWL NRMD SDVSDUG\WL DQWDXVLDLV SDGDO\WL <SDþ MHLJX MDP ³VLJ¡UXVLDP SDVLWDLN\GDYRDWSOLWRWL³ODJHU³²GLHQDUEDQDNW³3HUNÌQDVM³åLQRNXUSDVLODN VEÌGDYR QDNW³DWVLEDODGRMD³ODJHU³LUODQGåLRMDSRNDOLQLÐEDUDNXV9LHQLãNHLNVNLWSDVSDUG\VWUHþL DSNXOV3DVLGDXå VSDVLGDXå VEÌGDYRHLQD³VDYRWDUQ\ELQ³NDPEDU³UDXGRQXRVHUÌPXRVH ..ãVLODYLQLPR EXYR MLVDL PHQNR EHW WXU¡MR EDYDUÐYDOVWLHþLRDSþLXRSLDPDLJDOYRMDQþLPDNDXO -LVEXYRYLHQDVSURWLQJLDXVLÐODJHULR66 Y\UÐ*DOEÌWÐEXY VLUYLVDLSURWLQJDVMHLJXQHEÌWÐEXY VDSVLJLP VEDQGLWDV 66 EXYR MLVDL LNL NDXOR VPHJHQÐ 3R EODNVWLHQRPLV ãDOLD QRVLHV WXU¡MR LãWDWXLUXRWDV PDåLXNHV66UDLGHV²DWVHLWNDLOLRQHEHSDNHLVLVEHWNRNLRPLVDSOLQN\E¡PLV 9DLNãþLRMR MLVDL VW\SLQ¡GDPDV WDL DQW YLHQRV NRMRV WDL DQW NLWRV YD YLVLãNDL NDLS JDQGUDV7RG¡OMLVODJHU\MHLUEXYRYDGLQDPDV%RFLDQ%DZDUVNL²EDYDULãNDVJDQGUDV -LV VDYR U¡åWX ãLHN WLHN NRPHQGDQWR SULNODXV\GDPDV EXYR WLHVLRJLQLV YLVÐ NDOLQLÐ YDOGRYDV3XLNLDLPRN¡MRMLVDLNHLNWLV-RNHLNLPRVLOHNVLNRQDVNDGLUQHEXYRODEDLWXUWLQJDV atsigriebdavo savo sultingumu. Buvo jisai SS HauptsturmfüKUHU²EHYHLNNDLSLUS¡VWLQLQNÐNDSLWRQDV 9D³MRUDãWLQ ³MREHWDUS åLQLOLNLPXLO¡PXVDãLUSDWHNDXUDãWLQLQNX 7RML UDãWLQ¡ VXVLG¡MR Lã GYLHMÐ GDOLÐ 9LHQD GDOLV VODSWLHP LU 66 WDUQ\ERV UHLNDODP WLOSR UDXGRQXRVH NRPHQGDQWÌURV QDPXRVH DQWUD GDOLV ² YLHãLHP NDOLQLÐ UHLNDODP ² ãDOLD PRWHUÐ J\YHQDPÐ EDUDNÐ 9LVRV UDãWLQ¡V YLUãLQLQNDV EXYR 66 8QWHUVFKDUIührer — MDXQHVQ\VLV IHOGIHEHOLV ² %XEOLFDV >%XEOLW]@ Lã SURIHVLMRV ² SLHQR LU VÌULR NUDXWXY¡O¡V savininkas.SDGDU\WLOLHS¡" ²1HWDPVWDLSDGDU\WLMLVQLHNRQHOLHS¡6DN¡MLVSDWVSDGDU\VLV3UDQHãLVWDPVWRV åPRQDL DSLH WDPVWRV YDNDU\NãW NHOLRQ ³ âWXWKRIR PLHVWHO³ SDV J\YDQDãO 6NXQGDV HV WRNVJDXWDVSULHãWDPVW ²26FKHLVVH²VXVLLPDXåJDOYRV%XEOLFDVLUGXPLDLãNDPEDULR0DXQDMLVDLSDV J\YDQDãO NDåNROLNYLGXRWLWHQDL 0DMHULV EXYR DXNãWDV OLHNQDV MXRGEUXYDV Y\UDV YLVXRPHW GDLOLDL QXVLVNXW V 3DGRULDPH J\YHQLPH JDO¡MR WLNUX JUDåXROLX EÌWL .ãVLWHPSLD XåNXOQLDLV WULQNWHO¡MD VPDNU SULHNLQ LãNLãD UDQNDV SULH ãODXQÐ SULJODXGåLD SDVNXERPLV EH SHUWUDXNRVPLUNVLåDQGDLV åOHEVL SDNLQNOLXV YLUSLQD ² QRUV VSURN Lã MXRNR 0DMHULV DLãNLDL SLNWDV0DMHULVUDQNDPDWDUXRMD0DMHULVSDQRV¡MHEDYDULãNDLEDPED0DMHULVDLãNLDLYRNLãNDL sako: — Scheisse.29$'$6 . . Scheisse! %XEOLFDVLãVLWHPS VLWSDSÌJDåDJVL — Jawohl! Jawohl..MLVOLHS¡SDGDU\WL" %XEOLFDV EDYDULãNDL QLHNR QHVXSUDWR $ã WXU¡GDYDX EDYDULãNXV 0DMHULR ³VDN\PXV YRNLãNDLLãG¡VW\WL ².DOE¡MREDYDULãNDWDUPHLUGDUWDLS SHUQRV³NDGMRSDG¡M¡MDL*GDQVNRVULWLHVJ\YHQWRMDLSHUGLGHO³YDUJWHJDO¡GDYRVXSUDVWLN jis jiem sako.DOLQLÐ ODJHULR YLUãLQLQNDV RILFLDOLDL YDGLQRVL 6FKXW]ODJHUIührer des . Herr Hauptsturmführer. ² 1H QH 7DL Dã LU SDWV VXSUDWDX ² ãOXRVWRVL SUDNDLW %XEOLFDV ² %HW N MLV GDXJLDXSDVDN¡".1..ã¡MXV0DMHULXL%XEOLFDVSXRODSULHPDQ V ².MLVSDVDN¡".MLVSDVDN¡"²VDNDX%XEOLFXL²1LHNRJHUDMLVQHSDVDN¡-LVSDVDN¡WLNWDLNDG tamsta esi Scheisse.Ï/$*(5.

. jau esi gatavas.OJDL QHJDO¡MDX VXSUDVWL NDLS WDL QXR JLUWR YLUãLQLQNR SOLDXNãWHO¡MLPR åPRQ¡V WDLS JUHLWDLJULÌYD3DVLURGRþLDJLOLRVLãPLQWLHVEÌWD *LUWDV 0DMHULV EDLVLDL ³VLåHLVGDYR NDL NDOLQ\V JDY V MR DQWDXV³ QHQXJULÌGDYR 0DMHULRPXãHLNLãNDVDYLP\ODEÌGDYRVPDUNLDLSDåHLVWD7XRPHWVXS\N VMLVLPDLãYLVÐM¡JÐ DQWDXVLXV VNDOG\WL NRO WX YLV WLHN QXJULÌVL /HQJYLDXVLD Lã WRV RSHUDFLMRV LãHLWL EXYR ãLWRNLX EÌGX YRV WLNWDL MLV SDOLHW¡ WDYH VDYR UDQND ² WXRM JULÌN LU WXþWXRMDX NHONLV DQWU NDUW SDUJULXY VJDOLNLHNLOJLDXSDGHOVWLEHVLNHOGDPDV6XNLHNYLHQXQXJULXYLPXDWVLN¡OLPRODLNDV UHLNLDNLHNLOJ¡OLDXQXW VWL3RNRNLRGHãLPWRVPÌJLRMDXJDOLSUDG¡WLURSRWLNLQNDVNUDW\WL² atseit.DUWDLV EÌGDYR UHLNLD SDNDUWL NHOLROLND åPRQLÐ 7DþLDX NRULPDV ² QXRERGL SURFHGÌUD . kad tu esi blöde 6DXKXQG V¡V MLVDL DQW PRWRFLNOR LU GXPV SDV åPRQHO SDVLSDJLULRWL ² VXþLDXG¡MXV motociklui.DL SDWV 0DMHULV SDJLULRP VLUJGDPDV DU G¡ONLWÐSULHåDVþLÐQHJDO¡MRãLRJDUELQJRGDUERDWOLNWLåHPHVQLHMLHVHVLQLQNDLYDUå¡VLSUDã¡VL NDG WLN MDP QH NLWDP EÌWÐ OHLVWD SDVSUDJLQWL 1H NLHNYLHQDV WRNL ODLP WXU¡GDYR ² QH NLHNYLHQDP OHLVGDYR 7LNWDL PRWHUÐ å\GåLÐ SDWV 0DMHULV QHãDXG\GDYR ² MDP WDL EXYR SHU PHQNDVREMHNWDV²MLVMDVXåOHLVGDYRPDåHVQLHVLHP .RO MXRV SDNDUVL NRO QXNDELQVL NRO NLWLHP YLUY XåQHUVL 3DVNXWLQLHVLHP EDLVLDL SDERVWD VDYR HLO¡V ODXNWL .U YDOGåLDLQXRERGRNDSDVLGDURâLWRNLDLVDWYHMDLVEXYRSUDNWLNXRMDPDNLWDSURFHGÌUD 7XRPHW EÌGDYR GX WULV SDNDULD R NLWLHP ³ SDNDXã³ NXON YDUR âLDP SDVWDUDMDP UHLNDOXL XåGDUDPH UXLPH EXYR ³WDLV\WD WRNLD EÌGHO¡ ³ WHOHIRQR SDVLNDOE¡MLPR SXQNWR NDELQ SDQDãLXåSDNDOLQ¡MHVLHQRMHWXU¡MXVLSO\ã³SDLOJWRN³$WYHVWM³³UXLPPLUWLQLQNSDVLWLQND HVHVLQLQNDV EDOWD J\G\WRMLãND PDUãND DSVLVLDXW V -LVDL SDþLXSLQ¡MD PLUWLQLQNR SXOV ãLUG³ QHYD SDVLNODXVR YHGD ³ EÌGHO QHYD SDVYHUWL LU ÌJLXL SDPDWXRWL SULãOLHMD MR QXJDU SULH SDLOJRMR SO\ãLR Lã NXULR WXR WDUSX OHQGD NXOND VWDþLDL ³ SDNDXã³ 9D ãLWRN³ ãDXG\PR GDUE EDLVLDLP¡JGDYR7UDXJRWDV0DMHULV7DLEXYRMRSULYLOHJLMDMRVSRUWDV 9RNLHþLÐ HVHVLQLQNÐ WDUSH ãLWRNVDL åPRQLÐ åXG\PDV EXYR ODLNRPDV ODEDL JDUELQJX EÌGXNXUJL QH ² 7UHþLRMR UHLFKR SULHãXV QDLNLQD . kur nori. gali sau ramiausiai keltis ir eiti.LUGULPEDDQWVRIRV²DSVLUHQJ VDSVLDY VEHSDJDOYLR 5\W EÌGDYR VNDPELQD MR åPRQHO¡ ³ PÌVÐ UDãWLQ ² J\YHQR ML Xå WULMÐ NLORPHWUÐ YDVDUQDP\MHSULHSO\WÐIDEULNR ²$UQHPDW¡WHNXUMRVY\UR"7UDXJRW¡OLVHVGLQJ VEHåLQLRV 7DULDP¡V PXGX VX %XEOLFX N WDL PRWHU¡OHL SDVDN\WL 1HJL VDN\VL MDL NDG PÌVÐ YLUãLQLQNDVYLVDJDOLVQXVLODN VNDLSPHLW¡OLVþLDSDWSDVPXVXåXVLHQRVGU\EVR²VXNJLM³ velniai! %XEOLFDVNLHNJDO¡GDPDVVXVLNDXSLDLUSXþLD³WHOHIRQ ²1HQHPDW¡PH7DUQ\ERVUHLNDODLV³+RSHKLO³LãYDåLDYR7DLSWDLS³'DQFLJ8å Dancigo dar. Tuomet tau Majeris paaiškins. 0DMHULVUDã\GDYR³%HUO\Q³66ODJHULÐFHQWUDWHVWDFLMDVDSLHNDOLQLXVDSLHMÐHOJHV³ ²NDVMRQXRPRQH\UDMDXSDVLWDLV VNDV²GDUODELDXVXJHG VNDV² UHLN¡WÐ GDU ODELDX SDVSDXVWL -R DWVLOLHSLPDL åLQRPD EXYR VYDUEÌV EHW QH SHU GDXJ 3DJHOE¡WL PDåDL N MLVDL WHJDO¡MR²JDO¡MRWLNWDLNHQNWL'DXJHO³MLVVLÌO¡SDOHLVWLLãODJHULREHW%HUO\QDVMRSDVLÌO\PR QHDWVLåLÌU¡GDYR%HUO\QDVDWVLåLÌU¡GDYRWLNWDLMRQHLJLDPRDWVLOLHSLPR /DJHU\MH EÌGDYR Y\NGRPRV PLUWLHV EDXVP¡V ² NDUWDLV YLHãDL NDUWDLV QHYLHãDL . ²2-¡]DX-¡]DX²JLUG¡WLPÌVÐUDãWLQ¡MHNDLSWDPRWHU¡O¡GÌVDXMDNROSDNDELQD WHOHIRQRGÌGHO $WVLN¡O VLãWRNLRYDUJLQJRJXROLR0DMHULVY¡ONQDSLQ¡MDSRODJHU³VODQNLRMDNROJDXV SULHNRSULNLEWL3ULNLE V²JLPQDVWLNXRMDV %DF²MLVDLNDOLQLXLSHUDXV³NDOLQ\V²OHSW²LUJULÌYD7DþLDXSDUJULXYXVLDPJXO¡WL QHYDOLD 5HLNLD WXþWXRMDX NHOWLV LU VWRWLV SULHã YLUãLQLQN YLUGXOLR SDYLGDOX åLQRPD EH NHSXU¡V7DLSLUW VLDVLãLPRQRWRQLãNDRSHUDFLMDEDF²OHSWEDF²OHSWEDF .. nebegali atsikelti.DUWXY¡V ODJHU\MH WLNWDL YLHQRV WHEXYR WLOSGDYR MRVH WLNWDL YLHQDV GX .

8å WRN³ MÐ SDVLGDUEDYLP 0DMHULV MLHP SDGRYDQRMR DODXV EDþN -LH VDYR U¡åWX Lã '$: GLUEWXYLÐ SDYRJ¡ ãHãLV OLWUXV SROLWÌURV Lã NXULRV SDVLJDPLQR OLNHU³ ² ãDPDUODN Lã NDOLQLÐ VLXQWLQLÐ SULVLSO¡ã¡ GHãURV NXPSLR VÌULR ² LãN¡O¡ ODJHU\MH SLUP RILFLDOLDL OHLVW UD]EDLQLQNÐEDOLÐ 5D]EDLQLQNÐ EDOLXV QHSUDWXVLDP DU NLHN VLOSQHVQLÐ QHUYÐ åPRJXL ² Lã YLVR JDQD NODLNXV GDLNWDV %HW WRNVDL EDOLXV NRQFHQWUDFLMRV ODJHULR VO\JRVH NXU VXVLULQNR QH HLOLQLDL SO¡ãLN¡OLDLEHWUD]EDLQLQNDLPHLVWHULDLUD]EDLPQNDLNODVLNDLYDWDLEHQWEDOLXVEXYR 9LHQDP ãLWRNLDP EDOLXL SDPDW\WL DSVLPRND SDWHNWL ³ NRQFHQWUDFLMRV ODJHU³ QLHNXU SDVDXO\MHXåMRNLXVSLQLJXVWRNLRVYHOQLDYRVQHSDPDW\VL 3REDOLDXV0DMHULVVXãDXN¡YLVXVODJHULRNDOLQLXV3DPRNVOMLHPSDVDN¡ ²(VYDLDQLHNYDLOLDLE¡JR²LUEXYRLããDXG\WLYLVLLNLYLHQR.DLSMLHMDXW¡VLSDWYRU\MHVWRY¡GDPLJDOLNLHNYLHQDV ³VLYDL]GXRWLNDLSQRUL 6XVLJODXG NUÌYRM MLH DWVLUDLãLRMR YLHQDV NLWDP UDQNDV ² MRV SDSUDVþLDXVLRP YLUYHO¡PEXYRVXUDLãLRWRV. Jis buvo tiesioginis lagerio viršininko pagalbininkas.ããDXG¡YLVXVSDE¡J¡OLXV QHWVXNDXSXSULHGXLQXãRY¡WULVNDOLQLXVEDUDNHORYRVHUDPLDLEHJXOLQþLXVEDUDNRVLHQRV² LãSORQÐOHQWÐRNXONDSDWDPV\MHYHOQLDLåLQRNXUOHQGD 7LHVDQHYLVLSDE¡J¡OLDLEXYRPLUWLQDLLãNDUWRQXãDXWL'DXJHOLVMÐEXYRWLNVXåHLVWD -XRV SULEDLJ¡ SDWV 0DMHULV SDV NLHNYLHQ DWVLODQN\GDPDV MR JXOLPRMH YLHWRMH 6XUDVWL VXåHLVWXRVLXV SDG¡MR ³YDLUÌV ODJHULR VDYLYDOGRV SDUHLJÌQDL ODJHULR VHQLÌQDV EORNÐ viršininkai..RNVVNLUWXPDVDQNVþLDXDUY¡OLDX" âLW0DMHULRVDQFWDVLPSOLFLWDVYLVG¡OWRUHLNLDMDPDWOHLVWLMLVEXYRãYHQWDL³VLWLNLQ V NDGNDOLQLDLQ¡UDåPRQ¡V XXVI.. — jo pareigos buvo SULåLÌU¡WL NDOLQLÐ ODJHULR YLGDXV WYDUN VHNWL LU EDXVWL NDOLQLÐ YLVRNLXV QXVLNDOWLPXV ODJHULR ULERVH NDV GLHQ SDWLNULQ¡WL NDOLQLÐ VVWDW LU åLQRPD UÌSLQWLV NDG QLHNDV QHSDE¡JWÐ ² LU .RMLHPHVEXY E¡JWL"1HE¡NLWHLUMÌVQLHNXUQHSDE¡JVLWHLããDXG\VLVYLVXV2ODJHU\MH²QLHNREORJRMXP QHDWVLWLNVL äLQRPD MHLJX DWHLVLV UHLNDODV N SDNDUWL ² MLV PLHODL SDNDUVLV EHW NDV þLD WRNLR"%HWãLDLS²QLHNREORJRNDOLQLDPQHEÌVL%¡JWLHVQLHNDPMLVQHSDWDULV äLQRPDNDGSDNDUV²NDVþLDWRNLR"$UPDåDåPRQLÐEXYRMDXSDNDUWD²LUNDVMLHP blogo atsitiko? 3DJDOLDXPLUWLMXNYLVWLHNNDGDQRUVUHLN¡V.ãYHVWLXåODJHULRYDUWÐSDNHOLXL³NDUWXYHVMLHSDVLOHLGRE¡JWLNXU NDVJDOL3DSOLXSRVDUJ\ERVXJQLV²LãDXWRPDWÐLãNXONRVYDLGåLÐ. kapai. RAPORTO VADOVAS 3R ODJHULR YLUãLQLQNR DQWUD LWLQ VYDUEL NDOLQLDP ILJÌUD EXYR UDSRUWR GDOLHV YDGDV Rapportführer.0DMHULRGÌãLDEXYRSODWLNDLSMÌUD9LVRNVãODPãWDVMRMHVXWLOSGDYR3DY\]GåLXL PHWÐNDO¡GRPODJHU\MHEXYRSDGDU\WDHJODLW¡1HHJODLW¡EHWGLGåLXO¡HJO¡EXYRDWLWHPSWDLU ³YDLULDVSDOY¡PHOHNWURVOHPSXW¡PDSNDELQ¡WD3LUPNDO¡GÐGLHQ0DMHULXLLã¡MRWRNVUHLNDODV SRU NDWRUJLQLQN¡OLÐ YLHãDL SDNDUWL -R ³VDN\PX ãDOLD åLEXULXRMDQþLRV HJO¡V EXYR SDVWDW\WRV NDUWXY¡V7DPWLNUXVNDPEDOXLãNLOPLQJDLEXYRVXãDXNWLYLVLNDWRUJLQLQNDLGDLOLDLLãULNLXRWL WXRGXNDWRUJLQLQN¡OLXEXYRODEDLJUDåLDLNDO¡GÐSURJDSDNDUWLãDOLDHJOHO¡VVXPDUJDVSDOY¡P OHPSXW¡P 7DLS LU EXYR YLV NDO¡GÐ SLUP GLHQ LNL YDNDUR þLD VSLQGL å\EþLRMD HJO¡ VDYR åLEXU¡OLDLVþLDãDOLDMRV²SDNDUÌRNO¡OLDLNDEDOGXRMD Pavyzdingas to Majerio skonis buvo! PHWÐUXGHQ³Lã¡MRGDURSHVQLVUHLNDODV9LHQYDNDUUHLN¡MRSDNDUWLDUVXãDXG\WL DSLHWULVGHãLPWLVOHQNÐ 6XULQNRWXRVOHQNXVPLUWLQLQN¡OLXVY¡ODLYDNDUHVXVWDW¡DWVNLUDLSDWYRU\MHVXULãRMLHP UDQNDVXåSDNDO\MHäLQRPDMLHPQLHNDVQHVDN¡NDPYLVDWDLGDURPDäLQRPDYLVLMLHSXLNLDL MDXåLQRMRNXUMXRVYHVLUNMLHPVGDU\V.

.UNLWLHPSDVDNRML" ²7DLS SRQH UDSRUWILXUHUL SDVDNRMX $ã HVX JLOLDL ³VLWLNLQ V NDG YRNLHþLDL NDU MDX prakišo. 7DLEXYRYLVLãNDLPHQNRLãVLODYLQLPREHUQLRNDV'DUSXVEHUQLXWHEHEÌGDPDV³VWRMR³ QDFLÐRUJDQL]DFLMGDO\YDYR³YDLULRVHåXG\QLÐHNVSHGLFLMRVHODJHU\MHSULVLWDUQDYRDXNãWHVQLR kareiviško laipsnio — buvo SS HauptscharfüKUHU²S¡VWLQLQNÐVXSUDWLPXEÌWÐJDO¡M VEÌWL vyresnysis feldfebelis. civiliniame J\YHQLPHEXY VYLHãEXþLRGXULQLQNDV 7DLEXYRDXNãWDVVXGåLÌY VY\UDVWULMÐGHãLPþLÐPHWÐEHWDWURG¡WXU³VMDXQHPDåLDX NHWXULÐ GHãLPþLÐ SHQNLÐ 9DLNãþLRMR WUXSXW³ VXWUDXN V SHþLXV O\J EHVLUHQJGDPDV NXSUHO XåVLDXJLQWL 3HU DQNVWL Y\UDV SDVHQR ² ³YDLULRV JDXVLRV QXRG¡P¡V EXYR SULVO¡JXVLRV MR VåLQ MHLJXWLNWDLLãYLVRMLVMNDGDQRUVEXYRWXU¡M V Tai buvo itin maurus ir atkaklus banditas.ULãYLVRODJHU\MHEXYRJDOLPDNDOE¡WLODLVYDLNQRUL. . 7\OD&KHPQLFDVSLUãWDLVVWDOEDUãNLQD$QJORPDQDVOHQNDVVWRYLSULHãM³LãVLWHPS V 3UDHLQDWU\VPLQXW¡V3UDHLQDSHQNLRVPLQXW¡V3UDHLQDDãWXRQLRVPLQXW¡V6WDLJD&KHPQLFDV SDãRNDLWNDWLQDVERWDJXSHUãOLRWDVLUVPRJLDOHQNXLNXPãþLXSHUåDQG — Weeeg! — atseit. skaitau.DUWPHWÐSDYDVDU³SDVLãDXNLD&KHPQLFDV³UDãWLQ YLHQOHQNWRN³ — Tai tu skaitai angliškas knygas? — Taip. .. $QJORPDQDV YHUþLDVL SUR GXULV &KHPQWFDV Y¡O DWVLV¡GD LU W\OL 3UDVOHQND Y¡O GHãLPW SHQNLROLNDPLQXþLÐ&KHPQLFDVSURGDQWLVVXãQ\SãþLD ².DL&KHPQLFDVNYRþLDNDOLQ\VYLVWLHNWXULSULVLSDåLQWLNDOWDVHVV&KHPQLFDVM³PXã .LDXO¡²VNXELDLDWVLNHOLDLULãHLQD 7XR OHQNR NYRWD G¡O SROLWLQ¡V SURSDJDQGRV LU EDLJWD 1LHNR WDP DQJORILOXL G¡O MR ³VLWLNLQLPÐY¡OLDXLUQHEXYR.DGQRUVQXVLNHLNWÐEMDXU\E¡9LVEÌWÐQHWDLSNODLNXEHWMLVLUWRQHGDU\GDYR7\OL ²LUJDODV8åWDWLUWDUQ\ERVUHLNDODLVVXMXRQHEXYRJDOLPDVXVLNDOE¡WL3DNODXVNMREÌGDYR NRWDUQ\ERVUHLNDODLV²MLVNDåNSDQRV¡MHQXP\NLDWXRMSDVLNHOLDLULãHLQD3HUNÌQDVM³åLQR DU MLV QHQRU¡MR VX PXPLV NDOE¡WL DU QLHNXRPHW QHåLQRMR NDV DWVDN\WL ³ NODXVLP 7LNWDL ãLWRNLX EÌGX MLV LU EXYR JDOLPD LãSUDã\WL Lã NDPEDULR NDG MLV PÌVÐ UDãWLQ¡MH GDXJLDX QHVPXUJVRWÐLUNDGGDUERPHWXEÌWÐJDOLPDEDQNUXWN¡VXVLVXNWL 'LUEWL UHLN¡MR YLVNDV VDYDUDQNLãNDL . pone raportfiureri. 6XNLWRNLRVSURIHVLMRVåPRQ¡PLVMLVDLQHWXU¡GDYRNRNDOE¡WL $WHLQDMLVEÌGDYR³PÌVÐUDãWLQ DWVLV¡GD³NDPSLUW\OL7\OLYDODQGW\OLGYLQLHNR neveikdamas. 9LVXRPHW NODLNLDL SDQLXU V YLVXRPHW QHNDOEXV 5HWNDUþLDLV EÌGDYR MLVDL ãLHN WLHN SDJ\Y¡MD MR YHLGH QHW ã\SVHQD EO\NVWHO¡MD ² WDL DWVLWLNGDYR WXRPHW NDL VXVLHLGDYR MLVDL VX VDYR JORERMDPDLV ODJHULR NDOLQLDLV EDQGLWDLV LU LPGDYR ãQHN¡WL VX MDLV DSLH PHGåLRNO DSLH šunis. lauk! — cypte sucypia jisai susvyravusiam anglomanui.DOLQ\V QLHNXR QHUL]LNDYR %ORJLDX Xå ODJHU³ JL QLHNR MDP QHEHEXV 3DJDOLDX LU YDOGåLD EXYR ³VLWLNLQXVLNDGNDOLQLDLJ\YLLãODJHULRYLVWLHNQHLãHLVWDLDUQHYLVWLHNNMLHãQHND" Bet ne visuomet Chemnico kvotos kaliniam taip lengvai pasibaigdavo. apie linksmas mergiotes.SUDQHãLQ¡WLODJHULRYLUãLQLQNXLDUEDNRPHQGDQWXLMHLJXãLVWHLNLDVDWHLWL³SDWLNULQLPODJHULR VVWDWLUGLHQRV³Y\NLXV Pas mus raporto dalies vadas buvo Arno Chemnicas [Arno Chemnitz].XU EÌGDYR NRN³ 66 IHOGIHEHO³ SDVNLUVLX ³ GHåXUDYLP NXU³ ² DWRVWRJÐ SDOHLVLX ² MLV YLVXRPHW SDWYLUWLQD PDQR SODQ LU SRWYDUNLXV 7RNLX EÌGX Dã LU JDO¡MDX WYDUN\WL 66 IHOGIHEHOLÐ GDUE ² WÐ SDþLÐ IHOGIHEHOLÐ NXULH NLHNYLHQPRPHQWJDO¡MRPDQHQXGREWLDUSDNDUWL . 7\OD&KHPQLFDVSLUãWDLVVWDOEDUãNLQD3RWULMÐPLQXþLÐ ²7DLWXPDQDLNDGNDUODLP¡VDQJODL".

— taip pat kaltas.U YLV G¡OWR NDOLQLXL QHDSVLPRN¡MR WDVDL DYDQVDV LPWL ² YLVD GDXJ SLJLDX DWVLHLGDYR Lã NDUWR SULVLSDåLQXV YLV tiek.DL NDGD MLV SDWV DVPHQLãNDL SDG¡GDYR LU SULH NDUWXYLÐ EXGHOLDP GDUEXRWLV \SDþ ² NDL NRNV YRNLHWLV EXYR . kaltas ar nekaltas buvai.WRO NRO MLV SULVLSDåLQV 9LV WLHN NDOWDV DU QHNDOWDV JDXV SHQNLDV GHãLPWLV OD]GRV VPÌJLÐ ãLPWGXãLPWX %H OD]GRV DU Lã YLHOÐ VXVXNWR JXPD DSWHPSWR ULPER NLWRV WDUG\PR SULHPRQ¡V &KHPQLFDV QHWXU¡MR .DUWDLV &KHPQLFR NYRWD EÌGDYR VPDUNLDL SD³YDLULQDPD 3DY\]GåLXL &KHPQLFDV UHLNDODXMDNDGNYRþLDPDVDLLãGXRWÐVDYREHQGULQLQNXV*HUDLGDUMHLJXWRNLHEXYR%HWNDV GDU\WLMHLJXMÐQ¡UD"0XãJLWDYHYLVWLHNNRONQRUVLãGXRVL7XRPHWNYRþLDPDVDLSDVDNR NRNL SDYDUG NRNLR QRUV SULHãR DU NRQNXUHQWR 7XRMDX SDãDXNLDPDV LU WDULDPDVDL EHQGULQLQNDV7DVåLQRPDJLQDVLVNX]DYRMDVLHVãLVãXQÐLãJDPDM³QHWHLVLQJDL³VNXQG V ²7DLWXVDNDLMLVWDYHQHWHLVLQJDL³VNXQG¡"²ã\SVRVL&KHPQLFDV ²7DLSWDLSSRQHUDSRUWILXUHULWDVQLHNãDVDSãPHLå¡PDQH ²-HLJXWDLSãHLPNEL]ÌQLUU¡åNMDP³NDLO³XåWRN³QLHNãLãNGDUE 1HNDOWDL ³VNÐVWDVDL LPD EL]ÌQ LU YLVLãNDL QXRãLUGåLDL U¡åLD VNXQGLNXL ² J\YDWH åLQRVLNDLSQHNDOWDLVNÐVWL 6NXQGLNDV ³ãLUVW SDUDXGRQXRMD VNXQGåLD GDU QXRãLUGåLDX -LV JDOYRMD NDG V¡EUDV JDO¡MRYLVG¡OWRNLHNåPRQLãNHVQLVEÌWL²JDO¡MRã¡WRQDVWDLSVPDUNLDLLUQHNLUVWL — Tai tu sakai. kaip ir tu.YRWDWXRLUEDLJLDVLDYDQVDVYLVLãNDLPHQNDV²DSLHM³LUNDOE¡WLQHYHUWD . besikeikdami. â³NRYRVEÌG&KHPQLFDVODEDLP¡JGDYR²YDUWRGDYRM³JDQDGDåQDL &KHPQLFDVSDSUDVWDLSDYDGXRGDYR0DMHU³NXONÐ ³ SDNDXã³ UHLNDOX . besimušdami savo tarpe. kad jis.YRþLDPDMDP SULVLSDåLQWL NDOWX EXYR GDXJ SDWRJLDX 3ULVLSDåLQVL ² &KHPQOFDVQHEHPXã7LNWDL0DMHULVSDUDã\V³%HUO\QUDSRUW3RNRNLÐWULMÐP¡QHVLÐDWHLVLã %HUO\QR UDVWDV VX RILFLDOLDL SDVNLUWD EDXVPH ² SHQNLDLV VHSW\QLDLV GHãLPþLD SHQNLROLND UHWNDUþLDLV GYLGHãLPW SHQNLDLV VPÌJLDLV 7XRPHW ãL EDXVP¡ Y\NGRPD LãNLOPLQJDL $WHLQD NRPHQGDQWDV DWHLQD J\G\WRMDV +HLGHOLV DWHLQD NLWL DXNãWL SDUHLJÌQDL 7DYH JUDåLDL DQW RåLR SDJXOGR9LHQDVODJHULREXGHOLVDSåHUJLDWDYRJDOYPDQGDJLDLãODXQLPLVVXVSDXGåLDNDGWX MRVEHUHLNDORQHPDWDUXRWXP. — sako Chemnicas skundikui.LWDVEXGHOLVQXVL¡P VãYDUNDWVLUDLW VUDQNRYHVWDXJUDåLDL³ XåSDNDO³ ãYHLþLD 6SRUWLãNDL PDåGDXJ VX DWVLGÌNV¡MLPDLV å\EW å\EW å\EW 7X JDOL EÌWL DSVLPRY VNHOLRPLVSRURPLVVWRUÐNHOQLвSULHãRSHUDFLMQLHNDVMÐQHWLNULQD3RRSHUDFLMRV UHLNLDNHOQ¡VQXVLPDXWLSRQXLNRPHQGDQWXLLUYLVDLJDUELQJDMDLNRPLVLMDLUHLNLDSDURG\WLWRML NÌQRGDOLVNXUL3UDQFÌ]LMRMHSDJDO³VWDW\PXVU\NãW¡PLVQHEDXGåLDPD²LUJDOLY¡ONHOQHV XåVLPDXWL.DOLQLDLYLVODELDX ³ãLUVWD VXNDLVWD 9LHQDV NLWDP NDG MDX NHUWD ² WDL NHUWD &KHPQLFDV MXRNLDV NYDWRMDV SDWHQNLQWDVWRN³SXLNÐYDLGLQLP¡O³VXUHåLVDY V 5H]XOWDWHVXUDãRPDSURWRNRODV²DEXNDOLQLDLHVNDOWL2-LHGXLãHLQDLãNDPEDULR besikoliodami.UYLVD 9LVDEDLJWDNXRJUDåLDXVLDL7LNWDLDYDQVDVWDUG\PRPHWXJDXWDVLã&KHPQLFRNDUWDLV ²SDWLHV0DMHULRSULHåLÌURMHþLDåLQRPDQH³VNDLþLXRMDPDV7DLEXYRJDOLãYLVRYLHQLQWHO¡ SDVDXO\MH DYDQVR UÌãLV Lã NXULRV QLHNXRPHW DWVLVNDLW\WL QHUHLN¡MR . 7HLV\E¡ EXYR YLV G¡OWR YLHQD SULHPRQ¡ ² LU QXR DYDQVR LãVLJHOE¡WL LU NDOWX QHSULVLSDåLQWL 7D SULHPRQH NDOLQLDL QDXGRMRVL VYDUEHVQLDLV DWYHMDLV 7DL EXYR ² YLGXULÐ SDOHLGLPR SULHPRQ¡ <SDþ SDWDUWLQD EÌGDYR SULHã WDUG\P ULFLQRV DU ãLDLS NRNLRV YHOQLãNRV VPDUY¡VSXVOLWULVLãOHQNWL 9RVWLNSUDVLG¡MRWDUG\PDV²åLÌU¡N²0DMHULVMDXXåVL¡P¡QRV³ ²7IXYHOQLDV²ãDXNLDWXRPHW0DMHULV²/DXNM³LãNDPEDULR 7DUGRPM³NDOLQ³SDVLSLNWLQ V0DMHULVLãPHWDLãNDPEDULRODXN²ãLDPåLQRPDWRLU WHUHLN¡MR. ir GDUGU³VWDWDYHPXãWL"âHEL]ÌQDVU¡åNMDPDWJDO 6NXQGLNDVWDULDPDMDPEHQGULQLQNXLU¡åLDWDLSSDWQXRãLUGåLDL âLWRNLXEÌGXNDOLQLÐWDUSXVDYLVSODNLPDVLVSDVLNDUWRMDNHOHWNDUWÐ.

Bet vakariniai — suk juos velniai! Kartais YLVLãNDLãO\NãþLDLQXVLW VGDYR&KHPQLFDVYHUVGDYRGDåQDLYLVODJHU³YRNLãNDVYHUJÐJLHVPHV JLHGRWL$WHLQDåPRQ¡VLãGDUERPLUWLQDLSDYDUJ YRVEHVLODLNDQWNRMÐLãDON VXãDO RþLD &KHPQLFR³VDN\PXWXULVWRY¡WLLUYDODQGLUNLW²LUJLHGRWLYHUJÐJLHVPHVQHWDSLHODJHULR QDXGLQJXP &KHPQLFDV VNLUGDYR YLVXV ODJHULR VDYLYDOGRV SDUHLJÌQXV ² EORNÐ YLUãLQLQNXV UDãWLQLQNXV NDSXV LU NLWD 6NLUGDYR MLV GDXJLDXVLD NULPLQDOLVWXV ² YDJLV SO¡ãLNXV JDOYDåXGåLXV LU NLWXV MR GYDVLDL DUWLPXV SDGDUXV . &KHPQLFDV GDU\GDYR NDOLQLÐ VVWDWR SDWLNULQLP U\WDLV LU YDNDUDLV 3DJDO VNDPEDO NDOLQLDL LãNLOPLQJDL LãVLULNLXRMD SDGDUR ãWLOãWDQG LU 0üW]HQ DE EORNÐ YLUãLQLQNDL DSLH HVDP VVWDW SUDQHãD &KHPQLFXL R ãLV MDX UDSRUWXRMD DXNãWHVQHL YDOGåLDL âL SURFHGÌUD vadinos Appell..ãYLVÐLQWHOLJHQWÐODJHU\MHMLVDLSDVLWLN¡MRWLNWDLGYLHPOHQNDLVUDãWLQ¡MHGLUEXVLDLVLU ²GHMDGHMD²PDQLPL²WDLSEHQWSDWVQHNDUWEXYRSDVDN V.RG¡OMLVWDLSPDQ¡VXQNX SDVDN\WL1HEHQWWRG¡ONDGLUDãNDLSMLVYLVXRPHWW\O¡GDYDX² MLV LU PDQH WXUEÌW QLDXULX EDQGLWXODLN¡ $SWDUQDXGDYR MLVDL GDXJHO³ âWXWKRIR PLHVWHOLR QDãOLÐ LU J\YDQDãOLÐ 3DWVDL WXU¡MR ãHLP ² åPRQ YDLNÐ NDåNXU 7LXULQJLMRM SULH 9HLPDUR 6LXQWLQ¡MR MDL Lã ODJHULR ³YDLULÐ VLXQWLQLÐ 'DåQRNDL YDåLQ¡GDYR ãHLPRV DWODQN\WL QXYHåGDPDV MDL GDU JDXVHVQLÐ GRYDQÐ ² lagerio ištekliai buvo jam neišsemiami.LHNYLHQDPHEORNHQRUPDOLDLLPDQWJ\YHQRQXRãHãLÐãLPWÐLNLGYLHMÐWÌNVWDQþLÐLUGDXJLDX NDOLQLÐ QRUV RILFLDOLDL YLHWÐ EORNH WHEXYR YRV WU\V ãLPWDL ãHãLRV GHãLPW\V ² WLHN SDYLHQLÐ ORYÐWHEXYR %ORNR SULHãDN\MH VWRY¡MR %ORFNIührer — bloko vadas. .kariamas.DG ODJHULR YLGXMLV J\YHQLPDV EXYR SDYHUVWDVJDOYDåXGåLÐUD]EDLQLQNÐåLQLDL²WDLEXYRJU\QDL&KHPQLFRQXRSHOQDV &KHPQLFDV EDLVLDL QHN VGDYR PÌVÐ OLHWXYLÐ EORNR ² Lã YLVR MLV QHSDN VGDYR LQWHOLJHQWÐ1XRODWNROLRGDYRPXVEMDXULDXVLDLVåRGåLDLVNHWLQGDYRPXVLãNDUWLLULããDXG\WLLU GDU NDåNRNLÐ HVHVLãNÐ ãXQ\ELÐ NHWLQR PXP SULGDU\WL . namie buvo jisai ir neblogas papunis.LAGERIO SAVIVALDA” 9LVL ODJHULR NDOLQLDL J\YHQWL EXYR VXVNLUVW\WL ³ DWVNLUXV EDUDNXV EORNDLV YDGLQDPXV . XXVII. Rytiniai apeliai praeidavo gana greitai. koks nors SS kareivis ar IHOGIHEHOLV-LVEXYRSLOQDVEORNRãHLPLQLQNDVMRåRGLVEXYRãYHQWDV6XMXRNDOE¡WLJDO¡GDYDL WLNWDLYLUGXOLREÌGXEHNHSXU¡VVWRY¡GDPDV*DO¡MR MLVDL VPHUNWL LU EDXVWL NDLS QRUL %HW MR YDOGåLD SDVLUHLNãGDYR WLNWDL UHWNDUþLDLV NDL MLV SDVLSO¡ãWL DU SDVLVPDJLQWL QRU¡MR âLDLS JL QRUPDOLDL YLVD EORNR YDOGåLD EXYR EORNR YLUãLQLQNR UDQNRVH NXULV Lã VHQR EXYR OHQNLãNDL YDGLQDPDV²SDQEORNRZ\RPRWHUÐEDUDNXRVH²SDQLEORNRZD8åWDWMRSDG¡M¡MDVEORNR UDãWYHG\VYLVXRPHWYDGLQRVL²SDQ6FKUHLEHURPRWHUÐEORNH²NDåNRNLXYRNLãNDLUXVLãNX åDUJRQXSDQL6FKUHLEHULFKD %ORNDYDVLUãUHLEHULVYLVXRPHWEXYR Lã NDOLQLÐ WDUSR -Ð YDOGåLD EÌGDYR ODEDL GLGHO¡ (LOLQLDPNDOLQLXLMLHJDO¡MRGDU\WLNWLNQRUL*DO¡MRDWLPWLLãMREHWNXULXRVGDLNWXVJDXQDPR VLXQWLQLR å\PL GDO³ NDUWDLV ² LU YLV VLXQWLQ³ *DO¡MR NDOLQ³ SDVXNWL ³ SDþLXV VXQNLDXVLXV EMDXULDXVLXV GDUEXV JDO¡MR M³ YLVRNLHP EXG¡MLPDP VNLUWL äLQRPD JDO¡MR NDOLQ³ LU JORERWL LãVXNLQ¡WLLãVXQNLÐQHPDORQLÐSDUHLJÐ-LHJDO¡MRNDOLQ³PXãWLNLHNWLNMÐãLUGHO¡SDJHLGDXMD ²JDO¡MRM³PXãWLLUXåPXãWL²XåWDLMLHPQLþQLHNRQHEÌGDYR9LHQX7UHþLRMRUHLFKRSULHãX PDåLDX ² LU YLVNDV 6NÐVWLV EORNDYR DU ãUHLEHULR YHLNVPDLV JDO¡MR WLNWDL SDVNXWLQLV DVLODV 3DJDO ODJHULR QHUDã\W NRQVWLWXFLM NDOWDV YLVXRPHW EXYR WDVDL NXULV VNXQGåLDV DWVHLW .DUWDLV PÌVÐ SDODQJ¡MH Lã UHYROYHULR SDVSUDJLQGDYR EHW UHDOLDX SDOLHVWL YLV G¡OWR QHGU³VGDYR ² PHV EXYRPH SDWLHV 0DMHULR QH &KHPQLFRåLQLRM . Galimas daiktas.

UVXYLVDLVUHLNLDJLJUDåLXRMXJHUXRMXVXJ\YHQWL *DXQD EÌGDYR PHWDLV NDOLQ\V Lã QDPÐ VLXQWLQ³ ² JHUHVQ VLXQWLQLR GDO³ MDP RILFLDOLDL DWLPD EORNILXUHULV LU EORNDYDV VX ãUHLEHULX $WLPD VDYR QXRåLÌUD 3DY\]GåLXL EORNILXUHULV²MLVLUJLåPRJXV.UPLUV åLQRPDVDYDQRULãNDLJDXVIUHLWRG 1H /DJHU\MH VNULDXGRPLV VNÐVWLV JDO¡MR WLNWDL SDVNXWLQLV DVLODV 1LHNDV WRNLR VNXQG¡MR ODJHU\MH QHJHUEGDYR .QXNHQW¡M¡OLV -HLJXNRNVDSVNÐVWDVYDJLVDUPXãHLNDLUJDXVWDPNDUWXLSDSHLNLPNRN³DUQHWNHOLDV GLHQDVNDUFHULRþLDEXQNHULXYDGLQDPRMLVYLVWLHNJU³ã³VDYRYLHW&KHPQLFDVYLVWLHNEXV MR SXV¡MH R VNXQG¡MDV YLV WLHN EXV MDX EDLJWDV SLOLHWLV -³ YLV WLHN DUED XåPXã DUED VXåDORV DUEDSDVWDW\V³WRNLDVJ\YHQLPRVO\JDVNDGMLVYLHQMDXLãQXRERGXPRNOLSDWDSDYLUV.UMDPJ\YHQWLUHLNLD-LVWXULLUSDþLLUYDLNÐQHNDUW²LU GDUYLHQNLWJ\YDQDãO ²ãLSXEOLNDWDLSSDWUHLNLDPDLVWXDSUÌSLQWLNDLSJLNLWDLS"/LNXVLDL EORNR YDOGåLDL WDLS SDW ãLV WDV UHLNLD SDVXNWL 3DJDOLDX NDOLQLR VLXQWLQ\V YLV WLHN WXUL EÌWL OLNYLGXRWDVWSDþLGLHQNDGDMLVJDXWDV/LNXþLÐQ¡UDNXUSDG¡WL²GDUESDVLLPWLQHJDOLPD ²GUDXGåLDPD7HQDLWLNUDLYLVNDWLPV3DOLNVLORYRMSRSDJDOYLX²SDYRJVYLVWLHN²SR SDJDOYLXGDLNWDLODLN\WLQHWGUDXGåLDPD.ãVNLULDQW YLHQ NLW NYDLOLXN QDXMRN QLHNDV ODJHU\MH LU QHVLVNÐVGDYR %ORNDYR DU ãUHLEHULR å\JLDP YHLNVPX SULHãLQWLV WDLS SDW QHEXYR JDOLPD 7DL EÌWÐ SDVLSULHãLQLPDV YDOGåLDL R WRNLÐ GDO\NÐ JL NLHNYLHQD YDOGåLD EDLVLDL QHP¡JVWD %ORNDYDV EÌGDYR SDSUDVWDL Xå WRNLXV GDUEXV QHNODXåDG QXGRELD ² LU EDLJWD $XNãWHVQHL YDOGåLDL SUDQHãD NDG WDVDL QHNODXåDGD M³ EORNDY XåSXRO V LU NDG MLV M³ QXGRE V JDUELQJDLV DSVLJ\QLPRVXPHWLPDLV7HLV\E¡YLVXRPHWEXVEORNDYRSXV¡MH%HWRMLVYLVXRPHWWXULJ\Y SUDJDUOLXGLQLQNÐNXULHNLHNUHLNLDLUNDGDUHLNLDYLVRNLDLVYHOQLDLVSULVLHNVEORNDYRQDXGDL 6XSUDQWDPD NDG NLHNYLHQDV NDOLQ\V NDG LU PXãDPDV LU GYRNLDQþLRPLV SDPD]JRPLV DSLSLODPDV VWHQJ¡VL VX EORNDYX LU ãUHLEHULX VXJ\YHQWL JHUXRMX ² SDWV VSURJGDPDV Lã EDGR DWLGXRGDYRMLHPSDVNXWLQ³JHUHVQLRPDLVWRJDEDO¡O³LãQDPÐJDXW 1D VX EORNDYX LU ãUHLEHULX GDU EÌWÐ JDOLPD ãLDLS WDLS YHUVWLV 9LVD QHODLP¡ NDG MLH EXYRQHYLHQL%ORNHYLVRNLRVYDOGåLRVEXYRNDLSG¡OLÐNÌGURMH3REORNDYRLUãUHLEHULR¡MR YDGLQDPL ãWXEDYLHML WDP WLNUR NDPEDULR SDY\]GåLXL PLHJDPRMR UXLPR ãHLPLQLQNDL VX NXULDLVWDLSSDWUHLNLDJHUXRMXVXJ\YHQWLQHVLUMLHJDOLåPRJÐJ\YVX¡VWL%XYRGDUGXRQRV SMDXVW\WRMDLPDUPHODGRWHS¡MDLVULXERVGDO\WRMDLEOLÌGHOLÐPD]JRWRMDLEDU]GDVNXþLDLNXULH WDXåDQGXVLUYLUãXJDOY³DN¡þNXROLDLV JUDQGR ² SHUNÌQDV MXRV åLQR NLHN WRV YDOGåLRV EXYR WHQDL.XUJLNLWXUSDVLG¡VL"(WMDXYHUþLDXJHUXRMXYDOGåLDL DWLGXRWLQHJXQHåLQRPDPYDJLXLSDOLNWL9DOGåLDYLVJDOGDUNDGDNDLSQRUVDWVLåLÌU¡V" %ORNDYDVEÌWLQDLSULYDO¡MRLãNDOLQLÐJUREWLQHVMLVEHVDYRDVPHQLQLÐUHLNDOÐWXU¡MR GDU GDXJ LU EHQGUÐ EORNR UHLNDOÐ NXULXRV WYDUN\GDPDV WXU¡MR GDXJ LU NLWLHP GXRWL 5HLN¡MR J\YHQDPRMR EORNR UHPRQWDV GDU\WL LãPXãWL VWLNODL ³VWDW\WL ³UHQJWL VXRODL LU VWDODL SDGDU\WL NRNLHQRUVSDJHULQLPDLSDWREXOLQLPDLSDJUDåLQLPDL9LVDPWDPPHGåLDJDUHLN¡MRLã66DU Lã '$: VDQG¡OLÐ YRJWL ² YDJ¡MDP UHLN¡MR PRN¡WL ² UHLN¡MR PRN¡WL PHLVWUDP LU GDUELQLQNDPNXULHþLDGLUERVDYRODLNXDWOLHNDPXQXRGDUERYDOGåLDL 3DJDOLDXEORNDYLHMLWXU¡MRPRN¡WLWRWRULãNGXRNO LUODJHULRVHQLÌQXL*HUDLGDUMHLMLV EÌGDYRYLHQDVEHWNDUWDLVMÐEÌGDYRLUGX /DJHULR VHQLÌQDV ² /DJHUäOWHVWH ² &KHPQLFR SDVLÌO\PX 0DMHULR VNLULDPDV Lã NDOLQLÐWDUSREXYRODEDLVYDUELSHUVRQDNXULRVYDOGåLDODEDLWROLVLHN¡ 6HQLÌQDV YLVÐ SLUPD EXYR RILFLDOXV ODJHULR EXGHOLV ² NRULNDV 7DL EXYR SDWL JDUELQJLDXVLDMRSDUHLJDQDLNLQWL7UHþLRMRUHLFKRSULHãXV $QWUD WDL EXYR Y\ULDXVLDV YDOGåLRV ãQLSDV ODJHU\MH WXU¡M V VDYR U¡åWX SODWÐ ãQLSÐ ãQLSHOLÐWLQNO 7UHþLD WDL EXYR EHWDUSLV ODJHULR DGPLQLVWUDWRULXV -LVDL GXRGDYR WRQ YLVDP ODJHULR YLGXMDP J\YHQLPXL -LV EXYR DXNãþLDXVLDV SDUHLJÌQDV YLVÐ NDOLQLÐ WDUSH -LV SULVWDW\GDYR &KHPQLFXLVNLUWLEORNDYXVãUHLEHULXVNDSXVSXVNDSLXVLUNLWXVSDUHLJÌQXV6DYRNDQGLGDWXV .

ir savo šeimas. — geri specialistai. kad labai keisti buvo tie SS vyrai. . ir visi åLQRMRWDLEHWNDåNRG¡OYLHQDVQXRNLWRODEDLVO¡SGDYRVL6NXQG¡YLHQDVNLW%HUO\QXLULHMRVL LUSMRY¡VLLWãXQHVG¡ONDXOR 9HåLPDV YDå\V ² \UD %HW WDL ² GDU QH YLVNDV &KHPQLFDV QRUL NRPHQGDQWXL GRYDQRWL SDNLQN\W YHåLP %HW DUNOLÐ ODJHU\MH Q¡UD -Ð þLD QHJDPLQD 5HLNLD MLH ODLVY¡MH SLUNWL 7DL NDLQXRMD MDX JHURN VXP &KHPQLFDV YDUJãDV IHOGIHEHOLV JDXGDPDV WRNL VNXUGåLDOJHO QHJLVDYRSLQLJDLVSLUNVDUNOLXV /DJHULR VHQLÌQDV WXUL RUJDQL]XRWL ODJHU\MH ³YDLULDV EUDQJHQ\EHV ² LU WLHN MÐ ² NDG EÌWÐJDOLPDXåMDVNDURPHWXSRULVDUNOLÐQXSLUNWL .SUDYHVGDYRNDUWDLVQHWSULHã&KHPQLFRQRU1XRGHYLQWRVYDODQGRVYDNDURLNLSHQNWRVU\WR MLV EXYR SLOQDV NDOLQLÐ ODJHULR ãHLPLQLQNDV EH NRPHQGDQWR OHLGLPR MRNV HVHVLQLQNDV LãVNLULDQWWLNWDLEXGLQW³LU0DMHU³VX&KHPQLFXQHWXU¡MRWHLV¡VDWHLWL³ODJHU³6HQLÌQDVJDO¡MR WRNLR HVHVLQLQNR ³ ODJHU³ QH³VLOHLVWL 6HQLÌQDV JDO¡MR VDYDUDQNLãNDL GDU\WL NUDWDV SR ³YDLULXV EORNXV NU¡VWL WDUG\WL PXãWL LU XåPXãWL .RPHQGDQWDV JDYR GRYDQÐ SDNLQN\W YHåLP ² V¡GD VX åPRQHOH LU YDåLXRMD -DP YLVLãNDLQHUÌSLLãNXUWDVIHOGIHEHOLXNDVNDURPHWXJDO¡MRWRNLXVGDLNWXVJDXWL 'RYDQÐ UHLNDODYR QH YLHQDV &KHPQLFDV -Ð UHLN¡MR LU NRPHQGDQWXL LU 0DMHULXL LU kitiem SS vyram..DåNDLS MDX VXVLGDU¡ PHWÐ UXGHQLRS NDG VHQLÌQR J\YHQDPRMR EORNR SUDXV\NORMH SHU VDYDLW SDVLNDULD YLV YLHQDV DU GX NDOLQLDL /DJHU\MHYLVLåLQRMRNDGãLWSDUHLJMLHPDWOLNWLSDG¡GDYRVHQLÌQDVEHWXåãLSDJDOEMLVDL Q¡NDUWRQHEXYRWXU¡M VPDåLDXVLRQHPDORQXPR 3DVNXWLQLDLV ODLNDLV MLV WXU¡MR QXRVDY ãXQ³ YLON&KHPQLFRGRYDQRWLUQXRVDYGYLUDW³VX&KHPQLFRåLQLDLãYDOGåLRVVDQG¡OLÐYRJW 6HQLÌQDV NDOLQLÐ YDOJLR Lã YLUWXY¡V QHLPGDYR ² M³ WXU¡MR LãODLN\WL VDYR PDLVWX EORNDYLHML²MLHWXU¡MRMDPPRN¡WLGLGHO GXRNO -XRODELDXNDGVHQLÌQDVLULãODLGÐGLGHOLÐ WXU¡GDYR²UHSUH]HQWDFLMDLLUNLWLHPUHLNDODP 3DY\]GåLXL &KHPQLFDV QRUL ³VLWHLNWL NRPHQGDQWXL 1RUL NRNLÐ QRUV ãYHQþLÐ SURJD SDGDU\WLMDPGRYDQâDXNLD&KHPQLFDVSDVVDYHODJHULRVHQLÌQ ²9DSDJDOã³SLHãLQ³WXULEÌWLSDGDU\WDVYHåLPDV3LUPRVUÌãLHVPHGåLDJDLUGDUEDV Bus? ²-DZRKO²DWVDNRVHQLÌQDV²åLQRPDEXV 6HQLÌQDV WXUL SDVLUÌSLQWL PHGåLDJD -HLJX MRV Q¡UD 66 DU '$: VDQG¡OLXRVH MLV WXUL SDVLUÌSLQWL NDG ML EÌWÐ LãUDã\WD 0HGåLDJDL VXVLUDGXV MLV WXUL RUJDQL]XRWL PHGåLDJRV Lã VDQG¡OLÐ LãYRJLP -LV WXUL SDVLUÌSLQWL NDG GDUEDV GLUEWXY¡VH Y\NWÐ JDOLPDL VODSWDL ² NDG QHPDW\WÐ GLUEWXYLÐ YLUãLQLQNDL HVHVLQLQNDL 3DJDOLDX MLV WXU¡MR SDVLUÌSLQWL VODSWX SDGLUEWR YHåLPRLãGLUEWXYLÐLULãODJHULRLãJDEHQLPX 6HQLÌQDVYLVDWDLSXLNLDLDWOLNGDYR 9LHQNDUWãLWRNLXEÌGXVXRUJDQL]DYRYHåLPNLWNDUW²SXLNLDXVLDVURJHV..RNL SXLNLRUJDQL]DFLMMLVSULYDO¡MRWXU¡WL9LVDWDLåLQRPDNDLQXRGDYR Juo labiau.9.Ë1$6$512/ 0$1$6 PHWÐ SUDGåLRMH ODJHULV EXYR PDåLXNDV EHW VHQLÌQDL MDPH EXYR GX $UQR /¡PDQDVLU)ULFDV=HOLRQN¡ . Ir visa tai turi SDUÌSLQWLODJHULRVHQLÌQDV 5ÌSHVþLÐ VHQLÌQDV WXU¡MR SLOQ VNYHUQ %DLVLDL UHLNDOLQJDV åPRJXV MLV EXYR ODJHULR YDOGRYDP6XSUDQWDPDLUYDOGRYDLWXU¡MRMDPNXRQRUVDWVLO\JLQWL7XU¡MRSURSLUãWXVåLÌU¡WL³ WDLNDLSMLVYRJGDPDVYDOGRYÐQDXGDLLUVDY VQHXåPLUãGDYR 3XLNLDL J\YHQR ODJHULR VHQLÌQDV 3XLNLDL DSVLUHQJ V QXRODW J¡U¡ XOLDYRMR VQXNLXV GDXå¡XRGHJDVNDSRMRLUVåLQLQJDLNRU¡7UHþLRMRUHLFKRSULHãXV 1H NLHNYLHQDV JDO¡MR WRNLDV VXG¡WLQJDV SDUHLJDV HLWL 7DP UHLNDOXL EXYR SDUHQNDPD speciali publika. Vogdavo visi jie be išimties. kurie turi ir savo aukštesnius viršininkus.6(1..

%XOLXV ³VLãLUGLM V DQW NDLP\QR DYLQR EDXELD PDXURMD VHLOHV åHP¡Q YDUYLQD UDJDLV GLUYRQSO¡ãLDNRMRPLVNDSVWRVL²DWVHLWDYLQJVGLQDLUGYLNRYRQNYLHþLD$YLQDVSDN¡O V JDOYåLÌUL³NYDLOLRMDQW³EXOLÐ ²0HHHHHH²VDNRDYLQDVLUQHVXODXN VWLQNDPRDWVDN\PRVWDLJDSDVLE¡J¡M V² SOLDXNãW ² UDJDLV EXOLXL ³ SDW VQXNLR YLUãÌQ %XOLXV DSVWXOEVWD Lã QXVWHELPR .HLNLDV EÌGDYR /¡PDQDV SR ODJHU³ NDG QHW 66 VDUJ\ELQLDL V¡G¡GDPL ERNãWH DQW YLHOÐ WYRURV QXR WÐ NHLNVPÐ VPDUY¡V þLDXG¡WLLPD %DLVLDLP¡JRMLVDLJDUE LUVDYRWLWXO²ODJHULRVHQLÌQDV .RYDY\NRJ\Y\EHLDUPLUþLDL²YLVLãNDLWDLSSDW kaip buliaus su avinu./DJHULV EXYR QH WLNWDL PDåDV EHW LU ELHGQDV 1H WLNWDL QHEXYR NDV GYLHP VHQLÌQDP YHLNWL EHW LU YRJWL QHXåWHNGDYR NR %DLVLDL QXRERGX EXYR GYLHP WRNLHP WYLUWLHP VYHLNLHP Y\UDP EH GDUER ELQG]LQ¡WL SR ODJHU³ ² Q¡U NDV YHLNWL QRUV SDVLXVN 9LVDV J\YHQLPR ³YDLUXPDVEÌGDYR²NDLWHNGDYRNDVQRUVNDUWL. dviem tokiem vyram tas darbas buvo per menkas.ãYHUVWRPLV SDUDXGRQDYXVLRPLVDNLPLVSDåYHOJLD³NODVWLQJM³DYLQEHVLUHQJLDQW³QDXMDPVPÌJLXL ²0ÌÌ̲SDOLQJXRMDEXOLXVJDOYD²VXWRNLXQLHNãXNRNLXSDVLURG¡HVVDYLQDV MLVGDXJLDXQHVLPXãLV %XOLXV SDVLVXND QXWDU V SDVLãDOLQWL Lã NRYRV ODXNR 7XR WDUSX SDVLE¡J¡GDPDV DYLQDV ²SOLDXNãW²UDJDLVEXOLXL³XåSDNDOLQHVSDNLQNOHV %XOLXV YLVDV YLUSD Lã SDVLSLNWLQLPR %XOLXV QHWXUL SULHPRQLÐ VDYR SDQLHNDL DYLQR HOJHVLXSDVDN\WL%XOLXVE¡JDQXRDYLQRVO¡SWLV³NDUYLÐNDLPHQ 9D O\JLDL NDLS WDV EXOLXV Lã¡MR LU /¡PDQDV NRYRMH VX =HOLRQNH $UQR /¡PDQDV ² DXNãWDVGLUåLQJDVSODWDXV YHLGR LU WYLUWÐ åDQGLNDXOLÐ ãLHN WLHN SOLNWHO¡M V NHWXULÐ GHãLPþLÐ PHWÐ Y\UDV Lã SURIHVLMRV ² VXQNYHåLPLR ãRIHULV &LYLOLDPH J\YHQLPH WXU¡MR EHQH WUHMHW åPRQÐNLHNYDLNвMLVQLHNXRPHWQHVNDLþLDYR²MRLãPDQ\PXWDLEXYRPRWHUÐUHLNDODV %\OÐ QHGDXJ WHWXU¡MR %HURGV WLNWDL GX DU WULV UHLFKR SLOLHþLXV EXYR QXGRE V QH Lã EORJRV YDOLRV EHW NDG WDLS MDX Lã¡MR *DOLPD VDN\WL EHYHLN QHW\þLD 7HLVPDV åLQRPD WR QHSDM¡J¡ VXSUDVWL LU ³NLãR YDUJã ³ NYDLO NDO¡MLP /DJHULQ SDWHNR MLVDL WDLS SDW QH Lã EORJRV YDOLRV JUHLþLDX ² SHU QHVXVLSUDWLP 3HU YLHQ JLQNOXRW ³VLYHUåLP ³ VYHWLP EXW MLVDL WLN WUXSXþLXN UHYROYHULX DWVLãDXG¡ LU SDVLWDLNLXV³ NLUY³ SHUN¡O¡ NLWRQ YLHWRQ 8åPXãWL MLV QLHNR WHQDL QHXåPXã¡ âLDLS WLNWDL WUXSXþLXN DFK NDV SHU VPXONPHQLãNXPDV VNDLþLXRWL WRNLXV PDåPRåLXV $XNãþLDXVLDV MR SDVLGLGåLDYLPDV EXYR ² MR JULDXVPLQJD JHUNO¡ 5HWDV NXULV EXOLXV þHPSLRQDVEÌWÐJDO¡M VVXMXRYDUå\WLVEDOVRJULDXVPLQJXPX .DLSDNDUXRNOLÐQ¡UD²QRUVSLUãWXVJUDXåN 2SDNDUXRNOLÐNDLSW\þLDPDåDWHEÌGDYRNDOLQLDLODEDLJUHLWDLSHUHLGDYR³NOLSDWÐOXRPLU PLUGDYREHMRNLRVVHQLÌQÐSDJDOERV 6DYR VNXUGåL EÌNO MXRGX SD³YDLULQGDYR NDOLQLÐ NDPDQWLQ¡MLPDLV /¡PDQDV VSHFLDOL]DYRVL³YDLULDVUHYL]LMDVGDU\WL=HOLRQN¡²VQXNLXVGDXå\WL /¡PDQDV GDUR EÌGDYR UHYL]LM DU SDV NRN³ GULVNLÐ NOLSDW¡O NLQNDV YRV YRV EHSDYHONDQW³YDOVW\ELQLDPHãYDUNSDODLN\YLVRVVDJRVSULVLÌWRVDUMLVNLãHQ¡MHYLHWRMQRVLQ¡V ² YLVRV JL QRVLQ¡V Lã SDW SUDGåLRV MDP EXYR DWLPWRV ² NRNLR VNXGXUR QHVLQHãLRMD DU MLV QHWXULNRNLRVNDUPDORåDL]GRPUDLãLRWLDUGXRQRVNRNLRVSOXWHO¡VQHSDVO¡S¡ORYRVSDJDOY\MH 1RU¡GDPDVPXãWLSDJDO³YLVXRPHWJDXVL7DVSDWLUVXUHYL]LMD1RU¡GDPDVUHYL]XRWL NRNL QHWYDUN YLVXRPHW UDVL <SDþ ODJHU\MH \SDþ SDV NOLSDWDV 7DLS LU EÌGDYR /¡PDQDV UHYL]XRMD=HOLRQN¡²DQWDXVLXVVNDOGR Savaime suprantama. Visiem buvo DLãNXODJHU\MHWXULOLNWLYLHQDVVHQLÌQDV9LVDVNODXVLPDVEXYRWLNWDLNDWUDVOLNVNDWUDVHLVVX ãDN¡PLVDNHW JUDLE\WL 1D ² LU SUDVLG¡MR DELHMÐ VHQLÌQÐ WDUSXVDY¡V LPW\Q¡V QXVLW VXVLRV GDXJLDX SXV¡V PHWÐ 3UDVLG¡MR LPW\Q¡V VX YLVRPLV GLSORPDWLMRV JXGU\E¡PLV VX LQWULJRPLV VX VXNW\EH NODVWDLãGDY\VWHSURYRNDFLMDSLQNO¡PLV.

HOHWDVãYHLFDULãNÐODLNURGåLвLUGDXJNLWRNLRWXUWRQHVNDLWDQW WRMRNXU³MLVMDXEXYRVXVS¡M VXåODJHULRVLHQÐLãJDEHQGLQWL 9LVLHP EXYR DLãNX QXVLSHOQ V SLUPDVDL ODJHULR EXGHOLV MDX OLNYLGXRMDPDV 9LVDV NODXVLPDVEXYRWLNWDLNDGDLUNDLSMLVVDYRMDXQVLDVGLHQHOHVSDEDLJV %DLJ¡WDþLDXYLVLãNDLQHWLN¡WDL .UãLPRWHULVOHQN¡ãHLP\QLãNDLVXVLJ\YHQRVXYRNLHþLXEDQGLWXVXODJHULREXGHOLX /¡PDQXL NDåNRNV ã¡WRQDV SURYRNDWRULXV DU SLNþLXUQD MXRNGDU\V SDNLãR LãGDYLNLãN PLQW³ ² /¡PDQDV SDVLGDY¡ SLNWDL SDJXQGDL MLVDL SDUDã¡ ODJHULR YDOGåLDL RILFLDOÐ SUDã\P NDG MDP RILFLDOLDL OHLVWÐ NDUWX J\YHQWL VX SRQLD EORNRYD 7DL HV MDP EÌWLQDL UHLNDOLQJD PHLO¡VLUVYHLNDWRVVXPHWLPDLV-HLJX²UDã¡MLVSUDã\PH²MRãHLPDNDUWDLVGDUSDGLG¡WÐ WDLMLVDSVLLPVYLVSULHDXJO³LãODLN\WLQXRVDYRPLVO¡ãRPLV 0DMHULVJDY VWRN³/¡PDQRUDãWVXVL¡P¡XåSLOYR²MXRNWLVMLVMDXQHEHJDO¡MR1¡ QHWLNULQ VVYHLNDWRVMLVQXWDU¡NDG/¡PDQDVQHWLN¡WDLSDPLãR 1XRWRVGLHQRV/¡PDQRãDXQXVDLYDUGDVODJHU\MH¡P¡VPXNWLLUVPXNWL3DQLEORNRYD SULMXRVWH ãOXRVW\GDPD DãDUDV WLNLQR NDG YLVD WDL \UD ² WR SUDNHLNWR J\YDW¡V WR =HOLRQN¡V darbas. -LVEXYRYRNLãNDLSULHãHLPRVSULVLULã V%DLVLDLP\O¡MRMLVDLYDLNXV7HLVLQJLDXYDLNÐ PRWLQDV NRO GDU YDLNÐ Q¡UD 3DVLQDXGRGDPDV VHQLÌQR WHLV¡PLV VXVLXRVW¡ VX PRWHUÐ EORNR YLUãLQLQNHSDQLEORNRYDLUãHLP\QLãNDLYHUW¡VLVXMD 3DQLEORNRYD²LUJLEXYRJHUD/HQN¡SRQLD6RILMD3ROLWLQ¡NDOLQ¡ODJHULQSDWHNXVL Xå SROLWLQLXV OHQNÐ VXVLULQNLPXV MRV EXWH ² QDPLH SDOLNXVL ãHLP $SLH SHQNLDVGHãLPWLHV PHWÐ6XQNL6WRUD5DXNãO¡WD/DEDLSODþLXXåSDNDOLXLUSORQDLVSLUãWDLV6DYRLãYDL]GDEXYR SDQDãL³NDUY SRGHYLQWRMRYHUãLRVXDNLQLDLV 6DYR EORNR PRWHULV ODEDL GUVLDL J\Q¡ QXR YDOGåLRV SULHNDELÐ LU EDXVPLÐ ãRNGDPD NDLS NDW¡ MDL ³ DNLV EHW XåWDW SDWL VDYR PHUJXå¡O¡P VQXNXþLXV GDXå¡ QH EORJLDX Xå Y\UXV blokavus.ãVLULNLDYR NHOL WÌNVWDQþLDL NDWRUJLQLQNÐ YHUJÐ VYHLNÐ OXRãÐ LU YLVLãNDL NOLSDWÐ NOLSDW¡OLÐ NXULXRV EORNDYLHML VWXPGR EMDXURMD LU OD]GRPLV YDQRMD . 9DOGåLD³VDN¡/¡PDQXLQXVLULãWLNDNODU\ã³NXU³MLVVDYDUDQNLãNDLEXYRSUDG¡M VQHãLRWL /LHS¡ MDP NDWRUJLQLQNLãNDL QXVLNLUSWL SODXNXV ² LU MXRV QHWHLV¡WDL MLV EXYR XåVLDXJLQ V 3DJDOLDXSDVRGLQRM³³EXQNHU³ 9LHãSDW¡OL VDOGåLDXVLDV /DJHULR VHQLÌQDV SULHã NXU³ PHV YLVL WDLS åHPDL JDOY OHQN¡PH LU QXåHPLQWDL SDUDGDYRPH DWVLGÌU¡ EXQNHU\ 9DMH NDV SDVDXO\MH GHGDV 3DQL EORNRYDDSVLS\O¡JDLOLRPLVDãDURPLV-RVPDUJDVSULMXRVW¡OLVYLVLãNDLVXPLUNR 9DOGåLD SDGDU¡ /¡PDQR WXUWR SDWLNULQLP ² MR EÌWD MDX NHOL ODJDPLQDL . .HOHWNDUWÐM³VXNHOLROLNDNLWÐYRNLHþLÐNDOLQLÐJDOYDåXGåLÐEXYRSDVLXQW ³*GDQVN NUDSãWLQ¡WL DQJOÐ LU DPHULNLHþLÐ SULP¡W\WÐ ERPEÐ NXULRV MRP VNLUWX ODLNX QHVLWHLN¡ VSURJWL %XYR WLN¡WDVL NDG MLV WHQDL VX WRPLV ERPERPLV NDLS QRUV SDWV VXVLVSURJGLQV 9LV G¡OWR QHLãVLVSURJGLQRåDOW\V$SY\O¡YDOGåLRVOÌNHVþLXV7XRPHW M³ Lã ODJHULR SDOHLGR %HW Y¡O ² .HOLRV SRURV RGLQLÐ SLUãWLQLÐ .-RJLPLPRGLHQYLVLODJHULRNDOLQLDLWXU¡MRVXUXRãWLMRJDUEHLLãNLOPLQJSDUDG7DL buvo gal pats kvailiausias paradas visoje pasaulio istorijoje.U YLVD ãLWD PLQLD WXUL å\JLXRWL SUR /¡PDQ DXNãþLDX DQW WDP WLNUR SMHGHVWDOR SDVLVWRMXV³ ² WXUL LãNLOPLQJX NDWRUJLQLQNÐ PDUãX SUDHLWL 7XUL PHLVWULãNDL ² NDWRUJLQLQNLãNDL SUDå\JLXRWL 7XUL MR JDUEHL SUDå\JLXRGDPLJLHVPHVNDWRUJLQLQNLãNDVJLHGRWL3URãDOSURM³SUDHLGDPLWXULGDU\WL0ützen ab” ir šaukti jo garbei ura! /¡PDQDVSULLPLQ¡MRSDUDG/¡PDQDVGåLDXJ¡VL/¡PDQDVEXYRODLPLQJDV/¡PDQXLLã SDVLWHQNLQLPRSODWXVDLVPDNUDVEOL]J¡MR/¡PDQDVEXYRNYDLODVSHUYLVSLOY /¡PDQDVEXYRYRNLHWLVSDWULRWDVVDYRYHLNORMHU¡P¡VLYRNLHþLÐSDUWLMDNXULRV buvo kriminalistai ir homoseksualistai.RNVSRULVWX]LQÐSXLNLDXVLÐãLONLQLÐ NRMLQLÐ PDUãNLQLÐ NHOQLÐ âHãLRV SRURV SXLNLDXVLÐ EDWÐ .HOL DSVLDXVWDL.RNLR JUDåDXVWXUWHOLR/¡PDQDVEXYRMDXODJHU\MHVXVLNURY V.HOLNRVWLXPDL. .

7$6*<9$7 )5.kas tai yra paleido? -³ SDVLXQW¡ ³ NLW ODJHU³ %XFKHQYDOG 7LXULQJLMRM QHWROL 9HLPDUR %XYR WHQDL WRNLD VDYRWLãND PRN\NO¡O¡ .. %DLVLDLMLVEXYRDPELFLQJDVPHWÐUXGHQLRSMLVEXYR³VLWDLV VRUJDQL]XRWLERNVR UXQJW\QHV Lã NDOLQLÐ WDUSR $WVLUDVGDYR LU WRNLÐ NXULH VDYR WDUSH SDVLPXãWL QRU¡MR %XYR ODJHU\MH LU EXYXVLÐ ERNVLQLQNÐ P¡J¡MÐ LU SURIHVLRQDOÐ 5XQJW\Q¡VH GDO\YDXGDYR LU SDWV =HOLRQN¡$SLHERNVDSLHMRWHFKQLNMLVQHWXU¡MRMRNLRVXSUDWLPR²SDVLWLN¡MRWLNWDLVDYR IL]LQH M¡JD LU VHQLÌQR WLWXOX $WVLUDVGDYR YLHQDV NLWDV ERNVR PHLVWHULV NXULV LPGDYR LU VXNXOGDYR =HOLRQNHL VQXN³ =HOLRQN¡ WXRPHW EDLVLDL ³VLåHLVGDYR NDLSJL WDL JDOLPD HV SDþLDPVHQLÌQXLVQXN³JXULQWL 5XQJW\Q¡P SDVLEDLJXV =HOLRQN¡ JULHEGDYR VDYR EL]ÌQ LU G¡O NR QRUV RILFLDOLDL SULNLE VLPGDYRWRN³DNLSO¡ãERNVLQLQNãXWLQWLWHJXNLWNDUWåLQRVVXNXRWXULUHLNDOLU NDGUHLNLDNLHNYLHQDYDOGåLDWLQNDPDLJHUEWL PHWÐNRYRP¡QHV³LUSDW³=HOLRQN LãWLNRQHODLP¡ .ãY\NXV/¡PDQXLJDOYHO¡VJXOG\WLXå7UHþLM³UHLFK=HOLRQN¡SDVLOLNRYLHQDVODJHULR VHQLÌQDV1RUVODJHULVNDVGLHQDXJRSLOQ¡MRLWSUÌVDVSULHDODXVERVRNDVGLHQSO¡W¡VLUWXUW¡MR =HOLRQN¡LãVLYHUVGDYRYLHQDV-RNLÐSDJDOELQLQNÐMDPQHUHLN¡MR äYDOXVQXVLSHQ¡M VUHWDLNDGDNDLSUHLNLDQWLãVLSDJLULRM VSRODJHU³VXãXQLPLYLONXLU VXEL]ÌQXLãYLHOÐQXSLQWXEHVLYDONLRMVDWURG¡NDLSDUJHQWLQLãNRåLUJ\QRNRPHQGDQWDV 9DLNãþLRMR SR ODJHU³ YLV VW\SLQ¡GDPDV LW åLUJHOLV ELWLQ¡OLV QXR UÌWHOLÐ YDLQLN¡OLR SUDNXW V/\JWDU\WXPPHQNDVNLãHQYDJLVMLVEÌWÐEXY V²O\JDQWSLUãWÐJDOÐG\EþLRMV%HW NLãHQYDJLV MLV QHEXYR -LV EXYR SODWDXV PDVWR JDOYDåXG\V WLNWDL PDGD MR WRNLD EXYR WDLS YDLNãþLRWLYLVVNHUVDVVNHUVDV2SULV¡OLQ VEÌGDYR²å\EWEL]ÌQXSHUWDYHLãLOJDL²Lã NDUWRåLQDLVXNXRWXULUHLNDO /DEDL JXGUXV MLV EXYR VXNWDV LU NODVWLQJDV %HW MHLJX EÌGDYR MLV SDVDN\V *DXQHUZRUW´²åXOLNRåRGLV²ãYHQWD-LVM³YLVXRPHWLãODLN\V*DXQHUYRUWXJDOLSDVLWLN¡WL bet kuriuo atveju..&$6=(/.21.U M³ NDUWX VX WULVGHãLPW NLWÐ YRNLãNÐ JDOYDåXGåLÐ LãYHå¡ ³ %XFKHQYDOG ² ³ W SDþL SUDNHLNW 66 PRN\NO Lã NXULRV .  )ULFDV=HOLRQN¡²YRNLHWLVNLO VLã*GDQVNR.RNLÐPHWÐYLGXWLQLRÌJLRODEDL JHUDL VXEXGDYRWDV Y\UXNDV SDVLå\P¡M V GLGHOH IL]LQH M¡JD 3DJDO LãPRNW DPDW MLV EXYR P¡VLQLQNDV 3DJDO SDãDXNLP MLV EXYR )DVVDGHQNOHWWHUHU ² PRN¡MR VLHQRPLV NDLS PXV¡ ODLSLRWL ² NRN³ WUHþL NHWYLUW PÌUR DXNãW EHåLÌULQW EH MRNLÐ ODLSWÐ XåVLUHSHþNLQGDYR 3DJDO VSHFLDO\E MLVEXYREDQNÐNDVÐSO¡ãLNDV -R SDWLHV SDVDNRMLPX PDåLDXVLDV MR XåGDUELV EXY DãWXRQL WÌNVWDQþLDL PDUNLÐ GLGåLDXVLDV²GHY\QLRVGHãLPW\VWÌNVWDQþLÐ=HOLRQN¡GLUEGDY VYLVXRPHWYLHQDVEHW³ODJHU³ SDWHN VSHUM³LãGDYXVLDVPHUJDV²QHLãWLNLPDVMLVMRPEXY V ..DUWNDUW¡PLV VXULQNGDYR ³ M Lã ³YDLULÐ ODJHULÐ QXVLSHOQLXVLXV YRNLHþLÐ JDOYDåXGåLXV JHURNDL MXRV WHQDL SDODPG\GDYR LU VXGDU\GDYR Lã MÐ WRN³ VSHFLDOÐ 66 JDOYDåXGLãNGDOLQ³NXU³WXRMDXVLÐVGDYR³IURQW³SLUPVLDVOLQLMDV³SDYRMLQJLDXVLDVYLHWDV -LHWHQDLåLQRPDLUåÌGDYRMHLJXNDVQHVXJHE¡GDYRSDNHOLXLDULãIURQWRSDE¡JWL 9D³WRNLPRN\NO¡O LUEXYRSDVLÐVWDVPÌVÐODJHUPDUãDODV/¡PDQDV %DLVLDL YHUN¡ SDQL EORNRYD G¡O WR *DLOD EXYR åLÌU¡WL ³ W PRWHU¡O DNLQLXRWM SDY¡ODYXVLRVPHLO¡VNDQNLQDP ²7DLYLVWDVJ\YDW¡=HOLRQN¡MDLHVVSDGDU V 3RUDL VDYDLþLÐ SUDVOLQNXV SR /¡PDQR LãVLXQWLPR SDQL EORNRYD DWNHUãLMR WDP J\YDWHL =HOLRQNHL SDþLX åLDXULDXVLX EÌGX VXVLG¡MR VX WXR J\YDWH =HOLRQNH J\YHQWL WRNLX SDW EÌGX NDLSSULHãWDLJ\YHQRVX/¡PDQX²YLVLãNDLãHLP\QLãNDL7LNUDLWDLEXYRODEDLSLNWDVNHUãWDV 6XWRNLDãS¡WQ\EHNRNLDEXYRSDQLEORNRYDPHLODXWLV²SDVLXW VUHLNDODV 7LNWRJ\YDW¡V=HOLRQN¡VãLUGLVEXYRWYLUWDMLQLHNXRQHVLEMDXU¡MR .

U PLUGDY HV WHQDL åDOLXNDL NDLS PXV¡V ² YLV WDL EXY V SUDNHLNWÐMÐ UDXGRQÐMÐGDUEDVäDOLXNDP%XFKHQYDOGHEXYXVLWLNUDNDWRUJD7HQMRNLRVNDOLQLÐYLHQ\E¡V QHEXY åDOLXNDL ² VDX UDXGRQLHML ² VDX . =HQJHULXL SUDG¡MXV VHQLÌQLQNDXWL ODJHULV SHU YLHQ GLHQ SDVLNHLW¡ .LHPH QHEHVLJLUG¡WL MRNLÐ PXãW\QLÐ 1HE¡UD VXåHLVWÐ 1LHNDV QHEHU¡NLD *\YHQD VDX åPRQ¡V WDU\WXPþLDQ¡YLHQRJDOYDåXGåLRQHEHEÌWÐOLN 9LVDHLQDWYDUNLQJDLGDUQLDL âLWRNLRV SDG¡WLHV $UQR &KHPQLFDV LOJDL SDN VWL QHJDO¡MR 3R WULMÐ VDYDLþLÐ SDVN\U¡ MLVDLDQWUM³VHQLÌQSDGÌNXV³WLUROLHW³7RQL)DEURSDJDOLãYDL]G²þLJRQRYDLN 7RQL)DEURSDVLGDU VODJHULRVHQLÌQXLãVLWLHV¡YLVDQXJDUD.DV NLWD HV âWXWKRIH NXU HVDQWL LU NDOLQLÐ YLHQ\E¡LUWHLVLQJDåDOLÐMÐYDOGåLD 3DNHOLXLPDW¡MLVDLNDLSDPHULNLHþLDLYLGXGLHQ³%HUO\QERPELQD ² *DXQHUZRUW ² NDOE¡MR =HOLRQN¡ ² YRNLHþLDL NDU MDX SUDNLãR DPHULNLHþLDL bombina totsicher — mirtinai tiksliai.R]ORYVN³Y¡OLDX EXYRSDVLGDU VEORNDYDV²MXRMRNVNDOLQ\VQHJDO¡MRQXVLVNÐVWL3DLPGDPDVODJHULRVHQLÌQR SDUHLJDV MLV DWVLVDN¡ EÌWL EXGHOLV ² LU ãL MR VO\JD EXYR SULLPWD %XGHOLDXWL VXWLNR WXRPHW savanoriškai Vacius Kozlovskis.VWHULNDVFLQLNDVPHODJLV LU ãLDLS LãJOXã¡OLV QXWDU¡ MLVDL NDG ãXQLãNDL SDVLWDUQDXGDPDV YDOGåLDL MLV JDOL NDUWDLV Lã ODJHULR LãVLYDGXRWL  P¡ ãXQLãNDL VWHQJWLV 3DVLGDU¡ SDWV EHJ¡GLãNLDXVLDV YDOGåLRV ãQLSDV ODJHU\MH9LVXUODQGåLRMRãQLDXNãW¡XRVW¡SURYRNDYRSDODQJ¡PLVWXSLQ¡MR 7XRWDUSXJU³åRLã%XFKHQYDOGRSDWVDL=HOLRQN¡3DVLURG¡NDGMRSUDHLWLVEXYRWRNLD SXRãQL WRNLD WXUWLQJD ³Y\NLDLV WLHN MLV YLVRNLÐ E\OÐ EXYR WXU¡M V NDG QHW 66 RILFLDOLDL JDOYDåXGåLÐ NRPDQGDL MLV SDVLURG¡ HVV SHU GLGHOLV UD]EDLQLQNDV ² G¡O MR E\OÐ LU EDXVPLÐ VNDLþLDXV³WPRN\NO¡O MRQHWQHSUL¡P¡ 6XåLQRM V WRN³ OLÌGQ VDYR PLHOR ELþLXOLR OLNLP &KHPQLFDV SDVLUÌSLQR M³ JUåLQWL DWJDO³PÌVÐODJHU³ =HOLRQN¡ JU³åR ODEDL SDVLNHLW V .DUDOLDXþLDXVSLUNO\VMXYHO\UDVSDUGDYLQ¡M VODLNURGåLXVDXNVLUEULOLDQWXV EXYRYLVLãNDLUDPXVåPRJHOLV.OJHVQ³ODLNEXYRMLVDLãUHLEHULVSDV9DFHO³.U DSLH %XFKHQYDOGR ODJHU³ MLV SDVDNRMR NODLNLXV GDLNWXV ² ãLXR PHWX PXGX VX MXR EXYRPH JHUL ELþLXOLDL -LV PDQ NDUWDLV QHW FLJDUHW GXRGDYR1HWDLS²SDþLDPLãMRVXQNDXVVLGDEULQLRSRUWVLJDURSDVLLPWL1H-LVSDWVFLJDUHW Lã SRUWVLJDUR LãLPGDYR LU QXPHVGDYR SR NRMÐ PDQ DQW åHP¡V $ã WXRM SDãRNGDYDX SDVLLPGDYDX FLJDUHW LU SDVLUÌSLQGDYDX XåGHJWL MR UÌNDO ² PXGYLHMÐ ELþLXO\VW¡ MDX EXYR SDVLHNXVLWRNLRDXNãWRODLSVQLR-LVPDQLUSDVDNRMREDLVLXVGDLNWXVDSLH%XFKHQYDOG (VYLVD%XFKHQYDOGRYDOGåLDEHVLUDQGDQWLQHåDOLÐMÐNDLSSDVPXVNULPLQDOLVWÐEHW UDXGRQÐMÐSROLWLQLÐNDOLQLÐUDQNRVH2UDXGRQLHMLYLVLYLVXRPHWHVSHUG¡PQLHNãDL1XRMÐ åDOLHVLHPVWDþLDLJ\YHQWLQHEHJDOLPD-HLJXVDNRMLVDLNRNVåDOLXNDVNRNLDPUDXGRQDMDPN QRUV SDY\]GåLXL G¡O MXRNR QXNQLDXN¡ DU VQXNLQ XåYDåLDYR WDL WXþWXRMDX WRNVDL åDOLXNDV JDXQV SUDQHãLP MHL VDYR SRNãW GDU NDUW SDNDUWRVL EÌVL QXEDXVWDV 3DVLNDUWRMXV SRNãWXL HVåDOLXNDVJDXQVDQWUUDãWPLUNSHUWULVGLHQDV²MHLQXPLUWLSDWVQHVXJHE¡VLEXVWDX SDUÌSLQWD SDJDOED .WHQNDVWDþLDL³IURQWNHOLDXWL²NXULMDX$UQR/¡PDQEXYRSUDULMXVL =HOLRQNHL LãY\NXV ODJHULR VHQLÌQX O\J WDU\WXP SHU NDåNRN³ QHVXVLSUDWLP EXYR SDVNLUWDV +DQVDV =HQJHULV '¡O WR SDVN\ULPR YLVDV ODJHULV SODþLDL LãVLåLRMR þLD MDX QH SULHã JHUD$UWLNWDLNDUWDLVNRNVNRPHQGDQWRãXYDQHQXGY¡V¡NDG=HQJHU³VHQLÌQXSDVN\U¡" =HQJHULV. =HOLRQN¡JU³åRODEDLVXEORJ VVXQ\N V3ULVO¡J¡M³LU³VLWLNLQLPDVNDG YRNLHþLDL NDU SUDNLãRLUMDPNDLSYDOGåLRVåPRJXLJDOLWHNWLSDVNXLDWVDN\WL%XYRNRVXVLUÌSLQWL *U³åXV =HOLRQNHL ODJHU\MH EXYR GX VHQLÌQDL =HQJHULV LU )DEUR 6DYDLPH SDVLGDU¡ VXSUDQWDPDNDGYLHQDVLãWÐGYLHMÐVHQLÌQÐEXVWXþWXRMDXVX¡VWDVUHLNLDJL=HOLRQNHLYLHWRV 3LUPRMHLO¡MåÌWLOLNLPDVO¡P¡+DQVXL=HQJHULXL-³NXRUDPLDXVLDLEHHLQDQW³XåSXRO¡ VWDLJD &KHPQLFDV QXYLONR MDP DSVLDXVW QXPRY¡ EDWXV ² HV YLVD WDL =HQJHULV QHWHLV¡WX EÌGX EXYR ODJHU\MH VXVLRUJDQL]DY V ² QRUV WXR SDW EÌGX NDLS =HQJHULV DSVLYLONLP LU DYDO\Q EXYRVXRUJDQL]DY YLVLEORNDYLHMLYLVLNDSDLLUGDXJ\E¡NLWRVODJHULQ¡VDULVWRNUDWLMRV .

ãUDGLQJDVDL7RQL)DEURNU\SXRGDPDVVXDSUDLãLRWXVXEDQGDåXRWXVQXNLXUDGRLãHLW³ 7XþWXRMDXSRODJHULRYRNLãNMGDO³LãVLSODWLQRJDQGDLNDGHVM³7RQL)DEURNDLSYRNLHW³ XåSXRO¡OHQNDLãRYLQLVWDLLUSDVNHUVWLQRU¡MR-LVYRVYRVLãSROHQNLãNRSHLOLRLãWUÌN V 9RNLHþLÐ åDOLXNÐ SDVLSLNWLQLPDV WRNLD OHQNÐ LãGDY\VWH EXYR LWLQ NDUãWDV 9RNLHþLDL åDOLHMLVXVLWHONGDPLNUÌYHO¡PLVJDODQGDSHLOLXV²OHQNXVNDGSMDXVL²WDLSMDXVL/HQNDL WDLSSDWWUDXNLDLãSDNDPSLÐYLVRNLXVLQVWUXPHQWXV²JDOYDåXGåLDPQHSDVLGXRVL 9LVDPH ODJHU\MH DLVWURV YHUGD NXQNXOLXRMD .U YLVR WR SULHåDVWLV ² ODJHU\MH NXR JULHåþLDXVLDL GUDXGåLDPD LU EDXGåLDPD OLSãQLHML santykiai su moterimis! .JLåLQDLSDSMDXVRSDVNXL³URGLQ¡NNDG buvai ne vokietis ir ne lenkas.XR UDPLDXVLDL NUDSãWLQ¡MR MLV VDYR NHOP PLãNH 9LHQDV åDOLXNDV YRNLHWLV Lã SDWULRWL]PRVPRJ¡MDPNXRNXSHUJDOYNLWLSULE¡J åDOLXNDLSDWUDLãNLQRMDPNLWXVNDXOHOLXV 3RYDODQGRVWDVDLOHQNDVVXOLHWXYLãNDSDYDUGHEXYRMDXDWDXã VODYRQDV 1HåLQLDDUYRNLãNRMLSDUWLMDQXNDULDYXVL3UDQDLW³SDVLMXWRMDXSDNDQNDPDLDWNHUãLMXVL Xå7RQL)DEURVXåDORWVQXN³DUþLD³VLS\Q¡NLWRNLHSROLWLQLDLVXPHWLPDLWLNWDLMRVNDULQJDVDL .HLNVPDL JUÌPRMLPDL SURYRNDFLMRV ² WDLS LU SLODV 1DXMDV YRNLHþLÐOHQNÐ NDUDV DWURGR QHEHLãYHQJLDPDV 0ÌVÐ OLHWXYLãNDVDL EORNDV²LUWDVG¡OYLVDNRXåVLEDULNDGDYRGXULV. avansu sutraškino NDXOXVYLHQDPOHQNXL-LVYLVLãNDLQLHNXRQHEXYRNDOWDV'LUERVåLQLQJDLPLãNHVDYRGDUE .NXULDLQLHNXRPHWQLHNREORJDXåWDLQHDWVLWLNGDYR =HQJHULRGDLNWXRVHEXYRSDGDU\WDNUDWDLUUDVWDVWHQDLDXNVLQLVåLHGDV=HQJHULVEDQG¡ ³WLNLQ¡WLNDGMLVWRåLHGRLãYLVRJ\YHQLPHQLHNXRPHWQHEXYRPDW VEHWNDVMXRWLN¡V5DVWD åLHGDV²LUEDLJWD 9DUJã=HQJHU³WXþWXRMDXDSUHQJ¡GYRNLDQþLDLVVNDUPDODLVLULãJUÌGR³âWXWKRIRILOLDO +RSHKLO³ ² ³ W ãO\NãþLDXVL SO\WLQ NXULRQ NLãGDYR Xå VXQNLXV QXVLNDOWLPXV SDþLDPH ODJHU\MH+RSHKLO\MH=HQJHULVYHLNLDLNOLSDWDYLUWRR=HOLRQN¡JU³åR³SLUPRMRVHQLÌQRYLHW 7XRPHWODLP¡VSDNLW¡MLPJDYRSDMXVWLLUSDGÌN VWLUROLHWLV7RQL)DEUR %HQHSDWV%HO]HEXEDVLãSDY\GREXVVXSDLQLRM VMRãLUGHO¡VOHLVWUXV$LVWULQJDVDL7RQL ³VLP\O¡MR YLHQ ODJHULR PHUJXå¡O .UXYLQRVPXãW\Q¡V³Y\NROLJRQLQ¡MWULXNãPDV ²GLGåLDXVLDVQXNHQW¡MRYDOGåLD²ODJHULRVHQLÌQDV . =HOLRQN¡ 7RQL )DEUR G¡O YLVD NR SD¡P¡ VDYR DSVDXJRQ ² VDYR EORNH XåGDU¡ M³ ³ SUDXV\NONDVEXYRSDQDãX³NDUFHU³7RMHSUDXV\NORMHNDVVDYDLW NDVQRUVSDVLNDUGDYR Vokiškoji partija. — taip ir dokumentuose buvo parašyta.ROOHQNHOLVDWVLSHLN¡MRNROVXYRN¡Xå N MR åDQGDV GDEDU WDLS VPDUNLDL NHQþLD 7RQL )DEUR MDX EXYR GLQJ V NLHPH 7LNWDL WROL DLVWULQJDVDL7RQLQHQX¡MR$LãNLDLJUDXå¡M³VåLQ¡SHUPDåDLMLVWDPODWUHOLXLEXVXåYDåLDY V .JL²QXVLãOXRVW\VMLVåDQGãODSLXVNXGXUX²LUY¡OO³VSULHPHUJDLW¡V7DLQLHNDQLHNLV 1H²VXPHLO