You are on page 1of 18

986

ΟYØ•éßÜßéß
ßÁ‚ñâ Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß, ΟYØ•éßÜßéß ÒéßÈ؄éßéß ÎŸYØ•éÜß éß ¶„íß §á¸Òj éßéß Ü•·„ ΟYY Ì„½t«ß ¢¿„éÒß éßY
Ø„éßêΟ½ŸÃˆ ¿‚Äâéß »„éßÈ¢S ¥ïátâE ¥âéßÒéßW ·óßNjéß.
9ΟYØ•éßÜßé ½ß¸Åßz ¥ïátâE ÒéߢS»‡âé, ΋؄éß

1 ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸÁ‚ñâ, Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß Ì„â ïÓßñâx¢Ìó


Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßé߶„í ÒSf ΟYY ¿„éßÅßéßjÒéßéßŃjÇ‹éß. Ìóâéß ©¢Ç•ÅßÅßéßz Ε҅Njéß ¿•NŸÇ‹éß. 10·ŸY ¥ïátâE
§Îˆ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéß Ø„éßêΟ¶„í ßE»‡âéßâs ΟYØ•éßÜßéßÌó, ''ßÁ‚ñâ ÓŸ Ø„éßÁÒêY·Ž Õ®„Ø„é߽߸Njéß
ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ÁÈC¢Îˆ. 2ú½ß¸Õ®„éßÒ… Ø„éßêΟ Ì„éßÓŸsâéß. ¨ ¦@ÄÒéßéß, úΟ·äŸÒéß΋x¢ Qéß ·ŽÒéßwY
ßÁ‚ñâ Ø‚éßÈêØ„ê·•Òéßéßâéß ´Ç›¢¿„ÇŸY·Žß, Ε҅Y ßE ÓŸ·ŸÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. QéßÄéß ¨ ¦@Ä¢ Õ®„éßP¢¿„·„
¦ÜßØ„éߢ âéߢS ¥Ys ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß XÓ߸éß·òY ½‚Ý„{ ¯öÌ•, ÁÕßéßu»‡âéß ÕßÜßV⢻‡âéß ·„âÕßNj̟Äéß. Qéß
ÇŸY·Ž Ó‚Õß鷄΂sÁÄéßâéß ¥âéßÒéßW¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹éß ¦ ÒØ„éßÓ߸éß ½Ÿ^Ãñâ §ß̄Ä Ø„éßéßÒ¶„íÜßÌó ¯öHfÌ• QéßÄéß
ÒÓ߸éßoÒ…Üßâéß Ì„â Rú»„º ΕÒÌ„Üßéßâs ¦ÜßØ„éßÒéßéßÜó Ì„¶„íaÒ»‡ ·„Y½ß«NŸoÄéß. ßE §Îˆ ¿„êS ÓŸ Qéß΋
©¢¿ŸÇ‹éß. ·ó½ß¸CNŸoÇ‹éß. ³·„½•Ý„ ÓŸ Ì„Üßâéß ¶„îÇŸ XÓß«½•NŸoÇ‹éß""
3̄ß|Ì„ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¥ïátâE¶„í (¥ïátâE ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
11ΟYØ•éßÜßéß, ºâÓŸx, RéßMŸØ•éßÜßéß, ¥ÁßxÜßï½ßñ
ßE·òÜßéßÒ…ÜóY â½ß¸…¢Ó߸¶„íÜßÜó ú½ß¸Òéßéß¹ßéßÇ‹éß),
''·ò¢Î‹Ãé„ ß Ø„éê ß Î‹éÜß âß éß Ì„â §¢ÅŽ·Ž XÓßé¸ ¶ß í„ Ã„ÒéßwY"" ¥ïátâE¿• YØ„éßRéߢ¿„ÕßÇ›â Ó߸¢Ã„·ä„¶„íYÌó ΟY
¿‚¯ŸtÇ‹é.ß ·òYs ú½ßÓ¸ Î«ß r‹ ¶„íÅßé¢ß ÕƒÜß âéߢS, §úà‡Ø•éGß Ø•éßÜßéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: 12 ''½ß¸Îˆ ÃóEÜ߯ŸÅßéß Ò궄í
Ø„éßéßÜß ÃŸÁ¶„íÅßéߢÕߢ âéߢS ¦Ãó»„xҢ̄éßÜœñâ ¨ ½ß¸Ã‰·ä„ Rψ¢¿„éß. WâÇŸY·Ž ·ŸØ„éß»„êÄÜßéß, úÌŸ»„ÇŸ
Ø„éåÒ|â Ø„éßê΋éßÜßâéß XÓ߸é߶„í ÄÒéßwY ¦ÁƒÂ½ß«¢ Y·Ž ÒéߢSZÝ„ézß Ì„½t¸ß ÒéßÃ_ Qéßß §ßÒ|Ò΋é.qß 13½ßθ ˆ ÃóEÜß
¿ŸÇ‹éß. 4¯Üƒ¢ÅŽ Üó½ß¸Òéßéß Ì„Òéß Î•@ÜßQéß΋ Ü•Y ̄ß|Ì„, ßE YØ„éßRéߢSâ ¦@Ä¢Wâs §Ì„Ä
½ŸÃ„é,ß ¥¢Î‹½‚éâ`ß , ¿„éÃß é„ ^ß ·ñâ ½ŸÃ„é, Ì•H·„»‡ Rá¸Øê „ Üßéß Ø„éßéßÒ¶„íÜßÌó ÒéßÒéßwHs ¯öHf ¿„êÇ‹éß. ¯ÒÄéß ¦Ãó
Ó•Ãé„ fß ¶„íÓ• ½ŸÃ„é,ß ÃŸÁ»„ëºÒéßéÜß ó ðÓßÒ ¿•Øé„ ß NŸÒéßÃxp„ »„x¢»‡ ©ÓŸsÃó Z½• ¦ÜóS¢S Z ðÓßÒ¶„íÜß½‚éß`â
Òéßéß»„Üß Ø„éßéßÒ¶„íÜßâéß ¯âéßs·óÒéßÓŸsÇ‹éß. ¦ §úà‡ Òê¶„í °Réß ¿•Øê „ ÜßY Z YÄØn é„ ½ß ‚ê ¥Üƒ»• ¿‚Øéß xß ""
Ø•éßÜßéß Ø„éßéßÒ¶„íÜ߶„í ·„GqØ„éßéßÜß Õ®ƒá¸âéß, ú½ŸÌ„Üßâéß ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
14¥¢Î‹éßÒÜßz ΟYØ•éßÜßéßâéß, ºâÓŸxâéß, RéßMŸØ•éß
ӕÄéßtÒéßY ßE ¥ïátâE¶„í ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß.
5Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¦ Ø„éßéßÒ¶„íÜ߶„í ú½ß¸XÃóE ßE Üßéâß éß, ¥Áßxâéß ½ßθ È óEÜßéß ½ßø ·‰ ¢Žä ¿„ÇŸY·Žß ¦ Óߢ¸ Ä·„ä
WY, úÌŸ»• ¦@ÄÒéßéß, úΟ·äŸÒéß΋x¢ §½ß«t¢¿ŸÇ‹éß. ¶„íÇ‹éß Ó߸ÒéßwW¢¿ŸÇ‹éß. 15½ß¸ÎˆÃóEÜß Ì„ÃŸ|Ì„, ΟY
§úà‡Ø•éßÜßé߶„í ¿‚¢Îˆâ ¦ Ø„éßéßÒ¶„íÜßéß ÒéßêÇ•Ý„z¯ŸÅßéß Ø•éÜß éß ÒéßÃ؈ é„ éß ß ¥Ì„Y RéßúÌ„éÜß éß ß ÃŸE ¦@Ä¢ Wâs
̄É>΋éß ¯ô¢ÎŸÜßY ßE ¦Î•K¢¿ŸÇ‹éß. ÒéßêÇ•Ý„z §Ì„Ä Ø„éßéßÒ¶„íÜß·„¢^Åß ¦Ãó»„x¢»‡ ·„Y½ß«¢¿ŸÃ„éß.
16¥¢Î‹éßÒÜßz ßE YØ„éßRéߢSâ ú½ß¸Ì•x·„ ¦@ßY·Ž
̄ß|Ì„, ½ŸÃ„éß ÕßÕéß Üß óâéß ÃŸÁ ⻄Ãé„ Üß ó ú½ßQ¸ ËéßÜéß »ß ‡
©¢ÅƒÃ„éß. 6¦ Ø„éßéßÒ¶„íÜßÜó ΟYØ•éßÜßé, ºâÓŸx, Õß΋éßÜßéß»‡, ·ŸØ„éß»„êÄÜßéß, ÒéߢSZÝ„éßz ΟYØ•éßÜßé߶„í,
RéMŸØ•éßÜßéß, ¥Áßx ¥âéß½ŸÃ„éß, Ø„éßêΟ Εà‡Y·Ž ºâÓŸx¶„í, RéßMŸØ•éÜß éß ¶ß í„ , ¥Áßx¶„í, ¦ Óߢ¸ Ä·¶„ä í„ Ç‹éß
¿‚¢Îˆâ ½ŸÃ„éß. §Ó߸êo Ò¿ŸfÇ‹éß.
7̄ß|Ì„ ¥ïátâE Ø„éßêΟ âéߢS ÒSfâ ¦ 17ΟYØ•éßÜßé߶„í, ºâÓŸx¶„í, RéßMŸØ•éßÜß鶄í, ¥Á

Ø„ééß Òß ¶„íÜß¶í„ ÕßÕéß Üß óâéßß ð½ßÃé„ zß ï½ßŃjÇé‹ .ß ÎŸYØ•éÜß éß ¶ß í„ ÃŸx¶„í R½•·„¢, ½ß¸Üßéß RÏŸÜœñâ ú½ŸÌ„Üßéß, à‡úNŸoÜßéß
Õ‚ÜœoMŸÁÄéß, RéßMŸØ•éßÜß鶄íß ½•éßMŸ¶„í, ¥Áßx¶„í ӕÄéßf¶„íÓ• ÁƒÂâÒéßéß, NŸÒéßÄpxÒéßéß Î•Ò…Ç‹éß ú½ß¸NŸ
¥Õ•Î‚s»ó, ºâÓŸx¶„í á¸ú΋¶„í, ¥Y ð½ßÄéßz ï½ßŃjÇ‹éß. Έ¢¿ŸÇ‹éß. ¥Ys RÏŸÜœñâ ΋Ä}ÓŸÜßéß, Ó߸|¯ŸsÜßéß ÎŸY
8ßE Õ®„éßP¢¿• RÜßéß½‚ñâ ¦@Ä¢, úΟ·äŸÒéß΋x¢ Ø•éßÜßéß ú»„U¢¿„éß·ó»„H»‡Ç‹éß. 18¦ Ø„éßéßÒ¶„í Üߢ΋Äê
XÓ߸éß·óÇŸY·Ž ½ŸÃ„éß §ßá¸j½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß. ¦ ¦@Ä¢, ÒéßÌ„éßo ÒéßêÇ•Ý„z¯ŸÅßéß ÒéߢS K·ä„Ë ¯ô¢ÎŸÜßY ßE ¦Î•K¢
úΟ·äŸÒéßÎx‹ ¢ Ì„Òéßâéß ÌŸÒéßéß ¥½ßR¸ úÌ„¢ ¿•Óé¸ß ·ß óÒÅߢ ¿ŸÇ‹éß. ¦ »„Ç‹éßÒ… XÈâ ̄ß|Ì„, ¥ïátâE ¦
987 ΟYØ•éßÜßéß 1:19-2:21
Ø„éßéßÒ¶„íHs ßÁ‚ñâ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß Ò΋q¶„í XÓ߸é߶„í ÓŸÌó ÒxÄp½‚éß`â ÒêÅßÜßéß ¥ÕßΟrÜßéß ¿‚½ß¸tŃY·Ž
½‚݃zÇ‹éß. 19ßE ½ŸÃˆÌó ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ΟYØ•éßÜßéß, ·ŸÜßØ„ê½ß¸â ¿•Ó߸éßoÓŸsÄéß. Ó•âéß ¿‚½ß«tâ ÒêÅßÜßéß
ºâÓŸx, RéßMŸØ•éÜß éß ,ß ¥ÁßxÜß·¢„ ^Åß §Ì„Ä Ø„ééß Òß ¶„í ÒéßÃS „ ¯öÌŸâY QéßÃé„ ß Õ®ƒR¢¿„Ò΋é.qß §½ßt¸ éßÇé‹ ß ÓŸ ·„Üâß éß
ÜœÒ|Ã„ê »ò½ß¸t»‡ Ü•·„¯öÒÇŸYs ßE ·„âéß»òÓŸsÇ‹éß. »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸t¢Ç›. QéßÄéß ¿‚½ß«tÌ•, ¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ ·„Üß
¥¢Î‹éÒß Üßz ¨ âÜßé»ß é„ Ãß é„ ß Ø„ééß Òß ¶„íÜßéß ÃŸE ¦NŸpâ¢Üó Ø‚éßéß·„a ¥Ã„pÒéßéß ¶„îÇŸ QéßÄéß ¿‚½ß¸t»„ÜßÄY ÓŸ¶„í
YÜßéßÒ»„H»‡Ã„éß. 20ú½ß¸XNŸÃˆ ßE ½ŸÃˆY Ø•éßÎó ³·„ Ì‚ÜßéßÓ߸éßo¢Îˆ.""
10¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸEÌó ·„GqØ„éßéßÜßéß §Üƒ ¿‚¯ŸtÄéß:
Òéßéß¹ßx Rá¸Ø„éߢ ¥Ç‹éß»„»‡Ó•, ½ŸÃ„éß ÒéߢS ú»„U¢½ß¸…,
R½•·„¢ ú½ß¸Î‹Ãˆ}¢¿•½ŸÃ„éß. Ì„â ßÁx¢Üó ©âs ÁƒÂâ ''ßE °Réß ¥Ç‹éß»„é¿„éßÓŸsÇó, ¥Îˆ ¿‚½ß¸t»„Üß Òx·Žo
Ң̄éßÜߢ΋È·„¢^Åßâéß, §¢ú΋ ÁƒH¶„íÜߢ΋È·„¢^Åßâéß, ¨ Õ®ê „ RéßQéßÎÓ‹ • Ü•Çé‹ .ß ¨ RÏ‹¢»‡ R½•·Ò„ ¢Ì„éHß s»‡Y,
½ŸÃ„éß âÜßéß»„éßÄéß ½ß¸Îˆ^ÃÅßéßz ¯¶„íaÒ»‡ ©ÓŸsÄY ßE §¢ú΋ÁƒH¶„íHs»‡Y, ·„GqØ„éßéßHs»‡Y ¥Ç›Câ ßE
ú»„U¢¿ŸÇ‹éß. 21¥¢Î‹éßÒÜßz ΟYØ•éßÜßé, ·ó^Ãá¸éß ÃŸÁ ¯Ò|Äê ܕÄéß. ¨ RÏ‹¢»‡ ° »ò½ß¸t ßE»‡Y, °
Øßéßâ ½‚éßéß΋Ŏ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢ÒĶ„í ßE ¦NŸpâ¢Üó Òéß@ à„·ŽoҢ̄éßÇ‚ñâ ßE»‡Y ¥Ç‹éß»„ܕ΋éß. 11¿•Ø„éß
·òâNŸ»‡Ç‹éß. ŃY·Ž Õߺéß ·„Æ∠½‚éâ`ß ÎŸYY ßE ¥Ç‹é»ß é„ ¿ ß é„ Óß ŸsÇ‹é.ß
Ε݄҅éßz ÒêúÌ„½•éß ÃŸÁ‚ñâ Ì„Òé߶„í ÒSfâ ·„Üßâéß»‡Y,
Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß Ó߸|½ß¸s¢ ¦ ·„Üß ¥Ã„pßÒéßéß»‡Y ¿‚½ß¸t»„Üßéß»„éß̟Äéß. ·ŸY Ε݄҅éßz

2 Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ÃŸE»‡Ò…âs ^Ã¢Ç‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€


Ä¢Üó, ¥Ì„Y·Ž ·òYs ·„ÜßÜßéß Ò¿ŸfØßéß. ¦
·„ÜßÜßéß ¥Ì„Ys ·„ÜßÌ„ï½ßŃjØßéß, ·„âéß·„ ¥Ì„Y·Ž Yú΋
Òéßâéßá¸éxßÜßÌó ©¢Ç‹Ã„éß.""
12§Îˆ R⻇ӕ, ßE ¿ŸÜƒ ©ú»„éÇ‚ñ ÕßÕßéßÜóâéß

ÜóY ÁƒÂâҢ̄éßÜߢ΋ÈY ¿„¢½ß¸…ÒéßY ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß.


½ß¸Åßjܕ΋éß. 2¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸE Ì„â ·„Üßâéß ¿‚½ß¸tŃY·Ž 13Ó‚Õß鷄΂sÁÄé R½•·„Ң̄éßÜߢ΋Äéß ¿„¢½ß¸ÕßÇŸÜßY

Òê¢úW¶„íÜßâéß, »‡Ã„Çš½ŸÝ„zâéß, à„¶„í⢠¿‚ð½ßt½ŸÝ„zâéß, ¦Á ú½ß¸·„ÅŽ¢¿„»‡ ßE Òéßâéßá¸éxßÜßéß ÎŸYØ•éßÜßé


·„GØq é„ éß Üß âß éß ½ßÜ« éß ½ß ¢«ß ¿„éÒß éßY ¦ÁƒÂ½¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß ½ŸÃ„¢Î‹Ãé„ ß ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y RéßúÌ„éßHs ¿„¢½ß¸ÇŸY·Ž ½‚݃zÄéß.
14¥Ãóx¶„í ßÁÄ·ä„·„Õ®„ÅßéßÜß ¥Ïˆ½ß¸W. ÕßÕßéßÜóâéß
ÒSf ßE ¯Î‹éÅ ß ß YÜßÕÇß ŸmÃé„ .ß ÌŸâéß °Réß ·„Ü»ß Ó„ ŸsÇó
¿‚½ß¸téßÒéßY ßE ½ŸÃˆY ¥Ç›»‡Ç‹éß. ÜóY R½•·„Ң̄éßHs ¿„¢½ß¸ÇŸY·Ž ¥Ì„âéß ÕßØ„éßÜßéß
3¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃˆÌó ßE §ß܃ ¥ÓŸsÇ‹éß, ''¦ ·„Ü Î•ÃŸÇ‹éß. ·ŸY ΟYØ•éßÜßéß ¥Ì„YÌó Ì‚HR»‡ ÒêŃz
ââéßs ·„ÜßÌ„Õ‚ÅŽj¢Îˆ. ·ŸÕßÅŽj ·„Üß, ΟY ¥Ã„p¢ ÓŸ¶„í ÇŸÇ‹éß. 15ΟYØ•éßÜßé ßÁÄ·ä„·„Õ®„ÅßéßÜß ¥Ïˆ½ß¸WØ‚éß`â
QéßÄéß ¿‚¯ŸtH"" ¥Ãóx¶„íY §Üƒ ¥Ç›»‡Ç‹éß: ''ßE ¯¢Î‹é߶„í §¢Ì„
4̄ß|Ì„ ·„GqØ„éßéßÜßéß ÃŸEÌó Ó߫È؄ê Õ®ƒá¸Üó, ·„ƈ⽂éß`â K·ä„âéß Rψ¢¿ŸÇ‹éß?""
''ßÁƒ, ÒÈrÜßéßzÒéßéß. ½•éßÒéßéß Z ðÓßÒ¶„íÜߢ. ΋؄éß¿•Óß« ¥½ß¸téßÇ‹éß ¥Ãóx¶„í ßE ·„ÜßØ‚éßéß·„a ÒëÌŸo¢Ì„Òéßéß
Z ·„Üß °RéßÅó ¿‚½ß¸téÒéßéß. ¦ ̄ß|Ì„ ΟY ¥Ã„p¢ â¢Ì„ÅYŽ ΟYØ•éÜß éß ¶ß í„ RÒÈ¢¿ŸÇ‹é.ß ÎŸYØ•éÜß éß ¥Îˆ
½•éßÒéßéß ¿‚ÕßéßÌŸÒéßéß"" ¥Y ¥ÓŸsÄéß. RY Óߢ¸ »„W Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß òÓŸsÇ‹é.ß 16¥Ì„âéß Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß
5¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ½ŸÃˆÌó, ''¦ ·„Üâß éß Ó•âéß ÃŸE Ò΋¶q í„ ½‚J,z ̄ⶄí Òéß÷ˆ ò¢Ì„ ÓßÒ¸ éßØé„ ¢ß §ÒéßwY
ÒéßÈf¯öØ„êâéß. ·„Üßâéß, ΟY ¥ÃŸpYs ¶„îÇŸ QéßÄéß ¥½ß¸téßÇ‹Ì„âéß ·„Üßâéß, ·„ÜßØ‚éßéß·„a ¥ÃŸpYs ¿‚½ß¸t»„ÜßâY
¿‚¯ŸtH. QéßÄéß §R ¿‚½ß¸t·„¯öÌ•, RéßÒéßwHs Òéßéß·„aÜßéß ¥Ç›»‡Ç‹éß.
17ΟYØ•éÜ
Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÈ·ŽNŸoâéß. Qéß §Ý„zâéß ¯ŸÇ‹éß ÎˆÕßuÜßéß»‡ ß éß ß Ì„â §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz RéßúÌ„éÜß ñœ â ºâÓŸx,
¿•ØßéßNŸoâéß. 6·ŸZ QéßÄéß ÓŸ ·„Üßâéß, ΟY ¥ÃŸpYs RéßMŸØ•éÜß éß ,ß ¥ÁßxÜß¶í„ ½ß† ¸ Èo Óߢ¸ »„WY RÒÈ¢¿ŸÇ‹é.ß
18Ì„Òéß ¯ŸHÅß Î•Ò…Ç‹éß Î‹Ø„éß·„HC ¦ ĺÓ߸xÒéßéßâéß
RÒÈ¢SâÅßzØßéßÌ•, ¥½ß¸téßÇ‹éß Qé߶„í Ó•âéß ·Ÿâéß·„Üßéß,
ÕߺéßÒêÓŸÜßéß §NŸoâéß. »ò½ßt¸ »‡ »ûÄRNŸoâéß. ¥¢Î‹éÒß Üßz Ì‚Üßé½ß¸…Å߶„í ½ß¸Ã„Üó·„Òéߢ΋éßâs Ε҅Y ú¯ŸÃˆp¢¿„éßÒéßY
¦ ·„Üßâéß, ΟY Õ®ƒ½ŸYs, QéßÄéß ÓŸÌó ¿‚½ß¸t¢Ç›"" ΟYØ•éÜß éß ß Ì„â RéßúÌ„éHß s ·óßNjé.ß ¯¢Î‹é·ß â„ »‡ ΟY
¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. Ø•éßÜßé ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y RéßúÌ„éßÜßéß ÕßÕßéßÜóâéÜóY
7ÒéßIz ¦ ÁƒÂâҢ̄éßÜßéß, ''ßÁƒß, ΋؄éß¿•Óß« Z Øßéß̄Ä R½•·„Ң̄éßÜßÌó ·„HÓß« ÓŸà„âÒéßÒ|¶„îNj΋éß.
19¦ ßúW, Ε҅Njéß ¦ ĺÓ߸xÒéßéßâéß ÎŸYØ•éßÜßéß·Ž
·„Üßâéß ¿‚½ß¸téÒéßéß, ½•éßÒéßéß ÎŸY ¥Ã„p¢ ¿‚ÕßéßÌŸÒéßéß""
¥Y ¥Ç›»‡Ã„éß. ΋ à „ } âÒéß é ß Ü ó RÒÈ ¢ ¿‚ â éß . ¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ½ß ¸ à „ Ü ó·„
8¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''Qéß∠·Ÿ Òéߢ΋éßâs Ε҅Ys ΟYØ•éßÜßéß Ó߸éßoW¢¿ŸÇ‹éß.
ÒxÒψ ·óÄéßÌ„éßÓŸsÄY ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ·ŸY Ó•Ó•Réß
20
¿‚¯ŸtÓó, ¥Îˆ ÓŸ YßrÃ„Ë ¥Y Qé߶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ''YĢ̄Ģ Ε҅Y ð½ßÄéß ·•Ãˆo¢¿„ÕßÇŸH; à„·ŽoØ„éßéß
9QéßÃé„ ß ÓŸ ·„Üâ ß éß »„éÃß ¢ˆ S ¿‚½t¸ß ·„¯öÌ•, Ó•âéß RéßÒéßwHs R½•·„Òéßéß ¦Ø„éßâ_· ¿‚¢ÎŸÜßY ΟYØ•éßÜßéß
K·äŽNŸoâY ¶„îÇŸ Qé߶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ·ŸÕßÅŽj QéßĢ̟ Ε҅Ys Ó߸éßoW¢¿ŸÇ‹éß. 21Ε҅Ǖ ·ŸÜƒHs Ó߸Òéß
ΟYØ•éßÜßéß 2:22-43 988
31''ßÁƒ, ZÒ… Z ·„ÜßÜó ³·„ ï½ß΋q Rú»„º¢ Z
Ø„êHs ÒêÄéßfÌŸÇ‹éß. ¦Ø„éßÓ• ßEHs ½ŸÃˆ
¥Ïˆ · ŸÃŸHs ÒêÄ é ß f ÌŸÇ‹ é ß . ¦Ø„ é ß Ó • Òéßéߢ΋éßYHS Ø„éßéߢNjÅß¢ß ¿„êà‡Ò…. ¥Îˆ Ì„Ý„Ì„Ý„
Òéßâéßáé¸ xßÜ¶ß í„ R½•·R„ éßNŸoÇé‹ .ß ·„âéß·,„ ½ŸÃ„éß R½•·„ ½‚éÃß é„ Óß ê „ é„ ¢ß ·„â„ »‡ ©¢Ç›âΈ. 32Rú»„º¢ Ø‚ééß ·„a
¸ß o Õ®Ø
Ң̄éß Üû̟Äéß. ÁƒÂâRéßNŸoÇ‹éß, ·„âéß·„ ÁƒÂâ Ì„Üß Ó߸|¿„f½‚éß`â Õߢ»‡Ã„¢Ìóâé, ÃòÒéßéßw ¿•Ì„éßÜßéß
Ң̄éßÜß Ò…ÌŸÃ„éß. ½‚¢Ç›Ìóâéß, ¯ôÅßj, ÌòÇ‹Üßé ·„¢¿„éßÌóâéß 33½‚ê·ŸÝ„z
22 ú»„U¢¿„ŃY·Ž ·„á¸j½‚éß`â ĺNŸxÜßéß ¦Ø„éßⶄí ú·Ž¢Îˆ Õ®ƒ»„¢ §âéßÒéßéßÌóâéß, ¯ŸÎŸÜßéß, ÒéßÅŽj, §âéß
Ì‚ÜßéßÓ߸éß. T·„ÅŽÜó ÒéßÄéß»‚ñâ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß ¦Ø„éß ÒéßéßÌóâéß ·„HÓß« ¿•Ø„éßÕßÇ›âY. 34ZÒ… ¦ Rú»„º¢
ⶄí Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ½‚Üßéß»„éß ¦Ø„éßâÜó YÒÓß«Ó߸éßo¢Îˆ. ½‚ñ½ß¸… ¿„êÓ߸êo ©¢Ç‹»‡, ³·„ ßØßéß ÒêâÒ…Y ¿•WÜó
23 Òê ½ß¸†Ã‰|¶„íÜß Î•½Ÿ! Z¶„í ·„ëÌ„EÂËŽn, Yâéßs XØ„éß ÕßÇ‹„¶„í¢ÇŸ »‡HÜó ¯CÈ, Οâ¢Ì„Åß ¥Î• ½‚Jz
·•ÃˆoÓ߸éßoÓŸsâéß. ZÒ… ÓŸ¶„í R½•·„Òéßéß, ÕßÜßÒéßéß §âéßÒéßéßÌóâéß, Õߢ·„ÒéßÅŽjÌóâéß ¿•Ø„éßÕßÇ›â Rú»„º¢
ú½ß¸NŸÎˆ¢¿ŸÒ…. ZÒ… ßE ·„âs ·„Üßâéß ÎŸY ¯ŸÎŸÜß Qéß΋½ß¸Ç› ΟYY ¯ôÇ›¯ôÇ› ¿•Óß«¢Îˆ. 35̄ß|Ì„
¥ÃŸpYs Ì‚HØ„éßÁ•à‡Ò…. ½•éßÒéßÇ›Câ Rá¸Ø„êHs §âéßÒéßé,ß Õߢ·„ÒéßÅ,jŽ ·„¢¿„é,ß ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„¢ ¯ôÇ›¯ôÇ›
ZÒ… Ò궄 í ¿‚ ¯ ŸtÒ…"" ¥Y ΟYØ• éßÜßéß ¥ßØ„êxØßéß. ¦ ¯ôÇ› »‡H·Ž ·òÅßéßj·òY¯öØßéß ·„âÕßÇ‹
¥ÓŸsÇ‹éß. ¶„í¢ÇŸ ¯öØßéߢΈ. ̄ß|Ì„ Rú»„@Ys ¯ôÇ› ¿•Óß«â ¦
ßØßéß ï½ß΋q ·ò¢Ç‹»‡ ÒêȯöØßéß Õ®„êRéß ¥¢Ì„Ń
·„ÜßØ‚éßéß·„a ¥Ã„pÒéßéßâéß ÎŸYØ•éßÜßé ¿‚½ß¸téßÅß ½Ÿx½ß«¢S¢Îˆ.
24 36''¥Î• Z ·„Üß. §½ß¸téßÇ‹éß ¦ ·„ÜßØ‚éßéß·„a ¥Ã„p
̄ß|Ì„ ΟYØ•éßÜßé ¥Ãóx¶„í Ò΋q¶„í ½‚݃zÇ‹éß.
ÕÕßéßÜóâéß R½•·„Ң̄éßHs ¿„¢½ß¸ÅƒY·Ž ßE ¥Ãóx ½•éßRéßÅó ½•éßÒéßéß ÃŸE¶„í RÒÈNŸoÒéßéß. 37ßÁƒ, ZÒ…
¶„íâéß ¯¢½ß«·„ ¿•à‡Ç‹éß. ''ÕßÕßéßÜóâéß R½•·„Ң̄éßHs ¿ŸÜƒ Òéßéß¹ßéßxÇ‚ñâ ßER. ½ß¸Ã„Üó·„Òéߢ΋éßâs Ε҅Njéß
¿„¢½ß¸Ò΋éßq. ââéßs ßE Ò΋q¶„í XÓ߸é߶„íY ½‚Ý„éßz. ·„Üßâéß Z¶„í ¥Ïˆ·ŸÃ„¢, ÕßÜߢ, ßÁx¢, ú½ß¸¹ƒxWY, ú½ß¸NŸÎˆ¢
»„éßÈ¢S ΟY ¥ÃŸpYs »„éßÈ¢S Ó•âéß ¿‚¯Ÿoâéß"" ¥Y ¿ŸÇ‹éß.
38''ZÒ… ú½ß¸ÁHs, Õ®„êÁ¢Ì„éßÒ…Hs, ¦·Ÿà„ ½ß¸¶ä„íßHs
ΟYØ•éßÜßéß ¥ÓŸsÇ‹éß.
25ΟYØ•éÜ ß éß âéß ¥Ãóx¶„í Ì„·Ë „ä ¢ ßEÒ΋¶q í„ XÓßé¸ ß ÜóÕßÄ¿„éß·òY, ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿• à„·ŽoY ¦Ø„éßâ Z¶„í
·òY ½‚݃zÇ‹éß. ¥Ãóx¶„í ßEÌó, ''Ø„éßêΟâéߢS §¿ŸfÇ‹éß. ½ŸÝ„z¢Î‹Ã„ê, ¥ÒZs ¯·„aÇ‹éßÓŸs, Ε҅Njéß
ÕߢΉÜßéß»‡ ÒSfâ Òéßâéßá¸éßxÜßÜó Ó•Óò·„ Òx·ŽoY ZÒ… ½ßø ¯ˆ ŸH¢¿•ÅÅ ß éß zß ¿•à‡Ç‹é.ß ´ Ó‚Õéß ·ß ΄ ‚sÁÄéß ÃŸÁƒ!
¿„êà‡âéß. ·„ÜßØ‚éßéß·„a ¥ÃŸpYs ßÁ‚ñâ Ì„Òé߶„í ¥Ì„âéß ¦ Rú»„º½ß¸… Õߢ»‡Ã„éß Ì„Üß Z½•.
39''Òéß Ã ó ßÁx¢ Z Ì„ à Ÿ|Ì„ ÒÓß ¸ é ß o ¢ Έ . ¥Îˆ
RÒÈ¢¿„»„ÜßÇ‹éß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
26ßE ΟYØ•éßÜß鶄í (Õ‚ÜœoMŸÁÄéß) ³·„ ú½ß¸à„s ½‚¢Ç› ܃¢ÅŽÎˆ. ·ŸY ¦ ßÁx¢ Z ßÁx¢Üƒ ¥¢Ì„
½•à‡Ç‹é.ß ''ZÒ… ÓŸ ·„Üâß éß »„êÈf, ΟY ¥ÃŸpYs »„êÈf »ò½ßt¸ »‡ ©¢Ç‹Îé‹ .ß ¦ ̄ß|Ì„ ÒéßêÇ‹Ò ÃŸÁx¢ Õ®ê „ RéßY
¿‚½ß¸t»„Üß½Ÿ?"" ½ß¸Ãˆ¯ŸHÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ ·„¢¿„éß Üƒ¢ÅŽÎˆ. 40̄ß|Ì„ ÓŸÜßéß
27ΟYØ•éÜ ß éß ,ß ''Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß ÃŸÁƒ! R½•·„ Ң̄éß »„Ò ÃŸÁx¢ ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ¥Îˆ §âéßÒéßéß܃ à„·ŽoҢ̄¢»‡
Ç‹éß»‡Y, §¢ú΋ÁƒH¶„íÇ‹éß»‡Y, ·„GqØ„éßéßÇ‹éß»‡Y ßE ©¢Åßé¢ß Έ. §âéßÒéßéß úÕ΋Ür éß ¿ ß •Ó«ß Òéßé·ß a„ Üßéß Òéßé·ß a„ Üßé»ß ‡
¥Ç›Câ Ä@Ó߸x Rá¸Ø„êÜß »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸tÜ•Ç‹éß. 28·ŸY RÄéß»„·òÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ RÏ‹¢»‡Ó•, ¦ ÓŸÜßéß»„Ò ÃŸÁx¢
½ß¸Ã„Üó·„Òéߢ΋éßâs Ε҅Njéß ÒéßÄéß»‚ñâ Rá¸Ø„êÜß §Ì„Ä ßÁƒxHs Òéßéß·„aÜßéß»‡ ½ß¸»„éßÜß»òÇ‹éßÌ„éߢΈ .
41''¦ Rú»„º¢ ¯ŸÎŸÜßéß, ú½•Ý„éßz ·ò¢Ì„ §âéßÒéßéß
»„éßÈ¢S ¿‚½ß¸t»„ÜßÇ‹éß. Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ÁÄ»„ÕóØ•éßΟYs
¿„ê½ß«¢¿„ÇŸY·Ž Ε҅Njéß ÃŸE¶„í ³·„ ·„Üßâéß §¿ŸfÇ‹éß. Ìóâéß, ·ò¢Ì„ Õߢ·„ÒéßÅŽjÌóâéß ¿•Ø„éßÕßÇ›âR»‡ ZÒ…
ZÒ… Z ½ßǸ ·‹ Q„ éß΋ ½ßǸ é‹ ¶„íY ©¢Ç‹»‡ ¿„êSâ Rá¸Øê „ Üßéß ¿„êà‡Ò…. ¥â»‡, ¦ ßÁx¢ Õ®ƒ»‡Üœñâ ßÁx¢»‡
§R. 29ßÁƒ! Z ½ß¸Ç‹·„Qéß΋ ½ß¸Ç‹éß·òY Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ©¢ÅßéߢΈ. ZÒ… §âéßÒéßê Õߢ·„ÒéßÅŽj ·„HÓß«âÅßéßj»‡
°Réß ÁÄéß»„éßÓó ¥Y Ì„Üߢ¿„éß¿„ê ZÒ… YúΈ¢¿ŸÒ…. ¿„êÓß«WR »„âéß·„ ¦ ßÁx¢ ·ò¢Ì„ÒĶ„í §âéßÒéßéßⶄí
»„é߽߸o Rá¸Ø„êÜßéß »„éßÈ¢S Ε҅Ǖ ¿‚½ß¸t»„ÜßÇ‹éß. Õ®„Rá¸x âs¢Ì„ ÕßÜߢ»‡âê, Õߢ·„ÒéßÅŽj܃ ÕßÜßV⢻‡âê
Ì„éßoÜó °Réß ÁÄéß»„éßÓó Ε҅Ǖ Z¶„í ¿„ꯟNjéß . ©¢Åßéߢ΋Y ¥Ã„p¢. 42¦ Rú»„º¢Ø‚éßéß·„a ¯ŸÎŸÜßéß,
30Ε҅Njéß ¨ ĺÓßx ¸ ¢ ÓŸ¶„í ¶„îÇŸ Ì‚H¯ŸÇ‹é.ß ¯¢Î‹éß ÕòÅßâú½•Ý„éßz §âéßÒéßéß Õߢ·„ÒéßÅŽjÌó ·„HÓß« ©âsÅßéßz»‡
·„¢_Åß §Ì„Ä R½•·„Ң̄éßÜß·„¢_Åß ÓŸ¶„í ¯¶„íaÒ R½•·„¢ ¿„êà‡Ò…. ¥Üƒ»• ¦ ßÁx¢ ·ò¢Ì„ §âéßÒéßéßÒÜœ ÕßÜߢ
·„ÜÎß Ó‹ • ·ŸÃ„Ë¢ ·ŸÎ‹é.ß ÃŸE½‚ñâ ZÒ… ΟY ¥Ã„½p •éRß éßÅó »‡âéß, ·ò¢Ì„ Õߢ·„ÒéßÅÒjŽ Üœ ÕßÜV ß â¢»‡âê ©¢Åßé¢ß Έ.
43(ZÒ… §âéßÒéßéßâéß Õߢ·„Òéßâéßs ·„HÓß«¢Îˆ ¿„êà‡Ò….)
ú»„U¢¿ŸÜßY Ì„ÜߢS Ε҅Njéß ¨ Ä@Ó߸x Rá¸Ø„éߢ
ÓŸ¶„í Ì‚H¯ŸÇ‹éß. ¦ RÏ‹¢»‡ Z ÒéßâÓ߸é߀ÜóY ¦Üó¿„ ¦ RÏ‹¢»‡Ó•, ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ³·„ÈÌóÓò·„Äéß ·„ÜßÓß«
âHs ZÒ… ú»„U¢¿„»„ÜßÒ…"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ½‚éßÜßÓß«Ò…¢Ç‹Ü•Ã„éß.
989 ΟYØ•éßÜßéß 2:44-3:15
44''¦ ßÁx½ß¸… ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íÜß ·ŸÜߢÜó ½ß¸Ã„Üó·„ 3ßÁ‚ñâ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ú½ß¸Wá«k¢Sâ ¦ Rú»„º

Òéߢ΋éßâs Ε҅Njéß ÒéßÃò·„ ßÁx¢ NŸp½ß«NŸoÇ‹éß. ¨ Ó߸Òéß·ä„¢Üó ½ŸÃ„¢Î‹Ã„éß YH¿ŸÃ„éß. 4ßE ̄Ľ®ß¸…â
ßÁx¢ ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ©¢ÅßéߢΈ. ¥Îˆ Ø‚éßâsÅŽ·• ú½ß·¸ Å
„ âß Üßéß ¿•ðÓß Òx·Žo »ò½ßt¸ Óß|¸ Ä¢Ìó, ''RRÏ‹ Εà‡ßÜß
ÓŸà„⢠·ŸÎ‹éß! ¥Îˆ ΟYs¯ô¢Î•½ŸÝ„{·Ž Ì„½ß¸t ½•_à âéߢǛ, RRÏ‹ Õ®ƒMŸÒßcÜßâéߢǛ, ÒSfâ QéßĢ΋Äê
½ŸÝ„{¶„í ¿‚¢Î‹Î‹éß. ¨ ßÁx¢ §Ì„Ä ßÁƒxÜßYsÅŽZ ÓŸ ÒêÅßÜßéß ¦Üß·Ž¢¿„¢Ç›. §Îˆ QéßÄéß ¿•Ø„êÜßY
ÓŸà„⢠¿•Ó«ß ¥¢Ì„¢ ¿•Óé¸ß ¢oß Îˆ. ·ŸY ¦ ßÁx¢ ÒêúÌ„½•éß ÃŸÁƒÁÂ. 5·òÒéßéßw ÕßêÄÜßéß, ½ß«Üßzâ ú»óÒ…Üßéß, Ó߸éߢ¯®ö
Ó߸Ο·ŸÜߢ ·òâNŸ»„éßÌ„ê ©¢ÅßéߢΈ. ZØ„éß, R½ß¸¢S·„, Ì„¢W½ŸÎŸxÜßéß, WWo ÕßêÄÜß ,
45''Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß ÃŸÁƒ, ³·„ ½ßà ¸ |„ Ì„¢âéߢS RÈCâ Ï‹|âéßÜßéß R⻇ӕ QéßÄéß Õߢ»‡Ã„éß Rú»„@Y·Ž NŸMŸj¢»„
³·„ ßØßéßY ZÒ… ¿„êà‡Ò…. ¥Îˆ ÒéßYá« ¿•Ì„éßÜßÌó ½ß¸Ç› ½ß¸†P¢¿ŸH.
6¯Ò^ÃñÓŸ ¦ Õß ¢ »‡Ã„ é ß Rú»„ @ Y·Ž NŸCÜß ½ ß ¸ Ç ›
XØ„éßÕßÇ›¢Îˆ ·ŸÎ‹éß. ¦ ßØßéß §âéßÒéßéßâéß, ·„¢¿„éßâéß,
Õߢ·„ÒéßÅŽjY, ½‚¢Ç›Y, Õߢ»‡ÃŸYs Òéßéß·„aÜßéß»‡ RÄéß»„ ½ß¸†P¢¿„·„¯öÌ•, ¥½ß¸téßÇ‹Ì„YY ½‚¢ÅßÓ• ÒéߢNjéß¿„éßâs
»òÅŽj¢Îˆ. ¨ RÏ‹¢»‡, Ε҅Njéß Õ®„Rá¸xÌ„éßoÜó ÁÄ»„âéß ¥Cs»„éߢNj¢Üó·Ž ÌóÓß«½•NŸoÄéß.
7¥¢Î‹éßÒÜßz, ·òÒéßéßw ÕßêÄÜßéß, ½ß«Üßzâ ú»óÒ…Üßéß,
âsΟYs Z¶„í ¿„ꯟNjéß. ·„Üß YÁ¢, ΟY ¥Ã„p¢
âÒéßw΋CâΈ"" ¥Y ΟYØ•éßÜßéß ÃŸEÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß. Ó߸éߢ¯®öZØ„éß R½ß¸¢S·„, Ì„¢W½ŸÎŸxÜßéß, WWoÕßêÄÜßéß
46¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸÁ‚ñâ Ó‚Õß鷄΂sÁÄé ΟYØ•éßÜßéß·Ž ½‚éßéß΋ܜñâ Ó߸¢DÌ„ ½ŸÎŸxÜß Ï‹|âéßÜßéß R⻇ӕ ßE
NŸMŸj¢»„ âÒéßNŸaÄ¢ ¿•à‡Ç‹éß. ßE ΟYØ•éßÜßéßâéß ú½ß¸Wá«k¢Sâ ¦ Õ¢»‡Ã„éß Rú»„@Y·Ž ¥¢Î‹Ã„éß, ¥Ys
»ûÄR¢¿ŸÜßâéß·òÓŸsÇ‹éß. ·ŸÕßÅŽj ¥Ì„Y·Ž ¥Ã„tËŸYs Εà‡Üß½ŸÝ„éß{, ¥Ys Õ®ƒá¸Üß½ŸÝ„éß{ NŸMŸj¢»„½ß¸Ç›
ϋꯟYs Ó߸ÒéßÈt¢¿ŸÜßY ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. 47¥½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸†P¢¿ŸÃ„éß.
8̄ß|Ì„ ·„GqØ„éßéßÜßÜó ·ò¢Î‹Ã„éß ÃŸE Ò΋q¶„í
ΟYØ•éßÜßéßÌó ßE, ''Z Ε҅Njéß »ò½ß¸t½ŸÇ‹Y, à„·Žo
Òéߢ̄éßÇ‹Z Ó•âéß YÓ߸€¢Î•º¢»‡ Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íÓŸsâéß. ÒSf Ø„éßê΋éßÜ߶„í RÄéß΋r¢»‡ ÒêÅß܃NjNŸCÈ.
9½ŸÝ„éß{ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéßÌó §Üƒ ¥ÓŸsÄé: ''ßE, ¯Üßz
¦Ø„éâß ÃŸEÜß¶í„ ÃŸE, Ε݄҅{¶„í Ε҅Njé.ß ú½ßÁ¸ Ü߶í„
Ì‚HØ„éYß Rá¸Øê „ Üßéß ¦Ø„éâß ¿‚½…¸ß ÌŸÇ‹é.ß ¨ ĺÓßx¸ ‹ ÒÈÜr éß zß »‡·„! 10ßÁƒ! Z½ò·„ ¦Á Rψ¢¿ŸÒ….
½ßt¸ éßÇê
Rá¸Ø„êÜßYsÅŽZ ZÒ… ÓŸ¶„í ¿‚½ß«tWR ·ŸÕßÅŽj, §Îˆ ·òÒéßéßw ÕßêÄÜßéß, ½ß«Üßzâú»óÒ…Üßéß, Ó߸éߢ¯®öZØ„éß,
Ó߸̄xÒéßY Ó•âéß Õ®ƒRÓ߸éßoÓŸsâéß"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. R½ß¸¢S·„, WWo ÕßêÄÜßéß, ½‚éßéß΋ܜñâ RRÏ‹ Ó߸¢DÌ„
48¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸE ΟYØ•éßÜßé߶„í Ì„â ßÁx¢Üó ½ŸÎŸxÜß Ï‹|âéßÜéß ß R⻇ӕ ¥¢Î‹Ãê „ NŸCÜß½Ç¸ß › Õߢ»‡Ã„éß
¥W Òéßéß¹ßx½‚éß`â NŸpÓŸYs §¿ŸfÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ÃŸE Rú»„@Ys ½ß¸†P¢¿ŸÜßY ZÒ… ¿‚¯ŸtÒ…. 11¯Ò^ÃñÓŸ
¹ßÉ΂ñâ ·Ÿâéß·„Üßéß ¯Óós ¥Ì„Y·Ž¿ŸfÇ‹éß. Ó‚Õß鷄΂s Õߢ»‡Ã„éß Rú»„@Y·Ž ÕóÄz»‡½ß¸Ç› âÒéßÓ߸aÈ¢¿„·„¯öÌ•,
ÁÄéß ÎŸYØ•éßÜßéßâéß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁx Òéߢ̄Ŏ·• ½ß¸Ãˆ ¥Ì„Ç‹éß ÒéߢNjéß¿„éßâs ·òHRéßÜó·Ž úÌóØ„éßÕßÇ‹ÌŸÇ‹Y
¯ŸÜ߶„íY»‡ ¿•à‡Ç‹éß. ÕßÕßéßÜóâéßÜóY R½•·„Ң̄éß ZÒ… ¿‚¯ŸtÒ…. 12ßÁƒ, Z ¦Á ú½ß¸·ŸÃ„¢ âÇ‹ÒY
Üߢ΋ÈQéß΋ ΟYØ•éßÜßéâéß ¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. Ø„éßê΋éßÜßéß ·ò¢Î‹Ã„éßÓŸsÄéß. ÕßÕßéßÜóâé ßÁx¢Üó
49Ḡú ΋ ¶ „ í , ½• é ß M Ÿ¶„ í , ¥Õ• Î ‚ s »óÜß â éß Õß Õ ß é ß Ü óâéß ¦ Ø„éßê΋éßÜßâéß ZÒ… Òéßéß¹óxÎóx»„éßÜßéß»‡ YØ„éß
ßÁx¢Üó Òéßé¹ß éß xß Üœñ⠥ψ·ŸÃ„éÜß éß »ß ‡ YØ„éRß éߢ½ß…¸ ÒéßY Réߢ¿ŸÒ…. ½ŸÃ„éß á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜßéß.
ΟYØ•éßÜßéß ÃŸEY ·óßNjéß. ΟYØ•éßÜßéß ¿‚½ß«t ½ŸÃ„éß Z Ε݄҅zâéß ½ß¸†P¢¿„Äéß. ZÒ… ú½ß¸Wá«k¢Sâ ¦
âÅßéßz»‡Ó•, ßE ¿•à‡Ç‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ÎŸYØ•éßÜßéß ÃŸE Õߢ»‡Ã„éß Rú»‡@Ys Ì„ÜßÒ¢S ½ŸÃ„éß ½ß¸†P¢¿„ܕ΋éß.""
13Ó‚ Õ ß é ·„ Î ‚ s ÁÄ é ß ¿ŸÜƒ ©ú»„ é ß Ç ‚ ñ ÓŸÇ‹ é ß . ¥Ì„ Ç ‹ é ß
΋»„c_à ©¢Ç•½ŸÇ‹éß.
á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜßâéß ½ß«H½ß«¢¿ŸÇ‹éß.
14¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃˆY ¥Ì„Y Ó߸Òéß·ä„Òéßéßⶄí XÓ߸é߶„í
Õߢ»‡Ã„éß Rú»„º¢ - ¥Cs»„éߢNj¢

3 Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ³·„ Õߢ»‡Ã„éß Rú»„@Ys Ì„Ø„êÄéß Ò¿ŸfÄéß. Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ½ŸÃˆY ¿„êS, ''á¸ú΋¶„í,
¿•Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. ¦ Rú»„º¢ ¥Ã„½‚ñ ÒéßêÄÜß ¯Ì„éßo, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»ó QéßÄéß ÓŸ Ε݄҅zY ½ß¸†P¢¿„Y
¦Ã„éß ÒéßêÄÜß ½‚Ç‹Üßéßt »„ÜßΈ. ̄ß|Ì„, ÕßÕßéßÜóâéß ÒêÅß YÁ½•éßÓŸ? ï½ßñ»‡ Ó•âéß ú½ß¸Wá«k¢Sâ Õߢ»‡Ã„éß
ßÁx¢Üó ΋êß؄éßâéß ½‚éß`Οâ ú½ß¸Î•à„¢Üó ¦ Rú»„ Rú»„@Ys ½ß¸†P¢¿„Y ÒêÅ߶„îÇŸ YÁ½•éßÓŸ?
@Ys ¥Ì„âéß ú½ß¸Wá«k¢¿ŸÇ‹éß. 2¦ ̄ß|Ì„ ¥Ïˆ½ß¸Ì„éß 15·òÒéß é ß w Õß ê Ä Ü ß é ß , ½ß « Ü ß z â ú»óÒ…Üß é ß , Óß ¸ é ß ¢ ¯® ö ZØ„ é ß ,

Üßâéß, ðÓßӟψ½Ì ¸ß é„ Üß âß éß, Òéßé¹ß óxÎóx»„éÜß âß éß, ©âs̟ψ R½ß¸¢S·„, WWo ÕßêÄÜßéß ½‚éßéß΋ܜñâ ½ŸÎ‹x Ï‹|âéßÜßéß
·ŸÃ„éÜß âß éß, Óßܸ @
ß ÎŸÃ„éÜß âß éß, ÓŸxØ„êψ½Ì ¸ß é„ Üß âß éß, ¯ŸÜß R⻇ӕ QéßÄéß ÕóÄz»‡½ß¸Ç›, Õߢ»‡Ã„éß Rú»„@Ys ½ß¸†P¢
¶„íÜßâéß ÃŸÁx¢ÜóY §Ì„Ä Òéßéß¹ßx ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜßâéß ÃŸE ¿ŸH. Ó•âéß ú½ß¸Wá«k¢Sâ ¦ Rú»„@Ys QéßÄéß ½ß¸†P¢
Ó߸Òê½•à„½ß¸Ã„¿ŸÇ‹éß. ¦ Rú»„º ú½ß¸WMöjÌ„€½ŸY·Ž ßE ¿•¢Î‹é߶„í Ó߫΋r½ß¸Ç›Ì•, ¥Îˆ ÒéߢSΈ. QéßÄéß ½ß¸†P¢¿„
½ŸÃ„¢Î‹ÃˆY ½ß«H¢¿ŸÇ‹éß. ·„¯öÌ•, RéßÒéßéwâéßß ½‚¢ÅßÓ• ÒéߢNjéß¿„éßâs ·òHRéßÜó·Ž
ΟYØ•éßÜßéß 3:16-4:8 990
ÌóÓß½« •NŸoÃé„ .ß ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ° Ε҅Njéß ¶„îÇŸ ÓŸ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ΟÄéßÜßéß ½ŸÃˆY ¿„éßÅßéßjÒéßéßŃjÄéß. á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í,
âéߢS RéßÒéßéßwâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹Ü•Ç‹éß!"" ¥Õ•Î‚s»óÜßY ÒéߢÅßÜßéß ·ŸÜßfܕ΋Y, ½ŸÃˆ Ε@Üßéß
16á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜßéß ÃŸE·Ž §Üƒ °Qéß ·ŸH¯öܕ΋Y, ½ŸÃˆ ½‚¢úÅßéß·„Üßéß ·ŸH¯öܕ΋Y,
ú½ß̸ é„ xß Ì„Ão R„ éß¿ŸfÄé:ß ''Ó‚Õéß ·„΂sÁÄê, ¨ Rá¸Øê „ Üßéß ½ŸÃˆ ÕßÅßjÜßéß ·ŸH¯öܕ΋Y, ½ŸÝ„{ Qéß΋ ÒéߢÅßÜß
Qé߶„í ½•éßÒéßéß RÒÈ¢¿„âÒÓ߸Ä¢ ܕ΋éß. 17QéßÄéß ½ŸÓ߸ӂñÓŸ ܕ΋Y ½ŸÃ„éß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òÓŸsÄéß.
28̄ß|Ì„ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''Ó•âéß
ÒéßÒéßéwß âéß ÒéߢNj鿄éâß s ·òHRéßÜó·Ž ÌóÓß½« •ðÓß,o ½•éÒß éßéß
âÒéßéßw·òâs Òê Ε҅Ǖ ÒéßÒéßéßwÜßâéß Ã„·äŽNŸoÇ‹éß. á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜß Î•Ò…ËŽn ·•ÃˆoÓ߸éßoÓŸsâéß.
ÒéßÈ؄éßéß ¦Ø„éßâ·Ž §á¸j¢ ·„HCÌ• Qéß ¥Ïˆ·ŸÃ„¢âé¢S ½ŸÝ„z Ε҅Njéß Ì„â ΋êÌ„âéß ½ß¸¢½ß«¢S Ì„â ðÓßÒ¶„íHs
ÒéßÒéßéßwÜßâéß ·Ÿ¯ŸÇ‹éßÌŸÇ‹éß. 18Ε҅Njéß ¶„îÇŸ ÒéßÒéßéßw ÒéߢÅßÜßâéߢǛ ķ䎢SÓŸÇ‹éß. ¨ Òx¶„íoÜßéß Òéßéß»„éßcÄéß
Üßâéß Ã„·äŽ¢¿„Y ½ß¸·ä„¢Üó, ßÁƒ, ½•éßÒéßéß Z Ε݄҅zâéß Ì„Òéß Î•Ò…Y Rà„|Óߢ« ¿ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß ÓŸ ¦ÁÂâéß Ïˆ·a„ È¢S
·òÜßÒÒéßÓ• Ó߸¢»„W ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó½ŸH. ZÒ… ú½ß¸W ¿„Y¯öÒŃY·Žá¸j½ß¸ÇŸmÄéß ·ŸY, ÒéßÃò·„ Ε҅Y ·òÜß
á«k¢Sâ Õߢ»‡Ã„éß Rú»„@Ys ½•éßÒéßéß ½ß¸†P¢¿„Òéßéß."" ÒÇŸY·Ž »‡Y, ½ß¸†P¢¿„éßÅ߶„í »‡Y §á¸j½ß¸Ç‹Ü•Î‹éß.
19¥½ß¸téßÇ‹éß Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¿ŸÜƒ ©ú»„éßÇ‹Ø„êxÇ‹éß. 29¥¢Î‹éßÒÜßz Ó•Y½ß¸téßÇ‹éß ¨ ¦ÁÂâéß §Ó߸éßoÓŸsâéß:

á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜß Ò¢·„ ¥Ì„âéß ¿ŸÜƒ ° Εà‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ Òéßâéßáé¸ xÜßé»ß ‡Y, ° Õ®ƒá¸¶í„ ¿‚¢Îˆâ
·ò½ß¸¢»‡ ¿„êà‡Ç‹éß. ÒêÒéßêÜßéß·„¢^Åß °Ç‹é ^ÃÅßéßz ½ŸÃ„éß »‡Y, á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜß Î•Ò…Y·Ž
·òHRéß ½•Ç›»‡ ©¢ÇŸÜßY ¥Ì„âéß ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. RÄéß΋r¢»‡ °½‚éß`ÓŸ ¿‚½ß«tÌ• ½ŸÃ„éß Òéßéß·„aÜßéß»‡ âÄ·„ÕßÇ‹
20̄ß|Ì„ Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß Ì„â ïÓßñâx¢ÜóY Òéß@ Õß܃ ̟Äéß. ¦ Òx¶„íoÜß §Ý„éß{ ¯ŸÇ‹éßΈÕßu»‡ ÓŸà„⢠¿•Ø„éß
Ç®‹éßxÜœñâ ·ò¢Î‹Ãˆ·Ž á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s »óÜßY ÕßÇ‹éßÌŸØßéß. ¨ RÏ‹¢»‡ ° §Ì„Ä Ε҅Njéß »‡Y Ì„â
Õߢψ¢S. ½•Ç› ·òHRéßÜó·Ž ÌóÓß« ½•Ø„éßéßÒéßY ¦ÁƒÂ Òéßâéßá¸éxÜßâéß Ã„·äŽ¢¿„Ü•Ç‹éß."" 30¦ ̄ß|Ì„ á¸ú΋¶„í,
½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜ߶„í ßE ÕßÕßéßÜóâéß Î•à„¢Üó
21¥¢Î‹ é ß Ò Üß z Ḡú ΋ ¶ „ í , ½• é MŸ¶„ í , ¥Õ• Î ‚ s »óÜß Y §¢·Ÿ Òéßéß¹ßx½‚éß`⠥ψ·ŸÃŸH¿ŸfÇ‹éß.
Õߢψ¢S, ½ŸÃˆY ½•Ç› ·òHRéßÜó·Ž úÌóÓß½« •à‡Ã„é.ß ½ŸÝ„âz éß
ÒéߢÅßÜó RÓßë ½ˆ •Óâ«ß ½ßt¸ éÇ‹éß ½ŸÃ„éß Ì„Òéß ¥¢DÜßé,ß ï½ßñÒ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¿‚Åßéßj »„éßÈ¢S ·„Üß»„âéßÅß

4
úNŸoÜßéß, Ì„Ü߯Ÿ»‡Üßéß ÒéßÈ؄éßéß §Ì„Ä ΋éßÓ߸éßoÜßéß Ï‹Ãˆ¢ ßÁ‚ñâ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß Ì„â Ü•¹ßâéß ú½ß¸½ß¸¢¿„¢Üó
¿ŸÃ„éß. 22ßE ¿ŸÜƒ ©ú»„éßÇ‚ñ ©¢Ç‚âéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¥Ys ÁÓŸ¢»‡Ü߶„í, §Ì„Ä Õ®ƒá¸Üßéß ÒêÅß܃Ǖ
½ŸÃ„éß ·òHRéßY Ì„|Ä»‡ ¿ŸÜƒ ½•Ç› ¿•à‡Ã„é.ß ¦ ÒéߢÅßÜéß ß Î•à‡Üß¶í„ , ú½ßÁ¸ Üß¶í„ ú½ŸØßéÓß ê
¸ß o Qéß ¥¢Î‹Ã·ˆ • ÓßÒ¸ êÏŸâ
¯¢Ì„ ½•Ç»› ‡ ©ÓŸsØ„é¢ß Å _ ß ¦ Òéß@ ÕßÜÒß ¢Ì„éÜß Ø ß éß âß Òéß»„éß»‡·„!
ïÓßñY¶„íHs ¶„îÇŸ ·ŸHf½•à‡Øßéß. ¦ Òéßéß»„éßcÈY
2¥Ì„éßxâsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß, ÓŸ ·óÓ߸¢ ¿•Óß«â
ÒéߢÅßÜó RÓßë ½ˆ •Øé„ Çß ŸY·Ž ÒéߢÅß Î‹»Ãc„ ·ˆ Ž ½‚Jâz ïÓßñY
¶„íÜßéß ¦ ÒéߢÅßÜß¿•Ì„ ½‚¢ÅßÓ• ·ŸH¿„¿ŸfÄéß. ¥Î‹éßvÌ„ Rá¸Ø„êÜßéß, ¥Î‹éßvÌ„ Ó߸¢½®ß¸éßÅßâÜß
23á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜßâéß »„ÅŽj»‡ Õߢψ¢S »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸tÇŸY·Ž Ó߸¢ÌóÓß«Ó߸éßoÓŸsâéß.
ÒéߢÅßÜóz·Ž úÌóðÓßà‡Ã„éß.
24̄ß|Ì„ Ó‚Õß鷄΂sÁÄé ÁÈC¢Îˆ ¿„êÓß« ¦à„fÄx 3 Ε҅Y Ó߸꿄âÜßéß, ¥Î‹éßvÌŸÜßéß Òéß@»ò½ß¸tR,
½ßǸ ŸmÇé‹ .ß Ì„â Óßܸ @ ß ÎŸÃ„éHß s ½ßH« S, ''Òéß⢠Òéßé»ß é„ Ãcß Óˆ • à„·ŽoҢ̄½‚éß`âR. Ε҅Y ßÁx¢ à‡à„|Ì„½‚éß`âΈ.
Õߢψ¢S ÒéߢÅßÜóz·Ž úÌóÓß«½•à‡Òéßéß »„Ο!"" ¥Y ¥Ç› Ε҅Y ú½ßÕ¸ é„® Ì
ß |„ ¢ ¥Ys ̄ßÜßéß ·òâNŸ»„éÌ
ß é„ ¢ß Έ.
»‡Ç‹éß. ''SÌ„o¢ ú½ß¸Õ®„ê"" ¥Y Ó߸Üß@ΟÄéßÜßéß Õß΋éßÜßéß
4Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¥âéß Ó•âéß ÓŸ ¥¢Ì„£½ß¸…ßâ
¿‚¯ŸtÄéß.
25''¿„êÇ‹¢Ç›! ÒéߢÅßÜóz âÜßéß»„éßÄéß âÇ‹éßÓ߸éßoâsÅßéßj ©ÓŸsâéß. Ó•âéß Ó߸é߹ߢ»‡ Ó߸¢ÌóḢ»‡ ©ÓŸsâéß.
5ââéßs Õ®Ø
Ó•âéß ¿„êÓ߸éßoÓŸsâéß. ½ŸÃ„éß Õߢψ¢¿„ÕßÇ›âÅßéßz»‡ »‡Y „ é„ ¢ß »òHð½ß ·„Üß ³·„ÅŽ ÒSf¢Îˆ. Ó•âéß
·ŸH ¯öØßéßâÅßéßj»‡ »‡Y ܕ΋éß. ÓŸÜßéß»„Ò Òx·Žo ΂ñÒ ÓŸ ½ßǸ ·‹ Q„ éß΋ ©ÓŸsâéß. ÓŸ ÒéßâÓßé¸ €ß ÜóY ¦Üó¿„
¶„íÒêÄéßY»‡ ·„Y½ß«Ó߸éßoÓŸsÇ‹éß"" ¥Y ßE ¥ÓŸsÇ‹éß. âÜßéß ââéßs Õ®Ø „ é„ ïß ½ßŃjØéß .ß 5¥¢Î‹éÒß Üßz ÕßÕéß Üß ó
26̄ß|Ì„ Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß ½•Ç› ·òHRéß Ò΋¶ q í„ ½‚J{, âéßÜóY R½•·„Ң̄éßÜߢ΋ÈZ ÓŸÒ΋q¶„í XÓ߸é߶„í
''¥Ì„éxß âsÌ„éÇß ‚ñâ Ε҅Y ðÓßÒ¶„íÜœñâ á¸ú΋¶í„ , ½•éMŸ¶„í, ÄÒéßwY ¦Á §¿Ÿfâéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ½ŸÃ„éß ÓŸ
¥Õ•Î‚s»ó܃zß ÕßØ„éßÅŽ·Ž ĢǛ"" ¥Y ½ß«H¿ŸÇ‹éß. ·„ÜßØ‚éßéß·„a ¥Ã„p¢ ¿‚½ß¸t»„ÜßÄY. 7§¢ú΋ ÁƒH
¥½ß¸téßÇ‹éß á¸ú΋¶„í, ½•éMŸ¶„í, ¥Õ•Î‚s»óÜßéß ÒéߢÅß ¶„íÜßéß, ·„GqØ„éßéßÜßéß Ò¿ŸfÄéß. ß»‡Ó• ½ŸÃˆÌó
ÜßâéߢǛ ½‚Üéß ½ß H¸ß ·Ž Ò¿ŸfÄé.ß 27½ŸÃ„éß ½‚Üéß ½ß H¸ß ·Ž ß»‡Ó•, ·„Üß ÒëÌŸo¢Ì„¢ ¿‚¯Ÿtâéß. ·ŸY ΟY ¥Ã„½p •éRß éßÅó
¯ŸÜßӟψ·ŸÃ„éßÜßéß ©âs̟ψ·ŸÃ„éßÜßéß, ßE»‡Ãˆ Ó߸Üß@ ½ŸÃ„éß ¿‚½ß¸tÜ•·„¯öØ„êÄéß. 8SÒÈ·Ž ΟYØ•éßÜßéß
991 ΟYØ•éßÜßéß 4:9-25
Ò¿ŸfÇ‹éß. (ÓŸ Ε҅Y »ûÄR¢¿• YRéßÌ„o¢ Ó•âéß ¯ÒÈ^·ñÓŸ Ε҅Njéß ¦ ßÁƒxÜßâéß §Sf ½•NŸoÇ‹éß.
ΟYØ•éßÜßé߶„í Õ‚ÜœoMŸÁÄéß ¥Y ð½ßÄéßï½ßÇ›WY. ¦ ßÁƒxÜßâéß ¯ŸH¢¿•¢Î‹é߶„í RâØ„éß RÏ•Ø„éß
½ß¸Ãˆà„éß΋r Ε݄҅{ß ¦Ì„w* ¥Ì„YÜó Ò…¢Îˆ.) ÓŸ Ì„»„Üß ½ŸÃˆY Ε҅Njéß ¯âéßs¶„í¢ÅƒÇ‹éß!
·„Üß »„éßÈ¢S ΟYØ•éßÜßéßÌó ¿‚¯Ÿtâéß. 9Ó•âéß 18§Î• Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ÃŸEÓ‚ñâ Ó•âéß ·„âs

¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯Ÿtâé: ·„Üß. §½ß¸téßÇ‹éß Õ‚ÜœoMŸÁÄê (ΟYØ•éßÜßê) ¨


·„Üß ¥Ã„¢p ¿‚½t¸ß éßÒéßé.ß ÓŸ ßÁx¢ÜóY R½•·Ò„ ¢Ì„éß
''Õ‚ÜœoMŸÁÄê! §¢ú΋ ÁƒH¶„íܢ΋ÈßÜó ZÒ… ÜœÒ|Äê ÓŸ¶„í ¦ ·„Üß ¥Ã„¢p ¿‚½t¸ß Ü•·¯„ öØ„êÄé.ß
¿ŸÜƒ Òéßéß¹ßéßxÇ›R. ½ß¸Ãˆà„éß΋r ΕÒÝ„{ß ¦Ì„w ZÜó ·ŸY Õ‚ÜœoMŸÁÄê, ZÒ… ¦ ·„Üß »„éßÈ¢S ¿‚½ß¸t
©âsÅßéßz ÓŸ¶„í Ì‚ÜßéßÓ߸éß. ° ĺÓ߸xÒéßê Z¶„í »„ÜÒß …. ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å
_ ß ZÜó ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ΕÒÌ„Üß ¦Ì„w
Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß óÒÇ‹¢ ·„á¢j¸ ·ŸÎ‹é.ß §Îˆ Ó•âéß (·„âs·„Ü)ß Ò…¢Îˆ.
ΟY ¥Ã„p½•éßRéßÅó ¿‚½ß¸téßÒéßéß. 10Ó•âéß ÓŸ ½ß¸Ç‹·„
19
Qéß΋ ©¢Ç‹»‡ ¨ ΋Ä}⢠ӕâéß ¿„êà‡âéß. ÓŸ ̄ß|Ì„ ΟYØ•éßÜßé (Õ‚ÜœoMŸÁÄéß) ·ò¢¿‚¢ðÓ߽߸…
Ø‚éß΋éßÅß Õ®„êRéß ÒéßÏ‹xÜó ³·„ Òë·ä„¢ ©¢Îˆ. ¿ŸÜƒ ¦à„fÄx¿„·ŽÌ„éßÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ¦ÜóSÓ߸éßoâs Rá¸
¥Îˆ ¿ŸÜƒ ¯Ì‚ñâo Έ. 11¦ ¿‚Åéß jß °½ß…¸ »‡ ΋ëÇ®¢‹ »‡ Ø„êÜßéß ¥Ì„Ys ·„ÜßÌ„ ½ß¸Ã„SâR. ¥¢Î‹éßÒÜßz ßE,
ï½ßÃCˆ ¢Îˆ. ¦ ¿‚Åéß j ï½ßñÕ®ƒ»„¢ ¦·Ÿà‡Ys ¥¢ÅŽ¢ÎŸ ''Õ‚ÜMoœ ŸÁÄê! (ΟYØ•éÜß éß )ß ¦ ·„Ü»ß ‡Y, ¦ ·„ÜØ‚ééß ·ß a„
¥âsÅßéßzâsΈ. Õ®„êRéßQéß΋ ¯·„aÇ›âéߢ¿„ ØßéßÓŸ ¥Ã„p¢»‡Y, Yâéßs ·„ÜßÌ„ ¿‚¢Î‹ZØ„é߶„í¢Ç‹éßâé »‡·„""
¦ ¿‚ÅßéßjY ¿„êÇ‹Ò¿„éßf. 12¦ ¿‚Åßéßj ¦¶„íÜßéß ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ̄ß|Ì„ Õ‚ÜœoMŸÁÄéß (ΟYØ•éßÜßéß)
¿ŸÜƒ ¥¢Î‹½‚éß`âR. ΟY Qéß΋ ¿ŸÜƒ ½ß¸Ý„éßz ßEÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹éß: ''ÓŸ ßÁƒ! ¦ ·„Üß Z RÃó
©ÓŸsØßéß. ¥R ¥¢Î‹Ãˆ·• ¦@Ä¢»‡ ©ÓŸsØßéß. Ï‹éßÜ߶„í ÁÄéß»„éßâéß»‡·„! Z à„úÌ„éßÒ…Ü߶„í ¦ ·„ÜßØ‚éßéß·„a
Õ®„êÁ¢Ì„éßÒ…Ü߶„í ¿‚Åßéßjú·Ž¢Î‹ ZÇ‹ Üß[×¢S¢Îˆ. ¥Ã„pÒéßéß Ó‚Ã„½•Ã„éßâéß »‡·„! 20-21·„ÜßÜó Z½ò·„ Òë·äŸYs
ΟY ·òÒéßwÜßÜó ½ß¸¶ä„íßÜßéß ©âsR. ú½ß¸X OR ¦ ¿„êà‡Ò…. ¥Îˆ °½ß…¸ »‡ ΋ëÇ®¢‹ »‡ ï½ßÃCˆ ¢Îˆ. ΟY ï½ßñÕ®ƒ»„¢
¿‚Åßéßjâé¢Ç› ¯öá«¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. ¦·Ÿà‡Ys ¥¢ÅŽâÅßéßz»‡ ©¢Îˆ. Õ®„êRéßQéß΋ ¯·„a
13Ó•âéß ÓŸ ½ß¸Ç‹·„ Qéß΋ӕ ½ß¸Ç‹éß·òY ÓŸ ΋Ä} Ç›âéߢSØ‚éß`ÓŸ ΟYY ¿„êÇ‹Ò¿„éßf. ΟY ¦¶„íÜßéß
â¢Üó ·ŸÒH½ŸYÒÜœ ½ß¸Ã„Üó·„¢âéߢS ³·„ ¥¢Î‹¢»‡ ©ÓŸsØßéß. ½®ß¸ÜßÓ߸ÒéßëΈr ¶„îÇŸ ©¢Îˆ. ¦
½ß¸RúÌ„éßÇ‹éß ú·Ž¢Îˆ·Ž ßÒÇ‹¢ ¿„êà‡âéß. 14¥Ì„âéß ½ß¸Ý„éßz ú½ß¸W½ŸÃˆ·• Ó߸ÒéßëΈr»‡ ¦@Ä¢ Ó߸Òé߶„îßfØßéß.
¿ŸÜƒ [»„cÄ»‡ ÒêŃzÇŸÇ‹éß , '¿‚Åßéjâéßß âÈ·Ž ¥Îˆ ¥Ç‹R Òéß뻇Ü߶„í ¦úà„Ø„éߢ. ΟY ·òÒéßwÜ•½‚ê
½•Øé„ ¢ß Ç›. ¿‚Åéß ·jß òÒéßwHs âÈ·Ž ½•Øé„ ¢ß Ç›. ΟY ½ß¸¶ä„íßÜß Y½ŸÓ߸NŸpâ¢. ¥Üƒ¢ÅŽ Òë·ä„½•éß ZÒ… ¿„êÓß«¢Îˆ.
22ßÁƒ. Z½• ¦ Òë·äŸYR. ZÒ… Òéß@ à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‹
¦¶„íÜßâéß, ΟY ½ß¸¢Ç‹zY úÌ„éߢS ¯ŸÃ„½•Ø„éߢǛ.
¿‚Åßéßj·Ž¢Î‹Ò…âs Á¢Ì„éßÒ…Hs ÌóH½•Ø„éߢǛ. ÒØ„êxÒ…. ¦·Ÿà‡Ys ¥¢ÅŽâ ©âsÌ„ Òë·ä„¢Ò¢ÅŽ
ΟY ·òÒéßwÜ Qéß΋҅âs ½ß¸¶ä„íßHs ¯CÈ ¯öY ½ŸÇ‹Ò… ZÒ…. Z ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ Õ®ê „ RéßQéß΋ ΋êÄ Õ®ƒ»‡Ü߶í„
Ò|¢Ç›. 15·ŸY ΟY ½‚éßéß΋éßqâéß ½•Ý„zÌó Ó߸@ ¶„îÇŸ ½Ÿx½ß«¢S¢Îˆ.''
23''ßÁƒ, ½ß¸Ã„Üó·„¢âéߢS ³·„ ½ß¸RúÌ„ ·ŸÒH ΕÒ
Õ®„êRéßÜóÓ• ©¢Ç‹YÒ|¢Ç›. ΟY ¿„éßÅßêj
§âéßÒéßê ·„¢¿„éß ·„HÓß«â ³·„ ÕßΉq ½•Ø„éߢǛ. ΋êÌ„ ú·Ž¢Îˆ·Ž ßÒÇ‹¢ ZÒ… ¿„êà‡Ò…. ¥Ì„Ç‹é §Üƒ
¿‚Åéß ½jß ‚ééß Îß é‹ ,qß ú½•Ýé„ zß ¯ôÜߢÜó ï½ßûˆ • »„Çm› ÒéßÏx‹ Üó ¥ÓŸsÇ‹é:ß '¿‚Åéß Yjß âÈ·½Ž •Øé„ éß Òß éßé;ß ÓŸà„⢠¿•Øé„ éß Òß éßé.ß
Õ®„êRéßÜóÓ• ©¢Ç›YÒ|¢Ç›. Òéߢ¿„éß ¿•Ì„ ΟYs §âéßÒéßéß ·„¢¿„éß ÕßΉqÌó ·„ÅßjÕßÇ›, ¯ôÜߢÜóY »„Ç›m
Ì„Ç‹Ò YÒ|¢Ç›. ¥Y ¥Ì„âéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 16§·„ ÒéßÏ‹x ÓŸÅßÕßǛ⠦ ½‚éßéß΋éßqâéßß ½•ÿÝ„{Ìó Ó߸@ Õ®„êRéß
Qéß΋Åß ¥Ì„âéß ÒéßYá«Üƒ ¦ÜóS¢¿„Ç‹éß. ¥Ì„Y·Ž ÜóÓ• RÇ›Sï½ßÅßéßj . °Ç‹éß ·ŸÜƒÜßéß (Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß)
Á¢Ì„éÒ…Üßß ÕßéÎß rˆ ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. °Ç‹éß ·ŸÜƒÜßéß (Óߢ¸ ÒÌ„€ ¦Ì„âéß Òéߢ¿„é߶„í Ì„Ç‹éßÓ߸êo Òéß뻄¢ÒÜœ ORNŸoÇ‹éß."
24''ßÁƒ, ·„ÜßØ‚éßéß·„a ¥Ã„p¢ §Î•. ÒéßÈêâsÌ„éß
ßÜßéß) ¥Ì„Y Qéß΋»‡ »„Ç‹éßNŸoØßéß."
17·ŸÒH ΋êÌ„ Ο|ß ¨ ¦Á ÁƒÃ‰ ¥Øßé¢ ß Îˆ. Ç‚ñâ Ε҅Njéß §R ÁÄéß»„éßÌŸØ„éßY ÓŸ ßE½‚ñâ Z¶„í
½ßø àˆ é„ Îß é‹ Ürß ß ÎŸ|ß YÃ„Ø n é„ ¢ß ÁÈC¢Îˆ. §Îˆ ¥¢Ì„¢ ¦ÁƒÂ½¢«ß ¿ŸÇ‹é.ß 25Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß ÃŸÁƒ, Z ú½ßÁ¸ ÜâéߢS
ÒĶ„í ©¢ÅßéߢΈ. ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß Î‹êÄ¢»‡ ZÒ… Ì„Ãé„ Òß éßÕÇß é‹ Ìß ŸÒ…. Õ®ê „ Á¢Ì„éÒß …Üß ÒéßÏx‹
Òéßâéßáé¸ xßÜß ÃŸÁƒxÜßâéß ½ßø ¯ˆ ŸHÓßé¸ Óoß ŸsÇ‹Y Õ®ê „ Réß ZÒ… YÒÓß«NŸoÒ…. ¯Î‹éßqÒÜœ ZÒ… ½ß¸Sf·„ W¢ÅƒÒ….
Qéß΋ YÒÓß«¢¿• Òéßâéßá¸éxßÜߢ΋Äéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò ZÒ… Òéߢ¿„éß¿•Ì„ Ì„Ç‹éßNŸoÒ…. ¥Üƒ °Ç‹éß ·ŸÜƒÜßéß
Ó•¢Î‹é߶„í QÜßÒ…Ì„éߢΈ. ¦Ø„éßⶄí âSfâ (Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß) »„Ç›S ¯öÌŸØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ZQ¯ŸÆ„¢
ӕÄéßf¶„í¢ÅƒÒ… - ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß Òéßâéß
¦Ì„w '½ß¸Ãˆà„éß΋r Ε҅Y ¦Ì„w" ¥Y ¥Ã„p¢. á¸éßxÜß ÃŸÁƒxÜßâéß ½ß¸Ãˆ¯ŸHÓ߸éßoÓŸsÇ‹YØ„éßéß, ̄ⶄí
ΟYØ•éßÜßéß 4:26-5:7 992
âSfâ ¯ÒY^·ñÓŸ ßÁƒxÜßâéß §Sf½•NŸoÇ‹YØ„éßéß ZÒ… à„·ÒoŽ ¢Ì„½‚éâ`ß ºNŸoYs ¦½ßܸ Õ é„ .ß ¯Ò|Ã„ê ¦Ø„éâß ß
Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„í¢ÅƒÒ…. ¿•ðÓß ½ß¸âéßHs ú½ß¸Ks¢¿„ܕÄéß.
26''¿‚Åßéßj ½‚éßéß΋éßq, ú½•Ý„zZ Ó•ÜßÜóÓ• ©¢¿„éßÒéßéß ¥Y 36¥¢Î‹éßÒÜßz, ¦ Ó߸ÒéßØ„êâ, Ε҅Njéß ÓŸ¶„í

§Ò|ÕßǛ⠦Á¶„í ¥Ã„pRéßΈ: ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‚ñâ ¦ Óßø ˆ ¥Øßéâß ÕßéÎß Yrˆ ú½ßN¸ ŸÎˆ¢¿ŸÇ‹é.ß ÃŸE»‡ ¥Ïˆ·„
Ε҅Ǖ Òéßâéßá¸éxßÜß ÃŸÁƒxÜßâéß ½ß¸Ãˆ¯ŸHÓ߸éßoÓŸsÇ‹âs »ûÄҢ, à„·ŽoY ÓŸ¶„í WÈC §¿ŸfÇ‹éß. ÒéßÄÜß ÓŸ
Rá¸Ø„éߢ ZÒ… Ì‚ÜßéßÓ߸é߶„íâs½ß¸téßÇ‹éß, Z ßÁx¢ Z¶„í Ó߸Üß@ΟÄéßÜßéß ÃŸÁ½ß¸…Äéßá¸éßÜßéß ÓŸ Ó߸Üß@ ¥Ç‹»„
§Ò| ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 27¥¢Î‹éßÒÜßz, ßÁƒ, ÓŸ Ó߸Üß@Y NŸ»‡Ã„é.ß Ó•âéß ÒéßIz ßEY ¥Ø„êxâéß. ½ß† ¸ Ä|¢
Ó߬|·„È¢¿„éßÒéßéß. ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Ø„éßÇ‹¢ ¦½ß«½•Ø„éßéßÒéßéß. Ó߸È ·„¢^Åß ¯¶„íaÒ à„·Žo ¯¶„íaÒ »ò½ß¸t̄⢠ӟ¶„í
Ø‚éß`âΕÎó ¥Î• ÁÈC¢¿„éßÒéßéß. ¿‚Ç‹éß Rá¸Ø„êÜßéß Ò¿ŸfØßé.ß 37§½ßt¸ éßÇé‹ ,ß Ó‚Õéß ·„΂sÁÄéß ¥âéß Ó•âéß
¿•Ø„éßÇ‹¢ ¦½ß«½•Ø„éßéßÒéßéß. \΋½ŸÃˆ½ß¸Åßz ΋؄éß»„HC ½ß¸Ã„Üó·„ Òéߢ΋éßâs ßEY ·•ÃˆoÓ߸éßoÓŸsâéß, »ûÄR
©¢Ç‹éßÒéßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… ú·„Òéߢ»‡ RÁØ„êYs Ó߸éßoÓŸsâéß. ¦Ø„éßâ ¿•ðÓß ú½ß¸WΈ Ó߸È ¥ØßéßâΕ.
¯ô¢Î‹»„ÜßÒ…."" ¦Ø„éßâ ¯½ß¸téßÇ‹ê ÓŸxØ„éߢ»‡Ó• ©¢ÅƒÇ‹éß.
28Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ÃŸE·Ž ¦ ½®ß¸éßÅßâÜßZs ÁÈCâR. »„È|á¸éßkÜâéß ¦Ø„éß⠥˻„ úÎò¶„íaÌŸÇ‹éß.
29-30·„Üß ÒSfâ ½ßÓ ¸ ‚s¢Ç‹éß Ó‚ÜÜß ß Ì„ÃŸ|Ì„, ÕßÕéß Üß óâéß
ÜóY Ì„â ¥¢Ì„£½ß¸…Ä¢ ï½ßñÕ®ƒ»‡â Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß »óÇ‹QéßΈ ú½ŸÌ„

5
âÇ‹éß¿„éß¿„éߢNj»‡ ßE ÕßÕßéßÜóâéß½‚ñ½ß¸… ¿„êÓß«, ''¨ ßÁ‚ñâ Õ‚ÜÓ~œ €¸ß Äéß Ì„â ½‚Øéß xß ÒéߢΈ ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜß ¶ß í„
»ò½ß¸t ⻄ßYs, ¨ »ò½ß¸t ¥¢Ì„£½ß¸…ßYs ÓŸ à„·ŽoÒÜz ³·„ »ò½ß¸t R¢Î‹éß §¿ŸfÇ‹éß. ½ŸÃˆÌó ·„HÓß« ßE
YÈw¢¿Ÿâéß. Ó•Ó‚¢Ì„ »ò½ß¸t½ŸÇ‹Óó Ì‚Ü߽߸ŃY·Ž ¨ úΟ·äŸÒéß΋x¢ ðÓßRÓ߸êo ©ÓŸsÇ‹éß. 2Õ‚Üœ~Ó߸€Ã„éß úΟ·äŸ
¥¢Ì„£ ½ß¸…ßYs YÈw¢¿Ÿâéß"" ¥Y Ì„â ÒéßâÓ߸é߀Üó Òéß΋x¢ ÌŸ»„éßÌ„éߢNj»‡ Õߢ»‡Ã„éß, ½‚¢Ç› ¯ŸúÌ„Üßéß XÓ߸éß
¿‚½ß¸té·òÓŸsÇ‹éß. ¶„íÄÒéßwY ¥Ì„Ç‹éß ðÓßÒ¶„íHs ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Ì„â
31¥Ì„Y ÒêÅßÜéß ß §¢·Ÿ ¥Ì„Y ÓóÅŽÜóÓ• ©¢Ç‹»‡, Ì„¢úÇ› ¥Øßéßâ Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¦ ¯ŸúÌ„Hs Ø‚éßÄêá¸
¦·Ÿà„ÒéßéßâéߢS ³·„ Ó߸|Ä¢ RY½ß«¢S¢Îˆ. ''Ó‚Õßéß·„΂s Ü•Òéßéß ¦ÜßØ„éߢ âéߢS XÓ߸é߶„íÒ¿ŸfÇ‹éß. Õ‚Üœ~Ó߸€Ã„éß
ÁÄéß ÃŸÁƒ, ¨ ÒêÅßÜßéß Z·óÓ߸½•éß: Z Ò΋qâéߢS Z Ì„â NŸÒéߢ̄éßÜßéß, Ì„â Õ®ƒÃ„xÜßéß, ©½ß¸½ß¸Ì„éßsÜßéß ¦
¥Ïˆ·ŸÃ„¢ XÓß½« •Øé„ Õß Çß ¢› Έ. 32ú½ßÁ¸ ÜßâéߢǛ ZÒ… Ì„ÃRˆ éß ¯ŸúÌ„Üóz úΟ·äŸÒéß΋x¢ ¯Ÿâ¢ ¿•Ø„êÜßY ·óßNjéß.
3·„âéß·„ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¦ÜßØ„éߢ âéߢS Ì‚Sfâ ¦
½•Øé„ Õß Çß Ì ‹ ŸÒ…. Õ®ê „ Á¢Ì„éÒß …ÜßÌó ZÒ… YÒÓߢ« ¿„ÒÜßÓ«ß
ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. ¯Î‹éÒqß Üœ ZÒ… ½ßS ¸ f·„ ½•éNß ŸoÒ…. ZÒ… »„éË
ß ¯ŸÆ„¢ ¯ŸúÌ„ßHs ½ŸÃ„éß XÓ߸é߶„í Ò¿ŸfÄéß. ßE ÒéßÈ؄éßéß
ӕÄéßf¶„íÓ•Üó»‡ °Ç‹éß ·ŸÜƒÜßéß (Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß) »„Ç›S ¥Ì„Y NŸÒéߢ̄éßÜßéß, ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÜßéß, ¥Ì„Y ©½ß¸
¯öÌŸØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Òéßâéßá¸éxÜß ÃŸÁƒxÜßâéß Ó߸Ãó|âs ½ß¸Ì„éßsÜßéß ¦ ¯ŸúÌ„Üóz ¯Ÿâ¢ ¿•à‡Ã„éß. 4úÌŸ»„éß¿„ê
Ì„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß ½ß¸Ãˆ¯ŸHNŸoÇ‹YØ„éßéß, ̄ⶄí âSfâ ½ŸÃ„éß Õߢ»‡Ã„¢ ½‚¢Ç›, ·„¢¿„éß, §âéßÒéßéß, ·„úÄ ßØßéß
½ŸY·Ž ßÁƒxÜßéß §NŸoÇY‹ Ø„ééß ß ZÒ… Ì‚Üéß Óß é¸ß ¶ß í„ ¢ÅƒÒ…."" ½‚éßéß΋ܜñâ ½ŸÅŽÌó Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßÕßÇ›â Ì„Òéß Î•Ò…
33¦ Rá¸Ø„êÜßéß ½‚¢ÅßÓ• ÁÈ»‡Øßéß. Ó‚Õß鷄΂s Ý„zâéß ·•Ãˆo¢¿ŸÃ„éß.
5¥½ßt
ÁÄéâß éß ú½ßÁ¸ Üßéß Ì„Òéß ÒéßÏx‹ âéߢǛ Ì„ÃRˆ éß½•à‡Ã„é.ß ¥Ì„Çé‹ ß ¸ éßÇé‹ ß ©âsÅßé¢jß Ç›, ³·„ Òx·Žo ¿•W ú½•Ýé„ zß ·„âÕßÇ›
¯Î‹éßqÒÜœ ½ß¸Sf·„ ½•éßØ„éß NŸ»‡Ç‹éß. ¦·Ÿà„ Òéߢ¿„éß¿•Ì„ »óÇ‹Qéß΋ ú½ŸØ„éßNŸ»‡Øßéß. ßÁ»„ëºÒéßéßÜó Ή½ß¸¢
¥Ì„Y Εº¢ Ì„ÇÓ› ¢«ß Έ. ú»„Îq‹ ¨·„ÜÒß Üœ ¥Ì„Y ½‚¢úÇ‹éß ú½ß¸·„a»‡ »óÇ‹Qéß΋ ¦ ¿‚Øßéßx ú½ŸÓß«¢Îˆß. ¦ ¿‚Øßéßx
·„Üßéß ¯ôÇ‹éß»‡c ï½ßÈ»‡Øßéß. ½ß¸¶ä„íßÜß »óÝ„zÒÜœ ¥Ì„Y »óÝ„éßz ú½ŸÓ߸éßo¢Ç‹»‡, ßE ¿„êà‡Ç‹éß.
¯ôÇ‹éß»‡c ï½ßÈ»‡Øßéß. 34¦ Ø•éßÇ•Ý„z ·ŸÜߢ ½ß¸†Ãˆo ·Ÿ»‡Ó•, 6ßÁ‚ ñ â Õ‚ ß Ü œ ~ Ó ß ¸ € Ä é ß Õ® „ Ø „ é ß ú Õ® ƒ ¢Ì„ é ß Ç ‹ Ø „ ê xÇ‹ é ß ,

Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¥âéß Ó•âéß ¦·Ÿà„¢½‚ñ½ß¸… ·„Ó‚sWo Õ®„Ø„éߢÒÜßz ¥Ì„Y Òéßé߹ߢ ¯ŸH¯öØßéߢΈß. ½‚ê·ŸÝ„éßz
¿„êà‡âéß. ÒéßIz ÓŸ¶„í ÒêâÒÕßéΈq Üß[×¢S¢Îˆ. ÒËé߶„íÌ„ê ³·„ΟYÌó ³·„ÅŽ ·òÅßéßj·òâNŸ»‡Øßéß.
¥½ßt¸ éßÇé‹ ß ÒéßÈêâsÌ„éÇß ‚ñâ Ε҅Ys Ó•âéß ·•Ã¢oˆ ¿Ÿâéß. ¥Ì„Y ·ŸÝ„éßz ¿ŸÜƒ ÕßÜßV⢻‡ ©¢Ç‹ßÅߢÒÜßz, ¥Ì„Ç‹éß
¯Üßz·ŸÜßÒéßéß YÒÓß«¢¿• ¦Ø„éßââéß »ûÄR¢S, §Üƒ YÜßÕßÇ‹Ü•·„ ¯öØ„êÇ‹éß. 7¥½ß¸téßÇ‹éß §¢ú΋ÁƒÜ߶„íHs,
ú½ß¸à„¢Óß«¢¿Ÿâéß: ·„GqØ„éßéßHs, Ì„â Ó߸Òéß·ä„Òéßéßⶄí XÓ߸é߶„íßÒÜßÓß«¢Îˆ»‡
¦Ø„éß⠽߸ȯŸÜßâ à‡à„|Ì„½‚éß`âΈ, ̄ǞßÜ߶„í ·óßNjé.ß ¦ R½•·Ò„ ¢Ì„éÜß Ì ß ó, ''»óÇ‹QéßΈ ¨ ú½ŸÌ„âéß
¦Ø„éßâ ßÁx¢ ·òâNŸ»„éßÌ„éߢΈ. ¿„Έ½• ° Òx·Žo^·ñÓŸ Ó•âéß ÕߺéßÒéßW §NŸoâéß, ¥Ì„âéß
35 Õ®„êRéßQéß΋ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦Ø„éß⠯΋éßÅß Üœ·„a ΟY ¥Ã„p¢ ¶„îÇŸ Ì‚Ü߯ŸH. ªÎŸÃ„¢»„éß ÒúNŸoÜßéß
Ü•Y½ŸÃˆ·Ž Ó߸ÒêâÒéßéß. Ε҅Njéß ½ß¸Ã„Üó·„Òéߢ΋H ¥Ì„Y·Ž Õߺ귄ÈNŸoâéß. ¥Ì„Y ½‚éßÇ‹Üó ³·„ Õߢ»‡Ã„éß
ïÓßñÓŸxÜ߶„í, Õ®„êRéßQéßΈ Òéßâéßá¸éxßܶ„íß Ì„â¶„í »òÜßéÓß é¸ß ß ½•NŸoâéß. ¥Ì„YY ßÁx¢Üó ÒéßêÇ‹Ò ©âsÌ„
§á¸jÒéßéß ÒSfâÅßéßz ¿•NŸoÇ‹éß. ¯Ò|Ã„ê ¦Ø„éß⠽߸ȯŸÜ߶„íY»‡ ¿•NŸoâéß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
993 ΟYØ•éßÜßéß 5:8-26
8¥¢Î‹éßÒÜßz R½•·„Ң̄éßÜߢ΋Äéß ÜóY·Ž Ò¿ŸfÄéß. ÕߺéßÒéßÌé„ Hß s Òéß^ÃÒÈ^·ñÓŸ §Ò|Ò¿„éfß . ·ŸY Z ·óÓߢ¸
·ŸY ½ŸÃ„éß ¦ ú½ŸÌ„âéß ¿„ÎÒ‹ Ü•·¯„ öØ„êÄé.ß ÎŸY ¥ÃŸpYs Ó•âéß »óÇ‹QéßΈ ú½ŸÌ„âéß ¿„΋éßÒ»„Üßâéß. ÒéßÈ؄éßéß ÎŸY
¶„îÇŸ ¿‚½ß¸tÜ•·„¯öØ„êÄéß. 9Õ‚Üœ~Ó߸€Ã„éß, ¥Ì„Y ¥Ïˆ·Ÿ ¥Ã„p½•éßRéßÅó Z¶„í RÒÈ¢¿„»„Üßâéß"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
18''ßÁƒ, ÓßÃ
ÄéßÜßéß ·„ÜßÒĽ߸ǟmÄéß. ¥Ì„Y·Ž S¢Ì„, Õ®„Ø„éߢ ¶„îÇŸ ¸ ó|âsÌ„éÇß ‚ñâ Ε҅Njéß Z Ì„¢úÇ› Ó‚Õéß ·„
¯¶„íaÒØ„êxØßéß. ¦ Õ®„Ø„éߢÌó ¥Ì„Y Òéßé߹ߢ Ì‚Üßz ΂sÁÄéâß éß Òéß@ à„·ÒoŽ éߢ̄½‚éâ`ß ÃŸE»‡ ¿•à‡Ç‹é.ß Î•Ò…Ç‹éß
ÕóØßéߢΈ. 10R¢Î‹éß ÁÄéß»„éßÌ„éßâs ¦ ú½ß¸Î•à‡Y·Ž ßE ¥Ì„Ys ¥W Òéßéß¹ßéßxÇ‹éß»‡ ¿•à‡Ç‹éß. 19ï½ß¶„ía Εà‡Ü߶„í
Ø‚éßéß·„a Ì„Hz ÒSf¢Îˆ. ¦½‚éß ÃŸE, ¥Ì„Y ¥Ïˆ·ŸÃ„éßÜß ¿‚¢Îˆâ ú½ß¸ÁÜßéß, ½ß¸Üßéß Õ®ƒá¸Üßéß ÒêŃzÇ• ú½ß¸ÁÜßéß
ÒêÅßÜßéß RâsΈß. ''ßÁƒ, ZÒ… SÄ·ŸÜߢ ÒÈp܃zH. Ó‚Õß鷄΂sÁÄéßâéß ¿„êS Õ®„Ø„é߽߸Njéß¿„éߢǛÈ. ¯¢Î‹é
°Qéß Õ®„Ø„é߽߸Nj¶„í. Õ®„Ø„éߢÌó Z Òéßé߹ߢ ·„ÜßÌ„ ¿‚¢Î‹ ·„¢_Åß Ó߸Ãó|âsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß ¥Ì„Ys ¥W Òéßéß¹ßéßx
YÒ|¶„í. 11Z ßÁx¢Üó ³·„ Òéßâéßá¸éßxÇ‹éßÓŸsÇ‹éß. Ç‚ñâ ßE»‡ ¿•Óß«â ·ŸÃ„Ë¢ÒÜßz. Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ³·„
½ß¸RúÌ„ Ε݄҅* zß ¦Ì„w ¥Ì„YÜó ©¢Îˆ. Z Ì„¢úÇ› Òx·ŽYo ¿„¢½ßθ Ü‹ S ß âÅßØz éß Ìß •, ¥Ì„YY ¿„¢ð½ß½ŸÇ‹é.ß ³·„
½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿• ÃóEÜóz ¥Ì„âéß Ã„ºÓ߸x Rá¸Ø„êÜßéß Òx·ŽoY OR¢½ß¸ Ì„Üß¿„é߶„í¢_Åß, ¥Ì„ËŽn OR¢¿•Üƒ ¿•ðÓß
Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß ó»„Üâß Y YÄê½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß ¿ŸÜƒ ¿„éÃß é„ »ß ‡c, R½•·„ ½ŸÇ‹é.ß Òéßâéßáé¸ xß Hs Òéßé¹ß éß xß Üßé»ß ‡ ¿•Øé„ Îß Ü‹ éß ¿
ß é„ ß ¶„í¢_Å,ß
Ң̄¢»‡ ©âsÅßé»zß ‡ ¶„îÇŸ ¥Ì„âéß ·„Y½ß¢« ¿ŸÇ‹é.ß §Åßéß ¦ Òéßâéßá¸éßxHs Òéßéß¹ßéßxÜßéß»‡ ¿•ðÓß½ŸÇ‹éß. VâéßÜßéß»‡
ҢŎ Rá¸Ø„êÜóz ¥Ì„âéß Î•ÒÌ„ÜßҢŎ½ŸÇ‹éß. Z ¿•Ø„éß΋Üß¿„é߶„í¢_Åß, VâéßÜßéß»‡ ¿•ðÓß½ŸÇ‹éß.
20·ŸY Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß »„È|á«k ¥ØßéßÓŸÇ‹éß, ½‚éßéߢǛ
Ì„¢úÇ› Ó‚Õß鷄΂sÁÄéß ¨ Òx·ŽoY R½•·„Ң̄éßÜߢ΋È·•
¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ YØ„éßRéߢ¿ŸÇ‹éß. ¥Ì„âéß §¢ú΋ ÁƒÜ߶„í ½ŸÇ‹Øê „ xÇ‹é.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ¥Ì„Y âéߢǛ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ XÓßé¸ ß
Üߢ΋È·Ž, ·„GqØ„éßéßÜߢ΋È·Ž ¦Ïˆ½ß¸Ì„x¢ ÒU¢¿ŸÇ‹éß. ·òâÕßÇ›¢Îˆ. ¥Ì„Y ßÁ Óß«¢@Ó߸⢠ÌòÜßC¢¿„
12Ó•âéß ÒêÅß܃NjéÌ ß é„ âß s Òx·Žo ð½ßÃé„ ß ÎŸYØ•éÜß éß .ß ÃŸE ÕßÇ›¢Îˆ. ¥Ì„Y ú½ß¸Õ®ƒÒ¢ ÌòÜßC¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ. 21¥Ì„Y
¥Ì„Y·Ž Õ‚ÜœoMŸÁÄéß ¥Y ÓŸÒéß·„Äˢ ¿•à‡Ç‹éß. ÕßéßΈr Á¢Ì„éßÒ…Üß ÕßéßΈrÒÜœ ÒêȢΈß. ¥Ì„âéß ¥Ç‹R
Õ‚ÜœoMŸÁÄéß ¿ŸÜƒ ÕßéßΈrÒéߢ̄éßÇ‹éß. ¥Ì„Y·Ž ¿ŸÜƒ »‡Ç›Î‹ÜßÌó YÒÓß«¢¿„NŸ»‡Ç‹éß . ¯Î‹éßqÒÜœ ½ß¸Sf·„
Rá¸Øê „ Üßéß Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ¥Ì„âéß ·„ÜØ ß ‚ééß ·ß a„ ¥ÃŸpÜéß ß ¿‚½t¸ß ½•éßNŸÇ‹éß. Òéߢ¿„éßÒÜßz Ì„Ç›NŸÇ‹éß. ¥Ì„âéß ¯ŸÆ„¢ ӕÄéßf
»„ÜßÇ‹éß. ĺÓ߸x Rá¸Ø„êÜßéß RÒÈ¢¿„»„ÜßÇ‹éß. ·„ƈ⽂éß`â ·òÓ• ÒÄ¶í„ ¨ Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ÁÈ»‡Øßé.ß Ì„ÃŸ|Ì„ Óßø ó|
ú½ßภs„ Üß¶í„ ú½ßÌ ¸ é„ xß Ì„Ão ¢„ ¿‚½t¸ß »„ÜÇß é‹ .ß ÎŸYØ•éÜß éß âß éß ½ßH« âsÌ„éßÇ‚ñâ Ε҅Njéß Òéßâéßá¸éßxÜß ÃŸÁƒxHs ¯ŸH¢¿„éß
½ß«¢¿„éß. »óÇ‹QéßΈ ú½ŸÌ„¶„í»„Üß ¥Ã„p½•éßRéßÅó ¥Ì„âéß ½ŸÇ‹Y, ̄ⶄí âSfâ ½ŸY·Ž ßÁƒxÜßéß ¥½ß¸tC¢¿„
¿‚½ß¸t»„ÜßÇ‹éß"" ¥Y ¦½‚éß ¿‚½ß«t¢Îˆ. »„ÜßÇ‹Y Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òÓŸsÇ‹éß.
13¥¢Î‹éßÒÜßz ΟYØ•éßÜßéßâéß ÃŸE Ò΋q¶„í XÓ߸é߶„í 22''Ó‚Õßéß·„΂sÁÄéß ¶„íÒêÄéßÇ‹½‚ñâ Õ‚Üœ~Ó߸€Ã„ê! ¨

Ò¿ŸfÄé.ß ÎŸYØ•éÜß éß Ìß ó ßE, ''Z ð½ßÃ_ ÓŸ ΟYØ•éÜß éß ,ß Rá¸Øê „ Üßéß Z¶„í §¢Ì„¶í„ Òéßéâß éßð½ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ,ß 23¥ØßéßÓŸ
ßÁ‚ñâ Òê Ì„¢úÇ› Ø„éßêΟâéߢǛ ÕߢΉ»‡ XÓ߸éß·òY Yâéßs ZÒ… Ì„Cc¢¿„éß·òâܕ΋éß. ¥¢Î‹é߶„í Õß΋éßÜßéß»‡
ÒSf⽟Nj҅ Z½•ÓŸ? 14ZÜó ΕÒÌ„Üß ¦Ì„w ©âs΋Y ZÒ… ½ß¸Ã„Üó·„Òéߢ΋éßâs ú½ß¸Õ®„éßÒ…¶„í RÃóÏ‹¢»‡
Ó•âéß RÓŸsâéß. ZÒ… ¿„éßÄéß^·ñ⽟NjÒZ, ¿ŸÜƒ R½•·„ ÈSf¢¿„é߶„íÓŸsÒ…. Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢ âéߢǛ
Ң̄éßÇ‹ÒZ, ĺNŸxÜßâéß ZÒ… ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·ó »„ÜßÒZ ZÒ… úÌŸ»• ¯ŸúÌ„Üéß ß Z ·óÓߢ¸ ¦ÁƒÂ½¢«ß S Ì‚½t«ß ¢¿ŸÒ….
RÓŸsâéß. 15R½•·Ò„ ¢Ì„éGß s §¢ú΋ÁƒÜß¶í„ Gs »óÇ‹QéßΈ ̄ß|Ì„ ZÒ…, Z Õ®ƒÃ„xÜßéß, Z ©½ß¸½ß¸Ì„éßsÜßéß, ßÁó
ú½ŸÌ„ ¿„΋ÒŃY·Ž ÓŸ Ò΋q¶„í XÓ߸é߶„íÒ¿ŸfÄéß. ·ŸY Îóx»„éßÜßéß ¦ ¯ŸúÌ„ÜßâéߢǛ úΟ·äŸÒéß΋x¢ ¯Ÿâ¢
½ŸÃ„éß ÓŸ¶„í »óÇ‹QéßΈ ú½ŸÌ„¶„í»„Üß ¥ÃŸpYs Ì‚Üßé߽߸ ¿•à‡Ã„é.ß ZÒ… ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„é,ß ·„¢¿„é,ß §âéßÒéßé,ß ÃŸØßé,ß
Ü•·¯„ öØ„êÄé.ß 16Ó•âéß Yâéßs »„éÃß ¢ˆ S RÓŸsâéß. ÒéßÃw„ ·„úÄÜßÌó ¿•Ø„éßÕßÇ›â Ε݄҅zâéß ·•Ãˆo¢¿ŸÒ…. ¥R YÁ
ÒéßéßÜß ¥Ã„p¢ °ßRéßÅó ZÒ… ¿‚½ß¸t»„ÜßÒY RÓŸsâéß. ½‚éß`â Ε݄҅éßz ·ŸÒ…. ¥R ¿„êÇ‹Ü•Ò…, RâÜ•Ò…, Ü•·„
·„ƈ⽂éß`â ú½ß¸à„sÜ߶„í Ó߸Òêϟ⢠¿‚½ß¸t»„ÜßÒY ¶„îÇŸ °Qéß ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óÜ•Ò…. ·ŸY Z ORÌ„¢ Qéß΋âéß,
RÓŸsâéß. »óÇ‹QéßΈ ú½ŸÌ„âéß ¿„ΈR, ΟY ¥ÃŸpYs ZÒ… ¿•ðÓß½ŸÅŽ Qéß΋âéß, ¥Ïˆ·ŸÃ„¢»„Üß Î•Ò…ËŽn ZÒ…
ZÒ… RÒÈ¢¿„»„HCÌ•, Z¶„í ªÎŸÃ„¢»„éß»„Üß ÕßÅßjÜßéß »ûÄR¢¿„ܕ΋éß. 24¦ ·ŸÃ„Ë¢ ÒÜßz, Ε҅Njéß »óÇ‹Qéß΋
ϋÈ¢½ß¸Á•NŸoâéß. Z ½‚éßÇ‹¶„í Õߢ»‡Ã„éß »òÜßéßÓ߸éß ½•NŸoâéß. ú½ŸðÓß ºNŸoYs ½ß¸¢½ß«¢¿ŸÇ‹éß. 25¨ ú·Ž¢Îˆ ÒêÅßÜ•
̄ß|Ì„ ßÁx¢Üó ZÒ… ÒéßêÇ‹Ò ©âsÌ„ ½ß¸Ãˆ¯ŸÜß »óÇ‹Qéß΋ ú½ŸØ„éßÕßÇ›âR:
¶„íÇ‹Ò… ·Ÿ»„ÜßÒ…"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
17̄ß|Ì„ ΟYØ•éßÜßéß ÃŸEÌó, ''Õ‚Üœ~Ó߸€Ã„éß ÃŸÁƒ, ½‚éßÓ• ½‚éßÓ• ^Åß_·ÜŒ ª½®ß¸Ã‰€ÓŒ.
26
Z ·Ÿâéß·„Üßéß ZÒ΋qÓ• ©¢¿„éß·òâéßÒéßéß. Ü•·„¯öÌ• ¦ ''¨ ÒêÅßÜ¶ß í„ ¥Ã„¢p §Îˆ: ½‚éÓß •: ¥â»‡ Ε҅Njéß
Z ú½ß¸Õ®„éßÌ„| Rá¸Ø„éßÒéßéßÜó Üœ·„a¿„êÓß« ΟYs
½ß¸RúÌ„ Ε݄҅éßz ½ß¸RúÌ„ Ε҅Y ¦Ì„w ¥Y ¥Ã„p¢. ÒéßéßC¢¿ŸÇ‹éß.
ΟYØ•éßÜßéß 5:27-6:16 994
27 Å
_ ·ß Ü„ Œ : ¥â»‡ Ε҅Njéß Yâéßs úÌŸÓßé¸ Üß ó Ì„ê¿„»‡ ¨ ¿„ŃjYs ú½ß¸W Òx·Žo ¯ŸÅŽ¢¿ŸÜßY Õ®ƒRÓ߸éßoÓŸsÒéßéß.
âéßÒ…| Ì„¶„íaÒ»‡ ·„âÕßÇŸmÒ…. ¦ ¿„Åßj¢ §Îˆ: ¯Ò^ÃñÓŸ, ßE½‚ñâ Yâéßs Ì„½ß¸t,
28 ª½®ß¸Ã‰€ÓŒ: ¥â»‡ Z ßÁx¢ Z Ò΋qâéߢǛ XÓß« Ò¿•f Òéßéïß ½®ñß t ÃóEÜßΟ·Ÿ, ° Ε҅Ys»‡Y, Òx·ŽYo »‡Y
½•Ø„éßÕßÇ› ÒêΉ؄éßéßÜ߶„î ¯ŸÃ„Ó߬¶„íÜ߶„î RÕ®„ ú¯ŸÃˆp¢SâÅßzØßéßÌ•, ¦ Òx·Žo Óß«¢@Üß »„éߺÜó·Ž úÌóÓß«
P¢½ß¸ÕÇ›¢Îˆ."" ½•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. 8ßÁƒ! ¦ ¿„Åßj¢ ú½ŸÓß«â ·ŸCÌ„¢
Qéß΋ Ó߸¢Ì„·„¢ ï½ßÅŽj ¨ RÏ‹¢»‡ ¿„Åßj¢ ÒêÄfßYΈ,
29
̄ß|Ì„ Õ‚ÜÓ~œ €¸ß Äéß ªÎŸÃ„¢»„éß ÕßÅÜjß éß ß ÎŸYØ•éÜß éß Ã„Îé‹ qß ¿•Øé„ Ãß ŸYΈ ¥Y ú½ß·¸ Å „ ¢Ž ¿ŸH. ¯¢Î‹é·ß ¢„ Å _ ß ÒêΉ
ϋÈ¢¿•Üƒ ¦Á §¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Y ½‚éßÇ‹¶„í Õߢ»‡Ã„éß Ø„éßéßÜß ÒéßÈ؄éßéß ¯ŸÃ„Ó߬¶„íÜß ¿„ŃjÜßéß ÒêÄfßYR
»òÜßéßÓ߸éß Ï‹Ãˆ¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß. ¥Ì„âéß ÃŸÁx¢Üó ÒéßêÇ‹Ò Ü•·„ Ä΋éßq ¿•Ø„éßßYR"" ¥Y ¿‚¯ŸtÄéß. 9¥¢Î‹éßÒÜßz
»ò½ß¸t ¯ŸÜ߶„íÇ‹Y ú½ß¸·„ÅŽ¢½ß¸Á•à‡Ç‹éß. 30¦ ßúÌ• ÕßÕßéß Î‹ÃŸx½•áé¸ ß ¿„ŃjYs ¿•Ó«ß ·ŸCÌ„¢ï½ßñ Óߢ¸ Ì„·¢„ ï½ßŃjÇé‹ .ß
Üóâéß ÃŸÁ‚ñâ Õ‚ÜÓ~œ €¸ß Äéß ºÌ„éÇß Ø ‹ ê „ xÇ‹é.ß 31΋ßx½•á¸éß 10ΟYØ•éßÜßé ú½ß¸WÃóF ÒéßêÇ‹éß NŸÃ„éßz ½‚귄ÈHz

¥Ó• ð½ßÃé„ »ß Ü„ ß ÒêΉØé„ éß Çß é‹ ß ú·òÌ„»o ‡ ßE ¥Ø„êxÇ‹é.ß Î•Ò…ËŽn Ó߸éßoWÓ߸êo ú¯ŸÃˆpÓ߸êo ©¢Ç•½ŸÇ‹éß. ¨ ú·òÌ„o
΋ßx½•á¸éß Ó߸éßÒêÄéß ¥Ã„½‚ñ ^âNjéß Ø•éߢNjz½ŸÇ‹éß. ¿„Åßj¢ »„éßÈ¢S ΟYØ•éßÜßéß RY, Ì„â §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz,
Ì„â §¢ÅŽQéß΋ ©âs »„ΈÜó Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½‚ñ½ß¸…»‡
Óß«¢@Üß ÕóâéßÜó ΟYØ•éßÜßéß Ì‚Ã„SÒ…âs ·ŽÅŽ·• Ò΋q ¯½ß¸téßÇ‹ê ¿•ðÓß RÏ‹¢»‡,

6 Ì„â ßÁx¢ ¥¢Ì„ÅZŽ ½ßø ¯ˆ ŸH¢¿•¢Î‹é¶ß í„ âêÅß ½‚귄ÈHz Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆp¢¿ŸÇ‹éß.


11¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ Òéßâéßá¸éxßÜßéß ³·„ Õßë¢Î‹¢»‡ ½‚Jz
§Ã„½‚ñÒéߢΈ ßÁƒxψ·ŸÃ„éÜß âß éß ¯¢½ß·« „ ¿•Øê „ ÜßY
΋ßx½•á¸éß Ì„Üߢ¿ŸÇ‹éß. ¥Îˆ ÒéߢS ¦Üó¿„â ¥âéß ÎŸYØ•éÜß éß Î•Ò…ËŽn ú¯ŸÃˆÓp ê ¸ß o ¦Ø„éâß Óß@ ¸ Ø„é¢ß ·óÄéß
·òÓŸsÇ‹éß. 2ÒéßÈ؄éßéß ¦ âêÅß §Ã„½‚ñÒéߢΈ ßÁƒxψ Ì„éßâsÅßéßz ½ŸÃ„éß ·„âéß»òÓŸsÄéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ½ŸÃ„éß
·ŸÃ„éßÜß Qéß΋ ¦Ïˆ½ß¸Ì„x¢ »„Üß½ŸÃ„éß»‡ Òéßéß»„éßcÈY ¯¢½ß«·„ Õßë¢Î‹¢»‡ ßE Ò΋q¶„í ½‚Jz, ßE ¿•Óß«â ¿„Åßj¢
¿•NŸÇ‹é.ß ¦ Òéßé»ß é„ Ãcß é„ ß ú½ßϸ ŸâéßÜÜß ó ΟYØ•éÜß éß ß ³·„Çé‹ .ß »„éÃß ¢ˆ S ½ŸÃ„ÌY„ Ìó ÒêŃzǟÄé.ß 12½ŸÃ„é,ß '' ΋ßx½•áé¸ ß
¯Ò|Äê Ì„ââéß ½‚êÓßC¸ ¢¿„ ¶„îÇ‹ÎY‹ ¦ Òéßé»ß é„ Ãcß ïˆ ½ßñâ, ßÁƒ, QéßÃò·„ ¿„Åßj¢ ÁƒÃ‰ ¿•à‡Ã„éß. ΟY ú½ß¸·ŸÃ„¢
ÒéßÈ ¦ âêÅß §Ã„½‚ñÒéߢΈ ï½ßñâ ΟYØ•éHß s ¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ Ò¿•f Òéßéï½®ßñt ÃóEÜóz ¯Ò^ÃñÓŸ RéßÒéßwHs ·Ÿ·„
¯¢½ß«·„ ¿•à‡Ç‹éß. ¥¢Î‹éßÒÜßz Ì„â ßÁx¢Üó °Qéß ÌŸâéß §Ì„Ä Ε҅ˎn »‡Y Òx·ŽoY »‡Y ú¯ŸÃˆp¢SâÅßzØßéßÌ•,
âá¸j½ß¸Ç•Îˆ ©¢Ç‹Î‹éß. 3ßE ΟYØ•éßÜßéßâéß ½‚éß¿„éf ¥Ì„âéß Óß«¢@Üß »„éߺÜó·Ž úÌóÓß« ½•Ø„éßÕÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¦
·òÓŸsÇ‹é.ß Ì„â ÒéߢS ú½ßÒ¸ Äâo ÒÜßâz éß, Ì„â NŸÒéßÃxp„ ¢ ¿„Åßj¢ Qéß΋ ZÒ…ß Ó߸¢Ì„·„¢ ¿•à‡Ò…. ¥Ò…âéß »„Ο"" ¥Y
ÒÜßâz éß ÎŸYØ•éÜß éß ¶ß í„ ÃŸE ¥Üƒ ¿•Øé„ »ß H„ »‡Ç‹é.ß ÃŸE ÁƒÂ½ß¸·„¢ ¿•à‡Ã„éß.
ΟYØ•éßÜßé Òà„éßÇ‹Ø„êxÇ‹éß. ßÁxÒéߢ̄Ŏ·• ΟYØ•éß ''¥Ò…âéß, Ó•âéß ¦ ¿„Åßj¢ Qéß΋ Ó߸¢Ì„·„¢ ¿•Óß«
Üßéßâéß ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íY»‡ ¿‚Ø„êxÜßY ̄ܢ߿ŸÇ‹éß. 4·ŸY ÒêΉ؄éßéßÜß, ¯ŸÃ„Ó߬¶„íÜß ¿„ŃjÜßéß Ã„Î‹éßq ¿•Ø„éßßYR
¨ Rá¸Ø„êYs R⻇ӕ §Ì„Ä ú½ß¸ÏŸâéßÜßéß, ßÁƒxψ Ü•·„ ÒêÄfßYR"" ¥Y ú½ß¸·„ÅŽ¢¿ŸâY ßE Õß΋éßÜßéß
·ŸÃ„éßÜßéß ¥Ó߸êØ„éß ¿‚¢ÎŸÃ„éß. ΟYØ•éßÜßéßÜó Ì„½ß¸té߽߸ ¿‚¯ŸtÇ‹éß. 13¥½ß¸téßÇ‹éß ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ÃŸEÌó,
Å
_ ¢jß Î‹é¶ß í„ ½ŸÃ„éß ·ŸÃ„ËŸÜßéß ½‚η‹ N„ Ÿ»‡Ã„é.ß ·„âéß·„ ßÁx¢ ''Ø„éßêΟ âéߢS XÓ߸éß·òY ßÕßÇ›â ÕߢΉÜßÜó ΟY
»„éßÈ¢S ΟYØ•éßÜßéß ¿•ðÓß ½ß¸âéßHs ½ŸÃ„éß »„ÒéßY¢¿„ Ø•éÜß éß ß ¥âÕßÇ• ¦ Òx·Žo Qéß ÒêÅßÜ½ß Å ¸ß zß úà„Îr‹ ÒU¢¿„
NŸ»‡Ã„é.ß ·ŸY ΟYØ•éÜß éß Üß ó ° Ì„½t¸ß ê ½ŸÃ„éß ·„âéß»òâ Ü•Îé‹ .ß QéßÃé„ ß ¿•Óâ«ß ¿„ŃjYs ¯ŸÅŽ¢¿„ Ü•Îé‹ .ß ú½ßW¸ ÃóF
Ü•·„¯öØ„êÄéß. ú½ß¸ÁÜßéß Rà„|Óß«¢¿„΋Câ Òx·Žo ΟY ¥Ì„Y¢·Ÿ ÒéßêÇ‹éßNŸÃ„éßz Ì„â Ε҅Y Ó߸éßoWÓ߸éßoÓŸsÇ‹éß""
Ø•éßÜßéß. ¥Ì„âéß ÃŸEY ½‚êÓ߸C¢¿„ܕ΋éß. ·„á«j¢S ½ß¸Y ¥Y ¿‚¯ŸtÄéß.
14§Îˆ R⻇ӕ ßE ¿ŸÜƒ R¿ŸÃˆ¢S, ΟYØ•éß
¿•NŸÇ‹éß.
5SÒÈ·Ž ½ŸÃ„éß, ''ΟYØ•éßÜßéï½ßñ Ì„½ß¸téß ½ß¸_Åßj¢Î‹é߶„í Üßéßâéß Ã„·äŽ¢¿„ÇŸY·Ž Yà„fØßéߢ¿ŸÇ‹éß. ΟYØ•éßÜßéßâéß
Ì„Câ ·ŸÃ„Ë¢ Òéß⽂éâß sÅŽ·• ·„âéß»òâÜ•Òéßé.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ·Ÿ¯ŸÇ•¢Î‹é߶„í Ó߸êßxÓ߸oÒéßØ„éߢ ÒĶ„í ³·„ ©¯ŸØ„éߢ
¥Ì„Y Ε҅Y·Ž Ó߸¢Õߢψ¢Sâ ϋÄw¢ »„éßÈ¢S Òéß⢠·óÓ߸¢ ßE ú½ß¸Ø„éßWs¢¿ŸÇ‹éß, ·ŸY ú½ß¸Ø‚êÁâ¢
½®ß«ÃŸx΋éß ¿•ðÓߢ΋é߶„í °Îó ³·„ÅŽ ·„âéß»òÓŸH"" ¥Y Ü•·„¯öØßéߢΈ. 15̄ß|Ì„ ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ³·„
¥âéß·òÓŸsÄéß. Õßë¢Î‹¢»‡ ßE Ò΋q¶„í ½‚݃zÄéß. ''ßÁƒ, »„éßÄéßo¢¿„éß·ó.
6¥¢Î‹éßÒÜßz ¦ §Î‹qÄéß ú½ß¸ÏŸâéßÜßéß, ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßéß ÒêΉ؄éßéÜß, ¯ŸÃ„Ó߬¶„íÜß ¿„Åßj¢ ¿‚ÕßéßÌ„éßâsΕÒéß⻇,
³·„ Õßë¢Î‹¢»‡ ßE Ò΋q¶„í ½‚Jz, ''΋ßx½•á¸éß ÃŸE ßE ¿•Óß«â ¿„ŃjYs ÒêÄéßfÅ߶„í Ä΋éßq ¿•Ø„éßéßÅ߶„í
ÒÈr܃zH. 7ú½ß¸ÏŸâéßÜßéß, ßÁƒxψ·ŸÃ„éßÜßéß, Òéßéß¹óxÎóx QÜßéßܕ΋éß"" ¥Y ½ŸÃ„éß ¿‚¯ŸtÄéß.
16¥¢Î‹ é ß Ò Üß z ßÁ‚ ñ â ΋ à Ÿx½• á ¸ é ß ¦Á ú½ß ¸ · ŸÃ„ ¢
»„éßÜßéß, Ó߸Üß@ΟÄéßÜßéß, ßÁx¯ŸÜ߶„íÜßéß ¥¢Î‹Ã„ê ³·„
Rá¸Øé„ ¢ß ÓßÒ¸ éßwW¢¿ŸÃ„é.ß ÃŸE ¨ ¿„Å¢jß ¿‚Øê „ xÜßY, ΟYØ•éßÜßéßâéß XÓ߸éß·òY ÒSf Óß«¢@Üß »„éߺÜó·Ž
995 ΟYØ•éßÜßéß 6:17-7:7
úÌóÓß«½•à‡Ã„éß. ßE ΟYØ•éßÜßéßÌó §ÅßzÓŸsÇ‹éß: ''ZÒ… ΟYØ•éÜß éß Î•Ò…Ç• ÓßO¸ Ò…Ç‹é.ß ¦Ø„éâß ¯½ßt¸ éßÇê ‹
YĢ̄Ģ ¦ÃŸÏˆ¢¿• Z Ε҅Ǖ Yâéßs Ä·äŽNŸoÇ‹Y Õ®ƒR ORNŸoÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ßÁx¢ ¯âsÅŽ·• âK¢¿„΋éß,
Ó߸éßoÓŸsâéß."" 17³·„ ï½ß΋q ÕߢNjâéß XÓ߸é߶„íÒSf, ΟYY ¦Ø„éß⠽߸ȯŸÜßâ ¥¢Ì„¢ ·ŸÎ‹éß.
27 Ε҅Njéß ú½ß¸ÁÜ߶„í Ó߸@Ø„éߢ ¿•NŸoÇ‹éß, Ä·äŽNŸoÇ‹éß.
Óߢ« @Üß »„éº ß Ø‚ééß ·ß a„ Ο|Ä¢ Qéß΋ ©¢¿ŸÃ„é.ß Ì„ÃŸ|Ì„
ßE Ì„â ©¢»„Ä¢Ìóâéß, ÒéßÈ؄éßéß Ì„â ©Îóx»„éßÜß ¦Ø„éßâ ¦à„fßxÜßâéß, ¥Î‹éßvÌŸÜâéß ½ß¸Ã„Üó·„
©¢»„ßÜßÌóâéß ¦ ÕߢNjQéß΋ Òéßéßú΋Üßéß ½•à‡Ã„éß. Òéߢ΋éßâê, Õ®„êRéß Qéß΋âê ¿•NŸoÇ‹éß. Ε҅Njéß
¯Ò|Äê ÕߢNjâéß ÌòÜßC¢S, ΟYØ•éßÜßéßâéß Óß«¢@Üß ÎŸYØ•éßÜßéßâéß Óß«¢@ÜßâéߢǛ ķ䎢¿ŸÇ‹éß.
»„éºß âéߢS ½‚Üéß ½ß H¸ß ·Ž XÓßé¸ ¶ß í„ ÃŸ¶„îÇ‹ÎY‹ §Üƒ ¿•à‡Ã„é.ß 28¥¢Î‹ é ß Ò Üß z ΋ à Ÿx½• á ¸ é ß ÃŸE»‡ ©âs ·ŸÜß ¢
18Ì„ à Ÿ|Ì„ ΋ à Ÿx½• á ¸ é ß ÃŸE Ì„ â §¢ÅŽ · Ž Òéß Ã „ H
Üóâê, ¯ŸÃ„L¶„íÇ‚ñâ ·ó^Ãá¸éß ÃŸE»‡Ò…âs ·ŸÜ¢
¯öØ„êÇ‹éß. ¦ ßúW ßE Õ®óÁ⢠¿•Ø„éßܕ΋éß. Üóâê ΟYØ•éßÜßé ¥[×ÒëΈr ¿‚¢ÎŸÇ‹éß.
¯Ò|Ã„ê ¦ ßúW ̄ⶄí RÓóΟYs ·„HC¢¿„¶î „ Ç‹ÎY‹
¦Î•K¢¿ŸÇ‹éß. ¦ ßúÌ„¢ÌŸß ßE Yú΋ ¯öܕ΋éß. ÓŸÜßéß»„éß Òéß뻇Hs »„êÈf ΟYØ•éßÜßé߶„í ·„Üß
19¦ Òéß Ã „ é ß Ó ŸÅŽ ©Î‹ Ø „ é ß ¢ ßÁ‚ ñ â ΋ à Ÿx½• á ¸ é ß

½‚Üéß Ì ß é„ Ãß é„ ß ÒÓßê
¸ ¢o Ç‹»‡ Óߢ« @Üß »„éº
½‚݃zÇ‹éß. 20ßE S¢ÌŸú·Ÿ¢Ì„éßÇ‹éß»‡ Óß«¢@Üß »„éߺ
ß Ò΋¶q í„ ½ßø é„ »ß ‚Ìé„ ¶oß í„ 7 Õ‚Üœ~Ó߸€Ã„éß ÕßÕßéßÜóâé߶„í ßE»‡ ©âs ½‚éßéß΋Ŏ
Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢Üó, ΟYØ•éÜß éß ß ³·„ ·„Ü»ß Ó„ ŸsÇ‹é.ß ÎŸY
Ø•éßÜßéß ¨ ΋Ä}ÓŸÜßéß ¿„êà‡Ç‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹Ì„âéß Ì„â
Ò΋¶q í„ ½‚Jz ΟYØ•éÜß éß âß éß §Üƒ ½ßH« ¿ŸÇ‹é:ß ''ÓßO¸ Ò…Ç‹»é„ ß ½ß¸Ç‹·„Qéß΋ ½ß¸Ç‹é߶„íYÒ…ÓŸsÇ‹éß. ÌŸâéß ·„Üß»„âs Rá¸
Ε҅Y ðÓßÒ¶„íÇ‹½‚ñâ ΟYØ•éßÜßê, Z½‚½ß¸téßÇ‹ê ¦ÃŸ Ø„êHs ΟYØ•éßÜßé ú½ŸNŸÇ‹éß. 2ΟYØ•éßÜßé §Üƒß
ψ¢¿• Z Ε҅Njéß Yâéßs Óß«¢@Üß ÕƒÃˆâéߢǛ ·Ÿ¯ŸÇ‹ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''Ó•âéß ÃŸúW½•Ý„ ³·„ ΋Ä}⢠¿„êà‡âéß.
»„H»‚ÓŸ?"" ¥¢Î‹éßÜó ÓŸÜßéß»„éß ½‚ñ½ß¸…Üß âéߢǛ »‡H QS¢Îˆ. ¦
21''ßÁƒ, ZÒ… SÄ·ŸÜßÒéßéß ÒÈr܃zH! 22ÓŸ Ε҅Njéß »‡ÜßéßÜ߶„í Ó߸Òéßéßú΋¢ ¥Üßz·„ÜózÜߢ»‡ ©¢Ç›¢Îˆ. 3Ó•âéß
ââéßs ķ䎢¿„ÇŸY·Ž Ì„â ΋êÌ„âéß ½ß¸¢½ß« Óß«¢@Üß ÓŸÜßéß»„éß ï½ß΋q Òéß뻇Hs ¿„êà‡âéß. ¥R ³·òa·„aÅŽ
ÓóÝ„âz éß ÒéßêÓß½« •à‡Ç‹é.ß ÓŸ Ε҅Y·Ž Ó•âéß ·„Ý¢„ ·„ÃU „ Ì„éËŽn ³·òa·„a RÏ‹Òéßéß»‡ Ò…ÓŸsØßéß. ¦ ÓŸÜßéß»„éß Òéß뻇Üßéß
¥Y Ì‚Üéß Óß é¸ß ,ß ·„âéß·Ó„ • Óߢ« @Üßéß ââéßs »‡Ø„é½ß Ã¸ß ¿ „ Ü„ Ε é‹ .ß Ó߸Òéßéßú΋¢ âéߢǛ ï½ßñ·Ž Ò¿ŸfØßéß.
4''½‚éßéß΋Ŏ Òéß뻄Òéßéß Óß«¢º¢ÒÜœ ©¢Ç›¢Îˆ. ΟY·Ž
ßÁƒ, Z^·½ß¸téßÇ‹êß Ó•âéß ¥ÓŸxØ„éߢ ¿‚Ø„éßxܕ΋éß""
¥Y ΟYØ•éßÜßéß Õß΋éßÜßéß ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ú»„΋q ^÷„aÜßéßÓŸsØßéß. ¦ Òéß뻇Ys »„ÒéßYÓ߸êo¢Ç‹»‡
23΋ßx½•áé¸ ß ÃŸE ¿ŸÜƒ Óߢ ¸ Ìóá«¢¿ŸÇ‹é.ß Óߢ« @Üß ÎŸY ^÷„aÜßéß RÈS½•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ¥Îˆ Ó•ÜßâéߢǛ
»„éº ß âéߢǛ ΟYØ•éÜß éß âéß ï½ßñ·Ž XØ„éÒß ÜßÓ¢«ß Έ»‡ ßE ï½ßñ·Ž ¯Ì„oÕßÇ› ÒéßYá«Üƒ»„ ^âNjéß ·ŸÝ„zQéß΋ YÜßÕßÇ›¢Îˆ.
Ì„â ðÓßÒ¶„íHs ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß »„éߺâéߢǛ ΟY ΟY·Ž ÒêâÒ…Y ÒéßâÓ߸é߀ҢŎ ÒéßâÓ߸é߀ §Ò|ÕÇ›¢Îˆ.
5''¦ Ì„ à Ÿ|Ì„ ÓŸ ¯Î‹ é ß Å ß ^âNj Ò Òéß ë »‡Ys
Ø•éßÜßéßY ï½ßñ·Ž XØ„éß»‡, ½ŸÃ„Ì„Y Εº¢Qéß΋ ¯Üƒ¢ÅŽ
»‡Ø„êYs ¿„êNjܕ΋éß. ΟYØ•éßÜßéß Ì„â Ε҅Ys Rà„| ¿„êà‡âéß. §Îˆ ¯Üßéß»„éßÕߢŎÒÜœ ·„Y½ß«¢S¢Îˆ. ³·„
Óß«¢Sâ ·ŸÃ„Ë¢»‡, ¥Ì„Y·Ž Óß«¢@ÜßÒÜßz ¯Üƒ¢ÅŽ @Y ½‚ñ½ß…¸ ·Ž ¥Îˆ Ü•ÒÓ‚ÌÕo„ Çß ¢› Έ. ΟY ÓóÅóz ½ßݸ z„ Óߢ¸ ΋éâß
ÁÄ»„ܕ΋éß. ÒéßêÇ‹éß ú½ß¸·„a ¯Òéßéß·„ÜßéßÓŸsØßéß. ï½ßñ·Ž Ü•S, Z¶„í
24̄ß|Ì„ ΟYØ•éßÜßéßY Óß«¢@Üß »„éߺ¶„í ½ß¸¢½ß¸ ·ŸÒÜßÓâ«ß ¢Ì„ Òê¢Óߢ¸ Wâéß"" ¥Y ΟY·Ž ¿‚½t¸ß ÕßÇ¢› Έ.
6''̄ß|Ì„ Ó•âéß ¿„êÇ‹»‡ ÓŸ ¯Î‹éßÅß ÒéßêÇ‹Ò
ÇŸY·Ž ·ŸÃ„˽‚éß`â ¦ Òéßâéßá¸éxHs XÓ߸é߶„íÄÒéßwY
ßE ¦ÁƒÂ½ß«¢¿ŸÇ‹éß. Óß«¢@Üß »„éߺÜó·Ž ¦ Òéßâéßá¸éxß Òéß뻄Òéßéß ©¢Îˆ. §Îˆ SÄéßÌ„½ß¸…H܃»„ ©¢Îˆ. ΟY
Üßâéß, ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜßâéß, ½ŸÃˆ Óߢ¸ ÌŸÓŸYs úÌóÓß½« •Øé„ »ß ‡ Q½ß¸…Qéß΋ ÓŸÜßéß»„éß ½ß¸·äŽ ^÷„aÜßéßÓŸsØßéß. ΉY·Ž ÓŸÜßéß»„éß
½ŸÃ„éß Óß«¢@Üß »„éߺ ¥Ç‹éß»„éßÕ®ƒ»„¢ ÌŸ·„·„ ÒéßéߢΕ Ì„ÜßÜßéßÓŸsØßéß. ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢¿• ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ΟY·Ž §Ò|
Óß«¢@Üßéß ½ŸÃˆ à„ÉßÜßâéß ·„ÕßJ¢S ½ŸÃˆ ¯Òéßéß·„Hs ÕßÇ›¢Îˆ.
7''¦ ̄ß|Ì„, ÓŸ ΋Ã}
RÄéß»„»òŃjØßéß. „ ÓŸßÜÜß ó ßúW½•Ý„ ¿„êÓßê ¸ ¢o
25Ì„ à Ÿ|Ì„ ú½ß ¸ ½ ß ¸ ¢ ¿„ Ò éß ¢ Ì„ Å ƒ R[× â s Õ® ƒ á¸ Ü ß é ß Ç‹»‡ß ÓŸ ¯Î‹éßÅß ÓŸÜßéß»„Ò Òéß뻄Òéßéß ©¢Îˆ. §Îˆ ¿ŸÜƒ
ÒêŃzÇ• ¦ Òéßâéßá¸éßxÜß·„¢Î‹Ãˆ·• ßÁ‚ñâ ΋ßx½•á¸éß ï½®ßêÄ¢»‡âéß, Õ®„Ø„éߢ·„Ä¢»‡âéß ·„Y ½ß«¢S¢Îˆ. ¥Îˆ
¨ ú·Ž¢Îˆ Ü•¹ßâéß ú½Ÿà‡Ç‹éß: Òéß@ ÕßÜߢ»‡ ©¢Îˆ. ΟY·Ž §âé߽߸ ½ß¸Ý„éßz ©ÓŸsØßéß.
¥¢Î‹Ãˆ·Ž à„éßÕ®„Òéß»„éß »‡·„! ¨ Òéß뻄¢ Òéßéß·„aÜßéß»‡ THf úRéߢ»„éß¿„ê RéßCHâ
26Ó• Y ½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß ú·òÌ„ o ¿„ Å ß j ¢ ¿• Ó ß ¸ é ß o Ó Ÿsâéß . ÓŸ ΟYs Ì„â ·ŸÝ„z ú·Ž¢Î‹ úÌò¶„ía¿„éߢǛâΈ. ¥¢Ì„¶„í
ßÁx¢Üó ° Õ®ƒ»„¢Üó YÒÓß«¢¿• ½ŸÃˆ^·ñÓŸ §Îˆ ÒÈo Òéßéßâé߽߸… Ó•âéß ¿„êÓ߫⠧̄Ä Òéß뻇Üß·„¢^Åß ¨
Ó߸éßo¢Îˆ. QéßĢ΋Äê ΟYØ•éßÜßéß Ø‚éßéß·„a Ε҅Y·Ž ÓŸÜßé»ß Ò„ Òéß뻄¢ [×âs¢»‡ ©¢Îˆ. ΉY·Ž ½ßθ ˆ ·òÒéßéwß Üßéß
Õ®„Ø„é߽߸Ǜ ÒË·ŸH. ÓŸsØßéß.
ΟYØ•éßÜßéß 7:8-25 996
8''¨ ·òÒéßéßwÜß Rá¸Ø„éߢ Ó•âéß Ì„ÜßÓ߸êo¢Ç‹»‡
°RéßÅßY Ó•âéß ¥Ì„Ys ¥Ç›»‡âéß. 17¥¢Î‹éßÒÜßz, ¥Ì„âéß
½ŸÅŽÒéßÏ‹xÜó ³·„ Sâs ·òÒéßéßw ï½ßñ·Ž ÒSf¢Îˆ. ½ŸÅŽ ¥ÃŸpÜ•RéßÅó RÒÈ¢S ¿‚¯ŸtÇ‹éß, 'ÓŸÜßéß»„éß
ΟY NŸpâ¢Üó ½‚éßéß΋Åß ©âs ÒéßêÇ‹éß ·òÒéßéßwÜßéß Òéß뻇Üßéß ÓŸÜßéß»„éß ÃŸÁƒxÜßéß.* ¦ ÓŸÜßéß»„éß ÃŸÁƒxÜßéß
¶„í΋éßÄéßÌó Ó߸@ ï½ßÈ·Ž ½•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. ¨ Sâs Õ®„êRéßQéß΋ ©Î‹vRNŸoØßéß. 18·ŸY ÒéßÈêâsÌ„éßÇ‚ñâ
·òÒéßéßwQéß΋ ÒêâÒ ·„Ý„z܃¢ÅŽ ·„Ý„éßz, Ç‹¢ÕƒÜßéß ½ß¸H_· Ε҅Y ú½ß¸Ì•x·„ ÁâéßÜ• ¦ ßÁƒxYs ¯ô¢Î‹éß̟Äéß .
ÓóÄéß ÎŸY·Ž ©ÓŸsØßéß. ½ŸÃŸ ßÁƒxYsß ¯Üßz½ß¸téßÇ‹ê ·„HCØ„éßéߢŃÄéß."
19''̄ß|Ì„ ¦ ÓŸÜßé» ß Ò„ Òéß뻄¢ ΟY ¥Ã„¢p Ì‚Üéß Óß é¸ß ß
ÓŸÜßéß»„Ò Òéß뻄¢ XÄéßt ·ó΋Üß¿Ÿâéß. RéßCHâ Òéß뻇Üß·„¢^Åß ÓŸÜßéß»„Ò Òéß뻄¢
9 ''Ó•âéß ¿„êÓ߸êo¢Ç‹»‡ß Óß«¢@Ó߸ӟÜßéß ½•Ø„éß [×âs½‚éß`¢Îˆ, Òéß@ Õ®„Ø„éߢ·„Ä¢»‡ ©¢Ç›¢Îˆß. ΟY·Ž
ÕßÇŸmØéß .ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ú¯ŸTâ ßE* Ì„â Óߢ« @Ó߸ §âé߽߸ ½ß¸Ý„éßz, ·„¢¿„éß »óÝ„éßz ©ÓŸsØßéß. ¥Îˆ Ì„â ÕßH
âÒéßéßâ ¦Ó߬âéßÇ‚ñ ©ÓŸsÇ‹éß. ¦Ø„éßâ ÒúNŸoÜßéß ½ß¸à„éßÒ…Hs ¥Ys¢ÅŽY THf WY, RéßCHâΟYs ·ŸÝ„z
Òéߢ¿„éß܃ Ì‚Üßz»‡âéß, ¦Ø„éßâ Ì„Ü ½‚¢úÅßéß·„Üßéß ú·Ž¢Î‹ úÌò·Ža ½•Óß«¢Îˆ. 20ÓŸÜßéß»„Ò Òéß뻄¢ Ì„ÜßQéß΋
Ó߸|¿„f½‚éß`â ©YsÒÜœ Ì‚Üßz»‡ ©¢Ç›âR. ¦Ø„éßâ Ò…âs ½ß¸Îˆ ·òÒéßéßwÜßéß »„éßÈ¢S Ì‚ÜßéßÓ߸éß ·ó½ŸÜßâéß
Óߢ« @Óß⸠¢ ¥Cs Áƒ|ÜßÜÌß óâéß, ¦ Óߢ« @Óß⸠½ß…¸ ¶„íÓŸsâéß. ¥·„aÇ‹ ï½ßÈCâ Sâs ·òÒéßéßw »„éßÈ¢S
¿„ú·ŸÜßéß ÒéߢÅßÜß Ìóâéß ÒéߢNjéß¿„éßâsR. Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ó΋H¿Ÿâéßß. ½ŸÅŽÜó ÒéßêÇ‹éß ·òÒéßéßwHs
10 ¦Ø„ é ß â ¯Î‹ é ß Å ß âéß ¢ Ç› ¥Cs ú½ß ¸ ½ ŸºÒéß é ß
Sâs ·òÒéßéßw ï½ßÈ·Ž½•Óß«¢Îˆ. §Ì„Ä ·òÒéßéßwÜß ·„¢^Åß
ÕßØ„éßÜßéß ½‚Jz¢Îˆß. ·óÅßz·òÜßΈ ¦Ø„éßⶄí ðÓßÒ Sâs ·òÒéßéßw »ò½ß¸tΈ»‡, Z¿„¢»‡ ·„Y½ß«¢S¢Îˆ. ¥Îˆ
¿•Ó߸êo ©ÓŸsÄéß. ·óÅßz·òÜßΈ ¦Ø„éß⠯΋éßÅß ÒêâÒ ·„âéßsÜß Üƒ¢ÅŽ ·„âéßsÜßéß ·„HCØ„éßéߢǛâΈ.
YÜßÕßÇŸmÄéß. XÄéßt^·ñ ¦Ø„éßâ ÓŸxØ„éßÓ߸ծ„¶„í ¥Îˆ Ç‹¢ÕßÒéßéßÜßéß ½ß¸Üßé߶„íÌ„êÓ• ©¢Ç›âΈ. 21Ó•âΈ
¶„îÄéßf¢Ç‹»‡ ú»„¢ÍŸÜßéß Ì‚Ã„éßÒÕßÇŸmØßéß. »„ÒéßYÓ߸êo¢Ç‹»‡, ¨ Sâs ·òÒéßéßw Ε҅Y ú½ß¸Ì•x·„
ÁâéßHs ¯ÎˆÃˆ¢S ½ŸÃˆÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßNŸC¢Îˆ.
11 22ÒéßÈ؄éßéß ¦ ·òÒéßéßw ½ŸÃˆY ¿„¢½ß¸…Ì„ê ©¢Ç‚âéß.
''Sâs ·òÒéßéßw »„Ä|½ß¸… ÒêÅßÜßéß ÒêŃzÇ‹éß
¿„éßâs à„Õßr¢ RY ¥Åßéß ¿„êà‡âéß. Ó•âéß ¿„êÓ߸éßo¢Ç‹»‡ ú¯ŸTâ ßE ÒSf, ÓŸxØ„éßR¿ŸÃ„Ë ¿•ðÓߢ̄ÒĶ„í
¦ ÓŸÜßé»ß Ò„ Òéß뻄¢ ¿„¢½ßÕ¸ Çß ¢› Έ. ΟY à„ÃÉ ¢„ ÓŸà„⢠¥Îˆ Ε҅Y ú½ß¸Ì•x·„ ÁâéßHs ¿„¢½ß¸…¿„éߢǂâéß. ú¯ŸTâ
¿•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ¥Îˆ ÒéߢNjéß¿„éßâs ÒéߢÅßÜóz·Ž úÌóÓß« ßE Sâs ·òÒéßéßwY »„éßÈ¢S XÄéßt ú½ß¸·„ÅŽ¢¿ŸÇ‹éß.
½•Øé„ Õß Çß ¢› Έ. 12RéßCHâ Òéß뻇Üß ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ½ŸÅŽâéߢǛ ¦ XÄétß Î•Ò…Y ú½ß̸ •x·„ ÁâéßÜ¶ß í„ Óß@ ¸ Ø„éÒß éßéß ¿•Ó¢«ß Έ.
XÓß½« •Øé„ Õß Çß ¢› Έ. ·ŸY ·ò¢Ì„·ŸÜߢ¯ŸÅßéß ¥R YÒÓߢ« S ÒéßÈ؄éßéß ½ŸÃ„éß ÃŸÁxÒéßéßâéß Ó߬|·„È¢¿• Ó߸ÒéßØ„éßÒéßéß
©¢Ç‹ÇŸY·Ž ¥âéßÒéßW §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ. ÒSf¢Îˆ.
13''ßúW ΋Ä}ÓŸÜßÜó, ÒêâÒ ¶„íÒêÄéßY ¯öHâ 23''¥Ì„âéß ÓŸ·ŽÎˆ RÒÈ¢¿ŸÇ‹éß: 'Õ®„êRéßQéß΋ ¥Ò

³·„ Òx·Žo ßÒÅߢ Ó•âéß ¿„êà‡âéß. ¦Ø„éâß ¦·Ÿà„¢ÜóY ̄È¢¿• ÓŸÜßéß»„Ò ÃŸÁx½•éß ¦ ÓŸÜßéß»„Ò Òéß뻄¢. ¥Îˆ
ÒéßÕßéßuÜßQéß΋ ú¯ŸTâ ßE Ò΋q¶„í ÒSf ¦Ø„éßâ ØßéÌ ß Ã„ „ ßÁƒxÜß¶í„ [×âs¢»‡ Ò…¢Åßé¢ß Έ. ¦ ÓŸÜßé»ß Ò„
Òéßéߢ΋éß YÜßÕßÇŸmÇ‹éß. ßÁx¢ ú½ß¸½ß¸¢¿„Òéߢ̄Åß Ò…¢Ç• ú½ß¸ÁHs Ì„â Òà„¢
14''ÒêâÒ ¶„íÒêÄéßYÒÜœ ·„Y½ß«¢Sâ ¦ Òx·Žo·Ž
¿•Óé¸ß ·ß ò¢Åßé¢ß Έ.ˆ ú½ß½¸ ¢¸ß ¿„¢Üó Ò…¢Ç• ßÁƒxÜâéßß
¥Ïˆ·ŸÃ„¢, ú½ßÕ¸ ƒ® Ò¢, Óߢ¸ ½ß†
¸ Än ½ßø ¯ˆ ŸÜßӟψ·ŸÃ„¢ §Ò| ¥ËŽS½•Ó߸éßo¢Îˆ. 24¨ ÓŸÜßéß»„Ò ÃŸÁx¢ âéߢǛ Ò¿•f
ÕßÇŸmØßéß. ¥¢Î‹éßâéß ÕßÅŽj ú½ß¸ÁÜߢ΋Äéß, Εà‡Üßéß, ú½ß¸W ½ß¸ÎˆÒéߢΈ ßEÜ• ½ß¸Îˆ ·òÒéßéßwÜßéß. ¦ ½ß¸ÎˆÒéߢΈ
Õ®ƒá¸¶„í ¿‚¢Îˆâ½ŸÃ„éß ¦Ø„éßYs ðÓßRNŸoÄéß. ¦Ø„éßâ ßEÜßéß ¯öØßéßâ ̄ß|Ì„, ÒéßÃò·„ ßE ÒNŸoÇ‹éß.
½ß¸Ãˆ¯ŸÜßâ ¯½ß¸tÅŽ·• ©¢ÅßéߢΈ. ¦Ø„éßâ ßÁx¢ Ì„â¶„í ½ß¸†Ã„|¢ ½ß¸Ãˆ¯ŸH¢Sâ ßEÜß·„¢^Åß ¨ ßE
¯½ß¸téßÇ‹ê ·òâNŸ»„éßÌ„ê ©¢ÅßéߢΈ. ¥Îˆ ¯âsÅŽ·• [×âs¢»‡ ©¢ÅƒÇ‹éß. §Ì„Ä Òéßéß»„éßcÄéß ÃŸEHs ¥Ì„âéß
¥¢Ì„¢ ·ŸYΈ. ÁØßéßNŸoÇ‹éß. 25¨ ú½ß¸Ì•x·„ ßE Ó߸Ãó|âsÌ„éßÇ‚ñâ ¦
Ε҅Y·Ž RÄéß΋r¢»‡ ÒêŃzÇ‹éß ÌŸÇ‹éß. ¦ ßE Ε҅Y
ÓŸÜßéß»„Ò Òéß뻄¢ »„éßÈ¢S ·„Üß RÒÄÒéßéß ú½ß¸Ì•x·„ ÁâéßHs »‡Ø„é߽߸ÄS ¿„¢½ß«½•NŸoÇ‹éß. ¥¢Ì„¶„í
15 ½ß†
¸ Ä|½•éß Ò…âs ÓßÒ¸ éßØê „ Üßâéß ¿„ŃjÜâß éß ÒêÈf½•Øé„ ß
''ΟYØ•éßÜßéß ¥âéß Ó•âéß ÓŸ ¦Ì„wÜó S¢W¢
¿Ÿâéß. Ó•âéß ¿„êÓß⫠΋Ã}„ ÓŸßÜéß ß ââéßs ·„ÜÒß Ã„Õ‚ÅƒjØéß .ß ÇŸY·Ž ¥Ì„âéß ú½ß¸Ø„éßWsNŸoÇ‹éß. Ε҅Y ú½ß¸Ì•x·„ ÁâéßÜßéß
16¥·„aÇ‹ YÜßÕßǛ⠳·„YY Ó•âéß Ó߸Qé߽߫¢S §Î‹¢ÌŸ ¦ ßE ¦Ïˆ½ß¸Ì„x¢Üó ÒéßêÇ‹éßâsÄ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸ
ÜßéߢŃßÄéß.
ú¯ŸTâ ßE ½ŸÓ߸oÒ¢»‡ ''ú¯ŸTâ ÃóEÜßéß"" ¥Y ú½ŸØ„éßÕ
Ǜ҅¢Îˆ. ¥â»‡ Ε҅Njéß ¥ÓŸÎˆ ·ŸÜߢâéߢS ©âs½ŸÇ‹Y ÓŸÜßéß»„éß ÃŸÁƒxÜßéß 'âÜßéß»„éßÄéß ÃŸEÜßéß" ¥Y ¶„îÇŸ
¥Ã„pÒéßéß. ¯ŸÆŸ¢Ì„Ä¢.
997 ΟYØ•éßÜßéß 7:26-8:21
26'''·ŸY °Réß ÁÄ » „ Ò Üœ Ó ó, (Ε Ò …Y) ÓŸxØ„ é ß ·òÒéßéßwÜßéß ¦·Ÿà„½ß¸… ÓŸÜßéß»„éß Îˆ¶„íaÜßÜó ï½ßÈ»‡Øßéß.
9̄ß|Ì„ ¦ ÓŸÜßéß»„éß ·òÒéßéßwÜßÜó ³·„ΟY âéߢǛ
NŸp⽕éß YÄnØßéßÓ߸éßo¢Îˆß. ÒéßÈ؄éßéß ¦ ßEØ‚éßéß·„a ¥Ïˆ
·ŸÃ„Òéßéß XÓß«½•Ø„éß ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ½ŸY ßÁx¢ Ó߸Òéßê ³·„ Sâs ·òÒéßéßw ï½ßÈC Õƒ»‡ ï½ß΋q΋ØßéߢΈ. ¥Îˆ
Üߢ»‡ ÓŸà„âÒéßÒ…Ì„éߢΈß. 27̄ß|Ì„ Ε҅Y ú½ß¸Ì•x·„ ΋·äŽË Έ¶„ía»‡, Ì„êÄéßt Έ¶„ía»‡, Ó߸éߢ΋Ä Î•à„¢
ÁâéßÜßéß ÃŸÁƒxYs ½ß¸Ãˆ¯ŸHNŸoÄéß. ½ŸÃ„éß Õ®„êRéßQéß΋ Έ¶í„ a»‡ ï½ßÃCˆ ¢Îˆ. 10¦ Sâs·òÒéßéwß Õƒ»‡ ï½ßÎÎq‹ Ø ‹ éß ß
Ó߸Ä|ßÁƒxßÜßâéß ¯ŸHNŸoÄéß . ¨ ßÁx¢ ¯âsÅŽ·• ¦·Ÿà‡Ys ¥¢_Åߢ̄ ÒĶ„í ï½ßÈC¢Îˆ. ¥Îˆ â·ä„úÌŸHs
©¢ÅßéߢΈß. §Ì„Ä ßÁƒxÜ߶„í ¿‚¢Îˆâ ú½ß¸ÁÜßéß ½ŸÃˆY ¶„îÇŸ ú·Ž¢Îˆ·Ž úÌóÓß« ·ŸÝ„z ú·Ž¢Î‹ úÌò·Ža ½•Óß«¢Îˆ.
11¦ Sâs ·òÒéßéw
»ûÄRNŸoÄéß, ðÓßRNŸoÄéß." ß Õƒ»‡ »„Ã|ˆ ¢S ¦ â·äú„ ÌŸÜß ïÓßñÓŸxψ
28''§Î• ·„ÜßØ‚éßéß·„a ÒéßéßC¢½ß¸…. ΟYØ•éßÜßéß ¥âéß ½ß¸W·Ž ¯Î‹éßÄéß WÈC¢Îˆ. ¥Îˆ ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íY ¥âéßΈâ
Ó•âéß ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„é߽߸ǛWY. ¦ Õ®„Ø„éߢÒÜßz ÓŸ Òéßé߹ߢ ÕßÜßxÄtËŸYs ¦½ß«½•Óß«. ¦Ø„éßâ ¦ÜßØ„êYs ½ß¸Ç‹
¯ŸH¯öØßéߢΈ. ÒéßÈ؄éßéß Ó•âéß ¿„êÓß«â, Râs »òÅŽj¢Îˆ. 12WÄéß»„éßÕƒÅßéß ÁÈCâ¢Î‹éßâ (½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÜß)
Rá¸Ø„êÜßâéß ÓŸ ÒéßâÓ߸é߀Üó ©¢¿„éß·ò¢ÅŽY."" ïÓßñâx¢ ÒéßÈ؄éßéß ¥âéßΈâ ÕßH ΟY Òà„¢ ¿•Ø„éß
ÕßÇŸmØßéß. Ó߸̄x¢ Ó•Ü߶„í ¥ËS ½•Ø„éßÕßÇ›¢Îˆ. ¿•Óß«â
ΟYØ•éßÜßéß Î‹Ã„}⢠- ¯ô__ÅßjÜßéßÒéßÈ؄éßéß ½•éß·„¯öÌ„éß ú½ß¸W ΟYÜó ¥Îˆ Õƒ»‡ ¥[×ÒëΈr ¿‚¢Îˆ¢Îˆß.
13¥¢Ì„Åß ³·„ ½ß¸Ãˆßà„éß΋éßrÇ‹éß ÒêŃzÇ‹ßÅߢ RÓŸsâéß.

8 Õ‚Üß~Ó߸€Ã„éß ÃŸE»‡ ©âs ÒéßêÇ‹Ò Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó,


ÓŸ¶„í ¨ ΋Ä}âÒéßéß ·„Y½ß«¢S¢Îˆ. §Îˆ ½‚éßéß΋Ŏ
΋Ä}ÓŸY·Ž ̄ß|̸ ÒSf¢Îˆ. 2¦ ΋Ä}â¢Üó Ó•âéß
§¢·ò·„ ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÇ‹éß ½‚éßéß΋Ŏ ½ŸYY §Üƒ ¥Ç›»‡Ç‹éß:
''¨ ΋Ä}⢠ӂĽ•Ã„ŃßY·Ž ¯¢Ì„ ·ŸÜߢ ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ?
á¸êá¸âéßÜó ©âsÅßéßz ¿„êà‡âéß. °Üƒ¢ ßç¢Üó ¥âéßΈâ ÕßHY »„êÈfâ ΋Ä}â¢, ÓŸà„⢠·„HC¢¿„éß
á¸êá¸âéß ³·„ ßÁÏŸY ⻄Ä¢. Ó•âéß ªÜßØßéß âΈ WÄéß»„éßÕƒÅßéß, ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸pÜß¢ß ÒéßÈ؄éßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÜß
ú½ß¸·„a YÜßÕßÇ› ©ÓŸsâéß. 3ÓŸ ·„âéßsÜœWo ªÜßØßéß ïÓßñâx¢ ·ŸÝ„z ú·Ž¢Î‹ úÌò·„aÕßÇÅ ‹ ¢ß §ÒYsØ„ééß ß Ó‚Ã½„ •Ã„
âΈ·Ž ú½ß·¸ a„ »‡ ³·„ ¯ô_ÅÜjß éß ß YÜßÕÇß ˆ› ©¢Ç‹Ç¢‹ ¿„êà‡âéß. ŃY·Ž ¯¢Ì„·ŸÜßÒéßéß ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ?""
14¥Ì„Çé‹ ß ÓŸÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:ß ''ΟY·Ž ^âNjé½
¦ ¯ô_ÅÜjß éß ·ß Ž ^âNjéß ¯ôÇ‹é»ß ‡ÅŽ ·òÒéßéwß Üßé¢ß Ç‚âéß. ·ŸY ß •Üß
³·„ÅŽ ÒéßÃò·„ΟY ·„¢^Åß ¯ôÇ‹éß»‚ñâΈ. ¯ôÇ‹éß»‡ÅŽ ÒéßêÇ‹éßҢ΋Üß ÃóEÜßéß ½ß¸Ç‹éßÌŸØßéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ½ß¸RúÌ„
·òÒéßéßw ̄ß|Ì„ ½ß¸…ÅŽj¢Îˆß. 4¦ ·òÒéßéßwÜßÌó ¯ô_ÅßjÜßéß Ó߸pÜߢ WÈC ½ß¸Ãˆà„éß΋r¢ ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ.""
½ß¸Ç‹ÒéßÄ·Ž, ©Ì„oßY·Ž, ΋·äŽËŸY·Ž ½ß¸Ã„éß»‚Ì„oÇ‹¢ ¿„êà‡âéß.
° Òéß뻄Òéßê ¯ô_ÅßjÜßéßY ¯Î‹éßÈ¢¿„Ü•·„ ¯öØßéߢΈ. ΟYØ•éßÜßéß·Ž ΋Ä}⢠RÒÈ¢¿„ÕßÇ›¢Îˆ
15
ÒéßÈ؄éßéß ¯Ò|Äê ΉYâéߢǛ §Ì„Ä Á¢Ì„éßÒ…Hs ΟYØ•éßÜßéß ¥âéß Ó•âéß ¨ ΋Ä}⢠¿„êà‡âéß.
·Ÿ¯ŸÇ‹Ü·• „ ¯öØ„êÄé.ß ¦ ¯ô_ÅÜjß éß ß ¿•Øé„ Îß Ü‹ S ß ¢Î‹¢ÌŸ ¥Îˆ Ø•éßRéßÅó Ì‚ÜßéßÓ߸éß·óÒÇŸY·Ž Ó•âéß ú½ß¸Ø„éßWs
¿•Ó߸êo¢Îˆß. ¥¢Î‹éßÒÜßz ¯ô_ÅßjÜßéß ¿ŸÜƒ à„·ŽoҢ̄ Ó߸êo¢Ç‹»‡ ÒêâÒ…Y ҢŎ ³·„Ì„âéßß ÓŸ ¯Î‹éßÅß YH
ÒéßØßéߢΈ. ¿ŸÇ‹é.ß 16̄ß|Ì„ ³·„ ÒéßYá« Óß|¸ Ä¢ ªÜßØéß ß âΈQéßΈ
5Ó•âéß ¦ ¯ô_ÅßjÜßéß »„éßÈ¢S ¦ÜóSÓ߸éßoâs½ß¸téßÇ‹éß, âéߢS RâÒSf¢Îˆ, ''»‡ú[Ø•éßÜßê, ¨ ΋Ä}âÒéßéßâéß
³·„ ½•éß·„¯öÌ„éß ½ß¸Ç‹ÒéßÄ âéߢǛ ßÒÇ‹¢ ¿„êà‡âéß. ¨ Òx·Žo·Ž RÒÈ¢½ß¸…Òéßéß.""
17Ó•âéß YÜßéß¿„éߢǛâ Ó߸p܃Y·Ž »‡ú[Ø•éßÜßéß ÃŸ»‡
¥Îˆ Õ®„êRéß ¥¢Ì„Ń ¿„éßÅŽj ÒSf¢Îˆ. ΟY ·ŸÝ„éßz
Õ®„êRéßY ¶„îÇŸ ÌŸ·„ܕ΋éß. ¨ ½•éß·„¯öÌ„é߶„í ³·„ ï½ß΋q Ó•âéß Õ®Ø „ é„ úß Õ®ƒ¢Ì„éÇß Ó‹ ‚ñ Ó•ÜQß éß΋ NŸMŸj¢»„½Ç¸ß Ÿmâéß. »‡ú[
·òÒéßéßw ΟY ·„Ý„z ÒéßÏ‹xâ ©¢Îˆ. Ø•éÜß éß ß Î‹êÌ„ ÓŸÌó, ''Òêâҽ߅¸ úÌ„éÇß Ÿ!, ¨ ΋Ã}„ â¢
6¦ ½•é· ß ¯„ öÌ„éß ªÜßØéß ß âΈ·Ž ú½ß·¸ a„ »‡ YÜßÕÇß Ò› …âs ¥¢Ì„x·ŸÜƒY·Ž Ó߸¢Õߢψ¢S¢Î‹Y Ì‚ÜßéßÓ߸éß ·òâéßÒéßéß""
^âNjéß ·òÒéßéßwÜßéß »„Üß ¯ô_ÅßjÜßéß Ò΋q¶„í ÒSf¢Îˆ. ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
½•éß·„¯öÌ„éß ¿ŸÜƒ ·ó½ß¸¢»‡ ©¢Îˆ. 7½•éß·„¯öÌ„éß ¯ô_ÅßjÜßéß 18»‡ú[Ø• é ß Ü ß é ß Î‹ ê Ì„ ÓŸÌó ÒêÅß Ü ƒÇ‹ é ß Ì „ ê

½‚ñ½ß…¸ ½ßø é„ »ß ‚Wo ¿ŸÜƒ ·ó½ß¢¸ Ìó ·„ÜÕß Çß › ¯ô_ÅÜjß éß ß ^âNjéß ©¢Ç‹»‡, Ó•âéß Ó•ÜßQéß΋ NŸMŸj¢»„½ß¸Ç›, »‡Ç®‹Yú΋
·òÒéßéßwHs RÄéß»„ ·òÅŽj¢Îˆ. ½•éß·„¯öÌ„éßâéß ¯ô_ÅßjÜßéß ¯öØ„êâéß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ¥Ì„âéß ââéßs ÌŸ·Ž ï½ßñ·Ž Ü•Ò
¯ÎˆÃˆ¢¿„Ü•·„¯öØßéߢΈ. ½•éß·„¯öÌ„é ¯ô_ÅßjÜßéßY Ó•Ü߶„í Ó‚ÌŸoÇ‹éß. 19»‡ú[Ø•éßÜßéß Î‹êÌ„ §ß܃ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''úà„Òéß
½ß¸Ç‹½•Óß« ΟYs úÌò·Ža½•Óß«¢Îˆ. ¦ ½•éß·„¯öÌ„éß âéߢǛ ·ŸÜ߽߸… SÒÈÜó °Réß ÁÄéß»„éßÌ„éߢÎó Z¶„í §½ß¸téÇ‹éß
¯ô_ÅßjÜßéßY ·Ÿ¯ŸÇ‹»„HCâ ½Ÿ^ÃÒ|Äê Ü•·„¯öØßéßÈ. ¿‚½…¸ß ÌŸâéß. ¨ ΋Ã}„ ⢠YØ„éRß éߢ¿„ÕÇß â› ¥¢Ì„x·ŸÜƒ
8¥¢Î‹éßÒÜßz ½•éß·„¯öÌ„éß ¿ŸÜƒ ÕßÜ¢»‡ ï½ßÈC¢Îˆ. Y·Ž Ó߸¢Õߢψ¢S¢Îˆ"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß.
20''^âNj é ß ·òÒéß é ß w Üß é ß »„ Ü ß ¯ô_ Å ß j Ü ß é ß â éß ZÒ…
·ŸY ¥Îˆ à„·ÒoŽ ¢Ì„¢»‡ Ò…âs½ßt¸ éßÇé‹ ,ß ÎŸY ï½ßÎq‹ ·òÒéßéwß
RÈC¯öØßéߢΈ. ̄ß|Ì„ ¦ ï½ß΋q ·òÒéßéßw NŸpâ¢Üó ¿„êà‡Ò…. ¦ ·òÒéßéßwÜßéß ÒêΉ؄éß, ¯ŸÃ„Ó߬·„ Εà‡Üßéß.
21Õò¿„éßf»„Üß ½•éß·„¯öÌ„éß úD¶„íß ÃŸE, ΟY ·„Ý„z ÒéßÏ‹x
ÓŸÜßéß»„éß ½•_à ·òÒéßéßwÜßéß ½‚éßéßH¿ŸØßéß. ¦ ÓŸÜßéß»„éß
ΟYØ•éßÜßéß 8:22-9:17 998
Ò…âs ï½ß΋q ·òÒéßéßw ½‚éßéß΋Ŏ ßE. 22¦ ·òÒéßéßw ·„oÜßéß Z ̄Ľ®ß¸…â Òê ßEÜßÌóâéß, ÓŸØ„é߶„íÜßÌóâéß,
RÈC ¯öØßéߢΈß. ¦ NŸpâ¢Üó ÓŸÜßéß»„éß ·òÒéßéßwÜßéß Òê Ì„¢úÇ‹éÜß Ì ß óâéß, Εࢄ ÜóY ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃÌ ˆ ó ÒêŃz
½‚ééß Hß ¿ŸØßé.ß ¦ ·òÒéßéwß Üßéß ½‚ééß Îß Å
‹ Ž ßE NŸúÒêÁx¢ ǟÄé.ß ½•éÒß éßéß Z ðÓßÒ¶„íÜœñâ ú½ßÒ¸ ·„Üo ß ÒêÅßÜéß ß RâÜ•Îé‹ .ß
7''ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, ZÒ… ZWÒéߢ̄éßÇ‹Ò…. ½•éßÒéßéß ¥â»‡
âéߢS THâ ÓŸÜßéß»„éß ÃŸÁƒxÜßéß. ·ŸY ¦ ÓŸÜßéß»„éß
ßÁƒxÜßéß ½‚éßéß΋Ŏ ßEÒÜœ ÕßHá¸k¢»‡ ©¢Ç‹Ò…. Ø„éê ß ÎŸ, Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßéß ú½ßÁ¸ Üßé,ß Òê ½ßÌ« Ä é„ Üß éß ß Z¶„í
23''¦ ßÁƒxÜ߶„í ¥¢Ì„¢ Ó߸Qé߽߫¢¿• Ó߸ÒéßØ„êâ, úÎóºÒéßéß ¿•Óß«â ·ŸÃ„ËŸâ ΋êÄ, Ó߸Qé߽߸ Εà‡Ü߶„í
½ŸÃˆ ΋éáß Ì j¸ |„ ¢ Y¢Ç›â½ßt¸ éÇ‹é,ß ½‚ééß ¢ß Ç›Ìâ„ ½ß…¸ Òéßé¹ß Òß éßéß ¿‚΋Ä »òÅßjÕßǛ⠧úà‡Ø•éßÜßéß ½ŸÃ„½‚éß`â ½•éßÒéßéß ¨
»„HC PÌ„éßoÜßÒêÈ ¥Øßéßâ ³·„ ßE Ü•NŸoÇ‹éß. ¨ Έӟâ Óß«»„éßc ½ß¸Ç‹ÒÜßÓß«â ½ŸÃ„½‚éß`Ø„éßéßÓŸsÒéßéß.
8''ú½ßÕ
ßE Ì„â à„·Žo ÒÜßz ·Ÿ¶„í¢ÇŸÓ• Òéß@ à„·ŽoÒéߢ̄éÇ‹ ¸ é„® ½ß Ÿ! Òê ßEÜßé,ß ÓŸØ„é¶ß í„ Üßé,ß Òê ½ß† ¸ É|
Ò…ÌŸÇ‹éß. 24§Ì„Ç‹éß Õ®„Ø„éߢ·„Ľ‚éß`â ÓŸà„ÓŸYs Ì‚NŸoÇ‹éß. ¶„íÜßéß Z¶„í RÃóÏ‹¢»‡ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•Óß«â¢Î‹éßÒÜßz ½•éßÒéßéß
§Ì„Ç‹éß ¿•ðÓß ú½ß¸W ½ß¸YÜóâê RÁØ„éߢ ·„Üßéß»„éßÌ„éߢΈ. Óß«»„éßc½ß¸Ç‹ ÒÜßÓß«â ½ŸÃ„½‚éß`WRéß.
9''ú½ß¸Õ®„éßÒ… ΋؄êÒéßßØ„éßéßÇ‹éß, ·ä„Òê½ß¸ËŸ Ó߸|Õ®ƒÒ¢
¥Ì„âéß à„·ŽoÒéߢ̄éßÜœñâ Òéßâéßá¸éxßHs SÒÈ·Ž Ε҅Y
ú½ß¸Ì•x·„ ÁâéßHs ¶„îÇŸ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹éß. 25¨ ßE »„Ü½ß ŸÇ‹é.ß ¥Øßéâß âéß ½•éÒß éßéß YÁ¢»‡Ó• Z¶„í RÄéÎß ¢r‹ »‡
¿ŸÜƒ ½‚êÓß»¸ ‡Ç‹é,ß PÌ„éÜoß Òß êÈ ¥ØßéÒß …¢Ç›, Ì„â Ø„ééß ·ß oŽ ¯Ÿ½ß¸¢ ¿•à‡Òéßéß. 10½•éßÒéßéß Òê Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ꽟
©½ß¸Ø‚êC¢S, Ò¢¿„âÌó »‚Üßé߯ô¢Î‹éßÌŸÇ‹éß. ÌŸâéß ÒêÅßÜßéß ¯ŸÅŽ¢¿„ܕ΋éß. Ì„â ðÓßÒ¶„íÜœñâ ú½ß¸Ò·„oÜß
¥W Òéßéß¹ßéßxÇ‹âY Õ®ƒRNŸoÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß _·äÒéߢ»‡ ©ÓŸs Ο|ß Ø‚éßÈ꽟 Ò궄í ú½ß¸NŸÎˆ¢Sâß ¦ ¿„ŃjÜßâéß
ÒéßY Ì„ÜßÓ߸êoâs½ß¸téÇ‹éß §Ì„Ç‹éß ¿ŸÜƒ ÒéߢΈY, ßÁψ ¥Wú·„Réߢ¿ŸÒéßé.ß 11§úà‡Ø•éÜß éß ß ú½ßÁ¸ Üßéß Z ÕóÏ‹âÜ߶í„
ßEâéß Ó߸UÌ„¢ ¯ÎˆÃˆNŸoÇ‹éß. ¥ØßéßÓŸ §Ì„Ç‹éß ÓŸà„⢠RÏ•Ø„éßéßÜßéß ·Ÿ¶„í¢ÇŸ ½ŸÃ„¢Î‹Ã„ê Z¶„í RÒéßéß¹ßéßÜß
¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß, ·ŸY ÒêâÒ à„·ŽoÒÜßz ·ŸÎ‹éß. Ø„êxÄéß. Ε҅Y ðÓßÒ¶„íÇ‚ñâ ½‚êðá ϋÄwà‡Ó߸oÿ¢Üó
26''¦ ·ŸÜƒYs »„éßÈ¢S Z·ŽÒ|ÕßÇ›â ΋Ä}â¢ß YÁ ú½ŸØ„éßÕßÇ›â à‡¯ŸÜßéß, ú½ß¸ÒêËŸÜßéß Òê Qéß΋ ú¶„íÒéßw
½‚éß`¢Îˆ. ·ŸY ¦ ΋Ä}ÓŸY·Ž Òéßéßú΋ ½•Øßéß. ¯¢Î‹éß·„⻇ È¢¿„ ÕÇŸmØßéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ½•éßÒéßéß Z ¯Ç‹Üß ¯Ÿ½ß¸¢
¥Îˆ ¥¢Ì„x·ŸÜß Ó߸¢Õߢϋ½‚éß`âΈ."" ¿•à‡Òéßéß
27ΟYØ• é ß Ü ß é ß ¥âéß Ó• â éß ¥Üß Ó ß « ¯ öØß é ß ¿ŸÜƒ 12''Ε Ò …Ç‹ é ß Ò궄 í âéß , ßEÜß ¶ „ í âéß RÃóÏ‹ ¢ »‡

ÃóEÜßéß ÁÕßéßu ½ß¸ÇŸmâéß. ßE¶„í ½ß¸Y¿•ðÓß YRéßÌ„o¢ ½ß¸H·Žâ ÒêÅßÜßéß Òê ¯Ç‹Üß ÁÈ»•ÅßÅßéßz ¿•à‡Ç‹éß.
Ó•âéß ÒéßÄÜß Ü•S ½‚݃{âéß. ·ŸY Ó•âéß ¦ ΋Ä}ÓŸYs ¯Üƒ»„⻇ ¦·Ÿà„¢ ú·Ž¢Î‹ Òéßé¢ß ΂âsÇ‹ê ÁÄé»ß Y„ Òéß@
Ì„Üߢ¿„é߶„íY ·„ÜßÌ„¿‚¢ÎŸâéß. ·ŸY ΟY ¥Ã„p½•éßRéßÅó R½ß¸Ì„éßoâéß Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ¯Ç‹Üß ÁÈC¢¿„éßÅß ÎŸ|ß
ÓŸ¶„í Ì‚HØ„éßܕ΋éß. Òêï½ßñ ¨ K·ä„âéß Rψ¢¿ŸÇ‹éß. 13¦ Õ®„Ø„éߢ·„Ä
Rá¸Ø„éßÒéßéßÜßZs ½‚êðá ϋÄwà‡úÓ߸o¢ßÜó ú½ŸØ„éßÕßÇ›
ΟYØ•éßÜßéß ú¯ŸÃ„pâ âÅßéßz»‡Ó• Òê Qéß΋ ÁÈ»‡Øßéß. ½•éßÒéßéß Òê ¯Ÿ¯ŸßÜßéß

9 ÒêΉ؄éßéßÇ‚ñâ ¥ºðá|Ãóá¸éß ¶„íÒêÄéßÇ‹»„éß


΋ßx½•á¸éß ÕßÕßéßÜóâéß ÃŸÁƒxY·Ž ßÁ‚ñâ ½‚éßéß΋Ŏ
Óߢ¸ ÒÌ„€Ã„¢Üó ÁÈCâ Óߢ¸ »„W §Îˆ. 2΋ßx½•áé¸ ß ÃŸE»‡
ÒêY, ¦Ø„éßâ Ó߸̟xâsâéßÓ߸È¢S âÇ‹éß¿„éß·òY,
ú½ß¸Õ®„éßÒ… ΋؄éßâéß ¯ô¢Î•ÅßÅßéßz ú½ß¸Ø„éßWs¢¿„ܕ΋éß.
14ú½ß¸Õ®„éßÒ… Òê Qéß΋ ÓŸà„ÓŸYs Ľ߫t¢¿„ŃY·Ž ½‚âéß

©¢Ç›â ½‚éßéß΋Ŏ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó, ΟYØ•éßÜßéß ¥âéß ·ŸÇ‹Ü•Î‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Òê Ε҅ǂñâ ú½ß¸Õ®„éßÒ… ¨


Ó•âé, Ε҅Y ú½ß¸Ò·„o ¥Øßéßâ ØßéßÉwßØ„ê Ο|ß ·ŸÃŸxÜßYsÅŽÜó ZWÒéߢ̄éÇß é‹ .ß ·ŸY ½•éÒß éßéß ¦Ø„éâß ¶„í
ú½ŸØßé¢ß Sâ Óߢ¸ »„WY ú»„U¢¿Ÿâéß. °Òéß⻇ Ø‚éÃß ê „ ḠRÏ•Ø„éßéßÜߢ ·ŸÜ•Î‹éß.
15''Òê Ε҅Nj½‚ñâ Ø‚éÈ
Ü•Òéßéß Ç‚Õ‚ñu Óߢ¸ ÒÌ„€ÃŸÜßéß ¯ŸÇ‹éÕß Çß â› Îˆ»‡ ©¢Ç‹ÒÜßÓâ«ß ß ê½Ÿ, ZÒ… Z Òéß@à„·ÒoŽ Üßz
ÓßÒ¸ éßØé„ Òß éßéß ½ß†¸ Èo ¥Ò…Ì„ê¢Î‹Y ú»„U¢¿Ÿâéß. 3̄ß|Ì„ Z ú½ß¸ÁHs ¨P½ß¸…jâéߢǛ ½‚Üßé߽߸H·Ž Ì‚¿ŸfÒ…. ¥¢Î‹éß
Ó•âéß »óÓ‚½Å ¸ß jß Ï‹Ã¢ˆ S, ÕßêÇ›ÎÜ‹ ó ¶„îÄéfß Y ©½ß½¸ ŸÓ߸ ÒÜßâÓ• ZQ ÓŸÅŽ·ŽZ Z ÓŸÒêYs »ò½ß¸tΈ»‡ ¿•à‡Ò….
ÒéßéߢǛ ÓŸ ú½ß¸Õ®„éß½‚ñâ Ε҅Y·Ž ÓŸ ÒéßâRY ú¯ŸÃ„pâ ·ŸY ½•éÒß éßéß ¿‚Çé‹ »ß ‡ ú½ßÒ¸ È¢o S ¯Ÿ½ß¢¸ ¿•à‡Òéßé.ß 16Ε½Ÿ,
RÁƒÂ½â¸ß Ο|ß Ì‚HØ„éß ½ßø é„ fß ·òÓŸsâéß. 4ÓŸ Ε҅ǂñâ Z ZW ú·ŽØ„éßÜßâéß Î‹ëá«jÜó âéߢ¿„éß·òY, ½ß¸Ãˆà„éß΋r
Ø‚éßÈ꽟¶„í ú¯ŸÃˆp¢Sß ÓŸ ¯Ÿ½ß¸ÒéßéßÜßYsÅŽZ ³½ß¸…t ½ß¸ÅßjË¢ ½ß¸Åßz, Ø‚éßÄêá¸Ü•¢ ½ß¸Åßz Z ·ó¯ŸYs
·òÓŸsâéß. ''ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ! ZÒ… Õ®„؄颷„ÄéßÇ‹½‚ñâ Òéß@ ÒêâéßÒéßéß. Òê ¯Ÿ¯ŸÜß ÒÜßz, Òê ½ß¸†Ã‰|¶„íÜß ¥½ß¸
Ε҅Nj҅. Yâéßs úð½ßRéߢS, Z ¦ÁÂÜ¶ß í„ ÜóÕÇ• ú½ßÁ¸ Ü ÃŸÏŸÜß ÒÜßz Ø‚éÃß ê „ á¸ÜÒ• éßé,ß Z ú½ßÁ¸ Üßéß Òê ¯ôÄé»ß é„ ½ß ŸÃˆ
½ß¸Åßz Z ³Ç‹¢ÕßÇ›·„âéß Ó‚Ã„½•Ã„éßNŸoÒ…. ÒéßÏ‹xÜó ¥ÒÒê⢠¯ŸÜœñÈ. 17·ŸÕßÅŽj Òê Ε½Ÿ!
5''ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ! ½•éßÒéßéß ¯Ÿ¯ŸÜßéß ¿•à‡Òéßéß. ½•éßÒéßéß ¿‚Ç‹m §½ß¸téßÇ‹éß, Z ðÓßÒ¶„íÇ‹Ó‚ñâ ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ, ÒéßâR ¦Üß
½ß¸âéßÜßéß ¿•Óß« Z¶„í RÄéß΋r¢»‡ ú½ß¸ÒÈo¢¿ŸÒéßéß. ½•éßÒéßéß ·Ž¢¿„éßÒéßéß. Z ÓŸÒéߢ ·òĶ„í, ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ! Z Òéßéß¹ß
Z ¦ÁÂÜ¶ß í„ , Z RÏ‹éÜß ¶ß í„ ¥RÏ•Øé„ éß Üß Òß éßØê „ x¢. 6ú½ß¸Ò ·Ÿ¢W ¯ŸÇ‹éÕß Çß â› ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ÓßÜp¸ ¢ß Qéß΋ ú½ß·¸ ŸK¢¿„é»ß ‡·„!
999 ΟYØ•éßÜßéß 9:18-10:12
18 27''³·„ ½ŸÃ„¢¯ŸÅßéß ÃŸÕóØ•éß ÃŸE ¿ŸÜƒÒéߢΈÌó
ÓŸ Ε½Ÿ, Z ¿‚R Ò¢S ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ RâéßÒéßéß! Z
·„âéßsÜßéß Ì‚ÃˆS, ¯ŸÇ‹éßÕßÇ›â Òê ï½ßñâ, Z ð½ßÄé ï½ßÅßj ³·„ Óß«pĽ‚éß`â ³½ß¸t¢Î‹¢ ¿•NŸoÇ‹éß. ¥Ã„q½ŸÃ„¢ ÕßH
ÕßÇ›â ⻄ÄÒéßéß ï½ßñâ Z ΋ëá«jâéߢ¿„éßÒéßéß. ½•éßÒéßéß ZW ¥Ã„tËÜßéß YÜßé½ß …¸ß ¿•NŸoÇé‹ .ß ¥Óߺ
¸ x ·ŸÃŸxÜßéß ÁÈC¢¿•
Òéߢ̄éßÜßÒéßY ·ŸÎ‹éß»‡Y, ZÒ… ·„믟ÒéßØ„éßéßÇ‹ÒY Z¶„í (Ε½ŸÜßØé„ Òß éßéÜß ó) ÓŸà„⷟ÄéÇß é‹ ß ³·„Çé‹ ß ÒNŸoÇé‹ .ß ¦ÁƒÂ
½‚éßéßÄ ï½ßÅßéßj¿„éßÓŸsÒéßéß. 19ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ! ÓŸ ½‚éßéßÄ ¦Üß ½ß«¢¿„ÕßǛ⠥¢Ì„Òéßéß ¨ ÓŸà„⷟ÄéßY Qéß΋ ú¶„íÒéßw
·Ž¢½ß¸…Òéßéß. ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ ÒéßÒéßéßw ÒéßYs¢¿„éßÒéßéß. ú½ß¸Õ®„éß½Ÿ, È¢¿„ ÕßÇ•ÒĶ„í ¨ RÏ‹Òéßéß»‡ ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ""
Òê ú¯ŸÃ„pâ RY, Ó߸@Ø„éߢ ¿•Ø„éßéßÒéßéß. ÓŸ Ε½Ÿ!
¦ÜßÓ߸x¢ ¿•Ø„éßÒ΋éßq. ÓŸ Ε½Ÿ, Z ÓŸÒéß ÒéßUÒéß U΂q^·Üßéß âΈ ΋»„cÄ ΟYØ•éßÜßé ΋Ä}âÒéßéß

10
·òĶ„í Z ½ß¸ÅßjË¢ß, Z ú½ß¸ÁÜßéß Z ð½ßÄéßâéß Ï‹Ãˆ¢S ¯ŸÃ„Ó·¬ß „ ßÁ»„éß ·ó^Ãá¸éß ¯ŸÜßâ ÒéßêÇ‹Ò Óߢ¸ Ò
Ø„éßéßÓŸsÄéß."" Ì„€Ã„¢Üó, Õ‚ÜœoMŸÁÄéß ¥âéß ³·„ Rá¸Ø„éߢß
ΟYØ•éßÜßé߶„í Ì‚HØ„é߽߸ÄfÕÇ›¢Îˆ. ¥Îˆ Ø„éßéß΋rÒéßéßâéß
Ç‚Õ‚ñu ½ŸÃŸÜ߶„í Ó߸¢Õߢψ¢Sâ RÒÄÒéßéß »„êÈfâ YÁ Ó߸¢»„W. §Îˆ ΋Ä}⢠Ο|ß ΟYØ•éß
20Ó•Y¢·Ÿ ÒêŃzÇ‹éß¿„ê, ú¯ŸÃˆpÓ߸êo, ÓŸ ¯Ÿ¯ŸYsß
Üßé߶„í ÕßØ„éßÜßé߽߸Ǜ¢Îˆ »„âéß·„ ¥Ì„Ç‹éß ú»„U¢¿ŸÇ‹éß.
»„éÃß ¢ˆ S, §à‡ÿØ•éÜß éß ß ¯Ÿ¯ŸÜßâéß »„éÃß ¢ˆ S ³½ßt¸ éß¶í„ ¢Åßê 2''¦ ΈӟÜóz ΟYØ•éßÜßéß ¥âéß Ó•âéß ÒéßêÇ‹éß
©¢ÅŽY. ÓŸ Ε҅Y ½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸Ã„|ÌŸYs »„éßÈ¢S ú½ß¸Õ®„éß ½ŸÃŸÜßéß Î‹éߣ¹ƒú·Ÿ¢Ì„éßÇ‹âØ„êxâéß. 3¦ ÒéßêÇ‹éß
½‚ñâ ÓŸ Ε҅Y·Ž ú¯ŸÃˆpÓ߸êo ©¢ÅŽY. 21Ó•âéß ú¯ŸÃ„pâ ½ŸÃŸßÜzó, Ó•âéß ¯Üƒ¢ÅŽ ½ß¸…á«k·„Ľ‚éß`â ¦@ßYs
¿•Ó߸êo ©¢Ç‹»‡ ÓŸ ΋Ä}â¢ßÜó §¢Ì„¶„í Òéßéߢ΋éß Ó•âéß Õ®é„ Pß ¢¿„ÜΕ é‹ ,ß Òê¢NŸYs, úΟ·äŸÃ„NŸYs XÓßé¸ ·ß óÜ•Îé‹ ,ß
¿„êÓß«â »‡ú[Ø•éßÜßéß Î‹êÌ„ Ì„|Ä»‡ NŸØ„éߢ·ŸÜ߽߸… Ì„Ü߶„í âêÓ‚ ßÓ߸éß·óܕ΋éß.
ÕßHØ„éßÄtË Ó߸ÒéßØ„êâ Ò¿ŸfÇ‹éß. 22¥Ì„Ç‹éß ÒSf 4''½‚éßéß΋Ŏ Ó‚Üß §Ã„½‚ñ ÓŸÜßcÒ ÃóEâ, »ò½ß¸t âΈ
ÓŸÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹éß: ''ΟYØ•éßÜßê, Ó•âéß Z¶„í ¥Øßéßâ ^Åß`úCÓ߸éß (U΂q^·Üßéß) âΈ »„ÅßéßjQéß΋ Ó•âéß
R½•·Ò„ éßé,ß ú»„U¢½ß…¸ §Ò|ÇŸY·Ž Ò¿Ÿfâéß. 23ZÒ… ú¯ŸÃ„âp YÜßÕßÇ› ©ÓŸsâéß. 5Ó•â·„aÇ‹ YÜßÕßÇ› ·„âéßsÜœWo
¿•Ø„éßÇŸY·Ž ½‚éßéß΋Üßéß ï½ßÅŽjâ½ß¸téßÇ‹éß ÎŸY Ó߸Òêϟ⢠¿„êÓ߸êo¢Ç‹»‡ ³·„ Òx·Žo ӟÄ ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢¿„éß·òY,
ÓŸ¶„í ØßéßÒ|ÕßÇ›¢Îˆ. ΟYs Ó•âéß Z¶„í ¿‚½ß¸tÇŸY·Ž âÇ‹éßÒéßéß ¿„éßÅßêj ½•éßHRéß Õߢ»‡Ã„½ß¸… ΋Ŏj ϋÈ¢¿„éß·òY
Ò¿Ÿfâéß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ZÒ… Ε҅Y·Ž ú½ß«Ø„éß½‚éß`â Ø„éßéßÓŸsÇ‹éß. 6¦Ø„éßâ à„ÉÄ¢ »ó½•éßψ·„¢ ÒÜœ ½ß¸Ó߸é߽߸…
½ŸÇ‹Ò…. ·ŸÕßÅŽj ÓŸ ÒêÅß RY ΋Ä}ÓŸYs ¥Ã„pÒéßéß »‡âéß, Òéßé߹ߢ ½‚éßÄé߽߸…ÒÜœ ú½ß¸·Ÿà„Ң̄¢»‡âéß, ·„Ý„éßz
¿•Óß«·òâéßÒéßéß. ú½ß¸·ŸKÓ߸éßoâs Ή¯ŸßÜß ÒÜœ ·„Y½ß«¢¿ŸØßéß. ¿•Ì„éßÜßê,
24''Z ú½ß¸Áܶ„íß Z ½ß¸RúÌ„ ⻄ßY·Ž Ç‚Õ‚ñu ½ŸÃŸÜßß
·ŸÝ„êz ½‚éßÄéßÓ߸éßoâs ·„¢¿„éßÒÜœâéß, ÒêÅßÜß à„Õßr¢ âÄ
»„Ç‹éßÒ… §Ò|ÕßÇ›¢Îˆ: ¥â»‡ ¥Wú·„ÒêYs ÒéßéßC¢¿„ Ó߸Òéß꺽߸… ·„¢Æ„Ï‹|Y ÒÜœâéß ©ÓŸsØßéß.
ŃY·Ž, ¯Ÿ¯ŸYs ¥¢Ì„¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž, ¥½ß¸ÃŸÏŸYs 7''ΟYØ• é ß Ü ß é ß ¥âéß Ó• Ó ò·„ a Ç‹ Ó • ¦ ΋ à „ } â¢
ú¯ŸØ„éßKfÌ„o¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž, ZWY à‡à„|Ì„¢»‡ Ì•Ò ¿„êà‡âéß. ÓŸ ½‚¢Åß âéßâs Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¦ ΋Ä}â¢
ŃY·Ž, ΋Ä}ÓŸYs ú½ß¸Ò¿„ÓŸYs ÒéßéßúΈ¢¿„ŃY·Ž ¿„êNjܕ΋éß. ·ŸY ½ŸÃ„éß Õ®„Ø„é¢Ìó ÒËé߶„í¿„ê ¯ŸÃˆ
ÒéßÈ؄éßéß ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸p܃Ys ¥[×ðá·Ž¢¿„ŃY·Ž Ç‚Õ‚ñu ¯öØßéß ÎŸ»„éß·òÓŸsÄéß. 8¥¢Î‹éßÒÜßz Ó•âéß ³¢ÅßÈ
½ŸÃŸÜßéß ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ. ½ŸÇ‹Ó‚ñ, ¦ »ò½ß¸t ΋Ä}ÓŸYs ¿„êS, ÓŸÜó ÕßÜßÒéßéß
25''·ŸÕßÅŽj ¨ Rá¸Ø„éߢ Ì‚ÜßéßÓ߸éß·òY ú»„U¢¿„éß

·òâéßÒéßéß - Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß WÈC ·„ÅßjÒéßY Ó߸¢Î•à„¢


Ü•Y½ŸÇ‹âØ„êxâéß. ÒéßëÌ„éßÇ‚ñâ ½ŸY Òéßé߹ߢÒÜœ ÓŸ
Òéßé߹ߢ ¯ŸH¯öØßéß ÕßÜߢ Ü•Y ½ŸÇ‹âØ„êxâéß. 9
ÕßØ„éßÜßéß ½‚Jzâ Ó߸ÒéßØ„éߢâéߢǛ, ¥[×ðá·Ž¢½ß¸ ÕßÇ›â ΋Ä}â¢Üó ·„Y½ß«¢Sâ Òx·Žo ÒêÅß܃NjNj¢ß RÓŸsâéß.
ßE Ò¿•fÒĶ„í °Ç‹éß ½ŸÃŸÜßéß ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¥Ã„½‚ñ ¦Ø„éâß ÒêÅß܃NjǢ‹ R⻇, Ó•âéß »‡Ç®Y‹ ú΋ ¯ô¢Îˆâ
^âNjéß ½ŸÃŸßÜßÜó Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ÃŸÁQÏ‹éßÜßÌóâéß, ½ŸÇ‹Ó‚ñ Ó•ÜßQéß΋ NŸMŸj¢»„ ½ß¸ÇŸmâéß.
·„¢Î‹·„ÒéßéßÜßÌóâéß ÒéßÄÜß ·„ÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ, ·ŸY ·„á¸j 10''¥½ß¸téßÇ‹éß ³·„ ¿‚Øßéßx ââéßs ÌŸ·Ž, ÒËé߶„í
Ó߸ÒéßØ„êÜóz ¥Îˆ ·„ÅßjÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. 26¥Ã„½‚ñ ^âNjéß ¿„éßâs ÓŸ ¿•Ì„éßÜßâéß, ½‚ê·ŸÝ„zâéß ÕßÜ߽߸ÄS ââéßs
½ŸÃŸÜß Ì„ÃŸ|Ì„ ¥[×ðá·Ž¢½ß¸ÕßÇ›â ßE* ¿„¢½ß¸ YÜßéÒß Õ‚Å¢jŽ Έ. 11¥Ì„âéß ÓŸÌó, 'Õºéß ú½ßØ « é„ éß Çß ½‹ ‚ñâ
ÕßÇ‹éßÌŸÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß ÃŸÕóØ•éß ÃŸEØ‚éßéß·„a ú½ß¸ÁÜßéß ÎŸYØ•éßÜßê! Ó•âéß ZÌó ¿‚½ß¸téß ÒêÅHs Áƒú»„Ì„o»‡
⻄ßYsß, ½ß¸Ãˆà„éß΋r Ó߸p܃Ys ÓŸà„â¢ß ¿•NŸoÄéß. ΟY RâéßÒéßéß. Ó߸È»‡ YÜßéßÒ ÕßÇ‹éß. Ó•âéß Z ·óÓ߸½•éß Z
¥¢Ì„¢ ³·„ ú½ß¸Ý„Ø„éߢÌó ÒÓ߸éßo¢Îˆß. ¥¢Ì„¢ ÒĶ„í Ø‚éßéß΋q¶„í ½ß¸¢½ß¸ÕßÇŸmâéß" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÓŸÌó
Ø„éßéß΋r¢ ·òâNŸ»„éßÌ„éߢΈß. ÓŸà„ÓŸßÜßéß ÁÄ»„ŃY·Ž ¨ ÒêÅß ¿‚½…¸ß t¿„é¢ß Ç‹»‡ Ò˶„íÌ„ê Ó•âéß YÜßÕÇß Ÿmâéß.
¦ÁƒÂ½ß«¢¿„ÕÇŸmØßéß. 12¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß ¥Ì„Çé‹ ß ÓŸÌó, 'ΟYØ•éÜß ê ß , Õ®Ø
„ é„ ½ß Ç¸ß ¶‹ í„ .
¥[×ðá·Ž¢½ß¸ÕßÇ›â ßE ½‚éßÓ߬€Ø„ê (ú·•Ó߸éßo). Z Ε҅Y ¯Î‹éßÅß Yâéßs ZÒ… Ì„Cc¢¿„éß·òY ú»„U¢¿„
ΟYØ•éßÜßéß 10:13-11:15 1000
ŃY·Ž Z ÒéßâÓßé¸ €ß YÜßé½ß …¸ß ·òâs ¦ ½‚ééß Îß Å ‹ Ž ÃóEâéߢǛ Ü߶„í RÕ®ƒ»„ÒéßÒ…Ì„éߢΈ. ¥Ì„Y ßÁx¢ ¥Ì„Y ½ß«ÜßzÜ߶„í
Z ÒêÅßÜéß ß RâÕßÇŸmØéß .ß ZÒ… ú¯ŸÃˆ¢p Óßê ¸ âo s¢Î‹éÒß ÜßÓz • »‡Y ÒéßâéßÒéßÜ·ß Ž »‡Y RÕ®ƒCÌ„¢ ·ŸÎ‹é.ß ¥Ì„Y ßÁƒxY·Ž
Ó•âéß Z Ò΋q¶„í Ò¿Ÿfâéß. 13¯ŸÃ„Ó߬·„ ßÁƒxψ½ß¸W ¥Ì„âéß ¯ŸH¢Sâ ÓŸÅŽ à„·Žo Ò…¢Ç‹Î‹éß. ¯¢Î‹éß·„⻇
§Ã„½‚ñØ‚éßéß·„a ÃóEÜßéß ââéßs ¥Ç‹mC¢¿ŸÇ‹éß. ·ŸY, ¥Ì„Y ßÁx¢ ܃C½•Ø„éßÕßÇ› §Ì„ÄéßÜ߶„í §Ò|ÕßÇ‹éß
ú½ßϸ Ÿâ ΋êÌ„ÜÜß ó ³·„Ç‚ñâ Réß¹ƒØ•éÜß éß ß ÓŸ Óß@ ¸ Ø„é¢ß Ì„éߢΈ.
5'''΋·äŽË ßE ÕßÜßҢ̄éßÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„Y
·óÓ߸¢ Ò¿ŸfÇ‹éß. ¥Ì„Ys Ó•âéß ¯ŸÃ„Ó߬·„ ßÁƒxψ
½ß¸WØ‚éßéß΋q RÇ›S Ò¿Ÿfâéß. 14¥¢Ì„x ΈӟÜóz Z ßEÜóz ³·„Ç‹éß ¥Ì„Y·„¢^Åß ÕßÜßҢ̄éßÇûÌŸÇ‹éß,
ÁâéßÜ¶ß í„ ÁÄé»ß Õ„ óØ•éß Óߢ¸ »„Ìé„ Hß s Z¶„í Ì‚HØ„éß Á•Øé„ ß ÒéßÈ؄éßéß §Ì„Y ßÁx¢ »ò½ß¸t΋҅̄éߢΈ.
6'''·òYs Óߢ
ŃY·Ž Ó•âéß Ò¿Ÿfâéß. ¨ ΋Ã}„ ⢠ßÕóØ•éß ÎˆÓŸÜß¶í„ ¸ ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„ÃŸ|Ì„, ¨ §Î‹Ãq é„ ß ÃŸEÜßéß
Ó߸¢Õßψ¢S¢Îˆ" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹éß. ³·„ ³½ß¸t¢Î‹¢ ¶„í΋éßÄéßf¶„í¢ÅƒÃ„éß. ΋·äŽË ßE
15''¥Ì„ Ç ‹ é ß ¥Üƒ ÒêÅß Ü ƒÇ‹ é ß Ì „ ê ©¢Ç‹ » ‡, ÓŸ Ø‚éßéß·„a ¶„íÒê^Ão ©Ì„oÄ ßE Ø‚éßéß΋q ³½ß¸t¢Î‹¢ ¿•Ó߸éß
Òéßéß¹ßÒéßéß Ó•Ü߶„íß Ò¢S Ó•âéß Òéå⢻‡ ©¢ÅŽY. ·óŃY·Ž ÒÓ߸éßo¢Îˆ. ·ŸY ¦½‚é Ì„â Õß܃Ys YÜßé߽߸…
16ÒêâÒ ½ß¸…úÌ„éßÜßâéß ¯öHâ ³·„Ì„âéß ÓŸ ï½ß΋҅Üßéß ·ó΋éß. ¥Ì„Ç‹éß Ì„â ÒêÅßâéß, Õß܃Ys YÜßé߽߸…·óÇ‹éß.
ÌŸ·ŸÇ‹éß. Ó•âéß ÓŸ ÓóÄéß Ì‚ÃˆS, ÒêÅß܃NjŃY·Ž ·ŸY, ¦½‚éßâéß, ¦½‚éßâéß Ì‚Sfâ ½ŸÃˆY, ¦½‚éßâéß ·„âs
ú¯ŸÃ„¢[×¢¿Ÿâéß. Ó•âéß ÓŸ ¯Î‹éÅ ß ß YÜßÕÇß â› ¦ Òx·ŽÌo ó, ½ŸÃˆY, ¦½‚éßâéß ÕßÜ߽߸ÄSâ ½ŸÃˆY, ¦ Ó߸ÒéßØ„êÜóz
'¥Ø„êx, ΋Ã}„ â¢Üó ·„Y½ß¢« Sâ ½ŸÅŽÒÜßz ՃϋÓò¢Îˆ RÇ›Sï½ßNj̟Äéß.
ÕßÜßÒéßéß Ü•Y ½ŸÇ‹âØ„êxâéß. 17¥ßØ„êx! Z ðÓßÒ¶„íÇ‹ 7'''·ŸY ¦½‚éß ¶„íÅßéߢՃY·Ž ¿‚¢Îˆâ ³·„ Òx·Žo

Ó‚ñâ Ó•âéß ZÌó ¯Üƒ ÒêŃzÇ‹»„Üßâéß? ÓŸ ÕßÜߢ ΋·äŽË ßE Ø‚éßéß·„a NŸp⢠¦ú·„Réߢ¿„ÇŸY·Ž ÒNŸoÇ‹éß.
¯öØßéߢΈ. ÓŸ¶„í ª½ß«Ãˆ ¦Ç‹âÅßzØßéߢΈ" ¥Y ¥Ì„Ç‹éß ©Ì„oÄ ßE ïÓßñÓŸxÜßâéß ¯ÎˆßÈ¢S ¦ ßE
¥ÓŸsâéß. Ø‚éßéß·„a ÕßÜß½‚éß`â ΋éßÄc¢Üó·Ž ú½ß¸½•KNŸoÇ‹éß. ¥Ì„âéß
18''ÒêâÒ…Y܃ ·„Y½ß«¢Sâ ¦ Òx·Žo ÒéßIz ââéßs Ø„ééß Îß ¢r‹ ¿•Ó«ß ÁØßéNß ŸoÇé‹ .ß 8¥Ì„âéß Î•ÒÌŸ ú½ßW¸ ÒéßHs,
ÒéßéÅ ˆ ŸÇ‹é.ß 19¥Ì„Çé‹ ß ÓŸÌó, 'Õߺéß ú¯ŸØ„ééß ß
ß ,jŽ ÕßÜ½ß Ã¸ß ¿ Üóº Rú»„@Hsß, ½‚¢Ç› Õߢ»‡ÃŸÜßÌó ¿•Ø„éßÕßÇ›â
Ç‹ÒØßéßâ Òéßâéßá¸éßxÇŸ! Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. Z¶„í à‡¢W RÜßéßÒ»„Üß ÒÓ߸éßoÒ…Hs ¨P½ß¸…j·Ž XÓ߸é߶„í ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß. ¦
·„Üßéß»„éßâéß»‡·„! à„·ŽoҢ̄éßÇ‹½‚ñ Ï‚ñÄx¢»‡ ©¢Ç‹éß" ¥Y ̄ß|Ì„ ¥Ì„âéß ·òYs Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß ¯ŸÅßéß ©Ì„oÄ
¥ÓŸsÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ÒêÅß܃Nj»‡Ó• Ó•âéß ÕßÜߢ ¯ô¢Îˆ ßEâéß ¯ÎˆÃˆ¢¿„Ç‹éß. 9©Ì„oÄ ßE ΋·äŽË ßÁƒxYs
§Üƒ»„ÓŸsâéß: '¥Ø„êx, ÓŸ¶„í ZÒ… à„·ŽoY¿ŸfÒ…. ¯Î‹éßÃòaYß Ì„ÃŸ|Ì„ Ì„â Εà‡Y·Ž ÒéßÄH¯öÌŸÇ‹éß.
10'''©Ì„oÄ ßE ¶„íÒêÄéßÜßéß Ø„éßéß΋r Ó߸âs΋éßrÜœñ
§½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… ÒêŃzÇ‹Ò¿„éßfßâéß."
20''¥½ßt ¸ éßÇé‹ ß ¥Ì„âéß, 'ΟYØ•éÜß êß ,ß Ó•âéß ¯¢Î‹é¶ß í„ ³·„ ï½ß΋q ïÓßñÓŸxYs Ó߸Òé߶„îÄéßf̟Äéß. ¦ ïÓßñâx¢ ¦
ZÒ΋q¶„í Ò¿ŸfÓó Z¶„í Ì‚ÜßéßNŸ? Ó•âéß Ì„|Ä»‡ ÒéßÄH ú½ßθ •à¢„ »„é¢ß ÇŸ »ò½ßt¸ ú½ß½¸ Ÿº¢ÒÜœ ΋·Ë Žä ßE Ø‚ééß ·ß a„
¯öØßéß ¯ŸÃ„Ó߬·„ ßÁƒxψ½ß¸WÌó Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„êH. ÕßÜ½ß ‚éâ`ß Î‹éÃß ¢c„ ÒÄ¶í„ Ø„ééß Îß ¢r‹ NŸCÓßé¸ ¢oß Îˆ. 11¥½ß¸téßÇ‹éß
Ó•âéß ½‚Jzâ½ß¸téßÇ‹éß, úD¶„í Ø„éßéßÒßE ÒNŸoÇ‹éß. 21Ó߸̄x ΋·äŽË ßE ÒéßÈêú»„éßÇ‚ñ ©Ì„oÄ ßEÌó Ø„éßéß΋r¢
ú»„¢Í‹¢Üó °Réß ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îó ¥Îˆ Ó•âéß Z¶„í ¿•NŸoÇ‹éß. ©Ì„oÄ ßE ï½ß΋q ïÓßñâx¢Ìó ¯ÎˆÃˆNŸoÇ‹éß
¿‚½ß¸…ÌŸâéß. ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜóz Qéß ¥Ïˆ½ß¸W Réß¹ƒØ•éßÜßéß ·ŸY ¦ ïÓßñâx¢ ΋·äŽË ßE Òà„ÒéßÒ…Ì„éߢΈ. 12©Ì„oÄ
Ì„½ß¸t ÒéßÈ Ø‚éßÒ|Äê ÓŸ ½ß¸·ä„¢»‡ YÜßÕßNjÄéß. ïÓßñâx¢ ´Ç›¯öØßéß XÓ߸éß·òY ¯öÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ΋·äŽË

11 ÒêΉ؄éßéßÇ‚ñâ ΋ßx½•á¸éß ÃŸE»‡ ©âs


½‚éßéß΋Ŏ Ó߸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó, Ó•âéß Réß¹ƒØ•éßÜßé߶„í
ÌóÇ‹éß»‡ YÜßÕßÇŸmâéß.
ßE »„È|á«k ¥Ò…ÌŸÇ‹éß. ©Ì„oÄ ïÓßñâx¢Üó ½•ÜƒÎˆ
ïÓßñY¶„íHs ºÌ„ÒêÄéßfÌŸÇ‹éß. ·ŸY ¥Ì„Y RÁØ„éߢ
·òâNŸ»„Îé‹ .ß 13©Ì„Ão „ ßE ÒéßÃó ïÓßñâx¢ ÓßÒ¸ éß¶î „ Äéfß
2'''ΟYØ•éßÜßê! §½ß¸téßÇ‹éß Ó•âéß Z¶„í YÁ¢ RÒÈ ¶„í¢ÅƒÇ‹éß. ¦ ïÓßñâx¢ ½‚éßéß΋Ŏ ïÓßñâx¢ ·„¢^Åß ¿ŸÜƒ
NŸoâéß, ÒéßÈ Òéßéß»„éßcÄéß ÃŸEÜßéß ¯ŸÃ„Ó߬·„Üó ßÁx¢ ï½ß΋qΈ. ¿ŸÜƒ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜß Ì„ÃŸ|Ì„, ¥Ì„âéß ¨ ï½ß΋q
¿•NŸoÄéß. ̄ß|Ì„ ÓŸÜßéß»„Ò ÃŸE ÒNŸoÇ‹éß. Ì„â·„¢^Åß ïÓßñÓŸxYs ¿ŸÜƒ ¦Ø„ééß Ïß ŸHs ÓßΫ ¢r‹ ¿•Ó·«ß òY Ø„ééß Îß Ÿr
Òéßéߢ΋éßâs §Ì„Ä ¯ŸÃ„Ó߬·„ ßEÜß·„¢^Åß, ¦ ÓŸÜßéß»„Ò Y·Ž ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß.
14'''¦ ÃóEÜóz ΋·äŽË ßE·Ž ¿ŸÜƒÒéߢΈ ÒxW
ßE ±à„|ÄxҢ̄éßÇ‚ñ, »ò½ß¸t½ŸÇ‚ñ Ò…¢ÅƒÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß
úD¶„í ßÁƒxY·Ž RÃóÏ‹¢»‡ ¥¢Î‹Ãsˆ ½ß…¸ È·òÜßétß ÌŸÇ‹é.ß _ö„íÜœñ ©¢ÅƒÃ„éß. ΋Ä}â ӂĽ•Ã„éßt»‡ Z ú½ß¸ÁÜóz
3̄ß|Ì„ à„·ŽoÒéߢ̄éßÇ‚ñâ »ò½ß¸tßE ³·„Ç‹éß ÒNŸoÇ‹éß. WÄéß»„éßÕƒÅßéßΟÄéßÜßéß ¯Î‹éßÄéß WÄéß»„éß̟Äéß »‡Y ´Ç›
¥Ì„âéß ¯¶„íaÒ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ·„HC Ì„â §MŸjâéßNŸÃ„¢»‡ ¯ö̟Äéß. 15̄ß|Ì„ ©Ì„oÄ ßE ÒSf »óÇ‹Ü߶„í
¿•NŸoÇ‹éß. 4¥Ì„Ç‹éß ¥[×ÒëΈr ¯ô¢Î‹éß¿„ê ©¢Ç‹»‡ ¥Ì„Y ÒéßéßÅßjÇ› ΈÕßuÜßéß ·„ÅŽj ³·„ ΋ëÇ®‹ÒéßØßéßâ ⻄ßYs
ßÁxÒéßéß Òéßéß·„aÜßéß»‡ RÈC ¦·Ÿà„½ß¸… ÓŸÜßéß»„éß Îˆ¶„ía ¦ú·„RéßNŸoÇ‹éß. ΋·äŽË ïÓßñÓŸxY·Ž ÒéßÄÜß Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éß
1001 ΟYØ•éßÜßéß 11:16-36
ÇŸY·Ž à„·Žo ©¢Ç‹Î‹éß. ΋·äŽË ïÓßñÓŸxY·Ž ¿‚¢Îˆâ ©Ì„oÒéß ÌŸÇ‹éß »‡Y, ¥Ì„Y·Ž ÒxW_÷„¢»‡ à„úÌ„éÒß … ½ßY¸ sâ ½ßÓ¸ Ÿs
ïÓßñY¶„íÜßéß ¶„îÇŸ ©Ì„oÄ ïÓßñÓŸxYs ¦½ß¸Ü•·„ ¯ö̟Äéß. »‡Üß ÒÜßz ΋·äŽË ßE ´Ç›¯öÌŸÇ‹éß. 26΋·äŽË ßE
16'''Ì„â §á¸jÒéßéß ÒSfâÅßéßz ©Ì„oÄ ßE ¿•NŸoÇ‹éß. Õ®óÁ⠽߸ΟßpÜßâéߢǛ WÓ•½Ÿ_à ¥Ì„Ys ÓŸà„âÒéßéß
¯Ò|Ã„ê ¥Ì„YY RÃóψ¢¿„ܕÄéß. ¥Ì„âéß ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ¿•Ø„êÜßY ú½ß¸Ø„éßWsNŸoÄéß. ¥Ì„Y ïÓßñâx¢ ´Ç›¢¿„
¯ô¢Îˆ, Ó߸éߢ΋Ä Εà‡Ys ¥Î‹é߽߸…Üó ©¢¿„éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. Ø„éßéß΋r¢Üó ¿ŸÜƒÒéߢΈ ïÓßñY¶„íÜßéß ¿„¢½ß¸
ÒéßÈ؄éßéß ¥Ì„Y·Ž ΟYs ÓŸà„⢠¿•ðÓß à„·Žo¶„îÇŸ ÕßÇ‹éß̟Äéß. 27¦ ßEH΋qÄê ΋éßÄéßΕqà„ÒéßéßÌó ³_·
©¢ÅßéߢΈ. 17©Ì„oÄ ßE Ì„â Ó߸Ä| ïÓßñY·„ ÕßÜߢÌó Õ®óÁâ ÕßÜÒzß Î‹q ¶„îÃòfY ³·„÷ˆ ò·„Ãé„ ß ¥ÕßΟrÜéß ß ¿‚½t¸ß éß
ÒSf ΋·Ë Žä ßEÌó ³½ßt¸ ¢Î‹¢ ¿•Óé¸ß ·ß óŃY·Ž YÃ„Ø n éß ß ·ò¢ÅƒÃ„é.ß ¥¢Î‹éÒß Üßz ½ŸÃˆÜó ¯ÒÈ·• ÒéߢS ·„Üéß »ß ΄ é‹ .ß
NŸoÇé‹ .ß ©Ì„Ão „ ßE ΋·Ë Žä ßE¶„í ï½ßJz ¿•Óé¸ß ¶ß í„ Ó•¢Î‹é¶ß í„ ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Î•Ò…Ç‹éß ½ŸÃˆ ¥¢ÌŸY·Ž ³·„ ·ŸÜߢ YÄn
Ì„â ¶„íÒê^ÃoÜßÜó ³·„ΟYY ¥âéßÒéßWNŸoÇ‹éß, ¯¢Î‹éß Øßéߢ¿ŸÇ‹éß. 28©Ì„Ão „ ßE ¥Ïˆ·„ Óߢ¸ ½ßθ Ì‹ ó Ì„â Εà‡Y·Ž
·„¢_Åß Î‹·äŽË ßEY ´Ç›¢¿ŸÜßY. ·ŸY ¦ ½ß¸Í‹·ŸÜßéß WÈC ½‚Ý„ÌŸÇ‹éß. ·ŸY, ½ß¸RúÌ„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„¶„í RÄéß΋r¢»‡
ӂĽ•Ã„Ò…, ¥Ì„Y·Ž ÌóÇ‹tÇ‹Ò…. ¥Ì„âéß Ì„â ºë΋؄êYs ÒêÄéßf·ò¢ÅƒÇ‹éß. Ì„â
18'''¥½ß¸téßÇ‹éß ©Ì„oÄ ßE Ì„â ΋ëá«jY Ó߸Òéßéßú΋ §MŸjâéßNŸÃ„¢»‡ ÁÈCÓ߸êo ¥Ì„Ç‹éß Ó߸|Εà‡Y·Ž ÒéßÄH
Xßââéßâs Εà‡Üß QéßΈ·Ž ÒéßÄÜßéßfÌŸÇ‹éß, ï½ß¶„ía ⻄ ¯öÌŸÇ‹éß.
29'''YØ„éR
ßHs ÁØßéßNŸoÇ‹éß. ·ŸY ̄ß|Ì„ ³·„ ïÓßñÓŸxψ½ß¸W ß éßÌ„ ÓßÒ¸ éßØê „ âß , ©Ì„Ão „ ßE ΋·Ë Žä ßE
©Ì„oÄ ßE Ø‚éßéß·„a WÄéß»„éßÕƒÅßéßY, ¥Ì„Y »„ß|Ysß Qéß΋ ÒéßÄÜß ÎŸÇ› ¿•NŸoÇ‹éß, ·ŸY ¨ NŸÃˆ, ½ß¸†Ã„|¢
¥ËS ¥Ì„Ç‹éß Óß«»„éßc¿‚¢Î•Üƒ ¿•NŸoÇ‹éß. ÒÜœ ¥Ì„Ç‹éß »‚Üßé߯ô¢Î‹Ü•Ç‹éß. 30·ŽXoÒéßéß âéߢǛ ´Ç‹Üßéß
19'''¥Îˆ ÁÈCâ ̄ß|Ì„, ©Ì„à o „ ßE Ì„â Óß|¸ Εࢄ ß ÒSf ©Ì„oÄ ßEâéß ¯ÎˆÃˆNŸoØßéß. ¦ ´Ç‹Üßéß ÃŸÒÅߢ
ÜóY ÕßÜ½ß ‚éâ`ß Î‹éßcÜ¶ß í„ WÈC ½‚ÝÌ „ ŸÇ‹é.ß ·ŸY ¥Ì„âéß ¿„êÓß«. ¥Ì„Ç‹éß Õ®„Ø„éßúÕ®ƒ¢Ì„éßÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹Ì„âéß
ÕßÜßVâéßÇ‚ñ ½ß¸Ì„â¢ß ¿‚¢Îˆ ÒéßÄËÒéßéß ¯ŸÜßÒ…ÌŸÇ‹éß. ½‚âéßΈÈC, ½ß¸RúÌ„ ³Ç‹¢ÕßÇ›·„ ½ß¸Åßz Ì„â ·ó¯ŸYs
20'''¦ ©Ì„oÄ ßE ̄ß|Ì„ ÒéßÃó ú·òÌ„o ½ß¸Ãˆ XÄéßf·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥Ì„Ç‹éß ½‚â·Ža WÈC ½ß¸RúÌ„ ³Ç‹¢
¯ŸÜß¶í„ Ç‹éß ÒNŸoÇé‹ .ß ¦ ½ßø ¯ˆ ŸÜß¶í„ Ç‹éß ½ß⸠éßsÜßéß ÒÓßê ¸ Üßéß ÕßÇ·› â„ éß RÓßø ¢hˆ ¿• ½ŸÝ„z ÒêÅß R¢ÅƒÇ‹é.ß 31½ŸYâéߢǛ
¿•ðÓß ¥Ïˆ·ŸÃˆY ßÁ ½‚ñÕ®Ò„ ¢ ·óÓߢ¸ Ç‹Õéß uß Óߢ¸ ¯ŸÎˆ¢¿„ ÒSfâ ïÓßñÓŸxÜßéß ·óÅßâéß, Ε½ŸÜßØ„êYs ¥½ß¸RúÌ„
ŃY·Ž ½ß¸¢½ß¸…ÌŸÇ‹éß. ·ŸY ·òYs Ó߸¢ÒÌ„€ ßÜßÜóÓ•, ½ß¸Ã„S, ¥âéßΈâ ÕßH ¥Ã„tËÜßâéß YÜßé߽߸… ¿•NŸoØßéß.
¦ ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íÇ‹éß ·ó½ß¸Òéßéß ÒÜßz»‡Y, Ø„éßéß΋rÒéßéßÒÜßz»‡Y ½ŸÝ„éßz ÓŸà„ⷄĽ‚éß`â ¦ ¥Ó߸ºx½‚éß`â ΟYs Ε½ŸÜß
·Ÿ¶„í¢Ç‹ ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. Ø„é¢ßÜó YÜßé߽߸…̟Äéß.
21'''¦ ½ß ¸ à ˆ ¯ ŸÜß ¶ „ í Y Ì„ à Ÿ|Ì„ ¥W ú¶„ î Ä é ß Ç ‹ é ß , 32'''©Ì„à o „ ßE ½ßR¸ úÌ„ ³Ç‹¢ÕßÇ·› â„ éß ¥Wú·„RéߢSâ
Ε|á«¢½ß¸ÕßǛ⽟Njéß ¥Øßéßâ ³·„ Òx·Žo ÒNŸoÇ‹éß. ßÁ ½ŸÝ„âz éß (Ø„éê ß Î‹éÜß éß )ß Ì„â §¿„g·„½…¸ß ÒêÅßÜ¿ ß •Ì„ ΋éáß j¸
Ò¢à‡Y·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸÇ‹Ó• »ûÄҢ ½ŸY·Ž ©¢Ç‹Î‹éß. ÌŸ|Y·Ž ÒéßJz¢¿„éßÌŸÇ‹éß. ·ŸY Ì„Òéß Î•Ò…ËŽn ¯ÃˆCâ
Òê؂ꯟ؄éßÒéßéß¿•Ì„ ¥Ì„Ç‹éß ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íÇ‹Ò…ÌŸÇ‹éß. ú½ß¸ÁÜßéß Óß«pÄÒéßéß»‡ YÜßÕßÇ› ¥Ì„YY ¯ÎˆßÈNŸoÄéß.
33'''·òYs ΈӟÜ߯ŸÅßéß ½ŸÃ„éß ¹ßÇ‹c¢Ìóâéß, ¥Cs
ú½ßÁ¸ Üßéß Ó‚ÒéßwΈ»‡ ©âs ÓßÒ¸ éßØê „ â, ¥Ì„Çé‹ ß ÃŸÁxÒéßéß
Qéß΋ ΟǛ ¿•NŸoÇ‹éß. 22ú½ß¸½Ÿº¢Üƒ¢ÅŽ ¦ ïÓßñÓŸxÜßéß Ìóâéß, ¿‚ÄNŸÜß ÕߢϋâÌóâéß, Îó½ß¸…Ç‹éßÌóâéß
½ŸY ¯Î‹éßÅßâéߢǛ Ì„éßÇ›S ½•Ø„éßÕÇ‹éßâéß. ³½ß¸t¢Î‹¢ U¢Óß«¢¿„ÕßÇ‹m, ½ŸÃˆÜó ÁƒÂâҢ̄éßÜœñâ ½ŸÃ„éß ¥Ó•¶„í
¶„í΋éßÄéßf¶„íâs ßE ¶„îÇŸ âKNŸoÇ‹éß. 23¦ ßEÌó Üßâéß Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß ¥Ã„Òp éßéß ¿•Ó·«ß òÓ•ÅÅ ß éß zß ¿•NŸoÃé„ .ß 34ÁƒÂâ
³½ß¸t¢Î‹¢ ¶„í΋éßÄéßf·òâs ̄ß|Ì„ ½‚êÓ߸¢»‡ ú½ß¸Ò Ң̄éßÜœñâ ¦ Ø„éßê΋éßÜßéß U¢Óß«¢¿„ÕßÇ‹m ̄ß|Ì„,
Èo¢S, ·òΈq ÒéߢΈÌóÓ• ¥Ì„Ç‹éß ¥Ïˆ·ŸÃŸYs ¯ô¢Î‹éß ½ŸÃˆ·Ž ·òΈ¯q ŸÅŽ Óß@ ¸ Ø„é¢ß Üß[Ó× é¸ß ¢oß Îˆ. ¥Ó•¶í„ Üßéß ½ŸÃˆ·Ž
ÌŸÇ‹éß. 24Ó߸¢½ß¸âs Εà‡Üßéß Ó‚ÒéßwΈ»‡ ©âs½ß¸téßÇ‹éß, ½Ÿ_à ÁƒÂâéßÜœñâ Ø„éßê΋éßÜßÌó Òéßéß¹ßÓ߸éßoW ¿•Ó߸êo ·„HÓß«
¥Ì„Ç‹éß (ú¶„îÄéßÇ‹ê Ε|á«¢½ß¸ÕßÇ›â½ŸÇ‹ê ¥Øßéßâ ¦ ¯ö̟Äéß. 35YØ„éßRéßÌ„½‚éß`â ¥¢Ì„x ·ŸÜߢ §¢·„âéß
½ßø ¯ˆ ŸÜß¶í„ Ç‹é)ß ½ŸÅŽQéß΋ ΟǛ ¿•NŸoÇé‹ .ß ¥Ì„Y Ì„¢úÇ‹éß ÃŸÜ•Î‹éß. ¦ ¥¢Ì„x·ŸÜߢ ÒĶ„í ÁƒÂâéßÜóz ·ò¢Î‹Ã„éß
Üßé»ß ‡Y, ¥Ì„Y ½ß† ¸ É|¶„íÜßé»ß ‡Y ¿•Øé„ Üß Y• ΟYs ¥Ì„Çé‹ ß ¶„îÜßéßÅß ÎŸ|ß RéßCHâ ½ŸÃ„éß à„éßΈr»‡âéß, YÄwÜßéß
NŸÏˆNŸoÇ‹éß. Îó½ß«Ç›, ÜßêÅŽ ¿•Óß« ¯ô¢Îˆâ Ó߸¢½ß¸Ì„éßoâéß Üßéß»‡âéß, ½ß¸Ãˆà„éß΋éßrÜßéß»‡âéß ¿•Ø„éß ÕßNjŃY·Ž §Üƒ»„éßâ
½ŸY ¥âé߿Ä é„ Üß ß ÒéßÏx‹ ½ß¢¸ ¿„éÌ ß ŸÇ‹é.ß ÕßÜ½ß ‚éâ`ß ·óÅßHß s ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ."""
½ß¸Ç‹»òÅßjÇŸY·Ž ¶„íúÅß ¿•NŸoÇ‹éß, »‡Y ¥Îˆ ³·„ ·ŸÜßÒéßéß
ÒĶ„í ÒêúÌ„½•éß. ¦Ì„w ú½ß¸à„¢Ó߸ ¿•Ó߸é߶„íÓ• ßE
25'''΋·äŽË ßE¶„í RÃóÏ‹¢»‡ »ò½ß¸t ïÓßñâx¢Ìó 36 '''©Ì„oÄ ßE Ì„â §MŸjâéßNŸÃ„Òéßéß»‡ ¿•NŸoÇ‹éß.
Ì„â Õß܃Ys, Ï‚ñßxYs ¯¶„íaÒ ¿•Ó߸éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ú½ßW¸ ΕÒÌ„¶í„ ï½ßñ»‡ ̄ⶄí ÌŸÓ• ÈSf¢¿„é·ß ò¢Åßê,
»ò½ß¸t ÕßÜß½‚éß`â ðÓßâÌó ΋·äŽË ßE Ø„éßéßΟrY·Ž Έ»„éß ½®ß¸éß⠽߸Ä¿„éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ¥¢Ì•·Ÿ·„, Ε½ŸÎˆ Ε҅Y·Ž
ΟYØ•éßÜßéß 11:37-12:13 1002
RÃóÏ‹¢»‡ RSúÌ„½‚éß`â Rá¸Ø„êÜßéß ÒêŃzÇ‹éßÌŸÇ‹éß. ·ò¢Î‹Ã„éß YÌ„xO½ŸY·Ž, ·ò¢Î‹Ã„éß Óß«»„éc¯ô¢Î‹ÅƒY·Ž,
©ú»„Ì„ X_à ÒĶ„í ½ŸÇ‹éß ÒÈrÜßéßzÌŸÇ‹éß. °Îˆ YÄn à‡à„|Ì„¢»‡ WÄNŸaÄ¢ ¯ô¢Î‹ÅƒY·Ž ½•éßÜòa¢ÅƒÃ„éß.
3ÁƒÂâҢ̄éßÜßéß ¦·Ÿà„Òéߢ΋H ÁóxÌ„éß܃z»„ ú½ß¸·ŸKNŸoÄéß,
Ø„éß½‚éß`¢Îó ¥Îˆ ½ŸY·Ž ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ.
37'''̄⠽߸†Ã‰|¶„íÜß ½ß¸Åßz ¦ ©Ì„oÄ ßE úà„΋r ¥Ó•¶„íÜßâéß ZW ÒêßcY·Ž âÇ›½ß«¢¿•½ŸÃ„éß â·ä„ú̟܃z»„
ÒU¢½ßǸ é‹ .ß Óßÿo¬ Üß §á¸j ΕÒÌ„Üß ½ßÅ ¸ zß ¶„îÇ‹ Üß·x„ä ï½ßÅÇjß é‹ .ß à‡à„|Ì„¢»‡ ½‚Üßéß»„éß̟Äéß
4''·ŸY, ΟYØ• é ß Ü ß ê , ZÒ…, ¨ Óß ¸ ¢ Ε à ‡Ys
° Ε҅Y »„éßÈ¢S ¥Ì„Ç‹éß Üß·ä„xï½ßÅßjÇ‹éß. ¥Ys Ε݄҅z
ΕÒÌ„Üß ·„¢_Åß Ì„ââéß ÌŸâéß ÈSf¢¿„éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. ĺÓ߸x¢»‡ ©¢¿„éß. ¨ ½ß¸…Ó߸o·ŸYsß ZÒ… ¥¢Ì„x·ŸÜߢ
38QÅßYsÅŽ·Ž Õß΋éßÜßéß»‡ ·óÅßÜß Î•ÒÌ„âéß »ûÄRNŸoÇ‹éß. ÒĶ„í ÒéßêÓß« ©¢¿„éß . ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ¥Åßéß §Åßéß
̄⠽߸†Ã‰|¶„íÜßéß ¯Ã„éß»„Y ΕÒÌ„âéß Õߢ»‡Ã„éß, ½‚¢Ç›, Õ®ê „ Óߢ¸ ¿ŸÃ„¢ ¿•Øé„ Å ß ¢ß ÒÜßz Ì‚HR ï½ßÃé„ »ß é„ Ì
ß é„ ¢ß Έ"" ¥Y
½‚Üß»„Üß ÃŸÝ„éßz ÒéßÈ؄éßéß ½‚Üß»„Üß ÕߺéßÒêÓŸÜßÌó »‡ú[Ø•éßÜßéß ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹éß.
5''¥½ß¸téßÇ‹éß ÎŸYØ•éßÜßé ¥âéß Ó•âéß ¿„êÓ߸êo¢Ç‹»‡
»ûÄRNŸoÇ‹éß.
39'''¦ ©Ì„oÄ ßE ÕßÜß½‚éß`â ·óÅßÜß QéßΈ·Ž ¥âx §Î‹Ãq é„ ß Òéßâéßáé¸ xßÜéß ß ·„âÕÇŸmÃé„ .ß âΈ ¨ ³Ç‹éâmß ³·„Çé‹ ,ß
Ε҅Y Ó߸@Ø„éߢÌó ΟǛ ¿•NŸoÇ‹éß, Ì„ââéß »„éßÈo¢¿• âΈ ¦ ³Ç‹éßmâ ÒéßÈ؂éßéß·„Ç‹éß YÜßÕßÇ› ©ÓŸsÄéß. 6ӟÄ
½ŸÝ„zâéß ÈSf¢S »ûÄRNŸoÇ‹éß. ½ŸÝ„zâéß ¿ŸÜƒ ÒéߢΈˆ ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢Sâ Òx·Žo âΉ Á܃Üß Qéß΋ ©ÓŸsÇ‹éß. ¦
ú½ß¸ÁÜ Qéß΋ ½ß¸Ãˆ¯ŸÜ߶„íÜßéß»‡ ©¢S, Εà‡Ys ½‚Ü߶„í §Ã„éÒß …ÈÜó ³·„Çé‹ ,ß '¨ ¦à„fÄx Óߢ¸ »„Ìé„ Üß éß ß Ó‚Ã½„ •ÃÅ „ ƒ
RÕ®ƒCNŸoÇ‹éß. Y·Ž ¯¢Ì„·ŸÜßÒéßéß ½ß¸Ç‹éßÌ„éߢΈ?" ¥Y ӟÄ ÕßÅßjÜßéß
40'''¥¢Ì„x·ŸÜߢÜó, ΋·äŽË ßE ©Ì„oÄ ßEÌó ϋÈ¢Sâ ½ŸYs ¥Ç›»‡Ç‹éß.
7''ӟÄ ÕßÅßjÜßéß Ï‹Ãˆ¢S âΉ Á܃Üß Qéß΋âéßâs
Ø„éßéß΋r¢ ¿•NŸoÇ‹éß. ©Ì„oÄ ßE ©ú»„éßÇ‚ñ Ó߸éßÇ›»‡H ÒÜœ
΋·äŽË ßE Qéß΋ Ä͟Üßéß, »„éßúĽ߸… ÃûÌ„éßÜßéß, ¥Ó•·„ Òx·Žo ¦·Ÿà„¢ ½‚ñ½ß¸…»‡ Ì„â ¶„íÇ›, ¯Ç‹Òéß ¿•Ì„éßÜßéß ¯Wo.
´Ç‹ÜßÌó RÄéß¿„é߶„í ½ß¸Ç‹ÌŸÇ‹éß. ¥Î• RÏ‹¢»‡ Εà‡Üß Ó߸OÒ…Ç‚ñâ Ε҅Y ÓŸÒéߢ Qéß΋ ú½ß¸ÒêË¢ ¿•Ø„éßéßÅß
Qéßηˆ Ž ú½ß½¸ Ÿº¢ß ÒÜœ ½‚ÝÌ„ ŸÇ‹é.ß 41¥Ì„Çé‹ ß ÒéßUÒêΕࢄ Ó•âéß RÓŸsâéß. °Òéß⻇ ''³·„ ·ŸÜßÒéßéß, ·ŸÜßÒéßéßÜßéß,
Qéß΋ ¶„îÇŸ ΟǛ ¿•NŸoÇ‹éß. ¥Ó•·„ Εà‡Üóz ½•ÜƒÎˆ ¥Ã„r·ŸÜßÒéßéß (ÒéßêÇ‹éßâsÄ Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßéß) ½ß¸Ç‹ÌŸØßéß.
ÒéߢΈY ½ß¸Ç‹»òÇ‹ÌŸÇ‹éß, ·ŸY ¯ÎóÒéßéß, ½‚êßØ„êÕßéß, ½ß¸Ãˆà„éß΋r ú½ß¸ÁÜß ÕßÜß¢ß ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹Å¢ ¥¢Ì„¢
¥½‚êwZØ„éßÜß ÓŸØ„é߶„íÜßéß ¥Ì„Y ¿•WâéߢǛ ķ䎢½ß¸ ·Ÿ»‡Ó• ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßZs ӂĽ•Ã„éßÌŸØßéß.
ÕßÇ‹éß̟Äéß. 42¿ŸÜƒ Εà‡ßßÜóz ©Ì„oÄ ßE ̄⠥ψ 8''Ó• â éß RÓŸsâé, ·ŸY ¥Ã„ p Ò éß é ß ¿• Ó ß ¸ é ß · óÜ• · „

·ŸÃŸYs ½Ÿx½ß«¢½ß¸ Á•NŸoÇ‹éß ·ŸY ¨P½ß¸…j Ì„½ß«t¢¿„éß·ó ¯öØ„êâéß. ¥¢Î‹éßÒÜßz, '¥Ø„êx, ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßéß
ܕ΋éß. 43¨P½ß¸…j¶„í ¿‚¢Îˆâ ½‚¢Ç› Õߢ»‡Ã„¢ Ó߸Ä| ÁÈCâ ̄ß|Ì„ °ÒéßÒ…Ì„éߢΈ?"" ¥Y ¥Ç›»‡âéß.
9''¥¢Î‹éß·„Ì„Ç‹éß, 'ΟYØ•éßÜßê! ZÒ… ΟŎ¯ôÒéßéßw.
Óߢ¸ ½ßθ Ü‹ ¶ß í„ ß ¥Ì„Çé‹ ß ¥Ïˆ½W¸ß ¥Ò…ÌŸÇ‹é.ß H[؄꽟݄é,zß
¶„îá¬Ø„éßéßÜßéß (§WØ‚ê½ß«Ø„ê ½ŸÝ„éßz) ¥Ì„Y ¯Ç‹Üß ¨ ÒêÅßÜßéß ¥¢Ì„x·ŸÜߢ ÒĶ„í Òéßéßú΋ ½•Ø„éßÕßÇ›
RÏ•Ø„éßéßÜœñ ©¢ÅƒÃ„éß. 44·ŸY ©Ì„oÄ ßE Ì„êÄéßt, ĺÓßx¸ ¢»‡ ©¢ÅƒØßé.ß 10¿ŸÜƒÒéߢΈ Ì„Òéßéwß âéß ÌŸÒéßéß
©Ì„oÄ Έà„ÜßâéߢS ÒSfâ Ó߸Ò꿟ÄÒéßéß Ì‚HÓß«·òY. ½ßø àˆ é„ Îß é‹ Ürß éß »ß ‡ ¿•Ó·«ß ò¢ÅƒÃ„é.ß Ì„Òéßéwß âéß ÌŸÒéßéß Ì‚Üéß ½ß …¸ß
Õ®„Ø„éßúÕ®ƒ¢Ì„éßÇ‚ñ, ÒéßÈêú»„éßÇ‚ñ ¿ŸÜƒ ÒéߢΈY Ó߸Ä| »‡âéß, à„éß΋éßrÜßéß»‡âéß ¿•Óß«·ò¢ÅƒÃ„éß. ·ŸY ¿‚Ç‹m½ŸÝ„éßz
ÓŸà„â¢ß ¿•Øé„ Çß ŸY·Ž Òéßé¢ß ΋é¶ß í„ NŸ»„éÌ ß ŸÇ‹é.ß 45Ó߸éߢ΋Ä ¿‚Ç‹m½ŸÝ„z»‡Ó• ©¢ÅƒßÄéß. ¦ ΋éßÄhâéßÜßéß ¨ Rá¸Ø„êÜßéß
½‚éâ`ß ½ßø àˆ é„ Îß r‹ ½ßø |„ ÌŸY·Ž* ÓßÒ¸ éßéúß ÎŸY·Ž ÒéßÏx‹ ¥Ì„âéß ¥Ã„p¢ ¿•Ó߸éß·óܕÄéß. ·ŸY ÁƒÂâҢ̄éßÜßéß ¥Ã„p¢ ¿•Óß«
ßÁ½‚ñÕ®„Ò¢»„Üß »„éßǟßÜßéß Ó‚Üß·òÜßéßtÌŸÇ‹éß. SÒÈ·Ž ·ò¢ÅƒÃ„éß.
11'''¥âéßΈâ ÕßÜßéßÜßéß YH½ß«½•Óß«â ·ŸÜߢ ½‚éßéß΋Üßéß
¥Ì„Ç‹éß YÓ߸€@Ø„éßéßÇ‚ñ ÒéßÄˎNŸoÇ‹éß."""

12 ''¦ Ó߸ÒéßØ„êâ Z ú½ß¸ÁÜœñâ Ø„éßê΋éßÜß ½ß¸·ä„¢ ·òY ÓŸà„ⷄý„ ‚éâ`ß ¥Óߺ ¸ x ÒÓßé¸ Òoß … YÜßÕ‚ÅÕjß Çß â› ·ŸÜߢ
ÒU¢Sâ »ò½ß¸t ßE Réß¹ƒØ•éßÜßéß (ú½ß¸ÏŸâ ÒÄ¶í„ ³·„ ½‚Øéß xß ^âNjéÒß ¢Î‹Üß Ìò¢Õ®‚ñ ÃóEÜß»é„ âß éß.
΋êÌ„) Áó·„x¢ ·„HC¢¿„éß·ò¢ÅƒÇ‹éß. Z ú½ß¸ÁÜßéß ³_· ³·„ ½‚Øßéßx ÒéßêÇ‹éßҢ΋Üß Òéßé߽߸tØ‚éß`΋éß ÃóEÜßéß
Î•à„¢»‡ ¶„îǛ⠷ŸÜߢâéߢǛ ¥½ß¸tÅŽ ÒĶ„í Òéßéߢ΂ ½•SØ„ééß ¢ß Ç› ¦ ΈâÒéßéÜß ß ¥¢Ì„Òéßéß ÒÄ¶í„ ©¢Ç‹é½ß ŸÇ‹éß
âsÇ‹ê Ó߸¢Õ®„R¢¿„â¢Ì„ Òéß@ R½ß¸Ì„éßo ½ŸÃˆ Qéß΋ Ï‹âéßxÇ‹éß.
13'''ZÒ… Z ORÌ„ ¥¢Ì„ ¢ ÒÄ ¶ „ í úÕß W ·Ž , Z
·„Üéß »ß é„ Ìß é„ ¢ß Έ. ·ŸY, Z ú½ßÁ¸ Üóz ¯ÒÈ ð½ßÃé„ ß ú»„¢Í‹Òéߢ΋éß
ú½ŸØ„éßÕßÇ›¢Îó ½ŸÃ„éß Ì„½ß«t¢¿„éß·ò¢ÅƒÃ„éß. 2Ó߸Òêψ Rúà‡¢WÜó ú½ß¸½•K¢¿„éß. ΈӟÜß ¥¢Ì„Òéߢ΋éß ZÒ…
¿•Øé„ Õß Çß â› ï½ß¶í„ aÒéߢΈ ÒéßëÌ„éÜß éß ,ß ½•éÜß òa¢ÅƒßÃé„ .ß Ü•½ß¸ÕßÇ› Z NŸpâÒéßéßÜó ZÒ… YÜßéßNŸoÒ…."""

½ß¸Ãˆà„éß΋r ½ß¸Ã„|Ì„¢ Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ½ß¸Ã„|Ì„¢Qéß΋ YÈw¢½ß¸


ÕÇ›¢Îˆ.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html