You are on page 1of 37

588

Ø‚êÕßéß
Ø‚êÕßéß ÒéߢS ÒéßYá« ¦LÄ|Έ¢¿ŸÒ…. ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ Ï‹Y¶„íßÇ‹éß »„âéß·„ ¥Ì„Y

1 ªE Î•à„¢Üó ³·„ ÒéߢS ÒéßYá« OR¢¿ŸÇ‹éß. ½ß¸à„éßÒ…Üß Òéߢ΋Üßéß, »òú^ÃÜß Òéߢ΋Üßéß Î•à„¢ ¥¢Ì„Ń
¥Ì„Y ð½ßÃé„ ß Ø‚êÕßé.ß Ø‚êÕßéß ÒéߢS½ŸÇ‹é,ß âÒéßw·„ Y¢Ç› ©ÓŸsØßéß. 11·ŸZ ¥Ì„Y·Ž ©âs Ó߸ß|Zs ZÒ…
½‚éñß â½ŸÇ‹é.ß Ø‚êÕßéß Ì„â ORÌŸ¢Ì„Òéßéß Î•Ò…Y ¦ÃŸÏˆ¢ »„âéß·„ ÓŸà„⢠¿•ðÓßo ¥Ì„Ç‹éß Z¶„íß ÒxW_÷„¢»‡, Z
¿ŸÇ‹é.ß Ø‚êÕßéß ¿‚Çé‹ ß ú·ŽØé„ Üß ¶ß í„ ß Î‹êÄ¢»‡ ©¢Ç•½ŸÇ‹é.ß Òéßé߹ߢ Qéß΋ӕ à„½ß«NŸoÇ‹Y ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß"" ¥Y
2Ø‚êÕßé¶ ß í„ ß °Ç‹é»ß é„ Ãß é„ ß ¶„íÒß êÄéÜß éß ,ß Òéßé»ß é„ Ãcß é„ ß ¶„íÒß ê^Ão NŸÌŸâéß Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß.
ÜßéߢǛÈ. 3Ø‚êÕßé߶„íß °Ç‹éß ½•Üß »òú^ÃÜßéß, ÒéßêÇ‹éß 12''Óß ¸ _ à , Ø‚ ê Õß é ß ¶ „ í ß ©âs ½ŸÅß Y s¢ÅŽ · • ZÒ…

½•Üß ³¢^ÅßÜßéß, ½‚Øßéßx ¯Î‹éqßÜßéß, ±Î‹éß Ò¢Î‹Üß ¦Ç‹ °½‚éßñÓŸ ¿•Øßéß. ·ŸY ¥Ì„Y à„ÉßY·Ž ÒêúÌ„¢ @Y
»‡Ç›Î‹Üßéß Nô¢Ì„¢»‡ ©ÓŸsØßéß. QÅŽ·Ž ÌóÇ‹éß ¥Ì„Y·Ž ¿•Ø„éßÒ΋éßq"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 NŸÌŸâéßÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ½ß¸Y½ŸÝ„éßz ©ÓŸsÄéß. Ì„êÄéßt ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ¥½ß¸téßÇ‹éß NŸÌŸâéß Ø‚éßÈ꽟 Ó߸Ysψ âéߢǛ
Ø‚êÕßéß Réß·ŽaH Ï‹âҢ̄éßÇ‹éß»‡ ©¢Ç•½ŸÇ‹éß. ½‚Jz¯öØ„êÇ‹éß.
4Ø‚ ê Õß é ß ¶„ í ß Ò êÄ é ß Ü ß é ß Ò¢Ì„ é ß Ü ß ú½ß ¸ · ŸÃ„ ¢ ½ŸÃˆ

§¢Ç‹zÜó R¢Î‹éßÜßéß ¿•Ó߸éß·ò¢Åßê, ½ŸÃˆ Nö΋ÉÜßâéß Ø‚êÕßéß Ó߸Ä|¢ ¯ô»òÅßéßj·òÓŸsÇ‹éß


¦@|YÓ߸éßo¢Ç•½ŸÃ„éß. 5Ø‚êÕßéß ½ß«ÜßzÜßéß R¢Î‹éß ¿•Ó߸éß 13 ³·„ÃóE Ø‚êÕßéß ¶„íßÒêÄéßÜßéß, ¶„íßÒê^ÃoÜßéß
·òâs ̄ß|Ì„, ¥Ì„Çé‹ ß ©Î‹Øé„ ¢ß ï½ß¢Î‹ÜƒÇ• Ü•¿•½ŸÇ‹é.ß ¥Ì„Y Á•xá¸k ¶„íÒß êÄéYß §¢ÅŽÒ΋q Wâéß¿ê „ úΟ·äŸÃ„Ó¢¸ß
¥Ì„Ç‹éß Ì„â ½ß«ÜßzÜóz ³·òa·„aÈ ·óÓ߸¢ ³·òa·„a ÌŸ»„éßÌ„ê ©ÓŸsÄéß. 14¥¢Ì„Üó ³·„ Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß
΋ºâÕßH ¥Ãˆt¢¿•½ŸÇ‹é.ß ''³·„½•Ý„ ÓŸ ½ßÜ« Üzß éß ß YÄ·z xä„ ¢»‡ Ø‚êÕßéß Î‹»„cĶ„íß ÒSf, ''¯Ç‹éßz ΋éßâéßsÌ„êß, ¦ ΋»„cÄ
©¢Ç›, ½ŸÃˆ R¢Î‹éßÜó Ε҅Y·Ž RÃóÏ‹¢»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡ ÜóÓ• »‡Ç›Î‹Üßéß »„Ç›m ½•éßÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡, 15ïáÕƒØßê
_ý‚ê"" ¥Y ¥Ì„Ç‹éß Ì„Üß¿•½ŸÇ‹éß. ̄⠽߫ÜßzÜßéß ½ŸÃˆ Ø„éßéßÜßé* ß Òê Qéß΋ ΟǛ ¿•Óß« Z Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß
¯Ÿ¯ŸÜß Rá¸Ø„éߢÜó ·„äRéߢ¿„ÕßÇŸÜßY ¥Ì„Ç‹éß ¯Üßz XÓßé¸ ·ß òY¯öØ„êÄé!ß ââéßs Ì„½t¸ß RéßCHâ Z ðÓßÒ¶„íÜß ß
½ß¸téßÇ‹éß §ß܃ ¿•Ó߸êo ©¢Ç•½ŸÇ‹éß. â¢Î‹ÃZˆ ïáÕƒØßêØ„ééß Üß éß ß ¿„¢ð½ßà‡Ã„é.ß ZÌó ¿‚½t¸ß Ń
6¥½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò΋êÌ„Üßéß Ø‚éßÈ꽟 Ó߸Òéßé߹ߢÜó Y_· Ó•Óò·„aǛӕ Ì„½ß«t¢ ¿„éß·òÓŸsâéß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
16¦ Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß §¢·Ÿ ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡Ó•
ÓßÒ¸ 꽕àÒ„ éßØ•éxß ÃóE ÒSf¢Îˆ. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ¦ ΕÒ΋ê
Ì„ÜÌß óÕƒÅßéß NŸÌŸâéß¶î „ Ç‹ Ò¿ŸfÇ‹é.ß 7''¯·„aÇ› âéߢǛ ÒéßÃó Óߢ¸ Ε඄ í„ Çß é‹ ß Ø‚êÕßéß Î‹»Ãc„ ¶„ í„ ß Ò¿ŸfÇ‹é.ß ''¦·Ÿà„¢
ÒÓ߸éßoÓŸsÒ…?"" ¥Y NŸÌŸâéßâéß Ø‚éßÈ꽟 ¥Ç›»‡Ç‹éß. âéߢǛ ½‚éßÄé߽߸…Üß ÎŸ|ß ¥Cs½ß¸Ç› Z »òú^ÃÜßâéß,
''Ó•âéß Õ®„êÜó·„¢Üó Ó߸¢¿ŸÃ„¢ ¿•Ó߸êo ©ÓŸsâéß"" ðÓßÒ¶„íßÜßâéß ·ŸHf½•Óß«¢Îˆˆ. ZÌó ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„íß Ó•âéß
¥Y Ø‚éßÈ꽟¶„íß NŸÌŸâéß Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ³·„aËŽn ÒêúÌ„½•éß Ì„½ß«t¢¿„éß·òÓŸsâéß!"" ¥Y ^âÇó
8¥¢Ì„Åß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ''ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇß ‚ñâ Ø‚êÕßéâß éß Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
17¦ Óߢ
ZÒ… ¿„êà‡½Ÿ? Õ®„êRéß Qéß΋ ¥Ì„Y܃¢ÅŽ ½ŸÃ„éß ¸ Ε඄ í„ Çß é‹ ß §¢·Ÿ ÒêŃzÇé‹ ß Ì„ê¢Ç‹»‡Ó• §ß¢·ó
¯Ò|Äê Ü•Ãé„ .ß Ø‚êÕßéß YÁ¢»‡ ÒéߢS ÒéßYá« ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß Ò¿ŸfÇ‹éß. ''·„GqØ„éßéßÜßéß ½ß¸¢½ß«â ÒéßêÇ‹éß
âÒéßw·„½‚éß`⽟Njéß. ¥Ì„Ç‹éß Î•Ò…ËŽn ¦ÃŸÏˆNŸoÇ‹éß. »„é¢ß ½ß…¸ Üß½ŸÃ„éß ÒSf Òê Qéß΋ ½ßǸ › ³¢^ÅÜß âß éß XÓßé¸ ·ß òY
΋éßßwÄc½ß¸… ½ß¸âéßÜ߶„íß ¥Ì„Ç‹éß Î‹êÄ¢»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß"" ¯öØ„êÄéß. ï½ß`»‡ ½ŸÃ„éß ðÓßÒ¶„íßÜßâéß ¿„¢ð½ßà‡Ã„éß. ZÌó
¥Y NŸÌŸâéßÌó ¥ÓŸsÇ‹éß. ¿‚ð½ßt¢Î‹é¶ß í„ ß Ó•Óò·„aËŽn ÒêúÌ„¢ Ì„½t«ß ¢¿„é·ß òÓŸsâéß""
9''´ Ì„½t ¸ß ¶„í¢ß ÇŸ! ·ŸZ Ø‚êÕßéß Î•Ò…ËŽn ¦ÃŸÏˆ¢¿„ ¥Y ¨ ÒéßêÇó Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 18ÒéßêÇó
ŃY·Ž ³·„ »„ÅŽj ·ŸÃ„Ë¢ ©¢Îˆ! 10¥Ì„ËŽn, ¥Ì„Y
¶„íÅß éß ¢ß ÕƒYs, ¥Ì„Y·Ž ©âs Óßø Ÿ|Ys ZÒ… ¯Üß½z t¸ß éßÇê ‹ ïáÕƒØßêØ„éßéßÜßéß ¯ÇŸÃˆ ú¯Ÿ¢Ì„½ß¸… ³·„ Áâ Ó߸Òéß꺢ß.
·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌ„ê ©ÓŸsÒ…. ¥Ì„Ç‹éß ¿•ðÓß ú½ß¸W½ß¸YÜó ZÒ… ½ŸÝ„éßz ú½ß¸ÁÜßâéß ¯Î‹éÃòaY ½ŸÝ„z ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß Îò¿„éß·òÓ•
¥Ì„ËŽn RÁØ„éßéßËŽn ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…. ¥Ò…âéß, ZÒ… ¥Ì„ËŽn ½ŸÃ„éß.
589 Ø‚êÕßéß 1:19-3:3
6''Ó߸_Ã, Ø‚êÕßéß Z ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ·Ž¢Î‹ ©ÓŸsÇ‹éß. ·ŸY
Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß §ß¢·Ÿ ¿‚ÕßéßÌ„ê ©¢Ç‹»‡Ó• ÒéßÃó
Ó߸¢Î•à„¶„íßÇ‹éß Ò¿ŸfÇ‹éß. ''Z ï½ß΋q ¶„íßÒêÄéßY ØßéߢŎ ¥Ì„YY ¿„¢ð½ß¢Î‹é߶„íß Z¶„íß ¥âéßÒéßW ܕ΋é"" ¥Y
Ò΋q Z ¶„íßÒêÄéßÜßéß, ¶„íßÒê^ÃoÜßéß Õ®óÁ⢠¿•Ó߸êo, NŸÌŸâéßÌó Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ ÌŸ»„éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡ 19ߥ·„NŸwÌ„éßo»‡ ¯ÇŸÃˆ 7¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß NŸÌŸâéß Ø‚ é ß È ê½Ÿ ΋ » „ c à „ âéß ¢ Ç›

âéߢǛ ³·„ ÕßÜ½ß ‚éñß â »‡H QS §¢ÅŽY ½ßǸ ‹ »ò_ÅÓjß ¢«ß Έ. ½‚Jz¯öØßéß, Ø‚êÕßé߶„íß ÕƒÏ‹·„Ľ‚éßñ⠽߸…¢Ç‹éßz ·„HC¢
¦ §Üßéßz Z ¶„íßÒêÄéßÜßéß, ¶„íßÒê^ÃoÜß Qéß΋ ½ß¸Ç‹»‡Ó• ¿ŸÇ‹é.ß Ø‚êÕßéß ¥Ãˆ·ŸÜßéß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ·ß òY âÇ› Ó‚WÒo Ä¶í„ ,ß
½ŸÃ„éß ÒéßÄˎ¢¿ŸÃ„éß. ZÌó ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„íß Ó•âéß ³·„aËŽn ¥Ì„Y à„ÃÉ ¢„ ¥¢Ì„Ń Ճϋ·Ã„ ½„ ‚éñß â ½ß…¸ ¢Ç‹ézß ©ÓŸsØßé.ß
8·„âéß·„ Ø‚êÕßéß ï½ß¢Å߶„í߽߸t ΋»„cÄ ¶„îÄéßfÓŸsÇ‹éß.
ÒêúÌ„½•éß Ì„½ß«t¢¿„éß·òÓŸsâéß"" ¥Y ÓŸÜßéß»ó Ó߸¢Î•
à„¶„íßÇ‹éß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ½ß¸…¢Ç‹zâéß D¶„íß·òÓ•¢Î‹é߶„íß ³·„ SÜßzï½ß¢¶„íß
20Ø‚êÕßéß §Îˆ R⻇ӕ Ì„â R¿ŸÃŸYs, ·„ÜÒ ß ÃŸYs ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß. 9Ø‚êÕßéß Õ®ƒÃ„x, ''§¢·Ÿ ZÒ… Ε҅
Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßÇŸY·Ž Ì„â ÕßÅßjÜßéß S¢½ß¸…·òY, Ì„Üß Y·Ž âÒéßw·„¢»‡ ©¢Åƒ½Ÿ? Z ½‚¢Î‹é¶ß í„ ß Î•Ò…ËŽn à„½¢«ß S,
»„é¢ß Ç‹éß ¿•Óé¸ß ·ß òÓŸsÇ‹é.ß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ Ø‚êÕßéß NŸMŸj¢»„½Ç¸ß › ¿ŸÒ¶„îNj΋éß?"" ¥Y ¥Ì„YÌó ¥¢Îˆ.
Ε҅ˎn ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÇ‹éß. 21¥Ì„Ç‹éß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 10Ø‚êÕßéß Ì„â Õ®ƒÃ„xÌó, ''ZÒ… Ì‚HR Ì„¶„íßaÒ

Ó߬oÿ܃ ÒêŃzÇ‹éÌ„éßÓŸsÒ…! Ε҅Njéß Òéßⶄíß ÒéߢS


''Ó•âéß ¨ Üó·„¢Üó ½ß…¸ ÅŽâj ½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•âéß Îˆ»¢„ Õß ½ŸÅŽY §ßSfâ½ß¸téßÇ‹éß, Òéß⢠½ŸÅŽY Ó߬|·„ÈÓ߸éßoÓŸs¢.
ÈY, ÓŸ¶„íß °Qéß Ü•Îé‹ .ß Ó•âéß ÒéßÃË
„ ¢Ž S Üó·ŸYs ·„âéß·„ ·„MŸjHs ¶„îÇŸ Òéß⢠Óß|¬ ·„∠¿ŸH »‡Y ¦Ãó½ßË ¸
RÇ›S ï½ß_ÅßjÅ߽߸téßÇ‹éß Ó•âéß Îˆ»„¢ÕßÈY»‡ ¿•Ø„é߶„îNj΋éß"" ¥Y Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß. §ÒYs ÁÈCâ
©¢Åƒâéß. ÓŸ¶„íß °Qéß ©¢Ç‹Î‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸tÅŽ·• ¶„îÇŸ Ø‚êÕßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. Ε҅Y·Ž
§ß ¿ ŸfÇ‹ é ß . Ø‚ é ß È ê½Ÿ XÓß ¸ é ß ¶ „ í ÓŸsÇ‹ é ß . RÄéß΋r¢»‡ °RéßØ„éßéß ÒêŃzÇ‹âêܕ΋éß.
Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÒêYs Ó߸éßoW¢¿„¢Ç›!""
22
Òéßéß»„éßcÄéß ðÓßsUÌ„éßÜßéß Ø‚êÕßéßâéß ¿„êNjŃY·Ž Ò¿ŸfÄéß
§ÒZs Ó߸¢Õ®„R¢SÓŸ ·ŸZ Ø‚êÕßéß ÒêúÌ„¢ 11Ì•Òêâéß ½ŸÇ‚ñâ ¯G½®ß¸E, á¸êV½ŸÇ‚ñâ [Üßq΋éß,
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ¥Ì„Ç‹éß Î•Ò…ËŽn Y¢Îˆ¢¿„âêܕ΋éß. âØ„éßÒêX½ŸßÇ‚ñâ Áó½®ß¸Ã„éß ¥Ó• Òéßéß»„éßcÄéß Ø‚êÕßé߶„íß
NŸÌŸâéß Ø‚êÕßéßâéß ÒéßÄÜß S·Ÿ¶„íß ï½ßÅßjÅߢ ðÓßsUÌ„éßÜßéß. Ø‚êÕßé߶„íß Ó߸¢Õ®„R¢Sâ ¿‚Ç‹éß Ó߸¢»„Ì„éßÜß
ÒéßÃó ÃóE ΕÒ΋êÌ„Üéß *
2 ß Ø‚éÈß ê½Ÿâéß ·„Üéß Óß é¸ß ß âYs¢ÅŽY »„êÈf ¨ Òéßé»ß é„ Ãcß é„ ß ðÓßsUÌ„éÜß ê
·òÓ•¢Î‹é߶„íß Ò¿ŸfÄéß. NŸÌŸâéß ½ŸÃˆÌó ¶„îÇŸ ¨ Òéßé»ß é„ Ãcß é„ ß ðÓßsUÌ„éÜß ê
©ÓŸsÇ‹éß. NŸÌŸâéß Ø‚éßÈ꽟âéß ·„ÜßéßÓ߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ÓßÒ¸ 꽕àÒ„ éßØê
ß RÓŸsÄé.ß
ß ½ŸÃˆ §¢Ç‹ézß RÇ›S ³·„¿óÅß
„ xÄé.ß ½ŸÃ„éß ½‚Jz Ø‚êÕßé¶ß í„ ß NŸâéßÕê „® W
Ò¿ŸfÇ‹éß. 2''¯·„aÇ›·Ž ½‚݃zÒ…?"" ¥Y NŸÌŸâéßâéß ¿„ê½ß¢« S, ¦Î‹Ã¢ˆ ¿ŸÜßY XßwY¢¿„é¶ß í„ ÓŸsÄé.ß 12·ŸY
Ø‚éßÈ꽟 ¥Ç›»‡Ç‹éß. ''Ó•âéß Õ®„êÜó·„¢Üó Ó߸¢¿ŸÃ„¢ ¦ ðÓßsUÌ„éßÜßéß Òéßéß»„éßcÄê Ø‚êÕßéßâéß Î‹êÄÒéßéßâéߢǛ
¿•Ó߸êo ©ÓŸsâéß"" ¥Y NŸÌŸâéß Ø‚éßÈ꽟¶„íß Á½ŸÕßéß ¿„êS, ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ ½•Ã„éß»‡ ·„âÕßÇ‹Åߢ ¿•Ì„ ¥Ì„Ç‹éß
§¿ŸfÇ‹éß. Ø‚êÕßéß ¥Y Ó߸È»‡c »„éßÈo¢¿„ Ü•·„ ¯öØ„êÄéß. ½ŸÃ„éß
3''ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ
ß ‚ñâ Ø‚êÕßéâß éß ZÒ… »„ÒéßYÓßé¸ Óoß Ÿs½Ÿ? »„Å»jŽ ‡ °Ç‹|Åߢ ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßŃjÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ÒúNŸoÜéß ß
Õ®ê
„ Réß Qéß΋ ¯Ò|Ã„ê ¥Ì„Y ҢŎ½ŸÃ„éß Ü•Ãé„ .ß YÁ¢»‡ S¢½ß¸…·òY, ÌŸÒéßéß R¿ŸÃ„¢»‡âéß, ·„ÜßÒÄ¢»‡âéß
¥Ì„Ç‹éß ÒéߢS ÒéßYá«. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â Ε҅Njӂñâ ââéßs ©âsÅßéßj Ì‚HØ„éß ¿•Ø„éßÇŸY·Ž Ì„Òéß Ì„ÜßÜß Qéß΋ß
ÒêÌ„ÿ½•éß ¦ÃŸÏˆNŸoÇ‹éß. ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜ߶„íß ¥Ì„Ç‹éß Î‹éß½‚éßwWo ¯öÓ߸éß·òÓŸsÄéß. 13̄Äéß½ŸÌ„ ¦ Òéßéß»„éßcÄéß
΋êÄ¢»‡ ©¢ÅƒÇ‹é.ß ¥Ì„Y·Ž ©âs½ŸÅßYs¢ÅŽZ YMŸa ðÓßsUÌ„éßÜßêß Ø‚êÕßéßÌó ¯ŸÅßéß °Ç‹éß ÃŸúÌ„éßÝ„éßz, °Ç‹éß
Äˢ»‡ ÓŸà„⢠¿•Øé„ Òß éßY ZÒ… ââéßs ¥Ç›Câ½ßt¸ ÅŽ·,• ½ß¸»„Ý„éßz Ó•ÜßQéß΋ ¶„îÄéßfÓŸsÄéß. Ø‚êÕßéß ¿ŸÜƒ úà„Òéß
¥Ì„Ç‹éß §¢·Ÿ âÒéßw·„¢»‡ ©ÓŸsÇ‹éß"" ¥Y NŸÌŸâéßÌó ½ß¸Ç‹éßÌ„ê ©âs ·ŸÃ„Ë¢»‡ ½ŸÃˆÜó ° ³·„aÄê
Ø‚éßÈ꽟 ¥ÓŸsÇ‹éß. 4''¿„ßwY·Ž ¿„Äw¢* ÕßW·Ž Ø‚êÕßéßÌó ³·„a ÒêÅß ¶„îÇŸ ½ß¸Üßéß·„ܕ΋éß.
©¢Ç‹ÅƒY·Ž ÒéßY᫠̄ⶄíß ©âs΋¢ÌŸ §ßNŸoÇé‹ .ß 5¥Ì„Y
à„ÉßY·Ž @Y ¿•ðÓߢ΋é߶„íß ZÒ… ÓŸ¶„í ¥âéßÒéßWðÓßo, Ø‚êÕßéß Ì„â ½ß¸…ÅŽjâ ÃóEâéß à„½ß«¢¿„éßÅß

3
¥½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß Z Òéßé߹ߢ QéßΕ à„½ß«NŸoÇ‹éß!"" ¥Y ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ø‚êÕßéß Ì„â ÓóÄéß Ì‚ÃS „ , ÌŸâéß ½ß…¸ ÅŽâj
NŸÌŸâéß Á½ŸÕßéß §ß¿ŸfÇ‹éß. ÃóEâéß à„½ß«¢¿ŸÇ‹éß. 2-3¥Ì„Ç‹éß §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß:
ΕÒ΋êÌ„Üßéß ¥·ä„ß܃ 'Ε҅Y ¶„íÒêÄéßÜßéß." ''Ó•âéß ½ß¸…ÅŽjâ ¦ ÃóE ©¢Ç‹¶„íߢǟ ¯öÒ…âéß »‡·„.
¿„ßwY·Ž ¿„Äw¢ Ճϋ Ì„½ß«t¢¿„éß·óŃY·Ž °Î‚ñÓŸ ¿•NŸoÄY '½ß«Üßz½ŸÇ‹éß ½ß¸…ŃjÇ‹éß!" ¥Y ¿‚½ß¸tÕßǛ⠦ ßúW
¥Ã„p¢. ©¢Ç‹¶„íߢǟ ¯öÒ…âéß»‡·„. ¥Îˆ ¯öÒ…âéß»‡·„.
Ø‚êÕßéß 3:4-4:7 590
4 ¦ ÃóE T·„ÅŽ ¥Ò…âéß »‡·„. ¦ ÃóEâéß Î•Ò…Ç‹éß 18 ¹‚ñΉÜßéß ¶„îÇŸ Ó߸ÒêψÜó Ó߸é߹ߢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß.
Üß·„äxï½ßÅßj¶„íߢNjéßâéß »‡·„. ¦ ÃóEâ ½‚Üßéß»„éß ú½ß¸·Ÿ ·Ÿ½ß¸ÜƒÎŸÃ„éßÜß Ó߸|Ä¢ ½ŸÃ„éß RâÄéß.
K¢½ß¸¶„íߢNjéßâéß »‡·„. 19 ú½ß¸Òéßéß¹ß ú½ß¸ÁÜßéß, NŸÒêâx ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ys Ä·ŸÜß
5 ¦ ÃóE ÒéßÄ˟¢Ï‹·ŸÃ„ÒéßÒ…âéß »‡·„. ¦ ÃóEâéß ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸ÒêψÜó ©¢ÅƒÃ„éß. ÒéßÈ؄éßéß ÕƒYÓ߸
³·„ ½•éß½®ß¸éßÒéßéß ·„½ß«t½•Ø„éßéßâéß »‡·„. Ó•âéß ½ß¸…ÅŽjâ Ì„â Ø„éßÁÒêY âéߢǛ RÇ‹éß΋Üß ¥Ò…ÌŸÇ‹éß.
¦ÓŸÅŽ ½‚Üßéß»„éßâéß ·ŸÃ„éß ½•éß½®ß¸êÜßé Õ®„Ø„éßï½ßÅŽj 20 úà„Òéß ½ß¸Ç‹éßÌ„ê, ¿ŸÜƒ R¿ŸÃ„¢»‡ ©âs ÒéßYá«Y
½‚Ý„z»òÅßéßjâéß »‡·„. §¢·Ÿ ÕßÌ„é߶„íßÌ„êß ©¢Ç‹YØ„éßxÅߢ ¯¢Î‹é߶„íß?
6 »‡Ç®Ÿ¢Ï‹·ŸÃ„Òéßéß ¦ ßúWY ½ß¸Åßéßj·òâéßâéß »‡·„. ¦ ¦Ì„w ½•Î‹âÌó ©âs ½ŸY·Ž OÒ¢ §Ò|ÕßÇ‹Åߢ
ßúW Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„½…¸ß ΈâÒéßéÜß Üß ó ³·„Å»Ž ‡ ¯¢¿„ÕÇß ‹ ¯¢Î‹é߶„íß?
¶„íߢNjéßâéß »‡·„. ¦ ßúWY ° Ó‚ÜßÜó ¶„îÇ‹ 21 ¦ ÒéßYá« ¿Ÿ½ŸÜßY ·óÄéß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ·ŸY ¿ŸÒ…
¿•Ã„fÒ΋éßq. ß΋éß. R¿ŸÃ„¢Üó ©âs ¦ ÒéßY᫠ΟC ©âs
7 ¦ ßúW ¯ÒÇ‹éßâéß Áâ⢠·Ÿ·„¯öÒ…âéß »‡·„. ¦ ±à„|ßxÜß·„¢_Åß ÒéßÄˢ·óÓ߸¢ ¯¶„íßaÒ»‡ ½‚΋¶„íß
ßúW ° ¦â¢Î‹ à„Õßq¢ Râé߽߫¢¿„¶„íߢǟ ©¢Ç‹éßâéß ÌŸÇ‹éß.
»‡·„. 22 ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ó߸ÒêψY ·„âéß»òâs½ß¸téßÇ‹éß ¿ŸÜƒ
8 ''à‡¯ŸÜßéß ï½ßÅ_ jß ÒéߢúÌ„»‡Ý„ézß Ó•âéß ½ß…¸ ÅŽâj ¦ ÃóEâéß Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ¯ŸWï½ßÅßj ÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß
à„½ß«¢¿‚΋Äéß »‡·„. Ó߸Òéßéßú΋½ß¸… ß·„äÓß«·Ž ·ó½ß¸¢ ¦â¢ÎˆNŸoÄéß.
½ß¸…ÅŽj¢¿„éßÅß ¯Åóz ¯ÃˆCâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÃ„éß. 23 Ε҅Njéß ½ŸÃˆ Õ®R„ á¸xÌ„éâoß éß Ã„ºÓßx¸ ¢»‡ ©¢¿„éÌ ß ŸÇ‹é.ß
9 ¦ ÓŸÅŽ ½•¶„íßÒ ¿„éß·„a T·„ÅŽ ¥Ò…âéß»‡·„. ¦ ½ŸÃˆ ¿„éßÅßêj ³·„ »óÇ‹ ·„Ç‹ÌŸÇ‹éß.
ßúW ©Î‹Ø„é߽߸… ½‚Üßéß»„éß·óÓ߸¢ ·„Yï½ßÅŽj ©¢Ç‹éßâéß 24 Ó•âéß Õ®óÁ⢠¿•Øé„ âß éß. ·ŸY Ó•âéß Î‹é£ß ¹ßÏ|‹ âéßÜéß ß
»‡·„. ·ŸZ ¦ ½‚Üßéß»„éß ¯âsÅŽ·• ߶„íߢNjéßâéß »‡·„. ¿•NŸoâéß. ·ŸY Óߢ¸ ÌóḢÌó ·ŸÎ‹é.ß ÓŸ ¦Ãó½ßË ¸ Üßéß
¦ ßúW Óßê ¸ Ãóx΋Øé„ ½ß …¸ß ½‚ééß Îß Å ‹ Ž ·ŽÃË
„ ŸÜßéß ¿„êÇ‹ ZÝ„z܃ ú½ß¸ÒUÓ߸éßoÓŸsØßéß.
¶„íߢNjéßâéß »‡·„. 25 ÓŸ¶„íß °Îó ΟÄéË ß ¢ ÁÄé»ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Ε½‚ê ¥Y Õ®Ø
„ é„ ß
10 ¯¢Î‹éß·„⻇ ¦ ßúW, ÓŸ Ì„Hz »„ÄvΟ|ßÜßâéß ½ß¸ÇŸmâéß. ¥ÜƒÓ• ÁÈC¢Îˆ ÓŸ¶„íß!
ÒéßêÓß½« •Øé„ Üß Î• é‹ .ß (¥Îˆ ½ß…¸ Å߶j í„ ¢ÇŸ ¥Ãˆ·Å „ Üjß Î• é‹ )ß 26 ÓŸ¶„íß à‡¢W ܕ΋éß. Rúà‡¢W ܕ΋éß. ÓŸ¶„íß Rúà‡¢W
¥Îˆ ÓŸ ·„âéßsÜßâéߢǛ ·„MŸjÜßâéß ÎŸ¿„ܕ΋éß. ܕ΋éß. ·„á¸j¢ ÒêúÌ„½•éß ©¢Îˆ!""
11 Ó•âéß ½ß¸…ÅŽjâ½ß¸téßÇ• Ó•Ó‚¢Î‹é߶„íß ÒéßÄˎ¢¿„ܕ΋éß?
ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢ âéߢǛ Ò¿•fÅ߽߸téßÇ‹éß Ó•Ó‚¢Î‹é߶„íß ¯G½®ß¸E ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß
ÒéßÄˎ¢¿„ܕ΋éß? 1-2
12 ÓŸ Ì„Hz ¯¢Î‹é߶„íß ââéßs Ì„â ½‚ê·ŸÝ„zQéß΋ ï½ßÅßéßj
·ò¢Îˆ? ÓŸ Ì„Hz Ó߸oâÒéßéßÜßéß ÓŸ^·¢Î‹é߶„íß ¯ŸH
4 ¥½ß¸téßÇ‹éß Ì•Òêâéß½ŸÇ‚ñâ ¯G½®ß¸E Á½ŸÕßéß
§ß¿ŸfÇ‹éß: ''ZÌó ¯Ò^Ã`ÓŸ ÒêŃzÇ•¢Î‹é߶„í
ú½ß¸Ø„éßWsðÓßo ¥Îˆ Yâéßs ·„ÜßÒÄ ï½ßÇ‹éßÌ„éߢΟ?
¿ŸfØßéß? Ó•âéß ÒêŃzÇŸH€ ©¢Îˆ!
13 Ó•âéß ½ß…¸ ÅŽâ j ½ßt¸ éßÇ• Ó•âéß ÒéßÃË„ ¢Ž S ©¢_Åß §ß½t¸ß éßÇé‹ ß
Ó•âéß ú½ß¸à‡¢Ì„¢»‡ ©¢Ç•½ŸËŽn. 3 ''Ø‚êÕßê, ¯¢Ìó ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß ZÒ… ©½ß¸
14 Õ®„êRéß Qéß΋ ÕßW·Žâ ßEÜßéß, ÁƒÂâéßÜßÌó ÕƒÅßéß
Εà‡Ys ¿•NŸÒ…. ÕßÜßVâ ºNŸoÜ߶„íß ZÒ… ÕßÜߢ
Rúà‡¢WÜó ©¢_Åß ¯¢Ì„ Õƒ»„é¢ß Ç‹éâß éß ¦ ßEÜßé,ß §ß¿ŸfÒ….
4 ÌòúÅŽHzâ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß Z ÒêÅßÜßéß ¦Î‹Ã„Ë
ÁƒÂâéßÜß¿• YÈw¢½ß¸ÕßǛ⠦ ·„ÅßjÇŸÜßéß §½ß¸téÇ‹éß
ÓŸà„⽂éß` ¯öØ„êØßéß. ·„HC¢¿ŸØßéß. ÕßÜßV⽂éßñâ ½‚ê·ŸÝ„zâéß ZÒ… ÕßÜß
15 Ó•âéß ¶„îÇ‹ ¦ ¯ŸÜ߶„íßÜßÌó ¯ŸÅßéß ¯ŸWï½ßÅßjÕßÇ›
½ß¸Ãˆ¿ŸÒ….
5 ·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß Z¶„íß ·„á¸j¢ ÒðÓßo ZÒ… ¥Ï‚`Äx
©¢_Åß ¯¢Ì„ Õƒ»„éߢNjéßâéß. ½ŸÃˆ·Ž Õߢ»‡Ã„¢ ©¢Îˆ,
½ŸÃˆ §ß¢Ç‹zâéß ½‚¢Ç›Ìó Y¢½ß¸…·òÓŸsÄéß! ½ßǸ é‹ Ìß é„ Óß ŸsÒ…. ·„á¢j¸ Yâéßs ΂Õuß XðÓßo ZÒ… Ì„ÜÇzß H› z
16 Ó•âéß ½ß¸…ÅŽjâ½ß¸téßÇ• ¿„Y¯öØßéß, ÒéßÅŽjÜó ¯ŸW
¯öØ„êÒ…!
6 ZÒ… Ε҅Ys ¦ÃŸÏˆÓ߸êo ¦Ø„éß⠽߸Åßz âÒéßw·„¢»‡
ï½ßÅßjÕßÇ›â Kà„éßÒ…»‡ ¯¢Î‹é߶„íß ©¢Ç‹Ü•Î‹éß?
¯âsÇ‹ê ½‚Üßéß»„éß ¿„êÇ‹Y Kà„éß҅܃ Ó•âéß ©¢_Åß ©ÓŸsÒ…. ·„âéß·„ ZÒ… Z Rà‡|Ó߸xÌ„âéß âÒéßéßw
¯¢Ì„ Õƒ»„éߢNjéßâéß. ·ó½ŸH. ZÒ… YÃóqá«R ·„âéß·„ ¥Î• Z¶„íß YÉ·„äË»‡
17 ¿‚Çm‹ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÓßÒ ¸ êψÜó ©âs½ßt¸ éßÇé‹ ß Ìò¢Î‹Ã„ ©¢Ç‹éßâéß »‡·„.
7 ''Ø‚êÕßê, §ß½ß¸téßÇ‹éß Î‰YY »„êÈf ¦ÜóS¢¿„éß
·„HC¢¿„Åߢ ÒêY½•NŸoÄéß. ¥ÜßÓß«¯öØßéßâ Òéßâé
á¸éßxÜ߶„íß Ó߸ÒêψÜó Rúà‡¢W Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. YÃóqá«Ø‚éßñâ ÒéßYá« ¯Ò|Äê, ¯âsÇ‹ê ÓŸà„â¢
591 Ø‚êÕßéß 4:8-5:18
¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß. ÒéߢS Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯âsÇ‹ê ¿„¢½ß«½•Ó߸éßo¢Îˆ. ÕßéßΈrVâéßY ¥Ó߸êØ„éß ½ŸYÓ•
ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß. ¿„¢½ß«½•Ó߸éßo¢Îˆ.
8 ·•Ç‹éß, ·„á¸j¢ ú¯ŸÃ„¢[×¢¿• Òéßâéßá¸éßxÜßâéß Ó•âéß 3 Õƒ»‡ ½•Ã„êâéß·òY, ÒëΈr¯ô¢Î‹éßÌ„éßâs ³·„ ÕßéßΈr
»„ÒéßY¢¿Ÿâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¶„îÇŸ ¥½• Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß. VâéßËnŽ ¿„êà‡âéß. (¥Ì„âéß ÕßÜ¢ß »‡, ·_ Òä éߢ»‡ ©ÓŸs
9 Ε҅Y à‡|Ó߸ ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß ¿„¢ð½ßÓé¸ß ¢ oß Îˆ. Ε҅Y
ââéß·òÓŸsÇ‹éß). ¥ØßéßÌ• ¥·„NŸwÌ„éßo»‡ ½ŸY §ßÜßéßz
·ó½ß¸¢ ½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßo¢Îˆ. à„½ß«¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ.
10 ΋éßßwÄéßcÜßéß Óß«¢@ÜßÒÜœ »„Èh¢S »„éßúÄéß ï½ßNj̟Äéß.
4 ¦ ÕßéßΈrVâéßY ½ß«ÜßzÜßéß _·äÒéߢ»‡ ܕÄéß. (ÓŸxØ„éß
·ŸY Ε҅Njéß Î‹éßßwÄéßcÜßâéß ÓóÄéß ÒéßêØßéßNŸoÇ‹éß. NŸpâ¢Üó) ½ŸÃˆY ¦Î‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß â»„Ã„ÎŸ|Ä¢
ÒéßÈ؄éßéß Î•Ò…Ç‹é ½ŸÃˆ ½ß¸Ý„éßz RÄéß»„»òÇ‹ÌŸÇ‹éß. Ò΋q ¯Ò|ÄêܕÄéß.
11 ΋éßßwÄéßcÜßéß WâéßÅ߶„íß °Qéß Ü•Y Óß«¢@ÜßÒÜœ 5 ¦ ÕßéßΈrVâéßY ½ß¸¢ÅßÜßâéß ¦·„H»òâs ú½ß¸ÁÜßéß
©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¿„NŸoÄéß, ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ¿‚΋È XÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¦·„H»òâs ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
¯ö̟Äéß."" Òéßé¢ß Ç‹Üz ó ï½ßÃé„ »ß é„ Ìß é„ âß s ÏŸâx½ß…¸ C¢ÁÜßâéß ¶„îÇŸ
12 ''ĺÓ߸x¢»‡ ÓŸ¶„íß ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ ¥¢Îˆ¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. XÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¦à„»„Üß½ŸÃ„éß ¥Ì„Y ±à„|ßxYs
¦ »„éßÓ߸»„éßÓ߸Üßéß ÓŸ ¿‚Ò…Üßéß RÓŸsØßéß. XÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
13 ßúW½•Ý„ Ò¿•f ³·„ ¿‚Ç‹m ·„Üß܃ ¥Îˆ ÓŸ Yú΋âéß 6 ¿‚Ç‹m ·ŸÜƒÜßéß ÒéßÅŽjÜóâéߢǛ ß҅. ·„á¸j¢ Ó•ÜßÜó
Õ®„¢»„¢ ¿•Óß«¢Îˆ. âéߢǛ ï½ßÄ»„΋éß.
14 Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸Ǜ ÒË·Ž¯öØ„êâéß. ÓŸ ¯Òéßéß·„ÜßZs 7 Y½ß¸téßÜó âéߢǛ ÄÒ|Üßéß ï½ß`·Ž Ü•Sâ¢Ì„ Yà„f
ÒË·Ž¯öØ„êØßéß! Ø„éߢ»‡ ÒéßYá« ·„á¸j¢ ·óÓ߸½•éß ½ß¸…ŃjÇ‹éß.
15 ³·„ ¦Ì„w ÓŸ Òéßéß¹ƒYs ΟŎ¯ö»‡ ÓŸ à„ÉÄ¢ 8 ''·ŸY Ø‚êÕßê, Ó•Ó• »„âéß·„ Z½‚`Ì• Ó•âéß Î•Ò…Y
QéßΈ ½‚¢úÅßéß·„Üßéß ½•»„¢»‡ ¿„H¢¿ŸØßéß! Ì„Åßéßj WÈC ÓŸ Ó߸ÒéßÓ߸x ¦Ø„éßâÌó ¿‚ÕßéßÌŸâéß.
16 ¦Ì„w §¢·Ÿ YHS ©¢Îˆ. ·ŸY ¥Î•RéßÅó Ó•âéß 9 Ε҅Njéß ¿•ðÓß ¦à„fÄx·„Ľ‚éßñâ ½ŸÅŽY Òéßâéßá¸éßx
¿„êÇ‹Ü•·„¯öØ„êâéß. ³·„ ¦·ŸÃ„¢ ÓŸ ·„Ý„z ¯Î‹éßÅß ÜœÒ|Äéß ú»„U¢¿„ÜÕ é„ .ß Î•Ò…Ç‹éß ¿•ðÓß ¥Î‹évß ÌŸÜß¶í„ ß
YHS¢Îˆ. Yà„}Õßq¢»‡ ©¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ³·„ ¥¢Ì„¢ ܕ΋éß.
½‚éßÜßzY Ó߸|Ä¢ ¿‚½ß¸tÇ‹¢ RÓŸsâéß. 10 Ε҅Njéß Õ®„êRéß Qéß΋ ÒÄ~¢ ¶„íßȽ߫NŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ
17 '³·„ ÒéßY᫠Ε҅Y ·„¢Å _ ß ¯¶„íaß Ò (ZWÒéߢ̄éÇß é‹ )ß »‡
¯ô܃Ü߶„íß ZÝ„éßz ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß.
©¢Ç‹ÜÇ• é‹ .ß ÒéßYá« Ì„ââéß ¿•Óâ«ß ½ŸY·„¢Å 11 Ή â éß Ç ‚ ` â Òéß Y á« Y Ε Ò …Ç‹ é ß Ü• Ò Ó‚ Ì „ é ß o Ì ŸÇ‹ é ß .
_ ß ¯¶„íaß Ò
½ß¸Ãˆà„éß΋r¢»‡ ©¢Ç‹Ü•Ç‹éß. ΋éߣ¹ß¢Üó ©âs Òx·ŽoY ¦Ø„éßâ ¿ŸÜƒ Ó߸¢Ìóá¸
18 Ε Ò …Ç‹ é ß Ì„ â ½ß ¸ à „ Ü ó·„ ½ ß ¸ … ðÓß Ò ¶„ í ß Ü ß â éß ¶„ î ÇŸ
½ß¸Ã„éßNŸoÇ‹éß.
âÒéßwÜ•Ç‹éß. Ì„â ΕÒ΋êÌ„Üß Rá¸Ø„éߢÜó ¶„îÇŸ 12 Ì‚HR»„Üß Î‹éßßwÄéßcÜ߶„íß RÁØ„éߢ ·„Üßéß»„¶„íߢǟ
Ε҅Njéß Ì„½ß¸téßÜßéß ½ß¸Åßéßj·ó»„ÜßÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß ½ŸÃˆ ½ß¸Í‹·ŸÜßâéß Y½ŸÃˆNŸoÇ‹éß.
19 ·„âéß·„ Ε҅Njéß Òéßâéßá¸éßxÜß Rá¸Ø„éߢÜó ÒéßÈ 13 Ε҅Njéß Ì‚HR»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ½ŸÃˆ ¶„íØ„éßéß·Žo
¯¶„íßaÒ Ì„½ß¸téßÜßéß ½ß¸Åßéßj·ó»„ÜßÇ‹éß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß
½ß͸ ·‹ ŸÜózÓ• ½ßÅ _¸ Njß ŸoÇé‹ .ß ¥¢Î‹é¿ß •Ì„ Ì‚HR»„Üß ÒéßYá«
ÒéßÅŽj §¢Ç‹zÜó* YÒÓß«NŸoÄéß. ¨ ÒéßÅŽj §¢Ç‹z Ø‚éßéß·„a ½ß¸Í‹·ŸÜßéß RÁØ„éßҢ̄¢ ·ŸÒ….
½ß¸…ӟ΋éßÜßéß ÒéßÅŽjÜó ©ÓŸsØßéß. ½ŸÃ„éß S½‚éßwÅß 14 ½ß¸»„ÅŽ½•Ý„ ïÓßñÌ„¢ ¦ Ì‚HR»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßéß T·„
·„¢_Åß Ì•H·„»‡ ¿ŸÒ»òÅßjÕßNj̟Äéß. ÅŽÜó ÒÜœ Ì„Ç‹ÕßÇ‹éß̟Äéß. ÒéßÏŸxºs½ß¸… ½•Ý„Üóz
20 Óßê ¸ Ãóx΋Øé„ ¢ß , Óßê ¸ ßxÓßÒo¸ éßØé„ ¢ß ÒéßÏx‹ ¨ Òéßâéß
ïÓßñÌ„¢ ßúW½ß¸†Åß܃ Ì„Ç‹éß҅܃Njéß̟Äéß.
15 Ε҅Njéß ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß ÒéßÄˢ âéߢǛ Ä·ŽäNŸoÇ‹éß.
á¸éßxÜßéß ÒéßÄˎNŸoÄéß, ½ŸÃˆY ¯Ò|Ã„ê »„éßÈo¢¿„Äéß.
½ŸÃ„éß à‡à„|Ì„¢»‡ âK¢S¯ö̟Äéß. ÕßÜßҢ̄éßÜß ºNŸoÜßâéߢǛ ð½ß΋Üßâéß ¦Ø„éßÓ•
21 ½ŸÃˆ »„éßǟßÜß ÌŸÝ„éßz ܃C½•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß, ¨ Ä·ŽäNŸoÇ‹éß.
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÕßéßΈrÜ•¶„íߢǟ ¿„NŸoÄéß." 16 ·„âéß·„ ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„íß YÉ·„äË ©¢Îˆ. ÓŸxØ„éߢ»‡
Ü•Y ΋éßßwÄéßcÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß.
5 ''Ø‚êÕßê, ZÒ… ·Ÿ½ŸÜߢ_Åß »„ÅŽj»‡ ½ß«ÜßéßÒ…. ·ŸY 17 ''Ε҅Njéß Ó߸ÈΈΕq ÒéßYá« Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß.
Z¶„íß ¯Ò|Äê Á½ŸÕßéß §ßÒ|Äéß! ZÒ… ° ·„âéß·„ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß Yâéßs K·Žä¢S
ΕÒ΋êÌ„Üß Ì„Åßêj WÄéß»„Ü•Ò…! â½ß¸téßÇ‹éß, ΟYY ÌóÓß«½ß¸…¿„f¶„í.
2 Ì‚HR Ì„¶„íßaÒ ÒéßYá« Ø‚éßéß·„a ·ó½ß¸¢ ½ŸYÓ• 18 Ε҅Njéß ¿•Óâ «ß »‡Ø„êܶ„íß ¦Ø„éâ ·„Åéß zß ·„ÇÌ‹ ŸÇ‹é.ß
¦Ø„éßÓ• »‡Ø„é߽߸ÄéßNŸoÇ‹éß, ·ŸY ¦Ø„éßâ ¿•Ì„éßÜ•
ÒéßÅŽj §¢Ç‹éßz ÒêâÒ à„ÉÄ¢. WÈC Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„éßNŸoØßéß.
Ø‚êÕßéß 5:19-6:19 592
19 ¦Ã„é ·„MŸjÜßâéߢǛ ¦Ø„éßâ Yâéßs Ä·ŽäNŸoÇ‹éß; 6 ÄéßSÜ•Y Õ®óÁ⢠©½ß¸téß Ü•¶„í¢ÇŸ W⻄ÜßÒê?
¥Ò…âéß, °Ç‹éß ·„MŸjÜóz ¶„îÇŸ ZÒ… Ճψ¢¿„ÕÇß Ò‹ …. ú»„éßÇ‹éßmÜóY Ì‚ÜßzNôâ ÄéßSÜ•YΈ.
20 ·„ÄéßÒ… ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß Yâéßs ÒéßÄˢ 7 (§½ßt¸ éÇ‹éß Z ÒêÅßÜéß ß QÅŽÒܜӕ ©ÓŸsØßé)ß ÎŸYY
âéߢǛ Ä·ŽäNŸoÇ‹éß. Ø„éßéß΋r¢Üó Ε҅Njéß Yâéßs Ó•âéß ÒéßéßÅßéßj·ó ÒŃY·Ž »„êÇŸ ³½ß¸téß·óâéß;
ÒéßÄˢ âéߢǛ ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸÇ‹éß. ¥Üƒ¢ÅŽ Õ®óÁ⢠ââéßs ÁÕßéßu ÒéßYá«Üƒ
21 Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÇ›»„Üß Ì„Òéß ÓŸÜßéß·„ÜßÌó Yâéßs ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
»„êÈf ¿‚Ç‹éß»‡ ÒêŃzÇ›â½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß Yâéßs
Ä·ŽäNŸoÇ‹éß. ÓŸà„⢠ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Õ®„Ø„éß 8 ''Ó•âéß ¥Ç›C¢Îˆ ÓŸ¶„íß ÎòÄ·ŸÜßY ·óÄé߶„í¢Åƒâéß.
½ß¸ÇŸH€â ½ß¸Yܕ΋éß. Ó•âéß Î•Y·óÓ߸¢ ·„Yï½Åßéßj·òY ©¢ÅƒÓó, ΟYs
22 ÓŸà„â¢, ·„ÄéßÒ…âéß ¿„êÓß« ZÒ… âÒ…|ÌŸÒ…. ¥Ç‹R Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß §½Ÿ|ÜßY ·óÄé߶„í¢Åƒâéß.
Á¢Ì„éÒß …Üßâéß ¿„êÓß« ZÒ… Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß ŸH€â ¥ÒÓßø ¢„ 9 Ε҅Njéß ââéßs SÌ„ß·„»ò_Åßj¢Î‹é߶„í §ßá¸j½ß¸Ç›, ââéßs
ܕ΋éß. ¿„¢½ß«½•NŸoÇ‹Y Ó•âéß YÉ·äŽÓ߸éßoÓŸsâéß!
23* Z ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ Ε҅YÌó ©¢Îˆ ·„âéß·„ ZÒ… 10 ¦Ø„éâ ß ââéßs ¿„¢½ß½« •ðÓß,o ³·„a Rá¸Øé„ ¢ß Üó Ó•âéß
΋éÓß •s ¯ô܃Üóz ÕߢNjÜéß ß ©¢Ç‹Ò…. ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ¥Ç‹R ¦Î‹Ã„Ë ¯ô¢Î‹éßÌŸâéß. ¯Ç‹Ì‚»„Y ÓŸ ՃϋÜózÓ•
Òéß뻇Üßéß ¯âsÅŽ·• Z Qéß΋ ½ß¸Ç‹Ò…. Ó•âéß ³·„a Rá¸Øé„ ¢ß Üó Óߢ¸ Ìóá«NŸoâéß. ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Yrß
24 Z »„éßǟÄ¢ _·äÒéߢ»‡ ©¢Îˆ »„âéß·„ ZÒ… à‡¢Ì„¢»‡ ¦Î•à‡Ü߶„íß RÏ•Ø„éßÌ„ ¿„êð½ß¢Î‹é߶„íß Ó•âéß WÄÓ߸a
ORNŸoÒ…. ZÒ… Z ¦Óß«o Üœ·Ža¢¿„»‡ °Î‰ ¯öØßéß Ãˆ¢¿„ܕ΋éß.
©¢Ç‹Î‹éß. 11 ''ÓŸ ÕßÜߢ ·•äËŽ¢S¯öØßéߢΈ, »„âéß·„ Ó•âéß §ß¢·Ÿ
25 Z¶„íß ¿ŸÜƒÒéߢΈ ½ß«ÜßzÜßéß ©¢ÅƒÃ„éß. Ó•ÜßQéß΋ »„Ç›m ÕßÌ„é߶„íßÌŸâéß ¥Ó• ¦à‡·ŽÃ„Ë¢ ÓŸ¶„íß Ü•Î‹éß. SÒÈ·Ž
½ß¸Ã„·„܃z Z ½ß«ÜßzÜßéß ¿ŸÜƒÒéߢΈ ©¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ¶„íß °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó ÓŸ¶„íß Ì‚HØ„éß΋éß.
26 ·óÌ„·ŸÜߢ ÒĶ„íß Ó߸È»‡c ï½ßÈ»• »óÏ‹éßÒéß܃ ZÒ… ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ó•âéß Ó߸ºâ¢»‡ ©¢ÇŸH€â ·ŸÃ„Ë¢
©¢ÅƒÒ…. ¥Ò…âéß, ZÒ… ½ß¸·„|ÒéßØßéßâ ÒëΟr½ß¸x¢ °Qéß Ü•Î‹éß.
ÒĶ„íß ORNŸoÒ…. 12 ÕߢNj܃¢ÅŽ ÕßÜ¢ ß ÓŸ¶„íß Ü•Îé‹ .ß ÓŸ à„ÃÉ ¢„ ·„¢¿„éÌß ó
27 ''Ø‚êÕßê, ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ½•éßÒéßéß ½ß¸ÃˆLH¢¿Ÿ¢. ¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß.
¥R Ó߸̄x½‚éß`âÒY Ò궄íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ 13 §½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ¶„íß Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ó߸éß·òÓ• à„·Žo
Ø‚êÕßê, ½•éßÒéßéß ¿‚½ß¸téß Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß RY, Z ÓŸ¶„íß Ü•Î‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß RÁØ„éߢ ÓŸ Ò΋qâéߢǛ
ÒéßÅßéßj¶„íß Z½• ½ŸÅŽY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó."" ÌòÜßC¢S ½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ.
14 ''³·„ ÒéßYá« ·„MŸjÜóz ©¢_Åß, ¥Ì„Y ðÓßsUÌ„éßÜßéß
¯G½®ß¸E¶„íß Ø‚êÕßéß Á½Ÿ[¿„éßfÅß ¥Ì„Y Qéß΋ ΋؄éß ¿„ꯟH. ³·„ ÒéßYá«, Ì„â
1- 2¥½ß¸téßÇ‹éß
6 Ø‚êÕßéß §Üƒ Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß:
''ÓŸ úà„½•éß »„âéß·„ Ì„ê¿„ÕßǛ̕, ÓŸ ·„á¸j¢ ¥¢ÌŸ
ðÓßsUÌ„éßÇ‹éß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y âéߢǛ
΋êÄ¢»‡ ¯öØßéßÓŸ Ó߸_à ¥Ì„Ç‹éß ¦ ðÓßsUÌ„éßY·Ž
úÌŸÓ߸éßÜó ©¢¿„ÕßǛ̕, âÒéßw·„¢»‡ ©¢ÇŸH.
3 Ó߸ÒéßéßúΟÜß §Ó߸éß·„ ·„¢^Åß ÓŸ ΋éߣ¹ß¢ ¯¶„íßaÒ 15 ·ŸZ, ÓŸ Nö΋Äéß܃ß, QéßÄéß âÒéßw·„Ó߸éßpÜßéß ·ŸÃ„éß.
ÕßÄéßÒØßéߢ΋Y ZÒ… ú»„UNŸoÒ…! ¥¢Î‹éß_· ÓŸ Ó•âéß Qéß Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß. ³·òa·„a½ß¸téßÇ‹éß
ÒêÅßÜßéß ½‚úÈ»‡ ·„Y½ß«NŸoØßéß. ú½ß¸ÒU¢S, ³·òa·„a½ß¸téßÇ‹éß YHS¯öØ•éß ·ŸÜßéß
4 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y Ճ˟Üßéß ÓŸÜó Ò܃z ©ÓŸsÄéß QéßÄéß.
©ÓŸsØßéß. ¨ Ճ˟Üßß RḢ ÓŸ ¦Ì„w ÌŸ»„éß 16 Òéߢ¿„éß »„Ç‹mÜßéß ·„ÈC¯öØ•éß UÒéߢ ¥Ç‹éßm·òâs
Ì„éߢΈ. Ε҅Y ΟÄéßË Rá¸Ø„êÜßéß ¥Zs ·„H½ß« ½ßt¸ éßÇé‹ ß ¯ô¢C ú½ßÒ¸ U¢¿• ·ŸÜßéÒß Üƒz ©ÓŸsÄéß QéßÃé„ .ß
ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ ©¢¿„ÕßÇŸmØßéß. 17 ·ŸZ ¦ ·ŸÜßéÒ ß Üßéß ¯¢Ç›¯öØßéâß ½•Ý„ ú½ßÒ¸ U¢¿„Ò….
5 (° ¿‚Ç‹éß»„ê ÁÄ»„â½ß¸téÇ‹éß ÒêÅß܃NjNj¢ ½•Ç›»‡H QSâ½ß¸téßÇ‹éß ZÝ„éßz ©¢Ç‹Ò…. ·ŸÜßéßÒÜßéß
Ó߸éßÜßÕ®„¢) ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹ WÓ•¢Î‹é߶„íß »„Ç›m ©¢_Åß ú½ß¸ÒU¢¿„Ò….
¥Î•Réß »òÇ‹Ò ¿‚Ø„éßx΋éß. ¦Ò…¶„íß ¦@Ä¢ ©¢_Åß 18 ½Ÿx¯ŸÃ„ Ó ß ¸ é ß p Ü ß Õß ë ¢ÎŸÜß é ß ½ŸÃˆ Òêßc Ü ÜóY
¥Îˆ ¦Ãó½ß¸Ë ¿‚Ø„éßx΋éß. ÒéßÜéß ½ß …¸ß Üßéß ·òÓßܸ éß ß WÈC ½ßY¸ ·ŽÒêHâ Ó•Üß Qéßζ‹ í„ ß
½‚Jz ¥·„aÇ‹ ÒéßÄˎNŸoÄéß.
19 Ì•Òê ÒÄo·„ Õßë¢ÎŸÜßéß ZÝ„z·óÓ߸¢ ½‚΋é߶„íß̟Äéß.
23Ò Ò¿„⢠VúÕßêÜó ¯ô܃ÜßÜóÒ…âs ß݄zÌó ³·„
YÕߢϋââéß °Ã„tÄ¿é„ ·ß ò¢ÅƒÒ…. ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß Á¢Ì„éÒß …Üßéß ZÌó ðáÕƒ ú½ß¸Ø„êË•¶„íßÜßéß ¦à„»‡ (ZÝ„z ·óÓ߸¢)
à‡¢WØ„éßéßÌ„¢»‡ ©¢ÅƒØßéß. ¿„êNŸoÄéß.
593 Ø‚êÕßéß 6:20-7:21
20 ZÝ„éßz ÎòÄé߶„íâY ½ŸÃ„éß »„ÅŽj»‡ âÒêwÄéß. ·ŸZ 6 ''Ó•Ì„»‡Y ÓŸÇ‚·„¢^Åß Ìò¢Î‹Ã„»‡ ÓŸ ΈӟÜßéß »„W
¨NŸÃˆ ½ŸÃ„éß ¥·„aÇ›·Ž ß»‡Ó• YÃŸà„ ¿‚¢ÎŸÃ„éß. Ó߸éßoÓŸsØßéß. YÉ·„äË Ü•¶„íߢǟ ÓŸ ORÌ„¢ ¥¢Ì„¢
21 §½ß¸téßÇ‹éß QéßÃ„ê ¦ ·ŸÜßéßÒ܃z ©ÓŸsÄéß. QéßÄéß ¥Ò…Ì„éߢΈ.
Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÄéß. QéßÄéß ÓŸ ·„MŸjÜßéß ¿„êS 7 Ε½Ÿ, ÓŸ ORÌ„¢ _·ÒÜߢ ³·„ ª½ß«Ãˆ ÒêúÌ„½•éß
Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌ„éßÓŸsÄéß. ¥Y ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·ó. ÓŸ ·„Ý„éßz ÒéߢSΟYY ΕYZ
22 ÓŸ¶„íß °½‚éßñÓŸ §Ò|¢Ç›, Qéß ±à„|Äx¢ÜóâéߢǛ ÒéßÄÜß ¿„êÇ‹Ò….
ÓŸ¶„íß Ï‹â¢ §ßÒ|¢Ç› ¥Y Ó•âéß ¯âsÇ‹ê ¿‚½ß¸t 8 ZÒ… ââéßs §ß½t ¸ß éßÇé‹ ß ¿„êNŸoÒ…. ·ŸZ ââéßs ÒéßÃÜ„ ß
ܕ΋éß. ¿„êÇ‹Ò…. ZÒ… ÓŸ·óÓ߸¢ ¿„êNŸoÒ…. ·ŸY Ó•âéß
23 'à„úÌ„éßÒ… ÕßÜߢâéߢǛ ââéßs Ä·Žä¢¿„¢Ç›. ÒéßêÄéßb ¿„Y¯öØßéß Ò…¢Åƒâéß.
Üœñâ ½ŸÃˆ âéߢǛ ââéßs Ä·Žä¢¿„¢Ç›" ¥Y Ó•âéß 9 ³·„ ½•é½ ß é¸ß® ¢ß ·„âÕßǶ‹ í„ ¢ß Ç‹ ÒêØ„éÒß éßÒ…Ì„é¢ß Έ. ¥Î•
¯âsÇ‹ê ¿‚½ß¸tܕ΋éß. RÏ‹¢»‡ ÒéßÄˎ¢Sâ ³·„ ÒéßYá« Ó߸ÒêψÜó ¯ŸW
24 ·„âéß·„, §ß½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ¶„íß Ó•Ãˆt¢¿„¢Ç›. Ó•âéß Ó‚Òéßw ï½ßÅßjÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ÒéßÄÜß WÈCßNjéß.
Έ»‡ ©¢Åƒâéß. Ó•âéß °Réß Ì„½ß¸téß ¿•à‡Óó ÓŸ¶„íß 10 ¥Ì„Ç‹éß Ì„â §¢ÅŽ·Ž ¯âsÅŽ·• WÈCßNjéß. ¥Ì„Y
¿„ê½ß«¢¿„¢Ç›. Ó߸pÜߢ ¥Ì„Ys §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢ »„éßÈo¢¿„΋éß.
25 YÁƒØßéßX ÒêÅßÜßéß à„·Žo »„ÜßR. ·ŸZ Qéß ½ŸÎŸÜßéß 11 ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ó•âéß Òéå⢻‡ ©¢Ç‹âéß. Ó•âéß »„ÅŽj»‡
ΕYZ ÄéßEÒ… ¿•Ø„éßÒ…. ÒêŃzÇ‹ÌŸâéß. ÓŸ ¦Ì„w úà„Òéß ½ß¸Ç‹éßÌó¢Îˆ. ÓŸ
26 Ó•âéß ¿‚ð½ßt ½ŸÅŽY QéßÄéß RÒéßÈ}NŸoß? ÒéßȢ̄ ¦Ì„w ½•Î‹â½ß¸Ç‹éßÌó¢Îˆ »„âéß·„ Ó•âéß ¦Ãó½ß¸Ë
YÄéßÌŸ€º¢ ·„HC¢¿• ÒêÅßÜßéß ½ß¸Üßé߶„í̟ß? ¿•NŸoâéß.
27 ¥Ò…âéß, Ì„¢úÇ‹éßÜßéß Ü•Y ½ß«ÜßzÜ߶„íß ¿‚¢Îˆâ ½ŸÅŽY 12 ´ Ε½Ÿ, Z ½‚¢Î‹é߶„íß ÓŸ¶„íß ·Ÿ½ß¸Üƒ ·ŸÓ߸éßoÓŸsÒ…?
Ó߸¢¯ŸÎˆ¢¿„Åߢ ·óÓ߸¢ QéßÄéß F΋½‚éßñÓŸ Ó߸_à ӕâéß °½‚éßñÓŸ Ó߸ÒéßéßúΟӟs, Ü•·„ Ó߸Òéßéßú΋
¦Ç‹ÌŸÃ„é.ß QéßÃé„ ß Qéß ðÓßsUÌ„éË ß nŽ ¥Òéßéwß ·ò¢ÅƒÃ„é.ß ÃŸ·„äÓß«ÓŸ?
28 ·ŸZ, §ß½t¸ß éßÇé‹ ß Î‹Øé„ ¿
ß •Ó«ß ÓŸ Òéßé¹ß ¢ß ½ßø Lˆ H¢¿„¢Ç›. 13 ÓŸ ½ß¸Ç‹·„ ÓŸ¶„íß Rúà‡¢W Y½Ÿ|H ÓŸ Òéߢ¿„¢
Ó•âéß QéßÌó ¥Õß΋r¢ ¿‚½ß¸tâéß. ÓŸ¶„í Rúà‡¢W, RßÒêYs §½Ÿ|H
29 ·„âéß·„ §ß½ß¸téßÇ‹éß Qéß ÒéßâÓ߸éß ÒêÄéßf·ó¢Ç›. ¥ÓŸx 14 ·ŸY, Ε½Ÿ! ZÒ… ââéßs ·„ÜßÜßÌó Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹éßÌ„éß
Ø„éߢ»‡ ©¢Ç‹Ò΋éßq. ¥Ò…âéß, ÒéßIz ¦ÜóS¢¿„¢Ç›. ÓŸsÒ…. ΋Ä}ÓŸÜßÌó ââéßs Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÒ….
Ó•âéß Ì„½ß¸téß °Qéß ¿•Ø„éßܕ΋éß. 15 ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ÕßÌ·„ Å „ ¢ß ·„¢^Åß »ò¢Ì„éß âéßÜéß Rß éß ¿„¢½ß¸
30 Ó•âéß ¥Õß΋r¢ ¿‚½ß¸tÅߢ ܕ΋éß. ÓŸ ÒêÅßÜóz ¿‚Ç‹éß ÕßÇ‹Åߢ ÓŸ¶„íß ½•éßÜßéß.
°Qéß Ü•Î‹éß. Ì„½ß¸téß, ³½ß¸téß ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß."" 16 ÓŸ Õß΋é߶„íß ÓŸ¶„íß ¥Ó߸ºx¢. Ó•âéß à‡à„|Ì„¢»‡

7 Ø‚êÕßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß, OR¢¿ŸÜßY ·óÄâéß ââéßs ³¢ÅßÈ»‡ ©¢Ç‹YÒ…|.


''ÒéßYá«·Ž Õ®„êRéß Qéß΋ ·„á¸j̄Ľ‚éßñâ Ó߸¢½®ß¸éßÄ~Ë ÓŸ ORÌŸY·Ž ¥Ã„p¢ à„êâx¢.
©¢Îˆ. ¥Ì„Y ORÌ„¢ ÃóE ¶„îH½ŸYΈ܃ ©¢Îˆ. 17 Ε½Ÿ, ¯¢Î‹é¶ ß í„ ß ÒéßYá« ¥¢_Åß Z¶„íß §¢Ì„ Òéßé¹ß xß ¢?
2 ³·„ ¯¢Ç‹ ÃóEâ ·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y¿•Óß«â ̄ß|Ì„ ZÒ… ¥Ì„YY ¯¢Î‹é߶„íß »ûÄR¢¿ŸH? ÒéßYá«·Ž
¿„ÜßzÅŽ ZÇ‹ ·Ÿ½ŸH€â ÕƒYÓ߸܃ ©ÓŸsÇ‹éß ÒéßYá«. ZÒÓ߸Üßéß »„éßÈo¢½ß¸… ¯¢Î‹é߶„íß §ß½Ÿ|H?
OÌ„¢ÃóE ·óÓ߸¢ ¯Î‹éßÄéß ¿„êðÓß ¶„îH½ŸY܃ 18 ZÒ… ú½ß¸W ©Î‹Ø„éߢ ÒéßYá«Y ¯¢Î‹é߶„íß Î‹Ãˆ}NŸoÒ…,
©ÓŸsÇ‹éß ÒéßYá«. ú½ß¸W·„äË¢ ¯¢Î‹é߶„íß ½ß¸Ã‰·ŽäNŸoÒ…?
3 ¥Î• RÏ‹¢»‡ ÓŸ¶„î Ó‚Üß Ì„ÃŸ|Ì„ Ó‚Üß §ßÒ|ÕßÇ‹éß 19 Ε½Ÿ, ZÒ… ¯âsÇ‹ê ââéßs RÇ›S ¥ÒÌ„Ü߶„íß
Ìó¢Îˆ. ¦ Ó‚ÜßÜßéß à„êâx¢Ìó, RÓ߸éß»„éßÌó Y¢Ç› ¯¢Î‹é߶„íß ¿„êÇ‹Ò…? ³·„ ·„ä˽‚éß`â ZÒ… ââéßs,
¯öØßéß ©¢ÅƒØßéß. úà„Òéß ÃŸúÌ„éßÝ„éßz ³·„ΟY ½‚¢Åß ³¢ÅßÈ»‡ ©¢Ç‹YØ„éßxÒ…?
³·„ÅŽ ÓŸ¶„íß §Ò|ÕßÇŸmØßéß. 20 Òéßâéßá¸éßxÜßâéß »„ÒéßY¢¿„éß½ŸÇŸ, Ó•âéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡
4 Ó•âéß ½ß¸¢Ç‹éß·òâs½ß¸téßÇ‹éß, ¦ÜóSNŸoâéß, 'Ó•âéß â¢Åƒ½Ÿ, Ó߸_à ÒéßÈ, âÓ•s¢ ¿•Ø„éßÒéߢŃ҅?
Ü•¿•¢Î‹é߶„í §ß¢·Ÿ ¯¢Ì„ Ó߸ÒéßØ„éߢ ©¢Îˆ?" ¥Ó• Ε½Ÿ, »„éßÈï½ß_Åßj¢Î‹é߶„í ú½ß¸Ø‚껄¢»‡ ZÒ… âÓ‚s¢
ßúW ÁÄé»ß é„ Ì ß ê„ Ó• ©¢Åßé¢ß Έ. Óßê ¸ Äéxß Ç‹éß Ò¿•f¢ ΋é߶„íß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÒ…? Ó•âéß Z¶„í ³·„ Õ®ƒÃ„½‚éß`
Ì„ÒĶ„íß Ó•âéß ¥Åßê ØßéßÅßêß ÎòÄéßzÌ„êÓ• ¯öØ„êÓŸ?
©¢Åƒâéß. 21 ZÒ… ÓŸ Ì„½ß«tΟÜßéß ·„äRéߢS, ÓŸ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß
5 ÓŸ à„ÉÄ¢ ½ß¸…Äéß»„éßÜßÌóâê, ÒéßéÈ·ŽÌóâê ·„½ß¸t ¯¢Î‹é¶ß í„ ß ·„Rä éߢ¿„¶î „ Ç‹Îé‹ ?ß Ì„|ÄÜóÓ• Ó•âéß ¿„Sf
ÕßÇ›¢Îˆ. ÓŸ ¿„Äw¢ ½ß¸CH¯öØßéß, ÄÓß« ·ŸÃ„éßÌ„êâs Ó߸ÒêψÜó ©¢Åƒâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… ÓŸ·óÓ߸¢
½ß¸…¢Ç‹zÌó Y¢Ç›¯öØßéߢΈ. ½‚΋¶„íßÌŸÒ…. Ó•âéß ¯öØßéß ©¢Åƒâéß.""
Ø‚êÕßéß 8:1-9:12 594
[Üßq΋éß Ø‚êÕßéßÌó ÒêŃzÇ‹Åߢ 'Ó•âéß §¢Ì„¶„íß Òéßéߢ΋éß ¯âsÇ‹ê Yâéßs ¿„êÇ‹

8 ¥½ß¸téßÇ‹éß á¸êV ½ŸÇ‚ñâ [Üq΋éß Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é: ܕ΋éß" ¥Y ¦ ÌóÅß ¥¢ÅßéߢΈ.


2''¯ÓŸsÝ„z ÒĶ„íß ZÒ… ¥Üƒ ÒêŃzÇ‹ÌŸÒ…? Z 19 ·„âéß·„ ¦ ½‚ééß ·ß a„ ¶„íß ©âs Óߢ¸ ÌóḢ ¥¢ÌŸ ¥¢Ì•.
ÒêÅßÜßéß ÕßÜߢ»‡ Q¿• »‡H܃ ©ÓŸsØßéß. ̄ß|Ì„ ÕßéßÄ΋ÜóâéߢS §ß̄Ä ½‚éßéß·„aÜßéß ï½ßÄéß»„éß
3 Ε҅Njéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹êß ÓŸxØ„éߢ»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. Ó߸ú·„ ÌŸØßéß.
Òéߢ»‡ ©âs½ŸÅŽY, ÓŸxØ„êYs Ü•·„ ZWY, Ó߸Ä| 20 YÃóqá«Ø‚éßñâ ÒéßYá«Y Ε҅Njéß RÇ‹éßÒÇ‹éß. ¿‚Ç‹m
à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß ¯âsÅŽ·• ¿‚Ľ߸Njéß. Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß ¦Ø„éßâ Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÇ‹éß.
4 Z ½ß«ÜßzÜßéß Î•Ò…Y·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß« ©¢_Åß, 21 ¥½ß¸tÅŽ·• Ε҅Njéß Z ÓóÅŽY âÒ…|Ìóâéß, Z
¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY K·Žä¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß ï½ß΋҅Üßâéß Ó߸¢ÌóḠϋ|âéßÜßÌóâéß Y¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß.
½‚Üß ¿‚Hz¢¿ŸÃ„éß. 22 ·ŸZ Z à„úÌ„éÒß …Üßâéß Î•Ò…Ç‹éß Óß»« é„ ½cß Ã¸ß é„ Nß ŸoÇé‹ .ß Î‹éáß é¸ Üjß ß
5 ¥ØßéßÌ• Ø‚êÕßê, §ß½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Y ½‚`½ß¸… ¿„êÇ‹éß. »„ë@Üßâéß ¦Ø„éßâ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß.
¦ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßY·Ž ú¯ŸÃˆp¢¿„éß.
6 ZÒ… ½ß¸Ãˆà„éß΋r¢»‡, ÒéߢS½ŸY»‡ ©¢_Åß ¦Ø„éßâ
ÒSf Z¶„íß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¿•NŸoÇé‹ .ß ÒéßÃ؈ é„ éß ß Z ¶„íÅ
ß éß ¢ß [Üßq΋é߶„íß Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß

9
ÕƒYs, Z ÒÓßé¸ Òoß …Üßâéß ¦Ø„éâß WÈC Z¶„íß §ßNŸoÇé‹ .ß ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚êÕßéß §Üƒ Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß:
2 ''¥Ò…âéß, ZÒ… ¿‚ð½ßtΈ Ó߸̄x½•éß ¥Y ÓŸ¶„íß
7 Z¶„í ½‚ééß Î ß Å
‹ ß ©âsΟY·„¢^Åß ¯¶„íaÒ»‡ ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ.
8 ''ÒÕßê Òë΋éßrÜßâéß ¥Ç›C ½ŸÃ„éßÌ„Òéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥ØßéßÌ• ÒêâÒ…Ç‹éß Î•Ò…Y ΋ëá«jÜó
âéߢǛ °Réß Ó•Ã„éßf·òÓŸsÃó Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó. ¯Üƒ YÃóqá«»‡ ©¢Ç‹»„ÜßÇ‹éß?
3
9 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Òéß⢠YâsÓ• ÁYw¢SâÅßéßj
³·„ ÒéßY᫠Ε҅YÌó ½ŸÎˆ¢¿„ÜÇ• é‹ .ß Î•Ò…Ç‹éß ½‚Øéß xß
©¢Åßé¢ß Έ »„âéß·.„ Òéßⶄíß °Qéß Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß Õ®ê „ Réß ú½ß¸à„sÜßéß ¥Ç‹éß»„Ò¿„éßf. ·ŸZ ³·„aΟY·Ž ¶„îÇŸ °
Qéß΋ Òéßâ ORÌŸÜßéß, ³·„ ZNj܃ ©âsR. ÒéßYᬠÁ½ŸÕßéß ØßéßÒ|Ü•Ç‹éß.
4
10 ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ú·Ž¢Î‹Åß OR¢Sâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Z¶„íß
Ε҅Y ÁƒÂ⢠ÜóÌ‚`âΈ, ¦Ø„éßâ à„·Žo »ò½ß¸tΈ.
ӕÈtNŸoÄéß. ½ŸÃˆ ¥Ò»‡ºâÌó ½ŸÃ„éß Z¶„íß ³·„ Ε҅YÌó ¯ößǛ⠰ ÒéßYᬠՃϋ½ß¸Ç‹¶„íߢǟ
ÁƒÂâ Ó߸¢Î•à„¢ §ßNŸoÄéß."" Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß.
5 Ε҅Njéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßâéß ·„ΈHNŸoÇ‹éß. ·ŸY ½ŸÅŽ·Ž Ì‚H
11 [ÜqÎé‹ ß ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''¯¢Ç›â Ó•ÜQ ß éß΋ ÁÒéßéwß ¯Ì„é»oß ‡ Ø„éß΋éß. ¦Ø„éßⶄíß ·ó½ß¸¢ ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸Ã„|ÌŸ
ï½ßÄéß»„éßÌ„éߢΟ? ZÝ„éßz Ü•¶„íߢǟ ^ÃÜßéßz ï½ßÄéß»„éß Üßâéß Ì„Üßú·Ž¢Î‹éßÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß.
Ì„éߢΟ? 6 Õ®„êRéßY ·„¢½ß«¢½ß¸ ¿•Ø„éßŃY·Ž Ε҅Njéß Õ®„ê·„¢¯Ÿ
12 ܕ΋éß, ZÝ„éßz »„âéß·„ ¯¢Ç›¯öÌ• ¥R ½‚¢ÅßÓ• ¯¢Ç› Üßâéß ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß. Õ®„êRéß ½ß¸…ӟ΋éßÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß
¯öÌŸØßéß. ½ŸÅŽY ·óÓß«, ©½ß¸Ø‚êC¢¿„Ü•â¢Ì„ ·„¢½ß«¢½ß¸Á•NŸoÇ‹éß.
SâsR»‡ ¥R ©¢ÅƒØßéß. 7 Ε҅Njéß Ó߸êÄéßxYÌó ÒêŃzÇ› ΟYY ©Î‹Øßéߢ
13 Ε҅ˎn ÒéßÄS¯öØ•éß ° ÒéßYïáñÓŸ Ó߸_à ¦ ^ÃÜßéßz ¿„¶„íߢǟ ¿•Ø„éß»„ÜßÇ‹éß. ú½ß¸·ŸK¢¿„¶„íߢǟ, â·„äúÌŸ
܃»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß. Ε҅ˎn ÒéßÄS¯öØ•éß ÒéßYá«·Ž Ü߶„í ¦Ø„éßâ ÌŸÝ„¢ ½•Óß« ï½ßÅßj»„ÜßÇ‹éß.
Õ®„Rá¸xÌ„éßo ©¢Ç‹Î‹éß. 8 Ε҅Ǖ ¦·Ÿà‡Üßâéß ¿•à‡Ç‹é.ß Òéß@ÓßÒ¸ éßéúß Î‹ ̄â„ »‡Üß
14 ¦ ÒéßYá« âÒéßw·„¢ ÕßÜßV⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ. ¦ Qéß΋ ¦Ø„éßâ âÇ‹éßNŸoÇ‹éß.
ÒéßYá« âÒéßw·„¢ NŸÜœ»„êÇ‹éßâéß ¯öHÒ…¢ÅßéߢΈ. 9 NŸ|W, Òéß뻄LÄÒ~ éßé,ß ·„ëWo·„ ¥Ó•½ŸÅŽY ¿•Óâ«ß ½ŸÇ‹éß
15 ¦ ÒéßYá« NŸÜœ»„êÅŽQéß΋ ¦âéß·ó»‡ ¦ »„êÇ‹éß ¦Ø„éßÓ•. ΋·ŽäË ¦·Ÿà‡Ysß ÎŸÅŽ¯öØ•éß ú»„@Üßâéß
Ì‚C¯öÌ„éߢΈ. ¥Ì„Ç‹éß NŸÜœ»„êÅŽY ½ß¸Åßéßj·òY ¦Ø„éßâ ¿•à‡Ç‹éß.
©¢ÅƒÇ‹éß ·ŸY ¥Îˆ ¥Ì„Y·Ž ¦ÏŸÃŸYs §ßÒ|΋éß. 10 Òéßâéßá¸éßxÜßéß ú»„U¢¿„Ü•Y ¦à„fÄx·„Ä ·ŸÃŸxÜßâéß
16 Ó߸ÒéßëΈr»‡ ZÝ„éßz, Ó߸ÒéßëΈr»‡ Ó߸êÄxÄKw ©âs Ε҅Njéß ¿•NŸoÇ‹éß. Ε҅Y Òéß@ ¥Î‹éßvÌŸÜ߶„íß
½‚éßéß·„a܃z ¥Ì„Ç‹éß ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ½‚éßéß·„a ·òÒéßwÜßéß ¥¢Ì„¢ ܕ΋éß.
ÌóÅß ¥¢Ì„Ń ½Ÿx½ß«NŸoØßéß. 11 Ε҅Njéß ââéßs ΟŎ ½‚ÝÅ z• ½ß t¸ß éßÇé‹ ß Ó•âéß ¦Ø„éâß âéß
17 ¥Îˆ ΟY ½•Ý„zâéß ÕߢNjÜß ¿„éßÅßêjß ¥Hz ¦ ¿„êÇ‹Ü•âéß. Ε҅Njéß ½ß¸·„a»‡ ½‚Ý•zÅ߽߸téßÇ‹éß ¦Ø„éßâ
ÕߢNjÜóz ¯Îˆ»•¢Î‹é߶„íß ¿óÅßéß·óÓ߸¢ ¿„êÓ߸êo »ò½ß¸tÌ„ÓŸYs Ó•âéß ú»„U¢¿„Ü•âéß.
©¢ÅßéߢΈ. 12 Ε҅Njé ΕYÓ‚ñÓŸ XÓß«½•ðÓßo, ° ³·„aÃ„ê ¦Ø„éßYs
18 ·ŸY ½‚éßéß·„a ΟY ¿óÅßéßâéߢǛ ï½ßÈ·Ž½•Ø„éßÕßÇ› ½ŸÃˆ¢¿„ܕÄéß. '°RéßÅŽ ZÒ… ¿•Ó߸éßoâsΈ?" ¥Y
â½ßt¸ éßÇé‹ ß ¥Îˆ ¥·„aÇ• ©¢Ç•ÎY‹ ¯ÒÈ·• Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß ¯Ò|Ã„ê ¦Ø„éßâÌó ¥âܕÄéß.
595 Ø‚êÕßéß 9:13-10:8
13 Ε҅Njéß Ì„â ·ó¯ŸYs Ì„Cc¢¿„éß·óÇ‹éß. ß@Õßéß 28 ÓŸ¶„íß ÓŸ úà„Òéß ¥¢Ì„ÅŽY »„êÈf §ß¢·Ÿ Õ®„Ø„éß½•éß.
Ó߸@Ø„é߶„íßÜ߶„íß ¶„îÇŸ Ε҅Nj¢_Åß Õ®„Ø„éߢ."" ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ó•âéß Îóá«Y ¥Y Ε҅Njéß §¢·Ÿ
14 Ø‚êÕßéß §ß¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''·„âéß·„ Ó•âéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹Y ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß »„âéß·„.
Ε҅YÌó ½ŸÎˆ¢¿„Ü•âéß. ¦Ø„éßâÌó ½ŸÎˆ¢¿•¢ 29 Ó•âéß Îóá«Y ¥Y §Îˆ ÒÄ_· XÄéßt XÄfÕßÇ›¢Îˆ.
΋é߶„íß Ó•âéß ½ŸÇŸH€â ÒêÅßÜßéß ÓŸ¶„íß Ì‚HØ„éßÒ…. ·„âéß·„ Ó•âéß §¢·Ÿ ¯¢Î‹é¶ß í„ ß ú½ßØ
¸ é„ Wß sÓßê
¸ o ©¢ÇŸH.
15 Ø‚êÕßéß ¥Ó• Ó•âéß YÃóqá«Y. ·ŸZ ¦Ø„éßⶄíß ¯öZ ΟYY, 'ÒéßÈf¯ö" ¥Y ¥¢Åƒâéß Ó•âéß.
Ó•âéß Á½ŸÕßéß §Ò|Ü•âéß. ÓŸ ÓŸxØ„éßÒéßêÈoY 30 Òéߢ¿„éßÌó ââéßs Ó•âéß ·„Ç‹éß»„éß·òÓŸs, Ó߸ÕßéßuÌó
(Ε҅Y) ú¯ŸÏ•Ø„é߽߸NjNj¢ ÒêúÌ„½•éß Ó•âéß ¿•Ø„éß Ó•âéß ÓŸ ¿•Ì„éßÜßéß ·„Ç‹éß»„éß·òÓŸs
»„HC¢Îˆ ¥¢ÌŸß. 31 Ε҅Njéß ââéßs ¿ŸÒ… »óWÜó* ½ß¸Ç‹½•NŸoÇ‹éß.
16 ³·„½•Ý„ Ó•âéß ¦Ø„éßⶄíß ½‚éßéßÄï½ßÅŽjÓŸ, ¦Ø„éßâ ¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ ÒúNŸoÜ• ââéßs Ε|á«NŸoØßéß.
Á½Ÿ[SfÓŸ, Ε҅Njéß ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ RÓŸsÇ‹Y Ó•âéß 32 Ε҅Njéß ÓŸÜƒ ÒéßYá« ·ŸÇ‹éß. ¥¢Î‹éß_· Ó•âéß ¦Ø„éß
âÒéßwâéß. ⶄíß Á½ŸÕßéß §ßÒ|Ü•âéß. ÓŸxØ„éßNŸpâ¢Üó ½•éßÒéßéß
17 ââéßs ¥ËS½•Øé„ Å ß ƒY·Ž Ε҅Njéß Ì„é¯ß Ÿ® âéßÜéß ß ½ß¢¸ ½ß« ³·„È Óò·„Ä¢ ·„ÜßéßÓ߸éß·óÜ•¢.
NŸoÇ‹éß. ° ·ŸÃ„Ë¢ Ü•¶„íߢǟӕ ¦Ø„éßâ ÓŸ¶„íß 33 Ò궄íß ÒéßÏ‹x YÜßÕßÇ•¢Î‹é߶„íß ¯Ò^Ã`ÓŸ ©¢_Åß
§¢·Ÿ ¯¶„íßaÒ »‡Ø„êÜßéß ·„HCNŸoÇ‹éß. Õƒ»„éߢNjéâéß. Òê §ß΋qÈ·• ÓŸxØ„éߢ»‡ XÄéßt
18 Ε҅Njéß ââéßs ÒéßIz à‡|Ó߸ ½ß¬ÜßfZØ„éßÇ‹éß. ¦Ø„éßâ X_Ãf½ŸÃ„éß ¯Ò^Ã`ÓŸ ©¢_Åß Õƒ»„éߢNjéßâéß.
ââéßs §¢·Ÿ ¯¶„íßaÒ ·„á¸jï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß. 34 Ε҅Y K·äŸ ΋¢ÇŸYs XÓßé¸ ½ß •Óé¸ß ·ß òÓ• ½ŸÃ„éß ¯Ò^ÃÓ` Ÿ
19 Ó•âéß Î•Ò…ËŽn ´Ç›¢¿„Ü•âéß. Ε҅Njéß à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹éß. ©¢_Åß Õƒ»„éߢNjéßâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß ââéßs
Ε҅Yß ÓŸxØ„éNß ŸpÓŸY·Ž ½‚Jz ÓŸ¶„íß ÓŸxØ„é¢ß ¿•¶î „ §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„Òéßéß Õ®„Ø„éßï½ßÅßjÇ‹éß.
Ã_ fÅÅßéjß Ó•âéß ¿•Øé„ Üß â• éß. Ε҅ˎn ÓŸxØ„éNß ŸpÓŸY·Ž 35 ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Î•Ò…Y·Ž Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„íߢǟ Ó•âéß
ÄÒéßwY ¦Ø„éßââéß ¯ÒÄéß ÕßÜßҢ̄¢ ¿•NŸoÄéß? ¿‚½ß¸t΋Üß¿„éß·òâsΈ ¿‚½ß¸t»„Üßéß»„éßÌŸâéß. ·ŸZ
20 Ø‚êÕßéß ¥Ó• Ó•âéß YÃóqá«Y, ·ŸY Ó•âéß ¿‚ð½ßt §ß½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ¥Üƒ ¿•Ø„éßÜ•âéß.
ÒêÅßÜßéß Ó•âéß Îóá«Üƒ ·„âÕßÇ•ÅßÅßéßj ¿•NŸoØßéß.
·„âéß·,„ Ó•âéß YÃóqáY« , ·ŸY ÓŸ ÓóÄéß Ó•âéß Îóá«Y
¥Y ú½ß¸·„ÅŽÓ߸éßo¢Îˆ. 10ÓŸ ¦Ì„''ÓŸ¿•Ìw„ ÓßÓ•¸¿ŸÜƒ
|¢Ì„ ORÌ„¢ ÓŸ¶„íß ¥Ó߸ºx¢. ¥¢Î‹éß
âéß ðÓß|¿„g»‡ ¦Ãó½ß¸ËÜßéß ¿•NŸoâéß.
21 Ó•âéß YÃóqá«Y, ·ŸY ââéßs »„êÈf Ó•âéß Üß·„äx ½•Î‹â»‡ ©¢Îˆ ·„âéß·„ §ß½ß¸téßÇ‹éß
ï½ßÅßjâéß. ÓŸ Nô¢Ì„ ORÌ„¢ ÓŸ¶„íß ¥Ó߸ºx¢. Ó•âéß ÒêŃzÇ‹ÌŸâéß.
22 ORÌ„ ¢ ¯½ß ¸ t éß Ç ‹ ê ³_ · ܃ ©¢Åß é ß ¢ Έ . ·„ â éß · „ 2 Ó•âéß Î•Ò…YÌó ¿‚ÕßéßÌŸâéß, 'ââéßs Y¢Îˆ¢¿„Ò΋éßq.
'Ε҅Njéß YÃóqá¸éßÜßâéß, ΋éßßwÄéßcÜßâéß ¶„îÇŸ Ó•âéß °Réß Ì„½ß¸téß ¿•à‡âéß, ÓŸ¶„íß ¿‚½ß¸téß. ÓŸ Qéß΋
ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß" ¥Y Ó•âéß Ì„ÜßNŸoâéß. Z¶„íß ¯¢Î‹é߶„í RÃóÏ‹¢?
23 °Îó ³·„ ΟÄéË ß ¢ ÁÈC ³·„ YÃóqá« ¥·„NŸwÌ„é»oß ‡ 3 Ε½Ÿ, ZÒ… ââéßs §Üƒ ¿„éßÜß·„⻇ ¿„êÇ‹Åߢ
¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„Y úà„Òéßâéß ¿„êÓß« Ε҅Njéß Z¶„íß Ó߸¢Ìóá¸Òê? ¿„êÓ߸éßo¢_Åß, ZÒ… ¿•Óß«â ΟY
âÒ…|ÌŸÇ‹éß. »„êÈf Z¶„íß úà„΋r Ü•âÅßéßz¢Îˆ. ΋éßßwÄéßcÜßéß ½•ðÓß
24 Õ®„êRéßY ΋éßßwÄéßcÇ‹éß ¿•P·Ža¢¿„é߶„íâs½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸Í‹·ŸÜ߶„íß ZÒ… Ó߸¢Ìóá«Ó߸éßoÓŸs½Ÿ?
Ε҅Njéß ÓŸxØ„éßÒéßêÄéßoÜßâéß »„éßÇ›m½ŸÝ„zâéß ¿•NŸoÇŸ? 4 Ε½Ÿ, Z¶„íß ÒêâÒ Ó•úÌŸÜßéß ©ÓŸsØ„ê? Òéßâéß
§Îˆ Ε҅Njéß ¿•Ø„éß·„¯öÌ• §ß¢^·ÒÄéß ¿•à‡Ã„éß? á¸éßxÜßéß ¿„êÓß«âÅßéßj»‡ ZÒ… Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿„êÓ߸éßo
25 ''½ß¸Ã„éß»‚Ì•o½ŸY ·„¢^Åß ½•»„¢»‡ ÓŸ ÃóEÜßéß »„Ç›S ÓŸs½Ÿ?
¯öØ„êØßéß. ÓŸ ÃóEÜßéß ¯CȯöÌ„éßÓŸsØßéß, 5 Òê ÃóE܃z»„ QéßR ·òΈq¯ŸÅŽ ÃóE܃? Òê
½ŸÅŽÜó Ó߸¢ÌóḢ ܕ΋éß. Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜƒz QéßR ·òYs Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜ•ÓŸ?
6
26 ÁÒéßéßw ½ß¸Ç‹ÒÜßéß ¯öØ•éß܃ ÓŸ ÃóEÜßéß ½•»„¢»‡
ZÒ… ÓŸ Ì„½ß¸téß·óÓ߸¢ ¿„êÓ߸êo ÓŸ¯Ÿ½ß¸¢ ·óÓ߸¢
¯öÌ„éßÓŸsØßéß. ½ß¸·ŽäßEÜßéß ÌŸÒéßéß ½ß¸Åßéßj·òâs ½‚΋¶„íßÌ„éßÓŸsÒ….
7 ·ŸZ Ó•âéß YÃóqá«Y ¥Y Z¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥ØßéßÌ•
Á¢Ì„éßÒ…Üß QéßΈ·Ž ΋êÓ߸é߶„í ÒSfâÅßéßz»‡ ÓŸ
ÃóEÜßéß ½•»„¢»‡ »„Ç›S ¯öÌ„éßÓŸsØßéß. Z à„·ŽoâéߢǛ ââéßs ¯Ò|Äê Ä·Žä¢¿„ܕÄéß!
8 Ε½Ÿ, Z ¿•Ì„éßÜßéß ââéßs ¿•à‡Øßéß, ÓŸ à„ÉßYs
27 ''Ó•âéß ¦Ãó½ß¸ËÜßéß ¿•Ø„éßâéß, Ó•âéß ÓŸ Ճϋ XÈfΈΟqØßéß. ·ŸZ §½ß¸téßÇ‹éß Z½• ââéßs ÓŸà„â¢
ÒéßÃS
„ ¯öÌŸâéß, ÓŸ Òéßé¹ß ¢ß ÒêÄéfß ·òY, âÒ…|Ì„ê ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ….
©¢Åƒâéß" ¥Y ³·„ ½•Ý„ Ó•âéß ¿‚½ß«tÓŸ, ¿ŸÒ… »óW ¥·ä„ßÜß »óÈ.
Ø‚êÕßéß 10:9-11:15 596
9 Ε½Ÿ, ZÒ… ââéßs ÒéßÅŽj܃ ¿•NŸÒY ÁƒÂ½ß¸·„¢ Áó½®ß¸Ã„éß Ø‚êÕßéßÌó ÒêŃzÇ‹Åߢ

11
¿•Óé¸ß ·ß ó. ·ŸZ, ZÒ… §ß½t¸ß éßÇé‹ ß ââéßs ÒéßÃÜ„ ß ÒéßÅ»jŽ ‡ ¥½ß¸téßÇ‹éß âØ„éßÒêX Î•à„½ß¸…½ŸÇ‚ñâß Áó½®ß¸Ã„éß
¯¢Î‹é߶„íß ÒêÄéßÓ߸éßoÓŸsÒ…? Ø‚êÕßé߶„íß Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß:
10 ¯ŸÜßéß ³Üßé·ß Õ„ óÓßâ« Åßé»jß ‡ ZÒ… ââéßs ¯öÓßé¸ Óoß ŸsÒ…. 2 ''¨ ÒêÅßÜß ú½ß½ ¸ Ÿ@Y·Ž Á½ŸÕßéß §Sf XßH€¢Î•!
ââéßs ½‚âs SÜß·„È¢SâÅßéßz»‡ ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…. ¨ ½Ÿ»„éßÇ‹éß ¥¢ÌŸ ·„HÓß«, Ø‚êÕßéß ¿‚½ß«t¢Îˆ Ó߸_Ã
11 ¯Òéßéß·„Hs, Òê¢NŸYs ³·„ÅŽ»‡ ·„H½ß« ZÒ… ââéßs ¥Y½ß«Nößo¢ÎŸ? ܕ΋éß.
¿•à‡Ò…. ̄ß|Ì„ ¿„Äw¢Ìó, Òê¢Ó߸¢Ìó ZÒ… 3 Ø‚êÕßê, Z¶„íß ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„íß Òê Ò΋q Á½ŸÕßéß
ââéßs ·„½ß«t½•à‡Ò…. ܕ΋âéß·ò¢ÅßéßÓŸs½Ÿ? ZÒ… Ε҅Y»„êÈf âR|
12 ZÒ… ÓŸ¶„íß OÒ¢ §ß¿ŸfÒ…. ÓŸ¶„íß ¿ŸÜƒß ΋؄éß â½ß¸téßÇ‹éß, Yâéßs ¯Ò|Äê È¿„fÈ¢¿„Äéß ¥âéß
¿„ê½ß«¢¿ŸÒ…. ÓŸ Rá¸Ø„éß½‚éß` ZÒ… úà„΋r ¿„ê½ß«¢ ·ò¢ÅßéßÓŸs½Ÿ?
¿ŸÒ…. ÓŸ ¦Ì„wâéß ·Ÿ¯ŸÇŸÒ…. 4 Ø‚êÕßê! ZÒ… Ε҅YÌó, 'ÓŸ âÒéßw·ŸÜßéß Ó߸È
13 ·ŸZ ZÒ… Z ºë΋؄éߢÜó Ο¿„éß·òâsΈ §ßΈ. Z Ø‚éßñ⽕, ·„âéß·„ ¿„êÇ‹éß Ó•âéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r½‚éß`â ½ŸÇ›Ó•"
ºë΋Øé„ ¢ß Üó ZÒ… ĺÓßx¸ ¢»‡ Ì„Üïß ½ßÅ¢jŽ Έ §Î•âY ¥Y ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÒ….
ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥Ò…âéß, Z ÒéßâÓ߸éßÜó ©âsΈ 5 Ø‚êÕßê! Ε҅Ǖ Z¶„íß Á½Ÿ[Sf, ZÒ… ¿•ðÓßΈ
§ßΕâY ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ì„½ß¸téß ¥Y ¿‚[Ì• Õƒ»„éߢNjéßâéß ¥Y Ó•âéß ¦K
14 ³·„½•Ý„ Ó•âéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•ðÓßo, Ó•âéß ¿•Óß«â Ì„½ß¸té߶„íß Ó߸éßoÓŸsâéß.
ââéßs K·Žä¢¿„Ò¿„éßfâY ZÒ… ââéßs »„ÒéßYÓ߸êo 6 ¥½ß¸téßÇ‹éß ÁƒÂâ ĺNŸxÜßéß Î•Ò…Ç‹éß ZÌó ¿‚½ß¸t
©¢ÅƒÒ…. »„ÜßÇ‹éß. ú½ß¸W Rá¸Ø„êY·•, YÁ¢»‡ ^âNjéß ½‚`½ß¸…Üßéß
15 Ó•âéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â½ß¸téßÇ‹éß, Ó•âéß Îóá«Y. ¥Îˆ ©¢ÅƒØ„éßY ¦Ø„éßâ ZÌó ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß. ¥Îˆ YÁ
ÓŸ¶„íß ¿ŸÜƒß ¿‚Çé‹ ß ¥Ò…Ì„é¢ß Έ. ·ŸZ Ó•âéß YÃóqáY« ½‚éßñâ ÁƒÂâ¢! Ø‚êÕßê! §Îˆ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó: Ε҅Njéß
¥ØßéßÓŸ Ó߸_Ã, Ó•âéß ÓŸ Ì„Üß ¯Ì„éßo·óÜ•âéß. ¯¢Î‹éß Yâéßs YÁ¢»‡ K·Ž¢ä ¿ŸH€â ΟY·„¢^Åß Ì„¶í„ aß Ò»‡Ó•
·„¢_Åß, Ó•âéß Óß«»„éßcÌó, ՃϋÌó Y¢Ç›¯öØ„êâéß K·ŽäÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
»„âéß·„. 7 ''Ø‚êÕßê, Ε҅Y ĺÓßx¸ ÓßÌ ¸ ŸxÜßâéß ZÒ… ú»„U¢¿„
16 ³·„½•Ý„ ÓŸ¶„íß ÁØ„éߢ ·„HC Ó•âéß ¥Wà„ØßéßNöo¢_Åß »„Üß½Ÿ? Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y »ò½ß¸t΋ӟZs,
³·„Çé‹ ß Óߢ« @Ys ½•ÅƒÇ›âÅßéjß ZÒ… ââéßs ½•ÅƒÇ‹éß à„·ŽoZ ¿„ê½ß«¢¿• ºÎ‹éßqÜßâéß ZÒ… ú»„U¢¿„Ü•Ò….
ÌŸÒ…. ZÒ… ÒéßÃóNŸÃˆ ÓŸ Qéß΋ Z à„·oŽ ¿„ê½ßN« ŸoÒ…. 8 ¥Ì„Y ÁƒÂ⢠¦·Ÿà„Òéߢ̄ ¯Ì„Ø o éß âß Îˆ! ¦ ºÎ‹éÜqß éß ß
17 ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ NŸ·„äx¢ ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„íß Z¶„íß ¯Üßz Ó߸Òêψ ÜóÌ„éßÜß·„¢^Åß ÜóÌ‚`âR. ·ŸZ, ¥Îˆ ZÒ…
½ßt¸ éßÇê ‹ ¯ÒÃó ³·„Ãé„ ß ©¢ÅƒÃ„é.ß ÓŸQéß΋ Z ·ó½ß¢¸ ú»„U¢¿„Ü•Ò…!
¯¶„íaÒ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ZÒ… ÓŸ QéßΈ·Ž ·òÌ„o ïÓß`ÓŸx 9 Ε҅Njéß Õ®„êRéß·„¢_Åß »ò½ß¸t½ŸÇ‹éß, Ó߸Òéßéßú΋¢·„¢_Åß
Üßâéß ½ß¸¢½ß«NŸoÒ…. ï½ß΋q½ŸÇ‹éß.
18 ¥¢Î‹éß¿•Ì„, Ε½Ÿ ¥Ó߸Üßéß ZÒ… ââéßs ¯¢Î‹é߶„íß 10 ''Ε҅Njéß ³·„½•Ý„ Yâéßs ÕߢψðÓßo, Yâéßs ÓŸxØ„éß
½ß¸…ÅßjY¿ŸfÒ…? ââéßs ¯ÒÃ„ê ¿„êÇ‹·„ ÒéßéߢΕ NŸpÓŸY·Ž XÓ߸éß·òYÒðÓßo, ° ÒéßYᬠ¦Ø„éßââéß
Ó•âéß ÒéßÄˎ¢S ©¢_Åß ¯¢Ì„ Õƒ»„éߢǕΈ. ½ŸÃˆ¢¿„Ü•Ç‹éß.
19 Ó•âéß ¯âsÇ‹ê ³·„ ÒéßYá«Y ·Ÿ¶„íߢǟ ©¢_Åß 11 YÁ¢»‡, ¯ÒÄ é ß ½ß ¸ Y ·Ž Ò êHâ ½ŸÝóz Ε Ò …Y·Ž
Õƒ»„éߢNjéßâéß. Ó•âéß ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢ âéߢǛ Wâs»‡ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ε҅Njéß Î‹éßßwßcYs ¿„êÓß«â½ß¸téßÇ‹éß,
Ó߸Òêψ·Ž ½‚êÓß«·òY¯öÕßǛ̕ ¯¢Ì„ Õƒ»„éߢǕΈ.? ¦Ø„éßâ ΟYY ÁƒÂ½ß¸·„¢ ©¢¿„éß·ò¢ÅƒÇ‹éß.
20 ÓŸ ORÌ„¢ ΟΟ½ß…¸ ¥Øßé¯ß öØßé¢ß Έ. ·„âéß·„ ââéßs 12 ³·„ ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹ ¯Üƒ»‚`Ì• ³·„ ÒéßYá«·Ž Áâw
³¢ÅßÈ»‡ ÒΈܜØßéßx. °Îó ·òΈq¯ŸÅŽ ÒÓ߸̄éßHs §Ò|Ü•Îó, ¥Üƒ»• ÕßéßΈrVâéßÇ‹éß ¯âsÅŽ·• ÁƒÂY
¥âéßÕ®„R¢¿„YÒ…|. ·ŸÁƒÜßÇ‹éß.
21 ° ¿óÅßéâß éߢǛ ¥ØßéÌ ß • ¯Ò|Ã„ê ¯âsÇ‹ê WÈC 13 ''¥ØßéßÌ• Ø‚êÕßê! Ε҅ˎn ÒêúÌ„½•éß ðÓßR¢¿„Ń
ßÃó, ¥¢Ï‹·ŸÃ„¢, ÒéßÄˢ ©¢Ç• ¦ ¿óÅßé߶„íß Y·Ž, ZÒ… Z ºë΋؄êYs Ó߫΋r¢ ¿•Ó߸éß·ó½ŸH.
Ó•âéß ½‚Ý„z·„ Òéßéߢ΋éß, ÓŸ¶„íß RéßCH ©âs ·òΈq ¦Ø„éßâ Ì„Åßéßj ZÒ… Z ¿•Ì„éßÜßéß ¯Wo ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸH.
Ó߸ÒéßØ„éߢ ââéßs ¥âéßÕ®„R¢¿„YÒ…|. 14 Z §¢Åóz ©âs ¯Ÿ½ß¸¢ ZÒ… ÌòÜßC¢S ½•Ø„êH.
22 ¯Ò|Ã„ê ¿„êÇ‹Ü•Y, ¥¢Ï‹·ŸÃ„ ¿×ŸØ„éßÜß, »„¢Î‹Ã„ Z »„éßǟÄ¢Üó ¿‚Ç‹éß Y½ŸÓ߸¢ ¿•Ø„éßYØ„éßx¶„íß.
»óÝ„ Ó߸p܃Y·Ž Ó•âéß ½‚Ý„z·„Òéßéߢ΋éß ââéßs ¥âéÕ®„ 15 ¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ZÒ… Óß « » „ é ß c ½ ß ¸ Ç ‹ ¶ „ í ß ¢ ÇŸ Ε Ò …Y Ì„ Å ß é ß j
R¢¿„ YÒ…|. ¥·„aÇ‹ ½‚Üßéß»„éß ¶„îÇŸ T·„ÅŽ»‡ Yà„fÜߢ»‡ ¿„êÇ‹»„Üßéß»„éßÌŸÒ…. ZÒ… ÕßÜߢ»‡
©¢Ç› ©¢ÅßéߢΈ."" YÜßÕßÇ‹ÌŸÒ…. Õ®„Ø„é߽߸Nj҅.
597 Ø‚êÕßéß 11:16-12:25
16 Ø‚êÕßê! ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ZÒ… Z ·„á¢j¸ ÒéßÃS „ ¯ö»„ÜÒß …. 9 ½ŸÅŽY Ø‚éßÈ꽟 Ó߸ëá«j¢¿ŸÇ‹Y ú½ß¸W ³·„aÈ·•
Z ·„MŸjÜßâéß ÎòÈz¯öØßéßâ ZÝ„z܃ ZÒ… ÁƒÂ½ß¸·„¢ Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÒ…. 10 ÕßW·Ž ©âs ú½ß¸W Á¢Ì„éßÒ† à‡|Ó߸ ½ß¬Ü•f ú½ß¸W
17 ¥½ß¸téßÇ‹éß ÒéßÏŸxºs½ß¸… Ó߸êÄx·Ÿ¢W ·„¢^Åß Z ÒéßYᬠΕ҅Y à„·Žo ú·Ž¢Î‹Ó•.
ORÌ„¢ ¯¶„íßaÒ ú½ß¸·Ÿà„Òê⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ. OR 11 Õ®óÁ⢠ÄéßS ¿„êÇ‹Ç‹¢ ÓŸÜßéß·„¶„íß ¯¢Ì„ ¦â¢
Ì„½ß¸… »‡Ç®Ÿ¢Ï‹·ŸÃ„ ½®ß¸éßǛ؄éßÜßéß Ó߸êÃóx΋؄éߢ܃ ΋½‚ê ¿‚Ò…Üßéß ¥R RÓ• ÒêÅßÜßâéß ½ß¸Ã‰·äŽ¢¿„½Ÿ:
ú½ß¸·ŸKNŸoØßéß. 12 ÒéßéßÓ߸H ½ŸÝ„z¶„íß ¶„îÇŸ ÁƒÂ⢠©¢Îˆ. ΉßdØ„éßéßá¸é~ß
18 Ø‚êÕßê! YÉ·„äË ©¢Îˆ »„âéß·„ ZÒ… _·äÒéߢ»‡ ¥Ò»‡ºâ ·„HCÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Y ½•éßÒéßéß ¥ÓŸsÒéßéß.
©¢ÅƒÒ…. Ε҅Njéß Yâéßs Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡ Ò…¢S Z¶„í 13 ÁƒÂâ¢, ÕßÜ¢ß Î•Ò…Y·Ž ¿‚¢Î‹éÌß ŸØßé.ß ÒéߢS Óßܸ @ ß
Rúà‡¢WYNŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ú»„U¢½ß¸… ¦Ø„éß⽕.
19 ZÒ… Rúà‡¢W»‡ ½ß¸¢Ç‹éß·ò¢ÅƒÒ…. Yâéßs ¯Ò|Äê 14 ³·„ ½•Ý„ Ε҅Njéß Î•YÓ‚`ÓŸ ½ß¸Ç‹»òǛ̕ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
§Õßu¢Îˆ ï½ßÅßjÄéß, Ճψ¢¿„Äéß. ÒéßÈ؄éßéß ¥Ó•·„ ΟYs WÈC YÈw¢¿„ܕÄéß. ³·„ ½•Ý„ Ε҅Njéß ³·„
ÒéߢΈ Z Ó߸@Ø„éߢ ½•Ç‹éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÒéßYá«Y ¿‚ÄNŸÜßÜó ï½ßǛ̕ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¥Ì„YY
20 ·ŸZ, ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ¿„êNŸoÄéß, RÇ‹éß΋Üß ¿•Ø„éßܕÄéß.
¥ØßéßÌ• ¦à„ °Qéß ©¢Ç‹Î‹éß. ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ ·„MŸjÜßéß 15 ³·„ ½•Ý„ Ε҅Njéß »‡Y Òß~Ys ¦½ß«½•ðÓßo Õ®„êRéß
Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕÄéß. ½ŸÃ„éß ¿„NŸoÄéß ¥Ó•Îˆ ³·„a_Åß ¯¢Ç› ¯öÌ„éߢΈ. ³·„ ½•Ý„ Ε҅Njéß »‡Y Òß~Ys
½ŸÃˆ·Ž ©âs ¦à„."" ßYðÓßo ¥Îˆ Õ®„êRéßY ÒÄ΋Ìó Y¢½ß«½•Ó߸éßo¢Îˆ.
16 Ε҅Njéß ÕßÜßҢ̄éßÇ‹éß, ¦Ø„éßâ ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê »‚Üßéß
Áó½®ß¸Ã„é߶„íß Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß NŸoÇ‹éß. ½‚êÓ߸¯öØßéßâ ½ŸÇ‹éß ½‚êÓ߸¢ ¿•Óß«â ½ŸÃ„ê

12 ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß Áó½®ß¸Ã„é߶„íß §Üƒ Á½ŸÕßéß §Î‹qÄê Ε҅Y·Ž ¿‚¢Îˆâ ½Ÿ_Ã.


§¿ŸfÇ‹é:ß 17 ßEÜß ÁƒÂâÒéßéßâéß Î• Ò…Ç‹éß XÓß« ½• NŸoÇ‹éß.
ÓŸØ„é߶„íßÜßéß ½‚úÈ»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿•ÅßÅßéßj ¿•NŸoÇ‹éß
2 ''Ó߸¢Î•ºÒéßéß Ü•¶„íߢNj, QéßÄéß ÒêúÌ„½•éß ÁƒÂ⢠»„Üß 18 ßEÜßéß ½ŸÃˆ ÕߢΉÜ߶„íß »òÜßéßÓ߸éßÜßéß ½•NŸoÄéß. ·ŸY
½ŸÝ„zY QéßÄéß Ì„ÜßNŸoÄéß. QéßÄéß ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß ½ŸÅŽY XÓß«½•NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß ¦
QéßÌó ÕƒÅßéß ÁƒÂ⢠»„WÓ߸éßo¢Î‹Y QéßÄéß Ì„ÜßNŸoÄéß. ßEÜß Qéß΋ âÇ›·„Åßéßj ½•NŸoÇ‹éß.
3 ¥ØßéßÌ• QéßÄéß ¯¢Ì„ ÁƒÂ⢻„Üß½ŸÝóz Ó•âê ¥¢Ì„ 19 Ì„â Ò¢à‡âsâéßÓÃ¸ß ¢ˆ S Ä·Ë „ä ©¢Î‹âéß·òÓ• Ø„êÁ
ÁƒÂ⢻„Üß½ŸÇ›Y. Ó•âéß Qéß·„¢_Åß Ì„¶„íßa½•Réß ·ŸÎ‹éß. ¶„íÜß Õß܃Ys Ε҅Njéß ¥ËS, ½ŸÝ„zâéß ú·Ž¢Îˆ·Ž
§Îˆ Ó߸̄x¢ ¥Y §ß̄ÄéßÜ߶„íß ¶„îÇŸ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Έ»„Áƒ_ÃÅßÅßéßz ¿•NŸoÇ‹éß.
20 âÒéßw·„½‚éßñâ Ó߸Üß@ΟÄéßÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß Yà„}Õßq¢
4 ''§½ßt¸ éÇ‹éß ÓŸ ðÓßsUÌ„éÜß éß ß ââéßs ¿„êÓß« âÒ…|̟Äé.ß ¿•NŸoÇé‹ .ß Òë΋éÜrß ß ÁƒÂâÒéßéâß éß ¦Ø„éâß XÓß½« •NŸoÇé‹ .ß
½ŸÃˆÜƒ ¥¢ÅƒÃ„éß: 'QÇ‹éß Î•Ò…ËŽn ú¯ŸÃˆp¢¿ŸÇ‹éß. 21 ÓŸØ„é߶„íÜßâéß ¥ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßâéß»‡ ¿•NŸoÇ‹éß. ¯ŸÜß
QY·Ž ¦Ø„éßâ Á½ŸÕßéß §ß¿ŸfÇ‹éß." ''·ŸZ Ó•âéß ¶„íßÜß Õß܃Ys ¦Ø„éßâ XÓß«½•NŸoÇ‹éß.
ÒéߢS½ŸËŽ,n YÃóqáY« . ¥Øßéâß ½ßt¸ ÅŽ·• §¢·Ÿ ââéßs 22 ÜóÌ‚`â ¥¢Ï‹·ŸÃ„¢Üó âéߢǛ ĺÓ߸x Ó߸̟xÜßâéß
¿„êÓß« ÓŸ ðÓßsUÌ„éßÜßéß âÒ…|Ì„êÓ• ©ÓŸsÄéß. Ε҅Njéß ¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß. ÒéßÄˢ ܃¢ÅŽ T·„ÅŽ »„Üß
5 ·„MŸjÜßéß Ü•Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·„MŸjÜßéß ©âs ½ŸÝ„zâéß Ó߸p܃ÜßÜóY·Ž ¦Ø„éßâ ½‚Üßéß»„éß ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß.
ÙÝ„â ¿•NŸoÄéß. ¥Üƒ¢ÅŽ ½ŸÝ„éßz ½ß¸Ç›¯öÌ„éßâs 23 Ε҅Njéß ÃŸÁƒxÜßâéß ï½ß΋qR»‡, à„·Žo»„ÜßR»‡ RÓ߸oÈ¢½ß¸
½ŸÝ„zâéß ·ò_ÅßjNŸoÄéß Á•NŸoÇé‹ . ¥½ßt¸ éÇ‹éß ¦Ø„éâß ½ŸÅŽY ÓŸà„⢠¿•NŸoÇé‹ .ß
6 Îò¢»„Üß »„éßǟßÜ߶„íß §ßÕßu¢Îˆ ܕ΋éß. Ε҅Y·Ž ¦Ø„éßâ ßÁƒxÜßâéß ï½ß΋qR»‡ ï½ßÄ»„YNŸoÇ‹éß.
·ó½ß¸¢ Ľ߫t¢¿• ½ŸÝ„éßz à‡¢W»‡ ORNŸoÄéß. ½ŸÃˆ ¥½ß¸téÇ‹éß ¦ ßÁƒxÜózY ú½ß¸ÁÜßâéß ¦Ø„éßâ ¿‚΋Ä
³_· Ε҅Njéß ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„ ÕßÜß½•éß. »òÇ‹ÌŸÇ‹éß.
24 Õ®„êÜó·„ ÓŸØ„é߶„íßÜßâéß ½‚úȽŸÃˆs »‡âéß ¥Ã„p¢
7 ''¥ØßéßÌ• Á¢Ì„éßÒ…Hs ¥Ç‹»„¢Ç›, ¥R Qé߶„íß Ó•Ãˆt ¿•Ó߸éß·óÜ•Y ½ŸÃˆs »‡âéß Î•Ò…Ç‹éß ¿•NŸoÇ‹éß. ÒêÄc¢
NŸoØßéß. Ü•·„ ¦·Ÿà„ ½ß¸¶ä„íßHs ¥Ç‹»„¢Ç›, ¥R Qé߶„íß Ü•Y ¥Ã„Ëx¢Üó Óߢ¸ ¿„∠¿•¢Î‹é¶ß í„ ß ¦Ø„éâß ½ŸÃˆY
ӕÈtNŸoØßéß. ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß.
8 Ü•·„ Õ®„êRéßÌó ÒêŃzÇ‹¢Ç›, ¥Îˆ Qé߶„íß Ó•Ãˆt 25 ¦ ÓŸØ„é߶„íßÜßéß T·„ÅŽÜó Òéßéߢ΋é߶„íß NŸ»„éß̟Äéß.
Ó߸éßo¢Îˆ. Ü•·„ Ó߸Òéßéßú΋½ß¸… ¿•½ß¸Üßâéß ½ŸÅŽ ÁƒÂ⢠½ŸÃˆ·Ž ° ½‚Üßéß»„ê ܕ΋éß. ½ŸÃ„éß ÌŸ»„éßÕóÌ„éß܃z
»„êÈf QéßÌó ¿‚½ß¸tYÒ|¢Ç›. âÇ›¿•ÅßÅßéßj Ε҅Njéß ½ŸÃˆY ¿•NŸoÇ‹éß.""
Ø‚êÕßéß 13:1-14:5 598

13 Ø‚êÕßéß §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''§Î‹¢ÌŸ §ßΈÒÄ_·


ÓŸ ·„Ýé„ zß ¿„êà‡Øßé.ß QéßÃé„ ß ¿‚ð½ßtΈ¥¢ÌŸ Ó•âéß
§ßÎÒˆ Ä·_ RÓŸsâéß. ¥Î‹¢ÌŸ Ó•âéß ú»„U¢¿Ÿâéß. Qé߶„íß 2
17 Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ Áƒú»„Ì»o„ ‡ Râéß. Ó•âéß RÒÈÓê
Z ¿‚Ò…Üßâéß RâYÒ|Ò….
18 §½ß¸téÇ‹éß ââéßs Ó•âéß ¦Î‹éß·óÒÇŸY·Ž Ó߫΋r¢»‡
¸ß ¢o Ç‹»‡

Ì‚HÓߢ« Έ ¥¢ÌŸ ÓŸ¶„íß Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß Ó•âéß Qéß·¢„ Å _ ß Ì„¶í„ aß Ò ©ÓŸsâéß. Ó•âéß Áƒú»„Ì„o»‡ ÓŸ ½ŸÎ‹âÜßâéß Qéß
·ŸÎ‹éß. 3·ŸZ (QéßÌó ½ŸÎˆ¢¿„Åߢ ÓŸ¶„íß §ßá¸j¢ ܕ΋éß) Òéßé¢ß ΋éß ©¢¿„éÌ ß Ÿâéß. ӟΕ Óßø ˆ ¥Y ÓŸ¶„íß ¿„ê½ß¢«
Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâß Î•Ò…YÌó ÒêŃzÇŸÜßY Ó•âéß ·óÄéß ¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ ¥Y ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
Ì„éÓß Ÿsâéß. ÓŸ ·„MŸjÜß »„êÈf Ó•âéß Î•Ò…YÌó ½ŸÎˆ¢¿Ÿ 19 ӟΈ Ì„½ß¸té ¥Y ° ÒéßYᬠÄéßEÒ… ¿•Ø„éßÜ•Ç‹éß.
ÜßY ·óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. 4·ŸZ, QéßÄéß Òéßéß»„éßcÄê Qéß ¥ÁƒÂ ¥Üƒ ¯Ò^Ã`ÓŸ ¿•Ø„éß»„HCÌ• Ó•âéß Òéå⢻‡ ©¢Ç›
ÓŸYs ¥ÕßΟrÜÌ ß ó ·„½t«ß ½ß…¸ ¿ŸfÜßY ú½ßظ é„ Wß sÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ÒéßÄˎNŸoâéß.
¯ÒÈZ Õƒ»„éß¿•Ø„éßÜ•Y ½ß¸Y·ŽÒêHâ ½‚`΋éßx܃z QéßÄéß 20 ''Ε½Ÿ, _·ÒÜߢ ^âNjéß Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÓŸ¶„íß Î‹Ø„éß
©ÓŸsÄé.ß 5QéßÃé„ ß ½ß† ¸ È»o ‡ Yà„}Õߢq »‡ ©¢_Åß Õƒ»„é¢ß Ç•Î.ˆ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. ¥½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß ZÒ΋q Ο»„éß·òââéß.
¥Îˆ QéßÄéß ¿•Ø„éß»„HCâ ¥W ÁƒÂ⢻„Üß ½ß¸Y. 21 ââéßs K·äŽ¢¿„Ç‹Òéßéß ¦½ß«½•Øßéß. Z Õ®„Ø„êÜßÌó
ââéßs ՂΈÈ¢¿„¶„íß.
6 ''§½ß¸téÇ‹éß, ÓŸ ½ŸÎ‹¢ Râ¢Ç›. Ó•âéß ÓŸ Râs½ß¸¢ 22 ¥½ß¸téÇ‹éß ââéßs ½ß«ÜßéßÒ…, ¥½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß Z¶„íß
¿‚ÕßéßÌ„éߢNj»‡, Râ¢Ç› Á½ŸÕßéß §ßNŸoâéß. ܕΟ ââéßs ZÌó ÒêŃzÇY‹ Ò…|.
7 QéßÄéß Î•Ò…Y ·óÓ߸¢ ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsß? ZÒ… ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß §Ò…|.
QéßÃé„ ß ¿‚¯ŸtÜßY Ε҅Njéß ·óÄéÌß é„ âß sR QéßÃé„ ß ¿‚½t¸ß é 23 Ó•âéß ¯Ys ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•à‡âéß? Ó•âéß °¢ Ì„½ß¸té
Ì„éßâsR ¥ÕßΟrÜ• ¥Y QéßÄéß YÁ¢»‡ âÒéßéßw ¿•à‡âéß? ÓŸ ¯Ÿ¯ŸÜßéß, ÓŸ Ì„½ß¸téÜßéß ÓŸ¶„íß
¿„éßÓŸsß? ¿„ê½ß«¢¿„éß.
8 QéßÄéß ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ Ε҅Y ¦Î‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß 24 Ε½Ÿ, ZÒ… ââéßs ¯¢Î‹é¶ ß í„ ß Ì„½t«ß Óßé¸ Óoß ŸsÒ…? ââéßs
ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoÓŸsß? ÓŸxØ„éßNŸpâ¢Üó QéßÄéß Z à„úÌ„éß҅܃ ¯¢Î‹é߶„íß ¿„êÓ߸éßoÓŸsÒ…?
Ε҅Y ¦Î‹éß·ò¢ÅƒÃŸ? 25 ZÒ… ââéßs ՂΈÈ¢¿„ŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoÓŸs½Ÿ?
9 Ε҅Njéß RéßÒéßwHs Óßê ¸ ·äw„ ¢»‡ ½ßø Lˆ HðÓßo ¦Ø„éâß ¶„íß Ó•âéß (Ø‚êÕßé) »‡H ¿‚΋Ä»ò_Åßj ³·„ ¦¶„íßâéß.
ÒéߢS °½‚éßñÓŸ ·„âÕßÇ‹éßÌ„éߢΟ? QéßÄéß Òéßâéßá¸éßx ¯¢Ç›¯öØßéßâ ³·„ Sâs »„Ç›m½ß¸Ã„·„ Qéß΋ ZÒ…
Üßâéß ½‚êÓ߸¢ ¿•Óß«â_Åßj Ε҅YY ¶„îÇŸ ½‚êÓ߸¢ ΟǛ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ….
¿•Ø„éß»„ÜßÒéßY YÁ¢»‡ ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsß? 26 Ε ½ Ÿ, ÓŸ Qéß Î ‹ ZÒ… ·„ Æ ˆ â ½‚ é ß ñ â ÒêÅß Ü ß é ß
10 QéßÃé„ ß ·„âéß·„ ÓŸxØ„éNß Ÿpâ¢Üó ³·„È ½ß·¸ ¢„ä ÒU¢¿Ÿ ½ß¸Üßé߶„íßÌ„éßÓŸsÒ…. Ó•âéß Ø„éßéßÒ¶„íßY»‡ ©âs½ß¸téÇ‹éß
ÜßY ĺÓ߸x¢»‡ YÄnØßéßðÓßo Ε҅Njéß YÁ¢»‡ ¿•Óâ«ß ¯Ÿ¯ŸÜß¶í„ ß ZÒ… ââéßs úà„Òéß ï½ßÇé‹ Ì ß é„ Óß ŸsÒ….
RéßÒéßwHs »„ΈqNŸoÇ‹éß. 27 ÓŸ ¯ŸÎŸÜ߶„íß ZÒ… »òÜßéß Ó߸éßÜßéß ½•à‡Ò…. Ó•âéß
11 Ε҅Y ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ RéßÒéßwHs Õ®„Ø„éßï½ß_ÅßjÓ߸éßo¢Îˆ. ½•ðÓß ú½ßW¸ ¥Ç‹é»ß ê „ ZÒ… Áƒú»„Ì»o„ ‡ »„ÒéßYÓßé¸ Óoß ŸsÒ….
¦Ø„éßâéßs ¿„êS QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. ÓŸ ¥Ç‹éß»„éßÜßâéß ZÒ… Ì„¶„íaÒ ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ….
12 (QéßÄéß Ì‚HR»‡âê, ÁƒÂ⢻‡âê ÒêŃzÇ‹éß 28 ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¶„íßJz¯öØßéßâ ΟY܃, S½‚éßwÅßÜßéß WY
Ì„éÓß Ÿs¢ ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„é). ·ŸZ Qéß ÒêÅßÜéß ß ÕßêÇ› ½•Óß«â »„éßÇ‹m ð½ßH·„܃ Ó•âéß Yúá¸tØ‚êÁ⢠¥Øßéß
΋܃ ½ßY¸ ·ŽÒêH⽕. Qéß ½ŸÎŸÜßéß ÒéßÅÜjŽ ƒ ÕßÜV ß â ¯öÌ„éßÓŸsâéß.""
½‚éßñ⽕.
13
14
Yà„}Õßq¢»‡ ©¢Ç›, ââéßs ÒêŃzÇ‹YÒ|¢Ç›. Ø‚êÕßéß ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''ÒéßâÒéߢ΋â„
¥½ß¸téÇ‹éß ÓŸ¶„íß °¢ ÁÄ»‡H€ ©¢Îó ¥Îˆ ÁÄ»„ ·„á¸j¢Ìó Y¢Ç›â ·òΈq¯ŸÅŽ ORÌ„¢ ·óÓ߸½•éß
YÒ|¢Ç›. 2
½ß¸…Ńj¢. ÒéßYá« ORÌ„¢ ½ß¸…Ò…|܃¢ÅŽÎˆ. ¥Ì„Ç‹éß
14 ÓŸ¶„í Ó•âéß ¥¯ŸØ„éߢÜó S¶„ía·òâéß¿„éßÓŸsâéß, Ì„|Ä»‡ ï½ßÈC, ̄ß|Ì„ ¿„NŸoÇ‹é. ·ò¢¿‚¢ ðÓ߽߸… ©¢Ç›,
ÓŸ ú¯ŸË¢ ÓŸ ¿•Ì„éßÜóz·Ž XÓ߸éß·ò¢ÅßéßÓŸsâéß. ¦ ̄ß|Ì„ ©¢Ç‹Y ZNj܃¢ÅŽÎˆ ÒéßYá« ORÌ„¢. 3Ε½Ÿ,
15 Ε҅Njéß ââéßs ¿„¢½ß½« •ÓÓ«ß Ÿ ÓßÃ_¸ Ó•ÓŸØ„éYß s âÒéßéwß ZÒ… ¥Üƒ¢ÅŽ ÒéßYá«Y »„ÒéßYNŸo½Ÿ? ZÌó XÄéßt
Ì„êÓ• Ò…¢Åƒâéß. Òéßé¹ß ƒÒéßéAß »‡, ¦Ø„éâß Òéßé¢ß ΋éß ¯ô¢Î‹ÅƒY·Ž ââéßs Z Òéßéߢ΋é߶„í XÓ߸éß·òYÄÒéßéßw.
ÓŸ RÏŸÓŸÜßâéß Ã„éßEÒ… ¿•NŸoâéß. 4 ''ÒéßéßÈ·Ž ΟYÜó âéߢǛ à„éßúÕ®„½‚éßñâ ΟYs ¯ÒÄéß
16 ·ŸY Ε҅Y ¯Î‹éßÅß Ó•âéß Ï‚`Äx¢»‡ ©ÓŸsâéß, XØ„éß»„ÜßÄéß? ¯Ò|Äê XØ„éßܕÄéß.
»„âéß·„ ³·„ ½•Ý„ ¦Ø„éßâ ââéßs Ä·äŽNŸoÇ•½‚ê. ¿‚Ç‹m 5 âÄéßY ORÌ„¢ ½ß¸ÃˆRéßÌ„¢. Ε½Ÿ, âÄéßY ÒêNŸÜß
ÒéßYᬠ¯Ò|Äê Ε҅ˎn Òéßéß¹ƒÒéßéßA»‡ ·„ÜßéßÓ߸éß Óߢ¸ ¹ßx ZÒ… YÄØ
n é„ ¢ß ¿•à‡Ò…. âÄéÇß é‹ ß ÒêÄfÁƒÜßY
·óÇŸY·Ž NŸºÓß«¢¿„Äéß. ºÎ‹éßqÜßéß ZÒ… ©¢¿ŸÒ….
599 Ø‚êÕßéß 14:6-15:14
6 ·„âéß·„ Ε½Ÿ, âÄéßY·Ž ΋êÄ¢»‡ ¿„êÇ‹éß. ½ŸYY 22 ÒéßYá« Ì„â Óß|¸ ¢Ì„ à„ÃÉ ¢„ Ìó Ճϋ ¥âéßÕR„® NŸoÇé‹ .ß
³¢ÅßÈ»‡ RÇ›Sï½ßÅßéßj. ¥Ì„Y ·ŸÜߢ X_ÃÒĶ„íß ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ·óÓ߸½•éß ¯¶„íaÒ»‡ ΋éߣANŸoÇ‹éß.""
¥Ì„Y ·„á¸jORÌ„¢ ¥Ì„ËŽn ¥âéßÕ®„R¢¿„YÒ…|.
7 ''¥Øß é ß Ì • ³·„ ¿‚ Å ß é ß j ¶ „ í ß YÉ · ä „ Ë ©¢Îˆ . ΟYs Ø‚êÕßé߶„íß ¯G½®ß¸E Á½ŸÕßéß

15
âÈ·Ž½•ðÓßo, ¥Îˆ ÒéßÄÜß ï½ßÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ ·òÌ„o ¥½¸téÇ‹éß Ì•Òêâéß½ŸÇ‚ñâ ¯G½®E ¸ß Ø‚êÕßé¶ß í„ ß
·òÒéßwÜßéß ½•Ó߸êoÓ• ©¢ÅßéߢΈ. Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß:
8 Õ®„êRéßÜó ΟY ½•Ã„éßz ¯ŸÌ„½‚`¯öÒ¿„éßfâéß. ΟY 2 ''Ø‚êÕßê! ZÒ… YÁ¢»‡ ÁƒÂ⢠»„Üß½ŸÇ‹½‚`Ì• ZÒ…
½‚éßéß΋éßq ÒéßÅŽjÜó T·Ž¯öÒ¿„éßfâéß. ÒÅŽj ÒêÅßÜßÌó Á½ŸÕßéß §ßÒ|Ò…. ÁƒÂ⢠»„Üß
9 ·ŸZ ZÝ„éßz ©¢_Åß ¥Îˆ ·òÌ„o S»„éßÝ„éßz ½•Ó߸éßo¢Îˆ. ÒéßYá« ½ß¸†Ãˆo»‡ Ì„êÄéßt ½•Ç›»‡H (½ß¸Y·ŽÒêHâ
½‚éßéß·„a܃z ¥Îˆ ·òÒéßwÜßéß ½•Ó߸éßo¢Îˆ. ÒêÅßÜß) Ìó ©¢Ç‹Ç‹éß.
10 ¥ØßéßÌ• ÒéßYá« ÒéßÄˎNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Y à„ÉÄ¢ ¯ŸW 3 ÁƒÂ⢠»„Üß ÒéßYá« ½ßY ¸ ·ŽÒêHâ ÒêÅßÜÌ ß ó, ¥Ã„¢p
ï½ßÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ÒéßYá« ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téÇ‹éß, Ü•Y ©½ß¸ÓŸxNŸÜßÌó ½ŸÎˆNŸoÇ‹Y ZÒ… Ì„ÜßéßNŸo½Ÿ?
¥Ì„Ç‹éß ½‚Jz¯öØ„êÇ‹éß. 4 Ø‚êÕßê! Z Øßéßá¸j¢ ÒSfâÅßéßj ZÒ… ©¢_Åß
11 ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢Üó ZÄéß §¢·Ž¯öØßéâß Åßé,ß j ³·„ âΈ ZÄéß ¯Ò|Äê Ε҅ˎn »ûÄR¢¿„Äéß, ¦Ø„éßYsß ú¯ŸÃˆp¢
¯¢Ç›¯öØßéßâÅßéßj ¿„Äéß. Ε҅Y Ó߸Ysψ؄éߢ΋éß ¿•ðÓß ÏŸxÓŸY·Ž ZÒ…
12 Ó߸È»‡c ¥Î• RÏ‹¢»‡ ³·„ Òx·Žo ÒéßÄˎ¢Sâ½ß¸téÇ‹éß, ¦Åߢ·„¢ Ì‚NŸoÒ….
¥Ì„Ç‹éß ½ß¸¢Ç‹éß·òY, ÒéßIz Ü•ÒÜ•Ç‹éß. ÒéßÄˎ¢¿• 5 ZÒ… ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßéß Z ¯Ÿ¯ŸYs Ì•Åß»‡ ¿„ê½ß«
Òéßâéßá¸éßxÜßéß, ¦·Ÿà‡Üßéß ©¢Ç‹¶„íߢǟ ¯öØ•éߢ̄ NŸoØéß .ß Ø‚êÕßê! ZÒ… Ì‚HR»„Üß ÒêÅßÜéß ß ú½ßØ ¸ ‚ê
ÒĶ„íß ½•éßÜòaâÄéß, YúΈ¢¿„Åߢ Òêâéß·óÄéß. C¢S Z ¯Ÿ¯ŸYs ΟSï½ßŃjÜßY ú½ß¸Ø„éßWs
13 ''QéßÃé„ ß ââéßs ÓŸ ÓßÒ ¸ êψÜó ΟSï½ßÇÌ › • Õƒ»„é¢ß Ç‹éß Ó߸éßoÓŸsÒ….
âY ÓŸ (Ø‚êÕßéß) ¦à„. Z ·ó½ß¸¢ ¯öØ•éßÒĶ„íß, 6 ZΈ Ì„½ß¸té ¥Y Ó•âéß Z¶„íß Ã„éßEÒ… ¿•Ø„êH€â
ZÒ… ââéßs ¥·„aÇ‹ ΟSï½ßǛ̕ Õƒ»„éߢNjéß ¥ÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß.¯¢Î‹é߶„íß? Z Ó߸|¢Ì„ ÓóÅŽÌó
âY½ß«Ó߸éßo¢Îˆ ÓŸ¶„íß. ¥½ß¸téÇ‹éß ââéßs ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß ZÒ… ½ß¸H_· Rá¸Ø„êÜ• Z Ì„½ß¸téâéß Ì‚HØ„éß
·òÓ•¢Î‹é߶„íß ZÒ… ³·„ Ó߸ÒéßØ„êYs °Ã„tÄ¿„éß Á•Ó߸éßoÓŸsØßéß. Z Ó߸|¢Ì„ ï½ßΟÜßéß Z¶„íß RÃóÏ‹¢»‡
·óÒ¿„éßf ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsØßéß.
14 ³·„ ÒéßYá« ÒéßÃË „ ðŽ Óß,o ¥Ì„Çé‹ ß ÒéßÃÜ„ ß ÕßÌé„ ¶ß í„ Ìß ŸÇŸ? 7 ''Ø‚êÕßê! ½‚éßéßÅßj ½‚éßéß΋Š½ß¸…ÅŽj¢Îˆ Z½• ¥Y
Ó•âéß ½•S ©¢Åƒâéß, Ó•âéß RÇ‹éß΋Üß ¥Ø•éßx¢Ì„ Ì„Üéß Óß é¸ß Óoß Ÿs½Ÿ? ·ò¢Ç‹Üéß ß ¿•Øé„ Õß Çß ·‹ „ Òéßé¢ß Ε ZÒ…
ÒĶ„íß ·„á¸j½ß¸Ç› ¯ößNjéßÌŸâéß. ÁYw¢¿Ÿ½Ÿ?
15 Ε½Ÿ, ZÒ… ââéßs ½ß«ÜßéßNŸoÒ…, Ó•âéß (Ø‚êÕßéß) 8 Ε҅Y ĺÓßx¸ ½ßÍ ¸ ·‹ ŸÜßéß ZÒ… RÓŸs½Ÿ? Z ÒéßÅéß ¶jß í„ ß
Z¶„íß Á½ŸÕßéß §NŸoâéß. ââéßs ZÒ… ¿•à‡Ò…, ââéßs ZÒ… ³·„aÇ‹Ò… ÒêúÌ„½•éß ÁƒÂ⢠»„Üß½ŸÇ‹ÒY
ZÒ… ·óÄéßÌŸÒ… Ì„ÜßéßÓ߸éßoÓŸs½Ÿ?
16 ¥½ßt ¸ éÇ‹éß Ó•âéß ½•ðÓß ú½ßW¸ ¥Ç‹é»ß ê „ ZÒ… »„ÒéßYNŸoÒ…. 9 Ø‚êÕßê! Z¶„íß Ì‚HÓßâ « ΟY·„¢Å _ ß Ò궄íß ¯¶„íaß Ò
·ŸZ, Ó•âéß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ZÒ… ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ¿•Óé¸ß ·ß óÒ…. Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ZÒ… ú»„U¢¿„Ü•Y Rá¸Ø„êÜßéß ½•éßÒéßéß
17 ZÒ… ÓŸ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ³·„ Óߢ ¸ SÜó ·„Å½jŽ •Ó,«ß ΋êÄ¢»‡ ú»„UNŸo¢.
¯ŸÃ„½•Øßéß. 10 Ì„Üß Ó‚ÃÓ „ â«ß Òéßâéßáé¸ Üß éß ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß Òë΋éÜrß éß ß ÒêÌó
18 ''Ó߸È»‡c ³·„ ½ß¸Ã„|Ì„¢ ¶„îH¯öØßéßâÅßéßj ³·„ ÕߢNj °·•Õ®„RNŸoÄéß. ¥Ò…âéß, SÒÈ·Ž Z Ì„¢úÇ›·„¢_Åß ï½ß΋q
ΟY Ó߸pÜߢ âéߢǛ ÌòÜßC¢¿„ÕßÇ›âÅßéßj ½ŸÝ„éßz ¶„îÇŸ Òê ½ß¸·ä„¢»‡ ©ÓŸsÄéß.
19 ZÝ„éßz ß݄zâéß ·„Ç›C½•Óß« ½ŸÅŽY ¥Ã„»„ ΉÓß«âÅßéßj, 11 Ε҅Njéß Yâéßs ¦Î‹Ãˆ¢¿•¢Î‹é߶„íß ú½ß¸Ø„éßWsNŸoÇ‹éß
ZÝ„éßz Ó•ÜßQéß΋ ÒéßÅŽjY ·òÅßéßj¶„í߯öÒ…âÅßéßz, ¥Î• ·ŸZ Z¶„íß ¥Îˆ ÒêúÌ„½•éß ¿ŸÜß΋éß. NõÒéßxÒéßØßéßâ
RÏ‹¢»‡, Ε½Ÿ ZÒ… ³·„ ÒéßYá« ¦à„âéß ÓŸà„⢠½ß¸Î‹rWÜó Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ ½•éßÒéßéß Z¶„íß ¿‚¯ŸtÒéßéß.
¿•NŸoÒ…. 12 Ø‚êÕßê! Z½‚¢Î‹é¶ ß í„ ¥Ã„¢p ¿•Óé¸ß ·ß óÒ…? ÓßÌ ¸ ŸxYs
20 ZÒ… ÒéßYá«Y ³·„NŸÃˆ ´Ç›¢S ÒéßéßCðÓßo ÒéßYá« ¯¢Î‹é߶„í ¿„êÇ‹Ü•·„ ¯öÌ„éßÓŸsÒ…?
¯öØßéßâ_Åßj. ZÒ… ½ŸY Òéßéß¹ƒYs ¿ŸÒ… Òéßé߹ߢ»‡ 13 ZÒ… ¨ ·ó½ß¸½ß¸… ÒêÅßÜßéß ¿‚½ß«tâ½ß¸téÇ‹éß ZÒ…
ÒêÈf½•Óß« à‡à„|Ì„¢»‡ ½ŸYY ½ß¸¢½ß«¢S½•NŸoÒ…. Ε҅Y·Ž RÃóÏ‹¢»‡ ©ÓŸsÒ….
21 ½ŸY ¶„íßÒêÄéßÜßéß »ûÄR¢¿„ÕßǛӟ ¥Îˆ ¯âsÅŽ·• 14 ''³·„ ÒéßYá« ½ŸÓ߸oÒ¢»‡ ½ß¸Ãˆà„é΋r¢»‡ ©¢Ç‹Ü•Ç‹éß. úÓ߬o
¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß ¥Ì„Y ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß ¿‚Çé‹ ß ¿•ðÓßo âéߢS ÁYw¢Sâ ÒéßYá«. Ε҅YÌó Óßø ½ˆ Ç¸ß › ©¢Ç‹
¥Ì„Ç‹éß ¯âsÅŽ·• ΟYY ¿„êÇ‹Ç‹éß. ÁƒÜßÇ‹éß.
Ø‚êÕßéß 15:15-16:9 600
15 Ε҅Njéß ·„ZÓ߸¢ Ì„â ΋êÌ„Üßâéß ¶„îÇ‹ âÒéßwÇ‹é. ÓßN« ŸoÇé‹ .ß ¥R ½ßǸ ¯› öØ•éÅ ß éß jß ©âs K͈Üß »„ë@Üßé.ß
΋êÌ„Üßéß YÒÓß«¢¿• ¦·Ÿà„¢ ¶„îÇŸ ½ß¸RúÌ„½‚éß`âΈ 29 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ï‹Y¶„íÇ‹éß»‡ ©¢Ç‹Ò¿„éßf. ¥Ì„Y
·ŸÎ‹éß. ±à„|Äx¢ ¯¶„íaß Ò ·ŸÜߢ ©¢Ç‹Îé‹ .ß ¥Ì„Y ½ß¢¸ ÅßÜéß ß
16 ÒêâÒ…Ç‹éß ¥¢Ì„·„¢_Åß Îûßv»„éßxÇ‹éß. ÒêâÒ…Ç‹éß ¯¶„íßaÒ»‡ ½ß¸¢Ç‹Ò….
¥Ó߸ºx½‚éß`⽟Njéß ÒéßÈ؄éßéß ¯ŸÇ‚`¯öØ„êÇ‹é. 30 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß T·„ÅŽY Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß. ¥Cs¿•Ì„
¥Ì„Ç‹éß ÒéߢS ZÝ„éßz ÌŸCâÅßéßj»‡ ·•Ç‹éßâéß ÌŸ»„éß ·òÒéßwÜßéß ·ŸH¯öØßéâß ¿‚Åéß Üjß ƒ ¥Ì„Çé‹ ß ©¢ÅƒÇ‹é.ß
ÌŸÇ‹éß. Ε҅Y à‡|Ó߸ ΋éßßwÄéßcY Ì„éßÇ›S½•Ó߸éßo¢Îˆ.
17 ''Ø‚êÕßê, ÓŸ ÒêÅß Râéß. Ó•âéß ÎŸYY Z¶„íß 31 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß ½ß¸Y·ŽÒêHâ ½ŸÅŽY âÒéßéßw·òY
RÒÈNŸoâé. ÓŸ¶„íß Ì‚HÓß«â ΟYY Ó•âéß ZÌó Ì„ââéß ÌŸÓ• ½‚êÓߢ¸ ¿•Óé¸ß ·ß ó¶„îÇ‹Îé‹ .ß ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ,ß
¿‚ÕßéßÌŸâéß. ½ŸY·Ž °Qéß ÎòÄ·„΋éß ·„âéß·„.
18 ÁƒÂ⢠»„Üß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÓŸÌó ¿‚½t «ß â Rá¸Øê
„ Üßéß 32 ΋éÃß ŸwÄéYcß ¦Ø„ééß áß é¸ ~ß Xȯö·„Òéßé¢ß Ε ½ŸÇ‹éß ÒéßéÓß H¸ß
Ó•âéß ZÌó ¿‚ÕßéßÌŸâéß. ¦ ÁƒÂ⢠»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßß ½ŸÇ‚`, ¯¢Ç›¯öÌŸÇ‹éß. ÒéßIz ¯âsÅŽ·Ž ½ß¸¿„f»‡
½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß ½ŸÃˆÌó ¿‚¯ŸtÄéß. ©¢Ç‹Y ¯¢Ç›¯öØßéâß ·òÒéßw܃ ¥Ì„Çé‹ ß ©¢ÅƒÇ‹é.ß
¦ ÁƒÂâéßÜßéß Ã„ºNŸxÜ•Qéß ÓŸ ΋»„cÄ ΟSï½ßÅßjܕ΋éß. 33 úΟ·äŸ½ß¸¢Ç‹éßz ½ß¸·Ÿ|Y·Ž ß·„ÒéßéߢΕ ßH¯öÌ„éßâs
19 ½ŸÃˆ_· (ÁƒÂâéßÜß_·) Î•à„¢ §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ. ½ŸÃˆY úΟ·äŸÒHz܃ ΋éÃß ŸwÄéÇcß é‹ ß ©¢ÅƒÇ‹é.ß ¦ Òx·Žo ½ß† ¸ Üßéß
§ßÕßu¢Îˆ ï½ß_Åßj¢Î‹é߶„íß ½ß¸ÃŸØßéß½ŸÝ„éßz ¯ÒÃ„ê ¦ ßH¯öØßéßâ ³GÒ ¿‚Åßéßj܃ ©¢ÅƒÇ‹éß.
Î•à„¢Üó ܕÄéß. 34 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, Ε҅Njéß Ü•Y ú½ß¸ÁÜß ½ß¸Y ÒxÄpÒéßéß.
20 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ì„â ORÌ„·ŸÜßÒéߢ̟ ՃϋÌó úà„Òéß Ç‹Õßéßuâéß úð½ßRéߢ¿• Òéßâéßá¸éßxÜß §¢Ç‹éßz ¥Cs¿•Ì„
½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß. ú¶„éßñâ ÒéßYá« Ì„â ·óÓ߸¢ Ο¿„ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß.
ÕßÇ›â Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßYs¢ÅŽÜó úà„Òé߽߸Nj̟Njéß, 35 ½ŸÃ„éß ·„MŸjÜ߶„íß ½ß¸Í‹·„¢ ½•Óß« ΋éßßwÄc½ß¸… ½ß¸âéßÜßéß
21 Õ®„Ø„éߢ·„Ä à„ÕƒqÜßéß ¥Ì„Y ¿‚Ò…Ü߶„íß RY½ß«NŸoØßéß ¿•NŸoÄéß. Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ½‚êÓ߸¢ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß ½ŸÃ„éß
ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Ç‹éß _·äÒéߢ»‡ ©ÓŸsâY ¥âéß·òâs ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ ¿•NŸoÄéß.""
½ß¸téÇ‹éß à„úÌ„éßÒ… ¥Ì„Y Qéß΋ ΟǛ ¿•NŸoÇ‹éß.
22 ΋éÃ ß ŸwĽc …¸ß Òx·Žo ¿ŸÜƒ RÓßC« ¯öÌŸÇ‹é.ß T·„ÅŽ âéߢǛ ¯G½®ß¸E¶„í Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß
¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß §Üƒ Á½ŸÕßéß §¿ŸfÇ‹é:ß
16
Ì„½t«ß ¢¿„é·ß òÓ• ¦à„ ¥Ì„Y·Ž ©¢Ç‹Îé‹ .ß ¥Ì„ËnŽ ¿„¢½ß½« •
ðÓߢ΋é߶„íß ¯·„aÇó ³·„ ¹ßÇ‹c¢ ·„Yï½ßÇ‹éßÌ„êÓ• 2 ''¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ó•âéß ØßéÎß Òˆ Ä·_ RÓŸsâéß.
©¢ÅßéߢΈ. QéßÄéß Òéßéß»„éßcÄê ÓŸ¶„íß ·„á¸j½•éß ·„HCÓ߸éßoÓŸsÄéß ·ŸY
23 ¥Ì„Ç‹éß ¥Åßê §ßÅßê ¦@Ä¢ ·óÓ߸¢ß '¯·„aÇ‹ ¦Î‹Ã„Ë ·ŸÎ‹éß.
¥Îˆ" ¥¢Åßê Óߢ¸ ¿„ÃÓˆ ê ¸ß Óo • ©¢ÅƒÇ‹é.ß ·ŸY ¥Ì„Y 3 Qéß Î‰Ã„c ©½ß¸ÓŸxNŸÜ߶„íß ¥¢Ì„¢ ܕ΋éß. Qéß^â΋é߶„íß
à„ÉÄ¢ ßÕߢ΋éßÜ߶„íß ¦@Ä¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¥Ì„Y·Ž ½ŸÎ‹Òéßéß ·òâNŸCNŸoÄéß?
¿ŸÒ… ÒéßêÇ›¢Î‹Y ¥Ì„Y·Ž Ì‚ÜßéßÓ߸éß. 4 ÓŸ ·„MŸjÜ• Qéß¶í„ ß ©¢_Åß §½ßt¸ éÇ‹éß QéßÃé„ ß ¿‚Õéß Ìß é„ âß s
24 S¢Ì„, úà„Òéß ¥Ì„ËŽn Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹éßÌ„éßÓŸsØßéß. ¥Ì„ËŽn ÒêÅßÜßéß Ó•âê ¿‚½ß¸t»„Üßâéß. Qé߶„íß RÃóÏ‹¢»‡
ÓŸà„⢠¿•ðÓߢ΋é߶„íß ³·„ ßE Ó߫΋r¢»‡ ©âsÅßéßj ÁƒÂ⢠»„Üß ÒêÅßÜßéß ¿‚½ß«t, RéßÒéßwHs ¿„êS
¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¥Ì„Yï½ß` ΟǛ ¿•NŸoØßéß Ó•âéß Ì„Üß ª½ß¸»„Üßâéß.
25 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Î‹éßßwÄéßcÇ‹éß Î•Ò…Y Qéß΋ ̄⠽߫Ǜ·ŽH 5 ·ŸY Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßÌó Ó•âéß RéßÒéßwHs
[CNŸoÇ‹éß ·„âéß·„ ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Î•Ò…Y·Ž RÏ•Ø„éßéßÇ‹ ú¯öÌ„€U¢S Qé߶„íß ¦à„ §Ò|»„Üßâéß.
Ø•éßx¢Î‹é߶„íß Yß·„ÈNŸoÇ‹éß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ 6 ''¥ØßéßÌ• Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ °Î‰ ÓŸ Ճϋ ¯öØ•éßÅßéßj»‡
Ε҅Y·Ž RÃóÏ‹¢»‡ ΋éßßwÄéßcÇ‹éß ÕßÜßҢ̄éßY»‡ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ·ŸZ Ó•âéß ÒêŃzÇ‹·„¯öÌ• ÓŸ¶„íß
©¢Ç•¢Î‹é߶„íß ú½ß¸Ø„éßWsNŸoÇ‹éß. ¦Î‹Ã„Ë Ü•Î‹éß.
26 ¦ ÒéßYá« ¿ŸÜƒ ½‚éßéߢǛ½ŸÇ‹éß. ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ì„â 7 YÁ¢»‡ Ε½Ÿ, ZÒ… ÓŸ ÕßÜߢ XÓß«½•à‡Ò…. ÓŸ
ÕßÜß½‚éßñâ ܃҅¯ŸÅŽ _·Ç‚ÒéßéßÌó Ε҅Y Qéß΋ ΟǛ ¶„íßÅßéߢÕߢ ½‚éßéßÌŸoYs ZÒ… ÓŸà„⢠¿•à‡Ò….
¿•NŸoÇ‹éß. 8 ZÒ… ââéßs ·„ÅŽj½•à‡Ò…. ¥Îˆ ú½ß¸W ³·„aÄê
27 ΋éÃ ß ŸwÄéÇcß é‹ ß Ï‹âҢ̄éÇß ‚ñ Òéßé¹ß ¢ß ·òÒ…|Ìó Y¢Ç› ¿„êÇ‹»„ÜßÄéß. ÓŸ à„ÉÄ¢ Ãó»„¢Ìó ©¢Îˆ, Ó•âéß
©¢Ç›Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf. ½ŸY âÇ‹éߢ ·òÒ…| ¯ôÄÜßÌó Õ®Ø
„ é„ ¢ß ·„â„ »‡ ·„âÕßÇé‹ Ì
ß é„ Óß Ÿsâéß. ΟY ¥Ã„¢p Ó•âéß
ÕßHÓß« ©¢Ç‹Ò¿„éßf. Îóá«Y ¥Y ú½ß¸ÁÜßéß Ì„ÜßÓ߸éßoÓŸsÄéß.
28 ·ŸZ K͈Üß½‚éßñ⠽߸ÅßjËŸÜóz ½ŸÇ‹éß YÒÓß«NŸoÇ‹éß. 9 ''Ε҅Njéß ÓŸ Qéß΋ ΟǛ ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß, ¦Ø„éßâ ÓŸ
¯ÒÄê YÒÓß«¢¿„Y §ß¢Ç‹zÜó ¦ Î‹éßßwÄéßcÇ‹éß YÒ Qéß΋ ·ó½ß¢¸ »‡ ©¢Ç› ÓŸ à„ÃÉ ŸYs THf ½•Óé¸ß Óoß ŸsÇ‹é.ß
601 Ø‚êÕßéß 16:10-17:16
Ε҅Njéß ÓŸ Qéß΋ ̄⠽߸݄éßz ·òÄé߶„íßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. 3 ''Ε½Ÿ, ZÒ… ââéßs (Ø‚êÕßéß) YÁ¢»‡ ÕßÜ߽߸ÄéßÓ߸éßo
ÓŸ à„úÌ„éßÒ…Üß ·„Ý„éßz Ε|ḢÌó ¿„êÓ߸éßoâsR. ÓŸsÒY ¿„ê½ß«¢¿„éß, ÒéßÈ ¯Ò|Äê ââéßs ÕßÜß
10 Òéßâéßá¸éßxÜßéß ââéßs ¿„êS âÒ…|̟Äéß. ½ŸÝ„z¢ÌŸ ½ß¸Ã„¿„Äéß.
ÓŸ ¿„éßÅßêj ¿•Ãˆ ââéßs ¥ÒÒêY¢S ÓŸ Òéßé߹ߢ 4 ÓŸ ðÓßsUÌ„éßÜß ÒéßâÓ߸é߀Üßâéß ZÒ… Õߢψ¢¿•à‡Ò…,
Qéß΋ ·òÅßjÇŸY·Ž Ó߸ÒéßwWNŸoÄéß. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß ââéßs ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óÄé. ΋؄éß¿•Óß«
11 Ε҅Njéß ââéßs ΋éßßwÄéßcÜ߶„íß ¥½ß¸tC¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃˆY ÁØßéߢ¿„ZØ„é߶„íß.
12 ÓŸ Rá¸Øé„ ¢ ß ¥¢ÌŸ Õƒ»‡Ó• ©¢Îˆ. Ó•âéß Ó‚ÒéßwΈ»‡
ORÓ߸êo Ò¿Ÿfâéß. ·ŸY Ε҅Njéß ââéßs SÌ„éß·„ 5 '³·„Ç‹éß Ì„â Ó߸|¢Ì„ ½ß«ÜßzÜßâéß YÄz·ä„x¢ ¿•Óß« Ì„â
»ò_Åàjß ‡Ç‹é.ß ¥Ò…âéß ¦Ø„éâß ââéßs ½‚éÇß ½‹ Å ¸ß jŽ ܃C, ðÓßsUÌ„éßÜ߶„í* Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß" ¥Y ú½ß¸ÁÜßéß
ââéßs Òéßé·ß a„ Üßéß Òéßé·ß a„ Üßé»ß ‡ RÄé»ß »„ òŃjÇé‹ .ß »„éÃß ˆ ¿‚Õßéß̟ÄY Z¶„íß Ì‚ÜßéßNŸ? ·ŸY §½ß¸téÇ‹éß ÓŸ
¿„êÓß« ·òÅßjÇ‹¢ ¥Õ®„xÓß«¢¿„ÇŸY·Ž Ε҅Njéß ââéßs ðÓßsUÌ„éßÜ• ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢ ¥Ø„êxÄéß.
ú½ß¸Ø‚êCÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. 6 Ε҅Njéß ÓŸ ð½ßÄéßâéß (Ø‚êÕßéß) ú½ß¸W ³·„aÈ·• ³·„
13 Ε҅Y RÜßéß·Ÿ¢Ç‹éßz ÓŸ ¿„éßÅßêjß ©ÓŸsÄéß. ÓŸ ¿‚Ç‹m ½ß¸Î‹¢»‡ ¿•à‡Ç‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ Òéßé߹ߢ Qéß΋
ÒéßêúÌ„½ß«¢ÇŸÜßÜó ¦Ø„éßâ Ճ˟Üßéß ·òÇ‹éßÌ„éß ©Réßw ½•NŸoÄéß.
ÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ΋؄éß ¿„ê½ß«¢¿„Ç‹éß. ¦Ø„éßâ 7 Ó•âéß ¿ŸÜƒ Ճϋ½ß¸Ç‹éßÌ„ê, ¿ŸÜƒ R¿ŸÃ„¢»‡
ÓŸ ï½ß`Ì„x ÄNŸYs Ó•ÜßQéß΋ ³Üß·„ ÕóNŸoÇ‹éß ©ÓŸsâéß, ·„âéß·„ ÓŸ ·„âéßsÜßéß ÎŸÎŸ½ß¸… »„éßÇ›mR
14 ÒéßÃ„Ü ÒéßÃ„Ü Î•Ò…Ç‹éß ÓŸ Qéß΋ ΟǛ ¿•NŸoÇ‹éß. ¥Ø„êxØßéß. ÓŸ ½‚éßéßÌ„o¢ à„ÉÄ¢ ³·„ ZNj܃ ¿ŸÜƒ
Ø„éßéß΋r¢Üó ïÓß`Y¶„íßY܃ ¦Ø„éßâ ÓŸ Qéß΋¶„íß ½ß¸Ã„éß Ó߸âs¢ ¥Øßéßx¢Îˆ.
»‚Ì„éßoÌŸÇ‹éß. 8 ÒéߢS Òéßâéßá¸éßxÜßéß Î‰Y Rá¸Ø„éß½‚éß` ·„ÜßÒĽ߸Njéß
15 ''Ó•âéß (Ø‚êÕßé)ß ¿ŸÜƒ R¿ŸÃ„¢»‡ ©ÓŸsâéß, ·„âéß·„ Ì„éßÓŸsÄé. Ε҅Y »„êÈf Üß·ä„xï½ßÅßjY ú½ß¸ÁÜß
»óÓ‚½ß¸ÅßjÌó ¿•Ø„éßÕßÇ›â ÕßÅßjÜßéß Ó•âéß Ï‹ÃˆNŸoâéß. Rá¸Ø„éß½‚éß` YÃóqá¸éßÜßéß ·„ÜßÒÄ ½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÄéß.
Ó•âéß §·„aÇ‹ ΋éßÒéßéßwÜó, ÕßêǛ΋Üó ¶„îÃòfY 9 ·ŸY ZWÒéߢ̄éßÜßéß ½ŸÝ„z ½ß¸Î‹rÌ„éßÜßÓ• ¿•½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß.
´Ç›¯öØßéßâÅßéßj»‡ Õ®ƒRÓ߸éßoÓŸsâéß. YÃóqá¸éßÜßéß ÒéßȢ̄ ÕßÜßҢ̄éßÜß̟҅Äéß.
16 °Ç‹éßfÅß ÒéßêÜߢ»‡ ÓŸ Òéßé߹ߢ ¯úÄÕßÇ›¢Îˆ.
¿×ŸØ„éÜß éß ß ÓŸ ·„Ýz„ ¿„éÅ ß ê ß Ãj Ÿ ©¢»„ß܃z ©ÓŸsØßé.ß 10 ''·ŸZ ĢǛ, QéßĢ̟ ·„ÜßÓß«, ½‚éßéßÌ„o¢ Ì„½ß¸té ӟΕ
17 Ó•âéß ¯âsÇ‹êß ú¶„éñß â ӕâ „ °Î‰ ¿•Øé„ Üß Î• é‹ .ß ¥Y ÓŸ¶„íß ¿„ê½ß«¢¿„ÇŸY·Ž ÒéßÄÜß ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢
ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ YÄwÜßÒéßØßéßâΈ. ¿•Ø„éߢǛ. QéßÜó ¯ÒÄê ÁƒÂ⢠»„Üß ½ŸÃ„éß·ŸÃ„éß.
18 ''Õ®„êQéß, ÓŸ Ä·ŸoYs ΟS ï½ßÅßj¶„í. (ÓŸ¶„íß ÁÈCâ 11 ÓŸ ORÌ„¢ »„W¢S ¯öÌó¢Îˆ. ÓŸ ¦Üó¿„âÜßZs
¿‚Çé‹ »ß é„ Üß âß éß ·„½t«ß ï½ßŶjß í„ )ß . ÓŸxØ„é¢ß ·óÓߢ¸ ¥Ãˆ¿• ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ÓŸ ¦à„ ¥Ç‹éß»„¢ÅŽ¢Îˆ.
ÓŸ ¥Ã„é߽߸…Üßâéß (ú¯ŸÃ„pâÜßâéß) ¦C¯öZØ„é߶„íß. 12 ·ŸY ÓŸ ðÓßsUÌ„éÜß éß ß ÃŸúWY ½ß»¸ Ü„ éß ß ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„é.
19 §½ß ¸ t éÇ‹ é ß ¶„ î Ç‹ ½ß ¸ à „ Ü ó·„ ¢ Üó ¯ÒÃó ³·„ à „ é ß T·„ÅŽ ½ß¸Ç›â½ß¸téÇ‹éß ½‚Üßéß»„éß ÒNöo¢Îˆ, ¥Y ½ŸÃ„éß
©ÓŸsÄéß. ÓŸ ½ß¸·ä„¢»‡ (ÓŸ ½ß¸·„aâ) ©¢Ç› ÓŸ¶„í ¥¢ÅƒÃ„éß.
NŸ·äŽ»‡ ©ÓŸsÇ‹éß. 13 Ó•âéß ·„Yï½ßÇ‹éßÌ„éßâs ³_· »„뺢 ·„âéß·„ ¯ŸÌŸÝ„¢
20 ÓŸ ðÓßsUÌ„éßÜßéß ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ·ŸY ¥ØßéßÌ•, ¥¢Ï‹·ŸÃ„ Ó߸ÒêψÜó Ó•âéß ÓŸ ½ß¸Ç‹·„
ÓŸ ·„âéßsÜßéß Î•Ò…Y ·óÓߢ¸ ·„ZsÝ„ézß ·ŸÃ„éÓß é¸ß Óoß ŸsØßé.ß ½•Ó߸éß·ò¢_Åß
21 ³·„ ÒéßYá« Ì„â ðÓßsUÌ„éßY ·óÓ߸¢ ÕßWÒéß܃Ǜ 14 Ó߸ÒêψY ¿„êS, 'ZÒ… ÓŸ Ì„¢úÇ›R ¥Y"
âÅßé»jß ‡, ÓŸ ·óÓߢ¸ Ε҅YY ÕßWÒéß܃Ǖ ³·„ ÒéßYá« ½ß¸…Äéß»„éßÜßâéß ¿„êÓß«, 'ÓŸ Ì„HzR" Ü•·„ 'ÓŸ Nö΋ÈR"
ÓŸ¶„íß ·Ÿ½ŸH. ¥Y Ó•âéß ¿‚½ß¸tÒ¿„éßf
22 ''Ó•âéß ° ¿óÅß âéߢǛ (ÒéßÄˢ) WÈC ßÓó ¦ 15 ·ŸY ¥Î• ÓŸ¶„í ¦à„ ¥ØßéßÌ• ÓŸ¶„íß ¯Üƒ¢ÅŽ ¦à„
¿óÅŽ·Ž Ó•âéß ½‚Ý•z¢Î‹é߶„íß §¢·Ÿ ·òΈq Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜ• ܕ΋é. ÒéßÈ؄éßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸØ„éߢ΋éß ° ¦à„ ¿„êÇ‹
ÁÄ»‡H€ ©¢Îˆ. ܕÄéß.
16 (ÓŸ ¦à„ ÓŸÌóÓ• ¿„Y¯öÌ„éߢΟ?) ¥Îˆ Ó•âéß ¿„Y
17
ÓŸ ¦Ì„w Õ®„»„s½‚éßñ ¯öØßéߢΈ. RÇ›S ï½ß_Åßj ¯öØ•éß Ó߸pÜߢ؂éßéß·„a ÜóÌ„éßÜóz·Ž ½‚Ý„éßo¢ÎŸ? Òéßâ
ðÓߢ΋é߶„íß Ó•âéß Ó߫΋r¢. ÓŸ ORÌ„¢ ΟΟ½ß¸… Òéߢ̟ ¿•Ãˆ ÕßéßÄ΋Üó·Ž ½‚݃oÒê?""
»„W¢S¯öØßéߢΈ, Ó߸Òêψ ÓŸ·óÓ߸¢ YÉ·äŽNöo¢Îˆ.
2 Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÓŸ ¿„éßÅßêßjß YHS ââéßs ¿„êÓß« ³·„Çé‹ ß ... ðÓßsUÌ„éÜß ¶ß í„ ß ¥·äÄ ŸÜƒ ¥Ì„Çé‹ ß Ì„â ðÓßsUÌ„éÜ߶í„
âÒ…|Ì„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ââéßs ¦Åß ½ß¸ÅŽjÓ߸êo ¥Ò ³·„ ½ŸÅƒâéß ½Ÿ»‡q⢠¿•NŸoÇ‹éß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßéß
ÒêYÓ߸êo ©¢_Åß Ó•âéß ½ŸÃˆY »„ÒéßYÓ߸éßoÓŸsâéß. »„éßÇ›m½ŸÝ„zØ„êxÄéß.
Ø‚êÕßéß 18:1-19:10 602
Ø‚êÕßé߶„íß [Üßq΋éß Á½ŸÕßéß 17 Õ®„êRéß Qéß΋ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¥Ì„YY ÁƒÂ½ß¸·„¢

18 ¥½ßt¸ éÇ‹éß á¸êV ΕàÓ„ é¸ß Çoß ‚ñâ [ÜqÎé‹ ß Ø‚êÕßé¶ß í„ ß ¿•Óé¸ß ·ß óÄé.ß ° Òx·Ž¶o î
„ Ç‹ ¥Ì„Ys §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢
§Üƒ Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Óß«·óÇ‹éß.
18 Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¥Ì„YY ½‚Üéß Ìß é„ Ãß é„ ß âéߢǛ ӂŽjŽ •NŸoÃé„ .ß
2 ''Ø‚êÕßê! ¨ ÒêÅßÜßZs ¯½ß¸téÇ‹éß ¿ŸHNŸoÒ…? ¥Ì„Çé‹ ß T·„ÅÜŽ óY·Ž K·ä¢Ž ¿„ÕÇß Ì‹ ŸÇ‹é.ß ½ŸÃ„éß ¥Ì„Ys
ZÒ… Òéå⢻‡ ©¢Ç› RÓŸH. ¥½ß¸téÇ‹éß Òéß⢠Üó·„¢Üó âéߢǛ ̄ÈRéß½•NŸoÄéß.
ÒêŃzÇ‹éß·óÒ¿„éßf 19 ¥Ì„Y·Ž ½ß«ÜßzÜßéß Ü•·„ ÒéßâéßÒéßÜßéß ¯Ò|Ã„ê ©¢Ç‹Ã„éß.
3 ½•éßÒéßéß ½ß¸à„éß҅܃z ÕßéßΈrVâéßÜߢ ¥Y ZÒ… ¯¢Î‹é߶„íß ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜß ß âéߢǛ ½ŸÃ„Óé¸ß Üß éß ß ©¢Ç‹Ãé„ .ß ¥Ì„Y
Ì„ÜßNŸoÒ…? ØßéߢÅß Øßéߢ·„ Ó߸OÒ¢»‡ ©¢Ç• Òéßâéßá¸éßxÜßéß
4 Ø‚êÕßê! Z ·ó½ß¸¢Ìó Z¶„íß Z½• @Y ¿•Ó߸éß ¯Ò|Ã„ê ©¢Ç‹Ã„éß.
·ò¢ÅßéßÓŸsÒ…. _·ÒÜߢ Z ·óÓ߸¢ Òéßâéßá¸éßxÜßéß 20 ΋éßßwÄéßcY·Ž Ó߸¢Õ®„R¢Sâ ΟYY »„êÈf Râs
¨ Õ®„êRéßY RÇ›S¯ö½ŸÜƒ? _·ÒÜߢ Yâéßs Ì„ë½ß«o ½ß¸téÇ‹éß ½ß¸Ç‹ÒéßÅß ©âs ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÎˆÃˆ¯ö̟Äéß.
½ßø ¿
„ Å
„ ¢ß ·óÓߢ¸ Ε҅Njéß ½ßø |„ ÌŸÜßâéß ·„νˆ ½«ß •NŸoÇY‹ Ì„êÄéßtâ ©âs ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó ½‚éßÌ„oÕßÇ›
ZÒ… Ì„ÜßÓ߸éßoÓŸs½Ÿ? ¯ö̟Äéß.
21 §Îˆ YÁ¢, ΋éßßwÄéßcY·Ž, ¥Ì„Y §¢ÅŽ·Ž §Üƒ»•
5 ''¥Ò…âéß YÁ½•éß, ΋éßßwÄéßcY Ή½ß¸¢ ¦Ãˆ¯öÌ„éߢΈ. ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. Ε҅Y »„êÈf Üß·ä„xï½ßÅßjY ½ŸY·Ž
¥Ì„Y ¥Cs ·ŸÜ߶„íߢǟ ¦C¯öÌ„éߢΈ. §Üƒ»• ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ!""
6 ¥Ì„Y §¢ÅŽÜóY ½‚Üéß » ß é„ ß T·„ÅŽ ¥Ò…Ì„é¢ß Έ. ¥Ì„Y
½ß¸·„a»‡ ©âs Ή½ß¸¢ ¦Ãˆ¯öÌ„éߢΈ. Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß
7 ¦ ÒéßYá« ¥Ç‹éß»„éßÜßéß ÒéßÄÜß »„ÅŽj»‡, ½•»„¢»‡
©¢Ç‹Ò…. ·ŸZ ¥Ì„Ç‹éß Yϟ⢻‡ âÇ‹éßNŸoÇ‹éß, ÕßÜß
V⢻‡ ©¢ÅƒÇ‹é.ß ¥Ì„Y Óß|¸ ¢Ì„ ΋éÃß ŸwĽc …¸ß ¦Üó
19
2
¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß §Üƒ Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß:

''¯¢Ì„·ŸÜߢ QéßÄéß ââéßs ՃψNŸoÄéß; ÒêÅßÜßÌó


¿„âÜ• ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Ç›¯öØ•éßÅßéßj ¿•NŸoØßéß. ââéßs âÜßéß»„»òNj̟Äéß?
8 ¥Ì„Y Ó߸|¢Ì„ ¯ŸÎŸÜ• ¥Ì„YY ÒÜßÜó ½ß¸Ç‹Îó 3 §½ß¸tÅŽ·Ž QéßÄéß ââéßs ½ß¸ÎˆNŸÃ„éßz ¥ÒÒêY¢¿ŸÃ„éß.
NŸoØßéß. ¥Ì„Ç‹éß ÕóâéßÜóY·Ž âÇ‹S, ¥¢Î‹éßÜó QéßÃé„ ß ÓŸ Qéß΋ ΟǛ ¿•ðÓßÅ½ß t¸ß éÇ‹éß ¯Üƒ¢ÅŽ Óß»« ê
„ c
S¶„íßa·ò¢ÅƒÇ‹éß. ©¢Ç‹Î‹éß Qé߶„í.
9 ³·„ Õóâéß ¥Ì„Y ÒéßÇ›½‚éßâéß ½ß¸_ÅßjÓ߸éßo¢Îˆ. ³·„ 4 ³·„½•Ý„ Ó•âéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«ÓŸ, ¥Îˆ ÓŸ Ó߸ÒéßÓ߸x.
Õóâéß ¥Ì„Ys »„ÅŽj»‡ ÕߢψÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ RéßÒéßwHs Ճψ¢¿„΋é.
10 ¥Ì„ Y ·óÓß ¸ ¢ Ó• Ü ß Q éß Î ‹ ³·„ ÌŸÇ‹ é ß ÎŸ¿„ Õ ß Ç › 5 QéßÄéß _·ÒÜߢ ÓŸ ·„¢_Åß ÒéߢS½ŸÝ„z܃ ¿„ê½ß«¢¿„éß
©¢ÅßéߢΈ. ¥Ì„Y ÌóÒÜó ³·„ Õóâéß Ó߫΋r¢»‡ ·ó½ŸÜßY ·óÄéßÌ„éßÓŸsÄéß. ÓŸ ·„MŸjÜ߶„íß ·ŸÃ„Ë¢
©¢Îˆ. ÓŸ Ì„½ß¸té ÒêúÌ„½•éß ¥Y QéßÄéß ¥¢ÅƒÃ„éß.
11 ¥Ì„Y ¿„éßÅßêjß Õ®„Ø„éߢ ¯ô¢S ©¢Îˆ. ¥Ì„Ç‹éß 6 ·ŸZ ÓŸ¶„íß ¥½ß· ¸ ŸÃ„¢ ¿•Óâ«ß ½ŸÇ‹éß Î•Ò…Ç‹é.ß ¦Ø„éâß
½•ðÓß ú½ß¸W ¥Ç‹éß»„éß ½‚âéß·Ÿ Õ®„Ø„éߢ ©¢ÅßéߢΈ. ââéßs ½ß¸Åßéßj·óÒŃY·Ž Ì„â ÒÜßâéß ÓŸ ¿„éßÅßêjß
12 ¿‚Ç‹m ·„MŸjÜßéß ¥Ì„Y ·óÓ߸¢ ¦·„HÌó Ò…ÓŸsØßéß. ½•à‡Ç‹éß.
¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Ç›¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸Ì„â¢, ÓŸà„⢠¥Ì„Y 7 'ÓŸ¶„íß ¥½ß· ¸ ŸÃ„¢ ÁÈC¢Îˆ." ¥Y Ó•âéß ·_ ·„Üéß ß ½•NŸoâéß.
·óÓ߸¢ Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß °Qéß ÃŸÎ‹éß. Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ Ó•âéß
13 Õ®„Ø„éߢ·„Ä Ãó»„¢ ¥Ì„Y ¿„Äw¢Üó ·òYs Õ®ƒ»‡ »„ÅŽj»‡ _··„Üßéß ½•Óß«ÓŸ ÓŸxØ„éߢ ·óÓ߸½‚éßñÓŸ ÓŸ
Üßâéß WY½•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ ¥Ì„Y ¿•Ì„éßÜßâéß, ·ŸÝ„zâéß ½‚éßéßÄ ¯ÒÄê RâÄéß.
¶„íßJz¯ö¿•Ó߸éßo¢Îˆ. 8 Ó•âéß Òéßéߢ΋é߶„íß ½‚Ý„zÜ•¶„íߢǟ Ε҅Njéß ÓŸ ÒêÄc¢
14 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß _·äÒéߢ»‡ ©âs Ì„â §¢ÅŽÜó âéߢǛ ÒéßêÓß«½•à‡Ç‹éß. ÓŸ ÌóÒâéß ¦Ø„éßâ T·„Åóz ΟS
XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßÇÌß‹ ŸÇ‹é.ß Õ®Ø „ ê
„ Üß ÃŸEâé ¯Î‹éÃß òa ï½ß_Åßjà‡Ç‹éß.
Ó•¢Î‹é߶„íß ¥Ì„Ç‹éß âÇ›½ß«¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. 9 ÓŸ ±à„|ßxYs Ε҅Njéß XÓß«½•Ó߸éß·òÓŸsÇ‹éß. ÓŸ
15 ¥Ì„Y·Ž Ì„â §¢ÅŽÜó °Qéß RÇ›Sï½ßÅßjÕßNj΋éß. Ì„ÜßQéß΋ ·ŽÃ‰ÅƒYs ¦Ø„éßâ XÓß«½•Ó߸éß·òÓŸsÇ‹éß.
¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¥Ì„Y §¢ÅŽY¢ÇŸ, ÒéߢNjéßÌ„éßâs 10 Ó•âéß ¿„¿•f¢Ì„ÒĶ„íß ââéßs ¨ ½ß¸·„a âéߢǛ ¦
»„¢Ï‹·„¢ ¿„ÜßzÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ½ß¸·„aÒĶ„íß Î•Ò…Ç‹éß RÄéß»„»òÇ‹ÌŸÇ‹éß. ³·„ ¿‚Åßéßj
16 ·Ž¢Î‹ ¥Ì„Y ½•Ã„éßz ¯¢Ç›¯öÌŸØßéß. ï½ß`⠥̄Y ΟY ½•Ý„zÌó Ó߸@ ï½ßßÜßzC¢¿„ÕßÇ‹mÅßéßj ¦Ø„éßâ ÓŸ
·òÒéßwÜßéß ¿„NŸoØßéß ¦à„ XÓß«½•NŸoÇ‹éß
603 Ø‚êÕßéß 19:11-20:12
11 Ε҅Y ·ó½ß¸¢ ÓŸ¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒéߢNjéßÌ„éߢΈ. 27 ÓŸ Óß|¸ ¢Ì„ ·„ÝÌz„ ó Ó•âéß Î•Ò…ËŽn ¿„êNŸoâéß. NŸ·äŸÌ„êo
¦Ø„éßâ ââéßs Ì„â à„úÌ„éßÒ… ¥Y ½ß«ÜßéßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ε҅˕n, §¢^·ÒÈZ ·ŸÎ‹éß. ÓŸÜó ÓŸ ºë΋؄éߢ
12 ÓŸ Qéß΋ ΟǛ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß Î•Ò…Ç‹éß Ì„â ïÓß`ÓŸxYs ÕßÜßV⢠¥Ò…Ìó¢Îˆ.
½ß¸¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ¿„éßÅßêjß ΋éßßcÜßéß YÈw 28 ''³·„½•Ý„ QéßÃé„ ,ß 'Òéß⢠؂êÕßéâß éß §Õßu¢Îˆ ï½ßÇŸq¢,
NŸoÄé. ÓŸ »„éßǟÄ¢ ¿„éßÅßêjß ½ŸÃ„éß ÕßÓ߸¿•NŸoÄéß. ¥Ì„ËnŽ Y¢Îˆ¢¿„ŃY·Ž °Î‚Ó` Ÿ ·ŸÃ„Ë¢ ½‚Îé‹ ¶ß í„ ÎŸ¢"
¥âéß·óÒ¿„éßfâéß.
13 ''ÓŸ Nö΋ÄéßÜßéß ââéßs Ε|á«¢¿•ÅßÅßéßj Ε҅Njéß 29 ·ŸZ Qéß ÒéßÅßéßj¶„íß Qéß_à ¹ßÇŸcY·Ž Õ®„Ø„é߽߸ǟH.
¿•à‡Ç‹éß. ÓŸ ðÓßsUÌ„éßÜߢ΋È·• Ó•âéß ½ß¸ÃŸØßéß ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ¯Ÿ½ß¸¢Qéß΋ Ε҅Y ·ó½ß¸¢ K·ä„âéß
½ŸÇ‹âéß. Ľ߫tÓ߸éßo¢Îˆ. RéßÒéßwHs K·äŽ¢¿•¢Î‹é߶„íß Ø‚éßÈ꽟
14 ÓŸ ÕߢϋéßÒ…Üßéß ââéßs RÇ›Sï½ß_Åßjà‡Ã„éß. ÓŸ ðÓßsU ¹ßÇ‹c¢ ú½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß XÄéßt ©¢Îˆ ¥Y
Ì„éßÜßéß ââéßs ÒéßÄS¯öØ„êÄéß. QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.""
15 ÓŸ §¢Åóz ¥WÏ‹éßÜßéß, ½ß¸Y·„Ì‚oÜßéß Ó•Ó•Îó ½ß¸ÃŸØßéß Áó½®ß¸Ã„éß Á½ŸÕßéß
½ŸÇ›Üƒ, RΕLØ„éßéßY܃ ââéßs ¿„êNŸoÄéß.
16 Ó•âéß ÓŸ ðÓßÒ¶„íßY ½ß«HðÓßo ½ŸÇ‹éß Á½Ÿ[Ò|Ç‹éß.
Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ Ó•âéß ÕßWÒéß܃Ǜӟ ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇß é‹ ß
20 ¥½ß¸téÇ‹éß âØ„éßÒêXØ„éßéßÇ‚ñâ Áó½®ß¸Ã„éß §Üƒ
Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß:
2 ''Ø‚êÕßê! ÓŸ Ì„Üߢ½ß¸…Üßéß ÓŸ¶„í Á½Ÿ[NŸoØßéß.
Á½ŸÕßéß §Ò|Ç‹éß. Ó•âéß ¥âéß·ò¢ÅßéßâsΈ °RéßÅó Ó•âéß Ì„|Ľ߸Ǜ
17 ÓŸ à‡|Ó߸ ½ŸÓ߸⠥¢_Åß ÓŸ Õ®ƒÃ„x¶„íß ¥Ó߸ºx¢. Z¶„íß ¿‚¯ŸtH.
ÓŸ Ó߸|¢Ì„ Nö΋ÄéßÜßéß ââéßs Ε|á«NŸoÄéß. 3 ½•éßÒéßéß ¿‚½ß«tâ ΟY·Ž ZÒ… §Sfâ Á½ŸÕßéßÜßéß
18 Sâs ½ß«ÜßzÜßéß ¶„îÇŸ ââéßs »•J ¿•NŸoÄéß. Ó•âéß Ò궄íß ¥ÒÒêⷄÄ¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ·ŸZ Ó•âéß
½ŸÝ„z ΋»„cĶ„íß ÒðÓßo ½ŸÝ„éßz ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ ¿‚Ç‹éß ÁƒÂ⢠»„Üß½ŸÇ‹âéß, Z¶„íß ¯Üƒ Á½ŸÕßéß §½Ÿ|Üó
Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÒêŃzÇ‹éß̟Äéß. ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
19
4- 5 ''½‚ééß Å
ÓŸ¶„íß ÓßY¸ sUÌ„½‚éñß â ðÓßsUÌ„éÜß éß ß ¥¢Î‹Ãê
„ ââéßs ß jß ½‚ééß Îß Å
‹ NŽ ŸÃˆ»‡ ¦ÎŸÒéßéß Õ®ê „ Réß Qéß΋ ¿•Øé„ ß
¥Ó߸Ux¢¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. SÒÈ·Ž Ó•âéß úð½ßRéߢ¿• ÕßÇ›â½ß¸tÅŽ âéߢǛ ³·„ ΋éßßwÄéßcY Ó߸¢ÌóḢ
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¶„îÇŸ ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹éßÜßØ„êxÄéß. ¯¶„íßaÒ ðÓ߽߸… ©¢Ç‹Î‹éß ¥Ó• Rá¸Ø„éߢ ¿ŸÜƒ
·ŸÜߢ»‡ Z¶„íß Ì‚HÓß«¢Î•. Ε҅Y Üß·ä„xï½ßÅßjY ½ŸY
20 ''Ó•âéß ¯¢Ì„ Ó߸âs»‡ ©ÓŸsâ¢_Åß ÓŸ ¯Òéßéß·„Üß ¦â¢Î‹¢ ·ò¢Ì„ðÓ߽߸… ÒêúÌ„½•éß ©¢ÅßéߢΈ.
Qéß΋ ÓŸ ¿„Äw¢ ú½•ÜƒÇ‹éßÌ„ê ©¢Îˆ. ÓŸÜó ÓŸ¶„íß 6 ³·„½•Ý„ ΋éßßwÄéßcY »„Ä|¢ ¦·Ÿà‡Ys ¥¢ÅßÒ¿„éßf.
·òΈq¯ŸÅŽ ú¯ŸË¢ ÒêúÌ„½•éß RéßCH ©¢Îˆ. ¥Ì„Y Ì„Üß ½•éß½®ß¸êÜßâéß ÌŸ·„Ò¿„éßf.
21 ''ââéßs ΋Øé„ ß ¿„êÇ‹¢Ç›, ÓŸ ðÓßsUÌ„éÜ ß ƒÃŸ, ââéßs 7 ·ŸZ ¥Ì„Y Ó߸|¢Ì„ ÒéßÜߢ ¯öØßéßâ_Åßz ¥Ì„Ç‹éß
΋؄éß ¿„êÇ‹¢Ç›. Ε҅Y ºÓ߸o¢ ÓŸ¶„í RÃóÏ‹¢»‡ à‡à„|Ì„¢»‡ ¯öÌŸÇ‹éß. ¥Ì„Ys ¯ÃˆCâ ú½ß¸ÁÜßéß,
Ò…¢Îˆ. '¥Ì„Ç‹éß ¯·„aÇ‹?" ¥Y ¥ÓŸsÄéß.
22 Ε Ò …Ç‹ é ß ¿• Ó ß « â Åß é ß j , Qéß Ã „ é ß ¯¢Î‹ é ß ¶ „ í ß ââéß s
8 ³·„ ·„Üß ½•»„¢»‡ ¯CȯöØßéßâÅßéßj ¥Ì„Ç‹éß ¯CÈ
U¢ÓßN« ŸoÃé„ ?ß ââéßs Ճψ¢S Qéß^â΋é¶ß í„ ß ¯âsÇ‹ê ¯öÌŸÇ‹é.ß ° ÒéßYᬠÒéßÃÜ„ ß ¥Ì„ËnŽ ¿„êÇ‹Çé‹ .ß ¥Ì„Çé‹ ß
Ì„ë½ß«o ¿‚¢Î‹Åߢ ܕ΋éß? ¯öØßéß ©¢ÅƒÇ‹éß. ßúW ½ß¸†Åß ½ß¬Ç‹·„Üß܃ ¥Ì„Ç‹éß
23 ''Ó•âéß (Ø‚êÕßéß) ¿‚ð½ßtΈ ¯ÒÃó ³·„Äéß ÁƒÂ½ß¸·„¢
RΈH¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß.
9 ¥Ì„YY ¿„êSâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¥Ì„Ys ÒéßÄÜß
©¢¿„é·ß òY, ³·„ ú»„¢Í‹¢Üó ú½ŸðÓßo Õƒ»„é¢ß Åßé¢ß ΋Y
ÓŸ ¦à„. Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßéß ³·„ ú»„¢Í‹½ß¸… ¿„êNjÄéß ¥Ì„Y ¶„íßÅßéߢÕߢ ¥Ì„Ys ÒéßÄÜß
¿„éßÅßjÜó ú½ŸØ„éßÕßÇŸÜßY ÓŸ ¦à„. ¯âsÇ‹ê ¿„êNj΋éß.
24 Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜéß ß à‡à„|Ì„¢»‡ ©¢Ç•ÅÅ ß éß jß ÓßÓ¬ ¢¸ß 10 ΋éßßwÄéßcY ½ß«ÜßzÜßéß, ð½ß΋½ŸÃˆ ΋»„cÄ ¥Ì„Ç‹éß XÓ߸éß
Qéß΋ §âé߽߸ ¯ö»„ÄÌó ¿‚·„aÕßÇŸÜßY ܕΟ ³·„ ·òâs ½ŸÅŽY WÈC §ßSf½•NŸoÃé„ .ß Î‹éÃß ŸwÄéYcß Óß|¸ º
ÕߢNjQéß΋ ú½ŸØ„éßÕßÇŸÜßY ÓŸ ¦à„. NŸoÜ• Ì„â ±à„|ßxYs WÈC §ßSf½•Ø„êH.
25 ââéßs ¦Î‹éß·òÓ•½ŸÃ„éß ¯ÒÃó ³·„Äéß ©ÓŸsÄY 11 ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßéßÒ¶„íßY»‡ ©âs½ß¸téÇ‹éß, ¥Ì„Y à„ÉÄ¢
ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥¢Ì„¢Üó ¦Ø„éßâ ÓŸ ½ß¸·ä„¢»‡ ÕßÜߢ»‡ ©¢Îˆ. ·ŸY Ì„|ÄÜóÓ• ¥Îˆ ÒéßÅŽj ¥Ò…
YÜßÕßÇ‹ßÌŸÇ‹Y ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ì„éߢΈ.
26 Ó•âéß ¨ à„ÉÄ¢ RÇ›Sï½ßÅŽjâ ̄ß|Ì„ ÓŸ ¿„Äw¢ 12 ''΋ é ß Ã ŸwÄ é ß c Y ÓóÅŽ Ü ó ΋ é ß Ã ŸwÄ c ¢ WØ„ é ß x »‡
¯ŸÇ‚`¯öØßéßâ ̄ß|Ì„ ¶„îÇŸ Ó•âéß Î•Ò…ËŽn ©¢ÅßéߢΈ. ¥Ì„Ç‹éß ÎŸYY Ì„â ÓŸÜßéß·„ ·Ž¢Î‹
¿„êNŸoâY ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ΟSï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß.
Ø‚êÕßéß 20:13-21:15 604
13 ¿‚Ç‹m ÒéßYá« Ì„â ΋éßßwßcYs ¥Üƒ»• ï½ßÅßéßj·òY 28 ¥Ì„Y §ß¢Åóz ©âs Ó߸ÒéßÓ߸o¢ Ε҅Y ·ó½ß¸ ú½ß¸½Ÿ
©¢ÅƒÇ‹é.ß ÎŸYY ¯öYØ„éxß Åߢ ¥Ì„Y·Ž ¥Óߺ ¸ x¢. º¢Üó ·òÅßéßj·òY ¯öÌ„éߢΈ.
·„âéß·„ ¥Ì„Ç‹éß ÎŸYY WØ„éßxY ½ß¸ÎŸÃ„p¢ÒÜœ Ì„â 29 ΋éßßwßcY·Ž Ε҅Njéß ¿•Ø„êÜßY Ì„Üßï½ßÇ‹éßÌó¢Îˆ
ÓóÅŽÜó ©¢¿„éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥Î•. Ε҅Njéß ½ŸÃˆ·Ž §ß½Ÿ|ÜßY Ì„ÜßNöo¢Îˆ ¥Î•.""
14 ·ŸZ ¥Ì„Y Õ®óÁ⢠¥Ì„Y ·„Ç‹é߽߸…Üó RḢ ¥Ò…
Ì„éߢΈ. ¥Îˆ ¥Ì„Y Üó½ß¸Üß ¿•Î‹éß RḢ܃, ¯ŸÒéßéß Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß

15
RḢ܃ ¥Ò…Ì„éߢΈ.
΋éßá¸éßjÇ‹éß ±à„|Äx¢ Έ»„Réߢ»‡Ç‹éß. ·ŸZ ¥Ì„Ç‹éß
½ŸÅŽY ·„·Ža½•NŸoÇ‹éß. ¥Ò…âéß, ΋éßá¸éßjY ·„Ç‹é߽߸…
21''Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ Râ¢Ç›. QéßÄéß RâÅß½•éß QéßÄéß
2
¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß §Üƒ Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß:

½ŸÅŽY ·„·Ža½•ðÓßÅßéßj»‡ Ε҅Njéß ¿•NŸoÇ‹éß. ÓŸ¶„íß §¿•f ¦Î‹Ã„Ë.


16 ΋éßá¸éßjÇ‹éß ¯ŸÒéßéßÜß RḢ ½ß¬ÜßéßfÌŸÇ‹éß. ¯ŸÒéßéß 3 Ó•âéß ÒêŃzÇ•Å߽߸téßÇ‹éß ´½ß«»‡c ©¢Ç‹¢Ç›. ¦
·óÄÜßéß ½ŸYY ¿„¢½ß«½•NŸoØßéß. ̄ß|Ì„ Ó•âéß ÒêŃzÇ‹Åߢ ÒéßéßC¢¿Ÿ·„ QéßÄéß
17 ¥½ßt¸ éÇ‹éß â΋éÜß éß ß Ì•Ó‚Ìó, ½‚âsÌó ú½ßÒ¸ U¢¿„Å¢ß ââéßs »•J ¿•Ø„éßÒ¿„éßf.
¿„êS ΋éßá¸éßjÇ‹éß ¦â¢Îˆ¢¿„ Ü•Ç‹éß. 4 ''Ó•âéß Òéßâéßáé¸ xß Üß Qéß΋ ¦Ãó½ßË ¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß Ü•Îé‹ .ß
18 ΋éßá¸éßjÇ‹éß Ì„â ܃ծƒÜßâéß §ßSf½•ðÓß܃ Õß܃̟aÄ¢ Ó•âéß ´½ß·« »„ ‡ ©¢Ç‹·¯„ öÒŃY·Ž ³·„ ÒéߢS ·ŸÃ„Ë¢
¿•Ø„éßÕßÇ‹ßÌŸÇ‹éß. ¥Ì„Y ·„MŸjÈhÌ„¢ ¥âéßÕ®„R¢¿„ ©¢Îˆ.
ŃY·Ž ¥Ì„Y·Ž ¥âéßÒéßW §Ò|ÕßNj΋éß. 5 ââéßs ¿„êS, ¥Î‹Ãˆ¯ô¢Ç›. Qéß ÓóÅߎQéß΋ ¿•Øßéß
19 ΋éßá¸éßjÇ‹éß ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸ú·„Òéߢ»‡ ¿„êNjܕ΋éß ï½ßÅßéßj·òY ¥Î‹éßà „éßÌó ââéßs ¥ÜƒÓ• Ì• à ˆ
»„âéß·„. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆ Rá¸Ø„éß½‚éß` ½ß¸ÅŽj¢¿„éß·óܕ΋éß, ¿„êÇ‹¢Ç›.
6 ÓŸ¶„íß Ó߸¢Õ®„R¢Sâ ΟYY »„êÈf Ì„ÜßSâ½ß¸téßÇ‹éß
ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ¥Ì„Çé‹ ß ½ŸÃˆ ÒÓßé¸ Òoß …Üßâéßß XÓßé¸ ·ß òÓŸsÇ‹é.ß
§¢^·ÒÃó ·„ÅâjŽ §ß¢Ç‹ézß ¥Ì„Çé‹ ß XÓß½« •Óé¸ß ·ß òÓŸsÇ‹é.ß Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟âéß, ÓŸ à„ÉÄ¢ Ò˶„íßÌ„éߢΈ.
7 ΋éßßwÄéßcÜßéß ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ÕßÌ„é߶„íßÌŸ^â΋é߶„íß?
20 ΋éáß é¸ Yjß ·Ž ¯âsÅŽ·• Ì„ë½ßÜo« Ε é‹ .ß ½ŸY ±à„|Äx¢ ½ŸYY
ķ䎢¿„ܕ΋éß. ½ŸÃ„éß ÒéßéßÓ߸H½ŸÝ„zÒ|Åߢ, RÁØ„éߢ ¯ô¢Î‹Åߢ
21 ¥Ì„Ç‹éß Õ®óÁ⢠¿•Óß«â½ß¸téÇ‹éß °Qéß Réß»„Üß΋éß. ¯¢Î‹é߶„íß?
8 ΋éßßwÄéßcÜßéß ½ŸÃˆÌóÕƒÅßéß ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ¯Î‹»„Åߢ
¥Ì„Y RÁØ„éߢ ·òâNŸ»„΋é.ß
22 ΋éßßwÄéßcY·Ž Ó߸ÒéßëΈr»‡ ©âs½ß¸tÅŽ·• ¥Ì„Ç‹éß ¿„êNŸoÄéß. ΋éßßwÄéßcÜßéß ½ŸÃˆ ÒéßâéßÒéßÜßéß, ÒéßâéßÒéß
·„á¸j¢Ìó ·„ë¢C¯öÌŸÇ‹éß. ¥Ì„Y Ó߸ÒéßÓ߸xÜßéß ¥Ì„Y ߢúÇ‹âéß ¿„êðÓߢ̄ ÒĶ„íß ÕßÌ„é߶„íß̟Äéß.
9 ½ŸÃˆ §ß¢Ç‹éßz Õ®„ú΋¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ½ŸÃˆ·Ž Õ®„Ø„éߢ
Qéß΋¶„íß ÎˆC ÒNŸoØßéß.
23 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ì„â¶„íß ·ŸÒÜßÓß«â΋¢ÌŸ WY½•Óß«â ܕ΋éß. ΋éßßwÄéßcÜßâéß K·äŽ¢¿„ÇŸY·Ž Ε҅Njéß Ì„â
̄ß|Ì„ Ε҅Njéß Ì„â ·ó¯ŸYs ¦ ÒéßYá« Qéß΋·Ž ΋¢Ç‹¢ ©½ß¸Ø‚êC¢¿„Ç‹éß.
10 ½ŸÃˆ ¦ÕóÌ„éßÜßéß ¦Ò…Üßâéß ÎŸÅßÅߢ Ì„½ß¸tÒ….
ÒéßJzNŸoÇ‹éß. ΋éßßwÄéßcY Qéß΋ Ε҅Njéß K·äŸ ÒÄ~¢
¶„íßȽ߫NŸoÇ‹éß. ½ŸÃˆ ¦Ò…Ü߶„íß Î‹êÇ‹Üßéß ©ÓŸsØßéß. ¦ ΋êÇ‹Üßéß
½ß¸…ÅŽjâ½ß¸téÇ‹éß ¥R ¯âsÇ‹ê ¿ŸÒÒ….
24 ³·„½•Ý„ ΋éßßwÄéßcÇ‹éß §ßâé߽߸ ¹ßÇ‹c¢ âéߢǛ ¯ŸÃˆ 11 ΋éßßwÄéßcÜßéß ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ¦Ç‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß »òú^Ã
¯öÌŸÇ•½‚ê ·ŸZ ³·„ §ßÌ„oÇ› Ճˢ ½ŸYY ¶„îÜß ½ßÜ« Üzß ƒz ÕßØé„ Å
ß ¶ß í„ ß ½ß¢¸ ½ßN« ŸoÃé„ .ß ½ŸÃˆ ½ßÜ« Üzß éß ß »„¢Ì„éÜß éß ß
»òÇ‹éßÌ„éߢΈ. ½•NŸoÄéß.
25 ¦ §ßÌ„oÇ› Ճˢ ¥Ì„Y à„ÉÄ¢ ¥¢Ì„ÅŽÜó »„éß¿„éßf 12 Ó߸|ÄÒéߢNj܃Üßéß, ½ß«Üßzâú»óÒ…Üß Ï‹|âéßÜßÌóÕƒÅßéß
·òY ¯öØßéß ¥Ì„Y Q½ß¸…Üó âéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„íß ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ¯ŸÇ‹éßÌ„ê, ÓŸÅßx¢ ¿•NŸoÄéß.
ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ¦ Ճˢ Ø‚éßéß·„a ½‚éßÄé߽߸… ·ò⠥̄Y 13 ΋éßßwÄéßcÜßéß ½ŸÃˆ ORÌ„·ŸÜߢÜó RÁØ„éߢ ¥âéßÕ®„
·ŸÜ• Ø„ é ß ¢Üó »„ é ß ¿ „ é f¶„ í ß ¯öÌ„ é ß ¢Îˆ. ¥Ì„Ç‹éß RNŸoÃé„ .ß ¥â»‡ ½ŸÃ„éß ÒéßÃË „ ¢Ž S, úà„Òéß ¥âéßÕR„® ¢¿„
Õ®„Ø„éߢÌó ¥ÎˆÃˆ¯öÌŸÇ‹éß. ¶„íߢǟӕ Ì„Òéß Ó߸Òêψ·Ž ½‚݃oÄéß.
26 ¥Ì„Y ±à„|ßxÜßZs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌŸØßéß. ° 14 ·ŸZ ΋éßßwÄéßcÜßéß, Ε҅YÌó §Üƒ ¿‚Õßéß̟Äéß,
ÒéßYᬠ¦Ã„¢[×¢¿„Y ³·„ ¥Cs ¥Ì„ËŽn ÓŸà„⢠'ÒéßÒéßwHs §ß܃ RÇ›Sï½ßÅ¢jß Ç›, ½•éÒß éßéß °Réß ¿•Øê „
¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Ì„Y §¢ÅŽÜó RéßCHÒ…âsΟYs ¥Cs ÜßY QéßÄéß ·óÄéßÌŸÃó ¥Îˆ Ò궄íß Üœ·„aܕ΋éß"
ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥¢ÅƒÃ„éß.
27 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Îóá« ¥Y ¦·Ÿà„¢ ÄéßEÒ… ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. 15 ÒéßÈ؄éßéß Î‹éßßwÄéßcÜßéß, 'Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ
Õ®„êRéß ¥Ì„Y·Ž RÃóÏ‹¢»‡ NŸ·ä„x¢ §Ó߸éßo¢Îˆ. Ε҅Njéß ¯ÒÄéß? ½•éßÒéßéß ¦Ø„éßââéß ðÓßR¢¿ŸH€â
605 Ø‚êÕßéß 21:16-22:12
¥ÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß. ¦Ø„éßⶄíß ú¯ŸÃ„pâ ¿•Óß«â ܃ծ„¢ 31 ΋éÃß ŸwÄéÇcß é‹ ß ¿•Óâ«ß ΋éÃß ŸwßcYs »„êÈf ΋éÃß ŸwÄéYcß
ܕ΋éß" ¥¢ÅƒÃ„éß. Òéßé߹ߢQéßΕ ¥Ì„ËŽn RÒéßÈ}¢¿• Òx·Žo ¯Ò|Ç‹ê
16 ,''΋éßßwÄéßcÜßéß Ì„Òéß ÒéßêÜߢ»‡Ó• ½ŸÃˆ·Ž RÁØ„éߢ Ü•Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿•Óß«â ·•Ç‹é߶„íß ¥Ì„YY ¯Ò|Äê
·„Üßéß»„éßÌ„éߢ΋Y Ì„ÜßNŸoÄéß. ·ŸZ Ó•âéß ½ŸÃˆ Ì„Üߢ K·äŽ¢¿„Äéß.
½ß¸…âéß ¥¢D·„È¢¿„âéß. 32 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ó߸Òêψ·Ž ½‚êÓß«·òY ¯öÕßÇ›â½ß¸téÇ‹é
17 ¥ØßéßÌ• ΋éßßwÄéßcÜß Î‰½ß¸¢ ¦Ãˆt½•Ø„éßÕßÇ‹Åߢ ³·„ ·Ÿ½ß¸Üƒ½ŸÇ‹éß ¥Ì„Y Ó߸Òêψ ΋»„cÄ YÜßéßNŸoÇ‹éß.
¥Ó•Îˆ, ¯¢Ì„ ̄Ä¿„éß»‡ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ? ΋éßßwÄéßc 33 ¦ ΋éßßwÄéßcY·Ž ÜóØ„éßÜóY ÒéßÅŽj WØ„éßx»‡
Ü߶„íß ¯YsNŸÃ„éßz ·„á¸j¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ? Ε҅Njéß ½ŸÃˆ ©¢Åßé¢ß Έ. ½ŸY ¿ŸÒ… ª_ÃC¢½ß…¸ Üó ½•ÜƒÎˆ ÒéߢΈ
Qéß΋ ·ó½ß¸C¢S ½ŸÃˆY K·äŽNŸoÇŸ? ©¢ÅƒÃ„éß.
18 »‡H »„ÇYm› ¯»„éÃß »„ òÅŽâj Åßé,jß ÕßÜ½ß ‚éñß â »‡H ª·„âéß 34 ''¥¢Î‹éß¿•Ì„ Qéß ÒÅŽj ÒêÅßÜßÌó QéßÄéß ââéßs
¯»„éßÄ»òÅŽjâÅßéßz Ε҅Njéß Î‹éßßwÄéßcÜßâéß ¯»„éßÄ ¦Î‹Ãˆ¢¿„ܕÄéß. Qéß Á½ŸÕßéßÜßéß §ß¢·Ÿ ¥ÕßΟrÜ•!""
»òÅŽj ½•NŸoÇŸ?
19 'Ì„¢úÇ› ¯Ÿ¯ŸÜß ÒéßêÜߢ»‡ Ε҅Njéß ¥Ì„Y ¶„íÒê ¯G½®ß¸E Á½ŸÕßéß

22
ÄéË ß nŽ K·äNŽ ŸoÇé‹ "ß ¥Y Qéßâ„ ŃÄé.ß ·ŸÎ‹é!ß ¦ ΋éÃß Ÿw ¥½ß¸téÇ‹éß Ì•Òêâéß½ŸÇ‚ñâ ¯G½®ß¸E Á½ŸÕßéß
ÄéÇcß Ó› • Ε҅Njéß K·ä¢Ž ¿„YÒ|¢Ç›. ¥½ßt¸ éÇ‹éß ¦ ΋éÃß Ÿw Øßéß¿ŸfÇ‹éß:
ÄéßcÇ‹éß Ì„â Ó߸|¢Ì„ ¯Ÿ¯ŸÜß ·óÓ߸½•éß K·äŽ¢¿„ÕßÇ‹éß
Ì„éßâsÅßéßj ¥Ì„Y·Ž Ì‚ÜßéÓ߸éßo¢Îˆ. 2 ''Ε҅Y·Ž âÄéÇß é‹ ß ©½ß·¸ ŸÃˆ·Ÿ»„ÜÇß Ÿ? ÁƒÂ⢠»„Üß Òx·Žo
20 ¯Ÿ½ß« Ì„â Ó߸|¢Ì„ K·ä„âéß ¿„êÇŸH. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß Ì„½ß¸t·„ ̄ⶄí ÌŸÓ• ©½ß¸Ø‚êC·ŸÃˆ»‡ Ò…¢ÅƒÇ‹éß.
Ç‚ñâß Î•Ò…Y ·ó¯ŸYs ¥Ì„Ç‹éß ¥âéßÕ®„RNŸoÇ‹éß. 3 ³·„½•Ý„ ZÒ… Ó߸ú·„ÒéßÒéßØßéßâΕ ¿•Óß«â½ß¸tÅŽ·•, Ó߸Ä|
21 ΋éßßwÄéßcY ORÌ„ ·ŸÜߢ ¥Øßé߯öØßéß, ¥Ì„Ç‹éß à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâß Î•Ò…Y·Ž ¥Îˆ Óߢ¸ ÌóḢ ·„HC¢¿„Îé‹ .ß
¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß RÇ›Sï½ßÇ‹éßÌ„éßâs Ì„â ZÒ… ¯Üß½z t¸ß éÇ‹ê ÒéߢS½ŸÇ›R»ß ‡Ó• Ò…ÓŸs Ε҅Y·Ž
¶„íßÅßéߢÕߢ Rá¸Ø„éß½‚éß` ¥Ì„Ç‹éß Üœ·„a¿•Ø„éßÇ‹éß. °Qéß ÜƒÕ®„¢Ü•Î‹éß.
4 ''Ø‚êÕßê, Ε҅Njéß Yâéßs K·äŽ¢SâΈ ¦Ø„éßââéß
22 ''Ε҅Y·Ž ¯ÒÄê ÁƒÂ⢠©½ß¸Î•K¢¿„ܕÄéß. ©âsÌ„ ZÒ… ¦ÃŸÏˆ¢Sâ¢Î‹éß·Ÿ?
NŸpÓŸÜóz ©¢Ç• Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ ß ¶„îÇ‹ Ε҅Njéß XÄétß 5 ·ŸÎ‹é,ß ¥Îˆ ZÒ… RNŸoâ „ »‡ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Óâ«ß ¢Î‹éÒß ÜßÓz •.
XÄéßNŸoÇ‹éß. Ø‚êÕßê, Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¯½ß¸tÅŽ·• YHS¯öÒ….
23 ³·„ Òx·Žo Y¢Ç‹éß»‡, RÁØ„éßҢ̄¢»‡ OR¢¿Ÿ·„ 6 Ø‚êÕßê, Z Nö΋ÄéßÜßéß Z¶„íß Õßéßéß˽߸Ǜ ©âs
ÒéßÄˎNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸†Ãˆo»‡ _·äÒéߢ, Ó߸é߹ߢ ©âs Ï‹ÓŸYs Z¶„íß WÈC ¿‚Hz¢¿•¢Î‹é߶„íß ZÒ… ½ŸÃˆY
ORÌ„¢ OR¢¿ŸÇ‹éß. ÕßÜßҢ̄¢ ¿•à‡Ò…. ¥Îˆ ·ŸÃ„Ë¢ Ü•¶„í¢ÇŸ ZÒ…
24 ¥Ì„Y à„ÉÄ¢ Õƒ»‡ ¯öá«¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ, ¥Ì„Y ¯Òéßéß ¿•à‡Ò…. ú½ß¸ÁÜß Î‹»„cÄéßs¢Ç› ÒúNŸoÜßéß ZÒ… ܃»•Ó߸é
·„Üßéß ÒéßêÜßéß»„Ìó Øßéߢ·Ÿ ÕßÜߢ»‡ ©ÓŸsØßéß ·òY, ½ŸÃ„éß Ï‹Ãˆ¢¿„ŃY·Ž °Qéß Ü•¶„íߢǟ ¿•à‡Ò….
25 ¥ØßéßÌ• ÒéßÃó ÒéßYá« ·„á¸j̄Ä¢»‡ OR¢S, ½•Î‹â 7 ¥ÜßÓ¯ «ß öØßéâß Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ ß ZÒ… ZÝ„ézß §ßÒ|Ü•Îé‹ .ß
»„Üß ¦Ì„wÌó ÒéßÄˎNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÒéߢSΈ ¦·„H»òâs Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ ß ZÒ… ¥âs¢ ï½ßÅÜjß Î• é‹ .ß
¯âsÇ‹ê, °Î‰ ¥âéßÕ®„R¢¿„ܕ΋éß. 8 Ø‚êÕßê! ZÒ… ¥Ïˆ·ŸÃ„¢, ±à„|Äx¢ »„Üß½ŸÇ‹½‚ñ
26 QJz Î ‹ q à „ ê ³_ · ¿óÅß Î‹ é ß Ò éß é ß w Üó ½ß ¸ ¢ Ç‹ é ß · òY â½ßt¸ ÅŽ·• ZÒ… ¦ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¿•Øé„ Üß Î• é‹ .ß
©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸJz΋qÉs ½ß¸…Äéß»„éßÜßéß ½ß¸_ÅßjNŸoØßéß. Z¶„íß ¿ŸÜƒ Õ®„êRéß ©¢Îˆ, ZÒ… ¿ŸÜƒß »ûÄҢ
27 ''·ŸZ QéßÄéß °Réß ¦ÜóSÓ߸éßoÓŸsÃó ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¯ô¢Îˆâ½ŸÇ‹Ò….
ÒéßÈ؄éßéß QéßÄéß ÓŸ¶„íß ¥½ß¸·ŸÃ„¢ ¿•Ø„êÜßY 9 ·ŸY RÏ‹ÒÜ߶„íß ZÒ… °Qéß §ßÒ|¶„íߢǟӕ ½ŸÃˆY
Ì„Üßï½ßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄY ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ß¸¢½ß«¢S½•à‡Ò…. Ø‚êÕßê! ¥ÓŸÏ‹ ½ß«ÜßzÜßâéß ZÒ…
28 Ø„ééß Ò ß ÃŸE §Üßézß ¯·„aÇ‹?" ΋éÃß ŸwÄéÇcß é‹ ß YÒÓߢ« Sâ Îó¿„éß·òY ZÒ… ½ŸÃˆ Ø‚éßÇ‹Üß ¿‚Ç‹éß»‡ ú½ß¸Ò
¦ §Üßéßz °Îˆ?, ¥Y QéßÄéß ¥¢ÅƒÃ„éß. Èo¢¿ŸÒ….
29 ''·ŸZ ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•ðÓß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß QéßÄéß 10 ¥¢Î‹ é ß _ · Z ¿„ é ß Å ß ê j à Ÿ Õóâéß Ü ß é ß ©ÓŸsØß é ß .
¯âsÇ‹ê ¥Ç‹»„ܕ΋éß. ½ŸÃˆ ·„Í‹Üßâéß QéßÄéß ¥¢D ÒéßÈ؄éßéß ¦·„Óß«w·„ ·„á¸j¢ Yâéßs Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
·„È¢¿„âê ܕ΋éß. 11 ¥¢Î‹éß_· ZÒ… ¿„êÇ‹Ü•â¢Ì„ ·„ÅŽ·„ T·„ÅŽ»‡ ©¢Îˆ.
30 R½ß¸Ì„éßo ·„HCâ½ß¸téÇ‹éß Î‹éßßwÄéßcÜßéß Ò΋Hï½ßÅßj ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ¥¢Î‹é·_ß ZÝ„z ú½ß½¸ Ÿº¢ Yâéßs ·„ð½ßtÓßé¸ ¢oß Îˆ.
ÕßÇ‹éß̟Äéß. ° ÃóE Ε҅Njéß ·ó½ß¸¢Ìó K·äŽNŸoÇó 12 ''¦·Ÿà„ ¢ Üó ¥W ©âsÌ„ NŸp â ¢Üó Ε Ò …Ç‹ é ß
¦ ÃóE ½ŸÝ„éßz ķ䎢½ß¸ÕßNj̟Äéß. YÒÓß«NŸoÇ‹é. Òéß@ ¯Ì„oØßéßâ â·ä„úÌŸÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß
Ø‚êÕßéß 22:13-23:13 606
Ò¢C ·Ž¢Îˆ·Ž ¿„êNŸoÇ‹éß. â·ä„úÌŸÜßéß ¯¢Ì„ ¯Ì„éßo»‡ 28 ZÒ… ¿•ðÓß ú½ß¸W ΟYÜó RÁØ„éߢ ¯ô¢Î‹éßÌŸÒ….
©ÓŸsØ‚ê ZÒ… ¿„êÇ‹»„ÜßÒ…. Z úÌóÒÜó ½‚Üßéß»„éß ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ
13 ·ŸY Ø‚êÕßê, 'ZÒ… Ε҅Y·Ž °Qéß Ì‚HØ„éß΋éß! 29 »„Ã|ˆ á¸éÜkß âß éß Î•Ò…Ç‹éß Óß»« é„ cß ½ßø é„ Nß ŸoÇé‹ ß ·ŸZ ΉâéßÜâß éß
¥¢Ï‹·ŸÃ„ ½•é½ß ê ¸ß® Üóz¢S Ε҅Njéß Ò궄íß ¯Üƒ XÄétß Î•Ò…Ç‹éß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß.
XÄéßNŸoÇ‹éß? 30 YÃóqá« ·ŸY ÒéßYá«Y ¶„îÇŸ Ε҅Njéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß. Z
14 ¦Ø„éßâ ¦·Ÿà„½ß¸… ¥Ì„éßxâsÌ„ NŸpâ¢Üó âÇ›¿• ¿•Ì„éßÜß ½ß¸RúÌ„Ì„ ÒéßêÜߢ»‡ ¥Ì„Ç‹éß Ã„·äŽ¢¿„
Å߽߸téÇ‹éß Òéß⢠¿„êÇ‹¶„íߢǟ ½•éß½®ß¸êÜßéß ¦Ø„éß ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß.""
ââéß ·„½ß«t½•NŸoØßéß." ¥Y ¥¢ÅƒÒ….
15 ''Ø‚êÕßê! ΋éßßwÄéßcÜßéß WÈ»• ¯ŸÌ„ ÒêÄc¢ÜóÓ• Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß

23
ZÒ… âÇ‹éßÓ߸éßoÓŸsÒ…. ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß §ß܃ Á½ŸÕßéß §ß¿ŸfÇ‹éß:
16 ΋éÃß ŸwÄéÜcß éß ß ÒéßÃË„ ¢Ž ¿ŸH€â ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ß·„Òéßé¢ß Ε
½ŸÃ„éß XÓ߸éß·óÕßÇŸmÄéß. ³·„ ÒÄ΋Üó ½ŸÃ„éß ·òÅßéßj 2''¨½•Ý„ Ó•âéß §¢·Ÿ ·ó½ß¢¸ »‡ ¦Ãó½ßÓ« ê
¸ß Óo • ©ÓŸsâé.
·òY ¯öØ„êÄéß. Ε҅Njéß ââéßs ·„Æ∠¢»‡ K·äÓŽ é¸ß Óoß ŸsÇ‹é,ß ·„âéß·„ Ó•âéß
17 'ÒéßÒéßéßwHs ³¢ÅßÈ»‡ RÇ›Sï½ßÅßj¢Ç›. Ó߸Ä|à„·Žo ¦Ãó½ß«Ó߸êoÓ• ©¢Åƒâéß.
Òéߢ̄éßÇ‚ñâß Î•Ò…Ç‹éß ÒéßÒéßéßwHs °Qéß ¿•Ø„éßÜ•Ç‹éß" 3 Ε҅YY ¯·„aÇ‹ ½‚η ‹ ŸÜó ¦Ø„éâß Ø‚ééß Îß ¶q‹ í„ ¯Üƒ
¥Y Ε҅YÌó ¿‚ð½ßt½ŸÝ„éßz ¦ Òéßâéßá¸éßxÜ•. ½‚݃zÜó ÓŸ¶„íß Ì‚HðÓßo Õƒ»„éߢǕΈß, ¥Y ÓŸ ¦à„.
18 ·ŸZ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßÓ• Ε҅Njéß RÁØ„éߢ ¯ô¢Îˆâ 4 Ó•âéß Î•Ò…Y·Ž ÓŸ »‡Ï‹ RÒÈ¢¿„éß·ò¢Åƒâéß. Ó•âéß
Ï‹Y¶„íßÜßéß»‡ ¿•à‡Ç‹éß. ΋éßßwÄéßcÜßéß Ì„Üß¿• ½ß¸Î‹rW YÃóqáY« ¥Y ¿„ê½ß¢« ¿„Å¢ß ·óÓߢ¸ ÓŸ ÓóÄéß ½ŸÎŸ
Ó•âéß ¥¢D·„È¢¿„Ü•âéß. ÜßÌó Y¢Ç›¯öÌ„éߢΈ.
19 ΋éßßwÄéßcÜßéß ÓŸà„⢠¥Øßéßâ½ß¸téÇ‹éß ÒéߢS½ŸÝ„éßz 5 ÓŸ ½ŸÎŸÜ߶„íß Î•Ò…Ç‹éß ¯Üƒ Á½ŸÕßéß §ßNŸoÇó Ó•âéß
¿„êS Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß. YÃóqá¸éßÜßéß Î‹éßßwÄéßcÜßâéß Ì‚HÓß«·ó½ŸÜßY ·óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. ¥½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß
¿„êS âÒ…|Ì„ê, Ε҅Y Á½ŸÕßéßÜßéß ú»„UNŸoâéß.
20 'Òéßâ à„úÌ„éßÒ…Üßéß YÁ¢»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmÄéß. 6 Ε҅Njéß »ò½ßt ¸ à„·Ì
oŽ ó ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ ©¢ÅƒÇŸ?
½ŸÃˆ ±à„|ßxÜßâéß ¥Cs ·ŸÜ•fÓ߸éßo¢Îˆ" ¥Y ܕ΋éß, ¦Ø„éßâ ÓŸ ÒêÅß R¢ÅƒÇ‹éß!
¥¢ÅƒÃ„éß. 7 ¥·„aÇ‹, Ε҅Y Ø‚éß΋éßÅß ³·„ ÒéߢS ÒéßYá« Ì„â
»‡Ï‹âéß Î•Ò…Y·Ž RÒÈ¢¿„Ò¿„éßfâé. ¥½ß¸téÇ‹éß ÓŸ
21 ''Ø‚êÕßê, Yâéßs ZÒ… Ε҅Y·Ž ¥½ß¸tC¢¿„éß·ó. ÓŸxØ„éßÒéßêÈo ââéßs RÒéßé߶„íoËŽn ¿•Ø„éßÒ¿„éßfâéß.
¥½ß¸téÇ‹éß Z¶„íß ¦Ø„éßâÌó à‡¢W ©¢ÅßéߢΈ. §Üƒ 8 ''·ŸZ Ó•âéß Ì„êÄéßt¶„íß ½‚Ý•o Ε҅Njéß ¥·„aÇ‹ Ü•Ç‹éß.
ZÒ… ¿•ðÓß,o ZÒ… Ï‹âéßxÇ‹ÒÒ…Ì„ê, RÁØ„é¢ß ¯ô¢Î‹éß ³·„½•Ý„ Ó•âéß ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ·Ž ½‚Ý•o §¢·Ÿ Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß
ÌŸÒ…. ·„âÕßNjܕ΋éß.
22 ¨ ©½ß¸Î•à„Òéßéß Ó߬|·„È¢S ¦Ø„éßâ ÒêÅßÜßéß Z 9 Ε҅Njéß ©Ì„à o Ÿâ ½ßY¸ ¿•Óé¸ß âoß s½ßt¸ éÇ‹éß ÓŸ¶„íß ¦Ø„éâß
ºë΋؄éߢÜó Õ®„ú΋¢ ¿•Óß«·ó. ·„âÕßÇ‹Ç‹é. Ε҅Njéß Î‹·äŽË¢»‡ WÈCâ½ß¸téÇ‹éß §¢·Ÿ
23 Ø‚êÕßê! Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ε҅Y ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß ZÒ… ¦Ø„éßâ ÓŸ¶„íß ·„âÕßÇ‹Ç‹éß.
WÈC ÒðÓßo, Z¶„íß ÒéßÄÜß ÒêÒéßêÜßéß Óß«pW §Ò| 10 ·ŸZ Ó•âéß ½•ðÓß ú½ß¸W ¥Ç‹éß»„êß Î•Ò…Y·Ž Ì‚ÜßéßÓ߸é.
ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ZÒ… ÒêúÌ„¢ ΋éßßwßcYs Z §¢ÅŽß ¦Ø„éßâ ââéßs ½ß¸Ã‰·äŽ¢¿„Åߢ ÒéßéßC¢Sâ½ß¸téÇ‹éß
âéߢǛ ΋êÄ¢»‡ ÌòÜßC¢S ½•Ø„êH. ÓŸÜó ½‚éßñÜß °Qéß Ü•âÅßéßj»‡ ¦Ø„éßâ ¿„êNŸoÇ‹é.
24 Z Õߢ»‡ÃŸYs ZÒ… ÒéßÅŽj¯ŸÜßéß ¿•Ø„êH, ´½®ß¬Ã„éß Ó•âéß Ó߸|¿„g½‚éßñâ Õߢ»‡Ã„¢Üƒ ©âsÅßéßj ¦Ø„éßâ
âéߢǛ Ì‚Sfâ Z Õߢ»‡ÃŸYs â΋éÜß ózY ÕߢNjܷ_ß Óß« ¿„êNŸoÇ‹éß.
RÓ߫È·òÅßéßj. 11 Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹êß Î•Ò…Ç‹éß ·óÈâ ÒêÄc¢ÜóÓ•
25 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Ǖ Z¶„íß Õߢ»‡Ã„¢»‡âéß, âÇ›¿Ÿâéß. Ε҅Y ÒêÄ¢c ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„¶í„ ¢ß ÇŸ Ó•âéß
½‚¢Ç›»‡âéß ©¢Ç‹YØßéßx. ¯âsÇ‹ê WÈC¯öܕ΋é.
26 ¥½ß¸téÇ‹éß ZÒ… ¯¢Ìó Ó߸¢Ìóá«NŸoÒ…. Ó߸Ä|à„·Žo 12 Ε҅Njéß ¦ÁƒÂ½ß«¢¿• ½ŸÅŽÓ• Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê
Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅YÜó ¦â¢Î‹¢ ·„âéß»ò¢ÅƒÒ…. ¿•NŸoâéß. ÓŸ Õ®óÁ⢠·„¢_Åß Î•Ò…Y ÓóÅŽâéߢǛ
ZÒ… Z Òéßéß¹ƒYs Ε҅Y ½‚ñ½ß¸… ¯Ì„o»„ÜßÒ…. Ò¿•f ÒêÅßÜßéß ÓŸ¶„íß §á¸j¢.
27 ZÒ… ¦Ø„éßââéß ú¯ŸÃˆp¢Sâ½ß¸téÇ‹éß ¦Ø„éßâ Z 13 ''·ŸZ Ε҅Njéß ¯âsÅŽ·• ÒêÄNjéß. ° ÒéßYᬠ¦Ø„éß
ú¯ŸÃ„pâ R¢ÅƒÇ‹éß. ZÒ… °¢ ¿•NŸoâY ¦Ø„éßⶄíß â¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ YÜßÕÇß Ü‹ Ç• é‹ .ß Î•Ò…Ç‹éß ¥âéß·òâsΈ
ú½ß¸ÒêË¢ ¿•NŸo½ó ΟYY ZÒ… ¿•NŸoÒ…. ¦Ø„éßâ ¿•NŸoÇ‹éß.
607 Ø‚êÕßéß 23:14-24:22
14 Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ °Réß ½ß¸Í‹·„¢ ½•à‡Çó 10 ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ÕßÅßjÜßéß Ü•Ò…. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß Îˆ»„¢Õß
ΟYs ¦Ø„éßâ ¿•NŸoÇ‹éß. ÓŸ ·óÓ߸¢ ¦Ø„éßⶄíß Ã„éßÜßéß»‡ ½ß¸Y ¿•NŸoÄéß. ΋éßßwÄéßcÜß ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß
§ß¢·Ÿ ¯Óós ½ß¸Í‹·ŸÜßéß ©ÓŸsØßéß. ½ß¸âÜßéß ½‚êNŸoÄéß. ·ŸZ ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßéß §ß¢·Ÿ ¦·„H
15 ¥¢Î‹éß_· Ó•âéß Î•Ò…Y ¯Î‹éßÅß ORÓ߸êo ©¢Ç‹»‡ ÌóÓ• ©¢ÅƒÃ„éß.
Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟âéß. QÅßYs¢ÅŽY »„êÉf Ó•âéß 11 ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßéß ³GÒ âêÓ‚ ½ß«¢Ç‹éß̟Äéß. ½ŸÃ„éß
Ì„ÜßSâ½ß¸téÇ‹éß Î•Ò…Y·Ž Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟âéß. úΟ·äŸ»‡âéß»„âéß W½ß¸té̟Äéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß §¢·Ÿ
16 Ε҅Njéß ÓŸ ºë΋؄êYs ÕßÜßV⢠¿•NŸoÇ‹éß. Οº¢ÌóÓ• ©¢ÅƒÃ„éß.
Ó•Ó•½‚ê ÓŸ Ï‚`Äx¢ ·óÜótÌŸâéß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß 12 ÒéßÄˎÓ߸éßoâs Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿•Ó߸éßoâs R¿ŸÃ„·„Ľ‚éßñâ
Ç‚ñâ Ε҅Njéß ââéßs Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹ÌŸÇ‹é. à„ÕƒqÜéß ß ½ßÅ ¸ Ë jß ¢Üó RY½ßÓ« é¸ß Óoß ŸsØßé.ß ÕƒÏˆ¢¿„ÕÇß â›
17 ·ŸZ T·„ÅŽ Ó•âéß Òéå⢻‡ ©¢Ç•ÅßÅßéßj ¿•Ø„éß΋é. Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ ¥Ã„éÓß é¸ß Óoß ŸsÄé.ß ·ŸZ
»‡Ç®Ÿ¢Ï‹·ŸÃ„¢ ÓŸ Òéßéß¹ƒYs ·„ð½ßtÓ߸éßo¢Îˆ. Ε҅Njéß RâÅߢ ܕ΋éß.
13 ''½‚Üßéß»„éß Qéß΋ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•ðÓß Òéßâéßá¸éßxÜßéß

24 ''Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Î•Ò…Ç‹éß ÓŸxØ„éßR¿ŸÃ„Ë


·óÓ߸¢ ³·„ Ó߸ÒéßØ„êYs ¯¢Î‹é߶„íß YÄn
Øßéߢ¿„Ç‹éß? Ε҅Y·Ž RÏ•Ø„éßéßÜßØ•éßx Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦
©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß °Réß ¿•Ø„êÜßY Ε҅Njéß ·óÄéßÌ„éß
ÓŸsÇó Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óÒÅߢ ½ŸÃˆ·Ž §ßá¸j¢ ܕ΋éß. ½ŸÃ„éß
Ε҅Y ÒêÄc¢Üó âÇ‹ÒÄéß.
14 âĺ¢Ì„¶„íßÇ‹éß ©Î‹Ø„êÓ•s Ü•S ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß,
ÓŸxØ„éR¿ŸÃ„Ë Ó߸ÒéßØ„éߢ ·óÓ߸¢ ¥âÒÓ߸Ä¢»‡
¯¢Î‹é߶„íß ½•S ©¢ÇŸH?"" ¥·„aÄÜó ©âs ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß. ßúW½•Ý„
2 ''Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„Òéß ¯ôÄéß»„éß ½ŸÃˆ Õ®„êRéßY ¦ú·„ ¥Ì„Ç‹éß Îò¢»„»‡ ÒêȯöÌŸÇ‹éß.
Réߢ¿•¢Î‹é¶ß í„ Óßø º
ˆ ΋éqß ÃŸÝ„âz éß ÁȽ½«ß •NŸoÃé„ .ß Òéßâéß 15 Òx[׿ŸÃ„¢ ¿•ðÓß ½ŸÇ‹éß ÃŸúW ·óÓߢ ¸ ½•S ©¢ÅƒÇ‹é.ß
á¸éxß Üßéß Òéߢ΋Üâß éß Îò¢CH¢S §ßÌÄ „ ½ßS ¸ f·„ ÕßØé„ ß 'ââéßs ¯Ò|Ã„ê ¿„êÇ‹Ç‹¢ ܕ΋éß" ¥Y ¥Ì„Ç‹éß
Ý„z¶„íß ½ŸÅŽY ÌóÜßéß·òY ¯ö̟Äéß. ¥âéß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ·„âéß·„ ¥Ì„Ç‹éß Ì„â Òéßé߹ߢ ·„½ß¸té
3 ¥ÓŸÏ‹Üß »‡Ç›Î‹âéß ½ŸÃ„éß Îò¢CHNŸoÄéß. ³·„ RÏ‹Ò ·ò¢ÅƒÇ‹éß.
½ŸÃˆ Õƒ·• X_Ãf¢Ì„ ÒĶ„íß ¦½‚éß Ø‚éßéß·„a ¦Ò…âéß 16 ßúW ½•Ý„ T·„Å» Ž ‡ ©âs½ßt¸ éÇ‹éß Î‹éÃß ŸwÄéÜcß éß ß §ßÝÜz„ ó
½ŸÃ„éß ÌóÜßéß·òY ¯ö̟Äéß. ¿òÄÕßNj̟Äéß. ·ŸZ ½ß¸»„ÅŽ½•Ý„ ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„
4 §Üßéßz Ü•¶„íߢǟ ³·„ ¿óÅßéß âéߢǛ ÒéßÃó ¿óÅŽ·Ž §ßÝÜz„ ó Ο»„é·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß ½‚Üéß »ß é„ âß éß ½ŸÃ„éß Ì„½t«ß ¢¿„éß
Ó߸¢¿ŸÃ„¢ ¿•ðÓßÅßÅßéßj ú½ß¸ÁÜßâéß ½ŸÃ„éß ÕßÜßҢ̄¢ ·ò¢ÅƒÃ„éß.
¿•NŸoÄéß. ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¨ ΋éßßwÄéßcÜß ÕƒÃˆ 17 ¦ ΋éßßwÄéßcÜ߶„íß T·„ÅŽ ©Î‹Ø„éߢ܃ ©¢ÅßéߢΈ.
âéߢǛ Ο»„éß·òӕ܃ ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Ø„éßÕßÇ‹éß̟Äéß. T·„ÅŽ ΟÄéßËŸÜ߶„íß ½ŸÃ„éß ðÓßsUÌ„éßÜßéß.
5 ''¥Ã„Ëx¢Üó ¦@Ä¢ ·óÓ߸¢ ½‚΋¶„íß܃Ǖ ¥Ç‹R 18 ''·ŸY ÒÄ΋ ZÅŽï½ßñâéßâs âéßÄ»„ÒÜœ ΋éßßwÄéßcÜßéß
»‡Ç›ÎÜ‹ ƒ ©ÓŸsÄéß ¨ ð½ß΋ ú½ßÁ¸ Üßé.ß ð½ß΋ ú½ßÁ¸ Üß¶î „ XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃˆ Óß|¸ ¢Ì„ Õ®ê „ Réß à„½¢«ß ¿„
½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜ߶„îß ¯ÇŸÃˆ ¦@ÄÒéßéßâéß §ßÓ߸éßo¢Îˆ. ÕßÇ›¢Îˆ. ·„âéß·„ úΟ·äŸ ÌóÅßÜßÜó úΟ·äŸ½ß¸¢Ç‹éßz
6 ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßéß §¢^·¢Ì„ ÒĶ„í ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„¢ ·ŸY ·óðÓß ½ß¸Y·Ž ½ŸÃ„éß ½‚Ý„zÄéß.
¯ô܃ÜßÜó »„Ç›m, »„Ç›m½ß¸Ã„·„Üßéß ¶„îÄéßf·ó½ŸH? 19 ½•Ç›»‡, ¯ôÇ›»‡ ©¢Ç• »‡H LÌŸ·ŸÜ߽߸… Òéߢ¿„éß
΋éßßwÄéßcÜß úΟ·äŸ ÌóÅßÜß âéߢǛ ½ŸÃ„éß ½ß¸¢Ç‹éßz ZÝ„zâéß ÌòÜßC¢S ½•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Î• RÏ‹¢»‡ ΋éßßw
°Ã„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÄéßcÜßéß ¶„îÇŸ XÓ߸éß·òY ¯öÕßNj̟Äéß.
7 ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßéß ÕßÅßjÜßéß Ü•¶„íߢǟӕ ßúW½ß¸†Åß ½‚Ý„z 20 ΋éÃ ß ŸwÄéÇcß é‹ ß ¿„Y¯öØßéâß ½ßt¸ éÇ‹éß ¥Ì„Y Óß|¸ ¢Ì„ Ì„Hz
Õßéß¿ŸfH. ¿„HÜó ½ŸÃ„éß ·„½ß¸té·òÓ•¢Î‹é߶„íß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸UÌ„¢ ½ŸYY ÒéßÈS¯öÌ„éߢΈ. ΋éßßwÄéßcY à„É
°Qéß Ü•Î‹éß. ßYs ½ß¸…Äéß»„éßÜßéß WY½•NŸoØßéß. ¥Ì„Ç‹éß §¢^·¢Ì„
8 ·ò¢Ç‹ÜózY Òß~Y·Ž ½ŸÃ„éß Ì„Ç›Óß«¯öØ„êÄéß. ½ŸÌŸ ÒêúÌ„¢ ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Óß«·óÕßÇ‹Ç‹éß. ΋éßßwÄéßcÜßéß ½ß¸Ç›
ÒÄˢ âéߢǛ ½ŸÃˆY ½ŸÃ„éß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß ¯öØßéßâ ³·„ ¿‚Åßéßj܃ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß.
½ŸÃˆ·Ž °Qéß Ü•Î‹éß ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß ï½ß΋q ÕߢNjÜ߶„íß 21 ΋éÃ ß ŸwÄéÜcß éß ß »òúÇŸH·Ž ¥ú·„ÒêÜßéß ¿•NŸoÃé„ .ß ½ßÜ« Üzß éß ß
΋»„cÄÜó ©¢ÇŸH. Ü•Y Ó߬oÿY ½ŸÃ„éß ÕƒÏˆNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß RÏ‹ÒßH·Ž
9 ΋éßßwÄéßcÜßéß Ì„¢úǛܕY [Ç‹mâéß Ì„Hz ΋»„cÄ âéߢǛ ΋؄éß ¿„êï½ßÅßjÄéß.
܃C½•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ð½ß΋ ÒéßYá«Ø‚éßéß·„a [Ç‹mâéß 22 ·ŸZ ÕßÜߢ»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ÓŸà„⢠¿•ðÓߢ΋é߶„íß
½ŸÃ„éß XÓß«½•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ð½ß΋ ÒéßYá« Õƒ·•½ß¸Ç› Ε҅Njéß Ì„â à„·YoŽ ©½ßØ ¸ ‚êCNŸoÇé‹ .ß ÕßÜ¢ß »„Üß Òéßâéß
©âs ΟYY ¿‚Hz¢¿„Åߢ ·óÓ߸¢ ΋éßßwÄéßcÜßéß ¦ á¸éßxÜßéß à„·ŽoÒéߢ̄éßÜß̟҅Äéß. ·ŸY ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„
Sâs [Ç‹mâéß ÕƒYÓ߸»‡ ¿•NŸoÄéß. ORÌŸÜßâéß »„êÈfâ âÒéßw·„¢ ½ŸÃˆ·Ž ܕ΋éß.
Ø‚êÕßéß 24:23-27:9 608
23 ³·„½•Ý„ Ε҅Njéß à„·Žo»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ·òΈq ·ŸÜߢ 8 ½•éß½®ß¸êÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß ZÝ„zÌó Y¢½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ·ŸZ
ÒÄ¶í„ ß ·_ Òä éߢ»‡ ©¢Ç‹YNŸoÇ•½‚ê ·ŸY Ε҅Njéß ½ŸÃˆY ZÅŽ Õ®ƒÃ„¢ ÒéßêÜߢ»‡ ½•é½ß ê ¸ß® Üßéß ÕßÎÜq‹ éß ß ·Ÿ¶„í¢ß ÇŸ
¯Üßz½ß¸téÇ‹ê »„ÒéßYÓ߸êoÓ• ©¢ÅƒÇ‹éß. Ε҅Njéß ¿„êNŸoÇ‹éß.
24 ·òΈq ·ŸÜߢ ¯ŸÅßéß Î‹éßßwÄéßcÜßéß RÁØ„éߢ NŸÏˆ 9 ½ß¸…âsRéß ¿„¢ú΋éßY Ε҅Njéß ·„½ß«t½•NŸoÇ‹éß. Ε҅Njéß
NŸoÃé„ .ß ¦ Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ¥¢Ì„½‚é`ß ¯ö̟Äé.ß Òéßâéß Ì„â ½•éß½®ß¸êÜßâéß ¿„¢ú΋éßY Qéß΋ RÓ߸oÈ¢½ß¸¿•Óß«,
á¸éßxÜߢ΋È܃»• ½ŸÃ„êß ³·„ ¿óÅß ¿•Ã„fÕßNj̟Äéß. ΟYY ·„½ß¸téÌŸÇ‹éß.
̄ß|Ì„ ½ŸÃ„éß ·óÓß«½•Ø„éßÕßÇ›â ÏŸâx½ß¸… C¢Á܃z 10 Òéß@ Ó߸Òéßéßú΋¢ QéßΈ ¦·Ÿà„½ß¸… ¥¢¿„éßÜßâéß T·„ÅŽ
ÒéßÄˎNŸoÄéß. ½‚Üßéß»„éßÜ߶„íß ÒéßÏ‹x Ó߸Ⱥ΋éßq»‡ Ε҅Njéß ¿•NŸoÇ‹éß.
25 ''¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ó߸̄x¢ ·Ÿ·„¯öÌ•, Ó•âéß ¥Õß΋r¢ 11 ¦·Ÿà‡Üßâéß ¯Wo½ß¸Åßéßj ½ß¸…ӟ΋éßÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß
¿‚¯ŸtâY ¯ÒÄéß Ã„éßEÒ… ¿•Ø„éß»„ÜßÄéß?"" ÓŸ ՂΈÈ¢¿„»‡ ¥R Õ®„Ø„éߢÌó Ò˶„íßÌŸØßéß.
ÒêÅßÜßéß ÒÅŽjR ¥Y ¯ÒÄéß ¿‚½ß¸t»„ÜßÄéß? 12 Ε҅Y à„·Žo Ó߸ÒéßéßúΟYs Yà„}Õßq¢ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. Ε҅Y
ÁƒÂâÒéßéß ÃŸ@Õßéß Óß@ ¸ Ø„é¶ß í„ Üßâéß ÓŸà„⢠¿•Ó¢«ß Έ.
Ø‚êÕßé߶„íß [Üq΋éß Á½ŸÕßéß 13 Ε҅Y à‡|Ó߸ ¦·Ÿà‡Üßâéß Ì•Å½ß Ã¸ß é„ Óß é¸ß ¢oß Îˆ. Ì„½t«ß ¢¿„éß
25
¥½ßt¸ éÇ‹éß á¸êVØ„ééß Çß ‚ñâ [ÜqÎé‹ ß §ß܃ Á½ŸÕßéß ·ó½ŸÜßY ú½ß¸Ø„éßWs¢Sâ Ó߸ßtYs Ε҅Y ºÓ߸o¢
§¿ŸfÇ‹éß: ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
14 Ε҅Y à„·Žo»„Üß ·ŸÃŸxÜóz §ßR ·òYs ÒêúÌ„½•éß.
2 ''Ε҅Ǖ ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß. ú½ß¸W ÒéßYᬠΕ҅Y·Ž Õ®„Ø„é߽߸Ǜ Ε҅Y âéߢǛ ³·„ Sâs Ó߸|Ä¢ ÒêúÌ„½•éß Òéßâ¢
»ûÄR¢¿ŸH. Ε҅Njéß Ì„â ½ß¸Ã„Üó·„ ÃŸÁƒxYs R¢Åƒ¢. ·ŸZ Ε҅Njéß ¯¢Ì„ »ò½ß¸t½ŸÇó, à„·Žo
à‡¢W»‡ ©¢¿„éßÌŸÇ‹éß. »„Üß½ŸÇó ° ÒéßYᬠYÁ¢»‡ ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óÜ•Ç‹éß.""
3 Ε҅Y ΋êÌ„Üßâéß ° ÒéßYᬠܜ·Ža¢¿„Ü•Ç‹éß. Ε҅Y
Ó߸êÄéßxÇ‹éß Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋È Qéß΋ ©Î‹ØßéßNŸoÇ‹éß.
4 ·ŸZ Ε҅Y ¯Î‹éßÅß ³·„ ÒéßYá« YÁ¢»‡ ÒéߢS
½ŸÇ‹é»ß ‡ ©¢Ç‹ÜÇ• é‹ .ß Óßÿo¬ ·Ž ÁYw¢Sâ ÒéßYá« YÁ¢»‡
27
2
¥½ß ¸ t éÇ‹ é ß Ø‚ ê Õß é ß ÒêŃz Ç ‹ Å ß ¢ ·òâ
NŸC¢¿ŸÇ‹éß:
''YÁ¢»‡ Ε҅Njéß ORÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Î•Ò…Ç‹éß
½ß¸Ãˆà„éß΋r¢»‡ ©¢Ç‹Ü•Ç‹éß. OR¢¿„Åߢ ¯¢Ì„ Ó߸̄x½‚ê ¦Ø„éßâ ÓŸ¶„íß
5 Ε҅Y ΋ëá«j·Ž ¿„¢ú΋éßÇ‹éß ¶„îÇŸ ú½ß¸·Ÿà„¢»‡ ¥ÓŸxØ„é¢ß ¿•à‡Ç‹é.ß ¥âÅߢ ¶„îÇ‹ ¥¢Ì• ÓßÌ ¸ x„ ¢.
©¢Ç‹Ç‹éß. Ε҅Y ΋ëá«j·Ž â·ä„úÌŸÜßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r¢»‡ ¥Ò…âéß, Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ε҅Njéß ÓŸ ORÌŸYs
Ü•Ò…. Ճψ¢¿ŸÇ‹éß.
6 ÒéßYá« ¥¢Ì„·„¢_Åß Ì„¶„íßaÒ. ÒéßYá« ÒéßÅŽj ½ß¸…Äéß»„éß 3 ·ŸZ ÓŸÜó OÒ¢ ©âs¢Ì„ÒĶ„íß Î•Ò…Y OÒ
܃¢ÅŽ½ŸÇ‹éß. ½ß¸Y·Ž ÒêH⠽߸…Äéß»„éß܃¢ÅŽ½ŸÇ‹éß!"" ½ŸØ„ééß Òß … ÓŸ ÓŸÓß·« Ÿ Ä¢úÏŸßÜÜß ó ©âs¢Ì„ÒÄ¶í„ ,ß
[Üßq΋é߶„íß Ø‚êÕßé Á½ŸÕßéß 4 ÓŸ ï½ß΋҅Üßéß ¿‚Ç‹éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÒêŃzÇ‹Ò….

26 ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß §ß܃ Á½ŸÕßéß §ß¿ŸfÇ‹éß: ÒéßÈ؄éßéß ÓŸ ÓŸÜßéß·„ ¯âsÇ‹ê ³·„a ¥Õß΋q¢
¿‚½ß¸t΋éß.
2''[Üq΋ê, Áó½®ß¸Ã„ê, ¯G½®ß¸F QéßÄéß ÕßÜßVâéßÜœ`â 5 QéßΕ Ó߸È ¥Y Ó•âéß ¯âsÅŽ·• ¥¢D·„È¢¿„âéß.
Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß YÁ¢»‡ Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß»„ÜßÄéß. Ó•âéß YÃóqá«Y ¥Y Ó•âéß ¿„¿•f ÃóEÒĶ„íß ¿‚Õßéß
¥Ò…âéß, QéßÃé„ ß ââéßs ú¯öÌ„€U¢¿ŸÃ„é.ß ÕßÜV ß â½‚éâ`ß Ì„êÓ• ©¢Åƒâéß.
ÓŸ ¿•Ì„éßÜßâéß QéßÄéß WÈC ÕßÜß¢ß »„ÜßR»‡ ¿•NŸÃ„éß. 6 Ó•âéß ¿•Óß«â Ó߸È؂éßñâ ½ŸÅŽY Ó•âéß »„ÅŽj»‡ ½ß¸Åßéßj
3 ¥Ò…âéß, ÁƒÂâ¢Ü•Y ÒéßYá«·Ž QéßÄéß ¥Î‹éßvÌ„½‚éßñâ ·òY ©¢Åƒâéß. Óßø Ø ˆ ‚éñß â ½ŸÅŽY ¿•Øé„ Åß ¢ß Ó•âéß
Óßܸ @
ß §¿ŸfÄé.ß QéßÃé„ ß ¿ŸÜƒ ÁƒÂ⢠ú½ßθ Ë }ˆ ¢¿ŸÃ„é.ß ¯âsÅŽ·• ÒêY ½•Ø„éßâéß. Ó•âéß ÕßW·Ž ©âs¢Ì„
4 ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ¿‚½t¸ß ŃY·Ž Qéß¶í„ ß ¯ÒÄéß Óß@
¸ Ø„é¢ß ·ŸÜߢ ÓŸ ÒéßâNŸ€·äŽ ââéßs Ճψ¢¿„΋éß.
¿•à‡Ã„éß. ¯ÒÈ ¦Ì„w RéßÒéßwHs úð½ß_ý߫¢S¢Îˆ?
5 ''ÒéßÄˎ¢Sâ ½ŸÃˆ ¦Ì„wÜßéß Õ®„êRéß ·Ž¢Î‹ ZÝ„zÜó 7 ''ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ¶„í ÒxW_ö„íÜßØ„êxÄéß. ÓŸ à„úÌ„éßÒ…Üßéß
RÜßR܃zÇ‹éßÌ„éßÓŸsØßéß. ΋éÃß ŸwÄéÜcß éß ß K·ä¢Ž ¿„ÕÇß â› Åßézß K·ä¢Ž ¿„ÕÇß é‹ Îß é‹ Ãß é„ ß »‡·„.
6 ÒéßÃ„Ë Ó߸pÜߢ Ε҅Y ΋ëá«j·Ž Õƒ@Åߢ. Ε҅Y·Ž 8 Ε҅Y Üß·ä„xï½ßÅßjY ÒéßYá« ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téÇ‹éß
ÒéßÄˢ ÒéßÄéß»„éß ·ŸÎ‹éß. ¥Ì„Y·Ž ¦à„ °Qéß ©¢Ç‹Îé‹ .ß ¥Ì„Y O½ŸYs Ε҅Njéß
7 ©Ì„oÄ ¦·Ÿà‡Ys à„êâx ¥¢Ì„È·ä„¢Üó Ε҅Njéß XÓß«½•Óß«â½ß¸téÇ‹éß ¥Ì„Y·Ž ¦à„ ܕ΋éß.
RÓ߸oÈ¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß. Ε҅Njéß Õ®„êRéßY à„êâx¢Üó 9 ¦ ΋éÃß ŸwÄéYcß ·Ž ·„MŸjÜéß ß ÒSf, Ε҅Y·Ž ½‚ééß Ãß ï„ ½ßÇÌ› •
½•ÜƒÇ‹Xà‡Ç‹éß. Ε҅Njéß RâÇ‹éß.
609 Ø‚êÕßéß 27:10-28:17
10 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß §ß¿•f Ó߸¢ÌóMŸYs
¦ Òx·Žo ·óÄéß·òY ©¢ÇŸH€¢Îˆ. ¦ Òx·Žo Ó߸Ο
Ε҅Y ú¯ŸÃˆp¢S ©¢ÇŸH€¢Îˆ.
28 ''Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß ½‚¢Ç› Üß[×¢¿• »„âéßÜßéß
©ÓŸsØßé.ß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Õߢ»‡ÃŸYs ·„ÃCˆ ¢S,
ΟYY à„éßúÕ®„¢ ¿•ðÓß Ó߸p܃Üßéß ©ÓŸsØßéß.
2 Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Õ®ê „ RéßâéߢǛ §âéßÒéßéâß éß Ì„Ò…|̟Äé.ß
11 ''Ε҅Y à„·ŽoY »„êÈf Z¶„íß Ó•âéß Ó•ÃˆtNŸoâéß. Ó߸Ä| ÕߢNjÜß âéߢǛ ßC ·„ÈC¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y ½ß¸Í‹·ŸÜßâéß Ó•âéß ÎŸS 3 ½ß¸Y½ŸÝ„éßz »„éߺÜóz·Ž Ή½ß¸¢ XÓ߸éß·òY ÒNŸoÄéß. ¦
ï½ßÅßjâéß. »„éߺÜóz Üó½ß¸H·Ž ½ŸÃ„éß ½‚΋é߶„íß̟Äéß. Üó½ß¸H
12 Ε҅Y à„·ŽoY QéßÄéß Qéß ·„݃zß ¿„êà‡Ã„éß. ·„âéß·„ T·„ÅŽÜó ÕߢNjÜß ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß ½‚΋é߶„íß̟Äéß.
QéßÄéß ¥Üƒ¢ÅŽ ½ß¸Y·ŽÒêHâ ÒêÅßÜßéß ¯¢Î‹é߶„íß 4 Òéßâéßá¸éßxÜßéß YÒÓß«¢¿• ¿óÅŽ·Ž ΋êÄ¢»‡ ½ß¸Y½ŸÝ„éßz
¿‚Õßéß̟Äéß? »óÌ„éßÜßéß Ì„Ò…|̟Äéß. ÒéßÈ ° ÒéßYᬠ¶„îÇ‹
13 ΋éßßwÄéßcÜ߶„íß Î•Ò…Ç‹éß Ì„Üßï½ßÅŽjâΈ §Î•. Ó߸Ä| »óÌ„éßÜßâéß ¯âsÇ‹ê ÌŸ·„ܕ΋éß. ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ÜóÌ‚`â
à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y âéߢǛ ·„ëƒÃ„ ÒêâÒ…Ü߶„íß ¦ »óÌ„éßÜózY·Ž ÌŸÝ„zÌó Έ»•Å߽߸téÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß
Üß[×¢¿•Îˆ §Î•. Øßéß̄ÄéßÜ߶„íß ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢Üó ©¢ÅƒÇ‹éß.
14 ³·„½•Ý„ ΋éßßwÄéßcY·Ž ¿ŸÜƒÒéߢΈ ½ß«ÜßzÜßéß ©¢Ç‹ 5 Õ®„êRéßï½ß` âéߢǛ ¦@Ä¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ·ŸZ Õ®„êRéß
Ò¿„éßfÓ•½‚ê ·ŸY ½ŸY ½ß«ÜßzÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß« ·Ž¢Î‹, ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ÒéߢÅß ÒêÈf½•Óß«âÅßéßj, ¥Îˆ
½•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ΋éßßwÄéßcY ½ß«ÜßzÜßéß WÓ•¢Î‹é߶„íß ÒêÈf½•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
Ó߸Ƚ߸Ǜâ¢Ì„ ¦@Ä¢ ¯âsÇ‹ê ©¢Ç‹Î‹éß. 6 Ó• Ü ß ú ·Ž ¢ ΋ Õß ¢ Ç‹ Ü ß Ü ó ZÜß Ã„ Ì ŸsÜß é ß Üß Õ ® „ x Òéß
15 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß ¿„Y¯öØßéßâ ̄ß|Ì„ ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßéß Ò…ÌŸØßéß. Ó•Üß ·Ž¢Î‹ ÒéßÅŽjÜó Õߢ»‡Ã„¢ ©¢Îˆ.
§¢·Ÿ ÕßW·Ž ©¢_Åß Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„Ä Ãó»„¢ ½ŸÃˆY ¿„¢ð½ß 7 ¦@Ä¢ ·óÓߢ ¸ Á¢Ì„éÒß …Üßâéß WÓ• ½ß¶¸ í„ä Üß ¶ß í„ ß Õ®ê
„ Réß
Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Ì„Y ¶„íßÒêÄéßÜß RÏ‹ÒÜßéß ½ŸÃˆ ·óÓ߸¢ ·Ž¢Î‹ ÒêßcÜéß ß Ì‚HØ„éÒß …. Ç•»„ ¶„îÇŸ ¨ ÒêÄ¢c
R¿ŸÃˆ¢¿„Äéß. ¿„êNj΋éß.
8 ·„ëƒÃ„ Òéß뻇Üßéß ¨ ÒêÄ¢
16 ³·„½•Ý„ ΋éÃß ŸwÄéÇcß é‹ Î‹éÒß éßéwß Üƒ RNŸoý„ ‚éñß â ½‚¢Ç›Y c Üó âÇ‹ÒÜ•Îé‹ .ß Óߢ« @Üßéß
ßK»‡ ¯öØ„éÒß ¿„éfß . ³·„½•Ý„ ÒéßÅjŽ ¯ö»„éÜß ƒz ¥Ì„Y·Ž ¨ ÒêÄc¢Üó ½ß¸Ø„éßY¢¿„ܕ΋éß.
9 ½ß¸Y½ŸÝ„éßz ·„ƈâ KÜßÜßâéß Ì„Ò…|̟Äéß. ¦ ½ß¸Y½ŸÝ„éßz
¿ŸÜƒ ÕßÅßjÜßéß ©¢Ç‹Ò¿„éßfâéß.
½ß¸Ã„|ÌŸÜßâéß Ì„R|, ½ŸÅŽY ¹ƒI ¿•NŸoÄéß.
17 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ó߸¢¯ŸÎˆÓ߸êo RÇ›S¯öØßéßâ ÕßÅßjÜßâéß
10 ½ß¸Y½ŸÝ„éßz ÕߢNjÜózâéߢS NôÄ¢»‡Üßéß Ì„Ò…|̟Äéß.
³·„ ÒéߢS ÒéßY᫠ϋÈNŸoÇ‹éß. ΋éßßwÄéßcY ½‚¢Ç›Y
YÃóqá¸éßÜßéß ½ß¸¢¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÕߢNjÜózY ±à„|ßxÜßéß ¥Ys¢ÅŽZ ½ŸÝ„ézß ¿„êNŸoÃé„ .ß
11 ZÝ„ézß ú½ßÒ ¸ U¢¿„¶í„ ¢ß ÇŸ YHð½ß¢Î‹é¶ß í„ ß ½ßY¸ ½ŸÝ„ézß ¦â
18 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß YÈw¢¿• ØßéßÜßéßz ¯¶„íßaÒ ·ŸÜߢ
YÜßéßÒ΋éß. ¥Îˆ NŸÜœ »„êÇ‹éß܃ ©¢ÅßéߢΈ Ü•·„ ·„ÅÜjß éß ß ·„ÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß ÎŸC ©âs ½ŸÅŽY ½ŸÃ„éß ½‚Üéß »ß é„ ß
·ŸÒH½ŸY »„éßǟĢ܃ ©¢ÅßéߢΈ. ÜóY·Ž XÓß«·òY ÒNŸoÄéß.
12 ''¥ØßéßÌ• ÒéßYá«·Ž ÁƒÂ⢠¯·„aÇ‹ ÎòÄé߶„íßÌ„éߢΈ?
19 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ï‹Y¶„íßY»‡ Yú΋¶„íß ©½ß¸ú·„RéßNŸoÇ‹éß.
·ŸZ ¦ ̄ß|Ì„ ¥Ì„âéß ·„Ýé„ zß Ì‚ÃS ˆ â½ßt¸ éÇ‹éß ¥Ì„Y ú»„U¢¿„Åߢ ¯Üƒ ¥Ó•Îˆ ӕÄéßf·òÓ•¢Î‹é߶„íß Òéßâ¢
Ó߸¢½ß¸Î‹¢ÌŸ ¯öØßéßâÅßéßz ¥Ì„Y·Ž Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. ¯·„aÇ›·Ž ½‚݃zH?
13 ÁƒÂ⢠¿ŸÜƒ ¥ÒéßêÜßxÒéßØßéߢ΋Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß
20 ¦·„Óß«w·„ ÒÄ΋܃ Õ®„Ø„êÜßéß ¥Ì„ËŽn ½ß¸Åßéßj
·ò¢ÅƒØßé.ß ÃŸúW ½•Ý„ ³·„ Ì„é¯ß Ÿ® âéß ¥Ì„ËnŽ ·òÅßéjß ú»„U¢¿„Äéß. Õ®„êRéß Qéß΋ YÒÓß«¢¿• Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß
·òY ¯öÌ„éߢΈ. ÁƒÂ⢠ܕ΋éß.
14 'ÁƒÂ⢠ӟÜó ܕ΋éß" ¥Y ¥»‡Ï‹ Òéß@Ó߸Òéßéßú΋¢
21 Ì„êÄétß »‡H ¥Ì„ËnŽ ·òÅßé·jß òY ¯öÌ„é¢ß Έ. ¥½ßt¸ éÇ‹éß
¥Ì„Ç‹éß ¥¢Ì„½‚éß` ¯öÌŸÇ‹éß. Ì„é߯®Ÿâéß ¥Ì„ËŽn ¥Ì„Y ¥¢Åßé¢ß Έ. 'ÁƒÂ⢠ӟ ΋»Ãc„ Ÿ Ü•Îé‹ "ß ¥Y ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢
ØßéߢŎâéߢǛ Ì„éßÇ‹éß¿„é߶„íßY ¯öÌ„éߢΈ. ¥¢ÅßéߢΈ.
22 Ì„é߯®Ÿâéß ÕßÜߢ âéߢǛ ΋éßßwÄéßcÇ‹éß ¯ŸÃˆ¯ö½ŸÜßY 15 ¥W ¹ßÃÎ ‰ ‚â` Õߢ»‡Ã„¢Ìó ÁƒÂ⢠·òâÜ•Òéßé.ß ÁƒÂâ¢
ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ·ŸZ Ì„é߯®Ÿâéß ¥Ì„ËŽn Yßq·äŽ ¹ßÉ΋éß ½‚¢Ç›Ìó Üœ·„a ·„ÅßjÕßÇ‹ÁƒÜß΋éß.
Ëx¢»‡ ·òÇ‹éßÌ„éߢΈ. 16 ´½®ß¬Ã„éß Õߢ»‡Ã„¢Ìó »‡Y, RÜßéß½‚`â »ó½•éßψ·„¢Ìó
23 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß ¯ŸÃˆ¯öÌ„ê ©¢Ç‹»‡ Òéßâéßá¸éßxÜßéß »‡Y, ZÜߢÌó »‡Y ¥Îˆ ·òâÕßǕΈ ·ŸÎ‹éß.
¿„½ß¸tÅßéßz ·òNj̟Äéß. ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Ì„â Øßéß¢ÅŽß 17 Õߢ»‡Ã„¢, Óß>¸ ÅŽ·¢ „ ·„¢Å
_ ß ÁƒÂ⢠RÜßé½ß ‚â` Έ. Õߢ»‡
âéߢǛ ¯ŸÃˆ¯öÌ„ê¢_Åß, ½ŸY·Ž RÃóÏ‹¢»‡ ½ŸÝ„éßz Ä¢Ìó ¿•Øé„ Õß Çß â› ¿ŸÜƒ ¹ßÃΉ ‚â` ⻄ÜÌ ß ó ÁƒÂâ¢
¨Üß ½•NŸoÄéß. ·òâÕßÇ‹ÁƒÜß΋éß.
Ø‚êÕßéß 28:18-29:19 610
18 ÁƒÂ⢠½ß¸»„ÇŸÜß·„¢^Åß, ½ß¸¿„fÜß·„¢^Åß RÜßéßÒ»„ÜßΈ. ·óÓߢ¸ Ó•âéß ¦KÓßé¸ Óoß Ÿsâéß. ¥R Ε҅Njéß ÓŸ §ß¢ÅŽY
ÁƒÂ⢠^·¢½ß¸…Üß·„¢^Åß ¹ßÉ΂`âΈ. ¦LÄ|Έ¢Sâ ÃóEÜßéß.
19 §ÍˆØ‚ê½ßØ « ê
„ (¶„îá¸é)ß Î•à½„ …¸ß ½ß…¸ á¸xß»„¢ ÁƒÂ⢠5 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß §¢·Ÿ ÓŸÌó ©¢Ç‹»‡
·„¢^Åß RÜßéß½‚ñâΈ ·ŸÎ‹éß. ½•éßHRéß Õߢ»‡Ã„¢Ìó ÓŸ ½ß«ÜßzÜßéß ÓŸ ΋»„cÄ ©âs Ó߸ÒéßØ„éߢ ·óÓ߸¢ Ó•âéß
QéßÄéß ÁƒÂâÒéßéßâéß ·òâܕÄéß. ¦KÓ߸éßoÓŸsâéß.
20 ''¥Üƒ»‚`Ì• ÁƒÂ⢠·„âéß»òÓŸÜߢ_Åß Òéß⢠¯·„aÇ›·Ž 6 ¥Îˆ ÓŸ ORÌ„¢ ¯¢Ìó Õƒ»„éßâs½ß¸tÅŽ ÒêÅß.
½‚݃zH? ¥Ò»‡ºâ ¿•Ó·«ß óÒÅߢ Ó•Ãé„ fß ·óÓ•¢Î‹é¶ß í„ ß ÓŸ ÒêÄc¢ ¥¢ÌŸ Qéß»„Ç‹Ìó Y¢Ç›¯öØßéßâÅßéßj,
Òéß⢠¯·„aÇ›·Ž ½‚݃zH? ÓŸ ·óÓ߸¢ ³GÒ âêÓ‚âéß â΋éßÜßéß»‡ ú½ß¸ÒU¢S
21 Õ®„êRéß Qéß΋ ú½ß¸W ÒéßYá« âéߢǚ ÁƒÂ⢠Ο¿„ âÅßéßj ¥Îˆ ·„âÕßÇ›¢Îˆ.
ÕßÇ›¢Îˆ. ¯Ì„éßo»‡ ¦·Ÿà„¢Üó ©âs ½ß¸¶ä„íßÜßéß ¶„îÇŸ
ÁƒÂÓŸYs ¿„êÇ‹Ü•Ò…. 7 ''Ó•âéß ½ßŸ Ë jß ÎŸ|Ä¢ ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß ½‚Jz ½ßÅ
¸ Ë
jß ï½ßÎÜq‹ Ì
ß ó
22 '½•éßÒéßéß ÁƒÂâÒéßéßâéß »„êÈfâ ú½ß¸¿ŸÃ„¢ ÒêúÌ„½•éß ·„HÓß« ¦Ã„éßÕßØ„éßÅß ¶„îÄéßfâs ÃóEÜßéß ¥R.
RÓŸs¢" ¥Y ÒéßÄˢ, ÓŸà„⢠¿‚ÕßéßÌŸØßéß. 8 ¥·„aÇ‹ ú½ß¸ÁÜߢ̟ ââéßs »ûÄR¢¿•½ŸÃ„éß. Ø„éßéßÒ
¶„íßÜßéß ââéßs ¿„êSâ½ß¸téÇ‹éß ½ß¸·„a¶„íß Ì„½ß¸té·òÓ•
23 ''·ŸZ ÁƒÂÓŸY·Ž ÒêÄc¢ Ε҅Y·Ž ÒêúÌ„½•éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ŸÃ„éß. ï½ß΋qÜßéß ÓŸ Ø‚éßÇ‹Üß »ûÃ„Ò Ó߸꿄·„¢»‡
ÁƒÂ⢠¯·„aÇ‹ YÒÓß«Ó߸éßo¢Îó Ε҅Y·Ž Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ü•S YÜßÕßÇ•½ŸÃ„éß.
24 Õ®„êΈ»„¢ÌŸÜ߶„íß »„Üß ½‚éßéßÌ„o¢ ÒêßcYs Ε҅Njéß 9 ú½ß¸ÁƒÓŸØ„é߶„íßÜßéß ââéßs ¿„êÇ‹»‡Ó• ÒêŃzÇ‹Åߢ
¿„êNŸoÇ‹éß »„âéß·„ ¦Ø„éßⶄíß ÁƒÂ⢠̂ÜßéßÓ߸éß. YH½ß½« •Ó«ß ÓóÅŽQéß΋ ¿•Øéß ß ½•Óé¸ß ·ß òÓ•½ŸÃ„éß (§Ì„Ãé„ ß
¦·Ÿà‡Üß ·Ž¢Î‹ ©âs Ó߸ß|Ys Ε҅Ǖ ¿„êNŸoÇ‹éß. Üßâéß Yà„}Õßq¢»‡ ©¢¿„ŃY·Ž).
25 »‡H·Ž ΟY à„·ŽoY Ε҅Njéß §Sfâ½ß¸téÇ‹éß, Òéß@ 10 ¿ŸÜƒß ú½ß¸Òéßéß¹ß ÓŸØ„é߶„íßÜßéß ¶„îÇŸ, Ó•âéß ½ŸÃˆY
Ó߸ÒéßéßúΟÜßéß ¯¢Ì„ ï½ß΋qR»‡ ©¢ÇŸÜó ¦Ø„éßâ Ó߸Qé߽߫¢Sâ½ß¸téÇ‹éß ½ŸÃˆ Ó߸|ßÜßéß Ì„Cc¢¿•½ŸÃ„éß.
YÄnØßéߢSâ½ß¸téÇ‹éß, ¥Ò…âéß ½ŸÃˆ ÓŸÜßéß·„Üßéß ½ŸÃˆ ¥¢CÅß ¥¢Åßéß·òY
26 Òß~Ys ¯·„aÇ‹ ¶„íÃ ß ½ˆ ¢«ß ¿ŸH, ©Ã„éÒß éßéÜß ß Ì„é¯®ŸâéßÜéß ß ¯öØßéßâÅßéßz ·„Y½ß«¢¿•Îˆ.
¯Åßéß½‚ñ½ß¸…»‡ ½‚݃zH ¥Y Ε҅Njéß YÄnØßéߢS 11 Ó•âéß ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ß Râs½ŸÃ„éß ¯Ò^ÃÓ` Ÿ ÓßÃ_¸ , ââéßs
â½ß¸téÇ‹éß »„êÈf ÒéߢS ÒêÅßÜßéß ¿‚ð½ßt½ŸÃ„éß. ââéßs
27 ¥Îˆ Ε҅Njéß ÁƒÂÓŸYs ¿„êSâ Ó߸ÒéßØ„éߢ, ÁƒÂ⢠¿„êSâ ½ŸÃ„éß ââéßs ¯ôCǟÄéß.
Ø‚éßéß·„a RÜßéßÒ ¯¢Ìó ¿„ê¿•¢Î‹é߶„íß ÎŸYY ½ß¸Ã‰ 12 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ð½ß΋½ŸÇ‹éß ³·„Ç‹éß Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢
·äŽ¢Sâ Ó߸ÒéßØ„éߢ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ÁƒÂÓŸYs Ε҅Njéß ½•Ç‹éß·ò¢_Åß, Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡âéß. Ì„Hz
YßrÃ„Ë ¿•à‡Ç‹éß. ΋¢úÇ‹éßÜßéß Ü•Y [Ç‹m Rá¸Ø„éߢ úà„΋r XÓ߸éß·óÓ•
28 ''Ø‚éßÈ꽟¶„í Õ®„Ø„é߽߸Ǜ, ¦Ø„éßââéß »ûÄR¢ ½ŸÃ„éß ¯ÒÄê Ü•â½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡âéß.
¿„Åߢ ÁƒÂ⢠¥Ò…Ì„éߢΈ. ¿‚Ç‹éß Ó߸¢»„Ì„éßÜß âéߢǛ 13 ÒéßÄˎ¢¿• ÒéßYᬠââéßs ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹éß. ¥ÒÓ߸
Ì„½t¸ß é·óÒÅߢ ¥Ò»‡ºâ ¥Ò…Ì„é¢ß Έ"" ¥Y Ε҅Njéß Ã„¢Üó ©âs RÏ‹ÒÜ߶„íß Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸâéß.
ú½ß¸ÁÜßÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 14 Ó߸ú·„Òéߢ»‡ OR¢¿„Åߢ ÓŸ¶„íß ÒÓ߸oÿ¢. ÓŸxØ„éߢ
ÓŸ¶„íß ¥¢D܃, Ì„Ü߯Ÿ»‡Üƒ ©¢Ç•Îˆ.
Ø‚êÕßéß Ì„â ÒêÅßÜßéß ·òâNŸC¢¿„Åߢ 15 »„éßÇ›m½ŸÃˆ·Ž ÓŸ ·„Ý„zÌó Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡âéß.

29
2
Ø‚êÕßéß ÒêŃzÇ‹Åߢ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹éß.
Ø‚êÕßéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß:
''Ε҅Njéß ââéßs ·Ÿ¯ŸÇ›, ÓŸ Rá¸Ø„éߢ Áƒú»„Ì„o XÓ߸éß
¶„íߢŎ½ŸÃˆ·Ž ÓŸ ¯ŸÎŸÜßÌó Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ
¿•à‡âéß.
16 ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó•âéß ³·„ Ì„¢úǛ܃ ©ÓŸsâéß. ·„MŸj
·òâs §ßÅÒ• H ÒêNŸÜóz ©âsÅßé»jß ‡Ó• ÓŸ ORÌ„¢ ÜßÜó ©âs ½ß¸ÃŸØßéß½ŸÃˆ ½ß¸·ä„¢ Ó•âéß ÒU¢¿Ÿâéß.
©¢_Åß Õƒ»„éߢNjéßâY Ó•âéß ¦KÓ߸éßoÓŸsâéß. 17 ΋éÃ ß ŸwÄéÜcß ß à„·YoŽ Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•à‡âéß. ΋éÃß ŸwÄéÜcß ß
3 Ó•âéß T·„ÅÜŽ ó âÇ‹Sâ½ßt¸ éÇ‹éß ÓŸ¶„íß ½‚Üéß »ß é„ ß §ß¿é„ fß ÕƒÃˆ âéߢǛ YÃóqá¸éßÜßâéß Ó•âéß Ã„·äŽ¢¿Ÿâéß.
Å߶„íß ÓŸ Ì„ÜßQéß΋ Ε҅Y ½‚Üßéß»„éß ú½ß¸·ŸK¢¿• 18 ''Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê §ß܃ Ì„Üß¿•½ŸËŽn. Ó•âéß ¿ŸÜƒ
Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒðÓßo Õƒ»„éߢNjéßâY Ó•âéß ¦KÓ߸éßoÓŸsâéß. ·ŸÜߢ ÕßÌé„ ¶ß í„ Ì ß Ÿâéß. ̄ß|Ì„ ÓŸ Óß|¸ ¢Ì„ §ß¢ÅŽÜó
(Ó•âéß OR¢¿„ÒÜßÓß«â Ó߸È؂éß`â ÒêßcYs Ε҅Njéß ÒéßÄˎNŸoâéß.
ÓŸ¶„í ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß). 19 ½•Ã„éßz ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê ZÅŽY ÌŸ¶„íßÌ„ê ¦¶„íßÜßéß ¯Üßz
4 ÓŸ ORÌ„¢ ¯¢Ìó RÁØ„éÒß ¢Ì„¢»‡ ©¢Ç› Ε҅Njéß ½ß¸téÇ‹éß Òéߢ¿„éßÌó Ì„Ç›»‡ ©¢Ç• ¿‚Åßéßj܃ Ó•âéß
ÓŸ¶„íß Ó߸YsUÌ„½‚éßñâ ðÓßsUÌ„éßY»‡ ©¢Ç• ÃóEÜß ©ÓŸsâéß.
611 Ø‚êÕßéß 29:20-30:22
20 ÓŸÜó ÓŸ Òéß U Òéß ¯Üß z ½ ß ¸ t éÇ‹ ê ·òÌ„ o Î ˆ » ‡ 9 ''§½ßt¸ éÇ‹éß ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üß ·òÇ‹é¶ß í„ Üß éß ß ââéßs ÙÝ„â
©¢ÅßéߢΈ. ÓŸ¿•WÜó ³·„ ·òÌ„o RÜßéßz ©âsÅßéßj»‡ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß ââéßs »„êÈf ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹éß̟Äéß.
Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê ÕßÜߢ»‡ ©¢Åƒâéß. ½ŸÝ„z¶„íß ÓŸ ð½ßÄéß ¿‚Ç‹m ÒêÅß ¥ØßéߢΈ.
21 Ó•âéß ÒêŃzÇ‹Åߢ ¿ŸH¢Sâ ̄Äéß½ŸÌ„ ÓŸ 10 ¦ Ø„éßéßÒ¶„íßÜßéß ââéßs Ε|á«NŸoÄéß, ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„íß
ÒêÅßÜßéß R¢Åßéßâs ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚¯ŸtH€¢Îˆ §¢_·Qéß Î‹êÄ¢»‡ YÜßéNß ŸoÃé„ ,ß ½ŸÃ„éß ÓŸ·„¢Å _ ß ÒéߢS½ŸÝ„Òz éßéß
©¢Ç•Îˆ ·ŸÎ‹éß. ÓŸ ÒêÅßÜßéß ½ŸÃˆ ¿‚Ò…Ü߶„íß ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„éß. SÒÈ·Ž ½ŸÝ„éßz ÓŸ Òéßé߹ߢ Qéß΋
NõÒéßx¢»‡ RY½ß«¢¿•R. ©Réßw ¶„îÇŸ ½•NŸoÄéß.
22 ú½ßÁ¸ Üßéß ÒÄ¢~ ·óÓߢ¸ ½•S ©âsÅßé,jß Ó•âéß ÒêŃzÇŸ 11 ÓŸ R¢ÅŽ ӟÈY Ε҅Njéß XÓ߸éß·òY ââéßs ÕßÜß
ÜßY ½ŸÃ„éß ½•S ©¢Ç•½ŸÃ„é.ß ÓŸ ÒêÅß ÒÓߢ¸ Ì„·ŸÜß½…¸ß VâéßËŽn ¿•à‡Ç‹éß. ¦ Ø„éßéßÒ¶„íßÜßéß Ì„ÒéßY ÌŸÒéßéß
ÒÄ~¢Üƒ ©¢Ç•Îˆ ÓŸ ÒêÅßHs ½ŸÃ„éß ¯Ÿâ¢ ¿•ðÓß ½ŸÃˆ¢¿„éß·òâ·„ Y¢Ç‹éß ·ó½ß¸¢Ìó ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡
½ŸÃ„éß. WÄéß»„éß̟Äéß.
23 ¥Ï‚`Äx ½ß¸Ç›â ½ŸÃˆY ¿„êS Ó•âéß SÄéßâÒ…| ⽕| 12 ÓŸ ¶„íßÇ› ú½ß¸·„a ¦ Ø„éßéßÒ¶„íßÜßéß ÓŸQéß΋ ½ß¸Ç‹éßÌ„éß
½ŸÇ›Y. ÓŸsÄéß. Ó•âéß ½ß¸Ç›¯öØ•éß܃ ½ŸÝ„éßz ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß.
24 ÓŸ ú½ß¸Ó߸âs Òéßé߹ߢ ú¶„íߢCâ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ÒéߢS ½ŸÃ„éß ÓŸQéß΋ ΟǛ ¿•Ó,«ß ââéßs ÓŸà„⢠¿•ðÓߢ΋é¶ß í„ ß
¥âéßÕ®„êWY ·„HC¢¿•Îˆ. ÓŸ ¿„éßÅßêjß ½ß¸ÅßjËŸY·Ž ÒéßéßÅßjÇ› ΈÕßu ½•Óß«âÅßéßz
25 ú½ß¸ÁÜß ½ß¸Åßz ՃϋxÌ„ ÒU¢S Ó•âéß YÄnØ„êÜßéß ½•Ó߸éßoÓŸsÄéß.
¿•NŸâéß. Ó•âéß ÓŸØ„é߶„íßËŽn ¥Ø„êxâéß. Ì„â ïÓß`âx 13 Ó•âéß ¯ŸÃˆ¯öØ•éß ÒêßcYs ¦ Ø„ééß Ò ß ¶„íÜß éß ß ·Ÿ½ßܸ ƒ
΋݃ÜßÜó ³·„ ßE܃ Ó•âéß OR¢¿Ÿâéß. ¿ŸÜƒß ·ŸÓ߸éßoÓŸsÄéß. ââéßs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÅߢÜó ½ŸÃ„éß
R¿ŸÃ„¢Üó ©âs ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß ¦Î‹ÃË „ §¿•f ÒéßYá«Üƒ RÁØ„éߢ ¯ô¢Î‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ââéßs ÓŸà„â¢
Ó•âéß ©ÓŸsâéß. ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ½ŸÃˆ·Ž ¯ÒÈ Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¥ÒÓßø ¢„ Ü•Îé‹ .ß
14 »óÇ‹ÜóY ·„âs¢»„éߢǟ ½‚Jz¯öØßéßâÅßéßj ½ŸÃ„éß

30ÒêHâ·ŸYÓŸ·„¢Ì„Øß_Å¢úÇ‹ß éSâs½ŸÃ„
߽߸téÇ‹éß ââéßs ÙÝ„â ¿•ðÓß ½ŸÃ„éß
éß. ¦ Ø„éßéßÒ¶„íßÜ߶„íß ½ß¸Y·Ž
éßÜßéß ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ‹éßÜßâéß
ÓŸQéß΋ ΟǛ ¿•Óé¸ß Óoß ŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß Î‹ê·_ Óß« ÓŸ Qéßζ‹ í„ ß
RÄ»„ÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß.
15 ծ؄ ê „ Üßéß ââéßs ¦ÒÈ¢¿•Óé¸ß Óoß ŸsØßé.ß ÒÓßé¸ Òoß …Üßâéß
ÓŸ »òú^ÃÜßâéß ·Ÿ½ß¸Üƒ ·ŸðÓß ¶„íß·„aÜßÌó ¶„îÇŸ »‡H ¿‚ÎË »„ òÅŽâj Åßézß ¦ Ø„ééß Òß ¶„íÜß éß ß ÓŸ »ûĽŸYs
Ó•âéß ©¢Ç‹YÒ|âéß. ¥ÒÒêâ½ß¸Ã„éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ÓŸ Õ®„ú΋̄ ÒéßÕßéßu܃
2 ÓŸ¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß ½ŸÝ„z¶„í ÕßÜߢ ܕ΋éß. ÒêØ„éßÒéßÒ…Ìó¢Îˆ.
½ŸÃ„éß ¥ÜßÓß«¯öØßéßâ Òë΋éßrÜßéß.
3 ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¿„Sfâ ½ŸÝ„Ì z ó ÓßÒ¸ êâ¢. ¯¢Î‹éß 16 ''§½ß¸téÇ‹éß ÓŸ ORÌ„¢ ΟΟ½ß¸… ¥Øßé߯öØßéߢΈ.
·„¢_Åß ½ŸÃˆ·Ž °Qéß Ü•·„ ¦·„HÌó ©ÓŸsÄéß. ¯¢Ç› Ó•âéß Ì„|ÄÜóÓ• ÒéßÄˎNŸoâéß. úà„ÒéßΈӟÜßéß ââéßs
¯öØßéßâ ¹ƒI Ó•Üßâéß ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß WâŃY·Ž ½ß¸ÅŽj½•à‡Øßéß.
ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoÓŸsÄéß. 17 ßúW½•Ý„ ÓŸ ¯Òéßéß·„Üßéß ¥Zs Óòï½ßtÇ‹ÌŸØßéß.
4 ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÃˆ ¯ßǟÈÜóY Ì„éßWo ¿‚Åßzâéß ÕƒÏ‹ ââéßs âRéßH½•Øé„ Å ß ¢ß ¯âsÇ‹ê ¦C¯öÜ•Îé‹ .ß
ï½ßÈ·Ž ½•NŸoÄéß. Ì„¢»•Ç‹éß ¿‚Åßéßj ½•Ã„zâéß ½ŸÃ„éß 18 Ε҅Njéß Òéß@ÕßÜߢ»‡ ÓŸ ¿ò·Ÿa ½ß¸ÅŽj ܃»„éÌ„éß
W¢ÅƒÃ„éß. ÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ÓŸ ÕßÅßjÜßâéß âH½ß« ½•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß.
5 ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß §Ì„Ä Òéßâéßá¸éßxÜß Î‹»„cÄ âéߢǛ 19 Ε҅Njéß ââéßs ÕßéßÄ΋Üó ½ß¸Ç‹ÎóÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ó•âéß
ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½‚Ý„z»òÅßjÕßNj̟Äéß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßÅŽj܃, ÕßêǛ΋܃ ¥Øßé߯öÌ„éßÓŸsâéß.
Îò¢»„Üß Qéß΋ ¥Ã„SâÅßéßj»‡ ½ŸÃˆ Qéß΋ ¥Ã„éßNŸoÄéß.
20
6 ¯¢Ç›¯öØßéßâ â΋éßÜßÜóâéß, ÕߢNjÜßÜóâéß, ·ò¢Ç‹ ''Ε½Ÿ, Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ Ó•âéß Z¶„íß ½‚éßéßÄï½ßÇ‹éß
»„éߺÜßÜóâéß, Ó•ÜßÜóY »„éߢÅßÜßÜóâéß YÒÓß«¢ Ì„éÓß Ÿsâéß. ·ŸZ ZÒ… Á½ŸÕßéß §Ò|Ò…. Ó•âéß YÜßÕÇß ›
ú¯ŸÃ„pâ ¿•NŸoâéß. ·ŸZ ZÒ… ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß §Ò|Ò….
¿•¢Î‹é߶„íß ½ŸÃˆ Òë΋éßrÜßéß Õß܃̟aÄ¢ ¿•Ø„éß 21 Ε½Ÿ, ZÒ… ÓŸ ¯Ç‹Üß ¥Ó߸ºx¢»‡ ú½ß¸ÒÈoÓ߸éßoÓŸsÒ….
ÕßNj̟Äéß. ââéßs Ճϋï½ß_Åßj¢Î‹é߶„íß ZÒ… Z à„·ŽoY ú½ß¸Ø‚êC
7 ½ŸÃ„éß ¯ô΋ÜÜß ó ¥Ã„éNß ŸoÃé„ .ß ÒéßéÝß z„ ·„¢½ßܸ óz ½ŸÃ„¢ÌŸ Ó߸éßoÓŸsÒ….
³·„a¿óÅß ¿•Ã„éß̟Äéß. 22 Ε½Ÿ, ÕßÜ½ß ‚éñß â »‡H ââéßs ·òÅßé·jß òY ¯öØ•éÅ
ß Å
ß éß jß
8 ½ŸÝ„ézß ½ßY¸ ·ŽÒêHâ ¥ÓŸÒéß¶í„ Üß ß »„é¢ß ½ß…¸ . ½ŸÝ„ézß ½ŸÃˆ ZÒ… ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…. ZÒ… ââéßs Ì„é߯®ŸâéßÜó ½ß¸Ç‹Îó
Î•à„¢ âéߢǛ ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½‚Ý„z»òÅßjÕßǛ⠽ŸÝ„éßz. Ó߸éßoÓŸsÒ….
Ø‚êÕßéß 30:23-31:23 612
23 ZÒ… ââéßs ÓŸ ÒéßÃË „ ŸY·Ž XÓßé¸ ·ß òY ¯öÌ„éÓß ŸsÒY 9 ''Ó•âéß Ó߬oÿÜß ½ß¸Åßz ·ŸÒéß½Ÿ¢¿×„ ·„HC ©¢_Åß Ü•ÎŸ
ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ÒéßÄˢ ú½ß¸W ÒéßYá«·Ž °ÃŸtÅßéß Ó•âéß ÓŸ ¯ôÄéß»„éß½ŸY Õ®ƒÃ„xÌó Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ½ß¸¢
¿•Ø„éßÕßÇ›¢Î•. ¿•Ø„éßŃY·Ž ¥Ì„Y Ο|Ä¢ ΋»„cÄ ½•S ©¢_Åß,
24 ''·ŸZ ¥½ß¸tÅŽ_· ÓŸà„âÒéßØßéß, Ó߸@Ø„éߢ·óÓ߸¢ ¥Üß 10 ¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ Õ®ƒÃ„x ÒéßÃò·„Y·Ž Ò¢Åß ¿•Ø„éßéßâéß
ÒéßÅŽ¢¿•½ŸËŽn Yà„fØ„éߢ»‡ ¯Ò|Äê Ճψ¢¿„Äéß. »‡·„. §Ì„Ä ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß ¦½‚éßÌó ½ß¸¢Ç‹éß·ò¢Î‹éßÄéß
25 Ε½Ÿ, ·„MŸjÜóz ©âs ú½ß¸ÁÜß ½ß¸·ä„¢»‡ Ó•âéß ½‚éßéßÄÿ »‡·„.
ï½ßŃjâY Z¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜß ·óÓ߸¢ ÓŸ 11 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Üœ`¢C·„ ¯Ÿ½ß¸¢ ¥ÒÒêⷄÄ¢. ¥Îˆ
ºë΋؄éߢ ¯¢Ìó R¿ŸÃˆ¢S¢Î‹Y Z¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. K·äŽ¢¿„ÕßÇŸH€â ¯Ÿ½ß¸¢.
26 ·ŸZ Ó•âéß ÒéߢS½ŸÅŽ ·óÓ߸¢ ¯Î‹éßÄéß ¿„êðÓßo 12 Üœ¢ ` C·„¯Ÿ½ß¢¸ ·ŸHf½•Ó,«ß ÓŸà„⢿•ðÓß ¥Cs܃¢ÅŽÎ.ˆ
½ŸÅŽ·Ž Õß΋éßÜßéß ¿‚Ç‹mR ÁÈ»‡Øßéß. ½‚Üßéß»„éß·óÓ߸¢ Üœ¢` C·„ ¯Ÿ½ß¢¸ ÓŸ¶„íß »„Üß Óßø Ÿ|Zs ÓŸà„⢠¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ.
Ó•âéß ¿„êðÓßo T·„ÅŽ ÒSf¢Îˆ. 13 ''ÓŸ Òéß»„ ðÓßÒ¶„íßÜßéß, ¦Ç‹ ðÓßÒ¶„íßÜßéß ÓŸ¶„íß RÃó
27 ¥¢Ì„Ä¢»„¢Üó Ó•âéß THf½•Ø„éßÕßÇŸmâéß. úà„ÒéßÜßéß Ï‹¢»‡ ¦Ãó½ß¸Ë ¿•Óß«â½ß¸téÇ‹éß, ³·„ ½•Ý„ Ó•âéß
¯âsÅŽ·• ¦C¯öÒ…. úà„Òéß·ŸÜƒÜßéß ÓŸ Ø‚éß΋éßÅß ½ŸÃˆ·Ž ÓŸxØ„éߢ ¿•¶„î_Ãf¢Î‹é߶„íß Yß·„ÈðÓßo,
©ÓŸsØßéß. 14 Ó•âéß Î•Ò…ËŽn ¯Î‹éßÃóa½ŸH€ ÒSfâ½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß
28 Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê ¯¢Ìó R¿ŸÃ„¢»‡ ©¢Åƒâéß °Réß ¿•NŸoâéß? Ó•âéß ¿•Óâ«ß ΟY »„êÈf RÒÈ¢¿„éß
»‡Y, ÓŸ¶„íß ¦Î‹Ã„Ë ÜßÕ®„x¢ ·ŸÎ‹éß. Ó•âéß Ó߸Òê ÒéßY Ε҅Njéß ââéßs ½ß«HSâ½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß °Réß
Á¢Üó YÜßÕßÇ› Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ _··„Üßéß ½•NŸoâéß. Á½Ÿ[NŸoâéß?
29 Ó•âéß ¥Ç‹R ¶„í· ß a„ Üß¶í„ ß Nö΋Ãé„ Çß â› Ø„êxâéß. Y½ßt¸ é 15 Ε҅Njéß ââéßs ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢ÜóÓ• ¿•à‡Ç‹éß. ÓŸ
·óÝ„éßz ÓŸ¶„íß ÁÌ„»‡Ý„éßz. ðÓßÒ¶„íßÜßâéß ¶„îÇŸ Ε҅Ǖ ¿•NŸÇ‹éß. ÒéßÒéßéßwHs
30 ÓŸ ¿„Äw¢ ¿ŸÜƒ âÜßzÕßÇ›¯öØßéߢΈ. ÓŸ à„ÉÄ¢ §Î‹qÈZ Òê Ì„Hz »„Äv¢Üó Ε҅Ǖ Äê¯ô¢
Á|Ä¢Ìó ½•Ç›»‡ ©¢Îˆ. Έ¢¿ŸÇ‹éß.
31 ΋éߣ¹ßÒéßØ„éß DÌŸÜßéß ½ŸØßéߢ¿•¢Î‹é߶„íß ÓŸ Ó߸|Ä
ÒéߢNjÜßÒéßéßÜßâéß à„ëW ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. R¿ŸÃ„¢»‡ 16 ''ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß Ó•âéß
°Ç‹éßÓ߸éßoâs à„ÕƒqÜßéß ÓŸ ½ß«Üßzâú»óR ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¯âsÇ‹ê Yß·„È¢¿„ܕ΋éß. RÏ‹ÒÜßâéß Îˆ¶„íßa

31 ·òÓŸsâéß.
''³·„ Ø„éßéßÒWY ·ŸÒéß½Ÿ¢¿×„Ìó ¿„êÇ‹ ¶„îÇ‹
΋Y ÓŸ ·„Ý„zÌó Ó•âéß ³½ß¸t¢Î‹¢ ¿•Ó߸éß 17
ÒêHâ ½ŸÃˆ»‡ Ó•âéß ¯âsÇ‹ê ©¢Ç‹YØ„éßxܕ΋éß.
ÓŸ Õ® ó Á⢠Rá¸ Ø „ é ß ¢ Üó Ó• â éß ¯âsÇ‹ ê
NŸ|Äp¢Ìó ©¢Ç‹Ü•Î‹éß. ¥ÓŸÏ‹ ½ß«ÜßzÜßâéß Ó•âéß
2 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„íß °Réß ¯âsÇ‹ê ¦·„HÌó ©¢Ç‹ZØ„éßܕ΋éß.
¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß? Ε҅Njéß ©âsÌ„½‚éßñâ ̄⠽߸ÄÜó·„ 18 ÓŸ ORÌ„ ·ŸÜߢ ¥¢ÌŸ Ì„¢úǛܕY ½ß«ÜßzÜ߶„íß Ó•âéß
»„뺢Üó ©¢Ç› ú½ß¸ÁÜ߶„íß WÈC ¯Üƒ ú½ß¸W½®ß¸Üߢ ³·„ Ì„¢úǛ܃ ©ÓŸsâéß. ÓŸ ORÌ„ ·ŸÜߢ ¥¢ÌŸ
§ßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß? RÏ‹ÒÜß ½ß¸Åßz Ó•âéß úà„΋r ¿„ꯟâéß.
3 ΋éßßwÄéßcÜ߶„íß Î•Ò…Ç‹éß ·„MŸjYs, ÓŸà„ÓŸYs ½ß¸¢½ß« 19 ¯ÒÃó ³·„Äéß ÕßÅßjÜßéß Ü•·„ úà„Òé߽߸NjÅߢ Ó•âéß
NŸoÇ‹éß. Ì„½ß¸téß ¿•ðÓß½ŸÃˆ·Ž Ó߸Ä|ÓŸà„⢠·„HCNŸoÇ‹éß. ¿„êSâ½ß¸téÇ‹éß, Ü•·„ ð½ß΋½ŸÇ‹éß ¿ò·Ÿa Ü•¶„íߢǟ
4 Ó•âéß ¿•ðÓßΈ ú½ß¸WΉ Ε҅Y·Ž Ì‚ÜßéßÓ߸é. Ó•âéß ½•ðÓß ©âs½ß¸téÇ‹éß,
ú½ß¸W ¥Ç‹éß»„ê ¦Ø„éßâ ¿„êÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
5 Ó•âéß ¥ÕßΟrÜß ORÌ„¢ OR¢S ©¢_Å,ß Ü•·„ ú½ßÁ ¸ Üß¶í„ ß 20 ''Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê ½ŸÃˆ·Ž ÕßÅßjÜßéß §¿Ÿfâéß. ½ŸÃˆ·Ž
¥ÕßΟqÜéß ß ¿‚½t«ß , ½‚êÓߢ¸ ¿•ðÓߢ΋é¶ß í„ ß Ó•âéß ½ßø é„ »ß é„ ß ½‚¿f„ ΋⢠·óÓߢ¸ ÓŸ »òú^ÃÜß Óß|¸ ¢Ì„Õò¿„éfß Ó•âéß
ÜœWo ©¢_Åß, ©½ßظ ‚êC¢¿Ÿâéß. ¥½ßt¸ éÇ‹éß ½ŸÃ„éß ºë΋Øé„ ½ß † ¸ß Ä|
6 ¥½ß¸téÇ‹éß ââéßs Ì„ê¿•¢Î‹é߶„í Ε҅Njéß ÓŸxØ„é߽߸… ·„¢»‡ ââéßs ¦LÄ|Έ¢¿ŸÃ„éß.
úÌŸÓ߸éß ½ŸÇ‹Ò¿„éßfâéß. ¥½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß YÃóqá«âY 21 ÓŸxØ„éNß Ÿpâ¢Üó Ó•âéß »‚Üéß Nß ŸoâY Ì‚HÓ߶« î „ Ç‹ ³·„
Ε҅Y_· Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. ¥ÓŸÏ‹ [Ç‹mâéß Ó•âéß ½‚êÓ߸¢ ¿•ðÓßo,
7 Ó•âéß Ó߸È؂éßñâ ÒêÄc¢ âéߢǛ ÌòÜßC¯öÌ• ÓŸ 22 Ó•âéß ³·„½•Ý„ ¥Üƒ¿•ðÓßo ÓŸ Õ®„éßÁ¢ âéߢǛ ÓŸ
·„Ýé„ zß ÓŸ ºë΋Øê „ Ys ΋éáß Ìj¸ Ÿ|Y·Ž âÇ›½¢«ß S ©¢_Åß ¿•Øßéß ªÇ› ½ß¸Ç›¯öÒ…âéß »‡·„. ÓŸ ¿•Øßéß ÎŸY
ܕΟ ÓŸ ¿•Ì„éßÜßéß ¯Ÿ½ß¸¢Ìó ½‚éßñÜß»‡ ©¢_Åß, ·•Üßéß âéߢǛ ½ß¸Ç›¯öÒ…âéß »‡·„.
8 ¥½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß ÓŸÅŽâ ½ß¸¢ÅßÜßâéß §Ì„ÄéßÜßéß WY 23 ·ŸY ¦ ¿‚Çm‹ ½ß⸠éßÜéß ß °Q Ó•âéß ¿•Øé„ Üß Î• é‹ .ß ¯¢Î‹éß
½•Øé„ éß Îß é‹ Ãß é„ ß »‡·„, ÓŸ ½ß¢¸ ÅßÜéß ß ï½ß÷ˆ Ž ½•Øé„ Õß Çß é‹ âß éß ·„¢_Åß, Ε҅Y K·ä„¶„íß Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸ǟmâéß. ¦Ø„éßâ
»‡·„. Òéß@Ì„wxÒéßéß ââéßs Ղ΋Ä»ò^Åßjâéß.
613 Ø‚êÕßéß 31:24-32:11
24 ''ÓŸ ±à„|ßxÜßâéß Ó•âéß ¯âsÇ‹ê âÒéßéwß ·òâÜ•Îé‹ .ß 39 ¦ Õ®„êRéß ½ß¸¢Ç›¢Sâ ½ŸÅŽY ^Ã`Ì„éßÜ߶„íß RÜßéßÒ
'Z½• ÓŸ ¦à„ ¥Y" Ó߸|¿„g½‚éßñâ Õߢ»‡Ã„¢Ìó Ó•âéß ¿‚Hz¢¿„¶„íߢǟӕ Ó•âéß Îò¢CH¢S ©¢_Åß,
¯âsÇ‹ê ¿‚½ß¸tܕ΋éß. 40 ¥Ò…âéß, ¨ ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßéß Ó•âéß ·„âéß·„ ¿•Ó«ß ©¢_Åß
25 Ó•âéß Ï‹Y¶„íßÇ‹âéß ¥Y ¯âsÇ‹éß »„Ä|¢Ìó Y¢Ç› ¯ô܃Üóz »óÏ‹éßÒé߶„íß Õß΋éßÜßéß ÒéßéߢNjéßz, Ø„éßÒÜ߶„í
¯öܕ΋éß. Ü•·„ Ó•âéß Ó߸¢¯ŸÎˆ¢Sâ ±à„|ßxÜßÌó Õß΋éßÜßéß»‡ ·„Üßé߽߸… ½‚éßéß·„aÜßéß ½‚éßéßÜßéß¿„éßâéß »‡·„!""
ÒéßéßÈÓß«¯öܕ΋éß. Ø‚êÕßéß ÒêÅßÜßéß Ó߸Òê½ß¸o¢.
26 Ó•âéß ¯âsÇ‹êß ú½ß¸·Ÿà„½‚éßñâ Ó߸êÄéßxËŽn Ü•·„ ¥¢Î‹
½‚éßñâ ¿„¢ú΋éßËŽn ¦ÃŸÏˆ¢¿„ܕ΋éß. ¯Gºéß Ì„â ½ŸÎŸYs ï½ß¢¿„Åߢ
27 Ó߸êÄx ¿„¢ú΋éßÜ߶„íß Õ®„·ŽoÌó ½ß¸†Á ¿•ðÓߢ΋é߶„íß
Ó•âéß ¯âsÇ‹ê ½‚êÓ߸C¢¿„ÕßNjܕ΋éß.
28 ¥Üƒ¢ÅŽR °½‚`ÓŸ, ¯âsÇ‚`ÓŸ Ó•âéß ¿•Óß« ©¢_Åß
32 ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚êÕßéß ðÓßsUÌ„éßÜßéß Òéßéß»„éßcÄê
Ø‚êÕßé߶„íß Á½ŸÕßéß §¿•f ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ RÄ
Réߢ¿„é·ß òÓŸsÄé.ß Ø‚êÕßéß Ì„â ÒéßÅéß ¶jß í„ ß ÌŸâéß YÃóqá«
¥R Ó•âéß K·äŽ¢¿„ÕßÇŸH€â ¯Ÿ¯ŸÜ•. ¯¢Î‹éß¿•Ì„ âY ¥âéß·óÒÇ‹¢ ¿•Ì„ ½ŸÃ„éß RÄRéߢ¿„éß·òÓŸsÄéß.
2¯Gºéß ¥Ó• ð½ßÄéß »„Üß ³·„Ì„âéß ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß.
â¢_Åß ¦ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒéßêÜߢ»‡
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y·Ž Ó•âéß ¥½ß¸âÒéßw·„½‚éßñâ ¯Gºéß ÕßÄ^·Ø•éßÜßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß. ÕßÄ^·Ø•éßÜßéß ÕßêE
½ŸÇ›âÒ…ÌŸâéß. Ó߸¢Ì„W ½ŸÇ‹éß. ¯Gºéß ÃŸÒéßéß Ò¢à„Ó߸éßpÇ‹éß. ¯Gºéß
29 ''ÓŸ à„úÌ„éßÒ…Üßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß Ø‚êÕßéß Qéß΋ ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸C¢¿ŸÇ‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß
¯âsÇ‹ê Ó߸¢Ìóá«¢¿„ܕ΋éß. ÓŸ à„úÌ„éßÒ…Ü߶„íß Ø‚êÕßéß Ì„â ÒéßÅßéßj¶„íßÌŸÓ• ÒéߢS½ŸÇ›âY ¿‚½ß¸té
·„MŸjÜßéß ·„HCâ½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß ¯âsÇ‹ê âÒ|ܕ΋éß. ·ò¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Ø‚êÕßéß ÌŸâéß Î•Ò…Y·„¢_Åß
30 ÓŸ à„úÌ„éßÒ…Üßâéß à„½ß«¢¿„Åߢ Ο|ßâê, ½ŸÃ„éß ZWÒéߢ̄éßËŽn ¥Y ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. 3·ŸÕßÅŽj ¯Gºéß
¿Ÿ½ŸÜßY ·óÄé·ß óÒÅߢ Ο|ßâê, Ó•âéß ¯âsÇ‹ê Ø‚êÕßéß ðÓßsUÌ„éÜß ß Qéß΋ ¶„îÇŸ ·ó½ßC¸ ¢¿ŸÇ‹é.ß ¯¢Î‹éß
ÓŸ ÓóÅŽÌó ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ·„¢_Åß Ø‚êÕßéß ðÓßsUÌ„éßÜßéß Òéßéß»„éßcÄê Ø‚êÕßéß ú½ß¸à„s
31 ½ß¸ÃŸØßéß ½ŸÝ„z¶„íß Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê Õ®óÁ⢠Üß¶í„ ß Á½ŸÕßéÜß éß ß §ßÒ|Ü•·„ Ø‚êÕßéÎß • Ì„½t¸ß é ¥Y ÄéE ß Ò…
ï½ßÅŽjâÅßéßz ÓŸ §ß¢ÅózY ½ŸÝ„z¢Î‹Ã„¶„î Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¿•Ø„éßÜ•·„¯öØ„êÄé.
4¥·„aÇ‹ ©âs ½ŸÃˆÜó ¯Gºéß ¿ŸÜƒ Sâs½ŸÇ‹éß.
32 ½ßà ¸ ŸØßéß ½ŸÝ„ézß ÃŸúW ½ß† ¸ Åß QÏ‹éÜß óz Yú΋¯ö½ŸH€â
¥ÒÓ߸Ä¢ Ü•¶„íߢǟ Ó•âéß ¥Üƒ¢ÅŽ ½ŸÃˆY ¯Üßz ·„âéß·„ ú½ß¸W ³·„aÄê ÒêŃzÇ‹Åߢ ¥Ø•éßx¢Ì„ ÒĶ„íß
½ß¸téÇ‹ê ÓŸ §ß¢ÅŽ·Ž ¦@|Y¢¿•½ŸÇ‹âéß. ¥Ì„Ç‹éß ½•S ©ÓŸsÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ÒêŃzÇ‹Åߢ
33 §Ì„Ãé„ Ü ß éß ß Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ÎŸSï½ßÅ _ ¢jß Î‹é¶ß í„ ß ú½ßØ
¸ é„ Wß s ú¯ŸÃ„¢[×¢¿„Ò¿„éßf ¥âéß·òÓŸsÇ‹éß. 5Ø‚êÕßéß ðÓßsU
NŸoÄéß. ·ŸY Ó•âéß ÓŸ ÎóMŸYs ΟSï½ßÅßjܕ΋éß. Ì„éÜß éß ß Òéßé»ß é„ Ãcß ê
„ ¿‚¯Ÿt H€¢Îˆ §¢·„ °QéßÜΕ Y‹ ¯Gºéß
34 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ú½ß¸ÁÜßéß °Òéßâé߶„í¢ÅƒÃó ¥Y Ó•âéß ¿„êSâ½ßt¸ éÇ‹éß ¥Ì„Y·Ž ·ó½ß¢¸ ÒSf¢Îˆ. 6·„âéß·„ ¯Gºéß
¯âsÇ‹ê Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ü‹ Ε é‹ .ß Ó•âéß ¯âsÇ‹ê Òéå⢻‡ ÒêŃzÇ‹Åߢ ú¯ŸÃ„¢[×¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß:
©¢Ç‹Ü•Î‹éß. ÕßØ„éßÅ߶„íß ½‚Ý„z¶„íߢǟ ©¢Ç‹Ü•Î‹éß. ''Ó•âéß Sâs½ŸÇ›Y. QéßÄéß ï½ß΋q½ŸÝ„éßz. ¥¢Î‹éß_· Ó•âéß
¯¢Î‹éß·„¢_Åß,ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs Ε|á«NŸoÄӕ Õ®„Ø„éߢ ¥âéß·ò¢ÅßéßâsΈ °RéßÅó QéßÌó ¿‚½ß¸tÇŸY·Ž
ÓŸ¶„íß Ü•Î‹éß »„âéß·„. Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌ„éßÓŸsâéß.
35 ''¦@, ¯Ò^Ã`ÓŸ ÓŸ ÒêÅßÜßéß RÓ•½ŸÃ„éß ©¢_Åß 7 'ï½ß΋q½ŸÝ„éßz Òéßéߢ΋éß»‡ ÒêŃzÇŸH. ¿ŸÜƒ Ó߸¢ÒÌ„€
Õƒ»„é¢ß Ç‹éâß éß. §½ßt¸ éÇ‹éß Ó•âéß ÓŸ ½ŸÎ‹¢ ¿‚Õéß Ì ß Ÿâéß. ßÜßéß ÕßW·Žâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„Òéß ÁƒÂÓŸYs ½ß¸¢S
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß Á½Ÿ[¿„éßfâéß §ß½Ÿ|H" ¥Y ÓŸÜó Ó•âéß ¥âéß·òÓŸsâéß.
»‡·„. ââéßs Y¢Îˆ¢¿• ¦Ø„éßâ, Ó•âéß ¿•à‡âY 8 ·ŸY ³·„ Òx·ŽÜ o ó Ε҅Y ¦Ì„w, Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ
Y¢Îˆ¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éßâs Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ÃŸÓß« ï½ßÅßéßjâéß Î•Ò…Y 'ª½ß«Ãˆ" ¦ Òx·Žo·Ž ÁƒÂ⢠ú½ß¸NŸÎˆÓ߸éßo¢Îˆ.
»‡·„. 9 Òë΋éßrÜßéß ÒêúÌ„½•éß ÁƒÂ⢠»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·ŸÃ„éß.
36 Yà„fØ„éߢ»‡ ¦ ß̄âéß Ó•âéß ÓŸ Õ®„éßÁ¢ Qéß΋ ÒØ„éßÓ߸é߀ ï½ß`ÕßǛ⠽ŸÝ„éßz ÒêúÌ„½•éß Ó߸È؂éßñâ
ϋÈNŸoâéß. Ó•âéß ÎŸYY ·ŽÃ‰Åߢ܃ ϋÈNŸoâéß. ¥Ò»‡ºâ »„Üß½ŸÃ„éß ·ŸÃ„éß.
37 Ó•âéß ¿•Óß«âΈ Ó߸ÒéßÓ߸o¢ Ε҅Y·Ž Ó•âéß RÒÈNŸoâéß. 10 ''¥¢Î‹éÒ ß ÜßÓz • ¯Gºéß ¥Ó• Ó•âéß ÓŸ ÒêÅß RâÒéßY
Ó•âéß ³·„ ¥Ïˆ·ŸÃˆÜƒ ÓŸ Ì„Üßï½ß`·Ž ¯Ì„éßo·òY Ε҅Y ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß. Ó•âéß Ì„Üß¿•Î•RéßÅó ¶„îÇŸ Ó•âéß
΋»„cĶ„íß ÒNŸoâéß. QéßÌó ¿‚ÕßéßÌŸâéß.
38 ''Ó•âéß NŸ»„éß¿•Ó߸éßoâs Õ®„êRéßY ΟY Nô¢Ì„ΟÄéßY 11 QéßÄéß ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê ©âs¢Ì„ðÓ߽߸† Ó•âéß Ó߸º
΋»„cÄ Îò¢CH¢S XÓ߸éß·òY ©¢_Åß, ¦ Õ®„êRéß â¢Ìó ½•S ©ÓŸsâéß. QéßÄéß Ø‚êÕßé߶„íß ¿‚½ß«tâ
ΟY Nô¢Ì„ ·„ZsÝ„zÌó Ì„Ç›Óß« ©¢_Åß, Á½ŸÕßéßÜßéß Ó•âéß RÓŸsâéß.
Ø‚êÕßéß 32:12-33:22 614
12 QéßÄéß Ì‚HR»„Üß ÒêÅßÜßÌó Ø‚êÕßé߶„íß Á½ŸÕßéß 6 Ε҅Y ¯Î‹éßÅß ZÒ…, Ó•âéß Ó߸Òêâ¢. Òéß⠧΋qÈY
¿‚½ß¸tŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ ¿•Ó߸éßoâs¢Ì„ðÓ߽߸† Ó•âéß ¿•ðÓߢ΋é߶„íß Î•Ò…Ç‹éß ÒéßÅŽjÓ• ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß.
úà„λr‹ ‡ RÓŸsâéß. ·ŸY Ø‚êÕßéÎß • Ì„½t¸ß é ¥Y QéßÃé„ ß 7 Ø‚êÕßê, ââéßs »„êÈf Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„íß. Ó•âéß Z
Òéßéß»„éßcÄê ÄéßEÒ… ¿•Ø„éßܕ΋éß. Ø‚êÕßéß ½ŸÎŸÜ߶„íß Ø‚éßÇ‹Üß ·„ƈ⢻‡ ©¢Ç‹âéß.
QéßÜó ³·„aÄê Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸tܕ΋éß. 8 ''·ŸY Ø‚êÕßê, ZÒ… ¿‚Õéß Ì ß ê„ ¢Ç‹»‡ Ó•âéß RâsΈ
13 QéßÄéß Òéßéß»„éßcÄê ÁƒÂ⢠·„âéß»òâsÅßéßj ¿‚½ß¸tܕÄéß. §ßΕ.
Ø‚êÕßéß ½ŸÎŸÜ߶„íß Î•Ò…Ç• Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtH ·ŸY 9 ZÒ… ¥ÓŸsÒ…: 'Ø‚êÕßéß ¥Ó• Ó•âéß YÃóqá«Y,
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·ŸÎ‹éß. Ó•âéß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Üß Î• é‹ .ß Ü•·„ ° Ì„½t¸ß é ¿•Øé„ Üß Î• é‹ .ß
14 ·ŸY Ø‚êÕßéß ÓŸÌó ½ŸÎˆ¢¿„ܕ΋éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ó•âéß Îóá«Y ·Ÿâéß.
QéßÄéß Òéßéß»„éßcÄê ú½ß¸Ø‚êC¢Sâ ½ŸÎŸÜßâéß Ó•âéß 10 Ó•âéß ° Ì„½ß¸té ¿•Ø„éß·„ ¯öØßéßâ½ß¸tÅŽ·Ž Ε҅Njéß
©½ß¸Ø‚êC¢¿„âéß. ÓŸÜó°Îó Ì„½t¸ß é·„âéß»òÓŸsÇ‹é.ß Ø‚êÕßéß ¥Ó•Ó•âéß
15 ''Ø‚êÕßê, Z Òéßéß»„éßcÄéß ðÓßsUÌ„éßÜßê §ßÕßu¢Îˆ Ε҅Y à„úÌ„éßÒ…âéß ¥Y ¦Ø„éßâ Ì„ÜßéßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
½ß¸Ç›¯öÌ„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¿‚¯ŸtH€¢Îˆ §ß¢·„ °Qéß 11 ·„âéß·„ Ε҅Njéß ÓŸ ¯ŸÎŸÜß¶í „ ß Óߢ¸ ^·Ý„ézß ½•Óé¸ß Óoß ŸsÇ‹é.ß
ܕ΋éß. ½ŸÃˆ Ò΋q Á½ŸÕßéßÜßéß §ß¢_·Qéß Ü•Ò…. Ó•âéß ¿•ðÓßΈ Ó߸ÒéßÓ߸o¢ Ε҅Njéß »„ÒéßYÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß."
16 ¨ Òéßéß»„éßcÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßê Òéå⢻‡ ©ÓŸsÄéß, 12 ''·ŸY Ø‚êÕßê, ΉY Rá¸Ø„éߢ ZΈ Ì„½ß¸té ¥Y
¥·„aÇ• YÜßÕßÇŸmÄéß, Á½ŸÕßéß °Qéß Ü•Î‹éß. ·„âéß·„ Ó•âéß ZÌó ¿‚¯ŸtH. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Î•Ò…Y·Ž ¥¢Î‹Ãˆ
Ó•âéß §¢·Ÿ ½•S ©¢ÇŸÜƒ? ·„¢_Åß ¯¶„íßaÒ Ì‚ÜßéßÓ߸éß ·„âéß·„.
17 ܕ΋éß! Ó•âéß ¶„îÇŸ ÓŸ Á½ŸÕßéß ¿‚ÕßéßÌŸâéß. Ó•âéß 13 Ø‚êÕßê, ZÒ… ¯¢Î‹é߶„íß ¦Ãó½ß¸Ë ¿•Ó߸êo Ε҅
Ì„ÜßéßÓ߸éßoâsΈ ¶„îÇ‹ ZÌó ¿‚ÕßéßÌŸâéß. YÌó ½ŸÎˆNŸoÒ…? Ε҅Njéß ¿•ðÓß ú½ß¸WΟY »„êÉf
18 ¯¢Î‹é· ß ¢„ Å
_ ,ß Ó•âéß ¿‚¯ŸtH€¢Îˆ ¿ŸÜƒ ©¢Îˆ. ÓŸÜó ¦Ø„éßâ Z¶„íß RÒÈ¢¿„Åߢ ܕ΋Y Z½‚¢Î‹é߶„íß
©âs ¦Ì„w ââéßs ÒêŃzÇ‹ÒéßY ÕßÜßҢ̄¢ ¦ÜóSNŸoÒ…?
¿•Nöo¢Îˆ. 14 ¥ØßéßÌ• Ε҅Njéß ¿•ðÓß ÎŸYs »„êÈf ¦Ø„éßâ
19 ·òΈq ðÓ߽߸Åóz ¯ôÈz¯öØ•éß úΟ·äŸÃ„Ó߸¢Üƒ ÓŸ ¥¢Ì„ RÒÈNŸoÇé‹ .ß Î•Ò…Ç‹éß ½•Ãé„ ½ß •Ãé„ ß RÏŸÓŸÜßÜó ÒêŃz
Ä¢»„¢Üó Ó•âéß ©ÓŸsâéß. Ì„|ÄÜó ½ß¸CH¯öÕó Ç‹ÌŸÇ‹éß. ·ŸZ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÎŸYs ú»„U¢¿„Äéß.
Ì„éßâs ·òÌ„o úΟ·äŸ WWo܃ Ó•âéß ©ÓŸsâéß. 15-16 ³·„ ½•Ý„ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß »‡Ç®‹ Yú΋Üó ©âs½ßt ¸ éÇ‹éß
20 ·„âéß·„ Ó•âéß ÒêŃzÇŸH. ¥½ß¸téÇ‹éß ÓŸ¶„íß Õƒ»„éߢ ·„ÜßÜó Ü•·„ ßúW ½•Ý„ ΋Ä}â¢Üó ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆ
ÅßéߢΈ. Ó•âéß ÓŸ ï½ßΟÜßéß Ì‚Ã„S Ø‚êÕßéß ¦Ãó½ß¸ ¿‚Ò…ÜßÜó ¿‚ÕßéßÌŸÇ•½‚ê. ¥½ß¸téÇ‹éß ½ŸÃ„éß Î•Ò…Y
ËÜ߶„íß Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtH. È¿„fÈ·„Üßéß RY ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß.
21 ¨ ½ŸÎ‹¢Üó Ó•âéß ¯ÒÈ ½ß¸·ä„Òéßê ÒU¢¿„âéß. 17 Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿‚Ç‹éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÈC¢¿„Åߢ ÒêY
Ó•âéß ¯ÒÈZ ¯ô»„Ç‹âéß. Ó•Ó•Réß ¿‚¯ŸtÜó ΟYY ½•Ø„êÜßY, »„È|á¸éßjÜßéß, ·Ÿ¶„íߢǟ ©¢ÇŸÜßY
¿‚ÕßéßÌŸâéß. Ε҅Njéß È¿„fÈNŸoÇ‹éß.
22 ³·„ ÒéßYá«Y ¯Üƒ ¯ô»„ÇŸÜó ÓŸ¶„íß Ì‚HØ„éß΋éß. 18 ''Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßÄËNŸpÓŸY·Ž ½‚Ý„z¶„í¢ÇŸ ķ䎢¿Ÿ
³·„ÃYˆ ¯Üƒ ¯ô»„ÇŸÜó ÓŸ¶„íß Ì‚HÓß« ©¢_Åß ½‚¢ÅßÓ• ÜßY È¿„fÈNŸoÇ‹éß. ³·„ Òx·Žo ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹
Ε҅Njéß ââéßs K·äŽNŸoÇ‹éß. ¶„íߢǟ ķ䎢¿„ŃY·Ž Ε҅Njéß ¥Üƒ ¿•NŸoÇ‹éß.
19 ''Ü•·„ ³·„ Òx·Žo ½ß¸Ç‹·„ Qéß΋ ©¢Ç› Ε҅Y K·ä„

33Ì„|Ä''¥Øß
2
éßÌ• Ø‚êÕßê, ΋؄éß¿•Óß« ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Ys
Râéß. Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßéß »„ÒéßY¢¿„éß.
ÜóÓ• Ó•âéß ÒêŃzÇÅ‹ ¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßÇÌ
‹ Ÿâéß.
¥âéßÕ®„RÓ߸éßoâs½ß¸téÇ‹éß Î•Ò…Y Ó߸|Ä¢ RâÒ¿„éßfâéß.
¦ Òx·ŽoY Ε҅Njéß ÕƒÏ‹Ìó È¿„fÈÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¦
Òx·Žo ¯Òéßéß·„ÜßZs Óò½ß«t ï½ßÅŽjâÅßéßz ¥Ì„Ç‹éß ÕƒÏ‹
¿‚½ß¸tŃY·Ž Ó•âéß ÎŸÎŸ½ß¸… Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsâéß. ½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß.
3 ÓŸ ºë΋؄éߢ YÁƒØßéßX »„ÜßΈ. ·„âéß·„ YÁƒØßéß 20 ¦ Òx·Žo Õ®óÁ⢠¿•Ø„éßÜ•Ç‹éß. ú_àá¸j½‚éßñâ Õ®óÁâ¢
X»„Üß ÒêÅßÜßâéß Ó•âéß ¿‚ÕßéßÌŸâéß. ÓŸ¶„íß Ì‚HÓß«â ¶„ î Ç‹ ¥Óß ¸ U x¢¿„ é ß · òÓ• ¢ Ì„ » ‡ ¥Ì„ Ç ‹ é ß ÕƒÏ‹
Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf Ó•âéß Ó߸̄x¢ ¿‚ÕßéßÌŸâéß. ½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß.
4 Ε҅Y ¦Ì„w ââéßs ¿•Óß«¢Îˆ. ÓŸ OÒ¢ Ó߸Ä|à„·Žo 21 ¥Ì„Y ¿„Äw¢ ½•ÜƒÇ•Åߢ̄»‡, ¥Ì„Y ¯Òéßéß·„Üßéß
Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y âéߢǛ ÒSf¢Îˆ. ¯ôÇ‹éß¿„éß·òY Ò¿•f¢Ì„»‡ ¥Ì„Y à„ÉÄ¢ ¯ŸÇ‚`
5 Ø‚êÕßê, Râéß. ZÒ… ¿‚½ß¸t»„ÜßÒâéß·ò¢_Åß ÓŸ¶„íß ¯öÌ„éߢΈ.
Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸té. ZÒ… ÓŸÌó ½ŸÎˆ¢¿„»„H»•¢Î‹é߶„íß 22 ¦ ÒéßYá« ¹ßââ Ó߸p܃Y·Ž Ó߸Qé߽߸¢»‡ ©ÓŸsÇ‹éß.
Z Á½ŸÕßéßÜßéß Ó߫΋r¢ ¿•Ó߸éß·ó. ¥Ì„Y ORÌ„¢ ¿ŸÒ…¶„íß Î‹»„cÄ»‡ ©¢Îˆ.
615 Ø‚êÕßéß 33:23-34:19
23 ''·ŸY ³·„½•Ý„ ¦ ÒéßYá«·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßŃY·Ž ¥Ó•Îˆ ¶„îÇŸ Òéß⢠¥¢ÌŸ °·„¢»‡ ӕÄéßf
³·„ ΕÒ΋êÌ„ ©¢Ç‹éÓß •½‚ê. YÁ¢»‡ Ε҅Y·Ž ½•ÜƒÎˆ ·ò¢Åƒ¢.
΋êÌ„Üßéß ©¢ÅƒÃ„éß. ¥½ß¸téÇ‹éß ¦ ΋êÌ„Üßéß ¦ 5 Ø‚êÕßéß ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß, 'Ø‚êÕßéß ¥Ó• Ó•âéß YÃóq
ÒéßYá« ¿•Ø„êH€â Ó߸È؂éßñâ Ó߸¢»„WY ¥Ì„Y·Ž á«Y. ·ŸZ Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß ÓŸxØ„éߢ ¿•Ø„éßܕ΋éß.
Ì‚HØ„éßÁ•NŸoÇ‹éß. 6 ӟΈ Ó߸È»‡c ©¢Îˆ, ·ŸZ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸÎˆ Ì„½ß¸té ¥âé
24 ÒéßÈ؄éßéß ¦ ΕÒ΋êÌ„ ¦ ÒéßYá« ¯Ç‹Üß Î‹Ø„éß»‡ ·ò¢ÅƒÃ„éß. Ó•âéß ¥ÕßΉq¶„íßËŽn ¥Y ½ŸÝ„éßz ¥âéß
©¢ÅƒÇ‹éß, '¨ ÒéßYá«Y ¿ŸÒ… Ó߸pÜߢ âéߢǛ ·ò¢ÅƒÃ„éß. Ó•âéß YÃóqá«Y ¥Øßéßâ½ß¸tÅŽ·• ÓŸ
ķ䎢¿„¢Ç›. ¥Ì„Y ½ß¸·ä„¢»‡ ¿‚Hz¢¿•¢Î‹é߶„íß Ó•âéß »‡Ø„éߢ Òêâ΋éß."
³·„ ÒêÄc¢ ·„âéß»òÓŸsâéß"
25 ¥½ß¸téÇ‹éß ¦ ÒéßYá« à„ÉÄ¢ ÒéßÄÜß Ø„éßÒ|ÓŸYs, 7 ''Ø‚êÕßéß Üƒ¢ÅŽ Òx·Žo ÒéßÃò·„Ç‹éß Ü•Ç‹éß. QéßÄéß
Õß܃Ys ¯ô¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ¦ ÒéßYá« Ø„éßéßÒ¶„íßY»‡ Ø‚êÕßéßâéßß ¥ÒÒêY¢Sâ½ß¸tÅŽ·Ž ¥Ì„Ç‹éß Üœ·„a
©âs½ß¸tÅŽÒܜӕ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¿•Ø„éßÇ‹éß.
26 ¦ ÒéßY᫠Ε҅Y·Ž ú¯ŸÃ„â p ¿•NŸoÇé‹ .ß Î•Ò…Ç‹éß ¥Ì„Y 8 ¿‚Çm‹ ½ŸÝ„Ì
z ó Ø‚êÕßéß ðÓßsº¢»‡ ©ÓŸsÇ‹é.ß Î‹éÃß Ÿw
ú¯ŸÃ„pâ R¢ÅƒÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß ¦ ÒéßY᫠Ε҅Y ÄéßcÜßÌó ·„HÓß« Ó߸º½ŸÓ߸¢ Ø‚êÕßé߶„íß Øßéßá¸j¢.
¦ÃŸÏˆÓ߸êo Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, 9 '¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ³·„Ç‹éß Î•Ò…Y·Ž RÏ•Ø„éßÌ„ ¿„ê½ß«¢
Ε҅Njéß ¥Ì„Y·Ž Ó߸ºÁ½‚éßñâ ÒéߢS ORÌŸYs ¿•¢Î‹é߶„íß ú½ß¸Ø„éßWsðÓßo ΟYÒÜßz ¥Ì„Y·Ž ú½ß¸Ø‚ê
ÒéßÄÜß §NŸoÇ‹éß »„âéß·„. Á⢠°Qéß ·„Üéß »ß ΄ é‹ "ß ¥Y Ø‚êÕßéß ¿‚Õéß Ì
ß é„ Óß ŸsÇ‹é.ß
27 ¥½ßt ¸ éÇ‹éß ¦ ÒéßYá« ú½ßÁ¸ Üß Î‹»Ãc„ „ ³½ßt¸ é·ò¢ÅƒÇ‹é.ß
¥Ì„Ç‹éß ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß, 'Ó•âéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡âéß. ÒéߢSY 10 ''·„âéß·„ ú»„U¢¿„»H„ Câ ´ Òéßâéßáé¸ xß ÜƒÃŸ, ÓŸ ÒêÅß
Ó•âéß ¿‚Ç‹éß»‡ Òêßfâéß. ·ŸZ Ε҅Njéß K·äŽ¢¿ŸH€ Râ¢Ç›. Ε҅Njéß ¯âsÅŽ·• ¿‚Ç‹éß ¿•Ø„éßÇ‹éß. Ó߸Ä|
â¢Ì„ ·„ƈ⢻‡ ââéßs K·äŽ¢¿„ܕ΋éß. à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Î•Ò…Ç‹éß ¯âsÅŽ·• Ì„½ß¸té ¿•Ø„éßÇ‹éß.
28 ÓŸ ¦Ì„w ¹ßââ ÓßÜ p¸ ƒY·Ž ½‚ݶz„ í„ ¢ß ÇŸ Ε҅Njéß ââéßs 11 ³·„Ç‹éß ¿•Óß«â Rá¸Ø„êÜßÓ• WÈC Ε҅Njéß ¥Ì„Y·Ž
ķ䎢¿ŸÇ‹éß. Ó•âéß ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ORNŸoâéß. Ó•âéß ¿‚HzNŸoÇ‹éß. Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß ÃŸÒÜßÓß«¢Î• Ε҅Njéß
ÒéßÄÜß ORÌŸYs ¥âéßÕ®„RNŸoâéß." ½ŸÃˆ·Ž §ßNŸoÇ‹éß.
29 ''³·„ ÒéßYá«·Ž Ε҅Njéß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ÒéßÄÜß 12 §Îˆ Ó߸̄x¢. Ε҅Njéß Ì„½ß¸té ¿•Ø„éßÇ‹éß. Ó߸Ä|à„·Žo
ÒéßÄÜß ¿•NŸoÇ‹éß. Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê ÓŸxØ„éߢ»‡Ó•
30 ¦ ÒéßYá«Y È¿„fÈ¢S, ¥Ì„Y ¦Ì„wâéß ÒéßÃ„Ë ©¢ÅƒÇ‹éß.
Ó߸pÜߢ âéߢǛ ķ䎢¿•¢Î‹é߶„íß. ¥½ß¸téÇ‹éß ¦ ÒéßYá« 13 Õ®ê
„ Réß·Ž ½ßø x„ ½•·¶„ä í„ Yß »‡ ©¢Ç•¢Î‹é¶ß í„ ß Î•Ò…ËŽn ¯ÒÄéß
Ì„â ORÌŸYs ¥âéßÕ®„R¢¿„Ò¿„éßf. YØ„éRß éߢ¿ŸÃ„é?ß Õ®ê „ Õ®ƒÃŸYs Ε҅Y·Ž ¯ÒÄéß ¥½ßt¸
31 ''Ø‚êÕßê, ÓŸ ÒêÅß »„ÒéßY¢¿„éß. ÓŸ ÒêÅß C¢¿ŸÃ„éß? (Ε҅Njéß ¥Ys¢ÅŽZ ½ß¸…ÅŽj¢¿ŸÇ‹éß
Râéß. Òéå⢻‡ ©¢Ç›, ââéßs ÒêŃzÇ‹YØßéßx. ÒéßÈ؄éßéß ¥Zs ¦Ø„éß⠥ωâ¢Üó ©¢ÅƒØßéß.)
32 Ø‚êÕßê, ZÒ… ¿‚¯ŸtH€¢Îˆ °½‚éñß ÓŸ ©¢_Åß ââéßs 14 Ε҅Njéß Ì„â ¦Ì„wâéß, Ì„â ú¯ŸË½ŸØ„éßéßÒ…âéß
RâY. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ZÒ… YÃóqá«R ¥Y ÄéßEÒ… Òéßâéßá¸éßxÜózâéߢǛ XÓß«½•Ø„êÜßY ³·„½•Ý„ ¥âéß
¿•Ø„éß»óÄéßÌ„éßÓŸsâéß »„âéß·„. Z ½ŸÎŸYs Ó߸ÈΈΕq ·ò¢_Åß
܃»‡ ÓŸ¶„í RY½ß«¢¿„éß. 15 ¥½ß¸téÇ‹éß Õ®„êRéß Qéß΋ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ¿„Y
33 ·ŸZ Ø‚êÕßê, ZÒ… ¿‚¯ŸtH€¢Îˆ °Qéß Ü•·„¯öÌ• ¯ö̟Äéß. ¥½ß¸téÇ‹éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßÄÜß ÒéßÅŽj
ÓŸ ÒêÅß Râéßß. Òéå⢻‡ ©¢Ç‹éß, ÁƒÂ⢠»„HC ¥Øßé߯ö̟Äéß.
©¢Ç‹Åߢ ¯Üƒ»ó Ó•âéß Ó•ÃˆtNŸoâéß.""
16
34 ¥½ß ¸ t éÇ‹ é ß ¯Gºéß ÒêŃz Ç ‹ Å ß ¢ ·òâ 'QéßÄéß ÁƒÂ⢻„Üß ½Ÿ^Ã`Ì•, Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ Râ¢Ç›.
NŸC¢¿ŸÇ‹éß: 17 ÓŸxØ„éߢ»‡ ©¢Ç‹Åߢ Øßéßá¸j¢Ü•Y ÒéßYá« ½ß¸Ãˆ
2 ''ÁƒÂ⢻„Üß Òéßâéßá¸éßx܃ß, Ó•âéß ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßéß ¯ŸÜ߶„íßY»‡ ©¢Ç‹ÁƒÜßÇ‹éß. Ø‚êÕßê, ÕßÜß½‚éßñâ
Râ¢Ç›. Ì‚HR»„Üß Òéßâéßá¸éßx܃ß ÓŸ ÒêÅßÜßéß ÒéߢS Ε҅ˎn ZÒ… Îóá«»‡ XÄf»„ÜßÒY ZÒ…
»„ÒéßY¢¿„¢Ç›. Ì„ÜßéßÓ߸éßoÓŸs½Ÿ?
3 ¿‚R Ì„âéß RÓ• Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ½ß¸Ã‰·äŽÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Î• 18 'QéßÄéß ½ß¸Y·ŽÒêHâ ½ŸÝ„éßz" ¥Y ßEÜßÌó ¿‚ð½ßt
RÏ‹¢»‡ ÓŸÜßé·ß ,„ Ì„â ÌŸ_· ½ŸÅŽY ÄéS ß ¿„êÓßé¸ ¢oß Îˆ. ½ŸÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß. 'QéßÄéß Î‹éßßwÄéßcÜßéß" ¥Y ÓŸØ„é߶„íß
4 ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Òéß⢠¨ ½ß¸ÃˆÓß«pWY ½ß¸ÃˆLH¢¿ŸH. ÜßÌó Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß.
°Îˆ Óß^¸ ÃñâÎó Òéß⽕éß YÃ„Ø n éß ¢ß ¿ŸH. °Îˆ ÒéߢSΈ 19 Ε҅Njéß ÓŸØ„é߶„íßÜßâéß Òéßâéßá¸éßxÜß·„¢^Åß ¯¶„íßa
Ø‚êÕßéß 34:20-35:10 616
½•Qéß úð½ßRéߢ¿„Ç‹éß. Ε҅Njéß Ï‹Y¶„íßÜßâéß Î‹Ãˆú΋éßÜß 32 Ε½Ÿ, ÓŸ¶„íß Ì‚HØ„éYß Rá¸Øê „ Üßéß ÓŸ¶„íß Ó•Ãtˆ ¢¿„é.ß
·„¢_Åß ¯¶„íßa½•Qéß úð½ßRéߢ¿„Ç‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ú½ß¸W Ó•âéß Ì„½ß¸té ¿•Óß« ©¢_Åß §ß·„Qéß΋Åß ¯âsÅŽ·Ž
ÒéßYá«Z Ε҅Ǖ ¿•à‡Ç‹éß »„âéß·„. ÒéßÄÜß ÎŸYY ¿•Ø„éßâéß."
20 ³·„ Òx·Žo ßúW½ß¸†Åß ¥·„NŸwÌ„éßo»‡ ÒéßÄˎ¢¿„ 33 ·ŸZ Ø‚êÕßê, ZÒ… ÒêÄŃY·Ž WÄÓ߸aÈÓ߸êo
Ò¿„éßfâéß. Òéßâéßá¸éßxÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß Ãó»„éßÜßéß»‡ ©¢Ç‹»‡, ZÒ… ° RÏ‹¢»‡ ú½ß¸W½®ß¸Üߢ ·Ÿ½ŸÜßY
¿•NŸoÇé‹ .ß ½ŸÃ„éß ÒéßÃË „ NŽ ŸoÃé„ .ß ° ·ŸÃ„Ë¢ Ü•¶í„ ¢ÇŸÓ• ·óÄéß·ò¢Åƒ½ó ¥Üƒ Ε҅Njéß Z¶„íß ú½ß¸W½®ß¸Üߢ
à„·Žo»„Üß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßÄˎNŸoÄéß. §ß½Ÿ|܃? Ø‚êÕßê, §Îˆ Z Xßwâ¢, ӟΈ ·ŸÎ‹é.ß
ZÒ… °Réß ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸs½ó ÓŸ¶„íß ¿‚½ß¸té.
21 ''Òéßâéßá¸éßxÜßéß °Réß ¿•Ó߸éßoâsΉ Ε҅Njéß »„ÒéßYÓ߸êo 34 ÁƒÂ⢠»„HC, ú»„U¢½ß¸… ©âs ° ÒéßYá«»‡Y ÓŸÌó
©¢ÅƒÇ‹éß. ³·„ Òx·Žo âÇ›¿• ú½ß¸W âÇ‹Ì„ Ε҅Y·Ž °·•Õ®„RNŸoÇ‹éß. ÓŸ ÒêÅßÜßéß RÓ• ÁƒÂ⢠»„Üß ÒéßYá«
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¯Ò^Ã`ÓŸ Ó߸_à ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß,
22 ΋éßßwÄéßcÇ‹éß Î•Ò…Y·Ž ·„âÕßÇ‹¶„íߢǟ Ο»„éß·ò 35 'Ø‚êÕßéß Ì‚HØ„éY ß ½ŸY܃ ÒêŃzÇÌ ß‹ ŸÇ‹é.ß Ø‚êÕßéß
Ó•¢Î‹é߶„íß T·„ÅŽ ¿óÅßéß °Qéß Ü•Î‹éß. ° ¿ó^Åß`â ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜ߶„íß ¥Ã„p¢ ܕ΋éß."
T·„ÅŽ»‡ ©¢Ç‹Î‹éß. 36 Ø‚êÕßéâ ß éß ½ßø ·‰ ¢Žä ¿•¢Î‹é¶ß í„ ß ¥Ì„Y·Ž §ß¢·Ÿ ¯¶„íaß Ò
23 Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ÒéßȢ̄ ½ß¸Ã‰·äŽ¢¿•¢Î‹é߶„íß Î•Ò…Y·Ž ·„MŸjÜßéß ÒðÓßo Õƒ»„éߢNjéâY, ÓŸ ¦à„. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß
³·„ YÃ‰Ì n „ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ¥ÒÓßø ¢„ Ü•Îé‹ .ß Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ ß ³·„ ΋éÃß ŸwÄéÇcß é‹ ß Á½Ÿ[SfâÅßé»jß ‡ Ø‚êÕßéß Òéßⶄíß
XÄéßt X_Ãf¢Î‹é߶„íß Î•Ò…Ç‹éß ½ŸÃˆY ̄⠯΋éßÅŽ·Ž Á½ŸÕßéß §ßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß »„âéß·„.
XÓ߸éß·òY ßâÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß. 37 Ø‚êÕßéß Ì„â ¯Ÿ½ß¸¢ ¥¢Ì„ÅŽ·Ž WÄéß»„éßÕƒÅßéßÌ„â¢
24 Ε҅Njéß ú½ß¸à„sÜßéß ¥Ç‹»‡H€â ¥ÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß. ·ŸZ ¥Î‹â¢»‡ ·„H¯ŸÇ‹éß. Ø‚êÕßéß ÒéßâÜßâéß ¥ÒÒê
Ε҅Njéß à„·ŽoҢ̄½‚éß`â ½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•Óß« §Ì„Äéß Y¢S, Òéß⠯΋éßÅß Î•Ò…ËŽn ÙÝ„â ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß.""

25
Üßâéß ½ŸÃˆ NŸpâ¢Üó ©¢¿„éßÌŸÇ‹éß.
·„âéß·„ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß °Réß ¿•NŸoÃó Ε҅Y·Ž Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß
¥¢Î‹éß_· Ε҅Njéß Î‹éßßwÄéßcÜßâéß ÃŸúW½ß¸†Åß
35 ¯Gºéß ÒêŃz Ç ‹ Å ß ¢ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹ é ß .
¥Ì„Ç‹éß ¥ÓŸsÇ‹éß:
2 ''Ø‚êÕßê, ZÒ… Ø‚êÕßéß ¥Ó• Ó•âéß 'Ε҅Y·„¢^Åß
´Ç›¢S, ½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. ¯¶„íßaÒ Ó߸ú·„Òéߢ»‡ ©ÓŸsâéß" ¥Y ¿‚½ß¸tÅߢ
26 ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz ¿•Ø„éßéß Î‹éßßwÄc½ß¸… ½ß¸âéßÜßâéß ÕßÅŽj ÓŸxØ„éߢ ·ŸÎ‹éß.
Ε҅Njéß ½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. ¦ ¿‚Ç‹m½ŸÃˆY 3 Ø‚êÕßê, ZÒ… Ε҅ˎ,n ‘Ε½Ÿ, ³·„ ÒéßYá«, Ε҅Y
¥¢Î‹Ã„ê ¿•ðÓß܃ ¦Ø„éßâ K·äŽNŸoÇ‹éß Ó߸¢ÌóḠ½ß¸Ã„¿„éßÅßÒÜßâ °Ré ¯ô¢Î‹éßÌŸÇ‹éß? ÓŸ
27 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¦ ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz Ε҅Y·Ž RÏ•Ø„éßÌ„ ¯Ÿ½ß¸¢ YÓ‚s܃ ՃψÓ߸éßo¢Îˆ? Ó•âéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éß·„
·ŸÒÅߢ ÒêY½•à‡Ã„éß »„âéß·„. ÒéßÈ؄éßéß ¦Ø„éßâ ¯öÌ• ÓŸ_·¢ ÒéߢS Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ?" ¥Y ¥Ç‹éß»„éß.
·óÈ⠽ŸÅŽY ¿•Ø„éßÅߢ ¦ ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz Üß·ä„x 4 ''Ø‚êÕßê, ¯Gºéß ¥Ó• Ó•âéß Z¶„íß, §ß·„aÇ‹ ZÌó
ï½ßÅßjܕ΋éß »„âéß·„. ©âs ðÓßsUÌ„éßÜ߶„íß Á½ŸÕßéß §ßÒ|»óÄéßÌ„éßÓŸsâéß.
28 ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß ÕƒÏˆ¢S, ½ŸÃ„éß Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ 5 Ø‚êÕßê, ï½ß`â ¦·Ÿà„¢ ¿„êÇ‹éß. ï½ß`·Ž ¿„êS,
Ε҅Y·Ž ½‚éßéßÄ ï½ß_Åßj܃»‡ ¦ ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz ¿•à‡Ã„éß. ½•éß½®ß¸êÜßéß Z·„¢_Åß ¯Ì„éßo»‡ ©ÓŸsØ„éßY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó.
ÒéßÈ؄éßéß ð½ß΋½ŸÃ„éß Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ½‚éßéßÄï½ßÅŽj 6 Ø‚êÕßê, ZÒ… ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•ðÓßo ¥Îˆ Ε҅ˎn Ճϋ
â½ß¸téÇ‹éß ¦Ø„éßâ R¢ÅƒÇ‹éß. ï½ßÅßj΋éß. ³·„½•Ý„ Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿ŸÜƒ ©¢_Åß ¥R
29 ·ŸZ ³·„½•Ý„ ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß Î•Ò…Y·Ž °Qéß ¿•Ø„éßÜ•Ò….
¶„îNj΋Y ·„âéß·„ Ε҅Njéß YÄnØ„éߢ¿•ðÓßo ¯ÒÄê 7 Ø‚êÕßê, ZÒ… ÒéߢS½ŸY»‡ ©¢_Åß ¥Î•Réß Î•Ò…Y·Ž
¦Ø„éâß âéß Îóá«»‡ YÃ„Ø n éß ¢ß ¿„ÜÕ é„ ß ³·„½•Ý„ Ε҅Njéß Óß@
¸ Ø„é¢ß ¿•Øé„ Îß é‹ .ß ZâéߢǛ Ε҅Y·Ž °Qéß ÃŸÎ‹é.ß
ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ì„â Òéßé߹ߢ ÒéßÄéß»„éß ¿•Óß«·ò¢_Åß ½ŸÃˆ·Ž 8 Ø‚êÕßê, ZÒ… ¿•ðÓß ÒéߢS¿‚Ç‹mÜßéß Z܃¢ÅŽ
Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß»„Üß½ŸÇ‹éß ¯ÒÇ‹ê ©¢Ç‹Ç‹éß. ½ŸÝ„zâéß ÒêúÌ„½•éß ÕƒÏˆNŸoØßéß. (¥R Ε҅Y·Ž
¥Øß é ß Ì • ¦Ø„ é ß â Òx¶„ í ß o Ü ß â éß , ßÁƒxÜß â éß Ó߸@Ø„éß·ŸÃˆ ·ŸÒ… ÒéßÈ؄éßéß Î•Ò…ËŽn Ճψ¢¿„Ò….)
¯ŸHNŸoÇ‹éß. 9 ''Òéßâéßá¸éßxÜßéß Î‹éßßwÄc¢»‡, ¥ÓŸxØ„éߢ»‡ ½ß¸ÃŸÒéß
30 ̄ß|Ì„ Ε҅Y·Ž RÃóÏ‹¢»‡ ©¢Ç› Òéßâéßá¸éßxÜßâéß Ãˆ}¢¿„ÕßǛ̕ Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß ½‚éßéßÄï½ßÇ‹ß
½‚êÓ߸C¢¿• Òx·ŽoY Ε҅Njéß ¯ŸÜ߶„íßY»‡ ©¢Ç‹ ̟Äéß. à„·ŽoҢ̄½‚éß`â ½ŸÝ„éßz Ì„Òé߶„í Ó߸@Ø„êYs
YÒ|Ç‹éß. ¿•Ø„êÜßY ½ŸÃ„éß ÕßWÒéß܃Njéß̟Äéß.
31 ³·„½•Ý„ ³·„ Òx·Žo Ε҅YÌó ¥âÒ¿„éßfâé: 'Ó•âéß 10 ·ŸZ Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß Î•Ò…Y ½•Ç‹éß·óÄéß.
Îóá«Y, Ó•âéß §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßâéß. 'ââéßs Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«, ÓŸ ¦â¢Î‹¢ ·óÓ߸¢
617 Ø‚êÕßéß 35:11-36:24
ßúÌ„éÜß Üß ó ¯ŸÅßÜéß ß §SfâÅßéÒß ¢ÅŽ Ε҅ǂ·a„ Ç‹? 11 ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Î•Ò…Y ÒêÅß RY ¦Ø„éßⶄíß
¥Y ¯ÒÃ„ê ¥âÄéß. RÏ•Ø„éßéßÜœ`Ì•, Ε҅Njéß ½ŸÃˆY RÁØ„éßҢ̄½‚éßñâ
11 Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß Î•Ò…Y ¥Ç‹»„Äéß. Ε҅Ǖ ¦â¢Î‹ ORÌŸYsß OR¢½ß¸YNŸoÇ‹éß.
Òéßâéßáé¸ xß Hs ÁƒÂ⢠»„Üß ½ŸÃˆY»‡ ¿•à‡Ç‹é.ß Á¢Ì„éÒß … 12 ·ŸZ ¦ Òéß â éß á ¸ é ß x Üß é ß Î• Ò …Y·Ž RÏ• Ø „ é ß é ß Ü ß
Üßâéß, ½ß¶¸ í„ä Üß âß éß Î•Ò…Ç‹éß ÁƒÂ⢻„Üß ½ŸÅŽY»‡ ¿•Øé„ ß Ø•éßx¢Î‹é߶„íß Yß·„ÈðÓßo ½ŸÃ„éß ÒéßëÌ„éßÜß Üó·„¢Üó
ܕ΋éß." ¿•Ã¯ˆ ö̟Äé.ß °Îˆ YÁ½‚éâ`ß ÁƒÂ⽂ê Ì‚HØ„é¶ß í„ ¢ÇŸ
12 ''·ŸY ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz »„Ä|¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß ½ŸÝ„éßz (ÒéßêÄéßbÜßéß»‡) ¿„Y¯ö̟Äéß.
Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ Ε҅Y·Ž ½‚éßéßÄï½ßǛ̕ Ε҅Njéß
½ŸÃˆ·Ž Á½ŸÕßéß §Ò|Ç‹éß. 13 ''Ε҅Y »„êÈf Üß·ä„xï½ßÅßjY Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯Üßz
13 ½ŸÃˆ ½ß¸Y·ŽÒêHâ Râs½ß¸¢ Ε҅Njéß RâÇ‹éß, ¥Îˆ ½ß¸téÇ‹ê ·„·ä„Ìó ©¢ÅƒÃ„éß. Ε҅Njéß ½ŸÃˆY K·äŽ¢S
YÁ¢. Óßø |„ à„·»oŽ Ü„ ß Î•Ò…Ç‹éß ½ŸÃˆ½Å ¸ß zß úà„Îr‹ ¿„ê½ßǸ é‹ .ß â½ßt¸ ÅŽ·,• ½ŸÃ„éß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ Ε҅Y ú¯ŸÃˆ¢p ¿„
14 Ø‚êÕßê, ¥Î• RÏ‹¢»‡ Ε҅Njéß Z¶„íß ·„âÕßÇÜ ‹ Ε Y‹ Yß·„ÈNŸoÄéß.
ZÒ… ¿‚½ß«tâ½ß¸téÇ‹éß, Ε҅Njéß Z ÒêÅß RâÇ‹éß. 14 ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß §ß¢·Ÿ Ø„éßÒ|â¢Üó ©¢Ç‹»‡Ó•
Ε҅ˎn ·„ÜßéßÓ߸éß·òY, Z YÃóqá«ÌŸ|Ys YÄê½ß«¢¿„éß ÒéßÄˎNŸoÄéß. Òéß»„ Òx[׿ŸÃ„éßÜßÌóÕƒÅßéß ½ŸÃ„éß
·òÓ• ¥Ò·Ÿà„¢·óÓ߸¢ YÉ·äŽÓ߸éßoÓŸsâY ZÒ… ¥¢Åßéß ¶„îÇŸ ¥ÒÒêâ¢Ìó ÒéßÄˎNŸoÄéß.
ÓŸsÒ…. 15 ·ŸZ úà„Òéß ½ß¸Ç‹éßÌ„éßâs Òéßâéßá¸éßxÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß ½ŸÃˆ
15 Ø‚êÕßê, Ε҅Njéß Î‹éßßwÄéßcÜßâéß K·äŽ¢¿„Ç‹Z, ·„MŸjÜózâéߢS Ä·äŽNŸoÇ‹éß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½•éßÜòaY
¯Ÿ¯ŸYs Ε҅Njéß Üß·x„ä ï½ßÅÇjß Z‹ ZÒ… Ì„ÜÓß é¸ß Óoß ŸsÒ…. Ε҅Y ÒêÅß Rӕ܃ ¦Ø„éâß ¦ ·„MŸjÜâß éß ú½ßØ ¸ ‚ê
16 ·„âéß·„ Ø‚êÕßéß Ì„â ½ß¸Y·ŽÒêHâ ÒêÅßÜßéß ·òâ CNŸoÇ‹éß.
NŸCÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ø‚êÕßéß ÒêŃzÇ‹éßÌó¢Îˆ °RéßÅó 16 Ø‚êÕßê, Ε҅Njéß Z Qéß΋ ΋؄éß ¿„ê½ß«¢S, Z
¥Ì„Y_· Ì‚HØ„éß΋éß."" ·„MŸjÜß âéߢǛ Yâéßs ÕßØ„éßÅ߶„íß Ã„½ß«t¢S Z¶„íß

36 ¯Gºéß ÒêŃzÇ‹Åߢ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹éß. Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„êÜßY Ε҅Njéß ·óÄéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß.


2''Ø‚ ê Õß ê , ÓŸÌó §ß ¢ ·ò¢¿‚ ¢ ´½ß « · „ » ‡ Ε҅Njéß Z¶„íß _·äÒéß·„Ľ‚éßñâ Ó߸pÜߢ §ß½Ÿ|ÜßZ Z
©¢Ç‹éß. Ε҅Y ½ß¸Ã„¢»‡ ¿‚¯ŸtH€¢Îˆ §¢·Ÿ ©¢Î‹Y ÕßÜßzQéß΋ Ó߸ÒéßëΈr»‡ Õ®óÁ⢠©¢¿ŸÜßZ ·óÄéß
Ó•âéß Z¶„íß ¿„ê½ß«NŸoâéß. Ì„éßÓŸsÇ‹éß.
3 ÓŸ ÁƒÂÓŸYs ¥¢Î‹ÃˆÌóâê ½ß¸¢¿„éß·ò¢Åƒâéß. 17 ·ŸZ Ø‚êÕßê, ΋éßßwÄéßcÜßÒÜœ ZÒ… K·äŽ¢¿„ÕßÇ‹éß
Ε҅Njéß ââéßs Ó߸ëá«j¢¿ŸÇ‹éß. Ε҅Njéß ÓŸxØ„éߢ»„Üß Ì„éßÓŸsÒ…. Ε҅Y ÓŸxØ„éߢ, XÄéßt Yâéßs
½ŸÇ‹Y Ó•âéß Ã„éßEÒ… ¿•NŸoâéß. ½ß¸_Åßjà‡Øßéß.
4 Ø‚êÕßê, Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ ú½ß¸XΉ Ó߸̄x¢. Ó•âéß 18 Ø‚êÕßê, ϋ⢠Z ¿•Ì„ Ì„½ß¸té ¿•Øßéߢ¿„ZØ„éß
¿‚½ß¸…oâsΕRéßÅó Ì‚HðÓß ¿‚½ß¸…oÓŸsâéß. ¶„í¢ß Ç‹éâß éß »‡·„. RNŸoý„ ‚éñß â Ï‹ÓŸà„ ¿„ê½ß¢« Sâ¢Î‹éß
5 ''Ε҅Njéß à„·Ò oŽ ¢Ì„½‚éâ`ß ½ŸÇ‹é,ß ·ŸZ ¦Ø„éâß Òéßâéßáé¸ xß ÒÜßz ½‚êÓ߸¯öÒ΋éßq.
Üßâéß Î•|á«¢¿„Çé‹ .ß Î•Ò…Ç‹éß Òéߺ̄Ão „ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß é‹ ,ß 19 Z ϋ⢠¥¢ÌŸ §½ß¸téÇ‹éß Z¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß
¦Ø„éßâ Ó߸¢·„܃tÜßéß ¦Ø„éßⶄíß ©ÓŸsØßéß. Ü•ÎY‹ Z¶„íß Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß à„·ÒoŽ éߢ̄éÜß ß Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸
6 ΋ é ß Ã ŸwÄ é ß c Ü ß â éß Î• Ò …Ç‹ é ß úÕß Ì „ é ß · „ Y Ò|Ç‹ é ß . ð½ß Î ‹ ½‚éßéßÄï½ßÅŽjâ¢Î‹éßÒÜßz °Réß ÜƒÕ®„¢ ܕ΋éß.
ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Î•Ò…Ç‹éß ¯Üß½z t¸ß éÇ‹éß ÓŸxØ„é¢ß ÁÈCNŸoÇé‹ .ß 20 ú½ß¸ÁÜßéß âK¢S¯öØ•éß Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ßúW·óÓ߸¢
7 °Îˆ Ó߸^ÃñâÎó, ΟYs ¿•ðÓß ú½ß¸ÁÜß Rá¸Ø„éߢ ¦K¢¿„¶„í. (½ŸÝ„éßz Ε҅âéßs¢Ç› Ο·óa»„ÜßÒéßY
Ε҅Njéß úà„΋r ¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß. ÒéߢS ½ŸÝ„zâéß ¦Ø„éßâ ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß.)
¯ŸÜ߶„íßÜßéß»‡ ©¢Ç‹YNŸoÇ‹éß. ÒéߢS ½ŸÝ„z¶„íß Î•Ò…Ç‹éß 21 Ø‚êÕßê, Ì„½ß¸té ¿•Ø„é߶„íߢǟ Áƒú»„Ì„o ½ß¸Ç‹éß.
à‡à„|Ì„½‚éßñâ ½®ß¸éßâÌ„ §NŸoÇ‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ZÒ… ¨ ·„MŸjYs ¯âéßs·òÓŸsÒ….
8 ·ŸZ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß K·ä¢
22
Ž ¿„ÕÇß é‹ Ìß ê„ Óߢ¸ ^·Ý„Ìz ó ©¢_Åß ''Ε҅Y·Ž ¿ŸÜƒ à„·Žo ©¢Îˆ. Ε҅Ǖ ¥¢Î‹ÃˆÜó^·Üßz
³·„½•Ý„ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß úà„Òéß½Ç¸ß é‹ Ì ß ê
„ , ·„MŸjÜéß ß ¥âéßÕ„® »ò½ß¸t ©½ß¸Î•à„¶„íßÇ‹éß.
RNöo¢_Åß,
23
9 ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â Ì„½ß¸té °RéßÅó ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚Õßéß
°Réß ¿•Ø„êH ¥Ó•Îˆ Ε҅Y·Ž ¯ÒÃ„ê ¿‚½ß¸tܕÄéß.
ÌŸÇ‹é.ß ½ŸÃ„éß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ã„Y, ½ŸÃ„éß ¥Wà„Øéß ¢ß ¿ŸÃ„Y 'Ε½Ÿ ZÒ… Ì„½ß¸té ¿•à‡Ò…" ¥Y ¯ÒÄê Ε҅Y·Ž
Ε҅Njéß ½ŸÃˆ·Ž ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß. ¿‚½ß¸tܕÄéß.
10 Ε҅Njéß ½ŸÝ„z ¿‚Ò…Üßéß Rӕ܃ ̂ÄéßNŸoÇ‹éß. ½ŸÃ„éß 24 ''Ε҅YY ÌŸâéß ¿•Ó߫⠽߸YY ÕßÅŽj Ó߸éßoW¢¿„Åߢ
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÅߢ ¿ŸH¢¿ŸÜßY ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆ·Ž ÒéßÄéßÒ¶„íß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß Î•Ò…YY ·•Ã„oâÜßÌó
¦Á §ßNŸoÇ‹éß. Ó߸éßoW¢¿ŸÃ„éß.
Ø‚êÕßéß 36:25-37:24 618
25 ú½ß¸W ÒéßYᬠΕ҅Y ½ß¸YY ¿„êà‡Ç‹éß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß 9 Ì„é߯®Ÿâéß Î‹·äŽË¢ âéߢǛ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ¿„H ©Ì„oÄ¢
Ε҅Y ½ß¸YY ΋êÄ¢ âéߢǛ ¿„êà‡Ã„éß. âéߢǛ ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
26 Ε҅Njéß »ò½ß¸t½ŸÇ‹éß. ¥Îˆ YÁ¢. ¦Ø„éßâ »ò½ß¸t 10 Ε҅Y ª½ß«Ãˆ Òéߢ¿„éßâéß ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ Òéß@
Ì„ÓŸYs Òéß⢠ú»„U¢¿„Ü¢• . Ε҅Y·Ž ¯Ys Óߢ¸ ÒÌ„€ Ó߸ÒéßéßúΟÜßâéß »„Ç‹m ·„ÅŽjÓ߸éßo¢Îˆ
ßÜó ° ÒéßYᬠܜ·Ža¢¿„Ü•Ç‹éß. 11 Ε҅Njéß ½•éß½®ß¸êÜßâéß ZÝ„zÌó Y¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ
27 ''Ε҅Njéß Õ®„êRéß âéߢǛ ZÝ„éßz XÓ߸éß·òY ΟYs Ì„â ½‚éÃß é„ ½ß …¸ß âéß ½•é½ß ê
¸ß® Üß ÎŸ|ß RÓßÃo¸ ¢ˆ ½ß¸ ¿•NŸoÇé‹ .ß
ÒÄ~¢»‡ ÒêÄéßNŸoÇ‹éß. 12 Õ®„êRéß Qéß΋ ¥¢Ì„ÅŽ·• ¿‚΋ȯöØ•éß܃ Ε҅Njéß
28 ¦Ø„éâ ß ½•é½ß ê ¸ß® Ys ¿•Ó«ß ½ŸÅŽ ZÝ„âz éß ¶„íÒß éßwÈNŸoÇé‹ .ß ½•éß½®ß¸êÜßâéß ¦ÁƒÂ½ß«NŸoÇ‹éß. Ε҅Njéß °Réß ¿‚[Ì•
Òéßâéßá¸éßxÜß Qéß΋ ¥Ïˆ·„ ÒÄ~¢ ¶„íßÄéßÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ ½•éß½®ß¸êÜßéß ¿•NŸoØßéß.
29 Ε҅Njéß ½•éß½®ß¸êÜßâéß ¯Üƒ ½Ÿx½ß«¢½ß¸Á•NŸoÇó ÒéßYá« 13 Ε҅Njéß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß K·äŽ¢¿•¢Î‹é߶„íß, ÒÄ΋Üßâéß
ú»„U¢¿„Ü•Ç‹éß. Ε҅Njéß YÒÓß«¢¿• ¦·Ÿà„¢ÜóâéߢS ܕΟ Ì„â úð½ßÒéß ¿„ê½ß…¸ Åß^·` ÒÄ¢~ Ľt«ß ¢¿•¢Î‹é¶ß í„ ß
©Ã„éßÒéßéß ¯Üƒ ©Ã„éßÒéßéßÌ„éߢÎó ° ÒéßYᬠú»„U¢¿„ ½•éß½®ß¸êÜßâéß XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß.
Ü•Ç‹éß. 14 ''Ø‚êÕßê, ³·„ YRéßḢ ¦C Râéß. ¦C, Ε҅Njéß
30 ¥»‡Ï‹ Ó߸ÒéßéßúΟYs ¦ÒÈÓ߸êo ¦·Ÿà„¢ ¥¢Ì„Ń ¿•ðÓß ¥Î‹éßvÌ„ Rá¸Ø„êÜßâéß »„êÈf ¦ÜóS¢¿„éß.
Ε҅Njéß ½‚éÃß é„ ½ß …¸ß âéß ¯Üƒ RÓßÃo¸ ¢ˆ ½ßÁ¸ •NŸoÇó ¿„êÇ‹é.ß 15 Ø‚êÕßê, Ε҅Njéß ½•éß½®ß¸êÜßâéß ¯Üƒ ¥Î‹é߽߸…
31 ßÁƒxÜßâéß ¥Î‹é߽߸…Üó ©¢S Ó߸ÒéßëΈr»‡ ¦@Ä¢ ¿•NŸoÇó Z¶„íß Ì‚ÜßéßNŸ? Ε҅Njéß Ì„â ½‚éßÄé߽߸…âéß
§ß¿•f¢Î‹é߶„íß Î•Ò…Ç‹éß ¨ ½•éß½®ß¸êÜßâéß ú½ß¸Ø‚ê ¯Üƒ ú½ß¸·ŸK¢½ß¸ ¿•NŸoÇó Z¶„íß Ì‚ÜßéßNŸ?
CNŸoÇ‹éß. 16 ¦·Ÿà„¢Üó ½•éß½®ß¸êÜßéß ¯Üƒ ½•ÜƒÇ‹éßÌŸØ‚ê Z¶„íß
32 Ε҅Njéß ½‚éÃ ß é„ ½ß …¸ß Üßâéß Ì„â ¿•WÌó ½ßÅ ¸ éß ·jß ò¢ÅƒÇ‹é.ß Ì‚ÜßéßNŸ? Ε҅Y ÁƒÂ⢠½ß¸Ãˆ½ß¸†Ã„n¢. ½•éß½®ß¸êÜßéß,
Ε҅Njéß ·óÄéß·òâs ¿óÅßÓ• ½ß«Ç‹éß»„é߽߸ǕÅßÅßéßj Ε҅Y ¦à„fÄx ·ŸÃŸxÜßéß.
ΟY·Ž ¦ÁƒÂ½ß«NŸoÇ‹éß. 17 Ü•Îé‹ ,ß ''Ø‚êÕßê, ¨ Óߢ ¸ »„Ìé„ Üß éß ß Z¶„íß Ì‚HØ„éÒß ….
33 Ì„é߯®Ÿâéß ÒNöo¢Î‹Y ©Ã„éßÒéßéß Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßo¢Îˆ. ΋·äŽË½ß¸… ½•Ç› »‡HÜó Õ®„êRéß Yà„fÜߢ»‡ ©âs
Ì„é߯®Ÿâéß ÒNöo¢Î‹Y SÒÈ·Ž ½ß¸à„éßÒ…Ü߶„íß ¶„îÇŸ ½ß¸téÇ‹éß Z¶„íß ¿‚ÒéßÅ߯öÓß«, Z ÕßÅßjÜßéß PÇ‹éßm»‡
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ©¢Ç‹Åߢ ÒêúÌ„½•éß Z¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
18 Ø‚êÕßê, ¦·Ÿà‡Ys Rà‡Ü߽߸Ä¿•¢Î‹é߶„íß ½‚éßÄéß»„éß
37 ''©Ã„éßÒéßéßÜßéß, ½‚éßÄé߽߸…Üßéß ââéßs Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹
ÌŸØßéß. Ó•âéß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ì„ÜßSâ½ß¸téÇ‹éß ÎˆÎˆq⠥΋q¢Üƒ ΟYY »„ÅŽj»‡ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß ZÒ…
ÓŸ »„éߢǂ ¿ŸÜƒß ½•»„¢»‡ ·òÅßéßj·ò¢ÅßéߢΈ. Ε҅Y·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß»„Üß½Ÿ?
2 ú½ß¸W ³·„aÄê Râ¢Ç›. Ε҅Y Ó߸|Ä¢ ©Ã„éßÒéßéß܃ 19 ''Ø‚êÕßê, Ε҅YÌó ½•éÒ ß éßéß °Réß ¿‚¯ŸtÜó ¿‚½t¸ß é.
Ï‹|YÓßé¸ ¢oß Îˆ. Ε҅Y ÓóÅŽ âéߢǛ ÒNöoâs ©Ã„éÒß éßéß ½•éßÒéßéß T·„ÅŽÜó ©âs¢Î‹éßÒÜßz Ó߸È؂éß`â Òê
à„Õßq¢ Râ¢Ç› ½ŸC|½ŸÎŸYs Ε҅Y·Ž ½•éßÒéßéß ¿‚½ß¸tÜ• ¶„íÓŸsÒéßéß.
3 ½‚éßéßÌ„o¢ ¦·Ÿà„¢ ¥¢Ì„Ń ½‚H»•Üƒ Ε҅Njéß Ì„â (Ε҅Y Ó߸YsψÜó) °Réß ¿‚½ß¸tÇŸY·• Ò궄í
½‚éßÄé߽߸…âéß ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß. ¥Îˆ Õ®„êRéß ¥¢Ì„Åß ½‚éßÈ Ì‚HØ„éßÇ‹¢Ü•Î‹éß.
Óß«¢Îˆ. 20 Ó•âéß Î•Ò…YÌó ÒêŃzÇŸÜßY Ó•âéß ¦Ø„éßâÌó
4 ½‚éßÄé߽߸… ½‚éßÈÓß«â ̄ß|Ì„ »„Èh¢¿• Ε҅Y Ó߸|Ä¢ ¿‚½t¸ß âéß. ¥Üƒ ¿‚½t¸ß Åߢ ÓŸà„⢠¿•Øé„ Òß éßY ¥Ç›C
RâÒ¿„éßfâéß. Ε҅Njéß Ì„â ¦à„fÄx·„Ľ‚éßñâ â_Åßj ©¢ÅßéߢΈ.
Ó߸|Ä¢Ìó ©Ã„éßÒéßéßÌŸÇ‹éß. ½‚éßÄé߽߸… ½‚éßÄéßÓ߸êo 21 §½ß¸téÇ‹éß ú½ß¸·ŸKÓ߸éßoâs Ó߸êÄéßxËŽn ° ÒéßYᬠ¿„êÇ‹
©¢Ç‹»‡ Ε҅Y Ó߸|Ä¢ ©Ã„éßÒéßéßÌ„éߢΈ. Ü•Ç‹éß. »‡H ½•éß½®ß¸êÜßâéß Ì„ÃˆRéß ½•Óß«â ̄Äéß½ŸÌ„
5 Ε҅Njéß ©Ãˆ½•éß Ó߸|Ä¢ ¥Î‹éßvÌ„¢. Òéß⢠ú»„U¢¿„ ¥Îˆ ¦·Ÿà„¢Üó ¿ŸÜƒ Ì•ÁóҢ̄¢»‡ ú½ß·¸ ŸKÓßé¸ ¢oß Îˆ.
ÁƒÜßY »ò½ß¸t ·ŸÃŸxÜßéß ¦Ø„éßâ ¿•NŸoÇ‹éß. 22 (¥Î• RÏ‹¢»‡ Ε҅Njéß ©ÓŸsÇ‹éß) Ε҅Y Õߢ»‡Ã„éß
6 'Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸Ç‹éß" ¥Y ¦Ø„éßâ Òéߢ¿„éßÌó ¿‚Õßéß ÒéßUÒéß ©Ì„oÄ¢ âéߢǛ ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ. Ε҅Njéß
ÌŸÇ‹éß. 'Ó•ÜßQéß΋ ÒÈ~¢¿„éß" ¥Y Ε҅Njéß ÒÄ~¢Ìó ¥Î‹éßvÌ„ ÒéßUÒéßÌó ÒNŸoÇ‹éß.
¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß. 23 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Î•Ò…Ç‹éß YÁ¢»‡ »ò½ß¸t½ŸÇ‹éß.
7 Ε҅Njéß °Réß ¿•Ø„éß»„ÜßÇó ¥Ó•Îˆ ¦Ø„éßâ Òéß⢠Ε҅Y ΋»Ãc„ »„ ‡ ½‚ÝÜz„ ¢• . Ε҅Njéß Òéßâéßáé¸ xß Hs
Ó߸ëP¢Sâ Òéßâéßá¸éßxÜߢ̟ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß ¯Üßz½ß¸téÇ‹ê Ó߸È»‡câéß, ÓŸxØ„éߢ»‡âéß ¿„êNŸoÇ‹éß.
¥Üƒ ¿•NŸoÇ‹éß. 24 ¥¢Î‹éßÒÜßzÓ• Òéßâéßá¸éßxÜßéß Î•Ò…Y »ûÄRNŸoÄéß. ·ŸZ
8 Òéß뻇Üßéß ½ŸÅŽ »„éߺÜóz·Ž ½ß¸Ã„éß»‚Wo¯öØßéß, ¥·„aÇ‹ Ì‚HR»„Üß ½ŸÝ„z¢ ¥âéß·òÓ• »„È|á¸éßkÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß
YÒÓß«NŸoØßéß. Üß·ä„xï½ßÅßjÇ‹éß.""
619 Ø‚êÕßéß 38:1-30
Ε҅Njéß Ø‚êÕßéßÌó ÒêŃzÇ‹Åߢ ½‚éßÌ„oY ÒéßÅŽj܃ ¦ Ó߸p܃Üß ¦·ŸÃŸÜßéß Ã„ê¯ô¢Î‹éß

38 ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 Ì„é߯®ŸâéßÜó âéߢǛ ÌŸØßéß.


Ø‚êÕßé߶„íß Á½ŸÕßéß §ß¿ŸfÇ‹éß. Ε҅Njéß 15 ΋éßßwÄéßcÜ߶„íß ½ß¸»„ÅŽ ½‚Üßéß»„éß §á¸j¢ ܕ΋éß. ¥Îˆ
¿‚¯ŸtÇ‹éß: Ճ߻‡ ú½ß¸·ŸK¢Sâ½ß¸téÇ‹éß, ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß
2 ''ÓŸ ÁƒÂâÒéßéßâéß ¥¢D·„È¢¿„·„ ½ß¸Y·ŽÒêHâ, Ì‚HR ¿•Ø„é߶„íߢǟ ¥Îˆ ½ŸÃˆY ½ŸÃˆÓ߸éßo¢Îˆ.
Ì„¶„íßaÒ ÒêÅßÜßÌó ââéßs ú½ß¸Ks¢¿• ¨ ÒéßYá« 16 ''Ø‚êÕßê, Ó߸Òéßéßú΋¢ ½‚éßéß΋ÜßØ•éßx ΟY ÜóÌ‚`â
¯ÒÄéß?"" ¿óÅ߶z í„ ß ZÒ… ¯½ßt¸ éÇ‚Ó` Ÿ ½‚݃z½Ÿ? Òéß@ ÓßÒ¸ éßéúß Î‹½…¸ß
3 Ø‚êÕßê, Òéß»„½ŸÇ›Üƒ »„ÅŽj»‡ ©¢Ç‹éß. Ó•âéß Yâéßs ¥ÅßjÇ‹éß»„éßâ ZÒ… ¯½ß¸téÇ‚`ÓŸ âÇ›¿Ÿ½Ÿ?
¥Ç›»• ú½ß¸à„sÜ߶„íß Á½ŸÕßéß §ß¿•f¢Î‹é߶„íß Ó߫΋r¢»‡ 17 Ø‚êÕßê, ÒéßÄ˽߸… T·„ÅŽ ¿óÅßéß ¯Î‹éßÅß YH¿•
©¢Ç‹éß. Ο|ßÜßâéß ¯Ò^Ã`ÓŸ, ¯âsÇ‹ØßéßÓŸ Z¶„íß ¿„ê½ß«¢
4 Ø‚êÕßê, Ó•âéß Õ®ê „ RéßY ¿•Óâ«ß ½ßt¸ éÇ‹éß ZÒ… ¯·„aÇ‹ ¿ŸÃŸ?
©ÓŸsÒ…? ZÒ… ¥¢Ì„ Ì‚HR»„Üß ½ŸÇ‹½‚`Ì• ÓŸ¶„íß 18 Ø‚êÕßê, Õ®„êRéß ¯¢Ì„ ï½ß΋qÎó YÁ¢»‡ ZÒ…
Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸té. ú»„UÓßé¸ Óoß Ÿs½Ÿ? §Î‹¢ÌŸ Z¶„íß Ì‚HðÓßo ÓŸÌó ¿‚½t¸ß é.
5 Ø‚êÕßê, ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ ¯¢Ì„ ï½ß΋q»‡ ©¢ÇŸÜó YÄn 19 ''Ø‚êÕßê, ½‚Üßéß»„éß Ò¿•f Îˆà„»‡ ¯öØ•éߢ΋é߶„íß
ØßéߢS¢Îˆ ¯ÒÄéß? Z¶„íß Ì‚HÓß«â_Åßj ©¢Îˆ! ·òÜß ¯Åßéß ½‚݃zH? T·„ÅŽ ¯·„aÇ‹ âéߢǛ ÒÓ߸éßo¢Îˆ?
Õß΋qÌó ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs ¯ÒÄéß ·òH¿ŸÃ„éß. 20 Ø‚êÕßê, T·„ÅŽ ½‚Üßéß»„éß ¯·„aÇ‹ âéߢǛ ÒNŸoØ‚ê
6 Õ®„êRéß·Ž ¦ÏŸÃŸÜßéß Î•YQéß΋ ©ÓŸsØßéß? Õ®„êRéß·Ž ¥·„aÇ›·Ž ½ŸÅŽY ZÒ… XÓ߸éß·òY ½‚Ý„z»„Üß½Ÿ? ¥R
¥Ì„x¢Ì„ Òéßéß¹ßx½‚éßñâ ßØßéßY ΟY ½ß¸…ӟΈÜó YÒÓߢ« ¿• ¿óÅßé¶ß í„ ß ¯Åßé»ß ‡ ½‚݃zÜó Z¶„íß Ì‚Üéß Nß Ÿ?
½•Óß«¢Îˆ ¯ÒÄéß? 21 Ø‚êÕßê, ZÒ… ¿ŸÜƒ ÒéßéßÓ߸H½ŸÇ›R ·„Ο? Õ®„êRéß
7 ¥Îˆ ÁÈCâ½ß¸téÇ‹éß ©Î‹Ø„éß â·ä„úÌŸÜßéß ·„HÓß« ¿•Ø„éßÕßÇ›â½ß¸téÇ‹éß ZÒ… ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÒ… ·„âéß·„
¯ŸÇŸØßé.ß Î•Ò΋êÌ„Üéß ß ·_ ·„Üéß ß ½•Ó,«ß ¯¢Ìó Óߢ¸ Ìó Z¶„íß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßZs Ì‚ÜßéßÓ߸éß ¥Y ÓŸ¶„íß »„ÅŽj»‡
á«¢¿ŸÃ„éß. Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ZÒ… Ü•Ò†?

8 ''Ø‚êÕßê, Õ®„êRéß ¥»‡Ï‹ÒéßéßÜó âéߢǛ Ó߸Òéßéßú΋¢ 22 ''Ø‚êÕßê, Ó•âéß UÒéßÒéßéßâéß, ÒÇ‹»„¢Ç‹zâéß YÜßéßÒ
ú½ß¸ÒU¢Sâ½ß¸téÇ‹éß ÎŸYY YHð½ß¢Î‹éß ¶„íß ÎŸY ©¢¿• CÇ‹m¢»„éßÜ߶„íß ZÒ… ¯½ß¸téÇ‚`ÓŸ ½‚݃z½Ÿ?
Ì„Üßé߽߸…Üßéß ÒéßêÓ߫⽟Äéß ¯ÒÄéß? 23 ·„á¸jΈӟÜóz ©½ß¸Ø‚êC¢¿•¢Î‹é߶„íß Ø„éßéßΟrYs,
9 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ó•Ó• Ó߸ÒéßéßúΟYs ½•éß½®ß¸êÜßÌó ¯ößÅß ÎˆÓŸÜ߶„íß ©½ß¸Ø‚êC¢¿•¢Î‹é߶„íß UÒéß
·„½ß«t ½•à‡âéß. ÒéßÈ؄éßéß Ó߸ÒéßéßúΟYs T·„ÅŽÌó Òéßéßâéß, ÒÇ‹»„¢Ç‹zâéß Ó•âéß ÎŸSï½ßÇ‹ÌŸâéß.
¿„éßÅŽj ½•à‡âéß. 24 Ø‚êÕßê, Ó߸êÄéßxÇ‹éß ¯·„aÇ‹ âéߢǛ ï½ß`·Ž ÒNŸoÇó
10 Óß ¸ Ò éß é ß ú ΟY·Ž ºÎ‹ é ß q Ü ß é ß Ó• Ó • YØ„ é ß R éß ¢ ¿Ÿâéß . ¥·„aÇ›·Ž ZÒ… ¯âsÇ‹ØßéßÓŸ ½‚݃z½Ÿ? Õ®„êRéß
ÒéßêØ„éßÕßÇ›â Ο|ßÜß ½‚âéß·„ Ó•âéß ÎŸYY ¥¢Ì„Ń Q¿•¢Î‹é߶„íß Ì„êÄéßt »‡ÜßéßÜßéß ¯·„aÇ‹
©¢¿Ÿâéß. âéߢǛ ÒNŸoØ‚ê ¥·„aÇ›·Ž ZÒ… ¯âsÇ‹ØßéßÓŸ
11 ZÒ… §ß ¢ Ì„ Òéß Å ß é ß j ¶ „ í ß ÃŸÒ¿„ é ß f . ·ŸY §ß ¢ ·Ÿ ½‚݃z½Ÿ?
Òéßéߢ΋é߶„íß ÃŸ¶„îNj΋éß. Z »„Ä|½ß¸… ¥ÜßÜßéß ¦C 25 Ø‚êÕßê, Õ®ƒÃ‰ ÒÄ~¢ ·óÓ߸¢ ¦·Ÿà„¢Üó ÒêßcYs
¯ö½ŸH€¢Îˆ §·„aÇ•, ¥Y Ó•âéß Ó߸Òéßéßú΋¢Ìó ¯ÒÄéß Ì„½Ÿ|Äé?ß ©Ã„éÒß éßéÜß óY ½‚éÃß é„ ½ß …¸ß ¶„íß ÒêÄ¢c
¿‚¯Ÿtâéß. ¯ÒÄéß ¿•à‡Ã„éß?
12 ''Ø‚êÕßê, ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ·Ÿ½ŸÜßY ©Î‹Ø„éߢÌóâéß, 26 Ø‚êÕßê, Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯ÒÄê YÒÓß«¢¿„Y ¿óÅß
ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ·Ÿ½ŸÜßY ÃóEÌóâéß Z ORÌ„¢Üó ZÝ„éßz ©¢Ç‹éßâÅßéßz.
ZÒ… ¯½ß¸téÇ‚`ÓŸ ¿‚¯Ÿt½Ÿ? 27 \Ç‹éß Õ®ê „ RéßY Ì„ë½ß½o« Ã¸ß ¿
„ é„ Å
ß ¶ß í„ ß ÎŸYY RNŸoý„ ‚éñß â
13 Ø‚êÕßê, ©Î‹Ø„é߽߸… ½‚Üßéß»„éß Õ®„êRéßY ¦ÒÈ¢ »„Ç›mÌó ½ß¸¿„f»‡ ¿•Ø„éßéßÅ߶„íß ZÝ„éßz §Sf, ¨
¿ŸÜßY, ΋éßßwÄéßcÜßéß ÌŸÒéßéß ÎŸ»„éß·òÓ• Ó߸p܃Üßéß Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ¿•Óß«â ½ŸÃ„éß ¯ÒÄéß?
RÇ›Sï½ßÅ _ Üjß ƒ ©Î‹Øé„ ½ß …¸ß ½‚Üéß »ß é„ ß ½ŸÃˆY ÕßÜÒß ¢Ì„¢ 28 Ø‚êÕßê, Òß~Y·Ž Ì„¢úÇ› ©ÓŸsÇŸ? Òéߢ¿„éß [¢Î‹éß
¿•Øê „ ÜßY ZÒ… ¯âsÇ‹Øéß Óß Ÿ ΟYÌó ¿‚¯Ÿt½Ÿ? Ò…Üßéß ¯·„aÇ‹ âéߢǛ ÒNŸoØßéß?
14 ©Î‹Ø„é߽߸… ½‚Üßéß»„éß ·ò¢Ç‹Üßéß, ÜóØ„éßÜßéß ·„âÕßÇ• 29 Ø‚êÕßê, UÒéßÒéßéßⶄíß Ì„Hz ¯ÒÄéß? ¦·Ÿà„¢
ÅßÅßéßj ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ½ß¸»„ÅŽ ½‚Üßéß»„éß Õ®„êRéß QéßΈ·Ž âéߢǛ ¶„íßÈðÓß Òéߢ¿„é߶„íß Áâw §ß¿•fΈ ¯ÒÄéß?
ÒSfâ½ß¸téÇ‹éß ¦ Ó߸p܃Üß ¦·ŸÃŸÜßéß ¿ò·Ÿa 30 Á܃Üßéß ÕߢNj܃ »„ÅŽj»‡âéß Òéß@ Ó߸ÒéßéßúΟÜß ï½ß`Õ®ƒ
ÒéßÇÌ‹ Ü„ ƒz Ì•Å»ß ‡ ·„âÕßÇÌ‹ ŸØßé.ß ¥¿„éfß ½•Øé„ Õß Çß â› »‡Üßéß »„ÅŽj»‡âéß ¯½ß¸téÇ‹éß [CÓß«¯öÌŸØßéß?
Ø‚êÕßéß 38:31-39:21 620
31 ''Ø‚êÕßê, ·„ëWo·„ â·ä„úÌŸÜßâéß ZÒ… [C¢¿„»„Üß½Ÿ? 7 ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹ ¥ÜßzÈ ½ß¸ÅßjËŸÜ߶„íß Î‹»„cÄ»‡ ½‚Ý„z΋éß.
Òéß뻄LÄ~¶„íß ·„Åßéßz ZÒ… R½ß¸t»„Üß½Ÿ? ° ÒéßYᬠ½ŸÅŽY NŸÏ‹éßÒ… ¿•Óß«, ÕߢǛ ܃»„éßÅ߶„íß
32 Ø‚êÕßê, â·ä„ú̄ßÓ߸éßÜßéß Ó߸È؂éßñâ ·ŸÜßÒéßéßÜßÜó ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Ø„éßÜ•Ç‹éß.
Ó߸Òé߶„îÇ‹éßâÅßéßz ZÒ… ¿•Ø„éß»„Üß½Ÿ? Ü•·„ ¯Üßéß»„éß 8 ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹Üßéß ·ò¢Ç‹Üóz YÒÓß«NŸoØßéß. ¥·„aÇ•
ÕߢŎY ΟY ½ß«ÜßzÜßÌó ZÒ… âÇ›½ß«¢¿„»„Üß½Ÿ? ¥R »„Ç›m W¢ÅƒØßéß. WâéßÅ߶„íß ½ß¸¿„f»‡ °½‚éßñÓŸ
33 Ø‚êÕßê, ¦·Ÿà‡Ys ¯ŸH¢¿• YØ„éßÒêÜßéß Z¶„íß ©¢ÅßéߢΕ½‚ê ¥Y ¥·„aÇ• ¥R ¿„êNŸoØßéß.
Ì‚HØ„éßéßÓŸ? Õ®„êRéß Qéß΋ ½ŸÅŽ ¯ŸÜßââéß ZÒ… 9 ''Ø‚êÕßê, ¥Ç‹R ¦ÕóÌ„éß Z¶„íß ½ß¸Y ¿•Ø„éßŃY·Ž
ú¯ŸÃ„¢[×¢¿„»„Üß½Ÿ? ÜóÕßÇ‹éßÌ„éߢΟ? ßúW½ß¸†Åß ¥Îˆ Z ·òÅßj¢Üó
34 Ø‚êÕßê, ½•éß½®ß¸êÜßéß Õ®ƒÃ‰ ÒÄ~¢Ìó Yâéßs Òéßéߢ¿‚ ©¢ÅßéߢΟ?
Ì„éßoâÅßéßz ZÒ… _··„½•Óß« ½ŸÅŽ·Ž ¦ÁÂÜßéß §ßÒ|»„Üß½Ÿ? 10 Ø‚êÕßê, _·ÒÜߢ ÌŸÇ‹éßÌóÓ• ¥Ç‹R ¦ÕóÌ„éß Z
35 Ø‚êÕßê, ZÒ… ·óÈ⠿óÅŽ·Ž ½‚éßÄé߽߸…âéß ½ß¸¢½ß¸ ¯ôÜߢ ΋éßÓ•sÅßÅßéßj ¿•Ø„éß»„Üß½Ÿ? Z ·óÓ߸¢ ¥Îˆ
»„Üß½Ÿ? ½‚éßÄé߽߸… Z ΋»„cĶ„íß ÒSf Ø‚êÕßê, ÜóØ„éßÜßâéß Î‹éßâéßsÌ„éߢΟ?
'§ßΈ»ó ½•éßÒéßéß Ò¿Ÿf¢, Z¶„íß °Réß ·Ÿ½ŸH?" ¥Y 11 Ø‚êÕßê, ¥Ç‹R ¦ÕóÌ„éß Õß܃Ys Z ½ß¸Y ·óÓ߸¢
¥¢ÅƒØ„ê? ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß ZÒ… ΟYQéß΋ ¦ÏŸÃ„
36 ³·„ ÒéßYá« ÒéßâÓ߸é߀Üó ÁƒÂ⢠·„HC¢¿•Îˆ ¯ÒÄéß? ½ßǸ »‹ Ü„ ½ß Ÿ? Òéß@ ·„áÌj¸ Ãß„ ½„ ‚éñß â Z ½ßY¸ ¥Îˆ ¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ
ÒéßâÓ߸é߀¶„íß ú»„U¢½ß¸…âéß §ß¿•fΈ ¯ÒÄéß? ¥âéß·ò¢Åƒ½Ÿ?
37 Ø‚êÕßê, ½•éß½®ß¸êÜßâéß Üœ·Ža¢¿„éßÅ߶„íß, ¥R ½ŸÅŽ 12 Z ÏŸÓŸxYs ¯ö»„éß¿•Óß« Z ·„Ý„z¢ ¿óÅßé߶„íß ¥Îˆ
ÒÄ~Òéßéßâéß ¶„íßÈ؄éßéßâÅßéßz ½ŸÅŽ·Ž Üߢ¿„¢ §¿„éßf XÓ߸éß·òY ÒÓ߸éßo¢Î‹Y ΟYs ZÒ… âÒéßw»„Üß½Ÿ?
Å߶„íß ¥¢Ì„ÅŽ Ì‚HR»„Üß½ŸÃ„éß ¯ÒÄéß? 13 ''Y½ß¸té·óÇ› Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢Îˆ, »„âéß·„ ¥Îˆ ΟY
38 ¦ ÒÄ~¢ ΋éßÒéßéßwâéß »„ÅŽj ½ß¸Ã„éßÓ߸éßo¢Îˆ. ¦ ÒéßÅŽj ^÷„aÜßéß ^ý߸ ^ý߸ ܃ǛÓ߸éßo¢Îˆ. (·ŸZ ¥Îˆ ¯»„éßÄ
»„Ç‹mÜßéß ³·„aÅŽ»‡ ¥Ì„é߶„íßa¢ÅƒØßéß. ܕ΋éß) ·ŸZ Y½ß¸té·óÇ› ^÷„aÜßéß ·ò¢»„ ^÷„a
39 ''Ø‚ ê Õß ê , ¦Ç‹ Óß « ¢ ºÒéß é ß â ¶„ í ß ¦@Ä ¢ ZÒ… ܃z¢ÅŽR ·ŸÒ….
·„âéß»ò¢Åƒ½Ÿ? ¦·„HÌó ©âs Óß«¢º½ß¸… ½ß«ÜßzÜ߶„íß 14 Y½ß¸té·óÇ› Ó•ÜßQéß΋ »„éßÇ‹éßz ï½ßÇ‹éßÌ„éߢΈ. §Ó߸éß·„Üó
ZÒ… ¦@Ä¢ ï½ßÇ‹ÌŸ½Ÿ? ¥R ½‚¿„f»‡ ¥Ò…ÌŸØßéß.
40 ¥R Ο»„éß·òÓ• ¿óÅßz ½ŸÅŽ »„éߺÜßÜó ½ß¸¢Ç‹éß·òY 15 ¯Ò^Ã`ÓŸ ¦ »„éßÇ‹éßz Qéß΋ âÇ‹S ½ŸÅŽY ½ß¸»„éßÜß
Ü•·„ ¶„îÃòfY ©¢ÅƒØßéß. »òÅßjÒ¿„fY Ü•·„ °Î‚`ÓŸ ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ… ½ŸÅŽY
41 Ø‚êÕßê, ·Ÿ·Ž ½ß«ÜßzÜßéß Î•Ò…Y·Ž ½‚éßéßÄï½ßÅŽjâ½ß¸téÇ‹éß ½ß¸»„éßÜß »òÅßjÒ¿„fY Y½ß¸té·óÇ› ÒéßÄS¯öÌ„éߢΈ.
¦@Ä¢ Ü•·„ ¥Åßéß §ßÅéß ß WÄé»ß é„ âß ½ßt¸ éÇ‹éß ·Ÿ¶„íÜß âß éß 16 ''Y½ß¸té·óÇ› ̄⠽߫ÜßzÜßâéß ¿„êNj΋éß. ¦ ½ß«ÜßzÜßéß
¯öá«¢¿•Îˆ ¯ÒÄéß? Ì„âR ·Ÿâ_Åßj ¿„êÓ߸éßo¢Îˆ. ΟY ½ß«ÜßzÜßéß ¿„ðÓßo ΟY

39 ''Ø‚ ê Õß ê , ·ò¢Ç‹ ½• é ß · „ Ü ß é ß ¯½ß ¸ t éÇ‹ é ß


½ß¸…ŃjØ‚ê Z¶„íß Ì‚ÜßéßNŸ? Ì„Hz P¢·„ ½ß«Üßzâéß
ï½ß_ÅßjÅ߽߸téÇ‹éß ZÒ… »„ÒéßYNŸo½Ÿ?
ú½ß¸Ø„êÓ߸ ¥¢ÌŸ ÒxÄp¢ ¥Øßéߢ΋ӕ Rá¸Ø„éߢ
ΟY·Ž Üß·ä„x¢ ܕ΋éß.
17 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, Ó•âéß (Ε҅ˎn) Y½ß¸té·óÇ›·Ž ÁƒÂâ¢
2 Ø‚êÕßê, Ì„Hz ·ò¢Ç‹ ½•éß·„, Ì„Hz P¢·„ ½ŸÅŽ ½ß«Üßz §ßÒ|ܕ΋éß. Y½ß¸té·óÇ› Ì‚HR Ì„¶„íßaÒΈ. Ó•âéß
Üßâéß ¯ÓŸsÝ„éßz ½‚êNŸoØ‚ê Z¶„íß Ì‚ÜßéßNŸ? ¥R ΟYs ¥Üƒ»• ¿•à‡âéß.
½ß¸…ÅßjÇŸY·Ž Ó߸^Ã`â Ó߸ÒéßØ„éߢ ¯½ß¸téÇó Z¶„íß 18 ·ŸZ Y½ß ¸ t é·óÇ› ½ß ¸ à „ é ß » ‚ Ì „ o Å ƒY·Ž Ü• S â½ß ¸ t éÇ‹ é ß
Ì‚ÜßéßNŸ? »„éßúßYs, ΟY ÃûÌ„éßâéßß ¿„êS ¥Îˆ âÒ…|Ì„éߢΈ.
3 ¥R ½ß¸¢Ç‹éß·ò¢ÅƒØßéß, ½ŸÅŽ ½ß«ÜßzÜßéß ½ß¸…Ç‹ßÌŸØßéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ¥Îˆ »„éßúÄ¢ ·„¢_Åß ½•»„¢»‡ ½ß¸Ã„éß»‚Ì„éßo
¥½ß¸téÇ‹éß ½ŸÅŽ ½ß¸…ÈŎÓò½ß¸téÜßéß ¯öÌŸØßéß. Ì„éߢΈ »„âéß·„.
4 Ì„Hz ·ò¢Ç‹ ½•é· ß „ ½ßÜ« Üzß éß ,ß Ì„Hz P¢·„ ½ßÜ« Üzß éß ß ¯ô܃Üóz 19 ''Ø‚êÕßê, »„éßúßY·Ž ÕßÜߢ ZÒ… §ß¿Ÿf½Ÿ? Ü•·„
ÕßÜߢ»‡ ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. ¥½ß¸téÇ‹éß ¥R ½ŸÅŽ ΟY ½‚éßÇ‹ Qéß΋ FÜßéß ½‚¢úÅßéß·„Üßâéß ZÒ…
Y½ŸNŸÜßéß Ò΋H ¯öÌŸØßéß, WÈC ß҅. ï½ßŃj½Ÿ?
5 ''Ø‚êÕßê, ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹Üßâéß ðÓß|¿„g»‡ WÄéß»„Y 20 Ø‚êÕßê, RéßÇ‹ßÌ„ ¯CÈâÅßéßj»‡ ZÒ… »„éßúßYs
SfâΈ ¯ÒÄéß? ½ŸÅŽ ÌŸÝ„éßz ªÇ‹Î‰Óß«, ½ŸÅŽY ΋귎¢¿„»„Üß½Ÿ? »„éßúÄ¢ »„ÅŽj»‡ Ó߸·ŽHÓ߸éßo¢Îˆ, Òéßâéß
ðÓß|¿„g»‡ ¯öYSfâΈ ¯ÒÄéß? á¸éßxHs Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹éßo¢Îˆ.
6 ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹¶„íß Y½ŸÓ߸¢»‡ ¥Ã„ËŸxYs §ßSf¢Îˆ 21 »„éúß Ã„¢, ̄ⶄíß ¿ŸÜƒ ÕßÜ¢ ß ©¢Î‹Y Óߢ¸ Ìóá«Óé¸ß ¢oß Îˆ.
Ó•Ó• (Ø‚éßÈ꽟âéß). ¥R Y½ŸÓ߸¢ ©¢Ç‹éßÅ߶„íß ¥Îˆ Ó•ÜßQéß΋ ·ŸHÌó D¶„íßÌ„éߢΈ. Ø„éßéßΟrY·Ž ½‚Ý•z
©½ß¸té Õ®„êÒéßéßÜßâéß Ó•âéß ½ŸÅŽ·Ž §ß¿Ÿfâéß. Å߽߸téÇ‹éß »„éßúÄ¢ ½•»„¢»‡ ½ß¸Ã„éß»‚Ì„éßoÌ„éߢΈ
621 Ø‚êÕßéß 39:22-40:24
22 Õ®„Ø„êYs ¿„êS »„éßúÄ¢ âÒ…|Ì„éߢΈ. ¥Îˆ Õ®„Ø„éß 8 Ø‚êÕßê Ó•âéß ÓŸxØ„éߢ»‡ Ü•âY ZÒ… Ì„ÜßéßÓ߸éßo
½ß¸Ç‹Î‹éß. Ø„éßéß΋r¢ âéߢǛ ¥Îˆ ¯ŸÃˆ¯ö΋éß. ÓŸs½Ÿ? ZΕ Óßø »ˆ ‡c ©âsÅßézß ·„âÕßǕ܃ ¿•Øê „ ÜßY,
23 »„éßúÄ¢ Qéß΋ ¥¢ÕßéßÜ߯ôΈ Ò˶„íßÌ„éߢΈ. ΟY Ó•âéß Ì„½ß¸té ¿•à‡âY ZÒ… ââéßs Y¢ÎˆNŸo½Ÿ?
ÃûÌ„éßÒ΋q ©âs ÕßÜœz¢, ¦Ø„éßéßÏŸÜßéß Ó߸êÄx 9 Ø‚êÕßê, Z ¿•Ì„éßÜßéß Î•Ò…Y ¿•Ì„éßÜߢ̄ ÕßÜߢ»‡
·Ÿ¢WÜó ݄݄̄̄܃NjéßÌŸØßéß. ©ÓŸsØ„ê? Z Ó߸|ßYs ÓŸ Ó߸|Ģ܃ ©Ãˆ½•éßÅßéßj
24 »„éßúÄ¢ ¿ŸÜƒ ©ÜƒzÓ߸¢»‡ ©¢ÅßéߢΈ. Ó•ÜßQéß΋ ¥Îˆ ZÒ… ¿•Ø„éß»„Üß½Ÿ?
¿ŸÜƒ ½•»„¢»‡ ½ß¸Ã„éß»‚Ì„éßoÌ„éߢΈ. ÕßêÄϋ|Y R¢_Åß 10 ³·„½•Ý„ ZÒ… ¥Üƒ Ε҅Y܃ ¿•Ø„éß»„HCÌ• Z¶„íß
»„éßúÄ¢ §ß¢·„ YÜßÕßNjܕ΋éß. Z½• ½®ß¸éßâÌ„, ÒéßUÒéß, ¦¯ŸÎˆ¢¿„éß·ó. ÒéßUÒéß,
25 ÕßêÄ ú½‚êCâ½ßt¸ éÇ‹éß »„éúß Ã„¢ '´Èê" ¥¢Åßé¢ß Έ. Ì•ÁÓ߸é߀âéß ÒúNŸo܃z ϋÈ¢¿„éß.
΋êÄ¢ âéߢ¿• ¥Îˆ Ø„éßéßΟrYs ½ß¸Óß«·„Ç‹éßÌ„éߢΈ. 11 Ø‚êÕßê, ZÒ… ÓŸÒÜœ ©¢_Åß »„È|á¸ékÜßâéß Ì„¶„íßa
ðÓßÓŸY _··„Üßéß ½•ðÓß ¦ÁÂÜßâéß, §ß̄Ä Ø„éßéß΋r Ò»‡ ¿„êÇ‹éß. Ø‚êÕßê, ¦ »„È|á¸éßkÜß Qéß΋ Z
Ï‹|âéßÜßâéß ¥Îˆ R¢ÅßéߢΈ. ·ó½ß¸¢ ¶„íßÒéßwÈ¢¿„éß. ¦ »„È|á¸éßkÜßâéß Î‰âéßÜßéß»‡
¿•Øßéß.
26 ''Ø‚êÕßê, Ç•»„ ΟY ^÷„aÜßéß R½ß«t ΋·äŽË¢»‡ 12 ¥Ò…âéß, Ø‚êÕßê, ¦ »„Ã|ˆ á¸éÜkß âß éß ¿„êÇ‹é.ß ½ŸÃˆY
¯C_ÃÅ߽߸téÇ‹éß ¯Üƒ ¯»„ßÜó Ç•»„¶„íß ZÒ… ΉâéßÜßâéß»‡ ¿•Øßéß. ΋éßßwÄéßcÜßâéß ½ŸÃ„éß ©âs
ӕÈt¢¿Ÿ½Ÿ? ¿óÅßÓ• SÌ„éß·„»òÅßéßj.
27 Ø‚êÕßê, ½ß¸·äŽÃŸE ¯»„ßÜßY, ½ß¸Ã„|ÌŸÜóz ¯Ì„éßo»‡ 13 »„È|á¸éßkÜߢ΋ÈZ ÒéßÅŽjÜó ¯ŸWï½ßÅßéßj. ½ŸÃˆ à„Éß
ΟY »„êÇ‹éß ·„Åßéßj·ó½ŸÜßY ZÒ… ΟY·Ž ¦ÁƒÂ Üßâéß ¿„éß_ÅßjÓß« ½ŸÃˆ Ó߸ÒêÏ‹éßÜßÜó ï½ßÅßéßj
½ß«¢¿Ÿ½Ÿ? 14 Ø‚êÕßê, ZÒ… »„âéß·„ QÅßYs¢ÅŽZ ¿•Ø„éß»„HCÌ•
28 ½ß¸·äŽÃŸE ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ÕߢNjï½ß`â YÒÓß«Ó߸éßo¢Îˆ. ¦ ¥½ß¸téÇ‹éß Yâéßs Z½• ķ䎢¿„éß·òâéßÅ߶„íß Ó߸ÒéßÄéßrÇ‹
ÕߢNj ½ß¸·äŽÃŸE Ø‚éßéß·„a ·óÅß. ÒY Z ΋»„cÄ Ó•âéß ³½ß¸té·ò¢Åƒâéß.
29 ½ß·¸ ÃŽä ŸE Ì„â ΋éÃß ¢c„ ÜóâéߢǛ Ì„â ¦@Ä¢ ·óÓߢ¸ 15 Ø‚êÕßê, ZÅŽ »„éßúßYs ¿„êÇ‹éß. Ó•âéß (Ε҅ˎn)
½‚΋¶„íßÌ„éߢΈ. ΋êÄ¢Üó ©âs ¦@ßYs ¥Îˆ ZÅŽ »„éúß ÃŸYs ¿•à‡âéß. ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Yâês (Ø‚êÕßé)ß
¿„êÇ‹»„Üß΋éß. Ó•âéß ¿•à‡âéß. ZÅŽ »„éúß Ã„¢ ¦Ò…܃ »„Çm› W¢Åßé¢ß Έ.
30 ½ß¸·äŽÃŸE ½ß«ÜßzÜßéß Ã„·„o¢ ÌŸ»„éßÌŸØßéß. ¥R ¿„Sfâ 16 ZÅŽ »„éßúÄ¢ à„ÉÄ¢Üó ¿ŸÜƒ ÕßÜߢ ©¢Îˆ. ΟY
à„½ŸÜß ¿„éßÅßêjß ¿•Ã„éßÌŸØßéß."" ·„Ç‹é߽߸…ÜóY ·„¢Ç‹Ã ŸÜßéß ¿ŸÜƒß à„·ŽoҢ̄¢»‡
©¢ÅƒØßéß.
17
40 Ø‚êÕßéßÌó Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ZÅŽ »„éßúÄ¢ Ìó·„ Î•ÒΟÄéß Òë·ä„¢Üƒ ÕßÜߢ»‡
YÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. ΟY ·ŸH ·„¢Ç‹ÃŸÜßéß ¿ŸÜƒ ÕßÜߢ»‡
2''Ø‚êÕßê, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅YÌó ZÒ… ©¢ÅƒØßéß.
½ŸÎˆ¢¿ŸÒ…. Ì„½ß¸té ¿•à‡âY ZÒ… ÓŸ¶„íß XÄéßt 18 ZÅŽ »„éßúÄ¢ Ø‚éßéß·„a ¯Òéßéß·„Üßéß §ßÌ„oǛ܃ »„ÅŽj»‡
¿‚¯ŸtÒ…. §½ß¸téÇ‹éß ZÒ… Ì„½ß¸téß¿•à‡ÒY ³½ß¸téß ©¢ÅƒØßéß. ΟY ·ŸÝ„éßz §ßâé߽߸ ·„Çšm܃ ©¢ÅƒØßéß.
¶„í¢Åƒ½Ÿ? ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß §ßNŸo½Ÿ?"" 19 ZÅŽ »„éßúÄ¢ Ó•âéß (Ε҅ˎn) ¿•Óß«â Òéß@ ¥Î‹éßvÌ„
3 ¥½ßt¸ éÇ‹éß Î•Ò…Y·Ž Ø‚êÕßéß §Üƒ Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß Á¢Ì„éßÒ…. ·ŸY Ó•âéß ÎŸYY ´Ç›¢¿„»„Üßâéß.
Ø‚êÕßéß ¥ÓŸsÇ‹éß: 20 ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ¦Ç‹éß·òÓ• ·ò¢Ç‹Üß Qéß΋ ZÅŽ
»„éßúÄ¢ WÓ• »„Ç›m ï½ßÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
4 ''Ó•âéß Òéßé¹ß xß ¢ ·ŸÎ‹é.ß Z¶„íß Ó•âéß °Réß ¿‚½t¸ß »„Üâß éß? 21 ÌŸÒéßÄ ¿‚Åßz ·Ž¢Î‹ ZÅŽ »„éßúÄ¢ ½ß¸¢Ç‹é߶„íߢÅßéߢΈ.
Z¶„íß Ó•âéß Á½ŸÕßéß §ßÒ|Ü•âéß. ÓŸ ¿•WÌó Ó•âéß ÁÒéßéßw »„Ç›m ÒéßÇ‹éß»„éßÜßÜó ZÅŽ »„éßúÄ¢ Ο¶„íßa¢
ÓŸ ÓóÄéß ÒéßêÓ߸éß·ò¢Åƒâéß. ÅßéߢΈ.
5 Ó•âéß ³·„NŸÃˆ ÒêŃzÇŸâéß ·ŸZ Ó•âéß ÒéßÃÜ„ ß Á½ŸÕßéß 22 ÌŸÒéßÄ ½‚éßéß·„aÜßéß Ì„Òéß ZÇ‹Üó ZÅŽ »„éßúßYs
§Ò|âéß. Ó•âéß ^âNjéßNŸÃ„éßz ÒêŃzÇŸâéß. ·ŸZ ΟSï½ßÇ‹ÌŸØßéß. âΈ Ó߸Qé߽߸¢»‡ ï½ßÈ»• YÄҢP
Ó•âéß §ß¢·Ÿ °Qéß ¿‚½ß¸tâéß."" ¿‚Åßz ·Ž¢Î‹ ¥Îˆ YÒÓß«Ó߸éßo¢Îˆ.
6 ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 Ì„é߯®ŸâéßÜó¢S ÒéßÄÜß 23 âΈ ÒÄ΋ܜ` ¯ôÈzÓŸ ZÅŽ »„éßúÄ¢ ¯ŸÃˆ¯ö΋éß.
Ø‚êÕßéßÌó §ß܃ ÒêŃzÇŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéßßqâéß âΈ ΟY Òéßé߹ߢ Qéß΋ SRéßwÌ• ¥Îˆ
¥ÓŸsÇ‹éß: Õ®„Ø„é߽߸Nj΋éß.
7 ''Ø‚êÕßê, Òéß»½„ ŸÇ›Üƒ YÜßÕÇß é‹ .ß Ó•âéß Yâéßs ·òYs 24 ZÅŽ »„éßúßY·Ž ·„Ý„éßz ·„ÅŽj ³·„ ©¿„éßfÜó ΟYY
ú½ß¸à„sÜßéß ¥Ç‹éß»„éßÌŸâéß ZÒ… ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸téß. ¯ÒÃ„ê ½ß¸Åßéßj·òâܕÄéß.
Ø‚êÕßéß 41:1-33 622

41 ''Ø‚êÕßê, ZÒ… ½‚éßéßÓ߸HY »‡ÜßÒéßéßÌó


½ß¸Åßéßj·ò⻄Üß½Ÿ? ΟY ÓŸÜßéß·„âéß ÌŸÇ‹éßÌó
·„ÅŽj½•Ø„éß»„Üß½Ÿ?
17 ¦ ¯ôÜßéßÓ߸éßÜßéß ³·„ ΟYÌó ³·„ÅŽ ÁÌ„ ¿•Ø„éß
ÕßÇŸmØßéß. ½ŸÅŽY ªÇ‹Õ‚Äé߶„íßÅ߶„íß QÜßéßÜ•â¢Ì„
»„Å»jŽ ‡ ³·„ΟYÓò·„ÅŽ ¥¢ÅŽï½ßÅéß ·jß òY ©¢ÅƒØßé.ß
2 Ø‚êÕßê, ½‚ééß Óß H¸ß Òéßé¶ß í„ aß ÜóâéߢS ÌŸÇ‹éâß éß ZÒ… 18 ½‚éßéßÓ߸H Ì„éßRéßwâ½ß¸téÇ‹éß ¥Îˆ ½‚Üßéß»„éß ú½ß¸·ŸK¢S
½•Ø„éß»„Üß½Ÿ? Ü•·„ ΟY ΋ÒÇ‹¶„íß »‡Ü߽߸… ÒéßéßÜßéßz âÅßé»jß ‡ ©¢Åßé¢ß Έ. ΟY ·„Ýé„ zß ©Î‹Øé„ ½ß …¸ß ½‚Üéß »ß é„ Üß ƒ
¯·Ža¢¿„»„Üß½Ÿ? ©¢ÅƒØßéß.
3 Ø‚êÕßê, Ì„âéßs ðÓß|¿„f»‡ ¯öYÒéßwY ½‚éßéßÓ߸H 19 ΟY ÓóÅŽ âéߢǛ ÒéߢNjéßÌ„éßâs Áƒ|ÜßÜßéß ÕßØ„éß
Yâéßs ÕßWÒéß܃NjéßÌ„éߢΟ? ¥Îˆ Òéßßx΋ ÒêÅß Åß¶í„ ß ÒNŸoØéß .ß Y½ßt¸ é ·„ËŸÜßéß ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ß Ü•NŸoØéß .ß
ÜßÌó ZÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„éߢΟ? 20 ©Ç‹é߶„íßÌ„ê ©âs ¶„íߢNj ·Ž¢Î‹ ·ŸÜßéßÌ„éßâs ½ß«Sf
4 Ø‚ ê Õß ê , ½‚ é ß é ß Ó ß ¸ H ZÌó ³Ç‹ ¢ Õß Ç › · „ ¿• Ó ß ¸ é ß ½‚éßéß·„aÜßâéߢǛ ¯ô»„ÒSfâÅßéßj»‡ ½‚éßéßÓ߸H Òéßé߶„íßa
¶„í¢Åßé¢ß Ο? à‡à„|Ì„¢»‡ Yâéßs ðÓßRNŸoâY ½Ÿ»‡q⢠âéߢǛ ¯ô»„ ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
¿•Ó߸éßo¢ÎŸ? 21 ½‚ééß Óß H¸ß à‡|Ó߸ Õò»„éÜcß âß éß ÒéߢǛÓé¸ß ¢oß Îˆ. ΟY ÓóÅŽ
5 Ø‚êÕßê, ZÒ… ³·„ ½ß«ÅßjÌó ¦Ç‹éß·òâ »„Üß½Ÿ âéߢǛ ¥Cs Áƒ|ÜßÜßéß ÒNŸoØßéß.
½‚éßéßÓ߸HÌó ¦Ç‹éß·ó »„Üß½Ÿ? Z ΟÓ߬Üßéß ÎŸYÌó 22 ½‚éßéßÓ߸H ½‚éßÇ‹ ¿ŸÜƒ ÕßÜߢ»‡ ©¢ÅßéߢΈ. Òéßâéß
¦Ç‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß ÎŸY·Ž ³·„ ÌŸÇ‹éß ·„Åßj»„Üß½Ÿ? á¸éßxÜßéß ÎŸYY ¿„êS Õ®„Ø„é߽߸Ǜ ΟY âéߢǛ
6 Ø‚êÕßê, ÁƒÜßÄéßÜßéß ZÒ΋q ½‚éßéßÓ߸HY ·òâéßÅ߶„íß ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß.
ú½ß¸Ø„éßWsNŸoß? ½ŸÃ„éß ÎŸYY ½Ÿx¯ŸÃ„éßÜ߶„íß 23 ½‚éßéßÓ߸H à„ÉÄ¢Üó ÕßÜßVâÌ„ °Qéß Ü•Î‹éß. ¥Îˆ
¥½•éßw¢Î‹é߶„íß ÎŸYY Òéßéß·„aÜßéß»‡ ·óØ„éß»„Üßß? §âéßÒéßéß܃ »„ÅŽj»‡ ©¢ÅßéߢΈ.
7 Ø‚êÕßê, ½‚éßéßÓ߸H ¿„Äw¢ QéßΈ·Ž ¯Óós à„ê܃Üßéß 24 ½‚ééß Óß H¸ß »„é¢ß Ç‚ ÕߢNj܃ ©¢Åßé¢ß Έ. ΟY·Ž Õ®Ø „ é„ ¢ß
ZÒ… RÓßø »„ Ü„ ½ß Ÿ? Ü•·„ ¿•½Ü¸ß âß éß ½•ÅƒÇ• ¥Üßé»ß é„ Üß éß ß °Qéß Ü•Î‹éß. ¥Îˆ WÄéß»„H ·Ž¢Îˆ ßØßéß܃ »„ÅŽj»‡
¥Ó•·„¢ ΟY Ì„ÜßQéß΋ ·òÅßj»„Üß½Ÿ? ©¢ÅßéߢΈ.
8 ''Ø‚êÕßê, ³·„ ½•Ý„ ZÒ… Z ¿•WY ½‚éßéßÓ߸H Qéß΋ 25 ½‚éßéßÓ߸H ½•éßÜòaâs½ß¸téÇ‹éß ÕßÜß½‚éßñâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
©¢SÌ• ΟYÌó Z »„ÅjŽ ¯ößŃYs ZÒ… ¯½ßt¸ ÅŽ·• Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. ½‚éßéßÓ߸H Ìó·„ ¦Ç›¢Sâ½ß¸téÇ‹éß
ÒéßÃS „ ¯öÜ•Ò…. ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ZÒ… ΟYÌó ÒéßÃÜ„ ¯âs ½ŸÃ„éß ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß.
ÅŽ·• ¯ößNj҅. 26 ¹ßÇ‹c¢, ÕßÜœz¢, Ճˢ ½‚éßéßÓ߸HY ·òǛ̕ ¥R WÈC
9 ³·„ ½•Ý„ ZÒ… ½‚ééß Ó ß H¸ß Y ´Ç›¢¿„»Ü„ âß Y ¥âéß¶í„ ¢ß Å _ ß ÒNŸoØßéß. ¦ ¦Ø„éßéßÏŸÜßéß ÎŸY_· ÒêúÌ„¢ @Y
¥Îˆ ÒéßÄS¯ö! ¥Üƒ¢ÅŽ ¦à„ °Qéß Ü•Î‹éß! ΟYs ¿•Ø„éßÒ….
¿„êðÓßoÓ• Z¶„íß Õ®„Ø„éߢ ½ß¸…Ç‹éßÌ„éߢΈ. 27 ½‚éßéßÓ߸H·Ž §ßâéßÒéßéßâéß »„Ç›m ½ß¸Ã„·„܃ RÄéß»„ »òÅßjÇ‹¢
10 ½‚éßéßÓ߸H·Ž ·ó½ß¸¢ ½ß¸…ÅŽj¢¿„»„HCâ¢Ì„ Ï‚`Äx¢»„Üß Ì•H·„. §Ì„oÇ›Y ¶„íßJz¯öØßéßâ ¿‚·„a܃ RÄéß»„
ÒéßYá« ¯ÒÄê ܕÄéß. ·„âéß·„ ¥Üƒ¢Å߽߸téÇ‹éß »òÅßjÅߢ Ì•H·„.
Ø‚êÕßê, ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ YÜßéÒß »„Ü½ß ŸÇ‹éß ¯ÒÇ‹é?ß 28 Ճ˟Üßéß ½‚éßéßÓ߸HY ¯ŸÃˆ¯öØ•éßÅßÅßéßj ¿•Ø„éßÜ•Ò….
11 Ó•âéß (Ε҅ˎn) ¯ÒÈ·• °Qéß Õƒ·• Ü•âé. ¦·Ÿ ΟYQéß΋ RÓ߫Èâ ÕߢNjÜßéß ¯¢Ç› »„Ç›m¯ö¿„܃z
à„Òéߢ̄Ŏ ú·Ž¢Î‹ ©âs Ó߸Ä|Òéßéß ÓŸÎ•. ©¢ÅƒØßéß.
29 ΋éÇß é‹ mß ·„úÄÌó ½‚ééß Óß H¸ß Y ·òÅŽâj ½ßt¸ éÇ‹éß ¥Îˆ ΟY·Ž
12 ''Ø‚êÕßê, ½‚éßéßÓ߸H ·ŸÝ„zâéß »„êÈf, ΟY ÕßÜߢ, ³·„ »„Ç›m ½ß¸Ã„·„܃ ¥Y½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÎŸY
ΟY ¥¢Î‹½‚éßñâ ¦·ŸÃ„¢ »„êÈf Ó•âéß ZÌó Qéß΋ ¨^ÅßÜßéß RÓ߫Èâ½ß¸téÇ‹éß ¥Îˆ âÒ…|Ì„éߢΈ.
¿‚ÕßéßÌŸâéß. 30 ½‚éßéßÓ߸H à„ÉÄ¢ ú·Ž¢Î‹ ©âs ¿„Äw¢ ½ß¸CH ¯öØßéßâ
13 ½‚éßéßÓ߸H ¿„ßwYs ¯ÒÃ„ê ªÇ‹Î‰Ø„éßܕÄéß. ³·„ ¿ŸÜƒ ½ŸÇ› SÜßzï½ß¢¶„íß܃z ©¢ÅßéߢΈ. ¥Îˆ âÇ›S
·„Ýœz¢ ½ß¸Åßéßj·òY ¯Ò|Äê ΟY Ó߸Qé߽߸¢»‡ â½ß¸téÇ‹éß ÒéßÅŽjÜó âéßȽ߫Ǜ ·òØ„éßx܃ »„éߢÅßÜßéß
ßÁƒÜßÄéß. ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
14 ½‚éßéßÓ߸H ΋ÒÇ‹Üßéß Ì‚Ãˆ½ß«¢¿„ÇŸY·Ž ¯ÒÄê ΟYY 31 ·Ÿ»„éÌß é„ âß s ¶„í¢ß Ç‹ÜóY ZÝ„âz éß ¥Îˆ ÕßéÇß »‹ Ü„ éß ß ¯ô¢C
ÕßÜÒß ¢Ì„¢ ¿•Øé„ Üß Ã• é„ .ß ÎŸY ΋ÒÇ‹ÜózY ½ßݸ é„ zß Òéßâéß Óßé¸ ¢oß Îˆ. âêÓ‚ ÒéßÓé¸ß Üß éß Ì ß é„ âß s ¶„í¢ß Nj܃ ¥Îˆ ZÅŽY
á¸éßxÜßâéß Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹ÌŸØßéß. ¯ô¢CÓ߸éßo¢Îˆ.
15 ½‚éßéßÓ߸H Q½ß¸… QéßΈ »„ÅŽj ¯ôÜßéßÓ߸éßÜß ÒÄéßÓ߸Üßéß Î‹»„cÄ 32 ½‚éßéßÓ߸H ¨ Έâ½ß¸téÇ‹éß ÎŸY ½‚âéß·„ ³·„ ΟÈ
΋»„cÄ»‡ ¶„íßΈ¢¿„ÕßÇŸmØßéß. °Ã„tÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ ZÝ„zâéß ¯ô¢C¢½ß¸ Á•Óß«â½ß¸téÇ‹éß
16 »‡H ÁòÄÕßÇ‹Ü•â¢Ì„ ΋»„cÄ ΋»„cÄ»‡ ¦ ¯ôÜßéßÓ߸éßÜßéß ÎŸY ½‚âéß·„ Ì‚ÜßzY âéßÄéß»„éß ©¢ÅßéߢΈ.
©¢ÅƒØßéß. 33 Õ®„êRéß Qéß΋ ° Á¢Ì„éßÒ† ½‚éßéßÓ߸H܃¢ÅŽÎˆ ܕ΋éß.
623 Ø‚êÕßéß 41:34-:42:17
¥Îˆ Õ®„Ø„éߢ Ü•Y Á¢Ì„éßÒ…»‡ ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ú¯ŸÃˆpNŸoÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß Ó•âéß ¥Ì„Y ú¯ŸÃ„pⶄíß Ì„½ß¸t·„
34 Òéß@ »„È|á«k Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ½‚éßéßÓ߸H Sâs ¿„ê½ß¸… Á½ŸÕßéß §ßNŸoâéß. ¥½ß¸téÇ‹éß QéßÄéß K·äŽ¢¿„ÕßÇŸH€â
¿„êÓ߸éßo¢Îˆ. ú¶„îÄ Á¢Ì„éßÒ…ÜßYsÅŽ·• ¥Îˆ ßE."" RÏ‹¢»‡ Ó•âéß RéßÒéßwHs K·ä„¢¿„âéß. QéßÄéß ¿ŸÜƒ ¥R½•
ÒéßÈ؄éßéß ½‚éßéßÓ߸HY ¿•Óß«âΈ Ó•Ó•, Ø‚éßÈ꽟âéß. ·„¢»‡ ©ÓŸsÄéß »„âéß·„ QéßÃé„ ß K·ä¢Ž ¿„ÕÇß ŸH. QéßÃé„ ß ââéßs
»„êÈf Óß^¸ Ãâ` Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ¿‚½t¸ß Ü•Îé‹ .ß ·ŸZ ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇß é‹ ß
Ø‚éßÈ꽟¶„íß Ø‚êÕßéß Á½ŸÕßéß Ø‚êÕßéß, ââéßs »„êÈf Ó߸^Ã`â Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.""
9·„âéß·„ Ì•Òêâéß½ŸÇ‹»é„ ß ¯G½®E

42 ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟¶„íß Ø‚êÕßéß §ß܃ ¸ß , á¸êU ΕàÓ„ é¸ß Çpß ‚ñâ


Á½ŸÕßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ø‚êÕßéß ¥ÓŸsÇ‹éß: [Üßq΋éß, âØ„éßÒêX ½ß¸ÅßjËÓ߸éßpÇ‚ñâ Áó½®ß¸Ã„éß Ø‚éßÈê
2 ''Ø‚êÈ꽟, ZÒ… ¥Zs ¿•Ø„éß»„ÜßÒY ÓŸ¶„íß ½Ÿ¶„íß RÏ•Øé„ éß Üß Ø
ß ê„ xÄé.ß ¥½ßt¸ éÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚½t«ß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ZÒ… ½ß¸Í‹·ŸÜßéß ½•NŸoÒ…, Z ½ß¸Í‹·ŸÜóz °Î‰ âÅßéßz ½ŸÝ„éßz ¿•à‡Ã„éß. ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 Ø‚êÕßéß
ÒêÄfÕßÇ‹ÁƒÜß΋éß, YH½ß«½•Ø„éßÕßNj΋éß. ú¯ŸÃ„pⶄíß Á½ŸÕßéß §¿ŸfÇ‹éß.
10·„âéß·„ Ø‚êÕßéß Ì„â ðÓßsUÌ„éßÜß ·óÓ߸¢ ú¯ŸÃˆp¢
3 'ÓŸ Ó߸Üß@âéß »„êÈf ¨ ½‚úÈ ú½ß¸à„sÜßéß ¥Ç‹éß»„éß
Ì„éßâs §ßÌ„Ç‹éß ¯ÒÄéß?" ¥Y Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ¿„Åߢ ÒéßéßC¢¿ŸÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 Ø‚êÕßé߶„íß
ú½ßK¸ s¢¿ŸÒ…. Ó•âéß (Ø‚êÕßéâß éß) ÓŸ¶„íß ¥Ã„¢p ·ŸY ÒéßÃÜ„ ß RÁØ„é¢ß §ß¿ŸfÇ‹é.ß Ø‚êÕßé¶ß í„ ß ¥¢Ì„¶í„ ß Òéßé¢ß ΋éß
Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟Y ¥Ç›»‡âéß. Ó•âéß Ì‚HÓß« ©âsΟY·Ž ^âNj¢Ì„Üéß »ß ‡ Ε҅Njéß §ß¿ŸfÇ‹é.ß 11Ø‚êÕßéß
·óÜ•â¢Ì„ ÒéßÉ R½ß¸Ã‰Ì„½‚éßñâ ¦à„fÄx·„Ľ‚éßñâ Nö΋ÄéßÜßéß, ¦Ç‹½ß¸Ç‹éß¿„éßÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê WÈC Ø‚êÕßéß
¥Î‹éßvÌŸÜßâéß »„êÈf Ó•âéß ÒêŃzÇŸâéß. §¢ÅŽ·Ž Ò¿ŸfÄé.ß ¥¢Ì„¶í„ ß Òéßé¢ß ΋éß Ø‚êÕßéâß éß ¯ÃˆCâ
4 ''Ø‚éßÈ꽟, 'ZÒ… ÓŸÌó Ø‚êÕßê, Ó•âéß ZÌó ú½ß¸W ³·„aÃ„ê ¥Ì„Y §ß¢ÅŽ·Ž Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÝ„z¢ÌŸ
ÒêŃzÇ‹éßÌŸâéß. Ó•âéß Yâéßs ú½ß¸à„sÜßéß ¥Ç‹éß»„éß Ø‚êÕßéßÌó ·„HÓß« R¢Î‹éß Õ®óÁ⢠¿•à‡Ã„éß. Ø‚êÕßé߶„íß
ÌŸâéß. ZÒ… ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß §½Ÿ|H" ¥ÓŸsÒ…. Ø‚éßÈ꽟 ¿ŸÜƒ ·„á¸j¢ ·„HC¢¿ŸÇ‹éß »„âéß·„ ½ŸÝ„z¢ÌŸ
5 Ø‚éßÈ꽟, §ßΈÒĶ„íß Yâéßs »„êÈf Ó•âéß ¥Ì„YY ´ÎŸÃŸfÄéß. ³·òa·„aÄéß ³·òa·„a ½‚¢Ç›
RÓŸsâéß. ·ŸZ §ß½ß¸téÇ‹éß ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ·„Ý„zÌó Ó•âéß ÓŸËœ¢, ³·„ Õߢ»‡Ã„éß ©¢»„Ä¢ Ø‚êÕßé߶„íß §¿ŸfÄéß.
12Ø‚êÕßéß ORÌ„¢Üó ½‚ééß Î
Yâéßs ¿„êà‡âéß. ß Å
‹ Ž Õ®ƒ»„¢ ·„¢Å_ ß ^âÇó
6 ·„âéß·„ §½ß¸téÇ‹éß, ââéßs »„êÈf Ó•âéß Óß«»„éßc½ß¸Ç‹éßÌ„éß Õ®ƒ»‡Ys Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¥Ïˆ·¢„ »‡ ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é.ß ½ßθ Ÿs
ÓŸsâéß. Ø‚éßÈ꽟, Ó•âéß R¿ŸÃˆÓ߸éßoÓŸsâéß. Ó•âéß Üßéß»„éß ½•Üß »òú^ÃÜßéß, ¦Ã„éß ½•Üß ³¢^ÅßÜßéß, ^âNjéß ½•Üß
¨ Ï‹êJÜó, ÕßêǛ΋Üó ¶„îÃòfY ©¢Ç‹»‡Ó• ¦Ò…Üßéß, ½‚Øßéßx ¦Ç‹ »‡Ç›Î‹Üßéß Ø‚êÕßé߶„íß Ó߸|¢Ì„¢
Ó•âéß ÓŸ ORÌ„¢, ÓŸ ºë΋؄éߢ ÒêÄéßf·ò¢Åƒ ¥Ø„êxØßéß.
13Ø‚êÕßé߶„íß °Ç‹éß»„éßÄéß ¶„íßÒêÄéßÜßéß, Òéßéß»„éßcÄéß
âY ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó߸éßoÓŸsâéß.""
¶„íÒß ê^ÃÜo éß ß ¶„îÇ‹ ©ÓŸsÄé.ß 14Ø‚êÕßéß ½‚ééß Îß Å ‹ Ž ¶„íÒß ê
Ø‚êÕßé߶„í Ì„â ±à„|ßxÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 WÈC ^Ão¶„íß Ø‚éßQéßÒê ¥Y ð½ßÄéß ï½ßŃjÇ‹éß. Ø‚êÕßéß ^âÇó
ØßéßÒ|Åߢ ¶„íßÒê^Ão¶„íß ^·OØ„êß ¥Y ð½ßÄéß ï½ßŃjÇ‹éß. Ø‚êÕßéß
7Ø‚éßÈ꽟 Ø‚êÕßéßÌó ÒêŃzÇ‹Åߢ ¿ŸH¢Sâ ÒéßêÇó ¶„íÒß ê^Ão¶í„ ß ^·^⺽ßt¸ éß·Œ ¥Y ð½ßÃé„ ß ï½ßŃjÇé‹ .ß
15Î•à„¢ ¥¢Ì„ÅŽÜó Ø‚êÕßéß ¶„íßÒê^ÃoÜßéß Òéß@
̄ß|Ì„, ¦Ø„éâß ¯G½®E ¸ß Ìó ÒêŃzÇÓ› ŸÇ‹é.ß ¯G½®E ¸ß
Ì•Òêâéß ½ß¸ÅßjËÓ߸éßpÇ‹éß. ¯G½®ß¸EÌó Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ »ò½ß¸t Nõ¢Î‹Ã„xÒÌ„éßÜßéß. Ø‚êÕßéß Ì„â ¶„íßÒê^ÃoÜ߶„íß
¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Z Qéß΋, Z Øßéß΋qÄéß ðÓßsUÌ„éßÜß Qéß΋ Ì„â ¦Óß«oÜó Õ®ƒ»„¢ §ß¿ŸfÇ‹éß. ½ŸÃˆ Nö΋ÄéßÜßéß ¶„îÇ‹
Ó•âéß ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsâéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß QéßÄéß ââéßs Ì„Òéß Ì„¢úÇ› ¦Óß«oÜó ½ŸÅƒ ¯ô¢ÎŸÃ„éß.
16·„âéß·„ Ø‚êÕßéß ÒéßÃó âêÅßâÜßÕ‚® ñ Óߢ
»„êÈf Ó߸È»‡ ¿‚½ß¸tܕ΋éß. ·ŸZ Ø‚êÕßéß ââéßs »„êÈf ¸ ÒÌ„€ÃŸÜßéß
Ó߸^Ã`â Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ø‚êÕßéß ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß. OR¢¿ŸÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß Ì„â ½ßÜ« Üzß âß éß, ÒéßâéßÒéßÜéß ß ÒéßâéßÒéß
8·„âéß·„ ¯G½®ß¸F §ß½ß¸téÇ‹éß °Ç‹éß ¯Î‹éßqÜßâéß, °Ç‹éß ¯ô_Åßj ߢúÇ‹âéß, ÒéßéßYÒéßâéßÒéßÜßéß ÒéßâéßÒéßߢúÇ‹âéß, ½ŸÃˆ
Ý„zâéß Z½• XÓ߸éß·ó. ½ŸÅŽY ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß Ø‚êÕßéß Î‹»„c ½ß«ÜßzÜßâéß ¿„ê¿•¢Ì„ÒĶ„íß OR¢¿ŸÇ‹éß. 17Ø‚êÕßéß ¿„Y
Ķ„íß XÓ߸éß·òY ½‚Jz, Qéß YRéßÌ„o¢ ΋ºâÕßH»‡ ½ŸÅŽY ¯öØßéßâ½ß¸téÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ·„Ç‹éßÒë΋éßrÇ‹éß. Ø‚êÕßéß Ó߸éßΉÄc
¥Ãˆt¢¿„¢Ç›. ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß Ø‚êÕßéß Qéß ·óÓ߸¢ ½‚éß`â ·ŸÜߢ OR¢¿ŸÇ‹éß.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html