You are on page 1of 64

923

Ø‚éßÈÁ•aÜßéß
½ß¸Ãˆ¿„Ø„éߢ ÓŸÜßéß»„éß Òéßéß¹ƒÜßéß, ÓŸÜßéß»„éß ^÷„aÜßéß ©ÓŸsØßéß.
1 1-3 9§½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÅŽ Òéß鹃Üß »„éßÈ¢S RÒÈNŸoâéß. ½ŸÅŽ
Ó•Óò·„ Ø„êÁ¶„íßËŽn. ÓŸ ð½ßÄéß Ø‚éßÈÁ•aÜßéß.
ÕßêO ¶„íßÒêÄéßËŽnß. Εà„Õ®„ÿá¸éßjÇ‹Ó‚` ¿‚ÄÜó ^÷„aÜßéß ³·„ΟYÌó ³·„ÅŽ ÌŸ¶„íÌ„éÓß ŸsØßé.ß ¥R ·„ÎHˆ
©ÓŸsâéß.* ÕßÕéß Üß óâéßÜó Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéÒß ½ß·¸ a„ â â½ß¸téßÇ‹éß ¦ Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ½ß¸·„a·Ž WÄéß»„ܕ΋éß. ¥R
©¢Ç‹»‡ ¦·Ÿà„¢ ̂ÄéßÒÕßÇ›¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ¶„íß ¿„êÓ߸êoÒ…âs Έà„ÜóÓ• ¥R ·„ΈH ½‚݃{Øßéß.
10ú½ßW
΂Ò` Óߢ¸ Õߢϋ½‚éñß â ΋Ã}„ ÓŸÜßéß ·„H»‡Øßé.ß ¥Îˆ Òéßéïß ½®ñß tÒ ¸ Á¢Ì„éÒß …¶„íß ÓŸÜßé»ß é„ ß Òéßé¹ß ƒÜßéÓß ŸsØßé.ß ú½ßW¸
Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó* ÓŸÜßcÒ Ó‚Üß (FÓŒ) ±Î‹Ò ÃóEâ ³·„aÅŽ Òéßéߢ΋éß½‚`½ß¸… Òéßâéßá¸x Òéßé߹ߢ ·„HC©¢Îˆ.
ÁÈC¢Îˆ. ¶„íßÇ›½‚`½ß¸… Óß«¢º½ß¸… Òéßé߹ߢ ©¢Îˆ. ¯Ç‹Òéß ½ß¸·„a ¯Î‹éßq
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ø‚éßÈêØ„ê·•âéß ú½ß¸½ŸÓ߸¢Üó Òéßé¹ß ¢ß ©¢Îˆ. ½‚âéß·½„ ‚½` …¸ß »„Ãé„ Çß ‹ Òéßé¹ß ¢ß ©¢Îˆ. 11Ì„Òéß
¿‚Ľ߸ÅßjÕßÇŸm·„ ±Î‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢, ¦ Ó‚ÜßÜó ±Î‹Ò ^÷„aÜßÌó ¦ Á¢Ì„éßÒ…Üßéß Ì„Òéß à„ÉßÜßâéß ·„½ß¸té߶„íß
ÃóEâ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa Ø‚éßÈÁ•aÜßé߶„íß Râ ÓŸsØßéß. ^âNjéß ^÷„aÜßéß R½ß¸téß·òY ½ß¸·„aΟY ^÷„a
ÒSf¢Îˆ. ¦ Ó߸pÜߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ ¥Ì„Y Üßâéß ÌŸ¶„íÌ„éÓß ŸsØßé.ß ÒéßÃ,ˆ ^âNjéß ^÷„aÜßéß à„ÃÉ ŸYs
QéßΈ·Ž ÒSf¢Îˆ. ·„½ß¸téß·óÒŃY·Ž RYØ‚êC¢¿„éß ¶„í¢ÅßéßÓŸsØßéß.
12ú½ß¸W Á¢Ì„éßÒ… ¿„êÓ߸êoÒ…âs Έà„ÜóÓ• ¥R ·„ΈH

Ø‚éßÈ꽟 Óß«¢@Ó߸â½ß¸… Ä͋¢ ½‚݃zØßéß. »‡H* ¯ÅßéßQðÓßo ¥R ¥Åßéß ·„ΈH½‚݃zØßéß.


4 ©Ì„oßâéßs¢Ç› »‡H ΋éßÒêÄ¢ Ü•S ÒÓ߸éßoâsÅßéßz ·ŸZ, ¥R ·„΋Hâ½ß¸ßtéßÇ‹éß ½ŸÅŽ Òéßéß¹ƒÜßéß ½ß¸·„a·Ž WÄ»„
Ó•âéß (Ø‚éÈ ß Á•aÜßé)ß ¿„êà‡âéß. ¥Îˆ ³·„ ï½ßâéß ½•é½ß é¸ß® ¢ß . ܕ΋éß.
13¦ Á¢Ì„éÒ
ΟY âéߢǛ ¥Cs ú½ß¸Á|ÈÜßéßzÌ„ê ©¢Îˆ. ΟY¿„éßÅßêj ß …Üßéß ¦ RÏ‹¢»‡ ·„Y½ß¢« ¿ŸØßé.ß Á¢Ì„éß
½‚Üßéß»„éß Î•Î‰½ß¸xÒê⢻‡ ©¢Îˆ. ¥CsÜó ·„Ë·„Ë܃Ǖ Ò…Üß ÒéßÏ‹xÜóÒ…âs Üó½ß¸H ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ·ŸÜßéßÌ„éßâs
Üóº¢Üƒ ¥Îˆ ½‚éÃß é„ Óß ê ¸ß o ©¢Îˆ. 5ΟY Üó½ßܸ ß ÓŸÜßé»ß é„ ß Õò»„éßc Y½ß¸téß܃z ·„âÕßǛ⠰Îó ³·„ÅŽ ©¢Îˆ. ¨
Á¢Ì„éßÒ…Üßé* ©ÓŸsØßéß. ½ŸÅŽ Äê½ß¸¢ ÒêâÒ ¥Cs ¦ Á¢Ì„éßÒ…Üß ¿„éßÅßêj ·„΋ÜßéßÌ„éßâs Sâs ·Ÿ»„
Äê½ß¸¢Üƒ ©¢Îˆ. 6·ŸY ú½ß¸X Á¢Ì„éßÒ…¶„íß ÓŸÜßéß»„éß ÇŸÜƒz ©¢Îˆ. ¦ ¥Cs ú½ß¸·Ÿà„Ң̄»‡ ½‚HC ΟY
Òéßéß¹ƒÜßéß, ÓŸÜßéß»„éß ^÷„aÜßéß ©ÓŸsØßéß. 7½ŸÅŽ ·ŸÝ„éßz âéߢǛ ½‚éßÄé߽߸… ½‚éßÈÓß«¢Îˆ. 14½‚éßÄé߽߸… ҢŎ ½•»„¢Ìó
YÅßj YÜßéÒß …»‡ ©ÓŸsØßé.ß ½ŸÅŽ ¯ŸÎŸÜßéß ¦Ò… ¯ŸÎŸÜƒz ¦ OÒ…Üßéß ½‚âéß·„¶„í, Òéßéߢ΋é߶„í ·„΋éßÜßéßÌ„éßÓŸsØßéß!
15-16Ó• Ó Ÿ Á¢Ì„ é ß Ò …Üß ½‚ ñ ½ß ¸ … ¿„ ê Ç‹ » ‡ ÓŸÜß é ß » „ é ß
©ÓŸsØßéß. ¥R ½‚éßÄéß»„éßΈΈq⠧̄oǛ܃ ½‚éßÄéßÓ߸êo
©ÓŸsØßéß. 8½ŸÅŽ ^÷„aÜß ·Ž¢Î‹ Òéßâéßá¸éßxÜß ¿•Ì„éßÜßéß ¿„ú·ŸÜßéß ·„Yt¢¿ŸØßéß. ¦ ¿„ú·ŸÜßZs ³_· RÏ‹¢»‡ ·„Y
ҢŎR ©ÓŸsØßéß. ¥·„aÇ‹ ½‚éßéßÌ„o¢ ÓŸÜßéß»„éß Á¢Ì„éß ½ß«¢¿ŸØßéß. ³·òa·„a Òéßéß¹ƒY·Ž ³·„ ¿„ú·„¢ ¿ò½ß¸ßtéßâ
Ò…ÜßéÓß ŸsØßé.ß ½ŸÅŽÜó ú½ßW¸ ³·„a Á¢Ì„éÒß …¶„îß ©ÓŸsØßéß. ¦ ¿„ú·ŸÜßéß Õ®„êRéßY ÌŸ·ŸØßéß. ¿„ú·ŸÜßéß
Óß|¸ ¿„g½‚éâ`ß ½ßÓ¸ é¸ß ½ß …¸ß ÒÓ‚s »ó½•éÏß ·ˆ ¢„ Ìó ¿•Øé„ Õß Çß â› Åßézß
Εà„Õ®„ÿá¸éßjÇ‹Ó‚` ¿‚ÄÜó ©ÓŸsâéßß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ·ŸâÒ¿ŸfØßéß. ³·„ ¿„ú·„¢Üó ÒéßÃó ¿„ú·„¢ ©âsÅßéßz
Ø„éßêΟ Î•à„½ß¸… Ø„éßê΋éßÜßâéß Î•à„¢âéߢǛ ½‚Ç‹Üß»òÅŽj ·„Yt¢S¢Îˆ. 17¦ ¿„ú·ŸÜßéß ° ΈàÜ„ óÓ‚ñÓŸ ·„ÎÜ‹ »ß Ü„ Òß ….
¥âx Εà‡ÜßÜó YÒÓß«¢¿•Üƒ ¿•à‡Ç‹éß. ·ŸY ¥R ·„΋Hâ½ß¸ßtéßÇ‹éß Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ÒêúÌ„¢ WÄéß»„
Òéßéßï½®ßñtÒ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ §Îˆ ° Ó߸¢ÒÌ„€Ã„½‚ê Ó߸tá¸j¢»‡ Ì‚H ܕ΋éß. 18¦ ¿„·ŸÿÜß ¥¢¿„éßÜßéß ¯Ì„éßo»‡, Õ®„Ø„éߢ·„Ä¢»‡
Ø„éß΋éß. ú½ß¸½ŸÓ߸ ·ŸÜߢÜó ±Î‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ·ŸÒ¿„éßf. ©ÓŸsØßéß. ¦ ÓŸÜßéß»„éß ¿„·ŸÿÜß ¥Ysß ¥¢¿„éßÜß ¿„Åßêj
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß Ì„â ½ß¸…Ó߸o·ŸYs Ì„â SÒÈ ΋Ä}â¢Ìó »‡Y, ·„Ý„éßz ©ÓŸsØßéß. 19¦ Á¢Ì„éßÒ…ÜßÌó¯ŸÅßéß ¿„ú·ŸÜßéß
ܕΟ ½‚éßéß΋Ŏ ΟYҢŎΈÌó »‡Y ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅŽjØ„éßéߢNj ¯½ßt¸ éßÇê‹ ·„Îé‹ ß ÜßéÌ ß ê
„ Ó• ©¢Ç•R. Á¢Ì„éÒß …Üßéß ¦·Ÿà„¢
Ò¿„éßf.
Á¢Ì„éßÒ…Üßé OÒ…Üßéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. »‡H Ü•·„ ¦Ì„w.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 1:20-3:3 924
Üó·Ž Ü•Sâ½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÅŽÌó¯ŸÅßéß ¿„ú·ŸÜßéß ¶„îÇŸ Ò¢à„¢ ½ŸÃˆÌó ÒêŃzNjŃY·Ž Yâéßs Ó•âéß ½ß¸¢½ß¸…
Ü•¿•R. 20»‡H (¦Ì„w) ½ŸÅŽY ¯Åßéß ¯ö½ŸÜßY ·óÈ̕ Ì„éßÓŸsâéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¥Ó•·„ NŸÃ„éßz ÓŸ¶„íß ÒxW_ö„íßÜß
¥R ¥Åßéß ½‚݃zØéß .ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ¿„ú·ŸÜßéß ¶„îÇŸ ½ŸÅŽÌó Ø„êxÄé.ß ½ŸÃˆ ½ß† ¸ É|¶„íÜß éß ß ¶„îÇŸ ÓŸï½ß` WÄé»ß é„ Õß ƒÅßéß
½‚݃zØßéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ¦ Á¢Ì„éßÒ…Üß Ø‚éßéß·„a »‡H ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸Åßz ¥Ó•·„NŸÃ„éßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ã„éß.
à„·Žo ¿„ú·ŸÜßÜóÓ• ©¢Îˆ. 21¥¢Î‹éßÒÜßz OÒ…Üßéß ·„ΈHÌ• ¨ÓŸÅŽ·• ½ŸÃ„éß ÓŸ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ó߸êoÓ• Ò…ÓŸsÄéß.
4¦ ú½ß¸ÁÜßÌó ÒêŃzNjŃY·Ž Ó•âéß Yâéßs ½ß¸¢½ß¸…
¿„ú·ŸÜßéß ¶„îÇŸ ·„Î܈ R• . OÒ…Üßéß ¦CÌ• ¿„ú·ŸÜßéß ¶„îÇŸ
¦»•R. ¿„ú·ŸÜßéß »‡HÜó·Ž ½‚JÌ•, OÒ…Üßéß ¶„îÇŸ Ì„éßÓŸsâéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ ½‚éßéߢǛ½ŸÃ„Ø„êxÄéß.
½ŸÅŽÌó ¯ŸÅßéß ½‚݃zØéß .ß ¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Åß »‡H (¦Ì„w ½ŸÃ„éß Ì„Üß[ÄéßÓ߸éß ·„HC⽟Äéß. ¥ØßéßÓŸ, ZÒ… ½ŸÃˆÌó
à„·Žo) ¿„ú·ŸÜßÜóÓ• ©¢Îˆ. Ì„½ß¸t·„ ÒêŃzÇŸH. 'Òéßâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
22¦ OÒ…Üßï½ß` ³·„ ¦à„fÄx·„Ľ‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ… ·„Yt¢ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß" ¥Y ZÒ… ¥ÓŸH. 5·ŸY
S¢Îˆ. ¥Îˆ ³·„ ï½ß΋q ¯ŸúÌ„ ÕóÈz¢SâÅßéßz»‡ ©¢Îˆ. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Z ÒêÅß RâÄéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢
¥Îˆ Òéߢ¿„éß܃ Ó߸|¿„f¢»‡ ©¢Îˆ. ¥Îˆ OÒ…Üß Ì„ÜßÜß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêâÄéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH»‡
¿„éßÅßêj »‡HÜó Ì•HØ„êÇ‹éßÌ„ê ©¢Îˆ. 23¨ WÄé»ß Õ„ Çß • Óß|¸ Õ®ƒÒ¢ »„Ü½ß ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ¯Üß½z t¸ß éßÇê ‹ ß ÓŸï½ß`
¯ŸÌ„ÿ·Ž¢Î‹ ú½ß¸W Á¢Ì„éßÒ…Ø‚éßéß·„a ^÷„aÜßéß ½ß¸·„aâéßâs WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Ó߸êoÓ• ©ÓŸsÄéß! ·ŸY Z½ŸRá¸Ø„êÜßéß
Á¢Ì„éßÒ…âéß ÌŸ^_·ÅßÅßéßz ©ÓŸsØßéß. ^âNjéß ^÷„aÜßéß ¿‚¯ŸtH. ΟYÌó ½ŸÃˆÒéßÏx‹ ³·„ ú½ßÒ¸ ·„o YÒÓßÓ« é¸ß Óoß ŸsÇ‹Y
³·„ ½‚ñ½ß¸…â ÒéßÃó ^âNjéß ^÷„aÜßéß ÒéßÃó ½‚ñ½ß¸…â à„É ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.
6''´ ⼅¸ß úÌ„éÇ
ßYs ·„½ß¸téßÌ„ê ½Ÿx½ß«¢¿ŸØßéß. ß Ÿ, ¦ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß ZÒ… Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ò‹ ΋é,qß
24½ß«ÒéßwÅß Ó•âéß ¦ ^÷„aÜß ¿„½ß¸téßÇ‹éß RÓŸsâéß. ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßt½ŸÅŽ·Ž ZÒ… Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß ¶‹ í„ .ß ½ŸÃ„éß Z¶„íß ÒxW_Ã
Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ·„΋Hâ½ß¸téßNj܃z, ¦ ^÷„aÜßéß »ò½ß¸t à„Õßq¢ ¶„íÜß ,`œ Z¶„íß @Y ¿•Øé„ Å ß ¢ß ¹ƒØ„é¢ß . ½ŸÃ„éß Òéßé¢ß Ç‹Òz ¢ÅŽ
¿•ðÓßR. Òéß@ ZÅŽ ú½ß¸½Ÿº¢ ï½®ßêá«¢SâÅßéßz ½ŸÅŽ ½ŸÃ„éß. Ì•Ý„zÒéßÏ‹x YÒÓß«Ó߸éßoâsÅßéßz Z¶„íß ¥Y½ß«Ó߸éßo¢Îˆ.
^÷„aÜß ¿„½ß¸téßÇ‹éß RY½ß«¢S¢Îˆ. Ó߸Ä|à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ ·ŸY ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßt½ŸÅŽ·Ž ZÒ… Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ½ŸÃ„éß
Ε҅Y »„¢\×Ä à„Õßq¢Üƒ»„ ¦ à„Õßq¢ RY½ß«¢S¢Îˆ. ³·„ WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéßÜßéß. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃˆ·Ž ZÒ… Õ®„Ø„éß
ïÓß`âx¢»‡Y, ³·„ ú½ß¸Áƒ Ó߸Òéß꺢»‡Y ¿•ðÓß Ã„Ë»òË ½ß¸Ç‹Ò΋éßq. 7Ó•âéß ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßéß ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž Ì„½ß¸t·„
Ï‹|âéß܃z ¥R RâÒ¿ŸfØßé.ß ¦ Á¢Ì„éÒß …Üßéß ·„ÎÜ‹ Å ß ¢ß Ì‚HØ„éÁß •Øê „ H. ½ŸÃ„éß Z ÒêÅß RâÄY ÓŸ¶„íß Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß
ÒêYâ½ß¸téßÇ‹éß ¥R ½ŸÅŽ ^÷„aÜßâéß Ì„Òéß ½ß¸·„aÜ߶„íß ï½ß»` ‡ ÓŸ ½ßÅ ¸ zß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß ½ŸÃ„éß ÒêâÄé.ß ¯¢Î‹éß
Έ¢S½•ðÓßR. ÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß WÄéß»„ÕßÇ• Ó߸|Õ®ƒÒ¢ »„Üß½ŸÃ„éß.
25Á¢Ì„éÒ 8''´ âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Ó•âéß Z¶„íß ¿‚ð½ßt Rá¸Ø„êÜßéß
ß …Üßéß ·„ÎÜ‹ Å
ß ¢ß ÒêY½•Ó,«ß ^÷„aÜßâéß Îˆ¢S
½•à‡Øßéß. ½ß«ÒéßwÅß ÒéßÃò·„ ï½ß΋q à„Õßq¢ ÒSf¢Îˆ. ¥Îˆ úà„΋r»‡ Râéß. ¦ WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéß܃z ZÒ… ÓŸ¶„íß ÒxW
½ŸÅŽ Ì„ÜßÜßï½ß`Ò…âs ¦·Ÿà„ÒéߢNjÜߢ ܃¢ÅŽ ¯ŸúÌ„ Ã_ ·„¢ ·ŸÒ΋é.qß Z ÓóÄéß Ì‚ÃS „ , ÓŸ ÒêÅßÜéß ß Óß|¬ ·„∠¿„é.ß
Qéß΋éß»‡ ÒSf¢Îˆ. 26¦ ¯Ÿú̄܃¢ÅŽ ÒÓ߸éßoÒ…ï½ß` ÒéßÃò WÈC ½ŸÅŽY ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸téßß. ¨ ÒêÅßÜßâéß
·„ÅŽ ·„Yt¢S¢Îˆ. ¥Îˆ ³·„ Óß«¢@Ó߸â¢Üƒ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ZÒ… OÈn¢¿„éß·ó.""
9̄Äéß½ŸÌ„ Ó•âéß (Ø‚éßÈÁ•aÜßéß) ³·„ ¿•Øßéß ÓŸ
ZÜßÒéßˎ܃ ½‚éßÄéßÓ߸êo ©¢Îˆ. ¦ Óß«¢@Ó߸â¢ï½ß` ÒéßYá«
ҢŎ ³·„ Ó߸|Äê½ß¸¢ ¶„îÄéßfâsÅßéßz ·„Yt¢S¢Îˆ! QéßΈ·Ž ßÒÅߢ ¿„êà‡âéß. ¦ ¿•WÜó ú½ŸØ„éßÕßÇ›â
27âÇ‹éÒ ß éßéß âéߢǛ ï½ßÒ` Ä¶í„ ß ¥Ì„YY ½ßø ·ˆ ¢Ž S ¿„êà‡âéß. ú»„¢Í‹½ß¸… ¿„éßÅßj ©¢Îˆ. 10¿„éßÅßjÕßǛ⠦ ·ŸCÌŸYs
·ŸÜßéßÌ„éßâs Üóº¢Üƒ ¥Ì„Ç‹éß ·„Yt¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Y RÇ‹ÎÓ‰ «ß ¿„êÇ‹»‡ ΟYQéß΋ ^âNjéß ½‚½` …¸ß Üƒß ú½ŸÓßÒ« …¢Îˆ.
¿„éÅ ß ê
ß j ¥Cs ú½ßÁ¸ |ÈÜéß Ìz é„ âß sÅßézß ·ŸâÒSf¢Îˆ! ¥Ì„Y ¥¢Î‹éßÜó Ä·„Ä·ŸÜß RMŸÎ‹ DW·„Üßé, RMŸÎ‹ »‡Í‹Üßéß,
âÇ‹éßÒéßéß âéߢǛ ·Ž¢Îˆ·Ž ¿„êÇ‹»‡, ¥¢ÌŸ ¥Cs܃ È¿„fÈ·„Üßéß ©ÓŸsØßéß.
·„Yt¢S¢Îˆ. ¥Îˆ ¥Ì„Y ¿„éßÅßêj ú½ß¸·ŸKÓ߸êo ©¢Îˆ.
28¦Ø„éâ ß ¿„éÅ ß ê
ß j ú½ß·¸ ŸK¢¿• ½‚Üéß »ß é„ ß §¢ú΋Ïâ‹ éßÓé¸ß €ß ܃
©¢Îˆ. ¥Îˆ Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß܃ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¿„êS
3 Ε҅Njéß ÓŸÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''´ âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
ZÒ… ¿„êÓßé¸ âoß s ΟYY Wâéß. ¨ ú»„¢Í‹½…¸ß ¿„éÅ
WY, §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ·Ž ΉYÜóâéßâs Rá¸Ø„ê
ß âjß éß

Ó•âéß NŸMŸj¢»„½ß¸ÇŸmâéß. ÓŸ KÄÓ߸é߀ Ó•Ü߶„íß ¦Y¢¿Ÿâéß. ÜßYsÅŽZ Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸téß.""


2¦ ̄Äéß½ŸÌ„ Ó•âéß ÓŸ ÓóÄéß Ì‚Ã„éßÒ»‡, ¥Ì„Ç‹éß
¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸÌó ÒêŃzÇ• ³·„ ·„¢Æ„Ó߸|Ä¢ RÓŸsâéß.
ß âjß éß ÓŸÌó WY½ß¢« ¿‚âéß. 3½ßÒ« éßwÅß Î•Ò…Ç‹éß
2 ¦ Ó߸|Ä¢, ''âĽ߸…Ì„éßÿÇŸ, ÜœÒéßéßw; Ó•âéß ZÌó
ÒêŃzNj΋H¿Ÿâéß"" ¥Y ¥âsΈ.
2§¢Ì„Üó ³·„»‡H ÒSf ââéßs ÓŸ ¯ŸÎŸÜßQéß΋
ú»„¢Í‹½…¸ß ¿„éÅ
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨ ·ŸCÌ„¢ ¿„éßÅßjâéß
Z·ŽÓ߸éßoÓŸsâéß. ΟYY úRéߢC½•Øßéß! ¦ ú»„¢Í‹½ß¸… ¿„éßÅßj
YÜßÕ‚Å¢jŽ Έ. ¦ Òx·Žo (Ε҅Njé)ß ¿‚ð½ßtΈ Ó•âéß RÓŸsâéß. Z à„ÉßYs Y¢½ß«½•Ø„éßZ."" Ó•âéß ÎŸYY WÓ•à‡âéß.
3¦Ø„éâ ß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''´ ⼅¸ß Ì„éÿß ÇŸ, §úà‡Ø•éÜß éß ß ¥Îˆ ̕ӂ܃ ÒéßÏ‹éßÄ¢»‡ ©¢Îˆ.
925 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 5:4-23
4¥½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß ÓŸÌó §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß, ''âÄ
ú½ß¸½ŸÓ߸¢ÜóÒ…âs §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Ò΋q¶„íß ½‚݃zâéß.
½ß¸…úÌ„éßÇŸ, §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢½ŸÃˆ Ò΋q¶„íß ½‚Ý„éßz. ½ŸÃˆ·Ž ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéßÒ Ò΋q YÒÓß«¢¿ŸÃ„éß. ¦
ÓŸ ÒêÅßÜßZs Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß. 5Õ®ƒá¸ Ì‚HØ„éßY ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ½ß¸ÃŸÒéßÈ}¢¿Ÿâéß. ¥·„aÇ‹ Ó•âéß ½ŸÝ„z
½ß¸Ã„ΕLØ„éßéßÜß Ò΋q¶„íß Yâéßs Ó•âéß ½ß¸¢½ß¸Åߢܕ΋éß. ° ÒéßÏx‹ Üó °Ç‹éß ÃóEÜßéß Õ®Ø „ é„ ¢ß Ìóâê, Òéåâ¢Ìóâê
§Ì„Ä Õ®ƒá¸âéß ZÒ… ӕÄéßf¶„íßÓ• ½ß¸Yܕ΋éß. Ó•âéß Yâéßs ¶„îÄéßf¢ÅŽY.
16°Ç‹éß ÃóEÜß Ì„Ãé„ ½
§úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆÒ΋q¶„íß ½ß¸¢½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß! 6ZÒ… ß ŸÌ„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸ¶„íß
¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óÜ•Y ½ß¸ÜßéßÕ®ƒá¸Üßéß ÒêŃzÇ• ¥Ó•·„ §Ì„Ä RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 17''´ âÄ
Εà‡Üß ú½ß¸ÁÜß Ò΋q¶„íß Ó•âéß Yâéßs ½ß¸¢½ß¸Åߢ ܕ΋éß. ½ß¸…úÌ„éßÇŸ, §úà‡Ø•éßÜßé߶„íß Yâéßs ·ŸÒH½ŸY»‡ ¿•Ó߸éßo
ZÒ… »„âéß·„ ½ŸÃˆ Ò΋¶q í„ ß ½‚Jz ÒêŃzÇÌ› • ½ŸÃ„éß R¢ÅƒÃ„é.ß ÓŸsâéß. ½ŸÃˆ·Ž ÁÄéß»„ÕóØ•éß ·•Ç‹éßâéß »„êÈf Ó•âéß
·ŸY Z½Ÿ·„Æ∠ծƒá¸Üéß ß Ó•Ãé„ fß ·ó½ŸH€â ¥ÒÓßø ¢„ Ü•Îé‹ .ß Z¶„íß Ì‚HØ„éßÁ•NŸoâéß. ·„âéß·„ ¦ ½ß¸ÃˆËŸÒêÜßâéß »„êÈf
7Ü• Î ‹ é ß ! Ó• â éß Yâéß s §úà‡Ø• é ß Ü ß é ß Ò¢à„ ¢ Ò΋ q ¶ „ í ß ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž È¿„fÈ·„ ¿•Ø„êH. 18'¨ ΋éßá¸j Òx·Žo
½ß¸¢½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. ½ŸÃ„éßÓŸs_à ½ŸÃ„éß Ì„Üß [ÄéßÓ߸éß ·„HC ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß." ¥Y Ó•âéß ¿‚½ß«tÌ•, ZÒÌ„YY È¿„f
©ÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ ½‚ééß ¢ß Ç›½ŸÃ„é!ß §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß éß ß Ãˆ¢¿ŸH.! ¥Ì„Y OÒâ Rϟ⢠ÒêÄéßf·òY, ¯Ÿ½ß¸¢
ZÒ… ¿‚ð½ßtΈ RâŃY·Ž Yß·„ÃNˆ ŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß ÓŸ ÒêÅß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêâÒéßY ¿‚¯ŸtH. ZÒÌ„YY È¿„f
Râ΋Üßéßf·óܕ΋éß! 8·ŸY ½ŸÃ„éß ¯¢Ì„ ½‚éßéߢǛ½ŸÃó, È¢¿„·„¯öÌ•, ¦ Òx·Žo ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯Ÿ½ß¸¢
Yâéßs ¶„îÇŸ ¥¢Ì„ ½‚éßéߢǛ½ŸY»‡ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. Z ¿•à‡Ç‹éß »„âéß·„ ¥Ì„Çé‹ ß ¿„Y¯öÌŸÇ‹é.ß ·ŸY ¥Ì„Y ¿ŸÒ…¶„íß
Ì„Üß ¶„îÇŸ ½ŸÃˆ Ì„Üß܃ ·„ƈ⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ! 9¿‚¶„íß Yâéßs ¶„îÇŸ ՃϋéßxËŽn ¿•NŸoâéß! ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ZÒÌ„Y
Òéßéß·ŽÃŸØßéß ·„¢^Åß ÒúÁ¢ ·„ƈ⽂éßñâΈ. ¥Î• Ä·„¢»‡, Ò΋q¶„íß ½‚Jz ¥Ì„YY È¿„fÈðÓßo ¥Ì„Y ú¯ŸË¢ ķ䎢½ß¸
Z Ì„Üß ½ŸÃˆ Ì„Üß·„¢^Åß »„ÅŽj»‡ Ì„Ø„êÄ҅̄éߢΈ. ZÒ… ÕßǕΈ.
19''³·„½•Ý„ Z½Ÿ Òx·Žo Ò΋q¶„íß ½‚Jz ¥Ì„Y ORÌ„
Réß·ŽaH ½‚éßéߢǛ»‡ ©¢ÅƒÒ…. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃ„¢_Åß ZÒ…
Õ®„Ø„é߽߸Nj҅. ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ÓŸ Qéß΋ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•ðÓß RÏŸÓŸYs ÒêÄéßf·óÒéßZ, ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ
¦ ú½ß¸ÁÜߢ_Åß ZÒ… Õ®„Ø„é߽߸Nj҅."" ÒêâÒéßZ ¿‚¯ŸtÒâéß·ó. ¦ Òx·Žo ZÒêÅß Râ·„
10§¢·Ÿ Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''âĽ߸…Ì„éßÿÇŸ, ¯öÒ¿„éßf. ¥½ß¸téßÇ‹Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¯Ÿ½ß«
Ó•âéß Z¶„íß ¿‚ð½ßt ú½ß¸X ÒêÅßâéß RÓŸH. RY, ½ŸÅŽY »„âéß·„ ¿„Y¯öÌŸÇ‹é.ß ¥ØßéÓß Ÿ ZÒÌ„YY È¿„fÈ¢¿ŸÒ….
ÁƒÂ½·¸ß ¢„ ï½ßÅéß ·jß ó½ŸH. 11½ßÒ« éßwŠΕà‡âéßs¢Ç› ½‚Ý»z„ òÅßj ¥¢Î‹éßÒÜßz Yâéßs ZÒ… Ä·Žä¢¿„é߶„íßâs½ŸÇ›ÒÒ…ÌŸÒ….
20''ܕΟ, ³·„ ÒéߢS Òx·Žo ÒéßÏx
ÕßÇ›â Z ú½ß¸ÁÜߢ΋È Ò΋q¶„íß ½‚Ý„éßz. ½ŸÃˆ Ò΋q¶„íß ½‚Jz, ‹ Üó ÒéߢS ½ß⸠éßÜéß ß
'Òéßâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téßÌ„éß ¿•Ø„éßÇ‹¢ ÒêY½•Óß« ¿‚Ç‹é߽߸âéßÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸téÇ‹éß
ÓŸsÇ‹éß" ¥Y ½ß¸Üßé߶„íß. ½ŸÃ„éß RâÄéß. ½ŸÃ„éß ¯Ÿ½ß¸¢ Ó•âéß ¥Ì„Y Òéßé¢ß ΋éß °Î‚ñÓŸ Ì„CH ½ßǸ Å ‹ ƒY·Ž (¯Ÿ½ß¢¸ Üó
¿•Ø„éßÅߢ ÒêâÄéß. ¥ØßéßÓŸ ZÒ… ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ½ß¸Ç‹ÅƒY·Ž) ©¢¿„Ò¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß
¿‚¯ŸtH."" ¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéßï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ΟYÌó ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y
12½ß«ÒéßwÅß »‡H (¦Ì„w) ââéßs ï½ß`·Ž Ü•½ß«¢Îˆ. ¯öÌŸÇ‹é.ß Ì„â ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¥Ì„Çé‹ ß ¿„Y¯öÌŸÇ‹é.ß
¥½ß¸téßÇ‹éß ½‚âéß·„ âéߢǛ Ó•Óò·„ Ó߸|Ä¢ RÓŸsâéß. ¥Îˆ ΟY·Ž ÌóÇ‹éß ZÒÌ„YY È¿„fÈ¢¿„ܕ΋éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz
©Ã„ é ß Ò éß é ß Ü ƒ ¿ŸÜƒ [»„ c Ä » ‡ ©¢Îˆ . ¦ Ó߸|Ä¢, ¥Ì„Y ¿ŸÒ…¶„íß Yâéßs Ճϋéxß ËŽn ¿•NŸoâéß. SÒÈ·Ž ¥Ì„Çé‹ ß
''Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß Ï‹âx½‚éßñâΈ!"" ¥Y ½ß¸H·Ž¢Îˆ. ¿•Óß«â ÒéߢS ½ß¸âéßÜ•Q ú½ß¸ÁÜßéß »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj·óÄéß.
13¦ ̄Äéß½ŸÌ„ Á¢Ì„éßÒ…Üß ^÷„aÜßéß ·„΋ÜßNŸ»‡Øßéß. 21''Z½ò·„ ÒéߢS ÒéßYá«Y ¯Ÿ½ß¢ ¸ ¿•Øé„ Òß Î‹Yq È¿„f
^÷„aÜßéß ³·„ ΟYÌó ³·„ÅŽ ÌŸ·„»‡ ¥R ¿ŸÜƒß »„ÅŽj»‡ ÈNŸoÒâéß·ó; ¥Ì„Çé‹ ß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒêYÌ• ¥Ì„Çé‹ ß
à„Õßq¢ ¿•à‡Øßéß. ½ŸÅŽ Òéßéߢ΋éßâéßâs ¿„ú·ŸÜßéß ¶„îÇ‹ Ä·Žä¢¿„ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ZÒÌ„Y·Ž È¿„fÈ·„
ï½ß΋q à„Õßq¢ ¿•à‡Øßéß. ¦ à„Õßq¢ ©Ã„éßÒéßéß ©ÃˆRéßâÅßéßz»‡ ¿•Ø„éßÅߢ, ¥Ì„Ç‹éß Z ÒêÅßâéß RâÅߢ
©¢Îˆ. 14»‡H (¦Ì„w) ââéßs ï½ß^` ·Wo ΋êÄ¢»‡ XÓßé¸ ·ß òY ÁÈ»‡Øßéß »„âéß·„. ¨ RÏ‹¢»‡ ZÒ… Z ú¯ŸËŸYs
½‚Jz¢Îˆ. Ó•âéß ¦ Ó߸p܃Ys ÒΈHï½ßŃjâéß. Ó•âéß ÓŸ
¦Ì„wÜó ΋é£ß A¢S Ì„Üß ·Žÿ¢Î‹éÜß Ø ß ê„ xâéß! Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ·Ÿ¯ŸÇ‹é߶„íߢŃ҅.""
22½ß«ÒéßwÅß Ø‚éß È꽟 ºÓ߸o¢ ¦ Ó߸pÜߢÜó ÓŸ
ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ ÓŸÜó à„·ŽoҢ̄¢»‡ ½ß¸Y¿•Ó߸êo ©¢Îˆ! 15^ÅßÜŒ
¥Q½Œ¶„í* ÕßÜßҢ̄¢»‡ XÓ߸éß·òY¯öÕßÇ›, ¥·„aÇ‹ QéßΈ·Ž ÒSf¢Îˆ. ''ÜœÒéßéßw; ÜóØ„éßÜó·Ž ½‚Ý„éßz. ¥·„aÇ‹
Ó•âéß ZÌó ÒêŃzÇ‹ÌŸâéß"" ¥Y Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß
^ÅßÜŒ ¥Q½Œ ̕܃\Õßéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. §Îˆ §úà‡Ø•éßÜßé߶„í ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
23Ó•âéß Ü•S ÜóØ„éßÜó·Ž ½‚݃zâéß. Ø‚éßÈ꽟
ÕßØ„éßÅßâéßâs ³·„ ú½ß¸Î•à„¢. ΉY ¥Ó߸ܜñâ ©Y·Ž ¯Ò|È·Ž
Ó߸È»‡c Ì‚HØ„éß΋éß. ΉY_· 'ªÅß·ò¢Ç‹" ¥Y ¶„îÇ‹ ð½ßÄéß ÒéßUÒéß ¥·„aÇ‹ ©¢Îˆ. »„Ì„¢Üó Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéßÒ
©¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß Î•à„¢Üó _·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéßÒ ½ß¸·„aâéßâs ³·„ Ò΋q ¿„êÓß«â_Åßz ¥Îˆ ©¢Îˆ. Ó•âéß KÄÓ߸é߀ Ó•Ü߶„íß ¦Yf
Ó߸pÜߢ.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 3:24-4:14 926
NŸMŸj¢»„ âÒéßNŸaÄ¢ ¿•à‡âéß. 24·ŸY, §¢Ì„Üó ³·„ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß âÜßÕ®‚ñ ÃóEÜ߯ŸÅßéß Õ®„ÈNŸoÒ…. ³·„ ÃóE
»‡H (¦Ì„w) ÒSf ââéßs ÓŸ ¯ŸÎŸÜßï½ß`·Ž Ü•½ß«¢Îˆ. ³·„ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸY·Ž Ó߸Òêâ¢. Ø„éßêΟ ¯¢Ì„·ŸÜߢ
¦Ø„éßâ ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß, ''ZÒ… §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz K·Žä¢½ß¸ÕßÇŸÜó Ó•âéß Z¶„íß ¨ RÏ‹¢»‡ Ì‚HØ„éß
Üó½ßܸ ß ¶„îÄéfß Y »„ÇØ › é„ ïß ½ßÅéß ·jß ó. 25 ´ ⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, Á•Ó߸éßoÓŸsâéß.""
7Ε Ò …Ç‹ é ß Òéß I z ÒêŃz Ç ŸÇ‹ é ß . ¦Ø„ é ß â §Üƒ
ú½ß¸ÁÜßéß Z Ò΋q¶„íß ÒSf, Yâéßs ÌŸÝ„zÌó ÕߢψNŸoÄéß.
½ŸÃ„éß Yâéßs ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x¶„íß ½‚Ý„zZØ„éßÄéß. 26Ó•âéß Z ¥ÓŸsÇ‹éß, ''§½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Z ¿ò·Ÿa ¿•WY ï½ß`·Ž
ÓŸH·„âéß Z ¥¢CH »„éߢÅßÜó ¥Ì„é߶„íßa¯öØ•éß܃ ÒéßÇ›S, ¦ §Åßéß·„ QéßΈ·Ž Z ¿•WÓ‚Ì„éßo. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
¿•NŸoâéß. ΟYÌó ZÒ… ÒêŃzÇ‹Ü•Ò…. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃ„éß â»„Ã„¢ï½ß` ΟǛ ¿•Ó߸éßoâsÅßéßz ZÒ… ú½ß¸ÒÈo¢¿„éß. ZÒ… ÓŸ
Ì„½ß¸téß ¿•Ó߸éßoâsÅßéßz ½ŸÃˆ·Ž ¿‚ð½ßt Òéßâéßá¸éßxÇ‚Ò|Ç‹êß Ì„Ã„½®ß¸… ΋êÌ„»‡ ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßâsÅßéßz ¿„ê½ß¸ÅƒY·Ž ¨
©¢Ç‹Ç‹éß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ¦ ÁâéßÜßéß ÓŸ Qéß΋ RÏ‹¢»‡ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. 8§½ß¸téßÇ‹éß ¿„êÇ‹éß, YYs½ß¸téßÇ‹éß
¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Ó߸êoÓ• ©ÓŸsÄéß. 27·ŸY ÌŸÝ„zÌó ·„ÅßéßjÌ„éßÓŸsâéß. ⻄Ä¢ï½ß` Z ΟǛ ½ß¸†Ã„oØ•éßx
Ó•âéß ZÌó ÒêŃzÇÌ‹ Ÿâéß. ½ßÒ« éßwÅß ZÒ… ÒéßIz ÒêŃzÇ‹ ÒĶ„íß ZÒ… ¥Åßéß, §Åßéß ·„΋ÜßÜ•Ò….""
9Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Ãò^Åjß ¿•Øé„ Å
ŃY·Ž ¥âéßÒéßWNŸoâéß. ¥ØßéßÌ• ZÒ… ÒêúÌ„¢ 'Òéßâ ß ƒY·Ž
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téß ZÒ… ·ò¢Ì„ ÏŸÓŸxYs XÓßé¸ ·ß òYß. ·òYs »óÏ‹éÒß éßÜéß ,ß
Ì„éßÓŸsÇ‹éß" ¥Y ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯ŸtH. ° Òx·Žo ¥ØßéßÓŸ Râ ՃÉz [Ø„éßxÒéßéß (Ø„éßÒÜßéß), S¶„íßaÇ‹éß C¢ÁÜßéß,
»óÈ̕ ÒéߢSΕ. ¯Ò|Äê RâŃY·Ž §á¸½j Ç¸ß ·‹ ¯„ öØßéÓß Ÿ ½ß¸½ß¸téßÜßéß, ÁòâsÜßéß, Ó߸ÁhÜßéß XÓ߸éß·ó. QÅßYsÅŽZ
ÒéߢSΕ. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ÓŸ¶„íß ÒxW_ö„íßÜß ·„H½ß« ÃóÅŽÜó½•Ó«ß ΋¢S ½ß¢« Ç› ¿•Øé„ éß Òß éßé.ß ¨ ½ß¢« Ç›Y
Ò…Ì„ê ©ÓŸsÄéß. ©½ß¸Ø‚êC¢S Ãò^Åßj ¿•Ø„éßéßÒéßéß. ZÒ… ½ß¸·„a¶„íß WÈC

4 ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ³·„ §Åßéß·„ XÓ߸éß·òY ΟYQéß΋


³·„ ÕòÒéßw CØßéßx. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„½ß¸…
ÕòÒéßw ½•Øé„ éß Òß éßé.ß 2Z½Ÿ ⻄ßYs ÒéßéÅ ß Çjß ¢› ¿• ïÓßâ` x¢
½ß¸Ç‹éß·òÓ• ÒéßêÇ‹éßҢ΋Üß Ìò¢Õ®‚ñ ÃóEÜßê ¨
Ãò^ÅßjÓ• WÓŸH. 10Ãò^Åßjâéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ¨ ½ß«¢Ç›Y
ÃóE¶„íß ³·„ CÓ‚sÇ‹éß (Ó߸éßÒêÄéß §Ã„½‚ñ Ì„éß܃Üßéß)
܃»‡ SúX·„È¢¿„éß. ⻄ßYs Ì•H·„»‡ ½ß¸Åßéßj·òÓ• ÒêúÌ„½•éß ©½ß¸Ø‚êC¢¿„ŃY·Ž Z¶„íß ¥âéßÒéßW §Ò|
Åߢ΋é߶„íß ¥âéßÒ…»‡ ΟY¿„éßÅßêj ³·„ ÒéßÅŽj»óÇ‹ ÕßÇ›¢Îˆ. ¥ÒÓ߸Ľ‚éßñâ½ß¸téßNj܃z ÃóÁ¢ÌŸ ¦ Ãò^ÅßjÓ•
YÈw¢¿„éß. ⻄Ľ߸… »óÇ‹ÒĶ„íß ³·„ ÒéßÅŽj ĺΟÈ ZÒ… WÓŸH. 11ú½ß¸W ÃóF ÒéßêÇ‹éß CÓ‚sÜß Z_à ZÒ…
½•Ø„éßéßÒéßéß. Ó߸½‚éßwÅßHs (Òéßéß¹ßx ÓŸØ„é߶„íHs) ÌŸ»‡H. ÃóÁ¢ÌŸ Ì„Câ Ó߸ÒéßØ„êY·Ž ΟYY ÌŸ»‡H.
12ú½ß¸WÃóF Z Ãò^Åßjâéß Z½• ¿•Ó߸éß·ó½ŸH. ZÒ…
Ì‚½t«ß ¢S, ⻄â„ ¿„éÅ ß ê ß j ïÓßñY·„ NŸpÒßÜßâéß °ÃŸtÅßéß
¿•Ø„éߢǛ. 3½ß«ÒéßwÅß ³·„ §âé߽߸ ï½ßâÒéßéß XÓ߸éß·òY Òéßâéßá¸éßxÜß ÒéßÜߢ Ì‚Sf, ¯¢Ç‹Õ‚ÅŽj, ΟYY ·ŸÜƒfH.
ΟYY Z¶„íß, ⻄ßY·Ž ÒéßÏ‹x ©¢¿„éß. ¥Îˆ Yâéßs, ⻄ ÒéߢǕ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜß ÒéßÜߢ Qéß΋ ZÒ… ¦ Ãò^Åßjâéß
ßYs ½•Ãé„ ¿ ß •ðÓß §âéß½¸ß »óNj܃ ©¢Åßé¢ß Έ. ¨ Ä·¢„ »‡ ·ŸÜƒfH. ú½ß¸ÁÜß ¯Î‹éßÅß ¨ Ãò^ÅßjÓ• ZÒ… ·ŸHf
Z½Ÿ ⻄ßY·Ž ÒxW_÷„¢»‡ Ò…âsÅßéßz ZÒ… ¿„ê½ß«NŸoÒ…. WÓŸH."" 13ÒéßIz Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''¨
Z½Ÿ ⻄ßYs ¿„éßÅßéßjÒéßéßÅŽj ΟYï½ß` ΟǛ ¿•Ó߸éßoâsÅßéßz ½ßY¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß Ο|ß §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢LØ„ééß Üß éß ß ½ßø ŸØßéß
Ò…¢ÅßéߢΈ. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Y·Ž §Îˆ Εà‡ÜßÜó ¥½ß¸Ãˆà„éßÕ®„ÿ½‚éßñâ Ãò^ÅßjÜßé* W¢ÅƒÃ„Y ZÒ…
³·„ ©ÎŸºÃ„Ë»‡ Ò…¢ÅßéߢΈ. (Ε҅Njӂ`â) Ó•âéß Ó߸êSNŸoÒ…. ½ŸÃ„éß §úà‡Ø•éßÜßéß ÒΈH ¥âxΕà‡Ü߶„íß
Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéâß éß ÓŸà„⢠¿•NŸoâY ¥Îˆ YÄê½ßÓ« é¸ß ¢oß Îˆ. ¯öØ•éß܃ Ó•âéß ½ŸÃˆY ³WoÇ› ¿•à‡âéß!""
4''̄Äéß½ŸÌ„ ZÒ… ¯Ç‹Òéß ½ß¸·„a·Ž ½ß¸Ç‹éß·ó, §úà‡ 14¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Ó• Y ܃ (Ø‚ é ß È Á• a Üß é ß ) ¥ÓŸsâéß ,

Ø•éGß Ø„ééß Üß ß ¯Ÿ¯ŸÜßZs ZÒ… ծÄ Óˆ é¸ß âoß sÅßézß YÄê½ß¢« ¿• ''¥Ø‚êx, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟, Ó•Ó‚âsÇ‹ê
RÏ‹¢»‡ Z½Ÿ½ßY¸ ¿•Øê „ H. ZÒ… ¯Ç‹Òéß ½ß·¸ a„ â ¯ÓŸsÝ„ézß ¥½ßø àˆ é„ Îß r‹ ¦@ßYs WâÜ•Îé‹ .ß ½Ÿxψ¿• ¿„Sfâ Á¢Ì„éß
½ß¸Ç‹éß·òY ©¢_Åß ¥ÓŸsÝ„éß{ Z½Ÿ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß ½‚êNŸoÒ…. Òê¢Ó߸¢»‡Y, ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…¿• ¿„¢½ß¸ÕßǛ⠽߸à„éßÒ…Üß
5ZÒ… ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸYs ÒéßêÇ‹éß Ò¢Î‹Üß Ìò¢Õ®‚ñ ÃóEÜßé* ß Òê¢NŸYs »‡Y Ó•âéß ¯âsÇ‹êß WYØ„éßéߢNjܕ΋éß. ÓŸ
ծÄ ¢ˆ ¿ŸH. ¨ ú½ß·¸ ŸÃ„¢ §úà‡Ø•éÜß éß ß ¯¢Ì„·ŸÜߢ K·Ž¢ä ½ß¸ SâsÓŸÅŽ âéߢǛ ¨ÓŸÅŽ ÒĶ„íß Ó•âéß ¯âsÇ‹êß
ÕßÇ‹éßÌ„éߢÎó Ó•âéß Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßoÓŸsâéß. ³·„aÃóE ¥½ß¸Ãˆà„éß΋r ¦@Ä¢ ÒéßéßÅŽj ¯Ã„éß»„âéß. ¦ ΋éßá¸j Òê¢Ó߸
³·„a Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸY·Ž Ó߸Òêâ¢. ½•éßΉ ÓŸÓóÅß ÕßNjܕ΋éß.""
6''¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ZÒ… ¶„íßÇ› ½ß¸·„a·Ž WÈC âÜßÕ®‚ñ

ÃóEÜßéß ½ß¸ßÇ‹éß·ó½ŸH. ¨NŸÃˆ ZÒ… Ø„éßêΟ½ŸÃˆ


¥½ß¸Ãˆà„éßÕ®„ÿ½‚éßñâ Ãò^ÅßjÜßéß ¥½ß¸Ãˆà„éßúÕ®„½‚éß`â ΟYY ÌŸ·Žâ
ÃòÅŽj. ΟYY Wâs½ŸÃ„éß Î•Ò…Y ¦ÃŸÏ‹â¶„í ¥Ã„éßÔÜßéß»‡Ã„éß.
ÒéßêÇ‹éß ... ÃóEÜßéß ú¯ŸTâ úD¶„í ú½ß̸ é„ Üß Üß ó âêÅßÌò¢Õ®‚ñ à„éß΋r½‚éß`â, ¥½ß¸Ãˆà„éßúÕ®„½‚éß`â ÒÓ߸éßoÒ…Üß Rá¸Ø„éß½‚éß` Ü•QØ„éß.
ÃóEÜßY ©¢Îˆ. 11:15 ¿„êÇ‹¢Ç›.
927 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 4:15-5:13
15¥¢Î‹é¶ ß í„ ß Î•Ò…Ç›Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ÓßÃ_¸ ! Z Ãò^Åßâj éß QÄéß Réß·aŽ H VâéßÜØ ß ê
„ xÄé.ß ½ŸÃˆ¿é„ Å ß ê
ß j Ò…âs Εà‡Üß
·ŸÜßfŃY·Ž ¯¢Ç›â ¦Ò…ð½ßÇ‹ ©½ß¸Ø‚êC¢¿•Åߢ΋é߶„íß ú½ßÁ¸ Üß·¢„ ^Åß ¨ ú½ßÁ¸ Ü• ÓŸ ϋßwYs ¯¶„íaß Ò»‡ ©Üߢz
Z¶„íß ¥âéßÒéßW §Ó߸éßoÓŸsâéß. ¯¢Ç›â ÒéßYá« ÒéßÜߢ ½®ß«éß ¢¿ŸÃ„éß. ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß RâŃY·Ž ½ŸÃ„éß Yß·„
ZÒ… RYØ‚êC¢¿„âÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß."" È¢¿ŸÃ„éß! ÓŸ YØ„éßÒêÜßâéß ½ŸÃ„éß ÒéßYs¢¿„ ܕ΋éß!""
16Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß, ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, 7·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß:

Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ¦@Ä ½ß¸ÎŸÃŸpÜß Ó߸Ľ®ß¸ÃŸâéß YH½ß« ''Qé߶„íß Ó•âéß Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½ß¸ÃˆÓß«pÌ„éßÜßéß ·„HtNŸoâéß. ¯¢Î‹éß
½•Ó߸éßoÓŸsâéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ú½ß¸ÁÜßéß Ì„»„éßÒêúÌ„¢ Ãò^Åßj ·„⻇ QéßÄéß ÓŸ ϋßwYs ¥¢D·„È¢S, ¥âéßÓ߸È¢¿„
WâÒÜÓß« ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆ ¦@Ä ½ß¸ÎŸÃŸpÜß Ó߸Ľ®ß¸ÃŸ ܕ΋éß. QéßÄéß ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„ܕ΋éß. Qéß ¿„éßÅßêj
Rá¸Ø„éß½‚éßñ ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH S¢WNŸoÄéß. ½ŸÃˆ·Ž ÌŸ»• Ò…âs ú½ßÁ¸ Üß·¢„ Å _ ß ÓŸ ÓŸxØ„éÓß ê ¸ß úÌŸÜßâéß QéßÃ_ ¯¶„íaß
ZÄéß ¶„îÇŸ ½ß¸ÃˆRéßÌ„ÒéßÒ…Ì„éߢΈ. ¦ ZÅŽY ÌŸC Ò»‡ ©Üßz¢½®ß«éߢ¿ŸÃ„éß! ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß¸téß»‡ Õ®ƒR¢¿•
â½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH \×WÜßéßz̟Äéß. 17¯¢Î‹éßÒÜßz ½ß⸠éßÜâß éß ¶„îÇŸ QéßÃé„ ß ¿•à‡Ã„é!ß "" 8¥¢Î‹éÒß Üßz ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ß
â¢_Åß ú½ß¸ÁÜ߶„íß WâŃY·Ž W¢Ç›, ÌŸ»„ŃY·Ž ZÄéß ½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâΕÒéߢ_Åß, ''·ŸÕßÅŽj §½ß¸téßÇ‹éß,
Ì„Câ¢Ì„ ©¢Ç‹Îé‹ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß ³·„ÃYˆ ¿„êS ³·„Ãé„ ß Õ®Ø „ é„ ß Ó•âéß ¶„îÇŸ Qé߶„í ÒxW_÷ŽY. §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜߢ̟
·„¢½ß«Ì„éßÜß̟҅Äéß. ½ŸÃˆ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ½ŸÃ„éß ¿„êðÓß܃ Ó•âéß RéßÒéßéßwHs K·ŽäNŸoâéß. 9»„Ì„¢Üó Ó•Ó‚
S·Ža à„܃xÜœ`¯ö̟Äéß. âsÇ‹ê ¿•Ø„éßY ½ß¸âéßÜßéß Qé߶„íß Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ¦
1-2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Z ¦·„H Ó߸ÒéßØ„éߢ * ¥â¢

5 ̄Ä¢ ZÒ… ¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„êH: ³·„ ½ß¸Î‹éÓ‚`â


Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ K·„äâéß §·„Òéßéߢ΂âsÇ‹ê Rψ¢¿„âéß!
¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß QéßÄéß ¥Ó•·„ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßéß
·„Wo XÓ߸éß·ó. ΟYY Òéߢ»„H ·„Wo܃ RYØ‚êC¢S, Z ¿•à‡Ã„éß. 10Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¿ŸÜƒ ¦·„HÌó
EÅßéßjâéß, »„ÇŸmYs »òÈC½•Ø„éßéßÒéßéß. ¥Üƒ XÓß«â Z ©¢Ç›, Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ½ŸÃˆ [Ç‹mÜßÓ• WY½•NŸoÄéß. ½ß«ÜßzÜßéß
EÅßéâjß éß ³·„ ÌŸÓßé¸ Üß ó Ì„ê·„¢ ½•Øé„ éß Òß éßé.ß ¦ EÅßéâjß éß ½ŸÃˆ Ì„ú¢Ç‹éßÜßâéß WY½•NŸoÄéß. ¥Ó•·„ RÏŸÜßéß»‡
ÒéßêÇ‹éß Ó߸ÒéßÕ®ƒ»‡Üßéß»‡ Ì„ê¿ŸH. Z EÅßéßjÜó ³·„ RéßÒéßéßwHs Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. ¿ŸÒ»‡ RéßCHâ ú½ß¸ÁÜßâéß
Õ®ƒ»‡Ys ⻄Ä¢ ÕòÒéßw ©âs §Åßéß·„ Qéß΋ ï½ßÅŽj, ¦ Ó•âéß ¥Ys Έ¶„íaÜßÜó S¢Î‹Ã„ Ң΋Ä»‡ ÒΈH
EÅßéßjâéß â»„Ã„¢Üó ·ŸHf½•Ø„éßéßÒéßéß. ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ½•NŸoâéß.""
11ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ §Üƒ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß ,
ú½ßÁ¸ Üßéß â»„Ã¢„ Üó ¿„Y¯ö̟Äӕ ΟY·Ž §Îˆ ³·„ Óßê ¸ ¿„â.
³·„ ·„WoÌó ^Ã¢Ç‹Ò Õ®ƒ»„¢ EÅßéßjâéß Sâs Sâs ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ÓŸ OÒÒéßéß ÌóÇ‹éß»‡ Yâéßs Ó•âéß
Òéßéß·„aÜßéß»‡ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. ¦ EÅßéßjâéß â»„Ã„¢ (§Åßéß·„) K·ŽäNŸoâY ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß! Yâéßs K·ŽäNŸoâY Ó•âéß
¿„éßÅßêj ÁÜßéßz. ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß â»„Ã„¢ ½‚Üßé߽߸Üß ú½ß¸ÒêË ½ß¸†Ã„|·„¢»‡ ¿‚½ß¸…Ì„éÓŸsâéß! ¯¢Î‹éß·„¢_Åß,
¿„Y¯ô̟ÄY §Îˆ Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßo¢Îˆ. Z EÅßéßjÜó ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ƒY·Ž ZÒ… Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éñß â ½ß⸠éßÜéß ß ¿•à‡Ò….
ÒéßêÇ‹Ò Õ®ƒ»‡Ys »‡HÜó·Ž RÓ߫Ƚ•Ø„éßéßÒéßéß. ΟYY ΟYY ¥½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„éßfÌ„ê ï½®ßêĽ‚éß`⠽߸âéßÜßéß ¿•à‡Ò…!
»‡HÜó Õߺéß΋êÄ¢ ·òÅßéßj·òY¯öYÒéßéßw. ·ò¢Ì„ Ó•âéß Yâéßs K·ŽäNŸoâéß. Z ½ß¸Åßz ·„ÄéßË ° ÒêúÌ„¢
ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ÓŸ ·„WoY ÕßØ„éßÅŽ·ŽÜƒC Õߺéß ¿„ê½ß«¢¿„âéß. Yâéßs ¿„êS Ó•âéß R¿ŸÃ„½ß¸Ç‹âéß!
΋êÄ Εà‡Üß¶í„ ß Ì„ÃRˆ éß½•NŸoâY §Îˆ Óßê ¸ SÓßé¸ ¢oß Îˆ. 3·ŸY 12⻄Ä¢Üó Z ú½ß¸ÁÜßÜó ÒéßêÇ‹Ò Ò¢Ì„éß ½Ÿxψ½ß¬Ç›

̄Äéß½ŸÌ„ ZÒ… ½‚Jz ·òÅßéßj¶„í߯öØßéßâ ½‚¢úÅßéß·„ÜßÜó Ì„éßÜœ` ¦·„HÌó ¿„Y¯ö̟Äéß. Z ú½ß¸ÁÜßÜó ÒéßêÇ‹Ò
·òYs¢ÅŽY °Ãˆ Ì•½ŸH. ½ŸÅŽY Z ΋éÓß é¸ß Üoß Ì ß ó ¿„éÅ ß éß .ßj Ң̄éß â»„Ã„¢ ½‚Üßé߽߸Üß Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„Y¯ö̟Äéß.
§Îˆ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÜó ·ò¢Ì„ÒéߢΈY WÈC ÓŸ Ò΋q¶„íß ¥½ßt¸ éÇ‹éß ÓŸ ·„WYo ÕßØé„ Å ß ·Ž ÜŽ ƒC QéßÜó ÒéßÃò·„ ÒéßêÇó
Ì‚¿„éßf¶„íߢŃâÓ• ΟY·Ž Ó߸꿄â. 4¯CȯöØßéßâ Ң̄éß ÒéߢΈY ΋êÄ Εà‡Ü߶„í ̄ÈRéß ½•NŸoâéß. Z
½‚¢úÅßéß·„ÜßÜó ÒéßÈ·òYs¢ÅŽY °ÃˆÌ•. Ì‚Sf, ½ŸÅŽY ¿„éÅ ß êß j ©âs ú½ßÁ¸ Üßéß Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó ½ŸÃˆY ¿„¢½ß½« •NŸoÃé„ !ß
Y½ß¸téßÜó ½•Ø„éßéßÒéßéß. §Îˆ §úà‡Ø•éßÜßéß §Üßz¢ÌŸ ¥Cs·Ž ¥½ß¸téßÇ‹éß ÒêúÌ„½•éß Ó•âéß Z ½ß¸Åßz ÓŸ ·ó¯ŸYs ©½ß¸
»„éßÈ؂éßñ ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„éߢ΋âÇŸY·Ž ³·„ Ó߸꿄â."" Óߢ¸ ºÃˆ¢¿„é¶ß í„ ¢ß Ńâéß. 13¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ÒêúÌ„½•éß Z ú½ßÁ¸ Üß
5ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚ ½ ß « t ½ß¸Åßz ÓŸ ·ó¯ŸYs Ì„Cc¢¿„é߶„íߢŃâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸Åßz
Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß. ''¦ §Åßéß·„ßØßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ¿•Óß«â ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜß_· ½ŸÃ„éß K·Žä¢½ß¸ÕßÇŸmÄY ÓŸ¶„íß
»„éßÄéßÌ„éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß §Ì„Ä ßÁƒxÜ߶„í ÒéßÏ‹x Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß Ó•âéß ½ŸÃˆ Ø‚éÈ ß ê½ŸâY ½ŸÃ„½t¸ß éßÇé‹ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ß
©¢¿„éÌß Ÿâéß. ΟY ¿„éÅ ß j Εà‡Üßé¢ß ŃØßé.ß 6¦ ú½ßÁ¸ Üßéß
ß ê ¶„íߢŃÄéß. ½ŸÃˆ ½ß¸Åßz ÓŸ¶„íß»„Üß »‡Ç®‹½‚éßñâ úð½ßÒéß*
ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß Ïˆ·„aÈ¢¿ŸÃ„éß. §Ì„Ä Εà‡Üß ½ŸÃˆ·„¢^Åß
»‡Ç®‹½‚éßñâ úð½ßÒéß Èú\ ÒêÅß §·„aÇ‹ úð½ßÒéß, ¥Ó߸ºxÌ„,
Z ¦·„H Ó߸ÒéßØ„éߢ ¥¢_Åß '⻄Ä¢ Qéß΋ Z ΟǛ" Ø‚éßÈ ·ó½ß¢¸ , ©ÌŸ€º¢, ¨Ã„x~ ҢŎ »‡Ç®½‹ ‚éâ`ß Õ®ƒÒÒéßéâß éß Ì‚Üéß ½ß …¸ß
Á•aÜßéß. 4 :8 ¿„êÇ‹¢Ç›. Ì„éߢΈ.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 5:14-6:14 928
ÒÜßz Ó•âéß ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇŸâY ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ¦ ½ß¸†Áƒ
¶„íߢŃÄéß!"" Ó߸p܃Üßéß Òéß^ÃâsÇ‹ê RYØ‚êC¢½ß¸ÕßÇ‹¶„íߢǟ Ò…¢Ç•
14Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, YâéßsÅߢ΋é߶„íß. ¦ ÕßH ½ß¬ÆŸÜßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß.
Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ZÒ… _·ÒÜߢ ³·„ ß݄z ¶„í߽߸t܃ú½ßÁ¸ Üßéß Òéß^ÃâsÇ‹ê ¦ ÃóÌ„ Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„Ãé„ .ß
RéßCH¯öÌŸÒ…. Z ¿„éÅ ß ê
ß j Ò…âs ú½ßÁ¸ Üßéß Yâéßs ¯»„ÌŸJ
¦ Ï‹ê½ß¸ ½ß¬ÆŸÜßéß Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•Ø„éßÕÇ‹ÌŸØßéß. QéßÄéß
¿•NŸoÄéß. Z ½ß¸·„a»‡ ½‚Ý•z ú½ß¸W½ŸÇ‹ê Yâéßs ¿„êS ½ß¸Ãˆ
¿•Óâ«ß ÒÓßé¸ Òoß …ÜßYs Óßø |„ ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß Ì ‹ ŸØßé!ß 7Qéß
ºÓß«NŸoÇ‹éß. 15Z ¿„éßÅßêj Ò…âs ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ½ß¸Ãˆº ú½ß¸ÁÜßéß ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• ú½ß¸Õ®„éßÒ…
ÓßN« ŸoÃé„ .ß ·ŸY ½ŸÃˆ·Ž Z½ò·„ »„éË ß ¯ŸÆ„¢Üƒ ¶„îÇ‹ Réß»é„ Üß éß ß
(Ø‚éßÈ꽟)âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß!"""
8Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''·ŸY QéßÜó ¿ŸÜƒ ·òΈq
ÌŸÒ…. Ó•âéß Z ½ß¸Åßz ·ó½ß¸C¢S, Yâéßs K·Žä¢SâÅßéßz
½ŸÃ„éß ¿„êNŸoÄéß. Ó•âéß Réß·ŽaH ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsâéß. ÒéߢΈ Ì„½ß«t¢¿„é߶„íßӕ܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ¥âx
Ó•âéß Yâéßs È¿„fÈ¢¿Ÿâéß. Ø‚éßÈ꽟ӂ`â Ó•âéß Î•à‡ÜßÜó Ó߸|Üßt·ŸÜߢ ¯ŸÅßéß YÒÓß«NŸoÄéß. ½ŸÃˆY Ó•âéß
°Réß ¿•NŸoÓó Z¶„íß ¿‚¯Ÿtâéß! 16Z¶„í Üß[¢× ¿• ¦ºÃŸYs ¿‚܃z ¿‚΋éßÄéß¿•Óß«, §Ì„Ä Εà‡ÜßÜó YÒÓß«¢¿•Üƒ ³WoÇ›
XðÓßÓß« ÒéßÄÜß ÒéßÄÜß ¦·„H»òHð½ß ¦ Ó߸ÒéßØ„êYs ¿•NŸoâéß. 9¥Üƒ RéßCHâ ½ŸÃ„éß ÕߢΉ ¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß.
·„Üßéß»„Á•NŸoâY ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsâéß. Yâéßs ÓŸà„⢠¿•ðÓß½ŸÃ„éß ¥âxΕà‡ÜßÜó YÒÓߢ« ¿•Üƒ Ì„ÃRˆ éß½•Øé„ Õß Çß Ì ‹ ŸÃ„é.ß
Õ®„Ø„éߢ·„Ä ½ß¸ÃˆËŸÒêßÜßéß ·„Üßéß»„Á•NŸoâY Z¶„íß ¿‚½ß«t
·ŸY, ¥Üƒ RéßCHâ ½ŸÃ„éß ââéßs Ì„Üß¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
Ø„éßéßÓŸsâéß. ¦ ·„ÄéßÒ… ½ß¸ÃˆÓß«pÌ„éßÜßéß ¥Ó•·„NŸÃ„éßz
Ó•âéß ½ŸÃˆ »„éߢǂÜßéß Õß΋qÜßØ•éßx܃ ¿•à‡âéß. ½ŸÃ„éß
Ò¿ŸfØßéß. Qé߶„íß ¦@Ä ½ß¸ÎŸÃŸpÜßéß Ó߸Ľ®ß¸ÃŸ ·Ÿ¶„íߢǟ
¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜ߶„íß ½ŸÃˆY ½Ÿ_à ¥Ó߸Ux¢¿„éß
¿•à‡âéß. 17Ó•âéß ¦·„HY, ú¶„îÄÒéß뻇Üßâéß Z Qéß΋âéß ¶„íߢŃÄéß. »„Ì„¢Üó ½ŸÃ„éß ÓŸ¶„íß RÒéßéß¹ßéßÜœ`, ââéßs
½ß¢¸ ½ß…¸ ÌŸâéß.ß ¥R Z ½ßÜ« Üzß âß éß ¿„¢½ß…¸ ÌŸØßé.ß â»„ÃÒ„ éߢ̟
ÒΈHï½ßŃjÃé„ .ß ÙØ„é½ß ‚éñß â ½ŸÃˆ Rú»„@Üß ½‚¢Åß ½ŸÃ„éß
½ŸxÏ‹éßÜßéß, ÒéßÄ˟Üßéß Ó߸¢Õ®„RNŸoØ„éßY Ó•âéß ¿‚½ß«t½‚݃{Äéß. Ì„â Õ®„Äoâéß ÒΈH, ½ß¸ÃŸØßéß ½ß¸…Äéßá¸éßY ½‚¢Åß
Ø„éßéßÓŸsâéß. Qéß QéßΈ·Ž à„úÌ„éß ïÓß`ÓŸxÜßâéß Ì‚½ß«t¢S
ÕßÇ›â Ó߬oÿÒÜœ ½ŸÃ„éßÓŸsÄéß. ½Ÿ^ÃÓós Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ
Ø„éßéß΋r¢ ¿•ØßéßNŸoâéß. Ø‚éßÈ꽟⻄éß Ó•âéß ¨ RḠ½ß¸âéßÜßéß ¿•à‡Ã„éß.
10SÒÈ · Ž , Ó• Ó • ß Ø‚ é ß È ê½ŸâY ½ŸÃ„ é ß Ì‚ Ü ß é ß Ó ß ¸ é ß
Ø„êÜßZs Ó߸¢Õ®„RNŸoØ„éßY Z¶„íß ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsâéß.
¥ÒZs ÁÈC XßØßéß!"" ·ò¢ÅƒÃ„éß. ӕӕ΂`ÓŸ ¿•NŸoâ¢_Åß, ¥Îˆ ¿•Óß« XÄéßÌŸâY

6 ÒéßIz Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¶„îÇŸ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß! ½ŸÃˆ·Ž ÁÈCâ ·•Ç‹¢ÌŸ Ó•Ó•
2¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, §úà‡
ÁȽ߫¢SâÅßéßz ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.""
11ÒéßIz ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
Ø•éÜß éß ß ½ßø |„ ÌŸÜß½‚½` …¸ß WÈC, ÓŸ ̄ý„ …¸ß â ½ŸÅŽ·Ž ÒxW_Ã
·„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. 3¦ ½ß¸Ã„|ÌŸÜ߶„íß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ''Z ¿•Ì„éßÜßéß ¿„ÈS, Z ¯ŸÎŸÜâéßß Î‹ÅŽj¢¿„éßÒéßéß. §úà‡
Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸téß: Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Óß«â ï½®ßêĽ‚éß`â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßYsÅŽZ
'''§úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„Òéßéß܃ß, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
RÒéßÈ}Ó߸êo ÒêŃzÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ½ŸxÏ‹éßÜß ÒÜßz, ¦·„H¿•Ì„
Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à‡Ys Râ¢Ç›! ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß ½‚`â ¿„Y¯ö̟ÄY ½ŸÃˆY È¿„fÈ¢¿„éß. ½ŸÃ„éß Ø„éßéß΋r¢Üó
Ø‚éßÈ꽟 ·ò¢Ç‹Ü߶„íß, ½ß¸Ã„|ÌŸÜ߶„íß, ·„âéßÒéßÜ߶„íß, ¿„Y¯ö̟ÄY Ì‚HØ„éÁß •Øé„ éß Òß éßé.ß 12΋êßâ Ò…âs½ŸÃ„éß
ÜóØ„éßÜ߶„íß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. Ãó»„½Ç¬ß Ì › é„ Üß `œ ¿„Y¯ö̟Äé.ß ¨ ú½ßθ •à‡Y·Ž ΋»Ãc„ »„ ‡ Ò…âs
¿„êÇ‹¢Ç›! (Ε҅Nj⻄éß) Ó•âéß Qéßï½ß` Ø„éßéßΟrY·Ž à„úÌ„éß
ú½ß¸ÁÜßéß ·„Wo¿•Ì„ ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. §¢·„âéß â»„Ã„¢Üó
Ò…âéß Ã„½ß«tÓ߸éßoÓŸsâéß. Qéß ©âsÌ„ Ó߸p܃Üßéß.* Ó•Ó• RéßCHâ ú½ßÁ¸ Üßéß ¦·„HÌó ÒêÇ› ¿„Y¯ö̟Äé.ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß
ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß 4Qéß ÕßH½ß¬ÆŸÜßéß Òéßéß·„aÜßéß ¿•Ø„éßÕßÇ‹
ÒêúÌ„½•éß ÓŸ ·ó½ß¢¸ Ì„»é„ Ì cß é„ ¢ß Έ. 13¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ÒêúÌ„½•éß
ÌŸØßéß! Qéß Ï‹ê½ß¸ ½•Îˆ·„Üßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß.Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. Qéß
Qéß ÙØ„éß½‚éßñâ Rú»„@ÜßÒéßéߢΕ Qéß à„½ŸÜßâéß ½ß¸Ç‹ ¥½ß¸RÌ„ÿ½‚éß`â Qéß Rú»„@ÜßÒéßéߢ΋éß, ½ŸÅŽ ÕßH½ß¬ÆŸÜß
½•NŸoâéß. 5§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜß à„½ŸÜßâéß ¥Ó߸ºx½‚éßñâ¿„éßÅßêj ½ß¸Ç›â Qéß à„½ŸÜßâéß ¿„êSâ½ß¸téßÇ‹éß QéßÈΈ
Rú»„@Üß Òéßéߢ΋éß ½ß¸Ç‹½•NŸoâéß. Qéß ¯Òéßéß·„Üßâéß Qéß
Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. ¦ à„½ŸÜßéß Qéß ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Üßéßâs
½ßƬ ŸÜß ¿„éÅ ß ê ß j ½‚ÎÁ‹ ÜßéÌ zß Ÿâéß. 6Qéß ú½ßÁ¸ Üœ·a„ Ç‹ Ò…¢_Åß
ú½ß¸W¿óÅß - ú½ß¸W ·ò¢Ç‹, ½ß¸Ã„|Ì„¢Qéß΋, ú½ß¸W ½ß¸¿„fY
¥·„aÇ‹ ½ŸÝ„éß{ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. ½ŸÃˆ ⻄ßÜßéß¿‚Åßéßj, ¦¶„íßÜßéßâs ú½ß¸W Óß«¢Ï‹êÄ Òë·„ä¢ ú·Ž¢Î‹ ½ß¸Ç›
ß݄z»„éßÅßj܃z ÒêȯöÌŸØßéß. ½ŸÃˆ ©âsÌ„ Ó߸p܃Üßéß Ò…¢ÅƒØßéß. ¦ Ó߸p܃ÜßYsÅŽÜó QéßÄéß Qéß ÕßÜßéßÜßéß
Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÃ„éß. ¥R Qéß ÙØ„éß½‚éßñâ Rú»„@Ü߶„íß
Ó߸éß»„¢Ï‹ ½ß¸ÃˆÒéß݃Üßéß.
©âsÌ„ Ó߸p܃Üßéß ·ò¢Ç‹ÜßQéß΋, ½ß¸Ã„|ÌŸÜßQéß΋ Ε҅Ys 14·ŸY Qéß QéßΈ·Ž ÓŸ ¿‚Ø‚éßxWo, RéßÒéßéßwHs Ó•âéß
»‡Y, ¶ä„íßú΋ ΕÒÌ„Üßâéß »‡Y, ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž °ÃŸtÅßéß K·Žä¢¿Ÿâéß! Ó•âéß Qéß Î•à‡Ys ÓŸà„⢠¿•à‡âéß. ¥Îˆ
¿•Óß«â Ó߸p܃Üßéß.
929 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 7:1-19
ΈՃzÌ„éß ¯ÇŸÃˆ* ·„¢^Åß ¯¶„íßaÒ»‡ à„êâx ú½ß¸Î•à„ ¥º¢·ŸÃˆØ‚éâ`ß ß ÃŸE (Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄé)ß §½ßt¸ ÅŽ·_ ¿ŸÜƒ
ÒéßØßéßx¢Îˆ. §½ß¸téßÇ‹éß Qéß ú½ß¸ÁÜßéß YÒÓß«¢¿• ú½ß¸W ÕßÜÒß ¢Ì„éÇß ‚Ó` ŸÇ‹é.ß 11U¢NŸ½ŸÎˆØ‚éñß â ¥Ì„Çé‹ ß ¦ ΋éáß j¸
¿óÅƒß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß!"" ú½ß¸ÁÜßâéß K·Žä¢¿„ŃY·Ž Ó߫΋r¢»‡ Ò…ÓŸsÇ‹éß. §úà‡Ø•éß

7 ½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß ¿•Ãˆ¢Îˆ. ÜßéßÜó ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéßÓŸsÄéß. ·ŸY ¥Ì„Ç‹éß
2¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß ½ŸÃˆÜó ³·„Çé‹ ß ·ŸÎ‹é.ß ¦ »„é¢ß ½ß…¸ Üó ¥Ì„Çò·„Çé‹ ß ·ŸÎ‹é.ß
½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ³·„ Ó߸¢Î•à„¢ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¦ ú½ß¸ÁÜßÜó ¥Ì„Çò·„ ú½ß¸Òéßéß¹ß ÓŸØ„é߶„íßÇ‹éß ·ŸÎ‹éß.
12''¦ K·Ÿä·ŸÜߢ ΋ÿ
§úà‡Ø•éßÜßéß Î•à‡Y·ŽŽ Ó߸¢Õߢψ¢SâΈ: ˆ •Ã¢ˆ Έ. ¦ ÃóE §·„aÇ• Ò…âsΈ.
Ó߸Äé߶„íßÜßéß ·òâéß»óÜßéß ¿•ðÓß ÁâéßÜßéß Ó߸¢Ìóḽ߸NjÄéß.
¥¢Ì„¢ ÒSf¢Îˆ. Î•à„¢ Ø„êÒÌ„êo ÓŸà„â ¥Òéßw·„½ß¸…ΟÄéßÜßéß ½ŸÃˆ ¥Òéßw·ŸÜß ½ß¸Åßz R¿ŸÃ„½ß¸Ç‹Ã„éß.
ÒéÒ…Ì„éߢΈ. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ K·„ä ú½ß¸W½ŸY·Ž
3 §½ß¸téßÇ‹éß Z ¥¢Ì„¢ Ó߸Qé߽߫¢S¢Îˆ. Ó•âéß Z ½ß¸Åßz ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ »„âéß·.„ 13Ì„Òéß ¦ÓßYo« ¥Òéßéwß ¶„íâß s* ú½ßÁ¸ Üßé,ß
¯¢Ì„ ·ó½ß¸¢»‡ ©ÓŸsÓó ¿„ê½ß«NŸoâéß. Z ¿‚Ç‹éß ÒéßÈ ΟY Ò΋¶q í„ ß ½‚ÝÃz„ é„ .ß ° Òx·Žo ¥ØßéÓß Ÿ Ì„½t«ß ¢¿„é¶ß í„ Yß
·ŸÃŸxÜ߶„íß Yâéßs Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. ZÒ… ¿•Óß«â ÕßW·ŽÌ• ¶„îÇŸ ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ¦Óß«o Ò΋q¶„íß ¯âsÇ‹ê
Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜ߶„íß ½®ß¸ÜßÒéßâéßÕ®„RNŸoÒ…. ÒéßIz ½‚Ý„zÜ•Ç‹éß. ¯¢Î‹éß ÒÜßzâ¢_Åß, Ε҅Y ¨ Ó߸¢Î•à„¢
4 Z ½ß¸Åßz Ó•âéß ·„Y·„Ä¢ ¿„ê½ß¸âéß. Yâéßs ¿„êS ¥¢Î‹Ãˆ·• Ó߸¢Õߢψ¢SâΈ »„âéß·„. ¥¢Î‹éßÒÜßz ° ³·„a
R¿ŸÃˆ¢¿„âéß. ZÒ… ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m·ŸÃŸxÜ߶„íß Yâéßs Ç‚`ÓŸ ÕßW·Ž ÕßØ„éßÅ߽߸Ǜӟ, ¥Îˆ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸¢Ìóá¸
Ó•âéß K·ŽäÓ߸éßoÓŸsâéß. ZÒ… ï½®ßêĽ‚éß`⠽߸âéßÜßéß
¿•à‡Ò…. Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY ZR½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß ï½ßÅßjܕ΋éß.
14''ú½ß¸ÁÜßâéß È¿„fÈ¢¿„ŃY·Ž ½ŸÃ„éß ÕßêÄÜßéß
·ò¢ÅƒÒ….""
ªÎ‹éß̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßéß΋r Ó߸âs΋éßrÜû̟Äéß. ·ŸY
5ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß ½ŸÃ„éß Ø„ééß Îß ¢r‹ ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ÒêúÌ„¢ ÕßØé„ Å ß ·Ž Ž ½‚ÝÃz„ é„ .ß
¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''³·„ R½ß¸Ì„éßo ̄Äéß½ŸÌ„ ÒéßÃò·„ÅŽ ÒÓ߸éßo¢Îˆ: ¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Åß Ó•Ó‚¢Ì„ ·ó½ß¢¸ »‡ Ò…ÓŸsÓó ¦ ÓßÒ¸ éßê
6¥¢Ì„¢ Ó߸Qé߽߫Ó߸éßoâsΈ! ¥ÒNŸâÎ‹à„ ÒÓ߸éßoâsΈ. ¥Îˆ ºÒéߢ̄Ŏ·• ¿„ê½ß«NŸoâéß »„âéß·„. 15à„úÌ„éßÒ… ·„Wo½ß¸ÅŽj
¥W Ì„|ÄÜó Ó߸¢Õ®„RÓ߸éßo¢Îˆ! 7§úà‡Ø•éßÜßéßÜó YÒ â»„Ã„¢ ½‚Üßé߽߸Üß ·ŸSÒ…ÓŸsÇ‹éß. ½ŸxÏ‹éßÜßéß, ·ŸäÒéßÒéßéß
Óß«Ó߸éßoâs ú½ß¸Á܃ß, È¿„fÈ¢¿• ¨Üß à„Õßq¢ R¢Åßéß â»„Ã„¢ Üó½ß¸Üß ©ÓŸsØßéß. ° ÒéßYðệY ÕßØ„éßÅß
ÓŸsß? à„úÌ„éßÒ… ÒSf½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÇ‹éß. K·Ÿä·ŸÜߢ ¥W Ì„â ¯ô܃Y·Ž ½‚JzÌ• ½•S Ò…âs à„úÌ„é ïÓß`Y¶„íßÇ‹éß
΋»Ãc„ Ü„ ó ©¢Îˆ! à„úÌ„éïß Óßâ` x½ß…¸ Ä˻òË Ï‹|âéßÜéß ß ½ßø |„ ¥Ì„Ys ¿„¢½ß«½•NŸoÇ‹éß. ³·„½•Ý„ ¦ Òx·Žo ⻄Ä¢ÜóÓ•
ÌŸÜßï½ß` ÒéßÉ ÒéßÉ ¯¶„íaß Ò»‡ RâÒÓßé¸ Óoß ŸsØßé.ß 8Ó•Ó‚¢Ì„ Ò…¢_Åß ¦·„H, ½ŸxÏ‹éßÜßéß ¥Ì„Ys ¿„¢½ß«½•NŸoØßéß.
16''·ŸY ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß«t¢¿„é߶„íߢŃÄéß.
·ó½ß¸¢»‡ Ò…ÓŸsÓó ¥W Ì„|ÄÜó Qé߶„íß Ó•âéß ¿„ê½ß«
NŸoâéß. QéßQéß΋ ÓŸ¶„íßâs ·ó¯Ÿâs¢ÌŸ ¿„ê½ß«NŸoâéß. ¥Üƒ ÕßW·Žâ½ŸÃ„éß ½ßø |„ ÌŸÜßÜó·Ž ¯ŸÃˆ¯ö̟Äé.ß ¥ØßéÓß Ÿ
QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß ¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜß¶í„ ß RéßÒéßéwß Hs Ó•âéß K·ŽNä Ÿoâéß. ½ŸÃ„éß Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©¢Ç‹Ü•Ã„éß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸÜßâéß
QéßÄéß ¿•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßYsÅŽ·• QéßÄéß ú½ß¸W Ì„Ü¿ ß é„ ·òY ¶„íRß éßH¯ö̟Äé.ß ½ŸÃ„éß °Ç›f, ¯ŸÒ…ßÜßÒÜœ
½®ß¸Üߢ ¿‚Hz¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. 9Qéß ½ß¸Åßz ° ÒêúÌ„¢ ·„Y ÒéßêÜßéß»„éß̟Äéß. 17ú½ß¸ÁÜßéß Réß·ŽaH ¥ÜßÓß«¯öØßéß,
·„Ä¢ ¿„ê½ß¸âéß. RéßÒéßéßwHs ¿„êS R¿ŸÃ„½ß¸Ç‹âéß. QéßÄ ΋éߣA¢S Ì„Òéß ¿•Ì„éßÜßâéß ¶„îÇŸ ¯Ì„oܕÄéß. ½ŸÃˆ ·ŸÝ„éßz
ÅßéÒß ¢ÅŽ Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éñß â ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•à‡Ã„é.ß Ó•âéß ú½ßÕ¸ é„® ß ZÝ„z܃ ©¢ÅƒØßéß. 18½ŸÃ„éß RMŸÎŸYs Ó߸êS¢¿•
½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟âY, Ó•Ó• RéßÒéßéßwHs ·òÇ‹ÌŸâY ΋éßÓ߸éßoÜßéß Ï‹ÃˆNŸoÄéß. ½ŸÃˆY Õ®„Ø„éߢ ¦ÒÈÓ߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸W
QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. Òéßé߹ߢÜóâê Óß«»„éßc Òéßéߢ¿„é߶„íß ÃŸÒÅߢ ¿„êNŸoÒ….
10''¦ K·Ÿä·ŸÜߢ Ó߸Qé߽߫¢S¢Îˆ. È¿„fÈ·„ ¨Üß R¿ŸÃŸYs Òx·„¢o ¿•Óê ¸ß o ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Ì„ÜÜß âß éß »òÈC¢¿„éß
RÓŸs½Ÿ? Ε҅Njéß Óßê ¸ ¿„â ¿•à‡Ç‹é.ß K·„ä ½‚ééß Îß Ü‹ Òß …Ì„ê ¶„íߢŃÄéß. 19½ŸÃˆ ½‚¢Ç› Rú»„@Üßâéß QÏ‹éßÜóz ¯ŸÃ„
©¢Îˆ. ¿•W·„úÄ S»„éÃß é„ ß ÌòÇ‹»Å „ ¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßÅ¢jŽ Έ.* ½•NŸoÄéß. Õߢ»‡Ã„Òéßéß (R»„ÿ@Üß)âéß ÒéßéßÈ·Ž »„éßÇ‹mß܃z
¿„êNŸoÄéß. Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ·ó¯ŸYs ½ŸÃˆ½ß¸Åßz
¿„ê½ß«¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃˆ Rú»„@Üßéß ½ŸÃˆY Ä·Žä¢¿„Ü•Ò…
ΈՃzÌ„éß ¯ÇŸÃˆ Õߺéßà„£ §Îˆ ÈՃzÌ„éß ¯ÇŸÃˆ ·ŸÒ¿„éßf. »„âéß·„ ½ŸÃ„܃ ¿•NŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜßâéß ¯Ÿ½ß¸ÒêÄc¢Üó ½ß¸Ç‹
¿•W·„úÄ ... ï½ßÅŽj¢Îˆ ¨ ÒëÌŸo¢Ì„Òéßéß Î•Ò…Ç‹éß ¥ºÃóâéß
¿•W ·„úÄâéß S»„éßÈ¢½ß¸ ¿•Óß«â ·ŸÜƒY·Ž Ó߸¢Õߢψ¢SâΈ Ì„Òéß ¦Óß«oY ¥Òéßéßw¶„íßâs ú¯ŸTâ ·ŸÜ߽߸… §úà‡Ø•éßÜßéßÜó
·ŸÒ¿„éßf. ¦ ·ŸÜߢÜó ·ò¢Î‹Ã„éß Ü•QØ„éßéßÜßéß ½‚êðáQéß΋, ¦Óß«p Òx·Žo·Ž ¿‚¢ÎˆÒ…¢Ç•Îˆ ·ŸÎ‹éß. ¦Óß«p Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆ
¥ºÃóâéß Qéß΋ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•à‡Ã„éß. ¥ØßéßÌ• Ε҅Njéß ¦ Ò…¢Åßé¢ß Έ. ° Òx·Žo ¥ØßéÓß Ÿ Ì„â ¦Óßp« ¥RéßwÌ• Óß|¸ ÃónÌ€„ ½ŸÜß
Ü•QØ„éßéßÜßâéß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Óß«ÓŸÇ‹éß. ¿„êÇ‹¢Ç›. Ó߸¢¹ƒx. ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó ¥Îˆ ¶„íÅßé¢ß ÕƒY·Ž WÈC Ò¿•fΈ. ·ŸY ú½ßÁ¸ Üßéß
16:1; 17: 11. ¦ÓßYp« WÈC ¯ô¢Î‹ÃY„ §·„aÇ‹ Ø‚éÈ ß Á•aÜßéß ¿‚½t¸ß éß¿é„ Óß ŸsÇ‹é.ß
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 7:20-8:12 930
½•Ø„éßŃY·Ž Rú»„@Üßéß ³·„ Òê؂ꯟ؄éߢ܃¢ÅŽR. âéߢǛ ï½ß`·Ž ¦ ¦·ŸÃ„¢ ΕΉ½ß¸xÒê⢻‡ ½‚Üßéß
¦ Rú»„@Üßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¦@ßYs §Ò|Ü•Ò…. ½ŸÃˆ »ò¢Î‹éßÌ„ê, ¥CsÜó ·„Ã„éß»‡Hâ Üóº¢Üƒ ©¢Îˆ.
3½ß«ÒéßwÅß ¿‚Øßéx ҢŎÎò·„ÅŽ Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ¦
Rú»„@Üßéß ½ŸÃˆ ·„Ç‹é߽߸… Y¢½ß¸Ü•Ò….
20''¦ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ RÜßéß½‚`â ¦Õ®„Ä˟Üßéß RY ¿‚Øßéßx ÓŸ QéßΈ·Ž ÒSf ÓŸ Ì„Üßï½ß` EÅßéßj½ß¸Åßéßj¶„íߢΈ.
Ø‚êC¢S ³·„ Rú»„@Ys Ì„Ø„êÄéß¿•à‡Ã„éß. ¦ Rú»„ ½ß«ÒéßwÅß ¦Ì„w ââéßs »‡HÜó·Ž Ü•½ß«¢Îˆ. ¦ ΕÒ
@Ys ¿„êS ½ŸÃ„éß »„Ä|½ß¸ÇŸmÄéß. ½ŸÃˆ¢·Ÿ Õ®„Ø„êâ·„ ΋Ã}„ â¢Üó ¦Ø„éâß ââéßs Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßé¶ß í„ ß XÓßé¸ ·ß òY
Rú»„@Üßéß ¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃŸ ÙØ„éß½‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½‚݃zÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ââéßs Üó½ß¸H Ο|Ä¢ Ò΋q¶„íß
¿•à‡Ã„éß. ·ŸÒ…â Ε҅Njӂ`â Ó•âéß ½ŸÃˆY ÒéßÓß«ÕßÅßj܃ XÓ߸éß·òY ½‚݃zÇ‹éß. ¥Îˆ ⻄ßY·Ž ©Ì„oÄ Έà„â ©¢Îˆ.
RÓ߫È ¯ŸÃ„½•NŸoâéß. 21½ß¸ÃŸØßéß½ŸÃ„éß ½ŸÃˆY ½ß¸Åßéßj¶„íßӕ܃ ¦ Ο|Ä¢ ΋»„c_à Ε҅Njéß ¥Ó߸êØ„é߽߸Ǖ܃ ¿•Óß«â
¿•NŸoâéß. ½ß¸ÃŸØßéß ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆY ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÄéß. Rú»„º¢ ú½ß¸Wá«kÌ„½‚éßñ ©¢Îˆ. 4·ŸY §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y
½ß¸ÃŸØßéß ÁâéßÜßéß ½ŸÃˆÜó ·ò¢Ì„ÒéߢΈY ¿„¢½ß«½•NŸoÄéß. ÒéßUÒéß ¥·„aÇ‹ ©¢Îˆ. ¦ ÒéßUÒéß Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß
ÒéßÈ ·ò¢Ì„ÒéߢΈY ¿‚ý„ Å ¸ß jŽ XÓßé¸ ·ß òY¯ö̟Äé.ß 22Ó•âéß ·ŸÜßéßÒ Ò΋q ÜóØ„éßÜó ¿„êÓß«â ΋Ä}â¢Üƒ ©¢Îˆ.
5Ε҅Njéß ÓŸÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê, ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
½ŸÃˆY ¿„êS Òéßé߹ߢ W½ß¸té߶„íߢŃâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÒ¢·„
¿„êÇ‹âéß. ½ß¸ÃŸØßéß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÓŸ ¦ÜßØ„êYs ©Ì„oÄ Îˆà„½‚ñ½ß¸… ¿„êÇ‹éß!"" ¥ÓŸsÇ‹éß. Ó•âéß ©Ì„oßY·Ž
Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•NŸoÄéß. ¦ ½ß¸RúÌ„ Õ®„Òâ¢Üó ĺÓ߸x NŸpÓŸ ¿„êà‡âéß. ¥·„aÇ‹ ÕßH½ßƬ ¢„ Ò΋»q Ü„ ß ÎŸ|ßY·Ž ©Ì„Ão ¢„ »‡
Ü߶„íß ½‚Jz ¥½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„éßNŸoÄéß. Ε҅Njéß ¥Ó߸êØ„éß ½ß¸Ç‹éßâÅßéßz ¿•Óß«â Rú»„º¢ ©¢Îˆ.
23''ÕߢΉÜß ·òĶí 6ÒéßIz Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''⼅¸ß úÌ„éÇ
„ ß Óߢ¸ ^·Ý„ézß Ì„Øê „ Äé¿
ß •Øéß !ß ¯¢Î‹éß ß Ÿ,
·„¢_Åß §Ì„ÄéßÜßâéß ¿„¢½ß«â ӕßY·Ž ¿ŸÜƒÒéߢΈ ú½ß¸Á §úà‡Ø•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ¯ÅßéÒß ¢ÅŽ Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éâ`ß ½ß⸠éßÜéß ß
Üßé¢ß Å_ ß K·Ž¢ä ½ßÕ¸ Çß Ì‹ ŸÃ„éß »„âéß·„ ¨ »òÜßéÓß é¸ß Üß éß ß Ì„Øê „ Äéß ¿•Ó߸éßoÓŸsÃó ZÒ… ¿„êÓ߸éßoÓŸs½Ÿ? ½ŸÃ„éß ÎŸYY ¹ßSf
¿•Ø„êH. ⻄Ä¢Üó ú½ß¸W¿óŃ ÎûÄhâx¢ ¿‚Üß_û„éß Ì„¢»‡ ÓŸ ¦ÜßØé„ ¢ß ½ß·¸ a„ Ó• Ó‚Ü·ß ò܃tÄé!ß ZÒ… ÓŸÌó
Ì„éߢΈ. 24ßÁƒxÜß âéߢǛ ¿‚Ç‹m Òx¶„íßoÜßâéß XÓ߸é߶„íß ÒðÓßo, §¢·Ÿ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ Rá¸Ø„êÜßéß ¿„êNŸoÒ…!""
7¥¢Î‹éßÒÜßz Ó•âéß ¦ÒÄËΟ|Ä¢ Ò΋q¶„íß ½‚݃zâéß.
ÒNŸoâéß. ¦ ¿‚Çm‹ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß §¢Ç‹Yz s
ÅŽZ ¦ú·„RéßNŸoÄéß. à„·ŽoҢ̄éßÜœ`â Qéß ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ »óÇ‹Üó ³·„ Ä¢úÏŸYs ¿„êà‡âéß. 8Ε҅Njéß ÓŸÌó,
»„È|¢¿„¶„íߢǟ ¿•NŸoâéß. ¥âxΕLØ„éßéßÜßéß Qéß ¦ÃŸÏ‹â ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, »óÇ‹Üóß ³·„ Ģϋÿ¢ ¿‚Øßéßx"" ¥Y
Ó߸p܃ÜßYsÅŽZ Òà„½ß¸Ã„éßf¶„íߢŃÄéß. ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ·ŸÕßÅŽj Ó•âéß ¦ Ì„Üßé߽߸…Üó ³·„ ĢϟÿYs
25''Qéß ú½ß¸ÁÜߢ΋Äê Õ®„Ø„éߢÌó ÒËŽ·Ž¯ö̟Äéß. ¿•à‡âéß. Üó½ß¸Üß ³·„ Ì„Üßé߽߸… ·„Yt¢S¢Îˆ.
9¥½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß ÓŸÌó, ''ÜóY·Ž ½‚Jz §·„aÇ‹
QéßÄéß à‡¢W·óÓ߸¢ ¯Î‹éßÄéß¿„êNŸoÄéß. ·ŸY ¥Îˆ Qé߶„íß
ÜßÕx„® ¢ ·ŸÎ‹é.ß 26³·„ RMŸÎ‹ »‡Ï‹ Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ÒéßÃØ ˆ ‚ééß ·ß Å
„ Ž ú½ßÁ¸ Üßéß ¿•Óé¸ß âoß s Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éñß â, ΋éáß ½j¸ ‚éñß â ½ß⸠éßÜâß éß
QéßÄéß R¢ÅƒÃ„éß. ¿‚Ç‹m½ŸÃ„oÜßéß Réßâ@ Òéß_ÃQéß QéßÄéß ¿„êÇ‹éß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. 10Ó•âéß ÜóY·Ž ½‚Jz ¿„êà‡âéß.
RâÄéß. ÒéßÃò·„ ú½ß¸Ò·„o ·òĶ„íß ½‚Έ·Ž, ΋Ä}â Rá¸Ø„éߢ ¥·„aÇ‹ QéßÃé„ ß ªU¢¿„ŃY_· ¥Óߺ ¸ x·„ý„ ‚éñß â ¯ŸÒéßéÜß ,ß
¥Ç‹éß»„éß̟Äéß. ³·„aÅŽ¶„îÇ‹ Qé߶„íß Ò…¢Ç‹Î‹éß. Ø„êÁ ÕßÜßézÜß, ú·ŽQé·•Åß·ŸÎ‹éßÜß, §Ì„Ä Á¢Ì„éßÒ…Üß ú½ß¸WÒéßÜßéß,
¶„íßÜßéß Qé߶„íß Õóψ¢¿•Î•Qéß Ü•Î‹éß. ï½ß΋qÜßéß Qéß·Ž¿•f K܃tÜßéß ©ÓŸsØßéß. ¥ÒZs §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ¦ÃŸ
ÒéߢS Ó߸Üß@ °Qéß Ò…¢Ç‹Î‹éß. 27¿„Y¯öØßéßâ ú½ß¸ÁÜß Ïˆ¢¿• ÙØ„é½ß ‚éñß â Rú»„@Üßé.ß ¦ Á¢Ì„éÒß …Üß ÕòÒéßwÜßéß
·òĶ„íß Qé ßE ΋éߣANŸoÇ‹éß. ÓŸØ„é߶„íÜßéß RMŸÎ‹ ¥Ys »óÇ‹Üß QéßΟ ¿„éßÅßêj ¿‚·„aÕßÇ› ©ÓŸsØßéß!
11¥·„aÇ‹ MŸ¯®ŸÒéßé*
Ó߸꿄·„ ΋éßÓ߸éßoÜßéß Ï‹ÃˆNŸoÄéß. NŸÒêâx ÁâéßÜßéß Réß·ŽaH ¶„íßÒêÄéßÇ‚`â Ø„éßÁÓŸx
Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß Ì
‹ ŸÃ„é.ß ¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Åß ½ŸÃ„éß ¿•Óâ«ß ½ß⸠éßÜâß éß Ø„éßéßâéß, ÒéßÈ Ç‚ÕßuØßéß ÒéߢΈ §úà‡Ø•éßÜßéß ï½ß΋qÜßéß
Ó•âéß W½ßt« ·òÇ‹ÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž K·„âä éß YÃ„Ø n éß Nß Ÿoâéß. (ÓŸØ„é߶„íÜßéß) ú½ß¸ÁÜßÌó ·„ÜßÓß« ¦ Ó߸pÜߢÜó ¦ÃŸÏˆ
½ŸÃˆY Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. ¥½ß¸téßÇŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ó•âéß Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¹ßSfÌ„¢»‡ ú½ß¸ÁÜß Òéßéߢ΋éß YÜßÕßÇ›
Ø‚éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."" ©ÓŸsÄéß! ú½ß¸X ï½ß΋q ÒéßYá« ¿•WÜó ³·„ Ï‹ê½ß¸ ·„Üßà„¢

8 ³·„ÃóE Ó•âéß (Ø‚éßÈÁ•aÜßéß) ÓŸ §¢ÅŽÜó


¶„îÃòfY ©ÓŸsâéß. Ø„éê ß ÎŸ ï½ßÎÜq‹ éß ß ÓŸ Òéßé¢ß ΋éß
¶„îÄéßfÓŸsÄéß. §Îˆ ¿‚ÄÕßÅßjÕßǛ⠷ŸÜߢÜó ¦Ã„Ò
©¢Îˆ. NŸ¢úՃˎ Ï‹ê½ß¸¢ »‡HÜó·Ž Ü•Ó߸êo ©¢Îˆ.
12¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Î• Ò …Ç‹ é ß ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß : ''âÄ

½ß¸…úÌ„éßÇŸ, §úà‡Ø•éßÜßéß ï½ß΋qÜßéß T·„ÅŽÜó °Réß ¿•Ó߸éßo


Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢, ¦Ã„Ò Ó‚Üß (ïÓßï½ßj¢ÕßÄéß) ±Î‹Ò ÃóEâ ÓŸsÃó ZÒ… ¿„êà‡½Ÿ? ú½ßW¸ ³·„aÇ‹ê Ì„â ÕßêÅß·½„ …¸ß
ÁÈC¢Îˆ. ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo ¥·„NŸwÌ„éßo»‡ Ε҅Y·Ž ³·„ »„Έ ·„HC ©ÓŸsÇ‹é!ß 'ÒéßâHs Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ÓŸQéßΈ·Ž ÒSf¢Îˆ. 2¥CsҢŎ ÄꯟÓòs·„ÅŽ Ó•âéß ¿„êÇ‹Ü•Ç‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¨ Εà‡Ys ÒΈܕà‡Ç‹éß" ¥Y
¿„êà‡âéß. ¥Îˆ ÒêâÒ à„ÉĢ܃ ©¢Îˆ. âÇ‹éßÒéßéß
âéߢǛ ·Ž¢Îˆ·Ž ¥Îˆ ¥Cs܃ ·„Yt¢S¢Îˆ. âÇ‹éßÒéßéß MŸ¯®ŸÒéßéß MŸ¯®Ÿâéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
931 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 8:13-9:9
½ŸÃˆÜó ½ŸÃ„âé߶„íߢÅßéßÓŸsÄéß."" 13Ε҅Njéß ÒéßIz, ''Z҅ӟÄ ÕßÅÜjß éß * ß Ï‹Ã¢ˆ ¿ŸÇ‹é.ß ¥Ì„Y âÇ‹éÒß éßé¶ß í„ ß Ü•¹¶ß í„ Yß
ÓŸÌó ÒðÓßo, ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÒéßÉ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ ·„Üߢ, Ó߫ßÕßéßÇ›m* ½•ÜƒÇ‹·„Åßéßj¶„íßÓŸsÇ‹éß. ¨ Òéßâéß
½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ¿„êNŸoÒ…!"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. á¸éßxÜßéß ¦ÜßØ„éߢÜó ·„¢¿„éß ½ß¬Æ„¢ Ò΋q¶„íß ½‚Jz, ¥·„aÇ‹
14Ε҅Njéß ââéßs ¦ÜßØé„ ß ÎŸ|Ä¢ Ò΋¶
YÜß Õ ß Ç Ÿm à „ é ß . 3¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß §úà‡Ø• é ß Ü ß é ß Î• Ò …Ç‚ ñ â
q í„ ß XÓßé¸ ·ß òY
½‚݃zÇ‹éß. ¨ Ο|Ä¢ ©Ì„oĽ߸… Έ¶„íßaâ ©¢Îˆ. ¥·„aÇ‹ Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üß Qéß΋éß»‡ Ü•S
Ó߬oÿÜßéß ¶„îÄéßfY, °Ç‹|Åߢ ¿„êà‡âéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ÕßêÅß ¥Ì„âéß ¯·„aÇ‹¶„í ½‚݃zÇó ¥·„aÇ›·Ž ÒSf¢Îˆ. ¦
·„½ß¸… ΂`ÒÒéßéß Ì„ÒéßêwEâéß* »„éßÈ¢S ΋éߣAÓ߸éßoÓŸsÄéß!
Ì•ÁÓßé¸ €ß ¦ÜßØé„ ß ÎŸ|Ä¢ Ò΋¶q í„ ß ÒSf¢Îˆ. »„ǽ‹ ¸ß Qéßζ‹ í„ ß
15Ε Ò …Ç‹ é ß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß : ''âÄ ½ ß ¸ … úÌ„ é ß Ç Ÿ, ¨
ÒSf Ì•ÁÓßé¸ €ß ¦C¢Îˆ. Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ӟÄÕÅ ß Üjß éß ß ½•Óé¸ß ·ß òY,
Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ Rá¸Ø„êÜßéß »„ÒéßY¢¿Ÿ½Ÿ? ÓŸ ½‚¢Å Ü•¹ß¶„íßY NŸÒéßúC ϋÈ¢S ©âs½ŸYY ¦ Ì•ÁÓ߸é߀
Ä Ò éß é ß w . ZR¢Ì„ · „ ¢ _ Å ß ï½® ß ê Ä ½ ‚ é ß ñ â Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
½ß«HS¢Îˆ.
¿„êNŸoÒ…!"" 16¦Ø„éßâ ââéßs Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ 4½ß « Ò éß w Åß Ø‚ é ß È ê½Ÿ (Òéß U Òéß ) ¥Ì„ Y Ìó,

Üó½ß¸H ¦ÒÄËÜóY·Ž XÓ߸éß·òY ½‚݃zÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ ''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ »„éߢǟ ½‚Ý„éßz. ¨ ⻄Ä¢Üó
§Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéߢΈ ·Ž¢Îˆ·Ž Ò¢C ¦ÃŸÏˆ¢¿„Å¢ß ¿„êà‡âéß. ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Ó߸éßoâs Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßYsÅŽ·• ·„ÜßÌ„
½ŸÃ„éß Òéßéߢ΋éß ÒéߢNj¯ŸY·Ž, ÕßH ½ß¬ÆŸY·Ž ÒéßÏ‹xÜó ¿‚¢Îˆ, R¿ŸÃˆÓ߸éßoâs ½ŸÃˆ ³·òa·„aÈ âéß΋éßÅŽ Qéß΋
©ÓŸsÄé.ß ·ŸY ½ŸÃ„éß Ì„½t¸ß éß Îˆà¶„ í„ ß WÈC ¶„îÄéfß ÓŸsÄé!ß
³·„ »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
½ŸÃˆ Q½ß¸…Üßéß ½ß¸RúÌ„ Ó߸p܃Y·Ž ½‚âéßWÈC ©ÓŸsØßéß. 5-6ÒéßIz Ε҅Njéß §Ì„Ä ±Î‹éß»„éßÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßÌó,

½ŸÃ„éß Ó߸êÄéßxËŽn ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž Ò¢»„éß Ì„éßÓŸsÄéß! ''QéßÄéß ¦ ½‚éßéß΋Ŏ Òx·ŽoY ¥âéßÓ߸È¢S ½‚Ý„zÒÜßÓß«¢Îˆ»‡
17¥½ß¸téÇ‹éß Î•Ò…Ç‹éß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
RéßÒéßéßwHs ·óÄéßÌ„éßÓŸsâéß. âéß΋éßÅŽ Qéß΋ »„éßÄéßoÜ•Y
§Îˆ ¿„êà‡Ò… »„Ο! Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ¨ ÓŸ ¦Üß ú½ß¸W½ŸYY QéßÄéß ¿„¢½ß«½•Ø„éߢǛ. ½ŸÃ„éß ï½ß΋qÜ•»‡Y,
Ø„êYs ¥W NŸÒêâx½‚éßñâΈ»‡ Õ®ƒRÓ߸êo, ¦ÜßØ„éߢ ½ß«âsÜ•»‡Y, Ø„éßéßÒÌ„éßÜ•»‡Y, ½ß«ÜßzÜ•»‡Y, Ì„ÜßéßzÜ•»‡Y
ÜóÓ• ½ŸÃ„éß ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßéß ·òâNŸCÓ߸éßo ÓŸsÄéß.! ¨ ¯Ò^ÃñÓŸ Üœ·„a¿•Ø„éßÒ΋éßq. Qéß ¦Ø„éßéßÏŸYs RYØ‚ê
Εà„Òéߢ̟ ÎûÄhâx¢Ìó Y¢Ç›¯öØßéߢΈ. ½ŸÃ„éß YÄ¢ C¢S âéß΋éßÅŽï½ß` »„éßÄéßoÜ•Y ú½ß¸W½ŸYY ¿„¢½ß«½•Ø„éߢǛ.
̄â„ ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßéß ¿•Óê ¸ß o ÓŸ¶„íß ½ßS
« f ½ßÅ ¸ ÓjŽ é¸ß Óoß ŸsÄé.ß
° ÒêúÌ„¢ ΋؄êΟ·ŽäËx¢ ¿„ê½ß¸Ò΋éßq. ¯Ò|Ƚ߸Ńz
¿„êÇ‹éß, ³·„ ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒ̄܃ ¿„¢ú΋éßY ¦ÃŸÏˆ¢¿„ ÁƒH½ß¸Ç‹Ò΋éßq! ¨ ÓŸ ¦ÜßØ„éß¢ß Ò΋qÓ• ½‚éßéß΋Üßéß
ŃY·Ž ½ŸÃ„éß Òéßé߶„íßaÜ߶„íß ©¢»„ßÜßé* ß ï½ßÅßéßj¶„íߢÅßéß
ï½ßÅßj¢Ç›"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¦ÜßØ„éߢ Òéßéߢ΋éß ©âs
ÓŸsÄéß. 18½ŸÃˆ·Ž ÓŸ ·ó½ß¸¢ ¿„ê½ß«NŸoâéß! ½ŸÃˆ½ß¸Åßz ï½ß΋qÜßÌóÓ• ½ŸÃ„éß ½‚éßéß΋Üßéßï½ßŃjÄéß.
°ÒêúÌ„¢ ·„Y·„Ä¢ ¿„ê½ß«¢¿„âéß! ½ŸÃˆY »„éßÈ¢S Ó•âéß 7¦ Òéßâéßá¸éßxÜßÌó Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''¨

R¿ŸÃˆ¢¿„âéß! ½ŸÃ„éß ú¯ŸÏ•Ø„é߽߸Ǜ ââéßs ½ß«ÜßéßNŸoÄéß. ÓßÜp¸ ƒYs ¥½ßR¸ úÌ„¢ ¿•Øé„ ¢ß Ç›. à„½ŸÜßÌó ¨ ¦ÒÄ˟Ys
·ŸY ½ŸÃˆ ¥Õ®„xÄpââéß Ó•âéß Rââéß!"" Y¢½ß«½•Ø„éߢǛ! §½ß¸téßÇ‹éß ½‚Ý„z¢Ç›!"" ·ŸÒ…â ½ŸÃ„éß ½‚Jz
9 ½ß«ÒéßwÅß Î•Ò…Ç‹éß â»„ÃŸYs K·Žä¢¿„ŃY·Ž YØ„é ⻄Ä ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß«½•à‡Ã„éß.
RéßÌ„éßÜœ`â ÓŸØ„é߶„íßÜßâéß ½ß«H¿ŸÇ‹éß. ú½ß¸W ÓŸØ„éß
¶„íßÇ‹êß Ì„â ¿•WÜó ³·„ RÏ‹|¢Ó߸·„Ä ¦Ø„éßÏ‹¢ ·„HC
8¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž ½‚Ý„z»‡,

Ó•âéß ¥·„aÇ• ©¢Ç›¯öØ„êâéß. ÓŸ KÄÓ߸é߀âéß Õ®„êRéß·Ž


©ÓŸsÇ‹éß. 2ï½ß` Ο|Ä¢ âéߢS ¦Ã„éß»„éßÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßéß
¦Y¢S âÒéßÓ߸aÈ¢S, ''ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ´ Ø‚éßÈ꽟,
ÕƒÅß½‚¢Åß âÇ‹S ßÒÅߢ ¿„êà‡âéß. ¨ Ο|Ä¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßï½ß` Z ·ó¯ŸYs ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„ÅߢÌó ZÒ…
©Ì„oÄ Έà„â ©¢Îˆ. ú½ß¸W ³·„aÇ‹êß Ì„â ¿•WÜó ³·„ §úà‡Ø•éßÜßéßÜó RéßCH ©âs ½ŸÃˆY ¿„¢½ß«½•Ø„éßÅߢ
ÒêÄ˟؄éßéÏŸYs ·„HCØ„éßéßÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃˆÜó ³·„Ç‹éß Ü•Î‹éß ·„Ο!"" ¥Y ¥ÓŸsâéß. 9¥Îˆ Râs Ε҅Njéß §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹éß: ''§úà‡Ø•éßÜßéß, Ø„éßêΟ Ò¢à‡Üß ½ŸÃ„éß ¥Ó•·„
Ì„ÒéßêwE ÕßêÅß·½„ …¸ß ΂ñÒÒéß»é„ ß Ì„ÒéßêwE ¿„Y ¯öØ„êÇ‹Y ï½®ßêÄ„¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¨ Î•à„¢Üó ú½ß¸ÁÜßéß ¯·„aÇ‹
ú½ß¸ÁÜßéß âÒêwÄéß. ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x §MŸoÄéß Ì„âÌó ¯ŸÅßéß
¥¢Î‹ÃˆZ R¿ŸÃˆ¢¿„ÒéßY ·óȢΈ. ̄Ο|ß Ì„â Õ®„Äoâéß
WÈC ¯ô¢Î‹»„ÜßâY §MŸoÄéß ¦K¢S¢Îˆ. ÓŸÜßcÒ Ó‚ÜßÜó ӟÄ ÕßÅÜjß éß ß NŸÒêâx¢»‡ Ø„êÁ¶„íÜßéß ¥ÅßéÒß ¢ÅŽ ÕßÅÜjß éß ß
(FÓŒ-FÜœñ) ^Ã¢Ç‹Ò ÃóEâ ¨ ú·„ÒéßÒéßéß ÁÄé߽߸… ϋÈNŸoÄéß.
¶„í¢ÅƒÃ„éß. ¨ ½ß¸RúÌ„½‚éß`â ÃóEâéß ½ß¸…ÄÓ߸aÈ¢¿„éß ·òY Ü•¹ß¶„íßY ... Ó߫ßÕßéßÇ›m Ü•¹ß¶„íÇ‹éß ¥Ïˆ·ŸÃ„ Ó߸¢Õߢϋ½‚éß`â
¨ Ó‚Ü߶„í Ì„ÒéßêwE ¥Y ð½ßÄéß ï½ßŃjÄéß. ΋NŸo½•EÜßéß ½‚ééß Îß Ü‹ ñœ â ½ŸÅŽY WÈC ú½ŸØ„éÅ
ß ¢ß , ÒÓßé¸ Noß ŸÒéßúC
¿„êÇ‹éß ... ©¢»„ßÜßéß Ì„Òéß Òéßé¶ß í„ aÜßÜó âȷ⎠^ÃÒéßwÜßâéß Ó߸Ľ®ß¸ÃŸÜßâéß Üœ·Ža¢¿„Åߢ ҢŎ ½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß. ¯¢Ç›â
ï½ßÅßéßj¶„í¢ÅßéßÓŸsÄéß ¥Y ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢. úΟ·ä„ ^ÃÒéßw Ó߫ß, ³·„ ¿‚·„a ¯½ß¸téßÇ‹ê ½ß¸Åßéßj¶„í WÄéß»„éßÌŸÇ‹éß. ¥ÒÓ߸Ä
Òéßé߶„ía¶„í Ì„CH¢¿„éß·óÒÅߢ ¦ÓŸÅŽ Rú»„@ßϋ¶„íÜß ½‚éß`â½ß¸téßÇ‹éß ¯¢Ç›â Ó߫ßQéß΋ ZÅŽ ¿„éß·„aÜßéß ½•Óß«, ·„ÜߢÌó
¦¿ŸÃ„¢. ΟY Õ®ƒÒ¢ Ó߸È»‡ Ì‚HØ„éß΋éß. ú½ŸNŸoÇ‹éß.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 9:10-11:1 932
ÕßǛ̕ ¥·„aÇ‹ ºÌ„x ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ¨ ⻄Ä¢ Ø‚éßéß·„ÅŽ ©âsÅßéßz ¥R ·„Yt¢¿ŸØßéß. 11·„ΈHâ½ß¸téßÇ‹éß
ӕßÜßÌó Y¢Ç›¯öØßéߢΈ. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ú½ß¸ÁÜßéß, ¦ ÓŸÜßéß»„ê ³_·NŸÃˆ ° Έà„ÜóÓ‚ñÓŸ ½‚Ý„{»„HCâR.
'Ø‚éßÈ꽟 ¨ Εà‡Ys ÒΈH ½‚Jz¯öØ„êÇ‹éß. ·„âéß·„ ·ŸY ^·Ã„êÕßéßÜßéß ·„΋Hâ½ß¸téßÇ‹éß ¥Åßéß §Åßéß WÈ»•½ŸÃ„éß
Òéß⢠¿•ðÓß ½ß¸âéßÜßâéß ¦Ø„éßâ ¿„êÇ‹Ü•Ç‹éß" ¥Y ¥âéß ·ŸÎ‹éß. Ì„Òéß Ì„ÜßÜßéß ¿„êÓ߸éßoâs Έà„ÜóÓ• ½ŸÃ„éß ·„΋H
·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. 10·ŸY Ó•âéß ° ÒêúÌ„¢ ·„Y·„Ä¢ ½‚ݽz• ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ·„ÎH‹ â½ßt¸ éßÇé‹ ß ¥Åßéß §Åßéß WÄé»ß Ü„ Ε é‹ .ß
12½ŸÃˆ à„ÉßÜß Y¢ÇŸ ·„âéßsÜßéßÓŸsØßéß. ½ŸÃˆ Q½ß¸…Üß
¿„ê½ß¸âéß. ¨ ú½ß¸ÁÜß ½ß¸Åßz R¿ŸÃˆ¢¿„âéß. ½ŸÃ„éß ÎŸYs
½ŸÃˆ Qéßß΋_· Ì‚¿„éßf·òÓŸsÄéß. Ó•âéß _·ÒÜߢ ½ŸÃˆ·Ž Qéß΋, ¿•Ì„éßÜß Qéß΋, ½ŸÃˆ ^÷„aÜß Qéß΋, ½ŸÃˆ ¿„ú·ŸÜß
¥Ã„Ô½‚éßñâ K·„ä RψÓ߸éoÓŸsâéß!"" Qéß΋ ·„âéßsÜßéßÓŸsØßéß. ¥Ò…âéß, ÓŸÜßéß»„éß ¿„ú·ŸÜß Qéß΋
11½ß«ÒéßwÅß ÓŸÃ„ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢S ·„Üߢ, Ó߫ßÕßéßÇ›m ·„âéßsÜßéÓß ŸsØßé!ß 13Óß •âéß RâsΈ ¨ ¿„·ŸÿÜßÓ•. QÅŽÓ•
½ß¸Åßéßj¶„íßâs Òx·Žo ÒSf, ''Qéß ¦Á ú½ß¸·ŸÃ„¢ Ó•âéß ''¿„·ŸÿÜß ÒéßÏ‹xâéßâs Ó߸pÜߢ"" ¥¢ÅƒÃ„éß.
14-15ú½ß¸W ^·Ã„êÕß鶄îß ÓŸÜßéß»„éß Òéßéß¹ƒÜßéßÓŸsØßéß.
¥¢ÌŸ ¿•à‡âéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.

10 ̄Äéß½ŸÌ„ Ó•âéß ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üß Ì„ÜßÜßï½ß` ½‚éßéß΋Ŏ Òéßé߹ߢ ^·Ã„êÕßéß Òéßé߹ߢ.* ^Ã¢Ç‹Ò Òéßé߹ߢ
Ò…âs ¯ŸÌ„ÿ½‚ñ½ß¸… ¿„êà‡âéß. ¥Îˆ Ó߸|¿„f½‚éß`â Òéßâéßáx¸ Òéßé¹ß ¢ß . ÒéßêÇ‹ÒΈ Óߢ« º½ß…¸ Òéßé¹ß ¢ß . ÓŸÜßÒc Έ
ZÜ߽߸… ÒéßËŽ»‡ ·„âÕßÇ›¢Îˆ. ¦ ¯ŸÌ„ÿQéß΋ Óß«¢@Ó߸⢠»„ÎÒq‹ éßé¹ß ¢ß . ¨ ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üéß ß Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéÒß
ҢŎΈ ³·„Åéß ¢ß Έ. ¥·„aÇ‹ âéߢǛ Ε҅ˎn ¿„êÇ‹Ò¿„éfß . Ò΋q ΋Ä}â¢Üó ¿„êSâ OÒ…Ü•. ½ß«ÒéßwÅß ^·Ã„êÕßéß
2ӟÄ Õ ß Å ß j Ü ß é ß ½• Ó ß ¸ é ß ¶ „ í ß â s Òx·Ž o Ì ó Ε Ò …Ç‹ é ß §Üƒ »‡HÜó·Ž ï½ß`·Ž Ü•¿ŸÃ„éß. 16½ŸÅŽÌó¯ŸÅßéß ¿„ú·ŸÜßéß
¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ZÒ… ^·Ã„êÕßéß ¿„·ŸÿÜß ÒéßÏx‹ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó·Ž Ü•¿ŸØßéß. ^·Ã„êÕßéßÜßéß ^÷„aÜßéß Ü•½ß« »‡HÜó·Ž ¯CÈ
ÄÒéßéßw. ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üß ÒéßÏ‹x âéߢǛ ·òYs ÒéߢǕ â½ß¸téßÇ‹éß ¿„ú·ŸÜßéß Ì„Òéß Îˆà„âéß ÒêÄfܕ΋éß. 17^·Ã„ê
Y½ß¸téß ·„ËŽ^·Üßâéß XÓ߸éß·ó. ¦ Y½ß¸téßâéß Z ¿•WÜó ÕßéßÜßéß »‡HÜó·Ž ¯CÈâ½ß¸téßÇ‹éß ¿„ú·ŸÜßéß ½ŸÃˆÌó
½ß¸Åßéßj·òY ½‚Jz, ΟYY Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß â»„Ã„¢ï½ß` ½‚݃zØßéß. ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üßéß YÜß·„Ç‹»‡ ©âs½ß¸téßÇ‹éß
RÓ߫Ƚ•Øßéß."" ¿„ú·ŸÜßéß ¶„îÇŸ ¥ÜƒÓ• ©¢Ç•R. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ¦
¦ Òx·Žo ÓŸ ½ß¸·„a âéߢǛ ½‚݃zÇ‹éß. 3¦ Òx·Žo ORØ‚éßéß·„a ¦Ì„w (à„·Žo) ¥¢ÌŸ ¿„ú·ŸÜßÜóÓ• ©¢Îˆ.
18̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß ¦ÜßØ„éß »„éßÒéßw¢
½•éß½®ß¸éߢÜó·Ž ú½ß¸½•K¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß ¦ÜßØ„êY·Ž ΋·ŽäËŸâ
Ò…âs ú½ß¸Î•à„¢Üó ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üßéß YÜßÕßÇŸmÄéß. QéßΈ âéߢǛ ï½ß`·ŽÜ•S, ^·Ã„êÕßéßÜß QéßΈ·Ž ÒSf ¦C¢Îˆ.
½•éß½®ß¸éߢ Üó½ß¸H ¦ÒÄ˟Ys ·„Réßw©¢Îˆ. 4½ß«ÒéßwÅß 19¥½ß¸téßÇ‹éß ^·Ã„êÕßéßÜßéß Ì„Òéß ^÷„aÜßéß R½ß«t »‡HÜó·Ž

Ε҅Y ÒéßUÒê ½ßÿ¸ ·Ÿà„¢ ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„Üß QéßÎ∠éߢǛ ¯CȯöØ„êÄéß. ½ŸÃ„éß Î•½ŸÜßØ„êYs ÒΈH ½‚Ý„zÅߢ
ï½ß·` Ž Ü•S¢Îˆ. ¦ ΋êÌ„Üéß ß ¦ÜßØé„ ¢ß »„ǽ‹ Q¸ß éß΋ YÜßÕÇß › Ó•âéß ¿„êà‡âéß! ¿„ú·ŸÜßéß ½ŸÃˆÌó ½‚ÝƒzØßéß. ̄Äéß½ŸÌ„
©ÓŸsÄé.ß ½ßÒ« éßwÅß ¦ÜßØê „ Ys ½•é½ß é¸ß® ¢ß Y¢½ß« ½•Ó¢«ß Έ. ½ŸÃ„éß ¦ÜßØ„é߽߸… Ì„êÄéßt Ο|Ä¢ Ò΋q ¦»‡Ã„éß. §úà‡
Ø‚éßÈ꽟 Ì•ÁÓ߸é߀ ¦ÜßØ„éß ¦ÒÄ˟âs¢ÌŸ ¦Ò Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y ÒéßUÒéß »‡HÜó ½ŸÃˆï½ß` YHS¢Îˆ.
È¢S¢Îˆ. 5¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ^·Ã„êÕßéßÜß ^÷„aÜß Ï‹|Y 20¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéßÒÒ΋q ΋È}¢Sâ

½‚Üéß ½ß H¸ß ¦ÒÄËÒéߢ̟ RâÕßÇÎm‹ .ˆ Óßø |„ à„·oŽ Òéߢ̄éÇß ‚ñâß §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y ÒéßUÒéß ·Ž¢Î‹ ©âs OÒ…Üßâéß
Ε҅Njéß ÒêŃzÇâ› ½ßt¸ éßÇé‹ ß Ò¿•f ¦ à„Õ¢qß ©Ã„éÒß éßéÜß ƒ¢ÅŽ »„éÃß é„ ¶oß í„ ß Ì‚¿é„ fß ¶„íÓß Ÿsâéß. ¦ OÒ…Ü• ^·Ã„êÕßéß Î‹êÌ„ÜYß
Ó߸|Ģ܃ »„¢\×Ģ߻‡ ©¢Îˆ. ^÷„aÜß ¿„½ß¸téßÇ‹éß ¿ŸÜƒ Ó•âéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òÓŸsâéß. 21ú½ß¸W OR·• ÓŸÜßéß»„éß
΋êÄ¢Üó »„Üß ÕßØ„éßÅŽ ¦ÒÃ„Ë ÒĶ„íß RâÒSf¢Îˆ. Òéßéß¹ƒÜßéß, ÓŸÜßéß»„éß ^÷„aÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ÒêâÒ…Ü ¿•Ì„éß
6ӟÄÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢Sâ Òx·Žo·Ž Ε҅Njéß ³·„ ¦Á Üßâéß ¯öHâÅßéßҢŎR ½ŸÅŽ ^÷„aÜß ·Ž¢Î‹ ©ÓŸsØßéß.
22^·Ã„êÕßéßÜß Òéßéß¹ƒÜßéß Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéßÒ Ò΋q
§¿ŸfÇ‹éß. ZÒ… ^·Ã„êÕßéÜß Òéß΋x ¿„·ŸÿÜß âÇ›Réß
¯Ÿÿ¢Ì„¢Üó·Ž ½‚Jz, ÒéߢǕ Y½ß¸téßâéß XÓ߸éß·òY ÄÒéßéßw. ΋È}¢Sâ OÒ…Üß Òéßéß¹ƒÜß ÒêΈÈ»‡Ó• ©ÓŸsØßéß.
·ŸÒ…â ¦ Òx·Žo ³·„ ¿„ú·„¢ ½ß·¸ a„ »‡ YÜßÕÇß ŸmÇé‹ .ß 7^·Ã„êÕßéß ¥ÒZs ¥R ¯öØ•éß Îˆ¶„íßa ½‚`ð½ß Wâs»‡ ¿„êÓ߸êo
ÜßÜó ³·„Äéß Ì„â ¿•Øßéß¿Ÿ½ß« ½ŸÅŽ ÒéßÏ‹xâéßâs ÒéߢǕ ©ÓŸsØßéß.
Y½ßt¸ éßâéß Xà‡Ç‹é.ß ¦ Y½ßt¸ éßâéß ¦ Òx·Žo ¿•WÜó ½•à‡Ç‹é.ß
ΟYY XÓ߸éß·òY ¦ Òx·Žo ½‚Jz¯öØ„êÇ‹éß. 8(^·Ã„êÕßéßÜß
^÷„aÜß ·Ž¢Î‹ ÒêâÒ…Üß ¿•Ì„éßÜß Ò¢ÅŽR ©ÓŸsØßéß.)
11 ̄Äéß½ŸÌ„ ¦Ì„w (»‡H) ââéßs Ø‚éßÈ꽟
¦ÜßØ„é߽߸… Ì„êÄéßtΟ|Ä¢ Ò΋q¶„íß XÓ߸éß·òY
½‚Jz¢Îˆ. Ó߸êÄéßxÇ‹éß ©Î‹Øßéߢ¿• ½‚`½ß¸…¶„íß ¨ Ο|Ä¢
9¥·„ a Ç‹ ÓŸÜß é ß » „ é ß ¿„ ú ·ŸÜß é ß â sÅß é ß z Ó• â ½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß WÈC ©¢Îˆ. ¨ Ο|Ä¢ Òéßéߢ΋éß §Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéߢΈ
¿„êà‡âéß. ú½ß¸W ^·Ã„êÕßéßÜ ½ß¸·„a ³·„ ¿„ú·„¢ ¿ò½ß¸téßâ Òéßâéßá¸éßxÜßéßâsÅßéßz Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ¥FhÄéß
©ÓŸsØßéß. ¿„ú·ŸÜßéß Ó߸|¿„f½‚éßñâ RÜßéß½‚ñâ ßØßéß»‡
·„Y½ß«¢¿ŸØßéß. 10½‚éßéßÌ„o¢ ÓŸÜßéß»„éß ¿„ú·ŸÜßéßÓŸsØßéß.
^·Ã„êÕßéß Òéßé߹ߢ CÌ„o΋êÇ‹ Òéßé߹ߢ. Ø‚éßÈÁ•aÜßéß. 1 :10
¥ÒZs ³_· ÉW»‡ ·„Yt¢¿ŸØßéß. ³·„ ¿„ú·„¢Üó ÒéßÈ Üó RÒÈ¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. Ø‚éßÈÁ•aÜßéß. 10:22 ¿„êÇ‹¢Ç›.
933 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 11:2-24
14·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ.
¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ Ø„éßÁÓŸx ½ŸÃˆÌóÒ…ÓŸsÇ‹éß. Õ‚ÓŸØ„ê
¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ï½ßÜßŃx ¶„îÇŸ ¥·„aÇ‹ Ò…ÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 15''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨ Εà‡
ï½ßÜßŃx ¦ ½ß¸ÿÁÜ߶„í ÓŸØ„é߶„íÇ‹éß»‡ ©¢Ç‚âéß. âéßs¢Ç› ½‚Ç‹Üß»òÅßjÕßǛ⠧úà‡Ø•éßÜßéß Ó߸¢Ì„W½ŸÃ„»„éß
2½ß«ÒéßwÅß Î•Ò…Ç‹éß ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âÄ Z Nö΋ÄéßÜßâéß ZÒ… ³·„aNŸÃˆ ÁƒÂ½ß¸·„¢ Ì‚¿„éßf·ó.
½ß…¸ úÌ„éÇß Ÿ, ¨ ⻄ßY·Ž ·•Çé‹ ß ÒéßêÇ• ½ß͸ ·‹ ŸÜßéß ½•ðÓß½ŸÃ„éß §·„aÇ›·Ž ¿ŸÜƒ ΋êÄ¢Üó Ò…âs Î•à„¢Üó ½ŸÃ„éß YÒÓß«
Q_Ã. ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž QÄéß YÌ„x¢ Ó߸éßoÓŸsÄéß. ¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ½ŸÝ„{âéß WÈC Ľ߫tNŸoâéß.
ú¯öÌ„€UNŸoÄéß. 3¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß, 'Òê §¢Ç‹éßz ½•éßÒéßéß ·ŸY 'Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ©¢Åßéßâs ÁâéßÜßéß Ø‚éßÈê
Ì„|ÄÜó WÈC YÈw¢¿„é߶„íߢŃÒéßéß. ¶„íߢNjÜó ½Ÿ¶„íß Î‹êÄ¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. ¨ Î•à„¢ Òê¶„í §Ò|
Òê¢Ó߸¢Üƒ ½•éßQéß â»„Ã„¢Üó Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢»‡ ©ÓŸsÒéßéß!" ÕßÇ›¢Îˆ." §Îˆ ÒêΈ ¥Y ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß.
¥Y ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß. 4½ŸÃ‰ ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß. 16''·ŸÒ…â ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ì‚HØ„éß

·ŸÒ…â ZÒ… ÓŸ ̄Ľ߸…â ú½ß¸ÁÜßÌó ÒêŃzÇŸH. ´ Á•Ø„éßéßÒéßéß, Òéß⠽߸ÿÕ®„éß½‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸téßâ
âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ZÒ… ½‚Jz ú½ß¸ÁÜ߶„íß Õ®„Rá¸xÌ„éßo Ø‚éßéß·„a ΕÒéߢ_Åß, 'ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Î‹êÄΕà‡Ü߶„íß Ì„Ã„H¯öØ•éß܃
YÁƒÜßâéß ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„éß."" Ó•âéß ³WoÇ› ¿•Óß«â ÒêÅß YÁ½•éß. ¥Ó•·„ Εà‡ÜßÜó
5¦ Ì„ à „ é ß ½ ŸÌ„ Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¦Ì„ w ÓŸ Qéß Î ˆ · Ž YÒÓß«¢¿•Üƒ ½ŸÃˆY ¿‚܃z¿‚΋éßÄéß ¿•à‡âéß. ¥ØßéßÓŸ
ÒSf¢Îˆ. Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Ø‚éßÈ꽟 ¨ ½ŸÝ„éß{ ¦ Εà‡ÜßÜó ©âs½ß¸téßÇ‹éß ·òΈq·ŸÜߢ Ó•Ó•
ÒêÅß ¿‚¯ŸtÇ‹Y ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßÁ•Øßéß: §úà‡Ø•éßÜßéß ½ŸÃˆ ¦ÜßØ„éß½‚éß` ©¢Åƒâéß. 17·ŸÒ…â ½ŸÃˆ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Ò¢LØ„éßéß܃ß, QéßÄéß ï½ß΋q ï½ß΋q Rá¸Ø„êÜßéß ¿•Ø„éß Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆY WÈC XÓ߸é߶„íßÒNŸoÇ‹Y ZÒ… ¦
½ß¸†âéß·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß. ·ŸY QéßÄéß °Réß ¦Üó SÓ߸éßo ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¿‚¯ŸtH. Ó•âéß RéßÒéßwHs ¥Ó•·„Εà‡Ü߶„íß
ÓŸsÃó ÓŸ¶„íß Ì‚Üéß Óß é¸ß !ß 6QéßÉ ⻄â„ Üó ¥Ó•·„ ÒéߢΈY ¿‚΋Ä»òŃjâéß. ·ŸY RéßÒéßwHs ÒéßIz ¿•Ã„ΉÓß«, ¦Ø„ê
¿„¢½ß«½•à‡Ã„éß. QÏ‹éßÜßYsÅŽZ QéßÄéß à„½ŸÜßÌó Y¢½ß« Εà‡Üß âéߢǛ WÈC XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. §úà‡Ø•éßÜßéß
½•à‡Ã„éß. 7§½ß¸téßÇ‹éß Òéßâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸… Εà‡Ys ÒéßIz Qé߶„íß §NŸoâéß! 18ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß WÈC
Ì„éßâsΕÒéߢ_Åß, '¨ à„½ŸÜ• ¦ Òê¢Ó߸¢. ⻄Ľ•éß ¦ ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß §½ß¸téßÇ‹éß §·„aÇ‹ ©âs ¥½ß¸RÌ„ÿ½‚éß`â
¶„í¢ß Ç‹. ·ŸY ¥Ì„Çé‹ ß (Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄé)ß ÒSf ¨ Óßé¸ Ãß ·„ ÌäŽ „ R»„ÿ@ÜßYs¢ÅŽZ ÓŸà„⢠¿•NŸoÄéß. 19Ó•âéß ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ
½‚éßñâ ¶„íߢNjÜó âéߢǛ RéßÒéßwHs XÓ߸éß·òY¯öÌŸÇ‹éß! ¿• à „ Î ‰ Ó ß « , ³·„ a Òéß Y á« Ü ƒ ½ŸÃˆ Ü ó ±·„ Ò éß Ì „ x ¢
8QéßÄéß ·„Wo·Ž Õ®„Ø„é߽߸NjéßÌ„éßÓŸsÄéß. ·ŸY Qéß QéßΈ·Ž ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž âê̄⠦̄w ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß.
Ó•âéß ·„WoY XÓ߸é߶„íßÒÓ߸éßoÓŸsâéß!""" Òéßâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ßW »„éߢǂâéß ½‚H·ŽXÓß«, ΟY NŸpâ¢Üó Ó߸t¢Îˆ¢¿•
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ·ŸÒ…â ¥R »„éߢǂâéß ¥ÒéßÄéßfÌŸâéß. 20¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÓŸ ϋßw
ӂĽ•ÃˆXÄéßÌŸØßéß! Üßâéß ¯ŸÅŽNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß ¯ŸÅŽNŸoÄéß. Ó•âéß
9Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''RéßÒéßwHs ¨ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½t«ß â ½ß⸠éßÜéß ß ¿•NŸoÃé„ .ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ½ŸÃ„éß YÁ¢»‡
⻄Ä¢ âéߢǛ Ó•âéß ÕßØ„éßÅŽ·Ž XÓ߸éß·òY ½‚Ý„ÌŸâéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜß̟҅Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ Ε҅Ǜ âÒ…ÌŸâéß."""
21Ε҅Njéß §¢·Ÿ §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''·ŸY §½ß¸téßÇ‹éß
RéßÒéßwHs ¥âéßxÜ߶„íß ¥½ß¸tCNŸoâéß. Ó•âéß RéßÒéßwHs
K·ŽäNŸoâéß! 10QéÄéß ·„Wo·Ž »„éßÈ؂éßñ ¿„Y¯ö̟Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜßéß ¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ, ÙØ„éß½‚éßñâ
RéßÒéßwHs §·„aÇ• §úà‡Ø•éßÜßéßÜó K·ŽäNŸoâéß. ̄Ο|ß Rú»„@Ü߶„íß ¿‚¢ÎˆÒ…ÓŸsØßéß. ·„âéß·„ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¿•Óß«â
RéßÒéßwHs K·Ž¢ä ¿•Îˆ Ó•Ó• ¥Y QéßÃé„ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß Î‹éßMŸaßxÜ߶„íß Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Žä¢¿ŸH."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß. 11¥Ò…âéß. ¨ ⻄Ä¢ Ò¢Åß Ø‚éßÈ꽟 ¦ ÒêÅßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 22½ß«ÒéßwÅß ^·Ã„ê
¯ŸúÌ„ ¥Ò…Ì„éߢΈ. QéßÄéß ¥¢Î‹éßÜó ©Ç›_· Òê¢Ó߸¢! ÕßéßÜßéß Ì„Òéß ^÷„aÜßéß R½ß«t »‡HÜó ¯CȯöØ„êÄéß.
RéßÒéßwHs §·„aÇ• §úà‡Ø•éÜß éß Üß ó K·ŽNä Ÿoâéß. 12¥½ß¸téßÇ‹éß ¿„ú·ŸÜßéß ½ŸÃˆÌó ½‚ÝƒzØßéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Î•Ò…Y ÒéßUÒéß
Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. QéßÄéß ½ŸÃˆï½ß`â ©¢Îˆ. 23Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß »‡HÜó·Ž Ü•S
Õ®»„ s„ ½ßø fˆ ¢Îˆ ÓŸ ϋßwÓ•s! QéßÃé„ ß ÓŸ ¦ÁÂÜâß éß KÄNŸÒ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ÒΈH ½‚Jz¢Îˆ. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß
U¢¿„ÜΕ é‹ .ß Qéß ¿„éÅ ß ê
ß j Ò…âs Εà‡Üß ú½ßÁ¸ Üß ÒêΈûˆ ‡Ó• Ì„êÄéßtâ Ò…âs ·ò¢Ç‹* Qéß΋ Ε҅Njéß ³·„a ·ä„Ë¢
QéÄê OR¢¿„ŃY·Ž YÄnØßéߢ¿„éß ¶„íßÓŸsÄéß."" ¦»‡Ç‹éß. 24½ß«ÒéßwÅß ¦Ì„w ââéßs »‡HÜó·Ž Ü•½ß« ÒéßIz
13Ó•âéß Î•Ò…Y ̄Ľ®ß¸…â ÒêŃzÇ‹Åߢ ½ß¸†Ãˆo¿•Óß«â
ÕßÕßéßÜóâéß (Õƒ[ÜóYØ„ê)¶„íß XÓ߸éß·òY ÒSf¢Îˆ.
½‚¢ÅßÓ• Õ‚ÓŸØ„ê ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâß ï½ßÜßŃx ¿„Y ¥Îˆ ââéßs §úà‡Ø•éßÜßéß âéߢǛ ÕßÜßҢ̄¢»‡ ½‚Ý„zß
¯öØ„êÇ‹éß! Ó•âéß ½‚¢ÅßÓ• NŸMŸj¢»„½ß¸Ç›, ÓŸ KÄÓ߸é߀ »òÅßjÕßÇ›â ú½ß¸ÁÜß Ò΋q¶„íß XÓ߸éß·òYÒSf¢Îˆ. ¦ ΋Ä}
Õ®„êRéß·Ž ¦Y¢S §Üƒ ï½ß΋q »ò¢Ì„éß·„Ìó ¥Ãˆ¿Ÿâéß: â¢ÜóÓ• Ø‚éÈ꽟 ¦Ì„w »‡HÜó·Ž Ü•S, ââéßs
''ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ´ Ø‚éßÈ꽟, ZÒ… §úà‡Ø•éßÜßéßÜó
RéßCHâ ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕó
Ì„éßÓŸsÒ…!"" Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ... ·ò¢Ç‹ §Îˆ ³GÒÜß ·ò¢Ç‹.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 11:25-12:22 934
ÒΈH ½‚Jz¢Îˆ. ¥ÒZs Ó•âéß Î‹Ã„}â¢Üó ¿„êà‡âéß. ¯öÕßNj̟Äéß. 12Qéß ÓŸØ„é߶„íßÇ‹éß (¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß) ßúW
25½ßÒ « éßwÅß ÕߢΉÜéß »ß ‡ Ò…âs (¿‚ý„ Å ¸ß Õjß Çß â› ) ú½ßÁ¸ ÜßÌó ½ß¸†Åß »óÇ‹¶„íß ·„âs¢ ½•Óß« Îò¢»„¿ŸÅßéß»‡ ÕßØ„éßÅ߶„íß
Ó•âéß ÒêŃzÇŸâéß. Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ¶„íß ¿„ê½ß«â ¥Ys ¯ŸÃˆ¯öÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßÌ„YY »„éßÄéßo ½ß¸Åßj¶„íߢǟ, ¥Ì„Ç‹éß
Rá¸Ø„êÜß »„éßÈ¢T ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯Ÿtâéß. Ì„â Òéßéß¹ƒYs ·„½ß¸té߶„íߢŃNjéß. ¥Ì„Ç‚·„aÇ›·Ž ½‚Ý„éß{
¿„éßÓŸsÇó ¥Ì„Y ·„âéßsÜßéß ¿„êÇ‹Ü•Ò…. 13¥Ì„Ç‹éß
12 ̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß Râ
ÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âÄ Ì„½ß«t¢¿„éß·óÒŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßWsNŸoÇ‹éß. ·ŸY Ó•âéß
½ß¸…úÌ„éßÇŸ, ZÒ… WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéßÜß ÒéßÏ‹x Ò…ÓŸsÒ…. (Ε҅Njé)ß ¥Ì„YY ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ ¢ß Ńâéß! ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ ÒÜßÜó
½ŸÃ„éß ¯½ß¸téßÇ‹ê ÓŸ¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ Ò…¢ÅßéßÓŸsÄéß. S¶„íßa¶„íߢŃNjéß. Ó•âÌ„YY ·„GqØ„éßéßÜß ÃŸÁx½‚éßñâ
Ó•âéß ½ŸÃˆ ·òÄ¶í„ ß ¿•Óâ«ß ½ß⸠éßÜâß éß ¿„êNjŃY·Ž ½ŸÃˆ·Ž ÕßÕéß Üß óâéß (Õƒ[ÜóYØ„ê)¶„íß XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoâéß. ·ŸY
·„Ýé„ {ß ÓŸsØßé.ß ¥ØßéÓß Ÿ ½ŸÅŽY½ŸÃ„éß ¿„êÇ‹ÜÕ é„ .ß ½ŸÃˆY ¥Ì„Ç‹éß ÒêúÌ„¢ Ì„Ó‚·„aÇ›·Ž ¯öÌ„éßÓŸsÇó ¿„êÇ‹Ü•Ç‹éß.
Ó•âéß ¿•Øé„ Òß éßY ¿‚½t«ß â Rá¸Øê „ Üßâéß RâŃY·Ž ½ŸÃˆ·Ž à„úÌ„éßÒ… ¥Ì„Y ·„âéßsÜßâéß ½ß¬·Ž »„éßÇ›m½ŸËŽn ¿•NŸoÇ‹éß
¿‚Ò…ÜßéßÓŸsØßéß. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß RâÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¥·„aÇ‹ ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯ôÌŸÇ‹éß. 14ßÁ Ò¢L
¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéßÜßéß. 3·ŸÒ…â, Ø„éßéßÜßâé §úà‡Ø•éßÜßéß ¿„éßÅßêj ©âs ¥âxΕà‡ÜßÜó
âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Z NŸÒêâéßz Ó߸Äéßq·ó. Z½ò·„ Ó߸éß΋êÄ YÒÓß«¢¿•Üƒ ½ŸÃˆY ³WoÇ› ¿•NŸoâéß. ¥Ì„Y ïÓß`ÓŸxYs
Εà‡Y·Ž ¯öÌ„éßâsÅßéßz âÅŽ¢¿„éß. ú½ß¸ÁH΋¢ÌŸ ¿„êðÓß܃ ¿‚܃z ¿‚΋éßÄéß ¿•NŸoâéß. à„úÌ„éß ïÓß`ÓŸxÜßéß ½ŸÃˆY ̄ÈRéß
ZÒ… ¿•Ø„êH. Õߺéßà„£ ½ŸÃ„éß Yâéßs ¿„êÇ‹Ò¿„éßf. ·òÇ‹ÌŸØßéß.
15¥½ß ¸ t éß Ç Ÿ ú½ß ¸ Á Üß é ß Ó• â éß Ø‚ é ß È ê½Ÿâéß ¥Y
·ŸY ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéßÜßéß.
4''ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ¿„êðÓß RÏ‹¢»‡ Z NŸÒêâéßz Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„é. Ó•Ó• ½ŸÃˆY ¥âxΕà‡ÜßÜó RÓ߫È
½ß¸»„ÅŽ½ß¸†Åß ÕßØ„éßÅß ¶„íß XÓ߸éß·òY ½‚Ý„éß{. ÒéßIz ½•à‡âßY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. §Ì„Ä Εà‡Ü߶„íß ¯öØ•éß܃
NŸØ„é¢ß úÌ„¢ Z½ò·„ ÕߢΉÒÜœ ΋êÄΕà‡Y·Ž ½‚Ýé„ âoß sÅßézß ½ŸÃˆY Ó•Ó• ³WoÇ› ¿•à‡âY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.
ú½ß¸ÒÈo¢¿„éß. 5ÒéßIz ¦ ÁâéßÜßéß »„ÒéßYÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡ 16''·ŸY ·òΈ q Ò éß ¢ Έ ú½ß ¸ Á Üß â éß ÒêúÌ„ ¢ Õß Ì „ · „

»óÇ‹¶„íß ·„âs¢ ï½ßÅŽj, ΟY »„éߢǟ ZÒ… ÕßØ„éßÅŽ·Ž YNŸoâéß. Ãó»‡ÜßÒÜßz »‡Y, ¦·„H¿•Ì„ »‡Y Ü•·„ Ø„éßéß΋r¢
½‚Ý„éß{ß. 6ßúW½ß¸†Åß Z NŸÒêâéß Ó߸¢S Õ®„éßÁ¢ Qéß΋ ÒÜß»z ‡Y ½ŸÃ„éß ¿„Y¯öÄé.ß ½ŸÃ„éß ÓŸ½ßÅ ¸ zß ¿•Óâ«ß Õ®Ø
„ é„ ¢ß ·„Ä
½•Óé¸ß ·ß òY ÕßØé„ Üß éß Îß •Ãé„ .ß ZÒ… ¯·„aÇ›·Ž ½‚Ýé„ {ß Ì„éÓß Ÿs½ó ӕßÜßâéß »„éßÈ¢S §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸tŃY·Ž
Z_· Ì‚HØ„éßY RÏ‹¢»‡ Z Òéßéß¹ƒYs ·„½ß¸téß·ó½ŸH. »‡âéß ½ŸÃˆY Ó•âéß ÕßÌ„·„YNŸoâéß. ½ß«ÒéßwÅß ½ŸÃ„éß Ó•âéß
ÁâéßÜßéß Yâéßs »„ÒéßY¢¿•Åߢ΋é߶„íß ZQ ½ß¸âéßÜßéß Ø‚éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.""
17¦ ½ß«ÒéßwÅß ÒéßIz Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß
¿•Ø„êH. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Y·Ž ³·„
¦Î‹Ã„}¢»‡ Ó•âéß Yâéßs RYØ‚êC¢¿„éß ¶„íߢÅßéß RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éâß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß 18''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
ÓŸsâéß!"" ZÒ… ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„é߽߸Ǜ⽟Y܃ ÒxҺÈ¢¿ŸH. ZÒ…
7·ŸÒ…â Ó•âéß (Ø‚éßÈÁ•aÜßéß) Ø‚éßÈ꽟 ¦Á ¦@Ä¢ XÓ߸éß·òÓ• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÒË·ŸH. ZÒ… ZÄéß
ú½ß¸·ŸÃ„¢ ¿•à‡âéß. ½ß¸»„ÅŽ½•Ý„ ÓŸ Ó߸¢¿„éßÜßéß XÓ߸éß·òY ÌŸ»•Å߽߸téßÇ‹éß ½Ÿx¶„íßÜß ½ß¸Ç‹éßÌ„éßâsÅßéßz, Õ®„Ø„é߽߸Njéß
Ó•Óò·„ ΋êÄΕà‡Y·Ž ½‚Jz¯öÌ„éßâsÅßéßz âÅŽ¢¿Ÿâéß. ¦ Ì„éß âsÅßéßz ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸH. 19¨ Rá¸Ø„êÜßéß ZÒ…
NŸØ„éߢúÌ„¢ ÓŸ ¿•Ì„éßÜßÌó »óÇ‹¶„íß ·„âs¢ ½•à‡âéß. NŸÒêâx ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß Ì‚HØ„éÁß ‚¯ŸtH. ZÒ… §ß܃ ¥ÓŸH:
ßúW½•Ý„ ÓŸ Ó߸¢S ¿„¢·„¶„íß Ì„CH¢¿„éß·òY ÕßØ„éßÜßéß 'Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß, §úà‡Ø•éßÜßéßÜó §Ì„Ä
Εßâéß. ¨ ½ß¸âéßÜßZs ú½ß¸ÁÜßéß »„ÒéßY¢¿• RÏ‹¢»‡ ú¯Ÿ¢ÌŸÜß ú½ß¸ÁÜ߶„íß Òéßâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸…
¿•à‡âéß. Ì„éßÓŸsÇ‹éß, QéßÄéß Qéß ¦@Ä¢ XÓ߸éß·òÓ•Å߽߸téßÇ‹éß
8ÒéßÄéßÓŸÅŽ ©Î‹Ø„éߢ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß Réß·ŽaH ·„ÜßÌ„ ¿‚¢Î‹éß̟Äéß. QéßÄéß ZÄéß ÌŸ»•Å߽߸téÇ‹éß
RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éßâ §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 9''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Õ®„Ø„éß·„¢½ß«Ì„éßÜß̟҅Äéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, Qéß Î•à„¢Üó
§úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜœñâ ¦ WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéßÜßéß ZÒ… °Réß ¥Ys ÒÓ߸éßoÒ…Üßêß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß!
¿•Ó߸éßoÓŸsÒY Yâéßs ¥Ç›»‡ÃŸ? 10½ŸÃˆ ú½ß¸Õ®„éßÒ»„éß ¥·„aÇ‹ YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜߢ΋È ½ß¸Åßz à„úÌ„éßÒ… ¿ŸÜƒ
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹Y Ì‚HØ„éßÁ•Øßéß. ·„ëƒÃ„¢»‡ ú½ß¸ÒÈoNŸoÇ‹éß.
20Qéß â»„ÃŸÜßÜó ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß YÒÓß«
¨ RMŸÎ‹ Ó߸Ò꿟Ä¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÓŸØ„é߶„íßⶄíß
(¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß), ¥·„aÇ‹ YÒÓß«Ó߸éßoâs §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜߢ΋ Ó߸éßoÓŸsÄéß. ·ŸY ¦ ⻄ßÜßZs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹
È · • Óß ¸ ¢ Õß ¢ ψ ¢ SâΈ . 11'Qéß ¥¢Î‹ à ˆ · • Ó• â éß ÌŸØßéß. Qéß Î•à„¢ Ø„êÒÌ„êo ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éß
(Ø‚éÈ ß Á•aÜßé)ß ³·„ ¦Î‹Ã}„ ¢ ¥Z, Ó•âéß ¿•Ó«ß ¿„ê½ß¢« S Ì„ é ß ¢ Έ ! ¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Ó• Ó • Ø‚ é ß È ê½ŸâY Qéß Ã „ é ß
âR Qé߶„íß Ì„½ß¸t·„ ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY" ¿‚½ß¸téßÒéßéß. QéßÄéß »„éßÈoNŸoÄéß."" 21Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß ÒéßÄÜß Râ
Ì„½t¸ß ·„ ΋êÄΕà‡Üß¶í„ ß ÕßÜÒß ¢ÌŸâ ÕߢΉÜéß »ß ‡ XÓßé¸ ·ß òY ÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éßâ §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 22''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
935 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 12:23-13:14
§úà‡Ø•éßÜßéßâéß »„éßÈ¢S ¯¢Î‹é߶„íß ¨ ¯ŸÅß ¯ŸÇ‹éß ½ŸÃˆâ ⻄Ä »óÇ‹Üß Ò΋q ZÒ… ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ·Ÿ½ß¸Üƒ
¶„íߢŃÄéß?' Ò…¢¿„ܕ΋éß. §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Ys ·Ÿ¯ŸÇ‹ÅƒY·Ž ZÒ…
»óÇ‹Üßâéß YÈw¢¿„ܕ΋éß. ·ŸÒ…â Ø‚éÈ꽟¶„íß
¦½ß¸Î‹ Ì„|ÄÜó ß΋éß, ΋Ä}ÓŸÜßéß YÁ¢ ·ŸÒ…. Réß Ò éß w Hs K·Ž ä ¢ ¿• ÃóE ÒSfâ½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß , ZÒ…
Ø„éßéß΋r¢Üó ½ß¸ÃŸÁØ„éߢ ¯ô¢Î‹éßÌŸÒ…!
23''½ŸÃˆ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¦ ¯ŸÅßâéß ¦½ß¸… 6'''Îò¢»„ ú½ß¸Ò·„oÜßéß Ì„Òé߶„íß Î‹Ã„}ÓŸÜßéß ·„H»‡Ø„éßY

¿•ØßéßNŸoÇ‹Y ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¿‚½ß¸téßß. §úà‡Ø•éßÜßéßâéß »„éßÈ¢S ¥ÓŸsÄéß. ·òYs Ì„¢úÌŸÜßéß ¿•Óß« ½ŸÃ„éß ¿‚½ß«tâ Rá¸
¦ ÒêÅßÜßéß ½ŸÃˆ·„ ¯âsÇ‹ê ½ß¸Üßéß·„Äéß. §½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ‰ Ø„êÜßéß ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY ¥ÓŸsÄéß. ·ŸY ½ŸÃ„éß ¥Õß΋r
¯ŸÅ߯ŸÇ‹ÌŸÃ„éß. ÒêǟÄéß. ½ŸÃˆY Ø‚éßÈ꽟ؕéß ½ß¸¢½ß«âÅßéßz ½ŸÃ„éß
¿‚¯ŸtÄéß. ¥Îˆ¶„îÇŸ ¥Õß΋r½•éß. ½ŸÃˆ ¥ÕßΟrÜßéß YÁ
¦½ß¸Î‹ Òéßéߢ¿„é߶„íß ÒÓ߸êo ©¢Îˆ, Ó߸|½ß¸s ΋Ä}ÓŸ Òéß½Ÿ|ÜßY ½ŸÃˆ¢·Ÿ ¯Î‹éßÄéß ¿„êÓ߸êoÓ• Ò…ÓŸsÄéß.
7'''Îò¢»„ ú½ß¸Ò·„o܃ß, QéßÄéß ¿„êÓß«â ΋Ä}ÓŸÜßéß
ÜßZs YÁ½‚éßñ XÄéßÌŸØßéß.
YÁ¢ ·ŸÒ…. QéßÃé„ ß Ì„¢úÌŸÜßéß ÁȽ,«ß ¥Ó•·„ Rá¸Øê „ Üßéß
24''YÁƒY·Ž §·„Qéß΋Åß §úà‡Ø•éßÜßéßÜó ¥Ó߸̄x ΋Ä} ÁÄé»ß é„ Ìß ŸØ„éYß ¿‚¯ŸtÄé.ß ·ŸY QéßÃé„ ß ¿‚½t«ß ¢Îˆ ¥Õß΢r‹ !
ÓŸÜßéß ©¢Ç‹Ò…. YÁ¢ ·ŸY Õ®R„ á¸xÌ„éâoß éß ¿‚ð½t ÌŸ¢úW Ø‚éßÈ꽟 ¦ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹Y QéßÄéß ú½ß¸·„
¶„íßÜßéß ÒéßÈ ©¢Ç‹ÕóÄéß. 25¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, Ó•Ó• ÅŽ¢¿ŸÃ„éß. ·ŸY Ó•âéß QéßÌó ÒêŃzNjܕ΋éß."""
8·ŸÒ…â §½ßt
Ø‚éßÈ꽟âéß. Ó•âéß ¿‚½ß¸t΋Üß¿„é߶„íßâsΈ Ó߸tá¸j¢»‡ ¸ éßÇé‹ ß ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ YÁ¢»‡
¿‚½ß«t XÄéßÌŸâéß. ¥Îˆ Ì„½ß¸t·„ ÁÈC XÄéßÌ„éߢΈ! Ó•âéß ÒêŃzÇ‹ÌŸÇ‹éß! ¦Ø„éßâ ¿‚½ß«tâΕÒéߢ_Åß, ''QéßÄéß
·ŸÜßØ„ê½ß¸â ¿•Ø„éßâéß. ¦ ·„MŸjÜßéß Ì„|ÄÜó Qéß ·ŸÜߢ ¥Õß΋rÒêǟÄéß. Ó߸̄x΋êĽ‚éßñâ ΋Ä}ÓŸÜßâéß QéßÄéß
ÜóÓ• ßÕóÌ„éßÓŸsØßéß. ´ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ú½ß¸Á܃ß, ¿„êà‡Ã„éß. ·ŸÒ…â §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß (Ε҅Njéß) Qé߶„íß
Ó•âéß °Î‚`ÓŸ ¿‚½ß«tÌ• ¥Îˆ ÁÈ»•Üƒ ¿•NŸoâéß."" §Q ÓŸ ÒxW_÷ŽâØ„êxâéß!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ ÒêÅßÜßéß. Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 9Ø‚éßÈ꽟 §¢·Ÿ §ß܃
26ÒéßIz Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''¥Õß΋r½ß¸… ΋Ä}ÓŸÜßâéß ¿„êS, ¥ÕßΟrÜßéß
¦Ø„éâß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß 27''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, Ó•âéß Z·ŽSfâ ¿‚½ß«tâ ú½ß¸Ò·„oÜßâéß Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. ½ŸÃˆY ÓŸ ú½ß¸ÁÜß
΋Ä}ÓŸÜßéß Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ¯½ß¸téßÇó ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY ÒéßÏx‹ âéߢǛ ÌòÜßCNŸoâéß. ½ŸÃˆ ð½ßÃé„ zß §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à‡
§úà‡Ø•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ¥âéß·ò¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß §½ßt¸ ÅŽ âéߢS ÒJÜó ©¢Ç‹Ò…. ½ŸÃ„éß Òéß^ÃâsÅŽ·• §úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸÁƒx
¿ŸÜƒ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ÁÄéß»„ÕóØ•éß Rá¸Ø„ê Y·Ž WÈCßÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Qéß ú½ß¸Õ®„éßÒ»„éß Ø‚éÈ꽟âéß
Üßâéß »„éÃß ¢ˆ S ZÒ… ÒêŃzÇé‹ Ì ß é„ Óß ŸsÒY ½ŸÃ„âéß¶í„ ¢ß Åßéß Ó•Ó• ¥Y QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß!
ÓŸsÄé.ß 28·ŸÒ…â ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚¯ŸtH, 10''¦ ÕßêÅß·„½ß¸… ú½ß¸Ò·„oÜßéß ½ß¸Î• ½ß¸Î• ÓŸ ú½ß¸ÁÜ߶„íß

'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß: ¥ÕßΟrÜéß ß ¿‚¯ŸtÄé.ß à‡¢W RÜßÓÜ«ß éß Ìzß é„ ¢ß ΋Y ¦ ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß
Ó•Y·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ ¦ÜßÓ߸x¢ ¿•Ø„éßâéß. ӕӕ΂`ÓŸ ¿‚¯ŸtÄéß. ·ŸY à‡¢W ܕ΋éß. »óÇ‹Üßéß ·„ÅßéßjΈÅßj¢ ¿•Óß«,
ÁÄé»ß é„ Ìß é„ ¢ß ΋Y ¿‚½t«ß Ì• ¥Îˆ Ì„½t¸ß ·„ ÁÈC XÄéÌß é„ ¢ß Έ!""" ú½ßÁ¸ Üßéß Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÓßΫ ½r‹ Ç¸ß Ò‹ ÜßÓ«ß ©¢Îˆ. ¥ØßéÌ ß • ½ŸÃ„éß
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¦ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½ß¸CHâ »óÇ‹ÜßQéß΋ ½ß¸Üßéß¿„Y ½ß¸†Ì„ ÒêÌ„ÿ¢ ½ß¸†Ó߸éßo
Òéß Ã ò·„ N ŸÃˆ Ø‚ é ß È ê½Ÿ ½Ÿ¶„ í ß a ÓŸ¶„ í ß ÓŸsÄéß. ½ß¸»„éßÝ„z¶„íß Õߢ·„ÒéßÅŽj ú½ŸÓ߸éßoÓŸsÄéß. 11Ó•âéß
13 RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éßâ ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ½ŸÃˆ QéßΈ·Ž XúÒ½‚éßñâ ÒÇ‹»„¢Ç‹z ½Ÿâ (à„úÌ„éß ïÓß`âx¢)
2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ZÒ… ÓŸ ̄Ľ߸…â §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸Ò·„o ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâY ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸téß. ï½ßâéß»‡H QÓ߸éßo¢Îˆ.
ÜßÌó ÒêŃzÇŸH. ¦ ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ½ŸÓß½o¸ ŸY·Ž ÓŸ ̄ý„ …¸ß â Ì„é߯®Ÿâéß ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ »óÇ‹ ¶„îH¯öÌ„éߢΈ.
ÒêŃzÇ‹Åߢ ܕ΋éß. ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß ÌŸÒéßéß ¿‚½ß¸t΋Üß¿„éß 12»óÇ‹ ¶„îHâ½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸Ò·„oÜßâéß, ''QéßÄéß
·òâs Rá¸Øê „ Ü• ¿‚½t¸ß éß¿é„ Óß ŸsÄé.ß ·ŸÒ…â ZÒ… ½ŸÃˆÌó »óÇ‹Ü߶„íß ½ß¸†Óß«â Õߢ·„ÒéßÅŽj °ÒéßØßéßx¢Îˆ?""" ¥Y
ÒêÅßzÇ‹ÒÜœâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téß: ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß. 13ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téß
'Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ ÒÄoÒê⢠Râ¢Ç›! 3ÓŸ Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ''Ó•âéß ·ó½ß¢¸ »‡ Ò…ÓŸsâéß. Qéß Qéßηˆ Ž Ó•Óò·„
ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚Õéß Ì
ß é„ Óß ŸsÇ‹é.ß Ì„é߯®Ÿâéß ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. Ó•âéß ·ó½ß¸C¢SÒ…ÓŸsâéß. Qéß
΋éßá¸j ú½ß¸Ò·„oÜß»„éß Qé߶„íß ·•Ç‹éß ÒéßêÇ‹éßÌ„éߢΈ. QéßÄéß Qéß QéßΈ·Ž ÁÇ›½Ÿâ ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. Ó•âéß ·ó½ß¸¢»‡Ò…ÓŸsâéß.
¦Ì„wÜßÓ• ¥âéßÓÃ¸ß Óˆ é¸ß Óoß ŸsÄé.ß QéßÃé„ ß Óß|¸ ½ßs¸ ΋Ã}„ ÓŸÜßÜó ¦·Ÿà‡âéßs¢Ç› ÒÇ‹»„¢Ç‹éßz ½ß¸Ç•Üƒ ¿•Óß« RéßÒéßwHs Ó߸Ä|
¿„êÓß«â ½ŸÓ߸o½ŸÜßâéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¿‚½ß¸téßÅßܕ΋éß. ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß! 14»óÇ‹Qéß΋ QéßÄéß ½ß¸Üßéß¿„Ó‚ñâ Õߢ·„
4'''´ §úà‡Ø• é ß Ü ß ê ! Z ú½ß ¸ Ò ·„ o Ü ß é ß , ¯ŸÇ‹ é ß Õ ß Ç › â ÒéßÅŽj ½ß¸…HÒêÄéß. ·ŸY Ó•âéß ½‚éßéßÌ„o¢ »óÇ‹Ó• ÓŸà„â¢
§¢Ç‹zÜó ½ß¸Ã„éß»‚Ì•o »„éߢÅß â·„a܃z Ò…¢ÅƒÃ„éß. 5\ÅßÜßéß ¿•NŸoâéß. ΟYY ¶„îÜß»òÇ‹ÌŸâéß. ¦ »óÇ‹ Qéß Qéß΋
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 13:15-14:9 936
23
½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß ·ŸÒ…â §·„ Qéß΋Åß QéßÄéß ½ß¸Y·ŽÃŸY ΋Ä}ÓŸÜßâéß
»„éßÈoNŸoÄéß. 15»óÇ‹Qéß΋, ¦ »óÇ‹¶„íß ½ß¸†Ì„ ½ß¸†Óß«â ¿„êNjÄéß. QéßÈ·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ »‡Ã„ÇšÜßéß ¿•Ø„éßÄéß. Qéß
½ŸÃˆQéß΋ ÓŸ ·ó½ß¢¸ ¿„ê½ßÅ ¸ ¢ß ½ß†¸ È¿
o •NŸoâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ,ß à„¶„íßoÜß âéߢǛ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß Ã„·ŽäNŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß
'»óÇŸ ܕ΋éß, »óÇ‹¶„íß ½ß¸†Ì„½ß¸†ðÓß ½ß¸Y ½ŸÝ„ê{ ܕÄéß" QéßÄéß ââéßs Ø‚éßÈ꽟 ¥Y Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß."""
¥Y Ó•â¢Åƒâéß.
16''¨ Rá¸Ø„êÜßZs §úà‡Ø•éßÜßéßÜó Ò…âs Îò¢»„ 14 §úà‡Ø•éÜß éß ß ï½ßÎÜq‹ Üß ó ·ò¢Ì„ÒéߢΈ ÓŸ Ò΋¶q í„ ß
Ò¿ŸfÄéß. ½ŸÃ„éß ÓŸÌó ÒêŃzÇŸÜßY ÓŸÒ΋q
ú½ß¸Ò·„oÜ߶„íß Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß. ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¶„îÄéßfÓŸsÄéß. 2¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa
ú½ß¸ÁÜßÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê, à‡¢W Ó‚Üß·ò¢Åßéߢ΋Y ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éßâ ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
3''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ZÌó ÒêŃzÇŸÜßY
¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY à‡¢W ܕ΋éß."" ¨ Rá¸Ø„êÜßZs ÓŸ
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ò¿ŸfÄé.ß ½ŸÃ„éß ÓŸ Óßܸ @ ß ·óÄÒéßY Yâéßs ¥Ç‹»Å „ ƒY·Ž
17Ε҅Njéß ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Ò¿ŸfÄéß. ·ŸY ¨ Òéßâéßá¸éßxÜßéß §¢·Ÿ ÙØ„éß½‚éßñâ
§úà‡Ø•éßÜßéßÜó Ó߬oÿ ú½ß¸Ò·„oÜß Rá¸Ø„éߢ ¿„êÇ‹éß. ¨ Rú»„@Üßâéß ·„HCÒ…ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
¦Ç‹ ú½ß¸Ò·„oÜßéß ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ÒêŃzNjÄéß. ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸t ·ŸÃ„˽‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½ŸÃˆ¢·Ÿ RNjӟNjܕ΋éß. ¦
΋Üß¿„éß·òâs½• ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸téß̟Äéß. ·ŸÒ…â ZÒ… ÓŸ Rú»„@Üßâéß ½ŸÃˆ¢·Ÿ ½ß† ¸ PÓßê ¸ Óo • Ò…ÓŸsÄé.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz
½ß¸·Ÿäâ ½ŸÃˆ·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇŸH. ½ŸÃˆ·Ž ZÒ… ¨ ½ŸÃ„éß ÓŸ Óßܸ @ ß ·òÄ¶í„ ß ÃŸÒÜßÓâ«ß ¥ÒÓßø ¢„ °Òéßé¢ß Έ?
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtH. 18ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ ½ŸÃˆ ú½ß¸à„sÜ߶„íß Ó•âéß Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯Ÿt܃? ¥ÒÓ߸Ä¢
Ä·¢„ »‡ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ´ Óßÿo¬ ܃ß, Qéß¶í„ ß ·•Çé‹ ß ÁÄé»ß é„ ß Ü•Î‹éß! 4¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ³·„ Ó߸Òêϟ⢠§NŸoâéß.
Ì„éߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¿•Ì„éßÜßQéß΋ ϋÈ¢¿„ŃY·Ž QéßÄéß ¥Îˆ Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Žä¢¿„Åߢ! ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ZÒ…
»„éßÇ‹mÜßÌó ·„¢·„ËŸÜßéß ¶„íßNj̟Äéß. ú½ß¸ÁÜ߶„íß ·ŸÒÜßÓß«â ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯ŸtH, 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §ß܃ ¥¢Åßéß
Ä·„Ä·ŸÜß Ì„ÜÒéßéßÓ߸éß»„éßÜßéß ú½ß¸Ì•x·„¢»‡ Ì„Ø„êÄéß ÓŸsÇ‹éß: §úà‡Ø•éßÜßé߶„íß ¿‚¢Îˆâ ½ŸÇ‚ÒÇ‚`ÓŸ ³·„ ú½ß¸Ò·„o
¿•NŸoÃé„ .ß ¥ÒZs ú½ßÁ¸ Üß ORÌŸÜßâéß ·„Åéß Õjß ƒÅßÜz ó Ò…¢¿• Ò΋q¶„íß ÒSf ÓŸ Ó߸Üß@ ·óÈ̕, ¦ ú½ß¸Ò·„o ½ŸY·Ž
ÒéßUÒéß»„Üß ÒÓ߸éßoÒ…ÜßY QéßÄéß ¿‚ÕßéßÌ„éß ÓŸsÄéß. Qéß Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸tÇ‹éß. ÓŸ^·` Ó•Ó• ¦ Òx·Žo ú½ß¸à„s¶„íß
úÕßÌ„é߶„íß΂ÄéßÒ… ·óÓ߸¢ ú½ß¸ÁÜßâéß Qéß ÒÜßÜßÜó ½•Ó߸éß Ó߸ÒêÏŸâRéßNŸoâéß. ¦ Òx·Žo Ì„â ÙØ„éß½‚éßñâ Rú»„@
·ò¢ÅßéßÓŸsÄéß! 19Ó•âéß Òéßéß¹ßéßxÇ‹âéß ·ŸâY ú½ß¸ÁÜßéß Üßâéß ·„HCÒ…ÓŸs, Ì„â ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß ·ŸÃ„˽‚éßñâ ÒÓ߸éßo
⽕éßw܃ ½ŸÃˆY QéßÄéß ÒéßÕ®„xï½ßÇ‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. »„éßï½ßtÇ‹éß Ò…Üßâéß ÎŸSÒ…¢SÓŸ, ¥Ì„ÇŸ Rú»„@ßϋ⠿•Óß«ÓŸ,
C¢ÁÜß ·óÓ߸¢, ½ß¸^ÅßjÇ‹éß ¥âs¢ ·óÓ߸¢ QéßÉ ½ß¸âéßÜßZs Ó•âÌ„Y·Ž Ó߸ÒêÏŸâRéßNŸoâéß. ½ŸYÒ΋q ¥½ß¸RÌ„ÿ Rú»„@
¿•Ó߸êo ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸ¶„íß ÒxW_ö„íßÜßéß»‡ ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ÜßéßÓŸs Ó•âÌ„YÌó ÒêŃzÇ‹ÌŸâéß. 5¯¢Î‹éß·„⻇ Ó•âéß
ÓŸ ú½ß¸ÁÜ߶„íß QéßÄéß ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜßâéß ÌŸ·„·óÄéß¿„éßÓŸsâéß. ½ŸÃˆ Z¿„
¶„îÇŸ ¥ÕßΟrÜßéß RâŃY_· §á¸j½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ÕßÌ„·„ ½‚éßñâ Rú»„@Üß ·òĶ„íß ½ŸÃ„éß ââéßs RÇ›Sï½ßÅŽjÓŸ,
ÒÜßÓß«â ú½ß¸ÁÜßâéß QéßÄéß ¿„¢½ß¸…Ì„éßÓŸsÄéß. ¿ŸÒÒÜßÓß«â Ó•âéß ½ŸÃˆY úð½ßRéßÓ߸éßoâsÅßéßz ¿„ê½ß¸Î‹H¿Ÿâéß."
Òéßâéßá¸éßxÜßâéß QéßÄéß OR¢¿•Üƒ ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. 20·ŸÒ…â 6''·ŸÒ…â §úà‡Ø•éÜ ß éß ß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ·Ž ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨Üƒ»„éß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, QéßÄéß ¿‚½t¸ß éß. ½ŸÃˆÌó §Üƒ ¥ÓŸH, 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ÕßÅßjÌó ·„¢·„ËŸÜßéß ·„ÅŽj ú½ß¸ÁÜßâéß S·Ža¢¿„é߶„íߢÅßéß °Réß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsNj⻇: ÓŸ Ò΋q¶„íß WÈC ĢǛ. Qéß
ÓŸsÄéß. ·ŸY Ó•ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß RÇ‹éß΋Üß ¿•NŸoâéß. ¦ ¥½ß¸RÌ„ÿ Rú»„@Üßâéß ÒΈH½•Ø„éߢǛ. ¦ ÕßêÅß·„½ß¸…
·„¢·„ËŸÜßéß Qéß ¿•Ì„éßÜß âéߢǛ ܃C ¯ŸÃ„½•NŸoâéß. Ε݄҅{ß âéߢǛ ΋êÄ¢·„¢Ç›. 7° §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÇ‹éß
¥½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß Qéß âéߢǛ RÒéßéß·Žo ¯ô¢Î‹éß̟Äéß. »‡Y, §úà‡Ø•éßÜßéßÜó YÒÓß«¢¿• ½ß¸Ã„ΕLØ„éßéßÇ‹éß»‡Y ÓŸ
½ß¸¢ÁÄ¢Üó âéߢǛ ¯CȯöØ•éß ½ß¸¶„íßä܃z ½ŸÃ„éß Ò΋¶q í„ ß Óßܸ @
ß ·óÈÒðÓß,o ½ŸY·Ž Ó•âéß ÓßÒ¸ êÏŸâ RéßNŸoâéß.
Ò…¢ÅƒÃ„éß! 21Ó•âéß ½ŸÃˆ ÒéßéßÓ߸éß»„éßÜßâéßß S¢S½•NŸoâéß. ¥Ì„âéß ¥½ß¸RÌ„ÿ Rú»„@Üßâéß ·„HCØ„éßéßÓŸs, Ì„âéß
Qéß Î‹éßá¸jà„·Žo âéߢǛ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹ÌŸâéß. Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ·ŸÃ„·„½‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¥Ì„âéß
Õóâéß âéߢǛ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß Ì„½ß«t¢¿„é߶„íߢŃÄéß. Ó•Ó• Ο¿„é¶ß í„ Óß Ÿs, ¥Ì„âéß Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢SÓŸ, ¥Ì„Y·Ž
Ø‚éßÈ꽟âY ¥½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. Ó•âéß Ó߸ÒêÏŸâ RéßNŸoâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž¿•f Ó߸ÒêÏŸâ
22'''ú½ß¸Ò·„oÜœñâ QéßÄéß ¥Ó߸̟xÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÄéß. RéßΈ: 8Ó•ÓŸ Òx·Žo·Ž ÒxW_÷ŽâÒ…ÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸYY
Qéß ¥ÕßΟrÜßéß ÒéߢS Òx¶„íßoÜ߶„íß ÕƒÏ‹ ·„Üßéß»„Á•NŸoØßéß. ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. §Ì„Ä ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß ¥Ì„Çò·„ ©ÎŸºÃ„Ë»‡
Òé¢S ú½ß¸ÁÜßâéß ÕƒÏˆ¢¿„Åߢ ÓŸ¶„íß §á¸j¢Ü•Y ½ß¸Y! Réß»„éßÜßéßÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßÌ„YY ¿„êÓß« âÒ…|̟Äéß. ÓŸ
΋éßá¸j ÁÓŸYs QéßÄéß ÕßÜ߽߸Èf, ½ŸÃˆY ú¯öÌ„€UNŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹xâéߢǛ ¥Ì„YY ÌòÜßCNŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß
½ŸÃˆ âÇ‹ÒÇ›·â„ éß ÒêÄéfß ·óÒéßY QéßÃé„ ß ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½t¸ß Äé.ß Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß! 9°
QéßÄéß ½ŸÃˆ ú¯ŸËŸÜßâéß Ã„·Žä¢¿„ŃY·Ž ú½ß¸Ø„éßWs¢¿„Äéß! ú½ß¸Ò·„oØ•éß»‡Y ÒéßêÄb¢»‡ Ì„â Ó߸|¢Ì„ Ó߸ÒêÏŸâRéßðÓßo,
937 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 14:10-15:4
¥Ì„Ç‚¢Ì„ ÒéßêÄéßbÇó Ó•âÌ„Y·Ž YÄê½ß«NŸoâéß! ¥Ì„Y·Ž ÓŸ OÒ ú½ß¸ÒêË¢»‡ §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜß ú¯ŸËŸÜßâéß »‡Y,
ÒxW_÷„¢»‡ ÓŸ à„·ŽoY RYØ‚êCNŸoâéß. ¥Ì„YY ÓŸà„⢠̄Òéß Ó߸|¢Ì„ ¶„íßÒêÄéßÜß, ¶„íßÒê^ÃoÜß ú¯ŸËŸÜßâéß »‡Y
¿•Óß«, ÓŸ ú½ß¸ÁÜœ`â §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß âéߢǛ ¥Ì„YY ·Ÿ¯ŸÇ‹Ü•Ã„Y ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß. ¦ ¿‚Ç‹mÎ•à„¢ ÓŸà„â¢
ÌòÜßCNŸoâéß. 10·ŸÒ…â, Ó߸Üß@ ·òĶ„íß ÒSfâ Òx·Žo, ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
Ó߸ÒêÏŸâ RéßSfâ ú½ß¸Ò·„o, §Î‹qÃ„ê ³_· K·„䶄íß »„éßÈ؄éß Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
̟҅Äéß. 11¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ΟYÒÜßz ¦ ú½ß¸Ò·„oÜßéß ÓŸ 19Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ܕΟ, ¦ Î•à„¢

ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸ¶„íß Î‹êÄ¢ ¿•Ø„é߶„íߢǟ ¦C¯ö̟Äéß. Qéß΋ ³·„ ½Ÿxψ ú½ß¸Õßܕ܃ Ó•âéß ¿•Ø„éßÒ¿„éßf. ¦
̄Ο|ß, ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßÜó ¥½ß¸RúÌ„Òéßéß ú½ß¸ÁÜß Qéß΋ ÓŸ ·ó½ß¸¢ ¶„íßÒéßwÈNŸoâéß. ¦ ßÁx¢
·Ÿ¶„í¢ÇŸ ¦C¯ö̟Äéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÓŸ ú½ß¸Ì•x·„ âéߢǛ ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃZˆ , ½ßà¸ é„ Òß …ÜßYsÅŽZ Ó•âéß ÌòÜßC¢S
ú½ß¸ÁÜß̟҅Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ Ε҅NjâÒ…ÌŸâéß.""" ¨ ½•NŸoâéß. 20³·„½•Ý„ ÓóÒºéß, ΟYØ•éßÜßéß, Ø‚êÕßéß
Rá¸Ø„êÜßZs ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ YÒÓß«ðÓßo, ¦ Òéßéß»„éßcÄéß Òéßâéßá¸éßxÜßâéß Ó•âéß
12½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß WÈC RY Ä·ŽäNŸoâéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß ÒéߢS Òx¶„íßoÜßéß. ¦
½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, 13''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Òéßéß»„éßcÄê Ì„Òéß ú¯ŸËŸÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·ó»„ÜßÄéß. ·ŸY,
ââéßs ÒΈHï½ßÅŽjâ, ÓŸ ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢¿•Óß«â ° Εà‡âs ÓŸ ¦Ì„w NŸ·äŽß»‡ ½ŸÃ„éß §Ì„Ä ú½ß¸ÁÜßâéß »‡Y, ½ŸÃˆ
ØßéßÓŸ Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¦@Ä Ó߸Ľ®ß¸ÃŸÜßâéß Óß|¸ ¢Ì„ ·òÇ‹é¶ß í„ Üß âß é, ¶„íÒß ê^ÃoÜâß éß »‡Y Ä·¢äŽ ¿„ÜÕ é„ !ß ""
YH½ß« ½•NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ·„ÄéßÒ… ·ŸÜߢ Ľ߫t¢S, ¦ Î•à„ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
ÁÓŸÕ®ƒY ½ß¸à„éßÓ߸¢½ß¸Î‹âéß ÌòÜßCNŸoâéß. 14¦ Î•à„¢Üó 21ÒéßIz ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß ½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ RÏ‹¢»‡

ÓóÒºéß, ΟYØ•éßÜßéß, Ø‚êÕßé* YÒÓß«Ó߸éßoâs½ß¸tÅŽ·• ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''·ŸÒ…â Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ½ßø Óˆ Wp«ß ¯¢Ì„ ΟÄéß
ΟYY Ó•âéß K·ŽNä Ÿoâéß. ¦ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ½ŸÃˆ ÒéߢS̄⢠ˢ»‡ Ò…¢ÅßéߢÎó ¦ÜóS¢¿„éß. ¦ ÓŸÜßéß»„éß Ã„·ŸÜß
¿•Ì„ ½ŸÃˆ ú¯ŸËŸÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹é·ß ò⻄ÜÃß é„ .ß ·ŸY ½‚ééß Ì ß ¢o„
K·„äÜßâê ¦ ⻄Ä¢ QéßΈ·Ž ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß! ¦ ⻄Ä¢
Εà‡Ys ½ŸÃ„éß Ã„·Žä¢¿„ܕÄéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 QéßΈ·Ž à„úÌ„éßïÓß`ÓŸxÜßâéß, ·ŸäÒêYs, Ãó»‡Üßâéß, ·„ëƒÃ„
¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Òéß뻇Üßâéß ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. ¦ ßÁx¢ âéߢǛ ú½ß¸ÁÜßâéß,
15Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ Ì‚HØ„éßÁ‚¯ŸtÇ‹éß: ''ܕΟ, ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß ¥¢Î‹ÃˆZ ÌòÜßCNŸoâéß! 22·ò¢Ì„ÒéߢΈ
Ó•âéß ¦ ßÁƒxY·Ž ·„ëƒÃ„ Òéß뻇Üßâéß ½ß¸¢½ß¸Ò¿„éßf. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¦ Î•à„¢âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß ¶„íߢŃÄéß. ½ŸÃ„éß
Á¢Ì„éÒß …Üßéß ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃZˆ ¿„¢½ß½« •Øé„ Òß ¿„éfß . ¨ ·„ëƒÃ„ Ì„Òéß ¶„íßÒêÄéßÜßâéß, ¶„íßÒê^ÃoÜßâéß XÓ߸éß·òY Z
Òéß뻇Üß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¦ Î•à„¢ »„éߢǟ ¯Ò|Äê Óß@¸ Ø„é¢ß ·òÄ¶í„ ß ÒNŸoÃé„ .ß YÁ¢»‡ ½Ÿ^â̄ ¿‚ǽm‹ ŸÃó
ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•Ø„éßÄéß. 16³·„½•Ý„ ¦ Î•à„¢Üó ÓóÒºéß, Zҽ߸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÒ…. Ó•âéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
ΟYØ•éßÜßéß, Ø‚êÕßéß YÒÓß«Ó߸êoÒ…¢_Åß ¦ Òéßéß»„éßcÄéß Qéßη‹ Ž Ľt«ß ¢¿• ·„MŸjÜâß éß »„êÈf ZÒ½ßt¸ éßÇé‹ ß Ø‚êS¢S
ÒéߢS Òx¶„íßoÜßâê Ó•âéß Ã„·ŽäNŸoâéß. ¦ Òéßéß»„éßcÄéß Òéßâéß ¥R ½ŸÃˆ·Ž Ì„C⽕âY ZÒâé߶„íߢŃ҅. 23ZÒ… ½ŸÃˆ
á¸éßxÜßê Ì„Òéß ú¯ŸËŸÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·ó»„ÜßÄéß. ÓŸ OÒ OÒâ RÏŸÓŸYs, ½ŸÃ„éß ¿•ðÓß ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßâéß ¿„êNŸoÒ….
ú½ß¸ÒêË¢»‡ ½ŸÃ„éß §Ì„ÄéßÜß ú¯ŸËŸÜßâéß »‡Y, ·„ZÓ߸¢ Ó•ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß K·Žä¢¿„ŃY·Ž Ì„Câ ·ŸÃ„ËÒéßéßâsÅßéßz
½ŸÃˆ ¶„íßÒêÄéßÜßâéß, ¶„íßÒê^ÃoÜßâéß »‡Y Ä·Žä¢¿„ܕÄY ZÒ… ¥½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃ҅."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Yà„fØ„éߢ߻‡ ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß! ¦ ¿‚Ç‹mÎ•à„¢ ÓŸà„⢠؂éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
17Ε҅Njéß ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ܕΟ, Ó•âéß
15 ÒéßÄÜß Î•Ò…Y ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ.
¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''´ âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
¥Ç‹RÜó âÈ·Ž Ì‚Sfâ Sâs ·òÒéßwÜß ·„ÓŸs úΟ·äŸ
X»„ ½ß¸…ÜßzÜßéß °½‚éßñÓŸ RéßâsÒØßéß⽟? ·ŸÎ‹éß! 3úΟ·äŸ
à„úÌ„éïß ÓßÓ` ŸxYs ¦ Εࢄ Qéßηˆ Ž ½ß¢¸ ½ßÒ¸ ¿„éfß . ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ß
¦ ßÁƒxYs ÓŸà„⢠¿•NŸoÃé„ .ß Î•à¢„ Üó Ò…âs Òéßâéßáé¸ xß ÌóÅÜß*ßâéߢS Ì‚Sf⠽߸…ÜßzÜßâéß ° ½ß¸Y^·`ÓŸ ZÒ…
Üßâéß, Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ÌòÜßC¢S ½•NŸoâéß. 18ÓóÒºéß, RYØ‚êC¢¿„»„Üß½Ÿ? ܕ΋éß! ¦ ·„^Åßjâéß ¯ŸúÌ„Üßéß
ΟYØ•éßÜßéß, Ø‚êÕßéß ¥·„aÇ‹ Ò…¢_Åß, ¦ Òéßéß»„éßcÄéß Ì„CH¢¿•ÃŸÅßÜß^·ñÓŸ ZÒ… RYØ‚êC¢¿„»„Üß½Ÿ? ܕ΋éß!
4ú½ß¸Á܃ ½ß¸…ÜßzÜßâéß _·ÒÜߢ Y½ß¸téßÜó ½•NŸoÄéß. ·òYs
ÒéߢS Òx¶„íßoÜßâéß Ó•âéß Ã„·ŽäNŸoâéß. ¦ Òéßéß»„éßcÄéß Òéßâéß
á¸éxß Üßê ½ŸÃˆ ú¯ŸËŸÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹é·ß ó»„Üéß »ß é„ Ì ß ŸÃ„é.ß ·ŸY,
½ß¸…ÜßzÜßéß ^âNjéß SÒÄ܃ ÒéߢNjéßÌ„ê ÒéßÏ‹x Õ®ƒ»„¢ ¯ô»„
·„Réßw âÜßÕz Çß Ì ‹ ŸØßé.ß ¥¢Ì•»‡Y ½ß…¸ ÜßÜz éß ß ½ß† ¸ È»o ‡ Ì„»é„ Üß
ÓóÒºéß, ΟYØ•éßÜßéß, Ø‚êÕßé ¨ Òéßéß»„éßcÄéß ú¯ŸTâ Õ
ß Çß Ò‹ …. ¦ Óß»¸ ¢„ ·ŸH⠽߅¸ ÜßÌz ó Z½•½‚éñß ÓŸ ¿•Øé„ »ß Ü„ ½ß Ÿ?
·ŸÜ߽߸… Òéßâéá¸éßxÜßéß. QÄéß ÒéߢSÌ„ÓŸY·Ž, Ì‚HR Ì•ÅßÜ߶„í
ú½ß¸Ó߫Έr ¿‚¢Îˆâ½ŸÃ„éß. ÓóÒºéß, Ø‚êÕßéßÜ߶„í ¿‚¢Îˆâ ·„Í‹Üßéß
Õ‚ñ[Üßéß ú»„¢Í‹Üó ©ÓŸsØßé.ß ÎŸYØ•éÜß éß âß éß »„éÃß ¢ˆ Sâ ·„ÍÜ‹ éß ß úΟ·„ä ÌóÅß ¥Ó•·„ ½ß¸ÃŸxØ„êÜßéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß Î•Ò…Y
ßÓß÷MŸúÒê Ä¿„âÜóz ÜßÕ®„xÒéßÒ…ÌŸØßéß. Ø‚éßéß·a„ úΟ·ä„ÌóÅß ¥Y ½ß«H¿ŸÃ„éß.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 15:5-16:19 938
5¦ ½ß ¸ … Üß z ·ŸÜß · „ Òéß é ß ¢ ΋ é ß ÎŸYÌó ZÒ… °Qéß â»„sÌŸ|Ys ·„½ß«t½•à‡âéß. Yâéßs R½ŸºÒêNjŃY·Ž
¿•Ø„éßÜ•·„¯öÌ•, YÁƒY·Ž ¥Îˆ ·ŸHâ ̄Äéß½ŸÌ„ ΟYÌó ¥Õ®Ø „ é„ Rß éß¿Ÿfâéß. ZÌó ³·„ ¥¢D·ŸÃŸY·Ž* Ò¿Ÿfâéß.
ZÒ… °Réß ¿•Ø„éß»„ÜßÒ…! 6·ŸÒ…â úΟ·äŸ ÌóÅßÜó ¥¢Ì•; ZÒ… ӟΟYÒØ„êxÒ…."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Ì‚Sf⠽߸…ÜßzÜßê _·ÒÜߢ ¥Ç‹RÜó Ì‚Sf⠽߸…ÜßzÜß Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 9''Ó•âéß Yâéßs
ÒêΈ_à ҅¢ÅƒØßéß. ú½ß¸Á܃ ½ß¸…ÜßzÜßâéß Y½ß¸téßÜó ZÅŽÌó ·„Ç›»‡âéß. Z Ä·ŸoYs ·„Ç›»‡âéß. Z ҢŎ·Ž
½•NŸoÄéß. Y½ß¸téß ½ŸÅŽY ·ŸHf½•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Î•Ã„·„¢»‡, ¿„ÒéßéßÄéß ÃŸà‡âéß.10* Z¶„íß ¥¢Î‹½‚éßñâ ÕßÅßjÜßéß, ½‚éßÌ„oY
Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s ú½ßÁ¸ Üßâéß Ó•âéß ¥CsÜó ¿„Ã„w½ß¸… ¯ŸÎ‹Ã„·„äÜßéß §¿Ÿfâéß. Ó•âéß Z¶„íß ÓŸÃ„Ìó ³·„
½ßǸ ½‹ •NŸoâéß!"" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ì„Üß·„Åßéßj, Õ®„éßÁƒÜßQéß΋ ½•Ó߸éß·òÓ• ½ß¸Åßéßj ÕßÅßjâéß
¿‚¯ŸtÇ‹é.ß 7''¦ ú½ßÁ¸ Üßâéß Ó•âéß K·ŽNä Ÿoâéß. ·ŸY ½ŸÃˆÜó §¿Ÿfâéß. 11½ßÒ« éßwÅß Z¶„íß ·òYs ¦Õ®Ã„ Ë „ ŸÜßéß §ß¿Ÿfâéß.
·ò¢Ì„ÒéߢΈ ½ß¸†Ãˆo»‡ ·ŸÜßY ½ß¸…ÜßzÜß Ò¢ÅŽ½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß Z ÒéßéߢÁ•Ì„éßÜ߶„íß ·„Ǜ؄êÜßéß ÌòÇ›»‡âéß. Z ½‚éßÇ‹Üó
K·Žä¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. ¥¢Ì•»‡Y ½ŸÃ„éß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éß Õߢ»‡Ã„éß @Ä¢ ½•à‡âéß. 12Z¶„íß Òéßé߶„íßa½ß¸…Ç‹·„ ¿‚R·Ž
ÕßÇË é„ .ß Ó•âéß ¨ ú½ßÁ¸ Üßâéß K·Ž¢ä ¿„Å¢ß ZÒ… ¿„êNŸoÒ…. ΋éß΋éßqÜßéß, Z Ì„Ü߶„íß ·ŽÃ‰ÅßÒéßéß ¥Òéßßfâéß. 13ZÒ…
¦ K·Ž¢ä S¢Îˆ Ø‚éÈ ß ê½ŸØ•éß ¥Y ¶„îÇŸ ZÒ… Ì‚Üéß Óß é¸ß ϋ∠Sâ ½‚¢Ç› Õߢ»‡Ã„éß ¦Õ®Ã„ Ë „ ŸÜßÜóâéß; ӟÄ, ½ßÅ ¸ éß ,jß
߶„íߢŃ҅! 8ú½ß¸ÁÜßéß ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅zâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿• ¶„íßÅßéßj½ß¸Y Òú¯ŸoÜßÜóâéß ZÒ… ¯¢Ìó ¥¢Î‹¢»‡ ·„Yt¢
YRéßÌ„o¢ ââéßs ÒΈHï½ßÅŽjâ ·ŸÃ„Ë¢»‡, Ó•âéß ¦ ¿ŸÒ…. ZÒ… Réß·ŽaH RÜß齂`â ¦@Ä¢ WÓŸsÒ…. ZÒ…
ßÁƒxYs ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß."" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Òéß@ Nõ¢Î‹Ã„xÒWÒØ„êxÒ…. ZÒ… ßˎ ÒØ„êxÒ…!
14ZÒ… ¥¢ÎŸY·Ž ú½ß¸Ó߫Έr ¿‚¢ÎŸÒ…. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß
¦ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.

16 ÒéßÃó ½ß¸ÃŸxØ„éߢ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß


RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éßâ ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â
Yâéßs ¥¢Ì„ ܃ÒËxÒW»‡ XÈfΈΟqâéß!"" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â`
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
15Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''·ŸZ ZÒ… Z

Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„Ä ӕßÜß Rá¸Øé„ ¢ß Ì‚HØ„éÁß ‚½t¸ß éß. 3ZÒ… §Üƒ ¥¢ÎŸYs âÒéßéßw·óÒÅߢ ú¯ŸÃ„¢[×¢¿ŸÒ…. Z¶„íßâs
¿‚¯ŸtH, 'Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÒéߢS ð½ßÄéßâéß ZÒ… RYØ‚êC¢¿„é߶„íߢÅßê, ZÒ… ÓŸ
¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éßÌé„ Óß ŸsÇ‹é:ß Z ¿„Ãúˆ Ì„½‚½` …¸ß ³·„NŸÃˆ ½ß¸Åßz Rà‡|Ó߸ ½®ß¸êÌ„¶„íßÜßéß»‡ Ò…ÓŸsÒ…. Z ½ß¸·„a»‡
¿„êÇ‹é.ß ZÒ… ·„ÓŸâéßÜó ÁYw¢¿ŸÒ…. Z Ì„¢úÇ› ¥½‚êÉ ½‚Ý•z ú½ß¸W½ŸY ½ß¸Åßz Z½ò·„ ½•à„xÒÜœ ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ…. Z^·`
Ø„éßéßÇ‹éß. Z Ì„Hz UXoØ„éßéßßÜßéß. 4Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ZÒ… ½ŸÃ„¢Î‹Ã·ˆ • ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢¿„é¶ß í„ Óß ŸsÒ…! 16Z ¥¢Î‹½‚éñß â
ZÒ… ½ß¸…ÅŽjâ ÃóEâ Z ÕòÇ‹éßm ·óØ„éßŃY·Ž ³·„aÄéß ÒúNŸoÜßâéß XÓ߸éß·òY, Z ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃Üßâéß ¥Üߢ·„
¶„îÇŸ Ü•Ãé„ .ß Yâéßs à„éÕß ÿ„® ½ßø f„ ŃY·Ž Z Qéß΋ ¯Ò|Äê È¢¿„ŃY·Ž ZÒ… ½ŸÅŽY RYØ‚êC¢¿ŸÒ…. ¦ Ó߸p܃
©½ß¸téß ï½ßÅŽj NŸs⢠¿•Øßéߢ¿„ܕ΋éß. Z¶„íß ¯Ò|Äê ÜßÜó Z½ò·„ ½•àx„ ÒÜœ ú½ßÒ¸ È¢o ¿ŸÒ…. Z ½ß·¸ a„ »‡ ÒSfâ
¯ôWo»„éßÇ‹mÜßéß ¿„éßÅßjܕ΋éß. 5Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ZÒ… ú½ß ¸ W ½ŸY·• Yâéß s ZÒ… Óß ¸ Ò éß Ã ˆ t ¢¿„ é ß ¶ „ í ß Ó ŸsÒ….
17½ß « Ò éß w Åß Ó• â éß Z·Ž S fâ RÜß é ß ½ ‚ ` â ¦Õ® „ à „ Ë ŸÜß â éß
¥½ß¸téßÇ‹éß ³¢ÅßÈΟâÒ…. Z ·òĶ„íß ¯Ò|Äê Ճϋ
½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß. Yâéßs »„êÈf ¯Ò|Äê úà„΋r XÓ߸éß·óܕ΋éß. Xà‡Ò…. ¦ ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßâéß ·„ÈC¢S ½ß¸…Äéßá¸éßÜß
Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• ê, ZÒ… ½ß…¸ ÅŽâj ÃóEÓ• Z Ì„HÎz ¢‹ úÇ‹éÜß éß ß Rú»„@Üßéß ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž RYØ‚êC¢¿ŸÒ…. ï½ß»` ‡ ½ŸÅŽÌó
Yâéßs ¯ô܃Üóz ¯ŸÃ„½•à‡Ã„éß. ZÒ… ¥½ß¸tÅŽ·Ž §¢·Ÿ ZÒ… Òx[׿„È¢¿ŸÒ… ¶„îÇ‹! 18̄Äéß½ŸÌ„ ¥¢Î‹½‚éßñâ
Ä·„o¢Ìóâéß, ÒêRÌóâéß ·„½ß¸tÕßÇ› ©ÓŸsÒ…. ÒúNŸoÜßéß XÓ߸éß·òY ¦ Rú»„@Ü߶„íß Î‹éßÓ߸éßoÜßéß Ì„Ø„êÄéß
6'''¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Ó• â éß (Ε Ò …Ç‹ é ß ) ¥Åß é ß » ‡ ½‚ Ý „ é ß z ¿•à‡Ò…. Ó•âéß Z·ŽSf⠥̄Ão é„ Üß éß ,ß NŸ¢úՃˎ XÓßé¸ ·ß òY,
¿„éßÓŸsâéß. ZÒ… Ä·„o¢Üó Ì„âéßs¶„íߢÅßê ¥·„aÇ‹ ½ŸÅŽY Rú»„@Üß Òéßéߢ΋éß Ò…¢¿ŸÒ…. 19Ó•âéß Z¶„íß
½ß¸Ç›Ò…¢Ç‹Åߢ Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ZÒ… Ä·„o¢Ìó ·„½ß¸tÕßÇ› Ãò^Åßj, Ì•Ó‚, âêÓ‚ §¿Ÿfâéß. ·ŸY Ó•YSfâ ¦@ß
Ò…ÓŸsÒ…. ·ŸY Ó•âéß, ''ZÒ… ÕßÌ„é߶„íß»‡·„!"" ¥Y âs¢ÌŸ ZÒ… Z Rú»„@Ü߶„íß Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÒ…. Z
¥ÓŸsâéß. ¥Ò…âéß. ZÒ… Ä·„o¢Ìó ·„½ß¸tÕßǛӟ҅. ·ŸY, ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üß Ì„ë½ß«o·òĶ„íß ZÒ… ½ŸÅŽY ÒéßÓó
''ZÒ… ÕßÌ„é߶„íß»‡·„!"" ¥Y Ó•âÓŸsâéß. 7¯ôÜߢÜó ºÃ„½‚éß`⠽߸ÈÒéßÝ„¢»‡ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÒ…. ¦ ÕßêÅß·„½ß¸…
½‚ééß ·ß a„ ܃ ZÒ… ï½ßûˆ •Å¢ß ΋é¶ß í„ ß Ó•âéß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¿•à‡âéß.
ZÒ… ¥Üƒ, ¥Üƒ ï½ßÈ»‡Ò…. ZÒ… ·„âx·„ÒØ„êxÒ….
¥¢D·ŸÃ„¢ ¥¢D·ŸÃ„¢ ¶„íΈÈâ΋⻇ R½Ÿ@Y·Ž ú½ß¸ÏŸâ¢
ZÒ… ÕéßéßÌ„éÒéßWÒØ„êxÒ…. Z ¿„âéßsÜßéß ï½ßÈ»‡Øßéß Z ÁÈCâ΋Y ¥Ã„p¢. ΉY·Ž Ε҅Njéß §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßÌó
Ì„Üß ½‚¢úÅßéß·„Üßéß ï½ßÈ»‡Øßéß. ¥ØßéßÓŸ, ZÒ… §¢·Ÿ ¶„í΋éßÄéßf¶„íâs ³½ß¸t¢Î‹¢ ¥Y ¶„îÇ‹ ¥Ã„pÒéßÒ…Ì„éߢΈ.
⻄s¢»‡ Έӽ¸ß ‚ééß Üß Ì ß ó ©ÓŸsÒ…. 8Ó•âéß Yâéßs ̕ïˆ ŸÃ„
10-13 Ò¿„âÒéßéßÜßéß 10âéߢǛ 13Ò Ò¿„⢠ÒĶ„í §Sfâ
¿„êà‡âéß. úð½ßÒé߶„íß Ì„Câ ÒØ„éßÓ߸é߀ Z¶„íß ÒSfâÅßéßz
ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ½ß¸RúÌ„ »„éßǟÄ YßwË¢Üó ©½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß.
»„ÒéßY¢¿Ÿâéß. ·ŸÒ…â ÓŸ ÒÓ߸oÿÒéßéßÜßéß ZQéß΋ ½•Óß«, Z ¿„êÇ‹éßÒéßéß YÄcÒéß. 25-40.
939 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 16:20-41
31Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½ß¸tNŸ»‡Ç‹éß: ''·ŸY, ZÒ… ¥Ó߸ܜñâ
ΕÒÌ„ÜßÌó Z½ò·„ ½•à„xÒÜœ ÒxҺÈ¢¿ŸÒ…!"" ÓŸ
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½•à„x܃ Ü•Ò…. ú½ß¸W ÕƒÅß ½‚éßéß΋Åß ZÒ… Z »„éßÅßjÜßâéß
20Ε Ò …Ç‹ é ß ¿‚ ½ ß ¸ t Åß ¢ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹ é ß , ''Z¶„ î , °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ò…; ú½ßW¸ Qψ SÒÄ Z ¦ÃŸÏ‹ÓŸ ÓßÜp¸ ƒÜßéß
ÓŸ¶„î ½ß«ÜßzÜßéß ½ß¸…ŃjÄéß. ·ŸY Òéß⠽߫ÜßzHs ZÒ… XÓ߸éß Ó‚Üß·ò܃tÒ…. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈÌó ZÒ… Òx[׿„È¢
·òÓŸsÒ…. ½ŸÃˆY ZÒ… ¿„¢½ß,« ¦ ÕßêÅß·½„ …¸ß Ε݄҅{¶„íß ¿ŸÒ…. ¥ØßéßÓŸ, YÁ¢»‡ ³·„ ½•à„x ¥Ç›CâÅßéßz ZÒ…
¥Ãˆt¢¿ŸÒ…! ZÒ… ââéßs ½‚êÓ߸¢ ¿•Óß«, ââéßs ÒΈH ½ŸÃˆY Ç‹Õßéu ¥Ç‹»„ܕ΋éß. 32ZÒ… Òx[׿ŸÃˆR. ZÒ… Z
¦ ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅{ Ò΋q¶„íß ½‚Jzâ½ß¸téßÇ‹éß ¿•Óß«â Õ®„ÄoÌó »‡¶„íߢǟ, ·òÌ„o ½ŸÃˆÌó Ó߸¢Õ®ó»‡Y·Ž §á¸j
Z¿„½‚éñß â ½ß⸠éßÜÜß ó §Îˆ ³·„Å.Ž 21ZÒ… ÓŸ ¶„íÒß êÄéÜß âß éß ½ß¸ÇŸmÒ…. 33½•à„xÜßÜó ¥Ïˆ·„ Ó߸¢¹ƒx¶„íßÜßéß Ì„Òéß ·ó^Ãa
âÈ·Ž, ¥CsΟ|ß ½ŸÝ„zâéß Z ÕßêÅß·„½ß¸… Ε݄҅{¶„íß XÄéßf·òÓ• ½ß¸…Äéßá¸éßÜßâéß Ç‹Õßéßu §ÒéßwY ½ß¬Ç›NŸoÄéß.
¥¢Îˆ¢¿ŸÒ…. 22ZÒ… ââéßs ÒΈH, ¨ Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éñß â ·ŸY ZÒ… ÒêúÌ„¢ ¥Ó•·„¢»‡ Ò…âs Z RÅßéßÜ߶„íß Z
½ß¸âéßÜßYsÅŽ·• ¯ŸÜßtÇŸmÒ…. Z SâsÌ„ÓŸYs ZÒ… ³·„a ÕߺéßÒêÓŸÜßâéß, Ç‹Õßéßuâéß §¿ŸfÒ…. ZÌó Òx[׿„
NŸÃˆ ¶„îÇŸ »„éßÄéßo¶„íß Ì‚¿„éßf·óܕ΋éß. Ó•âéß Yâéßs ·„âéß Ãˆ¢¿„ÇŸY·Ž ¿„éßÅßêjÒ…âs ½ß¸…Äéßá¸éßÜ߶„í Ç‹[u¿ŸfÒ….
34¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ½•à„xÜß·„ÓŸs ZÒ… [×âs¢»‡ Ò…ÓŸsÒ….
»òâs½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… ΈÓ߸½‚éßéßÜßÌó Ò…âsÅßéßz, Ä·„o¢Üó
·òÅßéßj¶„íߢÅßéßâsÅßéßz Z¶„íß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ܕ΋éß. ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ½•à„xÜßéß ½ß¸…Äéßá¸éßÜßâéß Ç‹Õßéßu §ÒéßwY
23''¨ ¿‚ Ç ‹ é ß ·ŸÃŸxÜß Y sÅŽ Ì„ à „ é ß ½ ŸÌ„ , ... ´ ՃψNŸoÄéß. ·ŸY ZÒ… ÒêúÌ„¢ Yâéßs ¯ô¢Î‹ÒéßY Z
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ¥Îˆ Z¶„í ¿ŸÜƒ ·•Ç‹éß»‡ ©¢ÅßéߢΈ!"" RÅßéßÜ߶„íß Ç‹Õßéßu ¯Î‹éßÈÓ߸éßoÓŸsÒ….""
35´ ½•à‡x, Ø‚éßÈ꽟 âéߢǛ ÒSfâ Ó߸¢Î•à„¢
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ì‚HØ„é
ßÁ•à‡Ç‹éß. 24''¨ Rá¸Ø„êÜßZs ¿•Ó߫⠽߫ÒéßwÅß, ¦ Râéß.36ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß ½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž Z½ò·„ »„éßÅßjâéß ¿‚½ß¸téßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, ''Z Ó߸|¢Ì„ Ç‹Õßéßu ¹ßÄéßfï½ßÅŽj Z
YÈw¢¿ŸÒ…. ú½ß¸W Qψ SÒß ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üßâéß RÅßéßÜ߶„íß, ÙØ„éß½‚éßñâ ΕÒÌ„Ü߶„íß Z ⻄sÌŸ|Ys
¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž ZÒ… ÓßÜp¸ ƒÜßéß °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ò…. 25ú½ß¸W ¿„ê½ß«¢S, ½ŸÃˆÌó Òx[׿„È¢¿ŸÒ…. Z ½ß«ÜßzHs ZÒ…
ÕƒÅß ½‚éßéß΋ÜØßéßxâ ¿óÅƒß ZÒ… ½ß¸†Á^·` »„éßÅßjÜßéß ¿„¢¯ŸÒ…. ZÒ… ½ŸÃˆ Ä·ŸoYs ½ŸÃ„¯öà‡Ò…. ¦ ÕßêÅß·½„ …¸ß
YÈw¢¿ŸÒ…. ̄Äéß½ŸÌ„ ZÒ… Z ¥¢ÎŸYs úÕ®„á¸j½ß¸Ã„éßf Ε݄҅{¶„íß ¥Îˆ Z ·Ÿâéß·„. 37¥¢Î‹éßÒÜßz Z RÅßéßÜ
¶„íßÓŸsÒ…. ¥Åßé߯öØ•éß ú½ß¸W Òéßâéßá¸éßxZ Z ÒÜßÜó âß ¢Î‹ÃZˆ ¶„îÇ‹ÎÓ‰ é¸ß Óoß Ÿsâéß. ZÒ… úð½ßRéߢSâ Òéßâéßáé¸ xß
½•Ó߸éß·òÓ•Åߢ΋é߶„íß ÎŸYY RYØ‚êC¢¿„é߶„íßÓŸsÒ…. Üߢ΋ÈZ, ZÒ… ¥Ó߸Ux¢¿„é߶„íßâs Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈZ
½ŸÃˆ·Ž Z ·ŸÝ„éß{ ·„Yt¢¿•Üƒ»„éß Z TÄ ï½ß`^·ÌŸoÒ…. XÓßé¸ ¶ß í„ Òß NŸoâéß. ½ŸÝ„¢z ΋ÃZˆ ³·„aNŸÃˆ»‡ XÓßé¸ ·ß òY ÒSf
̄Äéß½ŸÌ„ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßÌó Z½ò·„ ½•à„x܃ ú½ß¸Ò ½ŸÃ„éß Z ⻄s Ó߸|ÄꯟYs* ¿„êðÓß܃ ¿•NŸoâéß. Z
Èo¢¿ŸÒ…. 26½ß«ÒéßwÅß ZÒ… ·ŸÒêÌ„éßÄéßÇ‚`â Z ¯ôÄéß»„éß ½ß¸†Ãˆo Έ»„¢ÕßÄ̟|Ys ½ŸÃ„éß ¿„êNŸoÄéß. 38¥½ß¸téßÇ‹éß
½ŸÇ‚ñâ ¨P½ß¸…j Ò΋q¶„í ½‚݃zÒ…. ââéßs ¦ú»„º½ß¸_Ãf܃ Ó•âéß Yâéßs K·ŽäNŸoâéß. ³·„ º¢Ì„¶„íßßH»‡, Òx[׿Ÿ
ZÒ… ½ŸYÌó ¥Ó•·„NŸÃ„éßz Òx[׿„È¢¿ŸÒ…. 27·ŸÒ…â Èˎ»‡ Z ¯Ÿ½ß¸ YÄê½ß¸Ë ¿•Óß« Yâéßs K·ŽäNŸoâéß. ·ó½ß¸
Ó•âéß Yâéßs K·Žä¢¿Ÿâéß! Z ÕßÌ‚o¢ (Õ®„êRéß)Üó ·ò¢Ì„ C¢Sâ, ¥Ó߸êØ„éß ¿‚¢Îˆâ ³·„ Õ®„Äo ¿•Ì„ÒÜœ ZÒ…
Õ®ƒ»‡Ys Ó•âéß XÓ߸éß·òÓŸsâéß. Z à„úÌ„éßÒ…Üß»„éß ½®ß«Há¬o K·Žä¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÒ…. 39Yâéßs Z úð½ßRé߶„íÜß ¿•Ì„éßÜóz ½ß¸Ç‹
Ø„éßéßÜ ¶„íßÒê^ÃoÜßâéß (⻄ßÜßéß) Z¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ½•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß Z »„éÅßjÜßZs Ï‹|¢Ó߸¢ ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß
½ŸÃˆ·Ž §á¸j¢ÒSfâÅßéßz ¿•Ø„éßY¿Ÿfâéß. ZÒ… ¿•ðÓß ¿‚Ç‹m Z ¦ÃŸÏ‹ÓŸ ÓßÜp¸ ƒÜßZs Ì„»Ü„ Õß ‚ÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß Z ÕßÅÜjß éß ß
½ß¸âéßÜ߽߸Åßz SÒÈ·Ž ½ŸÃ„éß ¶„îÇ‹ RúÕ®ƒ¢W ¿‚¢ÎŸÃ„éß. S¢S½•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Z ¥¢Î‹½‚éßñâ ¦Õ®„Ä˟ÜßZs
28½ß « Ò éß w Åß Z ·ŸÒéß ½ Ÿ¢¿× „ XÄ é ß f ·óÒŃY·Ž ZÒ… XÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß Yâéßs YÜßéßÒ… Îó½ß«Çš ¿•Óß«,
¥á¸ê~Äéß ½‚݃zÒ…. ¥·„aÇ‹ Z ½Ÿ¢¿×„ XÄܕ΋éß. Z¶„íß Ó•âéß Yâéßs ·„âéß»òâs½ßt¸ éßÇé‹ ß Ò…âsÅßézß â»„s¢»‡ Ò΋éß
¥Óßܸ éß ß Ì„ë½ßo« ¥Ó•Îˆ Ü•Îé‹ .ß 29¥¢Î‹éÒß Üßz ZÒ… ·„ÓŸâéß½‚½` …¸ß Üßéß̟Äéß. 40½ŸÃ„éß ³·„ ï½ß΋q »„éߢ½ß¸…âéß XÓ߸éß·òY ÒSf
WÈ»‡Ò…; ¥Åßéß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ÕßÕßéßÜóâéß (Õƒ[Üó Yâéßs ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž ÕߢNjß݄éß{ RÓ߸éßÄéß̟Äéß. ½ŸÃˆ
YØ„ê)¶„íß ½‚݃zÒ…. ¥ØßéßÓŸ Z¶„íß ·ŸÒéߢ XÄܕ΋éß. ·„Ì„éßoÜßÌó Yâéßs Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÄé߶„í̟Äéß. 41½ŸÃ„éß Z
30Z ÒéßâÓßé¸ €ß Réß·a Ž H ÕßÜV ß âÒéßØéß xß ¢Îˆ. ¦ Òéßâéßáé¸ xß §¢ÅŽY (¦ÜßØé„ ¢ß ) Ì„»Ü„ Õß ‚ÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß §Ì„Ä Óßÿo¬ Üߢ΋Ãê

Üߢ΋Äéß (Εà‡Üßéß) Yâéßs ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž ú¯öÌ„€ ¿„ê¿• RÏ‹¢»‡ ½ŸÃ„éß Yâéßs K·ŽäNŸoÄéß. ZÒ… ½•à‡x
U¢¿•Üƒ ZÒ… ¥ÜßéßÓ߸éß §¿ŸfÒ…. ZÒ… _·ÒÜߢ ¥º¢ ORÌ„¢ »„Ç‹½ß¸¶„íߢǟ Yâéßs ·„ÅßéßjΈÅßj¢ ¿•NŸoâéß. Z
·ŸÃ„½ß¸… ½•à„x܃* ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ…."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â RÅßéßÜ߶„íß ZÒ… Ç‹Õßéßu §Ò|¶„íߢǟ Yâéßs ¦½ß¸…ÌŸâéß.
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
⻄s Ó߸|Äê½ß¸Òéßéß Èú\ Õ®ƒá¸Üó 'ÕߢΉ»‡ ¥âxΕà‡Ü߶„í
¥º¢·ŸÃ„½ß¸… ½•à„x ¥º¢·ŸÃ„½ß¸… ܕΟ Óß«»„éßcÜ•Y. ·òY¯öÕßÇ‹ÌŸÒ…" ¥Y ¥Ã„p¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 16:42-63 940
42 ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•âéß ·ó¯ŸYs ¦½ß,« ¥Óßê ¸ Ø„éß ¿‚¢Î‹¶í„ ¢ß ÇŸ Õ®„È¢¿ŸH. ZÌó ¯öHfâ½ß¸téßÇ‹éß Z ÌóÕßéßÅßéßjÒ…Üßéß
Ò…¢Åƒâéß. Ó•âéß à‡¢WNŸoâéß. ¦ ½ß«ÒéßwÅß Ó•âéß Òéß^à ÒéߢS½ŸÝ„éßz»‡ ·„Yt¢¿•Üƒ ZÒ… ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒ…. ZÒ…
âsÇ‹ê ·ó½ß¸C¢¿„âéß. 43¨ Rá¸Ø„êÜßZs ¯¢Î‹é߶„íß ï½®ßêĽ‚éßñâ ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ò…. ¥¢Î‹é߶„íß ZÒ…
Ó߸¢Õ®„RNŸoØßéß? ¯¢Î‹éß·„⻇ ZÒ… Sâs ÒØ„éßÓ߸é߀Üó Óß«»„éßc½ß¸ÇŸH.""
53Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½ß¸tNŸ»‡Ç‹éß: ''Ó•âéß NôÎòÒéßâéß,
©âs½ßt¸ éßÇé‹ ß °Réß ÁÈCâÎó Z¶„íß ÁƒÂ½·¸ß ¢„ Ü•Îé‹ ß »„âéß·.„
¦ ¿‚Çm‹ ½ß⸠éßÜZß s ZÒ… ¿•Ó«ß ÓŸ¶„íß ·ó½ß¢¸ ·„HC¢¿ŸÒ…. ΟY ¿„éßÅßêj Ò…âs ½ß¸ÅßjËŸÜßâéß ÓŸà„⢠¿•à‡âéß.
¦ ¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Óâ«ß ¢Î‹é¶ß í„ ß Yâéßs Ó•âéß K·Ž¢ä ¿„ÒÜßÓ«ß Ó•Y¢·Ÿ ÓßÒ¸ éßÃØ „ é„ âß éß, ΟY ¿„éÅ ß êß j Ò…âs ½ßÅ ¸ Ëjß ŸÜßâéß
©¢Îˆ. ¥ØßéßÓŸ ZÒ… ÒéßÈYs Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßéß ÓŸà„⢠¿•à‡âéß. ÒéßÈ؄éßéß, ´ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, Yâéßs
¿•Ø„éßŃY·Ž Ò†xº¢ Ó߫΋r¢ ¿•à‡Ò…."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ·ŸY ¦ ⻄ßÜßâéß Ó•âéß ÒéßIz YÈw
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. NŸoâéß. ´ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, Yâéßs ¶„îÇŸ Ó•âéß WÈC
44''Yâéß s »„ é ß Ã ˆ ¢ S ¿‚ ½ ß ¸ t éß ¶ „ í ß Ó • ú½ß ¸ Á Üß ¢ ΋ à ˆ · • YÈwNŸoâéß. 54Yâéßs ´ÎŸÃ„éßfÌŸâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ…
§½ß¸téßÇ‹éß §¢·ò·„ Rá¸Ø„éߢ ÌóÇ‹Ò…Ì„éߢΈ. ½ŸÃ„¢ÌŸ, ¿•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßéß Z¶„íß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ÒNŸoØßéß.
'Ì„Hz܃»„Ó• ¶„îÌ„éßÄéß ¶„îÇ‹" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. 45¥¿„f¢ ZÒ… Óß«»„éßc½ß¸Ç‹ÌŸÒ…. 55·ŸÒ…â ZÒ…, Z ÌóÕßéßÅßéßjÒ…Üßéß
ZÒ… Z Ì„Hz ¶„îÌ„éßÄéß½•. ZÒ… Z Õ®„Äoâéß »„éßÈ¢S »‡Y, WÈC YÈw¢½ßÕ¸ Çß Ì ‹ ŸÃ„é.ß NôÎòÒéß, ΟY ¿„éÅ ß êß j Ò…âs
Z ½ßÜ« Üzß âß éß »„éÃß ¢ˆ S »‡Y úà„Îr‹ ¿•Øé„ Òß …. ZÒ… ¹ßSfÌ„¢»‡ ½ß¸ÅßjËŸÜßéß; Ó߸ÒéßÄ؄éß, ΟY ¿„éßÅßêj Ò…âs ½ß¸ÅßjËŸÜßéß
Z Nö΋È܃ Ò…ÓŸsÒ…. Qéß §Î‹qÄê Qéß Õ®„ÄoÜßâéß, Qéß ÒéßÈ؄éßéß ZÒ…, Z ¿„éßÅßêj Ò…âs ½ß¸ÅßjËŸÜßéß - ¥Zs
½ßÜ« Üzß âß éß ¥ÓßU ¸ x¢¿„é¶ß í„ Óß ŸsÄé.ß QéßÃé„ ß Qéß Ì„HÎz ¢‹ úÇ‹éÜß WÈC YÈw¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸØßéß.""
56Ε҅Njéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''»„Ì„¢Üó ZÒ… »„Ä|¢»‡
Òܜӕ ú½ß¸ÒÈoÓ߸éßoÓŸsÄéß. Z Ì„Hz UXoØ„éßéßßÜßéß. Z
Ì„¢úÇ› ¥½‚êÉ؄éßéßÇ‹éß. 46Z ï½ß΋q Nö΋È Ó߸ÒéßÄ؄éß Ò…ÓŸsÒ…. Z Nö΋È NôÎòÒéßâéß ZÒ… ¯»„ÌŸJ ¿•à‡Ò….
(Möú½‚êâéß). ¦½‚éß Z¶„íß ©Ì„oÄ¢»‡ Ì„â ¶„íßÒê^ÃoÜßÌó ·ŸY ÒéßIz ZÒ… ¥Üƒ ¿•Ø„éÜ•Ò….
57ZÒ… K·ä¢
(½ß¸ÅßjËŸÜßéß) YÒÓß«Nöo¢Îˆ. Z Sâs Nö΋È NôÎòÒéß* Ž ½ßÕ¸ Çß ·‹ „ Òéßé¢ß ΋é,ß Z ¯ôÄé»ß é„ ½ß ŸÃ„éß Yâéßs
¦½‚éß Z¶„íß Î‹·ŽäË¢»‡ Ì„â ¶„íßÒê^ÃoÜßÌó (½ß¸ÅßjËŸÜßéß) ¿„êS âÒ|·„ Òéßéߢ΋éß ZÒΈ ¿•à‡Ò…. ¯ÎóÒéßéß
YÒÓß«Ó߸êo ©¢Îˆ. 47½ŸÃ„éß ¿•Óß«â Òéß@ ¯Ÿ¯ŸÜßZs (¥ÃŸÒéßéß) ¶„íßÒê^ÃoÜßéß (½ß¸ÅßjËŸÜßéß), ÒéßÈ؄éßéß ½®ß«Há¬o
ZÒ† ¿•à‡Ò…. ·ŸY ZR¢·Ÿ ï½®ßêĽ‚éßñâ Ì„½ß¸téß ½ß¸âéßÜßéß Ø„ééß Üß éß ß §½ßt¸ éßÇé‹ ß Yâéßs ¿„êS âÒ…|Ì„éÓß ŸsÄé.ß 58ZÒ…
¿•à‡Ò…! 48Ó•Ó• ú½ßÕ¸ é„® Òß …âéß; Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß. Ó•âéß ÓßO¸ Ò… ¿•Óß«â ï½®ßêÄ ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß ½®ß¸HÌ„¢ §½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Ì„½ß¸t·„
Ç‹âéß. ÓŸ OÒ ú½ß¸ÒêË¢»‡ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. ZÒ…, Z ¥âéß Õ ® „ R ¢¿ŸH."" Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
¶„íÒß ê^ÃÜo éß ß ¿•Óâ«ß Ys ¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜßéß Z Nö΋È NôÎòÒéß, ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
59Z ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
¦½‚éß ¶„íßÒê^ÃoÜßéß ¯âsÇ‹ê ¿•Ø„éßܕ΋éß.""
49Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½ß¸tNŸ»‡Ç‹éß: ''Z Nö΋È NôÎòÒéß, ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ZÒ… Z R½Ÿº ú½ß¸ÒêËŸßYs YÜßÕ‚Åßéßj
¦½‚éß ¶„íßÒê^ÃoÜßéß »„È|á¸éßkÜßéß. ½ŸÃˆ·Ž WâŃY·Ž ½ß¸…á¸a ·óÜ•Îé‹ .ß Òéß⠳Nj¢ÕßÇ·› â„ éß ZÒ… »ûÄR¢¿„ÜΕ é‹ .ß 60ZÒ…
Üߢ»‡ ©¢Îˆ. ½ŸÃˆ·Ž ·ŸÒÜßÓß«â¢Ì„ XÄéßÕßÇ› Ó߸ÒéßØ„éߢ Ø„éåÒ|â ÒØ„éÓß é¸ß €ß Üó Ò…âs½ßt¸ éßÇé‹ ß Òéß⢠¿•Óé¸ß ·ß òâs
©¢Îˆ. ½ŸÃ„éß ð½ß΋Üßâéß »‡Y, YÓ߸€@Ø„éßéßÜßâéß »‡Y YÕߢϋâ ÓŸ¶„íß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ©¢Îˆ. Ó•âéß ZÌó Ó߸Ο ·òâ
¦Î‹éß·óܕ΋éß. 50NôÎòÒéß, ¦½‚éß ¶„íßÒê^ÃoÜßéß ¥W »„È| NŸ»• ³·„ YÕߢϋ⠿•Ó߸éß·òÓŸsâéß! 61Z ÌóÕßéßÅßéßj
á¸éßkÜßØßéß ÓŸ ¯Î‹éßÅßÓ• Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ ¯Ÿ¯ŸÜßéß Ò…Üßâéß Z Ò΋¶q í„ ß ¿•Ãé„ fß ÌŸâéß. ½ŸÃˆY Z ¶„íÒß ê^ÃoÜéß »ß ‡
¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÄéß. ½ŸÃ„éß ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß Ì„Ø„êÄéß ¿•NŸoâéß. ¥Îˆ Òéßâ YÕߢϋâÜó Ü•·„¯öØßéß
¿•Ø„éßÅߢ Ó•âéß ¿„êÓß«, ½ŸÃˆY K·Žä¢¿Ÿâéß."" â½ß¸tÅŽ·•, Z·òĶ„íß Ó•âΈ ¿•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ…
51Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''ZÒ… ¿•Óß«â ¿•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·òY
¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßÜó Ó߸ÒéßÄ؄éß Ó߸»„¢ ÒêúÌ„½•éß ¿•Óß«¢Îˆ. Óß«»„éßcÌó ú¶„íߢC¯öÌŸÒ….
62ZÌó Ó•âé ¿•Ó߸éß·òâs ³Ç‹¢ ÕßÇ›·„âéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß
ÓßÒ¸ éßÃØ „ é„ ß ¿•Óâ«ß ½ŸÅŽ·¢„ Å _ ß ¯Óós ï½®ê ß Ã„½‚éñß â ½ß⸠éßÜéß ß
ZÒ… ¿•à‡Ò…! Z ÌóÕßéßÅßéßjÒ…Üß ·„¢^Åß ZÒ… ¥Ó•·„Ó•·„ ÌŸâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß
¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ò…. ZÌó ¯öHf ¿„êðÓßo NôÎòÒéß, ·ò¢ÅƒÒ….
Ó߸ÒéßÄ؄éß ¯¢Ìó ½‚éßÄéß»„éß. 52·ŸÒ…â Z Óß«»„éßc ZÒ… 63Ó•âéß Z½ß¸Åßz ©ÎŸÃ„¢»‡ ©¢Åƒâéß. ΟYÒÜßz ZÒ…

ââéßs ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸éß·òY, ZÒ… ¿•Óß«â ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜßâéß


Ó߸ÒéßÄ؄éß ... NôÎòÒéß Ó߸ÒéßÄ؄éß, NôÎòÒéß ú½ß¸ÁÜßéß ¯¢Ì„ Ì„Üß¿„éß·òY Óß«»„éßcÌó ¶„íßRéßH¯öÌŸÒ…. Ó•âéß Yâéßs
¿‚ǽm‹ ŸÃó Ø„éê ß ÎŸ ú½ßÁ¸ Üßé¶ß î
„ ÇŸ ¥¢Ì„ Z¿„ ÓßWp« ·Ž Έ»Á„ ƒÃˆ ½ß¸Ãˆà„éß΋q¢ ¿•NŸoâéß. ÒéßIz ZÒ… ¯âsÇ‹ê Óß«»„éßc ½ß¸Ç‹â
¯öØ„êÄY Ø‚éÈ ß Á‚aÜßéß ¿‚½t¸ß éß¿é„ Óß ŸsÇ‹é.ß ¦ ^âNjéß Î•à‡Üß ÒÓßø ¢„ Ü•Îé‹ !ß "" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ Rá¸Øê „ Üßéß
ú½ß¸ÁÜßéß ¯¢Ì„ ¿‚Ç‹m½ŸÃ„⻇, SÒÈ·Ž Ε҅Njéß ¦ ⻄ßÜßâéß
Ó߸Ä| ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÒÜßÓß« ÒSf¢Îˆ. ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
941 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 17:1-19
11Ø‚éÈ

17 ̄Äéß½ŸÌ„ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß Râ


ÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß, ''âÄ
½ß¸…úÌ„éßÇŸ! §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Y·Ž ¨ ·„Í‹ RY½ß«¢¿„éß.
2
ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éâß
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 12''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¨ ·„Í‹ RÒ
È¢¿„éß. §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ÓŸï½ß` WÄéß»„éß
ΟY ¥Ã„p½•éßRéßÅó ½ŸÃˆâÇ‹éß»„éß. 3½ŸÃˆ·Ž §Üƒ ¿‚½ß¸téßß: ÕƒÅßéß ¿•Ó߸êoÒ…ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ·Ž ¨ Rá¸Ø„êÜßéß RÒ
È¢¿„é.ß ½‚ééß Îß Å‹ Ž »„Ãé„ Çß ½‹ ·¸ß äŽ ÃŸE Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄé.ß ¥Ì„Çé‹ ß
ï½ßâéß ^÷„aÜß »„ÄéßÇ‹ ½ß¸·Žä ³·„ÅŽ ܜՃÓóâé߶„íß ÕßÕßéßÜóâéß (Õƒ[ÜóYØ„ê) ßE. ¥Ì„Ç‹éß Ø‚éßÄêá¸
ÒSf¢Îˆ. Òéß¿„fÜßéß»„Üß ¨·„Üßéß »„ÄéßÇ‹éßÇ› ·Ž Ü•Òéßé߶„íß ÒSf ßEâéß, §Ì„Ä ï½ß΋qÜßâéß XÓ߸éß·òY
½‚éߢNjéß»‡ ©ÓŸsØßéß. ¯öØ„êÇ‹éß. ½ŸÃˆY ÕßÕßéßÜóâé߶„íß XÓ߸éß·òY ½‚݃zÇ‹éß.
4 »„ÄéßÇ‹½ß¸·Žä ßE ¦ ï½ß΋q ΕÒΟÄéß Òë·„ä½ß¸… (ܜՃ 13½ß«ÒéßwÅß ÃŸÁ ¶„íßÅßéߢÕߢÜóY ³·„YÌó Ó‚Õßéß·„

Óóâéß) Ì„ÜßÌ„éߢS ½•Óß«¢Îˆ. Ì‚¢Sâ ·òÒéßwâéß Î‚sÁÄéß ³·„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¿•Ó߸éß·òÓŸsÇ‹éß. ³·„ ½Ÿ»‡qâ¢
·„ÓŸâéßÜóY ½Ÿx¯ŸÃ„Ó߸éßoÜß Î•à„¢Üó ÓŸÅŽ¢Îˆ. ¿•Øé„ Òß éßY ¥Ì„YY Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ³WoÇ› ¿•à‡Ç‹é.ß ¥¢Î‹éß
5 ·„ÓŸâéß âéߢǛ ½ß«Î‹½ß¸ ·òYs RÌ„oÓŸÜßß (ú½ß¸ÁÜß)âéß ÒÜßz ¥Ì„Ç‹éß Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ½ß¸Åßz ßÁÕ®„·Žo ·„HC Ò…¢Ç‹
»„ÄéßÇ‹ ½ß¸·Žä XÓ߸é߶„íߢΈ. NŸÃ„Ң̄½‚éßñâ Õ®„êRéßÜó ŃY·Ž ÒêÅß §¿ŸfÇ‹éß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß §Ì„YY
½ŸÅŽY ÓŸÅŽ¢Îˆ. ¥Îˆ ½ŸÅŽY ÒéߢS âΉXßâ Ø„éßêΟ¶„íß ÃŸE»‡ YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. ̄Äéß½ŸÌ„ ¥Ì„Ç‹éß
ÓŸÅŽ¢Îˆ. à„·ŽoØ„éßé߶„íßoÜßéßâs Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋ÈZ Ø„éßêΟ âéߢǛ
6 ¦ RÌ„o⢠½‚éßéßÜß^·Wo úΟ·äŸ ¿‚ÅßjØßéßx¢Îˆ. ¥Îˆ XÓ߸éß·òY¯öØ„êÇ‹éß. 14ΟYÌóØ„éßêΟ ³·„ ÕßÜVâ
ÒéߢS úΟ·äŸÜßÌ„. ¦ ½‚éßéß·„a ¯Ì„éßo»‡ ܕ΋éß. ßÁx¢»‡ ÒêȯöØßéߢΈ. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥Îˆ ßÁ‚`â
¥ØßéßÓŸ ¥Îˆ ¯¶„íßaÒ RÓ߬oÄn¢Üó ¯Ÿ·Ž¢Îˆ. ¥Îˆ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßâéß ¯ÎˆÃˆ¢¿„Ü•·„ ¯öØßéߢΈ. Ø„éßêΟ
·òÒéßw ÌòÇ›C¢Îˆ. Sâs ·òÒéßwÜßéß ¿ŸÜƒ ¯ôÇ‹é»ß ‡c Ø‚éßéß·„a âêÌ„â ßEÌó ¿•Ó߸éß·òâs ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß
ï½ßÈ»‡Øßéß. ¦¿„È¢¿•Üƒ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ú½ß¸ÁÜßï½ß` ³WoÇ› Ì‚¿ŸfÇ‹éß.
7 ÒéßÃó ï½ß΋q ^÷„aÜß »„ÄéßÇ‹ ½ß¸·Žä úΟ·äŸ ½‚éßéß·„aâéß 15¥Øßéßâ½ß¸tÅŽ·• ¨ ·òÌ„o ßE Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéßï½ß`

¿„êÓß«¢Îˆ. ¦ ½ß¸·Žä·Ž ¿ŸÜƒ ¨·„Üßéß ©ÓŸsØßéß. ¦ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ ¿•à‡Ç‹éß! ¥Ì„Ç‹éß Ì„â
úΟ·äŸÜßÌ„ Ì„ââéß ¨ ·òÌ„o ½ß¸·Žä Ó߸¢Ã„·äŽ¢¿ŸÜßY ΋êÌ„Üßâéß ¨P½ß¸…j¶„íß ½ß¸¢½ß« Ó߸@Ø„éߢ ¥Ãˆp¢¿ŸÇ‹éß.
·óȢΈ. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ì„â ½•Ý„éßz ½ß¸·Žä ½‚`½ß¸… ï½ßÈ»•Üƒ ·òÌ„oßE ¥Ó•·„ »„éßúßÜßâéß, ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ¥Ç›»‡Ç‹éß.
¿•Óß«¢Îˆ ¦ ½‚éßéß·„a. ΟY ·òÒéßwÜßéß ¦ ½ß¸·Žä ÒéßÈ ¨ âêÌ„â Ø„éßêΟ ßE RÁØ„éߢ NŸÏˆNŸoÇ‹Y
½‚`½ß¸…_· RÓ߸oÈ¢¿ŸØßéß. ¥Îˆ ÓŸÅßÕßǛ⠯ô܃Ys §½ß¸téßÇ‹éß QéßÄâé߶„íߢÅßéßÓŸsß? ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß ©Üßz¢
¥Ïˆ»R„ éߢS¢Îˆ. ΟY ·òÒéßwÜßéß ú¯Ÿ·ŸØßé.ß Ì„â¶„íß ½®ß«éߢS, K·„ä âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„é߶„íßÓ•Åߢ̄ à„·Žo ¨ ·òÌ„o
ZÝ„ézß ¯öØ„éÒß éßY ·òÌ„o »„Ãé„ Çß ½‹ ·¸ß YŽä ·óȢΈ úΟ·äŸ ßE¶„íß ©âs΋Y QéßÄâé߶„íߢÅßéßÓŸsß?""
16ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
¿‚Åßéßj.
8 NŸÃ„Ң̄½‚éßñâ Õ®„êRéßÜó ÓŸÅßÕßÇ›¢Îˆ úΟ·äŸ ''ÓŸ OÒ ú½ß¸ÒêË¢»‡ ¨ ·òÌ„o ßE ÕßÕßéßÜóâéßÜó
½‚éßéß·„a. ÒéߢS ZÅŽÒâÄéß Ò…âs¿óÅß ÓŸÅß ¿„Y¯öÌŸÇ‹Y Yà„gØ„é¢ß »‡ ¿‚½t¸ß éßÌé„ Óß Ÿsâéß! ¨ Òx·ŽYo
ÕßÇ¢› Έ. ΟY ·òÒéßwÜßéß Õƒ»‡ ï½ßÃCˆ , ·Ÿ½ß…¸ ·ŸØ„éß Ø„éßêΟ ßE»‡ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. ·ŸY
ÒÜßÓß« ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¯¢Ìó ½•éßÜßéßÄ·„¢ úΟ·äŸÜßÌ„ §Ì„Ç‹éß Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé߶„íß §SfâÒêÅß YÜßÕ‚Åßéßj
¥ØßéßÒ…¢Ç•Îˆ."" ·óÜ•Îé‹ .ß ¨ ·òÌ„Ão ŸE ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß Yß΋∠S RÇ›S
9 ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
ï½ßŃjÇ‹éß. 17ï½ß`»‡ ¨P½ß¸…j ßE Ø„éßêΟ ßEâéß
¿‚¯ŸtÇ‹é.ß ''ÒéßÈ ¦ ½‚ééß ·ß a„ RÁØ„é¢ß NŸÏˆÓé¸ß ¢oß Î‹Y Ä·Žä¢¿„Ü•Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¥Ó•·„ÒéߢΈ ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ½ß¸¢½ß¸
QéßÄâé߶„íߢÅßéßÓŸsß? ܕ΋éß! ¦ ·òÌ„o »„ÄéßÇ‹½ß¸·Žä Ò¿„éßf. ·ŸY ¨P½ß¸…j¶„í Ò…âs Òéß@ ÕßÜßÓ߸¢½ß¸Wo
½‚éßéß·„aâéß Õ®„êRéßâéߢǛ ï½ßÈ·Ž½•Ó߸éßo¢Îˆ. ½‚éßéß·„a Ø„éßêΟâéß Ã„·Žä¢¿„ܕ΋éß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ïÓß`âx¢ ⻄
½•Ý„zâéß ½ß¸·Žä âÈ·Ž½•Ó߸éßo¢Îˆ. Ò…âs ·ŸØ„éßÜßZs ¥Î• ßYs ½ß¸Åßéßj·òâŃY·Ž ÒéßÅŽjΟÄéßÜßéß, ÒéßÅŽj »óÇ‹Üßéß
WÓ••Óé¸ß ¢oß Îˆ. ·òÌ„o ¦¶„íÜß Zß s ¯¢Ç› ßH¯öÌŸØßé.ß
½‚éßéß·„a ¿ŸÜƒ ÕßÜßVâÒéßÒ…Ì„éߢΈ. ½‚éßéß·„aâéß YÈwÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Ó•·„ÒéߢΈ ¿„Y¯ö̟Äéß. 18¥ØßéßÓŸ
½•Ý„zÌó ܃C½•Ø„éßŃY·Ž ¥Îˆ »„ÅŽj ¦Ø„éßéßÏŸÜßéß Ø„éßêΟ ßE Ì„½ß«t¢¿„éß·óÜ•Ç‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, Ì„â
½ß¸ÅßjÅߢ »‡Y, ÕßÜß½‚éßñâ ïÓßñâx Ó߸@Ø„êYs »‡Y ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ¥Ì„Ç‹éß ¥Üß·„äx¢ ¿•à‡Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ó‚Õßéß·„
XÓ߸éß·ó΋éß. ΂sÁÄé߶„íß §Sfâ ÒêÅß Ì„¯ŸtÇ‹éß. 19ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
10 ¥Îˆ ÓŸÅßÕßǛ⠿óÅß ½‚éßéß·„a ï½ßÄéß»„éßÌ„éߢΟ? Ø‚éßÈ꽟 ¨ ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹é: ''ÓŸ OÒ
ܕ΋éß! ½•Ç› Ì„êÄéßt »‡ÜßéßÜßéß QNŸoØßéß. ΟYÌó ú½ß¸ÒêË¢»‡ Ø„éßêΟ ßEâéß K·ŽäNŸoâY Yà„fØ„éߢ߻‡
½‚éßéß·„a ½ŸÇ›, ¿„Y¯öÌ„éߢΈ. ¥Îˆ ÓŸÅŽâ ΋»„c_à ¿‚½t¸ß éßÌé„ Óß Ÿsâéß. ¯¢Î‹éÒß Üßâz ¢_Å,ß ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸ È¿„fÈ
¿„Y¯öÌ„éߢΈ."" ·„Üßâéß Üœ·„a¿•Ø„éßܕ΋éß. ¥Ì„Ç‹éß Òê ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 17:20-18:13 942
©Üßz¢½®ß«éߢ¿ŸÇ‹éß. 20Ó•âéß ÓŸÒÜß ½ß¸âéßsÌŸâéß. ¥Ì„ 5''ÒéߢS ÒéßYá« ¯Ò^ÃÓ ` Ÿ Ò…¢_Å,ß ¦ Òx·Žo ORNŸoÇé‹ !ß
Ç‹¢Î‹éßÜó S¶„íßa·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥Ì„YY Ó•âéß ÕßÕßéßÜó ¦ ÒéߢS Òx·Žo ú½ß¸ÁÜßØ‚éßÇ‹Üß ZW»‡ ÓŸxØ„éߢ»‡
âé߶„íß XÓ߸éß·òYÒSf ¥·„aÇ‹ K·ŽäNŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸï½ß` Ò…¢ÅƒßÇé‹ .ß 6¦ ÓßÁ¸ âh éßÇé‹ ß ½ßø |„ ÌŸÜßQéßηˆ Ž ½‚J,z ¥·„aÇ‹
WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•à‡Ç‹éß »„âéß·„ Ó•âÌ„YY K·ŽäNŸoâéß. ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Ü߶„íß ¥Ãˆt¢Sâ Ó‚`½•ÎŸxÜßâéß WâÇ‹éß.
21Ó•âÌ„Y ïÓß`ÓŸxYs ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. »ò½ß¸t Ø‚êÏ‹éß ¥Ì„Ç‹éß §úà‡Ø•éßÜßéßÜó Ó‚Üß·òHtâ ÃóÌ„ Rú»„@Üßâéß
Üß»„éß ¥Ì„Y ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ¿„¢½ß«½•NŸoâéß. ¿ŸÒ»‡ RéßCHâ ú¯ŸÃˆp¢¿„Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ¯ôÄéß»„éß½ŸY Õ®ƒÃ„xÌó Òx[×
½ŸÃˆY ¿‚܃z¿‚΋éßÄéß ¿•NŸoâéß. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âZ, ¿„È¢¿• ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»„ÅßjÇ‹éß. Ì„â Õ®ƒÃ„x ÒéßéßÅßjØßéß
Z¶„íß ¨ ÒêÅßÜßéß ¿‚½ß«tâΈ Ó•Ó• ¥Z, Zҽ߸téßÇ‹éß â½ßt¸ éßÇé‹ ß ¦½‚éÌß ó Óߢ¸ Õ®óC¢¿„Çé‹ .ß 7¦ ÓßÁ¸ âh éßÇé‹ ß ú½ßÁ¸ Üß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÒ…."" ÒéߢSÌ„ÓŸYs ¦Ó߸ß»‡ XÓ߸éß·óÇ‹éß, ¯Ò|_û‡Y ¥Ì„Y
Ò΋¶q í„ ß ¥½ßt¸ éß¶í„ ß ÒSfâ½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ÒéߢS Òx·Žo ÒÓßé¸ Òoß …Üßâéß
22 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÌŸ·„Åßé* ßj ï½ßÅßéßj·òY Ç‹Õßéßu §NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸téß XÓ߸éß
¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''½ß«ÒéßwÅß ¯Ì‚ñoâ ΕÒΟÄéß Òë·„ä½ß¸… ·òâs½ŸÇ‹éß WÈC ¿‚Hz¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß, Ó߸ÁhâéßÇ‹éß Ì„â
·òÒéßwÓò·„ÅŽ Ó•âéß XÓ߸éß·ò¢Åƒâéß. Òë·„ä½ß¸… Ç‹Õßéßu XÓ߸éß·òY ÌŸ·„Åßéßj ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß §Sf½•NŸoÇ‹éß.
ï½ß`Õ®ƒ»‡âéßs¢Ç› ³·„ Sâs ^ÃÒéßwâéß XÓ߸éß ¦·„H»òâs ½ŸÃˆ·Ž Ó߸ÁhâéßÇ‹éß ¥âs¢ ï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ·„Åßéßj
·ò¢Åƒâéß. Ó•Ó• ΟYY ¿ŸÜƒ ¯Ì‚ño⠽߸Ä|Ì„¢ ÕßÅÜjß éß ß Ü•·„ Ճϋ½Ç¸ß •½ŸÃˆ·Ž ¥Ì„Çé‹ ß ÒÓßÿo¸ Ο⢠¿•NŸoÇé‹ .ß
8¥½ß¸téß ·óÈ ¥Ì„YY ¦úà„ØßéßðÓßo ÒéߢS Òx·Žo ¦
Qéß΋ ÓŸÅßéßÌŸâéß.
23 Ó•Ó• ΟYY §úà‡Ø•éßÜßéßÜóY ³·„ ¯Ì‚ño⠽߸Ä| ÒSfâ ½ŸY·Ž Ç‹Õßéßu §NŸoÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„ÇŸ ÕéßéßËŸY·Ž
Ì„¢ï½ß` ÓŸÅßéßÌŸâéß. ¦ ·òÒéßw ³·„ Òë·„ä¢Üƒ ÒÇšm XÓ߸éß·ó. ÒéߢS½ŸÇ‹éß ·„½ß¸Åߢ»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿„ŃY·Ž
ï½ßÃé„ »ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ¥Îˆ Õƒ»‡ ·òÒéßwÜßéß ½•Ó,«ß ½ß¢¸ Ç‹ézß Yß·„ÈNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ú½ß¸W ÒéßYá« ½ß¸Åƒz ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê
·ŸÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ ³·„ ¥¢Î‹½‚éßñâ ΕÒΟÄéß Òë·„ä ©ÎŸÃ„¢»‡ ú½ß¸ÒÈoNŸoÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßÌ„YY âÒéwÒ¿„éßf.
9¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ·„ÅßjÇ‹éßÜßâéß ¥âéßÓ߸ÈNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ
ÒéßÒ…Ì„é¢ß Έ. ΟY ·òÒéßwÜßï½ß` ¥Ó•·½„ ‚éñß â ½ß¶¸ í„ Üä éß ß
¶„îÄéßf¢ÅƒØßéß. ¥Ó•·„½‚éßñ⠽߸¶„íßäÜßéß ÎŸY YÃ„Ø n ê „ Üßâéß »„éÃß ¢ˆ S ¦ÜóS¢S, Ï‹Ãw„ ÒÄâo éßÇ‚` âÒéßw
·òÒéßwÜß ZÇ‹Üóz YÒÓß«NŸoØßéß. ΋C⽟Njéß»‡ Ò…¢Ç‹Åߢ ӕÄéßf¶„íߢŃNjéß. ¥Ì„Ç‹éß
24 ''Ó•âéß ¯ôÇ‹½‚`â Òë·ŸäÜßYsÅŽZ Ó•Ü߶„íß ½ß¸Ç•NŸoâY Ó߸ÁhâéßÇ‹éß. ¥¢Î‹éß¿•Ì„ ¥Ì„Ç‹éß ORNŸoÇ‹éß.
10''·ŸY ¦ ÒéߢS Òx·Ž·
§Ì„Ä ¿‚ÅßzZs ¥½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒØßéß. o • ¥ÅßéÒß ¢ÅŽ ÒéߢS ½ß⸠éßÜQ•
Sâs ¿‚Åßzâéß ï½ßÄ»„YSf Òéß@Òë·ŸäÜßâéß ¿•NŸo ¿•Øé„ Yß ³·„ ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß Ò…¢Ç‹Ò¿„éfß . ¦ ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß
âY ¶„îÇŸ ¥R Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒØßéß. ½ß¸¿„fY ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß Îò¢CH¢S, âĺ̄x ¿•Ø„éßÒ¿„éßf.
11¥Ì„Ç‹éß ¨ ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßÜó ΕYÓ‚`ÓŸ ¿•Ø„éßÒ¿„éßf.
¿‚Åßéßz ¯¢Ç›¯öØ•éß܃, ¯¢Ç›â ½‚êÇ‹éßÜßéß S»„éß
È¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß. ӕӕ΂Ó` Ÿ ½ßø |„ ÌŸÜß Qéßη‹ Ž ½‚Jz ÕßêÅß·½„ …¸ß Ε݄҅{¶„íß ¥Ãˆt¢Sâ
¿•NŸoâY ¿‚½ß«tÌ• Ó•âΈ Ì„½ß¸t·„ ¿•NŸoâéß!"" Ó‚`½•ÎŸxÜßâéß WâÒ¿„éßf. ¦ ¿‚Ç‹m ¶„íÒêÄéßÇ‹éß Ì„â
¯ôÄé»ß é„ ß ½ŸY Õ®ƒÃ„xÌó Òx[׿Ä ¢ˆ S ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Òß ¿„éfß .
12¥Ì„Ç‹éß ð½ß΋Üßâéß, YÓ߸€@Ø„éßéßÜßâéß ¥Üß·ä„xÒéßéß ¿•Ø„éß

18 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ.


¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''QéßÉ NŸ½‚éßÌ„
ÒHzÓ߸êo ©¢ÅƒÃ„éß:
2 Ò¿„éfß . ¥Ì„Çé‹ ß ú½ßÁ¸ Üß ÒéߢSÌ„ÓŸYs RY؂껄 ½ßø é„ fß
·óÒ¿„éßf. ¥½ß¸téß XÓ߸é߶„íßâs½ŸÇ‹éß NôÒéßéßw ¿‚Hz¢S
â½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ¥Ì„Çé‹ ß ÌŸ·„Åéß jß ÒÓßé¸ Òoß …âéß WÈC §Sf½•Øé„ ·ß „
Ì„Hz΋¢úÇ‹éßÜßéß ½ß¸…ÜßzY úΟ·„ä W¢_Åß ½ß«ÜßzÜß ¯öÒ¿„éßf. ¦ ¿‚Ç‹m ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ÃóÌ„ ½ß¸…ÅŽj¢¿• Rú»„@
½ß¸¢Ç‹éßz ½ß¸…Hà‡Øßéß! Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢S, §Ì„Ä Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßéß ¿•Ø„éß
Ò¿„éßf. 13¦ ΋éßá¸éßjÇ‚`â ¶„íßÒêÄéßY Ò΋q Ç‹Õßéßu ¥½ß¸téß
§Üƒ Qéß^â΋é¶ß í„ ß ¥¢Åßê Ò…¢ÅƒÃ„é?ß QéßÃé„ ß ¯Ÿ½ß¢¸ XÓ߸éß·òÓ• ¥ÒÓ߸Ä¢ ¯ÒÈ^·`ÓŸ ·„Üßéß»„Ò¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß
¿•ðÓßo, Qéß Õß΋éßÜßéß Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó Òéß^ÃÒ|Çó K·Žä¢½ß¸ ½ŸY·Ž ¥½ß¸téß §Ò|Ò¿„éßf. ·ŸY, ¥Ì„Ç›Sfâ ¥½ß¸téß
ÕßÇ‹ÌŸÇ‹Y QéßÄâé߶„íߢÅßéßÓŸsÄéß."" 3·ŸY ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Qéß΋ ÒÇšm ¿‚H¢z ¿„ÒéßY ¥½ßt¸ éßΟÄéYß ¥Ì„Çé‹ ß ½ßǬ N› ŸoÇé‹ .ß
Ø‚éÈß ê½Ÿ ¿‚Õéß Ìß é„ âß sΕÒéߢÅ
_ ,ß ''ÓŸ OÒ ú½ßÒ¸ êË¢»‡ ¥¢Î‹éßÒÜßz ¦ ¿‚Ç‹m ¶„íßÒêÄéÇ‹éß OR¢¿„Ç‹éß. ¥Ì„Ç‹éß
§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ¨ NŸ½‚éßÌ„ §·„ Qéß΋Åß YÁÒéßY
âÒéßwÄY Ó•âéß Qé߶„íß ¹ßSfÌ„¢»‡ ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsâéß!
4Ó•âéß ú½ß¸W Òx·ŽoZ ³_· Ä·„¢»‡ ¿„êNŸoâéß. ¦ Òx·Žo ÌŸ·„Åßéßj ΟYY XÄfÜ•â½ß¸téßÇ‹éß ¥½ß¸téß §Sfâ ½ŸÇ‹éß ¦
Ì„¢úÇ›»‡Y, [Ç‹m»‡Y »‡Ò¿„éßf. ½ß¸ÃŸ|ܕ΋éß. ¯Ò^Ã`Ì• ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß XÓ߸éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥½ß¸téß ¿‚Hz¢¿„Ü•Y ½ŸY ÕßÅßj
Üßâéß XÓß«·òâéßÅß ½‚êðá ϋÄwà‡NŸoY·Ž RÄéß΋r¢. ¿„êÇ‹¢Ç›.
¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ãó ¦ Òx¶„íßoÜ• ¿„Y ¯ö̟Äéß! Έ|X. 24:12- 13
943 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 18:14-32
¿•Óß«â ï½®ßêĽ‚éßñ⠽߸âéßÜ߶„íß ¥Ì„Ç‹éß ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ï½ßÅßéßj·óÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Î•Ò…Y ΋ëá«jÜó ¥Ì„Y ÒéߢS
ï½ß`»‡ ¥Ì„Y ¿ŸÒ…¶„íß ¥Ì„Ç• ՃϋéßxÇ‹éß. ̄⽕éß Ò…¢ÅßéߢΈ! ¥¢Î‹éßÒÜßz ¦ Òx·Žo ORNŸoÇ‹éß!""
14''§½ßt 23ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
¸ éßÇŸ ΋éáß é¸ Çjß ‚â` ¶„íÒß êÄéYß ·Ž ³·„ ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß
·„Üéß »ß Ò„ ¿„éfß . ¨ ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß Ì„â Ì„¢úÇ› ¿•ðÓß Î‹éMß Ÿa ''¿‚Ç‹m½ŸÝ„z¢ÌŸ ¿„Y¯ö½ŸÜßY Ó•âéß ·óÄéß·óÒÅߢ ܕ΋éß.
ßxÜßâéß ¿„êÓß«, ½ŸÅŽY YÄÓß«¢S Ì„â Ì„¢úǛ܃»‡ ½ŸÃ„éß OR¢¿•Åߢ΋é߶„íß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß OÒâ RÏŸâ¢
©¢Ç‹·„¯öÒ¿„éßf, ½ŸÇ‹éß ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ Ó߸ÒêΟ⠽߸Äéß ÒêÄéßf·ó½ŸÜßY Ó•âéß ·óÄé߶„íߢÅßéßÓŸsâéß!
NŸoÇ‹éß. 15¦ ÒéߢS ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ·ò¢Ç‹Üß QéßΈ·Ž ½‚Jz 24''§½ß¸téßÇ‹éß ³·„ ÒéߢS Òx·Žo Ì„â ÒéߢSÌ„ÓŸYs

SÜßÃz „ Ε݄҅âz éß ¦ÃŸÏˆ¢¿„Çé‹ ,ß ¦ Ε݄҅{¶„íß ¥Ãˆt¢Sâ RÇ‹ÓŸÇ‹Ò¿„éßf. Ì„â OÒâ RÏŸÓŸYs ÒêÄéßf·òY
Ó‚`½•ÎŸxÜßâéß WâÇ‹éß. §úà‡Ø•éßÜßéßÜó Ó‚Üß·òHtâ ÃóÌ„ »„Ì„¢Üó ¿‚Ç‹mÒéßYá« ¿•Óß«â ï½®ßêĽ‚éßñâ ¯Ÿ¯ŸÜßZs
Rú»„@Ü߶„íß ¥Ì„Ç‹éß ú¯ŸÃ„pâ ¿•Ø„éßÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ¿•Ø„éßÒ¿„éßf. ¥Üƒ¢ÅŽ Òx·Žo ORNŸoÇŸ? ·ŸÒ…â ¦
¯ôÄéß»„éß½ŸY Õ®ƒÃ„xÌó Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ¯ŸY·Ž ³Ç›»„ÅßjÇ‹éß. ÒéߢS ÒéßYá« ÒêȯöØßéß ¿‚Ç‹m½ŸÇ‹ØßéßÌ•, ¥Ì„Ç‹éß
16¦ ÒéߢS ¶„íÒêÄéÇ ß é‹ ß ú½ßÁ¸ Üß ÒéߢSÌ„ÓŸYs ©½ßØ ¸ ‚ê ½ß¸†Ã„|¢ ¿•Óß«â ÒéߢS ½ß¸âéßÜ•Q Ε҅Njéß »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj
C¢¿„éß ·ó¶„í¢ÇŸ ©¢Ç‹Ò¿„éßf. ° Òx·Žo ¥ØßéßÓŸ Ì„â ·óÇ‹éß. ¦ Òx·Žo ̄ⶄíß ÒxW_÷Ž ¥Ø„êxÇ‹Z, ¯Ÿ½ß¸¢
Ò΋¶q í„ ß ¥½ßt¸ éß·óÈÒðÓß,o ¥Ì„Çé‹ ß ÒÓßé¸ Òoß …Üßéß ÌŸ·„Åéß jß ï½ßÅéß jß ¿•Ø„éßÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÇ‹Z ÒêúÌ„¢ Ε҅Njéß »„éßÄéßo
·òY Ç‹Õßéßu §NŸoÇ‹éß. ÒéßIz ¥½ß¸téß XÓ߸éß·òâs½ŸÇ‹éß ï½ßÅßéßj¶„íߢŃNjéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥Ì„Y ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡
Ç‹Õéß uß ¿‚Hðz Óß,o ¦ ÒéߢS ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß ÌŸ·„Åéß jß ÒÓßé¸ Òoß …Üßéß ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß.""
25Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ú½ß¸Á܃ß QéßÄéß, 'Òê
WÈC §Sf½•NŸoÇ‹éß. ÒéߢS ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ¦·„H»òâs
½ŸÃˆ·Ž ¥âs¢ ï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¥ÒÓ߸Ľ‚éßñâ ½ŸÃˆ·Ž ¥Ì„Ç‹éß ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ε҅Njéß ÓŸxØ„éߢ»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿„Ç‹éß" ¥Y
ÒúÓ߸oΟ⢠¿•NŸoÇ‹éß. 17¥Ì„Ç‹éß ð½ß΋Ü߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òéßéß܃ß, Râ¢Ç›.
¿•NŸoÇ‹éß. ¯Ò^Ã`ÓŸ Ì„âÒ΋q ¥½ß¸téß XÓ߸éß·ó Ì„ÜߢSÌ•, Ó•âéß ÓŸxØ„éߢ»‡Ó• ©ÓŸsâéß. Qéß_à ӟxØ„éߢ»‡ ܕÄéß.
26³·„ ÒéߢS ÒéßYá« ÒêȯöØßéß, ¿‚Ç‹m½ŸÇ‚`Ì• ¥Ì„Y
ÒéߢS ¶„íÒß êÄéÇß é‹ ß ¥Ì„Y·Ž Ç‹Õéß uß §NŸoÇé‹ .ß ·ŸY ¥Ì„Çé‹ ß
¦ ¥½ß¸téßQéß΋ ÒÇšm XÓ߸éß·òâÇ‹éß! ÒéߢS ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ¿‚Ç‹m·ŸÃŸxÜ߶„í ½®ß¸HÌ„¢»‡ ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß. 27³·„
ÓŸ ÓŸxØ„êYs KÄNŸÒUNŸoÇ‹éß. ÓŸ ·„ÅßjÇ‹Üßâéß ¯ŸÅŽ ¿‚Ç‹m Òx·Žo ÒêÈ, ÒéߢS½ŸÇ‚`, ÒéߢS·ŸÃŸxÜßéß ¿•ðÓßo,
NŸoÇ‹éß. Ì„â Ì„¢úÇ› ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß ¦ ÒéߢS ¶„íßÒê ¥Ì„Ç‹é Ì„â ORÌŸYs Ä·Žä¢¿„é߶„íߢŃNjéß. ¥Ì„Ç‹éß
ÄéßÇ‹éß ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹Ç‹éß! ¦ ÒéߢS ¶„íÒêÄéßÇ‹éß ORNŸoÇ‹éß. ÕßÌ„é߶„íßÌŸÇ‹éß! 28ÌŸâéß ½ß¸†Ã„|¢ ¯¢Ì„ ¿‚Ç‹m½ŸÇó
18Ì„¢úÇ› ú½ß¸ÁÜßâéß ÕƒÏˆ¢¿„Ò¿„éßf. ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß Îò¢C Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òY, ÓŸÒ΋q¶„íß WÈC ÒSfâ ½ŸÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß.
H¢¿„Ò¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß ¥Ì„Y ú½ß¸ÁÜ߶„íß ° ÒéߢSY ÌŸâéß »„Ì„¢Üó ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m·ŸÃŸxÜßéß ÒéßIz ¿•Ø„éßÅߢ
¯âsÇ‹ê ¿•Óß«Ø„éßéߢNjNjéß! ¦ Ì„¢úÇ› Ì„â ¯Ÿ¯ŸÜß ÒêâÅߢÌó ¥Ì„Çé‹ ß ORNŸoÇé‹ !ß ¥Ì„Çé‹ ß ÒéßÃË „ ¢Ž ¿„Çé‹ !ß ""
29§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß, ''¥Îˆ ÓŸxØ„éߢ ·ŸÎ‹éß! Òê
·ŸÃ„Ë¢»‡Ó• ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß. ¥ØßéßÌ•, ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß
ÒêúÌ„¢ ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß K·Žä¢½ß¸ÕßÇ‹Ç‹éß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÓŸxØ„éߢ»‡ Ò…¢Ç‹Ó•Ã„Ç‹éß!"" ¥Y
19''Ì„â Ì„¢úÇ› ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß '¯¢Î‹é߶„íß ¥ÓŸsÄéß. ¥¢Î‹é߶„íß Î•Ò…Ç‹éß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß
¿„¢½ß¸ÕßÇ‹Ç‹éß?" ¥Y ZÒ… ¥Ç‹éß»„Ò¿„éßf. ¥¢Î‹é߶„íß ÓŸxØ„éߢ»‡Ó• ©ÓŸsâéß. Qéß_à ӟxØ„éߢ»‡ ܕÄéß. 30´
·ŸÃ„Ë¢ ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÇ‚` ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òê, ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß, Ó•âéß ú½ß¸W
¿•Ø„éßÅß½•éß! ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ·„ÅßjÇ‹Üßâéß Réß·ŽaH úà„΋r»‡ Òx·Žo·• ¥Ì„âéß ¿•Óß«â ·ŸÃŸxÜßâéß ¥âéßÓ߸È¢S ÓŸxØ„éß
¥âéßÓ߸È¢S âÇ‹¿„éß·òÓŸsÇ‹éß! ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥Ì„Ç‹éß OR YÄnØ„éߢ ¿•NŸoâéß!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
NŸoÇ‹éß. 20¿„¢½ß¸ÕßǕΈ ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß ³Ç›»„ÅŽjâ Òx·Žo Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ''·ŸÒ…â, QéßÄéß ÓŸ Ò΋q¶„í
ÒêúÌ„½•éß! ³·„ ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß WÈCĢǛ. ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ Òêâ¢Ç›! ¦
K·Žä¢½ß¸ÕßÇ‹Ç‹éß. ³·„ Ì„¢úÇ› Ì„â ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß ¿•Óß«â ï½®ßêĽ‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß QéßÄéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
Ì„½t¸ß éßÜ¶ß í„ ß »‡âéß K·Ž¢ä ½ßÕ¸ Çß Ç‹ é‹ .ß ³·„ ÒéߢS Òx·Žo ÒéߢS ·ŸÃ„Ë¢ ·ŸZØ„é·ß ¢„ Ç›! 31QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß Õ®Ø
„ é„ ¢ß ·„Ä ÒÓßé¸ Òoß …
̄⢠¥Ì„Y·Ž ÒêúÌ„½•éß ¿‚¢Îˆ ©¢ÅßéߢΈ. ³·„ ¿‚Ç‹m ÜßZs ¯ŸÃ„½•Ø„éߢǛ. ¥ÒZs _·ÒÜߢ QéßÄéß ¯Ÿ½ß¸¢
Òx·Žo ¿‚Ç‹éß̄⢠¥Ì„Y·Ž ÒêúÌ„½•éß ½ß¸ÃˆRéßÌ„½‚éßñ ¿•Ø„éßŃY_· ÎóºÎ‹¢ ¿•NŸoØßéß! Qéß ºë΋؄êÜßâéß,
©¢ÅßéߢΈ. 21³·„½•Ý„ ¿‚Ç‹m Òx·Žo Ì„â ORÌ„ RÏŸÓŸYs ¦Ì„wÜßâéß ÒêÄéßf·ó¢Ç›. ´ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸Á܃ß,
ÒêÄéßf¶„íߢ_Åß ¥Ì„Ç‹éß ORNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÇ‹éß. RéßÒéßwHs Qéß^â΋é߶„íß ¿„Y¯öØ•éß܃»„éß ¿•Ó߸éß·ò¢Åßéß
¥Ì„Çé‹ ß »„Ì¢„ Üó ¿•Óâ«ß ¿‚ǽm‹ â¸ß éßÜZß s ·òâNŸC¢¿„Å¢ß ÓŸsÄéß?
32Ó•âéß RéßÒéßwHs ¿„¢½ß¸·óÄÅߢ ܕ΋éß! ΋؄éß¿•Óß«
ÒêY½•NŸoÇ‹éß. ÓŸ ·„ÅßjÇ‹ÜßZs ¥Ì„Ç‹éß úà„΋rÌó ¯ŸÅŽ
NŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÇ‚ñ, ÒéߢS½ŸÇ‹é ¥Ò… ÓŸ Ò΋q¶„íß WÈC ĢǛ. OR¢¿„¢Ç›!"" ¦ Rá¸Ø„êÜßéß
ÌŸÇ‹éß. 22¥Ì„Ç‹éß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m·ŸÃŸxÜßâéß Î•Ò…Ç‹éß »„éßÄéßo ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 19:1-20:8 944

19 Ε҅Njéß ÓŸ¶„íß ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:


''§úà‡Ø•éßÜßéß ÓŸØ„é߶„íÜßâéß »„éßÈ¢S ZÒ… ¨
RMŸÎ‹ DÌ„¢ ¦Ü߽߫¢¿ŸH: 13
¯öØ„êØßéß. ΟY ï½ß΋q ·òÒéßwÜßéß RÈC
¯öØ„êØßéß. ¥R ¥CsÜó ½•Ø„éßÕßÇŸmØßéß.
§½ß¸téßÇŸ úΟ·„ä ½‚éßéß·„a ¯ÇŸÃˆÜó ÓŸÅßÕßÇ›¢Îˆ.
¥Îˆ ZÄéßÜ•·„, Οº¢ ½ß¸…ÅŽj¢¿• ú¯Ÿ¢Ì„¢.
2 14
'''Z Ì„Hz ¦Ç‹Óß«¢º¢Üƒ, Òéß»„Óß«¢@Üß ÒéßÏ‹x ΟY ï½ß΋q ·òÒéßw âéߢǛ Y½ß¸téß ¿‚Üß_ÃC¢Îˆ.
½ß¸Ç‹éß·òY ©¢Îˆ. ¦½‚éß Ø„éåÒ|â¢Üó ©âs Y½ß¸téß ÎŸY ^ÃÒéßwÜßâéß, ½ß¸¢Ç‹zâéß ÓŸà„â¢
Òéß»„ Óß«¢@ÜßÌó ½ß¸Ç‹éß·òY ©¢Îˆ. ΟY·Ž ¿ŸÜƒ ¿•Óß«¢Îˆ. ¥¢Î‹éß¿• ÕßÜß½‚éßñâ ¿•W·„úßܕ΋éß;
ÒéߢΈ ½ß«ÜßzÜßéßÓŸsÄéß. ßÁ΋¢Ç‹Òéßê ܕ΋éß"
3 ¦ Óߢ « º½ß…¸ ½ßÜ« Üzß óz ³·„ÅŽ Ü•S¢Îˆ. ¥Îˆ ÕßÜ½ß ‚éñß â
Ø„éßéßÒ Óß«¢º¢Üƒ Ì„Ø„êÄØßéßx¢Îˆ. ¥Îˆ ̄⠧Έ ³·„ RMŸÎ‹ DÌ„¢. ¥Îˆ RÓŸà„ÓŸYs »„êÈf
¦@ßYs ½•ÅƒÇ‹¢ ӕÄéßf¶„íߢΈ. ¥Îˆ ³·„ ¯ŸÇ‹ÕßÇ›¢Îˆ.""
Òéßâéßá¸éßxY WÓ•Óß«¢Îˆ.
4 ¥Îˆ »„â hˆ ¿„Å¢ß ú½ßÁ¸ Üßéß RÓŸsÄé.ß ÌŸÒéßéß ½ßY¸ sâ
ÕóâéßÜó ΟYY ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÄéß! ΟY ÓóÅŽ·Ž
20 ³·„ ÃóE §úà‡Ø•éßÜßéß ï½ß΋qÜßéß Ø‚éßÈ꽟
Ó߸Üß@ XÓ߸éß·òâ»óÈ ÓŸ Ò΋q¶„íß Ò¿ŸfÄéß.
§Îˆ ú½ß½¸ ŸÓߢ¸ Üó °Ç‹Ò Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢ ±Î‹Ò Ó‚Üß (EÜœ)` ,
»‡Üߢ Ì„CH¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃŸ ·ò΋Òéß Óß«¢@Ys ½ß¸Î‹Ò ÃóEâ ÁÈC¢Îˆ. ï½ß΋qÜßéß (ÓŸØ„é߶„íßÜßéß) ÓŸ
¨P½ß¸…j¶„í XÓ߸éß·òY ½‚݃zÄéß. Òéßéߢ΋éß ¶„îÄéßfÓŸsÄéß.
5 '''Ì„Hz Ì„â Ø„éßéßÒÓß«¢º¢ ÓŸØ„éß·„Ì„|¢ ÒUÓ߸éßo¢Î‹ 2¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ.
âé߶„íߢΈ. ·ŸY ¦½‚éß ¦à„Üßéß ¥Ç›Ø„êà„Üß ¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 3 ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, §úà‡Ø•éßÜßéß
Ø„êxØßéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¦½‚éß Ì„â ½ß«ÜßzÜóz ÒéßÃó ï½ßÎÜq‹ Ìß ó ÒêŃzÇé‹ .ß ½ŸÃˆÌó §Üƒ ¿‚½t¸ß éß, 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â`
ΟYY XÓ߸é߶„íߢΈ. ΟYY Ø„éßéßÒ Óß«¢º¢Üƒ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éß¿é„ Óß ŸsÇ‹é,ß Qéßâ„ ÌŸ
XÈfΈΈq¢Îˆ. ÓŸ Ó߸Üß@ XÓ߸éß·ó΋ÜßS Ò¿Ÿfß? ¥Üƒ ÒSfÒ…¢_Åß,
6 ¥Îˆ ï½ß΋q Óß«¢@ÜßÌó ·„HÓß« ½•Åß^·Jz¢Îˆ. ¥Îˆ ΟYY Qé߶„íß Ó•âéß ØßéßÒ|âéß. ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÓŸ
Õ®Ø
„ é„ ¢ß ·„Ãß„ Óߢ« º¢Üƒ Ì„Øê „ ÄØéß xß ¢Îˆ. ¥Îˆ Ì„â ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tØ„éßéßÓŸsÇ‹éß." 4ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž
¦@Ä¢ ½•ÅƒÇ‹ Ó•Ãé„ fß ¶„í¢ß Έ. ¥Îˆ ³·„ Òéßâéßáé¸ xß Y XÄéßt XÄéßfÌŸ½Ÿ? âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž ÓŸxØ„éß
¿„¢½ß« WY½•Óß«¢Îˆ. YÄnØ„éߢ ¿•NŸo½Ÿ? ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ‹éßÜßéß ¿•Óß«â Õ®„Ø„éߢ·„Ä
7 ¥Îˆ ßÁÕ® „ Ò ÓŸÜß ß Qéß Î ‹ ΟǛ ¿• Ó ß « ¢ Έ . ¥Îˆ ӕßÜßâéß »„êÈf ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßÁ‚¯ŸtH. 5½ŸÃˆ·Ž
⻄ßÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Óß«¢Îˆ. ΟY »„Ähâ Râs ZR܃ ¿‚¯ŸtH, 'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸
ú½ß¸W½ŸÇ‹ê ÓóÅß ÒêÅß Ü•·„ Y½‚|įöØ„êÇ‹éß. Ø„êÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ¯¢½ß«·„
8 ¥½ß¸téßÇ‹éß Ì„â¿„éßÅßêj YÒÓß«Ó߸éßoâs½ŸÃ„éß ÎŸY^·` ¿•Ó߸éß·òâs½ß¸téßÇ‹éß, Ø„ê·óÕßéß Ò¢à„¢ ·òĶ„íß ÓŸ
ÒÜ߽߸ӟsÄéß. ¥Îˆ ½ŸÃˆ ÒÜßÜó S·Ža¯öØßéߢΈ. ¿•Ø‚éßWo ¨P½ß¸…j ½ŸÃˆ·Ž ³·„ ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡âéß. ¥·„aÇ‹
9 ½ŸÃ„éß ÎŸY·Ž ·ò·•aÜßéß ½•Óß« Õߢψ¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ââéßs Ó•âéß ú½ß¸Ì„x·ä„½ß¸Ã„¿„éß·òÓŸsâéß. ÓŸ ¿•Ø‚éßWo §Üƒ
ΟYY Ì„Òéß ÕóâéßÜó §Ãˆ·Ž¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÎŸYY ¿‚¯Ÿtâéß: ''Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹Ó‚ñâ Ø‚éßÈ꽟âéß. 6¦
ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ò΋q¶„íß XÓ߸éß·òY ¯öØ„êÄéß. ÃóEâ RéßÒéßwHs ¨P½ß…¸ j âéߢǛ ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ß XÓßé¸ ·ß òY
¥¢Î‹éßÒÜßz §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßÜó §½ß¸téßÇ‹éß ÒSf, Ó•âéß Qéß¶í„ ß §Ò|ÕóÌ„éâß s Εࢄ Üó·Ž âÇ›½N«ß ŸoâY
QéßÄéß »„Ähâ RâܕÄéß. ½Ÿ»‡q⢠¿•à‡âéß. ¥Îˆ ¿ŸÜƒ ÒéߢS ÒÓ߸éßoÒ…Üßéßâs
10 '''Qéß Ì„Hz ZÅŽ ½ß¸·„a ÓŸÅŽâ úΟ·äŸÜß̄܃¢ÅŽÎˆ. Î•à„¢.* Εà‡ÜßYsÅŽÜó·Ž ¥Îˆ Ó߸éߢ΋Ľ‚éßñâΈ!
7''ÃóÌ„ ½ß¸…ÅŽj¢¿• Rú»„@ÜßYsÅŽZ ¯ŸÃ„½•Ø„éßÒéßY
ΟY·Ž ZÄéß ½ß¸…á¸aÜߢ»‡ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¿ŸÜƒ
½® ß ¸ Ü ß Õ ® „ à ˆ Ì „ ½ ‚ é ß ` â ΋ Ý „ ½ ‚ é ß ` â úΟ·ä Ÿ X»„ Ü ß Ì ó Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯Ÿtâéß. ¨P½ß¸…j
ï½ßÈC¢Îˆ. âéߢǛ Ì•ÕßÇ›â ÙØ„éß½‚éßñâ Rú»„@ÜßÌó ½ŸÃ„éß ¶„îÇ‹
11 ¦ ½ß « Ò éß w Åß ÎŸY·Ž ·òYs ï½ß Î ‹ q ·òÒéß w Üß é ß ÙØ„éß½‚éßñ⽟Äéß»‡ Ì„Ø„êÄéß ·ŸÒ΋qY Ó•âéß ¿‚½ß«t
ï½ßÈ»‡Øßéß. ¥R ·òYs ¿•W·„úÄ܃z ©ÓŸsØßéß. Ø„éßéßÓŸsâéß. Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹Ó‚ñâ Ø‚éßÈ꽟âéß.""
8·ŸY ½ŸÃ„éß ÓŸï½ß` WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Óß«, Ó•âéß ¿‚ð½ßtΈ
¦ ·òÒéßw ³·„ ßÁ΋¢ÇŸÜƒz ©ÓŸsØßéß. ¦
úΟ·äŸÜßÌ„ ¥Üƒ, ¥Üƒ ¯ôÇ‹éß»‡c, ¿ŸÜƒ ·òÒéßw Râܕ΋éß. ¨P½ß¸…j½ŸÃˆ ¥½ß¸RúÌ„½‚éß`â Rú»„@Üßâéß
ÜßÌó ½•éß½®ß¸êÜßâéß ¥¢_Åß܃ ï½ßÈC¢Îˆ. ¯ŸÃ„½•Ø„éßܕ΋éß. ½ŸÃˆ ¥½ß¸RÌ„ÿ Rú»„@Üßâéß ¨P½ß¸…jÜó
12 ·ŸY ¦ úΟ·äŸ ¿‚Åßéßj ½•Ã„zÌó ï½ßÈ·Ž½•Ø„éßÕßÇ›,

Ó•ÜßQéß΋ ¶„îHf ½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. Ì„êÄéßtΈ¶„íßa


¥R ... Î•à„¢ ¥·ä„Äp¢»‡ ¯ŸÜßéß, Ì•Ó‚Üßéß ú½ß¸ÒU¢¿„éß¿„éßâs
½•Ç›»‡Ç‹éßtÜßéß QØ„éß»‡ ΟY ½ß¸¢Ç‹éßz ¯¢Ç› Î•à„¢ ¥Y ú½ŸØ„éßÕßǛ҅¢Îˆ.
945 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 20:9-28
ÒΈH½•Ø„éßܕ΋éß. ·ŸÒ…â Ó•âéß (Ε҅Njéß) ©ú»„½‚éßñâ ÁóH·Ž¯öØßéß RéßÒéßwHs QéßÃé„ ß ¥½ßR¸ Ì„ÿ¢ ¿•Óé¸ß ·ß óÒ΋é.qß
ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„ê½ß«¢¿„ŃY·Ž ¨P½ß¸…jÜóÓ• ½ŸÃˆY ½ŸÅŽ ϋßwYs QéßÃé„ ß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„Ò΋é.qß ½ŸÅŽ ¦ÁÂÜâß éß
ÓŸà„⢠¿•Ø„éß΋܃fâéß. 9¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ½ŸÃˆY Ó߸¢º QéßÄéß ¯ŸÅŽ¢¿„Ò΋éßq. 19Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß. Ó•âéß Qéß
È¢¿„ܕ΋éß. ¨P½ß¸…j âéߢǛ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ÕßØ„éßÅ߶„íß Î•Ò…ËŽnß. ÓŸ ϋßwYs ¥âéßÓ߸È¢¿„¢Ç›. ¦ÁƒÂ¯ŸÜßâ
XÓ߸éß·òY ÒNŸoâY »„Ì„¢ÜóÓ• ½ŸÃ„éß YÒÓß«Ó߸éßoâs ¿óÅŽ »‡R¢¿„¢Ç›. Ó•âéß ¿‚ð½t ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éߢǛ. 20Ó•âéß
ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ì‚HØ„éßÁ•à‡âéß. ÓŸ ÒéߢS ð½ßÄéßâéß Ó•âéß Y_ÃKq ¢Sâ Rúà‡¢W ÃóEÜßéß Qéß¶í„ ß ¥W Òéßé¹ß xß ½‚éñß âÒY
¯ŸÇ‹éß¿•Ø„éß΋Üßéßf·óܕ΋éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¦ ¥âxú½ß¸ÁÜß ¿„ê½ß¢« ¿„¢Ç›. ¥R ÓŸ¶„íâß éß, Qéß¶í„ âß éß ÒéßÏx‹ ³·„ ú½ß̸ •x·„
Òéßéߢ΋éß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßܕ΋éß. 10§úà‡ Ó߸¢_·Ì„ÒéßY »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj·ó¢Ç›. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß.
Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Ys Ó•âéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„íß Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹âY ¦ ïÓßÜßÒ… ÃóEÜßéß Qé߶„íß
XÓ߸éß·òY Ò¿Ÿfâéß. ½ŸÃˆY ¯ÇŸÃˆÜó·Ž âÇ›½ß«¢¿Ÿâéß. Ó߸êSNŸoØßéß.""
11¥·„aÇ‹ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ÓŸ ·„ÅßjÇ‹Üßâéß Ì‚HØ„éßÁ•à‡âéß. 21'''·ŸY ¦ ½ß«ÜßzÜßéß ÓŸ¶„íß ÒxW_ö„íßÜßØ„êxÄéß.

ÓŸ YØ„éßÒéß YÕߢϋâÜßZs ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßÁ‚¯Ÿtâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ·„ÅÇjß Ü‹ âß éß ¯ŸÅŽ¢¿„ÜΕ é‹ .ß ½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÁÂÜâß éß


ÓŸ ·„ÅßjÇ‹Üßâéß ¯ŸÅŽ¢Sâ Òx·Žo ORNŸoÇ‹éß. 12ú½ß¸Ì•x·„ Üœ·„a ¿•Ø„éßܕ΋éß. Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß«t⠽߸âéßÜßéß ¿•Ø„éß
Rúà‡¢W ÃóEÜßYsÅŽ »„éßÈ¢S ¶„îÇŸÓ•âéß ½ŸÃˆ·Ž ܕ΋éß. ¥ÒZs ÒéߢS ÓŸxØ„éß Ó߸êúÌŸÜßéß. ¯Ò|Äéß
¿‚¯Ÿtâéß. ÓŸ¶„íß, ½ŸÃˆ·Ž ÒéßÏ‹x ¦ ïÓßÜßÒ… ÃóEÜßéß ½ŸÅŽY ¥âéßÓ߸È¢SÓŸ, ¦ Òx·Žo ORNŸoÇ‹éß. Ó•âéß Y_Ãq
³·„ ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸¢_·Ì„¢. ¥R Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY, K¢Sâ ú½ß¸Ì•x·„ Rúà‡¢W ÃóEÜßâéß ú¯ŸÒéßéß¹ßx¢Ü•Y
½ŸÃˆY ÓŸ ú½ß¸Ì•x·„ ú½ß¸ÁÜßéß»‡ ¿•Ó߸é߶„íßÓŸsâY Ì‚HØ„éß ½ŸÅŽY»‡ ½ŸÃ„éß ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢¿ŸÃ„éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ó•âéß
Á•NŸoØßéß. ¯ÇŸÃˆÜó ÓŸ ©ú»„½‚éßñâ ·ó½ß¸¢ ¿„ê½ß¸ÅƒY·Ž ½ŸÃˆY
13'''¥ØßéÓ
ß Ÿ §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à„¢ ¯ÇŸÃˆÜó ÓŸ Qéß΋ Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•ÎŸqÒéßâé߶„íßÓŸsâéß. 22·ŸY ÓŸ¶„íß Ó•Ó•
WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Óß«¢Îˆ. ½ŸÃ„éß ÓŸ ÓŸxØ„êYs ¯ŸÅŽ¢¿„ ¦C¯öØ„êâéß. Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ¨P½ß¸…j âéߢǛ
Ü•Îé‹ .ß ½ŸÃ„éß ÓŸ ·„ÅÇjß Ü‹ âß éß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„ŃY·Ž Yß·„∠ÕßØ„éßÅ߶„íß XÓ߸éß·òY ßÒÅߢ §Ì„Ä ßÁƒxÜßéß
¿ŸÃ„éß. ï½ß`»‡ ¥R ¯¢Ìó ÒéߢS YØ„éßÒêÜßéß. ° Òx·Žo ¿„êà‡Øßéß. ÓŸ¶„íßâs ÒéߢS ð½ßÄéßâéß Ó•âéß ¯ŸÇ‹éß ¿•Ó߸éß
¥ØßéßÓŸ ¦ YØ„éßÒêÜßâéß ¯ŸÅŽðÓßo, ¥Ì„Ç‹éß ORNŸoÇ‹éß. ·ó΋Üßfܕ΋éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ¥âx
Ó•âéß YØ„éßRéߢSâ ú½ß¸Ì•x·„ Rúà‡¢W ÃóEÜßâéß ½ŸÃ„éß ÁâéßÜß Òéßéߢ΋éß Ó߸¢ºÃˆ¢¿„ܕ΋éß. 23¥¢Î‹éßÒÜßz ¯ÇŸ
NŸÒêâx ÃóEÜßéß»‡ ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢¿ŸÃ„éß. ¥Ó•·„NŸÃ„éßz ½ŸÃŸ ÈÜó ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß §¢·ò·„ ÒêÅß ¿‚¯Ÿtâéß. ½ŸÃˆY
Rúà‡¢W ÃóEÜßÜó ½ßY¸ ¿•à‡Ã„é.ß ÓŸ ©ú»„½‚éñß â ·ó¯ŸYs §Ì„Ä ßÁƒxÜßÜó·Ž ¿‚΋Ä»òÇ‹ÌŸâZ, ½ŸÃˆY ¥Ó•·„
½ŸÃ„éß ¿„R¿„êNjŃY·Ž Ó•âéß ½ŸÃˆY ¯ÇŸÃˆÜó ÓŸà„⢠Εà‡Ü߶„íß ½ß¸¢½ß«¢S ½•NŸoâZ ¿‚¯Ÿtâéß.
¿•Ø„é Ó߸¢·„Ht¢¿Ÿâéß. 14¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ½ŸÃˆY Ó߸¢º 24'''§úà‡Ø•éÜ ß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸ ¦ÁÂÜâß éß KÄNŸÒU¢¿„
È¢¿„ܕ΋éß. Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß, ¨P½ß¸…j âéߢǛ ½‚H·Ž Ü•Îé‹ .ß ½ŸÃ„éß ÓŸ ·„ÅÇjß Ü‹ âß éß ¥âéßÓÃ¸ß ¢ˆ ¿„ŃY·Ž Yß·„âˆ
XÓ߸éß·òY ßÒÅߢ §Ì„Ä Εà‡Üßéß ¿„êà‡Øßéß. ÓŸ¶„íßâs ¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß Ó•YSfâ ú½ß¸Ì•x·„ Rúà‡¢W ÃóEÜßâéß
ÒéߢS ð½ßÄéßâéß Ó•âéß ¯ŸÇ‹éß¿•Ó߸éß·ó΋Üßfܕ΋éß. ¥¢Î‹éß Òéßéß¹ßx½‚éßñâR»‡ ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢¿„ܕ΋éß. ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ‹éßÜß ¥½ß¸
ÒÜßz ¥âxú½ß¸ÁÜß Òéßéߢ΋éß Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß Ó߸¢º RÌ„ÿ Rú»„@Üßâéß ½ŸÃ„éß ½ß¸†P¢¿ŸÃ„éß. 25¥¢Î‹éßÒÜßz
È¢¿„ܕ΋éß. 15¯ÇŸÃˆÜóY ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó•âéß ÒéßÃò·„ ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß ¿‚Çm‹ ZWY ú½ßN¸ ŸÎˆ¢¿Ÿâéß. ½ŸÃ„éß ÕßÌ·ß„ Å „ ƒY·Ž
½Ÿ»‡q⢠¿•à‡âéß. ½ŸÃˆ·Ž Ó•YÒ|ÕóØ•éß Î•à¢„ Üó·Ž ½ŸÃˆY ¦ÏŸÃ„¢ ·ŸY ¦ÁÂÜßâéß Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž §¿Ÿfâéß. 26½ŸÃˆ
Ó•âéß XÓ߸éß·òY ½‚Ý„zâY »„ÅŽj»‡ ¿‚¯Ÿtâéß. ¥Îˆ ¯ŸÜßéß, ·Ÿâéß·„ÜßÌó ½ŸÃˆY ½Ÿ_à ÒéßH⠽߸Äéßf·òӕ܃ ½ŸÃˆY
Ì•Ó‚ ú½ßÒ¸ U¢¿• Óßé¸ [ß ·× ½ä„ ‚éñß â Εࢄ . ¥Îˆ Εà‡ÜßYsÅŽÜó·• ÒΈH½•à‡âéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ½‚ééß Îß Å ‹ Ž Óߢ¸ ÌŸÓŸYs ÓßU ¸ Ì„¢
Ó߸éߢ΋Ľ‚éßñâ Î•à„¢! ÕH §Ò|Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÄéß. ¨ Ä·„¢»‡ ¦ ú½ß¸Á
16'''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ·„ÅßjÇ‹Üßâéß ¯ŸÅŽ¢¿„ Üßâéß Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
Yß·„È¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ RÏ‹éßÜßâéß ¥âéßÓ߸È¢¿„ܕ΋éß. âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒßÄéß." 27·ŸÒ…â, ´ âÄ
Ó•âéß YÄnØßéߢSâ Rúà‡¢W ÃóEÜßâéß ¥W NŸÒêâx ½ß¸…úÌ„éßÇŸ, §½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢Ìó
½‚éßñâR»‡ ½ŸÃ„éß ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜßéß ¦ ÒêŃzÇé‹ .ß ½ŸÃˆ·ÜŽ ƒ ¿‚½t¸ß éß, 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈß ê½Ÿ
¥½ß¸RÌ„ÿ Rú»„@ÜßQéß΋ Üß»„s½‚éßñ Ò…¢Ç‹éßÅß¿•Ì„ ½ŸÃ‰ ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß
½ß¸âéßÜßZs ¿•à‡Ã„éß. 17·ŸY ½ŸÃˆ Óß«pW½ß¸Åßz Ó•âéß R¿ŸÃ„¢ ÓŸ¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ¿‚Çé‹ Òß êÅßÜéß ß ½ßH¸ ·ŸÃ„é.ß ÓŸï½ß` ¶„íúß Åß
Òx·„¢o ¿•à‡âéß. ½ŸÃˆY Ó•âéß Óߢ¸ ºÃˆ¢¿„ÜΕ é‹ .ß ¯ÇŸÃˆÜó ½ß¸ÓŸsÄéß. 28¥ØßéßÓŸ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž §NŸoâY ½Ÿ»‡qâ¢
½ŸÃˆY Ó•âéß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•Ø„éßܕ΋éß. 18Ó•âéß ½ŸÃˆ ¿•Óß«â ßÁƒxY·Ž ½ŸÃˆY XÓ߸éß·òY Ò¿Ÿfâéß. ½ŸÃ„éß
½ßÜ« Üzß Ìß ó ¯ÇŸÃˆÜó ÒêŃzÇŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÌó, ''QéßÃé„ ß ·ò¢Ç‹Üâß éß, ½ß¿ ¸ f„ Y ¿‚Åâzß éß ¥YsÅŽZ ¿„êÓß« ½ß† ¸ ÁÜßéß
Qéß Ì„HÎz ¢‹ úÇ‹éÜß Òß Üœ ú½ßÒ¸ È¢o ¿„Ò΋é.qß ¥½ßR¸ Ì„ÿ Rú»„@Üß ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž ¦ ú½ßθ •à‡Üß¶í„ ß ½‚ݽz• ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ÕßÜéß Üß âß éß,
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 20:29-43 946
·ó½ß¸ ·Ÿâéß·„Üßâéß* ¦ ú½ß¸Î•à‡ÜßYsÅŽ·• XÓ߸éß·òY ÓŸ¶„íß »„Üß ·ó¯ŸYs ½‚ÜßzÇ›NŸoâéß! 35Ó•âéß »„Ì„¢Üó
½‚݃zÄéß. Ó߸éß½ŸÓ߸⠽•ðÓß ½ŸÃˆ ÕßÜßéßÜßZs ½ŸÃ„éß ¥Ãˆt¢ ¿•Óß«âÅßéßz RéßÒéßwHs ³·„ ¯ÇŸÃˆ·Ž âÇ›½ß«NŸoâéß. ·ŸY
¿ŸÃ„éß. ¦ Ó߸p܃ÜßÜó ¯ŸÓŸÃ„tËŸÜßéß ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß §Îˆ ¥âxΕLØ„éßéßÜßéß YÒÓß«¢¿• ³·„ Ó߸pÜߢ. ¥·„aÇ‹
¥Ãˆt¢¿ŸÃ„éß. 29½ŸÃŸ ©âsÌ„ Ó߸p܃Ü߶„í ¯¢Î‹é߶„íß ½‚Ý„éßo Ó•âéß Òéßéß¹ƒÒéßéßA»‡ QéßÌó ½ŸxÁ‚xÒêÇ‹éßÌŸâéß.
36»„Ì¢
ÓŸsÄY Ó•âéß ½ŸÃˆY ¥Ç›»‡âéß. ¦ ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Ó߸p܃ÜßZs „ Üó ¨P½ß…¸ j Ò΋»q Ü„ ß ¯ÇŸÃˆÜó Ó•âéß Qéß ½ß† ¸ É|
¨ÓŸÅŽ · • ©âsÌ„ Óß ¸ p Ü ƒÜß é* ß ¥Ó• ½ß « Ü ß Ò Õß Ç ‹ é ß ¶„íßÜ߶„íß XÄéßt XÈfâÅßéßz, §½ß¸téßÇ›·„aÇ‹ Qé߶„íß ÓŸxØ„éß
Ì„éßÓŸsØßéß.""" YÄnØ„éߢ ¿•NŸoâéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
30Ε҅Njéß §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
37''QéßÄéß Ó•Ã„Ó߸éßpÜßY XÄéßt §Sf, ³Ç‹¢ÕßÇ›·*
¦ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßZs ¿•à‡Ã„éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz §úà‡Ø•éßÜßéß „
Ò¢à„¢½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇé‹ .ß ½ŸÃˆ·Ž ¨ Ä·¢„ »‡ ¿‚½t¸ß éßÒéßé,ß ú½ß¸·ŸÃ„¢ RéßÒéßwHs K·äŽNŸoâéß. 38ÓŸï½ß` WÄéß»„éßÕƒÅßéß
'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téß ¿•Óß«, ÓŸ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ Ó•âéß ÌòÜßC
Ì„éßÓŸsÇ‹éß. Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß ¿•Ó߫⠽߸âéßÜÓ• ¿•Ó߸êo NŸoâéß. Qéß Ó߸|Εà‡âéßs¢Ç› ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ÌòÜßCNŸoâéß.
RéßÒéßéwß QéßÃé„ ß ÒéßHâ ½ßø é„ fß ¶„í¢ß ÅßéÓß ŸsÄé.ß QéßÃé„ ß ½•àx„ *ß ½ŸÃ„éß Òéß^ÃâsÇ‹ê §úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸÁƒxY·Ž WÈCßÄéß.
ÒÜœ ú½ß¸ÒÈoÓ߸éßoÓŸsÄéß. Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßé ¦ÃŸÏˆ¢Sâ ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó• Ó• Ø‚éßÈ꽟âY Qéßà „éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
Õ®„Ø„éߢ·„Ä Ε݄҅{âéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž QéßÄéß ââéßs ·ò¢ÅƒÃ„éß.""
39´ §úà‡Ø• é ß Ü ß é ß Ò¢à„ Ò éß é ß Ü ƒÃŸ, ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â
ÒΈH½•à‡Ã„éß. 31QéßÄéß ¶„îÇŸ ¥½• Ä·„½‚éßñâ ·Ÿâéß·„Üßéß
Ó߸ÒéßÈtÓ߸éßoÓŸsÄéß. Qéß ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Ü߶„íß ·Ÿâéß·„»‡ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §½ßt¸ éßÇé‹ ß ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éßÌé„ Óß ŸsÇ‹é,ß
Qéß ½ß«ÜßzÜßâéß ¥CsÜó ½ß¸Ç‹½•Ó߸éßoÓŸsÄéß. ¨ÓŸÇ‹éß ¦ ''° Òx·Žo ¥ØßéßÓŸ Ì„â ÃóÌ„ Rú»„@Üßâéß ½ß¸†P¢½ß¸
ÃóÌ„ Rú»„@Üßâéß ¦úà„Øéß ¢ß S RéßÒéßwHs QéßÃé„ ß Òéß∠̄ »óÈ̕, ¥Ì„YY ½‚Jz ½ŸÅŽY ½ß¸†P¢¿„ZØ„éߢǛ. ·ŸY,
ÒéßHâ ½ßø é„ fß ¶„í¢ß ÅßéÓß ŸsÄé!ß Ó•âéß RéßÒéßwHs ÓŸ Ò΋¶q í„ ß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ÓŸâéߢǛ °Î‚`ÓŸ Ó߸Üß@ Qé߶„íß ÒÓ߸éßo¢Î‹Y
ßYSf, ÓŸ Ó߸Üß@ XÓ߸éß·óY½Ÿ|ÜßY QéßÄéß YÁ¢»‡ ÒêúÌ„¢ QéßÄéß ¥âéß·óÒ΋éßq! QéßÄéß ÓŸ ð½ßÄéß §·„ °
¥âéß¶í„ ¢ß ÅßéÓß Ÿsß? Ó•âéß ú½ßÕ¸ é„® Òß …âéß; Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß. ÒêúÌ„¢ ¯ŸÇ‹éß¿•Ø„éßܕÄéß! Òéßéß¹ßx¢»‡ QéßÄéß Qéß Z¿„
ÓŸ OÒ ú½ßÒ¸ êË¢»‡ Qéß ú½ßภs„ Üß¶í„ ß ÓßÒ¸ êÏŸâRéßÒ|âéß. Rú»„@Ü߶„íß ·Ÿâéß·„Üßâéß Ó߸ÒéßÈt¢SÓŸ ¥Îˆ ÁÄ»„΋éß.""
40ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
Qé߶„íß Ó߸Üß@ §Ò|âéß! 32§Ì„Ä ßÁƒxÜß ÒêΈÈ»‡
©¢ÇŸÜß Y ·óÄ é ß ¶ „ í ß ¢ Åß é ß â sÅß é ß z Qéß Ã „ é ß ¥¢Åß ê ''ú½ß¸ÁÜßéß ââéßs ðÓßR¢¿„ŃY·Ž §úà‡Ø•éßÜßéßÜó ¯Ì‚ñoâ
©¢ÅƒÃ„éß. ·ŸZ Qéß ¥[×ú¯ŸØ„êÜßéß, ¦à„Üßê ¯½ß¸tÅŽ·• ½ß¸Ã„|Ì„¢»‡ ð½ßÃò¢Îˆâ ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„|Ì„¢ Ò΋q¶„íß
ӂĽ•Ã„Ò…. §Ì„Ä ÁÓŸ¢»„ÒéßéßÜß ú½ß¸ÁÜß ÒêΈÈ»‡ QéßÄéß ÃŸ½ŸH! §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢½ŸÃ„¢ÌŸ Ì„Òéß Ó߸|¢Ì„
YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÄéß. ·òØ„éßxÒéßéß·„aÜßâéß, ßW Òéßéß·„aÜßâéß Õ®„êRéß QéßΈ·Ž ÒNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Î•à„¢Üó ©¢ÅƒÃ„éß.
(Rú»„@Üßéß) QéßÄéß ·òÜßéßNŸoÄéß!""" QéßÄéß ÓŸ Ó߸Üß@ ·óÈ ßÒÜßÓß«â Ó߸pÜߢ ¥Î•. QéßÄéß ¦
33ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸téßÌ„éßÓŸsÇ‹éß, Ó߸p܃Y·Ž ÓŸ¶„íß ¥Ã„tËÜßéß §Ò|ŃY·Ž ß½ŸH. ¦
''ÓŸ OÒ ú½ßÒ¸ êË¢»‡, ßEÓ‚` RéßÒéßwHs ½ßø ¯ˆ ŸHNŸoâY Ó߸pÜߢÜó Qéß ½ß¸¢ÅßÜó ÌòH Õ®ƒ»‡Ys ÓŸ ·òĶ„í
½Ÿ»‡q⢠¿•Ó߸éßoÓŸsâéß. ·ŸY ÓŸ à„·ŽoҢ̄½‚éßñâ ºNŸoYs Ì•½ŸH. ¦ Ó߸pÜߢÜó Qéß ½ß¸RúÌ„ ·Ÿâéß·„Üßéß ÓŸ¶„íß Ó߸Òéß
¯Wo RéßÒéßwHs K·ŽäNŸoâéß. Qé߽߸Åßz ÓŸ ·ó¯ŸYs Èt¢¿ŸH. 41¥½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß Ó߸ÒéßÈt¢¿• ÕßÜßéßÜß
¿„ê½ßN« Ÿoâéß! 34RéßÒéßwÜßs¢Î‹ÃZˆ ¨ ¥âxΕà‡Üß âéߢǛ Ó߸éß½ŸÓ߸âÜßÌó Ó•âéß Ó߸¢Ì„ë½ß«o ¿‚¢Î‹éßÌŸâéß. §Î‹¢ÌŸ
½‚H·Ž Ì‚NŸoâéß. ¨ ßÁƒxÜ߶„íß Ó•âéß RéßÒéßwHs ¿‚΋Ä Ó•âéß RéßÒéßwHs WÈC XÓßé¸ ·ß òY ÒSfâ½ßt¸ éßÇé‹ ß ÁÄé»ß é„ ß
»òŃjâéß. ·ŸY RéßÒéwÜßs¢Î‹ÃˆZ ¶„îNjΉÓß«, ¨ Ì„é¢ß Έ. Ó•âéß RéßÒéßwHs ¥Ó•·„ Εà‡Üß¶í„ ß ¿‚ÎË »„ òŃjâéß.
ßÁƒxÜß âéߢǛ WÈC XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ¥ØßéßÓŸ ÓŸ ¥ØßéßÓŸ Ó•âéß RéßÒéßwÜßs¢Î‹ÃˆZ ¶„îÇ‹»„ÅŽj, ÒéßIz ÓŸ
ÕßÜß½‚éßñâ ºNŸoYs ¯Wo RéßÒéßwHs K·ŽäNŸoâéß. QéßQéß΋ ú½ß¸Ì•x·„ ú½ß¸Á»‡ Ó߬|·„ÈNŸoâéß. ï½ß`»‡ ¦Ø„ê Εà‡ÜßZs
§Î‹¢ÌŸ ¿„êNŸoØßéß. 42¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY
·ó½ß¸ ·Ÿâéß·„Üßéß ½ŸÃˆ·Ž ¥R Ó߸º½ŸÓ߸ ¥Ã„tËÜßéß. ·ŸY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. Ó•âéß RéßÒéßwHs §úà‡Ø•éßÜßéß
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß ¥R Ε҅Y·Ž ·ó½ß¸ ·ŸÃ„˽‚éß`⠥ÄtËÜßY ßÁƒxY·Ž XÓ߸éß·òY ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß §Îˆ QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
¯»„ÌŸJ ¿•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß. ·ò¢ÅƒÃ„éß. ¥Îˆ Ó•âéß Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜ߶„íß §NŸoâY
©âsÌ„ Ó߸p܃Üßéß ÕßêÅß·„½ß¸… ΕÒÌ„Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿• Ó߸pÜßÜßéß. ½Ÿ»‡q⢠¿•Óß«â ßÁx¢. 43¦ ßÁx¢Üó RéßÒéßwHs
§R NŸÒêâx¢»‡ »„éßÅßjÜßQéß΋, ·ò¢Ç‹ÜßQéß΋ °ÃŸtÅßéß ÒéßHâ½ßø fˆ â ÒÓßé¸ Òoß …Üßâéß, QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß ¿‚Çé‹ ·ß ŸÃŸxÜßâéß
¿•Ø„éßÕßÇ•R.
½•à„x Ε҅YØ„éߢ΋éß Rà‡|Ó߸¢Ü•¶„í¢Ç‹, ¦Ø„éßââéß ¥âéß ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ÄéE ß Ò… ¥Y ¥Ã„¢p , ½ßθ ˆ ¦ÁÂÜéß âß s ßW ½ßܸ ·ß Ü„ éß ß
Óßø ¢ˆ ¿„Å¢ß ÒêY½•ðÓß ½ŸÃˆY ¶„îÇ‹ §Üƒ ½ßÜ« Òß Åߢ ½ßø ¯ˆ ŸÅŽ. Ε҅Y·Ž, §úà‡Ø•éÜß éß ¶ß í„ ÒéßÏx‹ Ò…âs ³½ßt¸ ¢ÎŸY·Ž Y΋Ã}„ â¢.
947 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 20:44-21:14
‹ ŸÃ„é.ß 44§úà‡Ø•éßÜßéß
QéßÃé„ ß »„éÃß é„ ¶oß í„ ß Ì‚¿é„ fß ¶„íYß Óß»« é„ ½cß Ç¸ß Ì 6Ε҅Njéß ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,

Ò¢à„Òéßéß܃ß, QéßÄéß ¯Óós ¥·„ëÌŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¦ »„é¢ß Ç‚ ½ßC¸ Ü• ΋é£ß ¹ß¢Üó Ò…âs Òx·ŽÜo ƒ ZÒ… YÅßêÃj é„ tß Üßéß
¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜ߶„íß ½®ß¸HÌ„¢»‡ QéßÄéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸH. RÇ‹éÒß …. ú½ßÁ¸ Üß Òéßé¢ß Ε YÅßêÃj é„ fß .ß 7½ŸÃ„½t¸ß éßÇé‹ ß Yâéßs,
·ŸY ÓŸ¶„íßâs ÒéߢSð½ßÄéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·óÒŃY·Ž, Qé߶„íß 'Z ½‚¢Î‹é߶„íß YÅßêjÄéßÓ߸éßoÓŸsÒ…?" ¥Y ¥Ç‹éß»„éß̟Äéß.
YÁ¢»‡ ¥Ã„Ô½‚éßñâ K·„ä Rψ¢¿„ÒÜßÓß« Ò…¢Ç› ¶„îÇŸ ΟY·Ž ZÒ… §Üƒ Ó߸Òêϟ⢠¿‚¯ŸtH, 'ßÕóØ•éß
Ó•âéß Rψ¢¿„âéß. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ½ß«ÒéßwÅß QéßÄéß RMŸÎ‹ ½ŸÃ„oâéß Ì„Üß¿„éß·òY"" Õ®„Ø„éߢÌó ú½ß¸W
Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ ºë΋؄éߢ R·„Üß½‚éß`¯öÌ„éߢΈ. ¿•Ì„éßÜßéß ÕßÜßVâÒéßÒ…
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÌŸØßéß. ú½ß¸W ú¯ŸË¢ ZÄÓß«¢S ¯öÌ„éߢΈ. ½‚ê·ŸÝ„éß{
45ÒéßIz Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ZÝ„zÒÜœ ÒêȯöÌŸØßéß." ¿„êÇ‹¢Ç›; ¦ ¿‚Ç‹m½ŸÃ„o
¦Ø„éßâ ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 46''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ßÕóÌ„ê ©¢Îˆ. ¨ Rá¸Ø„êÜßZs ÁÄéß»„éßÌŸØßéß!""
Ø„éßêΟ ßÁx¢ ΋·ŽäËŸâ Ò…âs Ó‚»‚Ò… ½‚`½ß¸… ¿„êÇ‹éß. ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
Ó‚»‚Ò… ¥Ã„ËŸxY·Ž* ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. 47Ó‚»‚Ò…
¥Ã„ËŸxY·Ž §Üƒ ¿‚½ß¸téßß, Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa Râéß. ¹ßÇ‹c¢ Ó߫΋r¢»‡ ©¢Îˆ
8
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éßâ
¿„êÇ‹é,ß Z ¥Ã„Ëx¢Üó ¥Cs Ļ܄ fß ÅƒY·Ž Ó•âéß ÓßΫ ¢r‹ »‡ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß 9''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, ÓŸ ̄ý„ …¸ß® â ú½ßÁ¸ ÜßÌó
©ÓŸsâéß. ú½ß¸W ½ß¸¿„fY ¿‚Åßéßjâêß, ú½ß¸W ¯¢Ç›â ÒêŃzÇ‹éß. ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ì‚HØ„éßÁ‚½ß¸téßß, 'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß
¿‚Åßéßjâê ¥Cs ΋U¢S ½•Ó߸éßo¢Îˆ. ¥Üƒ ·ŸHf½•ðÓß ¦ ½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚ÕßéßÌ„éßÓŸsÇ‹éß:
Y½ß¸téß ¦Ã„tÕßNj΋éß. ΋·ŽäË¢ âéߢǛ ©Ì„oÄ¢ ÒĶ„íß »„Üß
ú½ßθ •àÒ„ éߢ̟ ·ŸHf½•Øé„ ß ÕßÇé‹ Ì ß é„ ¢ß Έ. 48¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ú½ßÁ¸ '''¿„êÇ‹¢Ç›, ³·„ ·„Wo, ½ß¸Î‹éßâéß »„Üß ·„Wo ½‚éßÄéß»„éß
Üߢ̟ Ø‚éßÈ꽟ӂ`â Ó•Ó• ¨ ¥CsY ú½ß¸Á|H¢½ß¸ ΈΈqâ ·„Wo.
10 ¿„¢½ßÅ
¿•Óß«âÅßéßz Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. ¦ Y½ß¸téß ¦Ãˆt½•Ø„éß ¸ ƒY·Ž ½ßθ é‹ âß éßï½ßÅÕjß Çß ¢› Έ ·„W.o ½‚éÃß é„ ½ß …¸ß ܃
ÕßNj΋éß.""" ½‚éßÄÒŃY·Ž ¥Îˆ ½‚éßÄéß»„éßΈ΋qÕßÇ›¢Îˆ. '''ÓŸ
49½ß«ÒéßwÅß Ó•âéß (Ø‚éßÈÁ•aÜßéß) §Üƒ ¥ÓŸsâéß:
¶„íÒß êß, Yâéßs K·Ž¢ä ¿„ŃY·Ž Ó•âéß ½ŸÇ• ·„úÄ¶í„ ß
''´ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟! Ó•ÓŸ Rá¸Ø„êÜßéß ú½ß¸Á ZÒ… ΋êÄ¢»‡ ¯ŸÃˆ¯öØ„êÒ…. ¦ ·„^Åßj½ß¸…ÜßzÌó
Üß¶í„ ß ¿‚ð½ßo Ó•Ó•½ó ·Ÿ·„Òéßw ·„ÍÜ‹ éß ß ½ŸÃˆ·Ž ¿‚Õéß Ìß é„ Óß ŸsâY K·Žä¢½ß¸ÕßNjŃY·Ž ZÒ… Yß·„È¢¿ŸÒ….
¥âé߶„íߢŃÄéß. ¥Îˆ YÁ¢»‡ Ó߸¢Õ®„RÓ߸éßo¢Î‹Y ½ŸÃ„âéß 11 ¥¢Î‹éßÒÜßz ·„Wo ½‚éßÄéß»„éß ï½ßÅßjÕßÇ›¢Îˆ. §½ß¸téßNjΈ
·óÄéß!"" ½ŸÇ‹ÕÇß é‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ·„Wo ½ßθ é‹ âß éß ï½ßÅÕjß Çß ,› ½‚éÃß é„ »ß é„ ß
21 ¥¢Î‹éßÒÜßz Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY
½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éßâ ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
2''⼅¸ß úÌ„éÇ ß Ÿ, Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ½‚½` …¸ß ¿„êÓß,« ½ŸÃˆ ½ßR¸ úÌ„
Έ΋qÕßÇ›¢Îˆ. ¥Îˆ½ß¸téßÇ‹éß ¿„¢ð½ß½ŸY ¿•W·Ž §Ò|
ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
Ó߸p܃Ü߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â §úà‡ 12 '''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, _··„Üßéß ï½ßÅŽj ÃóΈ¢¿„éß! ¯¢Î‹éß
Ø•éßÜßéß ÃŸÁƒxYß·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. 3§úà‡Ø•éßÜßéß ·„¢_Åß ¦ ·„Wo ÓŸ ú½ß¸ÁÜß QéßΈ·Ž, §úà‡Ø•éßÜßéß ¯ŸÜ߶„íßÜß
ßÁƒxY·ŽÜƒ Ì‚HØ„éßÁ•Øßéß, ''Ø‚éßÈ꽟 ¨ RḠQéßΈ·Ž Ì•ÕßÇ›¢Îˆ! ¦ ¯ŸÜ߶„íßÜßéß Ø„éßéßΟrYs ·óßÄéß.
Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß, Ó•âéß Z¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ Ò…ÓŸsâéß! ¥¢Î‹éßÒÜßz ·„Wo ¯Î‹éß^Ãñâ½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÌó
³Ã„ÜóâéߢǛ ÓŸ ·„WoY ΋êNŸoâéß. ZâéߢǛ ú½ß¸Á ¯ŸÅßéß Ò…¢ÅƒÃ„éß! ·ŸÒ…â Z ÌòÇ‹ ¿„Äéß¿„éß·òY, Z
Üߢ΋ÈZ ÌòÜßCNŸoâéß. ½ŸÃˆÜó ÒéߢS½ŸÃ„éß, ¿‚Ç‹m½ŸÃ„éß Î‹é£ß ¹ƒYs ½‚HÕßé¿ ß •f ï½ßÎq‹ à„ÕƒqÜéß ß ¿•Øé„ éß Òß éßé!ß 13¯¢Î‹éß
¥¢ÌŸ ©¢ÅƒÃ„é!ß 4Z ÒéߢS Òéßâéßáé¸ xß Üßâê, ¿‚ǽm‹ ŸÃˆZ ÒÜßzâ¢_Åß, §Îˆ _·ÒÜߢ ½ß¸Ã‰·„ä »‡Î‹éß! ZÒ… ·„^ÅßjÌó
Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ³Ã„âéߢǛ ÓŸ ·„WoY ΋êNŸoâéß. K·Žä¢½ß¸ÕßNjŃY·Ž Yß·„È¢¿ŸÒ…. ·„âéß·„ Yâéßs K·Žä¢¿„
΋·Ë äŽ Ÿâéßs¢Ç› ©Ì„Ão ¢„ ÒÄ¶í„ ß »„Üß ú½ßÁ¸ Üߢ΋Ãïˆ ½ß` ΟYY ŃY·Ž ÒéßÈ Ó•Ó•Réß ©½ßØ ¸ ‚êC¢¿ŸH? ¥Ò…âéß. ·„WÓo •!"""
ú½ßظ ‚êCNŸoâéß. 5¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ú½ßÁ¸ Üߢ̟ Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
âY Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ï½ß`»‡ ÓŸ ·„WoY ³Ã„âéߢǛ 14Ε҅Njéß §¢·Ÿ §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
΋êà‡âY ¶„îÇŸ ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ̄⠽߸Y ZÒ… ¿„½t¸ß Åßézß ¿„ÃS ˆ , ÓŸ ̄ý„ …¸ß® â ú½ßÁ¸ ÜßÌó ÒêŃzÇé‹ .ß
½ß¸†Ãˆo ¿•ðÓß ÒĶ„íß ÓŸ ·„Wo ÒéßIz ³Ã„Üó·Ž WÈC
½‚Ý„z΋éß."" ''·„WYo ^âNjéNß ŸÃ„ézß ·Ž¢Îˆ·Ž ßZ, ¥Ò…âéß, ÒéßêÇ‹éß
NŸÃ„éßz! ¨ ·„Wo ú½ß¸ÁÜßâéß ºÌ„ÒêÄfŃY_·.
Ó‚»‚Ò… ¥Ã„Ëx¢ §·„aÇ‹ Ε҅Njéß Õߺéßà„£ ¥Ó߸@Ó߸x¢ ¿•Ó߸êo Òéß@ ÒêÄ˟Y·Ž RYØ‚êC¢¿„ÕßǕΈ ¨
Ò…¢Ç‹Ò¿„éßf. Ó‚»‚Ò… ¯ÇŸÃˆ ú¯Ÿ¢Ì„¢. Ó‚»‚Ò…Üó ¥Ã„ËŸxÜßéß
Ü•Ò…. ¹ßÇ‹c½•éß! ¨ ·„Wo ½ŸÝ„zâéß ¹ß¢Ç›Ó߸éßo¢Îˆ.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 21:15-32 948
15 Õ®„Ø„éߢÌó ½ŸÃˆ ºë΋؄êÜßéß ·„Äéß»„éßÌŸØßéß. ¿ŸÜƒ Óßt¸ Ḣj »‡ ·„YtÓßé¸ Óoß ŸsØßé.ß QéßÃé„ ß Ó•ÃÓ„ é¸ß Üpß Yß »„éÃß é„ oß
¿ŸÜƒÒéߢΈ ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß. ½ŸÃˆ ⻄Ä Ο|Ä¢ ï½ßÅßéßj·òӕ܃ QéßÄéß ââéßs ³WoÇ› ¿•à‡Ã„éß. ·ŸÒ…â
Ò΋qÓ• ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. ¥Ò…âéß. ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß¸ à„úÌ„éßÒ… RéßÒéßwHs Ì„â »„éßï½ßtÅóz ï½ßÅßéßj¶„íߢŃNjéß.
25´ §úà‡Ø•éßÜßéß Î‹éßá¸j ÓŸØ„é߶„íßÇŸ, ZÒ… ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹
ŃY·Ž ¦ ¹ßÇŸcYs Ó•Ó• ¯¢½ß«·„ ¿•à‡âéß! ¦
¹ßÇ‹c¢ ½‚éßÄé߽߸…X»„܃ ú½ß¸·ŸKÓ߸éßo¢Îˆ. ÌŸÒ…. Z¶„íß K·„ä ·ŸÜߢ Ó߸Qé߽߫¢S¢Îˆ! Z ¥¢Ì„¢
16 ´ ¹ßÇ‹cÒê, ½ß¸Î‹éßâéß»‡ âéߢNjéßÒéßéß, ¶„íßÇ› ½ß¸·„a §·„aÇ•!""
26ÓŸ ú½ßÕ
âÄé߶„íß. ¯Ç‹Òéß ½ß¸·„a âÄé߶„íß. Z ¥¢¿„éß ¯Åßéß ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éß
½‚Ý„z»óÈ̕ ¥Åßéß ½‚Ý„éßz! Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Z Ì„Ü߯Ÿ»‡ XÓß«½•Øßéß! Z ·ŽÃ‰Åߢ XÓß«
17 ''¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß ¶„îÇŸ ¿„½ß¸tÅßéßz ¿„ÄéßNŸoâéß. ½•Øßéß! ÒêÄéßt¶„íß Ó߸ÒéßØ„éߢ ¦Ó߸âsÒéßØßéßx¢Îˆ.
½ß«ÒéßwÅß ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„ê½ß¸Ç‹¢ ¦½ß¸…ÌŸâéß. Òéßéß¹ßx ÓŸØ„é߶„íßÜßéß Ì„Cc¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. NŸÒêâx Òêâ
Ø‚éßÈ꽟ӂ`â Ó•âéß ÒêŃzÇŸâéß!"" Ò…Üßéß ú½ß¸Òéßéß¹ß Òx¶„íßoÜû̟Äéß. 27¦ ⻄ßYs Ó•âéß
Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß! ·ŸY ؂껄éßxÇ‚`â Òx·Žo ·òÌ„o
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ÒêßcYs ¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éßÅߢ ßE ¥Ø•éßxÒĶ„íß §Îˆ Ó߸¢Õ®„R¢¿„΋éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¨
18Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éßâ ⻄ßYs ¥Ì„Ç‹éß (ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE) ^·`ÒÓ߸¢ ¿•Ó߸éß
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 19''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ·òӕ܃ ¿•NŸoâéß.""
¹ßÇ‹c¢ §úà‡Ø•éßÜßéßï½ßñ ßÒŃY·Ž RY؂껄½ß¸Ç• ^âNjéß
ÒêßcÜßâéß DØ„éßéßÒéßéß. ^âNjéß ÒêßcÜßê ³_· ú½ß¸Î•à„¢
ÕßÕßéßÜóâéß âéߢǛ ½‚éßéß΋Üß½Ÿ|H. ⻄ßY·Ž Ò¿•f ³·„ ¥½‚êwâé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ú½ß¸Ò¿„â¢
ÒêÄc¢ ½‚éßéß΋Åóz ³·„ »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj. 20¹ßÇ‹c¢ ° ΟÈY 28Ε Ò …Ç‹ é ß §Üƒ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß : ''âÄ ½ ß ¸ … úÌ„ é ß Ç Ÿ, ÓŸ

RYØ‚êCÓ߸éßo¢Îó Ì‚Üßé߽߸ŃY·Ž ¦ »„éßÄéßo ï½ßŃjH. ³·„ ̄ý„ …¸ß â ú½ßÁ¸ ÜßÌó ÒêŃzÇé‹ .ß ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éß:
ÒêÄc¢ ¥½‚êwZØ„éßéßÜß â»„Ã„½‚éßñâ ÄՃu¶„íß ½‚Ý„éßo¢Îˆ. '¥½‚êwâéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß, ½ŸÃˆ Óß«»„éßc¿•Åßéß Î•ÒÌ„¶„íß ÓŸ
ÒéßÃò·„ ÒêÄc¢ Ø„éßêΟÜóY Ä·ŽäÌ„ ⻄Ľ‚éßñâ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ½‚Ý„éßo¢Îˆ! 21§Îˆ ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE
¦ ú¯Ÿ¢ÌŸYs ÌŸâéß ¯Üƒ ¯Î‹éßÃóa½ŸÜßâsΟYY '''¿„êÇ‹¢Ç›, ³·„ ¹ßÇ‹c¢! ¦ ¹ßÇ‹c¢ ΟY ³Ã„âéߢǛ
Ì‚Üßé߽߸…Ì„éߢΈ. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ¦ ÒêÄc¢ ^âNjéß»‡ ÕßØ„éßÅ߶„íß ÒSf¢Îˆ. ·„Wo ½‚éßÄéß»„éß ÎˆÎ‹qÕßÇ›¢Îˆ!
RÇ›¯öØ•éß ¿óÅŽ·Ž Ò¿ŸfÇ‹éß. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ì„â ·„Wo Ó߸¢@ßY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ½‚éßÄé߽߸…
Õ®„Rá¸xÌ„éßo ·ŸÃ„xú·„Òéߢ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òâŃY·Ž ÒéߢúÌ„, X»„܃ ú½ß¸·ŸK¢¿„ŃY·Ž ½‚éßÄéß»„éß ÎˆÎ‹qÕßÇ›¢Îˆ!
Ì„¢úÌ„ Ó߸¢_·ÌŸÜßâéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ·òYs 29 Qéß Î‹Ã}„ ÓŸÜßéß ½ßY¸ ·ŽÃŸÒ…. Qéß ÒéߢúÌ„ Ì„¢úÌŸÜßéß
Ճ˟Üßéß XÓ߸éß·òÓŸsÇ‹éß. Ì„â ¶„íßÜßΕÒÌ„Üßâéß ·òYs Ó߸@Ø„é߽߸Nj҅. ¥Î‹¢ÌŸ ³·„ ¥ÕßΟrÜß ÒéßêÅß.
ú½ß¸à„sÜßÇ›»‡Ç‹éß. ½ß«ÒéwÅß ¥Ì„Ç‹éß ¿„¢½ß«â ³·„ Á¢Ì„éßÒ… ΋éßá¸éßjÜß ½‚éßÇ‹Üß Qéß΋ §½ß¸téßÇ‹éß ·„Wo ©¢Îˆ. ½ŸÃ„éß
·ŸÃ„h¢½‚`½ß¸… ¿„êà‡Ç‹éß. Ì„|ÄÜó à„½ŸÜœ` ¯ö̟Äé.ß ½ŸÃˆ·Ž ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Ο½ß…¸
22''¥·„aÇ‹ ¥Ì„âéß ·òYs Ó߸¢_·ÌŸÜßéß ¿„êà‡Ç‹éß. È¢S¢Îˆ. ½ŸÃˆ ¿‚Ç‹éß̄⢠ÒéßéßCðÓß Ó߸ÒéßØ„éߢ
¥R ¥Ì„YY Ì„â ¶„íßÇ›½ß¸·„aâéßâs Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ÒSf¢Îˆ.
¯öØ•éß ÒêÄc¢Üó ½‚Ý„zÒéßY Ó߸êS¢¿ŸØßéß! ¥Ì„Ç‹éß
⻄Ä Ο|ßÜßéß ½ß¸»„éßÜß»ò_Åßj ΋ê܃Üß Ø„éߢúÌŸÜßâéß
Ì•ÒŃY·Ž Ó߫΋r¢ ·„ÒéßwÓ• Ó߸¢_·Ì„¢ §ß½Ÿ|Üßâéß ÕßÕßéßÜóâé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ ú½ß¸Ò¿„â¢
30'''§½ß¸téßÇ‹éß ·„WoY ΟY ³Ã„Üó ï½ßÅßjÒ¿„éßf. ZÒ…
¶„íÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ¦Á §Ò|»‡Ó• ¥Ì„Y ïÓß`Y¶„íßÜßéß
ÒêÄ˷Ÿ¢Ç‹¶„íß ½ß¸†âé߶„íߢŃÄéß. Ø„éßéß΋r YӟΟÜßéß Óßë¸ á«¢j ½ßÕ¸ Çß â› ú½ßθ •à¢„ Üó, ZÒ… Áâw½‚éWß âo ßÁx¢Üó
¿•Øé„ Òß éßY, ⻄ý„ …¸ß »óÇ‹¶í„ ß ÒéßéÃß ·ˆ Ž QψY YÈw¢¿„ÒéßY, Z¶„íß Ó•âéß ÓŸxØ„éßYÄnØ„éߢ ¿•NŸoâéß. 31Z Qéß΋ ÓŸ
ÒéßÈ؄éßéß ·òØ„éßx ÕßéßÄéßEÜßéß â»„ÃŸYs ¯Î‹éßÃóa ·ó¯ŸYs ¶„íßÒéßwÈNŸoâéß. ½•Ç› »‡Ç‹éßtÒÜœ ÓŸ ·ó½ß¸¢
ÒÇŸY·Ž YÈw¢¿„ÒéßY Óߢ¸ ·_ ÌŸÜßéß ØßéNß ŸoÇé‹ .ß 23¦ Ì„¢úÌ„ Yâéßs ·ŸHf½•Ó߸éßo¢Îˆ. Yâéßs ΋éßá¸éßjÜßØßéßâ Òéß»„½ŸÃˆ·Ž
Ó߸¢_·ÌŸÜßéß §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¥Ã„p¢·ŸÒ…. ½ŸÃ„éß ¥½ß¸tCNŸoâéß. ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁHs ºÌ„ ÒêÄfÅߢÜó ¦Ãˆ
¿•Óâ«ß ½Ÿ»‡qÓŸÜßéß ½ŸÃˆ¶í„ Óß ŸsØßé.ß ¥R ½ŸÃˆ·Ž Òéßé¹ß xß ¢. ̕È⠽ŸÃ„éß.
32ZÒ… ¥Cs·Ž ¦Áx¢Üƒ Ì„Ø„êÄ̟҅҅. Z Ä·„o¢
·ŸY Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÃˆ ¯Ÿ¯ŸÜßâéß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ï½ßÅßéßj
¶„í¢ÅƒÇ‹é.ß ÎŸYÌó §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß éß ß ½ßÅ ¸ éß Õjß Çß Ì
‹ ŸÃ„é.ß "" Õ®„êRéßÜó·Ž ÜóÌ„éß»‡ ú½ß¸ÒUÓ߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs
24ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øé„ ¢ß ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß Òéß^ÃâsÇ‹ê ÁƒÂ½ß¸·„¢ ï½ßÅßéßj·óÄéß. Ø‚éßÈ꽟ӂ`â Ó•Ó•
''QéßÄéß ¥Ó•·„ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„éß. Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß §Îˆ ¿‚¯Ÿtâéß.""
949 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 22:1-22
12'''´ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸Á܃ß, âĺ̄x ¿•Ø„éß
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡
ÒêŃzÇ‹Åߢ ŃY·Ž QéßÄéß Ç‹Õßéßu XÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. QéßÄéß Ç‹Õßéßu

22 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ¥½ß¸téß §Sf, ΟYQéß΋ ÒÇšm XÓ߸é߶„íߢŃÄéß. Ó߸|Üßt
¦Ø„éâß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß 2''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, ZÒ… ܃ծ„¢ ·óÓ߸¢ QéßÄéß Qéß ¯ôÄéß»„éß½ŸÃˆY ½‚êÓ߸CNŸoÄéß.
ÓŸxØ„éßYÄnØ„éߢ ¿•NŸo½Ÿ? º¢Ì„¶„íßÜß â»„Ã„¢ï½ß` QéßÄéß ââéßs ÒéßÈf¯öØ„êÄéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
(Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßé)ß ZÒ… XÄétß XÄéfß ÌŸ½Ÿ? ¦½‚éß ¿•Óâ«ß Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
13Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚½ß¸tNŸ»‡Ç‹éß: ''§½ß¸téßÇ‹éß ¿„êÇ‹éß!
Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ ·ŸÃŸxÜßâéß »„êÈf ¦½‚é߶„íß Ì‚HØ„éß
Á•NŸo½Ÿ? 3ZÒ… §Üƒ ¿‚¯ŸtH, 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß â‚` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÓŸ ¿•WY ·Ž¢Î‹ ·òÅŽj Yâéßs ¦½ß¸…ÌŸâéß! ú½ß¸ÁÜßâéß
§ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, '⻄Ä¢ º¢Ì„¶„íßÜßÌó Y¢Ç› ½‚êÓ߸C¢Sâ¢Î‹é߶„íß, ¿„¢½ß«â¢Î‹é߶„íß Yâéßs Ó•âéß K·Žä
©¢Îˆ. ·ŸÒ…â ¦½‚é߶„íß K·„ä½ß¸Ç• ·ŸÜߢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ! Ì„â^·` NŸoâéß. 14¥½ß¸téÇ‹éß ZÒ… Ï‚`Äx¢»‡ ©¢Åƒ½Ÿ? Ó•âé
ÌŸâéß ÃóÌ„Rú»„@Üßâéß ¿•Óß«¢Îˆ. ¦ Rú»„@Ü• ¦½‚éßâéß Yâéßs K·Žä¢¿„ŃY·Ž ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… à„·Žo»„HC
ÒéßHâ½ß¸ÃŸfØßéß! Ò…¢Åƒ½Ÿ? ܕ΋éß! ©¢Ç‹Ü•Ò…. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß.
4'''Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ŸÓ߸éß܃ß, QéßÄӕ·„ ÒéߢΈY ÒêŃzÇ›¢Îˆ Ó•Ó•. Ó•ââsΈ ¿•Óß« XÄéßÌŸâéß!
15RéßÒéßwHs ¿ŸÜƒ Εà‡ÜßÜóY·Ž ¿‚ÎÃ
ºÌ„ÒêßfÄéß. QéßÄéß ¥Ó߸ºx·„Ľ‚éßñâ Rú»„@Üßâéß ‹ »„ òÇ‹ÌŸâéß. QéßÃé„ ß
¿•à‡Ã„éß. QéßÄéß Ó•Ã„Ó߸éßoÜßéß. RéßÒéßwHs K·Žä¢¿• ·ŸÜߢ ¥âxΕà‡Ü߶„íß ¯ŸÃˆ¯öØ•éß܃ Qéßï½ß` ³WoÇ› Ì‚NŸoâéß. ¨
ÒSf¢Îˆ. Qé߶„íß ¥¢Ì„¢ Ó߸Qé߽߫¢S¢Îˆ. ¥âxΕà‡Üß â»„Ã„¢Üó ©âs °ºx½‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…ÜßYsÅŽZ Ó•âéß
½ŸÃ„éß RéßÒéßwHs ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÄéß. ¦ ßÁƒxÜß ½ŸÃ„éß Ó߸Ä|ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. 16·ŸY Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê, ZÒ…
RéßÒéßwHs ¿„êÓß« âÒ…|̟Äéß. 5Qé߶„íß Î‹»„cÄÜóâéß, ¥½ß¸RúÌ„ÒéßÒ…ÌŸÒ…. ï½ß`»‡ §Ì„Ä Εà‡ÜßZs ¨ Rá¸
΋êÄ¢Üóâéß Ò…âs ú½ß¸ÁÜßéß RéßÒéßwHs ¯»„ÌŸJ Ø„êÜßéß ÁÄ»„Åߢ ¿„êNŸoØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó•
¿•NŸoÄéß. Qéß ð½ßÄéßâéß Qéß_à ¯ŸÇ‹éß¿•Ó߸é߶„íßÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ Ø‚éßÈ꽟âY ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÒ…."
ï½ß΋q âÒ…|âéß QéßÄéß RâÒ¿„éßf.
6'''¿„êÇ‹¢Ç›! §úà‡Ø•éÜ ½ß¸Y·ŽÃŸY ¿‚Ì„oҢŎ §úà‡Ø•éßÜßéß
ß éß ß ¯ŸÜß¶í„ Üß Üß ó ú½ßW¸ ½ŸÇ‹ê
17
§Ì„ÄéßÜßâéß ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Ì„ââéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éâß
ÌŸâéß Õƒ»‡ ÕßÜ߽߸Äéßf¶„íßÓŸsÇ‹éß. 7Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß,
18''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ½‚¢Ç›Ìó ¯öHfâ½ß¸téßÇ‹éß ·„¢¿„éß,
ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß Ì„Hz΋¢úÇ‹éßÜßâéß »ûÄR¢¿„Äéß. ¦ ⻄
Ä¢Üó ½ŸÃ„éß ¥âxΕLØ„éßéßÜßâéß ÕƒÏˆNŸoÄéß. ¦ ⻄ §âéßÒéßéß, Ó߬Ó߸Òéßéß, Ì„»„ÄÒéßéß ½‚éßéß΋ܜ`âR ¿ŸÜƒ RÜßéßÒ
Ä¢Üó ½ŸÃ„éß ¥ÓŸÏ‹ ½ß«ÜßzÜßâéß, RÏ‹ÒÜßâéß ½‚êÓ߸CÓ߸éßo Ì„¶„íßaÒ Üó@Üßéß. ½ß¸Y½ŸÃ„éß ½‚¢Ç›Y à„éßΈr ¿•Ø„éßŃY·Ž
ÓŸsÄéß. 8QéßĢ̟ ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¥Ó߸Ux¢¿„éß ¥CsÜó ½•NŸoÄéß. ·„ÈCâ ½‚¢Ç› âéߢS ½ß¸Y½ŸÃ„éß ¥Üƒ
¶„í¢ß ŃÄé.ß Ó•âéß Y_ÃKq ¢Sâ ú½ßÌ ½‚éßñÜßâéß ½•Ã„éß ¿•NŸoÄéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Î•à„¢ ¥Üƒ ½•Ã„éß
¸ •x·„ Rúà‡¢W ΈӟÜßâéß
QéßÄéß NŸÒêâx½‚éßñâR»‡ Õ®ƒRNŸoÄéß. 9Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¿•Ø„éßÕßÇ›â ÒéßH⠽߸ΟÄp¢Üƒ Ì„Ø„êÄØßéßx¢Îˆ.
19·ŸÒ…â ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
ú½ß¸ÁÜßéß §Ì„ÄéßÜßâéß »„éßÈ¢S ¥ÕßΟrÜßéß ½ß¸Üßé߶„íß̟Äéß.
¦ ¥ÒêØ„é·ß „ ú½ßÁ¸ Üßâéß ¿„¢½ßÅ Ì„éßÓŸsÇ‹éß, 'Qéß ú½ß¸ÁÜߢ̟ ½ß¸Y·ŽÃŸY ¿‚Ì„o܃ Ì„Ø„ê
¸ ƒY_· ½ŸÃ„éß ¦ RÏ‹¢»‡
Ä؄êxÄéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz RéßÒéßwÜßs¢Î‹ÃˆZ Ø‚éßÄêá¸
ú½ßÒ¸ ÈNo ŸoÃé„ .ß ú½ßÁ¸ Üßéß ÕßêÅß·½„ …¸ß Ε݄҅âz éß ·òÜßÒŃY·Ž
·ò¢Ç‹Üß QéßΈ·Ž ½‚݄̟Äéß. ½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„íß Ü•Òéßé߶„íß ¿•Ã„éßfÌŸâéß. 20½ß¸Y½ŸÃ„éß ½‚¢Ç›Y, ·„¢¿„éßâéß,
ÒSf ðÓßsº ½ß¸¢·Žo Õ®óÁÓŸÜßéß ¿•NŸoÄéß. §âéßÒéßéßâéß, Ó߬NŸYs, Ì„»„ßYs Y½ß¸téßÜó ½•Óß«, Y½ß¸téß
'''Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ú½ß¸ÁÜßéß ·ŸÒéß½Ÿ¢¿×„ÜßÌó ÄCܕ܃ ·òHRéß Ò†Î‹éß̟Äéß. Üó@Üßéß ·„Ä»„Åߢ
¶„îǛ⠯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•NŸoÄéß. 10Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Òéßâéß ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇ‹ÌŸØßéß. ¥Î•ÒêΈÈ, RéßÒéßwHs ÓŸ
á¸éßxÜßéß Ì„Òéß Ì„¢úÇ› Õ®ƒÃ„xÌóÓ• Òx[׿„È¢S ¯Ÿ½ß¸¢ ¥CsÜó ½•Óß« ·„Ä»„Õ‚Ç‹ÌŸâéß. ÓŸ ÄCÜ• ·ó½ß¸½•éß ¦
¿•NŸoÃé„ .ß Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéÜß ó Òéßâéßáé¸ xß Üßéß Óßÿo¬ Üßâéß Òêâ
Y½ß¸téß.
Õ®„¢»„¢ ¿•NŸoÄéß. Ó߬oÿÜßéß ÕßUá¸éßj ¥Øßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ¶„îÇŸ 21¦ Y½ß¸téßÜó RéßÒéßwHs ½•NŸoâéß. ÓŸ ·ó¯ŸCsY
½ŸÃˆY ¿‚ÄÕßÅŽj ÒêâÕ®„¢»„¢ ¿•NŸoÄéß. 11³·„Ç‹éß ¦ Õƒ»‡ ÄCܕ܃ ¿•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß ·„Ä»„Åߢ
Õ®„Ø„éߢ·„Ä ¯Ÿ¯ŸYs Ì„â ¯ôÄéß»„éß½ŸY Õ®ƒÃ„xÌóÓ•
¿•NŸoÇ‹éß. ÒéßÃò·„Ç‹éß Ì„â ·óÇ‹HÌóÓ• Òx[׿„È¢S ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßNj̟Äéß. 22½‚¢Ç› Y½ß¸téßÜó ·„Ã„éß»„éßÌ„éߢΈ.
¦½‚éßâéß ¥½ß¸RúÌ„* ½ß¸Ã„éßNŸoÇ‹éß. §¢·ò·„Ç‹éß Ì„â Ì„¢úÇ› ½ß¸Y½ŸÃ„éß à„éß΋r ½‚¢Ç›Y ½•Ã„éß¿•Óß« ΟYY Õ®„ú΋½ß¸Ã„éßNŸoÄéß.
¶„íßÒê^ÃoØ„éß»„éß Ì„â Nö΋ÈYˆ ÒêâÕ®„¢»„¢ ¿•NŸoÇ‹éß. ¥Î•ÒêΈÈ QéßÄéß â»„Ã„¢Üó ·„Ã„éß»„éß̟Äéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß
Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ
·ó¯ŸYs QéßQéß΋ ¶„íßÒéßwÈ¢¿ŸâY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
¥½ß¸RúÌ„Òéßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrßÜßéß ·ŸâÅŽj Ü•·„ Ε҅Y ¦ÃŸÏ‹â¶„í ·ò¢ÅƒÃ„éß."""
½ß¸Y·ŽÃŸâÅßéßҢŎ ¥Y Õ®ƒÒ¢.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 22:23-23:10 950
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ Óß@ ‹ ƒY·Ž Òéßé¢ß ΋é¶ß í„ ß ÃŸÜ•Îé‹ !ß 31·ŸÒ…â ½ŸÃˆ·Ž
¸ Ø„é½ß Ç¸ß Å
ÒêŃzÇ‹éßÅß ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„ê½ßN« Ÿoâéß. ½ŸÃˆY Óßø |„ ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß!
23Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸ¶„íß RY½ß¢« S¢Îˆ. ¦Ø„éâß ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß·ŸÃŸxÜ߶„íß ½ŸÃˆY Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß.
§Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß 24''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, §úà‡Ø•éÜß éß Ì ß ó ÒêŃz §Î‹¢ÌŸ ½ŸÃˆ Óß|¸ Ø„é¢ß ·„ëÌ„ ¥½ßø ŸÏ‹½•é!ß "" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â`
Ç‹éÒß éßé.ß ¦½‚éß ½ßR¸ úÌ„éÃß ŸÜßéß ·ŸÎ‹Y Z½Ÿ½‚éÌß ó ¿‚½t¸ß éßÒéßé.ß Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
Ó•âéß ¦ ßÁƒxÜß Qéß΋ ·ó½ß¸¢»‡Ò…ÓŸsâéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz
¦ ßÁx¢Üó ½ŸâÜßéß ½ß¸Ç‹Ò…. 25Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜóY
ú½ß¸Ò·„oÜßéß ¶„íßúÅßÜßéß ½ß¸âéßsÌ„éßÓŸsÄéß. Ì„âéß Wâ΋Hfâ
23 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ.
¦Ø„éâß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß 2''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, ÓßÒ¸ éß
Ä؄éß, Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜßâéß »„éßÈ¢Sâ ¨ ·„Í‹ ¦Üß
Á¢Ì„éÒß …âéß ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ âß s½ßt¸ éßÇé‹ ß »„âhˆ ¿„éß Óߢ« º¢Üƒ ½ŸÃ„éß ·Ž¢¿„éßÒéßéß. §Î‹qÄéß ¥·Ÿa ¿‚ÜœzÝ„éß{ ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆÎ‹qÄê
ÓŸsÄé.ß ¦ ú½ßÒ¸ ·„Üo éß ß ¯Óós ORÌŸÜßâéß ÓŸà„⢠¿•à‡Ã„é.ß ³·„a Ì„Hz ·„Ç‹é߽߸…Ó• ½ß¸…ŃjÄéß. 3Sâs ÒØ„éßÓ߸é߀Üó
½Ÿ^ÃÓós RÜßéß½‚`â ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß XÓ߸é߶„íßÓŸsÄéß. ©¢Ç‹»„Ó• ½ŸÃˆÎ‹qÃ„ê ¨P½ß¸…jÜó ½•à„xÜßØ„êxÄéß.
Ø‚êÄêá¸ÜÒ• éßéÜß ó ¯¢Î‹Ãó Óßÿo¬ Üßéß RÏ‹ÒÜßéß ·ŸÒŃY·Ž ¨P½ß…¸ Üj ó ½ŸÃ„éß Òéß»½„ ŸÝ„Ì z ó ½ßǸ é‹ ·ß òÓŸsÄé.ß Òéßâéßáé¸ xß
½ŸÃ„éß ·ŸÃ„¶„íßÜßØ„êxÄéß. Üßâéß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¿„âéß½‚ééß âß Üßéß âH½ß,« Ì„Òéß Ø„éåÒ|â½ß…¸
26''Ø„êÁ¶„íßÜßéß ÓŸ ϋÄw ÕóÏ‹âÜßâéß YÁ¢»‡ ¿„âésÜßâéß ½ß¸Åßéßj·óY¿ŸfÄéß. 4ï½ß΋q ¶„íßÒê^Ão ð½ßÄéß
»‡Ø„é߽߸ßfÄéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½‚éß`Üß ³Èéß܃.* ¦½‚éß ¿‚HzH ð½ßÄéß ³ÈéßGÕƒ.* ¦ ¥·Ÿa
¿•à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß ½ŸÅŽY Òéßéß¹ßx½‚éßñâR»‡ ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢¿„Äéß. ¿‚ÜœzJz΋qÄê ÓŸ¶„íß Õ®ƒÃ„xÜßØ„êxÄéß. Ò궄íß ½ß«ÜßzÜßéß
½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¥W NŸÒêâx½‚éßñâR»‡ ¿„êNŸoÄéß. ·„H»‡Ã„éß. (YÁƒY·Ž ³Èéß܃ؕéß Ó߸ÒéßÄ؄éß. ³ÈéßG
à„éßúÕ®„½‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½ŸÃ„éß ÒéßéßÈ^·ñâR»‡ ¿„êNŸoÄéß. Ճؕéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß.)
5''¥½ß¸téßÇ‹éß ³Èéß܃ ÓŸ ½ß¸Åßz Rà‡|Ó߸¢ Ü•¶„íߢǟ
¨ Rá¸Ø„êÜßâéß »„êÈf ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁÜ߶„íß Õóψ¢¿„Äéß.
Ó•âéß Y_ÃqK¢Sâ ú½ß¸Ì•x·„ Rúà‡¢W ÃóEÜßâéß ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÒÈo¢S¢Îˆ. ¦½‚éß ³·„ ½•à„x܃ OR¢¿„NŸC¢Îˆ. Ì„â
»ûÄR¢S ¯ŸÅŽ¢¿„Äéß. Ó•âéß ½ŸÃˆÒÜßz Ì„ëË•·„È¢¿„ RÅßéßÜßâéß ·óÄéß·óӟÄ¢[×¢S¢Îˆ. ªÎŸÃ„¢»„éß ÕßÅßjÜßéß
ÕßÇŸmâéß. ½•Ó߸é߶„íßâs ¥á¸ê~Äéß ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ¦½‚éß ¿„êÓß«¢Îˆ.
27''ÌŸâéß ½ßÅ 6»„éßúßÜßï½ß` ½‚Ý•z ¦ ïÓß`Y¶„íßÜߢ̟ ·óÄéß·óÌ„»„c Ø„éßéßÒ
¸ âjŽ Á¢Ì„éÒß …âéß W¢Åßéâß s ÌóÇ•Üéß Üß ƒ
§úà‡Ø•éÜß éß ß ÓŸØ„é¶ß í„ Üß éß ß Ò…ÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß Ï‹âҢ̄éÜß éß ß ¶„íÜß éß .ß ½ŸÃ„éß ÓŸØ„é¶ß í„ Üß éß ,ß ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß éß ß ¥ØßéÒß …ÓŸsÄé.ß
7¦ Òéßâéßáé¸ x
·Ÿ½ŸÜßÓ• ·ó^ÃaÌó ¦ ÓŸØ„é߶„íßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß« ß Üߢ΋÷ˆ Ž ³Èéß܃ Ì„ââéß ÌŸâéß ÓßÒ¸ éß
½•NŸoÄéß. Èt¢¿„é߶„íߢΈ. ¥á¸ê~Äéß ïÓß`âx¢Üó ½ŸÃ„¢ÌŸ ú½ß¸Ì•x
28''ú½ß ¸ Ò ·„ o Ü ß é ß ú½ß ¸ Á Üß â éß È¿„ f È ¢ ¿„ à „ é ß . ½ŸÃ„ é ß ·„¢»‡ ¯¢½ß·« „ ¿•Øé„ Õß Çß â› ½ŸÃ„é.ß ½ŸÝ„¢z ΋ÃZˆ ¦½‚éß ·óÄéß
YÁƒYs ΟS½•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß »óÇ‹ YßwË¢ ¿•Ø„éß ·ò¢Îˆ! ½ŸÃˆ ÃóÌ„ Rú»„@ÜßÌó ¦½‚éß ¶„îÇ‹ ÒéßHâ½ßø f„
¶„íߢǟ, ½ß¸»„éßÝ„zï½ß` Õߢ·„ÒéßÅŽj ½ß¸†ðÓß ½ß¸Y½ŸÃˆÜƒ ÕßÇ›¢Îˆ. 8ΟY·Ž ÌóÇ‹éß, ¨P½ß¸…jÌó Ì„â úð½ßÒéß
Ò…¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃˆ ·„¢Ç‹z¶„íß _·ÒÜߢ ¥ÕßΟrÜ• ·„YtNŸoØßéß. ·„܃¯ŸÜßéß ¦½ß¸Ü•Î‹éß. ¦½‚éß Sâs ÒØ„éßÓ߸é߀Üó ©âs
Õ®„Rá¸xÌ„éßoâéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òâŃY·Ž ½ŸÃ„éß ÒéߢúÌ„ ½ßt¸ éßÇ• ¨P½ß…¸ j ¦½‚éÌß ó Óߢ¸ »„Réߢ¿ŸÇ‹é.ß ¦½‚éß Ø„éåÒ|
Ì„¢úÌŸÜßâéß RYØ‚êCNŸoÄéß. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„éß ¥ÕßΟrÜßéß â½ß…¸ ¿„âéßsÜßéß ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ âß s ½‚ééß Îß Å
‹ Ž úð½ßRéß¶í„ Çß • ¨P½ß…¸ .j
ÒêúÌ„½•éß ¿‚½…¸ß ̟Äé.ß ½ŸÃ„é,ß 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨P½ß…¸ j Ì„â Îò¢»„ úð½ßÒéßâ¢ÌŸ ¦½‚éïß ½ß` ³Üß·Õ„ óà‡Ç‹é.ß
9¥¢Î‹éßÒÜßz ¦½‚éß RÅßéßÜßâéß ¦½‚éâéß ¯ô¢Î‹ÇŸY·Ž
¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY ½ŸÃ„éß
¥ÕßÎr‹ ÒêÇ‹é¿ ß é„ Óß ŸsÄé.ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇ‹ ßY¿Ÿfâéß. ¦½‚éß ¥á¸ê~Äéßâéß ·óÄé߶„íߢΈ. ¥¢Î‹éß¿•
ܕ΋éß! Ó•ÓŸ½‚éßâéß ½ŸÃˆ·Ž¿Ÿfâéß! 10½ŸÃŸ½‚é߶„íß ÒêâÕ®„¢»„¢*
29''NŸÒêâx ú½ßÁ ¸ Üßéß ³·„÷ˆ ò·„Ãé„ ß ¥ÓŸxØ„é¢ß ¿•Óé¸ß ß ·ŸR¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¦½‚éß ½ß«ÜßzÜßâéß ¯Ì„éßo¶„í߯öØ„êÄéß.
¶„íߢŃÄéß. ³·„È Óò·„Äéß ½‚êÓ߸½ß¸…¿„éßf¶„íßY, ³·„È Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ·„WÌo ó ¦½‚éâß éß ¿„¢½ß½« •à‡Ã„é.ß ½ŸÃŸ½‚éâß éß
NôÒéßéßw Óò·„Äéß Îò¢CH¢¿„é߶„íߢŃÄéß. ½ŸÃ„éß ð½ß΋
Üßâéß, ¦Óßø Ÿ»‡ ï½ßÅéß ·jß òY Ï‹âҢ̄éÜß Òß …̟Äé.ß ½ŸÃˆÌó ³Èéß܃ ¨ ð½ßÄé߶„í »„éßǟÄ¢ ¥Y ¥Ã„p¢. Õߺéßà„£ §Îˆ
YÒÓß«Ó߸éßoâs ½ß¸Ã„ΕLØ„éßéßÜßâéß ½‚êÓ߸CNŸoÄéß. ½ŸÝ„z¶„í §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Î‚ñ½ŸÃŸÏ‹â¶„í ½‚Ý•z '½ß¸RúÌ„ »„éßǟÄ¢"
¯½ß¸téßÇ‹ê ÓŸxØ„éߢ»‡ ©¢Ç‹Ã„éß. ·ŸÒ¿„éßf.
30''Ì„ Ò éß ORÌ„ RÏŸÓŸYs ÒêÄ é ß f ·òY, Ì„ Ò éß
³ÈéßGÕƒ ΉY·Ž 'ÓŸ »„éßǟÄ¢ ¦½‚éß Ø‚éßéß·„a Î•à„¢Üó
Εà‡Ys Ä·Žä¢¿„éß·óÒéßY Ó•âéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß UÌ„Ò… Ò…¢Îˆ" ¥Y ¥Ã„p¢.
¿‚¯Ÿtâéß. »óÇ‹Üßâéß ½ß¸ÅŽá¸j ½ß¸Ã„fÒéßY Ó•âéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß
¿‚¯Ÿtâéß. \ÅßÜßéß ½ŸÃˆâ »óÇ‹ÜßÒ΋q YÜßÕßÇ›, Ì„Òéß ÒêâÕ®¢„ »„¢ ¦½‚éß ½ŸÃˆ·Ž Ì„â ⻄sÌŸ|Ys ¿„ê½ß¢« S¢Î‹Y
ΉY ¥Ã„¢p . ½ŸÃŸ½‚éâß éß Î‹êÄ ú¯Ÿ¢ÌŸY·Ž ¯Ì„é¶oß í„ ¯öØ„êÄY
⻄Ä ½ßø È ·„ Ë
ä„ ¶„íß ¯ößNjÒéßY ¿‚¯Ÿtâé. ·ŸY ° ³·„aÇ‹éß ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
951 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 23:11-34
¥Üƒ K·Žä¢¿ŸÃ„éß. Ó߬oÿÜßéß ¦½‚éßâéß »„éßÈ¢S §¢·Ÿ ¿‚½ß¸téß ·óÄéß·óÌ„»„c Ø„éßéßÒ¶„íßÜßéß. Ä͟ψ½ß¸Ì„éßÜßéß, ú½ß¸Ì•x·„¢»‡
¶„íߢÅßêÓ• ©ÓŸsÄéß. ¯¢½ß·« „ ¿•Øé„ Õß Çß â› »„éúß Ã„½…¸ß ÃûÌ„éÜß éß ß ½ŸÃˆÜó Ò…ÓŸsÄé.ß
11''Ì„â Sâs Nö΋È ³ÈéßGÕƒ §ÒZs ÁÄ»„Åߢ 24¦ »„é¢ ß ½ß¢¸ ÌŸ Z Ò΋¶q í„ ß ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. Ì„Òéß »„éúß ÃŸÜßQéßÎ,‹
¿„êÓߢ« Έ. ¥ØßéÓß Ÿ Ì„â ¥·„a·„¢^Åß ³ÈéßGÕƒ ¯¶„íaß Ò Ã„ÍŸÜßQéß΋ ½ŸÃ„éß ÒNŸoÄéß. ¥Ó•·ŸÓ•·„ÒéߢΈ ÒNŸoÄéß.
¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•Ó¢«ß Έ! ³Èéß܃·„¢^Åß ¨½‚éß ÒéßÉ Rà‡|Óߢ¸ ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¨^ÅßÜßâéß, ÇŸÝ„zâéß, KÄúNŸoËÒéßéßÜßâéß
Ü•Y Ó߬oÿ ¥ØßéߢΈ. ϋÈ¢S ÒNŸoÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ Z ¿„éßÅßêj »„éßRéß»„êNj̟Äéß.
12¨½‚éß ¥á¸ê~Äéß ÓŸØ„é߶„íßÜßâéß, ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß ZÒ… ÓŸ¶„íß ¿•Óß«â΋¢ÌŸ ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß RÒÈNŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž
·óÄéß·ò¢Îˆ. ªÎŸ ÕßÅßjÜóz »„éßúßÜßQéß΋ NŸ|É¿•ðÓß §á¸j½‚éßñâ ÉWÜó ½ŸÃ„éß Yâéßs K·ŽäNŸoÄéß. 25Ó•Ó‚¢Ì„
¦ ïÓßY` ¶„íÜß âß éß ¦½‚éß ·óÄé·ß òߢΈ. ½ŸÃ„¢ÌŸ ¦K¢¿„λ‹ c„ ÃóḢ»‡ Ò…ÓŸsÓó Z¶„í ¿„ê½ß«NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ¿ŸÜƒ
Ø„éßéßÒ¶„íßÜßéß. 13³_· Ä·„½‚éßñâ Ì„½ß¸téßÜßÌó ¦ §Î‹qÄéß ·ó½ßC¸ ¢S Yâéßs ՃψNŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Z Òéßé¶ß î „ a ¿‚Ò…Üßéß
Ó߬oÿÜßéß Ì„Òéß ORÌŸÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ó߸éß·óÕóÌ„éßâsÅßéßz ·óÓß½« •NŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß ·„WÌ o ó Yâéßs ¿„¢½ß…¸ ̟Äé.ß ½ßÒ« éßwÅß
Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ½ŸÃ„éß Z ½ß«ÜßzÜßâéß XÓ߸é߶„í߯ö̟Äéß. ZÒ΋q RéßCHâ
14''³ÈéßGÕƒ ÓŸ½ß¸Åßz Rà‡|Ó߸¢ Ü•¶„íߢNj ·òâ ú½ß¸W ΟYY ½ŸÃ„éß Ì„»„éßÜßՂNj̟Äéß. 26Z ¥¢Î‹½‚éßñâ
NŸC¢Îˆ. ÕßÕßéßÜóâéß (Õƒ[ÜóYØ„ê)Üó »óÇ‹ÜßQéß΋ ÕßÅßjÜßâéß, ¦Õ®„Ä˟Üßâéß ½ŸÃ„éß XÓ߸é߶„íߢŃÄéß.
27¨P½ß…¸ Ü
¿‚·aŽ â Òéßâéßáé¸ xß Üß ÕòÒéßwÜßâéß ¿„êÓߢ« Έ. §R ¯úÄY j ó Z úð½ßÒéß ·„܃¯ŸÜßâéß »„éÃß ¢ˆ Sâ Z ·„ÜÜß âß éß
ÕßÅÜjß éß ß Ï‹Ã¢ˆ Sâ ·„GØ q é„ ß Òéßâéßáé¸ xß Üß ÕòÒéßwÜßé.ß 15½ŸÃˆ YH½ß«½•NŸoâéß. ÒéßIz Z½‚âsÇ‹éß ½ŸÃˆ·òĶ„íß ¯Î‹éßÄéß
âÇ‹éßÒéßéßÜß ¿„éßÅßéßj ½ß¸Åß·ŸÜßéß, Ì„ÜßÜßï½ß`â ¯ôÇ‹éß»‡ÅŽ ¿„êÇ‹Ò…. ZÒ… §·„Òéßéߢ΂âsÇ‹é ¨P½ß¸…jâéß ÁƒÂ½ß¸·„¢
Ì„Ü߯Ÿ»‡Üßéß Ï‹Ãˆ¢S Ò…ÓŸsÄéß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜߢ΋Äéß ¿•Ó߸éß·òâÒ…!"
28ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
Ä͟ψ½ß¸Ì„éßÜß ÒÜœ Ò…ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ÕßÕßéßÜóâéßÜó
ÁYw¢Sâ ½ŸÃ„éß»„Ó• ·„Yt¢¿ŸÃ„éß. 16ÒéßÈ ³ÈéßGÕƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''ZÒ… ¥ÓßU ¸ x¢¿„é¶ß í„ Óß • Òéßâéßáé¸ xß Üß¶í„ ß Yâéßs
½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ ·Ÿ½ŸÜßâéß·ò¢Îˆ. 17·ŸÒ…â ¦ ÕßÕßéßÜóâéß ¥½ß¸tÁ‚½ß¸téß¿„éßÓŸsâéß. ZÒ… RÓ߸éß»„éß¿‚¢Îˆâ Òéßâéßá¸éßx
Òéßâéßá¸éßxÜß¢Î‹Ã„ê ¦½‚éßÌó Ó߸¢Õ®óC¢¿„ŃY·Ž ¦½‚éß Üß_· Yâéßs ¥½ß¸tÁ‚½ß¸téß¿„éßÓŸsâéß. 29½ŸÃ„éß YÓ‚s¢Ì„
úð½ßÒéß ¯Ÿâéßt QéßΈ·Ž Ò¿ŸfÄéß. ¦½‚éßâéß R¿„fÜß RÇ›»‡ ¥ÓßU ¸ ¢x¿„é¶ß í„ ¢ß ÅßéÓß ŸsÃó ½ŸÃ„éß Z¶„íß ¿„ê½ßN« ŸoÃé„ .ß ZÒ…
½ŸÇ‹éß·òY, SÒĶ„íß ¦½‚éß ½ŸÃˆY T΋È¢¿„é߶„íßӕ܃ ½ß¸Y¿•Óß«¢ÎŸYâ¢ÌŸ ½ŸÃ„éß Yâéßs YÜßéÒ… Îó½ß«Çš ¿•Óß«,
¦½‚éßâéß ¥½ß¸RÌ„ÿ½ß¸Ã„¿ŸÃ„éß. ⻄s¢»‡ Ò΋éÜß éß Ì ß ŸÃ„é!ß ú½ßÁ¸ Üßéß Z ¯Ÿ¯ŸÜâéß Rà„΢‹ »‡
18''³ÈéßGÕƒ Ì„â ¥Rà‡|NŸYs ¥¢Î‹Ã„ê »„Òéß ¿„êNŸoÄéß. ZÒ… ½•à„x܃ ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒY, ZÒ… Z¿„½‚éßñâ
Y¢¿•Üƒ ú½ß¸ÒÈo¢S¢Îˆ. ¦½‚éß Ì„â ⻄sÌŸ|Ys ¥Ó•·„ ·„ÜßÜßéß»„ÓŸsÒY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.
30¥âxΕLØ„éßéßÜßâéß ½‚¢ÕßÇ›¢S ¯öÒŃY·Ž ââéßs
ÒéߢΈ ¥âéßÕ®„R¢¿„YSf¢Îˆ. ΟYÌó ÓŸ¶„íß ¦½‚é߽߸Åßz
RÓ߸éß»„éß ½ß¸…ÅŽj, Ó•ÓŸ½‚éß ¥·„aâéß T΋È¢¿„é߶„íßâsÅßéßz ÒΈHï½ßÅŽjâ½ß¸tÅŽ âéߢǛ ZQ ¯Ÿ½ß¸·ŸÃŸxÜ߶„íß ³Ç›
¨½‚éßâéß ¶„îÇ‹ ¥Ó߸Ux¢¿„é߶„íßÓŸsâéß. 19½ß¸Î• ½ß¸Î• »„ŃjÒ…. ½ŸÃˆ ÃóÌ„ Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„Å¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß
³ÈéßGÕƒ ÓŸ½ß¸Åßz ¥Rà‡|Ó߸¢Ìó ú½ß¸ÒÈo¢S¢Îˆ. ï½ßÅŽjâ½ß¸tÅŽ âéߢǛ ZQ ¿‚Ç‹m ·ŸÃŸxÜ߶„íß Ì„Ü߽߸ǟmÒ….
31ZÒ… Z ¥·„aâéß ¥âéßÓÃ
½ß«ÒéßwÅß ¨P½ß¸…j Ì„âéß Sâs ½ß«Üßz»‡ Ò…¢Ç› ÁÈ½ß«â ¸ß ¢ˆ S, ¦½‚éß »„ǽ› â«ß ORÌŸÓ•s
úð½ßÒéß ·„܃¯ŸÜßéß ÁƒÂ½·¸ß ¢„ Ì‚¿é„ fß ¶„í¢ß Έ. 20»‡Ç›Î‹ ½•éúß Ç®¢‹ ZÒ† »„ǯ› ŸÒ…. Z¶„íß Z½• Rḽ…¸ß ¯ŸÌ„ÿâéß ¥¢Î‹é¶ß í„ Yß ,
ҢŎ Kà„sÒéßéÌ ß ó »„éúß Ã„¢ÒÜœ ÒÄÎÜ‹ ƒ Ã_ Ì„Óé¸ß €ß âéß ·Ÿ_Ãf Z ¿•WÜó ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsÒ…. Z¶„íß K·„ä Z½• Rψ¢¿„éß
Ì„â RÅßéßY ¦½‚éß ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•Ó߸é߶„íßâsΈ. ¶„íÓŸsÒ…."" 32ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
21''³ÈéßGÕƒ, Z úð½ßRé߶„íßÇ‹éß Z ¿„âéß½‚éßéßâÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
ÒéßéÅ ß ,jŽ Z Ø„éåÒ|â½ß…¸ ¿„âéßsÜßâéß ½ßÅ ¸ âjŽ ¦ ÃóEÜßâéß
»„éßÈ¢S ZR½ß¸téßÇ‹éß ·„ÜßÜßéß ·„¢ÅßéßÓŸsÒ…. 22·ŸÒ…â ''ZÒ… Z ¥·„a Rḽ߸… ¯ŸÌ„ÿâéß XÓ߸éß·òY ÌŸ»„éß
³ÈéßGÕƒ, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÌŸÒ…. ¥Îˆ ³·„ ¯ôÇ‹éß»‡ÅŽ, ½‚Ç‹ÜßtØßéßâ CÓ‚s.
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Z úð½ßRé߶„íßÜßÌó ZR½ß¸téßÇ‹éß RÓ߸éß»„éß ¦ CÓ‚sÜó RḢ (K·„ä) ¿ŸÜƒ ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ.
¿‚¢ÎˆØ„éßéßÓŸsÒ…. ·ŸY Z RÅßéßÜßâéß Ó•Y·„aÇ›·Ž ú½ß¸ÁÜßéß Yâéßs ¿„êS âR|, ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÄéß.
Ľt«ß NŸoâéß. ½ŸÃ„éß Z ¿„éÅ ß ê ß j Òéß껄éÌß ŸÃ„é.ß 23½ŸÃ„¢Î‹ÃˆZ 33 ÌŸC⽟Y܃ ZÒ… Ì„êH¯öÌŸÒ…. ZÒ… »ò½ß¸t

Ó•âéß ÕßÕßéßÜóâéß (Õƒ[ÜóYØ„ê) âéߢǛ Ľ߫tNŸoâéß. ΋éߣ¹ßÒéßéßÌó Y¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÒ…. Möú½‚êâéß ¯ŸúÌ„


Òéßéß¹ßx¢»‡ ·„GqØ„éßéßÜßâéß Ã„½ß«tNŸoâéß. ï½ß·ó΋éß, àóØ„éß, RÓŸà„ ©½ß¸Î‹ÿÒÒéßéßÜßÌó Y¢Ç›Ø„éßéßâsΈ. ¥Îˆ
·óØ„éß ú¯Ÿ¢ÌŸÜßâéߢǛ Ó•âéß ½ß…¸ Äéáß é¸ Üß âß éß Ã„½t«ß NŸoâéß. Z ¥·„a ÌŸCâ Rḽ߸… (K·ä„) ¯ŸÌ„ÿ ܃¢ÅŽÎ•.
34 ¦ ¯ŸÌ„ÿÜóÓ• ZÒ… RḢ ÌŸ»„éßÌŸÒ…. ΟYY
¥á¸êÃ~ é„ ß âéߢǛ ¶„îÇ‹ Ó•âéß Òéßâéßáé¸ xß Üßâéß Ã„½t«ß NŸoâéß.
Ì„Òéß ÓŸØ„é¶ß í„ Üß âß éß, ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß âß éß Ã„½t«ß NŸoâéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ZÒ… ½ß¸†Ãˆo»‡ ÌŸ»„éßÌŸÒ…. ½ß«ÒéßwÅß ¯ŸÌ„ÿ
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 23:35-24:4 952
ú·Ž¢Î‹¶„íß RÓ߫Ƚ•Óß« Òéßéß·„aÜßéß ¿•NŸoÒ…. ՃϋÌó ÒéߢΈ Ò¿ŸfÄé.ß ¯ÇŸÃˆâéߢǛ ÒSfâ ½ŸÃ„éß ·ŸÒÅߢÌó
Z ÃòÒéßéßwÜßéß TÄé߶„íߢŃ҅. Ó•âéß ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ½ŸÃ„éß ÌŸ»„éßÌ„ê ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Ó߬oÿÜ߶„íß ·„Ǜ؄êÜßéß,
Ø‚éßÈ꽟âéß »„âéß·„ §Îˆ Ó߸¢Õ®„RÓ߸éßo¢Îˆ. ¨ ¥¢Î‹½‚éßñâ ·ŽÃ‰ÅƒÜßéß Øßéß¿ŸfÄéß. 43·ŸÒéß ú·•Ç‹ÜßÌó
Rá¸Ø„êÜßéß Ó•Ó• ¿‚¯Ÿtâéß. ZÄÓß«¢S¯öØßéßâ ¦ Ó߬oÿÌó Ó•âéß ÒêŃzǛӟâéß.
35''·ŸÒ…â ÓŸ ú½ßÕ ½ŸÃ„¢ÌŸ ¦½‚éÌß óâéß, ¦½‚éß ½ŸÃˆÌóâéß Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ½ß¢¸
¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, 'Ø‚éßÄêá¸Ü•Òê ZÒ… ââéßs ÒéßÈf ¿•NŸoß? ¥Y ¥ÓŸsâéß. 44·ŸY ½ŸÃ„¢ÌŸ ³·„ ½•àx„ Ò΋¶q í„ ß
¯öØ„êÒ…. ââéßs ΋êÄ¢»‡ RÓ߸Ƚ•Óß«, ââéßs ½‚âéß·„ ¦½‚éßÒ΋q ½‚Ý„éß{¿„éßâsÅßéßz»„Ó• ¦½‚éß Ò΋q¶„í ½‚Ý„éß{
ÒΈ܃҅. ZÒ… ââéßs ÒΈH ½•àx„ ܃ OR¢Sâ ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ì„éÓß ŸsÄé.ß ·ŸÒéߢÌó ¯Ÿ½ß·¸ ŸÃ„x¢ ¿•ðÓß ³Èéß܃, ³Èéß
§½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Ճϋ ¥âéßÕ®„RNŸoÒ…. Z ¥½ß¸RúÌ„½‚éßñâ GÕƒÜß Ò΋q¶„íß ½ŸÃ„éß ÒéßIz, ÒéßIz ½‚݃zÄéß.
45''·ŸY ÒéߢS Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½ŸÃˆY ӕÄÓ߸éßpÜßéß»‡
·„ÜßÜ߶„î Z Òx[׿ŸÃŸY·Ž ZÒ… úà„ÒéßââéßÕ®„R¢¿ŸH.
XÄéßt §NŸoÄéß. ½ŸÃŸ Ó߬oÿÜßâéß Òx[׿ŸÃ„, ºÌŸxӕßÜß
³Èéß܃, ³ÈéßGÕƒÜ߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ XÄéßt ·Ž¢Î‹ Îóá¸éßÜßéß»‡ YÄnØßéßNŸoÄéß. ³Èéß܃ ÒéßÈ؄éßéß
36ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß:
³ÈéßGÕƒÜßéß Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â¢Î‹é߶„íß, ½ŸÃ„éß
''âÄéÇß Ÿ, ZÒ… ³Èéß܃, ³ÈéßGß ÕƒÜß¶í„ ß XÄétß §NŸo½Ÿ? ¿„¢½ßâ« ú½ßÁ¸ Üß Ã„·¢o„ §¢·Ÿ ½ŸÃˆ ¿•Ìé„ Üßï½ß` Ò…âs¢Î‹éâß
¥ØßéÌß • ½ŸÃ„éß ¿•Óâ«ß Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„Ä ӕßÜßâéß ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½t¸ß éß. §Îˆ §Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ!""
37½ŸÃ„éß R½ŸºÕߢϋ¢ Ì‚¢¿„éß·òY Òx[׿„È¢¿ŸÃ„éß.
46ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
½ŸÃˆï½ß` ºÌŸxӕÄ¢ ©¢Îˆ. ½ŸÃ„éß ½•à„x܃z ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÃ„éß.
½ŸÃˆ ¥½ß¸RÌ„ÿ Rú»„@ÜßÌó Ò…¢Ç‹ÅƒY·Ž ½ŸÃ„éß ââéßs ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ú½ß¸ÁÜßâéß ³·„ ¿óÅß Ó߸Qéß·„È¢¿„¢Ç›. ¦
ÒΈH½•à‡Ã„é.ß ÓŸ ½ßÜ« Üzß éß ß ½ŸÃˆÌó Ò…ÓŸsÄé.ß ·ŸY ½ŸÃˆY ú½ß ¸ Á Üß ¢ ΋ à „ é ß ³Èéß Ü ƒ, ³Èéß G ÕƒÜß â éß K·Ž ä ¢ ½ß ¸
Y½ß¸téßÜó ÕßÜßҢ̄¢»‡ âÇ›½ß«¢S¢Îˆ. Ì„Òéß ¥½ß¸RÌ„ÿ ZØ„éߢǛ. ¨ ú½ß¸Áƒ Ó߸Òéß꺢 ¨ §Î‹qÄéß Ó߬oÿÜßâéß
Rú»„@Ü߶„íß Ó‚`½•Î‹x¢ ï½ßÅßjŃY·Ž ½ŸÃ‰ ½ß¸Y ¿•à‡Ã„éß. K·Ž¢ä S, ½ŸÃˆY ¯»„ÌŸJ ¿•NŸoÃé„ .ß 47Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ¨ »„é¢ß ½ß…¸
38Ó•âéß Y_ÃqK¢Sâ ú½ß¸Ì•x·„ Rúà‡¢W ΈӟÜßâéß, ÓŸ ½ŸÃˆÎ‹qÈï½ß` ß݄éß{ RÓ߸È ¿„¢½ß«½•NŸoÄéß. ½ŸÃŸ §Î‹qÈZ
½ßR¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ƒYs ½ŸÃ„éß NŸÒêâx½‚éñß âR»‡ ½ßø »ˆ Ë „ ¢Ž ¿ŸÃ„é.ß Ì„Òéß ·„Ì„éßoÜßÌó âÈ·Ž Òéßéß·„aÜßéß ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ¨
39½ŸÃˆ Rú»„@Üß ·òÄ¶í „ ß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ½ßÜ« Hzß s ÕßHï½ßŃjÃé„ .ß úÓ߬oÜß ½ß«ÜßzÜßâéß ¿„¢½ß«, ½ŸÃˆ §¢Ç‹zâéß Ì„»„ÜßՂNj̟Äéß.
̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢÜó·Ž ½‚Jz ΟYY 48¨ Ä·„¢»‡ ¨ Εà‡âéßs¢Ç› ¥ÒÒêÓŸYs ÌòÜßC
¶„îÇ‹ ¥½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÃŸfÄéß! §Îˆ ½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÜßØ„éߢ NŸoâéß. RéCHâ Ó߬oÿÜߢ̟ QéßÄéß ¿•Óß«âÅßéßҢŎ Óß«»„éßc
Üó½ß¸Ü• ¿•à‡Ã„éß!
40΋êÄ ú¯Ÿ¢ÌŸÜß Òéßâéßáé¸ x ÒêHâ ½ß⸠éßÜéß ß ¿•Øé„ ¶ß í„ ¢ß Ç‹ Ò…¢Ç•Üƒ È¿„fÈ¢½ßÕ¸ Çß ‹
ß Üß ·òÄ¶í„ ß ½ŸÃ„éß ·„Õéß Ãß é„ ß
½ß¸¢¯ŸÃ„éß. ¦ Òéßâéßá¸éßxÜß ·òĶ„íß ZÒ… (³ÈéßßGÕƒ) ̟Äé.ß 49QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß ¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜß¶í„ ß ½ŸÃ„éß RéßÒéßwHs
΋êÌ„âéß ½ß¢¸ ¯ŸÒ…. ½ŸÃ„éß Yâéßs ¿„êNjŃY·Ž Ò¿ŸfÄé.ß K·ŽäNŸoÄéß. ÙØ„éß½‚éßñâ Qéß Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢Sâ
½ŸÃˆ·òĶ„íß ZÒ… NŸs⢠¿•Óß«, ·„¢Ç‹éßz ¥Üߢ·„È¢¿„éß Ó•ÃŸY·Ž QéßÃé„ ß K·Ž¢ä ½ßÕ¸ Çß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•Ó• ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â`
·òY, ¦Õ®Ã„ Ë „ ŸÜßéß Ï‹Ã¢ˆ ¿ŸÒ…. 41³·„ ¥¢Î‹½‚éñß â ¯Ÿâéßt Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß.""
Qéß΋ ZÒ… ¶„îÄéßfY, ΟY Òéßéߢ΋éß ³·„ ÕßÜßz½•à‡Ò….
¦ ÕßÜzß Qéß΋ ÓŸ Óßé¸ »ß ¢„ Ï‹ Ï‹ê½ß¸ ú΋½ŸxYs,* âêÓ‚âé* ¶„íߢNj - Òê¢Ó߸¢
©¢¿ŸÒ….
42Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó RâÕßÇ• à„Õßq¢ R¢Î‹éßÜó* 24 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß ÓŸ¶„íß
¿•Ã¢ˆ Έ. ¥Îˆ ¿‚ÃÜ„ ó ÌòRéßwÎ‹Ò Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢,
½ß¸Î‹ÒÓ‚Üß ½ß¸Î‹Ò ̕Ήâ ÁÈC¢Îˆ. ¦Ø„éßâ §ß܃
ú½ßÁ¸ Üßéß ¿•ðÓß Ã„Ë»òË Ï‹|Y܃ ©¢Îˆ. R¢Î‹é¶ß í„ ß ¥Ó•·„
¥ÓŸsÇ‹éß, 2'âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨ ÃóE ̟ɹßéß ½•Óß«, ¨
ÓŸ ... ú΋½ŸxYs Ε҅Y·Ž ·Ÿâéß·„»‡ Ï‹ê½ß¸¢ ½•Ø„éßŃY·Ž TÅ• ßØßéß, '¨ ÃóE ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ïÓß`âx¢
¿•ðÓß ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸éß»„¢Ï‹ ú΋½ŸxÜß ·„ÜßØßéß·„. ΉYY Ε½ŸÜß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß ¿„éßÅßéßjÒéßéßÅŽj¢Îˆ." 3RÏ•Ø„éßéßÜßéß ·ŸÒ
Ø„é¢ß Üó Ï‹ê½ß¢¸ ½•Øé„ Å ß ƒY·Ž ½ŸÇ‹ÌŸÃ„é.ß ¿„êÇ‹¢Ç›.ß YÄÒc éß. ŃY·Ž WÄÓ߸aÈ¢¿• §úà‡Ø•éßÜßéß Ì‚»„½ŸÃˆ·Ž ¨ ·„Í‹
30:34-38. ¿‚½t¸ß éß. ½ŸÃˆ·Ž ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éßÒéßé,ß 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â`
âêÓ‚ §Îˆ ³·„ ú½ß¸Ì•x·„½‚éß`â âêÓ‚. ΉYY ú½ß¸Ò·„oÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
¿•Ø„éßŃY·Ž, ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„fŃY·Ž ½ŸÇ‹ÌŸÃ„éß.
¿„êÇ‹¢Ç›ß YÄcÒéß.. 30:22-33. '''¯ôØßéßxQéß΋ ¶„íߢNj ï½ßÅßéßjÒéßéß. ¶„íߢNj ï½ßÅŽj,
¥¢Î‹éßÜó ZÄéß ¯öØ„éßéßÒéßéß.
R¢Î‹éß §Îˆ Èú\Üó Ó߸éߺéßëΟvÒ ·Ÿâéß·„ ¥Y ¥ÃŸpYs 4 ΟYÜó Òê¢Ó߸¢ Òéßéß·„aÜßéß ½•Ø„êH. ÒéߢS
Ó߸éßo¢Îˆ. Ε҅Y Ó߸YsψÜó ú½ß¸ÁÜßéß NŸÒéßêU·„ R¢ÎŸÃ„
C¢¿„éÅ ß .ß §·„aÇ‹ ¨ ¦ÃŸÏ‹â ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß ï½ßÎq‹ »„¢Î‹Ã»„ óÝ„¢»‡ Òéßéß·„aÜßéß ½•Ø„êH. ÌòÇ‹ Òê¢Ó߸¢, ÁÕßu
©âsÅßéßz Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßo¢Îˆ. ¿„êÇ‹¢Ç› Έ|X. 14:22-29; Òê¢Ó߸¢ ½•Ø„êH. ÒéߢS ¯Òéßéß·„ÜßÌó ¶„íߢNj
26:1- 15. Y¢¯ŸH.
953 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 24:5-23
5 QÅŽ ·òĶ„íß Òéߢ΋Üó Ò…âs ÒéߢS Á¢Ì„éß Ç‚âéß Z½ß¸Åßz ÓŸ XúÒ½‚éßñâ ·ó½ß¸¢ X_ÃÒĶ„íß
Ò…Üßâéß (½ßà¸ é„ Òß …Üßâéß) ½ŸÇŸH. ¶„í¢ß Ç‹ ·Ž¢Î‹ Õƒ»‡ Yâéßs ·„Ç›»• ú½ß¸Ø„éßÌ„s¢ ÒéßIz ¿•Ø„éßâéß!
·„^ÅÜjß éß ß ð½ßÃé„ fß . Òê¢Óߢ¸ Òéßé·ß a„ Üßâéß Ò…Ç‹·Õ„ ‚Åéß .jß
14
¯Òéßéß·„Üßéß ¶„îÇŸ Ò…Ç›_·Üƒ ÄNŸYs ·Ÿ»„Õ‚Åßéßj! ''Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß. Z¶„íß K·„ä Rψ¢½ß¸ÕßÇ‹éß
6 '''ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚½ß¸téß Ì„éߢ΋Y ¿‚¯Ÿtâéß. ¥Îˆ Ò¿•f܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. Ó•âéß
Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''º¢Ì„¶„íÜßéßâs ¨ ⻄ÄÒéßéßⶄí K·„äâéß ¦½ß¸âéß. Yâéßs »„éßÈ¢S Ó•âéß R¿ŸÃˆ¢¿„âéß.
·•Ç‹éß ÒéßêÇ›¢Îˆ. Ì„é߽߸téßÒéßÄ·„Üßéßâs ¶„íߢNj܃ ZÒ… ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜ߶„íß Ó•âéß Yâés K·ŽäNŸoâé.""
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ©¢Îˆ. ¦ Òéß¿„fÜßéß ÌòÜßC¢½ß¸ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
ÕßÇÒ‹ …! ¶„í¢ß Ç‹Üó âéߢǛ ú½ßW¸ Òê¢Óߢ¸ Òéßé·ß a„ âéß
ÕßØ„éßÅ߶„íß XØ„éßéßÒéßéß. ¦ Òê¢NŸYs WâÒ΋éßq! Ø‚éßÈÁ•aÜßéß Õ®ƒÃ„x ÒéßÄˢ
15
¯ŸÇ‚`¯öØßéßâ ¦ Òê¢Ó߸¢ âéߢǛ Ø„êÁ¶„íßÜßâéß ½ß«ÒéßwÅß Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢ ÓŸ¶„íß Râ
°Qéß XÓ߸éß·óYÒ|΋éßq. ÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 16''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
7 Ø‚éÃ ß ê
„ á¸ÜÒ• éßéß ¦ Ì„é½ß t¸ß éß½Å¸ß âjŽ ¶„í¢ß Nj܃ ©¢Îˆ. ZÒ… Z Õ®ƒÃ„xâéß Réß·aŽ H úð½ßRéßÓé¸ß Óoß ŸsÒ…. ·ŸY ¦½‚éâß éß
¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ ºÌ„xÜß Ã„·„o¢ §¢·Ÿ ¥·„aÇ‹ ZâéߢǛ Ó•âéß XÓßé¸ ·ß òâÕóÌ„éÓß Ÿsâéß. Z Õ®ƒÃ„x ¦·„NŸw
©¢Îˆ! Ä·ŸoYs ¦½‚éß ÃŸÝ„zQéß΋ S¢Îˆ¢S¢Îˆ. Ì„éßo»‡ ¿„Y¯öÌ„éߢΈ. ¥ØßéßÓŸ ZÒ… ÒêúÌ„¢ Z R¿Ÿ
Ä·ŸoYs ¦½‚éß Ó•Üßï½ß` ¯öÓß« ΋éßÒéßéßwÌó ·„½ß¸t ßYs Òx·„o¢ ¿•Ø„é߶„îNj΋éß. ZÒ… [»„cÄ»‡ °Ç‹|
ܕ΋éß.* ¶„îNj΋éß. ZÒ… ·„ZsÝ„éßz ·ŸÃ„f¶„îNj΋éß. 17·ŸY Z ½‚·Ža
8 Ó•ÓŸ½‚éß Ã„·ŸoYs ßWÕߢNjQéß΋ Ò…¢¿Ÿâéß. ¥¢Î‹é °Ç‹éßt à„ÕƒqÜßâéß ÕßØ„éßÅ߶„íß RâßZØ„éßÒ΋éßq. ¿„Y
ÒÜßz ¥Îˆ ·„½ß¸tÕßNj΋éß. ¿„êSâ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ·ó½ß¸¢ ¯öØßéâß Z Õ®ƒÃ„x ·òÄ¶í„ ß ZÒ… °Ç‹|Ò΋é.qß ZÒ… ÒêÒéßê
ß½ŸÜßY, ¥ÒêØ„éß·„ ú½ß¸ÁÜßâéß ¿„¢½ß«â¢Î‹é߶„íß Üßéß»‡ ½•Ó߸éß·òÓ• ÕßÅßjÜßÓ• ϋÈ¢¿ŸH. Z Ì„Ü߯Ÿ»‡, Z
½ŸÃŸ½‚éßâéß K·Žä¢¿ŸÜßY Ó•âΈ ¿•à‡âéß."" ¿‚½t¸ß éßÜéß ß Ï‹Ã¢ˆ ¿„éÒß éßé.ß Z R¿ŸÃŸYs Òx·„¢o ¿•Øé„ Å ß ƒY·Ž
9 ÓŸ ú½ßÕ ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éß ZÒ… Z QéßNŸÜßâéß ·„½ß«tÒ…¢¿„Ò΋éßq. NŸÒêâx¢»‡
Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''âĺ¢Ì„¶„íßÜßÌó Y¢Ç›â ¨ ⻄ß Òx¶„íßoÜßéß ÒéßÄˎ¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜßéß WÓ• ¦@ßYs
Y·Ž ·•Çé‹ ß ÒéßêÇ›¢Îˆ! Y½ßt¸ éß ÃŸÁ‚Øé„ xß ÅƒY·Ž Ó•âéß ZÒ… WâÒ΋éßq.""
18ÒéßÄéßÓŸÅŽ ©Î‹Ø„éߢ Ε҅Njéß ¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„ê
·„^ÅßjÜßéß Õƒ»‡ ð½ßÄéßfÌŸâéß.
10 ¶„ í ß ¢ Ç‹ ·Ž ¢ ΋ ·„ ^ Åß j Ü ß é ß Õƒ»‡ ð½ß à „ é ß f . Y½ß ¸ t éß Üßâéß Ó•âéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ì‚HØ„éßÁ•à‡âéß. ¦ NŸØ„éߢúÌ„¢
ßÁ‚Øéß xß . Òê¢NŸYs Õƒ»‡ ©Ç‹·Y„ Øßéxß ! ÒéßNŸÜß ÓŸ Õ®ƒÃ„x ¿„Y¯öØßéߢΈ. ¦ ÒéßÄéßÓŸÅŽ ©Î‹Ø„éߢ
ΈâéßÓ߸éßÜßéß ·„Üßé߽߸…Òéßéß. ¯Òéßéß·„Üßéß ·ŸH¯öYÒéßéßw. Ε҅Njéß ¦ÁƒÂ½ß«¢Sâ RÏ‹¢»‡ Ó•âéß ¥Zs ¿•à‡âéß.
11 ½ß«ÒéßwÅß Õò»„céßÜß Qéß΋ ¹ƒI ¶„íߢNjâéß Ò…¢Ç‹ 19¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ú½ß ¸ Á Üß é ß ÓŸÌó, ''ZR܃ ¯¢Î‹ é ß ¶ „ í ß

YÒéßéßw. ΟY Òéß¿„fÜßéß ·ŸH ½‚éßÈðÓß܃ ΟYY ¿•Ó߸éßoÓŸsÒ…? ΉY ¥Ã„p¢ °RéßÅŽ?"" ¥Y ú½ß¸Ks¢¿ŸÃ„éß.
20¥¢Î‹é¶
½•Ç‚·„aYÒéßéßw. ΟY Òéß¿„fÜßéß ·„ÈC¯öÌŸØßéß. ß í„ ß ½ŸÃˆÌó Ó•Y܃ ¥ÓŸsâéß: ''Ø‚éÈß ê½Ÿ
Ì„é߽߸téß (·ŽÜßéßÒéßéß) ßH¯öÌ„éߢΈ. ÒêÅß ÓŸ¶„íß RYt¢S¢Îˆ. 21§úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à„¢½ŸÃˆÌó
12 Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Ì„â Òéß¿„fÜßéß Òê½ß¸…·óŃY·Ž ÒêÅßzÇ‹ÒéßY ¦Ø„éßâ ÓŸ¶„íß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Õƒ»‡ úà„Réߢ¿„Ò¿„éßf. ¥ØßéßÓŸ ΟY 'Ì„é߽߸téß" Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: '¿„êÇ‹¢Ç›, Ó•âéß ÓŸ
¯ö΋é!ß ·_ ÒÜߢ ¥Cs (K·„)ä ÒêúÌ„½•éß ¦ Ì„é½ß t¸ß éßâéß ½ß¸RúÌ„ Ó߸p܃Ys ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. Qéßß Ó߸p܃Ys ¿„êS
¯ö»òÇ‹éßÌ„éߢΈ. »„Ä|½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÄéß. ΟYY à‡z½®ß«éßÓ߸êo ¯ŸÅßÜßéß ¯ŸÇ‹éß
13 ZÒ… ÓŸ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Ò…. ΟYÌó Z ¿„Äw¢ Ì„éßÓŸsÄéß. ¦ Ó߸p܃Ys ¿„êÇŸÜßY QéßÄéß ©Õß܃Åß
ÒêHâxÒéßØéß xß ¢Îˆ. Yâéßs ·„ÇC› à„éúß Õ®½„ Ã¸ß ŸfÜßâéß ½ß¸Ç‹éßÌ„ê Ò…¢ÅƒÃ„éß. QéßÄéß YÁ¢»‡ ¦ Ó߸pÜßÒéߢ_Åß §á¸j
¶„íßÓŸsâéß. ·ŸY Z ҢŎQéßΈ Òéß¿„fÜßéß ¯ö¶„í¢ ½ßǸ é‹ Ì
ß ê
„ Ò…ÓŸsÄé.ß ·ŸY Ó•ÓŸÓßÜp¸ ƒYs ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß.
QéßÃé„ ß Qéß ½‚âéß·„ ÒΈHï½ßÅâjŽ Qéß ½ßÜ« Üzß ¢ß ÌŸ Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó
Ä·ŸoYs ... ·„½ß¸tܕ΋éß ½‚êðá ϋÄwà‡Ó߸oÿ ú½ß¸·ŸÃ„¢ ¯Ò^Ãñâ ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. 22Ó• âéß ¿„Y ¯öØßéßâ ÓŸ Õ®ƒÃ„x
¦@Ä YRéßÌ¢o„ ³·„ Á¢Ì„éÒß …âéß ¿„¢½ßâ« ½ßt¸ éßÇé‹ ß ÎŸY Ä·ŸoYs Rá¸Øé„ ¢ß Üó °Réß ¿•à‡Óó, QéßÃé„ ß ¶„îÇŸ ¥ÜƒÓ• ¿•NŸoÃé„ .ß
Ó•ÜßQéß΋ ½•Óß« ÒéßÅŽj ·„¯ŸtH. ̄Ο|ß ¦ Á¢Ì„éßÒ… Ø‚éßéß·„a Qéß Î‹éߣ¹ƒYs Ó߸êS¢¿„ŃY·Ž QéßÄéß QéßNŸÜßâéß ·„½ß¸téß
ú¯ŸËŸYs WÈC Ε҅Y·Ž §Óßé¸ âoß sÅßézß ¥Ò…Ì„é¢ß ΋Y Ï‹Ãw„ à‡Óßÿo¸ ¢ ·òâÄéß. ³·„ Òx·Žo ¿„Y¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß NŸÒêâx¢»‡
Ì‚Üßé߽߸…Ì„éߢΈ. ¿„êÇ‹¢Ç› Ü•R. 17:1 -16, ÒéßÈ؄éßéß Îˆ|X. ú½ß¸ÁÜßéß WÓ• ¦@ßYs QéßÄéß WâÄéß. 23QéßÄéß Qéß
12:1- 25. Ä·ŸoYs ÒéßÅŽjÌó ·„½ß¸t·„¯öÌ• ¦ Ä·„o½•éß ¿„¢½ß«â
Ì„Ü߯Ÿ»‡Üßéß, ¿‚½ß¸téßÜßéß Ï‹ÃˆNŸoÄéß. QéßÄéß Qéß R¿ŸÃŸYs
½ŸY·Ž ÒxW_÷„¢»‡ NŸ·äŽ ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¿„êÇ‹¢Ç›, ¦Îˆ. 4 :10
Ø‚êÕßéß 15:8 Ø‚éßá¸Ø„ê 26:21. Òx·„o¢ ¿•Ø„éßÄéß. QéßÄéß °Ç‹|Äéß. Qéß ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 24:24-25:16 954
QéßÄéß âK¢S¯ö̟Äéß. Qéß Î‹éߣ¹ƒYs QéßÄéß ³·„È·ò·„Äéß ÒÓ߸éßo҅܃z* QéßÄéß ©¢ÅƒÃ„éß. §Ì„Ä Εà‡ÜßÌó QéßÄéß
Yà„}Õßq¢»‡ Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸é߶„íߢŃÄéß. 24·ŸÒ…â Ø‚éßÈ ½•Ãé„ »ß ‡ ¥Øßé¯ß ö̟Äé.ß Î‹êÄ Εà‡Üóz QéßÃé„ ß ¿„Y¯ö̟Äé.ß
Á•aÜßéß Qé߶„íß ³·„ ©ÎŸºÃ„Ë. ¥Ì„Ç‹éß ¿•Óß«âÒZs Ó•âéß Qéß Î•à‡Ys ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß! ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß
¥ÜƒÓ• QéßÃ„ê ¿•NŸoÄéß. ¦ K·Ÿä ·ŸÜߢ Ó߸Qé߽߫Ó߸éßoâsΈ. Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."""
¥½ß ¸ t éß Ç‹ é ß Ó•Ó • Ø‚ é ß È꽟âY Qéß Ã „éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
¶„íߢŃÄéß.""" ½‚êØ„êÕßéß, _àØßêÄéßÜ߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ú½ß¸Ò¿„â¢
25-26''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ú½ß¸ÁÜß âéߢǛ ¦ Ó߸éßÄ·ŽäÌ„ 8ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸téß

ú¯Ÿ¢ÌŸYs (Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéâéß) Ó•âéß XÓ߸é߶„íߢŃâéß. Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ''½‚êØ„êÕßé,ß à_ ØßêÄéß (¯ÎóÒéßé)ß ú½ßÁ¸ Üßé,ß
¦ ¥¢Î‹½‚éßñâ Ó߸pÜߢ ½ŸÃˆY Ó߸¢Ìóá¸ï½ßÇ‹éßÌ„ê ©¢Îˆ. 'Ø„éê ß ÎŸ Ò¢à„¢ ·_ ÒÜߢ §Ì„Ä ßÁƒxÜß ÁâéßÜß ß ÒêΈÃ_
½ŸÃ„éß ÎŸYY ¿„êÇŸÜßY ¶„íßÌ„êºÜß ½ß¸Ç‹éßÌ„ê ©¢Îˆ" ¥Y ¥¢ÅƒÃ„éß. 9Ó•âéß ½‚êØ„êÕßéß Õ®„éßÁ¢Üó·Ž
Ò…¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß YÁ¢»‡ ¦ Ó߸pÜßÒéߢ_Åß Õƒ»‡ §á¸j½ß¸Ç‹éß âÄé¶ß í„ Ì
ß Ÿâéß. Óßø º
ˆ ΋éÜqß óz Ò…âs ΟY ⻄ßÜßYsÅŽZ,
Ì„éÓß ŸsÄé.ß ¦ ⻄ßYs, ½ŸÃˆ ½ßÜ« Üzß âß éß Ó•âéß ½ŸÃˆâéߢǛ ¦ Õ®„êRéß »ò½ß¸t΋ӟYs XÓ߸é߶„íߢŃâéß. ßÁƒxY·Ž
XÓ߸éß·ò¢Åƒâéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¿ŸÒ»‡ RéßCHâ Ì„ÜÒß êY·„½‚éñß â Õ•Ì•xᬽ‚êÌ„é,ß ÕßØé„ Üß wœ Ø‚êâéß, ·ŽÃx„
½ŸÃˆÜó ³·„Ç‹éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß »„êÈfâ ³·„ ¿‚Ç‹é ÌŸØßéßÒéßéßÜßâéß XÓ߸é߶„íߢŃâéß. 10̄Äéß½ŸÌ„ ¨
½ŸÃ„oâéß XÓ߸éß·òY ÒNŸoÇ‹éß. 27¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒÌ„YÌó ⻄ßÜßâéß Ì„êÄéßt âéߢǛ ÒSfâ ú½ß¸ÁÜ߶„íß §NŸoâéß.
ÒêŃzÇ‹ »„Üßéß»„éßÌŸÒ…. §·„ Z½‚¢Ì„ ÒêúÌ„Òéßêß ½ŸÃ„éß Z ßÁƒxYs ¿•P·Ža¢¿„éß ¶„í¢ÅƒÃ„éß. Ì„êÄéßt
Òéå⢻‡ Ò…¢Ç‹Ò…. ¨ Ä·„¢»‡ ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž ³·„ ßÁƒxÜß ú½ß¸ÁÜßéß ¥½‚êwâéß ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
©ÎŸºÃ„Ë»‡ ©¢ÅƒÒ…. Ó•âéß Ø‚éÈ ß ê½ŸâY ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß YNŸoâéß. ΟYÌó ¥Óßܸ éß ß ¥½‚êwâéß ú½ßÁ¸ Üßéß ³·„ Εࢄ »‡
½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."" Ò…¢Ç•½ŸÃ„Ó• ÓßÌ ¸ ŸxYs ú½ßÁ¸ Üßéß ÒéßÃfˆ ¯ö̟Äé.ß 11¥Üƒ»•
½‚êØ„êÕßéâß éß Ó•âéß K·ŽNä Ÿoâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ½ŸÃ„¢ÌŸ Ó•âéß
¥½‚êwâé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ú½ß¸Ò¿„⢠؂éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸éß ¶„íߢŃÄéß.""
25 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ.
¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ZÒ…
¥½‚êwZØ„éßéßÜßâéßΕqK¢S ½ŸÃˆ·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ÓŸ 12
¯ÎóÒéßé߶„í ÒxW_÷„¢»‡ ú½ß¸Ò¿„â¢
ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½t¸ß éß
̄ý„ …¸ß® â ÒêŃzÇé‹ .ß 3¥½‚êwâéß ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß §Üƒ ¿‚½t¸ß éß: Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¯ÎóÒéßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßêΟ Ò¢à„¢ï½ß`
'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅßâéß ¦Üß·Ž¢¿„¢Ç›! WÄé»ß é„ Õß ƒÅßéß ¿•Ó,«ß SÒÈ·Ž ΟYY ¿•P·Ža¢¿„é·ß ó½ŸÜßY
ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øé„ ¢ß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ¶„îÇ‹ ú½ß¸Ø„éßWs¢¿ŸÃ„éß. ¯ÎóÒéßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ó•Ã„Ó߸éßpÜßéß.""
ÓŸ ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß 13·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚ÕßéßÌ„éßâsΕÒé

Ó߸¢Ìóá«¢¿ŸÃ„éß. §úà‡Ø•éßÜßéß ·ŸÜßéßá¸x¢ ¿‚¢Îˆâ½ß¸téßÇ‹éß ß⻇, ''Ó•Ó• ¯ÎóÒéßéßâéß K·ŽäNŸoâéß. ¯ÎóÒéßéßÜó Ò…âs
QéßÄéß ÎŸY·Ž ÒxW_ö„íßÜßØ„êxÄéß. Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß, Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. Ì•Òêâéß
ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„íß ¯öÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß Ø„éßêΟ âéߢǛ ΋Οâéß ÒĶ„íß »„Üß ½‚éßéßÌ„o¢ ¯ÎóÒéßé, Εà‡Ys
Ò¢à‡Y·Ž ÒxW_ö„íßÜßØ„êxÄéß. 4·ŸÒ…â Ì„êÄéßt âéߢǛ Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¯ÎóQéßØ„éßéßÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó
Ò¿•f ú½ß¸ÁÜ߶„íß RéßÒéßwHs ¥½ß¸tCNŸoâéß. ½ŸÃ„éß Qéß ¿„Y¯ö̟Äéß. 14ÓŸ ú½ß¸ÁÜœ`â §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßâéß RY
ßÁƒxYs ¦ú·„RéßNŸoÄéß. Qéß Î•à„¢Üó ½ŸÃˆ ïÓß`ÓŸxÜßéß Ø‚êC¢S ¯ÎóÒéßé¶ß í„ ÒxW_÷„ÒéßÒ…ÌŸâéß. ¨ Ä·¢„ »‡
NŸpÒßÜßéß °ÃŸtÅßéß ¿•NŸoØßéß. ½ŸÃ„éß Qéß ÒéßÏ‹x YÒ §úà‡Ø•éßÜßé ¶„îÇŸ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ÎóÒéßéßï½ß` ÓŸ¶„íß »„Üß
Óß«NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Qéß ½ß¸¢Åßâéß W¢Åßê, Qéß ¯ŸÜßéß ·ó¯ŸYs ¿„ê½ßN« ŸoÃé„ .ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•Ó• ½ŸÃˆY K·Ž¢ä SâÅßézß
ÌŸ»„éß̟Äéß. ¯ÎóÒéßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
5'''Ä Õ ƒu ⻄ à ŸYs ³¢^Åß Ü ß é ß ½• é ß ð Óß ½ß ¸ S f·„
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é.
ÕßØé„ Üß éß »ß ‡ ¿•NŸoâéß. ¥½‚êwâéß Î•à‡Ys »òú^ÃÜß ÎòÇ›»m ‡
Á•NŸoâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•âéß Ø‚éÈ ß ê½ŸâY QéßÃé„ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ß ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜ߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ú½ß¸Ò¿„â¢
¶„íߢŃÄéß. 15ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
6Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß ¿‚ ½ ß ¸ … Ì„ é ß Ó ŸsÇ‹ é ß :
Ì„éÓß ŸsÇ‹é: ''½®H«ß á¬Ø
o é„ éß Üß éß âß ú½ßØ
¸ é„ Wß s¢¿ŸÃ„éß ½ß»¸ X„ Äéfß
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÓŸà„⽂éßñâ½ß¸téßÇ‹éß QéßÄéß Ó߸¢ÌóḠ·òâéß¿„éßÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ¥Wú¶„îÄéßÜßéß. Ì„Òéß ·ó½ß¸¢
½ß¸ÇŸmÄéß. QéßÄéß Qéß ¿•Ì„éßÜßéß ¿„ÈS, ·ŸÝ„éßz ΋Ŏj¢¿ŸÃ„éß. Ì„ÒéßÜóÓ• ¯¶„íßaÒ ·ŸÜߢ Ò…¢¿„éß·òY Ì„ÒéßY ÌŸÒéßéß
§úà‡Ø•éßÜßéß ÃŸÁƒxYs ¥ÒÒêâ½ß¸Ã„éßÓ߸êo QéßÄéß ½•Ç‹éß·„ ΋U¢½ß¸Á•Ó߸éß·òÓŸsÄéß!"" 16·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
¿•Ó߸é߶„íßÓŸsÄéß. 7·ŸÒ…â Ó•âéß RéßÒéßwHs K·ŽäNŸoâéß.
ïÓß`Y¶„íßÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó XÓ߸éß·òÓ• RÜßéß½‚`â ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ·òÜßz»òÅßjÕßÇ• NôÒéßéßw ¥Y ¥Ã„p¢.
955 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 25:17-26:17
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâΕÒéߢ_Åß, ''Ó•âéß ½®ß«Há¬oØ„éßéßÜßâé ¥Ì„Ç‹éß ÕßéßÄéßEÜßâéß YÈwNŸoÇ‹éß. Z ⻄Ä¢ ¿„éßÅßêj
K·ŽäNŸoâéß. ^·_ÃXØ„éßéßÜßâéß Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ÒéßÅŽjÕƒÅß YÈwNŸoÇ‹éß. »óÇ‹Üß ÒĶ„íß ³·„
Ó߸Òéßéßú΋ Xßâ YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß Ó߸Ä| ÒéßÅŽjΟÈ ½•NŸoÇ‹éß. 9Z »óÇ‹Üßéß ½ß¸»„éÜß»òÅßjŃY·Ž
ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. 17Ó•ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß K·ŽäNŸoâéß. ½ŸÃˆï½ß` ¥Ì„Ç‹éß Î‹ê܃Üßéß Ì‚NŸoÇ‹éß. Z ÕßéßÄéßEÜßéß ¶„îÜß»òÅßj
½ß¸»„ NŸÏˆNŸoâéß. ÓŸ ·ó½ß¸¢Ìó ½ŸÃˆ·Ž ³·„ »„éß˯ŸÆ„¢ ŃY·Ž ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÇ›»„Üß ½ß¸YÒéßéßÅßzâéß ©½ß¸Ø‚êCNŸoÇ‹éß.
10Üœ·a
ӕÈtNŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß „ ¶„íRß éߢS Ò…âs ¥Ì„Y »„éúß ÃŸÜßéß Ã_ ð½ß ΋éÒß éßéwß Ìó
Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß!"" ZÒ… ·„½ß¸tÕßÇ‹ÌŸÒ…. ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ⻄Ä Ο|ßÜß
»„é¢ß ÇŸ ⻄Ä ú½ß½¸ •à¢„ ¿•Óâ«ß ½ßt¸ éßÇé‹ ß »„éúß ÃŸÜß ¿„½t¸ß éßÇé‹ ¶ß í„ ,ß
Ì„êÄéßâéß »„êÈfâ RMŸÎ‹½ŸÃ„o ÕߢNjé,zß Ã„ÍŸÜßéß ¿•ðÓß Ï‹|Y·Ž Z »óÇ‹Üéß ß ·Ž¢Îˆ·Ž ÌóØ„éß

26 Ε à „ úÕ® „ á ¸ j Ì „ | ¢Üó (¿‚ à „ ) ½ß ¸ Î ‹ · ò¢Ç‹ Ò


Ó߸¢ÒÌ„€Ã„½ß¸… ½‚éßéß΋Ŏ Ó‚Üß ½‚éßéß΋Ŏ ÃóEâ
Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß ¿•Ãˆ¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃
ÕßÇ‹éßÌŸØßéß. ¥Ò…âéß, Z »óÇ‹Üßéß ï½ßÈ·Ž½•Ø„éßŃY·Ž
½ŸÃ„éß Z ⻄â„ Üó·Ž ÒNŸoÃé„ .ß 11ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE »„éúß Ã„¢
Qéß΋ Z ⻄â„ »„é¢ß ÇŸ ÒNŸoÇé‹ .ß ¥Ì„Y »„éúß ÃŸÜß Ç‚·a„ Üßéß
¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß »„éßÈ¢S Z QÏ‹éßÜßYsÅŽZ ½ß«¢Ç›»òÅŽjâÅßéßz ΋ŎjNŸoØßéß. Z ú½ß¸Á
Ì„êÄéß ¿‚Ç‹m Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß«t¢Îˆ, '¦@! ú½ß¸ÁÜßâéß Üßâéß ¥Ì„Ç‹éß ·„Ì„éßoÜßÌó ¿„¢½ß«½•NŸoÇ‹éß. Z ⻄Ä¢ÜóY
Ä·ŽäÓ߸éßoâs ⻄Ä Ο|Ä¢ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ! ÓŸ ÕßÜ½ß ‚éñß â Óߢo¸ Õ®ƒÜßéß Ó•Ü¶ß î ß ŸØßé.ß 12Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß
„ ÜßéÌ
·òĶ„íß â»„Ã„ Ο|Ä¢ ̂ÄÒÕßÇ›¢Îˆ. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Òéßâéßá¸éßxÜßéß Z Ï‹ÓŸYs Îó¿„é߶„íߢŃÄéß. ZÒ… ¥Òéßw
⻄â„ ÓŸà„⢠¿•Øé„ Õß Çß ¢› Έ. ¥¢Î‹éÜß ó ÓŸ¶„íß RÜßé½ß ‚â` ΋ÜßSâ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½ŸÃ„éß ¯Ì„éßo¶„í߯ö̟Äéß. ½ŸÃ„éß Z
ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ¯Óós Üß[×NŸoØßéß!""" ú¯Ÿ·ŸÃŸÜßâéß ½ß¸Ç‹»òNj̟Äéß. Z Ó߸éߢ΋Ä Õ®„Ң̄éßÜßâéß
3·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸… ½ŸÃ„éß ÓŸà„⢠¿•NŸoÄéß. Z ß݄zâéß, ·„Ü߽߸ §¢Ç‹zâéß ¿‚Ì„o
Ì„éßÓŸsÇ‹é, ''Ì„êÄê, Z¶„íß Ó•âéß ÒxW_÷ŽY! Zï½ß` ÒÜœ, Ó߸Òéßéßú΋¢Üó ¯ŸÃ„½•NŸoÄéß. 13¥Üƒ Qéß ¦â¢Î‹
Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž ¥Ó•·„ Εà‡Üß ½ŸÃˆY XÓ߸éß·òY DW·„Üß à„ÕƒqYs ¦½ß«½•NŸoâéß. ú½ß¸ÁÜßéß Qéß QËŸ½ŸÎ‹âÜßéß
ÒNŸoâéß. XÄ¢ QéßΈ·Ž ÒSf½ß¸Ç• Ó߸Òéßéßú΋½ß¸… ¥Üß܃z, ÒéßÈ RâÄéß. 14YÓòs·„ ÕߢNjßØßéß܃ ÒêÈf½•NŸoâéß.
½ŸÃ„éß Z QéßΈ·Ž ÒêÅŽ ÒêÅŽ·• ÒNŸoÄéß."" Ó߸Òéßéßú΋½ß¸… ³Ç‹éßmâ ¿•½ß¸Üßéß ½ß¸_Åßj ÒÜßÜßéß ¦Ã„Õ‚ÅßjŃY·Ž
4Ε҅Njéß §Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÇ‹éß: ''à„úÌ„éß ïÓß`Y¶„íßÜßéß ½ß¸Y ·ŽÒ¿• f Ó߸pÜߢ»‡ ÒêȯöÌŸÒ…! ZÒ… WÈC
Ì„êÃ„ê »óÇ‹Üßâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoÄéß. ΟY ÕßéßÄéßEÜßâéß YÈw¢½ß¸ÕßÇ‹Ò…. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ⻇ Ø‚éßÈ꽟ӂ`â Ó•âéß
¶„îÜß»òNj̟Äé.ß ¦½‚é ßÁx¢Üó »„Üß Õ®ê „ Réß Ø‚ééß ·ß a„ ¨ Rá¸Ø „éߢ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß! "" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
ï½ßñÕ®ƒ»„½ß¸… Ó•Üßâéß ¿‚Ƚ߫½•NŸoâéß. Ì„êÄéßâéß ³·„ ÕߢNj Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
ßØßéß»‡ ÒêÈf½•NŸoâéß. 5Ó߸Òéßéßú΋ Xßâ _·ÒÜߢ
¿•½Ü¸ß éß ß ½ßÅ
_¸ jß ÒÜßÜéß ß ¦Ã„Õ‚ÅÅ jß ƒY·Ž ½ßY¸ ·Ž Ò¿•f ÓßÜp¸ ¢ß ÒÜœ Ì„êÄéß ·òĶ„íß §Ì„Ä Εà‡Üß R܃½ß¸¢
15
Ì„êÄéß ¥Øßé¯ß öÌ„é¢ß Έ. §Î• ÓŸ ÒêÅß!"" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øé„ ¢ß Ì„êÄé¶ß í„ ß
Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹é: ''Ø„éßéß΋r¢Üó ïÓß`Y ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''ÒéßÏx‹ ϋß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹ Xß⻄Üß Î•à‡Üßéß
¶„íßÜßéß XÓ߸éß·òÓ• RÜßéß½‚`â ÒÓ߸éßoÒ…Üß ÒÜœ Ì„êÄéß ¥Øßéß Z ½ß̸ â„ ¢ÒÜßz ·„HCâ à„ÕƒqY·Ž Ì„éJß ½z Ç¸ß Ì‹ ŸØßé.ß Z ú½ßÁ¸ Üßéß
¯öÌ„éߢΈ. 6ΟY Òéßéß¹ßx Õ®„êRéßÜó »„Üß ¦½‚éß ¶„íßÒê U¢Óß«¢¿„ÕßÇ›, ¿„¢½ß¸ÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß ¥Îˆ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
16Ó߸Òéßéßú΋XÄ Εà„ßEÜߢ̟ Ì„Òéß Óß«¢@Ó߸ӟÜßéß ÎˆC
^ÃoÜßéß (Sâs ½ß¸ÅßjËŸÜßéß) Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. Ì„Òéß Óߢ¸ ÌŸ¯ŸYs ½‚HÕßé¿ ß é„ fß ÌŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ú½ßÌ
¸ •x·„
¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß ÃŸÁ΋éÓß é¸ß Üo éß ß XÓß½« •NŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¥¢Î‹½‚éñß â ÕßÅÜjß éß ß
¶„íߢŃÄéß."" RÓ߸ÈhNŸoÄéß. ½ß«ÒéßwÅß ½ŸÃ„éß 'Õ®„Ø„éßÓ߸꿄·„ ΋éßÓ߸éßoÜßéß"
Ï‹ÃNˆ ŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Ó•ÜQß éß΋ ¶„îÄéfß Y, Õ®Ø „ é„ ¢ß Ìó ÒËéß¶í„ ß
Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ì„êÄéßâéß ¯Î‹éßÃòaâÕóÒ…Åß ÌŸÃ„éß. ¯¢Ì„ Ì„|Ä»‡ ZÒ… ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸm½ó
7 ß ŸÃ„é.ß 17Yâéßs »„éÃß ¢ˆ S
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… ¿„êS ½ŸÃ„éß RÓßw¸ Ø„é¢ß ¿‚¢Î‹éÌ
Ì„éßÓŸsÇ‹é: ''Ì„êÄéß QéßΈ·Ž ©Ì„oÄ Έà„âéߢǛ ³·„ ½ŸÃ„éß ¨ RMŸÎ‹ DW·„ ¯ŸÇ‹éß̟Äéß:
à„úÌ„éßÒ…âéß Ã„½ß«tNŸoâéß. ÕßÕßéßÜóâéß Òéß@ßÁ‚`â Ó‚Õßéß·„ '''´Èê Ì„êÄê, Z½ò·„ ú½ßÓ¸ Î«ß r‹ ⻄ßYR. ZÜó
΂sÁ_à ¦ à„úÌ„éßÒ…! ¥Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ ï½ß΋q ïÓß`âx¢Ìó YÒÓß«¢¿ŸÜßY ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸ÒéßéßúΟÜßéß ÎŸÅŽ
ÒNŸoÇ‹éß. ¦ ïÓß`âx¢Üó »„éßúßÜßéß, Ä͟Üßéß, ÃûÌ„éßÜßéß Ò¿ŸfÄéß. ZÒ… ¿ŸÜƒ ú½ß¸¹ƒxW ¿‚¢Îˆâ ΟYR.
§¢·Ÿ ¥Ó•·„ÒéߢΈ §Ì„Ä ïÓß`Y¶„íßÜßéß ©¢ÅƒÃ„éß! ¦ ·ŸY ZÒ… Ü•¶„íߢǟ ¯öØ„êÒ…! Ó߸Òéßéßú΋¢Üó
ïÓß`Y¶„íßÜßÜó ¿ŸÜƒ Εà‡Üß ½ŸÃ„éߢŃÄéß. 8Òéßéß¹ßx ZÒ… ÕßÜß½‚éßñâΟâÒ…. Z܃»• ZÜó YÒÓß«¢Sâ
Õ®„êRéßÜó Z ¶„íßÒê^ÃoÜßâéß (Sâs ½ß¸ÅßjËŸÜßéß) Ó‚Õßé·„ ú½ß¸ÁÜßéß ¶„îÇŸ ÕßHá¸éßkÜßéß. Z Òéßéß¹ßx Õ®„êRéßÜó
΂sÁÄéß ¿„¢½ß«½•NŸoÇ‹éß. Z ⻄ßYs ¯Î‹éßÃóaÒŃY·Ž YÒÓß«¢¿• ú½ß¸ÁÜßéß ZÒ¢_Åß Õ®„Ø„é߽߸Ǖ܃ ¿•à‡Ò….
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 26:18-27:16 956
18 ÒéßÈ ZÒ… ½ß¸Ì„âÒéßØ•éßx ÃóEâ XÄ Εà‡Üßéß Ø‚êC¢S ¥Ç‹é»ß é„ ß ¥¢Ì„Óé¸ß Üpß ó »„ÎYˆ YÈw¢¿ŸÃ„é.ß
Õ®„Ø„éߢÌó ·„¢½ß«¢S¯öÌŸØßéß. XÄ¢ ½‚¢ÕßÇ› ¨ »„ΈY ΋¢Ì„½ß¸… ½ß¸YÌó ¥Üߢ·„È¢¿ŸÃ„éß.
7
Z½‚Óós ½ŸÇ‹Üßéß °ÃŸtÅßéß ¿•à‡Ò…. ZÒ… ¯ö»‡Ó• ¨P½ß…¸ j âéߢǛ Ì‚Sfâ Ä¢»„éß Ã„¢»„éÜß ß ÓŸÃ„ÕÅ ß Üjß éß ß
¦ ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„éßúÕ®ƒ¢Ì„éßÜß̟҅Äéß!""" Z ̂Ä¿Ÿ½ß¸Üßéß»‡ ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÃ„éß. ¦ ̂Ä
¿Ÿ½ß¸Ø•éß Z ½ß¸ÌŸ·„¢. Z »„Έ ̂ÄÜßéß ZÜߢ,
19ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… ªÎŸ Ä¢»„éßÜßâéß ·„HC ©ÓŸsØßéß. ¥R ¯HMŸ
Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ì„êÄê, Yâéßs ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. Z½ò·„ (ïÓß`ú½ß¸Óß÷)* Ή|½ß¸¢âéߢǛ ÒSfâR.
½ß¸…ß̄⠯ŸÇ‹éßÕßÇ‹m ⻄Ģ܃ ÒêÄ̟҅. ¥·„aÇ‹ 8 Ó߬Îóâê, ¥Ã„|΋éß Y½ŸÓ߸éßÜßéß Z ·òĶ„íß Z
¯Ò|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß. Ó߸Òéßéßú΋¢ ¯ô¢C Z QéßΈ·Ž ½ß¸Ç‹ÒÜßéß âÇ›¯ŸÃ„éß. Ì„êÄê, Z ½ŸÃˆÜó Ì‚HR
Ò¿•f܃ ¿•NŸoâéß. ¦ »ò½ß¸t Ó߸Òéßéßú΋¢ Yâéßs ¦ÒÈ »„Üß½ŸÃ„éß Z ´Ç‹Ü߶„íß ¿„éß·ŸaY ½ß¸ÅƒjÄéß.
Ó߸éßo¢Îˆ. 20¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÝ„éßz ¯öØ•éß ¯ŸÌŸÝ„¢ Üó·Ž 9 [ÕózÓ߸éß (»‚ÕßÜßéß) ï½ß΋qÜßéß, ӕÄtÄéßÜœñ⠽߸Y½ŸÃ„éß
Yâéßs ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß. ¯âsÇó ¿„Y¯öØßéßâ ½ŸÃˆY ZÒ… ´Ç‹Qéß΋ ©¢Ç› ¿‚·„aÜß ÒéßÏ‹x ·•Üßéß½•Óß« ´Ç‹âéß
·„HÓß·« ò¢ÅƒÒ…. ¯ŸÇ‹éÕß Çß â› §Ì„Ä ½ß…¸ ß̄â ⻄ßÜßÒÜœ Õƒ»„é¿ß •à‡Ã„é.ß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢ QéßÎâ‹ éßâs ¥Ys ´Ç‹Üéß ,ß
Yâéßs ¶„îÇŸ ·Ž¢Îˆ Üó·ŸY·Ž ½ß¸¢½ß«½•NŸoâéß. Ó߸Òêψ·Ž ½ŸÅŽ ÓŸR¶„íßÜßéß ZÌó ÒÄo·„ ½Ÿx¯ŸÃŸÜßéß ¿•Ø„éß
¯öØßéß⠧̄ÄéßÜßÌó ZÒ… ¶„îÇŸ ©¢Ç›¯öÌŸÒ…. ŃY·Ž Z Ò΋q¶„íß Ò¿ŸfÄéß."
¥½ß¸téßÇ‹éß ZÜó Òéß^ÃÒ|Äê YÒÓß«¢¿„Äéß. Òéß^ÃâsÅŽ·•
ZÒ… YÒÓߢ« ¿„ŃY·Ž ¥âéßÒ…·Ÿ¶„í¢ÇŸ ¯öÌŸÒ…! 21Z¶„íß
10''¯ŸÃ„Ó߬¶„íßÜßéß (½ß¸Ãˆ~؄꽟Äéß), Üßê΋éß ½ŸÃ„éß,
ÁÈCâ ΟYY ¿„êÓß« ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„é߽߸Ǜ¯ö̟Äéß. ZÒ…
ÓŸà„âÒéßÒ…ÌŸÒ…! ú½ß¸ÁÜßéß Z·òĶ„íß ¿„êNŸoÄéß; ·ŸY ½ß¸†Ì„éß½ŸÃ„éß Z ïÓß`âx¢Üó ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß Z Ø„éßéß΋r
½ŸÃ„éß Yâéßs §·„ ·„âéß»òâܕÄéß!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â QÄéÜß éß .ß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ÇŸÝ„âz éß, KÄúNŸoËŸÜßâéß Z »óÇ‹Ü¶ß í„ ß
Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß«tâ Rá¸Ø„éߢ §Îˆ. ½•ÜƒÇ‹Î‰à‡Ã„éß. ½ŸÃ„éß Z ⻄ßY·Ž ú½ß¸Wá¸kâéß Ì‚Sf
ï½ßŃjÄéß. 11Z ⻄Ä¢ ¿„éßÅßêj ¥Ã„|΋éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß
ú½ß¸Òéßéß¹ß Ó߸Òéßéßú΋ ½Ÿx¯ŸÃ„ _·¢ú΋¢»‡-Ì„êÄéß ·Ÿ½ß¸ÜƒÎŸÃ„éßÜßéß»‡ YÜßÕßǛ؄éßéßÓŸsÄéß. ÕßéßÄéßEÜßÜó

27 ÒéßÃò·„NŸÃˆ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß »‡Òéß΋éß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ©ÓŸsÄéß. Z ⻄Ä¢ ¿„éßÅßêj


¿•Ãˆ¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âÄ ½ŸÝ„éßz Ì„Òéß ÇŸÝ„zâéß ú½•ÜƒÇ‹Î‰Óß«Ø„éßéßÓŸsÄéß. ½ŸÝ„éßz Z
½ß…¸ úÌ„éÇß Ÿ, Ì„êÄéâß éß »„éÃß ¢ˆ S ¨ RMŸÎ‹ DÌ„¢ ¯ŸÇ‹éÒß éßé.ß Nõ¢Î‹ÃŸxYs Ó߸¢½ß¸†Ã„nÒéßéß»‡ ¿•à‡Ã„éß.
3Ì„ ê Ä é ß â éß »„ é ß Ã ˆ ¢ Sâ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß Ì‚ H Ø„ é ß 12''̄É~á¸é*
ß Z¶„íâß s ÒéߢS ¹ƒÌŸÎŸÃ„éÜß Üß ó ³·„Å.Ž
Á•Ø„éßéßÒéßéß: ZÒ… ¥½•éßw ¥Î‹éßvÌ„½‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Ü߶„íß ½ŸÃ„éß ½‚¢Ç›,
§âéßÒéßéß, Ì„»„Ä¢, Ó߬Ó߸¢ §¿•f½ŸÃ„éß. 13Dÿ_·Ø„éßéßÜßéß,
'''Ì„êÄê, ZÒ… ÓßÒ¸ éßéúß ÎŸÜß¶í„ ß ÎŸ|Ä¢ ҢŎΟâÒ…. ÅßÉa (Ì„éßÕƒÜßéß½ŸÃ„éß) ÒéßÈ؄éßéß âÜßz Ó߸Òéßéßú΋½ß¸…
¥Ó•·„ Εà‡Ü߶„íß ZÒ… ½Ÿx¯ŸÃˆR. XÄ¢ ½‚¢ÕßÇ› (½‚éßïᶄíß) ú¯Ÿ¢Ì„ ú½ß¸ÁÜßéß ZÌó ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•à‡Ã„éß.
ZÒÓ•·„ Εà‡Ü߶„íß ú½ß¸Ø„êË¢ ¿•NŸoÒ…." Yâéßs ZÒ… ¥½•éßw Ó߸Äé߶„íßÜ߶„íß ½ŸÃ„éß ÕƒYÓ߸Üßâéß, ·„¢¿„éßâéß
»„êÈf ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß §¿•f½ŸÃ„éß. 14Ìó»„ßw ú½ß¸ÁÜßéß ZÒ… ¥Réßwâ ÒÓ߸éßoÒ…
¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß '''Ì„êÄê, ZÒ… ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹½‚éñß â Ü߶„íß »„éßúßÜßâéß, Ø„éßéßΟrà‡|ßÜßâéß, ·„¢¿„Ä »‡Ç›Î‹Üßâéß
ΟYÒY ZÒâé߶„íߢÅßéßÓŸsÒ…. ZÒ… ¿„·„aY §¿•f½ŸÃ„é.ß 15΋Οâéß ú½ßÁ¸ Üßéß ZÌó ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•à‡Ã„é.ß
Ó߸éߢ΋ߢCÒY Ì„Ü߯öÓ߸éßoÓŸsÒ…! ZÒ… Z Ó߸Äé߶„íßÜßâéß ¥Ó•·„¿óÅßz ¥ÒêwÒ…. Z
4 ÒéßÏx Ó߸Äé߶„íßÜ߶„íß ÒéßêÜßx¢»‡ ½ŸÃ„éß °âéß»„éß Î‹¢ÌŸÜßéß,
‹ ϋß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢ Z ⻄â„ ¿„éÅ ß ê
ß j Óßø ºˆ ΋é.qß
Yâéßs YÈw¢Sâ ½ŸÃ„éß Yâéßs Ó߸ß|¢»„ Ó߸éߢ΋ RÜßéÒß »„Üß ·óRΟÄéß ·„Ü½ß â¸ß éß §¿•f½ŸÃ„é.ß 16ZÒ΋q ¥Ó•·„
Ä¢»‡ XÈf ΈΟqÄéß! Z âéߢǛ ú½ß¸Ø„ê˽‚éßñ ÒéߢS ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ©âs ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¦ÃŸÒéßéß ZÌó
½‚Ý•z ´Ç‹ÜßÒÜœ ZÒ… ©ÓŸsÒ…. ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•Óß«¢Îˆ. ZÒ… ¥½•éßw Ó߸Äé߶„íßÜ߶„íß ¯ÎóÒéßéß
5 Z Yßw˽߅¸ ½ßY ú½ß¸ÁÜßéß ½ß¸¿„fÒéßËéßÜßéß, ªÎŸÃ„¢»„éß ÕßÅßjÜßéß, Ó߸éßYsÌ„
¸ ½ŸÃ„éß ^àZÄéß (ÈÃówâéß ·ò¢Ç‹)
âéߢǛ Ì‚Sfâ Ì„ÒêÜß Òë·ä„½ß¸… ·„úÄÌó (´Ç‹) ½‚éñß â ¥Hz·„ ½ßY¸ ¿•Óâ«ß ÒúNŸoÜéß ,ß ÓŸF^·`â ӟÄÕÅ ß Üjß éß ,ß
ÕÜßzÜßéß Ì„Ø„êÄéß¿•à‡Ã„éß. ܜՃßÓóâéß Ó߸Ä݄Òë·„ä½ß¸… ½ß¸»„ÇŸÜßéß, ^·¢½ß¸…Üßéß §¿•f½ŸÃ„éß.
·„úÄÌó Z ´Ç‹ Ó߸o¢Õ®ƒÜßâéß ¿•à‡Ã„éß.
6 ÕƒMŸâéß âéߢǛ Ì‚Sfâ Óߢ « Ï‹êÄ Òë·„½ä …¸ß ·„úÄÌó ïÓß`ú½ß¸Óß÷ ¯GMŸ Ή|½ß¸¢ ¯¢·óÒêÒ΋q »„Üß ú¯Ÿ¢Ì„¢ »‡Y,
½ß¸Ç‹Ò Ì‚Ç‹éßz ¿•à‡Ã„éß. ·ŽXoØ„éßéßÜß Î‰|½ß¸¢ (ïÓß`ú½ß¸Óß÷) ïÓßñú½ß¸Óß÷ »‡Y, Ü•·„ ³·„ úD¶„í Ή|½ß¸¢ »‡Y ·ŸÒ¿„éßf.
âéߢǛ Ì‚Sfâ ΕÒΟÄéß Òë·„ä½ß¸… ·„úÄâéß RY ̄É~á¸éß §Îˆ ïÓßtØßéßÓŒÜó ³·„ ⻄Ä¢ ·ŸÒ¿„éßf.
957 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 27:17-28:4
17''Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜßé, §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ZÌó 29 Z ´Ç‹ Óß«Õßu¢Îˆ ¥¢ÌŸ ´Ç‹ âéߢǛ ΋éßÒéßé߶„íß
ÒÄ·o ¢„ ¿•à‡Ã„é.ß ½ŸÃ„éß ZÒ΋q ·òÓ• Óßø é„ ¶ß í„ Üß ¶ß í„ ß »óÏ‹éÒß éß, ̟Äéß. Z ÓŸR¶„íßÜßéß, ¿„éß·ŸaY ½ß¸_Åßj½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß
¦HÒ…Üßéß Òéßé¢ß ΋éß Ò¿•f ¥Wo½Ý¸ß é„ ,zß Ì•Ó‚, âêÓ‚, »„éCß Üc ¢ß ´Ç‹ âéߢǛ ΋éßRéß·Ž ³Ç‹éßm¶„íß ¨Î‹éß̟Äéß.
Øßéß¿•f½ŸÃ„éß. 18΋ÒéßÓ߸éßa Z¶„íß ÒéßÃó ÒéߢS ¹ƒÌŸ 30 ½ŸÃ„éß Yâéßs »„éÃ ß ¢ˆ S ¿ŸÜƒ Ճϋ½Ç¸ß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß
ΟÄéß. ZÒ΋q ©ßâs ¥Ó•·„ ¥Î‹éßvÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ½ŸÃ„éß ÃóΈNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Ì„ÜßÜßï½ß` ΋éßÒéßéßw ¯öÓ߸éß
·òâéß»óÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ú½ß¸W»‡ ½ŸÃ„éß ÈÜóuâéß âéߢǛ ¶„íߢŃÄéß. ½ŸÃ„éß ÕßêǛ΋Üó ¯ôßzÇ‹éß̟Äéß.
31 Z ·òÄ ¶ „ í ß ½ŸÃ„ é ß Ì„ Ò éß Ì„ Ü ß Ü ß é ß »òÈ C ¢¿„ é ß
Ì‚Sfâ úΟ·äŸÃ„NŸYs, Ì‚Üßz ©YsY Z·Ž¿•f½ŸÃ„éß.
19ZÒ½•éßw Ó߸Äé߶„íßÜ߶„íß Î‹ÒéßÓ߸éßa½ŸÃ„éß ©ÁƒÜŒ âéߢǛ ¶„íߢŃÄéß. ½ŸÃ„éß RMŸÎ‹ Ó߸꿄·„ ΋éßÓ߸éßoÜßéß Ï‹Ãˆ
Ì‚Sfâ úΟ·äŸÃ„NŸYs Z·Ž¿•f½ŸÃ„éß. ½ŸÅŽY §âéßÒéßéß, NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Z·òĶ„íß Î‹éߣANŸoÄéß. ÒéßëÌ„éßÇ‚`â
·„Óß«¢Î‹ ÒéßêH·„, ¿‚Ķ„íßâéß ½ŸÃ„éß ·òâs ÒÓ߸éßoÒ…Ü߶„íß Òx·Žo ·òĶ„íß °Ç•f½ŸY܃ ½ŸÃ„éß àó·ŽNŸoÄéß.
ÒêÄ é ß » ‡ §¿• f ½ŸÃ„ é ß . 20½Ÿx¯ŸÃ„¢ ÒéßéßÒéßwÄ¢»‡ 32 ''½ŸÃˆ Õ®„Ø„éߢ·„Ä Ãó΋âÜó, ¨ RMŸÎ‹ DÌ„¢

NŸ»„ŃY·Ž ΋Οâéß ÎóºÎ‹ ½ß¸Ç›¢Îˆ. ½ŸÃ„éß »„éßúĽ߸… ½ŸÃ„éß ¦Ü߽߫Ó߸êo Z·òĶ„íß RÜ߽߫NŸoÄéß, '''Ì„êÄéß
»„¢Ì„ï½ßñ ½•ðÓß ÕßÅßjâéß, NŸ|É »„éßúßÜßâéß Z·ŽSf Ó߸Äéß Ò¢ÅŽÎˆ ÒéßÃò·„aÅŽ ܕ΋éß! âÇ› Ó߸Òéßéßú΋¢Üó
¶„íßÜßéß ·òÓ•½ŸÃ„éß. 21¥Ã„\Ø„éßéßÜßéß (¥_Ã[؄꽟Äéß) Ì„êÄéß ÓŸà„âÒéßØßéßx¢Îˆ!
33 Z ½Ÿx¯ŸÃ„éßÜßéß Ó߸ÒéßéßúΟÜß Qéß΋ ½ß¸Ø„éY¢¿ŸÃ„éß.
_·ÎŸÃ„éß ÓŸØ„é߶„íßÜßéß Z¶„íß »ò^Ãÿ ½ß«ÜßzÜßâéß, ¯ô_ÅßjÝ„zâéß,
½•éß·„Üßâéß §Sf ZÒ΋q ©âs Ó߸Äé߶„íßÜßéß ·òÓ•½ŸÃ„éß. Z Òéß@ Ó߸¢½ß¸Î‹Ìóâéß, ZÒ… ¥Réßwâ Ó߸Äé߶„íßÜß
22ðáÕß Î•à„½ß¸… ÒÄo¶„íßÜßéß, ßÒê ú¯Ÿ¢Ì„ ÒÄo¶„íßÜßéß Ìóâéß ZÒÓ•·„ ÒéߢΈY Ì„ë½ß«o½ß¸ÃŸfÒ…. ¨
ZÌó ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•à‡Ã„éß. Z ÒÓ߸éßoÒ…Ü߶„íß ½ŸÃ„éß Réß·ŽaH Õ®ê„ Réßï½ß` »„Üß ÃŸEÜßâéß ZÒ… ±à„|ÄxҢ̄éÜß éß »ß ‡
ú_àá¸k½‚éßñâ Ó߸éß»„¢Ï‹ ú΋½ŸxÜßéß, ӟӟÄ·ŸÜß RÜßéß½‚ñâ ¿•à‡Ò…!
ß݄éßz, Õߢ»‡Ã„¢ §¿•f½ŸÃ„éß. 23@ßâéß, ·„Ó•s, °Î‚âéß, 34 ·ŸY ZÒ… âÇ›ÓÒ ¸ß éßéúß Î‹¢Üó, ¥»‡Ï‹¢Üó Òéßé·ß a„ Üœ`
ðáÕß, ¥á¸ê~Äéß ÒéßÈ؄éßéß ·ŽÜßw΋éß Î•à‡Üß ú½ß¸ÁÜßéß, ¯öØ„êÒ…. ZÒ… ¥½•éßw ÒÓ߸éßoÒ…ÜßÌó ¯ŸÅßéß Z
ÒÄo¶„íßÜßéß ZÌó ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•à‡Ã„éß. 24ZÒ΋q ·òâs Òéßâéßá¸éßxÜß¢Î‹Ã„ê ¶„îH¯öØ„êÄéß!
35 XÄ ½ ŸÓß ¸ é ß Ü ß ¢ ÌŸ
Ó߸Äé߶„íßÜ߶„íß ½ŸÃ„éß ÓŸËx½‚éßñâ ÒúNŸoÜßéß, ZÜßÒÄn½ß¸…, Z Rá¸Ø„éߢÜó ¥ÎˆÃˆ
¥Hz·„ ½ß¸Y¿•Óß«â ΋éßÓ߸éßoÜßéß, Ä¢»„éß Ã„¢»„éßÜß W½ŸTÜßéß, ¯öØ„êxÄéß. ½ŸÃˆ ßEÜßéß XúÒ¢»‡ Õ®„Ø„éß
Õƒ»‡ ½ß¸…Èï½ßÅŽj ð½ßYâ ÌŸÝ„éß{, ΕÒΟÄéß ·„Ü߽߸Ìó ½ß¸ÇŸmÄéß. ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜßéß Sâs ÕóØ„êØßéß.
36 §Ì„Ä ßÁƒxÜß ÒĶ
¿•Ø„éßÕßǛ⠥ӕ·„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß §¿•f½ŸÃ„éß. ¨ ÒÓ߸éßo o í„ Üß éß ß Yâéßs ¿„êÓß« ¿„éÜß ·ß â„ »‡
NŸÒéßú»„éßÜßÌó ½ŸÃ„éß ZÌó ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•à‡Ã„éß. 25ZÒ… ÒêŃzǟÄéß. Z¶„íß ÁÈCâ Ó߸¢½®ß¸éßÅßâÜßéß ú½ß¸Á
¥Réßwâ Ó߸Äé߶„íßÜßéß Ì„Ã‰~á¸éß ´Ç‹Üßéß ½‚êÓ߸é߶„í߯öØ•éßR. Üßâéß Õ®„Ø„éßúÕ®ƒ¢Ì„éßÜßâéß ¿•à‡Øßéß. ¯¢Î‹éßÒÜßz
â¢_Åß ZÒ… Ó߸Ä|ÓŸà„âÒéßØ„êxÒ…. ZR·„Ü•Ò…."""
''Ì„êÄê! ZÒ… Ó߸Äé߶„íÜßÌó Y¢Ç›â ´Ç‹Üƒ¢ÅŽ
ΟYR. ZÒ… ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢ Qéß΋ ¥Ó•·½„ ‚éâ`ß RÜßéÒß »„Üß Ì„êÄéß Ì„ââéß ÌŸâéß Î•Ò…Y»‡ Õ®ƒR¢¿„é·óÒÅߢ
Ó߸Äé߶„íÜßÌó ©âsΟYR.
26 Z ½ß¸Ç‹ÒÜßâéß âÇ›½ß«â ÓŸR¶„íßÜßéß Yâéßs Òéß@

Ó߸ÒéßéßúΟÜß ÒéßÏ‹x»‡ XÓ߸éß·òY ½‚݃oÄéß. ·ŸY


28 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ.
¦Ø„éßâ §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
Ì„êÄéß ¯ŸÜ߶„íßY·Ž §Üƒ ¿‚½ß¸téßÒéßéß, 'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
ÕßÜß½‚éßñâ Ì„êÄéßt »‡ÜßéßÜßéß Z ´Ç‹âéß âÇ›Ó߸Òéßéß Ø‚éßÈ꽟 Z¶„íß ¿‚½ß¸téßâΕÒéß⻇:
ú΋¢Üó ÓŸà„⢠¿•NŸoØßéß.
27 Z Ï‹ â Òéß ¢ ÌŸ Óß ¸ Ò éß é ß ú ΋ ¢ ¯ŸÜß Ò …Ì„ é ß ¢ Έ . Z '''ZÒ… »„È|á«kR! ''Ó•Ó• Ε҅Njâéß! Ó߸Òéßéßú΋
±à„|Äx¢, Z ÒÄo·„¢, Z Ó߸Äé߶„íß, Z ÓŸR¶„íßÜßéß, ÒéßÏ‹x¢Üó ΂`Ò NŸpâ¢Üó ¶„îÄéßfÓŸsâéß"" ¥Y
¿„é·ß ŸaY ½ßÅ_¸ ½jß ŸÃ„é,ß ·•Üéß ïß ½ßÅjŽ ½ßǸ Ò‹ Üßéß Õƒ»„é¿
ß •ðÓß ZÒ¢ÅßéÓß ŸsÒ…. '''·ŸY ZÒ… ÒêâÒ ÒêúÌ„éÇß Ò‹ ….
½ß¸Y½ŸÃ„éß, Z ¥Òéßw·„½ß¸… ΟÄéßÜßéß, Z ⻄Ä¢Üó Ε҅Nj҅ ÒêúÌ„¢ ·ŸÎ‹éß. ZÒ… Ε҅NjÒY Z^·ñ
»„Üß ïÓß`Y¶„íßÜßéß, Z ´Ç‹ Óß«Õßu¢Îˆ ¥¢ÌŸ Z½• ¥âé߶„íߢÅßéßÓŸsÒ….
3 ZÒ… ΟYØ•éßÜßé*ß ·„¢^Åß Ì‚HR»„Üß½ŸÇ‹ÒY Ì„Üß
Ó߸Òéßéßú΋¢Üó ÒéßéßYC¯ö̟Äéß! ZÒ… ÓŸà„â
ÒéßØ•éßx ÃóE⠧΋¢ÌŸ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ¯öÓ߸éßoÓŸsÒ…! ĺNŸxÜßYsÅŽZ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò⻄Üß
28 ''Z ½Ÿx¯ŸÃ„éßÜßâéß ZÒ… Õߺéß΋êÄ ú¯Ÿ¢ÌŸÜ߶„íß ÒY ZÒâé߶„íߢÅßéßÓŸsÒ…!
4 Z Ì‚HRÌ•ÅßÜß ÎŸ|ß, Z ½Ÿx¯ŸÃ„¢ Ο|ß
½ß¸¢½ß«NŸoÒ…. ¥ØßéßÌ• Z ´Ç‹ ¿„éß·ŸaY ½ß¸_Åßj½ŸY
Ãó΋â Râs½ß¸téßÇ‹éß ¦ ú¯Ÿ¢ÌŸÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó
ÒË·Ž¯öÌŸØßéß! ΟYØ•éßÜßéß ÎŸYØ•éßÜßéß ú¯ŸTâ ·ŸÜ߽߸… ÁƒÂY.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 28:5-23 958
15
ZÒ… Ï‹âÏŸÓŸxÜßéß RNŸoÄ¢»‡ ðÓß·„È¢¿ŸÒ…. Z Ó•âéß Yâéßs Óßë¸ á«¢j Sâ½ßt¸ éßÇé‹ ß ZÒ… ÒéߢS½ŸÇ›R,
Ï‹ÓŸ»‡ÃŸÜßÜó ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßéß YÜßéßÒÁ•à‡Ò…. ؂껄éßxÇ›»‡ ©ÓŸsÒ…. ·ŸY ¦ ̄Äéß½ŸÌ„ ZÒ…
5 »ò½ß¸t΂`â Z ÁƒÂ⢿•Ì„, ½Ÿx¯ŸÃ„¢ Ο|ß Z ΋éßá¸éßjÇ‹ÒØ„êxÒ….
16 Z ½Ÿx¯ŸÃ„¢ Z¶„íß ¿ŸÜƒ ±à„|ßxYs Ì‚Sf
Óߢ¸ ½ßθ â‹ éß ï½ß¢¿ŸÒ…. §½ßt¸ éßÇŸ ±à„|ßxYs ¿„ê¿„éß
·òY ZÒ… »„Ä|½ß¸Ç‹éßÌ„éßÓŸsÒ…. ï½ßÅ¢jŽ Έ. Ï‹â¢Ìó ¯ŸÅßéß ZÜó Òéß΢‹ (»„Ã|„ ¢)
6 '''¥¢Î‹éßÒÜßz ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸…Ì„éßâs ï½ßÃCˆ ¢Îˆ. ΟYÌó ZÒ… ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Ò…. ¥¢Î‹éÒß Üßz
ΕÒéߢŠ_ ,ß Z½ò·„ Ε҅Ǜ܃ ©ÓŸsÒY Ì„Ü¢ß ¿ŸÒ…. YÓòs·„ ¥½ß¸Ãˆà„éßúÕ®„½‚éß`â ÒÓ߸éßoÒ…»‡ Ó•âéß ½ß¸Ãˆ»„
7 ¥âx ÁâéßÜßâéß Ó•âéß Z QéßΈ·Ž Ľ߫tNŸoâéß. ½ŸÃ„éß ËŽ¢¿Ÿâéß. Ε҅Y ½ßR¸ úÌ„ ½ßø |„ Ì„¢ âéߢǛ Yâéßs
Εà‡ÜßYsÅŽÜó ¥W Õ®„Ø„éߢ·„ÄéßÜßéß! ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ÌóÓß«½•à‡âéß. ZÒ… ú½ß¸Ì•x·„ ^·Ã„êÕßéßÜßÜó ³·„
·„Ìé„ Üoß âß éß Î‹êNŸoÃé„ .ß Z Ì‚HRÌ•ÅÜß éß ß ÓßÒ¸ éßé¯ß ŸÃˆ¢h S Ç‹Ò…. Z ^÷„aÜßéß ÓŸ Óß«¢@Ó߸⢠ï½ß`·Ž ¿Ÿ½ß¸
ï½ßÅŽjâ ¥¢Î‹½‚éßñâ ÒÓ߸éßoÒ…Üß Qéß΋ ½ŸÅŽY ©½ß¸ ÕßÇŸmØßéß. ·ŸY ¥Cs܃ ½‚éßÈðÓß ¦Õ®„Ä˟Üßâéß
Ø‚êCNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Z ·•ÃˆoY ÓŸà„⢠¿•NŸoÄéß. ÒΈHï½ßÅŽj ¯öØ•éß܃ Yâéßs ³WoÇ› ¿•à‡âéß.
8 ½ŸÃ„éß Yâéßs ÓßÒ 17 '''Z ¥¢ÎŸYs ¿„ê¿„éß·òY ZÒ… »„Ä|½ß¸ÇŸmÒ…. Z
¸ êψÜó·Ž Îˆ¢¿„éÌß ŸÃ„é.ß âÇ› ÓßÒ¸ éßéß
ú΋¢Üó ¿„Y¯öØßéßâ ÓŸR¶„íßY܃ ZÒ…¢ÅƒÒ…. »ò½ß¸t̄⢠؂éßéß·„a »„Ä|¢ Z ÁƒÂÓŸYs ¯ŸÇ‹éß
9 YÓòs·„ Òx·Žo ¿„¢½ß«½•NŸoÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ''Ó•âéß ¿•Óß«¢Îˆ. ¥¢Î‹éßÒÜßz Yâéßs ·Ž¢Îˆ·Ž ½ß¸Ç‹Îóà‡âéß.
Ε҅ˎn"" ¥Y ZÒ… ¿‚½ß¸téß·ó»„Üß½Ÿ? ¦ Ó߸Òéß §½ß¸téßÇ‹éß §Ì„Ä ßEÜßéß ZÒ¢·„ ̕ȯŸÃ„
Ø„éߢÜó ¥Ì„Ç‹éß Yâéßs ̄⠥ωâ¢Üó ©¢¿„éß FÓ߸éßoÓŸsÄéß.
ÌŸÇ‹éß. ΟYÌó Z½ò·„ ÒêâÒ ÒêúÌ„éßÇ‹ÒZ, 18 ZÒ… ¿ŸÜƒ ¯Ÿ¯ŸÜß é ß ¿• à ‡Ò…. ZÒ… ¿ŸÜƒ

Ε҅Nj҅ ·ŸÒZ ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃ҅! ¶„íÅŽÜß½‚éßñâ ÒÄo¶„íßÇ‹Ò…. ¨ Ä·„¢»‡ ½ß¸RúÌ„


10 ·òÌ„o½ŸÝ„éßz Yâéßs RΕLØ„éßéßY»‡ ¿„êÓß« ¿„¢½ß«
Ó߸p܃Üßâé ZÒ… ¥½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÃŸfÒ…. ·ŸÒ…â ZÜó
½•NŸoÄéß. Ó•âéß §Sfâ ¦Á ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¦ ½ß¸âéßÜßéß Ó•âéß ¥Cs ½ß¸…ÅŽj¢¿Ÿâéß. ¥Îˆ Yâéßs ΋U¢S
ÁÄéß»„éßÌŸØßéß!""" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ ½•Óß«¢Îˆ! ZÒ… Ó•ÜßQéß΋ ÕßêǛ΋ÒØ„êxÒ….
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
§½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸W ³·„aÇ‹éß Z ¥ÒÒêÓŸYs ¿„êÇ‹
11Ø‚éÈ »„ÜßÇ‹éß.
ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸ¶„íß ¿•Ã¢ˆ Έ. ¦Ø„éâß §Üƒ 19 §Ì„Ä Εà‡Üß ú½ß¸ÁÜßéß Z¶„íß Ó߸¢Õ®„R¢Sâ ΟYs
¥ÓŸsÇ‹éß: 12''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Ì„êÄéß ÃŸEâéß »„éßÈ¢S
¨ RMŸÎ‹ DÌ„¢ ¦Ü߽߫¢¿„éß. ¥Ì„Y·Ž ¨ RÏ‹¢»‡ ¿„êS ¦à„fÄx¯öØ„êÄéß. Z¶„íß ÒSfâ ¦½ß¸Î‹
¿‚½ß¸téßÒéßéß, 'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ú½ß¸W ³·„aÈY Õ®„Ø„éßï½ßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ZÒ… Ó߸Ä|
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ÓŸà„âÒéßØ„êxÒ…."""
'''ZÒ… ¦Î‹Ã„} ½ß¸…Äéßá¸éßÇ‹Ò…. Z¶„íß ÁƒÂâÓ߸¢½ß¸Î‹ Ó߬Îóâé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒÄoÒêâ¢
½‚éߢNjéß. Z ¥¢Î‹¢ ½ß¸Ãˆ½ß¸†Ã„n½‚éß`âΈ. 20
Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éßâ
13 Ε҅Y ©ÎŸxâÒ⽂éß`⠰΂âéßÜó ZÒ…ÓŸsÒ….
§ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 21''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Ó߬Îóâéß ½ß¸ÅßjË¢
ZÒ΋q ú½ß¸W RÜßéß½‚`â Ǟs¢ ©¢Îˆ- ^·¢½ß¸…Üßéß, ½‚`½ß¸… ¿„êÇ‹éß. ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ¦ ú½ß¸Î•à‡Y·Ž ÒxW_÷„¢»‡
»ó½•éßψ·„Òéßéß, §Ì„Ä Ä̟sÜßéß; »„ÄéßÇ‹ ½ß¸¿„fÜßéß, ÒêŃzÇ‹éßÒéßéß. 22¨ Ä·„¢»‡ ¿‚¯ŸtH, 'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Ó߸éßHÒêâéßßØßéß, ½ß¸¿„fßØßéß; ZÜß ÒéßËéßÜßéß, Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß:
½‚`Ç‹êÄxÒéßéß, ÒéßÄ·„Ì„ ½ß¸¿„fÜßéß. QÅŽÜó ú½ß¸W
ßØßê Õߢ»‡Ã„¢Üó ¯ô΋»Õ„ Çß ¢› Έ. ZÒ… Óßë¸ á«¢j
½ß¸ÕßÇ›â ÃóEâÓ• Ε҅Njéß Yâéßs ÕßÜßҢ̄éßÇ›»‡ '''Ó߬Îóâê, Ó•âéß Z¶„íß ÒxW_÷ŽY! Z ú½ß¸ÁÜßéß
¿•à‡Ç‹éß. ââéßs »ûÄR¢¿„Åߢ ӕÄéßf¶„íߢŃÄéß! Ó•âéß
14 '''ZÒ… ú½ß ¸ Ì • x ·„ ¢ »‡ ¯¢½ß « · „ ¿• Ø „ é ß Õ ß Ç › â Ó߬Îóâéßâéß K·ŽäNŸoâéß. ú½ß¸ÁÜßéß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟
^·Ã„êÕßéßÜßÜó* ³·„ǽ‹ ‚` Ø„ééß Óß ŸsÒ…. Z ^÷„aÜßéß âY ¥½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. Ó•âéß ½ß¸RúÌ„éß
ÓŸ Óß«¢@Ó߸⢠QéßΈ·Ž ¿Ÿ½ß¸ÕßÇŸmØßéß. Ε҅Y Ç‹âY ½ŸÃ„éß Ó•Ãé„ fß ¶„íYß ââéßs ¦ RÏ‹¢»‡ ¿„êÓßé¸ ß
½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ Yâéßs ©¢¿Ÿâéß. ¥Cs܃ ¶„íߢŃÄéß.
23 Ãó»‡Üßâéß, ÒéßÄ˟Ys Ó•âéß Ó߬Îóâé߶„íß ½ß¸¢½ß«
½‚éßÈðÓß ¦Õ®„Ä˟Üß »„éߢǟ ZÒ… âÇ›¿ŸÒ….
NŸoâéß. ¹ßÇ‹c¢ (à„úÌ„éß ïÓß`âx¢ß) ⻄Ä¢ ½‚Üßé߽߸Üß
^·Ã„êÕßéßÜßéß NŸ·ä„x½ß¸… Òéߢ΋Ó߸¢ Qéß΋âéßâs ·Ÿ½ß¸Üƒ ½ŸÝ„éßz, ¿ŸÜƒ ÒéߢΈY ¿„¢½ß¸…Ì„éߢΈ. ½ŸÃ„½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó•
ßÁ Óß«¢@Ó߸â½ß¸… ΟÄz܃»„ ©ÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß!"""
959 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 28:24-29:16
6 ¨P½ß…¸ j YÒÓßÓ
§Ì„Ä ßÁƒxÜßéß §úà‡Ø•éßÜßéßâéß ½ß¸ÃˆºÓß«¢¿„Åߢ « é¸ß âoß s ú½ßÁ¸ Üߢ̟ Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
ÒêâéßÅß âY ¥½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß! '''Ó•Z ½ß¸âéßÜßéß
24'''»„Ì„¢Üó §úà‡Ø•éßÜßéß ¿„éßÅßêj ©âs Εà‡Üßéß ¯¢Î‹é߶„íß ¿•Ø„êH? §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß
ΟYY ¥Ó߸Ux¢¿„é߶„íßÓŸsØßéß. ·ŸY ¦Ø„ê Εà‡Ü߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„íß ¨P½ß¸…j Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸ÇŸmÄéß.
·•Ç‹éß ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Ys Ճψ¢¿• ·ŸY ¨P½ß¸…j ^ÃÜßéßz »„Ç›m܃ ÕßÜßV⽂éßñâΈ.
ÒéßéߢNjéßz »‡Y, Ò΋Üß·„ ¥¢Åßé߶„íßÓ• ÒéßéߢNjz ¯ô΋Üßéß 7 §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„íß
»‡Y §·„ ¯¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ©¢Ç‹Ò…. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• ¨P½ß¸…j Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸ÇŸmÄéß. ·ŸY ¨P½ß¸…j½ŸÃˆ
ú½ß¸Õ®„齂ñâ Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.""" ¿•Ì„éßÜ߶„íß, Õ®„éßÁƒÜ߶„íß Ì„êÅßéßz ¯ôÇ›S¢Îˆ. ½ŸÃ„éß
25ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„íß Z Qéß΋ ¦ÏŸÃ„½ß¸ÇŸmÄéß. ·ŸY
¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Ó•âéß §úà‡Ø•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßâéß §Ì„Ä Εà‡Üß¶í„ ß ZÒ… ½ŸÃˆ âÇ‹éßÒéßéß RÄéß»„»òÅŽj, ½‚éßHï½ßŃjÒ…."""
¿‚΋Ä»òŃjâéß. ·ŸY, §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Ys Ó•âéß ÒéßIz 8 ·ŸÒ…â ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ, ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
³·„a ¿óÅŽ·Ž ¿•Ã„éßfÌŸâéß. ¥½ß¸téßÇŸ ßÁƒxÜßZs Ó•âéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß Z QéßΈ·Ž ·„WoY Ľ߫tÓ߸éßo
½ßR¸ úÌ„éÇß â‹ Y Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ß ŃØßé.ß ¥R ââéßs ¦ RÏ‹¢»‡ ÓŸsâéß. Ó•âéß Z ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ, ½ß¸à„éßÒ…Üßâê
»ûÄRNŸoØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„Òéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß.
ßÁx¢Üó YÒÓßN« ŸoÃé„ .ß ¦ ßÁƒxYs Ó•âéß ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇß â‚` 9 ¨P½ß¸…j Yßwâéßá¸x½‚éßñ ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„éߢΈ.
Ø„ê·óÕßé¶ß í„ ß §¿Ÿfâéß. 26½ŸÃ„éß ¦ ßÁx¢Üó ·_ Òä éߢ»‡ ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„é §¢Ç‹éßz ·„Åßéßj·òY, úΟ·äŸÌóÅßÜßéß ¶„íߢŃÄéß.""
ï½ß¢¿„é߶„íߢŃÄéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ ¿„éßÅßêj ©¢Ç›, ½ŸÃˆY
¥Ó߸Ux¢¿„é߶„íßâs Εà‡Üß ½ŸÃˆY K·ŽäNŸoâéß. ̄Äéß½ŸÌ„ Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Ó•Ó‚¢Î‹é·• ½ß¸âéßÜßéß
§úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß _·äÒéߢ»‡ ORNŸoÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• ¿•Ø„êH? '¨ âΈ ӟΈ. ¨ âΈY Ó•âéß °ÃŸtÅßéß
½ŸÃˆ Ε҅Njӂñâ Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß ¿•à‡âéß" ¥Y ZÒ… ¿‚½t¸ß éß¶í„ âß s¢Î‹éÒß Üß!z Ó•âéß ¦ ½ß⸠éßÜéß ß
·ò¢ÅƒÃ„éß."" ¿•Ø„éß΋H¿Ÿâéß. 10·ŸÒ…â Ó•âéß (Ε҅Njéß) Z¶„íß ÒxW
Ã_ ·ŽY. ¥Ó•·¢„ »‡ ©âs Ó‚Ü` éß ß âΉ à‡¹ßÜ¶ß í„ ß Ó•âéß RÃóψY.
¨P½ß¸…j¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒÄoÒê⢠ӕâéß ¨P½ß¸…jâé ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. Réß»óqÜßéß

29 Î•à„¢ âéߢǛ ½‚Ý„z»òÅßjÕßÇ›â ½ß¸Î‹Ò Ó߸¢Ò âéߢǛ ¦à„|ÓŒ (ïÓß½•Ó•) ÒÄ¶í„ ,ß ÒéßÃØ
Ì„€Ã„¢, ½ß¸Î‹ÒÓ‚Üß (ÁâÒÈ) ½ß¸Ó‚s¢Ç‹Ò (¶„îá¸éß) Ó߸Ⱥ΋éßq ÒĶ„íß »„Üß â»„ÃŸÜßZs Yßwâéß
ˆ é„ éß ß §ÍˆØ‚ê½ßØ
« é„ ß

ÃóEâ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß ÓŸ¶„íß Râ á¸x½‚éßñ ¯öÌŸØßéß. 11Òéßâéßá¸éßxÇ• »‡Y, Á¢Ì„éß½• »‡Y
ÒSf¢Îˆ. ¦Ø„éßâ §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨P½ß¸…j Î•à„¢ »„éߢǟ ½‚Ý„zÄéß. 12'''¯ŸÇ‹éßÕßÇ‹m Εà‡Üß
¨P½ß¸…o ßÁ‚`â ½®ß¸Ãó½‚`½ß¸… ¿„êÇ‹é. ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ZÒ… ÒéßÏ‹xÜó ¨P½ß¸…j Εà‡Ys ¯ŸÇ‹éßÕßÇ‹m ⻄ßÜß ÒéßÏ‹xÜó
¥Ì„Y·Ž, ¨P½ß¸…j¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éÒéßéß. 3ZÒ… ΟY ⻄ßYs ¯ŸÇ‹éß»‡ ¿•NŸoâéß. ¥Îˆ âÜßÕ®‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€
¨ RÏ‹Òéßé»ß ‡ ÒêŃzÇé‹ Òß éßé,ß 'ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ßÜßéß ¯ŸÇ‹éß»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ¨P½ß¸…j ½ŸÃˆY ÁÓŸÜß
¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ÒéßÏ‹xÜóY·Ž ÌóH½•Óß« ¿‚΋Ä»òÇ‹ÌŸâé. ¿‚΋Ä»òÅŽjâ
Εà‡Üóz Ó•âéß ½ŸÃˆY ½ß¸ÃŸØßéß ½ŸÃˆY»‡ ¿•NŸoâéß.""
13ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
'''¨P½ß¸…j ßE½‚ñâ ½®ß¸Ãó, Ó•âéß Z¶„íß RÃóψY.
ZÒ… Ó‚`ÜßéßâΉ Xß⠽߸Ǜ҅âs ³·„ ï½ß΋q ú¶„îÄ Ì„ é ß Ó ŸsÇ‹éß: ''¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ¥Ó•·„ Εà‡Ü߶„íß
Á¢Ì„éßÒÒ…. ''¨ âΈ ӟΈ! ¨ âΈY Ó•âéß ¿‚΋È ¯öØ•éß܃ ¿•NŸoâéß. ·ŸY âÜßÕ®‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß
°ÃŸtÅßéß ¿•à‡âéß!"" ¥Y ZÒ… ¿‚½ß¸téß·òâéß ¥â¢Ì„Ä¢ ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ÒéßIz Ó߸Qéß·„ÈNŸoâéß.
14¨P½ß…¸ j ÕߢΉÜâ
¿„éßÓŸsÒ…. ß éß Ó•âéß ½‚âéß·¶„ í„ ß XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoâéß.
4-5 '''·ŸY Ó•âéß Z ΋ÒÇ‹Ü߶„í »‡Üߢ ½•NŸoâéß. Ó‚`Üßéß ¨P½ß¸…j½ŸÃˆY ½ŸÃˆ ÁâwÓ߸pÜß½‚éßñ⠽߸úÌóÓ߸é߶„íß WÈC
âΈÜóY ¿•½Ü¸ß éß ß Z ¿„Ãw„ ½ß…¸ ¯ôÜßéÓß é¸ß Üß âß éß ¥¢Åßéß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ¥ØßéßÌ• ½ŸÃˆ ßÁƒxY·Ž ÒêúÌ„¢
¶„í¢ß ŃØßé.ß ½ßÒ« éßwÅß Yâéßs, Z ¿•½Ü¸ß âß éß âΈÜó ú¯ŸÒéßé¹ß xß ¢ ©¢Ç‹Îé‹ .ß 15¥Îˆ ú¯ŸÒéßé¹ß xß ¢ Ü•Y ßÁx¢»‡
Ì„Ø„êÄ҅̄éߢΈ. ¥Îˆ Òéß^ÃâsÇ‹ê NŸÅŽ ßÁƒxÜß
âéߢS ܃C Ó•ÜßQéßΈ·Ž ¨Ç‹éßfÌŸâéß. ZÒ… Ó•Üß ·„¢^Åß Réßâs»‡ ï½ßÄ»„ÁƒÜß΋éß. ¥Îˆ §Ì„Ä ßÁƒxÜß
Qéß΋ ½ß¸Ç‹ßÌŸÒ…. YÓ‚sÒ|Äê Ü•ÒÓ‚Ì„oÅߢ »‡Y, Qéß΋ ¦Ïˆ½ß¸Ì„x¢ ¿•Ø„éßÜ•â¢Ì„ Sâs»‡ ΟYY Ó•âéß
¯ŸWï½ßÅßjÇ‹¢ »‡Y, ¿•Ø„éßÄéß. Ó•âéß Yâéßs ¥Ç‹R Ì„Cc¢S ½•NŸoâéß. 16§úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß Ì„Òéß
Á¢Ì„éßÒ…Ü߶„íß, ½ß¸¶„íßäÜ߶„íß ÒΈH½•NŸoâéß. ZÒ… Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„íß ¨P½ß¸…j Qéß΋ Òéß^ÃâsÇ‹éß ¦ÏŸÃ„
½ŸÅŽ·Ž ¦@ÄÒéßÒ…ÌŸÒ…. ½ß¸Ç‹Ã„éß. §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸYs »„éßÄéßo Ì‚¿„éßf
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 29:17-30:13 960
¶„íߢŃÄéß. Ì„Òéß Ó߸@Ø„éߢ ·òĶ„íß Î•Ò…Y ¥Ãˆp¢¿„ Üßâéß ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„í߯ö
¶„íߢǟ ¨P½ß¸…jâéß ¦úà„ØßéߢSâ Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸYs ½ŸÃ„éß Ì„éߢΈ. ¨P½ß¸…j ½ß¸…ӟ΋éßÜßéß ·„ΈH¯öÌŸØßéß!
5'''¦ ¥Ó•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß ¨P½ß¸…jÌó à‡¢W
»„éßÄéßo Ì‚¿„éßf¶„íߢŃÄéß. Ó•Ó• ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟âY
½ŸÃ„éß »„éßÈoNŸoÄéß."" ³½ß¸t¢ÎŸÜßéß ¿•Ó߸é߶„íßÓŸsÄéß. ·ŸY §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„éß
(¶„îá¸éß), ½ß¸†Ì„éß, Üßê΋éß, ¥_Ã[Ø„ê (Réßúà„Òéß
ÕßÕßéßÜóâéß ¨P½ß¸…jâéß Òà„½ß¸Ã„éßf·óÒÅߢ ú½ß¸ÁÜßéß), HÕƒx (¶„îÕßéß), §úà‡Ø•éßÜßéß (ÓŸ YÕߢϋâ
17Î•à„¢âéߢǛ ½‚Ý„z»òÅßjÕßǛ⠧Ľ‚ñ °Ç‹Ò Ó߸¢Ò Εà„Òéßéß) ú½ß¸ÁÜßéß - ¥¢Î‹Ã„ê ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß!
Ì„€Ã„¢, ½‚éßéß΋Ŏ Ó‚Üß (°ú½ß«ÜŒ) ½‚éßéß΋Ŏ ÃóEâ Ε҅Y
½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÕßÇ›¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, 6 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
18''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''¥Ò…âéß. ¨P½ß¸…jâéß ÕßÜ߽߸Èfâ
Ì„êÄéßï½ß` Ø„éßéß΋r¢Üó Ì„â ïÓß`ÓŸxÜßéß XúÒ¢»‡ ¯ößǕ ½ŸÃ„¢ÌŸ ½ß¸Ç›¯ö̟Äéß! ΟY ÕßÜß»„Ä|¢ Ì„Cc
܃»„éß ¿•à‡Ç‹éß. ½ŸÝ„éßz ú½ß¸W ïÓßñY¶„íY Ì„Üß »òÈ»‡Ã„éß. ¯öÌ„é¢ß Έ. Réß»óqÜéß ß âéߢǛ ¦à„|ÓŒ (ïÓß½•Ó•) ÒÄ¶í„ ß
ÕßÃé„ ½ß ‚ñâ ½ß⸠éßÜéß ß ú½ßW¸ ïÓßY` ¶„íYß Ì„ÜQß éß΋ ÄéÎß Õq‹ Çß â› R. »„Üß ¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß."" ÓŸ
ú½ß¸W ïÓß`Y¶„íßY Õ®„éßÁ¢ ·òÅßéßj¶„í߯öØßéß ½ß¸…¢Ç‹Øßéßx¢Îˆ. ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é!ß
Ì„êÄéßâéß ´Ç›¢¿„ŃY·Ž Ó‚Õßéß·„΂sÁÄé, ¥Ì„Y ïÓß`âx¢ 7 ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›â Εà‡ÜßÜó ¨P½ß¸…j ¶„îÇŸ
¿ŸÜƒ úà„Òéß ½ß¸Ç‹ÒÜßÓß« ÒSf¢Îˆ. ·ŸY ¦ úà„Òé߶„íß ·„HÓß«¯öÌ„éߢΈ. à„êâx¢»‡ RéßCHâ ßÁƒxÜßÜó
Ì„Câ ú½ß¸W½®ß¸Üߢ ½ŸÃˆ·Ž ΋·„aܕ΋éß."" 19¥¢Î‹éßÒÜßz ÓŸ ¨P½ß¸…j ³·„ÅŽ ¥Ò…Ì„éߢΈ.
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: 8 ¨P½ß¸…jÜó ¥Cs ÄCHNŸoâéß. ΟYÌó ΟY Ó߸@
''Ó•âéß ¨P½ß¸…j ßÁƒxYs ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁ‚`â Ó‚Õßéß·„ Ø„é߶„íßÜßéß ÓŸà„⽂éßñ ¯ö̟Äéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó•
΂sÁÄé߶„íß ¥½ß¸tCNŸoâéß. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¨P½ß¸…j ú½ß¸Á Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.
Üßâéß ½ß¸Åßéßj¶„íß ¯öÌŸÇ‹éß. ¨P½ß¸…j âéߢS RÜßéß½‚`â ÒÓ߸éßo
9'''¦ Ó߸ÒéßØ„êâ Ó•âéß Î‹êÌ„Üßâéß ½ß¸¢½ß¸…ÌŸâéß.
Ò…Üß Ó‚Ys¢ÅŽÓó Ó‚Õßé·„ß΂sÁÄéß XÓ߸éß·òY¯öÌŸÇ‹éß.
§Î• Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ïÓßÓ` ŸxY·Ž ¯ŸÃˆÌóá«·¢„ .ß 20Ó‚Õßéß·„΂s ½ŸÃ„éß ´Ç‹ÜßÜó ½ß¸Ø„éßY¢S §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„éß (¶„îá¸éß)¶„íß
ÁÄéß ¿•Óß«â ·„MŸjY·Ž ¥Ì„Y·Ž Ó•âéß ¨P½ß¸…j ßÁƒxYs ΋éßß|Äo XÓ߸éß·òY ½‚݄̟Äéß. §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„éß §½ß¸…jÇ‹éß
ú½ß¸W½®ß¸Üߢ»‡ §Ó߸éßoÓŸsâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ·òĶ„íß ½ß¸Y¿•à‡Ã„éß ·_ Òä éߢ»‡ ©ÓŸsââéß¶í„ ¢ß Åßê ©¢Îˆ. ·ŸY ¨P½ß…¸ j K·Ž¢ä ¿„
»„âéß·„ Ó•YΈ ½ŸÃˆ·Ž ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ÕßÇ›â½ß¸téßÇ‹éß §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„éß ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß! ·„¢½ß«¢S¯ö̟Äéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒÓ߸êo ©¢Îˆ!
21''¦ ÃóEâ §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Ys Ó•âéß ÕßÜ

½ß¸Ã„éßfÌŸâéß. ï½ß`»‡ Z ú½ß¸ÁÜßéß ¨P½ß¸…j½ŸÃˆY ¿„êS 10 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…


âÒ…|̟Äéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸÁ‚â` Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéâß éß
Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."" Ó•âéß RYØ‚êC¢S ¨P½ß¸…j ú½ß¸ÁÜßâéß ÓŸà„â¢
¿•NŸoâéß.
11 Ó‚Õéß ·
ÕßÕßéßÜóâéß ïÓß`âx¢ ¨P½ß¸…jâéß ¯Î‹éßÃòa¢ÅßéߢΈ ß Î„ ‚sÁÄé,ß ¥Ì„Y Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÁƒÌ„éÜß Yß sÅŽ
30 ÒéßÃò·„NŸÃˆ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒêÅß ÓŸ¶„íß ¿•Ã¢ˆ Έ.
¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÓŸ
Üóâê ¥W Õ®„Ø„éߢ·„ÄéßÜßéß. ¨P½ß¸…jâéß ÓŸà„â¢
¿•Ø„éßŃY·Ž ½ŸÃˆY XÓ߸éß·òYÒNŸoâéß. ¨P½ß¸…j
̄Ľ߸…â ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚½ß¸téßÒéßéß, 'ÓŸ Qéß΋ ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ·„Ìé„ Üoß éß ß Î‹êNŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Î•à‡Ys
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: à„½ŸÜßÌó Y¢½ß«½•NŸoÄéß.
12 Ó‚`ÜßéßâΈ ¯¢Ç›¯öØ•éß܃ Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ¥Üƒ

'''ZÒ… ΋éߣ¹ß½ß¸Ç›, ''Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ ÃóE ΋È¿•Ã„éß ¯¢Ç›â Õ®„êÕ®„껇Ys ΋éßá¸j ÁâéßÜ߶„íß ¥Réßw
Ì„éßâsΈ"" ¥Y ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„éßÒéßéß. ½•NŸoâéß. ¦ Õ®„êRéßY Yßwâéßá¸x¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž
3 ¦ ÃóE ΋»„cÄÜó ©¢Îˆ! ¥Ò…âéß. Ø‚éßÈ꽟 Ó•âéß ¥âxÁâéßÜâß éß RYØ‚êCNŸoâéß. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
XÄéßt X_Ãf ÃóE ΋»„cÄ ½ß¸Ç‹éßÌ„éßâsΈ. ¥Îˆ Ó‚`â Ó•âéß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß!"""
½•éß½®ß¸êÜß ÃóE. ¥Îˆ ßÁƒxÜßï½ß` XÄéßt §¿•f
Ó߸ÒéßØ„éߢ! ¨P½ß¸…j Rú»„@Üßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌŸØßéß
4 ¨P½ß¸…j Qéß΋·Ž ³·„ ·„Wo ÒÓ߸éßo¢Îˆ! ¨P½ß¸…j ½ß¸Ì„â 13 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…

ÒéßØ•éßx Ó߸ÒéßØ„ê⠧͈؂ê½ß«Ø„éß (¶„îá¸éß) Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''¨P½ß…¸ Üj ó ©âs Rú»„@Üßâéß ¶„îÇŸ
ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó ¿‚Î‹Ãˆ¯ô̟Äéß. ¨P½ß¸…j ú½ß¸Á Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ½‚é¢ß ½®Ó«ß ÷ß (Óò½ß…¸ )Üó ©âs
961 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 30:14-31:11
Rú»„@ÜßYsÅŽZ ÌòÜßCNŸoâéß. ¨P½ß¸…jÜó §·„ ÌŸÇ‹éß. 26Ó•âéß ¨P½ß¸…j½ŸÃˆY RRÏ‹ Εà‡Ü߶„íß Ì„ÃˆRéß
¯¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ÓŸØ„é¶ß í„ Çß ‚ÒÇ‹éß ©¢Ç‹Çé‹ .ß ¨P½ß…¸ j ½•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
ßÁx¢Üó Õ®„Ø„êYs ½ß¸…ÅŽjNŸoâéß. ·ò¢ÅƒÃ„éß.""
14 ½ß¸úÌóÓ߸éßâéß à„êâx ßÁx¢»‡ ÒêÈf½•NŸoâéß.
NöØ„éâß éßÜó ¥Cs Ä»é„ Üß éß fß ÌŸâéß. 'Óó" ⻄ßYs ΕÒΟÄéß Òë·„ä¢Ò¢ÅŽ ¥á¸ê~Äéß

31
K·ŽäNŸoâéß. ¿‚Ä·Ž ·òY¯öÕßǛ⠽߸΋·ò¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢
15 ¨P½ß¸…j¶„í ·óÅßÒÜœ ¥¢Ç‹»‡ YHfâ Ó߬âéß Qéß΋ ÒéßêÇ‹Ò Ó‚Üß ½‚éßéß΋Ŏ ÃóEâ Ø‚éßÈ꽟
ÓŸ ·ó¯ŸYs ¶„íÒß éßwÈNŸoâéß! 'Óó" ⻄Ä ½ŸÓßé¸ Üß âß éß ÒêÅß ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß:
Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨P½ß¸…j ßÁ‚ñâ ½®ß¸Ãó¶„í ÒéßÈ؄éßéß
16 ¨P½ß…¸ Üj ó Ó•âéß ¥Cs ÒéßéÅ ß NjŽ Ÿoâéß. Óß⬠éß ¥âÕßÇ• ¥Ì„Y ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß,
ú¯Ÿ¢Ì„¢ Õ®„Ø„êY·Ž »„éßÈ؄éßÒ…Ì„éߢΈ. 'Óó" ''»ò½ß¸tÌ„â¢Üó ZÒ… ¯ÒÈ܃ ©ÓŸsÒ…?
⻄Ä¢Üó·Ž ïÓß`Y¶„íßÜßéß RÄéß¿„é߶„í½ß¸ÇŸoÄéß. à„úÌ„éß 3 Réß·a Ž H ©âsÌ„¢»‡ ï½ßÃCˆ Ì„â ¥¢Î‹½‚éñß â ·òÒéßw
Ò…Üßéß ÎŸYs ½ß¸»„ÅŽ½ß¸†Åß ¯Î‹éßÃòa¢ÅƒÃ„éß.
17 ÜßÌó ΋Åßj½‚éßñâ ZÇ‹YÓ߸êo ܜՃÓóâéßÜó ï½ßÈCâ
´âéß , ½ß « Õ • ï Óß Ì „ é ß ½ß ¸ Å ß j Ë ŸÜß Ø„ é ß é ß Ò ¶„ í ß Ü ß é ß
Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„Y¯ö̟Äéß. Ó߬oÿÜßéß ÕߢΉÜßéß»‡ _·ÎŸÃ„éß Òë·„ä¢ ¥á¸ê~Äéß ÃŸÁx½•éß. ΟY Ì„Üß
½ß¸Åßéßj¶„í߯öÕßNj̟Äéß. ½•éß½®ß¸êÜóz ©¢Îˆ!
4 ÒéߢS ZÅŽÒâÄéß ¿‚Åéß â
18 jß éß Õƒ»‡ ï½ßûˆ •Üƒ ¿•Ó¢«ß Έ.
¨P½ß¸…j ¦Ïˆ½ß¸ÌŸxYs (·ŸÇ›Y) Ì„º½ß¸Ó•Ó߸éßÜó
Ó•âéß RÈSâ½ß¸…tÇ‹éß ¥·„aÇ‹ ¥¢Ï‹·ŸÃ„¢ °Ã„tÇ‹éß ÜóÌ‚`â âΈ ¥Îˆ ¯Ì„éßo»‡ ï½ßÄ»„ŃY·Ž ÎóºÎ‹
Ì„éߢΈ. ¨P½ß¸…j Ø‚éßéß·„a ÕßÜß»„Ä|¢ ¥¢Ì„ÒéßÒ… RéßSf¢Îˆ. ¿‚Åéß jß ÓŸÅßÕÇß â› ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó â΋éÜß éß ß
Ì„éߢΈ! ¨P½ß¸…jâéß ³·„ ½•éß½®ß¸éߢ ¦ÒÈÓ߸éßo¢Îˆ. ú½ß¸ÒU¢¿ŸØßéß. ΟY ·ŸÜßéßÒÜ• ¥·„aÇ› ¯ô܃Üóz
¦½‚éß ¶„íßÒê^ÃoÜßéß ¿‚Ľ߸ÅßjÕßÇ› XÓ߸é߶„í߯ö ©âs ¿‚Åßz¶„íß ZÅŽY ¥¢Î‹Á•à‡Øßéß
5 ¦ Òë·„ä¢ ¥Üƒ RéßCHâ ¿‚ÅßzYsÅŽÜó ¯ôÇ‹Ò…»‡
ÕßNj̟Äéß.
19 ï½ßÈC¢Îˆ. ΟY·Ž ¯Óós ·òÒéßwÜßéß ï½ßÈ»‡Øßéß.
¦ RÏ‹¢»‡ Ó•âéß ¨P½ß¸…jâéß K·ŽäNŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß
Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß!""" ZÄéß ½ß…¸ á¸aÜߢ»‡ ©¢Îˆ. ¥¢Î‹éÒß Üßz ΟY ·òÒéßwÜßéß
RÓ߸oÈ¢¿ŸØßéß.
6 ·ŸÒ…⠽߸¶„íßäÜßZs ΟY ·òÒéßwÜóz »„êÝ„éßz ·„Åßéßj
¨P½ß¸…j à‡à„|Ì„¢»‡ ÕßÜßVâÒéßÒÅߢ
20 ¶„íßÓŸsØßéß. ¦ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó Á¢Ì„éßÒ…ÜßZs ΟY
¿‚Ä·Ž ·òY¯öÕßǛ⠽߸΋·ò¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢
½‚éßéß΋Ŏ Ó‚Üß (°ú½ß«ÜŒ) °Ç‹Ò ÃóEâ Ø‚éßÈ꽟 ¿„ÜßzY ZÇ‹Üó Ì„Òéß ½ß«ÜßzHs ï½ßŃjØßéß. »ò½ß¸t
½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ßÁƒxÜßZs ¦ ¿‚Åßéßj ZÇ‹Üó YÒÓß«¢¿ŸØßéß!
21''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨P½ß¸…j ßÁ‚`â ½®ß¸Ãó ¿•WY (à„·ŽoY) 7 ¦ RÏ‹¢»‡ ¦ ¿‚Åßéßj Ì„â »ò½ß¸tÌ„â¢Üóâéß,

Ó•âéß RÄS½•à‡âéß. ¦ ¿•W·Ž ¯Ò|Ã„ê ·„Åßéßj ·„ÅßjܕÄéß. Ì„â ¯ôÇ‹½‚`â ·òÒéßwÜßÌóâéß, ¯¢Ìó ¥¢Î‹¢»‡
¥Îˆ âØ„éߢ ·ŸÎ‹éß. ¦ ¿•Øßéß ÒéßIz ·„Wo ½ß¸_Åßj Õß܃Ys ·„Yt¢S¢Îˆ. ¯¢Î‹éßÒÜßz â⻇ ΟY½•Ý„éß{ ZÄéß
½ß¸…¢E·óܕ΋éß."" Õƒ»‡ ¥¢Î•ÒĶ„íß ÓŸÅßé߶„íßÓŸsØßéß!
22ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… 8 Ε҅Y ©ÎŸxâÒâ¢Üó ©âs ^_·ÎŸÃ„éß Òë·ŸäÜßéß

Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß ¨P½ß¸…j ßÁ‚ñâ ½®ß¸Ãó¶„íß RÃóψY. ¶„îÇŸ ¨ ¿‚Åßj¢Ì„ ï½ß΋q»‡ Ü•Ò…. ΉY·Ž ©âsYs
¥Ì„Y Òé¢S ¿•WY, »„Ì„¢Üó RÈCâ ¥RÅŽ ¿•WY, ·òÒéßwÜßéß Ó߸Ä݄ Òë·ŸäÜ߶„íß ¶„îÇŸ Ü•Ò…. ¥·óäÅß
^âǛ¢ÅŽZ Ó•âéß RÄéß»„»òÇ‹ÌŸâéß. ¥Ì„Y ¿•W âéߢǛ (½•éßÇ›) ¿‚Åßz¶„íß ¥Ó߸HÅßéßҢŎ ·òÒéßwÜ• Ü•Ò….
·„Wo ÁƒÃˆ ·Ž¢Î‹½ß¸Ç•Üƒ ¿•NŸoâéß. 23¨P½ß¸…j½ŸÃˆY RRÏ‹ Ε҅Y ©ÎŸxâÒâ¢Üó §¢Ì„ ¥¢Î‹½‚éßñâ ¿‚_Åßj
Εà‡Ü߶„íß ¿‚΋Ä»òÇ‹ÌŸâéß. 24ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ¿•Ì„éß Ü•Î‹éß.
9 ¥Ó•·„½‚éßñâ ·òÒéßwÜßÌó ¨ ¿‚Åßéßjâéß Ó•âéß ¥¢Î‹
Üßâéß Ó•âéß ÕßÜ߽߸ÄéßfÌŸâéß. ÓŸ ·„WoY ¥Ì„Y ¿•WÜó
©¢¿„éßÌŸâéß. ·ŸY ½®ß¸Ãó ¿•Ì„éßÜßâéß Ó•âéß RÄéß»„ »òÇ‹ ½‚éßñâΈ»‡ ¿•à‡âéß. °Î‚âéßÜó Ε҅Y ©ÎŸxâ
ÌŸâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½®ß¸Ãó ÒéßÄˎ¢¿„éßÌŸÇ‹éß. ½•Î‹â ½ß¸Ç•Üƒ Òâ¢Üó ©âs ¿‚ÅßzZs ΉY½ß¸Åßz ¥Ó߸êØ„éß
Ճϋ½Ç¸ß Ì‹ ŸÇ‹é.ß 25¦ RÏ‹¢»‡ ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸE ¿•Ìé„ Üß âß éß ¿‚¢ÎŸØßéß!"""
10·ŸÒ…â ÓŸ ú½ßÕ
ÕßÜ߽߸Èf, ½®ß¸Ãó ßE ¿•Ì„éßÜßâéß Ó•âéß ÕßÜßV⠽߸Äéßf ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß
ÌŸâéß. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¨ ¿‚Åßéßj RÓ߸oÈ¢S ¯ôÇ‹Ò…»‡ ï½ßÈ
¶„íߢŃÄéß. C¢Îˆ. ΟY Ì„ÜßY ÒéßÕßéuÜóz ï½ßÅßéßj¶„íߢΈ. ΟY ¯Ì„éßo
''Ó•âéß ÓŸ ·„WoY ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE ¿•WÜó ©¢¿„éß ¿„êÓ߸éß·òY ¥Îˆ »„Ä|½ß¸Ç›¢Îˆ. 11¥¢Î‹éßÒÜßz ³·„ ½ß¸ÃŸú·„
ÌŸâéß. ¥Ì„ÇŸ ·„WoY ¨P½ß¸…j ßÁx¢ QéßΈ·Ž RÓ߸éßÄéß Òéßà‡HØ„é»ß é„ ß ÃŸE ¦ ¿‚Åéß âjß éß ©¢¿„é·ß òӕ܃ ¿•NŸoâéß.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 31:12-32:10 962
¥Îˆ ¿•Óâ«ß ¿‚Çm‹ ½ß⸠éßÜ¶ß í„ ß ¦ ¯ŸÜß¶í„ Çß é‹ ß ÎŸYY K·ŽNä ŸoÇé‹ .ß Ó߸éßo¢Îˆ!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
¥Ì„Y ¿‚Çé‹ ß Ì„â¢ßÒÜßz Ó•âéß ¦ ¿‚Åéß âjß éß ÓŸÌóÅßâéߢǛ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
XÓ߸éß·ò¢ÅŽY. 12Εà‡ÜßYsÅŽÜó ·òÌ„o½ŸÝ„éßz, ¿ŸÜƒ
ú¶„îÄéÜß Ø ß éß âß ½ŸÝ„ézß ÎŸYY âÈ·Ž ½ßǸ ½‹ •à‡Ã„é.ß ¦ ¿‚Åéß jß ½®ß¸®Ãó ³·„ Óß«¢ºÒê? Òéß@ Ó߸ÄtÒê?

32
·òÒéßwÜßéß ·ò¢Ç‹Üß Qéß΋âéß, ÜóØ„éßÜßÜóâéß ¿‚܃z ¿‚Ä·Ž ·òY¯öÕßǛ⠽߸ӂs¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢,
¿‚΋Äéß»‡ ½ß¸Ç‹½•à‡Ã„éß. ¦ Î•à„¢ »„éߢǟ ú½ß¸ÒU¢¿• â΋éß ½ß¸Ó‚s¢Ç‹Ò Ó‚Üß (ÒêÈf) ½‚éßéß΋Ŏ ÃóEâ
ÜßÜó RÈCâ ·òÒéßwÜßéß ·òÅßéßj¶„íß ¯öØ„êØßéß. ¦ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éßâ §ß܃
¿‚Åßéßj ·Ž¢Î‹ ZÇ‹ §·„ ° ÒêúÌ„¢ Ü•·„¯öÒÅߢÌó ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨P½ß¸…j ßÁ‚`â ½®ß¸Ãóâéß
RRÏ‹ Εà‡Üß ú½ß¸ÁÜߢ̟ ΟYY ÒΈHï½ßŃjÄéß. »„éßÈ¢S ¨ RMŸÎ‹ DW·„ ¦Ü߽߫¢¿„éß. ¥Ì„YÌó §Üƒ
13§½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸¶„íßäÜßéß ½ß¸Ç›¯öØßéßâ ¦ ¿‚Åßéßj QéßΕ YÒ ¿‚½ß¸téß:
Óß«NŸoØßéß. ΟY ½ß¸Ç›¯öØßéßâ ·òÒéßwÜßQéß΋ ¥Ç‹R
Á¢Ì„éßÒ…ÜßZs âÇ‹éßNŸoØßéß. '''Εà‡Üß ÒéßÏ‹x »„Ä|¢»‡ WÄéß»‡Ç• ÕßÜß½‚éßñâ Ø„éßéßÒ
14''¦ ZÅŽ ½ß¸·„aâéßâs ° ¿‚Åßêj §·„ Qéß΋Åß ·ŽàóÄ¢ ¥Y Z¶„íß Z½• Ì„ÜßéßÓ߸éßoÓŸsÒ…. ·ŸY,
»„Ä|½ß¸Ç‹Î‹éß. ¥R ¦·Ÿà‡âs¢Åßéß·ó½ŸÜßY ÌŸ½ß¸úÌ„Ø„éß YÁƒY·Ž ZÒ… Ó߸ÒéßéßúΟÜóz WÄéß»‡Ç• Òéß@Ó߸ßt
½ß¸Ç‹Ò…. ¦ ZÄéßâéß ½ß¬Ü•f ÕßÜß½‚éßñâ ¿‚ÅßzÜó ° ³·„aÅ• Y½Ÿ. ZÅŽ ·ŸÜßéÒß Üß »„é¢ß ÇŸ Z ΟÈY XÓßé¸ ·ß ò¢Åßéß
¯ôÇ‹Ò…»‡ ©ÓŸsâY »ò½ß¸tÜßéß ¿‚½ß¸téß·ó΋éß. ¯¢Î‹éßÒÜßz ÓŸsÒ…. Z ·ŸÝ„zÌó ^·H·Ž ZÝ„zâéß ÒéßéßÈ·Ž ¿•Ó߸éßo
â¢_Åß ¥ÒZs ¿„Y¯öÒÅߢ ¹ƒØ„éߢ. ¥ÒZs ¯ŸÌŸÝ„ ÓŸsÒ…. ZÒ… ¨P½ß¸…j â΋éßÜßâéß ^·Üßé߶„íß
Üó·„¢Üó·Ž ¯öÌŸØßéß. ¥R (½ŸÃ„éß) ÒéßëW ¿‚¢Îˆâ Ì„éßÓŸsÒ…."""
3 ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
½ŸÃˆÌó ¯ŸÌŸÝ„¢Üó ·„ÜßÒÅߢ Ì„Ï‹x¢.""
15ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''¥Ó•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ³·„
Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''¦ ¿‚Åßéßj ¯ŸÌŸÝƒY·Ž ½‚Jzâ ÃóEâ ú½ß¸Á ΋»„cÈ·Ž ¿•ÃŸfâéß. Ó•Y½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ ÒÜßâéß Z QéßΈ·Ž
Üߢ̟ Ó߸¢ÌŸ½ß¸¢ ¯ô¢Î•Üƒ ¿•à‡âéß. ¥»‡Ï‹½‚éß`â Ó߸Òéßéß RÓ߸éßÄéßÌŸâéß. ¦ ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¥½ß¸téßÇ‹éß Yâéßs
΋ÿ¢Üó ΟYs ·„½t«ß ½•à‡âéß. ΟY â΋éÜß Yß sÅŽZ YÜßé½ß …¸ß Üó½ß¸Üß·Ž ܃»„éß̟Äéß.
4 ½ß«ÒéßwÅß Yâéßs ¯¢Ç›â Ó•Üßï½ß` Ó•âéß ½ß¸Ç•NŸoâéß.
Á•à‡âéß. ZĢ̟ ú½ß¸ÒU¢¿„Åߢ ¦C¯öØßéߢΈ. ܜՃ
Óóâéß ÎŸY ·òĶ„íß Î‹éߣA¢¿•Üƒ ¿•à‡âéß. ¦ Òéß@ Yâéßs ¯ô܃Üóz RÓ߸Ƚ•NŸoâéß. Yâéßs WâŃY·Ž
Òë·„ä¢ ·òĶ„íß ¦ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ©âs ¿‚ÅßzZs R¿Ÿ ½ß¸¶„íßäÜßYsÅŽZ Ľ߫tNŸoâéß. ·„Ç‹é߽߸…Y¢ÇŸ Yâéßs
Ä¢Ìó ú¶„íߢC¯öØ„êØßéß. 16¦ ¿‚Åßéßj ½ß¸Ç›¯öØ•éß܃ WâŃY·Ž ¥Ys¿óÅßz âéߢǛ ¥Ç‹R Á¢Ì„éÒß …Üßâéß
Ó•âéß ¿•à‡âéß. ¥Îˆ ½ß¸Ì„âÒéßØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ÒSfâ Ľ߫tNŸoâéß.
5 Z ·„Ý•ÕßßYs ½ß¸Ã„|ÌŸÜß Qéß΋ S¢Î‹Ã„ Ң΋Ä»‡
à„Õ¢qß Ìó Εà‡Üßéß Õ®Ø „ é„ ¢ß Ìó ÒËŽ·¯Ž öØ„êØßé.ß ¦ Òë·„¢ä
ÒéßëÌ„éßÜß NŸpÓŸY·Ž ½‚Ý•z܃ ¿•à‡âéß. ¥Îˆ ÒéßëÌ„éßÜßÌó ½•NŸoâéß. Z ·„Ý•ÕßÄ¢Ìó ÜóØ„éßÜßéß Y¢½ß¸…ÌŸâéß.
6 Z Ä·ŸoYs ½ß¸Ã„|ÌŸÜßï½ß` Ó•âéß ³Üß·„ ÕóNŸoâéß.
·„HÓß« ©¢Ç‹ÅƒY·Ž ¯ŸÌŸÝƒY·Ž ¿•Ãˆ¢Îˆ. »„Ì„¢Üó °Î‚
âéßÜó ©âs ¥Ys ¿‚Åéß ,zß ÜœÕƒÓóâéßÜó ©âs ú_àḽk ‚éñß â ¥Îˆ Õ®„êRéßÜó §¢·Ž¯öÌ„éߢΈ. â΋éßÜßZs ZÌó
¿‚Åéß zß ¦ ZÅŽY ½ßܬ ƒfØßé.ß ¦ ¿‚Åéß zß ¯ŸÌŸÝ„ Üó·„¢Üó Y¢Ç› ©¢ÅƒØßéß.
´ÎŸÃ„fÕßÇŸmØßéß.17¥Ò…âéß. ÒéßëÌ„éßÜß NŸpÓŸY·Ž Òéß@ 7 Yâéßs ÒêØ„é¢ ß ¿•NŸoâéß. Ó•âéß ¦·Ÿà‡Ys ·„½t«ß ½•Ó«ß
Òë·„ä¢Ìó ¯ŸÅßéß RéßCHâ ¿‚Åßéßz ¶„îÇ‹ ¯öØ„êØßéß. â·„úä ÌŸÜßéß ·„Yt¢¿„¶í„ ¢ß ÇŸ ¿•NŸoâéß. ³·„ ½•é½ß é¸ß® ¢ß Ìó
Ø„éßéß΋r¢Üó ºÌ„éßÜœ`â ú½ß¸ÁÜßâéß ¥R ·„Hà‡Øßéß. ¦ Ó•âéß Ó߸êÄéßxËŽn ·„½ß«t½•Ø„éß»‡ ¿„¢ú΋éßÇ‹éß ú½ß¸·Ÿ
Òéß@ Òë·„ä¢ RéßCHâ ¿‚Åßzâéß ÕßÜ߽߸Èf¢Îˆ. Εà‡Üß K¢¿„Ç‹éß.
8 ¦·Ÿà„¢Üó ½‚éßÈðÓß ÁóxÌ„éßÜßZs Zï½ß` ½‚Üßéß»„éßâéß
ÒéßÏ‹x ¦ Òéß@ Òë·„ä¢ Ø‚éßéß·„a ZÇ‹Üó ¦ ¿‚Åßéßz YÒ
Óß«¢¿ŸØßéß. ú½ß¸Ó߸È¢¿„¶„íߢǟ ¿•NŸoâéß. Z Εà„Òéߢ̄Ń Ó•âéß
18''·ŸÒ…â ¨P½ß¸†j, °Î‚âéßÜó Yâéßs ° ¿‚ÅßéßjÌó T·„ÅŽÒéßØ„éߢ ¿•NŸoâéß.
9''Yâéßs ÓŸà„⢠¿•Ø„éßŃY·Ž Z QéßΈ·Ž Ó•âéß
¯öÜßfâéß? ¦ ¿‚ÅZzß s ï½ßÎQq‹ , ÕßHá¸Òk éßØéß âß Q. °Î‚âéß
ÜóY ¿‚ÅßzÌó ¯ŸÅßéß ZÒ… ¥ÏóÜó·ŸY·Ž ¯öÌŸÒ…. à„úÌ„éßÒ…âéß XÓ߸éß·òY ÒSfâÅßéßz Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òY ¥Ó•·„
RΕLØ„éßéßÜßÌóâé* Ø„éßéß΋r¢Üó ÒéßÄˎ¢Sâ ½ŸÃˆ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß Î‹éߣ¹ßÒéßéß¹ßéßÜœñ, Ì„Üß·Žÿ¢Î‹éßÜû̟Äéß. Z
Ìóâéß ·„HÓß« ZÒ… ÒéßëÌ„éßxNŸpâ¢Üó ½ß¸Ç›Ò…¢ÅƒÒ…. ½‚Äéß»„Y Εà‡Üßéß ¶„îÇŸ ·„ÜßÒįŸÅßéß ¿‚¢Î‹éßÌŸØßéß.
10Z Rá¸ Ø „ é ß ¢ Üó ¿ŸÜƒ Òéß ¢ Έ ¦à„ f Ä x ¯öØ• é ß Ü ƒ
''½®ß¸Ãó¶„íß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y ú½ß¸ÁÜߢ΋È·• §Îˆ Ó߸¢Õ®„R
¿•NŸoâéß. Ó•âéß ÓŸ ·„WYo ½ŸÃˆ Òéßé¢ß ΋éß Ã„•Jß ½ß¢« ¿„ÇŸY·Ž
RΕLØ„éßéßÜßéß ¥·ä„ßÜß Ó߸éßâsW Ó߸¢NŸaĢܕY ÁâéßÜßéß. Òéßéßâéßð½ß ½ŸÃˆ ßEÜßéß Z Rá¸Ø„éߢÜó R½ß¸Ã‰Ì„¢»‡
963 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 32:11-30
22-23''¥á¸ê~Äéß, ΟY Ó߸Ä| ïÓß`âxÒéßéß ÒéßëÌ„éßx
Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Äéß. ZÒ… ½ß¸Ì„⽂éßñâ ÃóEâ ú½ß¸W·„äË¢
ßEÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó ·„¢½ß«¢S ¯ö̟Äéß. ú½ß¸X ßF Üó·„¢Üó ©ÓŸsØßéß. ½ŸÃˆ Ó߸ÒêÏ‹éßÜßéß ¥Ç‹éß»„éßâ ¦
Ì„âÕ®„ú΋̄ ·òĶ„íß Õ®„Ø„é߽߸Nj̟Njéß."" Ģϋÿ ¢Üó ©ÓŸsØßéß. ¥á¸ê~à „éß ïÓß`Y ¶„íßÜߢ̟
11ΟY·Ž Ì„Câ ·ŸÃ„Ë¢ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 Ø„éßéß΋r¢Üó ºÌ„éßÜßØ„êxÄéß. ¥á¸ê~Äéß ïÓß`âx¢ ΟY
§ß܃ Ì‚HØ„éßÁ•Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß: ''ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸE Ø‚éßéß·„a Ó߸Òêψ ¿„éßÅßêj ÒéßêC¢Îˆ. ÕßW·Ž ©âs½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß
·„Wo Zï½ß` Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. 12Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó Z ú½ßÁ¸ Üßâéß ú½ßÁ¸ Üßâéß Õ®Ø „ é„ ïß ½ßŃjÃé„ .ß ·ŸY ½ŸÃ„¢ÌŸ §½ßt¸ éßÇé‹ ß ú½ßภ‡¢
¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž Ó•âéß ¦ ïÓß`Y¶„íßÜßâé RYØ‚êCNŸoâéß. Ì„¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß.
24''°ÜƒÒéßéß ¥·„aÇ‹ ©âsΈ. ΟY ïÓß`âxÒéߢ̟
¥Ys Εà‡ÜßÜó ¥W Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ Î•à„¢ âéߢǛ ¦
ïÓß`Y¶„íßÜßéß ÒNŸoÄéß. ¨P½ß¸…j ¥Wà„Ø„é߽߸Ǖ ÒÓ߸éßoÒ…Üß ÎŸY Ó߸Òêψ ¿„éßÅßêj ©¢Îˆ. ½ŸÃ„¢ÌŸ Ø„éßéß΋r¢Üó
YsÅŽZ ½ŸÃ„éß Ï‹|¢Óߢ¸ ¿•NŸoÃé„ .ß ¨P½ß…¸ j ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸà„⢠¿„Y¯öØ„êÄéß. ¦ RΕLØ„éßéßÜßéß Õ®„êRéßÜó·Ž ÜóÌ„éß»‡
¿•Ø„éßÕßNj̟Äéß. 13¨P½ß¸…j âΉ XßÜßÜó ¥Ó•·„½‚éßñâ ¯öØ„êÄéß. ÕßW·Ž ©âs½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁÜßâéß Õ®„Ø„éß
Á¢Ì„éÒß …ÜßéÓß ŸsØßé.ß ¦ Á¢Ì„éÒß …ÜßYsÅŽZ ¶„îÇ‹ Ó•âéß ï½ßŃjÄéß. ½ŸÃˆ ¥ÒÒêÓŸYs ½ŸÃ„éß ¯ŸÌŸÝƒY·Ž Ì„Òéß
ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß! ú½ß¸ÁH·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ Ì„Òéß ·ŸÝ„zÌó ÌóÓ• XÓ߸éß·òY ¯öØ„êÄéß. 25°ÜƒÒéßé߶„íß, Ø„éßéß΋r¢Üó
ZÅŽY ÒéßéßÈ·Ž¿•Ø„éßÄéß. ¦Ò…Üß CÅßjÜßéß §·„ ¯¢Ì„ ¿„Y¯öØßéßâ ïÓß`Y¶„íßÜߢ΋È·• ½ŸÃ„éß ½ß¸Ç‹·„ °ÃŸtÅßéß
ÒêúÌ„¢ ZÅŽY ÒéßéÃß ·ˆ Ž ¿•Øé„ Òß …. 14¦ RÏ‹¢»‡ ¨P½ß…¸ j ¿•à‡Ã„éß. °ÜƒÒéßéß ïÓß`âxÒéߢ̟ ΟY Ó߸Òêψ ¿„éßÅßêj
ZÅŽY Ó•âéß à‡¢Ì„½Ã¸ß é„ fß ÌŸâéß. ½ŸÃˆ â΋éÜß éß ß ú½ßภ‡¢Ì„¢»‡ ¿•Ãˆ¢Îˆ. ¦ RΕLØ„éßéßÜߢ΋Äê Ø„éßéß΋r¢Üó ºÌ„éßÜß
ú½ßÒ¸ U¢¿•Üƒ ¿•NŸoâéß. ¥R âêÓ‚ÒÜœ Òéßë΋éÒß …»‡ ÁƒÜßéß Ø„êxÄéß. ½ŸÃ„éß OR¢S ©âs½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁÜßâéß
½ŸÃ„éÌß ŸØßé.ß "" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ Rá¸Øê „ Üßéß Õ®„Ø„éßï½ßŃjÄéß. ·ŸY ½ŸÃˆ ¥ÒÒêÓŸYs ½ŸÃ„éß Ì„ÒéßÌó
¿‚¯ŸtÇ‹éß. 15''Ó•âéß ¨P½ß¸…j Εà‡Ys °Qéßß Ü•¶„í¢ÇŸ ¯ŸÌŸÝƒY·Ž XÓßé¸ ·ß òY ¯öØ„êÄé.ß ¿„Y¯öØßéâß ½ŸÃ„¢Î‹
¿•NŸoâéß. ¦ ßÁx¢ Ó߸ÒéßNŸoYs ·óÜótÌ„éߢΈ. ¨P ÈÌó¯ŸÅßéß ½ŸÃ„éß ©¢¿„ÕßÇŸmÄéß.
26''½‚éßïᶄíß, Ì„éßÕƒÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÅŽ ïÓß`ÓŸxÜßéß
½ß¸…jÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜߢ΋ÈZ Ó•âéß K·ŽäNŸoâéß.
¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó•ß Ø‚éßÈ꽟âY, ú½ß¸Õ®„éßÒ…âY ½ŸÃ„éß ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsØßéß. ½ŸÅŽ Ó߸ÒêÏ‹éßÜßéß ½ŸÅŽ¿„éßÅßêj
»„éßÈoNŸoÄéß! ©ÓŸsØßéß. RΕLØ„éßéßÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß.
16''¨P½ß¸…j ·òĶ„íß ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÇ• ³·„ RMŸÎ‹ DW·„ ½ŸÃ„éß OR¢S ©âs Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁÜßâéß
§Îˆ. §Ì„Ä Εà‡Üß ¶„íßÒê^ÃoÜßéß (⻄ßÜßéß) ¨P½ß¸…jâéß Õ®„Ø„éßï½ßŃjÄéß. 27·ŸY °ÓŸÇó ¿„Y¯öØßéß⠽߸ßú·„Òé
»„êÈf ¨ R܃½ß¸ DÌ„¢ ¯ŸÇ‹ÌŸÃ„é.ß ¨P½ß…¸ âj éß »„éÃß ¢ˆ S, ßà‡ÜßéßÜß ½ß¸·„aâ ½ŸÃˆ½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸Ç‹éß·òY ©ÓŸsÄéß! ½ŸÃ„éß
ΟY ú½ß¸ÁÜß »„éßÈ¢S ½ŸÃ„éß Î‰YY R܃½ß¸ DÌ„¢»‡ Ì„Òéß Ø„éßéßΟrØ„éßéßÏŸÜßÌó Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÄéß. ½ŸÃˆ
¦Üß½N«ß ŸoÃé„ .ß "" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦ Rá¸Øê „ Üßéß ·„Ì„éßoÜßéß ½ŸÃˆ Ì„ÜßÜß ·Ž¢Î‹ ©¢¿„ÕßÇ‹ÌŸØßéß. ·ŸY ½ŸÃˆ
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¯Ÿ¯ŸÜßéß ÒêúÌ„¢ ½ŸÃˆ ¯Òéßéß·„Üß Qéß΋ ©ÓŸsØßéß.
¨P½ß¸…j ÓŸà„âÒéßÒÕóÒÅߢ ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÃ„éß OR¢S Ò…âs ·ŸÜߢÜó ½ŸÃ„éß
17Î•à„¢ âéߢǛ ½‚Ý„z»òÅßjÕßǛ⠽߸ӂs¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€ ú½ß¸ÁÜßâéß Õ®„Ø„éßï½ßŃjÄéß.
28''¨P½ß¸†j, ZÒ… ¶„îÇŸ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÒ….
Ä¢Üó, ¥Î• Ó‚ÜßÜó ½ß¸ÎˆÙâÒ ÃóEâ Ø‚éßÈ꽟
½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: Ó߸éßâsW Ó߸¢NŸaÄ¢ Ü•Y RΕLØ„éßéßÜßéß Yâéßs ½ß¸Ç‹éß
18''⼅¸ß úÌ„éÇ ·óՂNj̟Äéß. Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„Y¯öØßéß⠧̄Ä ïÓß`Y¶„íß
ß Ÿ, ¨P½ß…¸ j ú½ßÁ¸ Üß ·òÄ¶í„ ß RÜß½¢«ß ¿„é.ß
¨P½ß¸…jâéß, §Ì„Ä ÕßÜß½‚éßñâ Εà‡Üß ¶„íßÒê^ÃoÜßâéß ÜßÌó ¯ŸÅßéß ZÒ… ¶„îÇŸ ©¢ÅƒÒ….
29''¯ÎóÒéß é ß ¶„ î ÇŸ ¥·„ a Ç‹ ©ÓŸsÇ‹ é ß . ¥Ì„ Y
ÓßÒ¸ êψ·Ž âÇ›½¢«ß ¿„é.ß ¯ŸÌŸÝƒY·Ž ¿•Ã∠§Ì„Ä ÁâéßÜÌß ó
©¢Ç‹ÅƒY·Ž ½ŸÃˆY ¥ÏóÜó·ŸY·Ž âÇ›½ß«¢¿„éß. ßEÜßé,ß §Ì„Ä ÓŸØ„é¶ß í„ Üß éß ß ¥Ì„YÌó ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÄé.ß
19''¨P½ß† ½ŸÃ„éß à„êÄéßÜœ`â ïÓß`Y¶„íßÜßéß ¶„îÇŸ. ¥ØßéßÓŸ ½ŸÃ„éß
¸ j ZÒ… §Ì„Ãé„ Üß Òœ È·¢„ ^Åâß éß »ò½ßt¸ ΟYR
·ŸÎ‹éß! ÒéßëÌ„éßx NŸpÓŸY·Ž ½‚Ý„éßz! ½‚Jz, ¥·„aÇ‹ ¥âx Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó ¿„Y¯öØßéâß RΕLØ„ééß Üß Ì ß ó„ ½ßǸ Ò› …ÓŸsÄé.ß
ÁâéßÜßÌó ½ß¸Ç›Ò…¢Ç‹éß. ½ŸÃ„¢ÌŸ ¥·„aÇ‹ ½ß¸ÃŸØßéß ½ŸÃˆÌó ½ß¸Ç›Ò…ÓŸsÄéß. Õƒ»‡
20''Ø„ééß Î ÜóÌ‚ñâ Ģϋÿ¢Üó ú½ßÁ¸ ÜßÌó ½ŸÃ„éß ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÄé.ß
ß ¢r‹ Üó ºÌ„éÜß â`œ ½ŸÃ„¢Î‹ÃÌ ˆ ó ·„HÓß« ©¢Ç‹
30''©Ì„oÃ„Î•à„ ÃŸEÜߢ̟ ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÄé! Ó߬Îó
ŃY·Ž ¨P½ß¸…j ½‚Ý„éßÌ„éߢΈ. à„úÌ„éßÒ… ¦½‚éßâéß, ¦½‚éß
ÁâéßÜßâéß Î‹êÄ¢»‡ ܃C ½ß¸Ç‹½•Óß«ÓŸÇ‹éß. âé߶„íß ¿‚¢Îˆâ ïÓß`Y¶„íßÜߢ̟ ¥·„aÇ‹ ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆ
21''ÕßÜßҢ̄éßÜßéß, ½ß¸ÃŸú·„Òéßà‡ÜßéßÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó ÕßÜߢ ú½ß¸ÁÜßâéß Õ®„Ø„éßï½ßÅŽj¢Îˆ. ·ŸY ½ŸÃ„éß §Õßu¢Îˆ
¿„¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß. ¦ ½ß¸ÃŸØßéß ½ŸÃ„¢ÌŸ ÒéßëÌ„éßx Ó߸p܃Y·Ž ½ß¸ÇŸmÄéß. ¦ RΕLØ„éßéßÜßéß ¶„îÇŸ Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„Y
ΈC ½‚݃zÃé„ .ß ¦ ú½ßθ •à¢„ âéߢǛ ¿„Y¯ôØßéâß Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¯öØßéß⠧̄ÄéßÜßÌó ½ß¸¢Ç‹éß·òY ©ÓŸsÄéß. ½ŸÃˆÌó
¨P½ß…¸ Ì j óâéß, ΟY Óß@ ¸ Ø„é¶ß í„ Üß Ì ß óâéß ÒêŃzÇÌ ‹ ŸÃ„éß ¯ŸÅßéß Ì„Òéß ¥ÒÒêÓŸYs ¶„îÇŸ ¯ŸÌŸÝƒY·Ž XÓßé¸ ·ß òY
½ŸÃ„éß ¶„îÇ‹ Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß¸ÕßNj̟Äéß. ¯öØ„êÄéß.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 32:31-33:15 964
31''ÒéßëÌ„éßx Üó·„¢Üó·Ž ¯öØßéßâ ú½ß¸ÁÜßâéß ½®ß¸Ãó ¯öÌ• Ì„â ¯Ÿ¯ŸÜ߶„í ½®ß¸HÌ„¢»‡ ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß.
¿„êNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß, ¥Ì„YÌó ©âs ¥Ì„Y Òéßâéßá¸éßx ·ŸZ ZÒ… Z ú¯ŸËŸYs ·Ÿ¯ŸÇ‹é߶„íߢŃ҅.
Üߢ΋Ãê „ ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ªÃ„Åß ¿‚¢Î‹éÌ
ß ŸÃ„é.ß ¥Ò…âéß, ½®Ã¸ß ó
ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y Ó߸Ä| ïÓß`âx¢ Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß¸ ú½ß¸Áƒ ÓŸà„ÓŸYs ¿„êÇ‹Åߢ Ε҅Y·Ž §á¸j¢·ŸÎ‹éß
10
ÕßNj̟Äéß."" ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ''·ŸÒ…â âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÓŸ ̄Ľ߸…â §úà‡Ø•éßÜßéß
¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ò¢à„¢ ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß, '½•éßÒéßéß
32''½®Ã ¸ß ó OR¢S ©âs ·ŸÜߢÜó ¥Ì„â¢_Åß ú½ßÁ¸ Üßéß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Òéßéß. ϋßwYs ¥Wú·„Réߢ¿ŸÒéßéß. Òê
Õ®Ø
„ é„ ½ß Ç¸ß •Üƒ Ó•âéß ¿•à‡âéß. ·ŸY §½ßt¸ éßÇÌ
‹ Ç„ é‹ ß RΕLØ„ééß ß ¯Ÿ¯ŸÜßéß Õ®„È¢½ß¸ÃŸYR. ¦ ¯Ÿ¯ŸÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ½•éßÒéßéß
ÜßÌó ½ßǸ › ©¢ÅƒÇ‹é.ß ½®Ã¸ß ó, ¥Ì„Y ïÓßâ` x¢ Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó ¶„íßJz¯öÌ„éßÓŸsÒéßéß. ½•éßÒéßéß OR¢¿ŸÜߢ_Åß °Réß
¿„Y¯öØßéß⠧̄Ä ïÓß`Y¶„íßÜßÌó¯ŸÅßéß ½ß¸Ç›Ò…¢ÅƒÃ„éß."" ¿•Ø„êH?" ¥Y ¥Ç‹éß»„Ò¿„éßf.
11''ZÒ… ½ŸÃˆÌó §ß܃ ¿‚¯ŸtH, 'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¦ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿‚ð½ßtΕÒéߢŠ_ ,ß ÓŸ OÒ¢ ÌóÇ‹é»ß ‡ ú½ßÁ¸ Üßéß
§úà‡Ø•éßÜßé߶„íß ·ŸÒH½ŸY»‡ Ε҅Njéß Ø‚éßÈÁ•aÜßéßâéß ¿„Y¯öÌ„ê ©¢_Åß ¿„êÇ‹Åߢ ÓŸ¶„íß §á¸jÒéßéߢNj΋Y
¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éßÅß¢ß Qéß¶í„ ß ÒêÅß §Óßé¸ Óoß Ÿsâéß. ΋éáß é¸ Üjß éß ß ¿„Y¯öÒÅߢ ¶„îÇŸ

33 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ.


¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Z
ú½ß¸ÁÜßÌó ÒêŃzÇ‹éß. ½ŸÃˆ·Ž ¨ Ä·„¢»‡ ¿‚½ß¸téß, '¨
ÓŸ¶„íß §á¸j¢Ü•Y½ß¸Y. ½ŸÃ„éß ¿„Y¯ö½ŸÜßY Ó•âéß ·óÄâéß.
¦ ΋éßá¸j ÁâéßÜߢ̟ ÓŸ Ò΋q¶„íß WÈC ß½ŸÜßÓ• Ó•âéß
·óÄé߶„íߢŃâéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ORÌŸÜßâéß ÒêÄéßf·òY
Î•à„¢ QéßΈ·Ž Ó•âéß à„úÌ„éß ïÓß`ÓŸxÜßâéß Ã„½ß«t¢¿„Ò¿„éßf. YÁ¢»‡ OR¢¿ŸÜßY Ó•âéß ·óÄé¶ß í„ ¢ß ÅßéÓß Ÿsâéß! ¥¢Î‹éß
¥Îˆ ÁÈCâ½ßt¸ éßÇé‹ ß ú½ßÁ¸ Üßéß ³·„YY ·ŸÒH½ŸY»‡ ¯¢½ß·« „ ÒÜßz ÓŸ Ò΋q¶„íß WÈC ĢǛ! ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ
¿•NŸoÃé„ .ß 3¨ ·ŸÒH½ŸÇ‹éß à„úÌ„éïß ÓßÓ` ŸxÜßéß ÃŸÒÅߢ ¿„êS Òêâ¢Ç›! ´ §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢LØ„éßéß܃ß, Qéß^â΋é߶„íß
ÕßêÄ ªÎˆ ú½ß¸ÁÜßâéß È¿„fÈNŸoÇ‹éß. 4ú½ß¸ÁÜßéß ¦ ÒéßÄˎ¢¿ŸH?"
12''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Z ú½ß¸ÁÜ߶„íß §ß܃ ¿‚½ß¸téß, '³·„
È¿„fÈ·„âéß RY ¶„îÇŸ Áƒú»„Ì„o ½ß¸Ç‹·„¯öÌ• à„úÌ„éßÒ…
ÒSf ½ŸÃˆY ÕߢΉÜßéß»‡ ½ß¸Åßéßj¶„í¯öÌŸÇ‹éß. ¥ÅßéßҢŎ Òé¢S Òx·Žo ΋éáß é¸ Çjß ‚` ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßÇÌ
› •,
Òx·Žo Ì„â ÒéßÄ˟Y·Ž Ì„Ó• ՃϋéßxÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß. 5¥Ì„Ç‹éß ¥Ì„Ç‹éß »„Ì„¢Üó ¿•Óß«â ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¥Ì„YY Ä·Žä¢¿„
Õƒ·Ÿ RÓŸsÇ‹éß. ¥ØßéßÓŸ ¥Ì„Ç‹éß È¿„fÈ·„âéß Üœ·„a Ü•Ò…. ¦ ¿‚Ç‹m Òx·Žo ¿‚Ç‹éßâéߢǛ ½ß¸ÃˆÒÄoâ ¿‚¢Îˆ ÒéߢS
¿•Ø„éßܕ΋éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥Ì„Y ¿ŸÒ…¶„íß ¥Ì„YÓ• Y¢Îˆ¢ ½ŸÇ‚` Óß̸ ŸaßxÜßéß ¿•ðÓß,o »„Ì¢„ Üó ¥Ì„Çé‹ ß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ½ß½¸ …¸ß
¿ŸH. ¦ È¿„fÈ·„âéß »„âéß·„ ¥Ì„Ç‹éß Üß·„äx ï½ßÅŽj ½ß¸âéßÜßéß ¥Ì„YY ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÜ•Ò…. ·ŸÒ…â ³·„a
©¢_Åß ¥Ì„Çé‹ ß Ì„â ú¯ŸËŸYs ·Ÿ¯ŸÇ‹éß ·ò⻄H»•½ŸÇ‹é.ß Rá¸Ø„éߢ »„éßÄéßoï½ßÅßéßj·ó. ³·„ ÒéߢS Òx·Žo ΋éßßwÄéßcÇ‚`
6'''³·„½•Ý„ ·ŸÒH½ŸÇ‹éß à„úÌ„éïß ÓßY ` ¶„íÜß éß ß ÃŸÒÅߢ »„Òéß ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Çß ¢‹ ½‚ééß Îß Ü‹ éß ïß ½ßÇÌ› • ¥Ì„Çé‹ ß »„Ì¢„ Üó ¿•Óâ«ß
Y¢S ¶„îÇŸ ÕßêÄ ªÎ‹·¯„ öÒ¿„éfß . ¥â»‡ ·ŸÒH½ŸÇ‹éß ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ¥Ì„YY Ä·Žä¢¿„Ü•Ò…."
13''³·„ ÒéߢS ÒéßYá«·Ž ¥Ì„Ç‹éß ORNŸoÇ‹Y Ó•âéß
ú½ß¸ÁÜßâéß È¿„fÈ¢¿„ܕ΋âsÒêÅß. ¥½ß¸téßÇ‹éß à„úÌ„éßÒ…
½ŸÃˆY ½ß¸Åßéßj·òY ÕߢΉÜßéß»‡ XÓ߸é߶„í߯öÌŸÇ‹éß. Ì„â ¿‚½t¸ß Ò¿„éfß . ̄Ο|ß ¦ ÒéߢS ÒéßYá« Ì„âéß ½ß† ¸ Ä|¢
¯Ÿ½ß¸¢ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ³·„ Òx·Žo ½ß¸ÅßéßjÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¥ØßéßÓŸ ¿•Óß«â Ó߸̟aßxÜßéß ¥Ì„YY Ä·Žä¢¿„»„ÜßÒY ¥âéß
·ŸÒH½ŸÇ‹éß ¦ ÒéßYá« ¿ŸÒ…¶„íß ÕƒÏ‹éßxÇ‚ñÒ…ÓŸsÇ‹éß." ·óÒÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅßjÒ¿„éßf. ¦ Ä·„½‚éßñâ Õ®ƒÒâÌó
7'''⼅¸ß úÌ„éÇ
ß Ÿ, §½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•âéß §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à‡Y·Ž ¥Ì„Ç‹éß ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ¯ŸÜßtÇ‹Ò¿„éßf.
Yâéßs ·ŸÒH½ŸY»‡ YØ„éßRéßÓ߸éßoÓŸsâéß. ZÒ… ÓŸ ÓóÅŽ ·ŸY »„Ì„¢Üó ¥Ì„Ç‹éß ¿•Óß«â ÒéߢS ½ß¸âéßÜßâéß Ó•âéß
âéߢǛ ³·„ ÒÄoÒê⢠R¢_Åß, ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ú½ß¸ÁÜßâéß »„éßÄéßo ï½ßÅßéßj·óâéß! ÌŸâéß ¿•Ø„éß ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅŽjâ ¯Ÿ½ß¸
È¿„fÈ¢¿ŸH. ·ŸÃŸxÜß ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß.
8'¨ ΋éßá¸j Òx·Žo ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß" ¥Y Ó•âéß Z¶„íß 14''ܕΟ, ³·„ ΋éÃ ß ŸwÄéYcß Ìó ¥Ì„Çé‹ ß ¿„Sf¯öÌŸÇ‹Y
¿‚½ß¸tÒ¿„éßf. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ZÒ… ½‚Jz ¥Ì„YY Ó•âéß ¿‚½ß¸tÒ¿„éßf. ¥ØßéßÌ• ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ORÌŸYs
È¿„fÈ¢¿ŸH. ZÒ… ½‚Jz ¦ ΋éáß j¸ Òx·ŽYo È¿„fÈ¢¿„·,„ ÒêÄéßf·óÒ¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY,
Ì„â ORÌ„ RÏŸÓŸYs ÒêÄéßf·óÒéßY ¿‚½ß¸t·„¯öÌ• Ó߸ӟwßcYs ¥ÒÜߢ[¢¿„Ò¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß ÒéߢS½ŸÇ‚`
Ì„â ¯Ÿ½ß¸ ½®ß¸Üߢ»‡ ¥Ì„Ç‹éß ¿„Y¯öÌŸÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„Y ÓŸxØ„éßLHß ·ŸÒ¿„éßf. 15¥Ì„Ç‹éß ¥½ß¸téßHSfâ½ß¸téßÇ‹éß
¿ŸÒ…¶„íß Ó•âéß Yâéßs ՃϋéßxËŽn ¿•NŸoâéß. ÌŸâéß ¶„íß΋éßÒï½ßÅßéßj¶„íßâs ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß WÈC §Sf
9³·„ ½•Ý„ Z½Ÿ ΋éá ß Òj¸ x·ŽYo Ì„â ΋éÃß ŸwĽc …¸ß ORÌŸYs ½•Ø„éßÒ¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß Îò¢CH¢Sâ ÒÓ߸éßoÒ…Ü߶„íß Ì„Câ
ÒêÄéßf·òY, ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÅߢ ÒêâÒéßY ¿‚½ß«t ½ß¸Ãˆ@Ä¢ ¿‚Hz¢¿„Ò¿„éßf. O½ŸYs §¿•f ·„ÅßjÇ‹Üßâéß
ÓŸÒâéß·ó, ¥ØßéÓß Ÿ ¦ Òx·Žo ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•Øé„ Å ß ¢ß Òêâ·„ ¥Ì„Ç‹éß ¥âéßÓ߸È¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅßjÒ¿„éßf. ¥Ì„Ç‹éß
965 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 33:16-34:2
¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêâÒ¿„éßf. ¥½ß¸téßÇŸ Òx·Žo ½ŸY Õ®ƒÃ„xÌó Òx[׿„È¢S ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•NŸoÇ‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz
¹ßSfÌ„¢»‡ ORNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÒéßÄˎ¢¿„Ç‹éß. 16¥Ì„Ç‹éß QéßÄéß ¨ ßÁƒxYs ¯ô¢Î‹Ü•Ã„éß!"
27'''ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éß
»„Ì„¢Üó ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßâéß Ó•âéß »„éßÄéßo ï½ßÅßj·óâéß.
¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¥Ì„Ç›½ß¸téßÇ‹éß ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÇ‚` ÒéߢS ÓŸsÇ‹Y ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß, ''K͈Üß½‚éßñâ
ÒéßYá« ¥Ø„êxÇ‹éß »„âéß·„. ¥¢Î‹éß¿• ¥Ì„Ç‹éß ORNŸoÇ‹éß! ¦ ⻄ßÜßÜó YÒÓß«Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ·„Wo¿•Ì„ ¿„Y
17''·ŸY Z ú½ß¸ÁÜßéß, '¥Îˆ ÓŸxØ„éߢ ·ŸÎ‹éß! Òê ¯ö̟ÄY ÓŸ ú¯ŸËÒéßéß Qéß΋ ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Óß« Ó•âéß
ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¥Üƒ Ò…¢Ç‹ÁƒÜßÇ‹éß!" ¥Y ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¯Ò^ÃñÓŸ ÕßØ„éßÅß
¥¢ÅƒÃ„éß. ¯ô܃ÜßÜóY·Ž ½‚JÌ• Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ½ŸÃˆY ¿„¢½ß« WY
''·ŸY ½Ÿ_à YÁƒY·Ž ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÜßéß ·Ÿ·„¯öÌ•! ½•ðÓß܃ ¿•NŸoâéß. ·óÅßÜßÜóâéß, »„éߺÜßÜóâéß ú½ß¸ÁÜßéß
ÒêÄÒÜßÓß«â Òéßâéßá¸éßxÜßéß ½Ÿ_Ã! 18³·„ ÒéߢS Òx·Žo ΟCÒ…¢_Åß ½ŸÃ„éß Ãó»‡ÜÌó ¿„Y¯ö̟Äéß. 28Εà‡Ys
Ó߸̟aßxÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ÒêY½•Óß« ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•ðÓßo, ¥Ì„Y Yßwâéßá¸x¢»‡, ¯ÇŸÃˆ»‡ Òê_ÃfNŸoâéß. ½•ÅŽY ¿„êÓ߸éß
¯Ÿ½ß¸ ½®H¸ß Ì„¢»‡ ¥Ì„Çé‹ ß ¿„Y¯öÌŸÇ‹é.ß 19³·„ ΋éÃß ŸwÄéÇcß é‹ ß ·òY ¦ Î•à„¢ »„Ä|½ß¸Ç‹éßÌ„ê Ò…¢Îó ¦ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâ
¿‚Çé‹ ß ½ß⸠éßÜéß ß ¿•Øé„ Å
ß ¢ß ÒêY, ÓŸxØ„éÒß Ã„âo éßÇ‚` ÒéߢS YsÅŽZ ¥Îˆ ·óÜótÌ„éߢΈ. §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß
ORÌŸYs ú¯ŸÃ„¢[×ðÓßo ¥Ì„Ç‹éß ORNŸoÇ‹éß! 20¥ØßéßÓŸ à„êâx¢»‡ Ì„Ø„êÄ̟҅Øßéß. ¦ ú½ß¸Î•à„¢ »„éߢǟ
Ó•âéß ÓŸxØ„éߢ»‡ Ü•âY QéßĢŃÄéß. ·ŸY Ó•âéß Qé߶„íß ¯Ò|Ã„ê ½ßØ ¸ é„ Yß ¢¿„Ãé„ .ß 29¦ ú½ßÁ¸ Üßéß ¯Óós Õ®Ø
„ é„ ¢ß ·„
YÁ¢ ¿‚½ß¸téß¿„éßÓŸsâéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òê, ú½ß¸W Ľ‚éßñ⠽߸âéßÜßéß ¿•à‡Ã„éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¦ Εà‡Ys à„êâx
³·„aÇ‹ê ÌŸâéß ¿•Ó߫⠽߸âéßÜâéßß ÕßÅŽj XÄéßt ½‚éßñ⠯ǟÈ܃ Ó•âéß ÒêÈf½•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß
¯ô¢Î‹éßÌŸÇ‹éß!"" Ø‚éßÈ꽟âY ¨ ú½ß¸ÁÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."
30
Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß Òà„½ß¸Ã„éßf·òâÕßÇ›¢Îˆ ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, §½ß¸téßÇ‹éß Z Rá¸Ø„éߢÜó ZÒ…
21 ¥Îˆ ¿‚Ä·Ž ·òY¯öÕßǛ⠽߸ӂs¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€ ³·„ ÒêÅß ¿‚¯ŸtH. Z ú½ß¸ÁÜßéß »óÇ‹Ü߶„íß ¦âéß·òY,
Ä¢Üó ½ß¸Î‹Ò Ó‚Üß (ÁâÒÈß) ±Î‹ÒÃóE. ¦ ÃóEâ ½Ÿ·ŽÝ„zÜó YÜßÕßÇ› Yâéßs »„éßÈ¢S ÒêŃzÇ‹é߶„íߢŃÄéß.
³·„ Òx·Žo Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ ÓŸ Ò΋q¶„íß Ò¿ŸfÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ³·„ÈÌó ³·„Äéß, 'ĢǛ, Ø‚éßÈ꽟 °Réß ¿‚½ß¸…
¥Ì„Ç‹·„aÇ‹ Ø„éßéß΋r¢ âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„é߶„íßY Ò¿ŸfÇ‹éß. Ì„éßÓŸsÇó R¢ÎŸ¢" ¥Y ¿‚½ß¸té߶„íߢŃÄéß. 31·ŸÒ…â
¥Ì„Ç‹éß, ''¦ ⻄Ä¢ (Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß) Òà„½ß¸Ã„éßf·ó ½ŸÃ„éß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÒÜœ ZÒ΋q¶„íß ÒNŸoÄéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜÒÜœ
ÕßÇ›¢Îˆ!"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ½ŸÃ„éß Z Òéßéߢ΋éß ¶„îÄéßf¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß Z ÒêÅßÜßéß
22¦ ÒéßY᫠ßÒÇŸY·Ž Òéßéߢ΋éß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ÓŸ R¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY ZÒ… ¿‚½ß«tâΈ ÒêúÌ„¢ ½ŸÃ„éß ¦¿„È¢
Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo ÓŸ QéßΈ·Ž ÒSf¢Îˆ. ÓŸ¶„íß ÒêŃzÇ• ¿„Äéß. ½ŸÃ„éß °Îˆ ÒéߢS΋âé߶„íߢ_Åß ÎŸYÓ• ¿•NŸoÄéß.
à„·Žo Ü•¶„íߢǟ Ε҅Njéß ¿•à‡Ç‹éß. ¦ Òx·Žo ÓŸ Ò΋q¶„íß ½ŸÃ„éß ú½ßÁ¸ Üßâéß ½‚êÓßC¸ ¢S ¥Ïˆ·„ Ï‹âҢ̄éÜß éß ß ·Ÿ½ŸÜßY
Ò¿•f Ó߸ÒéßØ„êY·Ž Ø‚éßÈ꽟 ÓŸ ÓóÄéß Ì‚Ã„½ß«¢S, ·óÄé߶„íߢŃÄéß."
Ó•âéß ÒêŃzǕ܃»„éß ¿•à‡Ç‹éß. 23¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟
32
½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ. ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''½ŸÃˆ·Ž ZÒ… _·ÒÜߢ úð½ßÒéß DÌŸÜßéß ¯ŸÇ• ³·„
24''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¯ŸÇ‹é߽߸Ǜ⠧úà‡Ø•éßÜßéß â»„ÃŸÜßÜó »‡Ø„é¶ß í„ Çß R› ÒêúÌ„½•é.ß Z¶„íß ÒéßÏé‹ Ãß ½„ ‚éñß â ·„¢Æ„¢ß ©¢Îˆ.
·ò¢Î‹Ã„éß §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß YÒÓß«Ó߸éßoÓŸsÄéß. ½ŸÃ„éß ZÒ… Nô¢½ß¸…»‡ ½ŸÎ‹x¢ ½ŸØßéßNŸoÒ…. Z ÒêÅßÜßéß ½ŸÃ„éß
§Üƒ ¥¢ÅßéßÓŸsÄéß, '¥úÕƒ@Òéßéß ³·„aÇ• ³·„aÇ‹éß. R¢ÅƒÃ„éß »‡Y, ½ŸÅŽY ¦¿„È¢¿„Äéß. 33¥ØßéßÓŸ ZÒ…
¥ØßéßÓŸ Ε҅Njéß ¥Ì„Y·Ž ¨ Εà‡âs¢Ì„ÅŽZ §Sf ¯ŸÇ• Rá¸Ø„êÜßéß Ì„½ß¸t·„ ÁÈC XÄéßÌŸØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß
ÓŸÇ‹éß. §½ß¸téßÇ‹éß ½•éßÒéßéß ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜß ú½ß¸ÁÜßéß Ì„ÒéßÜó YÁ¢»‡ ³·„ ú½ß¸Ò·„o YÒÓß«¢¿ŸÇ‹Y
ÒéßØ„êxÒéßéß. ·ŸÒ…â ¨ Î•à„¢ ¹ßSfÌ„¢»‡ Ò궄íß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß!""
¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. §Îˆ Òê Î•à„¢!"
25''ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éß »ò^ÃÿÜß Òéߢ΋ҢŎ §úà‡Ø•éßÜßéß

34
ÓŸsÇ‹Y ZÒ… ½ŸÃˆ·Ž Ì„½ß¸t·„ Ì‚HØ„éßÁ•Ø„êH, §¢·Ÿ Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RY½ß«¢S¢Îˆ.
'Ä·¢o„ ©âs Òê¢NŸYs QéßÃé„ ß W¢ÅßéÓß ŸsÄé.ß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ZÒ…
·òĶ„íß QéßÄéß Qéß Rú»„@Üß½‚`½ß¸… ¿„êÓ߸éßoÓŸsÄéß. QéßÄé ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â §úà‡Ø•éßÜßéß »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜ߶„íß (¯ŸÜß
ú½ß¸ÁÜßâéß ºÌ„x ¿•NŸoÄéß. ·ŸÒ…â ¨ Εà‡Ys Qé߶„íß ¶„íßÜ߶„íß) ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ½ŸÝ„zÌó
Ó•Ó‚¢Î‹é߶„íß §½Ÿ|H? 26QéßÄéß Qéß ·„WoQéß΋ ¦ÏŸÃ„ ÒêŃzÇ‹éß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. QéßÜó ú½ß¸W ³·„aÇ‹ê Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éßñâ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹Y ½ŸÃˆ·Ž Ì‚Üéß ½ß …¸ß : '§úà‡Ø•éÜß éß ß ·Ÿ½ßø é„ Üß ƒÃŸ
½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß. QéßÜó ú½ß¸W ³·„aÇ‹ê Qéß ¯ôÄéß»„éß Qé߶„íß Qéß_à Ճ»‡ W¢ÅßéßÓŸsÄéß. ¥Îˆ Qé߶„íß ¿ŸÜƒ
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 34:3-24 966
@Y·„Ä¢! ´ ·Ÿ½ß¸Ã„éß܃ß, QéßÄéß Òéߢ΋âéß ¯¢Î‹é߶„íß T·„ÅŽ ÃóF ¿‚΋ȯöØßéßâ ÓŸ »òú^ÃÜßâéß ¦Ø„ê
½•é߽߸Äéß? 3Õƒ»‡ ÕßHÓß«â »òú^ÃÜßâéß QéßÄéß W¢ÅƒÃ„éß. ú¯Ÿ¢ÌŸÜß âéߢǛ ½‚΋·Ž XÓ߸é߶„íß ÒNŸoâéß. 13¦Ø„ê
Qéß Î‹éßÓ߸éßoÜß^·` ½ŸÅŽ ©YsY RYØ‚êC¢¿„éß ¶„íߢŃÄéß. Εà‡ÜßâéߢǛ ½ŸÅŽY WÈC XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ¦
ÕßHÓß«â »òú^ÃÜßâéß QéßÄéß ¿„¢½ß¸…̟Äéß; ·ŸY Òéߢ΋âéß ú¯Ÿ¢ÌŸÜß âéߢǛ ½ŸÅŽY ¶„îNjΉNŸoâéß. ½ŸÅŽ Ó߸|Εà‡
ÒêúÌ„¢ QéßÄéß ½•é߽߸Äéß. 4ÕßÜßV⢻‡ ©âs ½ŸÅŽY Y·Ž ½ŸÅŽY XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜ
QéßÄéß ÕßÜߢ»‡ Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßܕ΋éß. ÁÕßéßu ¿•Óß«â ï½ß`â, ïÓßÜßØ•éßÅŽ »„Åßz Qéß΋, ú½ß¸ÁÜßéß YÒÓß«¢¿• ¥Ys
»òú^ÃÜ Rá¸Ø„éß½‚éßñ QéßÄéß úà„΋r XÓ߸éß·óܕ΋éß. »‡Ø„éß ú¯Ÿ¢ÌŸÜßÜóâéß Ó•âéß ½ŸÅŽY ½•é߽߸…ÌŸâéß. 14Ó•âéß
½ßǸ â› »òú^ÃÜß¶í„ ß QéßÃé„ ß ·„Åéß jß ·„ÅÜjß Î• é‹ .ß ·òYs »òú^ÃÜßéß ½ŸÅŽY ½ßS ¸ f·„ \Ý„¶z í„ ß âÇ›½N«ß Ÿoâéß. §úà‡Ø•éÜß éß ß ·ò¢Ç‹Üß
¥Åßéß §Åßéß ¿‚΋È ½‚Jz¯öØ„êØßéß. ¥ØßéßÓŸ QéßÄéß K¹ßßÜß ï½ß`·Ž ¥R ½‚Ý„ÌŸØßéß. ¥R ¥·„aÇ‹ ½ß¸Sf·„
½‚Jz ½ŸÅŽY XÓ߸é߶„íßßܕ΋éß. Ì„½ß«t¯öØßéßâ »òú^ÃÜßâéß ½•éßÓß«, ÒéߢS ú½ß¸Î•à„¢Üó @Øßéß»‡ ½ß¸¢Ç‹éß·ò¢ÅƒØßéß.
½‚΋·„ŃY·Ž QéßÄéß ½‚Ý„zܕ΋éß. ܕ΋éß; QéßÄéß ¿ŸÜƒ §úà‡Ø•éÜß éß ß ½ßø |„ ÌŸÜß Qéß΋ ÒéߢS ½ßS ¸ f·„ Õ®ê„ ÒéßéÜß Üß ó
·„ëƒÃ„éßÜßéß, ·„ƈӟ̄éßwÜßéß - ¦ Ä·„¢»‡ QéßÄéß Òéߢ΋âéß ¥R ½•éßÌ„ ½•éßNŸoØßéß. 15¥Ò…âéß, ÓŸ Òéߢ΋âéß Ó•Ó•
âÇ›½ß«¢¿„ ú½ß¸Ø„éßWs¢¿ŸÃ„éß! ½•é½ß …¸ß ÌŸâéß. ½ŸÅŽY ³·„ Rúà‡¢W ÓßÜp¸ ƒY·Ž âÇ›½N«ß Ÿoâéß.""
5'''·Ÿ½ßÃ
¸ ܈ Y• ·ŸÃ„Ë¢»‡ §½ßt¸ éßÇé‹ ß Òéߢ΋ ¿‚܃z¿‚Î^‹ Ã` ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
16''¯öØßéßâ »òú^ÃÜßâéß Ó•âéß ½‚΋¶„íßÌŸâéß. ¿‚΋È
¯öØßéߢΈ. ú½ß¸W ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…¶„í ¥R ¦@Ä
½‚éßñÓŸØßéß. ¥Üƒ ¥R S¢Î‹Ã„ Ң΋^Ã` ¯öØ„êØßéß. ¯öØßéßâ »òú^ÃÜßâéß Ó•âéß WÈC ÌóÜßé߶„íß ÒNŸoâéß.
6ÓŸ Òéߢ΋ ú½ß¸W ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋, ú½ß¸W ·ò¢Ç‹Qéß΋ »‡Ø„é߽߸Ǜ⠻òú^ÃÜ߶„íß ·„Åßéz ·„Ç‹ÌŸâéß. ZÄÓ߸½ß¸Ç›â
WÄéß»‡Ç›¢Îˆ. ÓŸ Òéߢ΋ Õ®„êRéßQéß΋ ¥¢Ì„Ń ¿‚܃z »òú^ÃÜßéß ÕßÜ½ß Ç¸ß •Üƒ ¿•NŸoâéß. ·ŸY ¦ ÕßHÓßâ« , à„·ÒoŽ ¢Ì„
¿‚΋^Ã` ¯öØßéߢΈ. ½ŸÅŽY ½‚΋·„ŃY·Ž »‡Y, ¿„êÇ‹ ½‚éßñâ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßâéß ÒêúÌ„¢ Ó•âéß ÓŸà„â¢
ŃY·Ž »‡Y ¯Ò|Äê ܕÄéß.""" ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¥Ã„Ô½‚éßñâ K·„ä ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß RψNŸoâéß.""
7·ŸÒ…â ´ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ßà 17ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…ß
¸ é„ Üß ƒÃŸ! Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ÒêÅß
Râ¢Ç›. ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ §Üƒ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''QéßÄéß, ÓŸ »ò^ÃÿÜß Òéߢ΋. Ó•âéß QéßÜó
8''ÓŸ OÒÒéßéÌ ß óÇ‹é»ß ‡ Qéß¶í„ ß Ó•Y܃ ÒêÅß §Óßé¸ Óoß Ÿsâéß. ³·òa·„aΟY·Ž XÄéßt §NŸoâéß. ¯ô_ÅßjÝ„z¶„íß, ½•éß·„¯öÌ„éß
¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…Üßéß ÓŸ Òéߢ΋âéß ½ß¸Åßéßj¶„íßÓŸsØßéß. Ü߶„íß ÒéßÏ‹x XÄéßt XÄéßfÌŸâéß. 18NŸÃ„Ң̄½‚éßñâ
¥Ò…âéß, ÓŸ Òéߢ΋ ¥Ys ·„ëƒÃ„ Á¢Ì„éßÒ…Ü߶„î ¦@Ä Õ®„êÒéßéßÜóz ï½ßÈ»• »„Ç›mY QéßÄéß WâÒ¿„éßf. ¥ÅßéßÒ¢Å
ÒéßØßéßx¢Îˆ. ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ½ŸÅŽ·Ž YÁ½‚éßñâ ·Ÿ½ß¸Ãˆ ½ß¸téßÇ‹éß §Ì„Ä »òú^ÃÜßéß ½•éßðÓß »„Ç›mY QéßÜó ·ò¢Î‹Ã„éß
Ü•Ç‹éß. ÓŸ »òú^ÃÜß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß ÓŸ Òéߢ΋ Rá¸Ø„éß½‚éßñ Qéß ·ŸÝ„zÌó ¯¢Î‹é߶„íß Ìò·Ža ¯ŸÇ‹éß¿•NŸoÄéß? QéßÄéß
Ì„Câ Áƒú»„Ì„o XÓ߸éß·óܕ΋éß. ÒéßÈ؄éßéß ¦ ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß Ó߸|¿„g½‚éßñâ ZÅŽY ·ŸÒÜßÓß«â¢Ì„ ÌŸ»„Ò¿„éßf! ¥Üƒ
_·ÒÜߢ ÓŸ Òéߢ΋âéß ¿„¢½ß¸…¶„íß WÓŸs_à »‡Y, ΟYY ·Ÿ¶„í¢ß ÇŸ §Ì„Ä »òú^ÃÜßéß ÌŸ»„ÎÜ‹ éß fß ¶„íâß s ZÅŽY ¶„îÇŸ
½•é߽߸ܕ΋éß."" Qéß^â΋é߶„íß ^·H·Ž ÒéßéßÈ·Ž ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß? 19Qéß ·ŸÝ„zÌó
9¥¢Î‹éßÒÜßz, ´ ·Ÿ½ß¸Ã„éß܃ß, Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß Ìò·Ža ¯ŸÇ‹éß¿•Óß«â »„Ç›mY ÓŸ Òéߢ΋ W¢ÅßéßâsΈ. Qéß
Râ¢Ç›! 10Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß ·ŸÝ„zÌó ^·H·Ž ÒéßéßÈ·Ž ¿•Óß«â ZÅŽY ¥R ÌŸ»„ÒÜßÓß«
¦ ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜ߶„íß RÃóψY! ÓŸ »òú^ÃÜß ·òĶ„íß Ó•âéß ©¢ÎŸ!"" 20·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ½ŸÅŽ·Ž
½ŸÃˆY ¥Ç‹éß»„éßÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY XÓß«½•NŸoâéß §·„ §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ^·` Ó•Ó• ÕßHÓß«â »òú^ÃÜ߶„íß,
¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ ½ŸÃ„éß ÓŸ Òéߢ΋¶„íß ·Ÿ½ß¸Ã„éßÜßéß»‡ ·òâ Õß·a„ S·Žaâ »òú^ÃÜß¶í„ ß ÒéßÏx‹ XÄétß §NŸoâéß! 21Õß·„a
NŸ»„Äéß! ΟYÌó ½ŸÃ„éß Òéߢ΋âéß ¿„¢½ß« Ì„Òéß ¯ôÅßjâéß O½ŸÜßéß ¥ÒÌ„H·Ž ¯ŸÃˆ¯öØ•éß ÒĶ„íß ½ŸÅŽY QéßÄéß Qéß
Y¢½ß¸…·óܕÄéß. ½ŸÃˆ ՃÈâéߢǛ ÓŸ Òéߢ΋âéß Ó•âéß Õ®é„ Áß ƒÜÌóâéß, ¯ŸÃŸ}|ÜßÌóâéß ÌóÓß,« Qéß ·òÒéßéwß ÜßÌó
Ä·Žä¢¿„éß·ó»„Üßéß»„éßÌŸâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ »òú^ÃÜßéß ½ŸÃˆ·Ž ¶„íßÒéßéßw̟Äéß. 22·ŸÒ…â ÓŸ Òéߢ΋âéß Ó•Ó• Ä·Žä¢¿„éß
¦@Ä¢ ·ŸÁƒÜßÒ…."" ¶„íߢŃâéß. ¥R §·„ ¯¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ¶„îÿÄ„ Á¢Ì„éßÒ…Üß
11ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ՃÈ⠽߸Nj҅. »òú^ö„í ÒéßÃò·„ »òú^ö„íß ÒéßÏ‹x Ó•Ó•
''ÓŸ¶„íß Ó•Ó• ½ŸÃˆ·Ž ·Ÿ½ß¸Ãˆ»‡ ÒxҺÈNŸoâéß. ¿‚΋È XÄéßt §NŸoâéß. 23̄Äéß½ŸÌ„ ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‚`â ΟQ΋éßâéß
¯öØßéßâ ÓŸ »òú^ÃÜßâéß Ó•Ó• ½‚΋¶„íßÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÅŽ ½ŸÅŽ Qéß΋ ·Ÿ½ß¸Ãˆ»‡ YØ„éßRéßNŸoâéß. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÅŽY
Rá¸Ø„éß½‚éß` Áƒú»„Ì„o XÓ߸é߶„íߢŃâéß. 12Ì„â »òú^ÃÜßéß ½•é߽߸…ÌŸÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½ŸÅŽY Ó߸|Ø„éߢ»‡ ½•é߽߫, ½ŸÅŽ·Ž
Ì„½ß«t¯öØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ³·„ ·Ÿ½ß¸Ãˆ ½ŸÅŽ ½‚¢Åß ©¢_Åß, ·Ÿ½ßø ˆ ¥Ò…ÌŸÇ‹é.ß 24ú½ßÕ¸ é„® Òß …âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿâéß ¥Øßéâß
¥Ì„Ç‹éß ½‚Jz ½ŸÅŽ·òĶ„íß ½‚΋·„»„ÜßÇ‹éß. ¥Î• RÏ‹¢»‡, Ó•âéß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ½ŸÅŽ·Ž Ε҅NjâÒ…ÌŸâéß. ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇß »‹ é„ ß
Ó•âéß ÓŸ »òú^ÃÜß ·òĶ„íß ½‚΋¶„íßÌŸâéß. Ó•âéß ÓŸ ΟQ΋éß ½ŸÅŽ ÒéßÏ‹x YÒÓß«Ó߸êo ¯ŸÜ߶„íßÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß.
»òú^ÃÜßâéß Ã„·¢äŽ ¿„é¶ß í„ ¢ß Ńâéß. ³·ŸÓò·„ ÒéßéÓß é¸ß Ãß é„ ß ½ßÅ
¸ âjŽ Ø‚éßÈ꽟ӂ`â Ó•Ó• ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß.""
967 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 34:25-35:15
25''ÒéßÃØ 5
ˆ é„ éß ß ÓŸ »òú^ÃÜßÌó Ó•âéß à‡¢W ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ¯¢Î‹éßÒÜßzâ¢_Åß ZÒ… ÓŸ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¯½ß¸téßÇ‹ê
¿•Ó߸é߶„íߢŃâéß. Î•à„¢Üó ·„ëƒÃ„„ Á¢Ì„éßÒ…Üßéß Ü•¶„íߢǟ ÒxW_÷„¢»‡ ©ÓŸsÒ…. §úà‡Ø•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ·„MŸjÜóz
¿•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ• »òú^ÃÜßéß ¯ÇŸÃˆÜó YÄvØ„éߢ»‡ ©âs½ß¸téßÇ‹êß, ½ŸÃˆ K·Ÿä·ŸÜß ¥¢WÒéß΋à„Üóâê
WÈC, ¥Ç‹Ò…ÜßÜó @Øßéß»‡ YúΈNŸoØßéß. 26Ó•âéß ÓŸ ZÒ… Z ·„WoY ½ŸÃˆQéß΋ ©½ß¸Ø‚êC¢¿ŸÒ…."""
»òú^ÃÜßâéß, ÓŸ ·ò¢Ç‹ (Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßé)ß ¿„éÅ ß êß j ©âs
6·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½ß¸…ßÌ„éßâs
ú½ß¸Î•à‡Üßâéß Î‰RNŸoâéß. Ó߸·ŸÜߢÜó Òß~Üßéß ¶„íßÈðÓß܃
¿•NŸoâéß. Ή½‚ⷄý߄ ‚éâ`ß ÁÜßéÜzß éß ß ½ßǸ Ì ‹ ŸØßé.ß 27¯ô܃Üóz ΕÒéߢ_Åß, ''ÓŸ OÒ ú½ß¸ÒêË¢»‡ Ó•âéß Yà„fØ„éߢ»‡
ï½ßûˆ • ¿‚Åéß zß ½®Ü¸ß ƒÜß YNŸoØéß .ß Õ®ê „ Réß Ì„â ½ß¢¸ ÅßYÓßé¸ ¢oß Îˆ. ¿‚ð½ßtΕÒéߢ_Åß, Yâéßs ÒéßëÌ„éßxÒ… ·„ÕßJ¢S½•ðÓß܃
·ŸÒ…â »òú^ÃÜßéß Ì„Òéß Õ®„êRéßQéß΋ Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢»‡ ¿•NŸoâéß. ÒéßëÌ„éßxÒ… Yâéßs ½‚¢ÅƒÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ä·„oÒéßéßâéß
©¢ÅƒØßé.ß ÕƒY ÓßÌ ¸ Ÿ|Y·Ž Sºs½‚éñß â ½ŸÅŽ ½‚éÇß Q‹ éßΈ ZÒ… ¥Ó߸U¢x¿„éß·óܕ΋éß. ·ŸÒ…â ÒéßëÌ„éßxÒ… Yâéßs
·ŸÇ›Y* Ó•âéß RÄéß»„ »òÇ‹ÌŸâéß. ½ŸÅŽY ÕƒYÓ߸Üßéß»‡ ̄ÄéßÒéßé߶„íß ½‚Ý„éßÌ„éߢΈ. 7_àØßêÄéß ½ß¸Ã„|ÌŸYs ¯ŸÇ‚`
¿•Óß«â Òéßâéßá¸éßÜß ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ âéߢǛ ½ŸÅŽ·Ž RÒéßéß·Žo ¯öØßéßâ à„êâx ú½ß¸Î•à„¢»‡ ¿•NŸoâéß. ¦ ⻄Ä¢ âéߢǛ
·„Üéß »ß Á„ •NŸoâéß. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½ŸâY ¥R »„éÃß oˆ Ò¿•f ú½ßW¸ ½ŸYZ Ó•âéß ¿„¢½ß½« •NŸoâéß. §¢·Ÿ ¦ ⻄â„
NŸoØéß .ß 28¥R §·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ ÒêÒéßêÜßéß Á¢Ì„éÒß … Üó·Ž ½‚Ýz„ ú½ßØ ¸ é„ Wß s¢¿• ú½ßW¸ ½ŸYY Ó•âéß ¿„¢½ß½« •NŸoâéß.
8ΟY ½ß¸Ã„|ÌŸÜßYsÅŽZ à„½ŸÜßÌó ·„½ß«t½•NŸoâéß. ¦
ÜßÒÜœ ¥âx ΕLØ„ééß Üß ¿ ß • ½ßÅ
¸ éß Õjß Çß Ò‹ …. ¦ ·„ëƒÃ„ Òéß뻇Üßéß
½ŸÅŽY §·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ WâÒ…. ¥R Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢»‡ à„½ŸÜßéß Z ·ò¢Ç‹ÜYß sÅŽ QéßÎ,‹ Z ÜóØ„éÜß éß ,ß ·„âéßÒéßÜ
ORNŸoØéß .ß ¯Ò|Ã„ê ½ŸÅŽY Õ®Ø „ é„ ß ï½ßÅÜjß Ã• é„ .ß 29ÒéߢS ßYsÅŽÜóâéß ½ß¸Ç›Ò…¢ÅƒØßéß. 9Yâéßs à‡à„|Ì„¢»‡ °Qéß
©ÎŸxâÒ⢻‡ Ì„Ø„êÄؕéßx ·ò¢Ì„ Õ®„êRéßY ½ŸÅŽ·Ž Ü•Y½ŸY»‡ ÒêÈf½•NŸoâéß. Z ⻄ßÜßÜó ° ³·„aÇ‹ê
§NŸoâéß. ¦ Õ®ê „ RéßÜó ¥R §·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ ¦·„HÌó YÒÓß«¢¿„Ç‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ZÒ…
Ճϋ½ß¸Ç‹Ò…. §·„ ° ÒêúÌ„¢ ¥R ¥âxΕà‡Üß âéߢǛ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃ҅.""
¥ÒÒêÓŸYs ¯ô¢Î‹Ò…. 30¥½ßt¸ éßÇR‹ Ó•Ó• ½ŸÅŽ Ε҅Nj 10''¨ ^âNjéß ÁÓŸÕ®ƒÜßé,ß ½ŸÃˆ Εà‡Üßéß (§úà‡Ø•éÜ ß éß ,ß
⻄éß Ø‚éÈ ß ê½ŸâY Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ß ŃØßé.ß Ó•âéß ½ŸÅŽÌó Ø„éê ß ÎŸ) ÓŸ½•. ½•éÒß éßéß ½ŸÅŽY à‡à„|Ì„¢»‡ Òê Óß|¸ ¢Ì„¢
©ÓŸsâY ¥R Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃØßéß. ÒéßÈ؄éßéß §úà‡ ¿•Ó߸é߶„íߢŃÒéßéß"" ¥Y ZÒ… ¥ÓŸsÒ….
Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß ÌŸÒéßéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜ•âY Ì‚ÜßéßÓ߸éß ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß! 11ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
¶„í¢ß ŃÄé!ß "" ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''ZÒ… ÓŸ ú½ß¸ÁÜß
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½ßÅ
¸ zß ¥Óßê ¸ Ø„é¿ß ‚¢Îˆ ©ÓŸsÒ…. ZÒ… ½ŸÃˆ½Å ¸ß zß ·ó½ß¢¸ Ìó
31''ÓŸ »òú^Ã܃zß, ÓŸ ½ß¸Sf·„ ÕßØ„éßÜßéßÜó ©¢Ç• ©ÓŸsÒ…. ZÒ… ½ŸÃˆY ¥ÓßU ¸ x¢¿„é¶ß í„ Óß ŸsÒ…. ZÒ… ½ŸÃˆY
ÓŸ »òú^Ã܃zß QéßÄéß _·ÒÜߢ ÒêâÒ ÒêúÌ„éßÜßéß. Ճψ¢Sâ RÏ‹¢»‡ Ó•âéß Yâéßs K·ŽäNŸoâY ÓŸQéß΋
Ó•âéß Qéß Î•Ò…Ç‹âéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Óß« ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsâéß! Ó•âéß Yâéßs K·Žä¢S,
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó•âéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßÌóÓ• ©ÓŸsâY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òӕ܃
¿•NŸoâéß. 12Z ¥ÒÒêÓŸÜßYsÅŽ »„éÃß ¢ˆ S Ó•âéß RÓŸsâY
¯ÎóÒéßé߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒÄoÒê⢠ZÒ… ¶„îÇ‹ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃ҅. §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸY·Ž

35 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß RâÒSf¢Îˆ.


¦Ø„ é ß â §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß : 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
_àØßêÄéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ ½‚`½ß¸… ¿„êS ÓŸ ̄Ľ߸…â ΟY·Ž
ÒxW_÷„¢»‡ ZÒ… ¥Ó•·„ ¿‚Ç‹m Rá¸Ø„êÜßéß ú½ß¸¿ŸÃ„¢
¿•à‡Ò…. '§úà‡Ø•éßÜßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ! ½ŸÝ„zâéß
½•éßÒéßéß ¦@Ä¢ âRéßHâÅßéßz âRéßH ½•NŸoÒéßéß!" ¥Y
ÒxW_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. 3ΟYÌó ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚½ß¸téß, ¥¢Åßê ZÒ… ú½ß¸¿ŸÃ„¢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÒ…. 13ZÒ…
'ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… »„È|¢S, ÓŸ¶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ¥Ó•·„ Rá¸Ø„êÜßéß
Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ¿‚¯ŸtÒ…. ZÒ… ¿ŸÜƒNŸÃ„éßz ¥Üƒ ÒêŃzǛӟ҅. ·ŸY
ZÒ… ÒêŃzÇâ› ú½ßW¸ ÒêŃ Ó•âéß RÓŸsâéß! ¥Ò…âéß.
'''_àØßêÄéß ½ß¸Ã„|Ì„Òê, Ó•âéß Z¶„íß RÃóψY! Ó•âéß ZÒâsΈ Ó•âéß RÓŸsâéß.""
14ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
Yâéßs K·ŽäNŸoâéß. YÓòs·„ ½ß¸Y·ŽÒêHâ \Ç‹éß
Õ®„êRéß܃ ¿•NŸoâéß. Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß Yâéßs ÓŸà„⢠¿•Óß«â½ß¸téßÇ‹éß ¨
4 Z ⻄ßÜßâéß Ó•âéß ÓŸà„⢠¿•NŸoâéß. ZÒ… Yßwâéß Õ®ê„ Réß Ø„êÒÌ„êo Óߢ¸ Ìóá«Óé¸ß ¢oß Îˆ. 15§úà‡Ø•éÜß éß ß Î•à¢„
á¸xÒéßÒ…ÌŸÒ…. ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•Ó• Ø‚éÈ
ß ê½ŸâY ZÒ… ÓŸà„âÒéßØßéßâ½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Ó߸¢Ìóá«¢¿ŸÒ…. ¥Î• ÉWY
Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃ҅. Yâéßs Ó•âéß ¿„êNŸoâéß. _àØßêÄéß ½ß¸Ã„|Ì„¢, ¯ÎóÒéßéß
Ε à„¢ ½‚éßéßÌ„o¢ ÓŸà„⢠¿• Ø „éßÕßÇ‹ÌŸØßéß. Ó• Ó•
·ŸÇ› §Îˆ ¯½ß¸téßÇ‹ê ³·„ ÒéßYá« ÕƒYÓ߸ ¥Y Ó߸êSÓ߸éßo¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟âY Qé߼߸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.""
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 36:1-21 968
§úà‡Ø•éßÜßéß Î•à„¢ ½ß¸…âÄéß΋rÈ¢¿„ ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òéߢ̟ ¥·„aÇ‹ YÒÓß«Ó߸éßo¢Îˆ. ⻄ßÜßéß

36 ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÓŸ ̄Ľ߸…â §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|


ÌŸÜßÌó ÒêŃzÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ÒêÅß ¦Üß
·Ž¢¿„ÒéßY §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜ߶„íß ¿‚½ß¸téß! 2ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
ÒéßIz ú½ß¸ÁÜßÌó ·„Ý„·„݄܃NjéßÌŸØßéß. ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
ÕßÇ›â Ó߸p܃ÜßZs âê̄⢻‡ YÈw¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸØßéß.
11¥Ó•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßâéß, Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß Ó•âéß Qéß·Ž

Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y ½ŸÃˆ·Ž NŸoâéß. ½ŸÃˆ·Ž ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ½ßÜ« Üzß éß ß ½ß…¸ Nj̟Äé.ß ½ß†¸ Ä|¢
Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß. à„úÌ„éßÒ… Yâéßs »„éßÈ¢S ¿‚Ç‹m RḠÒêΈÈ §Ì„ÄéßÜßéß Qéßï½ßñ ¦ÎŸÃ„½ß¸Ç› YÒÓß«¢¿•Üƒ Qé߶„íß
Ø„êÜßéß ú½ß¸¿ŸÃ„¢ ¿•à‡Ç‹éß. '¦@! ¦ ½ß¸…ß̄⠽߸Ä| Ó߸΋é߯ŸØ„éߢ ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. Òéßéߢ΋éß·„¢^Åß §½ß¸téßÇ‹éß
ÌŸÜßéß §·„ Òéß⽕!""" ¥Y ½ŸÃ„éß ¥âéß·òÓŸsÄéß. QéßÄéß §¢·Ÿ Õƒ»„éߢǕÅßÅßéßz ¿•NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß
3''·ŸÒ…â §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜÌó ÓŸ ̄Ľ߸…â Ø‚éßÈ꽟âY QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. 12¥Ò…âéß,
ÒêŃzÇ‹éßÒéßéß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÓŸ ½ß¸ÿÁÜœñâ, §à‡ÿØ•éßGØ„éßéßÜßâéß ¨ Õ®„êRéß Ò΋q¶„í
Ì‚Üßé߽߸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y ½ŸÅŽÌó ¿‚½ß¸téÒéßéß. à„úÌ„éßÒ… Yâéßs âÇ›½N«ß Ÿoâéß. ½ŸÃ„éß RéßÒéßwHs Òà„½Ã¸ß é„ fß ¶„í¢ß ŃÄé.ß QéßÃé„ ß
Yßwâéßáx¸ ¢ ¿•à‡Ç‹é.ß ¥Ys ½‚½` …¸ß Üß âéߢǛ ½ŸÃ„éß Yâéßs ½ŸÃˆ NôÌ„éßo ¥Ò…̟Äéß. Òéß^ÃâsÇ‹êß ½ŸÃˆ·Ž ½ß«ÜßzÜßéß
SÌ„éß·„Îò·ŸaÄéß. Yâéßs ¥âxΕà‡Üß ¯ŸÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ Ü•¶„íߢǟ QéßÄéß ¿•Ø„éßܕÄéß.""
13ÓŸ ú½ßÕ
·òÄ·_ ½ŸÃŸ RÏ‹¢»‡ ¿•à‡Ã„é.ß ½ßÒ« éßwÅß ú½ßÁ¸ Üßéß Z»„éÃß ¢ˆ S ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éß
»„éßÓ߸»„éßÓ߸Üßéß ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßŃjÄéß."" ÓŸsÇ‹éß: ''§úà‡Ø•éßÜßéß Î•à„Òê! ú½ß¸ÁÜßéß ZÒ… ¿‚Ç‹m
4·ŸÒ…â §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„Òéßéß܃ß, ú½ß¸Õ®„éß½‚`⠽߸âéßÜßéß ¿•à‡ÒY ¥¢ÅƒÃ„éß. Z ú½ß¸ÁÜßâéß Z½• ÓŸà„â¢
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Óߢ¸ Εà‡Ys Râ¢Ç›! ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¿•à‡ÒY ½ŸÃ„¢ÅƒÃ„é.ß ZÒ… ½ßÜ« Üzß âß éß ¯Ì„é¶oß í„ ß ¯öØ„êÒY
ΉYY ½ßø |„ ÌŸÜß¶í„ ,ß ·ò¢Ç‹Ü¶ß í„ ,ß â΋éÜß ¶ß í„ ,ß ÜóØ„éÜß ¶ß í„ ,ß ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸…̟Äéß. 14·ŸY ZÒ… ú½ß¸ÁÜßâéß §·„ ¯¢Ì„
K͈܃Ü߶„íß ÒéßÈ؄éßéß ¯ŸÇ‹éßÕßÇ›â ⻄ßÜ߶„íß ¿‚½ß¸…Ì„éß ÒêúÌ„¢ ÓŸà„⢠¿•Øé„ Òß …. ½ŸÃˆ ½ßÜ« Üzß âß éß ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢
ÓŸsÇ‹éß, Z ¿„éßÅßêj ©âs Εà‡Üß ½ŸÃˆ¿• ZÒ… Îó¿„éß ZÒ… XÓ߸éß·òâÒ…."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¦ Rá¸
·óÕßÇ›, ¯»„ÌŸJ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÒ…. 5''ÓŸ XúÒ½‚éßñâ Õ®ƒ½Ÿ Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 15''¥âxΕà‡Üßéß §·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢
Üßâéß §½ß¸téßÇ‹éß YÁ¢»‡ Òx·„o¢ ¿•Ó߸éßoÓŸsâéß! ¯ÎóÒéßéß, Yâéßs ¥ÒÒêâ½ßø f„ YÒ|âéß. ½ŸÃˆ¿• §·„ ZÒ… Ճψ¢¿„
̄Έ̄Ä Εà‡Üßéß ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„R ¿„êðÓß܃ ¿•NŸoâéß. ÕßÇ‹Ò…. ZÒ… Z ½ß«ÜßzÜßâéß §·„Qéß΋Åß ¯ö»òÅßéßj·óÒ….""
¯ÎóQéßØ„éßéßÜßéß ÓŸ Õ®„êRéßY Ì„Òéß Ó߸|¢Ì„¢ ¿•Ó߸é߶„íß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
ÓŸsÄéß. ½ŸÝ„éß{ Õƒ»‡ Ó߸¢ÌóḢ»‡ ¥âéßÕ®„R¢¿ŸÃ„éß.
½ŸÃŸ RÏ‹¢»‡ Ó߸¢ÌóḢÌó ©âs½ß¸téÇ‹éß ¨ Õ®„êRéßY Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ÒéߢS ð½ßÄéßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éß·óÒÅߢ
16½ßÒ
¯Üƒ ¥Ó߸Ux¢¿„éß ·òÓ•½ŸÃó Ì‚H¯ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¨ « éßwÅß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ½Ÿ¶„íaß ÓŸÒ΋¶q í„ ÒSf¢Îˆ.
Õ®„êRéßY ÓŸà„⢠¿•Óß« ΟYs NŸ|ω⠽߸Ä¿„éß·ó΋ ¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 17''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, §úà‡Ø•éßÜßéß
H¿ŸÃ„éß."" Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Ó߸|¢Ì„ Õ®„êRéßÜó YÒÓß«¢¿ŸÃ„éß.
6·ŸÒ…â ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §à‡ÿØ•éßÜßéß ·ŸY ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹éß ½ß¸âéßÜßÌó ¦ Î•à‡Ys ½ŸÃ„éß
Εà„Òéßéßâéß »„êÈf ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ÒéßHâ½ß¸ÃŸfÄéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ΋ëá«jÜó Ó‚ÜßÓ߸È Ò¿•f
''ÓŸ ̄ý„ …¸ß® â §úà‡Ø•éÜß éß ß Î•à„ Õ®ê „ Õ®ƒ»„¢Ìó ÒêŃzÇé‹ .ß ½‚éñß Üß Ã„·¢o„ Ìó ¥½ßø àˆ é„ úß Õ®¢„ »‡ ©âs Óßÿo¬ ÜßÒÜœ ©ÓŸsÄé.ß
18¦ ßÁx¢Üó ½ŸÃ„éß ú½ß¸ÁÜßâéß ºÌ„x¿•Óß« Õ®„êRéß
½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß, ·ò¢Ç‹ÜßÌóâéß, â΋éßÜßÌóâéß ÒéßÈ؄éßéß
ÜóØ„éßÜßÌóâéß ÒêŃzÇ‹éß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Qéß΋ Ä·„o¢ S¢Îˆ¢¿ŸÃ„éß. ½ŸÃˆ Rú»„@ÜßÌó Εà‡Ys
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y '½ŸÃˆ·Ž Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß. ½ŸÃ„éß ÒéßHâ½ß¸ÃŸfÄéß. ¥¢Î‹éß¿• Ó•Ó‚¢Ì„ ·ó½ß¸¢»‡
ÓŸ XúÒ½‚éßñâ Õ®ƒ½ŸÜßâéß, ·ó¯ŸYs Òx·„o¢ ¿•NŸoâéß. ©ÓŸsÓó Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ¿„ê½ß«¢¿Ÿâéß. 19Ó•âéß ½ŸÃˆY
ZÒ… ¦ ú½ß¸ÁÜß âéߢǛ ¥ÒÒêÓŸÜßâéß Õ®„È¢¿ŸÒ… RRÏ‹ ú½ßÁ¸ Üß ÒéßÏx‹ ¶„íß ¿‚ÎË »„ òÅŽj ¥Ys Õ®ê „ Õ®ƒ»‡ÜßÜó·Ž
»„âéß·„ Ó•âéß ÓŸ ·ó¯ŸYs Òx·„o¢ ¿•NŸoâéß.""" ½ß¸¢½ß«â ·ŸÃ„Ë¢»‡ ½ŸÃ„éß ¦Ø„ê Εà‡ÜßÜó ©¢Ç›
7ÓŸ ú½ßÕ ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éß ¯öØ„êÄéß. ½ŸÃˆ ½ŸÃˆ ¿‚Ç‹éß ·ŸÃŸxÜßâéß ¥âéßÓ߸È¢S
ÓŸsÇ‹é: ''Z ¿„éÅ ß ê ß j ©âs Εà‡Üßéß ¥ÒÒêÓŸÜßéß Õ®Ã„ ¢ˆ ¿„ Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Ž¢ä ¿Ÿâéß. 20½ŸÃ„éß ¥âxΕà‡Üß¶í„ ß ½‚݃zÃé„ .ß
ÒÜßÓ«ß ©¢Åßé¢ß ΋Y Ó•âéß ú½ßÒ¸ êË¢ ¿•Ó«ß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß Ÿsâéß. ¦Ø„ê Εà‡ÜßÜó ¶„îÇ‹ ½ŸÃ„éß ÓŸ ÒéߢS ð½ßÄéßâéß
8''§úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„Òéßéß܃ß, ÓŸ §úà‡Ø•éßÜßéß ¯ŸÇ‹éß¿•à‡Ã„éß. ¯Üƒ»„⻇, ¦ Εà„Ó߸éßpÜßéß ¶„îÇ‹ QÈY
ú½ß¸ÁÜß ·òĶ„íß QéßÄéß ·òÌ„o ¿‚Åßéßz ï½ß¢S, ½ß¸¢Ç‹zâéß »„éßÈ¢S ÒêŃzǟÄéß. 'Ø‚éßÈ꽟 ¯ÅßéßҢŎ
½ß¸¢Ç›NŸoÄéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ½‚¢ÅßÓ• WÈCÒNŸoÄéß. 9Ó•âéß Î•Ò…Ç‹éß? QÄéß Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜßéß. ¥ØßéßÓŸ QÄéß
QéßÌó ©ÓŸsâéß. Ó•âéß Qéß¶í„ ß Óß@ ¸ Ø„é½ß Ç¸ß Ì‹ Ÿâéß. ú½ßÁ¸ Üßéß Ì„Òéß Î•à‡Ys ÒΈH Ò¿ŸfÄéß" ¥Y ½ŸÃ„ÓŸsÄéß.
21''§úà‡Ø•éÜ
Ó•Üßâéß Î‹éßâéßs̟Äéß. ú½ß¸ÁÜßéß QéßÜó RÌ„oÓŸÜßéß ÓŸÅßéß ß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ÓŸÒêYs ¯ŸÇ‹éß
̟Äéß. 10QéßQéß΋ ¥Ó•·ŸÓ•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß YÒÓß«NŸoÄéß. ¿•à‡Ã„éß. ÓŸ ð½ßÄéß Rá¸Ø„éߢÜó Ó•âéß ÕƒÏ‹½ß¸ÇŸmâéß.
969 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 36:22-37:6
22 33ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
·ŸÒ…â ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éß
ÓŸsÇ‹Y §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à‡Y·Ž ¿‚½t¸ß éß, '§úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢L Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Ó•âéß Qéß ¯Ÿ¯ŸÜßâéß ·„Ç›C½•ðÓß ÃóEâ
Ø„ééß Üß ƒÃŸ, QéßÃé„ ß ½‚Jâz ú½ßW¸ ¿óŃ ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ÓŸÒêYs ú½ß¸ÁÜßâéß Qéß â»„ÃŸÜ߶„íß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ¯ŸÇ‹éÕßÇ‹m
¯ŸÇ‹éß¿•à‡Ã„éß. ΉYY ¦½ß¸ÅƒY·Ž ӕӕ΂`ÓŸ ¿•Ø„éß΋H ⻄ßÜßéß WÈC YÈw¢¿„ÕßÇ‹ÌŸØßéß. 34\Ç‹éß Õ®„êÒéßéßÜßéß
¿Ÿâéß. §úà‡Ø•éßÜßê, ¥Îˆ Ó•âéß Zß ·òĶ„íß ÒêúÌ„¢ NŸ»„é¿ ß •Øé„ Õß Çß Ì‹ ŸØßé.ß ¥Îˆ ΟÈ⠯öØ•éß ½ŸÃˆ·Ž ·_ ÒÜߢ
¿•Ø„éßâéß. ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ÓŸÒéߢ ·òĶ„íß Ó•âéß ¦ ½ß¸Y K͈܃Üß »„éßÅßj܃ ·„Yt¢¿„΋éß. 35'»„Ì„¢Üó ¨ Î•à„¢
¿•NŸoâéß. 23»ò½ßt¸ ΂â` ÓŸ ð½ßÃé„ ß YÁ¢»‡ ½ßR¸ úÌ„½‚éñß â΋Y ÓŸà„âÒéßØßéߢΈ. ¥Îˆ §½ß¸téßÇ‹éß °Î‚âéß ©ÎŸxâÒâ¢Üƒ
Ó•âéß ¦ ú½ß¸ÁÜ߶„íß YÄê½ß«NŸoâéß. QéßÄéß ÓŸ ð½ßÄéßâéß Ã„ê½ß¸… Έ΋éßq¶„íßâsΈ. ⻄ßÜßéß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß.
»ûÄR¢¿•ÅßÅßéßz ¿•NŸoâéß. ÓŸ ÒéߢS ð½ßÄéßâéß ¦ Î•à‡ ¥R ¯ŸÇ‹éßÕßÇ› Yßwâéßá¸x½‚éßñÓŸØßéß. ·ŸY §½ß¸téßÇ‹R
ÜßÜó QéßÄéß ¯ŸÇ‹éß¿•à‡Ã„éß! ·ŸY Ó•âéß ½ß¸RúÌ„éßÇ‹âY Ä·ŽäÌ„ ⻄ßܜ`âR. ½ŸÅŽÜó ú½ß¸ÁÜßéß §½ß¸téÇ‹éß YÒÓß«
Qé߶„íß YÄê½ß«NŸoâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ ú½ß¸ÁÜߢ̟ Ó•Ó• Ó߸éßoÓŸsÄéß ¥Y ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸té߶„íߢŃÄéß."""
36Ε҅Njéß §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''Z ¿„éÅ
Ø‚éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.""" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ß ê
ß j ©âs Εà‡Üßéß
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âZ, ¦ ¯ŸÇ‚`¯öØßéßâ ú¯Ÿ¢ÌŸÜßâéß
24Ε҅Njéß §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß, ''¦Ø„ê ßÁƒxÜßâéߢǛ ½ß¸…âÄéß΋rÈ¢¿ŸâZ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃØßéß. ¹ƒI»‡ ©âs
RéßÒéßwHs ÕßØ„éßÅ߶„íß XÓß«, ³·„a ¿óÅŽ·Ž Ó߸Qéß·„È¢S ¨ Ó•ÜßÜó Ó•âéß ½‚éßéß·„aÜßéß ÓŸÅƒâéß. Ó•Ó• Ø‚éßÈê
Qéß Ó߸|¢Ì„ Εà‡Y·Ž XÓ߸éß·òYÒNŸoâéß. 25½ß«ÒéßwÅß Qéß ½Ÿâéß. Ó•Ó• ¨ Rá¸Ø„êÜßâéß ¿‚¯Ÿtâéß. ¥R ÁÈ»•Üƒ
Qéß΋ ½ß¸Ãˆà„éß΋r Á܃Ys ¿„Hz RéßÒéßwHs ½ß¸RúÌ„éßÜßâéß»‡ ¿•NŸoâéß.""
37ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é È꽟 ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß
¿•NŸoâéß. Qéß ÒéßéÃß ·ˆ ⎠¢Ì„ÅZŽ ·„ÇC› ½•NŸoâéß. ¦ Rú»„@Üß
âéߢǛ ÒSfâ ÒéßéßÈ·ŽY Ó•âéß ·„Ç›C½•NŸoâéß."" ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹é,ß ''§úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß §Üƒ ÁÈ»•Üƒ
26Ε҅Njéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''QéßÜó Óßà ¸ ·ˆ òÌ„o ¦Ì„wâéß ¿•Øé„ Òß éßY ââéßs ¥Ç›»•Üƒ ¶„îÇ‹ ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆ Óߢ¸ ÌŸ
ï½ßÇ‹ÌŸâéß. Qéß ¦Üó¿„ÓŸ Ó߸ÄJ ÒêÄéßfÌŸâéß. Qéß ÓŸYs Õߺéß»‡ ¥[×ÒëΈr ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß »òú^ÃÜß
à„ÉÄ¢ âéߢǛ ßW »„éߢǂâéß ÌòÜßC¢S Ó߸éßYsÌ„½‚éßñâ Òéߢ΋܃z RÓ߸oÈNŸoÄéß. 38Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó ú½ß¸Ì•x·„
ÒêâÒ ºë΋؄êYs §NŸoâéß. 27QéßÜó ÓŸ ¦Ì„wâéß ½ß¢¸ Ç‹é»ß Ü„ ß Óߢ¸ ΋Ãv„ ¢»‡ Ì•ÕÇß • »òú^ÃÜß, ½•é·ß Ü„ ß Òéߢ΋܃z
ú½ß¸½•à„ï½ßÇ‹ÌŸâéß. QéßÄéß ÓŸ ·„ÅßjÇ‹éßÜßâéß ¯ŸÅŽ¢¿•Üƒ ¦ ú½ß¸ÁÜßéß RNŸoÄ¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. ⻄ßÜßéß, ¯ŸÇ‹éßÕßÇ›â
RéßÒéßwHs Ó•âéß ÒêÄéßfÌŸâéß. QéßÄéß ÓŸ ¦ÁÂÜßâéß ú¯Ÿ¢ÌŸÜßéß WÈC ÁâÓ߸¢Îó@ÜßÌó ·ŽÅß·ŽÅß܃Njéß
Áƒú»„Ì„o»‡ ¯ŸÅŽNŸoÄéß. ÌŸØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
28½ß«ÒéßwÅß Qéß ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜ߶„íß Ó•YSfâ Î•à„¢Üó ¶„íߢŃÄéß.""
QéßÄéß YÒÓß«NŸoÄéß. QéßÄéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜß̟҅Äéß. Ó•âéß Qéß
Ε҅NjâÒ…ÌŸâéß."" ¯¢Ç›â ¯Òéßéß·„Üß Î‹Ã„}â¢
29Ε Ò …Ç‹ é ß §ß Ü ƒ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß : ''Ó• â éß Réß Ò éß w Hs

37 Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo ÓŸ QéßΈ·Ž ÒSf¢Îˆ. Ε҅Y


Ä·NäŽ Ÿoâéß. QéßÃé„ ß ÒéßHâ½ßǸ ¶‹ í„ ¢ß ÇŸ ©¢¿„éÌ ß Ÿâéß. ÏŸâx¢ ¦Ì„w (Ó߸éßÇ›»‡H Äê½ß¸¢Üó) ââéßs ⻄Ä¢
(Ó߸ÒéßëΈr»‡) ½ß¸¢Ç•Üƒ Ó•âéß ¦Á §NŸoâéß. Qéß QéßΈ·Ž âéߢǛ ¯Ì„éßo¶„í߯öØßéß ³·„ ÜóØ„éß ÒéßÏ‹xÜó Έ¢S¢Îˆ.
·„ÄéßÒ…âéß Ã„½ß«t¢¿„âéß. 30Qéß ¿‚Åßz âéߢǛ ½®ß¸ÜßÓ߸¢½ß¸Î‹ ¦ ÜóØ„éß ¥¢ÌŸ ÒêâÒ ¥Óß½p« ¢¸ß ÁßÜßÌó Y¢Ç›©¢Îˆ.
2ÜóØ„éßÜó Õ®„êRéßQéß΋ ¯Òéßéß·„Üßéß Üœ·„a¶„íß RéߢS
½ß¸…á¸aÜߢ»‡ Ò¿•f܃ ¿•NŸoâéß. Qéß ¯ô܃Üßâéß Õߺéß»‡
½ß¸¢Ç›NŸoâéß. ¥âx Εà‡ÜßÜó Òéß^ÃâsÇ‹ê QéßÄéß ¦·„H ½ßǸ Ò› …ÓŸsØßé.ß ¦ ¯Òéßé·ß Ü„ ß ÒéßÏx‹ »‡ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ââéßs
ՃϋÜß ¥ÒÒêÓŸYs ¥âéßÕ®„R¢¿„Äéß. 31QéßÄéß ¿•Óß«â âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¯Òéßéß·„Üßéß Õƒ»‡ ¯¢Ç›¯öØßéß ©âsÅßéßz
¿‚Çé‹ ß ·ŸÃŸxÜßâéß QéßÃé„ ß »„éÃß é„ ¶oß í„ ß Ì‚¿é„ fß ¶„í¢ß ŃÄé.ß QéßÃé„ ß Ó•âéß ¿„êà‡âéß.
3ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ââéßs, ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ,
¿•Óß«âR ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß ·ŸÒY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íßÓ• ÁƒÂâ¢
Qé߶„íß ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. QéßÄéß ¿•Óß«â ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß, QéßÄéß ¨ ¯Òéßéß·„Üßéß WÈC ú¯ŸË¢ ¯öÓ߸éß·ó»„Üß½Ÿ?"" ¥Y
¯ŸÜßtÇ›â Õ®„Ø„éߢ·„Ä ·„ëÌŸxÜ߶„íß RéßÒéßwHs Qéß_à ¥Ó߸ ¥Ç›»‡Ç‹éß. ''ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟, ¨ ú½ß¸à„s¶„íß
Ux¢¿„é߶„íߢŃÄéß."" Ó߸Òêϟ⢠Z_· Ì‚ÜßéßÓ߸éß"" ¥Y Ó•âÓŸsâéß.
32ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… 4¥¢Î‹é¶
ß í„ ß ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹é:ß
Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''§Îˆ QéßÃé„ ß »„éÃß é„ ïoß ½ßÅéß ·jß ó½ŸÜßY Ó•âéß ·óÄéß ''¦ ¯Òéßéß·„ÜßÌó ÓŸ ̄Ľ߸…â ÒêŃzÇ‹éß. ½ŸÅŽ·Ž ¨
¶„íߢÅßéßÓŸsâéß, Qéß ÒéߢS ·òĶ„íß Ó•Z ½ß¸âéßÜ•Q RÏ‹¢»‡ ¿‚½ß¸téß, '¯¢Ç›â ¯Òéßéß·„܃zß, Ø‚éßÈ꽟
¿•Ø„éßÅߢ ܕ΋éß! ÓŸ ÒéߢS ð½ßÄéß YÜßé߽߸…·óŃY_· ÒêÅß Râ¢Ç›! 5ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 Qé߶„íß ¨
½ŸÅŽY Ó•âéß ¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß! ·ŸÒ…â §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à„Òê, Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: QéßÜó·Ž ª½ß«Ãˆ Ò¿•f܃
QéßÃé„ ß OR¢Sâ XÄé¶ß í„ ß QéßÃé„ ß Óß»« é„ ½cß Ç¸ß ,› ·„ÜÌß „ ¿‚¢ÎŸH!"" ¿•NŸoâéß. QéßÃé„ ß ú¯ŸË¢ ¯öÓßé¸ ¶ß í„ ¢ß ŃÄé!ß 6QéßQéß΋ ÒéßIz
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 37:7-27 970
NŸsØ„éßéßÒ…Üßéß, ·„¢Ç‹ÃŸÜßé ·„Üßéß»„Á•NŸoâéß. RéßÒéßwHs
½ß¸…Üßzâéß Ì‚Sf ¨ ÒÄoÒê⢠ΟYQéß΋ ú½ŸØßéß, '¨
¿„Ãw„ ¢Ìó ·„½t¸ß éßÌŸâéß. ½ßÒ« éßwÅß QéßÜó ª½ßë ˆ ¯öNŸoâéß.
½ß¸…Üßz Ø„éßêΟ¶„íß, ΟY ðÓßsUÌ„éßÜœñâ (ÌóÅŽ½ŸÃ„éß)
QéßÄéß ÕßÌ„é߶„íß̟Äéß! ¥½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸Õ®„éßÒ…âéß, Ø‚éßÈê
§úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ¶ß í„ ß ¿‚¢Îˆ¢Îˆ." Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ÒéßÃó ½ß…¸ Üßâz éß
½Ÿâéß Ó•Ó• ¥Y QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.""" XÓ߸éß·òY ΟY Qéß΋; '¨ ¯¯®ŸÿØßéßÒéßéß ½ß¸…Üßz Ø‚êðÓßß
7¦Ø„éâ ß ¿‚½t«ß â ÉWÜó Ó•âéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ̄ý„ …¸ß â
½ß¸…¶„íß, ¥Ì„Y ðÓßsUÌ„éßÜœ`â (ÌóÅŽ½ŸÃ„éß) §úà‡Ø•éßG
¯Òéßéß·„ÜßÌó ÒêŃzÇŸâéß. Ó•âéß §¢·Ÿ ÒêŃzÇ‹éßÌ„ê Ø„éßéßÜ߶„íß ¿‚¢Îˆ¢Îˆ" ¥Y ú½ŸØ„éßéßÒéßéß. 17½ß«ÒéßwÅß ¦
©¢Ç‹»‡Ó• ³·„ ï½ßÎq‹ à„Õ¢q RÓŸsâéß. ¯Òéßé·ß Ü„ Üß ó »„Ü»ß Ü„ ß
^âNjéß ½ß¸…ÜßzÜßâéß ·„Üßé߽߸…Òéßéß. Z ¿•WÜó ¦ ^âNjê
à„Õßq¢ RâÒSf¢Îˆ. ³·„ ¯Òéßéß·„Ìó ÒéßÃò·„ ¯Òéßéß·„ ³·„a ½ß¸…Üßz܃ ©¢ÅƒØßéß.
·„ÜÒß Åߢ ½‚ééß Îß Ü‹ éß ß ï½ßÅ¢jŽ Έ!ß 8Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ÓŸ ·„Ýz„ Òéßé¢ß Ε
18''ΉY Õ®ƒÒ½•éßRéßÅßY Z ú½ß¸ÁÜßéß YâsÇ‹éß»„éß̟Äéß.
19ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸs
½ŸÅŽQéß΋ NŸsØ„éßéßÒ…Üßéß, ·„¢Ç‹ÃŸÜßéß °Ã„tÇ‹Åߢ ÁÈ
C¢Îˆ. ½ŸÅŽQéß΋ ¿„Ãw„ ¢ ·„½t«ß ½•Øé„ Å ß ¢ß ½‚ééß Îß Ü‹ Ø ß éß ¢ß Έ.
Ç‹Y ½ŸÃˆ·Ž ¿‚½ß¸téß. '¯ú¯®ŸØßéßÒéßéß ¿•WÜó ©âs
·ŸY à„ÉßÜßéß ÒêúÌ„¢ ·„΋Üßܕ΋éß. ½ŸÅŽÜó ª½ß«Ãˆ Ø‚êðÓ߽߸… ½ß¸…Üßzâéß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y ðÓßsUÌ„éßÜß»„éß §úà‡
ܕ΋éß. 9½ß«ÒéßwÅß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó Ø•éßGØ„éßéßÜßâéß Ó•âéß XÓ߸é߶„íߢŃâéß. ΟYY Ø„éßêΟ
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''½ŸØ„éßéßÒ…Ìó ÒêŃzÇ‹éß. ´ âÄ Ø‚éßéß·„a ½ß¸…ÜßzÌó ·„H½ß« ³·„a ½ß¸…Üßz»‡ ¿•NŸoâéß. ÓŸ
½ß¸…úÌ„éßÇŸ, ª½ß«ÃˆÌó ÒêŃzÇ‹éß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟
¿•WÜó ¥R ³·„a ·„^Åßj ½ß¸…Üßz ¥Ò…ÌŸØßéß!"
20''Z¶„í Òéßéߢ΋éß»„ ½ŸÃˆ ·„¢Ç‹z ¯Î‹éßÅß ¦ ·„ÄÿÜßâéß
¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y ª½ß«ÃˆÌó ¿‚½ß¸téß:
'ª½ß«Ãˆ, ¥Ys Έà„ÜßâéߢǛ ZÒ… QS ¨ à„½ŸÜßÜó Z ¿•WÜó ¯Wo ½ßÅ ¸ éß ·jß òâéßÒéßé.ß ¦ ð½ßÃâz„ éß ¦ ·„^Žjß …¸ß ÜßÜz ß
OÒ¢¯öØ„éßéßÒéßéß! ½ŸÅŽ·Ž ª½ß«Ãˆ ¯öØ„éßéßÒéßéß; ¥R Qéß΋ ZÒ… ú½Ÿà‡Ò…. 21ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
WÈCÕßÌ„é߶„íßÌŸØßéß!""" RÏ‹¢»‡ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹Y ¥âéßÒéßé,ß '½ŸÃ„éß ¿‚ÎË ¯ˆ öØßéâß
10¦Ø„éßâ ¿‚½ß«tâ RÏ‹¢»‡ Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟 ̄Ä Εà‡Üß âéߢǛ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß XÓ߸éß
½®…¸ß ⠦̄wÌó ÒêŃzÇŸâéß. ½‚¢ÅßÓ• à„½ŸÜßÜó·Ž ª½ßë ˆ
·ò¢Åƒâéß. ¥Ys ¿óÅßz âéߢǛ ½ŸÃˆY Ó߸Òê½•à„½ß¸Ãˆf,
ÒSf¢Îˆ. ½ŸÅŽ·Ž ú¯ŸË¢ ÒSf Ü•S âéߢ¿„éßÓŸsØßéß. ½ŸÃˆ Ó߸|¢Ì„ Εà‡Y·Ž WÈC XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. 22§úà‡
¥·„aÇ‹ ¯¢Ìó ÒéߢΈ Òéßâéßá¸éßxÜßéÓŸsÄéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ ½ŸÃˆY ³·„a Î•à„¢»‡ ¿•NŸoâéß.
³·„ ï½ß΋q ïÓß`âx¢! ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·Ž ³·„aÇ• ßE ©¢ÅƒÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ^âNjéß
11̄Äéß½ŸÌ„ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó §Üƒ
ßÁƒxÜßéß»‡ ·òâNŸ»„Äéß. ½ŸÃˆ·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢ ^âNjéß
ßÁƒxÜßéß»‡ RÇ›¯öÄéß. 23½ŸÃˆ Rú»„@ÜßÌóâéß, Õ®„Ø„éߢ
¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ¨ ¯Òéßéß·„Üßéß ½‚éßéßÌ„o¢ §úà‡
Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢Üƒ ©ÓŸsØßéß. §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß, 'Òê ·„Ä K܃tÜßÌóâéß, ̄Έ̄Ä ï½®ßêĽ‚éßñâ ӕßÜßÌóâéß
¯Òéßéß·„Üßéß ¯¢Ç›¯öØ„êØßéß. Òê ¦à„Üßéß ¥Ç‹éß ½ŸÃ„ é ß Ì„ Ò éß â éß ÌŸÒéß é Òéß H â½ß ¸ à „ é ß f ·óÒÅß ¢
»„¢ÅƒØßéß. ½•éßÒéßéß Ó߸Ä|ÓŸà„âÒéßØ„êxÒéßéß!" ¥Y ·òâNŸC¢¿„Ãé„ .ß ½Ÿ^÷„aÇ‹éÓß Ÿs ½ŸÃˆ Õ®Ø „ é„ ¢ß ·„Ä ¯Ÿ¯ŸÜ
¥¢ÅßéßÓŸsÄéß. 12·ŸÒ…â ZÒ… ÓŸ ̄Ľ߸…â ½ŸÃˆÌó ßYsÅŽ âéߢǛ ½ŸÃˆY Ó•âéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆY
ÒêŃzÇ› ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Ä·„¢»‡ ¿‚½ß¸… ·„Ç›C ½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„éßfÌŸâéß. ½ŸÃ„éß ÓŸ ú½ß¸ÁÜß̟҅Äéß.
Ì„éßÓŸsÇ‹Y Ì‚Üßé߽߸…ß, 'ÓŸ ú½ß¸Á܃ß Ó•âéß Qéß Ó߸ÒêÏ‹é
Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž Ε҅Njӂ` Ø„éßéߢŃâéß.
24'''ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇ
ßÜßâéß Ì‚Ã„S, RéßÒéßwHs ÕßØ„éßÅŽ·Ž Ì‚NŸoâéß! ½ß«ÒéßwÅß ß ‚â` ΟQ΋éß ½ŸÃˆ·Ž ßE»‡ ©¢ÅƒÇ‹é.ß
RéßÒéßwHs §úà‡Ø•éÜß éß ß Î•à‡Y·Ž XÓßé¸ ·ß òY ÒNŸoâéß. 13ÓŸ
½ŸÃ„¢ÌŸ ³_· ³·„a ·Ÿ½ß¸ÃˆY ·„HC ©¢ÅƒÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÓŸ
ú½ß¸Á܃ß, Ó•âéß Qéß Ó߸ÒêÏ‹éßÜßâéß Ì‚Ã„S, RéßÒéßwHsZW·Ž, ÓŸxØ„êY·Ž ÕßÎé‹ Ürß `œ ORNŸoÃé„ .ß Ó•âéß ¿‚½t«ß âÒZs
½ŸÅŽâéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„íß Ì‚NŸoâéß! ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó• ½ŸÃ„éß ¿•NŸoÄéß. 25Ó•âéß ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÇ‚`â Ø„ê·óÕßé߶„íß
Ø‚éÈ ß ê½ŸâY QéßÃé„ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ß ŃÄé.ß 14ÓŸ ¦Ì„wâéß
§Sfâ Õ®„êRéß Qéß΋ ½ŸÃ„éß YÒÓß«NŸoÄéß. Z ½ß¸†Ã‰|¶„íßÜßéß
QéßÜó ï½ßÇ‹ÌŸâéß. ΟYÌó QéßÄéß ÒéßIz ORNŸoÄéß. ¦ ú½ß¸Î•à„¢Üó YÒÓß«¢¿ŸÃ„éß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßê ¥·„aÇ• YÒ
¥½ß¸téßÇ‹éß RéßÒéßwHs Qéß Ó߸|Εà‡Y·Ž WÈC âÇ›½ß«NŸoâéß.
Óß«NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß, ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃˆ ÒéßâéßÒéßÜßéß
¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê½ŸâY QéßÃé„ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ß ŃÄé.ß
¥·„aÇ• à‡à„|Ì„¢»‡ YÒÓßN« ŸoÃé„ .ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ÓŸ ðÓßÒ¶„íÇß ‚â`
¨ Rá¸Øê ΟQ΋éß Ó߸Ο ½ŸÃˆ·Ž ßÁ‚` ©¢ÅƒÇ‹éß. 26Ó•âéß ½ŸÃˆÌó
„ Üßéß Ó•Ó• ¿‚¯ŸtâY, ½ŸÅŽY ÁÈ»•Üƒ ¿•à‡âY
QéßÃé„ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ß ŃÄé!ß """ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
à‡¢W ³Ç‹¢ÕßÇ·› „ ³·„ÅŽ ¿•Óé¸ß ¶ß í„ ¢ß Ńâéß. ¨ ³Ç‹¢ÕßÇ·› „
¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¯Üßz·ŸÜߢ ·òâ NŸ»„éßÌ„éߢΈ. ½ŸÃˆ Εà‡Ys ½ŸÃˆ·Ž §Ò|
ŃY·Ž Ó•âéß ¥¢D·„∠¿Ÿâéß. ½ŸÃˆ Óߢ¸ ̟⢠RNŸoÃÒ„ éßÒ
Ø„éßêΟ, §úà‡Ø•éßÜßéß °·„ÒéßÒÅߢ ÇŸY·Ž Ó•âéß ¥¢D·„È¢¿Ÿâéß. ï½ß`»‡ ÓŸ ½ß¸RúÌ„ Ó߸p܃Ys
15Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ¶„íß ÒéßIz RY½ß«¢S¢Îˆ. ¥·„aÇ‹ à‡à„|Ì„¢»‡ ½ŸÃˆÌó ©¢¿„ŃY·Ž Ó•âéß ¥¢D·„âˆ
¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 16''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ³·„ ·„^Åßj ¿Ÿâéß. 27ÓŸ ½ß¸RúÌ„ »„éßǟÄ¢ ½ŸÃˆ ÒéßÏ‹x ¥·„aÇ‹
971 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 37:28-38:17
©¢ÅßéߢΈ. ¥Ò…âéß, Ó•âéß ½ŸÃˆ ΂`Ò¢»‡, ½ŸÃ„éß ÓŸ ¿„â ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ZÒ… ¶„íßØ„éßéß·Žo ½ß¸âsÅߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÇ‹
ú½ß¸ÁÜßéß»‡ ©¢ÅƒÒéßéß. 28ÒéßÈ؄éßéß §Ì„Ä Εà‡Üßéß ¶„îÇ‹ ÌŸÒ…. 11ZÒ… ¨ RÏ‹¢»‡ ¥¢ÅƒÒ…, '⻄ßÜß¶í„ ß Ã„·Ë ä„
Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟âY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃØßéß. ÓŸ ½ß¸RúÌ„ »óÇ‹Üßéß Ü•¶„íߢǟ ©âs Î•à„¢ï½ß` (§úà‡Ø•éßÜßéß) Ó•âéß
ÓßÜp¸ ƒYs à‡à„|Ì„¢»‡ §úà‡Ø•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üß ÒéßÏx‹ ©¢¿„Å¢ ΟǛ¿•NŸoâéß. ½ŸÃ„éß ú½ß¸à‡¢Ì„¢»‡ ORÓ߸éßoÓŸsÄéß. Ó߸éßÄ·Žä
Ο|ß Ó•âéß §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß âß éß ÓŸ ú½ßÌ ¸ •x·„ ÁâéßÜéß »ß ‡ Ì„¢»‡ ©ÓŸsÒéßY ½ŸÃ„âé߶„íߢÅßéßÓŸsÄéß. ⻄ßÜßâéß
¿•à‡âY ¶„îÇ‹ ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß.""" Ä·Žä¢¿„ŃY·Ž ½ŸÅŽ¿„éßÅßêj »óÇ‹Ü• Ü•Ò…. ½ŸÃˆ Ο|ß
Ü߶„íß ÌŸÝƒÜßéß Ü•Ò…. ¥Ó߸Üßéß ÎŸ|ßܕ Ü•Ò…! 12¦
»ó»„é߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ÒÄoÒê⢠ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß ´Ç›¢S, ½ŸÃˆ RÜßéß½‚`â NôÒéßéßwÜßâéß

38 Ø‚éßÈ꽟 ½Ÿ¶„íßa ÓŸ Ò΋q¶„íß ÒSf¢Îˆ. Ó•âéß ·òÜßz»òÇ‹ÌŸâéß. ³·„½ß¸téßÇ‹éß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ›,


¦Ø„éß⠧܃ ¥ÓŸsÇ‹éß: 2''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, §½ß¸téßÇ‹éß Áâ¢Ìó ú·Ž·ŽaÈÓß«â ú¯Ÿ¢ÌŸÜßï½ß` Ó•âéß
Òê»ó»„éß Î•à„½ß¸…½ŸÇ‚`â »ó»„éß½‚`½ß¸… ¿„êÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß Ø„ééß Îß ¢r‹ ¿•NŸoâéß. ¥âxΕà‡Üß âéߢǛ ½‚âéß·¶„ í„ ß XÓßé¸ ·ß òY
½‚éßïᶄíß ÒéßÈ؄éßéß Ì„éßÕƒÜßéß Î•à‡Ü߶„íß ¥W Òéßéß¹ßx½‚éßñâ ßÕßǛ⠦ ú½ß¸ÁÜßÌó (§úà‡Ø•éßÜßéß) Ó•âéß Ø„éßéß΋r¢
ÓŸØ„é߶„íßÇ‹éß. ZÒ… ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â »ó»„é߶„íß ÒxW_÷„¢»‡ ¿•NŸoâéß. §½ß¸téßÇŸ ú½ß¸ÁÜ߶„íß ½ß¸à„éßÒ…Üßéß, ¦Óß«o¯ŸÓ߸éßoÜßéß
ÒêŃzÇé‹ Òß éßé.ß 3ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚ñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß Ó߸Òé߶„îÇŸØßéß. ½ŸÃ„éß ú½ß¸½ß¸¢¿ŸY·Ž ÓŸÜßéß»„éßÕƒÅßÜß
¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹Y ZÒÌ„Y·Ž Ì‚Üéß ½ß …¸ß , '»ó»„ê, ZÒ… ½‚éïß á¶„íß ¶„îÇ‹H ÓßÜp¸ ¢ß Üó YÒÓßÓ« é¸ß Óoß ŸsÄé.ß ·òYs ¥ú»„ ßÁƒxÜßéß
ÒéßÈ؄éßéß Ì„éßÕƒÜßéß Î•à‡Ü߶„íß ¥W Òéßéß¹ßx½‚éßñâ ÓŸØ„é §Ì„Ã„ ÕßÜß½‚éßñâ ßÁƒxÜ߶„íß ¦ ú¯Ÿ¢Ì„¢ »„éߢǟӕ
¶„íßÇ‹Ò…! ·ŸY Z¶„íß Ó•âéß RÃóψY. 4Yâéßs Ó•âéß ½‚݃zH."
13''ïÓßÕƒ, ΋Οâéß½ŸÃ„éß; ̄É~á¸éß ½Ÿx¯ŸÃ„éßÜßéß, §ß̄Ä
½ß¸Åßéßj¶„íßY ½‚âéß·„¶„íß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. Z ïÓß`âx¢ÜóY
½ŸÃ„¢Î‹ÃZˆ Ó•âéß ½ßÅ ¸ éß ¶jß í„ ß ÒNŸoâéß. »„éÃß ŸÿÜßâéß, »„éÃß ÿ„ ½ß…¸ ½Ÿx¯ŸÃ„ _·¢úΟܜ`â ⻄ßÜß ½ŸÃ„éß Yâéßs ¿„êS §ß܃
ïÓßñâx¢ ½ŸÃ„¢Î‹ÃˆY ½ß¸Åßéßj¶„íß ÒNŸoâéß. Qéß ÓóÝ„z¶„íß ¥¢ÅƒÃ„éß, 'RÜßéß½‚`â ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ½ß¸Åßéßj¶„í߯öÒÇŸY·Ž
»‡Üߢ Ì„CH¢S, Qéß ¥¢Î‹ÃˆZ WÈC XÓ߸é߶„íß ÒNŸoâéß. Ò¿Ÿf½Ÿ? ÒéߢS ÒéߢS ÒÓßé¸ Òoß …Üßé,ß ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßé,ß
Qéß ïÓß`Y¶„íßÜߢ̟ ½ŸÃˆ ΋éßÓ߸éßoÜßéß, ÇŸÝ„éßz, ·„Ì„éßoÜßéß Ï‹Ãˆ ½ß¸à„éßÒ…Üßéß, §Ì„Ä Ó߸¢½ß¸Î‹ ·òÜßz»òÅŽj ½ß¸Åßéßj¶„í߯öÒŃY·Ž
NŸo à „ é ß . 5ï½ßÈ~Ø„ê (¯ŸÃ„Ó߬¶„Òéßéß), §ÍˆØ‚ê½ß«Ø„éß ZÒ… Z ïÓß`Y·„ ΋݃Üßâéß XÓ߸éß·òY Ò¿Ÿf½Ÿ? ¦
(¶„îá¸é)ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ½ß†
¸ Ì„éß ïÓßY` ¶„íÜß ¢ß ΋Ãé„ ß ¶„îÇ‹ QéßÌó RÜßéß½‚`â ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ½ß¸Åßéßj¶„íß ¯öÒŃY·Ž Ò¿Ÿf½Ÿ?"""
14Ε Ò …Ç‹ é ß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹ é ß , ''âÄ ½ ß ¸ … úÌ„ é ß Ç Ÿ, ÓŸ
©¢ÅƒÃ„é.ß ½ŸÃ„¢ÌŸ Ì„Òéß ÇŸÝ„é,zß KÄúNŸoËŸÜßéß Ï‹ÃNˆ ŸoÃé„ .ß
6¥·„ a Ç‹ »óÒéß Ã „ é ß ¶„ î Ç‹ Ì„ â ïÓß ñ âxÒéß ¢ Ì„ Å Ž Ì ó ̄Ľ®ß¸…â »ó»„éßÌó ÒêŃzÇ‹éß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟
©¢ÅßéߢΈ. Ì„â ïÓß`Y·„ ½ß¸ÅƒÜƒßÜßYsÅŽÌó ΋êß⠨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éÓß ŸsÇ‹Y ¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éÁß •Øéß ,ß
»„Üß ©Ì„oÄ Î•à„½‚éßñâ Ìó»„ßw ¶„îÇ‹ ©¢ÅßéߢΈ. ¦ 'ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß ú½ß¸à‡¢Ì„¢»‡, YÄvØ„éߢ»‡ ORÓ߸éßoâs
ÕߢΉÜß ú½ß¸Î‹Ã„}âÜó §¢·Ÿ ¥Ó•·ŸÓ•·„ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ZÒ… ½ŸÃˆQéß΋ ΋¢Ç‹Ø„êúÌ„¶„íß ÒNŸoÒ….
15Ó߸éß΋êÄ ©Ì„oÄ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó »„Üß Z Î•à„¢âéߢǛ
©¢ÅƒÃ„éß.
7'''ÓßÎ « ¢r‹ ·„¢Ç›. ¥Ò…âéß. ZÒ…, ZÌó ·„HÓßâ« ïÓßÓ` ŸxÜßéß ZÒ… ÒNŸoÒ…. ZÌó ¥Ó•·„ ÒéߢΈY XÓ߸éß·òY ÒNŸoÒ….
Ó߫΋r¢ ·„¢Ç›. QéßÄéß Ó߫΋r½‚éßñ ½‚éßÜ߶„íßÒÌó ©¢Ç‹¢Ç›. ½ŸÃ„¢ÌŸ »„éßúßÜß Qéß΋ ÒNŸoÄéß. QéßĢ̟ ³·„ à„·Žo
8¯¢Ìó ·ŸÜߢ ̄Äéß½ŸÌ„ QéßÄéß RÏ‹éßÜ߶„íß ½ß«ÜßÒÕßÇ‹éß Ò¢Ì„½‚éßñâ Òéß@ ïÓß`âx¢»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. 16ÓŸ ú½ß¸ÁÜœ`â
̟Äéß. ̄Äéß½ŸW Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßÜó Ø„éßéß΋r ՃϋÜßâé¢Ç› §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜß Qéß΋ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž QéßÄéß
RÒéßéß·Žo ¿‚¢Îˆâ Î•à„¢Üó·Ž QéßÄéß ÒNŸoÄéß. ¦ Î•à„½ß¸… ÒNŸoÄéß. Εà‡Ys ¦ÒÈ¢¿• »„Èh¢¿• ³·„ ½•éß½®ß¸éߢ܃
ú½ß¸ÁÜßéß ÌŸÒéßéß §Ì„Ä Εà‡ÜßâéߢǛ Ó߸Òéß ¶„îÄfÕßÇ› ZÒ…¢ÅƒÒ…. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢ ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß ÓŸ Î•à„¢
§úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢ QéßΈ·Ž XÓ߸éß·òY ßÕßNj̟Äéß. Qéß΋ Ø„éßéßΟrY·Ž Yâéßs XÓ߸éß·òYÒNŸoâéß. »ó»„ê,
»„Ì„¢Üó §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß ½ß¸Î• ½ß¸Î• ÓŸà„⢠¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•Ó‚¢Ì„ à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹Óó Εà‡ÜßZs Ì‚ÜßéßÓ߸éß
¿•Ø„éßÕÇŸmØßéß. ¥ØßéßÌ• ¨ ú½ß¸ÁÜßéß ÒêúÌ„¢ §Ì„Ä ·ò¢ÅƒØßéß! ½ŸÃ„éß ââéßs »ûÄR¢¿„Åߢ ӕÄéßf
Εà‡Üß âéߢǛ WÈC ÒSf⽟Äéß. ½ŸÃ„¢ÌŸ _·äÒéߢ»‡ ¶„íߢŃÄéß. Ó•âéß ÒéߺZØ„éßéßÇ‹âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
YÒÓß«NŸoÄéß. 9·ŸY ZÒ… ½ŸÃˆY ¯ÎˆÃˆ¢¿„ŃY·Ž ÒNŸoÒ…. ¶„íߢŃÄéß. Z¶„íß Ó•Ó•Réß ¿•NŸoÓó ½ŸÃ„éß ¿„êNŸoÄéß!"""
17ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
Z½ò·„ Ì„é߯®Ÿâéß܃ ÒNŸoÒ…. Εà‡Ys ¦ÒÈ¢S »„Èh¢¿•
½•éß½®ß¸éß ¢Üƒ ZÒ… ÒNŸoÒ…. ZÒ…, ZÌó Ò…âs ¥âx Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''»„Ì„¢Üó Ó•âéß Yâéßs »„éßÈ¢S ÒêŃzÇ›
Εà‡Üß ïÓßñY·„ ΋݃Üßéß ¨ ú½ß¸ÁÜß QéßΈ·Ž ÒSf âÅßézß ¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó ú½ßÁ¸ Üßéß »„éÃß é„ oß Ì‚¿é„ fß ¶„í¢ß ŃÄé.ß
½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß.""" ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜœñâ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸Ò·„oÜß ðÓßÒÜßâéß Ó•âéß
10ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… RYØ‚êC¢¿„é߶„íßâsÅßéßz ½ŸÃ„éß »„éßÄéßo Ì‚¿„éßf¶„íߢŃÄéß.
Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Z ÒéßâÓ߸é߀¶„íß ³·„ ¦Üó §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸Ò·„oÜßéß »„Ì„¢Üó ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ÒêŃz
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 38:18-39:15 972
6Ε҅Njéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''Òê»ó»„éß QéßΈ·Ž, XÄ¢
Ç‹éßÌ„ê, ½ŸÃˆï½ß` Ø„éßéßΟrY·Ž Ó•âéß Yâéßs XÓ߸éß·òY
ÒNŸoâY ¿‚½ß«tâÅßéßz ½ŸÃ„éß »„éßÄéßo Ì‚¿„éßf ¶„íߢŃÄéß."" ½‚¢ÕßÇ› YÄvØ„é¢ß »‡ YÒÓßÓ« é¸ß âoß s ú½ßÁ¸ Üß Qéßηˆ Ž ¥CsY
18ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''¦ ½ß¸¢½ß«NŸoâéß. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §úà‡Ø•éßÜßéß Î•à„¢ï½ß` Ø„éßéßΟrY·Ž »ó»„éß ·ò¢ÅƒÃ„éß. 7Ó•Óò·„aǛӕ §à‡ÿØ•éßÜßéßÜó ÒéߺZ
ÒNŸoÇé‹ .ß Ó•âéß ÓŸ ·ó¯ŸYs ¿„ê½ßN« Ÿoâéß. 19ÓŸ ·ó½ß¢¸ Üó, Ø„ééß Ë ß .ßnŽ ú½ßÁ¸ Üßéß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ÓŸÒêYs §·„ ¯¢Ì„ÒêúÌ„¢
©úΕ·¢„ Üó Ó•Y܃ ú½ßÒ¸ êË¢ ¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß, §úà‡Ø•éÜß éß ß ¯ŸÇ‹éß ¿•Øé„ ¶ß í„ ¢ß ÇŸ ¿„êNŸoâéß. Εà‡ÜßZs Ó•Ó• Ø‚éÈ ß ê
Î•à„¢Üó ³·„ XúÒ½‚éßñâ Õ®„ê·„¢½ß¸¢ ÒÓ߸éßo¢Î‹Y Ó•âéß ½ŸâY Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃØßéß. Ó•âéß §úà‡Ø•éßÜßéßÜó Ó‚Üß
¹ßSfÌ„¢»‡ ¿‚½…¸ß Ì„éÓß Ÿsâéß. 20¦ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß Üó OÒßà„éß ·òâs ½ß¸RúÌ„éßǛӂñâ Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß
ÜßZs Õ®„Ø„éߢÌó ·„¢½ß«¢S¯öÌŸØßéß. Ó߸Òéßéßú΋¢Üó ¶„íߢŃÄéß. 8¦ Ó߸ÒéßØ„éߢ ¦Ó߸âsÒéßÒ…Ì„ê ©¢Îˆ!
¿•½ß¸Üßéß, »‡HÜó ½ß¸¶„íßäÜßéß, ¥Ç‹Ò…Üóz ú¶„îÄÒéß뻇Üßéß ¥Îˆ ÁÈC XÄéßÌ„éߢΈ!"" Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
̄Έ̄Ä ¯Ÿ_· OÒ…Üßéß, ÒêâÒ…Üߢ΋Äê Õ®„Ø„éߢÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ''¦ ÃóEâéß »„éßÈ¢¿• Ó•âéß ÒêŃzÇ‹éß
ÒËŽ·Ž¯ö̟Äéß. ½ß¸Ã„|ÌŸÜßéß ¶„îH¯öÌŸØßéß. ·ò¢Ç‹ Ì„éßÓŸsâéß.
9''¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó §úà‡Ø•éßÜßéß â»„ÃŸÜßÜó YÒÓß«
K¹ßßÜßéß RÈC ½ß¸Ç‹ÌŸØßéß. ú½ß¸W »óÇŸ Ó•Ü߶„îÜßéß
Ì„éߢΈ!"" Ó߸éßoâs ú½ß¸ÁÜßéß ¦ ¯ô܃ÜßÜó·Ž ½‚݄̟Äéß. ½ŸÃ„éß à„úÌ„éß
21ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §ß܃ ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: Ò…Üß ¦Ø„éßéßÏŸÜßZs °Ãˆ Ì„»„ÜßՂNj̟Äéß. ÇŸÝ„éßz, Ï‹âéß
''¥¢Ì•»‡Î‹éß. §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜß Qéß΋ ¥Ys Ä·ŸÜß Ó߸é߀Üßéß, Ճ˟Üßéß, ΋éßÇ‹éßm ·„úÄÜßéß, ¨^ÅßÜßéß ¥Zs ½ŸÃ„éß
Õ®„Ø‚êÌŸtÌŸÜßâéß »ó»„éß QéßΈ·Ž Ľ߫tNŸoâéß. ¥Ì„Y Ì„»„éßÜßՂNj̟Äéß. ¦ ¦Ø„éßéßÏŸÜßYsÅŽZ ½ŸÃ„éß °Ç•¢Ç‹z
ïÓß`Y¶„íßÜßéß Ì„Òéß ·„¢»‡Ã„éßÜó ³·„Èï½ß` ³·„Äéß ½ß¸Ç›, Ì„Òéß ¯ŸÅßéß Ò¢Åß ¿‚ö„ í„ »ß ‡ ©½ßØ ¸ ‚êCNŸoÃé„ .ß 10¨ ¦Ø„ééß Ïß Ÿ
·„Ìé„ Üoß Ì
ß ó ³·„È Óò·„Ãé„ ß ¯ôÇ‹é¿
ß é„ ·ß òY ¿„¢½ß…¸ ¶„í¢ß ŃÄé.ß ÜßÓ• ½ŸÃ„éß Ò¢Åß ¿‚Ķ„íß»‡ ©½ß¸Ø‚êC¢¿„ÅߢÌó ½ŸÃ„éß
22Ãó»‡ÜßÌóâéß, ÒéßÄˢÌóâéß »ó»„éßâéß K·ŽäNŸoâéß. ¯ô܃Üóz ½ß¸…ÜßzÜßéß °Ã„Åߢ »‡Y, ¥Ç‹RÜó ·„^ÅßjÜßéß
»ó»„éß Qéß΋âéß, ¥Ó•·„ Εà‡Üß âéߢǛ ÒSf⠥̄Y ·òÅßjÅߢ »‡Y ¿•Ø„éßÒÜßÓß«â ¥ÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß. ½ŸÃˆY
ïÓß`âx¢ Qéß΋âéß ÒÇ‹»„Ý„éßz, ¥Cs, »„¢Ï‹·„¢ ÒÈ~¢¿•Üƒ Îó¿„é·ß ó½ŸÜßY ÒSfâ ïÓßY` ¶„íÜß ß âéߢǛ RÜßé½ß ‚â` ÒÓßé¸ oß
¿•NŸoâéß. 23Ó•Ó‚¢Ì„ »ò½ß¸t½ŸÇ›Óó Ó•â½ß¸téßÇ‹éß ¿„ê½ß« Ò…Üßâéß ½Ÿ_à XÓßé¸ ¶ß í„ ¢ß ŃÄé.ß Ì„ÒéßÒ΋q RÜßé½ß ‚â` ÒÓßé¸ Òoß …
NŸoâéß. Ó•âéß ÒéߺZØ„éßéßÇ‹âY ÄéßEÒ… ¿•NŸoâéß. Ó•âéß Üßâéß Îó¿„é¶ß í„ âß s ïÓßY` ¶„íÜß ß âéߢǛ ½Ÿ_à ÒéߢS ÒÓßé¸ Òoß …
¨ ½ß¸âéßÜßéß ¿•Ø„éßÅߢ ¥Ó•·„ Εà‡Üß ½ŸÃ„éß ¿„êNŸoÄéß. Üßâéß XÓ߸é߶„íߢŃÄéß."" ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â
Ó•Ó‚ÒÈÓó ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ·„âéß»ò¢ÅƒÃ„éß. Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
11Ε҅Njéß ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''¦ ÓßÒ
Ø‚éßÈ꽟âY ½ŸÃ„½ß¸téßÇ‹éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß."" ¸ éßØé„ ¢ß Üó
»ó»„éßâéß Ó߸Òêψ ¿•Ø„éßŃY·Ž §úà‡Ø•éßÜßéßÜó Ó•Óò·„
»ó»„éß, ¥Ì„Y ïÓß`âx¢ Ø‚éßéß·„a ¥¢Ì„¢ ÓßÜp¸ ƒYs ¯¢½ß·« „ ¿•NŸoâéß. ÒéßëÌ„ ÓßÒ¸ éßéúß ÎŸY·Ž Ì„êÄétß â
39 ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â »ó»„é߶„íß ÒxW
_÷„¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß. Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸
©âs ú½ßØ
ÕßÇÌ
¸ ê „ Ë•¶í„ Üß ß ÜóØ„éÜß ó ¥Ì„Çé‹ ß ÓßÒ¸ êψ ¿•Øé„ ß
‹ ŸÇ‹é.ß ¥Îˆ ú½ßØ ¸ ê„ ËŽ¶í„ Üß ÕƒÅßâéß ÒéßêÓß½« •Óé¸ß ¢oß Îˆ.
Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹Y ¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éßÁ•Ø„éßéßÒéßéß, »ó»„éß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y ïÓß`âxÒéߢ̟ ¥·„aÇ• Ó߸Òêψ
'»ó»„ê, ZÒ… ½‚éßïᶄíß, Ì„éßÕƒÜßéß Î•à‡Ü߶„íß ¥W Òéßéß¹ßx ¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÃ„é »„âéß·„ ¥Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ú½ß¸ÁÜßéß ¦
½‚éñß â ÓŸØ„é¶ß í„ Çß Ò‹ …! ·ŸY Ó•âéß Z¶„íß ÒxW_÷ŽY. 2Yâéßs ú½ß¸Î•à‡Ys ''»ó»„éß ïÓß`âx½ß¸… ÜóØ„éß"" ¥Y ½ß«ÜßéßNŸoÄéß.
12Εà‡Ys à„éßΈr ¿•Ø„éßŃY·Ž §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß
Ó•âéß ½ß¸Åßéßj·òY ½‚âéß·„¶„íß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ΋êĽ߸…
©Ì„oÄ ú¯Ÿ¢Ì„¢ âéߢǛ Yâéßs XÓ߸é߶„íß ÒNŸoâéß. §úà‡ ½ŸÃˆY °Ç‹éß Ó‚ÜßÜß ¯ŸÅßéß ¯ŸWï½ßNj̟Äéß. 13Î•à„¢ÜóY
Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜßï½ß` Ø„éßéßΟrY·Ž Yâéßs Ó•âéß XÓ߸é߶„íß NŸÒêâx ú½ß¸ÁÜߢ̟ ¦ à„úÌ„éß ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ¯ŸWï½ßÇ‹
ÒNŸoâéß. 3·ŸY Z ¯Ç‹Òéß¿•W âéߢǛ Z Ï‹âéßÓ߸é߀âéß ÌŸÃ„é.ß Ó•âéß ¹ƒxW Ì‚¿é„ fß ¶„íâß s ¦ ÃóEâ §úà‡Ø•éÜß éß ß
Ó•Üß ÃŸÜßéßfÌŸâéß. Z¶„íßÇ› ¿•W âéߢǛ Z Ճ˟Üßéß ú½ß¸ÁÜßéß ·•Ãˆo ÒUNŸoÄéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¦
½ß¸Ç›¯öØ•éß܃ ¿•NŸoâéß. 4§úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜß Qéß΋ Rá¸Ø„éߢ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
14Ε Ò …Ç‹ é ß §Üƒ ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é ß : ''¦ ¿„ Y ¯öØß é ß â
ZÒ… ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÒ…. ZÒ…, Z ïÓß`Y·„ ΋݃Üßéß, ZÌó
©âs ¥âx Εà‡Üß ÁâéßÜéß ß Ø„ééß Îß ¢r‹ Üó ¿„¢½ßÕ¸ Çß Ì ‹ ŸÃ„é.ß ïÓß`Y¶„íßÜßâéß ¯ŸWï½ßÅßjŃY·Ž ½ß¸Y½ŸÃˆY ½ß¸†Ãˆo Ó߸ÒéßØ„éß
Òê¢Ó߸¢ WÓ• ú½ß¸W ½ß¸·Žä, ú¶„îÄ Òéß뻇Üß·Ž Yâéßs ú¯ŸW½ß¸Îˆ·„ï½ß` ú½ß¸ÁÜßéß YØ„éßRéߢ¿„ÒÜßÓß« ©¢ÅßéߢΈ.
¦@Ä¢»‡ ½ß¸Ç‹½•NŸoâéß. 5ZÒ… ⻄Ä ú½ß¸½•à„¢ ¿•Ø„éßÒ…. ¨ Ä·„¢»‡ ½ŸÃ„éß Î•à‡Ys ½ß¸RúÌ„¢ ¿•NŸoÄéß. ½ß¸Y½ŸÃ„éß
ZÒ… ¦Ã„éß ÕßØ„éßÅßÓ• ¯ô܃Üóz ¿„¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÒ…. §Îˆ °Ç‹éßÓ‚ÜßÜß ¯ŸÅßéß ½ß¸Y ¿•NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß à„½ŸÜßâéß
¿‚½ß«tâΈ Ó•Ó•!""" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¦ ½‚΋é߶„íßÌ„ê âÜßéßΈà„܃ WÄéß»„éß̟Äéß. 15½ß¸Y½ŸÃ„éß ¥Üƒ
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. WÄéß»„éßÌ„ê ©âs½ß¸téßÇ‹éß ° ³·„aÇ‚`ÓŸ ³·„ ¯Òéßéß·„âéß
973 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 39:16-40:5
¿„êðÓßo ΟY ½ß¸·„aâ ³·„ »„éßÄéßo ï½ßÇ‹ÌŸÇ‹éß. Ó߸ÒêÏ‹éßÜßéß ÓŸï½ß` WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Óß«â ÃóEÜßâéß ½ŸÃ„éß ÒéßÈf
úÌ„½•|½ŸÃ„éß ÒSf ¦ ¯Òéßéß·„âéß »ó»„éß ïÓß`âx½ß¸… ¯ö̟Äéß. ½ŸÃ„éß Ì„Òéß Ó߸|¢Ì„ Î•à„¢Üó Ó߸éßÄ·ŽäÌ„¢»‡
ÜóØ„éÜß ó ¯ŸWï½ßÅ _ jß ÒÄ¶í„ ß ¦ »„éÃß é„ oß ¥·„aÇ‹ ©¢Åßé¢ß Έ. YÒÓß«NŸoÄéß. ½ŸÃˆ Ó‚ÒÄê Õ®„Ø„éßï½ßÅßjÄéß. 27¥âx Εà‡Üß
16¦ ÒéßëÌ„éßÜß â»„ÃŸY·Ž º½‚êÓŸ* ¥Y ð½ßÄéß ï½ßÇ‹ âéߢS ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ½‚âéß·„¶„íß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ½ŸÃˆ
̟Äéß. ¨ RÏ‹¢»‡ ½ŸÃ„éß Î•à‡Ys à„éßΈr ¿•NŸoÄéß."" à„úÌ„éß ÃŸÁƒxÜß âéߢǛ ½ŸÃˆY ¶„îNjΉNŸoâéß. Ó•Ó‚¢Ì„
17ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß ½ß¸RúÌ„éßÇ‹Óó ¥Ó•·„ Εà‡Üßéß ¥½ß¸téßÇ‹éß ¿„êNŸoØßéß.
28½ŸÃ„éß Ì„Òéß §¢Ç‹â
¿‚¯ŸtÇ‹é:ß ''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, ¥Ys ½ß¶¸ í„ Üäß ,ß ¥Ç‹R Á¢Ì„éÒß … z éß ÒΈH §Ì„Ä Εà‡Üß¶í„ ß ÕߢΉÜéß »ß ‡
ÜßÌóß ÓŸ ̄Ľ®ß¸…â ÒêŃzÇ‹éß. ½ŸÅŽ·Ž ¨ RÏ‹¢»‡ ¯öØ•éßÅßÅßéßz §¢Ì„¶„í Òéßéߢ΋éß Ó•âéß ¿•à‡âéß. ̄Äéß½ŸÌ„
¿‚½ß¸téß, '§·„aÇ›·Ž ĢǛ! §·„aÇ›·Ž ĢǛ! ¿„éßÅßêj ÒéßIz ½ŸÃˆY ¶„îNjΉÓß« Ì„Òéß Ó߸|¢Ì„ Εà‡Y·Ž XÓ߸éß·òY
Òéß껄¢Ç›. Ó•âéß Qéß ·òĶ„íß Ó߫΋r¢ ¿•Ó߸éßoâs ÕßHY Ò¿Ÿfâéß. ¥¢Î‹éÒß Üßz Ó•âéß ½ŸÃˆ Ε҅Njӂñâ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
QéßÄéß Wâ¢Ç›. §úà‡Ø•éßÜßéß ½ß¸Ã„|ÌŸÜß Qéß΋ ¿ŸÜƒ ï½ß΋q âY ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃÄéß. 29§úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢
ÕßH §Ò|ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ĢǛ. Òê¢Ó߸¢ Wâ¢Ç›. Ä·„o¢ Qéß΋ ÓŸ ¦Ì„wâéß ¶„íßÒéßwÈNŸoâéß. ΟY ̄Äéß½ŸÌ„ Òéß^Ã
ÌŸ»„¢Ç›. 18Õß܃Ǯ‹éßxÜœñâ ïÓß`Y¶„íßÜß à„ÉßÜß Òê¢Ó߸¢ âsÇ‹ê Ó•âéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜ߶„íß RÒéßéß¹ßéßÇ‹Ó‚` ©¢Ç‹âéß.""
QéßÃé„ ß W¢ÅƒÃ„é.ß Òéß@ ßEÜß Ã„·ŸoYs QéßÃé„ ß ÌŸ»„éÌß ŸÃ„é.ß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
ÕƒMŸâé߶„íß ¿‚¢Îˆâ ¯ô_ÅßjÝ„éßz, »ò^Ãÿ ½ß«ÜßzÜßéß, ½•éß·„Üßéß,
ÕßHÓßâ« CÌ„Üo ƒz ½ŸÃ„é¢ß ŃÄé.ß 19Qéß¶í„ ß ·ŸÒÜßÓâ«ß ·òÒ…| âêÌ„â ¦ÜßØ„éߢ
â¢ÌŸ QéßÄéß WâÒ¿„éßf. Qéß ¯ôÅßjÜßéß Y¢Ç•Üƒ QéßÄéß
Ä·¢o„ ÌŸ»„Ò¿„éfß . Qéß ·òÄ¶í„ ß Ó•âéß §¿•f ÕßH Òê¢Óߢ¸
QéßÄéß WY, ÌŸ»„éß̟Äéß. 20ÓŸ ÕßÜßzÒ΋q WâŃY·Ž Qé߶„íß
40 ½•éßÒéßéß ÕߢΉÜßéß»‡ ©âs ̄Äéß½ŸÌ„ §Ã„½‚ñ
±Î‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ¦ÎˆÜó ¦ Ó‚Üß (¥·ój
ÕßÄéß), ½ß¸Î‹Ò ÃóEâ Ø‚éßÈ꽟 à„·Žo ÓŸ QéßΈ·Ž
Òê¢Ó߸¢ ½ß¸…á¸aÜߢ»‡ Üß[×Ó߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆÜó »„éßúßÜßéß, ÒSf¢Îˆ. ¥¢_Åß §Îˆ ¦ ÃóE¶„íß ÕßÕßéßÜóâéß (Õƒ[
Ä͋NŸÃ„Ï‹éßÜßéß, ÕßHá¸éßkÜœ`â ïÓß`Y¶„íßÜßéß, §Ì„Ä ¯ößÅß ÜóYØ„ê) ½ŸÃ„éß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Òà„½ß¸Ã„éßf¶„íßâs
Ø‚êÏ‹éßÜßéß ©ÓŸsÄéß.""" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ ̄Äéß½ŸÌ„ ½ß¸ÎŸsÜßéß»„éß Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß »„Ç›¿ŸØßéß. ³·„
Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß. Ó߸|½ß¸s ΋Ä}â¢Üó Ø‚éßÈ꽟 ââs·„aÇ›·Ž XÓ߸éß·òY
21Ε҅Njéß §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''Ó•Ó•Réß ¿•à‡Óó ½‚ÝƒzÇ‹éß.
2³·„ ΋Ã}
§Ì„Ä Εà‡Üß ½ŸÃ„éß ¿„êðÓß܃ ¿•NŸoâéß. ¦ ¥âxΕà‡Üß „ â¢Üó Ε҅Njéß ââéßs §úà‡Ø•éÜß éß ß ÃŸÁƒx
½ŸÃ„éß ââéßs »ûÄR¢¿„Åߢ ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßNj̟Äéß! ¦ Y·Ž XÓ߸éß·òY ½‚݃zÇ‹éß. ¿ŸÜƒ ¯Ì„oØßéâß ³·„ ½ß¸Ã„|Ì„¢
à„úÌ„éßÒ… Qéß΋ Ó•âéß ©½ß¸Ø‚êC¢Sâ ÓŸ à„·ŽoY ½ŸÃ„éß Î‹»„cÄ ¦Ø„éßâ ââéßsΈ¢¿ŸÇ‹éß. ¦ ½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ ³·„
¿„êNŸoÄéß. 22¦ ÃóEâéߢS §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃ„éß â»„Ã„¢Üƒ ·„Yt¢¿• ³·„ ΈÒx Õ®„Ò¢W ©¢Îˆ. ¦ ⻄Ä¢
Ó•âéß Ì„Òéß Î•Ò…Ç‹»é„ ß Ø‚éÈ ß ê½ŸâY Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ß ŃÄé.ß Î‹·ËäŽ Îˆà»„ ‡ ©¢Îˆ. 3Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ââs·„aÇ›·Ž XÓßé¸ ·ß òY
23¥âxΕ à ‡Üß é ß §úà‡Ø• é ß Ü ß é ß Ò¢à„ ¢ ½ŸÃ„ é ß ¯¢Î‹ é ß ¶ „ í ß Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ ³·„ ÒéßYá« ©ÓŸsÇ‹éß. ½‚éßÄéß»„éßΈΈqâ
ÕߢΉÜßéß»‡ ·òY¯öÕßÇŸmÃó Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íߢŃØßéß. ÓŸ ·„¢¿„éß܃ ¥Ì„Ç‹éß ½‚éßÄéßÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß. ¦ ÒéßYá« ¿•WÜó
ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸQéß΋ WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Óß«âÅßéßz ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß »„éßÇ‹mÌó ¿•Óß«â ·òÜßÌ„ÌŸÇ‹é* ß ÒéßÈ؄éßéß ·òÜÌ„ßÕß΋q
¶„íߢŃÄéß. ·ŸÒ…â Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž RÒéßéß¹ßéß Ç‹âØ„êxâéß. ©ÓŸsØßé.ß ¥Ì„Çé‹ ß ÎŸ|Ä¢ Ò΋q YÜßÕÇß ŸmÇé‹ .ß 4¦ ÒéßYá«
½ŸÃˆ à„úÌ„éßÒ…Üßéß ½ŸÃˆY ´Ç›¢¿•Üƒ ¿•à‡âéß. ¥¢Î‹éß¿• ÓŸÌó ¥ÓŸsÇ‹éß, ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ Z ·„Ý„zâéß, ¿‚Ò…Üßâéß
ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ø„éßéß΋r¢Üó ¿„¢½ß¸ÕßÇŸmÄéß. 24½ŸÃ„éß ¯Ÿ½ß¸¢ úà„΋r»‡ ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éß. ¨ ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¿„êÇ‹éß. Ó•âéß
¿•Óß«, ½ŸÃˆY ½ŸÃ„éß ÒéßHâ½ß¸Ã„éßf¶„íßÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ„éß ¿‚ð½ßtΈ Râéß. Ó•âéß ¿„ê½ß«¢¿• ú½ß¸WΟY ½ß¸Åßz ZÒ…
¿•Ó߫⠽߸âéßÜ߶„íß Ó•âéß ½ŸÃˆY K·Žä¢¿Ÿâéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž úà„Îr‹ ÒU¢¿„é.ß ¯¢Î‹é·ß â„ »‡ Ó•âéß §ÒZs Z¶„íß ¿„ê½ß¢« ¿•
RÒéßéß¹ßéßÇ‹Ó‚`, ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éß Yß·„È¢¿Ÿâéß."" YRéßÌ„o½•éß ZR·„aÇ‹¶„íß Ì•ÕÇŸmÒ…. ZÒ… ¿„êÓß«â΋¢ÌŸ
25·ŸÒ…â ÓŸ ú½ßÕ ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¯ŸtH.""
5¦ÜßØ„éß ¦ÒÃ„Ë ¿„éßÅßêj Ó•Óò·„ »óÇ‹ ¿„êà‡âéß.
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''§½ß¸téßÇ‹éß Ø„ê·óÕßéß Ò¢à‡Ys Εà„
ÕßßUá¸aÃ„Ë âéߢǛ RÒéßéß·Žo¿•Óß« XÓ߸é߶„í ÒNŸoâéß. §úà‡ ¦ ÒéßYá« ¿•WÜó ·òÜßÌ„ Õß΋q ©¢Îˆ. ΟY ¯ôÇ‹Ò…
Ø•éßÜßéß Ò¢à„Òéߢ̄Ŏ Qéß΋ ΋؄éß ¿„ê½ß¸…ÌŸâéß. ÓŸ ¦Ã„éß ÒéßêÄÜßéß. ¦ ÒéßYá« »óÇ‹ Ø‚éßéß·„a ÒéߢΟYs
½ßR¸ úÌ„ ÓŸÒéß ½ßø È ·„ Ë ä„ Rá¸Øé„ ¢ß Üó Ó•âéß ÓŸ ÃóMŸYs ·òH¿ŸÇ‹é.ß ÎŸY Òéߢ΋¢ ½ßθ ˆ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß ¦Ã„¢»„éÝß ƒÜßé.ß
Ì‚HØ„éßÁ•NŸoâéß. 26ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆ ¥ÒÒêÓŸÜßâéß, ½ŸÃ„éß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ¥Ì„Çé‹ ß »óÇ‹ ¯Ì„éoß ·òÜßÒ»‡ ¥Îˆ ½ßθ ˆ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß
¦Ã„¢»„éß݃Üßéß ©¢Îˆ.

º½‚êÓŸ Èú\ Õ®ƒá¸Üó º½‚êÓŸ ¥â»‡ »„éߢ½ß¸… Ü•·„ ·òÜßÌ„ÌŸÇ‹éß Ó߸p܃Üßâéß ·òH¿• ÌŸÇ‹éß Ü•·„ ΟÄ¢ ¥Y
Ó߸ÒéßêºÒéßéß ¥Y ¥Ã„p¢. ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 40:6-30 974
6½ßÒ
« éßwÅß ¦ ÒéßYá« Ì„êÄétß ÎŸ|Ä¢ Ò΋¶q í„ ß ½‚݃zÇé‹ .ß ¿•Óâ«ß ÕƒÅß Qéß΋ Òéßé½ß t¸ß Øßéß »„Îé‹ Üß éß Óß ŸsØßé.ß 18Ο|Ä¢
¥·„aÇ‹ ΟY ½‚é^ß Å·zß aŽ Ο|Ľ…¸ß »„ǽ‹ ¸ß ½‚ÇÜ‹ éß tß ·òÜßÒ»‡ ¯¢Ì„ ¯ôÇ‹Ò…»‡ ©¢Îó ¿„Î‹éßâéß ÕƒÅß ¶„îÇ‹ ¥¢Ì„
¥Îˆ ½ß¸Îˆ ¥Ç‹éß»„éßÜß ¦Ã„¢»„éß݃Üßéß ©¢Îˆ. ÒéßÈ؂éßéß·„ ¯ôÇ‹Ò…¢Îˆ. ¦ ΟÈ Ο|Ľ߸… Üó½ß¸H·òÓ߸ ÒĶ„í ¿•Ãˆ
»„ǽ‹ ¸ß ½‚ÇÜ‹ éß tß ¶„îÇ‹ ½ßθ ˆ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß ¦Ã„¢»„éÝß ƒÜ• ©¢Îˆ. Ò…¢Îˆ. §Îˆ Έ»„éßÒ ¿„΋éßâéßÕƒÅß. 19½ß«ÒéßwÅß ¦ Òéßâéß
7¥·„aÇ‹ ³·„ »„Έ ©¢Îˆ. ΟY ¯ôÇ‹Ò…, ½‚Ç‹ÜßéßtÜßéß á¸éßxÇ‹éß ·Ž¢Îˆ Ο|Ä¢ âéߢǛ Üó½ß¸H ¦ÒÃ„Ë ÒĶ„íß
³·òa·„aÅŽ ½ßθ ˆ ¥Ç‹é»ß é„ Üß ß ¦Ã„¢»„éÝß ƒÜßé.ß »„Îé‹ Üß ß ÒéßÏx‹ »„Üß Î‹êßYs ·òH¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ Ì„êÄéßtâ, ©Ì„oßâ
¹ƒIÓ߸pÜߢ ¯YRéßΈ ¥Ç‹éß»„éßÜß ÌòRéßwΈ ¥¢»„éß݃Üßéß âêÄéß ÒéßêÄÜßéß ©¢Îˆß.
©¢Îˆ. Üó½ß¸H ½‚`½ß¸…¶„íß WÈC ©âs Òéßéß¹ß ÒéߢNj½ß¸¢
20©Ì„oÄ Îˆà„¶„íß ©âs ½‚Üßé߽߸Hß ¦ÒÃ„Ë ÎŸ|Ä¢
Έà„Üó ©âs Ο|Ä¢ Ø‚éßéß·„a »„Ç‹½ß¸ ½‚Ç‹Üßéßt ½ß¸Îˆ
¥Ç‹éß»„éßÜß ¦Ã„¢»„éß݃Üßéß. Ø‚éßéß·„a ¯ôÇ‹Ò… ½‚Ç‹ÜßéßtÜßâéß ¦ ÒéßYá« ·òH¿ŸÇ‹éß.
8¦ÜßØê 21¨ Ο|Ä¢ ΟYß ^âNjéß ½ß¸·„aÜß ©¢Ç• ÒéßêÇ•Óß«
„ Y·Ž ½ß·¸ a„ âéßâs Ο|Ä Òéßé¹ß ß ÒéߢÅ߯ŸYs
¦ ÒéßYá« ·òH¿ŸÇ‹éß. ΟY ½‚Ç‹Üßéßt ½ß¸Îˆ ¥Ç‹éß»„éßÜß »„΋éßÜßéß ÎŸY ¦ÒÄË, ½‚éßéß΋Ŏ Ο|Ä¢ ú½ß¸·„aÓ•
¦Ã„¢»„éß݃Üßéß. 9½ß«ÒéßwÅß ¥Ì„Ç‹éß ÎŸ|Ä ÒéߢNj¯ŸYs ©ÓŸsØßéß. ΟY ¯ôÇ‹Ò… Ø„êÕ®‚ñ ÒéßêÄÜßéß, ½‚Ç‹Üßéßt
·òÜßÒ»‡ ¥Îˆ ¯YRéßΈ ÒéßêÄÜéß âß sΈ. Ο|Ľ…¸ß ^âNjéß §Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß ©¢Îˆ. 22ΟY ·ŽÅŽ·•Üßéß, ΟY
½ß·¸ a„ Üßâéßâs »óÇ‹âéß ·òH¿ŸÇ‹é.ß ³·òa·„ ½ß·¸ a„ ^âNjéß ÒéߢNj½ß¸¢, ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßz ¿‚·„aÇŸÜßéß, Ì„êÄéßt
ÒéßêÄÜß Òéߢ΋¢ ©¢Îˆ. Òéßéß¹ß ÒéߢÅ߽߸¢ Ο|ßY·Ž Ο|Ľ߸… ·òÜßÌ„Üß ½ß¸Ȳ⢠Òܜӕ ©ÓŸsØßéß. Ο|Ä¢
SÒÄ ·ó½‚ÜßÎˆà„»‡ ©¢Îˆ. ÒéߢNj½ß¸ Ο|Ä¢ Üó½ß¸H ÒĶ„íß °Ç‹éß ½‚éßÅßéßzÓŸsØßéß. Ο|Ä ÒéߢNj½ß¸¢ Üó½ß¸H·Ž
½‚`½ß¸…â ©¢Îˆ. 10Ο|ßY·Ž §Ã„éß ½‚`½ß¸…Üß ÒéßêÇ•Óß« Sâs ©¢Îˆ. 23Üó½ß¸H ¦ÒÄËÜó ¥Ç‹m¢»‡ ©Ì„oÄ Ο|ßY·Ž
»„΋éßÜßéßÓŸsØßéß. ¨ ÒéßêÇ‹éß Sâs »„΋éßÜß ÓŸÜßéß»„éß ¯Î‹éßÄéß»‡ ³·„ Ο|Ä¢ ©¢Îˆ. ¥Îˆ Ì„êÄéßt Ο|Ä¢
½ß¸·„aÜß »óÇ‹Üßê ³_· ·òÜßÌ„Üó ©ÓŸsØßéß. Ο|Ľ߸… Òܜӕ ©¢Îˆ. ¦ ÒéßYá« ¨ Üó½ß¸H Ο|Ä¢ âéߢS
·„½‚éßwÜßéß ^âNjéß ½ß¸·„a܃ ³_· ·òÜßÌ„Üó ©ÓŸsØßéß. ¦ ½‚Üßé߽߸H Ο|Ä¢ ÒĶ„íß ·òÜßÒ»‡ ¥Îˆ Ο|Ä
11Ο|Ľ߸… ½ß¸ÿ½•à„ ÒêÄc¢ ½ß¸Îˆ ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt, Ο|ßY·Ž âêÄéß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ.
24½ß«ÒéßwÅß ¦ ÒéßYá« ââéßs ΋·ŽäËŸY·Ž XÓ߸éß·òY
½ß¸Î‹ÒéßêÇ‹éß ÒéßêÄÜß YÇ›R ·„HC ©¢Îˆ.
12ú½ß¸W »„Έ Òéßéߢ΋éß ³·„ ÜóÌ‚ñâ »óÇ‹ ©¢Îˆ. ¦ ½‚݃zÇé‹ .ß ¥·„aÇ‹ Ó•âéß Î‹·Ë äŽ ÎŸ|Ä¢ ¿„êà‡âéß. ¥Ì„Çé‹ ß
»óÇ‹ ¯Ì„éßo ¦Ã„éß ÒéßêÄÜßéß. ΟY Òéߢ΋¢ ¦Ã„éß ÎŸ|Ľ…¸ß ·„QéßwÜßâéß, ÒéߢNj¯ŸYs ·òH¿ŸÇ‹é.ß ¨ ·òÜß
ÒéßêÄÜéß .ß »„Îé‹ Üß éß ß ¿„Ìé„ Ãß N„ Ÿÿ·ŸÃ„¢Üó ©ÓŸsØßé.ß ½ßÿ¸ W Ì„Üßéß §Ì„Ä Ο|ßÜß ·òÜßÌ„Üß ÒêΈÈ»‡Ó• ©ÓŸsØßéß.
25Ο|ßY·Ž, ÒéߢNj¯ŸY·Ž ¿„éÅ
»óÇ‹ ¦Ã„éß ÒéßêÄÜ߯ôÇ‹éß»„éß ·„ÜßΈ. ß êß j Ré߻̄ Ÿ ½ŸÅŽ ÒêΈÃ_
13¦ ÒéßY᫠Ο|Ľ߸… ·òÜßÌ„Üßâéß ³·„ »„Έ ï½ß`·„½ß¸téß ·ŽÅ·Ž Ü• éß Óß ŸsØßé.ß ÎŸ|Ä¢ °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…, §Ã„½‚ñ
âéߢǛ ¯Î‹éÃß é„ »ß ‡âéßâs ÒéßÈ Ø‚ééß ·ß „ »„Έ ï½ß·` ½„ t¸ß éß ÒÄ¶í„ ß ±Î‹éß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ. 26Ο|Ä¢ ÒĶ„íß °Ç‹éß
·òH¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ §Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéߢΈ. 14¥Ì„Ç‹éß ½‚éßÅßéßzÓŸsØßéß. ΟY ÒéߢNj½ß¸ Ο|Ä¢ Üó½ß¸Üß SÒÄ
½ß·¸ a„ âéßâs »óÇ‹Üß Òéßé¢ß ΋éß Õ®ƒ»„¢Ìó ÕƒÅßé,ß ÒéߢÅß½¢¸ß ÒĶ„î ©¢Îˆ. Ο|ßY·Ž ¥Åßê §Åßê ¹ßÄêhĽ߸…
Òéßéߢ΋éßâs ½ß¸·„a »óÇ‹ÜßÌó Ó߸@ ·òH¿ŸÇ‹éß. ΟY ¿‚Åßz ¿‚·„aÇ‹½ß¸… ½ß¸Ȳ⢠©¢Îˆ. 27Üó½ß¸H ¦ÒÄË
¯ôÇ‹Ò… ½‚éßéßÌ„o¢ ¥Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜßéß. ΟY ½‚Ç‹Üßéßt Ø‚ééß ·ß a„ ΋·Ë äŽ Îˆàâ„ ³·„ »„éÒß éßw¢ ©¢Îˆ. ³·„ Ο|ßY·Ž,
Òéßé߽߸tØßéß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß. ÒéߢNj½ß¸¢ ¿„éßÅßêj ¦ÒÃ„Ë ÒéßÃò·„ Ο|ßY·Ž ÒéßÏ‹x ΋êßYs ¦ ÒéßYá« ·òH
©¢Îˆ. 15ÒéߢNj½ß¸¢ ÕßØ„éßÅŽ Ο|Ä¢ âéߢǛ Üó½ß¸H ¿ŸÇ‹éß. ΟY ½‚Ç‹Üßéßt âêÅß Ç‚Õ®‚ñ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß.
Ο|Ä¢ ÒĶ„íß °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜßéß ©ÓŸsØßéß. 16·Ÿ½ß¸Üƒ»„
΋éßÜ߶„í ï½ßñâ, ½ß¸·„a »óÇ‹Üß ï½ßñâ, ÒéߢÅ߽߸¢ Qéß΋ Üó½ß¸H ¦ÒÄË
28
Sâs ·ŽÅŽ·•Üßéß ©ÓŸsØßéß. ¦ ·ŽÅŽ·•Üß ï½ß΋q Õ®ƒ»‡Üßéß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ââsÌ„Çé‹ ß Î‹·Ë
äŽ ÎŸ|Ä¢ »„é¢ß ÇŸ Üó½ßH¸
Ο|ßYs ¿„êÓßé¸ Óoß ŸsØßé.ß ÎŸ|ßY·Ž §Ã„é½ß ‚ñ½ß…¸ Üß ©âs ¦ÒÄËÜó·Ž XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. §Ì„Ä »„éßÒêwÜß
»óÇ‹Üß Qéß΋ ÌŸÅŽ¿‚Åßéßz ¿‚·„aÕßÇ› ©ÓŸsØßéß. ÒêΈûˆ ‡Ó• ΋·Ë äŽ ÎŸ|Ä¢ ·òÜßÌÜ„ éß ß ¶„îÇ‹ ©ÓŸsØßé.ß
29΋·ŽäË ÎŸ|Ľ߸… »„΋éßÜßéß, ΟY Ο|Ľ߸… ·„QéßwÜßéß,

ÕßØ„éßÅŽ ú¯Ÿ¢»„Ë¢ ΟY ÒéߢNj½ß¸¢ ·òÜßÌ„Üßéß ¶„îÇ‹ §Ì„Ä »„éßÒêwÜß


17
½ßÒ« éßwÅß ¦ Òéßâéßáé¸ xß Ç‹éß ââéßs ÕßØé„ Å
ß Ž ¦ÒÃ„Ë ·òÜßÌ„ÜßÒܜӕ ©ÓŸsØßéß. Ο|ßY·Ž, ÒéߢNj¯ŸY·Ž
Üó·Ž XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ »„΋éßÜßéß, ÕƒÅßÜßéß ¿„éßÅßêj ·ŽÅŽ·•ÜßéßÓŸsØßéß. Ο|Ä¢ ¯ôÇ‹Ò… °Õ®‚ñ
ß݄{Ìó ¿•Øé„ Õß Çß m‹ ½ŸÅŽY ¿„êà‡âéß. »óÇ‹Üß ÓŸâéß·òY ÒéßêÄÜßéß, ½‚Ç‹Üßéßt §Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß ©ÓŸsØßéß.
©âs ¦ »„΋éßÜßéß ÕƒÅ߶„í ¯Î‹éßÄéß»‡ ©ÓŸsØßéß. ¥R Üó½ß ¸ H ¦ÒÄ Ë ¿„ é ß Å ß ê j Òéß ¢ Ç‹ ¯ ŸÜß é ß Ó ŸsØß é ß .
30ÒéߢNj½ß¸¢ ¯ôÇ‹Ò… §Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß, ½‚Ç‹Üßéßt
¦ÒÃ„Ë ¿„éÅ ß ê
ß j ©ÓŸsØßé.ß Òéßé¢ß ΋éß Õ®ƒ»„¢Üó ¿„Îé‹ âß éß
975 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 40:31-41:3
±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß ·„HC ©¢Îˆ. 31ÒéßÈ؄éßéß ÎŸY ÒéߢNj½ß¸ ÕßÇŸmØßéß. ¥Ã„t˶„íß ú½ß¸Ì•x·Ž¢Sâ Òê¢NŸYs ÕßÜßzÜß
Ο|Ä¢ ½‚Üéß ½ß H¸ß ¦ÒÃ„Ë Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ©¢Îˆ. ΟY Ο|ß Qéß΋ ©¢¿„éß̟Äéß.
Y·Ž §Ã„éß ½ß¸·„aÜßâéßâs »óÇ‹Üß Qéß΋ ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßz
¿‚·a„ Ç‹½…¸ß ½ßY¸ ̄⢠©¢Îˆ. ΟYY ¯·„aŃY·Ž ¯YRéßΈ Ø„êÁ¶„íÜß »„΋éßÜßéß
44
½‚éßÅßéßzÓŸsØßéß. Üó½ßH¸ ¦ÒÄËÜó·Ž ½‚Ýz• Ο|Ä¢ ÕßØé„ Å ß ß ^âNjéß
32¦ ÒéßYá« ââéßs Ì„êÄéßt Έà„â ©âs Üó½ß¸H »„΋éßÜßéßÓŸsØßéß. ³·„ÅŽ ©Ì„oÄ Ο|Ä¢ Ò΋q ©¢Îˆ. ¥Îˆ
¦ÒÄËÜóY·Ž XÓßé¸ ·ß òY Ò¿ŸfÇ‹é.ß ¥Ì„Çé‹ ß »„éÒß êwYs ΋·ŽäËŸY·Ž ¿„êÓ߸êo ©¢Îˆ. ^Ã¢Ç‹Ò »„Έ ΋·ŽäË ÎŸ|Ä¢
·òH¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ §Ì„Ä »„éßÒêwÜß ÒêΈ_à ·òÜßÌ„Üßéß Ò΋q ©¢Îˆ. ¥Îˆ ©Ì„oßY·Ž ¿„êÓ߸êo¢Îˆ. 45¦ ÒéßYá«
·„HC©¢Îˆ. 33Ì„êÄéßt Ο|Ľ߸… »„΋éßÜßéß, ½ß¸·„a»óÇ‹Üßéß, ÓŸÌó §Üƒ ¦ÓŸsÇ‹éß: ''΋·ŽäËŸY·Ž ¿„êðÓß ¨ »„Έ
ÒéߢNj½ß¸¢ §Ì„Ä Ο|ßÜß ÒêΈ_à ·òÜßÌ„Üßéß ·„HC Ε½ŸÜßØé„ ß ðÓßÒÜó ©¢Åßê ½ßY¸ Qéß΋ ©âs Ø„êÁ¶„íÜß éß ß
©ÓŸsØßéß. Ο|ßY·Ž, ÒéߢNj¯ŸY·Ž ¿„éßÅßêj ·ŽÅŽ·• ©¢Ç‹ÅƒY·Ž ú½ß¸Ì•x·Ž¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. 46·ŸY ©Ì„oßY·Ž
ÜßéßÓŸsØßéß. Ο|Ä¢ ¯ôÇ‹Ò… °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜßéß, ½‚Ç‹Üßéßt ¿„êÓ߸êoÒ…âs »„ΈY RÏ‹éßÜ߶„íß ÒSf ÕßH½ß¬Æ„¢ Ò΋q
§Ã„½‚ñ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß ·„HC ©¢Îˆ. 34ΟY ÒéߢNj½ß¸¢ ½ß¸Y¿•ðÓß Ø„êÁ¶„íßÜßéß ©¢Ç‹ÅƒY·Ž §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ. ¨
Ο|ßY·Ž SÒÄ ½‚Üßé߽߸H ¦ÒÃ„Ë ½‚`½ß¸…¶„íß ©¢Îˆ. Ø„êÁ¶„íßÜߢ̟ NŸÎó¶„íß Ó߸¢Ì„W½ŸÃ„éß. Ü•QØ„éßéßÜßÜó
ΟY §Ã„éß ½ß¸·„aÜß ©âs »óÇ‹Üß Qéß΋ ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßéßz NŸÎó¶„íß Óߢ¸ Ì„W½ŸÃ„éß ÒêúÌ„½•éß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„íß ÕßÜéß Üß éß ß
¿‚·„aÕßÇ› ©ÓŸsØßéß. ΟY·Ž ¯YRéßΈ ½‚éßÅßéßzÓŸsØßéß. Ì‚Sf ðÓßÒ¿•Ø„éß ÅƒY·Ž ¥Ã„éßÔÜßéß.""
35½ß«ÒéßwÅß ¦ ÒéßYá« ââéßs ©Ì„oÄ Ο|Ä¢ Ò΋q¶„íß 47¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß Üó½ß¸H ¦ÒÄËâéß ·òÜßÒ»‡

XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÎŸYY ·òH¿ŸÇ‹éß. ΉY ¥Îˆ ¹ßSfÌ„½‚éßñâ Ó߸Òéß ¿„΋Ä¢»‡ ©¢Îˆ. ΟY ¯ôÇ‹Ò…,
·òÜßÌÜ„ éß ß ¶„îÇŸ §Ì„Ä Ο|ßÜßÒÜœ ©ÓŸsØßé.ß 36§Ì„Ä ½‚Ç‹ÜßéßtÜßéß ú½ß¸W ³·„aÅŽ âêÅß Ç‚Õ®‚ñ±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß
Ο|ßÜß, »„΋éßÜß, ÒéߢNj¯ŸÜß ·òÜßÌ„Üß ½•éßÄ_· ¥Îˆ ©¢Îˆ. ÕßH½ß¬Æ„¢ ¦ÜßØ„êY·Ž Òéßéߢ΋éßâsΈ.
¶„îÇŸ ©¢Îˆ. Ο|Ä¢ ÒéßÈ؄éßéß ÒéߢNj½ß¸¢ ¿„éßÅßêj
·ŽÅ·Ž Ü• éß Óß ŸsØßé.ß ¥Îˆ Ø„êÕ®‚ñ ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…, §Ã„½‚ñ ¦ÜßØ„éß ÒéߢNj½ß¸¢
±Î‹éß ÒéßêÄÜéß ß ½‚ÇÜ‹ éß tß ·„HC ©¢Îˆ. 37ΟY ÒéߢNj½¢¸ß 48 ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ââéßs ¦ÜßØ„éß ÒéߢNj¯ŸY·Ž
Ο|ßY·Ž SÒÄ ½‚Üßé߽߸H ¦ÒÃ„Ë ½‚`½ß¸…â ©¢Îˆ. ¦ XÓ߸éß·òYÒ¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÒéߢNj½ß¸¢ Ø‚éßéß·„a ^âNjéß
^âNjéß »òÇ‹Üß Qéß΋ ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßéßz ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß. ½ß·¸ a„ Üßâéßâs »óÇ‹Üâß éß ·òH¿ŸÇ‹é.ß ú½ßW¸ ½ß·¸ a„ »óÇ‹Üéß ß
ΟY·Ž ¯YRéßΈ ½‚éßÅßéßzÓŸsØßéß. ±Î‹éß ÒéßêÄÜß Î‹Ý„¢, ÒéßêÇ‹éß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ·„HC
©ÓŸsØßéß. ½ŸÅŽ ÒéßÏ‹x ½ß¸ÎŸsÜßéß»„éß ÒéßêÄÜß Ó߸pÜߢ
ÕßÜßéßÜßâéß Ó߫΋r½ß¸Ãˆ¿• »„΋éßÜßéß ©¢Îˆ. 49ÒéߢNj½ß¸¢ ¯ôÇ‹Ò… ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ÒéßêÄÜßéß,
38Ο|Ä¢ Ò΋q Ì„Üßé߽߸…Ò…âs ³·„ »„Έ ÒéߢNj¯ŸY·Ž ½‚Ç‹Üßéßt §Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜß, ÒéߢNj½ß¸¢¿•Ã„ŃY·Ž ½ß¸Îˆ

¿•Ã„éßÒ»‡ ©¢Îˆ. Ø„êÁ¶„íßÜßéß Î‹ºâ ÕßÜßéßÜßéß §Ò|Ń ½‚éßÅßéßz ©ÓŸsØßéß. »óÇ‹Ü߶„í ½ß¸·„a»‡ ¥Åßéß ³·„ÅŽ,
Y·Ž ÕßH ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß ·„Ç›»• ¿óÅßéß §Î•. 39Ο|Ä §Åßéß ³·„ÅŽ ^âNjéß Ó߸o¢Õ®ƒÜßéßÓŸsØßéß.
ÒéߢNj½ß¸¢Üó ú½ß¸W ½ß¸·„a ^âNjéß ÕßÜßzÜßéßÓŸsØßéß. ¥½ß¸
ßϋ ½ßø @
ˆ ßÄp ÕßÜéß Üß éß ß §Ò|ŃY·Ž Ì„Câ Á¢Ì„éÒß …Üßâéß ¦ÜßØ„éß ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ
¨ ÕßÜßzÜß Qéß΋ӕ ÒψNŸoÄéß. 40ÒéßÈ؄éßéß ÎŸ|Ä ÒéߢNj
41 ¦ ÒéßYá« ââéßs ÒéßÏ‹x »„Έ·Ž (½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ)
¯ŸY·Ž ¥ÒÌ„H ½ß¸·„aâ ¶„îÇŸ ^âNjéß ÕßÜßzÜßéßÓŸsØßéß. XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÎŸY·Ž ^âNjéß
41»óÇ‹Üß Üó½ß¸Üß ÓŸÜßéß»„éß ÕßÜßzÜßéßÓŸsØßéß. »óÇ‹Üß ½ß¸·„aÜßâéßâs »óÇ‹Üßâéß ·òH¿ŸÇ‹éß. ¥R ú½ß¸W ½ß¸·„a
ÕßØ„éßÅß ÓŸÜßéß»„éß ÕßÜßzÜßéßÓŸsØßéß. ½‚éßéßÌ„o¢ ¥·„aÇ‹ ¯Y ½ß¸Îˆ ¥Ç‹éß»„éßÜß ¦Ã„¢»„éß݃Üß ÒéߢΟ⠩ӟsØßéß.
RéßΈ ÕßÜßzÜßéßÓŸsØßéß. ¨ ÕßÜßzÜß Qéß΋ӕ Ø„êÁ¶„íßÜßéß 2Ì„Üßé߽߸… ½ß¸Îˆ ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ. Ο|Ľ߸… ½ß¸·„a
ÕßH ½ß¸à„éßÒ…Üßâéß ÒψNŸoÄéß. 42΋ºâÕßÜßéßÜß YRéßÌ„o¢ Õ®ƒ»‡Üßéß ú½ß¸W ½ß¸·Ÿa ±Î‹éß ÒéßêÄÜßéß ©ÓŸsØßéß. ¦
ÓŸÜßéß»„éß ¿‚·Žaâ ßW ÕßÜßzÜßéß ©ÓŸsØßéß. ¨ ÕßÜßzÜßéß ÒéßYá« »„ÎYˆ ·òH¿ŸÇ‹é.ß ¥Îˆ âÜßÕ‚®ñ ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…,
³·òa·„aÅŽ ^âNjÇé‹ »ß é„ Üß ß °Ç‹éâß sÄ ¥¢»„éÝß ƒÜß ¯ôÇ‹Ò…; §Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ.
^âNjNjéß»„éßÜß °Ç‹éßâsÄ ¥¢»„éß݃Üß ½‚Ç‹Üßéßt; ³·„
¥Ç‹éß»„éß ÌòRéßwΈ ¥¢»„éß݃Üß ¯Ì„éßo ·„HC ©ÓŸsØßéß. ¦ÜßØ„éß ¥W ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ
3½ß«ÒéßwÅß ¦ ÒéßYá« Üó½ß¸H SÒÈ »„Έ·Ž ½‚Jz
΋ºâ ÕßÜéß Üß ¶ß í„ ,ß §Ì„Ä ÕßÜéß Üß ¶ß í„ ß RYØ‚êC¢¿• Á¢Ì„éß
Ò…Üßâéß ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž Ì„C⠽߸Y ÒéßéßÅßzâéß Ø„êÁ¶„íßÜßéß ÎŸ|Ä¢ ½ß¸·„a »óÇ‹Üßâéß ·òH¿ŸÇ‹éß. ½ß¸ÿW»óÇŸ ^âNjéß
¨ ÕßÜßzÜß Qéß΋ӕ ©¢¿„éß̟Äéß. 43ÒéßêÇ‹¢»„éß݃Üß ÒéßêÄÜß Òéߢ΋¢, °Ç‹éß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ.
Òê¢Ó߸½ß¸… ·ò^·aÒéßéßÜßéß ¦ÜßØ„éßÒéߢ̄Ń ©¢¿„ Ì„Üßé߽߸… ÒéßÏ‹x ¦Ã„éß ÒéßêÄÜß ½ß¸ÿ½•à„ Ó߸pÜߢ ©¢Îˆ.
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 41:4-42:4 976
4̄Äéß½ŸÌ„ ¦ ÒéßYá« »„Έ Ø‚éßéß·„a ¯ôÇ‹Ò… ·òH¿ŸÇ‹éß. »„éßÒéßw¢ Ò΋q ·Ž¢Îˆ âéߢǛ ·ŽÅŽ·•Üß ÒĶ„í ¿„éßÅßêj
¥Îˆ ÒéßÏ‹x »„ΈÜó ú½ß¸½•K¢¿• §Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…, ÕßÜßz ¶„îÄéßt½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ.
17¦ÜßØ„é߽߸… Üó½ß¸H, ÕßØ„éßÅŽ »„΋éßÜß »óÇ‹ÜßÜó
§Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ·„HC ©¢Îˆ. ¥Ì„âéß ÓŸÌó,
''§Îˆ ¥W ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. âCá¬Üßéß ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ¦ÜßØ„éߢ Ø‚éßéß·„a Üó½ß¸H
»„Έ »óÇ‹Üß Qéß΋, ÕßØ„éßÅß »„Έ »óÇ‹Üß Qéß΋ 18^·Ã„ê
¦ÜßØ„éߢ ¿„éßÅßêjÒ…âs ½•_à »„΋éßÜßéß ÕßéßÜß, ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßz SúÌŸÜßéß ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß.
5½ß«ÒéßwÅß ¥Ì„Ç‹éß ¦ÜßØ„é߽߸… »óÇ‹âéß ·òH¿ŸÇ‹éß. ^·Ã„êÕßéßÜß ÒéßÏ‹x ³·„ ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßéßj ¿ò½ß¸téßâ
¥Îˆ ¦Ã„éß ÒéßêÄÜß Òéߢ΋¢ ·„HC ©¢Îˆ. ½ß¸·„a »„΋éßÜßéß ©ÓŸsØßéß. ú½ß¸X ^·Ã„êÕßéßÜ߶„íß ^âNjéß Òéßéß¹ƒÜßéß
¦ÜßØ„éߢ ¿„éßÅßêj ©ÓŸsØßéß. ¥R ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÄÜß ©ÓŸsØßéß. 19³·„ÅŽ ÒêâÒ Òéßé߹ߢ ¦·ŸÃ„¢Üó ©¢Ç›
½‚Ç‹Üßéßt. 6½ß¸·„a »„΋éßÜßéß ÒéßêÇ‹éß RRÏ‹ ¥¢Ì„Ó߸éßpÜßï½ß` ³·„ ½ß¸·„a âéßâs ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßéßj ½‚`½ß¸… ¿„êÓ߸êo
©ÓŸsØßéß. ³·„ΟY Qéß΋ ³·„ÅŽ ¥R ©ÓŸsØßéß. ú½ß¸W ©¢ÅßéߢΈ. ^âNjÒΈ Óß«¢º½ß¸… Òéßé߹ߢ. ¥Îˆ ^âNjÒ
¥¢Ì„Ó߸éßpÜóâéß Òéßé߽߸tØßéß »„΋éßÜßéßÓŸsØßéß. ¦ÜßØ„é߽߸… ½ß¸·„aâéßâs ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßéßjâéß ¿„êÓ߸êo ©¢ÅßéߢΈ.
»óÇ‹Üéß ß ÃŸÝ„{ W½ßt¸ ÜßÌó ·„ÅÕjß Çß ŸmØéß .ß ½ß·¸ a„ »„Îé‹ Üß ¶ß í„ ß ¥R ¦ÜßØ„éߢ Qéß΋ ¥Ys ¿óŃz ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß.
¿„éßÅßêj »óÇ‹ ¦ÏŸÃ„¢ ©¢Îˆ. ·ŸZ _·ÒÜߢ ¦ÜßØ„éߢ 20Ó•ÜâéߢǛ Ì„Üßé߽߸… QéßΈ ÒĶ„î »„Üß ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜß
Ø‚éßéß·„a »óÇ• »„΋éßÜ߶„íß ¦ÏŸÃ„¢ ·ŸÜ•Î‹éß. 7¦ÜßØ„éߢ »óÇ‹Üß Qéß΋ ^·Ã„êÕßéßÜß, ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßz SúÌŸÜßéß
¿„éßÅßêj ©âs »„΋éßÜß ú½ß¸W ¥¢Ì„Ó߸êp ΟY·Ž¢Îˆ Õ®ƒ»„¢ ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß.
21¦ÜßØé„ ½
·„¢^Åß ½‚Ç‹Üßéßt»‡ ©¢Îˆ. ¦ÜßØ„éߢ ¿„éßÅßêj ©âs ß …¸ß ½ßR¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ¢ß ½ß·¸ a„ âéßâs âÜßéß »óÇ‹Üéß ß
»„΋éßÜß »óÇ‹Üßéß ï½ßñ·Ž ¯öâéß ¯öâê §ßÄé߶„í ·ŸÒÇ‹¢ ¿„΋Ä¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ¥W ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ Òéßéߢ΋éß
ÒÜßz ï½ß` ¥¢Ì„Ó߸éßpÜß »„΋éßÜßéß Rà‡Üߢ»‡ ©ÓŸsØßéß. ·Ž¢Îˆ 22·òØ„éxß Ìó ¿•Øé„ Õß Çß â› ÕßH½ßƬ ¢„ ҢŎΈ ³·„Åéß ¢ß Έ.
¥¢Ì„Ó߸éßp âéߢǛ ï½ß` ¥¢Ì„Ó߸éßp ÒĶ„íß ÒéßÏ‹x ¥¢Ì„Ó߸éßo ¥Îˆ ÒéßêÇ‹éß ÒéßêÄÜß ¯Ì„éßo, ^âNjéß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…
»„éߢǟ ½‚éßÅßzΟÈ ©¢Îˆ. ·„HC ©¢Îˆ. ΟY ÒéßêÜßÜßéß, ΟY ¥Ç‹éß»„éß, ΟY
8¦ÜßØê „ Y·Ž ¿„éÅß êß j ¿„Îé‹ âß éß ¿•Ó«ß ÕߢNjÜéß ß ½ßø S
„ ⠽߸·„aÜßéß ¥Zs ·òØ„éßxÌóÓ• ¿•Ø„éß ÕßÇŸmØßéß. ''§Îˆ
¯Ì„oØßéß⠽߸…ӟΈ ©âsÅßéßz Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ½ß¸·„a Ø‚éßÈ꽟 ¯Î‹éßÅß ©¢Ç• ÕßÜßz"" ¥Y ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß
»„΋éßÜß ½ß¸…ӟ΋éßÜßéß ½ß¸Îˆ ¥Ç‹éß»„éßÜß ¦Ã„¢»„éß݃Üß ¯Ì„éßoâ ÓŸÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
©ÓŸsØßéß. 9½ß¸·„a »„΋éßÜß ÕßØ„éßÅŽ »óÇ‹ ¯YRéßΈ 23½ßR
¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ¢ß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß ¥W ½ßR¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ¢ß ^âǛ¢
¥Ç‹éß»„éßÜß ÌòRéßwΈ ¥¢»„éß݃Üß Òéߢ΋¢ ©¢Îˆ. ÅŽ·• ^âNjéß Ì„Üßé߽߸…ÜßéßÓŸsØßéß. 24Ì„Üßé߽߸…ÜßÜó ú½ß¸W
¦ÜßØé„ ¢ß ½ß·¸ a„ »„Îé‹ Üß ¶ß í„ ,ß Ø„êÁ¶„íÜß ß »„Îé‹ Üß ¶ß í„ ß ÒéßÏx‹ ³·„aÅŽ ^âNjéß Sâs Ì„Üéß ½ß …¸ß ÜßÌó ¿•Øé„ Õß Çß ¢› Έ. ú½ßW¸
ÒéßÈ؄éßéß 10¦ÜßØ„éߢ ¿„éßÅßêj ¹ƒI Ó߸pÜߢ Òéßé߽߸tØßéß Ì„Üßé߽߸…·Ž YÁƒY·Ž ^âNjéß ÒéßÇ‹ßÌ„ Ì„Üßé߽߸…ÜßéßÓŸsØßéß.
±Î‹éß ¥Ç‹éß»„éßÜßéß. 11½ß¸·„a »„΋éßÜß ½Ÿ·ŽÝ„éß{ ¯Ì„oØßéßâ 25½ß¸RúÌ„½‚éß`â »„Έ Ì„Üßé߽߸…Üß Qéß΋ ¶„îÇ‹ ^·Ã„êÕßéÜß,
½ß¸…ӟΈ Ó߸pÜߢ ÒĶ„î ©ÓŸsØßéß. ³·„ ½Ÿ·ŽH ©Ì„oÄ ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßz SúÌŸÜßéß ¿‚·„aÕßÇŸmØßéß. ¥R »óÇ‹Üß
Îˆà„»‡ ©¢_Åß, ÒéßÃò·„ÅŽ ΋·ŽäË Îˆà„»‡ ©¢Îˆ. Qéß΋ ¿‚·Žaâ SúÌŸÜß ÒêΈÈ»‡Ó• ©ÓŸsØßéß. ÒéߢNj
12¦ÜßØ„êY·Ž ½ß¸Ç‹ÒéßÅß YØ„éßRéßÌ„ Ó߸pÜߢÜó ³·„ ¯ŸY·Ž Òéßéߢ΋éß Õ®ƒ»„¢ ¿‚·„aÜßÌó ·„½ß¸tÕßÇ› ©¢Îˆ.
Õ®„Ò⢠©¢Îˆ. ¥Îˆ Ç‚Õ®‚ñu ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt, Ìò¢Õ®‚ñ 26ÒéߢNj½ß¸¢ ¿„éßÅßêj ΟY ½•éßÇ‹ Qéß΋ »„΋éßÜßÜó
ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò… ·„HC ©¢Îˆ. ¦ Õ®„Òâ½ß¸…»óÇ‹ ¦Ys ·òØ„éßxÌó ¿•Ø„éßÕßÇ‹m ¿„Åßÿ½ß¸… ·ŽÅŽ·•Üßéß, ÒéߢNj¯ŸY·Ž
½‚ñ½ß¸…܃ ±Î‹éß ÒéßêÄÜß Òéߢ΋¢ ©¢Îˆ. 13½ß«ÒéßwÅß ¦ §Ã„éß ½ß¸·„aÜ ¹ßÄêhĽ߸… ¿‚Åßéßz ©ÓŸsØßéß.
Òéßâéßáé¸ xß Ç‹éß ¦ÜßØê „ Ys ·òH¿ŸÇ‹é.ß ¦ÜßØé„ ¢ß âêÄéß
ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ. Õ®„Òâ¢ß, YØ„éßRéßÌ„ Ó߸pÜߢ, ΟY Ø„êÁ¶„íßY »„Έ
»óÇ‹ÜßÌó ·„HÓß« ¯ôÇ‹Ò… âêÄéß ÒéßêÄÜßéßÓŸsØßéß.
14¦ÜßØ„éߢ Òéßéߢ΋éß Ì„êÄéßt Õ®ƒ»„½ß¸… YØ„éßRéßÌ„ Ó߸pÜߢ

âêÄéß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ.


42 ½ß«ÒéßwÅß ¦ ÒéßYá« ©Ì„oĽ߸… »„éßÒéßw¢âéߢǛ
ÕßØ„éßÅŽ ¦ÒÄ˶„í XÓ߸éß·òY ½‚݃zÇ‹éß. ©Ì„oÄ
YØ„éßRéßÌ„ Ó߸pÜߢÜó ¥Ó•·„ »„΋éßÜßÌó ¶„îÇ‹é߶„íâs
15¦ÜßØ„é߽߸… SÒÈ YØ„éßRéßÌ„ Ó߸pÜߢÜó ©âs Õ®„ÒÓŸY·Ž ââéßs âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. 2©Ì„oÄ Έà„â ©âs
Õ®„Ò⢠¯ôÇ‹Ò…âéß ¦ ÒéßYá« ·òH¿ŸÇ‹éß. ³·„ »óÇ‹¶„í Õ®„Ò⢠¯ôÇ‹Ò… âêÄéß ÒéßêÄÜßéß; ½‚Ç‹Üßéßt °Õ®‚ñ
ÒéßÃò·„ »óÇ‹¶„í âêÄéß ÒéßêÄÜßéßâsR. ¥W ½ß¸RÌ„ÿ ÒéßêÄÜßéß ©¢Îˆ. 3¨ ·„ÅßjÇŸÜß »óÇ‹Üß Qéß΋ ÒéßêÇ‹¢
Ó߸p܃Y·Ž, ½ß¸RÌ„ÿ Ó߸p܃Y·Ž, ÒéߢNj¯ŸY·Ž ¯Î‹éßÄéß»‡ ©âs Ì„Ó߸éßpÜóz ÒNŸÃŸÜßéß ©ÓŸsØßéß. Õ®„ÒÓŸY·Ž, ¦ÜßØ„êY·Ž
¦ÒÃ„Ë ¿„éßÅßêj ÒéßêÇ›¢ÅŽ »óÇ‹Ü߶„í âCᬠ½ß¸âéßÜßéß ÒéßÏx‹ Üó½ßH¸ ¦ÒÃ„Ë §Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜéß ¢ß Έ. ΟY ½ß·¸ a„ â
¿•Óß«â ·òØ„éßx½ß¸Üß·„Üßéß ¥Ys ·ŽÅŽ·•Ü߶„í, Ì„Üßé߽߸…Ü߶„í »„΋éßÜßéß ÕßØ„éßÅß ¦ÒÃ„Ë Ø‚éßéß·„a ¿„΋éßâéßÕƒÅßâéß
·òØ„éßxÌó âCá¬Üßéß ¿‚Ø„éßÕßÇŸmØßéß. 16¦ÜßØ„é߽߸… ¿„êÓßê ¸ o ©¢Îˆ. 4¦ »„Îé‹ Üß ß Òéßé¢ß ΋éß ³·„ ¿ŸÒÇ› ©¢Îˆ.
977 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 42:5-43:10
ΟY ½‚ÇÜ‹ éß tß ½ßθ ˆ ÒéßêÄÜéß ,ß ¯ôÇ‹Ò… âêÄéß ÒéßêÄÜéß ß ·òÜß·„úÄÌó Ì„êÄéßt Õ®ƒ»‡âs¢ÌŸ ·òH¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ
(§Îˆ Õ®Ò„ ÓŸY·Ž Ì„êÄétß Îˆà»„ ‡ ©¢Îˆ). ½ŸÅŽ Ì„Üéß ½ß …¸ß Üßéß ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ. 17¥Ì„Ç‹éß ©Ì„oÄ
©Ì„oßY·Ž ©ÓŸsØßéß. 5Õ®„Ò⢠ÒéßêÇ‹¢Ì„Ó߸éßpÜß ¯Ì„éßo Õ®ƒ»‡Ys ·òÜßÒ»‡ ¥Îˆ ±Î‹éÒß ¢Î‹Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ.
18¥Ì„Ç‹éß Î‹·ŽäË Õ®ƒ»‡Ys ·òÜßÒ»‡ ¥Îˆ ±Î‹éßҢ΋Üß
©¢Ç‹Ç‹¢ ÒÜßzâê, ½ŸÅŽ ÕßØ„éßÅŽ ¦ÒÄ˶„í Ó߸p¢Õ®ƒÜßéß
Ü•·¯„ ôÒÇ‹¢ÒÜßz ï½ßñ ¥¢Ì„Óé¸ß Üpß óz ©âs »„Îé‹ Üß éß ,ß ÒéßÏx‹ â ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ. 19¥Ì„Ç‹éß WÈC ½‚Jz ½ß¸KfÒéß
ÒéßÈ؄éßéß ·Ž¢Îˆ »„΋éßÜß·„ÓŸs ¿ŸÜƒ ½‚âéß·„âéßÓŸsØßéß. Έà„âéß ·òÜßÒ»‡ ¥Îˆ ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ.
6ï½ßñ ¥¢Ì„Ó߸éßpÜó ÒNŸÃŸÜßéß ¯¶„íaÒ Ó߸pÜߢ XÓ߸éß·óÒ 20¦ RÏ‹¢»‡ ¥Ì„Ç‹éß ¦ÜßØ„éߢ Ø‚éßéß·„a ÓŸÜßéß»„éß

ÅߢÌó ï½ßñ ¥¢Ì„Óé¸ß Üpß éß ß ÒéßÏx‹ ¥¢Ì„Óé¸ß ·pß Ó„ Ÿs §Ã„é¶ß í„ »‡ ½ß·¸ a„ Üß ·òH¿ŸÇ‹é.ß ¦ÜßØé„ ¢ß ¿„éÅ
ß ê
ß j »óÇ‹ ·„ÅÕjß Çß ¢› Έ.
©¢Îˆ. ÒéßÏ‹x ¥¢Ì„Ó߸éßp ·Ž¢Îˆ ¥¢Ì„Ó߸éßp·„ÓŸs §Ã„é߶„í»‡ ¦ »óÇ‹ ¯ôÇ‹Ò… ¥Îˆ ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜß, ½‚Ç‹Üßéßt
©¢Îˆ. 7ÕßØ„éßÅß ³·„ »óÇ‹ ©¢Îˆ. ¥Îˆ »„΋éßÜ߶„íß ¥Îˆ ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜßéß ©¢Îˆ. ¥Îˆ ÒêÒéßêÜßéß
Ó߸Òê¢Ì„Ä¢»‡ ©¢Îˆ. ¥Îˆ »„΋éßÜ߶„í Òéßéߢ΋éß °Õ®‚ñ ú½ß¸Î•à‡Ys, ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ âéߢǛ ½•Ã„éß¿•Óß«¢Îˆ.
ÒéßêÄÜß ÒÄ¶í„ ½‚Ýé„ ¢oß Îˆ.8¦ Õ®Ò„ ⢠½‚ééß Ì ß ¢o„ ¦ÜßØé„ ¢ß
½‚ñ½ß¸…»‡ âêÄéß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò… Ò…ÓŸs, ÕßØ„éßÅß ¦Ò Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x YÒÓß«¢¿„éßÅß
ÄËÜó ¥Îˆ °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò… ©¢Îˆ. 9¨ »„΋éßÜß
43 ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ââéßs Ì„êÄéßt Ο|Ä¢
Ο|Ä¢ Õ®„Òâ½ß¸… Ì„êÄéßt Έ¶„ía¶„í Έ»„éßÒâ ©¢Îˆ. Ò΋q¶„íß âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. 2¥·„aÇ‹ §úà‡Ø•éßÜßéß
·ŸZ ½ßÿ¸ ÁÜßéß ÕßØé„ Å ß Ž ¦ÒÃ„Ë âéߢǛ ½ßÿ¸ ½•K¢¿„Ò¿„éfß . Ε҅Y ·•Ãoˆ Ì„êÄétß âéߢǛ ÒSf¢Îˆ. Ε҅Y ·„¢Æ„Ó|¸ß Ä¢
10¦ÒÃ„Ë ½ß¸·„aâéßâs »óÇ‹ ½‚éßéß΋Åóz ©¢Îˆ. ÓßÒ¸ éßéúß Î‹ ï½®ê
ß á¸Üƒ »„¢\×â„ »‡ ©¢Îˆ. Ε҅Y ÒéßUÒéßÒÜßz
¨ »„΋éßÜß Òéßéߢ΋éß Î‹·äŽË Έ¶„íaâ YØ„éßRéßÌ„ Õ®„êRéß ú½ß¸·Ÿà„ÒêâÒéßØßéßx¢Îˆ. 3Ó•âéß ¿„êSâ ¦
Ó߸pÜߢÜó »„Î‹éßÜßéß ©ÓŸsØßéß. 11³·„ ¿ŸÒÇ› ¶„îÇŸ ΋Ä}⢠»„Ì„¢Üó Ó•âéß ^·ÕƒÃ„éß ·ŸÜßéßÒÒ΋q ¿„êSâ
©¢Îˆ. ¥R ©Ì„Ão „ Έàâ„ Ò…âs »„Îé‹ Üß Òß êΈÃ_ ©ÓŸsØßé.ß Î‹Ã„}â¢Òܜӕ ©¢Îˆ. Ó•âéß NŸMŸj¢»„ âÒéßNŸaÄ¢
΋·Ë äŽ ½‚½` …¸ß Ì„Üéß ½ß …¸ß Üß ¯ôÇ‹Ò… ½‚ÇÜ‹ éß tß Üßéß ©Ì„Ão „ Έ¶í„ aß â ¿•à‡âéß. 4Ì„êÄéßt Ο|Ä¢ »„éߢǟ Ε҅Y ÒéßUÒéß
Ò…âs½ŸÅŽ Üœ·„aÓ• ©ÓŸsØßéß. ©Ì„oÄ Îˆà„ Ì„Üßé߽߸…Ü߶„íß ¦ÜßØ„éߢÜó·Ž ÒSf¢Îˆ.
Ò…âs ·òÜßÌÜ„ éß ,ß »„éÒß êwÜß ÒêΈÃ_ ΋·Ë äŽ Ì„Üéß ½ß …¸ß Üß¶í„ ß 5¥½ß¸téßÇ‹éß ¦Ì„w ââéßs ½ß¸Åßéßj·òY Üó½ß¸H ¦ÒÄ
¶„îÇ‹ ©ÓŸsØßéß. 12·Ž¢Îˆ »„΋éßÜ߶„í ½ß¸ÿ½•à„¢ Õ®„Òâ¢
Ì„êÄéßt Έ¶„ía SÒÄ⠩¢Îˆ ·ŸÕßÅŽj ½ß¸ÿÁÜßéß »óÇ‹ ËÜóY·Ž XÓ߸éß·òY ÒSf¢Îˆ. Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß
ÕßØ„éßÅŽ ÒêÄc¢ »„éߢǟ ½ß¸ÿ½•K¢¿„Ò¿„éßf. ¦ÜßØ„êYs Y¢½ß«½•Óß«¢Îˆ. 6¦ÜßØ„éߢ Üó½ß¸H âéߢǛ
13¦ ÒéßYá« ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''YØ„éßRéßÌ„ ¯ÒÃó ÓŸÌó ÒêŃzÇ‹éßÌ„éßâsÅßéßz Ó•âéß RÓŸsâéß. ÓŸ
Ó߸p܃Y·Ž ¥Ç‹m¢»‡ ©âs ©Ì„oÄ »„΋éßÜßéß, ΋·ŽäË »„΋éßÜßéß ½ß¸·„aâ ³·„ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß YÜßÕßǛ҅ӟsÇ‹éß. 7¦Üß
½ß¸RúÌ„½‚éßñâR. Ø‚éßÈ꽟¶„íß ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈt¢¿• Ø„éߢÜó âéߢǛ ÒSfâ ·„¢Æ„Ó߸|Ä¢ ÓŸÌó §Üƒ
Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß ¨ »„΋éßÜßéß _·ÅƒØßéߢ¿„ÕßÇŸmØßéß. ¦ ¥âsΈ: ''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, §Îˆ ÓŸ Óߢ« @Óß⸠¢, ¯ŸÎ‹½Æ¬ß ¢„
Ø„êÁ¶„íßÜßéß ¥W ½ß¸RúÌ„ ¥Ã„tËÜßâéß ¨ »„΋éßÜßÜóÓ• Ó‚Üß·òY Ò…âs ¿óÅßéß. §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x ¨
W¢ÅƒÃ„éß. ¥W ½ß¸RúÌ„ ¥Ã„tËÜßâéß ½ŸÃ„·„aÇ‹ ©¢¿„éß ú½ß¸Î•à„¢Üó Ó•âéß à‡à„|Ì„¢»‡ YÒÓß«NŸoâéß. §úà‡Ø•éßÜßéß
̟Äéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß, ¨ Ó߸pÜߢ ½ß¸RúÌ„½‚éßñâΈ. ¥W Ò¢à„¢ Òéß^ÃâsÇ‹ê ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ÓŸÒêYs ¯ŸÇ‹éß
½ßR¸ úÌ„ ¥Ã„tËÜßéß °ÒéߢŠ_ :ß ÏŸâx½ß…¸ Ó‚½` •ÎŸxÜßé,ß Ì„½t¸ß éß ¿•Ø„éß΋éß. Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ¯ŸÜß ¿•Ì„, ¨ ú½ß¸Î•à„¢Üó
Üßâéß ½ßø º ˆ È¢¿„éß ÕßÜéß Üß éß ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ¥½ßø ŸÏ‹ ½ßø @ˆ ßÄp ßEÜß à„½ŸÜßâéß ¯ŸWï½ßÅŽjâ ÎóMŸÜß¿•Ì„ ßEÜßéß,
ÕßÜéß Üß éß .ß 14Ø„êÁ¶„íÜß éß ß ½ßR¸ úÌ„ ú½ßθ •à¢„ Üó ú½ß½¸ •KNŸoÃé„ .ß ½ŸÃˆ ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ ð½ßÄéßâéß ¥ÒÒê⠽߸ÄfÄéß. 8½ŸÃˆ
·ŸY ½ŸÃ„éß ÕßØ„éßÅŽ ¦ÒÄËÜó·Ž ½‚Ý•z Òéßéߢ΋éß, ½ŸÃ„éß »„Ç‹½ß¸ ÓŸ »„Ç‹½ß¸ ½ß¸·„aâ; ½ŸÃˆ Ο|Ä¢ ÓŸ Ο|Ä¢
ðÓßÒ ¿•ðÓßÅ߽߸téßÇ‹éß Ï‹Ãˆ¢¿• ÕßÅßjÜßâéß ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢÜó ½ß·¸ a„ â Ó‚Ü·ß òHt ½ŸÃ„éß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ÓŸÒêYs ¥½ßR¸ úÌ„¢
ÒΈH ½•NŸoÄéß. ¥R ¥W ½ß¸RúÌ„½‚éßñâ ÕßÅßjÜßéß »„âéß·„ ¿•Øé„ Ãß é„ .ß »„Ì¢„ Üó ·_ ÒÜߢ ³·„a »óÇ‹ ÒêúÌ„½•éß ÓŸ¶„í,ß
½ŸÃ„܃ ¿•NŸoÄéß. ³·„ Ø„êÁ¶„íßÇ‹éß ¦ÜßØ„éߢÜó ½ŸÃˆ·Ž ¥Ç‹m¢»‡ ©¢Ç•Îˆ. ¥¢Î‹éß¿• ½ŸÃ„éß ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â
NŸÒêâx ú½ß¸ÁÜßéß Ò…¢Ç• ¿óÅŽ·Ž ½‚Ý„z΋ÜßSâ½ß¸téßÇ‹éß ú½ß¸WNŸÃˆ, Õ®„Ø„éߢ·„Ä ·ŸÃŸxÜßéß ¿•Óß«â½ß¸téßNj܃z ½ŸÃ„éß
¥Ì„Ç‹éß ½•_à ÕßÅßjÜßé ϋÈ¢S ½‚Ý„zÒÜßÓß« ©¢ÅßéߢΈ."" ÓŸ ð½ßÃé„ âß éß ¥ÒÒêâ½ßø ŸfÄé.ß ¥¢Î‹é¿ ß •Ì„ ÓŸ¶„íß ·ó½ß¢¸
ÒSf Ó•âéß ½ŸÃˆY ÓŸà„⢠¿•à‡âéß. 9§½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß
¦ÜßØ„é߽߸… ÕßØ„éßÅŽ ¦ÒÃ„Ë Òx[׿ŸÃ„ ¯Ÿ¯ŸÜ߶„íß Î‹êÄ¢ ·Ÿ½ŸH. ½ŸÃˆ ßEÜß ·„Ý•
15 ÕßßÜßâéß ÓŸ¶„íß Î‹êÄ¢»‡ XÓ߸éß·òY¯ö½ŸH. ¥½ß¸téßÇ‹éß
¦ÜßØé„ ½ß …¸ß Üó½ßH¸ Õ®ƒ»‡Ys ¦ ÒéßYá« ·òÜßÒÅߢ
½ß†
¸ Èo ¿•Óâ«ß ½ßÒ« éßwÅß, Ì„êÄétß ÎŸ|Ä¢ »„é¢ß ÇŸ ¥Ì„Çé‹ ß Ó•âéß ½ŸÃˆ ÒéßÏ‹x à‡à„|Ì„¢»‡ YÒÓß«NŸoâéß.
10''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, §½ß¸téßÇ‹éß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Y·Ž
ââéßs ÕßØ„éßÅ߶„íß XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. »„éßÇ› ÕßØ„éßÅŽ
Õ®ƒ»‡âs¢ÌŸ ¥Ì„Ç‹éß ·òH¿ŸÇ‹éß. 16¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ¨ ¦ÜßØ„êYs »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸téß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 43:11-44:4 978
Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸÜß ½ß¸Åßz Óß«»„éßc½ß¸Ç‹ß̟Äéß. ½ŸÃ„éß ¦ÜßØ„êY·Ž Ä·ŸoYs ·ò¢Ì„ XÓßé¸ ·ß òY ÕßH½ßƬ ½„ …¸ß ÓŸÜßé»ß é„ ß ·òÒéßéwß Üß
Ó߸¢Õߢψ¢Sâ âÒéßêÓŸÜßéß Ó•Ã„éßf·ò¢ÅƒÃ„éß. 11ï½ß`»‡ Qéß΋, ΟY ¿„êÄéß ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÜßÜß Qéß΋, ÒéßÈ؄éßéß
½ŸÃ„éß ÌŸÒéßéß ¿•Óß«â ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßYsÅŽZ Ì„Ü߯öÓß« Óß«»„éßc ΟY ¥¢¿„éß ¿„éßÅßêj Ò…¢¿ŸH. ̄Ο|ß QéßÄéß ÕßH
½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. ¦ÜßØ„éß âÒéßêÓŸâéß ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó½ŸH. ½ß¬ÆŸYs ½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„éßf̟Äéß. 21¯Ÿ½ß¸ ½ß¸Ãˆ@ßÄp ÕßH
¥Îˆ ¯Üƒ YÈw¢½ß¸ÕßÇ›¢Îó, ¯·„aÇ‚·„aÇ‹ Üó½ß¸H·Ž ·òĶ„íß QéßÄéß ·óǂ΋êÇ‹âéß Ì•½ŸH. ¦ÜßØ„éߢÜóY
Ò¿•f, ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ß ½‚Ýz• Ο|ßÜßéÓß ŸsØ‚ê, §¢·Ÿ ΟY Õ®„Ò⢠ÕßØ„éßÅß ³·„ ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸pÜߢÜó ·óǂ΋êÇ‹
Qéß΋ Ò…âs ¿‚·„aÇ‹½ß¸… ½ß¸âéßÜßâéß »„éßÈ¢¿• ½ŸÃˆY Ì‚HÓß« ΋ºâ½ß¸Ã„f ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
22''^Ã¢Ç‹Ò ÃóEâ Îóá¸Ã„UÌ„½‚éßñâ ³·„ ½•éß·„
·óYÒéßéßw. ΟY·Ž Ó߸¢Õߢψ¢Sâ YØ„éßÒéß YÕߢϋâÜ
ßYs¢ÅŽZ ½ŸÃˆ·Ž ӕÄéßt. ½ŸÃ„éß ¿„êÇ‹»„H»• RÏ‹¢»‡ ¯öÌ„éßâéß ÕßH §½Ÿ|H. §Îˆ ¯Ÿ½ß¸½ß¸Ãˆ@ßÄp½‚éßñâ ÕßH.
ZÒ… ¨ Rá¸Øê „ ÜßZs ú½ŸÓß« ï½ßÅéß .ßj ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ¦ÜßØê
„ ·óǂ΋êÇ‹âéß ÕßH §Sfâ Ó߸¢Î‹Ã„v¢»‡ ÕßH½ß¬ÆŸYs
Y·Ž Ó߸¢Õߢψ¢Sâ YØ„éßÒéß YÕߢϋâÜßéß ½ŸÃ„éß Ì„½ß¸t·„ ½ßø àˆ é„ Îß ½r‹ Ã¸ß fˆ â_Åzß Ø„êÁ¶„íÜß éß ß §½ßt¸ éßÇé‹ ß ¶„îÇŸ ¿•NŸoÃé„ .ß
23Qéß Ã „ é ß Õß H ½ß ¬ Æ ŸYs à„ é ß Î ˆ r ½ß ¸ à ˆ f â ½ß « Ò éß w Åß Îóá¸
¯ŸÅŽNŸoÄéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß QÅßYsÅŽZ ¿•Ø„éß»„éßÜßé
»„éÌß ŸÃ„é.ß 12¦ÜßØé„ ß Ï‹Ãw„ ¢ §Îˆ, ½ßø |„ Ì„¢ QéßΈ K¹ßß»„ÿ ÄUÌ„½‚éßñâ ³·„ ·óǂ΋êÇ‹âéß, Òéߢ΋Üó ° ÎóḢ
ú½ß¸Î•à„Òéߢ̟ ¥W ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ. §Îˆ ¦ÜßØ„éß Ï‹Ã„w¢. Ü•Y ³·„ ¯ô_ÅßjÜßéßâéß ÕßH·Ž Ì‚NŸoÄéß. 24QéßÄéß ½ŸÅŽY
Ø‚éßÈ꽟 Òéßéߢ΋éß ÕßH §NŸoÄéß. Ø„êÁ¶„íßÜßéß ½ŸÅŽ
ÕßH½ß¬Æ„¢ Qéß΋ ©½ß¸téß ÁÜßéßz̟Äéß. ½ß«ÒéßwÅß Ø„êÁ¶„íßÜßéß CÌ„oâéß,
13 ''ï½ß΋q ·òÜß·„úÄÌó ·òÜßÒ»‡ ÕßH½ß¬Æ„¢ Ø‚éßéß·„a ¯ô_ÅßjÜßéßâéß Ø‚éßÈ꽟¶„íß Î‹ºâÕßH»‡ ¥ÃˆtNŸoÄéß.
25°Ç‹éß ÃóEÜ߯ŸÅßéß ú½ß¸WÃóF QéßÄéß ³·„ ½•éß·„âéß
·òÜßÌ„Üßéß §Üƒ ©ÓŸsØßéß, ÕßH½ß¬Æ„¢ ·Ž¢Îˆ ¥Ã„éß»„éß
¿„éßÅßêj ÒéßéßÈ·Ž ZÄéß ¯öØ•éß ÎŸÃˆ ©¢Îˆ. ΟY ÜóÌ„éß ¯Ÿ½ß¸½ß¸Ãˆ@ßÄp ÕßH·Ž Ó߫΋r¢ ¿•NŸoÄéß. ¥Üƒ»• QéßÄéß ³·„
³·„ ÒéßêÄ ©¢Îˆ. ΟY ú½ß¸W ½ß¸·Ÿa ³·„ ÒéßêÄ ·óǂ΋êÇ‹âéß, Òéߢ΋Üó âéߢǛ ³·„ ¯ô_ÅßjÜßéßâéß Ó߫΋r¢
½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ. ΟYQéß΋ ¥¢¿„éß ¿„éßÅßêj ©âs ·„Åßéßj ¿•NŸoÄéß. ·óǂ΋êÇ‹, ¯ô_ÅßjÜßéß ° Îóá¸Òéßê Ü•Y½‚`
ÁƒÓ‚Ç‹éß ©¢Îˆ. ÕßH½ß¬Æ„¢ ¯Ì„éßo 14Õ®„êRéß âéߢǛ ·Ž¢Îˆ Ø„éßéߢǟH. 26°Ç‹éß ÃóEÜß ¯ŸÅßéß Ø„êÁ¶„íßÜßéß ÕßH
¥¢¿„éß ÒĶ„í ¥Óß«pÕ®ƒÃ„¢ ^âNjéß ÒéßêÄÜßéß. ¥Îˆ ³·„ ½ß¬ÆŸYs à„éßΈr½ß¸Ã„éßf̟Äéß. ̄Äéß½ŸÌ„ ½ŸÃ„éß ÎŸYY
ÒéßêÄ ½‚Ç‹Üßéßt. Sâs ¥¢¿„éßâéߢǛ ï½ßñ¥¢¿„éß ÒĶ„í Ø‚éßÈ꽟¶„íß ¥¢·ŽÌ„¢ ¿•NŸoÄéß. 27°Ç‹éß ÃóEÜßéß
ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÄÜßéߢΈ. ¥Îˆ ^âNjéß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ¥Øßéâß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ¯YRéßÎÒ‹ ÃóE âéߢǛ Ø„êÁ¶„íÜßéß
©¢Îˆ. ¥Îˆ Sâs ¿„êÄéß âéߢǛ ï½ß΋q ¿„êÄéß ÒĶ„íß Qéß Î‹ºâÕßÜéß Üß âß éß, Óߺ ¸ ½ŸÓ߸ ÕßÜéß Üß âß éß ÕßH½ßƬ ¢„ Qéß΋
°Ç‹Ç‹éß»„éÜßéß ©¢Îˆ. ¥Îˆ ÒéßêÇ‹Ç‹éß»„éßÜß ¦Ã„¢»„éß݃Üß §½Ÿ|H. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß RéßÒéßwHs ¥¢D·„ÈNŸoâéß.""
½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ. 15ÕßH½ß¬Æ„¢ Qéß΋ ¥CsNŸp⢠(ÈêÒéß ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
»„éߢNj¢) ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÄÜß ¯Ì„éßo ©¢Îˆ. ÓŸÜßéß»„éß
ÒéßêÄÜßéß ÓŸÜßéß»„éß ·òÒéßéßw܃z ÒéßÜß¿„ÕßÇ› ©ÓŸsØßéß. ½‚Üßé߽߸H Ο|Ä¢
16ÕßH½ß¬Æ„¢ QéßΈ ¥Cs »„éߢNj¢ ¯ôÇ‹Ò… ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß

ÒéßêÄÜßéß, ½‚Ç‹Üßéßt ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ÒéßêÄÜßéß ¥Îˆ ¹ßSfÌ„


½‚éßñâ âÜßéßÒéßêÜßÜß ¿„΋Ä¢»‡ ©¢Îˆ. 17¥¢¿„éß ¶„îÇ‹
44 ½ß«ÒéßwÅß ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ââéßs ¦ÜßØ„êY·Ž
Ì„êÄétß â ©âs ½‚Üéß ½ß H¸ß Ο|Ä¢ Ò΋·q Ž WÈC
XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. ½‚Üßé߽߸H Ο|Ä¢ ÒéßêÓß« ©¢Îˆ.
2Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''¨ Ο|Ä¢
¯ôÇ‹Ò… ½‚Ç‹ÜßéßtÜßéß ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß ÒéßêÄÜßéß ¿ò½ß¸téßâ
¿„ÎË ¢„ »ß ‡ ©¢Îˆ. ΟY ¿„éÅ ß êß j Ò…âs ¥¢¿„éß ¥Ã„ÒéßêÄ ÒéßêØ„éßÕßÇ› ©¢ÅßéߢΈ. §Îˆ ̂ÄÒÕßNj΋éß. §úà‡Ø•éßG
©¢Îˆ. ¥Ç‹éß»„éß ÎˆÒéßw ¿„éÅßêj ZÄéß ¯öØ•éß ÒêÄc½ß¸… Ø„éßéßÜß Î•Ò…Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ΉYΟ|ß ú½ß¸½•K¢¿ŸÇ‹éß
½‚Ç‹Üßéßt ^âNjéß ÒéßêÄÜßéß ©¢Îˆ. ÕßH½ß¬Æ„¢ QéßΈ·Ž »„âéß·„ Òéß^ÃÒ|Ã„ê ¨ Ο|Ä¢»„é¢ß ÇŸ ú½ß½¸ •à¢„ ¿•Øé„ Ãß é„ .ß
½‚éßÅßéßz Ì„êÄéßt Έ¶„íßaâ ©ÓŸsØßéß."" ¥¢Î‹éÒß Üßz §Îˆ ÒéßêØ„éÕß Çß › ©¢ÇŸH. 3Ø‚éßÈ꽟Ìó
18¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ Òx·Žo ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âÄ Ó߸ÒêÏŸâ ÕßH ¥Ã„tË WÓ•Å߽߸téßÇ‹éß ú½ß¸Áƒ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß
½ß¸…úÌ„éßÇŸ, ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¨ Ο|Ä¢ Ò΋q ¶„îÄéßf¢ÅƒÇ‹éß. Ο|Ä¢ Ò΋q »„Üß
¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß: '¨ ÕßH½ß¬Æ„¢ ·„ÅßjÕßÇ›â ÃóEâ ¨ ÒéߢNj½ß¸ ÒêÄc¢ Ο|ß ¥Ì„Ç‹éß ÒSf ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß.""
ÕßÜßéßÜßéß, ΟY Qéß΋ Ä·„o¢ ¿„ÜßzÇ‹¢ ¥Ó• YØ„éßÒêÜßéß
¯ŸÅŽ¢¿„éß. 19NŸÎó¶„íß Ò¢à„½ß¸… Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß ¯Ÿ½ß¸ ¦ÜßØ„éß ½ß¸RúÌ„Ì„
4
½ß¸Ãˆ@ßÄp ÕßH YRéßÌ„o¢ ³·„ ·óÇ‚ ΋êÇ‹âéß §½Ÿ|H. ̄Äéß½ŸÌ„ ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ©Ì„oÄ Ο|Ä¢ Ο|ß
QÄéß Ü•Q Ì‚»„¶„í ¿‚¢Îˆâ Ø„êÁ¶„íßÜßéß.""" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â ââéßs ¦ÜßØ„éߢ Òéßéߢ΋é߶„íß XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß.
Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß 20''½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í Ø‚éßÈ꽟 ÒéßUÒéß ¦ÜßØ„êYs Y¢½ß«½•Ó߸éßoâsÅßéßz
ÕßÜßéßÜßéß Ì‚Sf, ÓŸ¶„íß ðÓßÒ ¿•NŸoÄéß. QéßÄéß ·óǂ΋êÇ‹ Ó•âéß ¿„êà‡âéß. Ó•âéß NŸMŸj¢»„½ß¸Ç› âÒéßÓ߸aÈ¢¿Ÿâéß.
979 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 44:5-24
5Ø‚éßÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''âĽ߸…úÌ„éßÇŸ, Áƒú»„Ì„o»‡ 13''·ŸÒ…â Ø„êÁ¶„íßÜßÒÜœ Ü•QØ„éßéßÜßéß ÓŸ¶„íß ¥Ã„t

¿„êÇ‹éß! Z ·„¢Ç‹zâéß, ¿‚Ò…Üßâéß ©½ß¸Ø‚êC¢¿„éß. ¨ ËÜßéß XÓ߸éß·òYßÄéß. ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üß Ò΋q¶„íß


ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß ¿„êÇ‹éß. Ó•âéß Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ »‡Y, ¥W ½ßR¸ úÌ„½‚éñß âR»‡ Ì„Ü¿ ß Õ„ Çß •½ŸÅŽ ΋ÃΈ Ÿ½ß…¸ Üß¶í„ ß
Ø‚éßéß·„a YØ„éßÒéß YÕߢϋâÜßâéß »„éßÈ¢S ¿‚ð½ßt ú½ß¸W »‡Y ½ŸÃ„éß ÃŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ¿•Óß«â Z¿„½‚éßñ⠽߸âéßÜ߶„íß
Rá¸Ø„êYs ZÒ… úà„΋r»‡ Râéß. ¦ÜßØ„éß ú½ß¸½•à„Ο|ßÜß ¥ÒÒêÓŸYs ½ŸÃ„éß Õ®„È¢¿ŸH. 14¥ØßéßÌ• ½ŸÃˆY ÓŸ
½‚`½ß¸…, ¦ÜßØ„éߢ âéߢǛ ÕßØ„éßÅŽ·Ž ¯öØ•éß ÎŸ|ÄÒéßéß ¦ÜßØ„éߢ »„éßÈ¢S úà„΋r XÓ߸éß·óYNŸoâéß. ½ŸÃ„éß ¦Üß
ÜßYsÅŽ ½‚`½ß¸† ½ß¸ÃˆLÜß⻇ ¿„êÇ‹éß. 6̄Äéß½ŸÌ„ ÓŸ½ß¸Åßz Ø„é¢ß Üó ½ßY¸ ¿•Óê ¸ß ,o ¥·„aÇ‹ Ì„½t¸ß ·„ ÁĻ҄ ÜßÓâ«ß ·ŸÃŸx
WÄéß»„éßÕƒÅßéΟÄéßÜœ`â §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜߢ΋È·• ¨ ÜßZs ӂĽ•Ã„éßf̟Äéß.
15''Ø„êÁ¶„íßÜߢ΋Äê Ü•Q Ò¢à„½ß¸…½Ÿ_Ã. ·ŸY §úà‡
ÒÄÒo êÓŸYs ¥¢Îˆ¢¿„é.ß ½ŸÃˆ·ÜŽ ƒ ¿‚½t¸ß éß: "ÓŸ ú½ßÕ¸ é„® ½ß ‚â`
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, §úà‡ Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸï½ß` WÄéß»„éßÕƒÅßéß ¿•Óß«â½ß¸téßÇ‹éß
Ø•éÜß éß ß Ò¢LØ„ééß Üß ƒÃŸ, QéßÃé„ ß ÓŸ½ßÅ ¸ zß ¿•Óâ«ß Õ®Ø
„ é„ ¢ß ·„Ä NŸÎó¶„íß Ó߸¢Ì„W Ø„êÁ¶„íßÜßéß ÒêúÌ„½•éß ÓŸ ½ß¸RúÌ„
½‚éßñ⠽߸âéßÜßéß ·ó·òÜßzÜßéß! §·„ ¿ŸÜßéß. 7ÓŸ ¦ÜßØ„éߢ Ó߸p܃Ys »„éßÈ¢S Áƒú»„Ì„o XÓ߸é߶„íßÓŸsÄéß. ·ŸÒ…â
Üó·Ž QéßÄéß ¥âxΕLØ„éßéßÜßâéß XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÄéß. NŸÎó¶„íß Ó߸¢Ì„W ½Ÿ_à ӟ¶„íß ¥Ã„tËÜßéß Ì‚NŸoÄéß. ½ŸÃ„éß
½ŸÃ„éß YÁ¢»‡ Ó߸éßâsW Ó߸¢NŸaÄ¢ Ü•Y½ŸÃ„éß. ½ŸÃ„éß ÕH Øßéß¿•f Á¢Ì„éßÒ…Üß ·òÒ…|âéß, Ä·ŸoYs ÓŸ¶„íß
Ì„Òéßâéß ÌŸÒéßéß ½ß¸†Ãˆo»‡ ÓŸ¶„íß Ó߸ÒéßÈt¢¿„éß·óܕ΋éß. ¥Ãˆt¢¿•¢Î‹é߶„íß ½ŸÃ„éß ÓŸ Òéßéߢ΋éß YÜßÕßNj̟Äéß."" ÓŸ
¨ Ä·„¢»‡ QéßÄéß ÓŸ ¦ÜßØ„êYs ¥½ß¸RúÌ„¢ ¿•à‡Ã„éß. ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß!
16''½ŸÃ„éß ÓŸ ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢÜó ú½ß¸½•KNŸoÄéß. Ó•âéß ½ŸÃˆ
Òéß⠳Nj¢ÕßÇ›·„âéß QéßÄéß Õ®„¢»„½ß¸ÃŸfÄéß. QéßÄéß ¿‚Ç‹éß
·ŸÃŸxÜßéß ¿•à‡Ã„é.ß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ QéßÃé„ ß ÓŸ¶„íß Ãò^Å,jß ·òÒ…|, ·ŽSfâ ÒÓ߸éßoÒ…Üß ½ß¸Åßz Áƒú»„Ì„o XÓ߸é߶„íߢŃÄéß. 17½ŸÃ„éß
Ä·„o¢ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÃ„éß. ·ŸY §Î‹¢ÌŸ _·ÒÜߢ ÓŸ ¦Üß Üó½ß¸H ¦ÒÃ„Ë ÎŸ|ßÜßÜó ú½ß¸½•K¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß
Ø„êYs ¥½ß¸RúÌ„½ß¸Ãˆf¢Îˆ. 8QéßÄéß ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üß ÓŸÃ„ÕßÅßjÜßéß Ï‹ÃˆNŸoÄéß. Üó½ß¸H ¦ÒÃ„Ë »„éßÒêwÜß Ò΋q,
Rá¸Ø„éߢÜó Áƒú»„Ì„o XÓ߸éß·óܕ΋éß. ï½ß`»‡ ¥âxΕL ¦ÜßØé„ ¢ß Üóâéß ðÓßÒ ¿•ðÓßÅ½ß t¸ß éßÇé‹ ß ½ŸÃ„éß ©Ys ÕßÅÜjß éß ß
Ø„ééß Üß éß ß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ƒYs »„éÃß ¢ˆ S ՃϋxÌ„ ÒU¢¿•Üƒ ϋÈ¢¿„Äéß. 18½ŸÃ„éß ÓŸÃ„ ¯Ÿ»‡Üßâéß Ì„Òéß Ì„ÜßÜßï½ß` ϋÈ
¿•à‡Ã„éß!""" NŸoÄéß. âÇ‹éßÒéßé߶„íß ¿„éßÅßéßj·òÓ•Åߢ΋é߶„íß ¶„îÇ‹ ½ŸÃ„éß
9ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… ӟÄÕßÅßjÜ• Ò…½ß¸Ø‚êCNŸoÄéß. ½ŸÃˆ·Ž ¿‚ÒéßÅß ½ß¸…ÅŽj¢¿•
Ì„éßÓŸsÇ‹éß: ''YÁ¢»‡ Ó߸éßâsW Ó߸¢NŸaÄ¢ ¯ô¢Î‹Y ÕßÅÜjß Q• ½ŸÃ„éß Ï‹Ã¢ˆ ¿„Ãé„ .ß 19ÕßØé„ Å ß Ž ¦ÒÄËÜó ú½ßÁ¸ Üß
RΕLØ„éßéßÇ‚Ò|Ç‹ê ÓŸ ¦ÜßØ„éߢÜó·Ž ÃŸ¶„îNj΋éß. Ò΋q¶„íß ½ŸÃ„éß ½‚Ý•zÒéßéߢ΋éß, ÓŸ¶„íß ðÓßÒ ¿•ðÓßÅ߽߸téßÇ‹éß
¥ÅŽj½ŸÇ‹éß à‡à„|Ì„¢»‡ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜß ÒéßÏ‹x YÒÓß« ϋÈ¢¿• ÒúNŸoÜßâéß ½ŸÃ„éß RÇ‹éßNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß ½•_à ÕßÅßjÜßéß
Ó߸éßoâs ½ŸÇ‚`ÓŸ ÓŸ ¦ÜßØ„éß ú½ß¸½•à‡Y·Ž ¥Ã„éÔÇ‹éß ·ŸÇ‹éß. ½•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ¨ RÏ‹¢»‡ ½ŸÃ„éß ½ß¸RúÌ„ ÒúNŸoÜßâéß
¥Ì„Ç‹éß ÓŸ ¦ÜßØ„éß ú½ß¸½•à„¢ ¿•ðÓß ÎŸY·Ž Òéßéߢ΋éß ú½ß¸ÁÜßéß ÒéßéßÅßj¶„íߢNj ¿„êNŸoÄéß.
20''¨ Ø„êÁ¶„íßÜßéß Ì„Òéß Ì„ÜßÜßéß »òÈC¢¿„Äéß.
Óßé¸ âß sW Óߢ¸ NŸaÄ¢ ¯ô¢Îˆ Ì„ââéß ÌŸâéß ÓŸ¶„íß ½ß† ¸ È»o ‡
Ó߸ÒéßÈt¢¿„éß·ó½ŸH. ·ŸY EÅßéßj ՃÄéß»‡ ï½ßÄ»„¶„íߢǟ ÒêúÌ„¢ Áƒú»„Ì„o
10»„Ì„¢Üó §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ÓŸï½ß` WÄéß»„éßÕƒÅßéß ½ß¸Ç‹ÌŸÃ„éß. (Ì„ÜßÜßéß »òÈC¢¿„Ç‹¢ R¿ŸÃŸY·Ž ΋éߣ¹ƒY·Ž
¿•Óß«â½ß¸téßÇ‹éß Ü•QØ„éßéßÜßéß ââéßs ÒΈH½•à‡Ã„éß. Ì„Òéß Ó߸꿄â. Ø„êÁ¶„íßÜßéß _·ÒÜߢ Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒÜóÓ•
Rú»„@Üßâéß ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž §úà‡ Ø•éGß Ø„ééß Üß éß ß ââéßs ¦â¢ÎˆNŸoÄéß.) Ø„êÁ¶„íßÜßéß Ì„Òéß Ì„Üß ½‚¢úÅßéß·„Üßâéß
ÒΈHï½ßŃjÃé„ .ß Ü•QØ„ééß Üß éß ß ¿•Óâ«ß ¯Ÿ¯ŸY·Ž ½ŸÃ„éß K·Ž¢ä ½ß¸ Ì„»„éß ÒêúÌ„½•éß ·„WoÈNŸoÄéß. 21Üó½ß¸H ¦ÒÄËÜóY·Ž
ÕßNj̟Äéß. 11ÓŸ ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢÜó ðÓßÒ ¿•Ø„éßŃY·Ž ½‚ÝÅ z• ½ß t¸ß éßÇé‹ ß Ø„êÁ¶„íÜß Òœ |Äê úΟ·äŸÃ„Ó¢¸ß ÌŸ»„ß΋é.ß
22Ø„êÁ¶„íßÜßéß RÏ‹ÒߢúÇ‹âéß, RÇŸ¶„íßHSfâ úÓ߬oÜßâéß
Ü•QØ„ééß Üß éß ß ¯¢½ß·« „ ¿•Øé„ Õß Çß ŸmÃé„ .ß ¦ÜßØé„ ß ÎŸ|ßÜß¶í„ ß
½ŸÃ„éß ·Ÿ½ßܸ ƒ ©ÓŸsÄé.ß ½ŸÃ„éß ¦ÜßØé„ ¢ß Üó ðÓßÒ ¿•à‡Ã„é.ß R½ŸºÒêNjß΋éß. ½ŸÃ„éß _·ÒÜߢ §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„¢Üó
ú½ß¸ÁÜß Ì„Ã„½®ß¸…â ÕßÜßéßÜßéß Î‹ºâ ÕßÜßéßÜßéß §Ò|ŃY·Ž âéߢǛ ·„âxÜßâéß ÒêúÌ„½•éß R½ŸºÒêÇŸH. ܕΟ
½ŸÃ„éß Á¢Ì„éßÒ…Üßâéß Òψ¢ ¿ŸÃ„éß. ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó߸@Ø„éߢ ¿„Y¯öØßéßâ Õ®„Äo Ø„êÁ¶„íßÇ‚`Ì•, ¦ RÏ‹ÒÓ߬oÿY ½ŸÃ„éß
¿•Ø„éßŃY·Ž, ½ŸÝ„{¶„í ðÓßÒ ¿•Ø„éßŃY·Ž ½ŸÃ„éß ¯¢½ß«·„ ï½ß¢Ç›z ¿•Ó߸éß·óÒ¿„éßf.
¿•Ø„éßÕßÇŸmÄéß. 12·ŸY ú½ß¸ÁÜßéß ÓŸ½ß¸Åßz ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éß 23''½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Ü߶„íß, ½ß¸RúÌ„ ÒÓ߸éßoÒ…Üßéß ·ŸY

ŃY_· Ü•QØ„éßéßÜßéß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„é߽߸ǟmÄéß! ú½ß¸ÁÜß ½ŸÅŽ·Ž ÒéßÏx‹ ÒxÌŸxNŸYs »„éÃß ¢ˆ S ¶„îÇŸ ÓŸ ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ß
Rú»„@ßϋâÜó Ü•QØ„éßéßÜßéß ½ŸÃˆ·Ž Ó߸@Ø„é߽߸ǟmÄéß! Ø„êÁ¶„íßÜßéß Ì‚HØ„éßÁ•NŸoÄéß. à„éßúÕ®„½‚éßñ⠽߸ΟßpÜßéß
·„âéß·„ Ó•âéß ½ŸÃˆ·Ž ÒxW_÷„¢»‡ §Üƒ ú½ßW¸ Á ¿•Óé¸ß Óoß Ÿsâéß, °½ó, ¥½ß¸Ãˆà„éßúÕ®„½‚éßñâR °½ó ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò
'½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¯Ÿ¯ŸY·Ž K·Žä¢½ß¸ÕßNj̟Äéß.""" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ó•Åߢ΋é߶„íß ½ŸÃ„éß Ó߸@Ø„é߽߸Nj̟Äéß. 24ÓŸxØ„éß
Ø‚éßÈ꽟 §Îˆ ¿‚¯ŸtÇ‹éß. NŸpâ¢Üó Ø„êÁ¶„íßÜßéß ÓŸxØ„êωà„éßÜßéß»‡ ÒxҺÈ
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 44:25-45:13 980
4¦ Õ®ê
NŸoÄéß. ú½ß¸ÁÜ߶„íß XÄéßt X_ÃfÅ߽߸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß ÓŸ ·„Åßj „ RéßÜó ½ßR¸ úÌ„ Õ®ƒ»„¢ Ø„êÁ¶„íÜß ß RY؂껇
Ç‹Üßâéß ¥âéßÓ߸ÈNŸoÄéß. ÓŸ ú½ß¸Ì•x·„ R¢Î‹éßÜß (Ó߸Òê Äp½‚éß`, ¦ÜßØ„éß ðÓßÒ¶„íÜß YRéßÌ„o¢ ½ŸÝ„éß{ ¯·„aÇ‹ß
½•à‡Üß) Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½ŸÃ„éß ÓŸ YØ„éßÒéß YÕߢϋâÜßâéß Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cĶ„í ðÓßÒ ¿•Ø„éßŃY·Ž ÒNŸoÃó ½ŸÝ„{
¯ŸÅŽNŸoÃé„ .ß ½ŸÃ„éß Ó•âéß °ÃŸtÅßéß ¿•Óâ«ß ú½ß̸ •x·„ Rúà‡¢W ·óÓ߸¢ ©¢ÅßéߢΈ. Ø„êÁ¶„íßÜß §¢Ç‹z YRéßÌ„o¢, ¦Üß
ÃóEÜßâéß »ûÄR¢S, ½ŸÅŽY ½ß¸RúÌ„¢»‡ ©¢¿„éß̟Äéß. Ø„êY·Ž NŸp⢻‡ ¥Îˆ RY؂껄 ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ. 5±Î‹éß
25½ŸÃ„éß à„½ŸÜßâéß ÌŸ·Ž ½ŸÃˆY ½ŸÃ„éß ¥½ßR ¸ úÌ„ ½ßø é„ fß ·óÄé.ß Üß·Ü„ä ß §Ã„½‚ñ ±Î‹é½ß •Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…, ½ßθ ½ˆ •Üß ÒéßêÄÜß
·ŸY ¦ ¿„Y¯öØßéßâ Òx·Žo »„âéß·„ Ì„¢úÇ› »‡Y, Ì„Hz ½‚Ç‹ÜßéßtÌó ÒéßÃò·„ Õ®„êÕ®ƒ»„¢ ¦ÜßØ„éߢÜó ðÓßÒ ¿•ðÓß
»‡Y, ¶„íßÒêÄéßÇ‹éß, ¶„íßÒê^Ão, Nö΋ÄéßÇ‹éß »‡Y Ü•·„ Ü•QØ„éßéßÜ߶„íß ú½ß¸Ì•x·Ž¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¨ Õ®„êÕ®ƒ»„¢
R½ŸUÌ„·ŸY Nö΋ûˆ ‡Y ¥ØßéÌ ß • ½ŸÃ„éß à„½ŸÜßâéß ÒéßéÅ ß jŽ Ü•QØ„éßéßÜß Y½ŸÓ߸ ú¯Ÿ¢Ì„¢»‡ ¶„îÇŸ ©½ß¸Ø‚껄½ß¸Ç‹éß
Ì„Òéßâéß ÌŸÒéßéß ¥½ß¸RúÌ„¢ ¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. 26§Îˆ Ì„éߢΈ.
6''QéßÄéß â»„ÃŸY·Ž ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt,
Ø„êÁ¶„íY ¥½ß¸Ãˆà„éß΋éßrËŽn ¿•Ó߸éßo¢Îˆ. Ø„êÁ¶„íßÇ‹éß
½ßø àˆ é„ Îß é‹ Çrß Ø
‹ éß âß Ì„Ãé„ ½ß ŸÌ„ ¥Ì„Çé‹ ß °Ç‹éß ÃóEÜßéß ¦»‡H. ^âNjéÜß ·ß Ü„ä ß °Õ®‚ñ½•Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…»„Üß Õ®ê „ Õ®ƒ»‡Ys
27¥½ßt ¸ éßÇÌ ‹ Ç„ é‹ ß WÈC ½ßR¸ úÌ„ ÓßÜp¸ ƒY·Ž ½‚ÝÒz„ ¿„éfß . ½ßR¸ úÌ„ NŸoÄéß. §Îˆ ½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢ ¯ôÇ‹Ò…ÓŸ ©¢ÅßéߢΈ. §Îˆ
Ó߸pÜߢÜó ðÓßÒ YRéßÌ„o¢ ¥Ì„Ç‹éß Üó½ß¸H ¦ÒÄËÜó·Ž §úà‡Ø•éÜß éß ß Ò¢à‡Y·„¢Ì„Å·Ž • ¿‚¢Îˆ ©¢Åßé¢ß Έ. 7¯ŸÜßÓŸ
½‚Ý•z ÃóEâ Ì„â YRéßÌ„o¢ ³·„ ¯Ÿ½ß¸ ½ß¸Ãˆ@Ľ߸… ÕßHY ψ·ŸÃˆ·Ž ½ß¸RÌ„ÿ Ó߸p܃Y·Ž ^âNjéß ½ß¸·„aÜß ©âs Õ®„êRéß,
§¿„éßf·ó½ŸH."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ RḠ⻄ßY·Ž ¿‚¢Îˆâ Õ®„êRéß»‡ ©¢ÅßéߢΈ. ³·„ Ì‚»„¶„íß
Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. (»óúÌ„¢) ¿‚¢Îˆâ Ó߸pÜߢ ¯¢Ì„ ½‚Ç‹Üßéßt ©¢ÅßéߢÎó
28''Ü•QØ„éßéßÜ߶„íß Ó߸¢Õߢψ¢Sâ Õ®„êRéßY Rá¸Ø„éß Î‰Y ½‚Ç‹Üßéßt ¶„îÇ‹ ¥¢Ì• ©¢ÅßéߢΈ. §Îˆ ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ
½•éÎß ¢‹ Å _ ,ß ½ŸÃˆ ¦ÓßYo« Ó•Ó•. §úà‡Ø•éÜß éß Üß ó Ü•QØ„ééß Üß ¶ß í„ ß Ó߸Ⱥ΋éßq âéߢǛ Ì„êÄéßt Ó߸Ⱥ΋éßq ÒĶ„íß ½Ÿx½ß«¢S
Qéß_ÃQéß ¦Óß«oY (Õ®„êRéßY) §Ò|Ò΋éßq. §úà‡Ø•éßÜßéßÜó ©¢ÅßéߢΈ. 8¨ Ó߸pÜߢ §úà‡Ø•éßÜßéßÜó ¯ŸÜßӟψ·ŸÃˆ
Ó•Ó• ½ŸÃˆ Õ®ƒ»„¢. 29ÏŸÓŸxÄtËÜßéß, ¯Ÿ½ß¸ ½ß¸Ãˆ@ßÄp Ø‚éßéß·„a ¦Óß«o. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¨ ¥Ïˆ½ß¸W ÓŸ ú½ß¸ÁÜß OR
ÕßHÒê¢Óߢ¸ , ¥½ßø ŸÏ‹ ½ßø @ ˆ ßÄp ÕßH ÓßÒ¸ éßÃt„ Ë ½ŸÃˆ·Ž ÌŸÜßâéß ° ÒêúÌ„¢ ·„MŸjÜ߯ŸÜßéß ¿•Ø„éßâÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß.
¦@Ä¢»‡ §Ò|ÕßÇ‹ÌŸØßéß. §úà‡Ø•éßÜßéßÜó ú½ß¸ÁÜßéß ·ŸY½ŸÃ„éß ¨ Ó߸p܃Ys §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜ߶„íß Ò¢à‡Üß
Ø‚éßÈ꽟¶„íß Ó߸ÒéßÈt¢¿•Î‹¢ÌŸ ½ŸÃˆ·Ž ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ½ŸÃ‰»‡ §NŸoÄéß.""
30·óÌ„ ·ŸÜߢÜó ú½ß¸W ½ß¸¢ÅßÜóâéß ½‚éßéß΋Ŏ Õ®ƒ»„¢ 9ÓŸ ú½ß ¸ Õ ® „ é ß ½ ‚ ` â Ø‚ é ß È ê½Ÿ ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß

Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß _·ÅƒØßéߢ¿ŸH. ·„H½ß«â Ãò^ÅßjÜß ½ß«¢Ç› ¿‚¯ŸtÇ‹é,ß ''§úà‡Ø•éÜß éß ß ¯ŸÜß¶í„ Üß ƒÃŸ, §·„ ¿ŸÜßé!ß ú½ßÁ¸ Üß
Òéßéß΋qÜó ½‚éßéß΋Ŏ Õ®ƒ»„¢ Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß §½Ÿ|H. §Îˆ ½ß¸Åßz ú¶„îÄ¢»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿„Åߢ, ½ŸÃˆ NôÒéßéßw ·òÜßz
Qéß ¶„íßÅßéߢՃÜ߶„íß ÒéߢS ¦LÓ߸é߀ÜßYÓ߸éßo¢Îˆ. 31Ó߸º »òÅßjÅߢ Òêâ¢Ç›! ÓŸxØ„éßÒÄoâéßÜœ` ÒéߢS ½ß¸âéßÜßéß
Á¢»‡ ¿„Y¯öØßéß⠽߸·ŽäY»‡Y, Á¢Ì„éßÒ…âéß»‡Y, ܕΟ ¿•Ø„éߢǛ! ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß ½ŸÃˆ §¢Ç‹z âéߢǛ ½‚Ç‹Üß
°Î‚`ÓŸ ¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…¿• TÜßfÕßÇ›â ΟYY»‡Y »òÅßjÅߢ Òêâ¢Ç›!"" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨
Ø„êÁ¶„íßÜßéß Wâß΋éß. Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
10''QéßÃé„ ß ú½ßÁ¸ Üßâéß ½‚êÓßC¸ ¢¿„Å¢ß Òêâ¢Ç›. QéßÃé„ ß
¹ßSfÌ„½‚éßñâ Ì„êY·„Üßéß, ·òÜßÌ„Üßéß RYØ‚êC¢¿„¢Ç›!
½ß¸RúÌ„ ·ŸÃŸxÜ߶„íß Õ®„êRéß RÕ®„Áâ 11'°¯®Ÿ"* (½ß¢ ¸ ΋éÒß éßéÜß ó ½ßθ Ò‹ ¯ŸÜßé)ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ''ÕßÌ"Œ "
45 ''QéßÄéß TÅßéßz½•Óß« Õ®„êRéßY §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à„½ß¸…
½ŸÃˆ ÒéßÏ‹x RÕ®„P¢¿ŸH. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó
³·„ Õ®„êRéß Õ®ƒ»‡Ys QéßÄéß RÇ›»‡ ©¢¿ŸH. ¥Îˆ
(Ì„êÒéßéß) ³_· ½ß¸ÃˆÒêË¢Üó ©¢ÇŸH. ^âNjê
''´½‚éßÄéß""Üó ½ß¸Î‹Ò Ң̄é߶„íß Ó߸ÈÓ߸Òê⢻‡ ©¢ÇŸH.
¦ ·òÜßÌ„Üßéß ''´½‚éßÄéß"" (½ß¸¢Î‹éßÒéßéß)âéß ½ß¸ÃˆÒêË¢»‡
Ø‚éßÈ꽟 Ø‚éßéß·„a ½ß¸RúÌ„ Õ®ƒ»„¢. ¦ Õ®„êRéß ¯ôÇ‹Ò… ¿•Óé¸ß ·ß òY ©¢ÇŸH. 12''ïá^·Üßé"ß " (Ì„éÜß ¢) §Ã„½‚ñ ''»‚ß""
§Ã„½‚ñ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜßéß ½‚Ç‹Üßéßt §Ã„½‚ñ½•Üß ÒéßêÄÜßéß. Ü߶„íß (SâsÒéßéßÜßéß) Ó߸È Ó߸Òê⢻‡ ©¢ÇŸH. ³·„
¨ Õ®„êRéß ¥¢ÌŸ ½ß¸RúÌ„½‚éßñâΈ. 2^âNjéß½•Üß ±Î‹éß ''QéßÓŸ"" ¥Ã„½‚ñ ïá^·Üßéß (Ì„éß܃ß)Ü߶„íß Ó߸Òê⢻‡
Ң΋Üß ÒéßêÄÜß ¿„΋Ľ߸… ¥Ç‹éß»„éßÜß ¯ôÇ‹Ò…âs ¿„Ì„éßÄ ©¢ÇŸH. ¥â»‡ ¥Îˆ §Ã„½‚ñ Ì„éß܃Üßéß, §Ã„½‚ñ±Î‹éß
úNŸ·ŸÃ„ Ó߸p܃Ys »„éßÇ›·Ž _·ÅƒØßéߢ¿„ ÕßÇŸH. »„éßÇ› Ì„éß܃Üßéß, ½ß¸ÎˆÙâéß Ì„éß܃Üß ·„ÜßØßéß·„¶„íß Ó߸Òêâ¢.
¿„éÅ ß ê
ß j ±Î‹éÒß ¢Î‹Üß ÒéßêÄÜéß ß »„Üß ¹ƒIÓßÜp¸ ¢ß ©¢ÇŸH. 13''QéßÄéß §¿•f ú½ß¸Ì•x·„ (ú½ß¸Wá«jÌ„) ¥Ã„tË
3½ß¸RúÌ„ Ó߸pÜߢÜó §Ã„½‚ñ ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜßéß ¯ôÇ‹Ò…;
¨Üƒ»„éßâ ©¢ÇŸH.
½ß¸Îˆ½•Üß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt »„Üß Ó߸p܃Ys ·òÜß½ŸH. ¨
ú½ß¸Î•à„¢ÜóÓ• »„éßÇ› ©¢ÇŸH. »„éßÇ› ú½ß¸Î•à„¢ ¥W ½ß¸RúÌ„
Ó߸pÜߢ»‡ ©¢ÇŸH. ¯¯®Ÿ Ó߸éßÒêÄéß âÜßÕ®‚ñ ¯YRéßΈâsÄ »‡ÜßâéßÜßéß, Ü•·„ ¦Ã„éß
ÕßéßïáÜßéß Ü•·„ ³·„ ½ß¸¢Î‹éßÒéßéß.
981 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 45:14-46:7
»óÏ‹éßÒéßÜßÜó Ì„êÒéßéßÜó ¦Ãó Õ®ƒ»„¢, Ø„éßÒÜß ÃóEÜ߯ŸÅßéß ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. 22¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ¯ŸÜß
C¢ÁÜßÜó Ì„êÒéßéßÌó ¦Ãó Õ®ƒ»„¢ Ң̄éßâ ¶„íÇ‹éß Ì„â ·òĶ„íßâê, §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜß ·òĶ„íßâê
¥Ãˆt¢¿ŸH. ³·„ ·óǂ΋êÇ‹âéß ÕßH §NŸoÇ‹éß. ¥Îˆ ¯Ÿ½ß¸½ß¸Ãˆ@ßÄp
14 Ì‚`Üß ½ß¸ÎŸÃŸpÜßéß ¿‚Hz¢¿•Å߽߸téßÇ‹éß ú½ß¸W âêÅß ÕßH. 23½ß¸¢Ç‹éß»„ ÁÈ»• °Ç‹éß ÃóEÜßéß ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß °
¯âÕ®‚ñ ½ßǸ é‹ Üß *
ß ³GÒ âêÓ‚Üó ³·„ Òéßé¯ß ŸtW·„ Îóá¸ÒéßéßÜ•Y °Ç‹éß ·óǂ΋êÇ‹Üßâéß, °Ç‹éß ¯ô_ÅßjÝ„zâéß
½ß¸Ç‹éßÜß Ò¢Ì„éß âêÓ‚âéß ¿‚Hz¢¿ŸH. §Îˆ ³·„ ÕßH §NŸoÇ‹éß. ¥R Ø‚éßÈ꽟¶„íß Î‹ºâ ÕßÜßéßÜßéß»‡
YÕߢϋâ. ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢½ßÕ¸ Çß Ì‹ ŸØßé.ß ½ß¢¸ Ç‹é»ß „ °Ç‹éß ÃóEÜßê ÃóE¶„íß
15 §úà‡Ø•éÜß éß Üß ó ZÅŽ ÒâÄ黄Üß ú¯Ÿ¢ÌŸÜßÜó ©âs ³·„ ·óǂ΋êÇ‹ ¿ò½ß¸téßâ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß ÕßH§NŸoÇ‹éß. ú½ß¸W
Òéߢ΋ÜßÜó ú½ß¸W ^âNjéß Ò¢Î‹Üß »òú^ÃÜ߶„íß ³·„ ÃóF ¯Ÿ½ß¸ ½ß¸Ãˆ@ßÄp½‚éß` ¥Ì„Ç‹éß ³·„ ½•éß·„¯öÌ„éßâéß
ÒéߢS »òú^à ¿ò½ß¸téß⠥Èt¢¿ŸH. ¥ÃˆtNŸoÇ‹éß. 24ú½ß¸W ·óǂ΋êÇ‹Ìó ¯ŸÅßéß ³·„ °¯®Ÿ
(Ó߸éßÒêÄéß ÌòRéßwΈ ÒêY^·Üßéß) Ø„éßÒÜßâéß ÏŸâx½ß¸…
''¦ ú½ß¸Ì•x·„ ¥Ã„tËÜßéß ÏŸÓŸxÄtËÜß ·òĶ„íß, Ó‚½` •Îx‹ ¢»‡âéß, ³·„ °¯®Ÿ Ø„éÒß Üßâéß ú½ßW¸ ¯ô_ÅÜjß éß Ìß óâéß
΋ºâ ÕßÜßéßÜ߶„íß, Ó߸ÒêÏŸâ (à‡¢W) ÕßÜßéßÜ߶„íß §Ò| ¥Ïˆ½ß¸W ¿‚HzNŸoÇ‹éß. §¢·Ÿ ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß ú½ß¸W ÌòRéßwΈ
ÕßÇ‹ßÌŸØßéß. ¨ ¥Ã„tËÜßZs ú½ß¸ÁÜßâéß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÜßâéß ÒêY^·Üß ÏŸâx¢Ìó ¯ŸÅßéß ÒéßêÇ‹éß ½ß¸Ç‹éßÜß (³·„
¿•Ø„éßŃY·Ž ©Î•qK¢¿„ÕßÇŸmØßéß."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â »‡Üßâéß) âêÓ‚âéß ÓßÒ¸ éßÃtˆ ¢¿ŸH. 25¯ŸÜß¶í„ Ç‹éß ½ßø àn„ ‡ÜßÜß
Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ½ß¢¸ Ç‹é»ß „ ÁÈð½ß °Ç‹éß ÃóEÜßÜóâê §Î• RÏ‹¢»‡ Ì„½t¸ß ·„
16''¨ ¥Ã„tË ú½ßW ¸ ¯õÄéÇß é‹ ß §úà‡Ø•éÜß éß ß ¯ŸÜß¶í„ Yß ·Ž ¿•Øê „ H. ¨ ½ß¢¸ Ç‹é»ß „ °Ç‹Ò Ó‚ÜÜß ó ½ßθ Ù ˆ âÒ ÃóEâ
¿‚HNz ŸoÇé‹ .ß 17·ŸÒ…â ¯ŸÜß¶í„ Çß é‹ ß ú½ß̸ •x·„ ½ßR¸ úÌ„ ΈӟÜß¶í„ ß ½‚éßéß΋ ÜßÒ…Ì„éߢΈ. §ÒZs ¯Ÿ½ß¸½ß¸Ãˆ@ßÄp ¥Ã„tËÜßéß,
·ŸÒÜßÓß«â ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß Ì„½ß¸t·„ §½Ÿ|H. R¢Î‹éß ÃóE ΋ºâ ÕßÜßéßÜßéß, ÏŸÓŸxÄtËÜßéß, âêÓ‚ ¥Ã„tËÜß黇
Üß¶í„ ,ß ¥Ò꽟Óßx¸ Üß¶í„ ,ß ÓßÕ¸ ƒuÌ„éß ÃóEÜß¶í„ ß §úà‡Ø•éÜß éß ß ½ß¸Ãˆ»„ËŽ¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌŸØßéß.""
Ò¢à„¢ ÁÈð½ß ú½ß¸Ì•x·„ R¢Î‹éßÜß Ó߸ÒéßØ„êÜ߶„íß Î‹ºâ
ÕßÜßéßÜßéß, ÏŸÓŸxÄtËÜßéß, ¯ŸÓŸÃ„tËÜßéß ¯ŸÜ߶„íßÇ‚`â ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß - ½ß¸¢Ç‹éß»„Üßéß

46
½ŸÇ‹éß Ó߸Òé߶„îßfH. §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Ys ½ß¸RúÌ„½ß¸_Ãf ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
·ŸÃ„xú·„ÒéߢÜó §¿•f ¯Ÿ½ß¸½ß¸Ãˆ@Ä ÕßÜßéßÜßéß, ÏŸâx½ß¸… ¿‚½ß¸…Ì„éßÓŸsÇ‹éß, ''Üó½ß¸H ¦ÒÃ„Ë Ì„êÄéßt
Ó‚`½•ÎŸxÜßéß, ΋ºâ ÕßÜßéßÜßéß, Ó߸ÒêÏŸâ ÕßÜßéßÜßéß ÎŸ|Ä¢ ¦Ã„éß ½ß¸Y ÃóEÜßÜóâéß ÒéßêÓß« ©¢¿„ÕßÇ‹éß
¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß §½Ÿ|H."" Ì„é¢ß Έ. ·ŸY ¥Îˆ ÓßÕ¸ ƒuÌ„éß ÃóEâ, ¥Ò꽟Óßx¸ ÃóEâ
18ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸… ̂ÄéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 2¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß ÎŸ|Ä¢ ÒéߢNj½ß¸¢
Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''½‚ééß Îß Å
‹ Ž Ó‚Üß ½‚ééß Îß Å
‹ Ž ÃóEâ ° Îóá¸Òéßê »„é¢ß ÇŸ ÜóY·Ž ú½ß½¸ •K¢S, Ο|Ä¢ ½ß·¸ a„ â YÜßÕÇß Ì‹ ŸÇ‹é.ß
Ü•Y ³·„ ·óǂ΋êÇ‹âéß XÓ߸éß·ó½ŸH. ¦ÜßØ„êYs ̄Äéß½ŸÌ„ Ø„êÁ¶„íßÜßéß ¯ŸÜ߶„íßY ̄Äé߽߸…â ΋ºâÕßH,
½ß¸Ãˆà„éß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž QéßÄéß ¦ ·óǂ΋êÇ‹âéß ©½ß¸ Ó߸ÒêÏŸâ ÕßÜßéßÜßéß Ó߸ÒéßÈtNŸoÄéß. Ο|Ä¢ »„Ç‹½ß¸Ò΋qÓ•
Ø‚êC¢¿ŸH. 19¯Ÿ½ß¸ ½ßø @ ˆ ߼p ‚éñß â ÕßHÄ·ŸoYs ·ò¢Ì„ ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸH, ÒéßÈ؄éßéß âÒéßÓ߸aÈ¢¿ŸH.
Ø„êÁ¶„íßÇ‹éß XÓ߸éß·òY ¦ÜßØ„éß »„éßÒêwÜß Qéß΋, ÕßH ¥Ì„Ç‹éß ÕßØ„éßÅŽ·Ž ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß. ·ŸY NŸØ„éߢúÌ„¢ ÒĶ„íß
½ß¬Æ„¢ ¥¢¿„é ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÜßÜß Qéß΋ ÒéßÈ؄éßéß Üó½ß¸H Ο|Ä¢ ÒéßêØ„éßÕßNj΋éß. 3Ó߸ՃuÌ„éß ÃóEÜßÜóâéß,
¦ÒÃ„Ë »„éßÒéßw¢ ·„½‚éßwÜßQéß΋ ¿„ÜßéßzÌŸÇ‹éß. 20§Î• ½ß¸Y ¥Ò꽟Óßx¸ Üߢ΋éß NŸÏŸÃ„Ë ú½ßÁ¸ Üßéß ¶„îÇ‹ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ
¦ Ó‚ÜßÜó °Ç‹Ò ÃóEâ ¯Ò^Ã`ÓŸ ¯ôÄ ¯ŸÅßéß⻇Y, Òéßéߢ΋éß ÎŸ|Ä¢ ̂ÄÒÕßÇ›â ΋»„cÄ ½ß¸†ÁÜßéß ¿•NŸoÄéß.
4''ÓßÕ
Ì‚HØ„éß·„ »‡Y ¿•Óß«â ¯Ÿ½ß¸ ½ß¸Ãˆ@Ä¢ YRéßÌ„o¢ QéßÄéß ¸ ƒuÌ„éß ÎˆÓŸâ ¯ŸÜß¶í„ Çß é‹ ß Ø‚éÈß ê½Ÿ¶„íß Î‹ºâ
¿•NŸoÄéß. ¥Üƒ QéßÄéß ¦ÜßØ„êYs ½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸ÃŸfH. ÕßÜßéßÜßéß ¥ÃˆtNŸoÇ‹éß. ° Îóá¸ÒéßêÜ•Y ¦Ã„éß »òú^ý߫Üßz
Üßâéß, ° Îóá¸ÒéßêÜ•Y ³·„ ¯ô_ÅÜjß éß âß éß ¥Ì„Çé‹ ß ÓßÒ¸ é߶î

½ß¸NŸa ½ß¸¢Ç‹éß»„ Ó߸¢Î‹Ã„v¢»‡ §¿•f ¥Ã„tËÜßéß ÃŸfH. 5¯ô_ÅÜjß éß Ì ß ó ¯ŸÅßéß ³·„ °¯®Ÿ (ÌòRéßwΈ ÒêY
21''½‚éßéß΋Ŏ Ó‚Üß ½ß¸ÎŸsÜßéß»„Ò ÃóEâ QéßÄéß ½ß¸NŸa ^·Üßéß) ÏŸÓŸxYs ¶„îÇ‹ ¥Ì„Ç‹éß Ì„½ß¸t·„ §½Ÿ|H. ¯ŸÜß
½ß¸¢Ç‹éß»„ ÁÄé߽߸…·ó½ŸH. ½ß¸…HØ„éßY Ãò^ÅßjÜß ½ß¸¢Ç‹éß»„ ¶„íßÇ‹éß ÏŸÓŸxÄt˶„í »òú^à ½ß«ÜßzÜßÌó ¯ŸÅßéß Ì„âéß
§Î• Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ½‚éßéß΋ÜßÒ…Ì„éߢΈ. ¦ ½ß¸¢Ç‹éß»„ °Ç‹éß §Ò|»„HCâ¢Ì„ §NŸoÇ‹éß. ú½ß¸W ÌòRéßwΈ ÒêY^·Üß
(°¯®Ÿ) ÏŸÓŸxY·Ž ÒéßêÇ‹éß ½ß¸Ç‹éßÜß (³·„ »‡Üßâéß) ³GÒ
âêÅß ¯âÕ®‚ñ ½ßÇ ¸ é‹ Üß ß ½ßθ ˆ ÕßÎé‹ Üß éß ß ³·„ ·óÄé,ß âêÅß ¯âéßÕÎß ˆ âêÓ‚âéß ¥Ì„Ç‹éß Ì„½ß¸t·„ §½Ÿ|H. 6''¥Ò꽟Ó߸xÓŸÇ‹éß
½ß¸Ç‹éßÜßéß Ó߸ÈÓ߸ÒêâÒéßéß. ·óÄéß ¥â»‡ °ÕßΈ؂éß`΋éß »‡Üßâ¶„í ° Îóá¸ÒéßêÜ•Y ³·„ ·óǂ΋êÇ‹âéß ¥Ì„Ç‹éß Ì„½ß¸t·„
Ó߸Òêâ¢. Õß΋éßÜó ½ß¸Î‹ÒҢ̄éß ¦Î‹»‡âé߶„í Ó߸ÒêâÒéßéß. ¥Ãˆt¢¿ŸH. ° Îóá¸ÒéßêÜ•Y ¦Ã„éß »òú^à ½ß«ÜßzÜßâéß,
¥â»‡ ú½ß¸W °Õ®‚ñ±Î‹éß »‡âéßz (³·„ ·óÄéß) âêÓ‚ ¥Ã„»‡Üßâéß
Ü•·„Õß΋éßÜó ±Î‹ÒҢ̄éß Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸH. ³·„ ¯ô_ÅßjÜßéßâéß ¥Ì„Ç‹éß ¥ÃˆtNŸoÇ‹éß. 7·óǂ΋êÇ‹Ìó
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 46:8-23 982
¯ŸÅßéß ³·„ ̄꽂éÇß é‹ ß ÏŸÓŸxÄtËâéß, ¯ô_ÅÜjß éß Ìß ó ¯ŸÅßéß ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß Ì„â ½ß«ÜßzÜ߶„íß Õ®„êRéßY §Ò|ŃY·Ž
¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß Ì„½ß¸t·„ ¥¢Îˆ¢¿ŸH. »ò^Ãÿ ½ß«ÜßzÌó¯ŸÅßéß YØ„éßÒêÜßéß
16ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚½ß¸…
¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß Ì„â à„·Žo·òÜßΈ Ó߸ÒéßÄtËÜßéß §Ò|Ò¿„éßf.
ú½ßW¸ ̄꽂éÇß é‹ ß ÏŸÓŸxY·Ž ÒéßêÇ‹éß ½ßǸ é‹ Üß ß (³·„ »‡Üßâéß) Ì„éÓß ŸsÇ‹é:ß ''ßÁƒxψ½W¸ß Ì„â ¶„íÒß êÄéÜß Üß ó ¯ÒÈ^·`ÓŸ
âêÓ‚ ¿ò½ß¸téßâ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸH. Ì„â Õ®„êRéßÜó ·ò¢Ì„ Õ®ƒ»„¢ ·Ÿâéß·„»‡ §ðÓßo ¥Îˆ
8''¯ŸÜß ¶ „ í ß Ç ‹ é ß ÒSf Ì„ ê Ä é ß t Ο|Ä ¢ Üó »„ Ü ß ¥Ì„Y ¶„íßÒêÄéßÜ߶„íß ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ¥Îˆ ½ŸÃˆ ¦Óß«o.
17³·„½•Ý„ ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß Ì„â Õ®„êRéßÜó ·ò¢Ì„ Õ®ƒ»‡Ys
ÒéߢNj½¢¸ß Ο|ß ¦ÜßØé„ ß ú¯Ÿ¢»„Ë¢Üó·Ž ú½ß½¸ •K¢¿ŸH.
ÕßØ„éßÅ߶„í ¶„îÇŸ ½‚Jz¯ö½ŸH . ³·„ ÕƒYÓ߸¶„íß ÕߺéßÒê⢠§ðÓßo, ¥Îˆ ½ŸÇ‹éß ðÓß|¿„g
9''ú½ß¸Ì•x·„ ½ß¸¢Ç‹éß»„Üß Ó߸¢Î‹Ã„v¢Üó Î•à„ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ô¢Î• Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢* ÒÄ_· ½ŸY·Ž ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ.
Ø‚éßÈ꽟 ΋Ä}ӟÄp¢ ÒSfâ½ß¸téßÇ‹éß, ½ŸÃ„éß ©Ì„oÄ ½ß«ÒéßwÅß ¦ ÕߺéßÒê⢠ßE¶„íß WÈC ÒÓ߸éßo¢Îˆ.
Ο|Ä¢ »„é¢ß ÇŸ ¦ÃŸÏ‹â¶„íß ÒSf ΋·Ë äŽ ÎŸ|Ä¢ »„é¢ß ÇŸ _·ÒÜߢ ßE ¶„íßÒêÄéßÜßéß ÒêúÌ„½•éß ¥Ì„âéß Õߺéß
ӕÄéß»‡ ÕßØ„éßÅ߶„íß ½‚݃zH. ΋·ŽäË ÎŸ|Ä¢ »„éߢǟ Òê⢠¿•Óß«â Õ®„êRéßY ©¢¿„é߶„íߢŃÄéß. 18ÒéßÈ؄éßéß
ú½ß¸½•K¢Sâ Òx·Žo ©Ì„oÄ Ο|Ä¢ »„éߢǟ ÕßØ„éßÅ߶„íß ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß ú½ß¸ÁÜß Õ®„êRéßY Ì„â Òà„¢ ¿•Ó߸éß·óÇ‹éß.
½‚݃zH. ° Òx·•o ú½ß½¸ •K¢Sâ Ο|Ä¢ »„é¢ß ÇŸ ÕßØé„ Å ß ¶ß í„ ß ½ŸÃ„éß Õ®ƒRéßY ÒΈH¯ôÒéßwY ³WoÇ› ¶„îÇ‹ ¿•Ø„éßÇ‹éß.
½‚Ý„zß΋éß. ú½ß¸W ³·„aÇ‹ê Wâs»‡ ÕßØ„éßÅ߶„íß NŸC ¥Ì„Çé‹ ß Ì„â Óß|¸ ¢Ì„ Õ®ê„ RéßÜó ·ò¢Ì„ Õ®ƒ»‡Ys ÒêúÌ„½•éß
¯ö½ŸH. 10ú½ß¸ÁÜßéß Üó½ß¸Üß ú½ß¸½•K¢Sâ½ß¸téßÇ‹éß, ½ŸÃˆ Ì„â ¶„íßÒêÄéßÜ߶„íß §½Ÿ|H. ¦ RÏ‹¢»‡ ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß
Ìó¯ŸÅßéß ¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß ÜóY·Ž ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß. ½ŸÃˆÌó ÕƒÅßéß Ì„Òéß Õ®„êRéßY ¯ö»òÅßéßj¶„íßӕ܃»„ ßE ÕßÜßҢ̄
¯ŸÜ߶„íßÇ‹éß ÕßØ„éßÅ߶„íß ½‚݃zH. ï½ßÅßjÕßNjÄéß."
11''R¢Î‹éÜ ß ½ß t¸ß éßÇé‹ ,ß ú½ßÌ
¸ •x·„ ÓßÒ¸ 꽕à‡Üß ÓßÒ¸ éßØê„ Üß
Üóâéß ú½ß¸W ·óǂ΋êÇ‹Ìóâéß ÌòRéßwΈ ÒêY^·Üß ú½ß¸Ì•x·„ ¥Ã„tË ¦ÒÄ˟Üßéß
19
(³·„ °¯®Ÿ) ÏŸÓŸxÄtËß Ì„½t¸ß ·„ ¿•Øê „ H. ú½ßW¸ ¯ô_ÅÜjß éß ß ¦ Òéßâéßáé¸ xß Ç‹éß ââéßs Ο|Ä¢ ½ß·¸ a„ âéßâs ÒêÄ¢c
Ìóâéß, ÌòRéßwΈ ÒêY^·Üß ÏŸÓŸxÄtË ¿•Ø„êH. »„éߢǟ âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ©Ì„oÄ Έà„â ©âs Ø„êÁ¶„íßÜß
ú½ßW¸ »òú^à ½ßÜ« Ìzß óâéß ¥Ì„Çé‹ ß Ì„â à„·oŽ ·òÜßΉ ÏŸÓŸxYs ½ß¸RúÌ„ »„΋éßÜß Ò΋q¶„íß ââéßs âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¥·„aÇ‹
¥Ãˆt¢¿ŸH. ú½ß¸W ÌòRéßwΈ ÒêY^·Üß ÏŸâx¢Ìó Õƒ»‡ ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ·Ž ©âs ³·„ Ó߸p܃Ys ¿„êà‡âéß. 20¦
¯ŸÅßéß ÒéßêÇ‹éß ½ß¸Ç‹éßÜß (³·„ »‡Üßâéß) âêÓ‚âéß Ó߸Òéß Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''§·„aÇ• Ø„êÁ
Èt¢¿ŸH. ¶„íßÜßéß ÎóḠÕßH Ó߸ÒéßÄtËâéß, ¯Ÿ½ß¸½ß¸Ãˆ@ßÄp ÕßH
12''¯ŸÜß¶í „ Ç‹éß Ì„âéß Óß|¸ ¢Ì„¢»‡ ΋ºâÕßÜéß Üß éß ß »‡Y, ÓßÒ¸ éßÃt„ Ëâéß ï½ßÇÌ ‹ ŸÃ„é.ß §·„aÇ• Ø„êÁ¶„íÜß éß ß ÏŸÓŸxÄt
Ó߸ÒêÏŸâ ÕßÜßéßÜßéß»‡Y Ì„â §á¸j½ß¸†Ã„|·„ ¥Ã„tË ËÜßâéß (Ãò^Åßj) ·ŸÜßéßf̟Äéß. ¨ RÏ‹¢»‡ ¿•Ø„éßÅߢ
(ðÓß|¿ŸgÄtË)»‡Y Ø‚éÈ ß ê½Ÿ¶„íß §Ò|΋ÜS ß â½ßt¸ éßÇé‹ ß ÒÜßâ ½ŸÃ‰ ¥Ã„tË ½ßθ ŸÃŸpÜâß éß ÕßØé„ Å ß Ž ¦ÒÄËÜóY·Ž
¥Ì„Y·óÓ߸¢ Ì„êÄéßt Ο|Ä¢ ̂ÄéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ì‚¿•f ¥ÒÓ߸ÄÒéßéߢNj΋éß. ·ŸÒ…â ½ŸÃ‰ ½ß¸RúÌ„ ½ß¸ÎŸÃŸp
¥½ß¸téßÇ‹éß Ì„âéß Rúà‡¢W ÃóE⠥Èt¢SâÅßéßz Ì„â Üßâéß NŸÒêâx ú½ßÁ¸ Üßéß ©¢Ç• ¿óÅßé·ß Ž XÓßé¸ ·ß òYßÄé.ß ""
21̄Äéß½ŸÌ„ ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ââéßs ÕßØ„éßÅŽ ¦ÒÄ
΋ºâÕßHY, Ó߸ÒêÏŸâÕßHY ¥ÃˆtNŸoÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß
½‚JzÓŸ·„ WÈC Ο|Ä¢ ÒéßêØ„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ËÜóY·Ž XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ââéßs ¦ÒÄË
ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÜßÜ߶„íß âÇ›½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ¦ÒÄËÜó ú½ß¸W
¥âéßΈ⠥ÄtËÜßéß Òéßê܃ ÒéßÃó Sâs ¦ÒÃ„Ë ©¢Îˆ. 22¦ÒÃ„Ë Ø‚ééß ·ß a„
13 ''ÒéßÈ؄éßéß QéßÄéß ° Îóá¸ÒéßêÜ•Y ³·„ °ÇŸÎˆ ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÜßÜßÜóâê Sâs ¦ÒÄËÜßéß ©ÓŸsØßéß.
ÒØ„éÓß é¸ß €ß »„Üß »òú^à ½ßÜ« âzß éß §½Ÿ|H. ¥Îˆ Ø‚éÈ
ß ê½Ÿ¶„íß ú½ßW¸ Sâs ¦ÒÃ„Ë âÜßÕ‚®ñ ÒéßêÄÜéß ß ¯ôÇ‹é»ß é„ ß Òéßéïß ½ßñt
ú½ß¸W ÃóF ΋ºâÕßH»‡ §Ò| ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ΟYY ÒéßêÄÜßéß ½‚Ç‹Üßéßt ·„HCÒ…¢Ç‚âéß. ÓŸÜßéß»„éß ÒéßêÜßÜßê
¥âéßΈ⢠©Î‹Ø„éߢ Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸH. 14ú½ß¸WÃóF ³_· ·òÜßÌ„Üó ©ÓŸsØßéß. 23Üó½ß¸Üß ÓŸÜßéß»„éß Sâs
©Î‹Ø„éߢ »òú^à ½ß«ÜßzÌó ¯ŸÅßéß ÏŸÓŸxÄtË ¶„îÇ‹ ¦ÒÄ˟Üózâê ú½ß¸W ³·„aΟY ¿„éßÅßêj ³·„ §Åßéß·„
§½Ÿ|H. §¢Î‹éß YRéßÌ„o¢ ̄꽂éßÇ‹éß »óÏ‹éßÒéß ½ß«¢Ç›Üó »óÇ‹ ©¢Îˆ. ÓŸÜßéß»„éß Sâs ¦ÒÄËÜózâéß »óÇ‹Ü߶„íß
(°¯®Ÿ) ¦Ã„Ò Ò¢Ì„éß, ¦ Ó߸âs½ß¸… ½ß«¢Ç›Y ·„Ü߽߸ŃY·Ž ¥Åß·„Üßéß YÈw¢½ß¸ÕßÇŸmØßéß. §Åßéß·„ »óÇ‹Üóz Ò¢Å߶„íß
³·„ ½ßǸ › (»‡ÜßâéßÜó ÒéßêÇ‹Ò Ò¢Ì„é)ß âêÓ‚âéß §½Ÿ|H.
§Îˆ Ø‚éßÈ꽟¶„íß ¥âéßΈâ ÏŸÓŸxÄtË. §Îˆ à‡à„|
Ì„¢»‡ ¯ŸÅŽ¢½ß¸ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 15¦ RÏ‹¢»‡ ½ŸÃ„éß »òú^à ðÓß|¿„f¯ô¢Î• Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ ΉYÓ• Ó߸|ÃónÌ„€Ò¢ ¥Y ¶„îÇŸ
½ß«Üßzâéß, ÏŸÓŸxÄtËâéß, âêÓ‚âéß ú½ß¸W ©Î‹Ø„éߢ ¯½ß¸t ¥¢ÅƒÃ„éß. ú½ß¸W °Õ®‚ñ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜ߶„í §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß,
Ì„Òéß ÕƒYÓ߸Üßéß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßØßéßÌ• ½ŸÝ„zâéß RÇ‹éß΋Ü
ÅŽ·• ΋ºâ ÕßH»‡ §½Ÿ|H."" ¿
ß •NŸoÃé„ .ß ½ŸÝ„ézß ¥âéßÕR„® ¢Sâ Õ®ê
„ Réß ÃŸE¶„í WÈC ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ.
983 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 46:24-47:22
¯ôØßéßxÜßéß ·„ÅßjÕßÇŸmØßéß. 24''¦ÜßØ„éߢÜó ðÓßÒ ¿•ðÓß ¿•½ß¸Üßéß Ò…¢ÅƒØ‚ê ÒéßëÌ„ Ó߸Òéßéßú΋¢Üó ¥Ys Ä·ŸÜß
½ŸÃ„éß ¨ ¯Ÿ·„à‡ÜßÜózÓ• ú½ßÁ¸ Üß ·òÄ¶í„ ß ÕßH Òê¢NŸYs ¿•½ß¸Üßéß ©¢ÅƒØßéß. 11·ŸY ¥·„aÇ› ½ß¸úÄÜßéß, ÒéßÈ؄éßéß
©Ç‹·„ Õ‚ÇÌ ‹ ŸÃ„é"ß " ¥Y ¦ Òéßâéßáé¸ xß Ç‹éß ÓŸ¶„íß ¿‚¯ŸtÇ‹é.ß ·òΈ»q ‡âéßâs Ì„Ç› ú½ßθ •à‡Üßéß ÒéߢS Õ®ê „ Réß»‡ ÒêÄ҅.
¥R ©½ß¸téß Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßŃY·Ž ÒΈH½•Ø„éßÕßÇ‹
¦ÜßØ„éߢâéߢS ¯Ÿ_à ZÄéß ÌŸØßéß. 12¥Ys Ä·ŸÜß ½ß¸¢Ç‹z ÁƒW ½‚éßéß·„aÜßéß âΈ·Ž

47 ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ââéßs ÒéßIz ¦ÜßØ„éß §Ã„éß ½ß¸·„aÜß ï½ßÄéß»„éßÌŸØßéß. ½ŸÅŽ ¦¶„íßÜßéß ¯âsÇ‹ê
Ο|Ä¢Ò΋¶q í„ ß âÇ›½¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß ¦ÜßØé„ ß Ì„êÄétß ¯¢Ç‹Ò…. ¦ ¿‚ÅßéßzÜó ½ß¸¢Ç‹éßz §Ò|¶„í¢ÇŸ ¯½ß¸téßÇ‹ê
»„éßÒéßw¢ ·Ž¢Î‹âéߢS ZÄéß ÕßØ„éßÅ߶„íß ÃŸÒÅߢ ©¢Ç‹Ò…. ú½ß¸Wӂ܃ ¥R ½ß¸¢Ç‹éßz §Ó߸êoÓ• ©¢ÅƒØßéß.
¿„êà‡âéß. (¦ÜßØ„éß Òéßéß¹ßΟ|Ä¢ Ì„êÄéßtâ_· ©¢Îˆ) ¿‚Åßz¶„íß ·ŸÒÜßÓß«â ZÄéß ¦ÜßØ„éߢ âéߢǛ ÒÓ߸êo
ÕßH½ß¬ÆŸY·Ž ΋·ŽäË¢»‡ ©âs ¦ÜßØ„éß Î‹·Žä˽߸… Õ®ƒ»„¢ ©¢ÅßéߢΈ »„âéß·„ §Üƒ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. ¿‚Åßz âéߢǛ
SÒÈ âéߢǛ ZÄéß ú½ß¸ÒUÓ߸êo ©¢Îˆ. 2¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß Üß [ × ¢ ¿• ½ß ¸ ¢ Ç‹ é ß z ¦@Ä YRéß Ì „ o Ò éß ê , ¦¶„ í ß Ü ß é ß
ââéßs ©Ì„oÄ Ο|Ä¢ »„éߢǟ ÕßØ„éßÅŽ·Ž XÓ߸éß·òY µá¸ÏŸÜ߶„î RY؂껄½ß¸Ç‹ÌŸØßéß.""
ÒSf ¦ ̄Äéß½ŸÌ„ Ì„êÄéßtâ ©âs ½‚Üßé߽߸H Ο|Ä¢
ÕßØ„éßÅß ¿„éßÅßêj W¯ŸtÇ‹éß. ¦ÜßØ„éß Î‹·ŽäË Õ®ƒ»„¢Üó §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢LØ„éßéßÜß ÒéßÏ‹x Õ®„êRéß RÕ®„Áâ
13ÓŸ ú½ßÕ
ZÄéß ÕßØ„éßÅŽ·Ž ÒÓ߸êo©¢Îˆ. ¸ é„® ½ß ‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ¿‚½…¸ß Ì„éß
3¦ Òéßâéßáé¸ x ß Ç‹éß ³·„ ·òÜßÌ„ ÕßÎq‹ ½ßÅ ¸ éß ·jß òY âêÄéß ÓŸsÇ‹éß: ''§úà‡Ø•éßÜßéßÜóY ½ß¸Ó‚s¢Ç‹éß Ò¢à„ Ì‚»„Ü߶„íß
ÒéßêÄÜéß ß ·òH¿ŸÇ‹é.ß ¥·„aÇ‹ ZÝ„âz éß ÎŸÅßÒéßY ¥Ì„Çé‹ ß Î•à‡Ys ½ß¸¢¿• Ó߸Ⱥ΋éßqÜßéß §R: Ø‚êðÓ߽߸…¶„íß ^âNjéß
ÓŸ¶„íß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ZÝ„éßz TÜßÒéߢNjÜßÒĶ„í Ò¿ŸfØßéß. Õ®ƒ»‡Üßéß. 14QéßÄéß Î•à‡Ys Ó߸Òê⢻‡ ½ß¸¢¿„éß·ó½ŸH.
4¥Ì„Ç‹éß ÒéßÃó ±Î‹éß Ò¢Î‹Üß ¯âÕ®‚ñ ¦Ã„éß »„ÁƒÜß ¨ Εà‡Ys §NŸoâY Qéß ½ß† ¸ É|¶„íÜß ¶ß í„ ß Ó•âéß ú½ßÒ¸ êË¢
^âNjNjéß»„éßÜß Î‹êÄ¢ ·òH¿ŸÇ‹éß. ÒéßIz ¦ ú½ß¸Î•à„¢Üó ¿•à‡âéß. ·ŸÒ…⠧Έ Qé߶„íß Ó•âéß §Ó߸éßoÓŸsâéß.
15''Ε à „ Óß ¸ à ˆ º ΋ é ß q Ü ß é ß §R: ©Ì„ o à Ÿâ Òéß Ï ‹ x Ï‹ à Ÿ
ZÝ„zÜó âÇ‹ÒÒéßY ¥Ì„Ç‹éß ÓŸ¶„íß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥·„aÇ‹
ZÄéß ÓŸ ½‚ê·ŸÝ„z ÒĶ„íß ÒSf¢Îˆ. ÒéßÃó ½‚Øßéßx Ó߸Òéßéßú΋¢ âéߢǛ ½‚éßéß΋ܜ` ÈÌózâéß ÒêÄc¢ Ο|ß
ÒéßêÄÜßéß ·òH¿ŸÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ ZÝ„zÜóâéߢǛ âÇ‹ÒÒéßY ºÒêÌ„éß ÒêÄc¢ Ò΋q ÒéßÜßé߽߸… WÈC ̄Äéß½ŸÌ„ Á‚Ο
¥Ì„Ç‹éß ÓŸ¶„íß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ¥·„aÇ‹ ZÄéß ÓŸ ½‚éßéßÜßÜóÌ„éß Î‹é߶„í 16Õ•ÃóÌŸØ„éßéßⶄíß, @Á•Ã„éß ºÒêÌ„é߶„íß ¯ôH
ÒSf¢Îˆ. 5¦ ÒéßYá« ÒéßÃó ½‚Øßéßx ÒéßêÄÜßéß ·òH ½•éßÄ⠻„Üß Óß«úÕßØßêÒéßéß ÒéßÈ؄éßéß ºú½Ÿâé߶„íß ¯ôH
¿ŸÇ‹é.ß ·ŸY ¥·„aÇ‹ ZÄéß ÎŸÅßÜâ• ¢Ì„ ÜóÌ„é»ß ‡ ©¢Îˆ. ½•éßÄ⻄Üß Î‹ÒéßÓ߸aÓß÷ ºWo·óâéß ÒĶ„íß. 17¥Üƒ
¥Îˆ ³·„ âΈ ¥ØßéߢΈ. ZÄéß ¨Î‹ÅƒY·Ž ¥âéß½‚`â ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢ âéߢǛ ºÓßÃ_¸ ÓŸâéß ½‚Jz ©Ì„Ão „ ¯ôH½•éÃß Ü„ óY
ÜóÌ„éßâ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ΟÅß à„·„xÒéßéß»‡â¢Ì„ ÜóÌ‚`â ΋ÒéßÓ߸éßa ÒéßÈ؄éßéß ºÒêÌ„éß ÒĶ„î ½Ÿx½ß«¢S¢Îˆ.
âΈ ¥Øßéxß ¢Îˆ. 6''⼅¸ß úÌ„éÇß Ÿ, ZÒ… ¿„êSâ Rá¸Øê „ §Îˆ ©Ì„oÄ Ó߸Ⱥ΋éßq.
18''Ì„êÄéßt Ó߸Ⱥ΋éßq ºÓ߸_ÃÓŸâéß âéߢǛ ½‚éßéß΋ܜ`
Üßâéß úà„΋r»‡ ½ß¸ÃˆLH¢¿Ÿ½Ÿ?"" ¥Y ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß
ââsÇ›»‡Ç‹éß. ½ß«ÒéßwÅß âΈ ½ß¸·„a»‡ ¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ºú½Ÿâéß, ΋ÒéßÓ߸éßaÜß ÒéßÏ‹x»‡ Ø‚éßéßßqâéß âΈ ½ß¸·„a»‡
ââéßs WÈC ½‚âéß·„¶„íß XÓ߸éß·òY Ò¿ŸfÇ‹éß. 7Ó•âéß âΈ C܃΋éß, §úà‡Ø•éßÜßéß Õ®„êÕ®ƒ»‡Üß ÒéßÏ‹x»‡ Ì„êÄéßt
½ß¸·„a»‡ WÈC ÒÓ߸êo Ò…¢Ç‹»‡ ZÅŽ·Ž ^âNjéß ½ß¸·„a܃ Ó߸Òéßéßú΋ XÄ¢ ½‚¢ÕßÇ› ÌŸÒêÄéß ÒĶ„íß ½Ÿx½ß«¢S¢Îˆ.
Ä·„Ä·ŸÜß ¿‚Åßéßz ¿„êà‡âéß. 8¦ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éß ÓŸÌó §Îˆ Ì„êÄéßt Ó߸Ⱥ΋éßq.
19''΋·Ë
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''¨ ZÄéß Ì„êÄétß »‡ ¥Ã„Õƒ ÜóØ„éÜß ó·Ž äŽ Óßø º ˆ ΋éqß ÌŸÒêÄéß âéߢǛ ½‚éÃß Õ‰ ƒ ·ŸÎ•áé¸ ß
ú½ß¸ÒUÓ߸êo ©¢Îˆ. ¨ ZÄéß ÒéßëÌ„ Ó߸Òéßéßú΋¢Üó·Ž ªÅßÜß ÒĶ„íß ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¥·„aÇ‹ âéߢǛ ¨P½ß¸…j
ú½ß¸ÒU¢¿„ÅߢÌó, ΟYÜóY ZÄéß ÒéߢSZ^Ã` à„éßúÕ®„ ½Ÿ»„éß ½ß·¸ a„ »‡ ÒéßÏx‹ ϋß ÓßÒ¸ éßéúß Î‹¢ ÒÄ¶í„ ß ½Ÿx½ß¢« S¢Îˆ.
½ß¸Ç‹éßÌ„ê ©¢Îˆ.* 9¨ ZÅŽÜó ¿•½ß¸Üßéß RNŸoÄ¢»‡ §Îˆ ΋·ŽäË Ó߸Ⱥ΋éßq.
20''½ß¸KfÒêâ Ü•Õó-ºÒêÌ„éß ÒĶ„íß ÒéßÏ‹xϋß
Ò…¢ÅƒØßéß. ¨ âΈ ú½ß¸ÒU¢¿• ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó ¥Ys
10
Ä·ŸÜß Á¢Ì„éßÒ…Üßéß YÒÓß«NŸoØßéß. °Ó‚cΉ ½ß¸ÅßjË¢ Ó߸Òéßéßú΋ XÄÒéߢ̟ Ó߸Ⱥ΋éßq»‡ ©¢ÅßéߢΈ. §Îˆ Qéß
âéߢǛ °Ó‚»‡zØßêÒéßéß ½ß¸Åßj袧 ÒĶ„íß Õ‚Ó߸o½ŸÝ„éßz âΈ ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ Ó߸Ⱥ΋éßq.
21''QéßÉ Εà‡Ys §úà‡Ø•éßÜßéß Ì‚»„Ü߶„íß RÕ®„P¢¿ŸH.
³Ç‹éßmâ YÜßÕßÇ› ©¢Ç‹Åߢ ZÒ… ¿„êÇ‹»„ÜßÒ…. ½ŸÃ„éß
Ì„Òéß ÒÜßÜßéß RÓ߸È Ä·„Ä·ŸÜß ¿•½ß¸Üßéß ½ß¸ÅßjÅߢ ZÒ… 22ΉYY QéßÄéß ¦Óß«o܃ Qéß ÒéßÏ‹x, Qéß ÒéÏ‹x YÒÓß«¢¿•
¿„êÇ‹Ò¿„éßf. ÒéßÏ‹xϋß Ó߸Òéßéßú΋¢Üó ¯Ys Ä·ŸÜß ½ß¸Ã„ΕLØ„éßéßÜ߶„íß, QéßÜó ©¢Åßê ½ß«ÜßzÜßéß ·„âs ½ŸÃˆ·Ž
ÒéßÏ‹x ½ß¸¢SØßéß½Ÿ|H. ¨ ½ß¸Ã„ΕLØ„éßéßÜßéß Î•à„¯õÄéßÜ•.
½ŸÃ„éß Óߺ
¸ Á¢»‡ §·„aÇ‹ ½ß…¸ ÅŽj ï½ßÃCˆ â §úà‡Ø•éGß Ø„ééß Üß ß
ÒéßëÌ„ ... Ò…¢Î.̂ ÒéßëÌ„ ÓßÒ¸ éßéúß Î‹½…¸ß ©½ß…¸ t ZÄéß ú·òÌ„Îo »ˆ ‡ ÒêΈÃ_ ©¢ÅƒÃ„é.ß §úà‡Ø•éÜ
¥Ò…Ì„éߢΈ. ß éß ß Ì‚»Ü„ ¶ß í„ ß ¿‚¢Îˆâ Õ®ê„ Réß
Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 47:23-48:22 984
âéߢǛ QéßÄéß ½ŸÃˆ·Ž ·ò¢Ì„ Õ®„êRéßY RÕ®„PNŸoÄéß. 23¦ ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜßéß ½‚Ç‹Üßéßt ½ß¸Îˆ½•Üß ÒéßêÄÜßéß »„ÜßΈ.
¯õÄéßÇ‹éß ° Ì‚»„Üó YÒÓß«Ó߸êo Ò…¢ÅƒÇó ¥Îˆ ¥Ì„Y·Ž ½ŸÝ„éßz ¨ Õ®„êRéß Ø‚éßéß·„a ½ß¸†Ãˆo ¯ôÇ‹Ò… ½‚Ç‹ÜßéßtÜß
·ò¢Ì„ Õ®„êRéßY §½Ÿ|H."" ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟 ÒÄ¶î „ XÓßé¸ ·ß ò¢ÅƒÃ„éß - ¥â»‡ ¯ôÇ‹Ò… §Ã„½‚ñ ±Î‹é½ß •Üß
¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß! ÒéßêÄÜßéß, ½‚Ç‹Üßéßt §Ã„½‚ñ½•Üß ÒéßêÄÜßéß. 14Ü•QØ„éßéßÜßéß
¨ Õ®„êRéßÜó ° Õ®ƒ»„¢Ìóâê ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•Ø„éß
§úà‡Ø•éßÜßéß Ì‚»„Üß (»óúÌŸÜßß) ½ŸÃˆ·Ž Õ®„êRéßÜó ¶„îNj΋éß. ½ŸÃ‰ Õ®„êRéßÜó ° Õ®ƒ»‡Zs ¥ÒéßwܕÄéß.
½ŸÅƒÜßéß Î•à¢„ Üó ¨ Õ®ƒ»‡Ys ½ŸÃ„éß RÇ‹»òÅßj »„êÇ‹Îé‹ .ß ¯¢Î‹éß
1-7''©Ì„ o à „ Óß ¸ à ˆ º ΋ é ß q Òéß Ï ‹ x Ï‹ à Ÿ Óß ¸ Ò éß é ß ú ΋ ¢

48 ÒÜßzâ¢_Åß ¨ Õ®„êRéß Ø‚éßÈ꽟¶„í ¿‚¢ÎˆâΈ. §Îˆ


âéߢǛ Ì„êÄétß ¶„íß NŸC ÈÌózâéß¶í„ ,ß ºÒêÌ„éß ¿ŸÜƒ ú½ß¸Ì•x·„½‚éßñâΈ. §Îˆ Î•à„¢Üó Réß·ŽaH ÒéߢS
·„âéßÒéß ÒĶ„íß ½‚Jz, ¥·„aÇ‹ âéߢǛ ºÓ߸_ÃÓŸâéß ÒĶ„íß Õ®ƒ»„¢.
©¢Îˆ. §Îˆ ΋ÒéßÓ߸éßa (Ç‚ÒêÓ߸aÓß÷)¶„íß, ºÒêÌ„é߶„íß
Ó߸Ⱥ΋éßq Qéß΋ ©¢Îˆ. ¦Ø„ê Ò¢à‡Ü߶„í Üß[×¢¿• ⻄Ä ¦Óß«oÜó ½ŸÅƒÜßéß
15''Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß, Ü•QØ„éßéßÜ߶„íß §Sfâ Õ®„êRéßY
Õ®„êRéß Ì„êÄéßtâéߢǛ ½ß¸Ç‹ÒéßÅŽÒĶ„í ½‚Ý„éßÌ„éߢΈ.
©Ì„oßâéßs¢Ç› ΋·ŽäËŸY·Ž ¨ ú½ß¸Î•à„¢Üó »„Üß Ì‚»„Üßéß ¦âéß·òY ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt, §Ã„½‚ñ ±Î‹éß½•Üß
(»óúÌŸÜßéß) °Ò⻇: Οâéß, ¦ðáÄéß, ⯮ŸoH, Òéßâðá~, ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò… »„Üß ³·„ Ó߸pÜߢ ©¢ÅßéߢΈ. ¨ Ó߸pÜߢ
¯ú®¯®ŸØßéßÒéßéß, ÄêÕ•âéß ÒéßÈ؄éßéß Ø„éßêΟ. ⻄ßY·Ž, ½ßà¸ é„ Òß …Üßéß WÈC ½•éØ ß é„ Åß ƒY·Ž, §¢Ç‹ézß ·„ÅÅ jß ƒ
8''RéßCHâ Õ®„êÕ®ƒ»„¢ ú½ß¸Ì•x·„ RY؂껇Ü߶„íß _·Åƒ Y·Ž ©½ß¸Ø‚껄½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ. NŸÒêâx ú½ß¸ÁÜßéß ¨
Øßéߢ¿„ ÕßÇ›¢Îˆ. RéßCHâ Õ®ƒ»„¢ Ø„éßêΟ Ø‚éßéß·„a ÓßÜp¸ ƒYs RYØ‚êC¢¿„é¶ß í„ ¢ß ŃÄé.ß â»„Ã¢„ ΉY ÒéßÏx‹ Üó
Õ®ƒ»‡Y·Ž ΋·ŽäËŸâ ©¢Îˆ. ¨ ú½ß¸Î•à„¢ ©Ì„oß⠧Ľ‚ñ Ò…¢Åßé¢ß Έ. 16⻄Ä ·òÜßÌÜ„ éß ß §Üƒ ©ÓŸsØßé,ß ©Ì„Ão Ÿâ
±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ. ÒéßÈ؄éßéß ½ß¸Ç‹ÒéßÅß ½ß¸Îˆ ÓŸÜßéß»„éß½•Üß ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜßéß, ΋·ŽäËŸâ ÓŸÜßéß»„éß
½•Üß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt, Ì„êÄéßt⠽߸Έ½•Üß ÒéßêÄÜß ½•Üß ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜßéß, Ì„êÄéßtâ ÓŸÜßéß»„éß½•Üß
½‚Ç‹Üßéßt, ΋·äŽËŸâ §Ã„½‚ñ ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt ±Î‹éßҢ΋Üß ÒéßêÄÜßéß, ½ß¸Ç‹ÒéßÅß ÓŸÜßéß»„éß½•Üß ±Î‹éß
©¢Åßé¢ß Έ. ¦ÜßØé„ ¢ß ¨ RÕ®ƒ»„¢ ÒéßÏx‹ ÜóÒ…¢Åßé¢ß Έ. Ң΋Üß ÒéßêÄÜßéß. 17⻄ßY·Ž ½ß¸Sf·„ \Ç‹éßÜßéß
9¨ Õ®„êRéßY QéßÄéß Î•Ò…Y·Ž ¥¢·ŽÌ„¢ ¿•NŸoÄéß. ΟY Ò…¢ÅƒØßé.ß ¨ ½ßS ¸ f·„ \Ç‹éÜß éß ß ©Ì„Ão Ÿâ ^âNjéÒß ¢Î‹Üß
¯ôÇ‹Ò… ¯YRéßΈ ½‚éßñÝ„z ±Î‹éßҢ΋Üß §Ã„½‚` ¯YRéßΈ °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜéß ,ß Î‹·Ë äŽ Ÿâ ^âNjéÒß ¢Î‹Üß °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜéß .ß
»„ÁƒÜßéß; ΟY ½‚Ç‹Üßéßt ¦Ã„éß ½‚éßñÝ„z ½ß¸ÎˆÒ¢Î‹Üß °ÕßΈ Ì„êÄéßtâ ^âNjéßҢ΋Üß °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜßéß, ½ß¸Ç‹ÒéßÅß
¦Ã„éß »„ÁƒÜßé.ß 10¨ ú½ß̸ •x·„ Õ®ê „ RÕ®ƒ»„¢ Ø„êÁ¶„íÜß éß ,ß ^âNjéßҢ΋Üß °Õ®‚ñ ÒéßêÄÜßéß ·„HC Ò…¢ÅƒØßéß.
18½ß ¸ R úÌ„ ú½ß ¸ Î • à „ ¢ ¯ôÇ‹ Ò … ½ß ¸ · „ a »‡ ÒΈ H â Óß ¸ p Ü ß ¢
Ü•QØ„éßéßÜß ÒéßÏ‹x ½ß¸¢¿„ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
''¨ ú½ßθ •à¢„ Üó Ø„êÁ¶„íÜß ¶ß í„ ß ³·„ Ң̄éß ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. Ì„êÄéßt⠽߸Έ½•Üß ÒéßêÄÜßéß, ½ß¸Ç‹ÒéßÅß ½ß¸Îˆ½•Üß
¨ Õ®„êRéß ©Ì„oÄ Έà„â ¯YRéßΈ ½‚éßñÝ„z ±Î‹éß Ò¢Î‹Üß ÒéßêÄÜßéß. ¨ Ó߸pÜߢ ½ß¸RúÌ„ ú½ß¸Î•à„¢ ½ß¸·„aâ ¯ôÇ‹Ò…ÓŸ
§Ã„½‚` ¯YRéßΈ »„ÁƒÜß ¯ôÇ‹Ò… ©¢Îˆ. ½ß¸KfÒéß Îˆà„â ©¢ÅßéߢΈ. ⻄Ä ·ŸÃˆw¶„íßÜ߶„íß ¨ Ó߸pÜߢÜó ¦@Ä
ÒéßêÇ‹éß ½‚éßñÝ„z ±Î‹éßҢ΋Üß §Ã„½‚` ¯YRéßΈ »„ÁƒÜß ÏŸÓŸxÜßéß ½ß¸¢Ç‹éßÌŸØßéß. 19⻄Ä¢Üó ½ß¸Y¿•ðÓß ·ŸÃˆw
½‚Ç‹Üßéßt ©¢Îˆ; Ì„êÄéßtâ ÒéßêÇ‹éß ½‚éßñÝ„z ±Î‹éßҢ΋Üß ¶„íßÜßéß ¨ Õ®„êRéßY NŸ»„éß¿•NŸoÄéß. §úà‡Ø•éßÜßéß Ì‚»„Üß
§Ã„½‚` ¯YRéßΈ »„ÁƒÜßéß; ΋·ŽäË Îˆà„â ¯YRéßΈ ½‚éßñÝ„z YsÅŽÜó âéߢǛ ¨ ½ß¸Y½ŸÃ„é ÒNŸoÄéß.
20''¨ ú½ß¸Ì•x·„ Õ®„êÕ®ƒ»„¢ âÜßéßΈà„܃ ¿„΋Ä¢»‡
±Î‹éß Ò¢Î‹Üß §Ã„½‚` ¯YRéßΈ »„ÁƒÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ.
Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ ¨ ú½ß¸Î•à„½ß¸… ÒéßÏ‹x Õ®ƒ»„¢Üó Ò…¢Åßé¢ß Έ. ΟY ¯ôÇ‹Ò… ½‚ÇÜ‹ éß tß Üßéß ³·òa·„aÅŽ §Ã„½‚ñ
©¢ÅßéߢΈ. 11¨ Õ®„êRéß NŸÎó¶„íß Ó߸¢Ì„W½ŸÃˆ·Ž §Ò| ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜßéß ¿ò½ß¸téßâ ©ÓŸsØßéß. ΟY ú½ß¸Ì•x·„
ÕßÇé‹ Ì
ß é„ ¢ß Έ. ¨ Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ÓŸ ½ßR¸ úÌ„ Ø„êÁ¶„íÜß éß »ß ‡ ¥ÒÓ߸ßÜß ·òÄ_· ¨ Õ®„êRéßY ©¢¿ŸH. ³·„ Õ®ƒ»„¢
©¢Ç‹ÅƒY·Ž ¯¢½ß«·„ ¿•Ø„éßÕßÇŸmÄéß. ¯¢Î‹éßÒÜßzââ¢_Åß Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß. ³·„ Õ®ƒ»„¢ Ü•QØ„éßéßÜ߶„íß. ³·„ Õ®ƒ»„¢
§Ì„Ä §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß ââéßs ÒΈHï½ßÅŽjâ½ß¸téßÇ‹éß â»„ÃŸY·Ž ¿‚¢Îˆ ©¢Ç‹ÒÜœâéß.
21-22''¦ ú½ß¸Ì•x·„ Õ®„êRéßÜó ³·„ Õ®ƒ»„¢ Î•à„¯ŸÜ߶„íß
¶„îÇŸ QÄéß ââéßs Õ®·„ oŽ úà„ÎÜr‹ Ìß ó ·òH¿ŸÃ„é.ß Ü•QØ„ééß Üß éß ß
¿•Óß«âÅßéßz NŸÎó¶„íß Ó߸¢Ì„W ââéßs RÇ›Sï½ßÅßjܕ΋éß. Y·Ž ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. ¦ ú½ß¸Ì•x·„ Õ®„êRéß âÜßéßΈà„܃ ¿„΋
12¥¢Î‹éß¿• ¨ ½ß¸RúÌ„ Õ®„êRéßÜó ¨ ú½ß¸Ì•x·„ RÕ®ƒ»„¢ Ä¢»‡ ©¢Îˆ. ΟY ¯ôÇ‹Ò…, ½‚Ç‹ÜßéßtÜßéß ³·òa·„aÅŽ
¨ Ø„êÁ¶„íßÜß ·òĶ„íß ú½ß¸Ì•x·Ž¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. §Îˆ Ü•Q §Ã„½‚ñ ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜß ¿ò½ß¸téßâ ©ÓŸsØßéß. ¨
Ø„éßéßÜß Õ®„êRéß·Ž ú½ß¸·„aÓ• ©¢ÅßéߢΈ. ú½ß¸Ì•x·„ Õ®„êRéßÜó ³·„ Õ®ƒ»„¢ Ø„êÁ¶„íßÜ߶„íß, ³·„
13''Ø„ ê Á¶„ í ß Ü ß Õ® „ ê Réß ú½ß ¸ · „ a â Ü• Q Ø„ é ß é ß Ü ß ¶ „ í Õ®ƒ»„¢ Ü•QØ„ééß Üß ¶ß í„ ,ß ÒéßÃò·„ Õ®ƒ»„¢ ¦ÜßØê „ Y·Ž ¿‚¢Î‹éß
Õ®„êRéßÜó Õ®ƒ»„¢ Ò…¢ÅßéߢΈ. ΟY ¯ôÇ‹Ò… §Ã„½‚ñ ÌŸØßéß. ¦ÜßØ„éߢ ¨ Ó߸pÜߢÜó ÒéßÏ‹x»‡ Ò…¢ÅßéߢΈ.
985 Ø‚éßÈÁ•aÜßéß 48:23-35
RéßCHâ Õ®ƒ»„¢ Ε௄ ŸÜß¶í„ Yß ·Ž ¿‚¢Î‹éÌ ß é„ ¢ß Έ. Õ‚ÓŸxQéßZ ⻄Ä Ο|ßÜßéß
30
Ø„ééß Üß ß Óßø º
ˆ ΋é¶qß í„ ,ß Ø„éêß ÎŸ ½ŸÃˆ Óßø º ˆ ΋é¶qß í„ ß ÒéßÏx‹ »‡ ''§R ⻄Ä Ο|ßÜßéß. ¨ Ο|ßÜßéß §úà‡Ø•éßÜßéß
Ò…âs ú¯Ÿ¢Ì„¢ ßÁƒxψ½ß¸W·Ž ¿‚¢Îˆ ©¢ÅßéߢΈ. »óúÌŸÜß ð½ßÄz Qéß΋ ½ß«ÜßÒÕßÇ‹ÌŸØßéß. ''⻄Ä ©Ì„oÄ
23-27''¨ ú½ßÌ ¸ •x·„ Õ®ê„ Réß·Ž ΋·Ë
äŽ ¢»‡ Ò…âs Õ®ê „ Réß Õ®ƒ»„¢ ³·„ ½‚éßñÜßéß ¯YRéßΈ Ң΋Üß ¯âÕ®‚ñ »„ÁƒÜß
Ø‚ééß Ãß Ÿqâéß âΈ·Ž Ì„êÄétß â YÒÓߢ« ¿• Ì‚»Ü„ ß (»óúÌŸÜßé)ß ¯ôÇ‹Ò…¢Îˆ. 31¥·„aÇ‹ ÒéßêÇ‹éß ÎŸ|ßÜßéß Ò…¢ÅƒØßéß :
½ŸÃˆ·Ž ¿‚¢Î‹éßÌ„éߢΈ. Ì„êÄéßt Ó߸Ⱥ΋éßq âéߢǛ ÒéßÏ‹x ¥R ÄêÕ•âéß ÎŸ|Ä¢, Ø„éßêΟ Ο|Ä¢, ÒéßÈ؄éßéß
ϋß Ó߸Òéßéßú΋¢ ÒĶ„íß ©âs Õ®„êRéßÜó ú½ß¸X »óúÌ„¢ Ü•Q Ο|Ä¢.
32''⻄Ä Ì„êÄéßt Õ®ƒ»„¢ ÓŸÜßéß»„éß½•Üß ±Î‹éßҢ΋Üß
½ŸÃˆ·Ž ³·„ Õ®ƒ»„¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ©Ì„oßâéßs¢Ç› ΋·ŽäË¢
ÒĶ„íß ¨ »óúÌŸÜß ½Ÿ^ÃÒÄ⻇: Õ‚ÓŸxQéßâéß, ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…. ¥·„aÇ‹ ÒéßêÇ‹éß ÎŸ|ßÜßéß ©ÓŸsØßé:ß
᫽‚êxâéß, §à‡}¹ƒÃ„éß, Á‚ÕßêßÜßêâéß ÒéßÈ؄éßéß »‡Î‹éß. ¥R Ø‚êðÓ߽߸… Ο|Ä¢, Õ‚ÓŸxQéßâéß ÎŸ|Ä¢ ÒéßÈ؄éßéß
28''»‡Î‹éß ½ŸÃˆ Õ®„êRéß Î‹·ŽäË Ó߸Ⱥ΋éßq ÌŸÒêÄéß ÎŸâéß ÎŸ|Ä¢. 33⻄Ä ΋·ŽäË Õ®ƒ»„¢ ÓŸÜßéß»„éß½•Üß ±Î‹éß
âéߢǛ ·ŸÎ•á¸éßÜó»„Üß ½‚éßÉՃ ZÅŽ ÒâÄéß ÒĶ„î Ң΋Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹Ò…¢Îˆ. ¥·„aÇ‹ ÒéßêÇ‹éß ÎŸ|ßÜßéß
©ÓŸsØßéß: ¥R ᫽‚êxâéß ÎŸ|Ä¢, §à‡}¹ƒÃ„éß ÎŸ|Ä¢
¥·„aÇ‹ âéߢǛ ¨P½ß¸…j ½Ÿ»„éß ½‚¢ÕßÇ› ÒéßÏ‹xϋß ÒéßÈ؄éßéß Á‚ÕßêÜßêâéß ÎŸ|Ä¢. 34''⻄Ä ½ß¸KfÒéß
Ó߸Òéßéßú΋¢ ÒĶ„íß ½Ÿx½ß«¢S ©¢Îˆ. Õ®ƒ»„¢ ÓŸÜßéß»„éß ½•Üß ±Î‹éß½•Üß ÒéßêÄÜß ¯ôÇ‹©¢Îˆ.
29¨ Õ®„êRéßÓ• QéßÄéß §úà‡Ø•éßÜßéß Ò¢à‡Üß ÒéßÏ‹x
¥·„aÇ‹ ÒéßêÇ‹éß ÎŸ|ßÜßéßÓŸsØßéß: ¥R »‡Î‹éß ÎŸ|Ä¢,
RÕ®„P¢¿„éß·ó½ŸH. ú½ß¸W Ì‚»„ ½ŸÃˆ·Ž Ò¿•fΈ ¥Î•."" ¦ðáÄéß ÎŸ|Ä¢ ÒéßÈ؄éßéß â¯®ŸoH Ο|Ä¢. 35''⻄Ä¢
ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚`â Ø‚éßÈ꽟ؕéß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß ¿„éßÅßéßj·òÜßÌ„ ¦Ã„éß½‚éßñÝ„éßz. §½ß¸tÅŽ âéߢǛ ¨ ⻄Ä¢
¿‚¯ŸtÇ‹éß! 'Ø‚éßÈ꽟 §·„aÇ‹ ©ÓŸsÇ‹éß" ¥Y ½ß«ÜßéßÒÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html