You are on page 1of 5

1013

؂꽕Üßéß
9
RéßÇ‹éßÌ„Üßéß ½ß¸¢ÅßÜßâéß ¯ŸÇ‹éß¿•Ø„éßéßÅß Ø„êÁ¶„íß܃ß! Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íß܃ß!

1 ï½ßÌ„êØ•éßÜßéß ¶„íßÒêÄéßÇ‚ñâ ؂꽕Üßéß ¨ Ó߸¢Î•


à‡Ys Ø‚éßÈ꽟 ΋»„cÄâéߢǛ ¥¢Î‹éß·òÓŸsÇ‹éß:
10
°Ç‹|¢Ç›. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„éߢÜó
ÏŸÓŸxÄtË¢, ¯ŸZØ„êÄtË¢ §·„ ©¢Ç‹Ò….
¯ô܃Üßéß ¯ŸÇ‹éß ¿•Ø„éßÕßÇŸmØßéß. SÒÈ·Ž Ó•Üß
2 ÓŸØ„é߶„íß܃ß, ¨ Ó߸¢Î•à„¢ Râ¢Ç›! Î•à„¢Üó ¶„îÇŸ Rܽ߫Ó߸éßo¢Îˆ. ¯¢Î‹éß·„⻇ ÏŸâx¢ ¯ŸÇ‚`
YÒÓß«¢¿• Òéßâéßá¸éßx܃ß, QéßĢ΋Äê ÓŸ ÒêÅß ¯öØßéߢΈ. ·òÌ„o úΟ·ŸäÄÓ߸¢ ¯¢Ç›¯öØßéߢΈ.
Râ¢Ç›. Qéß ORÌ„·ŸÜߢÜó §Üƒ¢ÅŽÎˆ °Î‚`ÓŸ ³GÒ âêÓ‚ §·„ܕ΋éß.
§ÎˆÒĶ„í ÁÈC¢ÎŸ? ܕ΋éß! Qéß Ì„¢úÇ‹éßÜß 11 ^Ã`Ìé„ Üß ƒÃŸ R¿ŸÃˆ¢¿„¢Ç›! úΟ·äŸÌóÅß ^Ã`Ìé„ Üß ƒÃŸ
·ŸÜߢÜó §Üƒ¢ÅŽÎˆ °Î‚`ÓŸ ÁÈC¢ÎŸ? ܕ΋éß! »„Å»jŽ ‡ °Ç‹|¢Ç›. »óÏ‹éÒß éß, ՃÉz ·óÓߢ¸ °Ç‹|¢Ç›!
3 ¨ Ó߸¢»„Ì„éßÜßâéß »„êÈf QéßÄéß Qéß ½ß«ÜßzÜßÌó ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¯ôÜߢÜóY ½ß¸¢Åß âá¸j½‚éß`¢Îˆ.
¿‚½ß¸…̟Äéß. Qéß ½ß«ÜßzÜßéß ½ŸÃˆ ½ß«ÜßzÜßÌó ¿‚½ß¸…̟Äéß. 12 úΟ·äŸ ÒÜßéßzÜßéß ¯¢Ç›¯öØ„êØßéß. ¥¢FĽ߸…
Qéß ÒéßâéßÒéßÜßéß, ÒéßâéßÒéßߢúÇ‹éß Ì„Òéß Ì„Ã„éß½ŸÌ„ ¿‚Åéß jß ¿„Nöo¢Îˆ. ΟYÒéßw ¿‚Åéß ,jß ¹ßÃê
„ Ãh ½„ …¸ß ¿‚Åéß ,jß
̄ÄÒéßéß½ŸÃˆÌó ¿‚½ß¸…̟Äéß. ¦½ß«ÜŒ ¿‚Åßéßj, ¯ôÜßÒéßéßÜóY ¿‚Åßéßz ¥Zs ¯¢Ç›
4 ·óÌ„ RéßÇé‹ Ì ß Ü„ éß ß RÇ›Sï½ßÅâjŽ ΟYY ΋¢Ç‹éß RéßÇé‹ ß ¯öØ„êØßéß. ú½ß¸ÁÜóz Ó߸¢ÌóḢ ¿„Sf¢Îˆ.
Ì„Üßéß WÓ•NŸoØßéß. ΋¢Ç‹éß RéßÇ‹éßÌ„Üßéß RÇ›Sï½ßÅŽjâ 13 Ø„êÁ¶„í܃ß, Qéß R¿ŸÃ„ Ó߸꿄·„ ÒúNŸoÜßéß
ΟYY ΋궄íÇß é‹ ß RéßÇé‹ Ìß Ü„ éß ß WÓ•NŸoØéß .ß Î‹ê¶„íÇß é‹ ß Ï‹Ãˆ¢S »„ÅŽj»‡ °Ç‹|¢Ç›. ÕßH½ß¬Æ„½ß¸… ðÓßÒ¶„íß܃ß,
RéßÇ‹éßÌ„Üßéß RÇ›Sï½ßÅŽjâ ΟYY RÓŸà„ RéßÇ‹éßÌ„Üßéß »„ÅŽj»‡ °Ç‹|¢Ç›. ÓŸ Ε҅Y ðÓßÒ¶„íß܃ß, QéßÄéß
WÓ•à‡Øßéß! Qéß R¿ŸÃ„ Ó߸꿄·„ ÒúNŸoÜßÌóÓ• Yú΋¯ö̟Äéß.
RéßÇ‹éßÌ„Üßéß Ò¿„éßfÅß ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Î•Ò…Y ¦ÜßØ„éߢÜó ÏŸÓŸxÄtË¢,
5 ¯ŸZØ„êÄtË¢ §·„Qéß΋Š©¢Ç‹Ò….
Òéß΋x¯Ÿâ ÒéßÌé„ Üoß ƒÃŸ ½•éÜß òaY, °Ç‹|¢Ç›! úΟ·äŸ
Òéß΋x¢ ÌŸ»• QéßÄ¢Î‹Ã„ê °Ç‹|¢Ç›. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß
Qéß ú·òÌ„o úΟ·äŸÒéßÎx‹ ¢ ¥Øßé¯ß öØßé¢ß Έ. ¦ úΟ·äŸ RéßÇ‹éßÌ„Üß Õ®„Ø„éߢ·„Ä ÓŸà„â¢
14
Òéß΋x¢ ÒéßÃó »„éß^·aÇ‹éß Qé߶„íß ÎòÄ·„΋éß. ©½ß¸½ŸÓ߸¢ ©¢ÇŸH€â ³·„ ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸ÒéßØ„éߢ
6 ©¢Åßé¢ß ΋Y ú½ßÁ¸ ÜßÌó ¿‚½t¸ß éß. ú½ßÌ ¸ •x·„½‚éñß â ³·„ ÓßÒ¸ ê
ÓŸ ßÁx¢ Qéß΋ Ø„éßéß΋r¢ ¿•Ø„éßŃY·Ž, ³·„
ï½ß΋q à„·Žo»„Üß ÃŸÁx¢ ÒNöo¢Îˆ. ½ŸÃ„éß Üœ·Ža¢¿„ ½•à¢„ ·óÓߢ¸ ú½ßÁ¸ Hs ½ßÜ« éß Òß …Òéßé.ß Î•à¢„ Üó YÒÓßÓ« é¸ß âoß s
à„·„x¢·Ÿâ¢Ì„ ÒéߢΈ ïÓß`Y¶„íßÜßéß ©ÓŸsÄéß. ¦ ÓŸØ„é¶ß í„ Üß âß éß, ú½ßÁ¸ Üߢ΋ÃYˆ ÓßÒ¸ ê½•à„ ½ßø ¿ „ é„ .ß Z Ε҅
RéßÇé‹ Ì
ß Ü„ éß ß (à„úÌ„éïß ÓßY` ¶„íÜß éß )ß RéßÒéßwHs YÜßéÒß …ÓŸ Ç‚ñâ Ø‚éßÈ꽟 ¦ÜßØ„êY·Ž ½ŸÃˆY XÓ߸éß·òY ÒSf
THf½•Ø„éß»„ÜßÒ…! ¥Îˆ ½ŸÃˆ·Ž Óß«¢º½ß¸… ·óÄÜßéß Ø‚éßÈ꽟¶„íß ú¯ŸÃˆp¢¿„¢Ç›.
15΋éߣ¹ß½ß¸Ç‹¢Ç›! ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Ì•x·„
©âsÅßéßj»‡ ©¢ÅßéߢΈ.
7 Έ⢠Ó߸Qé߽߸¢»‡ ©¢Îˆ. ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ó߸Ä|à„·Žo
ÓŸ úΟ·äŸÒÜ ßéßzÜß âéߢǛ úΟ·äŸ½ß¸Ý„éß{ ¥Ys¢ÅŽZ
¦ ''RéßÇ‹éßÌ„Üßéß"" WÓ•NŸoØßéß! ¥R ÓŸ ¥¢FĽ߸… Òéߢ̄éßÇ‚ñâ Ε҅Y ΋»„cÄ âéߢǛ K·„ä ³·„ ΟǛ܃
¿‚Åßzâéß ÓŸà„⢠¿•NŸoØßéß. RéßÇ‹éßÌ„Üßéß ÓŸ ¿‚Åßz ÒÓ߸éßo¢Îˆ.16Òéßâ ¦@Ä¢ ¯öØßéߢΈ. Òéßâ Ε҅Y
ՂÄNjéßâéß WÓ•NŸoØßéß. ·òÒéßwÜßéß Ì‚ÜßzՃÈ ¦ÜßØ„éߢ âéߢǛ ¦â¢Î‹¢, Ó߸¢ÌóḢ ¯öØ„êØßéß.
17Òéß â ¢ RÌ„ o Ó ŸÜß é ß RÌŸo ¢ , ·ŸY ¦ RÌ„ o Ó ŸÜß é ß
¯öÌŸØßéß. ¿‚Åßéßz ÓŸà„⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹ÌŸØßéß.
¯¢Ç›¯öØßéß ¿„Sf ÒéßÅŽjÜó ½ß¸Ç›Ò…ÓŸsØßéß. Òéßâ
ú½ß¸ÁÜßéß Î‹éߣA¢¿„éßÅß ½‚éßéß·„aÜßéß ¯¢Ç›¯öØßéß ¿„Sf¯öØ„êØßéß. Òéßâ
8 ï½ßJz·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©¢Ç› Ì„â¶„í ·ŸÕóØ•éß Õ®„Äo ·òŃjÜßéß ¹ƒI ¥Øßé߯öØßéß ½ß¸Ç›¯öÌ„éßÓŸsØßéß.
18Á¢Ì„ é ß Ò …Üß é ß ¦·„ H Ìó Òéß ê Üß é ß » „ é ß Ì „ é ß Ó ŸsØß é ß .
¥½ß¸téßÇ• ¿„¢½ß«½•Ø„éßÕßǛ⠳·„ Ø„éßéßÒW܃
°Ç‹|¢Ç›. ½ß¸à„éßÒ…Üß Òéߢ΋Üßéß »„¢Î‹Ã„»óÝ„¢»‡ WÄéß»„éßÌ„éßÓŸsØßéß.
؂꽕Üßé 1:19-2:17 1014
¥R ½•éßðÓߢ΋é߶„íß »„Ç›m ܕ΋éß. »òú^ÃÜßéß ¿„Ó߸éßoÓŸsØßéß. ÒéßÈ؄éßéß â·„äúÌŸÜßéß ú½ß¸·ŸK¢¿„ßÅߢ ÒêY
19Ø‚éßÈ꽟, Ó߸@Ø„éߢ·óÓ߸¢ Z¶„íß Ó•âéß ½‚éßéßÄï½ßÇ‹éß ½•NŸoØßéß.
11 Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ïÓß`ÓŸxYs »„ÅŽj»‡ ½ß«ÜßéßNŸoÇ‹éß.
Ì„éßÓŸsâéß. ¥Cs Òê ½ß¸¿„fÅŽ ¯ô܃Üßâéß ¯ÇŸÃˆ»‡
Òê_ÃfÓߢ« Έ. ¯ôÜߢÜóY ¿‚ÅYzß s¢ÅŽZ Áƒ|ÜßÜéß ß ·ŸHf ¦Ø„éßâ RǛΈ ¿ŸÜƒ Rà‡Üß½‚éßñ¢Îˆ. ¦ ïÓß`âx¢
½•à‡Øßéß. 20¥Ç‹R Á¢Ì„éßÒ…Ü߶„íß ¶„îÇ‹ Z Ó߸@Ø„éߢ ¦Ø„éß⠦Εà‡Ü߶„íß ÜóÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ. ¦ ïÓß`âx¢
·Ÿ½ŸH. ·ŸÜßéÒß Üßéß ¯¢Ç›¯öØ„êØßé,ß ZÝ„é{ß Ü•Ò…! Òê ¿ŸÜƒß à„·Žo»„ÜßΈ. Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Ì•x·„ Έ⢠³·„
½ß¸¿„fÅŽ ¯ô܃Üßâéß ¥Cs ¯ÇŸÃˆ»‡ ÒêÈf½•Óß«¢Îˆ. »ò½ß¸t Õ®„Ø„éߢ·„Ä Έâ¢. ° ÒéßYᬠΟYY ¦½ß¸…
¿•Ø„éßÜ•Ç‹éß.
ßÕóÌ„éßâs Ø‚éßÈ꽟 Έâ¢
2 Ó߬؂êâéßÜó ÕßêÄ ªÎ‹¢Ç›. ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ú½ß¸ÁÜßéß Òêà „é t ¿‚ ¢ Î ŸÜ Y Ø‚éßÈ꽟 ¿‚½¸téÅ
12
½ß¸Ã„|Ì„¢ Qéß΋ È¿„fÈ·„»‡ _··„½•Ø„éߢǛ. §Îˆ Ø‚éßÈ꽟 Ó߸¢Î•à„¢: ''§½ß¸téßÇ‹éß Qéß ½ß¸†Ã„n
Εࢄ Üó YÒÓߢ« ¿• ú½ßÁ¸ Üߢ΋Ãê „ Õ®Ø „ é„ ¢ß Ìó ÒËéß ºë΋؄éߢÌó ÓŸ ΋»„cĶ„íß WÈCĢǛ. QéßÄéß
¶„íÎß é‹ Ãß é„ ß »‡·„. Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ú½ßÌ ¸ •x·„Î∠¢ ÒÓßé¸ ¢oß Îˆ. ¿‚Ç‹m ½ß¸âéßÜßéß ¿•NŸÃ„éß. °Ç‹éßҢǛ, °Ç‹éßҢǛ.
Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Ì•x·„ Έ⢠Ó߸Qé߽߸¢»‡ ©¢Îˆ. Õ®óÁ⢠°Qéß Wâ·„¢Ç›.
2 ¥Îˆ ³·„ T·„ÅŽ ΋éà 13 Qéß ÒúNŸoÜßéß ·ŸÎ‹éß Qéß ºë΋؄êÜßéß S¢½ß¸…
ß âqˆ ¢»‡ ©¢Åßé¢ß Έ. ¥Îˆ ¥¢Ï‹
·ŸÃ„½ß¸… ½•éß½®ß¸êÜßéß ·„Réßwâ Έ⢻‡ ©¢ÅßéߢΈ. ·ó¢Ç›."" Qéß Î•Ò…Ç‚â` Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ΋»Ãc„ ¶„ í„ ß WÈC
Ó߸êÃóx΋؄êßâ ïÓß`âx¢ ½ß¸Ã„|ÌŸÜßÜó Y¢Ç› ĢǛ. ¦Ø„éßâ ΋؄éß, ÁƒH»„Üß½ŸÇ‹éß. ¦Ø„éßâ
©¢Ç‹Åߢ ZÒ… ¿„êNŸoÒ…. ¥Îˆ Òéß@à„·Žo»„Üß Ì„|Ä»‡ ·ó½ß¸½ß¸Ç‹Ç‹éß. ¦Ø„éßⶄíß ¯¢Ìó úð½ßÒéß
ïÓß`âx¢»‡ ©¢ÅßéߢΈ. §¢Ì„¶„íßÒéßéߢ΋éß §Üƒ¢ÅŽÎˆ ©¢Îˆ. ³·„½•Ý„ ¦Ø„éßâ Ì„Üßï½ßÅŽjâ ¿‚Ç‹m K·„ä Rá¸
°Î‰, ¯âsÇ‹ê ©¢Ç‹Ü•Î‹éß. ÒéßÈ؄éßéß §Üƒ¢ÅŽÎˆ Ø„éߢÜó ¦Ø„éßâ Ì„â ÒéßâÓ߸é߀ ÒêÄéßf
°Î‰, ¯âsÅŽ·•Ž ÒéßÃóNŸÃˆ ©¢Ç‹Î‹éß. ·ò¢ÅƒÇ•½‚ê.
3 ÒéߢNjéß¿„éßâs ¥Cs܃ ïÓß`âx¢ Εà‡Ys ÓŸà„⢠14 ³·„½•Ý„ Ø‚éÈ ß ê½Ÿ Ì„â ÒéßâÓßé¸ €ß ÒêÄéfß ·ò¢Åƒ
¿•Ó߸éßo¢Îˆ. ½ŸÃˆ ¯Î‹éßÅß Î•à„¢ °Î‚âéß Òâ¢Üƒ Ç•½‚ê ¯ÒÈ·Ž Ì‚Üéß Óß é¸ß .ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß ³·„½•Ý„ ¦Ø„éâß
©¢Îˆ. ½ŸÃˆ ½‚âéß·„ Î•à„¢ ¹ƒI ¯ÇŸÃˆÜƒ ©¢Îˆ. Ì„â ½‚âéß·„ Z ·óÓ߸¢ ³·„ ¦Lß|΋¢ RÇ›S
°Î‰ ½ŸÃˆâéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß·óܕ΋éß. ï½ßÇ‹ÌŸÇ•½‚ê. ¥½ß¸téßÇ‹éß ZÒ… Z Ø‚éßÈ꽟
4 ½ŸÃ„éß »„éßúß܃z ·„âÕßNj̟Äéß. Ø„éßéß΋r »„éßúß܃z Ε҅Y·Ž ÏŸÓŸxÄtË¢ ¯ŸZØ„êÄtËÜßéß ¥Ãˆt¢¿„
½ŸÃ„éß ½ß¸Ã„黂̄éßo̟Äéß. Ò¿„éßf.
5 ½ŸÃˆ ÒêÅß Râ¢Ç›. ¥Îˆ ½ß¸Ã„|ÌŸÜßQéß΋ Ä͟Üßéß

½ß¸Ã„éß»„éßÜœWoâ Ï‹|Y܃ ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¯ôÅßéßjâéß ·ŸHf Ø‚éßÈ꽟âéß ú¯ŸÃˆp¢¿„éß


15
½•Nöoâs ¥CsÁƒ|ÜßÜß à„Õ¢qß Üƒ ©¢Îˆ. ½ŸÃ„éß à„·»oŽ Ü„ ß ÓßØ ¬ ‚êâéßÜó ÕßêÄ ªÎ‹¢Ç›. ³·„ ú½ßÌ ¸ •x·„ ÓßÒ¸ ê
³·„ Áâ¢. ½ŸÃ„éß Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r¢»‡ ©ÓŸsÄéß. ½•à„¢ °ÃŸtÅßéß ¿•Ø„éߢǛ. ³·„ ú½ß¸Ì•x·„ ©½ß¸½ŸÓ߸
6 ¨ ïÓß`âx¢ ¯Î‹éßÅß ú½ß¸ÁÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó ÒËé߶„íß Ó߸ÒéßØ„éߢ °ÃŸtÅßéß ¿•Ø„éߢǛ.
16
̟Äéß. ½ŸÃˆ Òéßéß¹ƒÜßéß Õ®„Ø„éߢÌó Ì‚ÜßzÕßÇ› ú½ß¸ÁÜßâéß Ó߸Òê½•à„¢ ¿•Ø„éߢǛ. ³·„ ú½ß¸Ì•x·„
¯öÌŸØßéß. ÓßÒ¸ 꽕ࢄ °ÃŸtÅßéß ¿•Øé„ ¢ß Ç›. ï½ßνq‹ ŸÝ„âz éß ÓßÒ¸ ê
7 ¦ ïÓßY ` ¶„íÜß éß ß ½•»¢„ »‡ ½ßø é„ »‚Ìé„ Ì oß ŸÃ„é.ß ¦ ïÓßY` ¶„íÜß éß ß ½•à½„ Ã¸ß ¿„ ¢„ Ç›. Sâs ½ßÜ« Üzß âß éß, Ì„Üéß Üzß ß Óßâo¸ ÒéßéÜß âß éß
»óÇ‹Üßéß ¯¶„íßa̟Äéß. ú½ß¸W ïÓß`Y¶„íßÇ‹ê Wâs»‡ §¢·Ÿ ¶„íÇß ¿ › • Sâs Kà„éÒß …Üßâéß ÓßU ¸ Ì„¢ ÓßÒ¸ 꽕à„
Òéßéߢ΋é߶„íß Î‹êÓ߸éß·òY¯öÌŸÇ‹éß. ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆ ½ßø ¿„ ¢„ Ç›. ï½ß¢Ç›z ¶„íÒß ê^Ãâo éß, ¦½‚éß ï½ß¢Ç›z ¶„íÒß ê
ÒêÄc¢âéߢǛ Ì„½ß¸téß·óÄéß. ÄéßYs ½ŸÃˆ ½ß¸Ç‹·„ »„Έ âéߢǛ ÕßØ„éßÅ߶„íß
8 ½ŸÃ„éß ³·„È Qéß΋ ³·„Äéß ½ß¸Ç› Ìò·ŽaÓ߸܃NjÄéß. Ľ߫t¢¿„¢Ç›.
17
ú½ß¸W ïÓß`Y¶„íßÇ‹êß Ì„â Nô¢Ì„ ΟÈÜó âÇ‹éßNŸoÇ‹éß. Ø„êÁ¶„íÜßâéß, Ø‚éßÈ꽟 ðÓßÒ¶„íßÜßâéß ÒéߢNj
³·„ ïÓß`Y¶„íßÇ‹éß Î‚Õßu Ì„CH ½ß¸Ç›¯öÌ• RéßCHâ ¯ŸY·Ž ÕßH½ß¬ÆŸY·Ž ÒéßÏ‹x RÜ߽߫¢¿„YÒ|¢Ç›. ¦
½ŸÃ„éß Òéßéߢ΋é߶„íß ½‚Jz¯öÌ„êÓ• ©¢ÅƒÃ„éß. ú½ß ¸ Á Üß ¢ ΋ à „ ê ¨ Rá¸ Ø „ ê Üß é ß ¿‚ ¯ ŸtH:
9 ½ŸÃ„éß ½ßÅ ¸ Ëjß ŸY·Ž ½ßø é„ »ß ‚Ìé„ Ìoß ŸÃ„é.ß ½ŸÃ„éß Ì„|Ä»‡»óÇ‹ ''Ø‚éßÈ꽟, Z ú½ß¸ÁÜßâéß ·„ÄéßËŽ¢¿„éß. Z ú½ß¸Á
¯¶„íßa̟Äéß. ½ŸÃ„éß §¢Ç‹zÜóY·Ž ¯·Ža¯ö̟Äéß. Üßâéß Óß«»„éßc½ß¸Ç‹YØ„éßx¶„í. Z ú½ß¸ÁÜßâéß »„êÈf
½ŸÃ„éß ³·„ Îò¢»„܃ ·ŽÅŽ·•Üóz âéߢǛ ú½ß¸½•KNŸoÄéß. §Ì„ÄéßÜßâéß ÙÝ„â ¿•Ø„éßYØ„éßx¶„íß . §Ì„Ä
10 ½ŸÃˆ ¯Î‹éßÅ Õ®„êRéß, ¦·Ÿà„¢ ÒËé߶„íßÌŸØßéß. Εà‡ÜózY ú½ß¸ÁÜßéß âÒ…|Ì„ê '½ŸÃˆ Ε҅Njéß
Ó߸êÄéßxÇ‹éß, ¿„¢ú΋éßÇ‹éß T·„ÅŽ ¥Ò…ÌŸØßéß. ¯·„aÇ‹?""" ¥Y ¿‚½ß¸tYØ„éßx¶„íß.
1015 ؂꽕Üßé 2:18-3:4
27
Ø‚éßÈ꽟 Εà‡Ys ÒéßÄÜß §Sf½•NŸoÇ‹éß §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó•âéß ÌóÇ‹éß»‡ ©ÓŸsâY
18 ¥½ßt¸ éßÇé‹ ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¨ Εà‡Ys »„êÈf ©Î•|»„ QéßÃé„ ß Ì‚Üéß Óß é¸ß ·ß ò¢ÅƒÃ„é.ß Qéß Î•Ò…Ç‹Ó‚â` Ø‚éÈ
ß ê
½ß¸ÇŸmÇ‹éß. Ì„â ú½ß¸ÁÜß Rá¸Ø„éߢ ¦Ø„éßâ R¿ŸÃ„ ½Ÿâéß Ó•Ó• ¥Y QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÒéßÃó
½ß¸ÇŸmÇ‹éß. Ε҅Njéß ¯Ò|Äê ܕÄéß. ÓŸ ú½ß¸ÁÜßéß WÈC
19 Ø‚éßÈ꽟 Ì„â ú½ß¸ÁÜßÌó ÒêŃzÇŸÇ‹éß. ¯âsÇ‹ê Óß«»„éßc½ß¸Ç‹Ã„é.""
¦Ø„éßâ ¿‚¯ŸtÇ‹éß, ''Ó•âéß Qé߶„íß ÏŸâx¢, úΟ·äŸ
ÄÓ߸¢, âêÓ‚ ½ß¸¢½ß«NŸoâéß. ¥R Q鶄íß Ó߸ÒéßëΈr»‡ Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸ÁÜߢ΋È·• ̄⠦̄wâéß §NŸoâY
©¢ÅƒØßéß. ßÁƒxÜß ÒéßÏ‹x Ó•âéß RéßÒéßwHs ½Ÿ»‡q⢠¿•Ø„éßÅߢß
28 ''ΉY ̄Äéß½ŸÌ„ ú½ß¸ÁÜߢ΋È Qéß΋ ÓŸ ¦Ì„wâéß
§¢^·¢Ì„ ÒêúÌ„¢ ¥ÒÒêY¢¿„âéß.
20 ܕ΋éß. ¦ ©Ì„oĽ߸… ú½ß¸ÁÜßâéß Qéß Î•à„¢âéߢǛ ¶„íßÒéßwÈNŸoâéß (§NŸoâéß). Qéß ¶„íßÒêÄéßÜßéß, Qéß
½‚Ý{„ »òÇ‹ÌŸâéß. ¯¢Ç›¯öØßéâß ¹ƒI Εà‡Y·Ž ½ŸÃ„éß ¶„íÒß ê^ÃoÜéß ß ú½ßÒ¸ SNŸoÃé„ .ß Qéß ÒéßéÓß H¸ß ½ŸÝ„ézß ·„ÜÜß éß ß
½‚Ý•{ÅßÅßéßj Ó•âéß ¿•NŸoâéß. ½ŸÃˆÜó ·ò¢Î‹Ã„éß ·„¢ÅƒÃ„é.ß Qéß Ø„ééß Òß ¶„íÜß éß ß Î‹Ã}„ ÓŸÜßéß ¿„êNŸoÃé„ .ß
29 ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó ÓŸ ðÓßÒ¶„íßÜß Qéß΋, ðÓßÒ¶„íß
Ì„êÄéßt Ó߸ÒéßéßúΟY·Ž ½‚݃oÄéß. ÒéßÈ ·ò¢Î‹Ã„éß
½ß¸Ç‹ÒéßÅŽ Ó߸ÒéßéßúΟY·Ž ½‚݃oÄéß. ¦ ú½ß¸ÁÜßéß ¥¢Ì„ ߢúÇ‹ Qéß΋ ¶„îÇ‹ ÓŸ ¦Ì„wâéß ¶„íßÒéßwÈNŸoâéß
ծ؄ é„ ¢ß ·„ý„ ‚éñß â ½ß⸠éßÜéß ß ¿•à‡Ã„é.ß ·ŸY ½ŸÃ„éß ¿„Sf (§NŸoâéß).
30 ¦·Ÿà„¢Üóâéß, Õ®„êRéßQéß΋âéß ¦à„fÄx·ŸÃŸxÜßéß
¶„íJß {¯öÌ„éâß s ΟY܃ ©¢ÅƒÃ„é.ß ¥·„aÇ‹ Õ®Ø „ é„ ¢ß
·„Ľ‚éßñâ ·„¢½ß¸… ·òÇ‹éßÌ„éߢΈ!"" Ó•âéß ¿„ê½ß«NŸoâéß. Ä·„o¢, ¥Cs, ΋Åßj½‚éßñâ ¯ô»„
©¢ÅƒØßéß.
31 Óßê
Î•à„¢ ÒéßÃ„Ü ·òÌ„oΈ»‡ ¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÌ„éߢΈ ¸ Äéxß Ç‹éß T·„Å»Ž ‡ ÒêÄfÕßÇÌ ‹ ŸÇ‹é.ß ¿„¢ú΋éÇß é‹ ß
21 ΕàÒ„ ê, Õ®Ø „ é„ ½ß Ç¸ß ¶‹ í„ .ß Óߢ¸ Ìóá«¢S ¦â¢Î‹¢Ìó Ä·„o¢»‡ ÒêÄfÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟
Y¢Ç› ©¢Ç‹éß. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ø‚éßÈ꽟 »ò½ß¸t Ø‚éßéß·„a Òéß@ Õ®„Ø„éߢ·„Ä Έ⢠ÒÓ߸éßo¢Îˆ!
32 ¥½ß¸téßÇ‹éß Ø‚éßÈ꽟 ÓŸÒêYs Ó߸wÈ¢¿• °
·ŸÃŸxÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß.
22 ¯ôÜߢÜóY ½ß¸à„éß҅܃ß, Õ®„Ø„é߽߸NjÒ΋éßq. ¥Ã„ Òx·Žo ¥ØßéßÓŸ Ó߸_à Ä·Žä¢½ß¸ÕßÇ‹ÌŸÇ‹éß. Ó߬؂êâéß
Ëx½ß¸… \Ý„éßz ÒéßÄ܃ »„Ç›m ½‚éßéßH½ß«NŸoØßéß. ¿‚Åßz ·ò¢Ç‹Qéß΋ Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó Ä·Žä¢½ß¸ÕßÇ›â
½®Ü¸ß ƒÜßéß ½®H¸ß NŸoØéß .ß ¥¢FĽ…¸ß ¿‚Åéß ,zß ÒéßÃØ ˆ é„ éß ß Òéßâéßá¸éßxÜßéß ©¢ÅƒÃ„éß. §Îˆ Ó߸È»‡c Ø‚éßÈ꽟
úΟ·äŸÒÜßéßzÜßéß ÒéßÈYs ½®ß¸ÜƒÜßéß ½®ß¸HNŸoØßéß. ¿‚½ß«tâ_Åßj ÁÄéß»„éßÌ„éߢΈ. RéßCHâ ½ŸÃˆÜó
23 ·„âéß·„ Ó߬؂êâéß ú½ß¸Á܃ß, Ó߸¢Ìóá«¢¿„¢Ç›. Ø‚éßÈ꽟 ½ß«HSâ ½ŸÃ„éß ©¢ÅƒÃ„éß.
Qéß Ø‚éßÈ꽟 Ε҅YØ„éߢ΋éß ¦â¢Î‹¢»‡
©¢Ç‹¢Ç›. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß ¦Ø„éßâ Ì„â ÒéߢS Ø„éßêΟ à„úÌ„éßÒ…Ü߶„íß K·ä„ Ì„½ß¸t΋Y Ø‚éßÈ꽟
Ì„ÓŸYs ¿„ê½ß« ÒÄ¢~ ¶„íȽN«ß ŸoÇé‹ .ß §ÎˆÒÄ·Å „ ÒŽ Üœ ¿‚½ß¸€Åߢ

3
¦Ø„éâß Qéß¶í„ ß Òéßé¢ß ΋Ŏ Òß~Üéß ß ·„ǽ‹ Å ¸ß Ž Òß~Üéß ß ''¦ ÃóEÜóz, ¦ Ó߸ÒéßØ„éߢÜó Ø„éßêΟâéß,
¶„íßȽ߫NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéßâéß Ó•âéß WÈC XÓß«·òY ÒNŸoâéß.
24 ÒéßÈ؄éßéß ·„݃zßÜßéß »óÏ‹éßÒéßÜßÌó Y¢Ç›¯öØßéß 2ßÁƒxÜßYs¢ÅŽY ¶„îÇŸ Ó•âéß Ó߸Òê½•à„ ½ß¸Ã„éßNŸoâéß.

©¢ÅƒØßéß. ú·òÌ„o úΟ·äŸÃ„Ó߸¢ ÒéßÈ؄éßéß ³GÒ ¨ ßÁƒxÜßYs¢ÅŽY ú·Ž¢Îˆ·Ž Ø‚éÈ ß êMŸ¯ŸÌ„éß ÜóØ„éß
âêÓ‚ Ó߬NŸÜßÜó¯ôÈz¯öÌ„ê¢ÅƒØßéß. Üó·Ž Ó•âéß XÓ߸éß·òY ÒNŸoâéß. ¥·„aÇ‹ ½ŸÃˆ·Ž Ó•âéß
25 ''Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß, ÓŸ ïÓß`ÓŸxYs Qé߶„íß RÃó XÄéßt ¿‚¯Ÿoâéß. ¦ ßÁƒxÜßéß ÓŸ §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜßâéß
Ï‹¢»‡ ½ß¸¢½ß«¢¿Ÿâéß. ¦ ΋¢Ç‹éß RéßÇ‹éÌ„Üßéß, ¦ ¿‚΋Ä»òŃjØßéß. ½ŸÃ„éß §Ì„Ä ßÁƒxÜßÜó OR¢¿•Üƒ
΋궄íßÇ‹éß RéßÇ‹éßÌ„Üßéß, ¦ RÓŸà„ RéßÇ‹éÌ„Üßéß ½ŸÃ„éß ½ŸÃˆY ÕßÜßҢ̄ ï½ßŃjÄéß. ·„âéß·„ ¦ ßÁƒxÜßâéß
ÒéßÈ؄éßéß ¦ ·óÌ„ RéßÇ‹éÌ„Üßéß Qéß ½ŸÅŽY WY K·ŽäNŸoâéß. ¦ ßÁƒxÜßéß ÓŸ Εà‡Ys RÕ®„P¢¿•à‡Øßéß.
3ÓŸ ú½ß¸ÁÜß ·óÓ߸¢ ½ŸÃ„éß TÅßéßz ½•Óß« ·òÓŸsÄéß. ³·„
½•à‡Øßéß. ·ŸY Ó•Ó• Ø‚éßÈ꽟âéß, ¦ ·„á¸j·ŸÜß
Óß ¸ ¢ ÒÌ„ € ßÜß Y s¢ÅŽ · • WÈ C Qéß ¶ „ í ß Ó• â éß ½•àx„ âéß ·òÓ•¢Î‹é¶ß í„ ß ½ŸÃ„éß ³·„ ÕƒÜßéYß ¥Òéßéwß ·òÓŸsÄé.ß
¿‚HzNŸoâéß. ÒéßÈ؄éßéß ÌŸ»„ßÇŸY·Ž úΟ·äŸ Òéß΋x¢ ·òÓ•¢Î‹é߶„íß ½ŸÃ„éß
26 ¥½ß ¸ t éß Ç ‹ é ß Qéß ¶ „ í ß WÓ• ¢ ΋ é ß ¶ „ í ß Óß ¸ Ò éß ë Έ r » ‡ ³·„ ÕƒH·„âéß ¥Òéßéßw·òÓŸsÄéß.
4''Ì„ ê Ä ê ! Óß ¬ Î óâê! ½® ß « H ᬠo Ü óY ¥Ys
©¢ÅßéߢΈ. QéßÄéß Ì„ë½ß«o»‡ ©¢ÅƒÃ„éß. Qéß
Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Y ÓŸÒéߢ QéßÄéß Ó߸éßoWNŸoÄéß. ú¯Ÿ¢ÌŸÜßê! QéßÃé„ ß ÓŸ¶„íß Òéßé¹ß xß ¢ ·ŸÎ‹é.ß Ó•âéß °Î‚Ó` Ÿ
Qéß·óÓ߸¢ ¦Ø„éßâ ¦à„fÄx·ŸÃŸxÜßéß ¿•NŸoÇ‹éß. ÓŸ ¿•Óß«â¢Î‹é߶„íß QéßÄéß ââéßs K·ŽäÓ߸éßoÓŸsß? QéßÄéß ââéßs
ú½ß¸ÁÜßéß WÈC ¯âsÅŽ·• Óß«»„éßc½ß¸Ã„¿„ÕßNjÄéß. K·ŽäÓ߸éßoÓŸsÄY Ì„ÜßÓ߸éßo¢Ç‹Ò¿„éßfß. ·ŸZ Ì„|ÄÜó Ó•âéß
؂꽕Üßé 3:5-21 1016
RéßÒéßwHs K·ŽäNŸoâéß. 5ÓŸ ½‚¢Ç›, Õߢ»‡Ã„¢ QéßÄéß 14 Xßwâ ÜóØ„éßÜó ¯¢Ìó ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßéß
XÓ߸éß·òÓŸsÄéß. ÓŸ ú½ß¸à„Ó߸o ±à„|ßxÜßéß QéÄéß XÓ߸éß·òY ©ÓŸsÄéß. Ø‚éßÈ꽟 ú½ß¸Ì•x·„ Έ⢠Xßwâ
QéßQéß ¦ÜßØ„êÜóz ï½ßÅßéßj·òÓŸsÄéß. ÜóØ„é߶„íß Ó߸Qé߽߸¢»‡ ©¢Îˆ.
6''Ø„éßêΟ, Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß ú½ß¸ÁÜßâéß QéßÄéß úD¶„íß 15 Ó߸êÄéßxÇ‹éß, ¿„¢ú΋éßÇ‹éß T·„ÅŽ ¥Ò…ÌŸØßéß. â·„ä

½ŸÝ„z¶„íß ¥½•éßwà‡Ã„éß. ¦ RÏ‹¢»‡ QéßÄéß ½ŸÃˆY Εà‡Y·Ž úÌŸÜßéß ú½ß¸·ŸK¢¿„Ç‹¢ ÒêY½•NŸoØßéß.


΋êÄ¢»‡ XÓß«·òY ½‚Ý„z»„H»‡Ã„éß. 7QéßÄéß ÓŸ ú½ß¸ÁÜßâéß 16 Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njéß Ó߬؂êâéßÜó âéߢǛ _··„

¥¢Ì„ ΋êÄÓÜp¸ß ƒY·Ž ½ß¢¸ ½ß¢« S ½•à‡Ã„é.ß ·ŸZ Ó•âéß ½ŸÃˆY ½•NŸoÇ‹éß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß âéߢǛ ¦Ø„éßâ _··„
½‚âéß·„¶„íß XÓß«·òY ÒNŸoâéß. ÒéßÈ؄éßéß QéßÄéß ¿•Óß«â ½•NŸoÇ‹éß. ÒéßÈ؄éßéß ¦·Ÿà„¢, Õ®„êRéß ·„¢½ß«NŸoØßéß.
ΟY·Ž Ó•âéß RéßÒéßwHs K·ŽäNŸoâéß. 8Qéß ¶„íßÒêÄéßÜßâéß, ·ŸY Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Ǖ ¦Ø„éßâ ú½ß¸ÁÜ߶„íß _·äÒéß
¶„íßÒê^ÃoÜßâéß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߶„íß Ó•âéß ¥Réßw½•NŸoâéß. NŸpâ¢. §úà‡Ø•éßÜßéß ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¦Ø„éßâ _·äÒéß
¥½ß¸téßÇ‹éß ½ŸÃ„éß §¢·Ÿ ΋êÄ¢Üó ©âs ïáÕƒØßêÒéßéß NŸp⢻‡ ©¢ÅƒÇ‹éß.
17 ''Qéß Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njâéß Ó•Ó• ¥Y ¥½ß¸téßÇ‹éß
ú½ß¸ÁÜ߶„íß ¥Réßw½•NŸoÄéß."" ¦ Rá¸Ø„êÜßéß Ø‚éßÈ꽟
¿‚¯ŸtÇ‹éß. QéßÄéß Ì‚ÜßéßÓ߸éß·ò¢ÅƒÃ„éß. ÓŸ ½ß¸RúÌ„ ½ß¸Ã„|Ì„½‚éß`â
Ó߬؂êâéßÜó Ó•âéß YÒÓß«NŸoâéß. Ø‚éßÄêá¸Ü•Òéßéß
Ø„éßéßΟrY·Ž Ó߫΋r½ß¸Ç‹¢Ç› ½ßR¸ úÌ„¢ ¥Ò…Ì„é¢ß Έ. ½ßø ŸØßé½ß ŸÃ„éß ¦ ½ßÅ
¸ Ë
jß ¢Üó
9 ßÁƒxÜßÜó ΉYY ú½ß·¸ Å „ ¢Ž ¿„¢Ç›: Ø„ééß Îß ŸrY·Ž ÓßΫ r‹ âéߢǛ ÒéßÃ„Ü ¯âsÇ‹ê ΟŎ ½‚Ý„zÄéß.""
½ß¸Ç‹¢Ç›! Õß܃Ǯ‹éßxÜßâéß ½•éßÜòaÜß߽߸¢Ç›! Ø„éßéß΋r
QÄéßÜߢ΋ÈZ ΋»„cÄ»‡ ßYÒ|¢Ç›, ½ŸÃˆY ßY Ø„éßêΟ¶„íß ·òÌ„o ORÌ„¢ ½Ÿ»‡q⢠¿•Ø„éßÕßÇ‹éßÅß
18
Ò|¢Ç›! ''¦ ÃóE⠽߸Ä|ÌŸÜß âéߢǛ WØ„éßxÅŽ úΟ·äŸ
10 Qéß ÓŸ»„ÅŽ Ã_ ¶„íÜß âß éß ¿‚Ç»‹ òÅŽj ·„Ìé„ Üoß éß ß ¿•Øé„ ¢ß Ç›. ÄÓ߸¢ ·ŸÃ„éßÌ„éߢΈ. ·ò¢Ç‹Üóz ¯ŸÜßéß, Ì•Ó‚Üßéß
Qéß ¯öÅßéß ·„Ìé„ Üoß éß ß ¿‚Ç»‹ òÅŽj ¨^ÅÜß éß ß ¿•Øé„ ¢ß Ç›. ú½ßÒ¸ UNŸoØéß .ß ÒéßÃØ
ˆ é„ éß ß Ø„éê
ß ÎŸÜóY ¹ƒI â΋é
ÕßÜßVâéßÇ›s ¶„îÇ‹ ''Ó•âéß Õß܃Ǯ‹éßxÇ‹âéß"" ¥Y ÜßYsÅŽÜó ZÝ„ézß ú½ßÒ¸ UNŸoØéß .ß Ø‚éÈ ß ê½Ÿ ¦Üß
¿‚½ß¸tZØ„éߢǛ. Ø„éߢÜóâéߢǛ ³·„ ZÅŽ ªÅß SÒéßéßwÌ„éߢΈ.
¥Îˆ á«XoÒéßéß ÜóØ„é߶„íß ZÝ„éßz §Ó߸éßo¢Îˆ.
11 19
Ó߸·„Üß ÃŸÁƒxß܃zß, Ì„|Ľ߸Nj¢Ç›! ¦ Ó߸p܃Y·Ž ¨P½ß…¸ j ¹ƒI ¥Ò…Ì„é¢ß Έ. ¯ÎóÒéßéß ¹ƒI ¥Ã„Ëx¢
¶„îÇ› ĢǛ! Ø‚éßÈ꽟, ÕßÜß½‚éßñâ Z ïÓß`Y¶„í ¥Ò…Ì„éߢΈ. ¯¢Î‹éß·„¢_Åß Ø„éßêΟ ú½ß¸ÁÜ߽߸Åßz
Üßâéß XÓß«·òY ÄÒéßéßw. ½ŸÃ„éß ·„ëƒÃ„¢»‡ ©ÓŸsÄé.ß ½ŸÃˆ Εࢄ ÜóY YÃóqá¸
12 ßÁƒx܃zß ½•éßÜòaâ¢Ç›. Ø‚éßÈêMŸ¯ŸÌ„éß ú½ß¸ÁÜßâéß ½ŸÃ„éß ¿„¢½ß«½•à‡Ã„éß.
20
ÜóØ„éßÜóY·Ž ĢǛ. ¿„éßÅßéßj ½ß¸·„aÜß ÃŸÁƒxÜß ·ŸY Ø„éê ß ÎŸÜó Òéßâéßáé¸ xß Üßéß ¯Üß½z t¸ß éßÇê
‹ YÒÓß«
Ys¢ÅŽ·• XÄéßt ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„í ¥·„aÇ‹ Ó•âéß NŸoÄéß. ¥Ó•·„ ̄ßÜß ÒĶ„íß Ø‚éßÄêá¸Ü•ÒéßéßÜó
¶„îÄéßf¢Åƒâéß. Òéßâéßá¸éßxÜßéß YÒÓß«NŸoÄéß.
13 \½ß¸¢Åß Ó߫΋r¢»‡ ©¢Îˆ »„âéß·„ ·òÇ‹ÒH ½ß¸Åßéßj·òY 21 ¦ Òéßâéßá¸éßxÜßéß ¿ŸÜƒ ÒéߢΈ ú½ß¸ÁÜßâéß
ĢǛ. ĢǛ, úΟ·äŸ »‡âéß»„ Y¢Ç›¯öØßé¢ß Έ »„âéß·„ ¿„¢ð½à‡Ã„éß. ·„âéß·„ ¦ ú½ß¸ÁÜßâéß Ó•âéß YÁ¢»‡
úΟ·äŸ½ß¢¸ Ç‹z Qéß΋ âNjҢǛ. ½ŸÃˆ ΋éÃß ŸwÄ¢c ¿ŸÜƒ K·Žä NŸoâéß!"" Ø‚éßÈ꽟 Ε҅Njéß Ó߬؂êâéßÜó
©¢Îˆ »„âéß·„ ½ß¬¯ŸÜßéß Y¢Ç›¯öØßéß ¯ôÈz¯öÌŸØßéß. YÒÓß«NŸoÇ‹éß.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html