You are on page 1of 72

760

Ø‚éßá¸Ø„ê
Î•à„¢Üƒ Qéß Õ®„êRéß ¯ŸÇ‹éß ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. 8§½ß¸tíÇ‹éß
1Üßâéߦ½‚؄Εéêß êÒΟ¶„…Ç‹Eéß í¶„Ø‚,íØ‚ÒêÄ
éÃß ê
éßÇ‹éß Ø‚éßá¸Ø„ê ΋Ä}⢠§Îˆ.
„ á¸ÜÒ• éßé¶ß í„ Óߢ¸ Õ®R„ ¢¿• Óߢ¸ »„Ìé„ ß
éßá¸Ø„ê¶„í ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ©PhØ„ê,
Ó߬؂êâéß ¶„íÒê^Ão (Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß) úΟ·ä„ ÌóÅßÜó
RÇ‹éßÒÕßǛ⠹ƒI »„éßǟĢ܃ ©¢Îˆ. ÎóÓ߸ ¯ŸÎ‹éßÜóz
Ø‚êÌŸÒéßéß, ¦@E, UPaØ„ê Ø„éßêΟ¶„í ßE RÓ߸Èh¢¿„ÕßǛ⠯ŸÌ„ »„éßÇ›ïÓß܃»„ ©¢Îˆ. ¥Îˆ à„Ì„éßÿÒ…Üß
Üßé»ß ‡ ©âs ·ŸÜßÒxÒψÜó ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß âß éß Ø‚éáß Ø „ ¿•Ì„ ´Ç›¢¿„ÕßǛ⠽߸Åßjˢ܃ ©¢Îˆ."" 9§Îˆ YÁ½•éß,
¸ ê
¿„êà‡Ç‹éß. ·ŸZ Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·òΈq ÒéߢΈ ú½ßÁ¸
Üßâéß ÕßÌ„·„Y¿ŸfÇ‹éß. NôÎòÒéß, »ò½‚éßéúßß ½ß¸Åßj˟܃z
Ì„â ú½ß¸ÁÜß RÄéß΋r¢»‡ Ε҅Y ½ŸÎ‹¢ Òéß⢠Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß.
2¦·Ÿà„Òê, Õ®„êQéß Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß Râ¢Ç›!

Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. Ε҅Njéß YÁ½‚éß`â ðÓßÒâéß ·óÄéßÌŸÇ‹éß


10NôÎòÒéß ÓŸØ„é߶„í܃ß, Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢

''ÓŸ ½ßÜ« Hzß s Ó•âéß ï½ß¢¿Ÿâéß. ÓŸ ½ßÜ« Üzß éß ß ï½ßû„ „ Râ¢Ç›. »ò½‚éßéúß ú½ß¸Á܃ß, Ε҅Y ©½ß¸Î•à‡Üßéß
ŃY·Ž Ó•âéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸâéß. ·ŸZ ÓŸ Râ¢Ç›. 11Ε҅Njéß ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''§¢·Ÿ ¯¢Î‹é߶„í
½ß«ÜßzÜßéß ÓŸ Qéß΋ WÄ»„ÕßÇŸmÄéß. QéßÄéß ÓŸ¶„í ÕßÜßéßÜßéß ¥ÃˆtÓ߸êoÓ• ©ÓŸsÄéß? Qéß ½•éß·„Üß
3 ¯Î‹éßq¶„í Ì„â ·ŸÒéߢ΋éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. »‡Ç›Î‹¶„í ÕßÜßéßÜßéß, ΋êÇ‹Üß ·òÒ…|, »ò^ÃÿÜßéß, ½•éß·„Üßéß ÓŸ¶„í
ΟY Nô¢Ì„ΟÄéßÇ‹éß ½•éßÌ„ ï½ß_Åßj ¿óÅßéß ½‚·„aÓ߸¢ ¥Ø„êxØßéß.
12''QéßÃé„ ß ââéßs ·„Üéß Ó
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ·ŸZ §à‡ÿØ•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó•âéß ß é¸ß ·ß òÓ•¢Î‹é¶ß í„ ÒSfâ½ßt¸ íÇ‹é,ß
Ì‚HØ„éß΋éß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ú»„U¢¿„Äéß."" ÓŸ ¦ÒÄˢ ¥¢ÌŸ WÄéß»„éß̟Äéß. RéßÒéßwHs §Üƒ
¿•Ø„éßÒéßâsΈ ¯ÒÄéß?
4§à‡ÿØ•éÜ 13''ÓŸ ·óÓ߸¢ ½ß¸Y·ŽÒêHâ ÕßÜßéßÜßéß §ß·„ Qéß΋Åß
ß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß Îóá¸éÜß éß .ß ¨ ÎóḢ ú½ßÁ¸ Üßéß
½‚êØ„êH€â Õ®ƒÃ„½‚éß`â ÕßÄéß҅܃ ©¢Îˆ. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß XÓßé¸ ·ß òY ßÒ΋é.qß QéßÃé„ ß ÓŸ¶„í ¥Ãˆt¢¿• Ï‹ê½ß¢¸ ÓŸ¶„í
¿‚Ç‹éß ¶„íÅßéߢՃÜ߶„í ¿‚¢Îˆâ ΋éßßwÄc½ß¸… ½ß«Üßz܃z ¥Ó߸ºx¢ Qéß ¥Ò꽟Ó߸x, Ó߸ՃuÌ„éß, ½ß¸RÌ„ÿ ÃóEÜß
©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟âéß RÇ›Sï½ß_Åßjà‡Ã„éß. §à‡ÿ ½ß¸¢Ç‹éß»„Üßâéß Ó•âéß Ó߸U¢¿„âéß. Qéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸Òê
Ø•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrËŽn (Ε҅Njéß) ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÒÒê ½•à‡ÜßÜó QéßÃé„ ß ¿•ðÓß¿‚Çé‹ ß ÓŸ¶„í ¥Óߺ ¸ x¢. 14Qéß Ó‚ÜÓß Ã¸ß ˆ
Y¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÝ„éßz Ε҅ˎn RÇ›Sï½ßÅŽj, ½ß¸ÃŸØßéß ½ŸÝ„z܃ Ó߸Ò꽕à‡Üßéß, Ó߸ծ„Üßéß ÓŸ¶„í ÕòWo»‡ ¥Ó߸ºx¢. ¨
©ÓŸsÄéß. ÓßÒ¸ 꽕à‡Üßéß ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ÕßÃé„ Òß …܃ Ì„Øê „ ÄØê
„ xØßé.ß
5Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: '' ú½ß¸Á܃ß Ó•Ó‚¢Î‹é߶„í ¦ ÕßÄéßÒ…Üßéß ½‚êØ„éßÅߢ ÓŸ¶„í RÓ߸éß»„éß.
15''QéßÄéß ââéßs ú¯ŸÃˆp¢¿ŸÜßY Qéß ¿•Ì„éßÜßéß ï½ßñ·Ž
RéßÒéßwHs K·äŽÓ߸êoÓ• ©¢ÇŸH? Ó•âéß RéßÒéßwHs K·äŽ¢
¿Ÿâéß. ·ŸY QéßÄéß ÒêÄܕ΋éß. QéßÄéß ÓŸ Qéß΋ WÄéß»„éß ¯Ì„éßo̟Äéß ·ŸZ Ó•âéß RéßÒéßwHs ¿„êNjŃY·Ž ¶„îÇŸ
ÕƒÅßéß ¿•Ó߸êoÓ• ©ÓŸsÄéß. §½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸W Ì„Üß, ú½ß¸W ³½ß¸tí·óâéß. QéßÄéß ÒéßÈYs ú¯ŸÃ„pâÜßéß ¿•NŸoÄéß ·ŸY
»„é¢ß Ç‚ ½ŸxψÌó ©ÓŸsØßé.ß 6Qéß ¥Ãˆ·ŸÜßéß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ·ß òY Ó•âéß Qéß ¯ŸÿÄpâÜßéß RÓ•¢Î‹é߶„í ³½ß¸tí·óâéß. ¯¢Î‹éß
Qéß âǛӂWo ÒĶ„í à„ÉÄÒéߢ̟ »‡Ø„êÜßéß, ΂ÕßuÜßéß, ·„¢_Åß Qéß ¿•Ì„éßÜßéß Ã„·„oÒéßØ„éßÒéßéß.
16''RéßÒéßwHs QéßÃé„ ß ·„Çé‹ ·
½ß¸Sf½ß¸…¢Ç‹éßz ©ÓŸsØßéß. Qéß ½ß¸…¢Ç‹zâéß »„êÈf QéßÄéß ß óa¢Ç›. RéßÒéßwHs QéßÃé„ ß
à„ÿ΋q XÓ߸éß·óÜߕ΋éß. Qéß ½ß¸…¢Ç‹éßz à„éßÕ®„ÿ¢ ¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß. ½ß¸Ãˆà„éßÕ®„ÿ¢ ¿•Ó߸éß·ó¢Ç›. QéßÄéß ¿•Ó߸éßoâs ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßéß
½ŸÅŽ·Ž ·„Åßéßz ·„Åßjܕ΋éß. ¿ŸH¢¿„¢Ç›. ¦ ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßéß ¿„êÇ‹Åߢ ÓŸ¶„í §á¸j¢
7''Qéß Î•à¢ „ ¯ŸÇ‚ñ¯öØßé¢ß Έ. Qéß ½ßÅ jß ŸÜßéß ¥CsÌó ܕ΋éß. Ì„½ß¸tí ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Ø„éߢǛ. 17Òé¢S
¸ Ë
·ŸHf½•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. Qéß Î•à‡Ys Qéß à„Ì„éßÿÒ…Üßéß ½ß⸠éßÜéß ß ¿•Øé„ Å ß ¢ß Ó•Ãé„ fß ·ó¢Ç›. §Ì„Ãé„ Üß ß Rá¸Øé„ ¢ß Üó
NŸ|ω⢠¿•Ó߸éß·òÓŸsÄéß. ïÓßñâx¢ ÓŸà„⢠¿•Óß«â ÓŸxØ„éߢ»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. §Ì„ÄéßÜßâéß ÕƒÏˆ¢¿• ½ŸÃˆY
761 Ø‚éßá¸Ø„ê 1:18-2:8
K·äŽ¢¿„¢Ç›. Ì„Hz΋¢úÇ‹éßÜßéß Ü•Y ½ß«ÜßzÜ߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¦Ø„éßâ Ó߬؂êâéßâéß, Ì„â ΋»„cĶ„í WÈC Ò¿•f ú½ß¸Á
¿•Ø„éߢǛ. Õ®„ÄoÜßéß ¿„Y¯öØßéßâ Ó߬oÿÜ߶„í Ó߸@Ø„éߢ Üßâéß Ã„·NŽä ŸoÇé‹ .ß 28¥ØßéÌ ß • Ó•ÃÓ„ é¸ß Üpß éß ,ß ¯Ÿ½ß…¸ Üßéß ¥¢Î‹Ãê„
¿•Ø„éߢǛ."" ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. (½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟âéß
18Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''ĢǛ, ¨ RḠ½‚¢ÕßÇ›¢¿„Y ú½ß¸ÁÜßéß.)
29Qéß Ã „ é ß ½ß ¸ † P¢¿„ Å ƒY·Ž °Ã„ t Ä ¿ „ é ß · òÓ• Òéß Ó ß ¸ o · Ž
Ø„êÜßéß Òéß⢠½ß¸Ãˆá¸aÈ¢¿„éß·ò¢ÎŸÒéßéß. Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß
^·¢½ß¸…܃»‡ ¯úÄ»‡ ©ÓŸs Ó߸_à ½ŸÅŽY ·„Ç‹»„Ò¿„éßf, Òë·äŸÜßéß, ú½ß¸Ì•x·„ ÒÓŸÜßéß ¿„êS Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ú½ß¸ÁÜßéß
QéßÄéß Òéߢ¿„éß܃ Ì‚Üßz»‡ ¥Ò…̟Äéß. Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿ŸÜƒ Óß«»„éßc½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. 30QéßÄéß ¯¢Ç›¯öÌ„éßâs ¦¶„íÜß ÒéßÓ߸o·Ž
¯Ã„ÿ»‡ ©ÓŸs Ó߸_à QéßÄéß ÒêÌ„ÿ¢ ©Ys܃»„ Ì‚Üßz»‡ Òë·äŸÜƒz ©¢ÅƒÃ„éß. ·„âéß·„ §Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ZÝ„éßzÜ•·„
ÒêÄҿ„éßfâéß. ¯¢Ç›¯öÌ„éâß s ÌóÅß܃ QéßÃé„ ¢ß ŃÄé.ß 31à„·ŽoÒéߢ̄éßÜœñâ
19''Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßéß QéßÄéß R¢_Åß ¥½ß¸tíÇ‹éß ú½ßÁ¸ Üßéß ¯¢Ç›¯öØßéâß Sâs ¿‚·a„ Òéßé·ß a„ ܃z ©¢ÅƒÃ„é.ß
¨ Î•à„½ß¸… ÒéߢS ½ß¸ÎŸÃŸpÜßéß QéßÄéß ¥âéßÕ®„RNŸoÄéß. ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¿•ðÓß ½ß⸠éßÜéß ß Y½ßt¸ í ßÁÕ‚Å _ jß Y½ßt¸ íÄÒ|܃z
20·ŸZ QéßÄéß RÓ•¢Î‹é߶„í Yß·„ÈðÓßo, QéßÄéß ÓŸ¶„í ÒxW ©¢ÅƒØßéß. à„·ŽoÒéߢ̄éßÜœñâ ú½ß¸ÁÜßêß, ½ŸÃ„é ¿•ðÓß
_÷„½•éß. Qéß à„úÌ„éßÒ…Üßéß RéßÒéßwHs ÓŸà„⢠¿•ðÓßNŸoÄéß."" ½ß¸âéßÜßê ·ŸH¯öÒÅߢ ½‚éßéß΋ÜßÒ…Ì„éߢΈ. ¦ ¥CsY
Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓ• ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¯ÒÃ„ê ¦Ãˆt½•Ø„éßܕÄéß.

2 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß, Ø„éßêΟÜßâéß »„êÈf ¦½‚êE


Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Î•Ò…Y·Ž âÒéßw·„¢»‡ ܕ΋éß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßá¸Ø„ê ¨ Ó߸¢Î•à„¢ ¿„êà‡Ç‹éß.
21 2Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ ³·„ ·ò¢Ç‹Qéß΋ ©¢Îˆ.
Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß
¿„êÇ‹¢Ç›. ¥Îˆ ââéßs âRéßw ½‚¢ÕßÇ›¢S⠽߸ÅßjË¢. SÒÈ ÃóEÜóz ¦ ·ò¢Ç‹, ½ßø |„ ÌŸÜßYs¢ÅŽÜó ¯Ì„Ø o éß ß
¥Îˆ ´ ½•à„x ¥Ø•éßxÅßéßj»‡ ¿•Óß«¢Îˆ °RéßÅŽ? §½ß¸tíÇ‹éß âΈ»‡ ¿•Øé„ Õß Çß é‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ¦ ½ßø |„ Ì„¢ ·ò¢Ç‹Üß K¹ßßÜ
¥Îˆ ââéßs ½‚¢ÕßÇ›¢¿„Åߢ ܕ΋éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ßYs¢ÅŽ·„¢^Åß ¯Ì„éßo ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Ys ßÁƒxÜß
ÓŸxØ„é¢ß Ìó Y¢Ç› ©¢ÇŸH. Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß Y½ŸÓßé¸ Üß éß ß ú½ß¸ÁÜßê ¥·„aÇ›·Ž ½‚݃oÄéß. 3¥Ó•·„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¥·„a
Ø‚éßÈ꽟 ·óÈâ RÏ‹¢»‡ OR¢¿ŸH, ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß Ç›·Ž ½‚݃oÄéß. ''Òéß⢠؂éßÈ꽟 ½ß¸Ã„|ÌŸY·Ž ½‚݃q¢.
âĺ¢Ì„¶„íÜßéß ¥·„aÇ‹ YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÄéß. Ø„ê·óÕßéß Î•Ò…Y ÒéߢΈßY·Ž Òéß⢠½‚݃zH. ¥½ßt¸ íÇ‹éß
22''ÒéߢS̄⢠½‚¢Ç›Üƒ¢ÅŽÎˆ. ·ŸZ Qéß ½‚¢Ç› ½ß¸Y Ø‚éßÈ꽟 Ì„â OÒâ Rϟ⢠Òéßâ¶„í ©½ß¸Î•KNŸoÇ‹éß.
·ŽÒêHâΈ»‡ Ì„Ø„êÄØßéߢΈ. Qéß úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ ZÝ„zÌó Òéß⢠¦Ø„éßââéß ½‚¢ÕßÇ›NŸo¢"" ¥Y ½ŸÝ„éßz ¿‚Õßéß̟Äéß.
·„Ü߽߸ÕßÇ› YNŸ€Ã„ÒéßØßéߢΈ. 23Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß WÄéß»„éß Î•Ò…Y ©½ß¸Î•à‡ßÜßéß, Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ Ø‚éßÄêá¸
ÕƒÅßéß ÎŸÃ„éÜß éß ,ß Îò¢»„Üß ðÓßsUÌ„éÜß éß .ß Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ß Ü•ÒéßéÜß ó, ÓßØ ¬ ‚êâéß ·ò¢Ç‹Qéß΋ ú¯ŸÃ„¢Õ®½„ ‚é,`ß ú½ß½¸ ¢¸ß ¿„¢
¥¢Î‹Ã„ê Üߢ¿ŸÜßéß ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß, Ì„½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸âéßÜßéß ¥¢Ì„Å·Ž • ½Ÿx½ßÓ« é¸ß ¢oß Îˆ. 4¥½ßt¸ íÇ‹éß ¥Ys ßÁƒxÜß ú½ßÁ¸
¿•Ø„éßÅ¢ ·óÓ߸¢ Ç‹Õßéßu Ó߬|·„ÈNŸoÄéß. Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éß Üß¶î „ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓŸxØ„éÒß éßêÈ»o ‡ ©¢ÅƒÇ‹é.ß ¥Ó•¶í„ Üß
Üߢ̟ ú½ß¸ÁÜßâéß ½‚êÓ߸¢ ¿•ðÓߢ΋é߶„í Ç‹Õßéßu ½ß¸…¿„éßf ½ŸÎŸÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß ¥¢Ì„¢Á•NŸoÇ‹éß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
·ò¢ÅƒÃ„éß. Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ¥ÓŸÍ‹ ½ß«ÜßzÜ߶„í Ó߸@Ø„éߢ Ì„Òéß ¯ößŃY·Ž Ì„Òé ¦Ø„ééß Ïß ŸÜßéß ©½ßØ ¸ ‚êC¢¿„Å¢ß
¿•ðÓߢ΋é¶ß í„ ú½ßØ ¸ é„ Ìß s„ ¢ ¿•Øé„ Ãß é„ .ß Õ®Ã„ Üo„ éß ß ¿„Y¯öØßéâß ÒêY½•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¹ßÇ®ŸcÜßÌó ÓŸ»„ÅŽ ⶄíaÜßéß
Ó߬oÿÜß ¥ÒÓ߸ßÜßâéß »„êÈf Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß RY ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß, Ì„Òéß ¨^ÅßÜßâéß ½‚éßéß·„aÜßéß ·„WoÈ¢¿•
½ß«¢¿„éß·óÄéß."" ½ß¸Ãˆ·„ßÜßéß»‡ ú½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸ÁÜßÌó
24¨ Rá¸Øê „ ÜßYs¢ÅŽ ÒéßêÜߢ»‡, ¦ Ø„éÁß ÒêY, ¯ößÅߢ ÒêY½•NŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßéßΟrY·Ž ÒéßIz
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ¯âsÇ‹ê K·ä„Ë ¯ô¢Î‹Ã„éß.
5Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„Ó߸éßo܃ß, QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟âéß
Òéß@ÕßÜßà‡H §Üƒ ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÓŸ à„úÌ„éß҅܃ß,
Ó•âéß RéßÒéßwHs K·äŽNŸoâéß. §¢^·¢Ì„ ÒêÌ„ÿ¢ QéßÄéß ½‚¢ÕßÇ›¢¿ŸH. 6QéßÄéß Qéß ú½ß¸ÁÜßâéß RÇ›Sï½ß_Åßjà‡Ã„éß
ÓŸ¶„í ·„á¸j¢ ·„HC¢¿„Äéß. 25½‚¢Ç›Y à„éßΈr¿•Ø„éßŃY·Ž ·„âéß·„ Ó•âéß QéßÌó ΉYY ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß. Ì„êÄéßt
Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ·äŸÃ„¢ ½ŸÇ‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ¥Î• RÏ‹¢»‡ Qéß Ì„½t¸ß í Εà‡Üß Ì„½ß¸tíÇ‹éß ¥[×ú¯ŸØ„êÜßÌó Qéß ú½ß¸ÁÜßéß Y¢Ç›
ÜßYsÅŽZ Ó•âéß à„éÎß rˆ ¿•ðÓßNŸoâéß. QéßÜó¢S ½ßY¸ ·ŽÒêHâ ¯öØ„êÄéß. ½®ß«Há¬oØ„éßéß܃z»• Qéß ú½ß¸ÁÜßéß ÁóxWá¸x¢
½ŸÅßYs¢ÅŽZ Ó•âéß XÓß«½•NŸoâéß. 26¦Ã„¢Õ®„¢Üó Qé߶„í ¿‚½ß¸tŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßWs¢¿ŸÃ„éß. ¦ R¢Ì„ ¥[ׯŸÿØ„ê
©âsÒêΈÈ ÓŸxØ„éßÒéßêÄéßoHs Ó•âéß ÒéßIz XÓ߸éß·òY Üßâéß Qéß ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸†Ãˆo»‡ Ó߬|·„È¢¿ŸÃ„éß. 7§Ì„Ä
ÒNŸoâéß. Qéß Óßܸ @ ß ÎŸÃ„éÜß éß ß ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Žÿ¢Î‹Åß Qéß¶í„ Ó߸p܃Ü߶„í ¿‚¢Îˆâ ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßÌó Qéß Î•à„¢ Y¢Ç›
©âs Óßܸ @ ß ÎŸÃ„éÜß ƒz ©¢ÅƒÃ„é.ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß QéßÃé„ ß ÒéߢS, ¯öØßéߢΈ. ¥·„aÇ‹ ¿ŸÜƒ ¿ŸÜƒß ±à„|ßxÜßéßÓŸsØßéß.
âÒéßw·„½‚éâ`ß ½ßÅ ¸ Ë jß ¢""" ¥Y ½ßÜ« éß Òß ÕßÇÌ ß‹ ŸÃ„é.ß 27Ε҅Njéß Qéß Î•à¢„ »„éÃß ŸÿÜßÌó Y¢Ç›¯öØßé¢ß Έ. ¥·„aÇ‹ ¯Ó‚sÓós
ÒéߢS½ŸÇ‹éß, ¦Ø„éßâ Ó߸^Ãñâ ½ŸÅŽÓ• ¿•NŸoÇ‹éß. ·„âéß·„ Ä͟Üßéß ©ÓŸsØßéß. 8ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸†P¢¿• Rú»„@ÜßÌó
Ø‚éßá¸Ø„ê 2:9-3:11 762
Qéß Î•à¢„ Y¢Ç›¯öØßé¢ß Έ. ú½ßÁ¸ Ü• ¿•Óâ«ß ¦ Rú»„@Üßâéß §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ys âÒéßéßw·ó½ŸH
ú½ßÁ¸ Üßéß ½ß†¸ PNŸoÃé„ .ß 9ú½ßÁ¸ Üßéß Òéß∠̄»‡ ¿‚ǯ› öØ„êÄé.ß 22RéßÒéßwHs ķ䎢¿„éßÅß ·óÓ߸¢ §Ì„ÄéßÜßâéß âÒéßéßw

ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÉ VâÓß«pW·Ž Έ»„ÁƒÃˆ ¯öØ„êÄéß. Ε½Ÿ, ·óÒÅߢ QéßÄéß ÒêY½•Ø„êH. ½ŸÝ„êz Òéßâéßá¸éßxÜ•,
YÁ¢»‡ ZÒ… ½ŸÝ„zâéß ·ä„Réߢ¿„Ò… »„΋ê? Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßÄˎNŸoÄéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ½ŸÝ„éßz ¶„îÇŸ
Ε҅Y܃ ÕßÜߢ »„Üß ½ŸÝ„éßz ¥Y QéßÄéß Ì„Üߢ¿„Ò΋éßq.
Ε҅Y à„Ì„éßÿÒ…Üßéß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß
10½‚Jz Ï‹êJÜó, ÕߢNjÜß ¿ŸÅßéßâ Ο·òaâ¢Ç›. 3Ó•âéß Qé߶„í ¿‚ÕßéßÌ„éßâs ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ú»„U¢
¿„¢Ç›. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß, Ø„éßêΟÜßéß ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç•
Ø‚éßÈ꽟âéß »„êÈf QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸ǟH. ¦Ø„éßâ ½ŸÅßYs¢ÅŽY, ú½ß¸Õ®„éßÒ…, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ
Òéß@ ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ âéߢǛ QéßÄéß ÎŸ·óa½ŸH. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÌòÜßC¢S ½•NŸoÇé‹ .ß Õ®óÁâ¢, ZÝ„ézß ½‚ééß Ìß ¢o„
11»„È|á¸éßkÜßéß »„Ä|¢»‡ ©¢Ç‹Åߢ ÒêY½•NŸoÄéß. ¦ Ε҅Njéß XÓß«½•NŸoÇ‹éß. 2QÄéßÜߢ΋ÈY, à„êÄ ïÓßñY¶„í
»„È|á¸éßkÜßéß ¥ÒÒêâ¢Ìó Ó•ÜßQéß΋ NŸCÜ߽߸ǟoÄéß. ¦ Üߢ΋ÈY Ε҅Njéß ÌòÜßC¢S ½•NŸoÇ‹éß. ÓŸxØ„éßÒéßêÄéßo
Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ÒêúÌ„½•éß §¢·Ÿ ©âsÌ„éß Üßâéß, Òê¢úW¶„íÜßâéß, ï½ß΋qÜßâéß ¥¢Î‹ÃˆY Ε҅Njéß
Ç‹éß»‡ YÜßéßNŸoÇ‹éß. ÌòÜßC¢S ½•NŸoÇ‹éß. 3ïÓßñY·„ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß, ú½ß¸Õ®„éßÌ„|
12Ø‚ é ß È ê½Ÿ ³·„ ú½ß ¸ Ì • x ·„ Έ Ó ŸYs °ÃŸtÅß é ß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß ÌòÜßC¢S½•NŸoÇ‹éß. Ó‚ñ½ß¸…Ëx¢
¿•à‡Ç‹éß. ¦ ÃóE ¥º¢·ŸÃ„éßÜßâéß, ¥Wà„Ø„éߢ »„Üß »„Üß Óßܸ @ ß ÎŸÃ„âz éß, ÒéߢúÌŸÜßéß ½•Óê ¸ß ,o ÁóxWá¸x¢ ¿‚½t¸ß
½ŸÃˆY Ø‚éßÈ꽟 K·äŽNŸoÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¦ »„È|á¸éßkÜßéß ÅƒY·Ž ú½ß¸Ø„éßWs¢¿• Ì‚HR»„Üß ½ŸÝ„z¢Î‹ÃˆY Ε҅Njéß
¯Ys·„Ü•Y½ŸÃ„éß»‡ ¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. 13»„È|á¸éßkÜœñâ ¦ ÌòÜßC¢S ½•NŸoÇ‹éß.
4Ε Ò …Ç‹ é ß ¿‚ Õ ß é ß Ì „ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß : ''Ø„ é ß é ß Ò ¶„ í Üß é ß Qéß ¶ „ í
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÜœÕƒÓóâéß _·ÎŸÃ„éß Òë·äŸÜƒz ©¢ÅƒÃ„éß.
½ŸÃ„éß ÕƒMŸâéß Òéß@ ÒéßÓ߸o·Ž Òë·äŸÜƒz ©¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ÓŸØ„é¶ß í„ ÜØ•éxß Åßéjß Ó•âéß ¿•NŸoâéß. 5ú½ßW¸ ³·„aÄéß ³·„÷ˆ Ž
¦ Òéßâéßá¸éßxÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß K·äŽNŸoÇ‹éß. ³·„Äéß RÃóÏ‹¢ ¥Ò…̟Äéß. Sâs½ŸÝ„éßz ï½ß΋q½ŸÝ„zâéß
14»„È|á¸éßkÜœñâ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¯Ì„oØßéß⠽߸Ä|̟܃z, »ûÄR¢¿„Äéß. NŸÒêâéßxÜßéß ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßâéß Üœ·„a
·ò¢Ç‹Üƒz ©ÓŸsÄéß. 15¦ »„È|á¸éßkÜßéß ¯Ì„oØßéßâ »ó½ß¸… ¿•Ø„éßÄéß.""
6¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ³·„Ç‹éß Ì„â Ó߸|¢Ì„ ¶„íÅßéߢÕߢ
ß܃z ¿ŸÜƒ ÕßÜß½‚éß`â »óNj܃z ©ÓŸsÄéß. ·ŸZ ¦ ú½ß¸Á
16
Üßâé Ε҅Njéß K·äŽNŸoÇ‹éß. ¦ »„È|á¸éßkÜßéß Ì„Ã‰~á¸éß »ò½ß¸t Üó¢S Ì„â Nö΋ÄéßËŽn ³·„ËŽn ½ß¸Åßéßj·òSf, ''Z¶„í ßÁ
´Ç‹Üƒz ©ÓŸsÄéß. (¨ ´Ç‹Üßéß ¿ŸÜƒ RÜßéß½‚ñâ ÒÓ߸éßoÒ… ÒÓ߸oÿÒéßéß ©¢Îˆ »„âéß·„ Z½• Ò궄í ÓŸØ„é߶„íÇ›R. ¨
ÜßÌó Y¢Ç› ©¢ÅƒØßéß.) ·ŸZ ¦ »„È|á¸éßkÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß K͈܃Üßéß ¥Ys¢ÅŽ Qéß΋ Z½• ÓŸØ„é߶„íÇ›R"" ¥Y
K·äŽNŸoÇ‹éß. ¥Ì„YÌó ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß.
17¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ú½ß¸ÁÜßéß »„Ä|¢»‡ ©¢Ç‹Åߢ 7¥ØßéÌ ß • ¦ Nö΋Ãé„ Çß é‹ ß Ü•S, ''Ó•âéß Z¶„í Óß@ ¸ Ø„é¢ß
ÒêY½•NŸoÄéß. §½ß¸tíÇ‹éß »„Ä|¢»‡ ©âs Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿•Ø„éßÜ•âéß. Ó߸Ƚ߸Ǜâ¢Ì„ ¦@Ä¢»‡Y ÕßÅßjÜßéß»‡Y ÓŸ
Ó•ÜßQéß΋ NŸCÜ߽߸Nj̟Äéß. ÒéßÈ؄éßéß ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §¢Åóz Ü•Ò…. ââéßs Qéß ÓŸØ„é߶„íÇ›Y ¿•Ø„éßÒ΋éßq""
Ø‚éßÈ꽟 ÒêúÌ„½•éß ©âsÌ„¢»‡ YÜßéßNŸoÇ‹éß.18Rú»„ ¥Y ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß.
8Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÌòúÅŽHz, Ì„½ß¸tí ¿•Óß«¢Îˆ »„âéß·„
@Üßéß (¥Õß΋r½ß¸… ΕÒÌ„Üßéß) ¥Zs ÌòÜßC ¯öÌŸØßéß.
19ÕߢNjÜß ¿ŸÅßéâ ß , Ó•Üß \ÅßÜóz Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÎŸß·òa¢ §ß܃ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. Ø„éßêΟ ½ß¸Ì„⽂éß`, Ø‚éßÈ꽟âéß
ŃÄéß. Ø‚éßÈ꽟âéß »„êÈf ¦Ø„éßâ Òéß@ ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ ½‚¢ÕßÇ›¢¿„Åߢ ÒêY½•Óß«¢Îˆ. ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßtR, ¿•ðÓßR
»„êÈf ú½ßÁ¸ Üßéß Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß ŸoÃé„ .ß §Î‹¢ÌŸ Õ®ê „ RéßY »„Á»„Á Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í RÄéÎß ¢r‹ . Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒéßUÒéß Ó•úÌŸÜßéß
ÒË·Ž¢¿„éßÅ߶„í Ø‚éßÈ꽟 YÜßÕßÇ›â½ß¸tíÇ‹éß ÁÄéß»„éß QÅßYs¢ÅŽY Ì•Åß»‡ ¿„êNŸoØßéß.
9Òéß â éß á ¸ é ß x Üß é ß Ì„ ½ ß ¸ t í ¿• Ó ß « â ÎóḠé ß Ü ß Y ½ŸÃˆ
Ì„éߢΈ.
20¦ Ó߸ÒéßØ„é¢Üó ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„éß Òéßéß¹ƒÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsØßéß. ï½ßñ»‡ ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ ¯Ÿ½ß¸Òéßéß

Rú»„@Üßâéß ¯ŸÃ„½•NŸoÄéß. (ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸†P¢¿„éßÅ߶„í »„êÈf ¥Wà„ØßéßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß NôÎòÒéß ½ß¸ÅßjË


Òéßâéßáé¸ xß Ü• ¦ Rú»„@Üßâéß Ì„Øê „ Äéß ¿•à‡Ã„é.ß ) ú½ßÁ¸ Üßéß ú½ß¸Á܃z ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸYs ¯ÒÄéß ¿„êÓß«ÓŸ
¦ Rú»„@Üßâéß Ó•ÜßQéßΈ ·„ÓŸsßÜßÜó ©¢Ç• ¯Üßéß·„Ü߶„í, Üœ·„a ¿•Ø„éßÄéß. ¥Îˆ ½ŸÃˆ·Ž ¯¢Ìó ·•Ç‹éß. ½ŸÝ„z¶„í ½ŸÝ•z
»„[u܃Ü߶„í ½•NŸoÄéß. ¿ŸÜƒ ·„á¸j¢ Ì‚¿„éßf·òÓŸsÄéß.
21¥½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ÕߢNj Ó߸¢Î‹éßÜßÜó Ο·òa¢ 10ÒéߢS ½ŸÃˆ·Ž ÒéߢS Óߢ ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ÁÄé»ß é„ ß ÌŸØ„éYß
ŃÄéß. Ø‚éßÈ꽟âéß »„êÈf, ¦Ø„éßâ Òéß@ à„·ŽoY ÒéߢS ½ŸÃˆÌó ¿‚½t¸ß íÒéßé.ß ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ÒéߢS ½ß⸠éßÜ¶ß í„
»„êÈf Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß › ½ŸÃ„éß ¥Üƒ ¿•NŸoÃé„ .ß Õ®ê „ RéßY »„Á»„Á ½ŸÃˆ·Ž ÕߺéßÒê⢠Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. 11·ŸZ ¿‚Ç‹m ½ŸÝ„z¶„í
ÒËŽ·Ž¢¿„éßÅ߶„í Ø‚éßÈ꽟 YÜßÕßÇ›â½ß¸tíÇ‹éß §ßΈ ¥Îˆ ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹éß»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ½ŸÃˆ·Ž ¿ŸÜƒ ·„á¸j¢
ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßYs¢ÅŽ ·óÓ߸¢
763 Ø‚éßá¸Ø„ê 3:12-5:2
½ŸÃ„éß K·äŽ¢¿„ÕßNj̟Äéß. 12Sâs ½ß«ÜßzÜßéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß 25¦ ÓßÒ ¸ éßØé„ ¢ß Üó Qéß ½ß…¸ Äéáß é¸ Üß éß ß ¹ßÇŸcÜÌ
ß ó ¿„¢½ß¸
´Ç›¢¿•NŸoÃé„ .ß Óßÿo¬ Üßéß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß Qéß΋ °ÜßéÕß Çß › ¿•NŸoÃé„ .ß ÕßNj̟Äéß. Qéß QÄéßÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„NŸoÄéß. 26½ß¸ÅßjË
ÓŸ ú½ß¸Á܃ß Qéß ÒêÄc ΋Ä}¶„íÜßéß RéßÒéßwHs Ì„½ß¸tí Ο|ßÜß Î‹»„cÄ Ó߸Òê½•à„ Ó߸p܃Üóz °Ç‹éßt, ΋éߣ¹ß¢
ΟÈÜó âÇ›½ß«Ó߸éßoÓŸsÄéß. Ó߸È؂éß`â ΟÈâéߢǛ ½ŸÃ„éß ©¢ÅßéߢΈ. Îò¢»„Üßéß, ÕߢΈ¯öÅßéßÜßéß Ó߸Ä|¢ Îó¿„éß
RéßÒéßwHs Ì„½ß«t¢¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ·òâs Ó߬oÿ܃»„ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß à„êâx¢»‡ ¶„îÄéßfY
©¢ÅßéߢΈ. ¦½‚éß Ó•Üß Qéß΋ ¶„îÄéßfY °Ç‹éßÓ߸éßo¢Îˆ.
13
Ì„â ú½ß¸ÁÜß »„éßÈ¢S Ε҅Y YÄnØ„éߢ
ú½ß¸ÁÜ߶„í XÄéßt X_Ãf¢Î‹é߶„í Ø‚éßÈ꽟 YÜßéß
NŸoÇé‹ .ß 14ï½ßÎÜq‹ éß ,ß ÓŸØ„é¶ß í„ Üßéß ¿•Óâ«ß ½ß⸠éßÜß ÒéßêÜ¢»‡
4 ¦ ·ŸÜߢÜó °Ç‹éß»„éßÄéß Ó߬oÿÜßéß ³·„a Òéß»„½ŸËŽn
½ß¸Åßéßj·òY, ''Òê Ó߸|¢Ì„ Õ®óÁ⢠½•éßÒéßéß
W¢ÅƒÒéßéß, Òê Ó߸|¢Ì„ ÕßÅßjÜßéß ½•éßÒéßéß ·„Åßéßj
Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ·Ž XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß. ·ò¢ÅƒÒéßéß, Z ð½ßÄéß ÒêúÌ„¢ Ò궄í ï½ßÅŽj, Òê
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''QéßÄéß úΟ·ä„ ÌóÅß ¥ÒÒê⢠ÌòÜßC¢¿„éßÒéßéß"" ¥Y ¿‚Õßéß̟Äéß.
2¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ½‚éßéß·„a (Ø„éßêΟ)
Üßâéß Ì„»„éßÜßÕ‚_Åßjà‡Ã„éß (Ø„éßêΟ) ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜß Î‹»„c
Äésß ¢Ç› QéßÃé„ ß XÓßé¸ ·ß òâs ÒÓßé¸ Òoß …Üßéß §ß¢·Ÿ Qéß §¢Ç‹Üz ó ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹¢»‡, »ò½ß¸t»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ¥½ß¸tÅŽ·Ž §¢·Ÿ
©ÓŸsØßé.ß 15ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß ÕƒÏˆ¢¿„éÅ ß ¶ß í„ Qéß¶í„ º¶„ía §úà‡Ø•éßÜßéßÜó OR¢S ©¢Ç• ú½ß¸ÁÜßéß ¦ Î•à„¢Üó
¯·„aǛΈ? ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜß Òéßéß¹ƒÜßâéß ·„뢻„Ή Ø„éßéßÅ߶„í ½ß¸¢Ç• ½ŸÅŽY ¿„êS ¯¢Ìó »„Ãˆ|NŸoÄéß. 3¦ Ó߸Òéß
Qé߶„í º¶„ía ¯·„aǛΈ?"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß Ø„éߢÜó §¢·Ÿ Ó߬؂êâéßÜó, Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó OR
Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r (ú½ß¸Ì•x·„) ú½ß¸ÁÜßéß ¥Y ½ß«ÜßéßÒ
16Ø‚éßÈ꽟 ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''Ó߬؂êâéß Ó߬oÿÜßéß ÕßNj̟Äéß. ³·„ ú½ß¸Ì•x·„ Áƒ[ÌŸÜó ð½ßÄéßz ©âs ú½ß¸Á
¿ŸÜƒ »„È|á¸éßkÜßØ„êxÄéß. ½ŸÃ„éß §Ì„ÄéßÜß ·„¢^Åß ÒéߢS Üߢ΋÷ˆ • §Üƒ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Έ. ÕßW·_ ¢Î‹é¶ß í„ ¥âéßÒéßW¢¿„
½ŸÝ„zÒéßéß ¥âsÅßéßj Ì„ÜßÜßéß ï½ßñ^·Wo âÇ‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¦ ÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜß Áƒ[ÌŸ ¥Îˆ.
4Ó߬؂êâéß Ó߬oÿÜß ·„ÜßwMŸYs Ø‚éßÈ꽟 ·„Ç›C
Ó߬oÿÜßéß ´Ã„ ¿„ê½ß¸…Üßéß ¿„êNŸoÄéß. ·ŸÝ„z »„Á‚hÜßéß ½‚êCÓ߸êo
ÒØ„êxÄ¢»‡ ¶„íÜßé߶„íÌ„ê âÇ‹éßNŸoÄéß."" ½•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY Ä·„oÒéߢ̟ Ø‚éßÈ꽟
17Ó߬؂êâéßÜó ¦ Ó߬oÿÜß Ì„ÜßÜßQéß΋ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… ·„Ç›C½•NŸoÇ‹éß. Ε҅Njéß ÓŸxØ„éß ¦Ì„wâéß ú½ß¸Ø‚êC¢S,
½ß¸…¢Ç‹éßz ½ß¸…ÅŽjNŸoÇ‹éß. ¦ Ó߬oÿÜßéß ½ŸÃˆ Ì„ÜßÜßéß RÄÕóÓ߸éß ÓŸxØ„éߢ»‡ XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ¦Ø„éßâ
·òÓ•Åßéj»‡ Ø‚éßÈ꽟 ¿•NŸoÇ‹éß. ΋U¢¿• ¦Ì„wâéß ú½ß¸Ø‚êC¢S, Ó߸ÒéßNŸoZs à„éßΈr
18¦ Óß ¸ Ò éß Ø „ é ß ¢ Üó, ½ŸÃ„ é ß »„ à ˆ | ¢¿• ÒÓß ¸ é ß o Ò …Üß
¿•NŸoÇ‹éß.
5¦Ø„éâ
Ys¢ÅŽZ Ø‚éßÈ꽟 ÌòÜßC¢S ½•NŸoÇ‹éß, ¥¢Î‹½‚éß`â ß Ì„â ú½ßÁ¸ ÜßÌó ©âsÅßéjß ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó
·ŸH »„ÁhÜßéß, Ó߸êÄx@ßÜßéß, ¿„¢ú΋@ßÜßéß, 19¿‚Ò…Üß Î•Ò…Ç‹éß Ã„éßEÒ… ¿•NŸoÇ‹éß. ½ß¸»„Üßéß ¯ô»„Üß ½•éß½®ß¸êYs,
΋éß΋éßqÜßéß, ·„Ǜ؄êÜßéß, ½•éßH ÒéßéßÓ߸éß»„éßÜßéß, 20ÄéßÒêÝ„éßz, Ε҅Njéß ¿•NŸoÇ‹éß. ßúW ú½ß¸·ŸK¢¿• ¥Cs Áƒ|Üßâéß
½ß¸Åƒj »òÜßéßÓ߸éßÜßéß, âÇ‹éßÒéßé߶„í ϋÈ¢¿• ÒÇŸmËŸÜßéß, Ε҅Njéß ¿•NŸoÇ‹éß. §R ú½ß¸W §¢ÅŽQéß΋, ¦·Ÿà„¢Üóâéß,
½ß¸ÃˆÒéß݃Üß ÕßȘÜßéß, @ßÜß Qéß΋ ¥Üߢ·ŸÃŸÜßéß, Ó߬؂êâéß ·ò¢Ç‹Qéß΋, ú½ß¸ÁÜß ú½ß¸W Ó߸Òê½•à„¢ Qéß΋
21Òéßéß΋ÿ ©¢»„ßÜßéß, Òéßé߶„ía ·„ÒéßéßwÜßéß, 22_àÿá¸k½‚éß`â YHS ©¢ÅƒØßé.ß ú½ßW¸ Òx·Žo Qéß΋ ·Ÿ½ß…¸ ΋Üß ©¢Åßé¢ß Έ.
6¦ ·Ÿ½ß¸…΋Üß ³·„ Õ®„ú΋̟ Ó߸pÜߢ. ¦ ·Ÿ½ß¸…΋Üß
ÒNŸo ÿÜß é ß , ©Ì„ o É Ø„ êÜß é ß , ΋ é ß ½ ß ¸ t Åß é ß z Ó߸¢¿„éßÜßéß,
23¥ÎŸqÜßéß, ½•éßHRéß ÒNŸoÿÜßéß, Ì„Ü߯Ÿ»‡Üßéß, à‡Üßéß½ŸÜßéß. Ó߸êÄéßxY ½•Ç›âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Ys
24§½ß¸tíÇ‹éß ¦ Ó߬oÿÜ߶„í Ó߸éß½ŸÓ߸âÜß ½ß¸ÃˆÒéß݃Üßéß Ã„·ŸÜß Òß~Üßéß ÒÄ΋Üß âéߢǛ Ο»„éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ¦
©ÓŸsØßéß ·ŸZ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ŸÃˆ ½ß¸ÃˆÒéß݃Üßéß ·Ÿ½ß¸…΋Üß _·äÒéß NŸp⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ.
¶„íÝ„é»zß ‡âéß ÒéßéÃß é„ »ß é„ Çß é‹ »ß ‡âéß ¥Ò…ÌŸØßé.ß §½ßt¸ íÇ‹éß ½ŸÝ„ézß
ÒÇŸmËŸÜßéß ï½ßÅßéßj·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸZ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §à‡ÿØ•éßÜßéß, Ε҅Y ú½ß¸Ì•x·„ ÌóÅß

5
½ŸÃ„éß ·„Åßéßj·òÓ•¢Î‹é߶„í ÌŸÝ„éßz ÒêúÌ„½•éß ©¢ÅƒØßéß. §½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ÓŸ ðÓßsUÌ„éßY·Ž (Ε҅Njéß) ³·„
§½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ Ì„Üß ½‚¢úÅßéß·„Üßéß ¥Üߢ·ŸÃ„¢»‡ ¥Üßz ¯ŸÅß ¯ŸÇ‹éÌß Ÿâéß. ÓŸ ðÓßsUÌ„éYß ·Ž Ì„â úΟ·äŸÒâ¢
ÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsØßéß. ·ŸZ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ŸÃˆ Ì„ÜßÜßéß Qéß΋ (§úà‡Ø•éßÜßéß) ©âs úð½ßÒéßâéß »„êÈfâ ¯ŸÅß
»„éߢNjéßz DØ„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. ½ŸÃˆ·Ž KÃóÁƒÜßéß ©¢Ç‹Ò…. §Îˆ.
§½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ·Ž R¢Î‹éß ÒNŸoÿÜßéß ©ÓŸsØßéß. ·ŸY
¥½ß¸tíÇ‹éß R¿ŸÃ„¢ Òx·„o¢ ¿•ðÓß ÒNŸoÿÜ• ½ŸÃˆ·Ž ÒéߢS NŸÃ„Ң̄½‚éß`â Õ®„êRéßÜó ÓŸ ðÓßsUÌ„éßY·Ž
©¢ÅƒØßéß. §½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜß Qéß΋ Nõ¢Î‹Ã„x ³·„ úΟ·ä„ÌóÅß ©¢Îˆ.
S@sÜßéß ©ÓŸsØßéß. ·ŸZ ¥½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜß 2 ÓŸ ðÓßsUÌ„éßÇ‹éß ¯ôÜߢ΋éßYs ¿„΋éßâéß ¿•à‡Ç‹éß.
Qéß΋ ½ŸÌ„Üßéß ©¢ÅƒØßéß. ¥·„aÇ‹ ÒéߢS úΟ·ä„ ½‚ééß ·ß a„ Hs ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸÅƒÇ‹é.ß
Ø‚éßá¸Ø„ê 5:3-21 764
¦ ¯ôÜߢ ÒéßÏx‹ Üó ¥Ì„Çé‹ ß ³·„ »ó½ß…¸ Ä¢ ·„ŃjÇé‹ .ß Ø„éßY Ó•âéß ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. §½ß¸tíÇ‹éß
¥·„aÇ‹ ÒéߢS úΟ·äÜ„ éß ½ß¢¸ Ç‹éÌ ß ŸØ„éYß ÓŸ ðÓßsU ¥¢Î‹½‚éß`â ï½ß΋q Õ®„ÒÓŸÜßéß ©ÓŸsØßéß. ·ŸZ ¦ §Ý„éßz
Ì„éÇß é‹ ß ¯Î‹éÃß é„ ß ¿„êà‡Ç‹é.ß ·ŸY ¥·„aÇ‹ ·ŸÃ„éß úΟ·äÜ„ • ¹ƒI ¥Øßé¯ß öÌŸØßé.ß 10¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó ³·„ ½ßθ ‚·Ã„ ŸÜß
½ß¸¢ÇŸØßéß. úΟ·äŸÌóÅß ·ò¢¿‚¢ ÒêúÌ„½•éß úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ §Ó߸éßo¢Îˆ.
3 ·„âéß·„ Ε҅Njéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ¿ŸÜƒ ÕßNŸoÜß C¢ÁÜßÌó ·òΈq¯ŸÅŽ ÏŸâx¢ ÒêúÌ„¢
YÒÓßÓ« é¸ß âoß s ú½ßÁ¸ ܃ß, ´ Ø„éê ß ÎŸ ÒéßYá«, ââéßs Έ»„éßÕßÇ› ¥Ò…Ì„éߢΈ.""
11QéßÃé„ ß ©Î‹Øê
»„êÈf, ÓŸ úΟ·äŸÌóÅß »„êÈf ¦ÜóS¢¿„éß. „ Ó•s Ü•S ÒéßÎx‹ ¢ ÌŸ»‡ÜßY ¿„êÓßé¸ ¢oß
4 ÓŸ úΟ·äŸ ÌóÅß¶í„ Óß@ ¸ Ø„é½ß Ç¸ß é‹ Å
ß ¶ß í„ §ß¢Ì„·¢„ ^Åß ÅƒÃ„é.ß úΟ·äŸÃ„Ó¢¸ß Ìó ÒéßÌ‚·o aŽ ßúW ¿ŸÜƒðÓß½…¸ß ½‚éÝß ¶„ í„
¯¶„íaÒ Ó•Ó•¢ ¿•Ø„êH? Ó•âéß ¿•Ø„éß»„HC¢Îˆ Ò»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. 12QéßÄéß úΟ·äŸÃ„Ó߸¢Ìó, Ó̟߫ßÜßéß,
¥¢ÌŸ ¿•à‡âéß. ÒéߢS úΟ·ä„Üßéß ½ß¸¢Ç‹éßÌŸØ„éßY Ç‹½ß¸tíÜßéß, ½ß«Üßzâ ú»óÒ…Üßéß, §Ì„Ä Ó߸¢DÌ„ ½ŸØßéß
Ó•âéß ¯Î‹éßÄéß ¿„êà‡âéß. ·ŸZ ·ŸÃ„éß úΟ·äŸÜ• ΟxÜßÌó QéßÃé„ ß R¢Î‹éÜß éß ß ¿•Óé¸ß ·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
©ÓŸsØßéß ¯¢Î‹é߶„í ¥Üƒ ÁÈC¢Îˆ ? ¿•Óß«â ·ŸÃŸxÜßéß QéßÄéß ¿„êNjÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ºNŸoÜßéß
¯Ó‚sÓós ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Øßéß. ·ŸY QéßÄéß ½ŸÅŽY
5ÓŸ úΟ·äŸÌóÅ߶„í Ó•âéß °Réß ¿•NŸoÓó §ß½ß¸tíÇ‹éß »„ÒéßY¢¿„Äéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¥Îˆ Qé߶„í ¿ŸÜƒ ·•Ç‹éß.
13Ø‚éÈ
Ó•âéß QéßÌó ¿‚ÕßéßÌŸâéß. ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß Õߢψ¢
¿„ÕßÇ› XÓ߸éß·òY ¯öÕßNj̟Äéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ½ŸÃ„éß
ÌóÅßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌóâs ÒéßéßÝ„z ·„¢¿‚âéß Ó•âéß YÁ¢»‡ âÓ‚sÄé»ß Ä é„ .ß §úà‡Ø•éÜß éß Üß ó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s Òéßâéß
܃C½•Óß« ΟYs ·ŸÜ•fNŸoâéß. ΟY ßW »óÇ‹âéß á¸éßxÜßéß §ß½ß¸tíÇ‹éß ¿ŸÜƒ ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßéß. ½ŸÃˆ Ó߸éß¹ß OÒ
Ó•âéß ¶„îÜß»ò_ÅNjß Ÿoâéß. ¦ ß݄ézß ·ŸÝ„z ·Ž¢Î‹ Ìò·„a ÓŸÜßÌó ½ŸÃ„éß Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©ÓŸsÄéß. ¥ØßéßÌ• ¦
ÕßÇ‹ÌŸØßéß. »ò½ß¸t ½ŸÝ„z¢ÌŸ ΋½ß«t»ò¢ÅƒÃ„éß, ¦·„HÌó ©¢ÅƒÃ„éß.
6 14¥½ßt
ÓŸ úΟ·äŸ ÌóÅßâéß Ó•âéß \Ç‹éß Õ®ê „ Réß»‡ ¿•NŸoâéß. ¸ íÇ‹éß ½ŸÃ„éß ¿„Y¯ö̟Äé,ß ¯ŸÌŸÝ„¢ Òéß∠̄ ÒéߢΈ
ΟY ½‚éßéß·„aHs ¯ÒÄê Üœ·„a ¿•Ø„éßÄéß. ¦ Òéßâéßáé¸ xß ÜßÌó Y¢Ç›¯öÌ„é¢ß Έ. ¦ ÒéßÃË „ NŸp⢠¥½ßø ˆ
¯ôÜߢÜó ¯Ò|Ã„ê ½ß¸Y ¿•Ø„éßÄéß. ·„Üßé߽߸… RéßÌ¢„ »‡ ΟY ÓóÄéß Ì‚Ãé„ Óß é¸ß ¢oß Îˆ. ¥½ßt¸ íÇ‹éß ¦ Òéßâéßáé¸ xß
½‚éßéß·„aÜßéß, ÒéßéßÝ„z ¯ô΋Üßéß ¥·„aÇ‹ ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. Üߢ̟ ¦ ¯ŸÌŸÝ„¢Üó·Ž ½‚Jz¯ö̟Äéß.""
15¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„Cc¢¿„ÕßNj̟Äéß. ¦ »ò½ß¸t
¦ ¯ôÜߢ Qéß΋ ÒÈ~¢¿„ Ò΋qY ½•éß½®ß¸êÜ߶„í Ó•âéß
¦ÁƒÂ½ß«NŸoâéß."" ½ŸÝ„z¢ÌŸ Ì„ÜßÜßéß Ò¢S Ó•ÜßQéßΈ·Ž ¿„êNŸoÄéß. 16Ó߸Ä|
à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸxØ„éߢ»‡ XÄéßt XÄéß
7
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ¿‚¢Îˆâ úΟ·äŸ NŸoÇ‹éß, ¦Ø„éßâ »ò½ß¸t½ŸÇ‹Y ú½ß¸ÁÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
ÌóÅß §úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸÁx¢ Ø‚éßÈ꽟¶„í ú½ß«Ø„éß½‚éß`â ·ò¢ÅƒÃ„éß. ½ß¸RúÌ„ Ε҅Njéß Ó߸^Ãñâ ½ŸÅŽÓ• ¿•NŸoÇ‹éß,
úΟ·äŸÒHz Ø„éßêΟ ÒéßYá«.* ú½ß¸ÁÜßéß ¦Ø„éßââéß »ûÄRNŸoÄéß. 17§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß
½ŸÃˆ Î•à„¢ RÇ›S ½‚Jz¯öØ•éßÅßéßj»‡ Ε҅Njéß ¿•NŸoÇ‹éß,
Ø‚éßÈ꽟 ÓŸxØ„éߢ ·óÓ߸¢ Yɷ䎢¿ŸÇ‹éß. ·ŸY Î•à„¢ à„êâx¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ. »òú^ÃÜßéß ½ŸÅŽ·Ž §ßá¸j¢
¥·„aÇ‹ ¿„¢½ß¸Åߢ ÒêúÌ„½•éß ©¢Îˆ. ¥¢ÌŸ Üß·ä„ ÒSfâ ¿óÅßé߶„í ½‚݃oØßéß. ³·„½ß¸tíÇ‹éß Ï‹Y¶„íÜß΂ñâ
Ë¢»‡ ©¢ÅßéߢΈ ¥Y Ø‚éßÈ꽟 Yɷ䎢¿ŸÇ‹éß. Õ®„êRéßQéß΋ »òú^à ½ß«ÜßzÜßéß âÇ‹éßNŸoØßéß.
18¦ Òéßâéßáé¸ x
·ŸZ ¥·„aÇ‹ Ճψ¢¿„ÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜß ¦Ã„o Ï‹|âéßÜ• ß Hs ¿„êÇ‹¢Ç›. Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÌŸÝ„Ì z ó
©ÓŸsØßéß. ÕߢNjzâéß ÜƒCâÅßéßj, ½ŸÝ„éßz Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸHs ÎóMŸYs
½ŸÃˆ ½‚âéß·„ ܃»„éßÌ„éßÓŸsÄéß. 19½ŸÝ„éßz ¥¢ÅƒÃ„éß: ''
8QéßÄéß ¿ŸÜƒ ·Ž·ŽaÈÓß« YÒÓß«NŸoÄéß. §¢·„ ΕY·Ž Ε҅Njéß ¿•Ø„êÜßâéß·òÓ• ½ß¸âéßÜßéß ¦Ø„éßâ Ì„|Ä»‡
Ó߸pÜߢܕâ¢Ì„»‡ QéßÄéß §Ý„éßz YÈw¢¿•NŸoÄéß. ·ŸZ ¿•ðÓßo Õƒ»„éߢNjéßâéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ÁÈ»•Îˆ °RéßÅó Ò궄í
Ø‚éßÈ꽟 RéßÒéßwHs K·äŽNŸoÇ‹éß. QéßÄéß ³¢ÅßÈ»‡ Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Í‹·„¢ Ì„|Ä»‡ ÁÈC¯öÌ•
OR¢¿ŸH€ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. Î•à„¢ ½‚éßéßÌ„o¢Üó QéßÄéß ÒêúÌ„½•éß Õƒ»„é¢ß Ç‹éâéß.ß ¦Ø„éâß ½ß͸ ·‹ ¢„ °RéßÅó ¥½ßt¸ íÇ‹éß Ò궄í
©¢ÅƒÃ„é.ß 9Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ÓŸÌó §ß܃ Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ.""
20¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéߢS½ŸÅŽY ¿‚Ç‹mR ¥¢ÅƒÃ„éß,
¿‚¯ŸtÇ‹éß, Ó•âéß ¥Îˆ RÓŸsâéß, ''§½ß¸tíÇ‹éß ¿ŸÜƒ §Ý„éßz
©ÓŸsØßéß. ¥ØßéßÌ• ¥ §Ý„zZs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌŸ ¿‚Ç‹m½ŸÅŽY ÒéߢSR ¥¢ÅƒÃ„éß. ½‚Üßéß»„éßâéß T·„ÅŽ ¥Y,
T·„ÅŽY ½‚Üßéß»„éß ¥Y ½ŸÝ„éßz ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÝ„éßz
¿•Î‹éßâéß X½ß«, X½ß«Y ¿•Î‹éß ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„éß. 21½ŸÝ„éßz
Ø„éßêΟ ÒéßYá« §Îˆ ''Ø„éßêΟ ßE"" Ü•·„, ''Ø„éßêΟ
ú½ß¸ÁÜßéß"" ¥ØßéßÒ…¢Ç‹Ò¿„éßf. ¿ŸÜƒ Ì‚HR»„Üß ½ŸÝ„éßz ¥Y ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„ÜßNŸoÄéß.
765 Ø‚éßá¸Ø„ê 5:22-6:10
½ŸÝ„ézß ¿ŸÜƒ ÁƒÂ⢻„Ü½ß ŸÝ„ézß ¥Y Ì„ÜNß ŸoÃé„ .ß 22úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ Õߢψ¢¿„ÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜßéß Ó•ÜßQéßΈ_· ¿„êÓ߸éßo¢ÅƒÃ„éß,
ÌŸ»„ÅߢÜó ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿ŸÜƒ ú½ß¸Ó߫Έq. Òéß΋xÒéßéß ¥½ß¸tíÇ‹éß T·„ÅŽ ÒêúÌ„½•éß ©¢ÅßéߢΈ. ΋Åßj½‚éß`â ¨
·„Ü߽߸ÅߢÜó ½ŸÃ„éß ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßéß. 23QéßÄéß ½ŸÃˆ·Ž Ç‹Õßéßu ½•éß½®ß¸éߢÜó ½‚Üßéß»„¢ÌŸ T·„ÅŽ»‡Ó• ©¢ÅßéߢΈ.
¿‚HzðÓßo, ½ŸÃ„éß Ó•Ã„Ó߸éßpHs ·ä„Réߢ¿•NŸoÄéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß
ÒéߢS ½ŸÝ„¶z í„ ÓŸxØ„é¢ß ÁÄé»ß Y„ Ò|Äé.ß 24¦ Òéßâéßáé¸ xß Î•Ò…Ç‹éß, Ø‚éßá¸Ø„êâéß ú½ß¸Ò·„o»‡ ©¢Ç‹ÒéßY
Ü߶„í ¿‚Ç‹éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß. »„Ç›m, ¦¶„íÜßéß ¦Î•K¢¿„Åߢ
¥CsÌó ·ŸHf½•Ø„éßÕßÇ›âÅßéßj, ½ŸÃˆ Ó߸¢Ì„W ½ŸÃ„éß
½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ¿„Sf, Ï‹êJ»‡
Ì„Ø„êÄؕéßx ½•Ã„éß܃ ½ŸÃˆ Ó߸¢ÌŸâ¢ ½ŸÃ„éß ½ß¸†Ãˆo»‡
6 ©PhØê „ ßE ¿„Y¯öØßéâß Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ß
Ò…âéß Ó•âéß ¿„êà‡âéß. Òéß@ ¯Ì„Ø
Qéß΋ ¦Ø„éßâ ¶„îÃòfY ©ÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ¥¢DÌó
o éß âß Óߢ« @Óß⸠¢

ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ¥Cs ÓŸà„⢠¿•Óß«â ³·„ Ε½ŸÜßØé„ ¢ß Y¢Ç›¯öØßé¢ß Έ. 2ïÓßß½®…¸ß ÜßÓ• ΕÒ΋êÌ„Üéß ß
½ß¸…Ò…|܃ ½ŸÃˆ Ó߸¢Ì„W ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ¦Ø„éßâ ï½ßñ»‡ YÜßÕßÇŸmÄéß. ³·òa·„a ïÓß߽߸… ΕÒ
ΟY ÕßêǛ΋ »‡HÌó ·òÅßéß·òY ¯öÌ„éߢΈ. ΋êÌ„¶„í ¦Ã„éß ^÷„aÜßéß ©ÓŸsØßéß. ¦ ΕÒ΋êÌ„Üßéß
Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Ε҅Y ©½ßθ •à‡Üß¶í„ ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜßéß ·„½ß¸tí·òÓ•¢Î‹é߶„í ^âǕÓß« ^÷„aÜßéß,
RÏ•Øé„ éß Üß Ø ß •éxß ¢Î‹é¶ß í„ ½ŸÃ„éß Yß·„∠¿ŸÃ„é.ß §úà‡Ø•éGß ¯ŸÎŸÜßéß ·„½ß¸tí·òÓ•¢Î‹é߶„í ^âǕÓß« ^÷„aÜßéß ÒéßÈ؄éßéß
Ø„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrY (Ε҅Y) Ó߸¢Î•à‡Ys ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¯C_â΋é߶„í ^âǕÓß« ^÷„aÜßéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÃ„éß. 3ΕÒ
¥Ó߸Ux¢¿„éß·òÓŸsÄéß. ΋êÌ„Üßéß ³·„ÈÌó ³·„Äéß, ''ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟
25¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜß Qéß΋ ¿ŸÜƒ ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß é‹ ,ß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß é‹ ,ß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß é‹ ,ß ¦Ø„éâß ÒéßUÒéß
·ó½ßC¸ ¢¿ŸÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì„â ¿•Øéß ß ï½ßñ^·Wo, ½ŸÝ„âz éß Õ®„êÜó·„Òéߢ̟ Y¢Ç›¯öØßéߢΈ"" ¥Y ½®ß¸éß⢻‡ Ó߸éßoW
K·äNŽ ŸoÇé‹ .ß ½ßø |„ ÌŸÜßéß Óß@ ¸ ծ؄ é„ ½ß Ç¸ß › ¯öÌŸØßé.ß ¿„Sfâ Ó߸éßoÓŸsÄéß. 4½ŸÃˆ Ó߸|ßÜßéß »„Ç‹½ß¸ ·„ÒéßéßwHs ·„΋H¢S
à„½ŸÜßéß ¿‚Ì„o܃ QÏ‹éßÜóz ½ß¸Ç› ©¢ÅƒØßéß. ·ŸZ Ε҅Njéß ½•à‡Øßéß. ¥¢Ì„Üó Ε½ŸÜßØ„éߢ Ï‹êÒéߢÌó Y¢Ç›
ÒêúÌ„¢ §ß¢·Ÿ ·ó½ß¸¢»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß ¯öÒÅߢ ½‚éßéß΋ÜßØßéߢΈ.
5''¥Ø‚êx! ÓŸ¶„í úà„Òéß, Ó•âéß ÓŸà„âÒéßØ„êxâéß.
K·äŽ¢¿„éßÅ߶„í ¦Ø„éßâ ºÓ߸o¢ §¢·Ÿ ï½ßñ^·Ì„oÕßÇ›
©¢ÅßéߢΈ. Ó•âéß ¥à„éÎß ½r‹ ‚éâ`ß ï½ßÎÒ‹ …Üßéâß s ½ŸÇ‹âéß, Ó•âéß ¥½ßø àˆ é„ Îß r‹
½‚éâ`ß ï½ßÎÒ‹ …Üßéâß s ÁâéßÜß ÒéßÏx‹ YÒÓßÓ« é¸ß Óoß Ÿsâéß. ïÓßñâx
§à‡ÿØ•éßÜßéßâéß K·äŽ¢¿„ŃY·Ž Ε҅Njéß ïÓßñÓŸxÜßâéß ÒéßéßÜß·„ψ½ß¸WØ‚éß`â Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•âéß ¿„êà‡âéß.""
6ÕßH½ß¬Æ„¢ Qéß΋ ¥Cs ©¢Îˆ. ïÓßß½®ß¸… ΕÒ΋êÌ„Üóz
Ľ߫tNŸoÇ‹éß
26¿„êÇ‹¢Ç›! ¿ŸÜƒß ΋êÄ¢Üó ©âs Εà‡Ü߶„í ³·„Äéß ¦ ¥CsÜó âéߢǛ ÒéߢNjéß¿„éßâs ³·„ Y½ß¸tí
Ε҅Njéß ³·„ Ó߸¢_·Ì„¢ §Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ε҅Njéß ³·„ ½ß¸ÌŸ ·„ËŸYs XØ„éßŃY·Ž ³·„ ½ß¸Åßj·ŸÃ„éß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÃ„éß.
·ŸYs ¯»„éßÄ ½•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß, ÒéßÈ؄éßéß ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß ½ß«H ÒéߢNjéßÌ„éßâs ¦ Y½ß¸tí·„Ë¢ ¿•Ì„½ß¸Åßéßj·òY ¦ ΕÒ
¿•¢Î‹é߶„í ¦Ø„éßâ ¨Üß ½•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. à„úÌ„éßÒ… ΋êÄ ΋êÌ„ ÓŸ ΋»„cĶ„í ¯CÈ Ò¿ŸfÇ‹éß. 7¦ ïÓßß½®ß¸… ΕÒ
Î•à„¢ âéߢǛ ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ì„|ÄÜóÓ• à„úÌ„éßÒ… Î•à„¢Üó ΋êÌ„ ¦ ½•Ç› Y½ß¸tí·„Ë¢Ìó ÓŸ ÓóÅŽY ÌŸ·ŸÇ‹éß.
ú½ß¸½•KNŸoÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ ½•»„¢»‡ ·„΋ÜßéßÌ„éßÓŸsÄéß. ¥½ßt¸ íÇ‹éß ¦ ΋êÌ„, ''¿„êÇ‹é,ß ¨ ½•Ç› Y½ßt¸ í·„Ë¢
27à„úÌ„éÒß … ¯âsÅŽ·• ¥ÜßÓ¯«ß öÇ‹é,ß ½ßǸ ¯› öÇ‹é.ß ½Ÿ^ÃâsÅŽ·• Z ï½ßΟÜßâéß ÌŸ·Ž¢Îˆ »„âéß·„ ZÒ… ¿•Óß«â Ì„½ß¸tíÜßZs
Yú΋ÕóÌ„éßÜßéß»‡ Yú΋¯öÄéß. ½ŸÃˆ ¦Ø„éßéßÏ‹ ½ß¸ÅƒjÜßéß ZÜó âéߢǛ ¯öØ„êØßé.ß §½ßt¸ íÇ‹éß Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß Ì„éÇß S ›
¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê Ó߫΋q½•éß. ½ŸÃˆ ¿‚½ß¸tíÜß ÌŸÝ„éßz ¯½ß¸tÅŽ·Ž ½•Ø„éßÕßÇŸmØßéß."" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
Ì‚C¯öÒ…. 28à„úÌ„éßÒ…Üß ÕƒËŸÜßéß ¿ŸÜƒ ½ß¸Î‹éßâéß»‡ 8¥½ß¸tíÇ‹éß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… Ó߸|Ä¢ Ó•âéß RÓŸsâéß.

©¢ÅƒØßéß. ½ŸÃˆ Ճ˟ÜßZs ·òÅßjÇŸY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ''Ó•âéß ¯ÒÈs ½ß¢¸ ½ß»¸ Ü„ âß éß? Òê ·óÓߢ¸ ¯ÒÄéß ½‚݃oÃé„ ?ß ""
©¢ÅƒØß é ß . »„ é ß úßÜß Ç‚ · „ a Üß é ß Õß ¢Ç‹Üƒ »„ÅŽj»‡ ¥ÓŸsÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟.
©¢ÅƒØßéß. ½ŸÅŽ Ä͟Üß ½‚âéß·„ Ï‹êJ ½•éß½®ß¸êÜßéß»‡ ·„âéß·„ Ó•âéß ''§Î‹éß»ó Ó•âéß ©ÓŸsâéß, ââéßs
Ü•Ó߸éßo¢Îˆ. ½ß¸¢½ß«¢¿„éß"" ¥ÓŸsâéß.
29à„ ú Ì„ é ß Ò … »„ Å Ž j » ‡ ¥Ãˆ ð Óß o , ¥Îˆ Óß « ¢ º»„ à „ h â ܃ 9¥½ßt ¸ íÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''½‚J,z ú½ßÁ¸ ÜßÌó
©¢ÅßéߢΈ. ¥Îˆ ·ò΋Òéß Óß«¢º½ß¸… »„Ähâ ¥¢Ì„ »„ÅŽj»‡ §Îˆ ¿‚½ß¸tí: 'QéßÄéß Î‹»„cÄ»‡ ÒSf R¢ÅƒÃ„éß »‡Y
©¢ÅßéߢΈ. à„úÌ„éßÒ… ÌŸâéß ¯ößNjéßÌ„éßâs ú½ß¸ÁÜßâéß ú»„U¢¿„Äéß! ΋»„cÄ»‡ ÒSf ¿„êNŸoÄéß »‡Y ӕÄéßf·óÄéß.
10ú½ß¸ÁHs »„¢Î‹Ã„»óÝ„¢ ¿•Øßéß. ú½ß¸ÁÜßéß RY, ¿„ê¿•
¯Î‹éßÄéßÜ•¶„í¢ÇŸ ½ß¸ÅŽj ܃»„éß·òY ¯öÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß
·òÅßéßjRéßŃjÇ›, Ì„½ß«t¢¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ Rá¸Ø„êÜßéß ½ŸÃ„éß ú»„U¢¿„¶„í¢ÇŸ ©¢Ç•ÅßÅßéßj ¿•Øßéß.
¿•NŸoÄéß. ·ŸZ ½ŸÝ„zâéß Ã„·äŽ¢¿•½ŸÇ‹éß ¯Ò|Ç‹ê ©¢Ç‹Ç‹éß. ZÒ… §Üƒ ¿•Ø„éß·„¯öÌ•, ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¿‚Ò…ÜßÌó RÓ•
30·„âéß·„ ''Óߢ « º¢"" »„Å»jŽ ‡ ÓßÒ¸ éßéúß Î‹ ï½®ê
ß á¸Üƒ »„ÃÓhˆ é¸ß ¢oß Îˆ. Rá¸Ø„êÜßâéß YÁ¢»‡Ó• ú»„U¢¿„Ò¿„éßf. ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ
Ø‚éßá¸Ø„ê 6:11-7:17 766
6Òéß â ¢ ½‚ J z Ø„ é ß ê Ο Qéß Î ‹ Ø„ é ß é ß Î ‹ r ¢ ¿• Ø „ ê H.
ÒéßâÓ߸é߀Üóz YÁ¢»‡Ó• ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óÒ¿„éßf. ³·„½•Ý„
½ŸÃ„éß ¥Üƒ ·„âéß·„ ¿•ðÓßo, ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßIz ÓŸ ΋»„cĶ„í Ø„éßêΟâéß ÒéßâÜó Òéß⢠½ß¸¢¿„éß·ò¢ÎŸ¢. ŃՂ
WÈC ÒSf, Ó߸|Ó߸pÌ„ ¯ô¢Î‹éßÌŸ_ý‚ê (·ä„Òê½ß¸Ë)!"" Ø•éÜß éß ß ¶„íÒêÄéË ß nŽ Ø„éê ß ÎŸ¶„í ú·òÌ„o ßE»‡ ¿•ÎŸqÒéßé"ß "
11¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ''ú½ß¸Õ®„ê, ¯ÓŸsÝ„éßz Ó•âéß §ß܃ ¥Y ½ŸÃ„ÓŸsÄéß.
7ÓŸ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''½ŸÃˆ
¿•Ø„êH?"" ¥Y ¥Ç›»‡âéß.
Ø‚éßÈ꽟 Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß, ''½ß¸ÅßjËŸÜßéß ÓŸà„⢠½ß͸ ·‹ ¢„ ½ßY¸ ¿•Øé„ Îß é‹ .ß ¥Îˆ Óߢ¸ Õ®R„ ¢¿„Îé‹ .ß 8^ÃOâéß Î‹Òéß
¿•Ø„éßÕßÇ›, ú½ß¸ÁÜßéß ½‚Jz¯öØ•éߢ̄ ÒĶ„í §ß܃ ¿•Øßéß. Ó߸éßa¶„í ¯ŸÜ߶„íY»‡ ©âs¢Ì„ÒĶ„í ¥Îˆ ÁÄéß»„΋éß.
§Ý„zÜó Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„¶„í¢ÇŸ ©¢Ç• ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß (§úà‡Ø•éßÜßéß) §½ß¸tíÇ‹éß ³·„ ßÁx¢.
¥¢Ì„ÒĶ„í §ß܃ ¿•Øßéß. Î•à„¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›, ·ŸZ ¥Ã„½‚ñ±Î‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„ÃŸ|Ì„ ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß
YÄh⢠¥Ø•éßx¢Ì„ÒĶ„í §Üƒ ¿•Ø„éßéßÒéßéß."" (§úà‡Ø•éßÜßéß) ßÁx¢»‡ ©¢Ç‹Î‹éß. 9¯ú¯®ŸØßéßÒéßé߶„í
12ú½ß¸ÁÜßéß Î‹êÄ¢»‡ ½‚Jz¯öØ•éßÅßéßj Ø‚éßÈ꽟 Möú½‚êâéß ÃŸÁÏŸY»‡ ©âs¢Ì„ ÒÄ¶í„ , ^ÃÒéß܃x ¶„íÒê
¿•NŸoÇ‹éß. Î•à„¢Üó RNŸoĽ‚éß`â ú½ß¸Î•à‡Üßéß YÄh⢻‡ ÄéßÇ‹éß ÎŸY ¯ŸÜ߶„íY»‡ ©âs¢Ì„ÒĶ„í ½ŸÃˆ ½ß¸Í‹·„¢
©¢ÅƒØßéß. ӂĽ•Ã„΋éß. ¨ Ó߸¢Î•à‡Ys ZÒ… âÒéßw·„¯öÌ• ú½ß¸ÁÜßéß
13¥ØßéßÌ• ½ß¸ÎóҢ̄éß ú½ß¸ÁÜßéß Î•à„¢Üó ©¢Ç•¢ Yâéßs âÒéßw»„êNj΋éß.""
΋é߶„í ¥âéßÒéßW¢¿„ÕßNj̟Äéß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟
΋»Ãc„ ¶„ í„ WÈC ÒNŸoÃé„ ß »„âéß·„ QÄéß ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß Ã‹ é„ .ß §ÒêwâéßØ•éßÜßéß-Ε҅Njéß ÒéßâÌó ©ÓŸsÇ‹éß
10
¨ ú½ß¸ÁÜßéß Óß«¢Ï‹êÄ Òë·ä„¢Üƒ¢ÅŽ ½ŸÃ„éß. ¿‚Åßéßj âÈ·Ž ¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ¦@EÌó ÒêŃzÇ‹Åߢ
½•Øé„ Õß Çß â› ½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ÎŸY ½‚ééß Îß é‹ qß RÇ‹éÒß ÕßÇé‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ¨ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹éß. 11Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''¨ Ó߸¢»„
½‚éßéß΋éßq (RéßCHâ ú½ß¸ÁÜßéß) ¿ŸÜƒ ú½ß¸Ì•x·„½‚éß`â RÌ„oâ¢. Ì„éßÜßéß Ó߸̄x¢ ¥Y Z ÒéßÅßéßj¶„í ZÒ… ÄéßEÒ… ¿•Ó߸éß·ò
Ó•¢Î‹é߶„í ³·„ Ó߸꿄⠷óÓ߸¢ ¥Ç‹éß»„éß. Z¶„í ·Ÿ½ŸH€â
Ó߫È؄êÌó S¶„ía ° Ó߸꿄⠷óÓ߸½‚éß`ÓŸ ZÒ… ¥Ç‹»„Ò¿„éf. ¦ Ó߸꿄â

7 ¦@E Ø‚êÌŸÒéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ø‚êÌŸÒéßéß ¯ŸÌŸÝ„Òéߢ̄ ÜóÌ„éßâéߢǛ ßҿ„éßf, Ü•·„ ¦ Ó߸꿄â


©PhØ„ê ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ó߫È؄ê ßE ^ÃOâéß ¦·Ÿà„Òéߢ̄ ¯Ì„éßoâéߢǛ ¥ØßéßÓŸ ßҿ„éßfâéß.""
12·ŸY ¦@E, ''ÄéßEÒ…»‡ Ó߸꿄⠷Ÿ½ŸH ¥Y
^ÃÒéß܃x ¶„íÒêÄéßÇ‹éß, ï½ß·„ºéß §úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸE.
¦@E Ø„éßêΟ¶„í ßE»‡ ©âs ·ŸÜߢÜó, ^ÃOâéß, Ó•âéß ¥Ç‹»„âéß. Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•âéß ½ß¸Ã‰·äŽ¢¿„âéß""
ï½ß·„ºéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Qéß΋ Ø„éßéßΟrY·Ž ½‚݃zÄéß. ·ŸY ¥ÓŸsÇ‹éß.
13¥½ß ¸ t íÇ‹ é ß Ø‚ é ß á ¸ Ø „ ê ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß , ''ΟQ΋ é ß
½ŸÃ„éß ¦ ½ß¸ÅßjËŸYs ´Ç›¢¿„Ü•·„ ¯öØ„êÄéß.
2ΟQ΋éß ¶„íÅßéߢՃY·Ž ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ. Ò¢à„Òê, Áƒú»„Ì»o„ ‡ ¦Üß·¢Ž ¿„é.ß QéßÃé„ ß ú½ßÁ¸ Üß Óߺ ¸ ÓŸYs
''¥ÃŸÒéßéß (Ó߫È؄ê) ïÓßñâx¢, ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß (§úà‡ ½ß¸Ã‰·äŽNŸoÄéß. ·ŸZ ¥Îˆ Qé߶„í Òéßéß¹ßx¢·ŸÎ‹éß. ·„âéß·„ QéßÄéß
Ø•éßÜßéß) ïÓßñâx¢ ³·„ÅŽ»‡ ·„Hà‡Øßéß. ^âNjéß ïÓßñÓŸxÜßéß §½ßt¸ íÇ‹éß ÓŸ Ε҅Y Óߺ ¸ ÓŸYs ½ßø ·‰ ÓŽä é¸ß Óoß ŸsÄé.ß 14·ŸÕßÅŽj
·„HÓß« ÕßÓ߸ ¿•Ó߸éßoÓŸsØßéß"" ¥Ó•Îˆ ¦ Ó߸¢Î•à„¢. ¦Ø„éßÓ• Qé߶„í ³·„ Ó߸꿄⠿„ê½ß«NŸoÇ‹éß.
¦@E ßE ¨ Ó߸¢Î•à„¢ Râs½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß,
ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„é߽߸Ǜ¯öØ„êÄéß. ¥Ã„Ëx¢Üó »‡H·Ž §Îˆ»ó ³·„ ·„âx »„ÄvÒéßéß Ï‹Ãˆ¢S, ³·„ ¶„íÒê
·òÅßé·jß òÓ• ¿‚ÅÜzß ƒ ½ŸÃ„éß Õ®Ø„ é„ ¢ß Ìó ÒË·Ž ¯öØ„êÄé.ß Ã„éßÇ›s ·„Y, ¦Ø„éßYs §ÒêwâéßØ•éßÜßéß ¥Ó•
3¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßá¸Ø„êÌó Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ð½ßÄéÌóß ½ß«ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ.
15
''ZÒ†, Z ¶„íÒêÄéßÇ‹ê ïáØ„êßxá¸êÕßéß ½‚Jz ¦@ ¥Ì„âéß ï½ßÄéß»„éß, Ì•Ó‚ Wâéßâéß ¿‚Ç‹éßâéß RÓ߸Èh¢S
EÌó ÒêŃzÇ‹¢Ç›. ï½ßñ·óÓ•ÅŽÜó·Ž ZÝ„éßz ú½ß¸ÒU¢¿• ÒéߢSY ¿•½ß¸ÅŽj Ì‚HR Ò¿•fÒĶ„í ¥Ì„âéß §ß܃
¿óÅŽ·Ž ½‚Ý„z¢Ç›. §Îˆ ¿Ÿ·„H½ŸY ¯ô܃Y·Ž ¯öØ•éß ORNŸoÇ‹éß.
16
ΟÈÜó ©¢Îˆ. ·ŸZ ¦ ÕƒÜßéßÇ‹éß ÒéߢS, ¿‚Ç‹éßÜßâéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
4''¦@EÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›, Áƒú»„Ì„o»‡ ©¢Ç‹¢Ç›, »‡Y ·òâ·„ ÒéßéߢΕ ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß (§úà‡Ø•éßÜßéß),
Ó‚ÒéßwΈ»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ½ŸJz΋qÄéß Òéßâéß Ó߫È؄ê YÄh⢠¥Øßéß ¯öÌŸØßéß.
á¸éxß Üßé,ß ¥¢_Åß ^ÃOâéß, ^ÃÒéß܃x ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß RéßÒéßwHs
Õ®„Ø„éßï½ßÅßjYÒ|·„¢Ç›. ½ŸÝ„éßz ·ŸH¯öØßéßâ ^âNjéß ·„^Åßj ''QéßÄéß ¦ §Î‹qÄéß ÃŸEÜßâéß »„êÈf Õ®„Ø„é߽߸Njéß
܃z¢ÅŽ ½ŸÝ„éßz. »„Ì„¢Üó ½ŸÝ„éßz ½•Ç›»‡ ÒéߢNjéßÌ„ê¢Ç• Ì„éßÓŸsÄéß. 17·ŸZ QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟âéß »„êÈf Õ®„Ø„éß
½ŸÝ„éßz. ·ŸY §½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÝ„éßz ÒÅŽj ¯ô»„ ÒêúÌ„½•éß. ½ß¸ÇŸH. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„í ·òYs ·„á¸j
^ÃOâéß, Ó߫È؄ê, ^ÃÒéß܃x ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ·ó½ß¸¢»‡ ·ŸÜƒÜßâéß XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß. Qéß ú½ß¸ÁÜ߶„í, Qéß Ì„¢úÇ›
©ÓŸsÄéß. 5½ŸÃ„éß Qé߶„í RÃóÏ‹¢»‡ ½ß¸Í‹·ŸÜßéß ½•à‡Ã„éß. Ò¢à„ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ¦ ·„MŸjÜéß ß ÒNŸoØéß .ß Î•Ò…Ç•Réß ¿•NŸoÇé‹ ?ß
767 Ø‚éßá¸Ø„ê 7:18-8:14
Qéß Qéß΋ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž ¥á¸ê~Äéß ÃŸEâéß Î‹ÒéßÓ߸éßa, Möú½‚êâéßÜß Ï‹â¢, ±à„|ßxÜßéß Î•Ò…Ç‹éß
Ø‚éßÈ꽟 XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß. XÓß ¸ é ·òY, ½ŸÅŽ Y Ε Ò …Ç‹ é ß ¥á¸ ê ~ à „ é ß ÃŸE¶„ í
18''¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 'ÁóÉ»„Hs" Ľ߫t §Sf½•NŸoÇ‹éß.""
5Ε҅Njéß ÒéßIz ÓŸÌó ÒêŃzÇŸÇ‹éß. 6ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…
NŸoÇ‹éß. (¦ 'ÁóÉ»„Üßéß" §½ß¸tíÇ‹éß ¨P½ß¸…j â΋éßÜß Î‹»„cÄ
©ÓŸsØßéß) ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÈ꽟 ·„¢ÎˆÃ‰»„Hs Ľ߫t ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''¨ ú½ß¸ÁÜßéß YΟ⢻‡ ú½ß¸ÒU¢¿•
NŸoÇ‹éß. (·„¢ÎˆÃ‰»„Üßéß §½ß¸tíÇ‹éß ¥á¸ê~Äéß Î•à„¢Üó á«Üóºé* Á܃Üßâéß Óß|¬ ·„∠¿•¢Î‹é¶ß í„ Yß·„∠¿ŸÃ„é.ß
©ÓŸsØßéß.) ¨ à„úÌ„éßÒ…Üßéß Qéß Î•à‡Y·Ž ÒNŸoØßéß. ^ÃOâéß, ^ÃÒéß܃x ¶„íÒêÄéßYÌó (ï½ß·„ºéß) QÝ„éßz
19¨ à„úÌ„éÒ ß …Üßéß ¥Ã„Ëx½ß…¸ ÕߢNj Óߢ¸ ΋éÜß ß Î‹»Ãc„ „ ½‚éÅ
ß Üjß ß Ó߸¢Ìóá¸ÒÇ› ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. 7¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¿„êÇ‹éß ÓŸ
ÜóØ„éßÜózâéß, ¯ô΋Üß Î‹»„cÄ, ZÅŽ ÒéßÇ‹éß»„éßÜß Î‹»„cÄ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òéß@ »ò½ßt¸ Ø„éê ß ½®ÿ¸ß Å•Óé¸ß ß âΉ ú½ß½¸ Ÿº¢
©¢ÅƒØßéß. 20Ø„éßêΟâéß K·äŽ¢¿„Å߃Y·Ž Ø‚éßÈ꽟 ܃»‡ ¥á¸ê~Äéßâéß ÎŸY à„·Žo ¥¢Ì„ÅŽY XÓ߸éß·òY ÒÓ߸éßo
¥á¸ê~Äéßâéß ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥á¸ê~Äéß ¶„îH·Ž RY ÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ³·„ âΈ ¯ô¢C ¯ôÄܕz܃, ú½ß¸½Ÿº¢Üƒ
Ø‚êC¢¿„ÕßÇ• Òéߢ»„H ·„Wo܃ ©½ß¸Ø‚êC¢¿„ÕßÇ‹éß Qéß Î•à„¢ÜóY·Ž ÒNŸoÄéß. 8¦ âΈÜó¢S ZÝ„éßz ¯ô¢C
Ì„éߢΈ. ¥Îˆ Ø„éßêΟ Ì„ÜßQéß΋, ·ŸÝ„zQéß΋, ½‚¢úÅßéß·„ Ø„éêß ÎŸÜó·Ž ú½ßÒ¸ UNŸoØéß .ß Ø„éêß ÎŸ »ò¢Ì„éÜß ß ÒĶí„
Üßâéß Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓ• DðÓßÓ߸éßoâsÅßéßj»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ZÝ„éßz ¯ô¢C, Ø„éßêΟâéß ÎŸÎŸ½ß¸…»‡ Òéßéߢ¿•NŸoØßéß.
¥Îˆ Ø„éßêΟ »„ÇŸmYs Ø‚éßÈ꽟 DðÓßÓ߸éßoâsÅßéßj»‡ ''§ÒêwâéßØ•éßÜßê, Z Î•à„¢ ¥¢Ì„ÅŽZ ÒéßéߢS
©¢ÅßéߢΈ. ½•ðÓߢ̄»‡ ¨ ÒÄ΋ RÓ߸oÈÓ߸éßo¢Îˆ.""
21''¦ ÓßÒ ¸ éßØé„ ¢ß Üó ³·„ ÒéßYá« ³·„ ¦Ò…âéß, ^âNjéß
»òú^ÃÜßâéß ÒêúÌ„½•éß ú¯ŸË¢Ìó ©¢¿„éß·ó »„Üßéß»„éß Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ðÓßÒ¶„íÜßâéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß
̟Äé.ß 22¦ ³·„a ÒéßYá« WâÇŸY·Ž Óßø ¯ˆ öØ•éß ï½ßÃé„ »ß é„ ,ß 9 Ó߸Ä| Εà‡Üƒzß, Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r½ß¸Ç‹¢Ç›. ·ŸY
¯ŸÜßéß ÒêúÌ„½•éß ©¢ÅƒØßéß. Î•à„¢Üó ú½ß¸W ÒéßYá« QéßÃé„ ß ´Ç›¯ö̟Äé.ß Î‹êÄ Εà‡ÜßZs ¦Üß·¢Ž ¿„¢Ç›.
ï½ßÄéß»„éß, Ì•Ó‚ ÒêúÌ„½•éß W¢ÅƒÃ„éß. 23¨ Î•à„¢Üó Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r½ß¸Ç‹¢Ç›. ·ŸZ QéßÄéß ´Ç›¯ö̟Äé
10
½‚Ø•éßxÓß« úΟ·äŸ ÒÜßéßzÜßéß ©âs ¯ô܃Üßéß §½ß¸tíÇ‹éß Ø„éßéßΟrY·Ž Qéß Ò†x@Üßéß ½ß¸âs¢Ç›. ·ŸZ Qéß
©ÓŸsØßéß. ³·óa úΟ·ä„ ÒHz ½‚Øßéßx ½‚¢Ç› ÓŸËŸÜß Ò†x@Üßéß ¥Zs ´Ç›¯öÌŸØßéß. Qéß ïÓßñÓŸxÜ߶„í
RÜßéßÒ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ·ŸZ ¨ ¯ô܃Üßéß »„¿„f ¯ô΋Üßéß, ¦ÁƒÂ½¢«ß ¿„¢Ç›. ·ŸZ Qéß ¦ÁÂÜéß ß Yúá¸tØ‚êÁ⽕é.ß
ÕßÜßéß Ã„·„aÓß« ¿‚ÅßzÌó Y¢Ç›¯öÌŸØßéß. 24Î•à„¢ ¥Ç‹R»‡ ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å_ ,ß Î•Ò…Ç‹éß ÒêÌó ©ÓŸsÇ‹é* ß »„âéß·„.
Ì„Ø„ê^Ãñ, ½•Åß ú½ß¸Î•à„¢»‡ ÒêúÌ„½•éß ©½ß¸Ø‚껄
½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ. 25³·„½ß¸tíÇ‹éß ¨ ·ò¢Ç‹Üß Qéß΋ ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßá¸Ø„궄í È¿„fÈ·„Üßéß
11
½ß¸Y¿•Óß«, ¦@Ä¢ ½ß¸¢Ç›¢¿ŸÃ„éß. ·ŸZ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 Ì„â Òéß@ à„·ŽoÌó ÓŸÌó ÒêŃz
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¥·„aÇ›·Ž ½‚Ý„zÄéß. Εà„Òéߢ̟ »„¿„f ÇŸÇ‹éß. ¨ §Ì„Ä Òéßâéßá¸éßx܃z ©¢Çò΋qY Ø‚éßÈ꽟
¯ô΋ÜßÌó, ÕßÜßéß Ã„·„aÓß« ¿‚ÅßzÌó Y¢Ç›¯öÌ„éߢΈ. ââéßs È¿„fÈ¢¿ŸÇ‹éß. ''ú½ß¸W½ŸÃ„ê §ß̄ÄéßÜßéß Ì„Òé߶„í
»òú^ÃÜßéß, ½ß¸à„éßÒ…Üßéß ÒêúÌ„½•éß ¦ Ó߸p܃Ü߶„í ½‚݃oØßéß."" ÒxW_÷„¢»‡ ½ß͸ ·‹ ŸÜßéß ½•Óé¸ß âoß sÅßéjß ¿‚Õéß Ì
ß é„ Óß ŸsÄé.ß ZÒ…
¦ Rá¸Ø„êÜßéß âÒéßwÒ΋éßq. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„é߽߸Ǖ
¥á¸ê~Äéß Ì„|ÄÜó ÒÓ߸éßo¢Îˆ ½ŸÅŽ·Ž ZÒ… Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ½ŸÅŽ»„êÈf ZÒ… Õ®„Ø„éß

8 Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''ú½ŸØ„éßŃY·Ž ³·„


ï½ß΋q ½ß¸Üß·„ XÓ߸éß·ó. ½®ß¸éߢÅߢÌó (ï½ßâéßsÌó)
¨ ÒêÅßÜßéß ú½ŸØßéß: 'ÒéßÙÄéß, MŸÜƒÜŒ, @á÷ ÕßÁŒ."
½ß¸Ç‹Ò΋éßq"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
13Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ³·„aÇ• QéßÄéß

Õ®„Ø„é߽߸ǟH€â ½ŸÇ‹éß. QéßÄéß »ûÄR¢¿ŸH€â ½ŸÇ‹éß


(¥¢_Åß 'Ì„|ÄÜóÓ• Îó½ßÇ« ,› Îò¢»„Ìâ„ ¢ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Έ" ¦Ø„éßÓ•. QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸ǟH€¢Îˆ ¦Ø„éßâ_·.
14QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟âéß »ûÄR¢S, ¦Ø„éßââéß ½ß¸R
¥Y ¥Ã„p¢.)""
2NŸ¶äí
„ Üß éß »ß ‡ âÒéßw΋Câ ·ò¢Î‹Ãé„ ß Òéßâéßáé¸ xß Hs Ó•âéß úÌ„éßY»‡ ¯¢¿„éß·ò¢_Åß, ¥½ß¸tíÇ‹éß ¦Ø„éßÓ• Qé߶„í _·äÒéß
Ó߸Òê½•à„½ß¸ÃŸfâéß. (QÝ„éßz ªÃˆØ„ê, Ø‚éßÕ‚^÷Ÿx, NŸp⢻‡ ©¢ÅƒÇ‹é.ß ·ŸZ QéßÃé„ ß ¦Ø„éâß âéß »ûÄR¢¿„Ãé„ .ß
Á‚·„ßx) Ó•âéß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÃŸØ„éßÅߢ ¨ Òéßâéß ·„âéß·„ QéßÄéß ½ß¸Ç›¯öØ•éß Åßéßj ¿•ðÓß ÕߢNj ¦Ø„éßÓ•.
á¸éßxÜßéß »„ÒéßY¢¿ŸÃ„éß. 3̄ß|Ì„ Ó•âéß ú½ß¸Ò·„o ΋»„cĶ„í §úà‡Ø•éÜß éß ß Ø‚ééß ·ß a„ ^âNjéß ¶„íÅßé¢ß ÕƒÜßâéß ÌòúÅŽÜÜz• ƒ
½‚݃zâéß. Ó•âéß ¦½‚éßÌó ©âs ̄ß|Ì„ ¦½‚éß »„Äv ¿•ðÓß ÕߢNj ¦Ø„éßÓ•. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ
ÒWØ‚é,`ß ³·„ ¶„íÒêÄéYß ·„âsΈ. ¥½ßt¸ íÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß, '½ß«Üßz½ŸÇ›·Ž ÒéßÙÄéß MŸÜƒÜŒ @á÷ á«Üóºéß ¥â»‡ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ·óӕÄéß.
ÕßÁŒ ¥Y ð½ßÄéß ï½ßÅßéßj. 4¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¦ ½ß«Üßz½ŸÇ‹éß
'¥Òêw" 'ÓŸÓŸs" ¥âÅߢ ӕÄéßf·òâ·„ ÒéßéߢΕ ΕծƒÒÒ¢. …Ç‹éß ÒêÌó ©ÓŸsÇ‹éß ¥â»‡ §ÒêwâéßØ•éßÜßéß ¥Y
Ø‚éßá¸Ø„ê 8:15-9:10 768
½ß¸Åßéßj·òÓ• Õóâéß Ø‚éßÈ꽟ؕéß. 15(¥Ó•·„ÒéߢΈ ³·„ ·òÌ„o ÃóE ÒÓ߸éßo¢Îˆ
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¨ ÕߢNj Ì„CH ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß. ½ŸÝ„éßz ½ß¸Ç›
¯öØßé,ß RÈC¯ö̟Äé.ß ½ŸÃ„éß ÕóâéßÜó ½ßÅ ¸ éß Õjß Çß Ì
16Ø‚éßá¸Ø„ê ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß«,
‹ ŸÃ„é.ß ) 9 »„Ì¢„ Üó Á‚Õê ß Üßêâéß Î•à¢„ , ⯮ŸHo Εࢄ Òéßé¹ß xß ¢
·ŸÎ‹éß ¥âéß·òÓŸsÄéß. ·ŸZ ©Ì„oߢ„p¢Üó Ε҅Njéß
¦ Εà‡Ys »ò½ß¸t ¿•NŸoÇ‹éß. Ó߸Òéßéßú΋¢ ΋»„cÄ Î•à„¢,
ΟYs Òéßéúß Îˆ¢¿„¢Ç›. ÓŸ ©½ßθ •à‡Üßâéß Õ®R„ á¸xÌ„éoß ·óÓߢ¸ Ø‚éßéßßqâéß âΈ ¥ÒÌ„Üß Î•à„¢, Ø„éßê΋éßÜßéß ·ŸY½ŸÃ„éß
Õ®„ú΋½ß¸Ã„f¢Ç›. ââéßs ¥âéßÓ߸È¢¿• ½ŸÝ„éßz ¿„êÓ߸êo YÒÓß«¢¿• »„HÜßØ„éß.
2§½ß¸tíÇ‹éß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß T·„Åóz ORÓ߸éßoÓŸsÄéß. ·ŸZ
©¢Ç‹»‡ ΉYY ¿•Ø„éߢǛ.
17¦ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ §Î•: ½ŸÃ„éß »ò½ß¸t ½‚Üßéß»„éß ¿„êNŸoÄéß. ÒéßÄˢ܃¢ÅŽ T·„ÅŽ
¿óÅß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ORÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ·ŸZ ''»ò½ßt¸ ½‚Üéß »ß é„ "ß "
Ø‚éßÈ꽟 Ò궄í Ó߸@Ø„éߢ ¿•ðÓßÒĶ„í ½ŸÃˆQéß΋ ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ.
3Ε½Ÿ, Z½• ßÁƒxYs ï½ß΋q ¿•NŸoÒ…. ú½ß¸ÁHs ZÒ…
Ó•âéß ½•S ©¢Åƒâéß. Ø„ê·óÕßéß (§úà‡
Ø•éÜß éß )ß Ò¢à„¢ Rá¸Øé„ ¢ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Óß»« é„ cß Ó߸¢Ìóḽ߸ÄéßNŸoÒ…. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ Ó߸¢ÌóMŸYs Z¶„í
½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ½ŸÝ„zâéß ¿„ê¿•¢ Ì‚HØ„éßÁ•NŸoÄéß. ¥Îˆ ·óÌ„·ŸÜ߽߸… Ó߸¢ÌóḢ܃
΋é߶„í Yß·„ÈÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ·ŸZ Ó•âéß ©¢ÅßéߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó »‚HSâ NŸÒéßCÿY
Ø‚éßÈ꽟 ·óÓ߸¢ YÉ·äŽNŸoâéß. ¦Ø„éßÓ• ½ß¸¢¿„éß·òâs½ß¸tíÇ‹éß ·„HCâ Ó߸¢ÌóḢ܃ ©¢ÅßéߢΈ.
4¯¢Î‹éß·„¢_Åß, Õ®ƒÃŸYs ZÒ… ÌòÜßC¢¿•NŸoÒ… ·„âéß·„.
ÒéßÒéßwHs Ä·äŽNŸoÇ‹éß.
ú½ß¸ÁÜß Q½ß¸…Üß Qéß΋ âéߢǛ Õ®ƒÃ„½‚éß`â ·ŸÇ›Y ZÒ…
18''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó•âê, ÓŸ ½ß«ÜßzÜ• Ó߸꿄 ÌòÜßC¢¿•NŸoÒ… »„âéß·„. Z ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢¿•¢Î‹é߶„í
⻇ ÄéßEÒ…»‡ ©ÓŸsÒéßéß. Ó߬؂êâéß ·ò¢Ç‹Qéß΋ à„Ìé„ ÿß Ò… RYØ‚êC¢¿• ·òÄǟâéß ZÒ… ÌòÜßC¢¿•NŸoÒ….
Y½ŸÓ߸¢ ¿•ðÓß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 ¥Îˆ ZÒ… RéßΟxâéß ´Ç›¢Sâ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ܃ ©¢Åßé¢ß Έ.
5Ø„ééß Î
ÒéßÒéßwHs ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß."" ß ¢r‹ Üó ·„Î¢‹ Ìò·Žaâ ú½ßW¸ ·ŸHÁóÇ‹éß ÓŸà„â¢
19·ò¢Ì„ÒéߢΈ, ''ÁóxWá¸éßaÜß Î‹»„cĶ„í, Òê¢Wÿ ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ä·„o½ß¸… ÒéßÄ·„Üœñâ Ø„éßéß΋r ÒÓ߸oÿ¢
¶„íÜß Î‹»„cĶ„í ½‚Jz, °Réß ¿•Ø„êÜó Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó¢Ç›"" ú½ß¸XΈ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥ÒZs ¥CsÜó
¥¢ÅßéßÓŸsÄéß. (¨ ÁóxWá¸éßaÜßéß, Òê¢Wÿ¶„íÜßéß ½ß¸Ç‹úÎóØ„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. 6Òéßâ¶„í ³·„ ÕƒÜßéßÇ‹éß ½ß¸…ÅŽj
½ß«Åßj܃z ·Ž¿„·Ž¿„܃Ǜ Ì„Òéß·Ž ¿ŸÜƒ Ì‚HR»„Üß Ì„Ü߽߸…Üßéß Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß. Òéßâ¶„í ³·„ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß §Ò|ÕßÇ›
©âsÅßéjß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Ì„Ü¿ ß ŸÜßY »„éÓß »¸ß é„ Óß Ü¸ß ƒÇ‹éÌ
ß ŸÃ„é.ß ) Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Õ®„éßÁ¢ Qéß΋ ú½ß¸Õ®„éßÌ„|ÒéßéßâsΈ.
¥ØßéßÌ• ½ŸÝ„éßz ½ŸÝ„z Ε҅ˎn Ó߸@Ø„éߢ ¥Ç‹éß·óa½ŸH ''¦à„fÄx·„ÄéßÇ‚ñâ ¦Üó¿„ⷄÄo, à„·Žo»„Üß Î•Ò…Ç‹éß, YÌ„x¢
¥Y Ó•âéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß. ¦ ÁóxWá¸éßaÜßéß, Òê¢úW OR¢¿• Ì„¢Ç›ÿ, Ó߸ÒêÏŸâ ßE"" ¥Ó•Îˆ ¦Ø„éßâ
¶„íÜßéß ½ŸÃ„éß °Réß ¿•Øê „ H ¥Ó•Îˆ ¿„Sf¯öØßéâß ½ŸÝ„âz éß ð½ßÄéß. 7¦Ø„éßâ ßÁx¢Üó à‡¢W, à„·Žo ©¢ÅƒØßéß.
¥Ç‹é»ß é„ Ìß ŸÃ„é.ß ÕßW·Ž ©âs ½ŸÝ„ézß ¿„Sfâ ½ŸÝ„âz éß °Î‚ñÓŸ ΟQ΋éß Ò¢à„½ß¸… ¨ ßE¶„í ¥Îˆ ·òâNŸ»„éßÌ„éߢΈ.
¯¢Î‹é߶„í ¥Ç‹»‡H? ¨ ßE ÒéߢSÌ„â¢, ÓŸxØ„é½ß …¸ß XÄétß ú½ßØ ¸ ‚êC¢S,
20QéßÃé„ ß ©½ßÎ ¸ •à‡Üßâéß, ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿ŸH. ßÁƒxYs à‡à„|Ì„¢»‡ ¯½ß¸tÅŽ·• ¯ŸHNŸoÇ‹éß.
¨ ¦Î•à‡Üßéß QéßÄéß ¥âéßÓ߸È¢¿„·„¯öÌ•, QéßÄéß Ì„½ß¸tí Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ¶„í Ì„â ú½ßÁ¸ Üß Qéß΋
¦Î•à‡Üßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„Ò¿„éßf. (Ì„½ß¸tí ¦Î•à‡Üßéß ¥¢_Åß ÕßGØ„éß½‚éß`â ð½ßÿÒéß ©¢Îˆ. ¨ ÕßGØ„éß½‚éß`â ð½ßÿÒéß
ÁóxWá¸éßaÜßéß, Òê¢úW¶„íÜßéß Î‹»„cÄéßs¢Ç› Ò¿•fR. ¥R ¦Ø„éßââéß ¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓÅßÅßéßj»‡ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
¯¢Î‹é߶„î ½ß¸Y·Ž ßY ¦Î•à‡Üßéß. ¦ ¦Î•à‡Üßâéß
¯ŸÅŽ¢¿„ÅߢÒÜßz Qéß_·Qéß ÜƒÕ®„¢ ©¢Ç‹Î‹éß.) Ε҅Njéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß
21¦ Ì„½t 8
¸ß í ¦Î•à‡Üßâéß QéßÃé„ ß ¯ŸÅŽðÓßo Εࢄ Üó ·„MŸjÜéß ,ß Ø„ê·óÕßéß (§úà‡Ø•éßÜßéß) ú½ß¸ÁÜ߶„í RÃóÏ‹¢»‡
¦·„H ©¢ÅƒØßéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¦·„HÌó ©¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® Òß … ³·„ ¦Î•à¢„ §ß¿ŸfÇ‹é.ß §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ¶ß í„
¥½ßt¸ íÇ‹éß ½ŸÝ„¶z í„ ·ó½ß¢¸ ÒSf ßEâéß, ¥Ì„Y Ε݄҅âz éß RÃóÏ‹¢»‡ §Ò|ÕßǛ⠦Εà‡Y·Ž RÏ•Ø„éßÌ„ ¿„ê½ß¸ÕßÇ‹éß
WNj̟Äéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÝ„éßz Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ Ε҅Y Ì„éߢΈ. 9¥½ß¸tíÇ‹éß ¯ú¯®ŸØßéߢ (§úà‡Ø•éßÜßéß)Üó ú½ß¸W
½‚ñ½ß¸… ¿„êNŸoÄéß. Òx·Žo, SÒÈ·Ž Ó߸ÒéßÄ؄éß ÓŸØ„é߶„íÜßéß ¶„îÇŸ Ε҅Njéß
22½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ Î•à„¢Üó ¿„éßÅßêjß ¿„êðÓßo, ·„á¸j¢ Ì„ÒéßY K·äŽ¢¿ŸÇ‹Y Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
·„뢻„ΉðÓß T·„ÅŽ Î•à„¢âéߢǛ ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½‚Ý„z»òÅßj §½ß¸tíÇ‹éß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒß »„Ä|¢»‡, ¥Wà„Ø„éߢ»‡
ÕßÇâ› ú½ßÁ¸ Üß Î‹é£ß ¹ß½…¸ß T·„ÅŽ ÒêúÌ„½•éß ½ŸÃˆ·Ž ·„âÕßÇé‹ ß ©ÓŸsÄéß. 10''¨ §Åßéß·„Üßéß ½ß¸Ç›¯öÒ¿„éßf »‡Y ½•éßÒéßéß
Ì„éߢΈ. ÒéßÈ؄éßéß ¦ T·„Åóz ½ß¸ÅßéßjÕßÇ›â Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßIz YÈwNŸo¢. §¢·Ÿ »„ÅjŽ ßØßéÌ ß ó ½•éÒß éßéß YÈwNŸo¢.
Ì„Òéßâéß ÌŸÒéßéß RÇ›½ß«¢¿„éß ·óܕÄéß. ¨ Sâs ¿‚Åßéßz âÈ·Ž ½•Ø„éßÕßÇ‹Ò¿„éßfâéß. ·ŸZ ½•éßÒéßéß
769 Ø‚éßá¸Ø„ê 9:11-10:12
¥·„aÇ‹ ·òÌ„o ¿‚Åßéßz ½•NŸoÒéßéß. ¦ ·òÌ„o ¿‚Åßéßz §¢·Ÿ ©ÓŸsÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §ß¢·Ÿ Ì„â ú½ßÁ¸ Hs K·ä¢Ž ¿„ŃY·Ž
ï½ßλq‹ ‡, »„Å»jŽ ‡ ©¢ÅƒØßé.ß "" ¥Y ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¥¢ÅƒÃ„é. Ó߫΋r¢»‡Ó• ©ÓŸsÇ‹éß.
11¥¢Î‹éß¿•Ì„ §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•ðÓߢ

10 ¿‚Ç‹éß ¿„Åßj¢ ú½ŸðÓß ¿„ŃjÜß YßwÌ„Üßâéß


΋é¶ß í„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òéßâéßáé¸ xß Hs ¿„êNŸoÇé‹ .ß ½ŸÃˆ Qéßηˆ Ž ¿„êÇ‹¢Ç›. ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ORÌŸYs ΋éÃß u„ Ä¢ ¿•ðÓß
^ÃOâéß à„úÌ„éßÒ…Üßâéß Ø‚éßÈ꽟 XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß. ¿„ŃjÜßéß ¦ YßwÌ„Üßéß ÃŸNŸoÄéß.
12Ì„êÄéßt âéߢǛ Ó߫È؄éßâzâéß, ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ âéߢǛ ½®ß«Há¬o 2¦ ¿„Åßj YßwÌ„Üßéß ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„í ÓŸxØ„éߢ

Ø„ééß Üß âß éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoÇé‹ .ß ¦ à„úÌ„éÒß …Üßéß ¿•¶„îÄfܕ΋éß. ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜß º¶„íaÜßâéß ½ŸÃ„éß XÓß«
Ì„Òéß ïÓßñÓŸxÜßÌó §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ´Ç›NŸoÄéß. ·ŸZ ½•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß RÏ‹ÒÜß Ò΋q, ¥ÓŸÏ‹Üß Ò΋q ú½ß¸ÁÜßâéß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒêúÌ„¢ §ß¢·Ÿ §úà‡Ø•éÜß éß ß Qéß΋ ·ó½ß¢¸ »‡Ó• Îò¢CH¢¿„YNŸoÄéß.
3¿„Åßj Yßw̄܃ß, QéßÄéß ¿•Ó߫⠽߸âéßÜßâéß QéßÄéß
©¢ÅƒÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢¿„ŃY·Ž
§¢·Ÿ Ó߫΋r¢»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß. RÒÈ¢¿ŸH€ ©¢ÅßéߢΈ. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Qéß_ÃRéß
13Ε҅Njéß ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß »‡Y ½ŸÝ„éßz ÒêÌ„ÿ¢ ¿•NŸoÄéß? ΋êÃ„Î•à„¢âéߢǛ Qéß ÓŸà„⢠ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÅߢ ÒêâÄéß. ½ŸÝ„éßz ¦Ø„éßâ ΋»„cĶ„í Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ QéßÄéß ¯·„aÇ›·Ž ½ß¸Ã„éß»‚Ì„éßo¶„í ½‚݃oÄéß?
ÒéßÝ„éßz·óÄéß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟âéß ½ŸÃ„éß Qéß Ï‹â¢, Qéß ±à„|ßxÜßéß Qéß_·¢ NŸØ„éߢ ¿•Ø„éßÒ….
¥âéßÓ߸È¢¿„Äéß. 14¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ø‚éßÈ꽟 §úà‡Ø•éßG 4³·„ ¹‚ñ΋‰Üƒ QéßÄéß KÄÓ߸é߀ Ò¢¿ŸH. ¿„Sfâ ½ŸÇ›Üƒ

Ø„éßéßÜß Ì„Üß, Ìó·„ ·„WoÈ¢S ½•NŸoÇ‹éß. ·Ÿ¢ÇŸYs QéßÄéß ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß. ·ŸY ΟYÒÜßz Qé߶„í Ó߸@Ø„éߢ
·òÒéßwâéß ¶„îÇ‹ ³·„a ÃóEÓ• Ø‚éßÈ꽟 âÈ·Ž ÁÄ»„΋éß. Ε҅Njéß §¢·Ÿ ·ó½ß¸¢»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß. Ε҅Njéß
½•NŸoÇ‹éß. (Ì„Üß ¥¢_Åß ï½ß΋qÜßéß, ú½ß¸Òéßéß¹ß ÓŸØ„é߶„íÜßéß §¢·Ÿ RéßÒéßwHs K·äŽ¢¿„ŃY·Ž Ó߫΋r¢»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß.
5Ε҅Njéß ¥¢ÅƒÇ‹éß: ''¥á¸ê~Äéßâéß Ó•âéß ³·„ ·„úÄ܃
Ìó·„ ¥¢^Åß ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚ð½ßt ú½ß¸Ò·„oÜßéß.)
16ú½ß¸ÁÜßâéß âÇ›½ß«¢¿• Òéßâéá¸éßxÜßéß ½ŸÃˆY Ì„½ß¸tí ½ŸÇ‹é·ß ò¢Åƒâéß. ·ó½ß¢¸ Ìó Ó•âéß §úà‡Ø•éÜß éß âß éß K·ä¢Ž ¿„
úÌóÒâ âÇ›½ß«Ó߸éßoÓŸsÄéß. ·„âéß·„ ½ŸÃˆY ¥âéßÓ߸È¢¿• ÇŸY·Ž ¥á¸ê~Äéßâéß ½ŸÇ‹éß·ò¢Åƒâéß."" 6¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß
ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ¿•ðÓß ½ŸÃˆQéß΋ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž Ó•âéß ¥á¸ê~Äéßâéß
17Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¥¢ÌŸ ¿‚Ç‹m½ŸÝ•z. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ø„éßéßÒß ½ß¢¸ ½ßN« Ÿoâéß. ½ŸÝ„z Qéß΋ Ó•âéß ·ó½ß¢¸ »‡ ©ÓŸsâéß. ½ŸÃˆQéß΋
¶„íÜß Rá¸Ø„éߢ Ø‚éßÈê ½Ÿ¶„í Ó߸¢ÌóḢ ܕ΋éß. ½ŸÃˆ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßÒéßY ¥á¸ê~Äé߶„í Ó•âéß ¦ÁƒÂ½ß«NŸoâéß.
RÏ‹ÒÜß¶í„ , ¥ÓŸÏ‹Ü¶ß í„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ΋Øé„ ß ¿„ê½ß¢« ¿„Çé‹ .ß ½ŸÃˆY ¥á¸êÃ~ é„ ß ´Ç›¢S, ½ŸÃˆ ±à„|ßxÜßâéß ·òÜß»z òÅßéjß
¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¿‚Ç‹m½ŸÝ•z »„âéß·„. Ε҅Y·Ž ·ò¢ÅƒÃ„éß. §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß, QÏ‹éßÜóz ¥á¸ê~Äéß ½ŸÃˆ
RÃóÏ‹½‚éß`â ½ŸÅŽY Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿•NŸoÄéß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯ŸÎŸÜß ·Ž¢Î‹ Ìò·„aÕßÇ• Ï‹êJ܃ ©¢ÅƒÃ„éß.
7''¥ØßéÌ
¥ÕßΟrÜßéß ¿‚Õßéß̟Äéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ε҅Njéß Òéßâéßá¸éßxÜß ß • ¥á¸êÃ~ é„ âß éß Ó•âéß ½ŸÇ‹é·ß ò¢Åƒâéß"" ¥Ó•
Qéß΋ ·ó½ß¸¢»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß. Ε҅Njéß Òéßâéßá¸éßxHs Rá¸Øé„ ¢ß ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß ¥á¸êÃ~ é„ ß ÓŸ¶„í ³·„ NŸÏ‹â¢
K·äŽÓ߸êoÓ• ©¢ÅƒÇ‹éß. ¥Y ¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß §Ì„Ãé„ Üß âß éß ÓŸà„⢠¿•Øé„ Å ß ½ß •éß
18¿‚Ç‹éß ¥Ó•Îˆ Sâs Y½ß¸tí܃¢ÅŽÎˆ. ¦ Y½ß¸tí ¥á¸êÃ~ é„ ¶ß í„ ·Ÿ½ŸH. ¥á¸êÃ~ é„ ß ¥Ó•·„ ßÁƒxÜßâéß ÓŸà„â¢
½‚éßéß΋Åß ¯ô΋Üßâéß, ÒéßéßÝ„z·„¢½ß¸Hs Ì„»„ܜNjéßÌ„éߢΈ: ¿•Ø„êÜßY ÒêúÌ„½•éß ½ß¸Í‹·„¢ ½•Ó߸éßo¢Îˆ. 8¥á¸ê~Äéß
̄ß|Ì„ ¥Ã„Ëx¢Üó ©¢Ç• ï½ß΋q ¯ô΋Üßâéß ¦ Y½ß¸tí ̄ⶄí ÌŸâéß §ß܃ ¿‚½ß¸tí·ò¢ÅƒÇ‹éß, 'ÓŸ ÓŸØ„é߶„í
Ì„»Ü„ Çœ é‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. SÒÈ·Ž ¥Îˆ ï½ßÎq‹ ¥Cs»‡ ÒêÄéÌ ß é„ ¢ß Έ. Üߢ̟ ßE܃z¢ÅŽ ½ŸÝ„é.zß 9·„Üóa ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢ ·„^ÃaQéßáé¸ ß
¥¢ÌŸ ¯ô»„Üó ·„HÓß«¯öÌ„éߢΈ. ½ß¸Åßjˢ܃ ©¢ÅßéߢΈ. ¥ÃŸt΋éß ½ß¸ÅßjË¢ ºÒêÌ„éß
19Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ âß Ø‚ é ß È ê½Ÿ ·ó½ß ¸ ¢ »‡ ½ß¸Åßjˢ܃ ©¢ÅßéߢΈ. Möú½‚êâéßß ½ß¸ÅßjË¢ ΋ÒéßÓ߸éßa
©ÓŸsÇ‹éß, ·„âéß·„ Î•à„¢ ·ŸHf ½•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Òéßâéß ½ß¸Åßjˢ܃ ©¢ÅßéߢΈ.
10¥Ó•·„ Rú»„@Üßéßâs ¦ ßÁƒxÜßâéß Ó•âéß ´Ç›¢
á¸éxß Üߢ̟ ¦ ¥CsÜó ·ŸHf ½•Øé„ Õß Çß Ì‹ ŸÃ„é.ß ¯Ò|Ç‹ê
Ì„â Nö΋Ãé„ Ë ß nŽ Ä·¢Žä ¿• ú½ßØ ¸ é„ Ìß s„ ¢ ¿•Øé„ Çß é‹ .ß 20ú½ß¸ÁÜßéß ¿•à‡âéß, §½ß¸tíÇ‹éß ¥R ÓŸ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢Üó ©ÓŸsØßéß.
¶„íÇ›½ß¸·„a °Îó ·ò¢Ì„ ¿•P·Ža¢¿„é߶„íÓŸs ¦·„H»‡Ó• ½ŸÝ„éßz ½ß¸†P¢¿• Rú»„@Üßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß, Ó߸ÒéßÄ
©¢ÅƒÃ„éß. ¯Ç‹Òéß ½ß¸·„aâ ½ŸÝ„éßz °Îó W¢ÅƒÃ„éß, Ø„éßÜó ©âs Rú»„@Üß·„¢^Åß »ò½ß¸tR.
11''Möú½‚êâéßâéß, ΟY Rú»„@Üßâéß Ó•âéß ´Ç›¢
¥ØßéÓß Ÿ ½ŸÝ„¶z í„ ·„Çé‹ ½ß …¸ß Y¢Ç‹Îé‹ .ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß ú½ßW¸ ½ŸÇ‹ê
WÈC, Ì„â Ó߸|¢Ì„ à„Éßӕs W¢ÅƒÇ‹éß. 21(¥¢_Åß ¿Ÿâéß. Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß, ΟY ú½ßÁ¸ Üßéß Ì„Øê „ Äé¿ß •Óâ«ß
¯ú¯®ŸØßéßÒéßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ Òéßâðá~ Ø„éßéß΋r¢ ¿•NŸoÇ‹éß. Rú»„@Üßâéß ¶„îÇ‹ Ó•âéß ´Ç›NŸoâéß.""
12Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß ¶ „ í , Óß ¬ Ø ‚ ê âéß ·ò¢Ç‹ ¶ „ í ÓŸ
Òéßâðá~¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß Ø„éßé΋r¢ ¿•NŸoÇ‹éß.
̄ß|Ì„ ½ŸJz΋qÄéß Ø„éßêΟ Qéß΋ WÄ»„ÕßNj̟Äéß ¥Y ú½ß¸Õ®„éßÒ… ¿•Ø„éß΋ÜßSâ ½ŸÅŽY ¿•Ø„éßÅߢ ÒéßéßCNŸoÇ‹éß.
¥Ã„¢p .) Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §úà‡Ø•éÜß éß ß Qéß΋ §¢·Ÿ ·ó½ß¢¸ »‡Ó• ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ¥á¸ê~Äéßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß. ¥á¸ê~Äéß
Ø‚éßá¸Ø„ê 10:13-32 770
ßE ¿ŸÜƒ »„È|á«k. ¥Ì„Ç‹éß »„Ä|¢ ¿•Ì„ ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹m à„·ÒoŽ ¢Ì„éÇß ‚ñâ Ε҅Y ÒéßÃÜ„ ß ½‚¢ÕßÇN› ŸoÃé„ .ß 22Qéß ú½ßÁ¸ Üßéß
½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ε҅Njéß ¥Ì„ËŽn K·äŽNŸoÇ‹éß. ¿ŸÜƒÒéߢΈ ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Ó߸Òéßéß΋ÿ½ß¸… §Ó߸éß·„܃
13¥á¸ê~Äéß ÃŸE ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß ¿ŸÜƒ ©ÓŸsÄéß. ·ŸZ ¦ ú½ß¸ÁÜóz ·òΈq ÒéߢΈ ÒêÌ„ÿ½•éß
Ì‚HR»„Üß½ŸÇ›s. ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ÁƒÂâ¢, à„·Žo ÒéßêÜߢ»‡ Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cĶ„í WÈC Ò¿•f¢Î‹é߶„í RéßCH
Ó•âéß ¯Óós »ò½ß¸t ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡âéß. ¥Ó•·„ ßÁƒxHs ©¢ÅƒÃ„éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…Y ΋»„cĶ„í WÈC ÒNŸoÄéß.
Ó•âéß ´Ç›¢¿Ÿâéß. ½ŸÃˆ ±à„|Äx¢ Ó•âéß Îó¿„é·ß òÓŸsâéß. ·ŸY Òéßéߢ΋éß Qéß Î•à„¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éß ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
½ŸÃˆ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ¿•Ó߸éß·òÓŸsâéß. Ó•âéß Î•à‡Ys ÓŸà„⢠¿•NŸoâY Ε҅Njéß ú½ß¸·„ÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. ¦
¿ŸÜƒß à„·Žo»„Üß½ŸËŽn. 14³·„Ç‹éß ½ß¸·äŽ »„êÅŽÜó âéߢǛ ̄ß|Ì„ Εà‡Y·Ž ÒéߢS ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ Y¢Ç‹éß»‡
»„éßÇ‹éßz XÓß«âÅßéßj»‡, Ó•âéß ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ¿•Ì„éßÜóo ¨ ú½ß¸ÒUÓ߸éßoâs âΈ܃ ©¢ÅßéߢΈ. 23ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…, Ó߸Ä|
ú½ß¸ÁÜߢ΋È Ó߸¢½ß¸Î‹Üßéß XÓ߸éß·òÓŸsâéß. ³·„ ½ß¸·äŽ Ì„â à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 Yà„fØ„éߢ»‡ ¨ Εà‡Ys
»„êÇ‹éßâéß, »„éßÇ‹zâéß Ì„Ã„¿„éß RÇ›Sï½ßÇ‹éßo¢ÅßéߢΈ. ¦ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. 24ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ
»„êÅŽY ·Ÿ¯ŸÇ•¢Î‹é߶„í °Qéß Ü•Î‹éß. ·Ž¿„·Ž¿„܃Njêo, Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó߬؂êâéßÜó YÒÓß«
Ì„â ^÷„aÜßÌó, Òéßé߶„íaÌó ·òŃzÇ•¢Î‹é߶„í ¥·„aÇ‹ Ó߸éßoâs ÓŸ ú½ß¸Á܃ß, ¥á¸ê~Äéß »„êÈf Õ®„Ø„é߽߸Nj·„¢Ç›.
° ½ß¸·äŽ ܕ΋éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦ »„éßÇ‹éßz XÓ߸éß »„Ì„¢Üó ¨P½ß¸…j RéßÒéßwHs ·òÅŽjâÅßéßj ¥Ì„Ç‹éß
·ò¢ÅƒÃ„éß. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Õ®„êÜó·„¢ÜóY Òéßâéßá¸éßx RéßÒéwHs ·òÇ‹ÌŸÇ‹é.ß RéßÒéßwHs ·òÅßÇj ŸY·Ž ¥á¸êÃ~ é„ ß
Üߢ΋ÈZ Ó•âéß XÓ߸éß·òⶄí¢ÇŸ ââéßs ¦½ß¸»„HCâ Õ‚Ì„o¢ ©½ß¸Ø‚êC¢SâÅßéßj ¥Îˆ ©¢ÅßéߢΈ. 25¥ØßéßÌ•
½ŸÇ‹éß ¯ÒÇ‹êß Ü•Ç‹éß."" ·ò¢¿‚¢ ·ŸÜߢ ·Ÿ»‡Ó• ÓŸ ·ó½ß¸¢ YHS¯öÌ„éߢΈ.
¥á¸ê~Äéß RéßÒéßwHs Ì„Câ¢Ì„»‡ K·äŽ¢S¢Î‹Y Ó•âéß
¥á¸ê~Äéß ÕßÜß»‡Ys Ε҅Njéß ¥Î‹é߽߸… ¿•NŸoÇ‹éß Ì„ë½ß«o ½ß¸Ç‹ÌŸâéß.""
15 26¥½ß¸tíÇ‹éß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ·òÄ
»òÇ‹Hm , ΟYY ú½ßØ ¸ ‚êC¢¿• ½ŸY·„¢^Åß »ò½ßt¸ Ε¢
·ŸÎ‹éß. Ä¢½ß¸¢, ΟYÌó ·óðÓß ½ŸY·„¢^Åß »ò½ß¸tΕ¢ ÇŸÌó ¥á¸ê~Äéßâéß ·òÇ‹ÌŸÇ‹éß. »„Ì„¢Üó Ø‚éßÈ꽟
·ŸÎ‹éß. ·ŸY ¥á¸ê~Äéß ÌŸâéß Î•Ò…Y·„¢_Åß Òéßéß¹ßx¢ ¥âéß ´_ à Õß é ß Õß ¢ Ç‹ ΋ » „ c à „ Réß Î Ÿxâéß â éß ´Ç› ¢ ¿ŸÇ‹ é ß .
·ò¢ÅßéߢΈ. ¯ÒÈӂñÓŸ K·äŽ¢¿•¢Î‹é߶„í ³·„Ç‹éß Õ‚Ì„o¢ Ø‚éßÈ꽟 ¥á¸ê~Äéß Qéß΋ ΟǛ ¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß ¶„îÇŸ
XÓ߸éß·òY ú½ß¸Ø‚êCðÓßo, ¥Ì„Y·„¢^Åß ¦ Õ‚Ì„o¢ ¯¶„íaÒ ¥Üƒ»• ©¢ÅßéߢΈ. »„Ì„¢Üó Ø‚éßÈ꽟 ¨P½ß¸…jâéß
à„·Žo »„ÜßΈ, Òéßéß¹ßxÒéßØßéߢΈ ¥âsÅßéßj ©¢ÅßéߢΈ. K·äŽ¢¿ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Ó߸Òéßéßú΋¢ Qéß΋ ·„úÄ ¯Wo, Ì„â
16¥á¸êà ~ é„ ß ¿ŸÜß »ò½ßt¸ ½ŸÇ›s ¥Y ¥âéß·ò¢ÅƒÇ‹é.ß ú½ß¸ÁÜßâéß ¨P½ß¸…jâéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„í âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß.
·ŸZ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¥á¸ê~Äéß QéßΈ·Ž Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ¥á¸ê~Äéß âéߢǛ ķ䎢S
»ò½ßt¸ Ãó»„¢ ½ß¢¸ ½ßN« ŸoÇé‹ .ß ³·„ ÃóC ÕßÃé„ Òß … ·óÜótØßéß â½ß¸tíÇ‹éß ¶„îÇ‹ ¥Üƒ»• ©¢ÅßéߢΈ.
27QéßÄéß Qéß Õ®„éßÁƒÜß Qéß΋ ·ŸÇ›ï½ßñâ ½‚êØ„êH€â
âÅßéßj ¥á¸ê~Äéß Ì„â ±à„|ßxYs à„·ŽoY ¯ö»òÅßéßj
·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¥á¸ê~Äéß ÒéßUÒéß ÓŸà„⢠¥Ò… ÕßÄéß҅܃z¢ÅŽ ·„MŸjÜßéß ¥á¸ê~Äéß Qé߶„í ·„HCNŸoÇ‹éß. ·ŸY
Ì„é¢ß Έ. Óßø |„ ¢ ¯öØ•éÒß Ã„¶í„ ÒéߢNjéÌ ß ê
„ ©¢Ç• ¥Cs܃ ¦ ·ŸÇ› Qéß ½‚éßÇ‹Qéß΋ âéߢǛ ÌòÜßC¢¿„ ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
¥Îˆ ©¢ÅßéߢΈ. 17§úà‡Ø•éßÜßéß ½‚Üßéß»„éß (Ε҅Njéß) Qéß (Ε҅Njé)ß ÕßÜ¢ß ¿•Ì„ ¦ ·ŸÇ› RÄé»ß »„ òÅßÕj Çß é‹ Ìß é„ ¢ß Έ.
¥Cs܃ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß ³·„ Áƒ|Üß܃
©¢ÅƒÇ‹éß. ½‚éßéßÅßj½‚éßéß΋Åß ¯ô΋Üßâéß, ÒéßéßÝ„z·„¢½ß¸Üßâéß ¥á¸ê~Äéß ïÓßñâx¢ §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß ¦·„ÿRéߢ¿„éß·ò¢ÅßéߢΈ
·ŸÜ•fðÓß ¥Cs܃ ¦Ø„éßâ ©¢ÅƒÇ‹éß. 18¦ ̄ß|Ì„ 28''K͈܃Üß"" (¦Ø„êÌ„é) ß Î‹»Ãc„ „ ïÓßñâx¢ ¿òÄÕÇß é‹ ß
¥Cs Òéß@ Òë·äŸÜßâéß, úΟ·ä„ÌóÅßÜßâéß ·ŸHf½•Ó߸éßo¢Îˆ. Ì„éߢΈ. ïÓßñâx¢ ''·„Ý„z¢"" (Réßú»óâéß) Qéß΋ âÇ‹S
SÒÈ·Ž Ó߸Ä|¢, ú½ß¸ÁÜßÌó Ó߸@ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éß ¯öÌ„éߢΈ. ïÓßñâx¢ Ì„â ¦@ßYs ''CÇ‹m¢CÜó"" Ο¿„éß
Ì„éߢΈ. Ε҅Njéß ¥á¸ê~Äéßâéß ÓŸà„⢠¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß ·ò¢ÅßéߢΈ. 29ïÓßñâx¢ _ÃÒ… ΋»„cÄ (ÒêՃß) âΈ
¥Üƒ ©¢ÅßéߢΈ. ¥á¸ê~Äéß ¶„íJz¯öÌ„éßâs ½‚éßéß΋éßq܃ ΟÅßéßÌ„éߢΈ. »‚ÕßÜó ïÓßñâx¢ Yú΋¯öÌ„éߢΈ. ßÒê
©¢Åßé¢ß Έ. 19¥Ã„Ëx¢Üó ·òYs ¿‚Åéß zß ÒêÌ„ÿ¢ YHS ծ؄ é„ ½ß Ç¸ß é‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. NõÜßé CÕƒxÜó ú½ßÁ¸ Üßéß ¯ŸÃˆ¯ö̟Äé.ß
30Ճ̌ »„GzÒéßéß »„ÅŽj»‡ _··„Üßéß ½•Øßéß! ܃ØßéßMŸ,
©¢Ç‹Ò¿„éßf. ·ŸZ ¥R ³·„ ½ß«Üßz½ŸÇ‹éß ¶„îÇ‹ Üœ·„aÕ‚Åßj
»„HCâYs ©¢ÅƒØßéß. ¦Üß·Ž¢¿„éß ! ¥ÓŸÌóÌ„ê, ÓŸ¶„í Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸tí,
20¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §úà‡Ø•éßÜßéßÜó §¢·Ÿ ÕßW·Ž 31ÒéßΕwÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. CÕƒY ú½ß¸ÁÜßéß

©âs½ŸÃ„éß, Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„ ú½ß¸ÁÜßéß, ½ŸÃˆY ·ò_Åßj Ο¶„ía¢ÅßéßÓŸsÄéß. 32¨ ÃóÁ• ïÓßñâx¢ ÓóÕßéß Î‹»„cÄ
½ŸY Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½Ç¸ß Ë é„ .ß §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß ‚ñâ YÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢Üó Ó߬؂êâéß
Ø‚éßÈ꽟 Qéß΋ YÁ¢»‡ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹Åߢ ½ŸÃ„éß Ó•Ã„éßf ·ò¢Ç‹¶„í RÃóÏ‹¢»‡ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž ïÓßñâx¢
·ò¢ÅƒÃ„éß. 21Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„¢Üó RéßCHâ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߫΋r¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ.
771 Ø‚éßá¸Ø„ê 10:33-12:1
33¿„êÇ‹¢Ç›! Òéßâ ú½ß¸Õ®„éßÒ…, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ 10¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø‚éßá¸~Øßéß ¶„íÅßéߢÕߢÜó ³·„

Ø‚éßÈ꽟 ¦ Òéß@ Òë·äŸYs (¥á¸ê~Äéß) âÈ·Ž ú½ß¸Ì•x·„ Òx·Žo ©¢ÅƒÇ‹éß. ¨ Òx·Žo ³·„ ½ß¸ÌŸ·„¢Üƒ
½•NŸoÇé‹ .ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Ì„â Òéß@ à„·Ì oŽ ó ΉYs ¿•NŸoÇé‹ .ß ©¢ÅƒÇ‹é.ß ÃŸÁƒxÜßZs Ì„â ¿„éÅ ß ê
ß j ÓßÒ¸ 꽕ࢄ ·Ÿ½ŸÜßY
»ò½ß¸t ½ŸÝ„éßz, ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßéß âÈ·Ž½•Ø„éßÕßÇ›, Òéßéß¹ßxÌ„ ¨ ''½ßÌ ¸ Ÿ·„¢"" ¿„ê½ßÓ« é¸ß ¢oß Îˆ. ÌŸÒéßéß ¿•Øê „ H€â ½ŸÅŽY
Ü•Y ½ŸÃ„̟҅Äéß. 34Ø‚éßÈ꽟 Ì„â »òÇ‹mHÌó »„êÈf ßÁƒxÜßéß ¥Ì„ËŽn ¥Ç‹éß»„éßÌŸØßéß. ¥Ì„Ç‹éß ©¢Ç•
¥Ã„Ëx¢ âÈ·Ž ½•NŸoÇ‹éß. ܜՃÓóâéßÜó Òéß@ Òë·äŸÜßéß Ó߸pÜߢ ÒéßUÒéßÌó Y¢Ç›¯öÌ„éߢΈ.
11¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… (Ε҅Njéß) ÒéßÄÜß
(ú½ß¸Òéßéß¹ß Òx¶„íoÜßéß) ½ß¸Ç›¯öÌŸØßéß.
Ì„â ¿•Øßéß¿ŸS, RéßCHâ Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß XÓ߸éß
Ó߸ÒêÏŸâ ú½ß¸Õ®„éßÒ… ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß ·ò¢ÅƒÇ‹éß. Ε҅Njéß §Üƒ ¿•Ø„éßÅߢ ^âÇóNŸÃˆ.

11 Ø‚éßá¸~Øßéß ½‚éßéß΋éßqâéߢǛ (Ò¢à„¢ âéߢǛ) ³·„ (¥á¸ê~Äéß, ©Ì„oÄ ¨P½ß¸…j, ΋·äŽË ¨P½ß¸…j, §ÍˆØ‚ê
S»„éÃß é„ ß (Kà„éÒß …) ½ß…¸ Ç‹éÌß é„ ¢ß Έ.ß Ø‚éáß Ø
~¸ éß ß ½•Ãé„ Üß ß ½ß«Ø„éß, °ÜƒÒéßéß, ÕßÕßéßÜóâéß, ºÒêÌ„éß ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ÜóY
âéߢǛ ¥¢¶„íÄ¢ ¯Î‹éß»„éßÌ„éߢΈ. 2¦ Kà„éßÒ…Üó ΋êÄ Εà‡ÜßYs¢ÅŽÜó RéßCH ©âs Ε҅Y ú½ß¸ÁÜßéß
Ø‚éßÈ꽟 ¦Ì„w ©¢ÅßéߢΈ. ÁƒÂâ¢, ¥Ò»‡ºâ, QÄéß.)
12Ε҅Njéß ¨ ''½ß¸ÌŸ·ŸYs"" Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋È·• ³·„
âÇ›½ß«¢½ß¸…, à„·ŽoY ¦Ì„w §Ó߸éßo¢Îˆ. ¨ Kà„éßÒ… Ø‚éßÈê
½Ÿâéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òY, ½®ß¸éßâ½ß¸Ã„fŃY·Ž ¦Ì„w Ó߸@Ø„éߢ Óߢ¸ ·_ Ì„¢»‡ YÜßÕ‚ÇÌ‹ ŸÇ‹é.ß §úà‡Ø•éÜß éß ,ß Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß
©¢Åßé¢ß Έ. 3¨ Kà„éÒß … Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß ½®é¸ß âß ½ßø é„ Nß ŸoÇé‹ .ß ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½ŸÃˆ Î•à„¢âéߢǛ ½‚Ý„z »òÅßjÕßÇŸmÄéß. ¦
¥¢Î‹éßÒÜßz Kà„éßÒ… Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¨ Kà„éßÒ… ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„êRéßQéß΋ ΋êÄ Εà‡ÜßYs¢ÅŽ·• ¿‚΋Ä
·„âÕßÇ• ½ŸÅŽY ÕßÅŽj XÄéßt XÄfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß RÓ• »òÅßjÕßÇŸmÄéß. ¥ØßéßÌ• Ε҅Njéß ½ŸÝ„z¢Î‹ÃˆZ ÒéßIz ³·„
Rá¸Ø„êÜßâéß ÕßÅŽj XÄéßt XÄfÇ‹éß. ¿óÅß Ó߸Òê½•à„½ß¸Ã„éßNŸoÇ‹éß.
4-5\΋ܶ 13¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß (§úà‡Ø•éßÜßéß)
ß í„ ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸxØ„é¢ß »‡, YÁƒØßéXß »‡ XÄétß
¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß. Î•à„¢Üó ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„í ÁÄ»‡H€â RḠ؄éßêΟï½ßñ ¥Ó߸êØ„é߽߸Nj΋éß. Ø„éßêΟ¶„í à„úÌ„éßÒ…Üßéß
Ø„êÜóz YÄnØ„êÜßéß ¿•Ø„êH€â½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ¯Ò|Äê RéßCH ©¢Ç‹Ã„éß. ÒéßÈ؄éßéß Ø„éßêΟ, ¯ú¯®Ÿ
ÓŸxØ„éߢ»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ·òÅßjÕßÇŸÜßY ¥Ì„Ç‹éß ØßéßÒéßé߶„í ·„á¸j¢ ·„HC¢¿„΋éß.
14¥ØßéßÌ• ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß, Ø„éßêΟ ·„HÓß« ½®ß«Há¬o
YÄØn éß ðß Óß,o ¥½ßt¸ íÇ‹éß ¥Ì„Çé‹ ß ¦Î•à¢„ §ßNŸoÇé‹ ,ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß
·òÅßjÕßNj̟Äéß. ¯Ò^ÃñÓŸ ¿Ÿ½ŸÜßY ¥Ì„Ç‹éß YÄnØ„éߢ Ø„ééß Üß ß Qéß΋ ΟǛ¿•NŸoÃé„ .ß ¨ ^âNjéß ÃŸÁƒxÜßéß Õ®ê „ Réß
¿•ðÓßo, ¥½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ¦Î•à„¢ §NŸoÇ‹éß. ¦ ΋éßá¸éßjÜßéß Qéß΋ ³·„ Sâs Á¢Ì„éßÒ…âéß ½ß¸Åßéßj·òÓ•¢Î‹é߶„í, ·Ž¢Î‹»‡
¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. ÒéߢSÌ„â¢, ÓŸxØ„éߢ ¨ Kà„éßÒ…¶„í ¯C_à ^âNjéß ½ß¶¸ í„ä Üß ƒz ©¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃˆÎÃq‹ ê „ ·„HÓß« Ì„êÄétß
ÕßÜߢ ú½ß¸NŸÎˆNŸoØßéß. ¥R ¥Ì„Ç‹éß Ì„â âÇ‹éßÒéßé߶„í ú½ß¸ÁÜß ±à„|ßxÜßéß Îó¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¯ÎóÒéßéß,
·„Åßéßj·òÓ• ½ß¸Åƒj܃ ©¢ÅƒØßéß. ½‚êØ„êÕßéß, ¥½‚êwâéß ú½ß¸ÁÜßâéß ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß,
6¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÌóÇ•Ý„éßz »òú^ý߫ÜßzÜßÌó ·„HÓß« Ø„éßêΟ Ì„Òéß ¦Ï‰â¢Üó ©¢¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
15Ø‚ é ß È ê½Ÿ ·ó½ß ¸ C ¢S ¯Ã„ ÿ Óß ¸ Ò éß é ß Î ŸÿYs
à‡¢W»‡ ORNŸoØßéß. ï½ß΋q ½ß¸…ÜßéßÜßéß ½•éß·„ ½ß«ÜßzÜßÌó
·„HÓß« à‡¢Ì„¢»‡ ½ß¢¸ Ç‹é·ß ò¢ÅƒØßé.ß Î‹êÇ‹Üéß ,ß Óߢ« @Üßé,ß ¯ŸØ„éßÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Ø„éß꽮߸ÿÅ•Ó߸éß âΈ
¯Î‹éßqÜßéß ·„HÓß« à‡¢W»‡ ORNŸoØßéß. ³·„ Sâs ½ß«ÜƒzÇ‹éß Qéß΋ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ¿•Øßéß ª½ß¸…ÌŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ
½ŸÅŽY Ìó܃oÇ‹éß. 7¦Ò…Üßéß, ¯Üßéß»„éßÕߢÅßéßz ·„HÓß« âΈY ·òÇŸoÇ‹éß. ¦ âΈ °Ç‹éß Sâs â΋éßÜßéß»‡ RÕ®„
à‡¢W»‡ ORNŸoØßéß. ½ŸÅŽ ½ß«ÜßzÜßZs ·„ÜßÓß« ½ß¸¢Ç‹éß P¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ Sâs â΋éßÜßéß ÜóÌ„éß»‡ ©¢Ç‹Ò….
·ò¢ÅƒØßéß, ³·„ ΟYY ³·„ÅŽ Ճψ¢¿„Ò…. Óß«¢@Üßéß, ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚½ß¸tíÜßÌóÓ• ¦ â΋éßÜßéß ÎŸÅß»„Üßéß»„éß̟Äéß.
16Ε҅Y _àá¸Á⢠¥á¸ê~Äéßâéß RÇ›S ½‚Ý„zŃY·Ž ½ŸÃˆ·Ž
¦Ò…܃z »„Ç›m ½•éßNŸoØßéß. SÒÈ·Ž Ó߸ßtÜßéß ¶„îÇŸ Òéßâéß
á¸éßxÜ߶„í @Y ¿•Ø„éßÒ…. 8³·„ Sâs[Ç‹m ÓŸ»„é߯ŸÒéßéß ÎŸÃˆ ©¢ÅßéߢΈ. ¥Îˆ, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß
½ß¸…Åßj ΋»„cÄ ¦Ç‹éß·ò¢ÅßéߢΈ. Rá¸Ó߸Ät¢ ½ß¸…ÅßjÜó ³·„ ¨P½ß¸…j âéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„í âÇ›½ß«¢Sâ½ß¸tŎ܃
Sâs ¯Ÿ½ß¸ ¿•Øßéß ï½ßÅßj»„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. ©¢ÅßéߢΈ.
9¥¢ÌŸ à‡¢W»‡ ©¢Åßé¢ ß Î‹Z, ¯ÒÃ„ê ³·„ÃYˆ ³·„Ãé„ ß
Ճψ¢¿„é·ß óÄZ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ì‚HØ„éß Á•Óé¸ß Óoß ŸsØßé.ß Î•Ò…Y·Ž ³·„ Ó߸éßoW¯ŸÅß
ÓŸ ½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ ú½ß¸ÁÜßéß Î•YZ ÓŸà„â¢
¿•Øê
Ø‚éÈ
„ ÜßY ¦K¢¿„Ãé„ .ß ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ,ß ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÓßÒo¸ ¢»‡
ß ê½Ÿâéß Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß òY ©¢ÅƒÃ„éß »„âéß·.„ ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢
12 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó QéßĢŃÄéß:
''Ø‚éßÈ꽟, Yâéßs Ó•âéß Ó߸éßoWÓ߸éßoÓŸsâéß.
Z¶„í ÓŸQéß΋ ·ó½ß¸¢ ÒSf¢Îˆ. ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß
ZÝ„zÌó Y¢Ç›¯öØßéßâÅßéßj, ½ŸÃ„éß Î‚ñÒÁƒÂâ¢Ìó Y¢Ç› ÓŸQéß΋ ·ó½ß¸C¢¿„¶„íÒéßéß. Z ð½ßÿÒéß ÓŸ¶„í
¯öØßéß ©¢ÅƒÃ„éß. ¿„ê½ß«¢¿„éß.""
Ø‚éßá¸Ø„ê 12:2-13:16 772
2 5
Ε҅Njéß ââéßs Ä·äŽÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßÓ•s Ó•âéß ¨ ïÓßñâx¢, Ø‚éßÈ꽟, ¿ŸÜƒß ΋êÃ„Î•à„¢
âÒéßéßw·ò¢Åƒâéß. ÓŸ_·¢ Õ®„Ø„éߢܕ΋éß. ¦Ø„éßâ âéߢǛ ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¦·Ÿà„½ß¸… ¥¢¿„éßÜß ¦ÒH
ââéßs Ä·äŽNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟, Ø‚éßÈ꽟ؕéß âéߢǛ ½ŸÃ„éß ÒÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Ì„â ·ó½ß¢¸
ÓŸ ÕßÜߢ.* ¦Ø„éßâ ââéßs Ä·äŽÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ó•âéß ú½ßθ Ë }ˆ ¢¿„ŃY·Ž ¨ ïÓßñÓŸxYs ³·„ ¦Ø„ééß Ïß ¢‹ ܃
¦Ø„éßⶄí NöoÌ„ÿDÌŸÜßéß ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¨ ïÓßñâx¢ Î•à„¢ ½‚éßéßÌŸoYs
3 Ä·ä„Ë ªÅßÜóz âéߢǛ Qéß ZÝ„éßz Ì‚¿„éßf ·ó¢Ç›. ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßo¢Îˆ.""
¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß.
4 ''Ø‚éßÈ꽟¶„í NöoúÌŸÜßéß! ¦Ø„éßâ ÓŸÒéߢ ¦ÃŸ 6 Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Ì•x·„ Έ⢠΋»„cÃóz ©¢Îˆ. ¥¢Î‹éß
ψ¢¿„¢Ç›! ¦Ø„éßâ ¿•Óß«â ·ŸÃŸxÜßâéß »„êÈf ¿•Ì„ °Ç›f, Qéß ·óÓ߸¢ ΋éߣ¹ß½ß¸Ç‹¢Ç›. à„úÌ„éßÒ… Qéß ±à„|
ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›"" ¥Y ¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß ÃŸxÜßéß Îò¢CH¢¿• ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éß
¥¢ÅƒÃ„éß. Ç‚ñâ Ε҅Njéß ÎŸYY Ó߸¢Õ®„R¢½ß¸Á•NŸoÇ‹éß. 7ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ
5 Ø‚éßÈ꽟âéß »„êÈfâ NöoÌ„ÿDÌŸÜßéß ¯ŸÇ‹¢Ç›. Ï‚ñÄx¢ ·óÜót̟Äéß. Õ®„Ø„éߢ ú½ß¸ÁÜßâéß ÕßÜßVâéßÜßâéß
¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ¦Ø„éßâ »ò½ß¸t ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹éß ¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ. 8ú½ßW¸ Òx·•o Õ®Ø
„ é„ ½ß Ç¸ß é‹ Ì
ß ê
„ ¢ÅƒÇ‹é.ß Óßÿo¬ ú½ßÓ¸ Ò¸ß
»„âéß·„. Ε҅Y »„êÈfâ ¨ ½ŸÃ„o ú½ß¸½ß¸¢¿„ ½•Î‹â܃, ½ŸÃˆ Õ®„Ø„éߢ ½ŸÃˆ·Ž ·„Ç‹é߽߸…Üó Ճϋ ½ß¸…ÅŽj
½Ÿx½ß¸o¢»‡ ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„¢Ç›. ½ß¸ÁÜߢ΋És ¨ RḠÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜßéß ¥Cs܃ ¯úÄ»‡ ÒêÄéßÌŸØßéß.
Ø„êÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óYÒ|¢Ç›. ¨ Õ®„Ø„éߢ ¿„ê½ß¸…Üßéß ½ŸÃˆ ¯ôÄéß»„éß½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ Òéßéß¹ƒÜß
6 Ó߬؂êâéß ú½ß¸Á܃ß, ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf Qéß΋ ¶„îÇŸ ·„âÕßÇ‹ÌŸØßéß »„âéß·„ ú½ß¸ÁÜßéß ¦à„fÄx
_··„Üßéß ½•Ø„éߢǛ. §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß.
à„·ŽoҢ̄¢»‡ QéßÌó ©ÓŸsÇ‹éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„,
Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢Ç‹¢Ç›! ÕßÕßéßÜóâéß·Ž RÄéß΋r¢»‡ Ε҅Y XÄéßt
9
¿„êÇ‹¢Ç›, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ú½ß̸ •x·„ Έ⢠ҿ•fÓßé¸ ¢oß Îˆ.
ÕßÕßéßÜóâé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ ¥Îˆ ¿ŸÜƒß Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„Ä Έâ¢. Ε҅Njéß Òéß@ ·ó½ß¢¸ Ìó,

13 ÕßÕßéßÜóâéß Rá¸Ø„éߢÜó R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â ¨ Εà‡Ys ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•ðÓß ½ŸÝ„z¢Î‹ÃˆZ


Óߢ¸ Εà‡Ys ¦½‚êE ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß Ø‚éáß Ø ¸ ê „ ¶„í Ε҅Njéß Î•à„¢Üó âéߢǛ ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½‚Ý„z»ò_ÅßjNŸoÇ‹éß.
Ε҅Njéß ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. 2Ε҅Njéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 10¦·Ÿà‡Üßéß T·„ÅŽ ¥Ò…ÌŸØßé.ß Óßê ¸ Äéxß Ç‹é,ß ¿„¢ú΋éÇß é‹ ,ß
â·ä„úÌŸÜßéß ú½ß¸·ŸK¢¿„Ò….
11Ε҅Njéß ¿‚Õéß Ì
''½ß̸ Ÿ·ŸYs ÕóÇ› ·ò¢Ç‹QéßÎ* ‹ ¯»„éÃß „ ½•Øé„ ¢ß Ç›. ß é„ Óß ŸsÇ‹é,ß ''Ó•âéß ú½ß½¸ ¢¸ß ¿ŸY·Ž ·•Çé‹ ß
Òéß»„ Óß«¯ŸØßéßÜßâéß ½ß«ÜßéßҢǛ. Qéß ¿•Ì„éßÜßéß ÁÈCNŸoâéß. ¿‚Ç‹m½ŸÝ„z ¯Ÿ¯ŸYs ÕßÅŽj ½ŸÝ„zâéß Ó•âéß
ª½ß¢¸ Ç›.ú ½ßÒ¸ éßé¹ß éß Üß ß ÎŸ|ßÜóz¢S ú½ß½¸ •K¢¿„ÒéßY K·äŽNŸoâéß. »„È|á¸éßkÜß »„Ä|¢ ¯öØ•éßÅßéßj Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
½ŸÃˆÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›."" §Ì„Ãé„ Üß ß Ø‚éÇß Ü‹ ß Z¿„¢»‡ ú½ßÒ¸ È¢o ¿• ½ŸÃˆ ¥Wà„Øê „ Ys
Ó•âéß YH½ß«½•NŸoâéß. 12·òΈqÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ÒêúÌ„½•éß
3Ε҅Njéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß: RéßCH ©¢ÅƒÃ„éß. Õߢ»‡Ã„¢ ÎòÄ·„Åߢ ¥Ã„éß΋éß܃»•
''½ŸÝ„zâéß Ó•âéß ú½ß¸ÁÜóz âéߢǛ ½•Ã„éß ¿•à‡âéß. Ó•Ó• Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¶„îÇ‹ ¥Ã„éß΋éß»‡ ·òΈq ÒéߢΈ ÒêÌ„ÿ½•éß
½ŸÝ„z¶„í NŸÃ„Í‹x¢ ÒUNŸoâéß."" Ó•âéß ·ó½ß¸¢»‡ ©¢ÅƒÃ„é.ß ¨ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Óß|¸ ¿„f½‚éâ`ß Õߢ»‡Ã„¢ ·„¢^Åß
©ÓŸsâéß. ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢¿„Åߢ ·óÓ߸¢ Ó•âéß ÓŸ ¯¶„íaÒ RÜßéßÒ»„HC ©¢ÅƒÃ„éß.
13Ó•âéß, ÓŸ ·ó½ß¢
½ß¸ÃŸ·„ÿÒéßҢ̄éßHs Ó߸Òê½•à„½ß¸ÃŸfâéß. ¦â¢Î‹ ¸ Ìó ¦·Ÿà‡Ys ÒËŽ·NŽ Ÿoâéß. Õ®ê „ Réß
Õ®„È̄éßÜœñâ ¨ Òéßâéßá¸éßxÜßâéß »„êÈf Ó•âéß NŸp⢠̄½ß¸tíÌ„éߢΈ.""
»„È|Ó߸éßoÓŸsâéß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ·ó½ß¸¢ ú½ß¸Î‹
4 ''·ò¢Ç‹Üóz ï½ß΋q à„Õßq¢ ¥Ò…Ìó¢Îˆ. ¦ à„Õßq¢ È}¢Sâß ÃóE⠥Έ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
14¥½ßt
Râ¢Ç›! ¥Îˆ RNŸoĽ‚éß`â ú½ß¸ÁÜß à„Õßq¢Üƒ ©¢Îˆ. ¸ íÇ‹éß ÕßÕéß Üß óâéß ú½ßÁ¸ Üßéß »‡Ø„é½ß Ç¸ß â› P¢·„܃z
¥Ó•·„ ßÁƒxÜß ú½ß¸ÁÜßéß ¶„îÇ‹éß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. ·Ÿ½ß¸Ãˆ Ü•Y »òú^Ã܃z ½ŸÃ„éß ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß.
Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈß ê½Ÿ Ì„â ïÓßñÓŸxÜßâéß Ø„éßéßΟrY·Ž Ò¿•f ú½ß¸W ïÓßñY¶„íÇ‹ê ½‚âéßΈÈC Ì„â
³·„aÅŽ»‡ ¿•Ã„éßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ó߸|Εà‡Y·Ž, Ó߸|ÁâéßÜß Î‹»„cĶ„í ¯ŸÃˆ¯öÌŸÇ‹éß.
15¥ØßéßÌ• à„úÌ„éßÒ… ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜßâéß Ì„Ã„éßÒéßéß

Ø‚éßÈ꽟 ... ÕßÜߢ §Îˆ YÄcÒéß·Ÿ¢Ç‹ÒéßéßÜóY ½‚êðá ÌŸÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß à„úÌ„éßÒ… ³·„ ÒéßYá«Y ½ß¸Åßé16 ßj·òâs
RÁØ„éß DÌ„¢ÜóYΈ (YÄcÒéß. 15:2.) ½ßt¸ íÇ‹é,ß ¥Ì„YY à„úÌ„éÒß … ¹ßÇ¢c‹ Ìó ¿„¢ð½ßNŸoÇé‹ .ß ½ŸÃˆ
·ò¢Ç‹Qéß΋ ÕßÕßéßÜóâéßQéß΋ ¥Y ¶„îÇŸ ¿‚½ß¸tÒ¿„éßf. §¢Ç‹Üz ó ÓßÒ¸ éßÓ¢o¸ß Îó¿„éß ·óÕßÇé‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßéß
773 Ø‚éßá¸Ø„ê 13:17-14:13
ÒêâÕ®„¢»„¢ ¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¿„êÓ߸êo ©¢Ç‹ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE »„éßÈ¢S ³·„ DÌ„¢
4
»‡Ó• ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßâéß ¿„¿•fÒĶ„í ·òNj̟Äéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó, ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEâéß »„êÈf
17Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''¿„êÇ‹¢Ç›, ÒêΉ؄éß QéßÄéß ¨ ¯ŸÅß ¯ŸÇ‹Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇŸoÄéß. ¦
ïÓßñÓŸxÜßéß ÕßÕßéßÜóâéß Qéß΋ ΟǛ ¿•ðÓßÅßéßj Ó•âéß ÃŸE ÒéßÒéßwHs ¯ŸH¢Sâ½ß¸tíÇ‹éß Z¿„¢»‡
¿•NŸoâéß."" ÒêΉ؄éß ïÓßñÓŸxÜ߶„í ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßéß ©ÓŸsÇ‹éß. ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Y ¯ŸÜßâ ¥Øßéß
¿‚Hz¢SÓŸ Ó߸_Ã, ½ŸÃ„éß ÎŸÇ› ¿•Ø„éßÅߢ ¦½ß¸… ¿•Ø„éßÄéß. ¯öØßéߢΈ.
18ïÓßñY¶„íÜßéß ÎŸÇ› ¿•Ó«ß ÕßÕéß Ü 5
ß óâéß Ø„ééß Òß ¶„íÜßâéß ¿„¢ð½ß ¿‚Çm‹ ¯ŸÜß¶í„ Üß Î‹¢ÇŸYs Ø‚éÈ ß ê½Ÿ RÄé»ß »„ òÇ‹
NŸoÄéß. ½ß«ÜßzÜß Qéß΋ ¶„îÇ‹ ¦ ïÓßñY¶„íÜßéß ÁƒH ¿„ê½ß«¢ ÌŸÇ‹éß. ½ŸÃˆ ¥Ïˆ·ŸÃŸYs Ø‚éßÈ꽟 ÌòÜßC¢S
¿„Ãé„ .ß ÕƒÜßéÃß „ Ø‚éÇß Ü‹ ß ¦ ïÓßñY¶„íÜßéß Î‹Øé„ ß ¿„ê½ß¢« ¿„Ãé„ .ß ½•NŸoÇ‹éß.
6
ÕßÕßéßÜóâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ NôÎòÒéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ·ó½ß¸¢Ìó ú½ß¸ÁÜßâéß ·òŃjÇ‹éß
»ò½‚éßéßßÿÜß Ó߸Ä|ÓŸà„â¢Üƒ ©¢ÅßéߢΈ. Ε҅Njéß ¨ ΋éßá¸éßjÇ‚ñâ ¦ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßâéß ·òÅßjÇ‹¢
RÓŸà„¢ ·„Üßéß»„Á•NŸoÇ‹éß, ¥·„aÇ‹ °Qéß RéßCH ©¢Ç‹Î‹éß. Òêâܕ΋éß Î‹éßá¸éßjÇ‚ñâ ¦ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß ·ó½ß¸¢Ìó
19''ßÁƒxÜßYs¢ÅŽÜó ÕßÕßéßÜóâéß ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹Òéß ú½ßÁ¸ Üßâéß ¯ŸH¢¿ŸÇ‹é.ß ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ·•Çé‹ ß ¿•Øé„ Åß ¢ß
ØßéߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜ߶„í ½ŸÃˆ ½ß¸ÅßjË¢ »„êÈf ¥Ì„Ç‹éß ¯âsÇ‹ê ¦½ß¸… Á•Ø„éßܕ΋éß.
¿ŸÜƒß ¥Wà„Ø„éߢ. 20·ŸZ ÕßÕßéßÜóâéß ¥¢Î‹¢»‡ §ß·„ 7 ¥ØßéßÌ• §½ß¸tíÇ‹éß Î•à„¢ ½‚éßéßÌ„o¢ Rà‡ÿ¢W XÓ߸éß
©¢Ç‹Î‹éß. Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ú½ß¸ÁÜßéß Øßéß·„Qéß΋Åß ¥·„aÇ‹ ·ò¢Åßê¢Îˆ. Î•à„¢ Ó‚ÒéßwΈ»‡ ©¢Îˆ. ú½ß¸ÁÜßéß
YÒÓß«¢¿„Äéß. ¥Ã„ÕßéßuÜßéß ¥·„aÇ‹ ½ŸÃˆ »„éßǟßÜßéß §ß½ß¸tíÇ‹éß ©Ì„€Ò¢ ¿•Ó߸éß·óÒÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß
½•Ø„éßÄéß. »òú^ÃÜßâéß ¥·„aÇ‹ ½•éßð½ß¢Î‹é߶„í ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß Õ‚Ç‹éßÌ„éßÓŸsÄéß.
½ŸÅŽY ¥·„aÇ›·Ž XÓ߸éß·òYßÄéß. 21¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿• 8 ZÒ… ³·„ ΋éßá¸j ßEÒ… ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß Z ½ß¸Y
Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ¥Ç‹R Òéß뻇Üßéß ÒêÌ„ÿ½•éß. ú½ß¸ÁÜßéß ÕßÕßéß ¥Øßé¯ß öØßé¢ß Έ. SÒÈ·Ž Ì„ÒêÜß Òë·äŸÜßéß ¶„îÇŸ
ÜóâéßÜóY §¢Ç‹zÜó YÒÓß«¢¿„Äéß. ¦ §ß¢Ç‹z Y¢ÇŸ Ó߸¢Ìóá«Ó߸éßoÓŸsØßéß. ܜՃÓóâéß Î• ÒΟÄéß
»„éßÇ‹z»„êÕßÜßéß, ï½ß΋q ½ß¸¶ä„íßÜßéß ©¢ÅƒØßéß. ¥Ç‹R ½•éß·„ Òë·äŸÜßéß ¶„îÇŸ Ó߸¢Ìóá«Ó߸éßoÓŸsØßéß. ¦ ¿‚Åßéßz
¯öÌ„éßÜßéß ¦ §¢Ç‹zÜó ¦Ç‹éßÌ„ê¢ÅƒØßéß. 22ÕßÕßéßÜó ¥¢ÅßéßÓŸsØßéß, ''ßE ÒéßÒéßwHs âÈ·Ž ½•à‡Ç‹éß.
âéßÜóY ¥¢Î‹½‚éâ`ß »ò½ßt¸ Õ®Ò„ ÓŸÜßÜó ¥Ç‹R ¶„í·„aÜßé,ß ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß ÃŸÁ• ½ß¸Ç›¯öØ„êÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÒéßIz
ÌóÇ•Ý„éßz ½‚éßéßÄéß»„éßÌ„ê ©¢ÅƒØßéß. ÕßÕßéßÜóâéß ¥¢Ì„¢ ¯âsÅŽ·• YÜßÕßÇ‹Ç‹éß.""
9
¥Øßé߯öÌ„éߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß ¥¢Ì„¢ ΋»„cÃóz ©¢Îˆ. ZÒ… ÒÓ߸éßoâs¢Î‹é߶„í, ÒéßÃ„Ë NŸp⽂éß`â ¯ŸÌŸÝ„¢
ÕßÕßéßÜóâéß ÓŸà„ÓŸYs ̄ß|Ì„ ÒĶ„í ½•S ©¢Ç‹ ºÃˆ~Ó߸éßo¢Îˆ. Õ®„êÜó·„ ÓŸØ„é߶„íÜߢ΋È ¦Ì„w
YÒ|âéß."" Üßâê ¯ŸÌŸÝ„¢ Z ·óÓ߸¢ ½•éßÜòaÜßé߽߸…Ì„éߢΈ.
¯ŸÌŸÝ„¢, ßEÜßâéß ½ŸÃˆ Óß«¢@Ó߸ӟÜß Qéß΋
§à‡ÿØ•éßÜßéß WÈC ÒÓ߸éßo¢Îˆ? âéߢǛ Ü•½ß« YÜßÕ‚Ç‹éßÌ„éߢΈ. Z ß·„¶„í ½ŸÃ„éß

14 Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó Ø‚éßÈ꽟, Ì„â ð½ßÿÒéßâéß Ó߫΋r¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß.


10
Ø„ê·óÕßé߶„í ÒéßÄÜß ¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß. §à‡ÿØ•éßG ¨ ÓŸØ„é߶„íÜߢ̟ Yâéßs ÙÝ„â ¿•NŸoÄéß.
Ø„ééß Üß âß éß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ÒéßÃÜ„ ß °ÃŸtÅßéß ¿•Ó·«ß ò¢ÅƒÇ‹é.ß ''§½ßt¸ íÇ‹éß ZÒ… ¶„îÇŸ Òê܃»• ¿„Sfâ à„½ŸYR.
¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ½ŸÃˆ Εà‡Ys §½ß¸téßÇ‹éß ZÒ† Òê܃»• ©ÓŸsÒ…."" ¥Y
§NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß Ø„éßê΋éßÜßéß ·ŸY ½ŸÃ„éß, Ø„éßêΟ ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„éß.
ú½ß¸ÁÜóz ¿•Ãˆ¯ö̟Äéß. ¨ §Î‹qÃ„ê ³·„ÅŽ»‡ Ø„ê·óÕßéß 11 Z »„Ä|¢ ¯ŸÌŸÝƒY·Ž ½ß¸¢½ß¸ÕßÇ›¢Îˆ. Z Ó̟߫ßÜß
Ò¢à„¢ ¥Ò…̟Äéß. 2¦ ßÁƒxÜßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸¢DÌ„¢, Z »„È|á«k ¦Ì„w ß·„âéß ú½ß¸·„ÅŽÓ߸éßo
§úà‡Ø•éÜß éß ß Î•à¢„ Üó ¿•Ãé„ fß ¶„í¢ÅƒÃ„é.ß §Ì„Ä ßÁƒxÜß¶í„ ÓŸsØßéß. ·•Åß·ŸÜßéß Z à„ÉßYs WY½•NŸoØßéß.
¿‚¢Îˆâ ¦ Ó߬oÿ ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ÕƒYÓ߸Üßéß ½ŸÅŽ Qéß΋ ZÒ… ½ß¸Ã„é߽߸…܃ ½ß¸Ç› ©¢ÅƒÒ….
¥Ò…̟Äéß. »„Ì„¢Üó ¦ ú½ß¸ÁÜ• §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß ½ß¸…Äéß»„éßÜßéß Î‹é߽߸tŎ܃ Z à„ÉßYs ·„ð½ßtNŸoØßéß.
12
Ì„Òé߶„í ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ¿•Ó߸éß·òÓŸsÄéß. ·ŸY ¨ Ó߸Òéß
Ø„éߢÜó §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¦ ßÁƒxÜßâéß ´Ç›¢S, ´ ú½ß¸·Ÿà„Ң̄½‚éß`â â·ä„úÌ„Òê! ©Î‹Ø„éß ½ß¸…úÌŸ!
½ŸÃˆ Qéß΋ °ÜßéßÕßÇ› ¿•NŸoÄéß. 3Ø‚éßÈ꽟 Qéß ·„á¸j½‚éß`â ZÒ… ¦·Ÿà„¢ âéߢǛ ¯Üƒ ½ßǸ ¯› öØ„êÒ….? ÁÓŸ¢
½ß¸Y XÓß«½•Óß«, RéßÒéßwHs ¦Î‹ÃˆNŸoÇ‹éß. »„Ì„¢Üó QéßÄéß »‡Ys ½ß¸Ì„⢠¿•ðÓß ZÒ… Õ®„êRéß QéßΈ·Ž ¯Üƒ
ÕƒYÓ߸Üßéß. ú½ß¸W ·„á¸j½‚éß`⠽߸YZ Òéßâéßá¸éßxÜßéß QéßÌó âÈ·Ž ½•Ø„éßÕßÇŸmÒ….
13
ÕßÜÒß ¢Ì„¢»‡ ¿•Øéß ¢ß ¿ŸÃ„é.ß ¥ØßéÌ ß • Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Qéß¶í„ ZÜó ZÒ… ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê §Üƒ ¿‚½ß¸tí ·òÓŸsÒ…:
¨ ·„á¸j̄Ľ‚éß`⠽߸YY ¥¢Ì„¢ ¿•NŸoÇ‹éß. ''Ó߸Ãó|âsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Y܃ Ó•âê ©¢Åƒâéß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 14:14-31 774
ï½ßñâ ¦·Ÿà‡Üóz·Ž Ó•âéß ½‚Jz¯öÌŸâéß. Ó•âéß, ÓŸ ¦ ÓßÜp¸ ¢ß Òéßâéßáé¸ xß Üß ·óÓߢ¸ ·ŸÎ‹é,ß Á¢Ì„éÒß …Üß ·óÓß½¸ •é.ß
Óߢ« @ÓßÓ¸ ŸYs Ε҅Y â·äú„ ÌŸÜß·¢„ ^Åß ï½ßñ·Ž ÈSf ¦ Ó߸pÜߢ ZÅŽ ÒéßÇ‹éß»„éß ¥Ò…Ì„éߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéßâéß
NŸoâéß. ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ÓßÕ¸ ƒ® ½ßø |„ Ì„¢ Qéß΋ Ó•âéß ¶„îÄéfß ¢ Ì„éßÇ›S ½•Ø„éßŃY·Ž 'ÓŸà„⢠¥Ó• T½ß¸…Äéßâéß" Ó•âéß
Ńâéß. ΟCØ„éßéßâs ¦ ·ò¢Ç‹ Qéß΋ Ε݄҅zâéß ú½ß¸Ø‚êCNŸoâéß"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó߸Ä|à„·Žo
Ó•âéß ·„ÜßéßÓ߸éß·ò¢Åƒâéß. Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
14 ½•éß½®ß¸êÜß Qéß΋ Ó•âéß ÕßH½ß¬Æ„¢ ΋»„cĶ„í ½‚݃oâéß.
Ó•âéß, ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅ Y܃ ©¢Åƒâéß."" Ε҅Njéß ¥á¸ê~Äéßâéß ¶„îÇŸ K·äŽNŸoÇ‹éß
15 ·ŸZ ¥Îˆ ÁÄéß»„ܕ΋éß. ZÒ… Ε҅YÌó ¦·Ÿà„¢ 24 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ³·„ ú½ß¸ÒêË¢
ÜóY·Ž ½‚Ý„zܕ΋éß. ¥»‡Ï‹½ß¸… »óW ÜóY·Ž ¯ŸÌŸÝƒ ¿•à‡Ç‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''Óßø »ˆ ‡c Ó•âéß Ì„ÜS ß â_Åjß
Y·Ž ZÒ… ·Ž¢Îˆ·Ž XÓ߸éß·òY ßÕßÇŸmÒ…. ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY Ó•âéß ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßo
16 ú½ßÁ¸ Üßéß Yâéßs ¿„êS, Z Rá¸Øé„ ¢ß ¦ÜóSNŸoÃé„ .ß ÓŸsâéß. ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ó߸È»‡c ÓŸ ½ß¸Í‹·„¢ ú½ß¸·ŸÃ„½•éß
ZÒ… _·ÒÜߢ ¿„Sfâ à„Ò¢ ÒêÌ„ÿ½•éßâY ú½ß¸ÁÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØßéß. 25¥á¸ê~Äéß ÃŸEâéß Ó•âéß ÓŸ Î•à„¢Üó
»„ÒéßYNŸoÃé„ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß ¥¢ÅƒÃ„é,ß ''Õ®ê „ Üó·„ ÃŸÁƒx ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ÓŸ ·ò¢Ç‹Üßï½ßñ Ó•âéß ¦ ßE Qéß΋
ÜßYs¢ÅŽÜó Õ®„Ø„éߢ ½ß¸…ÅŽj¢S⽟Njéß §Ì„Ç•ÓŸ? âÇ‹éßNŸoâéß. ¦ ßE ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ì„â¶„í ÕƒYÓ߸Üßéß»‡
17 ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ó߫⽟Njéß §Ì„Ç•ÓŸ? ¿•à‡Ç‹éß. ½ŸÃˆ ½‚éßÇ‹Üß Qéß΋ ¥Ì„Ç‹éß ³·„ ·ŸÇ›ï½ßŃjÇ‹éß.
Εà‡Ys ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÈf⽟Njéß §Ì„Ç•ÓŸ? Ø„éßêΟ ½‚éßÇ‹Qéß΋ âéߢǛ ¦ ·ŸÇ› ÌòÜßC¢S ½•Ø„éß
Ø„éßéß΋r¢Üó Òéßâéßá¸éßxHs Õߢψ¢S, ½ŸÃˆY ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ Õ®ƒÃ„¢ ÌòÜßC¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 26Ó•âéß
§¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„zZØ„éßY½ŸÇ‹éß §Ì„Ç•ÓŸ?"" ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ·óÓ߸¢ ¿•Ø„êÜßZ ©Î•qK¢Sâ Ó߸¢»„W ¥Îˆ.
18 Õ®„êRéßQéß΋ ú½ß¸W ßF ½®ß¸éß⢻‡ ÒéßÄˎ¢¿ŸÇ‹éß. ßÁƒxÜßYs¢ÅŽZ K·äŽ¢¿„ŃY·Ž Ó•âéß ÓŸ ¿•W ÕßÜߢ
ú½ß¸W ßE¶„î Ó߸|¢Ì„ Ó߸Òêψ ©¢Îˆ. ú½ß¸Ø‚êCNŸoâéß.""
19 ¥ØßéßÌ• ZÒ…, ΋éßá¸j ¿„ú·„ÒÈoR Z Ó߸ÒêψÜó 27Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ³·„ ½ß͸ ·‹ ¢„ ½•Óâ«ß ½ßt¸ íÇ‹éß ¦ ½ß͸ ·‹ ŸYs
âéߢǛ ÌóÓß« ½•Ø„éßÕßÇŸmÒ…. âÄ·„ÕßǛ⠿‚Åßéßj ¯Ò|Ã„ê ¥Ç‹mC¢¿„ܕÄéß. ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢¿•¢Î‹é߶„í
·òÒéßw܃ ZÒ…ÓŸsÒ…. ¦ ·òÒéßw âÄ·Õ„ Çß ,› ¯ŸÃ„ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ¿•Øßéß ï½ßñ^·Woâ½ß¸tíÇ‹éß, ΟYY
½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ZÒ… Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„Sf½ß¸Ç›â ¯Ò|Ã„ê ¥Ç‹mC¢¿„ܕÄéß.
½ŸY܃ ©ÓŸsÒ…. Réß»„ÌŸ ïÓßñY¶„íÜßéß ½ŸY Qéß΋
âÇ›¿ŸÃ„é.ß §½ßt¸ íÇ‹éß ¿„Sf⠧̄Ãé„ Üß ƒz»• ©ÓŸsÒ….
ZÒ… ¿ŸÒ… »„éßÇ‹mÜóz ¿„éßÅßjÕßÇŸmÒ…. ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜ߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
20 28
§¢·Ÿ ¯¢Ìó ÒéߢΈ ßEÜßéß ¿„Y¯öØ„êÄéß. R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â ¨ Ó߸¢Î•à„¢ ¦@E ßE ¿„Y
½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·• ½ŸÃˆ Ó߸ÒêÏ‹éßÜßéß ©ÓŸsØßéß. ·ŸZ ¯öØßéßâ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ.
29´ ½®ß«Há¬o Εà„Òê, Yâéßs ·ò_Åßj ßE ¿„Y¯ö
ZÒ… ½ŸÝ„âz éß ¿•ÃÒ„ …. ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ,ß ZÒ… Z Óß|¸ ¢Ì„
Εà‡Ys ÓŸà„⢠¿•à‡Ò… »„âéß·„ Z Óß|¸ ¢Ì„ ú½ßÁ¸ Ü•s Ø„êÇ‹Y ZÒ… Ó߸¢Ìóá«Ó߸éßoÓŸsÒ…. ·ŸZ ZÒ… YÁ¢»‡
ZÒ… ¿„¢ð½ßà‡Ò…. ZÒ… ¿•Óâ«ß Åßéjß Z ½ßÜ« Üzß éß ß ÓŸà„⢠Ó߸¢Ìóḽ߸Nj¶„í. ¥Ì„Y ½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâ ¥¢Ì„ÒéßØßé߯ö
¿•Ø„éßÅߢ ·òâNŸC¢¿„Äéß. Z ½ß«ÜßzÜßéß ¦½ß¸…Á•Ø„éß ØßéߢΈ, YÁ½•éß. ·ŸZ ßE ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ÒNŸoÇ‹éß. ½ß¸Ãˆ
ÕßNj̟Äéß. ¯ŸHNŸoÇé‹ .ß ¥Îˆ ³·„ Óßø t„ ¢ Ì„â·„¢^Åß Òéß∠̄ ¯¶„íaÒ
21 ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßâéß ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž Ó߫΋r½ß¸Ç‹¢Ç›. ½ŸÃˆ ú½ßÒ¸ ê΋·Ã„ ½„ ‚éâ`ß Óßø ŸtY·Ž Áâw §SfâÅßéjß ©¢Åßé¢ß Έ.
30·ŸZ ÓŸ Ήâ ú½ß¸ÁÜßéß ÒêÌ„ÿ¢ _·äÒéߢ»‡ Õ®óÁâ¢
Ì„¢úÇ› Îóá« »„âéß·„ ½ŸÝ„zâéß ¿„¢½ß¸¢Ç›. ¥Ì„Y
½ß«ÜßzÜßéß ÒéßIz ¯âsÅŽ·• ¦ Εà‡Ys NŸ|ω⢠¿•Ø„éß»„Üßéß»„éß̟Äéß. ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß _·äÒéߢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß.
¿•Ó߸éß·óÄéß. ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßéß ÒéßIz ¯âsÅŽ·• Qéß Î‰âú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸¢Ç‹éß·òY, _·äÒéߢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ
ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs Ì„Òéß ½ß¸ÅßjËŸÜßÌó Y¢½ß¸Ã„éß. Ó•âéß Qéß ¶„íÅßéߢՃYs ¦·„HÌó ¿„¢ð½ßNŸoâéß. RéßCHâ
Qéß ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¿„Y¯ö̟Äéß. 31½ß¸ÅßjË ÎŸ|Ä¢ ΋»„cÄ
22''Ó•âéß YÜßÕßÇ› ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„í RÃóÏ‹¢»‡ Ø„éßéß΋r¢ ©¢Ç• ú½ß¸Á܃ß _··„ ½•Ø„éߢǛ.
¿•NŸoâéß. ú½ß¸¹ƒxÌ„ ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸ÅßjËŸYs Ó•âéß ÓŸà„⢠½ß¸ÅßjË ú½ß¸Á܃ß, »„ÅŽj»‡ _··„Üßéß ½•Ø„éߢǛ. ½®ß«Há«o
¿•NŸoâéß. ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ Ó•âéß ÓŸà„⢠؄êÜóY ú½ßÁ¸ ܃ß, QéßÃé„ ß Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ì
‹ ŸÃ„é.ß Qéß Ï‚ñÄx¢
¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßâéß, ÒéßâéßÒéßÝ„zâéß, ÒéßéßYÒéßâéß ½•Ç› ½‚éß`â¢Üƒ ·„ÈC¯öÌ„éߢΈ. ©Ì„oÄ¢»‡ ¿„êÇ‹¢Ç›.
ÒéßÝâz„ éß Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß"" ¥Y Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ ¥·„aÇ‹ Ï‹êJ ½•éß½®ß¸éߢ ©¢Îˆ. ¥á¸ê~Äéß âéߢǛ ³·„
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓ• ¦ RḠïÓßñâx¢ ÒNöo¢Îˆ. ¦ ïÓßñâx¢Üó Òéßâéßá¸éßxÜߢ̟
Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß 23ÕßÕéß Üß óâéßâéß Ó•âéß Òê_ÃfNŸoâéß. ÕßÜߢ»‡ ©ÓŸsÄéß.
775 Ø‚éßá¸Ø„ê 14:32-16:8
32 ¦ ïÓßñâx¢, ½ŸÃˆ Εà‡Y·Ž Ó߸¢Î•à„¢ XÓ߸é߶„í½‚Ý•z 9 Ή½‚êâéß ½ßÅ
¸ Ë
jß ½ß…¸ ZÝ„ézß ½ß†
¸ È»o ‡ Ä·Òo„ éßØé„ ¢ß ¥Øßéß
½ŸÃˆY ½ß¸¢½ß¸…Ì„éߢΈ. ¦ Ó߸¢Î•à„¶„íÜßéß ½ŸÃˆ ú½ß¸ÁÜ߶„í ¯öØ„êØßéß. ÒéßÈ؄éßéß Ó•âéß (Ø‚éßÈ꽟âéß)
°ÒéßY ¿‚Õßéß̟Äéß? ½®ß«Há«oØ„ê ´Ç›¯öØßéߢΈ. ¥Y Ή½‚êâé߶„í §¢·Ÿ ¯¶„íaÒ ·„MŸjÜßéß ·„HCNŸoâéß.
½ŸÃ„éß ú½ß¸·„ÅŽNŸoÄéß. ·ŸZ Ó߬؂êâéßâéß Ø‚éßÈ꽟 ÕßÜß ½‚êØ„êÕßéßÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs ·òΈqÒéߢΈ à„úÌ„éßÒ…
½ßø ŸfÇ‹é.ß ¦Ø„éâß Î‰â ú½ßÁ¸ Üßéß Õ®Î„ ÿ‹ Ì„ ·óÓߢ¸ ¥·„aÇ›·Ž âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß·òÓŸsÄéß. ·ŸZ ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß
½‚݃zÄéß. WY ½•Ø„éßŃY·Ž Ó•âéß Óß«¢@Üßâéß ½ß¸¢½ß«NŸoâéß.

15
½‚êØ„êÕßé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
§Îˆ ½‚êØ„êÕßéßâéß »„êÈf R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â
Ó߸¢Î•à„¢:
16 ¦ Î•à„½ß¸… ßE¶„í QéßÄéß ³·„ ·Ÿâéß·„ ½ß¸¢¯ŸH.
ïÓß܃âéߢǛ ¥Ã„Ëx¢»„é¢ß ÇŸ Óßج ‚êâéß ¶„íÒê^Ão
·ò¢Ç‹¶„í (Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß) QéßÄéß ³·„ »ò^Ãÿ½ß«Üßzâéß
³·„ ßúW ¦ÃówØ„êÕßéß âéߢǛ ±à„|ßxÜßâéß ½ß¸¢¯ŸH.
ïÓßñâx¢ Îó¿„éß·ò¢Îˆ. ¦ ßWÿ ½ß¸ÅßjË¢ ÓŸà„â¢
2
¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ³·„ ßWÿ ·ŽÃówØ„êÕßéß âéߢǛ ½‚êØ„êÕßéß Ó߬oÿÜßéß ¥Ãósâéß âΈ Ο_Åߢ΋é߶„í
±à„|ßxÜßâéß ïÓßñâx¢ Îó¿„éß·ò¢Îˆ. ¦ ß̕ÿ ú½ßØ
¸ é„ Wß sNŸoÃé„ .ß Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ ½ŸÃ„éß ³·„¿óÅß
½ß¸ÅßjË¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. âéߢǛ ÒéßÃó¿óÅßé߶„í ½ß¸Ã„éß»„éßܜ̄éßo̟Äéß. ½ŸÃ„éß,
2 ßÁ ¶„íÅßéߢÕߢ, ΉÕóâéß ú½ß¸ÁÜßéß ©âsÌ„½‚éß`â »„êÇ‹éß Ó•Üß ¶„îHâ½ß¸tíÇ‹éß Ì„½ß«t¯öØßéßâ Sâs
½ß¸†ÁƒÓ߸p܃Üóz ½‚éßéßÄï½ß_Åßj¢Î‹é߶„í ½‚Ý„éßoÓŸsÄéß. ½ß«Åßj ½ß«Üßz܃ ©¢ÅƒÃ„éß.
3 ''Ò궄í Óß@
Ó‚Õó ·óÓߢ¸ , ½•éÎß ‚Õƒ ·óÓߢ¸ ½‚êØ„êÕßéß ú½ßÁ¸ Üßéß ¸ Ø„é¢ß ¿•Øé„ ¢ß Ç›, ½•é¢ß °¢ ¿•Øê „ Üó
½‚ééß Ãß ï„ ½ßÇé‹ Óoß ŸsÄé.ß ú½ßÁ¸ Üߢ̟ ½ŸÃˆ R¿ŸÃ„¢ Òx·„¢o Òê¶„í ¿‚½ß¸t¢Ç›! ÒéßÏŸxºs½ß¸… ¯¢Ç‹âéߢǛ ZÇ‹
¿•Ø„éßŃY·Ž Ì„ÜßÜßéß ÕóÇ›»„éߢNjéßz ¿•Ó߸éß·òÓŸsÄéß. ·Ÿ¯ŸÇ›âÅßéßj Òê à„Ì„éßÿÒ…Üß âéߢǛ ÒéßÒéßwHs
3 ½‚êØ„êÕßéß ¥¢Ì„Ń §¢ÅŽ ·„½ß¸tíÜß Qéß΋, ·Ÿ¯ŸÇ‹¢Ç›. Òê à„úÌ„éßÒ…Üß âéߢǛ ½•éߢ ¯ŸÃˆ
QÏ‹éßÜóz ú½ß¸ÁÜßéß âÜßz ÕßÅßjÜßéß Ï‹ÃˆÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¯öÌ„éßÓŸs¢ ÒéßÒéßwHs ΟSï½ßÅßj¢Ç›. ÒéßÒéßwHs
ú½ß¸ÁÜßéß °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. Òê à„ ú Ì„ é ß Ò …Üß ¶ „ í ¥½ß ¸ t C¢¿„ · „ ¢ Ç› " ¥Y
4 ÈMöuâéß, °ÜƒÜ•Ø„éßéß ½ß¸ÅßjËŸÜß ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„éß.
4 ¦ ½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ §ß¢Ç‹zâéߢǛ ÕßÜß
»„ÅŽj»‡ °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢Üó ©âs
Ø„éߺÓ߸éß ½ß¸ÅßjË¢Üó QéßÄéß ½ŸÃˆ °Ç‹éßtÜßéß Râ Ң̄¢»‡ ½‚Ý„z»òÅßjÕßÇŸmÄéß. ·„âéß·„ ½ŸÝ„zâéß Qéß
Ò¿„éßfâéß. SÒÈ·Ž ïÓßñY¶„íÜßéß ¶„îÇŸ Õ®„Ø„é߽߸Njéß Î•à¢„ Üó Y½ŸÓߢ¸ ©¢Ç‹YØ„éxß ¢Ç›. ½ŸÃˆ à„úÌ„éÒß …Üß
Ì„ é ß Ó ŸsÄ é ß . ïÓß ñ Y¶„ í Üß é ß Õ® „ Ø „ é ß ¢ Ìó Ò˶„ í âéߢǛ ½ŸÃˆY ·Ÿ¯ŸÇ‹¢Ç›. Îó¿„éß·óÒÅߢ ¦C¯ö
¿„éßÓŸsÄéß. Ì„éߢΈ. à„úÌ„éßÒ… ´Ç›¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. §Ì„ÄéßÜßâéß
5 ½‚ ê Ø„ ê Õß é ß Rá¸ Ø „ é ß ¢ Üó ΋ é ß £ ¹ß ¢ Ìó ÓŸ Ճψ¢¿• ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß Î•à„¢ âéߢǛ ½‚Jz¯ö̟Äéß.
5 ¥½ß¸tíÇ‹éß ·òÌ„o ßE ÒNŸoÇ‹éß. ¨ ßE ΟQ΋éß
ºë΋؄éߢ ï½®ßêá«Ó߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„ú΋̄ ·óÓ߸¢
¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. ΋êÄ¢Üó ©âs NöØ„éßÄé߶„í Ò¢à„¢½ŸÇ‹é.ß ¦Ø„éâß YÁƒØßéXß ½ßø é„ Çß é‹ .ß ¦Ø„éâß
½ŸÃ„éß ¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. ¯»‡zÌ„éß ïáHá«Ø„궄í ð½ßÿÒéß, ΋؄éß»„Üß½ŸÇ‹éß. ¨ ßE ÓŸxØ„éߢ»‡
½ŸÃ„éß ¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ·ò¢Ç‹ ÒêÄc¢»‡ XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß. Ó߸È؂éß`âR, ÒéߢSR ¦Ø„éßâ
ÜßêVÌ„é߶„í ½‚Ý„éßoÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¿•NŸoÇ‹éß.
ú½ßÁ¸ Üßéß ÈéßÃòâØßêÒéßéß ÒêÄ¢c Üó ½‚Ýé„ Óoß ŸsÄé.ß
6½‚êØ„êÕßéß ú½ßÁ
ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ »„ÅŽj»‡ RÜ߽߫Ó߸éßoÓŸsÄéß. ¸ Üßéß ¿ŸÜƒ »„Ã|ˆ á¸éÜkß Yß , ½‚êÓß»¸ ‡Ý„Yz
6 ·ŸZ YúQéßÒéßéß Ø•éßÄéß ¯ÇŸÃˆÜƒ ¯¢Ç›¯öØßéߢΈ. ½•éßÒéßéß RÓŸs¢. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß WÄéß»„éß ÕƒÅßéß ÎŸÃ„éßÜßéß,
½‚éßéß·„aÜßZs ¿„¿ŸfØßéß. °Î‰ ½ß¸¿„f»‡ ܕ΋éß. »„È|á¸éßkÜßéß. ¥ØßéßÌ• ½ŸÃˆ »ò½ß¸tÜßZs ÒÅŽj ÒêÅßÜ•.
7 7¦ »„Ä|¢ ¿•Ì„ ½‚éßéßÌ„o¢ ½‚êØ„êÕßéß Î•à„¢ à„ÿÒéß
¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÃˆ Óß|¸ ¢Ì„ NŸÒéßCÿ Óßø é„ ·qß òY
½‚êØ„êÕßéß RÇ›Sï½ßÇ‹éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¦ NŸÒéßCÿ ¥âéßÕ®„RÓ߸éßo¢Îˆ. ½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜߢ̟ °Ç‹éßNŸoÄéß.
½‚êÓ߸êo YÄҢP ¿‚Åßz âΈ ΋»„cÄ Ó߸Ⱥ΋éßq ú½ß¸ÁÜßéß R¿ŸÃˆNŸoÄéß. »„Ì„¢Üó ½ŸÃˆ·Ž ©âsÒZs ÒéßIz
ΟÅßéßÌ„éÓŸsÄéß. ·Ÿ½ŸÜßâéß·ò¢ÅƒÃ„éß. ·•Ã„Ô^Ã^àÌ„éß úΟ·ä„½ß¸¢Ç‹z ¥Ç‹Üßéß
8 °Ç‹|Åߢ ½‚êØ„êÕßéß ¥¢Ì„Ń RâÕßÇ‹éß Ì„éߢΈ. ·Ÿ½ŸÜßY ½ŸÃ„éß ·óÄéß·ò¢ÅƒÃ„éß. 8ÈMöuâéß ¯ô܃Üßéß,
¿ŸÜƒ ΋êÄ¢Üó ©âs ¯»„zØßêÒéßéß ½ß¸ÅßjË¢Üó Óß«Õƒw úΟ·ä„ ÒÜßéßzÜßéß, úΟ·ä„ ½ß¸¢Ç‹éßz ½®ß¸H¢¿„Åߢ ܕ΋Y
ú½ß¸ÁÜßéß °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. Õ‚Ø•é_ÃGÒéßéß ½ß¸ÅßjË¢Üó ú½ß¸ÁÜßéß R¿ŸÃ„¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. RΕL ¯ŸÜ߶„íÜßéß úΟ·ä„
ú½ß¸ÁÜßéß °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ÒÜßéßzÜßâéß âÈ·Ž½•à‡Ã„éß. à„úÌ„éßïÓßñÓŸxÜßéß Ø„êÁÄéß
Ø‚éßá¸Ø„ê 16:9-17:12 776
½ß¸ÅßjË¢ ÒĶ„í ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢, ¥Ã„Ëx¢ÜóY·Ž RÓ߸o ¹ßéÜß ¢ß ÌŸ XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßÇÌ‹ ŸÃ„é.ß "" ¦ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß
È¢¿ŸÃ„éß. Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ ÒĶ„í ½ŸÃ„éß RÓ߸oÈ¢¿ŸÃ„éß. ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟
¿‚¯ŸtÇ‹éß.
4
½‚êØ„êÕßéßâéß »„êÈf RMŸÎ‹ DÌ„¢ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø„ê·óÕßéß (§à‡ÿØ•éßÜßéß)
9 ''úΟ·ä„ ½ß¸¢Ç‹éßz ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ·„âéß·„ ±à„|Äx¢ ¥¢ÌŸ¯öÌ„éߢΈ. ½Ÿxψ ÒéßêÜߢ»‡
Ø„êÁÄéß, Óß«Õƒw ú½ß¸ÁÜßÌóÕƒÅßéß Ó•âê ¿ŸÜƒ ÕßÄéßÒ… Ì„Cc¯öØßéßâÒéßY á«Üƒ Ø„ê·óÕßéß
°Ç‹éßNŸoâéß. ½ß¸¢Åß ©¢Ç‹Î‹éß »„âéß·„ ÈMöuâéß, ©¢ÅƒÇ‹éß.
°ÜƒÜ• ú½ß¸ÁÜßÌóÕƒÅßéß Ó•âê °Ç‹éßNŸoâéß. ½•Ó߸R 5 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢ ^ﮟØßêÒéßéß ÜóØ„éßÜó ÏŸâx½ß¸…
½ß¢¸ Ç‹ézß °Qéß ©¢Ç‹Ò…. Óߢ¸ Ìóḽ…¸ß ·_ ·„Üéß ß ¥·„aÇ‹
©¢Ç‹Ò…. ·ó̄܃ ©¢ÅßéߢΈ. ¯ôÜߢÜó ï½ßÈCâ ½‚éßéß·„aÜßâéß
10 ·„ ^ ÃwÜß é ß Ü ó ¯ŸÅß Ü ß é ß ¯ŸÇ‹ Å ß ¢ Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß ½ß¸Y½ŸÝ„éßz ³·„ ¿óÅß ½•NŸoÄéß. ̄ß|Ì„ ½‚éßéß·„aÜß âéߢǛ
Ó߸¢ÌóḢ ©¢Ç‹Î‹éß. ½ß¸¢Åß ·óÌ„ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó C¢ÁÜßâéß ½ŸÃ„éß ·óNŸoÄéß. ÏŸâx¢ ½ŸÃ„éß ¶„í½ß¸t½•NŸoÄéß.
6¦ Óß ¸ Ò éß Ø „ é ß ¢ , úÓß ¸ Á Üß é ß ³GÒ ½ß ¸ ¢ Ç‹ é ß z ·óðÓß
Óߢ¸ ÌóḢ ¥¢ÌŸ Ó•âéß YH½ß½« •NŸoâéß. úΟ·ä½„ ¢¸ß Ç‹ézß
úΟ·ä„ÄÓ߸¢ ¥Ø•éßx¢Î‹é߶„í Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsØßéß. Ó߸ÒéßØ„éߢ܃ ©¢ÅßéߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß ³GÒ ¿‚ÅßzâéߢǛ
·ŸZ ¥ÒZs ÒxÄp¢ ¥Ò…ÌŸØßéß. ³GÒ ½ß¸¢Ç‹éßz ßÜßéßf̟Äéß. ¥ØßéßÌ• NŸÏŸÃ„Ë¢»‡ ¿‚Åßz
11 ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ½‚êØ„êÕßéß »„êÈf ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ·òÒéßwÜß¶í„ ·òYs ³GÒ ½ß¢¸ Ç‹ézß RéßCH¯öÌŸØßé.ß ·òYs
R¿ŸÃ„¢ ·•Ã„Ô^Ãà„éß »„êÈf ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ R¿ŸÃ„¢ ï½ßñ ·òÒéßwÜ߶„í ÓŸÜßéß»‚ñ΋éß ³GÒ ½ß¸¢Ç‹éßz RéßCH
¨ ½ß¸ÅßjËŸÜß »„êÈf ÓŸ¶„í ¯¢Ì‚¢Ìó ΋éߣ¹ß¢. ¯öÌŸØßéß. ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜ߶„í »„êÇ‹ ¥ÜƒÓ• ©¢ÅßéߢΈ.
12 ½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¯Ì„oØßéßâ ½ŸÃˆ ½ß¸†Áƒ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß
Ó߸p܃Ü߶„í ½‚݃oÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÿÈp¢¿ŸÜßY ú½ß¸Ø„éß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
7¦ ÓßÒ
WsNŸoÄéß. ·ŸZ Ó߸¢Õ®„R¢Sâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßZs ½ŸÃ„éß ¸ éßØé„ ¢ß Üó ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÃˆY ¿•Óâ«ß Ε҅Y½‚ñ½ß…¸
¿„ ê NŸo à „ é ß , ú¯ŸÃˆ p ¢ ¿„ Ü • â¢Ì„ Õß Ü ß V âéß Ü ß ¿„êNŸoÄéß. ½ŸÃˆ ·„âéßsÜßéß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrY
̟҅Äéß."" ¿„êNŸoØßéß. 8ú½ß¸ÁÜßéß, ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â »ò½ß¸t ½ŸÅŽY
âÒéßéßw·óÄéß. ¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅z ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß Ì„Ø„êÄéß
13 ¿•Óß«â ú½ß¸Ì•x·„ ÌóÅßÜ߶„í, ÕßH½ß¬ÆŸÜ߶„í ½ŸÃ„éß ½‚Ý„zÄéß.
½‚ ê Ø„ ê Õß é ß â éß »„ ê È f ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
9¦ ·ŸÜߢÜó ·óÅßÜßéß»„Üß ½ß¸ÅßjËŸÜßZs ¹ƒI»‡
Ø‚ é ß È꽟 ¯ÓósNŸÃ„ é ß z ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß . 14§½ß¸tíÇ‹éß
''ÒéßêÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜóz (¶„îG ½ŸY ·ŸÜߢ Üœ·„a ©¢ÅƒØßéß. ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜßéß, ¦ Εà‡Y·Ž §à‡ÿØ•éßÜßéß
ú½ß¸·ŸÃ„¢) ¦ ú½ß¸ÁÜß¢Î‹Ã„ê ©¢Ç‹Ã„éß, ½ŸÃˆ·Ž ¥Wà„Ø„ê ú½ß¸ÁÜßéß ÃŸ·„Òéßéߢ΋éß ©âs ·ò¢Ç‹Üßéß, ¥Ç‹Ò…܃z
Ó߸t΋½‚éß`âÒZs ¯öÌŸØßéß. ·ò¢Ì„ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ©¢ÅƒØßé.ß »„Ì¢„ Üó §à‡ÿØ•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ÒÓßé¸ Óoß ŸsĢŠ_ ß
RéßCH ©¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß ¯¶„íaÒ ÒéߢΈ ©¢Ç‹Ã„éß"" ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¯ŸÃˆ¯öØ•éß½ŸÃ„éß. Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó Î•à„¢ ÒéßIz
¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¹ƒI»‡ ©¢ÅßéߢΈ. 10RéßÒéßwHs ķ䎢¿• Ε҅ˎn QéßÄéß
ÒéßÄS¯öØ„êÄéß »„âéß·„ §Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. Ε҅Ǖ
Ó߫È؄궄í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ Qéß Õ®„΋ÿÌŸ NŸp⢠¥Y QéßÄéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ©¢¿„éß·óܕ΋éß.

17
§Îˆ ΋ÒéßÓ߸éßa¶„í R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â Ó߸¢Î•à„¢. ¿ŸÜƒ ΋êÄ Ó߸p܃Üß âéߢǛ QéßÄéß ·òYs ÒéߢS
΋ÒéßÓ߸éßa¶„í ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ó߸¢Õ®„RNŸoØ„éßY úΟ·äŸ ÒÜßéÜzß âß éß Ì‚Sf ÓŸÅßÒ¿„éfß âéß »‡Y ¦ ½‚ééß ·ß a„ Üßéß
Ø‚éßÈ꽟 ïÓßÜßRÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß: ¯Î‹»„Ò…. 11³·„ÓŸÇ‹éß QéßÄéß Qéß úΟ·ä„ ÒÜßéßzÜßâéß ÓŸÅŽ,
½ŸÅŽY ï½ß¢¿„ŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ ¿•NŸoÄéß. ÒéßßsÇ‹éß
''΋ÒéßÓ߸éßa §½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸ÅßjË¢ ·ŸZ ΋ÒéßÓ߸éßa ½‚éßéß·„aÜßéß ï½ßÄ»„Åߢ ½‚éßéß΋ÜßÒ…Ì„éߢΈ. ¥ØßéßÌ• ·óÌ„
ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß é‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ΋ÒéßÓé¸ß aß Üó K͈܃Üßéß ·ŸÜߢÜó ½‚éßéß·„aÜß âéߢǛ ½ß¸¢Ç‹éßz ·óØ„éßŃY·Ž QéßÄéß
ÒêÌ„ÿ½•éß Réß»„éß܃oØßéß.
2 ú½ßÁ ½‚݃oÄéß »‡Y ¥R ½‚éßéßÌ„o¢ ¿„Sf ©¢Ç‹Åߢ QéßÄéß
¸ Üßéß ¥ÃóØ•éÃß é„ ß ½ßÅ ¸ Ë
jß ŸÜßéß RÇ›S ï½ßÅ _ Njß ŸoÃé„ .ß ¿„êNŸoÄéß. ¦ ½‚éßéß·„aÜßYs¢ÅŽZ ³·„ Ãó»„¢ ¿„¢ð½ß
¦ ¹ƒI ½ß¸ÅßjËŸÜóz »ò^ÃÿÜß Òéߢ΋Üßéß R¿„fÜß Ó߸éßo¢Îˆ.
RÇ›»‡ WÄé»ß é„ Ì
ß ŸØßé.ß ½ŸÅŽY ½ßÅ ¸ ¢jŽ ¿„é·ß òÓ• ½ŸÇ‹éß
¯Ò|Ç‹ê ©¢Ç‹Ç‹éß. 12 ¯¢Ì‚¢Ìó ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚ð½ßtΈ Râéß.
3 ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß ú¯Ÿ·ŸÃ„ ½ß¸ÅßjËŸÜßéß (§úà‡ Ø•éßÜßéß)
Ó߸Òéßéß΋ÿï½®ßêá¸Üƒ ½ŸÃ„éß »„ÅŽj»‡ °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß.
ÓŸà„ â ¢ ¿• Ø „ é ß Õ ß Ç ‹ Ì ŸØß é ß . ΋ Ò éß Ó ß ¸ é ß a Üó ¦ ï½®ê ß á¸ Râéß. ¦ °Ç‹é½ß …¸ß ÓßÒ¸ éßéÎß ÿ‹ ½ß…¸ ï½®ê
ß á¸Üƒ
ú½ß¸Õ®„éßÌ„|¢ ¥¢Ì„ÒéßÒ…Ì„éߢΈ. §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ©¢Îˆ. Ó߸Òéßéß΋ÿ¢Üó ¥ÜßÜßê ¥ÜßÜßê Ç®š·òâs
Ó߸¢Õ®„R¢SâΕ Ó߫È؄궄í Ó߸¢Õ®„RÓ߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸Òéßéß ï½®ßêá¸Üƒ ©¢Îˆ.
777 Ø‚éßá¸Ø„ê 17:13-19:11
13 ú½ßÁ¸ Üßéß ¦ ¥Üß܃z ©¢ÅƒÃ„é.ß Î•Ò…Ç‹éß ¦ ú½ßÁ¸ ÜßÌó ©¢Ç• ¦ ú½ß¸ÁÜß Î‹»„cÄéßs¢Ç• ¦ ·Ÿâéß·„ ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
·„ƈ⢻‡ ÒêŃzÇ‹ßÌŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. (¯Ì„éßo»‡, ÕßÜߢ»‡ ©¢Ç• ¨ ú½ß¸ÁÜߢ_Åß ¥Ys ¿óÅßz
ú½ß¸ÁÜßéß »‡H·Ž ·òÅßéßj·òY ¯ôØ•éßx ¯ôÅßéßj܃ Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋È·• Õ®„Ø„éß½•éß. ½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ ÕßÜß½‚éß`â
©¢ÅƒÃ„éß. ú½ß¸ÁÜßéß Ì„é߯®Ÿâé߶„í ·òÅßéßj·òY ßÁx¢. ½ŸÃˆ ßÁx¢ §Ì„Ä ßÁƒxÜßâéß ´Ç›Ó߸éßo¢Îˆ.
¯ôØ•éxß ·„Üéß ½ß …¸ß ½‚ééß ·ß a„ ܃z ©¢ÅƒÃ„é.ß »‡H RÓßé¸ Ãß é„ ß â΋éßÜß¿• RÕ®„P¢¿„ÕßÇ›â Î•à„¢Üó ½ŸÃ„éß ©ÓŸsÄéß.)
Ì„éߢΈ ·„Üßé߽߸… ·òÅßéßj·òY ¯öÌ„éߢΈ. ¨ ·Ÿâéß·,„ Óßج ‚êâéß ·ò¢Ç‹ÜóY Ø‚éÈ ß ê½Ÿ NŸpÓŸY·Ž
14 ¦ ßWÿ ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„éߢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. XÓ߸éß·òY ßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
̂ܽzß Ÿ_à Óßø ·ˆ Ž °Qéß Ré߻܄ Îß é‹ .ß ·„âéß·„ Òéßâ à„Ìé„ ÿß Ò…
Ü߶„í °Qéß Üß[×¢¿„΋éß. ½ŸÃ„éß Òéßâ Î•à„¢ ÒNŸoÄéß. ¨P½ß¸…j¶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ ¨P½ß¸…jâéß »„êÈfâ
·ŸZ ¥·„aÇ‹ °Qéß ©¢Ç‹Î‹éß. R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â Ó߸¢Î•à„¢

19 ¿„êÇ‹¢Ç›! ½•»„¢»‡ ¯öØ•éß ½•éß½®ß¸éߢ Qéß΋


§ÍˆØ‚ê½ß«Ø„궄í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ Ø‚éßÈ꽟 ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¨P

18 §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„ê â΋éßÜß XÄ¢Üó Εà‡Ys ½ß…¸ Üj ó ú½ß½¸ •KNŸoÇé‹ ,ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß ¨P½ß…¸ j ¥ÕßÎr‹ Ε݄҅¢z ÌŸ
¿„êÇ‹éß. Î•à„¢ ·•Åß·ŸÜßÌó Y¢Ç›¯öØßéߢΈ. Õ®„Ø„éߢÌó ÒËŽ·Ž¯ö̟Äé.ß ¨P½ß¸…j Ï‚ñÄx¢»„ÜßΈ ·ŸZ
ZÒ… ½ŸÅŽ ^÷„aÜß ½ß¸Å߽߸Åß à„Õßq¢ RâÒ¿„éßf. 2¦ ¦ Ï‚ñÄx¢ ½•Ç› ½‚éß`â¢Üƒ ·„ÄC¯öÌ„éߢΈ.
2Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ·Ž
Î•à„¢ Ó߸Òéßéßú΋¢ Qéß΋ ÁÒéßéßw ½ß¸Ç‹ÒÜóz Òéßâéßá¸éßxÜßâéß
¦ÒH·Ž ½ß¸¢½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ½Ÿ_à RÃóÏ‹¢»‡ ¯ößNjéß·òÓ•Åßéßj Ó•âéß ¿•NŸoâéß. Òéßâéß
½•»„¢»‡ ¯öØ•éß Ó߸¢Î•à„ºÃ„éßÜßéß, ¯Ì„éßo»‡ ÕßÜߢ»‡ á¸éßxÜßéß ½ŸÃˆ Nö΋ÄéßÜßÌó ¯ößNjéß̟Äéß. ¯ôÄéß»„éß½ŸÃ„éß
©¢Ç• Òéßâéá¸éßxÜß Î‹»„cĶ„í ½‚݃oÄéß. (¯Ì„éßo»‡ ÕßÜߢ»‡ ¯ôÄéß»„éß½ŸÃˆ·Ž RÃóÏ‹¢ ¥Ò…̟Äéß. ½ß¸ÅßjËŸÜßéß ½ß¸ÅßjËŸ
©¢Ç• ¨ Òéßâéßá¸éßxÜߢ_Åß ¥Ys ¿óÅßz ú½ß¸ÁÜ߶„í Ü߶„í RÃóÏ‹¢ ¥Ò…ÌŸØßéß. ßMŸjÿÜßéß ÃŸMŸjÿÜ߶„í
Õ®„Ø„éߢ. ½ŸÃ„éß ÕßÜߢ»„Üß ÃŸÁx¢. ½ŸÃˆ ßÁx¢ §Ì„Ä RÃóÏ‹¢ ¥Ò…ÌŸØßéß. 3¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßéß »„¢Î‹Ã„»óÝ„
ßÁƒxÜßâéß ÁØßéßÓ߸éßo¢Îˆ. â΋éßÜß ÒéßêÜߢ»‡ RÕ®„P¢¿„ ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß. ½ŸÃ„éß ¿•Ø„êH€¢Îˆ °RéßÅŽ ¥Y ú½ß¸ÁÜßéß
ÕßÇ›â Î•à„¢Üó ½ŸÃ„éß ©ÓŸsÄéß). 3½ŸÃˆ·Ž °Îó ·•Ç‹éß ½ŸÃˆ ¥ÕßÎr‹ Ε݄҅âz éß, ÁƒÂâéßÜâß éß ¥Ç‹é»ß é„ Ì ß ŸÃ„é.ß ú½ßÁ¸ Üßéß
ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ ¥Y ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„í È¿„fÈ·„ ¿•Øßéß. ¦ ½ŸÃˆ Òê¢úW¶„íÜßâéß, Õ®ê „ Ì„ ½‚ñ΋éxß Üßâéß ¥Ç‹é»ß é„ Ì
ß ŸÃ„é.ß
ßÁƒxY·Ž ¨ Ó߸¢»„W Ó߸¢Õ®„R¢¿„Åߢ ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ÜóY ·ŸZ ½ŸÃˆ Ó߸Üß@ Yúá¸tØ‚êÁâ¢.""
4ÓßÃ
ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¿„êNŸoÄéß. ³·„ ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ¯»„é߼•Óß«â ¸ |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ú½ßÕ¸ é„® Òß … ¿‚Õéß Ì
ß é„ ß
½ß¸ÌŸ·„¢Üƒ ú½ß¸ÁÜßéß ¨ Rá¸Ø„êYs Ì•Åß»‡ ¿„êNŸoÄéß. ÓŸsÇ‹éß, ''Ó•âéß (Ε҅ˎn) ¨P½ß¸…jâéß ·„ƈ⽂éß`â Ø„éßÁ
¯Ì„oØßéßâ ¨ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í Ó߸¢Õ®„R¢¿• ¦ Ó߸¢»„WY ÒêY·Ž ¥½ß¸tCNŸoâéß. à„·Žo»„Üß ³·„ ßE ú½ß¸ÁÜßâéß ¯ŸH
»„êÈf Õ®„êÜó·„¢Üó OR¢¿• ú½ß¸ÁÜߢ̟ R¢ÅƒÃ„éß. NŸoÇ‹éß. 5Ó‚ñÜßéßâΈ ¯¢Ç›¯öÌ„éߢΈ. 6â΋éßÜßZs ¿‚Ç‹m
Ø„ééß Îß ŸrY·Ž Òéßé¢ß ΋éß ªÎ• à„¢¹ß¢Üƒ ½ŸÃ„éß Î‰YY Ì•Å»ß ‡ ·„¢½ß¸… ·òÇŸoØßéß. ¨P½ß¸…jÜó ·ŸÜßéßÒÜßéß ¯¢Ç›¯öØßéß,
R¢ÅƒÃ„éß. 4Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ÓŸ ·óÓ߸¢ Ó߫΋r¢ ZÄéß ©¢Ç‹¶„í¢ÇŸ ¯öÌ„éߢΈ. ZÅŽ ½‚éßéß·„aÜßéß ¥Zs
¿•Øé„ ß ÕßÇâ› ÓßÜp¸ ¢ß Üó Ó•âéß ©¢Åƒâéß. ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ¶„íJz¯öÌŸØßéß.
Óߢ¸ Õ®„ R¢¿„Å¢ß Ó•âéß Òéå⢻‡ ¿„êNŸoâéß. 5¥¢Î‹½‚éß`â 7âΉ XßÜózY ½‚éßéß·„aÜßZs ¯¢Ç›¯öØßéß, ·òÅßéßj

³·„ ½•Ó߸R ÃóE, ÒéßÏŸxºs¢ ú½ß¸ÁÜßéß Rà‡ÿ¢W XÓ߸éß ·òY ¯öÌŸØßéß. âΈ Òéß@ Rà‡Üߢ»‡ ©âs ¿óÅß
·ò¢Åßê ©¢ÅƒÃ„éß. (¥Îˆ Òß~Üßéß Ü•Y ¯¢ÇŸ·ŸÜ߽߸… »„êÇŸ ½‚éßéß·„aÜßéß ¿„NŸoØßéß.
8''Ó‚ñÜßéßâΈÜó ¿•½ß¸Üßé߽߸_Åßj ÁƒÜßÄéßÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê
·óÌ„ Ó߸ÒéßØ„éߢ, ©Î‹Ø„é߽߸… Òéߢ¿„éß ÒêÌ„ÿ½•éß
©¢ÅßéߢΈ) ¥½ß¸tíÇ‹éß °Îó ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ ΋éߣ¹ß½ß¸Ç› °Ç‹éßNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¦@Ä¢·óÓ߸¢ Ó‚ñÜßéß
½ß¸†Ò…Üßéß R·„Óß«¢Sâ ̄Äéß½ŸÌ„ Ó߸ÒéßØ„éߢ ú·òÌ„o âΈQéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ·ŸZ ¥Îˆ ¯¢Ç›¯öÌ„éߢΈ.
9ÕßÅÜ
Οÿ·äÜ„ éß ß ½‚ééß »ß c„ ÌòÇ›C, ï½ßÃé„ »ß é„ Ìß ê
„ ©¢ÅƒØßé.ß ¥ØßéÌß • jß éß ß Ì„Øê „ Äéß ¿•ðÓß ½ŸÝ„¢z ÌŸ ¿ŸÜƒ ΋é£ß ¹ß½Ç¸ß Ì‹ ŸÃ„é.ß
·óÌ„¶„í Òéßéߢ΋éß à„Ì„éßÿÒ… ÒSf, ½‚éßéß·„aÜßéß âÈ_·NŸoÇ‹éß. ½ß¬¿„éßÒNŸoÿÜßéß Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ú½ß¸ÁÜ߶„í ½ß¬¿„éß
à„Ì„éßÿÒ… Οÿ·ä„Üßâéß SÌ„éß·„»òÅŽj, ¯ŸÃ„½•NŸoÇ‹éß. 6·ò¢Ç‹ ·Ÿ½ŸH. ·ŸZ âΈ ¯¢Ç›¯öØßéß ¨ ½ß¬¿„éß ½‚éßéß·„aÜßéß
½ß¶¸ í„ä Üß éß ,ß ¥Ç‹R Á¢Ì„éÒß …Üßéß WâŃY·Ž ¦ Οÿ·ä„ X»„Üéß ß ï½ßÄ»„Ò….
10ZÝ„éßz YÜß| ¿•ðÓߢ΋é߶„í ¦â·„ÅßjÜßéß ·„_Åßj ½ŸÃˆ·Ž
RÇ›Sï½ßÅßjÕßÇ‹ÌŸØßéß. ½•Ó߸RÜó ¦ ÎŸÿ·ä„X»„Üß Qéß΋
½ß¶¸ í„ä Üß éß ß Y½ŸÓߢ¸ ©¢ÅƒØßé.ß ¦ ¿„H·ŸÜߢ ¥Ç‹R Á¢Ì„éß ½ß¸Y ©¢Ç‹Î‹éß »„âéß·„ ΋éߣ¹ß¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß.
11''NöØ„éßâéß ½ß¸ÅßjË ÓŸØ„é߶„íÜßéß Ì‚HR Ì„¶„íaÒ
Ò…Üßéß ¦ Οÿ·ä„X»„Üßâéß W¢ÅƒØßéß.""
7¦ ·ŸÜߢÜó, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ½ŸÝ„éßz. ½®ß¸ÃóØ‚éßéß·„a ' Ì‚HR»„Üß ÓŸØ„é߶„íÜßé®" Ì„½ß¸tí
³·„ ¥Ã„tË XÓ߸éß·òY ßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¯Ì„éßo»‡ ÕßÜߢ»‡ Óßܸ @ ß Üßéß §ßNŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Ì‚HR»„Üß ½ŸÝ„Yz ¦ ÓŸØ„é¶ß í„ Üßéß
Ø‚éßá¸Ø„ê 19:12-20:5 778
21¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¨P½ß¸…jÜóY ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÈê
¥¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ½ß¸†Ã„|½ß¸… ßEÜß ¶„íÅßéߢՃÜ߶„í
¿‚¢Îˆâ½ŸÝ„z¢ ¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß, ½ŸÝ„éßz ¥âéß ½Ÿâéß ½ŸÓ߸oÒ¢»‡ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßéß
·òâs¢Ì„ Ì‚HR»„Üß½ŸÝ„éßz ·ŸÃ„éß."" Ε҅ˎn ð½ßÿRéßNŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…ËŽn ðÓßRNŸoÄéß, ¥Ó•·„
12¨P½ß¸†j, Z ÁƒÂâéßÜßéß ¯·„aÇ‹? Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß ÕßÜßéßÜßéß ¥ÃˆtNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟¶„í ú½ß¸ÒêËŸÜßéß
Ç‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨P½ß…¸ j ·óÓߢ¸ ½•Óâ«ß ½ß͸ ·‹ ¢„ °RéßÅó ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ¦ ú½ß¸ÒêËŸÜßâéß YÜßÕ‚Åßéßj·ò¢ÅƒÃ„éß.
22¨P½ß ¸ … j ú½ß ¸ Á Üß â éß Ø‚ é ß È ê½Ÿ K·ä Ž N Ÿo Ç ‹ é ß .
¦ ÁƒÂâéßÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó½ŸH. °¢ ÁÄéß»„ ÕóÌ„éߢÎó
¥Îˆ Z¶„í ¿‚¯ŸtH€â½ŸÝ„éßz ½Ÿ_Ã. ÒéßÈ؄éßéß ¥½ß¸téÇ‹éß ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„éßNŸoÇ‹éß.
13NöØ„ é ß â éß ÓŸØ„ é ß ¶ „ í Üß é ß ½‚ à ˆ ÿ ½ŸÝ„ é ß z » ‡ ¿• Ø „ é ß (·ä„RéßNŸoÇ‹éß) ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cĶ„í WÈC ÒNŸoÄéß.
ÕÇŸmÄéß. Óó½ß¸… ÓŸØ„é߶„íÜßéß Îò¢»„ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß â½•éßw Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ ú¯ŸÃ„pâÜßéß R¢ÅƒÇ‹éß, ½ŸÃˆY Ó߸|Ó߸p
NŸÃ„éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ÓŸØ„é߶„íÜßéß ¨P½ß¸…jâéß Ì„½ß¸tí ½ß¸Ã„éßNŸoÇ‹éß. (·ä„RéßNŸoÇ‹éß).
úÌóÒâéß âÇ›½¢«ß ¿ŸÃ„é.ß 14¦ ÓŸØ„é¶ß í„ Üßâéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ 23¦ ·ŸÜߢÜó ¨P½ß¸…j âéߢǛ ¥á¸ê~Äé߶„í ßÁ

»„¢Î‹Ã„»óÝ„½ß¸ÃŸfÇ‹éß. ½ŸÝ„éßz WÄéß»„éß܃Njéß¿„ê, ¨P ÒêÄc¢ ©¢ÅßéߢΈ. ¥½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ¥á¸ê~Äéß âéߢǛ


½ß…¸ âj éß Ì„½t¸ß íΟÈÜó âÇ›½N«ß ŸoÃé„ .ß ¦ ÓŸØ„é¶ß í„ Üßéß ¿•ðÓßΈ ¨P½ß¸…j ½‚݃oÄéß, ¨P½ß¸…j âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßéß ¥á¸ê~Äéß
¥¢ÌŸ Ì„ð½ßt. ½ŸÝ„éßz úÌŸC Ãó»„¢Ìó QψÜó ÎòßzÇ• ½‚݃oÄéß. ¨P½ß¸…j ¥á¸ê~ÄéßÌó ·„HÓß« ½ß¸Y¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
½ŸÝ„z܃ ©ÓŸsÄéß. 15¦ ÓŸØ„é߶„íÜßéß ¿•Ø„éß»„HC¢Îˆ 24¦ ·ŸÜߢÜó §à‡ÿØ•éÜ ß éß ,ß ¥á¸êÃ~ é„ ,ß ¨P½ß…¸ j ·„HÓß«
°Qéß Ü•Îé‹ .ß (¨ ÓŸØ„é¶ß í„ Ü• ''Ì„ÜÜß éß ,ß Ìó·„Üéß .ß "" ½Ÿ_Ã, Εà‡Ys Ì„Òéß ¦Ï‰â¢Üó ©¢¿„é·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß §Îˆ Εà‡Y·Ž
''½‚éßéß·„aÜß ·òÒéßéßwÜßéß, ·Ÿ¢ÇŸÜßéß."")* ¦Lß|΋¢.
16¦ ·ŸÜß ¢ Üó ¨P½ß ¸ … j ½ŸÝ„ é ß z Õ‚ Î ‹ à ˆ ¯ öØß é ß â 25Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Εà‡Üßâéß

¦Ç‹½ŸÝ„z܃ ©¢ÅƒÃ„éß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈê ¦LÄ|ΈNŸoÇé‹ .ß ''¨P½ß† ¸ ,j QéßÃ_ ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ¥á¸êÃ~ ê „ ,
½Ÿ¶„í ½ŸÃ„éß Õ®„Ø„é߽߸Njß̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢¿„ŃY·Ž Yâéßs Ó•âéß Ó߸ëá«j¢¿Ÿâéß. §à‡ÿØ•éßÜßê, ZÒ… ÓŸ
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ¿•Øßéß ï½ßñ·Ž ¯Ì„éßoÌŸÇ‹éß, ½ŸÃ„éß Õ®„Ø„éß Ó߸|¢Ì„¢. QéßĢ̟ ¦LÄ|Έ¢¿„ÕßǛ⠽ŸÝ„éßz"" ¥Y
½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. 17Ø„éßêΟ Î•à„¢, ¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜߢ΋È·Ž ¦Ø„éßâ ¥¢ÅƒÇ‹éß.
Õ®„Ø„éߢ ½ß¸…ÅŽj¢¿• Î•à„¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¨P½ß¸…jÜó ¯Ò
^ÃñÓŸ Ó߸_à ؄éßêΟ ð½ßÄéß R¢_Åß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. Ó߸Ä| ¥á¸ê~Ã„é ¨P½ß¸…jâéß, §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„êâéß ´Ç›Ó߸éßo¢Îˆ
à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨P½ß…¸ Üj ó Õ®Ø
Ì„éßÜßéß ÁÄ»‡ÜßY ½ß¸Í‹·„¢ ½•NŸÇ‹éß »„âéß·„ §R ÁÄéß»„éß
ÌŸØßé.ß 18¦ ·ŸÜߢÜó ú½ßÁ¸ Üßéß ·„ÓŸâéß Õ®ƒá¸ (Ø„éê
„ é„ ¢ß ·„Ä Óߢ¸ »„

ß Î‹éÜß ß
20
¥á¸êÃ~ é„ ß ÃŸE Óßø ócâéß. ¥MömÎé‹ ß Qéß΋ Ø„ééß Îß ¢r‹
¿•Ø„éßŃY·Ž Ó߸Ãócâéß Ì„ÃŸoâéßâéß ¦ ½ß¸ÅßjË¢
Qéßηˆ Ž ½ß¢¸ ½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß Ì„ÃŸoâéß ¥·„aÇ›·Ž ½‚Jz ¦ ½ßÅ ¸ Ë
jß ŸYs
Õƒá¸) ÒêŃzÇ• ½ß¸ÅßjËŸÜßéß ¨P½ß¸…jÜó ¥Øßéß΋éß ½ß ¸ Å ß é ß j · òÓŸsÇ‹ é ß . 2¦ Óß ¸ Ò éß Ø „ é ß ¢ Üó ¦½‚ ê E
©¢ÅƒØßéß. ¨ ½ß¸ÅßjËŸÜóz ³·„ ΟY·Ž ''ÓŸà„â ¶„ í ÒêÄ é ß Ç ‹ é ß Ø‚ é ß á ¸ Ø „ ê Ο|ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ
½ß¸ÅßjË¢""* ¥Y ð½ßÄéß ï½ßÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ÒêŃzÇŸÇ‹éß: ''½‚Ý„éßz, Z âÇ‹éßÒéßé߶„í ·„ÅŽjâ ΋éߣ¹ßÒÓ߸oÿ¢
Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿâéß ½‚¢ÕßÇN› Ÿo¢ ¥Y XÓß«½•Øßéß. Z ¯ŸÎŸÜß ÁóÝ„éßz XÓß«½•Øßéß"" ¥Y
ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸ÒêË¢ ¿•NŸoÄéß. 19¦ ·ŸÜߢÜó ¨P½ß¸…j Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ø‚éßá¸Ø„ê Ø‚éßÈ꽟¶„í RÏ•
_·¢Î‹ÿ¢Üó Ø‚éßÈ꽟¶„í ³·„ ÕßH½ß¬Æ„¢ ©¢ÅßéߢΈ. Ø„éßéßÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßá¸Ø„ê ÕßÅßjÜßéß
Ø‚éßÈ꽟¶„í Ó߸ӟwâ Ó߸꿄·„¢»‡ ¨P½ß¸…j Ó߸È Ü•¶í„ ¢ÇŸ, ¿‚½t¸ß íÜßéß Ü•¶í„ ¢ÇŸ ¥·„aÇ‹ ¥¢ÌŸ WÈ»‡Ç‹é.ß
3¥½ß ¸ t íÇ‹ é ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß : ''Õß Å ß j Ü ß é ß
ºÎ‹éßqÜó ³·„ Ó߸o¢Õ®„¢ ©¢ÅßéߢΈ.
20Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 à„·ŽoҢ̄½‚éß`â Ü•¶í„ ¢Ç‹, ¿‚½t¸ß íÜßéß Ü_ ¶• í„ ¢ÇŸ Ø‚éáß Ø ¸ ê „ ÒéßêÇ‹éß Óߢ¸ Ò
½ß⸠éßÜéß ß ¿•NŸoÇé‹ ß ¥Y ¿„ê½ß¢« ¿•¢Î‹é¶ß í„ §Îˆ ³·„ Óߢ¸ ·_ Ì„¢.
Ì„€ÃŸÜßéß WÈ»‡Ç‹éß. §Îˆ ¨P½ß¸…j¶„í, §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„궄í
Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cÄéßs¢Ç› Ó߸@Ø„éߢ ·Ÿ½ŸÜßY ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸¢_·Ì„¢. 4¥á¸ê~Äéß ÃŸE ¨P½ß¸…jâéß, §ÍˆØ‚ê½ß«
½‚éßéßÄ ï½ßÅŽjâ½ß¸tíNj܃z, Ø‚éßÈ꽟 Ó߸@Ø„éߢ ½ß¸¢½ß« Ø„êâéß ´Ç›NŸoÇ‹éß. ¥á¸ê~Äéß ÕߢΉÜßâéß ½ß¸Åßéßj·òY,
NŸoÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·äŽ¢S, ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÅ߶„í ³·„ Òx·ŽoY ½ŸÃˆ Εà‡Üß âéߢǛ XÓ߸éß·òY¯öÌŸÇ‹éß. ï½ß΋q½ŸÝ„éßz,
Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß. ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„í ¥·„ÿÒéß½‚éß`â Ø„éßéßÒX Ø„éßéßÒ¶„íÜßéß ÕßÅßjÜßéß, ¿‚½ß¸tíÜßéß Ü•¶„í¢ÇŸÓ•
½ŸÅŽY ÁÈC¢¿• Òéßâéßáé¸ xß Üß ÕƒÃˆâéߢǛ ¦ Òx·Žo ½ŸÃˆY XÓ߸éß·òY ¯öÕßÇ‹ß̟Äéß. ½ŸÃ„éß NŸ¢Ì„¢ ⻄s¢»‡
R½‚êSNŸoÇ‹éß. ©¢ÅƒÃ„éß. ¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÒÒêY¢ ¿„ÕßNj̟Äéß.
5ú½ß ¸ Á Üß é ß Óß ¸ @ Ø„ é ß ¢ ·óÓß ¸ ¢ §Íˆ Ø ‚ ê ½ß « Ø „ ê ½‚ ñ ½ß ¸ …

¨ ... ·Ÿ¢ÇŸÜßéß Ø‚éßá¸Ø„ê 9 :14- 15 ¿„êÇ‹¢Ç›. ¿„êNŸoÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„»„s½‚éß`¯ö̟Äéß. ¨P½ß¸…j


µâsÌ„x¢ ¿„êS ú½ß¸ÁÜßéß ¦à„fÄx¿„·ŽÌ„éßÜßØ„êxÄéß.
ÓŸà„⠽߸ÅßjË¢ ¨ ð½ßÄéß ''Ó߸êÄx ½ß¸ÅßjËÒéßéß"" ¥Ó• ¥Ã„p¢»„Üß ¥Üƒ¢ÅŽ ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÒÒêY¢¿„ÕßNj̟Äéß.""
ð½ßÄéß܃¢ÅŽÎˆ. §Îˆ Õߺéßà‡£ ´âéß ½ß¸ÅßjË¢ ·ŸÒ¿„éßf.
779 Ø‚éßá¸Ø„ê 20:6-21:17
6Ó߸ÒéßéßΟÿY·Ž ΋»„cÄ»‡ ©âs ú½ß¸ÁÜßéß, ''¦ Εà‡Üßéß ·ŸÒH½ŸÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½ŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''ÓŸ ú½ßÕ¸ ê
„® !
Ò궄í Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¿•NŸoØé„ Yß ½ŸÅŽY âÒéßéwß ·òÓŸsÒéßé.ß ú½ß¸WÃóF Ó•âéß ·ŸÒH ·ŸÓ߸êo ·ŸÒH »ó½ß¸…Ä¢ Qéß΋
¥R ÒéßÒéßwHs ¥á¸ê~Äéß ÃŸE âéߢǛ R½‚êSNŸoØ„éßY ©ÓŸsâéß. ú½ß¸WßWÿ Ó•âéß YÜßÕßÇ› ·ŸÒH ·ŸÓ߸êoÓ•
½•é¢ß ½ŸÅŽ ΋»Ãc„ ¶„ í„ ½ßø é„ »ß ‚ÌŸo¢. ·ŸZ ½ŸÅŽY ¿„êÇ‹¢Ç›. ©ÓŸsâéß, ·ŸZ 9¥Îˆ»ó, ½ŸÝ„ézß Ò¿•fÓßé¸ Óoß ŸsÄé,ß ÕƒÃ„éÜß éß ß
¦ Εà‡Üßéß ½ßÅ ¸ éß ·jß óÕßÇŸmØéß ,ß ÒéßÈ Òéß⢠¯Üƒ Ì„½t«ß ¢¿„éß XÈâ Òéßâéßá¸éßxÜßéß, »„éßúßÜß Qéß΋ ïÓßñY¶„íÜßéß ÓŸ¶„í
·ó»„Üßéß»„éßÌŸ¢?"" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. ·„âÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß.""

ÕßÕßéßÜóâé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ ¥½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸…Äéßá¸éßÜóz ³·„Ç‹éß ¥ÓŸsÇ‹é:

21 Ó߸Òéßéßú΋XÄ¢Üó ©âs ¥Ç‹R ¯Ÿÿ¢ÌŸY·Ž


R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â Ó߸¢Î•à„¢:
''ÕßÕßéßÜóâéß ´Ç›¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß
Ó•Üß ÒéßÅ¢jß »‡ ¶„îH¯öØßé¢ß Έ. ΟY ¥ÕßÎr‹
Ε݄҅z Rú»„@ÜßZs Ó•Ü߶„í ·òÅßjÕßÇŸmØßéß
¥Ã„Ëx¢ âéߢǛ °Îó ÒNöo¢Îˆ? Ó‚»‚½âŒ éߢǛ Òéßéß·„aÜßéß Òéßéß·„aÜßéß»‡ RÈC ¯öØ„êØßéß.""
Q¿• »‡H܃ ¥Îˆ ÒNöo¢Îˆ. ¥Îˆ ³·„
10Ø‚éßá¸Ø„ê ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''ÓŸ ú½ß¸Á܃ß, §à‡ÿØ•éß
Õ®„Ø„éߢ·„Ä Î•à„¢ âéߢǛ ÒNöo¢Îˆ.
2 ÁÄé»ß Õ„ óØ•éß ÎŸÃ„éË
ß ½‚éâ`ß ³·„ Óߢ¸ »„W Ó•âéß GØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟
¿„êNŸâéß. Εà„úÎóºéßÜßéß Z¶„í RÃóÏ‹¢»‡ âéߢǛ Ó•âéß Râs ½ŸÅßYs¢ÅŽZ Qé߶„í ¿‚¯Ÿtâéß.
Ü•ÒÅߢ Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ú½ßÁ¸ Üßéß Z ±à„|Äx¢ ·„Ý„z¢Üó ÏŸâx¢Üƒ QéßÄéß SÌ„éß·„»òÅßj ÕßNj̟Äéß.
XÓßé¸ ·ß óÒÅߢ Ó•âéß ¿„êà‡âéß. °ÜƒÒéßé,ß ½‚Jz
¦ ú½ß¸ÁÜßÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•Øßéß. ÒêΟx, ¯ÎóÒéßé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
11
½ß¸ÅßjË¢ ¿„éßÅßêjß Z ïÓßñÓŸxÜßâéß ©¢S, ΋êÒêâéß »„êÈfâ R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â Ó߸¢Î•à„¢:
ΟYs ÁØßéߢ¿„éß. ¦ ½ß¸ÅßjË¢Üó ¿‚Ç‹éß
Ó߸Njéß»„éßÜßYs¢ÅŽZ Ó•âéß ¥¢Ì„¢ ¿•NŸoâéß. _àØßêÄéßâéߢǛ ¯ÒÃó ââéßs ½ß«HßS ¥Ç‹éß»„éß
Ì„éßÓŸsÄéß, ''·ŸÒH½ŸÇŸ, ßWÿ ¯¢Ì„ ½•Ý„
3¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ä Rá¸Ø„êÜßéß Ó•âéß ¿„êà‡âéß, Øßé¢ß Έ? ·ŸÒH½ŸÇŸ, ßúW ¯¢Ì„ ½•ÝØ „ éß ¢ß Έ?""
12
§½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸NjéßoÓŸsâéß. ÓŸ Õ®„Ø„éߢÒÜßz ÓŸ ·ŸÒH½ŸÇ‹éß Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹éß, ''©Î‹Ø„éߢ ¥Ò…
·„Ç‹é߽߸…Üó Ε½•Nöo¢Îˆ. ¦ Ճϋ ú½ß¸Ó߸ҽ•Î‹â܃ ©¢Îˆ. Ì„ é ß ¢ Έ , ßúW ¶„ î ÇŸ ¥Ò…Ì„ é ß ¢ Έ . ZÒ…
Ó•âéß RÓ• Rá¸Ø„êÜßéß ââéßs ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„éßï½ß_ÅßjNŸoØßéß. ¥Ç‹ » ‡H€¢Îˆ °½‚ é ß ` Ó Ÿ ©¢_ Å ß WÈ C ÒSf
Ó•âéß ¿„ê¿• Rá¸Ø„êÜßéß ââéßs Õ®„Ø„éߢÌó ÒË·Ž ¥Ç‹éß»„éßÒéßéß.""
NŸoØßéß. 4Ó•âéß Îˆ»„éßÜßéß»‡ ©ÓŸsâéß, Õ®„Ø„éߢÌó ÒË·Ž
¯öÌ„éßÓŸsâéß. Ó߸¢Ìóḷ„Ľ‚éß`â ÓŸ NŸØ„éߢ½ß¸†Åß, ¥_Ã[؄궄í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
13
Õ®„Ø„éߢ ½ß¸…_Åßj ßWÿ»‡ Ì„Ø„êÄØßéߢΈ ¥_Ã[Ø„êâéß »„êÈf R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â Ó߸¢Î•à„¢:
5 ¥¢ÌŸ Õƒ»‡Ó• Ò…¢Î‹Y ú½ß¸ÁÜßéß Ì„ÜßÓ߸éßo ΂Οâéß âéߢǛ ÒSfâ ³¢^ÅßÜß ú½ß¸Ø„êË•¶„íÜßéß
ÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢ÅƒÃ„éß: ''ÕßÜßz Ó߫΋r¢ ¥Ã„[ ¯ÇŸÃˆÜó ·òYs ¿‚Åzß Î‹»Ãc„ „ ßWÿ »„ǯ› ŸÃ„é.ß
14
¿•Ø„éߢǛ! ÕßÜßzQéß΋ ÕßÅßj ½ß¸Ã„¿„¢Ç›! Οº¢Ìó ©âs ·ò¢Î‹Ãé„ ß ú½ßØ ¸ ê „ Ë•¶í„ Üß¶í„ ½ŸÃ„éß
Wâ¢Ç›! ÌŸ»„¢Ç›!"" ·ŸZ ú½ß¸ÁÜßé, ''ÓŸØ„éß ZÝ„éßz §ß¿ŸfÄéß. ½ß¸Ø„êË¢ ¿•Ó߸éßoâs ·ò¢Î‹Ã„éß
¶„í܃ß, ܕҢǛ, Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r½ß¸Ç‹¢Ç›"" ú½ß¸ÁÜ߶„í Ì•Òê ú½ß¸ÁÜßéß Õ®óÁ⢠ï½ßŃjÄéß
15
¥Y ¿‚¯ŸtH. ¿„¢½ß¸ÇŸY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©âs ·„Ì„éßoÜßâéߢǛ ¦
ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÃˆ¯öÌ„ê ©ÓŸsÄéß. »„éßÈï½ßÅŽj ·òÅßjÇŸ
6
¯¢Î‹éß·„¢_Åß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…, ÓŸÌó ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Y·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©âs Ճ˟ÜßâéߢǛ ½ŸÃ„éß ¯ŸÃˆ¯ö
¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''½‚Jz, ½ß¸ÅßjËŸYs ·Ÿ¯ŸÇ•¢Î‹é߶„í ³·„ ÒéßYá« Ì„éßÓŸsÄéß. ·„á¸j̄Ľ‚éß`â Ø„éßéß΋r¢âéߢǛ ½ŸÃ„éß
·óÓ߸¢ ¿„êÇ‹éß. ¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß.
7·ŸÒH½ŸÇ‹éß »„éßúßÜß Qéß΋ ïÓßñY¶„íHs, »‡Ç›Î‹Üßéß,
16¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ
Ü•·„ ³¢^ÅßÜßâéß ¿„êðÓßo ·ŸÒH½ŸÇ‹éß Áƒú»„Ì„o»‡, ¿ŸÜƒ
Áƒú»„Ì„o»‡ RÓŸH."" Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''³·„a Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó
8¥½ßt¸ íÇ‹éß ¦ ·ŸÒH½ŸÇ‹éß 'Óߢ« º¢" ¥Ó• È¿„fÈ·„ (¶„îH½ŸY ·ŸÜßÒê⢠ú½ß·¸ ŸÃ„¢) ·_ ΟÄéß ½®é¸ß âß Ì„ ¥¢ÌŸ
ÒêÅß »„ÅŽj»‡ ¿‚¯ŸtH."" ¯öÌ„éߢΈ. 17¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó _·ÎŸÃ„éß Òéß@ QÄéßÜóz
Ø‚éßá¸Ø„ê 22:1-21 780
12·„ â éß · „ ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß Ò …, Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â
·òΈqÒéߢΈ RÜßéß·Ÿ¢Ç‹éßÿ ÒêÌ„ÿ½•éß ÕßW·Ž ©¢ÅƒÃ„éß.""
§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß Ø‚éßÈ꽟 ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜßâéß °Ç›f, ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆ ðÓßsU
ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ì„éßÜß ·óÓ߸¢ ΋éߣ¹ß¢»‡ ©¢Ç‹ÒéßY ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß
»„éߢNjéßz DÓß«·òY, R¿ŸÃ„ Ó߸꿄·„ ÒNŸoÿÜßéß Ï‹ÃˆNŸoÄéß.
13¥ØßéßÌ• ¿„êÇ‹¢Ç›, ú½ß¸ÁÜßéß §½ß¸tíÇ‹éß Ó߸¢ÌóḢ»‡
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢

22 ΋Ä}â ÜóØ„éßâéß »„êÈfâ R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â ©ÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¦â¢Î‹¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß §Üƒ
Ó߸¢Î•à„¢:
ú½ß¸Á܃ß Qé߶„í °ÒéßØßéߢΈ? QéßÄéß ¯¢Î‹é߶„í
¥¢ÅßéÓŸsÄéß:

Qéß §¢ÅŽ ·„½ß¸tíÜß Qéß΋ Ο·òa¢ÅßéßÓŸsÄéß? Òéß⢠½•Ç‹éß·„ ¿•Ó߸éß·ò¢ÎŸ¢ ½ß¸à„éßÒ…Hs,


2 »„Ì„ ·ŸÜߢÜó ¨ ½ß¸ÅßjË¢ ¿ŸÜƒ ½ß¸Y Ìò¢Î‹Ã„»‡ »ò^ÃÿHs Òψ¢¿„¢Ç› QéßÄéß Õ®óÁ⢠WY,
©¢Ç•Îˆ ¨ ½ß¸ÅßjË¢ ¿ŸÜƒ ¥ÜßzÈ»‡ ¿ŸÜƒ ©Üƒz Οÿ·ä„ÄÓ߸¢ ÌŸ»„¢Ç› Wâ¢Ç›, ÌŸ»„¢Ç›,
Ó߸¢»‡ ©¢Ç•Îˆ. ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸ÃˆÓß«pÌ„éßÜßéß ÒêÈ ¯¢Î‹éß·„¢^Åß _ý߸… Òéß⢠¿„NŸo¢.
14Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß
¯öØ„êØßé.ß Z ú½ßÁ¸ Üßéß ¿„¢½ß« ½•Øé„ Õß Çß ŸmÃé„ .ß ·ŸZ
·„Ì„éßoÜßÌó ·ŸÎ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÄˎ¢¿ŸÃ„éß ·ŸZ
Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ó߸êo ·ŸÎ‹éß. ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß, Ó•âéß ÓŸ ¿‚҅܃ß ΟYY RÓŸsâéß:
3 Qéß ÓŸØ„é¶ ''QéßÃé„ ß ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßéß ¿•Óâ«ß ¥½ßø ŸÏ‹éÜß éß .ß ¨ ¥½ßø ŸÏ‹¢
ß í„ Üߢ̟ ³¶„íaÒéßwÇ›»‡ ¯ŸÃˆ ¯öØ„êÄéß
·ŸZ ½ŸÝ„z¢ÌŸ Ճ˟Üßéß Ü•¶„í¢ÇŸÓ• Õߢψ¢¿„ ·ä„Réߢ¿„ÕßÇ‹·„ ÒéßéߢΕ QéßÄéß ÒéßÄˎNŸoÄY Ó•âéß
ÕßÇŸmÄéß. ÓŸØ„é߶„íÜߢ̟ ·„HÓß« ΋êÄ¢»‡ ¯ŸÃˆ ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß
¯öØ„êÄéß. ·ŸZ ½ŸÝ„éßz Õߢψ¢¿„ÕßÇŸmÄéß. Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¦ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
4 ¥¢Î‹é· _ß Ó•â¢Åƒâéß, ''ÓŸ ½‚ñ½ß…¸ ¿„êÇ‹Ò΋é!qß ââéßs ïáÕƒs¶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
°Ç‹|YÒ|¢Ç›. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÓŸà„⢠»„êÈf 15ÓŸ ú½ßÕ ¸ é„® Òß …, Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈß ê½Ÿ ¨
ââéßs ¦Î‹Ãˆ¢¿ŸÜßY ½ß¸Ã„éß »‚Wo ß·„¢Ç›."" Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''¦ ðÓßÒ·„ ïáÕƒs ΋»Ãc„ ¶„ í„
½‚Ý„éßz. ¦ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Õ®„Ò⢠¥Ïˆ·ŸÃˆ. 16ZÒ… §·„aÇ‹
5Ø‚éßÈ꽟 ³·„ ú½ß¸Ì•x·„ Έ⢠°ÃŸtÅßéß ¿•Ó߸éß
°Réß ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…? Z ¶„íÅßéߢÕߢ ½ŸÃ„éß ¯Ò^ÃñÓŸ
·òÓŸsÇ‹éß. ¦ÓŸÇ‹éß WÄéß»„éßÕƒÅßéßz, »„¢Î‹Ã„»óÝ„¢»‡ §·„aÇ‹ Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmß? Z½‚¢Î‹é߶„í §·„aÇ‹
©¢ÅßéߢΈ. ΋Ä}â½ß¸… ÜóØ„éßÜó ú½ß¸ÁÜßéß ³·„ÈÓò·„Äéß Ó߸Òêψ Ì„Ø„êÄéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…?"" ¥Y ¦ ðÓßÒ¶„íÇ›s
Ìò¶„ía¶„í¢ÅƒÃ„éß. ½ß¸ÅßjË ú¯Ÿ·ŸÃŸÜßéß ¶„îÜß»òÅßj ÕßÇ‹ ¥Ç‹éß»„éß.
ÌŸØßéß. ÜóØ„éßÜó ©âs ú½ß¸ÁÜßéß ·ò¢Ç‹Qéß΋ ½ß¸Åßj Ø‚éßá¸Ø„ê ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''¨ ÒéßYá«Y ¿„êÇ‹¢Ç›!
Ë¢Üó ©âs ú½ßÁ¸ Üßâéß ¿„êS ·_ ·„Üéß ß ½•NŸoÃé„ .ß 6°ÜƒÒéßéß ¯Ì„oØßéßâ Ó߸pÜߢÜó ¥Ì„Ç‹éß Ì„â Ó߸Òêψ Ó߫΋r¢ ¿•Ó߸éß
»„éßúßÜß ïÓßñY¶„íÜßéß ½ŸÃˆ Ճ˟Üß Ó߸¢¿„éßÜßéß XÓ߸éß·òY ·ò¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß. Ì„â Ó߸Òêψ ·óÓ߸¢ ¥Ì„Ç‹éß ÕߢNjâéß
Ø„éßéßΟrY·Ž NŸ|É ¿•NŸoÄéß. ·•Ã„éßú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ÇŸÝ„zÌó ÌòÜßéßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
à„ÕƒqÜßéß ¿•NŸoÄéß. 7ïÓßñÓŸxÜßéß Qéß ú½ß¸Ì•x·„ ÜóØ„éßÜó 17-18 ''´ ÒéßYá¬, Ø‚éßÈ꽟 Yâéßs SÌ„·„ »ò_Åßj

·„ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒØßéß. ÜóØ„éߢ̟ Ä͟ÜßÌó Y¢Ç›¯ö NŸoÇé‹ .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Yâéßs ³·„ Sâs ©¢Ç‹Üƒ ¿„éÅ _ß Ójß ,«ß
Ì„éߢΈ. »„éßßÿÜß ïÓßñY¶„íÜßéß ½ß¸ÅßjË ÎŸ|ßÜß Òéßéߢ΋éß ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢Üó ¿•Ì„éßÜßéß ¿Ÿ¿„éß·òY ©âs ÒéßÃó
©¢ÅƒÃ„éß. 8Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß ¥Ã„Ëx Õ®„Òâ¢Üó Ο¿„éß Î•à„¢Üó·Ž Yâéßs RÓ߸Ƚ•NŸoÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ ZÒ… ¿„NŸoÒ….""
·òâs ½ŸÃˆ ¦Ø„éßéßÏŸÜßâéß ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ú½ß¸Ø‚ê Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Z Ä͟Üß ÒéßêÜߢ»‡ Z¶„í
C¢¿ŸÜßY ·óÄéß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¿ŸÜƒ »„Ã|„ ¢. ·ŸZ ¦ ΋êÄΕࢄ Üó Z ú·òÌ„o ¯ŸÜß¶í„ Y·Ž
Ø„éßêΟâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌ„éßâs »óÇ‹Üßâéß à„Ì„éßÿÒ… §¢·Ÿ ÒéߢS Ä͟Üßéß ©¢ÅƒØßéß. ¥Ì„Y Ó߸pÜߢÜó Z
¶„îÜß»ò_ÅNjß ŸoÇé‹ .ß 9- 11ΟQ΋éß ½ßÅ jß ½ß…¸ »óÇ‹Üéß ß \ÅßÜéß ß Ã„ÍŸÜßéß ¯âs΋CâR»‡ ·„âÕßÇÒ‹ …. 19§·„aÇ› Z ú½ßÒ¸ éßé¹ß ß
¸ Ë
½ŸÃ„Å¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ Òß …Ì„é¢ß Έ, ¦ \ÅßÜéß ß QéßÃé„ ß ¿„êNŸoÃé„ .ß ½ß¸Î‹RâéߢǛ Yâéßs Ó•âéß ½‚Ý„z»òÇ‹ÌŸâéß. Z ú½ß¸Òéßéß¹ß
·„âéß·„ QéßÃé„ ß §Ý„âz éß Üœ·a„ Õ‚Å,jŽ ¦ §¢Ç‹z ß݄âz éß »óÇ‹Üéß ß
Õƒ»„éß¿•Ø„éßŃY·Ž ©½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß. ¯ŸÌ„ ·ŸÜßéßÒ ZÝ„éßz ½ß¸Î‹R âéߢǛ, 20Z ú·òÌ„o ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß Yâéßs XÓ߸éß·òY
YÜß|¿•Ø„éßŃY·Ž ^âNjéß »óÇ‹Üß ÒéßÏ‹x QéßÄéß ¹ƒI ½‚Jz¯öÌŸÇ‹éß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó UGaØ„ê ¶„íÒê
©¢¿„éß̟Äéß, QéßÄéß ZÅŽY YÜß|¿•NŸoÄéß. §Î‹¢ÌŸ ÄéßÇ‹éß, ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß ¯Üƒx·•Òéßéßâéß Ó•âéß ½ß«ÜßéßNŸoâéß.
RéßÒéßwHs QéßÄéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ¿•NŸoÄéß. ·ŸZ 21Ó•âéß Z ¥¢D XÓß« ¦ ðÓßÒ¶„íY Qéß΋ ½•NŸoâéß. Z
QÅßYs¢ÅŽZ ¿•Óß«â Ε҅ˎn QéßÄéß âÒéßéßw·óÄéß. QÅß âÇ›·„Åßéßj ¥Ì„Y·Ž §NŸoâéß. Z Òéßéß¹ßx ½ß¸Î‹R ¥Ì„Y·Ž
Ys¢ÅŽZ ¿ŸÜß·ŸÜߢ ·Žÿ¢Î‹Åß ¿•Óß«â ½ŸYY (Ε҅ˎn) §NŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜ߶„í, Ø„éßêΟ Ò¢à‡Y·Ž
QéßÄéß ¿„êNjÄéß. ¨ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß ³·„ Ì„¢Ç›ÿ܃ ©¢ÅƒÇ‹éß.
781 Ø‚éßá¸Ø„ê 22:22-23:16
22''ΟQ΋éß §¢ÅŽ ÌŸÝ„½ß¸… ¿‚RY ¥Ì„Y ½‚éßÇ‹Üó Ì„êÓ• ©¢Îˆ. ¦ ½ß¸ÅßjË¢ ú½ß¸ÁÜßéß OÒÓó¯ŸÎˆ
Ó•âéß ·„Ç‹ÌŸâéß. ¥Ì„Ç‹éß ³·„ Ο|Ä¢ ̂ÈðÓßo, ¥Îˆ ̂Ä ·óÓ߸¢ ΋êÄ Εà‡Üßéß WÈ»‡Ã„éß.
8
¿„é·ß òÓ• ©¢Åßé¢ß Έ. ° ÒéßYᬠΟYs ÒéßêÓß« ½•Øé„ Üß Ç• é‹ .ß Ì„êÄéß ½ß¸ÅßjË¢ ¿ŸÜƒÒéߢΈ ÓŸØ„é߶„íÜßâéß
¥Ì„Çé‹ ß ³·„ Ο|Ä¢ ÒéßêÓß½« •ðÓß,o ¦ Ο|Ä¢ ÒéßêÓß·« òÓ• Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«¢Îˆ. ¦ ½ß¸Åßj˽߸… ½Ÿx¯ŸÃ„éßÜßéß
©¢ÅßéߢΈ. ° ÒéßYᬠΟYY ̂ÄÒÜ•Ç‹éß. ¦ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Ø„ééß Òß ÃŸE܃z ©ÓŸsÄé.ß ·„ÿØ„éß R·„ÿØ„éß ÎŸÃ„éÜß éß ß
Ì„â Ì„¢Ç›ÿ §¢ÅŽÜó ½®ß¸éß⽂éß`⠽߬Ƅ¢Üƒ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¯·„aÇ‹ ¿„êSÓŸ »ûÄR¢¿„ÕßÇŸmÄéß. ·„âéß·„
23»„Å¿ jŽ ‚·a„ ¶„í ·òÅßÕj Çß â› ½•é¶ß í„ Üƒ ¥Ì„ËnŽ Ó•âéß ÕßÜ¢ß »‡ Ì„êÄé¶ß í„ ÒxW Ã_ ·„¢»‡ ½ß͸ ·‹ ŸÜßéß ½•Ó¢«ß Έ ¯ÒÄé?ß
¿•NŸoâéß. 24¥Ì„Y Ì„¢Ç›ÿ §¢ÅŽÜó ½®ß¸éß⽂éß`â ½ŸÅŽY, 9 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟ؕéß. ½ŸÝ„zâéß
»ò½ßt¸ ½ŸÅŽY Ó•âéß ¥Ì„Y Qéß΋ ½•ÜƒÇ‹ÎN‰ Ÿoâéß. ï½ßÎÜq‹ éß ,ß ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßéß»‡ ©¢Ç‹¶„í¢ÇŸ ¿•Ø„êÜßY ¦Ø„éßâ
½ß«ÜßzÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ¥Ì„Y Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ¦ YÄnØßéߢ¿ŸÇ‹éß.
10 Ì„Ãá
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦Ø„éßâ Qéß΋ ½•ÜƒÇ‹éßÌóâs Sâs ~‰ é¸ ß ´Ç‹ÜƒÃŸ, QéßÃé„ ß WÈC Qéß Î•à¢„ ½‚J¯z ö¢Ç›.
¯ŸÌ„ÿ܃z, ï½ß΋q ZÝ„z ¿‚¢Õßéß܃z ©¢ÅƒÃ„éß. ÓßÒ¸ éßéÎß ÿ‹ ¢ ³·„ Sâs âΈ܃ ΟÅߢǛ. RéßÒéßwHs
25''¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó, ú½ß¸Ó߸éßoÌ„¢ »„ÅŽj ¿‚·„a¶„í ·òÅßj §½ß¸tíÇ‹éß ¦½ß¸… ¿•Ø„éßÇ‹éß.
11 Ø‚éÈ꽟 ÓßÒ
ÕßǛ⠽•é߶„í (ïáÕƒs) ÕßÜßVâÒéßÒ…Ì„éߢΈ, RÈC¯ö ¸ éßéÎß ÿ‹ ¢ Qéß΋ Ì„â ºÓߢo¸ ¿Ÿ¯ŸÇ‹é.ß
Ì„éߢΈ. ¦ ½•é߶„í Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸Ç›¯öÌ„éߢΈ, ¦ ½•é߶„í¶„í Ì„êÄé߶„í RÃóÏ‹¢»‡ Ø„éßéß΋r¢ ¿•ðÓߢ΋é߶„í
½•ÜƒÇ‹éßÌ„éßâs ÒÓ߸éßoÒ…ÜßZs ÓŸà„⢠¥Ò…ÌŸØßéß. Ø‚éßÈ꽟 ßÁƒxÜßâéß Ó߸Òéß ¶„îÄéÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
¥½ß¸tíÇ‹éß, ¨ Ó߸¢Î•à„¢Üó Ó•âéß ¿‚½ß«tâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ì„â ծ΄ ÿ‹ ÌŸ ÓßÜp¸ ¢ß Ì„êÄéâß éß ÓŸà„⢠¿•Øé„ Òß éßY
¥Zs Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß."" (Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß »„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟 ·„ÓŸâé߶„í ¦Î•KÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
12 ''Ó߬Îóâéß ·„ÓŸx* ZÒ… ¯ŸÇ‹éß ¿•Ø„éÕßÇ‹ÌŸÒ…
¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØßéß.)
ZÒ… §¢^·¢Ì„ ÒêÌ„ÿ¢ ¦â¢Îˆ¢¿„Ò…"" ¥Y
ܜՃÓóâé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¥ØßéßÌ• Ì„êÄéß

23 Ì„êÄéßâéß »„êÈf R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â Ó߸¢Î•à„¢:


̄É~á¸éß ´Ç‹ÜƒÃŸ, QéßÄéß R¿ŸÃˆ¢¿„¢Ç›. Qéß
´Ç‹_ÃÒ… ¯ŸÇ‹éß¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. (¨ ´Ç‹Üß Qéß΋ ©âs
ú½ß¸ÁÜßéß, ''·ŽXoÒéßéß Ò궄í Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ""
¥¢ÅßéßÓŸsÄé. ·ŸZ QéßÄéß Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ ΟŎ
·ŽXoÒéßéß ½‚Ý•o ¥·„aÇ‹ Qé߶„í Rà‡ÿ¢W Ó߸pÜߢ
ú½ß¸ÁÜßéß ·ŽXoØ„éßéßÜß Î•à„¢ âéߢǛ ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•Ó߸êo ÎòÄ·„΋éß.
13 ¥¢Î‹é¿
©¢Ç‹»‡ ½ŸÃˆ·Ž ¨ ½ŸÃ„o ¿‚½ß¸tÕßÇ›¢Îˆ). ß •Ì„ Ì„êÄéß ú½ßÁ¸ Üßé,ß ''ÕßÕéß Üß óâéß ú½ßÁ¸ Üßéß
2Óß ¸ Ò éß é ß Î ‹ ÿ ¯Ÿÿ¢Ì„ ¢ Üó YÒÓß « Ó ß ¸ é ß o â s ú½ß ¸ Á ܃ß Ò궄í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÄéß"" ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸZ
¦»„¢Ç›, ΋éߣA¢¿„¢Ç›. Ì„êÄéß, '' Ó߬Îóâéß ½Ÿx¯ŸÃˆ."" ·„GØ q é„ éß Üß ß Î•à¢„ ¿„êÇ‹¢Ç›. ÕßÕéß Üß óâéß §½ßt¸ íÇ‹éß
ÓßÒ¸ éßéÎß ÿ‹ ½ß·¸ a„ â ©âs ¦ ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢ ÓßÒ¸ éßéÎß ŸÿÜß QéßÎé‹ »ß ‡ ³·„ Î•à„¢ ·ŸÎ‹éß. ÕßÕßéßÜóâéß Qéß΋ ¥á¸ê~Äéß
½Ÿx¯ŸÃ„éßÜßâéß ½ß¸¢½ß«¢Îˆ, ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß RéßÒéßwHs ΟǛ ¿•Óß« ΟY ¿„éßÅßêj Ø„éßéß΋r »ó½ß¸…ßÜßéß
±à„|ßxÜßÌó Y¢¯ŸÃ„é.ß 3¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÏŸâx¢ ·óÓߢ¸ ·„ÅŽj¢Îˆ. ¥¢Î‹½‚éß`â »„ë@ÜßâéߢǛ ïÓßñâx¢
½‚Îé‹ ¶ß í„ Ì„ê ÓßÒ¸ éßéÎß ŸÿÜß Qéß΋ ú½ßØ ¸ ê
„ Ë¢ ¿•à‡Ã„é.ß Ó‚ñÜßéß Ó߸ÒéßÓ߸o¢ Îó¿„éß·ò¢Îˆ. ¥á¸ê~Äéß ÕßÕßéßÜóâéßâéß
âΈ ΋»„cÄ ½ß¸¢Ç• ÏŸâx¢ Ì„êÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·òY, ¥Ç‹R Òéß뻇Ü߶„í NŸpÒÄ¢»‡ ¿•Óß«¢Îˆ ÕßÕßéßÜó
¦ ÏŸÓŸxYs §Ì„Ä Εà‡Ü߶„í R·„ÿØßéߢ¿•½ŸÃ„éß. âéßâéß ½ŸÃ„éß K͈܃Üßéß»‡ Òê_Ãfà‡Ã„éß.
4Ó߬Îóâê, ZÒ… ¿ŸÜƒß ΋éߣA¢¿ŸH. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, 14 ¥¢Î‹éß¿•Ì„, ̄É~á¸éß ´Ç‹ÜƒÃŸ, ΋éߣA¢¿„¢Ç› Qéß

§½ßt¸ íÇ‹éß ÓßÒ¸ éßéÎß ÿ‹ ¢, ÓßÒ¸ éßéÎß ÿ‹ ½ß…¸ ·óÅß ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsØßé.ß ·_ Òä éß NŸp⢠(Ì„êÄé)ß ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß é‹ Ì ß é„ ¢ß Έ.
15
ÓŸ¶„í ½ßÜ« Üzß éß ß Ü•Ãé„ .ß ÓŸ¶„í ú½ßÓ¸ Ò¸ß ½•Îâ‹ ·„Ü»ß Ü„ Ε é‹ ß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„êÄéßâéß Ç‚ÕßvØßéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜ߯ŸÅßéß
Ó•âéß ½ß«ÜßzÜßâéß ·„âܕ΋éß Ó•âéß ÕƒÜß ÕƒH·„Üßâéß ÒéßÃS„ ¯ö̟Äé.ß (¥Îˆ ³·„ ßE ½ßø ¯ˆ ŸÜßÓŸ ·ŸÜßÒxÒψ)
ï½ß¢¿„ܕ΋éß. Ç‚ÕßvØßéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„ÃŸ|Ì„ Ì„êÄéß ¨ ¯ŸÅßÜóY
5 ½•à„x܃ ©¢ÅßéߢΈ.
Ì„êÄéßâéß »„êÈfâ ½ŸÃ„o ¨P½ß¸…j R¢ÅßéߢΈ.
16
¨ ½ŸÃ„o ¨P½ß¸…jâéß Î‹éߣ¹ß¢Ìó ՃψÓ߸éßo¢Îˆ.
6 ú½ßÁ¸ Üßéß ÒéßÃS
„ â ´ ¦Ç‹ÎŸÓŸ Z Óß|¸ Ä ÒéߢNjܢß
´Ç‹ÜƒÃŸ QéßÄéß Ì„Ã‰~á¸é߶„í WÈC ß½ŸH.
Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ ΋»„cÃóz YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß XÓ߸éß·òY ½ß¸ÅßjË¢Üó âÇ‹éß. Z ¯ŸÅßâéß ¿„·„a»‡
R¿ŸÃˆ¢¿ŸH. ½ŸØßé¢ß ¿„éß Z ¯ŸÅßâéß Ì„Ã¿„ é„ »ß ‡ ¯ŸÇ‹é.ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß
7 ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ÁƒÂ½ß¸·„¢ ©¢¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
»„Ì„·ŸÜߢÜó QéßÄéß Ì„êÄéß ½ß¸ÅßjËŸYs ¥âéßÕ®„
R¢¿ŸÃ„éß. ¥ÓŸÎˆ âéߢǚ ¦ ½ß¸ÅßjË¢ ï½ßÄéß»„éß Ó߬Îóâéß ·„ÓŸx ¥â»‡ Ó߬Îóâéß â»„Ã„¢.
Ø‚éßá¸Ø„ê 23:17-24:20 782
17Ç‚Õv 10''½ß¸†Ãˆo »„¢Î‹Ã„»óÝ„¢"" ¥Ó•Îˆ ¨ ½ß¸ÅßjËŸY·Ž Ó߸È
ß Øßéß Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„ÃŸ|Ì„ Ì„êÄéß Rá¸Øé„ ¢ß
Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸…⣠½ß¸ÃˆLHNŸoÇ‹éß, ¦Ø„éßâ ΟY·Ž Ì„â ¯öØ•éß ÒéߢS ð½ßÄéß. ½ß¸ÅßjË¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ.
YÄnØ„éߢ Ì‚HØ„éßÁ•NŸoÇ‹éß. Ì„êÄéß ÒéßIz ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ú½ß¸ÁÜßéß §Ý„zÜó ú½ß¸½•K¢¿„ܕÄéß. Ο|ßÜßéß Õߢψ¢¿„
¿•Ó߸éßo¢Îˆ. Õ®„êRéß Qéß΋ ßÁƒxÜßYs¢ÅŽ·• Ì„êÄéß ³·„ ÕßÇŸmØéß .ß 11ú½ßÁ¸ Üßéß §¢·Ÿ ÕßÁƒÃ„éÜß óz úΟ·äÄ Ó„ ¢¸ß ·óÓߢ¸
½•à„x܃ ©¢ÅßéߢΈ. ¥Ç‹éß»„éßÌ„éßÓŸsÄéß. ·ŸZ Ó߸¢ÌóḢ ¥¢ÌŸ ¯öØßéߢΈ.
18·ŸY Ì„êÄéß ÌŸâéß Ó߸¢¯ŸÎˆ¢Sâ ϋ⢠©¢¿„éß ¦â¢Î‹¢ ΋êÄ¢»‡ XÓ߸é߶„í¯öÕßÇ›¢Îˆ. 12½ß¸ÅßjËŸY·Ž
·ó΋éß. Ì„êÄéß Ì„â ½Ÿx¯ŸÃ„¢ Ο|ß Ó߸¢¯ŸÎˆ¢Sâ ÓŸà„⢠ÒêÌ„ÿ½•éß RéßCH¢Îˆ. SÒÈ·Ž Ì„Üéß ½ß …¸ß Üßéß ¶„îÇŸ
ϋ⢠؂éßÈ꽟 ·óÓ߸¢ Ο¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ø‚éßÈê SÌ„éß·„ »òÅßjÕßÇŸmØßéß.
½Ÿâéß ðÓßR¢¿• ½ŸÃˆ·Ž ¦ Ï‹ÓŸYs Ì„êÄéß §Ó߸éßo¢Îˆ.
13
·„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íÜßéß Ì„ë½ß«o ½ß¸Ç•¢Ì„ÒĶ„í ·óÌ„·ŸÜߢÜó ú½ß¸ÁÜßéß ³GÒ ¿‚ÅßzâéߢǛ ³GÒ
Õ®óÁ⢠¿•NŸoÄéß, ÒéߢS ΋éßÓ߸éßoÜßéß Ï‹ÃˆNŸoÄéß. ½ß¸¢Ç‹éßz ßÜßéßf̟Äéß. ·ŸZ ¿‚Åßz¶„í ·òYs ³GÒ
½ß¸¢Ç•z RéßCH ©ÓŸsØßéß. ßÁƒxÜß ÒéßÏ‹x ¨
Ε҅Njéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß Î•à‡Y·Ž »„êÇ‹ ¥ÜƒÓ• ©¢ÅßéߢΈ.
14

24 ¿„êÇ‹¢Ç›, Ø‚éßÈ꽟 ¨ Εà‡Ys ÓŸà„â¢


¿•NŸoÇ‹éß. Î•à„¢Üó¢S ½ß¸†Ãˆo»‡ Ó߸ÒéßÓ߸o¢
Ø‚éß È꽟 à„éßΈr ¿•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜßâéß
RÇ›S ï½ßÅßjÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜßéß _··„Üßéß ½•Ø„éßÅߢ
½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸Òéßéß΋ÿ ï½®ßêḷ„¢^Åß
»„Å»jŽ ‡ ·_ ·„Üéß ß ½•NŸoÃé„ ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ »ò½ßt¸ Ì„â¢ÒÜßz
ÕßÜßҢ̄¢»‡ ΋êÄ¢ ½‚Ý„z»òÇ‹ÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß.
2¦ ·ŸÜß ¢ Üó NŸÒêâx ú½ß ¸ Á Üß é ß Ø„ ê Á¶„ í Üß é ß 15 ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢ÅƒÃ„éß: ''Ì„êÄéßt Έà„âéßâs
³·„a_Åß, ÕƒYÓ߸Üßéß, Ø„éßÁÒêâéßÜßéß ³·„a_Åß. ¦Ç‹ ÕƒY ú½ß¸Á܃ß Ø‚éßÈ꽟âéß Ó߸éßoW¢¿„¢Ç›! ΋êÄ
Ó߸Üßéß, Ø„éßÁÒêâéßߢNjéßÿ ³·„a_Åß. ¥½•éßw½ŸÃ„éß ·òÓ• Εà‡Üß ú½ß¸Á܃ß, Ø‚éßÈ꽟âéß Ó߸éßoW¢¿„¢Ç›!
½ŸÃ„éß ³·„a_Åß. ¥½ß¸tí §¿•f ½ŸÝ„éßz, ½ß¸…¿„éßf·òÓ• ½ŸÝ„éßz Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß.""
16
³·„a_Åß. ÒÇšm·Ž §¿•f½ŸÃ„éß, ÒÇšm·Ž XÓ߸éß·òÓ•½ŸÃ„éß Õ®„êÜó·„¢Üó ú½ß¸W ¿óÅßâéߢǛ Ø‚éßÈ꽟¶„í
³·„a_Åß. Ó߸éßoW ·•Ã„oâÜßéß Òéß⢠R¢ÅƒÒéßéß. ¨ ·•Ã„oâÜßéß
3ú½ß¸ÁÜߢ̟ Î•à„¢Üó âéߢǛ ½‚Ý„z»òÅßjÕßÇ‹ß̟Äéß. ÒéߢS Ε҅ˎn Ó߸éßoWNŸoØßéß. ·ŸZ Ó•â¢Åƒâéß:
Óߢ¸ ½ßθ ‹ Îó¿„é·ß óÕßÇé‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. Ø‚éÈß ê½Ÿ ¦Î•K¢¿ŸÇ‹éß ''¿ŸÜßéß, ÓŸ¶„í Ó߸ȯöØßéߢΈ! Ó•âéß ¿„êÓ߸éßoâs
»„âéß·„ §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. 4Î•à„¢ ¹ƒI»‡ ΋éߣ¹ß¢»‡ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Õ®„Ø„éߢ·„Ä¢. Î•à„ úÎóºéßÜßéß ú½ß¸ÁÜß
©¢ÅßéߢΈ. ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ ¹ƒI»‡ ÕßÜßV⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ. Qéß΋ WÄéß»„ÕßÇ› ½ŸÃˆY ՃψÓ߸éßoÓŸsÄéß.
17
¨ Î•à„¢ÜóY »ò½ß¸t ú½ß¸ÁƒÓŸØ„é߶„íÜßéß ÕßÜßVâéßÜßéß Î•à„¢Üó YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜ߶„í ú½ß¸Òê΋¢ ÓŸ¶„í
¥Ò…̟Äéß. ·„âÕßÇ‹éßÌó¢Îˆ. ½ŸÃˆ·Ž Õ®„Ø„éߢ, »„éߢÅßÜßéß,
5Î•à„¢ÜóY ú½ß¸ÁÜßéß Î•à‡Ys ½‚éß`Üß ¿•NŸÃ„éß. §Îˆ ©¿„éßfÜßéß ÓŸ¶„í ·„âÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsØßéß.
18
¯Üƒ ÁÈC¢Îˆ? ú½ßÁ¸ Üßéß Î•Ò…Y ©½ßθ •à‡Üß¶í„ RÃóÏ‹¢»‡ ú½ß¸ÒêΟYs »„êÈf ú½ß¸ÁÜßéß R¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß
Ì„½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ã„éß. Ε҅Y ¿„ŃjÜ߶„í ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„é߽߸Ǜ¯ö̟Äéß. ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÃˆ
RÏ•Ø„éßéßÜßéß ·ŸÜ•Î‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Žÿ¢Î‹Åß ¯ö̟Äéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß »„éߢÅßÜóz, ©¿„éßfÜóz ½ß¸Ç›
Ε҅YÌó ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Ó߸é߶„íÓŸsÄéß. ·ŸZ ¦ ¯ö̟Äéß ½ŸÝ„zÜó ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ¦ »„éߢÅßÜóz
ú½ß¸ÁÜ• Ε҅YÌó »„Üß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ©Üßz¢½®ß«éߢ¿ŸÃ„éß. âéߢǛ ¯·Ža ÕßØ„éßÅ߽߸ǟoÄéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß ÒéßÃó
6¨ Î•à„¢Üó YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß¸tí¿•Óß«â ¥½ß¸ ©¿„éßfÜó ½ß¸ÅßéßjÕßNj̟Äéß."" ï½ßñâ ¦·Ÿà„¢Üó
ßϋéßÜßéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Εà‡Ys ÓŸà„⢠¿•NŸoâY Ε҅Njéß Ì„êÒéßéßÜßéß Ì‚Ã„¿„é·ò¢ÅƒØßéß. ÒÄ΋Üßéß ½‚éßéß΋Üß
ú½ß¸ÒêË¢ ¿•NŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß K·äŽ¢¿„ÕßNj̟Äéß. ·òΈq Ò…ÌŸØßéß. Õ®„êRéß ½ß¸…ӟ΋éßÜßéß ÒË·„Åߢ
ÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß ÒêÌ„ÿ½•éß ÕßÌé„ ¶ß í„ ÌŸÃ„é.ß 7úΟ·ä„ ÒÜßéÜzß éß ß ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ.
19
¿„Óé¸ß Óoß ŸsØßé.ß ·òÌ„o úΟ·äÄ Ó„ ¢¸ß ¿‚Ç› ¯öØßé¢ß Έ. »„Ì¢„ Üó Õ®„ê·„¢¯ŸÜßéß ÒNŸoØßéß. Õ®„êRéß ½ß¸CH ̂Ä¿„éß
ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©ÓŸsÄéß. ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß ¦ ·ò¢ÅßéߢΈ.
ú½ß¸ÁÜßéß R¿ŸÃ„¢»‡ ©ÓŸsÄéß. 8ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¦â¢Î‹¢ 20 Üó·„¢Üó ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿ŸÜƒ Õ®ƒÃ„¢»‡ ©ÓŸsØßéß.
ú½ß¸Î‹Ãˆ}¢¿„Åߢ ÒêY½•à‡Ã„éß. ¦â¢Î‹ Ï‹|âéßÜßZs ¦C ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Õ®„êRéß ¦ Õ®ƒÃ„¢ ·Ž¢Î‹ ½ß¸Ç›¯öÌ„éߢΈ.
¯öØ„êØßéß. Ó̟߫ß, Òéßë΋¢»„ Ó߸¢DÌ„ Ó߸¢ÌóḢ
Ó߸ÒéßÓß«¯öØßéߢΈ. 9ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ úΟ·ä„ÄÓ߸¢ ÌŸ»• ¯ŸÿTâ »„뺢܃ Õ®ê „ Réß ÒËéß¶í„ Ì„é¢ß Έ ÌŸ»„éß
Å߽߸tíÇ‹éß Ó߸¢ÌóḢ»‡ ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇŸÃ„éß. Òéß΋x¢ ÕóÌ„éß ½ŸÇ›Üƒ Õ®„êRéß ½ß¸Ç›¯öÌ„éߢΈ. Õ®„êRéß §·„
ÌŸ»•½ŸÇ›·Ž ΟY ÄéßS §½ß¸tíÇ‹éß ¿•Î‹éß»‡ ©¢Îˆ. ·òâNŸ»„ܕ΋éß.
783 Ø‚éßá¸Ø„ê 24:21-26:2
21 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó, ½ß¸Ã„Üó·„ ïÓßñÓŸxÜ߶„í ½ß¸Ã„Üó Ì„â ðÓßÒ¶„íÜ߶„í, Ε҅Y R¢Î‹éß
6
·„ ¢ Üóâéß Õ® „ ê ßEÜß ¶ „ í Õ® „ ê Üó·„ ¢ Üóâéß ¦ ·ŸÜߢÜó, Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ú½ßÁ¸
Ø‚éßÈ꽟 XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß. Üߢ΋÷ˆ • ¨ ·ò¢Ç‹ Qéß΋ R¢Î‹éß ¿•NŸoÇé‹ .ß ¦ R¢Î‹éÜß ó
22 ¯¢Î‹^â΋Ãó ú½ßÁ¸ Üßéß ³·„Å»Ž ‡ ÓßÒ¸ 꽕ࢄ ¿•Øé„ ß ú_àḽk ‚éâ`ß Õ®óÁÓŸÜßé,ß úΟ·äÄ N„ ŸÜßéß ©¢ÅƒØßé.ß Òê¢Óߢ¸
ÕßÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß »óWÜó Õߢψ¢ Ü•Ì»„ ‡ Õƒ»„é¢ß Åßé¢ß Έ. 7·ŸZ §½ßt¸ íÇ‹éß ÃŸÁƒxÜßYs¢ÅŽZ,
¿„ÕÇß ŸmÃé„ .ß QÈÜó ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ¿‚ÃÜ„ ó ©ÓŸsÄé.ß ú½ß¸ÁÜßâêß ·„½ß«t ½•ðÓß ÒéßéßÓ߸éß»„éß ©¢Îˆ. ¨ ÒéßéßÓ߸éß»„éß
·ŸZ SÒÈ·Ž, ¿ŸÜƒ ·ŸÜߢ ̄ß|Ì„ QÈ·Ž XÄéßt ''ÒéßÄˢ"" ¥Y ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ 8·ŸZ ÒéßÄˢ à‡à„|
XÄfÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ì„¢»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ ÒéßÈ؄éßéß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…
23 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó ÓßØ
¬ ‚êâéß ·ò¢Ç‹ Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸W ³·„aÈ ¿‚¢½ß¸Üß QéßΟ ú½ß¸X ·„ZsÅŽ
Qéß΋ ßE»‡ ¯ŸHNŸoÇé‹ .ß ï½ßÎÜq‹ ß Ø‚éÎß é‹ Å
ß ß ¦Ø„éâß ÕòÅßéßjâêß Ì„éßÇ›S ½•NŸoÇ‹éß. »„Ì„¢Üó ¦Ø„éßâ ú½ß¸ÁÜßéß
Òéß U Òéß ©¢Åß é ß ¢ Έ . ¿„¢ú΋éßÇ‹éß Óß«»„éßc½ß¸Ç›, ¥¢Î‹Ã„ê R¿ŸÃ„¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ¥ØßéßÌ• Ε҅Njéß ¦
Ó߸êÄéßxÇ‹éß ¥ÒÒê⢠¯ô¢Î• ¥¢Ì„ ú½ß¸·Ÿà„Òê R¿ŸÃŸYs Õ®„êRéß Qéß΋ âéߢǛ XÓß« ½•NŸoÇ‹éß. §Üƒ
⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ ¦Ø„éßâ ÒéßUÒéß. ÁÄé»ß é„ Ìß é„ ¢ß Έ ¥Y Ø‚éÈß ê½Ÿ ¿‚¯ŸtÇ‹éß »„âéß·„ §Î‹¢ÌŸ
ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
9
Ε҅Y·Ž Ó߸éßoW DÌ„¢ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢ÅƒÃ„éß, ''§Îˆ»ó

25 Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ÓŸ Ε҅ǛR Yâéßs Ó•âéß


½®ß¸éßâ½ß¸Ã„éßNŸoâéß,
Òéßâ Ε҅Njéß §·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß. Òéß⢠·„Y
ï½ßÇ‹éßoâs½ŸÇ‹éß ¨Ø„éßÓ•. ÒéßâHßs ķ䎢¿„ŃY·Ž
¨Ø„éßâ Ò¿ŸfÇ‹éß. Òéß⢠Òéßâ Ø‚éßÈ꽟
Z ÓŸÒéߢ Ó߸éßoWNŸoâéß. ¥Î‹éßvÌ„½‚éß`â ·ŸÃŸxÜßéß ·óÓߢ¸ ·„Y ï½ßÇé‹ Ìß é„ Óß Ÿs¢. ¥¢Î‹é¿ß •Ì„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ZÒ… ¿•NŸÒ…. ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ú·Ž¢Î‹Åß ZÒ… ¿‚½ß«tâ ÒéßâÜßâéß Ã„·äŽ¢Sâ½ß¸tíÇ‹éß Òéß⢠¦â¢Îˆ¢S,
ÒêÅßÜßéß ½ß¸†Ãˆo»‡ Ó߸̄xÒéßéß. ZÒ… ÁÄéß»„éßÌ„éߢ΋Y Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÎŸ¢.""
10
¿‚½ß«tâÅßéßj Ó߸ÒéßÓ߸o¢ ÁÈC¢Îˆ. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ºÓߢo¸ (à„·)oŽ ¨ ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ©¢Îˆ.
2 ½ßÅ
¸ Ë jß ŸYs ZÒ… ÓŸà„⢠¿•NŸÒ…. ¥Îˆ ÕßG Ø„é½ß ‚éâ`ß ÒéßÈ؄éßéß ½‚êØ„êÕßéß ´Ç›¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
·óÅß » óÇ‹ Ü ß Ì ó ·Ÿ¯ŸÇ‹ Õß Ç‹ m ½ß ¸ Å ß j Ë¢. ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟 à„úÌ„éßÒ…âéß ¥Ë»„ úÌò¶„íaÌŸÇ‹éß.
§½ß¸tíÇ‹éß ¥Îˆ ³·„ ß݄z¶„í½ß¸t ÒêÌ„ÿ½•éß RΕL ¿‚Ì„o ¶„í½ß¸t Qéß΋ ÒÈ»„Ç›mï½ßñ âÇ›SâÅßéßj»‡ ¥Îˆ
Õ®„Ò⢠ӟà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ¥Îˆ ¯âsÅŽ·• ©¢ÅßéߢΈ.
11
·„ÅßjÕßNj΋éß. ¨Ì„ ·ò_Åßj½ŸY܃ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ¿•Ì„éßÜßéß
3 ÕßÜß½‚éß`â ßÁƒxÜß ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ½®ß¸éßâ½ß¸Ã„éßNŸoÄéß. ¿Ÿ½ß¸…ÌŸÇ‹éß ¥½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ¥W à„Øßéߢ¿•
ÕßÜß½‚éß`⠽߸ÅßjËŸÜß Õß܃Ǯ‹éßxÜßéß Z¶„í Õ®„Ø„éß ½ŸÅßYsÅŽZ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓßÒ¸ éß ¶„îÄéNß ŸoÇé‹ ß ½ŸÃ„éß
½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«â ¥¢Î‹½‚éß`â ½ŸÅßYs¢ÅŽZ
4 Ø‚éßÈ꽟, ¥·„aÄÜó ©âs ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„í Ø‚éßÈ꽟 Ó߸Òé߶„îÄéßNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÅß
ZÒ… _·äÒéß NŸp⢻‡ ©ÓŸsÒ…. ¥Ó•·„ Ó߸ÒéßÓ߸xÜßéß Ys¢ÅŽZ ·Ž¢Î‹ ¯ŸÃ„½•NŸoÇ‹éß
12
¨ ú½ß¸ÁHs ´Ç›¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjØßéß. ú½ßÁ¸ Üß ¯Ì„Øo éß âß »óÇ‹Ü,ß Õ®Î„ ÿ‹ ÌŸ ÓßÜp¸ ƒÜßéß ¥Ys¢
·ŸZ ZÒ… ½ŸÃˆY ·Ÿ¯ŸÇ‹éÌ ß ŸÒ…. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ZÒ… ÅŽY Ø‚éßÈ꽟 ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟
ÒÄ΋ÜßâéߢǛ, ½•Ç› âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ• ½ŸÅŽY Ó•Üß Ï‹êJÜó ¯ŸÃ„ ½•NŸoÇ‹éß.
»„뺢܃ ©ÓŸsÒ…. ·„MŸjÜßéß Õ®„Ø„éߢ·„Ä »‡ÜßéßÜóz,
ÒÄ~¢Üƒ ©ÓŸsØßéß. ½Ÿâ »óÇ‹Qéß΋ ½ß¸Ç› ÁƒÃˆ
¯öÌ„é¢ß Έ, ·ŸY §¢Åóz ©âs Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ Î‚Õuß Î•Ò…Y·ò·„ Ó߸éßoW DÌ„¢
5
Ì„»„Üß΋éß.
à„úÌ„éßÒ…Üßéß _··„Üßéß ½•Óß« à„Õßq¢ ¿•NŸoÄéß. Õ®„Ø„éߢ·„Ä
à„úÌ„éßÒ…Üßéß Ó߸½ŸÝ„éßz RÓ߸Äéß̟Äéß. ¥ØßéßÌ• Ε½Ÿ,
26 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø„éßêΟÜó ú½ß¸ÁÜßéß ¨
¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹éß̟Äéß:
Ø‚éßÈ꽟 Ò궄í Ä·ä„ËYNŸoÇ‹éß Òê¶„í ³·„
ZÒ… ½ŸÃˆY ¦½ß¸…Á•NŸoÒ…. ½•Ç›, ¯ôÇ› ·ŸÜߢÜó ÕßÜ½ß ‚éâ`ß ½ßÅ
¸ Ëjß ¢ ©¢Îˆ. Òê ½ßÅ ¸ Ëjß ŸY·Ž ÕßÜ½ß ‚éâ`ß
½•Ç› Õ®„êRéßY YNŸ€Ã„¢ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Î•RÏ‹¢»‡ »óÇ‹Üßéß, Õ®„΋ÿÌ„ ©ÓŸsØßéß.
2
ZÒ… à„Ì„éßÿÒ…Üß·„¢^Åß ÕßÜߢ ©âs½ŸÇ›R ΋Åßj½‚éß`â Ì„Üßé߽߸…Üßéß Ì‚Ã„Ò¢Ç›, ÒéߢS½ŸÝ„éßz ú½ß¸½•KNŸoÄéß.
½•é½ß ê ¸ß® Üßéß ½•ÓR¸ß ½•ÇY› ¦½ß…¸ Á•NŸoØéß .ß ¥Î• RÏ‹¢»‡, ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…Y Ø‚éßéß·„a ÒéߢS OÒâ
Õ®„Ø„éߢ·„Ä à„Ì„éßÿÒ…Üß _··„Üßéß ZÒ… ¦½ß¸…Á•NŸoÒ…. RÏŸÓŸYs ¥ÒÜߢ[NŸoÄéß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 26:3-27:1 784
3 Ø‚éßÈ꽟, Z½• YÁ½‚éß`â à‡¢W ú½ß¸NŸÎˆNŸoÒ… ú½ß¸ÁÜßéß §½ß¸tíÇ‹éß ³_· ³·„a ð½ßÄéß, Zð½ßÄéß
Z Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç• ú½ß¸ÁÜ߶„í ZÒ… à‡¢WY ÒêÌ„ÿ ½• éß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿• Ó߸é·ó½ŸÜßY ½• éßÒéßéß
ú½ßN¸ ŸÎˆNŸoÒ…. ZØ„é¢ß ΋éß Rà‡|Ó߸ Òéßé¢ß ¿• ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ·óÄéßÌ„éßÓŸs¢.
14
ZÒ… à‡¢WY ú½ß¸NŸÎˆNŸoÒ…. ¦ ¥Õß΋r Ε݄҅éßz OÒ¢ Ü•YR ¦ ΋؄êxÜßéß
4 ·„âéß·„ ¯Üßz½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟âéß Rà„|Óß«¢¿ŸH. ÒéßÃË „ ¢ âéߢǛ ÒéßIz Ü•ÒÒ… ZÒ… ½ŸÅŽY ÓŸà„â¢
ZÒ… Ø‚éßÈ꽟âéß YÁ¢»‡ à‡à„|Ì„¢»‡ Rà„| ¿•Øê „ ÜßY YÃ„Ø n éß ¢ß ¿ŸÒ…. ½•éÒß éßéß ½ŸÅŽY ÁƒÂ½·¸ß ¢„
Óß«¢¿ŸH. ¿•Óé¸ß ·òÓ•ÅÅ ß éß jß ¿•ðÓß ½ŸÅßYs¢ÅŽZ ZÒ… ÓŸà„â¢
5 ¥ØßéßÌ• »„È|¢S⠽߸ÅßjËŸYs Ø‚éßÈ꽟 ¿•à‡Ò….
15
ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿• ú½ß¸ÁÜßâéß ZÒ… ð½ßÿRéߢ¿• Εà‡Y·Ž ZÒ… Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡Ò…
¦Ø„éßâ K·äŽNŸoÇ‹éß. ¦ ¯Ì„oØßéß⠽߸ÅßjËŸYs Ó•Üß §Ì„ÄéßÜßéß ¦ Εà‡Ys ÁØßéߢ¿„¶„í¢Ç‹ ZÒ… YH½ß«
ÒéßŃjY·Ž ¦Ø„éß⠽߸NjúÎóNŸoÇ‹éß ¥Îˆ Ï‹êJÌó ½•à‡Ò….
16
½ß¸Ç›¯öÌ„éߢΈ. Ø‚éßÈ꽟, ú½ß¸ÁÜßéß ·„á¸j¢Üó ©âs½ß¸tíÇ‹éß
6 ¥½ß¸tíÇ‹éß ð½ß΋Üßéß, ΉâéßÜœñâ ú½ß¸ÁÜßéß ¦ K͈܃Üß Yâéßs ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ZÒ… ú½ß¸ÁÜßâéß
Qéß΋ âÇ‹éßNŸoÄéß. K·äŽ¢Sâ½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃ„éß Òéåâ ú¯ŸÃ„pâÜßéß Z¶„í
7 ÒéߢS ½ŸÝ„z¶„í YÁƒØßéßXØ•éß OÒâ Rϟ⢠¿•NŸoÄéß.
17
ÒéߢS Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ó߸êÅŽ Ó߸̄x ÒêÄc¢ ¥Ò Ø‚éßÈ꽟, ½•éߢ ZÌó Ü•â½ß¸tíÇ‹éß ½•éߢ ú½ß¸Ó߸Ò
Üߢ[NŸoÃé„ .ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Î•½Ÿ, ¦ ÒêßcYs ¥âéßÓ¸ß ½•Î‹â ½ß¸Ç‹éßÌ„éßâs Ó߬oÿÜ߃ ©¢Åƒ¢ ¦½‚éß °Ç‹éß
È¢¿„ŃY·Ž ΟYY ZÒ… Ì•H·„»‡ Òéßë΋éßÒ…»‡ Ó߸éßo¢Îˆ, ú½ß¸Óß¸Ò ÕƒÏ‹ ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ.
18
¿•NŸoÒ…. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Ò궄í Ճϋ ©¢Îˆ ½•éÒß éßéß ·„¢ÅƒÒéßé,ß
8 ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟, ½•éßÒéßéß Z ÓŸxØ„éß ÒêÄc¢ ·ŸY, »‡HY ÒêúÌ„½•éß. ú½ß¸½ß¸¢¿ŸY·Ž ½•éߢ ·òÌ„o
·óÓߢ¸ ¯Î‹éÃß é„ ß ¿„êÓßé¸ Óoß Ÿs¢. Yâéßs, Z ÓŸÒêYs Òéßâéßá¸éßxHs Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éߢ. Εà‡Y·Ž ½•éߢ
Òê ¦Ì„wÜßéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·ó½ŸÜßY Ä·ä„Ë ·„HC¢¿„¢
19
¦KÓ߸éßoÓŸsØßéß. ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß, ''Z ú½ß¸ÁÜßéß
9 ÓŸ ¦Ì„w ßúW½ß† ¸ Åß ZÌó ©¢ÇŸÜßY ¦KÓßé¸ ¢oß Îˆ. ÒéßÃË „ ¢Ž ¿ŸÃ„éß ·ŸZ ½ŸÃ„éß ÒéßIz Ü•NŸoÃé„ ß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß
ú½ßW¸ âêÌ„â Έâ½ß…¸ Óߢ¸ ÏŸx ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó ZÌó à„ÉßÜßéß ÒéßÄˢ âéߢǛ Ü•NŸoØßéß. Õ®„êRéßÜóY
©¢ÇŸÜßY ÓŸ ¦Ì„wß ÓŸÜó ·óÄéßÌ„éߢΈ. ÒéßëÌ„éßÜßéß Ü•S, Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß. Yâéßs ·„½ß«t
Î•à„¢ÜóY·Ž Z ÓŸxØ„éß ÒêÄc¢ ÒSfâ½ß¸tíÇ‹éß Ø„éßéßâs Òéߢ¿„éß, ³·„ ·òÌ„o ÃóE ½‚ÜßéßÌ„éßÄéß܃
ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸^Ãñâ OÒâ Rϟ⢠ӕÄéßf·ò¢ÅƒÃ„éß. ©¢Îˆ. ³·„ ·òÌ„o ·ŸÜߢ ÒNöo¢Î‹Y ¥Îˆ Ó߸êS
10 ¿‚Ç‹m½ŸÇ›·Ž ZÒ… ΋؄éß ÒêÌ„ÿ½•éß ¿„ê½ß«ðÓo ½ŸÇ‹éß Ó߸éßo¢Îˆ ú½ß¸ÁÜßéß §½ß¸tíÇ‹éß Õ®„êRéßÜó ¯ŸWï½ßÅßj
ÒéߢS ¿•Ø„éßÅߢ ӕÄéßf·óÇ‹éß. ¿‚Ç‹m½ŸÇ‹éß ÒéߢS ÕßÇŸmÃé„ ,ß ·ŸY ½ŸÃ„éß âêÌ„â OÒ¢ ¯ô¢Î‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ""
ú½ß¸½ß¸¢¿„¢Üó OR¢Sâ½ß¸tÅŽ·• ½ŸÇ‹éß ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜ•
¿•Ó߸êo ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ¿‚Ç‹m Òx·Žo Ø‚éßÈ꽟 XÄéßt: ÕߺéßÒê⢠ܕ·„ K·ä„
20
»ò½ß¸t Ì„ÓŸYs ¯½ß¸tÅŽ·• ¿„êÇ‹·„¯öÒ¿„éßf. ÓŸ ú½ßÁ¸ ܃ß, Qéß »„Îé‹ Üß óz·Ž ½‚Ý¢z„ Ç›. Ì„Üéß ½ß…¸ Ü߶í„
11 ·ŸZ, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ¥Üƒ¢ÅŽ ú½ßÁ¸ Üßâéß ZÒ… K·äðŽ Óßo ̟݃Üßéß ½•Ó߸éß·ó¢Ç›. ·òΈq·ŸÜߢ ¯ŸÅßéß Qéß
½ŸÃ„éß ÎŸYY ¿„êNŸoÄéß. Ø‚éßÈ꽟 Z ú½ß¸ÁÜß »„΋éßÜóz Ο·óa¢Ç›. Ε҅Y ·ó½ß¸¢ Ì„»•c¢Ì„ÒĶ„í
Qéß΋ Z¶„í ©âs ÕßÜß½‚éß`â ð½ßÿÒéßâéß ZÒ… ¿‚Ç‹m Ο·óa¢Ç›.
21
Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í ¿„ê½ß«¢¿„éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz Ø‚éßÈ꽟 Ì„â Y½ŸÓ߸¢ RÇ›S ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
Óß»« é„ ½cß Ç¸ß ‹ ̟Äé.ß Z à„Ìé„ ÿß Ò…Üßéß Z Óß|¸ ¢Ì„ ¥CsÜó ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ÜóY Òéßâéá¸éßxÜßéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸx
·ŸH¯ö̟Äéß. Üßâéß ÕßÅŽj Ε҅Njéß ½ŸÃˆ·Ž XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß.
12 Ø‚éßÈ꽟, ½•éßÒéßéß ¿•Ø„êÜßY ú½ß¸Ø„éßWs¢Sâ ¿„¢½ß¸ÕßǛ⠽ŸÃˆ Ä·ŸoYs Õ®„êRéß ¿„ê½ß«Ó߸éßo¢Îˆ
½ŸÅßYs¢ÅŽZ ¿•Øé„ Å ß ¢ß Üó ZΕ RÁØ„é¢ß . ·„âéß·„ Õ®„êRéß §·„ ¯âsÅŽ·• ¿„Y ¯öØßéßâ ½ŸÝ„zâéß
Ò궄í à‡¢W ú½ß¸NŸÎˆ¢¿„éß. ·„ï½ßtÅßj΋éß

13
Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í Ε҅Njéß ·òÌ„o ORÌŸYs §ßNŸoÇ‹éß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, Z½• Òê Ε҅ǛR. ¥ØßéÌß • »„Ì¢„ Üó
½•éÒß éßéß §Ì„Ä ú½ßÕ¸ é„® Òß …Üßâéß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿Ÿ¢. ½•éÒß éßéß
27 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ò¢·„Ä Ó߸Ät½‚éß`â Òéß·„
ßY·Ž ¦Ø„éâß XÄétß XÄéfß âéß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
Ì„â ¹ßÇ‹c¢ ú½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß ·„ƈ⽂éß`â, Ì„â à„·Žo»„Üß
§Ì„Ä Ø„éßÁÒêâéßÜ߶„í ¿‚¢Îˆâ ½ŸÝ„z¢ ·ŸZ ¹ßÇ‹c¢Ìó ¦Ø„éßâ Òéß·„Ä Ó߸ßtYs ¦ ½‚éßH·„Üß
785 Ø‚éßá¸Ø„ê 27:2-28:6
Ó߸ßtYs K·äŽNŸoÇ‹éß. ¦ ï½ß΋q ¯ŸÿËŽY Ó߸Òéßéß΋ÿ¢ Qéß Î ‹ ΋ Ø „ é ß ¿„ ê ½ß « ¢ ¿„ Ç ‹ é ß . 12¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó
ÜóÓ• Ø‚éßÈ꽟 ¿„¢ð½ßNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß §Ì„ÄéßÜßâéߢǛ ú½ß¸Ì•x·Ž¢
2 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ó߸¢Ìóḷ„Ľ‚éß`â Οÿ·ä„ ÌóÅßâéß ¿„Å¢ß ¯ŸÿÄ¢[×NŸoÇé‹ .ß Ø„éê ß ½®ÿ¸ß Å•Óé¸ß ß âΈ ΋»Ãc„ „ ¦Ø„éâß
»„êÈf ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹éß̟Äéß. ¯ŸÿÄ¢[×NŸoÇ‹éß. Ø„éß꽮߸ÿÅ•Ó߸éß âΈ ½‚éßéß΋Üßéß ¨P½ß¸…j
3 ''Ø‚éßÈ꽟âéß, Ó•Ó• ¦ ÌóÅß Rá¸Ø„éߢ à„ÿ΋r âΈÒÄ¶í„ »„Üß Ì„â ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃZˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓßÒ¸ 꽕à„
XÓ߸é߶„í¢Åƒâéß. Ó߸^Ãñâ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÌóÅ߶„í ½ß¸Ã„éßNŸoÇ‹éß.
ZÝ„éßz ï½ßÇ‹ÌŸâéß. ßWÿ¢ÕßÒÝ„éßz ¦ ÌóÅßâéß Ó•âéß QéßÄéß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ³·òa·„aÄéß»‡, ³_· ¿óÅß
·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. ¦ ÌóÅ߶„í ¯Ò|Äê @Y ¿•Ã„fÕßÇ‹éß̟Äéß. 13ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ó•·„ÒéߢΈ §½ß¸tíÇ‹éß
¿•Ø„éßÄéß. ¥á¸êÃ~ é„ Üß ó âK¢¿ŸÃ„é.ß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ¨P
4 Ó•âéß ·ó½ß¸¢»‡ Ü•âéß. ·ŸZ Ø„éßéß΋r¢Üó ¯Ò^ÃñÓŸ ½ß…¸ ¶j í„ ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄé.ß ¥ØßéÌ ß • ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó »ò½ßt¸
Ó߸_à ÒéßéßÝ„z ¯ô΋Üß ·„¢¿‚ ½•ðÓßo ¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ÕßêÄ ªÎ‹ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ ú½ß¸ÁÜߢ̟ Ø‚éßÄêá¸Ü•
ΟY QéßΈ·Ž ½‚Jz ΟYY ·ŸHf½•NŸoâéß. Òéßé߶„í WÈC ÒNŸoÄéß. ¦ ½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋
5 ¥ØßéßÌ• ¯Ò^ÃñÓŸ Õ®„΋ÿÌ„ ·óÓ߸¢ ÓŸ ΋»„cĶ„í Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éß΋éßÅß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß NŸMŸj¢»„ ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß.
ÒðÓßo ÓŸÌó Ó߸Òêϟ⠽߸ǟÜßY ·óÈ̕, ¥Üƒ¢ÅŽ
½ŸÇ‹éß ÒSf ÓŸÌó Ó߸Òê ÏŸâ½ß¸ÇŸH. ©Ì„oÄ §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í È¿„fÈ·„Üßéß
6 ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ΋»„cĶ„í ÒNŸoÄéß ÒéߢS ½•Ã„éßÜß »„Üß
½‚éßéß·„a܃ Ø„ê·óÕßéß ÕßÜߢ»‡ ©¢Ç•¢Î‹é߶„í ¦ 28 Möú½‚êâéßâéß ¿„êÇ‹¢Ç›! ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß
ÌŸ»„éßÕóÌ„éßÜßéß ¦ ½ß¸ÅßjËŸY·Ž »„êÈf »„È|
ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÄéß. R·„Óß«¢¿„ ½‚éßéß΋Üßéß Óßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ¿„êÅßêj ±à„|ÄxҢ̄½‚éâ`ß ÜóØ„é»ß Ü„ ß
Õ‚ÅŽjâ ½‚éßéß·„a܃ §à‡ÿØ•éßÜßéß ¯Î‹éß»„éßâÅßéßz ¦ ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ¦ ½ß¸ÅßjË¢ ¦Ó߬â ÒéßØßéߢΈ.
ú½ß¸ÁÜßéß ¿•NŸoÄéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¿‚Åßz ½®ß¸ÜƒÜƒz, §à‡ÿ Möú½‚êâéß ú½ßÁ¸ Üßéß Ì„Òéß ½ßÅ ¸ Ëjß ¢ ¥¢Î‹½‚éâ`ß ½ß†¸ Üß
Ø•éßÜßéß ½ß«ÜßzÜßÌó Î•à„¢ Y¢Ç›¯öÌ„éߢΈ."" ·ŽÃ‰Åߢ ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß Òéß΋x¢Ìó
ÒéßÌo‚·Ža ©ÓŸsÄéß ÒéßÈ؄éßéß ''¥¢Î‹½‚éß`â ¨
Ε҅Njéß §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß Î‹êÄ¢»‡ ½ß¸¢½ß«¢S ½•NŸoÇ‹éß ·ŽÃ‰Åߢ"" _·ÒÜߢ ¿„Ó߸éßoâs ³·„ ½‚éßéß·„a ÒêÌ„ÿ½•éß.
7Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ì„ â ú½ß ¸ Á Üß â éß ¯Üƒ K·ä Ž N Ÿo Ç ‹ é ß ? 2 ¿„êÇ‹éß, ÕßÜßÒéßê, Ï‚ñÄxÒéßê »„Üß ³·„Ç‹éß ÓŸ
»„Ì¢„ Üó à„Ìé„ ÿß Ò…Üßéß ú½ßÁ¸ Üßâéß ÕƒÏˆ¢¿ŸÃ„é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ß¸Õ®„éßÒ… ΋»„cÄ ©ÓŸsÇ‹éß. ¦ Òx·Žo ÒÇ‹»„¢Ç‹z ÒÄ~½ß¸…
¶„îÇŸ ¥Î• RÏ‹¢»‡ ՃψNŸoÇŸ? »„Ì¢„ Üó ¯¢Î‹^â΋Ãó Ì„é߯®Ÿâéß܃ Î•à„¢ÜóY·Ž ÒNŸoÇ‹éß. Ì„é߯®Ÿâéß ÒSf
¿„¢½ß«½•Ø„éßÕßÇŸmÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ¶„îÇŸ ¥Üƒ»• ¿•Óß«, âÅßéßj ¦Ø„éßâ Î•à„¢ÜóY·Ž ÒNŸoÇ‹éß. Εà‡Ys
¥Ó•·„ ÒéߢΈY ¿„¢ð½ßNŸoÇŸ? ÒÄ΋Üó Òéßéߢ¿‚Ì•o ÕßÜß ½‚éß`â ZÅŽ ú½ß¸½Ÿº¢Üƒ
8Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜß Õ®„Ø„êYs ½‚Ý„z»ò_ÅßjÓß«, ¦Ø„éß ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ·ŽÃ‰ÅƒYs (Ó߸ÒéßÄØßéß)
½ŸÃˆÜó Ì„â¶„í»„Üß R½ŸÎŸYs ½ßø ሠa¸ ÈNŸoÇé‹ .ß §à‡ÿØ•éGß ¦Ø„éßâ Ó•Üß_·Óß« ·òÇŸoÇ‹éß.
3
Ø„éßéßÜßÌó Ø‚éßÈ꽟 ·„ƈ⢻‡ ÒêŃzÇ‹éßÌŸÇ‹éß. ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß ÌŸ»„éßÕóÌ„éßÜßéß, Ì„Òéß ''¥¢Î‹½‚éß`â
¦Ø„éâß ÒêÅßÜéß ß ¯ÇŸÃˆ ½•Ç› »‡Ç‹étß Üƒ ÒéߢNjéÌ ß ŸØßé.ß ·ŽÃ‰Åߢ"" »„êÈf »„È|Ó߸éßoÓŸsÄéß. ·ŸZ ¦ ½ß¸ÅßjË¢
9Ø„ê·óÕßéß ÎóḢ ¯Üƒ ·ä„Réߢ¿„ÕßÇ‹éßÌ„é¢Îˆ? ·ŸÝ„z ·Ž¢Î‹ Ìò·„aÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
4
¥Ì„Y ¯Ÿ¯ŸÜßéß XÓß½« •Øé„ Õß Çß •Åéß »zß ‡ °¢ Óߢ¸ Õ®R„ Óßé¸ ¢oß Îˆ? ¿„éßÅßêjß ±à„|ÄxҢ̄½‚éß`â ÜóØ„éß»„Üß ¦
¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß: ÕßH½ß¬Æ„¢ ÕߢNjÜßéß ½ßÅ
¸ Ë jß ¢ ³·„ ·ò¢Ç‹Qéß΋ ¦Óß⬠½‚é`ß ©¢Îˆ. ¥ØßéÌ ß •
Ï‹êJ»‡ SÌ„éß·„»òÅjÕßÇ‹ÌŸØßéß. Ì„½ß¸tí Ε݄҅zâéß ¦ ''¥¢ÎŸÜß ½ß¸†Üß ·ŽÃ‰Åߢ"" _·ÒÜߢ ¿„Ó߸éßoâs
½ß¸†P¢¿•¢Î‹é߶„í ©½ß¸Ø‚êC¢¿• Rú»„@Üßéß, ÕßH½ß¬ÆŸÜßéß ³·„ ½‚ééß ·ß a„ ÒêúÌ„½•éß ¦ ½ßÅ ¸ Ë jß ¢ ÒÓߢ¸ Ì„ ·ŸÜƒY·Ž
ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. Òéßéߢ΋éß ·ŸðÓß ¥¢FÄ ½ß¸¢Ç‹éß܃ ©¢ÅßéߢΈ.
10¦ ÓßÒ ¸ éßØé„ ¢ß Üó Òéß@ ½ßŸ Ë
jß ¢ ¹ƒI»‡, ¯ÇŸÃˆÜƒ ³·„ Òx·Žo ¦ ¥¢FßÜßéß ³·„ÅŽ ¿„êðÓßo ¥Ì„Ç‹éß
©¢ÅßéߢΈ. ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¯ŸÃˆ¯öØßéß ©¢ÅƒÃ„éß. ¦ ½‚¢ÅßÓ• ¥¢FÄ¢ Ì‚¢½ß«, W¢ÅƒÇ‹éß.
½ß¸ÅßjË¢ ½ß¸Sf·„ ÕßØ„éßÜßéß܃ ©¢ÅßéߢΈ. ¥·„aÇ‹
5¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟
΋êÇ‹Üßéß »„Ç›m W¢ÅƒØßéß. Οÿ·ä„ ·òÒéßwÜß ¦¶„íÜßâéß
½ß¸à„éßÒ…Üßéß W¢ÅƒØßéß. 11Οÿ·ä„ ÒÜßéßzÜßéß ¯¢Ç›¯öÌŸØßéß. ''Nõ¢Î‹Ã„x ·ŽÃ‰Åߢ"" ¥Ò…ÌŸÇ‹éß. RÇ‹éßÒÕßÇ›â Ì„â ú½ß¸Á
^ÃÒéßwÜßéß RÈC ¯öÌŸØßéß. ¦ ^ÃÒéßwÜßâéß ¦Ç‹½ŸÝ„éßz Ü߶„í ¦Ø„éßÓ• ''½ß¸†Üß ¥Î‹éßvÌ„ ·ŽÃ‰Åߢ"" ¥Ò…ÌŸÇ‹éß.
6¥½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸ÁÜ߶„í XÄéßt X_Ãf ÓŸxØ„éßÒéßêÄéßoÜ߶„í
¯ôØßéßxÜó ·„^ÅßjÜßéß»‡ ©½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ã„p¢
¿•Ó߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í Yß·„ÈNŸoÄéß. ·„âéß·„ Ε҅Njéß ½ŸÃˆ Ø‚éÈß ê½Ÿ ÁƒÂ⢠ú½ßN¸ ŸÎˆNŸoÇé‹ .ß ½ßÅ
¸ Ëjß ÎŸ|Ä¢ ΋»Ãc„ „
Ó߸ëá«j·„Äo, ½ŸÃˆY ¦Î‹Ãˆ¢¿„Ç‹éß. ½ŸÃˆ Ó߸ëá«j·„Äo ½ŸÃˆ Ø„éßéßΟrÜßÜó ©¢Ç• ú½ß¸ÁÜ߶„í Ø‚éßÈ꽟 ÕßÜߢ ú½ß¸NŸ
Ø‚éßá¸Ø„ê 28:7-24 786
ΈNŸoÇé‹ .ß 7·ŸZ ¦ ÓŸØ„é¶ß í„ Üßéß §½ßt¸ íÇ‹éß ÌŸC ÒéßÌé„ Üoß éß »ß ‡ ·„âéß·„ ½•éßÒéßéß K·äŽ¢¿„ÕßÇ‹¢. K·ä„ ÒéßÒéßwHs Ճψ¢¿„
©ÓŸsÄé.ß Ø„êÁ¶„íÜßé,ß ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ¥¢Î‹Ãê „ Οÿ·äÄ Ó„ ¢¸ß , ¶„í¢ÇŸÓ• ΟŎ ¯öÌ„éߢΈ. Òê ÒêØ„éßÜßéß ¥ÕßΟrÜß
Òéß΋x¢ ÌŸC ÒéßÌ‚o·Ža ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„êH ½ß¸Ç‹éßÌ„éß ¿ŸÅßéßâ ½•éßÒéßé Ο·òa¢Åƒ¢"" ¥Y QéßÄéß ¿‚Õßéß
ÓŸsÄéß. ú½ß¸Ò·„oÜßéß ½ŸÃˆ ΋Ä}ÓŸÜßéß ¿„êSâ½ß¸tíÇ‹éß Ì„éßÓŸsÄéß. 16¦ Rá¸Ø„êÜß ÒéßêÜߢ»‡, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…
ÒéßÌ„éßoÜßéß»‡ ©ÓŸsÄéß. ÓŸxØ„éßÒéßêÄéßoÜßéß ½ŸÃˆ YÄn Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó߬؂êâéßÜó Ó•Üß Qéß΋
Ø„êÜßéß ¿•ðÓßÅ߽߸tíÇ‹éß ÒéßÌ„éßoÜßéß»‡ ©ÓŸsÄéß. 8ú½ß¸W Ó•âéß ³·„ ÕߢNjâéß, ³·„ ÒéßêÜßßØßéßY ©¢¿„éßÌŸâéß.
Õß܃z ½Ÿ¢Ì„éßÜßÌó Y¢Ç›¯öØßéߢΈ. ¯·„aÇŸ à„éßÕ®„ÿ½‚éß`⠧Έ ¿ŸÜƒ ú½ß¸à„Ó߸o½‚éß`â ßØßéß. Òéßéß¹ßx½‚éß`â ¨ ÕߢNj
Ó߸pÜߢ ܕ΋éß. Qéß΋ӕ Ó߸ÒéßÓ߸o¢ YÈw¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ ÕߢNjâéß Rà„|
Óß«¢Sâ ½ŸÃ„éß ¯Ò|Äê YÃŸà„ ¿‚¢Î‹Ã„éß.
17''³·„ »óÇ‹ Wâs»‡ ©âsÅßéßj ¿„ê½ß«¢¿„ŃY·Ž
Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„êÜßY
·óÄéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß »„éߢNjéß ·„ÅŽjâ ΟÄ¢ ©½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß.
9Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜ߶„í ³·„ ¯ŸÆ„¢ ӕÈt¢¿ŸÜßY ¥Î• RÏ‹¢»‡ °Îˆ Ó߸^ÃñâÎó ¿„ê½ß«¢¿•¢Î‹é߶„í Ó•âéß
ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß Ì„â ©½ß¸Î•à‡Üßâéß ú»„U¢ ÓŸxØ„éߢ, ÒéߢS̄⢠©½ß¸Ø‚êCNŸoâéß.
¿•Åßéßj ¿•Ø„êÜßY Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ''¿‚Ç‹m ½ŸÝ„zØßéßâ QéßÄéß Qéß ¥ÕßΟrÜßéß, ÒêØ„éßÜß
·ŸZ ú½ßÁ¸ Üßéß Sâs Kà„éÒß …܃z ©ÓŸsÄé.ß ·òÓŸsÝ„z âéߢ¿• ½‚âéß·„ Ο»„é·ß òÓ•¢Î‹é¶ß í„ ú½ßØ ¸ é„ Wß sÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ·ŸZ QéßÃé„ ß
Ì„Hz ¯ŸÜßéß ÌŸ»„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅŽjâ Sâs Kà„éß҅܃z K·äŽ¢¿„ÕßNj̟Äéß. Òéß⢠Ο»„éß·òÓ• Ó߸p܃Üßâéß ÓŸà„â¢
½ŸÃ„éß ©ÓŸsÄé.ß 10·„âéß·„ ½ŸÝ„ézß Sâs Kà„éÒß …Üßéß ¥âs_Åjß ¿•ðÓߢ΋é߶„í ÒÓ߸éßoâs Ì„é߯®Ÿâéß, Ü•·„ ÒÄ΋܃ ¥Îˆ
Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÝ„zÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ©¢ÅßéߢΈ. 18ÒéßÄˢÌóÅŽ Qéß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ Ì„éßÇ›S
½•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¯ŸÌŸÝ„¢Ìó Qéß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ Qé߶„í
§·„aÇ‹ ³·„ ¦ÁÂ, ¥·„aÇ‹ ³·„ ¦Á §·„aÇ‹ Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß΋éß.
³·„ YØ„éßÒéߢ, ¥·„aÇ‹ ³·„ YØ„éßÒéߢ ''³·„ Òx·Žo ÒSf RéßÒéßwHs K·äŽNŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ
§·„aÇ‹ ³·„ ¯ŸÆ„¢, ¥·„aÇ‹ ³·„ ¯ŸÆ„¢. RéßÒéßwHs Ì„â ¯ŸÎ‹ Ï‹êJ»‡ ¿•NŸoÇ‹éß. 19¦ Òx·Žo
ÒSf RéßÒéßwHs XÓßé¸ ·ß òY ½‚J¯z öÌŸÇ‹é.ß Qéß K·ä„ Õ®Ø „ é„ ¢ß
11 Ø‚éßÈ꽟 ¨ R¢Ì„ RÏŸâ¢Üó ÒêŃzÇ‹Åߢ ·„â„ »‡ ©¢Åßé¢ß Έ. Qéß K·ä„ ©Î‹Øé„ ¢ß ï½ß¢Î‹ÜƒÇ• ÒSf,
ú½ßØ
¸ ‚êCNŸoÇé‹ ,ß ¨ ú½ßÁ¸ ÜßÌó ÒêŃzÇÅ ‹ ƒY·Ž ¦Ø„éâß ¿ŸÜƒ ßWÿ ÒĶ„í ©¢ÅßéߢΈ.
20''¥½ß¸tíÇ‹éß Qé߶„í ¨ ·„Í‹ ¥Ã„p¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ :
§Ì„Ä Õ®ƒá¸Üßéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß.
12»„Ì¢ „ Üó Ε҅Njéß ¦ ú½ßÁ¸ ÜßÌó ÒêŃzÇ› ''§Îˆ»ó ³·„ ÒéßYá« ¿ŸÜß ¯ôÅŽj Òéߢ¿„¢ Qéß΋ Y΋ÿ¯öØ•é¢ß ΋é¶ß í„
Rà‡ÿ¢W ÓßÜp¸ ¢ß , §Î• à‡¢W ÓßÜp¸ ¢ß . ¥ÜßÓ¯«ß öØßéâß Òéßâéß ú½ß¸Ø„éßWs¢¿ŸÇ‹éß. ·„½ß¸tí·òÓ•¢Î‹é߶„í Ó߸Ƚ߸Ǖ¢Ì„
á¸éßxÜßéß ÒSf Rà‡ÿ¢W XÓ߸éß·ó¢Ç›. §Î• à‡¢W Ó߸pÜߢ"" ½‚Ç‹Üßéßt Ü•Y ΋é߽߸tÅŽ ¥Ì„Y ΋»„cÄ ©¢Îˆ. Òéߢ¿„¢,
¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ΋ é ß ½ ß ¸ t ÅŽ YúḠt Ø‚ ê Á⽕ é ß , Qéß ³Ç‹ ¢ Õß Ç › · „ Ü ß é ß
·ŸZ ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…Y ÒêÅß Râ½ß«¢¿„éß·óܕ΋éß. ¥Üƒ¢ÅŽ½•.""
13¥¢Î‹é¿ 21Ø‚éßÈ꽟 ï½ßßOÒéßéß Ò΋q ¿•Óß«âÅßéßj Ø„éßéß΋r¢
ß •Ì„ Ε҅Y ÒêÅßÜéß ß RΕL Õ®ƒá¸Üƒ ©ÓŸsØßé:ß
¿•NŸoÇ‹éß. C[Ø‚êâéß ÜóØ„éßÜó ¦Ø„éßâ ·ó½ß¸C¢S
§·„aÇ‹ ³·„ ¦ÁÂ, ¥·„aÇ‹ ³·„ ¦Á §·„aÇ‹ âÅßéßj Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸CNŸoÇ‹éß. ̄ß|Ì„ Ø‚éßÈ꽟
³·„ YØ„éßÒéߢ, ¥·„aÇ‹ ³·„ YØ„éßÒéߢ ¿•Øê „ H€â ½ŸÅŽY ¿•NŸoÇé‹ .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·òYs R¢Ì„
§·„aÇ‹ ³·„ ¯ŸÆ„¢, ¥·„aÇ‹ ³·„ ¯ŸÆ„¢. ½ß⸠éßÜéß ß ¿•NŸoÇé‹ .ß ¥ØßéÌß • ¦Ø„éâß Ì„â ½ßY¸ ÒéßéCß NŸoÇé‹ .ß
¦Ø„éß⠽߸Y ³·„ ·òÌ„o½ŸY ½ß¸Y. 22QéßÄéß ½ŸÅŽ·Ž ÒxW
½ŸÃ„éß ¿•Óß«¢Î• ½ŸÃˆ·Ž âSf¢Îˆ. ·„âéß·„ ú½ß¸ÁÜßéß _÷„¢»‡ ¯ößNj¶„îNj΋éß. QéßÄéß »„âéß·„ ¯ößǛ̕ Qéß
½‚ⶄía Ì„C,c ´Ç›¢¿„ÕÇß ŸmÃé„ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß ½ßÅ
¸ éß Õjß Çß ,› Õߢψ¢ ¿„êÅßêj ©âs ÌŸÝ„éßz ÒéßȢ̄ [CÓß«¯öÌŸØßéß.
¿„ÕßÇŸmÄéß. Ó•âéß Râs ÒêÅßÜßéß ÒêÄ҅. Õ®„êRéß ¥¢Ì„ÅŽZ
¯ŸH¢¿• Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ¦
Ε҅Y ÓŸxØ„éß XÄéßtâéß ¯ÒÄê Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕÄéß ÒêÅßÜßéß Ò¿ŸfØßéß. ¦ Rá¸Ø„êÜßéß ÁÈC¢¿„
14Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß Ü ó ©âs ÓŸØ„ é ß ¶ „ í ܃ß, ÕßÇ‹ÌŸØßéß.
Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ QéßÄéß RÓŸH. ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß
¦Ø„éßâ ÒêÅß RâÇŸY·Ž QéßÄéß Yß·„ÈÓ߸éßoÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ÓŸxØ„éߢ»‡ K·äŽNŸoÇ‹éß
15''ÒéßÄˢÌó ½•éßÒéßé ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Ó߸é߶„íÓŸs¢. 23
Ó•âéß QéßÌó ¿‚ð½ßt Ó߸¢Î•à‡Ys à„ÿ΋r»‡ Râ¢Ç›.
24³·„ ^ÃñÌ„éß Ì„â ¯ô܃Ys ¯½ß¸tÅŽ·• ΋éßâéßsÌ„êÓ•
¿ŸÒ… ÓßÜp¸ ¢ß , ¯ŸÌŸÝ„¢Ìó Òê¶„í ³·„ ³½ßt¸ ¢Î‹¢ ©¢Îˆ.
787 Ø‚éßá¸Ø„ê 28:25-29:15
©¢ÅƒÇŸ? ܕ΋éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯½ß¸tíÇ‹ê Õ®„êRéßY ¿„΋éßâéß ÓŸà„⢠¿•à‡Ç‹éß. 7¥Ã‰Ø•éßÜßéß Qéß΋ ¯Ó‚sÓós Εà‡Üßéß
¿•Ó߸êoÓ• ©¢ÅƒÇŸ? ܕ΋éß. 25^ÃñÌ„éß Õ®„êRéßY Ó߫΋r¢ Ø„éßéß΋r¢ ¿•à‡Øßéß. ¥Îˆ ßWÿ ½•Ý„ ·„H»• Õ®„Ø„éߢ·„Ä
¿•Óß«, RÌ„oÓŸÜßéß ½•NŸoÇ‹éß. ^ÃñÌ„éß ½•_Ã|Äéß RÌ„oÓŸÜßâéß ½ßǬ ‹ ·„ÜÜß ƒ¢ÅŽÎ.ˆ ¥Ã‰Ø•éÜß éß ß ¿„éÅ
ß ê
ß j ïÓßñÓŸxÜßéß Ò¿•fÓß«
½•_Ã|Äéß ½ß¸Î‹rÌ„éßÜóz ½•NŸoÇ‹éß. ^ÃñÌ„éß âÜßz OÜß·„Äÿ ΟYY K·äŽ¢¿ŸØßéß. 8·ŸZ ¦ ïÓßñÓŸxÜ߶„í »„êÇ‹ ¥Îˆ
RÌ„oÓŸÜßéß ½‚΋ÁÜßéßzÌŸÇ‹éß. Ì‚Üßz OÜß·„Äÿ RÌ„oÓŸÜßâéß ³·„ ·„Üß܃ ©¢ÅßéߢΈ ¦ ïÓßñÓŸxÜ߶„í ¥Ò⼂éß`âR
^ÃñÌ„éß Ó•ÜQß éß΋ ¿„Üéß Ì zß ŸÇ‹é.ß ^ÃñÌ„éß »óÏ‹éÒß éßÜâß éß ÒÄéÓß ¸ß ÎòÄ·„Ò…. ¦·„HÌó ©âs½ŸY·Ž ¥âs¢ »„êÈf ·„Üß
·„ÿÒéߢÜó ÓŸÅßéÌ ß ŸÇ‹é.ß ^ÃñÌ„éß Ø„éÒß Üßâéß ÎŸY ú½ßÌ ¸ •x·„ ÒSfâÅßéßj ©¢ÅßéߢΈ. ½ŸÇ‹éß ½•éÜòaâs½ß¸tíÇ‹éß ¦·„H
Ó߸pÜߢÜó ÓŸÅßéßÌŸÇ‹éß, Ré߼߸ ½‚éßéßÜß·„Üßâéß Ì„â ¯ôÜߢ ¥ÜƒÓ• ©¢ÅßéߢΈ. ΋½ß«t»òâs½ŸÇ‹éß ZÝ„zâéß »„êÈf
»„Åßz Qéß΋ ÓŸÅßéßÌŸÇ‹éß. ·„Ü»ß â„ sÅßéjß ©¢Åßé¢ß Έ. ½ŸÇ‹éß ½•éÜß òa¢ÅƒÇ‹é,ß ÎŸº¢
26Qé߶„í ³·„ ¯ŸÆ„¢ ӕÈt¢¿•¢Î‹é߶„í Òéßâ Ε҅Njéß ÌóÓ• ©¢ÅƒÇ‹é.ß ÓßØ ¬ ‚êâéß¶í„ RÃóÏ‹¢»‡ ¯ößǕ ßÁƒx
ΉYY ½ŸÇ‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢S ÜßYs¢ÅŽ Rá¸Ø„éߢÜóâéß §Î• Ó߸̄x¢. ¦ ßÁƒxÜ߶„í
â½ß¸tíÇ‹éß ÓŸxØ„éߢ»‡Ó• ©ÓŸsÇ‹éß ¥Y ¨ ©ÎŸºÃ„Ë ·Ÿ½ŸÜßâéß·òâsR ÎòÄ·„Ò….
Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßo¢Îˆ. 27âÜßz OÜß·„Äÿ ΋¢¿„ŃY·Ž ^ÃñÌ„éß,
9
½ßθ é‹ âß éß ½ßݸ é„ âzß s ï½ßÎq‹ ½ßܸ ·ß H„ s ©½ßØ ¸ ‚êCNŸoÇŸ? Ü•Îé‹ .ß ¦à„fÄx½ß¸Ç‹¢Ç›, RÓ߸wØ„éߢ ¿‚¢Î‹¢Ç›! QéßÄéß
OÜß·„Äÿ ΋¢¿„ŃY·Ž ^ÃñÌ„éß ÕߢǛY ©½ß¸Ø‚êCNŸoÇŸ? ÒéÌ„éßoÜß̟҅Äéß ·ŸY Οÿ·ä„ÄÓ߸¢Ìó ·ŸÎ‹éß, ¿„êS
ܕ΋éß. ¦ RÌ„oÓŸÜß Qéß΋ »„éßÜßzÜßâéß ÃŸÜßfÇŸY·Ž ¥Ì„Ç‹éß ¦à„fÄx½ß¸Ç‹¢Ç›! QéßÄéß Ì„êH, ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß ·ŸZ
³·„ Sâs ·„Äÿâéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß. Òéß΋x¢Ìó ·ŸÎ‹éß.
28³·„ Óßÿo¬ Ãò^Åjß ¿•ðÓߎ 10
ß t¸ß íÇ‹éß ¦½‚éß Ì„â ¿•Ìé„ Üß Ìß ó Ø‚ é ß È ê½Ÿ Réß Ò éß w Hs Y΋ ÿ Õß é ß ¿ „ é ß f ÌŸÇ‹ é ß
Òéßéß΋qâéß ¿•Óß«, ½ß«Ó߸é߶„íÌ„éߢΈ. ·ŸZ ¦½‚éß ¯½ß¸tÅŽ·• Ø‚éßÈ꽟 Qéß ·„Ý„éßz ÒéßêNŸoÇ‹éß (ú½ß¸Ò·„oÜ• Qéß
¥Î• ½ß¸Y ¿•Ó߸êo ©¢Ç‹Î‹éß. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Ø‚éßÈ꽟 ·„Ý„éßz) Ø‚éßÈ꽟 Qéß Ì„ÜßÜßéß ·„½ß¸tíÌŸÇ‹éß
Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß. ÕߢǛ ¿„·„ÿ¢Ìó ¦Ø„éßâ (ú½ß¸Ò·„oÜ• Qéß Ì„ÜßÜßéß.)
½ŸÃˆY Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß »‡Y ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY ½ß¸†Ãˆo»‡
11
SÌ„éß·„»òÅßjÇ‹éß. ¥Ó•·„ »„éßúßÜßéß ½ŸÃˆY ¥Ë»„ Ìò·„a ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß, ·ŸZ QéßÄéß
ZØ„éßÇ‹éß. ú»„U¢¿„Äéß ¥Y Ó•âéß QéßÌó ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß. ÒéßêÓß«
29§Îˆ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ½•Ø„éßÕßÇ›, Òéßéß΋ÿ ½•Ø„éßÕßǛ⠽߸…Ó߸o·„¢ÜóY ÒêÅß
Ø‚éßÈ꽟 ¥Î‹éßvÌ„½‚éß`â Ó߸Üß@ §NŸoÇ‹éß. Ε҅Njéß Üƒz¢ÅŽR ÓŸ ÒêÅßÜßéß ¿„΋ÒÅߢ ÒSfâ ½ŸY·Ž QéßÄéß
YÁ¢»‡ ÁƒÂ⢠»„Üß½ŸÇ‹éß. ½ß¸…Ó߸o·„¢ §Sf, ¿„΋ÒÒéßY ½ŸYÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›.
·ŸZ ¦ Òx·Žo, ''¨ ½ß¸…Ó߸o·„¢ Ó•âéß ¿„΋ÒÜ•âéß. §Îˆ
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Ø‚éßÇ‹Üß Î•Ò…Y ð½ßÿÒéß ÒéßêØ„éÕß Çß › ©¢Îˆ. Ó•âéß Î‰Ys Ì‚Ãé„ Òß Ü•âéß"" ¥¢ÅƒÇ‹é.ß
12Ü•·„¯öÌ• ¿„΋ÒÅߢ ßY½ŸÇ›·Ž QéßÄéß ¦ ½ß¸…Ó߸o·„¢

29
½ßÅ
¸ Ë
Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''¥Ã‰Ø•éßÜßéßâéß
¿„êÇ‹¢Ç›! ¥Ã‰Ø•éßÜßéß, ΟQ΋éß ÒéßPG ¿•Óß«â
jß ¢. ΟY ½ß¢¸ Ç‹é»ß Ü„ éß ß Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ ·òâ
§Sf, ½ŸÇ›Y ¿„΋ÒÒéßY ¿‚½ß¸t¢Ç›. ¦ Òx·Žo, ''ÓŸ¶„í
¿„΋ÒÅߢ ß΋éß »„âéß·„ Ó•âéß ¿„΋ÒÜ•âéß"" ¥¢ÅƒÇ‹éß.
NŸ»„éßÌ„éßÓŸsØßéß. 2¥Ã‰Ø•éßÜßéßâéß Ó•âéß K·äŽ¢¿Ÿâéß ¦ 13ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß, ''¨ ú½ß¸ÁÜßéß ââés

½ß¸ÅßjË¢ ΋éߣ¹ß¢Ìó, °Ç‹éßtÌó Y¢Ç›¯öØßéߢΈ. ·ŸZ ð½ßÿRéßÓ߸éßoÓŸsÒéßY ½ŸÃ„éß ¥¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃˆ ÓóÅŽ ÒêÅß
¥Îˆ ¯½ß¸tÅŽ·• ÓŸ ¥Ã‰Ø•éßÜ•. 3''Z ¿„éßÅßêj ïÓßñÓŸxÜßâéß ÜßÌó ââéßs ½®ß¸éßâ½ß¸Ã„éßNŸoÄéß. ·ŸZ ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜßéß
©¢¿Ÿâéß ¥Ã‰Ø•éßÜßê. Z¶„í RÃóÏ‹¢»‡ Ó•âéß Ø„éßéß΋r ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢»‡ ©ÓŸsØßéß. Òêâҽ߸Ľ‚éß`â
»ó½ß¸…ßÜßâéß Ü•¯Ÿâéß. 4ZÒ… ´Ç›¢¿„ÕßÇ›, Ó•Üß ÒéßÅßj¢ YØ„éßÒêÜßâéß ·„¢Æ„Ó߸p¢ ¿•Ø„éßÅߢ Ì„½ß¸t ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í
¿•Øé„ Õß Çß ŸmÒ…. §½ßt¸ íÇ‹éß ³·„ ½ßà« ‡S Óß|¸ Ģ܃ Z Óß|¸ Ä¢ ¿„ê½ß«¢¿• »ûÄҢ §¢·ò·„ÅŽ ܕ΋éß. 14¥¢Î‹éß¿•Ì„
Ó•ÜßÜóz¢S ÓŸ¶„í RâÒNöo¢Îˆ. Ï‹êJÜó¢S ½‚éßÜßz»‡ à„·Žo»„Üß, ¥Î‹éßvÌ„ ·ŸÃŸxÜßéß §¢·Ÿ ¿•Ó߸êoÓ• ©¢Ç›, Ó•âéß
RâÕßÇ• Ó߸|Ģ܃ Z ÒêÅßÜßéß RâÒÓ߸éßoÓŸsØßéß."" ¨ ú½ß¸ÁÜßâéß ¦à„fÄx½ß¸Ã„éßÓ߸êoÓ• ©¢Åƒâéß. ½ŸÃˆ
5¥·„ a Ç‹ ¿ŸÜƒÒéß ¢ Έ ·òÌ„ o ½ ŸÝ„ é ß z ΋ é ß Ò éß é ß w ·„ Ë ŸÜƒz ÁƒÂâéßÜéß ß Ì„Òéß ÁƒÂ⢠¯ö»òÅßé·jß ò¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃˆ ÁƒÂâéßÜéß ß
©ÓŸsÄéß. »‡H·Ž ¯C_à ¯ôÅßéßj܃¢ÅŽ ú¶„éß`â Òéßâéß ú»„U¢¿„Ü•·„ ¯ö̟Äéß."" 15¦ ú½ß¸ÁÜßéß Rá¸Ø„êÜßâéß
á¸éßxÜßéß ¿ŸÜƒßÒéߢΈ ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÄéß. 6Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í Ì‚HØ„é¶ß í„ ¢ÇŸ ΟSï½ßŃjÜYß ú½ßØ ¸ é„ Wß s
Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 RéßÒéßwHs K·äŽ¢¿ŸÇ‹éß. ©Ã„éÒéßéßÜßéß, NŸoÄéß. Ø‚éÈ꽟 ú»„U¢¿„Ü•Ç‹éß ¥Y ½ŸÃ„éß ¥âéß
Õ®„ê·„¢¯ŸÜßéß, Òéß@ »ò½ß¸t à„ÕƒqÜßéß ú½ß¸Ø‚êC¢S ·ò¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßâéß T·„Åóz ¿•NŸoÃé„ .ß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ RéßÒéßwHs K·ä¢Ž ¿ŸÇ‹éß Ì„é¯ß Ÿ® âéßÜéß ,ß ÕßÜ½ß ‚éâ`ß ''ÒéßâHs ¯ÒÃ„ê ¿„êNjܕÄéß. Òéß⢠¯ÒÄØßéߢΉ
»‡ÜßéßÜßéß, ·ŸHf½•ðÓß ¥Cs ©½ß¸Ø‚êC¢S Ø‚éßÈ꽟 ¯ÒÄê Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óܕÄéß"" ¥Y ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸tí·ò¢ÅƒÃ„éß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 29:16-30:13 788
16QéßÃé„ ß »„¢Î‹Ã»
„ óÝ„¢ ¥Ø„êxÄé.ß ÒéßÅ,jŽ ¶„íÒéßwÈ·Ž ½ŸÃ„éß ââéßs ¥Ç‹»„ܕ΋éß. ½®ß¸Ãó¿•Ì„ ÌŸÒéßéß Ã„·äŽ¢¿„
Ó߸Òê⢠¥Y ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„éß QéßÄéß. ''Z½•Ré ââéßs ÕßÇ‹ÌŸÒéßY ½ŸÃ„éß YÉ·äŽÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÝ„zâéß ¨P½ß¸…j
Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßܕ΋éß"" ¯ôÒéßwY Ó߸ëá«j¢¿„ÕßÇ›âΈ, ·Ÿ¯ŸÇŸÜßY ½ŸÃˆ ·óÈ·„.
3''¥ØßéßÌ• Ó•âéß Qé߶„í ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß, ¨P½ß¸…jÜó
Ì„ââéß Óßë¸ á«¢j Sâ ½ŸYÌó ¿‚¯ôt¿„fY QéßÃé„ ß Ì„ÜNß ŸoÃé„ .ß
''Z¶„í Ì‚HØ„éß΋éßÜ•"" ¥Y ¶„íÒéßwÈÌó ¶„í¢Ç‹ ¿‚½ß«t Ο»„é·ß óÒÅߢ Qéß·_ ¢ Óß@ ¸ Ø„é½ß Ç¸ß Î‹ é‹ .ß ¨P½ß…¸ j RéßÒéßwHs
âÅßéßj¢Îˆ §Îˆ. ·Ÿ¯ŸÇ‹ÁƒÜß΋éß. 4Qéß ÓŸØ„é߶„íÜßéß NöØ„éßâé߶„í ½‚݃zÄéß,
Qéß ÃŸØ„éßՃÄéßÜßéß @Ó•Ó߸é߶„í ½‚݃zÄéß. 5·ŸZ ½ŸÃ„éß
³·„ ÒéߢS Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ YÃŸà„ ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÜ•Y Î•à„¢
17¥Ó߸Üßéß Ó߸̄x¢ §Îˆ. ·ò¢¿‚¢ ·ŸÜߢ ̄ß|Ì„ Qéß΋ ½ŸÃ„éß ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹éßoÓŸsÄéß. ¨P½ß¸…j Yúá¸tØ‚êÁâ
·„^ÃwÜßéß ½ßø |„ Ì„¢Üƒ»• ܜՃÓóâéß ½ßø |„ Ì„¢ ¶„îÇ‹ ÒéߢS ÒéßØßéߢΈ. ¨P½ß¸…j ° Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ¨P½ß¸…j
Ó•Üß ¥Ò…Ì„éߢΈ. ÒéßÈ؄éßéß ·„^ÃwÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ ΋Åßj½‚éß`â _·ÒÜߢ Óß«»„éßc, ¥ÒÒê⢠·„HCÓ߸éßo¢Îˆ.""
¥Ã„Ëx¢Üƒ ©¢ÅßéߢΈ. 18¿‚RÅŽ½ŸÃ„éß ¶„îÇ‹ ú»„¢Í‹¢
ÜóY ÒêÅßÜßéß R¢ÅƒÃ„éß. ú»„éßÇ›m½ŸÃ„éß T·„ÅŽ, Òéߢ¿„éß Ø„éßêΟ¶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
»„éߢǟ ¿„êNŸoÄéß. 19ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 6Ó‚»‚½ŒÜó Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß »„êÈf R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â

Ó߸¢Ìóḽ߸ÄéßNŸoÇ‹éß. §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrYÜó Ó߸¢Î•à„¢:


ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßéß ¦â¢ÎˆNŸoÄéß. Ó‚»‚½Œ ú½ß¸Òê΋·„Ľ‚éß`â Ó߸pÜߢ. ¨ Î•à„¢Y¢ÇŸ
20Z¿„éßÜßéß, ·„ëƒÃ„éßÜßéß ¥¢Ì„ÒéßØßéßâ ̄ß|Ì„ §Îˆ Óß«¢@Üßéß, Óß«Ò¢»„éßÜßéß, ÌŸ½ß¸·„Ľ‚éß`â úÌŸ¿„é߯ŸÒéßéßÜßéß
ÁÄé»ß é„ Ìß é„ ¢ß Έ. ¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å
ß ¢ß Üó ¦â¢Îˆ¢¿• ©¢ÅƒØßéß. ·ŸZ ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß Ó‚»‚½Œ»„éߢǟ
½ŸÝ„éßz ¯öØßéßâ ̄ß|Ì„ §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. 21(¦ ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¨P½ß¸…j ½‚Ý„éßoÓŸsÄéß.
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéߢS½ŸÝ„z »„êÈf ¥Õß΋r¢ ¿‚Õßéß̟Äéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÃˆ Ï‹ÓŸYs »‡Ç›Î‹Üß Qéß΋½•à‡Ã„éß. ¦
½ŸÃ„éß ÓŸxØ„éßNŸpâ¢Üó ú½ß¸ÁÜßâéß ½‚êÓ߸¢ ¿•Ø„êÜßY Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÃˆ Ó߸¢½ß¸Î‹Üßâéß ³¢^ÅßÜß Qéß΋½•à‡Ã„éß.
¿„êNŸoÄéß. YÃóqá¸éßÜßâéß ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•Ø„êÜßY ¥¢_Åß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÜ•Y ßÁx¢Qéß΋
¿„êNŸoÄéß.) ¦ÏŸÃ„½Ç¸ß é‹ Ì ß é„ Óß ŸsÄY ΉY ¥Ã„¢p . 7¨P½ß…¸ j ½ßY¸ ·ŽÒêHâ
22·„âéß·„ Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„¢Ìó Ø‚éßÈ꽟 ÒêŃz Î•à„¢ ¨P½ß¸…j Ó߸@Ø„éߢ RÜßéßÒ à„êâx¢. ·„âéß·„ ¨P
Ç‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. (¨ Ø‚éßÈ꽟ؕéß ¥Õƒßÿ@Òéßéßâéß ½ß¸…jâéß, ''°Qéß ¿•Ø„éßÜ•Y Òéß@ Ó߸Ät¢"" ¥Y Ó•âéß
RÇ›½¢«ß S¢Îˆ.) Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''§½ßt¸ íÇ‹éß ½ß«ÜßéßNŸoâéß.
8§½ßt
Ø„ê·óÕßéß (§à‡ÿØ•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßé)ß §Õßu¢Îˆ½Ç¸ß Ç‹ é‹ ,ß Óß»« é„ cß ¸ íÇ‹é,ß ú½ßÁ¸ Üߢ΋Ãê „ ¿„êÇ‹»H„ »•Åéß jß Î‰YY ³·„
23
½ß¸Ç‹Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ½ß«ÜßzÜߢ΋És ¿„êNŸoÇ‹é, ÓŸ ½ß¸Üß·„ Qéß΋ ú½ŸØßéß. ΉYY ³·„ ú»„¢Í‹¢Üó ú½ŸØßéß.
ÓŸÒéߢ ½ß¸RÌ„ÿ¢ ¥Y ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß. ¨ ú½ß¸ÁÜߢ΋És SÒÈ ΈӟÜß·óÓ߸¢ ΉYY ú½ŸØßéß. ¥Îˆ ¯½ß¸tíÇó
ÓŸ ¿•Ì„éßÜßÌó Ó•Ó• ¿•à‡âéß, Ø„ê·óÕßéß Ø‚éßéß·„a ½ß¸Ãˆ Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ̄ß|Ì„.
9Ì„Hz΋¢Ç‹éßÿÜ߶„í RÏ•Ø„éßéßÜßéß ·ŸY ½ß«Üßz܃z ©ÓŸsÄéß
à„éß΋éßrÇ‹éß (Ε҅Njéß) ¿ŸÜƒ ú½ß¸Ì•x·„¢ ¥Y ¨ ú½ß¸ÁÜßéß
¿‚Õßéß̟Äéß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…ËŽn Ó߸ӟw ¨ ú½ß¸ÁÜßéß. ½ŸÃ„éß ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚½ß«t, Ø‚éßÈ꽟
YNŸoÄéß. ©½ßθ •à‡Üßéß ¦Üß·¢Ž ¿•¢Î‹é¶ß í„ Yß·„ÃNˆ ŸoÃé„ .ß 10½ŸÃ„éß ú½ßÒ¸
24¨ ú½ß¸ÁÜóz ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ·Ž ¥Ã„p¢ »‡·„ ¿‚Ç‹m ·„Üo Ì
ß ó ¿‚Õéß Ì ß ŸÃ„é:ß ''½•éÒéßéß ¿•Øê „ H€â ½ŸÅŽY »„êÈf
½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ã„p¢ ¿•Óß«·óܕ΋éß ·ŸZ ΋Ä}ÓŸÜßéß ¿„êÇ‹·„¢Ç›. ÒêÌó Ó߸̄x¢ ¿‚½ß¸t·„¢Ç›.
½ŸÝ„z ¯ŸÆ„¢ ½ŸÝ„éßz ӕÄéßf·ò¢ÅƒÃ„éß."" Òê¶„í ¿„·„aY Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß«t, Ò궄í @Øßéß ·„H
C¢¿„¢Ç›. Òê·óÓߢ¸ ÒéߢS ½ŸÅŽÓ• ¿„êÇ‹¢Ç›. 11YÁ¢
§à‡ÿØ•éßÜßéß, Ε҅ˎn âÒêwH, ·ŸY ¨P½ß¸…jâéß ·ŸÎ‹éß »‡Ó• ÁÈ»• ½ŸÅŽY ¿„êÇ‹Åߢ ÒêÓ•Ø„éߢǛ. Òê

30 Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß , ''¨ ½ß « Ü ß z H s ΟÈÜó¢S Ì„½ß¸tí·ó¢Ç›. §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrY


¿„êÇ‹¢Ç›. ½ŸÝ„éßz ÓŸ¶„í ÜóÕßNjÄéß. ½ŸÝ„éßz »„êÈf Òê¶„í ¿‚½ß¸tÅߢ ¿ŸH¢¿„¢Ç›.""
½ß¸Í‹·ŸÜßéß ½•NŸoÄéß »‡Y Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÒéßY ââéßs
¥Ç‹»„Äéß. §Ì„Ä Εà‡ÜßÌó ½ŸÃ„éß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„Üßéß ¿•Ó߸éß Ø„éßêΟ Ó߸@Ø„éߢ _·ÒÜߢ Ε҅YâéߢS ÒÓ߸éßo¢Îˆ
12§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß (Ε҅Njéß) ¿‚Õßéß
¶„í¢ÅƒÃ„é.ß ·ŸZ ÓŸ ¦Ì„w ¦ ³Ç‹¢ÕßÇ·› Ü„ âß éß ·óÄŢß
ܕ΋éß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß §¢·Ÿ ÒéßÈYs ¯Ÿ¯ŸÜßéß ½ŸÃˆ·Ž Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâ ¨ Óߢ¸ Εà‡Ys
¿•Ã„éßf·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ¥¢D·„È¢¿„ŃY·Ž QéßÄéß Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. Qé Ó߸@Ø„éߢ
2¨ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ¨P½ß¸…j¶„í ΈC ·óÓ߸¢ QéßÄéß ¯ößÅߢ Qéß΋, ¥ÕßΟrÜß Qéß΋ ¦ÏŸÃ„
½‚Ý„éßoÓŸsÄéß ·ŸZ ¿•Ø„êH€â Ó߸^Ãñ⠽߸Y ¥Î•ÓŸ ¥Y ½ßǸ ŸÜßY ·óÄé·ß ò¢ÅßéÓŸsÄé.ß 13¨ Rá¸Øê „ Üóz QéßÃé„ ß
789 Ø‚éßá¸Ø„ê 30:14-32
Îóá¸éÜß éß ß »„âéß·„ QéßÃé„ ß \ÅßÜéß ß ½ŸÃˆâ »óNj܃z ©ÓŸsÄé.ß Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„í ÒÄ~¢ ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß. Õ®„êRéßÜó QéßÄéß
¦ »óÇ‹ ½ß¸Ç›¯öØßéß Sâs Sâs Òéßéß·„aÜœñ¯öÌ„éߢΈ. RÌ„Óo ŸÜßéß ÓŸÅßéÌß ŸÃ„é,ß Õ®ê „ Réß Qéß¶í„ ½ß¢¸ Åß ½ß¢¸ Ç›Óé¸ß ¢oß Îˆ.
14¦ Òéßéß·„aÜßéß ½ß¸Y·ŽÒêHâR. ¦ Òéßéß·„aÜßéß ÒéߢÅß Qé߶„í RNŸoĽ‚éß`⠽߸¢Åß Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. Qéß ½ß¸à„éßÒ…Ü߶„í
Üóz¢S ³·„ Y½ßt¸ í·„Ë¢ Ì‚¿•f¢Î‹é¶ß í„ ½ßY¸ ·ŽÃŸÒ…, ¿‚Ãé„ Òß … Qéß ¯ô܃Üóz RNŸoý„ ‚éâ`ß ½•éÌß „ ©¢Åßé¢ß Έ. Qéß »òú^ÃÜ߶í„
Üó¢S ZÝ„éßz Ì‚¿•f¢Î‹é߶„í ½ß¸Y·ŽÃŸÒ…."" Rà‡Üß½‚éß`â \Ý„éßz ©¢ÅƒØßéß. 24Qéß ½ß¸à„éßÒ…Ü߶„í, »‡Ç›
15''QéßÄéß WÈC ÓŸ ΋»„cĶ„í ÒðÓßo QéßÄéß Ã„·äŽ¢¿„ ΋Ü߶„í ·ŸÒÜßÓß«â¢Ì„ ¦@Ä¢ ©¢ÅßéߢΈ. ¦@Ä¢
ÕßÇ‹éß̟Äéß. QéßÄéß ââéßs Rà„|Óß«ðÓßo, Qé߶„í ©âs ³_· Ó߸ÒéßëΈr»‡ ©¢ÅßéߢΈ. Qéß ½ß¸à„éßÒ…Üßéß WÓ• ½•éßÌ„âéß
ÕßÜߢ Qé߶„í ÒÓ߸éo¢Îˆ. ¥ØßéßÌ• QéßÄéß Òéå⢻‡ ½ßø ¿
„ •¢Î‹é¶ß í„ QéßÃé„ ß ¿•Åâß éß, ÁÜœÇz â‹ éß ©½ßØ
¸ ‚ê C¢¿ŸH€
©¢ÇŸH"" ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹éß §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß é‹ ,ß ÒÓ߸éßo¢Îˆ. 25ú½ß¸W ½ß¸Ã„|Ì„¢, ·ò¢Ç‹ï½ßñâ ZÅŽ ½Ÿ»„éßÜßéß
Ø‚éßÈ꽟, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…. ·ŸZ ¥Üƒ ¿•Ø„éßÅߢ Qé߶„í Y¢Ç‹éß»‡ ú½ß¸ÒUNŸoØßéß. ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÄ
§á¸j¢ ܕ΋éß. ËŽ¢Sâ ̄ß|Ì„ »ó½ß¸…ßÜßéß ¶„îÜß»òÅßjÕßÇ›â ̄ß|Ì„
16QéßÄéß ''½•éßÒéßéß ¯·Ža ¯ŸÃˆ¯öØ•éߢ΋é߶„í Òê¶„í ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØßéß.
26¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¿„¢Î‹ÿ·Ÿ¢W Ó߸êÄx·Ÿ¢W܃
»„éßßÿÜßéß ¥ÒÓ߸Ä¢"" ¥¢ÅƒÃ„éß. ¥Îˆ YÁ½•éß, QéßÄéß
»„éßßÿÜß Qéß΋ ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. ·ŸZ à„Ì„éßÿÒ… RéßÒéßwHs ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ. Ó߸êÄx·Ÿ¢W §½ß¸tÅŽ·„¢^Åß °Ç‹éß ^ÃÅßéßz
Ì„Ãé„ Òß éßéÌ
ß ŸÇ‹é.ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Qéß »„éÃß ŸÿÜß·¢„ ^Åß Qéß à„Ìé„ ÿß Ò… ¯¶„íaÒ ú½ß·¸ Ÿà„Ң̄¢»‡ ©¢Åßé¢ß Έ. ³·„aÃóE Óßê ¸ Äx
½•»„¢ ¯¶„íaÒ. 17³·„ à„Ì„éßÿÒ… ՂΈÈðÓßo, Qéß ½ŸÝ„éßz ·Ÿ¢W Y¢Ç‹éß ½ŸÃ„½…¸ß ·Ÿ¢W܃ ©¢Åßé¢ß Έ. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
½•ØßéßÒéߢΈ ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. à„Ì„éßÿÒ…Üßéß ¥Øßéß΋éß»„éßÄéß Ì„â ú½ß¸ÁÜß »‡Ø„êÜßâéß ·„ÅŽj, ½ŸÃ„éß Wâs ΂ÕßuÜß
ՂΈÈðÓßo, QéßÄéß ½‚éßéßÌ„o¢ ½ŸÃˆâéߢǛ ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. Qéß ÕƒÏ‹âéß Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„Sâ ̄Äéß½ŸÌ„ ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éß
ïÓßñâx¢Üó RéßCܕ΋܃z, °Îó ³·„ ·ò¢Ç‹Qéß΋ Á‚¢ÇŸ ÌŸØßéß.
27¿„êÇ‹¢Ç›! ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢ âéߢǛ Ø‚éßÈ꽟
·„Äÿ ÒêÌ„ÿ½•éß.
18Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„í Ì„â ΋؄éß ¿„ê½ß«¢¿ŸÜßY ð½ßÄéß ÒNöo¢Îˆ. ¦Ø„éßâ ·ó½ß¸¢ ΋Åßj½‚éß`â ¯ô»„ ½•éß½®ß¸ê
·óÄ é ß Ì „ é ß Ó ŸsÇ‹ é . Ø‚ é ß È ê½Ÿ ·„ Y ï½ß Ç ‹ é ß o Ó ŸsÇ‹ é ß . ÜßÌó ¶„îǛ⠥Cs܃ ©¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ÓóÄéß
Ø‚éßÈ꽟 Ü•S, RéßÒéßwHs ¦Î‹Ãˆ¢¿ŸÜßY ·óÄéß ·ó½ß¸¢Ìó Y¢Ç› ©¢Îˆ, ¦Ø„éßâ ÓŸÜßéß·„ ÒéߢNjéßÌóâs
Ì„éßÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njéß ÓŸxØ„éßҢ̄éßÇ‹éß, ÒéߢÅß܃ ©¢Îˆ. 28Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ª½ßë ˆ (¦Ì„w) »ò¢Ì„éß
Ø‚éßÈ꽟 Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ½•S ©¢Ç• ú½ß¸W Òx·Žo ÒÄ¶í„ ¯ô¢Câ Òéß@ âΈ܃ ©¢Îˆ. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ßÁƒx
¦LÄ|Έ¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. Ü߶„í XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß. ' ÓŸà„⢠¿•ðÓß ÁÜœzÇ‹Üó"
19Ø‚ é ß È ê½Ÿ ú½ß ¸ Á Üß é ß Óß ¬ Ø ‚ ê âéß ·ò¢Ç‹ Q éß Î ‹ ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY ÁHz¢SâÅßéßj ©¢ÅßéߢΈ. Ø‚éÈ꽟
Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó YÒÓß«NŸoÄéß. QéßÄéß °Ç‹éßÓ߸êoÓ• ½ŸÃˆY ¥Î‹é߽߸…Üó ©¢¿„éßÌŸÇ‹éß. ³·„ Á¢Ì„éßÒ…âéß ¥Î‹éß
©¢Ç‹Ã„éß. Ø‚éßÈ꽟 Qéß °Ç‹éßt R¢ÅƒÇ‹éß, ¦Ø„éß⠽߅¸ Üó ©¢¿• ·„Ý¢zœ , Òéßâéßáé¸ xß Üß Î‹ÒÇ‹Üóz ©¢SâÅßé»jß ‡
RéßÒéßwHs ¦Î‹ÃˆNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Qéß ½‚éßéßÄ ¥Îˆ ©¢ÅßéߢΈ.
29¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó QéßÄéß ¦â¢Î‹DÌŸÜßéß ¯ŸÇ‹éß
R¢ÅƒÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Qé߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß.
̟Äéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó QéßÄéß ³·„ ½ß¸¢Ç‹éß»„ ¯ŸÿÄ¢[×¢
Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß Sâ ßWÿ܃ ©¢Åßé¢ß Έ. Ø‚éÈ꽟 ½ßø |„ ÌŸY·Ž âÇ›¿•
20»„Ì„¢Üó ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… (Ε҅Njéß) Qé߶„í ΋éߣ¹ß¢, Å߽߸tíÇ‹éß QéßÄéß ¯¢Ìó Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß. §úà‡Ø•éßG
R¿ŸÃ„¢ §¿ŸfÇ‹éß. ¥Îˆ QéßÄéß ú½ß¸WÃóF Ãò^Åßj Ø„éßéßÜß ÕߢNj, Ø‚éßÈ꽟âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿•¢Î‹é߶„í ½‚Ý•z
WâsÅßéßj, ZÝ„éßz ÌŸCâÅßéßj»‡ ©¢Ç•Îˆ. ¥ØßéßÌ•, Ε҅Njéß ÒêÄc¢Üó ½ß«Üßzâú»óR RÓ•Å߽߸tíÇ‹éß QéßÄéß ¯¢Ì„»‡Óó
Qéß ©½ß¸Î•à„¶„íÇ‹éß, ¦Ø„éßâ §·„Qéß΋Åß QéßâéߢǛ Ο»„éß Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß.
30Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜߢ̟ Ì„â Òéß@ Ó߸|Ä¢ ¦Üß
·òY ©¢Ç‹Ç‹éß. Qéß ©½ß¸Î•à„¶„íY QéßÄéß Qéß ·„݃zß
¿„êNŸoÄéß. 21¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß Ì„½ß¸tí¿•Óß«, Ì„½ß¸tí ·Ž¢¿•Åßéßj ¿•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Ì„â à„·Žo»„Üß ºÓ߸o¢
ÒêÄ¢c Üó ¯öÌ• (¶„íÇ›·Ž ·ŸÒ¿„éfß , ¯Ç‹Òéß¶í„ ·ŸÒ¿„éfß ) ·ó½ß¢¸ »‡ ΈC ßÒÅߢ ú½ßÁ¸ Üߢ̟ ¿„ê¿•Åéß »jß ‡ ¿•NŸoÇé‹ .ß
''§Î• Ó߸^Ãñâ ÒêÄc¢, QéßÄéß §Üƒ ½‚݃zH"" ¥Y ³·„ ¦ ºÓߢo¸ ÓßÒ¸ éßÓ¢o¸ß ·ŸHf½•ðÓß Òéß@ ÒéߢÅß܃ ©¢Åßé¢ß Έ.
Ó߸|Ä¢ Qéß ½‚âéß·„âéߢǛ ¿‚½ß¸tÅߢ QéßÄéß R¢ÅƒÃ„éß. RNŸoĽ‚éß`â ÒÇ‹»„¢Ç‹éßz, ÒÄ~¢Ìó Y¢Ç›â »ò½ß¸t Ì„é߯®Ÿ
22½‚ ¢ Ç› Õß ¢ »‡ÃŸÜß ½ß ¸ † Ì„ Rú»„ @ Üß é ß Qéß ¶ „ í âéß Ü ƒ ©¢Åß é ß ¢ Έ Ø‚ é ß È ê½Ÿ à„ · Ž o . 31¥á¸ê~Äéß
©ÓŸsØßéß. ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„éßz RéßÒéßwHs ½‚éß`Üß Ø‚éßÈ꽟 Ó߸|Ä¢ Râs½ß¸tíÇ‹éß Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌŸÇ‹éß.
(¯Ÿ½ß¸ Õ®ê
„ Øßéáß ¢j¸ ) ¿•à‡Ã„é.ß ·ŸZ ¦ Ì„½t¸ß íÇ‹éß Î•Ò…Ý„âz éß Ø‚éßÈ꽟 ¥á¸ê~Äéßâéß Î‹¢Ç‹¢Ìó ·òÇ‹ÌŸÇ‹éß.
32Ø‚éßÈ꽟 ¥á¸ê~Äéßâéß ·òÇ‹ÌŸÇ‹éß, ¥Îˆ Ç‹½ß¸tíÜß
·òÜßÒÅߢ QéßÄéß ¿ŸHNŸoÄéß. ½ß¸Y·ŽÒêHâ ½‚éß`Üß»„éßÇ‹m܃z
¦ Ε݄҅zâéß QéßÄéß ¯ŸÃ„½•NŸoÄéß. 23¦ ·ŸÜߢÜó Qéß΋, Ó̟߫Ä Qéß΋ Ó߸¢DÌ„¢ ½ŸØßéߢSâÅßéßj»‡
Ø‚éßá¸Ø„ê 30:33-32:8 790
©¢ÅßéߢΈ. Ø‚éßÈ꽟 Ì„â »ò½ß¸t ºÓ߸o¢Ìó ¥á¸ê~ ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸†P¢¿„Åߢ ¥½ß¸tíÇ‹éß ÒêY½•NŸoÄéß. QéßÄéß
Äéâß éß ´Ç›NŸoÇé‹ .ß 33Ìóï½ßÌé„ ß ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ»‡ ÓßΫ ¢r‹ ¿•Øé„ ß ¦ Rú»„@Üßâéß Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß YÁ¢»‡
ÕßÇ› ©¢Îˆ. ¥Îˆ ßE·óÓ߸¢ Ó߫΋r¢»‡ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•NŸÃ„éß.
8YÁ½•éß, ¥á¸ê~Äéß ¹ßÇ‹c¢ ¿•Ì„ ´Ç›¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ,
¿ŸÜƒ ÜóÌ„é»ß ‡ ½‚ÇÜ‹ éß tß »‡ ¿•Øé„ Õß Çß ¢› Έ. ¥·„aÇ‹ ¿ŸÜƒ
ï½ßλq‹ ‡ ·„^ÅÜjß éß ß ð½ßÃfˆ ©ÓŸsØßé.ß ¥Cs ©¢Îˆ. ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ·ŸZ ¦ ¹ßÇ‹c¢ ÒêâÒ ¹ßÇ‹c¢ ·ŸÎ‹é. ¥á¸ê~Äéß ´Ç›¢¿„
Ø‚éßÈ꽟 ª½ß«Ãˆ (¦Ì„w) ¥Cs »„¢Ï‹·„ ú½ß¸½Ÿº¢Üƒ ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ·ŸZ ¦ ÓŸà„⢠ÒéßYá« ¹ßÇ‹c¢ Ο|ß
ÒSf, ΟYY ·ŸHf½•Ó߸éßo¢Îˆ. ÁÄ»„΋éß. ¥á¸ê~Äéß Î•Ò…Y ¹ßÇ‹c¢ âéߢǛ ¯ŸÃˆ¯öÌ„éߢΈ.
·ŸZ Ø„éßéßÒ¶„íÜßéß ½ß¸ÅßéßjÕßÇ›, ÕƒYÓ߸Üß̟҅Äéß.
9½ŸÃˆ Õ®„΋ÿÌŸ Ó߸pÜߢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Y à„·ŽoQéß΋ ¦ÏŸÃ„ ½ß¸ÇŸH
31 Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ¨P½ß¸…j¶„í ΈC ½‚Ý„éßoâs ¦
ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„êÇ‹¢Ç›. ú½ß¸ÁÜßéß »„éßßÿÜß ·óÓ߸¢
½ŸÃˆ ÓŸØ„é߶„íÜßéß ´Ç›¢¿„ÕßÇ›, ½ŸÃˆ ½ß¸ÌŸ·ŸYs RÇ›S
ï½ßÇŸoÄéß. ¦ Rá¸Ø„êÜßZs Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
¥Ç‹éß»„éßÌ„éßÓŸsÄéß. »„éßßÿÜßéß ½ŸÃˆY Ä·äŽNŸoØ„éßY ½ŸÃ„âéß Ø‚éßÈ꽟 ¥Cs (ÕßH½ß¬Æ„¢) Ó߬؂êâéß Qéß΋ ©¢Îˆ.
·ò¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß ¨P½ß…¸ j Ä͟Üßé,ß »„éÃß ŸÿÜßï½ßñ ïÓßñY¶„íÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ·òHRéß (ÕßH½ß¬Æ„¢) Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó
½ŸÃˆY ·Ÿ¯ŸÇ‹éß̟ÄY ¦ ú½ß¸ÁÜßéß YÉ·äŽÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¦ ©¢Îˆ.
ïÓßñâx¢ ¿ŸÜƒ ï½ß΋qΈ. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß _·äÒéߢ»‡ ©ÓŸs¢
¥Y ú½ßÁ¸ Üßéß ¥âéß·ò¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ß ½ßø ˆ ÓŸØ„é߶„íÜßéß ÒéߢS½ŸÃˆ»‡âéß, ZWÒéߢ̄éßÜßéß»‡âéß
à„éÎß é‹ Yrß (Ε҅Njé)ß ú½ßÁ¸ Üßéß Rà„|Óߢ« ¿„Å¢ß Ü•Îé‹ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß ©¢ÇŸH
Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ Ø‚éßÈ꽟âéß ¥Ç‹éß»„éßÅß Ü•Î‹éß.

ÒéßÃØ
2¥Øß é ß Ì • ÁƒÂ â ¢ »„ Ü ß ½ ŸÇ‹ é ß Ø‚ é ß È ê½ŸØ• é ß .

ˆ é„ éß ß ½ŸÃˆ·Ž ·„á¢j¸ Ľt«ß ¢¿•½ŸÇ‹êß Ø‚éÈ


ß ê½ŸØ•é.ß
32 Ó•âéß ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßéß Râéß. ³·„ ßE
ÒéߢSY ï½ß¢¿• RÏ‹¢»‡ ¯ŸH¢¿ŸH. ÓŸØ„éß
¶„íÜßéß ú½ßÁ¸ Üßâéß âÇ›½¢«ß ¿•Å½ß t¸ß íÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÓŸxØ„é½ß ‚éâ`ß
Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¦Î• à ‡Ys ú½ß ¸ Á Üß é ß ÒêÄ f ÁƒÜß Ã „ é ß . XßwÓŸÜßéß ¿•Ø„êH. 2§Üƒ ÁÈCÌ•, ¥½ß¸tíÇ‹éß »‡H
Ø‚éßÈ꽟 Ü•S ΋éßá¸éßjÜß Qéß΋ (Ø„éßêΟ) ¯ößNjéß ½Ÿâ âéߢǛ Ο»„éß·òÓ• ¿óÅßéß܃ ©¢ÅƒÇ‹éß ¦ ßE.
ÌŸÇ‹éß. ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„êÜßY ú½ß¸Ø„éßWs¢¿• ¥Îˆ ¯¢Ç›â Õ®„êRéßÜó ZÅŽ ·ŸÜßéßÒÜßéß ú½ß¸ÒU¢S
½ŸÃˆ (¨P½ß¸…j) Qéß΋ Ø‚éßÈ꽟 ¯ößNjéßÌŸÇ‹éß. âÅßéßj»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ½•Ç› ú½ß¸Î•à„¢Üó ³·„ ï½ß΋q ÕߢNj
3¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßéß _·ÒÜߢ ÒêâÒÒêÌ„éßÿÜ• Ε҅Njéß ¿ŸÅßéßâ ¿„ÜßzY ZNj܃ ©¢ÅßéߢΈ ¥Îˆ. 3ú½ß¸ÁÜßéß
·ŸÃ„é.ß ¨P½ß…¸ j »„éÃß ŸÿÜßéß ·_ ÒÜߢ Á¢Ì„éÒß …Ü•, ¦Ì„w·ŸÒ…. Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ ßE½‚ñ½ß…¸ WÄé»ß é„ Ìß ŸÃ„é,ß ½ŸÃ„éß ¦Ø„éâß
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ºÓ߸o¢ ¿Ÿ½ß¸»‡, Ó߸@Ø„é߶„íÇ‹éß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßéß YÁ¢»‡ R¢ÅƒÃ„éß. 4§½ß¸tíÇ‹éß »„¢Î‹Ã„
(¨P½ß…¸ )j ´Ç›¢¿„ÕÇß Ì ‹ ŸÇ‹é.ß Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÈâ ú½ßÁ¸ Üßéß »óÝ„¢Üó ½ß¸Ç›â Òéßâéßá¸éßxÜßéß ú»„U¢¿„»„Üßéß»„éß̟Äéß.
(Ø„éßêΟ) ½ß¸Ì„⢠¥Ò…̟Äéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜߢ̟ §½ß¸tíÇ‹éß Ì•Åß»‡ ÒêŃzÇ‹Ü•Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß, ¥½ß¸tíÇ‹éß
³¶„íaÒéßwÇ›»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. Ì•Åß»‡, ½•»„¢»‡ ÒêŃzÇ‹»„Üßéß»„éß̟Äéß. 5½‚Èÿ½ŸÝ„éßz
4''³·„ Óß«¢º¢»‡Y, Óß«¢º½ß¸… ½ß«Üßz»‡Y WâŃY·Ž »ò½ßt¸ ½ŸÝ„Yz ½ßÜ« éß Òß ÕßÇË é„ .ß Ã„ºÓßx¸ ½ß͸ ·‹ ŸÜßéß ½•ðÓß ½ŸÃˆY
³·„ Á¢Ì„éßÒ…âéß ½ß¸Åßéßj·ò¢_Åß, ¦ Óß«¢º¢, ¿„Sfâ ú½ß¸ÁÜßéß »ûÄR¢¿„Äéß.
6Ì‚HR Ì„¶„íaÒ ½ŸÇ‹éß Ì‚HR Ì„¶„íaÒ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß
Á¢Ì„éßÒ… Qéß΋ YÜßÕßÇ› »„ÈhÓ߸éßo¢Îˆ. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó
¦ »ò½ß¸t Óß«¢@Ys °Î‰ Õ®„Ø„éßï½ßÅßjܕ΋éß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿‚ÕßéßÌŸÇ‹éß, ¥Ì„Ç‹éß ¿‚Ç‹m½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„êÜßY Ì„â
ÒSf, Óߢ« º¢ Qéß΋ ·_ ·„Üéß ß ½•ðÓo, Óߢ« º¢ Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Î‹ é‹ .ß ÒéßâÓßé¸ Üß ó ¦ÜóSNŸoÇé‹ .ß Ì‚HR Ì„¶í„ aÒ ½ŸÇ‹éß Ì„½t¸ß í
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ï½ß΋q Ï‹|Y ¿•Ø„éßÒ¿„éßf ·ŸZ Óß«¢º¢ ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„êÜßâéß·ò¢ÅƒÇ‹éß. Ì‚HR Ì„¶„íaÒ ½ŸÇ‹éß
ÒêÌ„ÿ¢ ¯ŸÃˆ¯ö΋é"ß " ¥Y Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß »„êÈf ¿‚Çm‹ ÒêÅßÜéß ß ¿‚Õéß Ìß ŸÇ‹é.ß Ì‚HR
¥Î• RÏ‹¢»‡ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 Ì„¶„íaÒ ½ŸÇ‹éß ¦·„HÌó ©âs ½ŸÝ„zâéß ¥âs¢ Wâ
Ó߬؂êâéß ·ò¢Ç‹Qéß΋ ΈCÒNŸoÇ‹éß. ¦ ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ZØ„éßÇ‹éß. Ì‚HR Ì„¶„íaÒ ½ŸÇ‹éß Î‹½ß«t»òâs ½ŸÃˆY
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¯ößNj̟Njé.ß 5½ß¶¸ í„ä Üß éß ß ½ŸÅŽ »„êÝ„z ¿„éÅ ß êß j ZÝ„éßz ÌŸ»„YÒ|Ç‹éß. 7¦ Ì‚HR Ì„¶„íaÒ ½ŸÇ‹éß ¿‚Ç‹éßâéß
¯CÈâÅßéßj, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßÄêḠNŸÏ‹â¢»‡ ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜß Î‹»„cÄéßs¢Ç›
Ü•Òéßéßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ΟYY Ä·äŽNŸoÇ‹éß. Ó߸ÒéßÓ߸o¢ Îó¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Í‹·„¢ ½•NŸoÇ‹éß.
Ø‚éßÈ꽟 ''ΟYï½ßñ ΟŎ,"" Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ¦ Ì‚HR Ì„¶í„ aÒ ½ŸÇ‹éß ð½ß΋ ú½ßÁ¸ Üßâéß »„êÈf ¥ÕßΟrÜéß ß
Ä·äŽNŸoÇ‹éß. ¿‚Õéß Ìß ŸÇ‹é.ß ½ŸY ¥ÕßΟrÜéß ß ð½ßν‹ ŸÃˆ·Ž ÓŸxØ„é¢ß ÁÄé»ß „
6§à‡ÿØ•éßGØ„éßéß܃ß, QéßÄéß Î•Ò…Y Qéß΋ WÄéß»„éß ¶„í¢ÇŸ ¿•NŸoØéß .ß 8¥ØßéÌ ß • ÒéߢS ÓŸØ„é¶ß í„ Ç‹éß ÒéߢS
ÕƒÅßéß ¿•à‡Ã„éß. QéßÄéß WÈC Ε҅Y ΋»„cĶ„í ß½ŸH. ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„êÜßY ¦ÜóSNŸoÇ‹éß. ¦ ÒéߢS ½ß¸âéßÜ•
7QéßÄéß Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«â ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„éß Rú»„@Üßâéß ¥Ì„ËŽn ÒéߢS ÓŸØ„é߶„íÇ›s ¿•NŸoØßéß.
791 Ø‚éßá¸Ø„ê 32:9-33:12
·„ƈâ Ó߸ÒéßØ„êÜßéß ÒÓ߸éßoÓŸsØßéß ÎŸÇ›¿•NŸoÃé„ .ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß RéßÒéßwHs ¯âsÇ‹ê ¯ÎˆÃ¢ˆ ¿„
9 Ó߬oÿÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éß §ß½ß¸tíÇ‹éß Ó‚ÒéßwΈ»‡ ©ÓŸsÄéß. Ü•Îé‹ .ß ·„âéß·„ QéßÃé„ ß Îò¢CH¢¿„Å¢ß ÒêY ½•Óâ«ß ½ßt¸ íÇ‹éß
QéßÄéß _·äÒéߢ ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸZ QéßÄéß Ü•S, §Ì„ÄéßÜßéß Qéß Î‹»„cÄ Îò¢CH¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇŸoÄéß.
Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜéß ß RÓŸH. 10Óßÿo¬ ܃ß QéßÃé„ ß §½ßt¸ íÇ‹éß QéßÄéß ú½ß¸ÁÜß Qéß΋ ½ß¸Ç‹Åߢ ÒêY½•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß, ¦
_·äÒéߢ»‡ ©ÓŸs¢ ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸZ ³·„ Ó߸¢Ò ú½ß¸ÁÜßéß Qéß Qéß΋ ½ß¸Ç‹Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇŸoÄéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß
Ì„€Ã„¢ ̄ß|Ì„ Qé߶„í ·„á¸j¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß QéßĢŃÄéß.
Ò¿•f Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ QéßÄéß ¶„îÄéßf·òÓ•¢Î‹é߶„í úΟ·ä„
2
½ß¸¢Ç‹éßz ©¢Ç‹Ò… »„âéß·„ QéßÄéß úΟ·ä„ ½ß¸¢Ç‹éßz °Ã„éß·óÄéß. ''Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒêQéß΋ ΋Øé„ ß ¿„ê½ß…¸ Z Óß@ ¸ Ø„é¢ß
11Ó߬oÿ܃ß QéßÄéß §½ß¸tíÇ‹éß Ó‚ÒéßwΈ»‡ ©ÓŸsÄéß. ·óÓ߸¢ ½•éßÒéßéß ·„Yï½ßŃj¢ Ø‚éßÈ꽟, ú½ß¸W
·ŸZ QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸ǟH. Ó߬oÿ܃ß, §½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß ©Î‹Ø„éߢ Ò궄í ÕßÜߢ ΋؄éß¿•Øßéß. ½•éߢ
·_ Òä éߢ»‡ ©ÓŸs¢ ¥âéß·ò¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß ·ŸZ QéßÃé„ ß Îˆ»é„ Üß éß ·„á¸j¢Üó ©âs½ß¸tíÇ‹éß ÒéßÒéßwHs ķ䎢¿„éß.
3
½ßǸ ŸH. Qéß ¥¢Î‹½‚éâ`ß ÒNŸoÿÜßéß XÓß½« •Ó,«ß R¿ŸÃ„ ÒNŸoÿÜßéß Z à„·»oŽ Ü„ ß Óß|¸ Ä¢ ú½ßÁ¸ Üßâéß Õ®Ø
„ é„ ïß ½ßÇé‹ ¢oß Îˆ ·„âéß·„
ϋ∠¿„¢Ç›. ¦ ÕßÅÜjß éß ß Qéß âÇ‹éÒß éßéÜß ¶ß í„ ¿„éÅ ß éß ·jß ó¢Ç›. ½ŸÃ„ é ß Z ΋ » „ c à „ é ß s ¢Ç› ¯ŸÃˆ ¯ ö̟Ä é ß . Z
12΋ é ß £ ¹ß ¢ Ìó Y¢Ç› â Qéß ÃòÒéß é ß w Üâéß ¦ ΋ é ß £ ¹ß Òê@Ì„ w x¢ ßÁƒxÜß Ó • ¯ŸÃˆ ¯ öØ• é ß Å ß é ß j
ÒNŸoÿÜßÌó ·„½ß¸tí·òâ¢Ç›. ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.""
Qéß ¯ô܃Üßéß ¹ƒI»‡ ©ÓŸsØßéß »„âéß·„ °Ç‹|¢Ç›.
4QéßÄéß Ø„éßéß΋r¢Üó ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß Îò¢CH¢¿ŸÃ„éß. ¦
Qéß ÎŸÿ·ä„ ÌóÅßÜßéß ³·„½ß¸tíÇ‹éß ÎŸÿ·ä„ ½ß¸¢Ç‹éßz §ß¿ŸfØßéß
·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß ¥R ¹ƒI. 13ÓŸ ú½ß¸ÁÜ Õ®„êRéß ·óÓ߸¢ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß Qéß Î‹»„cÄéßs¢Ç› XÓ߸éß·óÕßÇ‹ÌŸØßéß. ¿ŸÜƒ,
°Ç‹|¢Ç›, ÒéßéßÝ„z·„¢½ß¸Üßéß, »„¿„f ¯ô΋Üßéß ÒêÌ„ÿ½•éß ¿ŸÜƒÒéߢΈ ÒSf Qéß Ï‹ÓŸYs Îó¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¥Îˆ
¥·„aÇ‹ ï½ßÃé„ »ß é„ Ì ß ŸØßéß »„âéß·„ °Ç‹|¢Ç›. ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢ ·óÓߢ¸ ,
RéßÇ‹Ì„Üßéß ÒSf Qéß ½ß¸¢ÅßÜßYs¢ÅŽZ WY½•ðÓß Ó߸¢Î‹
³·„½ß¸tíÇ‹éß ¦â¢Î‹¢Ìó Y¢Ç›â ¥Ys »„ë@Üß ·óÓ߸¢ Äv¢Üƒ»‡ Ò…¢ÅßéߢΈ.
°Ç‹|¢Ç›. 14ú½ßÁ¸ Üßéß ÃŸÁÏŸY ⻄â„ RÇ›S ï½ßÅ 5Ø‚éßÈ꽟 ¯¢Ìó »ò½ß¸t½ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Òéß@
_ Njß ŸoÃé„ .ß
ßÁ Õ®„Òâ¢, »ó½ß¸…ßÜßéß ¹ƒI»‡ RÇ›Sï½ßÅßjÕßÇ‹ÌŸØßéß. ©âsÌ„ ÓßÜp¸ ¢ß Üó ©¢ÅƒÇ‹é.ß ÓßØ ¬ ‚êâéßâéß ÓŸxØ„é¢ß Ìó,
ú½ß¸ÁÜßéß §¢Ç‹zÜó YÒÓß«¢¿„Äéß. ½ŸÃ„éß »„éߺÜßÜó YÒ ÒéߢSÌ„â¢Ìó Ø‚éßÈ꽟 Y¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß.
6Ø‚éÃ
Óß«NŸoÄéß. ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹Üßéß, »ò^ÃÿÜßéß ½ß¸ÅßjË¢Üó YÒ ßê„ á¸ÜÒ• éßê, ZÒ… Ε҅Y ÁƒÂâ¢Ìó, Ì‚HRÌó
ÓßN« ŸoØéß .ß ½ßà¸ é„ Òß …Üßéß ¥·„aÇ‹ »„Çm› ½•éØ
ß é„ Å
ß ƒY·Ž ½‚݃oØéß .ß
±à„|ÄxҢ̄¢»‡ ©ÓŸsÒ…. ZÒ… Ä·ä„ËÌó ±à„|Äx
15-16Ε Ò …Ç‹ é ß ï½ß ñ âéß ¢ Ç› Ì„ ⠦̄ w âéß Òéß â ¶„ íҢ̄¢»‡ ©ÓŸsÒ…. ZÒ… Ø‚éßÈ꽟âéß »ûÄRNŸoÒ….
§¿•f¢Ì„ÒÄ¶í„ §Îˆ ·òâNŸ»„éÌß é„ ¢ß Έ. §½ßt¸ íÇ‹éß Î•à¢„ Üó ¥Îˆ Yâéßs ±à„|ÄxҢ̄éßßH»‡ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ·„âéß·„ ZÒ…
ÒéߢS ܕ΋éß. ¥Îˆ ³·„ ¥Ã„Ëx¢Üƒ ©¢Îˆ. ·ŸZ Õ®„Rá¸x ·òâNŸ»„éßÌŸÒ… ¥Y ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óÒ¿„éßf.
7·ŸZ, Râéß! ÕßØé„ Å
Ì„éÜoß ó ¦ ¥Ã„Ëx¢ ·„^ÃwÜßéß Î•à¢„ ܃ ©¢Åßé¢ß Έ, ¥·„aÇ‹ ß ß Î•Ò΋êÌ„Üéß ß °Ç‹éÓß é¸ß Óoß ŸsÄé.ß
ÓŸxØ„éß½‚éß`â XÄéßt Ò…¢ÅßéߢΈ. ÒéßÈ؄éßéß ·„^ÃwÜßéß à‡¢W Ó߸¢Î•à„¢ XÓ߸éß·òYÒ¿•f ¦ ΋êÌ„Üßéß ¿ŸÜƒß
½ß¸¿„fY ¥Ç‹R܃ ©¢ÅßéߢΈ. ¥·„aÇ‹ ÒéߢS̄⢠»„ÅŽj»‡ °Ç‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. 8ÃóÇ‹éßz ÓŸà„⢠¥Ø„êxØßéß.
©¢ÅßéߢΈ. 17¦ ÒéߢSÌ„â¢ à‡¢W, Õ®„΋ÿÌ„Üßéß Ì‚Sf QÏ‹éßÜóz ¯Ò|Äê âÇ‹ÒÅߢ ܕ΋éß. ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃ„éß
ï½ßÇ‹éßo¢Îˆ. 18¥¢Î‹½‚éß`â à‡¢W Òâ¢Üó ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Ó߸é߶„íâs ³Ç‹¢ÕßÇ›·„Üßâéß ©Üßz¢½®ß«éߢ¿ŸÃ„éß. NŸ¶ä„íßÜß
YÒÓß«NŸoÄéß. _·äÒéß·„Ľ‚éß`â »„éßǟßÜóz ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ã„éßEÒ…Üßâéß ¥¢D·„È¢¿„ŃY·Ž ú½ß¸ÁÜßéß Yß·„ÈÓ߸éßo
ÓŸsÄé.ß ¯Ò|Ã„ê §Ì„Ãé„ Üß âß éß »ûÄR¢¿„Å¢ß Ü•Îé‹ .ß 9Î•à„¢
YÒÓßN« ŸoÃé„ .ß Ó‚Òéßw΂ñâ, à‡¢Ì„ÓÜp¸ß ƒÜóz ½ŸÃ„éß YÒÓßN« ŸoÃé„ .ß
19·ŸZ ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„·„ Òéßéߢ΋éß ¥Ã„Ëx¢ ½Ÿxψú»„Ó߸o½‚éß`, ¿„Ó߸êo ©¢Îˆ. ܜՃÓóâéß ¿„Ó߸êo ©¢Îˆ,
¶„îH¯ö½ŸH. ¦ ½ß¸ÅßjË¢ ´Ç›¢¿„ÕßÇŸH. 20QéßÜó MŸÃóâéß ÜóØ„éß ¯¢Ç›¯öØßéß, ¹ƒI»‡ ©¢Îˆ. ÕƒMŸâéß,
·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ß¸W ·ŸÜßéßÒ Î‹»„cß RÌ„oÓŸÜßéß RÌ„éßo̟Äéß. ·„^ÃwÜßéÜß ó ³·„½t¸ß íÇ‹éß ¥¢Î‹½‚éâ`ß ½‚ééß ·ß a„ Üßéß ï½ßûˆ ‡Øßéß
Qéß ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß, »‡Ç›Î‹Üßâéß QéßÄéß ðÓß|¿„f»‡ WÄéß»„ ·ŸZ ¦ ½‚éßéß·„aÜßéß ¯Î‹»„Åߢ ÒêÓ•à‡Øßéß.
10Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''§½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß
YNŸoÄéß, WâYNŸoÄéß. QéßÄéß ¿ŸÜƒ Ó߸¢ÌóḢ»‡
©¢ÅƒÃ„éß. Ü•S ÓŸ ÒéßUÒéßâéß ¿„ê½ß«NŸoâéß. Ó•âéß §½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸Á
Ü߶„í ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÇ‹âÒ…ÌŸâéß. 11ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß ½ß¸Y·Ž
¿‚Ç‹éß»„éß ÒéßȢ̄ ¿‚Ç‹éß»„éßâéß ½ß¸…ÅŽjÓ߸éßo¢Îˆ ÒêHâ ½ß⸠éßÜéß ß ¿•à‡Ã„é.ß ¦ ½ß⸠éßÜéß ß »„ÇÜm› ƒ, »„ǯm› ö¿„܃

33 QéßÃé„ ß Ø„ééß Îß ¢r‹ ¿•Ó«ß ú½ßÁ¸ Üß Î‹»Ãc„ é„ sß ¢Ç› Îò¢C ©ÓŸsØßéß. ¥R ΕY·• ½ß¸Y·ŽÃŸÒ…. Qéß ¦Ì„w ¥Cs܃
HNŸoÄéß, ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ÒêÌ„ÿ¢ Qéß Î‹»„cÄ ©¢Ç› RéßÒéßwHs ·ŸÜ•fÓßé¸ ¢oß Îˆ. 12Òéßâéßáé¸ xß Üß ¯Òéßé·ß Ü„ éß ß
¯âsÇ‹ê °Qéß Îò¢CH¢¿„ܕ΋éß. QéßÄéß ú½ß¸ÁÜß Qéß΋ Ó߸éßâs¢Üƒ ¥Ø•éßx¢Ì„ ÒĶ„í ½ŸÃ„éß ·ŸÜßfÕßÇ‹éß̟Äéß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 33:13-34:13 792
ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßéßÝ„z·„¢½ß¸Üƒz, ¯¢Ç›¯öØßéßâ ¯ô΋܃z Ì„|Ä»‡ Ø‚éßÈ꽟 Òéßⶄí RNŸoĽ‚éß`â ±à„|Äx¢ §ßNŸoÇ‹éß.
·ŸH¯ö̟Äéß. ¶„í¢ÅŽ½ŸÝ„ézß Óß@
¸ Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó »ò½ßt¸ ±à„|ßxÜßéß Óߢ¸ ¯Ÿ
13''΋êÄΕà‡Üóz ©âs ú½ßÁ ¸ ܃ß Ó•âéß ¿•Óâ«ß ·ŸÃŸx ΈNŸoÄéß. 24¥·„aÇ‹ OR¢¿• ° ÒéßYᬠ''ÓŸ¶„í ÁÕßéßu""
Üßâéß »„êÈf Râ¢Ç›. ÓŸ¶„í ΋»„cÃóz Ò…âs ú½ß¸Á܃ß, ¥Y ¿‚½ß¸tÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿• ú½ß¸ÁÜßéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß
QéßÄéß ÓŸ à„·ŽoY »„êÈf Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó¢Ç›."" ·ä„Réߢ¿„ÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜßéß.
14Ó߬؂êâéßÜó ¯Ÿ½ß¸…Üßéß Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌ„éßÓŸsÄéß. ¿‚Ç‹m

½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓß½ŸÃ„éß Õ®„Ø„éߢÌó Ò˶„íÌ„éßÓŸsÄéß. Ε҅Njéß Ì„â à„Ì„éßÿÒ…Üßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß


''ÒéßâHs ÓŸà„⢠¿•ðÓß ¨ ¥CsÜó âéߢǛ ÒéßâÜó
¯Ò^ÃñÓŸ ÕßÌ„·„»„ÜßÒê? à‡à„|Ì„¢»‡ ÒéߢNjéßÌ„ê ©¢Ç•
¨ ¥Cs ΋ » „ c à „ ¯ÒÄ é ß Õß Ì „ · „ » „ Ü ß Ã „ é ß ? "" ¥Y
34 Ó߸·„Üß ÃŸÁxÒéßéß܃ß, ΋»„cÄ»‡ ÒSf, Râ¢Ç›.
ú½ß¸Á܃ß, QéßĢ̟ ΋»„cÄ»‡ ©¢Ç› Râ¢Ç›.
Õ®„êRéß, Õ®„êRéßQéß΋ ©âs ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ¨
½ŸÃ„¢ÅßéßÓŸsÄéß. Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß RÓŸH. 2Ó߸·„Üß ÃŸÁƒxÜß QéßΟ, ½ŸÅŽ
15Òéß ¢ S½ŸÝ„ é ß z , YÁƒØß é ß X ½ß ¸ à „ é ß Ü ß é ß Ç‹ Õ ß é ß u ·óÓß ¸ ¢ ïÓßñÓŸxÜß QéßΟ Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÇ‹éß.
§Ì„ÄéßÜßâéß ÕƒÏˆ¢¿„Y ½ŸÝ„éßz ¦ ¥Cs»„éߢǟ ÕßÌ„é߶„í Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÝ„z¢Î‹Ãˆs ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß ½ŸÝ„z¢Î‹Ã„éß
̟Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Üߢ¿ŸÜßéß Yß·„ÈNŸoÄéß. §Ì„ÄéßÜßâéß ¿„¢½ß¸ÕßÇ•Åßéßj Ø‚éßÈ꽟 ¿•NŸoÇ‹éß. 3½ŸÃˆ à„ÉßÜßéß
ºÌ„x ¿•ðÓß ½ß¸Í‹·ŸÜßâéß »„êÈf RâŃY·Ž »„êÇ‹ ½ŸÃ„éß ÕßØ„éßÅß ¯ŸÃ„½•Ø„éßÕßÇ‹éßÌŸØßéß. ¦ à„½ŸÜßâéߢǛ ·„¢½ß¸…
Yß·„ÈNŸoÄéß. ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓߢ΋é߶„í ½•Ó߫⠽߸͋·Ÿ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆ Ä·„o¢ ·ò¢Ç‹Üß âéߢǛ ú½ß¸ÒUÓ߸éßo¢Îˆ.
4¦·Ÿà‡Üßéß ·ŸCÌ„¢ ¿„éÅ
Üßâéß ¿„ê¿•¢Î‹é߶„í »„êÇŸ ½ŸÃ„éß Yß·„ÈNŸoÄéß. ß Üjß ƒ ¿„éÅ
ß Õjß Çß Ì
ß‹ ŸØßé.ß â·äÌ„ ŸÿÜßéß
16¦ ú½ß¸ÁÜßéß ©âsÌ„½‚éß`â Ó߸p܃Üóz _·äÒéߢ»‡ OR ¿„Sf, Οÿ·ä„ Ü•·„ ¥¢FÄ ¿‚Åßz ¦¶„íÜßéß ÃŸHâÅßéßz
NŸoÄéß. ¯Ì„oØßéßâ ÕߢNjÜß ·óÅßÜßÜó ½ŸÃ„éß Õ®„΋ÿ¢»‡ ßH¯öÌŸØß é ß . ¦·Ÿà„ ¢ ÜóY â·ä „ Ì ŸÿÜß Z s ·„ à ˆ C
·Ÿ¯ŸÇ‹ÕßNj̟Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„í ¦@Ä¢, ZÝ„éßz ¯Üßz ¯öÌŸØßéß. 5''¦·Ÿà„¢Üó ÓŸ ¹ßÇ‹c¢ Ä·„oÓß«·„o½‚éß`â½ß¸tíÇ‹éß
½ß¸tíÇ‹ê ©¢ÅƒØßéß. §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß.
17ßEâéß (Ε Ò …ËŽ n ) ¦Ø„ é ß â Óß ¸ ¢ ½ß ¸ † Ä n Nõ¢Î‹ ¿„êÇ‹¢Ç›! Ø‚éßÈ꽟 ¹ßÇ‹c¢ ¯ÎóÒéßéß»„éߢǟ
Äx¢Üó QéßÄéß ¿„êNŸoÄéß. ¦ Òéß@ Εà‡Ys QéßÄéß Î‹êÓßé¸ ·ß òY¯öÌ„é¢ß Έ. ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß Îóá¸éÜß Yß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¿„êNŸoÃé„ .ß 18-19»„Ì¢„ Üó Qéß¶í„ ·„HCâ ·„MŸjÜâß éß »„êÈf XÄéßt ¿‚¯ŸtÇ‹éß, »„âéß·„ ½ŸÃ„éß ¿Ÿ½ŸH€¢Î•. 6¯¢Î‹éß
QéßÄéß ¦ÜóSNŸoÄéß. ''¦ §Ì„Ä Εà‡Üß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·„¢_Åß, ÕòNŸÿÜó, ¯ÎóÒéßéßÜó ¿„¢½ß¸ÕßÇ• Ó߸ÒéßØ„éߢ
¯·„aÇ‹? Òéßâ¶„í ¥Ã„¢p ·ŸY Õ®ƒá¸Üéß ß ½ŸÝ„ézß ÒêŃzǟÄé.ß ³·„ÅŽ ©¢ÇŸÜßY Ø‚éßÈ꽟 YÄnØßéߢ¿ŸÇ‹éß »„âéß·„.
7·„âéß·„ ¯ô_ÅßjÝ„éßz, ½ß¸à„éßÒ…Üßéß, ÕßÜß½‚éß`â ·óÇ‚ ΋êÇ‹Üßéß
§Ì„Ä Εà‡Üß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß, ½ß¸âéßs ÒÓ߸êÜßéß ¿•ðÓß ½ŸÝ„éßz
¥¢ÌŸ °ÒéßØ„êxÄéß? Òéßâ Ä·ä„Ë »ó½ß¸…ßÜßâéß Üœ·Ža¢ ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌŸØßéß. Î•à„¢ ½ŸÅŽ Ä·„o¢Ìó Y¢Ç›¯öÌ„éߢΈ.
Sâ ¦ »„êÇ®‹¿ŸÃ„éßÜßéß ¯·„aÇ‹? ½ŸÝ„z¢ÌŸ ¯öØ„êÄéß!"" ΋éßÒéßéßw ½ŸÅŽ ·òÒ…|Ìó Y¢Ç›¯öÌ„éߢΈ.
8K·äŸ ÓßÒ
¥Y QéßÄéß ¥âéß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¸ éßØé„ ¢ß ³·„ÅŽ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ç‹éß
»„âéß·„ ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØßéß. ú½ß¸ÁÜßéß Ó߬؂ê
Ε҅Njéß Ø‚éßÄêßá¸Ü•Òéßéßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸÇ‹éß âé߶„í ¿•Óß«â ·•Ç‹éßÜ߶„í ½ŸÃ„éß Õß΋éßÜßéß ¿‚Hz¢¿„ŃY·Ž
20 Òéßâ ÒéßÌ„½ß¸Ã„½‚éß`⠽߸¢Ç‹éß»„Üß ½ß¸ÅßjË¢ Ó߬؂ê Ø‚éßÈ꽟 ³·„ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸYs ¯¢¿„éß·òÓŸsÇ‹éß.
9¯ÎóÒéßéß â΋éßÜßéß ½•Ç› ̟Äéß܃ ©¢ÅƒØßéß. ¯ÎóÒéßéß
âéßâéß ¿„êÇ‹éß. ¦ ¥¢Î‹½‚éß`â Rà‡ÿ¢W Ó߸pÜߢ Ø‚éßÄêá¸
Ü•Òéßéßâéß ¿„êÇ‹éß. ¯âsÅŽ·• ·„΋ÜßY ³·„ »„éßǟĢ܃ Ó•Üß ÒéߢNjéßÌ„éßâs »„¢Ï‹·„¢Üƒ ©¢ÅßéߢΈ. 10¥Cs
©¢Îˆ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß. ΟYY Ì„â NŸpâ¢Üó ©¢¿• ßWÿ¢ÕßÒÝ„ézß ÒéߢNjéÌ ß ê„ ©¢Åßé¢ß Έ. ¥CsY ¯Ò|Äê
½•é߶„íÜßéß ¯âsÅŽ·Ž ï½ßÈ·Ž ½•Ø„éßÕßÇ‹Ò…. ΟY ÌŸÝ„éßz ¦Ãˆt½•Ø„éßܕÄéß. ¯ÎóÒéßéßâéߢǛ ¯ô»„ à‡à„|Ì„¢»‡
¯âsÅŽ · • Ì‚ C ¯öÒ…. 21- 22¯¢Î‹éß·„¢_Åß, à„·Žo»„Üß Ü•Ó߸éßo¢Îˆ. ¦ Î•à„¢ à‡à„|Ì„¢»‡ ¯½ß¸tÅŽ·• ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß »„âéß·.„ ¦ Εࢄ °Ã„éÜß éß ,ß ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ Î•à„¢»„éߢǟ ÒéßIz ¯Ò|Ã„ê ¯âsÇ‹ê
ï½ß΋q â΋éßÜßéß ©âs Î•à„¢. ·ŸY ¦ â΋éßÜóz à„Ì„éßÿ ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•Ø„éßÄéß. 11½ß¸¶ä„íßÜßéß, Sâs Á¢Ì„éßÒ…Üßéß
½ß¸Ç‹ÒÜßéß»‡Y Ü•·„ ÕßÜß½‚éß`â ´Ç‹Üßéß»‡Y °Qéß ©¢Ç‹Ò…. ¦ Εà‡Ys Óß|¸ ¢Ì„¢»‡ ½ŸÇ‹é·ß ò¢ÅƒØßé.ß »„éÇß »z‹ ê „ ÕßÜéß ,ß
¦ ½ß¸Ç‹ÒÜóz ½ß¸Y¿•ðÓß Òéßâéßá¸éßx܃ß, QéßÄéß Qéß úÌŸÝ„z ·Ÿ¶„íÜßéß ¥·„aÇ‹ YÒÓßN« ŸoØéß .ß ¦ Εࢄ ''à„êâx ¯ÇŸÃˆ""
½ß¸Y RÇ›S ï½ßÅßjÒ¿„éßfâéß. ´Ç‹ ·òØ„éßxâéß ¿ŸHâ¢Ì„ ¥Y ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 12Ó߸|Ì„¢Ì„éßÿÜßéß, ÓŸØ„é߶„íÜßéß
»„Å»jŽ ‡ ¿•Øé„ Üß Ã• é„ .ß QéßÃé„ ß Qéß Ì‚Ã„ ¿Ÿ½ßܸ âß éß Ì‚Ãé„ Òß Ü•Ãé„ .ß ¥¢ÌŸ ¯ö̟Äéß. ½ŸÃ„éß ¯ŸH¢¿•¢Î‹é߶„í ¥·„aÇ‹ °Qéß
¯¢Î‹é·ß ¢„ Å
_ ,ß Ø‚éÈ ß ê½ŸØ•éß Òéßâ ÓŸxØ„éÒß éßêÈo Òéßâ RéßCH ©¢Ç‹Î‹éß.
13¥·„ a Ç› ¥¢Î‹ ½ ‚ é ß ` â »„ ë @Üß Y s¢ÅŽ Ü ó Òéß é ß Ý „ z
¿„ŃjÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ¿•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Òéßâ
ßE. ¦Ø„éßâ ÒéßâÜßâéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ·„¢½ß¸Üßéß, ½ß«Sf¯ô΋Üßéß ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. ¥Ç‹R ¶„í·„aÜßéß,
793 Ø‚éßá¸Ø„ê 34:14-36:3
»„éßÇ‹z»„êÕßÜßéß ¦ §ß¢Ç‹zÜó YÒÓß«NŸoØßéß. ¥Ç‹R Á¢Ì„éß §½ß¸tíÇ‹éß ÒêŃzÇ‹Ü•Y Òéß껄½ŸÝ„éßz, ½ŸÃˆ ·„¢Æ„¢ ¯Wo
Ò…Üßéß ¥·„aÇ‹ Y½ŸÓ߸¢ °ÃŸtÅßéß ¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒØßéß. ¦â¢Î‹ DÌŸÜßéß ¯ŸÇ‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ¥Ã„Ëx¢Üó ÁÜß ªÅßÜéß ß
¥·„aÇ‹ ï½ßûˆ • »„Çm› ΋éÕß éß uß Üóz ï½ßÎq‹ ½ß¶¸ í„ä Üß éß ß YÒÓßN« ŸoØéß .ß
¯ŸÃ„Åߢ ½‚éßéß΋ܜñâ½ß¸tíÇ‹éß §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ¯¢Ç›â
14¥Ç‹R ½ßÜ « éß Üzß éß ß â·„aÜßÌó ·„HÓß« ¥·„aÇ‹ YÒÓßN« ŸoØéß .ß Õ®„êRéßÜó ZÅŽ ªÅßÜßéß ú½ß¸ÒUNŸoØßéß. 7§½ß¸tíÇ‹éß
¥Ç‹R ½•é·ß Ü„ éß ß ½ŸÅŽ ðÓßsUÌ„éÜß âß éß ½ßÜ« éß ¿ ß é„ ·ß ò¢ÅƒØßé.ß
ZÝ„Üz ƒ ·„Y½ß¢« ¿• ¯¢Ç‹ÒêÒ…Hs ú½ßÁ¸ Üßéß ¿„êÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß
ß̄éßÿÜßéß WÈ»• Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ¥·„aÇ‹ Rà‡ÿ¢W Ó߸pÜߢ ·ŸZ ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó YÁ¢»‡Ó• ZÝ„z ·òÜßâéßÜßéß
¿„ê¿„éß·ò¢ÅƒØßéß. 15¯ŸÒéßéßÜßéß ¥·„aÇ‹ ½ß¸…ÅßjÜßéß ©¢ÅƒØßéß. ¯¢Ç›â Õ®„êRéßÜó ÕƒÒ…Üßéß ©¢ÅƒØßéß.
ï½ßÇŸoØßéß. ¯ŸÒéßéßÜßéß ¥·„aÇ‹ »„éßÇ‹éßz ï½ßÇŸoØßéß. »„éßÇ‹éßz Õ®ê „ RéßÜó âéߢǛ ZÝ„ézß ©Õßé¶ß í„ ÌŸØßé.ß ³·„½t¸ß íÇ‹éß ¥Ç‹R
½ß¸»„éßÜßéßÌŸØßéß. ¯ŸÒéßéß ½ß«ÜßzÜßéß ¦ T·„ÅŽ Ó߸p܃Üóz ¯Ÿ¶„í Òéß뻇Üßéß °Hâ ¿óÅß ¯Ì„oØßéßâ ZÅŽ ½‚éßéß·„aÜßéß
ÌŸØßéß. ¿„Sfâ à„½ŸÜßâéß WÓ• ½ß¸¶ä„íßÜßéß, ¦Ç‹½ŸÝ„éßz ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß.
8¦ Óß ¸ Ò éß Ø „ é ß ¢ Üó ¥·„ a Ç‹ ³·„ ßÁÒêÄ c ¢
½ŸÃˆ ðÓßsUÌ„éßß݄zâéß ·„ÜßéßÓ߸éß·òâsÅßéßj»‡ ¥·„aÇ‹
·„ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒØßéß. ©¢ÅßéߢΈ. ¨ ßÁÒêÄc¢ ''½ß¸RÌ„ÿ ßÁÒêÄc¢"" ¥Y
16Ø‚éßÈ꽟 ú»„¢ÍŸYs ¿„êÇ‹¢Ç›. ¥·„aÇ‹ °Réß ½ßÜ« éß Òß ÕßÇé‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ¦ ßÁÒêÄ¢c Üó ¿‚Ç½m‹ ŸÝ„âz éß âÇ‹Ò
ú½ŸÓß« ©¢Îó ¿„Î‹Ò¢Ç›. °Qéß Ì„½ß«t¯öܕ΋éß. ¦ Á¢Ì„éß ZØ„éÃß é„ .ß Ì‚HR Ì„¶í„ aÒ ½ŸÝœÒz Ã„ê ¦ ÒêßcY·Ž ½‚ÝÃz„ é„ .ß
Ò…Üßéß ·„HÓß« ©¢ÅƒØ„éßY ¦ ú»„¢Í‹ÒéßéßÜó ú½ŸØ„éßÕßÇ› ÒéߢS½ŸÝ„éßz ÒêÌ„ÿ½•éß ¦ ÒêÄc¢Üó ½‚ÝƒoÄéß. 9¦
©¢Îˆ. ½ŸÅŽY ³·„a ¿óÅß ¿•Ã„éßNŸoâY Ε҅Njéß ÒêÄc¢Üó ¥¯ŸØ„êÜßéß °Qéß ©¢Ç‹Ò…. ú½ß¸ÁÜ߶„í @Y
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ·„âéß·„ Ε҅Y ¦Ì„w ½ŸÅŽY ³·„a ¿óÅß ¿•ðÓߢ΋é¶ß í„ ¦ ÒêÄ¢c Üó Óߢ« @Üßéß ©¢Ç‹Ò…. ú½ßÒ¸ ê΋
¿•Ã„fÅߢ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. 17½ŸÅŽ Rá¸Ø„éߢÜó ¿•Ø„ê ·„Ľ‚éß`â Á¢Ì„éßÒ…Üßéß °Qéß ¦ ÒêÄc¢Üó ©¢Ç‹Ò…. ¦
H€â ΟYs Ε҅Njéß YÃ„Ø n é„ ¢ß ¿•à‡Ç‹é.ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß
ÒêÄc¢ Ε҅Njéß Ã„·äŽ¢¿• ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸½•éß ©¢ÅßéߢΈ.
10Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸|Ì„¢Ì„éßÿÜßâéß ¿•NŸoÇ‹éß. ¦
½ŸÅŽ·Ž ³·„ ¿óÅßéß YÃ„Ø n éß ¢ß ¿ŸÇ‹é.ß Î•Ò…Ç‹éß ³·„ DÌ„DÓß,«
½ŸÅŽ Ó߸pÜߢ ½ŸÅŽ·Ž ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¦ Î•à„¢ ú½ß¸ÁÜßéß ¦Ø„éßâ ΋»„cĶ„í WÈC ÒNŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß
¦ Á¢Ì„éßÒ…Ü߶„í à‡à„|Ì„¢»‡ Ó߸|¢Ì„¢. Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ Ó߬؂êâéß ÜóY·Ž ÒSfâ½ß¸tíÇ‹éß Ó߸¢Ìóá«NŸoÄéß. ¦
½‚¢ÕßÇ› Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ¥R ¥·„aÇ• YÒÓß«NŸoØßéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¯½ß¸tÅŽ·• Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃˆ
Óߢ¸ ÌóḢ ½ŸÃˆ Ì„ÜÜß ß Qéß΋ ³·„ ·ŽÃÅ ‰ ¢ß ܃ ©¢Åßé¢ß Έ.
Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ´ÎŸÃ„éßNŸoÇ‹éß ½ŸÃˆ Ó߸¢ÌóḢ, ¦â¢Î‹¢ ½ŸÃˆY Ó߸¢½ß¸†Ã„n¢»‡ Y¢ð½ß

35 ¯¢Ç›â ¥Ã„Ëx¢ Ó߸¢Ìóá«Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Ã„Ëx¢ NŸoØßéß. R¿ŸÃ„¢, ΋éߣ¹ß¢ ΋êÄ΋êßÜ߶„í ¯ŸÃˆ


©ÜßzÓß«¢S, ·„Ó߸êoÈ ½ß¸…á¸t¢Üƒ ½ß¸†Ó߸éßo¢Îˆ. ¯öÌŸØßéß.
2¥Ã„Ëx¢ R·„Ó¢ «ß ¿• ½ß†
¸ ÜßÌó Y¢Ç›¯öØßéß ÎŸY Óߢ¸ Ìó
MŸYs Òx·„o¢ ¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéßï½ßÇ‹éßo¢Îˆ. ¥Ã„Ëx¢ ¥á¸ê~É؄éßéßÜßéß Ø„éßêΟâéß ¦·„ÿRéߢ¿„éßÅß
¦â¢Î‹¢Ìó ÓŸÅßx¢ ¿•Ó߸éßoâsÅßéßj ¥Y½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ܜՃ
Óóâéß ¥Ã„Ëx¢Üƒ, ·„^ÃwÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢Üƒ, MŸÃóâéß 36
Ø„éßêΟ¶„í UPaØ„ê ßE. ¥á¸ê~Äé߶„í
Ó߸ӂÔÉÕßéß ÃŸE. UPaØ„ê ßÁ‚ñ⠽߸΋éß
ÜóØ„éÜß ƒ ¥Ã„Ëx¢ Nõ¢Î‹Ãx„ ¢»‡ ©¢Åßé¢ß Έ. ú½ßÁ¸ Üߢ̟ ÓŸÜßéß»„Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó Ó߸ӂÔÉÕßéß Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜß
Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒé*ß ¿„êNŸoÄéß »„âéß·„ §Üƒ ÁÄéß»„éß Qéß΋ Ø„éßéß΋r¢ ¿•à‡Ç‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Ó߸ӂÔÉÕßéß ¦ ½ß¸ÅßjËŸ
Ì„éߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß Òéßâ Ø‚éßÈ꽟 Òê@Ì„wx¢ Üßâéß ´Ç›¢¿•à‡Ç‹éß. 2Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Qéß΋ Ø„éßéß΋r¢
¿„êNŸoÄéß. ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ÓßÓ¸ ‚ÃÔ Õ‰ éß ß Ì„â ïÓßñÓŸxψ½W¸ß Y ½ß¢¸ ½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß
3ÕßÜßV⽂éß`â ¿•Ì„éßHs ÒéßIz ÕßÜ߽߸Äf¢Ç›. ÕßÜ ¦ ïÓßñÓŸxψ½ß¸W ܃·•á¸éßâéß RÇ›S, Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY
ß â½‚éâ`ß ½‚ê·ŸÝ„âz éß ÕßÜ½ß Ã¸ß f„ ¢Ç›. 4ú½ßÁ¸ Üßéß Õ®Ø
V „ é„ ¢ß Ìó, UPaØ„ê ΋»„cĶ„í ½‚݃zÇ‹éß. ¦ ïÓßñÓŸxψ½ß¸W ÕßÜß½‚éß`â
·„ÜßÒĽ߸NjéßÌ„éßÓŸsÄéß. ''ÕßÜߢ»‡ ©¢Ç‹¢Ç›, Õ®„Ø„é߽߸Nj Ì„â ïÓßñÓŸxYs Ì„âÌó ¶„îÇŸ âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¦
Ò΋éßq"" ¥Y ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›. ¿„êÇ‹¢Ç›, ïÓßñÓŸxψ½ß¸W, ¥Ì„Y ïÓßñâx¢ ¿Ÿ·„H½ŸY ¯ôÜߢ ΋»„cÄ
Qéß Î•Ò…Ç‹éß ÒSf, Qéß à„Ì„éßÿÒ…Üßâéß K·äŽNŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ©âs ΟÈ·Ž ½‚݃zÄéß. ½‚éßÅßj QéßΈ ·òÜßâéß âéߢǛ
ÒSf Qéß ÕߺéßÒê⢠Qé߶„í §NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Ò¿•f Á¢Åß ·ŸÜß|Üß Î‹»„cÄ ¨ ÒêÄc¢ ©¢Îˆ.
RéßÒéßwHs Ä·äŽNŸoÇ‹éß. 5¥½ß¸tíÇ‹éß »„éßÇ›m½ŸÝ„éßz ÒéßIz 3¦ ïÓßñÓŸxψ½W ¸ß Ìó ÒêŃzÇé‹ Å ß ¶ß í„ Òéßé»ß é„ Ãcß é„ ß Òéßâéß
¿„êNŸoÄéß. ½ŸÃˆ Ó•ÌŸÿÜßéß Ì‚Ã„éßÒÕßÇ‹ÌŸØßéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß á¸éßxÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„í ½‚݃zÄéß.
¿‚RÅŽ½ŸÝ„éßz R⻄Üßéß»„éß̟Äéß. ½ŸÃˆ ¿‚Ò…Üßéß Ì‚Ã„éßÒÕßÇ‹éß QÄéß UGaØ„ê ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¯Üƒx·•Òéßéß, ¦NŸ½ß¸…
ÌŸØßéß. 6¶„í¢ÅŽ½ŸÝ„éßz ܕǛ܃ »„¢Ì„éßÜßéß ½•NŸoÄéß. ¶„íÒêÄéÇß é‹ ß Ø‚ê½Ÿºéß, ïáÕƒs, ¯Üƒx·•Òéßéß ÃŸÁÕ®Ò„ â
Ó߸¢Ã„·ä„¶„íÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¥Ïˆ·ŸÃ„ ½ß¸ÌŸÿÜßéß Õ®„΋ÿ
Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß YÄcÒéß. 40:34- 36 ¿„êÇ‹¢Ç›. ½ß¸Ã„¿•½ŸÇ‹éß; ïáÕƒs ßÁx½ß¸… ·ŸÃ„x΋È}.
Ø‚éßá¸Ø„ê 36:4-20 794
4ïÓßñÓŸxψ½ß¸W ½ŸÃˆÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''QéßÄéß ÃŸÁ‚ñâ ·ò¢ÅƒÃ„éß"" ¥Y ¦ ïÓßñÓŸxψ½ß¸WÌó ¿‚¯ŸtÄéß. 12·ŸZ
UPaØ„êÌó ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚½ß¸t¢Ç›: Òéß@ßE, ïÓßñÓŸxψ½ß¸W, ''Qé߶„î, Qéß Ø„éßÁÒêâéßÇ‹éß UPa
¥á¸ê~Äéß ÃŸE ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, Qéß Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ ؄궄î ÒêÌ„ÿ½•éß ¿‚½ß¸tÒéßY Òê Ø„éßÁÒêY ââéßs
QéßÄéß Î•YY âÒéßéßw·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß? 5QéßÄéß »„âéß·„ Qéß ½ß¸¢½ß«¢¿„ܕ΋éß. ¦ »óÇ‹Üß Qéß΋ ¶„îÃòfâs Òéßâéßá¸éßx
Õß܃Zs, Ì‚HR»„Üß Qéß Ø„éßéß΋r Ì„¢ÌŸÿÜßâê âÒéßéßw ÜßÌó ¶„îÇ‹ ¿‚½ß¸tÒéßY ÓŸ Ø„éßÁÒêY ââéßs ½ß¸¢½ß«¢
·ò¢_Åß ¥ÒZs Yúá¸tØ‚êÁ⽕éß ¥Y Ó•âéß ¿‚Õßéß ¿ŸÇ‹éß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í ¦@Ä¢»‡Y Õ®óÁ⢠»‡Y
Ì„éßÓŸsâéß. ¥R ÒÅŽj ÒêÅßÜßéß Ì„½ß¸t §¢_·Qéß Ü•Î‹éß. ©¢Ç‹Îé‹ .ß ½ŸÝ„ézß ¶„îÇŸ Qéß܃»•, ½ŸÃˆ ÒéßÜß ÒéßêúÌŸÜßÓ•
·„âéß·„ QéßÄéß ÓŸ¶„í RÃóÏ‹¢»‡ ¯¢Î‹é߶„í Ø„éßéß΋r¢ WY, ÌŸ»„éß̟Äéß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
¿•NŸoÄéß? 6§½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ÒéßIz ¥Ç‹éß»„éßÌ„éßÓŸsâéß, Qéß 13¥½ß¸tíÇ‹éß ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ Ü•S, ï½ß΋q Ó߸|Ä¢Ìó

Óß@¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ QéßÃé„ ß ¯ÒÈY âÒéßéwß ·ò¢ÅßéÓß ŸsÄé?ß ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßêΟ Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzÇŸÇ‹éß.
14ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''Òéß@ßE ¥á¸ê~Äéß ÃŸE
Qéß Ó߸@Ø„éߢ ·óÓ߸¢ QéßÄéß ¨P½ß¸…j Qéß΋ ¦ÏŸÃ„
½ß¸Ç‹éßoÓŸsß? ¨P½ß¸…j RÈC¯öØßéßâ ·„Äÿ܃ ©¢Îˆ. ÒêÅßÜßéß Râ¢Ç›:
¦ÏŸÃ„¢»‡ QéßÄéß ÎŸYQéß΋ ¦âéß·ò¢_Åß, ¥Îˆ Qé߶„í UPaØ„ê RéßÒéßwHs ½‚êÓ߸¢ ¿•Ø„éßYÒ| ·„¢Ç›.
Ճϋ ÒêÌ„ÿ½•éß ·„HCÓßé¸ ¢oß Îˆ, Qéß ¿•W·Ž »‡Ø„é¢ß ¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ. ¥Ì„Ç‹éß RéßÒéßwHs ķ䎢¿„Ü•Ç‹éß. 15' Ø‚éßÈ꽟 Qéß΋
¨P½ß…¸ j ßE ½®Ã¸ß ó Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ ¥Ì„Y Qéß΋ ¦ÏŸÃ„ Rà‡|Ó߸¢ ©¢¿„¢Ç›, Ø‚éßÈ꽟 ÒéßâÜßâéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß.
½ß¸Ç• ½ŸÝœzÒ|Ã„ê ¥Ì„ËŽn âÒéßwܕÄéß. ¥á¸êÃ~ é„ ß ÃŸE Òéßâ ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢ »‚ÜÒß ¶„í¢ÇŸ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¿•NŸoÇ‹éß" ¥Y UPaØ„ê ¿‚½ß«tâ½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Y
7¥ØßéßÌ• QéßÄéß ¥âÒ¿„éßf, ''Òê Ó߸@Ø„éߢ ÒêÅßÜßéß âÒéßwÒ΋éßq.
16UPaØ„ê ¿‚ð½ßt ¦ ÒêÅßÜéß ß RâÒ΋é.qß ¥á¸êÃ
·óÓ߸¢ ½•éߢ Òê Ε҅Njéß Ø‚éßÈ꽟âéß ~ é„ ß
Rà„|ÓßÓ« é¸ß Óoß Ÿs¢" ¥Y. ¥ØßéÌ ß • Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÕßH ßE ÒêÅß Râ¢Ç›. ¥á¸ê~Äéß ÃŸE ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß,
½ß¬ÆŸÜßâéß, ¦ÃŸÏˆ¢¿• ©âsÌ„ Ó߸p܃Üßâéß ''Òéß⢠³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ¿•Óé¸ß ·ß ò¢ÎŸ¢. ú½ßÁ¸ ܃ß, QéßÃé„ ß
UPaØ„ê ÓŸà„⢠¿•ðÓßà‡Ç‹éß ¥Y Ó•â¢Åßéß ½ß¸ÅßjË¢ Ò΋H ï½ßÅŽj ÓŸ ΋»„cĶ„í ĢǛ. ¥½ß¸tíÇ‹éß
ÓŸsâéß. §Îˆ YÁ¢, ¥Ò…ÓŸ? Ø„éßêΟ¶„í, ú½ß¸W ³·„aÄéß Ó߸|Ì„¢Ì„éßÿÜßéß»‡ §¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„zÒ¿„éßfâéß.
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í UPaØ„ê ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ú½ß¸W ³·„aÄéß Ì„â Ó߸|¢Ì„ Οÿ·ä„ÒHzâéߢǛ Οÿ·ä„½ß¸¢Ç‹éßz
¿‚½ß¸tÅߢ Ó߸̄x¢, ''§·„aÇ‹ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó WÓ•¢Î‹é¶ß í„ ðÓß|¿„g ©¢Åßé¢ß Έ. ú½ßW¸ Òx·•o Ì„â Óß|¸ ¢Ì„
³_· ÕßH½ß¬Æ„¢ ΋»„cÄ QéßÄéß ¦ÃŸÏˆNŸoÄéß."" ¥¢FĽ߸… ¿‚Åßéßj ½®ß¸ÜƒÜßéß WÓ• ðÓß|¿„g ©¢ÅßéߢΈ.
8¥ØßéßÓŸ QéßÄéß §ß¢·Ÿ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„êÜßÓ• ú½ß¸W Òx·•o Ì„â Ó߸|¢Ì„ ÕƒR âéߢǛ ZÝ„éßz ÌŸ»• ðÓß|¿„g
¥âéß·ò¢_Å,ß ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® Òß …, ¥á¸êÃ~ é„ ß ÃŸE QéßÌó ©¢ÅßéߢΈ. 17Ó•âéß ÒSf, Qéß Ó߸|¢Ì„ Î•à„¢Üƒ¢ÅŽ
¨ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•NŸoÇ‹éß! 'Ø„éßéß΋r Ä¢»„¢Üó Εà‡Y·Ž RéßÒéßwHs ³·òa·„aÈY XÓ߸éß·òY ½‚Ý•z¢Ì„
NŸ|É ¿•Øé„ »ß Ü„ ß ^âNjé½ß •Üß ÒéߢΈ Qéß¶í„ ©¢_Å,ß ÒĶ„í QéßÄéß §ß܃ ¿•Ø„éßÒ¿„éßf. ¦ ·òÌ„o Î•à„¢Üó
Ó•âéß Qéß¶í„ ¥Ys »„éÃß ŸÿÜßéß §NŸoâéß." 9¥Üƒ»‚ñÓŸ Qé߶„í ÒéߢS ÏŸâx¢, ·òÌ„o úΟ·ä„ÄÓ߸¢ ©¢ÅƒØßéß. ¦
Ó߸_Ã, ÓŸ Ø„éßÁÒêY ÕƒYÓ߸Üóz ³·„aÇ›Y, Î•à„¢Üó Õ®óÁâ¢, úΟ·ä„ÒÓŸÜßéß ©¢ÅƒØßéß.""
18UPaØ„ ê Réß Ò éß w Hs ½‚ à ˆ ÿ ½ŸÝ„ z â éß » ‡ ¿• Ø „ é ß
SÒÈ·Ž ³·„ Sâs ¥Ïˆ·ŸÃˆY ¶„îÇŸ QéßÄéß
´Ç›¢¿„ÜÕ é„ .ß ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ¨P½ß…¸ j ïÓßñY¶„íÜß Qéß΋ YØ„éßx·„¢Ç›. ''Ø‚éßÈ꽟 ÒéßâÜßâéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß."" ¥Y
Ä͟Üß Qéß΋ ¯¢Î‹é߶„í QéßÄéß ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß? ¥Ì„Çé‹ ß ¥¢ÅƒÇ‹é.ß ¥ØßéÌß • ØßéÌß Ã„ „ ßÁƒxÜózY ØßéÌß Ã„ „
10ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ó•âéß ÒSf ¨ Εࢄ Üó Ø„ééß Îß ¢r‹ Ε݄҅éßz ¯Ò^ÃñÓŸ Ó߸_à ½ŸÃˆY ¥á¸ê~Äéß ÕßÜߢâéߢǛ
¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ©ÓŸsÇ‹Y ķ䎢¿ŸÃŸ ¥Y Ó•âéß RéßÒéßwHs ¥Ç‹éß»„éßÌ„éßÓŸsâéß.
¶„îÇ‹ ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ©¢¿„é·ß ó¢Ç›. Ó•âéß ½ßÅ ¸ Ëjß ŸÜßâéß Ü•Î‹éß. ¦ ú½ß¸ÁÜóz ú½ß¸W ³·„aÈZ ½•éßÒéßéß ´Ç›¢¿Ÿ¢.
ÓŸà„⢠¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ºÒêÌ„é,ß ¥Ã„t΋éß Î•Ò…Ý„ézß °ÒéßØê „ xÄé?ß ½ŸÃ„éß ´Ç›¢¿„
©ÓŸsÇ‹éß. ''Ü•S YÜßÕßÇ• ¨ Εà‡Y·Ž ½‚Jz, ÕßÇŸmÃé„ .ß ïÓß½Ã¸ß |„ Øßê¢ Î•ÒÌ„Üéß ß ¯·„aÇ‹? ½ŸÃ„éß ´Ç›¢¿„
ΉYs ÓŸà„⢠¿•Øßé"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ÕßÇŸmÄéß. Ó߸ÒéßÄ؄éß Î•Ò…Ý„éßz ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸ ÕßÜߢ
¿‚¯ŸtÇ‹éß. âéߢǛ ķ䎢¿ŸÃŸ? ܕ΋éß.
20¦ ßÁƒxÜßYs¢ÅŽÜó ÓŸ ÕßÜߢ âéߢǛ Ì„â
11¯Üƒx·•Òéßéß, ïáÕƒs, ؂꽟ºéß, ''΋؄éß¿•Óß« ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·äŽ¢¿„»„HCâ ³·„a Ε҅Y ð½ßÄéß ÓŸ¶„í
Ó߫È؄ê Õ®ƒá¸Üó ÒêÌó ÒêŃzÇ‹éß. Òê Ø„éßêΟ ¿‚½ß¸t¢Ç›. Ó•âéß ½ŸÝ„z¢Î‹Ã‰s ´Ç›¢¿•à‡âéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„
Õ®ƒá¸Üó ÒêÌó ÒêŃzÇÒ‹ ΋é.q ZÒ… Ø„éê ß ÎŸ Õ®ƒá¸Üó ÓŸ ÕßÜߢâéߢǛ Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß
ÒêŃzÇÌ › •, ⻄â„ »óÇ‹Qéß΋ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¥Ã„¢p ¿•Óé¸ß ß Ã„·äŽ¢¿„ÁƒÜßÇ‹éß.
795 Ø‚éßá¸Ø„ê 36:21-37:19
21Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ Òéå⢻‡ Ø„éߢÜó ¥Ì„Y Ó߸|¢Ì„ Î•à„¢ÜóÓ• Ó•âéß ¥Ì„ËŽn ³·„
©ÓŸsÄéß. ¦ ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ·Ž ½ŸÃ„éß Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸tܕ΋éß. ¹ßÇ‹c¢Ìó ¿„¢ð½ßNŸoâéß."""
(UPaØ„ê ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ³·„ ¦Á §¿ŸfÇ‹é.ß ''¦ ïÓßñÓŸxψ
·ŸÃˆ · Ž Á½ŸÕß é ß ¿‚ ½ ß ¸ t Ò΋ é ß q " " ¥Y UPaØ„ ê Ó߫È؄ê ïÓßñâx¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß RÇ‹¿„éßÅß
8-9
¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß.) ¥á¸ê~Äéß ÃŸE¶„í Ó߸Ò꿟Ä¢ ¥¢Îˆ¢Îˆ. ''§Íˆ
22¥½ßt
¸ íÇ‹éß ÃŸÁÕ®Ò„ ⠥ψ·ŸÃˆ (UPaØ„ê ¶„íÒê Ø‚ê½ß«Ø„ê ßE WßԷŸ ZÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
ÄéßÇ‹éß ¯Üƒx·•Òéßéß) ßÁx ·ŸÃ„x΋È} (ïáÕƒs) ¥Ïˆ·ŸÃ„ ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ¦ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ì‚HØ„éßÁ•Óß«¢Îˆ.
½ß¸úÌŸÜßéß Õ®„΋ÿ½ß¸Ãˆ¿• ¥Ïˆ·ŸÃˆ (¦NŸ½ß¸… ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ·„âéß·„ ¥á¸ê~Äéß ÃŸE ܃·•á¸éß ½ß¸ÅßjË¢ RÇ›S HÕƒs¶„í
؂꽟ºéß) ½ŸÃˆ ÕßÅßjÜßéß S¢½ß«½•à‡Ã„éß. (½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ ½‚݃zÇé‹ .ß ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ §Îˆ RY, ¥á¸êÃ~ é„ ß ÃŸE Ø„ééß Îß ¢r‹
R¿ŸÃˆ¢SâÅßéßj §ßΈ Ó߸¢_·Ì„¢) ¦ Òéßéß»„éßcÄéß Òéßâéß ¿•Óé¸ß âoß s HÕƒs ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢ ½‚݃zÇé‹ .ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ
á¸éxß Üßêß UPaØ„ê ΋»Ãc„ ¶„ í„ ½‚J,z ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ Ì„ÒéßÌó UPaØ„ê ΋»Ãc„ ¶„ í„ Óߢ¸ Ε඄ í„ Üßâéß ½ß¢¸ ½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß ïÓßñÓŸx
¿‚½ß«tâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßZs ¥Ì„YÌó ¿‚¯ŸtÄéß. ψ·ŸÃˆ ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 10''Ø„éßêΟ ßE UPaØ„êÌó
QéßÄéß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚½ß¸t¢Ç›:
UPaØ„ê Ε҅ˎn Ó߸ºØ„éߢ ¿•Ø„éßÒéßY ¥Ç‹éß»„éßÅß ZÒ… âÒéßéßw·òâs Ε҅Y Ο|ß ½‚úȽŸÇ‹Ò…

37 ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ Ó߸¢Î•à„¢ UPaØ„ê RÓŸsÇ‹éß. ·ŸÒ΋é.qß ''¥á¸êÃ~ é„ ß ÃŸE ¿•Ì„ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß Î•Ò…Ç‹éß
¦ Ó߸¢Î•à„¢ ¥Ì„Ç‹éß Râs½ß¸tíÇ‹éß, UPaØ„ê ´Ç›¯öYÒ|Ç‹éß!"" ¥Y ¿‚½ß¸tÒ΋éßq.
11Râ¢Ç› , ¥á¸ ê ~ à „ é ß ÃŸEÜß â éß »„ ê È f Qéß Ã „ é ß
Ì„â ÕßÅßjÜßéß S¢ð½ßÓ߸éß·òÓŸsÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß UPaØ„ê
Ó߸¢ÌŸ½ß¸ Ó߸꿄·„½‚éß`â ú½ß¸Ì•x·„ ÒNŸoÿÜßéß Ï‹Ãˆ¢S RÓŸsÄéß. ú½ß¸W Î•à„¢ÜóY ú½ß¸ÁÜßâéß ½ŸÃ„éß ´Ç›¢¿ŸÃ„éß.
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒéߢΈßY·Ž ½‚݃zÇé‹ .ß 2ßÁÕ®Ò„ ⠥ψ·ŸÃˆY ÒéßÈ؄éßéß ¥á¸ê~Äéß ÃŸE Yâéßs¶„îÇ‹ ´Ç›¢S, ¿„¢½ß¸…
(¯Üƒx·•Òéßéß), ßÁx ·ŸÃ„x΋È}Y (ïáÕƒs), Ø„êÁ ÌŸÇ‹éß. 12¦ ú½ß¸ÁÜß Î•Ò…Ý„éßz ½ŸÝ„zâéß Ã„·äŽ¢¿ŸÃŸ? ܕ΋éß.
¶„íÜóz ï½ß΋qÜßâéß, ¦½‚êE ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßá¸Ø„ê ÓŸ Ì„¢Ç‹éßÿÜßéß (½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß) ½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„éß.
΋»„cĶ„í UPaØ„ê ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¨ Òéßéß»„éßcÄéß Òéßâéß »óÁƒâéß, @ßâéß, ^ÃÁ‚½ß¸… ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß, Ì‚Üßà‡}ÄéßÜó
á¸éßxÜßêß Ó߸¢ÌŸ½ß¸ ÒNŸoÿÜßéß Ï‹Ãˆ¢¿ŸÃ„éß. YÒÓß«Ó߸éßoâs °Î•âéß ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ´Ç›¢¿ŸÃ„éß.
3¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ø‚éßá¸Ø„êÌó ¿‚¯ŸtÄéß: ''¨ 13ºÒêÌ„ é ß , ¥ÃŸt΋ é ß ÃŸEÜß é ß ¯·„ a Ç‹ ? ïÓß ½ ß ¸ à „ |

ÃóE ΋éߣ¹ß¢, R¿ŸÃ„¢ Òx·„o¢ ¿•ðÓß ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸¢ÌŸ ØßêÒéßéß ÃŸE ¯·„aÇ‹? Ùâ, §½Ÿ| ßEÜßéß ¯·„aÇ‹?
½ß¸Îˆâ¢»‡ ©¢ÇŸÜßY UPaØ„ê ßE ¦Î•K¢ ¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃˆ ½ß¸Y ¥Øßé߯öØßéߢΈ. ½ŸÝ„z¢ÌŸ ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
§Îˆ ¿ŸÜƒ R¿ŸÃ„·„Ľ‚éß`â ÃóE»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ¦ ÕßÇŸmÄéß.
ÃóE Kà„éßÒ… ÁYw¢¿ŸH€â½ß¸tÅŽj·•, Ì„HzÜó âéߢǛ
ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ Ò¿•f à„·oŽ Ü•·„ ¥Îˆ ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ÃŸY ÃóE܃ UPaØ„ê Ε҅Y·Ž ú¯ŸÃˆp¢¿„éßÅß
¥Îˆ ©¢ÅßéߢΈ. 4³·„ ½•Ý„, Qéß Î•Ò…Ç‹éß Ø‚éßÈ꽟, 14UPaØ„ê ¦ Òéßâéßá¸éßxÜß Î‹»„cÄ âéߢǛ ¦
¦ ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆ ¿‚½t«ß â Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß R¢ÅƒÇ•½‚ê OÒ¢ ©Ì„oÄ¢ ¥¢Î‹éß·òY, ΟYY ¿„Έ½ŸÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß
»„Üß Î•Ò…ËŽn »„êÈf ¿ŸÜƒ ¿‚Çm‹ ÒêÅßÜéß ß ÒêŃzÇ•¢Î‹é¶ß í„ UPaØ„ ê Ø‚ é È꽟 Òéß ¢ Έ à ŸY·Ž ½‚ Ý ƒz Ç ‹ é ß .
¥á¸ê~Äéß ÃŸE ïÓßñÓŸxψ·ŸÃˆY ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß UPaØ„ê ©Ì„Ão ¢„ Ì‚ÃSˆ , ΟYY Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òéßé¢ß ΋Ä
Qéß Î•Ò…Ç‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ ¿‚Çé‹ ß Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß RÓŸsÇ‹é.ß ÎŸYY ½ß¸Ãˆ¿ŸÇ‹éß. 15UPaØ„ê Ø‚éßÈ꽟âéß ¯ŸÿÈp¢
RéßCH ©âs ·òΈqÒéߢΈ §à‡ÿØ•éÜßéß ú½ß¸ÁÜß ·óÓ߸¢ ¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÇ‹éß. UPaØ„ê ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
16Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â Ø‚ é ß È ê½Ÿ, §à‡ÿØ• é G
΋؄éß¿•Óß« ¯ŸÿÈp¢¿„¢Ç›.""
5-6 UPaØ„ ê ðÓß Ò ¶„ í Üß é ß Ø‚ é ß á ¸ Ø „ ê ΋ » „ c à „ ¶ „ í Ø„éßéßÜß Î•½Ÿ, ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üß ÒéßÏ‹x ZÒ… ßE»‡
½‚݃zÃé„ .ß Ø‚éáß Ø ¸ ê„ ½ŸÝ„Ìz ó ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Qéß Ø„éÁß ÒêY ¦Óß ¬ â éß Ç ‹ Ò Ø„ ê xÒ…. Õ® „ ê Üó·„ ÃŸÁƒxÜß Y s¢ÅŽ Z
Ø‚éß`â UPaØ„ê¶„í ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸t¢Ç›: ¯ŸH¢¿• Ε҅Nj҅ ZÒ… ³·„aÇ‹½•, Õ®„êÒêx·Ÿà‡Üßâéß
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸téßâΕÒéß⻇, 'ïÓßñÓŸxψ½ß¸W âéߢǛ Z½• ¿•à‡Ò…. 17ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ ¦Üß·Ž¢¿„éß! Z Ó•ÌŸÿÜßéß
Râs ÒêÅßÜ߶„í QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ¥á¸ê~Äéß ÃŸE ̂ÄS, Ó߸ӂÔÉÕßéß ½ß¸¢½ß«â ¨ ½ŸÃ„o ¿„êÇ‹éß. Ó߸ӂÔÉÕßéß
΋»„cÄ âéߢǛ ÒSfâ ¦ ''¶„íÄÿ½ŸÝ„éßz"" ââéßs »„êÈf ÓŸ¶„í ¨ Óߢ¸ Εࢄ ½ß¢¸ ½ß¢« ¿ŸÇ‹éß OÒÒéßé»ß Ü„ ß Î•Ò…Ç‹½‚ñâ
¿‚½ß«tâ ¿‚Ç‹éß Rá¸Ø„êÜßéß âÒéßwÒ΋éßq. 7¿„êÇ‹¢Ç›, Yâéßs »„êÈf ¿‚Ç‹éß Rá¸Ø„êÜßâéß ¨ Ó߸¢Î•à„¢ ¿‚Õßéß
¥á¸ê~Äé߶„í RÃóÏ‹¢»‡ Ó•âéß ³·„ ¦Ì„wâéß ½ß¸¢½ß«NŸoâéß. Ìó¢Îˆ.
18Ø‚éßÈ꽟, ¥á¸ê~Äéß ÃŸEÜßéß YÁ¢»‡Ó• ¥Ys
¥á¸ê~Äéß ÃŸE Ø‚éßéß·„a Εà‡Y·Ž ³·„ ú½ß¸Òê΋¢ »„êÈf
È¿„fÈ·„ ¿•Ó߸êo ¥Ì„Y·Ž Ó߸Ò꿟Ä¢ ¥¢Î‹éßÌ„éߢΈ. Εà‡Üßâê, ½ŸÅŽ Ó߸p܃Üßâê ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„éß. 19¦
·„âéß·„ ¥Ì„Ç‹éß WÈC Ì„â Î•à„¢ ½‚Jz¯öÌŸÇ‹éß. ¦ Ó߸Òéß Î•à‡Üß Î•Ò…Ý„âz éß ¥á¸êÃ~ é„ ß ÃŸEÜßéß ·ŸHf½•à‡Ã„é.ß ¥ØßéÌß •
Ø‚éßá¸Ø„ê 37:20-33 796
½ŸÃ„éß YÁ½‚éß`â Ε݄҅éßz ·ŸÃ„éß. ¥R _·ÒÜߢ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Üßâéß Yâéßs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßY¿Ÿfâéß. ÓŸ ½ß¸YÜó
¿•Óß«â Rú»„@Ü•. ¥R _·ÒÜߢ ßØßéß, ¿‚·„a ÒêÌ„ÿ½•éß. Ó•Ó• Yâéßs ½ŸÇ‹éß ·òY, ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ÃŸÝ„z
¥¢Î‹éß_· ½ŸÅŽY ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•Ø„éß»„H»‡Ã„éß. 20·ŸZ ¶„í½ß¸tÜßéß»‡ ¿•à‡âéß.
27 ''¦ ½ß ¸ Å ß j Ë ŸÜóz OR¢Sâ Òéß â éß á ¸ é ß x Üß é ß Õß Ü
ZÒ… Ø‚éßÈ꽟, Òê Ε҅ǛR. ·„âéß·„ ¥á¸ê~Äéß ÃŸE
ÕßÜߢâéߢǛ ΋؄éßÌó ÒéßÒéßwHs ķ䎢¿„éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ßVâéßÜßéß.ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„é߽߸Ǖ½ŸÝ„éßz, Óß«»„éßc½ß¸Ç• ½ŸÝ„éßz.
Z½• Ø‚éßÈ꽟 ¥Y, ZÒ… ÒêÌ„ÿ½•éß Î•Ò…Ç‹Ò… ¥Y ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¯ôÜߢÜó »„ÇÜm› ƒ¢ÅŽ ½ŸÝ„é.zß ½ŸÃ„éß
RéßCHâ ßÁƒxÜßZs Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒØßéß. §¢Ç‹z ·„½ß¸tíÜß Qéß΋ ½‚éßéßÜß^·Ì•o »„Ç›m܃¢ÅŽ ½ŸÃ„éß.
¦ »„Ç›m ¯Î‹éß»„·„ ÒéßéߢΕ ½•Ç› ¯ÇŸÃˆ »‡H·Ž ·ŸH
UPa؄궄í Ε҅Y Á½ŸÕßéß ¯öÌ„éߢΈ.
21 28 ''Z ïÓßñâx¢, Z Ø„éßéßΟrÜßéß ¥Ys¢ÅŽY »„êÈf
¥½ß¸tíÇ‹éß ¦½‚êE ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßá¸Ø„ê
UPaØ„ê¶„í ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßá¸Ø„ê ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ZÒ… ¯½ß¸tíÇ‹éß Rà‡ÿ¢W XÓ߸éß
¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ·òÓŸs½ó ÓŸ¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ZÒ… ¯½ßt¸ íÇ‹éß Ø„ééß Îß Ÿr
ZÒ… ¯ŸÿÄpâ ¿•à‡Ò…, 'Ó߸ӂÔÉÕßéß Î‹»„cÄéßs¢Ç› ÒSfâ Y·Ž ½‚݃z½ó ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ø„éßéß΋r¢âéߢǛ ZÒ…
Ó߸¢Î•à‡Ys »„êÈf ZÒ… ¯ŸÿÈp¢¿ŸÒ…." §ß¢ÅŽ·Ž ¯½ßt¸ íÇ‹éß WÈC Ò¿Ÿf½ó ÓŸ¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß
22''Ø‚éßÈ꽟 Z ¯ŸÿÄpâ RÓŸsÇ‹éß, ââéßs Z ZÒ… ÓŸ Qéß΋ ·ó½ß¢¸ »‡ ©ÓŸs ÒY ÓŸ¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß
29 ''ZÒ… ÓŸ Qéß΋ ·ó½ß¢
΋»Ãc„ ¶„ í„ Ã„ÒéßwÓŸsÇ‹é.ß ''§Î• Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâ ¸ »‡ ©ÓŸsÒ…, ââéßs »„êÈf
Ó߸¢Î•à„¢: ¿‚Ç‹m»‡ ÒêŃzÇŸÒ…. ZÒ… ¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„êÜßéß
Ó•âéß RÓŸsâéß. ·„âéß·„ Yâéßs Ó•âéß K·äŽNŸoâéß. Z
´ Ó߬؂êâéß ï½ß¢Ç›z ¶„íÒê^Ão (Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß) Òéßé߶„ía¶„í Ó•âéß »‡Üߢ ½•NŸoâéß; Z ÓóÅŽ·Ž
ú½ß¸ÁÜßéß Z ΋»„cÄ Îò¢CH¢¿ŸÃ„éß ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs Ó•âéß ·„Ýœz¢ ½•NŸoâéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ZÒ… ÓŸ Εà‡Ys
¯»„ÌŸJ ¿•à‡Ã„é.ß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ¶„íÒêÉ ú½ßÁ¸ Üßéß RÇ›S, ZÒ… ÒSfâ ΟÈӕ ¯öØ•éßÅßéßj Ó•âéß
Yâéßs »„êÈf ¿‚Ç‹éß Rá¸Ø„êÜßéß Ì„Üß¿ŸÃ„éß. Yâéßs ½‚Ý„z»òÇ‹ÌŸâéß.""
3 ´ ¥á¸ê~Äéß ÃŸÁƒ, ââéßs »„êÈf ZÒ… ¿‚Ç‹éß
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÒ…. ZÒ… ÓŸ¶„í RÃóÏ‹¢»‡ UPa؄궄í Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢
30
ÒêŃzÇŸÒ…. Ó•âéß ¯ÒÈÓó Z¶„í Ì‚ÜßéßNŸ? Z ¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 UPaØ„êÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
·„Ý„éßz ï½ßñ^·Wo ¦·Ÿà„¢ ½‚ñ½ß¸… ¿„êÇ‹éß. §à‡ÿØ•éßG ''UPaØ„ê, ¨ ÒêÅßÜßéß Ó߸̄xÒéßY Z¶„í ¿„ê½ß«¢¿„
Ø„ééß Üß ß ½ßø ˆ à„éÎß é‹ Ë
rß nŽ »„êÈf ZÒ… ¿‚Çé‹ ß Rá¸Øê „ Üßéß ÅƒY·Ž Z¶„í Ó•âéß ³·„ »„éÃß é„ Ì ß é„ ß §ßNŸoâéß. ¨ Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢
¿‚½ß«tâÅßéj ZÒ… ¿„êNŸoÒ…."" WÓ•¢Î‹é߶„í QéßÄéß ÏŸâx½ß¸… C¢ÁÜßéß ÓŸÅƒÃ„éß. ·„âéß·„
24 ¯öØßéâß Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„½…¸ß ½ß¢¸ ÅßâéߢǛ R¿„fÜßRÇ›»‡ ½ß¢¸ Ç›â
Ø‚éßá¸Ø„ê §ß¢·Ÿ §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ…
Ø‚éßÈ꽟âéß »„êÈf ¿‚Ç‹éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚½ß¸tÇŸ ÏŸÓŸxYs ¨ Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ QéßÃé„ ß W¢ÅƒÃ„é.ß ·ŸZ ÒéßêÇ‹éß
Y·Ž ZÒ… Z ðÓßÒ¶„íÜßâéß ½ŸÇ‹éß·òÓŸsÒ…. ZÒ… Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜ߶„í QéßÄéß ÓŸÅßéß·òâs ÏŸâx¢ QéßÄéß
§Üƒ ¥ÓŸsÒ…: Ó•âéß ¿ŸÜƒ à„·ŽoÒéߢ̄éßËŽn. ÓŸ¶„í W¢ÅƒÃ„éß. ¦ ½ß¸¢ÅßÜßâéß QéßÄéß ·óNŸoÄéß. WÓ•¢Î‹é߶„í
¯Ó‚sÓós Ä͟Üßéß ©ÓŸsØßéß. ܜՃÓóâéß Òéß@ Qéß¶í„ ÓßÒ¸ éßëΈ»r ‡ ©¢Åßé¢ß Έ. QéßÃé„ ß úΟ·ä„ ÒÜßéÜzß éß ß ÓŸÅŽ,
½ß¸Ã„|ÌŸÜß Qéß΋éß»‡ ΟŎ¢S ÓŸ Ä͟Üßâéß Ó•âéß ½ŸÅŽ ½®ß¸ÜƒÜßéß W¢ÅƒÃ„éß.
31''Ø„éê
XÓ߸éß·òY Ò¿Ÿfâéß. ܜՃÓóâéß Òéß@ Òë·äŸÜßâéß ß ÎŸ Ò¢à„¢Üó ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß Ã„·¢Žä ¿„
(ïÓßñÓŸx Üßâéß) ¥Ys¢ÅŽZ Ó•âéß âÈ·Ž½•à‡âéß. ÕßNj̟Äéß. ¦ ·òΈqÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿ŸÜƒ ï½ß΋q
25 ßÁx¢»‡ Ì„Ø„êÄ̟҅Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„êRéßÜó
¨P½ß¸…jÜóY ú½ß¸W âΈ·•Ž Ó•âéß ½‚݃zâéß. ¦
â΋éßÜßYs¢ÅŽ ZÝ„zÌó Ó•âéß ÓŸ ¿•Ì„éßÜßéß Y¢½ß¸… ÜóÌ„é»ß ‡ ½•Ãé„ zß Ì„Ys, ÕßÜ¢ß »‡ ¯Îˆ»• ½‚ééß ·ß a„ ܃z ©¢ÅƒÃ„é.ß
·òÓŸsâéß. Ó•âéß ¦ ZÝ„éßz ÌŸ»‡âéß. ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ¥½ßt¸ íÇ‹éß ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Ó•ÜQß éß΋ RNŸoý„ ‚éâ`ß ½®Ü¸ß ¢ß (½ßÜ« Üzß éß )ß
à„·ÌoŽ ó, ¨P½ß…¸ Üj óY â΋éÜß Yß s¢ÅŽZ (à„·YoŽ ) Ó•âéß ©¢Åßé¢ß Έ. 32¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ,ß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß âéߢǛ ·òΈq
ÓŸà„⢠¿•à‡âéß."" ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÕßW·ŽÒNŸoÄéß. Ó߬؂êâéß ·ò¢Ç‹
26 âéߢǛ ÕßW·Žâ ½ŸÃ„éß ÒNŸoÄéß."" Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ
¥Y ZÒ… ¿‚¯ŸtÒ…. ¥ØßéßÌ• Ó•âéß ¿‚½ß«tâΈ
ZÒ… RâܕΟ? ''¥á¸ê~Äéß ÃŸÁƒ, Ε҅Njӂñâ Ø‚éßÈ꽟 ÕßGØ„éß½‚éß`â ð½ßÿÒéß Î‰YY ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
33·„ â éß · „ ¥á¸ ê ~ à „ é ß ÃŸE »„ é ß Ã ˆ ¢ S Ø‚ é ß È ê½Ÿ
Ó•Ó• ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ¿•à‡âY Yà„fØ„éߢ»‡ ZÒ…
¯½ß¸tíÇó RÓŸsÒ…. ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Ž¢Î‹Åß Ó•âéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß,
¥á¸ê~Äéßâéß ¿•à‡âéß. §½ß¸tíÇ‹éß Yâéßs §·„aÇ›·Ž ''ZÒ… ¨ ½ß¸ÅßjË¢Üó ú½ß¸½•K¢¿„Ò…. ZÒ… ¨
Ó•Ó• XÓ߸éß·òY Ò¿Ÿfâéß. RéßCH⠧̄Ä ½ß¸ÅßjËŸ ½ß¸ÅßjË¢ Qéß΋ ³·„ Ճˢ¶„îÇ‹ ½•Ø„éßÒ…. Z
797 Ø‚éßá¸Ø„ê 37:34-38:14
ÇŸÝ„zÌó ZÒ… ¨ ½ß¸ÅßjË¢ Qéß΋ Ø„éßéßΟrY·Ž ½ß¸ÅßjËŸYs Ó•âéß Ã„·äŽNŸoâéß."" 22* ·ŸZ UPaØ„ê,
·„΋H ßܕ҅. ½ß¸ÅßjË¢ »óÇ‹Ü߶„í ZÒ… ³·„a ''Ó•âéß Õƒ»„Ò…ÌŸâY ÄéßEÒ… ¿•ðÓߢ΋é߶„í Ø‚éßÈ꽟
ΈÕßuâéß ¶„îÇ‹ ·„ÅßjÜ•Ò…. ΋»„cÄéßs¢Ç› Ò¿•f »„éßÄéßÌ„éß °RéßÅŽ? Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟
34 ''ZÒ… ÒSfâ ΟÈӕ Z Εà‡Y·Ž WÈC ½‚J¯ z öÌŸÒ…. ÒéߢΈßY·Ž ½‚Ý„z »„Üßéß»„éßÌŸâY ÄéßEÒ…¿•ðÓß Ó߸¢_·Ì„¢
ZÒ… ¨ ½ß¸ÅßjË¢Üó ú½ß¸½•K¢¿„Ò…. ¨ Ó߸¢Î•à„¢ °RéßÅŽ?"" ¥Y Ø‚éßá¸Ø„êâéß ¥Ç›»‡Ç‹éß.
Ø‚éÈ꽟 ΋»„c Äéßs¢Ç› ÒSf¢Îˆ. 7Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¿‚ ½ ß « t â ½ŸÅŽ Y ¿• N Ÿo Ç ‹ Y Z¶„ í
35 ¨ ½ß¸ÅßjËŸYs Ó•âéß ·Ÿ¯ŸÇ›, Ä·äŽNŸoâéß. ÓŸ
¿„ê½ß«¢¿•¢Î‹é߶„í ØßéßΕ Ó߸¢_·Ì„¢.
·óÓßÒ¸ éßê, ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß ÎŸQ΋éß ·óÓßÒ¸ éßê Ó•âéß 8''¿„êÇ‹éß, ¦@E ½‚éßÅßz Qéß΋ ©âs ZÇ‹âéß ½ß¸Îˆ

ΉYY ¿•NŸoâéß."" ¥Ç‹éß»„éßÜßéß ½‚âéß·„¶„í ½‚Ý•zÅßÅßéßj Ó•âéß ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß.


36 ΈC¯öØßéâß Óßê ¸ Äéxß Y ZÇ‹ ½ßθ ˆ ¥Ç‹é»ß é„ Üßéß ½‚âéß·¶„ í„
·„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟 ΋êÌ„ ½‚Jz, ¥á¸ê~È ½ŸÃˆ
½‚Ý„éßo¢Îˆ.""
21* ¥½ß ¸ t íÇ‹ é ß Ø‚ é ß á ¸ Ø „ ê , ''ZÒ… ¥¢FÄ ½ ß ¸ …
ÕßÓ߸Üó ³·„ Üß·ä„ ¯âÕ®‚ñ ¥Øßéß΋éß ½•ÜßÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßx
Üßâéß ¿„¢ð½ßà‡Ç‹éß. ÒéßßsÇ‹éß ©Î‹Ø„éߢ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
Ü•S ¿„êÇ‹»‡, ½ŸÃˆ ¿„éßÅßêj ¿„Sfâ à„½ŸÜ•. ½ŸÃˆ·Ž ½ß¸¢Ç‹zâéß Î‹¢S, Z ½ß¸…¢Ç‹z Qéß΋ ½•Ø„êH, ¥½ß¸tíÇ‹éß,
·„âÕßÇŸmØßéß. 37·„âéß·„ ¥á¸ê~Äéß ÃŸE ZÓ‚½‚¶„í WÈC ZÒ… Ó߸|Ó߸p½ß¸Ç‹ÌŸÒ…"" ¥Y UPaØ„êÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
9UPaØ„ê Ãó»„Òéßéâ
½‚Jz ¥·„aÇ• ©¢Ç›¯öØ„êÇ‹éß. ß éߢǛ Óß|¸ ÓßÌp¸ „ ¯ô¢Îˆ â½ßt¸ íÇ‹éß
38³·„ ÃóE ÓßÓ ú½ŸÓß«â ©Ì„oÄ¢:
¸ Ã‚Ô Õ‰ éß ß ¥Ì„Y Ε҅Njéß YúNöâé »„éÇß Ü› ó
10
½ß¸†PÓ߸êo ©ÓŸsÇ‹éß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥Ì„Y §ß΋qÄéß
¶„íÒêÄéßÜßéß, ¥Î‹ÿ½‚éßwÜœ¶„í, ïá^ÃÁ‚Äéß ·„WoÌó ¥Ì„YY Ó•âéß Òë΋éßrÇ‹âØ•éßx¢Ì„ ÒĶ„í ÕßÌ„é߶„íÌŸâY
¿„¢ð½ßà‡Ã„é.ß Ì„ÃŸ|Ì„ ¦ ¶„íÒêÄéÜß éß ß ¥ÃŸÃŸÌ„é¶ß í„ ¯ŸÃˆ ÓŸÜó Ó•âéß ¥âéß·òÓŸsâéß. ·ŸZ Ó•âéß ¯ŸÌŸÝ„
¯öØ„êÄéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ó߸ӂÔÉÕßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ¯Óß¸Ã„Ô ÎŸ|ßÜß»„éߢǟ ½‚݃zH€â Ó߸؄éßØ„éߢ ¥Îˆ.
Îóqâéß ¥á¸ê~Äé߶„í ·òÌ„o ßE ¥Ø„êxÇ‹éß. §½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ÓŸ Ó߸ÒéßØ„éßÒéߢ̟ ¥·„aÇ•
»„Ç‹¯ŸH.
11
UPaØ„ê ÁÕßéßu ·„âéß·„ Ó•âéß ¿‚¯Ÿtâéß: ''Ó߸OÒ…Üß Î•à„¢Üó ú½ß¸Õ®„éß
½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•âéß ÒéßÄÜß ¿„êÇ‹âéß.
38 ¦ ·ŸÜߢÜó UPa؄궄í ÁÕßéßu ¿•Óß«¢Îˆ.
¥Ì„Y·Ž ΟΟ½ß¸… ÒéßÃ„Ë ½ß¸ÃˆÓß«pW °Ã„tÇ›¢Îˆ. Õ®ê„ RéßQéß΋ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß OR¢ ¿„éÅ
ß ß Ó•âéß ÒéßÃÜ„ ß
¦½‚êE ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßá¸Ø„ê ú½ß¸Ò·„o ¥Ì„Ys 12 ¿„êÇ‹âéß.
¿„êNjŃY·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ÓŸ §Üßéßz, ÓŸ »ò^ÃÿÜß ·Ÿ½ß¸Ãˆ »„éßǟĢ܃C ½•Ø„éß
''Ó•âéß ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ZÌó ¿‚¯ŸtÜßY Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÕßÇ› ÓŸâéߢǛ XÓß«½•Ø„éÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Òéß»„cÒéßéß
ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 'Ì„|ÄÜóÓ• ZÒ… ÒéßÄˎNŸoÒ…. ·„âéß·„ âéߢǛ ³·„Ç‹éß ÕßÅßjâéß ¿„éßÅŽj ·„WoÈ¢SâÅßéj ÓŸ
ZÒ… ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸tíÇ‹éß Z ¶„íÅßéߢÕߢ ½ŸÃ„éß °¢ ½ß¸Y ¥Øßé߯öØßéߢΈ. ³·„a ÃóEÜó ©Î‹Ø„éߢ
¿•Øê „ Üó ZÒ… ½ŸÃˆÌó ¿‚¯ŸtH. ZÒ… ÒéßIz Õƒ»„é½ß Ç¸ß Ò‹ …" âéߢǛ ßWÿ ÒĶ„í ZÒ… ââéßs §ß¢Ì„ÒĶ„í
XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÒ….
13
¥Y Ø‚éßá¸Ø„ê ßEÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß.""
2UPaØ„ê Ε½ŸÜßØé„ ½ ßWÿ ¥¢ÌŸ Ó•âéß Óß«¢º¢Üƒ »„ÅŽj»‡ ¥Ãˆ¿Ÿâéß.
ß …¸ß »óÇ‹ Ì„Åéß j WÈC ú¯ŸÃ„âp
¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéßï½ßŃjÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ¥ØßéÌß • Óߢ« º¢ ¯Òéßé·ß Ü„ éß ß âRéßHâÅßéjß ÓŸ ¦à„Üéß ß
3''Ø‚éÈ ¥Ë»„ Îò·„aÕßÇŸmØßéß. ³·„a ÃóEÜó ©Î‹Ø„éߢ
ß ê½Ÿ, Ó•âéß Z Ø‚éÎß é‹ Å ß ß ¯Üß½z t¸ß íÇ‹êß âÒéßw·„
½‚éß`⠽߸RÌ„ÿ ºë΋؄éߢÌó OR¢¿ŸâY ΋؄éß¿•Óß« âéߢǛ ßWÿ ÒĶ„í ZÒ… ââéßs §ß¢Ì„ÒĶ„í
ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Óß«·òâéßÒéßéß. ZÒ… ÒéߢSR ¥Ó• ½ß¸âéßÜ• 14 XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÒ….
Ó•âéß ¿•à‡âéß."" ̄ß|Ì„ UPaØ„ê »„ÅŽj»‡ °Ç‹|Åߢ Ó•âéß »„éÒß |܃ Òéßê܃câéß. Ó•âéß ½ß·¸ ÜŽä ƒ °ÇŸfâéß.
½‚ééß Îß Ü‹ éß ß Õ‚ÅƒjÇé‹ .ß 4Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ΋»Ãc„ é„ sß ¢Ç› Ø‚éáß Ø ¸ ê„ ÓŸ ·„Ý„éßz ·ä•ËŽ¢¿ŸØßéß ·ŸZ Ó•âéß ¦·Ÿà„¢ Ì„Åßéßj
¨ Ó߸¢Î•à‡Ys Ó߬|·„È¢¿ŸÇ‹éß; ¿„êÓ߸êoÓ• ©ÓŸsâéß. ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, ÓŸ¶„í ·„MŸjÜßéß
5''UPaØ„ê ΋»„cĶ„í ½‚Jz ¥Ì„YÌó ¿‚½ß¸tí, Z ©ÓŸsØßéß. ÓŸ¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâY ½Ÿ»‡qâ¢
½ß¸†Ã‰|¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß Î•Ò…Ç‹éß, Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßt ¿•Ø„éßéßÒéßéß.""
Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß §R, 'Z ¯ŸÿÄpâÜßéß Ó•âéß RÓŸsâéß, Z
΋éߣ¹ß½ß¸… ·„ZsÝ„éßz Ó•âéß ¿„êà‡âéß. Ó•âéß Z ¦Ø„éßéßá¸éß~ 22Ò Ò¿„âÒéßéß VúÕßê ú½ß¸Ì„éßÜóz §Îˆ ¨ ¥ÏŸxØ„é߽߸…
½ß¸ÎˆÙâéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ¯¶„íaÒ ¿•NŸoâéß.6¥á¸ê~Äéß SÒÈ Ò¿„âÒéßéß.
ßE âéߢǛ Yâéßs Ó•âéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. Yâéßs, ¨ 21Ò Ò¿„âÒéßéß VúÕßê ú½ß¸Ì„éßÜóz §Îˆ SÒÈÜó 21Ò Ò¿„â
Òéßéß»‡ ú½ŸØ„éßÕßǛ҅¢Îˆ.
Ø‚éßá¸Ø„ê 38:15-40:6 798
15 Ó•Ó•¢ ¿‚½ß¸t»„Üßâéß? ÁÈ»•Î•RéßÅó ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ ''¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿ŸÜƒ ΋êÃ„Î•à„¢ âéߢǛ ÓŸ
ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÓŸ Ø„éßÁÒêY ΟYY ÁÈC ΋»„cĶ„í Ò¿ŸfÄéß. ¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÕßÕßéßÜóâéß âéߢǛ
NŸoÇ‹éß. ÓŸ ¦Ì„wÜó ÓŸ¶„í ¨ ·„MŸjÜßéß ·„H Ò¿ŸfÄéß."" ¥Y UPaØ„ê ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
4·„âéß·„ Ø‚éßá¸Ø„ê, ''Z ßÁx¢Üó ½ŸÝ„éßz °Réß
»‡Øßéß. ·„âéß·„ §½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ORÌŸ¢Ì„¢ Ήâéß
Ç‹âéß»‡ ©¢Åƒâéß. ¿„êà‡Ã„éß?"" ¥Y ¥Ì„ËŽn ¥Ç›»‡Ç‹éß.
16 ÓŸ ú½ß¸Õ®„ê, ÓŸ ¦Ì„w ÒéßÄÜß OR¢¿•Åßéßj»‡ ¨ ''ÓŸ ßÁÕ®„Òâ¢Üó Ó߸ÒéßÓ߸oÒéßê ½ŸÝ„éßz ¿„êà‡Ã„éß.
·„á¸j Ó߸ÒéßØ„êYs ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éß ÓŸ ¦Ì„w ÕßÜß ÓŸ ±à„|ßxÜßZs Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ¿„ê½ß«¢¿Ÿâéß"" ¥Y
½ß¸Ç›, ¦Ãó»„x¢»‡ ©¢Ç•¢Î‹é߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿‚¯ŸtÇ‹éß UPaØ„ê. 5UPaØ„êÌó Ø‚éáß Ø ¸ ê
„ §Üƒ
¿•Ø„éßéßÒéßéß. Ó•âéß Õƒ»„é߽߸Ǖ¢Î‹é߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒêÅßÜéß ß
¿•Øßéß. ÒéßÃ„Ü OR¢¿•¢Î‹é߶„í ÓŸ¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¦Üß·Ž¢¿„éß. 6Õ®„R á¸xÌ„éßoÜó, Z¶„í ©âs΋¢ÌŸ ÕßÕßéßÜó
¿•Ø„éßéßÒéßé. âéß¶í„ XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßÇé‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ϋ⢠¥¢ÌŸ XÓßé¸ ·ß òY
17 ¿„êÇ‹¢Ç›, ÓŸ ·„MŸjÜßéß ÌòÜßC ¯öØ„êØßéß. ¯öÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. °Qéß RÇ‹éßÒÕßNj΋éß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ
§½ßt¸ íÇ‹éß ÓŸ¶„í à‡¢W ©¢Îˆ. ZÒ… ââéßs ¯¢Ìó Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß §Îˆ. 7ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Z
ð½ßÿRéßÓ߸éßoÓŸsÒ…. ZÒ… ââéßs Ó߸ÒêψÜó ÒéßéßÈC ¶„íÒêÄéßÜßâéß ZâéߢǛ ½ß¸…_Åßj ¶„íÒêÄéßÜßâéß XÓ߸éß·òY
¯öYÒ|ܕ΋éß. ZÒ… ÓŸ ¯Ÿ¯ŸÜßZs ·ä„Réߢ¿ŸÒ…. ¯öÌŸÇ‹éß. Z ¶„íÒêÄéßÜßéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁÕ®„Òâ¢Üó
ZÒ… ÓŸ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß Î‹êÄ¢»‡ ¯ŸÃ„½•à‡Ò…. ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ¥Ò…̟Äéß.""
18 8UPaØ„ ê , ''Ø‚ é ß È ê½Ÿâéß ¢ Ç› ÒSfâ ¨
¿„Sf⽟݄éßz Z¶„í Ó߸éßoÌ„éßÜßéß ¯ŸÇ‹Ã„éß. ¯ŸÌŸÝ„¢
ÜóY ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs Ó߸éßoW¢¿„Äéß. ¿„Sf⽟݄éßz ÒêÅßÜßéß RâéßÅ߶„í ÓŸ¶„í §¢½ß¸…»‡ ©ÓŸsØßéß"" ¥Y
Óß@
¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ Yâéßs âÒéßéwß ·óÄéß ½ŸÃ„éß Õ®ê
„ »„ Ø‚éßá¸Ø„êÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. (''Ó•âéß ÃŸE»‡ ©âs¢Ì„
Äv¢ÜóY·Ž ½‚݃oÃé„ ,ß ÒéßÃÜ„ ß ¯âsÅŽ·• ÒêŃzÇË é„ .ß ÒĶ„í ·„á¸j¢ °Qéß ©¢Ç‹Î‹éß, à‡¢W ©¢ÅßéߢΈ"" ¥âéß
19 Ó•Ç‹éß ÓŸÜƒ»• ÕßW·Ž ©âs Òéßâéßá¸éßxÜ• Yâéßs ·òâs¢Î‹éßÒÜßz UPaØ„ê §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.)
Ó߸éßoW¢¿•½ŸÃ„éß. ZÒ… âÒéßw΋Câ ½ŸÇ‹ÒY ³·„
Ì„¢Ç›ÿ ̄⠽߫ÜßzÜßÌó ¿‚¯ŸtH. §à‡ÿØ•éßÜßéß K·ä„ Òéßéß»„éßÓ߸éßo¢Îˆ
20 ·„âéß·„ Ó•âéß ¥¢Åƒâéß: ''Ø‚éÈ꽟 ââéßs Ä·¢Žä
¿ŸÇ‹éß ·„âéß·„ Òê ORÌ„ ·ŸÜßÒéߢ̟ ½•éßÒéßéß
Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢÜó ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ›, ½ŸØßéß
40
2 Ø‚éÃß ê
Qéß Î•Ò…Ç‹éß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''¦Î‹Ãˆ¢¿„¢Ç›,
ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ¦Î‹Ãˆ¢¿„¢Ç›!
„ á¸ÜÒ• éßéÌß ó ΋Øé„ »ß ‡ ÒêŃzÇ¢‹ Ç›. 'Z ðÓß½Ÿ
ΟxÜßéß ½ŸØßéßNŸo¢."" Ó߸ÒéßØ„éߢ ¥Øßé߯öØßéߢΈ Z ¯Ÿ¯ŸÜ߶„í RÜßéßÒ
ZÒ… ¿‚H¢z ¿ŸÒ…" ¥Y Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÌ ß ó ¿‚½t¸ß ¢Ç›
ÕßÕßéßÜóâéß âéߢS Ó߸¢Î•à„ºÃ„éßÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¿•Óß«â ú½ß¸W ¯Ÿ¯ŸY·Ž ^âǕÓß«

39 ¦ ·ŸÜߢÜó ÕßÜßΟâéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ½‚éßÃó΋ NŸÃ„éßz Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß K·äŽ¢¿ŸÇ‹éß.


3
·„uÜßΟâéß ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ ÃŸE. ½‚éÃß ó΋·Œ ©Ì„o Râ¢Ç›!³·„ ÒéßYá« »„ÅŽj»‡ ¯ÇŸÃˆÜó ÕóψÓ߸éßoâs
ßÜß é ß , ·Ÿâéß · „ Ü ß é ß UPaØ„ ê ¶„ í ½ß ¸ ¢ ½ß « ¢ ¿ŸÇ‹ é ß . à„Õßq¢ QéßÄéß R⻄ÜßÄéß. ''Ø‚éßÈ꽟 ÒêßcYs
UPaØ„ê ÁÕßéßu½ß¸Ç› Õƒ»„Ø„êxÇ‹Y Râs¢Î‹éßÒÜßz Ó߫΋r¢ ¿•Ø„éߢǛ. ¯ÇŸÃˆÜó Òéßâ Ε҅Y ·óÓ߸¢
½‚éßÃó΋·Œ ·Ÿâéß·„Üßéß ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. WâsY΂ñâ ³·„ ßÁÒêßcYs ½•Ø„éߢǛ.
2¨ ·Ÿâéß·„Üßéß UPaØ„ê¶„í ¿ŸÜƒß Ó߸¢ÌóḢ 4 ú½ß¸W ÜóØ„éßâê ½ß¸†Ç‹f¢Ç› ú½ß¸W ½ß¸Ã„|ÌŸYs
·„HC¢¿ŸØßéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ UPaØ„ê, ½‚éßÃó΋·Œ Òéßâéß ·ò¢Ç‹âéß ¿„΋éßâéß ¿•Ø„éߢǛ. Ò¢·„Ä ÒêßcÜßâéß
á¸éßxÜßâéß Ì„â ßÁx¢ÜóY ú½ß¸Ì•x·„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¿„êÇ‹ ¿„·„a»‡ ¿•Ø„éߢǛ. ·„Ķ„í Ó•Üßâéß Ó߸ÒéßÓ•Üß»‡
Y¿ŸfÇ‹éß. Ì„â Ó߸·„Üß ±à„|ßxÜßéß, ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„¢, ¿•Ø„éߢǛ.
5
¹ßÉ΂ñâ Ì‚ñ܃Üßéß, ½ß¸ÃˆÒéß݃Üßéß ¦ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í ¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß ·„âÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ
UPaØ„ê ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ø„éßéß΋r¢Üó ©½ß¸Ø‚êC¢¿• Òéßâéßá¸éßxÜß¢Î‹Ã„ê ·„HÓß« Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéßâéß
·„Ì„éßoÜßéß, ÇŸÝ„éßz UPaØ„ê ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. UPaØ„ê ¿„êNŸoÄéß. NŸ·äŸÌ„êo Ø‚éßÈ꽟ؕéß ¨ Ó߸¢»„
ΟS ©¢SâÒZs ½ŸÃˆ·Ž ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ì„â §¢Åóz, Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß ·„âéß·„ §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.""
6
ßÁx¢Üó ©âsR ¥Zs UPaØ„ ê ½ŸÃˆ · Ž ³·„ Ó߸|Ä¢ ½ß¸H·Ž¢Îˆ, ''ÒêŃzÇ‹éß"" ¥Y. ·„âéß·„
¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¦ ÒéßYá« ¥ÓŸsÇ‹éß, ''Ó•Ó•Réß ¿‚½ß¸tâéß?"" ¦
3ú½ß¸Ò·„o Ø‚éßá¸Ø„ê, UPaØ„ê ΋»„cĶ„í ½‚Jz, ''¨ Ó߸|Ä¢ ¥¢Îˆ, ''§Üƒ ¿‚½ß¸tí: Òéßâéßá¸éßxÜßéß
Òéß â éß á ¸ é ß xÜß é ß °Òéß Ó ŸsÄ é ß ? ½ŸÝ„ é ß z ¯·„aÇ‹éßs ¢S ¥¢Î‹Ã„ê »„Ç›m܃ ©ÓŸsÄéß. Òéßâéßá¸éßxÜß ÒéߢS
Ò¿ŸfÄéß?"" ¥Y ¥Ì„Ys ¥Ç›»‡Ç‹éß. ̄⢠·òÌ„o »„Ç›m ½ß¸Ã„·„܃ ©¢Îˆ.
799 Ø‚éßá¸Ø„ê 40:7-25
7 Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ³·„ ÕßÜß½‚éß`â »‡H »„Ç›mQéß΋ ³·„ ÕòÅßéßj ҢŎR. ΋êÄ Εà‡ÜßYs¢ÅŽZ
QÓ߸éßo¢Îˆ. ¦ »„Ç›m ¯¢Ç›¯öØßéß, ¿„Ó߸éßo¢Îˆ. Ó߸̄x¢ Ø‚éßÈ꽟 XÓ߸éß·òY ¦Ø„éßâ ½ŸÅŽY Ì„â
°RéßÅߢ_Åß: Òéßâéßá¸éßxÜߢ̟ »„Ç›m. úÌŸÓ߸éßÜó ½•ðÓßo ¥R Sâs Ï‹êJ ·„˟܃z
8 »„Çm› ¿„Sf¯öØßéß ¯¢Ç›¯öÌ„é¢ß Έ. ·ŸZ Òéßâ Ε҅Y ©¢ÅƒØßéß.
16
ÒêÅßÜßéß à‡à„|Ì„¢»‡ YHS ©¢ÅƒØßéß."" Ø‚éßÈ꽟¶„í Ó߸RéßÏ‹Üßéß»‡ ܜՃÓóâéß ¿‚ÅßzZs
¿ŸÜßÒ…. ܜՃÓóâéß Á¢Ì„éßÒ…ÜßZs Ø‚éßÈê
Ä·ä„Ë: Ε҅Y à„éßÕ®„ ½ŸÃ„o ½Ÿ¶„í ÕßH ¥Ã„tË»‡ ¿ŸÜßÒ….
9 Ó߬؂êâê, ZÒ… ¿‚¯ŸtH€â à„éßÕ®„½ŸÃ„o ©¢Îˆ. 17 Üó·„ ÃŸÁƒxÜßYs¢ÅŽZ Ε҅YÌó ZÒ… ¯öHðÓßo
¯Ì„oØßéß⠽߸Ä|Ì„¢ Qéß΋¶„í ¯·Ža »„ÅŽj»‡ ú½ß¸·„ ßÁƒxÜßéß à„êâx¢ Ε҅YÌó ¯öHðÓßo ßÁƒxÜßZs
ÅŽ¢¿„éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßê, ZÒ… ¿‚¯ŸtH€â à„éßÕ®„ ·„HÓß« ° ÒêÌ„ÿ¢ RÜßéßÒ ¿•Ø„éßÒ….
½ŸÃ„o ©¢Îˆ. Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. »„ÅŽj»‡ ÒêŃzÇ‹éß.
Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßYs¢ÅŽ·Ž ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Î•Ò…Ç‹éß ¯Üƒ¢ÅŽ½ŸÇ‹Y ú½ß¸ÁÜßéß ªU¢¿„ܕÄéß
18
¿‚½ß¸tí: ''¿„êÇ‹éß, §Îˆ»ó Qéß Î•Ò…Ç‹éß! ZÒ… ΕYÓ‚ñÓŸ Ε҅YÌó ¯öÜßf»„Üß½Ÿ? ܕ΋éß
10 ZÒ… Ε҅Y ½ß¸ÅßÒéßéß ¿•Ø„éß»„Üß½Ÿ? ܕ΋éß.
¿„êÇ‹éß, Ø‚éÈ꽟, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… à„·ŽoÌó ÒÓ߸éßo 19
ÓŸsÇ‹éß. Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈZ ¯ŸH¢¿„éßÅ߶„í ·ŸZ ·ò¢Î‹Ã„éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÕߢNjâéߢǛ ¿‚·„a
¦Ø„éßâ Ì„â à„·ŽoY ú½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ Rú»„@Üßéß ¿•Óß« ½ŸÅŽ·Ž Ε݄҅zY ð½ßÄéß
Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í ú½ß¸W½®ß¸Üߢ Ì‚NŸoÇ‹éß. ½ŸÃˆ OÌ„¢ ï½ßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ³·„ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ³·„ Rú»„º¢
Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cÄ ©¢Îˆ. ¿•NŸoÇ‹éß. Õߢ»‡Ã„¢ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ¦ Rú»„@Y·Ž
11 Õߢ»‡Ã„¢ ½ß¸†Ì„ ½ß¸†NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ¦
»ò^ÃÿÜß ·Ÿ½ß¸Ãˆ Ì„â »ò^ÃÿÜßâéß âÇ›½ß«¢SâÅßéßj
Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ì„ â ú½ß ¸ Á Üß â éß âÇ› ½ ß « N Ÿo Ç ‹ é ß . Rú»„@Y·Ž ½‚¢Ç› »òÜßéßÓ߸éßÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß.
20
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ºNŸoYs (à„·ŽoY) ©½ß¸Ø‚êC¢S ð½ßν‹ ŸÇ‹éß ¹ßÃΉ ‚ñâ ¦ Rú»„@Üßéß ·òâÜ•Çé‹ .ß ·„âéß·„
Ì„â »ò^ÃÿÜßâéß ³ ·„ ¿óÅß ¿•Ã„éßNŸoÇ‹éß. »ò^Ãÿ ð½ß΋½ŸÇ‹éß ¶„íJz¯öY ³·„ ¿‚Åßéßjâéß ¿„êNŸoÇ‹éß.
½ß«ÜßzÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßéßj·òY ½ŸÅŽY ¦Ø„éßâ ̄ß|Ì„ ³·„ ÒéßYá«·Ž Ç‹[uSf ΟYQéß΋ ³·„
Ì„â ¿•Ì„éßÜóz ¯Ì„éßo·ò¢ÅƒÇ‹éß. ½ŸÅŽ Ì„ÜßéßzÜßéß Î•Ò…Y ÕòÒéßw ¿‚·ŽaNŸoÇ‹éß. ¥Î‰, ð½ß΋½ŸY
¦Ø„éßâ ¿‚¢Ì„ âÇ‹éßNŸoØßéß."" Ε҅Njéß. ÒéßÈ ¦ ''Ε҅Njéß"" ·„ZÓ߸¢ ·„΋ÜßÇ‹éß.
21 Ì„½t¸ß ¶„í¢ÇŸ ÓßÌ ¸ x„ ¢ Z¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß ß ·„Îê
‹ ? Ì„½t¸ß ·„
Ε҅Njéß Üó·ŸYs ¿•à‡Ç‹éß; ΟYs ¦Ø„éß⠥Έ ZÒ… RÓŸsÒ…. ¦ÎˆÜóÓ• ¯ÒÃó ³·„Äéß
½ß¸Ãˆ¯ŸHNŸoÇ‹éß ZÌó ÓßÌ ¸ x„ ¢ ¿‚¯ŸtÄé.ß Õ®ê
„ RéßY ¿•Ó¢«ß Έ ¯ÒÃó
12 Òéß@ ÓßÒ¸ éßéÎß ŸÿÜßâéß Ì„â ½ßÇ« ·› Å Ž ÜŽ ó ·òH S¢Îˆ Ì„½ß¸t·„ Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
¯ÒÄéß? ¦·Ÿà‡Ys ·òH¿•¢Î‹é߶„í Ì„â ¿•WY 22 YÁ½‚éß`â Ε҅Njéß Õ®„ê»ó݃Y·Ž ï½ßñ»‡ ¶„îÄéßfY
©½ß¸Ø‚êC¢S¢Îˆ ¯ÒÄéß? Õ®„êRéßQéß΋ Ï‹êJ ©¢ÅƒÇ‹é.ß ¦Ø„éâß Ìó ¯öHf ¿„êðÓßo Òéßâéßáé¸ xß Üßéß
¥¢Ì„ÅŽZ ·òH ¿•¢Î‹é߶„í ¯ŸÌ„ÿâéß ©½ß¸Ø‚êC¢ RéßNj̄܃z ©¢ÅƒÃ„éß. ¦Ø„éßâ ¦·Ÿà‡Üßâéß ÕßÅßj
S¢Îˆ ¯ÒÄéß? ½ß¸Ã„|ÌŸÜßâéß, ·ò¢Ç‹Üßâéß Ì„ê·„¢ ̂ÄSâÅßéßj ̂È¿ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ¦·Ÿà‡Üßâéß ³·„
½•ðÓß ¢ ΋ é ß ¶ „ í úÌŸÓß ¸ é ß Ü ß â éß ©½ß ¸ Ø‚ ê C¢S¢Îˆ »„ é ß Ç ŸÃ„ ¢ ܃ ΟY ·Ž ¢ ΋ ¶„ î Ä é ß f Ó• ¢ ΋ é ß ¶ „ í
¯ÒÄéß? Ø‚éßÈ꽟ؕéß. ½ß¸Ãˆ¿ŸÇ‹éß.
13 23
Ø‚éßÈ꽟 ¿•Ø„êH€¢Îˆ °RéßÅó ¦Ø„éßâ YÁ½‚éß`â Ε҅Njéß ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íÜßâéß ¯ŸÒéßéß ¹ßxÌ„
¦Ì„w¶„í ¯ÒÃ„ê ¿‚½ß¸tܕ΋éß. Ø‚éßÈ꽟 ¿•Óß«â Ü•Y½ŸÃˆY»‡ ¿•NŸoÇé‹ .ß ¦Ø„éâß ¨ Üó·„½…¸ß ÓŸxØ„éß
½ŸÅŽY ¯Üƒ ¿•Ø„êÜó ¦Ø„éßâ¶„í ¿‚½ß«tâ ÒéßêÄéßoÜßâéß ½ß¸†Ãˆo»‡ Yúá¸tØ‚êÁ¶„íÜßâéß»‡
½Ÿ^ÃÒÄê ܕÄéß. ¿•NŸoÇ‹éß.
24
14 ¦ ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íÜßéß ½‚éßéß·„a܃z ©ÓŸsÄéß ½ŸÃ„éß
Ø‚éßÈ꽟 ¯ÒÈ Ó߸@Ø„éß½‚éß`ÓŸ ¥Ç›»‡ÇŸ?
ÓŸxØ„éߢ»‡ ©¢Ç‹Åߢ ¯Üƒ ¥Ó•Îˆ ¯Ò^ÃñÓŸ Õ®„êRéßÜó ÓŸÅßÕßÇŸmÄéß ·ŸZ ½ŸÃ„éß Ó•ÜßÜó ½•Ã„éß
Ø‚éßÈ꽟¶„í ӕÈt¢¿ŸÃŸ? Ø‚éßÈ꽟¶„í Ì„âéßs·òâ·„ ÒéßéߢΕ Ε҅Njéß ¦ ½‚éßéß·„aÜß Qéß΋
¯Ò^ÃñÓŸ Ì‚HRY ©½ß¸Î•K¢¿ŸÃŸ? Ø‚éßÈ꽟 »‡H RÓ߸ÄÁ•NŸoÇ‹éß. Ο¢Ìó ¥R ¿„Sf, ¯¢Ç›
ÁƒÂÓŸYs RYØ‚êC¢¿„Åߢ ¦Ø„éßâ¶„í ¯Ò^ÃñÓŸ ¯öÌŸØßéß. »‡H ½ŸÅŽY »„Ç›m ½ß¸Ã„·„܃z ·òÅßéßj·òY
ӕÈt¢¿ŸÃŸ? ܕ΋éß. §ÒZs Ø‚éßÈ꽟¶„í ¯öÁ•Ó߸éßo¢Îˆ.
25
ÒéßéߢΕ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß (Ε҅Njéß) ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''ââéßs
15 ZÒ… ¯ÒÈÌóÓ‚ñÓŸ ¯öÜßf»„Üß½Ÿ? ܕ΋éß. ÓŸ¶„í
¿„êÇ‹¢Ç›, Ø‚éßÈ꽟 Üó·„¢Üó ßÁƒxÜßZs
³·„ Sâs Õ®ƒ»„½•éß. ßÁƒxÜßéß ¿•Î‹ÜóâéߢS Áƒ_à ¯ÒÄéß Ó߸Òê⢠·ŸÎ‹éß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 40:26-41:13 800
26 ï½ßñâ ¦·Ÿà‡Üßâéß ¿„êÇ‹éß ¦ â·ä„ÌŸÿÜßYs¢ÅŽZ ½ß«HS¢Îˆ ¯ÒÄéß? Ø‚éÈ꽟âéß Ó•Ó• ¨ Ó߸¢»„
¯ÒÄéß Ó߸ëá«j¢¿ŸÃ„éß? ¦·Ÿà„¢ÜóY ¦ ' ïÓßñÓŸxÜßéß" Ì„éßÜßâéß ¿•à‡âéß. Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•Ó• ½‚éßéßÅßj
¥Ys¢ÅŽY ¯ÒÄéß Ó߸ëá«j¢¿ŸÃ„éß? ú½ß¸W â·ä„Ì„ÿ¢ ½‚éßéß΋Ŏ ½ŸÇ›s ¦Ã„¢Õ®ƒY·Ž ÒéßéߢΕ Ó•âéß §·„aÇ‹
ΟY ð½ßÃé„ Ìß ó Óß@ ¸ ¯ÒÈ·Ž Ì‚Üéß Óß é¸ß ?ß ÓßÌ
¸ x„ Ң̄éß ©ÓŸsâéß. ¥Zs ÒéßéCß ¢½ß…¸ ¥Øßéâß Ì„ÃŸ|Ì„ ¶„îÇ‹
Ç‚ñâ Ε҅Njéß ¿ŸÜƒ ÕßÜߢ, à„·Žo »„Üß½ŸÇ‹éß, ¥¢Î‹éß Ó•âéß §·„aÇ‹ ©¢Åƒâéß.
5 ΋ ê Ä ΋ ê Ä Óß ¸ p Ü ƒÜß ê Qéß Ã „ ¢ ÌŸ ¿„ ê S
¿•Ì„ ¨ â·ä„ÌŸÿÜóz ³·„aÅŽ ¶„îÇ‹ Ì„½ß«t¯ö΋éß.""
27 Ø„ê·óÕßê, §Îˆ YÁ¢! §úà‡Ø•éßÜßê, ΉYY Õ®„Ø„é߽߸Nj¢Ç›. Õ®„êQéßw΋ ΋êÄ¢»‡ ©âs
ZÒ… âÒêwH! ''Ó• â éß OR¢¿• RÏ‹ Ò éß é ß ÓßÜp¸ ƒÜßê Qéßâ„ ÌŸ Õ®Ø
„ é„ ¢ß Ìó ÒË·„¢Ç›. Qéßâ„ ÌŸ
Ø‚éßÈ꽟 ¿„êNjܕ΋éß Î•Ò…Ç‹éß ââéßs ·„âéß»òY ΋»„cÄ»‡ ĢǛ, ÓŸ ÒêÅßÜßéß Râ¢Ç›.""
K·äŽ¢¿ŸÇ‹éß"" ¥Y Z½‚¢Î‹é߶„í ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÒ…?
28 6
Ø‚éßÈ꽟 ¥ÜßÓß«¯öÇ‹éß, ¦Ø„éßⶄí Rà‡ÿ¢W ''½ß¸Y½ŸÝ„êz, ³·„È·Ž ³·„Äéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ó߸éß
¥ÒÓßø ¢„ Ü•Îé‹ .ß Õ®ê
„ RéßQéß΋ ΋êÄ ÓßÜp¸ ƒÜYs¢ÅŽZ ·ò¢ÅƒÃ„éß. ³·„ÈY ³·„Äéß ÕßÜ߽߸Äéßf·ò¢ÅƒÃ„éß. 7³·„
Ø‚ é ß È ê½ŸØ• é ß Óß ¸ ë á« j ¢ ¿ŸÇ‹ é ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ³·„ Rú»„º¢ ¿•ðÓߢ΋é߶„í ·„Äÿ ·óNŸoÇ‹éß. ¦
YÌ„xÒéßê ORNŸoÇ‹éß. Òx·Žo ·„¢NŸH·Ž ¯öÿÌŸ€@Ys §ßNŸoÇ‹éß. ÒéßÃó ÒéßYá«
29 ÕßÜßVâéßÜßéß ÕßÜߢ»‡ ©¢Ç•ÅßÅßéßj Ø‚éßÈ꽟 Ó߸éßÌ‚oÌó Üó@Ys ½‚éßÌ„o»‡ ¿•NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¦
Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß. à„·ŽoÜ•Y ½ŸÝ„zâéß ¦Ø„éßâ à„·Žo ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ÎŸ»„HÌó ½ß¸Y ¿•ðÓß½ŸÇ›s ¯öÿÌ„€UNŸoÇ‹éß.
Òéߢ̄éßÜßéß»‡ ¿•NŸoÇ‹éß. '¨ ½ß¸Y Õƒ»„éߢΈ, Üóº¢ ªÇ›¯ö΋éß" ¥¢ÅƒÇ‹éß ¨
30 Ø„éßéßÒ¶„íÜßéß ¥ÜßÓß«¯ö̟Äéß, ½ŸÃˆ·Ž Rà‡ÿ¢W SÒÈ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¥Ì„Ç‹éß ¦ Rú»„@Ys ³·„
·Ÿ½ŸH. SÒÈ·Ž ÕƒÜßéßÄéß ¶„îÇ‹ ÌòÅŽÿHz, ½ß¸Ç› ½ß¬Å߶„í ½•é߶„íÜßÌó [CNŸoÇ‹éß. Rú»„º¢ ½ß¸Ç›¯ö΋éß. ¥Îˆ
¯ö̟Äéß. ¯½ß¸tÅŽ·• ·„΋Üß΋éß.""
31 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 Qéß΋ Rà‡|Ó߸¢ ©¢S, ¦Ø„éßâ
Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç• Òéßâéßá¸éßxÜßéß WÈC ÕßÜߢ»„Üß Ø‚éßÈ꽟 ÒêÌ„ÿ½•éß ÒéßâÜßâéß Ã„·äŽ¢¿„»„ÜßÇ‹éß
8
½ŸÝ„z̟҅Äéß. ¥Îˆ ½ŸÃ„éß ½ß¸·äŽ ßE܃ ^÷„aÜßéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''§à‡ÿØ•éÜß ê ß , ZÒ…
·„HC ©âsÅßéßj»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ½ŸÃ„éß Rà‡ÿ¢W ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ›R Ø„ê·óÕßê, Yâéßs Ó•âéß °Ã„tÄ
¥ÒÓ߸Ä¢ Ü•¶„í¢ÇŸ ½ß¸Ã„éß»„éßÜß Qéß΋ ½ß¸Ã„éß»„éßÜßéß ¿„éß·òÓŸsâéß. ZÒ… ¥Õƒÿ@Òéßéß Ò¢à„¢½ŸÇ›R.
XÓ߸êo ©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¥ÜßÓß« ¯ö¶„í¢ÇŸ ¥Õƒÿ@Òéßéßâéß Ó•âéß ð½ßÿRéߢ¿Ÿâéß.
9
âÇ‹éßNŸoÄéß. Õ®„êRéßQéß΋ ZÒ… ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢»‡ ©ÓŸsÒ….
ZÒ… ¿ŸÜƒ ΋êÄ Î•à„¢Üó ©ÓŸsÒ…. ¥ØßéßÌ•
Ø‚éßÈ꽟 à‡à„|Ì„½‚éß`â Ó߸ëá«j·„Äo Ó•âéß Yâéßs ½ß«HS, ZÒ… ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ›R. Ó•âéß

41 Ø‚ é ß È꽟 ¿‚ Õß é ß Ì „ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß : ''΋êÄ


Εà‡Üƒzß, Òéå⢻‡ ©¢Ç› ÓŸ ΋»„cĶ„í
ĢǛ. Εà‡Üƒzß Ï‚ñÄx¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. ÓŸ ΋»Ãc„ ¶„ í„ 10
Yâéßs °Ã„tÄ¿„éß·òÓŸsâéß. Ó•âéß Z¶„í RÃó
Ï‹¢»‡ WÄéß»„ܕ΋éß ¥Y ¿‚¯Ÿtâéß.
Έ»„éßÜßé߽߸Nj¶„í, Ó•âéß ZÌó ©ÓŸsâéß. Õ®„Ø„éß
ÒSf ÒêŃzÇ¢‹ Ç›. Òéß⢠·„HÓß·« ò¢ÎŸ¢. ¯ÒÈΈ ½ß¸Ç‹¶„í, Ó•âéß Z Ε҅ˎn. Ó•âéß Yâéßs ÕßÜߢ»‡
Ó߸È؂éß`âÎó YÄnØßéߢ¿•ÎŸq¢. ¿•à‡âéß. Ó•âéß Z¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâéß. Ó•âéß
2 ¨ ú½ß¸à„sÜ߶„í ÓŸ¶„í Á½ŸÕßéß ¿‚½ß¸t¢Ç›: Ì„êÄéßt Òéß ¢ SÌ„ â ½ß ¸ … ¶„ í Ç› º Óß ¸ o ¢ Ìó Yâéß s Õß Ü ß
âéߢǛ ÒNöoâs ¦ ÒéßYá«Y ½•éßÜòaH½ß«¢Îˆ ½ß¸Ã„éßNŸoâéß.
11
¯ÒÄéß? ÒéߢS̄⢠ӟÌó ¶„îÇ‹ âÇ‹éßÓ߸éßo¢Îˆ. ¿„êÇ‹éß, ·ò¢Ì„ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Z Qéß΋
¥Ì„Ç‹éß Ì„â ¹ßÇ‹c¢ ©½ß¸Ø‚êC¢S ßÁƒxÜßâéß ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ·ŸZ ½ŸÝ„éßz Óß«»„éßc½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. Z
´Ç›NŸoÇ‹éß. ½ŸÃ„éß Ï‹êJ ¥Ò…̟Äéß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â à„Ì„éßÿÒ…Üßéß ¥Î‹ëà„x½‚éß` âKNŸoÄéß.
12
RÜßéßzâéß ©½ß¸Ø‚êC¢S ßEÜßâéß ÁØßéßNŸoÇ‹éß. Z RÃóÏ‹éßÜß ·óÓ߸¢ ZÒ… ½‚΋¶„íÌŸÒ…. ·ŸZ
½ŸÃ„éß »‡H·Ž ·òÅßéßj·òY ¯öØ•éß ¯ôÅßéßj܃ ¯ŸÃˆ ZÒ… ½ŸÃˆY ·„âéß»òâÜ•Ò…. Z¶„í RÃóÏ‹¢»‡
¯ö̟Äéß. Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ó߫⽟݄éßz ½ß¸†Ãˆo»‡ ·„âÕßÇ‹¶„í¢ÇŸ
3 ¥Ì„Çé‹ ß ïÓßñÓŸxÜßâéß Ì„Ãé„ Ò ß éßéÌß ŸÇ‹é,ß ¯âsÇ‹ê Ճϋ ¯ö̟Äéß.
13
Óò¢Î‹Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¥¢Ì„¶„í Òéßéߢ΋éß ¯âsÇ‹ê Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âéß, Z Ε҅ˎn Ó•âéß Z ¶„íÇ›
½‚Ý„zY Ó߸p܃Ü߶„í ½‚݃oÇ‹éß. ¿•Øéß ß ½ßŸ éß ·jß òÓŸsâéß. ZÒ… Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é,qß Ó•âéß
4 ''¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÈ»•Åßéßj ¿•Óß«¢Îˆ ¯ÒÄéß? §Îˆ Z¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâéß. ¥Y Ó•âéß ZÌó
¯ÒÄéß ¿•à‡Ã„éß? ¦ÎˆâéߢǛ Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈZ ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß.
801 Ø‚éßá¸Ø„ê 41:14-42:2
14 ½ß¸à„Ó߸o½‚éß`â Ø„éßêΟ, Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„í ½ß«ÿØ„éß½‚éß`â R¢Åƒ¢. ¥½ßt¸ íÇ‹éß Ì„ÃŸ|Ì„ °Òéßéß ÁÄé»ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Έ ¥Ó•Îˆ
ÓŸ §à‡ÿØ•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ ܃ß Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é.qß YÁ¢»‡ Ò궄í Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. 23°Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó Ì‚ÜßéßÓ߸é
Ó•âéß Qé߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâéß."" NŸ·äŸÌ„êo ·òÓ•¢Î‹é߶„í »‡âéß ½•éßÒéßéß ¯Î‹éßÄéß ¿„êÇŸH€â ½ŸÅŽY
Ø‚éßÈ꽟ؕéß ¦ ÒêÅßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. §à‡ÿ »„êÈf ¿‚½ß¸t¢Ç›. ¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß YÁ¢»‡Ó• Ε݄҅éßz
Ø•éßÜßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß (Ε҅Njéß), Yâéßs ķ䎢¿• ¥Y ½•éÒß éßéß âÒéßéwß ÌŸ¢. °Îó ³·„ÅŽ ¿•Øé„ ¢ß Ç›. °Î‚ñÓŸ
½ŸÇ‹éß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß: Ó߸_à ÒéߢS»‡Y ¿‚Ç‹éß»‡Y ¿•Ø„éߢǛ. ¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß
15 ''¿„êÇ‹é,ß Yâéßs Ó•âéß ³·„ ·òÌ„o âêÈtÇ› ¿‚·a „ »‡ ÕßW_· ©ÓŸsÄY Ò궄í Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. ½•éßÒéßéß RéßÒéßwHs
¿•à‡âéß. ¨ ½ßY¸ ÒéßéÅ ß éß ¶jß í„ ½ßθ é‹ Óß ‚ñ⠽ߢ¸ Ç‹ézß ¿ŸÜƒ ½‚¢ÕßÇ›¢¿„»„Üßéß»„éßÌŸ¢.
24''¿„êÇ‹¢Ç›, Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ýƒzß, QéßÄéß à„êâx¢
©ÓŸsØßéß. ÏŸâx½ß¸… C¢ÁÜß »„éßÜßzÜßéß ½ß¸»„éßÜß
»òÅßéÅ jß ¶ß í„ ^ÃñÌ„éÜß éß ß Î‰YY ©½ßØ ¸ ‚êCNŸoÃé„ .ß ZÒ… ·„¢^Åß Ì„¶„íaÒ. QéßÄéß °Qéß ¿•Ø„éßܕÄéß. ©Ì„o ½ß¸Y·Ž
½ß¸Ã„|ÌŸÜßâéß ¥Ë»„ Îò·Ža, SÌ„éß·„ »òÇŸoÒ…. ÒêHâ ÒéßYá« ÒêúÌ„½•éß RéßÒéßwHs ½ß¸†P¢¿ŸÜßâéß
·ò¢Ç‹Üßâéß ZÒ… ¯ôÅßéßj܃ ¿•NŸoÒ…. ·ò¢ÅƒÇ‹éß.""
16 ½ŸÅŽY »‡HÜó RÓ߫Ƚ•NŸoÒ…. »‡H ΟYY RÓ߸È,
Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓò·„aÇ• Ε҅NjY ÕßéßéßEÒ… ¿•Ø„éßÅߢ
25
¿‚΋Ä»òÇ‹éßo¢Îˆ. ¥½ß¸tíÇ‹éß ZÒ… Ø‚éßÈ꽟
Ø„éߢ΋éß Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÒ…. §à‡ÿØ•éßG ''©Ì„oßâ Ó•âéß ³·„ ÒéßYá«Y ½•éßÜòa¯Ÿâéß.
Ø„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrY (Ε҅Y) »„êÈf ZÒ… ¯¢Ì„ Óßê¸ Ãóx΋Øé„ Òß éßØ•éxß Ì„êÄétß Îˆàâ„ éߢǛ ¥Ì„Çé‹ ß
»‡Óó ¥Wà„ØßéßNŸoÒ…. ÒÓßé¸ Óoß ŸsÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ ÓŸÒêYsß ¦ÃŸÏˆNŸoÇé‹ .ß
17 ''ð½ßÎÜ ¶„íÒéßwÈ ÒéßÅŽj Òéßéß΋qâéß Ìò¶„íaÌŸÇ‹éß. ¥Î•
‹ éß ,ß ¥·„aÄÜó ©âs½ŸÃ„éß ZÝ„·z óÓߢ¸ ½‚ζ‹ í„
̟Äéß. ·ŸZ ½ŸÃˆ·Ž °Qéß ÎòÄ·„Ò…. ½ŸÃ„éß RÏ‹¢»‡ ¨ ú½ß¸Ì•x·„ ÒéßY᫠ßEÜßâéß ¥Ë»„
Îò¶„íaÌŸÇ‹éß.""
26 §Îˆ ÁÄé»
Οº¢Ìó ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ ÓŸÜßéß·„Üßéß ½ß«Ç‹¿„
·„ŃjØßéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ ¯ŸÿÄpâÜ߶„í Á½Ÿ[NŸoâéß. ß ·„ „ Òéßé¢ß Ε ΉYY»„êÈf ÒêÌó ¯ÒÄéß
Ó•âéß ½ŸÝ„zâéß RÇ‹éßÒâéß, ¿ŸÒYÒ|âéß. ¿‚¯ŸtÄéß? ¦Ø„éßâéßs Òéß⢠Ε҅Njéß ¥Y
18 ¯¢Ç›¯öØßéßâ ·ò¢Ç‹Üß Qéß΋ Ó•âéß â΋éßÜßâéß ½ß«Üß½ŸH. Qéß Rú»„@Üóz ³·„ÅŽ ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß
ú½ß¸ÒU¢½ß¸Á•NŸoâéß. ÜóØ„éßÜó ZÅŽ ªÅßÜßâéß Òê¶„í ¿‚½ß«t¢ÎŸ? ܕ΋éß. ¦ Rú»„@Üóz °Î‰
Ó•âéß ú½ß¸ÒU¢½ß¸Á•NŸoâéß. ¥Ã„ËŸxYs ZÅŽ Ó߸Ä Òê_·Qéß ¿‚½ß¸tܕ΋éß. ¦ Rú»„@Üßéß ³·„a ÒêÅß
Ó߸éß»‡ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ¯¢Ç›â Õ®„êÒéßéßÜßÜó ZÅŽ ¶„îÇ‹ ¿‚½ß¸tܕ΋éß. ÒéßÈ؄éßéß QéßÄéß ¿‚ð½ßt ³·„a
ÒêÅß ¶„îÇ‹ ¦ ¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅éß{ RâÜ•Ò….
27 ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß »„êÈf Ø‚éßÈ꽟âéß, Ó•Ó•
Õßéß»„cÜßéß ©Õßé߶„íÌŸØßéß.
19 ¥Ã„Ëx¢Üó Òë·äŸÜßéß ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. ΕÒΟÄéß

Òë·äŸÜßéß, Ì„éßÒéßw ¿‚Åßéßz »ò¢P ¿‚Åßéßz, Ì‚ñÜß ½‚éßéßÅßj½‚éßéß΋Åß Ó߬؂êâé߶„í ¿‚¯Ÿtâéß.


Òë·äŸÜßéß Ì„ÒêÜß Òë·äŸÜßé,ß Óßø Ý„ „ Òë·äŸÜßéß ¥·„aÇ‹ ''¿„êÇ‹¢Ç›, Qéß ú½ß¸ÁÜßéß WÈC ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß"" ¥Ó•
©¢ÅƒØßéß. ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ §Sf ³·„ Ó߸¢Î•à„ºÃ„éßY Ø‚éßÄêá¸
20 ''¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄ»„Ç‹¢ ú½ß¸ÁÜßéß ¿„êNŸoÄéß. Ü•Òéßé߶„í Ó•âéß ½ß¸¢½ß«¢¿Ÿâéß.
28 ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„zâéß Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ½ŸÃˆÜó
Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo¿•Ì„ §R ÁÈ»‡Ø„éßY ½ŸÃ„éß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ú½ß¸ÁÜßéß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¯ÒÃ„ê °Qéß ¿‚½ß¸t»„Üß Ì‚HR Ü•Y½ŸÝ„éßz. ½ŸÝ„zâéß
¿„êNŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß ú»„U¢¿„Å¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß Õ‚ÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß Ó•âéß ú½ßภs„ Üßéß ¥Ç›»‡âéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß ³·„a ÒêÅß
¶„îÇŸ ½ß¸Üßéß·„ܕ΋éß.
29 ¦ Ε݄҅z¢ÌŸ à„êâx¢·„¢^Åß Ì„¶„íaÒ. ½ŸÝ„éßz
§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß (Ε҅Njéß) ¨
Óß ¸ ¢ »„ Ì „ é ß Ü ß â éß ¿• Ó ß « â Åß é ß j ½ŸÃ„ é ß Ì‚ Ü ß é ß Ó ß ¸ é ß
·ò¢ÅƒÃ„éß."" °Qéß ¿•Ø„éßܕÄéß. ¦ Rú»„@Üßéß ÕòWo»‡ ½ß¸Y·Ž
ÒêHâR.
¥Õß΋r½ß¸… ΕÒÌ„ÜßÌó Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸¢Î‚¢ Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ú½ß¸Ì•x·„½‚éß`â ðÓßÒ¶„íÇ‹éß
21

42
Ø„ê·óÕßéß ÃŸE, Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ ðÓßÒ¶„íËŽn ¿„êÇ‹¢Ç›! Ó•âéß ¥Ì„Ys
''ĢǛ Qéß R½ŸÎŸÜßéß ÓŸÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›. Qéß Ã„éßEÒ…Üßéß ÕßÜ߽߸ÄéßNŸoâéß. Ó•âéß °Ã„tÄ¿„éß·òâs½ŸÇ‹éß
¿„ê½ß«¢¿„¢Ç›, Ó߸È؂éß`â RÏ‹¢»‡ Òéß⢠YÄnØ„éߢ ¥Ì„Ç•. ¥Ì„Y »„êÈf Ó•âéß ¯¢Ìó ¦â¢Îˆ
¿•ÎŸq¢. 22ÁÄéß»„éßÌóâs ½ŸÅŽY »„êÈf, Qéß Rú»„@Üßéß Óßé¸ Óoß Ÿsâéß. ÓŸ ¦Ì„wâéß Ó•âéß ¥Ì„YÜó ©¢¿Ÿâéß.
(¥Õß΋r½ß¸… ΕÒÌ„Üßéß) ÒSf ÒêÌó ¿‚¯ŸtH. ÁÓŸßÜßYs¢ÅŽ·Ž ¥Ì„Ç‹éß ÓŸxØ„éߢ ¿•¶„îÄéßNŸoÇ‹éß.
''½‚éßéß΋Åóz °Réß ÁÈC¢Îˆ? Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó °Réß 2 ¥Ì„Ç‹éß QÏ‹éßÜóz _··„Üßéß ½•Ø„éßÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß »„ÅŽj»‡
ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ? ÒêÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›. ½•éßRéß Áƒú»„Ì„o»‡ ¥ÃˆS à„Õßq¢ ¿•Ø„éßÇ‹éß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 42:3-20 802
3 13
¥Ì„Çé‹ ß NõÒéßéxß Ç‹éß ¥Ì„Çé‹ ß âHCâ »„ǽm› Ã¸ß ·„ â„ éß »„êÇ‹ Ø‚éßÈ꽟 ³·„ ½ß¸ÃŸ·„ÿÒéß ïÓßñY¶„íY܃ ÕßØ„éßÜßé
RÄéÒß Ç‹é.ß RéßËéß¶í„ RéßËéß¶í„ ÒéߢÅßéâß s ÒéߢÅßâéß Î•Ã„éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
»„êÇ‹ ¥Ì„Ç‹éß ¦Ã„tÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸxØ„êYs Ó߫΋r¢»‡ ©âs ½ŸY܃ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ¿ŸÜƒß
ú½ß¸Ø‚êC¢S °Îˆ Ó߸̄x½‚ê Ì‚ÜßéßÓ߸é·ò¢ÅƒÇ‹éß. ©Ã„êÿÌ„Üß껄éßÌ„ê¢ÅƒÇ‹éß. ¦Ø„éßâ »„ÅŽj»‡
4 Üó·ŸY·Ž ÓŸxØ„éߢ ¿•¶„î_ÃfÒĶ„í ¥Ì„Ç‹éß ÕßÜß ·_ ·„Üéß ß ½•Ó«ß ¥Ã„éNß ŸoÇé‹ .ß ¦Ø„éâß Ì„â à„Ìé„ ÿß Ò…Üßâéß
V⢠·ŸÇ‹é,ß âHC¯öÇ‹é.ß Î‹êÄ ÓßÜp¸ ƒ ÜózY ú½ßÁ¸ Üßéß ´Ç›NŸoÇ‹éß.
¥Ì„Y ©½ß¸Î•à‡Üßâéß Rà„|Óß«NŸoÄéß.""
Ε҅Njéß ¿ŸÜƒ ´Ã„éßt»„Üß½ŸÇ‹éß
14
½ß¸ÿ½ß¸¢¿ŸYs ¿•Ó߫⽟Njéß, ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿•ß½ŸÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 '' ¿ŸÜƒ ·ŸÜߢ»‡ Ó•âéß Òéå⢻‡ ©ÓŸsâéß.
5Ø‚ é ß È ê½Ÿ, Óß ¸ Ì „ x Ε Ò …Ç‹ é ß ¨ Óß ¸ ¢ »„ Ì „ é ß Ü ß é ß Ó•âéß ¥ÜƒÓ• Òéå⢻‡ ©¢Ç›, ââéßs Ó•âéß
¿‚¯ŸtÇ‹é:ß (¦·Ÿà‡Üßâéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿•à‡Ç‹é.ß ¦·Ÿà‡Üßâéß Yú»„U¢¿„éß·òÓŸsâéß. ·ŸZ §½ß¸tíÇ‹éß Kà„éßÒ…âéß
Õ®„êRéßQéß΋ RÓ߸oÈ¢½ß¸Á•Ó߫⽟Njéß Ø‚éßÈ꽟. ¦Ø„éßÓ• ·„¢Åßéßâs Ó߬oÿ܃ Ó•âéß »„ÅŽj»‡ ¥Ã„éßNŸoâéß. Ó•âéß
Õ®„êRéßQéß΋ Ó߸ÒéßÓ߸o¢ ¿•NŸÇ‹éß. Õ®„êRéßQéß΋ Òéßâéßá¸éßx ·„ƈ⢻‡, »„ÅŽj»‡ ª½ß«Ãˆ ½ß¬ÜßéßNŸoâéß.
15
Üߢ΋È·Ž ¦Ø„éßÓ• OÒ¢ ú½ß¸NŸÎˆNŸoÇ‹éß. Õ®„êRéßQéß΋ ·ò¢Ç‹Üâß éß, ½ßø |„ ÌŸÜßâéß Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß.
âÇ›¿• ú½ß¸W Òx·Žo·Ž ¦Ø„éßÓ• ¯ŸÿË¢ ¯öNŸoÇ‹éß.) ¥·„aÇ‹ ½‚éßéßH¿• ½‚éßéß·„aÜßYs¢ÅŽY Ó•âéß ¯¢Ç›
6''QéßÃé„ ß Óß^¸ ÃñâΈ ¿•Øê ¯öØ•éßÅßéßj ¿•NŸoâéß. â΋éßÜßâéß Ó•âéß ¯ôÇ› Ó•Üß»‡
„ ÜßY Yâéßs ½ßH« S¢Îˆ Ó•Ó•,
Ø‚éßÈ꽟âéß. Ó•âéß Z ¿•Øßéß ½ß¸Åßéßj·ò¢Åƒâéß. Ó•âéß ¿•NŸoâé. ZÅŽ ÒéßÇé‹ »ß é„ Üß âß éß Ó•âéß ¯¢Ç›¯öØ•éÅß éß jß
Yâéßs ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. ú½ß¸ÁÜßÌó ÓŸ¶„í ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•NŸoâéß.
16
©¢Îˆ. ¥Y Ì‚HØ„éßÁ•ðÓߢ΋é߶„í Z½• ³·„ Ó߸¢_·Ì„¢ »„éßÇ›m½ŸÃˆ·Ž §ßΈÒĶ„í Ì‚HØ„éßY ÒêÄc¢Üó Ó•âéß
ZÒ… ú½ßÁ¸ Üߢ΋È ·óÓߢ¸ ú½ß·¸ ŸK¢¿• ½‚Üéß »ß é„ »ß ‡ ©¢ÅƒÒ…. ½ŸÃˆY âÇ›½ß«NŸoâéß ¦ »„éßÇ›m½ŸÃ„éß §ÎˆÒĶ„í
7 »„éßÇ›m½ŸÝ„z ·„Ý„éßz ZÒ… ̂ÄéßNŸoÒ…. ½ŸÝ„éßz ¿„êÇ‹ ¯âsÇ‹ê WÄé»ß Y„ ÕƒÅßÜÜß ó Ó•âéß ½ŸÃˆY âÇ›½«ß
»„Üßéß»„éß̟Äéß. ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚ÄÜó ©ÓŸsÄéß. NŸoâéß. T·„ÅŽY Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ½‚Üßéß»„éß»‡ ¿•NŸoâéß.
¦ ú½ß¸ÁÜßâéß ZÒ… RÇ‹éß΋Üß ¿•NŸoÒ…. ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ·„Ķ„í Ó•Üßâéß Ó•âéß ¿„΋éßâéß ¿•NŸoâéß. Ó•âéß
ú½ß¸ÁÜßéß T·„Åóz ORÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¦ ÕߢΉ »„뺢âéߢǛ ½Ÿ»‡q⢠¿•ðÓß ½ß¸âéßÜßâéß Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ÓŸ
ZÒ… ½ŸÃˆY ÕßØ„éßÅ߶„í âÇ›½ß«NŸoÒ…. ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß RÇ‹éßÒâéß.
17
8''Ó•âéß Ø‚éÈ ·ŸZ ·ò¢Ì„ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ââéßs ½‚¢Õß
ß ê½Ÿâéß. ÓŸ ð½ßÃé„ ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Ó•âéß
ÓŸ ÒéßUÒéßâéß ÒéßÃò·„È·Ž §Ò|âéß. ÓŸ¶„í ¿‚¢ÎŸH€â Ç›¢¿„Å¢ß ÒêY½•à‡Ã„é.ß Õߢ»‡Ã„½…¸ß ½ß† ¸ Ì„ ½ß†
¸ Ø„éß
Ó߸éßoWY Rú»„@Üßâéß (¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅{âéß) XÓ߸éß ÕßÇ›â Rú»„@Üßéß ½ŸÃˆ·Ž ©ÓŸsØßéß. 'Qéß_à Òê
·óYÒ|âéß. Ε݄҅éßz" ¥Y ½ŸÃ„éß ¦ Rú»„@ÜßÌó ¿‚Õßéß̟Äéß.
9·òYs Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY ½‚éßéß΋ÅózÓ• ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅zâéß âÒéßéßw
̟Äéß. ·ŸZ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß YÃŸà„ ¿‚¢Î‹éß̟Äéß.""
Ó•âéß ¿‚¯Ÿtâéß, ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÈ»‡Øßéß. §½ß¸tíÇ‹éß,
Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ÁÄéß»„ÕóØ•éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf, ¥R Ε҅Y ÒêÅß RâŃY·Ž §à‡ÿØ•éßÜßéß Yß·„È¢S¢Îˆ
ÁÄé»ß ·„ „ Òéßé¢ß Ε Ó•âéß Qéß¶í„ ½ŸÅŽY »„êÈf ¿‚Õéß Ìß Ÿâéß."" 18 ''¿‚RÅŽ ú½ß¸Á܃ß ÓŸ ÒêÅß RÓŸH. »„éßÇ›m Òéßâéß
á¸éßx܃ß QéßÄéß ·„Ý„éßz ̂ÈS, ââéßs ¿„êÇŸH.
Ε҅Y·ò·„ Ó߸éßoW DÌ„¢ 19 ½ß¸½ß¸¢¿„¢ ¥¢Ì„ÅŽÜó ^·Üƒz ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹é* ß
10 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í ·òÌ„o ·•Ãâo„ ¯ŸÇ‹¢Ç›. Õ®ê „ Réß Qéß΋ ¯¶„íaÒ »„éÇß ½m› ŸÇ‹é.ß Ó•âéß ú½ß½¸ ¢¸ß ¿„¢Üó·Ž ½ß¢¸ ½ß¢«
¿ŸÜƒ ΋êÄ¢Üó ©âs Ó߸Ä| ú½ß¸Á܃ß, Ó߸Òéßéß Sâ ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Òéß@ ¿‚RÅŽ. Ó•âéß ³Ç‹¢ÕßÇ·› „
ΟÿÜóz ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•ðÓß Ó߸Ä| ú½ß¸Á܃ß, Òéß@ ¿•Ó߸éß ·òâs ¦ Òx·Žo Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íÇ‹éß
ÓßÒ¸ éßéúß ÎŸÜózY Óßø |„ ¯ŸÿËéß܃ß, ΋êÄ ÓßÜp¸ ƒÜóz ¥¢Î‹Ãˆ·„¢^Åß Òéß@ »„éßÇ›m½ŸÇ‹éß.
©âs Ó߸Ä| ½ß¸Á܃ß Ø‚éßÈ꽟âéß 20 ¨ ðÓß Ò ¶„ í Ç‹ é ß ÌŸâéß °Réß ¿• Ø „ ê Üó ¥Îˆ

Ó߸éßoW¢¿„¢Ç›! ¿„êÇŸH. ·ŸZ ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ¶„í RÏ•Øé„ Ìß „ ¿„ê½ßǸ ¢‹


11 ¥Ã„ËŸxÜßé,ß ½ßÅ ¸ Ë
jß ŸÜßéß ·_ ΟÄéß ¯ô܃Üßéß Ø‚éÈß ê ܕ΋éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ¿‚Ò…ÜßÌó R⻄ÜßÇ‹éß. ·ŸZ
½Ÿâéß Ó߸éßoW¢¿„¢Ç›ïÓß܃ Y½ŸÓ߸éß܃ß ¦â¢Î‹¢»‡ ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ ÒêÅß RâéßÅ¶ß í„ Yß·„ÃÓˆ é¸ß Óoß ŸsÇ‹é.ß ""
¯ŸÇ‹¢Ç›. Qéß ½ßø |„ Ì„ K¹ßâ„ QéßÎâ‹ éߢǛ ¯ŸÇ‹¢Ç›.
12 Ø‚éßÈ꽟¶„í ÒéßUÒéß ¦¯ŸÎˆ¢¿„¢Ç›. ΋êÄ
Εà‡ÜózY ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¦Ø„éßââéß Ó߸éßoW¢¿ŸH. ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß §·„aÇ‹ §Îˆ §à‡ÿØ•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¥Y ¶„îÇŸ
¥Ã„p¢ ¿‚½ß¸tÒ¿„éßf.
803 Ø‚éßá¸Ø„ê 42:21-43:14
21 Ø‚éÈß ê½Ÿ Ì„â ðÓßÒ¶„íY ¯Ç‹Üß ÓŸxØ„é¢ß ¿„ê½ß¸ Ε҅Njéß Ì„â ½ß«ÜßzÜßâéß §¢ÅŽ·Ž XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß
5''·„ â éß · „ Õ® „ Ø „ é ß ½ ß ¸ Ç ‹ Ò Î‹ é ß q . Ó• â éß Z¶„ í ÌóÇ‹ é ß » ‡
»óÄéßÌ„éßÓŸsÄéß. ·„âéß·„ ¥Î‹éßvÌ„½‚éß`â ©½ß¸Î•à‡ßÜß
âéß Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í ¿•NŸoÇ‹éß. ©ÓŸsâéß. Ó•âéß Z ½ß«ÜßzÜßâéß Ó߸Òé߶„îÈf ½ŸÃˆY Z
22 ¥ØßéßÌ• ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„êÇ‹¢Ç› §Ì„ÄéßÜßéß ½ŸÃˆY ΋»Ãc„ ¶„ í„ Ã„½t«ß NŸoâéß. Ì„êÄétß âéߢǛ, ½ßǸ Ò‹ éßÃâ„ éߢǛ Ó•âéß
´Ç›¢S, ½ŸÃˆ ΋»„cÄ Îò¢CH¢¿ŸÃ„éß. Ø„éßéßÒ¶„í ½ŸÃˆY Ó߸Òé߶„îÄéßNŸoâéß. 6ÓŸ Òéßâéßá¸éßxHs ÓŸ¶„í §ßSf
Üߢ̟ Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß é‹ Óoß ŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ¿‚ÃÜ„ ó Õߢψ¢¿„ ½•Øéß ß ¥Y Ó•âéß ©Ì„Ão ŸY·Ž ¿‚Õéß Ìß Ÿâéß. ÓŸ Òéßâéßáé¸ xß Hs
ÕßÇŸmÃé„ .ß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ½ŸÃˆ ϋ⢠½ŸÃˆ ΋»Ãc„ é„ sß ¢Ç› ÕߢΉÜéß »ß ‡ ¿‚ÃN„ ŸÜßÜó ©¢¿„Ò΋éqß ¥Y Ó•âéß Î‹·Ë Žä ŸY·Ž
Îó¿„é·ß òÓŸsÄé.ß ½ŸÃˆY Ä·¢Žä ¿•¢Î‹é¶ß í„ ° ÒéßYá« ¿‚ÕßéßÌŸâéß. ΋êÄ Εà‡ÜßâéߢǛ ÓŸ ¶„íÒêÄéßÜßâéß,
Ü•Ç‹éß. §Ì„ÄéßÜßéß ½ŸÃˆ Ç‹Õßéßu Îó¿„éß·òÓŸsÄéß. ¶„íÒê^ÃoÜßâéß ÓŸ ΋»„cĶ„í XÓ߸éß·òY ĢǛ. 7ÓŸ
''ΟYY WÈC §¿•fØ„é¢ß Ç›"" ¥Y ¿‚½t¸ß »„Üß ½ŸÇ‹éß ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃZˆ , Z ÓŸÒéߢ ï½ßÅÕjß Çß â› Òéßâéßáé¸ xß Üߢ΋ÃZˆ
³·„aÇ‹ê Ü•Ç‹éß. ÓŸ ΋»„cĶ„í XÓ߸éß·òY ĢǛ. Ó•âéß ½ŸÃˆY ÓŸ ·óÓ߸½•éß
Ó߸ëá«j¢¿„éß·òÓŸsâéß. ½ŸÝ„zâéß Ó•Ó• Ó߸ëá«j¢¿Ÿâéß. ½ŸÝ„éßz
23QéßÜó ¯Ò^ÃñÓŸ Ε҅Y ÒêÅß RÓŸsß? ܕ΋éß. ÓŸ½ŸÝ„éßz.""
·ŸZ QéßÄéß ¦Ø„éßâ ÒêÅßÜßéß Áƒú»„Ì„o»‡ RY, ÁÈCâ
ΟYY »„êÈf ¦ÜóS¢¿ŸH. 24Ø„ê·óÕßé,ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ú½ß¸½ß¸¢¿ŸY·Ž Ε҅Y Ø‚éßéß·„a NŸ·äŽ §à‡ÿØ•éßÜßéß
8''·„Ý„éßz¢Ç› ¿„êÇ‹Ü•Y ½ŸÝ„zâéß ÕßØ„éßÅ߶„í XÓ߸éß·òY
âéߢǛ Ï‹ÓŸYs Îó¿„éß·óYSf¢Îˆ ¯ÒÄéß? Ø‚éßÈê
½ŸØ•éß ½ŸÃˆY §Üƒ ¿•Ø„éßY¿ŸfÇ‹éß. Òéß⢠؂éßÈê ĢǛ. ¿‚Ò…Üßéß ©¢Ç› RâÜ•Y ½ŸÝ„zâéß ÕßØ„éßÅ߶„í XÓ߸éß
½Ÿ¶„í RÃóÏ‹¢»‡ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡¢. ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·òY ĢǛ. 9ú½ß¸ÁÜߢ΋Äê, ßÁƒxÜßéß ¥Zs Ó߸Ò꽕à„
Òéßâ Ï‹ÓŸYs §Ì„Ãé„ Üß éß ß Îó¿„é·ß óY¿ŸfÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ß¸Ã„fÕßÇŸH. ¦ÎˆÜó ÁÈCâ ΟYY »„êÈf ½ŸÝ„z
·óÈâ RÏ‹¢»‡ OR¢¿„ŃY·Ž §à‡ÿØ•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„zÜó ¯Ò^ÃñÓŸ ½ŸÃˆÌó ¿‚¯ŸtÜßY
§ßá½j¸ Ç¸ß Ü‹ Ε é‹ .ß §à‡ÿØ•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ¦Ø„éâß ©½ßθ •à‡Üßâéß ·óÄéßÌ„éßÓŸs_ý‚ê, ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ NŸ¶ä„íßÜßâéß XÓ߸éß·òY
RY½ß¢« ¿„éß ·óÜ•Îé‹ .ß 25¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ŸÃˆQéß΋ ß½ŸH. NŸ¶ä„íßÜßéß Ó߸̄x¢ ¿‚¯ŸtH. ½ŸÃˆÎ• Ó߸È ¥Y
·ó½ß¸C¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ Qéß΋¶„í »ò½ß¸t §Îˆ Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßo¢Îˆ.""
10Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''ú½ß¸Á܃ß, Qéß_Ã
Ø„éßéßΟrÜßéß Ò¿•fÅßéßj ¿•à‡Ç‹éß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„í
½ŸÃˆ ¿„éßÅßêjß ¥Cs ©âsÅßéßj»‡ ©¢Îˆ. ·ŸZ ÁÄéß»„éß ÓŸ NŸ¶ä„íßÜßéß. Ó•âéß °ÃŸtÅßéß ¿•Óß«·òâs ¦ ðÓßÒ¶„íÜßéß
Ìó¢Îˆ °RéßÅó ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßܕ΋éß. ½ŸÃ„éß ·ŸH¯öÌ„éß Qéß_Ã. ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs Rà„|Óß«¢¿„éßÅ߶„í ½ŸÃˆ·Ž QéßÄéß
âs_Åßj ©¢Îˆ. ·ŸZ ÁÄéß»„éßÌóâs Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ú»„U¢ Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÄY Ó•âéß RéßÒéßwHs °ÃŸtÅßéß ¿•Ó߸éß
¿•¢Î‹é߶„í ½ŸÃ„éß ú½ß¸Ø„éßWs¢¿„ ܕ΋éß. ·òÓŸsâéß. 'Ó•Ó• ¦Ø„éâß âéß" ¥Y, Ó•Ó• ÓßÌ ¸ x„ Ε҅Njâéß
¥Y QéßÄéß ú»„U¢¿ŸÜßY Ó•âéß RéßÒéßwHs °ÃŸtÅßéß
Ε҅Njéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹éß Ì„â ú½ß¸ÁÜßÌó ©ÓŸsÇ‹éß ¿•Ó߸é߶„íÓŸsâéß. ÓŸ¶„í Òéßéߢ΋éß»‡ ° Ε҅Njê Ü•Ç‹éß,
ß ê½Ÿ Yâéßs Óßë¸ á«¢j ¿ŸÇ‹é.ß ÓŸ ̄ß|Ì„ ° Ε҅Njêß ©¢Ç‹Ç‹éß. 11ÓŸ ÒéßÅßéßj¶„í Ó•Ó•
43 Ø„ê·óÕßê, Ø‚éÈ
§à‡ÿØ•éßÜßéß, Ø‚éßÈ꽟 Yâéßs Ó߸ëP¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß. Ó•âéß ³·„aÇ‹Ó• Ä·¶„ä í„ Ç‹âéß, ÒéßÈ ¯ÒÄê
§½ßt¸ íÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''ծ؄ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é.qß Ü•Ã„éß.
12QéßÌó ÒêŃzǛ⠽ŸÇ‹âéß Ó•Ó•. Ó•Ó• RéßÒéßwHs
Ó•âéß Yâéßs ķ䎢¿Ÿâéß. ð½ßÄéßï½ßÅŽj Yâéßs ½ß«H¿Ÿâéß.
ZÒ… ÓŸ Ó߸|¢Ì„¢. 2Z¶„í ·„MŸjÜßéß ÒSfâ½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß Ã„·¢Žä ¿Ÿâéß. ¦ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß Ó•Ó• Qéß¶í„ ¿‚¯Ÿtâéß. QéßÌó
Z¶„í ÌóÇ‹éß»‡ ©ÓŸsâéß. ZÒ… â΋éßÜßéß ÎŸÅŽ ½‚Ý•z ©âs ¯ÒÃó ·òÌ„o½ŸÇ‹éß ·ŸÎ‹éß. Qéß_à ӟ NŸ¶ä„íßÜßéß,
Å߽߸tíÇ‹éß, ¥R ZQéß΋ ¯ôÈz ¯ŸÃ„Ò…. ZÒ… ¥Cs ÒéßÏ‹x Ó•Ó• Ε҅Njâéß."" NŸ·äŸÌ„éoß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚½t«ß â ÒêÅßÜéß ß
âÇ›¿•Å߽߸tíÇ‹éß ·ŸH¯öÒ…, Áƒ|ÜßÜßéß Yâéßs ·ŸÜßfÒ…. §R. 13''Ó•âéß ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê Ε҅Y»‡Ó• ©ÓŸsâéß.
3¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ø‚éßÈ꽟ӂñâ Ó•âéß Z¶„í Ε҅Njâéß Ó•Ó•Î‚ñÓŸ ¿•à‡âéß ¥¢_Åß Ó•âéß ¿•Óß«â ΟYY ¯ÒÄê
»„âéß·,„ §à‡ÿØ•éÜß éß ß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß Óß‹ ‚ñâ Ó•âéß Qéß¶í„ Ã„·¶„ä í„ ËŽn ÒêÄfܕÄéß. ÓŸ à„·Žo âéߢǛ Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ¯Ò|Äê
»„âéß·.„ Qéß¶í„ RÜßéÒß »‡ ¿‚H¢z ¿•¢Î‹é¶ß í„ Ó•âéß ¨P½ß…¸ âj éß Ã„·äŽ¢¿„ܕÄéß.""
14Ø‚ é ß È ê½Ÿ, §à‡ÿØ• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ß ½ß ¸ à ˆ à „ é ß Î ‹ é ß r Ç ‹ é ß
§ß¿Ÿfâéß. Yâéßs ÓŸ Ó߸|¢Ì„¢ ¿•Ó߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í §Íˆ
Ø‚ê½ß«Ø„êâéß, ïÓßÕƒâéß Ó•âéß §¿Ÿfâéß. 4ZÒ… ÓŸ¶„í RéßÒéßwHs Ä·äŽNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß,
½ß«ÿØ„éßéßÇ›R »„âéß·„ Ó•âéß Yâéßs ½®ß¸éßâ½ß¸Ã„éßNŸoâéß. Ó•âéß ''Ó•âéß Qéß ·óÓߢ¸ ïÓßñÓŸxÜßâéß ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ ½ß¢¸ ½ßN« Ÿoâéß.
Yâéßs ð½ßÿRéßÓ߸éßoÓŸsâéß, ZÒ… ÕßÌ„é߶„íâÅßéßz Z¶„í ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß Õߢψ¢¿„ÕÇß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ¦ ·„GØ q é„ éß Üß ß
Òéßâéßá¸éßxÜßâê, Z·Žá¸j½‚éß`â ÁÓŸ¢»‡Üßâéß Ó•âéß §Sf ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÃˆ Óß|¸ ¢Ì„ ½ßǸ Ò‹ ÜózÓ• XÓßé¸ ·ß òY¯öÕßÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß
½•NŸoâéß."" (·„Gq ú½ß¸ÁÜ߶„í ¦ ½ß¸Ç‹ÒÜßâéß »„êÈf ¿ŸÜƒ »„Ä|¢)
Ø‚éßá¸Ø„ê 43:15-44:9 804
15 Ó•âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß, Qéß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß s› . §à‡ÿØ•éÜß éß âß éß ½ßR¸ Ì„éÿß Üßéß »‡¶„í¢ÇŸ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. Ø„ê·óÕßéß Óߢ¸ ½ß† ¸
Ó•âéß Ó߸ëá«j¢¿Ÿâéß. Ó•âéß Qéß ÃŸEâéß."" Èo»‡ ÓŸ½ŸÇ‹Ø•éßxÅßÅßéßj Ó•âéß ¿•NŸoâéß. §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í
¿‚Ç‹éß»„éßÜßéß Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß.""
Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ÒéßÄÜß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß
16Ø‚éßÈ꽟 Ó߸Òéßéß΋ÿ¢Üó ÒêßcÜßéß ½•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ³·„aÇ‹éß ÒêÌ„ÿ½•éß Î•Ò…Ç‹éß
·„ÜózHÌ„ Á܃ÜßÜó »„êÇ‹ ¦Ø„éßâ Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í ³·„
ÕƒÅß ½•NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß,
17''Ä͟Üßéß, »„éßßÿÜßéß, ïÓßñÓŸxÜßÌó ÓŸ¶„í RÃóÏ‹¢»‡
44 ''Ø„ê·óÕßê ZÒ… ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹Ò…. ÓŸ ÒêÅß
Râéß. §à‡ÿØ•éßÜßê Ó•âéß Yâéßs °ÃŸtÅßéß
¿•Ó߸éß·òÓŸsâéß. Ó•âéß ¿‚ð½ßt Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Râéß. 2Ó•âéß
Ø„ééß Îß ¢r‹ ¿•ðÓß½ŸÃ„éß ´Ç›¢¿„ÕÇß é‹ Ì ß ŸÃ„é.ß ½ŸÝ„ézß ÒéßIz ¯âs Ø‚éßÈ꽟âéß, Ó•Ó• Yâéßs Ó߸ëP¢¿Ÿâéß. ZÒ… °½‚éß`
ÅŽ·Ž Ü•ÒÄé.ß ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß é‹ Ìß ŸÃ„é.ß ú·òÒ…|ÒWo Ø„éßéßÓŸs½ó ¥Üƒ ©¢Ç•¢Î‹é߶„í Yâéßs Ó߸ëP¢Sâ
ÒéߢÅß ¦ÃˆtâÅßé»jß ‡ ½ŸÃ„éß ¦½ß…¸ Á•Øé„ Õß Çß Ì‹ ŸÃ„é.ß 18·„âéß·„ ½ŸÇ‹âéß Ó•Ó•. ZÒ… Z Ì„Hz »„Äv¢Üó ©âs½ß¸tÅŽ
½‚éßéß΋Åóz ÁÈCâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·óÒ΋éßq. âéߢS Ó•âéß Z¶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•à‡âéß. Ø„ê·óÕßê,
¿ŸÜƒ ·ŸÜߢ ·Ž¢Î‹Åß ÁÈCâ ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf ÓŸ ðÓßÒ·Ÿ, Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. Ø‚éßá¸êÄêâê,* Yâéßs
¦ÜóS¢¿„Ò΋é.qß 19¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ß Ó•âéß âêÌ„â ·ŸÃŸxßÜéß ß Ó•âéß °ÃŸtÅßéß ¿•Ó߸éß·òÓŸsâéß.
3''Οº¢»‡ ©âs Òéßâéßáé¸ x
¿•NŸoâéß. §½ßt¸ íÇ‹éß QéßÃé„ ß ·òÌ„o ½‚ééß ·ß a„ ܃ ¯Î‹é»ß é„ Ì ß ŸÃ„é.ß ß Üß¶í„ Ó•Ó• ZÝ„ézß ¯öNŸoâéß.
§Îˆ Ó߸̄xÒéßY Qé߶„í »„ÅŽj»‡ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ó•âéß YÁ¢»‡Ó• ¯¢Ç› â Õ®ê „ RéßQéß΋ Ó•Ó• ·ŸÜßéÒß Üßâéß ú½ßÒ¸ U¢½ßÁ¸ •NŸoâéß.
¥Ã„Ëx¢Üó ÕƒÅß ½•NŸoâéß. YÁ¢»‡Ó• Ó•âéß ¯ÇŸÃˆÜó Z ½ß«ÜßzÜß Qéß΋ Ó•Ó• ÓŸ ¦Ì„wâéß ¶„íÒéßwÈNŸoâéß. ¥Îˆ
â΋éÜß éß ß ú½ßÒ¸ U¢½ßÁ¸ •NŸoâéß. 20¥Ç‹R Á¢Ì„éÒß …Üßéß ¶„îÇ‹ Qéß ¶„íÅßé¢ß Õߢ Qéß΋ ¯ôÄéÌ zß é„ âß s ³·„ ZÅŽ ú½ß½¸ Ÿº¢Üƒ
ÓŸ¶„í ·„ëÌ„ÁÂÌ„ ·„HC ©¢ÅƒØßéß. Y½ß¸tí·óÝ„éßz, ï½ß΋q ©¢ÅßéߢΈ. 4½ŸÃ„éß ú½ß¸½ß¸¢¿„¢Üó ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x ¯Î‹éß»„éß
Á¢Ì„éÒß …Üßéß ââéßs ½®é¸ß âß ½ßø é„ Nß ŸoØéß .ß ¥Ã„Ëx¢Üó Ó•âéß ÌŸÃ„éß. ZÅŽ ·ŸÜßéßÒÜß ½ß¸·„a»‡ ï½ßÈ»• ¿‚Åßz܃ ©¢ÅƒÃ„éß
ZÝ„zâéß ú½ß¸ÒU¢½ß¸ ¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß ¥R ââéßs ½®ß¸éßâ ½ŸÃ„éß. 5''³·„ Òx·Žo ¥¢ÅƒÇ‹éß, 'Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟¶„í
½ß¸Ã„éßNŸoØßéß. ¯ÇŸÃˆÜó Ó•âéß â΋éßÜßâéß ú½ß¸ÒU¢½ß¸ Á•Óß« ¿‚¢Îˆâ ½ŸÇ‹âéß" ¥Y, ÒéßÃóÒx·Žo 'Ø„ê·óÕßéß" ð½ßÄéß
â½ß¸tíÇ‹éß ¥R ½®ß¸éß⠽߸ÄéßNŸoØßéß. Ó•âéß °Ã„tÄ¿„éß·òâs ¿‚½ß¸tí ·ò¢ÅƒÇ‹éß. §¢·ò·„ Òx·Žo Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟
ÓŸ ú½ß¸ÁÜ߶„í ZÝ„éßz §Ò|ŃY·Ž Ó•âéß ÎŸYY ¿•NŸoâéß. ½ŸÇ‹âéß, ¥Y Ì„â ð½ßÄéß ú½ŸÓ߸éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. §¢·ò·„Äéß
21Q_à ӕâéß ¿•Óâ «ß Òéßâéßáé¸ xß Üßé.ß ¨ ú½ßÁ¸ Üßéß ââéßs '§à‡ÿ Ø•éßÜßé" ð½ßÄéß ú½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß.""
6Ø‚ é È꽟 §à‡ÿØ• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ß ÃŸE. Óß ¸ à „ | à„ · Ž o
Ó߸éßoW¢¿„éßÅ߶„í ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹ÌŸÃ„éß.
22''Ø„ ê ·óÕß ê , ZÒ… ÓŸ¶„ í ½‚ é ß é ß Ã „ ï ½ß Å ß j Ü • Î ‹ é ß . Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß.
¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ß §à‡ÿØ•éÜß ê ß , ZÒ… ÓŸÌó RÓßC« ¯öØ„êÒ…. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ìß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''Ó•âéß ³·„aÇ‹âéß ÒêÌ„ÿ½•éß
23ú½ß¸Á܃ß, QéßÄéß Qéß ÕßH ¥Ã„tË »ò^ÃÿÜßâéß ÓŸ Ε҅ˎn. §¢·„ ° Ε݄҅êz ܕÄéß. Ó•Ó• ¦Îˆ, ¥¢Ì„Òéßéß.
΋»Ãc„ ¶„ í„ XÓßé¸ ·ß òY ßܕÎé‹ .ß QéßÃé„ ß ââéßs ½®é¸ß âß ½ßø f„ Ü•Îé‹ .ß 7ӟҢŎ Ε҅Njéß §¢·ò·„Ç‹éß Ü•Ç‹éß. ¥Üƒ ©¢_Åß, ¦
QéßÃé„ ß ÓŸ¶„í ÕßÜéß Üß éß ß ¥Ãˆt¢¿„ÜΕ é‹ ,ß QéßÃé„ ß ÓŸ¶„í ÕßÜéß Üß éß ß Î•Ò…Ç‹éß §½ß¸tíÇ‹éß ÒêŃzÇŸH. ¦ Ε҅Njéß ÒSf,
§½Ÿ|ÜßY Ó•âéß RéßÒéßwHs ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ÌŸâéß ÓŸÒÜœ ©âsÅßéjß Ã„éE ß Ò… ¿„ê½ß¢« ¿ŸH. à‡à„|Ì„¢»‡
Qé߶„í RÓ߸éß»„éß ·„H»•¢Ì„ ÒĶ„í QéßÄéß ÓŸ¶„í Ï‹ê½ß¸¢ ©¢Ç• ¨ ú½ß ¸ Á Üß â éß Ó• â éß Ó߸ëP¢Sâ½ß¸tíÇ‹éß °Réß ÁÈ
½•Øé„ Òß éßY RéßÒéßwHs Ó•âéß ÕßÜÒß ¢Ì„ï½ßÅÜjß Î• é‹ .ß 24·„âéß·„ C¢Îó ¦ Î•Ò…Ç‹éß ÓŸÌó ¿‚¯ŸtH. Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó °Réß
QéßÄéß ââéßs ½®ß¸éßâ½ß¸_Ãf¢Î‹é߶„í ¥ÒÓ߸Ľ‚éß`â ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Îó ¥Îˆ ¥Ì„Y·Ž Ì‚HÓßâ« Åßéjß ¿„ê½ß¢« ¿„éÅ ß ¶ß í„
·òâéßÅ߶„í QéßÄéß Qéß Ç‹Õßéßuâéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿„ܕ΋éß. ¦ Ε҅Njéß Óßê ¸ ¿„âÜßéß §½Ÿ|H. 8Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é!qß Îˆ»é„ Üß éß ß
·ŸZ Ó•âéß Qéß ðÓßÒ¶„íY܃ ©¢ÇŸÜßY Qéß_à ââéßs ÕßÜß ½ß¸Ç‹Ò΋éßq! °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó ¥Îˆ Ó•âéß ZÌó ¯Üßz
Ң̄¢ ¿•à‡Ã„éß. Qéß ¿‚Ç‹éß ·ŽÿØ„éßÜßZs ââéßs ¿ŸÜƒ ½ß¸tíÇ‹ê ¿‚¯ŸtܕΟ? Qéß_à ӟ¶„í NŸ¶ä„íßÜßéß. ÓŸÌó
RÓß«C¢¿• ÒĶ„í ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß. ¯ŸÅßéß §¢·ò·„ Ε҅NjéßÓŸsÇŸ? ° Ε҅Njê Ü•Ç‹éß.
25''Ó•âéß, Ó•Ó• Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß Ì„éßÇ›S½•ðÓß ½ŸÇ›s. ÓŸ Ó•âéß ³·„aÇ‹âéß ÒêÌ„ÿ½•éß. §¢·ò·„ Ε҅NjéßâsÅßéßj
¦â¢Î‹¢ ·óÓߢ¸ Ó•âéß Î‰Ys ¿•NŸoâéß. Ó•âéß Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ÓŸ¶„í Ì‚HØ„éß΋éß.""
ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ¿•Óé¸ß ·ß óâéß. 26·ŸZ QéßÃé„ ß ââéßs ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ©¢¿„éß
·ó½ŸH. Òéß⢠ÓßÒ¸ 꽕ࢄ »‡ ·„Üéß Óß é¸ß ·òY °Îˆ Óß^¸ ÃñâÎó ¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅éß{ Yúá¸tØ‚êÁâ¢
9·ò¢Ì„ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Rú»„@Üßéß (¥Õß΋r½ß¸…
YÄnØßéߢ¿ŸH. QéßÄéß ¿•Óß«â ½ŸÅŽY »„êÈf ¿‚½ß«t,
QéßΕ Ó߸È»‡c ©¢Îˆ ¥Y ¿„ê½ß«¢¿ŸH. 27Qéß ½‚éßéß΋Ŏ Ε݄҅éß{) ¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ¥R Yúá¸tØ‚êÁâ¢.
Ì„¢Ç›ÿ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ç‹éß. Qéß ÓŸxØ„éß½ŸÎ‹éßÜßéß ÓŸ¶„í
RÃóÏ‹½‚éß`â ½ŸÅŽY ¿•à‡Ã„éß. 28Qéß ½ß¸RÌ„ÿ ¯ŸÜ߶„íÜßâéß Ø‚ éßá¸êÄêâê §à‡ÿØ•éÜß éß ß Ø‚ééß ·ß a„ ÒéßÃóð½ßÃé„ .ß ''ÒéߢSΈ""
Ü•·„ ''Ó߸̄x½‚éß`âΈ"" ¥Y ¥Ã„p¢.
805 Ø‚éßá¸Ø„ê 44:10-23
ú½ß¸ÁÜßéß ¦ Rú»„@Üßâéß ð½ßÿRéßNŸoÄéß. ·ŸZ ¦ Rú»„@Üßéß ÒÓ߸éßo¢Îˆ »„âéß·„ §½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ¿„êÇ‹ »„Üßâéß"" ¥Y
Yúá¸tØ‚êÁâ¢. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜ• ¦ Rú»„@Ü߶„í ¥Ì„Çé‹ ß ¥¢ÅƒÇ‹é.ß 17¥ØßéÌ ß • ·ò¢¿‚¢ ·„^Åßj RéßCH¢Îˆ.
NŸ¶äí„ Üß éß ,ß ·ŸZ ¥R ÒêŃzÇÒ‹ …. ½ŸÃˆ·Ž °Qéß Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß ·„âéß·„ ¥Ì„Ç‹éß ¦ ·„^ÅßjÌó ³·„ Rú»„º¢ ¿•Óß«, ΟYs
½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ½ß⸠éßÜß Rá¸Øé„ ¢ß ½ŸÃ„éß Óß»« é„ ½cß Ç¸ß •¢Ì„ ÒêÌ„ÿ¢ Ì„â Ε҅Njéß ¥Y ½ß«ÜßéßNŸoÇ‹éß. ¨ Ε҅Y Òéßéߢ΋éß
¶„îÇŸ ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éß΋éß. ¥Ì„Ç‹éß NŸMŸj¢»„½ß¸Ç›, ΟYY ½ß¸†PNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¦
10¨ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„zâéß ¯ÒÄéß ¿•à‡Ã„éß? ½ß¸Y Ε҅Y ¯ŸÿÈp¢S, ''Z½• ÓŸ Ε҅ǛR, ââéßs ķ䎢¿„éß""
·ŽÒêHâ ¨ Rú»„@Üßâéß ¯ÒÄéß ¿•à‡Ã„éß? 11¿•W ¥¢ÅƒÇ‹éß.
18¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß °Réß ¿•Ó߸éßoÓŸsÃó ½ŸÃˆ_· Ì‚H
½ß¸Y½ŸÃ„éß ¦ Ε݄҅zâéß ¿•à‡Ã„éß. ¦ ½ß¸Y½ŸÝ„z¢ÌŸ Òéßâéß
á¸éßxÜ•, Ε݄҅éßz ·ŸÃ„éß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜߢ̟ ·„HÓß« ÒSf, Ø„éÎß é‹ .ß ¥Îˆ ½ŸÃ„éß ú»„U¢¿„Ãé„ .ß ¥Îˆ ½ŸÃˆ ·„Ýé„ zß ÒéßêÓßé¸
¨ Rá¸Ø„êÜßâéß ¿„ÈfðÓßo, ¥½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÝ„z¢ÌŸ Óß«»„éßc ß·òY¯öØßéß, ½ŸÃ„éß ¿„êÇ‹Ü•âÅßéßj ©¢ÅßéߢΈ. ½ŸÃˆ
½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß, Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. ºë΋؄êÜßéß (ÒéßâÓ߸éßÜßéß) ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í
12³·„ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ½•Ç› Y½ß¸tíÜß Qéß΋ §âéßÒéßéß ½•Ç› ú½ß¸Ø„éßWs¢¿„Ò…. 19¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß
¿•Ø„éßŃY·Ž ̄⠽߸YÒéßéßÅßéßz ½ŸÇ‹ÌŸÇ‹éß. Üó@Ys »„êÈf ¦ÜóS¢¿„ܕ΋éß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ú»„U¢¿„Äéß
·òÅßjÇŸY·Ž §ßÌ„Ç‹éß Ì„â Ó߸éßÌ‚oâéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß, »„âéß·„, ''Ó߸»„¢ ·„^ÅßjÜßéß Ó•Ó• ·ŸÜ•fà‡âéß, ÓŸ Ãò^Åßj
¥½ß¸tíÇ‹éß ¦ Üóº¢ ³·„ Rú»„º¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¨ ·ŸÜßéßf·òÓ•¢Î‹é߶„í, ÓŸ Òê¢Ó߸¢ ҢNjéß·òÓ•¢Î‹é߶„í
ÒéßYá« ÕßÜß½‚éß`â Ì„â ¿•Ì„éßÜßâéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß. ¦ Y½ß¸tíÜßéß Ó•âéß ½ŸÇ‹éß·òÓŸsâéß. ¦ Òê¢Ó߸¢ Ó•âéß
¥ØßéßÌ• ¥Ì„Y·Ž ¦·„H ½•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Y ÕßÜߢ WÓŸsâéß. ÒéßÈ RéßCHâ ·„^Åßjâéß ©½ß¸Ø‚êC¢S ¨
¯öÌ„éߢΈ. ¥Ì„Ç‹éß ZÝ„éßz ÌŸ»„·„¯öÌ•, ¥Ì„Ç‹éß ÕßÜßV⢠ծ„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`⠽߸Y ¿•à‡âéß. Ó•âéß ³·„ ¿‚·„a Òéßéß·„aÓ•
¥Ò…ÌŸÇ‹éß. ½ß¸†PÓ߸éßoÓŸsâéß"" ¥Y ½ŸÃˆ ÒéßÅßéj¶„í ½ŸÃ„éß ¯âsÇ‹ê
13ÒéßÃó ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ¿‚·„aQéß΋ DÌ„Üßéß DðÓߢ΋é߶„í Ì„Üߢ¿„ܕ΋éß.
20¦ ÒéßYá« °Réß ¿•Óé¸ß Ó
âêÜßéß ½•Óß« TÄn¢Ìó DÌ„Üßéß DNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯·„aÇ‹ oß ŸsÇó ¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß
·óØ„êÜó §ßΈ Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß ¥Ì„Ç‹éß »„¢Î‹Ã„»óÝ„¢ ¥Ø„êxÇ‹éß, ·„âéß·„ ¥Ì„Y
Ì„â ©HÌó ¿‚·„a âéߢǛ Rú»„@Ys ¿‚¶„íaÌŸÇ‹éß. ¦ ºë΋؄éߢ ¥Ì„Ys Ì„½ß¸tí ÒêÄc¢Üó âÇ›½ß«¢S¢Îˆ.
Rú»„@Ys ·òH¿•¢Î‹é߶„í ¥Ì„Ç‹éß ·„ßaÅߢ ©½ß¸Ø‚ê ¥Ì„Ç‹éß Ì„ââéß ÌŸâéß Ã„·äŽ¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿•Ó߸éßo
CNŸoÇ‹éß. ¨ RÏ‹¢»‡ ¦ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß ¦ ¿‚·„a Ó߸È»‡c âsΈ Ì„½t¸ß í ¥Y ¥Ì„Çé‹ ß ¿„êÇ‹ÜÇ• é‹ .ß ''Ó•âéß ½ßŸ éß ·jß òâs
¨ Rú»„º¢ ¥Õß΋r½ß¸… Ε҅Njéß"" ¥Y ¥Ì„Ç‹éß ¿‚½ß¸tÇ‹éß.
ÒéßYá«Üƒ ·„âÕßÇ•Åßéßj ¿•NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ¨ ÒéßYá«Y
¯öHâ Rú»„º¢ §¢Åóz ¶„îÃófÒÅߢ Ì„½ß¸t ¿•ðÓßΈ YÁ½‚éß`â Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í
°Qéß Ü•Î‹éß. Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß
14³·„Ç‹éß Î•ÒΟÄéß, Ó߸Ä݄ Ü•·„ Óß«¢Ï‹êÄ Òë·äŸYs 21 ''Ø„ê·óÕßê, ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ©¢¿„é·ß ó.
âÈ·Ž½•Ø„éßÒ¿„éßfâéß. (¦ ¿‚Åßéßz ï½ßÈ»•ÅßÅßéßj ¥Ì„Ç•¢ §à‡ÿØ•éßÜßê, ZÒ… ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹ÒY ÁƒÂ½ß¸¶„¢
¿•Ø„éßܕ΋éß. ¦ ¿‚Åßéßz ¥Ç‹RÜó ½ŸÅŽ Ó߸|¢Ì„ à„·Žo ©¢¿„éß·ó. Yâéßs Ó•âéß Ó߸ëP¢¿Ÿâéß. ZÒ… ÓŸ
ÒéßêÜߢ»‡ ï½ßÈ»‡Øßéß. ³·„Ç‹éß ³·„ Ì„ÒêÜß Òë·äŸYs ðÓßÒ¶„íÇ‹Ò…. ·„âéß·„ §à‡ÿØ•éßÜßê, ââéßs ÒéßÄS
ÓŸÅŽÌ• ÒÄ¢~ ΟYs ï½ß¢¿„éÌß é„ ¢ß Έ.) 15¥½ßt¸ íÇ‹éß ¥Ì„Çé‹ ß ¯öÒ΋éßq.
ÒéߢÅß ½•Ó߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ¦ ¿‚Åßéßjâéß ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. 22 Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß ³·„ ï½ß΋q ½•éß½®ß¸éߢ܃ ©¢Ç•R. ·ŸY

¥Ì„Ç‹éß ¦ Òë·äŸYs Sâs ·„^Åßj Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÄé߶„í ¦ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß Ó•âéß Ì„éßÇ›S ½•à‡âéß. »‡HÜó
ÌŸÇ‹éß. Ò¢Åß ¿•Ó߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í, ¿„H ·Ÿ¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ¥Î‹ëà„x½‚éß`â ³·„ ½•éß½®ß¸éߢ܃ Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß
¥Ì„Çé‹ ß ¦ ·„^ÅÜjß âß éß ½ŸÇ‹é·ß ò¢ÅƒÇ‹é.ß ·òYs ·„^ÅßÜj Ì ß ó ¯öØ„êØßéß. Ó•âéß Yâéßs Ì„½ß«t¢S ·Ÿ¯ŸÇŸâéß,
¥Ì„Çé‹ ß ÒéߢÅß ¿•Ó,«ß Ãò^Åjß ·ŸÜßéfß ·ò¢ÅƒÇ‹é.ß ¥ØßéÌ ß • ·„âéß·„ WÈC ÓŸ ΋»„cĶ„í Ò¿•fØßéß.""
¥Ì„Ç‹éß ¦ ·„^ÅßjÜóz ³·„ Õ®ƒ»‡Ys Ε҅Y»‡ ¿•Ø„éßŃY·Ž 23 Ø‚éßÈ꽟 »ò½ß¸t ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. »„âéß·„

©½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ¦ ÒéßYá« ¦ Ε҅ˎn ½ß¸†P ¦·Ÿà‡Üßéß ¦â¢ÎˆÓ߸éßoÓŸsØßéß. Õ®„êRéß, ΟY


NŸoÇ‹éß. ¦ Ε҅Njéß ¦ ÒéßYá« ¿•Óß«â Rú»„º½•éß ·ŸZ ¦ ¥»‡Ï‹ Ó߸p܃Üóz Ó߸UÌ„¢ Ó߸¢Ìóá«Ó߸éßo¢Îˆ. ½ß¸Ã„|
ÒéßYá« ¦ Rú»„º¢ Òéßéߢ΋éß NŸMŸj¢»„½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß. 16¦ ÌŸÜßéß Î•Ò…Y·Ž Ң΋ӟÜßéß ¿‚HzÓ߸êo ¯ŸÅßÜßéß
ÒéßYá« Ó߸»„¢ ·„^ÅßjÜßéß ÒéߢÅßÜó ·ŸÜßéßNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯ŸÇ‹éßÌ„éßÓŸsØßéß. ¥Ã„Ëx¢Üó ¿‚ÅßzZs ¦â¢
¦ ·„^ÅßjÜßÌó Òê¢Ó߸¢ ҢNjéß·òY, ·„Ç‹é߽߸… Y¢Ç• ΋¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ¯¢Î‹é߶„í? ¯¢Î‹éß·„¢_Åß
¥¢Ì„ÒÄ¶í„ ¦ Òê¢Óߢ¸ W¢ÅƒÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß ½‚¿f„ ΋⢠؄ê·óÕßéßâéß Ø‚éßÈ꽟 ķ䎢¿ŸÇ‹éß »„âéß·„
·óÓ߸¢ ¦ ·„^ÅßjÜßâéß ÒéߢÅß ï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ''Õƒ»„éߢΈ, §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í Ø‚éßÈ꽟 »ò½ß¸t ·ŸÃŸxÜßéß
§½ß¸tíÇ‹éß ÓŸ¶„í ½‚¿„f»‡ ©¢Îˆ. ÒéߢÅß ÎŸ|ß ½‚Üßéß»„éß ¿•à‡Ç‹éß »„âéß·„.
Ø‚éßá¸Ø„ê 44:24-45:9 806
24 ZÒ… °½‚éß`Ø„éßéßÓŸs½ó ¥Üƒ Yâéßs Ø‚éßÈ꽟 ΋»Ãc„ „ âéߢǛ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ XÓß½« •Óé¸ß ·ß òÓ•¢Î‹é¶ß í„ Ó•âéß
¿•à‡Ç‹éß. ZÒ… §¢·Ÿ Z Ì„Hz »„Äv¢Üó ©âs ¥Ì„Y·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâéß. ½ß¸ÅßjË ÎŸ|ßÜßéß
½ß¸tíÇ• Ø‚éßÈ꽟 ΉYY ¿•à‡Ç‹éß. ''Ø‚éßÈê ·ó^Ãá¸éßâéß ¦½ß¸… Á•Ø„éßÜ•Ò…. ½ß¸ÅßjË ÎŸ|ßÜßéß
½Ÿâéß, Ó•Ó• Ó߸ÒéßÓ߸o¢ ¿•à‡âéß. ¦·Ÿà‡Üßâéß Ó•Ó• Ó•âéß Ì‚Ã„éß NŸoâéß, ·ó^Ãá¸éß ÜóY·Ž ú½ß¸½•KNŸoÇ‹éß.
¥·„aÇ‹ ©¢¿Ÿâéß. Ó•Ó• Õ®„êRéßY ÓŸ Ø‚éß΋éßÅ 2
½ß¸Ã„¿Ÿâéß."" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ''·ó^Ãá¸ê, Z ïÓßñÓŸxÜßéß Òéßéߢ΋Njéß»„éß ½•NŸoØßéß.
Ó•âéß Z¶„í Òéßé¢ß ΋é»ß ‡ ½‚݃oâéß. ½ßø |„ ÌŸÜßâéß Ó•âéß
25 ¿„Îé‹ âß éß ¿•NŸoâéß. ½ßÅ ¸ Ëjß ¢ §Ì„Ço › Ì„Üéß ½ß …¸ß Üßéß Ó•âéß
¥Õßνr‹ …¸ß ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ¥ÕßΟrÜéß ß ¿‚Õéß Ì
ß ŸÃ„é.ß ¥ØßéÌ
ß •
½ŸÃˆ ¥ÕßΟrÜßéß, ¥ÕßΟrÜßéß»‡ Ø‚éßÈ꽟 ¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß. ½ß¸»„éßÜß»òÇŸoâéß. Ì„Üßé߽߸…Üß QéßΈ §âé߽߸ »„Ǜ؄éß
Òéߢ̟ÿÜßéß ¿•ðÓß Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½‚Ãÿˆ ½ŸÃˆ»‡ Üßâéß Ó•âéß RÄéß»„ »òÇŸoâéß.
3 T·„Åóz ΟSï½ßÅÕ
¿•NŸoÇé‹ .ß ÁƒÂâéßÜâß éß »„êÇ‹ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·„ÜÒß Ã„ï½ßÇŸoÇé‹ .ß jß Çß â› Ï‹â¢ Ó•âéß Z¶„í §NŸoâéß.
½ŸÃˆ·Ž ¿ŸÜƒ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥Y ½ŸÃ„éß ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. Ο¿„ÕßǛ⠱à„|ßxÜßâéß Ó•âéß Z¶„í §NŸoâéß.
·ŸY ½ŸÝ„éßz ½‚Èÿ½ŸÝ„z܃ ·„Y½ß«¢¿•Åßéßj Ø‚éßÈ꽟 Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âéß ¥Y ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òÓ•¢
¿•NŸoÇ‹éß. 26ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó߸¢Î•à‡Üßéß ¥¢Îˆ¢¿•¢Î‹é߶„í ΋é߶„í Ó•âéß Î‰YY ¿•NŸoâéß. §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ðÓßÒ¶„íÜßâéß ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß. ¦ Ó߸¢Î• Ε҅Njâéß Ó•Ó•, Yâéßs ð½ßÄéßï½ßÅŽj ½ß«ÜßéßÓ߸éßoÓŸsâéß.
4 ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Ø„ê·óÕßéß ·óÓ߸¢ Ó•âéß QÅŽY
à‡Üßâéß Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÓ߸oÒ¢ ¿•NŸoÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Ø„ê
H€â ½ŸÅŽY »„êÈf ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸tÇŸY·Ž Ø‚éßÈ꽟 ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. °ÃŸtÅßéß ¿•Ø„éßÕßÇ›â ÓŸ ½ß¸ÁÜßéß
Ó߸¢Î•à„ºÃ„éßÜßâéß ½ß¸¢½ß«NŸoÇ‹éß. ½ŸÃˆ Ó߸Üß@ ÒéߢSΈ §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ß ·óÓߢ¸ Ó•âéß QÅŽY ¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß.
¥Y Ø‚éßÈ꽟 Ó߸êSÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ·ó^Ãá¸ê, Ó•âéß Yâéßs ð½ßÃé„ ß ï½ßÅjŽ ½ßÜ« éß Óß é¸ß Óoß Ÿsâéß.
ZÒ… ââéßs ¯Ã„é»ß Ò„ …, ·ŸZ Ó•âéß Yâéßs ð½ßÃé„ ïß ½ßÅjŽ
Ø„éßêΟâéß ½ß¸…âÈw¢¿„ŃY·Ž Ε҅Njéß ·ó^Ãá¸éßâéß ½ß«ÜßéßÓ߸éßoÓŸsâéß.
5 Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âéß. Ó•âéß ³·„aǛӕ Ε҅ Ç‹âéß.
¯âéßs ·ò¢ÅƒÇ‹éß
'' ½ß¸ÁÜßéß ÒéßÄÜß ZÜó YÒÓß«NŸoÄéß"" ¥Y Ø‚éßÄêḠ§¢·„ ° Ε҅Njê Ü•Ç‹éß. Ó•Ó• Z¶„í ÕßÅßjÜßéß
Ü•ÒéßéßÌó Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ''QéßÄéß Ï‹Ãˆ¢½ß¸Á•Ó߫⽟Njâéß. ¥ØßéßÓŸ ZÒ… §¢·Ÿ ââéßs
ÒéßÃÜ„ ß YÈw¢¿„ÕÇß Ì
‹ ŸÃ„é"ß " ¥Y Ø„éê ß ÎŸ ½ßŸ Ëjß Ÿ ¯Ã„éß»„Ò….
6 Ó•âéß ³·„aÇ‹âéß ÒêÌ„ÿ½•éß Î•Ò…Ç‹âY ú½ßÁ
ÜßÌó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ìß é„ Óß ŸsÇ‹é.ß ''Ó•âé ÒéßÃÜ„ ß ¸ Üߢ̟
RéßÒéßwHs ½ß¸ÅßjËŸÜßéß»‡ ¿•NŸoâé"" ¥Y ÓŸà„⢠̂Üéß Óßé¸ ·ß ó½ŸÜßY Ó•âéß ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß âß éß ¿•NŸoâéß.
¿•Ø„éßÕßǛ⠽߸ÅßjËŸÜßÌó Ø‚éßÈ꽟 Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß ¥Y, Ó•âéß Ì„½ß¸t §¢·ó
¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. Ε҅Njéß Ü•Ç‹Y Ì„êÄéßt âéߢǛ ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ ÒĶ„í
27 ''¯¢Ç› ¯ ô¢Ç› ! Qéß ·ŸÜß é ß Ò Üß â éß Ó• â éß ¯¢Ç› ú½ß¸ÁÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
7 Ó•Ó• ½‚Üßéß»„éßâéß ·„HC¢¿Ÿâéß. ÒéßÈ Ó•Ó• T·„ÅŽY
¯öØ•éßÅßéßj ¿•NŸoâéß"" ¥Y ÜóÌ‚ñâ Á܃ÜßÌó
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¿•à‡âéß. Ó•Ó• ÓßÒ¸ êϟ⢠·„HCNŸoâéß. Ó•Ó• ·„MŸjÜéß ß
28 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·ó_Ãá¸é* ß Ìó ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é,ß ''ZÒ… ·„HcNŸoâéß. Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•Ó• ¨ Ó߸¢»„Ì„éß
ÓŸ »ò^ÃÿÜß ·Ÿ½ß¸ÃˆR. Ó•âéß ·óÈ⠽ŸÅŽY ZÒ… ÜßYs¢ÅŽY ¿•NŸoâéß.
8 ï½ß ñ â ¦·Ÿà„ ¢ ÜóY ½• é ß ½ ® ß ¸ ê Üß é ß Òéß ¢ SÌ„ Ó ŸYs
¿•NŸoÒ…. 'ZÒ… ÒéßÃÜ„ ß ·„ÅÕjß Çß Ì‹ ŸÒ…" ¥Y Ø‚éÃß ê „
á¸Ü•ÒéßéßÌó ZÒ… ¿‚ÕßéßÌŸÒ…. 'Z ½ß¸…ӟ΋éßÜßéß Õ®„êRéßQéß΋ ÒÄ~¢»‡ ¶„íȽ߫¢¿„éß»‡·„! Õ®„êRéß
ÒéßÄÜß YÈw¢¿„ÕßÇ‹ÌŸØßé""" ¥Y ZÒ… ¥Üß Ó‚Ã„Î‹Üßéß RÇ›S Ä·ä„Ëâéß ½®ß¸H¢½ß¸Á•Ø„éßéßâéß »‡·„!
Ø„éߢÌó ¿‚ÕßéßÌŸÒ…. ΟYÌóÕƒÅßéß ÒéߢS̄⢠ï½ßÄéß»„éßâéß »‡·„!
Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•Ó• ¥Ì„Ë* Žn Ó߸ëP¢¿Ÿâéß.
§à‡ÿØ•éßÜßéßâéß R½‚êS¢¿„ŃY·Ž Ε҅Njéß Î•Ò…Ç‹éß Ì„â Ó߸ëá«jY ¥Î‹é߽߸…Üó ©¢¿„éßÌŸÇ‹éß
·ó^Ãá¸éßâéß ¯âéßs·ò¢ÅƒÇ‹éß 9''¨ ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„êÇ‹éß! ½ŸÝ„éßz ½ŸÃˆY Ó߸ëP¢Sâ

45 Ø‚éßÈ꽟 °ÃŸtÅßéß ¿•Ó߸éß·òâs Ì„â ßE ½ŸYÌó ½ŸÎˆÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÝ„éßz ÓŸÌó ½ŸÎˆ¢¿„Åߢ
·ó^Ãá¸éßÌó ¦Ø„éßâ ¿‚½ß«tâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß §R: ¿„êÇ‹é.ß ½ŸÝ„ézß ½ßC¸ H¯öØßéâß ¶„í¢Ç‹ ï½ß¢¶„í܃ ©ÓŸsÄé.ß
''·ó^Ãá¸é ¶„íÇ›¿•Øéß ß Ó•âéß ½ßÅ
¸ éß ·jß ò¢Åƒâéß. ßEÜß ³·„Ç‹éß ¶„í¢Ç‹ ¿•Ø„éßŃY·Ž P»„Åß Òéßâéßs ©½ß¸Ø‚êC
NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ ¦ ÒéßÅŽj, '´ ÒéßYá¬, °¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…?"
·ó__Ãá¸éß ½ß¸Ãˆ~Ø„ê ßE. §Ì„Ç‹éß ·•ÿ.½ß¸†. 550 -530 ÒĶ„í
¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„ËŽn ''·ó_Ãá¸éß"" ¥Øßéß ©¢Ç‹Ò¿„éßf.
807 Ø‚éßá¸Ø„ê 45:10-24
18
¥Y ¥Ç‹ß»„΋éß. Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßÕßÇ›â ÒÓ߸éßoÒ…Ü߶„í Ø‚éßÈ꽟ؕéß Î•Ò…Ç‹éß. ¦Ø„éßÓ• Õ®„êRéßY,
½ŸÅŽY Ì„Ø„êÄéß¿•Óß«â ½ŸYY ú½ß¸Ks¢¿• ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ¦·Ÿà‡Üßâéß Ó߸ëP¢¿ŸÇ‹éß. Õ®„êRéßY Ø‚éßÈ꽟
ܕ΋éß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¨ ÒéßÅŽj܃»• ©ÓŸsÄéß. 10³·„ ΟY NŸpâ¢Üó ©¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Õ®„êRéßY
Ì„¢Ç›ÿ ̄⠽߫ÜßzÜ߶„í ¯ŸÿË¢ ¯öNŸoÇ‹éß. ÒéßÈ ½ß«ÜßzÜßéß, ¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß, ¥Îˆ ¹ƒI»‡ ©¢ÇŸÜßY ¦Ø„éßâ
'Z½‚¢Î‹é߶„í ÓŸ¶„í ¯ŸÿË¢ ¯öÓ߸éßoÓŸsÒ…?" ¥Y ¥Ç› ·óÄܕ΋éß. Õ®„êRéß Qéß΋ OÒ¢ ©¢ÇŸÜßY
»•¢Î‹é߶„í ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ܕ΋éß. ½ß«ÜßzÜßéß Ì„HzY ½ß¸Åßéßj·òY, Ø‚éßÈ꽟 ·óßNjéß. Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éß
'Z½‚¢Î‹é߶„í ÓŸ¶„í ÁâwYÓ߸éßoÓŸsÒ…?" ¥Y ú½ß¸Ks¢ ÓŸsÇ‹é:ß ''Ó•Ó• Ø‚éÈ
ß ê½Ÿâéß. Ó•âéß Ì„½t¸ß §¢·ó
¿•¢Î‹é߶„í QÜ•z΋éß."" Ε҅Njéß Ü•Ç‹éß.
11Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njéß §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß 19 Ó•âéß Ã„ºÓ߸x¢»‡ ÒêŃzNjܕ΋éß. Ó•âéß ðÓß|¿„g»‡
΋éßrÇ‹éß. ¦Ø„éßÓ• §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßâéß Ó߸ëP¢¿ŸÇ‹éß. ÒêŃzÇŸâéß. ú½ß¸½ß¸¢¿„½ß¸… T·„ÅŽ Ó߸p܃Üóz Ó•âéß
ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÈ꽟 ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ÓŸ ÒêÅßÜßâéß ÎŸSï½ßÅßjܕ΋éß. ¹ƒI ú½ß¸Î•à‡Üóz
ââéßs ½‚΋·„ÒéßY Ø„ê·óÕßéß ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó•âéß
''ÓŸ ¶„íÒêÄéÜß ƒÃŸ, Qéß¶í„ ³·„ Óߢ¸ ·_ Ì„¢ ¿„ê½ß¢« ¿„ ¿‚½ß¸tܕ΋éß. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß, Ó•âéß Ó߸̄x¢
ÒéßY ââéßs ¥Ç›»‡Ã„éß. Ó•âéß ¿•Óß«â ½ŸÅŽY ÒêŃzÇ‹éßÌŸâéß. Ó•âéß ÒêŃzÇ›â½ß¸tíÇ‹éß Ó߸^Ãñ
Qé߶„í ¿„ê½ß«¢¿„ÒéßY QéßÄéß ÓŸ¶„í ¦Î•K¢¿ŸÃ„éß. ⽕ Ó•âéß ¿‚ÕßéßÌŸâéß.
12 ·„âéß·„ ¿„êÇ‹¢Ç›! Õ®„êRéßY Ó•Ó• Ó߸ëP¢¿Ÿâéß.

ΟYQéß΋ OR¢¿• Òéßâéßáé¸ xß Üߢ΋ÃZˆ Ó•Ó• Óßë¸ P¢ Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓò·„aÇ• Ε҅NjY ÕßéßéßEÒ… ¿•NŸoÇ‹éß
20''ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß §Ì„Ä Εà‡ÜßâéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß
¿Ÿâéß. ÓŸ Óß|¸ ¢Ì„ ¿•Ìé„ Üß éß ß ©½ßظ ‚êC¢S ¦·Ÿà‡
Üßâéß Ó߸ëP¢¿Ÿâéß. ¦·Ÿà„ Ó߸Òéßê@ÜßYs¢ÅŽZ ·òY ¯öØ„êÄé.ß ·„âéß·„ QéßÃé„ ß ÓßÒ¸ 꽕ང ‚é`ß ÓŸ ¯Î‹éÅ ß ·Ž Ž
Ó•Ó• ¦ÁƒÂ ½ß«¢¿Ÿâéß. ĢǛ. (¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„z Rú»„@Üßâéß
13 ·ó^Ãá¸éß ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓߢ΋é߶„í ¥Ì„Y à„·ŽoY ½‚êÓ߸éß·òY ½‚݃oÄéß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸Y·ŽÒêHâ ¦
Ó•Ó• ¥Ì„Y·Ž §¿Ÿfâéß. ¥Ì„Y ½ßY¸ Ó•âéß Óßé¸ Üß Õß ¢„® Ε݄҅¶z í„ ¯ŸÿÄâp ¿•NŸoÃé„ .ß ·ŸZ ½ŸÝ„ézß ¿•Nöo¢Îˆ °RéßÅó
¿•NŸoâéß. ·ó^Ãá¸éß ÓŸ ½ß¸ÅßjËŸYs ÒéßÄÜß YÈw ú½ß¸ÁÜ߶„í Ì‚HØ„éß΋éß.) 21¨ ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸ ΋»„cĶ„í
NŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸|Ì„¢úÌ„éßÜßâéß Ã„ÒéßwY ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸t¢Ç›. ½ŸÃ„éß ÒSf ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß
¿•NŸoÇé‹ .ß ·ó^Ãá¸éß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß ÓŸ¶„í ¥ÒéßwÇ‹é.ß ÓŸÌó ÒêŃzÇ‹ÒéßY ¿‚½ß¸t¢Ç›.)
¥Ì„Ç‹éß ¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓߢ΋é߶„í ¥Ì„Y·Ž Ó•Ó•Qéß ''¿ŸÜƒ ·ŸÜߢ ·Žÿ¢Î‹Åß ÁÈCâ ½ŸÅŽY »„êÈf
¿‚H¢z ¿ŸH€â ¥ÒÓßø ¢„ Ü•Îé‹ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß R½‚êS¢¿„ Qé߶„í ¯ÒÄéß ¿‚¯ŸtÄéß? ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ âéߢǛ ¨
ÕßNj̟Äéß. ΟY·Ž ÓŸ_·Qé ¹ßÄéßf ·ŸÎ‹éß."" Ó߸Ä|à„·Žo Óߢ¸ »„Ìé„ Üß âß éß RÇ‹éÒß ·„ Qéß¶í„ ¯ÒÄéß ¿‚¯ŸtÄé?ß Ø‚éÈ ß ê
Òéß ¢Ì„ é ß Ç‚ ñâ Ø‚ é ß È꽟 ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ½Ÿâéß Ó•Ó•, ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Qé߶„í ¿‚¯Ÿtâéß. Ó•âéß
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ³·„aÇ‹âéß ÒêÌ„ÿ½•éß Î•Ò…Ç‹âéß. ӟҢŎ Ε҅Njéß
14 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''¨P½ß¸…jÜó, §Íˆ §¢·ò·„Ãé„ ß ©ÓŸsß? §¢·ó ÒéߢS Ε҅Njéß ©ÓŸsÇŸ?
Ø‚ê½ß«Ø„êÜó ¯Óós Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿•Ø„éß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·äŽ¢¿• §¢·ó Î•Ò…Ç‹ê ©ÓŸsÇŸ?
ÕßÇŸmØßéß. ¥ØßéßÌ• §à‡ÿØ•éÜßéß ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß Ü•Ç‹éß. ÒéßÈ ° Ε҅Njéß Ü•Ç‹éß. 22΋êÄ Εà‡Üóz ©âs
½ŸÅŽY ¯ô¢Î‹éß̟Äéß. ¦ÁƒâéßÕƒºéßÜœñâ ïÓßÕƒ ú½ß¸Á܃ß, QéßĢ̟ ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„zâéß ½‚¢Õß
ú½ß¸ÁÜßéß Qéß ½ŸÝ„z̟҅Äéß. ½ŸÃ„éß ½‚éßÇ‹ÜßÜó Ç›¢¿„Åߢ ÒêY½•Ø„êH. QéßÄéß ââéßs ½‚¢ÕßÇ›¢S,
Ó߸¢^·Ý„zÌó Qéß ½‚âéß·„ âÇ‹éßNŸoÄéß. ½ŸÝ„éßz Qéß Ã„·Ë „ä ¯ô¢ÎŸH. Ó•âéß Î•Ò…ËŽ.n ½•Ãò·„ Ε҅Njéß ¯Ò|Ç‹ê
¯Î‹éÅ ß ß NŸMŸj¢»„½Ç¸ß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÝ„ézß Qéß¶í„ Râs½ß¢¸ Ü•Ç‹éß. Ó•âéß ³·„aËŽn ÒêÌ„ÿ½•éß Î•Ò…Ç‹âéß.
23''Ó•âéß ÓŸ Ó߸|¢Ì„ à„·ŽoÌó ³·„ ½Ÿ»‡q⢠¿•NŸoâéß.
¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß."" §à‡ÿ Ø•éßÜßê, Ε҅Njéß Z¶„í
ÌóÇ‹éß»‡ ©ÓŸsÇ‹éß. ÒéßÈ §¢_· Ε҅Njê Ü•Ç‹éß. Ó•âéß °Î‚ñÓŸ ³·„ÅŽ ¿•NŸoâY ½Ÿ»‡q⢠¿•ðÓß,o ¦ ½Ÿ»‡qâ¢
15 Ε½Ÿ, ZÒ… ú½ß¸ÁÜßéß ¿„êÇ‹Ü•Y Ε҅Nj҅. ZÒ… ³·„ ¦Î•à„¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ. °Î‚ñÓŸ ÁÄ»‡ÜßY Ó•âéß
§à‡ÿØ•éßÜßéß Ã„·ä„¶„íÇ‹Ò…. ¦Î•KðÓß,o ¥Îˆ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Έ. ú½ßW¸ ÒéßYá« ÓŸ (Ε҅Njé)ß
16 ¿ŸÜƒÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„zâéß ¿•Ó߸éß ¯Î‹ é ß Å ß NŸCÜß ½ ß ¸ Ç ‹ Ì ŸÇ‹ Y ââéß s ½‚ ¢ Õß Ç › N Ÿo Ç ‹ Y
·ò¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß YÃŸà„ ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. ½ß¸ÿW ÒéßYá« ââéßs ½‚¢ÕßÇ›
¦ ú½ß¸ÁÜߢ̟ Óß«»„éßcÌó WÈC ½‚Jz¯ö̟Äéß. NŸoÇ‹Y ½ß¸ÿÒêË¢ ¿•NŸoÇ‹éß. 24'ÒéߢSÌ„â¢, ¥Ïˆ·ŸÃ„¢
17 ·ŸZ §à‡ÿØ• é ß Ü ß é ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¿• Ì „ Ä · ä Ž ¢ ¿„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒêÌ„ÿ½•éß Üß[N× ŸoØéß "ß "" ¥Y ú½ßÁ¸ Üßéß
ÕßÇ‹éßâéß. ¦ Ä·ä„Ë à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»„éßÌ„éߢΈ. ¿‚Õßéß̟Äéß.
ÒéßÄÜß ¯âs^ÅßâsÅŽ·Ž §à‡ÿØ•éßÜßéß Óß«»„éßc½ß¸Ç‹Ç‹éß. ·ò¢Ì„ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ø‚éßÈ꽟 Qéß΋
Ø‚éßá¸Ø„ê 45:25-47:5 808
9¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Ž¢Î‹Åß ÁÈCâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ÁƒÂ½ß¸·„¢
·ó½ß¸CNŸoÄéß. ¥ØßéßÌ• Ø‚éßÈ꽟 NŸ¶ä„íßÜßéß ÒSf,
Ø‚éßÈ꽟 ¿•Óß«â ½ŸÅŽY »„êÈf NŸ·ä„x¢ ¿‚Õßéß̟Äéß. ¿•Óé¸ß ·ß ó¢Ç›. Ó•Ó• Ε҅Njâéß ¥Y ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ©¢¿„é·ß ó¢Ç›.
¥¢Î‹éß¿•Ì„ ·ó½ß¸C¢Sâ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Óß«»„éßc½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. Ó•Ó• ¥Y ÁƒÂ½ß¸·„¢ ©¢¿„éß·ó¢Ç›. ÒéßÃó Ε҅Nj¢Åßê
25§à‡ÿØ• é ß Ü ß é ß ú½ß ¸ Á Üß é ß Òéß ¢ SY ÁÈ C ¢¿„ Å ƒY·Ž Ü•Ç‹éß. ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„éßz ӟҢŎ½ŸÃ„é ·ŸÃ„éß.
10''¥¢Ì„¢Üó ÁÈ»• Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf ½‚éßéß΋
Ø‚éßÈ꽟 Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß, ÒéßÈ؄éßéß ú½ß¸ÁÜßéß
½ŸÃˆ Ε҅Y »„êÈf ¯¢Ìó »„Ãˆ|NŸoÄéß. ÅózÓ• Ó•âéß Qé߶„í ¿‚¯Ÿtâéß. §¢·Ÿ Ó߸¢Õ®„R¢¿„Y Ó߸¢»„
Ì„éßÜßâéß »„êÈf ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Ž¢Î‹Åß Ó•âéß Qé߶„í
¥Ó߸̄x ΕÒÌ„Üßéß Yúá¸tØ‚êÁ⢠¿‚¯Ÿtâéß. Ó•âéß ³·„ÅŽ Ì„Üßï½ßŃjâéß. ¥Îˆ ÁÈC XÄéß
Ì„éߢΈ. Ó•âéß ¿•Ø„êÜßâéß·òâsR ¿•NŸoâéß. 11Ì„êÄéßt
46 Õ•Üßéß, Ó‚Õó ÓŸ ¯Î‹éßÅß NŸCÜ߽߸Nj̟Äéß.
Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„éßz ÒÅŽj Rú»„@Ü•. Òéßâéßá¸éßxÜ• âéߢǛ Ó•âéß ³·„ ÒéßYá«Y ½ß«ÜßéßÓ߸éßoÓŸsâéß. ¦ ÒéßYá«
¦ Rú»„@Üßâéß Á¢Ì„éÒß …ÜßQéß΋ ï½ßÇÌ‹ ŸÃ„é.ß ½‚êØ„êH€â »„΋q܃ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ ΋êÄ Î•à„¢ âéߢǛ
ÕßÄéßÒ…Üßéß ÒêÌ„ÿ½•éß ¦ Rú»„@Üßéß. Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„éßz ÒNŸoÇ‹éß, Ó•âéß ¿•Ø„êÜßY YÄnØßéߢSâ ½ŸÅŽY ¥Ì„Ç‹éß
ú½ß¸ÁÜßâéß RÓß«C¢¿„Åߢ Ì„½ß¸t §¢_·¢ ¿•Ø„éßÒ…. 2¦ ¿•NŸoÇ‹éß. Ó•âéß §Üƒ ¿•NŸoâY Ó•âéß QéßÌó ¿‚Õßéß
Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„zZs NŸCÜßÕßÇ‹ÌŸØßéß, ¥ÒZs ½ß¸Ç› Ì„éßÓŸsâéß, Ó•âéß Ì„½ß¸t·„ ΉYY ¿•NŸoâéß. Ó•Ó• ¥Ì„Ys
¯öÌŸØßéß. ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ý„éßz Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ò…. ¿•à‡âéß. Ó•Ó• ¥Ì„Ç›s XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß.
12''Qéß ¶ „ í »ò½ß ¸ t à„ · Ž o ©¢Î‹ Y Qéß Ü ó ·ò¢Î‹ à „ é ß
¥ÒZs ÕߢΉÜßÒÜœ XÓ߸éß·òY¯öÕßÇ‹éßÌŸØßéß.
3''Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„Òê, ÓŸ ÒêÅß Râéß. §¢·Ÿ Ì„ÜßéßNŸoÄéß. ·ŸZ QéßÄéß ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÄéß. ÓŸ
ÕßW·_ ©âs §à‡ÿØ•éÜßéß ú½ßÁ¸ ܃ß, Qéßâ„ ÌŸ ÓŸ ÒêÅß ÒêÅß Râ¢Ç›! 13 Ó•âéß ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoâéß.
Râ¢Ç›. Ó•âéß RéßÒéßwHs ½‚êà‡âéß. QéßÄéß Qéß Ì„Hz Ì„|ÄÜó Ó•âéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·äŽNŸoâéß. Ó߬؂êâé߶„í,
³Ç›Üó ©âs½ß¸tÅŽ âéߢǛ Ó•âéß RéßÒéßwHs ¯Ì„éßo ¥Î‹éßvÌ„½‚éß`â ÓŸ §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í Ó•âéß Ã„·ä„Ë XÓ߸éß·òY
·òÓŸsâéß. 4QéßÄéß ½ß¸…ÅŽjâ½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß RéßÒéßwHs ÒNŸoâéß.""
¯Ì„éoß·òÓŸsâéß, QéßÄéß ÒéßéßÓ߸H ½ŸÝ„zØßéßâ½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß
RéßÒéßwHs ½‚êNŸoâéß. Ó•âéß RéßÒéßwHs Ó߸ëP¢¿Ÿâéß. ÕßÕßéßÜóâé߶„í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
·„âéß·„ Qéß Ì„Üß ½‚¢Ç‹éÿß ·„Üéß ß Ó‚ÃÓ„ ¯«ß öØßéâß ½ßt¸ íÇ‹éß ¶„îÇŸ
Ó•âéß RéßÒéßwHs ½‚êNŸoâéß. Ó•âéß RéßÒéßwHs ½‚êÓ߸êoÓ•
©¢Åƒâéß, Ó•âéß RéßÒéßwHs Ä·äŽNŸoâéß.
47 ''·„GØq é„ éß Üß ß ¶„íÒêÉ, ·„âx·Ÿ ÒéßÅÜjŽ ó ½ßǸ ,›
¥·„aÇ• ¶„îÃóf. Ó•Üß Qéß΋ ¶„îÃóf.
§½ß¸tíÇ‹éß ZÒ… ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿„Åߢ ܕ΋éß. ú½ß¸ÁÜßéß
5''QéßÄéß ââéßs §¢^·ÒÈÌóÓ‚ñÓŸ ¯öÜßf»„Üßß? §¢·„ Yâéßs ¿„·„aYΟӟ ¥Y ¥¢Î‹»„Ì‚o ¥Y
Ü•Îé‹ .ß ¯Ò|Äê ÓŸ¶„í ÓßÒ¸ êâéßÜéß ß ·ŸÃ„é.ß ââéßs »„êÈf ½ß«ÜßéßÒÄéß.
QéßÄéß ½ß¸†Ãˆo»‡ ú»„U¢¿„ܕÄéß. ӟҢŎΈ §¢_·Qéß Ü•Î‹éß. 2 §½ß¸tíÇ‹éß ZÒ… ·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y¿•Ø„êH.¥¢Î‹½‚éß`â
6·ò¢Ì„ ÒéߢΈ ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„¢ ©¢Ç› ±à„|ÄxҢ̄éÜ ß éß .ß Zï½ßñÒNŸoÿÜßéß XÓß«½•Øßéß. WÄéß»„ÅŽ ß݄éßz XÓ߸éß
½ŸÃˆ ¿•W Ó߸¢¿„éßÜóz¢S Õߢ»‡Ã„¢ ßÜßéßÌ„éߢΈ, ½ŸÃ„éß ·òY ½ß«¢Ç› RÓ߸éßÄéß. Òéßâéßá¸éßxÜ߶„í Z ·ŸÝ„éßz
½ŸÃˆ ½‚¢Ç›Y ÌŸÿÓ߸éßÜó Ì„ê·„¢ ½•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ³·„ ·„âÕßÇ•¢Ì„ÒéßÅßéßj¶„í Z ï½ßñÒÓ߸oÿ¢ Ü•½ß« â΋éßÜßéß
·„݃·ŸÃ„éßY·Ž Ç‹[uSf, ¿‚·„aÌó ³·„ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…ËŽn ΟÅßéß. Z Εà‡Ys RÇ›Sï½ßÅßéßj.
¿•Øéß ¢ß ¿„é·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¦ Ì„½t¸ß íÇ‹éß 3 Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Z à„ÃÉ ŸYs ¿„êNŸoÃé„ .ß Òéßâéß á¸éxß Üßéß
Ε҅Y·Ž NŸCÜ߽߸Ǜ, ΟY·Ž ½ß¸†Á ¿•NŸoÄéß. 7¦ Òéßâéß Yâéßs Üœñ¢C·„¢»‡ ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ZÒ… ¿•Óß«â
á¸éßxÜßéß ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…ËŽn Ì„Òéß Õ®„éßÁƒÜß Qéß΋ ï½ßÅßéßj ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜ߶„í Z¿•Ì„ Ó•âéß RÜßéßÒ ·„ÅŽjNŸoâéß.
·òY ½‚êNŸoÄéß. ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß Yúá¸>Ø‚êÁ⢠ÒéßÈ؄éßéß ¯Ò|Ç‹ê ÒSf Z¶„í Ó߸@Ø„éߢ
ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸYY ½‚êØ„êH€ ©¢ÅßéߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß ¦ ¿•Ø„éßÇ‹éß.
Rú»„@Ys Ó•ÜßQéß΋ ï½ßÇŸoÄéß, ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß 4 Ε҅Njéß ÒéßÒéßwHs Ä·äŽNŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ð½ßÄéß
·„΋ܕzÇ‹éß. ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß, ½ŸY NŸp⢠âéߢǛ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßG
¯âsÇ‹ê âÇ›S¯öÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸYQéß΋ _··„Üßéß ½•Ø„éß Ø„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßqÇ‹éß"" ¥Y ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢ÅƒÃ„éß.
Ò¿„éßf, ·ŸY ¥Îˆ Á½ŸÕßéß §Ò|΋éß. ¦ Ì„½ß¸tíÇ‹éß 5 ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ÕßÕéß Üß óâê, ZÒ… Òéå⢻‡ ¶„îÃóf
Ε҅Njéß ÒÅŽj Rú»„º¢ ÒêÌ„ÿ½•éß. ¥Îˆ ú½ß¸ÁÜßâéß ½ŸÃˆ ½ŸH. ·„GqØ„éßéßÜß ¶„íÒêÉ* T·„ÅózY·Ž ½‚Ý„éßz
·„MŸjÜóz¢S ķ䎢¿„ÁƒÜß΋éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ZÒ… §·„ Qéß΋Åß 'ßÁƒxÜ߶„í
8''ú½ßÁ
¸ ܃ß, QéßÃé„ ß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ã„é.ß ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß âß éß Ø„éßÁÒêâéßßHR" ·ŸÒ….
»„êÈf QéßÄéß ÒéßÄÜß ¦Üó¿„â ¿•Ø„êH. ¨ Ó߸¢»„
Ì„éßÜßâéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·òY ÕßÜßҢ̄¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. ·„GqØ„éßéßÜß ¶„íÒêÉ §Îˆ ÕßÕßéßÜóâéß Ø‚éßéß·„a ÒéßÃó ð½ßÄéß.
809 Ø‚éßá¸Ø„ê 47:6-48:5
6 Ó•âéß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß Qéß΋ ·ó½ßC¸ ¢¿Ÿâéß. ¨ ú½ßÁ¸ Üßéß Å߶„í ½ß¸¢½ß«NŸoÄéß. Ó‚Üß ¯ŸÿÄ¢Õ®„¢ ¯½ß¸tíÇó
ÓŸ½ŸÝ•z ·ŸZ Ó•âéß ·ó½ß¸C¢¿Ÿâéß, ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ½ŸÝ„éßz ¿‚½ß¸t»„Üßéß»„éß̟Äéß. ³·„½•Ý„ Z ·„MŸjÜßéß
Ó•âéß ½ŸÝ„z¶„í ¯ŸÿÒéßéß¹ßx¢ Ü•¶„í¢ÇŸ ¿•à‡âéß. ¯½ß¸tíÇ‹éß ½‚éßéß΋ÜßÒ…ÌŸØ‚ê ½ŸÝ„éß ¿‚½ß¸t»„Üßéß»„éß
Ó•âéß ½ŸÝ„zâéß Z¶„í ¥½ß¸tC¢¿Ÿâéß. ZÒ… ½ŸÃˆY ÌŸ_ý‚ê.
14
K·äŽ¢¿ŸÒ…. ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž ¯Üƒ¢ÅŽ Î‹Ø„ê ¥ØßéßÌ• ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·„ZÓ߸¢ ½ŸÝ„zÓ• ½ŸÝ„éßz
¿„ê½ß¢« ¿„ÜΕ é‹ .ß ½ŸÝ„ézß ÒéßéÓß H¸ß ½ŸÝ„z ·óÓߢ¸ ¿ŸÜƒß Ä·¢Žä ¿„é·ß óÜ•Ãé„ .ß ½ŸÝ„ézß »„ÇÜm› ƒ ·ŸH¯ö̟Äé.ß ½ŸÝ„ézß
·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y¿•ðÓßÅßéßj ZÒ… ¿•à‡Ò…. Ì„|Ä»‡ ·ŸH¯öØßéßâ¢Î‹éß¿•Ì„ Ãò^Åßj ·ŸÜßéßf
7 'Ó•âéß à‡à„|Ì„¢»‡ ORNŸoâéß. à‡à„|Ì„¢»‡ Ó•âéß ·òÓ•¢Î‹é߶„í »„êÇ‹ Y½ß¸tíÜßéß Réß»„éßÜßÒ…. ½‚¿„f»‡
ßˎ»‡Ó• ©¢Åƒâéß" ¥Y ZÒ… ¿‚¯ŸtÒ…. ZÒ… ·Ÿ¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„í ÒéߢÅß»„êÇŸ Réß»„Üß΋éß.
15
¦ ú½ß¸ÁÜ߶„í ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßâéß ZÒ… ZÒ… ·„á¸j½ß¸Ç› Ó߸¢¯ŸÎˆ¢Sâ Οâ¢Ì„ÅŽ·• ¥Üƒ
»„ÒéßY¢¿„ܕ΋éß. °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó ¥Y ZÒ… ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ZÒ… Sâs ½ß«Üßz»‡ ©âs½ß¸t
»„ÒéßY¢¿„ܕ΋éß. Åßéßs¢T ZÌó ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•Óß«â ½ŸÃ„éß Yâéßs
8 ·„âéß·„ '¥¢Î‹½‚éß`â ¥ÒêwØßê", §ß½ß¸tíÇ‹éß ÓŸ ÒΈH½•NŸoÄéß ú½ß¸W½ŸÇ‹ê ½ŸY ½ŸY ΟÈâ
ÒêÅß Râéß. ZÒ… _·äÒéߢ»‡Ó• ©ÓŸsâéß ¥âéß ¯öÌŸÇ‹éß. Yâéßs ķ䎢¿•¢Î‹é߶„í ³·„a ÒéßYá«
·ò¢ÅßéßÓŸsÒ…. 'Ó•âéß ³·„aΟӕs ú¯ŸÒéßéß¹ßx ¶„îÇŸ ©¢Ç‹Ç‹éß.""
½‚éß`â ΟYs, §¢^·Ò|Äê ÓŸ ¥¢Ì„ÅŽ ú½ß¸Òéßéß
¹ßéßÜßéß ·ŸÃ„éß. Ó•âéß ¯½ß¸tÅŽ·• RÏ‹Òâéß ·Ÿâéß. Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs ¯ŸHNŸoÇ‹éß
48
ÓŸ¶„í ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê ½ß«ÜßzÜßéß ©¢ÅƒÃ„éß" ¥Y ZÜó Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß:
ZÒ… ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÒ….
9 ''Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„Òê, ÓŸ ÒêÅß Râéß!
Z¶„í ¨ ^âNjéß Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ÁÄé»ß é„ Ìß ŸØßé:ß ½‚ééß Å
ß jß RéßÒéßwHs QéßÄéß '§úà‡Ø•éßÜßéß" ¥Y ¿‚½ß¸té
½‚éßéß΋Åß ZÒ… Z ½ß«ÜßzÜßâéß ¯ö»òÅßéßj·ò¢ÅƒÒ…. ·ò¢ÅƒÃ„éß. QéßÄéß Ø„éßêΟ Ò¢à„Ó߸éßpÜßéß. ú½ß¸Òê
(ú½ß¸ÁÜßéß) ̄ß|Ì„ ZÒ… Z Õ®„Äoâéß ¯ö»òÅßéßj ËŸÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž QéßÄéß Ø‚éÈ꽟 ÓŸÒéߢ
·ò¢ÅƒÒ…. (ßÁx¢) ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Z¶„í ú½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…ËŽn QéßÄéß Ó߸éßoW
YÁ¢»‡ ÁÄé»ß é„ Ìß ŸØßé.ß Z Òéߢ̟ÿÜßZs, à„·ÒoŽ ¢Ì„ NŸoÃé„ .ß ·ŸZ ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß âß éß QéßÃé„ ß ¿•Óé¸ß âoß s½ßt¸ éßÇé‹ ß
½‚éß`â Z ©¯ŸØ„êÜßZs Yâéßs ķ䎢¿„Ò….
10 ZÒ… ¿‚Çm‹ ½ßâ QéßÄéß âÒéßw·„¢»‡ ©¢Ç‹Ã„éß.""
¸ éßÜéß ß ¿•Ó«ß ¶„îÇ‹ ·_ Òä éߢ»‡ ©ÓŸsâY 2 ú½ß¸Á܃ß, ½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÅßjË¢Üó Ó߸ծ„éßxÜßY QéßÄéß
¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÒ…. 'Ó•âéß ¿•ðÓß Ì„½ß¸tí ½ß¸âéßÜßéß ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y Qéß΋
¯ÒÃ„ê ¿„êÇ‹Åߢ ܕ΋éß" ¥Y ZÒ… ¥âéß QéßÄéß ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ
·ò¢ÅƒÒ…. ZÒ… Ì„½t¸ß í ¿•NŸoÒ…. ·ŸZ Z ÁƒÂâ¢, Ø‚éßÈ꽟 ¦Ø„éßâ ð½ßÄéß.
Z Ì‚HR Yâéßs Ä·NŽä ŸoØéß ß ¥âéß·ò¢ÅƒÒ…. 'Ó•âéß
3
³·„a ΟYs Ì„½ß¸t ÓŸ ¥¢Ì„ÅŽ ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßéß
§ß¢^·ÒÄê ܕÄéß" ¥Y ZÒ… ¥¢ÅƒÒ…. ''ÁÄéß»„ÕóØ•éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf ¿ŸÜƒ ·ŸÜߢ
11 ¥ØßéßÌ• Z¶„í ·„MŸjÜßéß ÒNŸoØßéß. ¥Îˆ ¯½ß¸tíÇ‹éß ·Ž¢Î‹Åß Ó•âéß Qé߶„íß ¿‚¯Ÿtâéß. ½ŸÅŽY »„êÈf
ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó Z¶„í Ì‚HØ„éß΋éß. ·ŸY ÓŸà„⢠ӕâéß Qéß¶í„ ß ¿‚¯Ÿtâéß. ¥·„NŸwÌ„é»oß ‡ ¦ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß
Ò¿•fÓ߸éßo¢Îˆ. ¦ ·„MŸjÜßâéß ¦½ß¸…Á•ðÓߢ΋é߶„í ZÒ… Ó߸¢Õ®„R¢¿•Åßéßj Ó•âéß ¿•à‡âéß.
4 QéßÄéß ½‚éßéߢǛ ½ŸÝ„zY ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß »„âéß·„ Ó•âéß
°Qéß ¿•Ø„éßÜ•Ò…. ZÒ… Ì„|Ä»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
ÕßÇ‹ÌŸÒ…. Z¶„í °Réß ÁÈC¯öØßéߢÎó ¶„îÇŸ ¥Üƒ ¿•à‡âéß. Ó•âéß ¿‚½ß«tâ ú½ß¸WΈ QéßÄéß âÒéßw
Z¶„í Ì‚HØ„éß΋éß. ŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. Ò¢»„Y §âéßÒéßéß܃ QéßÄéß
12 Z ORÌŸ¢Ì„¢ ZÒ… ·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y¿•à‡Ò…. ©¯Ÿ ¿ŸÜƒ ½‚ééß ¢ß Ç›½ŸÝ„é.zß Qéß Ì„Üß §Ì„Ço Ì› ó ¿•Óâ«ß Åßé»jß ‡
Ø„êÜßéß, Òéߢ̟ÿÜßéß Ó•Ã„éßf·òÓŸsÒ…. ·„âéß·„ Z ©¢Îˆ.
5 ·„âéß·„ ÁÄéß»„ÕóØ•éß Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf Ó•âéß
©¯ŸØ„êÜßéß, Òéߢ̟ÿÜßéß ú½ß¸Ø‚êC¢¿„Åߢ
¯ŸÿÄ¢[×¢¿„éß. ³·„½•Ý„ ¦ ©¯ŸØ„êÜßéß Z¶„í QéßÌó ¿‚¯Ÿtâéß. ¦ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„·„ÒéßéߢΕ
Ó߸@Ø„é߽߸Nj̟ؕéß½‚ê! ³·„½•Ý„ ZÒ… ¯ÒÈӂñÓŸ ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ú·Ž¢Î‹ÅßÓ• Ó•âéß Qé߶„íß ¿‚¯Ÿtâéß.
Õ®„Ø„éßï½ßÅßj»„Üßéß»„éßÌŸ½•½‚ê. 'Òê Ó߸|¢Ì„ à„·ŽoÌó ½•éß½•éß QÅŽY ¿•à‡Òéßéß" ¥Y
13 Z¶„í ¯¢Ì‚¢Ìó ÒéߢΈ Ó߸Üß@ΟÄéßÜßéß ½ŸÝ„éßz QéßÃé„ ß ¿‚½t¸ß ¶„í¢ß ÇŸ Ó•Y܃ ¿•à‡âéß. 'Òê ú½ßW¸ ÒéßÜéß ß
Z·Ž¿•f Óßܸ @ ß ÜßÌó ZÒ… RÓßC« ¯ö؄꽟? â·äÌ„ ÿ„ -Rú»„@Ü• QÅŽY ÁÈC¢¿ŸØßéß" ¥Y QéßÄéß
à‡Ó߸oÿ¢ Ì‚HÓß«â Z Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ½ŸÝ„éßz ÕßØ„éß ¿‚½ß¸t¶„íߢǟ ©¢ÇŸÜßÓ• Ó•âéß §Üƒ ¿•NŸâéß.""
Ø‚éßá¸Ø„ê 48:6-49:1 810
§úà‡Ø•éGØ„éßéßÜßâéß ½ß¸RúÌ„¢ ¿•ðÓߢ΋é߶„íß Î•Ò…Ç‹éß Ó•âéß ¥Ì„ËŽn XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÁØßéߢ
½ŸÃˆY K·Žä¢¿„Åߢ ¿•Åßéßj Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
6 ''ÁÈ C â Óß ¸ ¢ »„ Ì „ é ß Ü ß Y s¢ÅŽ Z Qéß Ã „ é ß ¿„ ê à‡Ã„ é ß , 16 ÓŸ ΋»„cĶ„íß ÒSf, ÓŸ ÒêÅß Râ¢Ç›. ú½ß¸ÁÜßéß
RÓŸsÄéß »„âéß·„ QéßÄéß §Ì„ÄéßÜ߶„íß ¨ ½ŸÃ„o ÓŸ ÒêÅß R⻄Üßéß»„éßâÅßéßz ½‚éßéß΋ÅâéߢS Ó•âéß
¿‚¯ŸtH. Qé߶„íß §¢·Ÿ Ì‚HØ„éßY ·òÌ„o Ó߸¢»„ Ì•Åß»‡ ÒêŃzÇŸâéß. ÕßÕßéßÜóâéß ³·„ Î•à„¢»‡
Ì„éßÜßâéß §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Qé߶„íß ¿‚ÕßéßÌŸâéß. ú¯ŸÃ„¢Õ®Ò„ éßØéß âß ½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•âéß ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsâéß.""
7 §R ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Ž¢Î‹Åß ÁÈC¯öØßéâ ß Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß
·ŸÒ…. §R §½ß¸téßÇ‹éß Ó߸¢Õ®„R¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋ܜ`â ¥¢Ì„Åß Ø‚éßá¸Ø„ê, ''§½ß¸téßÇ‹éß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß,
Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß. ¨ Ó߸¢»„Ì„éÜßâéß »„êÈf ¨ ½•Ý„¶„íß ¦Ø„éß⠦̄wâéß QéßÌó ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„íß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ
Òéßéߢ΋éß QéßÄéß ¯âsÇ‹ê Râܕ΋éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ø‚éßÈ꽟 ââéßs ½ß¸¢½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹é"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
17§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß, Ä·„䶄íßÇ‹éß, Ø‚éßÈ꽟
'¥Îˆ Ò궄íß ÒéßéߢΕ Ì‚ÜßéßÓ߸éß" ¥Y QéßÄéß
¿‚½ß¸tÁƒÜßÄéß. ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''Ó•Ó• Qéß Î•Ò…ËŽn, Ø‚éßÈ꽟âéß.
8 ·ŸZ Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó °Réß ÁÄéß»„ÕóÌ„éߢÎó ¥Îˆ

Ó•âéß Qéß¶í„ ß ¿‚½t«ß â½ßt¸ ÅŽ·• QéßÃé„ ß §¢·Ÿ ÓŸ ÒêÅß ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÒéßY Ó•âéß Qé߶„íß ©½ß¸Î•K
RÓ•¢Î‹é߶„íß Yß·„ÈNŸoÄéß. QéßÄéß Ó•Ã„éßf ·òӕΈ NŸoâéß. QéßÄéß âÇ‹½ŸH€â ÒêÄc¢Üó Ó•âéß
à„êâx¢. Ó•âéß Qé߶„íß ¿‚½ß«t¢Îˆ ¯âsÇ‹ê °Î‰ RéßÒéßwHs âÇ›½ß«NŸoâéß.
QéßÄéß Râܕ΋éß. QéßÄéß ÓŸ¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ©¢Åƒ 18 QéßÄéß ÓŸ¶„íß RÏ•Ø„éßéßÜœ` ©¢_Åß ¥½ß¸téßÇ‹éß Qé߶„íß
ÄY ½‚éßéß΋Åßéßs¢Ç› ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. QéßÄéß ½ß¸…ÅŽj Y¢Ç‹éß»‡ ú½ß¸ÒUNöoâs âΈÒÜœ à‡¢W Üß[×¢S
â½ß¸tÅßéßs¢Ç› Ì„½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸âéßÜ• ¿•à‡Ã„éß. ©¢Ç•Îˆ. Ó߸Òéßéßú΋ ̄Ä¢»‡Üƒz ÒéߢSR Qéß Ò΋q¶„íß
9 ·ŸZ Ó•âéß ´½ß«»‡c ©¢Åƒâéß. ÓŸ ·óÓ߸½•éß Ó•âéß
ú½ß¸ÒU¢S ©¢Ç•R.
§Üƒ ¿•NŸoâéß. Ó•âéß ·ó½ßC¸ ¢S RéßÒéßwHs ÓŸà„⢠19 QéßÄéß ÓŸ¶„íß RÏ•Ø„éßéßÜœ` ©¢_Åß ¥½ß¸téßÇ‹éß Qé߶„íß
¿•Ø„éßâ¢Î‹é߶„íß ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs Ó߸éßoWNŸoÄéß. ¯¢ÌóÒéߢΈ ½ß«ÜßzÜßéß ½ß¸…ÅŽj ©¢Ç•½ŸÃ„éß. ½ŸÝ„éßz
Ó߸U¢Sâ¢Î‹é߶„íß QéßÄê ââéßs Ó߸éßoWNŸoÄéß.
10 ¿„êÇ‹¢Ç›, Ó•âéß RéßÒéßwHs ½ß¸RúÌ„¢ ¿•NŸoâéß. §Ó߸éß·„ _ÃËéßÒ…Üߢ̄ ÒéߢΈ ©¢Ç•½ŸÝ„éßz. QéßÄéß
½‚¢Ç›Y ½ßR¸ úÌ„¢ ¿•ðÓߢ΋é¶ß í„ ß ú½ßÁ¸ Üßéß ½•ÇY› ½ßt¸ éßâéß ÓŸ¶„íß RÏ•Ø„éßéßÜœ` ©¢_Åß ¥½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß ÓŸà„â¢
ú½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß. ·ŸZ Ó•âéß Qé߶„íß ·„MŸjÜßéß ·„H ¿•Ø„éßÕßÇ› ©¢Ç•½ŸÝ„éßz ·ŸÎ‹éß. QéßÄéß ÓŸÌóÓ•
C¢¿„Åߢ Ο|ß RéßÒéßwHs ½ß¸RúÌ„¢ ¿•NŸoâéß. ·òâNŸC ©¢Ç•½ŸÝ„éßz.""
11 ÓŸ ·óÓ߸¢- ÓŸ ·óÓ߸½•éß Ó•âéß §Üƒ ¿•NŸoâéß. 20 ÓŸ ú½ß¸Á܃ß, ÕßÕßéßÜóâéß RÇ›Sï½ßÅßj¢Ç›. ÓŸ
ú¯ŸÒéßéß¹ßx¢ Ü•Y ½ŸY»‡ QéßÄéß ââéßs ¿•Ø„éß ú½ß¸Á܃ß, ·„GqØ„éßéßÜß Î‹»„cÄéßs¢Ç› ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›.
ܕÄéß. ÓŸ ÒéßUÒéß, Ó߸éßoÌ„éßÜßâéß ¯ÒÃó Ì„½ß¸téßÇ‹é ¨ ½ŸÃ„o Óߢ¸ ÌóḢ»‡ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß ¿‚½t¸ß ¢Ç›. Õ®ê
„ Réß
ΕÒÌ„Üßâéß Ó•âéß XÓ߸éß·óYÒ|âéß. Qéß΋ ΋êÄ ú¯Ÿ¢ÌŸÜß ÒĶ„íß ¨ ½ŸÃ„o ½Ÿx½ß«¢½ß¸
12 Ø„ê·óÕßê, ÓŸ ÒêÅß Râéß! §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸Á
¿• Ø „ é ß ¢ Ç› . ú½ß ¸ Á Üß Ì ó §Üƒ ¿‚ ½ ß ¸ t ¢Ç› :
܃ß, QéßÄéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß»‡ ©¢Ç‹éßÅ߶„íß Ó•âéß ''Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß Ø„ê·óÕßéßâéß
RéßÒéßwHs ½ß«H¿Ÿâéß. ·„âéß·„ ÓŸ ÒêÅß Râ¢Ç›.
Ó•Ó• ¦Îˆ, Ó•Ó• ¥¢Ì„¢. R½‚êS¢¿ŸÇ‹éß!
21
13 ÓŸ Óß| Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ¥Ã„Ëx¢Üó âÇ›
¸ ºNŸoÜÌ ß ó (à„·Ì oŽ ó) Ó•Ó• Õ®ê
„ RéßY ¿•à‡âéß.
¦·Ÿà‡Ys ÓŸ ¶„íßÇ› ºÓ߸o¢ ¿•Óß«¢Îˆ. ÒéßÈ؄éßéß ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¯âsÇ‹ê ΋½ß«t»òâܕ΋éß.
Ó•âéß »„âéß·„ ½ŸÅŽY ½ßH« ðÓßo ¥R ·„HÓß« ÓŸ ¯Î‹éÅ ß ·Ž Ž ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ¦Ø„éßâ Ì„â ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸¢ ÕߢNj
ÒNŸoØßéß. âéߢǛ ZÝ„éßz ú½ß¸ÒU¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß »„âéß·„. ¦Ø„éßâ
14 ·„âéß·„ Qéßâ „ ÌŸ ÓßÒ¸ 꽕ང ‚éñß , ÓŸ ÒêÅß Râ¢Ç›! ÕߢNjâéß T܃fÇ‹é. ZÝ„éßz ú½ß¸ÒU¢¿ŸØßéß.""
¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY Ì„½ß¸téßÇ‹éß 22 ·ŸZ ''¿‚Ç‹m ½ŸÃˆ·Ž à‡¢W ܕ΋éß"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟
Ε Ò …Ý„ { Üó °Î‚ ` Ó Ÿ ¿‚ ½ ß « t ¢ÎŸ? Ü• Î ‹ é ß . "" ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß.
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §úà‡Ø•éÜß éß âß éß úð½ßRéßÓé¸ß Óoß ŸsÇ‹é.ß ÕßÕéß ß
Üóâéß, ·„GqØ„éßéßÜ߶„íß Ø‚éßÈ꽟 °Réß ¿•Ø„ê Ε҅Njéß Ì„âú½ß¸Ì•x·„ ðÓßÒ¶„íßËŽn ½ß«ÜßÒÇ‹¢
49
Üßâéß·ò¢_Åß ¥Îˆ ¿•NŸoÇ‹éß. ΋êÄ ú¯Ÿ¢ÌŸÜóz ©âs ú½ß¸Á܃ß,
15 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''Ó•âéß ¥Ì„Ys*
QéßĢ̟ ÓŸÒêÅß Râ¢Ç›! Õ®„êRéß Qéß΋
½ß«ÜßéßNŸoâY Ó•âéß QéßÌó ¿‚¯Ÿtâéß. ÒéßÈ؄éßéß YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸Á܃ß, QéßĢ̟ Râ¢Ç›! Ó•âéß
½ß¸…Åßj·„ Òéßéâéßð½ß Ø‚éßÈ꽟 ââéßs Ì„â ðÓßÒ
¥Ì„Ys ¥¢_Åß Ø‚éßá¸Ø„ê ÒéßÄˢ ̄ß|Ì„ âê_ÅßÕ®‚ñ ·óÓ߸¢ ½ß«H¿ŸÇ‹éß. Ó•âéß ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢Üó ©¢Ç‹
Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß¶í„ OR¢Sâ ½ßø Ø
~ˆ ê
„ ßE ·ó^Ãá¸éß ·ŸÒ¿„éfß âéß. »‡Ó• Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß ð½ßÄéß ï½ßŃjÇ‹éß.
811 Ø‚éßá¸Ø„ê 49:2-16
2 ̄⠽߸·„䢻‡ ÒêŃzÇ•¢Î‹é߶„íß Ø‚éßÈ꽟 ââéßs Ä·„äË Îˆâ¢
8
½ŸÇ‹é·ß ò¢ÅƒÇ‹é.ß ½ßθ é‹ Óß ‚â` ¹ßÇŸcYs ³·„ ïÓßY` ¶„íÇß é‹ ß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó߸^Ã`â Ó߸Òéß
½ŸÇ‹éß·òâsÅßéßj ¦Ø„éßâ ââéßs ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. Ø„éߢÜó Ó•âéß Z¶„í ΋؄éßâéß ¿„ê½ß«NŸoâéß. ¦
¥ØßéßÌ• ¦Ø„éßâ ââéßs Ì„â ¿•WÜó ΟS Ó߸ÒéßØ„éßÒéߢ΋éß Z ú¯ŸÃ„pâÜ߶„íß Á½ŸÕßéß §NŸoâéß.
©¢S ·Ÿ¯ŸÇ‹éÌß ŸÇ‹éß ¶„îÇŸâéß. ½ŸÇ›»Ü„ ß ÕƒË¢Üƒ Ä·„äË ÎˆÓŸâ Ó•âéß Z¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâéß,
Ø‚éßÈ꽟 ââéßs ½ŸÇ‹éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥ØßéßÌ• Ó•âéß Yâéßs ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. ú½ß¸ÁÜßÌó ÓŸ¶„íß
¦Ø„éßâ ââéßs Ì„â Ճ˟Üß ¯ôΈÜó ΟS ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ©¢Îˆ ¥Ó•¢Î‹é߶„íß QéßÄéß ³·„
©¢¿„éßÌŸÇ‹éß ¶„îÇŸâéß. Y΋Ä}â¢. §½ß¸téßÇ‚`Ì• Î•à„¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éÕß
Ç›¢Îˆ, ¥ØßéÌ ß • QéßÃé„ ß Î•à‡Ys WÈC ΟY Óß|¸ ¢Ì„
3''§úà‡Ø•éßÜßê, ZÒ… ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ›R. ZÌó Ó•âéß ÎŸÃ„éßÜ߶„í §Sf½•NŸoÄéß.
9 '¿‚ÃÜ
¥Î‹éßvÌ„ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•NŸoâéß"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 „ óâéߢǛ ÕßØé„ Åß ¶ß í„ ß Ò¿•fØ„é¢ß Ç›" ¥Y ¹‚Î` ‰
ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÜßÌó QéßÄéß ¿‚Õßéß̟Äéß. 'T·„ÅŽÜóâéߢǛ ÕßØ„éß
4 Ó•âéß ¿‚¯Ÿtâéß, ''ÒÅŽj»‡Ó• Ó•âéß ·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y Å߶„íß Ò¿•fØ„éߢǛ" ¥Y T·„ÅŽÜó ©âs ú½ß¸Á
¿•à‡âéß. Ó•âéß ¿ŸÜƒ ¥ÜßÓß«¯öØ„êâéß. ·ŸY ÜßÌó QéßÄéß ¿‚Õßéß̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸Ø„éßYÓ߸êo
ú½ßØ
¸ ‚êÁⷄý„ ‚éñß âΈ °Qéß Ó•âéß ¿•Øé„ Üß Î• é‹ .ß ÓŸ Õ®óÁ⢠¿•NŸoÄéß. ¹ƒI ·ò¢Ç‹ÜßQéß΋ ¶„îÇŸ
à„·Žo ¥¢Ì„ÅŽY ©½ß¸Ø‚êC¢¿Ÿâéß. ·ŸZ ½ŸÓ߸o½ŸY·Ž ½ŸÃˆ·Ž Õ®óÁ⢠©¢ÅßéߢΈ.
10 ú½ß¸ÁÜßéß ¦·„HÌó ©¢Ç‹Ã„éß. ½ŸÃ„éß ÎŸº¢Ìó
Ó•âéß ¿•Óß«¢Îˆ °Qéß Ü•Î‹éß. ·„âéß·„ ÓŸ Rá¸Ø„éߢ
°Réß ¿•Ø„êÜó Ø‚éßÈ꽟ؕéß YÄnØßéߢ¿ŸH. ©¢Ç‹Ã„éß. Ó߸êÄéßxY ½•Ç› »‡ÜßéßtÜßéß ½ŸÃˆ·Ž @Y
Ε҅Ǖ ÓŸ ÕߺéßÒê⢠YÄnØßéߢ¿ŸH. ¿•Ø„éßÒ….¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ½ŸÃˆY ¦Î‹Ãˆ¢¿• ½ŸÇ‹éß
5 ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢Üó Ø‚éßÈ꽟 ââéßs ¿•NŸÇ‹éß. (Ε҅Njéß) ½ŸÃˆY âÇ›½ß«NŸoÇ‹éß »„âéß·„. ú½ß¸ÁÜßâéß
Ó•âéß ¦Ø„éßâ ðÓßÒ¶„íßY»‡ ©¢Ç‹éßÅ߶„íß ¦Ø„éßâ ZÅŽ ªÅßÜß Î‹»„cĶ„íß ¦Ø„éßâ âÇ›½ß«NŸoÇ‹éß.
11 ''ÓŸ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó•âéß ÕƒÅß ½•NŸoâéß.½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß
¥Üƒ ¿•NŸÇ‹é.ß Ø„ê·óÕßéâß éß, §úà‡Ø•éÜß éß âß éß Ó•âéß
WÈC ¦Ø„éßâ ΋»„cĶ„íß âÇ›½ß«¢¿„éßâÅßéßz ¦Ø„éßâ Ó߸ÒéßÌ„Üߢ ¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. ½ß¸Üßz½ß¸… ÌóÒÜßéß
ââéßs ¥Üƒ ¿•NŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ââéßs Ó߸ӟw ¯Ì„éßo ¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß.
YNŸoÇ‹éß. ÓŸ Ε҅Y âéߢǛ Ó•âéß ÓŸ ÕßÜߢ
12
¯ô¢Î‹éßÌŸâéß."" Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''¿„êÇ‹¢Ç›! ¿ŸÜƒ ΋êÄ ú½ßθ •à‡Üß âéߢǛ ú½ßÁ¸ Üßéß
ÓŸ ΋»„cĶ„íß ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ©Ì„oÄ¢ âéߢǛ,
6''ZÒ… ÓŸ¶„íß ¿ŸÜƒ ú¯ŸÒéßéß¹ßx½‚éß`â ðÓßÒ¶„íßÇ›R. ½ß¸KfÒéߢ âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßéß ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¨P½ß¸…j
§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¹‚`ΉÜßé. ½ŸÃ„éß WÈC ÓŸ ÜóY ¥NŸ|âéß âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßéß ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß.""
13 Õ®„êRéß, ¦·Ÿà„Òéßéß܃ß Ó߸¢Ìóá«¢¿„¢Ç›. ½ß¸Ã„|
Ò΋ q ¶ „ í ß XÓß ¸ é ß · òY ßÕß Ç ‹ Ì ŸÃ„ é ß . ¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß
Ø„ê·óÕßéß ¶„íßÅßéߢÕß Î‹ÝƒÜßéß WÈC ÓŸ Ò΋q¶„íß Ì„ÒéßéÜß ƒÃŸ, ¦â¢Î‹¢»‡ ·_ ·„Üéß ß ½•Øé„ ¢ß Ç›.¯¢Î‹éß
ÒNŸoÄéß. ¥ØßéßÌ• Z¶„íß ÒéßÃó ½ß¸Y ©¢Îˆ; ¥Îˆ ·„¢_Åß, Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ¦Î‹ÃˆNŸoÇ‹éß
ΉY·„¢^Åß §¢·Ÿ Òéßéß¹ßxÒéßØßéߢΈ. Ó߸ÒéßÓ߸o ßÁƒx »„âéß·„. Ì„â Ήâ ÁâéßÜ߶„íß Ø‚éßÈ꽟 ΋؄éß
Üß¶í„ Yâéßs Ó•âéß ½‚Üéß »ß é„ »ß ‡ ¿•NŸoâéß, Õ®ê „ RéßQéß΋ ¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß.
Òéßâéá¸éßxÜߢ΋ÈZ Ä·Žä¢¿•¢Î‹é߶„í Z½• ÓŸ
ÒêÄc¢»‡ ©¢ÅƒÒ…."" Ó߬؂êâéß ³¢ÅßÈ»‡ RÇ‹éßÒÕßÇ›â Ó߬oÿ
7 Ø‚éßÈ꽟, §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß. §úà‡ 14 ·ŸZ §½ßt¸ éßÇé‹ ß ÓßØ
¬ ‚êâéß ¥¢Åßé¢ß Έ, ''Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ
Ø•éßÜßéßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÈ꽟 ââéßs RÇ›Sï½ßŃjÇ‹éß. ÓŸ Ø„éßÁÒêY ââéßs
¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß Î‰âéßÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÒéßÈS¯öØ„êÇ‹éß"" ¥Y.
15
¯ŸÜ߶„íßÜßâéß ðÓßRNŸoÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ì„Ys Ε|á« ¥ØßéßÌ• Ó•â¢Åƒâéß, ''´ Ó߬oÿ Ì„â Kà„éßÒ…âéß
NŸoÄéß. ·ŸZ ßEÜßéß ¥Ì„Ys ¿„êS, ¥Ì„Ç›s ÒéßÃS„ ¯ö»„ÜÎß Ÿ? Ü•Îé‹ .ß Ì„â »„Ãv„ ¢âéߢǛ ÒSfâ
Óß ¸ Ó Ÿw Y¢¿•¢Î‹ é ß ¶ „ í ß YÜß Õß Ç ‹ Ì ŸÃ„éß. Òéß@ Kà„éßÒ…âéß ³·„ Ó߬oÿ ÒéßÄéßÒ»„ÜßΟ? ܕ΋éß. ³·„ Ó߬oÿ
ÓŸØ„é߶„íßÜßéß ¥Ì„Y ¯Î‹éßÅß NŸCÜ߽߸Nj̟Äéß."" ̄⠽߫ÜßzÜßâéß ÒéßÄéßÒÁƒÜß΋éß. ÒéßÈ Ó•âéß
§úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß ½ßø àˆ é„ Î‹éÇrß é‹ ,ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ·óÈ (Ø‚éßÈ꽟âéß) RéßÒéßéßwÜßâéß ÒéßÄéßÒÁƒÜßâéß.
16
â¢Î‹ é ß ¿ • Ì „ §Îˆ ÁÄ é ß » „ é ß Ì „ é ß ¢ Έ . Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß ¿„êÇ‹éß, Ó•âéß Z ð½ßÄéß ÓŸ ¿•W Qéß΋ ú½ŸÓ߸éß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âÒéßw΋C⽟Njé.ß Yâéßs ·óÄé·ß òâs ·òÓŸsâéß. ¯Üßz½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Yâéßs»„êÈf
½ŸÇ‹éß ¦Ø„éßÓ•. Ì„ÜßéßNŸoâéß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 49:17-50:5 812
17 Z ½ßÜ« Üzß éß ß Z ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß WÈCÒNŸoÃé„ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß Yâéßs ΋»Ãc„ é„ sß ¢Ç› ZÒ… XÓßé¸ ·ß óÜ•Ò…. ÕßÜ½ß ‚éñß â ïÓßY` ¶„íÇß é‹ ß
´Ç›¢¿ŸÃ„éß, ·ŸZ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ³¢ÅßÈ»‡ ³·„ ¹‚Î` ·‰ Ž ·Ÿ½ßܸ ƒ ©¢_Åß ¦ ¹‚Î` ‰ Ì„½t«ß ¢¿„é·ß óÜ•Çé‹ .ß
25
RÇ‹éßNŸoÄéß."" ¥ØßéßÌ• Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÕßÜß½‚éßñâ
ïÓß`Y¶„íßY ΋»„cÄéßs¢Ç› ¹‚`ΉÜßéß Ì„½ß«t¢¿„ÕßNj̟Äéß.
§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß WÈC ßÒÅߢ ¦ ¹‚Î` ܉ éß ß Ì„½t«ß ¢¿„é·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß §Îˆ ¯Üƒ ÁÄé»ß é„ ß
18 ï½ß`·Ž ¿„êÇ‹éß! Z ¿„éßÅßêj ¿„êÇ‹éß! Z ½ß«ÜßzÜßéß Ì„éߢΈ? Z Ø„éßéßΟrÜßéß Ó•âéß ¯ößNjéßÌŸâéß Z
¥¢Î‹Ã„ê Ó߸Òê½•à„½‚éßñ Z ΋»„cĶ„íß ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ß«ÜßzHs Ó•âéß Ã„·ŽäNŸoâéß.
26
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß Ó߸OÒ¢»‡ ''Óß|¸ ¢Ì„ à„ÃÉ ŸYs WÓ•Åéß »jß ‡, RéßÒéßwHs ·„áïj¸ ½ßÅ _ jß
©ÓŸsâéß, Ó•âéß Qé߶„íß ¨ ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó߸éßoÓŸsâé: ½ŸÃˆY Ó•âéß ÕßÜßҢ̄¢ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ Ä·„o½•éß
Z ½ß«ÜßzÜßéß Z¶„íß ·„¢Æ„@Ä¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ï½ß¢Ç›z ½ŸÃˆY ÒéßÌ‚o·Ža¢¿• úΟ·„äÄÓ߸¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ.
¶„íÒß ê^Ão ϋ∠¿• ³ÇŸmˢ܃ Z ½ßÜ« Üzß éß ß ©¢ÅƒÃ„é.ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•âéß RéßÒéßwHs Ä·¢äŽ ¿• Ø‚éÈ ß ê½ŸâY
19 §½ß¸téßÇ‚`Ì• ZÒ… ´Ç›¢¿„ÕßÇ›, ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ› ú½ß¸W ³·„aÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. Ø„ê·óÕßéß
©ÓŸsÒ…. Z Õ®„êRéß Yúá¸tØ‚êÁâ¢. ¥ØßéßÌ• Ø‚éßéß·„a Òéß@ à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ• RéßÒéßwHs Ä·Žä¢¿•
·ò¢Ì„·ŸÜߢ ̄ß|Ì„ Z Εࢄ Üó ¯¢Î‹ ^â΋Ãó ½ŸÇ‹ é ß ¥Y Òéâéß á ¸ é ß x Üß ¢ ΋ à „ ê Ì‚ Ü ß é ß Ó ß ¸ é ß
Òéßâéßá¸éßxÜßéß ©¢ÅƒÃ„éß. Yâéßs ÓŸà„⢠¿•Óß«â ·ò¢ÅƒÃ„éß.""
¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¿ŸÜƒ ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢»‡ ©¢ÅƒÃ„é.ß
20 ZÒ… ¯ö»òÅßé¶jß í„ âß s ½ßÜ« Üzß ·ß óÓߢ¸ ZÒ… R¿Ÿ Ä¢»‡ ú½ß¸ÁÜßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â¢Î‹éßÒÜßz §úà‡Ø•éßÜßéß
©ÓŸsÒ…. ¥ØßéßÌ• ¦ ½ß«ÜßzÜßéß, '¨ Ó߸pÜߢ ½•éßÒéßéß K·Žä¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ

50
YÒÓß«¢¿•¢Î‹é߶„íß ¿ŸÜƒ SâsΈ»‡ ©¢Îˆ. ½•éßÒéßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''§úà‡Ø•éßÜßéß
YÒÓß«¢¿•¢Î‹é߶„íß ï½ß΋q Ó߸pÜߢ §Ò…|" ¥Y ZÌó ú½ß¸Á܃ß, Qéß Ì„Hz Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß Ó•âéß
¿‚Õßéß̟Äéß. RÇŸ¶„íßH¿ŸfâY QéßÄ¢ÅßéßÓŸsÄéß. ¥ØßéßÌ•
21 ¥½ß¸téßÇ‹éß ZÜó ZÒ… ¥âéß·ò¢ÅƒÒ…, '¨ ½ß«Üßz ¦½‚éâß éß Ó•âéß RÇ‹ÓŸÇ›âÅßéjß Y΋Ã}„ â ·ŸØßéÌ ß ŸÜßéß
Üߢ΋És ÓŸ¶„íß ¯ÒÄéß §¿ŸfÄéß? §Îˆ ¿ŸÜƒ °Øßéß? ÓŸ ½ß«Üßz܃ß, ¯ÒÈ^·`ÓŸ Ó•âéß Ç‹Õßéßu
Õƒ»„éߢΈ. Ó•âéß R¿ŸÃ„¢»‡, ³¢ÅßÈ»‡ ©ÓŸsâéß. ÄéßË¢ ©ÓŸsÓŸ? ¥½ß¸téß XÄfŃY·Ž Ó•âéß
Ó•âéß ´Ç›¢¿„ÕÇß ,› ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Î‹êÄÒéßØê „ xâéß. RéßÒéßwHs ¥Òéßéßw·òÓŸsÓŸ? ܕ΋éß. ¿„êÇ‹¢Ç›,
¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¨ ½ß«ÜßzÜßâéß ÓŸ·ŽSf¢Îˆ ¯ÒÄéß? QéßÄéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜß ÒéßêÜߢ »‡Ó• Ó•âéß
¿„êÇ‹éß, Ó•âéß ³¢ÅßÈ»‡ RÇ‹éßÒÕßÇŸmâéß. ¨ ½ß«Üßz RéßÒéßwHs RÇ›S ï½ß_ÅßjNŸâéß. Qéß Ì„Hz (Ø‚éßÄêá¸
Üߢ̟ ¯·„aÇ‹âéߢǛ Ò¿ŸfÄéß?" "" Ü•Òéßéß) ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéÜß ÒÜßzÓ• ¦½‚éßâéß Ó•âéß
½ß¸¢½ß«½•à‡âéß.
22 2
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß Ò… Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, Ó•âéß §¢ÅŽ·Ž Ò¿Ÿfâéß, ¯ÒÃ„ê ·„âÕßNjܕ΋éß.
''¿„êÇ‹é,ß ÃŸÁƒxÜß¶í„ ß Ó•âéß ÓŸ ¿•Øéß ß ª½ß…¸ ÌŸâéß. Ó•âéß ½ßH« S, ½ßH« S, ¯¢Ì„ ½ßH« SÓŸ ¯ÒÃ„ê ½ßܸ éß ·ß „
ú½ßÁ¸ Üߢ΋Ãê „ ß ¿„êÇ‹»H„ »•Åéß jß Ó•âéß ÓŸ ½ßÌ
¸ Ÿ·ŸYs Ü•Îé‹ .ß Ó•âéß RéßÒéßwHs Ä·¢äŽ ¿„Üâ• Y QéßÃé„ ß Ì„Üéß Óß é¸ß oß
¯»„é߼•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Z ½ß«ÜßzÜßâéß ÓŸsß? Qéß ·„MŸjÜßâéߢǛ RéßÒéßéßwâéß Ã„·Žä¢¿• à„·Žo
Z ΋»„cĶ„íß XÓ߸éß·òY ÒNŸoÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Z ÓŸ¶„íß ©¢Îˆ. ¿„êÇ‹¢Ç›, Ó߸ÒéßéßúΟYs ¯¢Ç›
½ß«ÜßzÜßâéß ½ŸÃˆ Õ®„éßÁƒÜßQéß΋ ¯Ì„éßo·ò¢ÅƒÃ„éß, ¯ôÒéßwY Ó•âéß ¦ÁƒÂ½ß«ðÓßo ¥Îˆ ¯¢Ç›¯öÌ„éߢΈ!
ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¿•Ì„éßÜóz ½ŸÃˆY ½ß¸Åßéßj ¥·„aÇ‹ ZÝ„éßz ©¢Ç‹Ò… »„âéß·„ ¿•½ß¸Üßéß ¿„NŸoØßéß,
·ò¢ÅƒÃ„éß. ¥R ¶„íßJz¯öÌŸØßéß.
23 3
Z ½ßÜ« Üzß ¶ß í„ ß ÃŸEÜßéß ©¯ŸÏŸxØ„ééß Üß éß »ß ‡ ©¢ÅƒÃ„é.ß ¦·Ÿà‡Ys Ó•âéß T·„ÅŽ ·„Réßw½•ðÓß܃ ¿•Øé„ ß »„Üâß éß.
ßÁ¶„íßÒê^ÃoÜßéß ¦ ½ß«ÜßzÜß Rá¸Ø„éß½‚éßñ úà„΋r R¿ŸÃ„ ÒúNŸo܃z ¦·Ÿà„¢ âÜßz»‡ ¥Ò…Ì„éߢΈ.""
½ß¸…¿„éßf·ò¢ÅƒÃ„é. ßEÜßéß, ½ŸÃˆ ¶„íßÒê^ÃoÜßéß Z
¯Î‹éÅ ß ß NŸMŸj¢»„ ½ßǸ ŸoÃé„ .ß Z ¯ŸÎŸÜß ·Ž¢Î‹ Ï‹êJY Ε҅Y ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß YÁ¢»‡ Ε҅Y Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß
4©½ß¸Î•à„¢ ¿•Ø„éß»„Üß NŸÒéßßpxYs ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ
½ŸÃ„éß Òéßéß΋éßq ï½ßÅßéßj·ò¢ÅƒÃ„éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó•
Ø‚éßÈ꽟âY ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÒ…. ÓŸ Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß §ß¿ŸfÇ‹éß. ·„âéß·„ ¨ R¿ŸÃ„ú»„Ó߸p
Ø„éߢ΋éß Rà‡|Ó߸¢ ©¢¿• ½ŸÇ‚ÒÇ‹ê YÃŸà„ ú½ß¸ÁÜ߶„íß §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ©½ß¸Î•à„Òéßéß ¿•NŸoâéß. ú½ß¸W
¿‚¢Î‹Ç‹Y ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÒ…."" ©Î‹Ø„éߢ ¦Ø„éßâ ââéßs ½•éßÜòaH½ß«, ³·„ RΟxÈp܃
24 ÕßÜß½‚éßñâ ïÓß`Y¶„íßÇ‹éß ³·„Ç‹éß Ø„éßéß΋r¢Üó »„âéß·„ ÓŸ¶„íß ©½ßθ •KNŸoÇé‹ .ß 5Ó•âéß Ó•Ãé„ fß ·òÓ•¢Î‹é¶ß í„ ß ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ß
±à„|Äx¢ »‚Üßéß¿„éß·ò¢_Åß ¦ ±à„|ßxYs ¥Ì„Y ½‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß
813 Ø‚éßá¸Ø„ê 50:6-51:10
Ó•âéß ¦Ø„éßâ Qéß΋ WÄéß»„ÕßNjܕ΋éß. Ó•âéß ¦Ø„éßââéß Ø‚éßÈ꽟 R¿ŸÃˆ¢S, ¦½‚éß·óÓ߸¢ ³·„ »ò½ß¸t ·ŸÃ„x¢
½‚¢ÕßÇ›¢¿„Åߢ Òêââéß. 6Ó•âéß ¦ ú½ß¸ÁHs ââéßs ¿•NŸoÇ‹éß. ¥Ã„ËŸxYs Ø‚éßÈ꽟 Òê_ÃfNŸoÇ‹éß.
·òÅßjYNŸoâéß. ½ŸÝ„zâéß ÓŸ »„Ç‹m¢ ½ß¬·„YNŸoâéß. ½ŸÝ„éßz ¥Ã„Ëx¢ °Î‚âéß Òâ¢Üƒ ³·„ Ò⢠¥Øßé߯öÌ„éߢΈ.
ââéßs ¿‚Çm‹ ÒêÅßÜéß ß WÅŽ,j ÓŸ Qéß΋ ©Réßw ½•Óâ«ß ½ßt¸ éßÇé‹ ß ¦ Î•à„¢ ¹ƒI»‡ ©¢Îˆ »‡Y ¥Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ÌóÅß܃
Ó•âéß ÓŸ Òéßé߹ߢ Ο¿„éß·óâéß. 7ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ Ì„Ø„êÄ҅̄éߢΈ. ¥·„aÇ‹ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸¢ÌóḢ»‡
Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß ©¢ÅƒÃ„éß. ¥·„aÇ‹ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¦â¢ÎŸYs ú½ß¸Î‹Ãˆ}
¿‚ð½ßt ¿‚Ç‹m ÒêÅßÜßéß ÓŸ¶„íß @Y ·„HC¢¿„Ò…. Ó•âéß NŸoÄéß. ·„ëÌ„ÁÂÌ„, RÁØ„êÜßâéß »„êÈf ½ŸÃ„éß ¯ŸÅßÜßéß
ÕßÜßҢ̄éßÇ‹Ó‚` ©¢Åƒâéß. Ó•âéß YÃŸà„ ¿‚¢Î‹âY ÓŸ¶„íß ¯ŸÇ‹éß̟Äéß.
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. 8Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ©ÓŸsÇ‹éß. Ó•âéß
4
YÃóqáâ« Y ¦Ø„éâß ¶„íß Ì‚Üéß Óß é¸ß âß éß. ·„âéß·„ Ó•âéß Îóá«âY ''ÓŸ ú½ß¸Á܃ß, ÓŸ ÒêÅß Râ¢Ç›! ú½ß¸ÁÜßéß
¯ÒÃ„ê ¿„ê½ß«¢¿„ܕÄéß. ӟΕ Ì„½ß¸téß ¥Y ¯Ò^Ã`ÓŸ ¯Üƒ OR¢¿ŸÜó ¥Îˆ ½ŸÃˆ·Ž ¿„ê½ß«¢¿• Ή¯Ÿ
ÄéE
ß Ò… ¿•Øê „ Üßâéß·ò¢_Å,ß ¦ Òx·Žo ÓŸ ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß ÃŸ½ŸH. ܃z¢ÅŽR ÓŸ YÄnØ„êÜßéß.
½•éßÒéßéß ³·„ XÄéßt ÁÈCNŸo¢. 9¥ØßéßÌ• ¿„êÇ‹¢Ç›, ÓŸ 5 Ó•âéß ÓŸxØ„éÒß ¢Ì„éÇß â‹ Y Ì„|ÄÜóÓ• Ó•âéß ¿„ê½ß«
ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß. NŸoâéß. Ì„|ÄÜóÓ• Ó•âéß Yâéßs Ä·ŽäNŸoâéß. Ó•âéß
¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ Ó•âéß ¿‚ǽm‹ ŸÇ›âY ¯Ò|Ã„ê ¿„ê½ß¢« ¿„ÜÕ é„ .ß ÓŸ à„·ŽoYs ú½ß¸Ø‚êC¢S, ßÁƒxÜßYs¢ÅŽ·Ž XÄéßt
¥Üƒ¢ÅŽ ½ŸÝ„z¢ÌŸ ½ß¸Y·ŽÒêHâ »„éßÇ‹m܃z ¥Ò…̟Äéß. XÄéßNŸoâéß. ΋êÄ ú½ß¸Î•à‡ÜZs ÓŸ·óÓ߸¢ ·„Y
½ŸÅŽY ¿‚΋Üßéß WÓ•NŸoØßéß. ï½ßÅßéßj·òY ©ÓŸsØßé. ÓŸ à„·Žo ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ
10Ø‚éßÈ꽟âéß »ûÄR¢¿• ú½ß¸ÁÜßéß ¦Ø„éßâ ðÓßÒ
¿•Ø„êÜßY ¥R ·„Yï½ßÅßéßj·òY ©ÓŸsØßéß.
¶„íYß ÒêÅß¶î „ ÇŸ R¢ÅƒÃ„é.ß ¦ ðÓßÒ¶„íÇß é‹ ß °¢ ÁÄé»ß é„ ß 6 ¦·Ÿà‡Üß½‚`½ß¸… ¿„êÇ‹¢Ç›. Qé ¿„éßÅßêj ·Ž¢Î‹ ©âs
Ì„éߢÎó Ì‚HØ„é߶„íߢǟӕ Ó߸¢½ß¸†Ã„n¢»‡ Ε҅ˎn âÒéßéßw Õ®„êRéßY ¿„êÇ‹¢Ç›. ¦·Ÿà‡Üßéß ¯ô»„ ½•éß½®ß¸ê܃z
·òY ORNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÓ߸oÒ¢»‡ Ø‚éßÈ꽟 ÒêØ„é½ß ‚éñß ¯öÌŸØßé.ß Õ®ê „ Réß ½ßY¸ ·Ž ÒêHâ ¯ŸÌ„
ÓŸÒêÓ•s âÒéßéßw·ò¢ÅƒÇ‹éß, ÒéßÈ؄éßéß ¦ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß »„éßÇ‹m܃z ¥Ò…Ì„éߢΈ. Õ®„êRéß Qéß΋ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
Ì„â Ε҅Y Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß.
11''ú½ß¸Á܃ß, ¿„êÇ‹¢Ç›, QéßÄéß Qéß §á¸j¢ ÒSf ÒéßÄˎNŸoÄé. ¥ØßéßÌ• ÓŸ Ä·„äË à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâ
NŸ»„éßÌ„éߢΈ. ÓŸ ΋؄éß ¯½ß¸tÅŽ·• ¥¢Ì„¢·ŸÎ‹éß.
7
âÅßéßj»‡ OR¢¿ŸÜßâéß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. Qéß ÒéߢÅßÜßâéß,
Áƒ|ÜßÜßâéß Qéß_à ¥¢ÅŽÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¥ÜƒÓ•, Qéß ÎŸÃˆâ ΋؄éßâéß ¥Ò»‡ºâ ¿•Óß«·òÓ• ú½ß¸Á܃ß, QéßÄéß
QéßÃé„ ß ORÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ·ŸZ QéßÃé„ ß K·Ž¢ä ¿„ÕÇß Ì
ß‹ ŸÃ„é.ß QéßÃé„ ß ÓŸ ÒêÅß RÓŸH. ÓŸ ©½ß¸Î•à‡Üßâéß ¯ŸÅŽ¢¿•
Qéß ÒéߢÅßÜóz, Áƒ|ÜßÜóz ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß, QéßÄéß ·ŸHf ú½ß¸Á܃ß Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßéß QéßÄéß RÓŸH.
½•Ø„éßÕßÇ‹éß̟Äéß. ¥Üƒ ÁÈ»•Åßéßj Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ΋éßá¸j ú½ß¸ÁÜß Rá¸Ø„éߢ Õ®„Ø„é߽߸Nj·„¢Ç›. ½ŸÃ„éß
Qé߶„íß ¿‚ð½ßt ¿‚Ç‹m Rá¸Ø„êÜßâéß »„êÈf Õ®„Ø„éß
§úà‡Ø•éßÜßéß ¥úÕƒ@Òéßéß ÒÜœ ©¢ÇŸH ½ß¸Ç‹·„¢Ç›.
8 ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å_ ß ½ŸÃ„éß ¯ŸÌ„ »„éÇß Üm‹ ƒz ©¢ÅƒÃ„éß »„âéß·.„
51 ''QéßÜó ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß ÒéߢS ORÌŸÜßéß
OR¢¿ŸÜß Y ·„ á ¸ j ½ ß ¸ Ç › ú½ß ¸ Ø „ é ß W sNŸo à „ é ß .
Ó߸@Ø„éߢ·óÓ߸¢ QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cĶ„íß ½‚݃oÄéß.
S½‚éßwÅßÜßéß ½ŸÅŽY WY½•NŸoØßéß. ½ŸÃ„éß »òú^Ã
Õò¿„éßf܃ ©¢ÅƒÃ„éß. ½ß¸…Äéß»„éßÜßéß ½ŸÅŽY WY
ÓŸ ÒêÅß Râ¢Ç›. Qéß Ì„¢úÇ› ¥úÕƒ@Òéßéßâéß QéßÄéß ½•NŸoØéß .ß ¥ØßéÌß • ÓŸ ΋Øé„ ß à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»„éß
¿„êÇŸH. QéßÄéß ° ÕߢNjâéߢǛ ¿‚·„aÕßÇŸmÃó, ¦ Ì„éߢΈ. ÓŸ Ä·„äË à‡à„|Ì„¢»‡ Ó߸Ο ·òâNŸ»„éß
ÕߢNj ¦Ø„éÓß •. 2¥úÕƒ@Òéßéß Qéß Ì„¢úÇ›, QéßÃé„ ß ¦Ø„éYß s Ì„éߢΈ.""
¿„êÇŸH. Qé߶„íß ÁâwYSfâ ÒêÌ„ëÒéßêÈo à‡ÃŸâéß
Ε҅Y Ó߸|¢Ì„ à„·Žo Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·ŽäÓ߸éßo¢Îˆ
9
QéßÄéß ¿„êÇŸH. ¥úÕƒ@Òéßéßâéß Ó•âéß ½ß«HSâ½ß¸téßÇ‹éß
¥Ì„Ç‹éß ³¢ÅßÈ»‡ ©ÓŸsÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ¥Ì„ËŽn Ø‚éßÈ꽟 ºÓ߸oÒê (à„·Žo) ½•éßÜßéß·ó! ½•éßÜßéß·ó!
¦LÄ|Έ¢¿Ÿâéß, ¥Ì„Çé‹ ß ³·„»ò½ßt¸ Ò¢à‡Ys ú¯ŸÃ„¢[×¢ Z ÕßÜߢ Ó߫΋r¢ ¿•Øßéß. ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ·Ž¢Î‹Åß ZÒ…
¿ŸÇ‹éß. ¥Ó•·ŸÓ•·„ ÒéߢΈ ¥Ì„YâéߢǛ ©Î‹vR¢¿ŸÃ„éß."" ¿•Óß«âÅßéßj ½ß¸†Ã„|·ŸÜƒÜóz ZÒ… ¿•Óß«âÅßéßj Z
3¥Î• RÏ‹¢»‡ Ó߬؂êâéßâé* Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¦L Õß܃Ys ú½ß¸Ø‚êC¢¿„éß. ß@Õßéßâéß ´Ç›¢Sâ à„·Žo
Z½•. Òéß·„ßYs Z½• ´Ç›¢¿ŸÒ….
10
Ä|ΈNŸoÇ‹éß. ¦½‚éßâéß »„êÈf, ¦½‚éß ú½ß¸ÁÜßâéß »„êÈf
Ó߸Òéßéßú΋¢ ¯¢Ç›¯öØ•éßÅßéßj Z½• ¿•à‡Ò…. Òéß@
¥»‡Ï‹ Á܃Üßâéß ¯¢Ç›¯öØ•éßÅßéßj ZÒ… ¿•à‡Ò….
Ó߬؂êâéß Ø‚éÃß ê
„ á¸ÜÒ• éßéß ·„ÅÕjß Çß â› ·ò¢Ç‹¶í„ ΋·Ë
Žä ½ß…¸ Õ®ƒ»„¢. Ó߸Òéßéßú΋½ß¸… ¥W ÜóÌ‚`â Ó߸p܃Üßâéß ZÒ… úÌóÒ»‡
·òYs NŸÃ„éßz Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóÒ…âs Ε҅Y ú½ß¸ÁÜßéß ¥Y
ΉY Õ®ƒÒ¢. ¿•à‡Ò…. Z ú½ßÁ¸ Üßéß ¦ Òêßcâ ½‚Jz Ä·¢äŽ ¿„ÕÇß ŸmÃé„ .ß
Ø‚éßá¸Ø„ê 51:11-52:4 814
11 Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·ŽäNŸoÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ZÒ… úà„Òéß ¥âéßÕ®„RÓ߸éßoâs½ß¸téßÇ‹éß Z¶„íß ¯Ò|Äê
¦â¢Î‹¢»‡ Ó߬؂êâé߶„íß WÈC ÒNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ¯ÒÄê Z Qéß΋ ΋؄éß
¯¢Ìó ¯¢Ìó Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃˆ ¿„ê½ß¢« ¿„ÜΕ é‹ .ß 20Z ú½ßÁ¸ Üßéß ÕßÜV
ß âéßÜØ
ß ê
„ xÄé.ß ½ŸÃ„éß
¦â¢Î‹¢ ½ŸÃˆ Ì„ÜßÜßQéß΋ à‡à„|Ì„ ·ŽÃ‰Åߢ܃ Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸Ç›, ¥ÜƒÓ• ©¢Ç›¯öØ„êÄéß. ú½ß¸W Qψ
©¢ÅßéߢΈ. ¦â¢Î‹¢Ìó ½ŸÃ„éß ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹éß ÒéßÜßé߽߸…Üóâéß ½ŸÃ„éß ½ß¸Ç›Ò…ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ÒÜßÜó ½ß¸Åßj
Ì„ê¢ÅƒÃ„éß. ΋éߣ¹ß¢ ¥¢ÌŸ ΋êĽ‚éßñ¯öÌ„éߢΈ. ÕßÇ›â Á¢Ì„éß҅܃z ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢
12 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''Yâéßs ¦Î‹Ãˆ¢¿• Õ®„È¢¿„Ü•â¢Ì„»‡, Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸¢¿•Ì„ K·Žä¢¿„
½ŸÇ‹âéß Ó•Ó•. ·„âéß·„ §Ì„Ãé„ Üß âß éß »„êÈf Z½‚¢Î‹é¶ß í„ ß ÕßÇŸmÄéß. Ε҅Njéß ½ŸÃˆ·Ž §¢·Ÿ ¯¶„íaÒ K·„ä RψNŸoâéß
Õ®„Ø„é߽߸ǟH? ½ŸÝ„éßz _·ÒÜߢ ÕßW·Ž, ¿„¿•f Òéßâéß ¥âs½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÒéßÉ ÕßÜßVâéßÜœ` ¯öØ„êÄéß.
21¥Ø‚êx, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ÓŸ ÒêÅß Râéß. ³·„
á¸éßxÜßéß ÒêúÌ„½•éß. ½ŸÝ„éßz _·ÒÜߢ ÒêâÒ
ÒêúÌ„éßÜßéß½ŸÃ„éß ¶„îÇŸ »„Ç›m܃»• ¿„NŸoÄéß."" ÌŸ»„éßÕóÌ„éß½ŸY܃ ZÒ… ÕßÜßV⢻‡ ©ÓŸsÒ…, ·ŸZ
13 Ø‚ é ß È ê½Ÿ Réß Ò éß w Hs ¿• à ‡Ç‹ é ß . Ì„ â à„ · Ž o Ì ó ZÒ… úΟ·„Ãä Ó„ ¢¸ß ÌŸCâ¢Î‹éß ¿•Ì„ ·ŸÎ‹éß ÒéßÌé„ »oß ‡ ©âsΈ.
¦Ø„éßâ Õ®„êRéßY ¿•à‡Ç‹éß. Ì„â à„·ŽoÌó ¦·Ÿà‡ ZÒ… ¦ ''Rḽ߸… ¯ŸúÌ„"" ÒéßêÜߢ»‡ ÕßÜßV⢻‡
Üßâéß Õ®„êRéß·Ž ï½ß`»‡ ¦Ø„éßâ RÓ߸oÈ¢½ß¸Á•NŸÇ‹éß. ©ÓŸsÒ…. 22Z Ε҅Njéß, Ø„éßÁÒêYØ‚éß`â Ø‚éßÈ꽟
·ŸZ ¦Ø„éßââéß, ¦Ø„éßâ à„·ŽoY QéßÄéß ÒéßÄS Ì„â ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸¢ ¯ößNjéßÌŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ZÌó §Üƒ
¯ö̟Äéß. ·„âéß·„ Qé߶„íß @Y ¿•ðÓß ·ó½ß«á¸ékÜœñâ ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é:ß ''¿„êÇ‹é,ß ¨ 'Rḽ…¸ß ¯ŸúÌ„âé" (K·„âä éß)
Òéßâéßá¸éßxÜßâéß »„êÈf ¯Üßz½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß Õ®„Ø„éß Z Ò΋qâéߢǛ Ó•âéß ÌòÜßC¢S ½•Ó߸éßoÓŸsâéß. Z Qéß΋
½ß¸Ç‹éßÌ„éߢŃÄéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß RéßÒéßéßwâéß ÓŸ ·ó¯ŸYs XÓß«½•Ó߸éßoÓŸsâéß. §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ZÒ…
ÓŸà„⢠¿•Øê „ ÜßY ½ß͸ ·‹ ¢„ ½•NŸÃ„é.ß ·ŸZ §ß½t¸ß éßÇé‹ ß ÓŸ ·ó½ß¢¸ ÒéßêÜߢ»‡ K·Ž¢ä ¿„ÕÇß Ò‹ …. 23Z¶„íß @Y ¿•Óâ«ß
½ŸÝœz·„aÇ‹? ½ŸÝ„z¢ÌŸ ¯öØ„êÄéß. ½ŸÃˆY K·Žä¢¿„ ŃY·Ž §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ÓŸ ·ó¯ŸYs RY
14 ¿‚ÄNŸÜßÜóY Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„|ÄÜóÓ• RÇ‹é΋Üß Ø‚êCNŸoâéß. ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß Yâéßs ¿„¢½ßÅ ¸ ƒY·Ž ú½ßØ ¸ é„ Wß s¢
¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ½ŸÝ„éßz ¿‚ÄNŸÜßÜóÓ• ÒéßÄˎ¢S, ¿ŸÃ„éß. 'Òê Ø‚éß΋éßÅß NŸMŸj¢»„ ½ß¸Ç‹éß, ½•éßÒéßéß Z Qéß΋
¶„íßJz¯öÄéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß Ó߸Ƚ߸Ǜâ¢Ì„ âÇ‹éßNŸo¢" ¥Y ½ŸÃ„éß ZÌó ¿‚¯ŸtÄéß. ½ŸÝ„z Òéßéߢ΋éß
¦@Ä¢ ©¢ÅßéߢΈ. NŸMŸj¢»„ ½ß¸Ç•Åßéßj ½ŸÃ„éß Yâéßs ÕßÜßҢ̄¢ ¿•à‡Ã„éß.
15 ''Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âéß, Qéß Î•Ò…Ç‹âéß. Ó•âéß Ó߸Òéßéß ¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß âÇ‹éß¿„éßÅ߶„íß Z Q½ß¸…âéß
úΟYs ·„΋HNŸoâéß, ^·Ã„ŃÜßéß ½ß¸…ÅŽjNŸoâéß." Ï‹êJ»‡ ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•Ø„éßéßÅ߶„íß ZÒ…
(¦Ø„éâß ð½ßÃé„ ß Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ.) ³·„ ÌóÒ܃ ©ÓŸsÒ…."
16 ''ÓŸ ðÓßÒ·Ÿ, ZÒ… ¿‚¯ŸtÜßY Ó•âéß ·ó_à ÒêÅßÜâ §úà‡Ø•éßÜßéß Ã„·Žä¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ
ß éß
52
Ó•Ó• Z¶„íß §NŸoâéß. ÓŸ ¿•Ì„éßÜßÌó Yâéßs Ó•âéß ·„½ß«t ½•éßÜßéß·ó! ½•éßÜßéß·ó! Ó߬؂êâê ½•éßÜßéß·ó.
©¢S ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. ·òÌ„o ¦·Ÿà‡Ys, ·òÌ„o Õ®„êRéßY ZÒ… ÒúNŸo Ü ß é ß Ï‹ à ˆ ¢ ¿„ é . Z Õß Ü ß ¢
¿•ðÓߢ΋é߶„íß Yâéßs Ó•âéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éß·ò¢Åƒâéß. ÌòÇ‹éß»„éß·ó. ½ß¸RúÌ„ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, YÜßéß¿ó!
'QéßÄéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß" ¥Y §úà‡Ø•éßÜßéßÌó ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„íß Î•Ò…ËŽn ½‚¢ÕßÇ›¢¿•¢Î‹é߶„í ³½ß¸téß ·òY ú½ß¸ÁÜßéß,*
Yâéßs Ó•âéß ½ŸÇ‹éß·ò¢Åƒâéß."" " ½ßR¸ úÌ„¢»‡ Ü•Y ú½ßÁ¸ Üßéß ZÜó ÒéßÃÜ„ ß ú½ß½¸ •K¢½ßø é„ .ß
2 Ï‹êJ ΋éßH½ß«½•Øßéß! ¥Î‹éßvÌ„½‚éßñâ Z ÒúNŸoÜßéß
§úà‡Ø•éßÜßéßâéß Î•Ò…Ç‹éß K·Žä¢¿ŸÇ‹éß Ï‹Ãˆ¢¿„éß! Ó߬؂êâéß ¶„íßÒêÉ, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê,
17 ZÒ… ³·„ ¹‚`ΉR. ·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß Z ½‚éßÇ‹ ¿„éßÅßêj
½•éßÜßéß·ó! ½•éßÜßéß·ó! Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ÜœÒéßéßw! Z
Qéß΋ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿ŸÜƒ ·ó½ßC¸ ¢¿ŸÇ‹é.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ©âs »òÜßéßÓ߸éßÜß âéߢǛ Yâéßs ZÒ… RÇ‹éß΋Üß
ZÒ… K·Žä¢¿„ÕßÇŸmÒ…. ZÒ… ÌŸ»‡H€â ³·„ Rḽ߸… ¿•Óß«·ó!
3
¯Ÿú̄܃ ©¢Îˆ ¦ K·„ä. ZÒ… ΟYY ÌŸ»‡Ò…. Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''ZÒ… Ç‹Õßéßu¶„í
18Ø‚éà ¥ÒéßwÕßÇÜ‹ Ε é‹ .ß ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ Ç‹Õéß uß Ü•¶í„ ¢ß Ç‹Ó• ZÒ…
ß ê
„ á¸ÜÒ• éßé¶ß í„ ß ¿ŸÜƒÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß ©ÓŸsÄé.ß
·ŸZ ½ŸÃˆÜó ¯Ò|Ã„ê ¦½‚é߶„íß ÓŸØ„é߶„íßÜßéß ·ŸÜ•Î‹éß. Ä·Žä¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÒ….""
¦½‚éß ï½ß¢S⠽߫ÜßzÜßéß ¯Ò|Äéß ¦½‚éßâéß âÇ›½ß«¢¿• 4ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß Ò… Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ
ÒêÄc΋Äéß}Üßéß ·ŸÜ•Î‹éß.
19Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß Á¢Åß Á¢ÅßÜßéß»‡ ·„MŸjÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Y½ŸÓ߸¢ ©¢Ç•¢Î‹é߶„íß ½‚éßéß΋Åß ¨P½ß¸…j¶„íß ÎˆC
Ò¿ŸfØßé,ß Îò¢CH¢¿„Å¢ß , ¿òÄÕÇß Å ‹ ¢ß , Òéß@ ¦·„H
- ¯ößÅߢ. Ε҅ˎn ... ú½ß¸ÁÜßéß ''Ó߸éßâsW Ü•¶„í¢ÇŸ ¥½ß¸RúÌ„¢»‡ Ò…âs
Òéßâéßáé¸ ßxÜßéß ¥Y ú½ß¸ÁÜßéß ZÜó ÒéßÄÜß ú½ß¸½•K¢½ß¸Ã„éß.""
815 Ø‚éßá¸Ø„ê 52:5-53:6
¯öØ„êÄéß, ¦ ̄ß|Ì„ ½ŸÃ„éß ÕƒYÓ߸ÜßØ„êxÄéß. ¦ Ø‚éÈß ê½Ÿ Qéß¶í„ ß Òéßé¢ß ΋éß ©¢ÅƒÇ‹é.ß §úà‡Ø•éGß
̄ß|Ì„ ½ŸÃˆY ¥á¸êÃ~ é„ ß ÕƒYÓßܸ âß éß ¿•Ó¢«ß Έ. 5§½ß¸téßÇ‹éß Ø„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß Qéß ½‚âéß·„ ©¢ÅƒÇ‹éß.*
¿„êÇ‹¢Ç› °ÒéßØßéߢÎó! ÒéßÃó ßÁx¢ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß
XÓ߸éß·ò¢Îˆ. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ XÓ߸éß·òâs ¦ Ε҅Y ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß úà„Òé߽߸NjÅߢ
13
ßÁx¢ °Îˆ? ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß XÓßé¸ ·ß òÓ•¢Î‹é¶ß í„ ß ¨ ßÁx¢ ''ÓŸ ðÓßÒ¶„íßY ¿„êÇ‹éß. ¥Ì„Y·Ž RÁØ„éߢ ·„Üßéß»„éß
°Qéß ¿‚H¢z ¿„ÜΕ é‹ .ß ¨ ßÁx¢ ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß ¯ŸHÓßê ¸ ,o Ì„é¢ß Έ. ¥Ì„Çé‹ ß ¿ŸÜƒ ú½ßÒ¸ éßé¹ß éß Çß Ò‹ …ÌŸÇ‹é.ß Õ®R„ á¸xÌ„éÜoß ó
½ŸÃˆY ¿„êS âÒ…|Ì„éߢΈ. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯½ß¸téßÇ‹ê ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ì„Ys Ó߸ӟwY¢S, »ûÄRNŸoÄéß.
14''·ŸZ ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÓŸ ðÓßÒ¶„íßY
ââéßs »„êÈf ¿‚Ç‹m ÒêÅßÜ• ¿‚ÕßéßÌ„éߢŃÄéß.""
6''ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs»„êÈf ӕÄéßf·òÓ•¢Î‹é߶„íß §Îˆ ¿„êS ¥Î‹Ãˆ¯öØ„êÄéß. ¥Ì„ËŽn ³·„ ÒéßYá«»‡ ½ŸÃ„éß
ÁÈC¢Îˆ. Ó•âéß ¯ÒÈÓó ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß »„éÃß ¢oˆ ¿„Üâ• ¢Ì„»‡ ¥Ì„Çé‹ ß ÕƒÏˆ¢¿„ÕÇß ŸmÇé‹ .ß 15·ŸZ ¥¢Ì„
ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ð½ßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß, ©âs ·„¢^Åß ¯¶„íaß ÒÒéߢΈ ú½ßÁ¸ Üßéß ¦à„fÄx¯ö̟Äé.ß ÃŸEÜßéß
½ŸÇ‹âé* ¥Ó•ß Ó•âé ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsâY ¥Ì„Ys ¿„êS ¦à„fÄx¯öØßéß, ÓóÅß ÒêÅß ÃŸ¶„íߢǟ
½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚Õßéß ©¢Ç›¯ö̟Äé.ß ÓŸ ðÓßÒ¶„íYß »„êÈfâ ·„Í‹ ½ŸÃ„éß RâÜ•Îé‹ ß
Ì„éßÓŸsÇ‹éß. - ÁÈC¢Îˆ ½ŸÃ„éß ¿„êà‡Ã„éß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ¦ ·„Í‹
7à„éßÕ®„½ŸÃ„oÌó ·ò¢Ç‹Üß Qéß΋éß»‡ ³·„ ½ŸÃŸoºÃ„éßÇ‹éß Râܕ΋éß »‡Y ½ŸÃ„éß ú»„U¢¿ŸÃ„éß.""
ßÒÅߢ ¯¢Ìó ¥Î‹évß Ì„¢»‡ ©¢Åßé¢ß Έ. ''à‡¢W ©¢Îˆ!
½•éßÒéßéß Ã„·Žä¢¿„ÕßÇŸm¢! Qéß Î•Ò…Ç• ßE!"" ¥Y ³·„ ½ß¬Ç›Ì„ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß
½ŸÃŸoºÃ„éßÇ‹éß ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„»‡ RâÅߢ ¥Î‹éßvÌ„¢.
8 ½ßÅ ¸ Ë jß ½ß…¸ ·ŸÒH ½ŸÝ„é* zß ·_ ·„Üéß ß ½•Øé„ Å 53
½•éßÒéßéß ú½ß¸·„ÅŽ¢Sâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß YÁ¢»‡
¯ÒÄéß âÒêwÄéß? Ø‚éßÈ꽟 ºÓ߸o¢ ¯ÒÈ·Ž
ß ¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß
ÕßØ„éßÜßéß ½ß¸Ã„¿„ÕßÇ›¢Îˆ?
ï½ßŃjÄéß. ½ŸÝ„z¢ÌŸ ·„HÓß« ¦â¢ÎˆÓ߸éßoÓŸsÄéß. 2Ø‚éÈ
¯¢Î‹é߶„íß? ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, Ø‚éßÈ꽟 Ó߬؂ê ß ê½Ÿ ¯Î‹éÅ ß ß ¦Ø„éâß ³·„ Sâs ½‚ééß ·ß a„ ÒÜœ
âé߶„í* ß WÈC ßÒÅߢ ½ŸÃˆÜó ú½ß¸W ³·„aÃ„ê ©ÓŸsÇ‹éß. ¯¢Ç›â Õ®„êRéßÜó ¯Î‹éß»„éßÌ„éßâs ½‚éßéß·„aÒÜœ
¿„êNŸoÃé„ .ß 9Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• ê, ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß â› ï½ßÈ»‡Ç‹éß.ÒéßâÒéßéß ¦Ø„éßâÜó ¿„êÇ‹Ì„Câ Äê½ß¸Òéßéß
Z ·„ÅßjÇŸÜßéß ÒéßÄÜß Ó߸¢Ìóá«NŸoØßéß. QéßĢ̟ »‡Y Ì•ÁÓ߸é߀»‡Y, °Réß Ü•Î‹éß. Òéß⢠¦Ø„éßYs
·„HÓß« ¦â¢ÎˆNŸoÃé„ .ß ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ,ß Ø‚éÃß ê ¿„êNjŃY·Ž §á¸j½ß¸Ç‹éßÅ߶„í ¦Ø„éßâÜó ú½ß¸Ì•x·„Ì„ °Qéß
„ á¸ÜÒ• éßéß
Qéß Î ‹ Ø‚ é ß È ê½Ÿ ΋ Ø „ é ß » „ H C ©¢ÅƒÇ‹ é ß . Òéßâ¶„í ·„âÕßNj΋éß.
3 ¦Ø„éßâ Z¿„¢»‡ ¯¢¿„ÕßÇŸmÇ‹éß, Òéßâéßá¸xÜß ¿•Ì„
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß R½‚êSNŸoÇ‹éß.
10 Ø‚éßÈ꽟 ̄⠽߸RúÌ„ à„·ŽoY Ó߸·„Üß ÃŸÁƒxÜ߶„íß RÇ›S ï½ßÅßjÕßÇŸmÇ‹éß, ¦Ø„éßâ ¯¢Ìó Õ®ƒÏ‹ ¯ô¢Îˆâ
¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Î•Ò…Ç‹éß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ÒéßYá«. Ãó»„¢ Õƒ»‡ ¯ÃˆCâ ½ŸÇ‹éß. ·„ZÓ߸¢ ¦Ø„éßYs
¯Üƒ Ä·ŽäNŸoÇó ¥Îˆ ΋êÄ Εà‡ÜßZs ¿„êNŸoØßéß. ·„ Ó ‚ s Wo ¿„ ê ðÓß ¢ ΋ é ß ¶ „ í Òéß â éß á ¸ é ß n Ü ß é ß Òéß é ß ¹ ƒYs
11 ½ß¸Á܃ß QéßÄéß ÕßÕßéßÜóâéß RÇ›Sï½ßŃjH. ¦ Ο¿„é·ß òÓŸsÄé.ß ¦Ø„éâß Z¿„¢»‡ ¯¢¿„ÕÇß ŸmÇé‹ .ß ·„âéß·„
ÓßÜp¸ ¢ß RÇ›Sï½ßÅ¢jß Ç›! ¦ÃŸÏ‹âÜó ©½ßØ Òéß⢠¦Ø„éßYsÜœ·„a ¿•Ø„éßܕ΋éß. 4Yà„fØ„éߢ»‡
¸ ‚êC¢¿•
ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½‚êðÓß Òéßâéßá¸éßx܃ß RéßÒéßwHs ¦Ø„éßâ Òéßâ ½ŸxÏ‹éßÜßâéß Õ®„È¢¿ŸÇ‹éß. Òéßâ ՃϋÜßâéß
QéßÄéß ½ß¸RúÌ„¢ ¿•Ó߸éß·ó¢Ç›. ¥½ß¸RúÌ„½‚éßñâ ΕYs ½‚êà‡Ç‹éß. ¥ØßéßÓŸ, ¦Ø„éßYs ·òÅŽjâ ½ŸY»‡âéß,
ÒéßéßÅßéßj·ó Ò΋éßq. U¢Óß«¢Sâ ½ŸY»‡âéß, Õ®ƒÏˆ¢Sâ ½ŸY»‡âéß, Òéßâ¢
12 Qéß Ã „ é ß Õß Õ ß é ß Ü óâéß RÇ› S ï½ß Ç Ÿo à „ é ß . ·ŸZ Qéß Ã „ é ß
Ì„Üߢ¿Ÿ¢.
5·ŸY Òéß⢠¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜ߶„í ¦Ø„éßâ úà„Òéß
¦Ì„ÿ¢»‡ RÇ›Sï½ß_Åßj¢Î‹é߶„íß ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Ø„éß
ÕßNjÄéß. ¯ŸÃˆ¯öØ•éߢ΋é߶„íß QéßÄéß ÕßÜßҢ̄¢ ¯ô¢ÎŸH€ ÒSf¢Îˆ. Òéßâ ÎóḢ ÒéßêÜߢ»‡Ó• ¦Ø„éâß
¿•Ø„éßÕßNjÄéß. QéßÄéß ÕßØ„éßÅ߶„íß âÇ‹éßNŸoÄéß âÜßéß»„»òÅßjÕßÇŸmÇ‹éß. Òéßⶄí Ó߸ÒêÏŸâ RéßSfâ K·ä„
ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÈ꽟 QéßÌó âÇ‹éßNŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Qéß΋ ½ß¸Ç›¢Îˆ. ¦Ø„éßâ »‡Ø„êÜß ÒéßêÜߢ»‡
Òéßⶄí Ó߸|Ó߸pÌ„ ·„HC¢Îˆ. 6·ŸZ ¦Ø„éß⠧܃ ¿•Óß«â
̄ß|Ì„ ¶„îÇŸ Òéß⢠¥¢Î‹Ã„¢ »ó^ÃÿÜßÒÜœ úÌóÒ
©âs½ŸÇ‹âéß §Îˆ, VÕßêÿÜó Ε҅Y ð½ßÄéß, §Îˆ Ε҅Njéß Ì„½t«ß ¯öØßéß WÈ»‡¢. Òéß⢠Òéßâ¶„í §á¸½j ‚éâ
à‡à„|Ì„¢»‡ YÒÓߢ« ¿„éâß éß. Ì„â ú½ßÁ¸ ÜßÌó à‡à„|Ì„¢»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß `ß ÎŸÃˆÜó
¥Y Ó߸êSÓ߸éßo¢Îˆ. YÄc. 3:13- 17 ¿„êÇ‹¢Ç›. ¯öØ„ ê¢. Òéßâ ¥¢Î‹ à ˆ ÎóMŸYs Ø‚ é È
ß ê½Ÿ ¦Ø„éâß
Qéß΋ ½•à‡Ç‹éß.
·ŸÒH ½ŸÝ„éz §ß·„aÇ‹ QÄéß ú½ß¸Ò·„oÜßéß ·ŸÒ¿„éßfâéß.
Ó߬؂êâéß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©âs Ε҅Y ú½ß¸ÁÜßéß ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ... ©¢ÅƒÇ‹éß §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß
¶„îÇ‹ ¥Ã„p¢. ·Ÿ¯ŸÇ‹ÌŸÎ‹Y Ó߸êSÓ߸éßo¢Îˆ. YÄc. 14: 19,20 ¿„êÇ‹¢Ç›.
Ø‚éßá¸Ø„ê 53:7-54:11 816
7¦Ø„ é ß â Õ® ƒ ψ ¢ ¿„ Õ ß Ç Ÿm Ç ‹ é ß , K·ä Ž ¢ ¿„ Õ ß Ç Ÿm Ç ‹ é ß , ·ŸZ 3 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ZÒ… ¿ŸÜƒ ï½ßÈC¯öÒÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß
¯âsÇ‹ê ¯Î‹éßÄéß ¿‚½ß¸tܕ΋éß. Òψ¢¿„ÕßÇ‹éßÅ߶„í XÓ߸éß ï½ßÇ‹ÌŸÒ…. Z ½ß«ÜßzÜßéß ¥Ó•·„ ßÁƒxÜß âéߢǛ
·òY ¯ôÕßÇ• »òú^ÃÒÜœ ¦Ø„éßâ Òéå⢻‡ ©ÓŸsÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßâéß XÓ߸éß·òYÒNŸoÄéß. ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â
³·„ »òú^à ½ß«Üßz Õò¿„éßf ·„WoÈ¢¿•Å߽߸téßÇ‹éß ¯Üƒ ½ß¸ÅßjËŸÜóz ¦ ½ß«ÜßzÜßéß WÈC YÒÓß«NŸoÄéß.
4
Òéå⢻‡ ©¢ÅßéߢÎó ¥Üƒ ¦Ø„éßâ Òéå⢻‡ Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq! ZÒ… YÃŸà„ ¿‚¢Î‹Ò…. Z Qéß΋
©ÓŸsÇ‹éß. Ì„ââéß ÌŸâéß Ã„·äŽ¢¿„éß·óÒŃY·Ž ¦Ø„éßâ ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚Ç‹m ÒêÅßÜßéß ¿‚½ß¸tÄéß. Z½•Qéß §Õßu¢Îˆ
ÓóÄéß Ì‚Ã„Òܕ΋éß. ½ß¸Ç‹Ò…. ZÒ… SâsΟYR»‡ ©âs½ß¸téßÇ‹éß ZÒ…
8¦Ø„ é ß â ¥Õß Î ‹ r ½ ß ¸ … XÄ é ß t ¯ô¢Îˆ , Õß ¢ ψ ¢ ¿„ Õ ß Ç › Óß«»„éßc½ß¸ÇŸmÒ…. ·ŸZ ¦ Óß«»„éßc ZÒ… §½ß¸téßÇ‹éß ÒéßÄS
XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßÇŸmÇé‹ .ß ¦Ø„éâß Ì„Ã¢„ Üó ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¯öÌŸÒ…. Z Õ®„Äo ¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß Z¶„íß ·„HCâ
¯ÒÄéß ÒéßâÓ߸é߀¶„í XÓ߸éß·òÓŸsÄéß? ¦Ø„éßâ Õ®„êRéß ¥ÒÒêÓŸYs ZÒ… ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·óÒ….
5
Qéß΋ YÒÓß«Ó߸éßoâs ½ŸÃˆÜó âéߢǛ ÌòÜßC¢¿„ÕßÇŸmÇ‹éß. ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ß Yâéßs ¿•Óâ«ß ½ŸÇ‹éß Z ծÄ o„ (Ε҅Njé)ß
ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ¥½ß¸ÃŸÏŸÜß ·óÓ߸¢ ¦Ø„éßâ âÜßéß»„ »„ â éß · „ ¦Ø„ é ß â ð½ß à „ é ß Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â
·òÅßjÕßÇŸmÇ‹éß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ. §úà‡Ø•éÜß éß âß éß Ã„·¢äŽ ¿•½ŸÇ‹éß ¦Ø„éÓß •.
9¦Ø„éâ ß ¿„Y¯öØßéß Ï‹Y¶„íYÌó ¯ŸW ï½ßÅÕjß Çß ŸmÇé‹ .ß ¦Ø„éßâ §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Ó߸Ä|
΋éßá¸éßjÜßÌó ¯ŸÅßéß ¦Ø„éßâ Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÇ‹éß. Õ®„êRéß·Ž Ε҅Njéß ¥Y ½ß«ÜßéßÒ ÕÇ‹ÌŸÇ‹éß.
6
¦Ø„éßâ ÎûÄhâx¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ¦Ø„éßâ ¯âsÇ‹ê ZÒ… Õ®„Äo RÇ›Sâ Õ®ƒÃ„xÒÜœ ©ÓŸsÒ…. ¦Ì„wÜó
½‚êÓ߸¢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ZÒ… ¿ŸÜƒß ΋é£ß A¢¿ŸÒ…. ·ŸZ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Yâéßs
10¥ØßéßÓŸ ¦Ø„éßYs âÜßéß»„ »òŃjÜßY úà„Òéß ·„H Ì„âΈ»‡ ©¢Ç•¢Î‹é߶„íß ½ß«H¿ŸÇ‹éß. Ø„éßÒ|â¢Üó
C¢¿ŸÜßY, Ø‚éßÈ꽟¶„í §á¸j¢. Ø‚éßÈ꽟 ¦Ø„éßâ R½Ÿº½‚éßñ, Õ®„Äo¿• RÇ›S ï½ßÅßjÕßÇ›â Ó߬oÿ܃ ZÒ…
ú¯ŸËŸYs ¯Ÿ½ß¸½ß¸ÃˆºÃ„ ÕßH»‡ ¥Ãˆt¢SÌ• ¦Ø„éßâ ©ÓŸsÒ…. ·ŸZ Ε҅Njéß Yâéßs Ì„âΟY»‡ ©¢Ç‹éß
Õߺ귟Üߢ OR¢S Ì„â Ó߸¢ÌŸÓŸYs ¿„êNŸoÇ‹éß. Å߶„íß ½ß«H¿ŸÇ‹éß.
7
¦Ø„éßâÜó Ø‚éßÈ꽟 SÌ„o¢ Ó߸½®ß¸ÜßÒéßÒ…Ì„éߢΈ. Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''Ó•âéß Yâéßs RÇ›S
11¦Ø„éßâ ̄⠦̄wÜó ¯Óós úà„ÒéßÜßéß ¯ô¢Îˆâ ï½ßŃjâéß. ·ŸZ ·ò¢Ì„·ŸÜߢ ÒéßÅßéßj_·. Ó•âéß Yâéßs
̄ß|Ì„ ½‚Üßéß»„éßâéß ¿„êS Ó߸¢Ì„ë½ß«o ¿‚¢Î‹éßÌŸÇ‹éß. ZW ÒéßIz ÓŸ ΋»„cĶ„íß ¿•Ã„éßf·ò¢Åƒâéß. Ó•âéß Z¶„íß
Òéߢ̄éÇß ‚ñâ ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Ì„â ÁƒÂ⢠ÒÜßz ¥Ó•¶í„ Üßâéß »ò½ß¸t ΋؄éß ¿„ê½ß«NŸoâéß.
8
ZWÒéߢ̄éßÜßéß»‡ ¿•NŸoÇ‹éß. Ó•âéß ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸C¢S ·òΈq ·ŸÜߢ ¯ŸÅßéß Z
12¨ ·ŸÃ„Ë¢ ¿•Ì„ Ó•âéß »ò½ßt ¸ ú½ßÁ¸ ÜßÌó ¦Ø„éYß s âéߢǛ Ο¶„íaÓŸsâéß. ·ŸZ à‡à„|Ì„¢»‡ Yâéßs
»ò½ß¸t½ŸÇ›Y»‡ ¿•NŸoâéß. ÕßÜßÒéßéß»„Üß ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈÜó Ó•âéß Î‹Ø„éßÌó ¦Î‹ÃˆNŸoâéß." Z Ä·„䶄íßÇ‚ñâ
¦Ø„éßâ¶„í ¥Ys¢ÅŽÜóâê Õ®ƒ»„¢ ©¢ÅßéߢΈ. ¯¢Î‹éß Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
·„¢_Åß Òéßâéßá¸xÜß ·óÓ߸¢ ¦Ø„éßâ Ì„â ú¯ŸË¢ §Sf
ÒéßÄˎ¢¿ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ӕÄÓ߸éßpÜßÜó ³·„Y»‡ Üœ·Ža¢¿„ Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê úð½ßRéßNŸoÇ‹éß
9
ÕßÇŸmÇé‹ .ß ¥Ó•¶í„ Üß ¯Ÿ¯ŸHs ¦Ø„éâß ½‚êÓß« ¥½ßø ŸÎ‹éÜß ß Î•Ò…Ç‹éß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''ÓóÒºéß ·ŸÜߢÜó
·óÓ߸¢ RÁƒÂ½ß¸â ¿•NŸÇ‹éß. ú½ß¸Ý„Ø„éߢÌó Ó•âéß ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs K·Žä¢SâÅßéßj»‡
©¢Îˆ §Îˆ. ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs ÒéßIz ¯âsÇ‹ê ú½ß¸Ý„
Ε҅Njéß Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß §¢ÅŽ·Ž XÓ߸éß·òYÒNŸoÇ‹éß Ø„éߢÌó ÒéßéߢS½•Ø„éßâY ÓóÒºé߶„íß Ó•âéß
54 ´ Ó߬oÿ , Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢Ç‹éß! Z¶„íß ½ß«ÜßzÜßéß
½ß¸…Åßjܕ΋éß, ·ŸZ ZÒ… ¿ŸÜƒß Ó߸¢ÌóḢ»‡
©¢ÇŸH. ''ծÄ »o„ Ü„ ß Óßÿo¬ ·„¢^Åß ³¢ÅßÈ Óßÿo¬ * ¯¶„íaß Ò
½Ÿ»‡q⢠¿•à‡âéß. ¥Î• RÏ‹¢»‡, Ó•âéß ÒéßÄÜß
¯âsÇ‹éß Z Qéß΋ ·ó½ßC¸ ¢S, Yâéßs»„êÈf ¿‚Çé‹ »ß ‡
ÒêŃzÇ‹âY ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß.""
ÒéߢΈ ½ß«ÜßzÜßâéß ·„¢ÅßéߢΈ."" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 10 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß ·„Y
¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ½ß«¢¿„¶„íߢǟ ¯öÒ¿„éßf, ·ò¢Ç‹Üßéß Ï‹êJ ·ŸÒ
2 Z »„éßǟÄ¢ Rà‡Üߢ ¿•Øßéß. Z Ο|ßÜßéß ½ß¸†Ãˆo»‡
¿„éßfâéß. ·ŸZ ÓŸ ΋؄éß Yâéßs ¯âsÅŽ·• RÇ‹éß
̂ÄéßÒ…. Z ¶„íßÅßéߢՃYs ÒëΈr ¿•Ø„éßÅߢ ¦½ß¸… Ò΋é.ß Ó•âéß ZÌó ÓßÒ¸ êÏŸâ½ßǸ Ì‹ Ÿâéß, ¥Îˆ ¯âs
Á•Ø„é߶„íß. Z »„éßǟßYs Rà‡Üߢ ¿•Øßéß, ÕßÜߢ»‡ ÅŽ·• ¥¢Ì„¢ ·ŸÎ‹éß."" Ø‚éßÈ꽟 Z Ø‚éßÇ‹Üß
¿•Øßéß. ·„ÄéßË ¿„ê½ß«NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß
¿‚½ß«tâ ½ŸÇ‹éß ¦Ø„éßÓ•.
³¢ÅßÈ Ó߬oÿ ¨ VúÕßê ½ß¸Î‹¢ ''ÓŸà„⢠¥ØßéߢΈ"" ¥Ó• 11 ''¥Ø‚êx, Ή⠽߸ÅßjËÒê! Ì„é߯®ŸâéßÜßéß Yâéßs
½ß¸Î‹¢Ò¢ÅŽÎˆ. Õߺéßà‡ ''ÓŸà„⽂éß`â Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß""
·ŸÒ¿„éßfâéß. Ճψ¢¿ŸØßéß, ÒéßÈ؄éßéß ZÒ… ´ÎŸÃ„fÕßNjܕ΋éß.
817 Ø‚éßá¸Ø„ê 54:12-55:11
3
Ó•âéß Yâéßs ÒéßÃÜ„ ß YÈwNŸoâéß. ú½ßภӄ ½o¸ß ‚éâ`ß ÃŸÝ„âz éß Ó•âéß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜßéß Áƒú»„Ì„o»‡ Râ¢Ç›, Qéß
©½ß¸Ø‚êC¢S Ó•âéß Z ½ß¸…ӟ΋éßÜßéß ½•NŸoâéß. ¦Ì„wÜßéß OR¢¿„éâß Åßé»zß ‡ QéßÃé„ ß ÓŸ ÒêÅß Râ¢Ç›.
Z܃¢ÁÓŸÜßéß, Z܃Üßéß Ó•âéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoâéß. ÓŸ Ò΋¶q í„ ß Ã„¢Ç›! à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»• ³Ç‹¢ÕßÇ·› „
12 ÒêËŽ·x„ ÒéßËéßÜÌ ß ó Ó•âéß Z »óÇ‹Üéß ß ·„ÇÌ ‹ Ÿâéß. Ó•âéß QéßÌó ¿•NŸoâéß. ¥Îˆ Ó•âéß ÎŸQ΋éÌ ß ó ¿•Óâ«ß
Óßê
¸ Äx·Ÿ¢ÌŸÜßÌó Ó•âéß Z Ο|ßÜßéß ·„ÇÌ ‹ Ÿâéß. ³Ç‹¢ÕßÇ›·„܃ ©¢ÅßéߢΈ. ΟQ΋éß ¯Ç‹Üß à‡à„|
ú½ß¸à„Ó߸o Ä̟sÜßÌó Ó•âéß Z »óÇ‹ÜYs¢ÅŽZ Ì„¢»‡ ΋Øé„ »ß H„ C ©¢ÅƒâY Ó•âéß ¥Ì„Y·Ž ½Ÿ»‡qâ¢
·„Ç‹ÌŸâéß. ¿•NŸâéß. ÒéßÈ QéßÄéß ¦ ½Ÿ»‡qÓŸYs âÒéßéßw
13 Z ½ß«ÜßzÜßéß Î•Ò…Y ½‚¢ÕßÇ›NŸoÄéß, ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆ·Ž ·óÒ¿„éßf.
4
©½ß¸Î•à„¢ ¿•NŸoÇ‹éß. Z ½ß«ÜßzÜ߶„íß ¯¢Ìó à‡¢W ßÁƒxÜßYs¢ÅŽÜó ÓŸ à„·Žo·Ž ΟQ΋éßâéß NŸ·Žä»‡
©¢ÅßéߢΈ. Ó•âéß ¿•à‡âéß. ΟQ΋éß ¥Ó•·„ ßÁƒxÜß¶í„ ß ½ßø ¯ˆ ŸÜß¶í„ ß
14 ÓŸxØ„éߢ ú½ß¸Ø‚êC¢S Ó•âéß YÈwNŸoâéß. ·„âéß·„ Y»‡âéß, Óßø |„ ðÓßÓŸY»‡âéß ©¢ÅƒÇ‹Y Ó•âéß ¥Ì„Y·Ž
ZÒ… ¥ÓŸxØ„êY·Ž, ·„ëƒÃ„ÌŸ|Y·Ž ΋êÄ¢»‡ ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡âéß.""
5
©¢ÇŸH.¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Õ®„Ø„é߽߸ǟH€¢Îˆ. °Qéß ZÒ… Ø‚éßÄéß»„Y Ó߸p܃Üóz ßÁƒxÜßéß ©ÓŸsØßéß,
©¢Ç‹Î‹éß. °Î‰ Yâéßs Ճψ¢¿„éßÅ߶„íß ÃŸÎ‹éß. ·ŸZ ¦ ßÁƒxÜßâéß ZÒ… ½ßÜ« éß Nß ŸoÒ…. ¦ ßÁƒxÜß¶í„ ß
15 ÓŸ ïÓß`ÓŸxÜßéß °Q Z¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ¯ößNj҅. ZÒ… Ì‚HØ„éß΋éß. ·ŸZ ¥R Z ΋»„cĶ„íß ½ß¸Ã„éß»‚Ç‹
ÒéßÃ؈ é„ éß ß ° ïÓßâ` x½‚éñß ÓŸ Z Qéß΋ ΟǛ ¿•ðÓߢ΋é¶ß í„ ß ÌŸØßéß. Z Ε҅Njéß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ·óÄé
ú½ß¸Ø„éßWsðÓßo ZÒ… ¦ ïÓß`ÓŸxYs ´Ç›NŸoÒ…. Ì„éßÓŸsÇ‹éß ·„âéß·„ §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. §úà‡Ø•éßG
Ø„ééß Üß ß ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß é‹ ß Yâéßs »ûÄRÓßé¸ Óoß ŸsÇ‹é.ß ·„âéß·„
16 §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
''¿„êÇ‹éß, ·„ÒéßwÈY Ó•âéß ¿•à‡âéß. ¥CsY ßÁ 6
Õ‚_Åßj¢Î‹é߶„íß ¥Ì„Ç‹éß Y½ß¸téßQéß΋ RÓ߸ÄéßÌŸÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ·„âéß·„ Ó߸ÒéßØ„éߢ RéߢS¯ö·„ ÒéßéߢΕ ZÒ…
¥Ì„Ç‹éß ½•Ç› §âéßÒéßéßâéß XÓ߸éß·òY, ÌŸâéß ¿•Ø„éß΋Üß¿„éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·óÓߢ¸ ½‚η‹ ŸH. ¦Ø„éâß ÓßQ¸ éß ½ß¢¸ »‡
·òâs ½ß¸YÒéßéßÅßéßjâéß ¿•NŸoÇ‹éß. ¥Î•RÏ‹¢»‡ ÓŸà„⢠©âs½ß¸téßÇ‹éß, §½ß¸téßÇ• ZÒ… ¦Ø„éßââéß ½•Ç‹éß
·ó½ŸH.
7
¿•ðÓß 'ÓŸà„â ·„Äoâéß" Ó•âéß Ó߸ëP¢¿Ÿâéß.
17''Z Qéß΋ ¯ößNjéŠ΋éßßwÄéßcÜßéß ½ŸÃˆ ΋éßßwÄc ORÌŸÜßéß RÇ›S
ß ¶ß í„ ß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¦Ø„ééß Ïß ŸÜßéß ï½ßŃjH. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Î‹éßßÜó¿„âÜßéß YH½ß«
¿•NŸoÃé„ .ß ·ŸZ ¦ ¦Ø„ééß Ïß ŸÜßéß Yâéßs ´Ç›¢¿„Ò…. ·ò¢Ì„ ½•Ø„êH. ½ŸÃ„éß WÈC Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cĶ„íß
ÒéߢΈ Z¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß̟Äéß. ·ŸZ Z¶„íß ÃŸ½ŸH. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ŸÃˆY ¦Î‹ÃNˆ ŸoÇé‹ .ß
ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ• ú½ßW¸ Òx·ŽÎo ˆ Ì„½t¸ß éß ¥Y ¿„ê½ß¢« ¿„ Òéßâ Ε҅Njéß ·„äRéßNŸoÇ‹éß »„âéß·„ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ."" Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cĶ„íß ÃŸ½ŸH.
''Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íßÜ߶„íß °Réß Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ? ÓŸ
΋»„cÄ Üß[×¢¿• ÒéߢS ½ŸÅßYs¢ÅŽZ ½ŸÃ„éß ¯ô¢Î‹éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß Î•Ò…ËŽn ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óܕÄéß
8
̟Äéß"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''Qéß Ì„Üߢ½ß¸…Üßéß
ÓŸ Ì„Üߢ½ß¸…Üß Ò¢ÅŽR ·ŸÒ…. Qéß ÒêßcÜßéß ÓŸ
ÒêßcÜßҢŎR ·ŸÒ….
YÁ¢»‡ Ó߸¢Ì„ë½ß«o½ß¸Ã„¿• ¦@Ä¢ Ε҅Njéß §NŸoÇ‹éß 9 ¦·Ÿà‡Üßéß Õ®„êRéß·„¢^Åß ©âsÌ„¢»‡ ©ÓŸsØßéß.
55 ''Οº¢Ìó ©âs ú½ßÁ¸ ܃ß Qéßâ„ ÌŸ ÒSf
ZÝ„éßz ÌŸ»„¢Ç›! Qéß Ò΋q Ç‹Õßéßu Ü•·„¯öÌ•
S¢Ì„½Ç¸ß ·‹ ¢„ Ç›. ĢǛ, Qéß¶í„ Ì„ë½ßo« ·„H»•¢Ì„ÒÄ¶í„ ß
¥Î• RÏ‹¢»‡ Qéß ÒêßcÜß·„¢^Åß ÓŸ ÒêßcÜßé
©âsÌ„¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ÒéßÈ؄éßéß Qéß Ì„Üߢ½ß¸…Üß
·„¢^Åß ÓŸ Ì„Üߢ½ß¸…Üßéß ©âsÌ„¢»‡ ©ÓŸsØßé.""
Wâ¢Ç›, ÌŸ»„¢Ç›! Qé߶„íß Ç‹Õßéßu ¥ÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß. Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓ• ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
Qé߶„íß Ì„ë½ß«o ·„H»•¢Ì„ÒĶ„íß Wâ¢Ç›, ÌŸ»„¢Ç›. 10 ''ÒÄ~¢, Òéߢ¿„éß ¦·Ÿà„¢ âéߢǛ ¶„íßÄéßNŸoØßéß. ¥R
¦@Ä¢, úΟ·ŸäÄÓ߸¢ ©SÌ„¢! Ó•Üßâéß ÌŸ·Ž, Ó•Üßâéß Ì„Ç›¿•Ø„é߶„íߢǟ WÈC
2 YÁ¢»‡ ¦@Ä¢ ·ŸYΟY·óÓ߸¢ Qéß Ï‹â¢ ÒxÄp¢ ¦·Ÿà‡Y·Ž ½‚Ý„zÒ…. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Üß ½‚éßéß·„a Üßâéß
¿•Øé„ Åß ¢ß ¯¢Î‹é¶ß í„ ?ß RéßÒéßwHs YÁ¢»‡ Óߢ¸ Ì„ë½ßo« ½‚éßéßH½ß«¢S, ¯ÎˆC¢½ß¸ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¨ ½‚éßéß·„aÜßéß
½ß¸Ã„¿„Y ΟY·óÓ߸¢ QéßÄéß ú½ß¸Ø„êÓ߸½ß¸Ç‹Åߢ ^Ã`Ì„éß·óÓ߸¢ RÌ„oÓŸÜßéß Ó߫΋r¢ ¿•NŸoØßéß. ú½ß¸ÁÜßéß
¯¢Î‹é¶ß í„ ?ß ÓŸ ÒêÅß Áƒú»„Ì»o„ ‡ Râ¢Ç›, ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ¦@Ä¢»‡ Ãò^ÅßjÜß·óÓ߸¢ ¨ RÌ„oÓŸÜßé RY
QéßÄéß ÒéߢS ¦@Ä¢ Õ®óÁ⢠¿•NŸoÄéß. Qéß Ø‚êCNŸoÄéß.
¦Ì„wâéß Ì„ë½ß«o½ß¸Ã„¿• ¦@Ä¢ QéßÄéß Õ®óÁ⢠11 ¥Î• RÏ‹¢»‡ ÓŸ ÓóÅŽâéߢǛ ÓŸ ÒêÅßÜßé
¿•NŸoÄéß. ÕßØé„ Üß éß ß ½‚݃oØéß .ß ¥R Óߢ¸ »„Ìé„ Üß âß éß Óߢ¸ Õ®„ R¢½ß¸
Ø‚éßá¸Ø„ê 55:12-57:1 818
6Ø„ é ß ê ΋ é ß Ü ß é ß ·ŸY Òéß â éß á ¸ é ß x Üß é ß ·ò¢Î‹ à „ é ß
¿•ðÓߢ̄ÒĶ„íß WÈC ß҅. Ó•âéß ° Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß
Ó߸¢Õ®„R¢¿ŸÜßY ¥âéß·ò¢ÅƒÓó ½ŸÅŽY ÓŸ Ø‚éßÈ꽟½‚`½ß¸… ¿•Ã„éß̟Äéß. Ø‚éßÈ꽟âéß ðÓßR¢S,
ÒêÅßÜßéß Ó߸¢Õ®„R¢½ß¸¿•NŸoØßéß. °Réß ¿•Ø„êÜßY ¦Ø„éâß âéß úð½ßRéߢ¿„»H„ »•Åéß jß ½ŸÃ„éß §Üƒ ¿•NŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß
Ó•âéß ÓŸ ÒêÅßÜßâéß ½ß¸¢½ß«NŸoÓó ½ŸÅŽY ÓŸ Ø‚éßÈ꽟¶„íß ðÓßÒ¶„íßÜßéß ¥Ø•éßx¢Î‹é߶„íß Ø‚éßÈ꽟
ÒêÅßÜßéß NŸÏˆNŸoØßéß. ½‚½` …¸ß ¿•Ãé„ Ì ß ŸÃ„é.ß ÓßÕ¸ ƒuÌ„éâß éß ú½ßÌ ¸ •x·„ ¦ÃŸÏ‹â ÃóE»‡
12 ÓŸ ÒêÅßÜßéß Ó߸¢ÌóḢ»‡ ÕßØ„éßÜßéß ½‚݃oØßéß. ½ŸÃ„éß ¯ŸÅŽNŸoÃé„ ,ß ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ (Ï‹Ãw„ à‡NŸoÿYs) ÓßY¸ s
¥R à‡¢W ·„HCNŸoØßéß. ½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß, ·ò¢Ç‹Üßéß UÌ„¢»‡ ¯ŸÅŽ¢¿„Åߢ ·òâNŸCNŸoÄéß.
7''¦ Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ÓŸ ½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸Ã„|ÌŸY·Ž Ó•âéß
Ó߸¢ÌóḢ»‡ ÓŸÅßx¢¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇ‹
ÌŸØßéß ¯ô܃ÜózY ¿‚ÅßzZs ¿„½ß¸tÅßéßz·òÇŸoØßéß. XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ÓŸ ú¯ŸÃ„pÓŸ ÒéߢΈÄ¢Üó Ó•âéß
13 ¯ô΋Üßéß ©âs¿óÅß ï½ß΋q ΕÒΟÄéß Òë·ŸäÜßéß ½ŸÃˆY Ó߸¢Ìóá«¢½ß¸ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„íß ¥Ãˆt¢¿•
ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. ·„Üßé߽߸… ½‚éßéß·„aÜßéß ©âs¿óÅß ¥Ã„tËÜßéß, ÕßÜßéßÜßéß ÓŸ¶„íß Ó߸¢ÌóḢ ·„HCNŸoØßéß.
»ò¢P Òë·ŸäÜßéß ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ÓŸ ¦ÜßØ„éߢ Ó߸·„Üß ÃŸÁƒxÜ߶„îß ú¯ŸÃ„pÓŸ
Ø‚éßÈ꽟âéß ú½ß¸Ó߫΋éßrY ¿•NŸoØßé. Ø‚éßÈ꽟 ÒéߢΈÄ¢ ¥Y ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ »„âéß·„"" ¥Y
à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß é‹ ß ¥Ó•¢Î‹é¶ß í„ ß ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß Ã„éE
ß Ò….
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é.ß 8ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® Òß … Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¨ ÄéßEÒ… ¯âsÅŽ·Ž ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj΋éß."" ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ Î•à„¢âéߢǛ ÕßÜßҢ̄¢»‡
¥Ys Εà‡Üßéß Ø‚éßÈ꽟âéß ½‚¢ÕßÇ›NŸoØßéß ½‚Ý„z»òÅßjÕÇŸmÄéß. ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆY ÒéßÄÜß ³·„a

56 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''Òéßâéß ¿óÅß ¿•Ã„éßNŸoÇ‹éß. ''¨ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ÒéßÄÜß ³·„a
á¸éßxÜߢ΋È·Ž ÓŸxØ„éߢ ¿„ê½ß¸¢Ç›. Ó߸^Ã`â ¿óÅß ¿•Ã„éßNŸoâéß"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹é.
½ŸÅŽÓ• ¿•Ø„éߢǛ. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ì„|ÄÜóÓ• ÓŸ Ä·„äË
Qé߶„íß Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. ÓŸ ÒéߢSÌ„â¢* Ì„|ÄÜóÓ• Ó߸Ä| Òéßâéßßá¸éßxÜߢ΋Äê Ε҅Y ðÓßR¢¿ŸÜßY ¦Ø„éßâ
Üó·ŸY·Ž ¿„ê½ß«¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ »„âéß·„."" ¦@|YÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß
2Ó߸ՃuÌ„éßâéß* »„êÈfâ Ε҅Y ¿„ŃjY·Ž RÏ•Øé„ Ì ß „ 9 ¥Ã„Ëx¢ÜóY ¥Ç‹R Òéß뻄Òéßéß܃ß WâéßÅ߶„íß
¿„êð½ß Òx·Žo ¦LÄ|Έ¢¿„ÕßÇ‹éßâéß. ° ·•Ç‹éß ¿•Ø„éßY ĢǛ!
Òx·Žo Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. 3Ø„éßê΋éßÜßéß ·ŸY Òéßâéß 10 ·ŸÒH ½ŸÝ„éßz (ú½ß¸Ò·„oÜßéß) ¥¢Î‹Ã„éß »„éßÇ›m½ŸÝ„éßz.
á¸éßxÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éß Ø‚éßÈ꽟 ½‚`½ß¸… WÄéß»„éß̟Äéß. ½ŸÃ„éß ¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ °RéßÅó ½ŸÃˆ·_ Ì‚HØ„éÎß é‹ .ß ½ŸÃ„éß
''Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßÌó ¯ŸÅßéß ââéßs Ó߬|·„È¢ ½‚éßéßÄ»„Åߢ ¿•Ì„·ŸY ¶„íß·„a܃z¢ÅŽ ½ŸÝ„éßz. ½ŸÃ„éß
¿„Ç‹éß"" ¥Y ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿‚½ß¸t¶„îNj΋éß. ''Ó•âéß Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸¢Ç‹éß·òY, Yú΋¯ö̟Äéß. ¦@,
¯¢Ç›â ·„^Åßj Òéßéß·„aâéß, ÓŸ¶„íß ½ß«ÜßzÜßéß ½ß¸…ÅßjÄéß"" ¥Y Yú΋¯öÒÅߢ ½ŸÃˆ·Ž §á¸j¢.
11 ½ŸÃ„éß ¦·„H»òâs ¶„íß·„a܃z ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß
â½ß¸…¢Ó߸¶„íßÇ‹éß ¿‚½ß¸t¶„îNj΋éß.
4-5''ÓßÕ
¸ ƒuÌ„é¶ß í„ ß Óߢ¸ Õߢψ¢Sâ ¿„ŃjÜ¶ß í„ ß RÏ•Øé„ éß ß ¯âsÅŽ·Ž ̄뽫o¯ô¢Î‹Ã„éß. ¦ ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß °Réß
ÜßØ•éßx â½ß¸…¢Ó߸¶„íßÜ߶„íß Ó•âéß à„·Žo, ·•Ãˆo ú½ß¸NŸÎˆNŸoâéß. ¿•Ó߸éßoâsΈ. ½ŸÃˆ_· Ì‚HØ„éß΋éß. Ì„½ß«t¯öØßéß
Ó•âéß ·ó_à ½ŸÅŽY ÁÈC¢¿• â½ß¸…¢Ó߸¶„íßÜ߶„íß Ó•âéß à„·Žo, WÄ é ß » „ é ß Ì „ é ß â s ½ŸÃˆ »òú^Ã܃z Ó • ©ÓŸsÄ é ß
·•Ãˆo ú½ß¸NŸÎˆNŸoâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÜßØ„éߢÜó, ÓŸ ½ß¸Åßj ½ŸÃ„êâéß. ½ŸÃ„éß Î‹éÃß Ÿà„½Ã¸ß é„ Üß éß .ß ½ŸÃ„éß ¿•Øê „ ÜßY
Ë¢Üó ©¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß* ¯ŸÅŽ¢¿• ÓŸ ¦K¢¿•Îˆ ¥¢ÌŸ ½ŸÃˆY ½ŸÃ„éß Ì„ë½ß«o½ß¸Ã„¿„éß
ú½ßÁ¸ Üߢ΋÷ˆ • Ó•âéß ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ÁÈCNŸoâéß. ¶„íÒß ê ·óÒÅß½•éß.
ÄéßÜßéß, ¶„íßÒê^ÃoÜß·„¢^Åß ú_àá¸k½‚éßñâ ΟYY Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž 12 ''Ó•âéßß ·ò¢¿‚¢ úΟ·„äÄÓ߸¢ ÌŸ»„éßÌŸâéß. Ó•âéß
§NŸoâéß. à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»• ð½ßÃé„ ß Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž §NŸoâéß"" ·ò¢¿‚¢ Òéß΋x¢ ÌŸ»„éßÌŸâéß. Ó•âéß _ý߸… ¶„îÇŸ
¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß »„âéß·„ ½ŸÃ„éß ¦ §ÜƒÓ• ¿•NŸoâéß. ¦ ̄ß|Ì„ Ó•âéß §¢·Ÿ ¯¶„íaß Ò
ÒêÅßÜßéß ¿‚½ß¸t¶„îNj΋éß. ¶„îÇŸ ÌŸ»„éÌ ß Ÿâéß"" ¥Y ½ŸÃ„éß ÒSf ¿‚Õéß Ì ß ŸÃ„é.ß

ÓŸ ÒéߢS̄⢠ܕ·„ ''RÁØ„éߢß."" §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß Î•Ò…Y ½‚¢ÕßÇ›¢¿„Äéß


Ó߸ՃuÌ„éß Ø„éßê΋éßÜß Rúà‡¢W, ¦ÃŸÏ‹âÜ߶„í ú½ß¸Ì•x·„½‚éß`â
ÃóE. 57 ÒéߢS Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¯öØ„êÄéß. ·ŸZ °
Òx·Žo ¥Îˆ »„ÒéßY¢¿„ܕ΋éß. °¢ ÁÄéß»„éß
Ì„éߢÎó ú½ß¸ÁÜßéß ú»„U¢¿„Äéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß ÒéߢS
³Ç‹¢ÕßÇ·› „ NŸÏŸÃ„Ë¢»‡ §Îˆ ½‚êðá Ο|ß Ε҅Njéß §úà‡Ø•éß Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈY Ó߸Òê½•à„½ß¸Ã„¿ŸÃ„éß. ·„MŸjÜßéß
GØ„éßéßÜßÌó ¿•Óß«â ³½ß¸t¢Î‹¢. §·„aÇ‹ Ø‚éßá¸Ø„ê 55:3
Üó ³½ß¸t¢Î‹¢ ·ŸÒ¿„éßf. ÒÓ߸éßoÓŸsØ„éßY ú½ß¸ÁÜßéß ú»„U¢¿„Äéß. ÒéߢS
819 Ø‚éßá¸Ø„ê 57:2-17
½ŸÝ„z¢ÌŸ Õ®„ú΋̄·óÓ߸¢ Ó߸Òê½•à„¢ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÄY §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…ËŽn âÒéßéßw·ó½ŸH »‡Y Rú»„@Üßâéß ·ŸÎ‹éß
10
½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éß΋éß. ''¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž QéßÄéß ·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y
2 ¥ØßéßÌ• à‡¢W ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. ÒéßÈ؄éßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¿•à‡Ã„éß ·ŸZ QéßÃé„ ß ¯âsÇ‹ê ¥ÜßÓ¯«ß öÜ•Îé‹ .ß QéßÃé„ ß
½ŸÃˆ Óß|¸ ¢Ì„ ½ßǸ ·‹ Ü„ Qß éß΋ Rúà‡¢W XÓßé¸ ·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß ·òÌ„o ÕßÜ¢ß ·„âéß»òÓŸsÄé.ß ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ,ß QÅŽÜó
½ŸÃ„éß ¯Üƒ OR¢¿ŸÜßY Ε҅Njéß ·óÄéßÌŸÇó QéßÄéß ¦â¢Îˆ¢¿ŸÃ„éß »„âéß·„.
11 QéßÄéß ââéßs ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Óß«·óܕ΋éß QéßÄéß ââéßs
½ŸÃ„éß ¥Üƒ ORNŸoÄéß.
·„ZÓߢ¸ »„éÃß ¢oˆ ¿„ÜΕ é‹ .ß ·„âéß·„ QéßÃé„ ß ¯ÒÈY »„êÈf
3''΋؄êxÜß ½ß«Üßz܃zß, §·„aÇ‹¶„íß Ã„¢Ç›. Qéß Ì„¢úÇ› S¢WÓßé¸ Óoß ŸsÄé?ß QéßÃé„ ß ¯ÒÈY»„êÈf Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß é‹ ß
Üœ`¢C·„ ¯Ÿ¯ŸÜß ÒéßêÜߢ»‡ Îóá«. ÒéßÈ؄éßéß Qéß Ì„éßÓŸsÄéß? Qéß^â΋é߶„íß ¥Õß΋r¢ ½ß¸H·ŸÃ„éß?
Ì„Hz Üœ`¢C·„ ½ß¸Ã„¢»‡ Ì„â à„ÉßYs ¥Òéßéßw ¿„êÇ‹¢Ç›, ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ»‡ Ó•âéß Òéå⢻‡
·ò¢ÅßéߢΈ. §·„aÇ‹¶„íß Ã„¢Ç›! ©ÓŸsâéß. ÒéßÈ QéßÄéß ââéßs »ûÄR¢¿„ܕ΋éß.
4 QéßÄéß ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚ð½ßt½ŸÝ„éßz, ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz. QéßÄéß 12 Qéß 'Òé¢SÌ„â¢" »„êÈf, QéßÄéß ¿•ðÓß 'ÒéßÌ„½ß¸Ã„

ââéßs ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÄéß. QéßÄéß ââéßs ½‚·Ža ½‚éßñâ" ½ß¸âéßÜßéß ¥Ys¢ÅŽY »„êÈf Ó•âéß ¿‚½ß¸t
ÈNŸoÄéß. QéßÄéß ÓŸ Qéß΋ ÓŸÜßéß·„Üßéß ¿Ÿ½ß¸…̟Äéß. »„Üßâéß. ·ŸZ ¥ÒZs ½ß¸Y·ŽÒêHâR.
5 QéßÄéß ¿•Ø„éß»ó_Ã΋¢ÌŸ °RéßÅߢ_Åß ú½ß¸W ½ß¸¿„fY 13 Qé߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¥ÒÓ߸Ľ‚éßñâ½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß Qéß

¿‚Åéß jß ·Ž¢Îˆ Ì„½t¸ß éßÇé‹ ß Î•Ò…Ý„{âê ½ß† ¸ P¢¿„Å½ß •é.ß ¿„éßÅßêjß ú¯ö»„éß¿•Ó߸éß·òâs ¦ Ì„½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…
QéßÄéß ú½ß¸W·ŸÜßéßÒ ú½ß¸·„a ½ß«ÜßzGs ¿„¢½ß¸…̟Äéß, Ý„{¶„í ½‚éßéßÄï½ßÅßj¢Ç›. ¥ØßéßÌ•, ½ŸÅß Ys¢ÅŽZ
ÕߢNjÜß Ó߸p܃Üóz ½ŸÃˆY ÕßH §NŸoÄéß. »‡H ·òÅŽj¯Ÿ_ÃÓ߸éßo¢Î‹Y Ó•âéß Qé߶„íß ¿‚ÕßéßÌ„éß
6 â΋éßÜßÜó âéßâsÅŽ ß݄zâéß ½ß¸†P¢¿„Åߢ Qé߶„íß
ÓŸsâéß. ³·„a »‡H RÓ߸éßÄéß ½ŸÅßYs¢ÅŽZ Qéß
§á¸j¢. ½ŸÅŽY ½ß¸†P¢¿„éßÅ߶„íß QéßÄéß ½ŸÅŽQéß΋ Ò΋âq éߢǛ ÌòÜßC¢S½•Óé¸ß ¢oß Îˆ. ¥ØßéÌ ß • ÓŸ Qéß΋
úΟ·„Ãä Ó„ ¢¸ß ¯öNŸoÃé„ .ß QéßÃé„ ß ½ŸÅŽ·Ž ÕßÜéß Üß éß ß §NŸoÃé„ .ß ¦ÏŸÃ„ ½ ß ¸ Ç • Òx·Ž o Õ® „ ê Réß Y Óß ¸ ¢ ¯ŸÎˆ ¢ ¿„ é ß
·ŸZ Qé߶„íß ÎòÈ_·Îˆ ¥¢ÌŸ ¦ ßݕz. §Îˆ ÓŸ¶„íß ·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¦ Òx·Žo·Ž ÓŸ ½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸Ã„|Ì„¢
Ó߸¢ÌóḢ ·„HCÓ߸éßo¢Î‹Y QéßÄéß Ì„ÜßéßÓ߸éßoÓŸsß? ÎòÄé߶„íßÌ„éߢΈ.
ܕ΋éß! ¥Îˆ ÓŸ¶„íß Ó߸¢ÌóḢ ·„HC¢¿„΋éß. QéßÄéß
ú½ß¸W ·ò¢Ç‹ Qéß΋, ú½ß¸W ½ß¸Ã„|Ì„¢Qéß΋ Qéß ½ß¸Ç‹·„ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·ŽäNŸoÇ‹éß
½•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. 14 ÒêÄc¢ Ó߸Ä݄¢ ¿•Ø„éߢǛ; ÒêÄc¢ Ó߸Ä݄¢
7
¿•Ø„éߢǛ. ÓŸ ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸¢ ÒêÄc¢ ¿„·„a
QéßÄéß ¦ Ó߸p܃Ü߶„íß ½‚Jz ÕßÜßéßÜßéß ¥ÃˆtNŸoÄéß. Á•Ø„éߢǛ.
8 ̄ß|Ì„ QéßÃé„ ß ¦ ½ßǸ ·‹ Ü„ ß Qéßηˆ Ž ½‚J,z ¦ Ε݄҅{âéß 15 ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß, ï½ßñ·Ž¯Ì„o ÕßÇ›â
úð½ßRéߢ¿„Åߢ Ο|ß ÓŸ¶„íß ÒxW_à ·„¢»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ½ŸÇ‹éß à‡à„|Ì„¢»‡ OR¢¿•½ŸÇ‹éß, ½ß¸RúÌ„éßÇ‚ñâ
¿•NŸoÄéß. QéßÄéß ¦ ΕÒÌ„Üßâéß úð½ßRéßNŸoÄéß. ½ŸÅŽ Ε҅Njéß ¥Ó• ÓŸÒéߢ »„Üß½ŸÇ‹éß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß
Έ»¢„ ÕßÄ Ε@Üßâéß ¿„êÇ‹Å¢ß Qéß¶í„ ß §á¸¢j . QéßÃé„ ß Ó•âéß ©âsÌ„½‚éñß â ½ßR¸ úÌ„ NŸpâ¢Üó YÒÓßN« Ÿoâé.
ÓŸÌó ©ÓŸsÄéß ·ŸY ½ŸÅŽÌó ©¢Ç•¢Î‹é¶ß í„ ß QéßÃé„ ß ¥ØßéÌ ß • ΋é£ß ¹ß¢Üó ©âs Ήâ ÁâéßÜÌ ß ó ¶„îÇŸ
ââéßs RÇ›S ï½ßŃjÄéß. ââéßs ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß ©¢Åƒâéß. ¦Ì„wÜó Ή⢻‡ ©¢Ç•½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß
·òÓ•¢Î‹é߶„íß Ó߸@Ø„é߽߸Ǖ ½ŸÅŽY QéßÄéß ÎŸS âêÌ„â OÒ¢ ú½ß¸NŸÎˆNŸoâéß. ºë΋؄éßÒéߢ΋éß
ï½ß_ÅßjNŸoÄéß. »„éßÒêwÜß ½‚âéß·„, Ο|ÄÕߢϟÜß R¿ŸÃ„¢»‡ ©âs½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß âêÌ„â ORÌ„¢
½‚âéß·„ ½ŸÅŽY QéßÄéß ÎŸSï½ß_ÅßjNŸoÄéß. ÒéßÈ؄éßéß ú½ß¸NŸÎˆNŸoâéß.
QéßÃé„ ß ½‚Jz ¦ Ì„½t¸ß éßÇé‹ ß Î•Ò…Ý„{Ìó ³Ç‹¢ÕßÇ·› Ü„ éß ß 16 Ó•âéß à‡à„|Ì„¢»‡ ¯ößÅߢ ·òâNŸC¢¿„âéß. Ó•âéß
¿•Ó߸鶄í¢ÅƒÃ„éß. ¯½ß¸tÅŽ·• ·ó½ß¸¢»‡Ó• ©¢Ç‹âéß. Ó•âéß ·ó½ß¸¢»‡ß
9 ½‚éßéßÜœ·*
Œ ΕÒÌ„¶„íß ¥¢Î‹¢»‡ ·„âÕßÇŸÜßY QéßÄéß ·òâNŸCÌ• ÒéßYá« ¦Ì„w, ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß §Sfâ
Ì‚`܃Üßéß, ½ß¸ÃˆÒéß݃Üßéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÄé. QéßÄéß Qéß OÒ¢ ÓŸ ¯Î‹éßÅßÓ• ÒéßÄˎÓ߸éßo¢Îˆ.
Ó߸¢Î•à„¶„íßÜßâéß Î‹êÄΕà‡Ü߶„í ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÃ„éß. §Îˆ 17 ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¥Îˆ ÓŸ¶„íß
RéßÒéßwHs ¯ŸÌŸÝƒY·Ž, ÒéßÃË „ NŸpÓŸY·Ž XÓßé¸ ·ß òY ·ó½ß¸¢ ·„HC¢S¢Îˆ. ·„âéß·„ Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß
ÒÓ߸éßo¢Îˆ. K·Ž¢ä ¿Ÿâéß. Ó•âéß ·ó½ß¢¸ »‡ ©ÓŸsâéß »„âéß·„ ¥Ì„Y
âéߢǛ Ó•âéß WÈC¯öØ„êâéß. ÒéßÈ؄éßéß §úà‡
Ø•éÜß éß ß ââés RÇ›Sï½ßŃjÇé‹ . §úà‡Ø•éÜß éß ß Ì„â¶„íß
½‚éßéßÜœ·Œ Ì„½ß¸téßÇ‹éß Î•ÒÌ„. VúÕßêÜó ''ßE"" ¥Y ¥Ã„p¢
§¿•f ÒêÅß܃¢ÅŽÎˆ ¨ ð½ßÄéß. §á¸j¢ ÒSfâ ¿óÅŽ·Ž ½‚݃zÇ‹éß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 57:18-58:10 820
18 §úà‡Ø•éßÜßéß ¯·„aÇ›·Ž ½‚Jz¢Îˆ ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ú½ß¸ÁÜßâéß ·òŃjÜßY QéßÄéß ¦·„H»‡ ©ÓŸsÄéß. QéßÄéß
·„âéß·„ Ó•âéß ¥Ì„ËŽn Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„éßNŸoâéß (·„äRéßNŸoâéß). Õ®óÁ⢠ÒêY½•Øé„ Å ß ¢ß ÓŸ·óÓߢ¸ ·ŸÎ‹é.ß ââéßs Óßé¸ Woß ¢
Ó•âéß ¥Ì„ËŽn ¦Î‹Ãˆ¢S, ¥Ì„Ç‹éß Õƒ»‡Ó• ©¢Îˆ ¿„éßÅ߶„íß QéßÄéß Qéß Ó߸|Ä¢ RYØ‚êC¢¿„Åߢ Qé߶„íß
¥âéß·òÓ•Åßéßj ¿•ðÓß ÒêÅßÜßéß Ó•âéß ¿‚ÕßéßÌŸâéß. §á¸j¢ ܕ΋éß. Ó•âéß ·ó_ÃΈ ¥¢ÌŸ
5¦ ú½ß¸Ì•x·„ ΈӟÜóz ú½ß¸ÁÜßéß Õ®óÁ⢠ÒêY½•Óß«,
¥½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß, ¥Ì„Y ú½ß¸ÁÜßéß R¿ŸÃ„¢»‡
©¢Ç‹Ã„éß. ½ŸÃˆ à„ÉßÜßâéß K·Žä¢¿„éß ·óÒÅߢ ¿„êÇŸÜßY ÒêúÌ„
19 ¦ ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸¢ 'à‡¢W" ¥Ó• ·òÌ„o ½ß¸Î‹¢ Ó•âéß ½•éßâY QéßÄéß Ì„ÜßÓ߸éßoÓŸsß? ú½ß¸ÁÜßéß Î‹éߣ¹ß¢»‡ ·„â
©½ß¸Î•KNŸoâéß. ÓŸ¶„íß Ó߸Qé߽߸¢»‡ ©âs ú½ß¸ÁÜ߶„íß, ÕßÇŸÜßY Ó•âéß ·óÄéßÌ„éßÓŸsâY QéßÄéß Ì„ÜßÓ߸éßoÓŸsß?
¿ŸÜƒ ΋êÄ¢»‡ ©âs ú½ß¸ÁÜ߶„íß, Ó•âéß à‡¢W ú½ß¸ÁÜßéß ¿„Sfâ ½‚éßéß·„a܃z Ì„ÜßÜßéß Ò¢¿„éß·ó½ŸÜßZ,
ú½ß¸NŸÎˆNŸoâéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„éNŸoâéß Î‹éߣ¹ßÓ߸꿄·„ ÒúNŸoÜßé ϋÈ¢¿ŸÜßY Ó•âéß ·óÄéßÌ„éß
(·„äRéßNŸoâéß)."" ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸsâY QéßÄéß Ì„ÜßÓ߸éßoÓŸsß? ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ΋éߣ¹ƒYs
¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ì‚HØ„éß¿•ðÓߢ΋é߶„íß ÕßêǛ΋Üó ¶„îÃóf½ŸÜßY Ó•âéß
·óÄéÌ ß é„ Óß ŸsâY QéßÃé„ ß Ì„Üéß Óß é¸ß Óoß Ÿsß? Õ®óÁ⢠ÒêY
20¥ØßéßÌ• ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz \×·„Ä¢»‡ ©âs Òéß@ Ó߸Òéßéß ½•ðÓß ¦ ú½ß̸ •x·„ ΈӟÜóz QéßÃé„ ß ¿•ðÓßΈ ¥Î•. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ú΋¢Üƒ¢ÅŽ ½ŸÝ„éßz. ½ŸÃ„éß Ó‚ÒéßwΈ»‡, à‡¢Ì„¢»‡ ©¢Ç‹ ·ó_ÃΈ ¶„îÇŸ ¥Î• ¥Y QéßÄéß Ì„ÜßÓ߸éßoÓŸsß?
6''Ó•âéß ·ó_à ú½ß¸Ì•x·„ ÃóE, ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸|Ì„¢úÌ„éß
ܕÄéß. ½ŸÃ„éß ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÄéß, Òéß@ Ó߸Òéßéßú΋¢Üƒ
ÒéßÅŽjY ^·Üßé߶„íß̟Äéß. ''΋éßá¸éßjÜ߶„íß à‡¢W ܕ΋éß"" ¥Y Üßâéß ¿•ðÓß ÃóE ¯Üƒ¢ÅŽÎó Ó•âéß Qé߶„íß ¿‚ÕßéßÌŸâé.
ÓŸ Ε҅Njéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜß Qéß΋ âéߢǛ Õ®ƒÃŸYs QéßÄéß ÌòÜßC¢¿• ÃóE
ÓŸ¶„íß ·Ÿ½ŸH. ·„MŸjÜßé߽߸Ǖ ú½ß¸ÁÜßâéß QéßÄéß Ó߸|Ì„¢úÌ„éß
ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…Y ½‚¢ÕßÇ›¢¿ŸÜßY ¿‚¯ŸtH Üßéß»‡ ¿•ðÓß ÃóE ÓŸ¶„íß ·Ÿ½ŸH. ½ŸÃˆ Õ®„éßÁƒÜßQéßΈ
Õ®ƒÃŸYs QéßÃé„ ß ÌòÜßC¢¿• ÃóE ÓŸ¶„íß ·Ÿ½ŸH. 7¦·„H
58 Qé߶„íß ¿•Ì„Ó‚`â¢Ì„ »„ÅŽj»‡ _··„Üßéß ½•Ø„éߢǛ.
QéßÄéß ¦½ß¸Ò΋éßq. ÕßêÄ܃ _··„Üßéß ½•Ø„éߢǛ.
ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßâéß »„êÈf ½ŸÃˆ·Ž
»òâs ú½ß¸ÁÜßÌó QéßÄéß Qéß Õ®óÁ⢠½ß¸¢¿„éß·ó½ŸÜßY
Ó•âéß ·óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. §Ý„éßzÜ•Y ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß QéßÄéß
¿‚½ß¸t¢Ç›. Ø„ê·óÕßéß Ò¢à‡Y·Ž ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯Ÿ Üßâéß ½‚Έ·Ž, ½ŸÃˆY QéßÄéß Qéß Ó߸|¢Ì„ §Ý„zÜóY·Ž XÓ߸éß·òY
»„êÈf ¿‚½ß¸t¢Ç›. ß½ŸÜßY Ó•âéß ·óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. ÕßÅßjÜßéß Ü•Y½ŸÇ›s
2 ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ââéßs ¦ÃŸÏˆ¢¿•¢Î‹é߶„íß ÃóF QéßÄéß ¿„êSâ½ß¸téÇ‹éß, Qéß ÕßÅßjÜßéß ½ŸY·Ž §Ò|¢Ç›. ¦
ÒNŸoÄéß. ÒéßÈ؄éßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ÒêßcÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„é߶„íߢǟ Ο¿„éß·óÒ΋éßq;
·ó½ŸÜßY ·óÄéß̟Äéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß Ó߸^Ã`â ½ŸÝ„êz Qéß܃¢ÅŽ ½Ÿ_Ã.""
8QÅŽY QéßÄéß ¿•ðÓßo, Qéß ½‚Üßéß»„éß ©Î‹Ø„éß·Ÿ¢W܃
½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓß ³·„ ßÁx¢ ¥Ò…̟Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß
Ε҅Y ÒéߢS ¦Î•à‡Üßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„Ç‹¢ ÒêY ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß Qéß »‡Ø„êÜßéß Õƒ»„Ò…ÌŸØßéß.
½•Ø„éßÄéß. ½ŸÃˆ·Ž ÓŸxØ„éߢ»‡ XÄéßt XÄfÒéßY ¦ Qéß ''ÒéߢSÌ„â¢"" (Ε҅Njéß) Qé߶„íß Òéßéߢ΋éß âÇ‹éßÒ»‡,
ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß. Ε҅Y ÓŸxØ„éß Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß Qéß ½‚âéß·„»‡ RéßÒéßwHs ½‚¢Õß
YÄnØ„êÜß·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß Î•Ò…Y ΋»„cĶ„íß ½‚݃zÜßY Ç›Óé¸ß ¢oß Îˆ. 9¥½ßt¸ éßÇé‹ ß QéßÃé„ ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„íß ½‚ééß Ãß ï„ ½ßÇŸoÃé„ ,ß
·óÄéß·ò¢ÅƒÃ„éß. Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„íß Á½ŸÕßéß §NŸoÇ‹éß. QéßÄéß Ø‚éßÈê
½Ÿ¶„íß »„Å»jŽ ‡ ·_ ·„Üéß ß ½•NŸoÃé„ .ß ¦Ø„éâß ''§Îˆ»ó Ó•Y·„aÇ•
3
§½ßt¸ éßÇé‹ ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¿‚Õéß Ì
ß ŸÃ„é:ß ''Z »ûÃ„Ò Óßê
¸ ¿„ ©ÓŸsâéß"" ¥¢ÅƒÇ‹éß.
·„¢»‡ ½•éßÒéßéß Õ®óÁ⢠ÒêY½•à‡¢. Z½‚¢Î‹é߶„íß
ÒéßÒéßwHs ¿„êÇ‹Ò…? Z »ûÃ„Ò Ó߸꿄·„¢»‡ ½•éßÒéßéß Î•Ò…Y ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸È؂éßñâΈ ¿•Ø„êH
Òê Ε @ Üß â éß ÕƒÏˆ ¢ ¿„ é ß · ò¢Åƒ¢. Z½‚ ¢ ΋ é ß ¶ „ í ß QéßÃé„ ß ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß ·„MŸjÜéß ,ß Õ®ƒÃŸÜßéß ·„HC¢¿„Å¢ß ÒêY
ÒéßÒéßwHs »„ÒéßY¢¿„Ò…?"" ½•Øê „ H. Rá¸Øê „ Üßâéß ÕßÅjŽ QéßÃé„ ß ú½ßÁ¸ ÜßQéß΋ ·ó½ß¢¸ »‡
¥ØßéßÌ• Ø‚éßÈ꽟 ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß, ''¦ ú½ß¸Ì•x·„ ÒêŃzÇ‹Åߢ. ½ŸÃˆY Y¢Îˆ¢¿„Åߢ QéßÄéß ÒêY
ΈӟÜóz Õ®óÁ⢠¿•Ø„é߶„íߢǟ ©¢Ç› RéßÒéßwHs Qéß_à ½•Ø„êH. 10¦·„HÌó ©âs ú½ß¸ÁÜßâéß »„êÈf QéßÄéß
Ó߸¢Ìóá¸ï½Åßéßj·òÓ•¢Î‹é߶„íß ¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoÄéß. R¿ŸÃ„½Ç¸ß ,› ½ŸÃˆ·Ž Õ®óÁ⢠ï½ßŃjH. ·„ÜÒß Ã„½Ç¸ß â› ½ŸÃˆ·Ž
ÒéßÈ؄éßéß QéßÄéß Qéß à„ÉßÜßâéß »‡·„, Qéß ðÓßÒ¶„íßHs QéßÄéß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„êH ½ŸÃˆ ¥ÒÓ߸ßÜßéß XßfH.
K·ŽäNŸoÄéß. 4QéßÄéß ¦·„H»‡ ©ÓŸsÄéß ·ŸY ¥âs¢·óÓ߸¢ ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Qéß ½‚Üéß »ß é„ ß T·„ÅÜŽ ó ú½ß·¸ ŸKÓßé¸ ¢oß Îˆ. ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß
·ŸÎ‹éß. ¦@Ä¢·óÓ߸¢ »‡·„ ½ŸÎ‹â·óÓ߸¢, ¯ößÅߢ Qé߶„íß Î‹éߣ¹ß¢ ©¢Ç‹Î‹éß. ÒéßÏŸxºs½ß¸… Ó߸êÄx·Ÿ¢W܃
·óÓ߸¢ QéßÄéß ¦·„H»‡ ©ÓŸsÄéß. Qéß ¿‚Ç‹m ¿•Ì„éßÜßÌó QéßÄéß ú½ß¸·ŸKNŸoÄéß.
821 Ø‚éßá¸Ø„ê 58:11-59:13
11¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ Réß Ò éß w Hs Óß ¸ Î Ÿ âÇ› ¯ô΋éß»„éß̟Äéß. ¦ ú»„éßÇ‹éßz ³·„ÅŽ W¢_Åß ZÒ… ¿„NŸoÒ….
½ß«NŸoÇ‹éß. ¯¢Ç›â Õ®„êÒéßéßÜßÜó ¦Ø„éßâ Qéß ¦Ì„w¶„íß ¦ ú»„éßÇ‹zÜó ³·„ΟYs ZÒ… ½ß¸»„éßÜß»òǛ̕, ³·„ Rá¸
Ó߸¢Ì„ë½ß«oYNŸoÇ‹éß. Qéß ¯Òéßéß·„Ü߶„íß Ø‚éßÈ꽟 ÕßÜߢ Ó߸Ät¢ ÕßØ„éßÅ߶„íß ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
§NŸoÇé‹ .ß RNŸoý„ ‚éñß â ZÝ„é»zß Ü„ ß ÌóÅß܃ QéßÃé„ ß ©¢ÅƒÃ„é.ß ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚Õßéß̟Äéß. ¨ ¥ÕßΟrÜßéß NŸÜœ
¯Üß z ½ ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ZÝ„ é ß z ©Õß é ß ¶ „ í ß Ì „ ê ©¢Ç• ªÅß Ü ƒ »„êÝ„z܃ ©¢ÅƒØßéß. 6½ŸÃ„éß ¥Ü•z ¨ »„êÝ„éßz ÕßÅßjÜ߶„íß
QéßÄéߢŃÄéß. ©½ßØ ¸ ‚껄½Ç¸ß Ò‹ …. ¦ »„êÝ„Ìz ó Yâéßs ZÒ… ·„½t¸ß éß·óÜ•Ò….
12¯Ó‚sÓós Óߢ ¸ ÒÌ„€ÃŸÜßé»ß ‡ Qéß ½ßÅ ¸ Ëjß ŸÜßéß ÓŸà„⢠·ò¢Ì„ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿‚Ç‹m½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoÄéß, §Ì„Äéß
¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ·ŸZ ·òÌ„o ½ß¸ÅßjËŸÜßéß YÈw¢¿„ÕßÇ‹ Üßâéß ÕƒÏˆ¢¿„éßÅ߶„íß ½ŸÃˆ ¿•Ì„éßÜßéß ú½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß.
7·•Ç‹é߶„íß ½ß¸Ã„éß»„éßܜ̄éßoÅ߶„íß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¯ŸÎŸÜßâéß
ÌŸØßéß. ÒéßÈ؄éßéß ¨ ½ß¸ÅßjËŸÜß ½ß¸…ӟ΋éßÜßéß ¯Ó‚sÓós
Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß ÒÄ¶í„ ß YHS ·òâNŸ»„éÌ ß ŸØßé.ß ''·„¢¿‚Üâß éß ©½ßØ ¸ ‚êCNŸoÃé„ .ß ° Ì„½t¸ß ê ¿•Øé„ Yß ½ŸÃˆY ¿„¢½ßÅ ¸ ƒY·Ž
Õƒ»„éß ¿•ðÓß½ŸÇ‹é"ß " ¥Y ZÒ… ½ßÜ« éß Òß ÕßÇÌ ‹ ŸÒ…, ''úÌóÒÜßé,ß ½ŸÃ„éß Ì„|Ä½Ç¸ß Ì‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ¿‚Çé‹ ß Ì„Ü¢ß ½ß…¸ Üßéß Ì„Üéß Nß ŸoÃé„ .ß
§Ý„éßz YÈw¢¿„éß½ŸÇ‹éß"" ¥Y ZÒ… ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹ÌŸÒ…. ÎûÄhâx¢, Îò¢»„̄⢠½ŸÃˆ ORÌ„ RÏŸâ¢.
13ÓßÕ 8¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß à‡¢W ÒêÄc¢ Ì‚HØ„éß΋éß. ½ŸÃˆ OR
¸ ƒuÌ„éß Rá¸Øé„ ¢ß Üó Ε҅Y Ï‹Ãw„ à‡NŸoÿY·Ž ÒxW
_÷„¢»‡ ZÒ… ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Óß«â½ß¸téßÇ‹éß ¥Îˆ ÌŸÜóz ÒéߢS̄⢠°Qéßܕ΋éß. ½ŸÃˆ ÒêßcÜßéß YÁƒ
ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ÒéßÈ؄éßéß ¦ ú½ß¸Ì•x·„ ÃóEâ Z ØßéßX»‡ Ü•Ò…. ½ŸÃ„éß OR¢SâÅßéßj»‡ OR¢¿•½Ÿ^ÃÒÈ
Óߢ¸ ÌóḢ ·óÓߢ¸ ZÒ… ½ß⸠éßÜéß ß ¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒêY ½•Óâ«ß ORÌŸÜózâê ¯âsÅŽ·Ž à‡¢W ©¢Ç‹Î‹éß.
½ßt¸ éßÇé‹ ß ¥Îˆ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Έ. ÓßÕ¸ ƒuÌ„éß Óߢ¸ ÌóḠΈ⢻‡
ZÒ… ¯¢¿„é·ß ó½ŸH. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ú½ßÌ ¸ •x·„ ÃóEâé ZÒ… §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß ¯Ÿ½ß¸¢ ·„MŸjYs Ì‚Ó߸éßo¢Îˆ
9
»ûÄR¢¿ŸH. RéßCHâ ú½ßW¸ ÃóF ZÒ… ¿‚ð½ßtR, ¿•ðÓßR ÓŸxØ„éߢ, ÒéߢS̄⢠¥¢ÌŸ ¯öØßéߢΈ. T·„ÅŽ
ÒêY½•Ø„éßÅߢ Ο|ß ZÒ… ¦ ú½ß¸Ì•x·„ ÃóEâéß ÒêúÌ„½•éß ÒéßâÒ΋q ©¢Îˆ. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Òéßâ¢
»ûÄR¢¿ŸH. ½‚Üßéß»„éß·óÓ߸¢ ·„Yï½ßŃjH. ú½ß¸·Ÿà„Ң̄½‚éßñâ ½‚Üßéß
»„éß·óÓ߸¢ Òéß⢠YÉ·ŽäNŸo¢. ·ŸZ Òéßⶄíß ©âs
14 ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ZÒ… Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ, ÓŸØ„é¢ß ΋éß Î‹Øé„ ß Î‹¢ÌŸ T·„ÅŽ ÒêúÌ„½•éß.
10
¿„ê½ßÒ¸ éßY ¥Ç‹»Ò„ ¿„éfß . ÒéßÃ؈ é„ éß ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Òéß⢠·„Ý„éßzÜ•Y ú½ß¸Á܃z ©ÓŸs¢. Òéß⢠»„éßÇ›m
¥¢ÅƒÇ‹éß, Õ®„êRéß·Ž ï½ß`»‡ ©âsÌ„½‚éßñâ ½ŸÝ„z܃ »óÇ‹Üß QéßΈ·Ž âÇ‹éßNŸo¢. ¥Îˆ ßúW
¿óÅ߶z í„ ß Ó•âéß Yâéßs ½‚êÓß·« òY½‚݃oâéß. Ó•âéß Ø‚éßñâÅßéßj Òéß⢠ÁƒÃˆ ½ß¸ÇŸo¢. ½ß¸»„ÅŽ ½‚Üßéß»„éßÜó
Z¶„íß Õ®óÁ⢠ï½ßÇŸoâéß. Z Ì„¢úÇ› Ø„ê·ó ¶„îÇŸ Òéß⢠¿„êÇ‹Ü•¢. ÒéßÏŸxºs Ó߸Òéß
Õßé߶„íß ·„HCâ ½ŸÅŽY Ó•âéß Z¶„íß §NŸoâéß. Ø„éߢÜó Òéß⢠¿„Sf⽟݄z܃ ½ß¸Ç›¯öÌŸ¢.
11
¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß »„âéß·„ Òéß⢠¥¢Î‹Ã„¢ ¯¢Ìó R¿ŸÃ„¢»‡ ©ÓŸs¢.
¥R ÁÄéß»„éßÌŸØßéß. ¯ŸÒ…ß܃z, ¯Üßéß»„éßÕߢÅßz܃ R¿ŸÃ„·„Ľ‚éßñâ
à„ÕƒqÜßéß Òéß⢠¿•NŸo¢. Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÓŸxØ„éߢ»‡
¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz ½ŸÃˆ ORÌŸÜßéß ÒêÄéßf·ó½ŸH ©¢Ç•·ŸÜߢ ·óÓ߸¢ Òéß⢠¯Î‹éßÄéß¿„êÓ߸éßoÓŸs¢.

59 ¿„êÇ‹éß, Yâéßs Ä·Žä¢¿„éßÅ߶„íß Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo


¿ŸÜßé.ß Óß@¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ ZÒ… ¦Ø„éâß âéß ¥Ç›C
â½ß¸téßÇ‹éß ¦Ø„éßâ R⻄ÜßÇ‹éß. 2·ŸZ Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß Yâéßs
·ŸZ §¢·Ÿ ÓŸxØ„éߢ °Qéß Ü•Î‹éß. Òéß⢠Ä·Žä¢¿„
ÕßÇŸÜßY ¯Î‹éßÄéß ¿„êÓ߸éßoÓŸs¢, ·ŸZ Ä·„äË §¢·Ÿ
΋êÄ¢»‡Ó• ©¢Îˆ.
12
Z Ε҅Y âéߢǛ ½•Ãé„ ¿ ß •à‡Øßé.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Z ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Òéß⢠Òéßâ Ε҅Y·Ž ÒxW _÷„¢»‡
¿„êÓß«, Z âéߢǛ WÈC¯öÌŸÇ‹éß. ¯Ó‚sÓós Ì„½ß¸téß ½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡¢ »„âéß·„. ÒéßâΕ
3Z ¿•Ì„éßÜßéß ½‚éßñÜß»‡ ©ÓŸsØßéß, ¥R Ä·„o¢Ìó Ì„½ß¸téß ¥Y Òéßâ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿„êï½ßÇ‹éßoÓŸsØßéß.
Y¢Ç› ©ÓŸsØßéß. Z ½•Ý„éßz ÎóḢÌó Y¢Ç› ©ÓŸsØßéß. ¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•Óß« Òéß⢠Îóá¸éßÜߢ»‡ ©ÓŸsÒéßY
ZÒ… Z ÓóÅŽÌó ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÒ…. Z ÓŸÜßéß·„ Òéßⶄíß Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
¿‚Çé‹ ß Rá¸Øê ß é„ ¢ß Έ. 4¯Ò|Ã„ê §Ì„Ãé„ Üß âß éß
„ Üßéß ½ßܸ éß ¶ß í„ Ì 13 Òéß⢠¯Ÿ½ß¸¢¿•Óß«, Ø‚éßÈ꽟¶„íß RÃóÏ‹¢»‡
»„êÈf Ó߸̄x¢ ¿‚½ß¸tÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ³·„È Qéß΋ ³·„Äéß WÈ»‡¢. Òéß⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ WÈC¯öØßéß,
ÓŸxØ„éßNŸpâ¢Üó ½®ß«ÃŸx΋éß ¿•NŸoÄéß, ½ŸÃˆ ÒxÒ@Ä¢ ¦Ø„éßYs RÇ›Sï½ß_Åßjà‡¢. ¿‚Ç‹éß Rá¸Ø„êÜßâéß
»‚Üßéß¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„íß ½ŸÃ„éß Ì„½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÎŸÜßQéß΋ Òéß⢠¦ÜóS¢¿Ÿ¢. Ε҅Y·Ž ÒxW_÷„½‚éßñâ
¦ÏŸÃ„½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ³·„ÈY »„êÈf ³·„Äéß ¥ÕßΟrÜßéß ½ŸÅŽÓ• Òéß⢠¦ÜóS¢¿Ÿ¢. QÅŽY »„êÈf
¿‚Õßéß̟Äéß. ½ŸÃ„éß S¶„íßaÜßÌó Y¢Ç›¯öØßéß, ·•Ç‹éßâéß Òéß⢠¦ÜóS¢S, Òéßâ ºë΋؄êÜóz ½ŸÅŽ
½ß¸…ÅŽjNŸoÄéß. 5Rá¸Ó߸ßtÜß ú»„éßÇ‹zÒÜœ, ½ŸÃ„éß ·•Ç‹éßâéß ½ß¸Í‹·ŸÜßéß ½•Ó߸éß·òÓŸs¢.
Ø‚éßá¸Ø„ê 59:14-60:11 822
14 Òéßâ ΋»„cÄéßs¢Ç› ÓŸxØ„éߢ ÌòÜßC¯öØßéߢΈ. NŸoÇ‹éß. Z ¿„éßÅßêjß ¦Ø„éßâ ÒéßUÒéßâéß ú½ß¸ÁÜßéß
ÓŸxØ„éߢ ΋êÄ¢»‡ YÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ. Ó߸̄x¢ QÏ‹éßÜóz ¿„êNŸoÄéß.
3 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ßÁƒxÜßéß Z ½‚Üßéß»„éß (Ε҅Njéß)
½ß¸Ç›¯öØßéߢΈ. ÒéߢS̄⢠½ß¸ÅßjË¢Üó ú½ß¸½•K¢
¿„ŃY·Ž ¥âéßÒéßW¢¿„ÕÇ‹Åߢܕ΋éß. ΋»„cĶ„íß ÒNŸoØßéß. ú½ß¸·Ÿà„Ң̄½‚éßñâ Z ½‚Üßéß»„éß
15 Ó߸̄x¢ ¯öØßéߢΈ. ÒéߢS ÁÈC¢¿ŸÜßâéß ·òÓ• ΋»„cĶ„íß ÃŸEÜßéß ÒNŸoÄéß.
4 Z ¿„éßÅßêj ¿„êÇ‹éß, ¿„êÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ¿„éßÅßêj
Òéßâéßá¸éßxÜßéß Îó¿„éß·óÕßÇŸmÄéß. Ø‚éßÈ꽟
¿„êà‡Ç‹éß, ·ŸZ ÒéߢS̄⢠°Qéß ¦Ø„éßⶄíß ¿•Ã,ˆ Z ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß ÒÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß Î‹êÄ¢
·„âÕßNjܕ΋éß. §Îˆ Ø‚éßÈ꽟¶„íß §á¸j¢ ·ŸÜ•Î‹éß. âéߢǛ ÒÓßé¸ âoß s Z ¶„íÒß êÄéÜß éß .ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ½ŸÃˆÌó
16 Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¿„ ê à‡Ç‹ é ß . YHS, ú½ß ¸ Á Üß ¶ „ í ß Z ¶„íßÒê^ÃoÜßé ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß.
Ó߸@Ø„éߢ ¿•ðÓß Òx·Žo ³·„aÇ‹ê ¦Ø„éßⶄíß ·„Y 5 Õ®R „ á¸xÌ„éÜoß ó §Îˆ Óߢ¸ Õ®R„ Óßé¸ ¢oß Îˆ. ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó
½ß«¢¿„ܕ΋éß. ·„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â Ó߸|¢Ì„ à„·Žo, Z ú½ß¸ÁÜßâéß ZÒ… ¿„êNŸoÒ…. ¦â¢Î‹¢Ìó Qéß
Ì„â Ó߸|¢Ì„ ÒéߢS̄⢠ú½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß. Òéßé¹ß ƒÜßéß ú½ß·¸ ŸKNŸoØéß .ß ½‚ééß Îß Å‹ ,ß QéßÃé„ ß Õ®Ø„ é„ ½ß Ç¸ß ‹
ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·Žä¢¿ŸÇ‹éß.
17 ̟Äé,ß ·ŸZ ̄ß|Ì„ QéßÃé„ ß Óߢ¸ Õßý„ Ç¸ß Ì‹ ŸÃ„é.ß ÓßÒ¸ éßéß
Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ø„ é ß é ß Î Ÿr Y ·Ž Óß « Î ‹ r Ò éß Ø „ ê xÇ‹ é ß .
Ø‚éßÈ꽟 ÒéߢSÌ„ÓŸYs ³·„ ·„Ò¿„¢Üƒ ·„½ß¸téß úΟÜß ¦ÒH ßÁƒxÜß ±à„|ßxÜßZs Z Òéßéߢ΋éß
·òÓŸsÇ‹éß. Ä·„äË KÄúNŸoË¢ ϋÈ¢¿ŸÇ‹éß. K·ä„âéß ©¢¿„ÕßÇ‹ÌŸØßéß. ßÁƒxÜß ±à„|ßxÜßéß Z¶„íß
ÒúNŸoÜéß »ß ‡ ϋ∠¿ŸÇ‹é.ß ÕßGØ„é½ß ‚éñß â úð½ßÒéß ¥¢D Ó߸¢ú·„RéßNŸoØßéß.
6 ''RéßΟxâéß, °Øßé߯®ŸÜß âéߢǛ ³¢^ÅßÜß Òéߢ΋Üßéß
ϋÈ¢¿ŸÇ‹éß.
18 Z Εࢄ Üó Y¢Ç›¯öÌŸØßé.ß ðáÕßâéߢǛ ³¢^ÅßÜéß ß
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â à„úÌ„éßÒ…Üß Qéß΋ ·ó½ß¸¢»‡
©ÓŸsÇ‹éß ·„âéß·„ ½ŸÃˆ·Ž Ì„Câ K·„äâéß Ø‚éßÈ꽟 ՃÄéßÜßéß XÈ ÒNŸoØßéß. Õߢ»‡Ã„¢, ÕóÝ„¢ ¥R
½ŸÃˆ·Ž §NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Ì„â à„úÌ„éßÒ…ÜßQéß΋ Ì‚NŸoØßéß. ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟¶„íß Ó߸éßoÌ„éßÜßéß
·ó½ß¢¸ »‡ ©ÓŸsÇ‹é.ß ·„âéß·„ ΋êÄÓÜp¸ß ƒÜßéß ¥Ys¢ÅŽ ¯ŸÇ‹ÌŸÃ„éß.
7 _·ÎŸÃ„éß »òú^ÃÜßéß ¥Zs Z¶„íß §Ò|ÕßÇ‹éßÌŸØßéß.
Üóâéß ú½ß¸ÁÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 K·ŽäNŸoÇ‹éß. ½ŸÃˆ·Ž
Ì„Câ K·„äâéß Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ·Ž §NŸoÇ‹éß. ӂՃ؂êÌ„éß ¯ô_ÅßjÝ„éßz Z·óÓ߸¢ XÓ߸éß·òY ßÕßÇ‹
19 ÌŸØßéß. ¥R ÓŸ ÕßH½ß¬Æ„¢ Qéß΋ Ó߬|·„ È¢¿„΋Câ
¥½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸KfÒêâ ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟
ÓŸÒêYs »ûÄRNŸoÄéß. Ì„êÄéßtâ ú½ß¸ÁÜßéß ÕßH ¥Ã„tËÜßÒ…ÌŸØßéß. ¦à„fÄx·„Ľ‚éßñâ ÓŸ
Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéßâéß »„êÈf Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. ¦ÜßØ„êYs Ó•âéß §¢·Ÿ ¥¢Î‹¢»‡ XÈf
½•»„¢»‡ ú½ß¸ÒU¢¿• ³·„ âΈ܃ Ø‚éßÈ꽟 Έ΋éßqÌŸâéß.
8 ''ú½ßÁ
½‚¢ÅßÓ• ÒNŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¨ âΈQéß΋ ¸ Üßâéß ¿„êÇ‹é!ß ¦·Ÿà‡Ys ½•»¢„ »‡ ΟŎ ¯öØ•éß
RÓ߸Ä»‡ ÒSfâ à„·ŽoҢ̄½‚éßñâ »‡H܃ ¥Îˆ ½•é½®ß¸ê܃z ½ŸÃ„éß Ì„|Ľ߸NjéßÌ„éßÓŸsÄéß. ½ŸÅŽ
©¢ÅßéߢΈ. »„êÝ„¶z í„ ß ¯CȯöÌ„éâß s ¯ŸÒ…ß܃z ©ÓŸsÄéß ½ŸÃ„éß
9 ΋êÄ Εà‡Üßéß ÓŸ·óÓ߸¢ ·„Yï½ßÇ‹éßoÓŸsØßéß. ̄É~á¸éß
20 ¥½ß¸téßÇ‹é Ó߬؂êâé߶„íß ³·„ Ä·„䶄íßÇ‹éß ÒNŸoÇ‹éß. Òéß@ ´Ç‹Üßéß ½‚Ý•z¢Î‹é߶„íß Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsØßéß.
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â½ß¸tÅŽ·Ž, WÈC Ε҅Y ΋»„cĶ„íß ÒSfâ ΋êÄ Εà‡ÜßâéߢǛ Z ½ß«ÜßzÜßâéß XÓ߸éß·òY
Ø„ê·óÕßé ú½ß¸ÁÜß Î‹»„cĶ„íß ¦Ø„éßâ ÒNŸoÇ‹éß. Ò¿•f¢Î‹é߶„íß ¦ ´Ç‹Üßéß Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsØßéß.
21''¦ ú½ß ¸ Á Üß Ì ó Ó• â éß ³·„ ³Ç‹ ¢ Õß Ç › · „ ¿• Ó ß ¸ é ß
ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆ ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßâéß ¦ ´Ç‹Üßéß
¶„í¢Åƒâéß. Z ÓóÅß Ó•âéß ©¢¿• ÓŸ ¦Ì„w, ÓŸ XÓ߸éß·òY ÒNŸoØßéß. Z Ε҅Njéß Ø‚éßÈ꽟âéß
ÒêÅßÜßéß Yâéßs ¯âsÇ‹ê RÇ›S¯öÒ… ¥Y Ó•âéß »ûÄR¢¿„éßÅ߶„íß §ßΈ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. §úà‡Ø•éßG
ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. Z ½ß«ÜßzÜßÌóâéß, Z ½ß«ÜßzÜß Ø„éßéßÜß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß ¥Î‹éßvÌ„ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß
½ßÜ« Üzß Ì
ß óâéß ¥R ©¢ÅƒØßé.ß ¥R §½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ¯Üß½z t¸ß éßÇé‹ ß »„âéß·„ §ßΈ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
ZÌó ©¢ÅƒØßé"" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. 10 §Ì„Ä Εà‡ÜßâéߢǛ ÒSf⠽߫ÜßzÜßéß Z »óÇ‹Üßâéß

Ε҅Njéß ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß WÈC YÈwNŸoÄéß. ½ŸÃˆ ßEÜßéß Yâéßs ðÓßR

60 ''ÓŸ ½‚Üßéß»‚`â Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê ÜœÒéßéßw! Z NŸoÄéß. ''Ó•âéß ·ó½ß¸C¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß, Ó•âéß Yâéßs


½‚Üéß »ß é„ ß (Ε҅Njé)ß ÒÓßé¸ Óoß ŸsÇ‹é.ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ Ճψ¢¿Ÿâéß. ·ŸZ §½ß¸téßÇ‹éß, Ó•âéß Z¶„íß Î‹Ø„éß
ÒéßUÒéß Z Qéß΋ ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ. ¿„ê½ß«¢¿„ »óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. ·„âéß·„ Ó•âéß Yâéßs
¦Î‹ÃˆNŸoâéß.
2 11 Z Ο|ßÜßéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹êß Ì‚Ã„S ©¢ÅƒØßéß.
§½ß¸téßÇ‹éß Õ®„êRéßY, ΟY ú½ß¸ÁÜßâéß T·„ÅŽ ¦Ò
È¢S ©¢Îˆ. ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟 Z Qéß΋ ú½ß¸·ŸK ßúW»‡Y ½ß¸»„Üßéß»‡Y ¥R ÒéßêØ„éßÕßÇ‹Ò….
823 Ø‚éßá¸Ø„ê 60:12-61:6
ßEÜßé,ß ÃŸÁƒxÜßéß ½ŸÃˆ ±à„|ßxÜßâéß Z¶„íß XÓßé¸ ß Z¶„íß ½‚Üéß »ß é„ »ß ‡ ©¢Ç‹Îé‹ . ¯¢Î‹é¶ß í„ ?ß ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å
_ ß
·òY ÒNŸoÄéß. Ø‚ é ß È ê½ŸØ• é ß Z¶„ í ß à‡à„ | Ì„ ½‚ Ü ß é ß » „ é ß » ‡
12 ·òYs Εà‡Üßéß, ßÁƒxÜßéß Yâéßs ðÓßR¢¿„Ò…. ©¢ÅƒÇ‹éß. Z Ε҅Ǖ Z ÒéßUÒéß.
20
·ŸZ ¦ Εà‡Üßéß, ßÁƒxÜßéß ¯ŸÇ‚`¯öØßéß, ÓŸà„⢠Z 'Ó߸êÄéßxÇ‹éß" §·„ ¯âsÅŽ·• ¥Ó߸oRéߢ¿„Ç‹éß. Z
¥Ò…ÌŸØßéß. '¿„¢ú΋éßÇ‹éß" §·„ ¯âsÅŽ·Ž T·„ÅŽ»‡ ©¢Ç‹Ç‹éß.
13 ''ܜՃÓóâéßÜóY »ò½ßt ¸ ÒYsØ„ééß ß Z¶„íß §Ò|ÕßÇé‹ ß ¯¢Î‹é¶ß í„ ?ß ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å_ ß Ø‚éÈß ê½Ÿ Z¶„íß à‡à„|Ì„
ÌŸØßéß. ΕÒΟÄéß, Ó߸Ä݄, »ò¢P Òë·ŸäÜßâéß ½‚Üßéß»„éß»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Z ΋éߣ¹ß·ŸÜߢ
ú½ßÁ¸ Üßéß Z Ò΋¶q í„ ß XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoÃé„ .ß ÓŸ ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ¥¢Ì„¢ ¥Ò…Ì„éߢΈ.
21
¦ÜßØê „ Ys Òéß∠̄ ¥¢Î‹¢»‡ XÈfΈΕ¢q ΋é¶ß í„ ß Z ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ÒéߢS½ŸÃ„éß»‡ ©¢ÅƒÃ„éß.
ZÒ… ¨ Òë·ŸäÜßâéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÒ…. (¨ÌŸÒ… ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„êRéßY à‡à„|Ì„¢»‡ ¯ô¢Î‹éß̟Äéß.
ÓŸ Óߢ« @Óß⸠¢ ¯Î‹éÅ ß ß ¯ŸÎ‹½Æ¬ß ¢„ ܃ ©¢Åßé¢ß Έ. Ó•Ó• ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß ¿•à‡âéß. ÓŸ Ó߸|ºNŸoÜßÌó
Ó•âéß ÎŸY·Ž ¿ŸÜƒ ½®ß¸éßâÌ„ §NŸoâéß.) Ó•Ó• ¿•Ó߫⠥΋éßvÌ„½‚éß`â ½‚éßéß·„a ½ŸÃ„éß.
14 »„Ì¢ 22
„ Üó ú½ßÁ¸ Üßéß Yâéßs Ճψ¢¿ŸÃ„é.ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¥W Sâs ¶„íÅßéߢÕߢ ³·„ ï½ß΋q Ò¢à„¢ ¥Ò…
Z ¯Î‹éßÅß NŸMŸj¢»„ ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. »„Ì„¢Üó ú½ß¸ÁÜßéß Ì„éߢΈ. ·„Ç‹NŸÃ„½ß¸… Òx·Žo ³·„ ÕßÜß½‚éßñâ ßÁx¢
Yâéßs Ε|á«¢¿ŸÃ„éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Z ¯ŸÎŸÜß ¥Ò…ÌŸÇ‹éß. Ó߸ÒéßØ„éߢ Ó߸È»‡c ©âs½ß¸téßÇ‹éß,
΋»„cÄ NŸCÜ߽߸Nj̟Äéß. 'Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸ÅßjË¢" Ø‚éßÈ꽟âéß, Ó•âéß Ì„|Ä»‡ ÒNŸoâéß. Ó•âéß
¥Y '§úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrY Ó߬؂êâéß" ¥Z ¦ ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß ÁÈCNŸoâéß."
ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ½ß«ÜßéßNŸoÄéß.""
Ø‚éßÈ꽟 NŸ|Ì„¢úÌ„x Ó߸¢Î•à„¢

61
·òÌ„o §úà‡Ø•éßÜßéß à‡¢W Î•à„¢ Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÓŸ
15 ''ZÒ… ÒéßIz ¯âsÅŽ·• ³¢ÅßÈ»‡ RÇ‹éßÒÕßÇ‹Ò…. ú½ß¸Õ®„éßÒ… Ø‚éßÈ꽟 ̄⠦̄wâéß ÓŸÜó
ZÒ… ÒéßÃÜ„ ß ¯âsÇ‹éß Î•|á«¢¿„ÕÇß Ò‹ …. ZÒ… ÒéßÃÜ„ ß ©¢¿ŸÇ‹éß. ·òYs ú½ß¸Ì•x·„½‚éßñ⠽߸âéßÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž
¯âsÇ‹ê ¹ƒI»‡ ©¢Ç‹Ò…. Yâéßs Ó•âéß à‡à„| Ø‚éßÈéß½Ÿ ââéßs °Ã„tÄ¿„éß·òÓŸsÇ‹é. ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜ߶„íß
Ì„¢»‡ »ò½ßt¸ ¿•NŸoâéß. ZÒ… ¯½ßt¸ ÅŽ·,Ž à‡à„|Ì„¢»‡ à„éßÕ®„½ŸÃ„o ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„éßÅ߶„íß, ΋éߣ¹ß¢Üó ©âs Òéßâéß
Ó߸¢Ìóá«NŸoÒ…. á¸éßxÜßâéß ´ÎŸÃ„éßfÅ߶„íß, NŸ|Ì„¢úÌ„x¢Ü•Y ú½ß¸ÁÜ߶„íß
16 Z¶„íß ¥ÒÓ߸Ľ‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ÃŸÁƒxÜßéß Z¶„íß NŸ|Ì„¢úÌ„¢ ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„éßÅ߶„íß, ÕßÜßVâ ú½ß¸ÁÜ߶„íß
§NŸoØßéß. ¥Îˆ ³·„ [Ç‹m Ì„â Ì„Hz ΋»„cÄ ¯ŸÜßéß âêÌ„â ÕßÜߢ §¿•f¢Î‹é߶„íß, 2Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ΋؄éß
ÌŸCâÅßéßj»‡ ©¢ÅßéߢΈ. Z½‚`Ì• ßEÜßâéߢǛ ¿„ê½ß«¢¿• Ó߸ÒéßØ„êYs ú½ß¸·„ÅŽ¢¿•¢Î‹é߶„íß; ΋éßá¸éßjÜßâéß
±à„|ßxÜßâéß ÌŸ»„éßÌŸÒ…. ¥½ß¸téßÇ‹éß, Yâéßs Òéßâ Ε҅Njéß K·Žä¢¿• Ó߸ÒéßØ„êYs ú½ß¸·„ÅŽ¢¿•¢Î‹é߶„íß;
Ä·Žä¢¿„éß Ø‚éßÈ꽟âéß Ó•Ó• ¥Y ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß Î‹é£ß ¹ß¢Üó ©âs ½ŸÝ„âz éß ¦Î‹Ã¢ˆ ¿•¢Î‹é¶ß í„ ;ß 3΋éߣ¹ß¢Üó
·ò¢ÅƒÒ…. Ø„ê·óÕßéß Ø‚éßéß·„a Òéß@ »ò½ß¸t ©âs Ó߬؂êâéß ½ŸÓ߸éßÜ߶„íß »ûÄҢ ¿•¶„î_Ãf¢Î‹é߶„íß
½ŸÇ‹éß Yâéßs ·Ÿ¯ŸÇ‹éßâéß ¥Y ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß (§½ßt¸ éßÇé‹ ß ½ŸÃˆ·Ž ÕßêǛ΋ ÒêúÌ„½•éß ©¢Îˆ); ÓßØ ¬ ‚êâéß
·ò¢ÅƒÒ…. ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¦â¢Î‹Ì‚`Üߢ §¿„éßfÅ߶„íß (§½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃˆ·Ž
17 ''§½ßt ¸ éßÇé‹ ß Z¶„íß §Ì„Ço › ©¢Îˆ. Ó•âéß Z¶„íß Õߢ»‡Ã„¢ ΋éߣ¹ß¢ ÒêúÌ„½•éß ©¢Îˆ); Ó߬؂êâéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß Î•Ò…Y
Ì‚NŸoâéß. §½ß¸téßÇ‹éß Z¶„íß §âéßÒéßéß ©¢Îˆ, Ó•âéß Ó߸éßoWDÌŸÜßéß §¿„éßfÅ߶„íß (§½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃˆ·Ž ΋éߣ¹ß¢
Z¶„íß ½‚¢Ç› Ì‚NŸoâéß. Z ¿‚·„aâéß Ó•âéß §Ì„oÇ›»‡ ÒêúÌ„½•éß ©¢Îˆ;) 'ÒéߢS Òë·ŸäÜßéß" ¥Y ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß
Òê_ÃfNŸoâéß. Z ÕߢNjÜßâéß §âéßÒéßéß»‡ Ó•âéß ð½ßÄéß ï½ßÅßéßjÅ߶„íß; 'Ø‚éßÈ꽟 ¥Î‹éßvÌ„ ¿‚Åßéßj" ¥Y
Òê_ÃfNŸoâéß. Z K·„äâéß Ó•âéß à‡¢W»‡ Òê_Ãf ½ŸÃˆ·Ž ð½ßÄéß ï½ßÅßéßjÅ߶„íß.
4''¯ŸÇ‹éß ¿•Ø„éßÕßǛ⠯ŸÌ„ ½ß¸ÅßjËŸÜßéß ¦ Ó߸Òéß
NŸoâéß. §½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ՃψÓ߸éßoÓŸsÄéß.
·ŸZ ú½ß¸ÁÜßéß Z¶„íß ÒéߢS ·ŸÃŸxÜßéß ¿•NŸoÄéß. Ø„éߢÜó ÒéßÄÜß YÈw¢¿„ÕßÇ‹ÌŸØßéß. ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜßéß
18 ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÄÜß ¯âsÇ‹ê Z ¯Ç‹Üß Z¿„¢»‡ ½‚ééß Îß Å‹ óz ©âs_Åjß ÒéßÃÜ„ ß âê̄⢻‡ ¿•Øé„ Õß Çß Ì‹ ŸØßé.ß
©¢Ç‹Ã„éß. Z Î•à„¢Üó Z ΋»„cÄéßs¢Ç› ú½ß¸ÁÜßéß ¯Ó‚sÓós Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß»‡ ¯ŸÇ‹éß ¿•Ø„éßÕßǛ⠦
ÒéßÄÜß ¯âsÇ‹ê Îò¢CH¢¿„Äéß. 'Ä·„äË" ¥Y Z ½ß¸ÅßjËŸÜßéß ·òÌ„o½ŸÅŽÜƒ ¿•Ø„éßÕßÇ‹ßÌŸØßéß.
5''¥½ß¸téßÇ‹éß Qéß à„úÌ„éßÒ…Üßéß Qéß Î‹»„cĶ„íß ÒSf, Qéß
»óÇ‹Ü߶„íß ZÒ… ð½ßÄéßï½ßÇ‹ÌŸÒ…. 'Ó߸éßoW" ¥Y Z
Ο|ßÜ߶„íß ZÒ… ð½ßÄéßï½ßÇ‹ÌŸÒ…. »òú^ÃÜßâéß »„êÈf Áƒú»„Ì„o ÒUNŸoÄéß. Qéß à„úÌ„éßÒ…Üß
19 §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ½ß¸»„Üßéß Ó߸êÄéßxÇ‹éß Z¶„íß ½‚Üßéß ½ß«ÜßzÜßéß Qéß ¯ô܃Üózâê, Qéß ÌóÅßÜózâê ½ß¸Y¿•NŸoÄéß.
6QéßÄéß 'Ø‚éßÈ꽟 Ø„êÁ¶„íÜßéß" ¥Y, 'Òéßâ Ε҅Y
»„éß»‡ ©¢Ç‹Ç‹éß. ¿„¢ú΋·Ÿ¢W §¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢
Ø‚éßá¸Ø„ê 61:7-62:9 824
3
ðÓßÒ¶„íßÜßéß" ¥Y ½ß«ÜßéßÒÕßNj̟Äéß. Õ®„êRéß Qéß΋ ©âs Ø‚éÈß ê½Ÿ Qéß Rá¸Øé„ ¢ß ¯¢Ìó ¥Wà„ ØßéNß ŸoÇé‹ .ß
ßÁƒxÜßYs¢ÅŽ âéߢǚ ÒSfâ ±à„|ßxÜßéß Qé߶„íß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿•WÜó ¥¢ÎŸÜß ·ŽÃÅ ‰ ¢ß ܃ ©¢ÅƒÃ„éß
©¢ÅƒØßéß. ¥Îˆ Qé߶„íß ©âs¢Î‹éßÒÜßz QéßÄéß »„È|NŸoÄéß. QéßÄéß.
7''»„ Ì „ ¢ Üó §Ì„ à „ é ß Ü ß é ß Réß Ò éß w Hs ¥ÒÒêY¢S 4 'Ε҅Njéß RÇ›Sï½ßÅŽjâ ú½ß¸ÁÜßéß" ¥Y §¢^·âsÇ‹êß

RéßÒéßwHs ¿‚Ç‹m ÒêÅßÜßéß ¥ÓŸsÄéß. ° §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜß QéßÃé„ ß ½ßÜ« éß Òß ÕßÇË é„ .ß 'Ε҅Njéß ÓŸà„⢠¿•Óâ«ß Εࢄ "
·„¢^Å߶„îÇŸ QéßÄéß ¯¶„íßaÒ»‡ ¥ÒÒêY¢¿„ÕßÇŸmÄéß. ¥Y Qéß Î•à¢„ §ß¢^·âsÅŽ·Ž ½ßÜ« éß Òß ÕßÇ΋ é‹ .ß 'Ε҅Njéß
·„âéß·„ §Ì„Ä ú½ßÁ¸ Üß·¢„ ^Åß ^âNj¢Ì„Üéß ß ¯¶„íaß Ò»‡ QéßÃé„ ß úð½ßRéߢ¿• ú½ß¸ÁÜßéß" ¥Y QéßÄéß ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éß̟Äéß.
Qéß Î•à„¢Üó ¯ô¢Î‹éß̟Äéß. à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»• ' Ε҅Y ÒÏ‹éÒ ß …" ¥Y Qéß Î•à¢„ ½ßÜ« éß Òß ÕßÇé‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ.
Ó߸¢ÌóḢ Qé߶„íß Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. 8¯¢Î‹é߶„íß §Üƒ ÁÄ»„éß ¯¢Î‹éß·„¢^Åß Ø‚éßÈ꽟 RéßÒéßwHs úð½RéÓ߸éßo
Ì„éߢΈ? ¯¢Î‹éß·„¢^Åß, Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âéß »„âéß·„, ÓŸsÇ‹éß »„âéß·„. ÒéßÈ؄éßéß Qéß Î•à„¢ ¦Ø„éßⶄíß
ÓŸxØ„éߢ ¥¢_Åß ÓŸ¶„íß §á¸j¢ »„âéß·„. Îò¢»„Ì„â¢, ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ.
5 ³·„ Ø„éßéßÒ¶„íßÇ‹éß ³·„ Ó߬oÿY úð½ßRéߢSâ½ß¸téßÇ‹éß
ÓßÒ¸ éßÓo¸ß ¿‚Çé‹ »„éß ÓŸ¶„íß ¥Óߺ ¸ x¢. ·„âéß·„ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Ì„Câ
K·„ä Ó•âéß §NŸoâéß. ''ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÌó à‡à„|Ì„¢»‡ Ó•âéß ¥Ì„Çé‹ ß ¦½‚éâß éß ï½ß¢Ç›z ¿•Óé¸ß ·ß ò¢ÅƒÇ‹é.ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß
³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Ó߸éß·òÓŸsâéß. 9¥Ys ßÁƒxÜßÜó ¦½‚éß ¥Ì„Y·Ž Õ®ƒÃ„x ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¥Î•RÏ‹¢»‡ Qéß
ú½ß¸W ³·„aÄê ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ Î•à„¢ Qéß ½ß«ÜßzÜ߶„íß ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ³·„Ç‹éß Ì„â
Î•à„¢ ½ß«ÜßzÜßâéß ú½ß¸W ³·„aÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. âêÌ„â Õ®ƒÃ„xÌó ¯¢Ìó Ó߸¢Ìóá«NŸoÇ‹éß. ¥Î•
Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆY ¦LÄ|Έ¢¿„éßâY, ½ŸÃˆY ¿„ê¿• RÏ‹ ¢ »‡, Qéß Î• Ò …Ç‹ é ß Qéß Ì ó ¯¢Ìó
ú½ß¸W Òx·Žo·Ž Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ."" Ó߸¢Ìóá«NŸoÇ‹éß.""

Ε҅Y ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß Ã„·ä„Ëâéß, XÓ߸éß·òYÒNŸoÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß Ì„â ½Ÿ»‡qÓŸÜßéß Ó‚Ã„½•Ã„éßfÌŸÇ‹éß


6
10''Ø‚éÈ ''·ŸÒH ©¢Ç‹éßÅ߶„íß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß »óÇ‹Üß Qéß΋
ß ê½Ÿ ââéßs ¯¢Ìó ¯¢Ìó Óߢ¸ Ìóá«¢½ß¸
Á•NŸoÇé‹ .ß ÓŸ Ε҅YØ„é¢ß ΋éß Ó•âéß Óߢ¸ ½ß† ¸ Ä¢n »‡ Óߢ¸ Ìóá« ·ŸÒH½ŸÃˆY (ú½ßÒ¸ ·„Üo âß éß) Ó•âéß ©¢¿„éÌ ß Ÿâéß. ¨
Ó߸éßoÓŸsâéß. Ä·„äË ÒúNŸoÜßÌó Ø‚éßÈ꽟 ââéßs ·ŸÒH½ŸÃ„éß Òéå⢻‡ ©¢Ç‹Ã„éß. ßúW¢Õß ÒÝ„éßz
·„¯ŸtÇ‹éß. ¦ ÒúNŸoÜßéß ³·„Ç‹éß Ì„â ï½ß¢Ç›z·Ž ϋÈ¢¿• ½ŸÃ„éß ·„Yï½ßÅjŽ ©¢ÅƒÃ„é.ß "" Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß »„êÈf
ÒúNŸo܃z ©ÓŸsØßé.ß Î‹Øé„ ß ¥Ó• ï½ßñÕßÅÌ jß ó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ©½ß¸Î•K¢¿• QéßÄéß ¯âsÅŽ·• Òéå⢻‡ ©¢Ç‹
ââéßs ·„¯ŸtÇ‹éß. ¨ ï½ßñÕßÅßj ³·„ Ó߬oÿ Ì„â ï½ß¢Ç›z·Ž ¶„îNj΋éß. Ø‚éßÈ꽟âéß ú¯ŸÃˆp¢¿„Åߢ QéßÄéß
ϋÈ¢¿• ¥¢Î‹½‚éßñâ ÒúNŸo܃z ©¢Îˆ. ¿ŸH¢¿„¶„îNj΋éß.
7 QéßÄéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê Ø‚éßÈ꽟âéß ú¯ŸÃˆp¢¿ŸH.
11Õ® „ ê Réß ½‚ é ß é ß · „ a Üß â éß ½‚ é ß é ß H ½ß « Ó ß ¸ é ß o ¢ Έ . ú½ß ¸ Á Üß é ß

ÌóÅßÜó RÌ„Óo ŸÜßéß ¿„Üéß Ìzß ŸÃ„é.ß ¦ ÌóÅß ¦ RÌ„Óo ŸÜßâéß ¦Ø„éâß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß ÒéßÃÜ„ ß ³·„ ½ßŸ Ë
jß ¢»‡
¯ÎˆC¢½ß¸Á•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Ø‚éßÈ꽟 ΋؄éßâéß ¿•ðÓߢ̄ÒĶ„íß Ø‚éßÈ꽟¶„íß ú¯ŸÃˆp¢¿„¢Ç›.
¯ÎˆC¢½ß¸ Á•NŸoÇé‹ .ß Óß·¸ Ü„ ß ÃŸÁƒxÜßÜó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Óßé¸ Woß Y Õ®ê
„ RéßQéß΋ ú½ßÁ¸ Üߢ̟ ¯ô»„Ç• ½ßÅ ¸ Ëjß ¢»‡ ¦Ø„éâß
¯ÎˆC¢½ß¸ Á•NŸoÇ‹éß."" Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ¿•ðÓߢ̄ÒĶ„íß Ø‚éßÈ꽟¶„íß
ú¯ŸÃˆp¢¿„¢Ç›.
8 Ø‚éßÈ꽟 ³·„ ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡Ç‹éß. Ø‚éßÈ꽟
·òÌ„o Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé ÒéߢSÌ„â¢Üó Y¢Ç›â ⻄Ä¢ Ì„â Ó߸|¢Ì„ à„·ŽoY ÄéßEÒ…»‡ RYØ‚êC¢S ¦
62 ''Ó߬؂êâéß ¥¢_Åß ÓŸ¶„íß úð½ßÒéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„
Ó•âéß ¦½‚éß ½ß¸·„䢻‡ §¢·Ÿ ÒêŃzÇ‹ÌŸâéß.
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¥¢_Åß ÓŸ¶„íß úð½ßÒéß. ¥¢Î‹éß ¿•Ì„
½Ÿ»‡q⢠¿•à‡Ç‹éß. ¦ ½Ÿ»‡qÓŸYs YÜßé߽߸… ·òÓ•¢
΋é߶„íß Ø‚éßÈ꽟 Ì„â à„·ŽoY ú½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß.
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''Qéß ¦@ßYs Òéß^Ã
Ó•âéß ÒêŃzÇ‹Åߢ ¿ŸH¢¿„âéß. ÒéߢS ̄⢠âsÇ‹ê Qéß à„úÌ„éßÒ…Ü߶„íß §Ò|âY Ó•âéß ½Ÿ»‡qâ¢
ï½ßÎq‹ ½‚Üéß »ß é„ »ß ‡ ú½ß·¸ ŸK¢¿•¢Ì„ ÒÄ¶í„ ß Ó•âéß ÒêŃz ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. QéßÄéß Ì„Ø„êÄéß ¿•ðÓß Qéß úΟ·„ä
Ç‹ÌŸâéß. ³·„ Áƒ|Üß܃ Ä·Ë ä„ âéߢǛ ú½ß·¸ ŸK¢¿•¢Ì„ ÄNŸYs Qéß à„úÌ„éßÒ…Üßéß ¯âsÅŽ·• XÓ߸éß·óÄY
ÒĶ„íß Ó•âéß ÒêŃz Ç‹ÌŸâéß. Ó•âéß ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó߸éßoÓŸsâéß.
2 ¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Óß ¸ · „ Ü ß ÃŸÁƒxÜß é ß Z Òéß ¢ SÌ„ Ó ŸYs
9 ¦@Ä¢ ¶„îÄéßf·òÓ•½ŸÇ‹éß ÎŸYY W¢ÅƒÇ‹éß.
¿„ ê NŸo Ø ß é . ßEÜß ¢ ΋ à „ ê Z »ûÄ ½ ŸYs ÒéßÈ؄éßéß ¦ Òx·Žo Ø‚éßÈ꽟âéß Ó߸éßoWNŸoÇ‹éß.
¿„êNŸoÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Z¶„íß ³·„ ·òÌ„o ð½ßÄéß §Ò| úΟ·„ä½ß¸¢Ç‹zâéß ¶„îÄéßf·òÓ•½ŸÇ‹éß ¦ úΟ·„ä½ß¸¢Ç‹z
ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ú½ß¸Á܃ß, Ø‚éßÈ꽟 ÌŸÓ• Qé߶„íß Ã„Ó߸¢ ÌŸ»„éßÌŸÇ‹éß. ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßZs ÓŸ ½ß¸RúÌ„
¦ ·òÌ„o ð½ßÄéß §NŸoÇ‹éß. Î•à„¢Üó ÁÄéß»„éßÌŸØßéß.""
825 Ø‚éßá¸Ø„ê 62:10-63:13
10 »„éßÒêwÜßΟ|ß Ä¢Ç›, ú½ß¸ÁÜ߶„íß ÎŸÃˆ Ó߸Ä݄¢ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜß ¯Ç‹Üß Î‹Ø„éß ¿„ê½ß«Ó߸êo
¿•Ø„éߢǛ. ÒêÄc¢ Ó߫΋r¢ ¿•Ø„éߢǛ! ÒêÄc¢ ©ÓŸsÇ‹éß
7 Ø‚éßÈ꽟 ΋؄éß»„Üß½ŸÇ‹éß ¥Y Ó•âéß ÁƒÂ½ß¸·„¢
ÜóY ß݄zZs XÓß«½•Ø„éߢǛ. ú½ß¸ÁÜ߶„íß »„éßÄéßo»‡
½ß¸ÌŸ·„¢ ¯»„é߼•Ø„éߢǛ! ¿•Óé¸ß ·ß ò¢Åƒâéß. ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ø‚éÈß ê½Ÿâéß Óßé¸ Woß ¢
11 Râ¢Ç›, ΋êÄ Εà‡Üß ú½ßÁ¸ Üߢ΋Ã̈ ó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿„Å¢ß Ó•âéß ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ¿•Óé¸ß ·ß ò¢Åƒâéß. §úà‡Ø•éÜß éß ß
ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó߬؂êâéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ò¢à‡Y·Ž Ø‚éßÈ꽟 ¥Ó•·„½‚éßñâ ÒéߢS½ŸÅŽY
¿‚½ß¸t¢Ç›. ¿„êÇ‹¢Ç›, Qéß Ã„·„䶄íßÇ‹éß ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. §¿ŸfÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òê Ø‚éÇß Ü‹ ß ¿ŸÜƒß ΋Øé„ ß
¦Ø„éâß Qéß ÕߺéßÒê⢠Qéß ·óÓߢ¸ Ì‚Óé¸ß Óoß ŸsÇ‹é.ß ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Òê Ø‚éßÇ‹Üß ·„ÄéßË
¦Ø„éßâ ¦ ÕߺéßÒêÓŸYs Ì„âÌó ¶„îÇ‹ ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß.
8 ''QÄéß ÓŸ ½ß«ÜßzÜßéß. ¨ ½ß«ÜßzÜßéß ¥Õß΋rÒêNjÄéß""
Ì‚Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß.""
¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ·„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟
12 ¦Ø„éßâ ú½ß¸ÁÜßéß, ''½ß¸Ãˆà„éß΋r ú½ß¸ÁÜßéß"" ''R½‚ê ¨ ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·Žä¢¿ŸÇ‹éß.
9 ú½ß ¸ Á Üß ¶ „ í ß ¿ŸÜƒ ·„ M Ÿj Ü ß é ß Ò¿ŸfØß é ß . ·ŸZ
S¢¿„ÕßÇ›â Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜßéß"" ¥Y ½ß«ÜßéßÒ
ÕßNj̟Äéß. ''Ε҅Njéß ·ó_à ½ß¸ÅßjË¢"" ''Ε҅Njéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ŸÃˆ·Ž RÃóÏ‹¢»‡ Ü•Çé‹ .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ÌóÇ‹éß»‡ ©âs ½ß¸ÅßjË¢"" ¥Y Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßâéß úð½ßRéߢ¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃˆY »„êÈf ¦Ø„éßâ
½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. R¿ŸÃˆ¢¿ŸÇ‹éß. ·„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜßâéß
Ä·Žä¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃˆY Ä·Žä¢¿•¢Î‹é߶„íß ¦Ø„éßâ Ì„â
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„íß XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß ú½ß¸Ì•x·„ ΕÒ΋êÌ„âéß ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß

63 ¯ÎóÒéßéßâéߢǛ ÒÓ߸éßoâs §Ì„Ç‹éß ¯ÒÄéß? Ø‚éßÈ꽟 ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß »„êÈf úà„΋r XÓ߸éß


¯úÄŎ ÒúNŸoÜßéß Ï‹Ãˆ¢S ÕòúNŸâéߢǛ ·óÒÅߢ à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸCNŸoÇé‹ .ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß
¥Ì„Ç‹éß ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ÒúNŸoÜóz »„êÈf úà„Îr‹ XÓßé¸ ·ß óÒÅߢ ¯âsÇ‚Ó` Ÿ ¿ŸH¢¿ŸÜßY
àó[×ÜßéßzÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Òéß@ à„·ŽoÌó ¥Wà„ Ø‚éßÈ꽟 ·óÄܕ΋éß.
10 ¥Øß é ß Ì • ú½ß ¸ Á Üß é ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ¶„ í ß RÃóÏ‹ ¢
Ø„éߢ»‡ âÇ‹éßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ''RéßÒéßwHs Ä·Žä¢¿• à„·Žo
ÓŸ¶„íß ©¢Îˆ. Ó•âéß YÁƒØßéßX»‡ ÒêŃzÇ‹éß ¥Ø„êxÄéß. ¦Ø„éß⠽߸Èà„éßΟrÌ„wâéß ú½ß¸ÁÜßéß
¿„éßÓŸsâéß"" ¥Y ¥Ì„Ç‹éß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¿ŸÜƒ ΋éߣ¹ß½ß¸ÃŸfÄéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ø‚éßÈ꽟
2 '' Z ÒúNŸo Ü ß é ß ¯¢Î‹ é ß ¶ „ í ß ¥¢Ì„ Òéß Ã ‰ ¯úÄ » ‡ ½ŸÃˆ·Ž à„úÌ„éßÒ… ¥Ø„êxÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¦
©ÓŸsØßéß? úΟ·„ä½ß¸¢Ç‹z âéߢǛ úΟ·„äÄÓ߸¢ ¿•ðÓß ú½ß¸ÁÜ߶„íß RÃóÏ‹¢»‡ ¯ößǟNjéß.
11 ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟 ¿ŸÜƒ ½ß¸†Ã„|·ŸÜƒâ ÁÈC
½ŸY܃ ¯úÄ»‡ ©ÓŸsØ‚éߢ΋é߶„íß Z ÒúNŸoÜßéß?""
3 ¥Ì„Ç‹éß Á½Ÿ[Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß, ''ÓŸ ÒéßÅßéßj¶„íß Ó•âéß âΟYs §¢·Ÿ ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ©¢¿„é·ß ò¢ÅƒÇ‹é.ß ½‚êðá,
úΟ·„仇âéß»„Üó âÇ›¿Ÿâéß. ÓŸ¶„íß ¯Ò|Ã„ê ¥Ì„ Y ú½ß ¸ Á Üß ê Ø‚ é ß È ê½Ÿ¶„ í ß ÁƒÂ ½ ß ¸ · „ ¢ .
Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßܕ΋éß. ÓŸ¶„íß ·ó½ß¸¢ ÒSf¢Îˆ, Ó߸Òéßéßú΋¢ÜóâéߢǛ ú½ß¸ÁÜßâéß ÕßØ„éßÅ߶„íß XÓ߸éß
úΟ·„ä½ß¸¢Ç‹z Qéß΋ âÇ›¿Ÿâéß. úΟ·ä„ ½ß¸¢Ç‹z ÄÓ߸¢ ·òYÒSfâ ½ŸÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½ŸØ•é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ÓŸ ÕßÅßjÜßQéß΋ SRéßw¢Îˆ. ·„âéß·„ §½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ Ì„â Òéߢ΋âéß (ú½ß¸ÁÜßéß) âÇ›½ß«¢¿„ŃY·Ž Ì„â
ÕßÅßjÜßéß ½‚éßñÜß ½ß¸ÇŸmØßéß. ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßâéß (ú½ß¸Ò·„oÜßâéß) ½ŸÇ‹éß·òÓŸsÇ‹éß.
4 ú½ß¸ÁÜßâéß K·Žä¢¿„éßÅ߶„íß Ó•âéß ³·„ Ó߸ÒéßØ„éߢ ¥ØßéßÌ• ½‚êðáÜó ̄⠦̄wâéß ©¢Sâ ¦
°Ã„tÄ¿„éß·òÓŸsâéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß Ã„·Žä¢S, Ø‚éßÈ꽟 §½ß¸téßÇ‹éß ¯·„aÇ‹?
12 Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ì„ â ¶„ í ß Ç › ¿ • Ì „ ½‚ ê ðáâéß âÇ›
·Ÿ¯ŸÇ‹ÒÜßÓß«â Ó߸ÒéßØ„éߢ §½ß¸téßÇ‹éß ÒSf¢Îˆ.
5 ¿„éßÅßêj ·„HØ„éßFà‡âéß, ·ŸZ ÓŸ¶„íß Ó߸@Ø„éߢ ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ½‚êðáâéß âÇ›½ß«¢¿„éßÅ߶„íß»‡âéß
¿•ðÓß½ŸÇ‹éß ³·„aÇ‹ê ÓŸ¶„íß ·„âÕßNjܕ΋éß. ââéßs Ø‚éßÈ꽟 ̄⠥΋éßvÌ„ à„·ŽoY ©½ß¸Ø‚ê
³·„aÄê ÕßÜ߽߸Äf·„¯öÒÅߢ ÓŸ¶„íß ¦à„fÄx¢ C¢¿ŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸Òéßéßú΋¢ÜóâéߢǛ âÇ‹éßÒ
·„HC¢S¢Îˆ. ·„âéß·„ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ã„·Žä¢¿„éßÅ߶„íß »„H»•Åßéßj Ø‚éßÈ꽟 ZÝ„zâéß ¯ŸØ„éßÜßéß ¿•à‡Ç‹éß.
ÓŸ Óß|¸ ¢Ì„ à„·oŽ Ó•âéß ú½ßظ ‚êC¢¿Ÿâéß. ÓŸ ·ó½ß½¸ •éß ¨ »ò½ßt¸ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒÜßz Ø‚éÈß ê½Ÿ
ÓŸ¶„íß ÕßÜߢ §Sf¢Îˆ. Ì„â ÓŸÒêYs ú½ß¸¹ƒxW ¿•Ó߸éß ·òÓŸsÇ‹éß.
6 Ó•âéß ·ó½ß¸¢»‡ ©âs½ß¸téßÇ‹éß, Ó•âéß ú½ß¸ÁÜß Qéß΋ 13 ÜóÌ‚`â Ó߸ÒéßéßúΟÜß ÒéßÏ‹xâéߢǛ Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß

âÇ›¿Ÿâéß. ÓŸ¶„íß ½‚úÈ·ó½ß¸¢ ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âÇ›½¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß ú½ßÁ¸ Üßéß ½ßǸ ¯› ö¶„í¢ß ÇŸ
½ŸÃˆY K·Žä¢¿Ÿâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ Ä·„o¢ Ó•ÜßQéß΋ âÇ›¿ŸÃ„é.ß ¥Ã„Ëx¢Üó »„éúß Ã„¢ âÇ‹SâÅßéjß ½ŸÃ„éß
³Üß·„Õóà‡âéß."" âÇ›¿ŸÃ„éß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 63:14-65:1 826
14 4
³·„ ¦Ò… ªÃˆ_· ¯ôÜߢÜó âÇ‹éßÓ߸êo ½ß¸Ç›¯ö΋éß. Z ú½ßÁ¸ Üßéß YÁ¢»‡ ¯âsÇ‹ê Z ÒêÅß RâÜ•Îé‹ .ß
¥Î•RÏ‹¢»‡ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸Òéßéßú΋¢ÜóâéߢǛ ½‚Ý„êo ZÒ… ¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„êÜßâéß Z ú½ß¸ÁÜßéß YÁ¢»‡
½ß¸Ç›¯öܕ΋éß. ³·„ Rúà‡¢W Ó߸p܃Y·Ž ú½ß¸ÁÜßâé ¯âsÇ‹ê Râܕ΋éß. ZҢŎ Ε҅ˎn ° ÒéßYá¬
Ø‚éßÈ꽟 ¦Ì„w âÇ›½ß«¢S¢Îˆ. ¥¢Ì„ÒĶ„íß ¯âsÇ‹ê ¿„êÇ‹ÜΕ é‹ .ß ZÒ… Ì„½t¸ß §¢·„ ° Ε҅Njê
ú½ß¸ÁÜßéß _·äÒéߢ»‡ ©ÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… Ü•Ç‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸ºâ¢Ìó Z·òĶ„íß ·„Yï½ßÅŽj
Z ú½ß¸ÁÜßâéß âÇ›½ß«¢Sâ RÏ‹¢ ¥Îˆ. ú½ß¸ÁÜßâéß Ò…¢_Åß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ZÒ… ½ŸÃˆ·óÓߢ¸ »ò½ßt¸ ·ŸÃŸxÜßéß
ZÒ… âÇ›½ß«¢¿ŸÒ…, Z ÓŸÒêYs ZÒ… ¦à„fÄx ¿•NŸoÒ….
5
·„Ľ‚éßñâΈ»‡ ¿•Ó߸éß·òÓŸsÒ…. ½•éÜß éß ß ¿•Øé„ Å
ß ¢ß Üó ¦â¢Îˆ¢¿• Òéßâéßáé¸ xß ÜßÌó
ZÒ… ©ÓŸsÒ…. Z OÒâ RÏŸÓŸÜßâéß ¦ Òéßâéß
Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßÒéßY Ε҅Y·ò·„ ú¯ŸÃ„pâ
15 Ø‚éßÈ꽟, ½ß¸Ã„Üó·„Òéßéß âéߢǛ ¿„êÇ‹éßÒéßéß. á¸éßxÜßéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ¿„êÇ‹éß,
»„Ì„¢Üó ½•éßÒéßéß Z¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Òéßéß
§½ß¸téßÇ‹éß ÁÄéß»„éßÌ„éßâs Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿„êÇ‹éßÒéßéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ZÒ… Òê Qéß΋ ·ó½ß¸C¢¿ŸÒ….
½ß¸Ã„Üó·„¢Üó ©âs Z Òéß@»ò½ß¸t ½ß¸RúÌ„ 6 ½•éßÒéߢ΋Ä¢ ¯Ÿ½ß¸¢Ìó ½‚éßñÜ߽߸ǟm¢. Òê ''ZW""
Y½ŸÓߢ¸ âéߢǛ ·Ž¢Î‹âéßâs ÒéßÒéßwHs ¿„êÇ‹éÒß éßé.ß ¥¢ÌŸ ¯ŸÌ„ ½‚éßñÜß »„éÇ‹m܃z¢ÅŽÎ•. ½•éßÒé¢Î‹Ã„¢
Òê Qéß΋ Z ÕßÜß½‚éßñâ úð½ßÒéß °Îˆ? Z ¥¢Ì„ ¯¢Ç›¯öØßéßâ ¦¶„íß܃z ©ÓŸsÒéßéß. Òê ¯Ÿ¯ŸÜßéß
Ä¢»„¢Üó âéߢǛ ÕßØé„ Üß éß ½ß ‚ÇÜ‹ • Z à„·ÒoŽ ¢Ì„½‚éñß â ÒéßÒéßwHs »‡H܃ ·òÅßéßj¶„í߯öØ„êØßéß.
·ŸÃŸxÜßéß °R? ÓŸQéß΋ Z ·„ÄéßË °Îˆ? ÓŸQéß΋ 7 ½•éßÒéßéß Yâéßs ¦ÃŸÏˆ¢¿„Åߢ ܕ΋éß, Z ÓŸÒéߢ
Z ΋Øé„ »ß Ü„ ß úð½ßÒéßâéß ¯¢Î‹é¶ß í„ ß ÎŸSï½ßÇé‹ Óoß ŸsÒ…?
16 ¿„êÇ‹éß, ZÒ… Òê Ì„¢úÇ›R! ½•éßÒéßéß ¥úÕƒ@Òéßéß ½•éßÒéßéß Rà„|Óß«¢¿„ܕ΋éß. Yâéßs ½‚¢ÕßÇ›¢¿ŸÜßÓ•
Óߢ¸ Õßâ„ ÒêÜó ¯Ò|È·• Ü•Îé‹ .ß ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ZÒ…
½ß«ÜßzÜßÒéßY ¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éß΋éß. §úà‡Ø•éßÜßéß Òê Ò΋âq éߢǛ WÈC¯öØ„êÒ…. ½•éÒß éßéß ¯Ÿ½ß¢¸ Ìó
(Ø„ ê ·óÕß é ß ) Òéß Ò éß w Hs »„ é ß Ã ˆ o ¢ ¿„ Ü • Ç ‹ é ß . Y¢Ç›¯öØ„ê¢ »„âéß·„ Z ¯Î‹éßÅß ½•éßÒéßé YÓ߸€
Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… Òê Ì„¢úÇ›R. ÒéßÒéßwHs @Ø„éßéßÜߢ.
¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê Ä·Žä¢S⽟Nj҅ Z½•. 8
17 Ø‚ é ß È ê½Ÿ, ZÒ… Òéß Ò éß w Hs Z ΋ » „ c à „ é ß s ¢Ç ·ŸZ, Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… Òê Ì„¢úÇ›R. ½•éßÒéßéß
ÒéßÅŽj܃¢ÅŽ ½ŸÝ„z¢. ZÒ… ¶„íßÒéßwÈR. Z ¿•Ì„éßÜ•
¯¢Î‹é߶„íß ÌóÓß«½•Ó߸éßoÓŸsÒ…? ½•éßÒéßéß Yâéßs ¥âéß ÒéßÒéßwHs ¥¢Î‹Ãˆs ¿•à‡Øßéß.
Ó߸È¢¿„Åߢ Ò궄íß ·„á¸j̄Ä¢»‡ Z½‚¢Î‹é߶„íß ¿•Ó߸éßo 9 Ø‚éßÈ꽟, Òê Qéß΋ §¢·Ÿ ·ó½ß¸¢ÌóÓ•
ÓŸsÒ…? Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, Òê ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß WÈC ÄÒéßéwß . ©¢Ç‹¶„íß. Òê ¯Ÿ¯ŸÜßâéß à‡à„|Ì„¢»‡ ÁƒÂ½ß¸·„¢
½•éßÒéßéß Z ðÓßÒ¶„íßÜߢ. Òê ΋»„cĶ„íß ÒSf Ò궄íß ¿•Ó߸éß·óÒ΋éßq. ΋؄éß¿•Óß« ÒéßÒéßwHs ¿„êÇ‹éß,
Ó߸@Ø„éߢ ¿•Øßéß. Òê ¶„íßÅßéߢՃÜßéß Z¶„íß ½•éßÒéßéß Z ú½ß¸ÁÜßÒéßéß.
¿‚¢ÎˆâR. 10
18 Z ½ß¸Ãˆà„éß΋r ú½ß¸ÁÜ߶„íß §½ß¸téßÇ‹éß ¿ŸÜƒ ·„MŸjÜßéß Z ½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÅßjËŸÜßéß à„êâx¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ¦
½ß¸ÅßjËŸÜßéß §½ß¸téßÇ‹éß ¥Ã„ËŸxÜßÒÜœ ©ÓŸsØßéß.
Ò¿ŸfØßéß. Òê à„úÌ„éßÒ…Üßéß Z ½ß¸Ãˆà„éß΋r ¦ÜßØ„éߢ Ó߬؂êâéß ³·„ ¥Ã„Ëx¢. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÓŸà„â¢
Qéß΋ âÇ‹éßÓ߸éßoÓŸsÄéß.
19 ·ò¢Î‹Ã„éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß Yâéßs ½‚¢ÕßÇ›¢¿„Äéß. ¦ ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ.
11 Òê ½ß¸RúÌ„ ¦ÜßØ„éߢ ¥Cs¿•Ì„ ·ŸHf ½•Ø„éß
ú½ß¸ÁÜßéß Z ÓŸÒéߢ ϋÈ¢¿„Äéß. ÒéßÈ؄éßéß ½•éßÒéßéß ÕßÇ›¢Îˆ. ¦ ¦ÜßØ„éߢ Ò궄íß ¯¢Ìó »ò½ß¸tΈ.
¦ ú½ß¸Á܃z»• ©ÓŸsÒéßéß. Òê Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ¥·„aÇ‹ Yâéßs ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß.

64 ZÒ… ¦·Ÿà‡Üßâéß TÜßéßf·òY Õ®„êRéß QéßΈ·Ž Ò궄íß ©¢Ç›â ÒéߢS ÒÓ߸éßoÒ…ÜßZs §½ß¸téßÇ‹éß
ΈCÒðÓßo ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó߸ÒéßÓ߸o¢ ÒêȯöÌ„éߢΈ. ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß.
12
½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß Z ¯Î‹éßÅß ·„ÄC¯öÌŸØßéß. ZÒ… Z úð½ßÒéßâéß ¯âsÅŽ·•Ž Ò궄íß ¿„ê½ß¸¶„íߢǟ
2 ©¢¿„éßÌŸØ„ê ¨ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß? ZÒ… °Qéß ½ß¸Üßéß·„
ÒéߢNjéÌß é„ âß s ¯ô΋܃z, ½ßø |„ ÌŸÜßéß ¥Cs Áƒ|ÜßÜóz
·ŸH¯öÌŸØßéß. Y½ß¸téßQéßΈ ZÝ„z܃ ½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß ¶„íߢNjӕ ·òâNŸ»„éßÌŸ½Ÿ? à‡à„|Ì„¢»‡ ZÒ…
·ŸC¯öÌŸØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Z à„úÌ„éßÒ…Üßéß Yâéßs ÒéßÒéßwHs K·ŽäNŸo½Ÿ?
»„êÈf Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸÁƒxßÜßYs
Yâéßs ¿„êÇ‹»‡ Õ®„Ø„éߢÌó ÒËé߶„íßÌŸØßéß. ú½ß¸ÁÜߢ΋Äê Ε҅Y »„êÈf ӕÄéßf·ò¢ÅƒÃ„éß

65
3 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''Óßܸ @
ß ·óÓߢ¸ ÓŸ
(·ŸZ Z ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ÁÈC¢¿ŸÜßY ½•éßÒéßéß
YÁ¢»‡ ·óÄÅߢܕ΋éß. ½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß Z ¯Î‹éßÅß Ò΋¶q í„ ß ÃŸY ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Ó•âéß Óß@¸ Ø„é¢ß ¿•à‡âéß.
·„ÄC¯öÌŸØßéß.) ââéßs ·„âéß»òâs½ŸÃ„éß ÓŸ·óÓ߸¢ ½‚΋·Žâ ½ŸÃ„éß ·ŸÃ„éß.
827 Ø‚éßá¸Ø„ê 65:2-16
ÓŸ ð½ßÄéß ï½ßÅßjÕßÇ‹Y ³·„ ú½ß¸ÁÌó Ó•âéß ÒêŃzÇŸâéß. ·ò¢Åƒâéß. 10¥½ß¸téßÇ‹éß MŸÃóâéß ÜóØ„é* ß »òú^ÃÜ߶„íß
'Ó•Y·„aÇ‹ ©ÓŸsâéß, Ó•âéß §·„aÇ‹ ©ÓŸsâéß" ¥Y Ó•âéß ¯ôÜߢ ¥Ò…Ì„é¢ß Έ. ¦·óÄéß ÜóØ„é* ß ½ßà¸ é„ Òß …Üßéß Rúà‡¢W
¿‚¯Ÿtâéß. XÓ߸éß·òÓ• ¿óÅßéß ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßZs ÓŸ
2''ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡ WÈC¯öØßéßâ ½ŸÃˆY ¿•Ã„éßf
ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸¢ - ÓŸ ·óÓ߸¢ ½‚΋_· ú½ß¸ÁÜß·óÓ߸½•éß.
·òÓ•¢Î‹é߶„íß Ó•âéß Ó߫΋r¢»‡ YÜßÕßÇŸmâéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ 11''¥ØßéÌ ß • Ø‚éÈ
ß ê½Ÿâéß RÇ›Sï½ßÅâjŽ ú½ßÁ¸ ܃ß,
΋»„cĶ„íß ÒNŸoÄY Ó•âéß ·„Yï½ßŃjâéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß ¿‚Ç‹éß QéßÄéß K·Žä¢¿„ÕßNj̟Äéß. ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„|Ì„¢* »„êÈf
ÒêÄc¢ÜóÓ• OR¢¿„Åߢ ·òâNŸC¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃˆ ºë΋ ÒéßÄS¯öØßéßâ ú½ß¸ÁÜßéß QéßÄéß. QéßÄéß ¥Î‹ëMŸjYs
Ø„êÜßéß ·óÈâÒZs ½ŸÃ„éß ¿•à‡Ã„éß. 3¦ ÒéßâéßÓ߸éßxÜßéß ¦ÃŸÏˆ¢¿• ú½ßÁ¸ Üßé.ß QéßÃé„ ß ·„Ãw„ ¥Ó• Ì„½t¸ß éßÇé‹ ß Î•ÒÌ„Qéß΋
ÓŸ¶„íß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ·ó½ß¸¢ ½ß¸…ÅŽjÓ߸êo, ÓŸ Ø‚éß΋éßÅß ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç• Òéßâéßá¸éßxÜßéß. 12·ŸZ Qéß Õ®„Rá¸xÌ„éßoâéß Ó•âéß
©ÓŸsÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ©ÎŸxâÒÓŸÜóz ÕßÜßéßÜßéß YÄnØßéßNŸoâéß. ÒéßÈ؄éßéß ÓŸ ¹ßÇ‹c¢ ú½ß¸Ø‚êC¢S Ó•âéß
¥ÃˆtNŸoÄéß. Ï‹ê½ß¸¢ ½•NŸoÄéß. 4¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ó߸Òê RéßÒéßwHs K·ŽNä Ÿoâéß. RéßÒéßwHs K·Ž¢ä ¿• ¦Ø„éâß ¯Î‹éÅ ß ß
Ï‹éßÜóz ¶„îÃòf¢ÅƒÃ„éß. ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆ ΋»„cÄéßs¢Ç› QéßĢ̟ ΉâéßÜßéß»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. Ó•âéß RéßÒéßwHs
Ó߸¢Î•à‡Üß·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß ·„Yï½ßÇŸoÄéß. ½ŸÃ„éß à„½ŸÜßÒéßÏ‹x ½ß«H¿Ÿâéß, QéßÄéß ÓŸ¶„íß Á½ŸÕßéß §Ò|ŃY·Ž Yß·„
¶„îÇŸ YÒÓß«NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ½ß¸¢Îˆ Òê¢Ó߸¢ W¢ÅƒÃ„éß. È¢¿ŸÃ„é.ß Ó•âéß QéßÌó ÒêŃzÇŸâéß ·ŸZ QéßÃé„ ß RY½ß¢« ¿„éß
½ŸÃˆ ·„Ì„éßoÜßéß, »„È^ÅßÜßéß ¶„íßJ{¯öØßéßâ Òê¢Ó߸¢Ìó ·óÜ•Îé‹ .ß ·•Çé‹ ß ¥Y Ó•âéß ¿‚½t«ß â ½ŸÅŽÓ• QéßÃé„ ß ¿•à‡Ã„é.ß
½‚éßñÜ߽߸ǟmØßéß. ÓŸ¶„íß §ßá¢j¸ Ü•Y ½ŸÅŽÓ• ¿•Øê „ ÜßY QéßÃé„ ß XßwY¢¿„éß
5·ŸZ ¦ ú½ß¸ÁÜ•, ''΋»„cĶ„í ߶„íß, Ó•âéß Yâéßs
·òÓŸsÄéß.""
à„éßΈr ¿•ðÓߢ̄ÒĶ„íß ââéßs ÒéßéßÅßj¶„íß"" ¥Y §Ì„ÄéßÜßÌó
¿‚Õßéß̟Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ·„¢ÅŽ·Ž ¯ô»„܃ ©ÓŸsÄéß. 13 ·„âéß·„ Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒ… ¨ ÒêÅßÜßéß
ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆ ¥Cs ¯¢Ì„ðÓ߽߸† ÒéߢNjéßÌ„êÓ• ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜßéß Õ®óÁ⢠¿•NŸoÄéß
©¢ÅßéߢΈ."" ·ŸZ ΋éßßwÄéßcÜœñâ QéßÄéß ¦·„HÌó ©¢ÅƒÃ„éß.
ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜßéß ¯Ÿâ¢ ¿•NŸoÄéß. ·ŸZ ΋éßá¸éßkÜœñâ
§à‡ÿØ•éßÜßéß K·äŽ¢½ß¸ÕßÇŸH QéßÃé„ ß ÎŸº¢Ìó ©¢ÅƒÃ„é.ß ÓŸ ðÓßÒ¶„íÜßéß Óߢ¸ Ìó
6 ''¿„êÇ‹éß, ZÒ… ¿‚Hz¢¿ŸH€â Üœ·„a TÅŽ ³·„ÅŽ Ḣ»‡ Ò…¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ ΋éßá¸éßjÜœ`â QéßÄéß Óß«»„éc
§·„aÇ‹ ©¢Îˆ. Z ¯Ÿ¯ŸÜß ÒéßêÜߢ»‡ ZÒ… Îóá«R ¥Y Óò¢Î‹éß̟Äéß.
¨ Üœ·„a TÅŽ ¿„ê½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ¨ Üœ·„a TÅŽ ¿‚Hz¢¿• 14 ÓŸ ðÓß Ò ¶„ í ß Ü ß ºë΋ Ø „ ê Üóz Òéß ¢ SÌ„ â ¢
ÒĶ„íß Ó•âéß ªÃ„éß·óâéß, Ó•âéß RéßÒéßwHs K·Žä¢¿„Åߢ ©¢Åßé¢ß Έ. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß Óߢ¸ ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÃ„é.ß
Ο|ß Üœ·„a TÅŽ ¿‚HzNŸoâéß. ·ŸZ ΋éßá¸éßkÜœñ â Qéß ºëÎ‹Ø „êÜóz Ճϋ
7''Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßé,ß Qéß Ì„¢úÇ‹éÜ
ß ß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¥Zs ³·„Å _ .ß "" ©¢ÅßéߢΈ »„âéß·„ QéßÄéß °Ç‹éßNŸoÄéß. Qéß ¦Ì„wÜßéß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''Qéß Ì„¢úÇ‹éÜß éß ß ½ßø |„ ÌŸÜóz Õ®»„ s„ ½‚éñß ¯öÌŸØßéß »„âéß·„ QéßÃé„ ß ¿ŸÜƒ ΋é£ß ANŸoÃé„ .ß
Ï‹ê½ß¢¸ ½•Óâ«ß ½ßt¸ éßÇé‹ ß ¨ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•à‡Ã„é.ß ¦ ·ò¢Ç‹Üß 15 Qéß ð½ßÄéßz ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜ߶„íß ¿‚Ç‹m ÒêÅß܃z
Qéß΋ ½ŸÃ„éß ââéßs ¥ÒÒêY¢¿ŸÃ„éß. ÒéßÈ؄éßéß Ó•âéß ©¢ÅƒØßé.ß "" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® Òß …, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ RéßÒéßwHs
½‚éßéß΋Åß ½ŸÝ„zâéß K·Žä¢¿Ÿâéß. ½ŸÃ„éß ¯ô¢ÎŸH€â K·„ä ¿„¢ð½ßNŸoÇé‹ .ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ¦Ø„éâß Ì„â ðÓßÒ¶„íÜß âß éß
Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž §¿Ÿfâéß."" ·òÌ„o ð½ßÄzÌó ½ß«ÜßéßNŸoÇ‹éß.
16 §½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ¦LÄ|Έ¢¿„ÒéßY Õ®„êRéßY
§úà‡Ø•éßÜßéßâéß Î•Ò…Ç‹éß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÇ‹éß ½•Ç‹éß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸZ Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ½ŸÃ„éß
8Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ì ß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''úΟ·ä½„ ¢¸ß Ç‹Üz ó ·òÌ„o ¦Lß|ΟÜß·óÓ߸¢ âÒéßw·„½‚éßñâ Ε҅ˎn ¥Ç‹éß»„éß
ÄÓ߸¢ ©âs½ß¸téßÇ‹éß, ú½ß¸ÁÜßéß ¦ úΟ·„äÄNŸYs ½ß«¢Ç‹éß ÌŸÃ„éß. §½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸ÒêËŸÜßéß ¿•Óß«
̟Äéß. ·ŸY úΟ·„ä ½ß¸¢Ç‹zâéß ÒêúÌ„¢ ½ŸÃ„éß ½ß¸†Ãˆo»‡ â½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß Õ®„êà„·ŽoY âÒéßéßw·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß.
ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÄéß. ¦ úΟ·„ä½ß¸¢Ç‹éßz §¢·Ÿ ©½ß¸Ø‚껄 ·ŸZ Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ½ŸÃ„éß âÒéßw·„½‚éßñâ Ε҅ˎn
½ß¸ÇŸoØßéß. ·„âéß·„ ½ŸÃ„éß Øßéß܃ ¿•NŸoÄéß. ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜ߶„íß âÒéßéßw·ò¢ÅƒÃ„éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß »„Ì„¢ÜóY
¶„îÇ‹ Ó•âéß ¥Üƒ»• ¿•NŸoâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY ½ß¸†Ãˆo»‡
ÓŸà„⢠¿•Ø„éßâéß. MŸÃóâéß ÜóØ„éß ¯ŸÜßÓ߬oÓŸ XĽ߸… ½ß¸Üßz½ß¸… Õ®„êRéß.
9Ø„ê·óÕßéß (§úà‡Ø•éßÜßéß) ú½ß¸ÁÜßéß ·ò¢Î‹ÃˆY Ó•âéß
¦·óÄéß ÜóØ„éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ß¸Îˆ ½‚éß`Ý„éßz ©Ì„oß⻄Üß ³·„
©¢¿„éßÌŸâéß. Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ·ò¢Î‹Ãˆ·Ž ÓŸ ½ß¸Ã„|Ì„¢ ÜóØ„éß.
Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜßéß ¥·„aÇ‹ YÒÓß«NŸoÄéß. ¥·„aÇ‹
½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„|Ì„¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ·„ÅßjÕßÇ›â Ó߬؂êâéß
YÒÓß « ¢ ¿ŸH€â Òéß â éß á ¸ é ß x Üß â éß Ó• â éß °Ã„ t Ä ¿ „ é ß ½ß¸Ã„|Ì„¢.
Ø‚éßá¸Ø„ê 65:17-66:5 828
·„MŸjÜßéß ÒéßÄéßÒÕßÇ‹éßÌŸØßéß »„âéß·„. ¦ ·„MŸjÜßâéß ¥Ç‹éß»„éßÅß ÒéßéßC¢¿„·„ ÒéßéߢΕ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž
ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß Øßé¢ß ·„ ¯âsÅŽ·• ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ¿•Óé¸ß ·ß óÄé.ß Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoâéß.
25 ÌóÇ•Ý„éßz, »òú^ý߫ÜßzÜßéß ·„HÓß« ½•éßÌ„½•éßNŸoØßéß.
³·„ ú·òÌ„o Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ Óߢ« @Üßéß ½ßà¸ é„ Òß …ÜßÌó ·„HÓß« ½•éNß ŸoØéß .ß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„
17 ''¿„êÇ‹éß, Ó•âéß ³·„ ·òÌ„o ¦·Ÿà‡Ys ³·„ ·òÌ„o ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ Ó•Üßï½ß` ¯ŸÒéßéß ¯ÒÈZ Õ®„Ø„éß
Õ®„êRéßY ¿•NŸoâéß. »„Ì„ Rá¸Ø„êÜßâéß ú½ß¸ÁÜßéß ï½ßÅßj΋éß, Ճψ¢¿„΋éß."" §ÒZs Ø‚éßÈ꽟
ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·óÄéß. ¦ Rá¸Ø„êÜßéß °Q ÓŸ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
ú½ß¸ÁÜß ÁƒÂ½ß¸·ŸÜóz ©¢Ç‹Ò….
18 ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß R¿ŸÃ„¢»‡ ©¢Ç‹Ã„éß. ܕ΋éß, ½ŸÃ„éß Î•à‡ÜßYs¢ÅŽ·• Ε҅Njéß XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß
Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢Ç›, à‡à„|Ì„¢»‡ Ε҅Y Ó߸éßoW
NŸoÄéß. Ó•âéß ¿•ðÓß Ó߸¢»„Ì„éßÜß ÒéßêÜߢ»‡ ½ŸÃ„éß 66 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌó¢Îˆ §Î•, ''¦·Ÿà‡ßÜßéß
ÓŸ Óß«¢@Ó߸â¢. Õ®„êRéß ÓŸ ¯ŸÎ‹½ß¬Æ„¢.
¥¢Î‹éß¿•Ì„ ÓŸ¶„íß ³·„ »„뺢 YÈw¢¿„»„Üߢ ¥Y
Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. Ó߸¢½ß¸†Ã„n ¦â¢Î‹¢Ìó
QéßÄâéß·ò¢ÅßéßÓŸsß? ܕ΋éß, YÈw¢¿„ ܕÄéß.
2
Y¢Ç›â ³·„ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆY Ó߸¢Ìóá«¢¿• ú½ß¸Á»‡ Ó•âéß ÓŸ ¥¢Ì„Åß Ó•Ó• ¥Ys¢ÅŽZ ¿•à‡âéß. ¥Ys¢ÅŽY
¿•NŸoâéß. Ó•âéß ¿•NŸâéß ·„âéß·„ ¥R ¥Zs §·„aÇ‹ ©ÓŸsØßé.ß ""
19 ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß »„êÈf Ó•âéß Ó߸¢Ìó Ø‚éßÈ꽟 ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ''Ó•âéß °
á«NŸoâéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß »„êÈf Ó•âéß Ó߸¢Ìó ú½ß¸ÁHs Üß·„äxï½Ç‹ÌŸâéß, ÓŸÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›? ð½ß΋
á«NŸoâéß. ¦ ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢Üó ÒéßÃÜ„ ß ¯âsÇ‹ê °Ç‹é½ß …¸ß , ú½ß¸ÁHs Ó•âéß Üß·„äxï½ßÇ‹ÌŸâéß. QÄéß ¿ŸÜß
΋éߣ¹ß¢ ©¢Ç‹Ò…. ΋é£ß ¹ß¢Üó ©âs ú½ßÁ¸ Üßé.ß ÓŸ ÒêÅßÜ¶ß í„ ß RÏ•Øé„ éß ß
20 ÁYw¢S, ·òÓŸsÝ„éßz ÒêúÌ„½•éß OR¢¿• Kà„éßÒ… ÜßØ•éßx ½ŸÃˆY Ó•âéß Üß·„äx ï½ßÇ‹ÌŸâéß
3
¥¢Åßê ¯Ò|Äéß ¦ ½ß¸ÅßjË¢Üó ©¢Ç‹Ã„éß. ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ÓŸ¶„íß ÕßÜßéßÜßéß §¿•f¢Î‹é߶„í ¯Ç‹zâéß
·òÓŸsÝ„z_· ¦Ø„éßéßá¸é~ß XȯöØ•éß Òx¶„íoÜßéß ÒψNŸoÄéß. ·ŸZ ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁHs¶„îÇŸ ·òNj̟Äéß.
¯Ò|Ã„ê ¦ ½ß¸ÅßjË¢Üó ©¢Ç‹Ã„éß. ÁYw¢¿• ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÓŸ¶„íß ÕßÜßéßÜßéß §¿•f¢Î‹éß·„Y
»òú^ÃÜßâéß ÒψNŸoÄéß. ¥ØßéßÌ• ½ŸÃ„éß ¶„íß·„aÜß
ˆ é„ éß ß ½ß¢¸ ΋éÜß *
ú½ßW¸ Kà„éÒß … Ή÷c„ ŸÜߢ ORÓßé¸ ¢oß Îˆ. Òë΋éÜrß éß ß ú½ßW¸
³·„aÃ„ê ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ORÓßê ¸ Óo • ©¢ÅƒÃ„é.ß Ò¢Î‹ß ½‚éÇß Ü‹ éß ß ¶„îÇ‹ RÄé»ß »„ òÇŸoÃé„ .ß ÒéßÃØ ß
Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß OR¢Sâ Òx·Žo Ø„éßéßÒ¶„íßÇ‹éß ¥Y Ä·„o¢ ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„íß ¥ÃˆtNŸoÄéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. (¥ØßéßÌ• ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ó߫⽟Njéß Ï‹ê½ß¢¸ ½•Øé„ Åߢ ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ©¢¿„é·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß ·ŸY
Ң΋ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ÕßW·ŽÓŸ ¥Zs ·„MŸjÜ•.) ½ß¸Y·ŽÒêHâ ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß
21 ¦ ½ß¸ÅßjË¢Üó ³·„ Òx·Žo §Üßéßz ·„Ǜ̕ ¦ Òx·Žo úð½ßRéßNŸoÄéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÓŸ ÒêßcÜßâéß »‡·„
¥·„aÇ‹ YÒÓß«NŸoÇ‹éß. ³·„ Òx·Žo »„âéß·„ úΟ·„äÌóÅß ½ŸÃˆ Óß|¸ ¢Ì„ ÒêßcÜÓß • ¯¢¿„é·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß Õ®Ø „ é„ ¢ß
ÓŸÅŽÌ• ¦ Òx·Žo ¦ ÌóÅßÜóY úΟ·„ä ½ß¸¢Ç‹éßz ·„ à „ ½ ‚ é ß ñ â ½ŸÃˆ Rú»„ @ Üß Ó • ½ŸÃ„ é ß ½ß ¸ † È o » ‡
úð½ßRéßNŸoÄéß.
4
W¢ÅƒÇ‹éß.
22 ³·„Ç‹éß §Üßéßz ·„Åßj»‡ ÒéßÃò·„Ç‹éß ¦ §¢ÅŽÜó YÒ ·„âéß·„ ½ŸÃˆ Óß|¸ ¢Ì„ ĺNŸxÜßÓ• Ó•âéß ©½ßØ ¸ ‚êC¢
Óß«¢¿„Åߢ ¥Ó•Îˆ ÁÄéß»„΋éß. ³·„Ç‹éß ³·„ ÌóÅßâéß ¿ŸÜßY Ó•âéß YÄnØßéߢ¿„éß·òÓŸsâéß. ¥¢_Åß,
ÓŸÅß»‡ ÒéßÃò·„Ç‹éß ¦ ÌóÅß ½®ß¸ÜƒÜßéß WâÅߢ ΕY^·`Ì• ½ŸÃ„éß ¯¶„íßaÒ»‡ Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Ãó ½ŸÅŽÓ•
¥Ó•Îˆ ÁÄéß»„΋éß. Òë·ŸäÜßéß ÕßW·Žâ¢Ì„ ·ŸÜߢ ÓŸ ú½ßظ ‚êC¢S ½ŸÃˆY K·Ž¢ä ¿ŸÜßY ÓŸ ©Î•àq ¢„ . Ó•âéß
ú½ß¸ÁÜßéß ÕßÌ„é߶„íß̟Äéß. Ó•âéß °Ã„t Ä¿„éß·òÓ• ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß ½ß«H¿Ÿâéß ·ŸY ½ŸÃ„éß RY½ß«¢¿„éß
ú½ß¸ÁÜßéß, ½ŸÃ„éß Ì„Ø„êÄéß¿•ðÓ ½ŸÅŽY ¥âéß ·óܕ΋éß. Ó•âéß ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇŸâéß ·ŸZ ½ŸÃ„éß
Õ®„RNŸoÄéß. ÓŸ ÒêÅß Râܕ΋éß ·„âéß·„ Ó•âé߶„îÇŸ ½ŸÃˆ·Ž
23 ú½ß ¸ W ½® ß ¸ Ü ß ¢ °Réß Ü• ¶ „ í ß ¢ ÇŸ ú½ß ¸ Á Üß é ß Òéß Ã „ Ü ß ¥Î• RÏ‹¢»‡ ¿•NŸoâéß. Ó•âéß ·•Ç‹éß ¥Y ¿‚½ß«tâ
¯âsÇ‹êß ½ß¸Y¿•Ø„éßÄéß. SâsÌ„â¢ÜóÓ• ÒéßÄ ½ŸÅŽÓ• ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¿•à‡Ã„é.ß ÓŸ¶„íß §á¸¢j Ü•Y ½ŸÅŽÓ•
½ŸÃ„éß ÁÈC¢¿•¢Î‹é߶„íß ¯¢¿„éß·òÓŸsÄéß.""
5
ËŽ¢¿• ½ß«ÜßzHs ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÄÜß ¯âsÇ‹éß ·„âÄéß.
ÓŸ ú½ß¸ÁÜߢ̟ Ø‚éßÈ꽟¿•Ì„ ¦LÄ|Έ¢¿„ Ø‚éßÈ꽟 ¦ÁÂÜ߶„íß RÏ•Ø„éßéßÜßØ•éßx ú½ß¸Á܃ß,
ÕßNj̟Äéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß, ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ¦LÄ| QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßt½ŸÅŽY RÓŸH. ''Qéß
Έ¢¿„ÕßÇ‹éß̟Äéß. Nö΋ÄéßÜßéß RéßÒéßwHs Ε|á«¢¿ŸÃ„éß. QéßÄéß ââéßs
24 ½ŸÃˆ·Ž ¥ÒÓ߸Ľ‚éßñâR, ½ŸÃ„éß ¥Ç‹»„·„ÒéßéߢΕ Ó•âéß
¶„í·„aÜß ... ½ß¸¢Î‹éßÜßéß Î•Ò…Y ú½ß¸ÁÜßé QÅŽY ÕßÜßéßÜßéß»‡
Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß ò¢Åƒâéß. Óß@ ¸ Ø„é¢ß ·óÓߢ¸ ½ŸÃ„éß ââéßs ¥Ãˆ€¢¿ŸÜßY Ε҅Njéß ·óÄܕ΋éß.
829 Ø‚éßá¸Ø„ê 66:6-20
13
½‚¢ÕßÇ›¢Sâ¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃ„éß Qé߶„íß RÃóÏ‹¢»‡ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó QéßÄéß ´ÎŸÃ„fÕNj̟Äéß. ³·„
WÈ»‡Ã„éß. Ø‚éßÈ꽟 ½®ß¸éßâ½ß¸Ã„¿„ÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß Ì„Hz Ì„â [Ç‹mâéß ´ÎŸ_Ãz܃ Ó•âéß RéßÒéßwHs
½•éßÒéßéß WÈC Qéß Î‹»„cĶ„íß ÒNŸoÒéßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ´ÎŸÃ„éßfÌŸâéß.
14
½•éßÒéßéß QéßÌó¶„îÇ‹ Ó߸¢Ìóá«NŸo¢, ¥Y Qéß Nö΋ QéßÃé„ ß YÁ¢»‡ ¥âéßÕR„® ¢¿•½ŸÅŽY QéßÃé„ ß ¿„êNŸoÃé„ .ß
ÄéÜß éß ß ¿‚¯ŸtÄé.ß ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß K·Ž¢ä ¿„ÕÇß Ì‹ ŸÃ„é.ß "" QéßÄéß Ó߸|Ì„¢úÌ„éßÜœ`, »„Ç›m ï½ßÄéß»„éßâÅßéßz ï½ßÄéß»„éß
̟Äéß. Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íßÜßéß ¦Ø„éßâ à„·ŽoY
K·ä„ ÒéßÈ؄éßéß ³·„ ·òÌ„o ßÁx¢ ¿„êNŸoÄéß. ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟 à„úÌ„éßÒ…Üßéß ¦Ø„éßâ
6 Râ¢Ç›! ½ß¸ÅßjË¢ âéߢǛ, Ε½ŸÜßØ„éߢ âéߢǛ ·ó¯ŸYs ¿„êNŸoÄéß.
ï½ß΋q à„Õßq¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 Ì„â à„úÌ„éßÒ…Üßâéß 15¿„êÇ‹¢Ç›, Ø‚éßÈ꽟 ¥CsÌó ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
K·ŽÓä é¸ß âoß s à„Õ¢qß ¥Îˆ. ½ŸÃˆ·Ž ß½ŸH€â K·„Óä • Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
½ŸÃˆ·Ž §Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ïÓß`ÓŸxÜßéß Ï‹êJ½•éß½®ß¸êÜßÌó ÒÓ߸éßoÓŸsØßéß.
7-8''³·„ Ó߬oÿ Óò½ß¸téßÜßéß Ü•¶„íߢǟ ú½ß¸Ó߸R¢¿„΋éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ·ó½ß¸¢Ìó K·ŽäNŸoÇ‹éß.
³·„ Ó߬oÿ Óò½ß¸téßÜßéß ¥âéßÕ®„R¢¿„¶„íߢNjӕ Ì„â Kà„éßÒ…âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·ó½ß¢¸ »‡ ©âs½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß K·Ž¢ä ¿„éß
¿„êÇ‹Åߢ ¥Ó•Îˆ ¯âsÇ‹ê Ó߸¢Õ®„R¢¿„ܕ΋éß. ¥Î• Å߶„íß ¦Ø„éßâ ¥Cs Áƒ|ÜßÜßâéß ú½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß.
16Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜ߶„íß XÄéßt XÄéßNŸoÇ‹éß. ̄ß|Ì„
RÏ‹¢»‡, ³_· ÃóEâ ³·„ ·òÌ„o ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢
¥»„éßÅß ¯Ò|Ã„ê ¯âsÇ‹ê ¿„êNjܕ΋éß. ³_· ÃóEâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì„â ¹ßÇ¢c‹ Ìóâéß, ¥CsÌóâéß ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß
³·„ ·òÌ„o ßÁx¢ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ¥ØßéßâÅßéßz ¯Ò|Äê ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¥Ó•·„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßâéß
¯âsÇ‹ê Râܕ΋éß. ú½ß¸Óß¸Ò ½•Î‹â܃¢ÅŽ Óò½ß¸téßÜßéß ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß.
17¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ú½ß¸Ì•x·„ ÌóÅßÜó* ¦ÃŸÏˆ¢¿„éß
Î•à„¢ ½‚éßéß΋Åß ¥âéßÕ®„R¢¿ŸH. ú½ß¸Óß¸Ò ½•Î‹âÜß Ì„ÃŸ|Ì„
Εࢄ Ì„â ½ßÜ« Üzß ¶ß í„ ß - ³·„ ·òÌ„o Εà‡Y·Ž - ÁâwYÓßé¸ ¢oß Îˆ. ·òÓ•¢Î‹é߶„íß, ½ŸÃˆY ½ß¸RúÌ„¢ ¿•Ó߸éß·ó½ŸÜßY ¿‚½ß«t,
9¥Î• RÏ‹¢»‡ °Îó ·òÌ„oΈ ÁYw¢¿ŸH€â ¥ÒÓ߸Ä¢ ½ŸÃˆY ½ŸÃ„éß ·„Ç‹éß»„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ
Ü•¶„íߢǟ Ó•âéß ÕƒÏ‹ ·„HC¢¿„âéß."" ÌóÅßÜózY·Ž ³·„ÈY ³·„Äéß ½‚¢ÕßÇ›NŸoÄéß. ¦ ̄ß|Ì„
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Îˆ ¿‚Õéß Ìß é„ Óß ŸsÇ‹é:ß ''Ó•âéß Z¶„íß ½ß…¸ ÈŎ ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß ½ŸÃ„éß ½ß¸†PNŸoÄéß. ·ŸZ, Ø‚éßÈ꽟
Óò½ß¸téßÜßéß ÃŸYSfâÅßzØßéßÌ•, ¥½ß¸téßÇ‹éß Z ·òÌ„o Î•à„¢ ¦ ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈY ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß.
Z¶„íß ÃŸ¶„íߢǟ Ó•âéß ¦½ß¸…Á•Ø„éßâéß."" Qéß Î•Ò…Ç• §Îˆ ''½ß¸¢Î‹éßÜßéß, ¯Üßéß·„Üß Òê¢Ó߸¢, §ß̄Ä ½‚éßñÜß ÒÓ߸éßo
¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ò…Üßéß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß W¢ÅƒÃ„éß. ¥ØßéßÌ• ¦ ú½ß¸ÁÜߢ̟
°·„ ¢ »‡ ÓŸà„ â ¢ ¿• Ø „ é ß Õ ß Ç ‹ Ì ŸÃ„ é ß . "" (NŸ·Ÿä Ì „ ê o
10 Ø‚éÄêá¸Ü•Òê, Ó߸¢Ìóá«¢¿„éß! Ø‚éßÄêá¸Ü• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß ) 18''¦ Òéßâéßáé¸ xß
Òéßéßâéß úð½ßRéߢ¿• QéßĢ΋Äê Ó߸¢Ìóá«¢¿„¢Ç›. Ü߶„íß Î‹éßá¸j Ì„Üߢ½ß¸…Üßéß ©ÓŸsØßéß, ΋éßá¸j·ŸÃŸxÜßéß
R¿ŸÃ„·„Ľ‚éßñâ Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéß鶄íß ¿•NŸoÄéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ½ŸÃˆY K·Žä¢¿•¢Î‹é߶„íß Ó•âéß
Óߢ¸ Õ®R„ ¢¿ŸØßé.ß ·„âéß·„ QéßÃé„ ß ·ò¢Ì„ÒéߢΈ Òéßâéß ÒÓ߸éßoÓŸsâéß. ßÁƒxÜßYs¢ÅŽY, ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ Ó•âéß
á¸éßxÜßéß R¿ŸÃˆ¢¿ŸÃ„éß. ·ŸZ, ¥Üƒ¢ÅŽ QéßÄéß Ó߸Òê½•à„¢ ¿•NŸoâéß. ú½ß¸ÁÜߢ̟ ·„HÓß« ÒSf ÓŸ à„·ŽoY
§½ß¸téßÇ‹éß ¯¢Ìó ¯¢Ìó Ó߸¢Ìóá«¢¿ŸH. ¿„êNŸoÄéß.
19·ò¢Ì„ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜ߶„íß Ó•âéß ³·„ »„éßÄéßo
11 ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¦½‚éß Ó߸pÓŸÜßâéߢǛ ¯ŸÜßéß ÒSf
âÅßéßz»‡ Qé߶„íß ·„ÄéßË Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. ¦ '¯ŸÜßéß" ½•NŸoâéß - ½ŸÃˆY Ó•âéß Ã„·ŽäNŸoâéß. Ä·Žä¢¿„ÕßǛ⠦
YÁ¢»‡ RéßÒéßwHs Ì„ë½ß«o½ß¸Ã„éßNŸoØßéß. ú½ß¸Á܃ß, ú½ß¸ÁÜóz ·ò¢Î‹ÃˆY ̄É~á¸éß, H[Ø„ê, ÜßêÎŒ, (RÜßéß
QéßÃé„ ß ¯ŸÜßéß ÌŸ»„éÌß ŸÃ„é.ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß QéßÃé„ ß Ø‚éÃß ê
„ Ḡ·Ÿ¢úÇ‹ Î•à„¢), Ì„êÕƒÜßéß, úDÓ߸éß, ΋êÄΕà‡Üßéß
Ü•Òéßéß ÒéßUÒéßâéß YÁ¢»‡ ¥âéßÕ®„RNŸoÄéß. ¥Ys¢ÅŽ·Ž• Ó•âéß ½ß¢¸ ½ßN« Ÿoâéß. ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸ ©½ßθ •à‡Üßéß
12 ¯âsÇ‹ê RâÜ•Îé‹ .ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸ ÒéßUÒéßâéß ¯âsÇ‹ê
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''¿„êÇ‹¢Ç›, Ó•âéß
Qé߶„íß à‡¢WYNŸoâéß. ³·„ Òéß@âΈ ú½ß¸½Ÿº¢Üƒ ¿„êNjܕ΋éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ä·Žä¢¿„ÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ÒéßU
¨ à‡¢W Qéß Î‹»„cĶ„íß ú½ß¸ÒU¢S ÒÓ߸éßo¢Îˆ. Òéßâéß »„êÈf Εà‡Ü߶„íß ¿‚Õßéß̟Äéß.
20ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃ„éß ¥Ys Εà‡ÜßâéߢǛ Qéß Nö΋Äéß
Õ®„êRéß Qéß΋ ßÁƒxÜßYs¢ÅŽÜóY ±à„|ßxÜßéß
¥Zs Qéß Ò΋q¶„íß ú½ß¸ÒUÓ߸êo ÒNŸoØßéß. ³·„ ÒÄ΋ Üßâéß, Nö΋Ã܉ âß éß XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoÃé„ .ß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ½ßø |„ Ì„¢
ú½ß½¸ Ÿº¢Üƒ ¨ ±à„|ßxÜßéß ú½ßÒ¸ UNŸoØéß .ß QéßÃé„ ß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß Qéß Nö΋ÉÜßâéß ½ŸÃ„éß XÓ߸éß·òY
Sâs ½ßÜ« Üzß ƒz ©¢ÅƒÃ„é.ß QéßÃé„ ß ¯ŸÜßéß ÌŸ»„éÌ ß ŸÃ„é.ß ÒNŸoÄéß. »„éßúßÜßéß, »‡Ç›Î‹Üßéß, ³¢^ÅßÜßéß, Ä͟Üßéß, ÕߢNjz
QéßÄéß ¯Ì„oÕßÇ› ÓŸ ·ûCÅŽÜó ©¢ÅƒÃ„éß. QéßÄéß
ú½ß¸Ì•x·„ ÌóÅßÜó ° ÌóÅßÜózÓ‚ñÌ• ¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅{âéß
ÓŸ ½‚ê·ŸÝ„zQéß΋ ª½ß¸ÕßNj̟Äéß. ·òÜßéßNŸoÃó ¦ ÌóÅßÜßéß.
Ø‚éßá¸Ø„ê 66:21-24 830
Qéß΋ Qéß Nö΋ÄéßÜßéß, Nö΋ÉÜßéß ÒNŸoÄéß. §úà‡Ø•éßG NŸoØßéß. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Qéß ð½ßÄéßz, Qéß ½ß«ÜßzÜßéß à‡à„|Ì„¢»‡
Ø„éßéßÜßéß ½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÝœzÒéßéßÜßÜó Ø‚éßÈ꽟 ÒéߢΈßY·Ž ÓŸÌó ¶„îÇ‹ ©¢ÅƒÃ„éß. 23ú½ß¸W ¦ÃŸÏ‹â ÃóE, ú½ß¸Á
XÓ߸éß·òYÒ¿•f ·Ÿâéß·„ÜßÒÜœ Qéß Nö΋ÄéßÜßéß, Nö΋ÉÜßéß Üߢ̟ ââéßs ¦ÃŸÏˆ¢¿•¢Î‹é¶ß í„ ß ÒNŸoÃé„ .ß ú½ßW¸ ÓßÕ¸ ƒuÌ„éß
©¢ÅƒÃ„éß. 21¨ Òéßâéßá¸éßxÜóz âéߢǛ ¶„îÇ‹ ·ò¢Î‹ÃˆY ÓŸÇ‹ê, ú½ß¸W Ó‚Üß ½‚éßé΋ŎÃóEâ ½ŸÃ„éß ÒNŸoÄéß.
24''¨ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÅßjË¢Üó ©¢ÅƒÃ„éß.
Ø„êÁ¶„íßÜßéß»‡, Ü•QÜßéß»‡ ©¢Ç•¢Î‹é߶„íß Ó•âéß °Ã„tÄ¿„éß
·ò¢Åƒâéß."" (Ø‚éßÈ꽟 ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.) ÒéßÈ؄éßéß ½ß¸ÅßjË¢ ÕØ„éßÅ߶„íß ½‚Ý•o ÓŸ¶„íß RÃóÏ‹¢»‡
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â Òéßâéßá¸éßxÜß à„½ŸÜßâéß ½ŸÃ„éß ¿„êNŸoÄéß.
ú·òÌ„o ¦·Ÿà„¢, ú·òÌ„o Õ®„êRéß ¦ à„½ŸÜßéß ½ß¸…Äéß»„éßÜßéß ½ß¸ÅŽj ©¢ÅƒØßéß. ¦ ½ß¸…Äéß»„éßÜßéß
22''Ó•âéß ³·„ âêÌ„â ú½ß½¸ ¢¸ß ¿ŸYs ¿•NŸoâéß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ¯âsÅŽ·Ž ¿ŸÒÒ…. ¥Cs Áƒ|ÜßÜßéß ¦ à„½ŸÜßâéß ·ŸHf
âêÌ„â ¦·Ÿà„¢, âêÌ„â Õ®„êRéß à‡à„|Ì„¢»‡ YÜßéß ½•NŸoØßéß ÒéßÈ؄éßéß ¦ Áƒ|ÜßÜßéß ¯âsÅŽ·•Ž ¦Ãˆ¯öÒ….""
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html