You are on page 1of 86

831

ØßéßÉwØ„ê
6

1 §R ØßéÃß w‰ Ø„ê ÒÄÒo êÓŸÜßé.ß ØßéÃß w‰ Ø„ê Ì„¢úÇ› ¥½ß¸tíÇ‹éß, ØßéßÉwØ„ê⻄éß Ó•âéß ''Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß
ð½ßÄéß UGaØ„ê. ¥ÓŸÌóÌ„éß â»„Ã„¢Üó YÒ Ç‹Ó‚ñâß Ø‚éßÈ꽟! ӕӂ܃ ÒêŃzÇŸÜó ÓŸ¶„í
Óß«¢¿•* Ø„êÁ¶„íÜß ¶„íÅßéߢՃY·Ž ¿‚¢Îˆâ ½ŸÇ‹éß Ì‚HØ„éß΋éß. Ó•âéß ÕƒÜßéßÇ‹âéß"" ¥Y ¥ÓŸsâéß.
7·ŸY Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß:
ØßéßÉwØ„ê. ¦ ⻄Ä¢ Õ‚ÓŸxQéßâéß Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ
½ŸÃˆ ú¯Ÿ¢Ì„ ¢ Üó Ò…¢Îˆ . 2Ø„éßêΟ ßÁƒxYs
Ø‚êá¬Øê „ ¯ŸHÓßé¸ âoß s ÃóEÜßÜó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ØßéÃß w‰ ''ÕƒÜßéßÇ‹âY ¥âÒ΋éßq. Ó•âéß YÓ‚s·„aÇ›·Ž ½ß¸¢½ß¸…
Ø„êÌó ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßŃjÇé‹ .ß Ø‚êá¬Øê „ ÌŸÓó ZÒ¿„fÅŽ·Ž Ì„½ß¸t·„ ½‚݃zH. Yâéßs °Réß
Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ¦½‚êâéß. Ø‚êá¬Ø„ê ßÁx¯ŸÜß⠽߸΋ ¿‚½ß¸tÒéßY ¥¢ÅƒÓó ¥Î‹¢ÌŸ ZÒ… ¿‚¯ŸtH.
8 ¯Ò|È·• Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„í. Ó•âéß ZÌó ©ÓŸsâéß.
ÒéßêÇ‹Ò Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢* ÁÄé»ß é„ Ìß ê „ ©¢Ç‹»‡ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ØßéßÉwØ„êÌó ÒêŃzÇ‹Åߢ ú¯ŸÃ„¢[×¢¿ŸÇ‹éß. Ó•âéß Yâéßs ·Ÿ¯ŸÇ‹ÌŸâéß"". ¨ ÒÄoÒêâ¢
3Ø‚ é ß È êØ„ ê ·• Ò éß é ß Ø„ é ß ê Ο¶„ í ßÁ‚ ñ Ø„ é ß é ß â s Ø‚éßÈ꽟 Ó‚ñâ ÓŸ Ò΋qâéߢǛ ÒSfâΈ.
·ŸÜߢ ÒÄ¶í„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ØßéÃß w‰ Ø„êÌó ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ß 9
·òâNŸC¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ½ßÒ« éßwÅß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì„â ¿•Øéß ¿ŸS ÓŸ ÓóÅŽY
Ø‚êá¬Ø„ê. Ó߫ΈaØ„ê ßÁx¯ŸÜßâ Ø„éßêΟï½ßñ ½ß¸Î‹ ÌŸ·ŸÇ‹ é ß . Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß :
·ò¢Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ±Î‹é ÒêNŸÜßéß ÁÈ»•ß ÒĶ„í ''ØßéßÉwØ„ê, Ó•âéß ÓŸ ½Ÿ¶„íaâéß Z ÓóÅŽÜó
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ØßéÃß w‰ Ø„êÌó ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ß NŸC¢¿ŸÇ‹é.ß ©¢¿„éßÌ„éßÓŸsâéß.
Ó߫ΈaØ„ê ¶„îÇ‹ Ø‚êá¬Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ•. Ó߫ΈaØ„ê 10
¯ŸÜßâÜó ½ß¸Î‹·ò¢Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ÎŸÅŽ ±Î‹Ò Ó‚Üß Î•à‡Üßâéß, NŸúÒêÁƒxÜßâéß ¨ ÃóE Z Á½ŸÕßéß
ÁÄéß»„éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©âs ú½ß¸ÁÜßéß ÎŸÃˆÜó ©¢¿„éßÌ„éßÓŸsâéß. ZÒ… ½ŸÃˆY ¶„î·„ÅŽ
ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY¯öÕßÇŸmÄéß. ½•ÝÌ
z„ ó ï½ß·H„ ¢S THf½•NŸoÒ…. ZÒ… ½ŸÅŽY Óßø |„
ÓŸà„⢠¿•Óß« ½ß¸Ç‹úÌóNŸoÒ…. ZÒ… ½ŸÅŽY ·„ÅŽj
ÓŸÅßéßÌŸÒ….""
ØßéßÉw؄궄í Ε҅Y ½ß«Üßé߽߸…
4
Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía ÓŸ¶„í ¿•Ã¢ˆ Έ. ¨ ÒÄÒo ê⢠^âNjéß Î‹Ã„}ÓŸÜßéß
Ø‚éßÈ꽟 Ò΋q âéߢǛ ÒSf¢Îˆ. 11
Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a Ó߸¢Î•à„¢ ÓŸ¶„í ¿•Ãˆ¢Îˆ.
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… °Réß
5 ''Z Ì„Hz »„Ãv ¿„êÓ߸êo ©ÓŸsÒ…?"" ¥½ß¸téÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟¶„í Ó•Y܃
„ ¢Üó Yâéßs Ó•âéß Ã„ê½ß¢« ¿„·„ Òéßé¢ß Ε
Yâéßs ӕӂÈCØ„éßéßÓŸsâéß. ZÒ… ½ß¸…Åßj·„ÒéßéߢΕ Ó߸ÒêÏŸâ Réß¿Ÿfâéß: ''Ճ΋½ß¸… ¿‚Åßéßj·òÒéßwÌó ¿•Ø„éß
YÓòs·„ Òéßéß¹ßx½‚éß`⠽߸Y·Ž ¯âéßs¶„íÓŸsâéß. ÕßǛ⠳·„ ·„úÄâéß Ó•âéß ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß.""
12''ZÒ… ¿ŸÜƒ Õƒ»‡ ·„Yï½ßŃjÒ…. Ó•âéß Z·ŽSfâ
Εà‡Ü߶„í YÓòs·„ ú½ß¸Ò·„o»‡ YØ„éßRéߢ¿Ÿâéß.""
Ó߸¢Î•à„¢ YÁ¢ ·Ÿ½ŸÜßY ¯Î‹éßÄéß ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß""*
¥Y Ø‚éßÈ꽟 ¥ÓŸsÇ‹éß.
13Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ÓŸ¶„í ÒéßIz RY½ß«¢S¢Îˆ.
¥ÓŸÌóÌ„éß ... YÒÓß«¢¿• Õߺéßà‡ ¨ Ø„êÁ¶„íÜßéß
¥Õƒx̟Äéß Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸÃ„éß ·ŸÒ¿„éßf. ΟQ΋éß ÃŸE Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… °Réß
·ŸÜߢÜó ¥Õƒx̟Äéß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ú½ß¸ÏŸâ Ø„êÁ ¿„êÓ߸éßoÓŸsÒ…?""
¶„íÇ‹é.ß ÃŸÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ¥Ì„YY ¥ÓŸÌóÌ„éß ½ß¢¸ ½ß½« •à‡Ç‹é.ß
(¿„êÇ‹¢Ç›: ßEÜß ½‚éßéß΋Ŏ ú»„¢Í‹¢ 2:26). Ó•âéß ... ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß Èú\Üó Ճ΋¢ ·„úÄ ¥Ó•
Ø‚êá¬Ø„ê ... Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ¥â»‡ ·•.½ß¸†. 627 Ò ½ß¸ÎŸYs 'MŸ_·Î‹éß" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. ΟY·Ž '·„Yï½ßÅßéßjÅß" ¥Ó•
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. ¥Ã„p¢ Ò…¢Îˆ. ¥ØßéßÌ• ¥Îˆ ΋|¢ÎŸ|Äp¢»‡ ½ŸÇ‹ÕßÇ›¢Îˆ.
ØßéßÉwØ„ê 1:14-2:8 832
''Ó•âéß ³·„ ÒéßÄéß»„éßÌ„éßâs ZÝ„z ¶„í¢Ç‹âéß ¿„êÓ߸éßo '''Z½ò·„ Sâs ßÁx¢»‡ ©âs½ß¸tíÇ‹éß ZÒ… ÓŸ¶„í
ÓŸsâéß. ¦ ¶„í¢Ç‹ ©Ì„oÄ Έà„âéߢǛ ³ÃˆC ©¢Îˆ"" ¥Y Rà‡|Ó߸¢»‡ ©ÓŸsÒ…. ³·„ Ø„éåÒ|â ÒÏ‹éß҅܃
Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟¶„í ¿‚¯Ÿtâéß. ZÒ… ââsâéßÓ߸È¢¿ŸÒ…. ¯ÇŸÃ„éßÜßÜóâéß, NŸ»„éß
¿•Ø„éßY \Ç‹éß Õ®„êÒéßéßÜßÜóâéß ZÒ… ââéßs ¥âéß
14 ÓŸÌó Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''©Ì„oÄ Ó߸È¢¿ŸÒ….
Έà„âéߢǛ ©½ß¸ú΋Ң ßÕóÌ„êÒ…¢Îˆ. ¨
3
Î•à„¢Üó YÒÓß«Ó߸êo ©âs ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·• ¦ R½ß¸Ì„éßo ''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟¶„í ³·„ ½ß¸RúÌ„
ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½‚éß`â ÕߺéßÒêâÒéßéß: ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟 °Ã„t¿„éß
15 ¥âW ·ŸÜߢÜóÓ• ©Ì„oÄ ú¯Ÿ¢Ì„ NŸúÒêÁƒxÜß ·òâs ú½ß¸Í‹Òéß ½®ß¸Üߢ. §úà‡Ø•éßÜßé߶„í @Y ¿•Ø„éß
ú½ß¸ÁÜߢ΋È·• Ó•âéß ½ß«Üßé߽߸… ØßéßNŸoâéß."" §Îˆ ÕóØßéßâ ú½ß¸ÁÜߢ̟ Îóá¸éßÜßéß»‡ YH¿ŸÃ„éß. ¦
Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''¦Ø„ê ßÁƒxψӕ̄Üßéß Î‹éßá¸éßjÜßéß ¥Ó•·„ ·„á¸jâMŸjÜ߶„í »„éßÄ̟҅Äéß.""" §Îˆ
ÒNŸoÄéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÎŸ|ßÜß Ò΋q ½ŸÃ„é Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
4
Ì„Òéß Óß«¢@Ó߸ӟÜßâéß ú½ß¸Wá«k¢¿„éß̟Äéß. Ø‚éßÄê Ø„ê·óÕßéß Ò¢LØ„éßéß܃ß! Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃ„o
á¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ »óÇ‹ÜßQéßΈ·Ž ΋¢Ç‚Wo ÒNŸoÄéß. Râ¢Ç›. §úà‡Ø•éßÜßéß Ó߸¢Ì„W ¶„íÅßéߢՃÜß
Ø„éßêΟ ßÁx¢ÜóY ¥Ys ⻄ßÜßï½ßñ ½ŸÃ„éß »„éߢ½ß¸…Üß ½ŸÃ„¢Î‹Ã„ê! ¨ ÒÄoÒê⢠Râ¢Ç›.
5
΋¢Ç‹Ø„êúÌ„Üßéß ¿•NŸoÄéß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Qéß ½ß† ¸ É|¶„íÜß½Å
¸ß zß
16 ¥½ßt ¸ íÇ‹éß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßï½ßñ ÓŸ XÄétâéß ú½ß·¸ Å „ NŽ Ÿoâéß. Ó•âéß ©ÎŸÃ„¢»‡ ú½ß¸ÒÈo¢S Ø„éßéߢNjܕΟ?
½ŸÃ„éß ¿‚Ç‹éß âÇ‹Ì„»„Üß ½ŸÃ„»„éßÅß¿•Ì„âéß, ½ŸÃ„éß ¥¢Î‹éß_·ÓŸ ½ŸÃ„éß ÓŸ½ß¸Åßz RÒéßéß¹ßéßÜœñӟÄéß? Qéß
ÓŸ½ß¸Åßz RÒéßéß¹ßéßÜœñâ¢Î‹éßÒÜßzâéß Ó•YΈ ¿•Ó߸éßo ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ½ß¸Y·ŽÒêHâ Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢
ÓŸsâéß. ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ââéßs RÇ›Sï½ßŃjÃé„ .ß §Ì„Ä ¿ŸÃ„éß. ̄Ο|ß ½ŸÃ„é߶„îÇ‹ ½ß¸Y ·ŽÒêHâ
ΕÒÌ„Ü߶„í ½ŸÃ„éß ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃˆ ½Ÿ^ÃñӟÄéß.
6
¿•WÌó ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ÕòÒéßwÜßÓ• ½ŸÃ„éß ¦ÃŸ 'ÒéßÒéßwHs ¨P½ß¸…j âéߢǛ RÒéßéß·Žo¿•Óß« XÓ߸é߶„íY
ψ¢¿ŸÃ„éß. ÒSfâ Ø‚éßÈ꽟 ¯·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß? Ò궄í
17 ''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ÒêúÌ„¢ Ó߫΋r¢»‡ ©¢Ç‹éß. ¯ÇŸÃ„éßÜßÜó ÒêÄc΋È} ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟
Ï‚ñÄx¢»‡ YÜßÕßÇ› ú½ß¸ÁÜßÌó ÒêŃzÇ‹éß. Yâéßs ¯·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß? ÒéßÒéßwHs YÄhÜß ú¯Ÿ¢ÌŸÜß
°Réß ¿‚½ß¸tÒéßY ¥¢ÅƒÓó ¥Î‹¢ÌŸ ½ŸÃˆ·Ž Ì‚H Üóâéß, ·ò¢Ç‹Üóz, ·óâÜóz Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢»‡ âÇ›
Ø„éßÁ•Øßéß. ú½ß¸ÁÜ߶„í ZÒ… Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ZÒ… ½ß«¢Sâ Ø‚éßÈ꽟 ¯·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß? ¯ÒÄêß
ú½ß¸ÁÜ߶„í Õ®„Ø„é߽߸Ǜ̕, ½ŸÃˆÒéßéߢ΋éß ZÒ… Õ®„Ø„éß YÒÓß«¢¿„Y »‡Ç®Ÿ¢Ï‹·ŸÃ„ÒéßéßÜóâê, ú½ß¸Òê΋·„Ä
½ß¸Ç‹ÅƒY·Ž Ì„Câ ·ŸÃ„Ë¢ ·„HtNŸoâéß. ½‚éß`â Õ®„êRéßØ„éߢ΋éß Ø‚éßÈ꽟 ÒéßÒéßéßwâéß
18 Ó•âéß ÒêúÌ„¢ ¨ ÃóE YÓòs·„ ÕßÜß½‚éß`â âÇ›½¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß ú½ßÁ¸ Üßéß ¦ ú½ßθ •à¢„ »„é¢ß ÇŸ ú½ßØ ¸ ê „
⻄Ä¢ ÒêΈÈ»‡âéß, ³·„ §âé߽߸ Ó߸p¢Õ®„¢ ÒÜœâéß, ËŽ¢¿„Äéß. ·ŸZ Ø‚éßÈ꽟 ÒéßÒéßéßwâéß ÎŸY
³·„ ·„¢¿„éß»óÇ‹ ÒÜœâéß ÕßÜ߽߸ÄéßNŸoâéß. ΟYÒÜßz »„éߢǟ âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß." Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ¨ Rá¸
¨ ßÁx¢Üó ú½ßW¸ ½ŸY ¯Î‹éÅ ß ß ZÒ… Ï‚ñÄx¢»‡ Ø„êÜßéß Qé߶„í ¿‚½ß¸tܕ΋éß.""
7
YÜßéÒß »„ÜÒß …. Ø„éê ß ÎŸ ßEÜß ¯Î‹éÅ ß ,ß Ø„éê ß ÎŸ ³·„ ÒéߢS, ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß NŸÃ„Ң̄½‚éâ`ß ¥Ó•·„ ÒéߢS
ÓŸØ„é߶„íÜß ¯Î‹éßÅß, Ø„éßêΟ Ø„êÁ¶„íÜß ÒÓ߸éßoÒ…ÜßÌó Y¢Ç›Ò…âs ßÁƒxY·Ž RéßÒéßwHs
¯Î‹éÅ ß ,ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß Ø„éê
ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üß ¯Î‹éÅ ß ß ZÒ… XÓ߸éß·òYÒ¿Ÿfâéß. QéßÄéß ¦ ½®ß¸ÜƒÜßâéß WÓŸÜßZ,
Ï‚ñÄx¢»‡ YÜßéßÒ»„ÜßÒ…. ¥·„aÇ‹ ½ß¸¢Ç• ÏŸÓŸxÜßâéß QéßÄéß ©Ì„tWo ¿•Ø„ê
19 ½ŸÃ„¢ÌŸ YÓ‚sΈÈNŸoÄéß; ·ŸY Yâéßs ´Ç›¢¿„ ÜßZ Ó•â܃ ¿•à‡âéß. ·ŸY QéßÃé„ ß ÒSf ÓŸ Εà‡Ys
ܕÄéß. ¯¢Î‹éß·„¢^Åß Ó•âéß ZÌó ©ÓŸsâéß; Ó•âéß ¥½ß¸RÌ„ÿ ½ß¸ÃŸfÄéß. ¦ Εà‡Ys Qé߶„í Ó•Y¿Ÿfâéß.
Yâéßs ¦Î‹é¶ß í„ ¢Åƒâéß."" §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ¥ØßéÌ ß • QéßÃé„ ß ÎŸYY ¿‚Çm‹ Εࢄ »‡ ÒêÈf½•à‡Ã„é.ß
8
ÒSfâ Ó߸¢Î•à„¢. ''Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¯·„aÇ‹ ¥Y Ø„êÁ¶„íÜßéß ¥Ç‹»Ü„ Ε é‹ .ß
ÓŸ ©½ßθ •à‡Üßâéß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿•½ŸÃ„éß ââéßs Ì‚Üéß Óß é¸ß ß
Rà‡|Ó߸¢Ü•Y Ø„éßêΟ ·óÒŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸Áƒ

2 Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ÒÄoÒê⢠ӟ¶„í RY


½ß«¢S¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía §Üƒ Ò…¢Îˆ:
2''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ½‚Jz Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßÌó
ÓŸØ„é߶„íÜßéß ÓŸ¶„í ÒxW_ö„íÜßØ„êxÄéß. ÕßêÅß
·„½ß¸… ΕÒÌ‚ñâ ÕßØ„éßÜßéß ð½ßÈÅß ú½ß¸Ò·„oÜßéß ú½ß¸Ò¿„
ÓŸÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ½ß¸Y·ŽÒêHâ Rú»„@Üßâéß
ÒêŃzÇ‹éßÒéßéß. ZÒ… §Üƒ ¿‚¯ŸtH: ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß.""
833 ØßéßÉwØ„ê 2:9-24
9 18
·ŸÒ…â RéßÒéßwHs, Qéß ½ß¸…úÌ„ ¯õúÌ„éßÜßâéß Ó•âéß Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ ܃ß, QéßÃΈ ˆ ¦ÜóS¢¿„¢Ç›: ¨P
Y¢ÎˆÓ߸éßoÓŸsâéß. ½ß¸…j¶„í ½‚Ý„zÅߢ ÒÜßâ °½‚éß`ÓŸ ½•éßÜßéß ÁÈC¢ÎŸ?
10 Ó߸Òéßéßú΋¢ Qéß΋éß»‡ ·ŽXoØ„éßéßÜß Î‰|¯ŸY·Ž * ½‚Jz Ó‚ñÜßéßâΈ (á¬ÈêÄéß) Á܃Ys ÌŸCâ¢Î‹éßÒÜßz
¿„êÇ‹¢Ç›. ³·„YY _·ÎŸÃ„é* ß ÃŸÁƒxY·Ž ½ß¸¢½ß« °Réß ½•éßÜßéß ÁÈC¢Îˆ? ܕ΋éß. °Qéß Ü•Î‹éß! ¥á¸ê~
úà„λr‹ ‡ ½ßø Lˆ H¢¿„Òéßâ¢Ç›. ¥·„aÇ‹ ¯Ò^ÃñÓŸ ¨ Äé߶„í ½‚Ý„éßzÅß ÒÜßâ °Réß ÁÈC¢Îˆ? Ø„éßêú½®ß¸
Ä·¢„ »‡ ú½ßÒ¸ È¢o S Ø„ééß Óß Ÿs_ý‚ê ½ßø Lˆ H¢¿„¢Ç›. Å•Ó߸éß âΉÁ܃Ys ÌŸCâ¢Î‹éßÒÜßz °Réß ·„HÓß«
11 ° Î•à„½ŸÓ߸éßÜœñÓŸ Ì„Òéß ¯ŸÌ„ Ε݄҅zâéß ·òÌ„o ÒSf¢Îˆ. ܕ΋éß. °Qéßܕ΋éß.
19 QéßÄéß ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ã„éß. Qéß¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß
Ε݄҅zÌó ÒêÄéßf¶„íÓŸsß? ܕ΋éß! (YÁƒY·Ž
½ŸÃˆ Ε݄҅ézß ½ŸÓßÒo¸ Ε݄҅ézß ·ŸÓ•·ŸÃ„éß ¥Øßéâß âéß Qé߶„í K·ä„âéß Ì‚NŸoØßéß. Qé߶„í ·„MŸjÜßéß Ó߸¢Õ®„R
ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß ÒéßUÒêY|Ì„éßÇ‚ñâ Ε҅Y NŸoØéß .ß ¦ ¦½ßθ ‹ Qéß¶í„ Ì„Câ »„éË ß ¯ŸÆ„¢ Ó•Ãé„ tß
¦ÃŸÏˆ¢¿„Åߢ Òêâéß·òY ½ß¸Y·ŽÒêHâ Rú»„@ Ì„éߢΈ. ΉYY »„éßÈ¢S Ø‚ê¿„â ¿•Ø„éߢǛ!
Üß â éß ½ß ¸ † P¢¿„ Å ß ¢ ú¯ŸÃ„ ¢ [× ¢ ¿ŸÃ„ é ß ¥Y Qéß^·ñ QéßÄéß Qéß Î•Ò…Y·Ž ΋êÄÒéß»„éßÅß ¯¢Ì„ÅŽ
Ø‚éßÈ꽟 ¥ÓŸsÇ‹éß. ï½®êß Ã„½‚éâ`ß Rá¸Øé„ ½ß ‚ê ¥½ßt¸ íÇ‹éß Qéß¶í„ ¥Ã„Òp éßÒ…
12 ¦·Ÿà„ Ò éß é ß Ü ƒÃŸ, ÁÈ C â Rá¸ Ø „ ê Üß ¶ „ í RÓß ¸ w Ì„éߢΈ. Ó•â¢_Åß Õ®„Ø„éß Õ®„¶„íoÜßéß Ü•·„¯öÒ…Åß
Ø„éßÒéßéß ¿‚¢Î‹¢Ç›. Õ®„Ø„éß·„¢½ß«Ì„éßÜßéß·„¢Ç›!"" Ì„»Y„ ½ßY¸ ! ¨ ÒÄÒo ê⢠ӟ ú½ßÕ¸ é„® Òß …âéß, Óßø |„ à„·oŽ
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Òéߢ̄éßÇ‹Øßéßâ Ε҅Y Ò΋qâéߢǛ ÒSfâΈ.
13 ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ^âNjéß ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß: 20 ''Ø„éßêΟ, ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ú·ŽÌ„½•éß ZÒ… Z·ŸÇ›Y

½ŸÃ„éß OÒÁÜß (ªÅßÓ‚ñâ) ââéßs RÇ›¿•NŸÃ„éß ¯ŸÃ„½•Óß«ÓŸÒ…. ÓŸ¶„í ΋»„cÄ»‡ ©¢¿„éß·òÓ•¢Î‹é߶„í


ï½ßñ»‡ ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ½ŸÃˆ ÌòÅßzâéß Ì„Ò…|¶„íÓŸsÄéß. Yâéßs܃C ½ß¸ÅŽj⠽߸»‡cÜßâéß Ì‚¢¿„é߶„íÓŸsÒ….
(½ŸÃ„éß §Ì„Ä Ε݄҅{½‚ñ½ß¸… ½‚éßéß»‡cÄéß.) ·ŸY ½ŸÃˆ 'Ó•âéß Yâéßs ðÓßR¢¿„âéß" ¥Y ââéßs WÄÓ߸a
ÌòÅßéßz ½ß¸CH ¯öØ„êØßéß. ¥R ZÅŽY ½ß¸Åßj È¢¿ŸÒ…. YÁ¢»‡ ZÒ… ú½ß¸W ·ò¢Ç‹Qéß΋, ú½ß¸W
ÁƒÜßÒ…. ½ß¸¿„fY ¿‚Åßéßj·Ž¢Î‹ ½ß¸¢Ç‹éß·òY ½ß¸Sf ½•à„x܃
14 ''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÕƒYÓ߸ܜñ¯öØ„êß? ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ….*
21 Ø„éßêΟ, YÓòs·„ ½•éßÜßéß Ã„·„¢ úΟ·ä„¯ŸÎ‹éßÒÜœ
½ß¸…Åßéßj·„Ìó ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ Ì„Ø„ê^Ãñӟß? §úà‡
Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß §Ì„ÄéßÜßéß ¯¢Î‹é߶„í ·òÜßz ӟŃâéß. QéßĢ̟ ½•éßÜßéßÄ·„¢ RÌ„oӟ܃z
»òÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß? ©ÓŸsÄé.ß ·ŸY ÓŸÓßë ·„ ¢„ ½ß¢¸ Ç‹Yz ¿•f ½•Ãò·„ Ä·¢„
15 Ø„ é ß é ß Ò ·Ž à óßÜß é ß (à„ ú Ì„ é ß Ò …Üß é ß ) §úà‡Ø• é ß Ü ß é ß
úΟ·ä„Üß̄܃z ¯Üƒ Ì„Ø„êÄ؄êxÄéß?
ßÁx¢ï½ßñ »„ÈhÓ߸éßoÓŸsØßéß. Óß«¢@Üßéß ·ó½ß¸¢Ìó 22 ·äŸÃ„ÁÜߢÌó NŸs⢠¿•Óé¸ß ¶ ß í„ ÓŸs, ZÒ… RÓßÃo¸ ¢ˆ S
»„éßúÄéßÒéߢÅßéßÓŸsØßéß. §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜß ÓßÕ¸ éß uß RYØ‚êC¢SÓŸ Ó•âéß Z ÎóḠ·„Ý¢„ ·ŸYs
Εà‡Ys Óߢ« @Üßéß ÓŸà„⢠¿•à‡Øßé.ß §úà‡ Ø•éÜß éß ß ¿„ ê Ç‹ » „ Ü ß â éß . "" ¨ ÒÄ o Ò ê⢠Ε Ò …Ç‚ ñ â
⻄ßÜßéß Ì„»„éßÜßÕ‚ÅßjÕßÇŸmØßéß. ¥R Yßwâéßá¸x Ø‚éßÈ꽟Έ.
23 Ø„éßêΟ, 'Ó•âéß Îóá«Y·ŸâY, ÕßØ„éßÜßéß Rú»„@
½‚éß`ÓŸØßéß. ½ŸÅŽÜó ú½ß¸ÁÜœÒ|Äê ܕÄéß.
16 ½‚éß½üéß½®ß«Óß÷, Ì„º½ß¸Ó•Ó߸é* ß QÅŽâéߢǛ ÒSfâ
Ø‚êÏ‹éßÜßéß Z Ì„Üß SÌ„éß·„»òŃjÄéß. Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ÜΕ Y‹ " Z½‚܃ ÓŸ¶„í ¿‚½t¸ß »„ÜÒß …?
17 ¨ ·„MŸjY·„¢Ì„Å· ÜóØ„éßÜó ZÒ… ¿•Ó߫⠽߸âéßÜßéß »„êÈf ³·„NŸÃˆ
Ž Ž Z Ì„½t¸ß íÜ• ·ŸÃ„Ë¢! ¿„·a„ Y
ÒêÄc¢Üó RéßÒéßwHs Ó߸^Ãñâ ÒêÄc¢Üó âÇ›½ß« ¦ÜóS¢¿„éß·ó. ZÒ… °Réß¿•à‡½ó »„éßÄéßo¶„í
Ó߸éßoâs* Qéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ QéßÄéß Ì‚¿„éßf·ó. Z½ò·„ ÒÇ›»„Üß ¦Ç‹ ³¢ÅŽÒÜœ ³·„
ÌòÜßC¯öØ„êÄéß ¿óÅŽâéߢǛ ÒéßÃó ¿óÅŽ·Ž ½ß¸Ã„éß»‚ÌŸoÒ….
24 ¯ÇŸÃˆÜó WÈ»• ³·„ ¥Ç‹R »‡Ç›ÎÜ ‹ ƒ ZÒ…ÓŸsÒ….
·ŽXoØ„éßéßÜß Î‰|¯ŸY·Ž ¨ ð½ßÄé߶„í ¥Ã„pÒéßéß ú½ß¸Î‰|½ß¸Òéßéß ·ŸY Óߢ¸ »„Òéß ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó ¥Îˆ »‡HY ½ŸÓß⸠¿„êÓßê ¸ o
¨ ð½ßÃé„ ß Ì„Ã¿„ é„ »ß ‡ §Ì„Ä Ή|¯ŸÜß¶í„ , ÒéßÏx‹ ϋß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹XÄ WÄéß»„éßÌ„éߢΈ. Réß·ŽaH ¯Î‹»òâs½ß¸tíÇ‹éß ÎŸYY
ú¯Ÿ¢ÌŸÜ߶„í ½ŸÇ‹ÕßÇ›¢Îˆ. ¯Ò|Ã„ê ½‚âéß·„¶„í ÒéßÄÜfܕÄéß. ¯Î‹·ŸÜߢÜó
_·ÎŸÃ„éß §Îˆ ¯ŸÜßÓ߬oâéß (½®ß«Há¬oØ„éß)¶„í Ì„êÄéßtâÒ…âs ΟYY ·ó_à ú½ß¸X Òéß»„Á¢Ì„éßÒ† ΟYY ¯ô¢Î‹
¯ÇŸÃˆÜó YÒÓß«¢S⠥Ä\Ø„éß Ò¢à„¢ Ø‚éßéß·„a ð½ßÄéß. »„Üß΋éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ÎŸYY ·„âéß»òâÅߢ Ì•H·„.
½‚éß½üéß½®ß«Óß÷, Ì„º½ß¸Ó•Ó߸éß §R ^âNj ê ¨P½ß ¸ …j Ü óY
⻄ßÜßéß. ú½ß¸W ½ß¸¿„fY ... ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ… »„Ì„¢Üó ¦ ú½ß¸ÁÜßéß
¿„·„aY ... âÇ›½ß«Ó߸éßoâs ¨ ½ß¸¢·Žo úD¶„í ̄ÄéßhÒêÜó ·ò¢Ç‹ÜßQéß΋, ½ß¸¿„fY ¿‚Åßz ·Ž¢Î‹ ½ß¸Üßéß ¥âxΕ݄҅zâéß
ܕ΋éß. ½ß¸†P¢¿ŸÃ„Y ΉY·Ž »„êÇ®ŸÃ„p¢.
ØßéßÉwØ„ê 2:25-3:1 834
25 Ø„éßêΟ, §·„ ZÒ… Rú»„@Üßâéß ¥âéßÓ߸È¢¿„Åߢ ÒéßÈf¯ö΋éß! ·ŸY ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Üœ·„aÜ•âYsNŸÃ„éßz
ÒêÓŸH. §Ì„Ä Ε݄҅z ·òĶ„í Ο@Ys ÒΈH ââéßs ÒéßÈf¯öØ„êÄéß.
33
ï½ßÅßéßj. ·ŸZ, '܃ծ„¢ ܕ΋éß! Ó•âéß Ò΋ܕzâéß! Ø„éßêΟ, úð½ßRé߶„íÜßâéß (ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅zâéß)
Ó•âéß ½ß¸Ã„Ε݄҅zÓ• úð½ßRéßNŸoâéß. Ó•âéß ½ŸÅŽÓ• ½‚¢ÕßÇ¢› ¿„Å¢ß Z¶„í Õƒ»‡ Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ·ŸÒ…â ΋éáß j¸
¦ÃŸÏˆNŸoâéß" ¥Y ZҢŃ҅. ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßéßÅß Z^·ñ Z½• ӕÄéßf¶„íÓŸsÒ….
26 ''ú½ßÁ 34
¸ Üßéß ½ßÅ
¸ éß ¶jß í„ âs½ßt¸ íÇ‹éß Îò¢»„ Óß»« é„ ½cß Ç¸ß Ì
‹ ŸÇ‹éß Qéß ¿•Ì„éßÜßéß Ã„·„oÓß«·„o½‚éß`ÓŸØßéß!* ¥Îˆ ð½ß΋½ŸÝ„z,
¥Î•Ã‰W»‡ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÒÒê⢠¯ŸÜ ¥ÒêØ„é߶„íÜß Ã„·„o¢. YMŸaÄËÒéßéß»‡ ZÒ… ú½ß¸Á
ß̟҅Äéß. §úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸEÜßéß, ú½ß¸ÁƒÓŸØ„éß Üßâéß ¿„¢¯ŸÒ…. ·„ZÓ߸¢ ½ŸÃ„éß ZÒ… ½ß¸Åßéßj¶„íâs
¶„íÜßé,ß Ø„êÁ¶„íÜßé,ß ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ¥¢Î‹Ãê „ Óß»« é„ Ìcß ó Îò¢»„ÜœñÓŸ ·ŸÃ„éß. ZÒÅßéßҢŎ ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß
Ì„ÜßÒ¢¿„é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ¿•NŸoÒ….
27 ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ·„úÄÒéßéß·„aÜßÌó ÒêŃzNj̟Äéß! 35 ·ŸY, 'Ó•âéß ¥ÒêØ„é¶ß í„ Ç‹âéß, Ε҅Njéß ÓŸ ¯Ç‹Üß
ΟYÌó 'Z½• ÓŸ Ì„¢úÇ›R" ¥¢ÅƒÃ„é.ß ¨ ú½ßÁ¸ Üßéß ·ó½ß¸¢»‡ Ü•Ç‹éß" ¥Y ZÒ… ¿‚½ß¸tí¶„í¢Åßê
³·„ ßW ÕߢNjÌó ÒêŃzNj̟Äéß. ΟYÌó, ©¢ÅƒÒ…. ¥¢Î‹éßÒÜßz ZÒ… ¥Õß΋r¢ ¿‚½ß«tâ ӕß
'Z½• Ò ê¶„ í ÁâwY¿ŸfÒ…" ¥¢ÅƒÃ„ é ß . ¦ Y·Ž ¶„îÇŸ Yâéßs Îóá«»‡ Ó•âéß ÓŸxØ„éß YÃ„Ø n é„ ¢ß
ú½ßÁ¸ Üߢ̟ ¥ÒÒê⢠¯ô¢Î‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¿•NŸoâéß, ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ß 'Ó•Ó•Qéß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Üß Î• é‹ "ß
ÓŸ½‚ñ½ß¸…¶„í ¿„êNjÄéß. ½ŸÃ„éß RÒéßéß¹ßéßÜœñÓŸ¶„í ¥Y ZÒ¢ÅßéßÓŸsÒ….
36
½‚âéßs ¿„ê½ß…¸ ̟Äé.ß ·ŸY Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ·„MŸjÜß Z ÒéßâÓ߸é߀ ÒêÄéßf·óÒÅߢ Z¶„í ¿ŸÜƒ Ó߸éßÜßÕ®„
¯ŸÜœñâ½ß¸…Ç‹éß, 'ÒSf, ÒéßÒéßéßwâéß ¦Î‹éß·óÒéßY!" ½‚éß`⠽߸Y! ¥á¸ê~Äéß Z¶„í ¦à‡Õ®„¢»„¢ ·„H
ââsÇ‹éß»„éß̟Äéß. C¢S¢Îˆ. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¥á¸ê~Äéßâéß* ÒΈH ¨P
28 ¦ Rú»„@ÜßÓ• ÒSf RéßÒéßéw ß âéß ¦Î‹é·ß óYÒ|¢Ç›! ½ß¸…j¶„í ½‚Jz Ó߸@Ø„éߢ ¥Ãˆp¢SÓŸÒ…. ¨P½ß¸…j
Qéß ^·ñQéß Ã„ é ß ¿•Ó ß « â ¦ Rú»„ @ Üß éß ¯·„aÇ‹ ¶„îÇŸ Z¶„í ¦à‡Õ®„¢»„¢ ·„HcÓ߸éßo¢Îˆ.
37
Ò…ÓŸsØßéß? Qéß·„á¸j·ŸÜߢÜó ¦ Rú»„@Üßéß ÒSf SÒĶ„í ZÒ… ¨P½ß¸…jâéß ¶„îÇŸ ÒΈH½•NŸoÒ….
RéßÒéßéßwâéß ¦Î‹é߶„í¢ÅƒØ•éß½‚ê ¿„êΟqÒéßéß. ¥ÒÒêâ¢Ìó ZÒ… Ó‚Woâ ¿•Ì„éßÜßéß ï½ßÅßéßj
Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Qéß⻄ßܜYs Ò…ÓŸsØ‚ê ¶„í¢ÅƒÒ…. ZÒ… ¦ ßÁƒxÜßâéß âRéßwÓŸÒ….
Qéß Rú»„@Üßéß ¶„îÇŸ ¥Ys Ò…ÓŸsØßéß! ·ŸY ¦ ßÁƒxÜß Ó߸º·ŸÃ„¢Ìó Z½•Qéß NŸÏˆ¢¿„
29 ''QéßÄéß ÓŸÌó ¯¢Î‹é߶„í ½ŸÎˆNŸoÄéß? QéßĢ̟ Ü•Ò…. ¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Åß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ ßÁƒxÜßâéß
ÓŸ¶„í ÒxW_ö„íÜßØ„êxÄéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠WÄÓ߸aÈ¢¿ŸÇ‹éß.
Ø‚éßÈ꽟âéߢǛ ÒSfâΈ.
30''Ø„éêß ÎŸ ú½ßÁ¸ ܃ß, Ó•âéß RéßÒéßéwß âéß K·ä¢Ž ¿Ÿâéß.
·ŸY ¥Îˆ ½ß¸Y¿•Ø„éßܕ΋éß. RéßÒéßwHs K·äŽ¢S
3¦''³·„ Òx·Žo Ì„â Õ®ƒÃ„x¶„í RÇŸ¶„íHðÓßo, ¦½‚éß
¥Ì„Ys ÒΈH ½‚Jz ÒéßÃó R½Ÿº¢ ¿•Óß«·ò¢_Åß,
Òx·Žo ÒéßIz ¦½‚éÒß Î‹¶q í„ WÈC ß»„ÜÇß Ÿ? Ü•Îé‹ .ß
â½ß¸tíÇ‹éß ¶„îÇŸ QéßÄéß ½‚â·Ža ÒéßÄÜßܕ΋éß. Qéß ÃŸÜ•Ç‹éß! ¦ Òx·Žo ¦ Ó߬oÿ Ò΋q¶„í* WÈC ½‚JÌ•
Ò΋q¶„í ÒSfâ ú½ß¸Ò·„oÜßâéß QéßÄéß Qéß·„Ì„éßoÜßÌó ¦ ÃŸÁx¢ ½ß¸†Ãˆo»‡ 'ÒêHâx"½‚éß`¯öÌ„éߢΈ.
¿„¢¯ŸÃ„éß. QéßÃò·„ Õ®„Ø„éߢ·„Ä Óß«¢º¢Üƒ ú½ß¸Ò Ø„éê
ß ÎŸ, ZÒ… ¥Ó•·Ò„ éߢΈ RÅßéÜß Ìß ó (¥Õßνr‹ …¸ß
Èo¢S ½ŸÃˆY Ó߸¢ºÃˆ¢¿ŸÃ„éß."" Ε݄҅éßz) ÒÅŽj ½•à„xÒÜœ ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ…. ÒéßÄÜß
31 ¨ ̄Ä¢ ú½ß¸Á܃ß, Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒêâ¢

½ß¸Åßz úà„΋rÒU¢¿„¢Ç›. ''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„í


Ó•Óò·„ ¯ÇŸÃˆÜƒ ©ÓŸsÓŸ? ½ŸÃˆ·Ž Ó•Óò·„ ¥¢Ï‹ Ä·„oÓß«·„o½‚éß`ÓŸØßéß Ã„·„o¢Ìó ̄΋ÒÅߢ.
·ŸÃ„¢Ìó Y¢Ç›â ú½ß¸Òê΋·„Ľ‚éß`â Î•à„¢Üƒ ¥á¸ê~Äéß (¥Ó߬€ÃˆØ„ê) ¯ŸÌ„YÕߢϋ⠷ŸÜߢÜó ¿ŸÜß
©ÓŸsÓŸ? '½•éßÒéßéß Òê ØßéßMŸjâéßNŸÃ„¢»‡ âÇ‹Ò Òéßé¹ß xß ½‚éâ`ß Î•à¢„ . §úà‡Ø•éÜß éß ß ÃŸEÜß ·ŸÜߢÜóâéß, ú½ßÒ¸ ·„Üo ß
ŃY·Ž Ò궄í ðÓß|¿„g ©¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟, ·ŸÜߢÜóâéß ¥á¸ê~É؄éßéßÜßéß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßâéß ÁØßéߢS
½•éßÒéßéß WÈC Z ¿‚¢Ì„¶„í ßÒéßéß," ¥Y ÓŸ °ÜƒÃ„é.ß ZÓ‚½‚ ΉY·Ž ßÁÏŸY. ·ŸÜߺéß ^Ã¢Ç‹Ò ÃŸÁÏŸY.
ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ, ½ŸÃ„܃ ¯¢Î‹é߶„í ¦ Òx·Žo ¦ Ó߬oÿ Ò΋q¶„í ½‚êðá ϋÄwà‡Ó߸oÿ ú½ß¸·ŸÃ„¢ Ì„âéß
ÒêŃzNj̟Äéß? RÇŸ¶„íHSfâ Ó߬oÿ ÒéßÃó Òx·ŽoY R½ŸºÒêÇ›â½ß¸tíÇ‹éß ¦
32 ° ·„âx·„»‡Y Ì„â ⻄Üßâéß ÒéßÈf¯öÌ„éߢΟ? Òx·Žo ÒéßÄÜß ¦ úÓ߬o Ò΋q¶„í ½‚Ý„zÅߢ Yá«Î‹r¢. ³·„½•Ý„ ¦½‚éß
ܕ΋éß. ÒéßÈf¯ö΋éß! ° ï½ß¢Ç›z ¶„íÒê^Ão»‡Y Ì„â âêÌ„â Õ®„Äo ¦½‚é߶„í RÇŸ¶„íHSfÓŸ, Ü•·„ ¿„Y¯öØßéßÓŸ,
¦½‚éß ½‚éßéß΋Ŏ Õ®„Äo WÈC ¦½‚éßâéß R½Ÿº¢ ¿•Óß«·óÒÅߢ
΋éßÓ߸éßoÜ߶„í ³ÇŸm袧 ÒéßÈf¯öÌ„éߢΟ? ܕ΋éß. ϋÄwà‡Ó߸oÿ RÄéß΋r¢.
835 ØßéßÉwØ„ê 3:2-18
ZR½ßt¸ íÇ‹éß ÓŸ Ò΋¶q í„ ÃŸ½ŸÜßY ·óÄéÌß é„ Óß Ÿs½Ÿ?"" ¦½‚éß Ì„â Εà‡Ys 'ÒéßHâ" (¥½ß¸RúÌ„)½ß¸Ãˆf¢Îˆ.
¥Y Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸H·ŸÇ‹éß. ßWÌóâéß, ¿‚·a„ ÜßÌóâéß ¿•Óâ«ß Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢S,
2 Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»„Åßéßj¶„í¢Îˆ. 10§úà‡Ø•éßÜßéß
Ø„éê ß ÎŸ, Έໄ ‡ ©âs ·ò¢Ç‹ K¹ßßÜßâéß ¿„êÇ‹é.ß
ZÒ·„aÇ‹ WÄéß»„Y ¿óÅßéß ©¢ÎŸ? ZÒ… ÕƒÅß Ø‚éßéß·„a Rà‡|Ó߸ ½®ß¸êÌ„¶„íßܜñâ Nö΋È (Ø„éßêΟ)
½ß¸·„aâ RÅßéßÜß (¥Õß΋r½ß¸… Ε݄҅z) ·óÓ߸¢ ½•S ºë΋؄éß ½ß¸†Ã„|·„¢»‡ ÓŸÒ΋q¶„í WÈC ßܕ΋éß.
Ò…ÓŸsÒ…. ¯ÇŸÃˆÜó ¶„îÄéfß âs ¥Ã„\Ø„ééß Yß ÒÜœ ÓŸÒ΋q¶„í WÈC ÒSfâÅßéßz ¦½‚éß âÅŽ¢S¢Îˆ."" ¨
ZÒ·„aÇ‹ ¶„îÄéfß ÓŸsÒ…. ZÒ… Εà‡Ys '¥½ßR¸ úÌ„¢" ½Ÿ¶„ía Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ.
11Ø‚éÈ
¿•à‡Ò…! °½‚éâ`ß ¢Åƒ½Ÿ? ZÒ… ¿ŸÜƒ ΋éMß ŸaßxÜßéß ß ê½Ÿ ÓŸÌó §Üƒ ¿‚½t«ß ÓŸÇ‹é ''§úà‡Ø•éÜß éß ß
¿•à‡Ò…. ZÒ… ÓŸ¶„í Rà‡|Ó߸¯ŸúÌ„¢»‡ Ü•Ò…. ÓŸ¶„í Rà‡|Ó߸¯ŸúÌ„¢»‡ ܕ΋éß. Rà‡|Ó߸¢ Ü•Y Ø„éßêΟ
3 ZÒ… ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ò…. ¥¢Î‹éß¿• Òß~Üßéß Ü•Ò…. ·„¢^Åß §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ¿‚½ß¸tí·òÓ•¢Î‹é߶„í ³·„ ÒéߢS
ÒÓߢ¸ Ì„ ·ŸÜß½…¸ß ½ŸâÜßê Ü•Ò…. ¥ØßéÓß Ÿ Z Òéßé¹ß ß NŸ¶„í Ò…¢Îˆ. 12ØßéÃß w‰ Ø„ê, ZÒ… ½‚Jz ¨ ÒÄÒo êÓŸYs
Üß·„äËŸÜßéß ½•à‡xÜß·„ä˟܃z ©ÓŸsØßéß. Z ¥·„ëÌŸx ©Ì„oÄ Î•à„¢Üó ¿‚½ß¸tí:
Ü߶„í Óß«»„éßc½ß¸Ç‹Åߢ¶„îÇŸ ÒêY½•à‡Ò….
4 ·ŸY ZÒ… âYs½ßt¸ íÇ‹éß ½ßÜ« éß Óß é¸ß Óoß ŸsÒ…. 'ÓŸ Ì„¢úÇš" 'Rà‡|Ó߸¢Ü•Y §úà‡Ø•éßGØ„éßéß܃ß WÈC ĢǛ."
ÓŸ ÕƒÜßx¢âéߢǛ 'ZÒ… ÓŸ¶„í ú½ß«Ø„éß RéßúÌ„éßY܃ §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. 'Yâéßs ¿„êS Òéßé߹ߢ
©ÓŸsÒ…." W½ß¸tí·óâéß. Ó•âéß Y¢Ç‹éß Î‹Ø„éßÌó ©ÓŸsâéß."
5 'Ε҅Njéß ÓŸ ½ß¸Åßz ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê ·ó½ß¸¢»„ ©¢Ç‹Ç‹éß. ¨ ½Ÿ¶„ía Ø‚éßÈ꽟Έ. 'Z½ß¸Åßz Ó•âéß à‡à„|Ì„
Ε҅Y ·ó½ß¸¢ ¥Üßt½‚éß`âΈ. ¥Îˆ à‡à„|Ì„¢»‡ ½‚éß`â ·ó½ß¸¢Ìó ©¢Ç‹âéß.
13
©¢Ç‹Î‹éß" ¥Y ¥¢ÅßéßÓŸsÒ…. ''Ø„éßêΟ, ZQ ZÒ… Z ¯Ÿ¯ŸYs »„éßÈo¢¿ŸH. Z Ø‚éßÈ꽟
Rá¸Ø„êÜßéß ¥¢ÅßêÓ• ZÒ… ¯¢Ì„ ¿‚Ç‹éß ¿•Ø„éß Î•Ò…Y·Ž ZÒ… ÒxW_÷„ÒéßØê „ xÒ… Z ¯Ÿ½ß¢¸ ¥Î•.
»„Üß½ó ¥¢ÌŸ ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…."" §Ì„Ä Εà‡ÜßâéߢǛ ÒSfâ ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß
ZÒ… ¦ÃŸÏˆ¢SÓŸÒ… ZÒ… ú½ß¸W ½ß¸¿„fY ¿‚Åßéßj
¿‚Ç‹m ÌóÕßéßÅßéßjÒ…Üßéß - §úà‡Ø•éßÜßéß ÒéßÈ؄éßéß Ø„éßêΟ ·Ž¢ÎŸ Rú»„@ßϋ⠿•à‡Ò… ZÒ… ÓŸ ¦ÁÂâéß
6ßÁ‚ñâ Ø‚êá¬Ø„ê Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ¯ŸH¢¿• ÒéßYs¢¿„ܕ΋éß.""" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
·ŸÜߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó ÒêŃzǛӟNjéß. ¦Ø„éßâ
14''Rà‡|Ó߸¢Ü•Y ú½ß¸Á܃ß, ÓŸÒ΋q¶„í ĢǛ"" ¥Y
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, §úà‡Ø•éßÜßé* ß ¿•Óß«â
¿‚Ç‹m½ß¸âéßÜßéß ZÒ… ¿„êà‡Ò…. ÓŸ ½ß¸Åßz ¦½‚éß ¯Üƒ Rà‡| Ø‚éßÈ꽟 ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß ''Ó•âéß Qéß Ø„éßÁÒêYY.
Óßø U
„ Ì„¢»‡ ©âsÎó ZÒ… ¿„êà‡Ò…! ú½ßW¸ ·ò¢Ç‹QéßÎ,‹ ú½ß¸W ⻄Ä¢âéߢT ³·òa·„a Òx·ŽoY, ú½ß¸W ¶„íÅßéߢÕߢ
ú½ß¸W ½ß¸¿„fY ¿‚Åßéßj ·Ž¢Î‹ Rú»„@ÜßÌó Òx[׿„È¢Sâ âéߢT §Î‹qÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß XÓ߸éß·òY RéßÒéßwHs
¯Ÿ¯ŸY·Ž §úà‡Ø•éßÜßéß ¯ŸÜßtÇ›¢Îˆ. 7'¨ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸx Ó߬؂êâé߶„í XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. 15¥½ß¸tíÇ‹éß Qé߶„í
ÜßZs ¿•Ø„éßÅߢ ½ß¸†Ã„oØßéß⠽߫ÒéßwÅß §úà‡Ø•éßÜßéß âêÌ„â ·Ÿ½ßø é„ Üß âß éß (¯ŸÜß¶í„ Üßé)ß §NŸoâéß. ¦ ¯ŸÜß¶í„ Üßéß
Ì„½t¸ß ·„ ÓŸÒ΋¶q í„ WÈC ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ" ¥Y Ó•ââéß¶í„ ÓŸsâéß. ÓŸ¶„í Rà‡|Ó߸ ¯ŸúÌ„éßÜœñ ©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÁƒÂâ¢Ìóâéß,
·ŸY ¦½‚éß ÓŸ Ò΋q¶„í ßܕ΋éß. Rà‡|Ó߸ ½®ß¸êÌ„¶„íßܜñâ ¥Ò»‡ºâÌóâéß RéßÒéßwHs âÇ›½ß«NŸoÄéß.
16¦ ÃóEÜóz, ßÁx¢Üó Qéß Ó߸¢Ì„W ï½ßÈC QéßÄ
§úà‡Ø•éÜß éß ß Nö΋ÃØ ˆ é„ »ß é„ ß Ø„éê
ß ÎŸ ¦½‚éß °Réß ¿•Ó¢«ß Îó
¿„êÓߢ« Έ. 8§úà‡Ø•éÜß éß ß Rà‡|Ó߯¸ ŸúÌ„¢»‡ Ü•Îé‹ .ß ¦½‚éâß éß Ó•¶„íÜœñ ©¢ÅƒÃ„éß."" ¨ ½Ÿ¶„ía Ø‚éßÈ꽟Έ.
Ó•Ó‚¢Î‹é¶ß í„ ½ß¢¸ ½ß« ½•à‡Óó §úà‡Ø•éÜß éß ¶ß í„ Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ¦½‚éß''¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ú½ß¸ÁÜßéß ÌŸÒéßéß Î•Ò…Y YÕߢϋâ
Òx[׿ŸÃ„ ÎóMŸY·Ž ¯ŸÜßtÇ›â¢Î‹é·_ß Ó•ÓŸ½‚é¶ß í„ RÇŸ¶„í Òéߢ΋NŸYs ·„HCÒ…âs ÃóEÜßéß »„éÃß é„ âoß sÅßézß ¿‚½t¸ß Äé.ß
H¿ŸfâY §úà‡Ø•éßÜßé߶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ·ŸY ¥Îˆ Rà‡|Ó߸ ¦ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß »„êÈf ½Ÿ^â̄ ÒêúÌ„¢
½®ß¸êÌ„¶„íß Üœñâ ¦½‚éß Nö΋ÈY Õ®„Ø„éßï½ßÅßjܕ΋éß. Ì„Üߢ¿„Äéß. ½ŸÃ„éß ÎŸYY »„éßÄéßo¢¿„éß·óÄéß. ¯ö»òÅßéßj
Ø„éßêΟ Õ®„Ø„é߽߸Njܕ΋éß. Ø„éßêΟ¶„îÇŸ Ì‚C¢S Òx[× ·óÄéß. ½ŸÃ„éß ÒéßÃó ½ß¸RúÌ„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ¿•Ø„éßÄéß.
17¦ ÓßÒ
¿ŸÃˆËŽÜƒ ú½ß¸ÒÈo¢S¢Îˆ. 9ÌŸÓò·„ ÒéßÄéß»„éßÜ•Y Òx[× ¸ éßØé„ ¢ß Üó Ø‚éÃß ê
„ á¸ÜÒ• éßéß â»„Ã¢„ 'Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¿ŸÃˆËŽÜƒ ú½ß¸ÒÈoÓ߸éßoÓŸsâÓ• S¢Ì„â ¿•Ø„éßܕ΋éß. ¥Üƒ Óߢ« @Óß⸠¢" ¥Y ½ßÜ« éß Òß ÕßÇé‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. Î•à„ Î•à‡Üß ú½ßÁ¸ Üßéß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢Üó ·„HÓß« Ø‚éßÈ꽟âéß
Óßw¸ È¢S ¦Ø„éâß ÓŸÒêYs »ûÄRNŸoÃé„ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß Ì„Òéß
§úà‡Ø•éßÜßéß §·„aÇ‹ §úà‡Ø•éßÜßéß ¥â»‡ §úà‡Ø•éßÜßéß ½‚éßéߢǛ ºë΋؄êÜßâéß §·„ ¯¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ¥âéß
Ø‚ééß ·ß a„ ©Ì„Ão „ ú¯Ÿ¢Ì„¢. ØßéÃß w‰ Ø„ê ·ŸÜƒY·Ž Ң΋ Óߢ¸ ÒÌ„€ Ó߸È¢¿„Äéß. 18¦ ÃóEÜóz Ø„éßêΟ Ò¢à„¢ §úà‡Ø•éßÜßéß
ßÜß Òéßéߢ΋éß ¥á¸ê~Äéß ½ŸÃˆ¿• §úà‡Ø•éßÜßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éß Ò¢à„¢Ìó ·„ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ ½ŸÃ„éß ©Ì„oÄ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ³_·
ÕßÇ›¢Îˆ.
ØßéßÉwØ„ê 3:19-4:6 836

4Rú»„§Î•ÃŸ½ŸÜß
¿óÅßéßâéߢǛ ·„HÓß« ÒNŸoÄéß. ½ŸÃˆ ½ß«Ì„ÄéßÜ߶„í Ó•YSfâ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''§úà‡Ø•éßÜßê, ZÒ…
ßÁx¢Üó·Ž ½ŸÃ„éß ÒNŸoÄéß. âé߶„í¢_Åß, WÈC ÓŸ Ò΋q¶„í ÄÒéßéßw Z
@Üßâéß RÓ߸Ƚ•Øßéß! ÓŸâéߢǛ ΋êÄ¢»‡
19''Ø‚ é ß È ê½ŸÓ‚ ñ â Ó• Y ܃ ¥âéß ¶ „ í ÓŸsâéß , ¯öÒ΋éßq!
2
'RéßÒéßwHs ÓŸ Óß|¸ ¢Ì„ [Ç‹Üm Òß Üœ ¿„êÓßé¸ ·ß óÒÅߢ ZÒ… ¦ RÏ‹¢»‡ ¿•ðÓß,o ZÒ… ú½ßÒ¸ êË¢ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž
ÓŸ¶„í Óߢ¸ Ìóá¸ÎŸØ„é·ß ¢„ . Qéß·ó ÒéߢS ßÁƒxYs ¨ ÒêÅßÜéß ß ¿‚½t¸ß »„ÜÒß … 'YÌ„éxß Ç‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
Ò|Åߢ ÓŸ¶„í Ì„ë½ß«oYÓ߸éßo¢Îˆ. ¦ ßÁx¢ §Ì„Ä ÌóÇ‹éß" ¥Y ZÒ⻄ÜßÒ… ZQ ÒêÅßÜßéß Ó߸̄x½‚éß`â,
ßÁƒxÜß·„¢^Åß Ó߸éߢ΋Ä¢»‡ ©¢ÅßéߢΈ." QéßÄéß ÓŸxØ„éß½‚éß`â, ZWÒêßc⠽߸Üßéß·„»„ÜßÒ…. ZQ
ââéßs 'Ì„¢úÇš" ¥Y ½ßÜ« éß Nß ŸoÃâ„ éß¶í„ ÓŸsâéß. QéßÃé„ ß ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓßo, Ø‚éßÈ꽟 ßÁƒxÜßâéß Î‰RNŸoÇ‹éß.
ââéßs ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê ¥âéßÓ߸ÈNŸoÄY ¥âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿•Óâ«ß ½ß⸠éßÜâß é ½ŸÃ„éß ¯ô»„Çé‹ Ì ß ŸÃ„é.ß ""
3
¶„íÓŸsâéß. Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„½ŸÓ߸éß
20 ·ŸY Ì„â Õ®„Äo ½ß¸Åßz Ò¢¿„⻇ âÇ›¿• Ó߬oÿÒÜœ Ü߶„í Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Qéß
QéßÄéß Ì„Ø„êÄ؄êxÄéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òê, Õ®„êÒéßéßÜßéß Î‹éßâsÕßNjܕ΋éß. ½ŸÅŽY ΋éßâs¢Ç›!
ZÒ… ÓŸ ½ß¸Åßz Rà‡|Ó߸ ¯ŸúÌ„¢»‡ ½‚éßÜß»„ ܕ΋éß!"" ÒéßéߢNjz¯ô΋ÜßÜó RÌ„oÓŸÜßéß ¿„ÜßzÒ΋éßq.
4
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒêâ¢. Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ú½ß¸ÁÜßéß»‡ QéßÄéß Ì„Ø„êÄéß
21 ⻄s¢»‡ ©âs ·ò¢Ç‹ÜßQéß΋ Ãó΋â ZÒ… Râ ·„¢Ç›. Qéß ºë΋؄êÜßâéß ÒêÄéßf·ó¢Ç›.*
Ò¿„éßf. §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Î‹Ø„ê[×·ä„ ·óÄéß Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éß܃ß,
¶„í¢Åßê °Ç‹éßÓ߸êo ú¯ŸÃ„pâ ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß QéßÜó ½ß¸ÃˆÒÄoâ ß·„¯öÌ• ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢
Õߺéß Î‹éßá¸éßjÜœñӟÄéß! ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Ø‚éßÈ꽟 ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ÓŸ ·ó½ß¸¢ ¥Cs܃ ú½ß¸Á|ÈÜßéßzÌ„éߢΈ.
Ε҅Ys ÒéßÈf¯öØ„êÄéß. ÓŸ ·ó½ß¸¢ RéßÒéßwHs ΋U¢S ½•Ó߸éßo¢Îˆ. ¦ ¥Cs
Áƒ|ÜßHs ¯Ò|Ã„ê ¦Ã„tܕÄéß! ¥Ó߸Üßéß §Î‹¢ÌŸ
22''Rà‡|Óß ¸ ½ ® ß ¸ ê Ì„ ¶ „ í Üß » „ é ß §úà‡Ø• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ƒÃŸ ¯¢Î‹é¶ß í„ ÁÄé»ß é„ Ìß é„ ¢ß Έ? QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ½ß·¸ ŸÃŸxÜß
ÓŸÒ΋q¶„í WÈC ĢǛ. ÒÜßzÓ• §Î‹¢ÌŸ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.

âÓŸsúà„ØßéߢS ĢǛ. ÓŸ ½ß¸Åßz Ò¢¿„âÌó ©Ì„oÄ Îˆà„ âéߢǛ R½ß¸Ì„éßo


5
½‚éßHßCâ¢Î‹é߶„í ·„äRéßNŸoâéß."" ''¥Ò…âéß. ½•éßÒéßéß Z ''¨ ÒÄoÒêÓŸYs Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í ú½ß¸·„
Ò΋¶q í„ ÒNŸoÒéßé.ß ZÒ… Òê Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ε҅Nj҅ ÅŽ¢¿„éßÒéßéß: Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ú½ß¸W ¯õÄéßY·Ž
23 ·ò¢Ç‹ Ü ß Qéß Î ‹ Rú»„ @ Üß â éß ½ß ¸ † P¢¿„ é ß Å ß Ì‚HØ„éÁß •Øé„ éß Òß éßé,ß Î•àÒ„ éߢ̟ ÕßêÄ ҆Έ Õƒ@
¥R½•·„¢. ·ò¢Ç‹ÜßQéß΋ ¦Ç‹¢ÕßÄ¢»‡ ÁÈ»• Åߢ»‡ §Üƒ ¿‚½ß¸tíÒéßéß, 'QéßĢ̟ ·„HÓß« ĢǛ!
½ß†
¸ Áƒ ·ŸÃ„xú·„ÒéßÒéߢ̟ ½‚êÓߢ¸ . YÁƒY·Ž, §úà‡ Ã„·„äË^·ñ ÒéßâÒéߢ̟ ÕßÜß½‚éß`â ⻄ßÜ߶„í
Ø•éßÜßé߶„í Ä·„äË Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y Ò΋qâéߢǕ Ì„½ß«t¢¿„é߶„í¯öΟ¢!"
6
ÒÓ߸éßo¢Îˆ. Ó߬؂êâéß ½‚ñ½ß¸…¶„í Ó߸¢_·Ì„ Ï‹|ÁƒYs ¯»„éßÄ
24 ¦ Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éâ`ß ÕßØé„ Üß éß Îß •ÒÌ„ Òéßâ Ì„¢úÇ‹éÜß ß ½•Ø„éßéßÒéßéß. Qéß ú¯ŸËÄ·„äË^·ñ ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›!
¦ÓßYo« úRéߢC½•Ó¢«ß Έ. Òéß⢠½ßÜ« Üzß ¢ß ·ŸÒÅߢÌó ¦ÜßÓ߸x¢ ¿•Ø„éßÒ΋éßq! §Îˆ QéßÄéß Ì„|Ä»‡
§Î‹¢ÌŸ ÁÈC¢Îˆ. ¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ΕÒÌ„* ¿•Ø„éߢǛ. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ ©Ì„oÄ Έà„âéߢǛ*
Òéßâ Ì„¢úÇ‹éßÜß »òú^ÃÜßâéß, ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß, ½ŸÃˆ
¶„íÒêÄéßÜßâéß, ¶„íÒê^ÃoÜßâéß ¿„¢½ß«¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ... ÒêÄéßf·ó¢Ç› ''ú½ß¸Õ®„éßÒ… ð½ßÈÅß Ó߸éßâsW
25 Òéß⢠Óß«»„éßcÌó Ì„ÜßÒ¢¿„é߶„í¢ÎŸ¢. Òéßâ ¥Ò Ó߸¢NŸaÄ¢ ·„HCÒ…¢Ç‹¢Ç›. Qéß ºë΋؄êÜß QéßΈ ¯ôÄâéß
Òê⢠ÒéßâHs ΋é½ß t¸ß Ŏ܃ ·„½t«ß ½•Øé„ Zß Ø„é¢ß Ç›. ·„WoÈ¢¿„¢Ç›"" ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ³·„Òx·Žo Ì„âéß Î•Ò…Y ½ß¸·äŸâ
Òéßâ Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y½ß¸Åßz Òéß⢠XúÒ½‚éß`â Ò…âsÅßézß Ì‚Üéß ½ß …¸ß Åß¶í„ Ì„â ÒéßßwÒØ„éÒß Òéßéß QéßΈ Òéßé¢ß ΋éß
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡¢. Òéßâ¢, Òéßâ Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ¶„îÇŸ ¿„ßwYs ·„WÃo ¢ˆ ¿„éÅ ß ß §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß NŸ¢ú½ßθ ŸØ„é¢ß . ·ŸY
¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»„ŃjÒéßéß. Òéßâ Sâs̄⢠âéߢǛ YÁ½‚éß`â Ó߸éßâsW Ó߸¢NŸaÄ¢ Òx·ŽoØ‚éßéß·„a ºë΋؄éߢ
(ÒéßâÓ߸é߀)Üó ½‚éßéß΋ÜßÒ…Ì„éߢ΋Y ØßéßÉwØ„ê ¿‚½ß¸…
§½ß¸tÅŽÒĶ„í Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y ¦ÁÂâéß Òéß⢠̄éßÓŸsÇ‹éß.
¯ŸÅŽ¢¿„ܕ΋éß"" ¥Y ¿‚¯ŸtH.
©Ì„Ão „ Έàâ„ éߢǛ Ø„éê ß ÎŸ ßÁx¢ Qéßηˆ Ž ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñâx¢
¨ Έàâ„ éߢǕ ΋¢Ç‚Wo ÒSf¢Îˆ. §úà‡Ø•éÜß éß ¶ß í„ ½ßK¸ fÒéߢ»‡,
¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ΕÒÌ„ §·„aÇ‹ ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„¶„í ©Ì„oÄ¢»‡ Ò…âs Εà‡Üß ïÓßñÓŸxÜßéß Ì„Ã„éß¿„éß Ø„éßêΟ, §úà‡
¥â|Ø„éߢ. Ø•éßÜßéß QéßΈ·Ž ΋¢Ç‚Wo Ò¿•fR.
837 ØßéßÉwØ„ê 4:7-22
15
Ó•âéß R½ß¸Ì„éßoâéß XÓ߸éß·òY ÒÓ߸éßoÓŸsâéß. Ó•âéß Râ¢Ç›! ΟâéßâéߢǛ* ÒSfâ ½ŸÃŸoºÃ„éßÇ‹éß
¥W Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â RÓŸà„ÓŸYs XÓ߸éß·òY ÒêŃzÇé‹ Ìß é„ Óß ŸsÇ‹é.ß ·ò¢Ç‹Üß ú¯Ÿ¢Ì„½‚éâ`ß ¯ú¯®Ÿ
ÒÓ߸éßoÓŸsâéß. ØßéßÒéßé*
ß âéߢǛ §Ì„Ç‹éß Î‹éßß|Äo Ì‚Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß.
7 Ì„â »„éº ß âéߢǛ ³·„ ''Óߢ« º¢ ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ÒSf¢Îˆ.
ßÁƒxÜßâéß ÓŸà„⢠¿•ðÓß½ŸÇ‹éß ·„ÎH‹ ÒÓßé¸ Óoß ŸsÇ‹é.ß 16''ΟYY ¨ Εà„Òéߢ̟ ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„¢Ç›. ¦ ½ŸÃ„oâéß
Z ßÁƒxYs Ó߸Ä| ÓŸà„⢠¿•Ø„éßŃY·Ž ¥Ì„Ç‹éß Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß â»„ à „ ½ ŸÓß ¸ é ß Ü ß ¶ „ í Ì‚ H Ø„ é ß
§Üßéßz ÒΈH ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. Z ½ß¸ÅßjËŸÜßéß Ï‹|¢Ó߸ Á•Øé„ ¢ß Ç›. ÕߺéßÎê ‹ Ľ…¸ß Εࢄ âéߢǛ à„úÌ„éÒß … ÒÓßé¸ oß
ÒéßÒ…ÌŸØßéß. ½ŸÅŽÜó YÒÓß«¢¿„ŃY·Ž ³·„aÇ‹ê ÓŸsÇ‹éß. Ø„éßêΟ ⻄ßÜßï½ßñ à„úÌ„éßÒ…Üßéß Ø„éßéß΋r
Réß»„ÜßÇ‹éß.
8 ·ŸÒ…â ӟÄÕßÅßjÜßé*
Ï‹|Y ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß.
17 ¿•âéß ¿„éßÅßêj ½ß¸¢Åßâéß ·Ÿ¯ŸÇ• Òéßâéßá¸éßxÜßéß
ß Ï‹Ãˆ¢¿„¢Ç›. Réß·ŽaH»‡ RÜß
½ß«¢¿„¢Ç›! ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Ø‚éßÈ꽟 Qé߽߸Åßz
âsÅßézß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß à„úÌ„éÒß …Üßéß ¿„éÅ ß éß Òjß éßéÇß ‹
¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÇ‹éß.""
9 ̟Äéß Ø„éßêΟ, ZÒ… ÓŸ¶„í ¯Î‹éßÄéß WÈ»‡Ò…!
¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ.
¥¢Î‹éßÒÜßzÓ• à„úÌ„éßÒ… YÓ‚sΈÈ¢S ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß!""
''§Îˆ ÁÈ»• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ßE, §Ì„Ä ÓŸØ„éß
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
¶„íÜßéß Ì„Òéß Ï‚ñßxYs ·óÜót̟Äéß.Ø„êÁ¶„íÜßéß 18 ZÒ… YÒÓß«¢Sâ XÄéß, ZÒ… ¿•Óß«â ΋éßMŸaßxÜ•
Ղ΋ȯö̟Äéß! ú½ß¸Ò·„oÜßéß Õ®„Ø„é߽߸Ǜ, RÓ߸wØ„éߢ ¨ R½ß¸Ì„éßoâéß XÓß«·òY Ò¿ŸfØßéß. Z ΋éßá¸j
¯ô¢Î‹éß̟Äéß!"" ORÌ„½•éß Z »„éߢǂHs TÜ•f Ճϋâéß Ì‚Sf¢Îˆ.""
10¥½ß¸tíÇ‹éß ØßéßÉwØ„êÓ‚ñâ Ó•âéß §Üƒ ¿‚¯Ÿtâéß,

''ÓŸ ú½ß¸Õ®„éßÒß»„éß Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… YÁ¢»‡ Ø„éßêΟ, ØßéßÉwØ„ê Ãó΋â


Ø‚éÃß ê„ á¸ÜÒ• éßéß ú½ßÁ¸ Üßâéß ½‚êÓß½¸ …¸ß ¿ŸfÒ…. 'Qéß¶í„ à‡¢W 19 ¥Ø„éßxØ‚êx, ÓŸ ΋éߣ¹ß¢, ¦½•Î‹âÌó Ó•âéß
·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ" ¥Y ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsÒ…. ·ŸY ÒéßêÜßé»ß é„ ¿
ß é„ Óß Ÿsâéß. Ó•âéß ÕƒÏ‹Ìó ú¶„í¢C ¯öÌ„éß
§½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ »ò¢Ì„éßÜßQéß΋ ·„Wo ©¢Îˆ!"" ÓŸsâéß. ¥Ø‚êx, Ó•âéß Õ®„Ø„éß úÕ®ƒ¢Ì„éßÇ‹
âØ„êxâéß. ÓŸÜó ÓŸ »„é¢ß Ç‚ ΋ÎÃq‹ ܈ éß Ì zß ê
„ ©¢Îˆ.
11 Ó•âéß ú½ß¸à‡¢Ì„¢»‡ ©¢Ç‹Ü•âéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß
¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø„éßêΟ, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸Á
Ü߶„í ³·„ ÒÄoÒê⢠§Ò|ÕßÇ‹éßÌ„éßÃΈ: ''ÒÅŽj Ó•âéß ÕßêÄ Ï‹|Y RÓŸsâéß. ¥Îˆ Ø„éßéß΋r ӟ΋¢.
·ò¢Ç‹Üßï½ßñâéߢǛ ½•Ç›»‡H QÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ ¯ÇŸÃˆ ïÓßñÓŸxYs ¥Îˆ ½ß«ÜßéßNöo¢Îˆ!
20
âéߢǛ Z ú½ß¸ÁÜß QéßΈ·Ž QÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ ^ÃñÌ„éßÜßéß ³·„ΟY Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ³·„ÅŽ ¦½ßθ Ü‹ ß ½ßø ¢„ ½ßø !„ Εࢄ
âêÈfâ ÏŸâx¢ ¯öÌ„¯öØ„éßŃY·Ž ½ß¸Y·Ž Ò¿•f Ø„êÒÌ„êo Ó߸Ä|ÓŸà„âÒéßØßéßx¢Îˆ. ¥âéß·óY
ï½ßñÄéß»‡H܃¢ÅŽÎˆ ·ŸÎ‹éß. RÏ‹¢»‡ ÓŸ ǕßÜßZs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß!
12 ÓŸ ½ß¸Ã„ΟÜßéß (̂ÄÜßéß) S¢¿„ÕßÇŸmØßéß!
§Îˆ ΉY·„¢^Åß ÕßÜß½‚éß`â »‡H; ï½ßñ»‡ ¥Îˆ ÓŸÒ΋q 21
âéߢǛ QÓ߸éßo¢Îˆ. §½ß¸tíÇ‹éß, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßï½ßñ Ø‚éßÈ꽟, Ó•Ó‚¢Ì„ ·ŸÜߢ Ø„éßéß΋r Ï‹|ÁƒÜßâéß
ÓŸ ÓŸxØ„éßYÄnØ„éߢ ú½ß¸·„ÅŽNŸoâéß."" ¿„êÇŸH? ¯¢Ì„·ŸÜߢ Ø„éßéß΋r ӟ΋¢ Ó•âéß
13 RÓŸH?
¿„êÇ‹éß, à„úÌ„éßÒ… ½•éß½®ß¸éߢ܃ Ü•S ÒNŸoÇ‹éß! ¥Ì„Y 22 Ε҅Njéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßêÄéßbÜßéß.
ÄϟÜßéß Ó߸éßÇ›»‡H܃ ·„YtNŸoØßéß! ¥Ì„Y »„éßúßÜßéß ½ŸÃ„éß âÓ‚sÄéß»„Äéß. ½ŸÃ„éß Òéߢ΋ ÕßéßΈr»„Üß ½ß«ÜßzÜß
ú»„ÎÜq‹ ·ß ¢„ ^Åß ½•»¢„ ·„ÜRß ! ¥Îˆ Òéßⶄí @Y·„â„ ! ÒÜœ ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ·Ž ¥Ò»‡ºÓ• ܕ΋éß. ·ŸY
Òéß⢠Ó߸Ä| ÓŸà„âÒéßØ„êxÒéßéß! ½ŸÃ„éß ¿‚Ç‹éß ¿•Ø„éßÅߢÜó ӕÄtÄéßÜßéß. ÒéߢS
14 Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ú½ßÁ¸ ܃ß, Qéß ºë΋Øê „ ÜßâéߢS ½ß ¸ Y ¯Üƒ ¿• Ø „ ê Üó ½ŸÃˆ · Ž Ì‚ H Ø„ é ß Ó •
¿‚Ç‹éßâéß ·„Ç›C ½•Ø„éߢǛ. QéßÄéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r ºë΋ Ì‚HØ„éß΋éß.""
Ø„êÜßé ·„HC ©¢Ç‹¢Ç›; ̄Ο|ß RéßÒéßwHs
Qéß Ã „ é ß Ã„ · Ž ä ¢ ¿„ é ß · ó¢Ç› . ΋ é ß á ¸ j ¦Üó¿„ â Üß é ß
¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Ø„éߢǛ. ΟâéßâéߢǛ Οâéß Ò¢à„Ó߸éßpÜßéß §úà‡Ø•éßÜßéß Î•à„½ß¸… ©Ì„oÄ
Õ®ƒ»‡â Ó߸Ⱥ΋éßqÜóz Óß«pĽ߸ǟmÄéß. ©Ì„oÄ¢âéߢǛ Ò¿•f R½ß¸
Ì„éßoÜó Òéßéߢ΋éß»‡ à„úÌ„éßÒ… ½ŸÌ„ ½ß¸Ç•Îˆ ½Ÿ_Ã.
ӟÄÕßÅßjÜßéß ÒéßëÌ„éßÜß ·óÓ߸¢ Ó߸¢ÌŸ½ß¸ Ó߸꿄·„¢ß»‡ ϋÈ¢¿• ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß §úà‡Ø•éßÜßéß Ø‚éßéß·„a ©Ì„oÄ ßÁƒxÜßÜó
³·„ Ä·„½‚éß`â ÒéßéßÌ„·„ÕßÅßj. ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß ÒéßÏ‹xú¯Ÿ¢Ì„¢»‡ ©¢Ç•Îˆ.
ØßéßÉwØ„ê 4:23-5:7 838
Òéßéߢ¿„é߶„í Ò¿•f Òéßé߽߸tí Ø„éßêΟ ½ŸÃˆ Îûá¸jx¢
23 Ó•âéß Õ®ê „ Réß½‚ñ½ß…¸ ¿„êà‡âéß. Õ®ê„ Réß ¹ƒI»‡ ©¢Îˆ;
ΟYï½ßñ °Qéß Ü•Îé‹ .ß Ó•âéß ¦·Ÿà„¢ ½‚ñ½ß…¸ ¿„êà‡âéß.
½‚Üßéß»„é ¯öØßéߢΈ.*
5 ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ QÏ‹éßÜßÜó WÄéß»„éßÌ„ê
¿„éßÅßéßj ½ß¸·„aÜß ½ß¸ÃˆLHÓ߸êo ¨ Rá¸Ø„êÜßï½ßñ
¦ÜóS¢¿„éß. ⻄Ä ¶„îÇ‹H Ó߸p܃ÜßÜó ½‚Î‹·Ž °
24 Ó•âéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜß ½‚ñ½ß¸… ¿„êà‡âéß, ¥R ·„ΈH¯öÌ„éß ³·„aÇ‚ñÓŸ ÒéߢS Òx·Žo ·„Y½ß«NŸoÇ•½‚ê ¿„êÇ‹éß. ZW»‡
ÓŸsØßéß. ·ò¢Ç‹ÜßZs ·„¢½ß«¢S ¯öÌ„éßÓŸsØßéß. ÒxҺÈ¢¿• ° ³·„aÇ‹éß »‡Y, Ó߸̟xÓ•|á«»‡Y ©ÓŸs
25 Ó•âéß ¿„êÇ‹»‡, ¥·„aÇ‹ Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ü•Ã„éß. ¦·Ÿ Ç•½‚ê ¿„êÇ‹éß. ° ³·„a ÒéߢS Òx·ŽoY ¿„êÇ‹ »„HCÓŸ,
à„¢Üó ½ß¸¶„íäÜßéß Ü•¶„í¢ÇŸ ¯öØ„êØßéß. Ó•âéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ·„äRéßNŸoâéß! 2ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸Òê
26 Ó•âéß ¿„êÇ‹»‡ Ó߸éß_·äúÌ„½‚éß`â ßÁx¢ ¯ÇŸÃˆÜƒ ËŸÜßéß ¿•Óê¸ß o 'YÌ„éxß Ç‚ñâ Ø‚éÈ
ß ê½ŸÌóÇ‹é"ß ¥¢ÅƒÃ„é.ß
·„Yt¢S¢Îˆ. ¦ ßÁx¢Üó ⻄ßÜßZs Óßø |„ ÓŸà„â ·ŸY ¥Îˆ ð½ßÃé„ ¶ß í„ ÒêúÌ„¢. ½ŸÃ„éß ¿‚½t«ß ¢Îˆ ¿•Øé„ Ãß é„ .ß ""
ÒéßØ„êxØßéß. ú½ß¸Õ®„éß½• §Î‹¢ÌŸ ·„Üßéß»„Á•à‡Ç‹éß.
3
¥Ïˆ·„½‚éß`â Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸½•éß Î‰YY ·„Üßéß»„ Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ú½ß¸ÁÜßÜó âÒéßw·„Ó߸éßpÜ^·ñß
¿•Óß«¢Îˆ. ¿„êÓ߸éßoÓŸsÒY ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ø„éßêΟ ½ŸÃˆY
27 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Î•à„¢ Ø„êÒÌ„êo ZÒ… ·òŃjÒ…, ¥ØßéÓß Ÿ ½ŸÃˆ·Ž Óò½ßt« ·„Üéß »ß Ü„ Ε é‹ .ß
ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„é¢ß Έ. (·ŸZ Εà‡Ys ½ß† ¸ È»o ‡ ÓŸà„⢠½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•à‡Ò…, ¥ØßéÓß Ÿ ½ŸÃò·„ »„éË ß ¯ŸÆ„¢
¿•Ø„éßâéß) ӕÄéßf·óŃY·Ž WÄÓ߸aÈ¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ½‚éßéߢǛ
28 ½‚ñ¹ßÈ Ο܃fÄéß. ½ŸÃˆ ΋éßMŸaßxÜ߶„í ½ŸÃ„éß
¥¢Î‹éßÒÜßz Î•à„¢Üó RéßCH⽟Äéß ¿„Y¯öØßéßâ
½ŸÃˆ ·òÄ¶í„ RÜß½N«ß ŸoÃé„ .ß ¦·Ÿà„¢ T·„ÅÒß …Ì„é¢ß Έ. S¢W¢¿„ Yß·„È¢¿ŸÃ„éß.
4
ÓŸ ÒêÅ߶„í WÄéß»„éßܕ΋éß. Ó•Óò·„ YÄnØ„êY ·ŸY Ó•âéß (ØßéßÉwØ„ê) §Üƒ ¥âé߶„íÓŸsâéß:
·ò¿Ÿfâéß; ÒéßÃÜ„ ß Ó•âéß ÒéßâÓßé¸ €ß ÒêÄéfß ·óâéß."" ''_·ÒÜߢ ð½ß΋ ÒéßÈ؄éßéß NŸÒêâx ÒßcÜß ½Ÿ_Ã
29 ¥Üƒ ÒéßêÄéßbÜœñÒ…¢ÇŸH. ½Ÿ_à ؂éßÈ꽟
»„éúĽ߸… ÃûÌ„éßÜß Ã„½ŸJ¢½ß¸…Üßéß, RÜßéß·Ÿ¢úÇ‹ à„Õƒq
ÒêßcYs ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„Å¢ß Ó•Ãé„ fß ·óÜ•Îé‹ .ß ð½ßÎÜ‹ éß ß
Üßâéß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß RY ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß! ½ŸÃˆ Ε҅Y ÕóÏ‹âÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óܕ΋éß.
·ò¢Î‹Ã„éß »„éߺÜßÜó Ο»„é·ò¢ÅƒÃ„éß. ·ò¢Ì„ 5 ·ŸÒ…â Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß ÓŸØ„é߶„íÜß Ò΋q¶„í Ó•âéß
ÒéߢΈ ¯ô΋ÜßÜó Ì„ÜßΟ¿„é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ÒéßÈ ½‚Ý„ÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇ‹ÌŸâéß. ÓŸØ„éß
·ò¢Î‹Ã„éß ·ò¢Ç‹Üß QéßΈ·Ž ¯¶„ía̟Äéß. Ø„éßêΟ ¶„íÜßéß Ì„½ß¸t·„ Ø‚éßÈ꽟 ÒêßcYs ÒéßÈ؄éßéß
⻄ßÜßZs Yßwâéßá¸xÒéßÒ…ÌŸØßéß. ¥·„aÇ‹ ©½ß¸Î•à‡Üßâéß ¥Ã„p¢ ¿•Óß«¶„í¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃˆ Ε҅Y
¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß. ÓŸxØ„éÒß êÄ¢c ½ŸÃˆ·Ž Ì‚Üéß Óß é¸ß ¢oß Î‹Ó• âRéßw·„ ÓŸ¶„í
30 ©¢Îˆ!"" ·ŸY ÓŸØ„é¶ß í„ Üߢ̟ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ðÓßÒâéß
Ø„éßêΟ, ZÒ… ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmÒ…. Z½•Réß
¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…? Z ¥¢Î‹½‚éß`â ¯úÄY ΋éßÓ߸éßoÜßéß Yß·„È¢¿• YRéßÌ„o¢ °·„½‚éß`ӟÄéß.*
6
¯¢Î‹é߶„í ϋÈ¢¿ŸÒ…? Yâéßs Õߢ»‡Ã„éß ¦Õ®„Ä ½ŸÃ„éß Î•Ò…Y·Ž ÒxW_ö„íÜœñӟÄéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz
ËŸÜßÌó ¯¢Î‹é߶„í ¥Üߢ·„È¢¿„éß·òÓŸsÒ…? Z ¥Ã„Ëx¢ÜóâéߢǛ ³·„ Óߢ« º¢ ½ŸÃˆY ¯ÎˆÃÓˆ é¸ß ¢oß Îˆ.
·„¢ÅŽ·Ž ¥Üߢ·„Ã„Ë ¯¢Î‹é߶„í ¿•Ó߸é߶„íÓŸsÒ…? Z ¯ÇŸÃˆÜó âéߢǛ ³·„ ÌóÇ•Üéß ß ÒSf ½ŸÃˆY ¿„¢½ß…¸
Ì„éߢΈ. ½ŸÃˆ ⻄ßÜß ÎŸ½ß¸…â ³·„ SÄéßÌ„ ½ß¸…H
¥Üߢ·„ÃË „ ÒxÄ¢p . Z úð½ßRéß¶í„ Üßéß YâsÓßU ¸ x¢¿„é ¯ô¢S ©¢Îˆ. ⻄â„ Üó âéߢS ¯ÒÇ‹éß ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž
¶ß í„ ¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃ„éß Yâéßs ¿„¢¯ŸÜßY ¿„êÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß ÒSfÓŸ SÄéßÌ„ ½ß¸…H THf ¿‚¢ÇŸÇ‹éßÌ„éߢΈ.
31 ú½ßÓ¸ Ò¸ß ½•Îâ‹ Üó Óßÿo¬ ¥Ã„SâÅßé»zß ‡ Ó•Óò·„ Ãó΋â Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÄÜß ÒéßÄÜß ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸÜß
RÓŸsâéß. ¥Îˆ ú½ß¸Í‹Òéß ·ŸâéßtÜó Ó߬oÿ ½ß¸Ç›â ½®H¸ß Ì„¢»‡ §Î‹¢ÌŸ ÁÄé»ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ¥Ó•·„ ½ßø ŸxØ„éß
½•Î⋠ҢŎÎ.ˆ ¥Îˆ ÓßØ ¬ ‚êâéß ¶„íÒê^Ã* o Ãó΋â. ÒéßéßÜßéß ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟¶„í ΋êĽ‚éß`ӟÄéß.""
7
¦½‚éß ¿•Ì„éßÜœWo ú¯ŸÃˆpÓ߸êo, ''¥Ø‚êx, Ó•âéß Î•Ò…Ç›Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''Ø„éê ß ÎŸ, Ó•âéß YÓ‚s¢Î‹é¶ß í„
ÒéßêÄg¯öÌ„éßÓŸsâéß! º¢Ì„¶„íÜßéß ââéßs ¿„éßÅßéßj ·„äRéߢ¿ŸÜó ³·„ ·ŸÃ„Ë¢ ¿„ê½ß«¢¿„éß. Z ½ß«ÜßzÜßéß
ÒéßéßŃjÄéß!"" ¥Y ¥¢ÅßéßâsΈ. ââéßs Ì„xP¢¿ŸÃ„é.ß Î•Ò…Ý•z ·ŸâÅßéÒß ¢ÅŽ ÒxĽp ‚éâ`ß
Rú»„@Ü߶„í ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÒêËŸÜßéß ¿•à‡Ã„éß. Z Ó߸¢ÌŸ
Õ®„êRéß ... ¯öØßéߢΈ ØßéßÉwØ„ê Ì„â Εà‡Ys Õ®„êRéß ÓŸY·Ž ·ŸÒÜßÓß«â ú½ß¸XΈ Ó•âéß ØßéßSf Ò…ÓŸsâéß.
Qéß΋ OÒßÓ߸éßÜßâéß Ó߸ëá«j¢¿• Òéßéߢ΋éßâs ·ŸÜƒY·Ž ¯öHf
¿„êà‡Ç‹éß. (¿„êÇ‹¢Ç›: ¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 1 :1 .) ·ŸY ... °·„½‚éß`ÓŸÃ„é ¥·„äßÄp¢»‡ ½ŸÃ„éß ·ŸÇ› RÈS, Õߢϟ

¬ ‚êâéß ¶„íÒê^Ão Ø‚éÃß ê
„ á¸ÜÒ• éßéß â»„ÃŸY·Ž §Îˆ ÒéßÃóð½ßÃé„ .ß Üßâéß Ì‚¢¿„é߶„íÓŸsÄéß.
839 ØßéßÉwØ„ê 5:8-25
17
¥ØßéßÓŸ ½ŸÃˆ¢·Ÿ ÓŸ ½ß¸Åßz Rà‡|Ó߸½®ß¸êÌ„¶„íÜœñ QéßÄéß ½ß¸¢Ç›¢S⠽߸¢Åßâ¢ÌŸ ¦ ïÓßñY¶„íÜßéß
©ÓŸsÄéß! ½Ÿ^ö„íaÒ ·ŸÜߢ Òx[׿ŸÃ„ »„ë@Üß WY½•NŸoÃé„ .ß Qéß ¦@ßâs¢ÌŸ ½ŸÃ„éß WY½•NŸoÃé„ .ß
ÜóÓ• »„Ç›¯ŸÃ„é Qéß ¶„íÒêÄéßÜßâéß, ¶„íÒê^ÃoÜßâéß ½ŸÃ„éß ÓŸà„â¢
8 ½ŸÃ„éß WâŃY·Ž Ó߸ÒéßëΈr»‡ ©¢Ç›, Ó߸¢Õ®óC¢¿„ ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Qéß »òú^ÃÜß Òéߢ΋Üßâéß, ½ß¸à„éßÒ…Üß
ŃY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©âs »„éßúßÜßÒÜœ ©ÓŸsÄéß. Òéߢ΋Üßâéß W¢ÅƒÃ„éß. Qéß úΟ·äŸ½ß¸¢Åßâéß,
¯ôÄéß»„éß½ŸY Õ®ƒÃ„x ·óÓ߸¢ ÒéßΈ¢S Ó߸·ŽHÓ߸éßoâs ¥¢FĽ߸… ¿‚Åßzâéß ½ŸÃ„éß W¢ÅƒÃ„éß. ·„Ì„éßoÜßÌó
»„éßúĢ܃ Ò…ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Qéß ÕßÜß½‚éß`â ⻄ßÜßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoÄéß.
9 ¨ ½ß¸âéßÜßZs ¿•Óß«â¢Î‹é߶„í Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß QéßÃé„ ß âRéßw Ì„Üß ÎŸ¿„é¶ß í„ âs ÕßÜ½ß ‚éâ`ß â»„ÃŸÜßâéß
Ó•âéß K·Žä¢¿„ÒΟq?"" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•NŸoÄéß!""
18
''¥Ò…âéß! §ÅßéßҢŎ Εà‡Ys Ó•âéß K·Žä¢¿ŸH Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''·ŸY ¦
»„Ο. ½ŸÃˆ·Ž Ì„Câ K·„ä Rψ¢¿ŸH. Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ÃóEÜßéß ÒSfâ½ß¸tíÇ‹éß, ´
10 Ø„éê ß ÎŸ ½ŸÃˆ úΟ·„Ì ä óÅßÜß ÒÄéÓß Ü¸ß »ß é„ ¢ß ÇŸ ½‚Ýé„ .zß Ø„éê ß ÎŸ, Ó•âéß Yâéßs ½ß† ¸ È»o ‡ ÓŸà„⢠·ŸYÒ|âéß.
19
úΟ·„ä ÜßÌ„ÜßZs âÈ·Ž½•Ø„éßéßÒéßéß. (·ŸY ½ŸÅŽY Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs, 'ØßéßÉwØ„ê, Òê
½‚éßéß΋éßqÜßâéß âÈ·Ž ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÒ΋éßq). ½ŸÅŽ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 Òê^·¢Î‹éß·• ¦½ß¸Î‹ Ì‚Sf
·òÒéßwÜßZs âÈ·Ž½•Øßéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, ¨ ï½ßŃjÇ‹éß?" ¥Y ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ZÒ…,
X»‚Üßéß Ø‚éßÈ꽟¶„í ¿‚¢ÎˆâR·ŸÒ….* '´ Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟âéß
11 §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢LØ„éßéßÜßéß, Ø„éßêΟ Ò¢LØ„éßéßÜßéß RÓ߸wÈ¢¿ŸÃ„éß. Qéß Ó߸|¢Ì„ Î•à„¢ÜóÓ• ½ß¸Ã„Εà‡Üß
ú½ß¸W Rá¸Ø„éߢÜóâê ÓŸ¶„í Rà‡xÓ߸½®ß¸êÌ„éß·„¢»‡ ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß ½ß¸†P¢¿ŸÃ„éß. QéßÄ܃ ú½ß¸ÒÈo¢
©ÓŸsÄéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ¿ŸÃ„éß »„âéß·„ §½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß ½ß¸ÃŸØßéß ÃŸEÜßâéß
ÒSf¢Îˆ. Qé¶„í ¿‚¢Î‹Y ßÁx¢Üó ðÓßR¢¿„ÒÜßÓß« ©¢Îˆ!"
¥Y Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸tí." ""
12 20
''Ø‚éßÈ꽟 Rá¸Ø„éߢÜó ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¥Õß΋r Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„
ÒêǟÄéß. ½ŸÃˆÜƒ ¥ÓŸsÄéß: 'Ø‚éßÈ꽟 Óßé¸ Üoß ¶ß í„ ¨ ÒÄÒo ê⢠¥¢Î‹Á•Øé„ éß Òß éßé.ß Ø„éê ß ÎŸ
ÒéßÒéßwHs °Qéß ¿•Ø„éßÇ‹éß. Òê¶„í ° Ä·„½‚éß`â ßÁƒxY·Ž ¨ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ì‚HØ„éÁ•Ø„éßéßÒéßéß.
21
·•Ç‹ê ß΋éß. ÒéßÒéßwHs ° à„úÌ„éß ïÓßñâx¢ ¯Îˆ ÕßéÎß V rˆ âéßÜñœ â ÒéßêĽb …¸ß Áâéß܃ß ¨ ÒÄÒo êâ¢
È¢¿„»‡ ½•éßÒéßéß ¿„êÇ‹Òéßéß. ½•éßÒéßéß ¦·„H·Ž Râ¢Ç›: 'Qéß¶í„ ·„Ýé„ zß ©¢Ç›¶î „ ÇŸ ¿„êÇ‹Ãé„ !ß Qé߶í„
ÒêÇ›¯öÒéßéß." ¿‚Ò…Üßéß ©¢Ç› ¶„îÇŸ RâÄéß!"""
13 Ì„½t 22
¸ß íÇ‹éß ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ·_ ÒÜߢ ÒÅŽj ÒêÅßÜéß ß ½ßܸ éß ¶ß í„ Ó•â¢_Åß QéßÄéß YÁ¢»‡ Õ®„Ø„é߽߸NjÅߢ ܕ΋éß." ¨
½ŸÃ„éß, Ε҅Y ½Ÿ¶„ía ½ŸÃˆØ„éߢ΋éß Ü•Î‹éß. ½ŸÃˆ·Ž ½Ÿ¶„ía Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ ''QéßÄéß
·•Ç‹éß ÒéßêÇ‹éßÌ„éߢΈ."" ÓŸÒéßéߢ΋éß Õ®„Ø„éߢÌó ·„¢½ß«¢¿ŸH. Ó߸ÒéßéßúΟY·Ž
14 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß XßYs °Ã„tÄSâ ½ŸÇ‹âéß Ó•Ó•. ̄Ο|ß
Ì‚HØ„éßÁ•NŸÇ‹éß: ''Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Žä¢¿„âY ¦ Ó߸Òéßéßú΋Á܃Üßéß Ì„Òéß ½ß¸ÃˆÏˆÜó à‡à„|Ì„¢»‡
ú½ß¸ÁÜßéß ¥ÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â ØßéßÉwØ„ê, Ó•âéß ©¢Ç•Üƒ ¿•à‡âéß. ¥ÜßÜß ÌŸ·ŽÇ›·Ž Ó߸Òéßéßú΋XÄ¢
Z¶„í ¿‚½ß«tâ ÒêÅßÜßéß ¥Cs܃ ©¢ÅƒØßéß. ¦ ΂ÕßuWâ΋éß. ¥ÜßÜßéß ï½®ßêá«Ó߸êo XßYs ¿•Ã„
ú½ßÁ¸ Üßéß ·òØ„éxß Üƒ¢ÅŽ½ŸÃ„é.ß ¥Cs ¦ ·„^Åâjß ¢ÌŸ ÌŸØßéß, ·ŸY ¥R ΟYY ΟŎ¯öÒ….
23
΋U¢S½•Ó߸éßo¢Îˆ. ·ŸY Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ½‚ééß ¢ß Ç› ½‚ñ¹ßÈ ÒU¢¿ŸÃ„é.ß
15 ´ §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢LØ„éßéß܃ß, Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ WÄ»„ŃY·Ž ¥Ó•·„
¿‚½ß«tÓŸÇ‹é:ß ''Qéß QéßΈ·Ž Õߺéß Î‹êÄ¢Üó ©âs ÒêßcÜßéß ¥Ó•|á«Ó߸éßoÓŸsÄéß. ÓŸ¶„í RÒéßéß¹ßéßÜœñ,
³·„ Εà‡Ys XÓ߸éß·òY ÒÓ߸éßoÓŸsâéß. ÓŸâéߢǛ ½ŸÃ„éß Î‹êÄ¢»‡ ¯öØ„êÄéß.
24
¥Îˆ ³·„ ú¯ŸTâ ßÁx¢ ¥Îˆ ³·„ à„·ŽoҢ̄½‚éß`â Òéß⢠Òéßâ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz Õ®„Ø„éß
ßÁx¢. Qé߶„í ¥Ã„p¢·ŸY Õ®ƒá¸âéß ½ŸÃ„éß ÒêŃzÇ‹ Õ®„¶„íoÜßéß ·„HC ©¢ÇŸÜßY, ¦Ø„éßâ Òéßⶄí
̟Äéß. ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßtΈ Qé߶„í ¥Ã„p¢ ·ŸÎ‹éß. à„Ä̟aÜß, ÒÓ߸¢Ì„·ŸÜ Òß~Üßéß Ó߸·ŸÜߢÜó §Ó߸éßo
16 ½ŸÃˆ ¥ÒéßéßwÜß ¯ô΋éßÜßéß Ì‚Ã„Sâ Ó߸ÒêÏ‹éß܃z ÓŸsÇ‹Z, ¦Ø„éßâ Ó߸·ŸÜߢÜó, Ó߸Òx¢»‡ Òéßâ¢
Ò…ÓŸsØßéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ Ø‚êÏ‹ÓŸ Ø‚êÏ‹éßÜßéß. ½ß¸¢ÅßâêÈtÇ› ¿•Ó߸éß·òӕ܃ ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹Z"
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ¯âsÇ‹ê ¥âéß·óܕ΋éß.
25 Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, QéßÄéß ¿‚Ç‹éß ¿•à‡Ã„éß. ¥¢Î‹éß
Ø„éßêΟ ... ¿‚¢ÎˆâR·ŸÒ… §·„aÇ‹ ú½ß¸Ò·„o Ø„éßêΟâéß ÎŸ·„ä
X»„Ìó ¯öÜßéßfÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ÒÜßz Òß~Üßéß Ü•Ò…; âêÈtÝ„éßz Ü•Ò…. ZÒ…
ØßéßÉwØ„ê 5:26-6:10 840
2
Ø‚éßÈ꽟 §¿•f ¥Ó•·„ ÒéߢS Rá¸Ø„êÜßâéß Ó߬؂êâéß ¶„íÒêÉ, Z½‚¢Ìó ¥¢Î‹½‚éß`â ΟYR,
QéßÄéß ¥âéßÕ®„R¢¿„¶„í¢ÇŸ Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¥Ç‹éßm Ó߸é߶„íÒêÈR.*
3 ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß Ì„Òéß »òú^ÃÜß Òéߢ΋Üßâéß ÌóÜßéß·òY
½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsØßéß.
26 ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x ΋éßá¸j Òx¶„íoÜßéßÓŸsÄéß. ¦ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ÒNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß â»„Ã„¢ ¿„éßÅßêßj
΋éßá¸éßjÜßéß ½ß¸¶„íäÜßâéß ½ß¸ÅßjŃY·Ž ÒÜßÜßéß ½ß¸Ó•s Ì„Òéß »„éßǟßÜßéß YÈw¢¿„é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ú½ß¸W
·ŽÃŸÌ„¶„í܃z* ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ÕóâéßÜßéß »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã‰ Ì„â Òéߢ΋ Rá¸Ø„éß½‚éß` Ì„Câ
ÓßΫ ¢r‹ ¿•Ó«ß ¯ô¢S Ò…¢ÅƒÃ„é.ß ·ŸY ½ŸÝ„ézß ½ß¶¸ í„ Üä ¶ß í„ Áƒú»„Ì„o XÓ߸é߶„í¢ÅƒÇ‹éß.
4 ½ŸÃˆÜƒ ¥¢ÅƒÃ„éß: ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸYs
Õß΋éßÜßéß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ½ß¸Åßéßj¶„í¢ÅƒÃ„éß.
27 ½ß¸¢ÁÄ¢ Y¢ÇŸ ½ß¸¶„íäÜßéßâsÅßéßz»‡, ¨ ΋éßá¸éßjÜß ÒéßéßÅßjÇ›¢¿„ŃY·Ž Ì„Câ Ó߸ӟs@Üßéß ¿•Ø„éߢǛ.
§¢Ç‹z Y¢ÇŸ ¥ÕßΟqÜ•! ½ŸÃˆ ¥ÕßΟrÜßéß ½ŸÃˆY ܕҢǛ! ÒéßÏŸxºs¢ ⻄Ä¢ï½ßñ ΋¢Ç‚Ì„éßoΟ¢!
Ï‹Y¶„íÜßéß»‡, à„·ŽoҢ̄éßÜßéß»‡ ¿•à‡Øßéß. §½ß¸tÅŽ_· ¦ÜßÓ߸x½‚éß`¢Îˆ. NŸØ„éߢ·ŸÜ߽߸… ZÇ‹Üßéß
28 ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ΋éßMŸaßxÜß ÎŸ|ß ½ŸÃ„éß Õƒ»‡ NŸ»„éßÌ„éßÓŸsØßéß.
5 ·ŸÒ…â ܕҢǛ! Òéß⢠⻄ßYs ßúW½ß¸†Åß
¯ÎˆC, ·ò½‚|·ŽaӟÄéß. ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ¥·„ëÌŸxÜ߶„í
¥¢Ì„¢ ܕ΋éß. ½ŸÃ„éß ¥ÓŸÏ‹ Kà„éßÒ…Üß Ì„Ã„½®ß¸…â ÒéßéÅ ß Çjß Î› Ÿq¢. Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß Ø‚ééß ·ß a„ Ä·Ë
ä„ Î‹éÃß Ÿc
½ŸÎˆ¢¿„Äéß. ½ŸÃ„éß ¥ÓŸÏ‹Üßâéß ¦Î‹éß·óÄéß. ½ŸÃ„éß Üßâéß ¶„îHf½•ÎŸq¢!""
6 Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ âß Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¿‚ ½ ß ¸ …
ð½ß΋½ŸÃˆ·Ž ÓŸxØ„éߢ ÁÈ»•Üƒ ¿„êNjÄéß.
29 ½ŸÃ„éß ¨ ·„ëÌŸxÜßZs ¿•Ó߸éßoâs¢Î‹é߶„í Ø„éßêΟ Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¿„éßÅßêj ©âs Òë·Ÿä
ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß K·Žä¢¿„ÒΟq?"" ¨ ½Ÿ¶„ía Üßâéß ½ß¸Ç‹»òÅßj¢Ç›. ¦ ·„úÄÜßÌó, ÒéßÅŽjÌó ⻄Ä
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ. ''¨ Ä·„½‚éß`â »óÇ‹¶í„ ΈÕuß Üßéß YÈw¢S »óÇ‹ ¯·„aŃY·Ž QÜßéß
Εà‡Ys Ó•âéß K·Žä¢¿ŸÜßY Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ŸÃˆ·Ž ·„Ht¢¿„¢Ç›. ¨ ⻄Ä¢ K·Žä¢¿„ÕßÇŸH. ¨
Ì„Câ K·„ä Ó•âéß Rψ¢¿ŸH."" ⻄Ä¢Üó ¥ú·„Òéߢ Ì„½ß¸t Òéß_ÃQéß Ü•Î‹éß.
30 7 ÕƒR Ì„â ZÅŽY ÌŸÁƒ»‡ ©¢¿„éßÌ„éߢΈ. ¥Üƒ»•,
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é,ß ''Ø„éê ß ÎŸ ßÁx¢Üó
¦à„fÄx ·„HC¢¿• ³·„ Õ®„Ø„êâ·„ Ó߸¢½®ß¸éßÅßâ ÁÈ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Ì„â ΋éßßwßcYs YÌ„x âêÌ„
C¢Îˆ. ¥Î•Òéߢ_Åß, ⢻‡ ©¢¿„éßÌ„éߢΈ. ¨ ⻄Ä¢Üó ÎûÄhâx¢,
31 ú½ß¸Ò·„oÜßéß ¥Õß΋r¢ ¿‚½ß¸tÅߢ; Ø„êÁ¶„íÜßéß Î•Ys RÏ‹|¢Ó߸¢ »„êÈf ¯½ß¸tíÇ‹ê R¢ÅßéßÓŸsâéß.
¿•Øé„ éß Åß ^ß ·ñ ¯¢¿„é·ß óÕßÇŸmÃó ΟYY ¿•Øé„ Ãß é„ .ß * Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ¥Ó߸|Ó߸pÌ„, »‡Ø„êÜßéß YÌ„x¢
ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ÎŸYÓ• ¦Î‹Ãˆ¢¿ŸÃ„éß. ·ŸZ, ´ ú½ß¸Á Ó•âéß ¿„êÓ߸êoÓ• ©ÓŸsâéß.
8 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßê, ¨ È¿„fÈ·„âéß ¦Üß·Ž¢¿„éß.
܃ß SÒÄÜó QéßÄéß K·„ä¶„í »„éßÈ؂éß`â ÓŸÇ‹éß
Qéß_ÃRéß ¿•NŸoÄéß?"" QéßÄéß Râ·„¯öÌ•, QéßâéߢǛ Ó•âéß ½‚âéßΈÈC
¯öÌŸâéß. Qéß Î•à‡Ys ³·„ ½ß¸Y·ŽÃŸY ¯ÇŸÃˆ»‡
ÒêÈf½•NŸoâéß. ¥·„aÇ‹ ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„ܕÄéß!""
9 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß:
à„úÌ„éßÒ…Üßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÒéßéßÅßjÇ›¢¿„éßÅß
6 Õ‚ÓŸxQéßZØ„éßéß܃ß, QéßÄéß Ó߸éßÄ·ŽäÌ„ ú¯Ÿ¢ÌŸ
Y·Ž ¯ŸÃˆ¯ö¢Ç›! Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ âéߢǛ
''¨ ßÁx¢Üó RéßCHâ ½ŸÃˆâ¢Î‹ÃˆZ ú¯ö»„éß
¿•Ø„éßéßÒéßéß.* ZÒ… úΟ·„äÌóÅßÜó SÒĶ„í °Ã„éß
¯ŸÃˆ¯ö¢Ç›ß! Ì‚·óÒ â»„Ã„¢Üó Ø„éßéß΋r Ó߸¢_·Ì„¢»‡ ·òÓ• úΟ·äŸ ·ŸØ„éß܃z ¶„îNjΉ؄éßéßÒéßéß. úΟ·„ä
ÕßêÄ ҆΋¢Ç›. Õ•ÌŒº^·a^ÃÒéßéß â»„Ã„¢Üó ·ŸØ„éßÜßâéß °Ã„éß ½ŸY ÉW»‡ ZÒ… ú½ß¸W X»„âéß
È¿„fÈ·„ Ï‹|ÁƒYs ¯»„éÃß ½„ •Øé„ ¢ß Ç›! ©Ì„Ão „ Έà„* ½‚΋¶„íÒéßéß.""
10 Ó•Ó‚ÒÈÌó ÒêŃzÇ»
âéߢǛ ¦½ß¸Î‹ Ìò¢C¿„êÓ߸êo Ò…âsΈ ·„âéß·„ QéßÉ ‹ Ü„ âß éß? ¯ÒÈY È¿„fÈ¢¿„
½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. Òéß@ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â R½ß¸Ì„éßo
Qé߶„í ßÕóÌ„ê ©¢Îˆ! Ó߸é߶„íÒêÈR §¿„fÅß Èú\ Õ®ƒá¸ ÁÅŽÜߢ»‡ Ò…¢Îˆ.
Ó߸éßÜßÕ®„ú»‡ºx¢ ·ŸÎ‹éß.
ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ... ·ŽÃŸÌ„¶„í܃z §·„aÇ‹ Èú\ Õ®ƒá¸ Õߺéß ·„á¸j¢ ú¯ö»„éß ¿•Ø„éßéßÒéßéß ^ÃñÌ„éßÜßéß ½ß¸¢Åß ·óÌ„ Ó߸ÒéßØ„éߢÜóâéß,
»‡Ò…¢Ç›, Õ®ƒÒ¢ Ó߸tá¸j¢»‡ ¥Ã„p¢ ·ŸÎ‹éß. âêÈtÇ› Ó߸ÒéßØ„éߢÜóâéß, ·ò¢Ì„ ½ß¸¢Åßâéß, ÏŸÓŸxYs
¯ôÜߢÜó Ò΋ÜßéßÅß ¦â½ŸØßéW. ̄Ο|ß ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßéß,
Ø„êÁ¶„íÜßéß ... ¿•Ø„éßÄéß §·„aÇ‹ Èú\ Õ®ƒá¸ ÁÅŽÜß½‚éß`âΈ ÕƒÅßNŸÃ„éßÜßéß Ì„Òéß ¦@ßY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ·ò¢Ì„ ÏŸÓŸxYs
Ó߸éßÜßÕ®„ú»‡ºx¢ ·ŸÎ‹éß. ¯ô¢Î‹»„Üßéß»„éß̟Äéß. ¨ Ò΋Hâ ÏŸÓŸxYs XÓß«·òÓ• ΟY·Ž
©Ì„Ão ΄ àˆ „ §Îˆ ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñâx¢ ©Ì„Ão „ Έàâ„ éߢǛ Ø„éê
ß ÎŸ ½ß¸Ãˆ»„ °Ã„éß·óÒÅߢß, Ü•·„ ÏŸâx½ß¸… C¢ÁÜßéß °Ã„é·óÒÅߢ
ßÁx¢ï½ßñ ΋¢Ç‚Wo ßÒŃY·Ž Ó߸¢Õߢψ¢SâΈ. ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß.
841 ØßéßÉwØ„ê 6:11-24
»„Üâß éß? ÓŸ ÒêÅß ¯ÒÄéß R¢ÅƒÃ„é?ß §úà‡Ø•éÜß éß ß 'Ø„éßéß΋r ÕßêÄ Ï‹|Y Râ¢Ç›" ¥Y. ·ŸY
ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ È¿„fÈ·„Üßéß Râ½ß¸Ç‹¶„í¢ÇŸ Ì„Òéß ½ŸÃ„ÓŸsÄéß: '½•éßÒéßéß RâÒéßéß."
18
¿‚Ò…Üßéß ÒéßêÓ߸é߶„íÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ©½ß¸Î•à„ ·ŸÒ…â, Ó߸Ä|Î•à„½ŸÓ߸éß܃ß Râ¢Ç›! ¦Ø„ê
ÒéßéÜß éß ß ½ŸÃˆ·áŽ Òj¸ éßéß Ü•Îé‹ .ß ·ŸÒ…â ÓŸ È¿„fÈ·Ü„ éß ß Î•à‡Üß ú½ß¸Á܃ß, ÏŸxâÒéßéߢ¿„¢Ç›.* Ó•âéß
½ŸÃ„éß RâÜ•Ãé„ .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ø‚ééß ·ß a„ ÕóÏ‹âÜßâéß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í ¿•Ø„éßÕóØ•éß Rá¸Ø„êÜßâéß
ú½ßÁ¸ Üßéß ÓßU ¸ ¢¿„Ãé„ .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒêÅßÜâß éß Râéß Râ¢Ç›!
19
Å߶„í ½ŸÃ„éß §á¸j½ß¸Ç‹Ã„éß. Õ®ê„ Üó·„½ŸÓßé¸ Üß ƒÃŸ, §Îˆ Râ¢Ç›: Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸
11 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸¢ ÓŸÜó (ØßéßÉwØ„ê) Ü߶„í Ó•âéß ï½®ßêÄ R½ß¸Ì„éßo Ì‚Ó߸éßoÓŸsâéß. ¯¢Î‹éß
Y¢Ç› ©¢Îˆ! ΟYY Ó•âéß Üó½ß¸Üß §ÒéßéßÇ‹éßf·ó ·„¢_Åß? ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸Ysâ ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßYsÅŽ
Ü•·„ ¯öÌ„éßÓŸsâéß! ¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ·ŸÃ„Ë¢»‡Ó•. ½ŸÃ„éß ÓŸ ÒÄÒo êÓŸÜßâéß Üœ·a„ ¿•Øé„ ß
¥ÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ ·ó¯ŸYs QÏ‹éßÜßÜó ¦Ç‹éß·òÓ• â¢Î‹é߶„í ½®ß¸HÌ„¢»‡ §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ÓŸ
½ß«ÜßzÜß Qéß΋âéß, »„éßRéß»„êǛ؄éßéßâs Ø„éßéßÒ¶„íÜß ÓŸxØ„éß ÒêßcYs ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„ŃY·Ž ½ŸÃ„éß Yß
Qéß΋âéß ¶„íÒéßwÈ¢¿„éß. Õ®ƒÃŸxÕ®„ÄoHÄéßÒ…Ã„ê ·„È¢¿ŸÃ„éß.""
20
ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸ÅßéßjÕßÇ‹éß΋éßÄéß. Òë΋éßrÜßéß, à„Ì„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''QéßÃé„ ß ðáÕ* Εࢄ
Òë΋éßrÜßéß ÕߢΉÜß̟҅Äéß. âéߢǛ ÓŸ·òÄ¶í„ ϋꯟY^·ñ NŸ¢úՃˎ ¯¢Î‹é¶ß í„
12 ½ŸÃˆ §¢Ç‹éßz §Ì„ÄéßÜ߶„í §Ò|ÕßÇ‹ÌŸØßéß. ½ŸÃˆ Ì‚Ó߸éßoÓŸsÄéß? ΋êÄΕà‡ÜßâéߢǛ Ó߸éß½ŸÓ߸⻄Üß
¯ô܃Üßéß, ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßéß §Ì„ÄéßÜß·ŽÒ|ÕßNj̟Äéß. ¿‚Äé߶„íâéß ÓŸ¶„í Ó‚ñ½•Î‹x¢»‡ ¯¢Î‹é߶„í Ì‚Ó߸éßo
ÓŸ ¿‚Ø‚éßxWo Ø„éßêΟ ßÁx ú½ß¸ÁÜßâéß K·Žä ÓŸsÄéß? Qéß Î‹ºâÕßÜßéßÜßéß ââéßs Ó߸¢Ìóá¸
NŸo â éß ."" ¨ ½Ÿ¶„ í a Ø‚ é ß È꽟 âéߢǛ ½ß¸Ã„fÒ…! Qéß ÕßÜßéßÜßéß ââéßs Ó߸¢Ì„ë½ß«o ½ß¸Ã„f
ÒSfâΈ. ÁƒÜßÒ…""
13 ''§úà‡Ø•éÜ 21
ß éß ß ú½ßÁ¸ Üߢ̟ §¢·Ÿ, §¢·Ÿ ϋ⢠·Ÿ½Ÿ ¥¢Î‹éßÒÜßz Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß:
ÜßY ·óÄéß̟Äéß. ·Ž¢Îˆ ÒßcÜßâéߢǛ ï½ßñ̄Ä»„W ''Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Ó•âéß ÓßÒ¸ éßÓx¸ß Üßéß Óßë¸ á«Nj Ÿoâéß.
Òx¶„íoÜß ÒĶ„í ¥¢Î‹Ã„ê Ï‹ÓŸð½ß·„ä ·„HC ú½ß¸ÁÜß ¯Î‹éßÅß ¥Ç‹mÕߢNjÜßéß Ó•âéß ½•NŸoâéß.
©¢ÅƒÃ„éß! ú½ß¸Ò·„oÜßéß, Ø„êÁ¶„íÜßéß ¥¢ÌŸ ·„½ß¸Åß ÃŸÝ„Òz Üœ ¥R Ò…¢ÅƒØßé.ß Ì„¢úÇ‹éÜß éß ,ß ·òÇ‹é¶ß í„ Üßéß
OÒ⢠NŸCNŸoÄéß. ½ŸÅŽï½ßñ Ì„êH¯ö̟Äéß. ðÓßsUÌ„éßÜßéß, ¯ôÄéß»„éß
14 ú½ß¸Ò·„oÜßéß, Ø„êÁ¶„íÜßéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜß »‡Ø„êÜßâéß ½ŸÃ„éß ¿„Y¯ö̟Äéß.""
22
ÒêâtFNŸoÄéß. ¥½•½ó Ó߸|Üßt »‡Ø„êÜßéß»‡ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''©Ì„oÄ ú¯Ÿ¢Ì„¢
Õ®ƒRNŸoÄéß. '°Qéß ½ß¸Ã„½ŸÜ•Î‹éß, °Qéß ½ß¸Ã„½ŸÜ•Î‹éß" âéߢǛ ³·„ ïÓßñâx¢ ÒSf ½ßǸ é‹ Ìß ê „ Ò…¢Îˆ. Õ®ê „ Réß
¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY, YÁƒY·Ž ú½ß¸Òê΋¢ ¿ŸÜƒ ï½ßñ»„Üß ³·„ ï½ß΋q Î•à„¢ ΋êÄ¢âéߢǛ ÒÓ߸êo
©¢Îˆ. Ò…âsΈ.
15 ú½ßÒ 23
¸ ·„Üo éß ,ß Ø„êÁ¶„íÜßéß ½ŸÃ„éß ¿•Øé„ éß ß ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸx ïÓßñY¶„íÜßéß RÜßz¢ÕßéßÜßéß, ¨^ÅßÜßéß ½ß¸Åßéßj·òY
Ü߶„í Óß«»„éßc½ß¸ÇŸH! ·ŸY ½ŸÃˆ·Ž Óß«»„cӕΈ ܕ΋éß. ÒNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Õߺéß ú¶„îÄéßÜßéß. ½ŸÃˆ·Ž ΋؄ê,
½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸY·Ž Ì„Câ ·„ÜßÒįŸÅßéß ½Ÿ^ÃÄéß»„Äéß. Ο·ŽäËx¢ ©¢Ç‹Ò…. ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH à„·ŽoÒéߢ̄éßÜßéß!
¥¢Î‹éßÒÜßz §Ì„ÄéßÜߢ΋ÈÌó ¯ŸÅßéß ½ŸÃ„é߶„îÇŸ ½ŸÃ„éß »„éúß ÃŸÜßÓ‚·aŽ NŸ|É ¿•Óê ¸ß o Ò¿•fÅß½t¸ß íÇ‹éß
K·Žä¢¿„ÕßNj̟Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Žä¢¿•Å߽߸tíÇ‹éß ï½®ßêá«¢¿• Òéß@ Ó߸Òéßéßú΋¢Üƒ à„Õßq¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
½ŸÃ„éß Ó•Üß ·„Ä¿•Üƒ ·Ž¢Îˆ·Ž ÌóØ„éßÕßNj̟Äéß."" ¦ ïÓßñâx¢ Óßø |„ Óß⸠s΋½r ‚é`ß Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ.
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ´ Ó߬؂êâéß ¶„íÒêÉ, ¦ ïÓßñâx¢ YÓ‚sΈÈ¢¿„
16 Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß ¿‚ ½ ß « t ÓŸÇ‹ é ß : ŃY·Ž ÒÓ߸êo ©¢Îˆ.""
24
''ÓŸÜßéß»„éß ÒêßcÜß ¶„îÇ‹H Ó߸pÜߢÜó YÜßÕßÇ› ¦ ïÓßñÓŸxYs »„êÈfâ ÒÄoÒê⢠Òéßâ¢
¿„êÇ‹éßÒéßéß. ¯ŸÌ„ÕƒÅß °Îó ¥Ç›C Ì‚HÓß«·ó. RÓŸsÒéßéß. Õ®„Ø„éß·„¢½ß«Ì„éßÜß½‚éß` YÓ߸€@Ø„éßéßÜߢ»‡
°Îˆ ÒéߢS ÒêÄc½‚ê ¥Ç›C Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó.
¥½ß¸tíÇ‹éß ¦ ÒêÄc¢ï½ßñ ½ß¸Ø„éßY¢¿„éßÒéßéß.
Ó߸Ä|Î•à„½ŸÓ߸éß܃ß ... ÏŸxâÒéßéߢ¿„¢Ç› §¿„fÅß Èú\
¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß Qéß·òĶ„í Rúà‡¢WY ·„âéß Õ®ƒá¸ ÁÅŽÜß½‚éß` Ó߸éßÜßÕ®„ ú»‡ºxÒéßéß»‡ ܕ΋éß.
»ò¢ÅƒÃ„é.ß ·ŸY QéßÃ_ ÒéßÓŸsÃó Ì‚Üéß Nß Ÿ? '½•éÒß éßéß
ÒéߢS ÒêÄc¢ï½ßñ ½ß¸Ø„éßY¢¿„"ÒéßÓŸsÄéß. ðáÕß ðáÕ Î•à„¢ §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ΋·äŽË¢»‡ Ò…âsΈ. ¥â»‡
17 Ó•âéß Qéßï½ßñ ·Ÿ½ß¸Üƒ ·ŸØ„éßéßÅ߶„í, ·Ÿ½ß¸ÜƒÎŸÃ„éß §½ßt¸ ÅŽ NõΉ ¥_Ã[Ø„êÜó ¥Îˆ Õ®ƒ»„½‚éÒ`ß …¢Îˆ. ØßéÃß w‰ Ø„ê
·ŸÜߢÜó Óßé¸ »ß ¢„ Ï‹ ú΋½ŸxÜß ½Ÿx¯ŸÃ„¢Üó ðáÕß Î•à¢„ ú½ß¹¸ ƒxW
Üßâéß ¯âéßs·òÓŸsâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÌó ¿‚¯Ÿtâéß ÒU¢S¢Îˆ.
ØßéßÉwØ„ê 6:25-7:12 842
©ÓŸsÒéßé.ß ·„MŸjÜß ©¿„éfß Üó ½ßǸ â› Åßézß ©ÓŸsÒéßé.ß ÎŸ|Ä¢ Ο|ß Ò¿•f ú½ßÁ¸ ܃ß ¨ ÒÄÒo ê⢠Râ¢Ç›!
3Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß
Óßÿo¬ ú½ßÓ¸ Ò¸ß ½•Îâ‹ ¥âéßÕR„® ¢SâÅßézß ½•éÒß éßéß ÕƒÏ‹Üó
©ÓŸsÒéßéß. Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß Qéß OÒâ Rϟ⢠ÒêÄéfß
25 QéßÄéß ¯ô܃Üóz·Ž ½‚Ý„zÒ΋éßq! QéßÄéß ÕƒÅß ½‚¢ÕßÇ› ·ó¢Ç›. Ó߸̟aÄxÒéßéßÜßéß ¿•Ø„éߢǛ! QéßÄ܃ ¿•ðÓßo, ¨
½‚Ý„zÒ΋éßq. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß à„úÌ„éßÒ…Ò΋q ·„Ì„éßo Ó߸pÜߢÜó RéßÒéßw Hs YÒÓß«¢¿• ܃»„éß ¿• NŸoâéß*.
4·ò¢Î‹Ã„éß Òx¶„íoÜßéß ¿‚ð½ßt ¥ÕßΟrÜßâéß QéßÄéß âÒéßw
ÜßéßÓŸsØßéß. ï½ßñ»‡ ¯Åßéß ¿„êSÓŸ ú½ß¸Òê΋½•éß
Ò…¢Îˆ. ·„¢Ç›. ''§Î• Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ;* §Î• Ε½Ÿ
26 ´ ÓŸ ú½ßÁ ¸ ܃ß, QéßÃé„ ß »óÓ‚½Å¸ß Üjß éß ß Ï‹Ã¢ˆ ¿„¢Ç›. ÜßØ„éߢ; §Î• Ε½ŸÜßØ„éߢ!"" ¥Y ÒHzNŸoÄéß. 5QéßÄéß
ÕßêǛ΋Üó ¯ôÄz¢Ç›.* ¿„Y¯öØßéß⽟È ·òĶ„í Qéß ORÌŸÜßâéß ÒêÄéßf·òY ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓßo,
Õƒ»‡ ΋éߣA¢¿„¢Ç›! Qé߶„íâs ³·„a»‡Óò·„a RéßÒéßwHs ¨ ú½ß¸Î•à„¢Üó YÒÓß«¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. QéßÄéß
¶„íÒêÄéßÇ‹éß ÒéßÄˎ¢SâÅßéßz R¿ŸÃˆ¢¿„¢Ç›. ³·„È·ò·„Äéß Ó߸̄xÒÄoâéßÜœñ ½‚éßÜß»‡H. 6·òÌ„o½ŸÃˆ ½ß¸Åßz
§ÒZs QéßÃé„ ß ¿•Øé„ ¢ß Ç›; ·ŸÃ„˽•éÒß éߢŠ_ ß à„úÌ„éÒß … ÓŸxØ„é¢ß ¯ŸÅŽ¢¿„¢Ç›. ¥ÓŸÏ‹ Kà„éÒß …Üß¶í„ , RÏ‹Ò Óßÿo¬ Üß
à„Ľ•»„¢Ìó Òéßâï½ßñ·Ž ÒNŸoÇ‹éß! Ó߸¢_·äÒêY·Ž ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. ¥ÒêØ„é߶„í
27 ''ØßéÃ ß w‰ Ø„ê, Ó•âéß (Ø‚éÈ ß ê½Ÿ) YÓòs·„ Üóº Üßâéß ¿„¢½ß¸Ò΋éßq! §Ì„Ä Ε݄҅zâéß ¥âéßÓ߸È¢¿„ Ò΋éßq!
½ß¸Ã‰·„䶄íY»‡ YØ„éßRéߢSÓŸâéß. ZÒ… ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ¦ ΕÒÌ„Üßéß Qéß ORÌŸÜßâéß ÓŸà„â¢
âÇ‹ÒÇ›Y ½ßø ·‰ ¢äŽ ¿„é,ß ½ŸÃˆY »„ÒéßYÓßê ¸ o ©¢Ç‹éÒß éßé.ß ¿•NŸoØßéß.
28 ÓŸ ú½ß¸ÁÜ• ÓŸ¶„í ÒxW_ö„íÜßØ„êxÄéß; ½ŸÃ„éß 7QéßÄéß ÓŸ ÒêÅß ÒéßYsðÓßo, Ó•âéß RéßÒéßwHs ¨

¿ŸÜƒ ½‚éßéߢǛ½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß §Ì„ÄéßÜß »„éßÈ¢S ßÁx¢Üó YÒÓß«¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. ¨ ßÁƒxYs Ó•âéß
¿‚Ç‹éß Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„é߽߸tíÌó Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜ߶„í à‡à„|Ì„¢»‡ §¿Ÿfâéß.
8'''·ŸY QéßÄéß ¥ÕßΟrÜßÓ• âÒéßéßwÌ„éßÓŸsÄéß. ¥Õß
·„½ß¸tÕßǛ؄éßéßâs ·„¢¿„éß, §âéßÒéßéß Üƒ¢ÅŽ½ŸÃ„éß.
½ŸÃ„¢ÌŸ ΋éßá¸éßjÜßéß. ΟrÜßéß ¦ú½ß¸Ø‚êÁⷄĽ‚éß`âR. 9QéßÄéß Îò¢»„Ì„ÓŸÜßéß,
29 Z½ò·„ ½‚¢Ç›Y à„éßΈr¿•ðÓßß ½ß¸Y½ŸY܃ ©ÓŸsÒ…. ºÌ„xÜßéß ¿•NŸoß? Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»„Nj̟ß?
·òHRéß WWoÜó Õƒ»‡ »‡H ҆΋ÕßÇ›¢Îˆ. ¥Cs QéßÄéß §Ì„ÄéßÜßï½ßñ ¥·ŸÃ„Ë¢»‡ ӕßÃó½ß¸Ë ¿•NŸoß?
ú½ßÁ¸ |ÈH¢z Έ. ·ŸY ÒéߢÅßÜóâéߢǛ ·_ ÒÜߢ ÓßÓ¬ ¢¸ß ÕßêÅß·„½ß¸… ÕßØ„éßÜßéß Î•Ò…ËŽn ¦ÃŸÏˆNŸoß? Qé߶„í Ì‚H
ÒêúÌ„½•éß ÒSf¢Îˆ!* à„éÎß q‹ ½‚¢Ç›Y ¿•Øê „ Üßâéß Ø„éßY §Ì„Ä Ε݄҅zâéß ¥âéßÓ߸ÈNŸoß? 10QéßÉ ¯Ÿ¯ŸÜßéß
·óÒÅߢ ÒëÏŸ ú½ß¸Ø„êÓ߸. ÒëÏŸ ·ŸÜßØ„ê½ß¸â. ¿•Óß«, ÓŸ ð½ßÄéßÌó ½ß«ÜßÒÕßÇ• ¨ ¦ÜßØ„éߢÜó ÓŸ
¥Î• RÏ‹¢»‡ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÜó ΋éßÄsÇ‹Ì„ ¯öܕ΋éß. Òéßéߢ΋éß QéßÄéß YÜßÒ»„ÜßÒéßY ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsß? ¨
30 'WÄ Ó ß ¸ a È ¢ ¿„ Õ ß Ç › â ½‚ ¢ Ç› " ҢŎ ½ ŸÃ„ Y ÓŸ ¿óÅßéßÜó ÓŸÒéßéߢ΋éß YÜßÕßÇ› ''½•éßÒéßéß Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢""
ú½ß¸ÁÜßéß ½ß«ÜßÒÕßNj̟Äéß. Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆY ¥Y ¯Üƒ ¥âéß·ó»„ÜÃß é„ ?ß QéßÉ ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å ß ƒ
¦½‚êΈ¢¿„ܕ΋éß »„âéß·„ ½ŸÃˆ·Ÿð½ßÄéß ï½ßÅßj Y·Ž Qé߶„í Ä·„äË Ò…¢Î‹Y ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsß? 11¨
ÕßÇ›¢Îˆ."" ¦ÜßØ„éߢ ÓŸ ð½ßÄéßÌó ½ß«ÜßÒÕßÇ‹éßÌ„ê ©¢Îˆ! ¥ØßéßÌ•
Qéß¶í„ ¨ ÓßÜp¸ ¢ß ³·„ Îò¢»„Üß »„éÇß ŸÃ„Òéßé·ß ¢„ ^Åß [×âs¢»‡
ØßéßÉwØ„ê Ε½ŸÜßØ„éß ú½ß¸Ó߸¢»„¢ ·„Yt¢¿„Åߢ ܕΟ? Ó•âéß RéßÒéßwHs ·„Yï½ßÇ‹éßÌ„êÓ•

7 ØßéÃß w‰ ؄궄í Ø‚éÈß ê½Ÿ âéߢǛ §Üƒ ÒÄÒo êâ¢


ÒSf¢Îˆ: 2''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… Ε½ŸÜßØ„éß ÎŸ|Ä¢
Ò΋q YÜßÕßÇ›, ¨ ÒÄoÒê⢠ú½ß¸ÁÜ߶„í Õóψ¢¿„éßÒéßé:ß
©ÓŸsâéß!""" ¨ ½Ÿ¶„ía Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâΈ!
12''Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, §½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß á«Üóºéß

⻄ßY·Ž ½‚Ý„z¢Ç›. ¥·„aÇ‹ Ó•âéß ½‚éßéß΋ŎNŸÃˆ»‡ ¯·„a


''´ Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ¦Üß Ç‚ñÌ• ÓŸ ÓŸÒéߢ ·óÓ߸¢ ³·„ §¢ÅŽY YÈw¢¿ŸÓó ¦
·Ž¢¿„¢Ç›! Ø‚éßÈ꽟 ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž ¨ ¦ÜßØ„éß ¿óÅßé߶„í ½‚Ý„z¢Ç›. §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ¶„îÇ‹ ΋éßá¸j
·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜ߶„í ú½ß¸W»‡
ÕßêǛ΋Üó ¯ôÄz¢Ç› ú½ß¸ÁÜßéß Øßéß܃ ¿•ðÓßo ½ŸÃ„éß Òéß@
΋éߣ¹ß¢Üó Ò…âsÅßéßz»‡Y, Ü•·„ ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆ·òĶ„í
R¿ŸÃˆ¢¿„éß¿„éßâsÅßéßz»‡Y Ó߸꿄â. ¨ Ó߸pÜߢÜó... ¿•NŸoâéß ¥¢_Åß, ''Ó•âéß QéßÌó ©¢Åƒâéß""
¥Cs ... ÒSf¢Îˆ ½‚¢Ç›Ò¢ÅŽ Üó@Üßâéß à„éÎß rˆ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ¥Y ¶„îÇŸ ¥Ã„p¢.
½ŸÃ„éß ½ŸÅŽY ·„Ç‹éß»„éß̟Äéß. ¥¢Î‹éßÜóY Ó߬Ó߸½ß¸… Réßúà„Òéߢ Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ Ε҅Y ¦ÜßØ„éߢ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó
Òéßéߢ΋éß»‡ ·„Äéß»„éßÌ„éߢΈ. ΟYY ·„¢NŸH ·Ž¢Î‹¯öNŸoÇ‹éß. Ò…âs¢Ì„ ÒêúÌŸâ Ε҅Njéß ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß
ÒéßêÓßܸ ó à„éÎß r‹ Üóº¢ RéßCHÒ…¢Åßé¢ß Έ. §·„aÇ‹ ú½ßÁ¸ Üߢ̟ Ä·ŽäNŸoÇ‹Y ¿ŸÜƒÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¥âé߶„í¢ÅƒÃ„éß. ú½ß¸ÁÜœ¢Ì„
¿‚Ç‹m½Ÿ_ÃâY ØßéßÉwØ„ê ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃ„éß _·ÒÜߢ ΋éßá¸éßjÜœñÓŸ Ε҅Njéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Ã„·ŽäNŸoÇ‹Y ½ŸÃ„âéß
Ó߬Ó߸¢Üƒ¢ÅŽ½ŸÃ„éß. ¥·„aÇ‹ ½‚¢Ç› ܕӕܕ΋éß. ¶„í¢ÅƒÃ„éß.
843 ØßéßÉwØ„ê 7:13-30
¦ ÓßÜp¸ ƒY·Ž Ó•âéß °Réß ¿•ÓØ «ß é„ éß Óß ŸsÓó ½‚Jz ¿„êÇ‹¢Ç›.* Ø‚éßÈ꽟 ·ó_ÃΈ ÕßÜßéßÜßéß ·ŸÎ‹éß - RÏ•Ø„éßÌ„
13§úà‡Ø• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ƒÃŸ Qéß Ã ‰ ¿‚ Ç ‹ é ß · ŸÃŸxÜß é ß ¿• Ó ß ¸ ê o 21 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß §Üƒ
©ÓŸsÄéß."" ¨ ½Ÿ¶„ía Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ! ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''QéßÄéß ½‚Jz QéßÄéß ·óÈâYs ΋ºâ
''Ó•âéß QéßÌó ¥Ó•·„ ½ß¸ÃŸxØ„êÜßéß ÒêŃzÇ› ÕßÜßéßÜßéß, NŸÏŸÃ„Ë ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿„¢Ç›. ̄Ο|ß
Ø„éßéßÓŸsâéß. ·ŸY QéßÄéß RâŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. ÒSfâ Òê¢NŸYs Qéß_à Wâ¢Ç›. 22Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßâéß
Ó•âéß RéßÒéßwHs ½ß«H¿Ÿâéß. ¥ØßéßÓŸ QéßÄéß ½ß¸Üß·„ܕ΋éß. Ó•âéß ¨P½ß¸…jâéߢǛ XÓ߸éß·òY Ò¿Ÿfâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÌó
14¥¢Î‹éß¿• Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ÓŸð½ßÄéß Qéß΋ ½ß«ÜßÒÕßÇ• ÒêŃzÇŸâéß. ·ŸY ΋ºâ ÕßÜßéßÜß »„éßÈ¢S, NŸÏŸÃ„Ë
¨ ¦ÜßØ„êYs ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. á«Üóºéßâéß ÓŸà„⢠ÕßÜßéßÜß »„éßÈ¢S Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ° Ä·„½‚éß`â ¦ÁÂÜßê
¿•Óß«âÅßéßz ¦ ¦ÜßØ„êYs ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß! ¦ ¦Üß §Ò|ܕ΋éß. 23½ŸÃˆ·Ž ¨ ¦Á ÒêúÌ„½• éß §Sf
Ø„é¢ß Üó QéßÃé„ ß Rà‡|ÓßÒ¸ éßé¢ß ¿ŸÃ„é.ß Ó•ÓŸ ÓßÜp¸ ƒYs Qéß¶í„ , Ø„éßéßÓŸsâéß, 'ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÜœñ Ò…¢Ç‹¢Ç›. ¥½ß¸tíÇ‹éß
Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í §SfØ„éßéßÓŸsâéß. 15Qéß Nö΋ÄéßÜß Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹Ó‚ñ Ø„éßéߢŃâéß. QéßÄéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜœñ
â¢Î‹ÃˆZ Ó•âéß ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéßâéߢǛ ½‚Ç‹Üß »òÅŽjâÅßéßz, Ø„éßéߢŃÄéß. Ó•âéß ¿‚½ß«tâ΋¢ÌŸ ¿•Ø„éߢǛ. Qé߶„í
ÓŸâéߢǛ RéßÒéßwHs ΋êÄ¢»‡ ½‚Ç‹Üß»òÇ‹ÌŸâéß. à„éßÕ®„¢ ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ."
16''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ÒêúÌ„¢ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß 24''·ŸY Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß ÓŸ ÒêÅß Râܕ΋éß.

·òĶ„í ú¯ŸÃ„pâ ¿•Ø„éßÒ΋éßq. ½ŸÃˆ ·òĶ„í ZÒ… ââéßs Üœ·„a¿•Ø„éßܕ΋éß. ½‚éßéߢǛ»‡, ½ŸÃ„éß ¿•Ø„éß΋Üß¿„éß
¥Ç‹éß»„Ò΋éßq; ½ŸÃˆ ·òĶ„í ZÒ… ¿•ðÓß ú¯ŸÃ„pâ Ó•âéß ¶„íâs΋¢ÌŸ ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß Ó߸ӟwÄéßcÜßéß ·ŸÜ•Î‹éß. ½ŸÃ„éß
¦Üß·¢Ž ¿„âéß. 17Ø„éê ÒéßȢ̄ ΋éßá¸éßjÜßØ„êxÄéß. Òéßéߢ΋é߶„í NŸ»„·„ ½‚âéß·„¶„í
WÈ»‡Ã„éß. 25Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ¨P½ß¸…jâéß Ò΋Hâ ÓŸÅŽ
ß ÎŸ ½ßÅ
¸ Ë jß ŸÜßÜó ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß °Réß
¿•Ó߸éßoÓŸsÃó ZÒ… »„ÒéßYÓ߸éßoÓŸsÒY ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. âéߢǛ ¨ÓŸÅŽ ÒĶ„í ÓŸ ðÓßÒ¶„íÜßâéß QéßÒ΋q¶„í ½ß¸¢½ß«
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ QÏ‹éßÜóz ½Ÿ_ÃRéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÃó Ø„ééß Óß Ÿsâéß. ½Ÿ_à ú½ßÒ¸ ·„Üo éß .ß ½ŸÃˆY Qéß Ò΋¶q í„ ¥Ó•·N„ ŸÃ„ézß
ZÒ… ¿„êÇ‹Ò¿„éßf. 18Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß °Réß ¿•Ó߸éßoÓŸs ½ß¢¸ ¯Ÿâéß. 26·ŸY Qéß ½ß† ¸ È|¶„íÜßéß ½ŸÃˆ ÒêÅß RâÜ•Îé‹ .ß
Ä⻇: ½ß«ÜßzÜßéß ·„^ÅßjÜßâéß ¯ö»„éß¿•Ø„éßÅߢ; Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ½ŸÃ„éß ââéßs Üœ·„a¿•Ø„éßܕ΋éß. ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH ½‚éßéߢǛ
½ŸÅŽÌó Y½ß¸tí ßÁ•Ø„éßÅߢ; Ó߬oÿÜßéß ½ß«¢Ç› ·„H½ß«, ½ŸÃ„éß. ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ‹éßÜß ·„¢^Åß ½ŸÃ„éß ¯¶„íaÒ ¿‚Ç‹éß
¦·Ÿà„ ßˎ·* Ž Y½•Îˆ¢¿„ŃY·Ž Ãò^ÅßjÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ, ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß.
27''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… §ÒZs Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß §Ì„Ä ΕÒÌŸ ßϋâÜó ¯ŸZØ„êÄt
ËÜßâéß ¶„íÒéßwÈÓé¸ß Óoß ŸsÄé.ß ÓŸ¶„í ·ó½ß¢¸ Ì‚½t«ß ¢¿„ŃY_· ¿‚½…¸ß ÌŸÒ…. ¥ØßéÓß Ÿ ½ŸÃ„éß ZÒêÅß RâÄé!ß ZÒ… ½ŸÃˆY
§ÒZs ¿•Óé¸ß Óoß ŸsÄé.ß 19·ŸY ½ŸÓß½o¸ ŸY·Ž Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ½ß«ÜßéßNŸoÒ…. ·ŸY ½ŸÃ„éß ½ß¸Üßéß·„Äéß. 28¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃˆ·Ž
Ճϋ½ß¸_ÃfΈ ââéßs»‡Î‹éß ½ŸÃˆY ½Ÿ_à Ճϋ½ß¸Ã„éßf¶„í¢Åßéß ZQ ÒêÅßÜßéß ¿‚¯ŸtH: Ì„â Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y·Ž
ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆY ½Ÿ_à ¥ÒÒê⠽߸Äéßf¶„í¢ÅßéßÓŸsÄéß"" RÏ•Ø„éßÌ„»‡ Ü•Y Î•à„¢ §Î•. Ε҅Y ©½ß¸Î•à„ÒéßéßÜßâéß
¨ ú½ß¸ÁÜßéß Râܕ΋éß. Ó߸̄x ú½ß¸Ò¿„ÓŸÜßéß ¨ ú½ß¸ÁÜßéß
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía, ¯Ã„éß»„Äéß.
20·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß:

''ÓŸ ·ó¯ŸYs ¨ ú½ß¸Î•à„¢ï½ßñ ¿„ê½ß«NŸoâéß. Ó•âéß Òéßâéß ·„NŸØßéß ÜóØ„éß


29
á¸éßxÜßâéß, Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß K·ŽäNŸoâéß. ¯ô܃Üóz ¿‚Åßzâéß, ''ØßéßÉwØ„ê, Z EÅßéßj ·„WoÈ¢S ¯ŸÃ„½•Øßéß.*
Õ®„êRéß Qéß΋ ½ß¸¢Åßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ÓŸ ·ó½ß¸¢ ·ò¢Ç‹QéßΈ·Ž ½‚Jz ΋éߣA¢¿„éßÒéßéß. ¯¢Î‹éß·„¢Åƒ½Ÿ?
ú½ß¸Ý„Ø„êCs܃ Ò…¢ÅßéߢΈ. ΟYY ¦Ã„t»„Üß à„·Žo Ø‚éßÈ꽟 ¨ ̄Ä¢ ú½ß¸ÁÜßâéß WÄÓ߸aÈ¢SÓŸÇ‹éß.
¯Ò|È·• ܕ΋éß."" ¨ ú½ß¸ÁÜ߶„í Ø‚éßÈ꽟 RÒéßéß¹ßéßÇ‚ñÓŸÇ‹éß. ·ó½ß¸¢Ìó
¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY K·ŽäNŸoÇ‹éß. 30°Ç‹|¢Ç›, ¯¢Î‹éß·„¢_Åß
Ø„éêß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å
ß ¢ß Ó•âéß ¿„êÓß«
½ŸÃ„éß ... ¿„êÇ‹¢Ç› °G, Ó߸ÒéßêØ•éßÜßéß ·ŸÜߢÜó Õߺéßà‡ Ø„ééß Ó ß Ÿsâéß."" §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía. ''½ŸÃ„éß Rú»„@
¦ Ó߸p܃Ys ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜßéß ÓŸà„⢠¿•Óß«Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf. Ó߸Òéßê Üßâéß ú½ß¸Wá«j¢¿ŸÃ„éß. Ó•ÓŸ Rú»„@Üßâéß ¥Ó߸Ux¢¿„éß
Ø•éßÜßéß ½‚éßéß΋Ŏ ú»„¢Í‹¢ ¿„êÇ‹¢Ç›. ¶„í¢ÅßéßÓŸsâéß! ÓŸ ð½ßÄéßÌó ½ß«ÜßÒÕßÇ• ¦ÜßØ„éߢÜó
¦·Ÿà„ ßˎ Õߺéßà‡ ÕßêÅß·½„ …¸ß ΕÒÌ‚ñâ ¥MŸmÃóÌ„éß ·ŸÒ¿„éfß . ½ŸÃ„éß Rú»„@Üßâéß ï½ßÅŽjӟÄéß. ÓŸ Y½ŸNŸYs ½ŸÃ„éß
¦½‚éß ·ŸÒéßà‡úÓ߸o, Ø„éßéß΋r à‡úNŸo΋éßÜß ¦Ïˆ ΕÒÌ„ ¥Y ¿‚½ß¸t
ÕßÇ›¢Îˆ. ½‚éßÓ߸¯ô_ÅßRéßØ„éß (¥ÃŸÒéßéß Ü•·„ ú½ß¸Ó߸éßoÌ„ §ÃŸ·Œ
Î•à„ ú¯Ÿ¢Ì„¢) ú½ß¸ÁÜßéß ¦ÓŸÇ‹éß ¨ ΕÒÌ„âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß. ·„WÃo ¢ˆ S ¯ŸÃ„½•Øéß ß ¨ ½ßY¸ R¿ŸÃŸYs Ì‚HØ„éß ½ßø é„ Óß é¸ß ¢oß Îˆ.
¦·Ÿà„¢Üó â·„äúÌ„¢Üƒ ·„â½ß¸Ç• QâÓß÷ (à„éßú·„) ú»„º¢ ¥Y ¦Ø„éßâ ßÁx¢Ìó ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê, Ì„â Õ®„Ø„éߢ·„Ä Óß«pWY
½ŸÃ„éß Ì„Üß¿•½ŸÃ„éß. (¦·Ÿà„ ßˎ ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢) »„êÈf °Ç‹|ÒéßY ¿‚½ß¸…oÓŸsÇ‹éß.
ØßéßÉwØ„ê 7:31-8:9 844
¥½ß¸RúÌ„½ß¸ÃŸfÄéß. 31Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Õ‚ÓŒ UÓósÒéßéß Ø„éßéß΋r¢Üó ¿ŸÒ»‡ RéßCHâ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß (¨
ÜóØ„éßÜó Ìóï½®ßÌ„éß ¥âÕÇ• ©âsÌ„ Ó߸p܃Üßé* ß Î‹éßá¸j ú½ß¸ÁÜßéß) ÌŸÒéßéß ¶„îÇ‹ ¿„Y¯öÌ• Õƒ»„éߢǕ΋Y
YÈw¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„·„aÇ‹ Ì„Òéß ¶„íÒêÄéßÜßâéß, ¶„íÒê^Ão Õ®ƒRNŸoÄéß,"" ¨ ½Ÿ¶„ía Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ.
Üßâéß ¿„¢½ß« ½ŸÃˆY ÕßÜßéßÜßéß»‡ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÃ„éß. §Åßéß
ҢŎΈ Ó•Ó‚âsÇ‹ê ¦ÁƒÂ½ß«¢¿„ܕ΋éß. Òéßéߢ΂âsÇ‹ê ¯Ÿ½ß¸Òéßéß K·„ä
¨ Ä·½„ ‚éâ`ß ¦Üó¿„Ó• ÓŸ ÒéßâÓßé¸ €ß ¶„í ßܕÎé‹ !ß 32·ŸÒ…â 4 ØßéßÉwØ„ê, ¨ Rá¸Ø„éߢ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í
Yâéßs È¿„fÈÓé¸ß Óoß Ÿsâéß. ú½ßÁ¸ Üßéß ¨ ÓßÜp¸ ƒYs Ìóï½®Ìß é„ ß Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß: Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
¥Y»‡Y, Õ‚ÓŒ UÓósÒéßéßÜóØ„éß ¥Y»‡Y ½ß«ÜßÒ¶„í¢ÇŸ ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß
Ò…¢Ç• ÃóEÜßéß ÒÓßé¸ Óoß ŸsØßé"ß " §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía.
ï½ßñ»‡ ½ŸÃ„éß Î‰YY ·„NŸØßéß ÜóØ„é* ß ¥Y ½ß«ÜßéßNŸoÄéß. ''³·„ Òx·Žo ·Ž¢Î‹ ½ß¸Ç›Ì• WÈC Ü•NŸoÇ‹Y Qé߶„í
''½ŸÃ„éß ¨ ð½ßÃé„ ß ï½ßÇÌ ‹ ŸÃ„éß ·ŸÃ„˽•éÒß éߢŠ_ ß Ìóï½®Ì
ß é„ Üß ó Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ³·„ Òx·Žo Ì„½ß¸téßΟÈÜó ½‚JzÌ• ¥Ì„Ç‹éß
°ÒêúÌ„¢ §¢^·Ò|ÈZ ¯ŸWï½ßÅ _ ¢jß Î‹é¶ß í„ ¹ƒI Ü•¶í„ ¢ÇŸ ÒéßÄÜß WÈC ½‚âéß·„¶„í ÒNŸoÇ‹éß.
¿„Y¯öØßéâß ½ŸÃˆY ¯ŸWï½ßÇÌ‹ ŸÃ„é.ß 33Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ à„½ŸÜßâéß 5 Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚Ç‹éß ORÌ„¢ »„Ç›¯ŸÃ„éß. ·ŸY

ÒÅŽj Ó•Üßï½ßñ ½ß¸Ç‹½•NŸoÄéß. ¥R ½ß¸¶„íäÜ߶„í ¦@ÄÒéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¯½ß¸tíÇ‹ê ¯¢Î‹é߶„í


Ò…ÌŸØßéß. ¦ à„½ŸÜßâéß ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ½ß¬·òaY ï½ßÇ‹Òêßcâ ½‚Ý„éßz¿„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ ¥ÕßΟrÜßâéß
W¢ÅƒØßéß. à„½ŸÜßâéß WÓ• ½ß¸¶„íäÜßâéß, Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ½Ÿ_à âÒéßéßw̟Äéß. ½ŸÃ„éß ½‚âéßΈÈC ßÒŃY·Ž
ÌóH ½•Ø„éßŃY·Ž ¥·„aÇ‹ ÕßW·Ž Ò…âs Òéßâéßá¸éßx Yß·„ÈNŸoÄéß.
Çò·„aÇ‹ê Réß»„ÜßÇ‹éß. 34Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßÜóâéß, 6 ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßtΈ Ó•âéß Õߺéß úà„΋r»‡ ¦Üß·Ž¢¿Ÿâéß.

Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ QÏ‹éßÜßÜóâéß ¦â¢ÎóÌŸ€@Üßéß ·ŸY ½ŸÃ„éß °Îˆ Óß^¸ ÃñâÎó Ì‚HØ„éÁß ‚½t¸ß Äé.ß ú½ßÁ¸ Üßéß
Ü•¶„í¢ÇŸ ¿•NŸoâéß. Ø„éßêΟÜóâéß, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜ߶„í R¿ŸÃˆ¢¿„éßÅß Ü•Î‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß
Üóâéß ï½ß¢Ç›z Ó߸¢Î‹Ç‹éßÜßéß, ½•Ç‹éß·„Üßéß §·„ Ò…¢Ç‹Ò…. ¨ ½ŸÃ„éß ¿•Óâ«ß ӕßÜß »„éÃß ¢ˆ S ¦ÜóS¢¿„éÅ ß ß Ü•Îé‹ .ß
ßÁx¢ ½ß¸Y·ŽÃŸY ¯ÇŸÃˆÜƒ ÒêȯöÌ„éߢΈ."" ú½ß¸ÁÜßéß ¦Üó¿„ӟÄUÌ„¢»‡ ½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoÄéß.

8 ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ: ½ŸÃ„éß Ø„éßéßΟrY·Ž ½ß¸Ã„éß»‚Ì•o »„éßúß܃z ©ÓŸsÄéß.


7 ¦·Ÿà„¢Üó ¯C_à ½ß¶
''¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó Ø„éê ß ÎŸ ßEÜßØ‚ééß ·ß a„ , Òéßé¹ß xß ¸ í„ Üä ¶ß í„ ïÓßñÌ„¢ Ì„Òéß ½ß⸠éßÜ¶ß í„
¯ŸÜ߶„íÜß Ø‚éßéß·„a ¯Òéßéß·„Üßâéß ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸ÒêÏ‹éßÜß ³·„ YÉnÌ„ ·ŸÜߢ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ·ò¢»„Üßéß, »„éßÒ|Üßéß,
âéߢǛ XNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ø„êÁ¶„íÜß Ø‚éßéß·„a, ú½ß¸Ò·„oÜß ½Ÿâ ·óRÜßÜßéß, ´Î‚·„ÄéßÒ…Üßéß (³·„ ÁƒW ·ò¢»„)
Ø‚ééß ·ß a„ ¯Òéßé·ß Ü„ âß éß ÓßÒ¸ êÏ‹éÜß âß éߢǛ XNŸoÃé„ .ß Ø‚éÃß ê „ QÅßYsÅŽ·•Ž §Ì„Ä ú¯Ÿ¢ÌŸÜ߶„í ÒÜßÓ߸¯öØ•éß
á¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜß ¯Òéßéß·„Üßâéß ¶„îÇ‹ ½ŸÃˆ Ó߸ÒêÏ‹éßÜß ·ŸÜßÒéßéß ú·„ÒéßÒéßéß Ì„½ß¸t·„ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ·ŸY ÓŸ
âéߢǛ XNŸoÄéß. 2¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦ ¯Òéßéß·„Üßâéß ú½ß¸ÁÜ߶„í ÒêúÌ„¢ ½ŸÃˆ Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆY °Réß
¦Ã„éßÕßØ„éßÅß Ó߸êÄéßxY·Ž, ¿„¢ú΋éßY·Ž, â·„äúÌŸÜ߶„í ·„â ¿•Ø„éßÒéßY ·óÄéßÌ„éßÓŸsÇó Ì‚HØ„éß΋éß.
½ß¸Ç•Üƒ ½ß¸Ç‹½•NŸoÄéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸êÄx
8
¿„¢ú΋éßÜßâéß, â·„äúÌŸÜßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž Øßéßá¸j½ß¸Ç‹ ''Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ï‹Ãw„ à‡Óßÿo¸ ¢ (©½ßθ •àÒ„ éßéÜß éß )ß ÒêÒ΋q
̟Äéß. ¦ ¯Òéßéß·„Üßâéß WÈC ¯Ò|Äê ú¯ö»„éß¿•Óß« ©âsΈ! ¥¢Î‹éßÒÜßz ½•éßÒéßéß Ì‚HR»„Üß½ŸÃ„Òéßéß!"
¯ŸWï½ßÅÃjß é„ .ß ·ŸÒ…â ¦ Ø‚éÒß éßé·ß Ü„ Zß s ½ßà¸ é„ Òß …Üß ð½ßÇÒ‹ Üœ¥Y QéßÄéß ¿‚½ß¸tí¶„í¢Åßê Ò…¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY ¥Îˆ
ÕßØ„éßÅß ¯ŸÃ„½•Ø„éßÕßÇ‹éßâéß. YÁ¢ ·ŸÎ‹éß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Ü•¹ß¶„íÜßéß* (ú½ŸÌ„
3''Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÃˆ §¢Ç‹âz éß, ßÁƒxYs ÒΈH »‡¢úÇ‹éß) ½ŸÃˆ ·„܃ÜßÌó ¥Õß΋rÒêǟÄéß.
9 ¨ 'Ì‚HR»„Üß½ŸÃ„éß" Ø‚éßÈ꽟 ©½ß¸Î•à„ÒéßéßÜßâéß
¯öØ•éß܃ Ó•âéß ³WoÇ› ¿•NŸoâéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ Εà‡
âéß s ¢Ç› ½ß ¸ à „ à ŸÁƒxY·Ž XÓß « · òY ¯öÕß Ç ‹ Ì ŸÃ„ é ß . RâŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. ·ŸÒ…â YÁ¢»‡ ½ŸÃ„éß
ÁƒÂâҢ̄éÜß éß ß ·ŸÃ„é.ß ¦ 'ÁƒÂâҢ̄é"ß ÜßâÕßÇ• ½ŸÃ„éß
½‚êÓ߸¢Üó ½ß¸ÇŸmÄéß. ½ŸÃ„éß RÓ߸wØ„éߢ ¯ô¢Îˆ,
©âsÌ„ ÓßÜp¸ ƒÜßé ú½ßÌ
¸ •x·„ ÓßÜp¸ ƒÜßâéß ¯¢½ß·« „ ¿•Ó«ß ¿ŸÜƒÒéߢΈ Óß«»„éßc½ß¸ÇŸmÄéß.
ÒxÄp ΕÒÌ„Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž ©âsÌ„ Ó߸p܃ÜßâÕßÇ•
ÕßH½ß¬ÆŸÜßâéß YÈwNŸoÄéß. NŸÏŸÃ„Ë¢»‡ QÅŽY ·ò¢Ç‹Üßï½ßñ Ü•¹ß¶„íÜßéß Ü•¹ß¶„íÜߢ_Åß ¿‚ï½ßtΈ ú½ŸðÓß½ŸÃ„éß, Ü•·„ ¿„êS
YÈwNŸoÄéß. ·ŸY ·òYsÅŽY ÜóØ„éßÜßÜó YÈw¢¿„Åߢ RRÏ‹ Rá¸Ø„êÜßéß WÈ»„ ú½ŸðÓßß½ŸÃ„éß. ¯ŸÌ„ YÕߢϋâ ú»„¢Í‹
¶„îÇŸ Ò…¢Îˆ. ÒéßéßÜó ¿•Ã„fÕßǛ⠷òYs ú»„¢Í‹ÒéßéßÜßéß ¶„îÇŸ ¥Üƒ¢ÅŽ
·„NŸØßéß ÜóØ„é ·„NŸØßéß à‡ÜßÜó Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ¿„¢½ß« ú½ŸÌ„ÜßÜó Ò…ÓŸsØßéß. ú½ŸØ„éß»‡, ú½ŸØ„éß»‡ ¦ ú»„¢ÍŸÜßéß
Òê¢NŸY·Ž ½ß¸Y·Ž Ò¿•f܃ âÄé߶„í̟Äéß. §·„aÇ‹ Òéßâéß °Réß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsØ‚ê ½ŸÃˆ·Ž Ì•H·„»‡ Ì‚HÓß« ½ŸÃ„éß ¦ÃˆÌ•Ãâˆ
á¸éßxÜßÓ• Á¢Ì„éßÒ…Üß Ã‰W âÄé߶„í̟ÄY Õ®ƒÒ¢. ½ŸÃ„Ø„êxÄéß.
845 ØßéßÉwØ„ê 8:10-9:4
10 17
·ŸÒ…â ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßâéß Ó•ȲÄéßÜß·ŽSf ½•NŸoâéß. ''Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Qéß QéßΈ·Ž Rá¸Ó߸ßtÜßâéß *
½ŸÃˆ ¯ô܃Üßâéß ·òÌ„o Ø„éßÁÒêâéßÜß·ŽSf ½ß¢¸ ½ß…¸ Ì„éÓß Ÿsâéß. ¦ Óßø ŸtÜßâéß ¥Î‹é½ß …¸ß ¿•Øé„ Å
ß ¢ß
½•NŸoâéß. §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¥Ïˆ·„ Ï‹â NŸÏ‹x½ß¸Ç‹Î‹éß. ¦ Rá¸ÓŸ»„éßÜßéß RéßÒéßwHs ·ŸÅßéß
Ó߸¢¯ŸÎ‹âï½ßñ ¦Ó߸·Žo»„Üß½ŸÃ„éß. ú¯ŸÒéßéß¹ßx¢Ü•Y ½•NŸoØßéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ
¥W NŸÒêâéßxÜß âéߢǛ Òéßéß¹ßéßxÜß ÒĶ„í ú½ß¸Á ÒSfâΈ.!
Üߢ̟ ¥Üƒ¢ÅŽ½Ÿ_Ã. ú½ßÒ¸ ·„Üo ß âéߢǛ Ø„êÁ¶„íÜß 18 Ε½Ÿ, ÓŸ¶„í ΋éߣ¹ß¢ ÒÓ߸êo ©¢Îˆ; Õ®„Ø„éß½•éßÓ߸êo

ÒĶ„í ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚ð½ßt½Ÿ_Ã. ©¢Îˆ.


11 ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Õƒ»‡ »‡Ø„é߽߸ǟmÄéß. ·ŸY ¥Î•Îó 19 ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ½‚éßéßßÜß·Ž¢¿„éßÒéßéß! Î•à„¢Üó ú½ß¸W

Õߺéß Sâs »‡Ø„éß½‚éß`âÅßéßz ú½ß¸Ò·„oÜßéß, Ø„êÁ ¿óŃ ½ŸÃ„éß Ó߸@Ø„êYs ¥Ç‹éß»„éß¿„éßÓŸsÄéß.


¶„íÜßéß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Ì„CHâ ΂Õuß âéß ÒêâtF ''Ó߬؂êâéßÜó Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ Ò…ÓŸsÇŸ?
NŸoÃé„ .ß '¥¢ÌŸ ÒéߢS»‡ Ò…¢Îˆ; ¥¢ÌŸ ÒéߢS»‡ Ó߬؂êâéß ÃŸE §¢·Ÿ ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÇŸ?"" ¥Y
Ò…¢Îˆ!" ¥Y ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY ½ß¸ÃˆÓß«pW °Qéß ½ŸÃ„¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸY Ε҅Ǜ܃ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß:
Õƒ»‡ ܕ΋éß! ''Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢S
12 ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ÌŸÒéßéß ¿•ðÓß Î‹éßMŸaßxÜ߶„í ¿ŸÜƒ
ÓŸ^·¢Î‹é¶ß í„ ·ó½ß¢¸ ·„H¢c ¿ŸÃ„é?ß ½ŸÃ„éß ¥âxΕà‡Üß
Óß«»„éßc½ß¸ÇŸH. ·ŸY ½ŸÃ„é Óß«»„éßc½ß¸Ç‹Ó• ܕ΋éß. ½ŸÃˆ ½ŸÃˆ ½ß¸Y·ŽÒêHâ Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß.""
¯Ÿ¯ŸÜ߶„í ½ŸÃ„éß ·„ÜßÒįŸÅßéß ¿‚¢ÎŸÜßӕΈ 20 ÒéßIz ú½ßÁ ¸ Üßéß ¨ RÏ‹¢»‡ ¥ÓŸsÄé:ß ''½ß¢¸ Åß·óÌ„
¶„îÇŸ ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éß΋éß. ¥¢Î‹ÃˆÌó ¯ŸÅßéß ·ŸÜߢ ¥Øßé߯öØßéߢΈ. ½•Ó߸R ½‚Jz¯öØßéߢΈ.
½ŸÃ„ê K·Žä¢¿„ÕßNj̟Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY K·ŽäNŸoâéß; ¥ØßéßÓŸ ½•éßÒéßéß Ã„·Žä¢¿„ÕßNjܕ΋éß.""
½ŸÃˆY ·Ž¢Îˆ·Ž ½ß¸Ç‹½•NŸoâéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 21 ÓŸ Áâéß Ü ß é ß ÕƒÏ‹½ß¸Ç›Ø„éßéߢNjéßÅß¿•Ì„ * Ճϋ

½Ÿ¶„ía. ½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsâéß. Ó•âéß ÒêÅß܃Njܕâ¢Ì„ R¿ŸÃ„


13 ½ŸÃˆ ½®ß¸ÜƒÜßâéß, ½ß¸¢Åßâéß Ó•âéß XÓ߸é߶„í¢Åƒâéß.
Òéßéß»‡ ©ÓŸsâéß.
¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¥·„aÇ‹ ½ß¸¢Åß·óÌ„ ©¢Ç‹Î‹é."" ¨ 22 ½ŸÓ߸o½ŸY·Ž CHØ„ê΋éßÜó Ì„Câ µá¸Ï‹¢ ©¢Îˆ!

ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ ''úΟ·„ä ½ŸÓ߸o½ŸY·Ž CHØ„ê΋éßÜó ½‚ñ΋éßxÇ‹éß ¶„îÇŸ


X»„Üßï½ßñ ·ŸØ„éßÜ•ÒêúÌ„¢ ©¢Ç‹Ò…. ¥¢FĽ߸… ©ÓŸsÇ‹éß! ¥ØßéßÌ• ÓŸ ú½ß¸ÁÜß »‡Ø„êÜßéß
¿‚Åßz¶„í ¶„îÇ‹ ·ŸØ„éßÜßéߢNj҅. ½ŸÅŽ ¦¶„íÜßéß ¯¢Î‹é߶„í âØ„éߢ ¿•Ø„éßÕßNjܕ΋éß?
ïÓßñÌ„¢ ¯¢Ç›¯öØßéß ¿„Y¯öÌŸØßéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ
·ŽSfâÒZs WÈC XÓ߸鶄í¢Åƒâéß.*
14 ''ÒéßâRéß·„aÇ‹ ¥âÒÓ߸Ä¢»‡ ¯¢Î‹é߶„í ¶„îÄéßf

ÓŸsÒéßé? ĢǛ, ÕßÜß½‚éß`â ⻄ßÜ߶„í ¯ŸÃˆ


9·òÄӟӕúÌŸÜß
Ì„Üß ZÅŽÌó Y¢Ç›Ø„éßéßâsÅßzØßéßÌ•, ÓŸ
éß ·„ZsÅŽ ªÅßÜñœ Ì• ºÌ„éÜß ñœ â ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß
^·ñ Ó•âéß ÃŸúW¢ÕßÒÝ„éßz ΋éߣANŸoâéß!
¯öΟ¢. Òéßâ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 ÒéßâHs 2 ú½ß¸Ø„êË•¶„íÜßéß ÃŸúWÜó Ì„ÜßΟ¿„éß·òÓ• §Üßéßz
¿„¢½ß¸ÕóÌ„êÒ…¢_Åß, Òéß⢠¥·„aÇ• ¿„Y¯öΟ¢. ҢŎ ú½ßθ •à¢„ ¯ÇŸÃˆÜó ÓŸ·ò·„ÅŽ ©¢_Åß ¥·„aÇ‹
Òéß⢠؂éßÈ꽟 ½ß¸Åßz XÄY ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡¢. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ÒΈH ½•Ø„éß»„Üßâéß. ½ŸÃˆâéߢǛ
¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ε҅Njéß RḢ ·„H½ß«â ZÅŽY Òéßⶄí Ó•âéß Î‹êÄ¢»‡ ¯ö»„Üßâéß! ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß
ÌŸ»„ŃY·Ž §¿ŸfÇ‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ Ε҅Y·Ž RÏ•Ø„éßéßÜœñܕÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ
15 Òéßâ¢ à‡¢WY ·óÃ„é¶ ß í„ ÓŸs¢; ·ŸY à‡¢W ·„Üéß »ß „ Ε҅Y·Ž ÒxW_ö„íÜßÒ…Ì„éßÓŸsÄéß.
ܕ΋éß. Ó߸|Ó߸pÌ„ Ó߸ÒéßØ„éߢ ·òĶ„í ¯Î‹éßÄéß 3 ''½ŸÃˆ ÓŸÜßéß·„Üßâéß ½ŸÃ„éß RÜßz¢Õßéß܃z RYØ‚êC

¿„êà‡¢, ·ŸY R½ß¸Ì„éßo ÒêúÌ„½•éß Òéßéߢ¿„éß Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÅŽâéߢǛ Ճ˟܃z ¥ÕßΟrÜßéß


·òSf¢Îˆ. ΋êÓ߸é߶„í ÒÓ߸éßoÓŸsØßéß. Ó߸̄x¢ ·ŸÎ‹éß _·ÒÜߢ
16 Οâéß Ò¢LØ„éßéßÜß ÃŸÁx¢âéߢǛ à„úÌ„éß »„éßúßÜßß
¥Ó߸̄x¢ Î•à„¢Üó ú½ß¸ÕßH¯öØßéߢΈ. ½ŸÃ„éß ³·„
Ò»„ÄéßtÜßéß RY½ß«Ó߸êo ©ÓŸsØßéß. ½ŸÅŽ Ç‚·„aÜß ¯Ÿ½ß¢¸ RÇ›S ÒéßÃó ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»Å „ éß Ì
jß é„ Óß ŸsÄé.ß
ÌŸ·ŽÇ›·Ž Õ®„êRéß ·„¢½ß«Ó߸êo ©¢Îˆ. ½ŸÃ‰ Εà‡Ys, ½ŸÃ„éß âÓ‚sÄéß»„¶„íÓŸsÄéß."" ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
ΟYÜó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s ú½ßW¸ ΟZs ÓŸà„⢠¿•Øê „ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsÇ‹éß.
ÜßY ÒSfØ„ééß Óß ŸsÄé.ß ½ŸÃ‰ ⻄ßYs, ⻄ý„ ŸÓßé¸ ß 4 ''Qéß ¯ôÄé»ß é„ ß ½ŸÃˆY ·„Yï½ßÅjŽ ©¢Ç‹¢Ç›! Qéß Óß|¸ ¢Ì„
Üßâéß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßŃY·Ž Ò¿ŸfÄéß. Nö΋ÄéßÜßÓ• QéßÄéß âÒéßwÒ΋éßq! ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß

Ó•âéß ... XÓ߸é߶„í¢Åƒâéß VúÕßêÜó ¨ ½Ÿ·„x¢¿ŸÜƒ Rá¸Ó߸ßtÜßâé ¥â»‡ Ø„éßêΟ à„úÌ„éßÒ…Üßéß ·ŸÒ¿„éßf.
·Žzá¸j¢»‡ Ò…¢Îˆ. Ճϋ½ß¸Ç›Ø„éßéߢNjéßÅß¿•Ì„ '¶„í¢C¯ö»‡" ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
ØßéßÉwØ„ê 9:5-20 846
ú½ßW¸ Nö΋Ãé„ Çß ê‹ ½‚êÓß»¸ ‡Ç•. ú½ßW¸ ¯ôÄé»ß é„ ß ½ŸÇ‹êß ¿•Øé„ Õß Çß ¢› Έ? ÁâÓߢ¸ ¿ŸÃ„¢ Ü•Y ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆÜƒ
Z ½‚âéß·„ ¿ŸÅßéßâ ÒêŃzÇ•½ŸÇ•. ¥Îˆ ¯¢Î‹é߶„í ÒêÈf½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ.
5 ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Ì„â ¯ôÄéß»„éß½ŸYÌó ¥Õß΋rÒéßéßÜßéß 13 Ø‚ é ß È ê½ŸØ• é ß ¨ ú½ß ¸ à „ s Üß ¶ „ í Óß ¸ Ò êÏŸâ

¿‚½ß¸tíâéß. ¯Ò|Ç‹ê Ó߸̄x¢ ½ß¸Üßéß·„Ç‹éß. Ø„éßêΟ Réß¿ŸfÇ‹é.ß ¦Ø„éâß §Üƒ ¿‚½t«ß ÓŸÇ‹é:ß ''¦ RÏ‹¢»‡
ú½ß¸ÁÜßéß ¥Õß΋rÒêÇ‹éßÅßÜó Ì„Òéß ÓŸÜßéß·„Ü߶„í ÁÄéß»„éßÅ߶„í ·ŸÃ„˽•éßÒéߢ_Åß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß
Ì„Câ K·ä„Ë §¿ŸfÄéß. ½ŸÃˆ ¯Ÿ½ß¸¢ ¦·Ÿà„Òéߢ̄ ÓŸ ÒêÅß Râܕ΋éß. ½ŸÃˆ·Ž ÓŸ ©½ß¸Î•à„ÒéßéßÜßéß
¯Ì„éßo¶„í ¿•Ãˆ¢Îˆ! §¿Ÿfâéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß RâŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß.
6 ³·„ ΋éßá¸j·ŸÃŸxYs ÒéßÃó ΋éßá¸j·ŸÃ„x¢ ¥âéßÓ߸ ½ŸÃ„éß ÓŸ ©½ß¸Î•à„ÒéßéßÜßâéß ¥âéßÓ߸È¢¿„éßÅß
È ¢ S¢Îˆ . ¥Õß Î Ÿr Ü ß â éß ¥Õß Î Ÿr Ü ß é ß ¥âéß Ó ß ¸ RÇ›¿ŸÃ„éß.
14 Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òé߶„í §á¸j½‚éßéßSfâ RÏ‹¢»‡
È¢¿ŸØßéß! ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óÒŃY·Ž
Yß·„È¢¿ŸÃ„éß."" ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃ„éß OR¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ½‚éßéߢǛ½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß
¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß! ÕßêÅß·½„ …¸ß ΕÒÌ‚ñâ ÕßØé„ Üß éß âß éß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿ŸÃ„é.ß
7 ·ŸÒ…â, Óßà ¸ |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½…¸ß Ì„éß
ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅zâéß ¥âéßÓ߸È¢¿„éßÅß ½ŸÃˆ·Ž ½ŸÃˆ
ÓŸsÇ‹éß, ''Üó@Üßâéß ¥CsÜó ·ŸHf ½ß¸Ã‰·ä„ ¿•Óß« Ì„¢úÇ‹éßÜ• ӕßtÄéß.""
15 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß §Üƒ
âÅßéßz Ó•âéß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß Ì„½ß¸t¶„í¢ÇŸ ½ß¸Ã‰
·ŽäNŸoâéß! ÓŸ¶„í ½•_à ÒêÄc¢ ܕ΋éß. ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„|ÄÜó
ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß. ¿•Î‚ñâ ¦@Ä¢ Wӕ܃ ¿•NŸoâéß. RḢ ·„H½ß«â
8 Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÇ› Ճ˟܃z¢ÅŽ ÓŸÜßéß·„Üßéß ZÄéß ÌŸ»•Üƒ ¿•NŸoâéß.
16 Ø„ é ß ê Ο ú½ß ¸ Á Üß é ß §Ì„ à „ Ε à ‡Üß Ü ó ¿‚ Ü ƒz
·„HC ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ ÓóÄéßz ¥ÕßΟrÜßÓ• ÒêŃzÇ‹
ÌŸØßéß. ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Ì„â ¯ôÄéß»„éß ½ŸYÌó ï½ßñ·Ž ¿‚΋^Ãñ¯öØ•éß܃ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ½ß¸ÃŸØßéß ÃŸÁƒx
§¢½ß¸…»‡Ó• ÒêŃzÇ‹ÌŸÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ÜßÜó YÒÓß«¢¿„ÒÜßÓß« ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃ„éß »‡Y, ½ŸÃˆ
¯ôÄéß»„éß ½ŸYY ¯ÎˆÃˆ¢¿„ŃY·Ž ĺÓ߸x ½ß¸Í‹·ŸÜßéß Ì„¢úÇ‹éßÜßéß »‡Y ¦ ßÁƒxÜßâéß Òéßéߢ΂âsÇ‹ê
½•NŸoÇ‹éß. ¯ÃˆCØ„éßéߢNjܕ΋éß. ·„Ì„éßoÜßéß ¿•Ì„ÕßÅŽjâ ½ŸÃˆY
9 ÒéßÈ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ¨ ½ß¸âéßÜßZs ¿•Ó߸éßo Ó•âéß ½ß¢¸ ½ßN« Ÿoâéß. Ø„éê
ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß ½ŸÃ„éß ¿„¢½ß«
âs¢Î‹é¶ß í„ Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Ž¢ä ¿„ÒΟq? ''¦ Ä·½„ ‚éâ`ß ½•NŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜœÒ|Äê Réß»„Ü߶„í¢ÇŸ ½ŸÃ„éß
ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß K·Žä¢¿ŸÜßY Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ó•âéß ¿„¢½ß«½•NŸoÄéß.""
17 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢Åßéß
½ŸÃˆ·Ž ¥Ã„½Ô ‚éâ`ß K·„ä Rψ¢¿ŸH."" §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
½Ÿ¶„ía. ÓŸsÇ‹éß, ''§½ß¸tíÇ‹éß ZQ Rá¸Ø„êÜß »„éßÈ¢S
10 Ó•âéß (ØßéßÉwØ„ê) ·ò¢Ç‹Üß ·òĶ„í Réß·ŽaH ¦ÜóS¢¿„éßÒéßéß! à„½ŸÜ߶„í ¥¢Ì„xú·ŽØ„éßÜßéß ÁÈ
΋éߣANŸoâéß. ÒÅŽj ¯ô܃Üß ·òĶ„í Ó•âéß RMŸÎ‹ ½ß«¢¿•Å߽߸tíÇ‹éß RÜ߽߫¢¿•¢Î‹é߶„í NôÒéßéßw XÓ߸éß
DÌŸYs ¯ŸÇ‹ÌŸâéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß OR¢SÒ… ·òÓ• Ó߬oÿÜßâéß ½ß«H½ß«¢¿„éßÒéßéß. ·ŸÃ„xÒéßéßÜßéß YÄ|
âsÒZs ¯öØßéßÓŸØßéß. ¯Ò|Ç‹ê ¥·„aÇ‹ ½ß¸Ø„éß U¢¿„éßÅÜó ¥âéßÕ®„ÒÒéßéßâs ½ŸÃˆY ½ß«ÜßéßÒ
Y¢¿„Ç‹éß. ¦ ú½ß¸Î•à‡ÜßÜó ½ß¸à„éßÒ…Üß ¥Ã„é߽߸…Üßéß â¢½ß¸…Òéßéß.
18 '¦ Ó߬oÿÜßâéß ½‚¢ÅßÓ• ÒSf Òê·òĶ„í RÜ߽߫¢¿„
Râß҅. ½ß¸¶„íäÜßéß ¯CÈ ¯öØ„êØßéß; ½ß¸à„éßÒ…Üßéß
¯ŸÃˆ¯öØ„êØßéß. Òéßâ¢Ç›. ¥½ß¸tíÇ‹éß Òê Ó•úÌŸÜßéß ·„ZsÅŽÌó
11 ''Ó•âéß (Ø‚éßÈ꽟 âØßéßâ) Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Y¢Ç›¯öÌŸØßé.ß ·„ZsÄéß ·ŸÜßéÒß Üœñ ú½ßÒ¸ UÓßé¸ ¢oß Îˆ"
⻄ßYs ¿‚̶o„ í„ ½ßt¸ ܃»„éâß ¿•NŸoâéß. ¥Îˆ »„é¢ß Åß ¥Y ú½ß¸ÁÜߢŃÄéß.
19 ''Óß ¬ Ø ‚ ê âéß âéß ¢ Ç› »„ Å Ž j » ‡ RÜß ½ ß « ¢ ¿• Ãó΋ â ,
â·„aÜ߶„í* NŸpÒÄÒéßÒ…Ì„éߢΈ. Ó•âéß Ø„éßêΟ
ßÁx½ß¸… ⻄ßÜßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¥¢Î‹éß¿• '½•éßÒéßéß YÁ¢»‡ ÓŸà„âÒéßØ„êxÒéßéß! ½•éßÒéßéß
¥·„aÇ‹ ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß."" 12¨ Rá¸Ø„ê YÁ¢»‡ ¥ÒÒê⢠¯ŸÜœñÓŸÒéßéß! Òê §¢Ç‹éßz
Üßâéß ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·ó»„Üß ÁƒÂâҢ̄éßÇ‹éß ¯ÒÇ‚ñÓŸ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßǛӟØßéß ·ŸÒ…â ½•éßÒéßéß Òê
©ÓŸsÇŸ? Ø‚éßÈ꽟¿• Õóψ¢½ß¸ÕßǛ⠽ŸÇ‚Ò ÃŸÁƒxYs ÒΈH ¯ö½ŸH" ¥¢Åßê RY½ß«Ó߸êo
Ç‚ñÓŸ ©ÓŸsÇŸ? Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃ„o ¯Ò|Ç‚ñÓŸ ©¢Îˆ.""
20 Ø„ é ß ê Ο Óß ¬ o ÿ ܃ß, Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÒÄ o Ò êâ¢
RÒÈ¢¿„»„ÜßÇŸ? ßÁx¢ ¯¢Î‹éßÒÜßâ ÓŸà„â¢
QéßȽ߸tíÇ‹éß Râ¢Ç›. Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía Râ
ŃY·Ž Qéß ¿‚Ò…ÜßÓò»„c¢Ç›. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ
»„é¢ß Åß â·„aÜß¶í„ Òéßâéßáx¸ Óߢ¸ ¿ŸÃ„¢ Ü•Y¿óÅß YÒÓߢ« ¿•,
¶„í·„aâéß ¯öHâ ³·„ ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…. ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é,ß ''Qéß ¶„íÒê^ÃÜo ¶ß í„ »„»ócÜéß »ß ‡ RÜß
847 ØßéßÉwØ„ê 9:21-10:12
½ß¢« ¿„Å¢ß ¯ÜƒÓó Ó•Ãt„ ¢Ç›. ú½ßX¸ Óßÿo¬ ¨ R܃½ß¸ ''¥âxÎ•à„ ú½ß¸ÁÜßÒÜœ ZÒ… OR¢¿„Ò΋éßq! ¦·Ÿà„¢Üó
DÌ„¢ ¯ŸÇ‹Åߢ ӕÄéßf·ó½ŸH: Ò¿•f ú½ßÌ ¸ •x·„ Óßø ·_ ÌŸÜß¶í„ * ZÒ… Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é!qß
21 'Òéß ë Ì„ é ß x Ò… Òê ·Ž Å Ž · • Ü ß » „ é ß ¢ ÇŸ ¯·Ž a ÜóY·Ž ¥âxΕà‡Üß½ŸÃ„éß ¦·Ÿà„¢Üó ÌŸÒéßéß ¿„ê¿• ·òYs
ÒSf¢Îˆ. ÒéßëÌ„éßxÒ… Òê Õ®„ÒÓŸÜßÜó ú½ß¸½• Ó߸¢_·ÌŸÜ߶„í Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. ·ŸY QéßÄéß ÒêúÌ„¢
K¢S¢Îˆ. QÏ‹éßÜóz ¦Ç‹éß·ò¢Åßéßâs Òê ½ß«ÜßzÜß ¥ÜƒÅŽ ½ŸÅŽ·Ž Õ®„Ø„é߽߸Njß΋éß.
3 §Ì„Ä Î•à„ ú½ßÁ
Ò΋¶q í„ ÒéßëÌ„éxß Ò… ÒSf¢Îˆ. ÕßUÄ¢»„ ÓßÜp¸ ƒÜßÜó ¸ Üß ¦¿ŸÃŸÜßéß Üœ·a„ ¿•Øé„ Òß ÜßÓâ«ß R
·„ÜßéßÓ߸éß·òÓ• Ø„éßéßÒ¶„íÜß Ò΋q¶„í ÒéßëÌ„éßxÒ… ·ŸÒ…. ½ŸÃˆ Rú»„@Üßéß ¥Ç‹RÜó ÎòÈ_· ·„úÄ
ÒSf¢Îˆ." Òéßéß·„aÜß ·„¢_Åß ½•_ÃQéß ·ŸÎ‹éß. ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß
22 ''Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê , '§Îˆ Ø‚ é ß È ê½Ÿ ½Ÿ¶„ í a ¥Y ³·„ ½ß¸Y½ŸÇ‹éß Ì„â ©HÌó ·òÅŽj ÒéßÜßéßNŸoÇ‹éß.
4 ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßÌó ½ŸÃˆ Rú»„@Üßâéß ¥¢Î‹¢»‡
¿‚½ß¸tíÒéßéß, ¯ô܃ÜßÜó ½ß¸à„éßÒ…Üß ð½ßNj܃ à„½ŸÜßéß
½ßǸ Ò› …¢ÅƒØßé.ß ½ß¢¸ Åß·óÌ„ ·ŸÜߢÜó ¿•Üß Y¢ÇŸ XÈfΈÎé‹ Ì qß ŸÃ„é.ß ½ŸÅŽY ½ßǸ ¯› ö¶„í¢ÇŸ Óßé¸ Ì ß é„ Üoß Ì
ß ó
½•Óâ«ß ½ß⸠܃z à„½ŸÜßéß Õ®ê „ Réß Qéß΋ ½ßǸ Ò› …¢ÅƒØßé.ß ½•é߶„íÜßéß ·òÅŽj YÜßՂNj̟Äéß.
5 \Ä ÌóÅßÜóY Έá«j ÕòÒéßw܃z ½ŸÃˆ Rú»„@
·ŸY ½ŸÅŽ Y XÓß « ½ • Ø „ é ß Å ƒY·Ž ³·„ a Ç‹ ê
©¢Ç‹Ç‹éß.""" ÜßéߢŃØßéß. ½ŸÃˆ Rú»„@Üßéß ÒêŃzÇ‹Ò…. ½ŸÃˆ
23 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ì‚HR»„Üß Rú»„@Üßéß âÇ‹ÒÜ•Ò…. ¦ Rú»„@Üßâéß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß
½ŸÃ„éß Ì„Òéß ú½ß¸ÁƒÂ R_àMŸÜß »„éßÈ¢S »ò½ß¸tÜßéß ½‚êØ„êH! ·ŸÒ…â ¦ Rú»„@Ü߶„í Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„í.
¿‚½ß¸tí·óß΋éß. ÕßÜßҢ̄éßÜßéß Ì„Òéß Õß܃Ys ¥R Yâéßs °Qéß ¿•Ø„éßÜ•Ò…. ï½ßñ»‡ ¥R Z·„Ó߸Üßéß
»„éßÈ¢S »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tí·óß΋éß. úLÒéߢ̄éßÜßéß ° Ä·„½‚éß`â Ó߸@Ø„éßÒéßê ¿•Ø„éßÜ•Ò…!""
6 Ø‚éßÈ꽟, ZҢŎ ΂ñÒ¢ ÒéßÃò·„Äéß Ü•Ã„éß!
Ì„Òéß ±à„|ßxYs »„êÈf »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tí·ó
ß΋éß. ZÒ… »ò½ßt¸ ½ŸÇ‹Ò…! Z ÓŸÒéßÒéßéß »ò½ßt¸ Έ ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß
24 ¯ÒÇ‚ñÓŸ »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tí·ó΋HðÓßo ½ŸYY ¨ à„·Žo »„ÜßΈ.
7 ´ Ε½Ÿ, ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Yâéßs »ûÄR¢¿ŸH. Ó߸Ä|
Rá¸Øê „ Üßï½ßñ ¿‚½t¸ß í·óYÒéßéwß . ââsÌ„âéß ¥Ã„¢p
¿•Ó¶«ß í„ âsÅßé,zß ââéßs Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ âsÅßézß »ò½ßt¸ Üßéß Î•à‡Ü߶„î ZÒ… ßEÒ…. ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ »ûĽŸY·•
¿‚½ß¸tí·óYÒéßéßw. Ó•Ó• YÁ½‚éß`â Ε҅NjâY Ì„âéß ZÒ… ¥Ã„éßÔÇ‹Ò…. ú½ß¸½ß¸¢¿„ Εà‡ÜßÜó ¿ŸÜƒÒéߢΈ
¥Ã„p¢ ¿•Óß«¶„íâsÅßéßz »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tí·óYÒéßéßw. ÁƒÂâéßÜßéßÓŸsÄéß. ·ŸY ½ŸÃˆÜó ° ³·„aÇ‹éß Z¶„í
Ó•âéß Î‹Ø„êÒéßØ„éßéßÇ‹âY, ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÇ‹âY NŸÅŽÃŸÇ‹éß.
8 ¥âxΕà½
»ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tYØßéß. Ø‚éßÈ꽟ӂñâ Ó•âéß „ ŸÓßé¸ Üß éß ß Òéߢ΋Õéß Îß é‹ Ürß éß ,ß ÒéßêÄéÜbß éß .ß ½ŸÃˆ
Õ®„êRéß Qéß΋ ÒéߢS ·ŸÃŸxÜßéß Ó‚Ã„½•Ã„éßfÌŸâY ÕóÏ‹âÜßZs ½ß¸Y·ŽÃŸY ¿‚·„a ÕòÒéßwÜß ð½ßÄéßÌó
»ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸tZØ„éßéßÒéßéß. Ó•âéß ¦ ½ß¸âéßÜßZs ÒSfâR.
9 ½ŸÃ„éß Ì„Ã‰~á¸éß â»„Ã„¢ âéߢǛ ½‚¢Ç›Y, ©¯ŸE
¿•Ø„éßŃY·Ž Øßéßá¸j½ß¸Ç‹ÌŸâé."" ¨ ÒÄoÒêâ¢
Ø‚éßÈ꽟 Ò΋qâéߢǛ ÒSfâΈ. ⻄Ä¢ âéߢǛ Õߢ»‡ÃŸYs Ì‚Sf Rú»„@Üßâéß
¿•NŸoÄéß. Rú»„@Üßéß ÒúÇ‹¢»„éßÜß¿•, Üóº½ß¸… ½ß¸Y
25 ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ: ½ŸÃˆ¿• ¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. ¨ Rú»„@Üßâéß ZH
''à‡Ã‰Ã·„ ¢„ »‡ ÒêúÌ„½•éß Óßé¸ âß sW Óߢ¸ NŸaÄ¢ ¯ô¢Îˆâ Ä¢»„éß, ªÎŸÃ„¢»„éß ÕßÅßjÜßÌó ¥Üߢ·„ÈNŸoÄéß.
½ŸÃˆY Ó•âéß K·ä¢Ž ¿• ÓßÒ¸ éßØé„ Òß êÓß⸠s ÒéßÒ…Ì„ê ©¢Îˆ. ''ÁƒÂâéßÜßéß"" ¦ ''Ε݄҅z""Y ¿•NŸoÄéß.
26 Ì„ Ò éß ¿‚ ¢ ½ß ¸ Ü ß â éß ·„ W o à ˆ ¢ ¿• ¨P½ß ¸ … j , Ø„ é ß ê Ο, 10 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 YÁ½‚éß`â Ε҅Njéß. ¦Ø„éßâ

¯ÎóÒéßéß, ¥½‚êwâéß, ½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ÒêúÌ„½•éß YÁ¢»‡ ORÓßé¸ âoß s Ε҅Njé!ß à‡à„|Ì„¢»‡
¯ÇŸÃˆÜó YÒÓߢ« ¿• ÁâéßÜ¢ß Î‹ÃYˆ »„êÈf Ó•âéß ÒêŃz ¯ŸH¢¿• ßE ¦Ø„éßÓ•. Ε҅Y·Ž ·ó½ß¸¢ ÒSf
Ç‹éßÌ„éßÓŸsâéß. ¨ Εà‡ÜßÜóY ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß à‡Ã‰Ã„·„¢»‡ â½ß¸tíÇ‹éß Õ®„êRéß ·„¢½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸½ß¸¢¿„ ßÁƒxÜß
Ó߸éßâsW Ó߸¢NŸaÄ¢ ¯ô¢ÎˆØ„éßéߢNjܕ΋éß. ·ŸY §úà‡ ú½ß¸ÁÜßéß ¦Ø„éßâ ·ó¯ŸYs Õ®„È¢¿„ܕÄéß.
11-12 ''¨ ÒÄ o Ò ê⢠¦ ú½ß ¸ Á Üß ¶ „ í Ì‚ H Ø„ é ß
Ø•éßÜßéß ¶„íÅßéߢÕߢ âéߢǛ ÒSfâ ú½ß¸ÁÜßéß ºë΋؄éß
Óߢ¸ Õߢϋ½‚éâ`ß Óßé¸ âß sW Óߢ¸ NŸaÄ¢ ·„HCØ„ééß ¢ß Ç‹ÜΕ é‹ .ß "" Á•Ø„éßéßÒéßéß, '¦ ÕßêÅ߶„½ß¸… ΕÒÌ„Üßéß Õ®„êRéßY,

Ε҅Njéß ÒéßÈ؄éßéß Rú»„@Üßéß

10 §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢LØ„éßéß܃ß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßt ¦·Ÿà„¢Üó ... Óߢ¸ _·ÌŸÜßéß ¦·Ÿà„¢Üó Ò¿•f Ìó·„ ¿„é·ß a„ Üßé,ß
ÒêÅß Râéß Ò éß é ß ! 2Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ©ÜßaÜßéß, Ó߸êÄx ¿„¢ú΋ ú»„ºËŸÜß ÎŸ|ß Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó
°Réß ÁÄéß»„ÕóÌ„ê Ò…âsÎó Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óÒ¿„éßfâY ú½ß¸ÁÜß
¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹éß: âRéßw·„.
ØßéßÉwØ„ê 10:13-11:2 848
¦·Ÿà‡Ys Óßë¸ á«¢j ¿„ÜΕ é‹ .ß ¦ SÜßÃz „ Ε݄҅ézß ÓŸà„⢠Ճϋâéß, úà„Òéßâéß ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ³·„ »„éßË
¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ½ŸÃ„éß Õ®„êRéß âéߢǛ, ¦·Ÿà„Òéßéß ¯ŸÆ„¢ ӕÄtŃY·Ž Ó•Y΋¢ÌŸ ¿•NŸoâéß.""*
19
âéߢǛ ÒêØ„éßÒéß̟҅Äéß."""* Ì„ â à„ · Ž o Ì ó ¥Ø‚êx Ó•âéß (ØßéÃß w‰ Ø„ê) Õƒ»‡ »‡Ø„é½ß Ç¸ß Ÿmâéß
Õ®ê
„ RéßY Óßë¸ á«¢j SâΈ YÌ„éxß Ç‹»é„ ß Î•Ò…Ç•. Ε҅Njéß ÓŸ »‡Ø„éߢ ÒêâßYΈ. ''§Îˆ ÓŸ Ãó»„¢, Ó•âéß
Ì„â ÁƒÂâ Ó߸¢½ß¸Î‹¿• ¨ ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs Ó߸ëá«j¢S ΟY¿• Ճϋ ½ß¸Ç‹ÒÜßÓß«âΕ"" ¥Y Ó•âéß Ì„Üß
ÓŸÇ‹éß. Ì„â ¥Ò»‡ºâÌó Ε҅Njéß ¦·Ÿà‡Ys ¯öà‡âéß.
20
Õ®„êRéßï½ßñâ ½Ÿx½ß«¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß. ÓŸ »„éßǟÄ¢ ¯ŸÇ‚ñ¯öØßéߢΈ. ΟY ÌŸÝ„zZs
13 Ì‚C¯öØ„êØßéß. ÓŸ ½ß«ÜßzÜßéß ââéßs ÒΈܕà‡Ã„éß.
Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â à„Õßr¢»„Üß ½ß«Ç‹éß»„éßÜßâéß Î•Ò…Ç•
·„Üéß »ß Á„ •NŸoÇé‹ .ß ¦·Ÿà„¢âéߢǛ ϟ߯ŸÌ„¢»‡ ÒÄ¢~ ½ŸÃ„éß ½‚Jz¯öØ„êÄéß. ÓŸ »„éßǟÄ¢ ÒéßÄÜß
½ß¸Ç•Üƒ ¶„îÇŸ Ε҅Ǖ ¿•NŸoÇ‹éß. Õ®„êRé âÜßéß YÈw¢¿„ŃY·Ž Ó߸@Ø„éß¢ß ¿•Ø„éßéßÅ߶„í ³·„aÇ‹éß
ÒéßêÜßÜß âéߢǚ ¦·Ÿà„¢Üó·Ž ½•éß½®ß¸êÜßéß Ü•¿•Üƒ ¶„îÇŸ Réß»„Üßܕ΋éß. ÓŸ¶„í ¦úà„Ø„éߢ ·„Ht¢¿„
ŃY·Ž ³·„aÇ‹ê Réß»„Üßܕ΋éß.
¦Ø„éßâ ¿•NŸoÇ‹éß. ¦Ø„éß⠩ÄéßÒéßéßÜßéß ½‚éßÄé߽߸… 21 »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß (ÓŸØ„é߶„íÜßéß) Òéߢ΋ÒéßÌ„éßÜß
ÜßÌó ½Ÿâ½ß¸Ç•Üƒ ¿•NŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Ì„â Ø„êxÄéß! ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟âéß ·„âéß»òÓ•
CÇ‹m¢»„éßÜß âéߢǛ »‡H Q¿•Üƒ ¿•NŸoÇ‹éß. ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ ¿•Ø„éßÄéß, ½ŸÃ„éß ÁƒÂâ à„êâéßxÜßéß.
14 ú½ß¸ÁÜßéß Òéߢ΋ÕßéßΈr »„Üß½ŸÃ„Ø„êxÄéß! Üóº½ß¸… ¥¢Î‹éßÒÜßzÓ• ½ŸÃˆ Òéߢ΋Üßéß (ú½ß¸ÁÜßéß) ¿‚܃z
½ß¸Y½ŸÃ„éß ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â Rú»„@Üß ¿•Ì„ ÒéßêÄéßb ¿‚΋^Ãñ Ì„½ß«t¯öØ„êØßéß.
ÜßØ„êxÄéß. ½ŸÃˆ ÕòÒéßwÜßéß ¥ÕßΟrÜ߶„í ú½ß¸X 22 ³·„ ï½ß΋q à„Õßq¢ ÒNöo¢Îˆ, RâéßÒéßéß! ¦ ï½ß΋q
·„Üßéß. ¥R ÁÇ‹½ß¸ÎŸÃ„pÒéßéßÜßéß.* à„Õ¢qß ©Ì„Ão „ Έàâ„ éߢǛ ÒÓßê ¸ o Ò…¢Îˆ. ¥Îˆ Ø„éê ß ÎŸ
15 ¦ Rú»„@Üßéß ¯¢Î‹é߶„î ·òÄ»‡YR. ¥R @NŸx ⻄ßÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßo¢Îˆ. Ø„éßêΟ ³·„ ÒÅŽj
Óßt¸ ΋½‚éâ`ß R. XÄétß X_Ãf ·ŸÜߢÜó ¦ Rú»„@Üßéß ¯ÇŸÃˆÜƒ ÒêÄéßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ »„éߢÅß â·„aÜ߶„í
ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. NŸpÒÄÒéßÒ…Ì„éߢΈ.
16 23
·ŸY Ø„ê·óÕßéß Ø‚éßéß·„a Ε҅Njé*ß ¦ Rú»„@Üß Ø‚éßÈ꽟, ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„ ORÌŸÜßâéß ½ŸÃˆ
ҢŎ ½ŸÇ‹éß ·ŸÎ‹éß. ¦Ø„éßâß Ó߸Ä|Ó߸ëá«j·Ž ·ŸÃ„ NŸ|ωâ¢Üó ©¢¿„éß·óÄY ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
¶„íÇ‹éß. §úà‡Ø•éßÜßéß Ì„â ú½ß¸Á»‡ ÒÈpÜßzŃY·Ž ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ Õ®„Rá¸xÌ„éßoâéß »„êÈf ½ß¸Í‹·ŸÜßâéß
¦Ø„éâß ÎŸYY ¯¢½ß·« „ ¿•ÓÓ«ß ŸÇ‹é.ß ¦Ø„éâß ð½ßÃé„ ß ½•Óé¸ß ·ß óÜ•Ãé„ .ß OR¢¿„éÅß ¶ß í„ Óß^¸ Ãñâ ÒêÄ¢c ½ŸÃˆ·Ž
''Ø‚éßÈ꽟 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éÇ‹éß."" Ì‚HØ„éß΋éß. °Îˆ Ó߸ӟwÄc½‚ê ú½ß¸ÁÜ߶„í YÁ¢»‡
Ì‚HØ„éß΋éß.
24
ÓŸà„⢠ÒÓ߸êoÒ…¢Îˆ Ø‚éßÈ꽟, ÒéßÒéßwHs Ó߸ÈΈ΋éßqÒéßéß! ZÒ…
17 ÒéßÒéßéwß âK¢½ßÁ¸ •Øé„ Òß ¿„éfß ·ŸY Òê½ßÅ ¸ zß Yá¸t·ä„
Qé߶„íâs΋¢ÌŸ Ó߸Äéßq·òY ½‚Ý„zŃY·Ž Ó߫΋qÒéß
Ò|¢Ç›. Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß â»„Ã„¢Üó ¯ŸÌ„¢»‡ Ò…¢Ç‹éßÒéßéß! ·ó½ß¸¢Üó ÒéßÒéßwHs
S¶„ía¶„íÓŸsÄéß. à„úÌ„éßÒ…Üßéß â»„ÃŸYs ¿„éßÅßéßj K·äŽ¢¿„Ò΋éßq!
25
ÒéßéßŃjÄéß. Z¶„í ·ó½ß¸¢ÒðÓßo, ¥âxΕà‡Üßâéß K·äŽ¢¿„éßÒéßéß.
18 ½ŸÃ„éß YÓ‚sÄéß»„Äéß; »ûÄR¢¿„Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''¨NŸÃˆ Ø„éßêΟ
ú½ßÁ¸ Üßâéß ¨ Εࢄ âéߢǛ ½‚Ýz„ »òÇ‹ÌŸâéß. ½ŸÃˆ·Ž Yâéßs ½ß¸†P¢¿„Äéß. ¦ ßÁƒxÜßéß Ø„ê·óÕßéß
Ò¢à‡Ys ÓŸà„⢠¿•à‡Øßéß. ½ŸÃ„éß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß
½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß §úà‡Ø•éßÜßéß
¨ ÒÄoÒê⢠... ÒêØ„éßÒéß̟҅Äéß ¨ Õ®ƒ»„¢ ¥ÃŸÒéßéß Ø‚éßéß·„a Ó߸|¢Ì„ Εà‡Ys ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„éß.
Õ®ƒá¸Üó ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îˆ. Èú\Üó ú½ŸØ„éßÕßNjܕ΋éß. ¨
Õ®ƒá¸âéß §Ì„Ä Εà‡Üß ½ŸÃˆ·Ž ú½ŸïÓßÅ߽߸tíÇ‹éß ½ŸÇ•½ŸÃ„éß.
ÕßÕßéßÜóâéßÜó ¶„îÇŸ ¨ Õ®ƒá¸Ó• ÒêŃzÇ•½ŸÃ„éß. ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ©Üßz¢½®ß¸éßâ
¥R ÁÇ‹½ß¸ÎŸÃ„pÒéßéßÜßéß ¥·ä„ßÄpÒéßéß»‡ ''¦Ì„wÜ•YR"" ΟY 11 ¨ ÒÄoÒê⢠ØßéßÉw؄궄í ÒSf¢Îˆ. ¨
ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 Ò΋qâéߢǛ ÒSfâΈ£
¥Ã„p½•éßÒéß⻇ ¥R OR¢S Ü•Ò…, Ü•·„ Ε҅Y ¦Ì„w ½ŸÅŽÜó 2''ØßéßÉwØ„ê, ¨ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ÜóY ÒêÅßÜßâéß
ܕ΋éß ¥Y.
RâéßÒéßéß. Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í QÅŽ Rá¸Ø„éߢ Ì‚HØ„éß
Ø„ê·óÕßéß Ø‚éßéß·„a Ε҅Njé ''Ø„ê·óÕßéß Õ®ƒ»„Òéßéß"" ¥Y
à„Õƒqâp„ . Ε҅Njé,ß §úà‡Ø•éÜß éß ß ³·„ ú½ß̸ •x·„½‚éâ`ß Óߢ¸ Õߢϋ¢»„Üß
½ŸÃ„éß ¥Y §Îˆ ¿„ê½ßÓ« é¸ß ¢oß Îˆ. Ε҅Njéß §úà‡Ø•éÜß éß ¶ß í„ Óߢ¸ Õߢ ½ŸÃˆ·Ž ... ¿•NŸoâéß §¿„fÅß Èú\ Õ®ƒá¸ Réß·aŽ H ÁÅŽÜ¢ß »‡
ψ¢Sâ ½ŸÇ‹éß. §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y·Ž Ó߸¢Õߢψ¢SâΈ. Ò…¢Îˆ.
849 ØßéßÉwØ„ê 11:3-18
Á•Ø„éßéßÒéßéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ½ŸÓ߸éßÜ߶„í ¶„îÇŸ ÃóΈNŸoÄéß. ¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ½ŸÃˆ Ãó΋â Rââéß.
¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß. 3§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß 12¥½ß¸tíÇ‹éß Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éßÜßéß

Ε҅ǂñâ ¿‚½ß«tâΈ §Îˆ: '¨ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ¥âéß Ì„Òéß Rú»„@ÜßÒ΋q¶„í ½‚Jz Ó߸@Ø„éߢ ¥ÃˆpNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß
Ó߸È¢¿„Y ú½ß¸W ½ŸY·• ·•Ç‹éß ½ŸÅŽÜßéßzÌ„éߢΈ." 4Ó•âéß Z Rú»„@Üß¶í„ NŸ¢úՃˎ ¯ô»„ ½•NŸoÃé„ .ß ·ŸY ¦ R½ß̸ ŸaÜߢ
½ß†
¸ É|¶„íÜß Ìß ó ¿•Óé¸ß ·ß òâs ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ Rá¸Øé„ ¢ß ÒêŃz ÒSfâ½ß¸…Ç‹éß ¦ Rú»„@Üßéß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß
Ç‹éßÌ„éßÓŸsâéß. ½ŸÃˆY ¨P½ß¸…jâéߢǛ Ó•âéß XÓ߸éß·òY ¦Î‹éß·óÜ•Ò….
13''Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Qé߶„í ¿ŸÜƒ Rú»„@Üßéß
ÒSfâ½ß¸tíÇ‹éß Ó•ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ½ŸÃˆÌó ¿•Ó߸éß
·òÓŸsâéß. ¨P½ß¸…j ¥Ó•·„ ·„MŸjÜßéßâs Ó߸pÜßÒéßéß ¥Îˆ ÓŸsØßé.ß Ø„éê ß ÎŸ ßÁx¢Üó ¯Ys ½ßÅ ¸ Ë
jß ŸÜßéÓß ŸsØ‚ê
§âéßÒéßéß ¶„îÇŸ ·„ÈC ¯öØ•éßÅߢ̄ ½•Ç›»„Üß ¯ôØßéßx܃ ¥Ys Rú»„@Üßéß QéßÜó §ÓŸsØßéß. ¦ °ºx½‚éß`â
©¢Îˆ. ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÜœñ, Ó•ÓŸÁƒÂ½ß«¢Sâ΋¢ÌŸ ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž QéßÄéß ¿ŸÜƒ
¿•Øé„ ¢ß Ç‹Y ¦ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ¿‚¯Ÿtâéß. QéßÃΈ ˆ ¿•ðÓß,o QéßÃé„ ß ÕßH½ß¬Æ„ÒéßéßÜßâéß YÈw¢¿ŸÃ„éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ¯Ys
ÓŸ ú½ß¸ÁÜß̟҅Äéß. ï½ßñ»‡ Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹âÒ…ÌŸâéß. QÏ‹éßÜßéßÓŸsØ‚ê ¥Ys ÕßH½ß¬ÆŸÜßéßÓŸsØßéß.
5''Ó•âéß Qéß ½ß† 14''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ÒêúÌ„¢ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß
¸ É|¶„íÜß¶í„ ¿•Óâ«ß ½Ÿ»‡q⢠ӂý„ •Ãf„
ŃY·Ž Ó•YΈ ¿•à‡âéß. ½ŸÃˆ·Ž Ó•Óò·„ NŸÃ„Ң̄½‚éß`â ·òĶ„í ú¯ŸÃ„pâ ¿•Ø„éßÒ΋éßq. ½ŸÃˆ ·òĶ„í ¥Ãˆp¢¿„Ò΋éßq.
Õ®ê „ RéßY ú½ßN¸ ŸÏˆNŸoâY ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡âéß. ¯ŸÜßé,ß Ì•Ó‚Üéß ß ½ŸÃˆ ·òĶ„í ZÒ… ¿•ðÓß ú¯ŸÃ„pâ Ó•âéß Rââéß. ¦
ú½ß¸ÒU¢¿• Õ®„êRéß §NŸoâY ¥ÓŸsâéß. ¨ÓŸÇ‹éß QéßÄéß ú½ß¸ÁÜ߶„í ՃϋÜßéß ½‚éßéß΋ÜßÒ…ÌŸØßéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß
¦ ßÁx¢Üó YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÄéß."" Óß@
¸ Ø„é¢ß ·òÄ¶í„ ââéßs ½ßÜ« éß Nß ŸoÃé„ .ß ·ŸY Ó•âéß Rââéß.
Ó•âéß (ØßéßÉwØ„ê) ''¦ ú½ß¸·ŸÃ„½•éß ÁÄ»‡H
15
ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ"" ¥Y ¥ÓŸsâéß. *''ÓŸ úð½ß Ø „ é ß Ó ß « (Ø„ é ß ê Ο) ÓŸ §¢Åóz
6ÓŸÌó Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, (¦ÜßØ„éߢ) ¯¢Î‹é߶„í ©âsΈ? ¥·„aÇ‹ ©¢Ç•
¨ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßÜóâéß, Ø‚éßÄêḠº¶„ía ¦½‚é߶„í ܕ΋éß. ¦½‚éß ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹é߽߸âéßÜßéß
Ü•Òéßéß QÏ‹éßÜßÜóâéß ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„éßÒéßéß: ¨ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß«¢Îˆ. Ø„éßêΟ! ZÒÈt¢¿• ú½ß¸Ì•x·„ ú½ß¸Òê
YØ„éßÒêÜßéß Râ¢Ç›. ¦ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ÜóY ÓŸxØ„éß ËŸÜßé,ß ÕßÜéß Üß éß ß ZÒ… ÓŸà„⢻‡¶„í¢ÇŸ ¦½ß»¸ Ü„ Òß Y
Ó߸êúÌŸÜßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„¢Ç›. 7¨P½ß¸…jâéߢǛ RÇ‹éß΋Üß ZÒâé߶„í¢ÅßéßÓŸs½Ÿ? ÓŸ¶„í ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢
¿•Óß« Qéß ½ß«Ì„ÄéßÜßâéß Ó•âéß XÓ߸éß·òY ÒSfâ½ß¸tíÇ‹éß ¿„Å¢ß ÎŸ|ß ZÒ… K·äâ„ éߢǛ Ì„½t«ß ¢¿„é·ß ó»„ÜÒß Y
½ŸÃˆ·Ž ³·„ È¿„fÈ·„ ¿•à‡âéß. ¨ ÃóEÒĶ„î ½ŸÃˆ·Ž Ì„ÜßéßÓ߸éßoÓŸs½Ÿ?""
16 Ø‚éßÈ꽟 Z·ò·„ ð½ßÃ„é §ß¿ŸfÇ‹éß. '·„¢ÅŽ·Ž¢
½ß¸Î• ½ß¸Î• È¿„fÈ·„Üßéß ¿•Ó߸êoÓ• Ò¿Ÿfâéß. ÓŸ¶„í
RÏ•Ø„éßéßÜœñ Ò…¢Ç‹ÒéßY ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯Ÿtâéß. 8·ŸY Qéß ï½ßñ⠽߿ ¸ f„ Y ³GÒ ¿‚Åéß "jß ¥Y Yâéßs ½ßH« ¿ŸÇ‹éß
½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß ÓŸ ÒêÅß Râܕ΋éß. ½ŸÃ„éß ½‚éßéߢǛ½‚ñ¹ßÈ ·ŸY ¦ ¿‚Åßéßjâéß ÕßÜß½‚éß`â »‡H¿• RÓ߸ÄÕßÇ•
Ο܃fÄéß. ½ŸÃˆ ΋éßá¸j ºë΋؄êÜßéß ¯Üƒ ¿‚½ß«Ì• ¥Üƒ ¥CsÌó Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·ŸHf½•NŸoÇé‹ .ß ÎŸY ·òÒéßw
ÜßZs ÕßêǛ΂ñ¯öÌŸØßéß.
17 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 RéßÒéßéßwÜßâéß
ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÃ„éß. ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ú½ß¸·ŸÃ„¢ ½ŸÃ„éß ÎŸYY ¥âéß
Ó߸È¢¿„·„¯öÌ• ½ŸÃˆ·Ž ·•Ç‹éß ½ŸÅŽÜßéßzÌ„éߢΈ. ¥¢Î‹éßÒÜßzÓ•
½ŸÃˆ·Ž ·„MŸjÜßéß Ó߸¢Õ®„R¢¿•Üƒ Ó•âéß ¿•à‡âéß! ³Ç‹¢ ÓŸÅŽ Óß«pĽ߸ÈfÓŸ ·ŸY ¦Ø„éßÓ• Qé߶„í R½ß¸Ì„éßo
ÕßÇ·› ¶„ í„ ·„Åéß Õjß Çß › ©¢Ç‹ÒéßY ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß ¦Á §¿Ÿfâéß. ÒÓ߸éßo¢Î‹Y ú½ß¸·„ÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, §úà‡
·ŸY ½ŸÃ„éß ¯ŸÅŽ¢¿„ܕ΋éß."" Ø•éÜß éß ß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„é,ß Ø„éê ß ÎŸÒ¢à„¢ ½ŸÃ„éß ¿‚Çé‹ ß
9ÓŸÌó Ø‚éÈ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. QéßÄéß ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„ ÕßØ„éß
ß ê½Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ØßéÃß w‰ Ø„ê!
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éßÜßéß Ã„ºÓ߸x Üßé߶„í ÕØ„éßÅß ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢S Ø‚éßÈê
½ß¸Í‹·ŸÜßéß ½•à‡Ã„Y ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. 10¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ½Ÿ¶„í ·ó½ß¸¢ Ì‚½ß«t¢¿ŸÃ„éß.
½ßÌ« Ä é„ Üß éß ß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ½ßÒ¸ éßéÜß Zß s ¿•Óé¸ß Óoß ŸsÄé!ß ½ŸÃˆ ½ß†
¸ É|
ØßéßÉwØ„êï½ßñ ¶„íúÅß
18
¥ÓŸÌóÌ„éß ú½ß¸ÁÜßé*
¶„íÜßéß ÓŸ ÒÄoÒê⢠RâŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß
¥âxΕÒÌ„Üßâéß ¥âéßÓ߸È¢S, ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß. §úà‡ ß ÓŸï½ßñ ¶„íúÅß ½ß¸âéßs
Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß, Ø„éßêΟ Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ Ì„éßÓŸsÄY Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„í Ì‚HØ„é߽߸È¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß
½ß¸†Ã‰|¶„íÜßßÌó Ó•âéß ¿•Ó߫⠳Nj¢ÕßÇ›·„âéß ©Üßz¢½®ß«éߢS 15, 16Ò Ò¿„ÓŸÜßéß
ӟÄéß."" 11·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß,
¨ Ò¿„ÓŸÜß Ó߸È؂éß`⠥Äp¢
Òéßⶄí ÄêÇ®›»‡ Ì‚HØ„éß΋éß.
''Ì„|ÄÜó Ø„éßêΟ ½ŸÃˆ·Ž Õ®„Ø„éߢ·„Ä R½ß¸Ì„éßo Ó߸¢Õ®„
R¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ÎŸYâéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕÄéß! ¥ÓŸÌóÌ„éß ú½ß¸ÁÜßé ¥ÓŸÌóÌ„éß ØßéßÉwØ„ê Ó߸|Ó߸pÜߢ.
Ì„âï½ßñ ¶„íúÅß½Y¸ß sâ ½ŸÃˆÜó Ì„â Óß|¸ ¢Ì„ ÕߢϋéÒß …Üßéß ¶„îÇ‹
½ŸÃ„éß Î‹éߣ¹ß½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ Ó߸@Ø„éߢ·òĶ„í Ò…ÓŸsÄéß. ¿„êÇ‹¢Ç›: ØßéßÉwØ„ê 12:6 .
ØßéßÉwØ„ê 11:19-12:12 850
¿•ðÓß ½ß¸âéßÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„í ¿„ꯟNjéß. ¥¢Î‹éß¿• ©¢ÇŸH? Î•à„¢Üó ½ß¸à„éßÒ…Üßéß, ½ß¸¶ä„íßÜßéß ¥Zs ¿„Y
½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ©ÓŸsÄY ÓŸ¶„í Ì‚HÓß«¢Îˆ. ¯öØ„êØßéß. ¨ ΋éßá¸j ÁâéßÜß ¿‚Ç‹é߽߸âéßÜ• ¨
19½ŸÃ„ é ß ÓŸ¶„ í ÒxW_ à ·„ ¢ »‡ ©ÓŸsÄ Y Ø‚ é ß È ê½Ÿ ½ß¸ÃˆÓß«pW·Ž ·ŸÃ„Ë¢. ï½ßñ»‡, ''Òê¶„í °Réß ÁÄéß»„éß
Ì‚HØ„é߽߸Äf·„ Òéßéߢ΋éß, Ó•Óò·„ ¥ÒêØ„éß·„½ß¸… »òú^à ̄é¢ß Îó ¿„êNjŃY·Ž ØßéÃß w‰ Ø„ê ¯¶„íaÒ ·ŸÜߢ
½ßÜ« Òzß Üœ âÄ·Õ„ Çß Å
‹ ƒY·Ž ÓßΫ ¢r‹ »‡ Ò…ÓŸsâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í ÕßÌ„·„Ç‹éß"" ¥Y ¦ ΋éßßwÄéßcÜ• ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß.
ÒxW_÷„¢»‡ ©ÓŸsÄY Ó•âéß ¥Ã„p¢ ¿•Óß«·óܕ΋éß. ââéßs
»„éßÈ¢S ½ŸÃˆÜƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß: ''Òéß⢠¿‚Åßéßjâéß, ΟY ØßéßÉw؄궄í Ε҅Y Ó߸ÒêÏŸâ¢
5
½ß¸¢Ç‹éßâéß ÓŸà„⢠¿•ÎŸq¢! Òéß⢠½ŸYY ¿„¢½ß«½•ÎŸq¢! ''ØßéßÉwØ„ê, ÒêâÒ…ÜßÌó ½ß¸Ã„éß»„éß ½ß¸¢Î‚Òéßéßâ_·
¥½ß¸tíÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ì„Ys ÒéßÈf¯ö̟Äéß."" ZÒ… ¥ÜßÓß«¯öÌ•, ÒéßÈ »„éßúßÜßÌó ZÒ… ¯Üƒ
20Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… Ó߸̄x ÒÄoâéßÇ‹½‚ñâ ÓŸxØ„êψ ½ß¸Ã„éß»„éß ï½ßÅßj»„ÜßÒ…? Ó߸éßÄ·äŽÌ„ Î•à„¢ÜóÓ• ZÒ…
½ß¸WR. ú½ß¸ÁÜß ÒéßâÓ߸é߀Üßâéß, ºë΋؄êÜßâéß ½ß¸Ã‰·äŽ¢¿• ¥ÜßÓ¯«ß öÌ•, Ø‚ééß Ãß Ÿqâéß âΉ Xßâ ï½ßûˆ • Òéßé¢ß Ç‹z
Rϟ⢠Z¶„í Õƒ»‡ Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Ó•âéß ÓŸ ½ŸÎ‹âÜßâéß ¯ô΋ÜßÜó·Ž ÒðÓßo ZÒ… °Réß ¿•NŸoÒ…?
6 ¨ Òéß â éß á ¸ é ß x Üß é ß Z Óß ¸ | ¢Ì„ Nö΋ à „ é ß Ü ß é ß . Z
Z¶„í RY½ß«NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¥Ã„Ô½‚éß`â K·ä„ Z½• ØßéßÒéßéßw.
21¥ÓŸÌóÌ„éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ØßéßÉwØ„êâéß ¿„¢½ß¸… ¶„íÅßéߢÕß Ó߸ծ„éßxÜ• Z¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ½ß¸ÓŸs»‡Üßéß
Å߶„í ½ß¸Í‹·„¢ ½ß¸âéßs¿„éߢǛÈ. ½ŸÃ„éß ØßéßÉwØ„êÌó ½ß¸âéßsÌ„éßÓŸsÄéß. Z §¢ÅŽ½Ÿ_à Yâéßs FS
§Üƒ ¥ÓŸsÄé:ß ''ZÒ… Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ð½ßÃé„ Ì ß ó ú½ß·¸ Å
„ âß Üßéß ¥Ã„éßÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ZÌó ðÓßsUÌ„éßÜßÒÜœ
¿•Ø„éßÒ΋éßq. Ü•Y¿ó Yâéßs ½•éßÒéßéß ¿„¢½ß«½•NŸo¢."" ÒêŃzǛӟ ZÒ… ½ŸÃˆY âÒéßwÒ΋éßq.
¥ÓŸÌóÌ„éß Òéßâéßá¸éßxÜß Rá¸Ø„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ³·„
22Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 Ì„â Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß WÄÓ߸aÈ¢¿„éßÅß
7
YÄnØ„êY·Ž Ò¿ŸfÇ‹éß.
''Ó•âéß (Ø‚éßÈ꽟) ÓŸ §¢ÅŽY ÒΈH½•à‡âéß.
ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ¦Óß«oY* Ó•âéß ÒΈH½•à‡âéß. Ó•âéß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''Ó•âéß Ì„|ÄÜó ¥ÓŸÌóÌ„éß
ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽNŸoâéß. ½ŸÃˆ Ø„éßéßÒ¶„íÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó
ÒéßÄˎNŸoÄéß. ½ŸÃˆ ¶„íÒêÄéßÜßéß, ¶„íÒê^ÃoÜßéß ¦·„HÌó úð½ßRéߢ¿• ΟYY (Ø„éßêΟ) ¦½‚éß à„úÌ„éßÒ…Üß_·
ÒêÇ› ¿„Y¯ö̟Äéß. 23¥ÓŸÌóÌ„éßÜó ³·„aÇ‹éß ¶„îÇŸ ¥½ß¸tC¢¿Ÿâéß.
8 ÓŸ ¦ðÓß o ÓŸ¶„ í ³·„ Õ® „ Ø „ é ß ¢ ·„ à „ Óß « ¢ º¢Üƒ
ÒΈHï½ßÅßjÕßÇ‹Ç‹éß. ¯Ò|Ç‹ê ÕßÌ„·„Ç‹éß. ½ŸÃˆY Ó•âéß
K·äŽNŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ·•Ç‹éß ÎŸ½ß¸…È¢¿•Üƒ Ó•âéß ¿•NŸoâéß."" Ì„Ø„êÄØßéßx¢Îˆ. ¥Îˆ ââéßs ¿„êS »„ÈhÓ߸êo
Ò…¢Îˆ. ¥¢Î‹éß¿• ΟYs Ó•âéß ¥Ó߸Ux¢¿„éß
ØßéßÉwØ„ê Ε҅Y·Ž ½®ß«ÃŸx΋éß ¿•Ø„éßéßÅß ¶„í¢ÅßéßÓŸsâéß.
9 ÓŸ ¦Óß«o ßÕߢ΋éßÜß¿• ¦ÒÈ¢½ß¸ÕßǛ⠿„Y¯öØ•éß

12 Ø‚éßÈ꽟, Ó•âéß ZÌó ½ŸÎˆ¢SâÅßzØßéßÌ•,


Z½• ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê Ó߸^Ãñ⽟Nj҅»‡ ©¢ÅƒÒ…!
·ŸZ ÓŸxØ„éߢ»‡ ·„âÕßÇ‹Y ·òYs Rá¸Ø„êÜß
Á¢Ì„éß҅܃ Ò…¢Îˆ. ¦ ½ß¸¶ä„íßÜßéß ÎŸY ¿„éßÅßêj
¯»„éßÄéßÌŸØßéß. Òâx (¥Ç‹R) Òéß뻄Òéßéß܃ß,
ĢǛ. ĢǛ, WâŃY·Ž ¦@Ä¢ XÓ߸éß·ó¢Ç›.
10 ¿ŸÜƒÒéߢΈ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß (ÓŸØ„é߶„íÜßéß)
»„éßÈ¢S Ó•âéß Yâéßs ¥Ç‹»‡Üßâéß ·ò¢ÅßéßÓŸsâéß.
΋éßßwÄéßc Üœ¢Î‹é߶„í RÁØ„éßҢ̄éßÜßÒ…Ì„éßÓŸsÄéß?
âÒéßw΋»„Y ú½ß¸ÁÜßéß ¯Üƒ Ó߸éßÜßÕ®„½‚éß`â ORÌ„¢ ÓŸ úΟ·äŸ ÌóÅßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸÃ„é.ß ¦ ·Ÿ½ßø é„ Üß éß ß
»„Ç‹é߽߸…Ì„éßÓŸsÄéß? ÓŸ ÌóÅßÜóY ½‚éßéß·„aÜßï½ßñ âÇ›¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ
2 ¥¢ÎŸÜß ÌóÅßâéß ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÈf½•à‡Ã„éß.
11 ½ŸÃ„éß ÓŸ Õ®„êRéßY ¯ÇŸÃˆÜƒ ¿•à‡Ã„éß. ¥Îˆ ¯¢Ç›
¨ ΋éÃß ŸwÄéÜcß âß éß ZR·„aÇ‹ ©¢SÓŸÒ…. ½‚ééß ·ß a„ Üßéß
Õƒ»‡ ½•Ã„êYâÅßéßz ½ŸÃ„éß Õƒ»‡ Óß«pĽ߸Ǜ, ¥[×
ÒëΈp¿‚¢Îˆ ·ŸØ„éßÜßéß ·ŸNŸÃ„éß. ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž ¿ŸÜƒ ¿„Sf¯öØßéߢΈ. ¥·„aÇ‹ ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß.
ú½ß«Ø„éß½‚éß`â ½ŸÇ›ÒY ½ŸÃ„éß ÓóÅŽÌó ¿‚½ß¸…̟Äéß. Εࢄ Ø„êÒÌ„êo ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ ¥Øßéxß ¢Îˆ. ¥·„aÇ‹
·ŸY ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜßÜó ZÒ… Ü•Ò…. ½ŸÃ„éß Z¶„í ¦ Õ®ê „ RéßY »„êÈf úà„Îr‹ ÒU¢¿• ½ŸÃ„éß ¯Ò|Äê
ܕÄéß.
12 ïÓßñY¶„íÜßéß ¯ÇŸÃˆÜóY ZÝ„z»„éߢÅßÜßâéß Îó¿„é
¿ŸÜƒ ΋êÄ¢»‡ ©ÓŸsÄéß.
3 ´ ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, ÓŸ ºë΋؄éߢ Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ââéßs
ZÒ… ¿„êÓ߸êoÓ• ©ÓŸsÒ…. ÓŸ ÒéßâÓ߸é߀âéß ½ß¸Ã‰·äŽ ·òâéßÅ¶ß í„ Ò¿ŸfÄé.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ ïÓßñÓŸxÜßâéß
Óßê
¸ Óo • ©ÓŸsÒ…. »òú^ÃÜßâéß âÄ·Å „ ƒY·Ž ܃CâÅßé,jß ¦ ßÁƒxYs K·äŽ¢¿„ŃY·Ž RYØ‚êC¢¿„éß
¦ ΋éßßwÄc½ß¸… Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ÜƒC½•Øßéß. Ó߸¢@ ¶„íÓŸsÇ‹éß. ßÁx¢Üó ³·„ ÒéßêÜßâéߢǛ ÒéßÃó
Ľ߸… ÃóEâ¶„í ½ŸÃˆY ¯¢½ß«·„ ¿•Øßéß. ÒéßêÜß ÒĶ„í »„Üß ú½ß¸ÁÜߢ̟ K·äŽ¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß. °
4 ³·„aÈ·• Ä·ä„Ë Ü•Î‹éß.
¯ÓŸsÝ„éßz ¨ Õ®„êRéß ÒÄ~¯ŸÌ„¢ Ü•·„ ¯¢Ç›¯öØßéß
©¢ÇŸH? ¯ÓŸsIz Ó•Üïß ½ßñ »„Çm› ¯¢Ç›, ¿„Sf¯öØßéß ÓŸ Ó߸|¢Ì„ ¦Óß«o ¥â»‡ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß.
851 ØßéßÉwØ„ê 12:13-13:13
13 ú½ß¸ÁÜßéß »óÏ‹éßÒéß ï½ßñÄé ÓŸÅßéß̟Äéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ¥·„aÇ‹ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ ÉWÜó Ο¿Ÿâéß. 6¿ŸÜƒ
·óðÓßΈ ÒéßéߢNjzâéß ÒêúÌ„½•éß. ½ŸÃ„éß Õƒ»‡ ¥ÜßÓß« ÃóEÜß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó, ''ØßéßÉwØ„ê,
¯öØ•éßÅߢ̄»‡ úà„RéßNŸoÄéß. ·ŸY ½ŸÃˆ úà„Òé߶„í §½ß¸tíÇ‹éß ½®ß¸ÃŸÌ„é߶„í ½‚Ý„éßzÒéßéß. ÕߢNj \ÅßÜó Yâéßs
½®ß¸Üߢ à„êâx¢. ½ŸÃˆ ½ß¸¢Åß Rá¸Ø„éߢÜó ½ŸÃ„éß ÎŸØ„éßÒéßY ¿‚½ß«tâ âÇ›·„Åßéßj ÒúNŸoYs XÓ߸éß·òY
Óß«»„éßc ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸·ŸÃ„Ë¢»‡ ÄÒéßéßw"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
7¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ½®ß¸ÃŸÌ„é߶„í ½‚Jz âÇ›·„Åßéßj ÒúNŸoYs
§Î‹¢ÌŸ ÁÈC¢Îˆ.""
Ì„R| Xà‡âéß. Ó•âéß ÎŸSâ ÕߢNj ÕòÈ؄éßÜóâéߢǛ
§úà‡Ø•éßÜßéß ¯ôÄéß»„éß ½ŸÃˆ·Ž Ε҅Y ½Ÿ»‡q⢠ΟYY ½‚H·Ž Xà‡âéß. ·ŸY Ó•âéß ÎŸYY ϋÈ¢¿„
14Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''§úà‡Ø•éßÜßéß ¿„éßÅßéßj Ü•·„¯öØ„êâéß. ·ŸÃ„˽•éßÒéߢ_Åß ¥Îˆ OÈn¢S¯öØßéߢΈ.
½ß¸ÅßzÒ…¢Ç• ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó•Ó•Réß ¿•NŸoÓó Z¶„í ¿‚½ß¸…ÌŸâéß. ¥Îˆ ¯¢Î‹é߶„î ½ß¸Y·ŽÃŸY΋Øßéßx¢Îˆ.
¦ ÁâéßÜßéß ¿ŸÜƒ ΋éßßwÄéßcÜßéß. Ó•âéß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß
8¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠ӟ¶„í ¿•Ãˆ¢Îˆ.
·ŽSfâ ßÁƒxYs ½ŸÃ„éß Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•à‡Ã„éß. ¦ ΋éßá¸j
9
ÁâéßÜâß éß Ó•âéß ï½ßÜCzß ¢S, ½ŸÃˆ ßÁxÃâéߢǛ ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½t«ß ÓŸÇ‹é:ß ''âÇ›·Å „ éß jß ÕßÅjß OÈ¢n S,
úÌóÓß«½•NŸoâéß. ½ŸÃˆÌó ¯ŸÅßéß Ø„éßêΟ ½ŸÃˆY ¶„îÇŸ ¯¢Î‹é߶„î ½ß¸Y·ŽÃŸY΋Øßéß ¯öØßéߢΈ. ¥Î• RÏ‹¢»‡,
ï½ßÜßzC¢¿„éßÌŸâéß. 15Ó•âéß ½ŸÃˆY Ì„Òéß ÃŸÁxà âéߢǛ Ø„éßêΟÜóâéß, Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóâéß»„Üß »„È|á¸éßkÜß
úÕ®„á¸éßjÜßâéß ¿•à‡·„, ½ŸÃˆ Rá¸Ø„éߢÜó Ó•âéß ÕƒÏ‹½ß¸Ç‹ â¢Î‹ÃˆZ ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. 10Ø„éßêΟÜóY »„È|á¸éßj
ÌŸâéß. ̄Äéß½ŸÌ„ ú½ß¸W ¶„íÅßéߢՃZs ΟY Ó߸|Ó߸p܃Y·Ž, Üßâéß, ΋éßá¸éßjÜßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ½Ÿ¶„ía
Óß|¸ ¢Ì„ ¦Óß·o« Ž XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoâéß. 16·Ÿ·„¯öÌ• ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß RâŃY·Ž Yß·„ÈÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½‚éßéߢǛ ½‚ñ¹ßÈ ΟHf,
Ì„Câ »„éß˯ŸÆ„¢ ӕÄéßf·ó½ŸÜßY ÓŸ·óÈ·„. »„Ì„¢Üó ½ŸÃ„éß ¿•Ø„éß΋Üß¿„é߶„íâs ½ß¸âéßÜ• ½ŸÃ„éß ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß
½ŸÃ„éß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ÕßØé„ Üß éß ß Î•ÒÌ„ ð½ßÃé„ ß Qéß΋ ½Ÿ»‡qÓŸÜßéß ¥âxΕ݄҅zâéß ¥âéßÓ߸È¢S, ¦ÃŸÏˆNŸoÄéß. ¥ÅßéßҢŎ
¿•Ø„éßÅߢ ӕÈtӟÄéß. §½ß¸téßÇ‹éß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Câ Ø„éßêΟ ½ŸÃ„¢ÌŸ ¨ ӟÄ âÇ›·„Åßéßj ÕßÅßj܃ ¥Øßéß
»„éß˯ŸÆ„¢ ӕÄéßf·ó½ŸÜßY ÓŸ ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢. ½ŸÃ„éß ÓŸ ¯ö̟Äéß. ½ŸÃ„éß Ó߸Ä|ÓŸà„âÒéß̟҅Äéß. ½Ÿ^â΋é߶„î
ð½ßÄéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éßÅß Ó•Ã„éßf·ó½ŸH. 'YÌ„éßxÇ‚ñ⠽߸Y·ŽÃŸÃ„éß. 11âÇ›·„Åßéßj ÒúNŸoYs Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ì„Òéß
Ε҅Y NŸ·äŽ»‡..." ¥Y ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸téßÅß Ó•Ã„éßf·ó½ŸH. âÇ‹éßÒéßéß ¿„éßÅßêj »„ÅŽj»‡ ·„Åßéßj¶„í¢ÅƒÃ„éß. ¥Î• ÒêΈÈ
¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ½ŸÃˆY ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x YÌ„xÒéßéß YÒ §úà‡Ø•éßÜßéß Ó߸¢Ì„W ½ŸÃˆY, Ø„éßêΟ Ò¢à„¢½ŸÃˆY
Óߢ« ¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. 17·ŸY ° Εང ‚éÓ`ß Ÿ ÒêÅß Râ·„¯öÌ•, ÓŸ¿„ é ß Å ß ê j ·„ ½ ß ¸ t í·òÓŸsâéß . "" ¨ ÒÄ o Ò êâ¢
¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ½ŸÃˆY Ó߸Ä| ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¿„Sfâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâΈ ''Ó•â܃ ¯¢Î‹é¶ß í„ ¿•ÓÓ«ß Ÿ
½‚éßéß·„aÜßÒÜœ ½ŸÃˆY ܃C ¯ŸÃ„½•NŸoâéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠â¢_Åß ½ŸÃ„¢ÌŸ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ·Ÿ½ŸÜßY. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ. ÓŸ¶„í ¹ƒxWY, ÒéßUÒéßâéß, »ûĽŸYs Ì‚NŸoÄâéß
¶„íÓŸsâéß. ·ŸY ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ÒêÅßÓ• Râܕ΋éß.""
âÇ›·„Åßéßj ÕßÅßj Ó߸¢_·Ì„¢

13 Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß , Ø„éßêΟ¶„í È¿„fÈ·„Üßéß


12''ØßéßÉwØ„ê, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í §úà‡Ø•éßG
''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ½‚Jz ӟÄÌó ¿•Óß«â ³·„
âÇ›·„Åßéßj ÕßÅßj·òY* XÓß ¸ é ß ¶ „ í ß. ΟYY ZÒ… Ø„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y Ì‚HØ„éß
ϋÈ¢¿„éßÒéßéß. ·ŸY ΟYY Ì„Ç‹ÒZØ„éßÒ΋éßq."" Á•Ø„éßéßÒéßéß: 'ú½ß¸W úΟ·ä„ÄÓ߸½ß¸… WWoØ„éßé* ß úΟ·äŸÃ„Ó߸
2·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ RÏ‹¢»‡ Ó•Óò·„ âÇ› ÒéßéßÌó Y¢¯ŸHß". ¥Îˆ Râs ¦ ÁâéßÜéß ß âR|, '¥Ò…âéß.
·„Åßéßj ÒÓ߸oÿ¢ ·òY ϋÈ¢¿Ÿâéß. 3¥½ß¸tíÇ‹éß ^âNjÒNŸÃˆ ú½ß¸W úΟ·äŸÃ„Ó߸½ß¸… WXo úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ÌóÓ• Y¢¯ŸÜßY
Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ÓŸ¶„í RY½ß«¢S¢Îˆ. 4¦ ½Ÿ¶„ía Ò궄í Ì‚ÜßéßÓ߸éß" ¥Y ZÌó ¥¢ÅƒÃ„éß. 13¥½ß¸tíÇ‹éß
§Üƒ Ò…¢Îˆ: ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, ZÒ… ·òY ϋ∠Sâ âÇ›·Å „ éß jß ZR܃ ¿‚¯ŸtH, 'Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß:
ÒÓ߸oÿ¢ XÓ߸éß·òY ½®ß¸ÃŸÌ„é߶„í* ½‚Ý„éßzÒéßéß. ¥·„aÇ‹ ³·„
ÕߢNj \ÅßßÜó ¦ âÇ›·„Åßéßj ÒúNŸoYs ΟS ï½ßÅßéßj.""
5¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ó•âéß ½®ß¸ÃŸÌ„éß (Ø„éßêú½®ß¸Å•Ó߸éß) ¶„í ½‚Jz ½®ß¸ÃŸÌ„éß Õߺéßà„£ ½®ß¸ÃŸÌ„éß ¥Ó•Îˆ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Î‹»„cÄ ³·„
³·„ ÕߢNj \ÅßßÜó âÇ›·„Åßéßj ÒúNŸoYs (¿„ÜßzÇ‹Òéßéß) ªÃ„ éß ·ŸÒ¿„éfß . Õ‚ÓŸxQéßâéß ÃŸÁx⻄ßÜßé»ß ‡ ð½ßÃòaâÕßÇâ›
½ŸÅŽÜó §Îˆ ³·„ÅŽ·ŸÒ¿„éßfâéß. ¿„êÇ‹¢Ç›: Ø‚éßÈêá¸éßÒ
18:23; ·ŸY '½®ß¸ÃŸÌ„éß" ¥Ó• ½ß¸ÎŸYs Ø„éßêú½®ß¸Å•Ó߸éß âΈ·Ž

âÇ›·„Åßéßj ÕßÅßj ú¯ŸTâ Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó §Îˆ Ó߸Ä| ½ß¸ÃŸxØ„é߽߸΋¢»‡ ¶„îÇŸ ½ŸÇ›ÓŸÃ„éß.
NŸÒêâx½‚éß`â ¿„ÜßzÇ‹Òéßéß. (¥Ç‹éß»„éßâϋÈ¢¿• ÒÓ߸oÿÒéßéß). úΟ·äÄ „Ó߸½ß¸… WWo úΟ·äŸÃ„ÓÒ¸ß éßéâß éß ³·„ Ä·½„ …¸ß Á¢Ì„éß ¿„Ãw„ ¢Ìó
¥Îˆ âÇ‹éßÒéßéßâéߢǛ ÌòÇ‹Üß Îˆ»„éßÒ ÒĶ„í Ò…¢ÅßéߢΈ. ¿•Óß«â WÌ„éßoÜßÜó YÜß|¿•ïðÓß ½ŸÃ„éß.
ØßéßÉwØ„ê 13:14-27 852
21
¨ ßÁx¢Üó YÒÓß«¢¿• ú½ß¸W½ŸY ÌŸCâ ½ŸY܃ ¦ Òéߢ΋ °½‚éß`â΋Y Ε҅Njéß YâsÇ›CÌ• Z½•Réß
YÓ߸€@Ø„éßéßY ¿•NŸoâéß. ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸⢠Qéß΋ ¿‚½ß¸…ÌŸÒ…? ZÒ… Ε҅Y »„éßÈ¢S ú½ß¸ÁÜ߶„í
¶„îÄéßfâs ßEÜßâéß »„éßÈ¢S Ó•âéß ÒêŃzÇ‹éßÌ„éß Õóψ¢¿„ÒÜßÓß«Ò…¢Îˆ. Z ÓŸØ„é߶„íÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß
ÓŸsâéß. §¢·Ÿ Ó•âéß Ø„êÁ¶„íÜß »„éßÈ¢S, ú½ß¸Ò·„oÜß âÇ›½¢«ß ¿„ÒÜßÓ«ß ©¢Îˆ. ·ŸY ½ŸÃˆ ½ßY¸ ½ŸÃ„éß ¿•Øé„ ß
»„éßÈ¢S Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆY »„éßÈ¢S Ó•âéß Ü•Î‹éß! ·ŸÒ…â ZÒ… Réß·ŽaH Ճϋâéß, ·„MŸjÜßâéß
ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsâéß. 14Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ Ì„êH ¥âéßÕ®„RNŸoÒ…. Z Ճϋ Ó߬oÿØ‚éßéß·„a ú½ß¸âÒ½•Î‹â
¯öØßéß ³·„ÈQéß΋ ³·„Äéß ½ß¸Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß. Ì„¢úÇ‹éßÜßéß, ܃¢ÅŽÎˆ.
·òÇ‹é߶„íÜßéß ³·„ÈQéß΋ ³·„Äéß ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß.""" ¨ ÒÄo
22
Òê⢠؂éÈ ß ê½Ÿ Ò΋âq éߢǛ ÒSfâΈ '''Ó•âéß ½ŸÃˆY ''ÓŸ^·¢Î‹éß·• ¿‚Ç‹éß ÎŸ½ß¸…È¢S¢Îˆ?"" ¥Y Z¶„í
»„éßÈ¢S R¿ŸÃˆ¢¿„Åߢ»‡Y, ÁƒH½ß¸Ç‹Åߢ»‡Y ÁÄéß»„΋éß. Z½• ú½ß¸Ks¢¿„éß·ó. ZÒ… ¿•Óß«â ¥Ó•·„ ¯Ÿ¯ŸÜß
Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß ÓŸà„⢠¿•Øé„ éß Å
ß Üß ó ¥âéßÌŸ¯ŸYs ½®Ü¸ß ½ß •éß Z¶„í ÒSfâ ·„MŸjÜéß .ß Z ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡
(·„Y·„Ä¢) ââéßs ¥Ç‹mC¢¿„YÒ|âéß.""" Z ¥¢D SÈC¯öØßé¢ß Έ. Z ¯ŸÎ‹Ã·„ Ü„ä éß ß XÓßé¸ ·ß òY
¯öÕßÇŸmØéß .ß Yâéßs S¶„íaÜßéß ï½ßÅÅ jß ƒY_· ½ŸÃ„܃
15 úà„΋r»‡ ¦Üß·Ž¢¿„¢Ç›. Ø‚éßÈ꽟 QéßÌó ÒêŃz ¿•à‡Ã„éß.
23 âÜßzY Òx·Žo Ì„â à„ÉĽ߸… Ä¢»„éßâéß ÒêÄfÜ•Ç‹éß.
Ǜ؄éßéßÓŸsÇ‹éß. QéßÄéß »„È|á¸éßkÜßéß ·ŸÒ΋éßq.
16 Qéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ε҅Y »ûÄR¢¿„¢Ç›. ¦Ø„éâß âéß SÄéßÌ„½ß¸…H Ì„â Òéß¿„fÜßâéß ÒêÄéßf·óܕ΋éß.
Óßé¸ Woß ¢¿„¢Ç›. Ü•Y¿ó ¦Ø„éâß Qéß¶í„ ¥¢Ï‹·ŸÃŸYs ¥Üƒ»•, ´ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ZÒ… ÒêÈ ÒéߢS
Ó߸ëá«jNŸoÇ‹éß. QéßÄéß T·„ÅŽ ·ò¢Ç‹Üóz ½ß¸Ç›¯ö·„ ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÜ•Ò…. ZÒ… ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ¿‚Ç‹éß
Òéßéߢ΋éß»‡Ó• Qéßß؄éßââéß NöoúÌ„¢ ¿•Ø„éߢǛ. ¿•Ø„éßŃY_· ¥Üß½ŸÅßÇŸmÓŸÒ….
Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß ½‚Üßéß»„éß^·ñ ¯Î‹éßÄéß
¿„êÓ߸éßoÓŸsÄéß. ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ¦ ½‚Üßéß»„éßâéß 24''QéßÄéß Qéß §¢Ç‹éßz ÒΈH¯öØ•éß܃ ÒWoÇ› Ì‚NŸoâéß.
·„ÅŽ·„ T·„ÅŽ»‡ ÒêÄéßfÌŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ½‚Üßéß QéßÄéß ¯ŸÃˆ¯öØ•éßÅ߽߸tíÇ‹éß ¿‚܃z ¿‚΋^Ãñ ¥Ys
»„éßâéß Òéß@ ¥¢Ï‹·ŸÃ„¢»‡ ÒêÄf»„ÜßÇ‹éß. ½‚ñ½ß¸…Ü߶„î ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. ¯ÇŸÃˆ »‡H·Ž ·òÅßéßj¶„í
17 Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ¯öØ•éß ¯ôÅßéßj܃¢ÅŽ ½ŸÃ„éß QéßÄéß.
25 ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß Z s Z¶„ í Óß ¸ ¢ Õ® „ R NŸo Ø ß é ß . ÓŸ
Râ·„¯öÌ• Ó•âéß ÎŸ»„é·ß òY RÜß½N«ß Ÿoâéß. Qéß »„Ã|„ ¢
ââéßs RÜ߽߫¢¿•Üƒ ¿•Nöo¢Îˆ. Ó•âéß [»„cÄ»‡
RÜ߽߫NŸoâéß. ÓŸ ·„ZsÄéß ÒÄ΋ܜñ¯ŸÃ„éßÌ„éߢΈ. ú½ß¸ËŸJ·„Üóz Z ¯ŸúÌ„ §Î•."" ¨ ÒÄoÒêâ¢
¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Å,ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òéߢ΋* ÕߢΉ؂é`ß Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ. ''§Îˆ ¯¢Î‹é߶„í
¯öØßéߢΈ. Óߢ¸ Õ®R„ Óßé¸ ¢oß Å
_ ß ZÒ… ââéßs ÒéßÃfˆ ¯öØ„êÒ…. ZÒ…
18 ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅zß âÒêwÒ….
¨ Rá¸Øé„ ¢ß ßE¶„í, ¦Ø„éâß Õ®ƒÃ„x¶„í Ì‚HØ„éß
26 Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò ê, Z ¥¢DY ¥¢¿„ é ß Õ ß Å Ž j Z
Á‚½ß¸t¢Ç›: ''Qéß Óß«¢@Ó߸ӟÜß âéߢǛ QéßÄéß
ΈCĢǛ. Qéß ¥¢ÎŸÜß ·ŽÃÅ ‰ ƒÜßéß Qéß Ì„ÜÜß âß éߢǛ Òéßé߹ߢQéßΈ·Ž ܃»„éßÌŸâéß. ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Yâéßs
·Ž¢Îˆ·Ž ½ß¸Ç›¯öØ„êØßéß."" ¿„êNŸoÄéß ZÒ… ¥ÒÒê⢠¯ŸÜßÒ…ÌŸÒ….
19 Ó‚»‚Ò…* ¯ÇŸÃˆÜó Qé ⻄ßÜßéß ÒéßêÓß«½•Ø„éß 27 ZÒ… ¿•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`⠽߸âéßÜßâéß Ó•âéß
ÕßÇŸmØéß .ß ½ŸÅŽY ¯Ò|Äê Ì‚Ãé„ Òß Ü•Ãé„ .ß Ø„éê ß ÎŸ ¿„êà‡âéß.* ZÒ… RÁë¢[×¢S ú½ßØ « é„ éß Üß Ìß ó Òx[×
ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¿‚Ľ߸ÅßjÕßÇŸmÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ÕߢΉÜßéß»‡ ¿„È¢¿„Åߢ ¿„êà‡âéß. ½•à„x܃ ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÜßÓ• Z
·òY¯öÕßÇŸmÄéß.
20 ½ß͸ ·‹ ¢„ ÓŸ¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ZÒ… ·ò¢Ç‹ÜQß éßÎ,‹ ½‚éÎ`ß Ÿ
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ï½ßñ·Ž ¿„êÇ‹éß! ©Ì„oÄ Έà„âéߢǛ
Ò¿•f à„úÌ„éßÒ…âéß ¿„êÇ‹éß. Z Òéߢ΋ ¯·„aÇ‹? ¦ ÓŸÜß Qéß΋ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•Ø„éßéßÅß Ó•âéß ¿„êà‡âéß.
¥¢Î‹½‚éâ`ß Òéߢ΋âéß Î•Ò…Ç‹éß Z·Ž¿ŸfÇ‹é.ß ¦ Òéߢ΋ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, §Îˆ Z¶„í ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹mΈ»‡
Ä·ä„Ë ÕƒÏ‹xÌ„ Z΂ñÒ…¢Îˆ. ©¢Åßé¢ß Έ. ¥Óߺ ¸ x½‚éâ`ß ¨ ¯Ÿ¯ŸÜßé Z½‚ÓŸsÝ„ézß
NŸCNŸo½óâY Ó•âéß ¦à„fÄx¯öÌ„éßÓŸsâéß.""
Ø‚éÈß ê½Ÿ Òéߢ΋ Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ¨ ð½ßÃé„ ß ¥Üߢ·ŸÃˆ·¢„ »‡
ï½ßÅßjÕßÇ›¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ·Ÿ½ß¸Ãˆ»‡âéß, ¦Ø„éßâ ú½ß¸ÁÜßéß ZÒ… ... ¿„êà‡âéß ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿•
»òú^ÃÜß Òéߢ΋»‡âéß Õ®ƒR¢¿„ÕßǛÈ. Rá¸Øé„ ¢ß ·ŸÒ¿„éfß . Ε½ŸÜßØé„ ß ½•àx„ ÜßÌó, ½ß…¸ Äéáß »¸ ‡ÒéßéÜß Ìß ó
Ó‚»‚Ò… Ø„éêß ÎŸ NŸúÒêÁƒxY·Ž ΋·Ë Žä ŸâÒ…âs ¯ÇŸÃˆ ú¯Ÿ¢ÌŸ Òx[׿„È¢¿„Åߢ ¥Ó•Îˆ ¦ Rú»„@ßϋâÜó ³·„ Õ®ƒ»„¢
Y·Ž Ó‚»‚Ò… ¥Y ð½ßÄéß. ܃¢ÅŽÎˆ.
853 ØßéßÉwØ„ê 14:1-16
9
¥ÓŸÒëá«j ·„½ß¸Åß ú½ß¸Ò·„oÜßéß ¦·„Óß«w·„¢»‡ ΟǛ ¿•Ø„éßÕßÇ›â Òx·Žo܃ ©ÓŸsÒ….

14 ¥ÓŸÒëá«j Rá¸Ø„éß½‚éß` §Îˆ ØßéßÉwØ„ê¶„í ¯Ò|ÈZ ķ䎢¿„Ü•Y ¥à„¶„íoÇ‚ñâ ïÓßñY¶„íY܃


Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸¢½ß«â ÒÄoÒêâ¢: ©ÓŸsÒ…. ¥ØßéßÓŸ ZÒ… ÒêÌó ©ÓŸsÒ….
Ø‚éßÈ꽟, Z ð½ßÄéßÌó ½•éßÒéßéß ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„ê
2''Ø„éßêΟ ßÁx¢ ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆ·òĶ„í ©ÓŸsÒ…. ÒéßÒéßwHs YÓ߸€@Ø„éßéßÜßéß»‡ ÒΈH
ÃóψÓ߸éßo¢Îˆ. Ø„éßêΟ ⻄ßÜß ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸÓŸÅŽ·• ï½ßÅßjÒ΋éßq!""
ÕßÜßVâÒéå̟Äéß. ½ŸÃ„éß Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß.
Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß âéߢǛ ³·„ Ãó΋â Ε҅Y Ò΋¶q í„ Ø„éßêΟ·Ž Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
10
½‚Ý„éßÌ„éߢΈ. Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß Rá¸Ø„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ
3 ú½ß¸Áƒ ÓŸØ„é߶„íÜßéß ½ŸÃˆ ðÓßÒ¶„íÜß ZÅŽ·òĶ„í ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs ÒΈH
½ß¸¢½ß¸…̟Äéß. ðÓßÒ¶„íÜßéß Á܃à„Ø„êÜß Ò΋q¶„í ï½ßÅÅ jß ƒY·Ž §á¸½j Ç¸ß ŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„é ââéßs ÒΈH ½‚ÝÅ
z„ ¢ß Üó
½‚݄̟Äéß. ·ŸY ½ŸÃˆ·Ž ZÄéß ÎòÄ·„΋éß. ðÓßÒ¶„íÜßéß °ÒêúÌ„¢ ½‚âéß·ŸÇ‹Ã„éß. ·„âéß·„ §½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß ½ŸÃˆY
¹ƒI ¶„îÁƒÜßÌó WÈC ÒNŸoÄéß. ΟYÌó ½ŸÃ„éß ¥¢D·„∠¿„âéß. ½ŸÃ„éß ¿•Óâ«ß ΋éáß ·j¸ ŸÃŸxÜßâéß Ó•âéß »„éÃß é„ oß
Óß»« é„ ½cß Ç¸ß ,› ·„ÜÌß „ ¿‚¢Î‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ¥ÒÒêâ¢Ìó ½ŸÃˆ ï½ßÅéß ¶jß í„ ¢Åƒâéß. ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜß¶í„ Ó•âéß ½ŸÃˆY K·äNŽ Ÿoâéß.""
11½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß:
Ì„ÜßÜßéß ÕßÅßjÌó ·„½ß¸tí¶„í¢ÅƒÃ„éß.
4 ³·„aÇ‹éß ¶„îÇŸ Õ®„êRéßY ΋éßYs NŸ»„éß¿•Ø„éßÇ‹éß* ''ØßéßÉwØ„ê, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í à„éßÕ®„¢ ·„Üß»‡ÜßY
ßÁx¢Üó ÒÄ~¢ ¶„íÈ؄éß΋éß. ^ÃñÌ„éßÜßéß Yßà„Ìó ú¯ŸÃ„pâ ¿•Ø„éßÒ΋éßq. 12Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ©½ß¸½ŸNŸÜßéß
¶„í¢C ¯ö̟Äéß. ½ŸÃ„éß Óß«»„éßcÌó Ì„Òé Òéßéß¹ƒÜßéß ½‚éßéß΋Üßéßï½ßÅŽj ââéßs ú¯ŸÃˆp¢¿„Ò¿„éßf. ·ŸY Ó•âéß ½ŸÃˆ
·„½ß¸tí¶„í¢ÅƒÃ„éß. ú¯ŸÃ„pâÜßéß Rââéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í ΋ºâÕßÜßéßÜßéß
5 ¯ôÜߢÜó ¨Yâ ΋é߽߫t Ó߸UÌ„¢ ̄⠽߫Üßzâéß ¥Ãˆt¢SÓŸ, ÏŸÓŸxÄtËÜßéß ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢SÓŸ ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß
ÒΈH¯öÌ„éߢΈ. ½ß¸Sf·„ ÎòÄ·„Y ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¥Îˆ Ó•âéß ¥¢D·„È¢¿„âéß. Ø„éßéß΋r¢ Ο|ß Ø„éßêΟ ½ŸÃˆY
¥Üƒ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ ¦@Ä ÏŸÓŸxÜßâéß XÓ߸éß
6 ¥Ç‹R »‡Ç›ÎÜ ‹ éß ß ÒÅŽj ·ò¢Ç‹Üïß ½ßñâ YÜßÕÇß Ì‹ ŸØßé.ß
¶„í¢Åƒâéß. ½ŸÃ„éß ¦·„HÌó ¥ÜßÒéßÅNŽ ŸoÃé„ .ß ï½ßñ»‡ ½ŸÃˆY
»„éߢÅßâ·„a܃z ¥R »‡HY ½ŸÓ߸⠿„êNŸoØßéß. Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½ŸxÏ‹éßÜ߶„í »„éßÈ ¿•Óß« ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß.""
13·ŸY Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟Ìó §Üƒ ¥ÓŸsâéß: ''ÓŸ
½ŸÅŽ ·„¢ÅŽ·Ž ¦@Ľ•éß ·„Yt¢¿„΋éß. ¯¢Î‹éß
ÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÅŽ·Ž WâŃY·Ž ¯·„aÇŸ ½‚éßéß·„aÜßéß ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, ú½ß¸ÁÜ߶„í ú½ß¸Ò·„oÜßéß ½•Ãò·„ Ä·„¢»‡ ¿‚½ß¸…
Ü•Ò…. Ì„éßÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß à„úÌ„éßÒ… ·„Wo·Ž »„éßÈ·ŸÒÜßÓß«â »„W
½ß¸Åßj΋Z, ½ŸÃˆ·Ž ·„ÄéßÒ… ß΋Z, Ø‚éßÈ꽟 ¨
Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„í Ε҅Y·Ž ú¯ŸÃ„pâ ßÁx¢ÜóÓ• ½ŸÃˆ·Ž Ó߸éß¹ßà‡¢Ì„éßÜßéß ·„Üßéß»„Á•NŸoÇ‹Z ú½ß¸Ò
7 ''ÓŸ ú½ßÁ ¸ H܃ ÓŸ¶„í ½‚ééß Ãß ï„ ½ßÅéß ¶jß í„ ¢ÅƒÃ„é:ß ÁÈCâ ·„oÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß.""
14¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß:
Rá¸Ø„êÜßYsÅ·•Ž Òê Ì„½ß¸tíÜ• ·ŸÃ„ËÒéßY
Ò궄í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. Òê ¯Ÿ¯ŸÜß ½®ß¸Üߢ»‡ ½•éßRéß ''ØßéßÉwØ„ê, ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßé ÓŸ ð½ßÄéßÌó ¥ÕßΟqÜßéß
½ß¸tíÇ‹éß ·„MŸjÜßâéßÕ®„RÓ߸éßoÓŸsÒéßéß. Ø‚éßÈ꽟, Z ÕóψÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßâéß Ó•âéß ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß. Ó•âéß
ÓŸÒéß ½®ß¸éßâÌ„ ·òĶ„í °Îó ³·„ÅŽ ¿•Óß« Òê¶„í ½ŸÃˆ·Ž ¦Á §Ò|ܕ΋éß. ½ŸÃˆÌó Ó•âéß ÒêŃzNjܕ΋éß.
Ó߸@Ø„é߽߸NjéßÒéßéß. Yâéßs ¥Ó•·„ NŸÃ„éßz ½•éßÒéßéß ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß Õóψ¢¿•Î‹¢ÌŸ ¥Õß΋r½ß¸… ΋Ä}ÓŸÜßéß. ÒÅŽj
ÒΈHï½ßÅŽjâÅßéßz ½•éßÒéßéß ³½ß¸tí¶„í¢ÅßéßÓŸsÒéßéß. Z ·„Y·„Åßéßj. ¥Îˆ ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„ ·„Üßtâ. 15¥¢Î‹éßÒÜßâ ÓŸ
½ß¸Åßz ½•éßÒéßéß ¯Ÿ½ß¸ß¢ ¿•à‡Òéßéß. ð½ßÄéßÌó Õ®„Rá¸xÌ„éßoâéß ¿‚ð½ßt ú½ß¸Ò·„oÜß Rá¸Ø„éߢÜó
8 ´ Ε½Ÿ! §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ZÒ… ¦à‡ÁóxWR! ·„á¸j Ó•âéß ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß ½ŸÃˆY Ó•âéß ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß. ¦ ú½ß¸Ò
·ŸÜߢÜó §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ¦Î‹éß·òÓ•½ŸÇ‹Ò… Z½•. ·„Üo éß ,ß '·„W½o Å ¸ß âjŽ à„úÌ„é½ß ‚Ò|Ç‹êß ¨ ßÁx¢Qéßηˆ Ž ßNjé.ß
¨ ßÁx¢Üó ·„Ãé„ Òß Ó•Îˆ ©¢Ç‹Îé‹ "ß , ¥Y ·„Ο ¿‚¯ŸtÄé.ß
¥ØßéÓß Ÿ §½ßt¸ íÇ› Εࢄ Üó ½ßø ŸØßéß ½ŸY܃ ú½ßÒ¸ ¿„êÇ‹éßÒéßéß; ¦ ú½ß¸Ò·„oÜ• ¦·„HÌó ÒêÇ› ¿„Y¯ö̟Äéß.
ÈoÓ߸éßoÓŸsÒ…. ³·„aßúW ©¢Ç›¯öØ•éß ÕƒÅßNŸÃˆÜƒ à„úÌ„éßÒ… ·„Wo·Ž ÕßHØ‚éß`¯ö̟Äéß. 16¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß ° ú½ß¸Á
©ÓŸsÒ…. ÜßÌó ÒêŃzǛӟÃó, ½ŸÃ„éß QψÜóY·Ž ܃»„ÕßNj̟Äéß.
¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¦·„HÌó ¿„Y¯ö̟Äé.ß à„úÌ„éÒß …Üß ·„Wo ½ŸÃˆY
âÈ·Ž½•Ó߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆY»‡Y, ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßâéß »‡Y, ½ŸÃˆ
³·„aÇ‹éß ... NŸ»„éß¿•Ø„éßÇ‹éß ú¯ŸTâ úD¶„í ¥âéß ½ŸÎŸâs ¶„íÒêÄéßÜßâéß Ü•·„ ¶„íÒê^ÃoÜßâéß »‡Y ¯ŸW ï½ßÅßjŃY·Ž
âéßÓ߸È¢S §·„aÇ‹ ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îˆ. ¨ Õ®ƒ»„¢Üó Èú\ ³·„aÇ‹é߶„îÇŸ Réß»„ÜßÇ‹éß! Ó•âéß ½ŸÃˆY K·äŽNŸoâéß.
Õ®ƒá¸ Ó߸éßÜßÕ®„̄ÄÒéßéß»‡ ܕ΋éß.
ØßéßÉwØ„ê 14:17-15:7 854
17''ØßéßÉwØ„ê, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í ¨ ÒÄoÒê⢠ҿ„éßf. ¥½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆÌó Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¥¢Åßéß
¥¢Î‹Á•Øßéß. 'ÓŸ ·„¢Ç‹éßz ·„ZsÝ„{Ìó Y¢ÇŸØßéß. ÓŸsÇ‹Y ¿‚½ß¸tí:
ßúW¢ÕßÒÝ„éßz Ó•âéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê RÜ߽߫NŸoâéß.
·„âxØ„éß»„éß ÓŸ ¶„íÒê^Ão* ·òĶ„í RÜ߽߫NŸoâéß. 'Ó•âéß ½ŸÃˆÜó ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ¥Ó߸ºÁ¢»‡ ¿„Y
ÓŸ ú½ß¸ÁÜß·òĶ„í Ó•âéß Î‹éߣANŸoâéß. ¯¢Î‹éßÒÜßz ¯öÒŃY·Ž ©Î•qK¢¿Ÿâéß. ½ŸÃ„éß ÒéßëÌ„éßxÒ… ½ŸÌ„
â¢_Åß ¥âéßxÇò·„Ç‹éß ½ŸÃˆY »‡Ø„é߽߸ÈfÓŸÇ‹éß; ÕßNj̟Äéß. ·ò¢Ì„ÒéߢΈY ·„Wo·Ž ÕßH¿•Ø„éßŃY·Ž
½ŸÃˆY ¥Ë»„ úÎò·ŽaÓŸÇ‹é.ß ½ŸÃ„éß XúÒ¢»‡ »‡Ø„éß ©Î•Kq ¢¿Ÿâéß. ½ŸÃ„éß ·„Ìé„ Üoß Ì ß ó Ø„ééß Îß ŸqY·Ž ¯öØßéß
½ß¸Ã„fÕßǛӟÄéß. ¿„Y¯ö̟Äéß. ·ò¢Î‹ÃˆY ¦·„H ¿ŸÒ…Ü߶„í ©Î•q
18 Ó•âéß ½ßܸ ½zœ Å
¸ß éß Üjß ¶ß í„ ½‚JÌ•, ·„Ìé„ Üoß Ì
ß ó Óߢ¸ ºÃˆ¢½ß¸ K¢¿Ÿâéß. ½ŸÃ„éß ·„ÄéßÒ…¶„í »„éÄ̟҅Äéß. ÒéßÈ
ÕßǛ⽟ÈY ¿„êNŸoâéß. Ó•âéß â»„ÃŸY·Ž ½‚JÌ• ·ò¢Î‹ÃYˆ ¥âxΕà‡ÜßÜó ÕߢΉÜéß ß ·ŸÒŃY·Ž ©Î•q
¥·„aÇ‹ Ó•âéß W¢Ç› Ü•·„ Ãó»„ú»„Ó߸éßpÜœñâ ½ŸÃˆY K¢¿Ÿâéß. ½ŸÃ„éß ÕߢΉܜñ ½ß¸Ã„Εà‡Y·Ž XÓ߸é߶„í¯ö
¿„êNŸoâéß. Ø„êÁ¶„íÜßéß, ú½ß¸Ò·„oÜßéß ½Ÿ^ÃÄéß»„Y ÕßNj̟Äéß.
3 Ó•âéß ÓŸÜßéß»„éß Ã„·ŸÜß RÏ‹|¢Ó߸·ŸÃ„éßÜßâéß ½ŸÃˆï½ßñ·Ž
¥âxΕà‡Y·Ž ·òY¯öÕßÇŸmÄéß."""
½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß ¥Õ®„xÄpâ ÒSfâΈ 'Ó•âéß ¹ßÇÏc‹ ŸÃ„éÜß ñœ â à„úÌ„éÒß …Üßâéß Óߢ¸ @
19 Ø‚éßÈ꽟, Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ZÒ… ½ß¸†Ãˆo»‡ ßY·Ž ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. ¿„Y¯öØßéß⽟È à„ÉßÜßâéß
RÇ‹ÓŸÇŸ½Ÿ? Ø‚éßÈ꽟, Ó߬؂êâéßâéß ZÒ… ܃C½•Ø„éßŃY·Ž ¶„í·„aÜßâéß ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. ½ŸÃˆ
úð½ßRéߢ¿„Ç‹¢ ܕΟ? ZÒ… ÒéßÒéßéßwÜßâéß »‡Ø„éß à„½ŸÜßâéß WY½•Ø„éßŃY·Ž, ÓŸà„⢠¿•Ø„éßŃY·Ž
½ß¸Ãˆfâ ÉW ¿„êðÓßo, ½•éßÒéßéß WÈC ·óÜßéß·òâÜ• ½ß¸¶ä„íßÜßâéß, ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß.
ÒéßY½ß«Ó߸éßoâsΈ. ZÒ… ¦ ½ß¸Y ¯¢Î‹é߶„í ¿•à‡Ò…? 4 ú½ß¸½ß¸¢¿„ ú½ß¸ÁÜߢ΋È·• \×ÌŸÒº¢»‡ ©¢Ç•Üƒ
½•éßÒéßéß à‡¢WY ·óÄé߶„í¢ÅßéßÓŸsÒéßéß. ·ŸY ΟY Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ΟY·Ž ³·„
ÒÜßz °Qéß ÒéߢS ÁÄéß»„ܕ΋éß. ½•éßÒéßéß Ó߸|Ó߸p½ß¸Ç• ©ÎŸºÃ„Ë»‡ ¿„ê½ß«NŸoâéß. Òéßâðá~* ßE
Ó߸ÒéßØ„éߢ ·òĶ„í ¯Î‹éßÄéß¿„êà‡Òéßéß; ·ŸY Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ¿•Óß«â ΟYY ÕßÅŽj Ø„éßêΟ
Õ®„Ø„éßÒéßéß ½ß¸…Åßéßj¿„éßâsΈ. ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Ó•Z RÏ‹¢»‡ ¿•NŸoâéß. Òéßâðá~ Ø„éê ß ÎŸ
20 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ½•éÒß éßéß ¿ŸÜƒ ΋éÃß ŸwÄéÜcß Òß éßY Ò궄í ßÁ‚ñâ UPaØ„ê ¶„íÒêÄéÇß é‹ .ß Òéßâðá~ Ø„éê ß ÎŸ
Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß Òê ½ß†¸ É|¶„íÜßéß ¿‚Çé‹ ½ß â¸ß éßÜéß ß ¿•Óâ«ß Åßézß ÃŸÁƒxY·Ž ³·„ ßE."
5 ''Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß â»„ à „ Ò ê, Z·òÄ ¶ „ í ³·„ a Ç‹ é ß
Ò궄í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥Ò…âéß. ½•éßÒéßéß Z ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢
¿•à‡Òéßéß. ¶„îÇŸ R¿ŸÃˆ¢¿„Ç‹éß. ¯Ò|Äê Yâéßs »„êÈf
21 Ø‚éßÈ꽟, ©âsÌ„½‚éß`â Z ÓŸÒéßÒéßéß ·òÄ^·ñÓŸ RÜ߽߫¢¿„Äéß. Z ؂껄 _·äÒêÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò
ÒéßÒéßwHs ÌóÓß«½•Ø„éßÒ΋éßq! ΈÒx½‚éß`â Z Óß«¢@ Ó•¢Î‹é߶„í ¶„îÇŸ ¯Ò|Äê ΋»„cĶ„í ßÄéß.
6 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ZÒ… ââéßs ÒΈHï½ÅƒjÒ…."" ¨
Óß⸠½ß…¸ »ûĽŸYs Ì„C¢c ¿„Ò΋é.qß ÒêÌó ZÒ… ¿•Óâ«ß
³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß »„éßÄéßo¢¿„éß·ó½ŸH. ¦ YÕߢϋââéß ÒÄÒo ê⢠؂éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâΈ. ''¥Ó•·„
ÒéßÄéßÒÒ΋éßq. ½ß¸ÃŸxØ„éßÒéßéßÜßéß ZÒ… ââéßs ¿•Ã„ܕ΋éß! ·ŸÒ…â
22 ¥âx Ε Ò Ì„ Ü ß Rú»„ @ Üß ¶ „ í ÒÄ ~ ¢ ¶„ í È ½ ß « ¢ ¿• Yâéßs Ó•âéß K·äŽ¢S ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. Qéß K·ä„âéß
à„·Žoܕ΋éß. ¦·Ÿà‡Y·Ž Òß~Üßâéß ½ß¸¢ð½ß ú½ß¸Õ®ƒÒÒéßé Qéß Qéß΋¶„í ߶„í¢ÇŸ ½ß¸Åßéßj·òY Ó•âéß ¥ÜßÓß«
Ü•Îé‹ .ß Z½• Ò궄í Έ¶í„ a. Z½• ¨ ·ŸÃ„xÒéßéÜß Zß s ¯öØ„êâéß.
7 Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸ ·ò¢^· ·„úÄÌó* ½•Ã„éß
ÁȽ߫¢¿•Îˆ.""
¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆY ßÁx¢Üó»„Üß â»„Ã„ Ο|ßÜßÒ΋q

15 Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß :


''ØßéßÉwØ„ê, SÒĶ„í ½‚êðá ÒéßÈ؄éßéß
Ó߸ÒéßêØ•éßÜßéß §·„aÇ›·Ž ÒSf Ø„éßêΟ ·òĶ„í ú¯ŸÃ„pâ
YÄé߽߸؂껄¢»‡ ¯ŸÃ„½•NŸoâéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÜó
ÒêÄéßt ßܕ΋éß. ¥¢Î‹éß¿• Ó•âéß ½ŸÃˆY ÓŸà„â¢
¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ ½ßÜ« Üzß âß éß Ó•âéß XÓßé¸ ·ß òY ¯öÌŸâéß.
¿•Óß«ÓŸ, ¨ ú½ß¸ÁÜß^·ñ Ó•âéß R¿ŸÃ„½ß¸Ç‹âéß. ÓŸâéߢǛ
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß Î‹êÄ¢»‡ ½ß¸¢½ß«½•Øßéß! ¯ôÒéßwY Òéßâðá~ Òéßâðá~ Õߺéß΋éßá¸éßjÇ‚ñâ Ø„éßêΟßE. ¥Ì„Ç‹éß
½ŸÃˆ·Ž ¿‚½t¸ß í! 2'½•é½ß ‚é·ß a„ Ç›·Ž ½‚ÝÌ
„ ŸÒéßé,ß ¥Y ½ŸÃ„Çé‹ »ß „ ¿ŸÜƒ ¥âxΕÒÌ„Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÇ‹éß. ßEÜßéß ^âNjÒ
ú»„¢Í‹¢ 21: 1 - 16 ¿„êÇ‹¢Ç›.
·„âxØ„éß»„éß ÓŸ ¶„íÒê^Ão Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í §Îˆ ÒéßÃó ·ò¢^· ·„úÄ ·ò¢^· ·„úÄÜßéß, ½ß¸¢»„Üß ·„úÄÜßéß »„Ç›m ½‚éßéß΋Üß»„éß
ð½ßÄéß. ½ŸÅŽY »„éßSf ܃»„ŃY·Ž RYØ‚êCNŸoÄéß.
855 ØßéßÉwØ„ê 15:8-21
8 ¥Ó•·„ÒéߢΈ Ó߬oÿÜßéß Ì„Òéß Õ®„ÄoÜßâéß ·óÜót̟Äéß. ¥Cs܃ ©¢Îˆ. ¥¢Î‹éßÜó QéßÄéß ·ŸH¯ö̟Äéß.""
Ó߸Òéßéßú΋Xß⠩âs §Ó߸éß·„·„¢^Åß ¯¶„íaÒ»‡ ØßéßÉwØ„ê ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
15 Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ââéßs ¥Ã„p¢¿•Ó߸éß·ó. ââéßs
RÏ‹Ò Óßÿo¬ Üßéß Ò…¢ÅƒÃ„é.ß ÒéßÏŸxºs ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó
Ó•âéß ÓŸà„â ·ŸÃ„éÜß âß éß XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoâéß. Ø„éê ß ÎŸ »„éÃß é„ ¢oß ¿„é·ß òY, ÓŸ »„éÃß ¢ˆ S úà„Îr‹ XÓßé¸ ·ß ó. ú½ßÁ¸ Üßéß
Ø„éßéßÒ¶„íÜß Ì„ÜßéßzÜßï½ßñ½ŸÃ„éß ÎŸÇ› ¿•NŸoÄéß. ââéßs »‡Ø„éß ½ß¸Ã„éßfÌ„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ·Ž Ì„Câ K·ä„
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„í Ճϋâéß, Õ®„Ø„êYs ·„Üßéß»„ Rψ¢¿„éßÒéßéß. ¦ ú½ß¸ÁÜ߽߸Åßz ZÒ… ¿ŸÜƒ ´½ß«·„
Á•NŸoâéß. §Î‹¢ÌŸ ¥W Ì„|ÄÜó Ó߸¢Õ®„R¢¿•Üƒ ½ß¸ÅŽjÓŸÒ…. ½ŸÃˆ ½ß¸Åßz ´½ß«·„½ß¸Ç‹éßÌ„ê, ââéßs
¿•NŸoâéß. ÓŸà„⢠·ŸZØ„é¶ß í„ . ÓŸ »„éÃß ¢ˆ S ¦ÜóS¢¿„éÒß éßé.ß
9 à„úÌ„éßÒ… ·„Ì„éßoÜßÌó ΟǛ¿•Óß« ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß¸… Ø‚éßÈ꽟, Z »„éßÈ¢S Ó•ââéßÕ®„RÓ߸éßoâs
ÌŸÇ‹éß. RéßCHâ Ø„éßêΟ ½ŸÃˆY ½ŸÃ„éß ¿„¢½ß¸… Óò½ß«tY »„éßÈ¢S ZÒ… ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·ó.
16 Z ÒÄÒ
̟Äé.ß ³·„ Óßÿo¬ ·Ž °Ç‹é»ß é„ Ãß é„ ß ¶„íÒêÄéÜß éß ¢ß Ç‹Ò¿„éfß , o ê⢠ӟ¶„í ¥¢Îˆâ½ßt¸ íÇ‹é,ß Z ÒêÅßÜéß ß
·ŸY ½ŸÃ„¢ÌŸ ºÌ„x ¿•Øé„ Õß Çß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ¦½‚éß °Ç›f Ó•âéß ¯ô¢Î‹é¶ß í„ ÓŸsâéß . Z ½Ÿ¶„ía ââéßs Réß·aŽ H
°Ç›f NôÒéßwÓß«Hz¯öÌ„éߢΈ. ¦½‚éß ·„ÜßÒĽ߸Ǜ, Ó߸¢Ìóḽ߸Èf¢Îˆ. ÓŸ Ó߸¢ÌóMŸY·Ž ·ŸÃ„˽•éß
Ì„[uÕ‚ñu ¯öÌ„éߢΈ. ΋éߣ¹ß¢ÒÜßz ½ß¸Åßj½ß¸»„Ü• Òéߢ_Åß Z ð½ßÄéß Qéß΋ Ó•âéß ½ß«ÜßéßÒÕßÇŸmâéß. Z
¦½‚é߶„í T·„ÅŽ ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ."" ð½ßÄéß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹éß.
17 Ó•âéß ú½ß¸ÁÜßÌó ·„ÜßÓß« ¯âsÇ‹êß ¶„îÃófܕ΋éß.

Ε҅Y·Ž ÒéßÄÜß ØßéßÉwØ„ê Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÅß ·ŸÃ„˽•éßÒéß⻇ ½ŸÃ„éß ââéßs ¿„êS âR|,


10 Ì„G,z ZÒ… ÓŸ¶„í Áâw §Ò|âÅßØ z éß Ìß • Õƒ»„é¢ß Ç•Î.ˆ ¯»„ÌŸJ ¿•à‡Ã„éß. ÓŸQéß΋ Z ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ ½ß¸Ç‹éßÅß
Ó•âéß Î‹éߣ¹ß½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsâéß. Ó•âéß Î‹éßÄ΋ëá¸jҢ̄éß ÒÜßâ ÓŸ¶„í Ó•âéß ³¢ÅßÈ»‡ ¶„îÄéßfÓŸsâéß.
Ç‹âéß. ¨ Ó߸ÒéßÓ߸o ßÁƒxZs Ó•âéß (ØßéßÉwØ„ê) ÓŸ¿„éßÅßêj ©âs ¿‚Ç‹éß ½ŸÌŸÒÄˢ½ß¸Åßz Ó•âéß
Y¢ÎˆÓ߸êo, RÒéßÈ}Ó߸êo ©ÓŸsâéß. Ó•Ó‚ÒÈ·• °Î‰ ·ó½ß¸C¢¿„éß·òӕ܃ ¿•à‡Ò….
¥½ß¸tí ØßéßÒ|ܕ΋éß; ¥Ã„éßÒ… XÓ߸éß·óܕ΋éß. ·ŸY 18 Ó•Y¢·Ÿ ¯¢Î‹é߶„í Ճϋ½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÓó ÓŸ¶„í
ú½ß¸W½ŸÇ‹ê ââéßs à„½ß«Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß! ¥Ã„p¢ ·ŸÒÅߢܕ΋éß. ÓŸ »‡Ø„éߢ ¯¢Î‹é߶„í
11 Ø‚éßÈ꽟, Ó•âéß Yâéßs Õ®„·ŽoÌó ðÓßR¢¿Ÿâéß. âØ„éߢ·ŸÜ•Îó, ¯¢Î‹é߶„í Ì„»„cÇ‹¢Ü•Îó ÓŸ¶„í
¦½ßθ ·‹ ŸÜߢ ÒSfâ½ßt¸ íÇ‹éß ÓŸ à„úÌ„éÒß …Üß »„éÃß ¢ˆ S ¥Ã„p¢·ŸÒÅߢ ܕ΋éß. Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ÒêÈ
Ó•âéß Yâéßs ½•Ç‹é߶„íÓŸsâéß. ¯ö؄꽕½‚êâY ¥âé߶„í¢ÅßéßÓŸsâéß. ZÒ…
¯¢Ç›¯öØßéâß ïÓßÜØ ß •éÅ ß ÜŽ ƒ ©ÓŸsÒ…. ZÒ… §¢·Ž
Ø‚éßÈ꽟âéߢǛ ØßéßÉw؄궄í Á½ŸÕßéß ¯öØßéßâ ZÅŽÕßéß»„c܃ ©ÓŸsÒ….
12 ''ØßéßÉwØ„ê, §âé߽߸ Òéßéß·„aâéß âéß»„éßc¿•Ø„éßÅߢ 19 ¥½ß ¸ t íÇ‹ é ß Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß :

¯ÒÈ̄ÄÒéßê ·ŸÎ‹Y Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥¢_Åß ÓŸ ''ØßéßÉwØ„ê, ZÜó ÒêÄéßt ÒSf WÈC
©Î•qà„x¢ ©Ì„oßâéßs¢S ÒÓ߸éßoâs §âéßÒéßéßÒÜœ ÓŸÒ΋q¶„í ÒðÓßo Yâéßs Ó•âéß K·äŽ¢¿„âéß. ZÒ…
©¢ÅßéߢΈ.* ¥Üƒ»• §âé߽߸ Òéßéß·„aâéß S΋éß·„ ÒêÈ ÓŸÒ΋q¶„í ÒðÓßo ZÒ… ââéßs ½‚¢ÕßÇ›¢¿„
»ò_Åßj ½Ÿ^ÃÒÄéß? »„ÜßÒ…. ÒxÄp ú½ß¸Ó߸¢»‡Üßéß ÒêY, ZÒ… ¥âé߶„î
13 Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Ï‹âÒéßé,ß ±à„|Äx¢ ©ÓŸsØßé.ß Üߢ»‡ ÒêŃzǛ̕ ÓŸ»„éßÈ¢S ZÒ… ÒêŃzÇ‹
¦Ó߸¢½ß¸Î‹âéß ½ß¸Ã„éßÜ߶„í §NŸoâéß. ¥âéßxÜßéß ¦ »„ÜßÒ…. Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ÒêÄéßt¿‚¢Îˆ ZÒ΋q¶„í
Ó߸¢½ß¸Î‹âéß ¹ßÉ΋éß ¿•Ø„éßâ·„aÄܕ΋éß. Ó•Ó• ½ŸÃˆ·Ž WÈCß½ŸH. ¥¢Ì•»‡Y ZÒ… ÒêÈ ½ŸÃˆÜƒ
Ó߸|Ø„éߢ»‡ §Sf½•NŸoâéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Ò…¢Ç‹¶„îNj΋éß.
Ø„éßêΟ ¿ŸÜƒ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•Óß«¢Îˆ. Ø„éßêΟ 20 Yâéßs à„·ŽoÒéߢ̄éßY»‡ ¿•NŸoâéß. Yâéßs¿„êS
Î•à„¢Üó ú½ß¸W¿óŃ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ÁÈ»‡Øßéß. ½ŸÃ„ ¢ ÌŸ ·„ ¢ ¿„ é ß » óÇ‹ Ü ƒ¢ÅŽ ½ŸÇ‹ Y ¥âéß
14 Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Qéß à„úÌ„éßÒ…Ü߶„í RéßÒéßwHs ¶„í¢ÅƒÃ„éß. Ø„éßêΟ½ŸÃ„éß ZÌó ¯öŃzÇ‹éß̟Äéß.
ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ¿•NŸoâéß. Òéßéߢ΂âsÇ‹ê ¯Ã„éß»„Y ·ŸY ½ŸÃ„éß Yâéßs ´Ç›¢¿„ܕÄéß. ¯¢Î‹éßÒÜßz¢_Åß
ßÁx¢Üó QéßÃé„ ß ÕƒYÓßܸ Òß …̟Äé.ß Ó•âéß Réß·aŽ H Ó•âéß ZÌó Ò…ÓŸsâéß. Ó•âéß Z¶„í Ó߸@Ø„éß ½ß¸Ç‹
·ó½ß¸¢Ìó ©ÓŸsâéß. ÓŸ ·ó½ß¸¢ Ä»„éßÜßéßÌ„éßâs ÌŸâéß; Yâéßs Ä·äŽNŸoâéß."" ¨ ÒÄoÒêâ¢
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ.
21 ''¦ ΋éßá¸éßjÜßâéߢǛ Ó•âé Yâéßs Ä·äŽNŸoâéß. ½ŸÃ„éß
©Ì„oßâéßs¢S ... ©¢ÅßéߢΈ §Îˆ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓßñâx¢. Yâéßs Ղ΋Ä»òNj̟Äéß. ·ŸY ½ŸÃˆ ՃÈâéߢǛ
¨ ïÓßñâx¢ ©Ì„oßâéßs¢S ÒSf, Ø„éßêΟï½ßñ ΟǛ
¿•Ø„éßŃYs Ó߸êSÓ߸éßo¢Îˆ. Yâéßs Ó•âéß Ã„·äŽNŸoâéß.""
ØßéßÉwØ„ê 16:1-18 856
¦ ½ß¸Î‹Ò ÃóE ·„¢»‡ ½•éÒß éßéß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ½ß¢¸ °RéßÅ?Ž " 11¥½ßt¸ íÇ‹éß ½ŸÃˆ·Ž

16 Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠ӟ¶„í ÒSf¢Îˆ:


2''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… R½Ÿº¢ ¿•Óß«·óß΋éß.

¨ Ó߸pÜßÒéßéßÜó ZÒ… ·òÇ‹é߶„íÜßâéß, ¶„îÌ„éßÝ„zâéß ·„HC


ZÒ… ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtH: '¨ Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½ß¸ÃˆËŸ
ÒêÜßéß ÁÄ»„ÕóÒÇŸY·Ž ·ŸÃ„Ë¢ Qéß ½ß«Ì„ÄéßÜßéß ââéßs
¥âéß Ó ß ¸ à ˆ ¢ ¿„ Å ß ¢ ÒêY½• Ø „ é ß Å ß ½ • é ß " ¨ ½Ÿ¶„ í a
Ø„éßéߢNjß΋éß."" Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ - ½ŸÃ„éß ââéßs ÒΈH
3Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó ½ß¸…ÅŽjâ ·òÇ‹é߶„íÜßéß, ¶„îÌ„éß ¥Ó•·„ §Ì„Ä ΂ñÒÒéßéßÜß ââéßÓ߸È¢S ¦ÃŸÏˆ¢SӟÄéß.
Ý„zâéß »„éßÈ¢S Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Qéß ½ß«Ì„ÄéßÜßéß ââéßs ÒΈH, ÓŸ ϋÄwà‡NŸoÿYs ¥âéß
ÒéßÃ؈ é„ éß ß ¦ ½ßÜ« Üzß ß Ì„HÎz ¢‹ úÇ‹éÜß âß éß »„êÈf Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ó߸È¢¿„éßÅß ÒêY½•à‡Ã„éß. 12·ŸY QéßÄéß Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜß
§Üƒ ïÓßÜßR¿ŸfÇ‹éß: 4''¦ ú½ß¸ÁÜßéß ³·„ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ·„¢^Åß Z¿„¢»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß. QéßÄéß ·„ƈӟ̄éßwÜœñ
¿ŸÒ… ¿„NŸoÃé„ !ß ½ŸÃˆY »„éÃß ¢ˆ S ³·„aÇ‹éß ¶„îÇŸ °Ç‹|Ç‹é,ß ¿ŸÜƒ ½‚éßéߢǛ½‚ñAÈ Ο܃fÄéß. QéßÄéß ¿•Ø„éß΋Üß¿„éß
R¿ŸÃˆ¢¿„Çé‹ .ß ½ŸÃˆÓ‚Ò|Ç‹ê ÓßÒ¸ êψ ¿•Øé„ Çß é‹ .ß ½ßà¸ é„ Òß …Üß ¶„íâsΕ QéßÄéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. QéßÄéß ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÜßéß»‡
ð½ßÇ‹ÒÜœ ½ŸÃˆ à„½ŸÜßéß Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸Ç›Ò…¢ÅƒØßéß. ½ŸÃ„éß Ü•Ã„éß. Qé߶„í Øßéßá¸j½‚éß`âΕ QéßÄéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. 13·ŸÒ…â
à„úÌ„éßÒ… ·„Wo·Ž ÕßHØ‚éß`¯ö̟Äéß. ܕΟ ¦·„HÌó ÒêÇ› RéßÒéßwHs ¨ Î•à„¢âéߢǛ ÕßUá¸aÈNŸoâéß. RéßÒéßwHs
¿„Y¯ö̟Äéß. ½ŸÃˆ à„½ŸÜßéß ¦·Ÿà„ ½ß¸¶„í~Ü߶„í, ¥Ç‹R ¥âxΕà‡Y·Ž ̄ÈRéß½•NŸoâéß. QéßÄéß, Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß
Á¢Ì„éßÒ…Ü߶„í ¦@ÄÒéßÒ…ÌŸØßéß."" Òéßé¢ß ΂âsÇ‹ê ¿„êÇ‹Y Εà‡Y·Ž QéßÃé„ ß ½‚ÝÌ„ ŸÃ„é.ß ¥·„aÇ‹
5'¥¢Î‹ é ß Ò Üß z Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß : Qéß §á¸j¢ ÒSfâÅßéßj ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üßâéß ½‚¢ÕßÇ›¢¿„
''ØßéßÉwØ„ê, ° §¢ÅŽÜóâØßéßÌ• ¿ŸÒ… Έâ½ß¸… Õ®óÁ Ò¿„éßf. Ó•âéß Qé߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßâéß. ° Ä·„½‚éß`â
ÓŸÜßéß ÁÄéß»„éßÌ„ê Ò…¢ÅƒØ‚ê, Z½Ÿ §¢ÅŽÜóY·Ž ©½ß¸·ŸÃ„Òéßê ¿•Ø„éßâéß."
14''ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸ÒêËŸÜßéß ¿•Ó߸êo, '§úà‡Ø•éßGØ„éßéß
¯öÒ΋é.qß ¿„Y¯öØßéâß ½ŸÃˆ·òÄ¶í„ RÜß½¢«ß ¿„ŃY·Ž »‡Y,
Z Ó߸¢ÌŸ¯ŸYs ½‚HÕßéß¿„fŃY·Ž »‡Y ZÒ·„aÇ›·Ž ½‚Ý„z Üßâéß ¨P½ß¸…jâéߢǛ XÓ߸éß·òY ÒSfâ YÌ„éßxÇ‚ñâ
Ò΋éßq. ¦ ½ß¸âéßÜßéß ZÒ… ¿•Ø„éßÒ΋éßq. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, Ε҅YÌóÇ‹éß" ¥Y ½ŸÃ„éß ¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY ú½ß¸ÁÜßéß ¨
ÓŸ ¦Lß|ΟYs Ó•âéß WÈC XÓ߸é߶„íÓŸsâéß. Ø„éßêΟ ÒêÅßÜéß ß ¥â¶„í¢ÇŸ ©¢Ç• ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ¦Óß⸠sÒéßÒ…Ì„ê
ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó•âéß ·„ÄéßË ¿„ê½ß¸âéß. ½ŸÃˆ ·òĶ„í Ó•âéß ©¢Îˆ."" §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía. 15ú½ßÁ¸ Üßéß ½Ÿ»‡qÓŸÜßéß
Ճϋ½ß¸Ç‹âéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ¿•Óß« ¥¢ÅƒÃ„éß: 'YÌ„éßxÇ‚ñâ Ε҅Y NŸ·äŽ»‡" ¥Y,
ÒSfâΈ. '§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßâéß ©Ì„oÄ Î•à„¢âéߢǛ XÓ߸éß·òY
6''Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÜßéß, NŸÒêâéßxÜßéß ÒSfâΈ YÌ„éßxÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟ؕéß!" ¥Y, '§úà‡Ø•éß
¥¢ÌŸ ¿„Y¯ö̟Äéß. ½ŸÃˆÓ‚ÒÄê Ó߸Òêψ¿•Ø„éßÄéß. Ü•·„ GØ„éßéßÜßâéß ¦Ø„éß⠽߸¢½ß«â Εà‡ÜßâéߢǛ ÒéßÄÜß
½ŸÃˆ ·òĶ„í ¯Ò|Äê ΋éߣA¢¿„Äéß. ÒéßëÌ„éßÜß ·òĶ„í XÓ߸éß·òY ÒSfâΈ ¦Ø„éßÓ•" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. ú½ß¸ÁÜßéß
΋éߣ¹ß Ó߸꿄·„¢»‡ ¯Ò|Ç‹ê Ì„â à„ÉÄ¢ TÄéß·ò⠧܃ ¯¢Î‹é߶„í ¥¢ÅƒÃ„éß? ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß §úà‡Ø•é
Åߢ»‡Y, Ì„Üß »òÈC¢¿„é·ß óÒÅߢ »‡Y ¿•Øé„ Çß é‹ .ß 7¿„Y ßGØ„éßéßÜßâéß ½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í Ó•YSfâ ßÁƒxY·Ž
¯öØßéßâ ½ŸÃˆ·òÄ^·ñ RÜ߽߫¢¿•½ŸÃˆ·Ž ¯Ò|Ã„ê ¦@Ä¢ ÒéßÄÜß XÓ߸éß·òYÒNŸoâéß.
16''¨ ßÁƒxY·Ž ¿ŸÜƒÒéߢΈ ÁƒÜßÃé„ Ü
Ì‚SfØßéßÒ|Äéß. Ì„Hz΋¢úÇ‹éßÜßéß ¿„Y¯öØßéß RÜß ß âß éß Ì„|ÄÜó
½ß«¢¿•½ŸÃˆY ¯Ò|Ã„ê ´ÎŸÃ„fÄéß. ÒéßëÌ„éßÜß ·òĶ„í ½ß¸¢½ß«NŸoâéß"" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ''¦ ÁƒÜßÄéßÜßéß
ÃóΈ¢¿•½ŸÃˆY ¦Î‹Ãˆ¢¿„éßÅ߶„í ¯Ò|Äê ÌŸ»„ŃY·Ž Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß ½ß¸Åßéßj¶„í¢ÅƒÃ„éß. ¥Îˆ ÁÈCâ
ZÄéß §Ò|Äéß. ½ß«ÒéßwÅß ¨ ßÁƒxY·Ž ¿ŸÜƒÒéߢΈ ½•Åß »‡¢úÇ‹âéß
8''R¢Î‹éß ÁÄé߽߸…¶„í¢Åßêâs ° §ß¢ÅŽÜóY·• ZÒ… ½ß«H½ß«NŸoâéß. ¨ ½•Åß»‡¢úÇ‹é* Ø„éßêΟ½ŸÃˆY ú½ß¸W
½‚Ý„zÒ΋éßq. ¦ §ß¢Åóz·Ž ½‚Jz ÌŸ»„ŃY·Ž, WâŃY·Ž ·ò¢Ç‹Qéß΋, ½ß¸Ã„|Ì„¢Qéß΋, ·ò¢Ç‹ ÕòÈ؄éßÜózâéß
¶„îÃófÒ΋éßq. 9§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·Žo ½•ÅƒÇ‹ÌŸÃ„éß. 17½ŸÃ„éß ¿•ðÓß΋¢ÌŸ Ó•âéß ¿„êNŸoâéß.
Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß: '½•Ç‹éß·„ Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß ¿•ðÓßΈ ΕYZ ÓŸâéߢǛ Ο¿„ܕÄéß.
¿•Ó߸éß·òÓ• ½ŸÃˆ ¦â¢Î‹Òéßéßâéß Ó•âéß ½‚¢ÅßÓ• ¦½ß« ½ŸÃˆ ¯Ÿ½ß¢¸ ÓŸâéߢǛ ÒéßÃé„ »ß é„ ß ½ßø f„ ÕßÇÜ‹ Ε é‹ .ß 18Ø„éßêΟ
½•NŸoâéß. §Îˆ Z ORÌ„·ŸÜߢÜóÓ• ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Έ. §ÒZs ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Óß«â ΋éßMŸaßxÜ߶„í Ì„Câ K·ä„ RψNŸoâéß.
Ì„|ÄÜóÓ• ¿•NŸoâéß." ½ŸÃˆ ú½ßW¸ ¯Ÿ¯ŸY·• ^âNjéß NŸÃ„ézß K·äNŽ Ÿoâéß. §Îˆ ¯¢Î‹é¶ß í„
10''Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê , Ø„ é ß ê Ο ú½ß ¸ Á Üß ¶ „ í ZÒ… ¨ ¿•NŸoâ¢_Åß, ½ŸÃ„éß ÓŸ ßÁƒxYs '¥½ß¸RúÌ„" ½ß¸ÃŸfÄéß.
Rá¸Ø„êÜßZs ¿‚½ß¸…ÌŸÒ…. WÈC ½ŸÃ„éß YYs܃ ¥Ç‹éß»„éß ½ŸÃ„éß ÓŸ ßÁƒxYs Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â Rú»„@ÜßÌó '·„Üßéß
̟Äéß: 'Òê Rá¸Ø„éߢÜó Ε҅Njéß ¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ä Rá¸
Ø„êÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY ¯¢Î‹é߶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß? ½•éßÒéßéß
¦ ÁƒÜßÄéßÜßéß ... ¨ ½•Åß»‡¢úÇ‹éß §·„aÇ‹ ½•Åß»‡¢úÇ‹éß
¿•Óß«â Ì„ð½ßtRéßÅŽ? Òê Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y·Ž ÒxW_à ¥â»‡ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓßñY¶„íÜßY ¥Ã„p¢.
857 ØßéßÉwØ„ê 16:19-17:12
á«Ì„¢" ¿•à‡Ã„éß. ¦ Rú»„@Üßâéß Ó•âéß ¥Ó߸Ux¢¿„éß ¿•NŸoÄéß. ¦ ú½ß¸Î•à‡ÜßÜó ¦ÃŸÏ‹âÜßéß ¿•Óß« QéßÄéß
¶„í¢Åƒâéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÓŸ Εà‡âs¢ÌŸ ï½®ßêĽ‚éß`â ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß.
4
¿‚Ç‹éß Rú»„@ÜßÌó Y¢½ß«½•à‡Ã„éß."" Ó•âéß Qéß·ŽSfâ ßÁƒxYs ¯ö»òÅßéßj¶„í¢ÅƒÃ„éß.
Qéß RÃóÏ‹éßÜßéß ÒéßÒéßwHs ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ XÓ߸éß·òY
19 Ø‚éßÈ꽟, Z½•ÓŸ¶„í ÕßÜߢ; Z½• ÓŸ¶„í Ä·ä„Ë. ¯öØ•éß܃ ¿•NŸoâéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, Ó•âéß ¿ŸÜƒ
¦½ß¸Î‹Üó Ì„ÜßΟ¿„éß·óŃY·Ž Z½• Ó߸éßÄ·äŽÌ„½‚éß`â ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsâéß. ÓŸ ·ó½ß¸¢ ΋U¢¿• ¥Cs܃
¿óÅßéß. ú½ß¸½ß¸¢¿„ Εà‡ÜßZs Z à„ÄËé ½•Ç› ©¢Îˆ. QéßĢ΋éßÜó à‡à„|Ì„¢»„ ·ŸH¯ö̟Äéß.""
ÒNŸoØßéß. ¦ Εà‡Üß ½ŸÃ„¢ÌŸ §Üƒ ¥¢ÅƒÃ„éß:
''Òê ½ßÌ « Ä é„ Üß éß ß ¿ŸÜƒÒéߢΈ ÕßêÅß·½„ …¸ß Ε݄҅âz éß ú½ß¸ÁÜßÜó âRéßw·„ - Ε҅YÜó âRéßw·„
5
âÒêwÄéß. ½ŸÃŸ ½ß¸Y·ŽÒêHâ Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹éß:
ψ¢¿ŸÃ„é.ß ·ŸY ¦ Rú»„@Üßéß ½ŸÃˆ·Ž ° Ä·¢„ »‡âê ''§Ì„Ä ú½ßÁ¸ Üßâéß â½•éwß ½ŸÃˆ·Ž ·•Çé‹ ß ÁÄé»ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Έ.
Ó߸@Ø„é߽߸Njܕ΋éß."" ÕßÜߢ ·òĶ„í §Ì„Ã„ ú½ß¸ÁÜßï½ßñ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç•½ŸÃˆ·Ž
20 ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ^·ñ½ŸÃ„éß YÁ½‚éß`â ΕÒÌ„Üßâéß ¿•Ø„éß ·„á¸j âMŸjÜßéß ÒNŸoØßéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ú½ß¸ÁÜßéß
»„ÜÃß Ÿ? ¿•Øé„ Üß Ã• é„ !ß ½ŸÃ„éß Rú»„@Üßâéß ÒêúÌ„½•éß Ø‚éßÈ꽟âéß âÒéßéßwÅ ÒêY ½•à‡Ã„éß.
6 ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ÇŸÃˆÜó ¯ô΋܃҅ӟsÄéß. ¦ ¯ô΋
¿•Ø„éß»„ÜßÄéß. ·ŸY ¦ ÕòÒéßwÜßéß YÁƒY·Ž Ε҅ݕz
·ŸÃ„éß!"" Ò…âs ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß. ¦
21 ''¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ÕòÒéßwÜß Î•Ò…Ý„âz éß ¿•ðÓß½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß ¯ô΋ \ÅßÜßéß ½ŸÃˆâ ©á¸n ú½ß¸Î•à„¢Üó ©¢Îˆ. ¦
»„éË ß ¯ŸÆ„¢ Ó•Ãé„ tß ÌŸâéß. §½ßt¸ íÇ• ½ŸÃˆ·Ž ÓŸ à„·YoŽ ¯ô΋ ¿„Ò…Ç‹éß Õ®ê „ RéßÜó ©¢Îˆ. ¦ ¯ô΋¶í„ Ε҅Njéß
»„éÃß ¢ˆ T, ÓŸ Õß܃Ys »„éÃß ¢ˆ T Ì‚HØ„éÁß ‚Õéß Ìß Ÿâéß. §Ò|»„Üß ¥Ó•·„ à„éßÕ®ƒÜßâéß »„éßÈ¢S Ì‚HØ„éß΋éß.
7 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟Üó âRéßw·„ »„Üß Òx·Žo ¦LÄ|
¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•Ó• Ε҅NjâÓ• ÁƒÂ⢠½ŸÃˆ·Ž ·„Üßéß»„éß
Ì„éߢΈ. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟 ¥Y ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß Îˆ¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Ì„ââéß âÒéßw
¶„í¢ÅƒÃ„éß."" Ò¿„fY Ø‚éßÈ꽟 YÄê½ß«NŸoÇ‹éß.
8 ZÅŽ ÒâÄéßÜßéßâs¿óÅß ÓŸÅŽâ ¿‚ÅßéßjÒÜœ ¦

ӕÄ¢ »„éߢǂÜßï½ßñ ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îˆ Òx·Žo °½ß…¸ »‡, ÕßÜ¢ß »‡ ©¢ÅƒÇ‹é.ß ZÅŽ ÒâÄéÜß éß âß s

17 ''Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß ¯Ÿ½ß¸¢ Ì„éßÇ›S ½•Ø„éßÜ•Y


¿óÅß ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îˆ. ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßéß §âé߽߸
·„ÜߢÌó ßWÜó·Ž ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß. ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßéß
¿‚Åßéßj¶„í ÕßÜß½‚éß`â ½•Ã„éßz¢ÅƒØßéß. ¦ ¿‚Åßéßj ½•Ó߸R
½•Ç›·Ž Ì„Åßéßj¶„í¢ÅßéߢΈ. ΟY ¦¶„íÜßéß YÌ„x¢
½ß¸¿„f»‡ ©¢ÅƒØßéß. ³·„ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ Òß~Üßéß
ÒúÁ½ß¸… ½‚éßéâÌó ßWÜó·Ž ¿‚·„aÇŸmØßéß. ½ŸÃˆ ¶„íÈ؄éß·„¯öØßéßÓŸ ΟY·Ž Õ®„Ø„éßÒéßéߢNj΋éß. ¦
»„éߢǂܕ ¦ ßW½®ß¸Üß·ŸÜßéß. ¿‚Åßéßj ¯Üßz½¸tíÇ‹éß ·ŸØ„éßÜßéß·ŸÓ߸éßo¢Îˆ.
2 9 ''ÒêâÒ ÒéßâÓßé¸ €ß Réß·a
ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅z¶„í ¥¢·ŽÌ„¢ ¿•Óß«â ÕßH½ß¬ÆŸÜßéß Ž H ·„½Å¸ß ¢ß Ìó ¶„îǛ҅¢Îˆ.
½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜ߶„í »„éßÄéßoÓŸsØßéß. ¦ ¯Ÿ¯ŸÜßZs ÕßH ÒéßâÓ߸é߀ ¿ŸÜƒ ½Ÿxψú»„Ó߸oÒéßØßéßx¢Îˆ. ÒêâÒ
½ß¬Æ„¢ ·òÒéßéßwÜßQéßÎ* ‹ ¿‚·„aÕßǛӟØßéß. ¥ðáß ÒéßâÓ߸é߀âéß ¯Ò|Äê Ó߸È»‡ ¥Ã„p¢ ¿•Óß«·óܕÄéß.
10 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟ӂñâ Ó•âéß ³·„ Òx·Žo ºë΋؄éߢ
ΕÒÌ„¶„í ¥¢·ŽÌ„¢ ¿•Ø„éßÕßÇ›â ΕÒÌŸ ¿‚·„a
Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß ¶„îÇ‹ ½ŸÃˆ·Ž »„éßÄéßoÓŸsØßéß. ·ò¢Ç‹Üß Üó·Ž Ó߸êÅŽ»‡ ¿„êÇ‹»„Üßâéß. Òx·Žo ÒéßâÓ߸é߀âéß
Qéß΋, ½ß¸¿„fY ¿‚Åßz·Ž¢Î‹ ÁÈCâ Ì„¢úÌŸÜßZs Ó•âéß ½ß¸Ã‰·äŽ¢¿„»„Üßâéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¯Ò|^ÃÒ|È·Ž
½ŸÃˆ·Ž »„éßÄéßoÓŸsØßéß. °½•éßRéß ·Ÿ½ŸÜó Ó•âéß YÄnØßéߢ¿„»„Üßâéß. ú½ß¸W
3 ½‚éß`Οâ ú½ß¸Î•à‡ÜßÜó»„Üß ½ß¸ÃŸ|ÌŸÜß Qéß΋ ÁÈCâ Òx·Žo·• ½ŸY ½ß¸Y·Ž Ì„Câ OÌ„Õ®„Ì„x¢ Ó•âéß
Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ½ŸÃˆ·Ž »„éßÄéßoÓŸsØßéß. Ø„éßêΟ ú½ß¸Á §Ò|»„Üßâéß.
11 ³·ŸÓò·„ ½ß¸·äŽ Ì„âéß ú»„éßÇ‹éßz ï½ßÅßj¶„í¢ÇŸÓ• ½•_Ã
Ü߶„í Yψ Y_·ä¯ŸÜßéßÓŸsØßéß. ½ŸÅŽY Ó•âéß ¥âx
ú½ß¸ÁÜ߶„í §Sf½•NŸoâéß! Qéß Î•à„¢Üó»„Üß ©âsÌ„ ½ß¸¶ä„íßÜßéß ï½ßÅŽjâ ú»„éßÇ‹zâéß ¯ô΋éß»„éßÌ„éߢΈ. Ç‹Õßéßu
Ó߸p܃ÜßZs (½ß¸†Áƒ ú½ß¸Î•à‡Üßéß) ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸà„⢠·óÓ߸¢ §ß̄ÄéßÜßâéß ½‚êÓ߸¢ ¿•ðÓß ½ŸÇ‹é߶„îÇŸ
¥Üƒ¢ÅŽ ½ß¸·äŽÜƒ¢ÅŽ ½ŸÇ•. ½ŸY ORÌ„¢ Ó߸»„¢
¦ ¯Ÿ¯ŸÜßZs ... ·òÒéßéßwÜßQéß΋ ÕßH½ß¬Æ„¢ ÒéßêÜßÜßéß »„Ç›¿• Ó߸È·Ž ½ŸY ϋ⢠¯öÌ„éߢΈ. Ì„â ORÌ„
·òÒéßéwß Üß ¦·ŸÃ„¢Üó ÒéßÜ¿ ß Õ„ Çß Ì‹ ŸØßé.ß §Îˆ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Ã„·Ë
„ä ¦¹ßÈ (SÒÈ) ΋à„Üó ½ŸÇ‹éß ½ß¸Ã„Òéß ÒéßêÄéßbÇ‚ñ
·„Ht¢¿• ú½ßθ •à¢„ . Ì„½…¸ß t ¿•Óâ«ß ½ŸÇ‚ÒÇ‚ñÓŸ §¿„fÅŽ·Ž ½ßø é„ »ß é„ âß ¯öÌŸÇ‹‹Ó•Îˆ RΈ̄½‚éß`â Rá¸Ø„éߢ.""
12 ¦ÎˆâéߢT Òéßâ Ε½ŸÜßØ„éߢ ú½ß¸¹ƒxW»‡¢Sâ
ßҿ„éßf. ¦ ÒSf⽟Njéß Ó•Ã„éßÓ߸éßpÇ‹Y YÄê½ß«¢¿„ÕßǛӟ·„Ó•
½ŸÇ‹éß K·ä¶„ í„ ¥Ã„éÇÔß é‹ .ß §·„aÇ‹ ØßéÃß w‰ Ø„ê Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Î•Ò…Y Óß«¢@Ó߸⽂éß` ©âsΈ. ¥Îˆ ¿ŸÜƒ
Ä·ä„Ë Ó߸pÜß½•éßΉܕ΋Y ¿‚½ß¸…t¿„éßÓŸsÇ‹éß. Òéßéß¹ßx½‚éß`â Ó߸pÜߢ.
ØßéßÉwØ„ê 17:13-27 858
13 Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß ¶„í ¦à‡ ÓŸ ÒÄoÒê⢠¥¢Î‹Á•Øßéß. ̄Äéß½ŸÌ„ ¥Ys Ο|ßÜß
ÁóxWR. Ε½Ÿ, ZÒ… OÒÁÜßϟÄ܃ ©ÓŸsÒ…! Ò΋q¶„î ½‚Jz ¥Üƒ»• ¿•Øßéß.
20 ''¦ ú½ß¸ÁÜ߶„í §Üƒ ¿‚½ß¸tíÒéßéß: ''Ø‚éßÈ꽟
¦Ø„éßââéß RÇ›Sï½ßÅŽjâ ½ŸÃ„éß ¥ÒÒêÓŸY·Ž
»„éßÄ̟҅Äéß. ½ŸÃ„éß ¥ÒÒêY¢¿„ÕßÇ‹éß̟Äéß. ÒÄoÒê⢠Râ¢Ç›. Ø„éßêΟ ßE܃ß, Râ¢Ç›.
ORÌ„ ú½ß¸ÒêË¢ Ì„Cc¯öÌ„éߢΈ.* Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Râ¢Ç›. ¨ Ο|Ä¢ Ο|ß
Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY·Ž Ò¿•f ú½ß¸Á܃ß, QéßĢ̟ Ó•âéß
ØßéßÉwØ„ê ÒéßêÇ‹Ò Râs½ß¸¢ ¿‚ð½ßtΈ Râ¢Ç›!" 21Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t«ß
14 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ZÒ… ââéßs Õƒ»„é¿ ß •ðÓßo Ó•âéß YÁ¢»‡ ÓŸÇ‹éß 'Ó߸ՃuÌ„éß ÎˆÓŸâ Qéß_ÃQéß ÕßÄéßÒ…Üßéß ½‚êØ„éß
Ó߸|Ó߸p½ß¸Ç‹ÌŸâéß! ââéßs Ä·äŽðÓßo, Ó•âéß YÁ¢»‡ ¶„í¢ÇŸ Áƒú»„Ì„o XÓ߸éß·ó¢Ç›. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„
ķ䎢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸâéß. Ø‚éßÈ꽟, Yâéßs Ó•âéß Ó߸éßoW Ο|ßÜß »„é¢ß ÇŸ Rúà‡¢W Έӟ⠰Qéß ÕßÃé„ Òß …Üßéß Ì•Ò΋é.qß
22Qéß §¢Ç‹ z â éß ¢ Ç› ¶„ î ÇŸ ½ß ¸ R úÌ„ Rúà‡¢W Έ Ó Ÿâ
Ó߸éßoÓŸsâéß.
15 Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs ú½ß¸à„sÜßÇ‹éß»„éßÌ„ê ÕßÄéßÒ…Üßéß Ì•Ò΋éßq. ¦ ÃóEâ QéßÄéß °½ß¸Z ¿•Ø„éßÒ΋éßq.
Ò…¢ÅƒÃ„é.ß ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒÄÒo ê⢠QéßÄéß Rúà‡¢W ΈӟYs ½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÃŸfH. §Î• Ä·„½ß¸…
¯·„aÇ‹? ¦ ÒÄoÒê⢠ӂĽ•_Ã܃ ¿•Øßéß!"" ¥Y ¦ÁÂâéß Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í ¶„îÇ‹ ØßéßSfØ„éßéßÓŸsâéß.
23·ŸY Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ÓŸ ¦ÁÂâéß KÄNŸÒU¢¿„ܕ΋éß.
½ŸÃ„¢ÅƒÃ„éß.
16 Ø‚éßÈ꽟, Ó•âéß ZâéߢǛ ΋êÄ¢»‡ ¯ŸÃˆ ½ŸÃ„éß Ó•âéß ¿‚½t«ß â ΟYY Üß·x„ä ï½ßÅÜjß Î• é‹ .ß Qéß ½ßÌ« Ä é„ Üß éß ß
¯öÜ•Îé‹ .ß Ó•âéß Yâéßs ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿Ÿâéß. ZÒ… ·óÈâ Õßºé ½‚éßéߢǛ½ŸÃ„éß. Ó•âéß ½ŸÃˆY K·äŽ¢¿Ÿâéß. ·ŸY
RÏ‹¢»‡ Ó•âéß »òú^ÃÜß·Ÿ½ßø ∠؄êxâéß. ¦ Õ®Ø „ é„ ¢ß ΟYÒÜßz °Qéß ÒéߢS ÁÄ»„ܕ΋éß. ½ŸÃ„éß Ó•âéß ¿‚½ß«tâΈ
·„Ľ‚éß`â ÃóE ß½ŸÜßY Ó•âéß ·óÄé·óܕ΋éß.* Râܕ΋éß. 24·ŸY QéßÄéß ÓŸ ¦ÁÂâéß ¥âéßÓ߸È¢¿•Üƒ
Ø‚éßÈ꽟, Ó•âé ¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„êÜßéß Z¶„í Áƒú»„Ì„o½ß¸ÇŸH."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''QéßÄéß ¯ÅŽj
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ÁÄéß»„éßÌ„éßâs΋¢ÌŸ ZÒ… ¿„êÓ߸êoÓ• ½ß¸ÃˆÓß«pWÜóâê Rúà‡¢W Έӟâ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„
©ÓŸsÒ…. Ο|ßÜßâéߢǛ ÕßÄéßÒ…Üßéß Ì•ÃŸÎ‹éß. QéßÄéß Rúà‡¢W
17 Ø‚éßÈ꽟, ââéßs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÒ΋éßq. ·„á¸j ΈӟYs ½ß¸RúÌ„½ß¸ÃŸfH. ¥â»‡ QéßÄéß ¦ ÃóE ° ½ß¸Z
·ŸÜߢÜó Ó•âéß YÓŸsúà„ØßéßNŸoâéß. ¿•Ø„é߶„í¢ÇŸ ΟY ½ß¸RúÌ„Ì„âéß ·Ÿ¯ŸÇ‹Ò¿„éßf.
18 25''QéßÉ ¦ÁÂâéß ¯ŸÅŽðÓßo, ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸â¢ï½ßñ
ú½ßÁ¸ Üßéß ââéßs U¢ÓßÓ« é¸ß Óoß ŸsÄé.ß ½ŸÃˆY Óß»« é„ ½cß Ç¸ß •Üƒ
¿•Øßéß. ·ŸY ÓŸ¶„í ¦à‡Õ®„¢»„¢ ·„Üßéß»„ ¿•Ø„é߶„í. ¶„îÄéßfÓ• ßEÜߢ̟ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ Ο|Ä¢
¦ ú½ßÁ¸ ÜßÓ• ¯ŸÃˆ¯öØ•éÜß ƒ ¿•Øé„ éß Òß éßé.ß ·ŸY ââéßs »„éߢǟ ÒNŸoÄéß. ¦ ßEÜßéß Ã„ÏŸÜßQéß΋, »„éßúßÜß Qéß΋
ÒêúÌ„¢ ¯ŸÃˆ ¯öZØ„éßÒ΋éßq. ¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ¯·Ža ÒNŸoÄéß. ¦ ßEÜß½‚¢Åß Ø„éßêΟ, Ø‚éßÄêá¸
΋éÃß Óqˆ ŸYs ÓŸ à„úÌ„éÒß … ï½ßñ·Ž Ľt«ß ¢¿„éÒß éßé.ß ½ŸÃˆY Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁƒÓŸØ„é߶„íÜßéß ¶„îÇŸ Ò…¢ÅƒÃ„éß. Ø‚éßÄêá¸
½ß¸†Ãˆo»‡ Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßéßÒéßéß. ½ŸÃˆY ½ß¸†Ãˆo»‡ Ü•Òéßéß â»„Ã„¢Üó à‡à„|Ì„¢»‡ ú½ß¸ÁÜßéß YÒÓß«NŸoÄéß.
26Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßâéߢǛ ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
Õ®„¢»„½ß¸Ã„éßfÒéßéß.
⻄ßY·Ž ÒNŸoÃé„ .ß ¿„éÅß éß ½jß Å
¸ß Òzß …âs Sâs Sâs ú»‡Òê
Ó߸ՃvÌ„éß ÎˆÓŸYs ½ß¸RúÌ„½ß¸Ã„fÅߢ ÜßâéߢǛ ¶„îÇŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸY·Ž
19
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ÒNŸoÄéß. Õ‚ÓŸxQéßâé Ò¢LØ„éßéßÜßéßâs ßÁx¢âéߢǛ
''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ½‚Jz Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß 'Òéßéß¹ß ¶„îÇŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ÒNŸoÃé„ .ß * ½ßǸ Ò‹ éßÅß âéßâs ·ò¢Ç‹½ŸÜßéß
Ο|Ä¢"* Ò΋q YÜßÕßÇ‹é. ¥·„aÇ‹ Ø„éßêΟ ßEÜßéß ú¯Ÿ¢Ì„¢ âéߢǛ, Òéßâxú¯Ÿ¢Ì„¢ âéߢǛ ¶„îÇŸ ú½ßÁ¸ Üßéß
ÜóY·Ž, ÕßØ„éßÅŽ·Ž ½‚Ý„êo ©¢ÅƒÃ„éß. ¥·„aÇ‹ ú½ß¸ÁÜ߶„í ÒNŸoÄéß. ÒéßÈ؄éßéß Ø„éßêΟ ΋·äŽË ú¯Ÿ¢Ì„¢âéߢǛ
¶„îÇŸ Ó‚»‚Ò… ú½ß¸ÁÜßéß ÒNŸoÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ·„ëÌ„ÁÂ
½ŸÃ„éß ... Ì„C¯c öÌ„é¢ß Έ ¥Ì„Çé‹ ß Î‹éÒß éßéwß Üó ú½ŸØ„éÕß Çß Ì ‹ ŸÇ‹Y ̟ÄtËÜßéß, ΋ºâ ÕßÜßéßÜßéß, ÕßÜßéßÜßéß, ÏŸÓŸxÄtËÜßéß,
à„Õƒqâp„ . ¥â»‡ ½ŸYð½ßÃé„ ß Ì„|ÄÜó ¿„Y¯öØ•éß ½ŸÃˆ ½ßÅ Ï‹ê½ß¸ú΋½ŸxÜßéß, Ì‚NŸoÄéß. ½ŸÃŸ ¥Ã„tËÜßâéß, ÕßÜßéßÜßâéß
¸ ·jŽ Ü„ ó
ú½ŸØ„éÕß Çß é‹ Ì Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„êY·Ž Ì‚NŸoÄéß.
ß é„ ¢ß ΋Y ¥Ã„¢p . ܕΟ §Óßé¸ ·ß Ü„ ó ú½ŸÓßâ« ð½ßÃé„ Üß ƒ 27''¥ØßéßÌ•, QéßÄéß ÓŸÒêÅß Râ·„ ÓŸ¶„í RÏ•
½ŸY ORÌ„¢ ·äË „ ¢Üó ÒêØ„éÒß éßÒ…Ì„é¢ß Έ, ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„â„ .
¦ Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éâ`ß ... ·óÄé·ß óÜ•Îé‹ .ß ÃŸÕóÌ„éâß s R½ßÌ Ø„éßéßÜœñØ„éßéߢNj·„¯öÌ• Qé߶„í ·•Ç‹éß Ó߸¢Õ®„RÓ߸éßo¢Îˆ.
¸ é„ âoß éß
»„éÃß ¢ˆ S ØßéÃß w‰ Ø„ê ú½ßÒ¸ ¿„ÓŸH¿ŸfÇ‹é,ß ·ŸY ¥R ӂý„ •ÃŸÜßY Ó߸ՃuÌ„éß ÎˆÓŸâ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í QéßÄéß ÕßÄéßÒ…Üßéß
¥Ì„âéß §á¸j½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß.
Òéßéß¹ßΟ|Ä¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ú½ß¸W Ο|ßY·• ³·„ Õ‚ÓŸxQéßâéß ... ÒNŸoÄéß Õ‚ÓŸxQéßâéß ÃŸÁx¢ Ø„éßêΟ
ð½ßÄéß Ò…¢ÅßéߢΈ. ßÁƒxY·Ž ©Ì„oÄ Õ®ƒ»‡âÒ…âsΈ.
859 ØßéßÉwØ„ê 18:1-18
½‚êÓ߸é߶„íÒðÓßo QéßÄéß ÎŸYY ½ß¸RúÌ„ Έ⢻‡ ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢ ¥Î• ¿•Ó߸êo¯öÌŸÒéßéß. ÒêÜó ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Ì„â ·„ƈâ
¿„éÅß ß Ü•ÎY‹ ¥Ã„¢p . ¥½ßt¸ íÇ‹éß Ó•âéß ¦Ã„tÁƒÜßY ¥CsY ½‚éß`â ΋éßá¸j½‚éß`â ºë΋؄éߢ ¯Üƒ ¿‚½ß«Ì• ¥Üƒ
ú½ß¸Á|ÈÜßz Á•NŸoâéß. ¦ ¥Cs Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÎŸ|Ä âÇ‹éß¿„é߶„í¢ÅƒÇ‹éß."""
ÒéßéßÜßÒ΋q ½‚éßéß΋ÜßÒ…Ì„éߢΈ. ¥Îˆ Õ®„ÒÓŸÜßYsÅŽZ ΋»„r¢
13 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßéß Râ¢Ç›: ''¥âx
¿•ðÓßÒĶ„í ÒéߢÅßÜßéß ¿‚Üß_û„éÌ„êÓ• ©¢ÅƒØßéß.""
Εà‡Üß ú½ßÁ¸ Üßâéß ¨ ú½ßภs„ ¥Ç‹»¢„ Ç›: §úà‡Ø•éÜß éß ß
¶„íÒéßwÈ ÒéßÈ؄éßéß Õߢ·„ÒéßÅŽj ¿•Óß«âÅßéßҢŎ ΋éßMŸaßxÜßéß Òéß^ÃÒ^ÃñÓŸ ¿•Ó߸éßo

18 ¨ ÒÄoÒê⢠ØßéßÉw؄궄í Ø‚éßÈ꽟 âsÅßéßz Qéß^ý߸tíÇ‚ñÓŸ RÓŸsß?" ï½ßñ»‡ §úà‡


âéߢǛ ÒSfâΈ: 2''ØßéÃß w‰ Ø„ê, ¶„íÒéßwÈ ½ŸY Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y ÒÏ‹éß҅܃ ©¢Îˆ!
§¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„éßz. ÓŸ ÒÄoÒê⢠Z¶„í ¥·„aÇ‹ ØßéßNŸoâéß."" 14 ¯ô܃Üóz âéߢǛ ÕߢNjÜßéß Ì„Òéߢ̄ ÌŸÒéßéß ÕßØ„éß
3Ó•âéß ¶„íÒéßwȽŸY §¢ÅŽ·Ž ½‚݃zâéß. ¦ ¶„íÒéßwÈ ÅŽ·Ž ¯öÒY Z¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß * ܜՃÓóâéß ½ßø |„ ÌŸÜß
Ì„â NŸ^à (¿„ú·„¢) ï½ßñ ¶„í¢Ç‹Üßéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. 4Õߢ·„ âéߢǛ Òéߢ¿„éß ¯âsÇ‹ê ·„ÈC¯ö΋Y ¶„îÇŸ
ÒéßâéßsÌó ¥Ì„Çò·„ ¶„í¢Ç‹âéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ·ŸY ¦ Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥·„aÇ‹ ú½ß¸ÒU¢¿• LÌ„Üß ½Ÿ»„éßÜßéß
¶„í¢Ç‹Ãê „ ½ß…¸ Üó °Îó Üó½ß¢¸ ÒSf¢Îˆ. ¿•ðÓß ¶„í¢Ç‹âéß ¯âsÇ‹ê ¯¢Ç›¯öÒY ¶„îÇŸ Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß.
XÓß½« •Ó«ß ¦ ÒéßÅÌ jŽ ó ¶„íÒéßwÈ ÒéßÃó ¶„í¢Ç‹âéß ¿•à‡Ç‹é.ß 15 ·ŸY ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ââéßs »„éÃß ¢ˆ S ÒéßÃfˆ ¯öØ„êÄé.ß
Ì„â ¿•W ú½•Ý„zâéß Ó‚ñ½ß¸…Ëx¢»‡ ©½ß¸Ø‚êC¢S Ì„âéß ½ŸÃ„éß ½ß¸Y·ŽÃŸY Rú»„@Ü߶„í ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢
·óÈâ ÉW»‡ ¶„í¢Ç‹âéß ÒéßH¿ŸÇ‹éß. ¿ŸÃ„é.ß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ½ß⸠éßÜÜß ó ÌòúÅßéß
5¥½ßt ¸ íÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía ÓŸ¶„í RY½ß¢« S¢Îˆ: ¯ŸÅßéß ¿‚¢Î‹éÌ ß ŸÃ„é.ß ½ŸÃˆ ½ßÌ
« Ä é„ Üß éß ß âÇ‹Sâ ¯ŸÌ„
6''§úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òê, Ó•âéß (Ø‚éßÈ꽟) Z RḠΟÈÜó âÇ›S Ì„Ç‹ÕßNj̟Äéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ½•_Ã
Ø„é¢ß Üó ¶„îÇŸ ¥Î•ÃW‰ »‡ ¿•Øé„ »ß Ü„ âß Y Z¶„í Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß Òêßcâ âÇ‹éßNŸoÄéß. »„Ì„é߶„íÜß ÕƒÅßÜßï½ßñ âÇ‹éß
ZÒ… ¶„íÒéßwÈ ¿•WÜó ÒéßÅÜjŽ ƒ Ò…ÓŸsÒ…. Ó•âéß ¶„íÒéßwÈ NŸoÄéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÒéߢS ÒêÄc¢ï½ßñ ââsâéß
½ŸY܃ Ò…ÓŸsâéß! 7Ó•âéß ³·„ Εà‡Ys »„éßÈ¢S»‡Y, Ó߸È¢¿„Äéß!
³·„ NŸúÒêÁƒxYs »„éßÈ¢S »‡Y ÒêŃzÇ• Ó߸ÒéßØ„éߢ 16 Ø„éßêΟ ßÁx¢ ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêȯöÌ„éߢΈ!
ßҿ„éßf. ӕӟßÁƒxYs ï½ßÈ·Ž ½•Ø„éß»„ÜßâY ¿‚½ß¸t ¦ ΟÈ⠯öØ•éß ½ŸÃ„¢Î‹Ã„éß ÎŸY »„W¿„êS
Ò¿„éßf. ܕΟ, ¦ Εà‡Ys»‡Y, ¦ NŸúÒêÁƒxYs»‡Y ¦à„fÄx¢Ìó Ì„ÜßÜßéß ¦Ç›NŸoÄéß. ¦ Î•à„¢ ¯Üƒ
·Ž¢Îˆ·Ž ܃C ÓŸà„⢠¿•NŸoâY Ó•âéß ¥¢Åƒâéß. 8¥ØßéßÌ• ÓŸà„⽂é¯`ß öØßé¢ß Ο ¥Y ½ŸÃ„éß W·„Òéß·„ ½ßǸ Ì ‹ ŸÃ„é!ß
¦ Î•à„½ß¸… ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßâÓ߸é߀ ÒêÄéßf·òY Ì„Òéß âÇ‹ 17 Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß ½ŸÃˆ à„úÌ„éßÒ…ÜßÒéßéߢ΋éß ½ß¸Y·Ž
ÒÇ›·â„ éß Óßø ¿ ˆ •Ó·«ß óÒ¿„éfß . ¦ Î•à„ ú½ßÁ¸ Üßéß Î‹éáß ·j¸ ŸÃŸxÜßéß ÃŸY½ŸÃˆ»‡ ½ß¸Ç‹½•NŸoâéß. ÕßÜß½‚éß`â Ì„êÄéßt»‡H
¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒêY½•Øé„ Òß ¿„éfß . ¥½ßt¸ íÇ‹éß ÓŸ ÒéßâÓßé¸ €ß âéß ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¿‚܃z¿‚΋Äéß ¿•ðÓß܃ Ó•âéß ½ŸÃˆY
¶„îÇŸ Ó•âéß ÒêÄéßf¶„í¢Åƒâéß. ¦ Εà‡Y·Ž ՃϋÜßéß RÓ߸Ƚ•NŸoâéß. Ó•ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß.
Ì‚Sfï½ßÅŽjÓŸ ½ß¸Í‹·ŸYs Ó•âéß ¥ÒéßÜßé߽߸Äfâéß. 9³·„ ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ¥¢Ç‹»‡ ÒÓßé¸ âoß sÅßéjß
Εà‡Ys »„éßÈ¢S Ó•âéß ú½ß¸NŸoR¢¿• ÒéßÃó Ó߸ÒéßØ„éߢ ââéßs ¿„êNjܕÄéß. ÒéßÈ؄éßéß!Ó•âéß ½ŸÃˆY ÒΈH
ßҿ„éßf. Ó•ÓŸ Εà‡Ys XÈfΈΈq, ΟYs Ó߸éßÓß«pÄ ½ß¸Ã„éß ï½ßÇ‹éßÌ„éßâsÅßéßz»‡ ¿„êNŸoÄéß!""
NŸoâY ¥âÒ¿„éßf. 10·ŸY ¦ Î•à„ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ¶„í RÏ•
Ø„éßéßÜßéß·Ÿ¶„í¢ÇŸ ΋éßá¸j·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ó߸êo ©¢Ç‹Ò¿„éßf. ØßéßÉwØ„ê ÓŸÜßcÒ Râs½ß¸¢
18½ß«ÒéßwÅß ØßéßÉwØ„ê à„úÌ„éßÒ…Üßéß §Üƒ ¥ÓŸsÄéß:
¥½ßt¸ íÇ‹éß ¦ Εà‡Y·Ž ¿•Øé„ Îß Ü‹ ¿ ß é„ ¶ß í„ âs ÒéߢS ½ß⸠éßÜß
Rá¸Ø„éߢÜó Ó•âéß ½ß¸…âßÜóS¢¿„ÒÜßÓß« Ò…¢ÅßéߢΈ. ''ĢǛ. Òéß⢠ØßéßÉwØ„ê ï½ßñ ¶„íúÅß ½ß¸âéßsΟÒéßéß.
11''·ŸÒ…â Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê , Ø„ é ß ê Ο ú½ß ¸ Á Üß ¶ „ í , Yà„fØ„éßÒéßéß»‡ Ø„êÁ¶„íÇ‹éß ¿‚½ß«tâ ϋÄwà‡Ó߸oÿÒéßéß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ½ŸÓ߸éßÜ߶„í Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ÒëÏŸ¯ö΋é.ß ÁƒÂâéßÜéß ß ¿‚½t«ß â Óßܸ @ ß Üßéß §¢·Ÿ ÒéßâÌó
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y ¿‚½ß¸tíÒéßéß: 'Qé߶„í Ó•Y½ß¸tíÇ• ·„MŸjÜßéß ©¢ÅƒØß é ß . ½ß ¸ ÿ Ò·„ o Ü ß ÒêÅß Ü ß é ß Òéß â ¶„ í §¢·Ÿ
Ó߫΋r¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. Qé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ ½ß¸Í‹·ŸÜßéß ©¢ÅƒØßé.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz Òéß⢠¥Ì„Yï½ßñ ¥ÕßÎr‹ ½ßÿ¸ ¿ŸÃ„¢
Ì„Ø„êÄéß ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. ·ŸÒ…â QéßÄéß ¿•Ó߸éßoâs ΋éßá¸j
·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Ø„êH. ú½ß¸W ³·„aÇ‹ê ¯ô܃Üóz ... Ì‚Üéß Óß é¸ß ß §Îˆ ÒêÅßÜÌß ó ¦Ç• ¦Åß ¥·äÄ ŸÃ„Òp éßé»ß ‡
ÒêÄéßt ¿‚¢ÎŸH. Ó߸̟aßxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß §Îˆ ¥¢ÅßéߢΈ: '¯Ò^ÃñÓŸ á¸Î•q (KÜßâéß) RÇ‹Sï½ßNj̟ß?"
ï½ßŃjH!" 12·ŸY Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß §Üƒ Ó߸ÒêÏŸâ ¥Y Õ®ƒÒ¢. §R ^âNjê Ε҅Y Ó߸êS¢¿• ð½ßÄéßz Ü•·„¯öÌ•
RéßNŸoÃé„ ,ß 'ÒêÄéfß Åß¶í„ ú½ßØ ¸ é„ Ì ß Òß Üßz °Qéß ''ܜՃÓóâéß Òéߢ¿„éß á¸Î•q ½ß¸Ã„|Ì„¢ QéßΈâéߢS ¯âsÇ‚ñÓŸ
ß s„ ¢ ¿•Øé„ éß Å
ú½ß¸Ø‚êÁâÒéßéߢNj΋éß. ½•éßÒéßéß ¿•Ø„éß΋Üß¿„é߶„íâsΕÎó ·„ÈÃóâéß ÃCˆ ¯öÌ„é¢ß Ο?"" ¥Y ¶„îÇŸ ¥âéßÒΈ¢¿„Ò¿„éfß . §Îˆ Õߺéßà„
·ò¢Ç‹âéß Ó߸êS¢¿„Ò¿„éßf.
ØßéßÉwØ„ê 18:19-19:12 860
¿•ÎŸq¢. ¥Îˆ ¥Ì„YY ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Ì„Ç› ÒêÅß §Î‹¢ÌŸ ¯¢Î‹é¶ß í„ ¿•NŸoâ⻇ Ø„éê ß ÎŸ ½ßÿ¸ ÁÜßéß ââsâéß
Üßâéß Òéß⢠RâÒéßéß."" Óßø ¢ˆ ¿„Å¢ß ÒêY½•à‡Ã„é.ß ¨ ½ßÿ¸ Εà‡Ys ½ŸÃ„éß ½ßø ΄ •à‡Üß
§Ì„Ä Ε݄҅z¶„í NŸpÒÄ¢»‡ ÒêÈf ½•à‡Ã„éß. ¥âx
19 Ø‚ é ß È ê½Ÿ, ÓŸ Òéß â R ¦Üß · Ž ¢ ¿„ é ß Ò éß é ß . ÓŸ ΕÒÌ„Ü߶„í Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß §·„aÇ‹ Ï‹ê½ß¸Ó‚ñ½•ÎŸxÜßéß
à„úÌ„éßÒ…Üß ÒêÅß RY ½ŸÃˆY ÒéߢS ÒêÄc¢Üó ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢¿ŸÃ„é.ß ½ß† ¸ Ä| ·ŸÜߢÜó ¦ Î•ÒÌ„Üâß éß ½ßÿ¸ ÁÜßéß
âÇ›¿•Üƒ Z½• YÄnØßéߢ¿„éßÒéßéß. ¦ÃŸÏˆ¢¿„ܕ΋éß. ½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ¦ ΕÒÌ„Üßâéß
20 Ó•âéß Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜ߶„í ½•éßÜßéß ¿•à‡âéß. ½ŸÃ„éß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ܕ΋éß. §R §Ì„Ä Εà‡Üß âéߢǛ Έ»„éßÒéßW
ÓŸ¶„í ½ß¸ÿW»‡ ·•Ç‹éß ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ââéßs ¿„¢ð½ß ¥Øßéßâ ú·òÌ„o ΕÒÌ„Üßéß. Ø„éßêΟ ßEÜßéß ¨ ½ß¸ÿΕ
©Î•qà„x¢Ìó ½ŸÃ„éß »óWY Ì„R| Ó߫΋r¢ ¿•à‡Ã„éß. à‡Ys ¥ÒêØ„é·ß „ ½ßÜ« Üzß ß Ã„·¢o„ Ìó Y¢½ß½« •à‡Ã„é.ß 5ÕßØ„éßÜßéß
21 ·ŸÒ…â ZR½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ·äŸÒéߢÜó W¢Ç› ΕÒÌ„¶í„ Ø„éê ß ÎŸ ßEÜßéß ©âsÌ„ (½ß† ¸ Áƒ) ÓßÜp¸ ƒÜßâéß
Ü•·„ ÒêÇ› ¯öØ•éß܃ Á•Øßéß. ½ŸÃˆ à„Ì„éßÿÒ…Üßéß YÈw¢SӟÄéß. ¦ Ó߸p܃Üßâéß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¶„íÒêÄéßÜßâéß
½ŸÃˆY ·„Ì„éßoÜßÌó ´Ç›¢¿„éßâéß »‡·„! ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßéß ¥CsÜó ·ŸHf ÕßØ„éßÜßéß Òéßéߢ΋éß ÕßH ¥Ãˆt¢¿„ŃY·Ž
Ì„Òéß ½ßÜ« Üzß âß éß Õ®Ã„ Üo„ âß éß ¯ö»òÅßéjß ·ò¢Î‹éÃß é„ ß »‡·„! ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÃ„éß. ÕßØ„éßÜßéß Î•ÒÌ„¶„í ½ŸÃˆ ¶„íÒêÄéß
Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó ½ß¸…Äéßá¸éßÜߢ̟ ¿„Y¯öÒ… Üßâéß Î‹ºâ ÕßÜßéßÜßéß»‡ ¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. ¥Üƒ ¿•Ø„éßÒéßY
΋éßÄéß »‡·„! ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßâéß RÌ„¢Ì„éßÒ…Üßéß»‡ Ó•Ó‚âsÇ‹ê ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½t«ß Ø„ééß ¢ß Ç‹ÜΕ é‹ .ß Qéß ¶„íÒêÄéÜß âß éß
¿•Øéß .ß ½ŸÃˆ Ø„ééß Òß ¶„íÜßéß Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó ·„Wo ½•Åéß ¶ß í„ ÕßHØßéßÒ|ÒéßY Ó•Ó‚âsÇ‹ê RéßÒéßwHs ¥Ç‹»„ܕ΋éß.
¿„Y¯öÒ…âéß »‡·„. ¥ÅßéßҢŎ ¥·„ëÌŸxYs Ó•âéß ÒéßâÓ߸éßÜó ¶„îÇŸ
22 ½ŸÃˆ §¢Ç‹zÜó Ãó΋âÜßéß ·„Üßéß»„éßâéß »‡·„! ZÒ… ¯âsÇ‹ê Ì„Ü߯öØ„éßܕ΋éß. 6ÒéßÈ؄éßéß Õ‚ÓŒUÓós
½ŸÃˆï½ßñ·Ž ¦·„Ów«ß ·„¢»‡ à„Ìé„ ÿß Ò…âéß Ã„½t«ß ¢Sâ½ß…¸ Ç‹éß ÒéßéßÜó »„Üß ¨ Ó߸p܃Ys ½ŸÃˆ½ß¸tíÇ‹éß Ìóï½®ßÌ„éß ¥Y
½ŸÃ„éß Réß·aŽ H RÜß½¢«ß ¿•Üƒ ¿•Øéß .ß ÓŸ à„Ìé„ ÿß Ò…Üßéß ½ß«ÜßéßNŸoÄéß. ·ŸY Ó•âéß Qéß·• È¿„fÈ·„ §Ó߸éßoÓŸsâéß:
ââéßs ½‚êÓ߸¢ ¿•Ø„éß΋ÜßSâ¢Î‹é߶„í §Î‹¢ÌŸ ½ß¸ÿÁG Ó߸p܃Ys ·„NŸØßéß ÜóØ„éß ¥Y ½ß«H¿• ÃóEÜßéß
½ŸÃˆ·Ž Ó߸¢Õ®„R¢¿„éßâéß »‡·„! ÓŸ ¥Ç‹éß»„éß ½ß¸Ç‹m ÒÓ߸éßoÓŸsØßéß. §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. 7Ø„éßêΟ
½‚¢ÅßÓ• ½ß¸ÅßjÇŸY·Ž ÕóâéßÜßéß ¥ÒéßßfÄéß. ½ß¸ÿÁÜß, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éßÜß ½ß¸Í‹·ŸÜßZs Ó•Z
23 Ø‚ é ß È ê½Ÿ, ââéß s ¿„ ¢ ½ß ¸ Å ƒY·Ž ½ŸÃˆ ¯Ì„ é ß o ½ß¸ÿÎ•à„¢Üó ÒÒéßéßw Á•NŸoâéß. à„Ì„éßÿÒ… ¨ ½ß¸ÿÁÜßâéß
»„Ç‹ÜßZs Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ŸÃˆ ӕßÜßâéß ·ä„Réߢ¿„ ̄ÈRéß·òÇ‹ÌŸÇ‹éß. Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß ¨ ½ß¸ÿÎ•à„¢Üó
Ò΋éßq. ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß Ì„éßÇ›S ½•Ø„éßÒ΋éßq. ÓŸ à„Ì„éßÿÒ… ·„Wo·Ž ¦ºéßÌ‚ñ¯öØ•éß܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ
à„Ì„éßÿÒ…Üßâéß ÒéßÅßéßj Õ‚Åßéßj! Z¶„í ·ó½ß¸¢ ÒSf à„ÒÒéßéßÜßâéß ½ß¸¶ä„íßÜ߶„í, ¥Ç‹R Òéß뻇Ü߶„í ¦@Ä
â½ß¸…Ç‹éß ½ŸÃˆY K·äŽ¢¿„é! ÒéßØ•éßx܃ ¿•NŸoâéß. 8¨ ⻄ßYs Ó•âéß Ó߸Ä|ÓŸà„â¢
¿•NŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Qéß΋éß»‡ ½‚Ý•z ½ß¸ÿØ„êË•¶„íÜßéß
½ß¸CHâ ÁƒÇš RÕ®ƒÿ¢WÌó ¿„H¢S Ì„Òéß Ì„ÜßÜßéß ½ß¸¢·ŽNŸoÄéß. ⻄Ä¢

19 Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÓŸÌó §Üƒ ¿‚ ½ ß « t ÓŸÇ‹ é ß : ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â XÄéß ¿„êS ½ŸÃ„éß RÓ߸wØ„éߢ
''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ³·„ ¶„íÒéßwÈ ½ŸY Ò΋q¶„í ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. 9à„Ì„éßÿ ïÓßñÓŸxÜßéß â»„ÃŸYs ¿„éßÅßéßj
½‚Jz ³·„ ÒéßÅjŽ ÁƒÇš ·òâéß»óÜßéß ¿•Øéß .ß 2Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÒéßéÇß Ì‹ ŸØßé.ß ¦ ïÓßñâx¢ ⻄Ä ½ŸÓßé¸ Üß âß éß Ì„Òéß ¦@Ä¢
⻄Ä ¶„íÒéßwÈ Ο|ßY·Ž* ¯Î‹éßÄéß»‡ ©âs Õ‚ÓŒU Ó߸¢¯ŸÎˆ¢¿„éß·óÒŃY·Ž ÕßØ„éßÅŽ·Ž ¯öZØ„éß΋éß. ¥¢Î‹éß
ÓósÒéßéß ÜóØ„éßÜóY·Ž ½‚Ý„éßz. ZÌó ¯ŸÅßéß ·ò¢Î‹Ã„éß ÒÜßz ⻄Ä ½ŸÓ߸éßÜßéß ¦·„HÌó ¥ÜßÒéßÅŽNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß
ÓŸØ„é߶„íÜßâéß, Ø„êÁ¶„íÜßâéß XÓß«·òY ½‚Ý„éßz. ¦ ¦·„H Õ®ƒÏ‹âéß Ì„Åßéj·óÜ•·„ Ì„Òéß ½ß«ÜßzÜß à„ÉßÜßÓ•
Ó߸pÜߢÜó Ó•âéß Z¶„í °Réß ¿‚½ß¸…ÌŸÓó ΟYY ½ŸÃˆ·Ž WY½•NŸoÄéß. ¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ³·„È Óò·„Äéß ¿„¢½ß¸…¶„í
Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß. 3ZÌó ©âs ½ŸÃˆÌó §ß܃ ¿‚½ß¸tí, W¢ÅƒÃ„éß."
10''ØßéßÉwØ„ê, ¨ Rá¸Ø„êÜßZs ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éß
'Ø„éßêΟ ßÁƒ, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ½ŸÓ߸éß܃ß,
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía Râ¢Ç›! §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‹é,ß ¿‚½ß¸tí. ½ŸÃ„éß ¿„êÓ߸êo ©¢Ç‹»‡ Z Ò΋q âéßâs ÁƒÇšY
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ¿‚½ß¸tí ·Ž¢Î‹ ½ß¸Ç‹½•Óß« ½ß¸»„éßÜß »òÅßéßjÒéßéß. 11¥½ß¸tíÇš ÒêÅßÜßéß
¿„éÓß ŸsÇ‹é:ß ¨ ½ßÿ¸ Εà‡Y·Ž Ì„|ÄÜó Ó•âéß ï½®ê ß Ã„ R½ßÌ ¸ é„ oß ¿‚½ß¸tí: '³·ŸÓò·„Ç‹éß ÒéßÅŽj ÁƒÇšY ½ß¸»„éßÜß»òÅŽjâÅßéßz
Ó߸¢Õ®„R¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß! ΟYY »„éßÈ¢S Râs ½ß¸ÿW Ó•âéß Ø„éßêΟ ßÁƒxYs, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸZs
³·„aÄéß ¦à„gÄx½ß¸Ç› Õ®„Ø„éߢÌó Y¢Ç›¯öÌŸÇ‹éß. 4Ó•âéß RSgâs¢ ¿•NŸoâY Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß! ¨ Òéßéß·„aÜßâéß ÒéßÄÜß ·òÌ„o ÁƒÇš»‡
¶„îÄfÜ•Òéßéß. 12Ø„éßêΟ ßÁx¢ Rá¸Ø„éߢÜó ¶„îÇ‹
¶„íÒéßwÈ Ο|Ä¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ½ß¸ÿWΟ|ßY·Ž ³·„ ¥Üƒ»• ÁÄéß»„éß Ì„éߢΈ. ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃ„¢ÌŸ Ìóï½®ß
ð½ßÄéß Ò…¢Îˆ.
861 ØßéßÉwØ„ê 19:13-20:10
Ì„éÜß ó, Óߢ¸ ΋éß Ü•¶í„ ¢ÇŸ ¯ŸWï½ßÅÕjß Çß Ì‹ ŸÃ„é.ß 13Ø‚éßÄê Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈZ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„í ¥½ß¸t
á¸Ü•ÒéßéßÜóY §¢Ç‹zZs Ìóï½®ßÌ„éßÒÜœ ''¥½ß¸RúÌ„"" ½ß¸Ã„f CNŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßêΟ ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ÕßÕßéßÜóâéß Î•à‡
ÕßÇ‹ÌŸØßéß. Ìóï½®ßÌ„éßÒÜœ Ø„éßêΟ ßEÜß ÃŸÁÕ®„ÒÓŸ Y·Ž XÓß«·òY ¯öÌŸÇ‹éß. Ì„â ïÓßñY¶„íÜßéß Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁ
ÜßZs ¯ŸÇ‹Ò…ÌŸØßéß. §Îˆ ¯¢Î‹éßÒÜßz ÁÄéß»„éßÌ„éߢ΋¢_Åß Üßâéß ·„Ì„éßoÜßÌó âÈ·Ž ½•NŸoÄéß. 5Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„
½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÃˆ §¢Ç‹zÜó ·„½ß¸tíÜß Qéß΋ ÕßêÅß·„½ß¸… Î•Ò ½ŸÓ߸éßÜßéß Ï‹ÓŸYs ¶„îÇ‹Õ‚ÅßjŃY·Ž, §Ì„Ä YßwË
Ì„Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢SӟÄéß. â·ä„ÌŸÿÜßâéß ½ŸÃ„éß ¦ÃŸÏˆ¢S, ·ŸÃ„xú·„ÒêÜ߶„í ¿ŸÜƒ ·„á¸j½ß¸Ç›ÓŸÃ„éß. ·ŸY ½ŸÅßYsÅŽZ
½ŸÅŽ »ûĽŸÃ„p¢ ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢¿•½ŸÃ„éß. ÕßêÅß·„½ß¸… ½ŸÃˆ à„úÌ„éßÒ…Ü߶„í §Sf½•NŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY
ΕÒÌ„Ü߶„í ¯ŸZØ„êÄtËÜßéß Ó߸ÒéÈt¢¿ŸÃ„éß."" ßE¶„í Ï‹ÓŸ»‡ÃŸÜßéß Ò…ÓŸsØßéß. ¦ Ï‹ÓŸ»‡ÃŸÜßâéß
14Ìóï½®Ìß é„ âß éß ÒΈH, Ε҅Njéß Ì„ââéß Õóψ¢¿„Òéßâs Ó•âéß à„Ìé„ ÿß Ò…¶„í §Sf½•NŸoâéß. à„Ìé„ ÿß Ò… ¦ Ï‹âßà„éÜß âß éß
¿óÅŽ·Ž ØßéßÉwØ„ê ½‚݃zÇ‹éß. ØßéßÉwØ„ê Ε½ŸÜßØ„ê XÓ߸éß·òY ÕßÕßéßÜóâéß Î•à‡Y·Ž ½ß¸Åßéj¶„í ¯öÌŸÇ‹éß. 6´
Y·Ž ½‚J,z »„éÇß › ¦ÒÄËÜó YÜßÕÇß Ó› ŸÇ‹é.ß ¥·„aÇ› ½ßÿ¸ ÁÜß ½ß¸á¸êß, ZÒ…, ÒéßÈ؄éßéß Z §¢ÅŽ ½ŸÃ„¢Î‹Ã„éßâê
âéßΕqK¢S ØßéßÉwØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 15''§à‡ÿØ•éßÜßéß ¶„îÇŸ XÓ߸éß·òY ¯öÕßNj̟Äéß. ÕßÕßéßÜóâéßÜó YÒ
Ε҅Njéß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ïÓßÜß Óß«¢¿„ŃY·Ž ZÒ… ÕßÜßҢ̄¢»‡ ·òY¯öÕßÇ‹ÌŸÒ…! ZÒ…
RSfÓŸÇ‹éß: ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í, ΟY ¿„éßÅßéßj ½ß¸Åßz ÕßÕßéßÜóâéßÜóÓ• ¿„Y¯öÌŸÒ…. Z½Ÿ ¥âx Î•à„¢ÜóÓ•
»‡ÿÒêÜ߶„í ¿ŸÜƒ R½ß¸Ì„éßoÜßâéß ·„Üßéß»„Á•NŸoâY ¿‚½ß«t Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÒ…. Z ðÓßsUÌ„éßÜ߶„í ZÒ… ¥Õß
Ø„ééß Óß Ÿsâéß. Ì„|ÄÜóÓ• Ó•Z Rá¸Øê „ Üßâéß ÁȽN«ß Ÿoâéß. ΟrÜéß ß Õóψ¢¿ŸÒ…. Ó•âéß ¿‚ð½ßt Rá¸Øê „ ÜßZs ÁĻ҄ Y
¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ ½ß¸ÿÁÜßéß ½‚éßéߢǛ ½ŸÃ„Ø„êxÄéß. Ó•âéß ZÒ… ¿‚½ß«tÓŸÒ…. Z Ó߸º¿„ÄéßÜߢ̟ ÕßÕßéßÜóâéßÜó
¿‚ð½ßtΈ ½ŸÃ„éß RâÅߢ ܕ΋éß. ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÜœñ Ò…¢Ç‹ ¿„Y¯öØßéß ¥·„aÇ• Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß."""
ŃY·Ž Yß·„ÈÓ߸éßoÓŸsÄéß."""
±Î‹ÒNŸÃˆ ØßéßÉwØ„ê Râs½ß¸¢
7
ØßéßÉwØ„ê ½ß¸á¸êÄéß Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ââés Õ®„ÿÒéßÜó ½ß¸Ç‹½•à‡Ò….

20 ¦ Ε½ŸÜßØ„éߢÜó ½ß¸á¸êÄéß ¥âÕßÇ• ³·„ Ó•âéß YÁ¢»‡ ½‚êÓ߸C¢½ß¸ÕßÇŸmâéß. ZÒ… ÓŸ·„¢^Åß


Ø„êÁ¶„íÇ‹éßÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Î•½ŸÜßØ„éߢÜó ÕßÜßҢ̄éßÇ‹Ò…, ¥¢Î‹éßÒÜßz ZÒ… »‚H¿ŸÒ….
½ß¸ÿϟӟψ·ŸÃˆ. ½ß¸á¸êÄéß Ì„¢Ç›ÿ ð½ßÄéß §½•éßwÄéß. Ó•âéß âÒ…|Üß ¯ŸÜßØ„êxâéß. ÃóÁ¢ÌŸ ½ß¸ÿÁÜßéß
ØßéÃß w‰ Ø„ê ¨ Õ®R„ á¸xÌŒ Rá¸Øê „ Üßéß ¦ÜßØé„ ß ¯Ÿÿ¢»„ ââéßs FS âÒ|Åߢ ¯»„ÌŸJ ¿•Ø„éßÅߢ
Ë¢ßÜó ¿‚½ß¸tÅߢ ½ß¸á¸êÄéß RÓŸsÇ‹éß. 2¥Ì„Ç‹éß ½ß¸ÿÒ·„o ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÄéß.
8 Ó• â éß ÒêŃz Ç › â ½ß ¸ ÿ WNŸÃ‰ ¥Ã„ é ß Ó ß ¸ é ß o Ó Ÿsâéß .
Ø‚éß`â ØßéßÉwØ„êâéß ·òÅŽj¢SÓŸÇ‹éß. ¥Ì„Y·Ž Ε½Ÿ
ÜßØé„ ¢ß ÓßQ¸ é߯Ÿâ»„Üß Õ‚ÓŸxQéßâéß ï½ßñΟ|Ä¢ Ò΋q Õò¢Ç‹ ÎûÄhâx¢ »„éßÈ¢S, RÓŸà„ÓŸYs »„éßÈ¢S Ó•âéß
·òØ„éßx* ½•Øéß ¢ß ¿ŸÇ‹é.ß 3¦ ÒéßÃé„ Óß ŸÇ‹éß ØßéÃß w‰ Ø„êâéß ¯½ß¸tíÇ‹ê ¥Ã„éßÓ߸éßoÓŸsâéß. Ø‚éßÈ꽟 âéߢS
½ßḠê
¸ Äéß Õò¢Ç‹ ·òØ„éxß Õߢϋ¢ âéߢǛ ÌòÜßC¢¿ŸÇ‹é.ß ÓŸ¶„í ¥¢Îˆâ Ó߸Ò꿟ßӕs Ó•âéß ÕßUÄ¢»„¢»‡
¥½ß¸tíÇ‹éß ØßéßÉwØ„ê ½ß¸á¸êÄéßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß, ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. ·ŸY ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs _·ÒÜߢ
''Ε҅Njéß Yâéßs ½ß«H¿• ð½ßÄéß ½ß¸á¸êÄéß ·ŸÎ‹éß. ¦Ø„éßâ ¥ÒÒê⠽߸Èf, ÙÝ„â ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß.
9 ''Ó•Y·„ Ε҅Y »„éßÈ¢S ÒéßÈf¯öÌŸâéß. §·„ °
Z¶„í Òê»óÃŒ RéßNŸ€\ÕŒ* ¥Y ð½ßÄéß ï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß.
4¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Î•Ò…Ç‹éß §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: 'Z ÒêÌ„ÿ¢ Ε҅Y ÓŸÒéߢ ð½ßÈÅß Ó•âéß ÒêŃz
Ò¢_Åß Z_· \×W ·„H»•Üƒ Ì„|ÄÜó ¿•NŸoâéß! ¥¢Ì• Ç‹âéß!"" ¥Y Ó•âéß ·òYs NŸÃ„éßz ¥âé߶„íÓŸsâéß.
»‡Î‹éß. ZÒ¢_Åß Z ðÓßsUÌ„éßÜߢ΋È·• Õ®„Ø„ê¢ÎóÝ„âÜßéß ·ŸY Ó•â܃ ¥âs½ßt¸ íÇ‹éß Î•Ò…Y ÒÄÒo ê⢠ӟÜó
·„H»•Üƒ ¿•NŸoâéß. Z ðÓßsUÌ„éßÜߢ̟ à„Ì„éßÿÒ…Üß ·„Wo·Ž ¥Cs܃ Ä»„éßÜßéßÌ„éߢΈ! ¥Îˆ ââéßs Üó½ß¸Üß
»„éßÈ؂éß` ¿„Y¯öÌ„ê Ò…¢_Åß ZÒ… ¿„êÓ߸êo Ò…¢ÅƒÒ…. ΋U¢S ½•Ó߸éßo¢Îˆ. Ε҅Y ÒÄoÒê⢠ӟÜó
§ÒéßéßÇ‹éßf·ò⠽߸ÿØ„éßWs¢S ½•NŸÃˆ ¯öØ„êâéß.
Õò¢Ç‹ ·òØ„éßx Õò¢Ç‹ ·òØ„éßx ¥â»‡ ³·„ ï½ß΋q ΋éߢ»„âéß §·„ ¯¢Ì„ ÒêÌ„ÿ¢ ΟYY ÓŸÜó Ò…¢¿„é·ß óÜ•âéß.
³·„ »òÜßéßÓ߸éßÌó ӕÄÓ߸éßpY ·ŸH·Ž ·„ÅßjÅߢ. ¥Ì„Ç‹éß ·„΋܃ 10 ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ »„éßÓ߸»„éßÓ߸܃Njéß
Üߢ_Åß ¦ ΋éߢ»„âéß Õ®„éßÁƒâ ½•Ó߸éß·ó½ŸH. §¢·ò·„ Ä·„¢ ·óÒÅߢ Ó•âéß R¢ÅßéÓß Ÿsâéß. ½ßÿ¸ W ¿óŃ ââéßs
Õò¢Ç‹ ·òØ„éxß K·äÒ„ …¢Îˆ. ՃÄé»ß ‡Ò…âs ¿‚·a„ Üß¶í„ ·„¢Ì„Üéß ¢ß
ŃØßé.ß ¦·„¢Ì„ÜÜß ó Ó•ÃÓ„ é¸ß Üpß ß ·ŸÝ„âz éß ï½ßÅ¢jŽ S ï½ßñâ §¢·ò·„ Õ®Ø
„ é„ ïß ½ßÅ
_ jß Rá¸Øê „ Üßéß R¢ÅßéÓß Ÿsâéß. ÓŸ ðÓßsU
¿‚·a„ [CNŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„܃ ·ŸÝ„ézß ¿Ÿ¿„é·ß òY ¶„îÃòfâ ÒÜßÓâ«ß Ε. Ì„éßÜßéß ¶„îÇŸ ÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß
·„΋ÜßŃY·Ž QÜßéß Ü•Î‹éß. §Îˆ ³·„ Ä·„½‚éß`â ÕߢϋÒéßéß. Ì„éßÓŸsÄéß, ӕӕ΂ñÓŸ Ì„½ß¸tí ¿•Ø„êÜßY Áâ¢
·„Yï½ßÅßéßj¶„íY Ò…ÓŸsÄéß. ''Òéß⢠¥Õß΋rÒêÇ›
Òê»óÃŒ RéßNŸ€\ÕŒ ¥Ys ¿óŃz Õ®„Ø„êYs ·„Üßéß»„ Á•Ø„éßéß
½ŸÇ‹éß, Õ®„Ø„éߢ·„ÄéßÇ‹éß. ¥Ì„Ǖ΂ñÓŸ Ì„½ß¸tí ¿•à‡Ç‹Y ¿‚½ß¸…Ο¢! ܕΟ
ØßéßÉwØ„ê 20:11-21:6 862
Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê âéß Òéß â ¢ ½‚ ê Óß ¸ ½ ß ¸ … ¿„ f Ò¿„ é ß f ! ΋éߣ¹ß½•éß! ÓŸ ORÌ„¢ ¥ÒÒêâ¢Ìó ¥¢Ì„ÒéßÒ…
¥½ß¸tíÇ‹Ì„YY Òéß⢠¯Üƒ»ó §Ãˆ·Ž¢¿„Ò¿„éßf. Ì„éߢΈ.
̄Ο|ß ¥Ì„YY Òéß⢠ÒΈH¢¿„éß ·óÒ¿„éßf.
ܕΟ ¥½ß¸tíÇ‹éß Òéß⢠¥Ì„YY ½ß¸Åßéßj·òY Òéßâ Ó߫ΈaØ„ê ßE ¥Õ®„xÄpââéß Î•Ò…Ç‹éß WÄÓ߸aÈ¢¿„éßÅß

21
·„·ä„ XÄéßf·óÒ¿„éßf""âY ½ŸÃ„¢ÅßéßÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠ÒéßIz ØßéßÉw؄궄í
11 RY½ß«¢S¢Îˆ. ¥½ß¸tíÇ‹éß Ø„éßêΟ ßE
·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó Ò…ÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟
³·„ ÕßÜß½‚éß`â ïÓßñY¶„íY܃ Ò…ÓŸsÇ‹éß. ·ŸÒ…â Ó߫ΈaØ„ê ¥Ó•½ŸÇ‹éß, ßE ½ß¸á¸êÄé* ß ¥Ó•ß ½ŸYY,
ââéßs ̄ýˆ •éß ½ŸÃ„¢ÌŸ ½ßǸ ¯› ö̟Äé.ß ½ŸÃ„éß ââéßs Ø„êÁ¶„íÇ‹»é„ ß Á‚½Ó¸ß® Ÿxâéß ½ßH« ½ß¢« S ØßéÃß w‰ Ø„ê Ò΋¶q í„
´Ç›¢¿„ܕÄéß. ½ŸÃˆ ½ß¸ÿØ„éßÌ„s¢ ÒxÄp¢. ½ŸÃ„éß ½ß¸¢½ß«â½ß¸…Ç‹éß ÃŸE¶„í ¨ ½ŸÃ„oâéß RY½ß«¢SÈ. ½ß¸á¸êÄéß
¦à‡ Õ®„¢»„¢ ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. ½ŸÃ„éß ¥ÒÒê⢠¥Ó•ß½ŸÇ‹éß ÒéßGaØ„ê ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Á‚½®ß¸ÓŸx ¥Ó•½ŸÇ‹éß
¯ŸÜß̟҅Äéß. ½ŸÃˆ ¥ÒÒêÓŸYs ½Ÿ^ÃâsÇ‹éß ÒéßØ„éß_àØ„ê ¥âéß½ŸY ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ½ß¸á¸êÄéß,
ÒéßÄéßÒܕÄéß. Á‚½®ß¸ÓŸxHÄéß҅Äê ØßéßÉwØ„ê¶„í ³·„ ÒÄoÒêâ¢
12 Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ½‹ ‚ñâ ´ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ, ZÒ… ÒéߢS Ì‚¿ŸfÄéß. 2ØßéßÉwØ„êÌó ½ß¸á¸êÄéß, Á‚½®ß¸ÓŸxÜßéß §Üƒ
½ŸÃˆY ½ß¸Ã‰·äŽNŸoÒ…. ÒéßYá« »„éߢǂÜó·Ž, ÒéßâÓ߸é߀ ¥ÓŸsÄéß. Òê ·òĶ„í Ε҅Y ¯ŸÿÈp¢¿„éßÒéßéß. Ò궄í
Üó·Ž Ó߸êÅŽ»‡ ZÒ… ¿„êÇ‹»„ÜßÒ…. ¦ ½ß¸ÿÁÜ߶„í °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó Ø‚éßÈ꽟âéß ¥Ç›C Ì‚ÜßéßÓ߸éß
ÒxW_÷„¢»‡ ÓŸ½ŸÎŸYs Ó•âéß Z¶„í RâsR¢¿Ÿâéß ·òâéßÒéßéß. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâß* Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé Òê
·ŸÒ…â ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž Ì„Câ K·ä„ Rψ¢¿„Åߢ ââéßs QéßΈ·Ž ΋¢Ç‚Wo ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ·„âéß·„ §Îˆ ½•éßÒéßéß
¿„êÇ‹YÒéßéßw. Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó½ŸÜßâé߶„í¢ÅßéßÓŸsÒéßéß. »„Ì„¢Üó ¿•Óß«âÅßéßz
13 Õߺéßà„£ Ø‚éßÈ꽟 Òê ·òĶ„í ½®ß¸éß⽂éß`â ·ŸÃŸxÜßéß
Ø‚éßÈ꽟âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„éßÒéßéß! Ø‚éßÈ꽟âéß
Ó߸éßoW¢¿„éßÒéßéß! Ø‚éßÈ꽟 ð½ß΋ ½ŸÃˆY ¦Î‹éß ÁȽ߫¢¿„Ò¿„éßf. Õߺéßà„£ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÒêQéßΈ·Ž
¶„í¢ÅƒÇ‹éß! ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY ΋éßßwÄéßcÜß ÕƒÃˆ ߶„ í ¢ÇŸ ¦½ß « ¥Ì„ Y Y Ø‚ é ß È ê½Ÿ ½‚ â éß · „ ¶ „ í
âéߢǛ Ä·äŽNŸoÇ‹éß! ½ß¸¢½ß«¢¿„Ò¿„éßf.""
3¥½ßt ¸ íÇ‹éß ½ßḠê
¸ Äé,ß Á‚½Ó¸ß® ŸxÜß¶í„ ØßéÃß w‰ Ø„ê §Üƒ
ØßéßÉwØ„ê ¦Ã„ÒNŸÃˆ ½‚éßéßÄï½ßÅßéßj·òâéßÅß Ó߸ÒêÏŸâ RéßSfÓŸÇ‹éß: ''ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„ê¶„í §Üƒ
14 ¿‚½t¸ß ¢Ç›: §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ °Réß
Ó•âéß ½ß¸…ÅŽjâ ÃóE à„½ß«¢½ß¸ÕßÇ‹éâéßß »‡·„! ÓŸ
Ì„Gz! ââéßs ZÒ… ·„âs ÃóEâéß ¦LÄ|Έ¢¿„ ¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsNj⻇, 'Z ¿•WÜó ÒêÄ˟ Ø„éßéßÏŸÜßéß
Ò΋éßq. ÓŸsØßé.ß Z½Ÿ ¦Ø„ééß Ïß ŸÜßâéß ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE âéߢǛ,
15 Ó•âéß ½ß…¸ ÅŽâj Åßézß ÓŸ Ì„¢Ç›ÿ·Ž ÒÄÒo ê⢠ØßéS ß fâ ·„GqØ„éßéßÜ* ß âéߢǛ Yâéßs ķ䎢¿„éß·óÒŃY·Ž Ò…½ß¸
Òéßâéßá¸éßxY à„½ß«¢¿„éßÒéßéß ''Z¶„í ½ß¸…Ì„ÿ Ó߸¢ÌŸâ¢ Ø‚êC¢¿„âéßÓŸsÒ…. ·ŸY ¦ ¦Ø„éßéßÏŸÜßZs YÄé߽߸
·„HC¢Îˆ"" ¥Y ¿‚½t«ß ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ Ì„¢Ç›ÿY Réß·aŽ H ؂껄 ÒéßØ•éßx܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
Ó߸¢ÌóḠ½ß¸Ãˆ¿ŸÇ‹éß. '''ÕßÕßéßÜóâéß ïÓßñâx¢ ⻄Ä¢ ¿„éßÅßêj Ò…âs Ä·ä„Ë
16 »óÇ‹ ½‚Üßé߽߸Üß ÒéßêC ©¢Îˆ. ¦ ïÓßñâx¢ ⻄ßYs
Ø‚éÈß ê½Ÿ Óßø |„ ÓŸà„⢠¿•Óâ«ß ¦ ⻄ßÜß ÒêΈ
È»‡Ó•* ¦ Òéßâéßáé¸ xß Ç‹éß ¶„îÇŸ Îûßv»„éxß Ç‹»é„ âß éß ¿„éßÅßéßj ÒéßéßÅŽj¢Îˆ. Ì„|ÄÜóÓ• ¦ ïÓßñÓŸxYs Ø‚éßÄêá¸
»‡·„! Ø‚éßÈ꽟 ¦ ⻄ßÜßï½ßñ °ÒêúÌ„¢ Ü•Òéßéß ÜóY·Ž Ľ߫tNŸoâéß. 5Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜœñâ QéßÌó
·„Y·„Ä¢ ¿„ê½ß¸Ü•Î‹éß ½ŸÃ„éß ©Î‹Ø„êÓ•s Ø„éßéß΋r Ó•Ó• Ø„éßéß΋r¢ ¿•NŸoâéß. à„·ŽoҢ̄½‚éß`â ÓŸ ¿•WÌó Ó•Ó•
YӟΟÜßâéß R¢Î‹éßÄéß»‡·„! ÒéßÏŸxºs Ó߸Òéß QéßÌó ¯ößNj̟âéß. Ó•âéß Qéß ½ß¸Åßz Réß·ŽaH ·ó½ß¸¢»‡
Ø„éߢÜó ¥Ì„Ç‹éß Ø„éßéß΋ràó·ŸÜßéß Râéâéß »‡·„! ©ÓŸsâéß. ¥¢Î‹éÒß Üßz ÓŸ à„·ÒoŽ ¢Ì„½‚éâ`ß ¿•WÌó ·„Æ∠¢»‡
17 Ó•âéß QéßÌó ¯ößNj̟âéß. Ó•âéß QéßÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•Óß«,
¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ ¥Ì„Ç‹éß Ó•âéß ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢Üó
©¢Ç‹»‡Ó• ââéßs ¿„¢½ß¸Ü•Î‹éß. ¥Ì„Ç• »„âéß·„ Qé߽߸Åßz Ó•Ó‚¢Ì„ ·ó½ß¸¢»‡ Ò…ÓŸsÓó Ì‚HØ„éßÁ•NŸoâéß.
6Ø‚éÃ
¥½ß¸tíÇ‹éß ââéßs ¿„¢½ß« Ò…¢_Åß ÓŸ Ì„Hz »„Äv½•éß ßê
„ á¸ÜÒ• éßéÜß ó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s ½ßÿ¸ ÁÜßâéß ¿„¢½ß…¸ ÌŸâéß.
ÓŸ¶„í ÓŸ Ó߸Òêψ ¥ØßéßÒ…¢Ç•Îˆ. Ó•âéß ½ß¸…ÅŽj Òéßâéßá¸éßxÜßÌó ¯ŸÅßéß ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß ¶„îÇŸ ¿„¢½ß¸…ÌŸâéß.
Ò…¢Ç• ½ŸÇ›Ó• ·Ÿâéß.
18 ÓŸ Ì„Hz »„Äv¢ âéߢǛ Ó•Ó‚¢Î‹é߶„í ÕßØ„éßÅŽ·Ž ½ß¸á¸êÄéß ¨ ½ß¸á¸êÄéß »„ÿ¢Í‹¢ß 20: 1 Üó Ì„ÅßÓß«p¢Sâ
ÒSfâÅßéßz? Ó•âéß ÒSf ¿„êSâ΋¢ÌŸ ·„á¸jÒéßéß, ½ß¸á¸êÄéß ·ŸÇ‹éß.
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ... ÒêΈûˆ ‡Ó• ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß â› â»„ÃŸÜߢÅ
_ ß ·„GqØ„éßéßÜß ·„GqØ„éßéßÜß Ò¢à„¢ÜóY ½ŸÇ• Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß. ¦
NôÎòÒéß, »ò½‚éßéßúß ⻄ßÜßéß. ¿„êÇ‹¢Ç› ¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹¢ 19. ·ŸÜߢÜó ÕßÕßéßÜóâéß ½ŸÃˆ ¥Ï‰â¢Üó Ò…¢Îˆ.
863 ØßéßÉwØ„ê 21:7-22:7
⻄ÃÒ„ éߢ̟ ½Ÿx½ß¢« ¿• Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éâ`ß ½ŸxÏ‹éÜß ß ÎŸ|ß Ãòaâ ܕÄéß, ¯Ò|Ç‹ê Òê ½ß¸ÅŽá¸k½‚éß`â ⻄Ä¢
½ŸÃ„¢ÌŸ ¿„Y¯ö̟Äéß. 7¥Î• ÁÈCâ ̄Äéß½ŸÌ„ Üó·Ž ½ß¸ÿ½•K¢¿„Ü•Ç‹éß" ¥Y QéßĢŃÄéß. ·ŸY
''Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„êâéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ¨ ÒÄoÒêâ¢
Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í ¥½ß¸tCNŸoâéß. §Î• Ø‚éßÈ꽟 Râ¢Ç›.
14
½Ÿ¶„ía. ¥¢Ì•»‡Î‹éß, Ó߫ΈaØ„ê ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß ¶„îÇŸ Qé߶„í Ì„Câ K·ä„ QéßÄâéßÕ®„RNŸoÄéß! Qéß ¥Ç‹Ò…Üóz
Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í ¥½ß¸tCNŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ¥Cs ¿‚Üß_û•Üƒ ¿•NŸoâéß. ¦ ¥Cs Qéß ¿„éßÅßêj
·ò¢Î‹Ã„éß ½ß¸ÿÕßHâ ½ŸxÏ‹éßÜ߶„í »„éßÈ؂éß` ¿„Y¯ö̟Äéß. ©âs ½ß¸ÿW ΟYY ·ŸHf ½•Ó߸éßo¢Îˆ.""
ÒéßÈ·ò¢Ì„ ÒéߢΈ à„úÌ„éßÒ… ·„Wo½ŸÌ„·Ž »„éßÈ؂éß` ¿„Y
¯ö̟Äéß. ÒéßÈ·ò¢Ì„ ÒéߢΈ ¦·„HÌó ÒêÇ› ¿ŸÒÄéß. ΋éßßwÄc½ß¸… ßEÜ߶„í ÒxW_÷„¢»‡ XÄéßt
·ŸY Ó•ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßâéß Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í ¥½ß¸tCNŸoâéß.
Ø„éßêΟ Ø‚éßéß·„a à„Ì„éßÿÒ… »‚H¿•Üƒ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. 22 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê,
ZÒ… ßÁÕ®„ÒÓŸY·Ž ½‚Ý„éßz. ¥·„aÇ‹ Ø„éßêΟ
ßEâéß ·„HÓß« ¨ ÒÄoÒêÓŸYs ¥Ì„Y·Ž ¿‚½ß¸tíß. 2'´
Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ïÓßñâx¢ Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßâéß ºÌ„
ÒêßfÜßY ¿„êÓ߸êo Ò…¢Îˆ. ·ŸÒ…â Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß, Ø„éê ß ÎŸ ßÁƒ, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ø‚ééß ·ß a„ ¨ ÒÄÒo êÓŸYs
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„½ŸÓ߸éßÜßéß ·„Wo½ŸÌ„·Ž ¿„Y¯ö̟Äéß. ¦Üß·Ž¢¿„éß. ZÒ… ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸â¢ï½ßñ ¶„îÄéßfY ½ß¸Ãˆ
Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ° ÒêÌ„ÿ¢ ·„Y·„â„ ¿„ê½ßǸ é‹ .ß ¦ ½ßÿ¸ ÁÜß ¯ŸHÓ߸éßoÓŸsÒ… »„âéß·„, §Îˆ RâéÒéßéß. ´ ßÁƒ! ZÒ…âéß
»„W·Ž ¥Ì„Ç‹éß R¿ŸÃˆ¢¿„Ç‹éß." Z ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéßâéß à„ÿ΋r»‡ Râ¢Ç›. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
8''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ½ŸÓ߸éßÜ߶„í ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÎŸ|ßÜß âéߢǛ Ò¿•f Z ½ß¸ÿÁÜߢ̟ ¨ Ø‚éßÈ꽟
¶„îÇŸ ¿‚½ß¸t¢Ç›. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ½Ÿ¶„íaâéß Ì„½ß¸t·„ RÓŸH. 3Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éß
'ÕßÌ„·„Åß½‚ê, ¿„Y¯öÒÅß½‚ê ¥Ó• Rá¸Ø„êYs Ó•âéß ÓŸsÇ‹éß: ÓŸxØ„éß½‚éß`â, ZW»„Üß ½ß¸âéßÜßÓ• ¿•Ø„éߢǛ.
Qéß_· ÒΈH ½•Ó߸éßoÓŸsâY ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß ·óÒéßâ¢Ç›! Îó½ß«Ç›»‡¢Ç‹ÿ ՃÈ âéߢǛ Îó¿„é·óÕßǛ⠽ŸÃˆY ¦Î‹éß
9Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©¢Ç• ½ŸÇ‚ÒÇ‚ñÓŸ ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß! ·ó¢Ç›. ¥ÓŸÏ‹ ½ßÜ« Üzß âß éß, RÌ„¢Ì„éÒß …Üßâéß ÕƒÏˆ¢¿„Ò΋é.qß
½ŸÇ‹éß ·„WoÒÜßz»‡Y, ¦·„H¿• »‡Y, Ü•·„ Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½Ÿxψ ½ŸÃˆ½Å ¸ß zß QéßÃé„ ¥½ß¿¸ ŸÃ„¢ ¿•Øé„ Òß Î‹é.qß ¥ÒêØ„é¶ß í„ Üßâéß
ÒÜßz »‡Y ¿„Y¯öÌŸÇ‹é!ß ¯Ò^ÃñÌ• Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß âéߢǛ ¿„¢½ß¸Ò΋éßq. 4¨ ¦Î•à„ Ó߸êÌŸÿÜßâéß QéßÄéß ¯ŸÅŽðÓßo,
ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ¯öØßéß ·„GØ q é„ éß Üß ß ïÓßñÓŸxY·Ž Üò¢C ¯öÌŸÃó Qé߶„í ¨ ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØßéß: ΟQ΋éß
½Ÿ_à ÕÌ„é߶„í̟Äéß! ¦ ïÓßñâx¢ ⻄ßYs ¿„éßÅßéßj Óß«¢@Ó߸â¢ï½ßñ ¶„îÄéßfâs ßEÜߢ̟ ⻄Ä Ο|ßÜß
ÒéßéßÅŽj¢Îˆ. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¯Ò|Ç‹ê ⻄Ä¢ÜóY·Ž ¦@ »„éߢǟ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í YĢ̄Ģ ß»„Üßéß»„éß̟Äéß.
ßYs ¿•Ã„½•Ø„éßÜ•Ç‹éß. ·ŸY ¯ÒÇ‹éß â»„Ã„¢ ÒΈH ¦ ßEÜßéß ½ŸÃˆ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßÌó Ó߸@ ⻄Ä Ο|ßÜß
¯öÌŸÇó ½ŸÇ‹éß Ì„â ¯ŸÿËŸYs ķ䎢¿„éß·ó»„ÜßÇ‹éß. âéߢǛ ÒNŸoÄéß. ¦ ßEÜßéß, ½ŸÃˆ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß, ½ŸÃˆ
10Ø‚éà ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¥¢Î‹Ãê „ Ä͟ÜßÜóâéß, »„éÃß ŸÿÜß QéßÎâ‹ éß NŸ|É
ßê
„ á¸ÜÒ• éßéß â»„ÃŸY·Ž R½ß̸ é„ oß Ò¿•f܃ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž
Ó•âéß Ó߸¢·„Ht¢¿Ÿâéß. §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ''ÕßÕßéß ¿•Ó߸êo ÒNŸoÄéß. 5·ŸY QéßÉ ¦Î•à‡Üßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„·„¯öÌ•
Üóâéß ÃŸE¶„í ¨ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸYs §Sf Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹éß: Ø‚éßÈ꽟ӂñâ
½•NŸoâéß. ΉYY ¥Ì„Ç‹éß ¥CsÌó Ì„»„éßÜßÕ‚Ç‹ÌŸÇ‹éß."" Ó•âéß ½ß¸ÿÒêË ½ß¸†Ã„|·„¢»‡ ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß, ¨
ßÁ»„뺢 ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. §Îˆ _·ÒÜߢ
11 ³·„ ß݄z »„éßÅßj»‡ ÒêȯöÌ„éߢΈ""
''Ø„éßêΟ ßÁ ¶„íÅßéߢՃY·Ž ¨ Rá¸Ø„êÜßéß 6Ø„ é ß ê Ο ßE YÒÓß « ¢ ¿• Õ® „ Ò ÓŸYs »„ é ß Ã ˆ ¢ S
¿‚½ß¸t¢Ç›: Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒêÓŸYs Râ¢Ç›! Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß:
12 ΟQ΋ é ß Ò¢à„ Ò ê, Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ïÓß Ü ß R

Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß: ZÒ… ½ß¸ÿW ÃóÁƒ ½ß¸ÿÁÜß ½ß¸Åßz Ó߸È ''CHØ„ê΋éß ¥Ç‹Ò…܃z ¨ Õ®„Ò¢W ¿ŸÜƒ ¯Ì„éßo»‡
Ø‚éß`â ÓŸxØ„éß YÄnØ„éߢ ¿•Ø„êH. ӕÄÓ߸éßpÜß ©¢Îˆ ܜՃÓóâéß ½ßø |„ ÌŸÜßÒÜœ ¨ Õ®Ò„ ¢W ¯Ì„é»oß ‡
ÎûMŸjxY·Ž »„éßÈ ¥Øßéßâ ½ŸÃˆY Ó߸¢Ã„·äŽ¢¿„éßÒéßéß. Ò…¢Îˆ ·ŸY Ó•âéß YÁ¢»‡ ΉYY ¯ÇŸÃˆÜƒ ÒêÈf
ZÒΈ ¿•Ø„éß·„¯öÌ• ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ ½•NŸoâéß. Yßwâéßá¸x¢»‡ Ò…âs ⻄Ä¢ÒÜœ ¨
ÓŸ ·ó½ß¸¢ ¯Ò|Ã„ê ¦½ß¸Ü•Y ΋U¢¿„éß ¥Cs܃ Õ®„Ò¢W ¹ƒI»‡ Ò…¢Ç› ¯öÌ„éߢΈ.
7 ¨ Õ®Ò
©¢ÅßéߢΈ. QéßÄéß Î‹éßá¸j ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß »„âéß·„ „ ÓŸYs ÓŸà„⢠¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž Ó•âéß Òéßâéßáé¸ xß
§Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. Üßâéß ½ß¢¸ ½ß…¸ ÌŸâéß. ¦ ßÁ»„ëº ÓŸà„ÓŸY·Ž ÒSfâ
13 ''Ø‚éà ßê
„ á¸ÜÒ• ê, Ó•âéß Z¶„í ÒxW_÷ŽÓ‚ñÓŸâéß. ZÒ… ½ß¸ÿW ½ŸY ¿•WÜóâéß ³·„ ¦Ø„éßéßÏ‹¢ ©¢ÅßéߢΈ.
½ß¸Ã„|Ì„ K¹ßÄ¢ï½ßñ ¶„îÄéßf¢ÅƒÒ…. ZÒ… ¨ ¥¢Î‹½‚éß`â, ÕßÜß½‚éß`â Qéß Î•ÒΟÄéß Î‹ê܃Üßâéß
ÜóØ„éÜß ó Òéߺß˕܃ ¶„îÄéfß ¢ÅƒÒ…. Ø‚éÃß ê „ ½ŸÃ„éß âÈ·Ž ½•NŸoÄéß. âÈ·Žâ ¦ ΋ê܃Üßâéß ½ŸÃ„éß
á¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éß܃ß 'ÒéßÒéßwHs ¯Ò|Ã„ê ¯Î‹éß Ì„»„ÜßՂNj̟Äéß.
ØßéßÉwØ„ê 22:8-20 864
8''§Ì„Ä Εà‡Üß ½ß¸ÿÁÜœ¢Î‹Ãó ¨ â»„Ã„¢ ½ß¸·„a»‡ ¥Y Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¥¢ÅƒÇ‹éß. ¥Üƒ ¥Y
½‚݄̟Äéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ, 'Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß⠥̄Njéß Ì„â Õ®„Ò¢WY ï½ß΋q ï½ß΋q ·ŽÅŽ·•ÜßÌó
^·¢Î‹é·ß • ΋éÃß Wc„ ½ßÅ
¸ ¢jŽ ¿ŸÇ‹é?ß Ø‚éÃß ê
„ á¸ÜÒ• éßéß ³·„ »ò½ßt¸ YÈwNŸoÇ‹éß. ½ŸÅŽ ¿„ŃÿÜ߶„í, Ì„Üßé߽߸…Ü߶„í ΕÒ
⻄Ä¢" ¥Y ³·„È Óò·„Äéß ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß. 9ΟY·Ž ΟÄéß ·„Ü߽߸âéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÅŽ·Ž
Ó߸ÒêÏŸâRéßΈ: 'Ø„éßêΟ ßÁx ½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÃˆ ¥¢Î‹¢»‡ ¯Ã„é߽߸… Ä¢»„éß ½•à‡Ç‹éß.
15 Ø‚éÈ
Ø‚éÈß ê½Ÿ Ε҅Y YÕߢϋââéß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„Å¢ß , ÒêY ß êØ„ê·•Òê, Z §¢ÅŽÜó R_àá«¢S ©âs
½•Øé„ Åß ¢ß ÒéßêÜߢ»‡ Ε҅Njéß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß ÓŸà„⢠ΕÒΟÄéß ·„Ü½ß ¸ß Yâéßs »ò½ßt¸ ßEâéß ¿•Øé„ Îß é‹ .ß
¿•à‡Ç‹éß. ¦ ½ß¸ÿÁÜßéß ¥âx Ε݄҅{ßâéß ·òHS Z Ì„¢Ç›ÿØ„éß»„éß Ø‚êá¬Ø„êß Ì„â¶„í ·ŸÒÜßÓß«â
¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß.""" ¦@įŸZØ„êÜßÌó Ì„ë½ßo« ½ßǸ ŸmÇé‹ .ß ¥Ì„Çé‹ ß °Îˆ
ÓŸxØ„éß½‚éß`âÎó, °Îˆ Ó߸̄x½‚éß`âÎó ΟYY
ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê@E¶„í (á¸ÜßêzÒéßéß) ÒxW_÷„¢»‡ ¿•à‡Ç‹éß. Ø‚êá¬Ø„ê Ó߸úÌ„tÒÄoâéßÇ‚ñâ¢Î‹éßâ
XÄéßt ¥Ì„Y·Ž ¥¢ÌŸ Ó߸Òx¢»‡ ÁÈC¯öØßéߢΈ.
10 ¿„Y¯öØßéâ 16 Ø‚êá¬Ø„ê ð½ß΋½ŸÃˆY, ¥ÒÓ߸pÜó ©âs ½ŸÃˆY
ß ÃŸE ·òÄ¶í„ ΋éߣA¢¿„Ò΋éßq.* ¥Ì„Y
·òĶ„í R¿ŸÃˆ¢¿„Ò΋éßq. ·ŸY §·„aÇ‹ âéߢǛ ½‚Jz ¦Î‹é߶„íÓŸsÇ‹éß. Ø‚êá¬Ø„ê ¥Üƒ ¿•Ø„éßéßÅß
¯öØ•éß ÃŸE ·òĶ„í Réß·ŽaH»‡ ΋éߣA¢¿„¢Ç›. * ÒÜßz ¥Ì„Y·Ž ¥¢ÌŸ Ó߸Òx¢»‡ ÁÈC ¯öØßéߢΈ.
¥Ì„Y ·òĶ„í ΋éߣA¢¿„¢Ç›; ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Ø‚éßÈêØ„ê·•Òê, ''Ε҅ßY Ì‚ÜßéßÓ߸éß ·òâéßÅß""
¥Ì„Ç‹éß ÒéßÈ WÈC ßNjéß. Ø‚éßÈêØ„ê@E ¥¢_Åß °RéßÅ?Ž ΉâéßÜ¶ß í„ Î‹Ãúˆ ΋éÜß ¶ß í„ Óß@ ¸ Ø„é¢ß
Ì„â ÒêÌ„ë Õ®„êRéßY ÒéßÄÜß ¿„êÇ‹Ç‹éß. ¿•Ø„éßÅߢ ÒéßÈ؄éßéß ÓŸxØ„éߢ»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿„Åß½•éß
ââéßs Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß òÓ• ÒêßcÜéß .ß "" §Î• Ø‚éÈß ê½Ÿ
11
Ø‚êá¬Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ á¸ÜßêzÒéßéß (Ø‚éßÈê ½Ÿ¶„ía.
17 Ø‚éÈêØ„ê·•Òê Z¶„í °Îˆ ܃ծ„Ο؄éß·„¢»‡
Ø„ê@E Ì„â Ì„¢Ç›ÿ ÒéßÄ˟â¢Ì„Ä¢ ¥Ì„Ç‹éß ÃŸÁ
Ø„êxÇ‹éß) âéß »„éßÈ¢S Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ¥¢Åßéß ©¢Åßé¢ß Ο, ¥Y Z ·„Ýé„ zß ½‚ζ‹ í„ Ì„ê ©¢ÅƒØßé.ß
ÓŸsÇ‹éß: ''Ø‚éßÈêØ„ê@E Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ §¢·Ÿ, §¢·Ÿ ¯Üƒ Ó߸¢¯ŸÎˆ¢¿ŸÜƒ ¥Y Ó߸Ο Z
΋êÄ¢»‡ ½‚Jz¯öØ„êÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ¥Ì„Ç‹éß ÒéßâÓ߸é߀ ΟYï½ßñ Üß»„s½‚éß` ©¢ÅßéߢΈ. ¥¢Î‹é߶„í
ÒéßÄÜß WÈC ßNjéß. 12¨P½ß¬jØ„éßéßÜßéß Ø‚éßÈêØ„ê ¥ÒêØ„é߶„íÜßâéß ÕßH ¿•Ø„éßŃY·Ž ¶„îÇŸ ZÒ…
@Eâéß ¯·„aÇ›·Ž XÓ߸éß·òY ½‚݃zÃó ¥Ì„â·„aÇ• ¿„Y Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsÒ… §Ì„ÄéßÜß NôÒéßéßwâéß Îò¢C
¯öÌŸÇ‹éß. ¨ ßÁƒxYs ¥Ì„Ç‹éß ÒéßÄÜß ¿„êÇ‹Ç‹éß."" H¢¿„ŃY·Ž ZÒ… §á¸j ½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÒ….
18 ·ŸÒ…â Ø‚êá¬Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚éßÈê

ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ XÄéßt Ø„ê·•Òéßé ßEⶄí Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸tí¿„éßâs


13 ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ §Îˆ ΕÒéß⻇: ''Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈêØ„ê
Réß·ŽaH ·•Ç‹éß. Ì„â Õ®„Òâ YßwËŸY·Ž ¥Ì„Ç‹éß ·•Òéßéâß éß »„êÈf °Ç‹|Äéß '¥Ø‚êx, ÓŸ Nö΋Ãé„ Çß Ÿ,
Réß·ŽaH ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ï½ßñ ¥¢Ì„ Ó•âéß Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéßâé »„éßÈ¢S ΋éߣA
Ó߸éßoÜó »„Î‹éßÜßéß ·„ÅßjÇŸY·Ž ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸ÿÁÜßâéß Ó߸éßoÓŸsâéß! ¥Ø‚êx, ÓŸ Ó߸Èê΋É, Ó•âéß
½‚êÓ߸CÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ÓŸ ½ß¸ÿÁÜß¿• ¥Ì„Ç‹éß Ò†Ãˆ_· Ø‚ é ß È êØ„ ê ·• Ò éß é ß â éß »„ é ß Ã ˆ ¢ S R¿ŸÃˆ Ó ß ¸ é ß o
½ß¸Y ¿•ØßéßÓ߸êo ©ÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃˆ ½ß¸Y·Ž ¥Ì„Ç‹éß ÓŸsâéß!" ¥Y ½ßÿ¸ ÁÜßéß ³·„È ·ò·„Ãé„ ß ¿‚½t¸ß í·óÄé.ß
½ß¸ÿW ½®ß¸Üߢ §Ò|Åߢ ܕ΋éß. Ø„éê ß ÎŸ ½ßÿ¸ ÁÜßéß Ø‚éÈß êØ„ê·•Òéßéâß éß »„éÃß ¢ˆ S
14 ''ÓŸ ·òĶ„í Ó•Óò·„ »ò½ß¸t Õ®„Ò¢WY YÈwNŸoâéß. R¿ŸÃˆ¢¿„Äéß. '´ Ø„éßÁÒêZ, Ó•âéß Réß·ŽaH
ï½ßñ ¥¢Ì„Ó߸éßoÜó ¯Óós »„΋éßÜßéß YÈwNŸoâéß,"" ΋éߣAÓ߸éßoÓŸsâéß. ´ ßÁƒ, Ó•âéß Z^·ñ R¿ŸÃˆ
Ó߸éßoÓŸsâéß!" ¥Y ½ŸÃ„Ì„YY »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸tÄéß.
¿„Y¯öØßéßâ ... ΋éߣA¢¿„Ò΋éßq ·•ÿ.½ß¸†. 609 Üó ¨P½ß¬j 19 ¿„Sfâ »‡Ç›Î‹âéß ½ß¸†Ç›f ï½ßÅŽjâÅßéßz Ø‚éßÄêá¸
Ø„ééß Üß Ìß ó ÁÈCâ Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó ¿„Y¯öØßéâß ÃŸE Ø‚êá¬Øê „ Ü•Òéßéß ½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéßâéß ¯ŸWï½ßÇ‹
¥Y Øßéß·„aÇ‹ ¥Ã„p¢. ̟Äé.ß ¥Ì„Y à„½ŸYs ½ŸÃ„éß ¨Ç›f ¯ŸÃ„ ½•NŸoÃé„ .ß
½‚J¯z öØ•é ... ΋é£ß A¢¿„¢Ç› ¥â»‡ Ø‚êá¬Øê „ ¶„íÒêÄéÇß ‚ñâ ½ŸÃ„éß ¥Ì„Y à„½ŸYs Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Ì„Üßé߽߸…Üß
Ø‚éßÈêØ„ê@E Ø‚êá¬Ø„ê ¿„Y¯öØßéß⠽߫ÒéßwÅß ÕßØ„éßÅŽ·Ž RÓ߸È ½•NŸoÄéß.
Ø„éßêΟ¶„í ßÁ‚ñÓŸÇ‹éß. §Ì„YÓ• á¸ÜßêzÒéßéß ¥Y ½ß«ÜßéßNŸoÄéß. 20 ''Ø„éê ß ÎŸ! ܜՃÓóâéß ½ßø |„ Ì„¢ Qéßηˆ Ž ½‚Jz ·_ ·„Üéß ß
¨P½ß…¸ j ßÁ‚ñâ Ó‚·ó¥âéßâÌ„âéß Ø‚êá¬Øê „ âéß ´Ç›¢¿ŸÇ‹é.ß ½•Øßéß. Z Ó߸|ÄÒéßéß ÕƒMŸâéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßÜó RY
½ß«ÒéßwÅß Ó‚·óßE Ø‚éßÈêØ„ê@Eâéß ÃŸ¿„È·Ÿâéßs¢Ç›
ÌòÜßC¢S ¨P½ß¸…j¶„í ÕߢΉ»‡ XÓß«·òY¯öØ„êÇ‹éß. ½ß«¢¿„YØßéßx. ¥ÕƒÃ‰Òéßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßÜó Réß·ŽaH
865 ØßéßÉwØ„ê 22:21-23:6
30
ÃóΈ¢¿„é. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ZÒ… ½‚êU¢Sâ Ø‚éÈß ê½Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é:ß ''Ø‚éÈ ß êØ„ê
½ŸÃ„¢ÌŸ ÓŸà„âÒéßÒÕóÌ„éßÓŸsÄéß. ·•âéß »„éßÈ¢S ¨ Rá¸Ø„éߢ ú½ŸÓß« ï½ßÅßj¢Ç›:
21 Ø„éßêΟ! ZÒ… ¿ŸÜƒ Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡ ©âsÅßéß '¥Ì„Ç‹éß ½ß«ÜßzÜßéß Ü•Y ½ŸYÌó Üœ·„a! Ì„â ORÌ„
Õ®ƒR¢¿ŸÒ…. ·ŸY Yâéßs Ó•âéß È¿„fÈ¢¿Ÿâéß! ·ŸÜߢÜó Ø‚éÈêØ„ê·•âéß °Qéß NŸÏˆ¢¿„Ü•Ç‹éß.
Ó•âéß Yâés È¿„fÈ¢SÓŸ ZÒ… Üß·x„ä ï½ßÅÜjß Î• é‹ !ß ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßÜó ¯Ò|Ç‹ê ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸â¢
ZÒ… Sâs ÒØ„éßÓ߸é߀Üó ¨ RÏ‹¢»‡ YÒ Qéß΋ ¶„îÃófÇ‹éß. ¥Ì„Y Ó߸¢ÌŸâ¢Üó ¯ÒÇ‹ê
Óß«¢¿ŸÒ…. Ø„éßêΟ, Z Sâs ÒØ„éßÓ߸é߀ âéߢǕ Ø„éßêΟ ßÁƒxYs °ÜßÇ‹éß.""
ZÒ… ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÇ‹Ò… ·ŸÜ•Î‹éß
22 Ø„éê ß ÎŸ, Ó•âéß Rψ¢¿• K·ä„ Ì„é¯ß Ÿ® âéß܃ ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. ¯Ÿ½ß¸…Üœñâ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß
¥Îˆ Z »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜß â¢Î‹ÃˆZ (ÓŸØ„é߶„í
Üßâéß) ªÎˆ ½•Ó߸éßo¢Îˆ. §Ì„Ä Εà‡Üßéß ·òYs
Z¶„í Ó߸@Ø„é߽߸Nj̟؄éßY ¥âé߶„íÓŸsÒ…. ·ŸY
23 ''Ø„éßêΟ ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜ߶„í (ÓŸØ„é߶„íÜ߶„í) ¿ŸÜƒß
¿‚Ç‹mΈ»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ½ŸÃ„éß ÓŸ »ò^ÃÿÜßâéß
(§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßâéß) ¿‚΋Äéß »òÅßéßjÌ„éßÓŸsÄé. ÓŸ
¦ ßÁƒxÜßéß ¶„îÇ‹ ´Ç›¢½ßÕ¸ Çß Ì ‹ ŸØßé.ß ¥½ßt¸ íÇ‹éß ½ßS
¸ f·„ ÕßØé„ Üß éß ß âéߢǛ »ò^ÃÿÜßâéß ¯ôÒéßwY âÜßéÎß àˆ Ü„ ƒ
Z¶„í Ì„½ß¸t·„ ¥ÒÒêâÒéßéß ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. ZÒ… ÌóH ½•Ó߸éßoÓŸsÄéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢS ÒSfâ
¿•Óß«â ΋éßMŸaßxÜßâéß Ì„Üß¿„éß·òY ZÒ… Óß«»„éßc ½Ÿ¶„ía.
2¦ ·Ÿ½ß ¸ à „ é ß Ü ß é ß (ÓŸØ„ é ß ¶ „ í Üß é ß ) ÓŸ ½ß ¸ ÿ ÁÜß ¶ „ í
¿‚¢Î‹éßÌŸÒ….
23 ´ ßÁƒ, ·ò¢Ç‹ Qéß΋ ΕÒΟÄéß ·„Ü߽߸Ìó ՃϋéßxÜßéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¦ ·Ÿ½ß¸
YÈw¢Sâ Õ®„Òâ¢Üó ZÒ… YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÒ…. ¨ ÄéÜß ¶ß í„ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''´ ·Ÿ½ßø é„ Üß ƒÃŸ
·„Ü߽߸ Ì•ÕßÇ›â ܜՃÓóâéß Î•à„¢ÜóÓ• Z Ò…âs (ÓŸØ„é¶ß í„ Üßé)ß , QéßÃé„ ß ÓŸ »ò^ÃÿÜß Òéߢ΋âéß âÜßéÎß àˆ Ü„ ƒ
Åßéßz»‡ Ò…¢Îˆ. ·ò¢Ç‹ QéßΈ ¦ ï½ß΋q Õ®„Ò¢WÜó ¯ŸÃˆ¯öØ•éß܃ ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ¯öÒŃY·Ž QéßÄéß ³WoÇ›
Z¶„í ZÒ… Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢ ¥âé߶„í¢ÅßéßÓŸsÒ…. ·ŸY Ì‚¿ŸfÄéß. QéßÄéß ½ŸÃˆY »„éßÈ¢S à„ÿ΋r ÒU¢¿„ܕ΋éß.
Z¶„í K·ä„ ÒSfâ½ßt¸ íÇ‹éß ZÒ… YÁ¢»‡ ÃóΈNŸoÒ….
Ó߬oÿ ½ß¸ÿÓß¸Ò ½•Î‹â ¥âéßÕ®„R¢SâÅßéßz ZÒ… Ճϋ ·ŸY Ó•âéß QéßÌó ÒxҺÈNŸoâéß. QéßÄéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß
½ß¸Ç‹ÌŸÒ…."" ·ŸÃŸxÜ߶„í Ó•âéß RéßÒéßwHs K·äŽNŸoâéß."" ¨ ÒÄoÒêâ¢
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ. 3''Ó•âéß ÓŸ »ò^ÃÿÜß
Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß (·òÓŸx) ï½ßñ XÄéßt Òéߢ΋âéß (½ß¸ÿÁÜßâéß) §Ì„Ä Εà‡Ü߶„í ½ß¸¢¯Ÿâéß.
24 ¯öØßéâß ÓŸ Òéߢ΋Üâß éß (½ßÿ¸ ÁÜßâéß) Ó•âéß ¿•Ã΋„ N‰ Ÿoâéß.
''Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹Ò…, Ø„éßêΟ
ßE½‚ñâß Ø‚éßÈêØ„ê·•âê, ''Ó•âéß YÒÓß«¢¿„éßâ¢Ì„ ½ŸÅŽY ½ß¸Sf·„ ÕßØ„éßÜßé߶„í (Εà‡Y·Ž) ÒéßÄÜß ¿•Ã„éßf
Yà„fØ„éßÒéßéß»‡"" ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ÌŸâéß. ÓŸ Òéߢ΋Üßéß (½ß¸ÿÁÜßéß) ½ŸÅŽ ½ß¸Sf·„ \ÅŽ·Ž
½Ÿ¶„ía §Îˆ Z¶„í ¿•NŸoâéß. ''ZÒ… ÓŸ ¿•W ©¢»„Ľ‚éß`ÓŸ (Εà‡Y·Ž) WÈC ¿•Ã„éß·ó»‡Ó• ½ŸÅŽ·Ž Ó߸¢ÌŸÓóÌ„tWo
Yâéßs Ó•âéß ÜƒC ½ß¸Ç‹½•NŸoâéß! 25Ø‚éßÈêØ„ê·•âê, ÁÈC, ¥[×ÒëΈr ¿‚¢Î‹éßÌŸØßéß. 4ÓŸ »ò^ÃÿÜß Òéߢ΋ï½ßñ
Yâéßs Ó•âéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í, Ó•âéß ·òÌ„o ·Ÿ½ßø é„ Üß âß éß (ÓŸØ„é¶ß í„ Üßâéß) YØ„éRß éßNŸoâéß.
·„GqØ„éßéßÜ߶„í ¥½ß¸tCNŸoâéß. ½ŸÃˆY »„éßÈ¢¿• ZÒ… Õ®„Ø„éß ¦ ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß ÓŸ Òéߢ΋ Rá¸Ø„éß½‚éß` à„ÿ΋r ÒUNŸoÄéß.
½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÒ…. ½ŸÃ„éß Yâéßs ¿„¢½ß¸¿„êÓ߸éßoÓŸsÄéß. ÓŸ Òéߢ΋ Ղ΋ȯöØ•éß܃ »‡Y, ÁÇ›Óß« ¯öØ•éß܃ »‡Y
26Yâéßs, Z Ì„HZ ¿•Ø„éßÕßNj΋éß. ÓŸ Òéߢ΋Üó ³·„a »ò^Ãÿ ¶„îÇŸ
z QéßÃé„ ß ½ß…¸ ÅßYj Εà‡Y·Ž úÌóÓß« ½•NŸoâéß.
ZÒ…, Z Ì„Hz ¦ ½ß¸ÃŸØßéß Î•à„¢Üó ¿„Y¯ö̟Äéß. Ì„½ß«t¯ö΋éß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
27Ø‚éßÈêØ„ê·•âê, Z ÒêÌ„ë Õ®„êRéß·Ž ß½ŸÜßY

ZÒ… »‡Ç®‹¢»‡ ·óÄé߶„í¢ÅƒÒ…. ·ŸY Z ·óÈ·„ XÄ΋éß."" ZWØ„éßéß·„o½‚éß`â ''¥¢¶„íÄ¢"" (·òÌ„o ßE)
5
ZÒ… Ò¿„éßfÅ߶„í Ó•âéß ¥âéßÒéßW¢¿„âéß. ''Ó•Óò·„ ZW Ø„ééß ·ß ½o„ ‚éâ`ß ¥¢¶„íßYs* ½‚ééß Hß ½ß¢« ½ß¸
Á•ðÓß Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒÓ߸êoÒ…¢Îˆ,"" §Î• Ø‚éßÈ꽟
28 ½Ÿ¶„ía. ¥Ì„Ç‹éß ÒéߢS Ì‚HR Ì•ÅßÜßÌó ½ß¸Ãˆ¯Ÿ
³·„ Òx·Ž¿
o • Ó•Ü¶ß í„ RÓßø ˆ ·òÅßÕj Çß â› ÒéßÅjŽ ¶„í¢Ç‹
ÒêΈÈ, ·òÓŸx Ø‚éßéß·„a (Ø‚êÈêØ„ê·•âéß) H¢¿„»„Üß ÃŸE. Εà‡Y·Ž °Îˆ ؂껄x½‚éß`âÎó,
Óß«pW Ò…âsΈ. ¯Ò|È·• ½ß¸Y·ŽÃŸY ´ÅŽ ¶„í¢Ç‹ °Îˆ ÒéߢSÎó ¥Ì„NjΈ ¿•NŸoÇ‹éß.
6 à„ é ß Î ‹ r ½ ‚ é ß ` â Òéß ¢ S \ÁóÌ„ t Wo Óß ¸ Ò éß Ø „ é ß Ò éß ¢ ΋ é ß
ÒêΈÈ»‡ ¥Ì„Ç‹éßÓŸsÇ‹éß. Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß,
¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßéß ¯¢Î‹é߶„í RÓ߸Èh¢¿„ÕßNj̟Äéß? Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß Ã„·äŽ¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß
½Ÿ^â΋é߶„í ¥âx Εà‡Y·Ž ÌóØ„éßÕßNj̟Äéß?
29 Ø„éßêΟ ßÁxÒê, ´ ßÁxÒê, ´ ßÁxÒê! ¥¢¶„íÄÒéßéß ÎŸQ΋éß Ò¢à„¢Üó âéߢǛ ³·„ ·òÌ„o ßE
Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠RâéßÒéßéß! ÒNŸoÇ‹Y ΉY Õ®ƒÒ¢.
ØßéßÉwØ„ê 23:7-18 866
13
Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡ YÒÓß«Ó߸éßo¢Îˆ. ''Ø‚éßÈ꽟 Òéßⶄí ''Ó߸ÒéßÄ؄é* ß ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¿‚Ç‹éß ¿•Ø„éßÅߢ Ó•âéß
ÓŸxØ„éߢ*"" ¥Y ¥Ì„Y·Ž ð½ßÄéß»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ¿„êà‡âéß. ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„ ÕßØ„éßÜßéß ð½ßÈÅß
½ŸÃ„éß Õ®„Rá¸x Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸tÅߢ Ó•âéß
7 ·ŸÒ…â Ó߸ÒéßØ„éߢ ¦Ó߸âsÒéßÒ…Ì„ê ©¢Îˆ §Î• ¿„êà‡âéß. ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía, ''¥½ßt¸ íÇ‹éß ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¯¢Ì„ ÒêÌ„ÿ¢ß Ø‚éßÈ꽟¶„í ΋êÄ¢ ¿•à‡Ã„éß.
Ø‚éßÈ꽟 ð½ßÄéßQéß΋" ¯ŸÌ„RÏ‹¢»‡ ½ß¸ÿÒêË¢ 14 Ø„éê ß ÎŸ ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ß Ø‚éÃß ê„ á¸ÜÒ• éßéÜß ó ï½®ê
ß Ã„½‚éâ`ß
¿•Ø„éßÄéß. 'YÌ„éßxÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 ÌóÇ‹éß" ¥Ó•Îˆ ½ß⸠éßÜéß ß ¿•Øé„ Å ß ¢ß Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ¨ ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ß
'¨P½ß…¸ j Εࢄ âéߢǛ §à‡ÿØ•éÜß éß âß éß RÇ›½¢«ß S XÓß·« òY Òx[׿ŸÃ„ ÎóMŸY·Ž ¯ŸÜßtÇŸmÄéß. ½ŸÃ„éß ¥ÕßΟr
ÒSfâ Ø‚éßÈ꽟 ÌóÇ‹éß" ¥Ó•Rˆ ¯ŸÌ„ ½ß¸ÿÒêËŸÜßéß. Üßâéß R¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß Ì„½ß¸tíÇ‹éß ÕóÏ‹âÜßâéß
8·ŸY §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ·òÌ„o RÏ‹¢»‡ ½ß¸ÿÒêË¢
¥âéßÓ߸È¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß Î‹éßßwÄéßcÜßâéß, ¿‚Ç‹éß
¿•NŸoÄéß. 'YÌ„éßxÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 ÌóÇ‹éß." Ø‚éßÈ꽟 ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ¯öÿÌ„€U¢¿ŸÃ„éß. ¥¢Î‹éß
̄⠽߸ÿÁÜßâéß ©Ì„oÄ ßÁx¢ âéߢǛ RÒéßéß·Žo ¿•Óß« ÒÜßz ½ßÿ¸ ÁÜßéß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒêâÜ•Îé‹ .ß ½ŸÃ„éß
XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY ½ß¸¢½ß«â ßÁƒx NôÎòÒéß â»„Ã„¢ÒÜœ ©ÓŸsÄéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
ÜßYsÅŽ âéߢǛ ½ß¸ÿÁÜßâéß WÈC XÓß«·òY Ò¿ŸfÇ‹éß"" ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ ΋ëá«jÜó »ò½‚éßéßúß ⻄Ä¢ÒÜœ
¥Y ½ß¸ÿÁÜßéß ¿‚½ß¸tí¶„í¢ÅƒÃ„éß. ¥½ß¸tíÇ‹éß §à‡ÿØ•éßÜßéß ©ÓŸsÄéß!""
15 ¥¢Î‹éßÒÜßz Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨
½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÃˆ Ó߸|Î•à„¢ßÜó YÒÓß«NŸoÄéß.""
½ß¸ÿÒ·„oÜß Rá¸Ø„éߢÜó §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ''¦
Îò¢»„ ½ß¸ÿÒ·„oÜ߶„í ÒxW_÷„¢»‡ XÄéßt ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß Ó•âéß K·äŽNŸoâéß. ¦ K·ä„ Rá¸Òéßéß
9 WâsÅßéßz, ¿•Î‹éß ZÄéß ÌŸCâÅßéßz ©¢ÅßéߢΈ. ¦
½ß¸ÿÒ·„oÜ߶„í ½ß¸RÌ„ÿ½‚éß`â ÒêÅßÜßéß: Ó•âéß R¿Ÿ
Ä¢»‡ ©ÓŸsâéß. ÓŸ ºë΋؄éߢ ½ß¸CH¢Îˆ. ÓŸ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¦ÏŸxWw·„ ½ß¸Ã„½‚éß`â ³·„ Äéß»„wÌ„âéß
¯Òéßéß·„Üßéß ÒËé߶„íÌ„éßÓŸsØßéß. Ó•âéß ½ß¸ÿÕßH¢½ß¸ ¿•à‡Ã„éß. ¦ Ãó»„¢ Î•à„ ½Ÿx½ß¸o¢»‡
¿‚ÜÃ_ß C¢Îˆ. ·ŸÒ…â ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß Ó•âéß K·äNŽ Ÿoâéß.
(ØßéÃß w‰ Ø„ê) ³·„ ÌŸ»„éÕß óÌ„éß Òx·ŽÜo ƒ ©ÓŸsâéß. ¦ Ãó»„¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY ½ß¸ÿÒ·„oÜß âéߢǕ
Ø‚éßÈ꽟âéß ÕßÅŽj, ¦Ø„éß⠽߸RÌ„ÿ ½Ÿ¶„íaâéß Ó߸¢·„ÿRéߢS¢Îˆ.""
ÕßÅŽj Ó•Y܃ Ò…ÓŸsâéß. 16 Óßà ¸ |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
10 Ø„éßêΟ ßÁx¢ Òx[׿„È¢¿• ½ŸÃˆÌó Y¢Ç›
¿‚½ß¸tíÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß Qé߶„í ¿‚ð½ßt
¯öØßéߢΈ. ½ŸÃ„Ó•·„ RÏŸÜßéß»‡ ¥Rà‡|Ó߸éßÜœñ Rá¸Ø„êÜßâéß QéßÄéß Üß·ä„xï½ßÅßjÒ΋éßq. ½ŸÃ„éß
©ÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ßÁƒxYs à„½ß«¢¿ŸÇ‹éß. RéßÒéßwHs ½‚êÓß½¸ …¸ß ¿ŸfÜßY ½ßÿ¸ Ø„éWß sÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß
¥¢Î‹éß¿• ¥Îˆ \Ç‚ñ ¯öØßéߢΈ. ½ß¸Sf·„ ÕßØ„éß ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ß Î‹Ã}„ ÓŸÜßâéß »„éÃß ¢ˆ S ÒêŃzÇÌ‹ ŸÃ„é.ß
Ý„Üz ó ½‚ééß ·ß a„ Üßéß ¯¢Ç› ¿„Sf¯öÌ„éÓß ŸsØßé.ß ¯ô܃ ·ŸY ½ŸÃŸ ΋Ä}ÓŸÜßâéß ÓŸâéߢǛ ¯ô¢Î‹Ü•Î‹éß.
ÜßZs ¯ÇŸÃ„éÜß ƒz ÒêÈӟØßé.ß ½ßÿ¸ Ò·„Üo ¢ß ÌŸ ΋éáß é¸ jß ½ŸÃˆ ΋Ä}ÓŸÜßZs ½ŸÃˆ ·„ÜßtÓŸÜ•. 17·ò¢Ì„
ÜßØ„êxÄéß. ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ½ŸÃˆ à„·ŽoØ„éßé߶„íoHs ÒéߢΈ ½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a YÁ½‚éß`â
Ó߸¢Î•à‡Üßâéß ïÓßñÌ„¢ ¥Ó߸Ux¢¿„é߶„í¢ÅƒÃ„éß.
Ì„½ß¸tíÇ‹éß RÏ‹¢»‡ RYØ‚êCÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¦ ½ß¸ÿÁÜ߶„í Ä·„Ä·ŸÜß Rá¸
11 ''½ßÿ¸ Ò·„Ü
o éß ,ß Ø„êÁ¶„íÜßéß ¶„îÇŸ ΋éáß é¸ Üjß Ø
ß ê
„ xÄé.ß Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…̟Äéß. 'Qé߶„í à‡¢W Ó߸Òé߶„îÄéß
½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÜßØé„ ¢ß ÜóÓ• ΋éáß ·j¸ ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å ß ¢ß Ì„é¢ß Έ" ¥Y ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„é.ß ·ò¢Ì„ ÒéߢΈ ½ßÿ¸ ÁÜßéß
Ó•âéß ¿„êà‡âéß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. Õߺéß ½‚éßéߢǛ½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¿•Ø„éß΋Üß¿„é߶„í
12 ''·ŸÒ…â ÓŸ Ó߸¢Î•à„¢ §·„ Qéß΋Åß ½ŸÃˆ·ŽÒ|âéß.
âsΕÎó ¥Î• ¿•NŸoÃé„ .ß ·ŸÒ…â ½ŸÃˆ·Ž ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ,ß
½ŸÃˆ ORÌ„¢ ÕßÜÒß ¢Ì„¢»‡ ¥¢Ï‹·ŸÃ„¢Üó âÇ›S 'Qé߶„í ° ·•Ç‹ê ß΋éß!" ¥Y ¿‚½ß¸…̟Äéß.
âÅßéßz¢ÅßéߢΈ. ½ß¸ÿÒ·„oÜ߶„í, Ø„êÁ¶„íÜ߶„í 18 ·ŸY ¨ ½ß ¸ ÿ Ò·„ o Ü ß Ü ó ° ³·„ a Ç‹ ê ½ß ¸ à „ Ü ó·„
ÒêÄc¢ ¥W âéßâéßï½ßñ ÁƒÃˆ½ß¸Ç•Üƒ ©¢ÅßéߢΈ. Ó߸ծ„Üó* YÜßÒܕ΋éß. ½ŸÃˆÜó ° ³·„aÇ‹ê
»‡Ç® Ÿ¢Ï‹ · ŸÃ„ ¢ Üó ½ß ¸ ÿÒ·„ o Ü ß é ß , Ø„êÁ¶„íÜßéß
ÁƒÃˆ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ½ŸÃˆ QéßΈ·Ž R½ß¸Ì„éßoâéß XÓ߸éß·òY
Ó߸ÒéßÃ„Ø„é §Îˆ §à‡ÿØ•éßÜßéß ©Ì„oÄ ßÁx½ß¸… Òéßéß¹ßx ½ß¸ÅßjË¢.
ÒNŸoâéß. ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß, Ø„êÁ
¦ ½ß¸ÿÁÜßéß Réß·ŽaH Z¿„ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒÜßâ Ε҅Ǖ
¶„íÜßâéß K·äŽNŸoâéß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ßÁƒxYs ÓŸà„⢠¿•à‡Ç‹éß. Ó߸ÒéßÄ؄é߶„í Mö½‚êÿâéß ÒéßÃó
ð½ßÄéß.
Ø‚éßÈ꽟 ... ÓŸxØ„éߢ §Îˆ ΋|¢ÎŸÃ„p¢. §Îˆ Ó߫ΈaØ„ê ½ß¸Ã„Üó·„ Ó߸ծ„ ¯ŸÌ„YÕߢϋ⠻„ÿ¢Í‹¢ÜóY ½ß¸ÿÁÜßéß Ó߸|Äc
ð½ßÄéß Üƒ¢ÅŽÎˆ. ¨ Õ®„Rá¸xΟ|ËŽ ØßéßÒ|ÕßÇ›â½ß¸…tÇ‹éß Ó߸ծƒÓŸØ„é߶„íY»‡ Ε҅Y SXÿ·„È¢S ÒêŃzÇ•½ŸÃ„éß.
‹ Ž »„ÿ¢Í‹Òéßéß 22:19- 23 Ø‚éáß Ø
Ø„éßêΟ·Ž ßE. ·ŸY ØßéßÉwØ„ê ½•Ãò·„ ßEâéß »„éßÈ¢S ¿„êÇ‹¢Ç› ßEÜßéß ½‚ééß Îß Å ¸ ê„
½ß¸Üßé߶„í¿„éßÓŸsÇ‹éß. 6:1 -8 ; Ø‚êÕßéß 1 -2 .
867 ØßéßÉwØ„ê 23:19-36
Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß »‡Y, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaâéß »‡Y ¿‚¯ŸtH. 29ÓŸ Ó߸¢Î•à„¢ ¥Cs܃҅¢ÅßéߢΈ"" §Î•
΋È}¢¿„ܕ΋éß. ½ŸÃˆÜó ° ³·„aÇ‹ê Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ''¥Îˆ ³·„ ÕߢNjâéß ½ß¸»„éßÜß·ò_Åßj
Ó߸¢Î•à„¢ ½ß¸Åßz à„ÿ΋r ÒU¢¿„ܕ΋éß. Ó߸½‚éßwÅß܃ ©¢ÅßéߢΈ.
19 30''·ŸÒ…â ¦ Îò¢»„ ½ß¸ÿÒ·„oÜ߶„í Ó•âéß ÒxW_÷ŽY.""
§½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ K·ä„ Ì„é߯®Ÿâéß܃
ÒÓ߸éßo¢Îˆ! Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸¢ ©»„ÿ½‚éß`â »‡H §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒê⢠''¨
½Ÿâ܃ ©¢ÅßéߢΈ! ¦ ΋éßá¸éßjÜß Ì„ÜßÜßéß SW·Ž ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ³·„È âéߢǛ ³·„Äéß ÓŸ ÒêÅßÜßéß Îò¢C
¯öØ•éÜß ƒ ¥Îˆ ½ŸÃˆ Qéßηˆ Ž RÃ„é¿ ß é„ ¶ß í„ ½ßǸ é‹ Ìß é„ ¢ß Έ. H¢¿„ŃY·Ž ½ß¸ÿØ„éßWsÓ߸êo ©¢ÅƒÃ„éß.* 31Ó•âéß ¨
20 Ø‚éßÈ꽟 ¿•Ø„éß΋Üß¿„é߶„íâs΋¢ÌŸ ¿•ðÓß Îò¢»„ ½ßÿ¸ Ò·„Üo ¶ß í„ ÒxW_÷ŽY."" §Î• Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía.
ÒÄ¶í„ ¦Ø„éâß ·ó½ß¢¸ ¿„܃zÃ΄ é‹ .ß ¥¢Ì„xΈӟÜóz ½ŸÃ„éß ·„Ht¢Sâ ÒêÅßÜßÓ• ½ŸÃ„éß ©½ß¸Ø‚êCÓ߸êo, ¥Îˆ
ΉYY QéßÄéß Ó߸È»‡ ¥Ã„p¢ ¿•Óß«¶„í¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ Ó߸¢Î•à„ÒéßâsÅßéßz âÅŽNŸoÄéß. 32¥Ó߸̄x ΋Ä}ÓŸÜßâéß
21 ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß Ó•âéß ½ß¸¢½ß«Ø„éßéߢNjܕ΋éß. ·ŸY Õóψ¢¿• ¨ ½ß¸ÿÒ·„oÜ߶„í Ó•âéß ÒxW_÷ŽY."" §Î•
½ŸÃˆ·Ž ½Ÿ_à ̄Òéß ÒÄoÒêÓŸÜßâéß ¿ŸÅßŃY·Ž Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
½ß¸Ã„éß»„éßâ ¯öØ„êÄéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇ‹ ''½ŸÃˆ ¥ÕßΟrÜß ÎŸ|ß ¥Ó߸̄x ½ß¸ÿ¿ŸÃŸÜß ÎŸ|ß
ܕ΋éß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÓŸ ð½ßÄéßÌó ½ß¸ÿÒS¢¿ŸÃ„éß ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßâéß Ì„½ß¸tí ÎóÒ ½ß¸ÅŽjÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ß¸ÿÁ
22 ½ŸÃ„éß ÓŸ Ó߸Ä| Ó߸ծ„Üó YHS ©¢Ç›âÅßzØßéßÌ• Üß¶í„ Õóψ¢¿• YRéßÌ¢o„ ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß Ó•âéß ½ß¢¸ ½ßØ
« é„ éß ¢ß
½ŸÃ„éß ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Üßâéß Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜ߶„í ¿‚½ß«t Njܕ΋éß! ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â °Réß ¿•Ø„éßŃY·• Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž
©ß¢Ç•½ŸÃ„éß. ½ß¸ÿÁÜßéß ¿‚Ç‹éß ÒêßcÜßéß Ìò·„a ¦Á §Ò|ܕ΋éß! Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜ߶„í ½Ÿ_ÃÄ·„¢»‡
¶„í¢ÇŸ ¦ð½ß½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß Î‹éßá¸j ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éß Ó߸@Ø„é߽߸NjܕÄéß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía
¶„í¢ÇŸ ¦ð½ß½ŸÃ„éß.""
23 ''§·„aÇ‹ ¨ Ó߸pÜßÒéßéßÜó Ó•âéß Î•Ò…Ç‹âéß. Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ RMŸÎ‹ ½ŸÃ„o
33
΋êÄ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó ¶„îÇŸ Ε҅ßÇ‹âéß. §Îˆ ''Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß »‡Y, ³·„ ½ß¸ÿÒ·„o »‡Y, Ü•·„
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒê⢠''Ó•âéß ³·„ Ø„êÁ¶„íÇ‹éß »‡Y Yâéßs ½ß«HS, 'ØßéßÉwØ„ê,
΋êÄ¢Üó Ü•âéß! Ø‚éÈß ê½Ÿ °Réß ½ßÿ¸ ·„ÅÓŽ é¸ß Óoß ŸsÇ‹é?ß " ¥Y ¥Ç‹é»ß Ò„ ¿„éfß .
24 ³·„ Òx·Žo ÓŸ¶„í ·„â½ßǸ ¶‹ í„ ¢ÇŸ ĺÓßx¸ NŸpÒÄ¢Üó ¥½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸Òêϟ⢻‡," Ø‚éßÈ꽟¶„í Qéß_Ã
Ο»„ŃY·Ž ½ß¸ÿØ„éßWs¢¿„Ò¿„éßf. ·ŸY ½ŸYY Õ®ƒÃ„¢»‡* ©ÓŸsÄéß! ¨ ï½ß΋q Õ®ƒÃŸYs ·Ž¢Îˆ·Ž RÓ߸È
¿„êÇ‹Åߢ ÓŸ¶„í Ì•H·„ ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß Ó•âéß ½•NŸoâéß. §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía," ¥Y ZÒ… ¿‚½ß¸tí.
34''³·„ ½ßÿ¸ Ò_·o »‡Y, Ø„êÁ¶„íÇ• »‡Y, Ü•·„ ½ßÿ¸ ÁÜßÜó
Ó߸|Äc¢Üóâéß, Õ®„êRéß Qéß΋ Ó߸Ä|ÌŸÿ ½Ÿx½ß«¢S
Ò…ÓŸsâéß!"" ¯Ò|_à »‡Y, ' §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâ ½ßÿ¸ ·„Åâß
..." ¥Y ¿‚½ß«tÌ•, ¥Îˆ ¥Õß΋r¢. ¥ÅßéßҢŎ Òx·ŽoY,
25''ÓŸ ð½ßÄéß Qéß΋ ¥ÕßΟrÜßéß Õóψ¢¿• ½ß¸ÿÒ·„o ½ŸY ¶„íÅßéߢՃâs¢Ì„ÅŽZ Ó•âéß K·äŽNŸoâéß. 35QéßÃò·„
ÜßéßÓŸsÄéß. 'ÓŸ¶„í Ó߸|½ß¸s ΋Ä}âÒéßØßéߢΈ. ÓŸ¶„í È·ò·„Äéß §Üƒ ¿‚½ß¸tí·ó¢Ç›, 'Ø‚éßÈ꽟 °Réß Ó߸Òê
Óß|¸ ½ßs¸ ΋Ã}„ âÒéßØéß ¢ß Έ," ¥Y ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ¥Üƒ ÏŸâRéß¿ŸfÇ‹éß? Ü•·„ 'Ø‚éßÈ꽟 °Réß ¿‚¯ŸtÇ‹éß?"
¿‚½ß¸tÅߢ Ó•âéß RÓŸsâéß. 26¯¢Ì„ ·ŸÜߢ §Îˆ ·òâ 36¥¢Ì•»‡Y Òéß^ÃâsÇ‹éß, "Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸ÿ·„Åßâ (ï½ß΋q

NŸ»„éßÌ„éߢΈ? ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¥ÕßΟrÜßÓ• ¦Üó SNŸoÄéß. Õ®ƒÃ„¢) " ¥Ó• ½ß¸ÎŸYs WÈC ÒéßÄ܃ ½ŸÇ‹Ã„éß. ¯¢Î‹éß
½ŸÃ„éß ¦ÜóS¢Sâ ¥ÕßΟrÜßÓ• ½ß¸ÿÁÜ߶„í Õ®óψNŸoÄéß.
27Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ ð½ßÄéß ÒéßÈf ¯öØ•éß܃ ¿•Ø„éß
¨ ú½ß¸Ò·„oÜßéß ... ©¢ÅƒÃ„éß Õߺéßà‡ ¦Ø„éßâ YÁ½‚éß`â
ŃY·Ž ¨ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ½ß¸ÿØ„éßWsÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃò·„È ú½ßÒ¸ ·„Üo ß ÒêÅßÜâß éß, Õ®ƒ½ŸÜßâéß ¥âé߷Ä ¢ˆ ¿• Îò¢»„ ú½ßÒ¸ ·„Üo âß éß
·ò·„Äéß ¨ Îò¢»„ ·„ÜßÜß »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸tí·òâÅߢ »„êÈf ¿‚½ß¸…t¿„éߢNjҿ„éßf. ¥Üƒ ¿•Ø„éßéßÅß ÎŸ|ß ½ŸÃ„éß
Ο|ß §Îˆ NŸÏˆ¢¿ŸÜßY ¿„êÓ߸éßoÓŸsÄéß. Ì„Òéß ½ß¸†Ã‰ˆ| YÁ½‚éâ`ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Îò¢»„ ú½ßÒ¸ ·„Üo ß ÒéßÏx‹ Ì•ÇŸâéß »„éÃß ¢oˆ ¿„ÜY•
¶„íÜßéß ââéßs ÒéßÃfˆ ¯öØßéâß Ã‰W»‡, §½ßt¸ íÇ‹éß ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ú½ß¸ÁÜßâéß ½‚êÓ߸CÓ߸éßoÓŸsÄéß.
ââéßs ÒéßÈf¯öØ•éß܃ ¿•Ø„êÜßY ½ŸÃ„éß ½ß¸ÿØ„éßWs Ø‚éßÈ꽟¶„í Qéß_à ծƒÃ„¢»‡ §Îˆ ΋|¢ÎŸÃ„p¢»‡, Òx¢»„¢»‡
Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ââéßs ÒéßÈf¯öØßéß, ½ŸÇ›â ½ß¸Î‹¢. È\ÿÕ®ƒá¸Üó 'ï½ß΋q Õ®ƒÃ„¢" ¥Ó• ½ß¸Î‹¢,
ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„ ÕßØ„éßÜßéßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß. 28¯¢Ç‹éß '½ßÿ¸ ·„Åâß " ¥Ó• ½ßθ ¢‹ ³_· Ä·¢„ »‡ ½ßܸ éß ¶ß í„ ÌŸØßé.ß ¨ ½ßθ ŸYs
»„Ç,m› »óÏ‹éÒß éßÜéß ß ³·„aÅŽ »‡Ò…! ¥Î• ÉW»‡, ¦ ½ßÿ¸ Ò·„Üo ß Î‚ñ½Ÿ½•à„¢Üó ½ß¸ÿ·„ÅßâÜßéß ¿•ðÓß ¥Ã„p¢Üó Îò¢»„ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß
·„ÜÜß éß ß ÓŸ Óߢ¸ Εà‡Üßéß ·ŸÓ•ÃÒ„ …. ¯Ò^ÃñÓŸ Ì„â ·„ÜÜß âß éß ¶„îÇŸ ½ŸÇ›ÓŸÃ„éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃˆ YÁ Ó߸|Äê½ß¸¢ ÕßØ„éßÅß
»„êÈf ¿‚½ß¸tí·ó΋HðÓßo ¿‚½ß¸tYÒ|¢Ç›. ·ŸY ÓŸ ÒÄo ½ß¸Ç• ÉWÜó ØßéßÉwØ„ê Òx¢»„x¢»‡ ¥Î• ÒêÅßâéß ½ŸÃˆ
½ß¸Åßz ½ŸÇ›ÓŸÇ‹éß. ½ŸÃˆ ÕßêÅß·„½ß¸… ½ß¸ÿÒÄoâÜó ½ŸÃ„éß Î•Ò…Y·Ž
Òê⢠Râs½ŸÇ‹éß ÒêÌ„ÿ¢ ΟYY Ø„éßΟÄp¢»‡ Õ®ƒÃ„ÒéßØ„êxÄY Õ®ƒÒ¢.
ØßéßÉwØ„ê 23:37-25:3 868
4½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠ӟ¶„í ¿•Ãˆ¢Îˆ.
ÒÜßzâ¢_Åß Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ¯âsÇ‹ê, ¯ÒÈ·•
5
Õ®ƒÃ„¢ ·Ÿ¶„îNj΋éß. ·ŸY QéßÄéß Òéßâ Ε҅Y ÒêÅßÜßéß §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
ÒêÈf½•à‡Ã„éß! ¦Ø„éßâ YÌ„éßxÇ‚ñâ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹»„éß ''Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß Î•à‡âéßs¢Ç› ÕßØ„éßÅ߶„í
Ø‚éßÈ꽟!" ·òY¯öÕÇŸmÄéß. ½ŸÃˆ à„Ì„éßÿÒ… ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâé߶„í
37''QéßÄéß Î•Ò…Y Ó߸¢Î•à„¢ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òâ΋HðÓßo ³·„ XÓ߸éß·òY¯öØ„êÇ‹éß. ¦ ½ß¸ÿÁÜßéß ¨ ÒéߢS ¥¢FÄ
½ß¸ÿÒ·„oâéß, 'Ø‚éßÈ꽟 Z_·Réß Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß"" ½ß¸¢Ç‹z܃ ©ÓŸsÄéß. ¦ ½ß¸ÿÁÜß ½ß¸Åßz Ó•âéß ·„Y·„Ä¢
¥Y »‡Y; 'Ø‚éßÈ꽟 °Réß ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß? ¥Y »‡Y ¿„ê½ß¸…ÌŸâéß. 6Ó•âéß ½ŸÃˆY Ä·äŽNŸoâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY
¥Ç‹»¢„ Ç›. 38·ŸY, 'Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ßÿ¸ ·„Åâß (ï½ßÎq‹ Õ®ƒÃ„¢) WÈC Ø„éßêΟ ßÁƒxY·Ž XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. Ó•âéß
°RéßÅŽ? ¥Y ¥Ç‹ß»„Ò΋éßq. QéßßÒêÅßÜßéß ½ŸÇ›Ì•, ½ŸÃˆY THf ¯ŸÃ„½•Ø„éßâéß. ½ŸÃˆY ï½ßñ·Ž XÓ߸éß·òY
¥½ßt¸ íÇ‹éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Qéß¶í„ ¨ ÒêÅßÜéß ß ¿‚½t¸ß íÌŸÇ‹é:ß ÒNŸoâéß! ½ŸÃˆY ï½ßÈ·Ž ½•Ø„éßâéß. ½ŸÃ„éß ¥[×ÒëΈq ¿‚¢Î‹
'QéßÄéß ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Ys Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸ÿ·„Åßâ (ï½ß΋q ŃY·Ž ½ŸÃˆY Óß«pÄ¢»‡ ÓŸÅßéßÌŸâéß. 7½ŸÃ„éß ââéßs
Õ®ƒÃ„¢) ¥Y ¿‚½ß¸t¶„í¢ÇŸ ©¢Ç‹ÒÜßÓß«¢Îˆ. ¦ ÒêÅßÜßéß Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß òâ»ó_Ã܃ ¿•NŸoâéß. Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½ŸâY ½ŸÃ„éß
½ŸÇ‹Ò΋qY Ó•âéß Qé߶„í ¿‚½ß«t Ø„éßéßÓŸsâéß. 39·ŸY ÓŸ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßéß; Ó•âéß ½ŸÃˆ
Ó߸¢Î•à‡Ys ï½ß΋q Õ®ƒÃ„ÒéßY ½ß«H¿ŸÃ„é. ·ŸÒ…â RéßÒéßwHs Ε҅ßÇ‹âéß. ÕßÕßéßÜóâéßÜó Ò…âs ¦ ÕߢΉÜߢ̟
ï½ß΋q Õ®ƒÃ„¢Üƒ ¯Wo ÓŸ âéߢǛ RÓ߸È ¯ŸÃ„½•NŸoâéß. ½ß¸†Ã„nºë΋؄éß ½ß¸ÃˆÒÄoâÌó ÓŸ ½‚ñ½ß¸… WÄéß»„éß̟Äéß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸYs Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í Ó•âéß »„âéß·„ Ó•Y΋¢ÌŸ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß.
8''·ŸY Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„ê ÒêÌ„ÿ¢ Wâ
§SfØ„éßéßÓŸsâéß. ·ŸY RéßÒéßwHs, Qéß â»„ÃŸZs ÓŸ
âéߢǛ ΋êÄ¢»‡ ¯ŸÃ„ ½•NŸoâéß. 40ï½ßñ»‡ Qéß¶í„ à‡à„|Ì„¢»‡ ŃY·Ž ½ß¸Y·ŽÃŸ¶„í¢ÇŸ ¶„íJz¯öØßéßâ ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹z
Ì„ÜÒß ¢½ß…¸ Üßéß ·„H»•Üƒ ¿•NŸoâéß. Qéß Óß»« é„ âcß éß Qéß^ÃâsÇ‹ê ÒÜœ ¥Ò…ÌŸÇ‹éß. Ó߫ΈaØ„ê, ¥Ì„Y ©âs̟ψ ·ŸÃ„éßÜßéß,
ÒéßÄéßÒܕÄéß."" Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Øßéߢ·Ÿ RéßCH Ò…âs ½ß¸ÿÁÜßéß,
ÒéßÈ؄éßéß ¨P½ß¸…jÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß
¶„íJzâ ¨ ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹zÒÜœ ©¢ÅƒÃ„éß.
ÒéߢS ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹éßz, ¿‚Ç‹m ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹éßz 9''Ó•âéß ½ŸÃˆY K·äŽNŸoâéß. ¦ K·ä„ Õ®„êRéßQéß΋ ½ß¸ÿÁ

24 Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„í ¨ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¿„ê½ß«¢


¿ŸÇ‹éß: Ø‚éßÈ꽟 ÒéߢΈÄ¢ Òéßéߢ΋éß ©¢¿„
ÕßÇ›â ^âNjéß ÕßéßÅßjÜß ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹zâéß ¿„êà‡âéß.
Üߢ΋È·• Õ®„Ø„éߢÌó ¶„îÇ›â RÓ߸wØ„êYs ·„HcÓ߸éßo¢Îˆ!
Ø„éê ß ÎŸ ½ŸÃˆY ¿„êS Ì„·aŽ â ½ßÿ¸ ÁÜßéß ÙÝ„â ¿•NŸoÃé„ .ß
½ŸÃˆY »„êÈf @Nöx¶„íoÜßéß ½ß¸Üßé߶„í̟Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY
(ÓŸ¶„í ¨ ΋Ä}⢠ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß
Ø‚éß·óÓŸxâéß* ÕߢΉ»‡ XÓ߸éß·òY ¯öØßéßâ ̄Äéß½ŸÌ„
S¢Î‹Ã„ Ң΋Ä ¿•Óß« ½ß¸Ç‹½•Óß«â ¥Ys ½ß¸ÿΕà‡ÜßÜó
½ßÿ¸ ÁÜßéß ½ŸÃˆY à„½N«ß ŸoÃé„ .ß 10½ŸÃˆ Qéßηˆ Ž ·„WYo , ·„Ãé„ Òß …âéß,
·„HC¢Îˆ. Ø‚éß·óÓŸx ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ãó»‡Üßâéß ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ¿„Y¯öØ•éß ÒĶ„í
¶„íÒêÄéÇß é‹ .ß Ø‚é·ß óÓŸx, ¥Ì„Y Òéßé¹ß xß ½‚éâ`ß ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ß ½ŸÃˆY ¯Î‹éßÃòa¢Åßê Ò…¢Åƒâéß. ½ŸÃˆ·Ž, ½ŸÃˆ ½ß«Ì„Äéß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ XÓ߸éß·òY ¯öÕßǛӟÄéß. ½ŸÃ„éß Ü߶„í Ó•YSfâ Õ®„êRéßQéß΋ ½ŸÃˆ·„ ¯¢Ì„ ÒêÌ„ÿÒéßéß
ÕßÕßéßÜóâé߶„í ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY¯öÕßǛӟÄéß. Ó‚Õßéß·„΂s ©¢Ç‹Ã„éß.""
ÁÄéß Ø„éê ß ÎŸ ßÁx¢ÜóY ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ÒÇ‹ÿ¢»„éÜß âß éß,
Üóº½ß…¸ ½ßY¸ ½ŸÃ„Üâß éß ¶„îÇ‹ XÓßé¸ ·ß òY¯öØ„êÇ‹é.ß ) 2³·„ ØßéßÉwØ„ê Ø‚éßéß·„a ÕóÏ‹âÜß Ó߸¢»„ÿº¢

25
ÕßéßÅßj Y¢ÇŸ ÒéߢS ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹éßzÓŸsØßéß. ¥R Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜߢ΋È »„éßÈ¢S ØßéßÉw؄궄í
½ŸÅŽ ·ŸÜߢ ·„¢Å _ ß Òéßé¢ß ΋éß ½ß¢¸ Ǜ⠽ߢ¸ Ç‹Òz Üœ ©ÓŸsØßé.ß ¿•Ãˆâ Ó߸¢Î•à„¢ §Îˆ. Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß
·ŸY ^Ã¢Ç‹Ò ÕßéÅ ß Üjß ó ¶„íJz¯öØßéâß ¥¢FĽ…¸ß ½ß¢¸ Ç‹ézß Ø„éßêΟ¶„í ßÁ‚ñ ¯ŸHÓ߸éßoâs ÓŸÜßcÒ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó*
ÓŸsØßéß. ¥R WâŃY·Ž ½ß¸Y·Ž ߶„í¢ÇŸ ¶„íJz ¨ Ó߸¢Î•à„¢ ÒSf¢Îˆ. Ø‚êá¬Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
¯öØ„êØßéß. Ø‚éÈß êØ„ê·•Òéßé.ß §Ì„Y ¯ŸÜßâÜó ÓŸÜßÒc Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢
3''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… °Réß ¿„êÓ߸éßoÓŸsÒ…? ¥Y
¥Ø•éßx Ó߸È·Ž Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÕßÕßéßÜóâé߶„í ßE
Ø‚éßÈ꽟 ââéßs ¥Ç›»‡Ç‹éß. ''Ó•âéß ¥¢FĽ߸… ·ŸÒÅߢ, ½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâ ³·„ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ·òâNŸC¢¿„Åߢ
½ß¸¢Ç‹zâéß ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß. ¥R ¿ŸÜƒß ÒéߢS ½ß¸¢Ç‹éßz. ÁÈC¢Îˆ. 2½ß¸ÿÒ·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„ê Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁ
¿‚Ç›¯öØßéß⠽߸¢Ç‹éßz ¶„íJz ¯öØ„êØßéß. ¥R WâŃY·Ž Üߢ΋È·Ž, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éßÜߢ΋È·Ž ¨ Ó߸¢Î•à„¢
½ßY¸ ·Ž ߶„í¢ÇŸ ¶„íJz¯öØ„êØßé,ß "" ¥Y Ó•âéß ÓßÒ¸ êÏŸâ §¿ŸfÇ‹éß:
Réß¿Ÿfâéß. 3Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSfâ Óߢ¸ Εà‡Üßâéß »„Ì„ §Ã„½‚ñ
ÒéßêÇ‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßÜó Ó•âéß Qé߶„í ½ß¸Î• ½ß¸Î• §Sf
Ø‚éß·óÓŸx ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê·•âé߶„í §Îˆ ÒéßÃó ð½ßÄéß.
Ø‚éÈ ¸ . 597Üó ÕߢΉ»‡ ·òY¯öÕßÇŸmÇé‹ .ß ÓŸÜßcÒ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ¥â»‡ ·•ÿ.½ß¸†. 605 Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢.
ß êØ„ê·•âéß ·•ÿ.½ß†
869 ØßéßÉwØ„ê 25:4-23
Ø„éßéßÓŸsâéß. ¦½‚êâéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚êá¬Ø„ê §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒê⢠''·„Gq
Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ½ß¸Î‹ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó Ø„ééß Üß ß Î•à‡Ys ¶„îÇŸ ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜß YRéßÌ¢o„ »‡ K·äNŽ Ÿoâéß.
¯ŸHÓ߸êo ©âs½ß¸tÅŽâéߢǛ Ó•âéß ½ß¸ÿÒ·„o»‡ ·òâNŸ»„éß ¦ ¯Ÿÿ¢ÌŸYs à‡à„|Ì„¢»‡ ¯ÇŸÃˆÜƒ ÒêÈf½•NŸoâéß.
13ÕßÕéß Ü
Ì„éßÓŸsâéß. ¦ÓŸÅŽ âéߢǛ ¨ÓŸÅŽ ÒĶ„í Ó•âéß Qé߶„í ß óâéß¶í„ ¿ŸÜƒ ·„áâj¸ MŸjÜéß ß ·„Üéß »ß é„ Ì
ß ŸØ„éYß ¿‚½t«ß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Óߢ¸ Εà‡Üßâéß ¥¢Î‹Á•Óê ¸ß o ÒÓßé¸ Óoß Ÿsâéß. ·ŸY Ø„éßéßÓŸsâéß. ¥ÒZs ÁÈC XÄéßÌŸØßéß. ØßéßÉwØ„ê
QéßÄéß RY½ß«¢¿„éß·óܕ΋éß. 4Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ðÓßÒ¶„íÜœñ ¦ ½ß¸ÃŸØßéß ÃŸÁƒxÜß »„éßÈ¢S ½ß¸ÿÒS¢SØ„éßéßÓŸsÇ‹éß.
½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ÒéßÄÜß, ÒéßÄÜß Qéß Ò΋q¶„í ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ·ŸY ¦ È¿„fÈ·„ÜßZs ¨ »„ÿ¢Í‹¢Üó ú½ŸØ„éßÕßǛӟØßéß.
14¥Ò…âéß. ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¿ŸÜƒ Εà‡ÜßÜó ï½ß¶„ía
½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßtΈ QéßÄéß Râܕ΋éß. QéßÄÓ߸Üßéß ½ŸÃˆY Üß·ä„x
ï½ßÅßjܕ΋éß. ÒéߢΈ »ò½ß¸t ßEÜ߶„í ðÓßÒÜßéß ¿•Ø„êH€ ©¢ÅßéߢΈ.
5¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß,'' Qéß ORÌ„ Rϟ⢠ÒêÄéßf·ó¢Ç›. ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ½ß¸âéßÜßYsÅŽ·• ¥Ã„Ô½‚éß`â K·ä„ ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß
¦ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ Òêâ¢Ç›. QéßÜóÒêÄéßt RψNŸoâéß.""
ÒðÓßo, °ÓŸÇó Ε҅Njéß QéßÄéß YÒÓß«¢¿„éßÅ߶„í Qéß ½ß«Ì„
ÄéßÜ߶„í §Sfâ ßÁƒxY·Ž QéßÄéß WÈC ß»„ÜßÄéß. QéßÄéß ½ß¸ÿ½ß¸¢¿„ ßÁƒxÜßï½ßñ XÄéßt
15
à‡à„|Ì„¢»‡ YÒÓß«¢¿„ŃY·Ž ¨ ßÁƒxYs ¦Ø„éßâ §à‡ÿØ•éÜß éß ß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
Qéß·Ž¿ŸfÇ‹éß. 6¥âx ΕÒÌ„Üßâéß ¥âéßÓ߸È¢¿„·„¢Ç›. ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, ¨ Οÿ·äŸ ÄÓ߸½ß¸…
½ŸÅŽY ðÓßR¢¿„Ò΋éßq. ¦ÃŸÏˆ¢¿„Ò΋éßq. ÒêâÒ ºNŸo CÓ‚sâéß ÓŸ ¿•W âéߢǛ XÓ߸éß·ó. §Îˆ ÓŸ ·ó½ß¸Ã„Ó߸¢.
ÜßÌó ¿•Óß«â R»„ÿ@Üßâéß ½ß¸†P¢¿„·„¢Ç›. ¥Î• Qé߽߸Åßz Yâéßs Ó•âéß RRÏ‹ Εà‡Ü߶„í ½ß¸¢½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. ¦Ø„ê
ÓŸ¶„í ·ó½ß¸¢ ·„HcÓ߸êo Ò…¢Îˆ. §Îˆ ¿•Ø„éßÅߢ ÒÜßz Εà‡Üß ½ŸÃˆY ¨ CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ ¿•Ø„éßéßÒéßéß.
16½ŸÃ‰ Οÿ·äŸÃ„NŸYs ÌŸ»„éß̟Äéß. ½ß«Î‹½ß¸ ½ŸÃ„éß ½Ÿ¢W
Qé߶„í Qéß_à @Y ·„Üßéß»„Á•Ó߸é߶„í¢ÅßéßÓŸsÄéß!"" *
7''·ŸY QéßÃé„ ß ÓŸ ÒêÅß RâÜ•Îé‹ "ß " §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¿•Ó߸éß·òY, ½ß«Sf½ŸÃˆÜƒ ½ß¸ÿÒÈoNŸoÄéß. Ó•âéß Ì„|ÄÜó
½Ÿ¶„ía ''¯ÒÇó ³·„ Òx·Žo ¿•Óß«â R»„ÿ@Üßâéß QéßÄéß ½ŸÃˆ ï½ßñ·Ž ½ß¸¢½ß¸ÕóØ•éß ·„Wo ΋ëMŸxj ½ŸÃ„܃ ¿•NŸoÄéß.""
17·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 ¿•W âéߢǛ Ó•âéß ¦ CÓ‚s
½ß†
¸ P¢¿ŸÃ„é.ß ¥Îˆ ââéßs ¦»„ÿº½ßø fˆ ¢Îˆ. ¥Î• RéßÒéßéwß
Ճϋ ï½ßÅŽj¢Îˆ."" ¥¢Î‹éß·òY Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸¢½ß«â ½ß¸ÿÁÜߢ΋È Ø‚éßéß΋q¶„í
8·ŸÒ…â Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ
½‚݃zâéß. 18Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éßÜ߶„í, Ø„éßêΟ ½ŸÃˆ·Ž
¿‚½ß¸tíÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''QéßÄéß ÓŸ ÒÄoÒêÓŸÜßâéß Râܕ΋éß. ¨ Οÿ·äŸÃ„Ó¢¸ß ¯öà‡âéß. Ø„éê ß ÎŸ ßEÜßâéß, ÓŸØ„é¶ß í„
9 ¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ó•âéß L½®ß¸éßÿ½•éß ©Ì„oÃ„Î•à„¢ âéߢǛ ½ß¸ÿÁ
Üßâéß ¨ CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. ½ŸÃˆY ¯ÇŸÃˆÜƒ
Üߢ΋È ·òĶ„í ³·„YY ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß."" ÒêÈf½•Ø„êÜßY. Ó•Z RÏ‹¢»‡ ¯¢Î‹é߶„í ¿•à‡â¢_Åß
§Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ ¦ ½ß¸ÿÎ•à„¢ Ó߸Ä|ÓŸà„⢠·Ÿ½ŸÜßY, ¥Îˆ ¿„êS ½ß¸ÿÁÜßéß
Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßâéß ½‚¢ÅßÓ• ½ß«H½ß«NŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ·„ÜßÒÄ ½ß¸Ç›Ãˆ. ΟYY à„½ß«¢SWßY. SÒÈ·Ž ¥ÜƒÓ•
ðÓßÒ¶„íÇ‹éß. ¦ ÁÓŸYs Ø„éßêΟ ßÁx¢ QéßΈ·Ž, ΟY ÁÈC¢Îˆ. Ø„éßêΟ §½ß¸tíÇ‹éß ¥ÜƒÓ• Ì„Ø„êÄØßéߢΈ.
½ß¸ÿÁÜßï½ßñ·Ž Ľ߫tNŸoâéß. ¥¢Ì•»‡Î‹éß. ½ŸÃˆY Qéß ¿„éßÅßêj 19¨P½ß¸…j ßÁ‚ñâ ½®ß¸Ãóâéß ¶„îÇŸ ¨ CÓ‚s âéߢǛ
Ò…âs Εà‡Üß QéßΈ·Ž ¶„îÇ‹ Ľ߫tNŸoâéß. ¦Ø„ê ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. ¥Ì„Y ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß, ¥Ì„Y Òéßéß¹ßx
Εà‡ÜßYsÅŽZ Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ½ŸÅŽY à‡à„|Ì„½‚éâ`ß ÓŸØ„ é ß ¶ „ í Üß â éß , Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß ¥Ì„ Y ½ß ¸ ÿ ÁÜß ¢ ΋ à ˆ Z
¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÈf ½•NŸoâéß. ½ß¸ÿÁÜßéß ¦Ø„ê Εà‡Üßâéß Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸½ß¸… CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß.
¿„êS ¥R ¯Üƒ ÓŸà„âÒéßØßéßÓŸØ‚ê ¥Y RÓ߸wØ„éߢ 20¥Ã„ [ Ε L Ø„ é ß é ß Ü ß é ß , Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß ªE Ε à „ ½ ß ¸ …
¯ô¢Î‹éß̟Äéß. 10¦ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó ¦â¢ÎóÌŸ€@Üßâéß ÃŸEÜߢ΋Äéß ¨ CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ Ó•âéß ¿•à‡âéß.
¥¢Ì„¢ ¿•NŸoâéß. R½Ÿº ½•Çé‹ ·ß Ü„ éß ß ° ÒêÌ„ÿ¢ ©¢Ç‹Ò…. ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜß ÃŸEÜßâéß ¶„îÇŸ ¨ CÓ‚sÌó ÌŸ»•Üƒ
WÄéß»„H ß݄z à„ÕƒqÜßâéß, Ή¯ŸÜß ½‚Üßéß»„éßâéß ÒêØ„éߢ ¿•à‡âéß. QÄéß ¥ïáaÜóâéß, »‡Á, ¯·óÿâéß â»„ÃŸÜß
¿•NŸoâéß. 11¦ ¯Ÿÿ¢Ì„Òéߢ̟ ³·„ ½ß¸Y·ŽÃŸY ¯ÇŸÃˆÜƒ ßEÜßéß, ÒéßÈ؄éßéß ¥Möm΋éßÜó RéßCHâ ßÁƒxY·Ž ¥Ïˆ
ÒêÈ ¯öÌ„éߢΈ. ¦ ½ß¸ÿÁÜߢ̟ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ½ß¸Ì„éßÜßéß.21½ß«ÒéßwÅß ¯ÎóÒéßéß, ½‚êØ„êÕßéß, ÒéßÈ؄éßéß
·Ž¢Î‹ Ç‚ÕßuØßéß °¢Ç‹z ¯ŸÅßéß ÕƒYÓ߸Üß̟҅Äéß. ¥½‚êwâéß ½ß¸ÿÁÜßéß ¨ CÓ‚sÌó ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß.
12''·ŸY Ç‚ÕßuØßéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ¥â¢Ì„Ä¢ Ó•âéß
22Ì„êÄéß ÃŸEÜßéß ÓßÎ ¬ óâéß ÃŸEÜßéß ¶„îÇ‹ ¨ CÓ‚sÌó
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEâéß K·äŽNŸoâéß. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁƒxYs ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß.
¶„îÇŸ K·ä„¶„í »„éßÈ ¿•NŸoâéß."" ΋êÃ„Î•à„½ß¸… ßEÜߢ΋È ¿•Ì„ ¦ CÓ‚sÌó ÌŸC¢
¿Ÿâéß. 23΋Οâéß ½ßÿ¸ ÁÜßé,ß Ì•ÒêZØ„ééß Üß éß ,ß ÕßêOØ„ééß ß
§Îˆ ... ·„Üßéß»„Á•Ó߸é߶„í¢ÅßéßÓŸsÃ„é ¨ ½Ÿ·„x¢ ¯ŸÿTâ Dÿ¶„í Üß¢Î‹Ã„ê ¨ CÓ‚sÌó ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. ·„ËÌ„Üß Ò΋q
½ß¸ÿÌ„éßÜßââéßÓ߸È¢S ½ŸÿØ„éßÕßÇ›¢Îˆ. È\ÿÜó ÒêÌ„ÿ¢, '' Ì„Òéß ½‚¢úÅßéß·„Üßéß »òÈC¢¿„éß·òÓ• ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ¨
¥½ß¸tíÇ‹éß Qé߶„í Ó•âéß @Y ¿•Ø„éßâéß"" ¥Y Ò…¢Îˆ.
ØßéßÉwØ„ê 25:24-26:3 870
CÓ‚sÌó ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. 24¥Ã„[ ßEÜߢ̟ ¨ Ì„éßoÜßéß Ì„|ÄÜó ½Ÿx½ß«Ó߸éßoÓŸsØßéß. ¥R ï½ßâéß
CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. ¨ ßEÜßéß ¯ÇŸÃˆÜó Ì„é߯®Ÿâéß܃ Õ®„êRéßï½ßñ Ó߸éß΋êÄ XßÜß ÒĶ„í
YÒÓß«NŸoÄéß. 25PQéßÿ ßEÜßéß, °ÜƒÒéßéß ÃŸEÜßéß, ½Ÿx½ß«NŸoØßéß!""
ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ÒêΉØé„ éß Üß ß ÃŸEÜßéß ¨ CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ
¿•à‡âéß. 26΋»„cÄÜó ©âs, ΋êß⠩âs ©Ì„oÄ Î•à„½ß¸… 33¦ ½ß¸ÿÁÜß à„½ŸÜßéß Î•à„¢ ³·„ ¥¢¿„éß âéߢǛ

ßEÜߢ΋Äéß ¨ CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. ³·„È ÒéßÃó ¥¢¿„éßÒĶ„í ½ß¸Ç› ©¢ÅƒØßéß. ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆ
Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ³·„Ãé„ ß ½ŸÃ„¢ÌŸ ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·òĶ„í RÜ߽߫¢¿• ½ŸÃò·„aÃ„ê ©¢Ç‹Ã„éß. ¦ à„½ŸÜßâéß
·ó½ß½¸ …¸ß CÓ‚s âéߢǛ Õ®ê „ RéßQéß΋ »„Üß ÃŸÁƒxÜß ½ŸÃ„¢ÌŸ ¯Ò|Äê ðÓ߷Ä ¢ˆ S ÓßÒ¸ êψ ¿•Øé„ Ãß é„ .ß ½ßà¸ é„ Òß …Üß ð½ßÇÒ‹ Üœ
ÌŸ»•Üƒ ¿•à‡âéß. ·ŸY ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ÒêÌ„ÿ¢ §Ì„Ä ¥R Ó•Üßï½ßñ ½ß¸Ç› ©¢ÅƒØßéß.
ßÁƒxÜß ½ŸÃ„¢ÌŸ ÌŸC⠽߫ÒéßwÅß ¦ CÓ‚s âéߢǛ
34
¦¹ßÈ·Ž ÌŸ»„éßÌŸÇ‹éß. ·Ÿ½ß¸Ã„éß܃ß (ÓŸØ„é߶„í܃ß), QéßÄéß Òéߢ΋âéß
27''ØßéßÉwØ„ê! §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·Žo (½ß¸ÿÁÜßâéß) ·ŸØ„éßÒÜßÓß« ©¢Îˆ. ·ŸY ´ »ò½ß¸t
Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y ¦Ø„ê ÓŸØ„é߶„í܃ß, ÃóΈˆ¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅßj¢Ç›.
ßÁƒxÜß ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß: 'ÓŸ ·ó½ß¸½ß¸… CÓ‚s »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éß܃ß, Ó•ÜßQéß΋ ½ß¸Ç› ՃϋÌó
âéߢǛ ÌŸ»„¢Ç›. ½‚éß`·„¢ Ò¿•f܃ ÌŸC ½Ÿ¢W ¿•Ó߸éß ¯ôÄz¢Ç› ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß QéßÄéß Ó߸¢ºÃˆ¢¿„ÕßÇ•
·ó¢Ç›! ·Ž¢Î‹ ½ßǸ › ÒéßÃÜ„ ß Ü•Ò¶„í¢ÇŸ ©¢Ç‹¢Ç›. ¯¢Î‹éß Ó߸ÒéßØ„éߢ Ó߸Qé߽߫Ó߸êo ©¢Îˆ. RéßÒéßéßwÜßâéß ·òÅŽj
ÒÜßzâ¢_Åß RéßÒéßwHs ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž ·„WoY QéßQéßΈ·Ž ¿‚܃z ¿‚΋Äéß ¿•NŸoâéß. ½ß¸CHâ ¶„í¢Ç‹ ï½ß¢¶„í܃z
½ß¸¢½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß!" QéßÄéß S¢Î‹Ã„ Ң΋^Ãñ ¯ö̟Äéß!
28''¦ ½ßÿ¸ ÁÜßéß Z ¿•W âéߢǛ CÓ‚sâéß XÓß· 35
« óÒŃY·Ž »òú^ÃÜß ·Ÿ½ßø é„ Üß éß ß (ÓŸØ„é¶ß í„ Üßé)ß ÎŸ»„ŃY·Ž ÌŸ½•
Yß·„ÈNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ÎŸY âéߢǛ ÌŸÿ»„ŃY·Ž ³½ß¸tí ÎòÄ·„΋éß! ¦ ÓŸØ„é߶„íÜßéß Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕÄéß!
36
·óÄéß. ¥ØßéßÓŸ ZÒ… ½ŸÃˆY ½ß«HS §Üƒ ¿‚¯ŸtH: ' ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß (ÓŸØ„é߶„íÜßéß) ¥Ã„ÒÅߢ Ó•âéß R¢Åßéß
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅ǚ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß Ì‚HØ„éß ÓŸsâéß. Òéߢ΋ (½ßÿ¸ ÁÜßé)ß ·Ÿ½ßø é„ Üß éß ß ÃóΈ¢¿„Å¢ß
Á•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. QéßÄéß YÁƒY·Ž ¨ CÓ‚s âéߢǛ ÌŸ»‡H! Ó•âéß R¢ÅßéßÓŸsâéß! Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ ½ß¸Sf·„
29ÓŸ ð½ßÄéßÌó ½ß«ÜßÒÕßÇ• Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸY·Ž ÕßØ„éßÝ„zâéß (Î•à„¢) ÓŸà„⢠¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß!
37
Òéßé߽߸tí Ì•ÒÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjâéß. Õߺéßà„£ QéßÄéß ¦ ½ß¸ÿà‡¢Ì„½‚éß`⠽߸Sf·„ ÕßØ„éßÝ„éßz (Õ®„ÒÓŸÜßéß)
K·ä¢Ž ½ßÕ¸ Çß ·‹ „ ¯öÒ¿„éfß âY QéßÃâ„ éß¶í„ ¢Åßê ©¢Ç‹Ò¿„éfß . ÓŸà„â¢ß ¿•Ø„éßÕßÇ› ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆÜƒ ¥Ò…ÌŸØßéß.
¥ØßéßÌ• QéßÄéß ¯ôÄÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. QéßÄéß K·äŽ¢½ß¸ÕßÇ‹ Ø‚éßÈ꽟 Réß·ŽaH ·ó½ß¸¢»‡ Ò…âs ·ŸÃ„Ë¢»‡
̟Äéß. Õ®„êRéß Qéß΋âéßâs ½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈZ ¯Î‹éßÃóaÒ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ.
38
ŃY·Ž Ó•âéß ·„WYo ½ß¢¸ ½ß…¸ Ì„éÓß Ÿsâéß.""" §Î• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì„â »„éߺâéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž ÒÓ߸éßoâs ³·„ Õ®„Ø„éߢ
½Ÿ¶„ía. ·„Ľ‚éß`â Óß«¢º¢Üƒ Ø‚éßÈ꽟 ©ÓŸsÇ‹éß.
Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÇ‹éß! Ø‚éßÈ꽟
30''ØßéßÉwØ„ê, ¨ ÒÄoÒê⢠½ŸÃˆ·Ž ¥¢Î‹Á•Øßéß: ·ó½ß¢¸ ¦ ½ßÿ¸ ÁÜß¶í„ @Y ·„H¢c S¢Îˆ! ½ŸÃˆ ßÁx¢
'©âsÌ„½‚éß`â, ½ß¸RÌ„ÿ½‚éß`â Ì„â ¦ÜßØ„éߢ âéߢǛ ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆÜƒ ¥Øßé߯öØßéߢΈ.
Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¯Üß é ß » ‚ W o ¿ŸÅß é ß Ì „ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß .
Ø‚éßÈ꽟 ̄⠽߸Sf·„ \Ç‹éß (½ß¸ÿÁÜßé)¶„í Ε½ŸÜßØ„éߢ Ò΋q ØßéßÉwØ„ê ¯ŸÆ„¢
ÒxW_÷„¢»‡ ¿ŸÅßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Οÿ·äŸ
ÄÓ߸¢ XðÓß ½ŸÃˆÜƒ [»„cÄ»‡ _··„Ü•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß.
31 ¦ à„Õßq¢ ½‚êÌ„ Õ®„êRéßï½ßñ ½ß¸ÿÁÜߢ΋È·Ž ¿•Ã„éß
26
Òê⢠؂éÈ
Ø„éßêΟ ßÁƒxYs Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¯ŸH
Ó߸éßoâs ½‚éßéß΋Ŏ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó* ¨ ÒÄo
ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒSf¢Îˆ. ßÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê
Ì„éߢΈ. ¥Ó߸G à„Õßq¢ ¯¢Î‹é߶„í? Ø‚éßÈ꽟 Ø„ê·•Òéßéß Ø‚êá¬Øê „ ¶„íÒêÄéÇß é‹ .ß 2Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ §Üƒ
¥Ys Ε à ‡Üß ½ß ¸ ÿ ÁÜß â ê K·ä Ž Ó ß ¸ é ß o Ó ŸsÇ‹ é ß . ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, ZÒ… Ε½ŸÜßØé„ ß ¯Ÿÿ¢»„Ë¢Üó
Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸ÿÁÜ߶„í ÒxW_÷„¢»‡ Ì„â ½ŸÎ‹â YÜßÕßÇ‹éß . Ε҅Y ¦ÃŸÏˆ¢¿„éßÅß^·ñ Ò¿•f Ø„éßêΟ
Ì‚HØ„éßÁ‚¯ŸtÇ‹éß ¦Ø„éß⠽߸ÿÁÜßï½ßñ XÄéßt ½ß¸ÿÁÜߢ΋È·Ž ¨ Ó߸¢Î•à‡Ys ¥¢Î‹Á•Ø„éßéßÒéßéß. Ó•âéß
§¿ŸfÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ·„WoÌó ΋éßá¸j Ó߸¢@Ä¢ Yâéßs ÒêŃzÇ‹ÒéßY ¿‚½ß«tâ΋¢ÌŸ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸tíÒéßéß.
¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß.""" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÓŸ Ó߸¢Î•à„¢Üó ° Õ®ƒ»‡Ys ÒΈH ï½ßÅßjÒ΋éßq. 3Õߺéßà„£
Ó߸¢Î•à„¢. ½ŸÃ„éß ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Ys RY ¦¿„È¢¿„Ò¿„éßf. Õߺéßà„£
32 Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ âß Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¿‚ ½ ß « t âΕ

Òéߢ_Åß: ''³·„ Εà‡âéßs¢Ç› ÒéßÃò·„ Εà‡Y·Ž R½ß¸ ½‚éßéß΋Ŏ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ·•ÿ.½ß¸†. 609Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢.
871 ØßéßÉwØ„ê 26:4-19
12½ß«ÒéßwÅß ØßéßÉwØ„ê Ø„éßêΟ ¯ŸÜ߶„í Üߢ΋È
½ŸÃŸ ΋éÃß ŸwĽc …¸ß ORÌŸYs RÇ‹ÓŸÇ‹Ò¿„éfß . ½ŸÃ„éß »„âéß·„
ÒêÈ̕, Ó•âéß ½ŸÃˆY K·äŽ¢¿ŸÜßÓ• ÓŸ ½ß¸Í‹·ŸYs ¶„îÇŸ Ìóâéß, §Ì„Ä ½ß¸ÿÁÜßÌóâéß ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ¥Ì„Y܃
ÒêÄéßf ¶„í¢Åƒâéß. ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¥Ó•·„ ΋éßá¸j·ŸÃŸxÜß ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''¨ ¦ÜßØ„êYs »„éßÈ¢S, ¨ ⻄ßYs
΋ëMŸjx Ó•âéß ½ŸÃˆY K·äŽ¢¿• ½ß¸Í‹·ŸYs Ì„Ø„êÄéß »„éßÈ¢S ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸tÒéßY Ø‚éßÈ꽟 ââéßs
¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. 4Z Rψ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸tíÒéßéß, 'Ø‚éßÈ꽟 ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß QéßÃé„ ß RYØ„ééß âß s΋¢ÌŸ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì‚HØ„éß
§Üƒ ¥¢Åß é ß Ó ŸsÇ‹ é ß : ÓŸ ©½ß ¸ Î • à ‡Üß â éß Qéß ¶ „ í Á•Óß«âΕ. 13´ Áâéß܃ß, Qéß ORÌ„ Rϟ⢠ÒêÄéßf
¥¢Îˆ¢¿Ÿâéß. QéßÄéß ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÜœñ, ÓŸ Ó߸궄íoÜßâéß ·ó¢Ç›! QéßÃé„ ß Óß̸ ŸaßxÜßéß ¿•Øé„ éß Å ß ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ïß ½ßÅ¢jß Ç›!
¯ŸÅŽ¢¿ŸH! 5ÓŸ ðÓßÒ¶„íÜßéß (ÓŸ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß) Qé߶„í Qéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟âéß QéßÄéß ¥âéßÓ߸È¢¿ŸH.
¿‚ð½ßt Rá¸Øê „ Üßâéß QéßÃé„ ß ¦Üß·¢Ž ¿ŸH. ÓŸ ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß QéßÄ܃ ¿•ðÓßo Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ÒéßâÓ߸é߀ ÒêÄéßf
Qéß Ò΋q¶„í ÒéßÄÜß, ½ß¸¢½ß«Ø„éßéßÓŸsâéß. ·ŸY QéßÄéß ½ŸÃ„éß ¶„í¢ÅƒÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ Ì„Üßï½ßÅŽjâ
¿‚ð½ßtΈ ¦Üß·Ž¢¿„ܕ΋éß. 6QéßÄéß ââéßs ¥âéßÓ߸È¢¿„·„ @Y·„Ľ‚éß`⠽߸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÇ‹éß. 14§·„ ÓŸ Rá¸Ø„êY·Ž
¯öÌ• Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©âs ÓŸ ¦ÜßØ„êYs á«Üó ÒðÓßo, Ó•âéß Qéß ¥Ï‰â¢Üó ©ÓŸsâéß. Qé߶„í °Îˆ
ºéßÜó Ò…âs ÓŸ ½ß¸RÌ„ÿ »„éßǟÄ¢* ÒêΈÈ»‡ ¿•Óß« ©SÌ„ÒéßY, ÓŸxØ„éßÒéßY ÌóðÓßo, ÓŸ¶„í ¥Îˆ ¿•Ø„éߢǛ.
15·ŸY QéßÄéß ââéßs ¿„¢½ß«Ì•, ³·„a Rá¸Ø„éߢ ÒêÌ„ÿ¢
½•NŸoâéß. ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ÜóY ú½ß¸ÁÜœÒ^ÃñÓŸ Ì„Òé߶„í CÅßjY
⻄ßÜ߶„íß ·•Ç‹éß ÁÄ»‡ÜßY Ì„HðÓßo, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í »„éßÄéßo¢¿„éß·ó¢Ç›. QéßÄéß ¹ßSfÌ„¢»‡ ³·„ ¥ÒêØ„éß·„
ÁÈCâÅßéßz ÁÄ»‡ÜßY ·óÄé߶„í¢Åƒâéß."" Òx·ŽoY ¿„¢½ß«â ӕßY·Ž ¯ŸÜßtǛ⠽ŸÃ„̟҅Äéß. ¥¢Ì•
7Ε ½ ŸÜß Ø „ é ß ¢ Üó Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê ¨ ÒêÅß Ü ß é ß ·ŸÎ‹éß QéßÉ ⻄ßYs, ¥¢Î‹éßÜóY ½ß¸ÿW ¯õÄéßË•n ¶„îÇ‹
¿‚½ß¸tÅߢ Ø„êÁ¶„íÜßéß, ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß, Ε҅Y ¦ÜßØ„êY·Ž ӕÄÓ߸éßpÜßéß»‡ ¿•Óß«â ½ŸÃ„̟҅Äéß. Ø‚éßÈ꽟 YÁ¢»‡
ÒSf⠽߸ÿÁÜߢ΋Äê RÓŸsÄéß. 8½ß¸ÿÁÜ߶„í ¿‚½ß¸tÒéßY ââéßs Qéß Ò΋¶q í„ ½ß¢¸ ½ßØ « é„ éß Óß ŸsÇ‹é.ß QéßÃé„ ß Râs Óߢ¸ Εࢄ
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦Á ØßéS ß fâ΋¢ÌŸ ØßéÃß w‰ Ø„ê ¿‚½t¸ß Åߢ ½ŸÓ߸oÒ¢»‡ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǕ ÒSfâΈ.""
16̄Äéß½ŸÌ„ ¯ŸÜ߶„íÜßéß, ½ß¸ÿÁÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ÒêŃz
ÒéßéCß ¢¿ŸÇ‹é.ß ½ßÒ« éßwÅß Ø„êÁ¶„íÜßé,ß ½ßÿ¸ Ò·„Üo éß ,ß ½ßÿ¸ ÁÜßéß
¥¢ÌŸ ØßéßÉwØ„êâéß ½ß¸Åßéßj ¶„íÓŸsÄéß. ''¨ Õ®„Ø„éߢ ǟÄéß. ¦ ½ß¸ÿÁÜßéß Ø„êÁ¶„íÜßÌóâéß ''ØßéßÉwØ„ê
·„Ľ‚éß`â Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß«t â¢Î‹é߶„í ZÒ… ¿„Y ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹¶„îNj΋éß. ØßéßÉwØ„ê Òéßâ¶„í ¿‚½ß«tâ Rá¸
¯öÒÜßÓâ«ß Ε! Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ð½ßÄ ¥ÅßéÒß ¢ÅŽ Rá¸Øê „ Üßéß Ø„êÜßéß Òéßâ Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y âéߢǛ ÒSf⽕""
¿‚½ß¸tŃY·Ž Z¶„í ¯¢Ì„ Ï‚ñÄx¢! á«ÜóºéßÜóY ½ß¸RÌ„ÿ ¥Y ¥ÓŸsÄéß.
17¥½ß ¸ t íÇ‹ é ß â»„ à „ ï½ß Î ‹ q Ü ß Ü ó (ÓŸØ„ é ß ¶ „ í Üß é ß )
»„éßǟĢ܃ ¨ Ε½ŸÜßØ„éߢ ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„éߢ΋Y ¿‚½ß¸t
ŃY·Ž Z¶„í ¯¢Ì„ Ï‚ñÄx¢! Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó ¯Ò|Ã„ê ·ò¢Î‹Ãé„ ß Ü•S ½ßÿ¸ ÁÜßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÄé:ß 18''½ß¸ÿÒ·„oØ‚éß`âß
YÒÓß«¢¿„Y ÉWÜó ¥Îˆ ¯ÇŸÃˆÜƒ ÒêȯöÌ„éߢ΋Y Qéß·Ÿ ½‚êÄáo¬ ⻄Ä ½ŸÓß.« Ø„éê ß ÎŸ ßÁ‚ñâ UPaØ„ê
¿‚½ß¸tŃY·Ž Z¶„í ¯Ys »„éߢǂÜßéß!"" ¥Y ½ŸÃ„¢ÌŸ ¯ŸÜßÓŸ ·ŸÜߢÜó Qéß·Ÿ ½ß¸ÿÒ·„o»‡ Ò…ÓŸsÇ‹éß. Ø„éßêΟ
ØßéßÉwØ„êâéß »„Έq¢¿ŸÃ„éß. Ø‚éßÈ꽟 »„éßÇ›Üó ½ßÿ¸ ÁÜߢ΋÷ˆ • Qéß·Ÿ* ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t«ß Ø„ééß Óß ŸsÇ‹é:ß
½ŸÃ„¢ÌŸ ØßéßÉwØ„êâéß ¿„éßÅßéßj ÒéßéŃjÄéß.
10§½ß ¸ t íÇ‹ é ß Ø„ é ß ê Ο ¯ŸÜß ¶ „ í Üß é ß ÁÄ é ß » „ é ß Ì „ é ß â s ''Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâΕ
Rá¸Ø„êÜßZs RÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ„éß ÃŸÁÕ®„Ò⢠Òé¢_Åß: Ó߬؂êâéß Î‹éßâsÕßǛ⠯ôÜߢ܃
âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß Î•½ŸÜßØ„êY·Ž ¥Ò…Ì„éߢΈ! Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ³·„ ß݄z
½‚݃zÄéß. ¥·„aÇ‹ Ε½ŸÜßØ„êY·Ž Wâs»‡ ½‚Ý•z âêÌ„â »„éßÅßj܃ Ì„Ø„êÄ҅̄éߢΈ! »„éßǛ҅âs
Ο|Ä¢ Ò΋q Ì„Òéß Ì„Òéß NŸpÓŸÜßâéß ¥Üߢ·„È¢¿ŸÃ„éß. ½ß¸Ã„|Ì„¢, ³·„ ¹ƒI ·ò¢Ç‹* ¯ô΋ÜßÌó
11¥½ß¸tíÇ‹éß Ø„êÁ¶„íÜßéß, ú½ß¸Ò·„oÜßéß ·„HÓß« ¯ŸÜ߶„íÜß Y¢Ç›âÅßzÒ…Ì„éߢΈ.
Ìóâéß, ̄Έ̄Ä ½ß¸ÿÁÜßÌóâéß ÒêŃzǟÄéß.
19
''ØßéßÉwØ„ê ¿„¢½ß¸ÕßÇŸH. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß »„éßÈ¢S ''UPaØ„ê Ø„éßêΟ¶„í ßE»‡ Ò…âs½ß¸tíÇ‹éß
¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹m Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥Ì„ÇŸ UPaØ„ê Qéß·Ÿâéß ¿„¢½ßܸ Ε é‹ .ß Ø„éê
ß ÎŸ ½ßÿ¸ ÁÜœÒ|Äê
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸tÅߢ QéßÄéß ¶„îÇŸ RÓŸsÄéß"" ¥Y Qéß·Ÿâéß ¿„¢½ß¸Ü•Î‹éß. UPaØ„ê Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz Õ®„·Žo
½ŸÃ„¢ÌŸ ¿‚¯ŸtÄéß. à„ÿ΋rÜßéß ·„HC ©ÓŸsÇ‹Y Qé߶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥Ì„Ç‹éß Î•Ò…ßY

ÓŸ ¦ÜßØ„êYs ... »„éßǟÄ¢ á«ÜóºéßÜó Ò…âs ½ß¸RÌ„ÿ Qéß·Ÿ Qéß·Ÿ 3 :12 ¿„êÇ‹¢Ç›.
Ó߸pÜߢ Õߺéßà„£ Ó߸ÒéßêØ•éßÜßéß ·ŸÜߢÜó ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ› ¹ƒI ·ò¢Ç‹ Ü•·„ '©âsÌ„ ÓßÜp¸ Òß éßé"ß ¨ ½ßθ Ò‹ éßéß NŸÏŸÃ„Ë¢»‡
Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf. ¿„êÇ‹¢Ç›, ØßéßÉwØ„ê 7 ÒéßÈ؄éßéß Ó߸Òéßê NŸpY·„ ú½ß¸ÁÜß ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Ü߶„í ½ŸÇ‹ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. §·„aÇ‹
Ø•éßÜßéß ½‚éßéß΋Ŏ »„ÿ¢Í‹¢ 4 . ú½ß¸ÁÜßéß Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿•½ŸÃ„éß.
ØßéßÉwØ„ê 26:20-27:10 872
2Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÓŸ¶„ í ¨ RÏ‹ ¢ »‡ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß .
Óߢ¸ ÌóḠ½ßø ¿„ ŸÜßY ·óÄé¶ß í„ ÓŸsÇ‹é.ß Ø„éê ß ÎŸ ßÁƒxY·Ž
·•Ç‹éß ¿•NŸoâY Ø‚éßÈ꽟 ¥ÓŸsÇ‹éß. ·ŸY UPaØ„ê ''ØßéßÉwØ„ê! ½ŸÃ„éßÜßÌóâéß, YÜßéßÒ… ·„^ÅßjÌóâéß ³·„
Ø‚éßÈ꽟âéß ¯ŸÿÈp¢¿ŸÇ‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ø‚éßÈ꽟 ·ŸÇ› Ì„Ø„êÄéß ¿•Øßéß. ¦ ·ŸÇ›Y Z ½‚éßÇ‹ï½ßñ ½•Ó߸éß·óß.
3̄Äéß½ŸÌ„ ¯ÎóÒéßéß, ½‚êØ„éßÕßéß, ¥½‚êwâéß, Ì„êÄéß,
Ì„â ÒéßâÓßé¸ €ß ÒêÄéfß ¶„íÓŸsÇ‹é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òéßé¢ß ΋é»ß ‡
¥âsÅßéßz ° ·•Ç‹ê ¿•Ø„éßܕ΋éß. §½ß¸tíÇ‹éß Òéß⢠Ó߬Îóâéß ÃŸEÜß Òß΋q¶„í ÒÄoÒêÓŸÜßéß ½ß¸¢½ß¸…ß. Ø„éßêΟ
ØßéÃß w‰ Ø„êâéß »‡Ø„é½ß Ã¸ß fˆ Ì•, Òéß⢠Òéßâ Qéßη_ˆ ¥Ó•·„ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„êâéß ¿„êNjŃY·Ž Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í
·„MŸjÜßéß Ì‚Sfï½ßÅßéßj¶„í¢ÅƒÒéßéß. ¦ ·„MŸjÜßZs Òéßâ Ò¿•f ¦Ø„ê ßÁ ΋êÌ„Üß ÎŸ|ß ÒÄoÒêÓŸÜßâéß
Ó߸|¢Ì„ Ì„½ß¸tíÜßéß."" ½ß¸¢½ß¸…ß.* 4¨ ÒÄÒo êÓŸYs ½ŸÃˆ Ø„éÁß ÒêâéßÜ·ß ÒŽ éßwY
20»„Ì„¢Üó Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à‡Ys ½ß¸ÿÒS¢Sâ ¦ ΋êÌ„ÜßÌó §Üƒ ¿‚½ß¸tíÒéßéß. '§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß,
ÒéßÃó Òx·Žo Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Y ð½ßÄéß ªÃˆØ„ê. ¥Ì„Ç‹éß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß: Qéß
ïáÒéßØ„ê ¥Ó•ß½ŸY ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ªÃˆØ„ê ·ŽÃ„x Ø„éÁß ÒêâéßÜÌß ó 5Ó•Ó• Õ®ê „ ÒéߢNj܃Ys, ΟYï½ßñ ©¢Ç•
ÌŸxÉÒéßéß â»„Ã„½ŸÓß«. ØßéßÉwØ„ê ¿‚½ß«tâ ÒêΈÈ»‡Ó• Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈZ Ó߸ëá«j¢¿ŸâY ¿‚½ß¸t¢Ç›. Õ®„êRéß
¨ ⻄ßYs »„éÃß ¢ˆ S, ¨ ßÁƒxYs »„éÃß ¢ˆ S ªÃˆØê „ ï½ßñ»„Üß Á¢Ì„éÁß ÜƒYs ¶„îÇ‹ Ó•Ó• Óßë¸ á«¢j ¿Ÿâéß. §Î‹¢ÌŸ
¶„îÇ‹ ¿‚½t«ß Ø„ééß Óß ŸsÇ‹é.ß 21ßÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß êØ„ê·•Òéßé,ß ÓŸ »ò½ßt¸ ÒéßUÒéß ¿•Ìâ„ éß, ÓŸ ΋ëÇ®½‹ ‚éâ`ß ºÓßÒo¸ éßéÌß óâéß
¥Ì„Y ïÓßñÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßéß, ÒéßÈ؄éßéß Ø„éßêΟÜóY ½ß¸ÿÁƒ ¿•Óß«Ø„éßéßÓŸsâéß. ¨ Õ®„êRéßY ÓŸ §á¸j½‚éß`â ½ŸY ^·ÒY
ÓŸØ„é߶„íÜßéß ªÃˆØ„ê Õóψ¢Sâ΋¢ÌŸ RÓŸsÄéß. ^·ñÓŸ §Sf ½•Ø„éß»„Üßâéß. 6§½ß¸tíÇ‹éß Qéß Î•à‡ÜßYsÅŽZ
½ŸÃˆ·Ž ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢ ÒSf¢Îˆ. ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í §Sf ½•à‡âéß.
·•Òéßéß ªÃˆØê „ âéß ¿„¢½ß»¸ óßNjé.ß ·ŸY Ø‚êÈêØ„ê ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹é.ß ¥Ç‹R Á¢Ì„éÒß …Üßéß ¶„îÇ‹ ¥Ì„Y·Ž
·•Òéßéß Ì„ââéß ¿„¢½ß»¸ óÄéÌ ß é„ âß sÅßézß ªÃˆØê „ RÓŸsÇ‹é.ß ÜóÕßÇ› Ò…¢Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß. 7Εà‡ÜßZs Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄé¶ß í„ ,
ªÃˆØ„ê Õ®„Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß. ¥¢Î‹éß¿• ¥Ì„Ç‹éß ¨P½ß¸…j¶„í ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéßY·Ž, ¥Ì„Y ÒéßâéßÒéßY·Ž ΟÓ߸éßÜœñ ðÓßÒ
Ì„½ß«t¢¿„é߶„í ¯öØ„êÇ‹éß. 22·ŸY ¯ÜƒsÌŸâéß ¥Ó• ¿•NŸoØéß .ß ¦ Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ÕßÕéß Üß óâéß ½ßÌ
¸ Ó„ ŸY·Ž ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß
Òx·ŽYo , ÒéßÈ ·ò¢Î‹Ãé„ ß Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß ÃŸÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê ¦Ó߸âsÒéå̟Έ. ¿ŸÜƒ ßÁƒxÜßéß, »ò½ß¸t ßEÜßéß
Ø„ê·•Òéßéß ¨P½ß…¸ ¶j í„ ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß ¯ÜƒsÌŸâéß ¥Ó•½ŸÇ‹é.ß ÕßÕßéßÜóâéßâéß Òà„½ß¸Ã„éßf·òY ΟÓ߸x¢ ¿•Øßéߢ¿„éß
¥·óuÄéß ¥Ó•½ŸY ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ¶„í¢ÅƒÃ„éß.
23¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ªÃˆØ„êâéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ 8''·ŸY §½ß ¸ t íÇ‹ é ß ·òYs Ε à ‡Üß é ß , ßÁƒxÜß é ß

XÓß·« òY Ò¿ŸfÄé.ß ½ŸÃ„éß ªÃˆØê „ âéß ÃŸÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í ΟÓ߸x¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž Yß·„È¢¿„
Ø„ê·•Òéßéß Ò΋¶q í„ XÓß·« òY ½‚݃zÃé„ .ß ªÃˆØê „ âéß ·„WÌo ó Ò¿„éfß . ½ŸÃ„éß ¥Ì„Y ·ŸÇ›Y Ì„Òéß ½‚éÇß ï‹ ½ßñ ï½ßÅéß ·jß óŃY·Ž
âÈ·Ž ¿„¢½ß¸ÒéßY Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¦Á Øßéß¿ŸfÇ‹éß. Yß·„È¢¿„Ò¿„éßf. (Ì„Òéßï½ßñ ¥Ì„Y ¦Ïˆ½ß¸ÌŸxYs
ð½ß΋ ½ß¸ÿÁÜß Ó߸wà‡â ½ŸÅŽ·„Üó ¥Ì„Y à„Ò¢ ¯ŸÃ„½•Ø„éß WÄÓ߸aÈ¢¿„ Ò¿„éßf.) ¥Îˆ »„âéß·„ ÁÈCÌ•, ¦Ø„ê
ÕßÇ›¢Îˆ. Εà‡Üßâéß, ßÁƒxÜßâéß ·„WoÌóâéß, ¦·„HÌóâéß, Ãó»‡Ü
24MŸ¯®Ÿâéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥V·ŸÒéßéß ¥Ó• ½ß¸ÿÒéßéß¹ß Ì
ß óâéß K·äNŽ Ÿoâéß." "" ¨ ÒÄÒo ê⢠؂éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ
Òx·Žo ³·„Ç‹éßÓŸsÇ‹éß. ¥V·ŸÒéßéß ØßéßÉwØ„ê¶„í ¥¢Ç‹»‡ ÒSfâΈ ''¦ Εà‡Ys ÓŸà„⢠¿•ðÓß ÒĶ„í Ó•âΈ
Ò…ÓŸsÇ‹é.ß ¥¢Î‹é¿ ß • ¥V·ŸÒéßéß Ø„êÁ¶„íÜß ÕƒÃˆ âéߢǛ, ¿•NŸoâéß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßâéß ÒxW_÷Ž¢¿• ßÁx¢ ï½ßñ·Ž
½ß¸ÿÒ·„oÜß ÕƒÃˆ âéߢǛ ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹¶„í¢ÇŸ ØßéßÉwØ„êâéß ¥Ì„YÓ• RYØ‚êC¢S ΟYY ÓŸà„⢠¿•ØßéßNŸoâéß.
9·ŸÒ…â QéßÄéß Qéß ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¿‚ð½ßt ΟYY RâÒ΋éßq.
ķ䎢¿ŸÇ‹éß.
Òéߢ̄ÿ R΋x¿• ½‚êÓ߸¢ ¿•Óß« Õ®„Rá¸xÌ„éßoâéß ¿‚½ß¸tF¿•
Ø‚éßÈ꽟 Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßâéß ¯ŸÜ߶„íY»‡ ¿•Ø„éßéßÅß ½ŸÃˆ ÒêØ„éßÜó ½ß¸Ç‹Ò΋éßq. ·„ÜßÜß ¦¢Ì„ßxÜßâéß

27 Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ³·„ ÒÄoÒê⢠ØßéßÉw


؄궄í ÒSf¢Îˆ. Ó߫ΈaØ„ê Ø„éßêΟ¶„í
ßÁ‚ñ⠽߫ÒéßwÅß Ì„â ½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâÜó ÓŸÜßéß»„Ò Ó߸¢Ò
¿‚½ß¸…ÌŸÒéßÓ• ½ŸÃˆ ÒêÅßÜßéß âÒéßwÒ΋éßq. ¿„Y¯öØßéßâ
½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇé‹ Ìß ŸÒéßÓ•½ŸÃ„é,ß ·„Y·„Åéß jß R΋xÜßâéß ¦¿„
È¢¿• ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßt ÒêÅßÜéß ß RâÒ΋é.qß ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßé,ß
Ì„€Ã„¢* ÁÄé»ß é„ Ìß ê
„ ©¢Ç‹»‡ ¨ ÒÄÒo ê⢠ÒSf¢Îˆ. ' QéßÄéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„í ÕƒYÓ߸Üßéß ·ŸÓ•Ã„Äéß" ¥Y
ßÁ‚ ñ â Óß « Î ˆ a Ø„ ê Ø‚ ê á¬ Ø „ ê ¶„ í ÒêÄ é ß Ç ‹ é ß . ¿‚½ß¸…̟Äéß. 10·ŸY ½ŸÃ„éß QéßÌó ¥Õß΋qÒêÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß.
½ŸÃ„éß _·ÒÜߢ QéßÄéß Qéß ÒêÌ„ëÎ•à„¢ âéߢǛ ΋êÄ
Ó߫ΈaØ„ê ... ÓŸÜßéß»„Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ Èú\ ú»„¢Í‹¢Üó Εà‡Ü߶„í XÓ߸éß·òY ¯öÕßNjŃY·Ž ·ŸÃ„¶„íÜßÒ…ß̟Äéß.
Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ½ß¸Ãˆ¯ŸÜß⠦Ä¢Õ®„¢Üó ¥Y Ò…¢Îˆ.
§Îˆ ú½ŸÌ„ ¯ôįŸÅßéß ·ŸÒ¿„éßf. ØßéßÉwØ„ê 28: 1 ÓŸÜßcÒ
Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ ¥Y ¿‚½…¸ß Ì„é¢ß Έ. ÒéßêÇ‹Ò‹ Ò¿„⢠ÓßΫ aˆ Ø„êâéß ØßéÃß w‰ Ø„ê ... ½ß¢¸ ½ß…¸ ¥·äÄ ŸÃ„Òp éßé»ß ‡ ''Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ¥ÅßéÒß ¢ÅŽ
¸ . 594 - 593 Ò Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢. ·ŸÇ›Ó• ½ß¸¢½ß¸….""
»„éÃß ¢ˆ S ¿‚½…¸ß Ì„é¢ß Έ. §Îˆ ú·•. ½ß†
873 ØßéßÉwØ„ê 27:11-28:3
QéßÄéß Qéß §¢Ç‹éßz ½Ÿ·ŽÝ„éßz ÒΈH ¯öØ•éß܃ Ó•âéß ÒWoÇ› »„éßÈ¢S ¯ŸÿÄpâ ¿•Ø„éß YÒ|¢Ç›. ¦Ø„ê ÒÓ߸éßo
¿•NŸoâéß. ï½ßñ»‡ QéßÄéß ½•Ãò·„ Î•à„¢Üó ¿„Y¯ö̟Äéß. ÓßÒ¸ éßéÎß ŸØ„êÜßéß ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßǶ‹ í„ ¢ÇŸ
11''Ì„Òéß ½‚éÇ ß Ò‹ ¢S ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE ·ŸÇ›Y ϋ∠S Ò…¢Ç•Üƒ ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ¯ŸÿÄpâ ¿•Ø„éßYÒ|¢Ç›.""
19Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü •
¥Ì„Y·Ž RÏ•Øé„ éß Üß ñœ ©âs Εà‡Üß ½ŸÃ„éß ORNŸoÃé„ .ß ¥Åßéß
ҢŎ ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEâéß ðÓßRÓ߸êo Ì„Òéß Î•à„¢ ÒéßéßÜó §¢·Ÿ RéßCHÒ…âs ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß »„êÈf §Îˆ
ÜóÓ• ©¢Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. Ε½ŸÜßØ„éߢÜó Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß, ·„¢¿„éß
âéߢǛ ÒSfâΈ ''¦Ø„ê Εà‡Üß ½ŸÃ„¢ÌŸ Ì„Òéß Ì„Òéß ·óӕÄéß, ·„ΈH¢¿„»„Üß Îˆ½‚éßwÜßéß §¢·Ÿ §Ì„Ľ‚éß`â ÒÓ߸éßo
Ó߸|Εà‡ÜßÜóÓ• ©¢Åßê, Ì„Òéß Õ®„êÒéßéßÜóz ðÓß΋x¢ NŸÒéßCÿ ©¢Îˆ.* ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß
¿•Ó߸é߶„í¢Åßê ©¢ÅƒÃ„éß."" QÅŽY Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ÒΈH ½•à‡Ç‹éß.
12''Ø„ é ß ê Ο ßÁ‚ ñ â Óß « Î ˆ a Ø„ ê ¶„ í ¶„ î Ç‹ §Î• 20Ø„éê ß ÎŸ ßÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß êØ„ê·•âéßâéß* ÕߢΉ»‡
Ó߸¢Î•à„¢ §¿Ÿfâéß. Ó•Y܃ ¿‚¯Ÿtâéß: 'Ó߫ΈaØ„ê, ·òY¯öØ•éßÅ߽߸tíÇ‹éß Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ½ŸÅßYsÅŽZ
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ø‚éßéß·„a ·ŸÇ› ú·Ž¢Î‹ Z ½‚éßÇ‹ Ò…¢S XÓßé¸ ·òY ¯öÜ•Îé‹ .ß ÃŸÁ‚ñâ Ø‚éÈ ß êØ„ê·•âéß Ø‚éÈ ß ê
¥Ì„Y·Ž RÏ•Ø„éßéßÇ‹½‚ñ Ò…¢ÇŸH. ZÒ… ÕßÕßéßÜóâéß Ø„ê·•Òéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ø„éßêΟ âéߢǛ, Ø‚éßÄêá¸
ßE¶„í, ¥Ì„Y ½ß¸ÿÁÜ߶„í ΟÓ߸x¢ ¿•ðÓßo ZÒ… ÕßÌ„é߶„í Ü•Òéßéß âéߢǛ §Ì„Ä ½ß¸ÿÒéßéß¹ß Òx¶„íoÜßâéß ¶„îÇŸ Ó‚Õßéß·„
ÌŸÒ…. 13ZÒ… ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE¶„í ΟÓßx¸ ¢ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ΂sÁÄéß ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„í¯öØ„êÇ‹éß. 21Ε½ŸÜßØ„éߢ
³½ß¸tí·òâ·„¯öÌ• ZÒ…, Z ½ß¸ÿÁÜßéß à„Ì„éßÿÒ… Ø‚éßéß·„a Üóâéß, ßÁÕ®„Òâ¢Üóâéß, ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
·„Wo ½ŸÌ„ ÕßÇ›, ¦·„HÌóâéß, Õ®„Ø„éߢ·„Ä Ãó»‡ÜßÌóâéß Üóâéß §¢·Ÿ RéßCHÒ…âs ÒÓ߸éßoÒ…Üß Rá¸Ø„éߢÜó §à‡ÿ
¿„Y¯ö̟Äéß. §R ÁÈC XÄéßÌŸØ„éßY Ø‚éßÈ꽟 Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟
¿‚¯ŸtÇ‹éß! 14·ŸY ¥Õß΋r ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ÒêÌ„ÿ¢, 'ZÒ… §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ¦ ÒÓ߸éßoÒ…ÜßYs ÕßÕßéßÜóâé߶„í
Õß Õ ß é ß Ü óâéß ÃŸE¶„ í ÕƒYÓß ¸ Ò … ·ŸÓ• à „ Ò …" ¥Y XÓßé¸ ·ß òY ¯öÕßÇÌ ‹ ŸØßé.ß 22Ó•âéß ½ŸÅŽY WÈC XÓßé¸ ·ß òY
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß. Ò¿•f ÃóE ÒĶ„í ¥R ¥·„aÇ• Ò…¢¿„ÕßÇ‹ÌŸØßéß.""
''¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¿‚ð½ßtΈ RâÒ΋éßq. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''½ß«ÒéßwÅß ½ŸÅŽY Ó•âéß
½ŸÃ„éß Z¶„í ¥ÕßΟqÜéß ß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÄé.ß 15Ó•ÓŸ ½ßÿ¸ Ò·„Üo âß éß XÓ߸é·òY ÒNŸoâéß. WÈC ½ŸÅŽY Ø„éßÏŸNŸpâ¢Üó
½ß¢¸ ½ßܸ Ε é‹ .ß "" §Î• Ø‚éÈß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía ''½ŸÃ„éß ¥ÕßΟqÜéß ß Ò…¢¿„éßÌŸâéß.
ÕóψÓé¸ß Óoß ŸsÄé.ß ï½ßñ»‡, ¦ Óߢ¸ Εࢄ ÓŸ âéߢǛ ÒSfâΕ
¥Y ¶„îÇ‹ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â ´ Ø„éßêΟ ¥Õß΋r ½ß¸ÿÒ·„o ºâÓŸx

28
½ß¸ÿÁ܃ß, RéßÒéßéßwHs ΋êÄ¢»‡ ½ß¸¢½ß«½•NŸoâéß. QéßÄéß Ø„éßêΟ ßE»‡ Ó߫ΈaØ„ê ¯ŸÜßâ ÓŸÜßéß»„éß
¿„Y ¯ö̟Äéß! Qé߶„í Õóψ¢¿• ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¶„îÇŸ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßé* ß ÎŸÅŽ ±Î‹Ò Ó‚Üß »„Ç‹éßÓ߸êo
¿„Y¯ö̟Äéß."" ©¢Ç‹»‡ ½ß¸ÿÒ·„oß ºâÓŸx ÓŸÌó ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ºâÓŸx
16¥½ß¸tíÇ‹éß ØßéßÉwØ„êÓ‚ñâ Ó•âéß Ø„êÁ¶„íÜß Ì„¢Ç›ÿ ð½ßÃé„ ß ¥FhÃé„ .ß ºâÓŸx C[Ø‚êâéß ½ßÅ ¸ Ë jß ½ŸÓß.«
Ìóâéß, ¦ ½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈÌóâéß §Üƒ ¿‚¯Ÿtâéß: ºâÓŸx ÓŸÌó ÒêŃzÇ›â½ß¸tíÇ‹éß ¥Ì„Ç‹éß Î•½ŸÜß
''Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß ¦ ¥Õß΋r ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß, Ø„éߢÜó Ò…ÓŸsÇ‹éß. Ø„êÁ¶„íÜßéß, §Ì„Ä ½ß¸ÿÁÜßéß
'ÕßÕéß Üß óZØ„ééß Üß éß ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ¯Óós ÒÓßé¸ Òoß …Üßéß ¥¢Î‹Ã„éß ¶„îÇ‹ ¥·„aÇ‹ ¿•Ãˆ Ò…ÓŸsÄéß. ºâÓŸx §Üƒ
XÓ߸éß·òY ¯öØ„êÄéß. ¥ÒZs L½®ß¸éßÿ½•éß WÈC XÓ߸é·òY ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 2''§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß
ßÕßÇ‹éßÌŸØßéß." ¥Y ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ ÒêÅßÜßéß Ç‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. 'Ø„éßêΟ
QéßÄéß âÒéßwÒ΋éßq. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß Qé߶„í ¥Õß΋r ½ß¸ÿÁÜß ½‚éßÇ‹ï½ßñ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ò…¢Sâ ·ŸÇ›Y Ó•âéß
½ß¸ÿÒ¿ŸÜßâéß ÕóψÓ߸éßoÓŸsÄéß. 17¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß ¿‚ð½ßt RÈS ½•NŸoâéß. 3^âNjéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß »„Ç›¿•Üó»‡
½ŸÅŽY QéßÄéß RâÒ΋éßq. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„í ΟÓ߸x¢ Ø‚éßÈ꽟 »„éßÇ› âéߢǛ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ó‚Õßéß·„
¿•Ø„éߢǛ. Qéß K·ä„âéß QéßÄéß ¦½‚êΈ¢¿„¢Ç›. QéßÄéß Î‚sÁÄéß XÓßé¸ ·ß òY¯öØßéâß ÒÓßé¸ Òoß …ÜYsÅŽZ Ó•âéß WÈC
ORNŸoÄéß. ¨ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ Ó߸Ä|ÓŸà„⢠̂NŸoâéß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¦ ÒÓ߸éßoÒ…ÜßYsÅŽZ ÕßÕßéßÜó
¥Ø•éßx܃ QéßÄéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ·ŸÃ„˽•éß ·„Yt¢¿„Åߢ âé߶„í XÓ߸éß·òY ¯öØ„êÇ‹éß. ·ŸY ½ŸÅßYsÅŽZ Ó•âéß
ܕ΋éß. 18¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß YÁ¢»‡Ó• ½ß¸ÿÒ·„oÜßØßéßÌ•,
½ŸÃˆ·Ž Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ¥¢ÎˆÌ• ½ŸÃˆY ¯ŸÿÄpâ Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß ... Ò…¢Îˆ RÒßÜ߶„í ¿„êÇ‹¢Ç› ßEÜß ½‚éßéß΋Ŏ
¿•Ø„éßYÒ|¢Ç›. §¢·Ÿ Ε҅YÜó Ò…âs ÒÓ߸éßoÒ…Üß »„ÿ¢Í‹¢ 7:23- 37.
»„éßÈ¢S ¯ŸÿÄpâ ¿•Ø„éßYÒ|¢Ç›. ßÁ Õ®„Òâ¢Üó Ø‚êÈêØ„ê·•âé §Ì„YÓ• Ø‚éß·òÓŸx ¥Y, ·òÓŸx ¥Y
Øßéߢ·Ÿ RéßCHÒ…âs ÒÓ߸éßoÒ…Üß »„éßÈ¢S ½ŸÃˆY ¯ŸÿÄpâ ¶„îÇ‹ ½ß«ÜßéßNŸoÄéß.
¿•Øé„ Yß Ò|¢Ç›. §¢·Ÿ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó Ò…âs ½ŸÅŽY ÓŸÜßéß»„éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß §Îˆ ·•ÿ.½ß¸†. 594 Ò Ó߸¢Ò Ì„€Ã„¢.
ØßéßÉwØ„ê 28:4-29:5 874
WÈC Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. 4Ø„éßêΟ §Üƒ ¿‚½ß¸tíÒéßéß, 'Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß,
ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê·•âéßâéß ¶„îÇŸ ¨ NŸpÓŸY·Ž ZÒ… ¿‚·„aÌó ¿•Ø„éßÕßǛ⠷ŸÇ›Y RÄéß»„»òŃjÒ…. ·ŸY
Ó•âéß XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoâéß. Ø‚é·ß óÓŸx Ø‚éÈ ß êØ„ê·•Òéßéß ÎŸY·Ž Õß΋éßÜßéß Ó•Óò·„ §âé߽߸ ·ŸÇ›Y ½•Ó߸éßoÓŸsâéß."
14§à‡ÿØ• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ß Î• Ò …Ç‹ é ß , Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â
¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Óß« Ì„Òéß
§¢Ç‹z âéߢǛ ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ XÓßé¸ ·ß òY ¯öØßéâß Ø„éê ß ÎŸ ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: '¦ Εà‡ÜßYsÅŽ
½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈZ Ó•âéß WÈC XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. §Îˆ ï½ßñâ Ó•Óò·„ §âé߽߸ ·ŸÇ›Y ½•Ó߸éßoÓŸsâéß. ÕßÕßéßÜóâéß
Ø‚éßÈ꽟 âéߢS ÒSfâ Ó߸Ò꿟Ä¢ '·ŸÒ…â ßE Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í ½ŸÃ„¢ÌŸ ΟÓ߸x¢ ¿•Ø„êÜßÓ•
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜß ½‚éßÇ‹ï½ßñ ©¢S⠩Εqà„¢Ìó Ó•â܃ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. ½ŸÃ„éß ¥Ì„Y·Ž ÕƒY
·ŸÇ›Y Ó•âéß RÄéß»„»òÇ‹ÌŸâéß!" "" Óßܸ Òß …̟Äé.ß ·„ëƒÃ„Òéß뻇Üßâéß ¶„îÇ‹ ¥Î‹é½ß …¸ß Üó ï½ßÅ»jß Ü„ ß
5¥½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸ÿÒ·„o ØßéßÉwØ„ê ½ß¸ÿÒ·„o ºâÓŸx¶„í à„·ŽoY Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„í ½ß¸ÿNŸÎˆNŸoâéß." ""
15¥½ß¸tíÇ‹éß ½ß¸ÿÒ·„oß ØßéßÉwØ„ê ½ß¸ÿÒ·„oß ºâÓŸx
§Üƒ Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½ŸÃ„éß Î•½ŸÜßØ„éߢÜó
YÜßÕßÇ› Ò…ÓŸsÄéß. Ø„êÁ¶„íÜßéß, ÒéßÈ؄éßéß ¥·„aÇ‹ Ò΋q¶„í ÒSf §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''ºâÓŸx, RâéßÒéßéß!
¿•Ãˆâ ½ß¸ÿÁÜßéß ØßéßÉwØ„ê Ó߸Òêϟ⢠R⻄H»‡Ã„éß. Ø‚éßÈ꽟 Yâéßs ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß. ·ŸY Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß
6ºâÓŸxÌó ØßéßÉwØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ì„ÏŸÓ߸éßo! ¥ÕßΟrÜßéß â½•éßw܃ ¿•à‡Ò…. 16¥¢Î‹éßÒÜßz Ø‚éßÈ꽟
YÁ¢»‡ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¥Üƒ ¿•Øé„ éß »ß ‡·„! ZÒ… ½ßÿ¸ ÒS¢S⠧܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß,' ºâÓŸx, Ì„|ÄÜó Yâéßs ¨
ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 YÁ¢ ¿•Ø„éßéß»‡·„! ÕßÕßéßÜóâéß ½ßÿ¸ ½ß¢¸ ¿„¢ âéߢǛ XÓßé¸ ·ß òY ½‚ÝÌ „ Ÿâéß. ¨ Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„½•éß
âéߢS Ε½ŸÜßØ„éß Ó߸¢Õ¢ÏˆÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…ÜßZsÅŽZ ZÒ… ¿„Y¯öÌŸÒ…. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈê
Ø‚éßÈ꽟 §·„aÇ›·Ž XÓ߸é·òY Ò¿„éßf»‡·„! ÕßÜß ½Ÿ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ WÈ»•Üƒ ZÒ… Õóψ¢¿ŸÒ… »„âéß·„.""
17ºâÓŸx ¥Î• Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ °Ç‹Ò Ó‚ÜßÜó ¿„Y
Ң̄¢»‡ Ì„Òéß §¢Ç‹éßz ÒΈH ¯öØ•éß܃ ¿•Ø„éßÕßÇ›â
½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈZ Ø‚éßÈ꽟 ÒéßÄÜß §·„aÇ›·Ž XÓß«·òY ¯öØ„êÇ‹éß.
Ò¿„éßf »‡·„!
7''·ŸY ºâÓŸx! Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ Râéß. ½ß¸ÿÁ܃ß, ÕßÕßéßÜóâéÜóß ÕߢΉÜßéß»‡ ©âs Ø„éßê΋éßÜ߶„í Ü•¹ß
QéßĢ΋Äéß Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ Râ¢Ç›. 8ºâÓŸx! ZÒ…,
29 ÕßÕßéßÜóâéßÜó ÕߢΉÜßéß»‡* Ò…âs Ø„éßê΋éß
Ó•âéß ½ß¸ÿÒ·„oÜߢ ¥ÒŃY·Ž ½ß¸†Ã„|¢ ¿ŸÜƒ Òéßéߢ΋éß Üß¶í„ ØßéÃß w‰ Ø„ê ³·„ Ü•¹ß ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é.ß ÕßÕéß Üß ó
·ŸÜߢÜó ú½ß¸Ò·„oÜßéߢǛӟÄéß. ¿ŸÜƒ Εà‡Ü߶„í, Òéß@ âéßÜó ©¢Åßéßâs ï½ß΋qÜ߶„í (ÓŸØ„é߶„íÜßéß), Ø„êÁ¶„í
NŸÒêÿÁƒxÜ߶„í Ø„éßéßΟrÜßéß, ·„ÄéßÒ…Üßéß, Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â Ü߶„í, ½ß¸ÿÒ·„oÜ߶„í, ̄Έ̄Ä ½ß¸ÿÁÜ߶„í ¥Ì„Ç‹éß ÎŸYY
Ãó»‡Üßéß ÒNŸoØ„éßY ½ŸÃ„éß ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsÄéß. 9·ŸY ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. QĢ̟ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß¿• Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
Òéßⶄí Ó߸éß¹ß Ó߸¢ÌóMŸÜßéß, à‡¢W Üß[×NŸoØ„éßY ¿‚ð½ßt âéߢǛ ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ XÓßé¸ ·ß òY ßÕßÇâ› ½Ÿ_Ã. 2(ßÁ‚ñâ
½ß¸ÿÒ·„o YÁ¢»‡ Ø‚éßÈ꽟¿• ½ß¸¢½ß¸ÕßǛ⽟Ǖӟ ¥Y Ø‚é·ß óÓŸx, ßˎØé„ »ß é„ ß ¥Ì„Y Ì„H,z Ø„éê ß ÎŸ, Ø‚éÃß ê „ á¸
Òéß⢠YßrÃË „ ¿•Øé„ Òß ÜßÓ«ß Ò…¢Îˆ. ¦ ½ßÿ¸ Ò·„o ¿‚½t«ß âΈ Ü•ÒéßéßÜß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß, ÓŸØ„é߶„íÜßéß, ÒÇ‹ÿ¢»„éßÜßéß,
YÁÒéßØ•éßx ½ß¸·ä„¢Üó, ¥Ì„Ç‹éß YÁ¢»‡ Ø‚éßÈ꽟¿• Üóº½ß¸… ½ß¸Y½ŸÃ„éß ½‚éßéß΋ܜñâ ½ŸÃ„¢ÌŸ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
½ß¸¢½ß¸ÕßǛ⠽ŸÇ‹Y ½ß¸ÿÁÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óÒ¿„éßf."" âéߢǛ XÓ߸éß·òY ¯öÕßǛ⠽߫ÒéßwÅß ¨ Ü•¹ß ½ß¸¢½ß¸
10ØßéßÉwØ„ê ³·„ ·ŸÇ›Y Ì„â ½‚éßÇ‹¶„í Ì„CH¢¿„éß ÕßÇ›¢Îˆ) 3ÕßÕßéßÜóâéßÜóY ßÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß
¶„íY ©ÓŸsÇ‹éß. ½ß¸ÿÒ·„oß ºâÓŸx ¦ ·ŸÇ›Y ØßéßÉwØ„ê Ò΋¶q í„ ¯Üƒxà‡âéß, »‚Òéßßx ¥Ó•ß ½ŸÃˆY Ø„éê ß ÎŸ ßÁ‚ñâ
½‚éßÇ‹âéߢǛ XÓß« RÄéß»„»òŃjÇ‹éß. 11½ß«ÒéßwÅß ¥·„aÇ‹ Ó߫ΈaØ„ê ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ¯Üƒxà‡ ¥âéß½ŸÇ‹éß MŸ¯®Ÿâéß
¿•Ãˆâ ½ß¸ÿÁÜߢ̟ Rӕ܃ ºâÓŸx §Üƒ [»„cÄ»‡ ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ØßéßÉwØ„ê Ì„â Ü•¹ßâéß ÕßÕßéßÜóâé߶„í
¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Ø‚éßÈ꽟 ïÓßÜßRSfâΕÒéߢ_Åß, '§Î• XÓ߸éß·òY ½‚Ý„zŃY·Ž ½ŸÃˆÎ‹qÈ·• §¿ŸfÇ‹éß. ¦ Ü•¹ßÜó
ÉWY ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ½•Óß«â ·ŸÇ›Y Øßéß܃ ú½ŸØ„éßÕßǛ҅¢Îˆ.
4§à‡ÿØ• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ß Î• Ò …Ç‹ é ß , Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‹ é ß
Ó•âéß RÈS ½•NŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ¦ ·ŸÇ›Y ½ß¸ÿ½ß¸¢¿„ Εà‡Üß
YsÅŽï½ßñ ½•à‡Ç‹éß. ·ŸY ^âNjéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ·ŸÜߢ ¥Øßéßâß Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ ÕßÕßéßÜó
Üó½ß¸Üß Ó•ÓŸ ·ŸÇ›Y RÈS½•NŸoâéß."" âéß¶í„ ÌŸâéß ÕߢΉÜéß »ß ‡ ½ß¢¸ ½ßâ« ½ßÿ¸ ÁÜߢ΋È âéßΕKq ¢S
ºâÓŸx ¥Üƒ ¿‚½ß«t⠽߫ÒéßwÅß ØßéßÉwØ„ê ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. 5''QéßÄéß §¢Ç‹éßz ·„Åßéßj
Ε½ŸÜßØ„éߢ âéߢǛ ½‚Jz ¯öØ„êÇ‹éß. ·òY ½ŸÅŽÜó YÒÓߢ« ¿„¢Ç›. ¦ ßÁx¢Üó ÓßÃp« ½„ Ç¸ß ¢‹ Ç›.
12̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ØßéßÉw؄궄í ÌóÅßÜßâéß ï½ß¢S, QéßÄéß ½ß¸¢Ç›¢S⠽߸¢Ç‹zâéß Wâ¢Ç›.
ÒSf¢Îˆ. ØßéÃß w‰ Ø„ê ½‚éÇß ‹ âéßâs ·ŸÇ›Y XÓß« ºâÓŸx
RÄS ½•Óß«â ̄Äéß½ŸÌ„ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. 13Ø‚éßÈ꽟
ÕßÕßéßÜóâéßÜó ÕߢΉÜßéß ÕßÕßéßÜóâé߶„í ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY
ØßéÃß w‰ Ø„êÌó §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''ZÒ… ½‚Jz ºâÓŸxÌó ¯öÕßÇ›â Ø„éßêÎŸß ÁƒW½ŸÃ„éß ¥Y Øßéß·„aÇ‹ ¥Ã„p¢.
875 ØßéßÉwØ„ê 29:6-22
6R½Ÿ@Üßéß ¿•Ó߸éß·òY Ó߸¢ÌŸâҢ̄éßÜœñ ÒÈrÜßz¢Ç›. Qéß ÜóâéßÜó ½ß¸ÿÒ·„oÜßYSfØ„éßéßÓŸsÇ‹éß"" ¥Y QéßÄéß
¶„íÒêÄéßÜ߶„í ¶„îÇ‹ ÒÏ‹éßÒ…Üßâéß ½‚΋·„¢Ç›. Qéß ¿‚½ß¸tÒ¿„éßf.
16·ŸY ÕßÕßéßÜóâé߶„í XÓ߸éß·òY ¯öÕßÇ‹¶„í¢ÇŸ
¶„íÒê^ÃoÜ߶„í R½Ÿ@Έ à„éßÕ®„·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. ½ŸÃ„éß
¶„îÇ‹ Ì„Òéß Ó߸¢ÌŸÓŸYs ¥[×ÒëΈr ¿•Ó߸éß·òÓ• YRéßÌ„o¢ §·„aÇ• ©âs Qéß ÕߢϋéÒß …Üß »„éÃß ¢ˆ S Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
QéßÃÜ„ ƒ ¿•Øé„ ¢ß Ç›. Qéß Óߢ¸ ÌŸÓŸYs RÓßÃo¸ ¢ˆ ½ßÁ¸ •Ó«ß ï½ß¢S ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é.ß §½ßt¸ íÇ‹éß ÎŸQ΋éß
ÕßÕßéßÜóâéßÜó QéßÄéß Õƒ»‡ ½Ÿx½ß«¢¿„¢Ç›. Qéß Ó߸¢¹ƒx Óß«¢@Ó߸â¢ï½ßñ ¶„îÄéßfâs ßEâéß »„éßÈ¢S,
ÕßÜ¢ß Ì„C¯c ö¶„îÇ‹Îé‹ .ß 7Ó•âéß RéßÒéßéwß Üßâéß ½ß¢¸ ½ß⫠⻄ß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó RéßCH ©âs ̄Έ̄Ä ½ß¸ÿÁÜß
Y·Ž QéßĢ̟ ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. QéßÄéß YÒÓß« Rá¸Ø„éß½‚éß` Ó•ß ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsâéß. 17Ó߸Ä|à„·Žo
Ó߸éßoâs ⻄Ä _àÿØ„éßÓ߸é߀¶„í QéßÄéß ¯ŸÿÄpâÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. Òéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Å,ß ¦ ⻄â„ Üó à‡¢W Ó‚Ü·ß ò¢_Åß Qéß¶î „ ''Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó §¢·Ÿ RéßCH ©âs ½ß¸ÿÁÜß
à‡¢W Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ."" 8§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä| ï½ßñ·Ž Ó•âéß Ì„|ÄÜó ·„WoY, ¦·„HY, Õ®„Ø„éߢ·„Ä
à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹éß ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ð½ßtΕÒéß⻇ ''Qéß Ãó»‡Üßâéß ½ß¢¸ ½ß…¸ ÌŸâéß. WâŃY·Ž ½ßY¸ ·Ž ߶„í¢ÇŸ
½ßÿ¸ Ò·„Üo ,ß Òéߢ̄ÿ R΋xÜßéß ¿•ðÓß ½ŸÃˆ Ø‚ééß ·ß a„ ½‚êÓߢ¸ Üó ¶„íJz¯öØßéßâ ¥¢FĽ߸… ½ß¸¢Ç‹zÒÜœ ½ŸÃˆY
QéßÄéß ½ß¸Ç‹·„¢Ç›. ½ŸÃ„éß ·„Yâ ·„ÜßÜßâéß QéßÄéß RâÒ΋éßq. ¿•NŸoâéß. 18Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó §¢·Ÿ Ò…âs ½ŸÃˆY
9½ŸÃ„éß ¥ÕΟrÜßâéß ÕóψÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßt ÒÄo Ó•âéß ·„WoÌóâéß, ·„ÄéßÒ…Ìóâéß, Ãó»‡ÜßÌóâéß
Òê⢠ӟâéߢǛ ÒSfâΕâY ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß! ·ŸY ½‚¢ÅƒÇ‹ÌŸâéß. ¨ ½ßÿ¸ ÁÜß¶í„ Óߢ¸ Õ®R„ ¢¿• Õ®Ø „ é„ ¢ß
Ó•âéß ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß!"" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ·„Ä R½ß¸Ì„éßoÜßâéß ¿„êS ½ß¸ÿ½ß¸¢¿„ ßÁƒxÜßZs
Õ®„Ø„éßÕ®ƒÿ¢Ì„éßÜßØ•éßx¢Î‹éß_· Ó•YΈ ¿•Ø„éß΋Üß
10 Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ¿Ÿâéß. ¦ ½ßÿ¸ ÁÜßéß ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃˆ·Ž
''ÕßÕßéßÜóâéß Ç‚ÕßuØßéß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸßÜß ¯ŸÅßéß ÕßÜß Óߢ¸ Õ®„ R¢Sâ R½ß̸ é„ âoß éß »„éÃß ¢ˆ S Râs ½ßÿ¸ ÁÜߢ̟
½‚éâ`ß ÃŸÁx¢»‡ ©¢Åßé¢ß Έ. ¦ Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ÕßÕéß Üß ó Ó߸¢Õ®„ÿ Òêà„gßxÜßÌó Y¢Ç›¯ö̟Äéß. ½ß¸ÿÁÜßéß
âéßÜó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s Qéß Ò΋¶q í„ ÒNŸoâéß. RéßÒéßwHs Ì„Òéß à„Ì„éßÿÒ…Ü߶„í ·•Ç‹éß Ì„ÜߢSâ½ß¸…Ç‹éß QÈ·Ž
WÈC Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í XÓ߸é·òY ÒNŸoâY Ó•âéß ÁÈCâ ÉW»‡ ÁÄ»‡ÜßY ·óÄé߶„í¢ÅƒÃ„éß. Ó•âéß
Qéß·ŽSfâ ÓŸ ÒéߢS ½Ÿ»‡qÓŸYs Ó•âéß Ó‚Ã„ ½•Ã„éßf ½ŸÃˆY ¯·„aÇ›·Ž ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½ß¸¢½ß«Ì• ¥·„aÇ‹
ÌŸâéß. 11§Îˆ Ó•Ó‚¢Î‹é߶„í ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâ¢_Åß Qéß ½ŸÃ„éß ¥ÒÒêÓŸÜß ¯ŸÜß̟҅Äéß. 19Ø‚éßÄêá¸
¥[×ÒëΈr ·òĶ„í ½•Óß«â ÓŸ ½ß¸ÿËŸJ·„ÜßZs ÓŸ¶„í Ü•Òéßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Ys ï½ßÇ‹¿‚RY ï½ßŃjÄéß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ »„âéß·„ Ó•YÒZs ¿•Ø„éß Ó߸¢·„Ht¢¿Ÿâéß."" §Î•
Ó߸¢Î•à„¢ ''Qéß Ó߸¢_·äÒéߢ ·òĶ„í ÓŸ¶„í ¯Óós Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía. ''ÓŸ Óߢ¸ Εà‡Ys ½ŸÃˆ·Ž ¥Ó•·„
ÒéߢS ¦Üó¿„âÜßéßÓŸsØßéß. Qé߶„í ·•Ç‹éß ¿•Ø„ê ½ß¸ÃŸxØ„êßÜßéß ½ß¸¢½ß«Ø„éßéßÓŸsâéß. ÓŸ ðÓßÒ¶„íÜœñâ
ÜßY Ó•Ó‚âsÇ‹ê ¦ÜóS¢¿„âéß. Qé߶„í ¦à„âéß, ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ÓŸ Ó߸¢Î•à„¢ ¦ ½ß¸ÿÁÜ߶„í ¥¢Î‹
ÒéߢS Õ®„Rá¸xÌ„éßoâéß ·„Üßéß»„Á•Ø„éß ÅƒY·Ž Ò†xº Á•Ø„éßŃY·Ž RYØ‚êC¢¿Ÿâéß. ·ŸY ¦ ½ß¸ÿÁÜßéß
Ä¿„â ¿•NŸoâéß. 12¥½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß ÓŸ ð½ßÄéßâ RâÜ•Îé‹ .ß "" §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía. 20''QéßĢ̟
ââéßsß ½ß«ÜßéßNŸoÄéß. QéßÄéß ÓŸÎ‹Ãˆ ¿•Ãˆ, ââéßs ÕߢΉÜßéß. Ó•Ó• RéßÒéßwHs Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÒΈH
¯ŸÿÈNp ŸoÃé„ .ß Ó•âéß Qéß ¯ŸÿÄâp ¦Üß·NŽ Ÿoâéß. 13QéßÄéß ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ ¯öÒÜß Óߢ« Έ»‡ ÕßÜÒß ¢Ì„¢ ¿•à‡âéß.
ÓŸ ·òĶ„í ¥Ó•|á«NŸoÄéß. QéßÄéß Qéß ºë΋؄éß ·ŸÒ…â, Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ Râ¢Ç›.""
21Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ·ó܃؄ê
½ß¸†Ã„|·„¢»‡ ÓŸ ·òĶ„í ½‚΋·ŽÌ•, QéßÄéß ââéßs
·„âéß»ò¢ÅƒÃ„éß. 14QéßÄéß ââéßs ·„âéß»òӕ܃ Ó•Ó• ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ¥@Õßéßâéß »„éßÈ¢S, ÒéßØ„éß_àØ„ê
¿•NŸoâéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ó߫ΈaØ„êâéß »„éßÈ¢S §Üƒ ¿‚½ß¸…
ÒSfâΈ. ''ï½ßñ»‡ Ó•âéß Qé߶„í Õߢϋ RÒéßéß·Žo Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''¨ §Î‹qÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßéß Qé߶„í
·„Üéß »ß Á„ •Ó«ß WÈC XÓßé¸ ·òY ÒNŸoâéß. Ó•Ó• RéßÒéßwHs ¥ÕßΟqÜßéß ÕóψÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßt Ó߸¢Î•à„¢
¨ Ó߸pÜߢ ÒΈH ï½ßÅŽj ¯öØ•éß܃ ÒWoÇ› ¿•à‡âéß. ÓŸâéߢǛ ÒSfâΕâY ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß
·ŸY RéßÒéßwHs ° Εà‡Ü߶„í, ° ¯Ÿÿ¢ÌŸÜ߶„í ¥Õß΋rÒêÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ¦ §Î‹qÄéß ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß
Ó•âéß ½ß¸¢½ß«Ø„éßéßÓŸsÓó ¦Ø„ê ¯Ÿÿ¢ÌŸÜßâéߢǛ ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄé¶ß í„ ¥½ßt¸ CNŸoâéß.
RéßÒéßwÜßs¢Î‹ÃZˆ Ó•âéß WÈC ¶„îÇ‹ÎN‰ Ÿoâéß."" §Î• ¥½ß¸tíÇ‹éß Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÕßÕßéßÜóâéßÜó ÕߢΉ
Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ''ÒéßÈ؄éßéß RéßÒéßwHs ¨ Üßéß»‡ Ò…âs Qéß ¥¢Î‹Ãˆ Òéßéߢ΋éß ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß
½ß¸ÿΕà‡Y·Ž XÓ߸é·òY ÒNŸoâéß."" ¿„¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß. 22Ø„éßêÎŸß ÁƒW ÕߢΉÜߢ̟ Ì„Òéß
15''¥ØßéßÌ• Ø‚éßÈ꽟 Òê¶„í §·„aÇ‹ ÕßÕßéß à„Ì„éßÿÒ…Ü߶„í ·•Ç‹éß Ì„ÜߢSâ½ß¸tíÇ‹éß QÈ·Ž ÁÈCâ
ØßéßÉwØ„ê 29:23-30:7 876
29½ß¸ÿÒ·„o ØßéßÉwØ„ê¶„í ¨ Ü•¹ßâéß Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ
à‡Óß«o ҢŎΈ ÁÄ»‡ÜßY ·óÄé߶„í¢ÅƒÃ„éß. ¥â»‡
à‡½ß¸»„ÿÓ߸éßoÜßÜó QÃò·„ ©ÎŸºÃ„Ë»‡ RéßCH Á‚½Ó¸ß® Ÿx ¿„ÎRˆ RY½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß 30½ßÒ« éßwÅß ØßéÃß w‰ ؄궄í
¯ö̟Äéß. ÕߢΉÜߢ̟ §Üƒ ¥¢ÅƒÃ„éß: 'Ó߫Έa Ø‚ é ß È ê½Ÿ âéß ¢ Ç› ÒÄ o Ò ê⢠ÒSf¢Îˆ .
31''ØßéßÉwØ„ê, ¨ Ó߸¢Î•à„¢ ÕßÕßéßÜóâéßÜó ©âs
؄궄í, ¥@Õßé߶„í ½ß¸ÅŽjâ »„WÓ•ß Qé߶„îß
Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸ÅŽj¢¿„éß »‡·„! ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Õß¢Î‰Ü¢ß Î‹Ã·ˆ Ž ½ß¢¸ ½ß¢« ¿„éÒß éßéß 'Ó‚È܃QéßØé„ éß Çß ‚ñâ ïáÒé
½ŸÃˆÎ‹qÈZ ¥CsÜó ·ŸHf½•à‡Ç‹éß!" 23¦ ½ß¸ÿÒ·„o Ø„êâéß »„éßÈ¢S Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß.
H΋qÃ„ê §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßÒéßÏ‹x ÕߺéßZ¿„ ïáÒéßØ„ê Qé߶„í ½ß¸ÿÒS¢¿ŸŸÇ‹éß. ·ŸY Ó•âÌ„YY
·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. Ì„Òéß ¯ôÄéß»„éß ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßÌó ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß. ïáÒéßØ„ê ³·„ ¥ÕßÏŸrYs QéßÄéß â½•éßw܃
Òx[׿ŸÃ„¢ ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ¥ÕßΟrÜßéß ¶„îÇ‹ ¿• à ‡Ç‹ é ß . 32ïáÒéß Ø „ ê ¥Üƒ ¿• Ó ß « â ·ŸÃ„ Ë ¢»‡
¿‚¯ŸtÄé.ß ï½ßñ»‡ ½ŸÅŽY Ø‚éÈß ê½ŸÓ‚ñâ ÓŸâéߢǛ Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ¿‚½ß¸tíÌ„éßÓŸsÇ‹éß. Ó•âéß Ì„|ÄÜó
ÒSfâ Ó߸¢Î•à„¢»‡ ¿‚½ß¸tí¶„íÓŸsÄéß. ¨ ½ß¸âéß Ó‚È܃QéßØ„éßéßÇ‚ñâ ïáÒéßØ„êâéß K·äŽNŸoâéß. ½ß¸†Ãˆo»‡
ÜßZs ¿•Øé„ Òß éßY ½ŸÃˆ·Ž Ó•Ó‚½t¸ß íÇ‹éß ¿‚½t«ß Ø„ééß ¢ß Ç‹ ¥Ì„Y Ò¢à„¢ ÓŸà„⢠»‡RNŸoâéß. ÓŸ ½ß¸ÿÁÜ߶„í Ó•âéß
ܕ΋éß. ½Ÿ_ÃRéß ¿•à‡Ãó ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½ŸÅŽ·Ž ¿•ðÓß ½•éßÜßéßÜó ¥Ì„âéß ¯ŸÜßé߽߸¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß."" §Î•
Ó•Ó• NŸ·äŽY."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ''½ß¸ÿÁÜßéß Ø‚éßÈ꽟¶„í ÒxW_Ã
ÒÄoÒêâ¢. ·„¢»‡ WÈ»•Üƒ ïáÒéßØ„ê Õóψ¢¿ŸÇ‹éß »„âéß·„ Ó•âéß
ïáÒéßØ„êâéß K·„äNŸoâéß.""
ïáÒéß؄궄í Ε҅Y Ó߸¢Î•à„¢
24 ïáÒéßØ„ê¶„í ¶„îÇ‹ ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ §Ò…|. ¦à‡Áâ·„½‚éß`â ½Ÿ»‡rÓŸÜßéß
ïáÒéßØ„ê Ó‚È܃QéßØ„éßéßÇ‹éß. 25§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß
30 ¨ ÒÄoÒê⢠ØßéßÉw؄궄í Ø‚éßÈ꽟
Ó߸Ä|à„¶„íoÇ‹éߥØßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. âéߢǛ ÒSf¢Îˆ. 2§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ
''ïáÒéßØ„ê, ZÒ… Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©âs ½ß¸ÿÁÜߢ΋ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, Ó•âéß ZÌó
È·•, Ø„êÁ¶„íÜߢ΋È·• Ü•¹ßÜßéß ½ß¸¢¯ŸÒ…. ÒéßØ„éß_àØ„ê ÒêŃzÇ›â Rá¸Ø„êÜßZs ³·„ ½ß¸…Ó߸o·„ Äê½ß¸¢Üó
¶„íÒêÄéßÇ‹éß, Ø„êÁ¶„íÇ‹éßâØßéßâ Á‚½®ß¸ÓŸx¶„í ZÒ… ú½ŸØ„éßéßÒéßéß. Z½• ¨ ½ß¸…Ó߸o·ŸYs (½ß¸úÌ„Òéßéß) ß؄êH.
3¯¢Î‹ é ß Ò Üß z â ¢_ Å ß , Õß ¢ Ή Ü ß é ß » ‡Ò…âs §úà‡Ø• é ß Ü ß é ß ,
Ü•¹Üß éß ß ½ß¢¸ ¯ŸÒ…. Ü•¹Üß Zß s ZÒ… Z ð½ßÃé„ Qß éßÎÓ‹ • ½ß¢¸ ¯ŸÒ….
¥¢Ì•»‡Y Ø‚éßÈ꽟 ¥Ïˆ·ŸÃ„¢Ìó ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß. Ø„éêß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß Ó•âéß WÈC XÓßé¸ ·òYÒ¿•f ÃóEÜßéß
26ïáÒéßØ„ê, Z Ü•¹ßÜó Á‚½®ß¸ÓŸx¶„í §Üƒ ¿‚¯ŸtÒ…. ÒNŸoØßéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢: ''½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„í
'Á‚ ½ ® ß ¸ Ó Ÿx, Ø‚ é ß È ê½Ÿ Yâéß s Ø‚ é ß È êØ„ ê Ο Ü߶„í Ó•YSfâ Î•à„¢Üó ½ŸÃˆY Ó•âéß ÒéßÄÜß Óß«pĽ߸Ǖ܃
NŸpâ¢Üó Ø„êÁ¶„íY»‡ ¿•à‡Ç‹é.ß Î•½ŸÜßØé„ ß Yß|ºËŸ ¿•NŸoâéß. ÒéßIz ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¦ ßÁƒxYs Ó߸|¢Ì„¢
ψ·ŸÃ„¢ ZÒ… ·„HC ©¢ÅƒÒ…. ½ßS « f½ŸY܃* ½ßÿ¸ ÒÈ¢o ¿• ¿•Ó߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß!"" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
4Ø‚éÈ
½ß¸ÿW ½ŸYZ ܕΟ ½ß¸ÿÒ·„o܃ âÅŽ¢¿• ½ß¸ÿW ½ŸYZ, ß ê½Ÿ Óߢ¸ Εà‡Ys §úà‡Ø•éÜß éß ,ß Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸
ZÒ… YÄv¢Îˆ¢¿„Ò¿„éßf. ½ŸY·Ž ZÒ… Õò¢Ç‹ ·òØ„éßx* Üßâéß »„êÈf ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 5Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâΈ §Üƒ
΋¢Ç‹â Rψ¢¿„Ò¿„éßf. ½ŸY ½‚éßÇ‹¶„í §âé߽߸ ¿„·„ÿ¢* ©¢Îˆ:
½•Óß« ΟY·Ž »òÜßéßÓ߸éßÜßéß Ì„CH¢¿„Ò¿„éßf. 27§½ß¸tíÇ‹éß
ØßéÃß w‰ Ø„ê ½ßÿ¸ Ò·„Üo ƒ ½ßÿ¸ ÒÈÓo é¸ß Óoß ŸsÇ‹é.ß ·ŸÒ…â ZÒÌ„YY ''Õ®„Ø„é¢Ìó ú½ß¸ÁÜßéß ¿•ðÓß ¦ú·„¢Î‹â Òéßâ¢
¯¢Î‹éßÒÜßz YÄv¢Îˆ¢¿„ܕ΋éß? 28ÕßÕßéßÜóâéßÜó Ò…âs R¢ÅßéßÓŸs¢! ú½ß¸ÁÜßéß \×ÌŸÒºéßÜßØ„êxÄéß!
Òéßⶄí ØßéßÉwØ„ê Øßéß܃ ÒÄoÒê⢠½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ½ŸÃˆ·Ž à‡¢W ܕ΋éß!
6 ¨ ú½ßà
§à‡ÿØ•éÜß éß ß âéߢǛ XÓßé¸ ¶ß í„ ÃŸÕßÇ› ''ÕßÕéß Üß óâéßÜó Ò…âs ¸ s„ ¥Ç›C, ΟYs »„éÃß ¢ˆ S ¦ÜóS¢¿„éÒß éßé:ß
½ß¸ÿÁ܃ß, QéßÄ·„aÇ‹ Õߺéß·ŸÜߢ Ò…¢ÅƒÃ„éß. ·ŸÒ…â ¯ÒÇ‚ñÓŸ ³·„ ½ß¸…Äéßá¸éßÇ‹éß [Ç‹mâéß ·„⻄ÜßÇŸ?
§¢Ç‹éßz YÈw¢¿„éß·òY Óß«pĽ߸Nj¢Ç›. ÌóÅßÜßéß ï½ß¢S, ¥Ó߸¢Õ®„Ò¢! ¥ØßéßÌ• ú½ß¸W ÕßÜßҢ̄éßÇ‹éß ½ß¸…ÈŎ
QéßÄéß ½ß¸¢Ç›¢S⠽߸¢Ç‹zâéß Wâ¢Ç›.""" Óò½ß¸tíÜßÌó Ճϋ½ß¸Ç• Ó߬oÿÒÜ• Ì„â ·„Ç‹é߽߸… ½ß¸Åßéßj
·òâÅߢ Ó•Ó‚¢Î‹é߶„í ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß? ¯¢Î‹éßÒÜßz
ú½ß¸W½ŸY Òéßé߹ߢ à„Ң܃ Ì‚ÜßzÓ‚ñ ½‚Üß½‚ÜßÕó
½ß«Sf½ŸY܃ ïáÒéßØ„ê §·„aÇ‹ ØßéßÉwØ„êâéß »„éßÈ¢S Ì„éߢΈ? ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß Réß·ŽaH Õ®„Ø„éß
½ßø ó·ä¢„ »‡ ½ßÿ¸ NŸoRÓßé¸ Óoß ŸsÇ‹é.ß ¿„êÇ‹¢Ç› 27-28 Ò¿„âÒéßéÜß éß .ß ½ß¸Ç› ©ßÓŸsÄéß!
7 ''Ø„ê·óÕßé߶„í §Îˆ »ò½ß¸t Ó߸¢·„Åß Ó߸ÒéßØ„éߢ.
Õò¢Ç‹ ·òØ„éßx Y¢ÎˆÌ„éßÜß, ӕÄÓ߸éßpÜß ·ŸÝ„z¶„í ·„΋Ü߶„í¢ÇŸ
·òØ„éßx ¿‚·„aÜßéß [C¢¿„éßÅß. §Îˆ Õߺéß ·„á¸j ·ŸÜߢ. §ÅßéßҢŎ ·ŸÜߢ ÒéßÈ
§âéß½¸ß ¿„·ÿ„ ¢ ½‚éÇß ¶‹ í„ §âéß½¸ß ¿„·ÿ„ ¢ ½•Ó«ß ΟY·Ž »òÜßéÓß é¸ß Üß éß ß ©¢Ç‹Õó΋éß. ¥ØßéßÓŸ Ø„ê·óÕßéß Ó߸¢Ã„·äŽ¢½ß¸
Ì„CH¢¿„éÅ ß ß Ò¢ÅŽR ¯ŸÿTâ ·ŸÜߢÜó ΋¢Ç‹Óó ¯ŸØ„êÜßé.ß ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß.
877 ØßéßÉwØ„ê 30:8-23
8''¥½ß¸tíÇ‹éß Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß ½‚éß`âΈ. ï½ßñ»‡ ΟY·Ž S·ŽÌ„€ ܕ΋éß. ï½®ßêĽ‚éß`â
½‚éÇß ï‹ ½ßñ ·ŸÇ›Y RÄS ½•NŸoâéß."" §Îˆ Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Qéß ¥½ß¸ÃŸÏ‹¢ ·ŸÃ„Ë¢»‡, Ø‚éßÈ꽟ӂñâ Ó•âéß
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒêâ¢: RéßÒéßwHs Qéß·„ÒZs ·„Üßéß»„Á•à‡âéß. QéßÄéß ¿•Óß«â ¥Ó•·„
Õߢψ¢Sâ ÌŸÝ„zâéß Ì‚¢S½•NŸoâéß. RΕLØ„éßéßÜœÒ|Ã„ê ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ó•âéß Qéß¶í„ ¨ ·„MŸjÜéß ß ·„Üéß »ß „
Òéß^ÃâsÇ‹éß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ¿•Ó߸éß·ó½ŸÜßY Á•à‡âéß.
ÕßÜßҢ̄¢ ¿•Ø„éßÄéß. 9§úà‡Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß 16 ¦ ßÁƒxÜß½ŸÃ„éß RéßÒéßwHs ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„éß.

RΕà‡ÜßÜó ΟÓ߸x¢ ¿•Ø„éßÄéß. ¯âsÇ‹ê ¿•Ø„éßÄéß! ·ŸY §½ßt¸ íÇŸ ßÁƒxÜ• ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß Ì ‹ ŸØßé.ß
½ŸÃˆ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟ӕ ½ŸÃ„éß ðÓßRNŸoÄéß. ½ŸÃˆ §úà‡Ø•éßÜßê, Ø„éßêΟ! Qéß à„úÌ„éßÒ…Ü• ÕߢΉÜß
ßÁ‚ñâ ΟQ΋é߶„í* ½ŸÃ„éß ðÓßÒ¿•NŸoÄéß. ¦ ßEâéß Ò…ÌŸÃ„éß! ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Qéß ¦Óß«o¯ŸÓ߸éßoÜßéß ¯ô¢Îˆ
Ó•âéß ½ŸÃˆÒ΋q¶„í ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. Ø„ééß Óß Ÿsâéß. ·ŸY §Ì„Ä ú½ßÁ¸ Üßéß ½ŸÃˆ ¦Ó߯o« ŸÓßé¸ Üoß éß ß
Îó¿„é߶„í¢ÅƒÃ„éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó Qéß
10 ''·ŸÒ…â ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‹½‚ñâ Ø„ê·óÕßê, ZÒ… ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß XÓ߸é߶„íÓŸsÄéß. ¥Üƒ»• Øßéß̄ÄéÜßéß
Õ®Ø
„ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é!qß "" §Î• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía: ''§úà‡ Ø„éßéß΋r¢Üó ½ŸÃˆ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß XÓ߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß.
17 ¥ØßéÓ
Ø•éÜß ê ß , Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é!qß ¦ Óßé¸ Îß ê
‹ Ä Εࢄ âéߢǛ ß Ÿ Ó•âé Qéß¶í„ ÒéßÃÜ„ ß ¦Ãó»„x¢ ¿•¶î „ Äéfß
Yâéßs Ó•âéß Ã„·äŽNŸoâéß. ¦ ΋êÄ Î•à„¢Üó QéßÄéß ÌŸâéß. Qéß »‡Ø„êÜßZs ÒêâéßtÌŸâéß."" §Î•
ÕߢΉܜñÒ…ÓŸsÄéß. Qéß Ó߸¢Ì„W½ŸÃˆY ¦ Õ®„êRéß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ ¥âéßxÜßéß
âéߢǛ WÈC XÓ߸éß·òNŸoâéß. Ø„ê·óÕßé߶„í WÈC RéßÒéßwHs ½‚H½•Óß« úÕ®„á¸éßjÜßÓŸsÄéß. 'Ó߬؂êâéßâéß
à‡¢W Ó߸Òé߶„îÄéßÌ„éߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß Ø„ê·óÕßéßâéß ¯Ò|Äê Üœ·„a¿•Ø„éßÄéß" ¥Y ½ŸÃ„ÓŸsÄéß!""
18 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹é: ''Ø„ê·óÕßéß
Ճϋ ï½ßÅßjÄéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Õ®„Ø„éßï½ßÅßéßjÅ߶„í
§·„ à„úÌ„éßÒ…ÜßéߢNjÄéß. Ó߸¢ÌŸâ¢ §½ß¸tíÇ‹éß ÕߢΉܜñØ„éßéßÓŸsÄéß. ·ŸY
11 §úà‡Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Ó•âéß QéßÌó ½ŸÃ„éß WÈCÒNŸoÃé„ .ß Ø„ê·óÕßéß Y½ŸÓßé¸ Üß ïß ½ßñ Ó•âéß
Ò…ÓŸsâéß!"" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''Ó•âéß ·„Y·„Ä¢ ·„HCÒ…¢Åƒâéß. ⻄ÄÒéߢ̟* ¶„îH
RéßÒéßwHs Ä·äŽNŸoâéß. Ó•Ó• RéßÒéßwHs ¦Ø„ê ¯öØßéâß Õ®Ò„ ÓŸÜßÌó ·„½t¸ß ÕßÇâ› ·ò¢Ç‹Üƒ ©¢Îˆ.
Εà‡Ü߶„í ¿‚΋Ä»òŃjâéß. ·ŸY ¦ ßÁƒxÜßâéß ·ŸY ⻄Ä¢ ÒéßIz YÈw¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ßÁ
Ó•âéß ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. §Îˆ YÁ¢. Ó•ÓŸ Õ®„Ò⢠¶„îÇŸ ΟY Ø„éßÍŸNŸpâ¢Üó WÈC
Εà‡Üßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ·ŸY Ó•âéß RéßÒéßwHs YÈw¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
19 ¦ ú½ß¸Î•à‡ÜßÜó ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸éßoWDÌŸÜßéߦÜ߽߫NŸoÄéß.
ÒêúÌ„¢ ÓŸà„⢠¿•Øé„ âß éß. ¥ØßéÌ ß • QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß
΋éMß ŸaßxÜß¶í„ QéßÃé„ ß Ì„½t¸ß ·„ K·ä¢Ž ½ßÕ¸ Çß ŸH. Ó•âéß ©ÜƒzÓ߸½‚éß`â âÒ…|Üß ·ŽÜß·ŽÜßÜßéß RY½ß«NŸoØßéß. ½ŸÃˆ
RéÒéßwHs Õƒ»‡ ú·„ÒéßK·ä„ËÜó·Ž Ì‚NŸoâéß."" Ó߸¢ÌŸâ¢ ¥[×ÒëΈr ¥Ø•éßx܃ ¿•NŸoâéß. §úà‡
12 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é:ß ''´ §úà‡Ø•éÜß éß ,ß Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ¥Üßt ßÁƒxÜßéß»‡ ©¢Ç‹Ò….
Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß, Qé߶„í Õƒ»„éß·ŸY »‡Ø„éߢ ½ŸÅŽ·Ž ·•Ãˆoú½ß¸Wá¸kÜßéß ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. ¯Ò|Äê
©¢Îˆ. Qé߶„í Ì„CHâ ΂Õßu âØ„éߢ ·ŸYΈ. ½ŸÃˆY Sâs¿„ê½ß¸… ¿„êNjÄéß.
13 Qéß ½ß¸…¢Ç‹zâéß »„éßÈ¢S úà„΋r XÓß«·òÓ• Òx·Žo Ü•Ç‹éß. 20 ''Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„¢ ̄⠽߸†Ã„| ½‚ñÕ®„½ŸYs Ó߸¢Ì„

¥¢Î‹éß¿•Ì„ QéßÄéß Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„fÕßNjÄéß. È¢¿„é߶„í¢ÅßéߢΈ. §úà‡Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ú½ß¸Á


14 QéßÄӕ·„ Εà‡ÜßÌó ðÓßsº¢ ¶„í΋éßÄéßf¶„íÓŸsÄéß. Üßâéß Ó•âéß à„·ŽoҢ̄éßÜßéß»‡ ¿•NŸoâéß. ¥¢Ì•»‡Î‹éß;
¥ØßéßÓŸ ¦ ßÁƒxÜßéß RéßÒéßwHs »„éßÈ¢S ½ß¸ÅŽj¢ ½ŸÃˆY U¢Óß«¢¿•½ŸÃˆY Ó•âéß K·äŽNŸoâéß.
21 ½ŸÃˆ Ó߸|ÁâéßÜßÜó ³·„Ç‹éß ½ŸÃˆ·Ž ÓŸØ„éß·„Ì„|¢
¿„éß·óÒ…. Qéß ðÓßsUÌ„éßÜßâÕßÇ•½ŸÃ„éß RéßÒéßwHs
ÒéßÈf¯öØ„êÄéß. ³·„ à„úÌ„éßÒ…ÒÜœ RéßÒéßwHs ÒUNŸoÇ‹éß. ¦ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÜóâéߢǕ
»‡Ø„é߽߸ßfâéß! RéßÒéßwHs ¿ŸÜƒ ·„ƈ⢻‡ K·äŽ¢ ÒNŸoÇ‹éß. Ó•âéß ½ß«HðÓßoÓ• ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸÒ΋q¶„í
¿Ÿâéß! QéßÄéß ¿•Óß«â ï½®ßêĽ‚éß`â ӕÄ¢ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ß»„ÜßÄéß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¦ ÓŸØ„é߶„íY ÓŸÒ΋q¶„í
Ó•â܃ ¿•à‡âéß. QéßÄéß ¿•Óß«â ¥Ó•·„ ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„ ½ß«ÜßéßNŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ¶„í Ó߸YsUÌ„éßÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß.
22 QéßÄéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜœñ ©¢ÅƒÃ„éß. Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹Ó‚ñ
Ë¢»‡ Ó•â܃¿•à‡âéß.
15 §úà‡Ø•éßÜßê, Ø„éßêΟ! Qéß »‡Ø„éߢ »„éßÈ¢S ©¢Åƒâéß.
23 ''Ø‚éÈ
¯¢Î‹é߶„í ÃóΈÓ߸éßoÓŸsÄéß. Qéß »‡Ø„éߢ Ճϟ·„Ä ß ê½Ÿ Réß·aŽ H ·ó½ß¢¸ »‡ ©ÓŸsÇ‹é!ß ¦Ø„éâß

ßÁ‚ñâ ΟQ΋éß ¨ ΟQ΋éß ÒéßÃó §à‡ÿØ•éßÜßéß ÃŸE. §Ì„âéß â»„Ã„Òéßéß â»„Ã„Òéß⻇ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ·ŸÒ¿„éßfâéß. ·ŸY §à‡ÿ
¶„îÇ‹ ΟQ΋éß ÃŸE܃ ¹ƒxW ¿‚¢Îˆâ ½ŸÇ‹éß. Ø•éÜß éß ß Ø„éê
ß ÎŸÜóY ⻄ßÜßZs ¥Y ¶„îÇŸ ¥Ã„¢p ·ŸÒ¿„éfß .
ØßéßÉwØ„ê 30:24-31:14 878
ú½ß¸ÁÜßâéß K·äŽ¢SÓŸÇ‹éß. ¦ K·ä„ Ì„é߯®Ÿâéß܃ ÒSf Î•à„¢Üó OÒ¢Ìó RéßCHâ ½ŸÃˆY Ø‚éßÈ꽟
½ß¸Ç›¢Îˆ. ¦ K·ä„ ΋éßá¸éßjÜßï½ßñ·Ž ï½ßâéßÌ„é߯®Ÿâéß܃ ķ䎢SÓŸÇ‹éß!"
8
ÒSf ½ß¸Ç›¢Îˆ. ©Ì„oß⠻„Üß Î•à„¢ âéߢǛ §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßâéß
24 Ì„ â ½ß ¸ Í ‹ · „ ¢ ú½ß ¸ · ŸÃ„ ¢ ¥Zs ÁÈ » • Ò Ã„ ¶ „ í XÓß«·òY ÒNŸoâY Ì‚HÓß«·òâ¢Ç›. Õ®„êRéß Qéß΋
Ø‚éßÈ꽟 ·ó¯öúΈ¶„íoÇ‚ñ ©¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ÃóE RRÏ‹ ΋êÄ Εà‡ÜßÜó ¿‚Î‹ÃˆØ„éßéßâs §à‡ÿØ•éß
Ó߸¢Õ®„R¢Sâ½ß¸tíÇ‹éß (¥¢Ì„x ΈӟÜóz) QéßÄéß Üßéßâéß Ó•âéß WÈC ¶„îNjΉNŸoâéß. ½ŸÃˆÜó ¿ŸÜƒ
¥Ã„p¢ ¿•Ó߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß."" ÒéߢΈ »„éßÇ›m ½ŸÃ„éß, ¶„í¢ÅŽ ½ŸÃ„éß ¥Ø„êxÄéß.
·ò¢Î‹Ã„éß Ó߬oÿÜßéß Y¢Ç‹éß »„ÈvË•Üœñ ·„âŃY·Ž
·òÌ„o §úà‡Ø•éßÜßéß Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ¯¢Ìó ÒéߢΈ ½ß¸ÿÁÜßéß WÈC

31 ''¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à„Óé¸ß Üpß ¢ß ΋÷ˆ Ž


Ó• â éß Î• Ò …Ç‹ Ó ‚ ñ Ø„ é ß é ß ¢ ΋ é ß â éß . ½ŸÃ„ é ß ÓŸ
ú½ßÁ¸ ÜœñØ„ééß ¢ß ΋éÄé"ß " ¨ ÒÄÒo ê⢠؂éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ
9
ÒNŸoÄéß.
½ŸÃ„éß WÈC Ò¿•f Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¯¢Ì„»‡Óó
΋é£ß ANŸoÃé„ .ß ·ŸY Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ÒêÄÎc Ë }ˆ Ó‚ñ, ½ŸÃˆY
ÒSfâΈ. ´ÎŸÃ„éfß ÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY ½ßÿ¸ ÒU¢¿• ïÓßÜØ ß •éÝß z„
½ß¸·„a»‡ âÇ›½ß«¢¿„éßÌŸâéß. ½ŸÃ„éß Ì„êH¯ö¶„í¢ÇŸ
2 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''à„úÌ„éßÒ… WâsÓ‚ñâ ÕƒÅßï½ßñ ½ŸÃˆY âÇ›½ß«NŸoâéß. Ó•ÓŸ
Ø‚éßéß·„a ·„Wo·Ž »„éßÈ·Ÿ¶„í¢ÇŸ ·ò¢Ì„ÒéߢΈ RéßCH RÏ‹¢»‡ ½ŸÃˆ·Ž ΟÈ ¿„ê½ß…¸ ÌŸâéß. ·ŸÃ„˽•éÒß éߢŠ_ ß
¯ö̟Äéß. ½ŸÃˆ·Ž ¯ÇŸÃˆÜó ¦Î‹Ã„Ë Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. Ó•âéß §à‡ÿØ•éßÜßé߶„í Ì„¢Ç›ÿY ÒéßÈ؄éßéß ¯¯®Ÿÿ
§úà‡Ø•éßÜßéß Rúà‡¢W·òĶ„í ¥Ó•|á«Ó߸êo ¥·„aÇ›·Ž ØßéßÒéßéß ÓŸ ½ß¸ÿÍ‹Òéß ½ß¸…Ì„éßÿÇ‹éß.
½‚Ý„éßo¢Îˆ."" ''Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜ߶„í ΋êÄÒéßé
10
ßâéߢǛ ΋Ä}âRéßNŸoÇ‹éß. ''´ ßÁxÒéßéß܃ß (½ß¸ÿÁ܃ß), Ø‚éßÈ꽟
3 ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ú½ß¸Á܃ß RéßÒéßwHs Ø‚ééß ·ß a„ ¨ ÒÄÒo ê⢠Râ¢Ç›! ¨ Óߢ¸ Εà‡Ys
Ó•âéß à‡à„|Ì„½‚éß`â úð½ßÒéßÌó úð½ßRéßÓ߸éßoÓŸsâéß.
΋êÄ Ó߸Òéßéß΋ÿXÄ ½ŸÓ߸éßÜߢ΋È·Ž Ì‚HØ„éß
¥¢Î‹éß_· ÓŸ ·„ë½ß¸ à‡à„|Ì„¢»‡ Qéß ½ß¸Åßz ¿„ê½ß«Ó߸êo
Á‚½ß¸t¢Ç›. '§à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß ¿‚܃z ¿‚΋Äéß
Ò¿Ÿfâéß. Ó•âéß Qéß ½ßÅ ¸ zß Óßθ Ÿ Óß̸ x„ ¢»‡ ©¢Åƒâéß.
¿•Óâ«ß ¦ Óßø ó|âsÌ„éÇß • WÈC ½ŸÃ„¢Î‹ÃZˆ ³·„a
4 ´ ÓŸ §úà‡Ø•éßÜßéß ·„âx·Ÿ, Yâéßs Ó•âéß ½ß¸…âÈs ¿óÅŽ·Ž ¶„îNjΉNŸoÇ‹éß. »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸ÃˆÜƒ Ì„â
ÈwNŸoâéß. ZÒ… ÒéßÄÜß ³·„ Î•à„¢Üƒ ¥Ò…ÌŸÒ…. Òéߢ΋âéß (½ß¸ÿÁÜßâéß) ·ŸS Ä·äŽNŸoÇ‹éß."
11 Ø‚éÈ
ZÒ… ÒéßÃÜ„ ƒ Ì„¢ÕßéÃß „ QéßÅéß Ìß ŸÒ…. ½•Çé‹ ·ß „ ¿•Ó·«ß òÓ•
ß ê½Ÿ Ø„ê·óÕßéâß éß WÈC XÓß·« òY ÒNŸoÇé‹ .ß
ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈÌó ·„HÓß« ZÒ… ÓŸÅßx¢ ¿•NŸoÒ…. Ø‚éßÈ꽟 ̄⠽߸ÿÁÜßâéß ½ŸÃˆ ·„¢^Åß ÕßÜß
5 §à‡ÿØ•éßÜßéß ^ÃñÌ„éß܃ß, QéßÄéß ÒéßIz ½ß¸¢ÅßÜßéß
Ң̄éßÜß ÕƒÃˆ âéߢǛ Ä·äŽNŸoÇ‹éß."
12 §à‡ÿØ• é ß Ü ß é ß ½ß ¸ ÿ ÁÜß é ß Óß ¬ Ø ‚ ê âéß ·ò¢Ç‹ ï½ß ñ ·Ž
½ß¢¸ Ç›Óê¸ß ,o úΟ·äŸÌóÅßÜéß ß ï½ß¢¿„éÌ ß ŸÃ„é.ß ÓßÒ¸ éßÃØ
„ é„ ß
⻄Ä ½ß¸ÃˆÓ߸ßÜóz Ò…âs ·ò¢Ç‹ÜßY¢ÇŸ QéßÄéß ÒNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ¦â¢Î‹¢Ìó _··„Üßéß ½•NŸoÄéß.
Οÿ·ä„ ÌóÅßÜßéß ï½ß¢¿„éß̟Äéß. ¦ Οÿ·äŸ ÌóÅßÜß
Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ·Ž ¿•Óß«â ¥Ó•·„ Ó߸΋é߯ŸØ„êÜß
½®ß¸Üß NŸØ„êYs ^ÃñÌ„éßÜߢ̟ ¥âéßÕ®„RNŸoÄéß. ·ŸÃ„Ë¢»‡ ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜßéß ¦â¢Î‹¢Ìó ½‚HC
6 ·ŸÒH ½ŸÃ„éß ¨ ÒÄoÒêÓŸYs ¿Ÿ_Åß Ó߸ÒéßØ„éߢ ¯öÌŸØßé.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ŸÃˆ·Ž ¦@Ä ÏŸÓŸxÜßâéß,
ÒÓ߸éßo¢Îˆ: 'ĢǛ ÒéßâÒéߢ̟ Ó߬؂êâé߶„í ½‚Jz
·òÌ„o Οÿ·äŸÃ„NŸYs, âêÓ‚âéß, »òú^à ½ß«ÜßzÜßâéß,
Òéßâ Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„éÎß ŸÒéßé!ß "
¦Ò…Üßâéß §NŸoÇ‹éß. ZÄéß ½ß¸…á¸aÜߢ»‡ Üß[×¢¿•
·ò¢Ç‹Üß ¯Ÿÿ¢Ì„½‚éß`â ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéßÜó ¶„îÇ‹ ³·„ ÌóÅß܃ ½ŸÃ„éß RÜßÓß«Üßéßz̟Äéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß
·ŸÒH½ŸÃ„éß ¦ ÒÄÒo êÓŸYs ¿ŸÅŽ ¿‚½t¸ß í̟Äé!ß ""
½ß¸ÿÁÜßéß §·„ Qéß΋Åß ¯¢Ì„ ÒêÌ„ÿÒéßéß §Õßu¢Îˆ
7 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½t¸ß í¿„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''Óߢ¸ ÌóḢ»‡
ï½ßÅßjÕßNjÄéß.
13 §à‡ÿØ• é ß Ü ß é ß Ø„ é ß é ß Ò Ì„ é ß Ü ß ¢ ÌŸ Óß ¸ ¢ ÌóḠ¢ Ìó
©¢Ç‹¢Ç›. Ø„ê·óÕßéß ·òĶ„í ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹¢Ç›!
ßÁƒxÜßÜó ^·Üßz ½•éßÅŽØ‚éß`â §à‡ÿØ•éßÜßéß RḠӟÅßx¢ ¿•NŸoÄéß. Ø„éßéßÒ¶„íÜßéß, Òë΋éßrÜßéß
Ø„éߢÜó ¯Üßéß»‚Wo ¿ŸÅߢǛ. Qéß Ó߸éßoW DÌŸÜßéßÓŸÅßx¢Üó ¯ŸÜòc¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃˆ R¿ŸÃŸYs Óߢ¸ Ìó
¯ŸÇ‹¢Ç›! §Üƒ ¿ŸÅŽ ¿‚½ß¸t¢Ç›: 'Ø‚éßÈ꽟 Ḣ»‡ ÒêÄéßfÌŸâéß. §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß
̄⠽߸ÿÁÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ›ÓŸÇ‹éß!* §à‡ÿØ•éßÜßéß ´ÎŸÃ„éßfÌŸâéß! ½ŸÃˆ ΋éߣ¹ƒYs ¦â¢Î‹¢»‡
ÒêÄéßfÌŸâéß!
14 Ø„ ê Á¶„ í Üß ¶ „ í Óß ¸ Ò éß ë Έ r » ‡ ¦@Ä ¢ ÎòÄ é ß ¶ „ í
Ø‚éßÈ꽟 ... ·Ÿ¯ŸÇ›ÓŸÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 Z ½ß¸ÿÁÜßâéß
·Ÿ¯ŸÇ‹éßÒéßéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. Ì„éߢΈ. Ó•Y¿•f ¯ŸÃˆÌóá«·ŸÜßÌó ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßéß
879 ØßéßÉwØ„ê 31:15-29
22
Y¢Ç›¯öØßéß Ì„ë½ß«o ¿‚¢Î‹éß̟Äéß!"" ¨ ÒÄoÒê⢠ZÒ… Rà‡|Ó߸¢ Ü•Y ¶„íÒê^Ão½‚ñ ©ÓŸsÒ…. ·ŸY
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ! §¢^·¢Ì„ ·ŸÜߢ ¥·„aÇ›·„aÇ‹ WÄéß»„éßÌŸÒ….
15 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ïÓßÜßRÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß: ''ßÒêÜó ¯½ß¸tíÇ‹éß §¢ÅŽ·Ž ÒNŸoÒ… ? Z Î•à„¢Üó ³·„
Ãó΋â RâÒSf¢Îˆ. ¥Îˆ ³·„ XÒÿ½‚éâ`ß Ãó΋â; âê̄⽂éß`â ΟYY Ø‚éßÈ꽟 Ó߸ëá«j¢S
»ò½ßt¸ RMŸÎ‹¢. ßÙÜßé* ß Ì„â ½ßÜ« Üzß éß ß ºÌ„éÜß ñœ â â½ßt¸ éßÇé‹ ß ³·„ Óßÿo¬ ̄⠽߅¸ Äéáß é¸ Yß ¦ÒÈÓé¸ß ¢oß Îˆ.""*
·ŸÃ„ Ë ¢»‡ ¦½‚ é ß ´ÎŸÃ„ é ß t ¯ô¢Î‹ é ß Å ß ¶ „ í
23
Yß·„ÈÓ߸éßo¢Îˆ."" §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß Ó߸Ä|à„·ŽoÒé¢Ì„éßÇ‹éß ¥Øßéßâ
16 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''RÜß Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜ߶„í
½ß«¢¿„éßÅß ¦½ß« ½•ØßéßÒéßéß. ZÒ… ·„¢ÅŽ Ì„Ç› Ó•âéß ÒéßIz ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆY WÈC Ó•âéß
ï½ßÅßjÒ΋éßq! Z ½ß¸Y·Ž Ì„C⠽߸ÿW½®ß¸Üߢ Z¶„í YÄu¢Î‹Òéßéß âéߢǛ XÓß«·òNŸoâéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó
΋¶í„ aÌ„é¢ß Έ!"" §Îˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Óߢ¸ Εࢄ . ''§à‡ÿ Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó ΟY ⻄ßÜózY ½ß¸ÿÁÜßéß ÒéßIz
Ø•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß à„Ì„éßÿ ßÁx¢ âéߢǛ WÈC §Üƒ ¥¢ÅƒÃ„éß: '´ ZW»„Üß Y½ŸÓ߸Òê, ´ ½ß¸RÌ„ÿ
ÒNŸoÄéß. ½ß¸Ã„|Ì„Òê, Ø‚éßÈ꽟 Yâéßs ΉR¢¿„éß »‡·„!"*
17 24''Ø„ é ß ê Ο ½ß ¸ Å ß j Ë ŸÜß Ü óY ½ß ¸ ÿ ÁÜß ¢ ÌŸ à‡¢W
·ŸÒ…â, §à‡ÿØ•éßÜßê, ÒéߢS Õ®„Rá¸xÌ„éßo¶„í ZÒ…
¦à„Ìó ¯Î‹éßÄéß ¿„êÇ‹éßÒéßéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 Ø„ééß Ìß „ Óߺ
¸ OÒ⢠¿•NŸoÃé„ .ß ^ÃñÌ„éÜß éß ,ß ÓßÃp« ¢„ »‡ Ü•¶í„ ¢ÇŸ
½Ÿ¶„ía. ''Z ½ßÜ« Üzß éß ß ½ŸÃˆ ßÁƒxY·Ž WÈC ÒNŸoÃé„ .ß WÈ»• ½ß¸à„éßÒ…Üß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß, ¥¢ÌŸ Ø„éßêΟÜó ½ß¸ÿà‡¢
18 ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß RÜ߽߫Ó߸éßoâsÅßéßz Ó•âéß RÓŸsâéß. Ì„¢»‡ ·„HÓß« ORNŸoÄéß. 25ÕßÜßVâéßÜ߶„í, ¥ÜßÓß«¯öØßéßâ
¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß §Üƒ ¥¢ÅßêÒ…¢Ç‹»‡ Ó•âéß ú½ßÁ¸ Üß¶í„ Ó•âéß Rà‡ÿ¢WY, Õß܃Ys §NŸoâéß. ΋é£ß AÓßé¸ âoß s
½ŸÃˆ ·óÈ·„âéß XÄéßNŸoâéß.""
RÓŸsâéß: 'Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… YÁ¢»‡ ââéßs 26¥Îˆ Râs Ì„ à „ é ß ½ ŸÌ„ Ó• â éß (Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê )
K·äŽ¢¿ŸÒ…! Ó•âéß ÒéߢS »„éß˯ŸÆ„¢ ӕÄéßf ½•éßÜòaY ¿„êÅßêj ¿„êà‡âéß. ¥Î‚¢Ìó @ØßéßY
¶„íÓŸsâéß. Ó•Y·„ ¯âsÇ‹ê ̄ÉvÌ„éß ¯ô¢Î‹Y »„êÈfâ Y΋ÿ.
·óǂ΋êNj܃ ©ÓŸsâéß. ΋؄éß¿•Óß« ââéßs K·äŽ¢ 27''§à‡ÿØ•éÜ ß éß ß Ò¢LØ„ééß Üß éß ,ß Ø„éê
ß ÎŸ Ò¢LØ„ééß Üß éß ß
¿„Åߢ ÒêY½•Ø„éßéßÒéßéß. Ó•âéß WÈC Z Ø‚éßéß΋q¶„í ¥[×ÒëΈr ¿‚¢Î•Üƒ Ó•âéß Ó߸@Ø„é߽߸Ǖ ÃóEÜßéß ÒÓ߸éßo
ÒNŸoâéß. Z½• YÁ½‚éâ`ß ÓŸ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ε҅Nj҅. ÓŸsØßéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. ''½ŸÃˆ Ó߸¢ÌŸâ¢,
19 Ø‚éßÈ꽟, Ó•âéß Z¶„í ΋êÄÒéßØ„êxâéß. ·ŸY ½ŸÃˆ ½ß¸à„éßÓ߸¢½ß¸Î‹ ÒÈpÜ•z܃ ¶„îÇŸ Ó•âéß Ó߸@Ø„éß
Ó•âéß ¿•Óß«â ΋éßMŸaßxÜßâéß Ó•âéß »„éßÈo¢¿Ÿâéß. ½ß¸Ç‹ÌŸâéß. Ó•âéß ¿•ðÓß ¦ ½ß¸Y ³·„ ½‚éßéß·„aâéß ÓŸÅŽ
·ŸÒ…â Ó•âéß ÓŸ OÒâ RÏŸÓŸYs ÒêÄéßf·òY, ΟYY ï½ß¢SâÅßéßz»‡ ©¢ÅßéߢΈ. 28»„Ì„¢Üó §à‡ÿ
ºë΋؄éß ½ß¸ÃˆÒÄoâ ·„HCØ„éßéßÓŸsâéß. ÓŸ Sâs Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ·ŸÃ„x·„܃¯ŸÜßï½ßñ Ó•âéß
Ì„â¢Üó Ó•âéß ¿•Óâ«ß ÒéßêĽb …¸ß ½ß⸠éßÜ¶ß í„ Óß»« é„ ½cß Ç¸ß › Y½®ß¸ê ½•Óß« ©ÓŸsâéß. ½ŸÃˆY Òéߢ΋H¢¿• Ó߸ÒéßØ„éߢ
·„ÜßÒĽ߸Ǜ Ø„éßéßÓŸsâéß.""" ·óÓ߸¢ Ó•âéß ½•S ©ÓŸsâéß. Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒSf¢Îˆ;
20 Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½ß¸tí ¿„éßÓŸsÇ‹éß: ''¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß ½ŸÃˆY THf ¿‚¢ÇŸÇŸâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¥Ó•·„ ·„á¸j âMŸjÜßéß
ÓŸ Òéßéß΋éßq [Ç‹m ¥Y Qé߶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¦ [Ç‹mâéß ·„Üßéß»„ Á•à‡âéß. ·ŸY §½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆY ï½ßñ·Ž XÓß«·òY
Ó•âéß ð½ßÿRéßÓ߸éßoÓŸsâéß. ¥Ò…âéß, Ó•âéß ¯¯®ŸÿØßéß ÃŸÒŃY·Ž, ½ŸÃˆY ÕßÜ߽߸ÄfŃY·Ž Ó•âéß ½ŸÃˆY
Òéßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ ̄Ä¿„éß ÒêŃzǛ؄éßéßÓŸsâéß.
¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ¥Ì„YY ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Óß«¶„í¢Åßê »„ÒéßYÓ߸êo ©ÓŸsâéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ
©¢Åƒâéß. Ó•âÌ„Ys »‡Ç®‹¢»‡ ð½ßÿRéßÓ߸éßoÓŸsâéß. ÒÄoÒêâ¢.
29''¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ß¸ÿÁÜßéß ¨ NŸ½‚éßÌ„ ¿‚½ß¸tÄéß:
Ó•âéß YÁ¢»‡ ¥Ì„Ys ´ÎŸÃ„f »óÄéßÌ„éßÓŸsâéß.""
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢.
21 Ì„¢Ç‹éßÿÜßéß ½ß¸…ÜßzY Οÿ·ä„ WÓŸsÄéß, ·ŸY ½ß«ÜßzÜß ½ß¸Ý„éßz
''§à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁ܃ß, ĺΟÈ »„éßÄéßoÜßâéß Ó‚Üß
·òÜßt¢Ç›. §¢ÅŽ ÒêßcYs Óßê ¸ S¢¿• »„éÃß é„ Üoß âß éß ½ß¸…Hà‡Øßéß.*
YÜßÕ‚Åßj¢Ç›. ÒêßcYs ·„Yï½ßÅßéßj·òY ©¢Ç‹¢Ç›.
QéßÄéß ½ß¸Ø„éßY¢¿• ΟÈY à„ÿ΋r»‡ ½ß¸ÃˆLHÓ߸êo ³·„ ... ¦ÒÈÓ߸éßo¢Îˆ ½Ÿ·„x¢ Ó߸éßÜßÕ®„ »‡ÿºx¢ ·ŸÎ‹éß.
©¢Ç‹¢Ç›. §à‡ÿØ•éßÜßê, ÓŸ ·„âx·Ÿ, §¢ÅŽ·Ž ØßéßÉwØ„ê ·ŸÜߢÜó ½ŸÇ‹éß·„Üó Ò…âs ³·„ NŸ½‚éßÌ„Üó
ÄÒéßéßw! Z ⻄ßÜ߶„í WÈCß. ¨ ½Ÿ·„x¢ Õ®ƒ»„¢ ·ŸÒ¿„éßf.
´ ZW»„Üß ... ΉR¢¿„éß »‡·„ Ó߬؂êâéß ½ß¸Ã„|ÌŸY·Ž,
ßÙÜßéß ¨½‚éß Ø„ê·óÕßéß Õ®ƒÃ„x, ·ŸY ÕßÕßéßÜóâéßÌó ΟYQéß΋ YÈw¢Sâ Ε½ŸÜßØ„êY·Ž §Îˆ ³·„ ¦LÄ|¿„â¢.
Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„Y¯öØßéßâ Ì„Òéß Õ®„ÄoÜß, ¶„íÒêÄéßÜß ·òĶ„í Ì„¢Ç‹éßÿÜßéß ... ½ß¸…Hà‡Øßéß Ì„Hz΋¢úÇ‹éßÜßéß ¿•Óß«â ӕßY·Ž
RÜ߽߫¢¿• Ó߬oÿÜߢ΋Äéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. ½ß«ÜßzÜßéß K·ä„ ¥âéßÕ®„RÓ߸éßoÓŸsÄY ΉY ¥Ã„p¢.
ØßéßÉwØ„ê 31:30-32:7 880
30·ŸY ½ß¸ÿW½ŸÇ‹éß Ì„â ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¿„Y ·òÌ„o Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
38
¯öÌŸÇ‹é.ß ½ß…¸ ÜßYz Οÿ·äŸ Wâs ½ŸY ½ß¢¸ Ç•z ½ß…¸ ÜßéNß ŸoØéß .ß "" ''Ø‚éßÈ꽟 YRéßÌ„o¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢
WÈC YÈw¢½ß¸ÕßÇ• ÃóEÜßé ÒÓ߸éßoÓŸsØßéß. §Î•
·òÌ„o ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía. ºâÓ•xÜßéß ÕßéÃß é„ E ß âéߢǛ ÒéßêÜß
31''§à‡ÿØ•éÜß éß ß Ò¢à„¢Ìóâéß, Ø„éê ß ÎŸ Ò¢à„¢Ìóâéß ÎŸ|Ä¢ ÒĶ„í ½‚éßéßÌ„o¢ ⻄ÄÒéߢ̟ WÈC ·„ÅßjÕßÇ‹éß
Ó•Óò·„ ·òÌ„o ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ¶„í΋éßÄéßf¶„íÓ• Ó߸ÒéßØ„éߢ Ì„é¢ß Έ. 39Õ®ê
„ Réß ·òÜßÌ„ DÌ„ »òÜßéÓß é¸ß ß ÒéßêÜß ÎŸ|Ä¢
¦Ó߸âs ÒéßÒ…Ì„ê ©¢Îˆ. 32§Îˆ Ó•âéß ½ŸÃˆ ½ß¸†Ã‰|¶„í âéߢǛ »‡^ÃÕßéß ·ò¢Ç‹ ÒÄ¶í„ âéß, ¥·„aÇ‹ âéߢǛ »óØ„ê
ÜßÌó ¿•Óß«·òâs ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ҢŎΈ »‡Î‹éß. ½ŸÃˆY ÓŸ ¥âéß ½ß¸ÿÎ•à„¢ ÒĶ„í ½ß¸Ã„¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 40à„½ŸÜßâéß,
¿•WÌó ¨P½ß¸…j âéߢǛ âÇ›½ß«¢S XÓß«·òY ÒSf ÕßêǛ΋âéß ½ß¸Ç‹½•Óß«â ÜóØ„éß ¥¢ÌŸ Ø‚éßÈ꽟¶„í
â½ß¸tíÇ‹éß ½•éßÒê ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß«·òÓŸsÒéßéß. Ó•âéß ½ß¸RÌ„ÿ½‚éß`âΈ»‡ ©¢ÅßéߢΈ. Ì„êÄéßtâ Ò…âs ·ŽÎóÿâéß
½ŸÃˆ Ø‚éßÈ꽟âéß, ·ŸY ½Ÿ_à ¦ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ÜóØ„é߶„í ¯»„éßÒâéßâs Õ®„êÒéßéßÜßYs »„éßßÿÜß ÎŸ|Ä¢
©Üßz¢½®ß«éߢ¿ŸÃ„éß."" ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ÒĶ„í ¥Zs ·„Ü߽߸ÕßÇ‹éßÌŸØßéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢
ÒSfâΈ. Òéß^ÃâsÇ‹éß RSfâs¢ ¿•Ø„éßÕßNj΋éß. ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
33''Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó Ó•âéß §à‡ÿØ•éßÜßéßÌó ¨ Ã„·„½‚éß`â ÕßNj΋éß.""
³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß«¶„í¢Åƒâéß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
''ÓŸ ÕóÏ‹âÜßZs ½ŸÃˆ ÒéßâÓ߸é߀Üó ÓŸÅŽ¢½ß¸ ¿•NŸoâéß. ØßéßÉwØ„ê Õ®„êRéßY ·òâéßÅß

32
ï½ßñ»‡ ½ŸÅŽY ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜß Qéß΋ ßNŸoâéß. Ó•âéß Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„ê ¯ŸÜßâÜó ½ß¸Î‹Ò
½ŸÃˆ Ε҅ˎn, ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸ÿÁÜœñ ©ß¢Î‹éßÄéß. 34Ø‚éßÈê Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢* »„Ç‹éßÓ߸éßo ©¢Ç‹»‡ Ø‚éßÈ꽟
½Ÿâéß »„éßÈ¢S Ì‚HÓß«·òÓ•¢Î‹é߶„í ½ß¸ÿÁÜßéß ½ŸÃˆ ¯ôÄéß»„éß âéߢǛ ¨ ÒÄoÒê⢠ØßéßÉw؄궄í ÒSf¢Îˆ.
½ŸÃˆ·Ž, ÕߢϋéßÒ…Ü߶„í Õóψ¢¿„â·„aÄ ܕ΋éß. ¯¢Î‹éßÒÜßz ÓßΫ aˆ Ø„ê ¯ŸÜßâ ½ßθ Ò‹ Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ ÁÄé»ß é„ Ìß ê
„ ©¢Ç‹»‡
â¢_Åß ¥Ys ̄Ä»„Ì„éßÜß ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„ÒéßÌ„Òéß Õ®•Î‹¢ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¯ŸÜß⠽߸΋éßÓ‚YRéßÎ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó
Ü•¶„í¢ÇŸ ââéßs Ì‚HÓß«¶„í¢ÅƒÃ„éß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. 2¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE
½Ÿ¶„ía- ''½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßYsÅŽZ Ó•âéß ·ä„Réß ïÓßñâx¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÒéßéßÅßjÇ›Ó߸êo ÒSf¢Îˆ.
NŸoâéß. ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß Ó•âéß »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj·óââéß."" (3Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„ê ØßéßÉwØ„êâéß ¦
½ßÿ¸ Εࢄ Üó ¹‚ñ΋éß ¿•à‡Ç‹é.ß ØßéÃß w‰ Ø„ê, ¿‚½t«ß â Õ®R„ á¸x
Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß RÇ‹Ò·„ ¯öÒÅߢ ½ŸËŽ Ó߫Έa؄궄í â¿„fܕ΋éß. ØßéßÉwØ„ê §Üƒ
35 Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó߸êÄéßxÇ‹éß ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é,ß 'Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß
½ß¸»„Üßéß ½ß¸ÿ·ŸK¢¿•Üƒ Ø‚éßÈ꽟 ¿•à‡Ç‹éß. ⻄ßYs Ó•âéß Ì„|ÄÜó ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„í §Ò|Õó
¿„¢Î‹éßÿÇ‹éß, â·ä„ÌŸÿÜßéß ÃŸWÿ ½ß¸†Åß ·Ÿ¢WY ½‚΋ Ì„éÓŸsâéß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¨ ⻄ßYs NŸ|ωâ½ß¸Ã„éßf
ÁÜ•z܃ Ø‚éßÈ꽟 ¿•à‡Ç‹éß. Ó߸ÒéßéßΟÿÜßâéß ¶„í¢ÅƒÇ‹éß. 4·„GqØ„éßéßÜß ïÓßñY¶„íÜß âéߢǛ Ø„éßêΟ
ï½®ßêá«¢½ß¸Á•Óß« ¥ÜßÜßéß XßYs Òéßéߢ¿‚Ì•o܃ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„ê Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Yà„f
¿•Óß«¢Î‰ Ø‚éßÈ꽟ؕéß. ¦Ø„éßâ ð½ß_à Ó߸Ä|à„·Žo Ø„éߢ»‡ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„í ¥½ß¸tC¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß.
Òéߢ̄éßÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟."" Ó߫ΈaØ„ê ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEÌó ¯Î‹éßÄé߽߸Ǜ Òéßéß¹ƒ
36 Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸tíÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ÒéßéAß »‡ ÒêŃzÇé‹ Ìß ŸÇ‹é.ß ÓßΫ aˆ Ø„ê Óß|¸ Ø„é¢ß »‡ ¥Ì„YY
''§úà‡Ø•éßÜßéß Ó߸¢Ì„W ³·„ ßÁx¢»‡ ÁƒW»‡ Ì„â ·„âéßsÜßÌó ¿„êNŸoÇ‹éß. 5ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ó߫Έa
©¢Ç‹éßÅß ¯½ß¸tíÇ‹ê ÒêâÄéß. Ó߸êÄx ¿„¢Î‹ÿ Ø„êâéß ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ XÓß·« òY ¯öÌŸÇ‹é.ß ÓßΫ aˆ Ø„êâéß
â·ä„Ì„ÿ Ó߸ÒéßéßΟÿÜßï½ßñ ÓŸ ¥Î‹é߽߸… Ì„½ß«tâ ÓŸÇ‹éß Ó•âéß K·äŽ¢¿•ÒĶ„í ¥Ì„â·„aÇ‹ ©¢ÅƒÇ‹éß." §Î•
ÒêÌ„ÿ½•éß ½ŸÃ„éß ÃŸÁx¢»‡ ÁƒW»‡ ©¢Ç‹Ü•Ã„éß."" Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. 'ZÒ… ·„GqØ„éßéßÜß ïÓßñâx¢Ìó
37 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸tíÌ„éßÓŸsÇ‹éß: ''§à‡ÿØ•éßÜßéß ¯ößǛӟ ZÒ… »‚ÜßÒÜ•Ò….""")
6ØßéßÉwØ„ê ÕߢΉ»‡ Ò…¢Ç‹»‡ ¥Ì„Y܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß,
Ó߸¢Ì„WY Ó•Ó‚âsÇ‹éß WÄÓ߸aÈ¢¿„âéß. ½ß¸ÿÁÜßéß
¦·Ÿà‡Ys ·òÜßÒ»„HCâÓŸÇ‹éß, ½ŸÃ„éß Õ®„êRéß ''Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ÓŸ¶„í ¥¢ÎˆâΈ. ¦ Ó߸¢Î•à„¢
Ø‚ééß ·ß a„ Óßø |„ ĺNŸxÜßâéß Ì‚HÓß·« ó»„HCâÓŸÇ‹é!ß §ß܃ ©¢Îˆ: 7Z ½ß«âÌ„¢úÇ› ¶„íÒêÄéßÇ‚ñ⠺⽕éßÜßéß
Ó•âéß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Ó߸¢Ì„W ½ŸÃˆY WÄÓ߸a Ì„|ÄÜó Z Ò΋¶q í„ ÒNŸoÇé‹ .ß ¥Ì„Çé‹ ß Z Ì„¢Ç›ÿ Nö΋Ãé„ Çß ‚ñâ
ÈNŸoâéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ÒêúÌ„¢ ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¥·„ë
ÌŸxÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ó•âéß ½ŸÃˆY WÄÓ߸aÈNŸoâéß.""
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒêâ¢. Ø„éßêΟ ... ½ß¸Î‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ §Îˆ ·•ÿ.½ß¸†. 588- 587Ò
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ÜóÓ• Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÓŸà„â¢
¿•à‡Ç‹éß.
881 ØßéßÉwØ„ê 32:8-25
17''Ø‚ é ß È ê½Ÿ ÓŸ Ε ½ Ÿ, ¿Ÿ½ß ¸ Õ ß Ç › â Z Õß Ü ß
á¸ÜßêzÒéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ºâ½•éßÜßéß Z Ò΋q¶„í ÒSf,
'¥ÓŸÌóÌ„éß Ò΋q âéßâs Ì„â ¯ôÜߢ ·òâÒéßY Yâéßs ú½ß¸Õ®ƒ½ŸÜß¿• ZQ Õ®„êÒêx·Ÿà‡Üßâéß Ó߸ëá«j¢¿ŸÒ….
¥Ç‹éß»„éßÌŸÇ‹éß. ZÒ… ¥Ì„Y ΋»„cÈ ÕߢϋéßÒ… »„âéß·„ Ì„â WÄéß»„éßÜ•Y Z ÒéßUÒéß¿• ½ŸÅŽY ZÒ… Ó߸ëá«j¢SÓŸÒ….
¯ôÜߢ ·òâÒéßY ¥Ç‹é»ß é„ Ì ß ŸÇ‹é.ß ¦ ¯ô܃Ys ·òâŃY·Ž ZÒ… ¿•ðÓß ½ß¸âéßÜßÜó Z¶„í ¦à„fÄx·„Ľ‚éß`âΈ, ¥NŸÏ‹x
Z¶„í º¶„ía ©âsΈ. ¥Îˆ Z ՃϋxÌ„ ¥Øßéß ¶„îÇ‹ ½‚éß`âΈ °ÎˆØ„éßéß Ü•Î‹éß. 18Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… ½•ÜƒÎˆ
©¢Îˆ" ¥Y ¥¢ÅƒÇ‹éß. ½ß¸ÿÁÜ߶„í ΋؄ê ÒéßØ„éßéßÇ‹Ò…, âÒéßw·„Ó߸éßoÇ‹Ò… ¥Øßéß
8''̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ_Åßz ÁÈC¢Îˆ. ÓŸ Ò…ÓŸsÒ…. ·ŸY ï½ßÎÜq‹ ß Ì„½t¸ß íÜß¶í„ ½ŸÃˆ ½ßÜ« Üzß âß éß ¶„îÇŸ
½ß«âÌ„¢úÇ› ¶„íÒêÄéßÇ‚ñ⠺⽕éßÜßéß Ã„·ä„·„ Õ®„ÅßéßY K·äŽ¢½ß¸»„Üß½ŸÇ‹Ò…. ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‹Ò…, à„·Žo Ó߸¢½ß¸
¦ÒÄËÜóâéßâs ÓŸ Ø‚éßéß΋q¶„í Ò¿ŸfÇ‹éß. ºâ½•éßÜßéß âéßsÇ‹Ò…, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¥Y Z¶„í
ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß, 'ØßéßÉwØ„ê, ¥ÓŸÌóÌ„éß ð½ßÄéß. 19Ε½Ÿ, ZÒ… Ø‚êS¢S ½®ß¸éß⽂éß`â ·ŸÃŸxÜßéß
½ß¸ÅßjË¢ Ò΋q âéßâs ÓŸ ¯ô܃Ys ·òâéß. ¦ ¯ôÜߢ NŸÏˆNŸoÒ…. ½ß¸ÿÁÜßéß ¿•ðÓß ½ß¸ÿX ½ß¸YZ ZÒ… ¿„êNŸoÒ….
Õ‚ÓŸxQéßâéß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ ßÁx¢Üó Ò…¢Îˆ. Z½Ÿ ¯ôÜߢ ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¿•ðÓß½ŸÃˆ·Ž ½ß¸ÿW½®ß¸ÜƒHNŸoÒ…. ¿‚Ç‹éß
·òâéß»óÜßéß ¿•Øéß .ß ¯¢Î‹é·„¢Å _ ß ¥Îˆ ZÒ… ·òY Óß|¸ ¢Ì„¢ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•ðÓß ½ŸÃˆ·Ž Ì„Câ K·ä„ RψNŸoÒ…. 20Ø‚éßÈ꽟,
¿•Óß«·òÓ• º¶„ía Z¶„í¢Îˆ.""" ¥ØßéßÌ• §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ¨P½ß¸…j ßÁx¢Üó ZÒ… ¥½‚꽮߸éß½‚éß`⠥΋éßvÌŸÜßéß
âéߢǛ ÒÄoÒê⢠¥Y ÓŸ¶„í ¥Ã„pÒéßØßéßx¢Îˆ. ÁȽ߫¢SÓŸÒ…. ¨ÓŸÅŽ ÒĶ„í ZÒ… Z à„·ŽoҢ̄½‚éß`â
9¥ÓŸÌóÌ„éß Ò΋q Ò…âs ¯ô܃Ys ÓŸ ½ß«âÌ„¢úÇ› ·ŸÃŸxÜßéß ÁÈ½Ó«ß ê ¸ß Óo • ©ÓŸsÒ…. ¦ ½ß⸠éßÜéß ß ZÒ… §à‡ÿØ•éß
¶„íÒêÄéÇß ‚ñ⠺⽕éÜß éß ß âéߢǛ ·òÓŸsâéß. ΟY ½‚Ü»ß ‡ ÜßéßÜó ÒêúÌ„½•éß »‡·„, Z ½ß¸ÿÁÜßéß ¯·„aÇ‹ Ò…¢_Åß
½ß¸Î‹éßÓ•Ç‹éß Ì„éß܃Üß ½‚¢Ç›Y Ì„êS §SfÓŸâéß. 10·„ÿØ„éß ¥·„aÇ‹ Z½Ÿ ¥Ï‹évß Ì„ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ò…. QÅŽ ·ŸÃ„Ë¢»‡
΋NŸo½•E Qéß΋ Óߢ¸ Ì„·¢„ ¿•à‡âéß. ΟY ½ßÿ¸ WÓò·„ ΟYY ZÒ… Réß·ŽaH ½®ß¸éßâÌ„ ÒU¢SÓŸÒ…. 21Ø‚éßÈ꽟,
XÓß«·òY Òéßéß΋ÿ½•Øßéߢ¿Ÿâéß. §¢Î‹é߶„í NŸ¶ä„íßÜßâéß ZÒ… ¯Óós Òéß@à„·Žo»„Üß ¥Ï‹éßvÌŸÜßéß ÁȽ߫¢S, §à‡ÿ
¶„ î ÇŸ YØ„ é ß R éß ¢ ¿Ÿâéß . ½ŸÃˆ ¯Î‹ é ß Å ß ½‚ ¢ Ç› Y Ø•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß ¨P½ß¸…jâéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž XÓß«·òY
Ì„ê¿Ÿfâéß. 11ÒéßÇÌ ‹ „ ï½ßÅjŽ ÒéßéÎß ÿ‹ ½•Óâ«ß ΋NŸo½•Eâéß, Ò¿ŸfÒ…. Z à„·ŽoҢ̄½‚éß`â ºNŸoYs RYØ‚êC¢S ZQ
Òéßéß΋ÿ ½•ØßéߢS ΟY ½ß¸ÿWY Ó•âéß XÓß«¶„íÓŸsâéß. ½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ò…! Z à„·Žo ¦à„gßxYs ·„Üßéß»„ Á•Ó߸êo
12̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÅŽY Ó•âéß ÕƒÃ„ê¶„íâ¶„í §SfÓŸâéß. ©¢Îˆ!
22''Ø‚éßÈ꽟, ZQ Εà‡Ys §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜß
ÕƒÃ„ê¶„í ¥Ó•½ŸÇ‹éß Ó•Ã‰Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ӕÉ؄ê
¥Ó•½ŸÇ‹éß ÒéߺðÓßØ„ê ¥âéß ½ŸY ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ·Ž¿ŸfÒ…. ¨ Εà‡Ys §NŸoâY ½ŸÃˆ ½ß«Ì„ÄéßÜ߶„í ZÒ…
Òéßéß΋ÿ½•Óß« ÒéßêÓß«â ·„ÿØ„éß Î‹NŸo½•EÜó Ó•âéß ¯ôÜߢ °ÓŸÇó ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡Ò…. ¨ Î•à„¢ Réß·ŽaH ¿ŸÜƒ
¹ßÉ΋éß ¿•Óß«â YØ„éßÒéß YÕߢϋӟÒJ ©¢Îˆ. ÓŸ ÒéߢSΈ. §Îˆ ¯Óós ÒéߢS ÒÓßé¸ Òoß …ÜßÌó Y¢Ç›Ò…ßâsΈ.
23§à‡ÿØ•éG
½ß«âÌ„¢úÇ› ¶„íÒêÄéßÇ‚ñ⠺⽕éßÜßéß, ÒéßÈ؄éßéß §Ì„Ä ß Ø„ééß Üß éß ß ¨ Εࢄ ÜóY·Ž ÒSf ΉYY ½ŸÃ„éß
NŸ¶„íäÜß Ø‚éß΋éßÅß Ó•ÓŸ ΋NŸo½•EÜßâéß ÕƒÃ„êⶄí Óß|¸ ¢Ì„¢ ¿•Ó¶«ß í„ ÓŸsÄé.ß ·ŸY ¦ ½ßÿ¸ ÁÜ• Z¶„í RÏ•Øé„ éß Üß éß ß
§¿Ÿfâéß. ¦ NŸ¶ä„íßÜßéß ¶„îÇŸ ΋NŸo½•EÜß Qéß΋ Ó߸¢Ì„ ·Ÿ¶„í¢ÇŸ ¯öØ„êÄé.ß ½ŸÃ„éß Z ÕóÏ‹âÜßâéß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„
·ŸÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¦ ¦ÒÄËÜó ¶„îÄéßfY Ò…âs ¥Ó•·„ ܕ΋éß. ZÒ… ¦ÁƒÂ½ß«¢SâÅßéßz ½ŸÃ„éß âÇ‹éß¿„éß·óܕ΋éß.
ÒéߢΈ Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß ¶„îÇŸ Ó•âéß ÕƒÃ„é߶„íâ¶„í ¥¢Î‹éßÒÜßzÓ• §à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜ߶„í ¨ Õ®„Ø„éߢ·„Ä
΋NŸo½•EÜßâéß ¥½ß¸tC¢¿„Åߢ ¿„êà‡Ã„éß. ½‚éß`âÒZs ÁÈ»•ÅßÅßéßj ZÒ… ¿•à‡Ò….
13¦ ½ß ¸ ÿ ÁÜß ¢ ÌŸ ¿„ ê Óß ¸ ê o ©¢Ç‹ » ‡, Ó• â éß 24''ÒéßÈ؄éßéß §½ß¸tíÇ‹éß à„Ì„éßÿÒ…Üßéß â»„ÃŸYs ¿„éßÅßéßj

ՃÄ궄íÌó §Üƒ ¿‚¯Ÿtâéß: 14''Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß é‹ ,ß §à‡ÿ ÒéßéßŃjÄéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ¯Ÿÿ·ŸÃ„¢ ¿„éßÅßêj
Ø•éÜß éß ß Î•Ò…Ç‹éß ¥Øßéâß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚½t¸ß í¿„éÓß ŸsÇ‹é:ß ÎˆÒéßwÜßé,ß ½‚éÅ ß éß z YÈwÓßé¸ Óoß ŸsÄé.ß Ì„ÎŸ|ß ½ŸÃ„éß â»„Ã½„ …¸ß
'Òéßéß΋ÿ½•Óß«â, Òéßéß΋ÿ½•Ø„éßY ΋NŸo½•EÜß ^âŎZ ZÒ… »óÇ‹âé Ó߸éßÜßÕ®„¢»‡ ¯·Ža ⻄ßYs ½ß¸Åßéßj·ó½ŸÜßY
XÓß«·òY ³·„ ÒéßÅŽj ¶„í¢Ç‹Üó Õ®„΋ÿ¢ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. ¦ ¿„êÓ߸éßoÓŸsÄéß. à„Ì„éßÿÒ…Üß ·„Ì„éßoÜß ÒéßêÜߢ»‡ ·„ÄéßÒ…Üßéß,
΋NŸo½•EÜßéß ¯¶„íaÒ ·ŸÜߢ Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡ ©¢Ç•Üƒ»„éßâ Ãó»‡Üßéß ½‚ééß Îß Ü‹ ñœ â ¨W ՃϋÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡, ·„GØ q é„ éß Üß ß
ZÒ… ¦ RÏ‹¢»‡Ó• ¿•Ø„éßéßÒéßéß." 15§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß, ïÓßñâx¢ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß â»„ÃŸYs ´Ç›Óé¸ß ¢oß Îˆ. §½ßt¸ íÇ‹éß
Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß é‹ âß »„éß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é:ß ÕßÕßéßÜóâéß ïÓßñâx¢ ⻄ßYs ¯Î‹éßÃòa¢Åßê Ò…¢Îˆ!
'Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßéß WÈC §¢Ç‹zâéß, ¯ô܃Üßâéß, Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, §Îˆ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß ΋Y ZÒ… ¿‚¯ŸtÒ…. ï½ßñ»‡
Οÿ·ä„ÌóÅßÜßâéß §à‡ÿØ•éßÜßéßÜó ·òâéß»óÜßéß ¿•NŸoÄéß.""" ¥Îˆ ZÒ… ¿„êÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡Ó• ÁÄéß»„éßÌ„ê ©¢Îˆ.
16Ó•Ã‰Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ ՃÄ궄íⶄí ΋NŸo½• 25''ÓŸ Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, ¦½ß¸Î‹ Òéßéߢ¿„é߶„í

EÜßâéß §Sf⠽߫ÒéßwÅß Ó•âéß Î•Ò…ßY ¯ŸÿÈp¢¿Ÿâéß. ÒÓ߸éßoâsΈ. ·ŸY, ZÒ… ÓŸÌó, 'ØßéßÉwØ„ê, ½‚¢Ç›
Ó•Y܃ ¥ÓŸsâéß: YSf ¯ôÜߢ ·òâÒéßZ, ¦ ·òâéß»óÜßé߶„í NŸ¶ä„íßÜßâéß
ØßéßÉwØ„ê 32:26-42 882
35
YØ„éßRéߢ¿„!""ÒéßZ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÒ…. ·„GqØ„éßéßÜß ïÓßñâx¢ ''Õ‚ÓŒ UÓósÒéßé* ß ÜóØ„éÜß ó ½ŸÃ„éß ÕßêÅß·½„ …¸ß
⻄ßYs ^·ñÒÓ߸¢ ¿•Óß«·óÇŸY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©âs Ó߸Òéß Î•ÒÌ„ ÕßØ„éßÜß鶄íß ©âsÌ„ ½ß¸†Áƒ Ó߸p܃Üßéß °ÃŸtÅßéß
Ø„é¢ß Üó ZÒ… ÓŸ·• Rá¸Øé„ ¢ß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÒ…. ÓŸ ϋ⢠¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃŸ ½ß¸†Áƒ Ó߸p܃ÜßÜó Ì„Òéß ¶„íÒêÄéßÜßâéß,
¥Üƒ ¯¢Î‹é߶„í ÒëÏŸ ¿•Ø„êH?"" ¶„íÒê^ÃoÜßâéß Kà„éß ÕßÜßéßÜßéß»‡ ½‚éßéßÜœ¶„í¶„í Ó߸ÒéßÈt¢¿„
26¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ¨ ÒÄoÒêâ¢
ŃY·Ž °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ã„éß. ¥ÅßéßҢŎ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â
Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê ¶„ í ÒSf¢Îˆ : 27''ØßéßÉwØ„ê, Ó•Ó• ½ßY¸ ¿•Øé„ Òß éßY Ó•Ó‚½t¸ß íÇ‹éß ¦Á §Ò|Ü•Îé‹ !ß ¥ÅßéÒß ¢ÅŽ
Ø‚éßÈ꽟âéß, ¨ Õ®„êRéß Qéß΋ ½ß¸ÿW ½ŸY·Ž Ó•Ó• ï½®ßêĽ‚éß`⠽߸Y Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß ¿•NŸoÄY ¶„îÇŸ
΂ñ½ŸYs. ØßéßÉwØ„ê, ÓŸ¶„í ¥NŸÏ‹x½‚éß`âΕΉ ܕ΋Y Ó•Ó‚½ß¸tíÇ‹éß ¥âéß·óܕ΋éß!
Z¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß."" 28Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 36''Qéß ½ß¸ÿÁH܃ ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß, 'ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE

''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸYs Ó•âéß ¥W Ì„|ÄÜó ·„Gq Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ½ß¸Åßéj¶„í¢ÅƒÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ·„WoY RY


Ø„ééß Üß ß ïÓßñÓŸxY·Ž, ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄé¶ß í„ Ø‚êCNŸoÇ‹éß. ·„ÄéßÒ…, Ãó»‡Üßéß ¦ÒÈNŸoØßéß. ¨ ⻄
¥½ß¸tCNŸoâéß. ¦ ïÓßñâx¢ ⻄ßYs ½ß¸Åßéßj¶„í¢ÅßéߢΈ. ßYs ´Ç›¢¿„ŃY·Ž ¥Ì„Y·Ž ¥R ÌóÇ‹tÇ‹éßÌŸØßéß."
29·„GØ q é„ éß Üß ß ïÓßñâx¢ §½ßt¸ ÅŽ·_ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß â»„ÃŸYs ·ŸY §à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¥¢Åßéß
¯Î‹éßÃòa¢Åßê Ò…¢Îˆ. ½ŸÃ„éß Ì„|ÄÜó ⻄Ä¢ ½ß¸ÿ½• ÓŸsÇ‹éß: 37 '§à‡ÿØ•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßâéß Ì„Òéß
K¢S Y½ßt¸ í ï½ßÇÌ‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃ‰ ⻄ßYs Ì„»é„ Üß Õß ‚ÇÌ‹ ŸÃ„é.ß Î•à„¢ ÒΈH ¯öØ•éß܃ Ó•Ó• ³WoÇ› ¿•à‡âéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ
ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ‚ñâ ÕßØ„éßÜßé߶„í ½ß¸ÿÁÜßéß §¢Ç‹z ï½ßñ·„ ½ß¸Åßz Réß·ŽaH ·ó½ß¸C¢SØ„éßéßÓŸsâéß. ·ŸY ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆY
½ß¸tíÜßï½ßñ ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. ¥Üƒ ÓŸ¶„í ·ó½ß¸¢ Ó•âéß ÒéßÄÜß ¨ ½ß¸ÿΕà‡Y·Ž XÓß«·òY ÒNŸoâéß! Ó•âéß
Ì‚½ß«t¢Sâ ·òYs §¢Ç‹éßz ¨ ⻄Ä¢Üó Ò…ÓŸsØßéß. ÕßÜÒß ¢Ì„¢»‡ ½ß¢¸ ½ßâ« ¥Ys Εà‡Üß âéߢǛ ½ŸÃˆY ÒéßÃÜ„ ß
R»„ÿ@Üß¶í„ ÒéßÎx‹ ¢ ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢S ½ß† ¸ P¢Sâ ½ŸÃ„éß ¶„îÇ‹ ¶„îNjΉNŸoâéß. ¶„îNjΉÓß« ¨ Εà‡Y·Ž ÒéßÄÜß XÓß«·òY
©ÓŸsÄéß. ¦ Y½ŸÓ߸ÒéßéßÜßYsÅŽZ ·„GqØ„éßéßÜß ïÓßñâx¢ ÒNŸoâéß. ½ŸÃ„éß à‡¢W ·„HC OR¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. 38§à‡ÿ
Ì„»„éßÜß Õ‚Ç‹éßÌ„éߢΈ. 30§à‡ÿØ•éßÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß, Ø„éßêΟ Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßéß»‡ ÒÈrÜßéßz̟Äéß.
½ßÿ¸ ÁÜßâéß Ó•âéß »„ÒéßYÓßê ¸ o Ò…ÓŸsâéß. ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ½ßÿ¸ XΉ Ó•âéß ½ŸÃˆ Ε҅NjâÒ…ÌŸâéß. 39½ŸÓ߸oÒ¢»‡ ½ŸÃ„¢ÌŸ
΋éßá¸j·„Ľ‚éß`âΈ! ½ŸÃˆ Sâs̄⢠âéߢǛ ½ŸÃ„éß ¿‚Ç‹éß ³_· ½ßÿ¸ Á»‡ OR¢¿ŸÜßÓ• ¦·Ÿ¢·ä„ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ·„HCNŸoâéß.
·ŸÃŸxÜ߶„í ¯ŸÜßtÇŸmÄéß. §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßéß ÓŸ¶„í ½ŸÃ„¢ÌŸ Ì„Òéß ORÌŸ¢Ì„¢ YÁ¢»‡ âÓ•s ¦ÃŸÏˆ¢¿Ÿ
Réß·ŽaH ·ó½ß¸¢ Ì‚½ß«t¢¿ŸÃ„éß. ¿•Ì„éßÜßÌó ¿•Óß«â R»„ÿ@ ÜßÓ• Ï•xØ„éߢ ·„HCÒ…¢ÅƒÃ„éß. ââéßs ¦ÃŸÏˆ¢S, »ûÄ
Üßâéß ½ß† ¸ P¢S §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß éß ß ÓŸ¶„í Réß·aŽ H ·ó½ß¢¸ R¢¿„Åߢ ½ŸÃˆ·ŽY, ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜ߶„í ÒéߢSY ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
·„Üßéß»„Á•à‡Ã„éß!"" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. 31''Ø‚éßÄêḠ40'''§à‡ÿØ•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßÌó Ó•Óò·„ ³Ç‹¢

Ü•Òéßéß ·„ÅßjÕßÇ›â½ß¸tÅŽ âéߢǛ §½ß¸tÅŽ ÒĶ„í ¦ ⻄Ä ÕßÇ›·„ ¶„í΋éßÄéßf¶„í¢Åƒâéß. ¨ YÕߢϋâ à‡à„|Ì„¢»‡
½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ¶„í ·ó½ß¸¢ ·„HcÓ߸êoÓ• ©ÓŸsÄéß. ¨ ⻄Ä¢ ©¢ÅßéߢΈ. ¨ YÕߢϋ⠽߸ÿ·ŸÃ„¢ Ó•Ó‚½ß¸tíÇ‹ê ½ŸÃˆ·Ž
ÓŸ^·¢Ìó ·ó½ß¸¢ Ì‚½ß«t¢S¢Îˆ. ·ŸÒ…â Ó•âéß ÎŸYY ΋êÄ¢ ·Ÿâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ^·½ß¸tíÇ‹éß Ó߸éßÒéßé߹ߢ»‡
ÓŸ ΋ëá«j ½ß¸Í‹¢ âéߢǛ ÌòÜßCNŸoâéß. ©¢Åƒâéß. ½ŸÃ„éß ââéßs »ûÄR¢¿ŸÜßÓ• ·óÈ·„Ìó
32§à‡ÿØ• é ß Ü ß é ß , Ø„ é ß ê Ο ½ß ¸ ÿ ÁÜß é ß ¿• Ó ß « â ¿‚ Ç ‹ é ß ©¢Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ·„ ¯âsÇ‹ê ÓŸ¶„í RÒéßéß¹ßéßÜßéß
·ŸÃŸxÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ó•âéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸYs ·ŸÃ„éß. 41½ŸÃ„éß ââéßs Ó߸¢ÌóḠ½ß¸Ã„éßf̟Äéß. ½ŸÃˆ·Ž
ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ½ß¸ÿÁÜßéß, ßEÜßéß, ÓŸØ„é߶„íÜßéß, ½ŸÃˆ ½•éßÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž Ó•Ó‚¢Ìó ©ÌŸ€º¢ ¿„ê½ß«NŸoâéß.
Ø„êÁ¶„íÜßéß, ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜßéß, Ø‚éßÄêḠ½ŸÃˆY ¹ßSfÌ„¢»‡ ¨ Î•à„¢Üó ÓŸÅŽ ½ŸÃ„éß Õƒ»‡
Ü•Òéßéß â»„Ã„ ½ŸÓ߸éßÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ÓŸ¶„í ·ó½ß¸¢ ·„Üßéß»„ ¯Îˆ»•Üƒ ÌóÇ‹tÇ‹ÌŸâéß. §Îˆ ÓŸ ½ß¸†Ã„n ºë΋؄éߢ
Ìóâéß, ¦Ì„w NŸ·äŽ»‡âéß ¿•NŸoâéß."""
Á•à‡Ã„éß. 42Ø‚ é ß È ê½Ÿ §¢·Ÿ §Üƒ ¥¢Åß é ß Ó ŸsÇ‹ é ß :
33''¦ ½ß¸ÿÁÜßéß Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„í ââéßs ¿•Ã„ÒÜß

Óß«¢Îˆ. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í RÒéßéß¹ßéßÜœñӟÄéß. ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß ''§à‡ÿØ•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁÜ߶„í ¨ Òéß@ R½ß¸Ì„éßoâéß
½ß¸Î• ½ß¸Î• ÕßéßΈr ¿‚½ß¸t ¿„êà‡âéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÓŸ ÒêÅß Ó•Ó• Óߢ¸ Õ®R„ ¢½ßÁ¸ •à‡âéß. ¥Î• ÒêΈÈ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ½•éÜß éß ß
RY½ß«¢¿„éß·óܕ΋éß. Ó•âéß ½ŸÃˆY Ó߸ÈÁ•Ø„éß ¿„êà‡âéß. ¶„îÇŸ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž à„éßÕ®„¢ ·„Üßéß»„Á•NŸoâY ½Ÿ»‡qâ¢
¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„éß ½ß¸ÅŽj¢¿„éß·óܕ΋éß. 34½ŸÃ„éß R»„ÿ@Üßâéß
¿•Ó߸êoÓ• Ò¿ŸfÄéß. Ó•ÓŸ R»„ÿ@Üßâéß °ÒC¢¿„éß Õ‚ÓŒ UÓósÒéßéß ¨ ÜóØ„éßâéß '»‚ÈÓŸs" ¥Y ¶„îÇŸ
¶„íÓŸsâéß. ï½ßñ»‡ ÓŸ ð½ßÃé„ ß Qéß΋ ½ßÜ« Òß ÕßÇ• ¦ÜßØé„ ¢ß Üó ¥¢ÅƒÃ„éß. ¨ ð½ßÄéß È\ÿ ð½ßÄéß '»•UÓósÒéßéß-UÓósÒéßéß
½ŸÃŸ R»„ÿ@Üßâéß ½ß¸ÿWá«j¢¿ŸÃ„éß. ¨ RÏ‹¢»‡ ½ŸÃ„éß Ø‚éßéß·„a ÜóØ„éß" ¥âéß ½ß¸Î‹¢âéߢǛ ÒSf¢Îˆ. ΋éßá¸éßjÜßâéß
ÓŸ ÒéߢΈßYs '¥½ß¸RÌ„ÿ¢" ¿•à‡Ã„éß. Ε҅Njéß ¯Üƒ K·äNŽ ŸoÇó ¿„ê½ßÅ
¸ ƒY·Ž ¨ ½ßÿ¸ Εࢄ ³·„ ©ÎŸº
Ã„Ë ¥Øßéßx¢Îˆ.
883 ØßéßÉwØ„ê 32:43-33:16
¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß. 43úß ½ßÁ¸ Üßé,ß ¨ Εࢄ ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ Õ®ê „ Réß. ·„Ç›C ½•NŸoâéß. ÓŸ¶„í RÃóÏ‹¢»‡ ½ŸÃ„éß ¯ößǟÄéß ·ŸY
§¢Î‹éßÜó Òéßâéßá¸éßxÜßéß, ܕÄéß Á¢Ì„éÒ…Üßéß »‡Y Ü•Ò…. ½ŸÃˆY ·ä„RéßNŸoâéß. 9¥½ß¸tíÇ‹éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ³·„
·„GqØ„éßéßÜß ïÓßñâx¢ ¨ Εà‡Ys ÓŸà„⢠¿•Óß«¢Îˆ ܕ΋éß. ¥Î‹évß Ì„½‚éâ`ß ÓßÜp¸ ¢ß »‡ ÒêÈ ¯öÌ„é¢ß Έ. ½ßÿ¸ ÁÜßéß Óߢ¸ Ìó
¥Y ¥âé߶„í¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ½ß¸ÿÁÜßéß ÒéßIz Ḣ»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. (§Ì„Ä Εà‡Üß ½ß¸ÿÁÜßéß Îˆú»‡v¢Ì„éßÜ
§·„aÇ‹ ¯ô܃Üßéß ·ò¢ÅƒÃ„éß. 44½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß Ï‹ÓŸYs Òß …̟Äé.ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ó•âéß §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ¶ß í„ ·„Üéß »ß Á„ •ðÓß
½‚Sf¢S ½ß¸¢Åß Õ®„êÒéßéßÜßéß ·ò¢ÅƒÃ„éß. ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß _·äÒêYs Rà‡ÿ¢WY ¿„êS Ò˶„í̟Äéß. ¥Ó•·„ ÒéߢS
·„ÿØ„éÎß N‹ Ÿo½•EÜßï½ßñ Óߢ¸ Ì„ ·ŸÜßéß ¿•Ó«ß ½ŸÅŽï½ßñ ÒéßéÎß ÿ‹ Üßéß ½ß¸âéßÜßéß ÁÄ»„Ç‹¢ »„éßÈ¢S ½ŸÃ„éß Râs½ß¸tíÇ‹éß §Îˆ
½•Óß« Õ®„΋ÿ½ß¸Ã„éßNŸoÄéß. ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß Î‹NŸo½•EÜßï½ßñ ÁÄé»ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Έ. §Ì„Ä ßúMŸjÜß ½ŸÃ„éß Ó•âéß §úà‡Ø•éÜß éß ¶ß í„
Ó߸¢Ì„·ŸÜßéß ¿•Ø„éßéßâÅßéßz NŸ¶ä„íßÜßâéß YØ„éßRéßNŸoÄéß. ¥âéß»„ÿU¢Sâ ÒéߢS ½ŸÅŽY »„éßÈ¢S R¢ÅƒÃ„éß.
10''½ß¸ÿÁ܃ß QéßÈ܃ ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß, 'Òê Î•à„¢
Õ‚ÓŸxQéßâéß Ò¢à„Ó߸éßoÜßéß YÒÓß«¢¿• ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó ¶„îÇŸ
½ß¸ÿÁÜßéß ÒéßIz Õ®„êÒéßéßÜßéß ·ò¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß Ø‚éßÄêḠÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ ¥Øßé¯ß öØßé¢ß Έ. Òéßâéßáé¸ xß Üßéß »‡Y, Á¢Ì„éß
Ü•Òéßéß ¿„éßÅßéßj½ß¸Åßz ¯ô܃Üßéß ·ò¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß Ø„éßêΟ ÁƒÜߢ »‡Y °Î‰ §·„aÇ‹ YÒÓߢ« ¿„Å¢ß Ü•Îé‹ .ß " Ø‚éÃß ê „ á¸
½ß¸ÅßjË ¯Ÿÿ¢ÌŸÜßÜóâéß, Òéßâx ¯Ÿÿ¢ÌŸÜß Üóâéß, Ü•Òéßéß QÏ‹éÜß Üß óâéß, Ø„éê ß ÎŸ ½ßÅ
¸ Ëjß ŸÜßÜóâéß §½ßt¸ íÇ‹éß
½ßǸ Ò‹ éßÅŽ ·ò¢Ç‹½ŸÜßéß ¯Ÿÿ¢Ì„¢ Üóâéß, ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Î‹·Ë
Žä ½ß¸ÿà‡¢Ì„Ì„ Ó‚Üß·òâsΈ. ·ŸY Ì„|ÄÜó ¥·„aÇ‹ Ó߸¢Î‹Ç›
¯ÇŸÃˆ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üóâéß Õ®ê „ ÒéßéÜß éß ß ·ò¢ÅƒÃ„é.ß Qéß ½ßÿ¸ Á °Ã„tÇ‹éßÌ„éߢΈ. 11¥·„aÇ‹ WÈC Ó߸éß¹ß Ó߸¢ÌóMŸÜßéß ½‚Hz
Üߢ΋ÈY Ó•âéß WÈC Ó߸|Εà‡Y·Ž XÓß«·òY ÒNŸoâéß RÄéßNŸoØßéß. ÒÏ‹êÒÄéßÜß ½•Ç‹éß·„Üßéß Ó‚Üß·ò¢ÅƒØßéß.
»„ â éß · „ §Î‹ ¢ ÌŸ ÁÄ é ß » „ é ß Ì „ é ß ¢ Έ . "" ¨ Óß ¸ ¢ Ε à „ ¢ Ε½ŸÜßØê „ Y·Ž ·Ÿâéß·Ü„ éß ß Ì‚¿•f Áâ Óߢ¸ Îó@Üß Óߢ¸ ΋Ǜ
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ. RY½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. 'Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟¶„í
ÁØ„éßDÌ„¢ ¯ŸÇ‹¢Ç›! Ø‚éßÈ꽟 ΋؄êÒéßØ„éßéßÇ‹éß.
Ε҅Y ½Ÿ»‡q⢠¦Ø„éßâ ·„ÄéßË à‡à„|Ì„¢»‡ Òéßⶄí Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ!" ¥Y

33 Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ Ó߸¢Î•à„¢ ^âNjÒNŸÃˆ


ØßéÃß w‰ ؄궄í ÒSf¢Îˆ. ØßéÃß w‰ Ø„ê §¢·„âéß
Ä·ä„·„ Õ®„ÅßéßY ¦ÒÄËÜó ÕߢΉ؂éß`Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß.
½ß¸ÿÁÜßéß ¥¢ÅƒÃ„éß. Ø„éßêΟ¶„í Ó•âéß ÒéßIz ÒéߢS
½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoâéß. »„âéß·„ ½ß¸ÿÁ܃ ÒêÅßÜßéß ¿‚½ß¸…̟Äéß.
¥½ß¸tíÇ‹éß Ø„éßêΟ ̄⠽߸†Ã„| ½‚ñÕ®„Ò¢ WÈC Ó‚Üß
2Ø‚éßÈ꽟 Õ®„êRéßY Ó߸ëá«j¢¿ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ΟYY ·ò¢ÅßéߢΈ."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
12Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢Åßéß
Óßé¸ Ãß ·„ ÌŽä ¢„ »‡ ©¢¿„éÌß ŸÇ‹é.ß ¦ Óßë¸ á«·j Ä o„ ð½ßÃ_ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ!
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéÓß ŸsÇ‹é:ß 3''´ Ø„éê ß ÎŸ, ââéßs ÓŸsÇ‹éß: ''¨ ½ß¸ÿÎ•à„¢ §½ß¸tíÇ‹éß ¹ƒI»‡ Ò…¢Îˆ. §Îˆ
¯ŸÿÈp¢¿„éß. Ó•âéß Z¶„í Á½Ÿ[NŸoâéß. Ó•âéß Z¶„í ¥W Yßwâéßá¸x¢»‡, Á¢Ì„éß Ó߸¢¿ŸÃ„¢ ¶„îÇ‹ Ü•¶„í¢ÇŸ
Òéßéß¹ßx½‚éß`â ĺNŸxÜßâéß Ì‚HØ„éßÁ•NŸoâéß. ¥R ZÒ… ©¢Îˆ. ·ŸY Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßZs ½ß¸ÿÁÜßÌó Y¢Ç›
Òéßéߢ΂âsÇ‹éß RY ¯Ã„éß»„Ò…. 4Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßG ¯öÌŸØßéß. »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéߢŃÄéß. ½ß¸Sf·„ ÕßØ„éßÝ„éßz
Ø„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY §¢Ç‹z Rá¸Ø„éߢ, ÒéIz S»„éßÈNŸoØßéß. »òú^ÃÜß Òéߢ΋Üßéß ½ß¸Sf·„ ½•éßÓß«
Ø„éßêΟ ßEÜß Õ®„ÒÓŸÜß »„éßÈ¢S Ø‚éßÈ꽟 ¨ @Øßéß»‡ ½ŸÅŽÜó Rà„ÿRéßNŸoØßéß. 13 »ò^ÃÿÜßéß Ì„Òéß
Rá¸Ø„êÜßéß Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. à„Ì„éßÿÒ… ¦ §¢Ç‹zâéß Òéßéߢ΋éß âÇ‹éßÓ߸êo ©¢Ç‹»‡, ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß ½ŸÃˆ »ò^ÃÿÜßâéß
Ó•Üß ÒéßÅßj¢ ¿•NŸoÇ‹éß. à„Ì„éßÿÒ… ⻄Ä »óÇ‹Üß ¿„éßÅßêj Üœ·ŽaNŸoÄéß. Òéßâx¢ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó, ½ß¸SfÒéß ·ò¢Ç‹½ŸÜßéß
ï½ßñ ÒĶ„í ΈÒéßwÜßéß YÈwNŸoÇ‹éß. à„Ì„éßÿÒ… ·„Wo ½ß¸ÅŽj ¨ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó, Ó‚»•Ò… ¯ÇŸÃˆ ¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó, §¢·Ÿ
⻄ßÜß ½ß¸ÿÁÜßÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•NŸoÇ‹éß. Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßYsÅŽÜó ½ß¸ÿÁÜßéß Ì„Òéß Ì„Òéß
5''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢Üó ½ß¸ÿÁÜßéß ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹éß »ò^ÃÿÜßâéß Üœ·„aï½ßÅßéßj¶„í¢Åßê ©¢ÅƒÃ„éß.""
·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃˆ ½ß¸Åßz Ó•âéß ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢»‡
©ÓŸsâéß. Ó•âéß ¨ ½ß¸ÅßjËŸY·Ž RÒéßéß¹ßéßÇ‹Ó‚ñÓŸâéß. ³·„ ÒéߢS ·òÒéßw
14
·ŸÒ…â ½ŸÃˆÜó ¿ŸÜƒ ÒéߢΈY ¿„¢½ß½« •NŸoâéß. ·„GØ q é„ éß Üß ß ¨ ÒÄoÒê⢠؂éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ:
ïÓßñâx¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÌó Ø„éßéßΟrY·Ž ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ''Ó•âéß §à‡ÿØ•éÜß éß ,ß Ø„éêß ÎŸ ½ßÿ¸ ÁÜß¶í„ ³·„ ½ßÿ¸ Ì•x·„½‚éâ`ß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ÜóY §¢Ç‹zÜó ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ½Ÿ»‡q⢠¿•Óß«Ø„éßéßÓŸsâéß. Ó•YSfâ ÒêÅß Ó‚Ã„½•Ã„éßf
à„½ŸÜßéß ½ß¸Ç› ©¢ÅƒØßéß. ¶„íÓ• Ó߸ÒéßØ„éߢ ¦Ó߸âsÒéßÒ…Ì„ê Ò…¢Îˆ. 15¦ Ó߸Òéß
6''·ŸY ¦ ⻄Ä¢ÜóY ½ß¸ÿÁÜßâéß Ó•âéß Ó߸|Ó߸p½ß¸Ã„S Ø„éߢÜó ΟQ΋éß Ò¢à„¢ âéߢǛ ³·„ ÒéߢS '·òÒéßw"
½ŸÃˆ·Ž ©½ß¸à„Òéß⢠·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß à‡¢W, Ä·ä„Ë S»„éÃß ¢ˆ S ï½ßûˆ •Üƒ ¿•NŸoâéß. ¦ ÒéߢS '·òÒéßw" (ßE)
·„HC ©¢Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß. 7Ø„éßêΟâéß, §à‡ÿØ•éßÜßéßâéß Î•à‡Y·Ž °Îˆ ÒéߢSÎó, °Îˆ ZW Ο؄éß·„½‚ê ¥Îˆ
»„Ì¢„ Üó ÒêΈûˆ ‡ Réß·aŽ H ÕßÜ½ß Ç¸ß •Üƒ ¿•NŸoâéß. 8½ŸÃ„éß ¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ. 16 ¨ '·òÒéßw" SCÈfâ ·ŸÜߢÜó Ø„éê ß ÎŸ
ÓŸ¶„í RÃóÏ‹¢»‡ ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ã„éß ·ŸY Ó•âéß ¦ ¯Ÿ¯ŸYs ½ß¸ÿÁÜßéß Ã„·äŽ¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ½ß¸ÿÁÜßéß
ØßéßÉwØ„ê 33:17-34:10 884
Ó߸éßÄ·äŽÌ„¢»‡ ORNŸoÄéß. ¨ ·òÒéßw ð½ßÄéß 'Ø‚éßÈê ÜßÌóâéß Ø„éßéß΋r¢ ¿•ðÓß Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¨ ÒÄoÒêâ¢
½ŸØ•éß Òê ZW.""" ÒSf¢Îˆ. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¯ŸÜßâ ·Ž¢Î‹ ©âs Òéß@
17Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ''ΟQ΋éß Ò¢à„¢ NŸÒêÿÁx¢ÜóY Εà‡Üß, NŸÒéߢ̄éÜß ß ïÓßñâx¢Ìó ¯ŸÅßéß
ÜóY ³·„ Òx·Žo Ó߸Ο Óß«¢@Ó߸⢠Qéß΋ ¶„îÄéßfY Ì„â ïÓßñâx¢ Ø„êÒÌ„êo Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßÌó Ø‚éßÄêá¸
§à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß âß éß ½ßø ¯ˆ ŸHNŸoÇé‹ .ß 18Ü•QØ„ééß Üß ß Ò¢à„¢ Ü•Òéßéßâéß ÒéßéßÅßjÇ›¢¿„éßÅ߶„í ·„΋H ÒSf¢Îˆ.
2¦ ÒÄoÒê⢠§Üƒ Ò…¢Îˆ: ''§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß
ÜóY½Ÿ_à ¯Üßz½ß¸tíÇ‹ê Ø„êÁ¶„íÜßéß»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ¦
Ø„êÁ¶„íÜßéß Ó߸Ο ÓŸ ¯Î‹éßÅß YÜßS ÓŸ¶„í ΋ºâ Ε Ò …Ç‚ ñ âß Ø‚ é ß È ê½Ÿ Øß é ß Ü ƒ ¥¢Åß é ß Ó ŸsÇ‹ é ß :
ÕßÜßéßÜßéß, ÏŸÓŸxÄtËÜßéß, ÕßÜßéßÜßéß ¥ÃˆtNŸoÄéß."" ØßéßÉwØ„ê, Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâß 'Ó߫ΈaØ„ê Ò΋q¶„í ½‚Jz
19ØßéÃ ß w‰ ؄궄í Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ¨ ÒÄÒo ê⢠¨ Ó߸¢Î•à‡Ys ¥¢Î‹Á•Øßéß: Ó߫ΈaØ„ê, Ø‚éßÈ꽟
ÒSf¢Îˆ. 20Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ÓŸ¶„í ßWÿ¢ ¨ RÏ‹¢»‡ Ì‚HØ„éß Á‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹éß: Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
ÕßÒÝ„Ì z ó ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ©¢Îˆ. ¥R ¥Üƒ ¯Üß½z t¸ß íÇ‹ê ⻄ßYs ¥W Ì„|ÄÜó Ó•âéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„í
Ó߸^Ãñâ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÒNŸoØßéß. ¦ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß QéßÄéß §Ò|ÕóÌ„éßÓŸsâéß. ¥½ß¸tíÇ‹Ì„âéß ÎŸYY Ì„»„ÜßÕ‚Ç‹
ÒêÄfÜ•Ãé„ !ß Îˆ½ŸÃŸúÌ„éÜß éß ß ·„ÿÒéߢ Ì„½t¸ß ·„ ¥Üƒ ÒÓßê ¸ Óo • ÌŸÇ‹éß! 3Ó߫ΈaØ„ê, ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE âéߢǛ ZÒ…
©¢ÅƒØßéß. Qéßß YÕߢϋâ ÒêÄf»„HcâÓŸÇ‹éß, 21ÓŸ Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ò…. ZÒ… ¹ßSfÌ„¢»‡ ½ß¸ÅßéßjÕßÇ› ¥Ì„Y·Ž
ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß, ÓŸ ðÓßÒ¶„íÜœñâ Ü•QØ„éßéßÜßÌó ¥½ß¸tC¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÒ…. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEâéß Z ·„Ý„zÌó
Ø„êÁ¶„íÜßÌó ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ¶„îÇŸ ÒêÄf»„Üßéßc Ó߸|Ø„éߢ»‡ ¿„êNŸoÒ….! ¥Ì„Ç‹éß ZÌó Òéßéß¹ƒÒéßéßA»‡
̟Äéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ÎŸQ΋éß Ò¢à„¢ÜóY ½ŸÃ„éß ÃŸEÜßéß ÒêŃzÇ‹éßÌŸÇ‹éß. ZÒ… ÕßÕßéßÜóâé߶„í ½‚Ý„ÌŸÒ…. 4·ŸY,
·ŸÜ•Ã„éß. Ü•Q Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß Ø„êÁ¶„íÜßéß ·ŸÜ•Ã„éß. 22·ŸY Ø„éßêΟ ßE½‚ñâ Ó߫ΈaØ„ê! Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ»‡qâ¢
Ó•âéß ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ΟQ΋éß Ò¢à„¢, Ü•Q Ò¢à„¢ ¥[× à„ÿ΋q»‡ RâéßÒéßéß. Yâéßs »„éßÈ¢S Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃
ÒëΈr ¯ô¢Î•Üƒ ¿•NŸoâéß. ¦·Ÿà„¢Üó â·ä„ÌŸÿ܃z ½ŸÃˆ ¿‚½ß¸tí¿„éßÓŸsÇ‹éß: ZÒ… ·„Wo¿•Ì„ ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹Ò…. 5ZÒ…
Ó߸¢Ì„W ÒëΈr ¯ô¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ¦ â·ä„ÌŸÿÜßâéß ¯Ò|Ã„ê ½ß¸ÿà‡¢Ì„¢»‡ ¿„Y¯öÌŸÒ…. Z ·„¢^Åß Òéßéߢ΋éß °Hâ
Üœ·„aï½ßÅßjܕÄéß. ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆ Ó߸¢ÌŸâ¢ Ó߸Òéßéß΋ÿ ßEÜœñâ Z ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸tíÇ‹éß ½ŸÃˆ
Xß⠻„Üß §Ó߸éß·„ _ÃËéß҅܃z ÒëΈr ¯ô¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ¦ »ûĽŸÃ„p¢ ½ß¸ÿÁÜßéß Î‹ºâ Ó߸¢NŸaßÜßéß ÁȽ߫ӟÄéß.
§Ó߸éß·„ _ÃËéßÒ…Üßâéß ¯Ò|Äê Üœ·„a ï½ßÅßjܕÄéß."" ¥Î• ÉW»‡ ½ßÿ¸ ÁÜßéß Z »ûĽŸÃ„¢p ¶„îÇŸ ΋ºâ ·ŽÿØ„éÜß éß ß
23ØßéÃ ß w‰ Ø„ê ¨ ÒÄÒo êÓŸYs Ø‚éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ ÁÄé߽߸…̟Äéß. ½ŸÃ„éß Z ·òĶ„í RÜ߽߫NŸoÄéß. '¥Ø‚êx,
RÓŸsÇ‹é:ß 24''ØßéÃß w‰ Ø„ê, ½ßÿ¸ ÁÜ•Òéßâéß ¶„í¢ÅßéÓß ŸsÃó Òê ÓŸØ„é߶„íÇŸ!" ¥Y R¿ŸÃˆNŸoÄéß. ÓŸ^·ñ Ó•Ó• ¨
ZÒ… RÓŸs½Ÿ? 'Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó߸éßoÓŸsâéß.""" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía.
6Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ø‚ é ß é ß · „ a ¨ Óß ¸ Ò ê¿ŸÃŸYs
^âNjéß Ò¢à‡Üß ½ŸÃˆ·Ž RÒéßéß¹ßéßÇ‹Ø„êÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟
½ŸÃˆY Òéßéߢ΋éß ¯âéßs¶„íÓŸsÇ‹éß. ·ŸY §½ß¸tíÇŸØ„éßâ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Ò…âs Ó߫Έa؄궄í ØßéßÉwØ„ê
½ŸÃˆY WÄÓ߸aÈ¢¿ŸÇ‹éß." ½ŸÃ„éß Òê ú½ß¸ÁÜßâéß ¯¢Ì„»‡ §¿ŸfÇ‹é.ß 7¥Îˆ ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñâx¢ Ø‚éÃß ê„ á¸ÜÒ• éßéÌ
ß ó
Ε|á¸Ó߸éßoÓŸsÄ¢_Åß, Òê ú½ß¸ÁÜßéß ³·„ ßÁx¢»‡ ¶„îÇŸ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ó߸éßoâs Ó߸ÒéßØ„éߢ. ^·ñÒÓ߸¢ ¿•Óß«·òâY
¥¢D·„È¢¿„Åߢ ܕ΋éß,""" Ø„éßêΟ ⻄ßÜßÌó ¶„îÇ‹ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓßñâx¢
25¥Øß é ß Ì • Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¥¢Åß é ß Ó ŸsÇ‹ é ß : ¯ößNjéÌ ß ê„ ©¢Îˆ. ¥R ܃·•áé¸ ,ß ¥Á•·Ÿ ¥Ó•ß ⻄ßÜßé.ß
''Έ½ŸÃŸÌ„éßÿÜßÌó ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ·òâNŸ»„·„¯öÌ•, ¿„éßÅßêj ¯Ÿÿ·ŸÃŸÜßÌó ½ß¸ÅŽá¸j¢ ¿•Ø„éßÕßÇ›â Ø„éßêΟ
Õ®„êÒêx·Ÿà‡Ü߶„í Ó߸¢Õߢψ¢Sâ ÓŸxØ„éßÓ߸êÌŸÿÜßâéß ÃŸÁx ⻄ßÜßÜó ¥R ^âNjéß ÒêúÌ„½•éß RéßCH
Ó•âéß ¿•Ø„éß·„¯öÌ•, Õߺéßà„£ Ó•ÓŸ ½ß¸ÿÁÜßâéß ÒΈH ©ÓŸsØßéß.
½•NŸoâéß. 26Õߺéßࣄ ¥½ßt¸ íÇ‹éß Ø„ê·óÕßéß Óߢ¸ Ì„W âéߢǛ
Ó•âéß Î‹êÄ¢»‡ ©¢Åƒâéß. Õߺéßà„£ ¥½ß¸tíÇ• Ó•âéß ½ß¸ÿÁÜßéß ³½ß¸t¢ÎŸÜßÜó ³·„ ΟYs ©Üßz¢½®ß«éߢ¿„éßÅß
8È\ÿ ÕƒYÓß ¸ Ü ß ¶ „ í ðÓß | ¿„ g Y½Ÿ|Üß Y ßÁ‚ ñ â
ΟQ΋éß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß ¥Õƒÿ@Òéßé,ß §NŸ€¶„í, Ø„ê·óÕßéß
Ó߸¢Ì„W ½ŸÃˆY °Ü߶„í¢ÇŸ ¿•NŸoâéß. ·ŸZ YÄu¢Ï‹¢Üó Ó߫ΈaØ„ê Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ß¸ÿÁÜߢ΋ÈÌó ³·„ ³Ç‹¢
âéߢǛ ½ŸÃˆY ÒéßÄ܃ ½ŸÃˆ Ó߸|Εà‡Y·Ž Ì‚NŸoâéß. ¦ ÕßÇ·› „ ¿•à‡Ç‹é.ß ÓßΫ aˆ Ø„ê ¦ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ¿•Óâ«ß ½ßÒ« éßwÅß
½ß¸ÿÁÜß ½ß¸Åßz ΋؄éß»„HC ©¢Åƒâéß."" Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía ØßéÃß w‰ ؄궄í RâÒSf¢Îˆ. 9½ß¸ÿW
¯õÄéßÇ‹éß Ì„âÒ΋q ©âs È\ÿ ÕƒYÓ߸Üßâéß RÇ‹éß΋Üß
Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ Ó߫Έa؄궄í È¿„fÈ·„ ¿•Ø„éßÒÜßÓß« ©¢Îˆ. Ó߬oÿ ½ß¸…ÄéßḠծ•Î‹¢ Ü•¶„í¢Ç‹ È\ÿ

34
Ø‚éÃß ê
ØßéÃß w‰ ؄궄í Ø‚éÈ

„ á¸ÜÒ• éßéÌ
ß ê½Ÿ âéߢǛ ÒÄÒo ê⢠ՃYÓ߸Üߢ΋Äê RÇ‹éß΋Üß ¿•Ø„éßÕßÇŸH. Ø„éßêΟ Ò¢L
ÒSf¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ø„éßéßÜßÜó ¯Ò|ÈZ ° ³·„aÄê ÕƒYÓ߸»‡ ©¢¿„éß·ó
ß óâéß, ΟY ¿„éÅ
ß éß j ½ßÅ
¸ zß âéßâs ½ßÅ jß Ÿ ß΋éß. 10¥¢Î‹éßÒÜßz Ø„éßêΟ ÓŸØ„é߶„íÜßéß, ½ß¸ÿÁÜßéß
¸ Ë
885 ØßéßÉwØ„ê 34:11-35:1
¨ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„·Ž ¥¢D·„È¢¿ŸÃ„éß. ½ß¸ÿW ¯õÄéßÇ‹éß Ì„â ''ðÓß|¿„g"" YNŸoâéß. ¥R RéßÒéßwHs ¿„¢½ß«½•NŸoØßéß."
Ò΋q»„Üß È\ÿ Ó߬oÿ, ½ß¸…ÄéßḠՃYÓ߸Üßâéß RÇ‹éß΋Üß §Î• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía. ' RéßÒéßwHs »„éÃß ¢ˆ S ¿‚½t¸ß »‡Ó•
¿•Ø„êH. ½ŸÃˆY ¯¢Ì„ ÒêÌ„ÿÒéßéß ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ½ß¸Y ½ß¸ÿ½ß¸¢¿„ ßÁƒxÜßZs ¦à„fÄ¢ ¿‚¢Î•Üƒ Qé߶„í Òéß@
¿•Øßéߢ¿„ß΋éß. ¥¢Î‹é߶„í ½ß¸ÿW ¯õÄéßÇ‹éß ³½ß¸tí R½ßÌ ¸ é„ oß ·„Üéß »ß Á„ •NŸoâéß. 18ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß ©Üߢz ½®é«ß ¢ß Sâ
¶„íÓŸsÇ‹é.ß ÎŸYÌó ÕƒYÓßܸ ¢ß ÌŸ ðÓß|¿„g»‡ ÒΈH ½•Øé„ ß ½ŸÃˆY, ÓŸ Òéßé¢ß ΋éß ÌŸÒéßé ¿•Óâ«ß ½Ÿ»‡qÓŸYs YÜßÕ‚Åéß jß
ÕßÇŸmÄéß. 11·ŸY ¦ ̄Äéß½ŸÌ„* ÕƒYÓ߸Üß Ø„éßÁÒêâéß ·óÜ•Y ½ŸÃˆY Ó•âéß à„Ì„éßÿÒ…¶„í ¥½ß¸tCNŸoâéß. ¨ Òéßâéß
Üߢ̟ Ì„Òéß ÒéßâÓßé¸ €ß ÒêÄéfß ¶„íÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ðÓß|¿„g»‡ á¸éßxÜߢ̟ ÓŸ Òéßéߢ΋éß ÌŸÒéßéß ·óÇ‚ ΋êÇ‹âéß ^âNjéß
ÒΈHâ ÕƒYÓ߸Üߢ΋ÈZ ÒéßÄÜß ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ YØ„éß Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÈ·Ž, ¦ Òéßéß·„aÜß ÒéßÏ‹x âéߢǛ âÇ‹Sâ
Réߢ¿„éß·òÓŸsÄéß. ½Ÿ_Ã.* 19Ø„éßêΟ, Ø‚éÄêá¸Ü•Òéßéß ÓŸØ„é߶„íÜßéß,
12½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía ØßéßÉw؄궄í ÓŸxØ„éßNŸp⠥ψ·ŸÃ„éßÜßéß, ÒéßÈ؄éßéß Ø„êÁ¶„íÜßê,
¿•Ãˆ¢Îˆ: 13§à‡ÿØ•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ßÁx¢ÜóY ½ß¸ÿÁÜßéß ÓŸ Òéßéߢ΋éß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß«
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ©âs Qéß ·óǂ΋êÇ‹ Òéßéß·„aÜß ÒéßÏ‹x âÇ‹Sâ ½ŸÃˆÜó ©ÓŸsÄéß.
20·ŸÒ…â ¦ ½ß¸ÿÁÜßâéß ½ŸÃˆ à„Ì„éßÿÒ…Ü߶„í ¥½ß¸tCNŸoâéß.
½ß†
¸ É|¶„íÜß âß éß ¨P½ß…¸ j âéߢǛ Ó•âéß XÓßé¸ ·ß òY Ò¿Ÿfâéß.
Ó•ÓŸ ½ß¸Y ¿•Óß«â½ß¸tíÇ‹éß, ½ŸÃˆÌó Ó•Óò·„ YÕߢϋ⠽ŸÃˆY ¿„¢½ß¸ Ì„Üïß ½ßÅâjŽ ½ßÿ¸ W½ŸY·Ž ½ŸÃˆY ÒΈH ½•NŸoâéß.
¿•Óß«ÓŸâéß. 14Qéß ½ß«Ì„ÄéßÜßÌó Ó•Y܃ ¿‚¯Ÿtâéß: '½ß¸ÿW ½ŸÃˆ à„½ŸÜßéß ½ß¸¶ä„íßÜ߶„í, ·„ëƒÃ„ Òéß뻇Ü߶„í ¦@ÄÒéß
°Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ¥â¢Ì„Ä¢ ½ß¸ÿW ¯õÄéßÇ‹éß Ì„â Ò΋q Ò…ÌŸØßéß. 21Ø„éßêΟ ßÁ‚ñâ Ó߫ΈaØ„êâéß, ¥Ì„Y
©âs È\ÿ ÕƒYÓ߸Üßâéß ÒΈH ½•Ø„êH. Qé߶„í ½ßÿ¸ ÁƒÓŸØ„é¶ß í„ Üßâéß ½ŸÃˆ à„Ìé„ ÿß Ò…¶„í, ½ŸÃˆY ¿„¢½ßθ H‹ ¿•
¥ÒéßéßwÇ‹éß ¯öØßéßâ Qéß NŸÅŽ È\ÿØ„éßéßÇ‹éß QéßÒ΋q ½ßÿ¸ W ½ŸY·Ž ¥½ßt¸ CNŸoâéß. ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñâx¢ Ø‚éÃß ê „ á¸
âéߢŠ_ ,ß ¥Ì„Çé‹ ß ¦Ã„éß Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß ¯ŸÅßéß ðÓßÒ ¿•ÓÓ«ß Ÿ·„ Ü•Òéßéßâéß ÒΈH* â½ß¸tÅŽ·Ž, Ó߫ΈaØ„êâéß, ¥Ì„Y
¥Ì„YY QéßÄéß ÒΈH½•Ø„êH." ·ŸY Qé ½ß¸†Ã‰|¶„íÜßéß ½ß¸ÿÁÜßâéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ïÓßñÓŸxY·Ž ¥½ß¸tCNŸoâéß.
ÓŸÒêÅß RâÜ•Îé‹ .ß ââéßs Üß·x„ä ï½ßÅÜjß Î• é‹ .ß 15·òΈq ·ŸÜߢ 22''Õß Õ ß é ß Ü óâéß ïÓß ñ ÓŸxYs Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß ¶ „ í ½ß « H

·Ž¢Î‹Åß QéßÄéß Qé ºë΋؄êÜßâéß ÒêÄéßf·òY °Îˆ ½ßN« Ÿoâéß. §Î• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía '¦ ïÓßñâx¢ Ø‚éÃß ê „ á¸
Ó߸·„ÿÒéß½‚éß`âÎó ΟYY ¿•Ø„éßŃY·Ž Ó߫΋rÒéßØ„êxÄéß. Ü•ÒéßéßÌó ¯ößNjéßÌ„éߢΈ. ½ŸÃ„éß â»„ÃŸYs ½ß¸Åßéßj·òY,
ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ©âs NŸÅŽ È\ÿØ„éßéßÜ߶„í QéßÜó ½ß¸ÿW ΟY·Ž Y½ß¸tíï½ßÅŽj Ì„»„ÜßՂNj̟Äéß. Ó•âéß Ø„éßêΟ
³·„aÇ‹ê ðÓß|¿„g Y¿ŸfÇ‹éß. ÓŸ ÓŸÒêYs ½ß«ÜßéßÒÕßÇ• ßÁx¢ÜóY ⻄ßÜßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¦ ⻄ßÜßéß
ÓŸ ¦ÜßØ„éߢÜó ÓŸ Òéßéߢ΋éß ¨ ½•éßĶ„í QéßÃò·„ ÒÅŽj ¯ÇŸÃ„éßÜßÒÜœ ÒêÈ ¯öÌŸØßéß. Òéßâéßá¸éßxÜœÒ|Äê
³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¶„îÇ‹ ¿•à‡Ã„éß. 16·ŸY §½ß¸tíÇ‹éß QéßÄéß ¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿„Äéß."""
ÒéßâÓßé¸ €ß ÒêÄéfß ¶„íÓŸsÄé.ß QéßÃé„ ß ÓŸ ð½ßÃé„ âß éß »ûÄR¢¿„
ÄY YÄê½ß«¢¿„é߶„íÓŸsÄéß. §Îˆ Qéß^Ã܃ ¿•à‡Ã„éß? ÒΈH ÒêÄc΋Ä}·„½‚éß`â _÷Ÿ\Ø„éßéßÜß ÒéߢS ¶„íÅßéߢÕߢ

35
ï½ßÅŽj⠽߸ÿW Ó߬oÿ, ½ß¸…ÄéßḠՃYÓ߸âéß QéßÜó ½ß¸ÿW½ŸÇ‹ê Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ½ß¸Ãˆ
WÈC XÓßé¸ ¶ß í„ ÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß WÈC ÕƒYÓßܸ Ø ß •éxß Üƒ ³WoÇ› ¯ŸH¢¿• ·ŸÜߢÜó ØßéÃß w‰ ؄궄í Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¿•à‡Ã„éß. âéߢǛ ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ ÒSf¢Îˆ. ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈê
17''¥¢Î‹éß¿•Ì„ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß:

'½ß¸ÿÁ܃ß, ÓŸ¶„í QéßÄéß RÏ•Ø„éßéßÜßéß»‡ ܕÄéß. QéßÄéß Qéß ¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ... âÇ›S⽟_à ú½ß¸ÁÜßéß ³·„ Òéßéß¹ßx½‚éß`â
NŸÅŽ È\ÿØ„éßéßÜ߶„í ðÓß|¿„g YÒ|ܕ΋éß. QéßÄéß ÓŸ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß« ·òâs½ß¸tíÇ‹éß ÌŸÒéßéß ÁÈð½ß ·„ÿÌ„éßÒ…Üó
³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß ©Üߢz ½®é«ß ¢ß Sâ ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ó•âéß ''ðÓß|¿„g"" §Îˆ ³·„ Õ®ƒ»„¢. ³·„ ·óÇ‚ ΋êÇ‹âéß »‡Y, Òéß_à §Ì„Ä
YNŸoâéß. ·„Wo·Ž, ·„ÄéßÒ…¶„í, Õ®„Ø„éߢ·„Ä Ãó»‡Ü߶„í Ó•âéß Á¢Ì„éßÒ…âéß »‡Y Ì‚Sf ΟYY ^âNjéß Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÄé߶„í
̟Äéß. ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Óß«·òÓ• ½ŸÃ„éß ¨ ^âNjéß Òéßéß·„aÜß
·ŸY ¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ¥â»‡ ·•ÿ.½ß¸†. 588 Ò ÒéßÏx‹ »‡ âÇ‹éNß ŸoÃé„ .ß âÇ›¿•Å½ß t¸ß íÇ‹é,ß Ó•âéß ¨ ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„½ß¸… ½•Ó߸R ·ŸÜߢ. ¥½ß¸tíÇ‹éß ¨P½ß¸…j ïÓßñâx¢ ¯ŸÅŽ¢¿„·„ ¯öÌ• ÓŸ¶„í ¶„îÇ‹ §Î• »„W ½ß¸Åßéßj»‡·„!"" ¥Y
Ø‚éÃß ê
„ á¸ÜÒ• éßé¶ß í„ Óß@
¸ Ø„é¢ß »‡ ÒSf¢Îˆ. ¨P½ß…¸ j ïÓßñâx¢Ìó ½ß¸Üß·„Åߢ ¦¿ŸÃ„¢.
Ì„Ü½ß Ç¸ß Å
‹ ƒY·Ž ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñY¶„íÜßéß ÌŸÌŸaH·„¢»‡ Ø‚éÃß ê
„ Ø‚éÃß ê„ á¸ÜÒ• éßéâß éß ÒΈH ¨P½ß…¸ j âéߢǛ ³·„ ïÓßñâx¢ ú·•.½ß† ¸ .
á¸Ü•Òéßéßâéß ÒΈHï½ßÅßj ÒÜßÓß« ÒSf¢Îˆ. ¥ØßéßÌ•, Ø‚éßÄêḠ588 Ò Óߢ ¸ ÒÌ„€Ã„½…¸ß ½•ÓR¸ß Üó Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßé¶ß í„ Óß@
¸ Ø„é¢ß »‡
Ü•Òéßéß ½ß¸ÿÁÜßéß ÒêÌ„ÿ¢ Ε҅Njéß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„é߽߸ǛӟNjY ÒSf¢Îˆ. ¥¢Î‹éßÒÜßz ÕßÕßéßÜóâéß ½ŸÃˆ ðÓßâ ÌŸÌŸaH·„¢»‡
Ì„Üߢ¿ŸÃ„éß. ÒéßIz ÒêÒéßêÜßéß ½ß¸ÃˆÓß«pÌ„éßÜßéß Ó‚Üß·òÓŸsØ„éßY Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÒΈH ¨P½ß¸…j ïÓßñÓŸxYs ¯Î‹éßÃóa
¥âéß·òÓŸsÄéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ½Ÿ»‡rÓŸYs ÒéßÈf, ÒŃY·Ž ½‚Jz¢Îˆ. ØßéßÉwØ„ê 37:5 ; ÒéßÈ؄éßéß ØßéßÉwØ„ê
ΟYY ¥âéßÓ߸È¢¿„ܕ΋éß. ½ŸÃ„éß ÒΈHâ ÕƒYÓ߸Üßâéß WÈC 34:11 Üó ½ŸÿØ„ é ß Õ ß Ç › â ½ß ¸ … Åß Ü ó ·Ž ÿ ¢Îˆ RÒÄ Ë Üó
½ŸÃˆ ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ YØ„éßRéߢ¿ŸÃ„éß. ¿„êÇ‹¢Ç›.
ØßéßÉwØ„ê 35:2-18 886
Ø„ê·•Òéßéß Ø‚êá¬Ø„ê ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¯ô܃Üßéß »‡Y ½•éßÒéßéß ·„HCÒ…¢Ç‹Òéßéß. ½•éß½‚éßâsÇ‹êß
Ó߸¢Î•à„¢ §ß܃ ©¢Îˆ: 2''ØßéßÉwØ„ê, _÷Ÿ\Ø„éßéßÜ* ß ½ß¢¸ ÅßÜéß ß ½ß¢¸ Ç›¢¿„Òéßé.ß 10½•éÒß éßéß »„éÇß ŸÃŸÜóz YÒÓßÓ« ê ¸ß ,o
Ò΋q¶„í ½‚Ý„éßzÒéßéß. Ø‚éßÈ꽟 Ε½ŸÜßØ„é߽߸… ½ß¸ÿ·„a Òê ½ß† ¸ É|¶„íÇß ‚ñâ Ø‚éÈ ß êӟΟÕßéß Ø‚ééß ·ß a„ ¦ÁÂÜZß s
»„΋éßÜßÜó ³·„ ΟY ÜóY·Ž ½ŸÃˆY ¦@|Y¢¿„éßÒéßéß. ¯ŸHÓ߸éßoÓŸsÒéßéß. 11ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß
½ŸÃ„éß ÌŸ»„ŃY·Ž úΟ·äŸÃ„NŸYs ¥¢Îˆ¢¿„éßÒéßéß."" Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ÒéßéßÅßjÇ›¢Sâ½ß¸tíÇ‹éß, ½•éßÒéßéß
3·ŸÒ…â Ó• â éß (Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê ) Ø„ é ß Á ÓŸxâéß* Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ½ß¸ÿ½•K¢¿ŸÒéßéß. ¥½ß¸tíÇ‹éß ÒêÜó
XÓß«·òY ßÒŃY·Ž ½‚݃zâéß. Ø„éßÁÓŸx ØßéßÉwØ„ê* ½•éßÒéßéß, 'ĢǛ, ÒéßâÒéߢ̟ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸY·Ž
¥âéß½ŸY ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ØßéßÉwØ„ê ºÕßPhÓŸx ¶„íÒê ½‚Ý΄ Ÿq¢. ¥Üƒ ½‚Jz ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñâx¢ âéߢǛ, ¥ÃŸÒéßéß
ÄéßÇ‹éß. Ø„éßÁÓŸx Nö΋ÄéßÜßâéß; ¶„íÒêÄéßÜßâéß ¶„îÇ‹ Î•à„ (·„GqØ„éßéßÜß) ïÓßñâx¢ âéߢǛ ÒéßâHs Òéßâ¢
¦@|Y¢¿Ÿâéß. Ã_ ·Ÿ\Ø„ééß Üß ß ¶„íÅßé¢ß Õߢ ½ŸÃˆâ¢Î‹ÃZˆ ķ䎢¿„é߶„í¢ÎŸÒéßéß" ¥Y ¥âé߶„íÓŸsÒéßéß. ¦ RÏ‹¢»‡
½ß«ÜßéßÒ⢯Ÿâéß. 4¦ _÷Ÿ\Ø„éßéßÜß â¢Î‹ÃˆZ ÒéߢΈÄ¢ ½•éßÒéßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©¢Ç› ¯öØ„êÒéßéß.""
12½ßÒ
ÜóY·Ž XÓß«·òY Ò¿Ÿfâéß. ¥¢Î‹Ã„¢ @ÓŸâéß ¶„íÒê « éßwÅß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„ía ØßéÃß w‰ ؄궄í Râ
ÄéßÜß »„Έ ¥âÕßÇ• ΟYÜóY·Ž ½‚݃zÒéßéß. @ÓŸâéß ÒSf¢Îˆ : 13§à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·Žo
¥âéß½ŸÇ‹éß Øßéß»„q܃x ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. @ÓŸâéß ³·„ ΂ñÒ Òéߢ̄éßÇ‹éß ¦Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
ÁâéßÇ‹é. ß ¨ »„Έ Ø„éßêΟ ßE Òéßéß¹ßx¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, ¨ ÒÄÒo ê⢠؄éê ß ÎŸ ½ŸÃˆ·,Ž Ø‚éÃß ê „
ÕßÓ¸ß ¿•ðÓß »„Έ ½ß·¸ a„ Ó• ©¢Îˆ. §Îˆ ÒéßØé„ à_ß Ø„ê »„Îïˆ ½ßñâ á¸Ü•Òéßéß ½ß¸ÿÁÜ߶„í Ì‚HØ„éß Á•Ø„éßéßÒéßéß. ´ ½ß¸ÿÁ܃ß,
Ò…¢Îˆ. ÒéßØé„ à_ß Ø„ê ¥Ó•½ŸÇ‹éß á¸Üê ß Òz éßéß ¶„íÒêÄéÇß é‹ .ß QéßÃò·„ »„éß˯ŸÆ„¢ ӕÄéßf·òY, ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Ys ¯ŸÅŽ¢
Òéß Ø „ é ß _ à Ø„ ê Ε ½ ŸÜß Ø „ é ß ¢ Üó Ο|Ä ¯ ŸÜß ¶ „ í Ç‹ é ß . ¿ŸH."" §Î• Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„ía. 14''_÷ŸÕßéß ¶„íÒêÄéß
5½ßÒ« éßwÅß Ó•âéß (ØßéÃß w‰ Ø„ê) Οÿ·äŸÃ„Ó¢¸ß ¯öÓßâ« ·òYs Ç‚ñâ Ø‚éßÈêӟΟÕßéß ÎŸÿ·äŸÃ„Ó߸¢ ÌŸ»„Ò΋qY Ì„â
¯ŸÌ„ÿÜßéß, ÒéßÈ·òYs CÓ‚sÜßéß _÷Ÿ\Ø„éßéßÜß Òéßéߢ΋éß ¶„íÒêÄéßÜ߶„í ¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ¦ ¦Á KÄNŸÒU¢¿„
©¢¿Ÿâéß. ''·ò¢¿‚¢ Οÿ·äŸÃ„Ó¢¸ß XÓßé¸ ·ß ó¢Ç›" ¥Y Ó•âéß ÕßÇ›¢Îˆ. ¨ ÃóE ÒĶ„î Ø‚éßÈêӟΟÕßéß Ó߸¢Ì„W
½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯Ÿtâéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ½ß«Ì„ÄéßY ¦ÁÂâéß ¯ŸÅŽÓ߸êo Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß
6·ŸY _÷Ÿ\Ø„éßéßÜßéß §Üƒ Ó߸ÒêÏŸâ Réß¿ŸfÄéß: Οÿ·äŸÃ„Ó¢¸ß ÌŸ»„Ãé„ .ß ·ŸY Ó•âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß. Ø„éê ß ÎŸ
''½•éß½‚éßâsÇ‹êß úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ ÌŸ»„Òéßéß. Òê ½ß«Ì„Ã„éßÇ‚ñ⠽߸ÿÁÜœñâ Qé߶„í ¥Ó•·„ ½ß¸ÃŸxØ„êßÜßéß Ó߸¢Î•à‡Üßéß
_÷ŸÕßéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚éßÈêӟΟÕßéß Òê¶„í ¦Á ½ß¢¸ ½ßØ
« é„ éß Óß Ÿsâéß. ·ŸY QéßÃé„ ß ÓŸ¶„í RÏ•Øé„ éß Üß éß ·ß ŸÜ•Îé‹ .ß
15§à‡ÿØ•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÿÁ܃ß, Qéß Ò΋q¶„í ÓŸ
ØßéßSfâ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ½•éßÒéßéß ÎŸYY ÌŸ»„Òéßéß. ¦Ø„éßâ
¦Á °Òéß⻇: 'QéßÃé„ ß Qéß Óߢ¸ Ì„W½ŸÃ„éß ¯âsÇ‹ê Οÿ·äŸ ðÓßÒ¶„íÜß»„éß ½ß¸ÿÒ·„oÜßâéß ½ß¸¢¯Ÿâéß. ½ŸÃˆY ¥Ó•·„ ½ß¸ÃŸx
ÄӢ¸ß ÌŸÿ»„Ò΋é.qß 7ï½ßñ»‡ QéßÃé„ ß ¯âsÇ‹éß §¢Ç‹ézß ·„ÅÒjß Î‹é,q Ø„êÜßéß QéßÒ΋q¶„í ½ß¸¢½ß«ÓŸâéß. ¦ ½ß¸ÿÒ·„oÜßéß QéßÌó,
RÌ„oâÒéßéßÜßéß ÓŸÅßÒ΋éßq. Ο·äŸ ÌóÅßÜßéß ï½ß¢¿„Ò΋éßq. '§à‡ÿØ•éÜß éß ,ß Ø„éê ß ÎŸ ½ßÿ¸ Á܃ß, QéßÜó ½ßÿ¸ W ³·„aÇ‹éß
QÅŽÜó ΕYZ QéßÄéß ¯âsÇ‹ê ¿•Ø„éßß΋éß. QéßÄéß ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Ø„êH. ÒéߢS
_·ÒÜߢ »„éßǟßÜßÜóÓ• YÒÓß«¢¿ŸH. QéßÈ܃ ¿•ðÓßo, ³·„ ¿‚Øé„ xß ¢Ç›, §Ì„Ä ΕÒÌ„Üâß éß ½‚¢ÕßÇ¢› ¿„Ò΋é,qß ½ß† ¸ P¢¿„
¯Ÿÿ¢Ì„¢ âéߢǛ ÒéßÃó ¯Ÿÿ¢ÌŸY·Ž WÄéß»„éßÌ„ê QéßÉ Ò΋éßq, QéßÄéß ÓŸ¶„í RÏ•Ø„éßéßÜœñ, Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íÜ߶„í,
Εࢄ Üó SÄ·ŸÜߢ OR¢¿„»Ü„ éß »ß é„ Ì ß ŸÃ„é.ß " 8·ŸÒ…â Ã_ ·Ÿ\ Qé߶„í Ó•âéß §Sfâ Õ®„êRéßØ„éߢ΋éß QéßÄéß YÒÓß«¢¿„
Ø„éßéßÜß½‚éß`â ½•éßÒéßéß Òê ½ß«Ì„Ã„éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈêӟΟÕßéß Ò¿„éfß " ¥Y ¥ÓŸsâéß. ·ŸY QéßÃé„ ß ÓŸ ÒêÅßâéß RâéßÅ¶ß í„
§Sfâ ¦Á¶„í Õß΋éßrÜß½‚éß`Ø„éßéßÓŸsÒéßéß. ½•éß½‚éßâsÇ‹êß WÄÓa¸ß È¢¿ŸÃ„é.ß 16Ø‚éÈ ß êӟΟÕßéß Óߢ¸ Ì„W½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ
Οÿ·äŸÃ„Ó߸¢ ÌŸ»„Òéßéß. Òê Õ®ƒÃ„xÜßéß, ¶„íÒêÄéßÜßéß, ½ß¸†Ã‰|¶„íÇ‹éß §Sfâ ¦ÁÂâéß Ì„½ß¸t·„ ¯ŸÅŽ¢¿ŸÃ„éß. ·ŸY
¶„íÒê^ÃoÜßéß ¶„îÇŸ Οÿ·äŸÃ„Ó߸¢ ÌŸ»„Äéß. 9YÒÓß«¢¿„Ń Ø„éê ß ÎŸ ½ßÿ¸ ÁÜßéß ÒêÌ„ÿ¢ ÓŸ¶„í RÏ•Øé„ éß Üß éß ß ·ŸÜ•Îé‹ .ß ""
17·ŸÒ…â §à‡ÿØ• é ß G Ø„ é ß é ß Ü ß é ß Î• Ò …Ç‹ é ß , Óß ¸ à „ | à„ · Ž o
Y·Ž ½•éßÒéßéß §¢Ç‹zâéß YÈw¢¿„Òéßéß. Οÿ·äŸÌóÅßÜßéß »‡Y,
Òéߢ̄éßÇ‹éß ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß:
_÷Ÿ\Ø„éßéßÜßéß QÄéß _÷ŸÕßéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚éßÈêӟΟÕßéß ''Ø„éßêΟ¶„í, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ¿ŸÜƒ ·„MŸjÜßéß Ó߸¢Õ®„R
Ó߸¢Ì„W ½ŸÃ„éß. ̄Äéß½ŸÌ„ ½Ÿ·„xÒéßéßÜßéß ¿„êÇ‹¢Ç›. ¨ Ò¢à„¢ NŸoØ„éßY Ó•âéß ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsâéß. Ì„|ÄÜó ¦ R½ß¸Ì„éßo
½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz ¿ŸÜƒ Õ®„·Žo Rà‡|NŸÜßéß »„Üß½ŸÃ„éß. ÜßZs Óߢ¸ Õ®R„ ¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. Ó•âéß ¦ ½ßÿ¸ ÁÜßÌó ÒêŃz
Ø‚éßÈêӟΟÕßéß ·„Í‹ ·òĶ„í ßEÜß ^Ã¢Ç‹Ò »„ÿ¢Í‹¢ ÇŸâéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß RâŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. Ó•âéß
10:15-18 ¿„êÇ‹¢Ç›. ½ŸÃˆY ½ßH« ¿Ÿâéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÓßÒ¸ êÏŸâ¢ß RéßØé„ xß Ü•Îé‹ .ß ""
18_÷Ÿ\Ø„éßéßÜßÌó ØßéßÉwØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''§à‡ÿ
Ø„éßÁÓŸx §Ì„Ç‹éß ¦ÓŸÅŽ _÷Ÿ\Ø„éßéßÜ߶„í ï½ß΋q.
Ø•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ
ØßéßÉwØ„ê ¨ ØßéÃß w‰ Ø„ê ½ßÿ¸ Ò·„Ø o ‚éâ`ß ØßéÃß w‰ Ø„ê ·ŸÇ‹é.ß
¦ ð½ßÄéß »„Üß ÒéßÃóÒx·Žo. ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, 'QéßĢ̟ Qéß ½ß«Ì„ÄéßÇ‚ñâ Ø‚éßÈêÓŸ
887 ØßéßÉwØ„ê 35:19-36:16
ΟÕßéß ¦Á ¯ŸÅŽ¢SӟÄéß. Ø‚éßÈêӟΟÕßéß ÕóÏ‹â ¿‚½ß«tâ ú½ß¸·ŸÃ„¢ ¿•à‡Ç‹éß. ՃÄ궄íß ÌŸâéß ú»„¢Í‹Ó߸p¢
Üßâéß QéßÄéß ¥âéßÓ߸È¢¿ŸÃ„éß. ¦Ø„éßâ ¿‚½ß«tâ΋¢ÌŸ ¿•Óß«â Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒêÓŸYs [»„cÄ»‡ ¿„Έ½ŸÇ‹éß.
QéßÃé„ ß ¦¿„∠¿ŸÃ„é.ß 19·ŸÒ…â §à‡ÿØ•éGß Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‹é,ß ¦Ø„éßâ ΟYY Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢÜó ¿„Îˆ½ŸÇ‹éß.
9ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¯ŸÜß⠱΋éß Ó߸¢Ò
Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹»„éß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß.
_÷ŸÕßéß ¶„íÒêÄéßÇ‚ñâ Ø‚éßÈêӟΟÕßéß Ó߸¢Ì„WÜó Ì„€ÃŸÜßéß ÎŸÅŽ ÌòRéßwÎ‹Ò Ó‚Üß ÁÄéß»„éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡
³·„Ç‹éß Ó߸Ο ÓŸðÓßÒÜó YÒéß»„s½‚éß` ©¢ÅƒÇ‹éß.""" ©½ß½¸ ŸÓ߸ Έ⢠ú½ß·¸ Å „ ¢Ž ¿„ÕÇß ¢› Έ. Ø‚éÃß ê
„ á¸ÜÒ• éßéß â»„Ã„
½ŸÓ߸éßÜßéß, Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜß âéߢS Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß
ØßéßÉwØ„ê ½ß¸…Ó߸o·ŸYs ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ÒSf YÒÓß«Ó߸éßoâs ½ŸÃ„¢Î‹Ã„¢ß Ø‚éßÈ꽟 Òéßéߢ΋éß
Ì„»„ÜßÕ‚ÅßjÅߢ ©½ß¸½ŸÓ߸Òéßéß ¿•Ø„éßÒÜßÓß« ©¢Îˆ. 10¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó

36 ØßéÃß w‰ ؄궄íß Ø‚éÈß ê½Ÿ âéߢǛ ÒÄÒo ê⢠ØßéÃß w‰ Ø„ê ÒêÅßÜYß sÅŽZ ÌŸâéß ÃŸÓß« ©¢S⠽߅¸ Óß·o¸ ¢„
ÒSf¢Îˆ. §Îˆ Ø‚êá¬Ø„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â âéߢǛ ՃÄ궄íß ¿„νˆ ŸÇ‹é.ß ÎŸYâÌ„Çé‹ ß Î•½ŸÜßØé„ ¢ß Üó
Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ø„éßêΟ ßÁƒxYs ¯ŸHÓ߸éßoâs ¿„Έ½ŸÇ‹éß. Ε½ŸÜßØ„éߢÜó ¿•Ãˆâ ú½ß¸ÁÜߢ̟ Rӕ܃
ÓŸÜßÒc Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒÄÒo ê⢠§Üƒ Ò…¢Îˆ: ՃÄ궄íß ÌŸâéß ÃŸÓ߫⠽߸…Ó߸o·ŸYs ¿„Έ½ŸÇ‹éß. Ì„â
2''ØßéßÉwØ„ê, ZÒ… ½ß¸…Ó߸o·„½ß¸… ¿„éßÅßj XÓ߸éß·òY Ó•âéß ½ß¸úÌ„¢ (½ß¸…Ó߸o·„¢) ¿„ΈRâ½ß¸téßÇ‹éß ÕƒÃ„ê¶„íß ï½ß`
Øßéß¿•f Ó߸¢Î•à‡ÜßYsÅŽZ ú»„¢Í‹Ó߸p¢ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. §úà‡ ¦ÒÄËÜó ©âs »‚Òéßßx »„ΈÜó ©ÓŸsÇ‹éß. ¦ÜßØ„éß
Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ßÁƒxÜß »„éßÈ¢S, ̄Έ̄Ä ßÁƒxÜß âêÌ„â Ο|Ä¢ Ò΋q ¦ »„Έ YÈw¢½ß¸ÕßÇ› ©¢Îˆ.
»„éÃß ¢ˆ S Ó•âéß ZÌó ÒêŃzÇØ › é„ éß Óß Ÿsâéß. Ø‚êá¬Øê „ »‚Òéßßx Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß MŸ¯®Ÿâéß. »‚Òéßßx ¥âéß Òx·Žo
ßÁ‚â` ½ßt¸ ÅŽ âéߢǛ ¨ÓŸÅŽ ÒÄ¶í„ ß Ó•âéß ZÌó ¿‚½t«ß â Ε½ŸÜßØ„éߢÜó ú½ŸØ„éßéß½ŸÇ‹éß (Ü•A¶„íßÇ‹éß.)
ÒêÅßÜZß s ú½ŸØ„ééß Òß éßé.ß 3Ø„éê ß ÎŸ Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß 11½ß¸…Ó߸o·„¢ âéߢǛ ՃÄ궄íß ¿„ΈRâ Ø‚éßÈ꽟

¿•Ø„êÜßY ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸éßoâs ·•Ç‹éß ¥¢ÌŸ Õߺéßà„£ ½ŸÃ„éß ÒÄoÒêÓŸÜßYsÅŽZ Qéß·ŸØ„ê ¥âéß½ŸÇ‹éß RÓŸsÇ‹éß.
RâÒ¿„éßf. Õߺéßà„£ ½ŸÃ„éß Î‹éßMŸaßxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ Qéß·ŸØ„ê Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß »‚Òéßßx. »‚Òéßßx Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß
ÒêY ½•Ø„éßÒ¿„éßf. ½ŸÃ„܃¿•ðÓßo »„Ì„¢Üó ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â MŸ¯®Ÿâéß. 12½ß¸…Ó߸o·„¢ âéߢǛ ¿„΋ÒÕßÇ›â Ø‚éßÈ꽟
Òéß@ ¯Ÿ¯ŸÜßYsÅŽZ Ó•âéß ·„äRéßNŸoâéß."" ÒÄoÒêÓŸÜßâéß Râs Qéß·ŸØ„ê ßÁÕ®„Òâ¢Üó ©âs
4·ŸÒ…â ՃÄ궄íß ¥Ó• ½ŸYY ØßéßÉwØ„ê ½ß«H ·ŸÃ„x΋È} »„Έ·Ž ½‚݃zÇ‹éß. ßÁÕ®„Òâ¢Üó ©âs̟ψ
¿ŸÇ‹éß. ՃÄ궄íß Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß Ó•Ã‰Ø„ê. Ø‚éßÈ꽟 ·ŸÃ„éßÜߢ̟ ¶„îÄéßfY ©ÓŸsÄéß. ¥·„aÇ‹ ©âs½ŸÃˆÜó
Ì„âÌó ¿‚½t«ß â Óߢ¸ Εà‡ÜßYsÅŽY ØßéÃß w‰ Ø„ê ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ·ŸÃ„x΋È} ¯GMŸÒê, ïáÒêØ„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â
½ß¸H·ŸÇ‹éß. ØßéßÉwØ„ê ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡, ΂܃؄êx, ¥·óuÄéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`⠯܃sÌŸâéß,
ՃÄ궄íß ú»„¢Í‹Ó߸p¢* ¿•à‡Ç‹éß. 5½ß«ÒéßwÅß ÕƒÃ„ê¶„íÌó MŸ¯®Ÿâéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â »‚Òéßßx, ºâÓŸx ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â
ØßéßÉwØ„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß Î•½ŸÜßØ„éߢÜóY·Ž ÓßΫ aˆ Ø„ê ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Ì„ÎÌ
ˆ Ä „ ßÁóÎóx»„éÜß éß ß ©ÓŸsÄé.ß
13½ß¸…Ó߸o·„¢Üó âéߢǛ ՃÄ궄íß ú½ß¸ÁÜߢ΋È Òéßéߢ΋éß
½‚Ý„zÜ•âéß. Ó•â·„aÇ›·Ž ½‚Ý„zŃY·Ž ¥âéßÒéßW ܕ΋éß.
6¥¢Î‹éß¿•Ì„ Z½• Ε½ŸÜßØ„êY·Ž ½‚݃zÜßY ÓŸ ·óÈ·„. ¿„ÎÒ‹ »‡ ÌŸâéß Râs΋¢ÌŸ Qéß·ŸØ„ê ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß ¶ß í„ ß
©½ß¸½ŸNŸÜß ÃóEâ ZÒ·„aÇ›·Ž ½‚Jz, ZÒ… ßÓß«â RḠ̂HØ„éßÁ•à‡Ç‹éß.
14¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜ
Ø„êÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¿„ΈR RY½ß«¢¿„éßÒéßéß. ZÒ… ßÓß«â ß ¢ß ÌŸ ·„HÓß« Ø‚éº ß êΈØé„ âß éß ½ŸYY
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒÄÒo êÓŸÜßâéß Ó•âéß Z¶„íß ¿‚½t«ß â RÏ‹¢»‡ ՃÄ궄íß Ò΋q¶„íß ½ß¸¢¯ŸÃ„éß. Ø‚éߺêΈ Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß
¿„ÎRˆ RY½ß¢« ¿„é.ß Ø„éê ß ÎŸ ½ßÅ
¸ Ë jß ŸÜß âéߢǛ Ø‚éÃß ê
„ á¸Ü• Ó‚Ì„ÓŸx. Ó‚Ì„ÓŸx Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ïáÜœÒêx. ïáÜœÒêx
Òéßé߶„íß Ò¿•f ú½ß¸ÁÜߢ΋È·Ž ¦ ÒÄoÒêÓŸÜßâéß ¿„ΈR Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ¶„îá«. Ø‚éߺêΈ ¥Ó•Ì„âéß ÕƒÃ„ê¶„íß
RY½ß«¢¿„éß. 7Õߺéßà„£ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òé߶„íß Ó߸@Ø„éß Ò΋q¶„íß ½‚Jz, ''ZÒ… ¿„ΈR⠽߸…Ó߸o·„¢ XÓß«·òY ÓŸ
½ß¸Ç‹ÒéßY Ø‚éßÈ꽟âéß ½•Ç‹éß ·òâÒ¿„éßf. Õߺéßà„£ ½‚¢Åß Ã„ÒéßwY"" ¥ÓŸsÇ‹éß.
ú½ß¸W ³·„aÇ‹ê ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Ø„éß Ó•ÃØ
‰ ê „ ¶„íÒß êÄéÇß ‚â` ՃÄ궄íß ½ß…¸ Óß·o¸ ŸYs XÓß·« òY
Ò¿„éßf. ½ŸÃˆ½ß¸Åßz ÌŸâéß ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢»‡ Ò…âsÅßéßz Ø‚éߺêΈ ½‚¢Åß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜß Ò΋q¶„íß ½‚݃zÇ‹éß.
Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸·„ÅŽ¢SØ„éßéßÓŸsÇ‹éß."" 8·ŸÒ…â ӕÉ؄ê 15¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ÕƒÃ„ê¶„íßâéß ¿„êS, ''¶„îÃóf!

¶„íßÒêÄéßÇ‚`â ՃÄ궄íß ú½ß¸Ò·„o ¥Øßéßâ ØßéßÉwØ„ê Ò궄íß ¦ ½ß¸úÌŸYs ¿„ΈR RY½ß«¢¿„éß"" ¥Y ¥ÓŸsÄéß.
¥½ß¸téßÇ‹éß ÕƒÃ„ê¶„íß ¦ ½ß¸úÌŸYs ½ŸÃˆ·Ž ¿„ΈR
RY½ß«¢¿ŸÇ‹éß.
ú»„¢Í‹Ó߸p¢ ¿‚½ß«tâ ΟYY ³·„ ·ŸCÌ„¢ï½ßñ ú½ŸØ„éßéßÅß. §Îˆ 16ú»„¢Í‹Ó߸p¢ ¿•Ø„éßÕßǛ⠦ ÒÄoÒêÓŸßÜßâYsÅŽZ
½ßܸ éß ¿
ß Y„ ¿„Ãw„ ¢»‡Y ¿‚Åéß jß ½ßÅ
¸ »jß ‡Y, ¿„éÅ
ß Õjß Çß â› ·ŸCÌ„¢»‡Y, ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß RÓŸsÄéß. ½ŸÅŽY RY ½ŸÃ„¢ÌŸ Õ®„Ø„é߽߸Ǜ
½ßú¸ Ì„¢»‡Y ·ŸÒ¿„éfß . Óßê¸ Üp ¢ß »‡ ΉYY ½ß…¸ Óß·o¸ ¢„ ¥Y ¿‚½t¸ß Åߢ
ÁÈC¢Îˆ. ³·„È Òéßé߹ߢ ³·„Äéß ¿„êÓ߸é߶„íßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ÕƒÃ„ê
ØßéßÉwØ„ê 36:17-32 888
¶„íßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÄéß, ''ZÒ… ú»„¢Í‹Ó߸p¢ ¿•Óß«â ÒÄoÒê Ø•éßÜßéß, ¥úOØ•éßÜßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â ^àß؄ê, ÒéßÈ؄éßéß
ÓŸÜß Rá¸Ø„éߢ ½•éßÒéßéß ÃŸÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•ÒéßéßÌó ¥Õ‚Ø q •éÜß éß ß ¶„íÒß êÄéÇß ‚â` ïáÜœÒêx ¥âéß½ŸÃ„é.ß ¥ØßéÌ ß •
Ì„½ß¸t·„ ¿‚¯ŸtH."" 17̄Äéß½ŸÌ„ ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ÕƒÃ„ê Ø‚éßÈ꽟 ՃÄ궄íßâéß, ØßéßÉwØ„êâéß ÎŸS½•Óß«â
¶„íßâéß ³·„ ú½ß¸à„s ¥Ç›»‡Ã„éß. ''ՃÄ궄î, ZÒ… ßÓß«â ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÃˆY ·„âé·óa Ü•·„
¨ ÒÄ o Ò êâÒéß é ß Ü ß é ß Z^·Üƒ Üß Õ ® „ x ½‚ é ß ñ ÓŸØß é ß ? ¯öØ„êÄéß.
27Ø‚éÈ
ØßéßÉwØ„ê ZÌó ÒêŃzÇ›â Rá¸Ø„êÜßâéß ZÒ… ßÓß« ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ØßéÃß w‰ ؄궄íß RY½ß¢« S¢Îˆ.
Ø„éßéßÓŸs½Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ã„éß. Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ Ó߸¢Î•à‡ÜßZs ¯ô¢Î‹é߽߸Äf
18¥Ò…âY ՃÄ ê ¶„ í ß ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß . ''Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê ÕßÇ›â Ó߸éßΉÄc ½ß¸…Ó߸o·ŸYs ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß
ÒêŃzÇ‹»‡, ¦ ÒÄoÒêâÓŸßYsÅŽZ Ó•âéß Ó߫ßÌó ¨ Ì„»„éßÜßÕ‚ÅŽj⠽߫ÒéßwÅß §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. ØßéßÉwØ„ê ¦
½ß¸úÌ„¢ï½ß` ú½ŸÓß« ©¢¿Ÿâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. Rá¸Ø„êÜßéß ÕƒÃ„ê¶„íßÌó ¿‚½ß¸t»‡, ՃÄ궄íß ½ŸÅßYs
19¥Îˆ Râs ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßéß ÕƒÃ„ê¶„íßÌó, ''ZÒ…, ÅŽZ ½ß¸…Ó߸o·„¢»‡ ú½Ÿà‡Ç‹éß. ØßéßÉw؄궄íß ÒSfâ
ØßéßÉwØ„ê ¯öØßéß Ì„½ß¸t·„ Ο»„éß·ó½ŸH Qéß^÷„aÇ‹ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ §Üƒ ©¢Îˆ:
28''ØßéßÉwØ„ê, ÒéßÃó ½ß¸úÌ„¢ XÓß«·ó. ΟYQéß΋
ΟCØ„éßéßÓŸsÃó ¯Ò|È·• Ì‚HØ„éßZØ„éßÒ΋éßq"" ¥Y
¥ÓŸsÄéß. 20½ß«ÒéßwÅß ÃŸÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßéß ¦ ½ß¸úÌŸYs ½‚éßéß΋Ŏ ¿„éßÅßjÜó Ò…âs ÒÄoÒêâÒéßéßÜßYsÅŽZ ZÒ…
(½ß¸…Ó߸o·„¢) Ü•A¶„íßÇ‚`â ¯GMŸÒê »„ΈÜó ©¢¿ŸÃ„éß. WÈC ú½ŸØ„éßéßÒéßéß. ¦ ½‚éßéß΋Ŏ ½ß¸…Ó߸o·ŸÓ•s Ø„éßêΟ
½ŸÃ„éß ÃŸÁ‚â` Ø‚éÈ ß êØ„ê·•Òéßéß Ò΋¶q í„ ß ½‚Jz ¦ ½ß…¸ Óß·o¸ ¢„ßÁ‚ ` â Ø‚ é ß È êØ„ ê ·• Ò éß é ß Ì„ » „ é ß Ü Õ‚ Å ƒj Ç ‹ é ß .
29ØßéßÉwØ„ê, Ø„éßêΟ ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßé߶„íß
»„éßÈ¢S ¥¢ÌŸ ¿‚¯ŸtÄéß.
21¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ßÁ‚ ` â Ø‚ é ß È êØ„ ê ·• Ò éß é ß ¦ ¨ Rá¸Ø„éߢ ¶„îÇŸ ¿‚½ß¸téß, 'Ø‚éßÈ꽟 §ß܃
½ß¸úÌŸYs* Ì•ÒŃY·Ž Ø‚éºêΈY ½ß¢¸ ½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß Ü•¹¶ß í„ ß ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: Ø‚éßÈêØ„ê·•Òê, Z½Ÿ ½ß¸…Ó߸o·ŸYs
Ç‚`â ¯GMŸÒê »„ΈâéߢǛ Ø‚éߺêΈ ¦ ½ß¸…Ó߸o·ŸYs Ì„»„éßÜßՂŃjÒ…. ''ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ÒSf Yà„fØ„éߢ»‡
Ì‚¿ŸfÇ‹é.ß ÃŸE¶„í,ß ¦Ø„éâß Ò΋q YÜßÕÇß › ©âs ÓßÕ« uß ¢ ¨ ßÁƒxYs ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹Y ØßéßÉwØ„ê ¯¢Î‹é߶„íß
Έ·Ž Ø‚éߺêΈ ¦ ½ß¸…Ó߸o·ŸYs ¿„ΈR RY½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ßà‡Ç‹é?ß ¨ Εࢄ Üó »„Üß Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß, Á¢Ì„éÒß …Üßâéß
22§Îˆ ÁÈ»• ÓŸÅŽ·Ž Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ÌòRéßwÎ‹Ò Ó‚Ü* Õß Õ ß é ß Ü óâéß ÃŸE ÓŸà„ â ¢ ¿• N Ÿo Ç ‹ Y ¯¢Î‹ é ß ¶ „ í ß
·ŸÒÅߢÌó, ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß LÌ„·ŸÜ߽߸… ¿‚¯ŸtÇ‹éß?"" ¥Y ZÒ… ¥ÓŸsÒ…. 30·ŸÒ…â, Ø„éßêΟ
»„ΈÜó (½‚¿„fY »„Έ) ¶„îÄéßfY ©ÓŸsÇ‹éß. ßE ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Rá¸Ø„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟
Òéßéߢ΋éß ³·„ Sâs Y½ß¸téß»„êÅŽÜó ÒéߢÅß Ã„»„éßÜßéßÌ„ê §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ó߸¢Ì„W½ŸÃ„éß
Ò…¢Îˆ. 23¿„éßÅßjÕßǛ⠽߸úÌ„ Äê½ß¸¢Üó ©âs ¦ ΟQ΋éß Óß«¢@Ó߸â¢ï½ß` ¶„îÃòfâÄéß. Ø‚éßÈê
ú»„¢ÍŸYs Ø‚éߺêΈ ¿„΋ÒÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÇ‹éß. Ø„ê·•Òéßéß ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ÃŸÁ ܃¢¿×„ÓŸÜßÌó
¥Ì„Ç‹éß ^âNjéß ÒéßêÇ‹éß ½ß¸…ÅßÜß Rá¸Ø„êÜßéß ¿„΋һ‡Ó• ¥¢Ì„xú·ŽØ„éßÜßéß ÁÄ»„Ò…. ¥Ì„Y ·„Ý•ÕßÄ¢ Ó•ÜßQéß΋
ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¦ ½ß¸úÌŸYs »„éߢE¶„íßY, ¯ŸÃ„½•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Ì„Y à„Ò¢ ½ß¸»„Üßéß ¯¢Ç‹¶„íß
³·„ Sâs ·„WoÌó ¿„ÎˆRâ Õ®ƒ»‡Ys ·óÓß« ÒéߢǕ ¯¢Ç›, ßúW Òéߢ¿„é߶„íß ÓŸY¯öÌ„éߢΈ. 31ú½ß¸Õ®„éßÒ…Ó‚ñâ
Y½ß¸téßÜó ½•Ø„éßNŸ»‡Ç‹éß. ¦ RÏ‹¢»‡ ½‚éßéßÌ„o¢ ½ß¸…Ó߸o·„ Ó•âéß Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéßâéß, ¥Ì„Y Ó߸¢ÌŸÓŸYs K·Žä
Òéߢ̟ Ì„»„éßÜßՂŃjÇ‹éß. 24ï½ß`»‡ ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê NŸoâéß. ¥Ì„Y ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß ¶„îÇ‹ Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß.
·•Òéßéß, ¥Ì„Y Óß«Õßu¢Îˆ ¦ ÒÄoÒêÓŸYs RY Õ®„Ø„éß ½ŸÃ„éß Î‹éÃß ŸwÄéÜcß éß ß »„âéß·„ Ó•â܃ ¿•NŸoâéß. ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß ß
½ßǸ Ü‹ Ε é‹ .ß ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜß¶í„ ß S¢WÓßé¸ âoß s Óßê
¸ ¿„⻇ ½ŸÃ„éß ï½ß`·Ž, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßï½ß`·Ž, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßï½ß`·Ž
Ì„Òéß ÕßÅßjÜßâéß S¢¿„éß·òâܕ΋éß. Òéß@ R½ß̸ é„ âoß éß XÓß·« òY ÒNŸoâY Ó•âéß ¥YØ„ééß Óß Ÿsâéß.
25¯ÜƒsÌŸâéß , ΂ Ü ƒØ„ ê x Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß »‚ Ò éß Ã Ÿx Ó•âéß ¿‚½ß«tâ RÏ‹¢»‡ ½ŸÃˆ·Ž ¥á¸j ·„MŸjÜßâéß Ì‚Sf
¥Ó•½ŸÃ„éß ÃŸEÌó ÒêŃzÇ› ú»„¢ÍŸYs Ì„»„éßÜßÕ‚Åßj ï½ßÇ‹ÌŸâéß. ·ŸÃ„˽•éßÒé¢_Åß, ½ŸÃ„éß Ó•âéß ¿‚½ß«tâΈ
¶„íߢǟ ¿•Ø„êÜßY ú½ß¸Ø„éßWs¢¿ŸÃ„éß »‡Y ßE Râ Râܕ΋éß."""
ܕ΋éß. 26ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ü•¹ß¶„íßÇ‚`â ՃÄê 32ØßéßÉwØ„ê ÒéßÃó ½ß¸úÌŸYs XÓß«·òY Ü•¹ß¶„íßÇ‹éß

¶„íßâéß, ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„êâéß YÄu¢Ïˆ¢¿„éß ÒéßY Ó•Ã‰Ø„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ÕƒÃ„ê¶„í߶„íß §¿ŸfÇ‹éß. ßÁ‚`â
·ò¢Î‹Ã„éß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ¦Î•K¢¿ŸÇ‹éß. ¥Üƒ ¦Î•K¢ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Y½ß¸téßÜó ½•Óß« Ì„»„éßÜßÕ‚ÅŽj⠽߸…Ó߸o
¿„ÕßÇ›â Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÃŸÁ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß Ø‚éßÄÈw ·„¢Üó Ò…âs ÒÄÒo êâÒéßéÜß Yß sÅŽZ ØßéÃß w‰ Ø„ê ¿‚½t¸ß éß
¿„éߢNj»‡ ՃÄ궄íß ¦ ½ß¸úÌ„¢ Qéß΋ ÒéßÄÜß ú½Ÿà‡Ç‹éß.
½ß¸úÌ„Òéßéß ½ß¸…Ó߸o·„Òéßéß Ü•·„ ú»„¢Í‹Òéßéß, ¿„éßÅßjÕßǛ⠷ŸCÌ„Òéßéß ¯ŸÌ„ ÒÄoÒêÓŸÜß Ò¢ÅŽ½• ÒéßÈ·òYs ·òÌ„o»‡ ¨
Ü•·„ ½ß¸úÌ„Òéßéß ¥Y ½ß¸ÃŸxØ„éß ½ß¸ÎŸÜßéß»‡ ½ŸÇ‹ÕßÇŸmØßéß. ^Ã¢Ç‹Ò ú»„¢Í‹ÒéßéßÜó ¿•Ã„fÕßÇŸmØßéß.
ÌòRéßwÎ‹Ò Ó‚Ü âÒ¢ÕßÄéß Ç›ïÓߢÕßÄéß ú¯Ÿ¢Ì„¢.
889 ØßéßÉwØ„ê 37:1-18
ØßéßÉwØ„êâéß YÄu¢Ïˆ¢¿„Åߢ RéßÒéßwHs ¯Î‹éßÃòaÓ• ·„GqØ„éßéßÜß ïÓß`ÓŸxâs¢ÌŸ QéßÄéß

37 Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE. Ø„éßêΟ


ßE»‡ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â
Ø‚éßÈêØ„ê·•âé* NŸpâ¢Üó ÓßΫ aˆ Ø„êâéß Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚s
´Ç›¢¿„»H„ CÓŸ ½ŸÃˆ ǕßÜßÜó ·òΈÒq éߢΈ »‡Ø„é½ß Ç¸ß â›
ïÓß`Y¶„íßÜßéß Réß»„éßÜßéß̟Äéß. ¦ ·òΈqÒéߢΈ »‡Ø„é߽߸Ǜâ
Òéßâéá¸éxß Ü• ½ŸÃˆ ǕßÜß âéߢǛ ÒSf Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß
ÁÄéß YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. Ó߫ΈaØ„ê ßÁ‚`â Ø‚êá¬Ø„ê Ì„»„ÜßՂNj̟Äéß."""
¶„íßÒêÄéßÇ‹éß. 2Ø‚éßÈ꽟 ØßéßÉw؄궄íß ÕóÏ‹â 11·„GØq é„ éß Üß ß ïÓßâ` x¢ ¨P½ß…¸ j ßÁ‚â` ½®Ã¸ß ó ïÓßÓ` ŸxYs
YRéßÌ„o¢ §Sfâ ÒÄoÒêÓŸßÜßâéß Ó߫ΈaØ„ê Ü·„äx ¯Î‹éßÃòaâŃY·Ž Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÒΈHâ Ó߸Òéß
ï½ßÅßjܕ΋éß. Ó߫ΈaØ„ê ðÓßÒ¶„íßÜßéß, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éߢÜó 12ØßéßÉwØ„ê Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ Õ‚ÓŸx
¶„îÇ‹ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒÄÒo êÓŸÜß ½ßÅ ¸ zß úà„Îr‹ ÒU¢¿„ÜΕ é‹ .ß Qéßâé Εà‡Y·Ž* ß ½‚Ý„z»óßNjéß. ¥·„aÇ‹ Ì„â ¶„íßÅßéߢÕß
3Ø‚éº ß éß·Ü„ éß ß ¥âéß½ŸYY, Ø„êÁ¶„íÇß ‚ñâ Á‚½Ó¸ß® Ÿxâéß ¦Ó߸éßoÜß ½ß¸¢½ß¸·„¢ Rá¸Ø„éߢÜó ØßéßÉwØ„ê ½‚݃zÇ‹éß.
13·ŸY Ø‚éÃ
ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê ú½ß¸Ò·„oØ„éß»„éß ØßéßÉwØ„ê Ò΋q¶„íß ßê„ á¸ÜÒ• éßéÜß ó Õ‚ÓŸxQéßâéß ÎŸ|Ä¢* Ò΋¶q í„ ß
³·„ Ó߸¢Î•à„RéßSf ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. Ø‚éߺéß·„Üßéß Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ½‚Ý•z Ó߸È·Ž Ä·„ä·„ Õ®„Ńψ·ŸÃˆ ØßéÉwØ„êâéß YÄu¢
ïáÜœÒêx. Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâß Á‚½®ß¸ÓŸx Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ÒéßØ„éß Ïˆ¢¿ŸÇ‹é.ß ¨ ¥Ïˆ·ŸÃˆ ð½ßÃé„ ß §Ã‰Øê „ . §Ã‰Øê „ Ì„¢úÇ›
à_ Ø„ê. ½ŸÃ„éß ØßéÃß w‰ ؄궄íß Ì‚Sfâ ÒÄÒo ê⢠ØßéÜß ƒ ð½ßÄéß ïáÜœÒêx. ïáÜœÒêx Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ºâÓŸx.
©¢Îˆ: ''ØßéßÉwØ„ê, Òê ·òĶ„íß Òéßâ Ø‚éßÈ꽟 Ä·ä„·„ Õ®„Ńψ·ŸÃˆ ¥Øßéß⠧É؄ê ØßéßÉwØ„êâéß
Ε҅Y ú¯ŸÃˆp¢¿„éß."" YÄu¢Ï‹¢Üó·Ž XÓß·« òY, ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, ZÒ… ÒéßÒéßwHs
4(¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §¢·Ÿ ØßéßÉwØ„ê ¿‚ÄNŸÜßÜó ÒΈH ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸·„ä¢ ÒU¢¿„ŃY·Ž ½‚Ý„éßoÓŸsÒ…""
YÄu¢Ïˆ¢¿„ÕßNjܕ΋éß. ·ŸÒ…⠥̄ӂ·„aÇ›·Ž ½‚݃zÜßÓŸs ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
ðÓß|¿„g ·„HCØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. 5¥Î• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¨P½ß¸…j 14''¥Îˆ YÁ¢ ·ŸÎ‹é! ß Ó•âéß ÕßÕéß Üß óâéß ½ß·¸ ¢ä„ ÒU¢¿„
âéߢǛ ½®ß¸Ãó ïÓß`âx¢ ¶„îÇŸ Ø„éßêΟ ½‚`½ß¸…¶„íß ·„΋H ŃY·Ž ½‚Ý„zÅߢ ܕ΋éß"" ¥Y ØßéßÉwØ„ê §Ã‰Ø„êÌó
ÒSf¢Îˆ. ·„GØ q é„ éß Üß ß ïÓßâ` x¢ Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß ´Ç›¢¿„ ¥ÓŸsÇ‹é.ß ·ŸY ØßéÃß w‰ Ø„ê ¿‚ð½ßtΈ §Ã‰Øê „ RâŃY·Ž
ŃY·Ž ΟYY ¿„éÅ ß éß Òjß éßéÅ
ß ¢jŽ Έ. ¥ØßéÌß •, ¨P½ß…¸ j âéߢǛ Yß·„È¢¿ŸÇ‹éß. ØßéßÉwØ„êâéß §Ã‰Ø„ê YÄu¢Ïˆ¢S
ÒSfâ ïÓßâ` x¢ Ì„Òéß Qéßηˆ Ž ÒÓßé¸ âoß sÅßézß ½ŸÃ„é RÓŸsÄé.ß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ßÁƒxψ ·ŸÃ„éßÜß Ò΋q¶„íß XÓß«·òY
·ŸÒ…â ÕßÕßéßÜóâéß ïÓßñâx¢. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Ò΋H ½‚݃zÇ‹éß. 15¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ØßéßÉwØ„ê ½ß¸Åßz ¿ŸÜƒ
¨P½ß¸…j ïÓß`ÓŸxYs ¯ÎˆÃˆ¢¿„ŃY·Ž ½‚Jz¢Îˆ.) ·ó½ßC¸ ¢¿ŸÃ„é.ß ØßéÃß w‰ Ø„êâéß Î‹¢Ç›¢¿ŸÜßY ½ŸÃ„éß ¦ÁÂ
6Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ³·„ ÒÄoÒê⢠ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â §¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß ØßéßÉwØ„êâéß ·ŸÃŸ»‡Ã„¢Üó YÄu¢
ØßéÃß w‰ ؄궄íß ÒSf¢Îˆ: 7''§úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‚ñâ ψ¢¿ŸÃ„é.ß Ø‚êÓŸÌŸâéß ¥Ó•½ŸY §¢ÅŽÜó ¨ ¿‚ÃN„ ŸÜß
Ø‚éßÈ꽟 ¨ ÒÄoÒê⢠¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsÇ‹éß: 'Ø‚éߺéß ©¢Îˆ. Ø‚êÓŸÌŸâéß Ø„éßêΟ ßE¶„íß Ü•¹ß¶„íßÇ‹éß.
·„Üßéß ÒéßÈ؄éßéß Á‚½®ß¸ÓŸx! Ø„éßêΟ ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê Ø‚êÓŸÌŸâéß §¢ÅŽY ¿‚ÃN„ ŸÜß»‡ ÒêßfÄé.ß 16Ø‚êÓŸ
ââéßs ú½ß¸à„sÜßÇ›»• YRéßÌ„o¢ RéßÒéßwHs ÓŸÒ΋q¶„íß ½ß¸¢½ß« ÌŸâéß §¢ÅŽ ·Ž¢Î‹Ò…âs ¿‚ÃN„ ŸÜß »„Î܈ ó ½ŸÃ„éß ØßéÃß w‰
âÅßéßz ÓŸ¶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ßÁ‚`â Ó߫Έa؄궄íß §Üƒ Ø„êâéß YÄu¢Ïˆ¢¿ŸÃ„éß. ¥Îˆ §¢ÅŽ ·Ž¢Î‹ Õ®„êRéßÜó
¿‚½ß¸t¢Ç›: ½®ß¸Ãó ïÓß`âx¢ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`ÓŸxYs ¯Î‹éß ·„ÅŽjâ ³·„ ¿‚ÄNŸÜß »„Έ. ØßéßÉwØ„ê ¥¢Î‹éßÜó
ÃòaÓ• Rá¸Øé„ ¢ß Üó Z¶„íß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¿•Øê „ ÜßY ¨P½ß…¸ j ¿ŸÜƒ·ŸÜߢ ©ÓŸsÇ‹éß.
17½ßÒ
âéߢǛ §·„aÇ›·Ž ·„΋H ÒÓ߸éßoâsΈ. ·ŸY ½®ß¸Ãó ïÓß`âx¢ « éßwÅß ÃŸÁ‚â` ÓßΫ aˆ Ø„ê Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß ½ß¢¸ ½ß»¸ ‡
¨P½ß…¸ ¶j í„ ß WÈC ½‚J¯z öÌ„é¢ß Έ. 8¦ Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ÕßÕéß Üß óâéß ½ŸÃ„éß ØßéÃß w‰ Ø„êâéß ÃŸÁÕ®Ò„ ÓŸY·Ž XÓß·« òY Ò¿ŸfÄé.ß
ïÓß`âx¢ §·„aÇ›·Ž WÈC ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃ„éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ØßéßÉwØ„êÌó Ó߫ΈaØ„ê °·Ÿ¢Ì„¢»‡ ÒêÅzÇŸmÇ‹éß.
Qéß΋ ΟǛ ¿•NŸoÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ¦ ½ß«ÒéßwÅß ''Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ °½‚éßñÓŸ Ó߸¢Î•à„¢ ÒSf¢ÎŸ?""
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Òà„½ß¸Ã„éßf·òY ΟYY Ì„»„éßÜßÕ‚Ç‹éß ¥Y ØßéßÉwØ„êâéß ¥Ç›»‡Ç‹éß.
Ì„éߢΈ. 9Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: 'Ø‚éßÄêḠ''¥Ò…âéß. Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ³·„ÅŽ ©¢Îˆ.
Ü•Òéßéß ú½ß¸Á܃ß RéßÒéßwHs QéßÄéß ½‚êÓ߸C¢¿„éß·óÒ΋éßq. Ó߫ΈaØ„ê, ZÒ… ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„íß §Ò|ÕßÇ‹ÌŸÒ…""
''ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ÒéßÒéßwHs ÒΈH Ì„½ß¸t·„ ½‚Jz ¥Y ØßéßÉwØ„ê Ó߸ÒêÏŸâ Réß¿ŸfÇ‹é. 18̄Äéß½ŸÌ„
¯öÌ„éߢΈ"" ¥Y Qé߶„íß QéßÄéß ¥âéß·óÒ΋éßq. ½ŸÃ„éß
RéßÒéßwHs Ò΋ÜßÄé. 10Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸Á܃ß, Õ‚ÓŸxQéßâé Εࢄ Õ‚ÓŸxQéßâéß Î•à¢„ ÜóÒ…âs Ì„â Óß|¸ ÓßÜp¸ ½ß ‚éâ`ß
¥ÓŸÌóÌ„éß ½ß¸ÅßjËŸY·Ž ØßéßÉwØ„ê ½‚Ý„éßz¿„éßÓŸsÇ‹éß.
Ø‚éßÈêØ„ê·•âé ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„ê Ø‚éߺêØ„ê·• Õ‚ÓŸxQéßâéß ÎŸ|Ä¢ ¨ Ο|Ä¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ
Òéßéßâéß »„êÈf ¥Ì„Ç‹éß Ø‚éß·òÓŸx½ŸÇ‹YØ„éßéß, ·òÓŸxØ„éß ©Ì„oÄ Îˆà„»‡ Õ‚ÓŸxQéßâéß Î•à‡Y·Ž ¯öØ•éß ÕƒÅ߶„í ·„HÓß«
YØ„éßéß Ì„â ú½ß¸Ò¿„ÓŸÜßÜó ©Î‹ºÃˆ¢¿ŸÇ‹éß. Ò…¢ÅßéߢΈ.
ØßéßÉwØ„ê 37:19-38:13 890
6ΟYÌó ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜ
ØßéßÉwØ„ê ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„êÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ß éß ß ØßéÃß w‰ Ø„êâéß ÒéßGaØ„ê
''Ó•âéß °Réß Ì„½ß¸téß ¿•à‡âéß? Z ½ß¸Åßz»‡Y, Z ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜß Ø‚ééß ·ß a„ ZÝ„»z óWÜóY·Ž* Έ¢¿ŸÃ„é.ß (ÒéßGaØ„ê ßE
½ß¸Åßz»‡Y Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜß ½ß¸Åßz»‡Y, Ó•âéß ¿•Óß«â Ø‚éßéß·„a ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß) ßÁÕ®„ÅßéßÇ‹éß ©¢Ç• ú¯Ÿ¢»„Ë¢
ӕâ„ °RéßÅ?Ž âÓ‚s¢Î‹é¶ß í„ ß ·ŸÃŸ»„뺢Üó ½ßǸ ½‹ •à‡Ò…? ÜóÓ• ¦ ZÅŽ »òØßéßx ©¢Îˆ. ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ÌŸÝ„z
19Ó߫ΈaØ„ê ßÁƒ, Z ú½ß¸Ò·„oÜßéß §½ß¸téßÇ‹éß ¯·„aÇ‹ Ó߸@Ø„éߢÌó ØßéßÉwØ„êâéß »óWÜóY·Ž Έ¢¿ŸÃ„éß.
©ÓŸsÄéß? ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß Z¶„íß Ì„½ß¸téßÇ‹éß ÒÄoÒê⢠»óWÜó ZÄéß Ü•Î‹éß »‡Y, ¥Ç‹éß»„éßâ ÕßéßÄ΋ ð½ßÄéß·òY
Øßé¿ ß ŸfÄé.ß 'ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE Yâéßs»‡Y, ¨ Ø„éê ß ÎŸ ©¢Îˆ. ¦ ÕßéßÄ΋Üó ØßéßÉwØ„ê ¶„îÄé߶„í߯öØ„êÇ‹éß.
ßÁƒxYs »‡Y ¯Î‹éßÃóaÇ‹é" ¥Y ½ŸÃ„ÓŸsÄéß. 20·ŸY 7·ŸY ¯Õ‚΂wÜœ¶„íß ¥Ó•½ŸÇ‹éß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ØßéßÉw

Òéß@ßÁƒ, §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ ΋؄éß¿•Óß« Râ¢Ç›. Ø„êâéß ZÅŽ»óWÜó·Ž Îˆ¢SâÅßéßz RÓŸsÇ‹éß. ¯Õ‚΂w
΋؄éß¿•Óß« ÓŸ Râs½ß¸¢ ¦Üß·Ž¢¿„¢Ç›. Ó•âÇ›»•Îˆ Üœ¶„íß ¶„îá¬Ø„éßéßÇ‹éß (§WØ‚ê߽߫؄éß ¥Ó• Î•à„½ß¸…½ŸÇ‹éß)
°Òé¢_Åß Ü•¹¶ß í„ Ç‚ñâ Ø‚êÓŸÌŸâéß §¢ÅŽ·Ž ââéßs ÒéßÃÜ„ ß ¥Ì„Ç‹éß â½ß¸…¢Ó߸¶„íÇ‹éß (·òÁƒh)* ßÁ Õ®„Òâ¢Üó
½ß¸¢½ß¸Ò΋éßq. QéßÄéß ââéßs ÒéßÄÜß ½ß¸¢½ß«Ì• Ó•â·„aÇ‹ ©ÎóxC. ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê Õ‚ÓŸxQéßâé Ο|Ä¢ Ò΋q
¿„Y¯öÌŸâéß."" ¶„îÄéßfY ©¢Ç‹»‡ ¯Õ‚΂wÜœ¶„íß ÃŸÁÕ®„Ò⢠âéߢǛ
21·ŸÒ…â ØßéÃ ß w‰ Ø„êâéß ÃŸÁÕ®Ò„ â½ß…¸ ¦ÒÃ„Ë ÜóÓ• ßEâéß ·„HÓß« ÒêŃzNjŃY·Ž Ο|Ä¢ Ò΋q¶„íß ½‚݃zÇ‹éß.
YÄu¢Ïˆ¢S ©¢¿ŸÜßY ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê ¦ÁƒÂ½ß«¢ 8-9¯Õ‚΂wÜœ¶„íß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ °H⽟Njһ„éß ´
¿ŸÇ‹éß. QψÜóY Ãò^ÅßjÜß Î‹éß·ŸËÒéßéß âéߢǛ Ãò^Åßj ßÁƒ, ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ¿ŸÜƒ ú¶„îÄ¢»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÃ„éß.
Ì‚Sf ØßéßÉw؄궄íß §½Ÿ|ÜßY ¶„îÇ‹ ßE ¦ÁƒÂ½ß«¢ ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„ê ½ß¸Åßz ½ŸÃ„éß Õߺéß ú¶„îÄ¢»‡
¿ŸÇ‹éß. ⻄Ä¢Üó ¥½•éßw Ãò^ÅßjÜßéß ¥Øßé߯öØ•éß ÒĶ„íß Ò|ҺÈ¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„Ì„YY ZÝ„éßz YÜßéßÒÁ•ðÓß »óWÜó
ØßéßÉw؄궄íß Ãò^ÅßjÜßéß §Ò|ÕßÇŸmØßéß. ¦ RÏ‹¢»‡
ßÁ ú¯Ÿ¢»„Ë¢Üó ØßéßÉwØ„ê ÕߢΉ»‡ ©ÓŸsÇ‹éß. ½ßǸ ½‹ •à‡Ã„é.ß ¥Ì„â·„aÇ‹ ¿„Y ¯öØ•éÜß ƒ ÒΈH ½•à‡Ã„é.ß ""*
10¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ÃŸÁ‚ ` â Óß « Î ˆ a Ø„ ê §WØ‚ ê ½ß « Ø „ é ß

ØßéßÉwØ„ê ZÝ„z»óWÜóY·Ž ÌóØ„éßÕßÇ‹Åߢ ½ŸÇ‹»„éß ¯Õ‚΂wÜœ¶„í¶„íß ³·„ ¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ¥Îˆ §Üƒ

38 ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßéß ØßéßÉwØ„ê ©¢Îˆ: ''¯Õ‚΂wÜœ¶„î, ßÁÕ®„Ò⢠âéߢS ZÌó


ÕóψÓé¸ß âoß sΈ RÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ÒéßÌŸoâéß ¶„íÒß ê Òéßéß»„éßcÄé*
ß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß XÓß«·òY ½‚Ý„éßz. ØßéßÉwØ„ê
ÄéßÇ‚`â ïὮ߸Åßx, ½ß¸á¸êÄéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â »‚΋܃x, ¿„Y¯ö·„ÒéßéߢΕ ½ŸÃˆ Ó߸@Ø„éߢÌó ¥Ì„YY »óWÜó
ïáÜœÒêx ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â Ø„éßê·„Üßéßâéß ÒéßÈ؄éßéß âéߢǛ ï½ß`·Ž WØßéßx.""
11̄Äéß½ŸÌ„ ¯Õ‚΂wÜœ¶„íß Ì„âÌó Òéßâéßá¸éßxÜßâéß
ÒéßGaØ„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚`⠽߸á¸êÄéß. ØßéßÉwØ„ê ¨
ÒÄoÒêÓŸYs ú½ß¸ÁÜߢ΋È·Ž §Üƒ ¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsÇ‹éß: XÓ߸éß·òY ½‚݃zÇ‹éß. Òéßéߢ΋éß»‡ ¥Ì„Ç‹éß ÃŸÁÕ®„Òâ¢Üó
2''Ø‚ é ß È ê½Ÿ ïÓß Ü ß R Óß ¸ é ß o â sΕ Ò éß â »‡, 'Ø‚ é ß Ã „ ê ḠNŸÒêâéß Õ®„ú΋½ß¸Ã„¿• CÇ‹m¢C ·Ž¢Î‹Ò…âs »„ΈÜóY·Ž
Ü•ÒéßéßÜó ©âs ú½ß¸W ³·„aÇ‹éß ·„WoÒÜßz»‡Y, ¦·„HÒÜßâ ½‚݃zÇ‹éß. ¦ »„ΈâéߢǛ ·òYs ¯ŸÌ„ ÕßÅßjÜßâéß, S¢½ß«Ãˆ
»‡Y, Ãó»„¢Ìß ó»‡Y ¿„Y¯öÌŸÇ‹é.ß ·ŸY ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßÓ` Ÿx »„éßÇ‹mÜßâéß ¥Ì„Ç‹éß XÓß«·òÓŸsÇ‹éß. ·òYs ÌŸÝ„z Ó߸@
Y·Ž Üò¢C¯öØßéâß ú½ßW¸ ³·„aÇ‹êß ÕßÌé„ ¶ß í„ Ì ß ŸÇ‹é.ß ½ŸÃ„éß Ø„éߢÌó ¦ ÕßÅßjÜßâéß »óWÜó ©âs ØßéßÉw؄궄íß
½ŸÃˆ ú¯ŸËŸÜß Ì ó Ì„ ½ ß « t ¢¿„ é ß · ó »„ Ü ß é ß » „ é ß Ì ŸÃ„ é ß . " ÒΈ܃Njé.ß 12§WØ‚ê½ß Ø «ß é„ ß ½ŸÇ‹»é„ ß ¯Õ‚΂wÜœ¶í„ ß ØßéÃß w‰
3Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: '¨ Ø‚éßÄê Ø„êâéß ½ß«HS §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''¨ »„éßÇ‹m ð½ßH·„Üßâéß,
á¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ Yà„fØ„éߢ»‡ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„íß §Ò| ¯ŸÌ„ ÕßÅßjÜßâéß Z ¿„¢·„ÜßÜó ï½ßÅßéßj·ó. ½•éßÒéßéß Yâéßs
ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Ì„Ç› ⻄ßYs ½ß¸Åßéßj¶„íߢŃNjéß.""" ï½ß`·ŽÜƒCâ½ß¸téßÇ‹éß ¨ ÕßÅßjÜßéß Z ¿„¢·„ÜßÜó ½‚éßÌ„oÜßÒÜœ
4ú½ßÁ ©¢Ç› ÌŸÝ„z ÒÜßâ Z¶„íß ÕƒÏ‹ ·„Üßéß»„΋éß."" ¯Õ‚΂wÜœ¶„íß
¸ Üß¶í„ ß ¨ Rá¸Øê „ Üßâéß ØßéÃß w‰ Ø„ê Ì‚HØ„éß
½ß¸Ã„éßfÌ„ê ©¢Ç‹»‡ Râs ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßéß ÃŸÁ‚`â ¿‚½ß«tâÅßéßz»‡ ØßéßÉwØ„ê ¿•à‡Ç‹éß. 13¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß
Ó߫ΈaØ„ê Ò΋q¶„íß ½‚݃zÄéß. ½ŸÃ„éß ½‚Jz, ''ØßéßÉwØ„êâéß
¿„¢½ß«½•Ø„êH. ⻄Ä¢Üó §ß¢·Ÿ ©âs ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ZÝ„z»óW ZÅŽY YÜßéßÒ ¿•Ø„éßŃY·Ž YÈw¢Sâ »òØßéßx
¥Ï‚`Äx½ß¸Ã„éßfÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ÌŸâéß ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßÌó Ü•·„ ¶„í¢Çš. §Îˆ Õ®„êRéßÜóY·Ž Ì„Ò|ÕßǛ҅¢ÅßéߢΈ.
ØßéßÉwØ„ê ú½ß¸W ³·„aÇ›Z YÄéßÌŸ€º ½ß¸Ã„éßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. â½ß¸…¢Ó߸¶„íÇ‹éß á¸¢Ç‹éßÇ‹éß Ü•·„ ·òÁƒh ¥â»‡ ½ß¸…Äéßá¸Ì„|
ØßéßÉwØ„ê Òéßⶄíß à„éßÕ®„¢ ·„Üß»‡ÜßY ·óÄéß·óÒÅߢ ÒéßéßÜ•Y½ŸÇ‹éß. ̄Ä¿„ê ßEØ‚éßéß·„a Òéßéß¹ßx ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß
Ü•Îé‹ .ß ¥Ì„Çé‹ ß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ú½ßÁ¸ Üßâéß ÓŸà„⢠¿•Øê „ â½ß¸…¢Ó߸¶„íÜ•.
ÜßY ·óÄé߶„íߢÅßéßÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÄéß. ½ŸÃ„Ì„YY ... ½•à‡Ã„éß â»„Ã„¢ÜóÒ…âs ΋éß·ŸËŸÜßÜó»„Üß
5''Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê Qéß NŸ|ω â ¢ÜóÓ• ©ÓŸsÇ‹ é ß . Ãò^ÅßjÜßZs ¥Øßé߯öÒÅߢÌó ¥Ì„âéß ¦·„HÌó ÒêÇ› ¿„Y
RéßÒéßwHs ¦½ß¸ÅƒY·Ž Ó•Ó•Qéß ¿•Ø„éâéß"" ¥Y ßÁ‚`â ¯öÌŸÇ‹éß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
Ó߫ΈaØ„ê ¥ÓŸsÇ‹éß. Òéßéß»„éßcÃ„é ·òYs Èú\ ú½ß¸Ì„éßÜßÜó 30 ¥Y ©¢Îˆ.
891 ØßéßÉwØ„ê 38:14-39:2
ØßéßÉwØ„êâéß ÌŸÝ„z Ó߸@Ø„éߢÌó ï½ß`·ŽÜƒC, ZÝ„z Yâéßs ³·„ ¯ŸÅß ¯ŸÇ› ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÄéß. ¦ Ó߬oÿÜßéß
»òØßéxß âéߢǛ ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž Xà‡Ã„é.ß ¦ÜßØé„ ß ¦ÒÄËÜóÓ• §Üƒ ¥¢ÅƒÃ„éß.
ØßéßÉwØ„ê Ä·„ä·„Õ®„ÅßéßÜß ¥Ï‰â¢Üó ©ÓŸsÇ‹éß.
Z ÒéߢS ðÓßsUÌ„éßÜ• Yâéßs Ì„½ß¸téßÎóÒ ½ß¸ÅŽj¢
ØßéßÉwØ„êâéß Ó߫ΈaØ„ê ÒéßÄÜß ú½ß¸à„sÜßÇ‹»„Åߢ ¿ŸÃ„éß. Z½ŸÃ„éß Z·„¢^Åß ÕßÜßҢ̄éßÜœ`ӟÄéß.
14½ß«ÒéßwÅß ÃŸÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê Ì„â ðÓßÒ¶„íßYÌó ¥ÅßéßҢŎ ðÓßsUÌ„éßÜßÓ• ZÒ… âÒêwÒ…. Z
ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„êâéß ½ß«H½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ε½ŸÜß ·ŸÝ„ézß ÕßéÃß Î„ Ü‹ ó ¶„îÄé¶ß í„ Óß ŸsØßé.ß Z ðÓßsUÌ„éÜß éß ß
Ø„éߢÜó ÒéßêÇ‹Ò ÎŸ|Ä¢ Ò΋q¶„íß ¥Ì„Ç‹éß ØßéßÉw Yâéßs ÒΈHï½ßŃjÄéß.
Ø„êâéß ½ßÜ« éß Òß â¢¯ŸÇ‹é.ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ÃŸE ''ØßéÃß w‰ Ø„ê,
23''Z Õ®ƒÃ„xÜßé,ß ½ßÜ
Ó•âéß YÓòs·„ Rá¸Ø„éߢ ¥Ç‹»„΋H¿Ÿâéß. °Qéß ÎŸØ„éß « Üzß éß ß ¥¢Î‹Ãê „ ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ß ¨Ç‹|
¶„íߢǟ SÌ„o à„éßΈrÌó ¥¢ÌŸ ¿‚½ß¸téßß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ÕßNj̟Äéß. ½ŸÃ„éß ·„GqØ„éßéßÜß ïÓß`ÓŸxY·Ž ¥½ß¸tC¢¿„
15''Ó• â éß Z¶„ í ß Óß ¸ Ò êϟ⢠§ðÓß o ZÒ… ââéß s ÕßNj̟Äéß. ZÒ… ¶„îÇ‹ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ âéߢǛ
¿„¢½ß½« •NŸoÒ…. Ó•âéß Z_·Î‚Ó` Ÿ Óßܸ @ ß §SfÓŸ ZÒ… ΟYY Ì„½ß«t¢¿„é·óÜ•Ò…. ZÒ… ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¿• ½ß¸Åßéßj
RY½ß«¢¿„é·óÒ…"" ¥Y ØßéßÉwØ„ê Ó߫ΈaØ„êÌó ·òâÕßÇ‹ÌŸÒ…. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Ì„»„éßÜß Õ‚ÅßjÕßÇ‹éß
¥ÓŸsÇ‹éß.16·ŸY ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê ØßéßÉw؄궄íß ³·„ Ì„éߢΈ.""
24¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Óß « Î ˆ a Ø„ ê Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê Ìó §ß Ü ƒ
ú½ßÒ¸ êË¢ ¿•à‡Ç‹é.ß ÓßΫ aˆ Ø„ê §Îˆ ĺÓßx¸ ¢»‡ ¿•à‡Ç‹é.ß
ÓßΫ aˆ Ø„ê §Üƒ ú½ßÒ¸ êË¢ ¿•à‡Ç‹éß ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, Òéß⢠¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß ZÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßÓŸsâY ¯Ò|È·•
΋È·• OÒ¢ ¯öÓß«â ú¯ŸËΟ̄ß, YÌ„éßxÇ‹éß ¥Øßéßâ Ì‚HØ„éßZØ„éßÒ΋éßq. ¿‚½ß«tÌ• ZÒ… ¿„Y¯öÌŸÒ…. 25¦
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ NŸ·Ž»ä ‡ Yâéßs Ó•âéß ¿„¢½ß⸠éß. ¥¢Ì• »‡Î‹é.ß ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ß Ó•âéß ZÌó ÒêŃzÇâ› Åßézß Ì‚HÓß·« óÒ¿„éfß .
Yâéßs ¿„¢½ß¸F¿• ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜ߶„íß Yâéßs ¥½ß¸tC¢¿„âY ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß Z Ò΋q¶„íß ÒSf, 'ØßéßÉwØ„ê, ZÒ…
¶„îÇŸ Ó•âéß Z¶„íß ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß."" ßÁ‚â` ÓßΫ aˆ ؄궄íß °Réß ¿‚¯Ÿt½ó ¥Îˆ Ò궄íß Ì‚HØ„éß
17¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß ØßéÃß w‰ Ø„ê ßÁ‚â` ÓßΫ aˆ Ø„êÌó §ß܃ Á•Ø„éßéßÒéßéß. ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê Z¶„íß °Réß ¿‚½ß«tÓŸÇó
¥ÓŸsÇ‹éß: ''§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éß ¶„îÇ‹ Ò궄íß ¿‚½ß¸téß. Ò궄íß YÁƒØßéßX»‡ ¥¢ÌŸ
Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, 'ZÒ… ¿‚½ß¸téß. Ü•¶„íߢ_Åß ½•éßÒéßéß Yâéßs ¿„¢½ß«½•NŸo¢" ¥Y
ÕßÕßéßÜóâéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜ߶„íß Üò¢C¯öÌ• Z ú¯ŸË¢ ¥¢ÅƒÃ„éß. 26½ŸÃ„éß ZÌó ¥Üƒ ¥âs½ß¸téßÇ‹éß, 'ââéßs
·Ÿ¯ŸÇ‹ÕÇß é‹ Ìß é„ ¢ß Έ. Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß â»„Ã¢„ ¶„îÇ‹ Ì„»é„ Üß ß ÒéßÄÜß Ø‚éßÓŸÌŸâéß §¢ÅŽ ·Ž¢Î‹»„Üß ¿‚ÄNŸÜß »„ΈÜó·Ž
Õ‚ÅßjÕßNj΋éß. ZÒ…, Z ¶„íßÅßéߢÕߢ Ó߸OÒ¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ½ß¸¢½ß¸Ò΋qY ßEâéß ½•Ç‹é߶„íߢÅßéßÓŸsâéß. ÒéßIz Ó•ÓŸ
18ZÒ… ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEØ‚éßéß·„a ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜ߶„íß Üò¢C ¿‚ÃN„ ŸÜß »„ηˆ Ž ½ß¢¸ ½ßÕ¸ Çß Ì› • ¿„Y¯öÌŸâéß" "" ¥Y ¥âsÅßézß
¯öÒŃY·Ž Yß·„Ãðˆ Óß,o Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ·„GØq é„ éß Üß ß ïÓßÓ` Ÿx ¿‚½ß¸téßß.
27¥âéß ¶ „ í ß â s΋ ¢ ÌŸ ÁÈ C ¢Îˆ . ßÁƒxψ · ŸÃ„ é ß Ü ß é ß
Y·Ž §ßÒ|ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ½ŸÃ„éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Ì„»„éßÜ
ՂNj̟Äéß. ZÒ… ¶„îÇ‹ ½ŸÃˆ ՃÈ âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß ØßéßÉwØ„êâéß ú½ß¸Ks¢¿„ŃY·Ž Ò¿ŸfÄéß. ØßéßÉwØ„ê
·óÜ•Ò….""" 19''·ŸY §½ß¸tÅŽ_· ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx½ß¸… ½ß¸·„ä¢ ÒêúÌ„¢ ßE ¦ÁƒÂâéßNŸÃ„¢ ¦Ø„éßâ ¿‚½ß«tâ ÉW»‡
ÒU¢Sâ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜß Rá¸Ø„éߢÜó Ó•âéß Õ®„Ø„éß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸ÒêÏŸâRéß¿ŸfÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇŸ ¦Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß
½ß¸Ç‹Ì„éß ÓŸsâéß. ï½ß`»‡ ïÓß`Y¶„íßÜßéß ââéßs Ø„éßêΟ ØßéßÉwØ„êâéß ³¢ÅßÈ»‡ ÒΈ܃Äéß. ØßéßÉwØ„ê
ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß §ðÓßo ½ŸÃ„éß ââéßs ¥ÒÒêâ½ßø fˆ , »‡Ø„é½ß Ã¸ß é„ fß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ÃŸE °Réß ÒêŃzÇŸÃó ° ³·„aÄê RâÜ•Îé‹ .ß
28Ø‚ é ß Ã „ ê á¸ Ü • Ò éß é ß Òéß é ß Å ß j Ç › ¢ ½ß ¸ Õ ß Ç • Ó ŸÅŽ ÒÄ ¶ „ í ß
̟ÄY ¶„îÇ‹ Ó•âéß Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌ„éßÓŸsâéß"" ¥Y
ØßéßÉw؄궄íß ÃŸÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê Õß΋éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ØßéÃß w‰ Ø„ê ¦ÜßØé„ ß ú¯Ÿ¢»„Ë¢Üó ÕߢΉ»‡ ©ÓŸsÇ‹é.ß
20¥¢Î‹é¶ ß í„ ß ØßéÃß w‰ Ø„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ïÓßY` ¶„íÜß éß ß
Yâéßs ¦ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¥½ß¸tÁ‚½ß¸tÄéß. Ó•âéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ß¸Ì„â¢
¿‚½t«ß âÅßézß RY Ø‚éÈ
¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ½ßø Óˆ Ì
ß ê½Ÿ¶„íß RÏ•Øé„ éß Çß ½‹ ‚` ©¢Ç‹éÒß éßé.ß
p«ß é„ Üß éß ß Z¶„íß ¥âéß¶î „ HNŸoØéß .ß Z ú¯ŸË¢ 39 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¨ RÏ‹¢»‡ ÜóÕßÄ¿„é ·óÕß
Ç›¢Îˆ: Ø„éê
Ä·Žä¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 21·ŸY ZÒ… ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`ÓŸxY·Ž ÌòRéßwΈ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ÎŸÅŽ ½ß¸Î‹Ò Ó‚Üß »„Ç‹éßÓ߸êo
ß ÎŸ ßÁx¢Üó ÓßΫ aˆ Ø„ê ¯ŸÜßâ

Üò¢C¯öÒŃY·Ž Yß·„ÈðÓßo °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó ©¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß


Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß ¿„ê½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ Ì„â ïÓß`ÓŸxâs¢ÌŸ ¶„îÇ‹»„Åßéßj·òY Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
¥ÓŸsÇ‹éß: 22Ø„éßêΟ ßÁ»„뺢Üó RéßCHÒ…âs QéßΈ·Ž ̄ÄH Ò¿ŸfÇ‹éß. ΟYY ´Ç›¢¿„ŃY·Ž ¥Ì„Ç‹éß
Ó߬oÿÜߢ̟ ÕßØ„éßÅ߶„íß Üƒ»„ÕßNj̟Äéß. ½ŸÃ„éß ÕßÕßéßÜóâéß â»„ÃŸYs ÒéßéßÅßjÇ›¢¿ŸÇ‹éß. 2Ó߫ΈaØ„ê ¯ŸÜßâÜó ½ß¸Î‹
ßE Òéßéß¹ßx ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜß Ò΋q¶„íß Ì•ÕßÇ‹éß̟Äéß. Z Ó߬oÿÜ• ·ò¢Ç‹éß Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß ÓŸÜßé»ß é„ ß Ó‚ÜÜß éß ß ÎŸÅŽ ÌòRéßw΋Ò
ØßéßÉwØ„ê 39:3-40:1 892
13ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ·ŸÃˆ Ó‚ÕßêÁÄΟâéß,
ÃóEâ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ ú¯Ÿ·ŸÃ„¢ (»óÇ‹)
½ß»¸ é„ Üß »ß òÅßÕj Çß ¢› Έ. 3ΟYÌó ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE Ø‚ééß ·ß a„ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢Üó Òéßéß¹ƒxψ·ŸÃˆØ‚éß`â Ó‚Õßê
©âs̟ψ·ŸÃ„éßÜߢ̟ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ ú½ß¸½• á¸Áƒuâéß, ÒéßÃó ©âs̟ψ·ŸÃˆ Ó•ÃÜc„ Œ á¸Ã_ ÁÄéß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß
K¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÒéßÏ‹x Ο|Ä¢ Ò΋q¶„íß ÒSf ¶„îÄéßf §Ì„Ä ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßéß ØßéßÉwØ„êâéß
ÓŸsÄé.ß ¦ ÒSfâ ½ŸÃˆÜó ÓßÒ« éßÃc é„ ß P܃z¶í„ ß ¯ŸÜß¶í„ Ç‚ñ⠽߫H½ß«¢¿ŸÃ„éß. 14Ø„éßêΟ ßE Ä·„䶄íßÜß ¦Ï‰â¢Üó
Ó•ÃÜc„ ጠÃ_¸ ÁÄé;ß ÒéßÃò·„ ú½ßÒ¸ éßé¹ß ½ß ‚éñß â ¥Ïˆ·ŸÃˆ à„^À·•Òéßé;ß ¦ÜßØé„ ß ú¯Ÿ¢»„Ë¢Üó Ò…âs ØßéÃß w‰ Ø„êâéß ¦ ÒSfâ
̄Έ̄Ä ©âs̟ψ·ŸÃ„éßÜßéß ©ÓŸsÄéß. Òx¶„íßoÜßéß ÕßØ„éßÅ߶„íß XÓß«·òY ½‚݃zÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß
4Ø„éßêΟ ßÁ»„éß Ó߫ΈaØ„ê ÕßÕßéßÜóâéß âéߢS ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßéß ØßéßÉwØ„êâéß »‚΋܃x¶„í* ¥½ß¸t
ÒSf⠥ψ·ŸÃ„éßÜßâéß ¿„êS Ì„â ïÓß`Y¶„íßÜßÌó ·„HÓß« C¢¿ŸÃ„éß. »‚΋܃x ¥Ó•½ŸÇ‹éß ¥V·ŸÒéßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß.
¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹éß. ßúW Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ŸÃ„éß Ø‚éßÄêḠ¥V·ŸÒéßéß ¥Ó•½ŸÇ‹éß MŸ¯®Ÿâéß ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß. ØßéßÉw
Ü•Òéßéâß éß ÒΈH ßEØ‚ééß ·ß a„ ©ÎŸxâÒ⢠Ο|ß ÕßØé„ ß Ø„êâéß WÈC §¢ÅŽ·Ž XÓß«·òY¯öÒŃY·Ž »‚΋܃x¶„íß
Å߶„íß ½‚݃zÄéß. ^âNjéß »óÇ‹Üß ÒéßÏ‹x Ò…âs Ο|Ä¢ ¦Á §Ò|ÕßÇ¢› Έ. ¥¢Î‹éÒß Üßz ØßéÃß w‰ Ø„ê Ì„â §¢ÅŽ·Ž
»„éߢǟ ½ŸÃ„éß ½‚݃zÄéß. ½ŸÃ„·„aÇ› âéߢǛ ¯ÇŸÃˆ½‚`½ß¸… XÓß«·òY¯öÕßÇ‹»‡ ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ú½ß¸ÁÜßÌó ·„HÓß«
½‚݃zÄéß. 5·ŸY ·„GqØ„éßéßÜß ïÓß`âx¢ Ó߫ΈaØ„êâéß, ¥Ì„ YÒÓß«¢¿ŸÇ‹éß.
YÌó ©âs ïÓß`Y¶„íßÜßâéß Ì„Ã„éßÒéßé߶„íߢÅßê ¯öØ„êÄéß.
·„GØ q é„ éß Üß ß ïÓßâ` x¢ ÓßΫ aˆ Ø„êâéß Ø‚éÃß ·ˆ ó ½‚éñß ÎŸÓŸÜßÜó ¯Õ‚΂wÜœ¶„íßⶄíß Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒêâ¢
15
½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Ó߫ΈaØ„êâéß ½ß¸Åßéßj¶„íßY ¦ÜßØé„ ß ú¯Ÿ¢»„Ë¢Üó ØßéÃß w‰ Ø„ê ÕߢΉ»‡ ©âs
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ»„éß Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß Ò΋q¶„íß XÓß«·òY ½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ³·„ ÒÄoÒê⢠¥Ì„Y·Ž
½‚݃zÄéß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ºÒêÌ„éß ÒSf¢Îˆ. ¦ ÒÄoÒê⢠§Üƒ ©¢Îˆ: 16''ØßéßÉwØ„ê,
ßÁx¢Üó ©âs ÈՃz ½ß¸ÅßjË¢Üó ©ÓŸsÇ‹éß. ¦ ú½ß¸Î• ZÒ… ½‚Jz ¨ ÒÄoÒêÓŸYs §WØ‚ê½ß«Ø„éß½ŸÇ‹»„éß ¯Õ‚
à„¢Üó Ó߫Έa؄궄í ÒxW_÷„¢»‡ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ì„â ΂wÜœ¶„íßⶄíß ¥¢Î‹Á•Ø„éßéßÒéßéß: '§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß
XÄéßtâéß §¿ŸfÇ‹éß. 6ÈՃz ½ß¸ÅßjË¢Üó Ó߫ΈaØ„ê Ε҅Njéß Ó߸Ä|à„¶„íßoÇ‹éß ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß
¶„íßÒêÄéßÜßâéß ¥Ì„âéß ¿„êÓ߸êo ©¢Ç‹»‡Ó• ÕßÕßéßÜóâéß ¿„éßÓŸsÇ‹éß, ¨ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ Rá¸Ø„éߢÜó ÓŸ
ßE ¿„¢½ß«½•à‡Ç‹éß. ÒéßÈ؄éßéß Ó߫ΈaØ„ê ¿„êÓ߸êo ÒÄoÒêÓŸßÜßZs ¥W Ì„|ÄÜó YÁÒéßØ•éßx܃ ¿•NŸoâéß.
©¢Ç‹»‡Ó• Ø„éßêΟ ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜߢ΋ÈZ Ó‚Õßéß·„ RÓŸà„⢠Ο|ß ÓŸ ÒÄoÒêÓŸÜßéß YÁÒéßÒ…ÌŸØßéß
΂sÁÄéß ¿„¢½ß«½•à‡Ç‹éß. 7̄Ä齟̄ Ó߫ΈaØ„ê ·„¢Ç‹zâéß »‡Y à„éßÕ®„ ·ŸÃŸxÜß ÎŸ|ß ·ŸÎ‹éß. Ó•âéß ¿‚½ß«tâ΋¢ÌŸ
Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ï½ßÈ·Ž½•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ó߫Έa؄궄íß YÁÒéßÒßÅߢ Z ·„Ý„zÌó Z½• ¿„êNŸoÒ…. 17·ŸY
·„¢¿„éß Ó߸¢^·Ý„z„âéß Ì„CH¢S ÕßÕßéßÜóâé߶„íß XÓß«·òY ¯Õ‚΂wÜœ¶„î, ¦ ÃóEâ Yâéßs Ó•âéß Ã„·ŽäNŸoâéß" -
¯öØ„êÇ‹éß. §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ - 'ZÒ… ¯ÒÈY ¿„êS
8ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ßÁ»„ë@Y·Ž, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌ„éßÓŸs½ó ½ŸÃˆ·Ž Yâéßs ¥½ß¸tC¢¿„âéß.
18¯Õ‚΂wÜœ¶î
½ŸÓßé¸ Üß ß §¢Ç‹¶z í„ ß Y½ßt¸ éßï½ßŃjÃé„ .ß ÒéßÃ؈ é„ éß ß ½ŸÃ„éß Ø‚éÃß ê
„ „ , Yâéßs Ó•âéß Ã„·NäŽ Ÿoâéß. ZÒ… ·„W½o ŸÌ„ÕÇß ›
á¸Ü•Òéßéß »óÇ‹Üßâéß ½ß¸Ç‹»òŃjÄéß. 9Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ¥âéß ¿„Y¯öÒ…. ZÒ… Ì„½ß«t¢¿„éß·òY ORNŸoÒ…. ZÒ… ââéßs
Òx·Žo ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„䶄íßÜß Î‹ÝƒY·Ž âÒêwÒ…. »„âéß·„ ¥Üƒ ÁÄé»ß é„ Ìß é„ ¢ß Έ." "" ¨ ÒÄÒo êâ¢
¥Ïˆ½W¸ß . ¥Ì„Çé‹ ß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó ©âs ½ŸÃˆY ÕߢΉ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSf¢Îˆ.
Üßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâé߶„íß
XÓß«·òY ¯öØ„êÇ‹éß. 10·ŸY ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„䶄íßÜß ØßéßÉwØ„ê RÇ‹éß΋Üß

40
΋݃ψ·ŸÃˆ Ó‚ÕßêÁÄΟâéß Ø„éßêΟÜóY ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ØßéßÉwØ„ê ßÒê ⻄Ä¢Üó RÇ‹éß΋ܜ`â
ð½ß΋ ú½ß¸ÁÜßâéß â»„Ã„¢Üó ÒΈH½•à‡Ç‹éß. ½ŸÃ„éß ¦Óß«o ½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ¥Ì„Y·Ž RY
¯ŸÓ߸éßoÜßéß °Qéß Ü•Y½ŸÃ„éß. ·ŸÒ…â ¦ ÃóEâ Ó‚ÕßêÁ ½ß«¢S¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ
ÄΟâéß Ø„éê ß ÎŸÜóY ð½ß΋ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß úΟ·äŸÌóÅßÜâß éß, ½ß¸WØ‚éß`â Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ØßéßÉwØ„êâéß ÃŸÒê
¯ô܃Üßâéß §¿ŸfÇ‹éß. ⻄â„ Üó ©âsÅßézß ·„âéß»òÓŸsÇ‹é.ß ØßéÃß w‰ Ø„ê »òÜßéß
11·ŸY ØßéßÉwØ„ê Rá¸Ø„éߢÜó Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ó߸éßÜßÌó Õߢψ¢½ß¸ÕßÇŸmÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ,
ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ·ŸÃˆ Ó‚ÕßêÁÄΟâé߶„íß ·òYs Ø„éê ß ÎŸ âéߢǛ Ì•ÕÇß â› Õß¢Î‰Ü¢ß Î‹Ã̈ ó ¯ŸÅßéß ØßéÃß w‰
¦ÁÂÜßéß §¿ŸfÇ‹éß. 12''ØßéßÉwØ„êâéß ½‚΋·Ž Ì‚HÓß«·òY Ø„ê ¶„îÇŸ ©ÓŸsÇ‹éß. ¦ ú½ß¸ÁÜߢ̟ ÕߢΉÜßéß»‡
¥Ì„Y Rá¸Ø„éߢÜó Áƒú»„Ì„o XÓß«·ó. ¥Ì„YY »‡Ø„éß
½ß¸Ã„fÒ΋éßq. ¥Ì„ӕ΋ǛCÌ• ¥Îˆ ØßéßÒ…|"" ¥Y ¦ÁÂ
»‚΋܃x Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß »‚΋܃xâéß Ø„éßêΟ ßÁƒxY·Ž
§¿ŸfÇ‹éß. ¯ŸÜ߶„íY»‡ YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß.
893 ØßéßÉwØ„ê 40:2-16
ÕßÕßéßÜóâé߶„íß XÓß«·òY ¯öÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. 2΋݃ψ½ß¸W 9MŸ¯® Ÿ âéß Òéß â éß Ò éß Ç ‹ é ß , ¥V·ŸÒéß é ß ¶„ í ß Ò êÄ é ß Ç ‹ é

Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ØßéßÉwØ„êâéß ¿„êSâ½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„ ¥Øßéâß »‚ÎÜ‹ ƒx ¦ ïÓßY` ¶„íÜß ¶ß í„ ,ß ½ŸÃˆÌó©âs Òéßâéßáé¸ xß
YÌó ÒêŃzÇ› §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ØßéßÉwØ„ê, Z Ε҅ Ü߶„íß Õ®„ú΋̄ ·„Ht¢¿„ŃY·Ž ³·„ ú½ß¸ÒêË¢ ¿•à‡Ç‹éß.
Ç‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 ¨ R½ß¸Ì„éßo ¨ ú½ß¸Î•à‡Y·Ž ÒÓ߸éßo¢Î‹Y »‚΋܃x §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ïÓß`Y¶„íß܃ß, ·„GqØ„éßéßÜ߶„íß
¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. 3Ø‚éßÈ꽟 °Réß ¿•NŸoâY ¿‚½ß«t ðÓßÒ ¿•Ø„éßŃY·Ž QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸Nj·„¢Ç›. ßÁx¢Üó
Ø„éßéßÓŸsÇó ¥¢ÌŸ ÁÈ»•Üƒ ¿•à‡Ç‹éß. Qéß Ø„éßêΟ Óß«pĽ߸Ǜ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¶„íß ðÓßÒ ¿•Ø„éߢǛ. QéßÈΈ
ú½ß¸ÁÜߢ̟ Ø‚éßÈ꽟½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß. ·ŸÒ…â ¿•ðÓßo, Qé߶„íß ¥¢ÌŸ Ó߸Òx¢»‡ ÁÈC¯öÌ„éߢΈ. 10Ó•âéß
Qé߶„íß ¨ ¦½ß¸Î‹ Ó߸¢Õ®„R¢S¢Îˆ. Qéß ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…Y·Ž ¶„îÇŸ RéßNŸtÜóÓ• YÒÓß«NŸoâéß. ·„GqØ„éßéßÜßéß §·„aÇ›·Ž
RÏ•Ø„éßéßÜßéß»‡ ܕÄéß. 4·ŸY ØßéßÉwØ„ê, Yâéßs Ó•Y ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß Qéß Ì„Ã„½ß¸…â Ó•âéß ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇ‹
½ß¸téßÇ‹éß RÇ‹éß΋Üß ¿•NŸoâéß. Z ÒéßËŽ·„ÅßéßjÜß âéߢǛ ÌŸâéß. QéßÃé„ ß ¦ ½ßY¸ Y ÓŸ¶„íß ÒÎ‹Ü¢ß Ç›. ½•ÓR¸ß úΟ·ä½„ ¢¸ß Åß
Óߢ¸ ^·Ý„âz éß XÓß½« •Óé¸ß Óoß Ÿsâéß. ZÒ… ß΋ܿ
ß é„ ·ß ò¢_Åß ÓŸÌó âéߢǛ ÄÓ߸¢ XØ„êH. âêÓ‚ ¶„îÇ‹ XØ„êH. QéßÄéß
ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ÃŸ. ÒðÓßo Z ؂껄_·äÒêÜß Rá¸Ø„éߢÜó Ì„Ø„êÄéß ¿•Óß«âÒZs ÁƒÇšÜßÜó YÜßéßÒ ¿•Ø„éߢǛ.
Ó•âéß Ì„Câ úà„Îr‹ XÓß·« ò¢Åƒâéß. Z¶„íß ÓŸÌó ßÒŃY·Ž QéßÄéß ¦ú·„Réߢ¿„é߶„íßâs ½ß¸ÅßjËŸÜßÜó YÒÓß«¢¿„¢Ç›.""
11½‚êØ„êÕßé,ß ¥½‚êwâéß, ¯ÎóÒéßé,ß §¢·„âéß §Ì„Ä
§á¸j¢ Ü•·„¯öÌ• ßÒ΋éßq. ¿„êÇ‹éß; Εà„Òéߢ̟ Z¶„í
Õƒ@Åߢ»‡ ̂ÿ „ Õ„ Çß › ©¢Îˆ. Z §á¸Òj éßéß ÒSfâ ¿óÅŽ·Ž Εà‡ÜßÜó Ò…âs Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üߢ̟ ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE
½‚Ýé„ .ßz 5Ü•·„ MŸ¯®Ÿâéß ½ß…¸ úÌ„éÇß ‚ñâ ¥V·ŸÒéßéß ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó ·ò¢Ì„ÒéߢΈY ÒΈH ½‚JzâÅßéßz
»‚΋܃xÒ΋q¶„íß WÈC ½‚Ý„éßz.* Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜß RÓŸsÄé.ß MŸ¯®Ÿâéß ÒéßâéßÒéßÇé‹ ,ß ¥V·ŸÒéßéß ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß
½ß¸Ãˆ¯ŸÜßÓŸ YÄ|ºË^·` ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE »‚΋܃xâéß ¥Øßéâß »‚ÎÜ‹ ƒxâéß ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE ½ŸÃˆï½ß` ¯ŸÜß¶í„ Yß »‡
¯ŸÜ߶„íßY»‡ ¯¢½ß«·„ ¿•à‡Ç‹éß. ZÒ… ½‚Jz »‚΋܃xÌó YØ„éßRéߢSâÅßéßz ¶„îÇ‹ RÓŸsÄéß. 12¦ Ø„éßêΟ
·„HÓß« ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x YÒÓß«¢¿„éß. ܕΟ Z §á¸j½‚éßéßSfâ ú½ß¸ÁÜßéß ¨ ½ŸÃ„o Râs ̄Äéß½ŸÌ„ Ø„éßêΟ ßÁƒxY·Ž
Òéß^÷„aÇ›^·`ÓŸ Ó߸_à ½‚Ý„éßz."" WÈC Ò¿ŸfÄéß. S¢Î‹Ã„Ң΋Ä»‡ RRÏ‹ Εà‡Üóz ©âs
½ß«ÒéßwÅß Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ØßéßÉw؄궄íß ·ò¢Ì„ Ø„éßêΟ ½ŸÃ„¢ÌŸ RéßNŸt¶„íß WÈC ÒSf »‚΋܃xâé
¦@ßYs, ³·„ ·Ÿâéß·„âéß §Sf ¥Ì„YY ½ß¸¢½ß«½•à‡Ç‹éß. ¦úà„Øéß ¢ß ¿ŸÃ„é.ß WÈC ÒSf, ½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ úΟ·„Ãä N„ ŸYs
6·ŸÒ…â ØßéßÉwØ„ê RéßNŸt Ò΋q Ò…âs ¥V·ŸÒéßéß
XÓß«, ½•Ó߸R ½ß¸¢Ç‹zâéß ðÓß·„È¢¿ŸÃ„éß.
¶„íßÒêÄéÇ‚ñâ »‚΋܃x Ò΋q¶„íß ½‚݃zÇ‹éß. ØßéßÉwØ„ê 13ÕßØ„éßÅß ½ß¸ÜœzÜóz ©âs ·Ÿ_ú ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ
»‚΋܃xÌó ·„HÓß« Ø„éßêΟ ßÁx¢Üó RéßCH ©âs Ø‚ê@ÓŸâéß, §Ì„Ä Ø„éßêΟ ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßéß »‚΋܃x
ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x YÒÓß«¢¿ŸÇ‹éß.
Ø‚éßéß΋q¶„íß Ò¿ŸfÄéß. »‚΋܃x RéßNŸt ½ß¸ÅßjË¢Üó
»‚΋܃x Ø‚éßéß·„a Ó߸|Üßt·ŸH·„ ¯ŸÜßâ ©ÓŸsÇ‹éß. 14Ø‚ê@ÓŸâéß, ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„YÌó ©âs
7 ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ß »‚ÎÜ‹ ƒxÌó, ''¥½‚êwZØ„ééß Üß ß ÃŸÁ‚ñâß ÕßØé„ ß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß
Ø„éßêΟ ßÁx ïÓß`âx¢ÜóY ·ò¢Ì„ÒéߢΈ, ïÓß`Y¶„íßÜßéß Gâéß Yâéßs ¿„¢½ß¸FÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¥Îˆ Z¶„íß Ì‚ÜßéßNŸ?
¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ,ß Ì„ÎÌ ˆ Ä „ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÕßØé„ Å
ß ß ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó Ó‚Ì„ÓŸx ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â §MŸwØ•éßÜßéßâéß Yâéßs ¿„¢½ß¸
Ò…¢Ç›¯öØ„êÄé.ß ÃŸÁx¢Üó RéßCHâ ú½ßÁ¸ Üßâéß ¯ŸH¢¿„ ŃY·Ž ½ß¢¸ ¯ŸÇ‹é"ß " ¥Y ¥ÓŸsÄé.ß ·ŸY ¥V·ŸÒéßéß ¶„íÒß ê
ÄéßÇ‚`â »‚΋܃x ½ŸÃˆ ÒêÅß âÒéßwܕ΋éß.
ŃY·Ž ¥V·ŸÒéßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â »‚΋܃xâéß ÕßÕßéßÜóâéß 15½ß « Ò éß w Åß ·Ÿ_ à º ¶„ í ß Ò êÄ é Ç‚ ñ â Ø‚ ê @ÓŸâéß
ßE YØ„éRß éߢSâÅßézß ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ß RÓŸsÄé.ß Ø„éê ß ÎŸ RéNŸtÜó »‚Î‹ÜƒxÌó °·Ÿ¢Ì„¢»‡ ÒêŃzÇŸÇ‹éß. »‚΋
ßÁx¢Üó RéßCHâ ú½ßÁ¸ ÜßÜó Réß·aŽ H ð½ßν‹ ŸÃ„é,ß ÕßÕéß ß ÜƒxÌó Ø‚ê@ÓŸâéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''Ó‚ÌÓ„ Ÿx ¶„íÒß ê
Üóâé߶„íß ÕߢΉÜßéß»‡ XÓß«·òY¯öÒŃY·Ž ¥âéßÒ…»‡Y ÄéÇß ‚â` §MŸwØ•éÜß éß âß éß ââéßs ½‚Jz ¿„¢½ßY¸ Òéßéwß . ΟYY
Óßÿo¬ ½ß…¸ Äéáß é¸ Üß éß ,ß ½ßÜ« Üzß éß ß Ò…ÓŸsÄé.ß 8·ŸÒ…â ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ß »„éßÈ¢S ¯Ò|È·• Ì‚HØ„é߶„íߢǟ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. §MŸw
RéßNŸtÒ΋q »‚ÎÜ‹ ƒxâéß ·„ÜÒß ÅƒY·Ž Ò¿ŸfÄé.ß ¦ ÒSfâ Ø•éßÜßéß Yâéßs ¿„¢½ß¸¶„íߢǟ ½•éßÒéßéß ¿„êNŸoÒéßéß. ¥Ì„Ç‹éß
ïÓß`Y¶„íßÜßÜó Ó‚Ì„ÓŸx ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ §MŸwØ•éßÜßé, Yâéßs ¿„¢½ß«Ì• YÓŸsúà„ØßéߢS ÒSfâ Ø„éßêΟ ú½ß¸Á
·Ÿ_ú ¶„íßÒêÄéßÜœ`â Ø‚ê@ÓŸâéß ÒéßÈ؄éßéß Ø‚êÓŸ Üߢ̟ ÒéßIz RRÏ‹ Εà‡Ü߶„íß ¿‚܃z¿‚΋^Ãñ ¯ö̟Äéß.
ÌŸâéß, Ì„âéßÔ½‚éßÌ„éß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â ^àß؄ê, Ó‚Åó¯ŸX ¥¢_Åß RéßCHâ ·òΈÒq éߢΈ Ø„éê ß ÎŸ½ŸÃ„éß ¶„îÇŸ âK¢S
Ø„éßéßÇ‚`â °½ß¸Øßéß Ø‚éßéß·„a ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß, ÒêØ„éß·ŸX ¯ö̟ÄâsÒêÅß.""
16·ŸY, ¥V·ŸÒéß é ß ¶„ í ß Ò êÄ é ß Ç ‚ ` â »‚ Î ‹ Ü ƒx Ì„ â
Ø„éßéßY ¶„íßÒêÄéÇ‚ñâ Ø‚éßÁÓŸx, ½ŸÃˆÌó ©âs Òéßâé
á¸éßxÜßéß ©ÓŸsÄéß. UÌ„¢»óÈ ¿‚½ß«tâ ·Ÿ_ú ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â Ø‚ê@ÓŸ
âéßÌó, ''§MŸwØ•éßÜßéßâéß ¿„¢½ß¸Ò΋éßq. ZÒ… §MŸwØ•éß
Ü•·„ ... ½‚Ý„éßz §Üƒ Ò…¢Îˆ: ''¥Ì„Ç‹éß WÈC ß·„ ÒéßéߢΕ Üßéßâéß »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸téß¿„éßâs Rá¸Ø„êÜßéß YÁ¢ ·ŸÒ…ß""
½‚Ý„éßzÒéßéß."" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
ØßéßÉwØ„ê 41:1-18 894

41 ¯GMŸÒê ÒéßâéßÒéßÇ‹éâéßß, Ó‚Ì„ÓŸx ¶„íßÒê


ÄéßÇ‹éß ¥»„éß §MŸwØ•éßÜßéß °Ç‹Ò ÒêÓ߸¢Üó
¥V·ŸÒéßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â »‚΋܃x Ò΋q¶„íß Ò¿ŸfÇ‹éß.
ÕßÇ›¢Îˆ. Ø„éßéß΋r ·ŸÜߢÜó ZÅŽY YÜßéßÒ¿•Ø„éßŃY·Ž
ßÁ‚`â ¦NŸ* ΟYY YÈw¢½ß¸ ¿•à‡Ç‹éß. §úà‡Ø•éßÜßéß
ßÁ‚`â ÕßØ„éßMŸ âéߢǛ ̄⠽߸ÅßjËŸYs Ä·Žä¢¿„éß·óÒ
¥Ì„YÌó Ì„Òéß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ½ßθ Òˆ éߢΈ ©ÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ÅƒY·Ž ¦NŸ §Üƒ ¿•à‡Ç‹éß. ¥ØßéßÌ• §MŸwØ•éßÜßéß
RéßNŸt ½ßÅ ¸ Ëjß ŸY·Ž Ò¿ŸfÄé.ß §MŸwØ•éÜß éß ß ÃŸÁ ¶„íÅ ß éß ¢ß ÒêúÌ„¢ ¦ »òØßéßx Y¢Ç•ÒĶ„íß ÎŸYÜó à„½ŸÜßâéß
ÕߢÜó ³·„ Ó߸ծ„éßxÇ‹éß. Ø„éßêΟ ßE ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßÜó ½ß¸Ç‹½•à‡Ç‹éß.)
10RéßNŸt ½ß¸ÅßjË¢Üó ©âs §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ
³·„Ç‹éß. §MŸwØ•éßÜßéß, ¥Ì„Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß »‚΋܃xÌó
·„HÓß« Õ®óÁ⢠¿•à‡Ã„éß. 2½ŸÃ„¢ÌŸ ·„HÓß« Õ®óÁ⢠§MŸwØ•éÜß éß ß ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ Óß ŸsÇ‹é.ß ¥Üƒ ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ âß s ½ŸÃˆÜó
¿•Óê ¸ß Òo …¢Ç‹»‡, §MŸwØ•éÜß éß ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ¥Ì„Y ½ßθ Òˆ éߢΈ ßE ¶„íßÒê^ÃoÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ¥·„aÇ‹ RéßCHØ„éßéßâs
Òéßâéßá¸éßxÜßéß Ü•S ¥V·ŸÒéßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ »‚΋܃xâéß §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜßéß Ò…ÓŸsÄéß. ¯ÒÈӂ`Ì• Ó‚ÕßêÁÄΟâéß
·„WÌo ó ¯ôÇ›S ¿„¢¯ŸÃ„é.ß »‚ÎÜ‹ ƒx Ø„éê ß ÎŸ ¯ŸÜß¶í„ Çß é‹ »ß ‡ ¯ŸH¢¿„ÒéßY »‚΋܃xâéß YØ„éßRéߢ¿ŸÇó, ½Ÿ_à ¦
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE¿• ¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éßÕßÇ›â Òx·Žo. 3RéßNŸt ú½ß¸ÁÜßéß. Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEØ‚éßéß·„a
½ß¸ÅßjË¢Üó »‚Î‹ÜƒxÌó ©âs Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈY ú½ßÌ ¸ •x·„ ¥¢»„÷„ ·ä„ „ ΋݃ψ½W¸ß . §MŸwØ•éÜß éß ß ÌŸâéß ½ßÅ ¸ éß jß
¶„îÇ‹ §MŸwØ•éßÜßéß ¿„¢½ß«½•à‡Ç‹éß. ¥¢Ì•»‡Î‹éß. »‚΋ ¶„íâß s ú½ßÁ¸ Üßâéß XÓß·« òY ¥½‚êwâéß Î•à‡Y·Ž ¯öÒŃY·Ž
܃xÌó Ò…âs ·„GqØ„éßéßÜß ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ¶„îÇ‹ §MŸw ÕßØ„éßÜßéßΕßNjéß.
11·Ÿ_ à º ¶„ í ß Ò êÄ é ß Ç ‚ ` â Ø‚ ê @ÓŸâéß Òéß Ã ˆ Ø „ é ß é ß
Ø•éßÜßéß ¿„¢½ß«½•à‡Ç‹éß.
4-5»‚΋܃x ºÌ„x »‡R¢½ß¸ÕßÇ›â ÒéßÄéßÓ߸Ŏ ÃóE ¥Ì„YÌó ©âs ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßéß §MŸwØ•éßÜßéß ¿•Óß«â
¯âÕ®‚ñ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß RéßNŸt¶„íß Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß ú¶„éßñ⠽߸âéßÜßYsÅŽ »„éßÈ¢S RÓŸsÄéß. 12·ŸÒ…â
ÏŸâx½ß¸… Ó‚`½•ÎŸxßÜßéß, ϋꯟY·Ž NŸ¢úՃˎY Ε½ŸÜß Ø‚ê@ÓŸâéß, ¥Ì„YÌó Ò…âs ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßéß Ì„Òéß
Ø„êY·Ž XÓß«·òY ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ¦ ¯âÕ®‚ñ ÒéߢΈ ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ½‚¢Åß XÓß«·òY Ó‚Ì„ÓŸx ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâß
Òx¶„íßoÜßêß ½ŸÃˆ »„ÇŸmÜßéß DØßéߢ¿„éß·òY Ì„Òéß ÕßÅßjÜßéß §MŸwØ•éßÜßéßâéß ¯Î‹éßÃóaÒŃY·Ž ½‚݃zÄéß. C[Ø‚êâéß
S¢½ß¸…·òY, Ì„Òéß à„ÉßÜßâéß TÄéß·òÓŸsÄé* ß ½ŸÃ„éß Ò΋q »„Üß ï½ß΋q ¿‚ÄéßÒ… ΋»„cÄ ½ŸÃ„éß §MŸwØ•éßÜßéßâéß
ïá^·Òéßéß, á«Üóºéß, Möú½‚êâéßÜß âéߢǛ Ò¿ŸfÄéß. ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÄéß. 13§MŸwØ•éßÜßéßâéß ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„íß
½ŸÃˆÜó ° ³·„aÈ·Ž »‚΋܃x ºÌ„x »‡R¢½ß¸ÕßÇ›âÅßéßz ¯öÌ„éßâs Ø‚ê@ÓŸâéßâéß, ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜßâéß ¿„êS
Ì‚ H Ø„ é ß Î ‹ é ß . 6¦ ¯âÕ® ‚ ñ Òéß ¢ Έ Y ·„ Ü ß Ò ÅƒY·Ž ÁâéßÜßéß ¿ŸÜƒ Ó߸¢Ìóá«¢¿ŸÃ„éß. 14¥½ß¸téßÇ‹éß RéßNŸt
§MŸwØ•éÜß éß ß RéßNŸt ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢ âéߢǛ ½ŸÃˆ·Ž ¯Î‹éÃ_ß »‡Ç‹é.ß ½ß¸ÅßjË¢Üó §MŸwØ•éßÜßéß ÕߢΉÜßéß»‡ XÓß«·òâs
¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆY ·„ÜßÒŃY·Ž ½‚Ý„éßÌ„ê ÃóΈ¢¿ŸÇ‹éß.* ½ŸÃ„¢ÌŸ ·Ÿ_ú ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â Ø‚ê@ÓŸâéß Ò΋q¶„íß
§MŸwØ•éßÜßéß ¦ ¯âÕ®‚ñ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßâê ·„HÓß« ½ß¸Ã„éß»‚ÌŸoÄéß. 15·ŸY §MŸwØ•éßÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„YÌó
·òY, ''ÓŸÌó ĢǛ. Òéß⢠¥V·ŸÒéßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ ©âs ½ŸÃˆÜó ¯YRéßΈ ÒéߢΈ Ø‚ê@ÓŸâéß âéߢǛ
»‚΋܃xâéß ·„ÜßéßΟqÒéßéß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 7¦ ¯âÕ®‚ñ Ì„½t«ß ¢¿„é¶ß í„ Óß ŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ¥½‚êwZØ„ééß Üß ß Ò΋¶q í„ ß ¯ŸÃˆ
ÒéߢΈ RéßNŸt ½ß¸ÅßjË¢Üó·Ž ½‚݃zÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß §MŸw ¯öØ„êÄéß.
16¦ RÏ‹¢»‡ ·Ÿ_ú ¶„íßÒêÄéÇ‚ñâ Ø‚ê@ÓŸâéß,
Ø•éßÜßéß, ¥Ì„Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß ·„HÓß« ¦ ÒSfâ ½ŸÃˆÜó
Ç‚ÕßuØßéß ÒéߢΈY ¿„¢½ß«½•à‡Ã„éß. ½ŸÃŸ à„½ŸÜßâéß ZÝ„zâéß ïÓß`Y·ŸÏˆ·ŸÃ„éßÜßéß ÕߢΉÜßâéß Ã„·Žä¢¿ŸÃ„éß. §MŸwØ•éßÜßéß
YÜß|¿•Ø„éßŃY·Ž YÈw¢Sâ âêØßéß Ò¢ÅŽ »óWÜó »‚ÎÜ‹ ƒxâéß ºÌ„x ¿•Ó«ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß RéßNŸt ½ßÅ ¸ Ë
jß ¢Üó
½ß¸Ç‹½•à‡Ã„éß. 8·ŸY RéßCH⠽߸ΈÒéߢΈ §MŸwØ•éßÜßéßÌó, ½ßÅ
¸ éß ¶jß í„ Óß ŸsÇ‹é.ß ÕßW·Ž ÕßØé„ Å ß ½ß Ç¸ß â› ½ŸÃˆÜó ïÓßY` ¶„íÜß éß ,ß
''ÒéßÒéßwHs ¿„¢½ß¸Ò΋éßq! ÒêÒ΋q »óÏ‹éßÒéß, Ø„éßÒÏŸ Ó߬oÿÜßéß, ½ß«ÜßzÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ÓŸxØ„êψ·ŸÃ„éßÜßéß Ò…ÓŸsÄéß.
ÓŸxÜßéß ©ÓŸsØßéß. ÒêÒ΋q Ì‚`ÜßÒéßéß, Ì•Ó‚ ¶„îÇ‹ Ø‚ê@ÓŸâéß ½ŸÃˆY C[Ø‚êâéß ½ß¸ÅßjË¢ âéߢǛ WÈC
©ÓŸsØßé.ß ½ŸÅŽY ½•é½ß ‚ééß ·ß „ ¯ôÜߢÜó Ο¿ŸÒéßéß (½ŸÅŽY XÓß«·òY Ò¿ŸfÇ‹éß.
Qéß¶í„ §NŸoÒéßé)ß "" ¥Y ¿‚¯ŸtÄé.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz §MŸwØ•éÜß éß ß
¦ ½ß¸Îˆ ÒéߢΈZ ÒΈHï½ßŃjÇ‹éß. §Ì„ÄéßÜßÌó ¯ŸÅßéß ¨P½ß¸…j¶„íß Ì„½ß«t¢¿„éß·òâéßÅß
¥Ì„Ç‹éß ½ŸÃˆY ¿„¢½ß¸Ü•Î‹éß. 9(¨ ZÅŽ »òØßéßx ¿ŸÜƒ 17-18Ø‚ ê @ÓŸâéß , §Ì„ à „ ïÓß ` Y ·ŸÏˆ · ŸÃ„ é ß Ü ß é ß ·„ G q

ï½ß΋qΈ. ¦NŸ ¥Ó• Ø„éßêΟ ßE¿• ¥Îˆ YÈw¢¿„ Ø„éßéßÜß Rá¸Ø„éߢÜó Õ®„Ø„é߽߸ǟmÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE
»‚΋܃xâéß Ø„éßêΟ ßÁƒxY·Ž ¯ŸÜ߶„íßY»‡ ¯¢½ß«·„
½ŸÃˆ »„ÇŸmÜßéß ... TÄéß·òÓŸsÄéß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY Ì„Òéß
Ε½ŸÜßØ„éߢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â¢Î‹é߶„í RMŸÎ‹ Ó߸꿄·„¢»‡
½ŸÃ„éß ¥Üƒ ¿•à‡Ã„éß. Ø„éßéß΋r ... ßÁ‚`â ¦NŸ ßÁ‚ñâ ¦NŸ, »‚΋܃x¶„í 300
Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß Òéßé¢ß ΋éß YÒÓߢ« ¿ŸÇ‹é.ß RéßNŸ€ ½ßÅ
¸ Ë
jß ¢Üó Ä·Ë
„ä
ÃóΈ¢¿ŸÇ‹éß ¦ÜßØé„ ¢ß Ï‹|¢Óß½¸ ‚éâ`ß ¢Î‹é¶ß í„ Õߺéß R¿ŸÃ„Òéßé»ß ‡ °ÃŸtÅßéßz ¿•ðÓß Rá¸Ø„êY·Ž §Îˆ Ó߸¢Õߢψ¢SΈ. ßEÜßéß
©âsÅßéßz §MŸwØ•éßÜßéß âÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. ½‚éßéß΋Ŏ ú»„¢Í‹¢ 15:2 ¿„êÇ‹¢Ç›.
895 ØßéßÉwØ„ê 42:1-18
¿•à‡Ç‹éß. ·ŸY §MŸwØ•éßÜßéß »‚΋܃xâéß ºÌ„x ¿•à‡Ç‹éß. Ø•éGß Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ò΋¶q í„ ß QéßÃé„ ß ââéßs
ΟYÌó ·„GqØ„éßéßÜ߶„íß ·ó½ß¸¢ ÒÓ߸éßo¢Î•½‚êâY Ø‚ê@ ½ß¸¢¯ŸÃ„éß. QéßÄéß ââéßs ¥Ç‹»„Òéßâs΋¢ÌŸ Ó•âéß
ÓŸâéß Õ®„Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ„éß ¨P½ß¸…j¶„íß ¯ŸÃˆ Ø‚éßÈ꽟âéß ¥Ç›»‡âéß. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éß
¯ö½ŸÜßY Yà„fØßéߢ¿„éß·òÓŸsÄéß. ¨P½ß¸…j¶„íß ¯öÌ„ê ÓŸsÇ‹éß: 10'ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß Ø„éßêΟÜó ©¢_Åß Ó•âéß
ÒêÄÒc éßÏx‹ ¢Üó ½ŸÃ„éß »‚Ãê „ Ì„éß ·Ž¢@Òéßéß Ò΋q ¦»‡Ã„é.ß RéßÒéßwHs ÕßÜ߽߸ÄéßfÌŸâéß - RéßÒéßwHs ÓŸà„â¢
»‚ÄêÌ„éß ·Ž¢@Òéßéß Õ•Ì‚zÙÒéßéß ½ß¸ÅßjË¢ ΋»„cÄ ©âsΈ. ¿•Ø„éßâéß. QéßÄéß Óß«pĽ߸Ǖ܃ ¿•NŸoâéß. Ó•âéß RéßÒéßwHs

42 ½ŸÃ„éß »‚ÄêÌ„éß ·Ž¢@Òéßéß Ò΋q ©¢Ç‹»‡Ó•


Ø‚ê@ÓŸâéß, ÈêðáØ„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â
Ø‚éßÁÓŸx ¥Ó• ÒéßÃó Òx·Žo ·„HÓß« ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â
ï½ß·„H¢S ½•Ø„éßâéß. Ó•YΈ ¯¢Î‹é߶„íß ¿•Ø„éß΋Üß
¿„é߶„íßÓŸsâ¢_Åß, Ó•âéß Qé߶„íß ·„Üßéß»„Á•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ä
Rá¸Ø„êÜß ½ß¸Åßz Ó•âéß R¿ŸÃˆÓ߸éßoÓŸsâéß. 11ÕßÕßéßÜóâéß
ØßéßÉwØ„ê Ò΋q¶„íß ½‚݃zÄéß. ïÓß`ÓŸxψ·ŸÃ„éßÜߢ̟ ßE Rá¸Øé„ ¢ß Üó §½ßt¸ éßÇé‹ ß QéßÃé„ ß Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß é‹ Ì
ß é„ Óß ŸsÄé.ß
Ø‚ê@ÓŸâéß, Ø‚éßÁÓŸxâéßÜßÌó ·„HÓß« ½‚݃zÄéß. ·ŸY ¥Ì„YY ¿„êS QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ÕßÕßéßÜóâéß
¥Üßétß Üßéß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ©âsÌ„éÜß ß ÒÄ¶í„ ß ¥¢ÌŸ ØßéÃß w‰ Ø„ê ßÁ¢_Åß QéßÄéß Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq." §Î• Ø‚éßÈ꽟
Ò΋¶q í„ ß ½‚݃zÃé„ .ß 2½ŸÃ„¢ÌŸ §Üƒ ¥ÓŸsÄé:ß ''ØßéÃß w‰ Ø„ê, Ó߸¢Î•à„¢. '¯¢Î‹éßÒÜßz â¢_Åß, Ó•âéß QéßÌó ©ÓŸsâéß.
΋؄éß¿•Óß« Òê ¥Õ®„xÄpâ ¦Üß·Ž¢¿„é. Ø„éßêΟ Ó߸¢Ì„ Ó•âéß RéßÒéßwHs ·Ÿ¯ŸÇ‹ÌŸâéß. Ó•âéß RéßÒéßwHs Ä·Žä
WÜó ÕßW·Ž ÕßØ„éßÅ߽߸Ǜ⠨ ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈY »„éßÈ¢S NŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß Qéß Qéß΋ ¿‚Øßéßx ½•Ø„éßÜ•Ç‹éß. 12Ó•âéß
Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟¶„í ú¯ŸÃ„pâ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. Qéß ½ß¸Åßz ΋؄éß»„HC Ò…¢Åƒâéß. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE
ØßéßÉwØ„ê, ÒêÜó ¯¶„íßaÒ ÒéߢΈ Réß»„Üßܕ΋éß. ³·„ ¶„îÇ‹ Qéß ½ßÅ ¸ zß ·„Y·„â„ ¿„ê½ß…¸ ÌŸÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß RéßÒéßwHs
½ß¸téßÇ‹éß ½•éßÒéßéß ¯¶„íßaÒ Ó߸¢¹ßxÜó ©ÓŸsÒéßéß. Qéß Î•à‡Y·Ž WÈC XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß." 13'½•éßÒéßéß
3ØßéÃ ß w‰ Ø„ê, ½•éÒß éßéß ¯·„aÇ›·Ž ½‚ÝÒz„ ÜœÓó, °Réß ¿•Øé„ ß Ø„éßêΟÜó Ò…¢Ç‹ÒéßY" QéßÄéß ¥âÒ¿„éßf. ¥Üƒ ¥¢_Åß
ÒÜœÓó Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟¶„íß ú¯ŸÃ„pâ ¿•Óß« QéßÄéß Qéß Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y ¥âéßÓ߸È¢¿„â_Åßz. 14'¥Îˆ
Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó."" ·ŸÎ‹é.ß ½•éÒß éßéß ½‚Jz ¨P½ß…¸ Üj ó YÒÓßN« ŸoÒß éßé.ß ¦ Εࢄ Üó
4¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß ú½ßÒ¸ ·„Øo ‚éâ`ß ØßéÃß w‰ Ø„ê §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß Ò궄íß Ø„éßéß΋r Õ®„Ø„éߢ ©¢Ç‹Î‹éß. ½•éßÒéß·„aÇ‹ Ø„éßéß΋r
''QéßÄéß ââéßs ¿•Ø„éßÒéßY ¥Ç›Câ Rá¸Ø„êÜßâéß Ó•âéß Õ®•Ã‰Üßéß RâÒéßéß. ½•éßÒéßéß ¥·„aÇ‹ ¦·„HÌó Ճϋ½ß¸Ç‹Òéßéß"
¥Ã„p¢ ¿•Óß«·òÓŸsâéß. Qéß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟¶„íß ¥Y QéßÃé„ ß ¥âÒ¿„éfß . 15Ø„éê ß ÎŸÜó RéßCHâ ú½ßÁ¸ ܃ß,
QéßÄǛCâ RÏ‹¢»‡ Ó•âéß ú¯ŸÃ„pâ ¿•NŸoâéß. Ø‚éßÈ꽟 QéßÃÜ„ ƒ ¥¢_Åß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒÄÒo ê⢠°RéßÅó Râ¢Ç›.
¿‚½t«ß â΋¢ÌŸ Ó•âéß Qéß¶í„ ß Ì‚HØ„éÁß •NŸoâéß. Qéß¶í„ ß Ó•Ó•Î‰ §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹éß ¥Øßéßâ
ΟS ï½ßÅßjâéß."" Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½t¸ß éß¿é„ Óß ŸsÇ‹é:ß 'QéßÃé„ ß ¨P½ß…¸ âj ¢Î‹éß
5̄Äéß½ŸÌ„ ú½ß¸ÁÜßéß ØßéßÉwØ„êÌó §Üƒ ¥ÓŸsÄéß, YÒÓߢ« ½ß¸ Yà„fØßéðß Óßo Qéß¶í„ ß §Üƒ ÁÄé»ß é„ Ì ß é„ ¢ß Έ: 16QéßÄéß
''Z Ε҅ǂ`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ΋¢ÌŸ ½•éßÒéßéß Ø„éßéß΋rÒéßÓ• ·„Wo·Ž Õ®„Ø„é߽߸ǟmÄéß. ·ŸY ¥Îˆ RéßÒéßwHs
¿•Ø„éß·„¯öÌ• Ε҅Ǖ Ò궄íß ÒxW_÷„¢»‡ YÁ½‚éßñâ NŸ·Žä ¥·„aÇ‹ ´Ç›Ó߸éßo¢Îˆ. QéßÄéß ¦·„H Rá¸Ø„éߢÜó Õ®„Ø„éß
¥Ò…ÌŸÇ‹éß. Z Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 ½•éßÒéßéß °Îˆ ½ß¸ÇŸmÄéß. ·ŸY QéßÄéß ¨P½ß¸…jÜó ·ŸäÒêY·Ž »„éßÈ؄éß
¿•Ø„êÜó Z¶„íß Ì‚HØ„éßÁ•NŸoÇ‹Y Ò궄íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. »„éß̟Äéß. QéßÄ·„aÇ‹ ¿„Y¯ö̟Äéß. 17¨P½ß¸…j¶„íß ½‚Jz
6Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠Ò궄íß Ó߸ÒéßwÌ„ÒéßÒ…Ì„éߢΟ, ¥·„aÇ‹ YÒÓߢ« ¿ŸÜßâéß¶í„ Óß • ú½ßW¸ ½ŸÇ‹éß ·„W½o ŸÌ„ÕÇß › »‡Y,
ÓßÒ¸ éßwÌ„¢ ·ŸÎŸ ¥Ó•Îˆ ÓßÒ¸ éßÓx¸ß ·ŸÎ‹é.ß Òê Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦·„H¿•»‡Y, Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½ŸxÏ‹éßÜß¿•»‡Y ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß.
Ε҅Y ½ß¸Åßz ½•éßÒéßé RÏ•Ø„éßéßÜß½‚éß` ©ß¢ÅƒÒéßéß. ½•éßÒéßéß ¨P½ß¸…j¶„íß ½‚Ý•z ° ³·„aÇ‹éß ÕßÌ„·„Ç‹éß. Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ·„Üßéß
Yâéßs ³·„ Óߢ¸ Εࢄ Ì‚¿é„ fß Åß ·òÄ¶í„ ß ½ß¢¸ ½ß…¸ ¿„éÓß ŸsÒéßé.ß »„Á•ðÓß Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½ß¸ÃˆÓß«pÌ„éßÜß âéߢǛ ° ³·„aÇ‹êß
ΟY·Ž ½•éßÒéßéß ·„ÅßéßjÕßÇ› ©¢ÅƒÒéßéß. Òê Ε҅ǂñâ Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß."
18''§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹éß
Ø‚éßÈ꽟¶„í ½•éßÒéßéß RÏ•Ø„éßéßÜß½‚éß`â½ß¸téÇ‹éß Ò궄í
ÒéߢS Rá¸Øê „ Üß éß ß ÁÄé»ß é„ Ìß ŸØ„éYß Òê¶„í ¹ßSfÌ„Òéßé»ß ‡ ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, 'Ø‚éßÄêá¸
Ì‚ÜßéßÓ߸éß."" Ü•Òéßéß ½ßÅ ¸ zß ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„ꯟâéß. Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó
7½ßÎ YÒÓß«¢¿• ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß K·Žä¢¿Ÿâéß. ¥Î•Ã‰W»‡ ¨P
¸ ˆ ÃóEÜßéß ÁÈCâ ½ßÒ« éßwÅß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß
ØßéßÉw؄궄íß RY½ß«¢S¢Îˆ. 8¥½ß¸téßÇ‹éß ·Ÿ_ú ¶„íßÒê ½ß¸…j¶„íß ½‚Ý•z ú½ß¸W½ŸY ½ß¸Åƒz ÓŸ ·ó½ß¸¢ ¿„ê½ß«NŸoâéß.
ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß à„úÌ„éßÒ…Ü߶„íß ·•Ç‹éß ÁÄ»‡ÜßY ·óÄé߶„íß
ÄéßÇ‚`â Ø‚ê@ÓŸâéßâéß, ¥Ì„YÌó ©âs ïÓß`ÓŸxψ âs½ß¸téßÇ‹éß Qé߶„íß ÁÈCâÅßéßz ÁÄ»‡ÜßY RéßÒéßwHs ³·„
·ŸÃ„éßÜßâéß ØßéßÉwØ„ê ³·„ ¿óÅŽ·Ž ½ß«H¿ŸÇ‹éß. ¥W ©ÎŸºÃ„Ë»‡ XÓ߸é߶„íߢŃÄéß. QéßÄéß à‡½ß¸ú»„Ó߸éßoÜû̟Äéß.
NŸÒêâéßxÇ› ½‚éßéß΋Üßéß ¥W Òéßéß¹ßx½‚éßñâ Òx·Žo ÒĶ„íß RéßÒéßwHs ¿„êS ú½ß¸ÁÜßéß Óß«»„éßc ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßéß
ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃZˆ ¶„îÇ‹ ØßéÃß w‰ Ø„ê ³·„ ¿óÅŽ·Ž ½ßH« ¿ŸÇ‹é.ß RéßÒéßwHs ¥ÒÒê⠽߸Äéßf̟Äéß. QéßÄéß ÒéIz Ø„éßêΟ
9¥½ß¸téßÇ‹éß ØßéßÉwØ„ê ½ŸÃˆÌó §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''§úà‡ ÃŸÁƒxYs ¿„êNjÄéß."
ØßéßÉwØ„ê 42:19-44:2 896
19''Ø„ é ß ê ΟÜó Réß C HÒ…âs ú½ß ¸ Á ܃ß, 'Qéß Ã „ é ß ¦ RÏ‹¢»‡ XÓß·« òY ½‚ÝÕz„ Çß â› ½ŸÃˆÜó ßE ¶„íÒß ê^ÃÜo éß ß
¨P½ß¸…j¶„íß ¯öÒ΋éßq" ¥Y Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„íß ¿‚½ß«t ¶„îÇ‹ Ò…ÓŸsÄéß. (Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ¦ ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ
Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß. §½ß¸téßÇ• RéßÒéßwHs Ó•âéß È¿„fÈÓ߸éßo »‚΋܃x Ó߸¢Ã„·„äËÜó Ò…¢¿ŸÇ‹éß. Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ÕßÕßéß
ÓŸsâéß. 20Qé߶„íß ¿ŸÒ… XÓß«·òYÒ¿•f Ì„½ß¸téß QéßÄéß Üóâéß ÃŸE ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ½ß¸W.) ú½ß¸Ò·„o
¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. Qéß_à ââéßs Qéß ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ε҅Y Ò΋q¶„íß Ø‚éß`â ØßéßÉwØ„êâéß, Ó•Ã‰Ø„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‹»„éß ÕƒÃ„ê
½ß¸¢¯ŸÃ„éß. 'Òéßâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ε҅ˎn Òê ·òĶ„íß ¶„íßâéß ¶„îÇ‹ Ø‚ê@ÓŸâéß ½‚¢Åß XÓß«·òY ½‚݃zÇ‹éß.
7½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß ï½ßÇ‹¿‚RYÕ‚ÅŽj ¨P½ß¸…j¶„íß
ú¯ŸÃˆp¢¿„éß. Ø‚éßÈ꽟 °Réß ¿•Ø„éßÒéßY ¿‚½ß¸téß
¿„éßÓŸsÇó ¥Î‹¢ÌŸ Ò궄íß Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß. ½•éßÒéßéß ½‚݃zÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„º½ß¸Ó•Ó߸é* ß ¥Ó• ½ß¸ÅßjËŸY·Ž ½‚݃zÄéß.
8Ì„º½ß¸Ó•Ó߸éß ½ß¸ÅßjË¢Üó Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ¨
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâÅßéßz âÇ‹¿„éß·ò¢ÅƒÒéßéß" ¥Y Qéß_Ãß
ÓŸÌó ¥ÓŸsÄéß. 21·ŸÒ…â ¨ ÃóE Ø‚éßÈ꽟 ÒÄoÒê⢠ØßéßÉw؄궄íß ¿•Ãˆ¢Îˆ: 9''ØßéßÉwØ„ê,
Ó߸¢Î•à‡Ys Qé߶„íß RY½ß«¢¿Ÿâéß. ·ŸY QéßÄéß ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ·òYs ï½ß΋q ß݄zâéß XÓß«·òYß. ½ŸÅŽY Ì„º½ß¸Ó•Ó߸éßÜó
Qéß Î•Ò…Y·Ž RÏ•Ø„éßéßÜßéß ·ŸÜ•Î‹éß. ¦Ø„éßâ RéßÒéßwHs ½®ß¸Ãó ßE ¥Ïˆ·ŸÃ„ »„ë@Y·Ž ¯Î‹éßÄéß»‡ ÒéßÅŽjÌóâéß,
°Réß ¿•Ø„éßÒéßY ¿‚½ß¸tŃY·Ž ââéßs ½ß¸¢½ß«Ø„éßéßÓŸsÇó §Åßéß·„ÜßÌóâéß YÈw¢S⠽߸·„aÕƒÅß ·Ž¢Î‹ ¯ŸWï½ßÅßéßj.
¥Î‹¢ÌŸ QéßÄéß ¿•Ø„éßܕ΋éß! 22·ŸÒ…â §½ß¸téßǛΈ Õƒ»‡ Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß ¿„êÓ߸éßo¢Ç‹»‡ ZQ½ß¸Y ¿•Øßéßx.
10¥½ß¸téßÇ‹éß Yâéßs ¿„êÓ߸êoÒ…âs Ø„éßêΟ ½ŸÃˆÌó
¥Ã„p¢ ¿•Óß«·òâ¢Ç›: QéßÄéß ¨P½ß¸…j¶„íß ½‚Jz ¥·„aÇ‹ YÒ
Óß«¢¿ŸÜßY ¥âé߶„íߢÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸY ¨P½ß¸…jÜó QéßÄéß §Üƒ ¿‚½ß¸té, '§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·Žo
·„Wo½•Åßé߶„íß »„éßÈ؂éßñ»‡Y, ¦·„H¿•»‡Y, Õ®„Ø„éߢ·„Ä Òéߢ̄éßÇ‹éß ¥Øßéßâß Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsÇ‹éß:
Ãó»‡ÜßÌó »‡Y ¿„Y¯ö̟Äéß."" ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßâéß §·„aÇ›·Ž ½ß«Üßéß

43 ½ŸÃˆ Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ ß ê½ŸÒ΋q âéߢǛ ÒSfâ


Ó߸¢Î•à‡Ys ØßéßÉwØ„ê ¥Üƒ ¿‚½ß«t ÒéßéßC¢
¿ŸÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ̄ⶄíß Ì‚HØ„éßÁ•Óß«â ÉW»‡
NŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‹éß. Ó•Y·„aÇ‹ ¯ŸWï½ßÅŽjâ
ß݄zQéß΋ Ó•âÌ„Y Óß«¢@Ó߸ӟYs Ó‚Üß·òÜßéßtÌŸâéß.
Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß Ì„â ÄÌs„ ·„¢ÕßJY ¨ ß݄ïz ½ß` ½ßø é„ Nß ŸoÇé‹ .ß
11Ó‚ Õ ß é ß · „ Î ‚ s ÁÄ é ß §·„ a Ç› · Ž ÒSfâ ¨P½ß ¸ … j â éß
ØßéßÉwØ„ê ú½ß¸ÁÜߢ΋È·Ž ½ß¸†Ãˆo»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
2·ŸY ÈêðáØ„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â ¥Áßx, ·Ÿ_ú ¯ÎˆÃNˆ ŸoÇé‹ .ß ÒéßÃË „ ¢Ž ¿„ÒÜßÓâ«ß ½ŸÃˆ·Ž ¥Ì„Çé‹ ß ÒéßÃË „ ŸYs
¶„íÒß êÄéÇß ‚â` Ø‚ê@ÓŸâéß, §¢·„âéß Òéß÷ˆ ò¢Ì„ ÒéߢΈ XÓß«·òYÒNŸoÇ‹éß. ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY¯öÕßÇ• ½ŸÃˆ·Ž
¥º¢Õ® ƒ Ò¢Ìó ½‚ é ß é ß ¢ Ç› ½ ‚ ` ¹ ß Ã ˆ Ο܃fÄ é ß . ½ŸÃ„ é ß ÎŸNŸxYs Ì‚NŸoÇ‹éß. ·„Wo¿• ºÌ„Òéßéß »‡R¢½ß¸ÕßÇ• ½ŸÃˆ
ØßéßÉwØ„ê ½ß¸Åz ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸C¢¿ŸÃ„éß. ''ØßéßÉwØ„ê, QéßΈ·Ž ¹ßÇŸcYs Ì‚NŸoÇ‹éß. 12¨P½ß¸…jÜóY ÕßêÅß·„½ß¸…
ZÒ… ¥Õß΋rÒêÇ‹éßÌ„éßÓŸsÒ…! '´ ú½ß¸Á܃ß, QéßÄéß YÒ Î•Ò…Ý„z »„éßÝ„zÜóz Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¥CsY Ä»„éßÜßéßfÌŸÇ‹éß.
Óß«¢¿„ŃY·Ž ¨P½ß¸…j¶„íß ½‚Ý„zß΋éß" ¥Y Ò궄íß ¿‚½ß¸téß ¥Ì„ÇŸ »„éßÝ„zâéß Ì„»„éßÜßÕ‚ÅŽj, Rú»„@Üßâéß XÓß«·òY
ÒéßY Òê ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ε҅Njéß Yâéßs ½ß¸¢½ß¸Ü•Î‹éß. ¯öÌŸÇ‹éß. »ò^ÃÿÜß ·Ÿ½ß¸Ãˆ Ì„Òéß ÕßÅßjÜßâéߢǛ âÜßéßzÜßâéß,
3ØßéßÉwØ„ê, Ó•Ã‰Ø„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â ՃÄ궄íß Yâéßs Òéßé¢ß Ç‹z ·ŸØ„éÜß âß éß °Ãˆ½•Øé„ éß âß Åßézß Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ¨P
Ò궄íß ÒxW_÷„¢»‡ ½ß¸…È·òÜßéßt¿„éßÓŸsÇ‹Y ½•éßÒéßâé ½ß¸…jâéß à„éßúÕ®„½ß¸Ãˆf Òà„¢ ¿•Óß«·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ̄Äéß½ŸÌ„
¶„íߢÅßéßÓŸsÒéßéß. ZÒ… ÒéßÒéßwHs ÕßÕßéßÜóâéß ½ŸÃˆ·Ž ¥Ì„Ç‹éß ¨P½ß¸…j âéߢǛ Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢»‡ ½‚Jz¯öÌŸÇ‹éß.
13¨P½ß…¸ Ü
¥½ß¸tC¢¿ŸÜßY ¥Ì„Ç‹éß ¦KÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ZÒ… §ßΈ ¿•ðÓßo, j ó ¥W Òéßé¹ß xß ½‚éñß â Óßê¸ Ã„x Ε½ŸÜßØé„ ¢ß ÜóY
½ŸÃ„éß ÒéßÒéßwHs ¿„¢¯ŸÜßY ¯Î‹éßÄéß ¿„êÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ßR¸ úÌ„ ßW Óߢo¸ Õ®ƒÜßâéß Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ÓŸà„⢠¿•NŸoÇé‹ .ß
ܕΟ, ZRΈ ¿•ðÓßo ½ŸÃ„éß ÒéÒéßwHs ÕߢΉÜßéß»‡ ÕßÕßéß ï½ß`»‡ ¨P½ß¸…jÜóY ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üß ¦ÜßØ„ê
Üóâé߶„íß ½ß¸Åßéßj¶„í߯ö½ŸÜßY ¥ØßéßÓŸ ·óÄéß·òY Ò…¢Ç‹ ÜßYsÅŽZ ¥Ì„Ç‹éß Ì„»„éßÜßÕ‚Ç‹ÌŸÇ‹éß!"""
Ò¿„éßf"" ¥Y ¥ÓŸsÄéß.
4·ŸÒ…â Ø‚ê@ÓŸâéß, ïÓß`Y·ŸÏˆ·ŸÃ„éßÜßéß, §Ì„Ä ¨P½ß¸…jÜóY Ø„éßêΟ ½ŸÃˆ·Ž Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢

44
ú½ßÁ¸ Üßéß ú½ßÕ¸ é„® ½ß ŸÁ WÄÓa¸ß È¢¿ŸÃ„é.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ŸÃˆY ØßéßÉw؄궄íß Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ³·„
Ø„éê ß ÎŸÜó Ò…¢Ç‹ÒéßY ¦Á §¿ŸfÇ‹é.ß 5·ŸY ú½ßÕ¸ é„® ½ß ŸÁ Óߢ¸ Εࢄ ÒSf¢Îˆ. ¦ ÒÄÒo ê⢠¨P½ß…¸ Üj ó
¯ŸÅŽ¢¿„ŃY·Ž Õß΋éßÜßéß, Ø‚ê@ÓŸâéß ÒéßÈ؄éßéß YÒÓß«Ó߸éßoâs Ø„éßêΟ ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ ·òĶ„íß ©Î•qK¢¿„
ïÓßY` ·ŸÏˆ·ŸÃ„éÜß éß ß Ø„éê ß ÎŸÜó RéßCHâ ½ŸÃˆY ¨P½ß…¸ ¶j í„ ß ÕßÇ›¢Îˆ. ¨ ÒÄoÒê⢠Réß»óqÜßéß, Ì„º½ß¸Ó•Ó߸é, Óò½ß¸…
XÓß«·òY ½‚݃zÄéß. »„Ì„¢Üó ¦ RéßCHâ ½ŸÃˆY à„úÌ„éßÒ… ½ß¸ÅßjËŸÜßÜóâéß ÒéßÈ؄éßéß Î‹·ŽäË ¨P½ß¸…jÜóâéß YÒ
§Ì„Ä Εà‡Ü߶„íß XÓß«·òY ½‚݃zÇ‹éß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ÒéßÄÜß Óß«Ó߸éßoâs Ø„éßêΟ ½ŸÃˆ^·` §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ. ¦ Ó߸¢Î•à„¢
Ø„éßêΟ Εà‡Y·Ž WÈC Ò¿ŸfÄéß. 6§½ß¸téßÇ‹éß Ø‚ê@ §ß܃ ©¢Îˆ: 2§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·Žo
ÓŸâéß ÒéßÈ؄éßéß ïÓß`Y·ŸÏˆ·ŸÃ„éßÜßéß ·„HÓß« ½ß¸…Äéßá¸éßÜßâéß,
Óßÿo¬ Üßâéß, ½ßÜ« Üzß âß éß ¥¢Î‹ÃZˆ ¨P½ß…¸ ¶j í„ ß XÓß·« òY ½‚݃zÃé„ .ß Ì„º½ß¸Ó•Ó߸éß Ì„º½ßÓ¸ •Óé¸ß ß ½ßÅ
¸ Ë
jß ¢ ¨P½ß…¸ j ¨à‡âx ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó
Ò…¢Îˆ.
897 ØßéßÉwØ„ê 44:3-18
11·ŸÒ…â §úà‡Ø•éG
Òéߢ̄éßÇ‹éß ¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsÇ‹éß, ß Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‹é,ß Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éß
''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ QéßΈ·Ž, Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸ Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿•½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Qé߶„íß Õ®„Ø„éߢ
ÜßYsÅŽ QéßΈ·Ž Ó•âéß Ã„½ß«t¢Sâ Õ®„Ø„éߢ·„Ä R½ß¸Ì„éßoÜßâéß ·„Ľ‚éßñâ R½ß¸Ì„éßoÜßéß ·„Üßéß»„Á•Ø„éßŃY·Ž Ó•âéß Yà„f
QéßĢ̟ ¿„êà‡Ã„éß. ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜßZs ¨ÓŸÇ‹éß ÒÅŽj Øßéߢ¿Ÿâéß. Ø„éßêΟ Ò¢à‡âs¢ÌŸ ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß!
ß݄z »„éßÅßj܃z Ò…ÓŸsØßéß. 3ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜßéß 12Ø„éßêΟÜó Õߺéß Ì„¶„íßaÒÒéߢΈ RéßC܃Äéß. ½ŸÃˆ

¿•Ø„éßéßÅßÒÜßzÓ• ¦ ú½ß¸Î•à‡ÜßZs ÓŸà„âÒéßØ„êxØßéß. ¦ ·„aÇ‹ ¨P½ß¸…j¶„íß ÒSfØ„éßéßÓŸsÄéß. ·ŸY Ø„éßêΟ


ú½ß¸ÁÜßéß ¥âxΕÒÌ„Ü߶„íß ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. ¥Îˆ Ò¢à„¢Üó RéßCHâ ¦ ·òΈqÒéߢΈZ Ó•âéß ÓŸà„â¢
ÓŸ¶„íß ·ó½ß¸·ŸÃ„ËÒéßØßéßx¢Îˆ! »„Ì„¢Üó Qéß ú½ß¸ÁÜßéß Qéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ·„Wo½ŸÌ„ÕßÇ›»‡Y, ¦·„HÌó»‡Y ¿„Y
½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßé ¦ ¥âxΕÒÌ„Üßâéß ¯Ã„éß»„Äéß; ¦ÃŸÏˆ¢¿„ ¯ö̟Äéß. §Ì„Ä Εà‡Üß½ŸÃ„éß QÈY »„éßÈ¢S ¿‚Ç‹éß»‡
ܕ΋éß. 4¦ ú½ß¸ÁÜß Ò΋q¶„íß ÓŸ ú½ß¸Ò·„oÜßâéß ¥Ó•·„ ½ß¸ÃŸx ¿‚½ß¸té߶„íßӕ܃ QÄéß Ì„Ø„êÄ̟҅Äéß. QÈ·Ž ÁÈCâ
Ø„êÜß éß ß ½ß¢¸ ½ß« Ø„ééß Óß Ÿsâéß. ¦ ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ÓŸ ðÓßÒ¶„íÜß éß .ß Ó߸¢½®ß¸éßÅßâÜßâéß Ì„Üßé¿„éß·òY §Ì„Ä Εà‡Üß½ŸÃ„éß Õ®„Ø„éß
¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß ÓŸ Ó߸¢Î•à‡Ys ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¿‚¯ŸtÄéß. 'QéßÉ úÕ®ƒ¢Ì„éßÜß̟҅Äéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß à‡¯ŸY·Ž ÒêÄéß ð½ßÄ
Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸Y ¿•Ø„éßÒ΋éßq. Rú»„@ßϋâ RḠ̟҅Äéß. ¦ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß §Ì„Ä ΕLØ„éßéßÜßéß
Ø„éß½‚éß` RéßÒéßwHs Ó•âéß ¥Ó߸Ux¢¿„éß ¶„íߢÅßéßâsÅßéßz" ¥ÒÒêâ½ß¸Ã„éßf̟Äéß. 13¨P½ß¸…jÜó YÒÓß«¢¿„ŃY·Ž
½ŸÃ„éß ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß ¿‚¯ŸtÄé.ß 5·ŸY ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸ ú½ßÒ¸ ·„Üo ÒSfâ ½ŸÃˆY Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. ½ŸÃˆY K·Žä¢¿„ŃY·Ž
ÒêÅß Râܕ΋éß. ú½ß¸ÁÜßÓ߸Üßéß ú½ß¸Ò·„oÜßâéß Üß·„äxï½ßÅßjÓ• Ó•âéß ·„WoY, ·ŸäÒêYs, Õ®„Ø„éߢ·„Ä Ãó»‡Üßâéß RY
Ü•Îé‹ .ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß Î‹éáß j¸ ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒêâÜ•Îé‹ .ß Ø‚êCNŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„ÃŸYs K·Žä¢Sâ RÏ‹¢
¥âxΕÒÌ„Ü¶ß í„ ß ÕßÜéß Üß éß ß ¥Ãˆt¢¿„Å¢ß ß ½ŸÃ„éß ÒêâÜ•Îé‹ .ß »‡Ó• ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß ¶„îÇ‹ Ó•âéß K·ŽNä Ÿoâéß. 14Ø„éßêΟÜó
6·ŸÒ…â ½ŸÃˆ Qéß΋ ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„ê½ß¢ « ¿Ÿâéß. Ø„éê ß ÎŸ ÕßW·Ž ÕßØ„éßÅ߽߸Ǜ ¨P½ß¸…jÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs ·òΈq
½ß¸ÅßjËŸÜßâéß, Ø‚êÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ QÏ‹éßÜßâéß Ó•âéß ÒéߢΈÜó ° ³·„aÇ‹ê ÓŸ K·„äâéß Ì„½ß«t¢¿„é·óÜ•Ç‹éß.
K·Žä¢¿Ÿâéß. ¨ÓŸÇ‹éß ¥R Ò…âsÅßéßz»‡ Ø‚êÄêá¸Ü•Òéßéß Ø„éê ß ÎŸ¶„íß WÈC ßÒŃY·Ž ³·„aÇ‹éß ¶„îÇŸ Ré߻܄ Çß é‹ .ß
⻄ßYs, Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ÒÅŽj ß݄z »„éßÅßj܃z ½ŸÃ„éß Ø„éßêΟ¶„íß WÈCÒSf ÒéßÄÜß ¥·„aÇ‹ YÒ
ÓŸ ·ó½ß¸¢ ÒêÈf½•Óß«¢Îˆ."" Óß«¢¿ŸÜßY ·óÄé߶„íߢŃÄéß. Õߺéßà„£ Ì„½ß«t¢¿„é߶„íßâs
7§úà‡Ø• é ß Ü ß é ß Î• Ò …Ç‹ é ß , Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â Õßºé ·òΈqÒéߢΈ Ì„½ß¸t, ½ŸÃˆÜó ³·„aÇ‹éß ¶„îÇ‹
Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Rú»„@ßϋâ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í WÈC ½‚Ý„zÇ‹éß.""
15¨P½ß¸…jÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ Ø„éßêΟ
¿•Ó߸êo RéßÒéßwHs QéßÄéß ¯¢Î‹é߶„íß ÕƒÏ‹ï½ßÅßéßj¶„íߢÅßéß
ÓŸsÄéß? Ø„éßêΟ ¶„íßÅßéߢÕߢ âéߢS ½ß¸…Äéßá¸éßÜßâéß, Ó߬oÿÜßéß ¥âxΕÒÌ„Ü߶„íß Ï‹ê½ß¸, Ή½ß¸, Ó‚`½•ÎŸxÜßéß Ó߸ÒéßÈt
Ó߬oÿÜßâéß ÒéßÈ؄éßéß ½ß«ÜßzÜßâéß, ½ß¸Óß«·„¢Î‹éßÜßâéß ½•Ã„éß Ó߸éßoÓŸsÄéß. ¥Îˆ ½ŸÃˆ Õ®„ÄoÜ߶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„éß
¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ¦ RÏ‹¢»‡ Ø„éßêΟ Ò¢à„¢Üó ¯Ò|Ã„ê ½ŸÃˆY ½ŸÃˆ¢¿„ܕ΋éß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ï½ß΋q »„éߢ½ß¸…»‡ ·„ÜßéßÓ߸éß
Réß»„Ü߶„íߢǟ QéßÄéß ¿•Ó߸é߶„íߢÅßéßÓŸsÄéß. 8Rú»„@Üßâéß ·òÓŸsÄéß. ½ŸÃˆÜó ΋·ŽäË ¨P½ß¸…jÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéßÓŸsÄéß. ¥âxΕÒÌ„Ü߶„íß Ó‚`½•ÎŸxÜßéß
Ì„Ø„êÄéß ¿•Ó߸êo Qéß^â΋é߶„íß ÓŸ¶„íß ·ó½ß¸¢ ·„Hc¢¿„ ¥ÃˆtÓßé¸ âoß s Óßÿo¬ Üß Õ®Ã„ Üo„ éß ß ØßéÃß w‰ Ø„êÌó §Üƒ ¥ÓŸsÄé:ß
΋Üéß fß ¶„íÓß ŸsÄé?ß §½ßt¸ éßÇé‹ ß QéßÃé„ ß ¨P½ß…¸ Üj ó ©ÓŸsÄé.ß 16''ZÒ… Ò궄íß ¿‚½…¸ß Ì„éâ ß s Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Óߢ¸ Εà‡Ys
ÒéßIz QéßȽ߸téßÇ‹éß ¨P½ß¸…j¶„íß ¿‚¢Îˆâ ÕßêÅß·„½ß¸… Î•Ò ½•éÒß éßéß Râ¢. 17¦·Ÿà„ ßˎ·Ž Ï‹ê½ß¸ Ó‚½` •ÎŸxÜßéß ÓßÒ¸ éßÃtˆ
Ì„Ü߶„íß ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈtÓ߸êo ÓŸ¶„íß ·ó½ß¸¢ ·„HcÓ߸êo NŸoÒéßY ½•éßÒéßéß ½‚éßé߶„íßa¶„íßÓŸsÒéßéß. ½•éßÒéßéß ½‚éßé߶„íßa
©ÓŸsÄéß. Qéß^·` Qéß_à RéßÒéßwHs Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ó߸éß ¶„íßâs RÏ‹¢»‡ ¥¢ÌŸ ¿•NŸoÒéßéß. ¦½‚é߶„íß ½ß¸†ÁÜó
¶„í¢ß ÅßéÓß ŸsÄé.ß ·_ ÒÜߢ ¥Îˆ Qéß Ì„ð½ßt. §Ì„Ä Εà‡Üß½ŸÃ„éß ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢S, ¯ŸÓŸÃ„tË Ó߸ÒéßÈtNŸoÒéßéß. »„Ì„¢Üó
RéßÒéßwHs »„êÈf ¿‚Ç‹éß»‡ ÒêŃzNj̟Äéß. ¨ Õ®„êRéß ½•éÒéß܃ ¿•à‡¢. »„Ì„·ŸÜߢÜó Òê ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß, Òê
Qéß΋ Ò…âs ßÁƒxÜßZs RéßÒéßwHs ÙÝ„â ¿•NŸoØßéß. ßEÜßéß, Òê ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ¥Üƒ ¿•à‡Ã„éß. Ø„éßêΟ
9Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßâéß QéßÄéß ÒéßÈf
½ß¸ÅßjËŸÜßÜóâé, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ QÏ‹éßÜßÜóâéß
¯öØ„êß? Ø„éßêΟ ßEÜßéß, ßËéßÜßéß ¿•Óß«â ú¶„îÄ ½•éÒß éߢ̟ ¥Üƒ ¿•à‡¢. ¦·Ÿà„ ßˎY ½•éÒß éßéß ¦ÃŸÏˆ¢S
·ŸÃŸxÜßéß QéßÄéß ÒéßÈf¯öØ„êß? QéßÄéß, Qéß Õ®ƒÃ„xÜßéß â½ß…¸ Ç‹éß Ò궄íß ½ß…¸ á¸aÜߢ»‡ ¦@Ä¢ ÎòÈ·¢Ž Έ. Ò궄íß
·„HÓß« Ø„éßêΟÜóâéß ÒéßÈ؄éßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„ RÁØ„é¢ß ¿•¶î „ ȢΈ. Ò궄íß ° ·•Çê ‹ Óߢ¸ Õ®R„ ¢¿„ÜΕ é‹ .ß
QÏ‹éßÜßÜóâéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ÒéßÈf¯öØ„êß? 18·ŸY ½•éÒ
10¨ÓŸÅŽ·• Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéßéßw ÌŸÒéßéß Ì„Cc¢¿„éß
ß éßéß ¦·Ÿà„ ßˎ·Ž ¯ŸZØ„êÜßéß ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢¿„Å¢ß
ÒêY½•à‡¢. ¦½‚éß ½ß¸†ÁÜó §ÒZs ½•éßÒéßéß ¿•Ø„éßÅߢ
·óÜ•Îé‹ .ß ÓŸ½ßÅ ¸ »zß ûÃ„Ò Õ®ƒÒ½•éQß éß ¿„ê½ßܸ Ε é‹ .ß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ÒêYâ½ß¸tÅŽ âéߢǛ Ò궄íß ¥Ó•·„ Ó߸ÒéßÓ߸xÜßéß
ÓŸ ÕóÏ‹âÜßâéß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„ÜΕ é‹ .ß Qéß¶í„ ,ß Qéß ½ßÌ« Ä é„ Üß ¶ß í„ ß Ò¿ŸfØßéß. Òê ú½ß¸ÁÜßéß ·„Ì„éßoÜß¿•Ì„, ¦·„H¿•Ì„ ¿„¢½ß¸
ØßéßSfâ ϋÄwà‡NŸoÿYs ½ŸÃ„éß ¯ŸÅŽ¢¿„ ܕ΋éß."" ÕßÇŸmÄéß.""
ØßéßÉwØ„ê 44:19-45:4 898
19 ̄Äéß½ŸÌ„ Ó߬oÿÜßéß ÒêŃzǟÄéß.* ½ŸÃ„éß ØßéßÉw ½ŸÃˆÜó ³·„aÇ‹éß ¶„îÇ‹ Òéß^ÃâsÇ‹êß ÓŸ ð½ßÄéß Qéß΋
Ø„êÌó Øßéß܃ ¿‚¯ŸtÄéß, ''½•éßÒéßéß °Réß ¿•Ó߸éßoÓŸs½‚ê ½Ÿ»‡qÓŸÜßéß ¿•Ø„éßÇ‹éß. ''YÌ„éßxÇ‚`â Ø‚éßÈ꽟 NŸ·Žä»‡ "
Òê Õ®„ÄoÜ߶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¦·Ÿà„ ßˎ·Ž Ï‹ê½ß¸ Ó‚`½•ÎŸxÜßéß ¥Y ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸tÄéß.
27'''¦ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß »„ÒéßYÓ߸éßoÓŸsâéß.
¥Ãˆt¢¿„éßÅ߶„íß Òê Õ®„ÄoÜß ¥âéßÒéßW ¯ô¢ÎŸÒéßéß. ½ŸÃˆ
¥âéßÒéßWÌóÓ• ½•éßÒéßéß ¦½‚é߶„íß ¯ŸZØ„êÜßéß ½ŸÃ„ ·ŸY ½ŸÃˆ Ó߸¢_·äÒéߢ ·òĶ„íß Ó•âéß ½ŸÃˆY »„ÒéßY¢¿„Åߢ
Õóà‡Òéßéß. ¦½‚éß ú½ß¸WÄê½ß¸¢»‡ ½•éßÒéßéß ¶„íßÇ‹éßÒéßéßÜßéß Ü•Î‹éß. ½ŸÃˆY ΂Õßu ·òÅßjŃY_· Ó•âéß ·„Yï½ßÅßéßj¶„íßY
¿•Ø„éßÅߢ ¶„îÇ‹ Òê Õ®„ÄoÜ߶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß."" Ò…ÓŸsâéß. ¨P½ß¸…jÜó Ò…âs Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß ¦·„HÌó
20½ß « Ò éß w Åß Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê ¦ Óß ¬ o ÿ ½ß ¸ … Ä é ß á ¸ é ß Ü ß Ì ó ÒêÇ› ¿„Y¯ö̟Äéß. ·„Ì„éßoÜßÌó âÄ·„ÕßÇ› ¿„Y¯ö̟Äéß.
ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ¨ Rá¸Ø„êÜßZs ¿‚½ß«tâ ¦ ú½ß¸ÁÜßÌó ½ŸÃ„Üƒ ú·„½•é߽߬ ³·„È ̄Äéß½ŸÌ„ ³·„Äéß ¥¢Î‹Ã„ê ÒéßéßC
¥Ì„Ç‹éß ÒêŃzǛӟNjéß. 21¦ ú½ß¸ÁÜßÌó ØßéßÉwØ„ê ðÓßÒĶ„í ¿„Y¯ö̟Äéß. 28·ò¢Ì„ÒéߢΈ Ø„éßêΟ½ŸÃ„éß
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ø„éßêΟ ½ß¸ÅßjËŸÜßÜóâéß, Ø‚éßÃ„ê ·„Wo½ŸÌ„ÕßÇ‹¶„íߢǟ Ì„½ß«t¢¿„鶄íߢŃÄéß. ½ŸÃ„éß ¨P½ß¸…j
á¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢Üóâéß QéßÄéß ¨ ΕÒÌ„Ü߶„í ¿•Óß«â ÕßH âéߢǛ Ø„éßêΟ¶„íß WÈC ÒNŸoÄéß. ¥Üƒ Ì„½ß«t¢¿„éß
¥Ã„tËÜßéß Ø‚éßÈ꽟 »„éßÄéßoï½ßÅßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. QéßÄéß, ·ó»„H»• Ø„éê ß ÎŸ ½ŸÃ„éß Õߺéß Ì„¶í„ aß Ò ÒéߢΈ ÒêúÌ„½•é.ß
Qéß ½ß«Ì„ÄéßÜßéß, Qéß ÃŸE, Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ¨P½ß¸…jÜó YÒÓß«¢¿„ŃY·Ž ÒSf úÕßW·Ž ÕßØ„éßÅ߽߸Ǖ
Î•à„¢Üó §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜßéß ¦ ½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ã„éß. QéßÄéß ¦ Õߺéß ·òΈqÒéߢΈ Ø„éßêΟ ½ŸÃ„éß ¯ÒÈ ÒêÅß YÁ
¿•Óâ«ß ½ßY¸ Y Ø‚éÈ ß ê½Ÿ »„éÃß é„ ïoß ½ßÅéß ·jß òY ΟYY »„éÃß ¢ˆ S ÒéßÒ…Ì„é¢ß Îó Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶„í¢ß ŃÄé.ß ÓŸ ÒêÅß YÁÒéßØéß xß
¦Üó¿„â ¿•à‡Ç‹éß. 22̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 Qé߽߸Åßz âÎó, ½ŸÃˆ ÒêÅß YÁÒéßØéß xß âÎó ½ŸÃ„½t¸ß éßÇé‹ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ß
¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ ´Ã„éßt ÒU¢¿„ Ü•·„¯öØ„êÇ‹éß. QéßÄéß ¶„í¢ß ŃÄé.ß 29§·„aÇ‹ ¨P½ß…¸ Üj ó RéßÒéßwHs Ó•âéß K·ŽNä Ÿo
¿•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ¥Ó߸ âY Ì‚HðÓßÅߢ΋é߶„íß ³·„ Y΋Ä}⢠§NŸoâéß." §Î•
Ux¢¿„é߶„íßÓŸsÇ‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ø‚éßÈ꽟 Qéß Î•à‡Ys Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa. '¥½ß¸téßÇ‹éß RéßÒéßwHs K·ŽäNŸoâY
ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÈf ½•à‡Ç‹éß. ¥·„aÇ‹ §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ¿•Óß«â ú½ß¸ÒêË¢ YÁÒéßÒ…Ì„éߢ΋Y Qé߶„íß Yà„f
¯Ò|Ç‹ê YÒÓß«¢¿„Ç‹éß. ¥âéßxÜßéß ¦ ßÁƒxYs »„éßÈ¢S Ø„é¢ß »‡ Ì‚Üéß Óß é¸ß ¢oß Îˆ. 30Ó•âéß ¿‚½t«ß âΈ ¿•NŸoâÓ•¢Î‹é¶ß í„ ß
¿‚Ç‹m»‡ ¿‚½ß¸té߶„íߢŃÄéß. 23¥âx ΕÒÌ„Ü߶„íß QéßÄéß §Îˆ ³·„ Y΋Ä}â¢." Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ Ì‚HØ„éß
ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢Sâ ·ŸÃ„Ë¢»‡ Qé߶„íß ·„MŸjÜßZs Á•Óé¸ß Óoß ŸsÇ‹é:ß '½®Ã¸ß òÈéú½®¸ß ¨P½ß…¸ ¶j í„ ß ÃŸE. à„úÌ„éÒß …Üßéß
Ò¿ŸfØßéß. QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß. ¥Ì„YY ¿„¢½ß¸FÓ߸éßoÓŸsÄéß ½®ß¸ÃóÈéú½®ß¸âéß ¥Ì„Y
QéßÄéß Ø‚éßÈ꽟¶„íß RÏ•Ø„éßéßÜœ` Ò…¢Ç‹Ü•Î‹éß. Qé߶„íß à„úÌ„éÒß …Üß¶í„ ß Ó•â½ßt¸ CNŸoâéß. ÓßΫ aˆ Ø„ê Ø„éê ß ÎŸ ßE.
¥¢Î‹Á•Óâ«ß ¦Ø„éâß ¦Î•à‡Üßâéß»‡Y, ¦Ø„éâß Y_ÃKq ¢Sâ Ó߫ΈaØ„ê à„úÌ„éßÒ… Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß. Ó߫ΈaØ„êâéß
ÓŸxØ„éÓß ê ¸ß úÌŸÜßâéß »‡Y QéßÃé„ ß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„ÜΕ é‹ .ß Î•Ò…Y Ó•âÌ„Y à„úÌ„éßÒ…¶„íß ¥½ß¸tC¢¿Ÿâéß. ¥Î• ÉW»‡ ½®ß¸Ãó
³Ç‹¢ÕßÇ›·„Üó* Qéß ÕƒÏ‹xÌ„âéß QéßÄéß RÓ߸wÈ¢¿ŸÃ„éß."" Èéßú½®ß¸âéß Ó•âÌ„Y à„úÌ„éßÒ…¶„íß ¥½ß¸tCNŸoâéß." ""
24̄Äéß½ŸÌ„ ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ ©Î•qK¢S ØßéßÉwØ„ê

§Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''§½ß¸téßÇ‹éß ¨P½ß¸…jÜó ©âs Ø„éßêΟ ՃÄ궄í߶„íß ³·„ ÒÄoÒêâ¢


ú½ß¸Á܃ß, Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa Râ¢Ç›: 25§úà‡Ø•éßG
Ø„ééß Üß ß Î•Ò…Ç‹é,ß Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß é‹ ß ¥Øßéâß Ø‚éÈ
Ø‚éÈ
45
ß êØ„ê·•Òéßéß ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß Ø‚êá¬Øê
Ø„éßêΟÜó ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß
ß ê½Ÿ

¿‚½…¸ß Óo ŸsÇ‹é,ß 'QéßÃé„ ß ÒéßÃØ ¯ŸÜßâ ÓŸÜßÒc Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢* ÁÄé»ß é„ Ì


ˆ é„ éß ß Qéß Õ®ƒÃ„xÜßéß °Réß ¿•NŸoÒéßY ß ê
„ ©¢Ç‹»‡ ú½ßÒ¸ ·„o
Ø‚éß`â ØßéßÉwØ„ê ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß Ó•Ã‰Ø„ê
¿‚½t«ß ÓŸÃó ¥Îˆ ¿•à‡Ã„é.ß ¦·Ÿà„ ßˎ·Ž ''½•éÒß éßéß ½‚ééß ¶ß í„ aß
¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ ՃÄ궄íßÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ՃÄ궄íß ¨
¶„íâß s ÕßÜéß Üß éß ß ¥ÃˆtNŸoÒéßé,ß ¯ŸZØ„êÜßéß ½ŸÃ„¯öNŸoÒéßé"ß "
¥Y QéßÄӟsÄéß. ¥ØßéßÌ• ¥Üƒ»• ¿•Ø„éߢǛ. QéßÒêÅß Rá¸Ø„êÜßâéß ½ß¸…Ó߸o·„ Äê½ß¸¢Üó ßà‡Ç‹éß. ØßéßÉwØ„ê
ú½ß¸·ŸÃ„¢ QéßÄéß ¿•NŸoÒéßâs ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. Qéß ÕƒÃ„ê¶„í߶„íß ¿‚½ß«tâΈ §Îˆ: 2''§úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Ç‚ñâ
½Ÿ»‡qÓŸÜßâéß QéßÃé„ ß YÜßÕ‚Åéß ·jß ó¢Ç›. 26·ŸY, ¨P½ß…¸ Üj óØ‚éÈ ß ê½Ÿ Z¶„íß ¿‚ð½ßtΕÒéßâ¢_Å,ß 3'ՃÄ궄î, ZR܃
YÒÓß«Ó߸éßoâs ´ Ø„éßêΟ ú½ß¸Á܃ß Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î• ¥ÓŸsÒ…, ÓŸ¶„íß ·„á¸j¢ ÒSf¢Îˆ. ÓŸ Ճϋ¶„íß ÌóÇ‹éß
à‡Ys Râ¢Ç›: ÒéßUÒé߻܄ ß ÓŸ ð½ßÃé„ ß Qéß΋ ¨ ú½ßÒ¸ êË¢ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓŸ¶„íß Î‹é:ß ¹ƒYs Øßé¿ ß ŸfÇ‹é.ß Ó•âéß Réß·aŽ H
¥ÜßÓß«¯öØ„êâéß. ÓŸ ՃϋÜßÒÜßz Ó•âéß Réß·ŽaH ·„ëK¢S
¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß: §½ßt¸ éßÇé‹ ß ¨P½ß…¸ Üj ó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s Ø„éê ß ÎŸ
¯öØ„êâéß. ÓŸ¶„íß Rúà‡¢W Ü•Îé‹ .ß """ 4ØßéÃß w‰ Ø„ê, ZRΈ
̄Äéß½ŸÌ„ Ó߬oÿÜßéß ÒêŃzǟÄéß §Îˆ ú¯ŸTâ úD¶„í ¥âéß½ŸÎ‹¢ ՃÄ궄í߶„íß ¿‚½ß¸téß: 'Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß:
âéߢǛ XÓß«·òâÕßÇ›¢Îˆ. ¨ ½Ÿ·„x¢ Èú\ ú½ß¸WÜó ܕ΋éß. 'Ó•âéß YÈw¢Sâ ΟYY Ó•Ó•ß ½ß¸Ç‹»òÅßéßjÌ„éßÓŸsâéß.
Ε҅Y ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ Õߺéßà‡ §Îˆ ½‚êðá ϋÄwà‡úÓ߸o¢
·ŸÒ¿„éßf. ¥Îˆ Ε҅Y·Ž, §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x ¶„íΈÈâ
³Ç‹¢ÕßÇ›·„. ¸ 605Ò Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢.
Ø„éêß ÎŸÜó ... Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ ¥â»‡ ú·•.½ß†
899 ØßéßÉwØ„ê 45:5-46:15
7
Ó•âéß Î•YÓ‚Ì ` • ÓŸÅŽWÓó ΟYY Ó•Ó• ï½ß÷ˆ ½Ž •Óé¸ß Óoß Ÿsâéß. Ó‚`Üßéß âΈ܃ ¦ Ò¿•fΈ ¯ÒÄéß? ½ß¸Ã„ÒÝ„éßz
Ø„éßêΟÜó ú½ß¸W¿óŃ Ó•â܃ ¿•NŸoâéß. 5ՃÄ궄î, Ìò¶„íßaÌ„ê ú½ß¸ÒU¢¿• ¦ Òéß@âΈ܃ Ò¿•fΈ
ZÒ… Z ·òÄ^·ñ »ò½ß¸t Rá¸Ø„êÜß^·` ¯Î‹éßÄéß ¿„êÓ߸éßo ¯ÒÄéß?
8 ¯ô¢C ú½ß¸ÒU¢¿• Ó‚`Üßéß âΈ܃ Ò¿•fΈ ¨P½ß¸…j
ÓŸs½Ÿ? ZÒ… ½ŸÅŽ ·òĶ„íß ¿„êÇ‹Ò΋éßq. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß,
Ó•âéß Õ®„Ø„éߢ·„Ä R½ß¸Ì„éßoâéß ú½ß¸ÁÜߢ΋È Qéß΋·Ž ·„Üßéß»„ Î•à„½•éß. Òéß@ ½•»„¢Ìó ú½ß¸ÒU¢¿• Òéß@ âΈ܃
Á•Ó߸éßoÓŸsâé »„âéß·„ ZÒ… ½ŸÃˆ ·òĶ„íß ¿„êÇ‹Ò΋éßq." §R Ò¿•fΈ ¨P½ß¸…j Î•à„½•éß. 'Ó•âéß ÒSf Õ®„êRéßY
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚½t«ß â Rá¸Øê „ Üßé.ß 'ZÒ… ¿ŸÜƒ ¿óÅ߶z í„ ß ·„½t«ß ½•NŸoâéß. Ó•âéß â»„ÃŸÜßâéß, ½ŸÅŽ Y½ŸÓßé¸ Üß âß éß
½‚ÝÒz„ ÜßÓ«ß Ò…¢Åßé¢ß Έ. ZÒ… ¯·„aÇ›·Ž ½‚JÓz Ÿ ú¯ŸË¢Ìó ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß" ¥Y ¨P½ß¸…j ¥¢ÅßéßâsΈ.
9 »„éúß Ã„½…¸ß ÃûÌ„éÜ
Ì„½ß«t¢¿„é߶„íßӕ܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß.""" ß ƒzß, Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ·„ÎÜ‹ ¢ß Ç›. NŸÃ„Ïé‹ ß
܃zß, à„Ľ•»„¢Ìó Ä͟Üßéß ÌóÜߢǛ. Ø‚êÏ‹éß
ßÁƒxÜ߶„íß Ó߸¢Õߢψ¢Sâ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à‡Üßéß Üƒzß Òéßé¢ß ΋é¶ß í„ ß ½ßθ ¢‹ Ç›. ¶„îá¸é,ß ½ß†
¸ Ì„éß ïÓßY` ¶„íß
46 ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉw؄궄íß ¨ Ó߸¢Î•à‡Üßéß
Ò¿ŸfØßéß. ¦ Ó߸¢Î•à‡Üßéß RRÏ‹ Εà‡Ü߶„íß
܃ß, Qéß ÇŸÝ„zâéß ¿•Õßêâ¢Ç›. ÜßêΉ؄éßéß܃ß,
Qéß RÜßz¢ÕßéßÜßéß ½ŸÇ‹¢Ç›.
10 ''·ŸY ¦ ÃóE Óß ¸ Ã „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â Òéß â
Ó߸¢Õߢψ¢S ©ÓŸsØßéß.
Ø‚éßÈ꽟 »‚ÜßéßNŸoÇ‹éß! ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó
¨P½ß¸…jâéß »„éßÈ¢Sâ ÒÄoÒê⢠¦Ø„éâß à„úÌ„éÒß …Üß·Ž Ì„Câ K·„ä ¦Ø„éâß RψNŸoÇé‹ .ß
2¨ ÒÄoÒê⢠¨P½ß¸…* j Εà‡Ys »„éßÈ¢S ¿‚½ß«t Ø‚éßÈ꽟 à„úÌ„éßÒ…Üßéß ½ŸÃˆ·Ž ¥Ã„Ô½‚éßñâ K·„ä
ÕßÇ›âΈ. ¥Îˆ ½®ß¸ÃóÓ‚·ó ïÓß`ÓŸxY·Ž Ó߸¢Õߢ ψ¢SâΈ. ¥âéßÕ®„RNŸoÄéß. ̄⠽߸Y ½ß¸†Ãˆo ¥Ø•éßxÒĶ„íß
Ó‚·ó ¨P½ß¸…j ßE. ¥Ì„Y ïÓß`âx¢ ·„^ÃaQéßá¸éß ¥Ó• ·„Wo ºÌ„ÒêÄéÓß é¸ß ¢oß Îˆ. ΟY Ä·Îo„ Ÿº¢ X_ÃÒÄ¶í„ ß
½ßÅ
¸ Ëjß ¢ Ò΋q ´Ç›¢½ßÕ¸ Çß ¢› Έ. ·„^ÃaQéßáé¸ ß Ø„éê
ß ú½®Å
¸ß Ó• é¸ß ß ·„Wo Ó߸¢ºÃˆÓ߸éßo¢Îˆ. §Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ¯¢Î‹éß
âΉ XÄ ½ß¸ÅßjË¢. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÒÜßzâ¢_Åß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Òéßâ Ø‚éßÈê
½®ß¸ÃóÓ‚·ó ïÓß`ÓŸxYs ·„^ÃaQéßá¸éß Ò΋q ´Ç›¢¿ŸÇ‹éß. ½Ÿ¶„íß ³·„ ÕßH ÁÄ»„ÒÜßÓß« Ò…¢Îˆ. ¦ ÕßH
¥½ß¸téßÇ‹éß Ø„éßêΟ ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß ¯ŸÜß ¨P½ß¸…j ïÓß`âx½•éß! ¥Îˆ ©Ì„oÄ Εà‡â Ø„éßêú½®ß¸
âÜó ÓŸÜßcÒ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ »„Ç‹éßÓ߸êo ©¢Îˆ. ßÁ‚`â Å•Ó߸éß âΈ ³Ç‹éßmâ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
11 ''¨P½ß ¸ … j , CHØ„ ê ΋ é ß ÒÄ ¶ „ í ß ½‚ J z Òéß ¢ ΋ é ß
Ø‚ é ß È êØ„ ê ·• Ò éß é ß Ø‚ ê á¬ Ø „ ê ¶„ í ß Ò êÄ é ß Ç ‹ é ß .
¨P½ß¸…j¶„íß Ó߸¢Õߢψ¢Sâ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ §ß܃ Ì‚¿é„ fß ·ó. ZÒ… Òéߢ΋éÜß Óß •·¢„ Ì„Øê „ Äé¿
ß •NŸoÒ…,
©¢Îˆ: ¥ØßéßÓŸ ¥R Z¶„íß ©½ß¸Ø‚껄½ß¸Ç‹Ò…. Z
»‡Ø„êÜßéß ÒêâÒ….
3 12 Z Ãó΋ââéß Î•à‡Üßéß R¢ÅƒØßé.ß Z °Ç‹ét
''Qéß Sâs, ï½ß΋q ÇŸÝ„zâéß XÓ߸éß·ó¢Ç›. Ø„éßéßΟrY·Ž ß ú½ß½¸ ¢¸ß ¿„
âNjҢǛ. Òéߢ̟ Râ½ßǸ é‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ³·„ Ï‚ñÄxà‡H ÒéßÃØ ˆ ‚ééß ·ß „
4 »„éßúßÜßâéß Ó߫΋r¢ ¿•Ø„éߢǛ. ïÓß`Y¶„íß܃ß, QéßÄéß Ï‚ñÄxà‡H ¥Øßéßâ Ø‚êÏ‹éßYï½ßñ ½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß. ¦
»„éßúßÜßâéß ¯·„a¢Ç›. Ø„éßéßΟrY^·` QéßQéß Ó߸¢_·Ì„ Ø‚êÏ‹éßH΋qÃ„ê ·„HÓß« ·Ž¢Î‹ ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß.""
Ó߸p܃Ü߶„íß ½‚Ý„z¢Ç›. Qéß KÄúNŸoËŸÜßâéß ï½ßÅßéj
13ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉw؄궄íß Ø‚éßÈ꽟 ¨ ÒÄo
·ó¢Ç›. Qéß ¨^ÅßÜ߶„íß ½ß¸Î‹éßâéß ï½ßÅßj¢Ç›. Qéß
·„Ò¿ŸÜßâéß Ï‹Ãˆ¢¿„¢Ç›. Òê⢠¥¢Î‹Á•à‡Ç‹éß. ¨P½ß¸…jâéß ¯Î‹éßÃóaÒŃY·Ž
5 Ó•Ó•RéßÅŽ ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß? ¦ ïÓß`âx¢ Õ®„Ø„éß ·„΋HÒ¿•f Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßâéß »„éßÈ¢S ¨ ÒÄoÒêâ¢
½ß¸Ç›¢Îˆ! ïÓß`Y¶„íßÜßéß ¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. Ï‚`Äx §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ.
Ң̄éßÜœ`â ½ŸÃˆ ïÓß`Y¶„íßÜßéß ´Ç›¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß. ½ŸÃ„éß
14
Ì„Ì„oĽ߸Ǜ ¯ŸÃˆ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ½‚âéßΈÈC ''¨ Ó߸¢Î•à‡Ys ¨P½ß¸…jÜó Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸t¢Ç›.
¿„êÇ‹¶„íߢǟ ¯öÌ„éßÓŸsÄéß. ¯Åßéß ¿„êSÓŸ Réß»óqÜéß ß â»„Ã¢„ Üó Õóψ¢¿„¢Ç›. ¨ Óߢ¸ Εà‡Ys
Õ®Ø
„ é„ ¢ß ."" Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß
Óò½ß¸… (½‚éߢ½®ß«Óß÷)Üóâéß, Ì„º½ß¸Ó•Ó߸éßÜóâéß
6 ''½• » „ ¢ »‡ ½ß ¸ à „ é ß » ‚ Ì • o ½ ŸÃ„ é ß , Õß Ü ß Ò ¢Ì„ é ß Ü ß é ß ¶„ î ÇŸ
ú½ß¸¿ŸÃ„¢ ¿•Ø„éߢǛ: 'Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r½ß¸Ç‹¢Ç›.
Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„êH ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß. ¯¢Î‹éÒß Üzâß ¢_Åß Qéß ¿„éÅß ê
ß Òj …âs ú½ßÁ¸ Üßéß ·„W¿
o •
©Ì„oÃ„Î•à„¢Üó Ø„éßêú½®ß¸Å•Ó߸éß âΉ Xß⠧Έ ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß."
15 ''¨P½ß¸†j Z ÕßÜß½‚éß`â Ø‚êÏ‹éßÜœ¢Î‹é߶„íß ¿„¢½ß¸
ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
ÕßNj̟Äéß? ½ŸÃ„éß YÜßéßÒܕÄéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß
¨P½ß¸…j §½ß¸tÅŽ ¨P½ß¸…j ¦ÓŸÅŽ ±»„é߽߸…o. ¦ ·ŸÜߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆY Ó•Ü߶„íß ½ß¸Ç‹ÎóNŸoÇ‹éß!
±»„é߽߸…o ¥Y ½ß«ÜßÒÕßǕΈ.
ØßéßÉwØ„ê 46:16-47:1 900
16 ¦ ïÓß`Y¶„íßÜßéß ½ß¸Î•½ß¸Î• Ì„êH¯ö̟Äéß. ½ŸÃò·„È Í•Õ‚Ó߸éß Î•ÒÌ„Ø‚éß`â ¦½‚êâéßâéß* Ó•âéß K·Žä¢½ß¸
Qéß΋ ÒéÃò߷Ä é„ ß ½ßǸ Ì‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„é,ß 'ܕҢǛ, Òéß⢠âéßÓŸsâéß. Ó•âéß ½®ß¸Ãóâéß, ¨P½ß¸…jâéß ÒéßÈ؄éßéß ÎŸY
Òéßâ Ó߸|¢Ì„ ú½ß¸ÁÜß Ò΋q¶„íß ½‚݄Ο¢. Òéß⢠ΕÒÌ„Üâß éß K·ŽNä Ÿoâéß. ¨P½ß…¸ j ßEÜßâéß Ó•âéß K·ŽNä Ÿoâéß.
Òéßâ ÒêÌ„ëÕ®ê „ Réß·Ž ½‚J¯z öΟÒéßé.ß Òéßâ à„úÌ„éÒß … ½®ß¸Ãó Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸Ç›, ¥Ì„Ys âRéßwâ ú½ß¸ÁÜßâéß
ÒéßâHs ´Ç›Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. Òéß⢠§·„aÇ› âéߢS ¶„îÇŸ Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. 26½ŸÃˆ à„úÌ„éßÒ…Üß ¿•Ì„éßÜóz
½‚Jz¯ö½ŸH" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ´Ç›¯öØ•éß܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ¦ à„úÌ„éßÒ…Üßéß
17 ½ŸÃˆ Óß| ¸ ÓßÜp¸ ƒÜßÜó ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ,ß '¨P½ß…¸ j ßÁ‚ñâ ½ŸÃˆY ¿„¢½ß»¸ óÄéÌ„éÓß ŸsÄé.ß Ó•ÓŸ ú½ßÁ¸ Üßâéß ÕßÕéß Üß óâéß
½®ß¸Ãó _·ÒÜߢ ¦Ç‹¢ÕĽ‚éß`â ½ŸÇ‹éß; ¥Ì„Y ßÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„íß, ¥Ì„Y ðÓßÒ¶„íßÜ߶„íß ¥½ß¸tC
ú½ßÕ¸ ƒ® Ò¢ ¥Øßé¯ß öØßé¢ß Έ, ¥Y ¥âéß¶í„ ¢ß ŃÄé.ß """ NŸoâéß. ¿ŸÜß ·ŸÜߢ Òéßéߢ΋Åß ¨P½ß¸…j à‡¢WØ„éßéßÌ„¢»‡
18 ¨ ÒÄoÒê⢠ßEâéߢǛ ÒSfâΈ. Ó߸Ä|à„·Žo
Ò…¢Ç•Îˆ. ¨ ·„á¸j ·ŸÜƒÜßéß ¥Øßéßâ ̄ß|Ì„ ¨P½ß¸…j
Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟ؕéß ¦ ßE. ''YÌ„éßx ÒéßÄ܃ à‡¢Ì„¢»‡ Ò…¢ÅßéߢΈ."" ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß
Nj⻄éß ÓŸ ÌóÇ‹é»ß ‡ ú½ßÒ¸ êËÒéßéß ¿•½…¸ß Ì„éÓß Ÿsâéß. Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
³·„ Òéß@à„·ŽoҢ̄éßÇ‚`â ÓŸØ„é߶„íßÇ‹éß ÒNŸoÇ‹éß.
ÌŸÕóÄéß ·ò¢Ç‹Üƒ, Ó߸Òéßéßú΋Xß⻄Üß ·„^ÃwÜßéß ©Ì„oÄ §úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸÁƒxY·Ž ³·„ ÒÄoÒêâ¢
½ß¸Ã„|Ì„¢Üƒ ¥Ì„Ç‹éß »ò½ß¸t½ŸÇ‚` ©¢ÅƒÇ‹éß. 27''ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‹½‚ñâ Ø„ê·óÕßê,* Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq.
19 ¨P½ß¸…j ú½ß¸Á܃ß, Qéß ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß Ó߸Äéq·ó¢Ç›.
§úà‡Ø•éßÜßê, Ղ΋ÄÒ΋éßq. ¦ ΋êÄ ú¯Ÿ¢ÌŸÜß
ÕߢΉܜ` ¯öÒŃY·Ž Ó߫΋rÒéßҢǛ. ¯¢Î‹éßÒÜßz âéߢǛ Ó•âéß RéßÒéßwHs Ì„½ß¸t·„ Ä·ŽäNŸoâéß. ½ŸÃ„éß
â¢_Åß, Óò½ß¸… (½‚éߢ½®ß«Óß÷) ⻄Ä¢ K͈Üß½‚éßñ ÕߢΉÜßéß»‡ Ò…âs Εà‡ÜßâéߢǛ Qéß ½ß«ÜßzHs
Yßwâéß á ¸ x Òéß Ò …Ì„ é ß ¢ Έ . ⻄ à ŸÜß é ß ÓŸà„ â ·Ÿ¯ŸÇ‹ÌŸâéß. Ø„ê·óÕßé¶ß í„ ß ÒéßÃÜ„ ß à‡¢W, Ä·Ë ä„
ÒéßÒ…ÌŸØßéß. ½ŸÅŽÜó ¯ÒÄê YÒÓß«¢¿„Äéß! ·„Ht¢¿„ÕßÇ‹ßÌŸØßéß. ¥Ì„YY ¯Ò|Äê Õ®„Ø„éß
20 ''¨P½ß¸…j ³·„ ¥¢Î‹½‚éßñ⠦҅܃ ©¢Îˆ. ·ŸY
ï½ßÅßjܕÄéß.""
©Ì„oßâéßs¢Ç› ³·„ ÁóÉ»„ ΟYs ÒéßéßÓ߸ÄŃY·Ž 28 Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß, ''ÓŸ ðÓßÒ¶„íß

ÒÓ߸éßoâsΈ. Ç‹½‚ñâ Ø„ê·óÕßê, Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„íß. Ó•âéß ZÌó


21 ¨P½ß¸…j ïÓß`âx¢Üó ·ŽÃŸØßéß ïÓß`Y¶„íßÜßéß ·òR|â
Ò…ÓŸsâéß. Yâéßs ¥Ó•·„ §Ì„Ä Εà‡Ü߶„íß Ó•âéß
·óǂ΋êNj܃z ©ÓŸsÄéß. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„¢ÌŸ ½ß¢¸ ½ßØ
« é„ éß Óß Ÿsâéß. ¦ ßÁƒxÜßYsÅŽZ Ó•âéß Óßø |„
½‚âéßsF½ß« ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. à„úÌ„éß ÎŸÇ›·Ž ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ·ŸY Yâéßs Ó•âéß ½ß¸†Ãˆo»‡
Ì„Åßéßj·óܕÄéß. ½ŸÃˆ RÓŸà„â ·ŸÜߢ Ó߸Qé߽߫Ó߸êo ÓŸà„⢠·ŸZØ„éâß éß. ZÒ… ¿•Óâ«ß Z¿„½‚éñß â ·ŸÃŸx
©âsΈ. ½ŸÃ„éß ¥âW ·ŸÜߢÜóÓ• K·Žä¢½ß¸ Ü߶„íß ZÒ… Ì„½ß¸t·„ K·Žä¢½ß¸ÕßÇŸH. ·ŸÒ…â ZÒ…
ÕßÇ‹éß̟Äéß. K·„ä Ì„½ß«t¢¿„éß·òӕ܃ Yâéßs Ò΋Üßâéß. Yâéßs
22 ÕßéßÓ߸·òÅßéßjÌ„ê ¯ŸÃˆ¯öÒŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßWs¢¿•
ú·„ÒéßK·„äËÜó ï½ßÇ‹ÌŸâéß. ¥ØßéßÓŸ Z ½ß¸Åßz
¯ŸÒéßéß܃ ¨P½ß¸…j Ò…¢Îˆ. à„úÌ„éßÒ… Réß·ŽaH ÓŸxØ„ é ß ½ ß ¸ à „ ½ ‚ é ß ñ ⠩ΟÄ ¢ Ìó ÒêúÌ„ ½ • é ß
΋ÃÁˆ •Ãé„ Ìß ê
„ Ò…ÓŸsÇ‹é.ß ¥¢Î‹é¿ ß • ¨P½ß…¸ j ïÓßâ` x¢ ©¢Åƒâéß.""
¯ŸÃˆ¯öÒŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßWsÓ߸êoß ©¢Îˆ. »òÇ‹mÝ„éßz
¿•ÕßÅŽj à„úÌ„éßÒ…Üßéß ¨P½ß¸…j QéßΈ·Ž ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜß »„éßÈ¢Sâ Ó߸¢Î•à„¢

47
½ŸÃ„éß ''¿‚Åßzâéß âÈ_· Òéßâéßá¸éßx܃z Ò…ÓŸsÄéß."" ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉw؄궄íß Ø‚éßÈ꽟
23 Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsÇ‹éß,
âéߢǛ ¨ Óߢ¸ Εࢄ ÒSf¢Îˆ. ¦ ÒÄÒo êâ¢
''¨P½ß¸…j ¥Ã„ËŸxYs (ïÓß`âx¢) à„úÌ„éßÒ… âÈ·Ž ½®H«ß á¬Ø
o é„ éß Üß âß éß »„éÃß ¢ˆ SâΈ. »‡Áƒ ⻄â„ ï½ß` ½®Ã¸ß ó ΟǛ
½•NŸoÇ‹éß. ¥Ã„Ëx¢Üó (ïÓß`âx¢) ¿‚Åßéßz (ïÓß`Y ¿•Ø„éßŃY·Ž Òéßéߢ΋éß»‡ ¨ ÒÄoÒê⢠ÒSf¢Îˆ.
¶„íßÜßéß) ¿ŸÜƒ Ò…ÓŸsØßé. ·ŸY ¥Îˆ âÈ·Ž½•Ø„éß
ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. RéßÇ‹éßÌ„Üß·„¢^Åß ¯¶„íßaÒ»‡ à„úÌ„éß
ïÓß`Y¶„íßÜßéßÓŸsÄéß. Üœ·„a¶„íß RéߢS à„úÌ„éß ïÓß`Y¶„íß
¦½‚êâéß ¿ŸÜƒ à„ÌŸÕƒqÜßÒĶ„í ¨P½ß¸…jÜó ¦½‚êâéß ¥W
ÜßéßÓŸsÄéß. Òéßéß¹ßx½‚éß`â Ε҅Njéß. ¨ Õ®„Rá¸x ú½ß¸·„Åßâ ÁÈ»• ÓŸÅŽ·Ž
24 ¨P½ß¸…j¶„íß Ì„ÜßÒ¢½ß¸…ÜßÒ…Ì„éߢΈ. ©Ì„oßâéßs¢Ç› ©Ì„oÄ ¨P½ß¸…jÜó ¦ Î•Ò…Ç‹éß Réß·ŽaH»‡ ¦ÃŸÏˆ¢½ß¸ÕßNjܕ΋éß.
Ò¿•f à„úÌ„éß ïÓß`âx¢ ½ŸÃˆY ´Ç›Ó߸éßo¢Îˆ."" ·ŸY ΋·äŽË ¨P½ß¸…jÜó, Òéßéß¹ßx¢»‡ ßÁÏŸY ⻄Ľ‚éß`â
Í•Õ‚Ó߸éß ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó §¢·Ÿ ¨ Ε҅Njéß ¥W Òéßéß¹ßéßxÇ‚ñ
25§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß.
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsÇ‹é, ''¥W Ì„|ÄÜó Ø„ ê·óÕßéß §úà‡Ø•éßÜßéß Ø‚éßéß·„a ÒéßÃóð½ßÄéß. ¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹¢
32:22-28 ¿„êÇ‹¢Ç›.
901 ØßéßÉwØ„ê 47:2-48:9
2 Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ''¿„êÇ‹é,ß à„úÌ„éß ½ß¸Ã„|Ì„¢ ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„éߢΈ. ·ŽÃ„xÌŸØßéßÒéßéß
ïÓß`Y¶„íßÜßéß ©Ì„oßâ Ó߸Òé߶„îÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. à„Ä ½ßŸ Ëjß ¢ ¥Ë»„ Îò·„aÕßÇé‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ¥Îˆ ½ßÅ
¸ éß Õjß Çß é‹ ß
½•»„¢Ìó ¯ô¢C ú½ß¸ÒU¢¿• âΈ܃ ½ŸÃ„éß ÒNŸoÄéß. Ì„é¢ß Έ. ÕßÜ½ß ‚éñß â ΋éÃß ¢c„ ¥Ë»„ Îò·„aÕßÇé‹ Ìß é„ ¢ß Έ.
Εà‡âs¢ÌŸ ³·„ Òéß@ ½‚Üéß Òzß Üƒ ½ŸÃ„éß ¦ÒÈNŸoÃé„ .ß ¥Îˆ ½ß¸Ç‹»òÅßjÕÇ› S¢Î‹Ã„ Ң΋Ä ¿•Ø„éßÕßÇ‹éß
½ŸÃ„éß ¥Ys ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß, ½ŸÅŽ ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„éßÅßéßj Ì„éߢΈ.
2
ÒéßéßNj̟Äéß. Î•à„¢Üó ú½ß¸W ¯õÄéÇ‹ê Ó߸@Ø„éߢ ½‚êØ„êÕßéß Òéß^ÃâsÇ‹ê ú½ß¸à„¢Óß«¢¿„ÕßÇ‹Ç‹éß.
·òĶ„íß ¦ú·„¢ÎˆNŸoÇ‹éß. ½‚êØ„êÕßéßâéß ´Ç›¢¿„ŃY·Ž ÈMöuâéß ½ß¸ÅßjË
3 ''½ß ¸ à „ é ß » ‚ Ì • o »„ é ß ú Ä ½ ß ¸ … Ç‚ · „ a Üß ¿„ ½ ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ½ŸÃ„ é ß ½ŸÓ߸éßÜßéß ¶„íßúÅ߽߸âéßs̟Äéß. 'ĢǛ. ÒéßâÒê
R¢ÅƒÃ„é.ß Ã„ÍŸÜß ¿„½t¸ß éßÇé‹ ß ½ŸÃ„éß R¢ÅƒÃ„é.ß ·„Î܈ • Εà‡Ys Äê½ß¸…Òê½ß¸…ΟÒéßéß" ¥Y ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„éß.
¿„ ú·ŸÜß Ã„ Ë»òË Ï‹ | Y ½ŸÃ„ é ß R¢ÅƒÃ„éß. ÒéßΕwÓŸ, ZÒ… ¶„îÇ‹ ÒêŃzÇ‹¶„íߢǟ ¿•Ø„éß
Ì„¢úÇ‹éßÜßéß Ì„Òéß ½ß«ÜßzÜ߶„íß Ã„·„äË ·„Ht¢¿„ܕÄéß. ÕßÇ‹ÌŸÒ…. ·„Wo Yâéßs ½‚¢ÅƒÇ‹éßÌ„éߢΈ.
3
¦ Ì„¢úÇ‹éÜß éß ß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¿•Øé„ Üß â• ¢Ì„ ÕßÜV ß âéßÜß ÈéßÃòâØßêÒéßéß âéߢǛ Ò¿•f ¦ú·„¢Î‹âÜßéß
̟҅Äéß. Râé. ¥R ·„ÜßÒįŸÅßé߶„íß, RÓŸà„ÓŸY·Ž Ó߸¢Õߢ
4 ''½® ß « H ᬠo Ø „ é ß é ß Ü ß â ¢Î‹ à ˆ Z Ø‚ é ß È ê½Ÿ Ì„ | Ä Ü ó ψ¢Sâ _··„Üßé.
4
ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß! Ì„êÄéß, Ó߬ÎóâéßÜ߶„íß Ó߸@Ø„éß ½‚êØ„êÕßéß Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ΟY
½ß¸Ç• RéßCHâ ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. ½®ß«Há¬o Sâs ½ß«ÜßzÜßéß Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„íß RÜ߽߫NŸoÄéß.
5
Ø„éßéßÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ¥W Ì„|ÄÜó ÓŸà„⢠½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÜßêVÌ„éß ÒêÄc¢Üó
¿•NŸoÇ‹éß. ú_·Ì„é* ß Î‰|½ß¸½ŸÓ߸éßÜßÜó RéßCHâ ½‚Ý„éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ÒêÄcÒéßÏ‹x¢Üó Réß·ŽaH»‡
½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ¦Ø„éßâ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. RÜß ½ ß « Ó ß ¸ é ß o Ó ŸsÄ é ß . Èéß Ã òâØß ê Òéß é ß ½ß ¸ Å ß j Ë
5 »‡Áƒ ú½ßÁ ¸ Üßéß Ï‹é£ß ¹ß¢Ìó Ì„Òéß Ì„ÜÜß éß ß »òÈC¢¿„é ÒêÄc¢Üó ú½ß¸Ø„êÓ߸Ìóâéß, ՃϋÌóâéß ¶„îÇ›â
¶ß í„ ¢ß ŃÄé.ß ¥ïáaÜóâéß ú½ßÁ¸ Üß ÓóÄéß Óò·„aÕßÇé‹ ß Ãó΋â RY½ß«¢¿„»„Üß΋éß.
6
Ì„éߢΈ. ÜóØ„éßÜó RéßCHâ ú½ß¸Á܃ß, ¯¢Ì„ ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›! Qéß ú¯ŸËÄ·„äË^·` ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›! ¯ÇŸ
·ŸÜߢ RéßÒéßwHs QéßÃé„ ß »‡Ø„é½ß Ã¸ß é„ fß ¶„í¢ß ŃÄé?ß * ÈÜó ¥Ã„éº ß Òë·„¢ä * QSâÅßézß QéßÃé„ ß ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›.
6 ''´ Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¹ß Ç ‹ c Ò ê, ZÒ… ¯¢Ì„ · ŸÜß Ò éß é ß 7 ''QéßÄéß ¿•Óß«â ÒÓ߸éßoÒ…ÜßÜóâéß, Qéß Õ®ƒ»„x¢ÜóÓ•

¯ößǂÎÒ‹ …. Z ³Ã„ÜóY·Ž ZÒ… ½‚Ýé„ Òzß éßé!ß ¦C¯ö! QéßÄéß Rà„|Óß«NŸoÄéß. ·ŸÒ…â QéßÄéß ½ß¸ÅßéßjÕßNj̟Äéß.
à‡¢W¢¿„éß" ¥Y QéßĢŃÄéß. ^·½‚êá¸é* ß Î‚`Ò¢ ÕߢΉ»‡ ·òY¯öÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß.
7 ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ¹ßÇ‹c¢ ° RÏ‹¢»‡Rúà‡¢W XÓß« ¥Ì„YÌó ¯ŸÅßéß ¥Ì„Y Ø„êÁ¶„íÜßé,ß ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ß
¶„íߢÅßéߢΈ? Ø‚éßÈ꽟 ΟY·Ž ³·„ ¦Á ¶„îÇ‹ XÓß«·òY ¯öÕßNj̟Äéß.
8
§¿ŸfÇ‹éß. ¥ïáaÜóâéß â»„ÃŸYs, Ó߸Òéßéßú΋ RÓŸà„⷟ÄéßÇ‹éß ú½ß¸W ½ß¸ÅßjË¢ QéßΈ·Ž ÒNŸoÇ‹éß.
XßYs ¯Î‹éÃß òaâÒéßY Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ΟY·Ž ¦Á ³·„a ½ß¸ÅßjË¢ ¶„îÇ‹ Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕ΋éß. ÜóØ„éß
§¿ŸfÇ‹éß."" K͈ÜßÒéßéß ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ©âsÌ„ ½‚éß`Οâ¢
ÓŸà„âÒéßéß ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ
½‚êØ„êÕßéßâéß »„éßÈ¢Sâ ÒÄoÒê⢠¨ ÒÄoÒê⢠ÁÄéß»„éßÌ„éߢ΋Y ¿‚½ß«tÓŸÇ‹éß»‡â §Îˆ ÁÈC XÄéß

48 ½‚êØ„êÕßéß Î•à‡Ys »„éÃß ¢ˆ SâΈ. §úà‡Ø•éÜß éß ß Ì„éߢΈ.


9
Ε Ò …Ç‹ é ß , Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‹ é ß ¥Øß é ß â ½‚êØ„êÕßéß ¯ô܃Üßï½ßâ` ©½ßt¸ éß* ¿„Üéß Òzß éßé.ß Î•à¢„
Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ ¥Øßé߯öÌ„éߢΈ. ½‚êØ„êÕßéß ½ß¸Åßj
ËŸÜßéß ¹ƒI ¥Ò…ÌŸØßéß. ½ŸÅŽÜó ¯Ò|Äê
''Ó‚Õó ½ß¸Ã„|ÌŸY·Ž* ¿•Åßéß ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. Ó‚Õó YÒÓß«¢¿„Äéß.

¥Ã„éߺ Òë·„ä¢ §Îˆ ³·„Ä·„¢ ¿‚Åßéßj. ½‚êØ„êÕßéß Î•à„¢Üó


ú_·Ì„éß ''·„¯®öoÄéß"" Ή|½ß¸ÒéßY ΉY à„ÕƒqÄp¢. ΉYs ·òYsNŸÃ„éßz ³·„ ⻄Ä¢ ð½ßÄéßÒÜœ §Îˆ ©¿„fÈ¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. §Îˆ
ú_·Ì„éß ¥Y, ÒéßÈ·òYs NŸÃ„éßz ¶„íú½¸ ¥Y ¥âÅߢ ·„΋éßq. ΋|¢ÎŸxÄp¢»‡ ½ŸÇ‹ÕßǛ⠽߸΋¢.
Õ‚ñ[Üßéß ú½ß¸·ŸÃ„¢ ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜßéß ú½ß¸Í‹Òéߢ»‡ ·„¯®öoÄéßâéߢǛ
Ò¿ŸfÄéß. ^·½‚êá¸éß ^·½‚êá¸éß ½‚êØ„ê\Ø„éßéßÜß Î‚ñÒ¢. ¦½‚êwZ
Ø„éßéßÜßéß ¶„îÇŸ ΉYY ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÃ„éß. ¨ ΕÒ̟ßϋâ
¯¢Ì„·ŸÜߢ ... »‡Ø„é߽߸Äéßf¶„íߢŃÄéß Ì„Òéß R¿ŸÃŸYs ßÁ‚ñâ NôÜò½‚êâéß ÎŸ|ß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß óY·Ž ÒSf¢Îˆ.
Ó߸êS¢¿•¢Î‹é߶„í ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß à„ÉßÜßâéß TÄéß·òY »‡Ø„éß ·ŸY Ø‚êá¬Ø„ê ΟYY YÄêwH¢¿ŸÇ‹éß.
½ß¸Ã„éßf¶„íÓ•½ŸÃ„éß.
Ó‚Õó ½ß¸Ã„|Ì„¢ §úà‡Ø•éßÜßé߶„í Ì„êÄéßtâÒ…âs ½‚êØ„êÕßéß ©½ß¸téß §Îˆ ¶„îÇ‹ ΋|¢ÎŸxÄp¢»‡ ½ŸÇ‹ÕßǛ⠽߸΋½•éß.
Î•à„¢Üó ³·„ ½ß¸Ã„|Ì„¢. Èú\Üó ΉY Ó߸È؂éß`⠥Äp¢ Òéßⶄí Ì‚HØ„éß΋éß.
ØßéßÉwØ„ê 48:10-29 902
10 ¯Ò|_û‡Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâÅßéßz ¿•Ø„éß·„ ¦ Εࢄ ·òÄ¶í„ ß RÜß½¢«ß ¿„¢Ç›. ½‚êØ„êÕßéß ¯¢Ì„
¯öØßéÓß Ÿ, ½ŸÃˆY ¿„¢½ßÅ ¸ ƒY·Ž Ì„â ·„WYo RYØ‚ê ú½ß¸Ó߫Έr »‡¢S⽟Çó Qé߶„íß Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz
C¢¿„·¯„ öØßéÓß Ÿ, ¦ Òx·Ž·o Ž ·•Çé‹ ß ÒéßêÇ‹éÌ ß é„ ¢ß Έ.* ½ŸY·òĶ„íß QéßÄéß R¿ŸÃˆ¢¿„¢Ç›. '¥Ïˆ½ß¸Ì„éßÜß
11 ''½‚êØ„êÕßéß §½ß¸tÅŽ ÒĶ„íß ¦½ß¸Î‹ ¯Ã„éß»„΋éß. ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ RÈC¯öØßé¢ß Έ. ½‚êØ„êÕßéß ·•Ãoˆ ú½ßW¸
¶„í΋éÃß é„ ·ß óÇŸY·Ž YÜß·Ç„ »‹ ‡ ï½ßÅâjŽ úΟ·„Ãä Ó„ ¢¸ß ÒÜœ á¸kÜßéß ¯öØ„êØßéß" ¥Y QéßÄéß ¿‚½ß¸t¢Ç›.
18 ''ΉÕóâéß ½ŸÓ߸éß܃ß »ò½ß¸t½‚`â Qéß NŸpÓŸßÜßâéߢǛ
½‚êØ„êÕßéß ©¢Îˆ. ½‚êØ„êÕßéß §¢Ì„ÒĶ„íß ³·„
ÁƒÇšâéߢǛ ÒéßÃò·„ ΟYÜó·Ž ¯öØ„éßÕßNjܕ΋éß. ΈCĢǛ. Ó•ÜßQéß΋ ÒéßÅŽjÜó ¶„îÃóf¢Ç›.
¥Îˆ YÄu¢Ïˆ¢¿„ÕßÇ› §Ì„Ä Εà‡Y·Ž ·òY ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, ½‚êØ„êÕßéßâéß ÓŸà„⢠¿•Óß«â
¯öÕßNjܕ΋éß. ½ß¸†Ã„|¢Òܜӕ ¥Îˆ §½ß¸téßÇ‹ê ÄéßS à„úÌ„éßÒ… ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Qéß ÕßÜß½‚éßñâ
»‡Ó• Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Y Ó߸éß½ŸÓ߸â ÒêÄܕ΋éß."" ⻄ßÜßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß.
12 Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, 19 ''¥ÃóØ•éßÄéß Y½ŸÓ߸éß܃ß, ΟÈ ½ß¸·„aâ YÜßÕßÇ›

''·ŸY RéßÒéßwHs Qéß ÁƒÇšÜÜß ó* âéߢS ÕßØé„ Å ß ß ·„Yï½ßÅßéßj·òY ©¢Ç‹¢Ç›. ¯ŸÃˆ¯öØ•éß ÒéßYá«Y
¯öØ„ééß Å ß ¶ß í„ ß ¥W Ì„|ÄÜóÓ• Ó•âéß Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß ¿„êÇ‹¢Ç›. ¯ŸÃˆ¯öØ•éß Ó߬oÿY ¿„êÇ‹¢Ç›. °Réß
½ß¢¸ ½ß…¸ ÌŸâéß. ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ½‚êØ„êÕßéß Ø‚ééß ·ß a„ ÁÈCâ¢Îó ½ŸÃˆY ¥Ç‹»„¢Ç›.
20 ''½‚êØ„êÕßéß ¯ŸÇ‹é߽߸Ǜ, ¥ÒÒêâÒéßéßÌó Y¢Ç›
ÁƒÇšÜßâéß ¹ƒI ¿•NŸoÄéß. ̄Äéß½ŸÌ„ ¦ ÁƒÇšÜßâéß
½ŸÃ„éß ½ß¸»„éßÜß»òNj̟Äéß."" ¯öÌ„éߢΈ. ½‚êØ„êÕßéß °·„ÉW»‡ RÜ߽߫Ó߸éßo¢Îˆ.
½‚êØ„êÕßéß ¯ŸÇ‹é߽߸Ǜ¯öØßéߢ΋Y ¥Ãósâéß
13½ß«ÒéßwÅß ½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß ÕßêÅß·„½ß¸… âΈ* Ò΋q ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„¢Ç›.
21 ©âsÌ„ ½‚éßñΟâ¢ÜóY ú½ß¸ÁÜßéß K·Žä¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß.
΂`Ò¢ ^·½‚êá¸éß ½ß¸Åßz Óß«»„éßc ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. §úà‡Ø•éßÜßéß
ú½ß¸ÁÜßéß Õ•Ì•Üßé*ß â¢Î‹éß ¦ ÕßêÅß·„½ß¸… ΂`½ŸYs XÄéßt ÈêÜóâé߶„í ÒSf¢Îˆ. Ø„êºÓ߸é,
âÒêwÄéß. ·ŸY ¦ ÕßêÅß·„½ß¸… ΂`Ò¢ ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ ½•é߯®ŸÌ„éß,
22 ΉÕóâéß, Ó‚Õó, Õ•ÌŒ-ΈՃzÌ„ØßêÒéßéß,
¿•Ø„éß â½ß¸téßÇ‹éß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ¿ŸÜƒ ·„ÜßÌ„
23 ·ŽÃ„xÌŸØßéßÒéßéß, Õ•ÌŸcÒéßêÜßéß, Õ•Ì‚wØ‚êâéß,
¿‚¢ÎŸÃ„éß. ½‚êØ„êÕßéß ¶„îÇŸ ¥Üƒ ¥Ò…ÌŸÇ‹éß.
24 ^·Ã‰Ø‚êÌ„éß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ÕòúNŸ ½ßÅ ¸ Ëjß ŸÜß¶í„ ß XÄétß
14 '''½•éÒß éßéß ÒéߢS ïÓßY` ¶„íÜß ¢ß . ½•éÒß éßéß Ø„ééß Îß Qr‹ ÄéÜß ¢ß " §Ò|ÕßÇ¢› Έ. ½‚êØ„êÕßé¶ß í„ ß ÓßQ¸ é߯Ÿâ, ΋êßâ
¥Y QéßÄéß ¿‚½ß¸té·óܕÄéß. Ò…âs ½ß¸ÅßjËŸÜßYsÅŽ·Ž K·„ä Rψ¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ.
15 à„ ú Ì„ é ß Ò … ½‚ ê Ø„ ê Õß é ß â éß ¯Î‹ é ß Ã òa¢ÅƒÇ‹ é ß . 25 ½‚êØ„êÕßéß ÕßÜߢ Ì„Cc¯öØßéߢΈ. ½‚êØ„êÕßéß

à„úÌ„éßÒ… ¦ ½ß¸ÅßjËŸÜßÜó ¿òÄÕßÇ› ÓŸà„⢠¿•Øßéß RÈC¯öØßéߢΈ."" ¨ Rá¸Ø„êÜßéß


¿•NŸoÇ‹éß. ½‚êØ„êÕßéß Ø„éßéßÒ QÄéßÜߢ̟ âÄ·„ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
26 ''Ø‚ é ß È ê½Ÿ ·„ ¢ ^Åß ÌŸÓ• Òéß é ß ¹ ß x ½‚ é ß ñ âÅß é ß z
ÕßNj̟Äéß."" ¨ ÒÄoÒê⢠ßEâéߢǛ ÒSf
âΈ. ¦ ßE ð½ßÄéß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß ½‚êØ„êÕßéß Õ®ƒR¢¿„Å¢ß ÁÈC¢Îˆ. ·ŸÒ…â, ÌŸC
Ø‚éßÈ꽟. ⽟Y ÒêΈÈ Ì„êH¯öØ•éß ÒĶ„íß ½‚êØ„ê
16 ''½‚êØ„êÕßéß ¥¢Ì„¢ ΋»„cÄ ½ß¸Ç›¢Îˆ. ½‚êØ„êÕßéß Õßéßâéß K·äŽ¢¿„¢Ç›. ½‚êØ„êÕßéß ÌŸâéß ·„·Žaâ
Ì„|ÄÜó ÓŸà„⽂éßñ¯öÌ„éߢΈ. ½ß¸ÎŸÃ„p¢Üó½ß¸Ç› ÎòÄéßzÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß ½‚êØ„ê
17 ½‚êØ„êÕßéß ¿„éßÅßéßj½ß¸Åßz YÒÓß«¢¿„éß ú½ß¸Á܃ß Õßéßâéß ¿„êS ÙÝ„â ¿•NŸoÄéß.
27 ''½‚êØ„êÕßê, ZÒ… §úà‡Ø•éÜ ß éß âß éß ¿„êS ÙÝ„â
¿•à‡Ò…. §úà‡Ø•éßÜßéß ³·„ Îò¢»„Üß »„éߢ½ß¸… ¿•W·Ž
¯Ò|_û‡Y ... ÒéßêÇ‹éÌ ß é„ ¢ß Έ ½‚êØ„ê\Ø„ééß Üß âß éß ¿„¢½ßÒ¸ éßY S·Ža¢Îˆ. ZÒ… §úà‡Ø•éÜß éß âß éß »„éÃß ¢ˆ S ÒêŃzÇâ›
Ø‚éßÈ꽟 ¿•Ì„ ¦ÁƒÂ½ß«¢¿„ÕßǛ⠽‚êØ„ê\Ø„éßéßÜß à„úÌ„éß
Ò…Üß »„éßÈ¢S ú½ß¸Ò·„o ÒêŃzÇ‹éß Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ú½ß¸WNŸÃ‰ ZÒ… Ì„Ü߽߸¢·Ž¢S, §úà‡Ø•éßÜßéß ·„¢^Åß
Z½• ½‚éßÄéß»‚`âÅßéßz ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ….
ÁƒÇšÜßéß Õߺéßà‡£ ΉY ¥Ã„p¢ ½‚êØ„êÕßéßÜóY ½ß¸ÅßjËŸÜßéß 28 ½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸Á܃ß, Qéß ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ÒΈH
·ŸÒ¿„éßf. ï½ßÅßj¢Ç›. ½‚Jz »„éßÅßjÜóz YÒÓß«¢¿„¢Ç›. »„éߺ
Õ•ÌÜ• éß Õ•Ì•Üéß ß ½ßÅ
¸ Ëjß Òéߢ΋éß ÃŸÁ‚ñâ Ø„éÃß òÕƒÒéßéß YÈw¢Sâ Ο|Ä¢Üó »„êÇ‹éß ¿•Ó·«ß òÓ• »„éÒß |܃z ©¢Ç‹¢Ç›.""
»„éßÇ› ¥Y ΉY ¥Ã„p¢. (¿„êÇ‹¢Ç›: ßEÜß ½‚éßéß΋Ŏ ú»„¢Í‹¢ 29 ''½‚êØ„êÕßéß »„ß|Ys »„éÃ ß ¢ˆ S RÓŸsÒéßé.ß ¥Ì„Çé‹ ß
12:28-33). ¥·„aÇ› ú½ß¸ÁÜßéß Î•Ò…YY¢·Ÿ Òú·„ÒêÄc¢Üó
½ß¸†PÓ߸éßoÓŸsß ¥Ó•Îˆ Ó߸tá¸j¢»‡ Ì‚HØ„éß΋éß. ܕΟ ·„ÓŸZ
¸ PÓßé¸ âoß sΉ ¥Ãósâéß âΈ ½‚êØ„êÕßéßÜó ¥Ãósâéß ³·„ Òéßéß¹ßx½‚éß`â
Ø„ééß Üß ß ÕßêÅß·½„ …¸ß ΕÒÌ„ °ÜŒ Ü•·„ ÕßØé„ Üß éß âß éß ½ß†
Ì‚HØ„éß΋éß. âΈ.
903 ØßéßÉwØ„ê 48:30-46
Réß·aŽ H »„Ã|ˆ á«.j ÌŸâéß ¿ŸÜƒ Òéßé¹ß xß ½‚éñß â ½ŸY܃ ¿óÅß ¿„Y¯öØßéâß ½ŸÃˆ·óÓߢ¸ ú½ßÁ¸ Üßéß Î‹é£ß A Óßé¸ Óoß ŸsÄé.ß
¥Ì„Ç‹éß Ì„ÜߢSÓŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ½ŸÃ„éß ú½ß¸W §¢ÅŽï½ß`ÓŸ, Áâ Ó߸ÒéßwÄq ú½ß¸Î•à‡ÜßÜóâê
»ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸téß·òÓ•½ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Òéß@ ¥Üƒ RÜ߽߫¢¿ŸÃ„éß. ³·„ ¹ƒI ÁƒÇšY ½ß¸»„éßÜß»òÅŽjâ
»„È|á«k."" RÏ‹¢»‡ Ó•âéß ½‚êØ„êÕßéßâéß RSgâs¢ ¿•Ø„éßÅߢÌó
30 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''½‚êØ„êÕßéß RMŸÎ‹¢ ¥ÜßéßÒéßé߶„íßâsΈ."" Ø‚éßÈ꽟 ¨ ÒêÅßÜßéß
° ·ŸÃ„ËÒéßê Ü•¶„í¢ÇŸÓ• ·ó½ß¸¢ Ì‚¿„éßf ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
39''½‚êØ„êÕßéß RSgâs ÒéßÒÅߢÌó ú½ßÁ
·ò¢ÅƒÇ‹éß, Ó߸|¢Ì„ »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸té߶„íߢŃNjY ¸ Üßéß °Ç‹é
ÓŸ¶„íß Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ·ŸY ¥Ì„Y »ò½ßt¸ ÜßZs ¥ÕßΟrÜéß .ß Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½‚êØ„êÕßéß Üò¢C¯öØ„êÇ‹éß. ½‚êØ„ê
¥Ì„âéß ¿‚ð½ßtR ¿•Ø„éßÜ•Ç‹éß. Õßé߶„íß Ì„ÜßÒ¢½ß¸…ÜßØ„êxØßéß. ½‚êØ„êÕßéßâéß ¿„êS
31 ·ŸÒ…â, ½‚ ê Ø„ ê Õß é ß ·òÄ ¶ „ í ß Ó• â éß °Ç‹ é ß Ó ß ¸ é ß o ú½ß¸ÁÜßéß ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÄéß. ·ŸY ¥·„aÇ‹ ÁÈCâ Rá¸
ÓŸsâéß. ½‚êØ„êÕßéßÜó ú½ß¸W ¯õÄéßY ·òĶ„íß Ø„êÜßÒÜßz ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó Y¢Ç›¯ö̟Äéß.""
R¿ŸÃˆÓ߸éßoÓŸsâéß. ·•Ã„Ô^Ãà„éß Òéßâéßá¸éßxÜß YRéßÌ„o¢
40
Ó•âéß ÕƒÏ‹½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsâéß. Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¿„êÇ‹¢Ç›!
32 Ø„êÁ‚Äéß ú½ß¸ÁÜßÌó ·„HÓß« Ó•âéß ¶„îÇ‹ Ø„êÁ‚Äéß ¦·Ÿà„¢ âéߢǛ ½ß¸·äŽÃŸE (à„úÌ„éßÒ…) Έ»„éß
·òÄ^·` ΋éߣAÓ߸éßoÓŸsâéß! Óß«Õƒw, »„Ì„¢Üó Z Ì„éßÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„âéß Ì„â ^÷„aÜßâéß ½‚êØ„êÕßéß
úΟ·„Üä Ìß Ü„ éß ß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹ XÄ¢ ÒÄ¶í„ ß ½Ÿx½ß¢« ¿ŸØßé.ß QéßΈ·Ž ¿Ÿ½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß.
41 ½‚êØ„êÕßéß ½ß¸ÅßjËŸÜßéß ½ß¸ÅßéßjÕßÇ‹ÌŸØßéß. ÕßÜß
¥R Ø„êÁ‚Äéß ½ß¸ÅßjË¢ ÒĶ„íß ½Ÿx½ß«¢¿ŸØßéß.
·ŸY RÓŸà„⷟ÄéßÇ‹éß Z ½ß¸¢Åâéß, úΟ·„ä ½ß¸¢Ç‹zâéß ½‚éßñâ ΋éßßcÜßéß ´Ç›¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸØßéß. ¦ Ó߸Òéß
XÓß«·òÓŸsÇ‹éß. Ø„é¢ß Üó ½‚êØ„êÕßéß ïÓßY` ¶„íÜß éß ß ú½ßÓ¸ R¸ß ¢¿• Óßÿo¬ ܃
33 ½‚êØ„êÕßéßÜó »„Üß Rà‡Üß½‚éßñâ úΟ·„ä ÌóÅßÜß Õ®„Ø„ê¢ÎóÝ„âÜßéß ¿‚¢Î‹éß̟Äéß.
42 ½‚êØ„êÕßéß ÃŸÁx¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
âéߢǛ Ó߸éß¹ßÓ߸¢ÌóMŸÜßéß ÒêØ„éß½‚éßñÓŸØßéß.
»‡âéß»„Üß âéߢǛ úΟ·„äÄÓ߸¢ ·ŸÃ„¶„íߢǟ ¦¯Ÿâéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ꽟 ·„¢^Åß
ÄÓ߸¢ XØ„éßŃY·Ž úΟ·„ä·ŸØ„éßÜßâéß Ìò_·a Ì„Òéßâéß Òéßéß¹ßx½‚éßñâ ½ŸÃˆ»‡ Ì„Üߢ¿ŸÃ„éß.""
43 Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß,
½ŸÃˆÜó ¦ ¯ŸÅßÜßéß ¦C¯öØ„êØßéß. ½ŸÃˆ ¥Üß
Ȣ̄Üßéß ¥¢Ì„ÒéßØ„êxØßéß. ''½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸Á܃ß, Qéß ·òÄ^·` Õ®„Ø„éߢ,
ÜóÌ‚`â »óÌ„éßÜßéß, ©Ã„éßÜßé* ß ¯ô¢SÒ…ÓŸsØßéß.
34 44 ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„é߽߸Ǜ ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß. ½ß¸Ã„éß»‚Wo ÜóÌ„éß
''ÈMöuâéß ÒéßÈ؄éßéß ¯ÜƒÜ• ½ß¸Åßj˽ŸÓ߸éßÜßéß
_··„Üßéß ï½ßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ Ãó΋â ΋êß⻄Üß »óÌ„éßÜßÜóz ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß. ¯ÒÇ‚`ÓŸ ¦ ÜóÌ„éß
Ø„êºÓ߸éß ½ß¸ÅßjË¢ ÒĶ„íß RY½ß«Ó߸êo ©¢Îˆ. ½ŸÃˆ _··„ »óÌ„éßÜß âéߢǛ ï½ß`·ŽÒðÓßo ¥Ì„Ç‹éß ©ÃˆÜó S¶„íßa
NöØ„éßÄéß âéߢǛ ΋êß⻄Üß ÈéßÃòâØßêÒéßéß, ¶„íߢŃNjéß. ½‚êØ„êÕßé߶„íß K·Ÿä Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸYs
¯»‡zÌŸ~HMŸ ÒĶ„íß RâÒSf¢Îˆ. YúQéßÒéßéßÜó ZÄéß XÓß·« òYÒNŸoâéß."" ¨ Rá¸Øê „ ÜßZs Ø‚éÈß ê½Ÿ
Ó߸UÌ„¢ §¢·Ž¯öØßéߢΈ. 35½‚êØ„êÕßéß ©âsÌ„ Ó߸p܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
45 ''Õß Ü ß Ò ¢Ì„ é ß Ç ‚ ñ â à„ ú Ì„ é ß Ò …âéß ¢ Ç› Á⢠¯ŸÃˆ
ÜßÜó ΋ºâ ÕßÜßéßÜßéß ¥Ãˆt¢¿„ŃYs YÜßé߽߸… ¿•NŸoâéß.
½ŸÃ„ é ß Ì„ Ò éß Î• Ò Ì„ Ü ß ¶ „ í ß Ï‹ ê ½ß ¸ ¢ ½• Ø „ é ß ¶ „ í ß ¢ ÇŸ ¯öØ„êÄéß. ½ŸÃ„éß Ã„·„äË^·` ÈMöuâéß ½ß¸ÅßjËŸY·Ž
¦½ß«½•NŸoâéß."" §R Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„êÜßéß. ¯ŸÃˆ ¯ öØ„ ê Ä é ß . ¥Øß é ß Ó Ÿ ¥·„ a Ç‹ Ä · „ ä Ë
36''½‚êØ„êÕßéß ·òĶ„íß Ó•âéß Réß·ŽaH [×âéßsÇ‹Ó‚` ÎòÄ·„ܕ΋éß. ÈMöuâéßÜó ¥Cs ú½ß¸Á|ÈHz¢Îˆ.
Ø„éßéßÓŸsâéß. ½•ËéßÒ…ï½ß` RMŸÎ‹ DÌ„¢ ¦Ü߽߫¢SâÅßéßz ÓßÈ
¬ êâéß ½ßÅ ¸ Ë jß ¢Üó* Y½ßt¸ éß ¿‚ÜÃ_ß C¢Îˆ. ¥Îˆ
ÓŸ ºë΋؄éߢ RÜ߽߫Ó߸éßoâsΈ. ·•Ã„Ô^Ãà„éß ú½ß¸ÁÜß ½‚êØ„êÕßéß ÓŸØ„é߶„íßÜßâéß Î‹U¢S½•Ó߸éßoâsΈ.
Rá¸Ø„éߢÜó ¶„îÇŸ Ó•âéß R¿ŸÃˆÓ߸éßoÓŸsâéß. ½ŸÃˆ ϋ⠥Έ »„È|á¸éßkÜßâéß ·ŸHf½•Ó߸éßoâsΈ.
ÏŸÓŸxÜßZs XÓß«·òY ¯öÕßÇŸmØßéß. 37ú½ß¸W½ŸY Ì„Üß 46 ½‚ ê Ø„ ê Õß ê , Z¶„ í ß ¿‚ Ç ‹ é ß ÎŸ½ß ¸ … È ¢ S¢Îˆ .

»òĻՄ Çß ¢› Έ. ú½ßW¸ ½ŸY »„Ç¢m‹ XÓß½« •Øé„ Õß Çß ¢› Έ. »‡Ø„éß ^·½‚êá¸éß ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß.
½ß¸Ã„fÕßÇ‹ÅߢÌó ú½ß¸W½ŸY ¿•Ì„éßÜß âéߢǛ Ä·„o¢ ·ŸÃ„éß
Ì„éßÓŸsØßéß.* ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Ì„â ½‚éßéßÜß¿„éßÅßêj RMŸÎ‹
Ó߸꿄·„ ÕßÅßj ·„Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. 38½‚êØ„êÕßéßÜó ú½ß¸W Qéß ·òÄ^·` ... ©Ã„éßÜßéß Èú\Üó §R ΋|¢ÎŸxÄp¢»‡
½ŸÇ‹ÕÇß ŸmØéß .ß ½ß@
¸ ÎŒ, ½ß@
¸ ÌŒ, ½ß@
¸ ¥âéßâR Èú\ ÒêÅßÜéß .ß
Ó߬Èêâéß ½ß¸ÅßjË¢ ÈMöuâéß_· Ó߬ÈêâéßY ¥Y ¦Üߢ·Ÿ
ú½ß¸W½ŸY ... ·ŸÃ„éßÌ„éßÓŸsØßéß ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆ½ß¸Åßz Ì„Òéß Ãˆ·„¢»‡ ð½ßÄéß ï½ßÅŽj ½ß«H¿ŸÃ„éß. ¿„êÇ‹¢Ç› Ó߸¢¹ƒx ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß
΋éߣ¹ß¢ ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„ŃY·Ž ú½ß¸ÁHÒZs ¿•NŸoÄéß. 21:25-30.
ØßéßÉwØ„ê 48:47-49:12 904
4
Z ¶„íßÒêÄéßÜßéß, ¶„íßÒê^ÃoÜßéß ¿‚Ľ߸ÅßjÕßÇ› ÕߢΉ ZÒ… Z Õß܃Ys »„éßÈ¢S »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸téß
Üßéß»‡ ·òY¯öÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ¶„í¢ß Ń҅. ·ŸY ZÒ… Z Õß܃Ys ·óÜótÌ„éÓß ŸsÒ….
Z Ç‹Õßéßu Yâéßs Ä·ŽäÓ߸éßo¢Î‹Y ZÒ… âÒêwÒ….
47''½‚êØ„êÕßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY¯öÕßÇ‹ Yâéßs ¯ÎˆÃˆ¢¿„ŃY·Ž ° ³·„aÇ‹ê ·„ZÓ߸¢
̟Äéß. ·ŸY ßÕóØ•éß ·ŸÜߢÜó ½‚êØ„ê\Ø„éßéßÜßâéß ¦Üó¿„â ¶„îÇŸ ¿•Ø„éßÇ‹Y ZÒâé߶„íßÓŸsÒ….""
5
Ó•âéß ½‚âéß·„¶„íß XÓß«·òY ÒNŸoâéß."" §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ·ŸY Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß
Ó߸¢Î•à„¢. §¢Ì„ÅŽÌó ½‚êØ„ê\Ø„éßéßÜßï½ß` XÄéßt ¿„éßÓŸsÇ‹éß, ''âÜßéßÒéßêÜßÜß âéߢǛ Ó•âéß Qé߶„íß
Ó߸Òê½ß¸o¢. ·„MŸjÜßéß Ì‚Sfï½ßÇ‹ÌŸâéß. QéßĢ̟ ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß.
RéßÒéßwÜßs¢Î‹ÃˆZ ÒéßÄÜß ¯Ò|Äêß ¶„îNjΉ؄éß
¥½‚êwâéßâéß »„éßÈ¢Sâ Ó߸¢Î•à„¢ ܕÄéß.""

49 ¨ ÒÄÒo ê⢠¥½‚êwZØ„ééß Üß âß éß »„éÃß ¢ˆ S


6
âΈ. Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¥½‚êwZØ„éßéßÜßéß ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY¯öÕßNj̟Äéß.
''¥½‚êwâéß ú½ß¸Á܃ß, §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ·ŸY ¥½‚êwZØ„éßéßÜßâéß Ó•âéß ½‚âéß·„¶„íß XÓß«·òYÒ¿•f
½ß«ÜßzÜßéß Ü•Ã„Y QéßÄéß ¥âéß·ò¢ÅßéßÓŸsß? Ì„Hz ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ."" ¨ ÒÄÒo ê⢠؂éÈ ß ê½Ÿ âéߢǛ
Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ¿„Y¯öÌ• Õ®„êRéßY Ó߸|Ì„¢úW¢¿„éß ÒSfâΈ.
·òâéßÅ߶„í ¥·„aÇ‹ ½ß«ÜßzÜßéß Ü•Ã„Y QéßÄâéß·ò¢Åßé ¯ÎóÒéßéßâéß »„êÈfâ Ó߸¢Î•à„¢
7 ¨ ÒÄoÒê⢠¯ÎóÒéßéßâéß »„éßÈ¢SâΈ. Ó߸Ä|à„·Žo
ÓŸsß? Õߺéßà„£ ¥¢Î‹éßÒÜßzÓ• ÒéßÜóaÒéßé* ß
»‡Î‹éß* ßÁƒxYs XÓß«·òÓŸsÇŸ?"" Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß,
2 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÄÕóuÌ„éß ''Ì•Òêâéß ½ß¸ÅßjË¢Üó ÁƒÂ⢠°ÒêúÌ„¢ ܕΟ?
¥½‚êwâéß* ú½ß ¸ Á Üß é ß Ø„ é ß é ß Î ‹ r Ó ŸÎŸÜß é ß RÓ• ¯ÎóÒéßéßÜóY ÁƒÂâéßÜßéß ÒéߢS Ó߸Üß@ §Ò|Ü•·„
Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ÄÕóuÌ„éß-¥½‚êwâéß ÓŸà„â ¯öÌ„ é ß Ó Ÿsß? ½ŸÃˆ ÁƒÂ Ó ŸYs ½ŸÃ„ é ß
ÒéßÒ…Ì„éߢΈ. ¥Îˆ ¶„îH¯öØßéßâ Õ®„ÒÓŸÜßÌó ·óÜótØ„êß?
8 ΋ΟâéßÜó YÒÓߢ
Y¢Ç›â ³·„ ·ò¢Ç‹Üƒ ©¢ÅßéߢΈ. ΟY ¿„éßÅßêj « ¿• ú½ßÁ¸ ܃ß, ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›! Ο»„éß
©âs ½ßÅ ¸ Ëjß ŸÜßéß Ì„»é„ Üß Õß Çß Ì
‹ ŸØßé.ß ¦ Á⢠§úà‡ ·ó¢Ç›! ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, Ó•âéß °à‡Ò…âéß* ÌŸâéß
Ø•éßGØ„éßéßÜßâéß Ì„Òéß ÃŸÁƒxYs ÒΈH ¯ôÒéßwY ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß ·ŸÃ„Ë¢»‡ K·ŽäNŸoâéß.
9 Qé úΟ·„ä X»„Üß âéߢǛ ½ßY
ÒWoÇ› ¿•à‡Ã„éß. ·ŸY ̄ß|Ì„ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¸ ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ·Ž ·ŸÒÜßÓâ«ß Ys
WÈC ½ŸÃˆY Î•à„¢ ÒΈH ¯ôÒéßwY ½ŸÃˆY ÕßÜß úΟ·„ä ·ŸØ„éßÜßâéß ·óNŸoÄéß. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„éß ·òYs
Ң̄¢ ¿•NŸoÄéß."" ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆ Õ®„êRéßY ½ŸÃˆ ·ŸØ„éßÜßâéß ¿‚Åßzï½ß` ÒΈH½•NŸoÄéß. ßúWÝ„éßz
Ó߸|¢Ì„Òéßéß ¿•Ó߸é߶„í¢ÅƒÃ„éß. Ø‚éßÈ꽟 ¨ Îò¢»„ Ü ß é ß ÒSfÓŸ ½ŸÃˆ · Ž ·ŸÒÜß Ó ß « â ½ß ¸ à ˆ
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÒêË¢ÜóÓ• XÓß«·òY¯ö̟Äéß.
3 10 ·ŸY °à‡Ò… âéߢǛ Ó•âéß ¥¢ÌŸ XÓß«¶„íߢŃâéß.
''ÈMöuâéß ú½ß¸Á܃ß, RÜ߽߫¢¿„¢Ç›! ¯¢Î‹éß
ÒÜßzâ¢_Åß, @Øßéß ½ß¸ÅßjË¢ ¯ŸÇ‚`¯öØßéߢΈ. ¥Ì„ Ç ‹ é ß ÎŸ¿„ é ß · òÓ• Óß ¸ p Ü ƒÜß Y s¢ÅŽ Z Ó• â éß
ÄÕóuÌ„éß - ¥½‚êwâéß ÒéßU݄܃zß, RÜß½¢«ß ¿„¢Ç›! ·„âéß»ò¢Åƒâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸâéߢǛ °QéßØ„éßéß ÎŸ¿„
RMŸÎ‹ Ó߸꿄·„¢»‡ QéßÄéß ÓŸÃ„ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢S Ü•Ç‹éß. ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜßéß, ÕߢϋéßÒ…Üßéß, ¯ôÄéß»„éß½ŸÃ„éß
àó·Ž¢¿„¢Ç›. Ä·„äË ·òĶ„íß â»„ÃŸY·Ž ½ß¸Ã„éß»‚Ì„o¢Ç›. ¥¢ÌŸ ¿„Y¯ö̟Äéß.
11 ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜß ½ß¸Åßz úà„΋r XÓß«·òâŃY·Ž ¯Ò|Äê
¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, à„úÌ„éßÒ… Qéß QéßΈ·Ž ÒÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß.
½ŸÃ„éß ÒéßÜóaÒéßéß Î‚½` ŸYs XÓß·« òY¯ö̟Äé.ß ½ŸÃ„éß Réß»„ÜßÄéß. ¥Ì„Y RÏ‹ÒߢúÇ‹éß ³¢ÅßÈ»‡ RÇ‹éßÒ
ÒéßÜóaÒéßéß Ø„êÁ¶„íßÜßâéß, ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß ¿‚Ä ÕßÇ‹éß̟Äéß (Ø‚éßÈ꽟ӂñâ) Ó•âéß ÒêúÌ„½•éß Qéß
½ß¸Åßéßj̟Äéß. ¥ÓŸÏ‹éßÜß ú¯ŸËŸHs ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. ÒéßÈ؄éßéß Qéß
RÏ‹ÒߢúÇ‹éß ÓŸQéß΋ âÒéßw·„Òéßéߢ¿„éß̟Äéß.""
ÒéßÜóaÒéßéß ÒéßÜóaÒéßéß ¥½‚êwZØ„éßéßÜß Î‚ñÒ¢. 12Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''·ò¢Ì„
»‡Î‹éß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡ÜßÜó »‡Î‹éß Ì‚»„½ŸÃ„éß ³·„Äéß.
¥½‚êwâéß Î•à‡Y·Ž ΋»„cÄ»‡ Ø‚éßéßßqâéß âΈ·Ž Ì„êÄéßtâ ½ŸÃˆ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéß K·„䶄íß ¥Ã„éßÔÜßéß ·ŸÃ„éß. ¥ØßéßÓŸ
ßÁx¢ Ò…âsΈ.
ÄÕóuÌ„é-ß ¥½‚êwâéß Ã„ÕóuÌ„é-ß ¥½‚êwâéß â»„Ã¢„ ¥½‚êwZ °à‡Ò… °à‡Ò… Ø„ê·óÕßéß Ø‚éßéß·„a ·„ÒÜß Ó߸Èê΋ÄéßÇ‹éß.
Ø„éßéßÜß ÃŸÁÏŸY. ¥Îˆ Ø‚éßéßßqâéß âΈ·Ž 23 ½‚éß`Ý„z Ì„êÄéßtâ ·ŸY §·„aÇ‹ °à‡Ò… ¥â»‡ ¯ÎóÒéßéß ¥Y ¥Ã„p¢. ¯¢Î‹éßÒÜßz
¯Ì‚ñâ ú½ß¸Î•à„¢Üó ©¢Îˆ. â¢_Åß ¯ÎóÒéßéß ú½ß¸ÁÜߢ̟ °à‡Ò… Ó߸¢Ì„W½ŸÃ„éß »„âéß·„.
905 ØßéßÉwØ„ê 49:13-28
½ŸÃ„éß ÕƒÏ‹ ¥âéßÕ®„R¢¿ŸÃ„éß. ·ŸY ¯ÎóÒéßê, ZÒ… ¯Ò|Ç‹ê ââéßs ¦½ß¸Ü•Ç‹éß. ӟ܃ Òéß^ÃÒ|Ç‹ê Ü•Ç‹éß!
K·„䶄íß ¯ŸúÌ„éßÇ‹Ò…. ·ŸÒ…â ZÒ… YÁ¢»‡ K·Žä¢½ß¸ÕßÇ‹ âÓ‚sÒ|Ã„ê ¯ÎˆÃˆ¢¿„ܕÄéß. ½ŸÃˆ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßÜó
ÌŸÒ…. ¥Ã„Ô½‚éßñâ Z K·„äâéß ZÒ… Ì„½ß«t¢¿„éß·òâÜ•Ò…. (ÓŸØ„é߶„íÜßéß) ° ³·„aÇ‹ê âÓ‚sΈÈ¢S YÜßéßÒÜ•Ç‹éß.""
ZÒ… ΋¢Ç›¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÒ…."" 13Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸…Ì„éß 20
ÓŸsÇ‹éß, ''ÓŸ Ó߸|Ø„éߢ à„·ŽoÌó Ó•Z ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßo ·ŸÒ…â ¯ÎóÒéßé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ Ø‚éßÈ꽟
ÓŸsâéß, ÕòúNŸ ⻄â„ ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„é¢ß ΋Y Yà„fØ„é¢ß »‡ ½•Ó߫⠽߸ϋ·ŸYs Râ¢Ç›. Ì•Òêâéß ½ŸÓ߸éßÜ߶„íß
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. ¦ ⻄Ä¢ ¯ŸÇ‹éßÕßÇ› ß݄z»„éßÅßj܃ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ °Réß ¿•Øé„ Yà„fØßé¢ß SâΈ Râ¢Ç›
ÒêȯöÌ„é¢ß Έ. §Ì„Ä ⻄ßÜß¶í„ ß ú½ßÁ¸ Üßéß ·•Çé‹ ß ÁÄ»‡ÜßY ¯ÎóÒéß éß Òéߢ΋ (ú½ßÁ¸ Üßé)ß Üó âéߢǛ Sâs½ŸÅŽ
·óÄé߶„íßâs½ß¸téßÇ‹éß ¨ ⻄ßY·Ž Ó߸¢Õ®„R¢SâÅßéßz âYsÅŽ Z à„úÌ„éßÒ… ¨Ç‹éßf¶„í߯öÌŸÇ‹éß. ¯ÎóÒéßéß
ÁÄ»‡ÜßY ΉYY ©Î‹ºÃˆNŸoÄéß. ú½ß¸Á܃ ⻄ßYs ¥Ò ½ßS
¸ f·„ ÕßØé„ Ýß é„ zß ½ŸÃ„éß ¿•Óâ«ß ΟYs ÕßÅjŽ ¦à„fÄx
Òêâ½ß¸Ã„éßNŸoÄéß. ÕòúNŸ ¿„éßÅßéßj½ß¸ÅßzÒ…âs ½ß¸ÅßjËŸÜßZs 21 ¯öÌŸØßéß.
à‡à„|Ì„¢»‡ K͈܃ܜ`¯öÌŸØßéß."" ¯ÎóÒéßéß ½ß¸Ì„â¢Ìó ½ß¸…ÅŽjâ à„ÕƒqY·Ž Õ®„êRéß
14Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ Ó•Óò·„ Ó߸¢Î•à„¢ RÓŸsâéß, ·„¢½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆ ¦ú·„¢Î‹â ¯úÄ Ó߸Òéßéßú΋¢
Εà‡Ü߶„íß Ø‚éßÈ꽟 ³·„ ΋êÌ„âéß ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ¦ 22 ÒĶ„íß ú½ß¸WÏ‹|YÓ߸éßo¢Îˆ.
Ó߸¢Î•à„¢ §Üƒ Ò…¢Îˆ, ΋êÓ߸é߶„íßÒSf Ì„ââéß Ì„âéßs¶„í߯öØ•éß Á¢Ì„éß
Ò…ï½ß` WÄéß»„éßÌ„ê ¯C_à »„΋q܃ Ø‚éßÈ꽟
''Qéß ïÓß`ÓŸxÜßâéß Ó߸Òé߶„îÄéßf·ó¢Ç›! Ø„éßéßΟrY·Ž ©¢ÅƒÇ‹é.ß ÕòúNŸ ⻄â„ ï½ß` Ì„â ^÷„aÜßéß R½ßt¸ éß
ÓßΫ ½r‹ Ç¸ß ¢‹ Ç›. ¯ÎóÒéßéß Î•à¢„ Qéßηˆ Ž ·„ÎH‹ ½‚Ý¢z„ Ç›! Ì„éßâs »„΋qÒÜœ Ø‚éßÈ꽟 ©ÓŸsÇ‹éß. ¦ Ó߸Òéß
15 ''¯ÎóÒéßê, Ó•âéß Z ú¯ŸÒéßéß¹ßxÌ„âéß, ½®ß¸éßâÌ„âéß Ø„éߢÜó ¯ÎóÒéßéß ïÓß`Y¶„íßÜßéß Réß·ŽaH»‡ Ղ΋È
Ì„Cc¢S½•NŸoâéß. ú½ß¸W½ŸÇ‹êß Yâéßs ¥Ó߸Ux¢¿„éß ¯ö̟Äéß. ú½ß¸Óß¸Ò ½•Î‹â ½ß¸Ç‹éßÌ„éßâs Ó߬oÿÒÜœ ½ŸÃ„éß
¶„íߢŃNjéß. Õ®„Ø„ê¢ÎóÝ„âÜßÌó ¦ú·„¢ÎˆNŸoÄéß.
16 ¯ÎóÒê, ZÒ… §Ì„Ä Εà‡Üßâéß Õ‚Î‹Ã„»òŃjÒ….
΋ÒéßÓ߸éßaâéß »„éßÈ¢Sâ Ó߸¢Î•à„¢
23¨ ÒÄoÒêâÒéßéß Î‹ÒéßÓ߸éßa* ⻄ßYs »„éßÈ¢S âΈ:
¥¢Î‹éßÒÜßz ZÒ… »ò½ß¸t½ŸÇ›Òâé߶„íßÓŸsÒ…. ·ŸY
ZÒ… ½‚êÓ߸¯öØ„êÒ…. Z »„Ä|¢ Yâéßs ½‚êÓ߸
C¢S¢Îˆ. ¯ÎóÒéßê, ZÒ… ¯Ì„Ø o éß âß ·ò¢Ç‹Üïß ½ß` ''ºÒêßÌ„éß, ¥ÃŸt΋éß ½ß¸ÅßjËŸÜßéß Õ®„Ø„é߽߸ǟmØßéß.
YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÒ…. ï½ß΋q ÕߢNjÜßéß, ·ò¢Ç‹Üßéß Ã„·„äË Î‹éßß|Äo RâÅߢÒÜßz ¥R Õ®„Ø„é߽߸ǟmØßéß. ½ŸÃ„éß
·„Hc¢¿• ú½ß¸Î•à‡ÜßÜó ZÒ… YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÒ…. »„΋q ¥Ï‚`Äx½ß¸ÇŸmÄéß. ½ŸÃ„éß ½Ÿx¶„íßÜ߽߸Ǜ ՂΈßÄéß.
»„êŎ܃ Z §¢ÅŽY ¯¢Ì„ ©âsÌ„½‚éñß â ÓßÜp¸ ¢ß Üó 24 ΋ÒéßÓ߸éßa ⻄Ä¢ ÕßÜVâÒéßØßéßx¢Îˆ. ú½ß¸ÁÜßéß

·„Åéß ¶jß í„ ÓŸs Ó•âé Yâéßs ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ ¢ß Ńâéß. ¥·„aÇ› ¯ŸÃˆ¯ö½ŸÜßâé߶„íߢÅßéßÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜ߶„íß Îˆ»„éßÜßéß
âéߢǛ Ó•âéß Yâéßs ·Ž¢Îˆ·Ž Έ¢½ß¸…ÌŸâéß."" ¨ ½ßŸ éß ¶jß í„ âß sΈ. ú½ßÓ¸ Ò¸ß Óßÿo¬ ܃ ú½ßÁ¸ Üßéß ÕƒÏ‹, ½•Îâ‹
Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥âéßÕ®„RÓ߸éßoÓŸsÄéß.
17 ''¯ÎóÒéß é ß ÓŸà„ â ¢ ¿• Ø „ é ß Õ ß Ç ‹ é ß Ì „ é ß ¢ Έ . ÓŸà„ â 25 ''΋ÒéßÓ߸éßa Ó߸éß¹ßÓ߸¢ÌóMŸÜßéßâs ³·„ ⻄Ä¢.

ÒéßØßéßâ ⻄ßYs ¿„êS ú½ß¸ÁÜßéß RÓ߸wØ„éߢ 26 ú½ßÁ¸ H¢·Ÿ ¦ '½•Çé‹ ·ß „ ⻄ßYs" ÒΈH ï½ßÅÜjß Î• é‹ .ß
¿‚¢Îˆ ¦à„fÄx¢Ìó ¨Üß ½•NŸoÃé„ .ß ÓŸà„âÒéßØéß âß ¥¢Î‹éßÒÜßz Ø„éßéßÒ¶„íßÜßéß ¦ ⻄Ä¢ÜóY ¶„îÇ‹H
⻄ßÜßâéß ¿„êS ú½ß¸ÁÜßéß Ïˆú»‡v¢W ¿‚¢Îˆ Ó߸p܃ÜßÜó ¿„Y¯ö̟Äéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ΟY
ïÓß`Y¶„íßÜß¢Î‹Ã„ê ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß."" Ó߸Ä|à„·Žo
Ó߸¢úÕ®„Òêà„fÄx ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß«t
18 NôÎòÒéß, »ò½‚éßéßúß ⻄ßÜßéß, ½ŸÅŽ ½ß¸ÃˆÓ߸Ä
ÓŸÇ‹éß.
½ß¸Åßj˟܃z ¯ÎóÒéßéß ¶„îÇ‹ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éß 27 ''΋ÒéßÓé¸ß aß »óÇ‹ÜYß sÅŽ·• Ó•âéß Y½ßt¸ éß ï½ßÇÌ ‹ Ÿâéß.
Ì„éߢΈ. ¥·„aÇ‹ ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß."" ¨ Õ‚âÔ΋΋éß ÕßÜß½‚éßñâ ·óÅßÜßâéß ¥Îˆ ½ß¸†Ãˆo»‡
Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ·ŸHf½•Ó߸éßo¢Îˆ.""
19''Ø‚éßéßßqâéß âΈ ΋»„cÄ ΋Åßj½‚éßñâ ¯ô΋ÜßâéߢǛ _·ÎŸÃ„éß, @NöÄéßÜßâéß »„êÈfâ Ó߸¢Î•à„¢
28¨
·òYsNŸÃ„ézß Óߢ« º¢ ÒÓßê¸ o ©¢Åßé¢ß Έ. ¯ô܃Üóz ú½ßÁ¸ Üßéß ÒÄ o Ò ê⢠_ · ΟÄ é *
ß Ò¢à„ Ó ß ¸ é ß o Ü ß â éß
Òéߢ΋½•Óâ«ß »òú^ÃÜß Qéßηˆ ,Ž ½ßà¸ é„ Òß …Üß Qéßηˆ Ž ½‚Ýé„ Ìß é„ ¢ß Έ.
Ó•âéß ¦ Óß«¢º¢Üƒ¢ÅŽ½ŸËŽn! Ó•âéß ¯ÎóÒéßéß QéßΈ·Ž ΋ÒéßÓ߸éßa ΋ÒéßÓ߸éßa¶„í §½ß¸tÅŽ ð½ßÄéß Ç‚ÒêÓ߸aÓß÷.
½‚Ý„ÌŸâéß. Ó•ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Õ‚Î‹Ã„»òÇ‹ÌŸâéß. ½ŸÃˆY
¯ŸÃˆ¯öØ•éß܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ Ø„éßéßÒ¶„íßÜßÜó _YÒÓß ·ÎŸÃ„éß ·_ ΟÄéß ¥Ó•Îˆ Ø„éê ß ÎŸ¶„í ¦»•sØ„é¢ß »‡ ¯ÇŸÃˆÜó
«Ó¸éß ßoâs ³·„ ¥Ã„\ Ì‚»„ ð½ßÄéß.
ØßéßÉwØ„ê 49:29-50:3 906
35
»„êÈfØ„éßéß, ÒéßÈ؄éßéß @NöÄéß ¯ŸÜ߶„íßÜßâéß »„éßÈ¢S Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…
âΈ. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ½ŸÃˆY Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''°ÜƒÒéßéß Ø‚éßéß·„a Ï‹âéßÓ߸é߀âéß Ó•âéß
´Ç›¢¿ŸÇ‹éß. Ì„|ÄÜó RÄS½•NŸoâéß. RÜ•z °ÜƒÒéßéß Ø‚éßéß·„a
ÕßÜß½‚éßñ⠦؄éßéßÏ‹¢.
36 ÓŸÜßé»
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''_·ÎŸÃ„éß Ò¢L ß é„ ß ú½ß¿
¸ ¢„ Ç‹ ½ŸØ„ééß Òß …Üßâé °ÜƒÒéßéß Qéßηˆ Ž
Ø„éßéßÜß QéßΈ·Ž QéßÄéß Î‹¢Ç‚Wo ½‚Ý„z¢Ç›. Ì„êÄéßtâ Ľ߫tNŸoâéß. ¦·Ÿà„½ß¸… ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÜßÜß âéߢǛ
Ò…âs ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éߢǛ. ½ŸÅŽY Ľ߫tNŸoâéß. Õ®„êRéß Qéß΋¶„íß »‡H Q¿•
29 ½ŸÃˆ »„éßǟßßÜßéß, »òú^ÃÜß Òéߢ΋Üßéß XÓß«·òY
âÜßéßÒéßêÜßÜ߶„íß °ÜƒÒéßéß ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ¿‚΋Ä
¯öÕßÇ‹ÌŸØßéß. ½ŸÃˆ »„éßǟÄ¢Ìó ¯ŸÅßéß ½ŸÃˆ »òÇ‹ÌŸâéß. °ÜƒÒéßéß ú½ßÁ¸ Üßéß ú½ßW¸ Εà‡Y·Ž ÕߢΉ
ÒÓßé¸ Òoß …ÜßZs XÓß·« òY¯öÕÇ‹ÌŸØßé.ß ½ŸÃˆ à„úÌ„éÒß … Üßéß»‡ ·òY¯öÕßNj̟Äéß.
³¢^ÅßÜßâéß ½ß¸Åßéßj¶„í߯öÌŸÇ‹éß. '¯Åßéß ¿„êSÓŸ 37 ½ŸÃˆ à„úÌ„éßÒ…Üßéß ¿„êÓ߸êoÒ…¢Ç‹»‡ °ÜƒÒéßéßâéß
Õ®„Ø„éߢ, Õ®„Ø„éߢ" ¥Y Òéßâéßá¸éßxÜßéß _··„Üßéß Ì„éßÓŸÌ„éßâ·„Üßéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆY ¿„¢½ß¸F¿•½ŸÃˆ
ï½ßNj̟Äéß.
30 Ì„|Ä»‡ ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›! @NöÄéß ú½ß¸Á܃ß, Ο»„ Ó߸Òéß·„ä¢Üó °ÜƒÒéßéßâéß Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹ÌŸâéß. ½ŸÃˆ·Ž
ŃY·Ž ÒéߢS ÓßÜp¸ ¢ß ¿„êÇ‹¢Ç›."" ¨ ÒÄÒo ê⢠Òéß@ R½ß¸Ì„éßoÜßâéß Ì‚Sfï½ßÇ‹ÌŸâéß. Ó•Ó‚¢Ì„
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSf¢Îˆ ''Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÓó Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ¿„ê½ß«NŸoâéß.""
Z¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ½ß¸Ï‹·„¢ ½ß¸ÓŸsÇ‹éß. Yâéßs ¨ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ.
´Ç›¢¿„ŃY·Ž ¥Ì„Ç‹éß ³·„ Ì‚H½‚`⠽߸͋·ŸYs ''°ÜƒÒéß é ß â éß ½‚ ¢ ŃNj Å ƒY·Ž Ó• â éß ·„ W o Y
¦ÜóS¢¿ŸÇ‹éß. ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ¿„¢ð½ßÒĶ„íß ·„Wo
31 ''YKf¢Ì„ » ‡Ò…âs Ε à „ ¢ ³·„ Å ß é ß â sΈ . ΟYs ½ŸÃˆY ̄ÄéßÒéßéßÌ„éߢΈ.
38 ÓŸ Óߢ
¯Ò|Ã„ê ´Ç›¢¿„ÄY ¦ ßÁƒxY·Ž ωÒê. ¦ « @Óß⸠¢ ú½ßW¸ á«¢k S Ó•Ó• ¥Î‹é½ß …¸ß ΟÄéÇß â‹ Y
Î•à„ Ã„·„ä˶„íß ÎŸ|ßÜßéß»‡Y, ¿„éßÅßêj ·„¢¿‚»‡Y YÄê½ß«NŸoâéß. ΟY ßEâéß, ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßâéß
°Qéß Ü•Ò…. ½ŸÃ„éß ³¢ÅßÈ»‡ YÒÓß«NŸoÄéß. '¦ Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß."" §Î• Ø‚éßÈ꽟
Ó߸¢Î•à„¢.
39 ''·ŸY °ÜƒÒéßéßâéß ½‚ⶄía XÓ߸éß·òY ÒSf ½ŸÃˆ·Ž
ßÁƒxYs ¯Î‹éßÃóa¢Ç›!" ¥Y Ø‚éßÈ꽟
¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß.
32 ½ŸÃˆ ³¢^ÅßÜßâéß, RNŸoĽ‚éßñ⠽߸à„éßÓ߸¢½ß¸Î‹âéß ÒéߢS Ó߸¢Õ®„R¢¿•ÅßÅßéßz»‡ ¿•NŸoâéß."" ¨
à„úÌ„éÒß … Îò¢CHNŸoÇé‹ .ß à„úÌ„éÒß … ½ŸÃˆ ï½ßÎq‹ Òéߢ΋ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâΈ.
Üßâéß Îò¢CHNŸoÇ‹éß. ¿‚¢½ß¸Üßéß ·„WoÈ¢¿„é߶„íßÓ•
½ŸÃˆY* Õ®„êRéß âÜßéßΈ¶„íaÜ߶„íß ½ß¸¢½ß«½•NŸoâéß. ÕßÕßéßÜóâé߶„íß Ó߸¢Õߢψ¢Sâ Ó߸¢Î•à„¢
¥Ys ½‚½` …¸ß Üß âéߢǛ ½ŸÃˆ Qéßηˆ Ž Òéß@ R½ß̸ é„ Üoß âß éß
XÓß«·òY ÒNŸoâéß."" ¨ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ø‚éßÈ꽟 50 ÕßÕßéßÜóâéß Î•à‡Y·Ž, ·„GqØ„éßéßÜßâéß ©Î•qK¢S
Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Óß ¸ ¢ Ε à ‡Ys §¿ŸfÇ‹ é ß .
Ø‚éßÈ꽟 ¨ ÒÄoÒêÓŸYs ØßéßÉwØ„ê Ο|ß
âéߢǛ ÒSfâΈ.
33 ''@NöÄéß ÃŸÁx¢ »„éߢÅßâ·„aÜ߶„í Y½ŸÓ߸ÒéßÒ… ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
2
Ì„éߢΈ. ¥Îˆ à‡à„|Ì„¢»‡ ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÈ
¯öÌ„éߢΈ. ¥·„aÇ‹ Òéßâéßá¸éßxÜœÒ|Äêß YÒ ''¥Ys Εà‡Üß ½ŸÃˆ·Ž ¨ ÒÄÒo ê⢠ú½ß·¸ Å „ ¢Ž ¿„¢Ç›!
Óß«¢¿„Äéß. ¦ Ó߸pÜߢÜó ° ³·„aÇ‹ê Y½ŸÓ߸¢ Á‚¢ÇŸ ¯»„é߼•Óß« ¨ Ó߸¢Î•à„¢ ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„¢Ç›!
¿•Ø„éßÇ‹éß."" ½ß¸†Ãˆo Ó߸Ò꿟ßYs ú½ß¸·„ÅŽÓ߸êo §ß܃ ¿‚½ß¸t¢Ç›,
'ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁx¢ Òà„½ß¸Ã„éßf·óÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
°ÜƒÒéßéßâéß »„êÈfâ Ó߸Ò꿟Ä¢ Õ•Üßé* ΂Ò` ¢ ¥ÒÒêâ½ßø f„ ÕßÇé‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. ÒéßÃê„ ·q Œ
34 Réß·ŽaH \×WÜßéßzÌ„éߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß Rú»„@Üßéß
Ø„ é ß ê Ο ßÁ‚ ` â Óß « Î ˆ a Ø„ ê ½ß ¸ à ˆ ¯ ŸÜß Ó Ÿ
Ä¢Õ®„¢Üó, ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„ê ³·„ Ó߸¢Î•à‡Ys ¥ÒÒêâ½ß¸Ã„fÕßÇ‹ÌŸØßéß. ΟY Rú»„º ΕÒÌ„Üßéß
Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ¥¢Î‹é߶„íßÓŸsÇ‹éß. ¦ Ó߸¢Î•à„¢ Õ®„Ø„éߢÌó Y¢Ç›¯öÌŸØßéß."
3 ©Ì„ o à „ Ε à „ ½ ‚ é ß é ß · „ Å Ž Õß Õ ß é ß Ü óâéß â éß ¯Î‹ é ß Ã òa¢
°ÜƒÒéßé*ß Î•à‡Y·Ž Ó߸¢Õߢψ¢SâΈ.
ÅßéߢΈ. ¦ Î•à„¢ ÕßÕßéßÜóâéßâéß ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆÒÜœ
¿‚¢½ß¸Üßéß ·„WoÈ¢¿„é߶„íßÓ•½ŸÃˆ ¥Ã„\ ú½ß¸ÁÜ߶„í §Îˆ ³·„ ð½Ã„éß. ÒêÈf½•Ó߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸ÁÜœÒ|Ã„ê ¥·„aÇ‹ YÒ
½ŸÃ„éß »„ÇŸmY·Ž §Ã„éß ½ß¸·„a܃ ·„WoÈ¢¿„é߶„í¢ÅƒÃ„éß.
°ÜƒÒéßéß °ÜƒÒéßéß ¥Ó•Îˆ ÕßÕßéßÜóâé߶„í Ì„êÄéßtâÒ…âs ³·„ Õ•Üßéß Õ•Üßéß ¥Ó•Îˆ ΂ñ½ŸY·Ž ÒéßÃó ð½ßÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß Î•L
ßÁx¢. Ø„éßéßÜ߶„í §Îˆ Òéßéß¹ßx½‚éß`â ΂ñÒ¢.
907 ØßéßÉwØ„ê 50:4-20
13
Óß«¢¿„Äéß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß, Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ¥¢ÌŸ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ·ó½ß¸¢ ¿„ê½ß¸ÅߢÌó ¥·„aÇ‹
¥·„aÇ‹ âéߢǛ ¯ŸÃˆ¯ö̟Äéß"" ¯Ò|Äê YÒÓߢ« ¿„Ãé„ .ß ÕßÕéß Üß óâéß â»„Ã¢„ ½ß† ¸ È»o ‡
4 Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¿‚ ½ ß ¸ … Ì„ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß , ''¦ Óß ¸ Ò éß ¹ƒI ¥Ò…Ì„éߢΈ. ''ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸·„a»‡ ¯öØ•éß
Ø„éߢÜó §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß, Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßé ú½ß¸W½ŸÇ‹éß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Njéß. ¥Îˆ ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
·„HÓß« ³·„aÉW»‡ ÃóΈNŸoÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ·„HÓß« ÕßÇ›â XÄéß¿„êS RÓ߸wØ„éߢÌó ½ŸÃ„éß Ì„ÜßÜßéß
½ŸÃˆ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟âéß ½‚Ì„é߶„íßa¢Åßê ¦Ç›NŸoÄéß.
14 ''ÕßÕéß Ü
½‚݄̟Äéß. ß óâéßÌó Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÓßΫ Òr‹ éßÒ|¢Ç›. R¢ÅŽY
5 ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߬؂êâé߶„íß ¯Üƒ ½‚݃zH ¥Y ΟÈ ÕßÅŽjâ QÄéß܃zß, ÕßÕßéßÜóâéßï½ß` Ճ˟Üßéß
¥Ç‹é»ß é„ Ì ß ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ¦ Έໄ ‡ ½‚ÝÅ z„ ƒY·Ž ÕßØé„ Üß éß ½•Ø„éߢǛ. Qéß ÕƒËŸÜóz ½•ÅŽZ Réß»„ÜßfÒ΋éßq.
ΕÄéß̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßéß Øßéß܃ ¥¢ÅƒÃ„éß, 'ĢǛ, ÕßÕßéßÜóâéß Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«¢Îˆ.
15 ÕßÕßéßÜóâéß ¿„éßÅßêj ïÓß`Y¶„íßÜßéß ÁØ„éß YӟΟÜßéß
ÒéßâHs ÒéßâÒéßéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„í ·„Üéß ½ß …¸ß ·ò¢ÎŸ¢.
à‡à„|Ì„½‚éßñâ ³·„ YÕߢϋ⠿•Óß«·ò¢ÎŸÒéßéß. Òéßâ ¿•NŸoÄéß. §½ß¸téßÇ‹éß ÕßÕßéßÜóâéß Üò¢C¯öØßéߢΈ!
½‚éßâsÅŽ·• ÒéßÄéßÒÜ•Y ³·„ YÕߢϋ⠿•Óß« ΟY ú¯Ÿ·ŸÃŸÜßéß, ÕßéßÄéEÜßéß ¶„îÜßÎóØ„éß
·ò¢ÎŸ¢." ÕßÇŸmØßéß! ½ŸÃˆ·Ž ¥Ã„Ô½‚éßñâ K·„äâéß Ø‚éßÈ꽟
6 ''ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß«t¯öØßéßâ »òú^ÃÜßÒÜœ ©ÓŸsÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß §Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ú½ß¸Á܃ß, ÕßÕßéß
½ŸÃˆ ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß (ÓŸØ„é߶„íßÜßéß) ½ŸÃˆY Ì„½ß¸téßΟÈ Üóâé߶„íß Ì„Câ K·„äâéß §Ò|¢Ç›. ¥Îˆ §Ì„Ä
½ß¸ÅŽj¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃˆ ÓŸØ„é߶„íßÜßéß ½ŸÃˆY ·ò¢Ç‹Üóz, Εà‡Ü߶„íß °Réß ¿•Óß«¢Îó, ΟYY ¦ ßÁƒxY·Ž
·óâÜóz WÈ » • Ü ƒ ¿• à ‡Ã„ é ß . ½ŸÃˆ Rúà‡¢W WÈC ¿•Ø„éߢǛ.
16 ÕßÕéß Ü
Ó߸pÜß½‚éß·„aÇó ½ŸÃ„éß ÒéßÈf¯öØ„êÄéß. ß óâéß ú½ßÁ¸ Üßâéß ½‚ééß ·ß a„ Üßéß ÓŸÅßYÒ|·„¢Ç›.
7 ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„êSâ ½ŸÃ„¢ÌŸ ½ŸÃˆY »‡Ø„éß ½ŸÃˆ ½ß¸¢Åßâéß ðÓß·„È¢¿„ZØ„éßÒ΋éßq. ÕßÕßéßÜóâéß
½ß¸ÃŸfÄéß. ï½ß`»‡ ½ŸÃˆ à„úÌ„éßÒ…Üßéß, '½•éÒéßéß ° ïÓß`Y¶„íßÜßéß ¿ŸÜƒ ÒéߢΈY Ì„Òéß â»„ÃŸY·Ž ÕߢΉ
Ó• à „ Ò éß ê ¿• Ø „ é ß Ü • Î ‹ Ó ŸsÄ é ß . " ¦ ú½ß ¸ Á Üß é ß Üßé»ß ‡ XÓß·« òYÒ¿ŸfÄé.ß §½ßt¸ éßÇé‹ ß à„úÌ„éß ïÓßÓ` ŸxÜßéß
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ßÅ ¸ zß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ã„é.ß Ø‚éÈ ß ê½ŸØ•éß Ò¿ŸfØßé.ß ·ŸÒ…â ¦ Õß¢Î‰Ü¢ß ÌŸ §¢Ç‹¶z í„ ß WÈC
½ŸÃˆ ¥Ó߸ܜ`â Rúà‡¢W Ó߸pÜߢ. ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ½‚Ý„éz¿„éßÓŸsÄéß. ¦ ÕߢΉÜßéß WÈC Ì„Òéß Ì„Òéß
âRéßwâ Ø‚éßÈ꽟ؕéß ½ŸÃˆ Ε҅Njéß. Εà‡Ü߶„íß ½ß¸Ã„éß»„éßâ ¯öÌ„éßÓŸsÄéß.
8 ''Õß Õ ß é ß Ü óâéß âéß ¢ Ç› ¯ŸÃˆ ¯ ô¢Ç› . ·„ G q Ø „ é ß é ß Ü ß 17 ''¯ô܃Üóz ¿‚܃z¿‚΋^Ã`â »òú^Ã܃z §úà‡Ø•éßÜßéß
ßÁƒxYs ÒΈH¯ô¢Ç›. Òéߢ΋Òéßéߢ΋éß âÇ›¿• Ò…âsΈ. Óߢ« @Üßéß Ì„ÃRˆ éßâ »òú^Ã܃z §úà‡Ø•éÜß éß ß
½•éß·„Üß ÒêΈÈ Ò…¢Ç‹¢Ç›. Ò…âsΈ. ½ŸYY Wâs ½‚ééß Îß Å ‹ Ž Óߢ« º¢ ¥á¸êÃ~ é„ ß
9 ©Ì„à o Ÿâéßs¢Ç› ¿ŸÜƒ Εà‡Üßâéß Ó•âéß ¶„îÇ‹»Å „ éß ¶jß í„ ß ÃŸE. ½ŸY ¯Òéßéß·„Üßéß âÜßéß»„»òÅŽjâ SÒÈ
ÒNŸoâéß. ¨ Εà‡Üß ¶„îÅßRéß ÕßÕßéßÜóâéß QéßΈ·Ž Óß«¢º¢ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß.""
18 ·ŸÒ…â Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹éß, §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Ç‹é
Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÓßΫ Òr‹ éßÒ…Ì„é¢ß Έ. ©Ì„Ão „ Εà‡Üß ½ŸÃˆ¿•Ì„
ÕßÕßéßÜóâéß ¿‚ÄÕßÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ ßÁƒxÜßéß
ÕßÕßéßÜóâéß QéßΈ·Ž ¿ŸÜƒ Ճ˟Üßéß ½•NŸoØßéß. ¥Øßéâß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ''ÕßÕéß ß
Ø„éßéß΋r¢ âéߢS ÒÅŽj ¿•Ì„éßÜßÌó WÈCßY ïÓß`Y Üóâéß ÃŸEâéß, ¥Ì„Y Εà‡Ys Ó•âéß Ì„|ÄÜó
¶„íß܃z ¦ Ճ˟Üßéß Ò…¢ÅƒØßéß. K·ŽäNŸoâéß. Ó•âéß ¥á¸ê~Äéß ÃŸEâéß K·Žä¢SâÅßéßz
10 ·„GqØ„éßéßÜß Õ®ƒ»‡xâs¢ÌŸ à„úÌ„éßÒ… ·òÜßz»òÇ‹ ¥Ì„YY Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. 19·ŸY §úà‡Ø•éßÜßéßâéß
ÌŸÇ‹éß. à„úÌ„éß ïÓß`Y¶„íßÜßéß ÌŸÒéßéß ·óÄé߶„íßâsÒZs ÒéßIz ½ŸY Ó߸|¢Ì„ ¯ô܃Ü߶„íß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß.
¯ô¢Î‹»„Üßéß»„éß̟Äéß."" §R Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«t⠥̄Njéß ·„_ÃwÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋âéß ÕƒMŸâéß
Rá¸Ø„êÜßéß. Õ®„êÒéßéßÜózâéß ½ß¸¢Ç›â ½ß¸¢Åßâéß W¢ÅƒÇ‹éß.
11 ''ÕßÕßéßÜóâê, ZÒ… ©úΕ·„¢Ìóâéß, Ó߸¢ÌóḢ ¥Ì„Ç‹éß WY, Ì„ë½ß«o ¯ô¢Î‹éßÌŸÇ‹éß. ¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß
Ìóâéß Ò…ÓŸsÒ…. ZÒ… ÓŸ Õ®„êRéßY XÓß« ÒéßÈ؄éßéß C܃΋éß ú¯Ÿ¢ÌŸÜßÜó »„Üß ·ò¢Ç‹Üß
·òÓŸsÒ…. ÏŸâx¢Üó S¢Î‹éßÜ•ðÓß ½ß¸Ç‹éß¿„éß Qéß΋ ¥Ì„Ç‹éß W¢ÅƒÇ‹éß.""
20 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¦ Ó߸Òéß
¦Ò…܃ ZÒ… ÓŸÅßx¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…. »„éßúßÜßéß
Óߢ¸ ÌóḢÜó ¿•ðÓß Óß·¸ HŽ ¢½ß…¸ ܃z Ò…¢Îˆ Z âÒ…|. Ø„é¢ß Üó ú½ßÁ¸ Üßéß §úà‡Ø•éÜß éß ß Ø‚ééß ·ß a„ Ì„½t¸ß éßÜÎœ ‹
12 ''§½ßt ·„ŃY·Ž »„ÅŽj»‡ ú½ß¸Ø„éßWsNŸoÄéß. ·ŸY ½ŸÃˆ·Ž
¸ éßÇé‹ ß Z Ì„H·z Ž Ì„ÜÒß ¢½ß…¸ ÜßÒ…Ì„é¢ß Έ. Yâé߻℠s
Ì„Hz ·„ÜßÌ„ ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. Εà‡ÜßYsÅŽÜó ÕßÕßéß ·„Yt¢¿„΋éß. ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßêΟ ¯Ÿ¯ŸÜßéß ½‚΋·„
Üóâéß ¥W NŸÒêâx½‚éßñ¯öÌ„éߢΈ. ¦½‚éß Õ‚Åßj Ø„éWß sNŸoÃé„ .ß ·ŸY ° ¯Ÿ¯ŸÜßê ·„âéß»òâÕßÇÒ‹ ….
Ø‚éßñâ ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆÜƒ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß §úà‡Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ ßÁƒx
ØßéßÉwØ„ê 50:21-38 908
ÜßÜó RéßCHâ ·òΈqÒéߢΈY Ó•âéß Ã„·äŽÓ߸éßoÓŸsâéß. §Ì„Ä ßÁƒxÜ߶„íß °Réß ¿•Óß«¢Îó, ΟYY ¦
ï½ß`»‡ ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßYsÅŽZ Ó•âéß ·„äRéßÓ߸éßoÓŸsâéß."" Εà‡Y·Ž ¶„îÇŸ ¿•Ø„éߢǛ. ÕßÕßéßÜóâéß Ø‚éßÈê
21 Ø‚éßÈ꽟 Øßéß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''½‚éßß̄ ½Ÿâéß »ûÄR¢¿„ܕ΋éß. ½ß¸Ãˆà„éß΋éßqÇ‚ñâ §úà‡Ø•éßÜßéß
ØßêØ„éßéß Î•à„¢ï½ß` ΋¢Ç‚Ì„o¢Ç›! ï½ß·óΉÜó Ε҅Y½ßÅ ¸ zß ¥Îˆ ÒéßêÄ¢b »‡ ú½ßÒ¸ È¢o S¢Îˆ. ·ŸÒ…â
Ò…¢Åßéßâs ú½ß¸ÁÜßâéß ¯Î‹éßÃòaâ¢Ç›! ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâéßâéß K·Žä¢¿„¢Ç›.
30 ÕßÕéß Ü
¯Î‹éßÃòaâ¢Ç›! ½ŸÃˆY ¿„¢½ß¸¢Ç›. ½ŸÃˆY Ó߸Ä| ß óâéß Ø„ééß Òß ¶„íÜß éß ß QÏ‹éÜß óz ¿„¢½ßÕ¸ Çß Ìß‹ ŸÃ„é.ß
ÓŸà„⢠¿•Ø„éߢǛ! ÓŸ ¦Á ú½ß¸·ŸÃ„¢ ¥¢ÌŸ ¦ ÃóEâ ΟY ïÓß`Y¶„íßÜߢ̟ ¿„Y¯ö̟Äéß.""
¿•Ø„éߢǛ! Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß.
22 31 ''ÕßÕßéßÜóâê, ZÒ… Réß·ŽaH »„È|á«kR. ¥¢Î‹éß¿•
Ø„éßéß΋r Ï‹|Y Εà„Òéߢ̟ RY½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ XúÒ
RÓŸà„ÓŸY·Ž Ó߸¢Õߢψ¢Sâ Ï‹|Y. Ó•âéß Z¶„íß ÒxW_÷ŽÓ‚Ó` Ÿâéß."" Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ
23 ÕßÕßéßÜóâéß ³·„ÓŸÇ‹éß Ó߸Ä|ú½ß¸½ß¸¢¿ŸY·Ž Ó߸éßWoÒÜœ Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß.
Ò…¢Îˆ. ·ŸY §½ß¸téßÇŸ 'Ó߸éßWo" RÈC Òéßéß·„aÜœ` ''Ó•âéß Z¶„íß ÒxW_÷ŽY. ZÒ… K·Ž¢ä ½ßÕ¸ Çß • ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß
¯öØßéߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß NŸÅŽ ßÁƒxÜßYsÅŽÜó ÒSf¢Îˆ.
32 »„È|á«kØ‚éß`â ÕßÕßéßÜóâéß Ì„êH½ß¸Ç› ¯öØßéߢΈ.
YÁ¢»‡ Réß·ŽaH ÓŸà„⽂éß`âΈ.
24 ÕßÕßéßÜóâê, Z ·òĶ„íß Ó•âéß ÒÜß ½ß¸ÓŸsâéß. ¥Îˆ Ü•¿„éßÅ߶„íß ¯Ò|Äê Ó߸@Ø„é߽߸NjÄéß. ΟY
¥Îˆ ZÒ… Ì‚HÓß«·òÓ• Üó½ß¸…»‡Ó• ZÒ… ½ß¸Åßéßj ½ß¸ÅßjËŸÜßÜó Ó•âéß ¥Cs Ä»„éßÜßéßfÌŸâéß. ΟY
ÕßÇŸmÒ…. ZÒ… Ø‚éßÈ꽟¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ¯öß ¿„éßÅßêj Ò…âs ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ¦ ¥Cs ½ß¸†Ãˆo»‡
ÇŸÒ…. ¥¢Î‹éßÒÜßz ZÒ… ¿„êÇ‹ÕßÇ›, ½ß¸ÅßéßjÕßÇŸmÒ…. ΋U¢S½•Ó߸éßo¢Îˆ.""
25 33 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éß
Ø‚éßÈ꽟 Ì„â CÇ‹m¢CY ̂È¿ŸÇ‹éß. ¦ CÇ‹m¢C
âéߢǛ Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ·ó½ß¸ÒéßÓ• ¦Ø„éßéßÏŸYs ÓŸsÄé.ß ''§úà‡Ø•éÜß éß ,ß Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßéß ÕƒYÓßܸ `œ
½‚H·Ž Xà‡Ç‹é.ß Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éÇß ‚ñâ Ε҅Njéß ÌŸâéß Ø„ééß Óß ŸsÄé.ß à„úÌ„éÒß … ½ŸÃˆY ¿‚ÃÕ„ Å ß ƒjÇé‹ .ß à„úÌ„éÒß …
¿•Ø„éßÒÜßÓ߫⠽߸Y ³·„ÅŽ Ò…¢Ç‹éßÅß¿• ¦ §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ÒΈHï½ßÅßjÇ‹éß. 34·ŸY, Ε҅Njéß
¦Ø„éßéßÏŸYs ½‚H·Ž Xà‡Ç‹éß. ¦Ø„éßâ ¿•Ø„éß ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß WÈC XÓß«·òY ÒNŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ
ÒÜßÓß«â ·ŸÃ„x¢ ·„GqØ„éßéßÜß ÃŸÁx¢Üó ©¢Îˆ. ð½ßÄéß Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟. ¦ ú½ß¸Á
26΋êÄ XßÜß âéߢǛ ÕßÕßéßÜóâéß QéßΈ·Ž ĢǛ. Üßâéß ¦Ø„éßâ Õƒ»‡ Ä·ŽäNŸoÇ‹éß. ½ŸÃˆ ßÁƒxY·Ž
¦½‚éß ÏŸÓŸx»‡ÃŸßÜßâéß ½ß¸»„éßÜß»òÅßj¢Ç›. ÕßÕßéßÜó Rúà‡¢W ·„Hc¢¿• RÏ‹¢»‡ ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY Ä·Žä
âéßâéß Óßø |„ ÓŸà„⢠¿•Øé„ ¢ß Ç›. ÓßO¸ Ò¢»‡ ¯Ò|ÈZ NŸoÇé‹ .ß ¥¢Ì•»‡Y ÕßÕéß Üß óâéßÜó YÒÓߢ« ¿• ½ŸÃˆ·Ž
Ò΋Üß Ò΋é.qß ï½ßÎq‹ ÏŸâxßÓßé¸ Üß Òß Üœ ½ŸÃˆ à„½ŸÜßâéß ¦Ø„éßâ Rúà‡¢WYÒ|Ç‹éß.""
35 Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¿‚ ½ ß ¸ … Ì„ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß , ''Õß Õ ß é ß Ü ó
»„éßÅßj½•Ø„éߢǛ.
27 ÕßÕßéßÜóâéßÜó ©âs CÌ„oÜßYsÅŽZ (Ø„éßéßÒ âéßÜó YÒÓß«¢¿• ú½ß¸ÁÜßâéß ³·„ ·„Wo ¿„¢½ß¸…»‡·„.
¶„íÜß éß )ß ¿„¢½ß¢¸ Ç›. ½ŸÃ„éß âÄ·Õ„ Çß Y‹ Ò|¢Ç›. ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEâéß, ¥Ì„Y ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß,
´Ç›¢½ß¸ÕßÇ• Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒSf¢Îˆ. ½ŸÃˆ·Ž Réß·ŽaH ÁƒÂâéßÜßâéß ³·„ ·„Wo ºÌ„Òéßéß ¿•Ø„éßéß»‡·„.
36 ÕÕßéßÜóâéß Ø„êÁ¶„íßÜßâéß, Îò¢»„ ú½ß¸Ò·„oÜßâéß
·„á¸j¢ ÒSf½ß¸Ç›¢Îˆ. ½ŸÃ„éß K·Žä¢½ß¸ÕßÇ• Ó߸ÒéßØ„éߢ
ÒSf¢Îˆ. ·„Wo Ó߸¢ºÃˆ¢¿„éß»‡·„. ¦ Ø„êÁ¶„íßÜßéß ÒÅŽj
28 ÒéßêÄéßbÜß̟҅Äéß. ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ³·„
ÕßÕßéßÜóâéß Î•à„¢ âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÃˆ¯öÌ„éß
·„Wo ¿„¢½ß…¸ »‡·„. ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ß \×ÌŸÒºéßÜÒß …̟Äé.ß
37 ÕßÕßéßÜóâéß »„éßúßÜßâéß, Ä͟Üßâéß ³·„ ·„Wo âÈ·Ž
ÓŸsÄéß. ½ŸÃŸ Î•à„¢âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß·òY¯öÌ„éß
ÓŸsÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߬؂êâé߶„íß ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½•Ø„éßéß »‡·„. RÎ•à„ ·ŽÃŸØßéß ïÓß`Y¶„íßÜßâé ³·„
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿•Óé¸ß âoß s ½ß⸠éßÜâß éß ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß §Ì„Ãé„ ß ·„Wo Ó߸¢ºÃˆ¢¿„éß»‡·„, ¦ ïÓß`Y¶„íßÜߢ΋Äê Õ®„Ø„éß
Ü߶„í ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß, ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ¥Ã„Ô½‚éßñâ ½ßǸ â› Óßÿo¬ ÜßÒÜœ ©¢ÅƒÃ„é.ß ÕßÕéß Üß óâéß Ï‹ÓŸ»‡ÃŸÜß
K·„äâéß Ø‚éßÈ꽟 §Ó߸éßoÓŸsÄY ½ŸÃ„éß ¿‚ÕßéßÌ„éß QéßΈ·Ž ³·„ ·„Wo ½‚Ý„éßz»‡·„. ¦ Ï‹ÓŸ»‡ÃŸÜßéß
ÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„êYs ÕßÕßéßÜóâéß Îó¿„éß·óÕßÇ‹ÌŸØßéß.
Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•Óß«¢Îˆ. ·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 §½ß¸téßÇ‹éß 38 ÕßÕßéßÜóâéß ZÅŽ ÒâÄéßÜßï½ß`·Ž ³·„ ·„Wo ½‚Ý„éßz»‡·„.

ÕßÕßéßÜóâéßâéß Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¦ ZÅŽ ÒâÄéßÜßZs ¯¢Ç›¯öÌŸØßéß. ÕßÕßéßÜóâéß


29 ÕßÕßéßÜóâéß QéßΈ·Ž RÜßéß·Ÿ¢úÇ‹âéß ½ß«ÜßҢǛ. ¦ Î•à„¢Üó Rú»„@Üßéß ·ó·òÜßzÜßéß. ÕßÕßéßÜóâéß
⻄ßYs ¿„éßÅßéßjÒéßéßÅßjÒéßY ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸t¢Ç›. ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßêÄéßbÜßY ¦ Rú»„@Üßéß ¿ŸÅŽ ¿‚½ß¸…
¯Ò|ÈZ Ì„½ß«t¢¿„éß·óYÒ|΋éßq. ¥Îˆ ¿•Óß«â Ì„éßÓŸsØßéß. ¥¢Î‹éß¿• ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ·„á¸jâMŸjÜßéß
΋éáß ·j¸ ŸÃŸxÜß¶í„ ß Ì„Câ ú½ßX¸ ·ŸÃ„¢ ¿•Øé„ ¢ß Ç›. ¥Îˆ Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß.
909 ØßéßÉwØ„ê 50:39-51:9
39 ''ÕßÕßéßÜóâéß Òéß^ÃâsÇ‹êß ú½ß¸ÁÜßÌó Y¢Ç› ¦ ½ß«ÒéßwÅß ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸Sf·„ ÕßØ„éßÝ„zâéß
©¢Ç‹Î‹éß. ½ß«Sf ¶„íß·„aÜßéß, ©úá¸j ½ß¸¶„íßäÜßéß,* ̄Έ Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. ÁÈCâ
̄Ä ¯ÇŸÃˆ Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ¥·„aÇ‹ YÒÓß«NŸoØßéß. ΟY·Ž ÕßÕßéßÜóâéß RÓ߸wØ„éߢ ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ.
46
¥¢Ì•»‡Y, ÒéßIz Á⢠¥·„aÇ‹ ¯âsÇ‹êß ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸Ç›¯öÌ„éߢΈ. ¦ ½ß¸Ì„ÓŸY·Ž Õ®„êRéß
YÒÓß«¢¿„Äéß. ·„¢½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸Ì„ÓŸYs »„éßÈ¢S
40 NôÎòÒéß, »ò½‚ééß úß ÃŸ ⻄ßÜßâéß, ½ŸÅŽ ¿„éÅ ß éß ½jß Å
¸ß zß ú½ß¸½ß¸¢¿„ ú½ß¸ÁÜߢ̟ R¢ÅƒÃ„éß.
½ß¸ÅßjËŸÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•à‡Ç‹éß.

51
§½ß¸téßÇŸ ½ß¸ÅßjËŸÜßÜó ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß. Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Ó•Óò·„
¥Î•Ã‰W, ÕßÕßéßÜóâéßÜó ¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß. ï½ßâéß»‡H Q¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. ¥Îˆ ÕßÕßéßÜóâéß,
¥·„aÇ‹ YÒÓß«¢¿„ŃY·Ž ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ó߸Üßéß ½‚Ý„zÄéß. ·„GqØ„éß ú½ß¸ÁÜß QéßΈ·Ž Q¿•Üƒ ¿•NŸoâéß.
41 ''¿„êÇ‹¢Ç›! ©Ì„oßâéßs¢Ç› ÁâéßÜßéß ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. 2 ÕßÕßéßÜóâéßâéß Ì„êßtÄ ÕßÅßjŃY·Ž Ó•âéß ·òÌ„o
½ŸÃò·„ ÕßÜß½‚éßñâ ßÁx¢ âéߢǛ ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃˆY ½ß¢¸ ½ß…¸ ÌŸâéß. ½ŸÃ„éß ÕßÕéß Üß óâéßâéß Ì„êßtÄ
ú½ß¸½ß¸¢¿„¢ âÜßéßÒéßêÜßÜß âéߢǛ ¿ŸÜƒÒéߢΈ ÕßNj̟Äéß. ½ŸÃ„éß ÕßÕßéßÜóâéßâéߢǛ ú½ß¸XΈ XÓ߸éß
ßEÜßéß ·„HÓß« ÒÓ߸éßoÓŸsÄéß. ·ò¢ÅƒÃ„éß. ïÓß`ÓŸxÜßéß â»„ÃŸYs ¿„éßÅßéßjÒéßéßÅßéßj
42 ½ŸÃˆ ïÓß ` Ó ŸxÜß ¶ „ í ß Ï‹ â éß Ó ß ¸ é ß € Üß é ß , ¨^Åß Ü ß é ß ÌŸØßéß. Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ RÏ‹|¢Ó߸·Ÿ¢Ç‹ ÁÄéß»„éß
©ÓŸsØßé.ß ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ß Õߺé ú¶„îÄéÜß éß .ß ½ŸÃˆ·Ž Ì„éߢΈ.
3
΋؄éßܕ΋éß. »„éßúßÜßï½ß` NŸ|È ¿•Ó߸êo ïÓß`Y¶„íßÜßéß ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`Y¶„íßÜßéß Ì„Òéß Ï‹âéßßuËŸÜßâéß RY
ÒNŸoÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó߸Òéßéßú΋ ï½®ßêá¸Üƒ à„Õßq¢ Ø‚êC¢¿„ܕÄéß. ¦ ïÓß`Y¶„íßÜßéß Ì„Òéß ·„Ò¿ŸÜßâéß
½ß¸…Ç‹éßÌ„éߢΈ. ½ŸÃˆ½ŸÃˆ NŸpÓŸÜßÜó Ø„éßéßΟrY·Ž ¶„îÇ‹ ϋÈ¢¿„ܕÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß Ø„éßéßÒ¶„íßÜßâéß
Ó߫΋r¢»‡ YÜßÕßNj̟Äéß! ÕßÕßéßÜóâéß â»„Ã„Òê, »„éßÈ¢S R¿ŸÃˆ¢¿„Ò΋éßq. ΟY ïÓß`ÓŸxYs Ó߸Ä|
Zï½ß` ΟǛ·Ž ½ŸÃ„éß Ó߫΋r¢»‡ Ò…ÓŸsÄéß. ÓŸà„⢠¿•Ø„éßéßÒéßéß.
43 ¦ ïÓßÓ 4
` ŸxÜß »„éÃß ¢ˆ S ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE RÓŸsÇ‹é.ß ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßY` ¶„íÜß éß ß ·„GØ
q é„ éß Üß ß ÃŸÁx¢Üó ¿„¢½ß¸
¥Ì„Ç‹éß Õƒ»‡ Ղ΋ȯöØ„êÇ‹éß! ¥Ì„Y ¿•Ì„éßÜßéß ÕßNj̟Äéß. ÕßÕßéßÜóâéß QÏ‹éßÜóz ½ŸÃ„éß XúÒ¢»‡
[»„éßÓ߸é߶„í߯öØ•éßÅߢ̄»‡ ¥Ì„Ç‹éß Õ®„Ø„é߽߸ǟmÇ‹éß. »‡Ø„é߽߸ÄfÕßNj̟Äéß.""
5
ú½ß¸Óß¸Ò Ó߬oÿ ½•Î‹âÒÜœ, ¥Ì„Y Õ®„Ø„éߢ ¥Ì„Y Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 §úà‡Ø•éßÜßéßâéß,
·„Ç‹é߽߸…âéß ¦ÃŸÅßï½ßÇ‹éßÌ„éߢΈ."" Ø„éßêΟâéß ³·„ RÏ‹ÒßHÒÜœ ³¢ÅßÈ»‡ ÒΈH
44 Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¥½ß¸téßÇ‹½ß¸téßÇ‹éß ½•Øé„ Üß Î• é‹ .ß Î•Ò…Ç‹éß ¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß ÒΈHï½ßÅÜjß Î• é‹ .ß
Ø‚éßéßßqâéß âΉ Xßâ ΋Åßj½‚éßñâ ¯ô΋Üß âéߢǛ ܕ΋éß! ¦ ú½ß¸ÁÜ• §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸RúÌ„ ΂`½ŸYs
³·„ Óß«¢º¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸ÁÜßéß ¯ô܃Üóz ÒΈH½•Óâ«ß ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»Å „ ƒjÃé„ .ß ½Ÿ_à ¦Ø„éâß âéß
Òéߢ΋½•Ó߫⠽߸à„éßÒ…Üßï½ß`·Ž ¦ Óß«¢º¢ ÒSf½ß¸Ç‹éß ÒΈ܃Äéß »‡Y ¦Ø„éßâ ½ŸÃˆY RÇ›S½•Ø„éßܕ΋éß.
6
Ì„ é ß ¢ Έ . ¥½ß ¸ t éß Ç Ÿ ½ß ¸ à „ é ß Ò …Üß é ß ¿‚ Ü ƒz ¿ ‚ Î ‹ ^ Ã` ÕßÕßéßÜóâéß âéߢS ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›. Qéß ú¯ŸË Ä·„äË^·`
¯öÌŸØßéß. Ó•ÓŸ Óß«¢º¢Üƒ Ò…¢Åƒâéß. ÕßÕßéßÜó ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›! QéßÄéß ¦»„·„¢Ç›. ÕßÕßéßÜóâéß ¯Ÿ¯ŸÜß
âéßâéß ÎŸY ßÁx¢ âéߢS ̄ÈRéß»òÇ‹ÌŸâéß! ·ŸÃ„Ë¢»‡ QéÄéß ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹Ò΋éßq! ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â
§Îˆ ¿•Ø„éßŃY·Ž Ó•Ó‚ÒÈY ¯âéßs¶„íߢŃâéß? ΋éMß ŸaßxÜß¶í„ ß ÕßÕéß Üß óâéß ú½ßÁ¸ Üßâéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ӟ܃»‡ Òé_à Òx·Žo Ü•Ç‹éß. âÓ‚sΈÈ¢¿„»„Üß½ŸÇ‹éß K·Ž¢ä ¿„ÒÜßÓâ«ß ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ÒSf¢Îˆ. ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ ß
ÒéßÃò·„aÇ‹ê Ü•Çé‹ .ß ·ŸÒ…â Ó•Ó• ¦ ½ßY¸ ¿•NŸoâéß. Ì„Câ à‡Óß«o ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
7
ââéßs ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ß ÌóÜßŃY·Ž ° »ò^ÃÿÜß ·Ÿ½ßø ‰ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿•WÜó Õߢ»‡Ã„éß CÓ‚s܃ ÕßÕéß Üß óâéß
ßNjéß. Ó•âéß ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜßâéß Ì„ÃˆRéß ©¢Ç•Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸½ß¸¢¿Ÿâs¢Ì„ÅŽZ ÌŸC¢
»òÇ‹ÌŸâéß."" S¢Îˆ. ÕßÕéß Üß óâéß §Sfâ ÒéßΟxYs Εà‡Üßéß ðÓßR¢
45 ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ Ø‚éßÈ꽟 ½ß¸Ysâ ¿ŸØßéß. ·ŸÒ…â ½ŸÃˆ·Ž ½‚úÈ ½ß¸ÅŽj¢Îˆ.
8
½ß¸Ï‹·ŸYs Râ¢Ç›. ·„GqØ„éßéßÜ߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÕßÕßéßÜóâéß ¥·„NŸwÌ„éßo»‡ ½ß¸Ç› Òéßéß·„aÜœ` ¯öÌ„éߢΈ.
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ °Réß ¿•Øé„ ß YÃ„Ø n éß ¢ß ¿ŸÇó Râ¢Ç›. ΟY ·òÄ¶í„ ß RÜß½¢«ß ¿„¢Ç›! ΟY Ճϋ Y½ŸÃ„˶„íß
à„úÌ„éßÒ… ÕßÕßéßÜóâéßÜóY »òú^à ½ß«ÜßzÜßâéß Òéߢ΋éÌ ß ‚¢Ç›! Õߺéßࣄ ¦½‚é¶ß í„ ß âØ„é¢ß ·ŸÒ¿„éfß !
9
(ú½ß¸ÁÜßâéß) WÈC XÓß«·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¦ »òú^à ÕßÕßéßÜóâé߶„íß Ó߸|Ó߸pÌ„ ¿•¶„îßfÜßY Ø„éßWs¢
½ß«ÜßzÜßâéß ¦Ø„éßâ §¢ÅŽ·Ž XÓß«·òY ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß. ¿ŸÒéßéß. ·ŸY ¦½‚éß Ó߸|Ó߸pÌ„Óò¢Î‹Ü•Î‹éß. ·ŸÒ…â
¦½‚éâß éß ÒΈH½•Ó«ß Òéßâ¢Î‹Ã¢„ Òéßâ Òéßâ Εà‡Üß¶í„ ß
©úá¸j ½ß¸·äŽ §Îˆ ¯ÇŸÃˆ ½ß¸·äŽ. ¨ ½ß¸¶ä„íßÜßéß ¯»„Äܕ҅. ½‚Jz¯öΟ¢. ½ß¸Ã„Üó·„¢Üó Ε҅Njéß ÕßÕßéßÜóâé߶„íß
ØßéßÉwØ„ê 51:10-27 910
K·„ä YÄnØßéßNŸoÇ‹éß. ÕßÕßéßÜóâé߶„íß °Réß Ó߸¢Õ®„ ½ŸÇ‹éß ¯¢Ì„ ÒéßêÄéßbÇó ¥R ¿ŸÅŽ ¿‚½ß¸…ÌŸØßéß.
R¢¿ŸÜó ¦Ø„éßâ YÄnØßéßNŸoÇ‹éß. ¦ Rú»„@Üßéß YÉhÒ ú½ß¸WÒéßÜßéß.
10 Ø‚éÈ 18
ß ê½Ÿ Òéßâ·óÓߢ¸ à„úÌ„éÒß …Üß Qéß΋ ½ß»¸ X„ Äéfß ¦ Rú»„@Üßéß YÄé߽߸؂껄¢! ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Óß«â ¦
·òÓŸsÇ‹éß. ĢǛ! ¨ Rá¸Ø„éߢ Òéß⢠Ó߬؂ê Rú»„@Üßéß âÒ…|܃Åß ÕòÒéßwÜßéß! ½ŸÃˆ·Ž XÄéßt
âéßÜó ¿‚½ß¸téßΟ¢. Òéßâ Ε҅ǂñâ Ø‚éßÈ꽟 X_Ãf ·ŸÜߢ ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. ¦½ßt¸ éßÇŸ Rú»„@Üßéß ÓŸà„â¢
¿•Ó߫⠽߸âéßÜßâéß »„êÈf ¿‚½ß¸téßΟ¢. ¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß.
11 Qéß ÕƒËŸÜ߶„íß ½ß¸Î‹éßâéß ï½ßÅßj¢Ç›. Qéß ÇŸÝ„zâéß 19 ·ŸY Ø„ê·óÕßéß NŸ|Ó߸pxÒéßéß (Ε҅Njéß) ¦ ½ß¸Y·Ž
¿•½ß¸Åßj¢Ç›! Ø‚éßÈ꽟 ÒêΉ؄éßéßÜ ÃŸEâéß ÒêHâ Rú»„@܃z¢ÅŽ½ŸÇ‹éß ·ŸÎ‹é.ß ú½ßÁ¸ Üßéß Î•Ò…Y
úð½ß_ý߫Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ÕßÕßéßÜóâéßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßܕ΋éß. Ε҅Ǖ Ì„â ú½ß¸ÁÜßâéß ¿•à‡Ç‹éß!
¿•Ø„éß Ó߸¢·„Ht¢¿ŸÇ‹éß. ·ŸÒ…⠦؄éßâ ½ŸÃˆY Ε҅Njéß ÓßÒ¸ éßNŸoZs Óßë¸ á«¢j SÓŸÇ‹é!ß ¦Ø„éâß ð½ßÃé„ ß
úð½ß_ý߫Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¥Ã„Ô½‚éßñâ Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ Ø‚éßÈ꽟.
20
K·„âä éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ RψNŸoÇé‹ .ß ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßâ` x¢ Ø‚éßÈ꽟 ¨ RÏ‹¢»‡ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: 'ÕßÕßéß
Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„êYs Üóâê, ZÒ… ÓŸ ¿•W ΋éßÇ‹éßm·„úÄR ßÁƒxÜßâéß
ÓŸà„⢠¿•Óß«¢Îˆ. ·ŸÒ…â ½ŸÃˆ·Ž Ì„Câ ΋¢Ç‹â ½‚ê΋ŃY·Ž Yâéßs RYØ‚êC¢¿Ÿâéß. NŸúÒê
Ø‚éßÈ꽟 RψNŸoÇ‹éß. ÁƒxÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßŃY·Ž Yâéßs ½ŸÇŸâéß.
12 ÕßÕéß Ü 21
ß óâéß ú¯Ÿ·ŸÃŸÜß¶í„ ß ¯Î‹éÃß é„ »ß ‡ Á‚¢ÇŸ ¯»„éÃß „ »„éßúßYs, ÃûÌ„éßâéß ÕƒÎ‹ÅƒY·Ž Yâéßs ½ŸÇŸâéß.
½•Ø„éߢǛ. ¯¶„íßaÒÒéߢΈ ·ŸÒH½ŸÃˆY YØ„éßRéߢ Ä͟Ys, NŸÃ„ÍYˆ S΋é·ß »„ òÅßÅ j ƒY·Ž Yâéßs½ßظ ‚ê
¿„¢Ç›. Ä·„ä·„ Õ®„ÅßéßÜßâéß ½ŸÃˆ ½ŸÃˆ NŸpÓŸÜßÜó C¢¿Ÿâéß.
22
YÜ߽߸¢Ç›. ĺÓ߸x ΟǛ·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›! Ó߬oÿ ½ß¸…Äéßá¸éßÜßâéß SÌ„éß·„»òÅßéßjÅ߶„íß Yâéßs
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì„âéß Ø‚êS¢Sâ ú½ß·¸ ŸÃ„¢ ¿•NŸoÇé‹ .ß ½ŸÇŸâéß. Òë΋éßrÜßâéß, Ø„éßéßÒ¶„íßÜßâéß SÌ„·„»òÅßéßj
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÕßÕéß Üß óâéß¶í„ ß ÒxW_÷„¢»‡ °Réß ¿•NŸo Å߶„íß Yâéßs ½ŸÇŸâéß. Ø„éßéßÒ¶„íßÜßâéß, Ø„éßéßÒÌ„éß
âY ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsÇó ¥Îˆ ¿•Óß« XÄéßÌŸÇ‹éß. Üßâéß SÌ„·„»òÅßéßjÅ߶„íß Yâéßs ½ŸÇŸâéß.
13 ÕßÕéß Ü 23
ß óâê, ZÒ… ½ß…¸ á¸aÜߢ»‡ ZÄéâß s¿óÅß YÒ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßâéß, Òéߢ΋Üßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
Óß«Ó߸éßoÓŸsÒ…. ZÒ… Ï‹âÏŸÓŸxÜßÌó Ì„éßÜß̄껄éß ÅƒY·Ž Yâéßs ©½ß¸Ø‚êC¢¿Ÿâéß. ^Ã`Ì„éßÜßâéß,
Ì„éßÓŸsÒ…. ·ŸY ³·„ ßÁx¢»‡ ZÒ… Òéß⻄H»• ¦Ò…Üßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßéßÅ߶„íß Yâéßs ©½ß¸Ø‚ê
·ŸÜߢ ¥¢Ì„ÒéßÒ…Ì„êÒ…¢Îˆ. Z¶„íß RÓŸà„â·ŸÜߢ C¢¿Ÿâéß. ¯ŸÜ߶„íßÜßâéß, Òéßéß¹ßx ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß
Ο½ß¸…È¢S¢Îˆ. ΋¢Ç›¢¿„ŃY·Ž Yâéßs ½ŸÇŸâéß.
14 Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâß Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ð½ßÄéßQéß΋ 24 ·ŸY ÕßÕßéßÜóâé߶„íß Ì„Câ à‡Óß«o Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
ú½ßÒ¸ êË¢ ¿•Ó«ß ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''ÕßÕéß ß ·„GØ q é„ éß Üß ¢ß ΋÷ˆ • Ì„Câ à‡Óßo« ¿•NŸoâéß. ÓßØ
¬ ‚êâéß¶í„ ß
Üóâê, Yà„fØ„éÒß éßé»ß ‡ Yâéßs ¥Ó•·„ à„úÌ„éß ïÓßY` ¶„íß ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ·•Ç‹¢Ì„ÅŽ·Ž Ì„Câ à‡Óß«o ¿•NŸoâéß.
ÜßÌó Y¢½ß¸…ÌŸâéß. ½ŸÃ„éß RéßÇ‹éßÌ„Üß Î‹¢Ç‹éß܃ Ø„éßêΟ, Z ·„âéßsÜß ¯Î‹éßÅßÓ• Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž
ÒSf ½ß¸Ç‹éß̟Äéß. ¦ ïÓß`Y¶„íßÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó Z Ì„Câ à‡Óßo« ¿•NŸoâéß."" ¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ø‚éÈß ê½Ÿ
Qéß΋ »‚ÜßéßNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Zï½ß` YÜßÕßÇ› RÁØ„éß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
25
Ï‹|âéßÜßéß ¿•NŸoÄéß."" Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÕßÕßéßÜóâê,
15 Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ¥â¢Ì„ à„·Žo âé߽߸؂êC¢S Z½ò·„ RÏ‹|¢Ó߸·„Ä ½ß¸Ã„|ÌŸYR. Ó•âéß Z¶„íß ÒxW
Õ®„êRéßY Ó߸ëá«j¢¿ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ Ì„â ÁƒÂÓŸYs Ã_ ·ŽY. ÕßÕéß Üß óâê, Õ®ê „ Réßâ¢Ì„ÅZŽ ZÒ… ÓŸà„â¢
RYØ‚êC¢S ú½ß¸½ß¸¢¿ŸYs YÈw¢¿ŸÇ‹éß. Ì„â ¿•à‡Ò…. Ó•âéß Z¶„íß RÃóψY. Z QéßΈ·Ž ÓŸ
ú½ß¸ÁÂÌó ¦Ø„éßâ ¦·Ÿà‡Ys RÓ߸oÈ¢¿ŸÇ‹éß. ¿•Øéß ß ¿ŸÓßé¸ Óoß Ÿsâéß. ·ò¢Ç‹ K¹ßßÜß âéߢS Yâéßs
16 ¦Ø„éßâ »„ÈhðÓßo ¦·Ÿà„¢Üó Ó߸ÒéßéßúΟÜßéß ï½®ßêá« ÎòÈzNŸoâé. YÓòs·„ ·ŸH¯öØßéßâ ·ò¢Ç‹Üƒ
NŸoØßéß. Õ®„êRéßï½ßñ·Ž ½•éß½®ß¸êÜßâéß ¦Ø„éß⠽߸¢½ß« ¿•NŸoâéß.
26
NŸoÇ‹éß. ©Ã„éßÒéßéßÜßéß ½‚éßÄé߽߸…ÜßÌó ÒÄ~¢ ½ß¸Ç•Üƒ ½ß…¸ ӟΈ ß݄¶z í„ ß ½ßY¸ ·ŽÒ¿•f ï½ßÎq‹ ÕߢNjÜâß é ú½ßÁ¸ Üßéß
¿•NŸoÇ‹éß. Ì„â CÇ‹m¢»„éßÜß âéߢǛ ¦Ø„éßâ ï½ßâéß ¿„êNjÄéß. ½ŸÃˆ Õ®„ÒÓŸÜß ½ß¸…ӟ΋éßÜ߶„íß ú½ß¸ÁÜßéß
»‡ÜßéßÜßéß Ã„½ß«tNŸoÇ‹éß. ï½ß΋q ß݄zâéß ÕßÕßéßÜóâéß âéߢS XÓß«·òY¯öÄéß.
17 ·ŸY ú½ß ¸ Á Üß é ß Õß º éß Ò éß ê Ä é ß b Ü ß é ß . Ε Ò …Ç‹ é ß °Réß ¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Åß à„|Ì„¢»‡ ¨ ⻄â„ ³·„ âHCâ
¿•à‡Çó Ì‚HÓß«·óܕÄéß. ӕÄtÄéßÜœ`⠽߸Y½ŸÃ„éß ÃŸÝ„z¯ö»„éß܃ ÒêÄéßÌ„éߢΈ."" ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üß Rú»„@Üßâéß ¿•NŸoÄéß. ¦ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
27
Rú»„@ÜßZs ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Ü•. ·ŸÒ…â ¦ ½ß¸Y 'ßÁx¢Üó Ø„éßéß΋r ½ß¸ÌŸ·ŸÓ‚s»„éßÄ ½•Ø„éߢǛ!
911 ØßéßÉwØ„ê 51:28-44
35
Εà‡ÜßYsÅŽÜó ÕßêÄ ҆΋¢Ç›! ÕßÕßéßÜóâéßÌó ÒéßÒéßwHs Ճψ¢¿„ŃY·Ž ÕßÕßéßÜóâéß Õ®„Ø„éߢ
Ø„éßéßΟrY·Ž Εà‡Üßâéß Ó߫΋r¢ ¿•Ø„éߢǛ! ÕßÕßéßÜó ·„Ã½„ ‚éñß â ½ß⸠éßÜéß ß ¿•Ó¢«ß Έ. §½ßt¸ éßÇé‹ ß ¥ÒZs ÕßÕéß ß
âéßÌó Ø„éßéßΟrY·Ž ¥ÃŸÃŸÌ„éß, RéßZs, ¥á¸aâE Üóâé߶„íß ÁÄ»‡ÜßY Ó•âéß ·óÄé߶„íߢÅßéßÓŸsâéß.""
¥Ó• ßÁƒxÜßâéß ½ßÜ« Òß ¢Ç›. ΟY Qéßηˆ Ž ïÓßÓ` ŸxYs ÓßØ
¬ ‚êâéßÜó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s ú½ßÁ¸ Üßéß ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
âÇ‹½ß¸ÅƒY·Ž ³·„ ¥Ïˆ·ŸÃˆY ¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éߢǛ. ¿‚¯ŸtÄéß: ''ÕßÕßéßÜóâéß ½ŸÃ„éß Òê ú½ß¸ÁÜßâéß
RéÇ‹ÌÜ„ ß Î‹¢Ç‹é܃ ΟYQéßηˆ Ž ¯¶„íaß Ò »„éúß ÃŸÜßâéß ¿„¢½ß«â ӕÄÓ߸éßpÜßéß. ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ΋éßá¸j ·ŸÃŸxÜ߶„íß
½ß¸¢½ß¸¢Ç›. ½ŸÃˆ½ß¸téßÇ‹éß K·Žä¢½ß¸ÕßNj̟Äéß."" Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
28 ΟYQéßη‹ Ž Ø„ééß Îß ŸrY·Ž Εà‡Üßâéß ÓßΫ ¢r‹ ¿•Øé„ ¢ß Ç›. ⻄Ä¢ ¦ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß«t¢Îˆ.
36
ÒêΉ؄éßéßÜß ÃŸEÜßâéß Ó߸ÒêØ„éßÌ„o½ß¸Ã„f¢Ç›. ·ŸÒ…â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß,
ÒêΉ؄éßéßÜß ¯ŸÜ߶„íßÜßâéß, Òéßéß¹ƒxψ·ŸÃ„éßÜßâéß ''Ø„éßêΟ, Yâéßs Ä·ŽäNŸoâéß. ÕßÕßéßÜóâéß Ì„½ß¸t·„
Ó߫΋r¢¿•Ø„éߢǛ. ½ŸÃ„éß ¯ŸH¢¿• Εà‡ÜßYsÅŽZ K·Žä¢½ß¸ÕßǕ܃ ¿•NŸoâéß. ÕßÕßéßÜóâéß Ó߸Òéßéßú΋¢
ÕßÕßéßÜóâéß Qéß΋ Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r¢¿•Ø„éߢǛ. ¯¢Ç›¯öØ•éß܃ ¿•NŸoâéß. ¦½‚éß ªÅßÜßé ¯¢Ç›
29 ՃϋÜó Ò…âsÅßéßz ¦ ßÁx¢ ÒË·Ž¯öÌ„éߢΈ. ¯öØ•éß܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß.
37
Ø‚éßÈ꽟 ̄⠽߸ϋ·ŸYs ¥ÒéßÜßé߽߸ÄfÅߢ ÕßÕßéßÜóâéß ¶„îH¯öØßéßâ Õ®„Ң̄éßÜß »„éßÅßj܃
½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅŽjâ½ß¸téßÇ‹éß ¥Îˆ ·„¢½ß«¢S¯öÌ„éߢΈ. Ì„Ø„êÄ҅̄éߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß ½ß«Sf¶„íß·„aÜßéß
ÕßÕßéßÜóâéßâéß ÒÅŽj ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÄfÅß½•éß WÄéß»‡Ç• Ó߸pÜߢ»‡ ÒêÄéßÌ„éߢΈ. ¦ ß݄z»„éßÅßjâéß
Ø‚ é ß È꽟 Óß ¸ ¢ ·„ Ü ß t ¢. ¥·„ a Ç‹ ¯Ò|Ã„ê ¿„êSâ ú½ß¸ÁÜßéß ¦à„fÄx¯ö̟Äéß. ÕßÕßéßÜóâéßâéß
YÒÓß«¢¿„Äéß. ¿„êS ÁâéßÜßéß ÕƒÏ‹Ìó Ì„Üß ÜƒÇ›NŸoÄéß. ÕßÕßéß
30 ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`Y¶„íßÜßéß ¯ößNjÅߢ ÒêY½•à‡Ã„éß. Üóâéß Yßwâéßá¸x½‚éßñ¯öÌ„éߢΈ.
38
½ŸÃ„éß Ì„Òéß ·óÅÜózÓ• ©¢Ç›¯öØ„êÄéß. ½ŸÃˆ ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜßéß »„Èh¢¿„éß Ø„éßéßÒ Óß«¢@܃z
à„·oŽ Ì„ÃCˆ ¯öØßé¢ß Έ. ½ŸÃ„éß Õ‚ÎË ¯ˆ öØßéâß Óßÿo¬ ÜßÒÜœ ©ÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ½ß…¸ H ½ßÜ« Üzß ƒz »„éúß Ã„éÒß éߢÅßéÓß ŸsÄé.ß
39
¥ØßéßӟÄéß. ÕßÕßéßÜóâéßÜó §¢Ç‹éßz Ì„»„éÜßÕÇ‹éß ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ·ò΋Òéß Óß«¢@Üß܃ ú½ß¸ÒÈoÓ߸éßoÓŸsÄéß.
Ì„éßÓŸsØßéß. ΟY Ο|ßÜß ·„ÇšmÜßéß RÈC ½ŸÃˆ·Ž Ó•Óò·„ R¢Î‹éß §NŸoâéß. ½ŸÃ„éß Õƒ»‡ ÒéßÎx‹ ¢
¯öØ„êØßéß. ðÓßR¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß âÒ…|Ì„ê R܃Ó߸¢»‡
31 ³·„ ΋êÌ„ ÒéßÃó ΋êÌ„âéß ¥âéßÓÃ¸ß Nˆ ŸoÇé‹ .ß Î‹êÌ„ ·ŸÜß_·ä½ß¸¢ ¿•NŸoÄéß. ̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÃ„éß à‡à„|Ì„¢»‡
̄Äéß½ŸÌ„ ΋êÌ„ ÒNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Y ⻄ÄÒéߢ̟ Yú΋¯ö̟Äéß. ½ŸÃˆ·„ ½•éßÜòaâÄéß."" Ø‚éßÈ꽟
½ßÅ
¸ éß Õj Çß ¢› ΋Y ½ŸÃ„éß ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE¶„íß Ì‚HØ„éß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
40
Á•NŸoÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž Ó•âéß XÓß«·òY
32 Òéßâéßá¸éßxÜßéß â΋éßÜßâéß ÎŸ_Åß Ó߸p܃ÜßZs ½ß¸Åßéj ½‚Ý„ÌŸâéß. âÄ·„ÕßNjŃY·Ž ½•SÒ…¢Ç• »òú^Ã܃z,
ÕßÇŸmØßéß. SÌ„oÇ› Ó•ÜßÜßéß Ó߸UÌ„¢ ÒéߢNjéß ¯ô_ÅßjÝ„z܃, ½•éß·„܃z ÕßÕßéßÜóâéß ú½ß¸ÁÜßéߢŃÄéß.
41
Ì„éßÓŸsØßéß. ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`Y¶„íßÜߢ̟ Õ®„Ø„éß ðáḶ„íß ´Ç›¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¥Ì„éßxÌ„oÒéß½‚éßñâ,
½ß¸ÇŸmÄéß."" »„È|¢¿„΋Câ Î•à„¢ ¿‚ÄÕßÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
33 §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Î•Ò…Ç‹éß, Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹ê §Ì„Ã„ ßÁƒxÜß ú½ßÁ¸ Üßéß ÕßÕéß Üß óâéß½‚½` …¸ß ¿„êNŸoÃé„ .ß
¥Øßéßâ Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ½ŸÃ„éß ¿„êðÓß Rá¸Øê „ Üßéß ½ŸÃˆY Õ®Ø „ é„ ïß ½ßÇÌ‹ ŸØßé.ß
''ÕßÕéß Üß óâéß â»„Ã¢„ ½ß¢¸ Åß·Ý„ ¢z„ ܃ ©âsΈ. ½ß¢¸ Åß 42 ÕßÕßéßÜóâéß Qéß΋·Ž Ó߸Òéßéßú΋¢ ¯ô¢CÒÓ߸éßo¢Îˆ.
·óØ„éßéß ·ŸÜߢÜó ^Ã`Ì„éßÜßéß ·óÓß«â ï½ß`Äéßâéß ·òÅŽj ï½®ßêá«¢¿• ¥ÜßÜßéß ÎŸYY ÒéßéߢS½•NŸoØßéß.
¯ôÅßéßjâéߢǛ ÏŸÓŸxYs ½•Ã„éß¿•NŸoÄéß. ÕßÕßéßÜó 43 ÕßÕßéßÜóâéß ½ß¸ÅßjËŸÜßéß ¯ŸÇ‹é߽߸Ǜ, ¹ƒI ¥Ò…
âéßâéß ·ò_Åßj ·ŸÜߢ ΋»„cÄ ½ß¸Ç‹éßÌó¢Îˆ."" ÌŸØßé.ß ÕßÕéß Üß óâéß Õ®ê „ Réß ¯¢Ç› ¯ÇŸÃˆÜƒ ÒêÄéß
34 »„Ì„¢Üó ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ì„é¢ß Έ. ¥Îˆ Yßwâéßáx¸ ½‚éñß â Õ®ê „ Réß ¥Ò…Ì„é¢ß Έ.
ÒéßÒéßwHs ÓŸà„⢠¿•à‡Ç‹éß. »„Ì„¢Üó Ó‚Õßéß·„
΂sÁÄéß ÒéßÒéßwHs »‡Ø„é߽߸ßfÇ‹éß. §ÎˆÒÄÜó ·„ZÓ߸¢ ú½ß¸ÁÜßéß ÕßÕßéßÜóâéß »„éߢǟӂ`ÓŸ ½ß¸Ø„éß
¥Ì„Ç‹éß Òê ú½ß¸ÁÜßâéß ¿‚Ä»òÓŸsÇ‹éß. ½•éßÒéßéß Y¢¿„Äéß.
44
ÒÅŽj ÁƒÇšÜƒz ¥Ø„êxÒéßéß. ¥Ì„Ç‹éß Ò궄íâs ÕßÕßéßÜóâéßÜó Õ•Üßéß Î•ÒÌ„âéß Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß.
ÒéߢS ÒÓ߸éßoÒ…ÜßYsÅŽZ XÓß«·òÓŸsÇ‹éß. ·„Ç‹é߽߸… Ì„âéß RéߢCâ Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ¥Ì„Ç‹éß ·„_·a܃
½ß¸Cܕ܃ ¥Zs Wâs úÕߺwß·„äÓ߫܃ ¥Ì„Ç‹éß ¿•NŸoâéß. §Ì„Ä ßÁƒxÜß ½ŸÃ„éß ÕßÕßéßÜóâé߶„íß
ÓŸsÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß Òê ÒéߢS ÒÓßé¸ Òoß …ÜßZs XÓß·« òY ßÄéß. ÕßÕßéßÜóâéß â»„Ã„½ß¸… ¿„éßÅßéßjâs ú¯Ÿ·ŸÃ„¢
ÒéßÒéßwHs Ó‚ÅŽj½•à‡Ç‹éß. ¶„îH¯öÌ„éߢΈ.
ØßéßÉwØ„ê 51:45-61 912
45 54
ÓŸ ú½ß¸Á܃ß, ÕßÕßéßÜóâéß â»„Ã„¢ âéߢǛ ÕßØ„éß ''ÕßÕßéßÜóâéßÜó ú½ß¸ÁÜß ¦ú·„¢Î‹âÜßéß Òéßâ¢
Å߶„íß Ã„¢Ç›. Qéß ú¯ŸËÄ·„ä˶„íß ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›. Râ»„Ü¢ß . ·„GØ q é„ éß Üß ß ÃŸÁx¢Üó ú½ßÁ¸ Üßéß ¿•Óé¸ß âoß s
Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a Õ®„Ø„êâ·„ ·ó½ß¸¢âéߢǛ RÏ‹|¢Ó߸·Ÿ¢Ç‹ à„ÕƒqÜßâéß Òéß⢠R¢Åƒ¢.
55 ¥W Ì„|ÄÜó Ø‚éÈ
΋êÄ¢»‡ ¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›. ß ê½Ÿ ÕßÕéß Üß óâéßâéß Ï‹|¢Óߢ¸
46 ÓŸ ú½ß ¸ Á ܃ß, R¿ŸÃˆ ¢ ¿„ · „ ¢ Ç› . Ò΋ ¢ Ì„ é ß Ü ß é ß ¿•NŸoÇ‹éß. ⻄Ä¢Üó RâÒ¿•f »ò½ß¸t Ó߸¢Î‹Ç›Y
½Ÿx½ß«NŸoØßéß; ·ŸY Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ³·„ Ò΋¢W ¦Ø„éßâ ¥ËS ½•NŸoÇ‹éß. Òéß@Ó߸Òéßéßú΋½ß¸… ¥ÜßÜßéß
¨ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ½Ÿx½ß«Ó߸éßo¢Îˆ. ÒéßÃò·„ Ò΋¢W ï½®êß á«¢SâÅßézß à„úÌ„éÒß …Üßé ÒSf½ßǸ Ì ‹ ŸÃ„é.ß ¿„éÅß éß jß
ÒéßÄéß Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. Î•à„¢Üó \×·„Ä ½ß¸ÅßzÒ…âs ú½ß¸ÁÜßéß ¦ »„Ähâ R¢ÅƒÃ„éß.
56 ïÓß`âx¢ ÒSf ÕßÕßéßÜóâéßâéß Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•Ó߸éßo¢Îˆ.
¯ößÅߢ »„éßÈ¢Sâ Ò΋¢Ì„éßÜßéß Ü•NŸoØßéß. ¯ŸÜß
¶„íßÜßéß §Ì„Ä ¯ŸÜ߶„íßÜßÌó ¯öŃzÇ‹éßÌ„éßâsÅßéßz ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`Y¶„íßÜßéß ½ß¸ÅßéßjÕßNj̟Äéß. ½ŸÃˆ Ï‹âéß
Ò΋¢Ì„éßÜßéß ÒNŸoØßéß. Ó߸é߀Üßéß RÈC¯öÌŸØßéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, ½ŸÃ„éß
47 Õß Õ ß é ß Ü óâéß ½ ŸÃˆ Õß ê Åß · „ ½ ß ¸ … Ε Ò Ì„ Ü ß â éß Ó• â éß ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß Ø‚éßÈ꽟 ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß K·Žä
K·Žä¢¿• Ó߸ÒéßØ„éߢ ¹ßSfÌ„¢»‡ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ÕßÕßéß NŸoÇ‹éß. ½ŸÃˆ·Ž Ì„C⠽߸†Ãˆo ΋¢Ç‹â Ø‚éßÈ꽟
Üóâéß ÃŸÁx¢ Ø„êÒÌ„éßo ¥ÒÒê⠽߸ÄfÕßÇ‹éß RψNŸoÇ‹éß.
57 ''ÕßÕßéßÜóâéß Ø‚éßéß·„a Òéßéß¹ßx½‚éßñ⠥ψ½ß¸Ì„éßÜßâéß,
Ì„éߢΈ. ¥Ó•·„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¿„Y¯öØßéß â»„Ã„
QÏ‹éßÜóz ½ß¸Ç›Ò…¢ÅƒÃ„éß. ÁƒÂâéßÜßâéß ÒéßWoÜßzÁ•NŸoâéß. ΟY ¯ŸÜ߶„íßÜßâéß,
48 ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸Ã„Üó·„¢Üóâéß, Õ®„êRéß Qéß΋ ©âs ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß âß éß, ïÓßY` ¶„íÜß âß éß ¶„îÇ‹ ÒéßWÜo Ázß •NŸoâéß.
½ŸÃ„¢Ì„ ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ÁÈCâ ΟY Rá¸Ø„éß½‚éß` ΟYÌó ½ŸÃ„éß à‡à„|Ì„¢»‡ YúΈNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß
Ó߸¢ÌóḢÌó _··„Üßéß ï½ßNj̟Äéß. à„úÌ„éß ïÓß`ÓŸxÜßéß ¯½ß¸tÅŽ·• ½•éßÜòaâÄéß."" ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÃŸE
©Ì„oßâéßs¢Ç› ÒSf ÕßÕßéßÜóâéßÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿‚½t«ß Ø„ééß Óß ŸsÇ‹é.ß ¦Ø„éâß ð½ßÃé„ ß Óßø |„ à„·ÒoŽ éߢ̄éß
¿•NŸoØßéß »„âéß·„ ½ŸÃ„éßâê _··„Üßéß ï½ßNj̟Äéß."" Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟.
58 Óß ¸ à „ | à„ · Ž o Ò éß ¢ Ì„ é ß Ç ‚ ñ â Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¿‚ ½ ß ¸ …
¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
49 ''ÕßÕßéßÜóâéß §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß«¢Îˆ. Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÕßÕßéßÜóâéß Ø‚éßéß·„a Òéߢ΋½‚éßñâ,
Õ®„êRéß Qéß΋ ú½ß¸W ú¯Ÿ¢Ì„¢âê ú½ß¸ÁÜÜóY ÕßÜß½‚éßñâ »óÇ‹ ¶„îÜß»òÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ΟY
ÕßÕéß Üß óâéß ¿„¢½ß¢« Έ. ·ŸÒ…â ÕßÕéß Üß óâéß Ì„½t¸ß ·„ ©âsÌ„ Ο|ßÜßéß Ì„»„éßÜßÕ‚ÅßjÕßÇ‹ÌŸØßéß. ÕßÕßéß
½ß¸Ì„âÒéß½Ÿ|H! Üóâéß ú½ß¸ÁÜßéß ·„á¸j½ß¸Ç› ½ß¸Y¿•NŸoÄéß. ·ŸY ¥Îˆ
50 ·„Wo½ŸÌ„ÕßÇ‹¶„íߢǟ Ì„½ß«t¢¿„é߶„íßâs ú½ß¸Á܃ß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„é߽߸Nj΋éß! ⻄ßYs Ä·Žä¢¿„ÅߢÜó
Ì„|Ľ߸Nj¢Ç›; ÕßÕßéßÜóâéßâéß Ò΋H¯ô¢Ç›. ¦»„ ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH ¥ÜßÓß«¯ö̟Äéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ¯CðÓß
·„¢Ç›! QéßÄéß ¯¢Ìó ΋êß⻄Üß Î•à„¢Üó ÒéߢÅßÜóz _·ÒÜߢ Ó߸RéßÏ‹Üß̟҅Äéß!""
Ò…ÓŸsÄéß. ·ŸY QéßÄéßâs ¿óÅßÓ• Ø‚éßÈ꽟âéß
Ì„Üßéß¿„é·ó¢Ç›. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß »„éßÄéßo¿•Óß« ØßéßÉwØ„ê ÕßÕßéßÜóâé߶„íß Ó߸¢Î•à„¢ ½ß¸¢½ß¸…Åß
59
·òâ¢Ç›. ØßéßÉwØ„ê ¨ Ó߸¢Î•à‡Ys ¥Ïˆ·ŸÃˆØ‚éß`â ^àß
؄궄í* ß ½ß¸¢¯ŸÇ‹éß. ^àß؄ê Ó•Ã‰Ø„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß.
51 ''Ø„ é ß ê Ο ú½ß ¸ Á Üß ½ ‚ é ß ñ â ½• é ß Ò éß é ß Óß « » „ é ß c ½ ß ¸ Ç ‹ é ß Ó•Ã‰Ø„ê ÒéߺðÓßØ„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß. Ø„éßêΟ ßÁ‚`â
Ì„éßÓŸsÒéßéß. ½•éßÒéßéß ¥ÒÒêY¢½ß¸ÕßÇ›â¢Î‹éßâ Ó߫ΈaØ„êÌó ¯ŸÅßéß ^àß؄ê ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ½‚݃zÇ‹éß.
½•éßÒéßéß Óß«»„éßc½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÒéßéß. ¥Îˆ ¯¢Î‹éßÒÜßz ÓßΫ aˆ Ø„ê Ø„éê ß ÎŸ¶„íß ÃŸÁ‚â` ½ßÒ« éßwÅß ÓŸÜßÒc Óߢ¸ ÒÌ„€
â¢_Åß ½ß¸ÃŸØßéß½ŸÝ„éßz Òê Ε҅Y Ε½ŸÜßØ„éߢ Ä¢Üó* §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¥Ïˆ·ŸÃˆ
ÜóY ½ß¸RúÌ„ Ó߸p܃Üóz ú½ß¸½•K¢¿ŸÃ„éß."" ^àß؄궄íß ØßéßÉwØ„ê ¨ ÒÄoÒêÓŸYs ½ß¸¢½ß«¢
52 Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''ÕßÕßéßÜóâéß ¿ŸÇ‹éß. 60ÕßÕßéßÜóâé߶„íß Ó߸¢Õ®„ R¢¿• Õ®„Ø„éߢ·„Ä Rá¸
Rú»„@Üßâéß Ó•âéß K·Žä¢¿• Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒNöo¢Îˆ. Ø„êÜßZs ØßéÃß w‰ Ø„ê ³·„ ½ß…¸ Óß·o¸ ½„ …¸ß ¿„éÅ
ß Üjß ó ú½Ÿà‡Ç‹é.ß
¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó, ¦ ßÁx¢ÜóY ú½ß¸W¿óŃ ÕßÕßéßÜóâéß »„éßÈ¢S ¥Ì„Çš Rá¸Ø„êÜßZs ú½Ÿà‡Ç‹éß:
61^àß؄ ê ¶„ í ß Øß é ß Ã ‰ w Ø„ ê §Üƒ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß ,
»‡Ø„é߽߸Ǜâ ú½ß¸ÁÜßéß ÕƒÏ‹Ìó ÒéßêÜßéß»„éß̟Äéß.
53 ¦·Ÿà‡âs¢_Åß ÒĶ„íß ÕßÕßéßÜóâéß ï½ßÄ»„Ò¿„éßf.

ÕßÕéß Üß óâéß Ì„â ·óÅßÜâß éß ½ßÅ ¸ Ꭰ¢k¸ ¿•Ó·«ß óÒ¿„éfß . ^àß؄ê ^àÃŸØ„ê ¥Ó•½ŸÇ‹éß ØßéßÉwØ„ê ·ŸÃ„x΋È}Ø‚éß`â
·ŸY ¦ ⻄Ä¢Ìó ¯ößNjŃY·Ž Ó•âéß ÁÓŸYs ՃÄ궄í Nö΋ÄéßÇ‹éß.
½ß¢¸ ½ß…¸ ÌŸâéß. ¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ÎŸYY ÓŸà„⢠¿•NŸoÃé„ .ß ""
Ó߫ΈaØ„ê ... Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ¥â»‡ ú·•.½ß¸†. 594
¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢.
913 ØßéßÉwØ„ê 51:62-52:15
''^àß؄ê, ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ½‚Ý„éz. ú½ß¸ÁÜߢ̟ RÓ•ÅßÅßéßz ßpÜßéß ¥Øßé߯öÒÅߢ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ú½ß¸ÁÜ߶„í WâŃY·Ž
¨ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ì„½ß¸t¶„íߢǟ ¿„΋éßÒ…. 62̄Äéß½ŸÌ„, W¢Ç› ·„ÄéßÒØßéßx¢Îˆ. 7¦ ÃóEâ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢
'´ Ε½Ÿ, ¨ ú½ß¸Î•à„Òéß»„éß ÕßÕßéßÜóâéßâéß ZÒ… ÓŸà„⢠؂éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY·Ž ú½ß¸½•K¢S¢Îˆ. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
¿•NŸoâY ¥ÓŸsÒ…. âÄéßÜßéß»‡Y, Á¢Ì„éßÒ…Üßéß »‡Y YÒ ïÓß`âx¢ ¯ŸÃˆ¯öØßéߢΈ. ßúW Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ïÓß`Y¶„íßÜßéß
Óß«¢¿„Y RÏ‹¢»‡ ΟYY ÓŸà„⢠¿•NŸoâY ¥ÓŸsÒ…. ⻄Ä¢ ÒΈH ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄéß. ^âNjéß »óÇ‹Üß ÒéßÏ‹x
¨ ¿óÅßéß à‡à„|Ì„¢»‡ ÒÅŽj K͈܃Üßéß ¯ö»„éß ¥Ò…Ì„é¢ß Έ" Ο|Ä¢ »„é¢ß ÇŸ ½ŸÃ„éß ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ¯öØ„êÄé.ß ¦ Ο|Ä¢
¥Y ¿‚½t¸ß é. 63ZQ ½ß…¸ Óß·o¸ ¢„ ¿„ÎÒ‹ Å¢ ½ß†¸ Èo ¿•Øé„ »ß ‡Ó• ßE Ø‚éßéß·„a ©ÎŸxâÒ⢠Ò΋q Ò…¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß
ΟY·Ž ³·„ ßØßéß ·„Åéß .jß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ΟYY Ø„éê ß ú½®Å
¸ß Ó• é¸ß ß ïÓß`âx¢ ⻄ßYs ¿„éßÅßéßjÒéßéßÅŽj ©âs½ß¸tÅŽ·•, Ø‚éßÄêá¸
âΈÜó·Ž RÓ߸éßÄéß. 64¥½ß¸téßÇ‹éß, '§Î• ÉW»‡ ÕßÕßéßÜóâéß Ü•Òéßéß ïÓß`Y¶„íßÜßéß ¯ŸÃˆ¯ö»„H»‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ¯ÇŸÃˆ½‚`½ß¸…
ÒéßéßYC¯öÌ„éߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß ÒéßÈ ï½ß`·Ž Ü•Ò΋éß! Ó•âéß ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄéß.
§·„aÇ‹ ·„Üßéß»„Á•ðÓß Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸È˟ÒêÜß ·ŸÃ„ 8·ŸY, ·„GqØ„éßéßÜß ïÓß`âx¢ ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„êâéß

Ë¢»‡ ÕßÕßéßÜóâéß ÒéßéßYC¯öÌ„éߢΈß""" ¥Y ¿‚½ß¸té. ½‚¢ÅƒÇ›¢Îˆ. ½ŸÃ„éß Ø‚éßÈ·ó ½‚éßñΟâ¢Üó ¥Ì„Ys


ØßéßÉwØ„ê ÒêÅßÜßéß Ó߸Òê½ß¸o.
½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÄéß. ·ŸY Ó߫ΈaØ„ê ïÓß`Y¶„íßÜߢ̟ ¯ŸÃˆ
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ß¸Ì„⢠¯öØ„êÄéß. 9ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„êâéß

52 Ø„éßêΟ¶„íß ÃŸÁØ•éßx ÓŸÅŽ·Ž Ó߫Έa؄궄íß ¿‚ÄÕßÅŽj¢Îˆ. ÈՃz ⻄Ä¢Üó Ò…âs ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE
§Ã„½‚ñ Ø‚ééß ·ß a„ Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸ ÒØ„éÓß é¸ß €ß . Ø‚éÃß ê„ á¸ Ò΋¶q í„ ß ¥Ì„Ys XÓß·« òY ½‚݃zÃé„ .ß ÃˆÕƒz ⻄â„ ºÒêÌ„éß
Ü•ÒéßéßÜó Ó߫ΈaØ„ê ½ß¸Î‹·ò¢Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß ½ß¸Ãˆ ßÁx¢Üó Ò…¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ÈՃz ⻄Ä¢Üó
¯ŸH¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y Ì„Hz ð½ßÄéß ºÒéßêÅßÜßéß. ¨½‚éß ÃŸÁ‚`â Ó߫ΈaØ„êï½ß` XÄéßt ú½ß¸·„ÅŽ¢¿ŸÇ‹éß. 10ÈՃz
Ì„¢úÇ› ð½ßÄéß ØßéßÉwØ„ê.* ºÒéßêÅßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß
HÕƒs ½ß¸Åßj˽ŸÓ߸éßÜßéß. 2ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß â»„Ã¢„ ÜóÓ• ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE ÓßΫ aˆ Ø„ê ¶„íÒß êÄéÜß âß éß
ÒêΈÈ»‡Ó• Ó߫ΈaØ„ê ¶„îÇŸ ΋éßá¸j ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ç‹éß. ¿„¢½ß½« •à‡Ç‹é.ß Ì„â ¶„íÒß êÄéÜß éß ß ú¶„îÄ¢»‡ ¿„¢½ßÕ¸ Çß Å ‹ ¢ß
ÓßΫ aˆ Ø„ê ¦ ¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Øé„ Å ß ¢ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„íß Ó߫ΈaØ„ê ÕßÜßҢ̟⠿„êà‡Ç‹éß. (¦ U¢Ó߸ ¿„êÇ‹
§á¸j¢ ܕ΋éß. 3½ŸÃˆ½ß¸Åßz Ø‚éßÈ꽟 ·ó½ß¸C¢¿„ÅߢÌó ŃY·Ž ¥Ì„Yï½ß` ÒWoÇ› ÒSf¢Îˆ.) Ø„éßêΟ ¥Ïˆ·ŸÃ„éß
Ø‚éÃß ê „ ḠܕÒéßéÜß óâéß, Ø„éê ß ÎŸÜóâéß Õ®Ø„ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éñß â Üߢ΋ÈZ ¶„îÇ‹ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ¿„¢½ß«½•à‡Ç‹éß.
11½ß«ÒéßwÅß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ó߫ΈaØ„ê ·„¢Ç‹éßz ï½ßÈ·Ž
Ó߸¢½®ß¸éßÅßâÜßéß ÁÈ»‡Øßéß. SÒÈ·Ž Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß,
Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßâéß Ì„â Òéßé¢Î‹éß âéߢS ΋êÄ¢»‡
ÌóÓß«½•à‡Ç‹éß. ½•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Y·Ž ·„¢¿„éß »òÜßéßÓ߸éßÜßéß ½•à‡Ç‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸEQéß΋ Ó߫ΈaØ„ê WÄéß»„éßÕƒÅßéß Óß « Î ˆ a Ø„ ê âéß ¥Ì„ Ç ‹ é ß Õß Õ ß é ß Ü óâéß ¶ „ í ß XÓß « · òY
¿•à‡Ç‹é.ß 4·ŸÒ…â ÓßΫ aˆ Ø„ê ¯ŸÜßâÜó ÌòRéßwΈ Óߢ¸ Ò ¯öØ„êÇ‹éß. ÕßÕßéßÜóâéßÜó Ó߫ΈaØ„êâéß ¥Ì„Ç‹éß ¿‚Ä
Ì„€ÃŸÜß ½ß¸Îˆ Ó‚ÜßÜßéß ÎŸÅŽ ½ß¸Î‹Ò ÃóE* »„Ç‹éßÓ߸êo NŸÜßÜó ©¢¿ŸÇ‹éß. Ó߫ΈaØ„ê ¿„Y¯öØ•éß ÒĶ„íß
Ò…¢Ç‹»‡ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß Ø‚éßÄêḠ¿‚ÄNŸÜßÜóÓ• ©ÓŸsÇ‹éß.
Ü•Òéßéß QéßΈ·Ž ΋¢Ç‚ÌŸoÇ‹éß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ì„â ïÓß`ÓŸx 12Õß Õ ß é ß Ü óâéß ÃŸE ú½ß ¸ Ì • x ·„ ¥¢»„ à „ · „ ä · „ ΋ Ý ƒÏˆ
âs¢ÌŸ ½‚¢ÅßÕ‚Åßéßj¶„íß Ò¿ŸfÇ‹éß. ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ½ß¸WØ‚éß`â Ó‚ÕßêÁÄΟâéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß Ò¿ŸfÇ‹éß.
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÕßØ„éßÅß ÎˆC¢Îˆ. ̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¯ŸÜßâÜó ½ß¸¢ÎòRéßwÎ‹Ò Ó߸¢Ò
⻄ý„ …¸ß »óÇ‹Üß Qéßηˆ Ž ¯»„Õƒ·„ŃY·Ž ¥âéßÒ…»‡ ¿„éÅ ß êß j Ì„€Ã„¢* ±Î‹ÒÓ‚ÜÜß ó ½ßθ Ò‹ ÃóE⠥̄âéß Ò¿ŸfÇ‹é.ß
ΈÒéßwÜßéß ·„ŃjÄéß. 5ßÁ‚`â Ó߫ΈaØ„ê ¯ŸÜßâÜó
½ßθ ·‹ ò¢Ç‹Ò Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢* ÁÈ»• ÒÄ¶í„ ß Ø‚éÃß ê
ÕßÕßéßÜóâéßÜó Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ³·„ Òéßéß¹ßx½‚éßñâ ÓŸØ„éß
„ á¸ÜÒ• éßéß ¶„ í ß Ç ‹ é ß . 13Ó‚ÕßêÁÄΟâéß Î•½ŸÜßØ„êYs Ì„»„éÜß
⻄Ä¢ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ÒéßéßÅßjÇ›Üó Ò…¢Îˆ. 6¦ ՂŃjÇé‹ .ß ÃŸÁÕ®Ò„ ÓŸYs, Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó §Ì„Ä »„ë@
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÓŸÜßcÒ Ó‚ÜßÜó ÌòRéßwÎ‹Ò ÃóEâ ⻄ Üßâéß ¶„îÇ‹ ¥Ì„Ç‹éß Ì„»„éßÜßՂŃjÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó
Ä¢Üó ·„Ãé„ Òß … XúÒÒéßØéß xß ¢Îˆ. ⻄â„ Üó ¦@Ä ½ßθ Ÿ ú½ß¸W Òéßéß¹ßx Õ®„ÒÓŸZs ¥Ì„Ç‹éß Ì„»„éßÜßՂŃjÇ‹éß. 14·„Gq
Ø„ééß Üß ß ïÓßâ` xÒéߢ̟ ·„HÓß« Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ¿„éÅß ê ß Òj …âs
ØßéßÉwØ„ê §Ì„Ç‹éß ú½ß¸Ò·„oØ‚éß`â ØßéßÉwØ„ê ·ŸÇ‹éß. ¥Î• »óÇ‹Üßâéß ¶„îÜß»òÅŽj¢Îˆ. ßEØ‚éßéß·„a ³·„ ú½ß¸Ì•x·„
ð½ßÄéß»„Üß ÒéßÃó Òx·Žo. ¥¢»„Ä·„䶄íßY ·Ž¢Î‹ ¦ ïÓß`âx¢ ©¢Îˆ. 15ïÓß`Y·ŸÏˆ·ŸÃˆ
ÌòRéßwΈ ... ÃóE ¥â»‡ ú·•.½ß¸†. 588 Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢,
587
ÁâÒÈ Ó‚Üß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ... Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ¥â»‡ ú·•.½ß¸†.
½ß¸Î‹·ò¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ §Îˆ ú·•.½ß¸†. 587 Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢.
ØßéßÉwØ„ê 52:16-31 914
Ó‚ÕßêÁÄΟâéß §¢·Ÿ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó RéßCHâ ΟYÒéßw·ŸØ„éßÜß ½ß¸Ȳ⢠҅¢Îˆ. ¥Îˆ¶„îÇ‹ ½‚éßé΋Ŏ
ÁÓŸYs ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß.* ÕßÕßéßÜóâéß Ó߸o¢Õ®„¢ ÒêΈÈ»‡Ó• Ò…¢Îˆ. 23Ó߸o¢Õ®ƒÜßß ½ß¸·„aÜß Qéß΋
ßE¶„íß §¢Ì„¶„íßÒéßéߢΕ Üò¢C¯öØßéßâ ½ŸÃˆY ¶„îÇŸ Ìò¢ÕßΈ ¦Ã„éß ÎŸYÒéßw·ŸØ„éÜß éß ÓŸsØßé.ß Óߢo¸ Õ®ƒÜß ï½ßâ`
¿‚ÄÕßÅŽj XÓß«·òY¯öØ„êÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó RéßC ÒÜßҢŎ âCᬽ߸Y Qéß΋ ½‚éßéßÌ„o¢ Ң΋ ΟYÒéßw
Hâ Y½ß…¸ ËéßÜâ`œ ¿•W ½ßY¸ ½ŸÃˆY ¶„îÇŸ ¥Ì„Çé‹ ß XÓß·« òY ·ŸØ„éßÜßéß Ò…ÓŸsØßéß.
½‚݃zÇ‹éß. 16·ŸY Ó‚ÕßêÁÄΟâéß Réß·ŽaH ð½ß΋½ŸÃˆY 24ßEØ‚éßéß·„a ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ½ß¸W ^àß

·ò¢Î‹ÃYˆ ßÁx¢Üó ÒΈH½•à‡Ç‹é.ß ½ŸÃˆY úΟ·„ä ÌóÅßÜß Ø„êâéß, ÓßΫ aˆ Ø„êâéß ÕߢΉÜéß »ß ‡ XÓß·« òY ¯öØ„êÇ‹é.ß
Üóâéß, ¯ô܃ÜßÜóâéß ½ß¸Y¿•Ø„éßŃY·Ž ¥Ì„Ç‹éß Ò΋H Òéßé»ß é„ Ãcß é„ ß ÎŸ|įŸÜß¶í„ Üß âß éß ¶„îÇŸ ÕߢΉÜéß »ß ‡ XÓß·« òY
½‚݃zÇ‹éß. ¯öØ„êÇ‹éß. ^àß؄ê ú½ß¸ÏŸâ Ø„êÁ¶„íÇ‹éß, ¥Ì„Y
17·„GqØ„éßéßÜß ïÓß`âx¢ ¦ÜßØ„éߢÜóY ·„¢¿„éß Ó߸o¢Õ®ƒ ̄Äéß½ŸW ½ŸÇ‹éß Á‚½®ß¸ÓŸx. 25ßEØ‚éßéß·„a ú½ß¸Ì•x·„
Üßâéß RÄé»ß »„ òÅŽ¢j Έ. Ø‚éÈ ß ê½ŸØ‚ééß ·ß a„ ¦ÜßØé„ ¢ß Üó ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ½ß¸W ¯ößÅßØ‚êÏ‹éßÜß Î‹ÝƒÏˆ½ß¸WY
»„Üß Óߢo¸ Õ®ƒÜßâéß, ·„¢¿„éß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹Òéßéâß éß (·óÓ•Ãé„ )ß ¶„îÇ‹ ¶„îÇŸ ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. ßEØ‚éßéß·„a Ó߸Üß@ΟÄéßÜßÜó
Òéßéß·„aÜßéß ¿•à‡Ã„éß.* ¦ ·„¢¿„éßâ¢ÌŸ ½ŸÃ„éß ÕßÕßéßÜó °Ç‹éß»„éßÈY ¶„îÇŸ ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. ¦ Òéßâéß
âé߶„íß XÓß«·òY ¯öØ„êÄéß. 18ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ á¸éßxÜßéß §¢·Ÿ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©ÓŸsÄéß. ïÓß`âx¢Üó
¦ÜßØ„éߢ âéߢǛ ¨ ÒÓ߸éßo NŸÒéßúCY ¶„îÇ‹ XÓß«·òY Òéßâéßá¸éßxÜßâéß ¿•Ã„éßf·òÓ• ¥Ïˆ·ŸÃˆY (Ü•¹ßÈ)¶„îÇ‹
¯öØßéߢΈ: ¶„íߢNjÜßéß, ¯ŸÃ„ҢŎ »„È^ÅßÜßéß, ÒÌ„éßoÜßâéß ¥Ì„Çé‹ ß ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ Óß ŸsÇ‹é.ß â»„Ã¢„ Üó ©âs ¥Ã„éÒß Îˆ ÒéߢΈ
¯»„ÎóðÓß ½ßY¸ ÒéßéÅ ß éß ,zß ï½ßÎq‹ CÓ‚sÜßé,ß ï½ßÓŸÜßé,ß Î•½ŸÜßØé„ ß NŸÒêâx ú½ß¸ÁÜßâéß ¶„îÇŸ ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß.
26-27¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ½ß¸WØ‚éß`â Ó‚ÕßêÁÄΟâéß ¦
¥Ã„fâÜó ©½ßØ ¸ ‚êC¢¿• ·„¢¿„éß NŸÒéßúC ҢŎ ½ŸÅŽY
¶„îÇ‹ ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ XÓß«·òY¯öØßéߢΈ. 19ßE ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜߢ΋ÈZ ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâéß
Ø‚éßéß·„a ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ΋݃ψ½ß¸W ¨ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ÃŸE Ò΋q¶„íß XÓß«·òYÒ¿ŸfÇ‹éß. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ÈՃz
XÓß«·òY ½‚݃zÇ‹éß: ½ß¸ÝœzÒéßéÜßéß, Ï‹ê½ß¸·„Üßà‡Üßéß, ï½ß΋q ⻄Ä¢Üó©ÓŸsÇ‹éß. ÈՃz ⻄Ä¢ ºÒêÌ„éß ÃŸÁx¢Üó
¯ŸúÌ„Üßéß, ¶„íߢNjÜßéß, Ή½ß¸Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß, ï½ßâÒéßéßÜßéß, ¯ŸZ Ò…¢Îˆ. ÈՃz ⻄Ä¢Üó ¦ ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜߢ΋È·• ßE
Ø„êÜßéß ¥Ãˆt¢¿• ¯ŸúÌ„Üéß .ß ½‚¢Ç›, Õߢ»‡ÃŸÜßÌó ¿•Óâ«ß ÒéßÄËK·„ä Rψ¢¿ŸÇ‹éß.
ÒÓ߸éßoÒ…ÜßZs ¥Ì„Ç‹éß XÓß«·òY ¯öØ„êÇ‹éß. 20^âNjéß ¦ RÏ‹¢»‡ Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß Î•à„¢âéߢǛ
Ó߸o¢Õ®ƒÜßéß, Ó߸Òéßéßú΋¢ (·óӕÄéß), ΟY ·Ž¢Î‹ ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß XÓß«·òY¯öÕßÇŸmÄéß. 28Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¿‚ÄÕßÅŽjâ ½ŸÃˆ
·„¢¿„éß CÌ„Îo ê ‹ Ç‹Üß Rú»„@Üßé,ß Ìó½ß…¸ Ç‹éß Óߢp¸ Õ®ƒÜßéß ¿ŸÜƒ RÒßÜßéß §Üƒ ©ÓŸsØßéß: Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¯ŸÜßâ °Ç‹Ò
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢* »„Ç‹éßÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡ ÒéßêÇ‹éß ½•Üß §Ã„½‚ñ
Òéßéß»„éßcÄéß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß. 29Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¯ŸÜßâ
ÕßÄéß½‚`âR. ßÁ‚`â NôÜò½‚êâéß ½ŸÅŽY Ø‚éßÈ꽟
¦ÜßØê „ Y·Ž ¿•Øéß ¢ß ¿ŸÇ‹é.ß ½ŸÅŽ ¿•Ì¶„ í„ ß ½ßÅ ¸ âjŽ ·„¢¿„éß ½ß¸Î‹éßÓ‚YRéßÎ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢*ÁÄéß»„éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡ ¯Y
¯¢Ì„ ÕßÄéß½‚`â΋¢_Åß ÎŸYs Ì„ê¿„Åߢ ·„á¸j¢. RéßΈ Ң΋Üß Òéßé߽߸tΈ ^âNjéß ÒéߢΈ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
21ú½ß ¸ W ·„ ¢ ¿„ é ß Ó ß ¸ o ¢ Õ® „ ¢ §Ã„ é ß Ò Îˆ °Ç‹ é ß ¥Ç‹ é ß » „ é ß Ü ß
âéߢǛ ÕߢΉÜßéß»‡ XÓ߸éß·òY ¯öÕßÇŸmÄéß.
(½ß¸Î‹éßÓ‚YRéßΈ ÒéßêÄÜßéß) ¯Ì„éßo Ò…¢Îˆ. ú½ß¸W Ó߸o¢Õ®„¢ 30Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¯ŸÜß⠧Äéß½‚ñ ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€
½ß¸Î‚qYRéßΈ ¥Ç‹éß»„éßÜß (½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ÒéßêÄÜßéß) ¿„éßÅßéßj Ä¢Üó* Ó‚ÕßêÁÄΟâéß °Ç‹éßҢ΋Üß âÜßÕ®‚ñ ±Î‹éß
·òÜßÌ„ ·„HCÒ…¢Îˆ. ú½ß¸W Ó߸o¢Õ®„¢ ÕóÜßéß»‡ ©¢Îˆ. ÒéߢΈ Ø„éßêΟ ½ŸÃˆY ÕߢΉ ¿•à‡Ç‹éß. Ó‚ÕßêÁÄΟâéß
Ó߸o¢Õ®„½ß¸… ¥¢¿„éß Òéߢ΋¢ ÓŸÜßéß»„éß ¥¢»„éß݃Üßéß. ßE Ø‚éßéß·„a ú½ß¸Ì•x·„ ¥¢»„Ä·„ä·„ ϋ݃ψ½ß¸W. ½‚éßéßÌ„o¢
22½‚ééß Î
ß Å‹ Ž Óߢo¸ Õ®¢„ QéßΈ ·„¢¿„é½ß Å ¬ß ß °Ç‹éâß sÄ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß Qéß΋ ÓŸÜßéß»„éß½•Üß ¦Ã„éßҢ΋Üß ÒéߢΈY ÕߢΉÜßéß»‡
(°Ç‹éß ÒéßêÄÜßéß) ¯Ì„éßo ·„HC ©¢Îˆ. ΟY ¿„éßÅßêj ½ß¸Åßéßj¶„í߯öØ„êÄéß.
ÒÜß܃¢ÅŽ âCᬠ½ß¸Y, ·„¢¿„éß ÎŸYÒéßw·ŸØ„éßÜß
¥Üߢ·„Ã„Ë ¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ÒéßÃò·„ Ó߸o¢Õ®„¢ Qéß΋ ¶„îÇ‹ Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß RÇ‹éß΋Üß
31
Ø„éßêΟ ßÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß ÕßÕßéßÜó
Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ... ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß §Îˆ ú¯ŸTâ úD¶„í âéßÜó Òéßé߽߸tΈ °Ç‹éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ¯ŸÅßéß ¿‚ÄNŸÜßÜó
¥âéß½ŸÎ‹¢âéߢǛ XÓß«·òâÕßÇ›¢Îˆ. ·ò¢Ì„ÒéߢΈ Réß·ŽaH
ð½ß΋½ŸÃˆY ¥Y ¨ ½Ÿ·ŸxY·Ž Òéßéߢ΋éß Ò…âsΈ. ÕߢΉÜßéß»‡ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ... 7Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. ¥â»‡ ú·•.½ß¸†. 598
¥Y ¯ôįŸÅßéßâ ̄Äéß½ŸÌ„ Ò¿„â¢âéߢǛ ¿„êÓß« ú½ŸÓß« Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÒéßÏ‹xâéߢǛ 597 Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÒéßÏ‹x ·ŸÜߢ.
Ø„éßéߢNjҿ„éßf. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ... 18Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. §Îˆ ú·•.½ß¸†. 588
·„¢¿„éß ... ¿•à‡Ã„éß ÕßÕéß Üß óâéß ïÓßñâx¢ Ε½ŸÜßØé„ ¢ß ÜóâéߢǛ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„½ß¸… ÒéßÏ‹x·ŸÜߢ 587 ·ŸÜߢ.
ÒÓ߸éßo NŸÒéßúCY XÓß«·òY ¯öØ„êÄéß. RÒßÜ߶„í ½‚éßéß΋Ŏ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ... 23Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. §Îˆ ú·•.½ß¸†. 582 Ò
ßEÜß ú»„¢Í‹¢ 13-26 ¿„êÇ‹¢Ç›. Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÒéßÏ‹xâéߢǛ 581 Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ÒéßÏ‹xÒĶ„í.
915 ØßéßÉwØ„ê 52:32-34
©ÓŸsÇ‹ é ß . Ø‚ é ß ÈêØ„ ê·• â éß ·ŸÃŸ»‡Ã„½ŸÓ߸¢Üó Ãó΋¶í„ ß Réß·aŽ H ΋Øé„ »ß ‡ Ø‚éÈ ß êØ„ê·•âéßÌó ÒêŃz
Òéßé߽߸tΈ °Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢* ÁÄéß»„éßÌ„ê ©¢Ç‹»‡ ÇŸÇ‹é.ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ì„âÌó ÕßÕéß Üß óâéßÜó ©âs ßEÜߢ
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â ¯QÜœwÃó΋¶„íß ¥Ì„Y ½ß¸Åßz Réß·ŽaH ΋÷ˆ ¢„ ^Åß Ø‚éÈ ß êØ„ê·•âéß¶í„ ß ¥Ì„Çé‹ ß »ûÄÒú½ßθ ½‹ ‚éñß â
·„Y·„Ä¢ ¿„ꯟNjéß. NŸpÓŸYs §¿ŸfÇ‹éß. 33ΟYÌó Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß Ì„â
¦ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó Ø‚éßÈêØ„ê ·•âéâéß ¥Ì„Ç‹éß ¿‚ÄNŸÜß ÕßÅßjÜßéß XÓß«½•à‡Ç‹éß. RéßCHâ Ì„â ORÌ„ ·ŸÜ
¿‚ÄNŸÜß âéߢǛ RÇ‹éß΋Üß ¿•à‡Ç‹éß. ¥â»‡ ¥Îˆ ¯QÜœw Òéߢ̟ ¥Ì„Ç‹éß ú½ß¸WÃóF ßEØ‚éßéß·„a ÕßÜßzÒ΋qÓ•
Ãó΋¶„íß ÕßÕßéßÜóâé߶„íß ÃŸE ¥Øßéßâ ½‚éßéß΋Ŏ Õ®óÁ⢠¿•à‡Ç‹éß.
34Õß Õ ß é ß Ü óâéß ÃŸE ú½ß ¸ W ÃóF Ø‚ é ß È êØ„ ê
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. ¯QÜœwÃó΋¶„íß ¦ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ½ß¸Ó‚s¢Ç‹Ò
Ó‚ÜßÜó §Ã„éß½‚ñ ±Î‹Ò ÃóEâ Ø‚éßÈêØ„ê ·•âé߶„íß ÎˆâÕ®„Ì„x¢ §¿•f½ŸÇ‹éß. §Îˆ Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß
·•âéßâéß ¿‚ÃN„ ŸÜß âéߢǛ RÇ‹éÎß Ü‹ ß ¿•à‡Ç‹é.ß 32¯QÜœw ¿„Y¯öØ•éßÒĶ„íß ·òâNŸC¢Îˆ.

·ŸÃŸ»‡Ã„½ŸÓ߸¢Üó 37Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢. §Îˆ ú·•.½ß¸†. 561


Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html