You are on page 1of 41

385

1 ßEÜßéß
9¥ÎóZØ„ê ·òYs Á¢Ì„é ÕßÜéß Ü
¥ÎóZØ„ê ̄ⶄí ÌŸâéß ÃŸE»‡ ½ß¸ÿ·„ÅŽ¢¿„éß ·òâéßÅ ß âß éß ¥Ãˆt¢¿ŸÇ‹é.ß

1 ΟQ΋éß ÃŸE Õƒ»‡ ÒéßéÓß H¸ß ½ŸÇ‹Øê „ xÇ‹é.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ¥Ì„Ç‹éß ·òYs »òú^ÃÜßâéß, ¦Ò…Üßâéß, ÒéßÈ؄éßéß ·òYs
¥Ì„âéß ¿„H·Ž Ì„Åéß ·jß óÜ•·¯„ öØ„êÇ‹é.ß Ì„â ðÓßÒ¶„íÜßéß ÕßHÓß«â ·óǂ΋êÇ‹Üßâéß Ó߸ÒêÏŸâ ÕßH»‡ §¿ŸfÇ‹éß.
¯Ys ΋é߽߸tÅßéßz ·„½ß«tÓŸ»‡Y, ¥Ì„âéß ¿„H·Ž ÒË·Ž ¥ÎóZØ„ê ¨ ÕßÜßéßÜßZs °ÓŒÃó»•Üßéß Î‹»„cÄ Ò…âs
¯öÌ„êÓ• Ò…ÓŸsÇ‹é.ß 2·ŸÒ…⠦؄éâß ðÓßÒ¶„íÜßéß ¦Ø„éß ÁóÈÜ•Ì„éß ¥âéß KÜßÒ΋q Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÇ‹éß. ¨ ½ß¸ÿÌ•x
âÌó, ''Z ¦ÜßÓŸ¯ŸÜßÓŸ ¿„êNjŃY·Ž ÒØ„éßÓ߸é߀Üó ·„½‚éâ`ß ½ß†¸ Áƒ ·ŸÃ„x·„ÿÒêY·Ž ¥ÎóZØ„ê ¿ŸÜƒÒéߢΈY
©âs ³·„ ¥ÒêwØßéßY ½•éßÒéßéß ¿„êNŸoÒéßéß. ¦½‚éß Z ¦@|Y¢¿ŸÇ‹é.ß ÃŸÁ‚ñâ ΟQ΋éØ ß ‚ééß ·ß a„ §Ì„Ä ¶„íÒêÄéß
½ß¸·„aÜó ½ß¸¢Ç‹éß·òY Z¶„í Ì„Câ ½‚¿„f΋⢠Ó߸Òéß Üßâéß, Ø„éßêΟ ¯ŸÜ߶„íÜßéß, ÓŸØ„é߶„íÜߢ΋ÈZ ¥Îó
¶„îÄéßfÌ„éߢΈ."" ¥Y ¥ÓŸsÄéß. 3¥Üƒ ¿‚½ß«t ßE ZØ„ê ¦@|Y¢¿ŸÇ‹éß. 10·ŸY ¥ÎóZØ„ê ½ß¸ÿÒ·„o
ðÓßÒ¶„íÜßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸÁxÒéߢ̟ ³·„ SâsΟY Ø„éß»„éß ÓŸÌŸâéßâéß »‡Y, Õ‚ÓŸØ„êâéßâéß »‡Y, Ì„â
·òĶ„í ½‚΋·„ ӟÄ¢[×¢¿ŸÃ„éß. ßE¶„í ½‚¿„f΋ӟYs Ì„¢Ç›ÿØ‚éßéß·„a ½ß¸ÿÌ•x·„ ¥¢»„ķ䄶„íY »‡Y, Ü•·„ Ì„â
§Ò|»„H»• Äê½ß¸¢, Ø„éßÒ|⢠©âs Ó߬oÿ ·òĶ„í ½ŸÃ„éß Nö΋ÄéßÇ‹éß NôÜò½‚êâéßâéß »‡Y ¦@|Y¢¿„ܕ΋éß.
11§Î‹¢ÌŸ Râs ÓŸÌŸâéß, NôÜò½‚êâéß Ì„HzØ‚éß`â
½‚΋·„NŸ»‡Ã„éß. SÒĶ„í ¥\ḻ„éß ¥âÕßÇ• á¸êÓ•QéßØ„éßéß
ßHY ¿„êS, ¦½‚éâß éß ÃŸE Ò΋¶q í„ XÓßé¸ ·ß òY Ò¿ŸfÄé.ß ÕßÌÕ‚~ ß Ò΋¶q í„ ½‚Jz §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''ºDcÌé„ ß ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ
4¦½‚éß ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹»Ì „ ‚,o ¦½‚éß ÃŸE½ßÅ ¸ zß à„ÿ΋r XÓßé¸ ·ß òY, ¥ÎóZØ„ê °Réß ¿•Ó߸éßoÓŸsÇó ZÒ… RÓŸs½Ÿ? Ì„â^·ñ
¥Ì„Y·Ž ðÓßÒÜßéß ¿•Ø„éßӟÄ¢[×¢S¢Îˆ. ·ŸY ßÁ‚ñâ ÌŸâéß ÃŸE»‡ ½ß¸ÿ·„ÅŽ¢¿„éß·òÓŸsÇ‹éß. Òéßâ Ø„éßÁÒêY
ΟQ΋éß ¦½‚éßâéß ¶„îNjܕ΋éß. Ø‚éß`â ΟQ΋éß ¶„îÇ‹ ¨ Rá¸Ø„éߢ ¯Ã„éß»„Ç‹éß. 12Z
5-6ΟQ΋éß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¥ÎóZØ„ê 'Ó•Ó• ßE ORÌ„¢, Z ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ORÌ„¢ ½ß¸ÿÒê
ÓûÌŸ"âY ¥âéß·òÓŸsÇ‹éß. (¥ÎóZØ„ê Ì„Hz ð½ßÄéß Î‹¢Üó ½ß¸Ç‹Ò¿„éßf. Qéß ú¯ŸËŸÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·ó½ŸÜߢ_Åß
ºDcÌ„éß) ¥ÎóZØ„ê ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹½‚éß`⽟Njéß. ¥Ì„Ç‹éß ZÒ… °Réß ¿•Ø„êÜó Ó•âéß ¿‚½ß¸…ÌŸâéß. 13ΟQ΋éß
ßE ·Ÿ½ŸÜßY Réß·ŽaH ©Õß܃Å߽߸ǟmÇ‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ßE Ò΋q¶„í ½‚Jz, 'ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ ßÁƒ, Z ̄Äéß½ŸÌ„
̄ⶄí ÌŸÓ• ³·„ Ä͟Ys, »„éßúßÜßâéß Ó߸Òé߶„îÄéßf ßÁƒxY·Ž ½ŸÃ„Ó߸éßÇ‹éß ÓŸ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ NôÜò½‚êâéß
¶„íÓŸsÇ‹éß. Ì„â Òéßéߢ΋éß ½ß¸Ã„éß»‚Ì„éßoÅ߶„í °Õ®‚ñ ÒéߢΈ ¥Ò…ÌŸÇ‹Y ZÒ… ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•à‡Ò…. ·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß
Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ¶„îÇŸ YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¥Õƒ~ ¥ÎóZØ„ê ¯¢Î‹é߶„í ßÁØ„êxÇ‹éß?" ¥Y ¥Ç‹éß»„éß.
14ZÒ… ¥Üƒ ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê Ò…¢Ç‹»‡ Ó•âéß Üó½ß¸H·Ž
ÜóÒéßéß Ì„ÃŸ|Ì„ ½ß¸…ŃjÇ‹éß. ΟQ΋éß ÃŸE ¯½ß¸téßÇ‹ê
¥ÎóZØ„êâéß Òéߢ΋H¢¿„ܕ΋éß, RÒéßÈ}¢¿„ܕ΋éß. ÒNŸoâéß. ÒSf, ZÒ… ¥ÎóZØ„ê »„éÃß ¢ˆ S ¿‚½t«ß â΋¢ÌŸ
''°Réß ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…?"" ¥Y ·ŸY, ''¥Îˆ ¯¢Î‹é߶„í YÁÒéßY ßEÌó Ó•âéß ¿‚½ß¸…ÌŸâéß.""
15̄Äéß½ŸÌ„ ÕßÌ‚~Õß ÃŸEâéß ¿„êNjŃY·Ž ¦Ø„éßâ
¿•à‡Ò…?"" ¥Y ·ŸY ¥Ì„Ç‹éß ¯½ß¸téßÇ‹ê ¥Ç‹»„ܕ΋éß.
7ïÓß Ã „ ê Ø„ ê ¶„ í ÒêÄ é ß Ç ‚ ñ â Ø‚ ê ½ŸÕß é ß Ì óâéß , ½ß¸Ç‹·„»„ΈÜóY·Ž ½‚Jz¢Îˆ. ßE ÒéßéßÓ߸H½ŸÇ‹Ø„êxÇ‹éß.
Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ ¥Õƒx̟ÄéßÌóâéß ¥ÎóZØ„ê ÒêŃz á¸êÓ•QéßØ„éßéßßÜß»„éß ¥\ḻ„éß ¥·„aÇ‹ ¦Ø„éßⶄí ðÓßÒ
ÇŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÃŸE ¥Ø•éßx܃»„ ½ŸÃ„éß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Óê ¸ß o Ò…âsΈ. 16ÕßÌ‚Õ~ ß ÃŸE¶„í NŸMŸj¢»„ âÒéßNŸaÄ¢
¿•Ø„éßÇŸY·Ž ¥¢D·„È¢¿ŸÃ„éß. ¿•Ó¢«ß Έ. ''Z¶„í °Réß ·Ÿ½ŸH?"" ¥Y ßE ½ßÿ¸ Ks¢¿ŸÇ‹é.ß
8·ŸY ¥ÎóZØ„ê ßE ·ŸÒÇŸY·Ž ³½ß¸téß·óY 17ÕßÌÕ‚~ß ß §Üƒ ¿‚½t¸ß NŸC¢Îˆ, ''Òéß@ßÁƒ! ½ßÿ¸ Õ®é„ ½ß ‚ñâ
½ŸÃˆÜó Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ NŸÎó¶„í, Ø‚éßÈêØ„êΟ Z Ε҅Y ð½ßÄéß Qéß΋ ZÒ… ÓŸ¶„í ³·„ ½ß¸ÿÒêË¢
¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Õ‚ÓŸØ„ê, ½ß¸ÿÒ·„oØ‚éß`â ÓŸÌŸâéß, á«Qéß, ¿•à‡Ò…. 'ÓŸ ̄Äéß½ŸÌ„ Z ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ NôÜò½‚êâéß
ÒéßÃ؈ é„ éß ß ÎŸQ΋éß ÃŸEØ‚ééß ·ß a„ ½ßÿ¸ Ì•x·„ ¥¢»„÷„ ¶„ä í„ Ç‚ñâ ßÁÒ…ÌŸÇ‹é.ß ÓŸ Óߢ« @Óß⸠¢ Qéß΋ NôÜò½‚êâé ßÁx
_ÃØßê Ò…¢Ç›Ãˆ. ¥¢Î‹éßÒÜßz QÄéß ¥ÎóZØ„êÌó ¯ŸÜßâ ¿•NŸoÇ‹éß" ¥Y ¥ÓŸsÒ…. 18·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß ¥Îó
·„HØ„éßܕ΋éß. ZØ„ê ßÁØ„êxÇ‹éß. ¥ØßéßÓŸ ¦ Rá¸Ø„éߢ Z¶„í
1 ßEÜßé 1:19-41 386
Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß 19Óß Ò¸ß êÏŸâÕßH §¿•f YRéßÌ¢o„ ¥ÎóZØ„ê Qéß΋ ÓŸ NŸpÓŸYs ¥Ì„Çé‹ ß ¯ô¢Î‹éÌ ß ŸÇ‹Y ¶„îÇŸ ÒêÅß
¿ŸÜƒ Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¦Ò…Üßâéß, ÕßH §¿Ÿfâéß. Ó•âéß ÓŸ ÒêÅß YÜßÕ‚Åßéßj¶„í¢Åƒâéß.""
31Ì„Ãé„ ½
Óß«â ·óǂ΋êÇ‹Üßâéß, »òú^ÃÜßâéß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ß ŸÌ„ ÕßÌ‚Õ~ ß ÃŸEÒéßé¢ß ΋éß NŸCÜß½Ç¸ß ,› ''ßÁ‚ñâ
Z ¶„íÒêÄéßÜßâ¢Î‹ÃˆZ ¦@|Y¢¿ŸÇ‹éß. Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß ÒÈrÜßéßz »‡·„ !"" ¥Y ¥âsΈ.
¥Õƒx̟Äéßâéß, ïÓßñÓŸxÏ‹x¶ä„íßÇ‹éß Ø‚ê½ŸÕßéßâéß ¶„îÇ‹
¥Ì„Ç‹éß ¦@|Y¢¿ŸÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„Ç‹éß Yâéßs ðÓßR¢¿• ΟQ΋éß NôÜò½‚êâéßâéß ÃŸE»‡ ¿•Ø„éßÅߢ
32
ÓŸ ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ NôÜò½‚êâéßâéß ÒêÌ„ÿ¢ ¦@|Y¢¿„ ßÁ‚ñâ ΟQ΋éß ¥½ß¸téßÇ‹éß ''Ø„êÁ¶„íÇ‹»„éß NŸÎó
ܕ΋éß. 20Òéß@ßÁƒ! §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜߢ̟ Yâéßs ¶„íâéß, ú½ß¸Ò·„oØ„éß»„éß ÓŸÌŸâéßâéß, Ø‚éßÈêØ„êΟ
»„ÒéßYÓßê ¸ o Ò…ÓŸsÄé.ß Z Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ZÒ… ¯ÒÈY ßE»‡ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Õ‚ÓŸØ„êâéß ½ß«ÜßéßÒ⢯ŸÇ‹éß."" ½ŸÃ„éß
YØ„éßRéßNŸo½ó? ¥Y ½ŸÃ„éß ¯Î‹éßÄéß ¿„êÓ߸êo Ò…ÓŸsÄéß. Òéßéß»„éßcÄê ßE Ò΋q¶„í Ò¿ŸfÄéß. 33''QéßÄéß ÃŸÁƒÏˆ·Ÿ
21Z ÒéßÄ˟â¢Ì„Ä¢, Z ½ß«Ì„ÄéßÜßÌó ZÒ… Ó߸Òêψ ÄéßÜßâéß QéßÌó XÓ߸éß·òY, ÓŸ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ NôÜò½‚ê
¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÒ…. ½ß¸ÿÁÜßéß ÒêÌ„ÿ¢ Ó•âéß, NôÜò½‚êâéß âéßâéß ÓŸ ·„¢¿„Ä »‡Ç›Î‹ï½ßñ ¯·Ža¢S Έ»„éßÒâéßâs
ӕÄÓ߸éßpÜßÒéßY Õ®ƒRNŸoÄéß."" CÈêâéß ¿„ÜßÒéß* ΋»„cĶ„í XÓ߸éß·òY ½‚Ý„z¢Ç›.
22ÕßÌ‚~Õß §Üƒ ßEÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê Ò…¢Ç‹»‡, 34¥·„ a Ç‹ Ø„ ê Á¶„ í Ç‚ ñ â NŸÎó¶„ í , ½ß ¸ ÿ Ò·„ o Ø „ é ß » „ é ß

½ß¸ÿÒ·„oØ„éß»„éß ÓŸÌŸâéß ÃŸEâéß ¿„êNjŃY·Ž Ò¿ŸfÇ‹éß. ÓŸÌŸâéß ¥Ì„YY §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ ¥[×᫶„íoY
23 ''½ß¸ÿÒ·„oØ„éß»„éß ÓŸÌŸâéß §·„aÇ›·Ž Ò¿ŸfÇ‹éß"" ¥Y ¿•Øê „ H. ÕßêÄ ªÎˆ '§Îˆ»ó ·òÌ„Ão ŸE NôÜò½‚êâéß!"
ðÓßÒ¶„íÜßéß ÃŸEÌó ¿‚¯ŸtÄéß. ÓŸÌŸâéß ÃŸEÒ΋q¶„í ¥Y ¿ŸÅƒH. 35̄Äéß½ŸÌ„ ¥Ì„YÌó ·„HÓß« §·„aÇ‹·Ž
½‚Jz NŸMŸj¢»„ âÒéßNŸaÄ¢ ¿•à‡Ç‹é.ß 24ÓŸÌŸâéß ÃŸEÌó WÈCĢǛ. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ Óß«¢@Ó߸⢠Qéß΋ ¶„îÄéßf¢Ç›,
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½Ÿ, Z ̄Äéß½ŸÌ„ ßÁx ÓŸ NŸpâ¢Üó ßE»‡ ÒxҺÈNŸoÇé‹ .ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß QéßÎ,‹
¯ŸÜßâ¶„í ·òÌ„o ßE»‡ ¥ÎóZØ„êâéß ½ßÿ¸ ·„Å¢Ž ¿Ÿ½Ÿ?, Ø„éßêΟ Qéß΋ ßE»‡ Ò…¢Ç‹ÅƒY·Ž Ó•âÌ„YY ¯âéßs
Z ̄Äéß½ŸÌ„ ½ß¸ÿÁƒ¯ŸÜßâ ¿•Ø„éßŃY·Ž ¥ÎóZØ„êâéß ¶„íÓŸsâéß,"" ¥Y ßÁ‚ñâ ΟQ΋éß ½ŸÃˆÌó ¥ÓŸsÇ‹éß.
YØ„éßRéߢ¿ŸÜßY YÄnØßéߢ¿Ÿ½Ÿ? 25¨ ÃóE ¥Ì„âéß 36Ø‚ é ß È êØ„ ê Ο ¶„ í ÒêÄ é ß Ç ‚ ñ â Õ‚ Ó ŸØ„ ê

Ó߸ÒêÏŸâ ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ ¦Ò… ßEÌó, ''¥Îˆ ¿ŸÜƒ ÒéߢS ½ß¸Y! Z Ε҅ǂñâ
Üßâéß, ÕßHÓß«â ·óǂ΋êÇ‹Üßâéß, »òú^ÃÜßâéß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¥Îˆ ÁÈ»•Üƒ ¿•Øé„ éß âéß»‡·„! 37Ø‚éßÈ꽟
Z Ø‚ééß ·ß a„ §Ì„Ä ¶„íÒêÄéÜß ¢ß â΋ÃYˆ , ïÓßñÓŸxÏ‹x¶äí„ Çß Y› , ¯Üßz½ß¸téßÇ‹éß Òê Ø„éßÁÒêY ßE½‚ñâ Z¶„í Ó߸@Ø„éß
Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ ¥Õƒx̟Äéßâéß ¥Ì„Ç‹éß ½ß«H¿ŸÇ‹éß. ¨ ½ß¸Ç‹éßÌ„ê Ò¿ŸfÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 §½ß¸téßÇ‹éß NôÜò½‚ê
Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ŸÃ„¢ÌŸ ¥Ì„YÌó ·„HÓß« ÌŸ»„éßÌ„ê, âé߶„í Ó߸@Ø„é߽߸Njéßâéß »‡·„! Ε҅Njéß NôÜò½‚êâéßâéß
W¢Åßê ½•Ç‹éß·„ ¿•Ó߸éß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ï½ßñ»‡, 'ßÁ‚ñâ ¶„îÇŸ Z·„¢^Åß ½®ß¸éß⽂éß`â ßE»‡ ¿•Ø„éßéßâéß»‡·„!"" ¥Y
¥ÎóZØ„ê ÒÈÜr éß zß »‡·„!" ¥Y ½ŸÃ„¢ÌŸ ¥¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß ¥ÓŸsÇ‹éß. 38·ŸÒ…â NŸÎó¶„í, ÓŸÌŸâéß, Õ‚ÓŸØ„ê,
26·ŸY ¥Ì„âéß ââéßs»‡Y, Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ NŸÎó¶„íâéß ÃŸE Ø‚éßéß·„a ðÓßÒ¶„íÜßéß ÃŸÁƒÁ KÄNŸÒU¢¿ŸÃ„éß.
»‡Y, Ø‚éÈ ß êØ„êΟ ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ Õ‚ÓŸØ„êâéß »‡Y, NôÜò½‚êâéßâéß ÃŸE Ø‚éßéß·„a ·„¢¿„Ä »‡Ç›Î‹ï½ßñ
Z ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ NôÜò½‚êâéßâéß »‡Y ½ß«ÜßéßÒܕ΋éß. ¯·Ža¢S ½ŸÃ„ÌY„ Ìó CÈêâéß¶í„ ½‚݃zÃé„ .ß 39Ø„êÁ¶„í
27§Î‹¢ÌŸ ¿•Óß«¢Îˆ Z½•ÓŸ? ½•éßÒéßéß Yâéßs ðÓßRÓ߸êo Ç‚ñâ NŸÎó¶„í ½ßR¸ Ì„ÿ »„éÇß ŸÃ„Òéßéß âéߢǛ Ì„âÌó âêÓ‚
Z¶„í RÏ•Ø„éßéßÜß½‚éß`Ø„éßéßÓŸsÒéßéß ·„Ο, ¥Øßéßââéß Z ½ßÅ
¸ éß ^jß ·ÝƒzÇé‹ .ß NŸÎó¶„í ¦ âêÓ‚âéß NôÜò½‚êâéß Ì„Üïß ½ßñ
Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ Z ½ŸÃ„Óé¸ß Çß é‹ »ß ‡ ¯ÒÈY ¯âéßs¶„íâsΉ Òê¶„í ¯öÓß« ßE»‡ ¥[×᫶„íoY ¿•à‡Ç‹éß. ½ŸÃ„½ß¸téßÇ‹éß Õƒ·Ÿ
¯¢Î‹é߶„í ¿‚½ß¸tܕ΋éß?"" ҆΋»‡ ¥·„aÇ‹éßâs ½ß¸ÿÁÜߢ̟, ''NôÜò½‚êâéß ÃŸE
28§Îˆ Râs ßE ÕßÌ‚~Õßâéß ½ß«ÜßéßÒ⢯ŸÇ‹éß. ßE ÒÈÜr éß »zß ‡·„ !"" ¥Y ¥ÓŸsÄé.ß 40¦ ½ßÿ¸ ÁÜߢ̟ NôÜò½‚ê
Òéßéߢ΋é߶„í ÕßÌ‚~Õß ÒSf¢Îˆ. âéßÌó ·„HÓß« ⻄ßY·Ž Ò¿ŸfÄé.ß ½ŸÃ„éß ½ßÜ« âzß ú»óÒ…Üßâéß
29¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸE ³·„ ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•à‡Ç‹é, ''ÓŸ ªÎ‹éßÌ„ê, ÁØ„éßÁØ„éß Ï‹|âéßÜßéß ¿•Ø„éßNŸ»‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß
½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ε҅Njéß ÓŸ¶„í Ó߸¢Õ®„R¢S⠽߸ÿW ¦½ß¸Î‹ Ó߸¢ÌóḢÌó Õ®„êRéß ¥Îˆ_Ã܃ _··„Ü•à‡Ã„éß.
41¦ ÓßÒ
âéߢǚ ââéßs ·Ÿ¯ŸÇŸÇ‹éß. ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ε҅Njéß ¸ éßØé„ ¢ß Üó ¥ÎóZØ„ê, ÒéßÃ؈ é„ éß ß ¥Ì„YÌó
YÌ„éßxÇ‹éß. ¦ ΂ñÒà„·ŽoÌó Ó•âéß ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâé: ©âs ¥WÍ‹éßÜßéß Õ®óÁÓŸÜßéß ½ß¸†Ãˆo ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß, ½ŸÃ„éß
30»„Ì„¢Üó Z¶„í Ó•YSfâ ÒêÅßâéß ¨ ÃóE ӂÄ

½•Ã„éßfÌŸâéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ ÓŸ Ø‚éßÈ꽟


Ø‚éßéß·„a à„·ŽoÌó Ó•Z ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Óß«Ø„éßéßÓŸsâéß. ÓŸ CÈêâéß ¿„ÜßÒ é §Îˆ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸY·Ž ½ß¸ÿϟ⽂éß`â
ZÅŽ ÒÓßW¸ . ¨ ¿„Üéß Òß éß Óßø »ˆ ‡c ⻄ßY·Ž ÕßØé„ Å
ß ß ÜóØ„éÜß ó
̄Äéß½ŸÌ„ Z ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ÃŸÁÒ…ÌŸÇ‹Y ©¢Îˆ. §Îˆ ¥ÎóZØ„ê, ¥Ì„Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß ©âs °ÓŒÃó»•
Z¶„í ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•à‡âéß. ÓŸ ̄Äéß½ŸÌ„ ÓŸ Óß«¢@Ó߸⢠Üßé߶„í ¿ŸÜƒ ΋»„cÄÜó ©¢Îˆ.
387 1 ßEÜßé 1:42-2:5
ÕßêÄӟ΋¢ RÓŸsÄéß. ''⻄Ä¢Üó °Réß ÁÄéß»„éßÌ„ê ·ŸÒ…⠥̄Njéß ÕßH½ß¬Æ„¢ Ò΋q¶„í ½‚Jz, ¦ ½ß¬Æ„½ß¸…
Ò…¢Îˆ, Òéß⢠RÓ• à„Õßq¢ °RéßÅŽ?"" ¥Y ؂꽟Õßéß ·òÒéßéßwÜßâéß* ½ß¸Åßéßj¶„íÓŸsÇ‹éß. 51¨ Üó½ß¸… ³·„Ç‹éß
¥Ç›»‡Ç‹éß. NôÜò½‚êâéß Ò΋q¶„í ½‚Jz, ''¥ÎóZØ„ê ZÒ¢_Åß ¿ŸÜƒ
42Ø‚ ê ½ŸÕß é ß ¥Üƒ ÒêŃz Ç ‹ é ß Ì „ ê Ò…¢Ç‹ » ‡Ó• Õ®Ø
„ é„ ½ß Ç¸ß ¯› öÌ„éÓß ŸsÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß ÕßH½ßƬ ¢„ Ò΋q ©ÓŸsÇ‹é.ß
Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ ¥Õƒx̟Äéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚êÓŸÌŸâéß ¥Ì„Ç‹éß ÕßH½ß¬Æ„½ß¸… ·òÒéßéßwÜßâéß ½ß¸Åßéßj·òY, ¥·„aÇ›
¥·„aÇ›·Ž Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥ÎóZØ„ê ¥Ì„YY ¿„êÓß« ''ß, âéߢǛ ¯öÒÅߢ ܕ΋éß. NôÜò½‚êâéß Ò΋q¶„í ¯Ò^ÃñÓŸ
ÜóY·Ž ß! ZÒ… ¿ŸÜƒ ÒéߢS½ŸÇ‹Ò….* ZÒ… °Î‚ñÓŸ ½‚Jz Ì„ââéß ¿„¢½ß¶¸ í„ ¢ÇŸ Ò…¢Ç•Üƒ ½ßÿ¸ ÒêË¢ ¿•Øéß ¢ß ¿„
ÒéߢS½Ÿ_Ão ÓŸ¶„í Ì‚Ó߸êo Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ÒéßY ½•Ç‹é߶„í¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
43·ŸY Ø‚êÓŸÌŸâéß §Üƒ Ó߸ÒêÏŸâ Réß¿ŸfÇ‹é, 52¥Îˆ Râs NôÜò½‚êâéß, ''¥ÎóZØ„ê »„âéß·„

''·ŸÎ‹é!ß §Îˆ Z¶„í à„éÕß ½„® ŸÃ„o ·ŸÎ‹é.ß Òéßâ ßÁ‚ñâ ΟQ΋éß ÕßéßΈrÒéߢ̄éßY܃ ½‚éßHCÌ•, ¥Ì„Y Ì„ÜßQéßΈ ³·„a
NôÜò½‚êâéßâéß ÃŸE»‡ ½ß¸ÿ·„ÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. 44ßÁ‚ñâ ½‚¢Åßéÿß ·„ ¶„îÇ‹ ßÜßÎY‹ Ó•âéß ½ßÿ¸ ÒêË¢ ¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß.
ΟQ΋éß Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ NŸÎó¶„íâéß, ½ß¸ÿÒ·„oØ„éß»„éß ·ŸY ¥Ì„Ç•½‚éß`ÓŸ ¯ôįŸÅßéß ¿•ðÓßo, ½ŸÇ‹éß ¿ŸÒÅߢ
ÓŸÌŸâéßâéß, Ø‚éßÈêØ„êΟ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Õ‚ÓŸ ¹ƒØ„éߢ"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 53¥½ß¸téßÇ‹éß NôÜò½‚êâéß
Ø„êâéß, ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ì„â ðÓßÒ¶„íÜßâéß ¥Ì„YÌó ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß ·ò¢Ì„ÒéߢΈY ½ß¸¢½ß« ¥ÎóZØ„êâéß XÓ߸éß·òY ÄÒéßw
½ŸÃ„éß NôÜò½‚êâéßâéß ÃŸE Ø‚éßéß·„a Ó߸|¢Ì„ ·„¢¿„Ä ÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ¥ÎóZØ„êâéß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß
»‡Ç›Î‹ï½ßñ ¶„îÄéßf¢Ç‹Õ‚ŃjÄéß. 45̄Äéß½ŸÌ„ Ø„êÁ¶„í Ò΋q¶„í XÓ߸éß·ò¿ŸfÄéß. ¥ÎóZØ„ê ßÁ‚ñâ NôÜò
Ç‚ñâ NŸÎó¶„í, ½ß¸ÿÒ·„oØ‚éß`â ÓŸÌŸâéß §Ã„éß҅Äê NôÜò ½‚êâéß Òéßé¢ß ΋é¶ß í„ ÒSf NŸMŸj¢»„½Ç¸ß ŸmÇé‹ .ß ''ZÒ… §¢ÅŽ·Ž
½‚êâé߶„í CÈêâéß Ò΋q ½ß¸Åƒj[×ðá·„¢ ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„ ½‚Ý„éßz"" ¥Y NôÜò½‚êâéß ¥Ì„YÌó ¥ÓŸsÇ‹éß.
½ßt¸ éßÇé‹ ß â»„ÃŸY·Ž WÈC ½‚݃zÃé„ .ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ½ŸÃˆââéßÓÃ¸ß ¢ˆ S
½‚݃zÄéß. ·ŸÒ…â §½ß¸téßÇ‹éß â»„Ã„¢Üó ÁâÒéߢ̟ ¿ŸÜƒ NôÜò½‚êâé߶„í ΟQ΋éß UÌó½ß¸Î•à„¢
Ó߸¢ÌóḢ»‡ Ò…ÓŸsÄéß. ¦ à„Õßr½•éß QéßȽ߸téßÇ‹éß R¢Åßéß
ÓŸsÄéß. 46NôÜò½‚êâéß §½ß¸téßÇ‹éß ÃŸE Óß«¢@Ó߸â¢
Qéß΋ ¶„îÄéßfÓŸsÇ‹éß.
2 ΟQ΋é߶„í ÒéßÄ˷ŸÜߢ Ó߸Qé߽߫¢S¢Îˆ. ·ŸÒ…â
ΟQ΋éß NôÜò½‚êâéßâéß ½ß«HS §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
2''ÓŸ¶„í ÒéßÃË „ ·ŸÜߢ ÓßQ¸ éß½¢«ß S¢Îˆ. ZÒ… ÒéߢS½ŸY»‡,
47ßE Ø‚éßéß·„a ðÓßÒ¶„íÜߢ̟ ßÁ‚ñâ ΟQ΋éß ÓßÒ¸ éßÃÒp„ ¢Ì„½‚éâ`ß ÓŸØ„é¶ß í„ Y»‡ ð½ßÃé„ ß Ì‚¿é„ fß ·ó. 3Ε҅Y
Ò΋q¶„í ¥Ì„âéß ÒéߢS½ß¸Y ¿•Óß«âÅßéßz ¿‚½ß¸tŃY·Ž ¦ÁÂÜßZs KÄNŸÒU¢¿„éß. Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟
Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ, 'ΟQ΋éß ÃŸÁƒ, ZÒ… ¿ŸÜƒ »ò½ß¸t Òéßâ·ŽSf⠦Εà‡ÜßYsÅŽZ ¯ŸÅŽ¢¿„éß. ¦Ø„éßâ ϋÄw
ßER! ·ŸY Z Ε҅Njéß NôÜò½‚êâéßâéß ¶„îÇ‹ ³·„ à‡úNŸoÜßâéß ¯ŸÅŽÓ߸êo, ¦Ø„éßâ Òéßâ¶„í ¿‚½ß«tâ ÒZs
»ò½ß¸t ßE»‡ ¿•Ø„êÜßY ¯ŸÿÈpÓ߸éßoÓŸsÒéßéß. Z Ε҅Njéß ¿•Øéß .ß ½‚êðá Ï‹Ãw„ à‡Óßÿo¸ ¢Üó Y_ÃKq ¢Sâ Óßê ¸ ÌŸÿÜßYs
NôÜò½‚êâéßâéß Z·„¢^Åß ¹ƒxW»„Üß ÃŸE»‡ ¿•Ø„éßéßâéß ÅŽZ ¯ŸÅŽ¢¿„é. §ÒZs ZÒ… ¯ŸÅŽðÓß,o ZÒ… °Îˆ ¿•ÓÓ«ß Ÿ,
»‡·„. Z ßÁxÒéßéß·„¢^Åß ¥Ì„Y ßÁxÒéßéß ½®ß¸éßâÒéßéß»‡ ZÒ… ½‚Jâz ½ßÿ¸ W ¿óŃ Z¶„í RÁØ„é¢ß ¿•¶î „ ÄéÌß é„ ¢ß Έ.
4ZÒ… Ø‚éßÈ꽟¶„í RÏ•Ø„éßéßÇ‹ÒØßéßÒ…¢_Åß, ¦Ø„éßâ
©¢Ç‹éâß Åßézß ¿•Øé„ éß âß éß»‡·„!" ¥Y ¥¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß Ø‚êÓŸ
ÌŸâéß â»„Ã„¢Üó ÁÄéß»„éßÌ„éßâs Rá¸Ø„êÜßéß ¥ÎóZ ÓŸ»„ é ß Ã ˆ ¢ S ¿• Ó ß « â ½ß ¸ ÿ ÒêË¢ Ó‚ à „ ½ • à „ é ß f ÌŸÇ‹ é ß .
Ø„êÌó §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚½ß¸tNŸ»‡Ç‹é: ''̄Äéß½ŸÌ„ ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„í ¿•Óß«â ½Ÿ»‡qâRéßΈ: ''Z½ŸÃ„éß ÓŸ
ΟQ΋éß Î•Ò…Y ¯ŸÿÈ¢p ¿„ŃY·Ž ̄⠽߷¸ a„ QéßΕ NŸMŸj¢»„ ¦Î•à„ Óßê ¸ ÌŸÿÜßâéß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ S XßH. Ó•âéß Y_ÃKq ¢Sâ
½ß¸ÇŸmÇ‹éß. ÉW»‡ ORÌ„¢ »„Ç‹¯ŸH. Z ¶„íÒêÄéßÜßéß Ó߸¢½ß¸†Ã„n
48'§à‡ÿØ•éÜ ß éß ß Î•Ò…Ç‚ñâ ÓŸ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í ÁØ„éÒß éß ºë΋؄éߢÌó, ¦Ì„wNŸ·äŽ»‡ ÓŸÜó Rà‡|Ó߸¢ ·„HC
»„éßâéß »‡·„! Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ ¶„íÒêÄéßÜßÜó ³·„YY ÓŸ Ò…¢ÇŸH. Z ¶„íÒêÄéÜß éß ß §ÒZs ¿•ðÓß,o Z ¶„íÅßé¢ß ÕߢÜó
Óß«¢@Ó߸⢠Qéß΋ ¶„îÄéßf¢Ç‹ Á•à‡Ç‹éß. Ε҅Njéß ¥Îˆ ³·„ Òx·Žo ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßï½ßñ ¯ŸÜ߶„í
Ó•âéß ¿„êÇ‹»„H»•Üƒ ¿•à‡Ç‹éß" ¥Y ΟQ΋éß ÃŸE Ç‹éß»‡ Ò…¢ÅƒÇ‹éß.""
5''ïÓßÃê
¥ÓŸsÇ‹éß."" „ Ø„ê ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ ؂꽟Õßéß ÓŸ¶„í °Réß
49§Îˆ Râs ¥ÎóZØ„ê, ¥WÍ‹éßÜߢ΋Äê Õ®„Ø„éß ¿•Óß«âΉ ZÒ… »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj·ó½ŸH ¶„îÇ‹. §à‡ÿØ•éßÜßéß
½ß ¸ Ç › ¥·„ a Ç› âéß ¢ Ç› Ì„ | Ä » ‡ ½‚ J z ¯ öØ„ ê Ä é ß . ïÓßñÓŸxÜß §Î‹qÄéß ¥Ïˆ½ß¸Ì„éßÜßâéß ¥Ì„Ç‹éß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. ӕÄéß
50¥ÎóZØ„ê ¶„îÇ‹ NôÜò½‚êâé߶„í Õ®„Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß.

½ß¬Æ„½ß¸… ·òÒéßéßwÜßéß ¥¢_Åß ¥Ì„âéß ·ä„Òê[×·ä„ ·óÄéßÌ„éßÓŸsÇ‹Y


ÒéߢS½ŸÇ‹éß ''Òéßéß¹ßx½‚éß`â Òx·ŽoR"" ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ¨ ¥Ã„p¢. ° Òx·Žo ¥ØßéßÓŸ ÌŸâéß Ì„½ß¸téß ¿•Ø„éß·„¯öÌ•, ¥Ì„Ç‹éß
Èú\ ÒêÅ߶„í, ''Òéßéß¹ßx½‚éß`â ¶„íÅßéߢÕߢ âéߢǛ ÒSf⠽߸RÌ„ÿÓ߸pÜߢÜóY·Ž ½‚Jz ÕßH½ß¬Æ„½ß¸… ·òÒéßéßwÜßâéß ½ß¸Åßéßj¶„í¢_Åß
Òx·Žo"" ¥Y ¥Ã„p¢. ¥½ß¸téßÇŸ Òx·Žo K·äŽ¢½ß¸ÕßÇ‹¶„îNj΋éß.
1 ßEÜßé 2:6-26 388
¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥Õ•sÄéßâéß, Ø‚éß̂Äéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ
Óß«pÌ„éßÜßéß ÌŸÃ„éßÒê^ÃñÓŸØßéß. §½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ Nö΋ÄéßÇ‹éß
¥Òêà‡âéß ¥Ì„Ç‹éß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆY à‡¢W ßÁ‚ñÓŸÇ‹éß. Ε҅Njéß ¥Ì„YY ßE»‡ ¯¢½ß«·„ ¿•à‡Ç‹éß.
16·ŸÒ…â Yâéßs Ó•Óò·„ Rá¸Ø„éߢ ¥Ç‹»‡Üßâé߶„í¢Åßéß
Ó‚Ü·ß òâs ÃóEÜßÜó ¿„¢½ßâ« Rá¸Øé„ ¢ß ZÒ… »„éÃß é„ ¢oß ¿„éß
·ó½ŸH. ½ŸÃ„éß Ø„éßéß΋r Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ß¸ÿÁÜßâéß ¿„¢¯Ÿ
ÓŸsâéß. ΋؄éß¿•Óß« ΟYY WÄÓ߸aÈ¢¿„Ò΋éßq.""
Äӕ ·ó½ß¸¢Ìó ¥Ì„ÇŸ ½ß¸Y ¿•à‡Ç‹éß. ·ŸY ¿„¢½ß¸ÕßÇ›â ''Z_·¢ ·Ÿ½ŸH?"" ¥Y ÕßÌ‚~Õß ¥Ç›C¢Îˆ.
17''ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß, ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ZÒ… °Îˆ
¦ §Î‹qÄéß ðÓßӟψ½ß¸Ì„éßÜßéß ¥ÒêØ„é߶„íÜßéß. ·ŸÒ…â
Ó•âÌ„YY K·äŽ¢¿ŸH. 6·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… ßEÒ…. ¿•Ø„éßÒéߢ_Åß ¥Îˆ ¿•NŸoÇ‹Y. ¥¢Î‹éßÒÜßz ΋؄éß¿•Óß«
ZÒ… °Îˆ Réß·aŽ H Ì‚H½‚ñâ ½ßθ Wq‹ ¥âéß¶í„ ¢_Åß ÎŸYΟ|ß
á¸êÓ•QéßØé„ éß Ãß ŸÜœñâ ¥\á¸»é„ âß éß ÓŸ¶„í Õ®ƒÃ„x»‡ ØßéÒß |
¥Ì„YY K·äŽ¢¿ŸH. ¥¢_Åß ¥Ì„Ç‹éß ¹ßSfÌ„¢»‡ ¿„¢½ß¸ ÒéßY ¥Ì„YY ¥Ç‹éß»„éß"" ¥Y ¥ÎóZØ„ê ¥ÓŸsÇ‹éß.
18''ÒéߢSΈ, Z ̄Ľ߸…â Ó•âéß ÃŸEÌó ÒêŃzÇ‹
ÕßÇŸH.""
7''C܃Ή؄éßéßÇ‚ñâ ÕßÈhÜßzØßéß ¶„íÒêÄéßÜß ½ß¸Åßz ZÒ…
ÌŸâéß"" ¥Y ÕßÌ‚~Õß ¥âsΈ.
19·ŸÒ…â ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéßÌó ÒêŃzÇŸmY·Ž
΋؄éß»„HC Ò…¢ÇŸH. ½ŸÃˆY Z ðÓßsUÌ„éßÜßéß»‡ Ó߬|·„
È¢S, ½ŸÃ„éß Z ÕßÜßzÒ΋q R¢ÎŸÃ„C¢¿•Üƒ ¿„êÇ‹éß. Z ÕßÌ‚~Õß ¥Ì„Y Ò΋q¶„í ½‚Jz¢Îˆ. NôÜò½‚êâéß ¦½‚éßâéß
Nö΋ÄéßÇ‹»„éß ¥Õƒ~ÜóÒéßéß âéߢǛ Ó•âéß ¯ŸÃˆ¯öØßéßâ
¿„êS ·„ÜßéßÓ߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. ¦½‚é߶„í
½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡Ã„éß. Ң΋⢠¿•Óß«, Óß«¢@Ó߸⢠Qéß΋ ¶„îÄéßfÓŸsÇ‹éß. Ì„â
8''»‚ß ¶„íÒêÄéßÇ‹»„éß á«Qéß ZÒ΋qÓ• Ò…âsÅßéßz ZÒ…
Ì„Hz ·òĶ„í ðÓßÒ¶„íÜßÌó ÒéßÃó ©âsÌŸÓ߸⢠̂½ß«t¢
»„ÒéßY¢¿ŸH. §Ì„Ç‹éß Õ‚ÓŸxQéßZØ„éßéßÇ‹éß. ÕߺêÉÒéßéß
¿ŸÇ‹é.ß ¥½ßt¸ éßÇŸ½‚éß ¥Ì„Y·Ž ¶„íÇ› ½ß·¸ a„ »‡ ¶„îÄéfß âsΈ.
20''YÓòs·„ Sâs Rá¸Ø„éߢ ¥Ç‹»‡ÜßY Ò¿Ÿfâéß.
½ß…¸ ĽŸÓß.« Ó•âéß ÒéߺâØßêÒéßé¶ß í„ ½‚Jâz ÃóE⠧̄Çé‹ ß
ÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ¿ŸÜƒ ¿‚Çé‹ ß ÒêÅßÜéß ß ÒêŃzÇŸÇ‹é.ß
΋؄éß¿•Óß« WÄÓ߸aÈ¢¿„Ò΋éßq"" ¥Y ÕßÌ‚~Õß ¥Ì„YÌó
§Ì„Ç‹éß ÒéßÄÜß Ø‚êßqâéß âΈ Ò΋q ââéßs ·„ÜßÒŃY·Ž
¥âsΈ.
Ò¿ŸfÇ‹éß. Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟 Òéßéߢ΋éß ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Óß« ''ZÒ… °Îˆ ·Ÿ½ŸÜߢ_Åß ¥Îˆ ¥Ç‹»„Ò¿„éßfâÒêw!
á«QéßY Ó•âéß ¿„¢½ß¸âY ¿‚¯Ÿtâéß. 9·ŸÒ…â ZÒ… ½ŸYY Ó•Ó‚½ß¸téßÇ‹ê WÄÓ߸aÈ¢¿„âéß"" ¥Y ßE ¥ÓŸsÇ‹éß.
21''¥ØßéÌ
K·äŽ¢½ß¸¶„í¢ÇŸ Ò΋ÜßÒ΋éßq. ZÒ… Ì‚HR»„Üß½ŸÇ‹Ò…. ½ŸY·Ž ß • á¸êÓ•QéßØé„ éß Ãß ŸÜß»é„ ß ¥\á¸»é„ âß éß Z Nö΋
°Réß ¿•Ø„êÜó Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ŸÇ‹éß ÒëΟq½ß¸x¢Üó
ÄéßÇ‚ñâ ¥ÎóZØ„ê R½ŸºÒêÇ‹éßÅ߶„í ¥âéßÒéßW
½ß¸ÿà‡¢Ì„¢»‡ ¿„Y¯öØ•éß܃ RÇ‹éßÒÒ΋éßq."" §Ò…|"" ¥Y ÕßÌ‚~Õß ¥âsΈ.
10§ÒZs ¿‚½ß«t ΟQ΋éß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. ΟQ΋éß 22¥Îˆ Râs NôÜò½‚êâéß ÃŸE, ''¥\á¸»é„ â ß éß ¥Ì„Y
⻄Ä¢Üó ¥Ì„Ç‹éß Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÇ‹éß. 11ΟQ΋éß
·ŽÒéßwÓ• ¯¢Î‹é߶„í ¥Ç‹éß»„éßÌ„éßÓŸsÒ…? ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ¥âs
âÜßÕ®‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ¯ŸÅßéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢
»„âéß·„ ¥Ì„âéß ÃŸE ·ŸÒŃY·Ž ¶„îÇŸ ¥âéßÒéßW §ÒéßwY
¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÈúÕóâéßÜó °Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß, âÓ‚s¢Î‹é߶„í ¥Ç‹»„Åߢ ܕ΋éß? Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ ¥Õƒx
Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Òéßéßï½ßñ> ÒéßêÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß
̟Äé,ß Ø‚ê½ŸÕßéß ¶„îÇŸ ¥Ì„Y·Ž ÒéßÎÌ q‹ é„ ß §NŸoÃ_ ½‚ê!""
¯ŸH¢¿ŸÇ‹é.ß 12§½ßt¸ éßÇé‹ ß NôÜò½‚êâéß Ì„â Ì„¢Ç›ÿØ„é»ß é„ ß
¥Y Ì„â Ì„HzÌó ¥ÓŸsÇ‹éß.
23¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß NôÜò½‚ ê âéß Ø‚ é ß È ê½Ÿ¶„ í ³·„
ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸ӟYs ¥Ïˆá«k¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÃŸE
¥Y ¿‚½ß¸tŃY·Ž °Ã„·„½‚éß`â ¥âéßÒê⢠ܕ΋éß.* ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Y܃ ¥ÓŸsÇ‹é: ''¥ÎóZØ„ê
13¨ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ºDcÌ„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥Îó
âYsΈ ¥Ç›Câ¢Î‹é߶„í Ì„Câ à‡Óß«o ÁÈ»•Üƒ ¿•NŸoâY
ZØ„ê NôÜò½‚êâéß Ì„HzØ„éß»„éß ÕßÌ‚~Õß Ò΋q¶„í ½‚݃zÇ‹éß.
½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß! §Îˆ ½ŸY ¯ŸÿËŸY_· Òéßé߽߸téß
''ZÒ… Ó߸ÒêÏŸâ¢Ìó Ò¿Ÿf½Ÿ?"" ¥Y ÕßÌ‚~Õß ¥Ì„YY Ì‚Ó߸éßo¢Î‹Y ½ß¸ÿÒêË ½ß¸†Ã„|·„¢»‡ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß!
24§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE ·ŸÒŃY·Ž Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„í
¥Ç›C¢Îˆ.
''¥Ò…âéß. ±·„xÌ„ ·óÓ߸½•éß ¨ Ó߸¢Î‹Ã„}â¢. 14Z¶„í
¥âéßÒéßW §¿ŸfÇ‹éß. ÓŸ Ì„¢Ç›ÿØ‚éß`â ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸
³·„ Rá¸Ø„éߢ Ó•âéß ¿‚¯ŸtH"" ¥Y ¥ÎóZØ„ê Ó߸Òê ÓŸYs Ε҅Njéß ÓŸ¶„í §¿ŸfÇ‹éß. ßÁƒxYs ÓŸ¶„í, ÓŸ
ϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½ß¸ÿÁÜ߶„í §Sf Ø‚éßÈ꽟 ¦Ø„éßâ ÒêÅß YÜßÕ‚Åßéßj
''¥ØßéßÌ• ÒêŃzÇ‹éß"" ¥âsΈ ÕßÌ‚~Õß. ¶„íÓŸsÇ‹éß. ¥ÎóZØ„ê ¨ ÃóE ¹ßSfÌ„¢»‡ ¿„Y
15¥ÎóZØ„ê §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Z¶„í »„éßÄéßo¢Ç•
¯öÌŸÇ‹Y, §ÒZs ӂĽ•Ãˆfâ YÌ„éßxÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟
Ò…¢ÅßéߢΈ, ¨ ßÁx¢ ³·„½ß¸téßÇ‹éß ÓŸÎˆ. §à‡ÿØ•éßÜßéß
Òéßéߢ΋éß ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Óß« ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß!""
25ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Õ‚ÓŸØ„êâéß ½ß«HS ³·„
½ß¸ÿÁÜߢ̟ Ó•Ó• ½ŸÃˆ ßEââé߶„íÓŸsÄéß. ·ŸY ½ß¸Ãˆ
¦Á §¿ŸfÇ‹é.ß Õ‚ÓŸØ„ê ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ½‚Jz ¥ÎóZ Ø„êâéß
26ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Ø„êÁ¶„íÇ‹»„éß
¥Ì„Ç‹éß ... ¥âéßÒê⢠ܕ΋éß ¥Ì„Y ßÁx¢ Óß«pÄ¢»‡ ¿„ ¢ ð½ß à ‡Ç‹ é ß .
Ó‚Üß ·òÜßtÕßÇ›¢Îˆ ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ¥Õƒx ̟Äéâß éß ½ßH« S, ''Ó•âéß Yâéßs ¿„¢½ßÒ« …¢Ç• ½ŸÇ›Y.
389 1 ßEÜßé 2:27-46
·ŸY ¥ÓŸÌóÌ„éßÜó Ò…âs Z §¢ÅŽ·Ž WÈC ½‚Ý„zŃY·Ž ½ŸÌ„ ؂꽟Õßéß NŸpâ¢Üó Ø‚éßÈêØ„êΟ ¶„íÒêÄéß
¥âéßÒéßW §Óßé¸ Óoß Ÿsâéß. Yâéßs §½ßt¸ éßÇé‹ ß ¿„¢½ß⸠éß. ¯¢Î‹éß Ç‚ñâ Õ‚ÓŸØ„êâéß ïÓßñÓŸxÏ‹x¶ä„íßY»‡ NôÜò½‚êâéß
ÒÜßzâ¢_Åß ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éßÌó ·„HÓß« ½‚Ý•zÅ߽߸téßÇ‹éß YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ¥Õƒx̟Äéß NŸpâ¢Üó
ZÒ… Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ßR¸ Ì„ÿ ï½ß^Åjß ½‚êØ„ééß Å
ß Üß ó Óß@ ¸ Ø„éß NŸÎó¶„íâéß ·òÌ„o ½ß¸ÿÏŸâ Ø„êÁ¶„íY»‡ ¶„îÇŸ
½ß¸ÇŸmÒ…. ï½ßñ»‡ ZÒ… ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ·„á¸j Ó߸ÒéßØ„êÜßÜó YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. 36̄Äéß½ŸÌ„, á«QéßY ßE ½ß«H¿ŸÇ‹éß.
Z½ŸØ„éßⶄí ÌóÇ‹éß»‡ Ò…ÓŸsÒY ¶„îÇŸ ÓŸ¶„í ßE á«QéßÌó, ''§·„aÇ‹ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Z ·òÄ^·ñ
Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß "" 27¥ØßéÌß • §·„ âéߢS Ø‚éÈß ê½Ÿ Ø„êÁ¶„í ³·„ §Üßéßz YÈw¢¿„éß·ó. ZÒ… ¥¢Î‹éßÜó YÒÓß«Ó߸êo,
Y»‡ ·òâNŸ»„ŃY·Ž QÜ•z΋Y ¥Õƒx̟ÄéßÌó NôÜò ⻄Ä¢ ÒΈH ½‚Ý„z Ò΋éßq.
37ZÒ… ⻄Ä¢ ÒΈH ·ŽúÎóâéß ½Ÿ»„éß ÎŸÅŽ ½‚JzÌ•
½‚êâéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¯Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢ΋Y
¿‚¯ŸtÇó §½ß¸téßǛΈ ¦ Ä·„¢»‡ ÁÈC¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 »„âéß·„, ¯ÒÃó ³·„Äéß Yâéßs ¿„¢½ß¸…̟Äéß. ¦ Ì„½ß¸té߶„í
°GY »„éÃß ¢ˆ S, ¥Ì„Y ¶„íÅßé¢ß Õߢ »„éÃß ¢ˆ S á«ÜóºéßÜó Z½• ՃϋéßxÇ‹Ò…"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
38¥Îˆ RY á«Qéß, ''ÓŸ ßÁƒ, ZÒ… ¿‚½ß«tâΈ ¿ŸÜƒ
¿‚½ß«tâ ΟY·Ž ¥âéß»„éßË¢»‡ §½ß¸téßǛΈ ÁÈC¢Îˆ.
28Ø‚ ê ½ŸÕß é ß ÁÈ C â΋ ¢ ÌŸ RY Õ® „ Ø „ é ß ½ ß ¸ Ç › Õƒ»„éßâsΈ. Ó•âéß Z¶„í RÏ•Ø„éßéßÇ‹Ó‚ñ Ò…¢Åƒâéß"" ¥Y
¯öØ„êÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß ¥ÎóZ؄궄í ÒéßÎÌ q‹ é„ ß Øßé¿
ß ŸfÇ‹éß ¥ÓŸsÇ‹éß. á«Qéß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ YÒ
»‡Y, ¥Õƒ~ÜóÒéßé߶„í ÒxW_÷Ž ¥Ø„êxÇ‹éß. ؂꽟Õßéß Óß«¢¿ŸÇ‹éß.
39·ŸY ÒéßêÇ‹éß Óߢ
Ε҅Y »„éÇß ŸÃ„¢Üó·Ž ¯ŸÃˆ¯öØßéß ÕßH½ßƬ ½„ …¸ß ·òÒéßéwß Üßâéß ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ á«Qéß Ø‚ééß ·ß a„
½ß¸Åßéßj·òÓŸsÇ‹éß. 29؂꽟Õßéß Î•Ò…Y »„éßǟÄ¢Üó ÕßH §Î‹qÄéß ÕƒYÓ߸Üßéß ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄéß. ½ŸÃ„éß »‡Ì„éß ÃŸE
½ßƬ ¢„ Ò΋q Ò…ÓŸsÇ‹Y ¯ÒÃó ¯öØßéß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚ê Ò΋¶q í„ ½‚݃zÃé„ .ß ¦ ßE ð½ßÃé„ ß ¦·•áé¸ .ß ¥Ì„Çé‹ ß ÒéßØé„ ·ß Ÿ
âé߶„í ¿‚¯ŸtÄéß. NôÜò½‚êâéß Õ‚ÓŸØ„êâéß ½ß«ÜßS ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ì„â ÕƒYÓ߸Üßéß »‡Ì„éßÜó Ò…âsÅßéßz á«Qéß
؂꽟Õßéßâéß ¿„¢½ß¸ÒéßÓŸsÇ‹éß. RÓŸsÇ‹éß.
30Õ‚ÓŸØ„ê Ø‚éÈ 40Ì„â »‡Ç›Î‹ï½ßñ »„¢Ì„½•Óß«, ΟYQéß΋ »‡Ì„éß ÃŸÁ‚ñâ
ß ê½Ÿ »„éÇß ŸÃ„¢ÜóY^·Jz ؂꽟
ÕßéßÌó, ''ßE ¥Ì„YY ÕßØ„éßÅŽ·Ž ÄÒéßw¢ÅßéßÓŸsÇ‹Y"" ¦·•á¸éß Ò΋q¶„í ½‚݃zÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ÕƒYÓ߸Üßâéß ½‚΋éß
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¶„ía¢Åßê ½‚݃zÇ‹éß. ½ŸÝ„zâéß ¥·„aÇ‹ ½ß¸Åßéßj¶„íY Ì„â
''Ò΋éßq, Ó•Y·„aÇ• ¿„Y¯öÌŸâéß"" ¥Y ؂꽟Õßéß §¢ÅŽ·Ž WÈC XÓ߸éß·ò¿ŸfÇ‹éß.
41·ŸY ¯Ò|Ãó NôÜò½‚êâéß Ò΋q¶„í ½‚Jz á«Qéß
¥ÓŸsÇ‹éß.
·ŸÒ…â Õ‚ÓŸØ„ê WÈC ½‚Jz ؂꽟Õßéß ¥âs Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ »‡Ì„é߶„í ½‚Jz Ò¿ŸfÇ‹Y
ÒêÅßÜéß ß ÃŸE¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß 31''¥ØßéÌ ß • ¥Ì„âéß ¿‚½t«ß ¿‚¯ŸtÄéß.
42¥¢Î‹éßÒÜßz NôÜò½‚êâéß á«QéßY ½ß«H½ß«¢¿ŸÇ‹éß.
â_Åßz ¿•Ø„éßéßÒéßéß! ½ŸYY ¥·„aÇ• ¿„¢½ß«½•Ø„éßéßÒéßéß.
½ß«ÒéßwÅß ½ŸYY ¯ŸWï½ßÅßéßjÒéßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚ê½ŸÕßéß NôÜò½‚êâéß ¥Ì„YÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß
¿•Óâ«ß ½ß⸠éßÜß Ø‚ééß ·ß a„ ÎóḢ ÓŸ ¶„íÅßé¢ß ÕƒY·Ž, ÓŸ¶„í RÇ›S ½‚JzÌ• ZÒ… ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÒY Z¶„í Ì‚HðÓß܃
Ì„»Ü„ ¶ß í„ ¢Ç‹ ¯öÌ„é¢ß Έ. ¨ Îóḽ‚é¢ß ΋é¶ß í„ ÒSf¢Î‹â»‡ Ó•âéß Z ¿•Ì„ Ø‚éßÈ꽟 ð½ßÄéß Qéß΋ ½ß¸ÿÒêË¢
؂꽟Õßéß ¥ÒêØ„é߶„íÜßâéß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. 32Ì„â·„¢^Åß ¿•Øßéߢ¿Ÿâéß. ZÒ… §·„aÇ›âéߢǛ ¯·„aÇ›^·ñÓŸ ½‚JzÌ•
¿ŸÜƒ ÒéߢS½ŸÃˆÎ‹qÈY ؂꽟Õßéß ºÌ„x ¿•à‡Ç‹éß. Ì„Ì„>HÌ„¢»‡ Ó߸¢Õ®„R¢¿• Z ÒéßÄ˟Y·Ž Z½• ·ŸÃ„¶„íÇ‹
½ŸÃˆÎ‹qÄéß Ó•Ã„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥Õ•sÄéß, ÒéßÈ؄éßéß ÒÒ…ÌŸÒY ¶„îÇŸ Yâéßs Ó•âéß È¿„fÈ¢¿Ÿâéß. Ó•âéß
Ø‚éß̂Äéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥Òêà‡. ¥Õ•sÄéß §à‡ÿØ•éßÜßéß ¿‚½t«ß âΟY·Ž ZÒ… ³½ßt¸ éß¶í„ ÓŸsÒ…. ÓŸ¶„í RÏ•Øé„ éß Çß ½‹ ‚ñ
ïÓßñÓŸxψ½ß¸W. ¥Òêà‡ Ø„éßêΟ½ŸÃˆ ïÓßñÓŸxψ½ß¸W. Ò…¢ÅƒâY ZÒ… ¥ÓŸsÒ….
43ÒéßÈ Z ÒêÅßâéß ZÒ… ¯¢Î‹é߶„í YÜßÕ‚Åßéßj·ó
¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆY ¿„¢½ß«âÅßéßz ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋é߶„í
Ì‚HØ„éß΋éß. ·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 ¥Ì„Y·Ž Ì„Câ à‡Óß«o ܕ΋éß? ÓŸ ¦ÁÂâéß Z½‚¢Î‹é߶„í KÄNŸÒU¢¿„ܕ΋éß?
44ZÒ… ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éß ½ß¸Åßz ¿•Óß«â ¥Ó•·„ Ì„½ß¸téßÜßéß
¿•NŸoÇ‹éß.
33''½ŸÝ„z ¿ŸÒ…¶„í ·ŸÃ„ËÒéßØßéßâ ¥½ß¸ÃŸÏˆ ¥Ì„Ó•. Z¶„í »„éßÄéßo¢Ç• Ò…¢ÅƒØßéß. ¦ Ì„½ß¸téßÜßYsÅŽ·•
Ì„â ¶„íÅßéߢÕߢ ¶„îÇŸ à‡à„|Ì„¢»‡ ¨ ӕßY·Ž Ø‚éßÈ꽟 YYs½ß¸téßÇ‹éß K·äŽNŸoÇ‹éß. 45·ŸY Ø‚éßÈ꽟
ՃϋéßxÜßéß. ·ŸY ΟQ΋é߶„í, ¥Ì„Y Ó߸¢Ì„W ½ŸÃˆ·Ž, ââéßs ¦LÄ|ΈNŸoÇ‹éß. ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸ӟYs ¦Ø„éßâ
¥Ì„Y ¶„íÅßéߢՃY·Ž, ¥Ì„Y Óß«¢@Ó߸ӟY·Ž Ε҅Njéß ¯½ß¸téßÇ‹ê Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡ ©¢¿„éßÌŸÇ‹éß.""
46½ß«ÒéßwÅß ÃŸE á«QéßY ¿„¢½ß¸ÒéßY Ղӟ؄궄í
à‡à„|Ì„¢»‡ à‡¢WY ¿•¶„îÄéßfÌŸÇ‹éß.""
34·ŸÒ…â Ø‚éÈêØ„êΟ ¶„íÒêÄéÇ ß ‚ñâ Õ‚ÓŸØ„ê ¦Á ØßéÒß |»‡ ¥Ì„âéß ¦ ½ßY¸ ½ß† ¸ Èo ¿•à‡Ç‹é.ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß
ÒSf ؂꽟Õßéßâéß ¿„¢¯ŸÇ‹éß. ؂꽟Õßéß à„½ŸYs NôÜò½‚êâéß Ì„â ßÁƒxYs ½ß¸†Ãˆo»‡ ̄⠥΋é߽߸…Üó·Ž
¯ÇŸÃˆÜó ¥Ì„Y §¢ÅŽ ÓßQ¸ é߯Ÿâ ¯ŸWï½ßŃjÃé„ .ß 35̄Äéß Ì‚¿„éßf¶„íÓŸsÇ‹éß.
1 ßEÜßé 3:1-21 390
ßE»‡ NôÜò½‚êâé YÄnØ„éߢ ¿•Ø„éß»„Üßéß»„éßÌŸâéß. ¨ Òéß@ ½ß¸ÃˆÁƒÂâÒéßéß

3 NôÜò½‚êâéß ¨P½ß¸…j ßÁ‚ñâ ½®ß¸Ãó ¶„íÒê^Ãoâéß


R½Ÿº¢ ¿•Óé¸ß ¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß ¥Ì„YÌó ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „
¿•Óé¸ß ¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß NôÜò½‚êâéß ¦½‚éâß éß ÎŸQ΋éß â»„ÃŸY·Ž
Ü•¶„í¢Ç‹, ¨ »ò½ß¸t ½ß¸ÿÁƒZ·ŸYs ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿„Å¢ß
¥NŸÏ‹x½‚éß`⠽߸Y.""
10NôÜò½‚êâéß §Îˆ ¥Ç›Câ¢Î‹é߶„í Ø‚éßÈ꽟

XÓ߸éß·òYÒ¿ŸfÇ‹éß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó NôÜò½‚êâéß Ì„â ¿ŸÜƒ Óߢ¸ Ìóá«¢¿ŸÇ‹é.ß 11¥Ì„YÌó Ε҅Ǜ܃ ¥ÓŸsÇ‹é:
Õ®„ÒÓŸYs, Ε½ŸÜßØ„êYs YÈw¢½ß¸ ¿•Ó߸êoÓ•Ò…ÓŸsÇ‹éß. ''ZÒ… Z¶„í ΉßdØ„éßéßá¸éß~ ØßéßÒéßwY ¥Ç‹éß»„ܕ΋éß. ZÒ…
NôÜò½‚êâéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ ¿„éßÅßêj ³·„ »óÇ‹ Z ·òÄ^·ñ Ï‹âÏŸÓŸx΋éßHÒéßwY ¥Ç‹éß»„ܕ΋éß. Z à„Ì„éßÿ
¶„îÇŸ YÈwÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. 2Ε½ŸÜßØ„éߢ §¢·Ÿ ½ß¸†Ãˆo ÓŸà„⢠¶„îÇ‹ ZÒ… ·óÄéß·óܕ΋éß. ÒéߢS¿‚Ç‹éßÜß R¿„
·ŸÜ•Î‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥½ß¸tÅŽ ÒĶ„í ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß ÕßÜßéß ·ä„ËŸ ÁƒÂâ¢, ÓŸxØ„éßYÄnØ„éߢ ¿•Ø„éß»„Üß Î‹·ä„Ì„ ZÒ…
Üßâéß »„éÅ ß Üj ïß ½ßñ* Ò…âs ÕßH½ßƬ ŸÜß Ò΋Óq • ¥ÃˆtÓßê ¸ ¢o Ç•¥Ç›»‡Ò…. 12·ŸÒ…â ZÒÇ›Câ ΟYY Z¶„í ΋Øé„ ¿ ß •NŸoâéß.
½ŸÃ„éß. 3Ø‚éßÈ꽟âéß úð½ßRéߢSâÅßéßz»‡ NôÜò½‚êâéß Z¶„í RÁƒÂÓŸYs, R½•·ŸYs §NŸoâéß. »„Ì„¢Üó ZҢŎ
YÄê½ß«¢¿„é߶„íÓŸsÇ‹éß. Ì„â Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß ÎŸQ΋éß ½ŸÇ‚Ò|Ç‹ê Ü•âÅßéßz»‡ Z¶„í ÁƒÂÓŸYs ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß.
¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„êÜßZs YØ„éßÒéߢ»‡ ¯ŸÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Õ®R„ á¸xÌ„éÜoß ó ¶„îÇ‹ Z¶„í NŸÅŽ ÒéßÈ ¯Ò|Ç‹ê Ò…¢Ç‹Çé‹ "ß "
13ï½ßñ»‡, Z¶„í ¯ŸÃˆÌóá«·„¢»‡ ZÒ… ¥Ç‹éß»„YR ¶„îÇ‹
NôÜò½‚êâéß ³·„a Rá¸Ø„éߢÜó ÒêÌ„ÿ¢ Ì„â Ì„¢Ç›ÿ
¿‚½ß«t¢Îˆ ¿•à‡Ç‹éß. ¥Î•Òéß⻇ NôÜò½‚êâéß »„éßÅßjÜßï½ßñ Z¶„í §ßÓ߸éßoÓŸsâéß. Z ORÌŸ¢Ì„¢ Z¶„í Ï‹âÏŸÓŸxÜßéß,
ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿„Å¢ß, Ï‹ê½ß¸¢ ½•Ø„éßÅ¢, ·òâ »ûÃ„Ò Òéßßx΋Üßéß Üß[×NŸoØßéß. ZØ„éߢ̄Ŏ »ò½ß¸t½ŸÇ‹éß
NŸC¢¿„Å¢ß. ¨ ½ß¸ÿ½ß¸¢¿„¢Üó ÒéßÃó ßE Ò…¢Ç‹Ç‹éß. 14ÓŸ¶„í RÏ•
4NôÜò½‚êâéß ÃŸE ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿„éßÅ߶„í C[ Ø„éßéßÇ‹½‚ñ Ò…¢Ç‹éßÒéßZ, ÓŸ ÓŸxØ„éßÒêßcYs, ÓŸ ¦ÁÂ
Ø‚êâé߶„í ½‚݃zÇ‹éß. ¥Îˆ ÕßH ¥Ã„tË¿•ðÓß ½ß¸ÿΕà‡ÜßYs Üßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„éßÒéßY Yâéßs Ó•âÇ‹éß»„éßÌ„éßÓŸsâéß. Z
ÅŽÜó ¿ŸÜƒ ð½ßÄéß »‡¢Sâ »„éßÅßj. NôÜò½‚êâéß ¦ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éßÒÜœ ZÒ… ¶„îÇ‹ âÇ‹éß¿„éß·ó. ZÒ… ¦
ÕßH½ß¬Æ„¢ Qéß΋ ³·„ ½‚Øßéßx ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÇ‹éß. RÏ‹¢»‡ ¿•ðÓßo Z¶„í ΉßdØ„éßéßá¸éß~ ¶„îÇ‹ Ó•YNŸoâéß.""
5NôÜò½‚ ê âéß C[Ø‚ ê âéß Ò΋ q Ò…âs½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß 15NôÜò½‚êâéß ½•éßÜòaÓŸsÇ‹éß. Ε҅Njéß ¥Ì„YÌó

Ø‚éßÈ꽟 ¦Ø„éßⶄí Ó߸|½ß¸s¢Üó ΋Ä}â Réß¿ŸfÇ‹éß. ·„ÜßÜó ÒêŃzÇ›âÅßéßz Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òÓŸsÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß


''Z½•Î‚ñÓŸ ·óÄéß·ó. Z ·óÈ·„ ӂĽ•Ã„éßfÌŸâéß"" ¥Y ̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ½‚Jz Ø‚éßÈ꽟 ³Ç‹¢
Ø‚éßÈ꽟 ¥ÓŸsÇ‹éß. ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj Òéßéߢ΋éß YÜßéßfÓŸsÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß
6NôÜò½‚êâéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Z ðÓßÒ¶„íÇ‹»„éß ÓŸ Ø‚éßÈ꽟¶„í ³·„ ΋ºâÕßH §¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Y¢·Ÿ
Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋é߶„í ZÒ… Réß·ŽaH ΋؄éß ¿„ꯟ҅. Ó߸ÒêÏŸâ ÕßÜßéßÜßéß ¶„îÇŸ Ε҅Y·Ž ¿‚Hz¢¿ŸÇ‹éß. ̄Äéß
¦Ø„éßâ YâsâéßÓ߸È¢¿ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ¶„îÇŸ ÒéߢS ½ŸÌ„ ¥Ì„Y ½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâÜó ¥Ì„Y·Ž ¿•ÎóÇ‹éß ½ŸÎóÇ‹éß»‡
½ŸÇ‚ñ, ϋÄw¢»‡ OR¢¿ŸÇ‹éß. Z½ŸØ„éßâ ¶„íÒêÄéßY Ò…âs ÓŸØ„é߶„íÜ߶„í, ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜߢ΋È·• R¢Î‹éß
ßÁx Óß«¢@Ó߸ӟY·Ž ¥Ã„éßÔËŽn ¿•Óß«â½ß¸téßÇ‹éß, ZÒ… §¿ŸfÇ‹é.ß 16³·„ ÃóE §Î‹Ãq é„ ß ½•à‡x Óßÿo¬ Üßéß NôÜò½‚êâéß
¦Ø„éßâ¶„í ¥½ß¸†Ã„|½‚éß`â ·„ÄéßË ¿„ꯟ҅. 7ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß Ò΋q¶„í Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß ÃŸE Òéßéߢ΋éß YÜßÕßÇŸmÄéß.
17¦ §Î‹Ã
½‚ñâ Ε½Ÿ! ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ NŸpâ¢Üó ßÁx¯ŸÜßâ ¿•ðÓß܃ q ܈ ó ³·„ Óßÿo¬ §Üƒ ¥âsΈ, ''¥Ø„êx, ¨½‚é,ß
ÓŸ¶„í ¥âéßÒéßW §¿ŸfÒ…. ·ŸY Ó•Y¢·Ÿ ½ß¸Óß«½ŸY܃ Ó•âéß ³_· §¢Åóz YÒÓß«Ó߸êo Ò…¢ÅƒÒéßéß. ½•éßRéß΋qÄ¢
Ò…ÓŸsâéß. Ó•âéß YÄ|Èo¢¿„ÒÜßÓ߫⠽߸âéßÜßéß Ó‚Ã„½•Ã„f »„Ãv„ ÒÌ„éÜß ß ½‚éÓ`ß ŸÒéßé.ß ·Ÿâéßt Ó‚ÜÜß éß ß Ò¿ŸfØßé.ß Ó•Óò·„
ŃY·Ž Ì„Câ R½•·„¢ ÓŸ¶„í ·òǞ»‡ ©¢Îˆ. 8Z ðÓßÒ [Ç‹mâéß ½ß¸ÿÓ߸R¢¿Ÿâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¨½‚éß ÓŸ ½ß¸·„aÓ•
¶„íÇ‹Ó‚ñâ Ó•âéß Z¿•Ì„ ½ß¸ÿÌ•x·„¢»‡ ¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éßÕßÇ›â Ò…¢Îˆ. 18ÒéßêÇ‹éß ÃóEÜß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ¨½‚éß ¶„îÇ‹ ³·„
½ß¸ÿÁÜß ÒéßÏ‹x Ò…ÓŸsâéß. ½ŸÃˆ ÁÓŸÕ®ƒ ï½ß΋qΈ. ½ŸÃ„éß [Ç‹mâéß ·„âsΈ. Òê §Î‹qÈÌó ¯ŸÅßéß §¢ÅŽÜó
Üœ·a„ ï½ßÅÜjß â• ¢Ì„ ¯¶„íaÒ»‡ Ò…ÓŸsÄé.ß ·ŸÒ…â ¯ŸÜß¶í„ Òéß^ÃÒ|Äê Ü•Ãé„ .ß ·_ ÒÜߢ ½•éRß éßÎÃq‹ ½„ •éß Ò…¢ÅßéÓß ŸsÒéßé.ß
19³·„ ÃóE ßWÿ ¨ Óßÿo¬ Ì„â [Ç‹Ì
Ç‚ñâ ½ŸÇ‹éß ½ŸÃˆ Rá¸Ø„éߢÜó ¥Ó•·ŸÓ•·„ YÄnØ„êÜßéß m ó YΈÿÓßê¸ ¢o Ç‹»‡,
XÓßé¸ ·ß óÒÜßÓ«ß Ò…¢Åßé¢ß Έ. 9¥¢Î‹éÒß Üßz ¨ ½ßÿ¸ ÁƒZ·„¢ï½ßñ ¦ [Ç‹m ¿„Y¯öØßéߢΈ. 20¥½ß¸téßÇ‹éß ¦½‚éß ¦ ßWÿ
ϋÄw½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâ ¿•Ø„éß»„Üß ÓŸxØ„éß YÄnØ„éߢ ¿•Ø„éß»„Üß Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ó•âéß YΈÿÓ߸êo¢Ç‹»‡ ÓŸ ½ß¸·„aÜó âéߢǛ
΋·Ì„ä ,„ ½ßø Áˆ ƒÂâÒéßéß ÓŸ¶„í ΋Øé„ ¿
ß •Øé„ éß Òß éßY Yâéßs ½•Çé‹ ß
ÓŸ [Ç‹âm éß XÓßé¸ ·ß òâsΈ. ÓŸ [Ç‹âm éß ¦½‚éß Ì„â ½ß·¸ a„ Üó
¶„í¢ÅßéßÓŸsâéß. ¨ ÁƒÂâÒéßéßÒÜßz Ó•âéß ÒéߢS ¿‚Ç‹éßÜß ½•Ó߸éß·òâsΈ. ¿„Y¯öØßéßâ [Ç‹mâéß ÓŸ ½ß¸·„aQéß΋
Ò…¢S¢Îˆ. 21ÒéßÃé„ Óß ŸÅŽ ©Î‹Øé„ ¢ß Ó•âéß Ü•S ÓŸ [Ç‹¶m í„
¯ŸHÒ|ÕóØ„êâéß. ·ŸY [Ç‹m ¿„Y¯öØßéßâÅßéßz »„ÒéßY¢
»„éßÅjÜßï½ßñß ·„ÓŸZØ„éßéßÜß ÒéßÌŸâéßNŸÃ„¢ ÕßÜßéßÜßéß Ó߸Òéß ¿Ÿâéß. Ó•âéß [Ç‹m_·Óß« ̕ȯŸÃ„ ¿„êÇ‹»‡ ¦ [Ç‹m ÓŸ
Èt¢¿• ·ò¢Ç‹Üéß ,ß §à‡ÿØ•éÜß éß Üß ó Ε½ŸÜßØé„ ¢ß YÈw¢½ßÕ¸ Çß ·‹ „
Òéßéߢ΋éß ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿• ©âsÌ„ ½ß¸ÿΕà‡Üßéß. [Ç‹m ·ŸÎ‹Y ·„âéß»òÓŸsâéß.""
391 1 ßEÜßé 3:22-4:15
22 ·ŸY ¦ ^Ã¢Ç‹Ò Ó߬oÿ, ''·ŸÎ‹éß! ÕßW·Ž Ò…âs [Ç•m Ø„êΟ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Õ‚ÓŸØ„ê ïÓßñÓŸxÏ‹x
ÓŸ [Ç‹m, ¿„Y¯öØßéßâ [Ç•m Z [Ç‹m"" ¥Y ¥âsΈ. ¶ä„íßÇ‹éß. NŸÎó¶„í, ¥Õƒx̟Äéß Ø„êÁ¶„íÜßéß.
5ÓŸÌŸâéß ¶„ í ÒêÄ é ß Ç ‹ é ß ¥Áßx Òéß ¢ Ç‹ Ü ƒ
¥¢Î‹é߶„í ½‚éßéß΋Ŏ Ó߬oÿ §Üƒ ¥âsΈ, ''·ŸÎ‹éß! ZÒ…
¯ôįŸÅßéß ½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÒ…! ¿„Y¯öØßéßâ [Ç•m ZΈ. ψ½ß¸Ì„éßÜß Qéß΋ ¥Ïˆ·ŸÃˆ. ÓŸÌŸâéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ
ÕW·ŽÒ…âs [Ç‹m ӟΈ!"" §Üƒ ¦ Øßéß΋qÄéß Ó߬oÿÜßéß ÃŸE ÁƒÕßê΋éß ¥¢Ì„£½ß¸…Ä Ø„êÁ¶„íÇ• »‡·„ ßÁ‚ñâ
Òéßéߢ΋éß ½ŸÎó½ß¸½ŸÎŸÜßéß ¿•Ó߸éß·òÓŸsÄéß. NôÜò½‚êâé߶„í Ó߸Üß@ΟÄéßÇ‹éß.
23§Î‹¢ÌŸ Râs NôÜò½‚êâéß, ''Qéß §Î‹qÈÜó ½ß¸ÿW 6¥VMŸÃ„éß ÃŸE Ø‚ééß · ß a„ §¢ÅŽ YÄ|ºËÜó
³·„aÄê ÕßW·ŽÒ…âs [Ç‹m 'ӟΕ" ¥¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß QéßÜó ¥Ys Áƒ»„ÿÌ„Üo éß ß XÓßé¸ ·ß òÓ•½ŸÇ‹é.ß ¥Õƒq ¶„íÒêÄéß
½ß¸ÿW ³·„aÄéß ¿„Y¯öØßéßâ [Ç‹m ¯Î‹éßÅŽ Òx·Žo΋Y Ç‚ñâ ¥ÎóYßÒéßéß ÕƒYÓ߸Ü߶„í ¥Ïˆ½ß¸W.
¥¢ÅßéÓŸsÄéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
24¥½ß¸téßÇ‹éß NôÜò½‚êâéß ÃŸE Ì„â ðÓßÒ¶„íÇ›Y 7§à‡ÿØ•éÜ ß éß âß éß ½ßø ¯ˆ ŸÜßÓŸ NõÜßÕx„® ¢ ·òÄ¶í„ ÒéߢNj
½ß¸¢½ß« ³·„ ·„Wo Ì‚½ß«t¢¿ŸÇ‹éß. 25NôÜò½‚êâéß ÃŸE ܃Üß ð½ßÄéßÌó ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ú¯Ÿ¢ÌŸÜßéß»‡ RÕ®„P¢¿ŸÃ„éß.
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''§½ß¸téßÇ‹éß Òéß⢠¨ Ä·„¢»‡ ¿•ÎŸq¢. ½ß¸ÿW ÒéߢNjÜß ¯ŸÜßⶄí ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ³·„
ÕßW·Ž Ò…âs [Ç‹mâéß ^âNjéß Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÈ_·ÎŸq¢. ¦ ¯ŸÜß¶í„ Y ¯¢½ß·« „ ¿•à‡Ç‹é.ß ¨ ½ßÓ¸ ‚s¢Ç‹é»ß é„ Ãß é„ ß ÒéߢNj܃
§Î‹qÄéß Ó߬oÿÜ߶„í ¿‚È؂éßéß·„ Òéßéß·„a §ÎŸq¢!"" ψ½ß¸Ì„éßÜßéß ÃŸE¶„í, ßÁ ¶„íÅßéߢՃY·Ž ¦@Ä
26§Îˆ Râs ¦ ^Ã¢Ç‹Ò Ó߬oÿ, ''¨ ½ß¸Y ¿ŸÜƒ ÏŸÓŸxÜßé,ß Ì„Î̈ Ä „ Wâéß ÕߢǟßÜßéß ðÓ߷Ä ¢ˆ S ½ß¢¸ ð½ß܃
Õƒ»„éߢÅßéߢΈ. [Ç‹mâéß ^âNjéß Òéßéß·„aÜßéß ¿•Ø„éߢǛ, ¦ÁÂÜéß ß §Ò|ÕßÇŸmØéß .ß ¨ ½ßÓ¸ ‚s¢Ç‹é»ß é„ Ãß é„ ß ¯ŸÜß¶í„ ÜßÜó
¥½ß¸téßÇ‹éß Òê §Î‹qÈÜó ¯Ò|È·• ¦ [Ç‹m ߶„í¢ÇŸ ³·òa·„aÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ³·òa·„a Ó‚Üß ¿ò½ß¸téßâ
¯öÌ„éߢΈ"" ¥Y ¥âsΈ. ¦@Ä ½ß¸ÎŸÃŸpÜßéß ðÓß·„È¢S ßE¶„í ½ß¸¢ð½ß ՃϋxÌ„
·ŸY [Ç‹mØ‚éßéß·„a YÁ½‚éß`â Ì„HzØ„éß»„éß ½‚éßéß΋Ŏ Ó߬oÿ ÒUNŸoÇ‹éß.
8¦ ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß»„éßÄéß ÒéߢNj܃ψ½ß¸Ì„éßÜß ð½ßÄéßz §R:
Ì„â [Ç‹m½ß¸Åßz Y¢Ç‚ñâ ð½ßÿÒéßÌó ßEÌó, ''¥Ø„êx,
΋Øé„ ¿ ß •Ó«ß [Ç‹âm éß ¿„¢½ßÒ¸ ΋é!qß [Ç‹âm éß ¦½‚é·_ß §Ò|¢Ç›,"" Õ‚ÓŒ-ºêÄéß ·ò¢Ç‹Üß ¯Ÿÿ¢Ì„½‚éß`â ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéßâ¢Î‹éß
¥Y ¥âsΈ. ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß;
27NôÜò½‚êâéß ÃŸE ¥½ßt 9Õ‚ÓŒ-΂^·Ã„éß ¥âéßâÌ„âéß Òê·„Ó߸é߀, á¸Ø„éßGuÒéßéß,
¸ éßÇÜ› ƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''[Ç‹âm éß
¿„¢½ß¸·„¢Ç›! [Ç‹mâéß ½‚éßéß΋Ŏ Ó߬oÿ·Ž §Ò|¢Ç›, ¥Ó߸ܜñâ Õ•Ì‚~½‚éßá¸éßÜóâéß ÒéßÈ؄éßéß °ÜóÓ‚vÏŸÓŸâéßÜóâéß;
10Õ‚ Ó Œ - ÈïÓß Î ‹ é ß ¥âéß ½ ŸÇ‹ é ß ¥Ã„ é ß Õ óvÌ„ é ß , àó·ó
Ì„Hz ¦½‚éßØ•éß!""
28§à‡ÿØ•éÜ ß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß NôÜò½‚êâéß ÃŸE XÄétß âéß ÒéßÈ؄éßéß Èï½ßÄéßÜóâéß;
11Õ‚ÓŒ-¥\ӟΟÕßéß â¯®öÌ„éß ÎóÄéßÜóâéß (§Ì„Ç‹éß
RÓŸsÄé. ¦Ø„éâß ¿ŸÜƒ Ì‚H½‚ñ⽟Njéß ·ŸÒ…⠥̄YY
½ßÿ¸ ÁÜßéß ¿ŸÜƒ »ûÄR¢¿ŸÃ„é.ß ÓŸxØ„éß YÃ„Ø n é„ ¢ß ¿•Øé„ éß ß NôÜò½‚êâéß ¶„íÒê^ÃoØ„éß»„éß Åƒ¯ŸÌ„éßâéß R½Ÿº
ÅßÜó ¦Ø„éâß ¶„í Ε҅ǛSfâ R½•·¢„ * ©âsÅßézß ½ŸÃ„éß ÒêÇŸÇ‹éß);
12¥VÜßê΋éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ÕßØ„éßÓŸ ¥âéß½ŸÇ‹éß
»„ÒéßY¢¿ŸÃ„éß.
ÌŸÓŸ¶„í, ½‚éßCÎóq ÒéßÈ؄éßéß NŸ^ÃÌŸâéß ½ß¸·„aâéßâs
NôÜò½‚êâéß ·Ž¢Îˆ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß, ¯ŸÜ߶„íÜßé Õ•Ì‚~Ø„êâéß ¯Ÿÿ¢Ì„Òéߢ̄Ŏ·•; (¨ ¯Ÿÿ¢Ì„¢ Ø‚éßÁ‚ÿ

4 §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜߢ΋È ï½ßñâ NôÜò½‚êâéß ÃŸE Ø•éßÜßéß Îˆ»„éßÒ Õ•Ì‚~Ø„êâéß ½‚éßéß΋Üßéß·òY ¦Õ•Ü•w
½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâ NŸC¢¿ŸÇ‹éß. 2̄⠽߸ȯŸÜßâÜó ¥Ì„ Èê܃ ÒÄ¶í„ Ø‚ééß ^ß ·sØ„êÒéßé¶ß í„ ¥Ç‹Òm éßé»ß ‡ ½Ÿx½ß¢« S
Y·Ž Ó߸@Ø„éß ½ß¸Ç›â ½ß¸ÿÒéßé߹߽‚éß`⠥ψ·ŸÃ„éßÜß ð½ßÄéßz ©âsΈ)
13Õ‚ÓŒ-»‚ՂÄéß ¥âéßâÌ„âéß ÃŸ½‚êWc܃΋éßÜóâéß;
§R:
NŸÎó¶„í ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥Áßx ½ß¸ÿÏŸâ (§Ì„Çé‹ ß C܃΋éÜß óY Òéßâðá~ ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ Ø„êØßêÄéß
Ø„êÁ¶„íÇ‹éß. ½ß¸ÅßjËŸÜßéß, »‡ÿÒêÜßï½ßñâ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß. §Ì„Y¢·Ÿ ÕƒMŸ
3á¬MŸ ¶„íÒêÄéßÜœñâ ¯GÈê^ý߸… ÒéßÈ؄éßéß âéßÜó ©âs ¥ÃócÕßéß ÒéߢNjÜß ¯Ÿÿ¢Ì„Òéßéßâ¶„í ¶„îÇŸ
¥VØ„ê ÓŸxØ„éßNŸpÓŸÜßÜó ÁÈ»• ½Ÿ»‡|΋ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß»‡ YØ„éßRéߢ½ß¸ÕßÇŸmÇ‹éß. ¨ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó
ÒéßéßÜßéß, XÄéßtÜßéß ½‚éßéß΋Üß»„éß ½ŸÅŽY »„ÿ¢Ï‹Ó߸p¢ ¿„éßÅßêj ¯Ÿÿ·ŸÃŸÜßéßâs ¥Ã„éßÒΈ ⻄ßÜßéßÓŸsØßéß. ¨
¿•ðÓß Ü•¹ß¶„íÜßéß. ¥VÜßê΋éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ⻄ßÜßYsÅŽ·• Ο|ßÜß Qéß΋ ·„¢¿„éß ·„ÇšmÜßéß °ÃŸtÅßéß
Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¿„È̄ÿ·ŸÃ„éßÇ‹éß. 4Ø‚éßÈê ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß).
14§Îóq ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥VӟΟÕßéß ÒéߺâØßê

Ε Ò …Ç› S fâ R½• · „ ¢ »ò½ß¸t ½ß¸ÿÁƒÂ ½ß¸ÿÕ®ƒÒÒéßéßÜßY ÒéßéßÜóâéß; 15¥UÒéßØ„éßÓ߸é߀ ¥âéßâÌ„Ç‹éß â¯®ŸoGÒéßéß


¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. Üóâéß , §Ì„ Ç ‹ é ß NôÜò½‚ ê âéß ¶„ í Òê^Ão Ø „ é ß » „ é ß
1 ßEÜßé 4:16-34 392
Õƒ^àÒéßÌé„ âß éß R½ŸºÒêÇŸÇ‹é;ß 16ºêïáñ ¶„íÒêÄéÇß »‹ é„ ß Ì„Òéß Ì„Òéß ¥¢FĽ…¸ß ¿‚Åzß ·Ž¢Î‹, úΟ·äŸÜßÌÜ„ ß ·Ž¢Î‹âéß
ÕßØ„éßÓŸ ¦ðáÄéßÜóâéß, ¦ÜóÌ„éßÜóâéß; ¶„îÄéßfY Ó߸éß¹ßà‡¢Ì„éßÜßÌó ORÌ„¢ »„Ç›¯ŸÃ„éß.
17½ß¸Ã„êØ„éߺéß ¶„íÒêÄéßÇ‹»„éß Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß 26NôÜò½‚êâéß Ì„â Ä͟Üßâéß܃»• ÓŸÜßéß»„éß ½•Üß

§à‡}¹ƒÃ„éß ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üóâéß; »„éúß ÃŸÜßâéß ©¢¿„éÅ ß ¶ß í„ Ì„Câ à‡ÜßÜéß ß °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ç‹é.ß


18°Üƒ ¶„íÒêÄéßÇ‹»„éß á«Qéß Õ‚ÓŸxQéßâéßÜóâéß; ¦Ø„éßâ¶„í ½ß¸¢Ç‚ÿ¢Ç‹éß ½•Üß »„éßúßÜßéß Ò…ÓŸsØßéß. Ì„â
19ªÃˆ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ »‚ՂÄéß ¥âéßâÌ„Ç‹éß C܃΋éß Ã„ÍŸà„|ÒéßéßÜß^·ñ NôÜò½‚êâéß ÓŸÜßéß»„éß ½•Ü* »„éßúĽ߸…
Üóâéß ¥Ïˆ½ß¸Ì„éßÜßéß»‡ YØ„éßRéߢ½ß¸ÕßÇŸmÄéß. (C܃΋éß à‡ÜßÜßéß ·„HCØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. NôÜò½‚êâé߶„í ½ß¸¢Ç‚ÿ¢Ç‹éß
¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó ¥½‚êÉ؄éßéßÜ߶„í ßÁ‚ñâ Ó߬Èêâéß, ½•Üß ÒéߢΈ»„Üß »„éßúĽ߸… ΋݄¢ ¶„îÇŸ Ò…âsΈ. 27½ß¸ÿW
ÕƒMŸâéß ÃŸÁ‚ñâ ´»„éß YÒÓߢ« ¿•½ŸÃ„é)ß . ·ŸY ¦ ¯Ÿÿ¢Ì„ Ó‚Üß ½ßÓ¸ ‚s¢Ç‹éß ÒéߢΈ ÒéߢNj܃ψ½Ì¸ß é„ Üß Üß ó ³·òa·„aÇ‹éß
Òéߢ̄Ŏ·• »‚ՂÄéß ³·„aÇ‹éß ÒêÌ„ÿ½•éß ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß»‡ ¿ò½ß¸téßâ NôÜò½‚êâéß ÃŸE¶„í ·ŸÒÜßÓß«â Ó߸Äé߶„í
YØ„éßRéßÌ„éßÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ÜßYsÅŽZ Ó߸Òé߶„îÈf ï½ß_Åßj½ŸÇ‹éß. ßE ÕßÜßz Ò΋q WÓ•
½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·• §ÒZs Ó߸ȯöØ•éßR. 28ßE Ø‚éßéß·„a Ä͟
ßE ¶„íÅßéߢՃY·Ž ΈâÓ߸È ¦@Ä ½ß¸ÎŸÃŸpÜßé à„|ÒéßéßÜ߶„í, NŸ|È »„éßúßÜ߶„í Ì„Câ¢Ì„ ½ß¸¿„f»„Ç›mY,
20 Ø„éßêΟÜóâéß, §à‡ÿØ•éßÜßéßÜóâéß ÁÓŸÕ®ƒ R½ß¸ Ø„éÒß ÏŸâxÒéßéâß éß ÒéߢNj܃ψ½Ì ¸ß é„ Üß éß ß ðÓ߷Ä ¢ˆ S Óßø ½„ ø߮ Ÿ
É̄¢»‡ ï½ßÈC¢Îˆ. Ó߸Òéßéß΋ÿXß⠧Ó߸éß·„ _ÃËéß҅܃ ¿•ðÓß½ŸÃ„éß. ½ß¸ÿW ³·„aÇ‹ê ¨ ÏŸÓŸxYs YØ„éßRéßÌ„
½ß¸ÿÁƒZ·„¢ RÓ߸oÈ¢S¢Îˆ. ½ß¸ÿÁÜߢ̟ Ó߸éß¹ßÓ߸¢ÌóMŸ NŸpÓŸÜ߶„í ¿•Ã„½•ðÓß½ŸÇ‹éß.
29NôÜò½‚êâé߶„í Ε҅Njéß Réß·ŽaH ÁƒÂÓŸYs ½ß¸ÿNŸ
ÜßÌó W¢Åßê, ÌŸ»„éÌß ê „ , R܃Óߢ¸ »‡ ORÓßê ¸ o Ò…ÓŸsÄé.ß
21Ø„éß꽮߸ÿÅ•Ó߸éß âΈ ½‚éßéß΋Üßéß·òY ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜß Îˆ¢¿ŸÇ‹é.ß NôÜò½‚êâéß ¥Ó•·„ Rá¸Øê „ Üßâéß Óßê¸ ·äw„ ¢»‡
ßÁx¢ ÒĶ„í»„Üß ÃŸÁƒxÜßYsÅŽï½ßñâ NôÜò½‚êâéß ½ß¸Ãˆ »„ÒéßY¢¿•½ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y ÁƒÂ⢠ªº ·„¢Î‹YΈ.*
30Ì„ ê Ä é ß t Ε à „ ½ ß ¸ … ÒêâÒ…Üß ¢ ΋ à ˆ R½• · „ ÁƒÂ Ó Ÿ
¯ŸÜßâ NŸC¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y ßÁx¢ ¨P½ß¸…j Ó߸Ⱥ΋éßqÜß
ÒĶ„í ½Ÿx½ß«¢S¢Îˆ. ¨ NŸúÒêÁƒxψ ½ß¸Ì„éßÜߢ̟ Üß·¢„ ^Å,ß NôÜò½‚êâéß ÁƒÂâ Óߢ¸ ½ßθ ‹ Réß·aŽ H ¥Wà„Øéß ¢ß
NôÜò½‚êâéß ¦Ïˆ½ß¸ÌŸxYs ¥Ì„Y ORÌŸ¢Ì„¢ÒĶ„í SâΈ. ¨P½ß…¸ Üj óâéßâs ½ŸÃˆ Ì‚HRÌ•ÅÜß ß ·„¢^Åß ¥Ì„Y
¥¢D·„È¢S ¥Ì„Y·Ž ½ß¸âéßs ¿‚HzÓ߸êo Ò¿ŸfÄéß.* à„·oŽ Ø„ééß ¶ß í„ Üo éß ß RéߢSâR. 31¨ Õ®ê „ Réß Qéß΋ ½ßÿ¸ ÁÜߢ΋
22-23 NôÜò½‚êâéß ÃŸE¶„í, ¦Ø„éßâ ÕßÜßz Ò΋q È·¢„ ^Åß ¥Ì„âéß Ì‚H½‚ñ⽟Njé.ß ¥Ì„Çé‹ ß ¯ÁƒÿVØ„ééß Çß ‚ñâ
Õ®óÁ⢠¿•ðÓß ½ŸÃˆ·Ž Óßø ½ˆ Ç¸ß é‹ ß ÎˆâÓßø ˆ ¦@Ä ½ßθ ŸÃŸpÜéß ß °ÌŸâéß ·„¢^Åß, ÒéßÈêÜßéß ¶„íÒêÄéßÜœñâ ÙÒêâéß,
¨ RÏ‹¢»‡ Ò…ÓŸsØßé: ·„ÜóaÜßé,ß Î‹Ãq„ ¥âéß½ŸÃˆ ·„¢^Åß Réß·aŽ H Ì‚H½‚ñ⽟Njé.ß
ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ·•Ãoˆ §à‡ÿØ•éÜß éß ,ß Ø„éê ß ÎŸÜß ¿„éÅ ß éß jß
¦Ã„éÒß ¢Î‹Üß Ì„êÒéßéÜß * ß ½‚éÌß Yo„ »óÏ‹éÒß éß ½ß¢« Ç›; ½ß¸·„aÜßâéßâs Εà‡Ü߶„í ¶„îÇ‹ ½Ÿx½ß«¢S¢Îˆ. 32Ì„â
½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß Ò¢Î‹Üß Ì„êÒéßéßÜß ÒéßéßÌ„·„ ½ß«¢Ç›; ORÌ„ ·ŸÜߢÜó ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ÒéßêÇ‹éß ½•Üß
ÒéߢS ½•é߽߸…Üó ©âs ½ß¸Îˆ ¦Ò…Üßéß; ¯ô܃Üóz NŸ½‚éßÌ„Üßâéß ÃŸà‡Ç‹éß.* ¥Ì„Y¢·Ÿ ½‚ØßéßxYs ±Î‹éß
½•éðß Óß §Ã„éÒß Îˆ ¦Ò…Üßé;ß Ò¢Î‹ »òú^ÃÜßé;ß ÒéßêÇ‹éß ·•Ã„oâÜßéß ¶„îÇŸ ÄS¢¿ŸÇ‹éß.
33NôÜò½‚êâéß ½ß¸ÿ·„ëWY ¶ä„íßËn¢»‡ ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß
Ä·ŸÜß Î‹é߽߸téßÜßéß; ½ß¸ÿÌ•x·„¢»‡ ¯¢½ß«·„ ¿•Óß«â
Ճ̄éßÜßéß ½‚éßéß΋Üß»„éß ½ß¸·äŽ ÁƒÌ„éßÜßéß. ¶„íÓŸsÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ¥Ó•·„ Òë·ä„ÁƒÌ„éßÜßâéß »„êÈf
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ܜՃÓóâéßÜóY »ò½ß¸t ΕÒΟÄéß Òë·ä„ÒéßéßÜß
24Ø„éê
ß ½®ÿ¸ß Å•Óé¸ß ß âΈ·Ž ½ßK¸ fÒéß ¯Ÿÿ¢ÌŸâ »„Üß ÃŸÁƒx âéߢǛ, »óÇ‹ÜßÜó ½ß¸…ÅŽj ¯Ÿ_· ÜßÌ„ÁƒÌ„éßÜß ½‚éßéß·„aÜß
ÜßYsÅŽZ NôÜò½‚êâéß ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ¨ ¯Ÿÿ¢Ì„¢ ÒÄ¶í„ ¥Ì„Y·Ž Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Á¢Ì„éÒß …
W½ß¸€ºéß ½‚éßéß΋Üßéß »‡Áƒ ÒĶ„í ½Ÿx½ß«¢S Ò…âsΈ. Üßâéß »„êÈf, ½ß¸¶ä„íßÜßâéß »„êÈf, ¯ŸÒéßéßÜßéß Ì„ÎˆÌ„Ã„
NôÜò½‚êâéß NŸÒêÿÁx¢Üó âÜßéÒß éßêÜß܃ à‡¢W Ó‚Üß ¯Ÿ_· ·ŽÿRéß·•Åß·ŸÎ‹éßÜßéß, ÕßÜßéßzÜßéß, ¿•½ß¸Üßéß ½‚éßéß΋Üß»„éß
·òâsΈ. 25NôÜò½‚êâéß OR¢Sâ¢Ì„ ·ŸÜߢ Ø„éßêΟ ½ŸÅŽY »„êÈf ¶„îÇŸ ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß 34ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß
Üóâéß, §à‡ÿØ•éÜß éß Üß óY Οâéß âéߢǛ Õ‚Ø•é^ß ÃÕ~ ƒ ÒÄ¶í„ ÁƒÂâÒéßéßâéß RâŃY·Ž ¥Ys Εà‡Üß âéߢS ½ß¸ÿÁÜßéß
½ß¸ÿÁÜߢ̟ à‡¢W Õ®„΋ÿÌ„ÜßÌó YÒÓß«¢¿ŸÃ„éß. ½ß¸ÿÁÜßéß
ÓŸÜßéß»„éß ½•Üßéß È\ÿ, ܃Ŏâéß ½ß¸ÿÌ„éßÜßÜó âÜßÕ‚ñ ½•ÜßY
¥¢D·„È¢S ... ¿‚HzÓ߸êo Ò¿ŸfÄéß ¥¢_Åß ¨ Εà‡Üß ½ŸÃ„éß Ò…âsΈ. ·ŸY ΈâÒëÌŸo¢ÌŸÜßéß ^Ã¢Ç‹Ò »„ÿ¢Í‹Òéßéß 9:25
NôÜò½‚êâéß »ò½ß¸tÌ„ÓŸYs, ¦Ïˆ½ß¸ÌŸxYs ¥¢D·„È¢S ¥Ì„ ¿„êÇ‹¢Ç›.
YÌó à‡¢W Ó߸¢Ïˆ ¿•Ó߸é߶„íâsÅßéßz YÄê½ß¸Ë ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¥Ì„Y ÁƒÂ⢠ªº·„¢Î‹YΈ ¥Ì„Y ÁƒÂâÒéßéß Ó߸Òéßéß΋ÿ
¦Ã„éßҢ΋Üß Ì„êÒéßéßÜßéß ¦¢»„z ·òÜßÒê⢠½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ Xß⻄Üß §Ó߸éß·„܃ ¥â¢Ì„¢ ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
âêÅß °Õ‚ñ ÕßéßïáÜßé߀ Ü•·„ Òéßéßï½ßñt ·ŸÃ„éßz. NŸ½‚éßÌ„Üßâéß ÃŸà‡Ç‹éß Ü•·„ ¿‚ï½ßtâéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
393 1 ßEÜßé 5:1-6:1
Ò¿•f½ŸÃ„éß. §Ì„Ä Εà‡Üß ÃŸEÜßéß Ì„Òéß Ì„Òéß ½ß¸¢Ç›Ì„éß ·óÈâ ÓßÜp¸ ƒY·Ž ¿•Ã_ ܃ ¿•NŸoâéß. ¥·„aÇ‹ ¦ ΋ê܃Üßâéß
Üßâéß, à‡Ó߸oÿEÂÜßâéß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ¿‚ð½ßt RḠRÇ›RÇ›»‡ XNŸoâéß. ½ŸÅŽY ZÒ… XÓ߸éß·óÒ¿„éßf. ¨
Ø„êÜßâéß RâŃY·Ž ½ß¸¢ð½ß½ŸÃ„éß. Óߢ¸ ΋Ãv„ ¢»‡ ZÒ… ÓŸ ÒêÅß ÒéßYs¢S ÓŸ ßÁ¶„íÅßé¢ß Õß
¯öá¸Ë¶„í Ì„Câ ¦@Ä ½ßθ ŸÃŸpÜâß éß ÓßÒ¸ éß¶î „ Äéfß ÌŸÒY
NôÜò½‚êâéß Î•½ŸÜßØ„êYs ·„ÅßéßjÅ ¦KÓ߸éßoÓŸsâéß.""
10¦ RÏ‹¢»‡ VßÒéßéß Î•ÒΟÄéß, Ó߸Ä݄½ß¸… ¿‚Åßz

5 VßÒéßéß ¥âéßâÌ„âéß Ì„êÄéß Î•à‡Y·Ž ßE.


¥Ì„âéß ÎŸQ΋é߶„í SÄ·ŸÜß ðÓßsUÌ„éßÇ‹éß. ΟQ΋éß ·„Ü߽߸âéß NôÜò½‚êâé߶„í Ó߸Ľ®ß¸ÃŸ ¿•Ø„éßNŸ»‡Ç‹éß.
NŸpâ¢Üó NôÜò½‚êâéß ÃŸÁƒxY·Ž Ò¿ŸfÇ‹Y Râs 11NôÜò½‚êâéß ¶„îÇ‹ VßÒéßé߶„í ¥Ì„Y §¢ÅŽ ½ŸÃˆ
VßÒéßéß Ì„â ðÓßÒ¶„íÜßâéß NôÜò½‚êâéß Ò΋q¶„í ¯öá¸Ë¶„í ^âNjéß Üß·Ü„ä ß Ì„êÒéßéÜß ß »óÏ‹éÒß éßÜéß ,ß ÒéßêÇ‹éß
½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß 2NôÜò½‚êâéß ½ŸÃˆÎŸ|ß ßÁ‚ñâ VßÒéßé¶ß í„ ½•Üß ¯YRéßΈ Ң΋Ü* ½ß¸Ç‹éßÜß Ó߸|¿„g½‚éß`â ³GÒ
§Üƒ ¿‚½t«ß ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é: 3''ÓŸ Ì„¢Ç›ÿØ„é»ß é„ ß ÃŸÁ‚ñâ ΟQ΋éß C¢ÁÜß âêÓ‚âéß ½ß¸ÿWØ•éßŃ ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß.
12Ø‚éßÈ꽟 ¿•Óß«â ½Ÿ»‡q⢠½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ ¦Ø„éßâ
¿„éßÅßéßj½ß¸·„aÜß ÃŸÁƒxÜß ½ŸÃˆÌó ¥Ó•·„ Ø„éßéßΟrÜßéß
¿•Óß«âÅßéßz Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ø‚éßÈ꽟؄éß»„éß NôÜò½‚êâéß¶í„ »ò½ßt¸ ÁƒÂÓŸYs ·„Üéß »ß Á„ •à‡Ç‹é.ß VßÒéßé,ß
Ì„â Ε҅Y ½®ß¸éßâ½ß¸Ãˆ¿•Üƒ ³·„ Ε½ŸÜßØ„éߢ YÈw¢¿„ NôÜò½‚êâéßÜß ÒéßÏ‹x à‡¢W, NŸÒéßÄNŸxÜßéß Ó‚Üß
Ü•·¯„ öØ„êÇ‹é.ß Ì„â à„Ìé„ ÿß Ò…Üߢ΋ÃZˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÌŸâéß ·òÓŸsØßéß. ¦ §Î‹qÄéß ÃŸEÜßéß ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Ó߸éß
´Ç›¢¿•Üƒ ¿•ðÓ ÒĶ„í ßÁ‚ñâ ΟQ΋éß ½•SÒ…ÓŸsÇ‹éß. ¶„íÓŸsÄéß.
4·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njéß ÓŸ ßÁx¢ âÜßéß 13ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Òéßé½ ß t¸ß Έ½•Üß ÒéߢΈ §à‡ÿØ•éß
ÒéßêÜß܃ à‡¢W Ó‚Üß·òӕ܃ ¿•à‡Ç‹éß. ½ß¸ÿÓ߸éßoÌ„¢ ÓŸ¶„í GØ„ééß Üß âß éß ¨ ½ßY¸ Üó Óß@ ¸ Ø„é½ß Ç¸ß Å ‹ ƒY·Ž ÕßÜÒß ¢Ì„¢»‡
à„Ì„éßÿÒ…Üßéß Ü•Ã„éß. ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßéß YÄvØ„éߢ»‡Ò…ÓŸsÄéß. ¶„îH½ßY¸ ·Ž ¿•Ãé„ fß ¶„íÓŸsÇ‹é.ß 14QÈï½ßñ ¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ ¥ÎóZ
5''Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß ÎŸQ΋é߶„í ³·„ ßÒéßéß ¥âéß ½ŸYY ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß YØ„éßRéߢ
ÒêÅß §¿ŸfÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, 'Z ¿ŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ½ŸÃˆY ÒéßêÇ‹éß ÁÅßéßz»‡ RÕ®„P¢
Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ Z ¶„íÒêÄéYß ÃŸEâéß ¿•NŸoâéß. Z ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß ¿ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿW ÁÅßéßjÜóâéß ½ß¸Îˆ½•Üß ÒéߢΈ Ò…ÓŸsÄéß.
ÓŸ ½ßÅ ¸ zß »ûÃ„Ò Óßê
¸ ¿„·¢„ »‡ ³·„ Ε½ŸÜßØé„ ¢ß YÈwNŸoÇé‹ .ß " ½ß¸ÿW ÁÅßéßj ܜՃÓóâéßÜó ³·„ Ó‚Ü߯ŸÅßéß ½ß¸Y¿•Óß«,
·ŸÒ…â §½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y·Ž ½®ß¸éß⢻‡ ^âNjéß Ó‚ÜßÜßéß §¢ÅŽÒ΋q ©¢Ç•½ŸÃ„éß. 15NôÜò½‚êâéß
³·„ Ε½ŸÜßØ„éߢ YÈw¢½ß¸FÓ߸éßoÓŸsâéß. 6¥¢Î‹éßÒÜßz ¯âéßÕΈ ½•Üß ÒéߢΈY ·ò¢Ç‹ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó ½ß¸Y ¿•Ø„éß
¨ Rá¸Ø„éߢÜó Z Ó߸@Ø„éߢ ·óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. Z ŃY·Ž ÕßÜßҢ̄½ß¸ÃŸfÇ‹éß. QÄéß ÃŸÝ„éßz ·òÅŽj ¿‚·ŸaH.
Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ÜœÕƒÓóâé߶„í ½ß¸¢½ß«¢¿„éß. ½ŸÃ„·„aÇ‹ ÓŸ ·òÅŽjâ ß݄zâéß ¿•Ã„½•Ø„éßŃY·Ž Ç‚ÕßuΈ ½•Üß ÒéߢΈ
·òĶ„í ΕÒΟÄéß Òë·äŸÜßâéß ½ß¸Ç‹»òŃjH. ÓŸ ½ß¸Y½ŸÝ„éßz Ò…ÓŸsÄé.ß 16¨ ½ßY¸ ¿•ðÓß ½ŸÃˆï½ßñ ½ßø x„ ½•·Ë „ä ^·ñ ÒéßêÇ‹éß
Z ½ßY¸ ½ŸÃˆÌó ·„HÓß« ½ßY¸ ¿•NŸoÃé„ .ß Z ½ßY¸ ½ŸÝ„¶z í„ ½•Ìâ„ ¢»‡ ½•Üß ÒéßêÇ‹éß Ò¢Î‹Üß ÒéߢΈ YØ„éßRéßÌ„éßÜßØ„êxÄéß.
ZÒ… ¯¢Ì„ YÄnØßéßðÓßo ¥Îˆ Ó•âéß ¿‚HzNŸoâéß. ·ŸY Z 17ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Î•½ŸÜßØ„éß ½ß¸…ӟ΋éßÜ߶„í ½ß¸Y·Ž
Ó߸@Ø„éߢ ÒêÌ„ÿ¢ ÓŸ¶„í ·Ÿ½ŸH. Òê ÒÇ‹ÿ¢»„éßÜßé* ß Ò¿•f RÜßéß½‚ñâ ï½ß΋q ÕߢNjÜßéß ¿‚·„aÒéßY ½ß¸Y½ŸÃˆ·Ž
Ó߬Îóâéß ÒÇ‹ÿ¢»„éßÜ߶„í NŸÅŽÃŸÃ„éß."" ¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ¨ ß݄éßz ¥W ӕÄéßt»‡ ·òÅßjÕßÇ•R.
7NôÜò½‚êâéß ¥Ç›Câ΋¢ÌŸ Râs VßÒéßéß ¿ŸÜƒ 18NôÜò½‚êâéß Ø‚éßéß·„a, VßÒéßéß Ø‚éßéß·„a KÜßéßtÜßéß,

Ó߸¢Ìóḽ߸ǟmÇ‹éß. ''¦ Òéß@ NŸÒêÿÁƒxY·Ž ßE»‡ ÒéßÈ؄éßéß [ÕózÓ߸é* ß âéߢǛ ÒSfâ ½ŸÃ„éßâéß ÃŸÝ„zâéß
ÒxҺÈ¢¿„ŃY·Ž ΟQ΋é߶„í ½ß¸ÿÁƒÂà‡HØ‚éß`â ¶„íÒê ¿‚·ŸaÄéß. ¨ ·„ÅßjÇ‹½ß¸… ½ß¸Y½ŸÃ„¢ÌŸ ß݄zâéß, ΋ê܃
ÄéYß ½ßÿ¸ NŸÎˆ¢Sâ¢Î‹é¶ß í„ Î•Ò…Y·Ž ¨ ÃóE âÒéßÓa¸ß È Üßâéß, Ε½ŸÜßØ„éß YßwËŸY·Ž Ì„Ø„êÄéß ¿•à‡Ã„éß.
Óßé¸ Óoß Ÿsâéß!"" ¥Y ßÁ‚ñâ VßÒéßéß ¥ÓŸsÇ‹é.ß 8¥½ß¸téßÇ‹éß
VßÒéßéß ³·„ Ó߸Ò꿟ßYs NôÜò½‚êâé߶„í Øßéß܃ Ε½ŸÜßØ„éß YßwË¢

6
½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é: ''ZÒ… ¥Ç›Câ Rá¸Øê „ ÜßZs Ó•âéß RÓŸsâéß. ¦ RÏ‹¢»‡ NôÜò½‚êâéß Î•½ŸÜßØ„éß YßwË¢
ZÒ… ·óÈâYs ΕÒΟÄéß Òë·äŸÜßâéß, Ó߸Ä݄½ß¸… ¿‚Åßzâéß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ïß ½ßŃjÇé‹ .ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¨P½ß…¸ Üj ó
Z¶„í ØßéßNŸoâéß. 9ÓŸ ½ß¸Y½ŸÝ„éßz ¦ ΋ê܃ÜßYsÅŽZ âéߢǛ ÒSfâ ÓŸÜßéß»„éß Ò¢Î‹Üß ¯âÕ®‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß
ܜՃÓóâéß âéߢǛ Ó߸Òéßéß΋ÿXßY·Ž ¿•Ã„½•NŸoÄéß. ½ŸÅŽY ̄Äéß½ŸÌ„ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. ¥¢Ì•»‡¶„í¢ÇŸ §Îˆ ßÁ‚ñâ
Ó•âéß Ì‚½ß¸tÜßéß»‡ ·„ÅŽj¢S Ó߸Òéßéß΋ÿ¢Üó ½•ØßéߢS ZÒ… NôÜò½‚êâéß §à‡ÿØ•éßÜßéßï½ßñ ßÁƒxψ½ß¸Ì„x¢ ÒU¢Sâ

ÒÇ‹ÿ¢»„éßÜßéß ÒÇ‹ÿ¢»„éßÜß⻇ ·„^ÅßjÌó ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßéß ÒéßêÇ‹éß ½•Üß ¯YRéßΈ Ң΋Üßéß §Ã„½‚ñ ½•Üß ÕƒÌ„éßÜßY
½ŸÃ„éß. ½ß¸†Ã„|·ŸÜߢÜó QÈӕ ¿‚Åßéßz ·ò_Åßj ½ŸÃˆ»‡ Õ®ƒR¢¿• à„ÕƒqÄp¢. ¦Ã„éß »‡Üßâéßz ³·„ Ճ̄éß ¥Y Üœ·„a.
½ŸÃ„éß. [ÕózÓ߸éß Ü•·„ »‚ÕƒÜßéß.
1 ßEÜßé 6:2-26 394
ÓŸÜßéß»„Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. ¦ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ¥Îˆ O½ß÷ ¥Îˆ ΕÒΟÄéß Î‹ê܃ÜßÌó Ε½ŸÜßØ„êY·Ž ÁÌ„ ¿•Ã„f
¥âéß ^Ã¢Ç‹Ò Ó‚Üß. 2Ε½ŸÜßØ„éߢ ¯ôÇ‹Ò… ÌòRéßwΈ ÕßǛ҅¢Îˆ.
11NôÜò½‚êâéßÌó Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
¥Ç‹éß»„éßÜßé,* ½‚Ç‹Üßéßt Òéßéßï½ßñt ¥Ç‹éß»„éßÜßéß.* ΟY
¯Ì„éoß âÜßéÕß Îß ˆ ±Î‹éß ¥Ç‹é»ß é„ Üß éß .ß * 3Ε½ŸÜßØé„ ½ß …¸ß Òéßé¹ß ß 12''ZÒ… ÓŸ ÓŸxØ„éß Ó߸êÌŸÿÜßâéß, ¦ÁÂÜßâéß ¯ŸÅŽ¢S

ÒéߢNj½ß¸¢ ¯ôÇ‹Ò… Òéßéßï½ßñt ¥Ç‹éß»„éßÜßéß; ½‚Ç‹Üßéßt âÅßzØßéßÌ• Z Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß ÎŸQ΋é߶„í Z »„éßÈ¢S


½ßθ Ù
ˆ âéß ¥Ç‹é»ß é„ Üß éß .ß ¨ ÒéߢNj½¢¸ß ½ßÿ¸ ÏŸâ Ε½ŸÜßØê „ Ó•âéß ¿•Óß«â ½Ÿ»‡q⢠ӂĽ•Ã„éßfÌŸâéß. 13ÓŸ ½ß¸ÿÁÜœñâ
Y·Ž ÒéßéߢCÅßÓ• Ò…âsΈ. ΉY ¯ôÇ‹Ò… Ε½ŸÜßØ„éߢ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ÒéßÏ‹x ZÒ… YÈw¢¿• ¨ Ε½ŸÜß
Ø‚éßéß·„a ½‚Ç‹Üßéßt¶„í Ó߸Òê⢻‡ Ò…¢Îˆ. 4Ε½ŸÜß Ø„é¢ß Üó Ó•âéß YÒÓßN« Ÿoâéß. Ó•âéß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßâéß
Ø„éߢÜó §Ã„éß^·ñâ ·ŽÅŽ·•Üßéß Ò…ÓŸsØßéß. ¨ ·ŽÅŽ·•Üßéß ¯âsÅŽ·• RÇ‹ÓŸÇ‹âéß.""
¿„êNjŃY·Ž ÕßØ„éßÅŽ âéߢǛ §Ã„é߶„í»‡âéß, Üó½ß¸H
½‚ñ½ß¸… Rà‡Üߢ»‡âéß* Ò…ÓŸsØßéß. 5½ß«ÒéßwÅß ½ß¸ÿÏŸâ Ε½ŸÜßØ„é߽߸… RÒßÜßéß
14
Ε½ŸÜßØ„éߢ »óÇ‹Üß ÓŸâéß·òY ·òYs »„΋éßÜßâéß NôÜò NôÜò½‚êâéß Î•½ŸÜßØé„ ß YßwË¢ ½ß† ¸ Èo ¿•à‡Ç‹é.ß
15Ε½ŸÜßØ„é߽߸… Üó½ß¸H ½ß¸·„a »óÇ‹Ü߶„í ΕÒΟÄéß
½‚êâéß ·„Å¢jŽ ¿ŸÇ‹é.ß ¨ »„Îé‹ Üß éß ß ³·„ΟY Qéß΋ ³·„Å»Ž ‡
YÈw¢½ß¸ÕßÇŸmØßéß. 6·Ž¢Îˆ ¥¢Ì„Ó߸éßoÜó ©âs »„΋éßÜß ÕßÜßzÜßéß ¥ÒéßÄfÕßÇŸmØßéß. ·Ž¢Îˆ Ó•Üß Õ®ƒ»„¢ Ó߸Ä݄½ß¸…
½‚Ç‹Üßéßt °Ç‹éßâsÄ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß.* ÒéßÏ‹x ¥¢Ì„Ó߸éßoÜó úÒêâéß ¿‚·„aÜßÌó ·„½ß¸tÕßÇ›¢Îˆ. 16Òéßéßï½ßñt ¥Ç‹éß»„éßÜß
»„΋éßÜß ½‚Ç‹Üßéßt ÌòRéßwΈ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß.* ΟY ï½ßñ ¯ôÇ‹Ò… »„Üß ³·„ »„Έ Ε½ŸÜßØ„êY·Ž ½‚âéß·„»‡ ·„Åßj
»„΋éßÜß ½‚Ç‹Üßéßt ½ß¸ÎˆâsÄ ¥Ç‹é»„éßÜßéß.* »„΋éßÜ߶„í ³·„ ÕßÇ›¢Îˆ. ·Ž¢Îˆ âéߢS ·„½ß¸téß ÒĶ„í ¥ÒéßÄfÕßÇ›â
½ß¸·„a »óÇ‹»‡ Ò…âs Ε½ŸÜßØ„éߢ »óÇ‹, ·Ž¢Î‹ »„΋éßÜß Î•ÒΟÄéß ¿‚·„aÜß ½ß¸YÌ„â¢Ìó ¨ »„Έ Ε½ŸÜßØ„éߢ
»óÇ‹·„âs Òéߢ΋Òéßéß Ì„¶„íaÒ. »„΋éßÜßZs ¦ »óÇ‹¶„í âéߢǛ ½•Ã„éß ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ¨ »„Έ·Ž ¥W ½ß¸RÌ„ÿ
¦âé·òY ·„ÅÕjß Çß Ó› Ÿ, ½ŸÅŽ Òéßé¹ß xß Î‹ê܃Üßéß »óÇ‹Üó·Ž ÓßÜp¸ Òß éßY ð½ßÃé„ .ß 17¨ Réß·aŽ H ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ÓßÜp¸ ¢ß Òéßé¢ß ΋éâß s
¿ò¿„éßf·òY ¯ö¶„í¢ÇŸ ¦ÏŸÃ„ KÜßÜßï½ßñ ï½ßÅßjÕßÇŸmØßéß. »„Έ ¥Ã„éßÒΈ ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯ôÇ‹Ò… »„HCÒ…âsΈ. 18¦
7¨ Ε½ŸÜßØ„éß YßwËŸY·Ž ©½ß¸Ø‚êC¢Sâ ß݄zZs ΕÒΟÄéß ¿‚·a„ Üßï½ßñ R·„Ó¢«ß S⠽߅¸ Ò…|Üßé,ß NôÄ X»„Üéß *ß
¥R XØ„éÕß Çß â› »„âéßÜß Ò΋Óq • ·ŸÒÜßÓâ«ß ÉWÜó KÜßétß ÒéßÓóºÃ„¢»‡ ¿‚·a„ ÕßÇŸmØéß .ß ¦ »„Έ Üó½ßH¸ Õ®ƒ»„Òéߢ̟
Üß¿• ¿‚·„aÕßÇ›, ÒéßÜß¿„ÕßÇ›â¢Î‹éßâ YßwË Ó߸pÜߢÜó ΕÒΟÄéß ½ßܸ ·ß Ü„ Ì ß ó ·„½t¸ß ÕßÇ¢› Έ. ¥¢Î‹éÒß Üßz ¯Ò|Äê
Ó߸éßÌ„éßoÜßéß, »òÇ‹mÝ„éßz, ̄Έ̄Ä ½ß¸YÒéßéßÅßéßz ½ŸÇ›â à„Õßq¢
»óÇ‹ ß݄zâéß ¿„êNjܕÄéß.
19¦ÜßØ„éß ¯Ÿÿ¢»„ËŸY·Ž ½‚âéß·„ Ò…âs ¨ ¥W
Râßܕ΋éß.
8Ε½ŸÜßØ„éߢ ½ß¸·„a»‡ ·„ÅŽjâ ·Ž¢Îˆ »„΋éßÜ߶„í ½ß¸ÿ½•à„ ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéß Î•Ò…Y ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj Ò…¢¿„ŃY·Ž
ÒêÄc¢ ΋·äŽË Õ®ƒ»‡â Ò…âsΈ. ^Ã¢Ç‹Ò ¥¢Ì„Ó߸éßo¶„í YÈw¢½ß¸ÕßÇ›¢Îˆ. 20¨ ¥W ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéß Òéßéßï½ßñt
½‚Ý„zŃY·Ž, ¥·„aÇ› âéߢǛ ÒéßêÇ‹Ò ¥¢Ì„Ó߸éßo »„΋éßÜ߶„í ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯ôÇ‹Ò…, Òéßéßï½ßñt ¥Ç‹éß»„éßÜß ½‚Ç‹Üßét Òéßéßï½ßñt
½‚Ý„zŃY·Ž ½‚éßÅßz ÒêßcÜßéß °ÃŸtÅßéß ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯Ì„éo ·„HCÒ…¢Îˆ. 21NôÜò½‚êâéß ¨ ¥W
9Ε½ŸÜßØ„é߽߸… ï½ßñ·„½ß¸téßâéß Î‹ê܃ÜßÌóâéß, ΕÒΟÄéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéß Üó½ß¸H Õ®ƒ»„Òéߢ̟ à„éß΋r Õߢ»‡Ã„¢Ìó
¿‚·a„ ÜßÌóâéß NôÜò½‚êâéß YÈw¢½ßÁ¸ •à‡Ç‹é.ß ¦ RÏ‹¢»‡ ¯ôΈC¢¿ŸÇ‹éß. ¨ »„Έ·Ž Òéßéߢ΋éß Õߢ»‡Ã„¢Ìó ¯ô΋
NôÜò½‚êâéß Î•½ŸÜßØ„éß YßwË¢ ½ß¸†Ãˆo ¿•à‡Ç‹éß. »„ÕßǛ⠳·„ ÕßH½ß¬Æ„¢ YÈw¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. ΟY ¿„éßÅßêj
10Ε½ŸÜßØ„éߢ ½ß¸·„aâéßâs ·Ž¢Îˆ ¥¢Ì„Ó߸éßo ½ß¸Y ¶„îÇŸ Õߢ»‡Ã„éß »òÜßéßÓ߸éßÜßéß ¿„éßÅßjÕßÇŸmØßéß. ^·Ã„êÕßéßÜßéß
½ß¸†Ãˆo ¿•à‡Ç‹éß. ¥Îˆ °Ç‹éßâsÄ ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯Ì„éßo Ò…¢Îˆ. ^âNjê Õߢ»‡Ã„éß _ö„íÜßÌó ·„½ß¸tÕßÇŸmØßéß. 22Ε½Ÿ
ÜßØ„éߢ ½‚éßéßÌ„o¢ Õߢ»‡Ã„¢Ìó ¯ô΋»„ÕßÇ›¢Îˆ. ¥W
ÌòRéßwΈˆ ¥Ç‹éß»„éßÜßé ¥Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜßY à„ÕƒqÄp¢. ÒéßêÄ ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéß Ò΋q»„Üß ½ß¬Æ„¢ ¶„îÇŸ Õߢ»‡Ã„¢Ìó
¥â»‡ ½ß¸Î‹éßÓ‚YRéßΈ ½‚éßéß΋Üßéß §Ã„½‚ñ ^âNjéß ¥¢»„éß݃Üßéß. ¯ô΋»„ÕßÇ›¢Îˆ.
23½ß¸Y½ŸÃ„éß ^·Ã„êÕßéßÜßâéß ^÷„aÜßÌó Ì„Ø„êÄéß
Òéßé߽߸tΈ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß §Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜßéß.
âÜßéßÕßΈ ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßé Òéßéßï½ßñt ÒéßêÄÜßéß. ¯ŸÿTâ ¿• à‡Ã„é.ß ¥R ³GÒ ·„Ãÿ„ Ìó ¿•Øé„ Õß Çß ŸmØéß .ß ¨ ^·Ã„êÕßéß
Dÿ¶„í ¥âéß½ŸÎ‹¢Üó §Ã„½‚ñ ±Î‹éß ÒéßêÄÜßY Ò…âsΈ. Üâéß ¥W ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéßÜó Ò…¢¿ŸÃ„éß. ½ß¸ÿW ³·„a
ΕÒ΋êÌ„ ½ß¸ÎˆÙâéß ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯ôÇ‹Ò… Ò…âsΈ.
Üó½ß¸H ½‚ñ½ß¸… Rà‡Üߢ»‡âé Õߺéßà„£ ΉY ¥Ã„p¢ ½ß¸YÌ„ 24-26^âNjéß ^·Ã„êÕßéÜ ß éß ß ³_· ½ßø Òˆ êË¢Üó, ³_· Ä·¢„ »‡
⢻‡ ¥Hz·„ ½•Ø„éßÕßǛ⠷ŽÅŽ·•ÜßY ·ŸÒ¿„éßf.
°Ç‹éßâsÄ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß.
NôÄ X»„Üßé Õƒ»‡ ¯Ÿ_· X»„ÁƒW ½‚éßéß·„a. ΉY ·ŸØ„éßÜßéß
ÌòRéßwΈ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß ¦Ã„éß ÒéßêÄÜßéß. ÁƒÇšÜß ÒÜœ ՃÄéß»‡ Ò…¢ÅƒØßéß. ¯¢Ç›â ·ŸØ„éßÜßéß »„ÅŽj½ß¸Ç›,
½ß¸ÎˆâsÄ ¥Ç‹é»„éßÜßé °Ç‹éß ÒéßêÄÜßéß. ï½ßñï½ß¿„éßf ¿‚·„a܃ Ò…¢ÅßéߢΈ.
395 1 ßEÜßé 6:27-7:12
YÈw¢¿„ÕßÇŸmØßéß. ½ß¸ÿW ^·Ã„êÕßéßY·• ^âNjéß ^÷„aÜßéß NôÜò½‚êâéß Õ®„Òâ¢

7
ÓŸsØßéß. ½ß¸ÿW ^÷„a °Ç‹éßâsÄ ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯ôÇ‹Ò…¢Îˆ. ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Ì„â^·ñ ³·„ ßÁÕ®„Òâ¢
³·„ ^÷„a SÒÈ âéߢǛ ÒéßÃó ^÷„a SÒÈ ÒĶ„í »„Üß ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ÃŸÁÕ®„Òâ YßwËŸY·Ž
ÒéßÏ‹x ΋êÄ¢ ½ß¸ÎˆÙâéß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß. ½ß¸ÿW ^·Ã„êÕßéß ½ß¸Î‹ÒéßêÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ½ß¸ÅŽj¢Îˆ. 2¥Ì„Ç›¢·Ÿ ''ܜՃ
½ß¸ÎˆÙâéß ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯ôÇ‹Ò…Üó ÒéßÜß¿„ÕßÇ›¢Îˆ. 27¨ Óóâéß ¥Ã„Ëx½ß¸… Rúà‡¢W »„ë@Ys"" ¶„îÇ‹ ³·„ÅŽ
^·Ã„êÕßéßÜßéß ¥W ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéßÜó ½ß¸·„a½ß¸·„aâ YÜß ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ âêÅß °Õ®‚ñ ¥Ç‹éß»„éßÜ* ¯ôÇ‹Ò…,
Õ‚ÅßjÕßÇŸmÄéß. »„Έ ÒéßÏ‹xÜó ½ŸÃˆ ^÷„aÜßéß ³·„ ΟYÌó Ç‚ÕßuΈ ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜ* ß ½‚Ç‹Üßéßt, ÒéßÈ؄éßéß âÜßÕ®‚ñ
³·„ÅŽ ·„Hà‡Øßé.ß RéßCHâ ^âNjéß ^÷„aÜßéß ¦ ½ß·¸ a„ »óÇ‹ ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜ* ß ¯Ì„éßo ·„HCÒ…¢Îˆ. ΟY·Ž ÓŸÜßéß»„éß
Óò·„ÅŽ ¨ ½ß¸·„a »óÇ‹ Óò·„ÅŽ ¦âéß·òY Ò…ÓŸsØßéß. ÒÄéßÓ߸Üß Î•ÒΟÄéß Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß Ò…ÓŸsØßéß. ½ŸÅŽ ï½ßñâ
28^âNjéß ^·Ã„êÕßéßÜßéß Õߢ»‡Ã„¢Ìó ¯ô΋»„ÕßÇŸmØßéß. âCᬠ½ßY¸ ¿•Óâ«ß ΕÒΟÄéß Óߢo¸ Õ®„ Lß~Üéß ß YÜßé½ß Õ¸ß Çß ŸmØéß .ß
29¥W ½ßà 3Ó߸o¢Õ®„ÒéßéßÜß Qéß΋ ï½ßñ·„½ß¸téß»‡ ΕÒΟÄéß ½ß¸Üß·„Üßéß ½ß¸Ã„f
¸ àˆ é„ Îß r‹ ÓßÜp¸ Òß éßéß ¿„éÅ ß ê
ß Òj …âs »óÇ‹Ü Qß éßÎ,‹
Üó½ß¸Üß »„΋éßÜß »óÇ‹Üß Qéß΋ ^·Ã„êÕßéßÜßéß, Ì„ÒêÜß ÕßÇŸmØßéß. ·„½ß¸téß Õ®ƒ»‡Y·Ž âÜßÕ®‚ñØ‚éß`΋éß Î‹ê܃Üßâéß
Òë·äŸÜßé,ß ½ß…¸ Ò…|Üßéß SXÿ·„∠½ßÕ¸ Çß ŸmØéß .ß 30¥W ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ½ß¸Ãˆ¿ŸÃ„éß. ÓŸÜßéß»„éß Ó߸o¢Õ®ƒÜß ÒÄéßÓ߸Üß ÒéßÏ‹x âéßâs
Ó߸pÜßÒéßéß, Ε½ŸÜßØ„éß ¯Ÿÿ¢»„Ë »„Έ Ó•ÜßÜßéß Õߢ»‡Ã„éß ÒéßêÇ‹éß Õ®ƒ»‡Ü߶„í ³·òa·„a ΟY·Ž ½ß¸ÎˆÙâéß ·òØ„éßx
_ö„íÜßÌó ·„½ß¸tÕßÇŸmØßéß. ·„ÇÜmš éß ß ¿ò½ßt¸ éßâ ¥ÒéßÃf„ ÕßÇŸmØéß .ß 4¨ ÒÄéÓß Ü¸ß ß ÒéßÏx‹
31¥W ½ß ¸ à ˆ à „ é ß Î ‹ r Óß ¸ p Ü ƒYß · Ž Ì„ Ü ß é ß ½ ß ¸ … Üß é ß °Ã„ t Ä ¿ „ ·ŽÅŽ·•ÜßéßÓŸsØßéß. ¥R ³·„ΟY·ò·„ÅŽ ¯Î‹éß^Ã΋éßÄéß»‡
ÕßÇŸmØßéß. ¦ Ì„Üßé߽߸…Üßéß ³GÒ ·„ÄÿÌó ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. YÈw¢½ß¸ÕßÇŸmØßéß. 5Ì„Üßé߽߸…ÜßZs ¿„΋Ä¢»‡ Ò…ÓŸsØßéß.
Ì„Üéß ½ß …¸ß ±Î‹é Ä·ŸÜßé»ß ‡* WÈ»• RÏ‹¢»‡ ±Î‹éß Òéßé¹ß Òß éßéÜß ß ½ß¸ÿW ÒÄéßÓ߸ SÒÄâéßâs Ì„Üßé߽߸…Üßéß ³·„ΟY·ò·„ÅŽ
YÜßéßÒ… ·„Réßw·Ž ¥ÒéßÄfÕßÇ›¢Îˆ. ¯Î‹éß^Ã΋éßÄéß»‡ Ò…ÓŸsØßéß.
32^âNjéß Ì„Üßé߽߸…Üßê ³GÒ ·„ÄÿÌó ¿•Ø„éßÕßǛ⽕. 6NôÜò½‚êâéß ''Ó߸o¢Õ®ƒÜßÌó ³·„ ÒéߢNj½ß¸¢"" YÈw¢

Ì„Üßé߽߸…Üß Qéß΋ ^·Ã„êÕßéßÜß, Ì„ÒéßÜß Òë·äŸÜß, ½ß¸…Ò…|Üß ¿ŸÇ‹é.ß ÎŸY ¯ôÇ‹Ò… Ç‚Õ‚®ñu ¥Ç‹é»ß é„ Üß éß ;ß ½‚ÇÜ‹ éß tß âÜßÕ‚®ñ
SÌŸÿÜßéß ÒéßÜß¿„ÕßÇŸmØßéß. Ì„Üßé߽߸…Üßéß Õߢ»‡Ã„¢Ìó ¥Ç‹é»ß é„ Üß éß ,ß Óߢo¸ Õ®ƒÜß ÓŸÏŸÃ„¢»‡ ¿•Óé¸ß ·ß òY ÒéߢNj¯ŸY·Ž
¯ô΋»„ÕßÇŸmØßéß. Òéßéߢ΋éß ³·„ ÒNŸÃŸ Ò…¢Îˆ.
33½ßÿ¸ ÏŸâ »„Έ Ο|ßY·Ž ³GÒ ·„Ãÿ„ Ìó ¿•Øé„ Õ 7NôÜò½‚êâéß Ì„Òéß ÓŸxØ„éß R¿ŸÃ„Ë ÁÄé߽߸…Å߶„í
ß Çß â›
¿„΋Ľ߸… Ì„Üßé߽߸… ¥ÒéßÄfÕßÇ›¢Îˆ. 34ΟY ^âNjéß Óߢ« @Óß⸠Òéßéâß s ³·„ »„ÎYˆ ·„Å¢jŽ ¿ŸÇ‹é.ß ÎŸY·Ž ''ÓŸxØ„éß
Ì„Üßé߽߸…Üßéß Ó߸Ä݄½ß¸… ¿‚·„aÜßÌó ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. 35½ß¸ÿW Ó߸ծƒÓ߸pH"" ¥Y ð½ßÄéß ï½ßŃjÇ‹éß. ¦ »„΋¢ÌŸ ·Ž¢Îˆ Ó•Üß
Ì„Üßé߽߸† ^âNjéß Õ®ƒ»‡Üßéß»‡ ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ΟYÒÜßz âéߢǛ ï½ßñ·„½ß¸téß Î‹ê܃Üß ÒĶ„í ΕÒΟÄéß ¿‚·„aÜßÌó
^Ã¢Ç•Ó«ß Õ®ƒ»‡Üßéß ÒéßêØ„éÅ ß ƒY·Ž QÜßÒ…Ì„é¢ß Έ. Ì„Üéß ½ß …¸ß Üß ·„½ß¸tÕßÇ›¢Îˆ.
8NôÜò½‚êâéß YÒÓß«¢¿• §Üßéßz ¨ ÓŸxØ„éß Ó߸ծƒ
Qéß΋ ^·Ã„êÕßéßÜßéß, Ì„ÒêÜß Òë·äŸÜßéß, ½ß¸†Ò…Üßéß ¿‚·„a
ÕßÇŸmØßéß. ¨ ¿‚·„aÇŸÜßYsÅŽ ï½ßñâ Õߢ»‡Ã„éß ½ß¸†Ì„ Ó߸p܃Y·Ž Õƒ»‡ ½‚âéß·„ Õ®ƒ»„¢Üó Ò…¢Îˆ. ¥Î• Ä·„½‚éß`â
½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ÒéßÈ؂éßéß·„ §¢ÅŽY Ì„â Õ®ƒÃ„x^·ñ YÈw¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß. Ì„â
36̄Äéß½ŸÌ„ Üó½ß¸H ¦ÒÄˢ Ó߫΋r¢ ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. Õ®ƒÃ„x ¨P½ß¸…j ßE ¶„íÒê^Ão. 9¨ Õ®„ÒÓŸÜßZs ¿ŸÜƒ
ï½ßÄNjéß ¿„éßÅßêj »óÇ‹ YßwË¢ ÁÈC¢Îˆ. ¨ »óÇ‹Üßéß ¹ßÉ΂ñâ ß݄zÌó ·„ÅßjÕßÇŸmØßéß. ¨ ß݄zZs ·ŸÒÜßÓß«â
¿‚·Žaâ ÒéßêÇ‹éß ÃŸÝ„z ÒÄéßÓ߸Ìó YÈw¢½ß¸ÕßÇ›, ½ŸÅŽ·Ž ½ß¸ÃˆÒêË¢Üó ¿‚·„aÕßÇ›, ½ß¸ÿÌ•x·„ Ä¢¯ŸÜßÌó ·óØ„éß
³·„ ÒÄéßÓ߸Üó ΕÒΟÄéß ¿‚·„a ¥ÒéßÄfÕßÇ›¢Îˆ. ÕßÇŸmØßéß. ¨ ß݄éßz Òéßéߢ΋éß ½‚âéß·„ ·óØ„éßÕßÇŸmØßéß.
37¦ Óß ¸ ¢ ÒÌ„ € Ä ¢ Üó Ε ½ ŸÜß Ø „ é ß YßwË¢ ½ß ¸ Y ¨ ¹ßÉ΂ñâ ß݄éßz ½ß¸…ӟ΋éßÜß âéߢǛ ï½ßñÒÄéßÓ߸ ÒĶ„í
^Ã¢Ç‹Ò Ó‚ÜßÜó ¯ŸÿÄ¢[×¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. ¦ Ó‚Üß ð½ßÄéß ½•Øé„ Õß Çß ŸmØéß .ß ¦ÒÃ„Ë »óÇ‹Ü¶ß í„ , ¦ÒÄËÜóâéß ÃŸÝ„ézß
O½ß÷. ¥Îˆ NôÜò½‚êâéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ¯ŸH¢¿„Åߢ ½ŸÇ‹ÕßÇŸmØßéß. 10½ß¸…ӟ΋éßÜ߶„í ¹ßÉ΂ñâ ï½ß΋q ÕߢNjÜßéß
½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßÅâjŽ ½ßÒ« éßwÅß ÓŸÜßé»ß Ò„ Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢. 38NôÜò ½•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ·òYs ÕߢNjÜßéß ½ß¸ÎˆÙâéß ¥Ç‹éß»„éßÜß
½‚êâéß ¯ŸÜß⠽߸΋·ò¢Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß NŸ»•ÓŸÅŽ·Ž ¯ôÇ‹Ò… »„ÜßR; ÒéßÈ·òYs ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜß
Ε½ŸÜßØé„ ß YßwË¢ ½ß† ¸ ÄØo éß ¢ß Έ. ½ß†¸ Èo ¥Ø•éxß ÓŸÅŽ·Ž ¯ôÇ‹Ò…»„Üß½‚ñ Ò…ÓŸsØßéß. 11¨ ÕߢNjÜß Qéß΋ §Ì„Ä
¦ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ¯YRéßÎ‹Ò Ó‚Üß ÁÄéß»„éßÌ„ê Ò…¢Îˆ. ¹ßÉ΂ñâ ß݄éßz, ΕÒΟÄéß ·„^ÅßjÜßéß ½•à‡Ã„éß. 12Õ®„Òâ½ß¸…
ΟY ð½ßÃé„ ß ÕßêÜßé.ß Î•½ŸÜßØé„ ß YßwË¢ ½ß͸ ·‹ ¢„ ½ßÿ¸ ·ŸÃ„¢ ¦ÒÄË, Ε½ŸÜßØ„é߽߸… ¦ÒÄË, Ε½ŸÜßØ„éß Óß«¢º
½ß¸†Ã„oØßéߢΈ. Ε½ŸÜßØ„éß YßwË ½ß¸ÃˆÓ߸Òê½ß«o·Ž NôÜò
½‚êâéß °Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ·„ëá« ¿•à‡Ç‹éß. âêÅß °Õ‚ñ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß Ò¢Î‹ ÒéßêÄÜßéß.
Ç‚ÕßuΈ ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß °Õ‚ñ ÒéßêÄÜßéß.
±Î‹é Ä·ŸÜßéß §·„aÇ‹ Õ®ƒÒ¢ Rà„΋¢»‡ ܕ΋éß. âÜßÕ‚ñˆ ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß Òéßéßï½ßñt ÒéßêÄÜßéß.
1 ßEÜßé 7:13-35 396
Ο|Ľ߸… »óÇ‹Üßéß ÒéßêÇ‹éß ÒÄéßÓ߸Üß ¿‚·Žaâ ß݄zÌó âéߢǛ ÒéßÃò·„ ¥¢¿„éß ÒĶ„í Ó߸Òéßéßú΋¢ ¥Ç‹éßm»‡
YÈw¢½ß¸ÕßÇ› ½ŸÅŽ Qéß΋ ΕÒΟÄéß Î‹ê܃Üßéß ½•Ø„éß ½ß¸ÎˆÙâéß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß Ò…¢Îˆ. ΟY ÜóÌ„éß °Ç‹éßâsÄ
ÕßÇŸmØßéß. ¥Ç‹é»ß é„ Üß éß .ß 24ΟY ¿„éÅßéjß ÕßØé„ Å ß Ž ¥¢¿„éâß ³·„ ·„Réßw
13ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Ì„êÄéß ½ß¸ÅßjË¢ âéߢǛ ©âsΈ. ¨ ·„Réßw ·Ž¢Î‹ ^âNjéß ÒÄéßÓ߸Üß ·„¢¿„éß NôÄ
VßÒéßéß ¥âéß ½ŸYY Ì„â Ò΋q¶„í ½ß«H½ß«¢¿ŸÇ‹éß. X»‚ ¯ô¢Î‹é߽߸ÄfÕßÇ›¢Îˆ. ¥â»‡ ¨ ·„¢¿„éß NôÄX»„
14VßÒéßéß Ì„Hz ⯮ŸoH Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ Ó߬oÿ. ÒéßÄ ³·„a Òéßéß·„a»‡Ó• ¿‚ÄéßÒ…Ìó ¯ŸÅßéß ³_· NŸÃˆ ÒéßÜß¿„
ËŽ¢Sâ Ì„â Ì„¢Ç›ÿ Ì„êÄéß ½ß¸Åßj˽߸…½ŸÇ‹éß. VßÒéßéß ÕßÇ›¢Îˆ. 25¨ ·óÓ•ÅŽY ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ·„¢¿„éß CÌ„oÜß
·„¢¿„éß ½ß¸YÜó Õߺéß Ó•Ã„tÈ. ÒéߢS ¥âéßÕ®„ÒEÂÇ‹éß. Q½ß¸…Üßï½ßñ YH¯ŸÃ„éß. ¨ ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß CÌ„oÜßéß ¿‚ÄéßÒ…
ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ¥Ì„YY ½ß«ÜßÒ»‡ VßÒéßéß ¥¢D âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž ¿„êÓ߸éßoÓŸsØßéß. ÒéßêÇ‹éß ©Ì„oßY·Ž,
·„È¢S Ò¿ŸfÇ‹éß. ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ·„¢¿„éß ½ß¸âéßÜß ÒéßêÇ‹éß Ì„êÄéßt¶„í, ÒéßêÇ‹éß Î‹·äŽËŸY·Ž, ÒéßÈ ÒéßêÇ‹éß
YsÅŽ·• ¥Ì„YY ¥Ïˆ½ß¸W»‡ ¿•à‡Ç‹éß. ·„¢¿„éßÌó ¿•ðÓß ½ß¸Ç‹ÒéßĶ„í ¿„êÓ߸éßoÓŸsØßéß. 26·„¢¿„éß ¿‚ÄéßÒ… ¥¢¿„éß
½ß¸âéßÜßZs VßÒéßéß YÄ|U¢¿ŸÇ‹éß. Òéߢ΋¢ ÓŸÜßéß»„éß ¥¢»„éß݃Üßéß. ¿‚ÄéßÒ… ¥¢¿„éß CÓ‚s
15VßÒéßéß ^âNjéß ·„¢¿„éß Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß ¯öÌ„ ¯öà‡Ç‹éß. ¥¢¿„éß܃, RSf⠽߸†_ö„í܃ Ò…âsΈ. ¦ ¿‚ÄéßÒ…Üó
³·òa·„aÅŽ §Ã„é½ß ‚ñ °Ç‹éß ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß ¯ôÇ‹Ò…, ½ßθ ‚Yq RéßΈ Ó߸éßÒêÄéß ÌòRéßwΈ »„ÈïÓßÜ*ß ZÄéß ½ß¸ÅßéßjÌ„éߢΈ.
27VßÒéßéß Ì„Ãé„ ½
¥Ç‹éß»„éßÜß ¿„éßÅßéßj ·òÜßÌ„ (©Ã„Ò…) ·„HC Ò…ÓŸsØßéß. ß ŸÌ„ ½ßθ ˆ ·„¢¿„éß Ìó½ß…¸ Ç‹éß ÕߢNjz ҢŎR
¥ØßéßÌ• ¨ Ó߸o¢Õ®ƒÜß Üó½ß¸H Õ®ƒ»„¢ ÕóÜßéß»‡ Ò…¢Îˆ. Ì„Ø„êÄéß¿•à‡Ç‹éß. ³·òa·„a ΟY ¯ôÇ‹Ò… ¦Ã„éß ¥Ç‹é
Ó߸o¢Õ®„½ß¸… ¥¢¿„éß Òéߢ΋¢ ÓŸÜßéß»„éß ¥¢»„éß݃Üßéß.* ß»„éßÜßéß (ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÄÜßéß), ½‚Ç‹Üßéßt ¦Ã„éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß,
16¥Ì„Ç‹éß ^âNjéß Ó߸o¢Õ®„ Lß~Üßé* ß ¶„îÇŸ Ì„Ø„êÄéß ÒéßÈ؄éßéß ¯Ì„éßo ÓŸÜßéß»„éßâsÄ ¥Ç‹éß»„éßÜßéß (ÒéßêÇ‹éß
¿•à‡Ç‹é.ß ¥R ³·òa·„aÅŽ °Ç‹éâß sÄ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß ¯ôÇ‹Ò…â ÒéßêÄÜéß )ß , 28QÅŽ ½ß·¸ a„ Üßéß ÓŸÜßé»ß é„ ß ÒéßêÜßÜéß »ß ‡ Ò…âs
Ò…ÓŸsØßéß. ¨ Ó߸o¢Õ®„Lß~Üßâéß VßÒéßéß ÌŸâéß ¯öÌ„ ·„¢¿„éß ½ßܸ ·ß Ü„ Ì ß ó ÒéßêØ„éÕß Çß ŸmØéß .ß ¦ ÓŸÜßé»ß é„ ß ÒéßêÜß
¯öÓßâ« Óߢo¸ Õ®ƒÜßï½ßñ YH¯ŸÇ‹é.ß 17½ßÒ« éßwÅß »òÜßéÓß é¸ß Üß Ì ß ó Üßéß»‡ Ò…âs ½ß¸Üß·„Üßéß ¿„ŃÿÜßÌó [C¢¿„ÕßÇŸmØßéß.
29¥ ½ß¸Üß·„Üß Qéß΋ Óß«¢@Üßéß, CÌ„o ΋êÇ‹Üßéß, ^·Ã„ê
ÒÜßÜßҢŎ ¥Hz·„ Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß« Ó߸o¢Õ®ƒÜß Qéß΋ âéßâs
Lß~Üâß éß ·„ð½ßt܃ ï½ßñ⽕à‡Ç‹é.ß 18ΟYÒéßw·ŸØ„éÜß ß ¦·Ÿ ÕßéÜß éß ß SXÿ·„∠¿„ÕÇß ŸmØéß .ß ¦ Óߢ« @Üß, CÌ„Üo ß ÕòÒéßw
Ä¢Üó ½•ÜƒÇ• Õߢ̄éÜß éß ß »„Üß ^âNjéß ·„¢¿„éß »òÜßéÓß é¸ß Üß âß éß Üßï½ßñ ÒÄéßÓ߸, ·Ž¢Îˆ ÒÄéßÓ߸ÜßÜó ½ß¸…Ò…|Üß ¥Üߢ·„ÄË
¥Ì„Çé‹ ß Ì„Øê „ Äéß ¿•à‡Ç‹é.ß ¨ ·„¢¿„éß ÎŸYÒéßw ·ŸØ„éÜß ß ·„¢¿„éßÜó·Ž Î‹ÅŽj¢S ÒéßéßΈÿ¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. 30½ß¸ÿW ÕߢǛ·Ž
ÒÄéßÓ߸Üßâéß Ó߸o¢Õ®„Lß~Üß Qéß΋âéßâs Üóº½ß¸… ÒÜßÜß ÓŸÜßéß»„éß ·„¢¿„éß ¿„·ŸÿÜßéßÓŸsØßéß. ¿„·ŸÿÜ߶„í §Ã„éßÓ߸éß
Qéß΋ ¿„éÅ ß ƒjÇé‹ .ß 19¨ Óߢo¸ Õ®L„ ß~Üéß ß °Ç‹éâß sÄ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß ÜßéßÓŸsØßéß. ÒéßêÜßÜß Qéß΋ ï½ß΋q CÓ‚sÜßéß YÜ߽߸ŃY·Ž
¯ôÇ‹Ò…â R·„Óß«¢S⠽߸Οw·ŸÃ„¢Üó ÒéßÜß¿„ÕßÇŸmØßéß. ·„¢¿„éß Òéßéß·„aÜß ¦ÏŸÃ„¢ Ò…¢Îˆ. ¦ ·„¢¿„éß ¦ÏŸÃŸÜß
20¨ Ó߸o¢Õ®„Lß~Üßéß ·„¢¿„éß Ó߸o¢Õ®ƒÜßQéß΋ ï½ßÅßjÕßÇŸmØßéß. Qéß΋ ½ß¸†Üßéß ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß. 31¦ CÓ‚sÜ߶„í ï½ßñâ
¯ŸÌ„ÿ ¦·ŸÃ„¢Üó ©âs ÒÜßÜïß ½ßñâ ¥R ï½ßÅÕjß Çß ŸmØéß .ß ¥¢¿„éß ¿„éßÅßêj ¿„ÅßÿÒéßéߢΈ. CÓ‚s¶„í ½ß¸Î‹éßÓ‚YRéßΈ
¦ ½ß¸ÿÎ•à„¢Üó Ó߸o¢Õ®„LÄ~¢ ¿„éßÅßêj §Ã„½‚ñ ΟYÒéßw ¥¢»„éÝß ƒÜß ¯Ì„éâoß ¥ÎˆÒ…¢Îˆ. CÓ‚s ÒéßêW »„é¢ß Ç‹ÿ¢»‡
·ŸØ„éßÜßéß »„Üß »òÜßéßÓ߸éß ¿„éßÅßjÕßÇ›¢Îˆ. 21¨ ^âNjéß Ò…âsΈ. CÓ‚sÜóÌ„éß §Ã„éÒß Îˆ °Ç‹éß ¥¢»„éÝß ƒÜßé.ß ¿„Åÿß ¢
·„¢¿„éß Ó߸o¢Õ®ƒÜßâéß VßÒéßéß Î•½ŸÜßØ„é߽߸… ÒéߢNj½ß¸¢ Qéß΋ ¶„îÇ‹ ¥Üߢ·„Ã„Ë ¿‚·„aÕßÇ› Ò…âsΈ. ¨ ¿„Åßÿ¢
Ò΋q YÜßՂŃjÇ‹éß. ³·„ Ó߸o¢Õ®„¢ ΋·äŽË ½‚ñ½ß¸…â, ÒéßÃò·„ »„éߢNjÿ¢»‡ »‡·„ ÓŸÜßéß»„éß ½ß¸Üß·„Üßéß»‡ Ò…¢Îˆ. 32¥Ç‹éß»„éß
Ó߸o¢Õ®„¢ ©Ì„oĽ‚ñ½ß¸…â YÜßé߽߸ÕßÇŸmØßéß. ΋·äŽË Ó߸o¢Õ®ƒY·Ž ¿„Åÿß ¢ ·Ž¢Î‹ ÓŸÜßé»ß é„ ß ¿„·ŸÿÜßéÓß ŸsØßé.ß ¿„·ŸÿÜßéß §Ã„½‚ñ
Ø„ê·•âéß ¥Y, ©Ì„oÄ Ó߸o¢Õ®ƒY·Ž ÕóØ„éßE ¥Y ð½ßÄéßz °Ç‹éß ¥¢»„éß݃Üß ¯Ì„éßo Ò…ÓŸsØßéß. ¿„·ŸÿÜß §Ã„éßÓ߸éßÜßéß
ï½ßŃjÄéß. 22½ß¸…MŸt·ŸÃ„¢Üó Ò…âs ½ß¬ÅßÜßéß ·„¢¿„éß ÕߢǛÌó ³_· ÉW»‡ ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. 33QÅŽ ¿„·ŸÿÜßéß
Óߢo¸ Õ®ƒÜßï½ßñ ©¢¿„ÕÇß ŸmØéß .ß ¦ RÏ‹¢»‡ Óߢo¸ Õ®„ YßwË¢ Ä͋ ¿„·ŸÿÜßâéß ¯öH Ò…ÓŸsØßéß. ¿„·ŸÿÜßÜó ½ß¸ÿWΉ
½ß¸Y ½ß¸†Ã„oØßéߢΈ. ½ŸÅŽ ÒéßÏ‹x ·„ÇšmÜßéß, ¥¢¿„éßÜßéß, ¿„éßÒ|Üßéß, ¿„·„ÿ½ß¸…
23½ßÒ
« éßwÅß VßÒéßéß ·„¢¿„éÌß ó ³·„ »„é¢ß Ç‹ÿY ·óÓ•Ãé„ ß âÇ›Réß Õ®ƒ»„¢ ·„¢¿„éßÌó ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ.
34½ßÿ¸ W ÕߢǛ·• ÓŸÜßé»
Ì„Ø„êÄéß ¿•à‡Ç‹éß. (ΟYY ½ŸÃ„éß ''Ó߸Òéßéßú΋¢"" ¥Y ß é„ ß ÒéßêÜß܃ ÓŸÜßé»ß é„ ß ¦ÏŸÃŸ
½ß«H¿ŸÃ„éß) ¦ Ó߸Òéßéßú΋¢ Ó߸éßÒêÄéß âÜßÕ®‚ñ ±Î‹éß ÜßéßÓŸsØßéß. ¥ÒZs ÕߢǛÌó ¯ŸÅßéß ³_· ÉW»‡ ¿•Ø„éß
¥Ç‹éß»„éßÜ* ß ¿„éßÅßéßj ·òÜßÌ„ ·„HCÒ…¢Îˆ. ³·„ ¥¢¿„éß ÕßǛ⽕. 35½ß¸ÿW ÕߢǛ ¿„éßÅßêj ï½ßñÕ®ƒ»‡â ³·„ Õò΋éßq
ҢŎ ¿„ÅßÿÒéßéߢΈ. ¥Îˆ ÕߢǛÌó ·„HÓß« °·„¢»‡
ÓŸÜßéß»„éß ¥¢»„éß݃Üßéß Õ‚Ì‚oÇ‹éß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
Ó߸o¢Õ®„ Lß~Üßéß ½ß¬ÅßÜßéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ÌòRéßwΈ »„ÈïÓßÜßéß ½ß¸Î‹·ò¢Ç‹éß ½•Üß »‡ÜßâéßÜßéß Ü•·„ ^âNjéß
âÜßÕ‚ñ ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß Òéßé߽߸tΈ ÒéßêÄÜßéß. ½•Üß ÒéߢΈ·Ž Ó߸ȯöØ•éß NŸsÓó΋·„¢ ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
397 1 ßEÜßé 7:36-8:5
¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. 36ÕߢǛ ½ß¸·„aâ »„Üß ·„¢¿„éß ½ß¸Üß·„Üßï½ßñ NŸ^ÃÌŸâé߶„í ÒéßÏ‹x ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ¨ ÒÓ߸éßo NŸÒéßCÿ
^·Ã„êÕßéÜß ,ß Óߢ« @Üß, Ì„ÒêÜß Òë·äŸÜß SÌŸÿÜßéß ÒéßÜ¿ ß „ â¢ÌŸ ·„¢¿„éß ·„ÃC„ ¢S Õߢ·„ ÒéßÅÌjŽ ó ¿•Óâ«ß ÒéßêÓßܸ Üß ó
ÕßÇŸmØßéß. ¯·„aÇ‚·„aÇ‹ ¥Ò·Ÿà„¢ Ò…âsÎó ¥·„aÇ‹ ¯öÓß« ½ŸÃ„éß Ì„Ø„êÄéß¿•à‡Ã„éß.
48Ε½ŸÜßØé„ ¢
SÌŸÿÜßéß, ¥Üߢ·„ÄËÜßéß ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß. ¿„éßÅßêj ¥Ó•·„ ß ·òÄ¶í„ ¥Ó•·„ ÒÓßé¸ Òoß …Üßéß Õߢ»‡Ã„¢Ìó
½ß¸…MŸtÜßéß ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß. 37¦ Ä·„¢»‡ VßÒéßéß ½ß¸Îˆ ¿•Øé„ Åß ƒY·Ž ¶„îÇ‹ NôÜò½‚êâéß ¦Á §¿ŸfÇ‹é.ß Õߢ»‡
ÕߢNjâz éß Ì„Øê „ Äéß ¿•à‡Ç‹é.ß ½ßÿ¸ XΉ ·„ÃCˆ ¢Sâ ·„¢¿„éâß éß Ã„¢Ìó Ε½ŸÜßØ„êY·Ž NôÜò½‚êâéß ¿•ØßéߢSâ ÒÓ߸éßo
ÒéßêÓßܸ ó ¯öÌ„¯öà‡Ã„é.ß ·ŸÒ…â ¥Ys ÕߢNjézß ³_· ½ßø Òˆ ê Ò…Üßéß ¨ RÏ‹¢»‡ Ò…ÓŸsØßé:
Ë¢Üó, ³_· ¦·ŸÃ„¢Üó ©ÓŸsØßéß. Õߢ»‡Ã„éß ÕßH½ß¬Æ„¢; Õߢ»‡Ã„½ß¸… ÕßÜßz (Ε҅Y·Ž
38VßÒéßéß ½ß«ÒéßwÅß ½ß¸Îˆ ï½ß΋q ÌòÅßzâéß Ì„Ø„êÄéß ¥Ãˆt¢¿„éß Ó߸Òéßé߹߽߸… Ãò^ÅßjÜßéß ©¢¿„ÇŸY·Ž).
49½ßÎ
¿•à‡Ç‹éß. Òéßéߢ΋éß YÈw¢S⠽߸Έ ÕߢNjz QéßΈ·Ž ½ß¸Îˆ ¸ ˆ Ή½¸ß Óߢo¸ Õ®ƒÜßé: (¥W ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ÓßÜp¸ Òß éßéß Òéßé¢ß ΋éß
ÌòÅßzâéß YÈw¢¿ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿW ÌòÅŽj ¨ ¥¢¿„éß âéߢǛ ¶„íÇ›½ß¸·„a⠱΋éß, ¯Ç‹Òé߽߸·„a⠱΋éß §R ©¢¿„
¦ ¥¢¿„éß ÒĶ„í ¥Ç‹m¢»‡ ¦Ã„Ç‹éß»„éßÜßéß Ò…¢Îˆ. ½ß¸ÿW ÕßÇŸmØßéß)
ÌòÅŽjÜóâéß °Ç‹éßҢ΋Üß §Ã„éßÒΈ Ì„êÒéßéßÜ* ß ZÄéß
½ß¸_ÅßjΈ. 39VßÒéßéß ±Î‹éß ÕߢNjzâéß Î•½ŸÜßØ„êY·Ž Õߢ»‡Ã„éß ½ß¸…MŸtÜßéß, ½ß¸ÿRéß΂Üßéß, ½ß¸Åß·ŸÃ„éßÜßéß;
50
΋·äŽËŸâ, RéßCH⠱Έ¢ÅŽY ©Ì„oÄ Õ®ƒ»‡â ©¢¿ŸÇ‹éß. CÓ‚sÜßéß; Ή¯ŸÜßâéß ·Ÿ¢W ·òÄ^·ñ ¯»„ ÎóðÓß
ï½ß΋q ·óÓ•ÅŽY Ε½ŸÜßØ„êY·Ž ¦»•sØ„éß Õ®ƒ»‡â Ó‚Üß ½ß¸YÒéßéßÅßéßz; ¯ŸÌ„ÿÜßéß; ï½ßÓŸÜßéß; Ï‹ê½ß¸¢ ½•Ø„éß
·ò܃tÇ‹éß. 40VßÒéßéß §¢·Ÿ ·òYs ¶„í¢Ç‹Üßâéß, ŃY·Ž Õò»„éßcÜßéß ½•ðÓß Õߢ»‡Ã„éß Ï‹ê½ß¸·„Üßà„¢;
Sâs¯ŸÅŽ »„È^ÅßÜßâéß, CÓ‚sÜßâéß Ì„Ø„êÄéß ¿•à‡Ç‹éß. Ε½ŸÜßØ„éߢ Óß«¢ºÎŸ|Ľ߸… Ì„Üßé߽߸…Üßéß.
ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß VßÒéßéßâéß ¿•Ø„éßéßÒéßY ¿‚½ß«tâ
51
ÒZs ¥Ì„Çé‹ ß ½ß† ¸ È¿o •à‡Ç‹é.ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Ε½ŸÜßØê „ Y^·ñ ¦ Ä·„¢»‡ ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ·óÄé߶„íâs
VßÒéßéß ¿•Óß«â ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß §R: ½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ Ø‚éßÈ꽟 Ε½ŸÜßØ„éߢ؂éßéß·„a ½ß¸Y ½ß¸†Ãˆo
41^âNjéß Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß; ¥ØßéߢΈ. ¥½ß¸tÇ‹éß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Ì„â Ì„¢Ç›ÿ
¦ ^âNjéß Ó߸o¢Õ®ƒÜß Qéß΋ âéßâs Ó߸o¢Õ®„Lß~Ü߶„í ΟQ΋éß Î•Ò…Y·Ž ¥¢·ŽÌ„¢ ¿•Óß«â ÒÓ߸éßoÒ…ÜßZs Ε½ŸÜß
°ÃŸtÅßéß ¿•Óß«â CÓ‚s܃¢ÅŽ ¯ŸÌ„ÿÜßéß; Ó߸o¢Õ®ƒÜß QéßΈ Ø„êY·Ž Ì‚¿ŸfÇ‹éß. Ε½ŸÜßØ„é߽߸… Ï‹ÓŸ»‡Ã„¢Üó ¦
^âNjéß Lß~Üß ·òĶ„í ©¢¿„ÕßÇ›â ^âNjéß CÓ‚sÜßâéß ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßéß Õ®„΋ÿ½ß¸Ãˆ¿ŸÇ‹éß.
·„½ß¸tŃY·Ž ^âNjéß ¥Hz·„Üßéß;
42¦ ¥Hz·„Ü߶„í ÓŸÜßéß»„éß Ò¢Î‹Üß ÎŸYÒéßw·ŸØ„éßÜß YÕߢϋâ Òéߢ΋Ó߸¢ Ε½ŸÜßØ„êY·Ž Ì•ÕßÇ‹éßÅß

8
ÕòÒéßwÜßéß; ^âNjéß Ó߸o¢Õ®ƒÜß QéßΈ Lß~Ü߶„í ¥ÒéßÈfâ ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ §à‡ÿØ•éÜß éß ß ï½ßÎÜq‹ ¢ß
CÓ‚sÜßï½ßñ »„Üß ¥Hz·„Üß Qéß΋ ΟYÒéßw·ŸØ„éßÜß »òÜßéß Î‹ÃZˆ , ¦Ø„ê Ò¢à‡Üß ½ßÿ¸ ϟ⠽߅¸ Äéáß é¸ Üß âß éß, §à‡ÿ
Ó߸éßâéß ^âNjéß ÒÄéßÓ߸Üß ¿ò½ß¸téßâ ¿„éßŃjÄéß. Ø•éßÜßéßÜó ¶„íÅßéߢÕß ï½ß΋qÜßâéß ³·„ ¿óÅŽ·Ž ½ß«H½ß«¢
43½ß¸Îˆ ÕߢNjéßz; ½ŸÅŽï½ßñâ Ìò^ÅßjÜßéß; ¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Ì„â Ò΋q¶„í
44½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß CÌ„oÜßï½ßñ YHtâ ³·„ ï½ß΋q ·óӕÄéß; ÄÒéßwY ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó߬؂êâéß ¥âÕßÇ• ΟQ΋é߽߸…Ä¢
45¶„ í ¢Ç‹ Ü ß é ß , Sâs ¯ŸÅŽ »„ à ˆ ^ Åß Ü ß é ß , CÓ‚ s Üß é ß ,
âéߢǛ Ε҅Y ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßjâéß Î•½ŸÜßØ„êY·Ž ̄Ä
Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ε ½ ŸÜß Ø „ ê Y·Ž ·ŸÒÜß Ó ß « â Ì„ Î ˆ Ì „ à „ H¢¿• ·ŸÃ„x·„ÿÒéߢÜó ¯ŸÜòcâÒéßY NôÜò½‚êâéß ½ŸÃˆY
¯ŸÌ„ÿÜßéß; ÒéßÈ؄éßéß ÃŸE §¢ÅŽ·Ž âÜßÕ®‚ñ ¯YRéßΈ ·óßNjéß. 2·ŸÒ…â §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜߢ΋Äê ßÁ‚ñâ
Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß; NôÜò½‚êâéß Ò΋q¶„í Ò¿ŸfÄéß. °Ì„ZÒéßéß ¥âÕßÇ•
ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ·óÈâÒZs VßÒéßéß Ì„Øê „ Äéß
ÒêÓߢ¸ Üó ½ß¢¸ Ç‹é»ß „ Óߢ¸ ΋Ãv„ ¢»‡ ½ßÿ¸ Ì•x·„ ïÓßÜÒß … ÃóEâ
¿•Ó«ß ï½ßŃjÇé‹ .ß ¥ÒZs ½‚éÃß é„ »ß é„ ß ÎˆÎâqˆ ·„¢¿„éÌ ß ó ¿•Øé„ ß
(½ßø àn„ ‡ÜßÜß ½ß¢¸ Ç‹é»ß )„ ÓßÒ¸ 꽕ࢄ ÁÈC¢Îˆ. ¥Îˆ Óߢ¸ ÒÌ„€
ÕßÇŸmØéß .ß 46NôÜò½‚êâéß ¨ ÒÓßé¸ oß NŸÒéßCÿY ¿•Øé„ Å ß ƒ
Ä¢Üó °Ç‹ÒÓ‚Üß.
3§à‡ÿØ•éßÜßéß ï½ß΋qÜß¢Î‹Ã„ê ¦ Ó߸p܃Y·Ž Ò¿ŸfÄéß.
Y·Ž ½ßÅ ¸ âjŽ ·„¢¿„éâß éß Ì„ê·„¢ ½•Øé„ Üß Î• é‹ .ß ¥Îˆ ̄꿄Ń
Y·Ž ¥HR·Ÿâ¢Ì„ ©¢Îˆ. ¥¢Î‹éÒß Üßz ½ŸÃ„éß ¯¢Ì„ ·„¢¿„éß ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø„êÁ¶„íÜßéß ½ß¸RúÌ„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj XÓ߸éß
½ŸÇ›âΈ Ì‚HØ„éß΋éß. 47¨ ·„¢¿„éß NŸÒéßCÿ ¥¢ÌŸ ¶„íÓŸsÄé.ß 4Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ï½ß^Åjß ÓßY¸ sψ »„éÇß Ÿ
ßE ¦Á ½ßÿ¸ ·ŸÃ„¢ Ø‚ééß Ãß Ÿqâéß âΈ ΋»Ãc„ „ Óßé¸ ·ß óaÌ„é¶ß í„ ,ÄÒéßéß, ΟYÜóY ½ß¸RÌ„ÿ ÒÓ߸éßoÒ…ÜßÌó ¯ŸÅßéß ½ŸÃ„éß
½‚êÓ߸éß·òY ½‚݃zÄéß. Ü•QØ„éßéßÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éß ¨ ÒÓ߸éßo
Ò…Üßâéß ½‚êØ„éßéßÅßÜó Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡Ã„éß. 5ßÁ‚ñâ
°Ç‹ é ß Ò ¢Î‹ Ü ß §Ã„ Ò Îˆ Ì„ ê Òéß é ß Ü ß é ß ^âNj é ß Ò¢Î‹ Ü ß NôÜò½‚êâéß, §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜß¢Î‹Ã„ê ³Ç‹¢ÕßÇ›·„
Òéßéïß ½ßñt »‡Üßâéßz ¥Y; âÜßÕ‚ñ ÒéߢΈ·Ž Óßø ¯ˆ öØ•éß NŸsÓó΋·¢„
¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ï½ß^Åßj Òéßéߢ΋éß Ó߸Ò꽕à„ÒéßØ„êxÄéß. ½ŸÃ„½ß¸téßÇ‹éß
1 ßEÜßé 8:6-25 398
¯Ò|Äê Üœ·a„ ï½ßÅÜjß â• Ys »òú^ÃÜßâéß, ½ßà¸ é„ Òß …Üßâéß ÕßH Ü•Îé‹ .ß ·ŸY Ó•âéß »ûÄR¢½ßÕ¸ Çß • ¿óÅßé»ß ‡ §½ßt¸ éßÇé‹ ß
Øßé¿ ß ŸfÄé.ß 6 ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ø„êÁ¶„íÜßéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ³Ç‹¢ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß ¯âéßs¶„íÓŸsâéß. ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ÓŸ
ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj ΟY ¥Ó߸ܜñâ NŸpâ¢Üó ©¢¿ŸÃ„éß. ¥Îˆ ½ß¸ÿÁÜœñâ §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿„ŃY·Ž
¥W ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéß. ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj ^·Ã„êÕßéßÜß ÎŸQ΋éßâéß ¯¢½ß«·„ ¿•à‡âéß" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
^÷„aÜß ·Ž¢Î‹é»ß ‡ ©¢¿„ÕÇß ¢› Έ. 7³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ï½ß^Åßj ©¢¿„
17''§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ½®ß¸éß⢻‡
ÕßÇ›â NŸp⢠Qéß΋éß»‡ ^·Ã„êÕßéßÜß^÷„aÜßéß ½Ÿx½ß«¢S
Ò…ÓŸsØßéß. ¦ ^÷„aÜßéß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj, ΟYY ³·„ Ε½ŸÜßØé„ ¢ß ·„Å¢jŽ ¿ŸÜßY ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éß Réß·aŽ
½‚êØ„éßéßÅ߶„í ©½ß¸Ø‚êC¢¿• ·óÜßÜßâéß ·„½ß«t½•à‡Øßéß. H»‡ ·óÄé߶„íÓŸsÇ‹éß. 18·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ
8³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj ½‚êðÓß ·óÜßÜßéß (·„úÄÜßéß) ¿ŸÜƒ ΟQ΋éßÌó 'ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß, ZÒ… ÓŸ¶„í Ε½ŸÜßØ„éߢ
¯ôÇ‹½‚ñâR. ¥W ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ÓßÜp¸ ¢ß Òéßé¢ß ΋éß ½ßR¸ Ì„ÿ ÓßÜp¸ ¢ß Üó ·„ÅŽj¢S »ûÄR¢¿ŸÜßY Réß·ŽaH ¦Ó߸·ŽoÌó ©ÓŸsÒ….
¯ÒÄéß YÜßÕßÇ› ¿„êÓß«ÓŸ ¦ ·óÜßÜßâéß SÒÈ ÒĶ„í ÓŸ¶„í Ε½ŸÜßØ„éß YßwË¢ ¿•Ø„êÜßâéß ·óÒÅߢ
¿„êÇ‹»„ÜßÄéß. ·ŸY ½ŸÅŽÓ‚ÒÄê ÕßØ„éßÅŽ âéߢǛ ¿„êÇ‹ Ó߸¢Ìóá«¢¿„ Ì„»„c Rá¸Ø„éߢ. 19·ŸY ÓŸ¶„í Ε½ŸÜßØ„éߢ
Ü•Ãé„ .ß ¨ ÓŸÅŽ·• ¦ ·óÜßÜéß ß ¥Î• NŸpâ¢Üó Ò…ÓŸsØßé.ß ·„ÅŽj¢¿•Îˆ ZÒ… ·ŸÎ‹éß. Ó•âéß ¦ ½ß¸Y·Ž Yâéßs ¯¢½ß«·„
9¦ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^ÅßjÜó Ò…âsR _·ÒÜߢ ^âNjéß ÃŸW ¿•Ø„éßܕ΋éß. Z Ä·„o¢ ½ß¸¢¿„é߶„í ½ß¸…ÅŽjâ Z ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
½®Ü¸ß ·ß ŸÜßé.ß ¨ ^âNjéß ½®Ü¸ß ·ß ŸÜßâéß Èê_ÃÕßéß ¥Ó• ¿óÅß ÓŸ¶„í Ε½ŸÜßØé„ ß YßwË¢ ¿•Øéß Nß ŸoÇé‹ ,ß " ¥Y ¥ÓŸsÇ‹é.ß
20''·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 ¦Ø„éßâ §Sfâ ÒêÅßâéß
½‚êðá ¨ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ï½ß^ÅÜjß ó ծ΄ ÿ‹ ½ßø ¿ „ ŸÇ‹é.ß §à‡ÿØ•éß
GØ„éßéßÜßéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž ÒSfâ ̄Äéß½ŸÌ„ YÜßÕ‚Åßéßj¶„íÓŸsÇ‹éß. ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éß NŸpâ¢Üó
Èê_ÃÕßéß ¥Ó• ¿óÅßÓ• Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆÌó Ì„â §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ÃŸEâéß. Ø‚éßÈ꽟 ·„Y·„È¢Sâ
³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•à‡Ç‹éß. RÏ‹¢»‡ §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß ¯ŸHÓ߸éßo
10Ø„êÁ¶„íÜßéß ¥W ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸p܃Ys ÒΈH ÕßØ„éß ÓŸsâéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í Ó•âéß
ÅŽ·Ž ÒSf⠽߫ÒéßwÅß, ³·„ ½•éß½®ß¸éߢ Ø‚éßÈ꽟 Ε½ŸÜß Î•½ŸÜßØ„éߢ ·„ÅŽj¢¿Ÿâéß. 21Ε½ŸÜßØ„éߢÜó Ε҅Y
Ø„êYs ·„Réßw½•Ó¢«ß Έ. 11Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒéßUÒéßÌó Ε½Ÿ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ï½ß^Åßj¶„í ½ß¸ÿÌ•x·„ NŸp⢠°ÃŸtÅßéß ¿•à‡âéß.
ÜßØ„éߢ Y¢Ç›¯ö»‡ Ø„êÁ¶„íÜßéß Ì„Òéß RÏ‹éßÜßâéß YÄ| Òéß⠽߆ ¸ É|¶„íÜÌó Ø‚éÈ ß ê½Ÿß ¿•Óâ«ß ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „
Èo¢¿„Ü•·„ ¯öØ„êÄéß. ¦ Òéߢ΋Ó߸¢Üó Ò…¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 Òéß⠽߸†Ã‰|¶„í
Üßâéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ XÓ߸éß·òY ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß ¦Ø„éßâ
12 ¥½ß¸téßÇ‹éß NôÜò½‚êâéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''¦·Ÿ ¦ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•à‡Ç‹éß.""
22½ß « Ò éß w Åß NôÜò½‚ ê âéß Ø‚ é ß È ê½Ÿ Õß H ½ß ¬ Æ „ ¢
à„¢Üó ½ß¸ÿ·ŸK¢¿„ŃY·Ž Ø‚éßÈ꽟 Ó߸êÄéßxÇ›s
·„Üßéß»„Á•à‡Ç‹éß, ·ŸY ¦Ø„éßâ ÒêÌ„ÿ¢ ³·„ âÜßzY Òéßéߢ΋éß YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. ½ß¸ÿÁÜߢ̟ ¥Ì„Y·Ž ¯Î‹éßÄéß»‡
½•éß½®ß¸éߢÜó YÒÓß«NŸoâÓŸsÇ‹éß. YÜßÕÇß ŸmÃé„ .ß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ¿•Ìé„ Üß éß ß ¿Ÿ½ß,« ¦·Ÿà„¢
13 YÁƒY·Ž Ó•Óò·„ ¥Î‹éßvÌ„½‚éß`â Ε½ŸÜßØ„êYs Z ½‚ñ½ß¸… ¿„êà‡Ç‹éß. 23¥Ì„Y܃ ¥ÓŸsÇ‹é:
·òĶ„í YÈw¢¿Ÿâéß, ¥Îˆ ZÒ… à‡à„|Ì„¢»‡ YÒ ''´ ½ß¸ÿÕ®„ê, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•½Ÿ! ZҢŎ
Óß«¢¿• Ó߸pÜߢ."" Ø‚éßÈ꽟 ¦·Ÿà„¢Üó »‡Y, Õ®„êRéß Qéß΋ »‡Y ÒéßÃò
14 §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß¢Î‹Ã„ê ¥·„aÇ‹ YÜßÕßǛ؄éßéß ·„aÇ‹éß Ü•Ç‹éß. Z ½ß¸ÿÁÜßâéß ZÒ… Réß·ŽaH»‡ ð½ßÿRéßÓ߸éßo
ÓŸsÄéß. ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ½ŸÃˆ ½‚ñ½ß¸… WÈC ÓŸsÒ…. ·ŸÒ…â ZÒ… ½ŸÃˆÌó ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Ó߸é߶„í
½ŸÃˆY ΉR¢¿„éßÒéßY Ε҅YY ¥Ç›»‡Ç‹éß. ÓŸsÒ…. YâsâéßÓ߸È¢¿• ½ß¸ÿÁÜß ½ß¸Åßz Z ³Ç‹¢ÕßÇ›·„
15 ̄Äéß½ŸÌ„ ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Î•Ò…Y·Ž Ó߸éßωÄd Ì„½t¸ß ·„ ¥ÒéßÜéß ß ½ßø é„ fß ÌŸÒ…. 24Z ðÓßÒ¶„íÇ‹é,ß ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ
½‚éß`â ¯ŸÿÄpâ ¿•à‡Ç‹éß. ¦Ø„éßY܃ ¥ÓŸsÇ‹é: ¥Øßéßâ ΟQ΋é߶„í ZÒ… ¦ ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡Ò…. ZÒ… ¦
''§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ©âs ½Ÿ»‡q⢠ӂĽ•ÃŸfÒ…. Z ÓóÅŽÌó Z½• ¦ ½Ÿ»‡qâ¢
Ì„éßÇ‹éß. ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋é߶„í §Sfâ ÒêÅß ¿•à‡Ò…. Z ¥½‚꽮߸éß½‚éß`â à„·Žo Ó߸¢½ß¸Î‹Ìó ¦ ½Ÿ»‡qâ¢
½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ ¦Ø„éßâ ¥Zs ӂĽ•ÃŸfÇ‹éß. ¨ ÃóE YÁÒéßØ•éßx܃ ¿•à‡Ò…. 25§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß
16 Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ Ì„¢Ç›ÿÌó, 'ÓŸ ½ß¸ÿÁÜœñâ §à‡ÿ Ε҅Nj½‚ñâ ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½Ÿ, ÓŸ Ì„¢Ç›ÿØ„éßéß Z ðÓßÒ¶„íÇ‹éß
Ø•éßGØ„éßéßÜßâéß Ó•âéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ RÒéßé߶„ío ¥Øßéßâ ΟQ΋é߶„í ZÒ… ¿•Ó߫⠧̄Ä ½Ÿ»‡qÓŸÜßâéß
Üßâéß ¿•Ó«ß XÓßé¸ ·ß òY Ò¿Ÿfâéß. ·ŸY ÓŸ »ûĽŸÃ„¢p ¶„îÇ‹ §½ß¸téßÇ‹éß Ó‚Ã„½•Ã„éßf. ZR܃ ¥ÓŸsÒ…: 'ZÒ… ÓŸ
ÓŸ·ó Ε½ŸÜßØ„éߢ ·„ÅŽj¢¿„ŃY·Ž §à‡ÿØ•éßÜßéß ¦ÁÂÜßâéß ¯ŸÅŽ¢SâÅßéßz Z ¶„íÒêÄéßÜßéß ¶„îÇŸ
Ò¢à‡Üßéß YÒÓß«¢¿• ° ½ß¸ÅßjËŸZs Ó•Y¢·Ÿ ââsâéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿• Rá¸Øé„ ¢ß Üó ¿ŸÜƒ Áƒ»„ÿÌ„»o ‡ Ò…¢ÇŸH.
¯âéßs·ó ܕ΋éß. ÓŸ ½ß¸ÿÁÜœñâ §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ½ŸÃ„éß ¥Üƒ ¿•ðÓßo ZÒ… Z ¶„íÅßéߢÕߢÜó ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê
°ÜßŃY·Ž Ó•Óò·„ Ø„éßéßÒßEâéß ¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éß §à‡ÿØ•éÜß éß âß éß ¯ŸH¢¿„ ŃY·Ž ³·„YY ·„HC Ò…¢ÅƒÒ…."
399 1 ßEÜßé 8:26-50
26 §à‡ÿØ•éßÜßéß Î‚ñÒÒéß»„éß ´ ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½Ÿ, ZÒ… ÓŸ Ò¿„éßf. Õߺéßà‡ ½ß¸¢Ç›â ½ß¸¢Åßâ¢ÌŸ ·ŽÿRéß·•Åß·ŸÎ‹éßÜßéß
Ì„¢úÇ›·ŽSfâ ¦ ½Ÿ»‡q⢠·òâNŸC¢¿„éßÒéßY ¶„îÇŸ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÒ¿„éßf. Ü•·„ Z ½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÃˆ ⻄ßÜßÜó
Ó•âéß ½•Ç‹éß ¶„í¢ÅßéßÓŸsâéß. à„úÌ„éß½ŸÌ„ ½ß¸Ç‹Ò¿„éßf Ü•·„ Z ú½ß¸ÁÜßÜó ¿ŸÜƒÒéߢΈ
27''·ŸY Ε҅Njéß YÁ¢»‡ ¨ Õ®ê „ Réß Qéß΋ YÒÓߢ« ¿„ ½Ÿxψú»„Ó߸éßpÜßéß ·ŸÒ¿„éßf. 38QÅŽÜó °Î‚ñÓŸ ÁÈCâ
»„ÜÇß Ÿ? ¨ ¦·Ÿà„Òéßé,ß ©âsÌ„ ¦·Ÿà‡Üßéß Yâéßs ծÄ ¢ˆ ¿„ ½ß¸téßÇ‹éß, ° ³·„aÇ‚ñÓŸ ÁÈCâ ΟY·Ž ½ß¸à‡fÌŸo½ß¸½ß¸Ç›,
ÁƒÜßÒ…. Ó•âéß YÈw¢Sâ ¨ Y½ŸÓߢ¸ ¶„îÇ‹ ¹ßSfÌ„¢»‡ ¿•Ìé„ Üß éß ß ¿ŸS ¨ Ε½ŸÜßØé„ ¢ß Üó YÜßÕÇß › Z¶„í ¯ŸÿÄâp
Yâéßs §ÒéßéßÇ‹éßf·óܕ΋éß. ¿•ðÓßo, 39΋؄éß¿•Óß« ¥Ì„Y ¯ŸÿÄpâ ¦Üß·Ž¢¿„éß. ½ß¸Ã„Üó
28΋Øé„ ¿ ß •Ó«ß ÓŸ ¯ŸÿÄâp âéß, ÓŸ ÒéßâRY ¦Üß·¢Ž ¿„é.ß ·„¢Üó ZÒ… Z Y½ŸÓ߸¢Üó Ò…¢Ç‹»‡ ΟYY ¦Üß·Ž¢¿„éß.
Ó•âéß Z ðÓßÒ¶„íÇ‹âéß. ZÒ… ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ε҅Nj҅. ¦Üß·Ž¢S ¨ ½ß¸ÿÁÜßâéß ÒéßYs¢S, ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ
Ó•âéß ¿•ðÓß ¨ ¯ŸÿÄpâ ¦Üß·Ž¢¿„éß. 29»„Ì„¢Üó ZÒ…, ¿•Øéß .ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß YÁ¢»‡ °Réß ¦ÜóSÓßé¸ Óoß ŸsÃó Ì‚Üéß Óß é¸ß ß
'Ó•â·„aÇ‹ »ûÄR¢½ß¸ÕßÇ‹éß΋éß"âY ¿‚¯ŸtÒ…. ΋؄éß¿•Óß« ·ó»„Üß à„·Žo Z¶„í Ì„½ß¸t ÒéßÈ ¯Ò|È·• ܕ΋éß. ·ŸÒ…â
¨ ¦ÜßØ„êYs ßWÿ¢ÕßÒÝ„éßz ·„Yï½ßÅßéßj¶„íY ©¢Ç‹é. ½ß¸ÿW Òx·Žo·• XÄéßt XÈf °Îˆ ©SÌ„½‚ê ½ŸY·Ž ¥Îˆ
¨ Ε½ŸÜßØé„ ¢ß Üó Ó•âéß ¿•ðÓß ¨ ¯ŸÿÄâp ¦Üß·¢Ž ¿„é.ß ¿•Øßéß. 40ZÒ… ¥Üƒ»„éßâ ¿•Øßé. ΟYÒÜßz ½ŸÃ„éß Z
30΋Øé„ ¿ ß •Ó«ß Z ðÓßÒ¶„íÇ‹Ó‚ñâ Ó•âéß, §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ½ß¸Åßz Õ®„Ø„éßÕ®ƒÿ¢Ì„éßÜßÌó, Õ®„·Žo Õ®ƒÒ¢Ìó Òê ½ß¸†Ã‰|
¨ Ó߸pÜߢÜó ¿•ðÓß ¯ŸÿÄpâÜßZs ¦Üß·Ž¢¿„éß. Òê¶„í ¶„íÜ߶„í ZRSfâ ¨ ßÁx¢Üó Ó߸Ο ORNŸoÄéß.
41-42''§Ì„Ä ¯Ÿÿ¢ÌŸÜß ½ß¸ÿÁÜßéß ¶„îÇŸ Z ½ß¸ÿWÕ®ƒ
Ì‚Üéß Óß é¸ß ß ZÒ… ½ßø Ü„ ó·„¢Üó YÒÓßN« ŸoÒY, ¥·„aÇ‹ âéߢǛ
Òê ¯ŸÿÄpâ ¦Üß·Ž¢S, ÒéßÒéßwHs ÒéßYs¢¿„éßÒéY R_àMŸÜßâéß »„éßÈ¢S R¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß Î‹êÄ ¯Ÿÿ¢ÌŸÜß
½•éßÒéßéß Yâéßs ½•Ç‹é߶„í¢ÅßéßÓŸsÒéßéß. âéߢǛ Ε½ŸÜßØ„êY·Ž ¯ŸÿÄpâÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ÒNŸoÄéß.
31''¯Ò^ÃñÓŸ ³·„ Òx·Žo ÒéßÃó Òx·Žo ½ß¸Åßz ¥½ß¸¿ŸÃ„¢ 43Z ½ß¸Ã„Üó·„ Y½ŸÓ߸¢âéߢǛ ΋؄éß¿•Óß« ½ŸÃˆ ÒéßâR

¿•ðÓßo, ½ŸÇ‹éß ¨ ÕßH½ß¬Æ„¢ Ò΋q¶„í Ì•ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¦ ¦Üß·Ž¢¿„éß. §Ì„Ä ¯Ÿÿ¢ÌŸÜß½ŸÃ„éß YâsÇ›Câ΋¢ÌŸ


Òx·Žo »„âéß·„ ӕÄ¢ ¿•Ø„éß·„¯öÌ•, Ì„â YÃóqá¸ÌŸ|Ys ΋؄éß¿•Óß« ӂĽ•Ã„éßf. §à‡ÿØ•éßÜßéßÜó Z ½ß¸ÿÁÜßéß Z½ß¸Åßz
YÄê½ß«¢¿„é߶„í¢Åßê ³·„ ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•NŸoÇ‹éß. 32½ß¸Ã„ ¯Üƒ¢ÅŽ Õ®„Ø„éßÕ®„¶„íoÜßÌó ½‚éßÜßéß»„éßÌŸÃó, ½ŸÃ„éß ¶„îÇ‹
Üó·„¢Üó âéߢǛ ZÒ… ¥Îˆ RY, ¦ Òx·Žo ½ß¸Åßz ÓŸxØ„éß ¥Üƒ Z½ß¸Åßz RÏ•Ø„éßéßÜœñØ„éßéߢŃÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó߸Ä|
YÄnØ„éߢ ¿‚Øßéx. Îóá«Y K·äŽ¢S, ¥ÒêØ„é߶„íÇ‚ñâ ¯Ÿÿ¢ÌŸÜß ½ß¸ÿÁÜߢ̟ Z »ûĽŸÃ„p¢ Ó•âéß ·„ÅŽj¢Sâ
½ŸYY ·ä„Réߢ¿„éß. ¨ Ε½ŸÜßØ„éߢ »„éßÈ¢S Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß. 44''·òYs
33''·òYsNŸÃ„éßz Z ½ß¸ÿÁÜœñâ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß Z NŸÃ„ézß ½ŸÃˆ à„Ìé„ ÿß Ò…ÜßÌó ¯ößNjŃY·Ž ZÒ… Z ½ßÿ¸ ÁÜ߶í„
½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÒ¿„éßf; ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆ à„Ì„éßÿÒ…Üßéß ¦Á §Ò|Ò¿„éßf. ¥Üƒ¢Å߽߸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ZÒ… ¯âéßs
½ŸÃˆY ´Ç›¢¿„Ò¿„éßf. ½ŸÃ„éß ÒéßÄÜß Z Ò΋q¶„í WÈC ¶„íâs ¨ ⻄ßY·Ž ÒSf»‡Y, Z »ûĽŸÃ„p¢ Ó•âéß
ÒSf Z¶„í NöoÌ„ÿ¢ ¿•NŸoÄéß. ¨ Ε½ŸÜßØ„éߢÜó ½ŸÃ„éß ·„Å¢jŽ Sâ ¨ Ε½ŸÜßØê „ Y·Ž ÒSf»‡Y ¯ŸÿÄâp ¿•NŸoÃé„ .ß
Yâéßs ½•Ç‹éß·ò¢Åßê ¯ŸÿÄpâÜßéß ¿•NŸoÄéß. 34½ß¸Ã„Üó 45¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ß¸Ã„Üó·„¢Üó Ò…âs ZÒ… RY

·„¢Üó ZÒ… ½ŸÃˆ ú¯ŸÃ„pâ ΋؄éß¿•Óß« Râéß. Z ½ß¸ÿÁÜœñâ ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•Øßéß.
46''Z ½ß¸ÿÁÜßéß Z ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•NŸoÄéß. §Îˆ ÓŸ¶„í
§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ¯Ÿ¯ŸÜßâéß ·ä„Réߢ¿„éß. ÒéßIz ½ŸÃˆ
ßÁx¢ ½ŸÃˆ·Ž Ò¿•f܃ ¿•Øßéß. ¨ ßÁx¢ ½ŸÃˆ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßY Òx·Žo Ü•Ç‹éß.
½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í ZÒ… §SfâΕ! Z ½ß¸ÿÁÜß ½ß¸Åßz Z¶„í ·ó½ß¸¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆ à„Ì„éßÿÒ…Üßéß
35''ÒéßÈ ·òYs NŸÃ„ézß ½ŸÃ„éß Z¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ¯Ÿ½ß¢ ¸ ½ŸÃˆY ´Ç›¢¿•Üƒ ¿•NŸoÒ…. ½ŸÃˆ à„Ì„éßÿÒ…Üßéß ½ŸÃˆY
¿•ðÓßo, ½ŸÃˆ Õ®„êÒéßéßÜóz ÒÄ~¢ ¶„íÈ؄é߶„í¢ÇŸ ZÒ… ÕߢΉÜßéß ¿•Óß« ΋êÄ ¯Ÿÿ¢ÌŸÜ߶„í XÓ߸éß·òY ¯ö̟Äéß.
47¦ ΋êÄ ½ß¸ÃŸØßéß ÃŸÁx¢Üó Z ½ß¸ÿÁÜßéß ÁÈCâ
¿•NŸoÒ…. ½ŸÃ„éß ÒéßÄÜß ¨ ½ß¸ÿΕà‡Y·Ž ÒSf Yâéßs
¯ŸÿÈp¢S, Ó߸éßoWNŸoÄéß. ZÒ… ½ŸÃˆY Ճψ¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß, ΟYY ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸY·Ž
½ŸÃ„éß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ¯ŸÜß¶í„ ½ŸÃ„éß ½ßภ‡fÌŸo½¢¸ß ¯ô¢Î‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ½ß¸à‡fÌŸo½ß¸ ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ¦ ½ß¸ÃŸØßéß ÃŸÁx¢Üó
36§Îˆ ÁÈCâ½ß¸téßÇ‹éß, ½ß¸Ã„Üó·„¢Üó ZÒ… ½ŸÃˆ ¯ŸÿÄpâ ÕߢΉÜéß »ß ‡ Ò…¢Ç› ½ŸÃ„éß Yâéßs ¯ŸÿÈNp ŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß '½•éÒß éßéß
¦Üß·Ž¢¿„éßÒéßéß. Z ðÓßÒ¶„íNj⻄éß ÓŸ Ì„½ß¸téßÜßéß, §à‡ÿ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡¢; ½•éßÒéßéß Ì„½ß¸téß¿•à‡¢" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß.
48½ŸÃ„éß YÁ¢»‡ ¦ ½ß¸ÃŸØßéß ÃŸÁƒxÜßÜó Yâéßs ¦à„ÿ
Ø•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜß Ì„½ß¸téßÜßâéß ÒéßYs¢¿„éß. ½ß¸Ã„Üó·ŸYs
»„éÃß ¢ˆ S ½ŸÃˆ·Ž Õóψ¢¿„é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Î‹Øé„ ß ØßéßðÓßo, ZÒ… ½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í §Sfâ ¨ ßÁx¢
¿•Óß« ßÁx¢Üó ÒÄ~¢ ¶„íȽ߫¢¿„éß. ¨ ßÁx¢ ½ŸÃˆ·Ž ½‚ñ½ß¸…»‡Y, ZÒ… ¯âéßs¶„íâs ¨ ⻄Ä¢½‚ñ½ß¸… »‡Y,
ZRSfâΕ ! Ó•âéß Z »ûĽŸÃ„p¢ ·„ÅŽj¢Sâ ¨ Ε½ŸÜßØ„éßÒéßéß½‚ñ½ß¸…
37''¨ Ó•Üß Õƒ»‡ ¯¢Ç›¯öØßéß, ½ß¸¢ÅßÜßéß ½ß¸¢Ç‹·„ »‡Y WÈC ¯ŸÿÈpðÓßo, 49΋؄éß¿•Óß« ½ß¸Ã„Üó·„¢Üó Ò…âs
¯öÒ¿„éßf. Ü•·„ Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½Ÿxψ ½ß¸ÿÁÜßÜó ½Ÿx½ß«¢¿„ ZÒ… ½ŸÃˆ ¯ŸÿÄâp ¦Üß·¢Ž ¿„é.ß 50Z ½ßÿ¸ ÁÜß ¯Ÿ¯ŸÜßYsÅŽZ
1 ßEÜßé 8:51-9:5 400
·äR„ éߢ¿„é.ß Z¶„í ÒxW_÷„¢»‡ WÈCâ¢Î‹é¶ß í„ ¶„îÇŸ ½ŸÃˆY ¿•Ó߸éßoâsÅßéßz Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ¶„îÇ‹ ¦Ø„éßâ ÒêßcYs
·äR„ éߢ¿„é.ß ½ŸÃˆ à„Ìé„ ÿß Ò…Üßéß ½ŸÃˆ½Å ¸ß zß ©ÎŸÃ„¢»‡ Ò…¢Ç•Üƒ QéßÄâéßÓ߸È¢¿ŸH.""
¿•Øßéß. 51½ŸÃ„éß Z ½ß¸ÿÁÜ• ¥Y ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê »„éßÄéßo 62̄Äéß½ŸÌ„ ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéß

ï½ßÅßéßj·ó. ZÒ… ½ŸÃˆY ¨P½ß¸…j âéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„í Üߢ΋Äéß Ø‚éßÈ꽟¶„í ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. 63NôÜò
Ì‚SfâÅßézß ÁƒÂ½·¸ß „ Òéßé¢ß ¿„é·ß ó. ÒéߢNjéÌß é„ âß s ·òHRéßÜó ½‚êâéß §Ã„éßÒΈ ^âNjéß ½•Üß ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß, ³·„ Ü·äŸ
âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž XÓß«âÅßéßz ½ŸÃˆY ķ䎢¿ŸÒ…! §Ã„éÒß Îˆ ½•Üß »òú^ÃÜßâéß ÕßH §¿ŸfÇ‹é.ß §R ÓßÒ¸ êÏŸâ
52''½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ε½Ÿ, ÓŸ ¯ŸÿÄpâÜßâéß, Z ½ß¸ÿÁÜœñâ ÕßÜßéßÜßéß»‡ ¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. ¨ RÏ‹¢»‡ ßE, §à‡ÿØ•éßG
§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ¯ŸÿÄpâÜßâéß Î‹Ø„éß¿•Óß« ¦Üß·Ž¢¿„éß. Ø„éßéßÜßéß Î•½ŸÜßØ„êYs Ε҅Y·Ž ¥¢·ŽÌ„Òéßéß ¿•à‡Ã„éß.
64ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß §¢·Ÿ ¦ ÃóE Ε҅Y ¦Üß
½ŸÃ„éß ° Ó߸ÒéßØ„éßÒéßéßÜó Yâéßs Z Ó߸@Ø„éßÒéßéß ·óÈ
¯ŸÿÈp¢SÓŸ ½ŸÃˆ ¯ŸÿÄpâ Râéß. 53¨ Õ®„êÜó·„¢Üó Ø„éÒß éßéß Òéßé¢ß ΋éâß s ¦ÒÄËâéß Î•Ò…Y ·ŸÃ„xÒéßéß ·òĶí„
Ò…âs ½ß¸ÿÁƒZ·„Òéߢ̄ŎÜó ½ŸÃˆY ZÒ… Z ½ß¸ÿÁÜßéß»‡ ½ßR¸ Ì„ÿ¢ ¿•à‡Ç‹é.ß ¥Ì„â·„aÇ‹ ΋ºâ ÕßÜéß Üß éß ,ß ÏŸÓŸxÄt
¯¢½ß·« „ ¿•à‡Ò…. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òê ½ß† ¸ É|¶„íÜßâéß ¨P½ß…¸ j ËÜßéß, Á¢Ì„éßÒ…Üß ·òÒ…|âéß Ó߸ÒêÏŸâ Ó߸꿄·„¢»‡
âéߢǛ XÓ߸éß·òY ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß, Z ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ½‚êðá ¥Ãˆt¢¿ŸÇ‹éß. ¥W ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜßÒéßéß Òéßéߢ΋éßâs ·„¢¿„éß
Ο|ß ¨ ½Ÿ»‡q⢠ZÒ… ¿•à‡Ò…."" ÕßH½ß¬Æ„¢ §ÒZs ¥Ãˆt¢¿„ŃY·Ž Õߺéß SâsΈ ¥»„éß
54¨ RÏ‹¢»‡ NôÜò½‚êâéß Î•Ò…Y·Ž ¯ŸÿÄâ p ¿•à‡Ç‹é.ß Åß¿•, ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ¦ÒÄËÜó ¥Ãˆt¢¿ŸÇ‹éß.
65ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß Î•½ŸÜß
Ε҅Y ÕßH½ß¬Æ„¢ Òéßéߢ΋éß ¥Ì„âéß ½‚ê·ŸÝ„z Qéß΋
©ÓŸsÇ‹éß. Ì„â ¿•Ì„éßÜßâéß ¦·Ÿà„¢ ½‚ñ½ß¸… ¿ŸS ¥Ì„Ç‹éß Ø„éߢÜó ¦ RÏ‹¢»‡ ½ß¸¢Ç‹éß»„ ÁÄé߽߸…¶„íÓŸsÄéß. ©Ì„oÄ
¯ŸÿÈ¢p ¿ŸÇ‹é.ß NôÜò½‚êâéß ¯ŸÿÄâp ÒéßéCß ¢Sâ ½ßÒ« éßwÅß Õ®ƒ»‡â ÕߺéßÎê ‹ Ä¢Üó ©âs ºÒêÌ„éß ·„âéßÒéß âéߢǛ
Ü•S YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. ΋·äŽËŸâ ¨P½ß¸…j Ó߸Ⱥ΋éßq ÒĶ„í»„Üß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéß
55 ½ß«ÒéßwÅß, ï½ß΋q »ò¢Ì„éßÌó §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁ Üߢ̟ ½ß¸¢Ç‹éß»„Üó ¯ŸÜòcÓŸsÄéß. Üœ·„a¶„í RéߢSâ
Üߢ΋ÈZ ΉR¢¿„ÒéßY Ε҅Y ¥Ãˆp¢¿ŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ÁÓŸÕ®ƒ ¥·„aÇ‹ ¿•Ãˆ¢Îˆ. °Ç‹éß ÃóEÜ߯ŸÅßéß ½ŸÃ„¢ÌŸ
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ¥·„aÇ‹ ¦@įŸZØ„êÜßéß Ó߬|·„ÈÓ߸êo ½•Ç‹éß·„ ¿•Ó߸éß
56''Ø‚éßÈ꽟¶„í NöoúÌ„Òéßéß ·„Üßéß»„éßâéß»‡·„! Ì„â ¶„íÓŸsÄé.ß 66¯YRéßÎÒ‹ ÃóE NôÜò½‚êâéß ½ŸÃ„¢Î‹ÃZˆ
½ßÿ¸ ÁÜœñâ §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ¶ß í„ Rà‡ÿ¢W §NŸoâY ¦Ø„éâß Ì„Òéß §¢Ç‹¶z í„ ½‚ÝÒz„ éßÓŸsÇ‹é.ß ½ßÿ¸ ÁÜߢ̟ ßE¶„í ·„ëÌ„
½Ÿ»‡q⢠¿•à‡Ç‹éß. ¥Üƒ»• ¦Ø„éßâ Òéßⶄí Rà‡ÿ¢W ÁÂÌŸ Ң΋ӟÜßéß ¿‚½ß«t Ì„Òéß §¢Ç‹z¶„í ½‚݃zÄéß. Ì„â
§¿ŸfÇ‹éß! Ì„â ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ½‚êðá Ο|ß §à‡ÿØ•éßÜßéß ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋é߶„í, ̄⠽߸ÿÁÜœñâ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéß
½ß¸ÿÁÜ߶„í ¥Ó•·„ à„éßÕ®„½ß¸ÿ΋½‚éß`â ½Ÿ»‡qÓŸÜßâéß ¿•à‡Ç‹éß. Üß¶í„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Sfâ Óß@ ¸ Ø„éß Óߢ¸ ½ßW¸ ·o Ž ½ßÿ¸ ÁÜߢ̟
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ ½Ÿ»‡rÓŸÜßYsÅŽZ ӂý„ •ÃŸfÇ‹é.ß 57Òéßâ ¿ŸÜƒ Ó߸¢Ìóḽ߸ǟmÄéß.
Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ꽟âéß ÒéßâÌó ©¢Ç‹ÒéßY ¥Ç‹éß»„éß
Ì„éßÓŸsâéß. ¦Ø„éßâ Òéß⠽߸†Ã‰|¶„íÜßÌó ¯Üƒ Ε҅ßÇ‹éß ÒéßÄÜß NôÜò½‚êâéß Ò΋q¶„í Ò¿„éßfÅß
Ò…ÓŸsÇó ¥Üƒ»• ÒéßâÌó ¶„îÇ‹ ©¢Ç‹ÒéßY ¥Ç‹éß»„éß
Ì„éÓß Ÿsâéß. ÒéßâÜßâéß ¯âsÇ‹ê ÒΈH Ò…¢Ç‹Ò΋Yq ½•Çé‹ ß
¶„í¢ÅßéßÓŸsâéß. 58¨ Ä·„¢»‡ Òéß⢠¦Ø„éßââéß ¦à„ÿ
9 NôÜò½‚êâéß Ø‚éßÈ꽟 Ε½ŸÜßØ„êYs, Ì„â
ßÁ Õ®Ò„ ÓŸYs YÈw¢¿„Å¢ß ½ß† ¸ Èo ¿•à‡Ç‹é.ß ÌŸâéß
YÈw¢¿„΋Üß¿„éß·òâsÒZs ½ß¸†Ãˆo ¿•à‡Ç‹éß. 2̄Äéß½ŸÌ„
ØßéߢS, ¦Ø„éßââéß ¥âéßÓ߸È¢¿„éßΟ¢. ¦Ø„éßâ Òéßâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ NôÜò½‚êâéß¶í„ ½ß† ¸ Ä|¢ C[Ø‚êâéß ½ßÅ ¸ jß
½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í §Sfâ ÓŸxØ„éßÓ߸êÌŸÿÜßâéß, ¦ÁÂÜßâéß Ë¢Üó ½ßÿ¸ Ì„x·ä½„ ‚éâ`ß Åßézß ÒéßIz ·„Yt¢¿ŸÇ‹é.ß 3Ø‚éßÈ꽟
ÒéßâÒéßéß ¦¿„ÈΟqÒéßéß. 59ÓŸ ¨ ¯ŸÿÄpâ, Ó•âÇ›C⠥̄YÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Z ¯ŸÿÄpâ RÓŸsâéß. ZÒ…
¥Ys Rá¸Øê „ Üßéß Óßθ Ÿ »„éÃß é„ ¢oß ¿„é·ß óÒéßY Òéßâ Ε҅ǂñâ ââéßs ¿•Ø„éßÒéßY ¥Ç›Câ Rá¸Ø„êÜßâéß ¶„îÇŸ
Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß ¥Ç‹é»ß é„ Ìß é„ Óß Ÿsâéß. Ì„â ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ßE RÓŸsâéß. ZÒ… ¨ Ε½ŸÜßØ„éßÒéßéß ·„ÅŽj¢¿ŸÒ…. Ó•âéß
·òĶ„í, §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜß·òĶ„í §ÒZs ÁȽ߫¢¿„ ΟYY ½ß¸RÌ„ÿÓ߸pÜߢ»‡ ¿•à‡âéß. ·ŸÒ…â Ó•â·„aÇ‹ à‡à„|
ÒéßY ½•Ç‹é߶„í¢ÅßéßÓŸsâéß. §Üƒ ½ß¸ÿW ÃóF ÁȽ߫¢¿„ Ì„¢»‡ ¦ÃŸÏˆ¢¿„ÕßÇ‹ÌŸâéß. Ó•âéß ÎŸYY ·„Yï½ßÅßéßj¶„íY
ÒéßY ¶„îÇŸ ½•Çé‹ ¶ß í„ ¢ÅßéÓß Ÿsâéß. 60Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §ÒZs ©¢Ç› ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ΟYY »„êÈf ¦Üó¿„â ¿•NŸoâéß.
4Z Ì„¢Ç›ÿÒÜœ ZÒ… Ó߸Ο ââéßs ¦ÃŸÏˆÓ߸êo Ò…¢ÇŸH.
ÁÈ»•Üƒ ¿•ðÓßo ½ß¸ÿ½ß¸¢¿„ ½ß¸ÿÁÜߢ̟ Òéßâ Ε҅ǂñâ
Ø‚éßÈ꽟ؕéß YÁ½‚éß`â Ε҅NjY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÇ‹éß; YÁƒØßéßX½ß¸Ã„éßÇ‹éß. ÓŸ
61Òéß â Ε Ò …Ç‚ ñ â Ø‚ é ß È ê½Ÿ¶„ í Qéß Ã „ ¢ ÌŸ ¿‚ ¢ Έ ÓŸxØ„éÓß ê¸ß ÌŸÿÜßâéß, Ó•âéß Y_ÃKq ¢Sâ ·„Åéß Õjß ƒÅßâz éß ZÒ…
Ø„éßéßÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â Òéßâ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ¯ŸÅŽ¢¿ŸH.
5''ZÒ… §ÒZs ¯ŸÅŽðÓßo, §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE ¯Üßz
RÏ•Øé„ éß Üß ñœ Ø„ééß ¢ß ÇŸH. ¦Ø„éâß ÓŸxØ„éß Óßê ¸ ÌŸÿÜßâéß,
¦ÁÂÜßâéß QéßĢ̟ Ì„½ß¸t·„ ¥âéßÓ߸È¢¿ŸH. QéßȽ߸téßÇ‹éß ½ß¸téßÇ‹ê Z Ò¢à„¢Üó âéߢǛ Ò¿•f܃ ¿•NŸoâéß. ¨
401 1 ßEÜßé 9:6-25
15
½Ÿ»‡q⢠ӕâéß Z Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋é¶ß í„ ¿•à‡âéß. §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß Î•½ŸÜßØ„éß YßwËŸY·Ž,
¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ¥Ì„Y Ó߸¢ÌŸâ¢ÜóY ½ŸÇò·„Y¿• ½ß¸Ãˆ ßÁÕ®„Òâ YßwËŸY·Ž ÕƒYÓ߸Üßâéß ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½ß¸Y
¯ŸH¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢ΋Y Ó•âÌ„YÌó ¿‚¯Ÿtâéß. ¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ¨ ÕƒYÓ߸Üßâéß ¿ŸÜƒ §Ì„Ä ·„ÅßjÇŸÜß
6-7 ' '¥ØßéßÌ• ZÒ… »‡Y, Z Ó߸¢Ì„W »‡Y ââéßs Rá¸Ø„éߢÜó ¶„îÇ‹ ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß RYØ‚ê
¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„·„ ¯öØßéÓß Ÿ, ÓŸ ÓŸxØ„éÓß ê¸ß ÌŸÿÜßâéß, Ó•âéß C¢¿„é߶„íÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß RéßÜózâé*ß YÈw¢¿ŸÇ‹éß.
Y_ÃKq ¢Sâ ·„Åéß Õjß ƒÅßâz éß ¯ŸÅŽ¢¿„·¯„ öØßéÓß Ÿ, Ü•·„ QéßÃé„ ß ¥Ì„Ç›¢·Ÿ ⻄ßY·Ž ¿„éßÅßêj ¯Ÿÿ·ŸÃ„¢ ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß.
§Ì„Ä Ε݄҅zâéß ðÓßR¢S, ¦ÃŸÏˆ¢SÓŸ, Ó•âéß §Sf⠥̄âéß @NöÄéß, ½‚éßCÎóq, ÒéßÈ؄éßéß »‚Á‚Äéß â»„ÃŸÜßâéß
ßÁx¢Üó âéߢS §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ÕßØ„éßÅŽ·Ž ¶„îÇ‹ ½ß¸…âÈw¢¿ŸÇ‹éß.
16»„Ì¢
¯öØ•éß܃ ³WoÇ› Ì‚NŸoâéß. §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß âÜßéß»„éß „ Üó ¨P½ß…¸ j ßE »‚Á‚Ãé„ ß â»„Ã¢„ ï½ßñ ΋¢Ç‚Wo
ÈÜó âÒ…|Ü߯ŸÜœñ, ·„ÿÒéßK·ä„˟ßUÌ„x¢Üó ³·„ ΟYY Ì„»„éßÜßՂŃjÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿• ·„ÓŸZØ„éßéß
©ÎŸºÃ„Ë»‡ RéßCH ¯ö̟Äé.ß Ó•âéß ¨ Ε½ŸÜßØê „ Ys Üßâéß ¿„¢ð½ßà‡Ç‹éß. ½®ß¸Ãó ¶„íÒê^Ãoâéß NôÜò½‚êâéß
½ß¸RÌ„ÿ½ß¸Ãˆ¿Ÿâéß. §Îˆ ½ß¸ÿÁÜßéß ââéßs »ûÄR¢¿• Ó߸pÜߢ. R½Ÿº¢ ¿•Ó߸éß·òÓŸsÇ‹éß. ï½ß¢Ç›z ·Ÿâéß·„»‡ ½®ß¸Ãó ¦
·ŸY QéßÄéß ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß ÒéßYs¢¿„·„¯öÌ• ¨ Ε½ŸÜß â»„ÃŸYs NôÜò½‚êâé߶„í §¿ŸfÇ‹éß. 17NôÜò½‚êâéß
Ø„êYs Ó•ÜßÒéßÅßj¢ ¿•NŸoâéß. 8¨ Ε½ŸÜßØ„éߢ Ó߸Ä| ¦ ⻄ßYs WÈC YÈw¢¿ŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß Îˆ»„éßÒ
ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. §Îˆ ¿„êS⠽߸ÿW½ŸÇ‹ê Õ•ÌŒ ÈêÃóâéßâéß ¶„îÇ‹ YÈw¢¿ŸÇ‹é.ß 18ßÁ‚ñâ NôÜò
RÓ߸wØ„éßÒéßéß ¿‚¢Î‹éßÌŸÇ‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ, 'Ø‚éßÈ꽟 ¨ ½‚êâéß ÕßØ„éßÌŸÌ„éßâéß, Ø„éßê΋؄éß ¥Ã„ËxÒéßéßÜó
ßÁƒxY·Ž, ¨ Ε½ŸÜßØê „ Y·Ž ¨ ծ؄ é„ ¢ß ·„Ä ½ßø Óˆ Wp«ß Y âéßâs Ì„ÎówÄéß â»„ÃŸÜßâéß ¶„îÇŸ YÈw¢¿ŸÇ‹éß.
¯¢Î‹é߶„í ·„Ht¢¿ŸÇ‹éß?" ¥Y ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß. 9ÒéßÈ 19ßÁ‚ ñ â NôÜò½‚ ê âéß ÏŸÓŸx»‡Ã„ Ò éß é ß Ü ß é ß , Ì„ Î ˆ Ì „ à „

·ò¢Î‹Ã„éß, '¨ ½ß¸ÃˆËŸÒéߢ ¯¢Î‹é߶„í ÒSf¢Î‹¢_Åß ¦ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß YÜß|¿•Ø„éßéß »óΟÒéßéßÜßéߢNjé ⻄ßÜßâéß


½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÃˆ Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y ÒéßÈf¯öØ„êÄéß. ¶„îÇ‹ ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß. Ì„â Ä͟Ü߶„í, »„éßßÿÜ߶„í Ì„Câ
½ŸÃˆ Ε҅Njéß ½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßâéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ XÓ߸éß à‡ÜßÜßéß ¶„îÇ‹ YÈw¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóâéß,
¶„íY Ò¿ŸfÇ‹é.ß ·ŸY ½ŸÃ„éß §Ì„Ä ΂ñ½ŸÜßâéß ðÓßR¢¿„Å¢ß ÜœÕƒÓóâéß Üóâéß, §¢·Ÿ ÌŸâé ßÁx¢ ¿•Óâ«ß ¯Ÿÿ¢ÌŸ
½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÄéß" ¥Y Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸…̟Äéß.""" ÜßÜóâéß NôÜò½‚êâéß ÃŸE ·Ÿ½ŸÜßâéß¶í„ âs ·„ÅÇjß ŸÜßâéß
10§Ã„½‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ·ŸÜßÒxÒψÜó ßÁ‚ñâ NôÜò ¿ŸÜƒ YÈw¢¿ŸÇ‹éß.
20§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ·ŸY½ŸÃ„éß ÃŸÁx¢Üó ¿ŸÜƒ
½‚êâéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ø‚ééß ·ß a„ Ε½ŸÜßØê „ Ys, Ì„â ßÁ
»„ë@Ys ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß. 11§Ã„½‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ÒéߢΈ Ò…ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¥½‚êÉ؄éßéßÜßéß, UXoØ„éßéßÜßéß,
ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß »„HGØ„éß Î•à„Òéߢ΋éßâs §Ã„½‚ñ ï½ßÃOˆ Øh é„ éß Üß éß ,ß UQ|Ø„ééß Üß éß ,ß Ø‚éÕß ê ¬ é„ éß Üß éß .ß 21§à‡ÿ
ß ÓßØ
½ß¸ÅßjËŸÜßâéß Ì„êÄéß ÃŸÁ‚ñâ VßÒéßé߶„í §¿ŸfÇ‹éß. Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ¨ ½ß¸ÿÁÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÜ•·„
VßÒéßéß ÃŸE ¦ÜßØé„ ß YßwË¢Üóâéß, ßÁ ¯ŸÿNŸÎ‹ ¯öØ„êÄéß. NôÜò½‚êâéß ½ŸÃˆY ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ½ß¸Y¿•ðÓß
YßwË¢Üóâéß Ó߸@Ø„é߽߸Ǜ â¢Î‹é߶„í, NôÜò½‚êâéß Åߢ΋é߶„í ÕßÜßҢ̄¢ ¿•à‡Ç‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ¨ ÓŸÅŽ·•
¨ ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß §¿ŸfÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ·óÈâ¢Ì„ ÕƒYÓ߸ܕ. 22·ŸY NôÜò½‚êâéß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Ó‚Ò|
ΕÒΟÄéß ·„Ü߽߸âéß, Ó߸Ä݄ Òë·äŸÜßâéß, Õߢ»‡ÃŸYs ÈZ Ì„â ÕƒYÓ߸Üßéß ·„ÒéßwY ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß.
VßÒéßéß §¿ŸfÇ‹éß. 12·ŸÒ…â NôÜò½‚êâéß §Sfâ ¦ §à‡ÿØ•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ïÓßñY¶„íÜßé»ß ‡âéß, ½ßÿ¸ Õ®é„ Ìß |„ ¥Ïˆ·ŸÃ„éß
½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ¿„êNjŃY·Ž Ì„êÄéß âéߢǛ VßÒéßéß Üßéß»‡âéß, ©Îóx»„éßÜßéß»‡âéß, ïÓßñÓŸxψ½ß¸Ì„éßÜßéß »‡âéß,
ÕßØ„éßÜßéßΕÈ ½‚݃zÇ‹éß. VßÒéßéß ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ¿„êS Ä͟ψ½ß¸Ì„éßÜßéß»‡âéß, Ä͋NŸÃ„Í‹éßÜßéß»‡âéß ½ß¸Y ¿•à‡Ã„éß.
Ì„ë½ß«o½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß. 13''¨ ½ß¸Y·ŽÃŸY ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ÓŸ¶„í 23NôÜò½‚êâéß ¿•½Å ¸ß âjŽ ·ŸÃ„x·„ÿÒêÜßâéß ½ßø Lˆ H¢¿„
¯¢Î‹éß·ŽSfâÅßéßz Nö΋ß?"" ¥Y VßÒéßéß ÃŸE ÇŸY·Ž ±Î‹éßҢ΋Üß °Õ®‚ñ ÒéߢΈ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéßÓŸsÄéß.
¥ÓŸsÇ‹éß. VßÒéßéß ÃŸE ¦ ½ß¸ÅßjË ¯Ÿÿ¢ÌŸÜ߶„í ½ŸÃ„éß ½ß¸Y½ŸÃˆ Qéß΋ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß. 24½®ß¸Ãó ¶„íÒê^Ão
·ŸÕßêÜŒ* ¯Ÿÿ¢Ì„ÒéßY ð½ßÄéß ï½ßŃjÇ‹éß. ¨ ÓŸÅŽ·•Ž ¦ ΟQ΋éß â»„Ã„¢ âéߢǛ NôÜò½‚êâéß ¦½‚é߶„í ·„ÅŽj¢Sâ
¯Ÿÿ¢Ì„¢ ·ŸÕßêÜŒ ¥Y ½ß«ÜßÒÕßÇ‹éßÌó¢Îˆ. 14VßÒéßéß Õ®„ÒÓŸY·Ž ½‚Jz¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß NôÜò½‚êâéß RéßÜózâéß
Ó߸éßÒêÄéß ^âNjéß Ò¢Î‹Üß âÜßÕ®‚ñ* ÒéßËéß»„éßÜß Õߢ»‡ YÈw¢¿ŸÇ‹éß. 25Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸY·Ž ÒéßêÇ‹éßNŸÃ„éßz NôÜò
ßYs ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâé߶„í ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ½‚êâéß ÕßH½ß¬Æ„¢ Qéß΋ ΋ºâ ÕßÜßéßÜßéß ÒéßÈ؄éßéß

·ŸÕß ê ÜŒ ¥¢_ Å ß ÒxÄ p ½ ‚ é ß ` â Έ ; Ü• · „ YúḠt Ø‚ ê Áâ Réß Ü óz ¥â»‡ Õß º éß à „ £ Ε ½ ŸÜß Ø „ é ß ¯Ÿÿ¢»„ Ë ŸY·Ž


½‚éß`âΈ ¥Y Õ®ƒÒ¢. ¦»•sØ„éß Õ®ƒ»‡â ¯Ì„oØßéßâ WÓ‚s Ü•·„ ΈÕßuҢŎ ½ß¸ÿÎ•à„¢.
^âNjéß Ò¢Î‹Üß âÜßÕ‚ñ 9 ,000 ¯õâéß Ü ß é ß , Ü• · „ 120 ¨ Õß H ½ß ¬ Æ ŸYs NôÜó½‚ ê âéß Ø‚ é ß È ê½Ÿ·òÄ ¶ „ í
̄܃¢Ì„éßÜ߶„í Ó߸Òêâ¢. YÈw¢¿ŸÇ‹éß.
1 ßEÜßé 9:26-10:15 402
Ó߸ÒêÏŸâ ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÇ‹éß. ¨ ÕßH½ß¬Æ„¢ NôÜò Ì•H¢Îˆ! 7Ó•Y·„aÇ›·Ž ÒSf Ó߸|Ø„éߢ»‡ ÓŸ ·„Ý„zÌó
½‚êâéß Ø‚éßÈ꽟 ·òĶ„í YÈw¢S¢Îˆ. ßÁ‚ñâ Ó•âéß ¿„ê¿• ÒÄ¶í„ Ó•âéß RâsÒZs YÁÒéßY âÒéßwÜ•Îé‹ .ß
NôÜò½‚êâéß Ø‚éßÈ꽟 Òéßéߢ΋éß Ï‹ê½ß¸¢ ½•ðÓß½ŸÇ‹éß. §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Râs ΟY·„¢^Åß ¯¶„íaÒ ©âsÅßéßz
·ŸÒ…â Ε½ŸÜßØ„éß YÄ|ºË¶„í ·ŸÒÜßÓß«â ÒÓ߸éßoÒ…ÜßZs ¿„êà‡âéß. Z Ì‚HR Ì•ÅÜß éß ,ß Z Óßë Óˆ ¢¸ß ½ßθ Ü‹ âß éß »„éÃß ¢ˆ S
¥Ì„Ç‹éß Ó߸Ľ®ß¸ÃŸ ¿•ðÓß½ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ¶„í ¿‚½ß«tâΟY ·„¢^Åß ¥R ¥Wà„ØßéߢS
26¯NöÓ‚cՂÄéß Ò΋q ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ´Ç‹Üßâéß Ò…ÓŸsØßéß.
8Z Õ®ƒÃ„xÜßéß, Z ðÓßÒ¶„íÜßéß ¿ŸÜƒ ¥Î‹ëá¸jҢ̄éßÜßéß!
¶„îÇ‹ YÈw¢¿ŸÇ‹éß. ¨ ½ß¸ÅßjË¢ °ÜßÌ„éß Î‹»„cÄ Ò…¢Îˆ.
§Îˆ ¯ÎóÒéßéß ÃŸÁx¢Üó ¯úÄ Ó߸Òéßéß΋ÿ½ß¸… Xß⠽ŸÃˆ·Ž ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê Yâéßs ðÓßR¢¿• Õ®ƒ»„xÒéßéß, Z
Ò…¢Îˆ. 27ßÁ‚ñâ VßÒéßéß Ò΋q ÓßÒ¸ éßéÎß ÿ‹ Rá¸Øê„ ÜßÜó Ì‚HRÌ•ÅßÜßâéß RÓ• ¥Î‹ëá¸jÒéßéß Üß[×¢S¢Îˆ! 9Z Ε҅
¦ÃˆÌ•Ãˆâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éßÓŸsÄéß. QÄéß Ì„Ã„éß¿„éß Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í NöoúÌ„Òéßéß ·„Üßéß»„éßâéß»‡·„! Yâéßs
´Ç‹ÜßÜó ½ß¸ÿØ„êË¢ ¿•ðÓß½ŸÃ„éß. NôÜò½‚êâéß Òéßâéß §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ßE»‡ ¿•Ø„éßŃY·Ž ¦Ø„éßâ §á¸j
á¸éxß ÜßÌó ·„HÓß« NôÜò½‚êâéß ´Ç‹ÜÜß ó ½ßY¸ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ½ß¸ÇŸmÇ‹éß. Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸Åßz YÄ¢
VßÒéßéß ÃŸE ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. 28NôÜò ̄Ä ð½ßÿÒéß»„HC Ò…ÓŸsÇ‹éß. ·ŸÒ…âÓ• ¦Ø„éßâ Yâéßs
½‚êâéß ´Ç‹Üßéß ´½®ß¬Ã„âéß Ó߸p܃Y·Ž ½‚݃zØßéß. ¦ ´Ç‹Üßéß ÃŸE»‡ ¿•à‡Ç‹éß; ZÒ… ÓŸxØ„éßÒêÄc¢Üó ßÁx¯ŸÜßâ
´½®ß¬Ã„éß âéߢǛ ¯YRéßΈ Ң΋Üß âÜßÕ®‚ñ ÒéßË»„éßÜ*ß ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ….""
10½ßÒ
Õß ¢ »‡ÃŸYs ßÁ‚ ñ â NôÜò½‚ ê âéß ¶ „ í XÓß ¸ é ß · òY « éßwÅß ðáÕ Î•à½„ …¸ß ßˎ ^âNjéß Ò¢Î‹Üß âÜßÕ‚®ñ
Ò¿ŸfØßéß. ÒéßËéß»„éßÜ* ß Õߢ»‡ÃŸYs, ¿ŸÜƒ Ó߸éß»„¢Ï‹ ΋ÿ½ŸxÜßâéß,
Ä̟sÜßâéß ÃŸE¶„í ·Ÿâéß·„ß»‡ Ó߸ÒéßÈt¢S¢Îˆ. Òéßéߢ΂
ðáÕß Î•à„½ß¸… ßˎ NôÜò½‚êâéßâéß Î‹Ãˆ}¢¿„éßÅ âsÇ‹ê ¯Ò|Ã„ê §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸÁƒxÜßÜó·Ž Ì•âYs

10 ðáÕß Î•à½„ …¸ß ßˎ NôÜò½‚êâéß ½ßÿ¸ ÁƒÂ R_àMŸÜßâéß Ó߸éß»„¢Ï‹ ΋ÿ½ŸxÜßâéß ðáÕß Î•à„½ß¸… ßˎ NôÜò½‚êâé߶„í
»„êÈf RâsΈ. ÁÅŽÜß½‚éß`⠽߸ÿà„sÜßéß ½•Óß« Ó߸ÒéßÈt¢S¢Îˆ.
11VßÒéßéß Ø‚éßéß·„a ´Ç‹Üßéß ¶„îÇ‹ ´½®ß¬Ã„éß âéߢǛ
¥Ì„YY ½ß¸Ã‰·Ž~¢¿ŸÜßY ¦½‚éß ÒSf¢Îˆ.
2¥Ó•·„ ÒéߢΈ ðÓßÒ¶„íÜßéß ½‚¢Åßß»‡, ¦½‚éß Ø‚éà Õߢ»‡Ã„¢ XÓßé¸ ¶ß í„ Y Ò¿ŸfØßé.ß ¦ ´Ç‹Üéß ß ¿ŸÜƒ ·„Ü½ß ,¸ß *
ßê
„ á¸
Ü•Òéßé߶„í ½ß¸ÿØ„ê˽‚éß` ÒSf¢Îˆ. Ó߸éß»„¢Ï‹ ΋ÿ½ŸxÜßéß, ÒÁƒÿÜßéß ¶„îÇ‹ XÓ߸é߶„íY Ò¿ŸfØßéß. 12¦ ·„Ü߽߸âéß
ÒÁƒÿÜßéß, Õߢ»‡Ã„¢ ½‚éßéß΋ܜñâ ½ŸÅŽY ¥Ó•·„ ³¢^ÅßÜß Î•½ŸÜßØ„éߢÜóâéß, ßÁÕ®„Òâ¢Üóâéß Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß ¿•Ø„éß
Qéß΋ ¯·Ža¢S Ì„âÌó XÓ߸éß·òY ÒSf¢Îˆ. ¦½‚éß ÅƒY·Ž NôÜò½‚êâéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß. »‡Ø„é߶„íÜ߶„í
NôÜò½‚êâéßâéß ·„HÓß«, ¦½‚éß ¦ÜóS¢¿„ »„HCâYs Ó̟߫Äâéß, Ó߸|ÄÒéߢNjÜßÒéßéßâéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ¶„îÇ‹ ¦
S¶„ía ½ß¸ÿà„sÜßâéß ½•Óß«¢Îˆ. 3NôÜò½‚êâéß ¥Ys ½ß¸ÿà„s ·„Ü߽߸âéß ¥Ì„Ç‹éß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ÜóY·Ž
Ü߶„î Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸tŃY·Ž ¦ Ä·„½‚éß`â ·„Ü߽߸âéß ¯Ò|Äê ̕ܕ΋éß. ¥½ß¸tÅŽ âéߢǛ
¦½‚éß ½•Óâ«ß ½ßÿ¸ à„sÜßÜó ° ³·„aÅ• ¥Ì„Y·Ž ·„á½j¸ ‚éâ`ß Îˆ»‡ ÒéßIz ¯Ò|Ã„ê ¦ RÏ‹½‚éß`â ·„^Åßjâéß ¿„êNjܕ΋éß.
·„Yt¢¿„ܕ΋éß. 4ðáÕß Î•à„½ß¸… ßˎ NôÜò½‚êâéß ¿ŸÜƒ 13NŸÅŽ ßÁƒxψӕ̶ „ í„ ³·„ ßE ¯Üƒ¢ÅŽ ·Ÿâéß·Ü„ éß ß
Ì‚H½‚ñ⽟NjY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íâsΈ. ¥Ì„âéß YÈw¢Sâ §NŸoÇó, ¦Üƒ»„éßâ ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ðáÕß Î•à„½ß¸…
¥W Óß ¸ é ß ¢ ΋ à „ ½ ‚ é ß ` â ßÁÕ® „ Ò ÓŸYs ¶„ î Ç‹ ¦½‚ é ßßˎ·Ž ·Ÿâéß·„Üßéß §¿ŸfÇ‹éß. ï½ßñ»‡ ¦½‚éß ¥Ç›C⠧̄Ä
WÜß·Ž¢S¢Îˆ. ÒÓ߸éoÒ…Üßâéß ¶„îÇŸ ¦½‚é߶„í Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÇ‹éß. ¦
5ßE ÕßÜßzÒ΋q RÜßéß½‚ñâ Õ®óÁ⠽߸ΟßpÜßâéß ¦½‚éß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ßˎ, ¦½‚éß ½ß¸Ãˆ½ŸÃ„Òéßéß Ì„Òéß Î•à‡Y·Ž ½‚Jz
¿„êÓß«¢Îˆ. ßE ·Ž¢Îˆ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß Ó߸Ò꽕à„ÒéßØ•éßx ¯öØ„êÄéß.
14½ß¸ÿW Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ NôÜò½‚êâé߶„í Ó߸éßÒêÄéß ³·„
XÄéß Ì‚âéßsÜßéß ¦½‚éß »„ÒéßY¢S¢Îˆ. ßÁÕ®„Òâ¢Üó
ðÓßÒ¿•Øé„ éß Å ½‚Øßéßx ÒéßêÇ‹éß Ò¢Î‹Üß Òéßé߽߸tΈ ^âNjéß ÒéßËéß»„éßÜ*
ß ¶ß í„ , ½ŸÃ„éß Ï‹Ã¢ˆ ¿• ÒéߢS ΋éÓß é¸ß Üoß âß éß ¦½‚éß ß
¿„êÓß«¢Îˆ. ßE §¿•f R¢Î‹éßÜßéß, ¦Ø„éßâ Ε½ŸÜß Õߢ»‡Ã„¢ Ò¿•fΈ. 15§Îˆ»‡·„ Ì„Ãá~‰ é¸ âß éߢǛ Ò¿•f ´Ç‹Üéß ß
Ø„éߢÜó ¥Ãˆt¢¿• ÕßÜßéßÜßéß ¶„îÇŸ ¿„êÓß«¢Îˆ. §ÒZs Õߢ»‡Ã„¢ Ì‚¿•fR. ½Ÿx¯ŸÃ„Ó߸éßoÜß âéߢǛ, ¥Ã„\ ßEÜß
¦½‚é߶„í ¦â¢Î‹Òéßéß ¦à„fÄxÒéßéß ·„Üßéß»„Á•à‡Øßéß.
6·ŸÒ…â ßEÌó ßˎ §Üƒ ¥âsΈ, ''ZÒ… ¿•ðÓß
^âNjéß Ò¢Î‹Üß âÜßÕ‚ñ ÒéßËéß»„éßÜßéß 9,000 ¯õâéßÜßéß.
½ß¸âéßÜß »„éßÈ¢S, Z ½ß¸ÿÁƒÂ ú½ß¸Õ®ƒ½ŸÜß »„éßÈ¢S Ó•âéß ÓŸ ·„Ü߽߸ §Îˆ ³·„ ½ß¸ÿÌ•x·„½‚éß`â ¿‚·„a. ΉYY ¿„¢Î‹â½ß¸…
Î•à„¢Üó ¿ŸÜƒ RÓŸsâéß. Ó•âéß RâsÒZs YÁÒéßY ·„Äÿ ¥Y ¶„îÇ‹ ¥¢ÅƒÃ„éß »‡Y, §Îˆ °Réß ·„Äÿ ¥ØßéßâΉ
Ó߸È»‡ ¯Ò|È·• Ì‚HØ„éß΋éß.
¯YRéßΈ Ң΋Üß âÜßÕ®‚ñ ÒéßËéß»„éßÜßéß 31,500 ¯õâéßÜßéß; Òéßé߽߸tΈ ^âNjéß ÒéßËéß»„éßÜßéß 79,920 ¯õâéßÜßéß, Ü•·„
Ü•·„ ̄܃¢Ì„éßÜ߶„í Ó߸Òêâ¢. 666 ̄܃¢Ì„éßÜßéß.
403 1 ßEÜßé 10:16-11:7
âéߢǛ, ÒéßÈ؄éßéß ÃŸÁx¢Üó §Ì„Ä ¯Ÿÿ¢XØ„éß ¯ŸÜß Ò¢Î‹Üß Ã„Í‹ÒéßéßÜßéß, ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ½•Üß »„éßúÄÒéßéßÜßéß
¶„íÜß âéߢǛ ¶„îÇŸ ßE¶„í Õߢ»‡Ã„¢ Ò¿•fΈ. Ò…ÓŸsØßéß. NôÜò½‚êâéß ½ß¸ÿÌ•x·„ ⻄ßÜßâéß YÈw¢S
16ßÁ‚ ñ â NôÜò½‚ ê âéß ½ß ¸ Ü ß · „ Ü ß é ß » ‡ ·òÅß j Õ ß Ç › â ¨ Ä͟ÜßYsÅŽZ ½ŸÅŽÜó Ò…¢¿ŸÇ‹éß. ·ŸY ßÁ‚ñâ
Õߢ»‡Ã„¢Ìó ^âNjéß Ò¢Î‹Üß ï½ßÎq‹ Ì„Ã@ „ ÇŸÝ„âz éß ¿•Øéß ¢ß NôÜò½‚êâéß ·òYs Ä͟Üßâéß Ì„âÌó Ø‚éßÄêá¸
¿ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿW ÇŸÜßéß ¦Ã„éß Ò¢Î‹Üß Ì„éß܃Üß* Õߢ»‡Ã„¢ Ü•ÒéßéßÜó Ò…¢¿„é߶„íÓŸsÇ‹éß. 27ßE §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß
·„HC Ò…¢Ç•Îˆ. 17¥Ì„Ç›¢·Ÿ ÒéßêÇ‹éß Ò¢Î‹Üß Sâs Réß·ŽaH Ó߸¢½ß¸âs Î•à„¢»‡ ¿•à‡Ç‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„
̄Ä@ ÇŸÝ„zâéß ¶„îÇŸ _ö„íÜßéß »òÅŽjâ Õߢ»‡Ã„¢Ìó Ä¢Üó ½‚¢Ç› ßW »„éßÅßj܃z, ΕÒΟÄéß ¿‚·„a܃z,
¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿW ÇŸÜßéß âêÅß ¥Ã„éßÒΈ Ì„éß܃Üß ·ò¢Ç‹Üóz, ·óâÜóz ·Ÿ¿• ½•éßÇ› ½ß¸¢Ç‹z܃ ¥W NŸÒê
Õߢ»‡Ã„¢ ·„HCÒ…¢Îˆ. ßE ½ŸÅŽY ''ܜՃÓóâéß ¥Ã„ âx½‚éß` ¯öØßéߢΈ. 28¨P½ß¸…j âéߢS, ¶„îá¸éß âéߢS
Ëx¢ÜóY"" Rúà‡¢W »„ëºÒéßéßÜó ©¢SÓŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß »„éßúÄÒéßéßÜßâéß Ì‚½ß«t¢¿• ½ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y
18ßÁ‚ ñ â NôÜò½‚ ê âéß ³·„ ï½ß Î ‹ q ΋ ¢ Ì„ ½ ß ¸ … ÒĶo í„ Üßéß ½ŸÅŽY ¶„îØßéÜß ó ·òY §à‡ÿØ•éÜß éß ¶ß í„ Ì‚¿•f
Óß«¢@Ó߸ӟYs ¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ΟY·Ž ½•éßHRéß Õߢ»‡Ã„éß ½ŸÃ„éß. 29¨P½ß¸…j âéߢǛ Ì‚Sfâ Ä͋¢ ³·„aÅŽ·Ž ¦Ã„éß
½ß¸†Ì„ ½ß¸†Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. 19Óß«¢@Ó߸⢠Òéßéߢ΋éß ¦Ã„éß Ò¢Î‹Üß Ì„éß܃Üß ½‚¢Ç›, »„éßúÄ¢ ³·„aÅŽ·Ž âêÅß °ÕßΈ
½‚éßÅßéßz Ò…ÓŸsØßéß. ¨ Óß«¢@Ó߸â½ß¸… ½‚âéß·„ Õ®ƒ»„¢ Ì„éß܃Üß ½‚¢Ç› ¿ò½ß¸téßâ ¿‚Hz¢¿•½ŸÃ„éß. NôÜò½‚êâéß
ï½ßñâ »„éߢNjÿ¢»‡ Ò…¢Îˆ. Óß«¢@Ó߸ӟY·Ž §Ã„éß½‚ñ½ß¸…܃ »„éßúßÜßâéß, Ä͟Üßâéß UXoØ„éßéßÜß ÃŸEÜ߶„í ÒéßÈ؄éßéß
¿•Ì„éßÜßéß Ò…¢¿„ŃY·Ž ¦ÏŸÃ„½ß¸… ·„ÒéßéßwÜßéß Ò…ÓŸsØßéß. ¥ÃŸÒéßéß ÃŸEÜ߶„í ¥½‚éßwÇ›½ŸÇ‹éß.
Óß«¢@Ó߸â½ß¸… ¿•Ì„éßÜßéß »‡·„ Óß«¢@Üß R»„ÿ@Üßéß ¶„îÇ‹
Óߢ« @ÓßÓ¸ ŸY·Ž §Ã„é½ß ·¸ß a„ Üß Ò…ÓŸsØßé.ß 20¦Ã„éß ½‚éÅ ß Üzß ó NôÜò½‚êâéß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÜßéß

11
½ßÿ¸ W ½‚éÅß éß ¶jß í„ ^âNjéß ½ß·¸ a„ ܃ ^âNjéß Óߢ« @Üß ÕòÒéßw ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ·ŸY
Üßâéß ï½ßŃjÄéß. ° §Ì„Ä ßÁx¢Üóâéß ¨ Ä·„¢»‡ ½Ÿ^Ãñâ ¥Ó•·„ ÒéߢΈ Ó߬oÿÜßâéß ð½ßÿRéߢ¿ŸÇ‹éß.
Óߢ« @Üߢ·„ÃË „ ¿•Ó«ß ©¢Ç‹ÜΕ é‹ .ß 21ܜՃÓóâéß ¥Ã„Ëx½ß…¸ ¥Üƒ¢ÅŽ Ó߬oÿÜßÜó ½®ß¸Ãó ¶„íÒê^Ão, ½‚êØ„ê\Ø„éßéßÜßéß,
Õ®Ò„ â¢Üó CÓ‚sÜßé,ß ¯Ÿâ ¯ŸÌ„ÿÜßé,ß ½ßY¸ ÒéßéÅ ß éß ,zß ¦Ø„ééß ß ¥½‚êwZØ„éßéßÜßéß, ¯ÎóQéßØ„éßéßÜßéß, Ó߬ÎóZØ„éßéßÜßéß,
ÏŸÜßéß, ¥Zs à„éß΋r Õߢ»‡Ã„¢Ìó ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. Õ®„Ò UXoØé„ éß Üß éß ß Ò…ÓŸsÄé.ß 2»„Ì¢„ Üó §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßÌó
â¢Üó °Î‰ ½‚¢Ç›Ìó ¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß. NôÜò½‚êâéß Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''§Ì„Ä Εà‡Üß
·ŸÜߢÜó Õߢ»‡Ã„¢ ¯¢Ì„ RÈR»‡ Üß[¢× ¿•Îâ‹ »‡ ½ßÿ¸ ÁÜßéß ½ŸÃˆY QéßÄéß R½Ÿº¢ ¿•Ó߸éß·óß΋éß. ³·„ ½•Ý„ QéßÄéß
½‚¢Ç›Y RÜßéß½‚ñâ Ü󺢻‡ ¥Ó߸Üßéß ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢¿„ӕܕ΋éß! ¥Üƒ ¿•ðÓßo ¦ ½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÝ„z Ε݄҅zâéß QéßÄéß ·òH¿•Üƒ
22½Ÿx¯ŸÃ„ YRéßÌ„o¢ §Ì„Ä Εà‡Ü߶„í ½ß¸¢½ß¸ÅƒY·Ž ¿•NŸoÄéß."" ·ŸY NôÜò½‚êâéß ¨ Ó߬oÿÜß ½Ÿx½‚꺢Üó
NôÜó½‚êâé߶„í ¿ŸÜƒ ´Ç‹ÜßéßÓŸsØßéß. ½ß¸ÿW ÒéßêÇ‹éß ½ßǸ ŸmÇé‹ .ß 3NôÜò½‚êâéß¶í„ °Ç‹éß Ò¢Î‹Üß ÒéߢΈ Õ®ƒÃ„xÜßéß
Ó‚ÜÜß ¶ß î
„ ´Ç‹Üéß ß WÈC ÒÓßê ¸ Òo …¢Ç•R. ¦ ´Ç‹Üß Y¢ÇŸ ÓŸsÄéß. (QĢ̟ §Ì„Ä Εà‡Üß ÃŸEÜß ¶„íÒê^ÃoÜ•)
Õߢ»‡Ã„¢, ½‚¢Ç›, ΋¢Ì„¢, ½ß¸à„éßÒ…Üßéß ÃŸE·òĶ„í ¥Ì„Y·Ž §¢·„âéß ÒéßêÇ‹éß Ò¢Î‹Üß ÒéߢΈ ÕƒYÓ߸ Ó߬oÿÜßéß
Ì•ÕßÇ•R. ©½ß½¸ Ì ¸ß é„ sß Üßé»ß „ ©ÓŸsÄé.ß ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÜßéß ¥Ì„YY Ì„½t¸ß éß
23¨ Õ®„êRéß Qéß΋ NôÜò½‚êâéß Réß·ŽaH ½ß¸ÿ¹ƒxW ΟÈ ½ß¸ÅŽj¢S Ε҅Y·Ž ΋êÄ¢ ¿•à‡Ã„éß. 4NôÜò½‚êâéß
»‡¢Sâ ßE. ßEÜߢ΋È ·„¢^Åß ¥Ì„Y·Ž Ï‹â¢, Òë΋éßqÇ‹Ø•éßx Ó߸È·Ž ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÜßéß ¥Ì„Ç‹éß §Ì„Ä
Ì‚HR Ì•ÅßÜßéß R_àḢ»‡ ©ÓŸsØßéß. 24½ß¸ÿW ¿óÅß Î•Ò…Ý„zâéß ½‚éßéß_·a܃ ¿•à‡Ã„éß. Ì„â Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß ÎŸQ΋éß
½ß¸ÿÁÜßéß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéßâéß ¿„êÇŸÜßY ¦ÃŸÅß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz ¿„ê½ß«â RâØ„éß RÏ•Ø„éßÌ„Üßéß, Õ®„·Žo
½ß¸Ç•½ŸÃ„éß. Ø‚éßÈ꽟 ¥Ì„Y·ŽSfâ Òéß@ ÁƒÂÓŸYs à„ÿ΋rÜßéß NôÜò½‚êâéß ¿„ê½ß¸Ü•·„¯öØ„êÇ‹éß. 5NôÜò
½ŸÃ„¢ÌŸ RY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íY ¦â¢Îˆ¢¿ŸÜßY ¶„íÌ„êº ½‚êâéß ¥MŸkÃóÌ„éßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÇ‹éß. §Îˆ ³·„ Ó߬ÎóZ
Ü߽߸Ǖ½ŸÃ„éß. 25½ß¸ÿW Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ßEâéß ¿„êÇŸmY·Ž Ø„éßéßÜß Î•ÒÌ„. ÒéßÈ؄éßéß NôÜò½‚êâéß RéßÜóaÒéßéßâéß
½ß¸ÿÁÜßéß Ò¿•f½ŸÃ„éß. ÒSf⠽߸ÿW½ŸÇ‹ê °Îó ³·„ ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÇ‹éß. §Îˆ ¥½‚êwZØ„éßéßÜß ³·„ Õ®„Ø„éߢ·„Ä
·Ÿâéß·„ ½ß¸Åßéßj¶„í Ò¿•f½ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„éß R»„ÿº¢. 6¨Üƒ»„éßâ NôÜò½‚êâéß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz
ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß, ΋éßÓ߸éßoÜßéß, ¦Ø„éßéßÏŸÜßéß, Ó߸éß»„¢Ï‹ ΋ÿ½ŸxÜßéß, ¥½ß¿ ¸ ŸÃ„¢ ¿•à‡Ç‹é.ß Ì„â Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éÒß Üœ NôÜò½‚êâéß
»„éßúßßÜßéß, ·„¢¿„Ä »‡Ç›Î‹Üßéß ½‚éßéß΋Üß»„éß ½ŸÅŽY Ì‚¿•f Ó߸¢½ß¸†Ã„n¢»‡ Ø‚éßÈ꽟Y ¥âéßÓ߸È¢¿„ܕ΋éß.
7^·½‚êá¸é߶„í ³·„ ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Ys NôÜò½‚êâéß
½ŸÃ„éß.
26·ŸÒ…â NôÜò½‚êâéß ¥Ó•·„ ÄÍÒ ‹ éßéÜß âß éß, »„éúß Ã„Òéßéß YÈw¢¿ŸÇ‹éß. ^·½‚êá¸éß ½‚êØ„ê\Ø„éßéßÜß ³·„ ï½®ßêÄ
Üßâéß ·„HCØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Y·Ž ³·„ ½‚Øßéßx ÓŸÜßéß»„éß ½‚éß`â R»„ÿº¢. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéß鶄í Ì„êÄéßtΈà„Üó ³·„
·ò¢Ç‹ï½ßñ ¦ ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Ys NôÜò½‚êâéß YÈw¢
¦Ã„éß Ò¢Î‹Üß Ì„éß܃Üßéß 15 ¯õâéßÜßéß. ¿ŸÇ‹éß. ¥Î• ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ½‚éßéßÜœ¶„íâ¶„í ¶„îÇŸ ³·„
1 ßEÜßé 11:8-28 404
¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Ys NôÜò½‚êâéß YÈw¢¿ŸÇ‹éß. ½‚éßéßÜœ¶„í ³·„ §¢ÅŽY, ·ò¢Ì„ Õ®„êRéßY ½®ß¸Ãó §¿ŸfÇ‹éß. ½®ß¸Ãó
¥½‚êwZØ„éßéßÜ߶„í ¿‚¢Îˆâ ³·„ Õ®„Ø„êâ·„ R»„ÿº¢. ¥Ì„Y·Ž ¥Ys ¥¢Ç‹ ΋¢Ç‹Üßéß §Sf, ¦@Ä¢ ¶„îÇŸ
8§Ì„Ä Εà‡Ü߶„í ¿‚¢Îˆâ Ì„â Õ®ƒÃ„xÜߢ΋È YRéßÌ„o¢ °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ç‹éß.
19ºÎ‹Î‹éßâéß ½®ß¸Ãó Réß·ŽaH ¥[×ÒêY¢¿ŸÇ‹éß. ºÎ‹
NôÜò½‚êâéß ¨ ÒêΈÈ ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Üßâéß YÈw¢
¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÜßéß ½ŸÃˆ ½ŸÃˆ Ε݄҅z¶„í Ï‹ê½ß¸¢ ΋é߶„í ½®ß¸Ãó ³·„ Õ®ƒÃ„xâéß ¶„îÇŸ §¿ŸfÇ‹éß. ¦½‚éß
½•Óß«, ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢¿•½ŸÃ„éß. ½®ß¸Ãó ÒéßÄ΋ܕ! (½®ß¸Ãó Õ®ƒÃ„x ð½ßÄéß ÃŸËŽ Ì„ÈtÓ•Ó߸éß)
9§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ 20¥â»‡ Ì„ÈtÓ•Ó߸éß Ø‚éßéß·„a Nö΋È ºÎ‹Î‹éßâéß R½Ÿº

NôÜò½‚êâéß Î‹êĽ‚éÓ`ß ŸÇ‹é.ß ·ŸÒ…â Ø‚éÈ ß ê½Ÿ NôÜò ÒêÇ›¢Îˆ. ½ŸÃˆ·Ž ³·„ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ½ß¸…ŃjÇ‹éß. ½ŸY
½‚êâéß ½ß¸Åßz ·ó½ß¸¢ ÒU¢¿ŸÇ‹éß. NôÜò½‚êâé߶„í ð½ßÄéß »‚âéßÕßÌ„éß. ßˎ Ì‚ÈtÓ•Ó߸éß »‚âéßÕßÌ„éßâéß Ì„â
Ø‚éßÈ꽟 ^âNjéß NŸÃ„éßz ½ß¸ÿÌ„x·ä„½‚éß`ÓŸÇ‹éß. 10SÜßzÄ ½ß«ÜßzÜßÌó ¯ŸÅßéß ½®ß¸Ãó §¢ÅŽÜóÓ• ï½ßÄ»„YSf¢Îˆ.
21ΟQ΋éß ¿„Y¯öØßéâ
Ε݄҅âz éß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ß΋Y Ø‚éÈ ß ê½Ÿ NôÜò½‚êâéß¶í„ ß Åßézß ¨P½ß…¸ Üj ó Ò…âs ºÎ‹Îé‹ ß
¿‚¯ŸtÇ‹éß: Ø‚éßÈ꽟 ¦ÁÂâéß NôÜò½‚êâéß ¯ŸÅŽ¢¿„ RÓŸsÇ‹éß. ïÓßñÓŸxψ½ß¸W ؂꽟Õßéß ¶„îÇ‹ ¿„Y¯öØßéß
ܕ΋éß. 11·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 NôÜò½‚êâéßÌó §Üƒ âÅßézß ¥Ì„Çé‹ ß RÓŸsÇ‹é.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ºÎ‹Îé‹ ß ½®Ã¸ß ó Ò΋¶q í„
¥ÓŸsÇ‹é, ''ÓŸÌó ZÒ… ¿•Óé¸ß ·ß òâs ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß ¥âéß ½‚Jz, ''ââéßs ÓŸ Ó߸|Εà‡Y·Ž ½‚Ý„z YØ„éßx¢Ç›"" ¥Y
Ó߸È¢¿„éßÅ߶„í ZRá¸j½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß. ZÒ… ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß KÄ ¥Ç›»‡Ç‹éß. 22''Z¶„í §·„aÇ‹ ·ŸÒÜßÓß«âÒZs Ó߸Òé߶„î
NŸÒU¢¿„ܕ΋éß. ·ŸÒ…â Z ßÁƒxYs Z âéߢǛ ½•Ã„éß ÃŸfâéß! ÒéßÈ Z½‚¢Î‹é߶„í Z Ó߸|Εà‡Y·Ž ½‚Jz¯ö½ŸÜßâéß
¿•NŸoâY Yà„fØ„é¢ß »‡ ¿‚½…¸ß Óo Ÿsâéß. ΟYY Z ðÓßÒ¶„íY·Ž ¶„í¢ÅßéÓß ŸsÒ…?"" ¥Y ½®Ã¸ß ó ¥ÓŸsÇ‹é.ß ¥ØßéÌ ß • ºÎ‹Îé‹ ß
§NŸoâéß. 12·ŸY Z Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éßâéß Ó•âéß Réß·ŽaH ÒêÌ„ÿ¢, ''΋؄éß¿•Óß« ââéßs ÒêÌ„ÿ¢ §¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„z
úð½ßRéߢS Ø„ééß Óß Ÿsâéß. ¥¢Î‹éÒß Üßz ZÒ… ÕßW·ŽØé„ éß ¢ß Ç‹»‡ ZØ„éߢǛ"" ¥Y ¯ŸÿÏ•Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß.
23NôÜò½‚êâé߶„í ÒéßÃò·„ Òx·Žo à„Ì„éßÿÒØ•éßx܃
Z ßÁx¢ Z âéߢǛ XÓ߸éß·òââéß. Z ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
ßE ¥Ø•éßx ÒĶ„í Ó•âéß ½•S Ò…¢Åƒâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯ÜƒxΟ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ
½ŸY âéߢǛ ΟYY Ó•âéß XÓ߸é߶„í¢Åƒâéß. 13¥½ß¸téßÇ‹éß ^ÃÁóâéß. ^ÃÁóâéß Ì„â Ø„éßÁÒêY Ò΋q âéߢǛ ¯ŸÃˆ
¶„îÇ‹, ßÁƒxâs¢ÌŸ Z ¶„íÒêÄéßY Ò΋q âéߢǛ XÓ߸éß ¯öØ„êÇ‹é.ß NöÕƒ ßÁ‚ñ⠺΋΂ÁÄéß §Ì„Y Ø„éÁß ÒêY.
24ΟQ΋éß NöÕƒ ïÓßñÓŸxYs ´Ç›¢Sâ ½ßÒ
·óâéß. ¥Ì„âéß ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿„ŃY·Ž ³·„ Ì‚»„âéß ¥Ì„Y·Ž « éßwÅß ^ÃÁóâéß
ÒΈH ½•NŸoâéß. ©âsÌ„éßÇ‚ñâ ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹»„éß ÎŸQ΋éß ·ò¢Ì„ ÒéߢΈY ¿•Ã΄ Ó‰ «ß ³·„ Sâs ïÓßñÓŸxYs Ì„Øê „ Äéß
·òÄ¶í„ Ó•âΈ ¿•Øé„ Îß H‹ ¿Ÿâéß. Ó•âéß ¯¢½ß·« „ ¿•Óé¸ß ¶ß í„ âs ¿•à‡Ç‹éß. ^ÃÁóâéß Î‹ÒéßÓ߸éßa¶„í ½‚Jz ¥·„aÇ‹ Óß«pĽ߸ǟmÇ‹éß.
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ ·òĶ„í Ó•â܃ ¿•NŸoâéß."" ̄Äéß½ŸÌ„ ¥Ì„âéß Î‹ÒéßÓ߸éßa¶„í ßE ¥Ø„êxÇ‹éß.
25^ÃÁóâéß ¥ÃŸÒéßéß Î•à„Òéßéßâéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ^ÃÁóâéß

NôÜò½‚êâéß à„Ì„éßÿÒ…Üßéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ¥Ó߸Ux¢¿„éß ·òÓ•½ŸÇ‹éß. ·ŸÒ…â NôÜò


¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¯ÎóQéßØ„éßéßÇ‹»„éß ºÎ‹Î‹éß ¥âéß ½‚êâéß ÕßW·Žâ¢Ì„ ·ŸÜߢ ^ÃÁóâéß §à‡ÿØ•éÜß éß ¶ß í„ à„Ìé„ ÿß
½ŸYY Ø‚éßÈ꽟 NôÜò½‚êâé߶„í à„Ì„éßÿÒØ•éßx܃ Ò…»‡Ó• Ò…ÓŸsÇ‹éß. ^ÃÁóâéß, ºÎ‹Î‹éß §à‡ÿØ•éßÜßéßÜó
¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯ÎóÒéßéß Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ ½ŸÃˆÜó ¿ŸÜƒ ¥ÜßÁÇ›Y Ó߸ëá«j¢¿ŸÃ„éß.
³·„Ç‹éß. 15¥Îˆ §Üƒ ÁÈC¢Îˆ. §ÎˆÒÄÜó ΟQ΋éß 26ӂՃ̄éß ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ Ø„éÃß òÕƒÒéßéß NôÜò ½‚êâéß
¯ÎóÒéßéß ÃŸÁƒxYs ´Ç›¢¿ŸÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÎŸQ΋éß ðÓßÒ¶„íÜßÜó ³·„Çé‹ .ß Ø„éÃß òÕƒÒéßéß ¯¯®ŸÿØßêÒéßéß ½ßÿ¸ Á
ïÓßñÓŸxψ½ß¸W»‡ ؂꽟Õßéß Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¿„Y¯öØßéßâ Üß½ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Á‚_ÃΟ ½ß¸ÅßjËŸY·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸÇ‹éß.
½ŸÃˆY ¯ŸW ï½ßÅŽj¢¿•¢Î‹é߶„í ؂꽟Õßéß ¯ÎóÒéßéßÜó·Ž Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Ì„Hz ð½ßÄéß Á‚Äê@. ¥Ì„Y Ì„¢Ç›ÿ ÒéßÄ
½‚݃zÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„Ç‹éß ¥·„aÇ‹Ò…âs Òéß»„½ŸÃˆâ¢Î‹ÃˆZ ËŽ¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÃŸE¶„í ÒxW_÷Ž ¥Ø„êxÇ‹éß.
¿„¢ð½ßà‡Ç‹éß. 16؂꽟Õßéß, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜߢ΋Äê 27Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ÃŸE¶„í ÒxW_÷„¢ ·ŸÒŃY·Ž ³·„

¯ÎóÒéßéÜß ó ¦Ã„éß Ó‚ÜÜß éß ß Ò…ÓŸsÄé.ß ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ÜóÓ• ·ŸÃ„Ë¢ Ò…¢Îˆ. NôÜò½‚êâéß RéßÜóz ·„ÅŽj¢S, Ì„â
½ŸÃ„éß ¯ÎóÒéßéÜß ó Ò…âs ½ß…¸ Äéáß é¸ Üß âß ¢Î‹ÃZˆ ¿„¢ð½ßà‡Ã„é.ß Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éß â»„Ã„ »óÇ‹âéß Ó߸È¿•Ó߸êo Ò…ÓŸsÇ‹éß.
17·ŸY ¥½ß¸tÅŽ·Ž ºÎ‹Î‹éß ¿ŸÜƒ Sâs½ŸÇ‹éß. ·ŸÒ…â 28Ø„éÃ ß òÕƒÒéßéß ¿ŸÜƒ ÕßÜàß ‡H. ¥Ì„Çé‹ ß ÒéߢS ½ßY¸ ½ŸÇ‹Y
ºÎ‹Î‹éß ¨P½ß¸…j¶„í ¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹éß. ºÎ‹Î‹éß Ì„¢Ç›ÿ NôÜò½‚êâéß »„ÒéßY¢¿ŸÇ‹é.ß ¥¢Î‹é¿ ß • ¥Ì„YY Ø‚êðÓß½…¸ß
Ø‚éßéß·„a ðÓßÒ¶„íÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éß ¥Ì„YÌó ·„HÓß« ½‚݃zÄéß. Ò¢à„¢½ŸÃ„é* ß ¿•ðÓß ¥W ·„á½j¸ ‚éâ`ß ½ß⸠éßÜß Qéß΋ ¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡
18½ŸÃ„éß RéßΟxâéß Î•à„Òéßéß âéߢǛ ¯ŸÃŸâé߶„í ½‚݃zÄéß.

¯ŸÃŸâéß Î•à„¢Üó ½ŸÃˆÌó ÒéßÈ ·ò¢Î‹Ã„éß ·„Hà‡Ã„éß.


Ø‚êðÓ߽߸… Ò¢à„¢½ŸÃ„éß Ø‚êðÓ߽߸… Ò¢à„¢Üó ¯¯®ŸÿØßêÒéßéß,
½ŸÃ„¢ÌŸ ·„HÓß« ¨P½ß¸…j¶„í ½‚݃zÄéß. ¨P½ß¸…j ßÁ»„éß Òéß âðá~ Ò¢à‡Üß ½ŸÃ„éß ¿•Ã؈ é„ éß Óß ŸsÄé.ß Ø‚êðÓß½…¸ß ¶„íÒêÄéÜß ß
½®ß¸Ãó Ò΋q¶„í ½‚Jz Ó߸@Ø„éߢ ¥Ãˆp¢¿ŸÃ„éß. ºÎ‹Î‹é߶„í ð½ßÄéßÌó ¦ Ò¢à‡Üßéß ÒxҺÈ¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„ê Ò…¢Ç•R.
405 1 ßEÜßé 11:29-12:6
YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. 29³·„ ÃóE Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Ø‚éßÄêḠ¯öØßéâß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ΟQ΋éß Óߢ¸ ÌŸÓŸYs Ó•âéß K·äNŽ Ÿoâéß.
Ü•Òéßéß âéߢǛ ½ßÿ¸ Ø„êË¢ ¿•Óê ¸ß o Ò…ÓŸsÇ‹é.ß á«ÜóZØ„ééß ß ·ŸY ½ŸÃˆY Ó•âéß à‡à„|Ì„¢»‡ K·ä„¶„í »„éßÈ ¿•Ø„éßâéß."""
Ç‚ñ⠽߸ÿÒ·„o ¥VØ„ê ΟÈÜó Ø„éßÃòÕƒÒéßéßâéß ·„H
à‡Ç‹éß. ¥VØ„ê âêÌ„â ÒÓ߸oÿ¢ ϋÈ¢SØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. NôÜò½‚êâéß ÒéßÄˢ
¯ô܃Üóz ½ŸÃˆÎÃq‹ é„ ß Ì„½t¸ß Òéß^ÃÒ|Äê Ü•Ãé„ .ß 30¥VØ„ê 40NôÜò½‚êâéß Ø„éßÃòÕƒÒéßéßâéß ¿„¢½ß¸ ½ß¸ÿØ„éßWs¢
ÌŸâéß Ï‹Ãˆ¢Sâ âêÌ„â ÒÓ߸oÿ¢ XÓß« ΟYY ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¨P½ß¸…j¶„í ¯ŸÃˆ öØ„êÇ‹éß.
Òéßéß·„aÜßéß»‡ S¢¿ŸÇ‹éß. ¨P½ß¸…j ßÁ»„éß á¬á¸¶„í Ò΋q¶„í ¥Ì„âéß ½‚݃zÇ‹éß.
31¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß ¥VØ„ê Ø„éÃß òÕƒÒéßéÌ ß ó ¨ RÏ‹¢»‡ NôÜò½‚êâéß ¿„Y¯öØ•éßÒĶ„í Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¥·„aÇ•
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¨ ÒÓßÿo¸ ¢Üó ½ßθ ˆ Òéßé·ß a„ Üßéß ZÒ… XÓßé¸ ·ß ó, Ò…ÓŸsÇ‹éß.
41Ì„â ½ßÃ
§à‡ÿØ•éÜß éß ß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ °Réß ¿‚½t«ß ӟNj⻇: ¸ ¯ˆ ŸÜßÓŸ ·ŸÜߢÜó NôÜò½‚êâéß ¥Ó•·½„ ‚éâ`ß
'¨ ßÁƒxYs NôÜò½‚êâéß âéߢǛ ΋êÄ¢ ¿•NŸoâéß. ½ß¸ÿÁƒÂ¯ŸÿÕ®„½ŸÜßÌó ¶„îǛ⠽߸âéßÜßâéß ¿•à‡Ç‹éß. ¨
¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Z¶„í ½ßθ ˆ »óúÌŸÜßâéß §NŸoâéß. 32·ŸY ΟQ΋éß Rá¸Ø„êÜßZs NôÜò½‚êâéß ¿„È̄ÿ »„ÿ¢Í‹¢Üó ¯ô¢Î‹éß
¶„íÅßéߢÕߢ ³·„ »óúÌ„½ß¸…½ŸÃˆY °ÜßŃY·Ž ¥âéßÒéßW ½ß¸Ã„fÕßÇŸmØßéß.
42Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß âéß ¢ Ç› §à‡ÿØ• é ß Ü ß ¢ Ì„ Å Ž ï ½ß ñ â
§NŸoâéß. §Îˆ ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß ÁƒÂ½·¸ß ŸÃ„¢p , Ø‚éÃß ê „
á¸ÜÒ• éßéß â»„Ã¢„ ·òÄ¶í„ Ó•âéß Î‰YY ¿•NŸoâéß. §à‡ÿØ•éÜß éß ß NôÜò½‚êâéß âÜßéÕß Îß ˆ Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜßéß ½ßø ¯ˆ ŸÜßâ ¿•à‡Ç‹é.ß
43̄Äéß½ŸÌ„ NôÜò½‚êâéß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â
Ò¢à‡Üß½ŸÃ„éߢǕ ⻄ßÜßYs¢ÅŽÜó Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß
Ó•âéß ¯âéßs¶„íÓŸsâéß. 33NôÜò½‚êâéß ââsâéßÓ߸ ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßÌó Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÇ‹éß.* ¥Ì„Ç‹éß Ì„â
È¢¿„Åߢ ÒêY½•Óß«â¢Î‹é߶„í Ó•âéß §Î‹¢ÌŸ ¿•Ø„éß΋H Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß ÎŸQ΋éß ½ß¸…ÄÒéßéßÜó Ó߸Òêψ ¿•Ø„éß
¿Ÿâéß. ââéßs RÇ›S ¥Ì„âéß Ó߬ÎóZØ„éßéßÜß Î•ÒÌ„ ÕÇŸmÇ‹éß.
¥MŸkÃóÌ„éßâéß, ½‚êØ„ê\Ø„éßéßÜß Î•ÒÌ„ ^·½‚êá¸éßâéß,
¥½‚êwZØ„éßéßÜß Î•ÒÌ„ RéßÜóaÒéßéßâéß ½‚éßé߶„ía ¥¢Ì„£ ·„Üߺ¢
1-2
Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ©Ì„oÒéß ·ŸÃŸxÜßâéß, ϋÄw ÒêßcYs ¥âéßÓ߸
È¢¿„Åߢ NôÜò½‚êâéß ÒêY½•à‡Ç‹éß. ÓŸ ÓŸxØ„éß
Ó߸êÌŸÿÜßâéß, ¦ÁÂÜßâéß KÄNŸÒU¢¿„Åߢ ܕ΋éß. Ì„â
12 ӂՃ̄éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß NôÜò
½‚êâéß âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß·òY ¨P½ß¸…j¶„í ¯ŸÃˆ
¯öØ„êÇ‹éß. ¥·„aÇ• Ò…¢Ç› ¯öØ„êÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß NôÜò
Ì„¢Ç›ÿ ΟQ΋éß âÇ‹Sâ Òêßc⠥̄Njéß âÇ‹éß¿„éßÅß ½‚êâéß ÒéßÄˢ »„éßÈ¢S Râs½ß¸téßÇ‹éß, ¯¯®ŸÿØßêÒéßéß
ܕ΋éß. 34·ŸÒ…⠥̄Y âéߢǛ ßÁƒxâs¢ÌŸ XÓ߸éß ·ò¢Ç‹ÜßÜó Ò…âs Á‚_ÃΟ ¥âéß Ì„â ⻄ßY·Ž WÈC
¶„í¢Åƒâéß. ¥ØßéßÓŸ ¥Ì„âéß ÕßW·Žâ¢Ì„ ·ŸÜߢ ÌŸâéß Ò¿ŸfÇ‹éß.
ßE»‡ Ò…¢Ç•Üƒ ¿„êNŸoâéß. ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ¿„Y¯öØßéß, ̄⠽߸†Ã‰|¶„í
»ûĽŸÃ„p¢ Ó•â܃ ¿•NŸoâéß. Ó•âéß ÎŸQ΋éßâéß ¯¢Î‹é߶„í ÜßÌó ¯ŸÅßéß Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßǛ⠽߫ÒéßwÅß ¥Ì„Y
¯âéßs¶„íÓŸsâ⻇ ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß, ÓŸ ϋÄw ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß ^úՃÒéßéß ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó ßÁØ„êxÇ‹é.ß
Ó߸êÌŸÿÜßâéß ¥YsÅŽZ ¯ŸÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. 35¨ ßÁƒxYs 3§à‡ÿØ•éÜ ß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜߢ̟ ïá^·Òéßéâß ¶„í ½‚݃zÃé„ .ß ½ŸÃ„¢ÌŸ
Ó•âÌ„Y ¶„íÒêÄéßY Ò΋q âéߢǛ XÓ߸é߶„í¢Åƒâéß. ^úՃÒéßéâß éß ÃŸE»‡ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ½‚݃zÃé„ .ß ^úՃÒéßéß
ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ø„éÃß òÕƒÒê, ½ßθ ˆ Ò¢à‡Üß ½ŸÃˆY ½ßø ¯ˆ ŸH¢¿„ ¶„îÇŸ ßE ·ŸÒŃY·Ž ïá^·Òéßéâß ¶„í ½‚݃zÇé‹ .ß 4½ß¸ÿÁÜßéß
ŃY·Ž Z¶„í ¥âéßÒéßW §NŸoâéß. 36NôÜò½‚êâéß ¶„íÒê ^úՃÒéßéßÌó, ''Z Ì„¢Ç›ÿ ÒéßÒéßwHs ÕßÜßҢ̄¢»‡
ÄéÇß é‹ ß ³·„ Ò¢à„¢ß ½ŸÃˆï½ßñ ¯ŸÜßӟψ·ŸÃ„¢ ·„HC Ò…¢Ç•Üƒ Õ®„È¢½ß¸ÃŸY à„ÉÄ ·„á¸j¢ ¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß
¿•NŸoâéß. ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß ÓŸ Òéßé¢ß ΋éß Ø‚éÃß ê „ ḠZÒ… Ò궄í à„ÿÒéß Ì„C¢c ¿ŸH. Z Ì„¢Ç›ÿ Ò궄í Rψ¢Sâ
Ü•ÒéßéßÜó ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ßÁx¢ ·„HC Ò…¢Ç•Åߢ΋é߶„í à„ÉÄ·„á¸j¢ ZÒ… ÒêYt¢¿ŸH. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½•éßÒéßéß Z¶„í
¦ RÏ‹¢»‡ ¿•NŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ðÓßÒ ¿•NŸoÒéßéß"" ¥Y ¥ÓŸsÄéß.
⻄â„ »‡ Ó•âéß ¯âéßs¶„íÓŸsâéß. 37·ŸY ZÒ… ·óÈâ¢Ì„ 5ΟY·Ž ÓßÒ ¸ êϟ⢻‡ ^úՃÒéßé,ß ''ÒéßêÇ‹éß ÃóEÜß
ÒéÅßéßj¶„í ZÒ… ßÁx¢ ¿•Ø„éß»„H»•Üƒ ¿•NŸoâéß. §à‡ÿ ̄Äéß½ŸÌ„ ÓŸ Ò΋q¶„í ĢǛ. ¥½ß¸téßÇ‹éß Qé߶„í Ó•âéß
Ø•éÜß éß ß â¢Ì„ÅZŽ ZÒ… °ÜßéÕß Çß › ¿•NŸoÒ…. 38ZÒ… »„âéß·„ Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸…ÌŸâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ·ŸÒ…⠽߸ÿÁ
ÓŸ ÓŸxØ„éß Ó߸êÌŸÿÜßâéß, ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß ¯ŸÅŽÓ߸êo Üߢ̟ ½‚Jz¯öØ„êÄéß.
6NôÜò½‚êâéß OR¢SÒ…âs½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„Y·Ž ½ß¸Ãˆ
Ó߸ӟwÄc¢Üó âÇ›ðÓßo §ÒZs ÁÈ»•Üƒ Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
ΟQ΋éß ÓŸ Ï‹Ãw„ Óßê ¸ ÌŸÿÜßâéß, ¦ÁÂÜâß éß ¯ŸÅŽ¢SâÅßézß ¯ŸÜßâÜó Ó߸@Ø„é߽߸Ǜ⠷ò¢Î‹Ã„éß ï½ß΋qÜœñâ
ZÒ… ¶„îÇ‹ ¯ŸÅŽðÓßo Ó•âéß Z¶„í ÌóÇ‚ñÒ…¢Åƒâéß. ΟQ
΋é߶„í ¿•Óß«âÅßéßz, Z Ò¢à„¢ ¶„îÇ‹ ßÁ Ò¢à„ÒéßØ•éßx܃ ¥Ì„ Ç ‹ é ß ... ¿• Ø „ é ß Õ ß Ç Ÿm Ç ‹ é ß Ì„â ½ß«Ì„Ã„éßÜßÌó ·„HÓß«
¿•NŸoâéß. §à‡ÿØ•éÜß éß âß éß Z·ŽNŸoâéß. 39¦ÁƒÂ¯ŸÜßâ ¿•Øé„ ·ß „ YΈÿ¢¿‚âY à„ÕƒqÄp¢.
1 ßEÜßé 12:7-27 406
Ó߸Üß@ΟÄéßÜßéßÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â ßÁ‚ñâ ^úՃÒéßéß ¨ ·ŸÎ‹éß, Ø‚éßá¸~Øßéß ÃŸÁx¢Üó Òéßâ_·½‚éß`ÓŸ ÒÓ߸éßo¢ÎŸ?
Ó߸¢Î‹Ã„v¢Üó, ''¦ ½ß¸ÿÁÜ߶„í °Réß ¿‚¯ŸtÜßY QéßÄâéß ÃŸÎ‹éß! ·ŸÒ…â §à‡ÿØ•éßÜßéß Nö΋Äéß܃ß, ÒéßâÒéߢ̟
·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß?"" ¥Y Ó߸Üß@ ¥Ç›»‡Ç‹éß. Òéßâ §¢Ç‹z¶„í ¯öΟ¢ ½ß¸Î‹¢Ç›, ΟQ΋éß ¶„íÒêÄéßËŽn
7ï½ß΋qÜßéß §Üƒ ¥ÓŸsÄé, ''¨ ÃóE ZÒ… ½ŸÃˆ Ì„â ½ßÿ¸ ÁÜßâéß °Üßé·ß óZØ„é¢ß Ç›!"" Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ §à‡ÿØ•éGß
ðÓßÒ¶„íY܃ ½‚éßÜßCÌ•, _ý߸… ½ŸÃ„¢ÌŸ Yâéßs ðÓßRNŸoÄéß. Ø„éßéßÜߢ΋Äê Ì„Òéß Ì„Òéß §¢Ç‹z¶„í ½‚Jz¯öØ„êÄéß.
17¥ØßéßÓŸ ^úՃÒéßéß Ø„éßêΟ ⻄ßÜßÜó ©âs
ZÒ… ½ŸÃˆÌó ð½ßÿÒéß»‡ ·„Y·„â„ Ìó ÒêŃzÇÌ › • ½ŸÃ„¢ÌŸ
Z ·òĶ„í ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ½ß¸Y¿•NŸoÄéß."" §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜߢ΋ÈZ °ÜƒÇ‹éß.
8·ŸY ^úՃÒéßéß ½ŸÃˆ ÓßÜ 18¶„îH½ß¸Y ¿•ðÓß ½ŸÃˆï½ßñ ¥ÎóßÒéßéß ¥âéßâÌ„Ç‹éß
¸ @
ß âéß ï½ßÇ¿‹ ‚RY ï½ßŃjÇé‹ .ß
Ì„â ðÓßsUÌ„éÜß ñœ â Ø„ééß Òß ¶„íÜßâéß ÒéßIz Óßܸ @
ß ¥Ç›»‡Ç‹é.ß ¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ Ò…¢Ç•½ŸÇ‹éß . ßÁ‚ñâ ^úՃÒéßéß ¥Îó
9''Z Ì„¢Ç›ÿ §Sfâ ·„ƈ⽂éß`⠽߸Y·„¢^Åß Ì„¶„íaÒ ½ß¸Y ßÒéßéâß éß ½ßÿ¸ ÁÜßÌó ÒêŃzÇ•Å¢ß Î‹é¶ß í„ ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß ·ŸY
§ÒéßwY ½ß¸ÿÁÜßéß ââsÇ‹éß»„éßÌ„éßÓŸsÄéß. Ó•Ó•Réßß Ó߸Òê §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ½ŸYY ß݄zÌó ·òÅŽj ¿„¢ð½ßà‡Ã„éß.
ϟ⢠¿‚½ß«Ì• ÒéߢS΋Y QéßÄâé߶„í¢ÅßéßÓŸsÄéß? ¥Îˆ RY ßÁ‚ñâ ^úՃÒéßéß Ì„â Ä͋½‚éß·Ža Ø‚éßÄêá¸
âÓ•sRéß ¿‚½ß¸tÒéߢŃÄéß?"" ¥Y ^úՃÒéßéß Ì„â Ü•Òéßé߶„í Ì„½ß«t¢¿„é߶„í¯öØ„êÇ‹éß. 19¥Üƒ §à‡ÿØ•éßG
ðÓßsUÌ„éßÜßâéß ¥Ç›»‡Ç‹éß. Ø„éßéßÜßéß ÎŸQ΋éß Ò¢à„¢ï½ßñ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß
10ßE Ø‚éßéß·„a Ø„éßéßÒ ðÓßsUÌ„éßÜßéß, ''¦ ½ß¸ÿÁÜßéß ¨ÓŸÅŽ·• ΟQ΋éß Ò¢à‡Y·Ž ÒxW_ö„íÜßé»ß ‡Ó• Ò…ÓŸsÄé.ß
20Ø„éÃ
Z Ò΋q¶„í ÒSf, 'Z Ì„¢Ç›ÿ ÒéßÒéßwHs ÕߢNj ¿Ÿ·ŽÃˆ ß òÕƒÒéßéß WÈC ÒSfâÅßézß §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß éß ß
¿•Ø„éßŃY·Ž ÕßÜßҢ̄¢ ¿•à‡Ç‹éß. ·„âéß·„ Òê ½ß¸YY RÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ„Ì„YY ³·„ Ó߸ծ„¶„í ¦@|Y¢S,
§½ß¸téßÇ‹éß Ó߸éßÜßÕ®„¢ ¿•Ø„éßéßÒéßéß" ¥Y ¥Ç›»‡Ã„éß ·„Ο! §à‡ÿØ•éßÜߢ̄Ŏ·• ßE»‡ ¿•à‡Ã„éß. Ø„éßêΟ»óúÌ„¢
¥ØßéÌß • ZR½ßt¸ éßÇé‹ ß ·òYs Ç‹¢ÕƒÜßéß ½ßH¸ ·Ž, 'ÓŸ SÅŽ^·â ½ŸÃò·„aÄéß ÒêÌ„ÿ½•éß ÎŸQ΋éß ¶„íÅßéߢՃYs ¥âéß
½•Üßéß ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ à„ÉÄ¢ ·„¢^Åß ï½ß΋qΈ»‡ Ò…¢Îˆ. 11ÓŸ Ó߸È¢¿ŸÃ„éß.
21^úՃÒéßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í WÈC ½‚݃zÇ‹éß.
Ì„¢Ç›ÿ RéßÒéßwHs ÕߢNj ¿Ÿ·ŽÃˆ·Ž »„éßÈ¿•à‡Ç‹éß. ·ŸY
Ó•âéß RéßÒéßwHs §¢·Ÿ ·„á¸j½ß¸Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß! ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßêΟ »óúÌ„½ß¸…½ŸÃˆY, Õ‚ÓŸxQéßâéß »óúÌ„½ß¸…
Qéß¿• ½ß¸Y ¿•Øßéߢ¿„ŃY·Ž ·òÄǟÜßéß ©½ß¸Ø‚êC¢ ½ŸÃˆY ÓßÒ¸ 꽕ང Ã¸ß ¿ ˆ ŸÇ‹é.ß ½ŸÃˆY ³·„ Üß·Ÿä ¯âéßÕÎß ½ˆ •Üß
¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Ó•âéß ½ß¸Î‹éßÓ‚ñâ Üóº½ß¸… Òéßéß·„aÜßÌó ÒéߢΈ»Ü„ ß ³·„ ïÓßñâx¢»‡ Ì„Øê „ Äéß ¿•à‡Ç‹é.ß ^úՃÒéßéß
¶„îÄfÕßǛ⠷òÄǟÜßÌó, RéßÒéßwHs TÜßéßfâÅßéßz»‡ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éß Ó߸¢·„Ht¢¿ŸÇ‹éß.
·òÇ‹ÌŸâéß"" ¥Y Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸tÒéßÓŸsÄéß. Ì„â ßÁƒxYs WÈC Ó߸¢¯ŸÎˆ¢¿ŸÜßY ¥Ì„Y ·óÈ·„.
12^úՃÒéßéß ½ßÿ¸ ÁÜßâéß, ''ÒéßêÇ‹éß ÃóEÜß Ì„Ãé„ ½ 22·ŸY Ø‚ é ß È ê½Ÿ ³·„ ΂ ñ ÒE Y (½ß ¸ ÿ Ò·„ o ) Ìó
ß ŸÌ„
Ì„â Ò΋¶q í„ Ã„ÒéßwY"" ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß ·ŸÒ…â ÒéßêÇ‹éß ÃóEÜß ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ¥Ì„Y ð½ßÄéß ïáÒéßØ„ê. Ø‚éßÈ꽟 ¦
̄Äéß½ŸÌ„ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜߢ̟ ^úՃÒéßéß Ò΋q¶„í ½ß¸ÿÒ·„oÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 23''ZÒ… ½‚Jz NôÜò½‚êâéß
Ò¿ŸfÄé.ß 13¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ÃŸÁ‚ñâ ^úՃÒéßéß ½ŸÃˆÌó ¿ŸÜƒ ¶„íÒêÄéÇß é‹ ,ß Ø„éê ß ÎŸ ßE ¥Øßéâß ^úՃÒéßéÌ ß óâéß,
¯õÄéßḢ»‡ ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ï½ß΋qHSfâ Ó߸Üß@ ßE Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß Ø„ é ß ê Ο, Õ‚ Ó ŸxQéß â éß ½ß ¸ ÿ ÁÜß Ì óâéß
ï½ßÇ‹¿‚RY ï½ßŃjÇ‹éß. 14Ì„â Ø„éßéßÒ ðÓßsUÌ„éßÜßéß ¿‚½ß«t ÒêŃzÇ‹éß. 24Qéß Nö΋ÄéßÜß QéßΈ·Ž QéßÄéß Ø„éßéßΟrY·Ž
âΕ ¿•à‡Ç‹é.ß ^úՃÒéßéß ½ŸÃˆÌó, ''ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ RéßÒéßwHs ½‚Ý„zÒ΋qY ÓŸ ÒêÅß»‡ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸téß 'QéßÜó ½ß¸ÿW
U¢Óß«¢S à„ÉÄ ·„á¸j¢ ¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Ó•âéß Qé߶„í ³·„aÇ‹ê §¢ÅŽ·Ž ½‚݃zH. §ÒZs ÁÈ»•Üƒ Ó•Ó• ¿•à‡âéß."
§¢·Ÿ ·„ƈ⽂éß`⠽߸Y §NŸoâéß. ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ RéßÒéßwHs ¨ Rá¸Ø„éߢ Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„í Ì‚HØ„éß ¿•Ø„éßÒéß
·òÄǟÜßÌó ·òÅŽj ½ß¸Y ¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Ó•âéß ÓŸsÇ‹Y ¿‚½t¸ß éß."" ½ßÿ¸ Ò·„o ½‚Jz ¿‚½t¸ß »‡ ^úՃÒéßéß ïÓßñâx¢
RéßÒéßwHs ¯Üƒ ·òÇ‹ÌŸâ¢_Åß QéßÄéß Ì•Ý„éßz ¶„íÅŽjâÅßéßz ÜóY ½ŸÃ„¢ÌŸ RY Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦Á KÄNŸÒU¢¿ŸÃ„é.ß
Ճϋ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß!"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 15·ŸÒ…â ßE Ì„â ½ŸÃ„éß §¢Ç‹z¶„í ½‚݃zÄéß.
25Ø„éÃ
½ß¸ÿÁÜßéß ·óÈâ ΟYY ¿•Ø„éßܕ΋éß. §Î‹¢ÌŸ Ø‚éßÈê ß òÕƒÒéßéß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ïá^·Òéßéâß éß ¿ŸÜƒ ÕßÜ½ß ‚éâ`ß
½ŸØ•éß Ì„â SÌ„o ½ßÿ¸ ·ŸÃ„¢ ÁȽ¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß ÌŸâéß Ó‚ÕƒÌ„éß â»„Ã¢„ »‡ XÈfΈΟqÇé‹ .ß ¦ ⻄â„ ¯ú¯®ŸØßêÒéßéß ·ò¢Ç‹
¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ Ø„éÃß òÕƒÒéßé¶ß í„ §Sfâ ½Ÿ»‡q⢠ӂý„ •Ã_ ÜßÜó Ò…¢Îˆ. Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿ŸÇ‹éß.
܃»„éßâ Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ ¨ RÏ‹¢»‡ ÁÈ»•Üƒ ¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Çé‹ ß ï½ßâêØ•éÜß éß ß ¥âéß â»„ÃŸY·Ž ½‚Jz ΟYY ¶„îÇ‹
á«Üóºé߶„í ¿‚¢Îˆâ ½ß¸ÿÒ·„o ¥UØ„ê Ο|ß ¨ ÒéߢS ½ß¸ÅŽá¸k½‚éß`â ⻄Ä¢»‡ ¿•à‡Ç‹éß.
26-27Ø„éßÃòÕƒÒéßéß §Üƒ ¥âé߶„íÓŸsÇ‹é: ''§½ß¸téßÇ‹éß
½Ÿ»‡q⢠¿•à‡Ç‹éß.
16§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜߢ̟ ·òÌ„o ßE Ì„Òéß ¥Õ®„xÄp⠽߸ÿÁÜߢ̟ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Ø‚éßÈ꽟 Ε½ŸÜß
Râܕ΋Y »„ÒéßY¢¿ŸÃ„éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ß¸ÿÁÜßéß §Üƒ Ø„êY·Ž Ø„éßÏŸ ½ß¸ÿ·ŸÃ„¢»‡ ½‚Ý„éßÌ„ê Ò…¢_Åß, ½ŸÃ„éß
¥ÓŸsÄé: ''Òéß⢠ΟQ΋éß Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸÃ„Òê? ΟQ΋éß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ¿• ¯ŸH¢½ßÕ¸ Çß ŸÜßY ¥âéß¶í„ ¢ÅƒÃ„é.ß
407 1 ßEÜßé 12:28-13:12
Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ ^úՃÒéßéßÓ• ½ŸÃ„éß ÒéßIz ¥âéßÓ߸È¢¿„ »„éßÅßjÜßï½ßñ ¦ÃŸÏˆÓ߸éßoÓŸsÄéß ·ŸY ´ ÕßH½ß¬Æ„Òê,
Ò¿„éßf. ¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ââéßs ¿„¢½ß¸âêÒ¿„éßf. Ø‚êá¬Ø„ê ¨ Ø„êÁ¶„íÜßâéß Z Qéß΋ ï½ßÅŽj, ½ŸÃˆY
28¥¢Î‹éßÒÜßz ÌŸâéß °Réß ¿•Ø„êÜó Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßÒéßY ¿„¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß. §½ß¸téßÇŸ Ø„êÁ¶„íÜßéß Z Qéß΋ Ï‹ê½ß¸¢
ßE Ì„â Ó߸Üß@ΟÄéßÜßâéß ¥Ç›»‡Ç‹éß. ½ŸÃˆ Ó߸Üß@ ½•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ·ŸY Ø‚êá¬Ø„ê ZQéß΋ ÒêâÒ…Üß
½•éÃß ¶„ í„ ¥Ì„Çé‹ ß ^âNjéß Õߢ»‡Ã„éß ·óÇ‚Îê ‹ Ç‹Üâß éß ¿•Øéß ¢ß ¥Óß«o·„Üßâéß Ì„»„éßÜßÕ‚Ç‹ÌŸÇ‹éß.¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… ΕY·• ©½ß¸
¿ŸÇ‹éß. ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ½ß¸ÿÁÜßâéßΕqK¢S, ''QéßÄéß Ø‚ê»„½ß¸Ç‹Ò…." ""
3§R ÁÈC XÄéßÌŸØ„éßâŃY·Ž ΂ñÒÁâéßÇ‹éß ³·„
Ε҅Y ¦ÃŸÏˆ¢¿•¢Î‹é߶„í Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ½‚Ý„zÒ΋éßq.
§à‡ÿØ•éßGØ„éßéß܃ß, §R»ó RéßÒéßwHs ¨P½ß¸…j âéߢǛ Ó߸꿄â§ß¿ŸfÇ‹éß. ''Ø‚éßÈ꽟 ¨ Ó߸꿄â ÓŸ¶„í
XÓßé¸ ¶ß í„ Y ÒSfâ ΕÒÌ„Üéß ß §½•"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹é.ß 29¥Üƒ Ì‚HØ„éßÁ‚¯ŸtÇ‹éß. ¨ ÕßH½ß¬Æ„¢ YÜßéßÒ…ÓŸ ½ß¸CH
¥Y ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ³·„ Õߢ»‡Ã„éß ·óǂ΋êÇ‹ ¯öÌ„éߢΈ. ΟY QéßΈ ÕßêǛ΋ ·Ž¢Îˆ·Ž ½ß¸Ç› ¯öÌ„éߢΈ""
ÕòÒéßwâéß Õ•Ì•Üéß âß ¢Î‹éâß éß, ^Ã¢Ç‹Ò ÎŸYY Οâéß â»„Ã„ ¥Y ½ß¸ÿÒ·„o ¥ÓŸsÇ‹éß.
Òéߢ΋éâß éß ½ßÿ¸ Wá«¢k ¿ŸÇ‹é.ß 30·ŸY §Îˆ ï½®ê ß Ã„½‚éâ`ß ¯Ÿ½ß¢¸ . 4Õ•Ì•Üéß Ü
ß ó Ò…âs ÕßH½ßƬ ŸYs »„éÃß ¢ˆ S ΂ñÒÁâéßÇé‹ ß
½ß¸ÿÁÜßéß Õ•Ì•Üßéß, Οâéß â»„ÃŸÜ߶„í ½ß¸ÿØ„ê˽‚éß` ·óÇ‚ ¿‚½ß«tâ Ó߸Ò꿟ßYs ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß RÓŸsÇ‹éß.
΋êÇ‹Üß R»„ÿ@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÄéß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ¿•WY ÕßH½ß¬Æ„¢ QéßΈâéߢS XÓß« ½ß¸ÿÒ·„o
31»„ é ß Å ß j Ü ß Qéß Î ‹ , ·ò¢Ç‹ Ü ß Qéß Î ‹ Ø„ é ß Ã òÕƒÒéß é ß ½‚ñ½ß¸… ¿„êÓ߸êo, ''¥Ì„YY YÄu¢Ïˆ¢¿„¢Ç›!"" ¥Y
¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Üßâéß ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß. RRÏ‹ Ò¢à‡Üß âéߢǛ ¥ÓŸsÇ‹éß. ßE ¥Üƒ ¥âsΕ Ì„Ç‹Ò…»‡ ¥Ì„Y ¿•Øßéß
Ø„êÁ¶„íÜßâéß ¯¢½ß«·„ ¿•à‡Ç‹éß. (_·ÒÜߢ Ü•QØ„éßéßÜß ¿„¿„éßf½ß¸Ç›¯öØßéߢΈ. ΟYY ¥Ì„Ç‹éß ·„΋ÜßfÜ•·„
âéߢǛ ÒêÌ„ÿ½•éß ¥Ì„Ç‹éß Ø„êÁ¶„íÜßâéß ¯¢½ß«·„ ¯öØ„êÇ‹éß. 5¥¢Ì• »‡¶„í¢ÇŸ, ÕßH½ß¬Æ„¢ Òéßéß·„aÜœñ
¿•Ø„éßܕ΋éß). ¯öØßéߢΈ. ΟY QéßΈ ÕßêǛ΋ ·Ž¢Îˆ·Ž ½ß¸Ç›¯öØßéߢΈ.
32ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ³·„ ·òÌ„o ½ß¸¢Ç‹éß»„ÃóE Ε҅Y Ó߸Ò꿟Ä¢»‡ ¦ ΂ñÒÁâéßÇ‹éß Î‰YÓ• ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
6¥½ß¸téßÇ‹éß Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Î‚ñÒÁâéßYÌó, ''΋؄éß¿•Óß«
½ß¸ÿ·„ÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. §Îˆ ½ß¸NŸa ½ß¸¢Ç‹éß»„ ҢŎΈ. ¥Îˆ ¯Y
RéßÎ‹Ò Ó‚ÜßÜó ½ß¸Î‹éßÓ‚ñÎ‹Ò ÃóE. (³·„ÅßÒ Ó‚Üß ½ß¸Îˆ ÓŸ ·òĶ„í Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟âéß ¯ŸÿÈp¢¿„éß. ÓŸ
ÙâÒ ÃóEâ ·ŸÎ‹é)ß . Ø„éê ß ÎŸÜó Õ•Ì•Üéß ß â»„Ã¢„ Üó ¿•WY Õƒ»„éß ¿•Ø„éßÒéßY Ø‚éßÈ꽟âéß ¥Ç‹éß»„éß""
Ò…âs ½ß¬Æ„¢ Ò΋q ¦ ÃóEâ ßE ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢ ¥¢Åßê ¯ŸÿÏ•Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß.
¿ŸÇ‹éß. ÌŸâéß Ì„Ø„êÄéß ¿•ØßéߢSâ ΋êÇ‹Üß ÕòÒéßw ¥¢Î‹éß·òĶ„í ΂ñÒÁâéßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟âéß ¯ŸÿÈp¢
Ü߶„í ßE ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿•½ŸÇ‹éß. Ì„âéß °ÃŸtÅßéß ¿ŸÇ‹éß. Ì„·ä„˽•éß ÃŸE ¿•Øßéß Ó߸|Ó߸p½ß¸Ç›¢Îˆ. ¥Îˆ
¿•Óß«â Ε½ŸÜßØ„êÜßÜó ðÓßÒ ¿•Ø„éßŃY·Ž ßÁ‚ñ⠽߆ ¸ Ä|½ß…¸ ¿•Øéß Üß ƒ ¦Ãó»„xҢ̄¢»‡ Ò…¢Îˆ. 7¥½ß¸téßÇ‹éß
Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Ø„êÁ¶„íÜßâéß Õ•Ì•Üßéß âéߢǛ ¶„îÇ‹ ßE ¦ ΂ñÒEÂÇ›Ìó, ''΋؄éß¿•Óß« ÓŸÌó ÓŸ §¢ÅŽ·Ž
XÓ߸é߶„íÓŸsÇ‹éß. 33·ŸÒ…â ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß §à‡ÿ ÒSf, ÓŸÌó Õ®óÁ⢠¿•Øßéß. Ó•âéß Z¶„í ³·„ ·Ÿâéß·„
Ø•éGß Ø„ééß Üß ¶ß í„ ½ß¢¸ Ç‹é»ß „ YRéßÌ¢o„ Ì„â¶„í ¥âéß¶î „ Üß½‚éâ`ß Ó߸ÒéßÈt¢¿„΋H¿Ÿâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
8¥Îˆ Râs ú½ßÒ
ÃóEâéß ÒêÌ„ÿ½•éß YÄnØßéߢ¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ ¯YRéßÎ‹Ò ¸ ·„o ßEÌó, ''Ó•âéß ZÌó Z §¢ÅŽ·Ž
Ó‚ÜßÜó ½ß¸Î‹éßÓ‚ñÎ‹Ò ÃóE. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥Ì„âéß ÃŸâéß! ZÒ… Z ßÁx¢Üó Ó߸»„¢Õ®ƒ»„¢ ÓŸ·ŽSfÓŸ
YÈw¢Sâ ÕßH½ßƬ ŸÜß Ò΋q ¥Ì„Çé‹ ß ÕßÜéß Üß éß ß ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢S, Ó•âéß ZÌó ßâéß! ¨ Ó߸pÜߢÜó ӕӕΉ Wââéß,
Ï‹ê½ß¸¢ ½•ðÓß½ŸÇ‹éß. (¨ ·ŸÃŸxÜßéß) ¥Ì„âéß Õ•Ì•Üßéß ÌŸ»„âéß. 9°Î‰ WⶄîNj΋Y ÌŸ»„ß΋Y Ø‚éßÈ꽟
⻄Ä¢Üó YÄ|U¢¿•½ŸÇ‹éß. ¦ÁÂ. Ó•Y·„aÇ›·Ž ÒSfâ ÕƒÅß ½‚¢Åß ÒéßIz ½ßÿ¸ Ø„êË¢
¿•Ø„éßÒ΋qY ¶„îÇŸ Ø‚éßÈ꽟 ¦Á §¿ŸfÇ‹éß"" ¥Y
Ε҅Njéß Õ•Ì•Üßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ ½ß¸Üßé߶„íÅ ¥ÓŸsÇ‹éß.
10¥¢Î‹ é ß Ò Üß z ¥Ì„ Ç ‹ é ß Òéß Ã ó Òêßc â WÄ é ß » „ é ß

13 ³·„ ÃóE Ø„éßêΟ Î•à„½ß¸… ½ŸÇ‚ñâ ³·„ ΂ñÒ


ÁâéßÇs› Õ•Ì•Üéß ß â»„ÃŸY·Ž ½‚ÝÒz„ éßY Ø‚éÈß ê½Ÿ ½ßÿ¸ Ø„êË¢ NŸC¢¿ŸÇ‹é.ß Õ•Ì•Üéß ¶ß í„ ÒSfâ ÕƒÅß ½‚¢Åß
¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ¦ ΂ñÒÁâéßÇ‹éß ¥·„aÇ›·Ž ½‚Ý•z Ó߸È·Ž Ì„âéß WÈC ½‚Ý„zܕ΋éß.
11¦ ÃóEÜßÜó Õ•Ì•Üßéß â»„Ã„¢Üó Òë΋éßrÇ‚ñâ ³·„
ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ÕßH½ß¬Æ„¢ Ò΋q YÜßÕßÇ› Ï‹ê½ß¸¢
½•Óê ¸ß o Ò…ÓŸsÇ‹é.ß 2¦ ÕßH½ßƬ ŸY·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹ ½ß¸ÿÒ·„o YÒÓß«Ó߸êo Ò…¢Ç•½ŸÇ‹éß. ¦ Òë΋q ½ß¸ÿÒ·„o Ø‚éßéß·„a
ÒéßY Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ΂ñÒÁâéßY·Ž ¦Á §¿ŸfÇ‹é.ß ¦Ø„éâß ¶„íÒêÄéßÜßéß Î‚ñÒÁâéßÇ‹éß ÒSf Õ•Ì•Üßéß â»„Ã„¢Üó ¿•Óß«
§Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: â΋¢ÌŸß Ì„Òéß Ì„¢Ç›ÿÌó ¿‚¯ŸtÄéß. ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒ
''ÕßH½ß¬Æ„Òê, Z¶„í Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß ÒéßéßÌó ¦ Î‚ñÒÁâéßÇ‹éß ¿‚½ß«tâ΋¢ÌŸ ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß
¿„éÓß ŸsÇ‹é: 'ΟQ΋éß Ò¢à„¢Üó Ø‚êá¬Øê „ ¥âéß½ŸÇò Ì„Òéß Ì„¢Ç›ÿ·Ž RÒÈ¢¿ŸÃ„éß. 12¥ØßéßÌ• ''¥Ì„Ç‹éß °
·„Çé‹ ß ÁYwNŸoÇé‹ .ß ¨ Ø„êÁ¶„íÜßéß §½ßt¸ éßÇé‹ ß ·ò¢Ç‹Üïß ½ßñ, Òêßcâ ½‚݃zÇ‹Y"" Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o ¥Ç›»‡Ç‹éß. Ø„éßêΟ
1 ßEÜßé 13:13-14:3 408
âéߢǛ ÒSfâ ΂ñÒÁâéßÇé‹ ß ½‚Jâz ΟÈY Ì„Òéß Ì„¢Ç›ÿ·Ž ½•Ø„éßÒéßY"" Ì„â ¶„íÒêÄéßÜßÌó ½ß¸ÿÒ·„o ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ì„â
¥Ì„Y ¶„íÒêÄéßÜßéß ¿„ê½ß«¢¿ŸÃ„éß. 13Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o Ì„â ¶„íÒêÄéßÜßéß »‡Ç›Î‹ï½ßñ »„¢Ì„½•à‡Ã„éß. 28Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o
¶„íÒêÄéßÜßÌó ¥Ì„Y »‡Ç›Î‹ï½ßñ »„¢Ì„ ½•Ø„éßÒéßY ΟYï½ßñ ½‚Jz à„Ò¢ ÕƒÅßï½ßñ ½ß¸Ç›Ò…¢Ç‹Åߢ ¿„êà‡Ç‹éß.
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½ŸÃ„Ì„Y »‡Ç›Î‹ï½ßñ »„¢Ì„ ½•Ø„éß»‡, ΟYï½ßñ »‡Ç›Î,‹ Óߢ« º¢ §¢·Ÿ à„Ò¢ ½ß·¸ a„ â YÜßÕÇß › Ò…ÓŸsØßé.ß
¯·Ža ½ß¸ÿÒ·„o ½ß¸ÿØ„ê˽‚éß` ½‚݃zÇ‹éß. ï½ßñ»‡ ¦ Óß«¢º¢ à„½ŸYs WâÅߢ »‡Y, »‡Ç›Î‹âéß
14¦ Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o ΂ñÒÁâéßÇ›Y ½‚Ì„é߶„ía¢Åßê »‡Ø„é߽߸ÄfÅߢ »‡Y ¿•Ø„éßܕ΋éß.
29Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o à„½ŸYs Ì„â »‡Ç›Î‹ï½ßñ ½•à‡Ç‹éß. ΂ñÒ
¯öØ„êÇ‹éß. ΂ñÒÁâéßÇ‹éß ³·„ Óß«¢Ï‹êÄ Òë·ä„¢ ·Ž¢Î‹
¶„îÄéfß Y Ò…¢Ç‹Å¢ß Òë΋q ½ßÿ¸ Ò·„o ¿„êà‡Ç‹é.ß ''Ø„éê ß ÎŸ ÁâéßY ÒéßëW·Ž Ó߸¢ÌŸ½ß¸¢ Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßŃY·Ž à„½ŸYs
âéߢǛ ÒSfâ ΂ñÒÁâéßÇ‹Ò… Z½•ÓŸ?"" ¥Y Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o ½‚âéß·„¶„í XÓ߸é߶„íY Ò¿ŸfÇ‹éß. 30à„½ŸYs ½ß¸ÿÒ·„o
½ßÿ¸ Ò·„o ¥Ç›»‡Ç‹é.ß ''¥Ò…âéß Ó•Ó•"" ¥ÓŸsÇ‹éß Î‚ñÒÁâéßÇé‹ .ß Ì„â ¶„íÅßé¢ß ÕƒY·Ž Óߢ¸ Õߢψ¢Sâ ÓßÒ¸ êψÜó ï½ßŃjÇé‹ .ß
15''¥ØßéßÌ• ΋؄éß¿•Óß« ÓŸ §¢ÅŽ·Ž ÒSf, ÓŸÌó Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o ¥Ì„Y ÒéßëW·Ž Ó߸¢ÌŸ½ß¸¢ Ì‚HØ„éßÁ•à‡Ç‹éß.
Õ®óÁ⢠¿•Ø„éߢǛ"" ¥¢Åßê Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o ¥Ç›»‡Ç‹éß. ¦ ½ß¸ÿÒ·„o, ''´ ÓŸ Ó߸Èê΋ÄéßÇŸ, Z ÒéßÄ˟Y·Ž
16·ŸY ΂ ñ ÒÁâéß Ç › Ü ƒ ¥ÓŸsÇ‹ é : ''Ó• â éß ZÌó Réß·aŽ H RÜß½Ó«ß é¸ß Óoß Ÿsâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹é. 31Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„o
ßܕâéß. ZÌó ¨ ½ß¸ÿÎ•à„¢Üó ¥âs¯ŸÓŸÎ‹éßÜßéß XÓ߸éß Î‚ñÒÁâéßY à„½ŸYs ¯ŸWï½ßŃjÇé‹ .ß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ Ì„â ¶„íÒê
·óÜ•âéß. 17 '¥·„aÇ‹ Z½•Î‰ Wâß΋éß; ÌŸ»„ß΋éß. ZÒ… ÄéßÜßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âéß ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß
½‚Jâz ΟÈâ WÈC ߶„îÇ‹Îé‹ ;ß ¥Y ¶„îÇ‹ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓŸ à„½ŸYs §Î• Ó߸ÒêψÜó ©¢¿„¢Ç›. ÓŸ ¯Òéßéß·„Üßâéß
ÓŸ¶„í ¦Á §¿ŸfÇ‹éß."" ¥Ì„Y ¥Óß«p·„Üß ½ß¸·„aÓ• ©¢¿„¢Ç›.
18''·ŸY Ó•âéß ¶„îÇŸ Z܃»• ³·„ ½ßÿ¸ Ò·„â 32Ø‚éßÈ꽟 ¥Ì„Y Ο|ß ¿‚½ß«tâ ÒêÅßÜßéß
o éß"" ¥ÓŸsÇ‹éß
¦ Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„.o ¥Ì„Çé‹ ß ³·„ ¥Õß΢r‹ ¶„îÇŸ ¿‚¯ŸtÇ‹é. YÁÒéßØßéß XÄéßÌŸØßéß. Ø‚éßÈ꽟 Õ•Ì•ÜßéßÜóY ÕßH
''Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ΕÒ΋êÌ„ ÓŸÒ΋q¶„í Ò¿ŸfÇ‹éß. ½ß¬ÆŸY·Ž, Ó߸ÒéßÈ؄éß ½ß¸ÅßjËŸ ÜßÜóY ©âsÌ„ Ó߸p܃Ü߶„í
¦ Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ΕÒ΋êÌ„ Yâéßs ÓŸ §¢ÅŽ·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzNjŃY·Ž ¥Ì„YY ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éß
XÓ߸é߶„íY ½‚Ý„zÒéßY, ÓŸÌó ZÒ… Õ®óÁӟ΋éßÜßéß ¿•ðÓß܃ ¶„íÓŸsÇ‹éß.""
33ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéßÜó °Qéß ÒêÄéßt ßܕ΋éß.
¥âéßÒéßWÒ|ÒéßZ ¥ÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
19¨ ÒêÅßÜéß ß âRéßw ¦ ΂ñÒÁâéßÇé‹ ß Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„o ¥Ì„Ç‹éß ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ó߸êoÓ• Ò…ÓŸsÇ‹éß. ½•_Ã|Äéß
§¢ÅŽ·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ¥Ì„YÌó ·„HÓß« Õ®óÁӟΈ·„ÒéßéßÜßéß Ò¢à‡Üß âéߢǛ Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß ¥Ì„Çé‹ ß Ø„êÁ¶„íÜßé»ß ‡*
¿•à‡Ç‹é.ß 20½ŸÃ„éß ÕßÜÒzß Î‹q ¶„îÄéfß YÒ…¢Ç‹»‡, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¯¢½ß«·„ ¿•Ó߸êoÓ• Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¨ Ø„êÁ¶„íÜßéß ©âsÌ„
Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„Ìo ó ÒêŃzÇŸÇ‹é.ß 21¦ Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„o Ø„éê ß ÎŸ ½ßÿ¸ Εà‡ÜßÜó ½ß†¸ Áƒ ·ŸÃ„x·„ÿÒêÜßéß YÄ|È¢o ¿ŸÃ„é.ß ¯ÒÄéß
Î•à„½ß¸… ΂ñÒÁâéßYÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''½ß¸ÿÕ®„éß½ŸÁ ZÒ… Ø„êÁ¶„íÇ‹éß ·Ÿ½ŸÜßâé߶„í¢_Åß ½ŸÃˆ·Ÿ ¥Ò·Ÿà„¢ §Ò|
¯ŸÅŽ¢¿„ÜΕ Y‹ ¦Ø„éâß ¥ÓŸsÇ‹é!ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦Î•K¢ ÕßÇ›¢Îˆ.
Sâ ΟYY ZÒ… ¿•Ø„éßܕ΋éß. 22¨ ½ß¸ÿÎ•à„¢Üó ZÒ… 34§Îˆ ³·„ Òéß@ ¯Ÿ½ß½ ¸ ‚é`ß Ì„â ßÁx¢ Óßø |„ ÓŸà„â¢
°Qéß Wâß΋Z, ÌŸ»„ß΋Z Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ÁƒÂ½¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß ·ŸÒŃY·Ž ½ß¸ÿÏŸâ ·ŸÃ„ËÒéßØßéßx¢Îˆ.
·ŸY ZÒ… WÈC ÒSf Õ®óÁӟΈ·ŸÜßéß YÄ|Èo¢¿ŸÒ….
¥¢Î‹éÒß Üßz Z à„Ò¢ Z ½ßÌ« Ä é„ Üß ß ÓßÒ¸ êψÜó ©¢¿„ÕÇß Î‹ é‹ .ß "" Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÒêÄéßY ÒéßÄˢ
23΂ñÒÁâéßÇ‹éß Õ®óÁ⢠ÒéßéßC¢¿ŸÇ‹éß. Òë΋r ½ß¸ÿÒ·„o

»‡Ç›Î‹ï½ßñ »„¢Ì„ ½•Ø„éß»‡, ΂ñÒÁâéßÇ‹éß ÎŸYï½ßñ ½‚݃zÇ‹éß.


24 Ì„âéß §¢ÅŽ·Ž WÈC ½‚Ý•z ÒêÄc¢Üó ³·„ Óß«¢º¢
14 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
¥\Ø„ê XÒÿ¢»‡ ÁÕßéßu ½ß¸ÇŸmÇ‹éß. 2Ø„éßÃò
ÕƒÒéßéß Ì„â Õ®ƒÃ„xÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''ZÒ… á«Üóºé߶í„
΂ñÒÁâéßY Qéß΋½ß¸Ç› ¿„¢ð½ßÓß«¢Îˆ. ΂ñÒÁâéßY à„ÉÄ¢ ½‚Ý„éßz. ¥·„aÇ‹ ½ß¸ÿÒ·„o ¥VØ„êâéß Î‹Ãˆ}¢¿„éß. Ó•âéß
ÕƒÅßï½ßñ ½ßǸ Ò› …¢Îˆ. »‡Ç›Î,‹ Óߢ« º¢ à„Ò¢ ½ß·¸ a„ â YÜßÕÇß › §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ßEâÒ…ÌŸâY ¿‚½ß«tâ ½ŸÇ• ¨
Ò…ÓŸsØßé.ß 25·ò¢Î‹Ãé„ ß ¦ ΟÈ⠯öÌ„ê, à„Ò¢ ½ß·¸ a„ â ¥VØ„ê. ZÒ… ÓŸ Õ®ƒÃ„xÒY ½ß¸ÿÁÜ߶„í Ì‚HØ„é߶„í¢ÇŸ
Óߢ« º¢ YÜßÕÇß Ò› …¢Ç‹Å¢ß ¿„êà‡Ã„é.ß Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„o Ò…âs ÒêÄéß½•á¸¢ ½•Ó߸éß·òY ½‚Ý„éßz. 3 ½ß¸ÿÒ·„o ·òĶ„í ½ß¸Îˆ
⻄ßY·Ž ÒSf, ½ŸÃ„éß ÎŸÃˆÜó ¿„êÓß⫠΋¢ÌŸ ¿‚¯ŸtÄé.ß Ãò^ÅÜjß âß éß, X½ß« ½ßθ ŸÃŸpÜâß éß, ³·„ ÁƒÇš Ì•Ó‚âéß ·Ÿâéß·»„ ‡
26¦ Òë΋r ½ß¸ÿÒ_·o Ø„éßêΟ Î•à„½ß¸… ΂ñÒÁâéßY ½ß¸Åßéßj¶„í ½‚Ý„éßz. ̄Äéß½ŸÌ„ Òéßâ ¶„íÒêÄéßY·Ž °Réß
½‚âéß·¶„ í„ XÓßé¸ ·ß òY Ò¿ŸfÇ‹é.ß Òë΋r ½ßÿ¸ Ò·„o ÁÈCâ΋¢ÌŸ ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó ¿‚½ß¸tÒéßY ¦Ø„éßââéß ¥Ç‹éß»„éß. ½ß¸ÿÒ·„o
RY, ''¦ ΂ñÒÁâéßÇé‹ ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦Á ¯ŸÅŽ¢¿„ÜΕ é‹ .ß Ø‚éß`â ¥VØ„ê ¥¢ÌŸ ¿‚½ß¸…ÌŸÇ‹éß.""
¥¢Î‹éßÒÜßâ Ø‚éßÈ꽟 ³·„ Óß«¢@Ys ¥Ì„YY ¿„¢½ß¸
ŃY·Ž ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. §Îˆ ¿•NŸoâY Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tØ„éßéß ½•_Ã|Äéß ... Ø„êÁ¶„íÜßéß»‡ ϋÄwßà‡Ó߸oÿ ½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ Ü•Q
ÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 27''Ì„â »‡Ç›Î‹ï½ßñ »„¢Ì„ Ò¢à„¢ ½ŸÃˆÓ• Ø„êÁ¶„íÜßéß»‡ YØ„éßRéߢ¿ŸH.
409 1 ßEÜßé 14:4-23
4 ¥¢Î‹éÒß Üßz ßE Õ®ƒÃ„x á«Üóºéß¶í„ ½‚J¢z Έ. ½ßÿ¸ Ò·„o ·òÌ„o ßE Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢՃYs ÓŸà„â¢
¥VØ„ê §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz¢Îˆ. ¥VØ„ê ½ß¸¢Ç‹éß ÒéßéßÓ߸H ¿•NŸoÇ‹éß. §Îˆ L½®ß¸éßÿ¢»‡ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. 15¥½ß¸téßÇ‹éß
½ŸÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ¿„ê½ß¸…¯öØßéߢΈ. 5·ŸY ¨ Üó½ß¸… Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß. §à‡ÿØ•éßÜßéß
Ø‚éßÈ꽟 ¥VØ„êÌó, ''Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Õ®ƒÃ„x Z ½ß¸ÿÁÜßéß ZÅŽÜóY ¯Ì‚ñoâ »„Ç›m ¥ÜƒzÇ›âÅßéßz Ì„ÜßzÇ›Hz
Ò΋¶q í„ ÒÓßê ¸ Òo …¢Îˆ. ¦½‚éß ¶„íÒêÄéYß ·Ž ÁÕßéuß ¿•Øé„ »ß ‡, ¯ö̟Äéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁHs ¨ ÒéߢS Î•à„¢ âéߢǛ
¥Ì„Y·Ž °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó½ŸÜßY ÒÓ߸êo Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ܃C½•NŸoÇé‹ .ß ¨ ßÁƒxYs ½ŸÃˆ ½ß† ¸ È|¶„í
Ò…¢Îˆ"" ¥Y Ì‚HØ„éßÁ•à‡Ç‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„ ¥VØ„ê Ü߶„í ¦Ø„éßâ §¿ŸfÇ‹éß. Ø„éß꽮߸ÿÅ•Ó߸éß âΈ·ŸÒÜß QÄéß
¦½‚é߶„í °Réß ¿‚¯ŸtÜó ¶„îÇ‹ Ø‚éßÈ꽟 RÒÈ¢ ¿‚܃z¿‚΋^Ãñ¯öØ•éß܃ ¿•NŸoÇ‹éß. §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
¿ŸÇ‹é.ß Ø„éÃß òÕƒÒéßéß Õ®ƒÃ„x ¥VØ„ê §¢ÅŽ·Ž ÒSf¢Îˆ. ·ŸÃ„˽•éßÒéߢ_Åß Ø‚éßÈ꽟 ¦ ½ß¸ÿÁÜß ½ß¸Åßz ·ó½ß¸¢»‡
¦½‚éß ¯ÒÃó ½ßÿ¸ ÁÜß¶í„ Ì‚HØ„é¶ß í„ ¢ÇŸ Ò…¢ÇŸÜßY ¦½‚éß Ò…ÓŸsÇ‹éß. ½ß¸ÿÌ•x·„½‚éß`â Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß YÈw¢S ¥ðáßâéß
½ßÿ¸ Ø„éWß sÓßê ¸ o Ò…¢Îˆ. 6¦½‚éß ÎŸ|Ä¢ Ò΋¶q í„ ÒSfâÅßézß ¦ÃŸÏˆ¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéßï½ßÅŽj ½ß¸ÿÁ܃؄éßâ¶„í ¿ŸÜƒ
¥VØ„ê à„Õßq¢ RÓŸsÇ‹éß. ½‚¢ÅßÓ• ¥VØ„ê §Üƒ ·ó½ß¸¢ ·„Üßéß»„ Á•à‡Ã„éß. 16Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ç‹éß.
¥ÓŸsÇ‹é: ''Ø„éÃß òÕƒÒéßéß Õ®ƒÃŸx, Üó½ßH¸ ·Ž ß, ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¥Ì„Ç‹éß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß« §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¶„îÇ‹ ¯Ÿ½ß¸¢
Yâéßs ¯ÒÃó ¥âéß·ó½ŸÜßY ZÒ… ¯¢Î‹é߶„í ½ß¸ÿØ„éßWs ¿•Ø„éßŃY·Ž ·ŸÃ„¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ·ŸÒ…â §à‡ÿØ•éßÜßéß
Ó߸éßoÓŸsÒ…? Z¶„í ³·„ ΋éßß|Äo ¿‚½ß¸t΋H¿Ÿâéß. 7ZÒ… ½ß¸ÿÁÜßéß ´Ç›¢½ß¸ÕßǕ܃ Ø‚éßÈ꽟 ¿•NŸoÇ‹éß.""
17Ø„éÃ
§¢ÅŽ·Ž WÈC ½‚Jz §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ß òÕƒÒéßéß Õ®ƒÃ„x W߀¶„í WÈC ½‚J¢z Έ. ¦½‚éß
Ø„éÃß òÕƒÒéßé¶ß í„ ¿‚½t¸ß Òéßâs ÒÄÒo ê⢠̂HØ„éÁß •Øéß .ß §¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„z»‡Ó• ÕƒÜßéßÇ‹éß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. 18§à‡ÿØ•éßG
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹é: 'Ø„éßÃòÕƒÒê, §à‡ÿ Ø„éßéßÜߢ̟ ¥Ì„Y ·òÄ^·ñ RÜ߽߫¢S, ¥Ì„YY Ó߸Òêψ
Ø•éßGØ„éßéß Üߢ΋ÈÜóâéß Ó•âéß Yâéßs ¯¢½ß«·„ ¿•à‡âéß. ¿•à‡Ã„éß. Ø‚éßÈ꽟 ¯Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢ΋Y ¿‚¯ŸtÇó,
ÓŸ ½ß¸ÿÁÜ߶„í Yâéßs ¯ŸÜ߶„íY»‡ ¿•à‡âéß. 8ΟQ΋éß ¥Î• RÏ‹¢»‡ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. Ì„â ðÓßÒ¶„íÇ‚ñ⠽߸ÿÒ·„o
Ò¢à„¢ §à‡ÿØ•éÜß éß âß éß °ÜßéÌ ß ê„ Ò…¢Îˆ. ·ŸY ½ŸÃˆâéߢǛ ¥VØ„ê Ο|ß ¨ Rá¸Ø„êÜßZs ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
19ßÁ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¥Ó•·„½‚éß`⠧̄Ä ½ß¸âéßÜßéß
ßÁƒxYs XÓ߸é߶„íY, ΟYY Ó•âéß Z·Ž¿Ÿfâéß. ÓŸ
ðÓßÒ¶„íÇ‹»„éß ÎŸQ΋éßÒÜœ ZÒ… ½ß¸ÿÒÈo¢¿„ܕ΋éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßéßΟrÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. ½ß¸ÿÁƒ¯ŸÜßâ ·òâ
ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹éß ¯ŸÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. ½ß¸†Ã„n ºë΋ NŸC¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿•Ó߫⠽߸âéßÜßZs §à‡ÿØ•éßÜßéß
Ø„éߢÌó ¥Ì„Ç‹éß ââéßs ¥âéßÓ߸È¢¿ŸÇ‹éß. Ó•âéß ¥¢D·„ ßEÜß ¿„È̄ÿ »„ÿ¢Í‹¢Üó RÒÈ¢¿„ÕßÇŸmØßéß.
È¢Sâ ½ŸÅŽÓ• ¥Ì„Çé‹ ß ¿•ðÓß½ŸÇ‹é.ß 9·ŸY ZÒ… ï½®ê ß Ã„½‚éâ`ß 20Ø„éßÃò ÕƒÒéßéß ÃŸE»‡ §Ã„éßÒΈ ^âNjéß Ó߸¢ÒÌ„€

¯Ÿ¯ŸÜßâéß ¿ŸÜƒ ¿•à‡Ò…. Z Òéßéߢ΋éß ¯ŸH¢Sâ ½ŸÃ„éß ÃŸÜßéß ½ß¸Ãˆ ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„ ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯ö»‡,
¿•Óâ«ß ¯Ÿ¯ŸÜß·¢„ ^Åß ZÒ… ¥W Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éâ`ß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ½ŸYY ¥Ì„Y ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßÌó Ó߸Òêψ ¿•à‡Ã„éß. ¥Ì„Y
¿•à‡Ò…. ââéßs ÒΈHï½ßÅŽj ï½ßÇ‹ Òêßc⠽߸ǟmÒ…. ZÒ… ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ÓŸÎŸÕßéß ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó ßÁ‚ñÓŸÇ‹éß.
21Ø„éê
R»„ÿ@Üßâéß, SÜßzÄ Ε݄҅zâéß Ì„Ø„êÄéß ¿•à‡Ò…. §Îˆ ß ÎŸ¶„í ßÁØ•éxß ÓŸÅŽ·Ž NôÜò½‚êâéß ¶„íÒê
ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸ ·ŸÃ„ËÒéßØßéßx¢Îˆ. 10·ŸÒ…â Ó•âéß Ã„éßÇ‹éß ^úՃÒéßéß 41 Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß½ŸÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸
Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢՃY·Ž ·„MŸjÜßéß ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. Z Ü•Òéßéß â»„Ã„¢Üó ^úՃÒéßéß ½ß¸ÎˆÙÇ‹éß Ó߸¢Ì„€ÃŸÜßéß
¶„íÅßéߢÕߢÜó ½ß¸…Äéßá¸éßÜߢ΋ÈZ ¿„¢½ß«½•NŸoâéß. ¯¢Ç›â ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ¨ ⻄Ä¢ÜóÓ• Ø‚éßÈ꽟 ÌŸâéß »ûÄ
ð½ßÇ‹âéß ¥Cs ΋U¢S ½•Ø„éßéßâÅßéßz Ó•âéß Z ¶„íÅßéߢ R¢½ßÕ¸ Çß ŸÜßY Yà„fØßé¢ß ¿ŸÇ‹é.ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸÁxÒéߢ̄
ÕƒYs Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. 11⻄Ä¢Üó ¿„Y¯öØßéßâ ÅŽÜó ¨ â»„ÃŸÓ•s ¦Ø„éßâ ¯âéßs¶„íÓŸsÇ‹éß.
Z ¶„íÅßéߢբ ½ŸÃˆY ¶„í·„aÜßéß ½ß¬¶„íaW¢ÅƒØßéß. ^úՃÒéßéß Ì„Hz ¥½‚êwZØ„éßéßßÜß»„éß âØ„éßÒê.
22Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ΋ëá«jÜó ¯Ÿ½ß¸
¯ô܃Üóz ¿„Y¯öØ•éß Z ¶„íÅßéߢÕߢ½ŸÃˆY ½ß¸¶ä„íßÜßéß
¯ôÇ‹éß¿„é߶„í W¢ÅƒØßéß." §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía."" ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ·òâNŸC¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„¢_Åß ·ó½ß¸
12Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Õ®ƒÃ„xÌó ½ß¸ÿÒ·„o ¥VØ„ê §¢·Ÿ C¢¿„éß·òӕ܃ ½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz ¥Ó•·„ ¯Ÿ½ß¸
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''§½ß¸téßÇ‹éß §¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„éßz. ZÒ… ⻄Ä ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃˆ·Ž Òéßéߢ΋éß YÒÓß«¢Sâ ½ŸÃˆ ½ß«Ì„
Ο|Ä¢ ½ß¸ÿ½•K¢¿„»‡Ó• Z ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß. ÄéßÜß·„¢^Åß ï½®ßêĽ‚éß`â ¯Ÿ¯ŸÜßâéß ½ŸÃ„éß ¿•à‡Ã„éß.
13§à‡ÿØ• é ß Ü ß ¢ ÌŸ ½ŸY ·òÄ ¶ „ í RÜß ½ ß « ¢ S, ¥Ì„ Y Y 23¦ ½ß¸ÿÁÜßéß ©âsÌ„ Ó߸p܃Üßâéß,* NŸwÄ·„KÜßâéß,

ÓßÒ¸ êψ ¿•NŸoÃé„ .ß Ø„éÃß òÕƒÒéßéß ¶„íÅßé¢ß ÕߢÜó Z ¶„íÒê ½ß¸RÌ„ÿ ·òØ„éßx»„éߢÁÜßâéß YÈw¢¿ŸÃ„éß. QÅßYsÅŽZ
ÄéÇß é‹ ß ³·„aÇ• ÓßÒ¸ êψ ¿•Øé„ Õß Çß Ì‹ ŸÇ‹é.ß ¯¢Î‹éÒß Üßâz ⻇ ½ŸÃ„éß ·ò¢Ç‹Üß Qéß΋, ½ß¸¿„fY ¿‚Åßz ·Ž¢Î‹ °ÃŸtÅßéß
Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢÕߢÜó ¥Ì„Çò·„aÇ• ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ
§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Y Ó߸¢Ìóḽ߸È¿ŸÇ‹éß. 14Ø‚éßÈ꽟 ©âsÌ„ Óß ¸ p Ü ƒÜß é ß Õß ê Åß · „ ½ ß ¸ … Ε Ò …Ý„ z â éß ½ß ¸ † P¢¿„
§à‡ÿØ•éßÜßéßï½ßñ ÒéßÃó ·òÌ„o ßEâéß YØ„éßRéßNŸoÇ‹éß. ¦ ŃY·Ž ½ß¸ÿÁÜßéß ØßéßÒZs YÈw¢¿•½ŸÃ„éß.
1 ßEÜßé 14:24-15:15 410
¿•à‡Ã„éß. 24Ε҅Y ¦ÃŸÏ‹â ð½ßÄéßÌó Z¿„½‚éß`â Üœñ¢C·„ Ø„êÒéßé¶ß í„ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó ³·„ ßÁƒxYs §¿ŸfÇ‹é.ß
·ŸÃŸxÜ߶„í* ¥ÒéßéßwÇ‹éß ¯öØ•éß ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß ¶„îÇŸ ¥Ì„ Y ·Ž ³·„ ¶„ í ÒêÄ é ß Y ¶„ î Ç‹ ·„ Ü ß é ß » „ Á • à ‡Ç‹ é ß .
¥·„aÇ‹ Ò…ÓŸsÄéß. Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß ¶„îÇŸ ¿ŸÜƒ Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡
¿‚Ç‹éß·ŸÃ„xÜ߶„í ¯ŸÜtÇŸmÄéß. ½ŸÃˆ·Ž Òéßéߢ΋éß ¨ Ò…¢Ç•Üƒ ¿•à‡Ç‹é.ß §Î‹¢ÌŸ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ΟQ΋éß ·òĶí„
ßÁx¢Üó YÒÓß«¢Sâ ÁâéßÜßéß ¶„îÇŸ ¥Î• Ä·„½ß¸… ¿•à‡Ç‹éß. 5Ø‚éßÈ꽟 ·óÈ⠽߸ÿ·ŸÃ„¢ ΟQ΋éß ¥Zs
¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¥¢Î‹éß¿• Ø‚éßÈ꽟 ßÁƒxYs Ó߸Òx½‚éß`⠽߸âéßÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¦ÁÂÜßâéß Ó߸Ο
½ŸÃˆ âéߢǛ XÓ߸é߶„íY §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜ߶„í ¥½ß¸t ¯ŸÅŽ¢¿ŸÇ‹é.ß UXoØé„ éß Çß ‚ñ⠪ÈØê „ ½ßÅ
¸ zß Ì„âéß ¿•Óâ«ß
C¢¿ŸÇ‹éß. 25^úՃÒéßéß ÃŸÁƒxY·Ž ÒSfâ ±Î‹Ò Ó߸¢Ò ¯Ÿ½ß¸¢ ³·„aÅŽ Ì„½ß¸t, ΟQ΋éß Ø‚éßÈ꽟¶„í Ó߸Ο
Ì„€Ã„¢Üó, ¨P½ß…¸ j ßÁ‚ñâ á¬á¶¸ í„ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ï½ßñ·Ž RÏ•Ø„éßéßÇ‚ñØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. 6^úՃÒéßéß, Ø„éßÃòÕƒÒéßéß
΋¢Ç‚Wo Ò¿ŸfÇ‹éß. 26á¬á¸¶„í Ε½ŸÜßØ„éß ¹ßÁƒÓŸâéß, §Î‹qÃ„ê ³·„ÈÌó ³·„Äéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹éß Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ó߸êoÓ•
ßÁÕ®„ÒÓŸYs ·òÜßz»òŃjÇ‹éß. ¥ÃŸÒéßéß ÃŸÁ‚ñ⠺΋΂ Ò…ÓŸsÄéß.* 7¥\Ø„êÒéßéß ¿•Óâ«ß §Ì„ý„ ‚éâ`ß ½ß⸠éßÜZß s
ÁÄéß ïÓßñY¶„íÜß âéߢǛ ΟQ΋éß XÓ߸é߶„íâs Õߢ»‡Ã„éß Ø„éßêΟ ßEÜß ¿„È̄ÿÜó ß؄éßÕßÇŸmØßéß.
ÇŸÝ„zâéß ¶„îÇŸ ¥Ì„Ç‹éß ¯Ì„éßo·òY¯öØ„êÇ‹éß. ΟQ΋éß ¥\Ø„êÒéßéß ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥\
¨ ÇŸÝ„zâéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í XÓ߸é߶„íY Ò¿ŸfÇ‹éß. Ø„êÒéßé߶„í, Ø„éßÃòÕƒÒéßé߶„í Ø„éßéß΋r¢ ÁÈC¢Îˆ.
á¬á¶¸ í„ Õߢ»‡Ã„éß ÇŸÝ„Zz s ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ ¯öØ„êÇ‹é.ß 27¥¢Î‹éß 8¥\Ø„êÒéßéß ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ÎŸQ΋éß

ÒÜßz ßÁ‚ñâ ^úՃÒéßéß QÅŽ·Ž ÒêÄéß»‡ ¿ŸÜƒ ÇŸÝ„zâéß â»„Ã„¢Üó Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÇ‹éß. ¥\Ø„êÒéßéß ¶„íÒê
¿•Øéß ¢ß ¿ŸÇ‹é.ß ¥ØßéÌß • ¨ ÇŸÝ„Zz s Õߢ»‡ÃŸY·Ž ÕßÎé‹ Üß éß ß Ã„éßY ð½ßÄéß ¦NŸ. ¥\Ø„êÒéßéß NŸpâ¢Üó ¦NŸ
·„¢¿„éÌß ó ¿•Øé„ Õß Çß ŸmØéß .ß ÃŸÁÕ®Ò„ â Ο|Ä ¯ŸÜß¶í„ Üß¶í„ ÃŸÁØ„êxÇ‹éß.
¥Ì„YØ‚éßéß·„a ÇŸÝ„zâéß §¿ŸfÇ‹éß. 28ßE Ø‚éßÈ꽟
Ε½ŸÜßØê „ Y·Ž ½‚Jâz ½ßt¸ éßÇÜ‹ ƒz Ì„â ¥¢»„ Ä·¶„ä í„ Üßéß ½‚¢Åß Ø„éßêΟ ßE»‡ ¦NŸ
9
½‚ݽz• ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ÇŸÝ„âz éß ¿•ÌÕ„ Å ß éß ·jß òY ½‚ݽz• ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß Ø„éÃß òÕƒÒéßéß ¯ŸÜßâ ½‚ééß Îß Ü‹ ñœ §Ã„éÒß ÎˆØé„ Òß Óߢ¸ Ò
½ß¸Y ÒéßéßC¢S⠽߫ÒéßwÅß ½ŸÅŽY Ä·ä„·„ Õ®„ÅßéßÜß »„ΈÜó Ì„€Ã„¢ ÁÄéß»„éßÌ„ê¢Ç‹»‡, ¦NŸ ßÁƒxY·Ž Ò¿ŸfÇ‹éß.
10¦NŸ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó âÜßéßÕßΈ Ø‚éßéß·„a Ó߸¢ÒÌ„€
»óÇ‹¶„í Ì„CH¢¿•½ŸÃ„éß.
29ßÁ‚ñâ ^úՃÒéßéß ¿•Óß«â ·ŸÃŸxÜßZs Ø„éßêΟ ßÜßéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹é.ß ¥Ì„Y Ì„Hz ð½ßÃé„ ß ÒéßØé„ ·ß Ÿ. ÒéßØé„ ·ß Ÿ
ßEÜß ¿„Ã̈ ÿ„ »„ÿ¢Ï‹¢Üó ¯ô¢Î‹é½ß Ã¸ß f„ ÕßÇŸmØéß .ß 30^ú ¥Õƒ~ÜóÒéßéß ¶„íÒê^Ão.
11¦NŸ ̄⠽߆
ÕƒÒéßé,ß Ø„éÃß òÕƒÒéßéß §Î‹Ãq ê „ ¯½ßt¸ éßÇê ‹ ³·„Ã̈ ó ³·„Ãé„ ß ¸ È|¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éÒß Üœ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ó߸êo Ò…¢Ç•½ŸÃ„éß. ΋ëá«Üj ó Ø„éÍß ŸÃ„½p ‚éâ`ß ½ŸÅŽY ¿•NŸÇ‹é.ß 12¦ ÃóEÜßÜó
31^úՃÒéßéß ¿„Y¯ö»‡ ¥Ì„âéß Ì„â ½ß¸†Ãˆ|¶„íÜßÌó ¶„îÇŸ Üœñ¢C·„ ½Ÿ¢¿×„Üß^·ñ Ì„Òéß à„ÉßÜßâéß ¦ÃŸÏ‹ÓŸ
ΟQ΋éß â»„Ã„¢Üó Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßǛӟNjéß. (¥Ì„Y ÓßÜp¸ ƒÜßÜó ¥Òéßéwß ¶„íY SÜßÃz „ Ε݄҅âz éß ½ß† ¸ P¢¿• ½ß…¸ Äéß
Ì„Hz ¥½‚êwZØ„ééß Ãß ŸÜß»é„ ß âØ„éÒß ê) ^úՃÒéßéß ¶„íÒê á¸éÜß éß Óß ŸsÄé.ß ¥ÅßéÒß ¢ÅŽ ½ß…¸ Äéáß »¸ ‡ÒéßéÜß âß éß ¦NŸ Εࢄ
ÄéßÇ‹éß ¥\Ø„êÒéßéß ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó ßÁØ„êxÇ‹éß. âéߢǛ ½‚ÇÜ‹ »ß òŃjÇé‹ .ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ¦NŸ ̄⠽߆ ¸ È|¶„íÜßéß
Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«â R»„ÿ@ÜßYsÅŽZ XÓß« ½•à‡Ç‹éß. 13Ì„â
Ø„éßêΟ¶„í ¥\Ø„êÒéßéß ÃŸÁ»„éßÅ Ì„Hz ÒéßØé„ ·ß Ÿâéß ÃŸËŽ ½ßθ R‹ âéߢS ¦NŸ ÌòÜßC¢¿ŸÇ‹é.ß

15 ӂՃ̄éß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø„éßÃòÕƒÒéßéß §à‡ÿØ•éß ·ŸÃ„Ë ½•éßÒéߢ_Åß ÒéßØ„éß·Ÿ ³·„ ÙØ„éß½‚éß`â ¥ðáß
Üßéßâéß ¯ŸHÓ߸êo Ò…¢Ç‚âéß. ¥Ì„Y ¯ŸÜßâÜó ΕÒÌŸ R»„ÿ@Ys Ì„Øê „ Äéß ¿•Øéß ¢ß S¢Îˆ. ¨ Õ®Ø „ é„ ¢ß
½ß¸Î‹éßÓ‚YRéßÎó Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ »„Ç‹éßÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡, ¥\ ·„Ä R»„ÿ@Ys Òéßéß·„aÜßéß ¿•Óß« ¦NŸ ½ŸÅŽY ·ŽúÎóâéß
Ø„êÒéßéß Ø„éßêΟ¶„í ßE ¥Ø„êxÇ‹éß. 2¥\Ø„êÒéßéß ÜóØ„éßÜó Ì„»„éßÜßՂŃjÇ‹éß. 14·ŸY ¦NŸ ©âsÌ„
ÒéßêÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y Ì„Hz ð½ßÄéß Ó߸p܃Üßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßܕ΋éß. Ì„â ORÌ„ ·ŸÜßÒéߢ̟
ÒéßØ„éß·Ÿ. ¦½‚éß ¥\MŸÜóÒéßéß ¶„íÒê^Ão. ¦NŸ Ø‚éßÈ꽟¶„í Rà‡|Ó߸ ¯ŸÌ„éßÿÇ‹éß»‡ ©ÓŸsÇ‹éß.
3½ß¸†Ã„|¢ Ì„â Ì„¢Ç›ÿ ¿•Óß«â Ì„½ß¸téßÜßZs ¥Ì„âéß 15¦NŸ Ì„ ¢ Ç› ÿ ·òYs ÒÓß ¸ é ß o Ò …Üß â éß Ø‚ é ß È ê½Ÿ¶„ í

¶„îÇŸ ¿•à‡Ç‹éß. Ì„â ÌŸÌ„ ΟQ΋éß Ì„â ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÇ‹éß. ¦NŸ ¶„îÇ‹ ·òYs ·Ÿâéß·„Üßâéß
Ø‚éßÈ꽟¶„í Ø„éß͟ÄéßpÇ‚ñ Ò…âsÅßéßz, ¥\Ø„êÒéßéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢¿ŸÇ‹é.ß ½ŸÃ„éß Õߢ»‡Ã„¢, ½‚¢Ç›,
Ø‚ é ß È ê½Ÿ¶„ í Rà‡|Óß ¸ ¯ ŸÌ„ é ß ÿ Ç‚ ñ Ò…¢Ç‹ Ü • Î ‹ é ß . ̄Έ̄Ä ÒÓ߸éßo NŸÒéßCÿY ·Ÿâéß·„Üßéß»‡ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÃ„éß.
4Ø‚éßÈ꽟 ΟQ΋éßâéß úð½ßRéߢ¿ŸÇ‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥\ ¥ÒZs ¦NŸ Ε½ŸÜßØ„éߢÜó Ò…¢¿ŸÇ‹éß.

Ε҅Y ... ·ŸÃŸxÜ߶„í ¨ Ä·„½‚éß`⠽߸…ÄéßḠÒx[׿ŸÃ„¢ ^úՃÒéßéß ... Ò…ÓŸsÄéß ¨ Ò¿„⢠¯ŸÿTâ Dÿ¶„í ¥âéß
·„ÓŸZØ„éßéßÜß Î•Ò̟ßϋâÜßÜó Õ®ƒ»„¢»‡ Ò…¢Ç•Îˆ. ½ŸÎ‹¢Üó ܕ΋éß.
411 1 ßEÜßé 15:16-16:2
16 Ø„éßêΟ ßE»‡ ¦NŸ ·òâNŸCâ¢Ì„ ·ŸÜߢ, Ø• é ß Ü ß é ß â éß ^âNj é ß Óß ¸ ¢ ÒÌ„ € ßÜß é ß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹ é ß .
26
§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸÁ‚ñâ ÕßØ‚éßMŸÌó Ø„éßéßΟrÜßéß ·òâNŸC¢ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ΋ëá«Üj ó ¥Ì„âéß ¿ŸÜƒ Ì„½t¸ß éßÜéß ß ¿•à‡Ç‹é.ß
¿ŸÇ‹éß. 17ÕßØ‚éßMŸ Ø„éßêΟ ½ŸÃˆÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•à‡Ç‹éß. Ì„â Ì„¢Ç›ÿ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¿•Óß«â Ì„½ß¸téßÜßZs §Ì„Ç‹ê
¦NŸ ßÁx½‚éâ`ß Ø„éê ß ÎŸ¶„í ½ßÿ¸ ÁÜß ÃŸ·„¯ö·„Üâß éß YH½ß« ¿•à‡Ç‹é.ß Ø„éÃß òÕƒÒéßéß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¶„îÇ‹ ¯Ÿ½ß¢¸
½•Øé„ Òß éßY ÕßØ‚éMß Ÿ Óߢ¸ ·„Ht¢¿ŸÇ‹é.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ßÒê ¿•Ø„éßŃY·Ž ·ŸÃ„¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß.
⻄ßYs ¥Ì„Çé‹ ß ¿ŸÜƒ ½ßÅ ¸ Ꭰ½k¸ Ã¸ß fˆ ÓŸÇ‹é.ß 18Ε½ŸÜßØ„éߢ 27ÕßØ‚éM ß Ÿ ¥VØ„ê ¶„íÒêÄéÇß é‹ .ß ½ŸÃ„éß §à‡}¹ƒÃ„éß
¹ßÁƒÓŸ âéߢǛ, ßÁÕ®„Ò⢠âéߢǛ ¦NŸ ½‚¢Ç›, Ò¢à„Ó߸éßpÜßéß. ßÁ‚ñâ ӟΟÕßéßâéß ¿„¢½ß« ½•Ø„éßŃY·Ž
Õߢ»‡ÃŸÜßâéß Xà‡Ç‹éß. ¥Ì„Y ðÓßÒ¶„íÜ߶„í ½ŸÅŽYSf ÕßØ‚éßMŸ ½ß¸Ï‹·„¢ ½•à‡Ç‹éß. ¥Îˆ ӟΟÕßéß, §à‡ÿØ•éßÜßéß
¥ÃŸÒéßéß ÃŸÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋é߶„í ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. (Õ‚âÔ΋΋éß ½ŸÃ„¢ÌŸ ·„HÓß« CÕ‚uÌóâéß â»„Ã¢„ ï½ßñ ΟǛ ÁÄé½ß …¸ß Ì„éâß s
Ì„¢Ç›ÿð½ßÄéß Åß[ÿ½‚êwâéß, Åß[ÿ½‚êwâéß Ì„¢Ç›ÿð½ßÄéß Ó߸ÒéßØ„éߢ. CÕ‚uÌóâéß ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜß â»„Ã„¢. ¥·„aÇ‹
ÈÁóxâéß) ¥Ì„Çé‹ ß Î‹ÒéßÓé¸ß aß â»„Ã¢„ Üó Ò…¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é.ß ÓŸÎŸÕßéßâéß ÕßØ‚éßMŸ ºÌ„x ¿•à‡Ç‹éß. 28Ø„éßêΟï½ßñ
19¥Ì„Y·Ž ¦NŸ §Üƒ ÒÃ„Ò o ê⢠½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é, ''ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ·Ž, ¦NŸ ¯ŸÜßâ ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÁÄéß»„éßÌ„éߢNj»‡
Z Ì„¢Ç›ÿ·Ž ÒéßÏ‹x ³·„ à‡¢W ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ÁÈC¢Îˆ. §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ̄Äéß½ŸÌ„ ÕßØ‚éßMŸ ßE
§½ßt¸ éßÇé‹ ß ZÌó Ó•âéß ¶„îÇ‹ à‡¢W ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ Óò·„ΟYY ¥Ø„êxÇ‹éß.
¿•Ó߸éß·ó΋H¿Ÿâéß. Z¶„í ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßéß ·Ÿâéß·„Üßéß»‡
½ß¸¢½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸÁ‚ñâ ÕßØ‚éßMŸÌó §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ ÕßØ‚éßMŸ
29
Z¶„íâs ³½ß¸t¢ÎŸYs Ä΋éßq ¿•Ó߸éß·óÒÜßÓß«¢Îˆ»‡ ·óÄéß ÕßØ‚éßMŸ ßÁ‚ñ⠽߫ÒéßwÅß ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßÃòÕƒÒéßéß
Ì„éßÓŸsâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÕßØ‚éßMŸ ÓŸ ßÁx¢ ÒΈH ¶„íÅßéߢՃYs ºÌ„ÒêßfÇ‹éß. Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢ
¯öÌŸÇ‹éß."" ÕߢÜó ³·„aÇ›Y ¶„îÇŸ ÕßØ‚éßMŸ ¯ŸÿË¢Ìó Ò΋Üß
20ßÁ‚ñâ Õ‚âÎ Ô Î‹ é‹ ß ¦NŸ ßE ·óÈâ ΟY·Ž ³½ßt¸ é Ü•Îé‹ .ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¯Üƒ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß ΋Y ïÓßÜRß ¿ŸfÇó,
¶„íÓŸsÇ‹éß. ·ŸÒ…â §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÅßjËŸÜßQéßΈ·Ž ̄⠥Ε ÉWÜó §Î‹¢ÌŸ ÁÈC¢Îˆ. á«ÜóºéßÜó Ì„â ðÓßÒ¶„í
ïÓßñÓŸxÜßâéß ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ¨Ø‚êâéß, Οâéß, ¦Õ•Ü•uÌ„w Ç‚ñâ ¥VØ„ê Ο|ß Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ ½ß¸H·ŸÇ‹éß.
30§Î‹¢ÌŸ ¯¢Î‹é¶
Ø„é·ß Ÿ, ·ŽÓ‚s^ÃÌ„éß ½ßÅ ¸ Ë jß ŸÜßâéß ´Ç›¢¿ŸÇ‹é.ß ·ŽÓ‚s^ÃÌ„é,ß ß í„ ÁÈCâ΋⻇ ßÁ‚ñâ Ø„éÃß òÕƒÒéßéß
⯮ŸoGÜßâéß ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸†Ãˆo»‡ ´Ç›¢¿ŸÇ‹éß. 21¨ ¿ŸÜƒ ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. ¥¢Ì• ·Ÿ¶„í¢ÇŸ, §à‡ÿ
΋¢Ç‹Øê „ Ì„ÿÜßâéß »„éÃß ¢ˆ S ÕßØ‚éMß Ÿ RÓŸsÇ‹é.ß ÎŸYÌó Ø•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¶„îÇŸ ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž
¥Ì„Ç‹éß ÃŸÒê ⻄ßYs ·„Åßéßj ΈÅßj¢ ¿•Ø„éßÅߢ Ø„éÃß òÕƒÒéßéß ·ŸÃ„¶í„ Ç‹Øê „ xÇ‹é.ß ÙØ„é½ß ‚éâ`ß Ì„â ½ß⸠éß
ÒêY½•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÃŸÒê ⻄ßYs ÒΈH W߀¶„í ÜßÌó Ø„éßÃòÕƒÒéßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈê
WÈC ½‚݃zÇ‹éß. 22¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸÁ‚ñâ ¦NŸ Ø„éßêΟ ½Ÿ¶„í Réß·ŽaH ·ó½ß¸¢ ·„Hc¢¿ŸÇ‹éß.
31ӟΟÕßéß ¿•Ó߫⠧̄Ä ·ŸÃŸxÜßZs §à‡ÿØ•éßÜßéß
½ß¸ÿÁÜߢ΋È Ó߸º·ŸÃŸYs ·óÄéßÌ„ê ³·„ ¥Õ®„xÄpâ
¿•à‡Ç‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ÕßØ‚éßMŸ ßÒê ⻄ßYs ½ß¸ÅŽá¸k¢ ßEÜß ¿„Ã̈ ÿ„ »„ÿ¢Í‹¢Üó ½ŸÿØ„éÕß Çß ŸmØéß .ß 32ÕßØ‚éßMŸ
¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž RYØ‚êCÓßé¸ âoß s ß݄âz éß, ·„Ü½ß â¸ß éß XÓßé¸ ·ß ò §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß Ø•éßHâ¢Ì„ ·ŸÜߢ Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ
Y¯öØ„êÄéß. ½ŸÅŽY Õ‚ÓŸxQéßZØ„éßéßÜß â»„Ã„½‚éß`â ¦NŸÌó Ø„éßéßΟrÜßéß ¿•Ó߸êoÓ•Ò…ÓŸsÇ‹éß.
33¦NŸ Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢
»‚Õ߶„í, ÒéßÈ؄éßéß RéßNŸt¶„í ¿•Ã„½•à‡Ã„éß. ßÁ‚ñâ ¦NŸ
¦ ^âNjéß â»„ÃŸÜßâéß ½ß¸ÅŽá¸j¢»‡ ½ß¸…âÈsÈw¢¿ŸÇ‹éß. ¯ŸHÓ߸êo¢Ç‹»‡, ¥VØ„ê ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ÕßØ‚éßMŸ §à‡ÿ
23¦NŸ ¿•Ó߫⠧̄Ľ‚éß`â ¥Ys ½ß¸âéßÜßéß, ¥Ì„Y Ø•éßÜßé߶„í ßÁØ„êxÇ‹éß. ÕßØ‚éßMŸ §Ã„éßÒΈ ÓŸÜßéß»„éß
ÕßÜߢ, ¥Ì„âéß YÈw¢Sâ ⻄ßÜß Rá¸Ø„éߢ Ø„éßêΟ Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜßéß W߀Üó ½ßø ¯ˆ ŸH¢¿ŸÇ‹é.ß 34·ŸY ÕßØ‚éMß Ÿ
ßEÜß ¿„Ã̈ ÿ„ »„ÿ¢Í‹¢Üó ú½ŸØ„éÕß Çß ŸmØéß .ß ¦NŸ ÒéßéÓß ¸ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ¥Ó•·„ ΋éáß ·j¸ ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹é.ß
H½ŸÇ‚ñâ½ß¸téßÇ‹éß, ¥Ì„Y ¯ŸÎŸÜßÜó ÁÕßéßu °Ã„tÇ›¢Îˆ. Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸÜ• §Ì„Ç‹éß ¶„îÇ‹ ¿•à‡Ç‹éß.
24¦NŸ ¿„ Y ¯öØß é â½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß , ¥Ì„ Y ½ß ¸ † È | ¶„ í Ç‚ ñ â §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¶„îÇŸ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
ΟQ΋éß â»„Ã„¢Üó Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÇ‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ·ŸÃ„¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß.
¦NŸ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó
ßE ¥Ø„êxÇ‹éß. ÕßØ‚éßMŸ ÒéßÄˢ

§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ ӟΟÕßéß


25Ø„éßêΟ¶„í ßÁ‚ñâ ¦NŸ ¯ŸÜßâ ^Ã¢Ç‹Ò Ó߸¢Ò
Ø‚éº 16
̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 ºÓŸZ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ
ß êÌó ÒêŃzÇŸÇ‹é.ß Ø‚éÈ
ÕßØ‚éßMŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇŸÇ‹éß.
ß ê½Ÿ ßÁ‚ñâ
2''YÓòs·„ Òéßéß¹ßx½‚éß`â Òx·Žo»‡ Ó•âéß ¿•à‡âéß. §à‡ÿ
Ì„€Ã„¢ »„Ç‹éßÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
ӟΟÕßéß §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ßÁØ„êxÇ‹éß. ӟΟÕßéß §à‡ÿ Ø•éßGØ„éßéßÜœñâ ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßï½ßñ Yâéßs Ø„éßéßÒßE»‡
1 ßEÜßé 16:3-23 412
¿•à‡âéß. ZÒ… ¶„îÇŸ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ÒêßcÓ•s ¥âéß Ò¢à„ÓŸà„⢠»‡R¢¿ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿÒ·„oØ‚éß`â Ø‚éߺê Ο|ß
Ó߸È¢¿ŸÒ…. ÓŸ ½ß¸ÿÁÜœñâ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß Ì„½ß¸téß Õß Ø ‚ é ß M Ÿ¶„ í ÒxW_ à ·„ ¢ »‡ °Réß ÁÄ é ß » „ é ß Ì „ é ß ¢ ΋ Y
ΟÈ ½ß¸_Åßj܃ ¿•à‡Ò…. ½ŸÃˆ ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜßÌó ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸H·ŸÇó ¦ Ã‰W»‡ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ.
·ó½ß¸¢ ·„Üßéß»„Á•à‡Ã„éß. 3·ŸÒ…â ´ ÕßØ‚éßMŸ, Yâéßs Z 13ÕßØ‚éßMŸ, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéßÇ‹éß °Üƒ ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸÜß

¶„íÅßé¢ß ÕƒYs Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ӂՃ̄éß ¶„íÒêÄéß ½®ß¸HÌ„¢»‡ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. ½ŸÃ„éß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÅß½•éß
Ç‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢՃY·Ž ¿•Óß«â΋¢ÌŸ Z ·Ÿ¶„í¢ÇŸ, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
¶„íÅßéߢՃY·Ž ¶„îÇŸ ¿•NŸoâéß. 4Z ¶„íÅßéߢÕߢ ½ŸÃ„éß ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß ·ŸÃ„¶„íÜßØ„êxÄéß. ½ŸÃ„éß R»„ÿ@Üßâéß
⻄Ä QÏ‹éÜß óz ½ßǸ › ¿„Y¯ö̟Äé.ß ½ŸÃˆ à„½ŸÜßâéß ¶„í·„aÜßéß ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ¯ŸÜßtÇ›â¢Î‹é¶ß í„ ¶„îÇŸ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·ó½ß¸
W¢ÅƒØßéß. Z Ó߸¢Ì„WÜó ·ò¢Î‹Ã„éß ¯ô܃Üóz ¿„Y C¢¿ŸÇ‹éß.
14°Üƒ ¿•Óâ
¯ö̟Äéß. ½ŸÃˆ à„½ŸÜßâéß ½ß¸¶ä„íßÜßéß WY ¯öÌŸØßéß."" «ß §Ì„Ä ·ŸÃŸxÜßZs §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸEÜß
5ÕßØ‚éßMŸ ¿•Ó߫⠧̄Ä Rá¸Ø„êÜßYsÅŽY »„éßÈ¢S, ¿„È̄ÿ »„ÿ¢Í‹¢Üó ½ŸÿØ„éßÕßÇŸmØßéß.
15¦NŸ ¯ŸÜßâ Ø„éßêΟÜó §Ã„éßÒΈ °Ç‹Ò Ó߸¢Ò
¥Ì„Y ïÓßñY·„ ÕßÜ¢ß »„éÃß ¢ˆ S §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸEÜß ¿„ÃÌ ˆ ÿ„
ú»„¢Ï‹¢Üó ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îˆ. 6ÕßØ‚éßMŸ ¿„Y¯öØßé Ì„€Ã„¢ ÁÄéß»„éßÌ„ê Ò…¢Ç‹»‡, PQéßÿ §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ßÁ
â½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„YY W߀Üó Ó߸Òêψ ¿•à‡Ã„éß. ¥Ì„Y Ø„êxÇ‹éß. PúRéß W߀Üó °Ç‹éß ÃóEÜßéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß.
¶„íÒêÄéßÇ‹éß °Üƒ ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó ßE ¥Ø„êxÇ‹éß. ¥Ó߸Üßéß ÁÈCâ Rá¸Ø„éß½•éßÒéß⻇:
7·ŸÒ…⠽߸ÿÒ·„oØ„éß»„éß Ø‚éߺ궄í Ø‚éßÈ꽟 ³·„ ½®H«ß á¬Øo é„ éß Üß ß â»„Ã½„ ‚éâ`ß CÕ‚uÌóâéß Ò΋q §à‡ÿØ•éÜß éß ß
ÒÄoÒê⢠¥¢Îˆ¢¿ŸÇ‹éß. ¦ ÒÄoÒê⢠ÕßØ‚éßMŸ¶„í, ïÓßñâx¢ ΈCØ„éßéߢǂâéß. 16ßE¶„í ÒxW_÷„¢»‡ PúRéß
¥Ì„Y ¶„íÅßéߢՃY·Ž ÒxW_÷„¢»‡ Ò…¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ¶„íÅßÿ ½ß¸âéßsÌ„éßÓŸsÇ‹Y ïÓßñY¶„íÜßéß RÓŸsÄéß. ¥Ì„Ç‹éß
΋ëá«jÜó Z¿„½‚éß`â ·ŸÃŸxÜßÓ•·„¢ ÕßØ‚éßMŸ ¿•à‡Ç‹éß. §Îˆ ßEâéß ¿„¢½ß«½•à‡Ç‹Y ¶„îÇ‹ RÓŸsÄéß. ¥Î• ÃóEâ
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í ·ó½ß·¸ ŸÃ„ËÒéßØéß xß ¢Îˆ. ¥Ì„Y·Ž Òéßé¢ß ΋éß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ³QéßÿY ßE»‡ ¥Î• KÕßÄ¢ÜóÓ•
Ø„éßÃòÕƒÒéßéß Ó߸¢Ì„W ½ŸÃ„éß ¿•Ó߫⠽߸âéßÜ• ÕßØ‚éßMŸ ½ß¸ÿ·„ÅŽ¢¿ŸÃ„éß. ³Qéßÿ ïÓßñÓŸxÏ‹x¶ä„íßÇ‹éß. 17̄Äéß½ŸÌ„
¶„îÇ‹ ¿•à‡Ç‹éß. ÕßØ‚éßMŸ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢÕߢ ³Qéßÿ, §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñâx¢ CÕ‚uÌóâéßâéß ÒΈH W߀
½ŸÃˆâ¢Î‹ÃˆZ ¿„¢½ß«½•Óß«â¢Î‹é߶„í ¶„îÇŸ Ø‚éßÈ꽟 ï½ßñ·Ž ΋¢Ç‚Wo ½‚݃zÃé„ .ß 18⻄ßYs ÒéßéÅ ß Çjß ¢› S ½ßÅ
¸ éß ¶jß í„
·ó½ß¸¢»‡ Ò…ÓŸsÇ‹éß. ÓŸsÄY PQéßÿ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÃŸÁÕ®„Òâ¢
Üó·Ž ½‚Jz ΟY·Ž Y½ß¸téßï½ßŃjÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Õ®„Òâ¢Ìó
§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ °Üƒ ¯ŸÅßéß ·ŸH¯öØ„êÇ‹éß. 19PQéßÿ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÕßÅŽj
8 Ø„éßêΟ ßE»‡ ¦NŸ ¯ŸÜß⠧ÄéßÒΈ ¦Ã„Ò ¥Ì„Ç‹éß ÓŸà„âÒéßØ„êxÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ç‹éß.
Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ »„Çé‹ Óß ê
¸ß o Ò…¢Ç‹»‡ °Üƒ §à‡ÿØ•éÜß éß ¶ß í„ ÃŸE Ø‚éßÈ꽟 ΋ëá«jÜó ¥Ó•·„ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹éß.
¥Ø„êxÇ‹éß. °Üƒ ¥âéß½ŸÇ‹éß ÕßØ‚éßMŸ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ø„éÃß òÕƒÒéßéß ÒêΈûˆ ‡Ó• ¥Ì„âéß ¶„îÇŸ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ç‹é.ß
¥Ì„Ç‹éß W߀Üó ^âǕ¢Ç‹éßz ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. Ø„éÃß òÕƒÒéßéß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¶„îÇŸ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ ß
9ßÁ‚ñ⠰܃ ·Ž¢Îˆ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßÜó PQéßÿ ³·„Ç‹éß. ŃY·Ž ·ŸÃ„¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß.
20PQéßÿ ½ß¸Ysâ ¶„íÅßÿ Rá¸Ø„éߢ, ¥Ì„âéß ¿•Óß«â
°Üƒ Ø‚éßéß·„a Ä͋ÕßÜߢÜó Ó߸»‡Y·Ž PQéßÿ ¥Ïˆ½ß¸W.
·ŸY °Üƒ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ PQéßÿ ¶„íÅßÿ ½ß¸ÓŸsÇ‹éß. Ì„Î̈ Ä „ ·ŸÃŸxÜßéß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸEÜß ¿„Ã̈ ÿ„ »„ÿ¢Ï‹¢Üó
ßÁ‚ñ⠰܃ W߀Üó ©ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¥ÃŸ€ ½ŸÿØ„éÕß Çß ŸmØéß .ß PQéßÿ ßÁ‚ñâ °G·Ž ÒxW_÷„¢»‡ WÈC
§¢ÅŽÜó Õƒ»‡ Òéß΋x¯Ÿâ¢ ¿•Óß« ÒéßÌ„éßo»‡ ©ÓŸsÇ‹éß. â½ß¸téßÇ‹éß ÁÈCâ Ó߸¢½®ß¸éßÅßâÜßéß ¶„îÇ‹ ¦ »„ÿ¢Í‹¢Üó
W߀Üó Ò…âs ßÁÕ®Ò„ â Yß|º¶„íÇ‹éß ¥ÃŸ€. 10PQéßÿ ¯ô¢Î‹éß ½ß¸Ã„fÕßÇŸmØßéß.
¦ §¢ÅŽÜó ½ß¸ÿ½•K¢S ßÁ‚ñ⠰܃âéß ¿„¢ð½ßà‡Ç‹éß.
¦NŸ ¯ŸÜßâ Ø„éßêΟÜó §Ã„éßÒΈ °Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ ³Qéßÿ
21§à‡ÿØ• é ß Ü ß é ß ½ß ¸ ÿ ÁÜß é ß ^âNj é ß Òßc Ü ß é ß » ‡ RÇ›
ÁÄéß»„éßÌ„ê Ò…¢Ç‹»‡ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. ̄Äéß½ŸÌ„ °Üƒ
NŸpâ¢Üó PQéßÿ §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ßE ¥Ø„êxÇ‹éß. ¯öØ„êÄéß. ³·„ ÒÄc¢ DâÌ„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ W\sY
ÕßÜ߽߸Èf, ¥Ì„YY ßE»‡ ¿•Ø„éß Ó߸¢·„Ht¢S¢Îˆ.
§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ PQéßÿ ^Ã¢Ç‹Ò ÒÄc¢ ³QéßÿY ¥âéßÓ߸È¢S¢Îˆ. 22³Qéßÿ ¥âéß¿„
11PQéß ÿ ßE»‡ Óß « ¢ @Óß ¸ Ó ŸYs ¥Ïˆ á « k ¢ ¿„ » ‡Ó• , ÄéßÜßéß DâÌ„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ W\s ÒÄc¢ ½ŸÃˆ·„¢^Åß
¥Ì„Ç‹éß ÕßØ‚éßMŸ ¶„íÅßéߢÕߢ ½ŸÃˆâ¢Î‹ÃˆZ Ó߸¢ºÃˆ¢ ÕßÜߢ»‡ Ò…ÓŸsÄéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz W\s ¿„¢½ß¸ÕßÇŸmÇ‹éß.
¿ŸÇ‹éß. ÕßØ‚éßMŸ Ò¢à„¢ÜóY Òéß»„½ŸÃˆÓ‚Ò|ÈZ ¥Ì„Ç‹éß ³Qéßÿ ßÁØ„êxÇ‹éß.
23¦NŸ ¯ŸÜßâ Ø„éßêΟÜó Òéßé߽߸tΈ؂éßéß·„Åó
¯ŸÿËŸÜßÌó Ò΋ÜÜß Î• é‹ .ß ÕßØ‚éMß Ÿ ðÓßsUÌ„éÜß âß éß ¶„îÇ‹
PQéßÿ ¿„¢ð½ßà‡Ç‹é.ß 12PQéßÿ ¦ RÏ‹¢»‡ ÕßØ‚éMß ŸØ‚ééß ·ß a„ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÁÄéß»„éßÌ„ê Ò…¢Ç‹»‡, ³Qéßÿ §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í
413 1 ßEÜßé 16:24-17:9
ßÁØ„êxÇ‹é.ß ³Qéßÿ §à‡ÿØ•éÜß éß âß éß ½ßÓ¸ ‚s¢Ç‹éß Óߢ¸ ÒÌ„€ ΕÒÌ„âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž ¥@Õßéß ³·„ ½ß¸ÿÌ•x·„
ßÜßéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ¥¢Î‹éßÜó ¦Ã„éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß Ó߸o¢Õ®ƒYs YÈw¢¿ŸÇ‹éß. ̄ⶄí Òéßéߢ΋éß Ø•éßHâ ßE
W߀Üó Ò…¢Ç› °ÜƒÇ‹éß. 24·ŸY ³Qéßÿ Möú½‚êâéß Üߢ΋È ·„¢^Åß ¥@Õßéß ¯¶„íaÒ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Ó«ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß
·ò¢Ç‹âéß ·òÓŸsÇ‹éß. ΟYY ïὂéßÄéß ¥âéß ½ŸYØ‚éßéß΋q Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í Réß·ŽaH ·ó¯ŸYs ·„Üßéß»„
ÓŸÜßé»ß é„ ß ÒéßËéß»é„ Üß *
ß ½‚¢Ç› YSf ·òÓŸsÇ‹é.ß ¦ ·ò¢Ç‹ Á•à‡Ç‹éß.
34¥@Õßéß ÃŸÁx¢ ¿•ðÓß ·ŸÜߢÜó Õ•Ì•Üßéß ½ŸÇ‚ñâ
Qéß΋ ³Qéßÿ ³·„ ⻄ßYs ·„ŃjÇé‹ .ß ¦ ·ò¢Ç‹ Ø„éÁß ÒêY
Ø‚éß`â ïὂéßÄéß ÁƒÂ½ß¸·ŸÃ„p¢ ¦ ⻄ßY·Ž Möú½‚êâéß* VØ•éßÜßéß Ø‚éßÈ·ó ½ß¸ÅßjËŸYs ½ß¸…âÃŒYÈw¢¿ŸÇ‹éß.
¥Y ð½ßÄéß ï½ßŃjÇ‹éß. VØ•éßÜßéß â»„Ã„ Yßw˽߸… ½ß¸YY ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅßj»‡Ó•,
25·ŸY ³Qéßÿ Ø‚éßÈ꽟 ΋ëá«jÜó ¥Ó•·„ ΋éßá¸j ¥Ì„Y ï½ß΋q ¶„íÒêÄéßÇ‹»„éß ¥\ßÒéßéß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß.
·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹é.ß Ì„â¶„í Òéßé¢ß ΋éß Ø•éHß â ßEÜߢ΋È VØ•éßÜßéß â»„Ã„ Ο|ßÜßéß YÈw¢¿•Å߽߸téßÇ‹éß ¥Ì„Y
·„¢^Åß ¥Ì„Çé‹ ß ¯¶„íaÒ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ç‹é.ß 26¥Ì„Çé‹ ß Ó‚ÕƒÌ„éß Sâs ¶„íÒêÄéßÇ‹»„éß ïÓß»„êÕßéß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. âêâé
¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ Ø„éÃß òÕƒÒéßéß ¿•Óâ«ß Ì„½t¸ß éßÜZß s ¿•à‡Ç‹é.ß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚éßÈêá¸éßÒ ÎŸ|ß °Îˆ ¯Üƒ ÁÄéß»„éß
§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž Ø„éßÃò Ì„éߢ΋Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇó §Î‹¢ÌŸ ¦ RÏ‹¢»‡
ÕƒÒéßéß ·ŸÃ„¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ„¢ÌŸ §à‡ÿØ•éßG ÁÈC¢Îˆ.*
Ø„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í Réß·ŽaH ·ó½ß¸¢
·„Üßéß»„Á•à‡Ã„éß. Ø‚éßÈ꽟¶„í ·ó½ß¸¢ ßÒŃY·Ž ·ŸÃ„Ë °GØ„ê ÒéßÈ؄éßéß Òß~Õ®ƒÒ ½ß¸ÃˆÓß«pW

17
½•éßÒéß⻇ ½ŸÃ„éß ½ß¸Y·ŽÒêHâ R»„ÿ@ßϋ⠿•à‡Ã„éß. ½ß¸ÿÒ·„oØ‚éß`â °GØ„ê C܃΋éßÜóY Wá¬u
27³Qéßÿ ¿•Ó߫⠧̄Ä ·ŸÃŸxÜßéß, Ì„â ïÓßñY·„ÕßÜߢ ⻄ßY·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸÇ‹é.ß °GØ„ê ÒSf ßÁ‚ñâ
½‚éßéß΋Üß»„éß Rá¸Ø„êÜßZs §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸEÜß ¿„È̄ÿ ¥@ÕßéßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ
»„ÿ¢Ï‹¢Üó ½ŸÿØ„éßÕßÇŸmØßéß. 28³Qéßÿ ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•âéß ðÓßRNŸoâéß. ¦Ø„éßâ à„·ŽoÌó Ó•âéß
¥Ì„YY Möú½‚êâéßÜó Ó߸Òêψ ¿•à‡Ã„éß. ¥Ì„Y ¶„íÒê Yà„fØ„éߢ»‡ ¿‚ð½ßtΕÒéß⻇ ßÕóÒ… ·òΈq Ó߸¢ÒÌ„€
ÄéßÇ‹éß ¥@Õßéß ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó ßE ¥Ø„êxÇ‹éß. ßÜßÜó Òéߢ¿„éß»‡Y, ÒÄ~¢»‡Y ¶„íÈ؄éß΋éß. Ó•âéß ¦ÁÂ
§ðÓßo»‡Y ÒÄ~¢ ½ß¸Ç‹Î‹éß.""
2̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 °GØ„êÌó, 3''ZÒ… ¨
§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ ¥@Õßéß
29
Ø„éßêΟÜó ¦NŸ ¯ŸÜßâ Òéßéßï½ßñt ¯YRéßÎ‹Ò ½ß¸ÿΕà‡Ys ÒΈH Ì„êÄéßtÎˆà„»‡ ½‚Jz, ^·Ã‰Ì„éß ½Ÿ»„éßÒ΋q
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÁÄéß»„éßÌ„êߢNj»‡ ³Qéßÿ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ΟC Ò…¢Ç‹éß. ¦ ½Ÿ»„éß Ø‚êßqâéß âΈ·Ž Ì„êÄéßtâ
¥@Õßéß §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ßÁ‚ñÓŸÇ‹éß. Mö½‚êÿâéß âéߢǛ ©âsΈ. 4ZÒ… ¦ ½Ÿ»„éß ZÅŽY ÌŸ»„Ò¿„éßf. Z¶„í ¦@
§Ã„éßÒΈ ^âNjéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ¯ŸÅßéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ÃŸYs ¥·„aÇ›·Ž ¿•Ã„½•Ø„éßÒéßY Ó•âéß ·Ÿ·óÜßÒéßéßÜ߶„í*
¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. 30¦@Õßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿•Ø„éßÒ΋qâs ¦Á §¿Ÿfâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 5·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟
·ŸÃŸxÜßâéß ¿•à‡Ç‹é.ß Ì„â¶„í Òéßé¢ß ΋éß ¯ŸH¢Sâ ½ŸÃ„¢Î‹ ¿‚½ß«tâ RÏ‹¢»‡ °GØ„ê ¿•à‡Ç‹éß. Ø‚êßqâéß âΈ·Ž
È·„¢^Åß ¥@Õßéß ¯¶„íaÒ ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. Ì„êÄéßtâ Ò…âs ^·Ã‰Ì„éß½Ÿ»„éß Î‹»„cÄ YÒÓß«¢¿„ŃY·Ž
31ӂՃ̄éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¿•Óß«â ¯Ÿ½ß¸ ¥Ì„Ç‹éß ½‚݃zÇ‹éß. 6Õò¢Ì„ ·Ÿ¶„íÜßéß ½ß¸ÿW ©Î‹Ø„éߢ
·ŽÿØ„éßÜßéß ¥@Õßé߶„í ¿ŸÜƒ NŸÒêâx½‚éß`âR»‡ ·„Yt¢ Ãò^Åâjß éß, ½ßÿ¸ W NŸØ„é¢ß Ì„ÿ¢ Òê¢NŸYs Ì‚Sf §¿•fR.
¿ŸØßé.ß ¦ Ì„½t¸ß éßÜéß ß ¿ŸÜßÒâsÅßézß ¥Ì„Çé‹ ß ¯Ì„uØ„éÜß éß ß °GØ„ê ½Ÿ»„éß ZÅŽY ÌŸ»•½ŸÇ‹éß.
7Òß~Üßéß ½ß¸Ç‹·„ ¯öÒÅߢÌó, ·ò¢Ì„ ·ŸÜƒY·Ž ½Ÿ»„éß
¶„íÒê^ÃoØé„ »ß é„ ß Ø‚éÁß ‚Õ‚Üéß âß éß R½Ÿº¢ ¿•Óé¸ß ¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß
¯Ì„uØ„éßÜßéß Ó߬Îóâé߶„í ßE. ΟYÌó ¥@Õßéß ¯¢Ç›¯öØßéߢΈ. 8¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 °GØ„êÌó
ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„âéß* ·òÜßÒÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÇ‹éß. §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß:
¥@Õß é ß ¥Ì„ Y Y ¦ÃŸÏˆ ¢ ¿ŸÇ‹ é ß . 32Möú½‚êâéßÜó 9''Ó߬ÎóâéßÜóY NŸ^ý߸̄éß ¥âéß ½ß¸ÅßjËŸY·Ž ½‚Jz,

ÕßØ„éßÜßéß ¦ÃŸÏ‹â¶„í ³·„ ¦ÜßØ„êYs ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß. ¦ ¥·„aÇ‹ YÒÓߢ« ¿„é.ß ¦ ½ßÿ¸ Εࢄ Üó ³·„ RÏ‹ÒßÜßéß
¦ÜßØé„ ¢ß Üó ³·„ ÕßH½ßƬ ¢„ °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ç‹é.ß 33¥ðáß
âêâé ... ÁÈC¢Îˆ Ø‚éßÈêá¸éßÒ Ø‚éßÈ·ó ½ß¸ÅßjËŸYs
ÓŸÜß é ß » „ é ß Òéß Ë éß » „ é ß Ü ß é ß ¦¢»„ z Ì„ é ß Ü ƒÒê⢠½ß ¸ ÿ ·ŸÃ„ ¢ ÓŸà„⢠¿•Óâ«ß ½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ¨ ½ßÅ ¸ Ë
jß ŸYs ¯Ò^ÃñÌ• WÈC YÈw¢¿„
âêÅß °ÕßΈ ¯õâéßÜßéß. ^âNjéß Ì„Üƒ¢Ì„éßÜßY ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ½ß†
¸ âéß¶í„ ¢Å߃Ãó ¥Ì„Y ï½ßÎq‹ ¶„íÒêÄéÇß é‹ ,ß Sâs ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß
Mö½‚êÿâéß Ó߸ÒéßÃˆØ„é ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ¿„Y¯ö̟ÄY ¿‚¯ŸtÇ‹éß. (¿„êÇ‹¢Ç› Ø‚éßÈêá¸éß½Ÿ »„ÿ¢Í‹¢
ÕßØé„ Üß éß ß Î•ÒÌ„ ÕßØé„ Üß éß ß Óßά óZØ„ééß Üß ß ½ßÿ¸ ÏŸâ ΕÒÌ„ ¥Ì„âéß 6:26).
Õ®„¶„íoÜ߶„í Õߺéß Ó߸¢ÌŸÓŸYs ½ß¸ÿNŸÎˆNŸoÇ‹Y, ½ß¸¢ÅßÜßéß Õƒ»‡ ·Ÿ·óÜß Ò éß é ß Ü ß é ß ï½ß ß Î ‹ q ÁƒW·Ÿ¶„ í Üß é ß . QÅŽ Ó • Õò¢Ì„
½ß¸¢Ç•Üƒ ¿•NŸoÇ‹Y ½ß¸ÿÁÜß Rà‡|Ó߸¢. ·Ÿ¶„íÜßéß ¥Y ¶„îÇ‹ ¥¢ÅƒÃ„éß.
1 ßEÜßé 17:10-18:7 414
YÒÓß«Ó߸êoÒ…¢Îˆ. Z¶„í ¦@Ä¢ §Ò|ÒéßY ¦½‚éßâéß ¦Î• »„ΈÜó ½ß¸·„aQéß΋ ÕƒÜßéßY ½ß¸Ç‹éß·óՂŃjÇ‹éß. 20̄Äéß½ŸÌ„
K¢¿Ÿâéß."" °GØ„ê §Üƒ ¯ŸÿÄpâ ¿•à‡Ç‹é: ''´ ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ
10·ŸÒ…â °GØ„ ê NŸ^Ã½ß ¸ Ì „ é ß ¥âéß ½ß ¸ Å ß j Ë ŸY·Ž Ε½Ÿ! ¨ RÏ‹ÒßÜßéß Ì„â §¢ÅŽÜó ÓŸ¶„í ¦à„ÿØ„éß
½‚݃zÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß â»„Ã„ Ο|Ä¢ Ò΋q¶„í ½‚Ý•z Ó߸È·Ž RéßSf¢Îˆ. ¥ÅßéßҢŎ Ó߬oÿ·Ž §ÅßéßҢŎ ¦½ß¸Î‹ ZÒ…
¥Ì„â·„aÇ‹ ³·„ RÏ‹Ò Ó߬oÿY ¿„êà‡Ç‹éß. ¦½‚éß Ò¢Åß^·ñ ·„Üßéß»„Á•NŸo½Ÿ? ¦½‚éß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¿„Y¯öØ•éß܃
½ß…¸ ÜßÜz éß ß °Ã„é·ß ò¢Åßê Ò…¢Îˆ. °GØ„ê ¦½‚éâß éß, ''ÓŸ¶„í ¿•NŸo½Ÿ?"" 21½ßÒ« éßwÅß °GØ„ê ¦ ÕƒÜßéYß Qéß΋ ÒéßêÇ‹éß
ÌŸ»„ŃY·Ž ³·„ ¿‚¢ÕßéßÌó ZÄéß Ì‚Sf ï½ßÇ‹ÌŸ½Ÿ?"" NŸÃ„éßz ½ß¸Ç›, ''´ ÓŸ ½ß¸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ε½Ÿ! ¨ ÕƒÜßéßÇ‹éß
¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é.ß 11¥Ì„Y·Ž ZÄéß Ì•ÒŃY·Ž ¦½‚éß ½‚Ýê „ ¢o ÒéßÄÜß OR¢¿•Üƒ ¿•Ø„éßéß"" ÒéßY ¯ŸÿÈp¢¿ŸÇ‹éß.
22Ø‚ é ß È ê½Ÿ °GØ„ ê ¯ŸÿÄ p â ¦Üß · Ž ¢ ¿ŸÇ‹ é ß .
Ç‹»‡, ''ÓŸ·ó Ãò^Åjß Òéßé·ß a„ ¶„îÇŸ ΋Øé„ ¿ ß •Ó«ß XÓßé¸ ¶ß í„ Y
ß"" ¥Y °GØ„ê ¥ÓŸsÇ‹éß. ÕƒÜßéßÇ‹éß à‡|Ó߸½ß¬ÜßfÅߢ ¯ŸÿÄ¢[×¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÇ‹éß ÕßW
12''Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 NŸ·äŽ»‡ Ó•âéß ¿‚½ß¸…o ·ŸÇ‹éß. 23°GØ„ê ÕƒÜßéßY ·Ž¢Îˆ·Ž XÓ߸é߶„íY Ò¿ŸfÇ‹éß.
ÓŸsâéß. ÓŸ Ò΋q Ãò^Åßj ܕ΋éß. ³·„ ÁƒÇšÜó ·òΈq ÕƒÜßéßY ¥Ì„Y Ì„Hz·Ž §Ó߸êo, ''¿„êÇ‹éß! Z ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
½ß¢« Ç› ÒêÌ„ÿ¢ Ò…¢Îˆ. ¶„îÁƒÜó ·ò¢¿‚¢ ³GÒ âêÓ‚ ÕßW·ŸÇ‹éß"" ¥Y °GØ„ê ¥ÓŸsÇ‹éß.
24''ZÒ… YÁ¢»‡ ΂ñÒÁâéßÇ‹½•âY Ó•âéß §½ß¸téßÇ‹éß
Ò…¢Îˆ. Y½ß¸té ßÁ•Ø„éßŃY·Ž ^âNjéß ½ß¸…ÜßzÜßéß °Ã„é
·óÇŸY·Ž Ó•Y·„aÇ›·Ž Ò¿Ÿfâéß. Ó•âR XÓ߸éß·òY ½‚Jz Rà„|ÓßÓ« é¸ß Óoß Ÿsâéß. YÁ¢»‡ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ZΟ|ß ÒêŃz
Òê ¦¹ßÈ Ò¢Åß ¿•Ó߸éß·ó½ŸH. Ó•âéß, ÓŸ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ç‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹Y Ó•âéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsâéß"" ¥Y ¦ Ó߬oÿ
¥Îˆ WY, ̄Äéß½ŸÌ„ ¦·„HÌó ÒêÇ› ¿„Y¯öÌŸÒéßéß"" ¥âsΈ.
¥Y ¦ Ó߬oÿ ¥âsΈ.
13°GØ„ê ¦½‚éßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''°Qéß ÕƒÏ‹ °GØ„ê ÒéßÈ؄éßéß ÕßØ„éßÜßéß ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß

18
½ß¸Ç‹¶„í. ZÒ… ¿‚½ß«tâ ÉWÜó ZÒ… §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz Ò¢Åß Òß~Üßéß Ü•¶„í¢ÇŸ ¯öØßéß ÒéßêÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß
¿•Ó߸éß·ó. ·ŸY Z Ò΋qÒ…âs ½ß«¢Ç›Üó âéߢS ³·„ Øßéßx¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 °GØ„êÌó,
Sâs Ãò^Åßj Òéßéߢ΋éß»‡ ¿•Óß«, ΟYY ÓŸ¶„í Ì‚Sf ''ZÒ… ½‚Jz ßÁ‚ñâ ¥@Õßéâß éß ·„Üéß Óß é¸ß ·ß ó. Ó•âéß Ì„|ÄÜó
ï½ßÅßéßj. ̄ß|Ì„ Z ·òĶ„í, Z [Ç‹m ·òĶ„í Ò¢Åß ÒÄ~¢ ¶„íÈðÓß܃ ¿•NŸoâéß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 2·ŸÒ…â
¿•Ó߸éß·ó. 14§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 °GØ„ê ¥@Õßéßâéß ·„HðÓßÅߢ΋é߶„í ½‚݃zÇ‹éß.
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: '¦ ½ß«¢Ç› ÁƒÇš ¯½ß¸téßÇ‹ê ¹ƒI ·ŸÎ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Möú½‚êâéßÜó ·äŸÒéߢ Ó‚Üß·òâsΈ.
3ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ´ÕßΟxâéß ½ß«H½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ´ÕßΟx
¦ ¶„îÁƒÜó âêÓ‚ ¯½ßt¸ éßÇê ‹ Ì„ÃCˆ ¯ö΋é.ß ¨ ßÁx¢
Qéß΋ Ø‚éßÈ꽟 ÒÄ~¢ ¶„íȽ߫¢¿• ÒĶ„í §Îˆ ·òâ ßÁÕ®„Òâ Yß|º¶„íÇ‹éß»‡ ½ß¸Y ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. (´ÕßΟx
NŸ»„éßÌ„éߢΈ." "" Ø‚éßÈ꽟¶„í YÁ½‚éß`â ¥âéß¿„ÄéßÇ‹éß) 4³·„NŸÃˆ Ø‚éßÁ‚
15¥¢Î‹éßÒÜßz ¦ Ó߬oÿ §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz¢Îˆ. °GØ„ê Õ‚Üßéß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸ÿÒ·„oÜߢ΋ÈZ ¿„¢½ß¸Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß
¦½‚é߶„í °Réß ¿•Ø„éßÒéßY ¿‚¯ŸtÇó ¥Î‹¢ÌŸ ¿•Óß«¢Îˆ. ï½ßÅŽj¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß ´ÕßΟx âêÄéÒéß¢Îˆß ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß
°GØ„ê, ¦ Ó߬oÿ, ¦ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¿ŸÜƒ ΈâÒéßéßÜß ¿•Ã„ΉÓß«, ½ŸÃˆY ^âNjéß »„éߺÜßÜó Ο¿ŸÇ‹éß. ´ÕßΟx
ÒĶ„í Ó߸Ƚ߸Njéß ¦@Ä¢ ·„HCØ„éßéßÓŸsÄéß. 16½ß«¢Ç› °ÕßΈ ÒéߢΈY ³·„ »„éߺÜóâéß, ÒéßÃó °ÕßΈ ÒéߢΈY
ÁƒÇš, âêÓ‚ ¶„îÁƒ ¯âsÇ‹ê ¹ƒI ·ŸÜ•Îé‹ .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ³·„ »„éߺÜóâéß ÎŸ¿ŸÇ‹éß. ´ÕßΟx ½ŸÃˆ·Ž ¦@Ä ¯ŸZ
¯Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢ΋Y ¿‚¯ŸtÇó, ¥¢ÌŸ ¥ÜƒÓ• ÁÈ Ø„êÜßéß §Sf ·Ÿ¯ŸÇŸÇ‹éß.) 5ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ´Õß
C¢Îˆ. ¨ Rá¸Ø„êÜßZs Ø‚éßÈ꽟 °GØ„ê Ο|ß ΟxÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''ÓŸÌó ·„HÓ߫ß. ÒéßY΋qÄ¢
¿‚¯ŸtÇ‹éß. Î•à„¢Üó Ò…âs ZÅŽ ÒâÄéßÜßZs ½ß¸ÃˆLHΟqÒéßéß. Òéßâ
17·ò¢Ì„ ·ŸÜߢ Ì„Ãé„ ½ ß ŸÌ„ ¦ RÏ‹Ò Óßÿo¬ ¶„íÒêÄéYß ·Ž »„éÃß ŸÿÜßé,ß ·„¢¿„Ä »‡Ç›ÎÜ‹ éß ß ÕßÌ·„ Å
„ ƒY·Ž Ì„C⠽߿
¸ f„ »„Çm›
ÁÕßéuß ¿•Ó¢«ß Έ. ÁÕßéuß ÃóEÃóE¶„í XÒÿÒéßØéß xß ¢Îˆ. ÎòÄé߶„íÌ„éߢΕ½‚ê ¿„êΟq¢. ¥½ß¸téßÇ‹éß Òéß⠽߸à„éßÒ…
SÒÈ»‡ ¥Ì„Y à‡|Ó߸ ¦C¯öØßéߢΈ. 18¦½‚éß °GØ„ê Üßâéß ¿„¢ð½ß ¥ÒÓ߸ÄÒéßéß Ò…¢Ç‹Î‹éß."" 6ZÅŽ ÒâÄéßÜßéß
Ò΋q¶„í ÒSf, ''ZÒ… ΂ñÒÁâéßÇ‹Ò… ·„Ο! ZÒ… ÓŸ ½‚΋·„ŃY·Ž ¯Ò_ÃÎˆà„¶„í ½‚݃zÜó ½ŸÃ„éß YÄnØßéߢ¿„éß
[Ç‹m¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß»„Üß½Ÿ? Ü•·„ _·ÒÜߢ Ó•âéß ¶„íÓŸsÄéß. ½ŸÃˆÎ‹qÄê Εà„Òéߢ̟ WÄ»„ӟÄ¢[×¢¿ŸÃ„éß.
¿•Óß«â Ì„½ß¸téßÜßYsÅŽZ ÓŸ¶„í ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ø„éßŃY_· ¥@Õßéß ³·„ Έà„Üó ½‚ÝƒzÇ‹éß. ´ÕßΟx ÒéßÃóΈà„Üó
ZÒ… §·„aÇ›·Ž Ò¿Ÿf½Ÿ? ÓŸ ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß ¿„Y¯öØ•éÜß ƒ ½‚݃zÇ‹éß. 7´ÕßΟx ½ß¸ÿØ„êË¢ ¿•Ó߸êo¢Ç‹»‡ ¥Ì„Ç‹éß
¿•Ø„éßŃY_· ZÒ… Ò¿Ÿf½Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›C¢Îˆ. °GØ„êâéß ·„Hà‡Ç‹éß. °GØ„êâéß ¿„êÇ‹»‡Ó•, ¥Ì„Ó‚
19''ZÒ… Z ¶„íÒêÄéßY ÓŸ¶„í §Ò…|"" ¥Y °GØ„ê ÒÃó ´ÕßΟx Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsÇ‹éß. ´ÕßΟx °G؄궄í
¦½‚éßÌó ¥ÓŸsÇ‹éß. °GØ„ê ¦½‚éß Ò΋q âéߢǛ [Ç‹mâéß NŸMŸj¢»„ âÒéßNŸaÄ¢ ¿•Óß«, ''ZÒ… ÓŸ Ø„éßÁÒêY½‚ñâ
XÓ߸é߶„íY ï½ßñ ¥¢Ì„Ó߸éßo¶„í ½‚݃zÇ‹éß. Ì„âéß ©¢Åßéßâs °G؄꽕 »„Ο?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹éß.
415 1 ßEÜßé 18:8-27
8 ''¥Ò…âéß Ó•Ó•. ZÒ… ½‚Jz Ó•Y·„aÇ‹ Ò…ÓŸsâY Z Üߢ΋ÈZ ¯öá«Ó߸ê* o Ò…âsΈ."" 20½ß«ÒéßwÅß ¥@Õßéß
Ø„éßÁÒêY ßE¶„í Ì‚HØ„éßÁ•Øßéß"" ¥Y °GØ„ê §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ŸÃ„¢Î‹ÃZˆ , ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß ·„^ÃwÜßéß ½ßø |„ Ì„¢
Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ò΋q¶„í ½ß«ÜßéßÒ⢯ŸÇ‹éß. 21¦ ½ß¸ÿÁÜߢ΋È Ò΋q¶„í
9¥¢Î‹é߶„í ´ÕßΟx §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âéß ¥@
°GØ„ê Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆâéßΕqK¢S, ''QéßĢ̟
ÕßéßÌó Z½‚·„aÇ‹ Ò…âsΉ ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éßâY ¿‚½ß«tÌ• ¯ÒÈY ¥âéßÓ߸È¢¿ŸÜßӕΈ ¯½ß¸téßÇ‹éß YÄnØßéßNŸoÄéß?
¥Ì„Ç‹éß ââéßs ¿„¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß! Z ½ß¸Åßz Ó•Ó•Qéß ¥½ß¸¿ŸÃ„¢ Ø‚éßÈ꽟 YÁ½‚éß`â Ε҅ǂñÌ• Qéßß؄éßââéß ¥âéßÓ߸
¿•Ø„éßܕ΋éß! Ó•âéß ¿„Y¯ö½ŸÜßY Z½‚¢Î‹é߶„í ·óÄéß Ãˆ¢¿„¢Ç›. ÕßØ„éßÜßéß YÁ½‚éß`â ΕÒÌ„ ¥ØßéßÌ• Qéßß
¶„í¢ÅßéßÓŸsÒ…? 10Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 NŸ·äŽ»‡ ΕÒÌ„âéß ¥âéßÓ߸È¢¿„¢Ç›"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
¿‚½ß¸…oÓŸsâéß. ßE Z ·òÄ^·ñ ½ß¸ÿW ¿óŃ ¿„êÓ߸éßoÓŸs ½ßÿ¸ ÁÜßéß °Qéß ÒêŃzÇÜ‹ Ε é‹ .ß 22¥¢Î‹éÒß Üßz °GØ„ê
Ç‹é!ß Yâéßs ½‚η‹ Ò„ éßY Ì„â Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß ¥Ys Εà‡Üß¶í„ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''§·„aÇ‹ Ó•Óò·„aǛӕ Ø‚éßÈ꽟
½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ° ¯ŸÜ߶„íÇ‚ñÓŸ Ì„â Î•à„¢Üó ZÒ… Ü•ÒY Ø‚éßéß·„a ½ß¸ÿÒ·„oâéß. Ó•âéß ³¢ÅßÈ»‡ Ò…ÓŸsâéß. ·ŸY
¿‚½ß«Ì• ¥@Õßéß ¥¢Ì„ÅŽÌó ¦»„·„ ZÒÌ„Y ßÁx¢Üó ÓŸÜßé»ß é„ ß Ò¢Î‹Üß °Õ®‚ñ ÒéߢΈ ÕßØé„ Üß éß ß ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß Óß ŸsÄé.ß
Ü•ÒY ½ßÿ¸ ÒêË¢ ¿•Øé„ Òß éßY ÕßÜÒß ¢Ì„ï½ßÅéß jß Ì„éÓß ŸsÇ‹é.ß 23·ŸÒ…â QéßÄéß ^âNjéß ¦ÕóÌ„éßÜßâéß XÓ߸é߶„íYĢǛ.
11¨ ½ß¸ÃˆÓß«pÌ„éßÜóz Ó•âéß ½‚Jz ZR·„aÇ‹ Ò…ÓŸsÒY
½ŸÅŽÜó ³·„ ΟYY ÕßØ„éßÜßéß ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß XÓ߸éß·óY
¿‚½ß¸tÒéߢÅßéßÓŸs½Ÿ? 12³·„½•Ý„ Ó•âéß ¯öØßéß ÃŸÁ‚ñâ Ò|¢Ç›. ½ŸÃ„éß ÎŸYY ¿„¢½ß« Òéßéß·„aÜßéß ¿•Ø„éßZØ„éߢǛ.
¥@ÕßéßÌó ZR·„aÇ‹ Ò…ÓŸsÒY ¿‚½ß«Ì•, ¨ Üó½ß¸… ¦ Òê¢NŸYs ³·„ SWï½ßñ Ò…¢¿„¢Ç›. ·ŸY ¦ SW·Ž
Ø‚éßÈ꽟 Yâéßs §·„aÇ‹ âéߢS ÒéßÃó ¿óÅŽ·Ž Y½ß¸téß ï½ßÅßjÒ΋éßq. Ó•âéß ¶„îÇ‹ ¦ ^Ã¢Ç‹Ò ¦ÕóÌ„éßâéß
XÓ߸é߶„íY ¯öÒ¿„éßf. ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ÒSf ZR·„aÇ‹ ¥Üƒ»• ¿•NŸoâéß. Ó•âê ¦ SW·Ž Y½ß¸téß ¥¢ÅŽ¢¿„âéß.
Ü•·„¯öÒÅߢ ¿„êS, ââéßs ¿„¢ð½ßNŸoÇ‹éß! Ó•âéß ÓŸ 24ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„ ½ß¸ÿÒ·„o܃ß ! QéßÄéß Qéß Î•Ò…Y·Ž

ÕƒÜßx¢ âéߢǛ Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß ¦à„ÿØßé¢ß SØ„ééß Óß Ÿsâéß. ¯ŸÿÈp¢¿„¢Ç›. Ó•âéß ÓŸ Ø‚éßÈ꽟âéß ¯ŸÿÈpNŸoâéß. °
13Ó•âéß °Réß ¿•à‡Óó ZÒ… RÓ• Ò…¢ÅƒÒ…! Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß
Ε҅ǂñÌ• ¯ŸÿÄpâÜßâéß ¦Üß·Ž¢S, SWY ÄCH¢½ß¸
Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ½ß¸ÿÒ·„oÜߢ΋ÈZ ¿„¢½ß¸…Ì„ê¢Ç‹»‡, ¿•NŸoÇó ¥Ì„Ç• YÁ½‚éß`â Ε҅Njéß.""
Ó•âéß Ò¢Î‹ ÒéߢΈ ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß »„éߺÜßÜó Ο¿Ÿâéß. ú½ß¸ÁÜߢ̟ §Îˆ ÒéߢS ¦Üó¿„â ¥Y ³½ß¸téß
°Õ®‚ñ ÒéߢΈ ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ³·„ »„éߺÜóâéß, ÒéßÃó °Õ®‚ñ ¶„íÓŸsÄéß.
ÒéߢΈY ½•Ãò·„ »„éߺÜóâéß ÎŸ¿Ÿâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¥âs 25Õß Ø „ é ß Ü ß é ß ½ß ¸ ÿ Ò·„ o Ü ß Ì ó Òéß I z °GØ„ ê §Üƒ

¯ŸÓŸÎ‹éßHSf ¦Î‹é߶„íÓŸsâéß. 14§½ß¸téßÇ‹éß ââéßs ½‚Jz ¥ÓŸsÇ‹é: ''QéßÄéß ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ Ò…ÓŸsÄéß. ·„âéß·„ ½ß¸Y
ZR·„aÇ‹ Ò…âsÅßézß ÃŸEÌó ¿‚½t¸ß ÒéߢÅßéÓß ŸsÒ…. ßE QéßÄéß Òéßéߢ΋éß ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅßj¢Ç›. ³·„ ¦ÕóÌ„éßâéß
ââéßs ¿„¢ð½ßNŸoÇ‹éß!"" ¯âéßs¶„íY Ì„Ø„êÄéß ¿‚Ø„éßx¢Ç›. ·ŸY Y½ß¸téß ÒêÌ„ÿ¢
15¥Îˆ Râs °GØ„ ê , ''Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â
Ä»„Üßf·„¢Ç›.""
Ø‚éßÈ꽟 NŸ·äŽ»‡ ¨ ÃóE Ó•âéß ÃŸE Òéßéߢ΋éß 26·ŸÒ…â ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß Ì„Òéß·ŽÒ|ÕßǛ⠦ÕóÌ„éßâéß

YÜßéßNŸoâY ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. XÓßé¸ ¶ß í„ ÓŸsÄé.ß ÎŸYY Ì„Øê „ Äéß ¿•à‡Ã„é.ß ½ŸÃ„éß ÕßØé„ Üß éß ß
16¥¢Î‹ é ß Ò Üß z ´Õß Î Ÿx ßÁ‚ ñ â ¥@Õß é ß Ò΋ q ¶ „ í
ΕÒÌ„¶„í ÒéßÏŸxºs¢ ÒĶ„í ¯ŸÿÄpâÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ''´
½‚݃zÇ‹éß. °GØ„ê ¯·„aÇ‹ Ò…âsΉ ¥Ì„Y·Ž ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌŸ! Òê ¯ŸÿÄpâÜßéß ¦Üß·Ž¢¿„éß!"" ¥Y
ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß °GØ„êâéß ¿„êNjŃY·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ½•Ç‹é߶„íÓŸsÄéß. ·ŸY ¯ÅßéßҢŎ ¿„½ß¸téßÇ‹ê ܕ΋éß.
17°GØ„êâéß ¥@Õßéß ¿„êS, ''Z½•ÓŸ? §à‡ÿØ•éß
¯Ò|Äê Ó߸ÒêÏŸâ RéßØ„éßxܕ΋éß. ½ŸÃ„éß YÈw¢Sâ
ÜßéßÜó ·„ÜózÜߢ Ó߸ëá«j¢¿• ½ŸÇ›R Z½• ·„Ο!"" ¥Y ÕßH½ß¬Æ„¢ ¿„éßÅßêj ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ÓŸÅßx¢ ¿•à‡Ã„éß. ·ŸZ
¥ÓŸsÇ‹éß. Y½ß¸téß ÃŸÁܕ΋éß.
18°GØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''Ó•âéß §à‡ÿØ•éßÜßéßÜó 27ÒéßÏŸxºs½‚éß`â½ß¸téßÇ‹éß °GØ„ê ½ŸÃˆY ÙÝ„â

·„ÜózÜߢ Ó߸ëá«j¢¿„Åߢ ܕ΋éß. ·„MŸjÜßZs Z ÒéßêÜߢ»‡, ¿•Ø„éßӟÄ¢[×¢¿ŸÇ‹éß: ''ÕßØ„éßÜßéß YÁ¢»‡ ΂ñÒ½‚éß`Ì•


Z Ì„¢Ç›ÿ ¶„íÅßéߢÕߢ ½ŸÃˆÒÜßz ÒSf⽕. Ø‚éßÈ꽟 QéßÃé„ ß [»„Ãc »„ ‡ ¯ŸÿÄâp ¿•Øê „ H€Ò…¢Åßé¢ß Ε½‚ê! Õߺéßࣄ
¦ÁÂÜâß éß WÄÓa¸ß ÈÓê ¸ß ,o ÕßêÅß·½„ …¸ß Ε݄҅âz éß ½ß†
¸ PÓßê
¸ ,o ¥Ì„Ç‹éß ¦ÜóSÓ߸êo ©¢Ç‹Ò¿„éßf! Ü•·„ ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ
Z½• ¨ ·„MŸjÜYß sÅŽ·• ·ŸÃ„¶í„ Ç‹ÒØ„êxÒ…. 19§à‡ÿØ•éßG ½ß¸Y ³WoÇ›Üó ©¢Ç‹Ò¿„éßf. Ü•·„ ¥Ì„âéß ½ß¸ÿØ„êË¢
Ø„éßéßÜߢ΋ÈZ §½ß¸téßÇ‹éß ·„^ÃwÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ Ò΋q ââéßs ¿•Ó߸êo ©¢Ç‹Ò¿„éßf! ¥Ì„Ç‹éß Y΋ÿ¯öÌ„ê ©¢Ç‹Ò¿„éßf!
·„ÜßÒÒéßY Ó߸Ò꿟Ä¢ ½ß¸¢½ß¸…. ï½ßñ»‡ ÓŸÜßéß»„éß Ò¢Î‹Üß Õߺéßà„£ QéßǞYY Ü•½ß¸ÒÜßÓß« ©¢ÅßéߢΈ!"" ¥¢Åßê
°Õ®‚ñ ÒéߢΈ ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„ ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß, ÓŸÜßéß»„éß
Ң΋Üß ÒéߢΈ ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„ ¥ðáß ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ÃŸË• ... ¯öá« Ó ß ¸ ê o ¨ ½ß¸ÿÒ·„oÜߢ΋Äê Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß
¥·„aÇ›·Ž XÓ߸éß·òYß. ß˕ Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß ¨ ½ß¸ÿÒ·„o ÕßÜßzÒ΋q Õ®óÁ⢠¿•NŸoÄY à„ÕƒqÄp¢.
1 ßEÜßé 18:28-19:1 416
¥½ß@ ¸ Óßx¸ ¢ ¿•à‡Ç‹éß °GØ„ê. 28¥¢Î‹éÒß Üßz ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ß Ì‚HØ„éßÁ•Øßéß. 37´ ½ß¸ÿÕ®„éß½Ÿ, ÓŸ ¯ŸÿÄpâ ¦Üß·Ž¢¿„éß.
[»„cÄ»‡ ¯ŸÿÄpâÜßéß ¿•Ø„éßӟÄ¢[×¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ·„Ì„éßoÜß ½ß¸ÿÕ®„ê! Z½• Ε҅NjÒY ¨ ½ß¸ÿÁÜ߶„í YÄê½ß«¢¿„é.
Ìóâéß, ¨^ÅÜß Ìß óâéß à„ÃÉ Ò„ éߢ̟ TÄé¶ß í„ ÓŸsÄé.ß (¥Îˆ ¥½ß¸téßÇ‹éß ¨ ½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈZ ÒéßÄÜß ZÒ… Z ΋»„cĶ„í
½ŸÃˆ ¦ÃŸÏ‹ÓŸ XÄéß) ½ŸÃ„éß Ã„·„o¢ ·Ÿ_Ã܃»„éß ³Ý„éßz ¿•Ã„éßf¶„í¢ÅßéßÓŸsÒY QÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß.""
TÄé߶„íÓŸsÄéß. 29ÒéßÏŸxºs Ó߸ÒéßØ„éߢ ΟŎ 38¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ¥Cs ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ÕßH

¯öØßéߢΈ. ¥ØßéßÓŸ Y½ß¸téß ¥¢Åßéß·óܕ΋éß. NŸØ„éߢ Òê¢NŸYs, ·„^ÅßÜj âß éß, ß݄âz éß, ÕßH½ßƬ ¢„ ¿„éÅ ß ê ß Òj …âs
Ì„ÿ½ß¸… ÕßÜßéßÜß Ó߸ÒéßØ„éߢ ¥Ø•éßxÒĶ„í ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ½ß¸ÿΕà‡Ys ¥Cs ΋U¢S ½•Óß«¢Îˆ. ·„¢Î‹·„¢Üó Ò…âs
Ì„Òéß Õ®„Ø„êⶄ ¿•á¸jÜßé* NŸC¢¿ŸÃ„éß. ÕßØ„éßÜßéß Ò΋q ZÄéß ¶„îÇ‹ ¥CsÒÜßz §CÈ ¯öØßéߢΈ. 39½ß¸ÿÁÜߢ̟
âéߢǛ Ó߸Òêϟ⢠ܕ΋éß. SW·Ž °Qéß ÁÄ»„ܕ΋éß.* §Îˆ ¿„êà‡Ã„é.ß ½ŸÃ„éß Õ®ê „ Réß Qéß΋ NŸCÜß½Ç¸ß ,› ''Ø‚éÈ ß ê
30¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß °GØ„ê ½ßÿ¸ ÁÜßÌó, ''ÓŸ Ò΋¶q í„ Ã„¢Ç›"" ½ŸØ•éß Î•Ò…Ç‹éß! Ø‚éßÈ꽟ؕéß Î•Ò…Ç‹éß! ¥Y
¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ °GØ„ê ¿„éßÅßêj ¿•ÃŸÃ„éß. Ó߸éßoW¢¿„NŸ»‡Ã„éß""
40¥½ß¸téßÇ‹éß °GØ„ê, ''ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„ ½ß¸ÿÒ·„o
Õ•Ì•Üéß Üß ó ©âs Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ø‚ééß ·ß a„ ÕßH½ßƬ ¢„ ÓŸà„â¢
¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. °GØ„ê ΟYY ÒéßIz YÈw¢¿ŸÇ‹éß. Üߢ΋ÈZ ½ß¸Åßéßj·òâ¢Ç›. ³·„aÇ›Z ¯ŸÃˆ ¯öZØ„éßÒ΋éßq!""
31°GØ„ê ½ßÓ ¸ ‚s¢Ç‹éß ÃŸÝ„âz éß XÓßé¸ ¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß ³·òa·„a ¥Y ¥ÓŸsÇ‹é.ß ½ßÿ¸ Ò·„Üo ¢ß ΋ÃZˆ ½ßÿ¸ ÁÜßéß ½ßŸ éß ¶jß í„ ÓŸsÄé.ß
»óúÌŸY·Ž ³·òa·„a ßØßéß ¿ò½ß¸téßâ §à‡ÿØ•éßÜßéß °GØ„ê ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ·•Möâéß ½Ÿ»„éß Î‹»„cĶ„í XÓ߸é߶„íY
½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß »óúÌŸÜ߶„í ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ÃŸÝ„zâéß Xà‡Ç‹éß. ½‚݃zÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜߢ΋ÈZ ¿„¢ð½ßà‡Ç‹éß.
Ø„ê·óÕßéß ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ÒéߢΈ ¶„íÒêÄéßÜß ð½ßÄzÌó ¨
»óúÌŸÜßéß ½ß«ÜßÒÕßÇ‹éßÌ„ê Ò…ÓŸsØßéß. Ø„ê·óÕßéßÓ• WÈC Òß~Üßéß ½ß¸Ç‹Å¢ß
Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßY ½ß«H¿ŸÇ‹éß. 32°GØ„ê ¨ 41
°GØ„ê ßÁ‚ñâ ¥@ÕßéßÌó, ''ZÒ… §½ß¸téßÇ‹éß
ß݄zâéß Ø‚éßÈ꽟 »ûĽŸÃ„p¢ ÕßH½ß¬ÆŸYs YÈw¢¿„ ½‚Jz ¥âs¯ŸÓŸÎ‹éßÜßéß Ó߬|·„È¢¿„éß. ³·„ Õ®ƒÃ‰ ÒÄ~¢ ½ß¸Ç‹
ŃY·Ž ©½ßØ ¸ ‚êC¢¿ŸÇ‹é.ß ½ßƬ ¢„ ¿„éÅ ß êÕóÌ„ê Ò…¢Îˆ"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 42ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß
ß j °GØ„ê Sâs
·„¢Î‹·¢„ Ì„R|¢¿ŸÇ‹é.ß ¥Îˆ ^âNjéß á«Øê „ Ü* RÌ„Óo ŸÜßéß
Õ®óÁÓŸY·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ¥Î• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó °GØ„ê
ZÅŽÌó Ó߸@ ½ß¸_ÅßjÅߢ̄ ½‚Ç‹Üßéßt, ÜóÌ„éß ·„HCÒ…¢Îˆ.
·„^ÃwÜßéß ½ßø |„ Ì„¢ Qéß΋ ¥Ì„Çé‹ ß Ò¢C Ì„â ½‚ê·ŸÝ„Òz éßÏx‹
33¥½ßt Ì„Üâß éß ï½ßŃjÇé‹ .ß 43¥½ßt¸ éßÇé‹ ß °GØ„ê Ì„â ðÓßÒ¶„íYÌó
¸ éßÇé‹ ß °GØ„ê ·„^Åâjß ¢ÌŸ ÕßH½ßƬ ¢„ ï½ßñ Ò…¢¿ŸÇ‹é.ß
¥Ì„Ç‹éß ¦ÕóÌ„éßâéß Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÈ·Ž, ½ŸÅŽY ð½ßÈfâ
Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ ¿„êÇ‹ÒéßÓŸsÇ‹éß.
·„^ÅßjÜßï½ßñ Ò…¢¿ŸÇ‹éß. Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ ·„â½ß¸Ç• ¿óÅßé߶„í ðÓßÒ¶„íÇ‹éß ½‚݃zÇ‹éß.
34̄Äéß½ŸÌ„ °GØ„ê ½ß¸ÿÁÜßâéß ÓŸÜßéß»„éß ÁƒÇšÜßÌó
''Ó•Ó•Qéß ¿„êNjܕ΋éß"" ¥Y ðÓßÒ¶„íÇ‹éß WÈC ÒSf
ZÄéß XÓ߸é߶„íY Òê¢Ó߸¢ Qéß΋, ·„^ÅßjÜß Qéß΋ ¿„Üßz
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÒéßIz ½‚Jz ¿„êÇ‹ÒéßY °GØ„ê ¥ÓŸsÇ‹éß.
¨ RÏ‹¢»‡ °Ç‹éßNŸÃ„éßz ÁÈC¢Îˆ. 44°Ç‹ÒNŸÃˆ Óû·„Äéß
ÒéßÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃˆY ¥Î• RÏ‹¢»‡ ÒéßIz ¿•Ø„éßÒéßÓŸsÇ‹éß.
¦Ø„éßâ ½ŸÃˆÌó ÒéßêÇ‹Ò NŸÃˆ ¶„îÇŸ ¥ÜƒÓ• ¿•Ø„éß WÈC ÒSf ³·„ ½ß«Ç›^·Ç‹¢Ì„ ÒéßÕßéßuâéß ¿„êÓß«âÅßéßz
ÒéßÓŸsÇ‹éß. 35¦ ZÄéß ÕßH½ß¬Æ„¢ âéߢǛ ÁƒÃˆ ¿„éßÅßêj
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥Îˆ Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ QéßΈ âéߢS ÒÓ߸éßoâs΋Y
Ò…âs ·„¢Î‹·ŸYs Y¢ð½ßÓß«¢Îˆ. ¥ÓŸsÇ‹é.ß °GØ„ê Ì„â ðÓßÒ¶„íYÌó, ''ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß
36NŸØ„éߢ·ŸÜ߽߸… ÕßÜßéßÜßéß §¿•f ½•Ý„ ¥Øßéßx¢Îˆ.
Ò΋¶q í„ ½‚Jz Ì„â Ä͢‹ ÓßΫ ¢r‹ ¿•Óé¸ß ·ß òY ½‚¢ÅßÓ• §¢ÅŽ·Ž
½ß¸ÿÒ·„oØ„éß»„éß °GØ„ê ½ß¬Æ„¢ Ò΋q¶„í ½‚Jz §Üƒ ¯ŸÿÈp¢
½‚Ý„zÒéßY ¿‚½ß¸téß. ¥Ì„Y½ß¸téßÇ‹éß ½‚Ý„z·„¯öÌ• ÒÄ~¢ ¥Ì„YY
¿ŸÇ‹é: ''´ ½ß¸ÿÕ®„éß½Ÿ! ¥Õƒÿ@Òéßéß, §NŸ€¶„í, Ø„ê·ó¦ð½ßÓ߸éßo¢Îˆ"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
45¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ·òΈq ðÓ߽߸Ŏ_· ¦·Ÿà„¢Üó ·ŸÃ„éß
ÕßéßÜß Î•½Ÿ! §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î‚ñÒ¢ Z½•âY YÄê
½ß«¢¿„ÒéßY Ó•Y½ß¸téßÇ‹éß YâsÇ‹éß»„éßÌ„éßÓŸsâéß. Ó•âéß Z
½•é½ß ê¸ß® Üßéß ·„Òéßéwß ·ò¿ŸfØßé.ß Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„â„ »‡ »‡H, ½Ÿâ
ðÓßÒ¶„íÇ‹âY YÄê½ß«¢¿„éß. ¨ ½ß¸âéßÜßZs ¿•Ø„éßÒéßY ¯ŸÿÄ¢Õ®„½‚éß`ÓŸØßéß. ¥@Õßéß Ì„â Ä͋½‚éß·Ža Ø‚éßÁ‚ÿØ•éß
ââéßs Z½• ¦Î•K¢SâÅßéßz ¶„îÇ‹ ¨ ½ß¸ÿÁÜ߶„í Üßé߶„í WÄéß»„éß ½ß¸ÿØ„êË¢ NŸC¢¿ŸÇ‹éß. 46Ø‚éßÈ꽟
à„·Žo °GØ„ê QéßΈ·Ž ÒSf¢Îˆ. °GØ„ê Ì„â ÕßÅßjÜßâéß
Õ®„Ø„êⶄ ¿•á¸jÜßé È\ÿÜó ¨ ÒêÅß ¶ „ í ''³Ý„ é ß z âÇ‹éßÒéßé߶„í [C¢S ·„ÅŽj ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß·„¢^Åß
ÒéßÄ¿„éßÅß"" ¥Y ¥Ã„p¢ ¶„îÇ‹ Ò…¢Îˆ. Òéßéߢ΋éß»‡ Ø‚éßÁ‚ÿØ•éßÜßé߶„í ½ß¸Ã„éß»‚Wo·òY ½‚݃zÇ‹éß.
Õß Ø „ é ß Ü ß é ß ... ÁÄ » „ Ü • Î ‹ é ß ¯ÒÄ ê RâÜ• Î ‹ Z , °Qéß Ó߬ӟØßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ï½ßñ °GØ„ê
½ß¸ÅŽj¢¿„éß ·óܕ΋Z ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
^âNjéß á«Ø„êÜßéß ¦¢»„z ·òÜßÒê⢠½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ °Ç‹éß »‡Üßâz 19
°GØ„ê ¿•Ó߫⠽߸âéßÜßZs ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß
Ì„â Õ®ƒÃ„xØ„é»ß é„ ß ÃŸË• Ø‚éÁß ‚Õ‚Üéß ¶ß í„ ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß
ZÄéß ½ß¸_ÅßjÅߢ̄ ·„¢Î‹·„¢. Ü•·„ ^âNjéß ÒêY·„Üß ÏŸâx¢ ·„Wo ½ß¸ÅŽj ¯Üƒ ½ß¸ÿÒ·„oÜߢ΋ÈZ °GØ„ê ¿„¢¯ŸÇó
½ß¸_ÅßjÅߢ̄ ·„¢Î‹·„¢.
417 1 ßEÜßé 19:2-20
¥@Õßéß ¦½‚é߶„í RÒÈ¢¿ŸÇ‹éß. 2¥Îˆ Râs Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß THf½•Óß«¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 Òéßéߢ΋éß ¦ »‡H ï½ß΋q
³·„ ΋êÌ„âéß °GØ„ê Ò΋q¶„í ½ß¸¢½ß«¢Îˆ. ¦½‚éß ÒÄo »„éÅß Üjß âß éß ½ß¢« Ç› ¿•Ó¢«ß Έ. ·ŸY ¦ ï½ßâéß»‡H Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
Òê⢠§Üƒ Ò…¢Îˆ: ''_ý߅¸ ¨ ¯ŸÅŽ·Ž ZÒ… ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß ÒêÌ„ÿ¢ ·ŸÎ‹éß! »‡H Ì„Cc⠽߫ÒéßwÅß ³·„ Õ®„ê·„¢½ß¸¢
¿„¢½ß«â RÏ‹¢»‡ Yâéßs Ó•âéß ¿„¢½ß¸…ÌŸâY ½ß¸ÿÒêË¢ ÒSf¢Îˆ. ¦ Õ®„ê·„¢½ß¸¢ ¶„îÇŸ Ø‚éßÈ꽟 ·ŸÎ‹éß.
12¦ Õ®„ê·„¢½ß¸¢ ¯öØßéß⠽߫ÒéßwÅß ¥Cs ½ß¸…ÅŽj¢Îˆ. ¦
¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. Ó•ÓŸ ½ß¸YÜó RÁØ„éߢ NŸÏˆ¢¿„Ü•Y
½ß¸·ä„¢Üó ΕÒÌ„Üßéß ââéßs ¿„¢½ß¸…»‡·„!"" ¥Cs¶„îÇŸ Ø‚éßÈ꽟 ·ŸÎ‹éß. ¥Cs ̄Äéß½ŸÌ„ ½ß¸ÿà‡¢
3§Îˆ Râs °GØ„ê Õ®„Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß. Ì„â ¯ŸÿË¢ Ì„Ì„ Ó‚Üß·ò⻇, ³·„ Òéßë΋éß½‚ñâ à„Õßq¢ RâÒSf¢Îˆ.
13°GØ„ê ¦ à„ÕƒqYs Râs½ß¸téßÇ‹éß Ì„â ¥¢DÌó
·Ÿ¯ŸÇ‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹éß. ¥Ì„YÌó Ì„â
Óû·„Ãé„ âß éß XÓßé¸ ¶ß í„ Y ½‚݃zÇé‹ .ß ½ŸÃ„éß Ø„éê
ß ÎŸÜóY Õ‚Ø•éß Ì„â Òéßé߹ߢ ·„½ß¸té߶„íÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„âéß »„éߺ Ο|Ä¢
^ÃÕ~ ƒ¶„í ½‚݃zÃé„ .ß Õ‚Ø•é^ß ÃÕ~ ƒßÜó Ì„â Óû·„Ãé„ âß éß °GØ„ê Ò΋q¶„í ½‚Jz YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. §¢Ì„Üó ''°GØ„ê, §·„aÇ‚¢
ÒΈ܃Njéß. 4̄Äéß½ŸÌ„ ³·„ ÃóÁ¢ÌŸ ½ß¸ÿØ„êË¢ ¿•Óß« ΋é߶„íÓŸsÒ…?"" ¥¢Åßéßâs ³·„ ·„¢Æ„ Ó߸|Ä¢ RÓŸsÇ‹éß.
14°GØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹½‚ñâ
°GØ„ê ¯ÇŸÃˆÜó·Ž ½‚݃zÇ‹éß. °GØ„ê ³·„ ¯ô΋·Ž¢Î‹
¶„îÄéfß ÓŸsÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß ¿„Y ¯ö½ŸÜßY ·óÄé¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß Ø‚éßÈ꽟 Ε½Ÿ, à„·Žo Ò¢¿„â Ü•¶„í¢ÇŸ Ó•âéß Yâéßs
°GØ„ê Ø‚éßÈ꽟Y܃ ¯ŸÿÈp¢¿ŸÇ‹é: ''ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, Óßθ Ÿ ðÓßRÓßê ¸ Òo ¿Ÿfâéß. ·ŸY §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ½ŸÃ„éß
ÓŸ·ŽÎˆ ¿ŸÜßéß. §·„ ââéßs ¿„Y¯öYØ„éßx¢Ç›. ÓŸ ½ß¸†Ãˆ| ZÌó ¿•Ó߸é߶„íâs ³½ß¸t¢ÎŸY·Ž R½®ß¸êÌ„¢ ·„Üßéß»„Á•à‡Ã„éß.
¶„íÜß ·„¢^Åß Ó•âéß ©âsÌ„½‚éß`⽟ǛY ·Ÿâéß."" Z^·ñ YÈw¢Sâ ÕßH½ß¬ÆŸÜßâéß ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„éß. Z ½ß¸ÿÒ
5°GØ„ê ̄Äéß½ŸÌ„ ¿‚Åßéßj ·Ž¢Î‹ ½ß¸Ç‹éß·òY Y΋ÿ ·„oÜßâéß ¿„¢ð½ßà‡Ã„éß. OR¢SØ„éßéßâs ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß Òéß^Ã
¯öØ„êÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ΋êÌ„ ÒSf °GØ„êâéß Ò|Äê ܕÄéß Ó•âéß Réßâ@. ½ŸÃˆ½ß¸téßÇ‹éß ââéßs ¿„¢½ß¸
̄ŃjÇ‹éß. ''Y΋ÿ Ü•S, ¦@Ä¢ XÓ߸éß·ó!"" ¥ÓŸsÇ‹éß FÓ߸éßoÓŸsÄéß.""
ΕÒ΋êÌ„. 6°GØ„ê Ì„â Ò΋q Y½ß¸téßÜß Qéß΋ ·ŸHfâ 15Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''ZÒ… ÒSfâ ΟÈ

Ãò^Å,jß ³·„ ¶„îÁƒÜó ZÄéß Ò…âsÅßézß ¿„êà‡Ç‹é.ß °GØ„ê ÜóÓ• WÈC ΋ÒéßÓ߸éßa ¯ÇŸÃˆ·Ž ½‚Ý„éßz. ⻄Ä¢Üó ½ß¸ÿ½•
¦ Ãò^Åßjâéß WY, ZÄéß ÌŸ»‡Ç‹éß. ¥Ì„âéß ÒéßÄÜß K¢S ºÁƒØ•éßÜßéßâéß ¥ÃŸÒéßéß Î•à‡Y·Ž (Ó߫È؄ê)
Y΋ÿ¯öØ„êÇ‹éß. ßE»‡ ¥[×ðá·Ž¢¿„éß.""
7Ø‚éßÈ꽟 ΕÒ΋êÌ„ ÒéßIz ¥Ì„Y Ò΋q¶„í ÒSf, 16½ß«ÒéßwÅß Y¢á¬ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚éߺêâéß §à‡ÿ

''Ü•S ¦@Ä¢ XÓ߸éß·ó, ZÒ… Õ®óÁ⢠¿•Ø„éß·„¯öÌ• Ø•éÜß éß ïß ½ßñ ßE»‡ ¥[×ᶫ í„ Yo ¿•Øéß .ß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„, ¦Õ•Üwœ
ZÒ… ¿•Ø„éßÒÜßÓ߫⠽߸ÿØ„êË¢ ZÒ… âÇ‹ÒÜ•â¢Ì„»‡ Èê܃½ŸÇ‚ñâ MŸ¯ŸÌ„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¯GMŸ¶„í Z
Ò…¢ÅßéߢΈ"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 8¥¢Î‹éß¿•Ì„ °GØ„ê Ü•S ̄ß|Ì„ ½ß¸ÿÒ·„o»‡ ¥[×ðá·„¢¿•Øßéß. 17ºÁƒØ•éßÜßéß
¥âs ¯ŸÓŸÎ‹éßÜßéß Ó߬|·„È¢¿ŸÇ‹éß. °GØ„ê Wâs ¹ßÇ‹cÒéßéß âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„é߶„íâs ½ß¸ÿW½ŸÇ›Z Ø‚éߺê
¦@Ä¢ ¥Ì„Y·Ž âÜßÕ®‚ñ ÃóEÜßéß ÃŸWÿ¢Õß»„Ý„éßz âÇ‹Ò Ó߸¢ºÃˆNŸoÇ‹éß. Ø‚éßºê ·„Wo ¯öÅßéâéߢS Ì„½ß«t¢¿„éß
»„H»• à„·Žo YSf¢Îˆ. ¥Ì„Ç‹éß Î•Ò…Y ½ß¸Ã„|Ì„¢ ¥âÕßÇ• ¶„íâs ½ßÿ¸ W½ŸÇ›Z ºÁƒØ•éÜß éß ß ¿„¢ð½ßNŸoÇé‹ .ß 18§à‡ÿØ•éß
Èê_ÃÕßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ Ò΋q¶„í Ò¿ŸfÇ‹éß. ÜßéßÜó °Ç‹éß½•Üß ÒéߢΈY Ó•âéß ÒΈH ï½ßÇ‹ÌŸâéß. ¨
9 ¥·„aÇ‹ °GØ„ê ³·„ »„éߺÜó·Ž ½‚Jz ¦ ßWÿ °Ç‹éß½•Üß ÒéߢΈ ÕßØ„éßÜßéß Òéßéߢ΋éß ¯âsÇ‹ê Ò¢C
Ì„ÜßΟ¿„é߶„íÓŸsÇ‹éß. âÒéßÓa¸ß È¢¿„ Ü•Îé‹ .ß ÕßØé„ Üß éß ß R»„ÿ@Üß Ó‚âsÇ‹ê ½ŸÃ„éß
¥·„ a Ç‹ Ø‚ é ß È ê½Ÿ °GØ„ ê Ìó ÒêŃz Ç › , Òéßéß΋éßq ï½ßÅßéßj ·óܕ΋éß.""
''°GØ„ê! ZR·„aÇ‚¢Î‹é߶„íÓŸsÒ…!"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹éß.
10°GØ„ê §Üƒ Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Ó߸Ä|à„·Žo ¯GMŸ ½ß¸ÿÒ·„o ¥ÒÅ¢ß
19
Òéߢ̄éßÇ‹½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟, Ó•âéß Yâéßs Ó߸Ο ðÓßRÓ߸êo ·ŸÒ…â °GØ„ê ¦ ½ß¸ÿΕà‡Ys ÒΈH ½‚݃zÇ‹éß
Ò¿Ÿfâéß. ÓŸ à„·Žo·òÜßΉ Ó•âéß Yâéßs ¦ÃŸÏˆ¢¿Ÿâéß. MŸ¯ŸÌ„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¯GMŸâéß ¿„êà‡Ç‹éß. ¯GMŸ
·ŸY §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ZÌó ¿•Ó߸é߶„íâs ³Ç‹¢ ¯Î‹éßqÜßâéß ·„ÅŽj 12 ¯·„ßÜß ¯ôÜߢ ΋éßâéßsÌ„éßÓŸsÇ‹éß.
ÕßÇ›·„âéß Õ®„¢»„½ß¸ÃŸfÄéß. Z ÕßH½ß¬ÆŸÜßâéß ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠°HØ„ê ÒSfâ½ßt¸ éßÇé‹ ß ¯GMŸ SÒÈ ¯·„ßYs ΋éâß éßs
¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß Z ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ¿„¢ð½ßà‡Ã„éß. Ó•Óò·„aǛӕ ¿„éߢǂâéß. °GØ„ê Ó߸ßÓ߸È ¯GMŸ Ò΋q¶„í Ò¿ŸfÇ‹éß.
½ß¸ÿÒ·„o»‡ §¢·Ÿ OR¢S Ò…ÓŸsâéß. §½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß °GØ„ê Ì„â ¥¢DY XÓß« ¯GMŸ Qéß΋ ·„¯ŸtÇ‹éß.
20¥½ß¸téßÇ‹éß ¯GMŸ ¯ôÜߢÜóÒ…âs ̄⠯΋éßqÜßâéß
ââês ¿„¢½ß¸ FÓ߸éßoÓŸsÄéß!""
11¥¢Î‹é߶„í Ø‚éßÈ꽟 °GØ„êÌó: ''ZÒ… ½‚Jz ÒΈH ï½ßŃjÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Ã„éß»‚Wo °GØ„ê Ò΋q¶„í
½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ ÓŸ Òéßéߢ΋éß YÜßÕßÇ‹éß. Ó•âéß Z ½ß¸·„a»‡ ½‚J,z ''ââéßs ½‚Jz ÓŸ Ì„HÎz ¢‹ Ç‹éÿß Üßâéß ÒéßéÎß é‹ qß ï½ßÅéß ·jß òY
½‚Ý„ÌŸâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¥Üƒ ¿•Ø„éß»‡, ½ŸÃˆ Ò΋q QÇóaÜßéß XÓ߸éß·óZØ„éߢǛ. ̄Äéß½ŸÌ„ Ó•âéß
³·„ ï½ßâéß»‡H QS¢Îˆ. ¦ »‡H ·ò¢Ç‹Üßâéß ^âNjéß»‡ QéßÌó ÒNŸoâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
1 ßEÜßé 19:21-20:16 418
''¥Îˆ ¿ŸÜƒ ÒéߢSΈ. ½‚Ý„éßz. Yâéßs Ó•ÓŸ½ß¸âéß""* ·ŸY ZÒ… ^âNjÒNŸÃˆ ¦Á §SfâÅßéßz»‡ Ó•âéß ¿•Ø„éß
¥Y °GØ„ê ¥ÓŸsÇ‹éß. ÁƒÜßâéß.""
21¯GMŸ ½‚Jz Ì„â §¢ÅŽ ½ŸÃˆÌó ³·„ ½ß¸ÿÌ•x·„½‚éß`â ßÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¨ Ó߸Ò꿟ßYs
R¢ÎŸÃ„C¢¿ŸÇ‹é.ß ¯GMŸ ½‚Jz ̄⠯΋éÜqß âß éß ¿„¢¯ŸÇ‹é.ß ¥Ì„Y·Ž ¥¢Î‹Á•à‡Ã„éß.
10Õ‚âÔ΋΋éß âéߢS ÒéßÃó ÒÄoÒê⢠XÓ߸é߶„íY
¯Ç‹¶z í„ ·„ÅâjŽ ·ŸÇ› ·„Ãÿ„ Ìó Y½ßt¸ éß¿•Ó,«ß ¯Ç‹z Òê¢NŸYs
©Ç‹·„ՂŃjÇ‹éß. ¦ Òê¢NŸYs ¥¢Î‹Ãˆ·• §¿ŸfÇ‹éß. ΋êÌ„Üßéß ÒéßIz Ò¿ŸfÄéß. ¦ Ó߸Ò꿟Ä¢ §Üƒ Ò…¢Îˆ,
½ŸÃ„¢ÌŸ ¦ Òê¢NŸYs WÓŸsÄéß. ¯GMŸ ̄Äéß½ŸÌ„ ''Ó•âéß Möú½‚êâéßâéß ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¦ ⻄
°GØ„êâéß ¥âéßÓ߸È¢S ½‚݃zÇ‹éß. ¯GMŸ °G؄궄í Ä¢Üó °Î‰ RéßCH Ò…¢Ç‹Î‹Y Ó•âéß ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•Óß«
Ó߸@Ø„é߶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ¿‚½…¸ß Óo Ÿsâéß! ÓŸ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß »„éÃß é„ »oß ‡* §¢ÅŽ·Ž Ì‚¿é„ fß
·óÒŃY·Ž ¶„îÇ‹ ¥·„aÇ‹ °Qéß Ré߻܄ Îß é‹ .ß Ó•YΈ ¿•Øé„ ·ß „
Õ‚âÔ΋΋éß, ¥@Õßéß Ø„éßéßΟrY·Ž Ì„Ü߽߸NjéßÅ ¯öÌ• Ε҅Njéß ââéßs Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßéß»‡·„!""
11ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ½ß¸ÿÌ„éßxÌ„oÄRéßÓ߸êo ''Õ‚âÔ΋΋é߶„í

20 Õ‚âÎÔ Î‹ é‹ ß Óßë Ø
ˆ ê
„ ßE, ¥Ì„Çé‹ ß Ì„â ïÓßñÓŸxÜß
YsÅŽZ Ó߸Qéß·„È¢¿ŸÇ‹éß. Ì„âÌó Òéßéßï½ßñt
§Î‹qÄéß ÃŸEÜßéßÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ·Ž Ä͟Üßéß, »„éßßÿÜßéß
§Üƒ ¿‚½t¸ß ¢Ç›. ·„Ò¿ŸYs ϋ∠¿„é½ß ŸÇ‹éß ÎŸYY ϋ∠S
R½ß«tâ ½ŸYÒÜœ »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tß΋éß""* ¥Y ¿‚½ß¸t
Ò…ÓŸsØßéß. ½ŸÃ„éß Ó߸ÒéßÈ؄éßâéß (Mö½‚êÿâéß) ÒéßéßÅßj ÒéßÓŸsÇ‹éß.
12ßÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß §Ì„Ä ¯ŸÜ߶„íÜßÌó ·„ÜßÓß« Ì„â
Ç›¢S Ø„éßéß΋r¢ ¿•à‡Ã„éß. 2§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸÁ‚ñâ ¥@Õßéß
Ò΋q¶„í Ó߫È؄ê ßE ΋êÌ„Üßâéß ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. 3½ŸÃ„éß Ç•ÃŸÜó Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥Ì„Y ΋êÌ„Üßéß
Õ‚âÔ΋΋éß ÒêÅß»‡ ¥@ÕßéßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÄéß: ''ZÒ… WÈC ÒSf ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß §Sfâ Ó߸ÒêÏŸÓŸYs
Z Ø‚éßéß·„a ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßâéß ÓŸ¶„í §¿•fØ„êH. ¥Ì„Y·Ž ¥¢Î‹Á•à‡Ã„é.ß ÃŸÁ‚ñâ Õ‚âÎÔ Î‹ é‹ ß â»„ÃŸYs ÒéßéÅ ß jß
¥¢Ì•»‡·„ Z Õ®ƒÃ„xÜßâéß, ½ß«ÜßzÜßâéß ¶„îÇ‹ Ì„½ß¸t·„ ÓŸ¶„í Ç›¢¿„ŃY·Ž Ó߸âs΋éßrÜßéß ·„¢Ç‹Y Ì„â Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í
§¿•fØ„êH."" ¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ„¢ÌŸ Ì„Òéß Ì„Òéß NŸpÓŸÜ߶„í
4§à‡ÿØ•éÜ ½‚݃zÄéß.
ß éß ß ÃŸE §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''ÓŸ Ø„éÁß ÒêY
13¥Î• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ³·„ ½ß¸ÿÒ·„o ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß
Ø‚éâ`ß ´ ßÁƒ, Ó•âéß Z ½ŸÇ‹âY ³½ßt¸ éß¶í„ ¢ÅßéÓß Ÿsâéß.
ÓŸ¶„íâs ½ß¸ÿWΉ Z¶„í ¿‚¢ÎˆâΕ."" Ò΋¶q í„ ½‚Jz Ø‚éÈß ê½Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹Y ¿‚¯ŸtÇ‹é:
5΋êÌ„Üßéß ÒéßÄÜß ¥@Õßéß Ò΋q¶„í Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß ''¦ ï½ßÎq‹ ïÓßñÓŸxYs ZÒ… ¿„êÓßé¸ Óoß ŸsÒ… »„Ο! Ε҅Njӂñâ
Õ‚âÔ΋΋éß Ì„Ã„é߽߸…⠧܃ ¥ÓŸsÄé, ''ZÒ… Z ½‚¢Ç› Ó•âéß ZÒ… ¦ Òéß@ ïÓßñÓŸxYs ¨ ÃóE ´Ç›¢¿•Üƒ
Õߢ»‡ÃŸÜßâéß, Z Õ®ƒÃ„xÜßâéß, ½ß«ÜßzÜßâéß ÓŸ¶„í §½Ÿ|ÜßY ¿•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• YÌ„éßxÇ‹Ó‚ñâ Ø‚éßÈ꽟âY
Ó•Y¢Ì„¶í„ Òéßé¢ß Ε ¿‚¯Ÿtâéß. 6Ó•Y½ßt¸ éßÇé‹ ß ÓŸ Òéßâéßáé¸ xßZÒ… »„éßÈoNŸoÒ….""
14''½ŸÃˆY ´Ç›¢¿„ŃY·Ž ZÒ… ¯ÒÈY ©½ß¸Ø‚ê
Üßâéß ½ß¸¢½ß« Z Õ®„ÒÓŸYs, Z ·Ž¢Îˆ ¯ŸÜ߶„íÜß §¢Ç‹zâéß
½‚Έ·Ž¢¿ŸÜßâé߶„í¢ÅßéßÓŸsâéß. ÓŸ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í °Îˆ CNŸoÒ…?"" ¥Y ¥@Õßéß ¥Ç›»‡Ç‹éß.
âSfÌ• ¥Îˆ XÓ߸é߶„íY ÒNŸoÄéß."" ''Ø„éßéßÒ¶„íÜœñ⠽߸ÿÕ®„éßÌŸ|ψ·ŸÃ„éßÜßâéß"" ¥Y
7§Îˆ RY, ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ì„â Î•à„¢Üó Ò…âs Ø‚éßÈ꽟 ïÓßÜßRÓ߸éßoÓŸsÇ‹Y ½ß¸ÿÒ·„o ¥ÓŸsÇ‹éß.
ï½ß΋qÜß (ÓŸØ„é߶„íÜß)Ìó ³·„ Ó߸Òê½•à„¢ °ÃŸtÅßéß ''½ß¸ÿÏŸâ ïÓßñÓŸxYs ¯ÒÄéß âÇ‹é߽߸…̟Äéß?"" ¥Y
¿•à‡Ç‹é.ß ½ŸÃˆÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''¿„êÇ‹¢Ç›! Õ‚âÎÔ Î‹ é‹ ß ÃŸE ¥Ç›»‡Ç‹éß. Z½•"" ¥Y ½ß¸ÿÒ·„o ¥ÓŸsÇ‹éß.
15·ŸÒ…â ¥@Õßéß Ø„éßéßÒ ½ß¸ÿÕ®„éßÌŸ|ψ·ŸÃ„éßÜßâéß
·„Ø„êxY·Ž Ó߫΋qÒéßÒ…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ÓŸ Õ®ƒÃ„xÜßâéß, ½ß«Üßz
Üßâéß, ÓŸ ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßâéß Ó•âÌ„Y·Ž §½Ÿ|ÜßY Ó߸ÒêØ„éßÌ„o½ß¸Ã„¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ^âNjéß Ò¢Î‹Üß Òéßéßï½ßñt
Òéßéߢ΋éß»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥ÒZs §Ò|ŃY·Ž Ó•âéß ³½ß¸téß ^âNjéßÒéߢΈ ©ÓŸsÄéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñÓŸxâs¢Ì„ÅŽZ
¶„íÓŸsâéß. ·ŸY §½ß¸téßÇ‹Ì„âéß Ó߸Ä|¢ XÓ߸éß·ó½ŸÜßY ßE Ó߸Qéß·„È¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ °Ç‹éß ½•Üß ÒéߢΈ
¿„êÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß."" Ò…ÓŸsÄéß.
8§Îˆ Râs ï½ß΋qÜßé (ÓŸØ„é߶„íÜßéß), §Ì„Ä ½ß¸ÿÁÜßéß 16ÒéßÏŸxºsÒéßØßéßx¢Îˆ. ßÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß, ¥Ì„Y·Ž

''Õ‚âÔ΋΋éßâéß Üœ·„a ¿•Ø„éßÒ΋qZ, ¥Ì„âéß ¿‚½ß«tâÅßéßz ÌóÇ‹éß»‡ ©âs Òéßéßï½ßñt^âNjéß ÒéߢΈ ¯ŸÜ߶„íÜßéß ½ŸÃˆ
¿•Ø„éßÒ΋qZ"" ¥ÓŸsÄéß.
9Õ‚âÔ΋΋é߶„í WÄéß»„éß Ó߸ÒêÏŸâ¢Üó ¥@Õßéß §Üƒ
Òéßâéßá¸éßxÜßéß »„éßÄéßo»‡ È\ÿÜó »„éßï½ßtÇ‹éß ÒéßÅŽj ¶„îÇ‹
¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âéß ZÒ… Òéßé¢ß ΋éß ¿‚½t«ß â RÏ‹¢»‡ ¿•NŸoâéß. ¥Y à„ÕƒqÄp¢.
·„Ò¿ŸYs ... ¿‚½ß¸tß΋éß 'YÁ½‚éß`â ïÓßñY¶„íÇ‹éß Ø„éßéß΋r¢
Yâéßs Ó•ÓŸ½ß¸âéß ''Z¶„í Ó•âéß °Réß ¿•à‡âY?"" Ü•·„ ''Yâéßs ÒéßéßCÓß«ÓŸ·„ »ò½ß¸t̄⢠¿‚½ß¸té߶„í¢ÅƒÇ‹éß »‡Y, Ø„éßéßΟrY·Ž
°Réß ¿•NŸoâéß?"" ¥Y à„ÕƒqÄp¢. Òéßéߢ΋éß ·ŸÎ‹éß" ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
419 1 ßEÜßé 20:17-33
27
»„éßǟßÜßÜó Õƒ»‡ Òéß΋x¯Ÿâ¢ ¿•Óß« ½‚éß`·„¢Üó §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ¶„îÇŸ Ø„éßéßΟrY·Ž Ì„Ø„ê^Ãñ
Ò…ÓŸsÄéß. ¨ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Î‹¢Ç‹ ӟÄé.ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñâx¢Ìó ¯ößNj
Ø„êÌ„ÿ ½‚éßéß΋ÜØßéßx¢Îˆ. 17Ø„éßéßÒ ½ß¸ÿÕ®„éßÌŸ|ψ ŃY·Ž ½‚݃zÄéß. ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñY¶„íÜßéß ÎˆCâ ¿óÅŽ·Ž
·ŸÃ„éßÜßéß Òéßéߢ΋éß»‡ ¯Î‹éßÃòaÓŸsÄéß. ßÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß ¯Î‹éßÄéß»‡Ó• §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñY¶„íÜßéß Òéß·Ÿ¢½•à‡Ã„éß. ¥ÃŸ
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦Ø„éßâÌó Mö½‚êÿâéß âéߢǛ ·ò¢Î‹Ã„éß QéßØ„éßéßÜßéß ¦ ½ß¸ÿΕà‡âs¢ÌŸ ¦·„ÿRéߢSØ„éßéߢNj»‡,
ïÓßñY¶„íÜßéß ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ÒSfâÅßézß ¿‚¯ŸtÄé.ß 18''¥ØßéßÌ• §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß _·ÒÜߢ ^âNjéß ½•éß·„Üß Òéߢ΋ÜßÒÜœ
½ŸÃ„éß Ø„éßéßΟrY·Ž ÒÓ߸êo Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf. ܕΟ ½ŸÃ„éß Ò…ÓŸsÄéß.
28§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE Ò΋q¶„í ΂ñÒÁâéßÇò·„Ç‹éß ÒÄo
Ó߸¢Ïˆ YRéßÌ„o½‚éß` ÒÓ߸êo Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf. °Îˆ °½‚éß`ÓŸ
½ŸÃˆY ÓßO¸ Ò¢»‡ ½ßÅ ¸ éß ·jß ó¢Ç›"" ¥Y Õ‚âÎÔ Î‹ é‹ ß ¥ÓŸsÇ‹é.ß ÒêÓŸYs Ì‚¿ŸfÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:
19ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ø‚éßéß·„a Ø„éßéÒïÓßñY¶„íÜßéß Î‹¢Ç‹ ''¥ÃŸÒéßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ½ß¸ÿÕ®„éßÒ…Ó‚ñâ ââéßs ³·„ ·ò¢Ç‹ß
Ø„êÌ„ÿâéß âÇ‹é߽߸…Ì„éßÓŸsÄéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñâx¢ ΕÒÌ„»‡ SXÿ·„È¢¿ŸÃ„éß. Ó•âéß ÜóØ„éßÜ߶„í ¶„îÇ‹
½ŸÃˆY ¥âéßÓÃ¸ß Óˆ ê ¸ß o Ò…¢Îˆ. 20§à‡ÿØ•éÜß éß ß ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß Üß ó Ε҅NjӕâY ½ŸÃ„éß Õ®ƒR¢¿„ܕ΋éß. ·ŸÒ…â ZÒ… ¨
½ß¸ÿWØ‚éßéß·„aÇ‹ê Ì„âY ¯Î‹éßÃòaâs à„Ì„éßÿÒ…âéß ¿„¢½ß« ï½ßÎq‹ ïÓßñÓŸxYs ´Ç›¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Óßø |„ úÌŸ
½•à‡Ç‹éß. ·ŸÒ…⠥ßÒéßéß âéߢǛ ÒSf⽟Äéß ¯ŸÃˆ Ó•Ó• ú½ß¸Õ®„éßÒ…âY ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„í¢ÅƒÒ….""
29§Ã„éß ïÓßñÓŸxÜßéß ¯Î‹éß^Ã΋éßÄéß»‡ °Ç‹éß ÃóEÜß
¯öØ„êÄé.ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ïÓßñâx¢ ½ŸÃˆY Ì„ÃRˆ éß·òÅŽ¢j Έ.
ßÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß ³·„ Ä͟à„|Òéßéß Ó‚·Ža Ì„½ß«t¢¿„éß ¯ŸÅßéß ½‚귄È¢S Ò…ÓŸsØßéß. °Ç‹ÒÃóE Ø„éßéß΋r¢
¶„íÓŸsÇ‹é.ß 21ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ì„â ïÓßñÓŸxYs âÇ›½¢«ß S ½‚éßéß΋ÜßØßéßx¢Îˆ. §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ³·„a ÃóEÜó
¥ÃŸÒéßéß ïÓßñY¶„íÜß »„éßßÿÜßâéß, Ä͟Üßâéß NŸ|ω⠳·„ Üß·ä„ ÒéߢΈ ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñY¶„íÜßâéß ¿„¢ð½ßà‡Ã„éß.
30RéßCHâ ½ŸÃ„éß ¦ï½®ß¶„í ⻄ßY·Ž ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄéß.
½ß¸Ã„éßf¶„íÓŸsÇ‹éß. ¦ RÏ‹¢»‡ ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ¿•WÜó
Ó߫È؄éßâéß ïÓßñâx¢ ï½®ßêÄ ½ß¸ÃŸÁØ„éߢ ¯ô¢Îˆ¢Îˆ. ⻄Ä ¯Ÿÿ·ŸÃ„½ß¸… »óÇ‹ RÈC ½ß¸Ç‹»‡ §Ã„½‚ñ °Ç‹éß½•Üß
22¥½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸ÿÒ·„o ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ò΋q¶„í ½‚Jz ÒéߢΈ ïÓßñY¶„íÜßéß ¿„Y¯öØ„êÄéß. Õ‚âÔ΋΋éß ¶„îÇ‹ ⻄
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''¦ÃŸÒéßéß ÃŸÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß ÃŸÕóØ•éß ÃŸY·Ž ¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹é.ß ¥Ì„Çò·„ »„Î܈ ó Ο¶„íaÓŸsÇ‹é.ß
31¨ Üó½ß ¸ … ·ò¢Î‹ à „ é ß ðÓß Ò ¶„ í Üß é ß ¥Ì„ Y Ìó §Üƒ
ÒÓߢ¸ Ì„·ŸÜߢ ÓŸÅŽ·Ž ÒéßIz ZQéßηˆ Ž Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÒNŸoÇé‹ .ß
§½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Z Y½ŸNŸY·Ž ½‚Jz Z ïÓßñÓŸxYs Õƒ»‡ ¥ÓŸsÄé: ''§à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸEÜßéß ·„Y·„Ä¢ ¿„ê½ß¸âéß
ÕßÜ߽߸Äéßf·ó. ¥Ì„Y ΋¢Ç‹Ø„êÌ„ÿ âéߢS Yâéßs ZÒ… âsÅßéßz ½•éßÒéßéß RÓŸs¢. Òéß⢠»óÓ‚ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢S,
ķ䎢¿„éß·óÒŃY·Ž Ì„Câ Ò†x@Üßéß Ó߫΋r¢ ¿•Øßéß."" ÌŸÝ„éßz Ì„Ü߶„í ¿„éßÅßéßj¶„íY* §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE Ò΋q¶„í
½‚݃q¢. Õߺéßà„£ ¥Ì„Ç‹éß ÒéßâHs ÕßÌ„·„Y½ò|¿„éßf.""
32½ŸÃ„éß »óÓ‚½ß¸ÅßjÜßéß ¿„éßÅßéßj¶„íY, Ì„Üßï½ßñ ÌŸÝ„éßz
Õ‚âÔ΋΋éß WÈC Ø„éßéßΟrY·Ž Ò¿„éßfÅß
23 ßÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éß ðÓßÒ¶„íÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éß ÒSf ½•Ó߸é߶„íÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE Ò΋q¶„í ÒSf,
¦Ø„éâß ¶„í §Üƒ Óßܸ @ ß §¿ŸfÄé, ''§à‡ÿØ•éÜß éß ß Î•ÒÌ„Üéß ß ''Qéß ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Õ‚âÔ΋΋éß Î‹Ø„éß¿•Óß« Ì„ââéß ÕßÌ„·„YÒ|
·ò¢Ç‹ ΕÒÌ„Üßéß. Òéß⢠؄éßéß΋r¢ ½ß¸Ã„|Ì„ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ÒéßY ¥Ç‹éß»„éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÄéß.
YÄ|U¢¿Ÿ¢. ¥¢Î‹éÒß Üßz §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß »‚H¿ŸÃ„é.ß ''¥ØßéßÌ• ¥Ì„Ç›¢·Ÿß ÕßW_· Ò…ÓŸsÇŸ? ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ
·ŸÒ…â ¨ NŸÃˆ Òéß⢠½‚éß`Ο⠯Ÿÿ¢Ì„¢Üó Ø„éßéß΋r¢ Ó߸Èê΋ÄéßÇ•!"" ¥ÓŸsÇ‹éß ¥@Õßéß.
YÄ|U¢¿ŸH. ¥½ß¸téßÇ‹éß Òéß⢠»‚ÜßéßNŸo¢. 24§½ß¸téßÇ‹éß 33Õ‚âÔ΋΋éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÃŸÁ‚ñâ ¥@Õßéß YÁ¢»‡

Z½ò·„ÅŽ ¿•Øê „ H. ¨ Òéßé½ß t¸ß Έ ØßéÎß Ãq‹ é„ ß ¯ŸÜß¶í„ Üßâéß Î‹Ø„éß¿„ê½ß« Õ‚âÔ΋΋éßâéß ¿„¢½ß¸âY YÄê½ß«¢¿• RÏ‹¢»‡
ïÓßñÓŸxÜßâéß âÇ›½ß«¢¿•¢Î‹é߶„í ¥âéßÒéßW¢¿„Ò΋éßq. ½ŸÃˆ °Î‚ñÓŸ ¿‚¯ŸtÜßY ·óÄé߶„íÓŸsÄéß. ¯½ß¸téßÇ‹ØßéßÌ• Õ‚âÔ
NŸpâ¢Üó ΋݃ψ½ß¸Ì„éßÜßâéß YØ„éßRéߢ¿„éß. ΋Îé‹ âß éß ÓŸ ÓßÈ
¸ ê΋Ãé„ Çß Y‹ ¥@Õßéß ¥ÓŸsÇó, ÒSfâ
25''Ì„ à Ÿ|Ì„ ZÒ… ¯ö»òÅß é ß j ¶ „ í âsÅß é ß Ò ¢ÅŽ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½‚¢ÅßÓ•, ''¥Ò…âéß ! Õ‚âÔ΋΋éß Z Nö΋
ïÓßñÓŸxYs ÒéßIz ZÒ… Õ®„Éo ¿•Ø„êH. ½ß¸†Ã„|½ß¸… ÄéßÇ•!"" ¥Y ¥ÓŸsÄéß.
ïÓßñâx¢Üó Ò…âsÅßéßz»‡ »„éßßÿÜßâéß, ÄϟÜßâéß ÒéßIz ''¥Ì„YY ÓŸ Ò΋q¶„í XÓ߸é߶„íY ĢǛ"" ¥Y ¥@Õßéß
ðÓß·„È¢¿„éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñÓŸxYs ½‚éß`Ο⠥ӟsÇ‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„ Õ‚âÔ΋΋éß ÃŸÁ‚ñâ ¥@Õßéß
ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó Òéß⢠¯Î‹éÃß òa¢ÎŸ¢. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß RÁØ„é¢ß Òéßéߢ΋é߶„í Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥@Õßéß ¥Ì„YY Ì„âÌó Ì„â
ÒéßâΕ!"" Õ‚âÔ΋΋éß ½ŸÃˆ Ó߸Üß@ ¯ŸÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß Ã„Í‹¢ ¯·„aÒéßÓŸsÇ‹éß.
¿‚½ß«t¢Î‹¢ÌŸ ¿•à‡Ç‹éß.
26ÒÓ߸¢Ì„ ·ŸÜߢ Ò¿•f Ó߸È·Ž Õ‚âÔ΋΋éß ¥ÃŸÒéßéß

½ß¸ÿÁÜßâéß Ó߸Qéß·„È¢¿ŸÇ‹éß. §à‡ÿØ•éßÜßéßÌó Ø„éßéß΋r¢ »óÓ‚ ÕßÅßjÜßéß ... ¿„éßÅßéßj¶„íY §Üƒ ¿•Óß«â ½ŸÃ„éß ¥Üßt
Óß«pWÜóâéß, ¥Ë¶„íÒÌóâéß Ò…âsÅßéßz; ½ŸÃ„éß Üò¢C ¯öÒ
¿•Ø„éßŃY·Ž ¥Ì„Ç‹éß ¦ï½®ß¶„í ⻄ßY·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ÇŸY·Ž Ó߫΋r¢»‡ Ò…âsÅßéßz »„éßÄéßo.
1 ßEÜßé 20:34-21:9 420
34Õ‚âÔ΋΋éß ¥Ì„YÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''¥@Õßê, Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒêÓŸYs ßE·ŽÜƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¿„¢½ß¸
ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ Z Ì„¢Ç›ÿ Ò΋q âéߢǛ XÓ߸é߶„íâs ½ß¸ÅßjËŸ ÕßÇŸÜßY Ó•âéß Y_ÃqK¢Sâ Òx·ŽoY ZÒ… ÒΈH ï½ßŃjÒ….
ÜßYsÅŽZ Ó•âéß Z¶„í WÈC §NŸoâéß. ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ ·ŸÒ…â ½ŸY NŸpâ¢Üó Z ¯ŸÿË¢ XÓ߸éß·óÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
Mö½‚êÿâéßÜó ¿•Óâ«ß RÏ‹¢»‡, ΋ÒéßÓé¸ß aß Üó ZÒ… ·òYs ¥Ì„Y ½ß¸ÿÁÜß NŸpâ¢Üó Z ½ß¸ÿÁÜßéß ¿„Y¯öÒÜßÓß«
QÏ‹éßÜßâéß YÈw¢S, ½Ÿx¯ŸÃ„ _·¢ÎŸÿÜßâéß °ÃŸtÅßéß Ò…¢ÅßéߢΈ.""
43ßE Möú½‚êâéßÜó Ò…âs Ì„â §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz
¿•Ø„éßÒ¿„éßf.""
¥Îˆ Râs ¥@Õßéß, ''ZÒ… §¢Î‹é߶„í ³½ß¸té߶„í¢_Åß ¯öØ„êÇ‹é.ß ¥Ì„Y ÒéßâÓßé¸ €ß Õƒ»‡ ·„ÜÌß „ ½ßǸ ¢› Έ. ¥Ì„Çé‹ ß
Ó•âéß Yâéßs ÒΈH ï½ßÇÌ‹ Ÿâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹é.ß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ S¢ÌŸ·Ÿÿ¢Ì„éßÇ‹Ø„êxÇ‹éß.
¦ ßEH΋qÃ„ê ³·„ à‡¢W ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¶„í΋éßÄéßf¶„í
ÓŸsÄéß. ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ÃŸÁ‚ñâ Õ‚âÔ΋΋éßâéß ðÓß|¿„g»‡ ÓŸÕóÌ„éß ÎŸÿ·ä„ ÌóÅß

21
ÒΈ܃Njéß. ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Õ®„Ò⢠Möú½‚êâéß â»„Ã„¢Üó
Ò…¢Îˆ. ßÁÕ®„Ò⢠΋»„cÄ ³·„ úΟ·ä„ ÌóÅß
³·„ ½ß¸ÿÒ·„o ¥@Õßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éßÅß Ò…¢Îˆ. 2³·„ ÃóE ÓŸÕóÌ„éßâéß ½ß«HßS ¥@Õßéß §Üƒ
35½ß¸ÿÒ·„oÜßÜó ³·„Ç‹éß ÒéßÃó ½ß¸ÿÒ·„oÌó, ''ââéßs ¥ÓŸsÇ‹é: ''Z ¯ôÜߢ ÓŸ¶„í §Sf½•Øßéß. Ó•âéß ÎŸYY
·òÅßéßj!"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ÒÜßâ ð½ßÿ_ý߫¢¿„ ¶„îÄ»‡Ø„éßÜß ÌóÅß»‡ ÒêßfÜßâéß ¶„í¢ÅßéßÓŸsâéß.
ÕßÇ› ¥Ì„â܃ ¥ÓŸsÇ‹é.ß ·ŸY ¦ ^Ã¢Ç‹Ò ½ßÿ¸ Ò·„o ¥Ì„YY Z ¿•âéß ÓŸ Õ®„ÒÓŸY·Ž ΋»„cÄ»‡ Ò…¢Îˆ. ΟY·Ž Õß΋éßÜßéß
·òÅßj Yß·„È¢¿ŸÇ‹éß. 36¥¢Î‹éß¿• ½‚éßéß΋Ŏ ½ß¸ÿÒ·„o §Üƒ ΟY·„¢^Åß ÒéߢS Οÿ·ä„ÌóÅß Z¶„í ÒéßÃò·„ÅŽ §NŸoâéß.
¥ÓŸsÇ‹é: ''ZÒ… Ø‚éßÈ꽟 ¦ÁÂâéß ¯ŸÅŽ¢¿„ܕ΋éß. ܕΟ, Z¶„í ·Ÿ½ŸÜߢ_Åß ÎŸY RÜßéßÒ Ç‹Õßéßu Äê½ß¸¢Üó
ZÒ… ¨ ½ß¸ÿΕà‡Ys ÒΈH ½‚Ý„z»‡Ó• ³·„ Óß«¢º¢ Yâéßs ¿‚HzNŸoâéß.""
3ÓŸÕóÌ„éß ¥Îˆ RY, ''ÓŸ Õ®„êRéßY Z ^·âsÇ‹ê
¿„¢ð½ßÓ߸éßo¢Îˆ."" ¦ ^Ã¢Ç‹Ò ½ß¸ÿÒ·„o ¦ ½ß¸ÿÎ•à„¢ ÒΈH
½‚Ý„z»‡Ó• ³·„ Óß«¢º¢ ÒSf ¥Ì„YY ¿„¢ð½ßÓß«¢Îˆ. §Ò|âéß. §Îˆ ÓŸ ½ß«ÌŸÿÈhÌ„¢"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
37½‚éßéß΋Ŏ ½ß¸ÿÒ·„o ÒéßÃó Òx·Žo Ò΋q¶„í ½‚Jz, ''ââéßs 4¥@Õßéß §¢ÅŽ·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ÓŸÕóÌ„éß ½ß¸Åßz ·ó½ß¸¢»‡

·òÅßéßj!"" ¥ÓŸsÇ‹éß. Ò…ÓŸsÇ‹é.ß ¥Ì„Y ÒéßâÓßé¸ €ß ·„ÜÌ ß ½„ Ç¸ß ¢› Έ. Ø‚éÁß ‚ÿØ•éÜß éß ß
¨ Òx·Žo ½ŸYY ·òŃjÇ‹éß. ½ß¸ÿÒ·„o¶„í Õƒ»‡ ΂Õßu ½ŸÇ‚ñâ ÓŸÕóÌ„éß ¿‚½ß«tâΈ ¥Ì„Y·Ž CÅßjܕ΋éß. (''ÓŸ
Ì„CH¢Îˆ. 38 ¥¢Î‹éß¿• ¦ ½ß¸ÿÒ·„o ³·„ ÕßÅßjÌó ̄⠽̟߫ÿÈhÌ„½‚éß`â Õ®„êRéßY Z·ŽÒ|âéß"" ¥Y ÓŸÕóÌ„éß
Òéßé߹ߢ ·„½ß¸té߶„íÓŸsÇ‹éß. ΟYÒÜßz ¥Ì„Ó‚Ò^ÃñâΉ ¥ÓŸsÇ‹éß.) ¥@Õßéß ½ß¸·„aï½ßñ ½ß¸Ç‹é߶„íÓŸsÇ‹éß. Òéßé߹ߢ
¯Ò|Ã„ê »„éßÄéßo ½ß¸Åßjܕ΋éß. ½ß¸ÿÒ·„o ½‚Jz ßE ·òĶ„í W½ß¸té߶„íY Õ®óÁ⢠¿•Ø„éß Yß·„È¢¿ŸÇ‹éß.
ÕƒÅßï½ßñ YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. 39ßE ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸ÿÒ·„o 5¥@Õßéß Õ®ƒÃ„x Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß ¥Ì„Y Ò΋q¶„í ½‚Jz¢Îˆ.

¦Ø„éßâÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âéß Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éß ''¯¢Î‹é߶„í ZÒ… ·„ÜßÌ„ ¿‚¢Îˆ Ò…ÓŸsÒ…? Z½‚¢Î‹é߶„í
ŃY·Ž ½‚݃zâéß. ÒéßâÜó ³·„Ç‹éß à„Ì„éßÿïÓßñY¶„íÓò·„ËŽn WâÅߢ ܕ΋éß?"" ¥Y Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß ¥Ç›C¢Îˆ.
6¥@Õßéß §Üƒ Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Ø‚éßÁ‚ÿ
ÓŸ Ò΋q¶„í XÓ߸é߶„íY Ò¿ŸfÇ‹éß. ¦ à„Ì„éßÿïÓßñY¶„íY·Ž
·Ÿ½ß¸Üƒ Ò…¢Ç‹ÒéßZ, ½ŸÇ‹éß »„âéß·„ ¯ŸÃˆ¯öÌ• ¥Ì„Y Ø•éßÜßéß½ŸÇ‚ñâ ÓŸÕóÌ„éßâéß ¥Ì„Y ¯ôÜߢ ÓŸ·ŽÒéßwY
NŸpâ¢Üó Ó•âéß ÓŸ ¯ŸÿËŸÜßâéß §Ò|ÒÜßÓ«ß Ò…¢Åßé¢ß ΋Z ¥Ç›»‡âéß. ΟY ½ß¸†Ãˆo ¹ßÉ΋éß ¿‚HzNŸoâÓŸsâéß. ܕΟ,
Òéßâ ïÓßñY¶„íÇ‹éß ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ܕΟ ^âNjéß ÒéßËéß ¥Ì„âéß ·Ÿ½ŸÜߢ_Åß ½•_à ¯ôÜߢ §NŸoâÓŸsâéß. ·ŸY
»„éßÜ* ½‚¢Ç› ¿‚Hz¢¿„ÒÜßÓß« Ò…¢Åßéߢ΋Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ÓŸÕóÌ„éß ¥Ì„Y ¯ôÜߢ §Ò|ŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÇ‹éß.""
40·ŸY Ó•âéß ½•_à ½ß¸YÜó YÒéß»„s½‚éß` Ò…¢Ç‹»‡ ¦ à„Ì„éßÿ 7¥Îˆ RY Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß, ''¥Îˆ Ó߸_Ã! §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í

ïÓßñY¶„íÇ‹éß ¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹éß."" §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE §Üƒ ßEÒ… Z½• ·„Ο! ½ß¸·„a QéßΈ âéߢǛ Ü•S ¦@Ä¢
¥ÓŸsÇ‹é: ''Z½Ÿ ïÓßñY¶„íY ³ÎˆHï½ßÅâjŽ ӕâ„ ¿•Óâ«ß Åßézß XÓßé¸ ·ß ó. Z¶„í @Øßé»ß ‡ Ò…¢Åßé¢ß Έ. ÓŸÕóÌ„éß ¯ô܃Ys
³½ß¸té߶„íÓŸsÒ…. ΟY·Ž Ó߸Òêϟ⢠¶„îÇŸ Z¶„í Z¶„í Ó•Y½ßt« NŸoâéß"" ¥Y ¥âsΈ. 8Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ Ø‚éÁß ‚Õ‚Üéß ß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¦ Òx·Žo ¿‚½ß«tâ_Åßz ZÒ… ¿•Ø„êH. ·òYs ©Ì„oßÜßâéß ¥@Õßéß ð½ßÄéß Qéß΋ ßÓß«¢Îˆ. ½ŸÅŽ
Qéß΋ ¥@Õßéß Ó߸¢Ì„·„¢ ¦½‚éß ¿•Óß«¢Îˆ. ¥@Õßéß ÃŸÁ
41¥½ß¸téßÇŸ ½ß¸ÿÒ·„o Ì„â Òéßéß¹ßÒéßéß QéßΈ ÕßÅßjâéß Òéßéß΋ÿâéß ½ŸÅŽï½ßñ ½•Óß« ¥¢ÅŽ¢S¢Îˆ. ¦½‚éß ½ŸÅŽY
XðÓßà‡Ç‹éß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE ½ŸYY ¿„êS, ¥Ì„Ç‹éß ÓŸÕóÌ„éß YÒÓߢ« ¿• ⻄â„ Üó Ò…âs ï½ßÎÜq‹ éß ,ß ÓŸØ„é¶ß í„
½ß¸ÿÒ·„oÜßÜó ³·„Ç‹Y Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsÇ‹éß. 42 ½ß¸ÿÒ·„o Üß¶í„ §Ì„Ä Òéßé¹ß xß ½‚éâ`ß Òx¶„íÜo ¶ß í„ ½ß¢¸ ½ß¢« S¢Îˆ. 9¦½‚éß
½ß¸¢½ß«â Ü•¹ßÜó §Üƒ Ò…¢Îˆ:
^âNjéß ÒéßËéß»„éßÜßéß ¦¢»„z ·òÜßÒê⢠½ß¸ÿ·ŸÃ„¢ Ç‚Õ‚ñu ½ß¸ÿÁÜߢ΋È·Ž ©½ß¸½ŸÓ߸ ΈӟYs ³·„ÅŽ ½ß¸ÿ·„ÅŽ¢
±Î‹éß ¯õâéßÜßY ¥Ã„p¢. ¿„¢Ç›. ̄Äéß½ŸÌ„ ½ß¸ÅßjË¢ÜóY ½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈZ ¦ ÃóE
421 1 ßEÜßé 21:10-22:3
ÓßÒ¸ ê½•à„ ½ßø f„ ¢Ç›. ¦ ÓßÒ¸ 꽕ࢄ Üó Òéß⢠ӟÕóÌ„éâß éß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. Ó•âéß Yâéßs, Z §¢ÅŽÜóY ½ß¸ÿW
»„éßÈ¢S ÒêŃzÇŸH. 10ÓŸÕóÌ„éßâéß »„éßÈ¢S ½ß¸ÿÁÜ߶„í ÕƒÜßéßËŽn, ÒéßÈ؄éßéß Òéß»„½ŸÃˆâ¢Î‹ÃˆZ ¿„¢ð½ßNŸoâéß.
22ӂՃ̄éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß ¶„íÅßéߢՃY·Ž
¥ÕßΟrÜßéß ¿‚½ß¸t»„Üß ·ò¢Î‹ÃˆY Ó߸Òê½•à„¢Üó Ò…¢Ç•Üƒ
¿„êÇ‹¢Ç›. ÓŸÕóÌ„éß ÃŸE¶„í, Ε҅Y·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ½ßÅ
¸ âjŽ »„Ì• Z ¶„íÅßé¢ß ÕƒY·Ž ¶„îÇ‹ ½ßǸ é‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ßÁ‚ñâ
΋êá¸Ë Õ®ƒá¸Ë ¿•Ø„éß»‡ ÌŸÒéßéß RâsÅßéßz ½ß¸ÿÁÜ߶„í ÕßØ‚éßMŸ ¶„íÅßéߢÕߢÒÜœ Z ¶„íÅßéߢÕߢ ¶„îÇ‹ ¥Øßéß
½ŸÃ„éß ¥Õß΋r¢ ¿‚¯ŸtH. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸÕóÌ„éßâéß â»„Ã„¢ ¯öÌ„é¢ß Έ. ¦ ^âNjéß ¶„íÅßé¢ß ÕƒÜßê Óßø |„ ÓŸà„⢠¿•Øé„ ß
âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž XÓ߸éß·òY ¯öØßéß ÃŸÝ„zÌó ·òÅŽj ÕßÇŸmØéß .ß ¥Î• RÏ‹¢»‡ Z ¶„íÅßé¢ß ÕƒY·Ž ¶„îÇ‹ ¿•NŸoâéß.
¿„¢¯ŸH. ·ŸÃ„˽•éßÒéߢ_Åß ZÒ… ÓŸ¶„í ·ó½ß¸¢ ·„Hc¢¿ŸÒ…. §à‡ÿ
11¥Îˆ ¿„ Î ˆ R â Ø‚ é ß Á ‚ ÿ Ø• é ß Ü ß é ß ÓŸØ„ é ß ¶ „ í Üß é ß Ø•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•ðÓßÅߢ΋é߶„í ¶„îÇŸ
(ï½ßÎÜq‹ éß )ß , §Ì„Ä ½ßÿ¸ Òéßé¹ß éß Üß éß ß ¦ÁÂâéß KÄNŸÒU¢¿ŸÃ„é.ß ZÒ… ·ŸÃ„¶„íÇ‹ÒØ„êxÒ…. 23§¢·Ÿ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ
12½ß¸ÿÁÜߢ̟ ©½ß¸½ŸÓ߸¢ ¿•Ø„êÜßY ³·„ ÃóEâéß YÄn ΕÒéß⻇ Z Õ®ƒÃ„xØ„éß»„éß Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß à„½ŸYs Ø‚éßÁ‚ÿ
Øßé¢ß S ½ßÿ¸ ·„Å¢Ž ¿ŸÃ„é.ß ¦ ÃóEâ YØ„éRß éßÌ„ ÓßÜp¸ ¢ß Üó Ø•éßÜßéß â»„Ã„¢Üó ¶„í·„aÜßéß ½ß¬¶„ía W¢ÅƒØßéß. 24Z
Ó߸Òê½•à„¢ ·Ÿ½ŸÜßY ½ß¸ÿÁÜߢ΋È·• ½ß«Üßé߽߸… §¿ŸfÄéß. ¶„íÅßé¢ß ÕߢÜóY ½ŸÇ‚ÒÇ‹éß â»„Ã¢„ Üó ¿„Y¯öØßéÓß Ÿ ½ŸY
½ŸÃ„éß ÓŸÕóÌ„éâß éß ½ßÿ¸ ÁÜß Òéßé¢ß ΋éß ³·„ ½ßÿ¸ Ì•x·„ NŸpâ¢Üó à„½ŸYs ¶„í·„aÜßéß W¢ÅƒØßéß. ½ŸÃˆÜó ¯ÒÇ‹éß ¯ô܃Üóz
¶„îÄéßf¢Ç‹Õ‚ŃjÄéß. 13¥½ß¸téßÇ‹éß §Î‹qÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿„Y¯öØßéßÓŸ ½ŸYY ½ß¸¶ä„íßÜßéß W¢ÅƒØßéß.""
25¥@ÕßéßÒÜœ ¥Ys Ì„½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ó߫⽟Njéß,
Ü•S ÓŸÕóÌ„éß Î•Ò…ßYY, ßEâéß »„êÈf ΋éÃß Ÿvá¸ÜƒÇ‹éß
Ì„ê¢Ç‹»‡ ÌŸÒéßéß RâsÅßézß ½ßÿ¸ ÁÜß¶í„ ¿‚¯ŸtÄé.ß ¥¢Î‹é ¥¢Ì„ ¯Ÿ½ß¸¢ ÒéßêÅß»„Åßéßj ¶„íâs½ŸÇ‹éß ÒéßÃò·„ Òx·Žo
ßÒÜßz ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸÕóÌ„éßâéß â»„Ã„¢ âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž Ü•Çé‹ .ß ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x Ø‚éÁß ‚Õ‚Üéß ß ¥Ì„ÇŸ Ì„½t¸ß éßÜéß ß ¿•Øé„ ß
܃·òaY ½‚J,z ¥Ì„YY ÃŸÝ„Ì z ó ·òÅŽj ¿„¢¯ŸÃ„é.ß 14̄Äéß ÅƒY·Ž ·ŸÃ„¶„íßÜßØßéߢΈ. 26·òØ„éßx ÕòÒéßwÜßâéß
½ŸÌ„ ÓŸÕóÌ„éß ¿„¢½ßÕ¸ Çß ŸmÇâ‹ s ÒÄÒo ê⢠ӟ؄é¶ß í„ Üßéß ½ß¸†PÓ߸êo, ¥@Õßéß ï½®ßêĽ‚éß`â ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»„ŃjÇ‹éß.
Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßé߶„í ½ß¸¢¯ŸÃ„éß. ¨ Ä·„½‚éß`⠽߸YÓ• ¥½‚êÉ؄éßéßÜßéß ¶„îÇŸ ¿•à‡Ã„éß.
15¨ ½ŸÃ„o Râs Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß ½‚¢ÅßÓ• ¥@Õßéß ¥¢Î‹éßÒÜßzÓ• Ø‚éßÈ꽟 ¦ ßÁƒxYs ½ŸÃˆ âéߢǛ
Ò΋q¶„í ½‚Jz, ''ÓŸÕóÌ„éß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. §½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… XÓ߸é߶„íY §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜ߶„í §¿ŸfÇ‹éß.
27°GØ„ê ÒêŃzÇ‹Åߢ ½ß¸†Ãˆo ¿•Óß«â ̄Äéß½ŸÌ„
½‚Jz Z¶„í ·ŸÒÜßÓß«â ¯ô܃Ys XÓß«·ó"" ¥Y ¿‚½ß«t¢Îˆ.
16·ŸÒ…â ¥@Õßéß úΟ·ä„ÌóÅ߶„í ½‚Jz ΟYY Ì„â Òà„¢ ¥@Õßéß ¿ŸÜƒ AâéßsÇ‹Ø„êÇ‹éß. Ì„â R¿ŸÃŸY·Ž Ó߸꿄
¿•Ó߸é߶„íÓŸsÇ‹éß. ⻇ Ì„â ÕßÅßjÜßéß S¢½ß¸…¶„íÓŸsÇ‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„ R¿ŸÃ„
17§Î• Óß ¸ Ò éß Ø „ é ß ¢ Üó Ø‚ é ß È ê½Ÿ °GØ„ ê Ìó Ó߸꿄·„¢»‡ ½ß¸ÿÌ•x·„½‚éß`â ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢¿ŸÇ‹éß. ¥@Õßéß
ÒêŃzÇŸÇ‹éß. (°GØ„ê Wá¬uØ„éßéßÇ‚ñ⠽߸ÿÒ·„o) Õ®óÁ⢠ÒêÓ•à‡Ç‹é.ß ¦ ½ßÿ¸ Ì•x·„½‚éâ`ß ÕßÅÜjß Ì ß óÓ• Y΋ÿ
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 18''Möú½‚êâéßÜó Ò…âs ¯öØ„êÇ‹éß. ¥@Õßéß Õߺéß Î‹é:¹ß¢Ìó Réß·ŽaH ·„ÜßÌ„
ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ò΋q¶„í ½‚Ý„éßz. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸÕóÌ„é߶„í ¿‚¢ÎŸÇ‹éß.
28½ß ¸ ÿ Ò·„ o Ø „ é ß » „ é ß °GØ„ ê Ìó Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ
¿‚¢Îˆâ Οÿ·ä„ÌóÅßÜó Ò…¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ¯ô܃Ys Ì„â
NŸ|ω⢠¿•Ó߸éß·òâŃY·Ž ¥@Õßéß ¥·„aÇ›·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ¥ÓŸsÇ‹é: 29''¥@Õßéß ÓŸÒéßé¢ß ΋éß Ì„ââéß ÌŸâéß Ì„¶í„ aÒ
19Ø‚éßÈ꽟 ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹Y ÓŸ ÒêÅß»‡ ¥Ì„Y·Ž ¿•Ó߸é߶„íY RâúÒéßéßÇ‚ñâÅßéßz Ó•âéß ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß. ¥¢Î‹éß
¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚½ß¸téß: ''¥@Õßê! ZÒ… ÓŸÕóÌ„éß ¥Ó• ÒÜßz ¥Ì„âéß ÕßW·ŽØé„ éß âß s¢Ì„ ·ŸÜߢ Ó•âÌ„Y·Ž ¦½ßθ Ü‹ éß ß
½ŸYY ¿„¢¯ŸÒ…. §½ß¸téßÇ‹éß ZÒÌ„Y ¯ôÜߢ NŸ|ω⢠·„Üßéß»„Á•Ø„éßâéß. ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ÃŸE ¥Ø•éßxÒĶ„í
¿•Ó߸é߶„í¢ÅßéßÓŸsÒ…. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ó•âéß ¿‚ð½ßtΕÒéß⻇ ¦»„éÌ ß Ÿâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ¥@Õßéß ¶„íÅßé¢ß ÕƒY·Ž ·„áâj¸ MŸjÜéß ß
ÓŸÕóÌ„éß ¿„Y¯öØßéßâ Ó߸pÜߢÜóÓ• ZÒ… ¶„îÇ‹ ¿„Y ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß.""
¯öÌŸÒ…. ÓŸÕóÌ„éß Ã„·ŸoYs ÓŸ·Žâ ¶„í·„aÜßéß ¥Î•
Ó߸pÜߢÜó Z Ä·ŸoYs ¶„îÇ‹ ÓŸ¶„íÌŸØßéß!"" Qéß·ŸØ„ê ¥@Õßéßâéß È¿„fÈ¢¿„éßÅß
20̄Äéß½ŸÌ„ °GØ„ê ¥@Õßéß Ò΋q¶„í ½‚݃zÇ‹éß. °G

Ø„êâéß ¥@Õßéß ¿„êÓß,« ''ZÒ… ÒéßIz ÓŸÒ΋¶q í„ Ò¿ŸfÒ….


Z ½‚½ß¸téßÇ‹ê ÓŸ¶„í ÒxW_÷Ž½‚ñ à„Ì„éßÿ҅܃ ½ß¸ÿÒÈoÓ߸éßo
22 ̄Äéß½ŸÌ„ ^âNjéß Ó߸¢Ì„€ÃŸÜß ·ŸÜߢÜó §à‡ÿ
Ø•éßÜßéß, ¥ÃŸÒéßéß Î•à‡Üß ÒéßÏ‹x à‡¢W NŸÒéßÄ
NŸxÜßéß Ó‚Üß·òÓŸsØßéß. 2ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó
ÓŸsÒ…"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. Ø„éêß ÎŸ ßÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß êMŸ¯ŸÌ„éß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸÁ‚ñâ
°GØ„ê §ß܃ ÓßÒ¸ êÏŸâRéß¿ŸfÇ‹é: ''¥Ò…âéß, Ó•âéß ¥@Õßéßâéß ¿„êNjŃY·Ž ½‚݃zÇ‹éß.
3¥Î• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥@Õßéß Ì„â ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßÌó,
ÒéßIz Yâéßs ·„ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsâéß. ORÌ„Òéߢ̟ Ø‚éßÈê
½Ÿ¶„í RÄéß΋r»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ó߸êoÓ• Ò¿ŸfÒ…. 21¥¢Î‹éßÒÜßz ''ß½‚êWc܃΋éß ½ß¸ÅßjËŸYs ¥ÃŸÒéßéß ÃŸE ÒéßâÒ΋q
Ø‚éßÈ꽟 ZÌó §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹é, Ó•âéß Yâéßs âéߢǛ XÓ߸é߶„íâs Ó߸¢»„W Qé߶„í ÁƒÂ½ß¸·„ÒéßéßâsΟ?
1 ßEÜßé 22:4-20 422
Òéß⢠ß½‚êWc܃΋éßâéß WÈC XÓ߸éß·òY ßÒŃY·Ž ° Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹Y ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¥ÃŸÒéßéß
Ä·„½‚éß`â ¿„Äxâêß ¯¢Î‹é߶„í XÓ߸éß·óܕ΋éß? ¥Îˆ Òéßâ ïÓßñâx¢Ìó ¯ößNjŃY·Ž ZÒ… ¨ §âé߽߸ ·òÒéßéßwÜßéß
½ß¸Åßj˽‚éß` XßH"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 4¥½ß¸téßÇ‹éß ¥@Õßéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÒ…. ZÒ… ½ŸÃˆY ´Ç›¢S, Ó߸Ä|ÓŸà„â¢
Ì„â Ò΋q¶„í ÒSfâ ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éßâéß, ¿•NŸoÒ…."" 12RéßCHâ ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ß ¶„îÇ‹ ÓßΫ aˆ Ø„ê ¿‚½t«ß â
''ß½‚êWc܃΋éß Ò΋q ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñâx¢Ìó ¯ößNjŃY·Ž ΟYÌó °·•ÕR„® ¢¿ŸÃ„é.ß ¦ ½ßÿ¸ Ò·„o §¢·Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
ZÒ… ÒêÌó ·„ÜßéßNŸo½Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹éß. ''Z ïÓßñâx¢ §½ßt¸ éßÇ• ·„ÎHˆ ½‚݃zH. ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñâx¢Ìó
''¥Ò…âéß, Ó•âéß QéßÌó ·„ÜßéßNŸoâéß. Z ïÓßñâx¢Ìó ½ŸÃ„éß ÃŸ½‚êWc܃΋éß Ò΋q ¯öÄéß Ó߸܃tH. Z½Ÿ
Ó߸º·„È¢¿„ŃY·Ž ÓŸ ïÓßñY¶„íÜßéß, »„éßßÿÜßéß Ó߫΋r¢»‡ ¯ößÅߢÜó »‚ÜßéßNŸoÒ…. Ø‚éßÈ꽟 ZÒ… »‚H¿•Üƒ
Ò…ÓŸsØßéß. 5 ·ŸY Òéßéߢ΋éß»‡ Òéß⢠؂éßÈ꽟âéß ¿•NŸoÇ‹éß.""
13¨ ·ŸÃ„x·„ÿÒéߢ §Üƒ ·òâNŸ»„éßÌ„ê Ò…¢Ç‹»‡
Òéßⶄí Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÒéßY ¥Ç‹»‡H"" ¥Y Ø‚éßÈê
MŸ¯ŸÌ„éß ¥ÓŸsÇ‹éß. ½ßÿ¸ Õ®é„ Ì
ß Ÿ|ψ·ŸÃˆ Qéß·ŸØ„ê·òÄ¶í„ ½‚݃zÇé‹ .ß ¥Ì„Çé‹ ß Qéß·Ÿ
6¥¢Î‹ é ß ¿ • Ì „ ¥@Õß é ß ½ß ¸ ÿ Ò·„ o Ü ß ¢ ΋ à ˆ Z Óß ¸ Ò ê½• à „
Ø„êâéß ¿„êÓß,« ''½ßÿ¸ Ò·„Üo ¢ß ÌŸ ßE »‚Üéß Nß ŸoÇY‹ ¿‚½…¸ß Ì„éß
½ß¸ÃŸfÇ‹éß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥·„aÇ‹ Ó߸éßÒêÄéß ÓŸÜßéß»„éß
ÓŸsÄéß. Ó•âӕΕÒéߢ_Åß ZÒ… ¶„îÇŸ ¥Î• ÒêΈÈ»‡
Ң΋Üß ÒéߢΈ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéßÓŸsÄéß. ''Ó•âéß ½‚Jz ¥ÃŸÒéßéß¿‚½ß«Ì• Z¶„í ¿ŸÜƒ _·äÒéß·„Ä¢"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
14''·ŸÎ‹ é ß ! Ø‚ é ß È ê½Ÿ ½ß ¸ ÿ NŸÎˆ ¢ Sâ à„ · Ž o ¿ • Ì „
ïÓßñâx¢Ìó ß½‚êWc܃΋éß Ò΋q Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éß
Ò¿„éßfÓŸ? Ü•·„ Ó•Y¢·Ÿ ÒéßÃó Ó߸ÒéßØ„éߢ ·òĶ„í ½•S Ø‚éßÈ꽟 ââéßs °Îˆ ¿‚½ß¸tÒéßY ¦ÁÂØßéßðÓßo ¥Î•
Ò…¢ÇŸÜƒ?"" ¥Y ¥@Õßéß ½ŸÃˆâÇ›»‡Ç‹éß. ¿‚½…¸ß ÌŸâY ½ßÿ¸ ÒêË¢ ¿•ÓØ «ß é„ éß Óß Ÿsâéß"" ¥Y Qéß·ŸØ„ê
''ZÒ… ½‚Jz §½ß¸téßÇ‹éß Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßÒ¿„éßf. Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß.
15Ì„ à „ é ß ½ ŸÌ„ Qéß · ŸØ„ ê ÒSf ßÁ‚ ñ â ¥@Õß é ß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Z¶„í RÁØ„é¢ß ¿•¶î „ Äéfß ÌŸÇ‹é"ß " ¥Y ½ßÿ¸ Ò·„o
ÜßÓŸsÄéß. Òéßéߢ΋éß YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. ßE ¥Ì„YY §Üƒ ¥Ç›»‡Ç‹é:
7·ŸY Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß, ''Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ''Qéß·ŸØ„ê, ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß, Ó•âéß Òê
½ß¸ÿÒ·„o Òéß^ÃÒ^ÃñÓŸ §·„aÇ‹ Ò…ÓŸsß? Ò…¢_Åß ¥Ì„Ç‹éß ïÓßñÓŸxÜßâéß ·„Üéß ½ß Ò¸ß ¿Ÿf? §½ßt¸ éßÇé‹ ß ½•éÒß éßéß ½‚Jz ß½‚êWc
¥@Õßéß °Réß ¿•Øê „ Üó Ε҅Y ¥Ç›C Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß ó½ŸH""
܃΋éß Ò΋q ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñâx¢Ìó ¯ößNj Ò¿„éßfÓŸ?""
¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ''¥Ò…âéß. QéßÄéß ½‚Jz ½ŸÃˆÌó §½ß¸téßÇ‹éß Ø„éßéß΋r¢
8''ÒéßÃó ½ß¸ÿÒ·„o Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Y ð½ßÄéß Qéß·ŸØ„ê,
¿•Ø„éßÒ¿„éßf. Ø‚éßÈ꽟 Yâéßs »‚H½ß«NŸoÇ‹éß"" ¥Y
¥Ì„Çé‹ ß §Òêz ¶„íÒêÄéÇß é‹ .ß ·ŸY Ó•âÌ„YY ¥ÓßU ¸ x¢¿„éß
Qéß·ŸØ„ê Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß.
16·ŸY §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é : ''ZÒ… ¨ ÒêÅß Ü ß é ß
¶„í¢Åƒâéß. ¥Ì„Ç‹éß Ø‚éßÈ꽟 ̄Ľ߸…â ÒêŃzÇ›
â½ß¸téßÇ‹éß, ¥Ì„Ç‚½ß¸téßÇ‹ê ÓŸ¶„í ÒéߢS ¿‚½ß¸tÇ‹éß. ÓŸ¶„í
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ à„·ÌoŽ ó ¿‚½t¸ß Åߢ Ü•Îé‹ .ß §Îˆ Z ª@»‡â¢.
§á¸j¢ Ü•Y Rá¸Ø„êÜ• ¥Ì„Ç‚½ß¸téßÇ‹ê ¿‚½ß¸…ÌŸÇ‹éß"" ¥Y ¥¢Î‹éßÒÜßz ÓŸ¶„í YÁ¢ ¿‚½ß¸téß! Ó•Ó•¢ ¿•Ø„êÜó
¥@Õßéß ¥ÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo ¦ÏŸÃ„¢»‡ ÓŸ¶„í Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸téß!
''¥@Õßéß ÃŸÁƒ, ZÒ… ¥Üƒ ¥â¶„îNj΋éß"" ¥Y ¯YsNŸÃ„éßz Ó•âéß Z¶„í ¿‚¯Ÿtâéß!""
17¥¢Î‹é¶
Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¥ÓŸsÇ‹éß. ß í„ Qéß·ŸØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''°Réß ÁÄé»ß é„ ß
9·ŸÒ…â ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ì„â ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜ ß Üß ó ³·„YY
Ì„éߢÎó Ó•âéß ¿„êÇ‹»„Üßâéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñâx¢
½ß«HS Qéß·ŸØ„ê ·òĶ„í ½‚Jz ¯·„aÇ‹éßÓŸsÇó ¿„êÇ‹ ·ò¢Ç‹Üóz S¢Î‹ÃÒ„ ¢Î‹^Ãœ` ¯öÌ„é¢ß Έ. ·Ÿ½ßø ܈ Y• »òú^Ã܃z
ÒéßÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃ„éß R·„Ü½ß ‚é¯`ß ö̟Äé.ß '¨ Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ ÓŸØ„é¶ß í„ Ç‹éß
10¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¦ ÃŸEH΋qÄê Ì„Òéß Ì„Òéß Ü•Ç‹éß. ¯öÄéßÒêY ½ŸÃ„éß §¢Ç‹z¶„í ¯öÌ• ÒéߢSΈ" ¥Y
ßÁ ΋éßÓ߸éßoÜóz Ò…ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Óß«¢@Ó߸ӟÜß Qéß΋ Ø‚éßÈ꽟 ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß.""
18Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éßÌó ¥½ß¸téßÇ‹éß ¥@Õßéß §Üƒ
¶„îÄéßfY Ò…ÓŸsÄéß. ¥Îˆ Mö½‚êÿâéß â»„Ã„ Ο|Ä¢
Ò΋q»„Üß ÓŸxØ„éßNŸpâ¢. ½ß¸ÿÒ·„oÜß¢Î‹Ã„ê ½ŸÃˆ Òéßéߢ΋éß ¥ÓŸsÇ‹é: ''¿„êÇ‹éß! Ó•âéß ¿‚¯Ÿtâéß »„Ο! ¨ ½ß¸ÿÒ·„o
YÜßÕßÇŸmÄéß. ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ½ß¸ÿÌ•x·„½‚éß`â Rá¸Ø„êÜßÓ•·„¢ââéßs »„éßÈ¢S ¯âsÇ‹ê ÒéߢS ¿‚½ß¸tÇ‹éß. ½ß¸ÿWNŸÃ‰
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íY ½ß¸ÿ·„ÅŽÓ߸éßoÓŸsÄéß. Ó•âéß RâÓòÜßzY ÒêÅßÜ• ¥Ì„Ç‹éß ¿‚½ß¸…ÌŸÇ‹éß.""
11½ŸÃˆÜó ^·âØ„éßÓŸ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ó߫ΈaØ„ê ¥âéß 19·ŸY Qéß·ŸØ„ê Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ̄ý„ …¸ß® â ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ß
½ŸÇò·„ Ç ‹ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß . Óß « Î ˆ a Ø„ ê ·òYs §âéß ½ ß ¸
·òâNŸC¢¿ŸÇ‹éß. Qéß·ŸØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Râ¢Ç›!
·òÒéßéßwÜßé*ß ¿•ØßéߢS Ì‚¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¥@ÕßéßÌó §R Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ ÒêÅßÜßéß. Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Ã„
Üó·„¢Üó Óß«¢@Ó߸ӟÓ߬âéßÇ‚ñ Ò…âsÅßéßz ¿„êà‡âéß. ΕÒ
΋êÌ„Üßéß ¦Ø„éßâ¶„í ¿•Ã„éßÒÜó YÜßÕßǛ؄éßéßÓŸsÄéß.
§âé߽߸ ·òÒéßéßwÜßéß §âé߽߸ ·òÒéßéßwÜßé »ò½ß¸t Õß܃Y·Ž 20
Y΋Ä}ÓŸÜßéß. Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆÌó §Üƒ ¿‚½ß«tÓŸÇ‹é: 'QéßÜó
423 1 ßEÜßé 22:21-40
¯Ò^ÃñÓŸ ßÁ‚ñâ ¥@Õßéâß éß ½‚êÓßC¸ ¢¿„»Ü„ Ãß Ÿ? ¥Ì„Çé‹ ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸE ÒêÄé½ß •á¢¸ ½•Óé¸ß ¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß Ø„ééß Îß ¢r‹
ß½‚êWc܃΋éß Ò΋q ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñâx¢Ìó ¯ößǕ܃ ½‚éßéß΋ÜßØßéߢΈ. 31¥ÃŸÒéßéß ÃŸE¶„í Òéßé߽߸tΈ Øßéß΋qÄéß
¿•Ø„êÜßY ÓŸ ½Ÿ¢¿×„. ¥½ß¸téßÇ‹Ì„Ç‹éß ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß." Ä͟ψ½Ì ¸ß é„ Üß éß Óß ŸsÄé.ß ¨ Òéßé½ß t¸ß Έ ØßéÎß Ãq‹ é„ ß Ã„ÍŸÏˆ½Ì¸ß é„ ß
ΕÒ΋êÌ„Üßéß ÌŸÒéßéß ¿•Ø„éßÒÜßÓ߫⠽߸Yï½ßñ ³·„ ¹ßSfÌ„ Ü߶„î §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE ¯·„aÇ‹ Ò…ÓŸsÇó ¿„êÇ‹ÒéßY
½‚éß`â YÄnØ„êY·Ž ßܕ·„¯öØ„êÄéß. 21¥½ß¸téßÇ‹éß ³·„ ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸEâéß ¿„¢ð½ßØé„ Òß éßY ¥ÃŸÒéßéß
ΕÒ΋êÌ„ Ø‚éßÈ꽟 Òéßéߢ΋é߶„í ÒSf, 'Ó•âÌ„YY ßE ¥Ïˆ½Ì¸ß é„ Üß ¶ß í„ ¦Á §¿ŸfÇ‹é.ß 32Ø„ééß Îß ¢q‹ NŸ»„éÌ ß ê „
ÒêØ„éß Á•Ø„éß»„Üßâéß!" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 22'¯ÜƒÒê Ò…¢Ç‹»‡ ¨ ¥Ïˆ½ß¸Ì„éßÜßéß ÃŸÁ‚ñâ Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éßâéß
Ø„éßÜó ½ß¸Ç‹½•Ø„éß»„ÜßÒ…? ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¥Ç›»‡Ç‹éß. ¿„êà‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ¥Ì„YÓ• §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ Õ®ƒR¢
'¥@Õßéß ½ßÿ¸ Ò·„Üo ¢ß ΋ÃZˆ ·„ÜÒß Ã„ï½ßÇÌ ‹ Ÿâéß. ßÁ‚ñâ ¥@ ¿ŸÃ„éß. ¥¢Î‹éß¿• ½ŸÃ„Ì„YY ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž ½‚݃zÄéß.
ÕßéßÌó ¥Zs ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚½ß¸tÒéßY ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ¯öÿÌ„€U Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß Ì„âéß ÃŸE ·ŸÎ‹âsÅßéßz ¥Ã„ÒÅߢ
NŸoâéß. ½ß¸ÿÒ·„oÜß Ó߸Ò꿟ßÜßZs ¥ÕßΟrÜ•" ¥Y Î•Ò ¯ŸÿÄ¢[×¢¿ŸÇ‹éß. 33ΟYÌó ¥Ì„Ç‹éß ÃŸÁ‚ñâ ¥@Õßéß
΋êÌ„ ¥ÓŸsÇ‹éß. ¥¢Î‹é߶„í Ø‚éßÈ꽟, 'ÒéߢSΈ! ·ŸÎ‹Y Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsÄéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ½ŸÃ„Ì„YY ¿„¢½ß¸
½‚Jz ¥@Õßéß ÃŸEâéß ÒêØ„éßÜó ½ß¸Ç‹½•Øßéß; Z¶„í ܕ΋éß.
34·ŸY ³·„ ïÓßñY¶„íÇ‹éß Ì„â Ճ˟Ys »‡HÜó·Ž
RÁØ„éߢ ¿•¶„îÄéßÌ„éߢΈ""" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
23Qéß·ŸØ„ê Ì„â ·„͋⢠ÒéßéßC¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y܃ ÒΈ܃Njéß. ¥Ì„Ç‹éß ·Ÿ½ŸÜßY ΟYY ¯ÒÈï½ßñ·• »„éßÈ
¥ÓŸsÇ‹é: ''§Î‰ §·„aÇ‹ ÁÈCâ Rá¸Øé„ ¢ß . Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿„êÓß« Ò΋Üßܕ΋éß. ·ŸY ¦ Ճˢ §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸÁ‚ñâ
Z ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß ZÌó ¥ÕßÎÒq‹ êǕ܃ ¿•à‡Ç‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¥@Õßé߶„í Ì„CH¢Îˆ. ßE ·„Ò¿„¢ ¥Ì„Y à„ÉßYs
̄ⶄí ÌŸÓ• Z¶„í ·„áâj¸ MŸjÜéß ß ÃŸ½ŸÜßY ·óÈ Yà„fØßé¢ß ·„½ß¸tY ¿óÅß ÕƒË¢ Ì„CH¢Îˆ. ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ì„â
¿ŸÇ‹éß."" NŸÃ„Ï̈ ó, ''ÓŸ¶„í ³·„ Ճˢ Ì„CH¢Îˆ. Ì„|Ä»‡ Ä͟Ys
24̄Äéß½ŸÌ„ ½ß¸ÿÒ·„oØ„éß»„éß Ó߫ΈaØ„ê, Qéß·ŸØ„ê ¨ ½ß¸ÿÎ•à„¢ âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž âÇ›½ß«¢¿„éß. Ø„éßéß΋r¢
Ò΋q¶„í ½‚݃zÇ‹éß. Ó߫ΈaØ„ê Qéß·ŸØ„êâéß ¿‚¢½ß¸ Qéß΋ âéߢǛ Òéß⢠½‚Jz¯ö½ŸH"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
35ïÓßñÓŸxÜßéß ÒêÌ„ÿ¢ Ø„ééß Î
·òÅŽ,j ''Ø‚éÈ ß ê½Ÿ à„·oŽ ââéßs ÒΈH ZΟ|ß ÒêŃzÇé‹ ß ß ŸrYs ·òâNŸC¢¿ŸØßé.ß
Ì„éßâs΋Y ZÒ… YÁ¢»‡ âÒéßéßwÌ„éßÓŸs½Ÿ?"" ¥Y ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ì„â Ä͋¢ QéßΕ Ò…¢Ç›¯öØ„êÇ‹éß.
¥Ç›»‡Ç‹éß. Ä͋¢Üó ³·„ ½ß¸·„a»‡ ¦âéß·òY Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß
25''ZÒ… ½‚ ¢ Åß Ó • ½‚ J z ³·„ Sâs »„ Î ˆ Ü ó ΟC ¥ÃŸÒéßéß ïÓßñâx¢½‚ñ½ß…¸ ¿„êÓßê ¸ o Ò…¢Ç›¯öØ„êÇ‹é.ß ¥Ì„Y
Ò…¢Ç‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß YÁ¢ ¿‚½ß¸…oâsÅßéßz Z¶„í Ì‚Üßéß »‡Ø„é¢ß âéߢǛ ·ŸÃˆâ Ä·¢o„ Ä͢‹ Üó ð½ßÃé„ ¶ß í„ ¯öØßé¢ß Έ.
Ó߸éßo¢Îˆ"" ¥ÓŸsÇ‹éß Qéß·ŸØ„ê. Õƒ»‡ NŸØ„éߢ̄ÿÒéßØ•éßxÓ߸È·Ž ßE ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß.
26Qéß·ŸØ„êâéß Õߢψ¢¿„ÒéßY ¥@Õßéß Ì„â ¥Ïˆ·ŸÃ„éß 36Ó߸êßxÓ߸oÒéßØ„éß Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §à‡ÿØ•éßÜßéß ïÓßñâx¢

Ü߶„í ¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ''§Ì„YY Õߢψ¢S ⻄Ä ¯ŸÜ߶„í Ì„Òéß Ó߸|Εà‡Y·Ž, ⻄ßY·Ž WÈC ½‚Ý„zŃY·Ž ¦Á §Ò|
Ç‹»é„ ß ¦½‚êâéß Ò΋¶q í„ XÓßé¸ ¶ß í„ Y ½‚Ý¢z„ Ç›. ßÁ¶„íÒêÄéß ÕßÇ›¢Îˆ.
37ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ¦ RÏ‹¢»‡ ¿„Y¯öØ„êÇ‹é.ß ¥Ì„Y
Ç‚ñâ ؂齟á¸éßâéß §Ì„Yï½ßñ XÄéßt ¿‚½ß¸tZØ„éߢǛ.
27Qéß·ŸØ„êâéß ·ŸÃŸ»‡Ã„¢Üó Ò…¢¿„ÒéßY ¥Ì„Y·Ž Õ®ûW·„ ·ŸØ„êYs ·ò¢Î‹Ã„éß Möú½‚êâé߶„í XÓ߸éß·òY
¿‚½t¸ß ¢Ç›. QY·Ž ·_ ÒÜߢ Ãò^Å,jß ZÄéß ÒêÌ„ÿ¢ §Ò|¢Ç›. ½‚݃zÃé„ .ß ½ŸÃ„éß ÎŸYY ¥·„aÇ‹ ÓßÒ¸ êψ ¿•à‡Ã„é.ß 38¥@Õßéß
Ó•âéß Ø„éßéß΋r¢ âéߢǛ §¢ÅŽ·Ž WÈC Ò¿•f ÒĶ„í §Ì„ Ä͟Ys ïÓßñY¶„íÜßéß Möú½‚êâéßÜó ³·„ ¿‚ÄéßÒ… Ò΋q
YY ¥·„aÇ• Ò…¢¿„¢Ç›"" ¥Y ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß ¥ÓŸsÇ‹é.ß ·„Ç›»‡Ã„éß. ¥·„aÇ‹ ·òYs ¶„í·„aÜßéß Ã„Í‹¢ ¿„éßÅßêj ¿•Ãˆ
28¥Îˆ Râs Qéß·ŸØ„ê §ß܃ ½ßÿ¸ ·„Å¢ Ž ¿ŸÇ‹é: ''Óßø |„ Ä͋¢Üó ð½ßÄé߶„í ¯öØßéßâ ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ã„·ŸoYs
½ß¸ÿÁ܃ß, Ó• ¿‚ð½ßtΈ NŸÒϟ⢻‡ Râ¢Ç›! ¥@Õßéß ÓŸ·ŸØßéß. ï½ßñ»‡ ¦ ZÅŽÜó ½•à„xÜßéß NŸs⢠¿•à‡Ã„éß.
ßÁƒ, Ø„éßéß΋r¢ âéߢǛ ZÒ… _·äÒéߢ»‡ §¢ÅŽ·Ž WÈC §ÒZs ¯Üƒ ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tØ„éßéß
ÒðÓßo, Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ Ο|ß ÒêŃzÇ› Ø„éßéߢNjâ_Åßz."" ÓŸsÇó ¥ÜƒÓ• ÁÈ»‡Øßéß.
29̄Äéß½ŸÌ„ ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß, ÒéßÈ؄éßéß ÃŸÁ‚ñâ 39ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß Ì„â ½ß¸Ãˆ¯ŸÜßÓŸ·ŸÜߢÜó ¿•Óß«â

Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ·„HÓß« ß½‚êWc܃΋éß Ò΋q ¥ÃŸÒéßéß ½ß¸âéßÜßZs §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸEÜß ¿„È̄ÿ »„ÿ¢Í‹¢Üó
ïÓßñâx¢Ìó Ø„ééß Îß ¢r‹ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ½‚݃zÃé„ .ß C܃΋éß ¥Ó• ¯ô¢Î‹éß ½ß¸Ã„fÕßÇŸmØßéß. ßE Ì„â Õ®„ÒÓŸYs ¥¢Î‹¢»‡
¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó §Îˆ Ò…¢Îˆ. 30¥@Õßéß Ø‚éßÈêMŸ XÈfΈÎÅ q‹ ƒY·Ž ©½ßØ ¸ ‚êC¢Sâ ΋¢ÌŸYs »„êÈf ¶„îÇ‹
¯ŸÌ„éßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Òéß⢠؄éßéßΟrY·Ž Ó߫΋rÒé ¦ »„ÿ¢Í‹¢ RÒÈÓ߸éßo¢Îˆ. ¥¢Î‹éßÜó ßE YÈw¢Sâ
ß҅Ο¢. Ó•âéß ÃŸEâY Ì‚HØ„é߶„í¢ÇŸ Ò…¢Ç•Üƒ»„éßâ ⻄ßYs »„êÈf ¶„îÇŸ Ò…¢Îˆ. 40¥@Õßéß ¿„Y¯öØßéâß
Ì„Câ ΋éßÓ߸éßoÜßéß ½•Ó߸é߶„í¢Åƒâéß. ·ŸY ZÒ… ÒêÌ„ÿ¢ ½ßÒ« éßwÅß ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ ¥ºÁƒx ¥Ì„Y NŸpâ¢Üó
ßÁƉR ©ÅŽ½j Ç¸ß • Z Ø‚ééß ·ß a„ ½ßÿ¸ Ì•x·„ ΋éÓß é¸ß Üoß éß ß Ï‹Ã¢ˆ ¿„é.ß "" ßE ¥Ø„êxÇ‹éß.
1 ßEÜßé 22:41-53 424
Ø„éßêΟ ßE»‡ Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß Ì•½ŸÜßY ¥Ì„Y ¦à„Ø„éߢ. ·ŸY ´Ç‹Üßéß ¯NöÓ‚cՂÄéß
41 ¦NŸ ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ Ø‚éÈ ß êMŸ¯ŸÌ„éß §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò΋q ÒéßéßYC¯öØ„êØßéß. ´Ç‹Üßéß Õߢ»‡ÃŸYs ¥Ó߸Üßéß
ßÁ‚ñâ ¥@Õßéß °ÜßéßÕßÇ› ÓŸÜßéß»„Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó Ì•Ü•·„ ¯öØ„êØßéß.
Ø„éßêΟ¶„í ßÁØ„êxÇ‹éß. 42Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ÃŸE 49§à‡ÿØ•éÜ ß éß ß ÃŸÁ‚ñâ ¥ºÁƒx Ø‚éÈ
ß êMŸ¯ŸÌ„é¶ß í„
¥Ø•éßx ÓŸÅŽ·Ž ¥Ì„Y ÒØ„éßÓ߸é߀ Òéßéßï½ßñt ¥Øßéß΋éß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÅ߃Y·Ž ½‚݃zÇ‹éß. Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éßÌó
Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß. Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Óû·Ÿ YßwË Ø„êÓŸÜßÜó Ó߸ÒéßÄéßpÜœñâ ½ŸÃˆY XÓ߸éß
§Ã„½‚ñ¥ØßéÎß é‹ ß Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜßéß ½ßø ¯ˆ ŸH¢¿ŸÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê ·òY ÒNŸoâY ¥ºÁƒx ¥ÓŸsÇ‹é.ß ·ŸY Ø‚éÈ ß êMŸ¯ŸÌ„éß
MŸ¯ŸÌ„éß Ì„Hz á«GÔ ¶„íÒê^Ã.o ¥Ì„Y Ì„Hz ð½ßÃé„ ß ¥FÕƒ. ¥ºÁƒx Òéßâéßá¸éßxÜßâéß RYØ‚êC¢¿„éß·óÇŸY·Ž Yß
43Ø‚éÈêMŸ¯ŸÌ„éß ÒéߢS Òx·Žo. »„Ì„¢Üó Ì„â Ì„¢Ç›ÿ ·„È¢¿ŸÇ‹é. 50Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¿„Y¯öØ„êÇ‹éß. ¥Ì„
âÇ‹Sâ ÉWÓ• §Ì„Ç‹éß ¶„îÇ‹ âÇ›¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 YY ̄⠽߸†Ãˆ|¶„íÜßÌó ΟQ΋éß â»„Ã„¢Üó Ó߸Òêψ
¦ÁÂÜßâéß KÄNŸÒU¢¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¿•à‡Ã„éß. ̄Äéß½ŸÌ„ ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßÈêßÒéßéß
©âsÌ„ ÓßÜp¸ ƒÜßâéß XÓß½« •Øé„ Üß Î• é‹ .ß ¦ ÓßÜp¸ ƒÜßÜó ½ßÿ¸ ÁÜßéß ÃŸÁØ„êxÇ‹éß.
ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢¿„Å¢ß, Ï‹ê½ß¸¢ ½•Ø„éÅ¢ß Ò¢ÅŽ
¦ÃŸÏ‹ÓŸ ·ŸÃ„x ·„ÿÒêÜßéß ·òâNŸC¢¿ŸÃ„éß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE»‡ ¥ºÁƒx
44Ø‚éÈ 51
ß êMŸ¯ŸÌ„éß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ÃŸEÌó ³·„ à‡¢W ¥@Õßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¥ºÁƒx, Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß
³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ¶„í΋éßÄéßf¶„íÓŸsÇ‹éß. 45Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¯ŸÜßâ Ø„éßêΟÜó ½ß¸Î‹éßÓ•Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÁÄéß»„éß
Réß·ŽaH Ï‚ñÄxҢ̄éßÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ Ø„éßéßΟrÜßéß Ì„éߢNj»‡ ¥ºÁƒx §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í ßÁ‚ñÓŸÇ‹éß. ¥ºÁƒx
¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿•Ó߫⠽߸âéßÜßZs Ø„éßêΟ ßEÜß Möú½‚êâéßÜó ^âNjéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß.
¿„È̄ÿ »„ÿ¢Í‹¢Üó ½ŸÿØ„éßÕßÇŸmØßéß. 46Òx[׿ŸÃ„ RḠ52¥ºÁƒx Ø‚éßÈ꽟 ΋ëá«jÜó ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ç‹éß. Ì„â

Ø„éߢ»‡ Ì„Òéß à„ÉßÜßâéß ¥Òéßéßw·òÓ• Ó߬oÿ ½ß¸…Äéßá¸éßÜßâéß Ì„¢Ç›ÿ ¥@Õßéß, Ì„â Ì„Hz Ø‚éßÁ‚Õ‚Üßéß,
¦ÃŸÏ‹ÓŸ ÓßÜp¸ ƒÜßâéߢǛ Ø‚éÈ ß êMŸ¯ŸÌ„éß ½‚Ý»z„ òŃjÇé‹ .ß ÒéßÈ؄éßéß Ó‚ÕƒÌ„éß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø„éßÃòÕƒÒéßéß âÇ‹
Ì„â Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß ¦NŸ ßÁx¢ ¿•Óß«â ·ŸÜߢÜó ¦ Sâ ¿‚Ç‹éßâÇ‹Ì„Ó• ¥ºÁƒx ¶„îÇ‹ ¥âéßÓ߸È¢¿ŸÇ‹éß.
Ä·„½‚éß`â Ó߬oÿ ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃ÜßÜó ðÓßÒ ¨ ¯ŸÜ߶„íÜߢ̟ §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éß
¿•Ó߸êo Ò…¢Ç•½ŸÃ„éß. 47¦ ·ŸÜߢÜó ¯ÎóÒéßéß Î•à‡Y·Ž ŃY·Ž ·ŸÃ„¶„íÜßØ„êxÄéß.
53¥ºÁƒx ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„ ÕßØ„éßÜßéßâéß ¦ÃŸÏˆ¢
ßE Ü•Çé‹ .ß ¥Îˆ ³·„ ¯ŸÜßӟψ·ŸÃˆ ¥Ï‰â¢Üó Ò…¢Ç•Î.ˆ
¦ ¥Ïˆ·ŸÃˆ Ø„éê ß ÎŸ ßE¿•Ì„ ¯¢½ß·« „ ¿•Øé„ Õß Çß •½ŸÇ‹é.ß ¿ŸÇ‹éß. ̄ⶄí Òéßéߢ΋éßâs Ì„â Ì„¢Ç›ÿ Òܜӕ ¦
¥ÓßÌ ¸ x„ ΕÒÌ„âéß ·òH¿ŸÇ‹é.ß Ì„â ¨ ¿‚Çé‹ ß âÇ‹ÒÇ›Ìó
Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ´Ç‹Üßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢
48ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß Ó߸Òéßéß΋ÿØ„êÓŸY·Ž ·„HC¢¿ŸÇ‹éß. ̄ⶄí Òéßéߢ΋éßâs Ì„â Ì„¢Ç›ÿ½ß¸Åßz ·ó½ß¸
¥âéß½‚ñâ ´Ç‹Üßâéß YÈw¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ¦ C¢SâÅßézß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¥ºÁƒx ½ßÅ ¸ zß ¶„îÇŸ ·ó½ß¢¸ Ìó
´Ç‹Üâß éß ´½®Ã¬ß é„ ß Î•à‡Y·Ž ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß ´Ç‹Üéß ß Õߢ»‡ÃŸYs Ò…ÓŸsÇ‹éß.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html