You are on page 1of 16

190

·òȢ͉؄ééܶ„í
ú½ŸÓ«â ½‚éé΋Ŏ Ü•¹
1Ç‚ñâ΂ŃY·Ž
ñ½•¿„gÒÜz Ø•éÓ¸éú·•Ó¸éo ¥¯ôÓ¸oÜéNj黇 Ò…¢Ç‹
½«ÜéÒÕÇ‹m ¯õÜé âé¢Ç›, ÒéÈ؄éé Nö΋Äé
ÒéÃò·„Ç‹é, ''Ó•âé _·¯®Ÿâé* ¥âéӸÈӸéoÓŸsâY""
ÓŸÜé»ó ½ŸÇ‹é, ''Ó•âé ú·•Ó¸éoâé ¥âéӸÈӸéoÓŸsâY""
NôïÓoÓ•Ó¸é âé¢Ç›. ¥¢ÅéÓŸsÄé. 13¥¢_Å ú·•Ó¸éo RÕ®„P¢½¸ÕÇŸmÇŸ? ¯õÜé
2·òȢ͋éÜóY Ε҅Y Ó¸¢½®¸êY·Ž ¥¢_Å Ø•éÓ¸é Qé·óÓ¸¢ Ó«ÜéÒï½ñ ¿„Y¯ôØ„êxÇŸ? ¯õÜé ð½ÃˆÅ
ú·•Ó¸éoÜó ½¸Ãˆà„é΋érÜ黇 âé¢Ç‹éŶ„í ½«ÜéÒÕÇ›â QéÄé Õƒ½«oÓ¸wÒéé ¯ô¢ÎŸÃŸ? 14Ó•âé ú·ŽÓ¸ét¶„í,
Q鶄íâé, §Ì„Ä ú¯Ÿ¢ÌŸÜóz YÒÓ«Ó¸êo, Ø•éÓ¸éú·•Ó¸éo »‡ØéØ„é鶄í Ì„½¸t ¯Ò|È·• Õƒ½«oÓ¸wÒéé YÒ|ܕ΋é.
ÓŸÒé¢Üó ú¯ŸÃˆpÓ¸éoâs ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·Ž à„éÕ®„¢ ·„Üé»„é »‡·„! ¥¢Î‹é¶„í Ó•âé Ε҅Y·Ž ·„ëÌ„EÂËŽn. 15·„âé·„ QéÄé ÓŸ
3Òéâ Ì„¢úǛ؂éâ ` Ε҅Y âé¢Ç› ú½¸Õé„® ½‚ñâ Ø•éÓ¸é ÓŸÒé¢Üó Õƒ½«oÓ¸wÒéé ¯ô¢ÎˆâÅéz ¯Ò|Ã„ê ¥âܕÄé.
16µâé, Ó•âé ïÓo½®¸âé ¶„íÅé¢ÕƒY·Ž ¿‚¢Îˆâ ½ŸÝ„{¶„í
ú·•Ó¸éo âé¢Ç› Q鶄í à‡¢W, ¥âéú»„º¢ Ü[×¢¿„黇·„!
ÒêúÌ„½•é Õƒ½«oÓ¸wÒéé §SfWY. QÈ·Ž Ì„½¸t Òé^ÃÒ|
·„ëÌ„ÁÂÌ„ È^·ñÓŸ §SfWÓ•½‚ê ÁƒÂ½¸·„¢ ܕ΋é. 17¯¢Î‹é·„¢_Å,
4 Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo Ο|ß Q鶄í Ì„â ¥âéú»„º¢ ú·•Ó¸éo Õƒ½«oÓ¸wÒéé ØéÒ|ŃY·Ž ââés ½¸¢½¸Ü•Î‹é.
ú½¸NŸÎˆˆ¢Sâ Ε҅Y·Ž Ó•âé Qé ½¸·äŸâ ¥Ys ½•Ý„܃ Ӹ齟Äo ú½¸·„ÅŽ¢¿„ŃY·Ž ½¸¢¯ŸÇ‹é. Ì‚HR»‡ ÒêŃzÇ›
·„ëÌ„ÁÂÌ„Üé ¥ÃˆtNŸoâé. 5QéÃ„é ¦Ø„éâÜó ±·„„xÌ„ Õóψ¢¿„ŃY·Ž ââés ½¸¢½¸Ü•Î‹é. ¥Üƒ ¿•ðÓo ú·•Ó¸éo
¯ô¢ÎŸÃ„é. ·„âé·„ Qé ÒêÅÜó, Qé ÁƒÂâ¢Üó ¥Ys Ó«ÜéÒ¶„í ©âs à„·Žo Ì„Cc¯öÌ„é¢Îˆ.
Rϟ܃ ¥[×ÒëΈr ¿‚¢ÎŸÃ„é. 6ú·•Ó¸éoâé »„éÈ¢S ¿‚½¸t
ÕÇ›â Ó¸¢Î•à„¢ QéÜó Õƒ»‡ ÓŸÅ鶄í¯öØé¢Îˆ. YÁ½‚é`â ÁƒÂâÒéé
7ÒéÈ؄éé ú½¸Õ®„齂ñâ Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ^Ã¢Ç‹Ò ÃŸ·„Ç‹ 18 ¯¢Î‹é·„¢_Å, ú·•Ó¸éo Ó«ÜéÒâé »„éÈ¢Sâ Ó¸¢Î•
·òĶ„í QéÃ„é ·Ÿ¿„é·òY ©ÓŸsÄé. ¦XwØ„é ÁƒÂÓŸY·Ž à„Òéé âK¢S¯öØ•é ½ŸÝ„{¶„í Yúá¸tØ‚êÁ⢻‡ ·„Y
QéÜó ° ·òÄ̟ ܕ΋é. 8Òéâ Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ú½¸Õ®„éÒ… ½«Ó¸éo¢Îˆ. ·ŸY ķ䎢½¸ÕÇ‹éÌ„éâs Òéâ¶„í ¥Îˆ Ε҅Y
ÒSfâ ÃóEâ QéÄé YÃóqá¸éÜ黇 ½¸Ãˆ»„ËŽ¢½¸ à„·Žo. 19ΉYs »„éÈ¢S ú½¸Ò¿„ÓŸÜóz ¨ RÏ‹¢»‡ ú½ŸØ„é
ÕNj̟Äé. ΟY·Ž Ì„CâÅéz Ε҅Njé Q鶄í SÒÈΟ·Ÿ ÕÇ› ©¢Îˆ:
à„·YoŽ NŸoÇé‹ . 9Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹éâé, Òéâ ú½¸Õé„® Ò… ¥Øéâ
ÅéҢŎ Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éoÌó Ó¸@ ½ŸÃ„Ó¸éÜ»„éŶ„í ''RÁƒÂâéÜóz ©âs RÁƒÂÓŸYs Ó•âé ÓŸà„â¢
Ε҅Njé RéÒéwHs ½«H¿ŸÇ‹é. ¦Ø„éâ âÒéw·„Ó¸éoÇ‹é. ¿•NŸoâé. ½¸¢Ç›Ì„éÜóz ©âs Ì‚HRY Yúá¸t
Ø‚êÁ⢠¿•NŸoâé.""
Ø‚éá¸Ø„ê 29:14
Ó¸¢½®¸é¢Üó TH·„Üé
10 20
Nö΋Ãé„ ÜƒÃŸ! QéÜó TH·„Üé ·„Ü黄¶í„ ¢ÇŸ ¥¢ÌŸ ÒéÈ RÁƒÂâéÜé °ÒéØ„êxÄé? ½¸¢Ç›Ì„éÜé °Òé
³_· ÒêÅï½ñ YÜÕÇ‹¢Ç›. QéĢ̟ ³_· Ï•xØ„é¢Ìó, Ø„êxÄé? Ó¸Òé·ŸH·„ ̄Äa à‡úÓ¸oEÂÜé °ÒéØ„êxÄé?
³_· ÒéâÓ¸é€Ìó ©¢ÇŸÜY Òéâ Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ú½¸Õ®„éÒ… ¥¢_Å, Î•Ò…Ç‹é ¨ ú½¸½¸¢¿„¢Üó ©âs ÁƒÂ⢠Yúá¸t
ð½ÃˆÅ RéÒéwHs ½•Ç‹é·ò¢ÅéÓŸsâé. 11ÓŸ Nö΋Äé Ø‚êÁâÒéY ÄéEÒ… ¿•Ó«â_Åz ·„Ο! 21Ì„ââé
܃ß! QéÜó QéÃ„é ¯öŃzNj鶄í¢ÅéÓŸsÄY ·ózØ‚é ÁƒÂâ¢Ìó ·„âé·óaÒÅ¢ NŸÏ‹x¢ ·ŸÃŸÎ‹Y Ε҅Ǖ
¶„íÅé¢Õ¢ ÓŸ¶„í Ì‚HØ„é ¿•Ó«¢Îˆ. 12Ó•âé ¿‚ð½tΕ YÄnØ颿ŸÇ‹é. ΟY·Ž ÒêÄ黇 ú½¸ÁÜé 'ÒéêÄbÌ„|¢"
RéÅ¢_Å QéÜó ³·„Çé‹ , ''¯õÜéâé ¥âé Ó¸ÃÓˆ é¸ o ÓŸsâY""
§¢·ò·„Çé‹ , '' Ó•âé ¥¯ôÜózâé ¥âéÓ¸ÃÓˆ é¸ Óo ŸsâY"" _·¯®Ÿ ¥¢_Å ð½Ì„éÄé.
191 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 1:22-2:16
5
¥Y Õ®ƒRÓ¸éoâs 'Òê Ó¸¢Î•à‡Ys" Rà„|Ó«¢Sâ ½ŸÝ„é{ Qé Rà‡|NŸY·Ž ÒêâÒ…Ü ¯Ÿ¢Ç›Ìx„ ¢ ·Ÿ¶„í¢ÇŸ Ε҅Y
ķ䎢½¸ÕÇŸÜY ¦Ø„éâ YÄnØ颿ŸÇ‹é. 22Ø„éê΋éÜé à„·Žo ½¸…ӟΈ»‡ ©¢ÇŸÜY ÓŸ ©Î•qà„x¢.
ÒéUÒéÜé ¥Ç‹é»„é̟Äé. úD¶„íÜé ÁƒÂÓŸYs ¥Ó•|á«
NŸoÄé. 23½•é½‚é`Ì•, Ó«ÜéÒï½ñâéâs ú·•Ó¸éoâé ú½¸·„ÅŽ ¦Ì„w §Sfâ ÁƒÂâÒéé
6
NŸoÒéé. Òê Ó¸¢Î•à¢„ Ø„éê΋éܶ„í ³·„ ¦Å¢·„¢»‡âé, ·ŸY ¦XwØ„é ½¸Ã½ˆ †¸ ÄÌ
n „ ¯ô¢Îˆâ½ŸÝ„{¶„í ½•éÒéé
Ø„éê΋éÜé·ŸY ½ŸÝ„{¶„í ¥Ã„p¢ Ü•Y ΟY»‡âé ·„Y½« ÁƒÂâ¢Ìó Y¢Ç›â Ó¸¢Î•à„¢ ¿‚½¸…ÌŸÒéé. ¦ Ó¸¢Î•à„¢
Ó¸é¢o Έ. 24·ŸY Î•Ò…Ç‹é ½«HSâ Ø„éê΋éܶ„í, Ø„éêÎ‹é ¨ ú½¸½¸¢¿ŸY·Ž Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ ÁƒÂ⢠·ŸÎ‹é. ¥Îˆ
Üé·ŸY ½ŸÝ„{¶„í 'ú·•Ó¸éo" Ε҅Y à„·ŽoÌó, ¦Ø„éâ ú½¸½¸¢¿ŸYs ¯ŸH¢¿• ¯ŸÜ¶„íܶ„í Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ
ÁƒÂâ¢Ìó Ó¸ÒêâÒéé. 25Ε҅Y·Ž ¥R½•·„¢Üƒ ·„Y ÁƒÂâÒéê ·ŸÎ‹é. SÒÈ·Ž ¦ ¯ŸÜ¶„íÜé Ü•¶„í¢ÇŸ
½«¢¿•Îˆ, YÁƒY·Ž ÒêâÒ…Y ÁƒÂ⢠·„ÓŸs ú_àá¸j½‚é`âΈ. ¯ö̟Äé. 7Ó•âé ¿‚½¸…Ì„éâsΈ Î•Ò…Ç‹é ¿‚½«tâ ĺӸx
Ε Ò …Y ÕÜVâÌ„ ÒêâÒ…Ü ÕÜ¢·„ Ó Ÿs à„ · Ž o ÁƒÂâ¢. '§Îˆ" §¢Ì„Ο·Ÿ ÒêâÒ…Üâé¢Ç› ĺӸx¢»‡
Ң̄½‚é`âΈ. Ο¿„ÕÇ›â ÁƒÂâ¢. ¦ ÁƒÂ⢠Ο|ß Òéⶄí ÒéUÒé
26Nö΋Äé܃ß! RéÒéwHs ½«HS⽸téÇ‹é QéÃ„é ° ·„Ü»‡ÜY ·ŸÜƒY·Ž Òéé¢Î• Ε҅Njé YÄnØ颿ŸÇ‹é.
8¨ÓŸÅŽ ¯ŸÜ¶„íÜé ΟYs ¥Ã„¢
RÏ‹¢»‡ ©ÓŸsÃó ÁƒÂ½·¸ ¢„ ©¢ÎŸ? ú½¸½¢¸ ¿„¢ RéÒéwHs p ¿•Óé¸ ·óÜ•Îé‹ . ΟYs
ÁƒÂâéÜ黇 ½¸Ã»ˆ Ë„ ¢Ž ¿„ÜΕ é‹ . Q鶄í ð½Ã„é ú½¸Wá¸Üj é Ü•Ò…. ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é·òYÒ…¢_Å ÒéUÒê Ó¸|Ä꽫 ¥Øéâ
QéÃ„é ©âsÌ„ ¶„íÅé¢ÕƒÜ¶„í ¿‚¢Î‹ÜΕ é‹ . 27·ŸY Ε҅Njé Òéâ ú½¸Õ®„éÒ…âé Ó«ÜéÒ¶„í ½•Ó« ¿„¢ð½½ŸÝ„é{ ·ŸÎ‹é.
9ΉYs »„éÈ¢S ú½¸Ò¿„ÓŸÜóz ¨ RÏ‹¢»‡ ú½ŸØ„éÕÇ›
RÁƒÂâéHs Ó«»„éc½¸Ã„¿ŸÜY, ú½¸½¸¢¿„¢ÜóY ÒéêÄébHs
¯âés·òÓŸsÇ‹é. ÕÜҢ̄éHs Ó«»„éc½¸Ã„¿ŸÜY ú½¸½¸¢ ©¢Îˆ:
¿„¢ÜóY ÕÜVâéHs ¯âés·òÓŸsÇ‹é. 28ú½¸½¸¢¿„¢
Òéé¹x½‚éâ` ½ŸÝ„{Y Õ®ƒR Ó¸éâo s Òéâéá¸éxÜ ú¯ŸÒéé¹x ''Ε҅Njé Ì„ââé úð½Ré¢Sâ ½ŸÝ„{·óÓ¸¢
Ì„âé XÓ«½•Ø„éŃY·Ž, Î•Ò…Ç‹é ¨Üó·„¢Üó Sâs ӫ΢r‹ »‡ ©¢Sâ ½ŸÅŽY ¯ÒÈ ·„Ýê
„ { ¿„êÇ‹
¿„꽸…Ìó ¿„êÇ‹ÕÇ• ½ŸÝ„{âê, °ÒC¢¿„é·òâÕÇ• ܕ΋é. ¯ÒÈ ¿‚Ò…Üé Râܕ΋é. ¯ÒÄê
½ŸÝ„{âê, Üœ·„a ¿‚Ø„éxÕÇ‹Y ½ŸÝ„{âé ¯âés ½ŸÅŽY ªU¢¿„ܕ΋é.""
·òÓŸsÇ‹é. 29Ì„âÒéé¢Î‹é ¯Ò|Ã„ê »„È|¢¿„ß΋Y Ø‚éá¸Ø„ê 64:4
¦Ø„é⠩Εqà„x¢. 30·ŸY Ε҅Y ·ŸÃ„Ë¢»‡ Q鶄í
10·ŸY Î•Ò…Ç‹é ¨ ĺNŸxYs Òéⶄí ̄⠦̄w
Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éoÜó ±·„xÌ„ ·„HC¢Îˆ. Ε҅Njé ú·•Ó¸éoâé
Q鶄í ÁƒÂ⢻‡ Øé¿ŸfÇ‹é. ú·•Óé¸ o Òéⶄí ZW, ½¸RúÌ„Ì,„ Ο|ß Ì‚HØ„é¿•NŸÇ‹é.
R½‚ê¿„â ·„HCNŸoÇ‹é. 31¥¢Î‹éÒÜz Ü•¹ÓŸÜóz ú½ŸØ„é ¦Ì„w ¥YsÅŽZ ½¸ÃˆàóψNŸoÇ‹é. Ε҅YÜó ΟC
ÕÇ›âÅéz, ''»„È|¢¿ŸÜâé·òâs½ŸÇ‹é ú½¸Õ®„éÒ… RḠ©âs ½ŸÅŽY ¶„îÇŸ ½¸ÃˆàóψNŸoÇ‹é. 11ÒêâÒ…YÜó
Ø„é¢Üó »„Ãˆ|¢¿ŸH.""* ©âs ¦Üó¿„âÜé ¥Ì„YÜó ©âs ¦Ì„w¶„í Ì„½¸t
§Ì„Äéܶ„í Ì‚HØ„é΋é. ¥Î•RÏ‹¢»‡ Ε҅YÜó ©âs

2 Nö΋Äé܃ß! Ó•âé Qé ΋»„cĶ„í ÒSf Ε҅Y


ĺNŸxYs ú½¸·„ÅŽ¢S⽸téÇ‹é ÒêÅÜ ¿ŸÌ„é
Äx¢Ìó »‡Y Ü•·„ ©Ì„aëá¸j½‚é`â RÁƒÂâ¢Ìó»‡Y ú½¸·„
¦Üó¿„âÜé ¦Ø„é⠦̄w¶„í Ì„½¸t §Ì„Äéܶ„í Ì‚H
Ø„é΋é. 12Òé⢠¨ ú½¸½¸¢¿ŸY·Ž Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ
¦Ì„wâé ¯ô¢Î‹Ü•Î‹é. Î•Ò…Ç‹é ½¸¢½«â ¦Ì„wâé Òéâ¢
ÅŽ¢¿„ܕ΋é* 2¯¢Î‹é·„¢_Å Ó•âé QéÌó ©âs½¸téÇ‹é ¯ô¢ÎŸÒéé. ÌŸâé ©SÌ„¢»‡ ØéSfâ ½ŸÅŽY »„éÈ¢S
Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éoâê ¦Ø„éâ Ó«ÜéÒ ÒéÄ˟Ys Ì„½¸t Òé⢠̂ÜéÓ¸é·ó½ŸÜY ¦Ø„é⠩Εqà„x¢. 13Òêâ
R黄̟ ½ŸÅŽY »„éÈ¢S ÒéÄS¯ö½ŸÜY YÄnØ颿„é Ò…Üé Ì„Òé ÁƒÂâ¢Ìó Õóψ¢Sâ ½¸ÎŸÜâé ½ŸÇ‹¶í„ ¢ÇŸ
·òÓŸsâé. 3Ó•âé Qé ΋»Ãc„ ¶„ í„ ÒSf⽸téÇ‹é ÓŸ à„·ïoŽ ½ñ ¦Ì„w Õóψ¢Sâ ½¸ÎŸÜâé ½ŸÇ›, ¦XwØ„é Ӹ̟xÜâé
âÒéw·„¢ ï½Åéj·òY ßܕ΋é. Õ®„Ø„é¢Ìó ÒË鶄íÌ„ê ¦XwØ„é Õ®ƒá¸Üó ¿‚½¸…Ì„ê ©¢ÅƒÒéé. 14Ì„âÜó
Ò¿Ÿfâé. 4RéÒéwHs Ó¸ÒéwW¢½¸ ¿‚Ø„êxÜY Ó•âé Ε҅Y ¦Ì„wÜ•Y ÒêâÒ…Ç‹é, Ε҅Y ¦Ì„w §¿•f
ÁƒÂâ¢Ìó Y¢Ç›â ½¸ÎŸÜ齸؂êC¢S ÓŸ Ó¸¢Î•à„¢ ÒßÜâé ¥¢D·„È¢¿„Ç‹é. ¥Ì„Y·„R ÒéêÄb¢»‡ ·„Y
Õóψ¢¿„ܕ΋é. Ε҅Y ¦Ì„w ØéSfâ à„·Žoâé½¸Ø‚ê ½«NŸoØé. ½ŸÅŽY ¦Xw؄颻‡ ÒêúÌ„½•é ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é
C¢S ÓŸ Ó¸¢Î•à¢„ Üó ©âs Ӹ̟xYs ÕééEÒ… ¿•NŸâé. ·ó»„ÜÒéé ·„âé·„ ¥Ì„Ç‹é ½ŸÅŽY ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é·óÜ•Ç‹é.
15¦Xw؄颻‡ ©âs½ŸÇ‹é ¥¢Î‹Ãˆï½ñ XÄét ¿‚½¸t

»„È|¢¿Ÿ ... »„È|¢¿ŸH ØéɈwØ„ê 9:24. ·„ÜÇ‹é. ·ŸY ¥Ì„Yï½ñ ¯ÒÇ‹ê XÄét ¿‚½¸tÜ•Ç‹é.
16ΉYs »„éÈ¢S ú½¸Ò¿„ÓŸÜóz ¨ RÏ‹¢»‡ ú½ŸØ„éÕÇ›
ú½¸·„ÅŽ¢¿„Ü•Î‹é ·òYs ú½¸Ì„éÜÜó Ε҅Y ĺNŸxYs
ÒêúÌ„½•é ú½¸·„ÅŽ¢¿Ÿâé ¥Y ©¢Îˆ. ©¢Îˆ:
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 3:1-4:6 192
14½ŸÝ„ é { YÈ w ¢S¢Îˆ YHðÓo ½ŸÝ„ { ¶„ í ú½¸ W ½® ¸ Ü ¢
''ú½¸Õé„® Ò…Üó ©âs ÁƒÂ⢠¯ÒÄé Ì‚ÜéÓ¸é·ó
»„ÜÄé? ú½¸Õ®„éÒ…¶„í ¯ÒÄé Ó¸Ü@ ØéÒ| Ü[×Ó¸éo¢Îˆ. 15¥Îˆ ·ŸH¯öÌ• ½ŸÝ„{¶„í âá¸j¢ ·„Ü黄é
»„ÜÄé?"" Ì„é¢Îˆ. ·ŸY Òé¢ÅÜâé¢Ç› ¥Ì„Óò·„aÇ• Ì„½«t¢¿„é
Ø‚éá¸Ø„ê 40:13 ·òâs RÏ‹¢»‡ ķ䎢½¸ÕÇ‹ÌŸÇ‹é.
16QéÄé Ε҅Y Òé¢ÎˆÃ„ÒéY, Ε҅Y ¦Ì„w QéÜó

·ŸY Òéâ Rá¸Ø„é¢ ½•Ã„é. ÒéâÜó ú·•Ó¸éo ÒéâÓ¸é€ YÒÓ«Ó¸éoÓŸsÇ‹Y Q鶄í Ì‚HØ„éΟ? 17·„âé·„ Ε҅Y
©¢Îˆ. Òé¢ÎˆÃŸYs ÓŸà„⢠¿•Ó«â ½ŸËŽn Ε҅Njé ÓŸà„â¢
¿•NŸoÇ‹é. Ε҅Y Òé¢ÎˆÃ„¢ ½¸RúÌ„½‚é`âΈ. Qé_à ¦
ÒêâÒ…Üâé ¥âéӸÈ¢¿„éÅ Ì„½¸té Òé¢ÎˆÃ„¢.
18RéÒéwHs QéÃ„é ½‚êÓ¸¢ ¿•Ó¸é·ó·„¢Ç›. ú¯Ÿ½¸¢

3 Nö΋Äé܃ß! ¦XwØ„éÌ„ ·„ܽŸÝ„{Ìó ÒêŃz


Ç›âÅéz Ó•âé QéÌó ÒêŃzÇ‹Ü•·„ ¯ôØ„êxâé.
¦XwØ„éÌ„ Ü•Y½ŸÝ„{Ìó ÒêŃzÇ›âÅéz ÒêŃzÇŸâé.
S·„ Rá¸Ø„êÜóz Ì‚HR ©¢Î‹Y Õ®ƒR¢¿•½ŸÇ‹é ½‚éé΋Å
Ì„ââé ÌŸâé ÁƒÂâVâéY»‡ ¯¢¿„é·ò¢_Š̄ß|Ì„
ú·•Ó¸éo ÒÜz QéÃ„é ¯ô¢Îˆâ ORÌ„¢Üó, RéÒéwHs ½¸Ó« ÁƒÂY ·Ÿ»„ÜÇ‹é. 19¯¢Î‹é·„¢_Å Î•Ò…Ç‹é ¨ ú¯Ÿ½¸¢S·„
½«ÜzÜ黇 ½¸Ãˆ»„ËŽ¢S ÒêŃzÇŸâé. 2QéÃ„é ¥âs¢ ÁƒÂÓŸYs ÒéêÄb½‚é`â ΟY»‡ ½¸Ãˆ»„ËŽNŸoÇ‹é. ΉYs
WâŃY·Ž ӫ΋q¢»‡ ܕÄé. ·„âé·„ ¯ŸÜé Øé¿Ÿfâé. »„éÈ¢S Ü•¹ÓŸÜóz, ''Ì„Òé ¿„ÒéÌŸaÄÒéé ©½¸Ø‚êC¢¿•
QéÄé Ø齸tÅŽ·• ӫ΋q¢»‡ ܕÄé. QéÈ¢·Ÿ ¦XwØ„éÌ„ ÁƒÂâéHs Î•Ò…Ç‹é ½¸_ÅjNŸoÇ‹é""* ¥Y ú½ŸØ„éÕǛ҅¢Îˆ.
Ü•Y ½ŸÝ„{܃ ú½¸ÒÈoÓ¸éoÓŸsÄé. 3QéÜó ¥Ó¸êØ„éÜé, 20ÒéÃò·„ ¿ óÅ, ''ÁƒÂ â éÜ ¦Üó¿„ â Üé ½¸ Y ·Ž à ŸÒY

¯öŃzÅÜé, §¢·Ÿ ©ÓŸsØé. ¥¢_Å QéÃ„é ¦XwØ„éÌ„ ú½¸Õ®„éÒ…¶„í Ì‚ÜéÓ¸é""* ¥Y ú½ŸØ„éÕǛ҅¢Îˆ. 21·„âé·„
Ü•Y ½ŸÝ„{܃ ORÓ¸éoâs_Åz ·„Ο! ¥¢_Å QéÄé ÒêâÒ…Ü Ì‚HRY ¯ô»„Ç‹·„¢Ç›. ¥ÒZs QéR. 22¯õÜé,
R黄̟½ŸÝ„{܃ ORÓ¸éoâs_Åz ·„Ο! 4QéÜó ³·„Ç‹é, ¥¯ôÜóz, _·¯®Ÿ, ú½¸½¸¢¿„Òéé, úȬ鶄í, ¿ŸÒ…, ú½¸Ó¸éo
''Ó•âé ¯õÜéâé ¥âéӸÈӸéoÓŸsâY"" ÒéÃò·„Ç‹é, ''Ó•âé Ì„Òéé, Õ®„Rá¸xÌ„éo ¥Zs QéR. 23QéÄé ú·•Ó¸éo¶„í
¥¯ôÜózâé ¥âéӸÈӸéoÓŸsâY"" ¥¢ÅéÓŸsÄé. ¥Üƒ ¿‚¢Îˆâ½ŸÃ„é. ú·•Ó¸éo Ε҅Y·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸÇ‹é.
ÒêÒéêÜé Òéâéá¸éxÜé ¥¢ÅƒÃ„é.
5§¢Ì„¶„î ¥¯ôÜóz ¯ÒÄé? ¯õÜé ¯ÒÄé? ½•éÒéé

_·ÒÜ¢ Ε҅Y ðÓÒ¶„íÜ¢. Òê Ο|ß QéÄé ú·•Ó¸éoâé ú·•Ó¸éo Ø‚éé·„a ¥¯ôÓ¸oÜéÜé

4
Rà„|Ó«¢¿ŸÃ„é. ¥¢Ì•. ú½¸Õ®„éÒ… ¥½¸tC¢Sâ ·„Äo½ŸxYs ¥¢Î‹éÒÜz ÒéÒéwHs QéÄé ú·•Ó¸éo ðÓÒ¶„íÜ黇,
ÒêÜó ú½¸W ³·„aÇ‹ê YÄ|Èo¢¿ŸÇ‹é. 6Ó•âé RÌ„o⢠Ε҅Y ĺNŸxÜé ¥½¸tC¢½¸ÕÇ‹m ½ŸÝ„é{»‡ ½¸Ãˆ»„
ӟŃâé. ¥¯ôÜóz ZÝ„é{¯öNŸÇ‹é. ·ŸY ΟYs ï½¢¿„é ËŽ¢¿„¢Ç›. 2ՃϋxÌ„ ¥½¸tC¢½¸ÕÇ›â ðÓÒ¶„íÇ‹é ¦
Ì„éâs½ŸÇ‹é Ε҅Ǖ. 7RÌ„o⢠ӟÅÅ¢, ZÝ„é{ ՃϋxÌ„âé âÒéw·„¢Ìó YÄ|Èo¢¿ŸH. 3QéÄé ÓŸï½ñ
¯öØ„éÅ¢ Òéé¹x¢ ·ŸÎ‹é. ΟYs ï½¢¿• Ε҅Njé XÄét ¿‚½«tÓŸ, §Ì„ÄéÜé Ì„Òé YØ„éÒêÜ ú½¸·ŸÃ„Òéé
Òéé¹x½‚é`⽟Njé. 8RÌ„o⢠ӟ_ŽŸY·Ž, ZÝ„é{ ¯öðÓ XÄét ¿‚½t« ÓŸ Ó•âé Üœ·a„ ¿‚Øé„ xâé. ÓŸï½ñ Ó•Ó• XÄét
½ŸY·Ž ©Î•àq x„ ¢ ³·„aÅ
_ . ¿•Óâ« ½¸YY ÕÅŽj ú½¸X³·„aY·Ž ¿‚½¸té·óâé. 4ÓŸ ÒéâÓ¸é€ YÄwܽ‚é`âΈ. ¥¢Ì„
ú½¸W½®¸Ü¢ Ü[×Ó¸éo¢Îˆ. 9¯¢Î‹é·„¢_Å, ½•éÒéé Ε҅YÌó ÒêúÌŸâ Ó•âé YÃóqá«Y·Ÿâé. ú½¸Õ®„éÒ… ÓŸï½ñ XÄét
·„HÓ« ½¸Y ¿•ðÓ½ŸÝ„{¢. QéÃ„é ¦Ø„éâ ¯ôÜÒééâê ¿‚½¸…ÌŸÇ‹é. 5¥¢Î‹éÒÜz XÄét¿‚ð½t Ó¸ÒéØ„é¢ Ò¿•f
¦Ø„éâ Õ®„ÒâÒééÓ‚ñØ„ééÓŸsÄé. Ο·Ÿ, ¯ÒÈQéΟ XÄét ¿‚½t¸ ·„¢Ç›. ú½¸Õé„® Ò… Ò¿•fΟ·Ÿ
10Ε҅Y ¥âéú»„º¢ ÒÜz Ó•âé ӕÄét»„Ü Yßw ¦»„¢Ç›. ¦Ø„éâ T·„Åóz ΟCÒ…âsΟYs ½‚Ü黄éÜó·Ž
˶„íNj黇 ½¸…ӟ΋éÜé ½•NŸâé. §Ì„ÄéÜé ¦ ½¸…ӟΈï½ñ Ì‚NŸoÇ‹é. ÒêâÒ…Ü ºë΋؄êÜóz ΟCÒ…âs ©Î•q
·„Ç‹éÌ„éÓŸsÄé. ú½¸W ³·„aÇ‹ê ÌŸÓ•RÏ‹¢»‡ ·„Ç‹éÌ„é à‡xÜâé ÕUÄ¢»„ ½¸Ã„éNŸoÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ú½¸W ³·„aÇ‹ê
ÓŸsÇó »„ÒéYÓ¸êo Áƒú»„Ì„o»‡ ·„ŃjH. 11¦ '½¸…ӟΈ" ̄ⶄí Ì„Câ RÏ‹¢»‡ Ε҅Y ½‚齸té ¯ô¢Î‹éÌŸÇ‹é.
6Nö΋ à „ é ܃ß! ''Ü• ¹ ÓŸÜóz ú½ŸØ„ é ÕÇ› â ½ŸÅŽ Y
Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ·„âé·„ §ÎˆÒÄ_· ½•Ó«â ¦ ½¸…ӟΈ Ì„½¸t
½•Ãò·„ ½¸…ӟΈY ¯Ò|Ã„ê ½•Ø„éܕÄé. 12·ò¢Î‹Ã„é ¥Wú·„R颿„·„¢Ç›"" ¥Ó• Üó·ó·Žo Ø‚éé·„a ¥Ã„p¢ QéÄé
Õ¢»‡Ã„Òéé, ½‚¢Ç›, RÜ齂ñâ Ä̟sÜé ©½¸Ø‚êC¢S ӕÄéf·ó½ŸÜY, ΟYÒÜz QéÄé ܃ծ„¢ ¯ô¢ÎŸÜY
¨ ½¸…ӟΈ Qé΋ ·„Ç‹é̟Äé. ÒéÈ·ò¢Î‹Ã„é ¿‚·„aâé, ½•éÒéé, ¥¢_Å Ó•âé, ¥¯ôÜóz ¦ Üó·ó·Žo ú½¸·ŸÃ„¢
»„Ç›mY, ¦¶„íHs ©½¸Ø‚êC¢S ·„Ç‹é̟Äé. 13½ŸÝ„{ âÇ‹é¿„é·òÓŸsÒéé. QéÃ„é ³·„ÈY ¯ôCÇ› Ø颷ò·„ÈY
½¸YÌ„âÒéé ú·•Ó¸éo ÒSfâ ÃóE⠦؄éâØ‚éé·„a
½‚Ü黄éÜó Õ؄鎸NjéÌ„é¢Îˆ. '¦ ÃóE" Y½¸téÒÜœ Ì„Òé ... ½¸_ÅjNŸoÇ‹é Ø‚êÕé 5:13 .
ÒÓ¸é¢o Έ. ¦ Y½¸té ú½¸W ³·„aÈ ½¸YÌ„ÓŸYs ½¸Ã·‰ ÓŽä é¸ ¢o Έ. ÁƒÂâéÜ ... Ì‚ÜéÓ¸é ·•Ãoâ„ . 94:11.
193 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 4:7-5:13
Ε|á«¢¿„·„¢Ç›. 7§Ì„ÄéÜ·„ÓŸs QéÜó °Ré ú½¸Ì•x·„Ì„ ZWÜ•Y Nö΋ÄéËŽn ÕUá¸aÈ¢¿„¢Ç›

5
©¢Îˆ? Qé΋»„cÄéâsÒZs QéÄé Ε҅Y âé¢Ç• ·„Ο QéÜó Üœñ¢C·„ ¥RZW Õƒ»‡ ½Ÿx½«¢S ¯öØé¢Î‹Y
¯ô¢Îˆ¢Îˆ. ÒéÈ ¥Üƒ¢Å½¸téÇ‹é Qé¶„í ¥R Ε҅Njé ÓŸ¶„í Ó¸tḢj »‡ Ì‚HÓ«¢Îˆ. ¥Üƒ¢ÅŽ ¥RZW, ú^·ñÓ¸o
ØéÒ|âÅéz ¯¢Î‹é¶„í ¿‚½¸té·ò¢ÅéÓŸsÄé? Ò…Üé ·ŸY½ŸÝ„{Üó ¶„îÇŸ ܕ΋é. ³·„Ç‹é Ì„â Ó¸ÒW
8§½¸tÅŽ· _ Qé¶„í ·ŸÒÜÓ«âÒZs Qé ΋»Ãc„ „ ©ÓŸsØé. Ì„HzÌó Ó¸¢Õ¢Ï‹¢ ï½Åéj·òÓŸsÇ‹Y RÓŸsâé. 2§Îˆ
QéÄé Ï‹âҢ̄éÜœñ ¯ôØ„êxÄé. ½•éÒéé ßEÜ¢ »„Ã|ˆ ¢¿„ÌC„ â Rá¸Øé„ Òê? §Îˆ ¿ŸÜƒ ΋é£A¢¿„ÒÜÓ«â
·Ÿ·„¯öØéÓŸ, QéÄé ßEÜœñ¯ôØ„êxÄé. QéÄé YÁ¢»‡ Rá¸Ø„éÒéé. ¨ ½¸Y ¿•Ó«â ½ŸËŽn QéÄé Ó¸¢½®¸é¢
ßEÜé ·Ÿ½ŸÜY Òê ¥[×܃á¸. ¥½¸téÇ‹é ½•éÒéé âé¢Ç› ÕUá¸aÈ¢¿„ÒÜÓ« ©¢Îˆ. 3Ó•âé à„ÉÄÒééÌó
QéÌó Ó¸@ ßEÜÒéåÌŸÒéé. 9ÒéÃ„Ë K·ä„ ¯ô¢Îˆâ Qé ΋»„cÄ Ü•¶„íÓŸs ÓŸ ¦Ì„wÜó QéÌó ©ÓŸsâé.
ӕÄӸép܃z»‡, Î•Ò…Ç‹é ¥¯ôÓ¸éoÜéܽ‚é`â ÒéÒéwHs Ó•âé QéÌóÒ…âsÅéz Õ®ƒR¢S ¨ ¥½¸ÃŸÏ‹Òéé ¿•Ó«â
SÒÄ⠩¢¿ŸÇ‹é. Üó·„Òééâ·„¢Ì„Å·Ž ,• ΕÒ΋ê̄ܶ„í, ½ŸYï½ñ XÄét ¿‚½¸…Ì„éÓŸsâé. 4QéÄé Ø•éÓ¸é ú½¸Õ®„éÒ…
Òêâ҅ܶ„í ¥¯ôÓ¸éÜo ½‚éâ` ½•éÒéé ú½¸ÎË }„ ÓŸ ÒÓ¸éÒo …Ü ð½ÃˆÅ Ó¸Òê½•à„½‚é`⽸téÇ‹é ÓŸ ¦Ì„wÜó QéÌó
Ø„êxÒéé. 10ú·•Ó¸éo ·òĶ„í ½•éÒéé ÒéêÄébÜÒé ©¢Åƒâé. Ø•éÓ¸é ú½¸Õ®„éÒ… à„·Žo QéÜó ©¢Åé¢Îˆ.
5¥½¸téÇ‹é ¥Ì„ËŽn ïÓñÌŸâé¶„í ¥½¸tC¢¿„¢Ç›. ̄Ο|ß
Ø„êxÒéé. ·ŸY QéÄé ú·•Ó¸éo Rá¸Ø„é¢Üó Ì‚HR»‡
âÇ‹é¿„é·òÓŸsÄé. ½•éÒéé ÕÜVâéÜÒéé. QéÄé ÕÜ ½ŸY ¯Ÿ½¸Ó‚ñÁ¢ âK¢S ¥Ì„Y ¦Ì„w Òéâ ú½¸Õ®„éÒ…
Ң̄éÜé. Qé¶„í »ûÄҢ Ü[×Nöo¢Îˆ. Òê¶„í ¥ÒÒê⢠ÒSfâ ÃóEâ ķ䎢½¸ÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ.
Ü[×Nöo¢Îˆ. 11§½¸tÅŽ·• ½•éÒéé ¦·„H΋½¸téÜÌó Ճϋ 6''QéÄ é »„ à ˆ | ¢¿„ Å ¢ Òé¢SΈ ·ŸÎ‹ é . ½¸ … Ü齸 …

½¸Ç‹éoÓŸsÒéé. SYCâ ΋éÓ¸éoÜé ½•Ó¸é·òY ORÓ¸éo ·ò¢¿‚½‚é`ÓŸ, ½«¢Ç›â¢ÌŸ ½¸…Ü齸… ¿•Ó¸éo¢Î‹Y Ì‚H
ÓŸsÒéé. Yßq·äŽËx½‚é`â U¢Ó¸Üé ¥âéÕ®„RÓ¸éo ÓŸsÒéé. Ø„éΟ?""
Òê¶„í §Üéz ½Ÿ·ŽH ܕ΋é. 12½•éÒéé Òê ¿•Ì„éÜóo 7½¸…HÓ«â ¯ŸÌ„ ½«¢Ç›Y ¯ŸÃ„½•Ø„é¢Ç›. ú·•Ó¸éo Òéâ

·„á½j¸ Ǹ › ½¸Y¿•Óé¸ Óo Ÿs¢. ÒéÒéwHs ΋êá«¢Sâ ½ŸÝ„{âé ½¸NŸa »òÛœy½«Üz»‡ ÕH §Ò|ÕÇŸmÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é QéÄé
½•éÒéé ΉRÓ¸éoÓŸs¢. Ò궄í K·ä„ RψðÓo ¥âéÕ®„RNŸo¢. ú·òÌ„o ½«¢Ç›Üƒ ©¢ÅƒÃ„é. YÁƒY·Ž QéÃ„é ½¸…HØ„éY
13¥ÒÒêYðÓo, Òéßx΋»‡ Ó¸Òêϟ⢠¿‚½¸…Ì„éÓŸs¢. ú·òÌ„o ½«¢Ç›Ò¢ÅŽ ½ŸÝ„é{. 8·„âé·„ ½¸…HØ„éY Ãò^ÅjÌó
§¢Ì„Ο·Ÿ ½•éÒéé ¨ ú½¸½¸¢¿ŸY·Ž ¿‚¢Îˆâ ¿‚Ì„o܃»‡, ½¸¢Ç‹é»„ ¿•Ó¸é·ò¢ÎŸÒéé. Ε|ḢÌó, ¯Ÿ½¸¢Ìó
¯ŸÃ„½•Ó«â ·„Ó¸é҅܃»‡ ¿„êÇ‹ ÕÇŸmÒéé. ¶„îNj鶄íâs ¯ŸÌ„ ½¸…H ½«¢Ç›Ìó ·Ÿ·„ Yá¸a
14RéÒéwHs Ó«»é„ ½ c ø ¿
„ ŸÜY §Üƒ ú½ŸØ„éÅ¢ Ü•Îé‹ . ½¸Å¢Ìóâê, Ӹ̄x¢Ìóâê ¶„îÇ‹é·òâs ½¸…HØ„éY
ÓŸ ½¸ … úÌ„ é ÜÒÜœ úð½Ré¢S È¿„ f È Ó ¸ é o Ó Ÿsâé. Ãò^ÅjÌó ½¸¢Ç‹é»„ ¦¿„ÈΟqÒéé.
15ú·•Ó¸éoÜó Qé¶„í ½¸Îˆ½•Ü Òé¢Îˆ ©½¸Î•à„¶„íÜé ©ÓŸs 9Ó•âé ÓŸ Ü•¹Üóz Üœñ¢C·„ ¥RZW ·„ܽŸÝ„{Ìó

Q鶄í Ì„¢úÇ‹éÜé ¥Ó•¶„íÜé ܕÄé. Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ÒÜz NŸ¢»„Ì„x¢ ¿•Ø„éÒ΋qY ú½ŸNŸâé. 10¥¢_Å, Ó¸¢½®¸êY·Ž
QéÃ„é ¯ô¢Îˆâ ORÌ„¢ ÒéêÜ¢»‡ Ӹ齟Äo Ì‚Sf Qé¶„í ¿‚¢Î‹Y ¥RZW½¸Ãé„ ÜÌó, ÜóÕ®é„ ÜÌó, ½‚êÓ¸ »‡Ý„{Ìó,
Ì„¢úÇ›âØ„êxâé. 16·„âé·„ ââés ¥âéӸÈ¢¿„éÒéY Rú»„@ßϋ¶„íÜÌó NŸ¢»„Ì„x¢ ¿•Ø„éÒ΋qY Ó•âé
RéÒéwHs ½•Ç‹é·ò¢ÅéÓŸsâé. 17¨ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ÓŸ¶„í ¿‚½¸tÅ¢ ܕ΋é. ¥Üƒ ¿•ðÓo QéÃ„é ¨ ú½¸½¸¢¿ŸÓ•s
ú½«Øé„ ½‚éâ` ÓŸ ¶„íÒêÄéY܃¢ÅŽ W½‚êWY, Qé΋»Ãc„ ¶„ í„ ÒΈH½•Ø„éÒÜÓ« ÒÓ¸éo¢Îˆ. 11Ó•âé ú½¸Ó¸éoÌ„¢ ú½ŸðÓΈ
½¸¢½¸…Ì„éÓŸsâé. W½‚êW ú½¸Õ®„éÒ… úð½Ré¢Sâ ¶„íÒê °RéÅ¢_Å ÌŸâé Nö΋ÄéËnY ¿‚½¸té·ò¢Åê, Üœñ¢C·„
ÄéÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éoÌó Ó•âé NŸCÓ¸éoâs ORÌ„ ¥RZWÌó OR¢¿• ½ŸYÌó, ÜóÕ®„Ì„|¢ ¿•ðÓ½ŸYÌó,
RÏŸÓŸYs Q鶄í ÁƒÂ½¸·„¢ ¿•NŸoÇ‹é. Ó•âé ¨ ORÌ„ Rú»„@ßϋ⠿•ðÓ ½ŸYÌó, §Ì„ÄéÜâé ΋êá«¢¿•
RÏŸÓŸYs »„éÈ¢S ú½¸W Ó¸¢½®¸é¢Üó ÕóψӸéo¢Åƒâé. ½ŸYÌó, úÌŸ»„éÕóÌ„éÌó, ½‚êÓ¸¢¿•ðÓ ½ŸYÌó, Ó¸º
18Ó• â é ßââé·òY QéÜó ·ò¢Î‹ à „ é »„ à Ÿ|Ys ½ŸÓ¸¢ ¿•Ø„éÒ΋qY ¿‚½¸…Ì„éÓŸsâé. ¥Üƒ¢ÅŽ ½ŸYÌó
ú½¸Î‹Ãˆ}¢¿„Å¢ ½‚éé΋Üé ï½ÅƒjÄé. 19·ŸY ú½¸Õ®„éÒ… ·„HÓ« Õ®óÁ⢠¶„îÇŸ ¿•Ø„éÒ΋éq.
12Ó¸¢½®¸êY·Ž ¿‚¢Î‹Y ½ŸYï½ñ XÄét ¿‚ð½t ¥Ïˆ
SÌ„½o ‚éÌ` • Ó•âé Ì„|ÄÜóÓ• ÒNŸoâé. »„Ã|„ ¢Ìó ÒêŃzÇé‹
Ì„éâs½ŸÝ„é{ °Ré ¿‚Ø„éx·„Ü黄éÌŸÃó ¿„êNŸoâé. ·ŸÃ„¢ ÓŸ¶„í ܕ΋é. ·ŸY Ó¸¢½®¸é¢Üó ©âs ½ŸYï½ñ
20Ε҅Y ßÁx¢ ¥¢_Å ³ÅŽj ÒêÅÜé ·ŸÎ‹é. ¥Îˆ XÄét ¿‚½¸tÒÜÓ«â ¥ÒӸÄ¢ ©¢Îˆ. 13''Ó¸¢½®¸êY·Ž
à„·ŽoÌó ¶„îÇ›âΈ. 21Qé_·Ré ·Ÿ½ŸH: ¿‚¢Î‹Y ½ŸÝ„{ï½ñ Ε҅Njé XÄét ¿‚½¸…ÌŸÇ‹é. ·ŸY ¦
Îóá«Y Qé Ó¸¢½®¸é¢ âé¢Ç› ½‚H½•Ø„é¢Ç›.""*
RéÒéwHs K·äŽ¢¿„ŃY·Ž Qé ΋»„cĶ„í
ß½ŸÜƒ? Ü•·„ ΋؄é, úð½Òé ¿„꽸ŃY·Ž
Ó¸¢½®¸êY·Ž ... ½‚H½•Ø„é¢Ç› Έ|X. 17:7; 19:19; 22:21;
ß½ŸÜƒ? 24:7.
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 6:1-7:9 194
ú^·ñÓ¸oÒ…Ü ÒéÏ‹x R½ŸÎŸÜé 15Qé Ε@Üé ú·•Óé¸ ¶ o í„ ¥Ò؄齟ÜY Q鶄í Ì‚HØ„éΟ?
6 ³·„½•Ý„ Qé ÒéÏ‹x Ì„»„éÒ…ÜòðÓo, Òéâ Ó¸¢½®¸é¢Üó
©âs ½¸RúÌ„éÜ Î‹»„cĶ„í ½‚݃{H ·ŸY, Ó¸¢½®¸êY·Ž
¿‚¢Î‹Y ½ŸÝ„{ ΋»Ãc„ ¶„ í„ ½‚Ý{• ¢Î‹é¶„í Qé ^·¢Ì„ Ï‚ñÄx¢?
ÒéÈ ¥Üƒ¢Å½¸téÇ‹é ú·•Ó¸éo ¥Ò؄齟Hs, ½•à„x
Εº¢Ìó ·„Ü齸Òé¢ÅƒÃŸ? ¥Ó¸¢Õ®„ÒÒéé. 16Ì„â
Ε@Ys ½•à„x Εº¢Ìó ·„H½«â ½ŸÇ‹é ¦ Εº¢Ìó
2½¸ R úÌ„ é Üé ú½¸ ½ ¸ ¢ ¿„ ¢ Qé΋ XÄ é t ¿‚ ½ ¸ … ̟Ä â s
³·„^Å`¯öÌŸÇ‹Y Q鶄í Ì‚HØ„éΟ? ΉYs »„éÈ¢S,
Rá¸Øé„ ¢ Q鶄í Ì‚HØ„éΟ? QéÄé ú½¸½¢¸ ¿„¢Qé΋ XÄét ''^âNjé Ε@Üé ³·„ Εº¢»‡ ¥Ò…ÌŸØé""* ¥Y Ü•¹
¿‚½t¸ »„HC⽸téÇ‹é, NŸÏŸÃ„˽‚éâ` Rá¸Øê „ Üï½ñ XÄét ÓŸÜóz ú½ŸØ„éÕǛ҅¢Îˆ. 17·ŸY ú½¸Õ®„éÒ…Ìó ±·„x½‚é`â
¿‚ð½t NöoÒéÌ„ QéÜó ܕΟ? 3ÒéâÒéé ΕÒ΋êÌ„Ü ½ŸÇ‹é ¦Ø„é⠦̄wÌó ±·„xÒéåÌŸÇ‹é.
Qé΋ ¶„îÇŸ XÄét ¿‚½¸…ÌŸÒéâs Rá¸Ø„é¢ Q鶄í 18Üœñ¢C·„ ¥RZW·Ž ΋êÄ¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. ÒéYá«

Ì‚HØ„éΟ? ¥Üƒ¢Å½¸téÇ‹é ¨ ORÌŸY·Ž Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢ ¿•ðÓ R黄̟ ¯Ÿ¯ŸÜé Ì„â Ε@Y·Ž Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢SâR
Sâ Rá¸Ø„êÜé ° ¯ŸÅŽR? 4Qé ÒéÏ‹x R½ŸÎŸÜòðÓo, ·ŸÒ…. ·ŸY Òx[׿ŸÃ„¢ ¿‚Øé„ xÅ¢ÒÜz Òx·Žo Ì„â Ó¸|¢Ì„
Ó¸¢½®¸é¢ Üœ·„a¿‚Ø„éxY ½ŸÝ„{ ΋»„cĶ„í ½‚J{ ½ŸÝ„{âé Εº¢½¸Åz ¯Ÿ½¸¢ ¿•Ó«âÅŠzÌ„é¢Îˆ. 19Qé Εº¢
ÓŸxØ„é¢ ¿‚½t¸ Òé¢ÅƒÃŸ? 5Ó«»é„ ¿ c •Åé! Nö΋Ãé„ Ü ÒéÏ‹x ½¸Ãàˆ é„ ÎŸrÌw„ ¶„í Òé¢ÎˆÃÒ„ éY Q鶄í Ì‚HØ„éΟ? Ε҅Njé
·„H»• Ì„»„éÒ…Üé XÄf»„ܽŸÇ‹é QéÜó ³·„aÇ‹é ¶„îÇŸ ØéSfâ ½¸Ãˆà„éΟrÌ„w QéÜó ©ÓŸsÇ‹é. Qé Εº¢ï½ñ
Ü•ÇŸ? 6Ó¸¢½®¸êY·Ž ¿‚¢Îˆâ½ŸY ΋»„cĶ„í ½‚Ý„{¶„í¢ÇŸ Qé¶„í º¶„íaܕ΋é. 20Qé·óÓ¸¢ ½‚Ü ¿‚Hz¢¿„ÕÇ›¢Îˆ.
³·„ Nö΋ÄéÇ‹é ÒéÃò·„ Nö΋ÄéYï½ñ ӕßÃó½¸Ë ¿•Ø„é ·„âé·„ Qé Ε@Hs Ε҅Y ÒéUÒé ·óÓ¸¢ ©½¸Ø‚ê
ŃY·Ž ÓŸxØ„éNŸpÓŸY·Ž ½‚Ýé„ {Ì„éÓŸsÇ‹é. ¥¢_Å Ó¸¢½®ê ¸ C¢¿„¢Ç›.
Y·Ž ¿‚¢Î‹Y½ŸÝ„{âé ¥Ç‹é»„éÌ„éÓŸsÇ‹âs ÒêÅ.
7Qé ÒéÏ‹x ½ŸxÁƒxÜé ©¢Ç‹Å¢ ÒÜz QéÃ„é ½¸†Ãˆ» o‡ R½Ÿº¢

7
´Ç›¯ôØ„êxÄY ¿‚½¸tÒ¿„éf. ½ŸxÁƒxÜé ï½Åéj ·óÒ §·„ QéÄé ú½ŸÓ«â ú½¸à„sܶ„í ÓŸ Ó¸ÒêÏŸâ¢
Å¢·„ÓŸs ¥ÓŸxØ„é¢ Ó¸U¢¿„Å¢, ½‚êÓ¸¯öÒÅ¢ §Îˆ: µâé. R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é·ó¶„í¢ÇŸ ©¢Ç‹Å¢
Òé¢SΈ. 8ΟY·Ž ÒêÄ黇 Qé_à ¥ÓŸxØ„êÜé, Òé¢SΈ. 2·ŸY Üœñ¢C·„ ¥RZW ¿ŸÜƒ ½Ÿx½«¢S
½‚êNŸÜé ¿•Óé¸ Óo ŸsÄé. §Ì„Ãé„ Üâé ·Ÿ·„, Qé Nö΋Ãé„ ÜÓ• ¯öØé¢Îˆ ·„âé·„ úÓ¬o ½¸…Äéá¸éÜé R½Ÿº¢ ¿•Óé¸ ·óÒÅ¢
½‚êÓ¸¢ ¿•Ó¸éoÓŸsÄé. Òé¢SΈ. 3ú½¸X ½¸…Äéá¸éÇ‹é Õ®„Äo»‡ Ì„â ·„Äo½ŸxÜé
9΋éá¸éjÜé Ε҅Y ßÁƒxY·Ž ½ŸÃ„Ó¸éÜé ·ŸÜ•Ã„Y
YÄ|U¢¿ŸH. ¥Üƒ»• ú½¸X úÓ¬o Õ®ƒÃ„x»‡ Ì„â ·„Äo½ŸxÜé
Q鶄í Ì‚HØ„éΟ? ½‚êÓ¸¯ö·„¢Ç›. Üœñ¢C·„ Rá¸Ø„êÜóz YÄ|U¢¿ŸH. 4Õ®ƒÃ„x¶„í Ì„â à„ÃÉ ¢„ ï½ñ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ Ü•Îé‹ .
¥RZW»‡ OR¢¿•½ŸÝ„{¶„í, Rú»„@ßψ¶„íܶ„í, Òx[× Õ®„Äo¶„í ÒêúÌ„½•é ¦½‚é à„ÉÄ¢ï½ñ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ©¢Îˆ.
¿ŸÃ„éܶ„í, Ò黄 ½•à„xÜé, Ò黄½ŸÝ„{Ìó Ò黄½ŸÝ„é{, ¥Üƒ»• Õ®„Äo¶„í Ì„â à„ÉÄ¢ï½ñ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ܕ΋é. ¥Ì„Y
¦Ç‹½ŸÝ„{Ìó ¦Ç‹½ŸÝ„é{ Ì„Òé ·ŸÒêYs XÄéf·òÓ• à„ÉÄ¢ï½ñ ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x¶„í ÒêúÌ„½•é ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ©¢Îˆ.
½ŸÝ„{¶„í, 10Îò¢»„ܶ„í, ΋éÃŸà‡½¸Ãé„ Ü¶„í, úÌŸ»„é ÕóÌ„é 5Õ®ƒÃŸxÕ®„ÄoÜé §Ã„é҅Äé Ó¸ÒéwW¢S Ε҅Y ú¯ŸÃˆp¢¿„

ܶ„í, ¥½¸½ŸÎŸÜé Ü•ÒΉðÓ½ŸÝ„{¶„í, ½‚êÓ¸ »‡Ý„{¶„í, Å¢Üó Ì„Òé ·ŸÜƒYs »„Ç‹½¸Î‹HðÓo Ì„½¸t ½•Ã„齕Ä黇
Ε҅Y ßÁx¢ Îòķ΄ é‹ . 11QéÜó ·ò¢Î‹Ãé„ ¦ RÏ‹¢»‡ ©¢Ç‹¶„îNj΋é. ú¯ŸÃ„pÓŸ Ó¸ÒéØ„é¢ ÒééCNŸ·„ ÒéI{
OR¢¿ŸÃ„é. ·ŸY Ε҅Njé Qé ¯Ÿ¯ŸÜé ·„Ç›C½•à‡Ç‹é. QéÃ„é ·„HÓ«·òâ¢Ç›. QéÜó ¦Ì„wYú»„º¢ Ü•Îé‹ . ·„âé·„
·„âé·„ QéÃ„é ½¸RúÌ„¢»‡ ©ÓŸsÄé. Ø•éÓ¸é ú·•Óé¸ o ú½¸Õé„® Ò… ïÓñÌŸâé úð½_ý¸Ë¶„í Üò¢C¯ö¶„í¢ÇŸ Áƒú»„Ì„o ½¸Ç‹
ð½ÃˆÅ Òéâ Ε҅Y ¦Ì„w Ο|ß QéÄé YÃóqá¸éÜ黇 ŃY·Ž §Üƒ ¿‚Ø„éxÅ¢ ¥ÒӸÄ¢. 6§Üƒ ¿‚Ø„ééx
½¸Ãˆ»„ËŽ¢½¸ÕÇŸmÄé. ÒéY Ó•âé ¦ÁƒÂ½«¢¿„Å¢ ܕ΋é. §Üƒ ¿‚Ø„éxŃY·Ž
ÓŸ ¥âéÒéW Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsâé. 7¥¢Î‹Ãê „ ӟ܃ ©¢ÇŸ
Üœñ¢C·„ ¥RZW ÜY ÓŸ ·óÈ·„. ·ŸY ú½¸W ³·„aY·• Î•Ò…Ç‹é ³·„ ú½¸Ì•x
12''°Îˆ ¿‚Ø„éxŃY^·ñÓŸ ÓŸ¶„í ¥âéÒéW ©¢Îˆ."" ·„½‚é`â ÒÄ¢ §¿ŸfÇ‹é. ³·„Y·Ž ³·„ ÒÄ¢, §¢·ò·„Y·Ž
·ŸY ½ŸÅŽÒÜz ܃ծ¢„ ·„Ü黄Îé‹ . ''°Îˆ ¿‚Øé„ xŃY^·ñÓŸ §¢·ò·„ ÒÄ¢ §¿ŸfÇ‹é.
ÓŸ¶„í ¥âéÒéW ©¢Îˆ"" ·ŸY Ó•âé ΟY·Ž ÕƒYÓ¸âé 8¥R½ŸUÌ„éܶ„í, RÌ„¢Ì„é҅ܶ„í ÓŸ Ó¸Ü@ §Îˆ:

·Ÿâé, 13''W¢Ç› ·„Çé‹ ½¸… ·óÓ¸Òéé, ·„Çé‹ ½¸… W¢Ç› ·óÓ¸Òéé ½ŸÝ„é{ ӟ܃»• ï½J{ ¿•Ó¸é·ó¶„í¢ÇŸ ©¢Ç‹Å¢
Ó¸ëá«j¢½¸ÕǛӟØé."" ·ŸY Ε҅Njé ^âŎZ ÓŸà„⢠Òé¢SΈ. 9·ŸY ½ŸÝ„{Üó Yú»„º¢ Ü•·„¯öÌ• ï½J{
¿•NŸoÇé‹ . Εº¢ ©âsΈ Òx[׿ŸÃ„¢ ¿•Øé„ ÅƒY·Ž ·ŸÎ‹é. ¿•Ó¸é·óÒÅ¢ ©Ì„oÒé¢. ·ŸÒé¢Ìó ·ŸH¯öÒÅ¢ ·„ÓŸs
¥Îˆ ú½¸Õ®„éÒ… ·óÓ¸¢ ©¢Îˆ. ú½¸Õ®„éÒ… Εº¢ ·óÓ¸¢ ï½J{ ¿•Ó¸é·óÒÅ¢ Òé¢SΈ.
©ÓŸsÇ‹é. 14Ε҅Njé Ì„â à„·ŽoÌó ú½¸Õ®„éÒ…âé úÕW
·Ž¢¿ŸÇ‹é. ¥Î• RÏ‹¢»‡ ÒéâHs ¶„îÇŸ úÕW·ŽNŸoÇ‹é.
^âNjé ... ¥Ò…ÌŸØé ¦Îˆ. 2:24.
195 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 7:10-39
10R½ŸUÌ„éܶ„í ÓŸ ¦Á §Îˆ. §Îˆ ÓŸ ¦Á ·ŸÎ‹é 25§·„ ·„âxÜâé »„éÈ¢S: ú½¸Õ®„éÒ… Qé¶„í ° ¦ÁÂ

ú½¸Õ®„éÒ…Ø‚éé·„a ¦ÁÂ. Õ®ƒÃ„x Ì„â Õ®„Äoâé ÒΈH ½•Ø„é §Ò|ܕ΋é. ·ŸY Ε҅Y ¥âéú»„º¢ÒÜz Ó•âé Q鶄í
ß΋é. 11¥Üƒ ÒΈH½•ðÓo ¦½‚é WÈC ï½J{ ¿•Ó¸é·ó ¿‚½¸…Ì„éâs Ó¸Ü@Üé âÒéwÌ„CâR. 26ú½¸Ó¸éoÌ„Òééâs
¶„îNj΋é. ܕΟ Õ®„ÄoÌó Ó¸ÒêÏŸâ ½¸ÇŸH. ¥Üƒ»• Õ®„Äo ·Žzá¸j ½¸ÃˆÓ«pÌ„éÜ ÒÜz QéÃ„é ·„âxÜ黇 ©¢Ç›¯öÒÅ¢
Ì„â Õ®ƒÃ„x¶„í RÇŸ¶„íÜé §Ò|¶„îNj΋é. Òé¢SΈ. 27§·„ ½¸…Äéá¸éÜé. QéÄé R½ŸUÌ„éÜœñâÅz
12R黄̟ ½ŸÝ„{¶„í ÓŸ ¦Á ØéΈ. §Îˆ ú½¸Õ®„éÒ… ØéÌ• RÇŸ¶„íÜé §Ò|·„¢Ç›. QéÃ„é ¥R½ŸUÌ„éÜœñâ
¦Á ·ŸÎ‹é. ÓŸ ¦ÁÂ. ³·„ Rà‡|Ó« Õ®ƒÃ„x ú½¸Õ®„éÒ…âé ÅzØéÌ• Õ®ƒÃ„xÜ ·óÓ¸¢ ½‚Ì„·„a¢Ç›. 28¥Üƒ»„Y QéÄé
âÒéwY΂ñ ¥Ì„YÌó ©¢Ç‹ÅƒY·Žá¸j½¸Ç›Ì• ¥Ì„Ç‹é R½Ÿº¢ ¿•Óé¸ ·ò¢_Å ¯Ÿ½¸¢ ·ŸÎ‹é. ¥Î• RÏ‹¢»‡ ·„âxÜé
¦½‚鶄í RÇŸ¶„íÜé §Ò|¶„îÇ‹Îé‹ . 13¥Üƒ»• ° úÓ¬^o ·ñââé ¶„îÇŸ R½Ÿº¢ ¿•Óé¸ ·ò¢_Å ¯Ÿ½¸¢ ·ŸÎ‹é. ·ŸY R½Ÿº¢
¥Rà‡|Ó«Ø‚é`â Õ®„ÄoØ„éé¢Ç› ¥Ì„Ç‹é ¦½‚éÌó OR¢ ¿•Ó¸é·òâs½ŸÝ„é{ ORÌ„¢Üó ¿ŸÜƒ ·„MŸjÜé ¥âéÕ®„R
¿ŸÜY ¥âé·ò¢_Å ¦½‚é ¥Ì„Y·Ž RÇŸ¶„íÜé §Ò| NŸoÄé. Qé·Ÿ ·„MŸjÜé ·„Ü黄ß΋Y §Üƒ ¿‚½¸…Ì„éÓŸsâé.
¶„îNj΋é. 14¥¢_Å, Rà‡|Ó¸¢ Ü•Y Õ®„Äo Rà‡|Ó¸éßܜñâ 29Nö΋Äé܃ß! §·„ ÒxÒψ ܕ΋é. §·„ Qé΋Å

Õ®ƒÃ„xÌó ·„HÓ« OR¢¿„Å¢ÒÜz ½¸RúÌ„ÒéåÌŸÇ‹é. âé¢Ç› Õ®ƒÃ„xÜéâs½ŸÝ„é{ Õ®ƒÃ„xÜé Ü•âÅéz OR¢¿ŸH.


30΋é£A¢¿•½ŸÝ„é{ ΋é£A¢¿„âÅéz, ¦â¢ÎˆÓ¸éoâs½ŸÝ„é{
¥Î•RÏ‹¢»‡ ¥Rà‡|Ó«Ø‚é`â Õ®ƒÃ„x Rà‡|Ó«Ø‚é`â Õ®„ÄoÌó
·„HÓ« OR¢¿„Å¢ ÒÜz ½¸RúÌ„ÒéåÌ„é¢Îˆ. ¥Üƒ·ŸâÅz ¦â¢Îˆ¢¿„âÅéz, ·òÓ•½ŸÝ„é{ ·òâsR Ì„ÒéR ·ŸâÅéz
ØéÌ• Qé Ó¸¢ÌŸâ¢ ¥½¸RúÌ„¢»‡ ©¢Åé¢Îˆ. ·ŸY OR¢¿ŸH. 31§½¸téÇ‹éâs ú½¸½¢¸ ¿„¢ âK¢¿„ÕóÌó¢Îˆ.
§½¸téÇ‹éâs ú½¸·ŸÃ„¢ ½ŸÝ„é{ ½¸RúÌ„éÜ•. ·„âé·„ ¨ ú½¸½¢¸ ¿„¢Üó ORÓ¸éâo s½ŸÝ„é{ ΟYÜó ©âs
15·ŸY, Rà‡|Ó« ·ŸY½ŸÇ‹ é ½‚ J {¯ö½ŸÜY ¥âé ÒÓ¸éoÒ…Ü ½¸Åz ¦à„ ï½¢¿„é·ó¶„í¢ÇŸ OR¢¿ŸH.
32QéÄé S¢W¢¿„ß΋Y ÓŸ ·óÈ·„. 'R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é
·ò¢_Å ½‚J{¯öYÒ|¢Ç›. §Üƒ¢ÅŽ ½¸ÃÓˆ Ì p« é„ Üóz Rà‡|Ó«·Ž
·ŸY, Rà‡|Ó¸éßH·Ž ·ŸY ° YÄv¢Ï‹¢ ©¢Ç‹¶„îNj΋é. ·óY½ŸÇ‹é ú½¸Õ®„éÒ…âé ° RÏ‹¢»‡ ¦â¢Î‹ ½¸Ã„¿ŸÜƒ"
Ε҅Njé à‡¢WÌó OR¢¿„ŃY_· ÒéâHs ½«H¿ŸÇ‹é. ¥Y, ¥¢_Å ¦Xw؄齂éâ` Rá¸Øê „ Üâé »„éÈ¢S ¦Üó
16´ úÓ¬o! Z ÒÜz Z Õ®„Äo ķ䎢½¸ÕÇ‹éÌŸÇó Ü•Îó! SÓ¸êo ©¢ÅƒÇ‹é. 33·ŸY R½ŸUÌ„éÇ‹é Ì„â Õ®ƒÃ„xâé
Z_·Ré Ì‚ÜéÓ¸é? ´ ½¸…Äéá¸éÇŸ! Z ÒÜz Z Õ®ƒÃ„x ¯Üƒ ¦â¢Î‹½¸Ã„¿ŸÜY ¦ÜóSÓ¸êo ©¢ÅƒÇ‹é. ·„âé·„
ķ䎢½¸ÕÇ‹éÌ„é¢Îó Ü•Îó! Z_·Ré Ì‚ÜéÓ¸é? ú¯Ÿ½¸ ¢ S·„ Rá¸ Ø „ ê Üâé »„ é È ¢ S ¦ÜóSÓ¸ ê o
17ú½¸W ³·„aÇ‹ê Ì„â ORÌŸYs ú½¸Õ®„éÒ… ú½¸NŸÎˆ¢ ©¢ÅƒÇ‹é. 34¥¢Î‹éÒÜz ¥Ì„Y ÒéâÓ¸é€ ^âNjé Ä·ŸÜ黇
Sâ ÒÄ¢ ú½¸·ŸÃ„¢ OR¢¿ŸH. Qé ORÌ„¢ ú½¸Õ®„éÒ… ½¸Y ¿•Óê ¸ o ©¢Åé¢Îˆ. ï½J{·ŸY úÓ¬Üo é, ·„âxÜé ú½¸Õé„® Ò…
YØ„éRé¢Sâ ú½¸·ŸÃ„Òé黇 ½«Ü齸…¶„í Ì„CâÅéj»‡ ¦ÁÂHs ¯ŸÅŽ¢¿„Å¢Üó YÒ黄ésÜœñ ©¢ÅƒÃ„é. Ì„Òé
©¢ÇŸH. ¨ YØ„éÒêYs ¥Ys Ó¸¢½®¸êÜé ¯ŸÅŽ¢¿Ÿ ÒéâÓ¸é€âé, à„ÉßYs ú½¸Õ®„éÒ…¶„í ¥Ãˆt¢S ½¸Y ¿•Ó¸éo¢
ÜY ¦ÁƒÂ½«Ó¸éoÓŸsâé. 18Ó¸éâsW ¿•Ø颿„é·òâs ŃÄé. ·ŸY ï½J{ ¿•Ó¸é·òâs úÓ¬oÜé Ì„Òé Õ®„Äoâé
½ŸÇ‹é Ε҅Y ½«Ü齸…âé ¥¢D·„Ãðˆ Óo, ¥Ì„Çé‹ ¦ Ó¸éâsW ¦â¢Î‹½¸Ã„¿„ŃY·Ž, ú¯Ÿ½¸¢S·„ Rá¸Ø„êÜâé »„éÈ¢S
Ü•Y½ŸY»‡ ©¢Ç‹éŶ„í ú½¸Ø„éWs¢¿„ß΋é. Ó¸éâsW ¦ÜóSÓ¸êo ©¢ÅƒÃ„é. 35§Îˆ Ó•âé Qé Òé¢S ·óÓ¸¢
¿•Ø颿„é·òâY½ŸÇ‹é Ε҅Y ½«Ü齸…âé ¥¢D ·„ÈðÓo ¿‚½¸…Ì„éÓŸsâé. ¥âÒӸĽ‚é`â ·„ÅéjÕƒÅéz YØ„éRé¢
¥Ì„Ç‹é Ó¸éâsW ¿•Ø颿„é·óÒŃY·Ž ú½¸Ø„éÌ„s¢ ¿ŸÜY ·ŸÎ‹é. QéÄé Ó¸ú·„Ò颻‡ âÇ‹é¿„é·ó½ŸÜY, Òéâ
¿•Ø„éß΋é. 19Ó¸éâsW ¿•Ø颿„é·òÓŸs, ¿•Ø颿„é Ó¸êtÈo»‡ RéÒéwHs QéÄé ú½¸Õ®„éÒ…¶„í ¥Ãˆt¢¿„é
·ó·„ ¯öØéÓŸ ÁÈ»•Îˆ °Qéܕ΋é. Ε҅Y ¦ÁÂHs ·ó½ŸÜY ÓŸ ©Î•qà„x¢. 36Ì„âÌó ï½J{ Yà„f؄齂é`â
¯ŸÅŽ¢¿„Å¢ Òéé¹x¢. 20ú½¸W ³·„aÇ‹ê, Î•Ò…Ç‹é ½«HS ·„âxâé ï½J{ ¿•Ó¸é·ó¶„í¢ÇŸ ©¢Ç‹Å¢ ¥ú·„ÒéÒéY
⽸téÇ‹é ° RÏ‹¢»‡ ©ÓŸsÇó ¥Î•RÏ‹¢»‡ ©¢ÇŸH. Õ®ƒR¢S⽟Njé, Ü•·„ ¦½‚鶄í ÒØ„éÓ¸é€ ï½ÃˆC¯öÒÅ¢
21Î•Ò…Ç‹é ½«HS⽸téÇ‹é ZÒ… ÕƒYÓ¸½Ÿ? S¢W¢¿„¶„í. ÒÜz ï½J{ ¿•Ó¸é·óÒÅ¢ ¥ÒӸÄÒéY Õ®ƒR¢S⽟Njé,
·ŸY ZÒ… ðÓ|¿„g ¯ô¢Î‹»„HCÌ• ¥¢Î‹é¶„í ú½¸Ø„éÌ„s¢ ï½J{ ¿•Ó¸é·óÒ¿„éf. §Îˆ ¯Ÿ½¸¢ ·ŸÎ‹é. 37·ŸY ï½J{
¿•Øé. 22ú½¸Õ®„éÒ… ½«HS⽸téÇ‹é ÕƒYÓ¸»‡ ©âs½ŸÇ‹é, ¿•Ó¸é·óß΋Y Ì„â ÒéâÓ¸é€Üó Yà„fØ颿„é·òâs
ú½¸Õ®„éÒ…Üó ±·„xÌ„ ¯ô¢Î‹Å¢ÒÜz ðÓ|¿„gâé ¯ô¢Î‹é ½ŸÇ‹é, ï½J{ ¿•Ó¸é·ó½ŸÜÓ• YÄu¢Ï‹¢ Ü•Y½ŸÇ‹é, Ì„â
ÌŸÇ‹é. ¥Î•RÏ‹¢»‡ ú½¸Õ®„éÒ… ½«HS⽸téÇ‹é ðÓ|¿„g»‡ ÒéâÓ¸é€âé ¥Î‹é½¸…Üó ï½Åéj ·ó»„ܽŸÇ‹é ¶„îÇŸ,
©âs½ŸÇ‹é ú½¸Õ®„éÒ…¶„í ÕƒYÓ¸ ¥Ò…ÌŸÇ‹é. 23Qé·óÓ¸¢ ï½J{ÒêY Ó¸ÃØ ˆ ‚éâ` ½¸Y ¿•Óé¸ Óo ŸsÇ‹é. 38·„âé·„ Ì„âÌó
½‚Ü ¿‚H¢z S Ε҅Njé RéÒéwHs·òÓŸsÇ‹é. Òêâ҅ܶ„í ï½J{ Yà„f؄齂é`â ·„âxâé ï½J{ ¿•Ó¸é·òâs½ŸÇ‹é
ÕƒYÓ¸Üé ·Ÿ·„¢Ç›. 24Nö΋Äé܃ß! Ε҅Njé RéÒéwHs Òé¢S ½¸Y ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹é. ·ŸY ï½J{ ¿•Ó¸é·óY½ŸÇ‹é
½«HS⽸téÇ‹é Qé_ÃRÏ‹¢»‡ ©ÓŸsÃó §½¸téÇ‹é ¶„îÇŸ §¢·Ÿ Òé¢S ½¸Y ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹é. 39Õ®„Äo úÕW·Ž ©âs¢Ì„
QéÃ„é ¥Î•RÏ‹¢»‡ ©¢Ç› Ε҅YÌó ·„HÓ« ©¢Ç‹¢Ç›. ·ŸÜÒéé Õ®ƒÃ„x ¥Ì„Y·Ž ·„ÅéjÕÇ› ©¢ÇŸH. ¥Ì„Ç‹é
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 7:40-9:17 196
¿„Y¯öÌ• ¦½‚é Ì„â¶„í §á¸jÒééâs½ŸËŽn R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é ¥¯ôÓ¸éoÜéY º¶„íaÜé
·óÒ¿„éf. ·ŸY ¥Ì„Ç‹é ú½¸Õ®„éÒ… Ø‚éé·„a Rà‡|Ó«Ø‚é`
©¢ÇŸH. 40¦½‚é RÏ‹Òß Ü黇 ©¢Ç›¯öÌ• ¦â¢Î‹¢»‡ 9 ÓŸ¶„í ðÓ|¿„g ܕΟ? Ó•âé ¥¯ôÓ¸oÜéÇ‹âé ·ŸÓŸ?
Ó•âé Òéâ Ø•éÓ¸é ú·•Óé¸ o ú½¸Õé„® Ò…âé ¿„êÇ‹ÜΕ Ÿ?
©¢Åé¢Î‹Y ÓŸ ¥[× ú¯ŸØ„é¢. ÓŸ¶„íâé Ε҅Y ¦Ì„w 'Qé_Ã" ú½¸Õ®„éÒ… ·óÓ¸¢ Ó•âé ¿•Ó«â ðÓ½Ÿ ½®¸HÌ„¢
Ó¸@Ø„é¢ ©âs΋Y Ì„ÜÓ¸éoÓŸsâé. ·„Ο? 2Ó•âé §Ì„Ã„éܶ„í ú·•Ó¸éo ¥¯ôÓ¸éoÜéÇ‹âé ·Ÿ·„
¯öÒ¿„éf. ·ŸY Ó•âé Q鶄í ú·•Ó¸éo ¥¯ôÓ¸éoÜéÇ‹âé.
Ó•âé ú·•Ó¸éo ¥¯ôÓ¸éoÜéÇ‹ââs ΟY·Ž Qé_à ӟ ÄéEÒ….
3ÓŸï½ñ XÄét ¿‚¯ŸtÜâé·òâs½ŸÝ„{¶„í ÓŸ Ó¸Òê
Rú»„@ÈtÌ„½‚é`â ½¸ÎŸÃ„r¢
§·„ Rú»„@ܶ„í ÕH ØéSfâ ½ŸÅŽY »„éÈ¢S: ϟ⢠ØéΈ: 4¥âs ¯ŸÓŸÜ¶„í Òê¶„í ¥Ïˆ·ŸÃ„¢
8 ÒéâÜó ÁƒÂ⢠©¢Î‹Y Òéⶄí Ì‚ÜéÓ¸é. ÁƒÂ⢠ܕΟ? 5§Ì„Ä ¥¯ôÓ¸éÜo éÜ ÒÜœ, ú½¸Õé„® Ò… Nö΋Ãé„ ÜÒÜœ,
»„ß|Ys ·„HCÓ¸éo¢Îˆ. úð½Òé ÒéYá«Y ¥[×ÒëΈrˆ ½¸Ã„é _·¯®ŸÒÜ•, Rà‡|Ó¸éßܜñâ Õ®ƒÃ„xâé ½‚¢Å XÓ¸é^·Ý„{
Ó¸éo¢Îˆ. 2Ì„âÜó ÁƒÂâÒéé¢Î‹Y Õ®ƒRÓ¸éoâs ½ŸYÜó ŃY·Ž Òê¶„í ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ܕΟ? 6Ó•âê, ÕÄsÕƒ
YÁƒY·Ž ©¢Ç‹ÒÜÓ«â ÁƒÂ⢠ܕ΋é. 3·ŸY Ì„ââé ÒêúÌ„½•é OR¢¿„ŃY·Ž ½¸Y¿•Ø„ê܃? 7Ì„â Ó¸|¢Ì„
úð½RéÓ¸éoâs ÒéYá«Y Î•Ò…Ç‹é »„éÈoNŸoÇ‹é. Ç‹ÕéuÌó ïÓñY¶„íY»‡ ¯ÒÃ„é ½¸Y ¿•NŸoÄé? úΟ·äŸ
4§·„ Rú»„@ܶ„í ÕH §Sfâ ½ŸÅŽ Rá¸Ø„é¢: ½‚éé·„aHs ÓŸÅŽ ½ŸÅŽ ½®¸ÜƒYs Wⶄí¢ÇŸ ¯ÒÄé¢
Rú»„@Y·Ž ¥Ã„¢p Ü•ÎY‹ , ³·„aÇ• Ε҅NjéÓŸsÇ‹Y Òéⶄí ŃÄé? ½¸àé„ Ò…Ü Òé¢Î‹Üâé ·ŸÓ¸ê,o ½ŸÅŽ ¯ŸÜé úÌŸ»„
Ì‚ÜéÓ¸é. 5Ε݄҅{Y ½«ÜéÒÕÇ•½ŸÝ„é{ ¦·Ÿà„¢Üó»‡Y, ¶„í¢ÇŸ ¯ÒÄé¢ÅƒÃ„é?
8Ó•âé ΉYs ÒêâÒ Î‹ëá«jÜó ¿‚½¸…Ì„éÓŸsÓŸ?
Õ®„êRéQé΋»‡Y ©ÓŸs, ½ŸÝ„éz ''Ε݄҅{Y"", ''ú½¸Õ®„éÒ…
ÜY"" ½«ÜÒÕÇ‹é¿„éÓŸsÄé. 6¥ØéÌ• YÁƒY·Ž Òéⶄí ϋÄwà‡úÓ¸o¢ ¶„îÇŸ ¨ Òê_Å ¿‚ÕéÌó¢Îˆ. 9½‚êðá
³·„aÇ• Ε҅NjéÓŸsÇ‹é. ¦Ø„éÓ• Òéâ Ì„¢úÇ›. ¥YsÅŽZ ϋÄwà‡úÓ¸o¢Üó, ''ÏŸâx¢ úÌò_·a ¯Î‹éq ÓóÅŽ·Ž S·„a¢
¦Ø„éÓ• Ó¸ëá«¢j ¿ŸÇ‹é. ¦Ø„éâ ·óÓ¸½•é ÒéâÒéé ORÓ¸éo ½•Ø„éß΋é""* ¥Y ú½ŸØ„éÕǛ҅¢Îˆ. ¯Î‹éqÜ·óÓ¸¢
ÓŸsÒéé. Òéâ¶„í ³·„aÇ• ú½¸Õ®„éÒ…. ¦Ø„éÓ• Ø•éÓ¸é ÒêúÌ„½•é Î•Ò…Ç‹é ¨ ÒêÅ ¥ÓŸsÇŸ? 10¨ ÒêÅ
ú·•Ó¸éo. ¦Ø„éâ Ο|ßӕ ¥Zs Ó¸ëá«j¢½¸ÕÇŸmØé. Òéâ·óÓ¸½•é ú½ŸØ„éÕÇ›¢Î‹Y Ó•âé »„Å»jŽ ‡ ¿‚½t¸ »„Üâé.
¦Ø„éâ ÒÜz ÒéâÒéé ORÓ¸éoÓŸsÒéé. ¯ôÜ¢ ΋éÓ•s½ŸÇ‹ê, ½¸¢Å âê_Ãf½ŸÇ‹ê, ½¸¢Å
7·ŸY ¨ Rá¸Ø„é¢ Ì‚HØ„éY ½ŸÝ„é{ ¿ŸÜƒÒé¢Îˆ ½®¸Ü¢Üó Õ®ƒ»„¢ Ü[×Ó¸éo¢Î‹âs ¦à„Ìó ¦ ½¸âéÜé
©ÓŸsÄé. ¨ÓŸÅŽ·• Rú»„@ÃŸÏ‹â¶„í ¥Ü½ŸÅé ½¸Ç‹m ¿•NŸoÃé„ . 11½•éÒéé QéÜó ¦XwØ„é RÌ„Óo ŸÜé ¿„܃zÒéé.
·ò¢Î‹Ã„é ¦ ½¸ÎŸÃŸpYs Wâs½¸téÇ‹é ¥Îˆ Rú»„@Y·Ž Qéâé¢Ç› Òê ¥ÒӸßÜé XÄéf·óÒÅ¢ Ì„¯Ÿt?
¥Ãˆt¢S¢Îˆ ¥âé·òY W¢ÅƒÃ„é. ½ŸÝ„{ ÒéâÓ¸éÜé 12R黄̟½ŸÝ„{¶„í Qéâé¢Ç› ¨ Ó¸@Ø„é¢ ¯ô¢Î•
ÕÜV⽂é`âR ·„âé·„ ½ŸÝ„é{ ÒéHâÒéØ„êxÄé. º¶„ía ©âs½¸téÇ‹é Òê¶„í ½ŸÝ„{·„¢Å _ ¯¶„íaÒ º¶„ía
8¦@Ä ¢ ÒÜz ÒéâÒéé Ε Ò …Y·Ž Ó¸ Y sUÌ„ é ÜÒéé ©¢Îˆ·Î„ Ÿ? ·ŸZ, ½•éÒ꺶„ía ©½¸Ø‚êC¢¿„é ·óÜ•Îé‹ .
·ŸÜ•Òéé. ¦ ¦@Ä¢ Wâ·„¯öÌ• âá¸j¢ °Qé ܕ΋é. ú·•Ó¸éo Ӹ齟ßo ú½¸¿ŸÃ„¢Üó ° ¦Å¢·„¢ ·„Ü黄¶„í¢ÇŸ
W¢_Å ÒSfâ ܃ծ„¢ ܕ΋é. ©¢ÇŸÜY ½•éÒéé ¯Óós ·„MŸjÜé ¥âéÕ®„R¢¿ŸÒéé.
9·ŸY Qé YÄnØ„éÒéé, ΋ëÇ®‹ Rà‡|Ó¸¢ Ü•Y½ŸÝ„{¶„í 13Òé¢ÎˆÃ„¢Üó ½¸Y¿•ðÓ ½ŸÝ„{¶„í Òé¢ÎˆÃ„¢ âé¢Ç›

âá¸j¢ ·„HC¢¿„¶„í¢ÇŸ Áƒú»„Ì„o ½¸Ç‹¢Ç›. 10¨ RḠ¦@Ä¢ Ü[×Ó¸éo¢Îˆ. ÕH½¬Æ„¢ ΋»„cÄ ½¸Y¿•ðÓ½ŸÝ„{¶„í
Ø„é¢ï½ñ »„ÅŽj ¥[×ú¯ŸØ„é¢Ü•Y ½ŸÇò·„Ç‹é, ¨ RḠÕH §Ò|ÕǛ⠽ŸÅŽÜó Õ®ƒ»„¢ Ü[×Ó¸éo¢Î‹Y Ì‚H
Ø„êYs »„éÈ¢S ÁƒÂâÒééâs RéÒéwHs »„éÇ›Üó Ø„éΟ? 14¥Î• RÏ‹¢»‡ Ӹ齟Äo Õóψ¢¿• ½ŸÝ„{¶„í
Ó‚ñ½•Îx‹ ¢ WâÅ¢ ¿„êNŸoÇâ‹ é·ó¢Ç›. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Y·Ž Ӹ齟Äo Ο|ß ORÌŸÒӸßÜé XßÜY ú½¸Õ®„éÒ… ¦ÁƒÂ
Rú»„@ܶ„í Ó‚ñ½•Îx‹ ¢ ï½ÅŽâj ¦@Ä¢ WâŃY·Ž Ï‚ñÄx¢ ½«¢¿ŸÇ‹é.
15·ŸY Ó•âé ¨ º¶„íaHs ©½¸Ø‚êC¢¿„é ·óÜ•Îé‹ .
·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ.
11ÕÜV⽂é`â ÒéâӸ逻„Ü Qé Nö΋ÄéY ·óÓ¸¢ QéÄé ÓŸ¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿‚Ø„êxÜÓ• ©Î•q à„x¢Ìó Ó•âé
ú·•Ó¸éo ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é. ·ŸY Qé ''¦ ÁƒÂâ¢"" ÒÜz ¦ §Îˆ ú½ŸØ„éÅ¢ Ü•Îé‹ . ¥[×Òê⢠΂ÕuWâÅ¢ ·„ÓŸs
Nö΋ÄéÇ‹é âKNŸoÇ‹é. 12¥Üƒ ¿•ðÓo Qé Nö΋ÄéY½¸Åz ÓŸ¶„í ¿ŸÒÅ¢ ½•éÜY½«Ó¸éo¢Îˆ. 16·ŸY Ó•âé Ӹ齟Äo
¯Ÿ½¸¢ ¿•Ó« ¥Ì„Y ÒéâÓ¸é€âé »‡Ø„齸ÈSâ ½ŸÝ„{Ò… ú½¸·„ÅŽÓ¸éoâs¢Î‹é¶„í »ò½¸tÜé ¿‚½¸té·óÜ•âé. Ӹ齟Äo
̟Äé. ̄Ο|ß QéÄé ú·•Óé¸ ½o Å
¸ z ¯Ÿ½¸¢ ¿•Óâ« ½ŸÝ„{Ò… Õóψ¢¿„Å¢ ÓŸ ·„ÄoÒx¢. Ó•âé Ӹ齟Äo Õóψ¢¿„Å¢
̟Äé. 13ÓŸ Nö΋Ãé„ Ç‹é ¯Ÿ½¸¢ ¿•Øé„ ÅƒY·Ž ÓŸ ¦@Ä¢ ¦ð½ðÓo ÓŸ¶„í à‡½¸¢ ·„Üé»„é »‡·„! 17Ó¸|؄颻‡ ¨
·ŸÃ„˽‚é`Ì• Ó•Y·„„ Qé΋ŠÒê¢Ó¸¢ Wââé! ° RÏ‹¢»‡
Ó‚ñÓŸ ¥Ì„Y ½¸Ì„ÓŸY·Ž ·ŸÃ„¶„íËŽn ·Ÿ¶„í¢ÇŸ ©¢Åƒâé. ÏŸâx¢ ... ½•Ø„éß΋é Έ|X. 25:4.
197 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 9:18-10:21
½¸Y ¿•ðÓo ÓŸ¶„í ÕºéÒê⢠©¢Îˆ. ¨ ½¸Y ¿‚Øê „ xÜY ½ŸÝ„{Üó ·ò¢Î‹Ã„é ÒêúÌ„½•é Ε҅Y·Ž âSfâ RÏ‹¢»‡
Ó•âé Ó¸|؄颻‡ ·óÄÜΕ é‹ . ¦ ՃϋxÌ„âé ÓŸ¶„í Ε҅Ǖ OR¢¿ŸÃ„é. R黄̟ ½ŸÝ„é{ ¯ÇŸÃˆÜó ¿„Y¯ôØ„êxÄé.
¥½¸tC¢¿ŸÇ‹é. 18ÒéÈ ÓŸ ú½¸W½®Ü¸ ¢ °RéÅŽ? ú½¸W½®Ü¸ ¢ 6½ŸÝ„{܃ Òé⢠¿‚Ç‹é¿•Ø„éß΋Y ½ŸÃˆ¢¿„ŃY·Ž

½¸…¿„éf·ó¶„í¢ÇŸ, ÓŸ º¶„íaÜé ¥Ç‹»¶„ í„ ¢ÇŸ Ӹ齟Äâo é §R ΋ëMŸj¢ÌŸÜé. 7·ò¢Î‹Ã„é ½¸†P¢SâÅéz QéÄé


ú½¸·„ÅŽ¢¿„Ž•é ÓŸ ú½¸W½®¸Ü¢. Rú»„@Üâé ½¸†P¢¿„·¢„ Ç›. Ï‹Ãw„ à‡úÓ¸¢o Üó ¨ RÏ‹¢»‡
19Ó•âé ðÓ|¿ŸgORY, ¯Ò|È·• ÕƒYÓ¸âé ·Ÿâé. ú½ŸØ„éÕÇ› ©¢Îˆ: ''ú½¸ÁÜé WY, úÌŸ»„ŃY·Ž ¶„îÃòf
·ŸY ¿•ÌÓ„ ‚ñâ¢Ì„Òé¢ÎˆY »‚ܽŸÜY Ó•âé ú½¸W ³·„aY·• ÓŸsÄé. Ü•S âëÌ„x¢ ¿•NŸÃ„é.""* 8Òé⢠½ŸÝ„é{
ÕƒYÓ¸ÓûÌŸâé. 20Ó•âé Ø„éê΋éÜÌó ©âs½¸téÇ‹é ¿• Ó « â Åéz Òx[× ¿ ŸÃ„ ¢ ¿• Ø „ é ß΋ é . Òx[× ¿ ŸÃ„ ¢
½ŸÝ„{Y »‚ܽŸÜY Ø„éê΋éY܃ OR¢¿Ÿâé. ϋÄw ¿‚Øé„ xÅ¢ ÒÜz ³·„aÃóEÜó, ½ŸÝ„{Üó §Ã„½‚ñ ÒéêÇ‹é
à‡úNŸoYs ¥âéӸÈ¢¿• ½ŸÝ„{Ìó ©âs½¸téÇ‹é ½ŸÝ„{ ½•ÜÒé¢Îˆ ÒéÄˢŽ ¿ŸÃ„é. 9½ŸÝ„é{ ú½¸Õé„® Ò…âé àóψ¢Sâ
ºë΋Øê „ Üé »‚ܽŸÜY, Ó•âé Ï‹Ãw„ à‡úÓ¸¢o ¥âé Ӹ∠¿„ RÏ‹¢»‡ Òé⢠àóψ¢¿„ß΋é. ½¸Ã‰·äŽ¢Sâ ½ŸÝ„{âé
ÒÜÓ«â ¥ÒӸÄ¢ Ü•·„¯öØéÓŸ ϋÄwà‡úÓ¸o¢ ¥âé ¯ŸÒééÜé ¿„¢½«½•NŸØé. 10½ŸÝ„{ÒÜœ Ӹ˻„·„¢Ç›. Ó¸Ë
Ӹ∠¿•½ŸÝ„{ ·óÓ¸¢ ΟYs ¥âéÓ¸ÃÓˆ ê ¸ o ©âsÅéz OR¢ Câ ½ŸÝ„{âé ÒéÄË΋êÌ„ ¿„¢½«½•à‡Ç‹é.
¿Ÿâé. 21Ï‹Ãw„ à‡úÓ¸¢o Ü•Y½ŸÝ„{Ìó ©âs½¸téÇ‹é ½ŸÝ„{Y 11Òéⶄí ΋ëMŸj¢Ì„Òé黇 ©¢ÇŸÜY ½ŸÝ„{¶„í §R

»‚ܽŸÜY, Ï‹Ãw„ à‡úÓ¸¢o Ü•Y½ŸY»‡ ú½¸ÒÈ¢o ¿Ÿâé. ¥¢_Å Ó¸¢Õ®„R¢¿ŸØé. ÒéâHs È¿„fÈ¢¿ŸÜY ¥R ϋÄw
Ó•âé Ε҅Y ÓŸxØ„êY·Ž ¥XÌ„éÇ‹âé ·Ÿâé. YÁƒY·Ž à‡úÓ¸¢o Üó ú½ŸØ„éÕÇŸmØé. ¨ Ø„é黇¢Ì„ÒééÜó úÕÌ„é
Ó•âé ú·•Ó¸éo ÓŸxØ„êYs ¥âéӸÈӸéoÓŸsâé. 22ÕÜV ¶„íÌ„éâs Òéⶄí ÕéΈr ·„Ü黄éÅ^·ñ §R ú½ŸØ„é
âéHs »‚ܽŸÜY ÕÜVâéÜ ·óÓ¸¢ ÕÜVâéÇ‹â ÕÇŸmØé. 12·„âé·„ »„ÅŽj»‡ YÜé¿„éÓŸsâY Õ®ƒRÓ¸éoâs
Ø„êxâé. °Îó ³·„ RÏ‹¢»‡ ·ò¢Î‹ÃˆÓ‚ñÓŸ ķ䎢¿„ ½ŸÇ‹é ú·Ž¢Î‹ ½¸Ç¶‹ í„ ¢ÇŸ Áƒú»„Ìo„ ½¸ÇŸH. 13Òêâ҅ܶ„í
»„Ü黄éÌŸÓ•½‚ê ¥Y Ó•âé ¥¢Î‹Ãˆ·óÓ¸¢ ¥Ys RÏŸ Ó¸ºÁ¢»‡ Ó¸¢Õ®R„ ¢¿• ½¸Ã·‰ Ü„ä é Ì„½t¸ Qé¶„í ½•Ã_ ½¸Ã·‰ Ü„ä é
Ü黇 ÒêȯôØ„êxâé. 23Ó•âé §ÒZs Ӹ齟Äo ·óÓ¸¢ ·„Ü黄ܕ΋é. Ε҅Njé âÒéw·„Ó¸éoÇ‹é. Õ®„È¢¿„»„Ü ½¸Ã‰·ä„Ü
¿•NŸâé. ¥Îˆ ¥¢Îˆ¢¿• Ή½‚âÜé ¯ô¢ÎŸÜY ÓŸ ·„ÓŸs, ï½Î‹q ½¸Ã‰·ä„Üé Qé¶„í ¦Ø„éâ ·„Ü黄ZØ„éÇ‹é.
¥[×܃á¸. ¥¢Ì•·Ÿ·„, ½¸Ã‰·äŸ Ó¸ÒéØ„é¢ ÒSf⽸téÇ‹é ½ŸÅŽY
24½¸Ã„é»„é ½¸¢Î‚¢Üó ¥¢Î‹Ã„ê ¯ŸÜòcÓŸs ³·„aY_· ¯Î‹éÃòaY ÁØ„é¢ ¯ô¢Î• ÒêÄc¢ ¶„îÇŸ Ε҅Njé
ÕºéÒéW Ü[×Ó¸éo¢Î‹Y Q鶄í Ì‚HØ„éΟ? ·„âé·„ ¦ ¿„꽸…ÌŸÇ‹é.
ÕºéÒéW ¯ô¢ÎŸÜÓ• ©Î•qà„x¢Ìó ½¸Ã„é»‚Ì„o¢Ç›.
25½¸ à „ é »„ é ½¸ ¢ ΂ ¢ Üó ¯ŸÜòc â ΋ Ü Sâ ½ŸÝ„ { ¢Î‹ à „ ê Rú»„@ßϋâ; R¢Î‹éÜé ú½¸Õ®„é ßúW Õ®óÁâÒéé!
14·„âé·„ ÓŸ ú½«Ø„é RéúÌ„é܃ß! QéÄé Rú»„@
Òé¢S ú·„ÒéK·äË „ ¯ô¢Î‹é̟Äé. RÁØ„é·ŽÃÅ ‰ ¢ ¯ô¢ÎŸ
ÜÓ• ½ŸÝ„{ ©Î•qà„x¢. ·ŸY ½ŸÝ„é{ ¯ô¢Î• ·•Ã‰Å¢ ßϋⶄí ΋êÄ¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. 15QéÄé Ì‚HR»„Ü ½ŸÝ„é{
SÄ·ŸÜ¢ ©¢Ç‹Î‹é. Òé⢠SÄ·ŸÜ¢ ©¢Ç• ·ŽÃ‰Å¢ ·„âé·„ §Üƒ ÒêŃzÇ‹éÌ„éÓŸsâé. Ó•âé ¿‚½¸…Ì„éâs
·óÓ¸¢ ¯ößNjéÌ„éÓŸs¢. 26Ó•âé »„Òéx¢ Ü•¶„í¢ÇŸ ½ŸÅŽY »„éÈ¢S Qé_à YÄØn 颿„¢Ç›. 16ÒéâÒéé ·„ëÌ„ÁÂ
½¸Ã„黂̄oâé. »‡HÌó ¯ößNjéÌ„éâs ½ŸY܃ ¯ößNjâé. Ì„Ìó Ή½‚â ¯ŸúÌ„âé¢Ç› úÌŸ»„Å¢ ú·•Ó¸éo Ä·ŸoYs
27Ó•âé ÓŸ Ε@Y·Ž ӸÈ؂é`â K·ä„ËYSf, ¥Î‹é½¸…Üó ½¸¢¿„é·óÒÅ¢ ·„Ο? ÒéâÒéé RÈSâ Ãò^Åâj é ½¸¢¿„é
©¢¿„é·ò¢Åƒâé. Õóψ¢Sâ ̄ß|Ì„ ¶„îÇŸ ¦ ·óÒÅÒéé, ú·•Ó¸éo à„ÉßYs ½¸¢¿„é·óÒÅÒéé ·„Ο?
17Ãò^Åj ³·„_Å »„âé·„ ¦ ³_· Ãò^ÅjÜó ¯ŸÜé¯ô¢Î•
ÕºéÒéW ¯ô¢Î• ¥Ã„ÔÌ„ ¯ô»òÅéj·óß΋Y ú½¸Ø„êÓ¸
½¸Ç‹é¿„éÓŸsâé. Òé⢠¥Ó•¶„íܽ‚é`⽸tÅŽ·ŽY ³_· à„ÉĽ‚é`Ø„ééÓŸsÒéé.
18§úà‡Ø•éÜé ú½¸ÁHs ¿„êÇ‹¢Ç›. ÕH §Sfâ

§úà‡Ø•éÜé ¿„ÈúÌ„ âé¢Ç› È¿„fÈ·„Üé ΟYs WÓ•½ŸÝ„é{ ÕH½¬ÆŸY·Ž Õ®ƒ»„NŸ|ÒééÜé ·ŸÃŸ?


19ÒéÈ Ó•âé ¿‚½¸…Ì„éâs ΟY·Ž ¥Ã„p¢ °RéÅŽ? Rú»„

10 Nö΋Äé܃ß! ¨ Ӹ̄xÒééâé ú»„U¢¿„¶„í¢ÇŸ


Ø„éé¢Ç‹éÅ ÓŸ·Žá¸j¢ ܕ΋é. Òéâ ½¸†Ã‰|¶„íÜé
½•é½®¸é¢ ú·Ž¢Î‹ Ø„éé¢Ç›Ãˆ. Ó¸ÒééúΟYs THf °Ã„tÄ¿„
@Üóz ·ŸY, ¦Ã„C¢½¸… ¿•Ó«â ú½¸NŸÎ‹¢Üó·ŸY, °Îó
ú½¸Ì•x·„Ì„ ©¢Î‹Y ¿‚½¸…Ì„éÓŸsÓŸ? 20ܕ΋é. Ó•âé ¿‚½¸…
ÕÇ›â ΟÈ Qé΋ ½ŸÝ„é{ âÇ›S ½‚݃{Äé. 2½ŸÝ„é{ Ì„éâsΈ °RéÅ¢_Å Ø„éê΋éÜé·ŸY ½ŸÝ„é{ ÕH ½¬ÆŸ
½•é½®é¸ ¢Üó, Ó¸Òééú΋¢Üó Õƒ½«Óo w¸ Òéé ¯ô¢ÎŸ·„, ½‚êðá Üï½ñ ÕH §SfâR ΋Øê „ xÜ ·óÓ¸¢ ÕH §Ò|ÕÇŸmØé.
ÜóY·Ž ±·„xÌ„ ¯ô¢ÎŸÃ„é. 3¥¢Î‹Ã„ê ³_· ¦XwØ„é ¥R Ε҅Y·Ž ¥ÃˆtÌ„¢ ·ŸÒ…. QéÄé ΋؄êxÜÌó
¦@Ä¢ WÓŸsÄé. 4¥¢Î‹Ã„ê ³_· RÏ‹½‚é`â ¦XwØ„é Õ®ƒ»„NŸ|ÒééÜé ·ŸÃŸÎ‹Y ÓŸ Râs½¸¢. 21QéÄé ú½¸Õé„® Ò…
ZÅŽY úÌŸ»‡Ã„é. ¨ ZÅŽY ½ŸÝ„{ ½‚¢Åâéâs ¦XwØ„é
½‚é`â բNj ØéSf¢Îˆ. ¦ բNj ú·•ðÓo. 5¥ØéÓŸ ú½¸ÁÜé ... ¿•NŸÃ„é YÄcÒé 32:6 .
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 10:22-11:20 198
¯ŸúÌ„âé¢Ç› úÌŸ»„éÌ„ê ΋؄êxÜ ¯ŸúÌ„âé¢Ç› ¶„îÇŸ â¢ÎˆÓ¸éoÓŸsâé. 3ú·•Ó¸éo¶„í ú½¸X ÒéYá«ï½ñ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢
úÌŸ»‡ÜY ú½¸Ø„éWs¢¿„ß΋é. QéÄé ú½¸Õ®„éÒ… ½¸¢·ŽoÜó ©¢Îˆ. ú½¸X ½¸…Äéá¸éY·Ž Ì„â Õ®ƒÃ„xï½ñ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ©¢Îˆ.
¶„îÃòfY Õ®óÁ⢠¿•Ó¸êo ΋؄êxÜ ½¸¢·ŽoÜó ¶„îÇŸ Ε҅Y·Ž ú·•Ó¸éoï½ñ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ©¢Îˆ. §Îˆ QéÃ„é ¥Ã„p¢
¶„îÃófÒŃY·Ž ú½¸Ø„éÌ„s¢ ¿•Ø„éß΋é. 22Òé⢠¿•Ó¸é·ó½ŸÜY ÓŸ ·óÈ·„. 4·„âé·„ Ì„â Ì„Ü ·„½¸té·òY
Ε҅Y ·ó¯ŸYs _ý¸ÅƒY·Ž ú½¸Ø„éWsΟqÒê? Òé⢠ÕUÄ¢»„¢»‡ Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆ¢p ¿•½ŸÇ‹é Ü•·„ ΂ñÒÓ¸¢Î•à‡Ys
¦Ø„éâ ·„¢_Å à„·Žo»„Ü ½ŸÝ„{Òê? ¯âsÅŽ·• ·ŸÎ‹é. ú½¸·„ÅŽ¢¿•½ŸÇ‹é Ì„â Ì„Üâé ¥ÒÒê⽸ÄSâ ½ŸYÌó
Ó¸ÒêâÒéé. 5Ì„Ü Qé΋ ÒééÓ¸é»„é ½•Ó¸é·ó¶„í¢ÇŸ ÕU
ÒéÈ·òYs ·„Äo½ŸxÜé Ä¢»„¢»‡ Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆp¢¿• úÓ¬o, Ü•·„ ΂ñÒ Ó¸¢Î•à‡Ys
23 ''Òéâ¶„í °Îˆ ¿‚Ø„éxŃY^·ñÓŸ ðÓ|¿„g ©¢Îˆ"" Õóψ¢¿• úÓ¬o Ì„â Ì„Üâé ¥ÒÒê⽸ÄSâÅéz ¥Ò…
·ŸY ¥Zs ܃ծ΄ ŸØ„é·„¢ ·ŸÒ…, ''Òéâ¶„í ¥Zs ¿‚Øé„ x Ì„é¢Îˆ. ¦½‚é Ì„Ü»òÈC¢¿„é·òâs ΟYÌó Ó¸Òê
ŃY·Ž ðÓ|¿„g ©¢Îˆ"" ·ŸY ¥YsÅŽ ÒÜz ÒëΈr ·„Ü黄Îé‹ . âÒéé. 6úÓ¬o Ì„â Ì„Ü Qé΋ ÒééÓ¸é»„é ½•Ó¸é·ó·„¯öÌ•
24¯ÒÄê Ì„Òé Òé¢S ·òÄ· _ ¿„êÓ¸é·óß΋é. §Ì„Ãé„ Ü ¦½‚é Ì„â ̄ܽ‚¢úÅé·„Üé ·„WÃo ¢ˆ ¿„é·óÒÅ¢ Òé¢SΈ.
Òé¢S ·óÓ¸¢ ¶„îÇŸ ¿„êÇŸH. Ì„Ü ½‚¢úÅé·„Üé ·„WoÈ¢¿„é·óÒÅ¢ ·ŸY, Ü•·„ Ì„Ü
25Qé ÒéâÓ¸é€Üé ¯ŸÇ‹é ¿•Ó¸é·ó¶„í¢ÇŸ ·„ÅŽ·„½ŸY »òÈC¢¿„é·óÒÅ¢ ·ŸY ¥ÒÒê⢻‡ ¥Y½«ðÓo ¦½‚é
¥¢»„ÇÜ› ó ¥½•éw ° Òê¢NŸÓ‚ñsÓŸ Wâ¢Ç›. 26''¯¢Î‹é Ì„â Ì„Üï½ñ ÒééÓ¸é»„é ½•Óé¸ ·ó½ŸH. 7½¸…Äéá¸éÇ‹é Ε҅Y
·„¢_Å ¨ Õ®„êRé, ΟYÜó ©âsÒZs ú½¸Õ®„éY½•.""* ú½¸W Ä꽸¢. Ε҅Y·Ž ·•Ãˆo ·„HC¢¿•½ŸÇ‹é ½¸…Äéá¸éÇ‹é.
27ú·•Ó¸éoâé Rà„|Ó«¢¿„Y ½ŸÇ‹é RéÒéwHs Õ®óÁ ·„âé·„ ¥Ì„Ç‹é Ì„â Ì„Ü ·„½¸té·òⶄîNj΋é. ·ŸY úÓ¬o
ÓŸY·Ž ½«HðÓo Qé¶„í §á¸jÒéé¢_Å ½‚Ý„{¢Ç›. ÒéâӸ逶„í ÒÜz ½¸…Äéá¸éY·Ž ·•Ãˆo ·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ.
8¯¢Î‹é·„¢_Å ½¸…Äéá¸éÇ‹é úÓ¬o âé¢Ç› Ó¸ëá«j¢½¸
Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ ú½¸à„sÜé ½•Ø„鶄í¢ÇŸ Qé Òéé¢Î‹é °Îˆ
©¢SÌ• ¥Îˆ Wâ¢Ç›. 28·ŸY ¯Ò^ÃñÓŸ QéÌó, ''§Îˆ ÕÇ‹ÜΕ é‹ . úÓ¬o ½¸…Äéá¸éY âé¢Ç› Ó¸ëá«¢j ½¸ÕÇ›¢Îˆ. 9¥¢Ì•
Rú»„@ܶ„í ¦Ã„C¢½¸… ï½ÅŽjâ ú½¸NŸÎ‹¢"" ¥Y ¥¢_Å, ·Ÿ·„ ½¸…Äéá¸éÇ‹é úÓ¬o ·òĶ„í Ó¸ëá«j¢½¸ÕNjܕ΋é. úÓ¬o
¨ Rá¸Ø„é¢ QéÌó ¿‚½«t⽟Y ·óÓ¸¢, ½ŸY ½¸…Äéá¸éY ·òĶ„í Ó¸ëá«j¢½¸ÕÇ›¢Îˆ. 10¨ ·ŸÃ„Ë¢»‡
ÒéâӸ逷óÓ¸¢ ΟYs Wâ·„¢Ç›* 29¥¢_Å, Qé ÒéâÓ¸é€ ÒéÈ؄éé ΕÒ΋êÌ„Ü ·ŸÃ„Ë¢»‡ úÓ¬o Ì„âï½ñ ³·„È·Ž
·óÓ¸¢ ¥Y ·ŸÎ‹é, ¦ ¿‚½«tâ ½ŸY ÒéâÓ¸é€ ·óÓ¸¢ ¥Ïˆ·ŸÃ„Òéé¢Î‹Y ¿„꽸ŃY·Ž Ì„â Ì„Üï½ñ ÒééӸ黄é
ΟYs Wâ·„¢Ç›. ÓŸ NŸ|Ì„¢úÌ„x¢ Rá¸Øé„ ¢Üó ¥ÒÌ„H ½•Ó¸é·ó½ŸH. 11·ŸY ú½¸Õ®„éÒ… ΋ëá«jÜó ½¸…Äéá¸éÇ‹é
½ŸY ÒéâÓ¸é€ ¯¢Î‹é¶„í XÄét ¿‚¯ŸtH? 30Ó•âé ·„ëÌ„Á ܕ¶„í¢ÇŸ úÓ¬o, úÓ¬o Ü•¶„í¢ÇŸ ½¸…Äéá¸éÇ‹é OR¢¿„ܕÄé.
12¯¢Î‹é·„¢_Å, úÓ¬o ½¸…Äéá¸éY âé¢Ç› Ó¸ëá«j¢½¸ÕÇ›â_Åz,
Ì„Üé ¥Ãˆt¢S Õ®óÁ⢠¿‚Ø„éxÅ¢ ½‚éé΋Üéï½ÇŸoâé.
Ó•âé ·„ëÌ„ÁÂÌ„Üé ¥Ãˆt¢S WÓ• Õ®óÁÓŸYs »„éÈ¢S ½¸…Äéá¸éÇ‹é ¶„îÇŸ úÓ¬o âé¢Ç› Ó¸ëá«j¢½¸ÕÇŸmÇ‹é. ·ŸY
§Ì„ÄéÜé âÓ‚s¢Î‹é¶„í RÒéÈ}¢¿ŸH? ¥YsÅŽZ Ε҅Ǖ Ó¸ëá«j¢¿ŸÇ‹é. 13Ì„Üï½ñ ÒééӸ黄é
31·ŸZ QéÄé WÓŸs, úÌŸCÓŸ, °Îˆ ¿•Ó«ÓŸ ¥Zs ½•Ó¸é·ó¶„í¢ÇŸ úÓ¬o Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆp¢¿„Å¢ ӸÈؕéÓŸ?
Ε҅Y ½®¸éâÌ„ ·óÓ¸¢ ¿•Ø„é¢Ç›. 32Ø„éê΋éܶ„í »‡Y, Qé_à YÄnØ颿„¢Ç›. 14½¸…Äéá¸éY·Ž ¯ôNj黇Ŏ ½‚¢úÅé
Ø„éê΋éÜé·ŸY ½ŸÝ„{¶„í »‡Y, Ε҅Y Ó¸¢½®¸êY·Ž »‡Y, ·„Üé ©¢Ç‹Å¢ ÒÜ⠥̄Y·Ž ¥ÒÒêâÒéY ú½¸·„ëÌ•
·„á¸j¢ ·„HC¢¿„¶„í¢ÇŸ OR¢¿„¢Ç›. 33Ó•âé ¿•Ó¸éoâsÅéz Q鶄í Ì‚HØ„é¿‚Ø„éxÅ¢ ܕΟ? 15úÓ¬o·Ž Ì„â Ì„Ü
QéÃ„é ¿‚Ø„éx¢Ç›. Ó•âé ¥Ys ½¸âéÜê §Ì„Ã„éÜâé ½‚¢úÅé·„Üé ÒééӸ黄黇 ©¢Ç‹ÅƒY·Ž ¯ôNj黇Ŏ ½‚¢úÅé
Ó¸¢Ìóá¸ï½ÅƒjÜY ¿•NŸoâé. ÓŸ Òé¢S Ó•âé ¿„êÓ¸é ·„Üé §Ò|ÕÇŸmØé. ΟY ÒÜz ¦½‚é¶„í »ûÄҢ Ü[×
·óâé. ½ŸÝ„{ Òé¢S ·óÓ¸¢ ¿•NŸoâé. ½ŸÝ„é{ ķ䎢½¸ Ó¸é¢o Έ. 16ΉYs »„éÈ¢S ¯Ò^ÃñÓŸ ½ŸÎˆ¢¿ŸÜâé ·ò¢_Å
ÕÇŸÜY ÓŸ ©Î•qà„x¢. Òê Ó¸Òêϟ⢠ØéΕ Ì„½¸t ½•Ãò·„ÅŽ ܕ΋é. Ε҅Y
Ó¸¢½®¸é¢ ¶„îÇŸ Ήӕs ¥âéӸÈӸéo¢Îˆ.
¦ÃŸÏ‹ÓŸ, ½¸RúÌ„Ì„ - Ì„Üï½ñ ÒééӸ黄é

11 Ó•âé ú·•Ó¸éoâé ¥âéӸÈ¢Sâ RÏ‹¢»‡, QéÄé


ââés ¥âéӸÈ¢¿„¢Ç›.
2ââés ¯½¸téÇ‹ê ÁƒÂ½¸·„¢ ¿•Ó¸é·ò¢Åê, Ó•âé
ú½¸Õ®„éÒ… Õ®óÁâ¢
17Qé Ó¸¢½®¸é Ó¸Ò꽕à‡Üé Òé¢S ·„ÓŸs ¿‚Ç‹éâé

¯¶„íaÒ»‡ ¿•Ó¸éoÓŸsØé. ·„âé·„ ¨ ú·Ž¢Îˆ ¦ÁÂÜé


¿‚½«tâ ÕóÏ‹âHs ¯ŸÅŽÓ¸éoâs¢Î‹é¶„í RéÒéwHs ¥[× RéÒéwHs ¯ô»„éÇ‹éÌ„ê ú½ŸØ„éÅ¢ ܕ΋é. 18QéÄé
Ó¸Òê½•à„½‚é`⽸téÇ‹é QéÜó RÕ®ƒ»‡Üé ·„Ü黄éÌ„éâsÅéz
¯¢Î‹é·„¢_Å ... ú½¸Õ®„éY½• ·•Ã„oâ 24:1; 50:12; 89:11. Ó•âé RÓŸsâé. §¢Î‹éÜó YÁÒéé¢Ç‹Ò¿„éf. 19Ó¸ú·„Òé
ÒêßcÜóz âÇ‹é¿„é·òÓ• ½ŸÝ„é{ ÄéEÒ… ·Ÿ½ŸÜ¢_Å
Ò¿„âÒéé 28 ·òYs ú½ŸÌ„ú½¸Ìé„ ÜÜó '¨ Õ®ê „ Ré, ¥¢Î‹éÜó QéÜó RÕ®•ÎŸÜé ©¢Ç‹Å¢ ¥ÒӸÄ¢. 20QéÄé Ó¸Òê
©âsÒZs ú½¸Õ®„éYR" ¥Y ¿•ÃŸfØé.
199 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 11:21-12:21
½•à„½‚é`⽸téÇ‹é YÁ½‚é`â ''ú½¸Õ®„é ßúW Õ®óÁâ¢"" Ü•Y Rú»„@Ü ½‚ñ½¸…¶„í Òé݃{Äé. §Îˆ Q鶄í Ì‚ÜéÓ¸é.
¿‚Ø„éxÅ¢ ܕ΋é. 21¯¢Î‹é·„¢_Å QéÄé WӕŽ¸téÇ‹é 3¥¢Î‹ é ÒÜz Ó• â é ¿‚ ð ½tΕ R éÅ¢_ Å , Ε Ò …Y ¦Ì„ w

¯ÒÈ·óÓ¸¢ ·Ÿ¿„é·ó¶„í¢ÇŸ W¢ÅƒÃ„é. Õƒ»‡ úÌŸ»„é Ο|ß ÒêŃzÇ•½ŸÇ‚Ò|Ç‹ê, ''Ø•éÓ¸é à‡½¸ú»„Ó¸éoÇ‹Y""


̟Äé. ·ŸY ·ò¢Î‹Ã„é ¦·„HÌó ©¢Ç›¯ö̟Äé. 22Wâ ¥âÇ‹é. ¥Î• RÏ‹¢»‡ ¦Ì„w Ο|ß ÒêúÌ„½•é ''Ø•éðÓ
ŃY·Ž, úÌŸ»„ŃY·Ž Qé¶„í §Ý„é{ Ü•½Ÿ? QéÄé ú½¸Õ®„éÒ…"" ¥Y ¥â»„ÜÇ‹é.
4Ε҅Y ¦Ì„w ³·„aÇ• ¥ØéÓŸ ¦Ø„éâ ¯Óós
ð½Î‹½ŸÝ„{âé ¥ÒÒêYÓ¸éoÓŸsÄé. ¥¢_Å, QéÄé Ε҅Y
Ó¸¢½®¸êYs Üœ·„a¿‚Ø„éxâ_Åz ·„Ο! QéÃ„é §Üƒ ¿•Ó¸éo Ä·ŸÜ ÒßHNŸoÇ‹é. 5ú½¸Õ®„éÒ… ³·„aÇ• ·ŸY, ¦Ø„éⶄí
âs¢Î‹é¶„í RéÒéwHs ¯ô»„ǟ܃? ¨ Rá¸Ø„é¢Üó ¯Óós RÏŸÜ黇 ðÓÒ ¿•Ø„éÒ¿„éf. 6Ε҅Njé âÜ黄é
RéÒéwHs ¯ô»„Ç‹âé. ÈÜó ½¸ÜéRÏŸÜ黇 ½¸Y ¿•NŸoÇ‹é. Î•Ò…Ç‹é ³·„aÇ•
23Ó•âé ú½¸Õ®„éÒ… âé¢Ç› ¯ô¢Îˆâ Ó¸¢Î•à‡Ys Qé¶„í ¥ØéÓŸ ¦Ø„éâ ¥Zs ¿•NŸoÇ‹é. ¥¢Î‹ÃˆÜó ¿•NŸoÇ‹é.
7Ε Ò …Ç‹ é ú½¸ X ³·„ a È Ü ó Ì„ ⠦̄ w ©¢Ç• Å Åéz
¿‚¯Ÿtâé. Ø•éÓ¸é ú½¸Õé„® Ò… ¥½¸tC¢½¸ÕÇ›â ßúW Ãò^Åj
¿•Ì„ ½¸Åéj·òY 24Ε҅Y·Ž ·„ëÌ„ÁÂÌ„Üé ¿‚½«tΟYs ¿•NŸÇ‹é. §Îˆ ÒéâÒéé ¿„êÓ¸éoÓŸsÒéé. ¥¢Î‹Ãˆ·•
RÈS, ''§Îˆ Qé ·òÄ^·ñâ ÓŸ à„ÉÄ¢ ââés ÁƒÂ½¸·„¢ ú_àØ„éÓ¸é€ ·„Ü»‡ÜY ¦Ø„é⠩Εqà„x¢. 8³·„Y·Ž ½¸Ãˆ
¿•Ó¸é·òâéÅ_· ΉYY ¿•Ø„ééÇ›"" ¥Y ¥ÓŸsÇ‹é. 25¥Î• à„éΟrÌw„ Ο|ß ¦XwØ„é ÁƒÂâ¢Ìó ÒêŃzÇ• ÒßYs,
RÏ‹Òé黇 ½ŸÃ„é Õ®óÁâÒéØéâ ̄ß|Ì„ úΟ·äŸÃ„Ó¸¢ ¦ ¦Ì„w Ο|ßӕ ÕéΈr ½Ÿ·ŸxYs §¿ŸfÇ‹é. 9¥Î•
©âs ¯ŸúÌ„âé XÓ¸é·òY, ''¨ ¯ŸúÌ„ ÓŸ Ä·„o¢ÒÜÓ‚ñâ ½¸Ãˆà„éΟrÌ„w Ο|ß ³·„Y·Ž Rà‡|Ó¸Òéé §¿ŸfÇ‹é.
ú·òÌ„o Yբϋâ. QéÄé ΉYY úÌŸ»„é⽸téǂ܃z ââés ÒéÃò·„Y·Ž ½ŸxÏ‹éÜé âØ„é¢ ¿•ðÓ ÒÄÒéé Y¿ŸfÇ‹é.
ÁƒÂ½¸·„¢ ¿•Ó¸é·òâ¢Ç›"" 26·„âé·„ QéÃ„é ¨ Ãò^Åjâé 10³·„ Y ·Ž ¥Ï‹ é vÌŸÜé ¿• Ø „ é é à„ · Ž o Y , ÒéÃò·„ Y ·Ž

WY, úΟ·äŸ ÄӸÒééâé úÌŸC⽸téÇ‚Üz ¦Ø„éâ ú½¸ÒS¢¿• à„·ŽoY §¿ŸfÇ‹é. ³·„Y·Ž ¦Ì„wÜâé »„éÈo¢¿•
ÒéÄ˟Ys ¦Ø„éâ Ò¿•fΟ·Ÿ ú½¸·„ÅŽNŸoÄé. à„·ŽoY, ÒéÃò·„Y·Ž Ä·„Ä·ŸÜ Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ• à„·ŽoY
27·„ â é·„ ú½¸ Õ ® „ é Ò… ½¸ Å z ¥Ø‚ ê »„ x Òé黇 ¯ÒÄ é §¿ŸfÇ‹é. §¢·ò·„Y·Ž ½ŸÅŽ ¥ÃŸpÜâé RÇ‹ÒéÈf ¿‚ð½t
¦Ø„éâ Ãò^Åj W¢ÅƒÃó, ¯ÒÃ„é ¦Ø„éâ ¯ŸúÌ„ âé¢Ç› à„·ŽoY¿ŸfÇ‹é. 11¦ ³·„a ¦Ì„wØ•é ¥Zs ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹é.
úÌŸ»„éÌŸÃó ¥Ì„Ç‹é ú½¸Õ®„éÒ… à„ÉÄ¢ ½¸Åz, ¦Ø„é⠦؄éâ Ì„â Øé¿ŸfâéNŸÃ„¢ ú½¸X ³·„aY·Ž ÒßHs
Ä·¢o„ ½¸Åz ¯Ÿ½¸¢ ¿•Óâ« ½ŸÇ‹»é„ âé. 28ú½¸X Òx·Žo Ãò^Åâj é §NŸoÇ‹é.
WÓ• Òéé¢Î‹é, ¦ ¯ŸúÌ„âé¢Ç› úÌŸ»• Òéé¢Î‹é Ì„â
¦Ì„wâé Ó¸|؄颻‡ ½¸Ãˆàóψ¢¿„é·ó½ŸH. 29ú½¸Õ®„éÒ… ³_· à„ÉÄ¢, ¥Ó•·„ ¥Ò؄齟Üé
12
à„ÉÄÒéY ú»„U¢¿„·„ Ãò^Åjâé Wâ齟Njé, ÒéÈ؄éé à„ÉÄ¢Üó ¥Ó•·„ Õ®ƒ»‡Üé ©ÓŸs ¥R ·„HÓ« ³·„
úΟ·äŸÃ„Ó¸¢ úÌŸ»„齟Njé K·äŸRψ·Ž »„éÈ ¥Ò…ÌŸÇ‹é. Εº¢»‡ ½¸Y ¿•NŸoØé. ú·•Ó¸éo ¶„îÇŸ ¥¢Ì•. 13¥¢_Å
30¥¢Î‹éÒÜzÓ• QéÜó ¥Ó•¶„íÜé ÕÜVâéÜé, Ãó»„ ÒéâÒé¢ÌŸ ³·„ ¦Ì„w Ο|ß Õƒ½«oÓ¸wÒéé ¯ô¢Îˆ,
ú»„Óé¸ Üo é ¥ØéÓŸsÄé, ·ò¢Î‹Ãé„ ÒéÄˢŽ ¿ŸÃ„é. 31·„âé·„ ³·„ à„ÃÉ ¢„ Üó ±·„x¢ ¥Ø„êxÒéé. ÒéâÒéé Ø„éê΋éÜ
½‚éé΋_Å ÒéâHsÒé⢠½¸Ã‰·äŽ¢¿„é·ò¢_Å Òé⢠K·ä„ ½‚é`ÓŸ, úD¶„íܽ‚é`ÓŸ, ÕƒYӸܽ‚é`ÓŸ, ÕƒYÓ¸ÜÒéé·Ÿ·„
¯ô¢Î‹¢. Ε҅Njé ÒéâHs K·äŽ¢¿„Ç‹é. 32·ŸY, Òéâ¶„í ¯öØéÓŸ, Òéâ·„¢Î‹Ãˆ·• ³_· ¦Ì„w ØéÒ|ÕǛӟNjé.
14Òéâ à„ÉÄ¢Üó ¯Óós Õ®ƒ»‡ÜéÓŸsØé. ³·„ÅŽ
Ó¸ÃØ ˆ ‚éâ` K·äË „ Ø齟|ÜY ú½¸Õé„® Ò… ÒéâHs K·äNŽ ŸoÇé‹ .
ú½¸½¸¢¿„¢Ìó¯ŸÅé Òéⶄí K·ä„ Ü[×¢¿„ß΋Y ¦Ø„éâ ·ŸÎ‹é. 15³·„½•Ý„, ·ŸÜé, ''Ó•âé ¿•WY ·Ÿâé, ·„âé·„
©Î•qà„x¢. 33¥¢Î‹éÒÜz ÓŸ Nö΋Äé܃ß! QéÄé Õ®óÁ Ó•âé ¨ à„ÉßY·Ž ¿‚¢Î‹âé"" ¥Y ¥âs¢Ì„ÒêúÌŸâ
ÓŸY·Ž Ó¸Òê½•à„½‚é`⽸téÇ‹é ³·„È ·óÓ¸¢ ³·„Ã„é ·Ÿ¿„é ¥Îˆ à„ÉÄ¢Üó ³·„ Õ®ƒ»„¢ ·Ÿ·„¯ö΋é. 16¥Î• RÏ‹¢»‡
·ó¢Ç›. 34QéÄé Ó¸Òê½•à„½‚é`⽸téÇ‹é ³·„½•Ý„ QéÜó ³·„ ½•Ý„ ¿‚R, ''Ó•âé ·„âésâé ·Ÿâé. ·„âé·„ ¨ à„ÃÉ ŸY·Ž
¯ÒÈ^·ñÓŸ ¦·„H ½•ðÓo, ¥Üƒ¢ÅŽ ½ŸÇ‹é Øé¢ÅózÓ• ¿‚¢Î‹âé"" ¥Y ¥âs¢Ì„Òêú̟⠥Έ à„ÉÄ¢Üó ³·„
WY ß½ŸH. ¥Üƒ ¿•ðÓo QéÄé Ó¸Òê½•à„½‚é`⽸téÇ‹é Õ®ƒ»„¢ ·Ÿ·„¯ö΋é. 17à„ÉÄÒé¢ÌŸ ·„Ó‚ñs¯öÌ• ΕYÌó
XÄét¶„í »„éÈ·ŸÃ„é. Ó•âé ÒSf⽸téÇ‹é Q鶄í R黄̟ R¢Åƒ¢? à„ÉÄÒé¢ÌŸ ¿‚RØ‚é`Ì• ΕYÌó ½ŸÓ¸â
¦ÁÂÜé ØéNŸoâé. ¿„êNŸo¢? 18·ŸY YÁƒY·Ž Î•Ò…Ç‹é ¨ à„ÉÄ¢ÜóY
ú½¸W ¥Ò؄齟Ys ÌŸâé ¥âé·òâs RÏ‹¢»‡ ¥Òé
½¸RúÌŸÌ„w ÒßÜé ßfÇ‹é. 19¥Ys ¥Ò؄齟Üé ³·„ ¥ÒØ„éÒ¢»‡ ÒêÈ̕
à„ÉÄ¢ ©¢Ç‹Î‹é. 20YÁƒY·Ž à„ÉÄ¢Üó ¥Ó•·„ Õ®ƒ»‡Üé
12 Nö΋Äé܃ß! ½¸Ãˆà„éΟrÌ„w Øé¿•f ÒßÜâé
»„éÈ¢S QéÄé Ì‚ÜéÓ¸é·ó½ŸÜY ÓŸ ¥[×
ú¯ŸØ„éÒéé. 2QéÄé ú·•Ó¸éoÜó Rà‡|Ó¸éÜé ·Ÿâ½¸téÇ‹é
©ÓŸs à„ÉÄ¢ ³·„a_Å.
21·„âés ¿•WÌó, ''ZÒ… ÓŸ¶„í ¥ÒӸÄ¢ ܕ΋é""

°Îó ³·„ RÏ‹¢»‡ úð½_ý«¢½¸ÕÇ› úÌóÒ Ì„½t« , ÒêŃzÇ‹ ¥Y ¥âÜ•Îé‹ . ¥Î• RÏ‹¢»‡ KÄÓé¸ € ¯ŸÎŸÜÌó, ''QéÄé
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 12:22-14:6 200
ÓŸ¶„í ¥ÒӸÄ¢ ܕ΋é"" ¥Y ¥âܕ΋é. 22Ó¸éYsÌ„¢»‡ ¥Îˆ ¥Ys ½•Ý„܃ Rà„|Ó«Ó¸éo¢Îˆ. ¦à„âé ¯âsÅŽ·•
·„Y½«¢¿• ¥Ò؄齟ܕ YÁƒY·Ž Òéé¹x½‚éâ` R. 23Òéé¹x¢ Ò΋éÜé·ó΋é. ¥Îˆ ¯½¸téÇ‹ê Ó¸¢Ã„·äŽÓ¸éo¢Îˆ.
8΂ñÒÓ¸¢Î•à‡Ys ¿‚ð½tÒÄÒéé ÒéâÒéé ¯ô¢ÎŸÒéé.
·ŸÎ‹âé·òÓ• Õ®ƒ»‡Üâé ÒéâÒéé ú½¸Ì•x·„¢»‡ ·Ÿ¯ŸÇ‹é
ÌŸÒéé. ÕUÄ¢»„ ½¸Ã¿ „ Ü„ Y• Õ®ƒ»‡Ü½¸Åz ÒéâÒéé ú½¸Ì•x·„ ¥Îˆ ¥¢Ì„ÒéåÌ„é¢Îˆ. Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ•
½‚é`â úà„΋r ¿„꽸…ÌŸÒéé. 24ÕUÄ¢»„ ½¸Ã„¿„»„Ü Õ®ƒ»‡Ü à„·Žo Òéâ¶„í ©¢Îˆ. ¥Îˆ ¥¢Ì„ÒéåÌ„é¢Îˆ. ÒéâÜó
½¸Åz ú½¸Ì•x·„½‚é`â úà„΋r ¿„꽸âÒӸÄ¢ ܕ΋é. ·ŸY ÁƒÂ⢠©¢Îˆ. ¥Îˆ âK¢S¯öÌ„é¢Îˆ. ·ŸY úð½Òé âK¢S
Ε҅Njé à„ÉßY·Ž Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ Õ®ƒ»‡Hs ³·„ ¿óÅ ¯ö΋é. 9¯¢Î‹é·„¢_Å, Òéâ ÁƒÂ⢠RéÌ„½‚é`¢Îˆ, Òéâ
¿•Ãˆf ú¯ŸÒéé¹xÌ„ Ü•Y Õ®ƒ»‡Ü¶„í ú¯ŸÒéé¹xÌ„ ·„HC¢ ¶„í¢Ç• ¨ Ó¸¢Î•à„Òéé ¥Ó¸¢½¸†Ã„n½‚é`âΈ. 10¥ØéÌ•
¿ŸÇ‹é. 25à„ÃÉ ¢„ Üó TH·„Üé ©¢Ç‹ÃŸÎ‹Y, ΟY Õ®ƒ»‡Üé Ó¸¢½¸†Ã„nÌ„ ·„HC⽸téÇ‹é ¨ ¥Ó¸¢½¸†Ã„nÌ„ ¥¢Ì„
½¸ÃÓ„ t¸ Ä¢ úà„Îr‹ ¿„꽸…Ì„ê ©¢ÇŸÜY, ¦Ø„é⠩Εàq x„ ¢. ÒéåÌ„é¢Îˆ. 11Ó•âé ½¸Ó«½ŸY»‡ ©âs½¸téÇ‹é ½¸Ó«½ŸY
26³·„ Õ®ƒ»‡Y·Ž ·„ᢠj¸ ·„HCÌ• ú½¸XØ‚éé·„a Õ®ƒ»„¢ ΟYÌó ÒêÅÜé, ¥âéÕ®„½ŸÜé, ¦Üó¿„âÜé ÓŸÜó ©¢Ç•R.
Ó¸@ ·„á¢j¸ ¥âéÕ®R„ Ó¸é¢o Έ. ³·„ Õ®ƒ»‡Y·Ž »ûÄҢ Ü[×ðÓo Ó•âé Ø„éÒ|â¢Üó·Ž Ò¿Ÿf·„ ÓŸ ÕƒÜx¢Üó ©âs
R黄̟ Õ®ƒ»‡ÜYsÅŽ·• ΟYÌó Ó¸@ ¦â¢Î‹¢ ·„Üé»„é »„éËŸHs ÒéÈS ¯öØ„êâé. 12ú½¸Ó¸éoÌ„¢ ¥Î‹q¢Üó
Ì„é¢Îˆ. ÒéÓ¸·„»‡ ·„Y½«Ó¸éoâs ú½¸W[¢ÕƒYs ÒêúÌ„½•é ÒéâÒéé
27QéÄé ú·•Ó¸éo à„ÉÄ¢. QéÜó ú½¸W ³·„aÃ„ê ¦ ¿„êÓ¸éoÓŸsÒéé. ̄΋齸È ÒéâÒéé ¦ Òé鹃Ys
à„ÃÉ ŸY·Ž ¿‚¢Îˆâ Õ®ƒ»‡Üé. 28Ε҅Njé Ó¸¢½®é¸ ¢Üó ©âs Ó¸tḢj »‡ ¿„êNŸoÒéé. §½¸téÇ‹é ÓŸ¶„í Ì‚HÓ«¢Îˆ Ó¸¢½¸†
½ŸÝ„{¢Î‹Ã‰s Ì„ÒéÌ„Òé NŸpÓŸÜóz ©¢¿ŸÇ‹é. ½‚éé΋Ŏ Ä¢n ·ŸÎ‹é. ·ŸY Ì„Îé‹ ½¸Ãˆ ÓŸ »„éÈ¢S Ε҅Y·Ž Ì‚HÓ«â¢Ì„
NŸpâ¢Üó ¥¯ôÓ¸oÜéÜâé, ^âNjÒNŸpâ¢Üó ú½¸Ò·„oHs, Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ ÓŸ¶„í ¦Ø„éYs »„éÈ¢S Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ.
13¥¢Ì„¢ÎŸ·Ÿ ¨ ÒéêÇ‹é, ¥¢_Å Rà‡|Ó¸Òéé, YÉ·Ë
ÒéêÇ‹ÒNŸrâ¢Üó Õóψ¢¿• ½ŸÝ„{âé, ¦ ̄ß|Ì„ „ä ,
Òé@ÌŸaßxÜâé ¿•ðÓ½ŸÝ„{âé, ½ŸÝ„{ ̄ß|Ì„ úð½Òé ©¢ÅƒØé. QÅŽÜó úð½Òé »ò½¸tΈ.
½ŸxÏ‹éÜé âØ„é¢ ¿•ðÓ à„·Žo »„ܽŸÝ„{âé, §Ì„Äéܶ„í
Ó¸@Ø„é¢ ¿•ðÓ ½ŸÝ„{âé, ½¸Ã¯ˆ ŸH¢¿• ½ŸÝ„{âé, Ì„Ò鶄í ÒßÜé, ½ŸÅŽ ú¯ŸÒéé¹xÌ„

14
Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ‹»„Ü à„·Žo »„ܽŸÝ„{âé ·„âé·„ úð½Òé ÒêßcYs ¥âéӸÈ¢¿„¢Ç›.
©¢¿ŸÇ‹é. 29QÝ„{Üó ¥¢Î‹Ã„ê ¥¯ôÓ¸oÜéÜé ·ŸÃ„é, ¦XwØ„é à„·Žo Ü[×¢¿ŸÜY, Òéé¹x¢»‡ ΂ñÒ
¥¢Î‹Ã„ê ú½¸Ò·„oÜé ·ŸÃ„é, ¥¢Î‹Ã„ê Õóψ¢¿• ½ŸÝ„é{ Ó¸¢Î•à¢„ ú½¸·Å„ ¢Ž ¿„»H„ »• ÒÄ¢ Ü[×¢¿ŸÜY ¦K¢¿„¢Ç›.
2̄ⶄí Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzÇ• ½ŸÇ‹é Ε҅YÌó
·ŸÃ„é, ¥¢Î‹Ã„ê ¥Î‹évÌŸÜé ¿•ðÓ ½ŸÝ„é{·ŸÃ„é.
30QÝ„{Üó ¥¢Î‹Ãˆ·Ž ½ŸxÏ‹éÜé âØ„é¢ ¿•ðÓ à„·Žo ܕ΋é. ÒêŃzÇé‹ Ì„ê ©ÓŸsÇ‹âs ÒêÅ. ÒêâÒ…ÜÌó ·ŸÎ‹é.
Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzÇ• à„·Žo ܕ΋é. ¦ ÒêÅܶ„í ¥Ì„Y ÒêÅÜé ¯Ò|Ã„ê ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é·óܕÄé. ¥Ì„Ç‹é
¥Ã„¢p RÇ‹ÒéÈf ¿‚ð½t à„·oŽ Ü•Îé‹ . 31·„âé·„ Qé ºë΋Øê „ ½¸RúÌŸÌ„w à„·ŽoÌó ĺNŸxÜâé ¿‚ÕéÌ„ê ©¢ÅƒÇ‹é.
3·ŸY ΂ñÒÓ¸¢Î•à„¢ ¿‚ð½t½ŸÇ‹é Rà‡|NŸYs Õܽ¸Ã„
Üâé Òéé¹x½‚é`â ÒÃŸÜ ½‚ñ½¸…¶„í ÒéJ{¢¿„¢Ç›. °Îˆ
°½‚éÓ` Ÿ ¥YsÅŽ ·„ÓŸs Òéé¹x½‚éâ` ÒêÄ¢c ¿„꽫NŸoâé. ¿ŸÜY ú½¸ÁÜóz ©ÌŸ€ºÒéé, à‡¢W ·„HC¢¿ŸÜY ΂ñÒ
Ó¸¢Î•à¢„ ¿‚½…¸ ÌŸÇ‹é. 4̄ⶄí Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃz
13 §Ì„Ãé„ Ü Õ®ƒá¸Üóz, ΕÒ΋êÌ„Ü Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃz
Ç‹»H„ Câ ÓŸÜó úð½Òé Ü•·¯„ öÌ• ÓŸ ÒêÅܶ„í
¥Ã„p¢ ©¢Ç‹Î‹é. 2ÓŸ¶„í ΂ñÒ Ó¸¢Î•à„¢ ¿‚ð½t ÒÄ¢
Ç•½ŸÇ‹é ̄ⶄí ÒêúÌ„½•é ½•éÜé ·„HC¢¿„é·ò¢ÅƒÇ‹é.
·ŸY ΂ñÒ Ó¸¢Î•à„¢ ¿‚ð½t½ŸÇ‹é Ó¸¢½®¸êY·Ž ½•éÜé ·„HC
©ÓŸs, ÓŸÜó Ó¸¢½¸†Ã„n ÁƒÂ⢠©ÓŸs, ÓŸ¶„í ¥Ys NŸoÇé‹ . 5QéÜóú½¸W ³·„aÇ‹ê Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃz
ĺNŸxÜé Ì‚HÓ«ÓŸ, ÓŸÜó ½¸Ã„|ÌŸÜâé ·„ΈH¢¿„»„Ü Ç›Ì• ÓŸ¶„í Øéḽj •é. ·ŸY QéÄé ΂ñÒÓ¸¢Î•à¢„ ¿‚½t¸ Å¢
Rà‡|Ó¸¢ ©ÓŸs, ÓŸÜó úð½Òé Ü•·„ ¯öØéâÅzØéÌ• ÓŸ¶„í §¢·Ÿ ¯¶„íaÒ Øéá¸j¢. Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz
Ó•âé YÄÄp¶„íËŽn. 3Ó•âé ÓŸ ӸÄ|Òéé ð½Î‹Ü¶„í Ο⢠ÒêŃzÇ• ½ŸY ÒêÅܶ„í ¥Ã„¢p RÇ‹ÒéÈf ¿‚ð½t½ŸÇ‹é
¿•Ó«ÓŸ, ÓŸ Ε@Ys ¥Cs·Ž ¥ÃˆtÌ„¢ ¿•Ó«ÓŸ ÓŸÜó ©¢_Å Ó¸¢½®¸êY·Ž ܃ծ„¢ ·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ. ¥Îˆ Ó¸¢Õ®„
úð½Òé Ü•·„¯öÌ• ¥Îˆ YÄÄp·„Òéé. R¢¿„·„ ¯öÌ• Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ• ½ŸY·„ÓŸs
4úð½ÒéÜó Ó¸ºâÒéé ©¢Îˆ. úð½ÒéÜó ΋Øé„ ©¢Îˆ. ΂ñÒÓ¸¢Î•à„¢ ¿‚ð½t½ŸÇ• »ò½¸t. 6Nö΋Äé܃ß! Ó•âé
úð½ÒéÜó ¨Ã„~x ܕ΋é. ¥Îˆ »ò½¸tÜé ¿‚½¸té·ó΋é. ¥·„aÇ›·Ž ÒSf Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzǛ̕ Q鶄í
ΟYÜó »„Ã„|Òéé ܕ΋é. 5ΟYÜó ú¶„îǞ|Òéé ܕ΋é. °¢ ܃ծ„¢ ·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ? ÓŸ Ο|ß Q鶄í Ε҅Njé
ΟYÜó NŸ|Äp¢ ܕ΋é. ΟY·Ž Òé鶄íaQé΋ ·ó½¸¢ ³·„ ú·òÌ„o Rá¸Øé„ ¢ Ì‚HØ„é¿‚Øê „ xH. Ü•·„ ÓŸ Ο|ß
©¢Ç‹Î‹é. ¥Îˆ Ì„½¸téÜé ¯¢¿„΋é. 6úð½Òé ¿‚Ç‹éâé Q鶄í ÁƒÂ⢠·„Ü»‡H. Ü•·„ Q鶄í ÓŸ Ο|ß ΂ñÒÓ¸¢Î•à¢„
»„éÈ¢S ¦â¢Îˆ¢¿„΋é. ¥Îˆ Ӹ̟xYsÕÅŽj ¦â¢Îˆ Ì‚HØ„êH. Ü•·„ Ó•âé Qé¶„í ³·„ ú·òÌ„o Rá¸Ø„é¢
Ó¸éo¢Îˆ. 7úð½Òé ¥Ys Ó¸ÒéØ„êÜóz ·Ÿ¯ŸÇ‹éÌ„é¢Îˆ. Õóψ¢¿„»Ü„ »‡H. ¥Üƒ ÁĻ℠ÅzØéÌ• ܃ծ¢„ °RéÅŽ?
201 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 14:7-35
7 ½«Üâz ú»óR, QË Ò¢ÅŽ ú¯ŸË¢ Ü•Y ÒÓ¸éÒo …Üé ¶„îÇŸ ÄéEÒ… Rà‡|Ó¸¢ ©âs ½ŸÝ„{¶„í ¥ÒӸÄ¢ ܕ΋é.
à„Õq¢ ¿•NŸoØé. ½ŸÅŽ Ó¸|ßÜóz Õ®•Î‹¢ Ü•¶„í¢_Å ° ¥ØéÓŸ ΂ñÒ Ó¸¢Î•à„¢ Rà‡|Ó¸¢ ©âs ½ŸÝ„{_· »‡Y,
ß»„¢ ½ŸØéÓ¸éoÓŸsÃó ¯Åƒz Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ? 8Õƒ·Ÿ Rà‡|Ó¸¢ Ü•Y ½ŸÝ„{¶„í ·ŸÎ‹é. 23Ó¸¢½®¸é¢Üó ©âs
Ó¸ú·„Ò颻‡ ªÎˆ ½«ÜÒ¶„í¢_Å Ø„ééΟrY·Ž ¯ÒÃ„é ½ŸÝ„{¢Î‹Ã„ê ³_·¿óÅ Ó¸Òê½•à„½‚é`, Ì„Ò鶄í Ì‚HØ„éY
ӫ΋qÒéå̟Äé? 9¥Î• RÏ‹¢»‡ Qé ÓŸÜé·„Ìó ¥Ã„p¢ Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ‹Å¢ ½‚éé΋Üé ï½Ç‹ÌŸÃ„âé·ó¢Ç›.
¥Ø•éx ½¸ÎŸÜé ÒêŃzǛ̕ Ì„½¸t Qé_â ÒêŃzÇ‹é ¥½¸téÇ‹é Ó¸Õ®„éxÜé ·ŸY½ŸÝ„éz Ü•·„ Rà‡|Ó¸¢Ü•Y ½ŸÝ„é{
Ì„éÓŸsÃó ØéÌ„Ãé„ Ü¶„í ¯Åƒz ¥Ã„¢p ¥Ò…Ì„é¢Îˆ. QéÃ„é ¦ Ó¸Òê½•à„¢Üó ©¢_Å Qé¶„í ½«Sf ¯·Ža¢Î‹Y
»‡HÜó ÒêŃzÇ›âÅéz ©¢Åé¢Îˆ. 10ú½¸½¸¢¿„¢Üó ¥âé·óß? 24ΟY·Ž ÒêÄ黇 QéĢ̟ ΂ñÒÓ¸¢Î•à‡Ys
¿ŸÜƒ Ä·ŸÜ Õ®ƒá¸Üé ©ÓŸsØé. Ó¸¢Î•º¢ ܕ΋é. ·ŸY ¿‚½¸…Ì„éÓŸsÄâé·ó¢Ç›. ¥½¸téÇ‹é Rà‡|Ó¸¢ Ü•Y½ŸÇó
¥Ã„¢p Ü•Y Õ®ƒá¸ °Î‰ Ü•Îé‹ . 11³·„Çé‹ ÒêŃzÇ• Rá¸Øé„ ¢ Ü•·„ Ó¸Õ®„éxÇ‹é ·ŸY½ŸÇó Ó¸Òê½•à„¢Üó ©¢_Å QéÄé
Ó•âé ¥Ã„¢p ¿•Óé¸ ·óÜ•·„ ¯öÌ•, Ó•âé ¥Ì„Y·Ž ½¸Ã΄ •LØ„éé ¿‚½…¸ Ì„éâsΈ RY Ì„â Ì„½t¸ é Ì‚ÜéӸ鶄í¢ÅƒÇ‹é. ¥¢_Å
Y»‡, ¥Ì„Çé‹ ÓŸ¶„í ½¸Ã΄ •LØ„ééY»‡ ©¢ÅƒÒéé. 12Q鶄í ΂ñÒ Ó¸¢Î•à„¢ ¥Ì„Yï½ñ XÄét ¿‚½«t¢Î‹âsÒêÅ.
25¥Ì„ Y ÒéâÓ¸ é €Üó ©âs ¥Üó¿„ â Üé ÕØ„ é Å
¦XwØ„é à„·Žo Ü[×¢¿ŸÜY ¦Ó¸·Žo ©¢Îˆ. ·„âé·„
Ó¸¢½®¸êYs ¥[×ÒëΈr ½¸Ãˆ¿• ÒßÜâé ¥RéÌ„¢»‡ ½¸Ç‹ÌŸØé. ¥Ì„Ç‹é ½‚귄ÈHz Ε҅ˎn ¦ÃŸÏˆÓ¸êo,
·óÄé·ò¢Ç›. ''Ε҅Njé YÁ¢»‡ Øé·„aÇ‹ QéÌó ©ÓŸsÇ‹é"" ¥Y
13·„âé·„ ̄ⶄí Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ•½ŸÇ‹é ¥¢D·„ÈNŸoÇ‹é.
ÌŸâé ÒêŃzÇâ› ½ŸÅŽ·Ž ¥Ã„¢p ¿‚½t¸ »„H»• à„·oŽ YÒ|ÒéY
Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆp¢¿ŸH. 14¯¢Î‹é·„¢_Å Ó•âé ÓŸ¶„í Ì‚H YØ„éÒêÜé
26
Ø„éY Õ®ƒá¸Üóz ú¯ŸÃˆpðÓo ÓŸ ¦Ì„w ú¯ŸÃˆpÓ¸éo¢Îˆ ·ŸY Nö΋Äé܃ß! Øé·„ ½•éÒéé °ÒéY ¿‚¯ŸtH?
ÓŸ ÕéΈr ¥¢Î‹éÜó ¯ŸÜòcâ΋é. 15ÒéÈ Ó•âé °¢ QéĢ̟ Ó¸Òê½•à„½‚é`⽸téÇ‹é ³·„Ç‹é Ó¸éoWDÌ„¢ ¯ŸÇ‹é
¿‚Ø„êxH? Ó•âé ÓŸ ¦Ì„wÌó ÒêúÌ„½•é ·Ÿ·„, ÓŸ ÌŸÇ‹é. ÒéÃò·„Ç‹é ³·„ Òé¢S Rá¸Ø„êYs ÕóψNŸoÇ‹é.
ÕéΈÌr ó ¶„îÇŸ ú¯ŸÃˆNp Ÿoâé. ÓŸ ¦Ì„wÌóâé ÓŸ ÒéâÓ¸é€
§¢·ò·„Ç‹é Ε҅Njé ̄ⶄí Ì‚HØ„é¿•Ó«â Rá¸Ø„êYs
Ìóâé ¶„îÇŸ ¯ŸÇ‹éÌŸâé. 16QéÄé Ε҅ˎn ¦Ì„wÌó ¿‚½…¸ ÌŸÇ‹é. ³·„Çé‹ Ì„â¶„í Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzÇé‹
Ó¸éoWÓ¸éoÓŸsÄâé·ó¢Ç›. Qé Ó¸Òê½•à„¢Üó Ó¸Õ®„éxÇ‹é ÌŸÇ‹é. ÒéÃò·„Ç‹é ΟY ¥Ã„p¢ RÇ‹ÒéÄS ¿‚½¸…ÌŸÇ‹é.
·ŸY½ŸÇ‹é¢_Å, ¥Ì„Y·Ž QéÃ„é °Òé¢ÅéÓŸsÃó Ì‚H §ÒZs Ó¸¢½®¸êYs Õܽ¸Ã„¿„ŃY·Ž ÁÄ黄éÌ„éÓŸsØé.
27Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ‹»„H»• ½ŸÝ„é{ ©¢_Å,
Ø„é΋é. ·„âé·„, QéÃ„é ¿•Ó¸éoâs ú¯ŸÃ„pâܶ„í ¯½¸téÇ‹é,
''¦½•éÓŒ"" ¥Y ¥ÓŸÜó ¥Ì„Y·Ž ¯Åƒz Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ? §Î‹qÄé Ü•·„ Òé黄écÈ ·„¢_Å ¯¶„íaÒ ÒêŃzÇ‹¶„îNj΋é.
17QéÄé Ó¸ú·„Ò颻‡ Ó¸éoW¢SÓŸ ¦ Òx·Žo·Ž ΟY ÒÜz ³·„Y ̄ß|Ì„ ³·„Çé‹ ÒêŃzÇŸH. ΟY ¥Ã„¢p RÇ‹ÒéÈf
½•éÜé ·„Ü黄΋é. ¿‚½t¸ »„ܽŸÇ‹é ©¢ÇŸH. 28¥Ã„¢p ¿‚ð½t½ŸÇ‹é Ü•·¯„ öØé
18Qé ¥¢Î‹Ãˆ ·„¢_Å ¯¶„íaÒ»‡ Øé̄Ä Õ®ƒá¸Üóz âÅzØéÌ• Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzÇ•½ŸÇ‹é ÒêŃz
ÒêŃzÇ‹»„ܢ΋鶄í Ó•âé Ε҅Y·Ž ·„ëÌ„EÂËŽn. 19Ó•âé Ç‹Å¢ ÒêÓ‚Øê „ xH. ¥Ì„Çé‹ Ì„âÜó ÌŸâé ÒêŃzÇé‹
Ó¸¢½®¸é¢Üó ÒêŃzǛ⽸téÇ‹é Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ½¸Îˆ ·óÒ¿„éf. ܕΟ Ε҅YÌó ÒêŃzÇ‹Ò¿„éf.
29΂ñÒÓ¸¢Î•à‡Ys Øé΋qÄé Ü•·„ Òé黄écÄé ÒêŃzÇ‹
½•Ü ½¸ÎŸÜé ÒêŃzÇÅ ‹ ¢·„ÓŸs ÓŸ¶„í Ì‚HÓ«â Õ®ƒá¸Üóz
±Î‹é ½¸ÎŸÜé ©½¸Ø‚êC¢S Õóψ¢¿„Å¢ ©Ì„oÒéÒéY Ò¿„éf. R黄̟½ŸÝ„é{ ¿‚½«tâ ΟYs Áƒú»„Ì„o»‡ »„Òé
ÓŸ ¥[×ú¯ŸØ„éÒéé. 20Nö΋Äé܃ß! Sâs½«ÜzÜÒÜœ Y¢¿ŸH. 30³·„½•Ý„ ¥·„aÇ‹ ¶„îÄéfâs ½ŸÝ„{¶„í Ε҅Njé
¦ÜóS¢¿„·„¢Ç›. ¿‚Ç‹é Rá¸Ø„é¢Üó Sâs ½«Üz܃z Ì„â Ó¸¢Î•à‡Ys ¿‚½¸tÒé¢_Å, ÒêŃzÇ‹é Ì„éâs½ŸÇ‹é
©¢Ç‹¢Ç›. ·ŸY ¦ÜóS¢¿•Å½¸téÇ‹é ï½Î‹q½ŸÝ„{܃ ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ ¦½«½‚Øê „ xH. 31¥Üƒ ¿•ðÓo ³·„È ̄ß|Ì„
¦ÜóS¢¿„¢Ç›. 21Ü•¹ ÓŸÜóz §Üƒ ú½ŸØ„éÕǛ҅¢Îˆ: ³·„Äé ΂ñÒÓ¸¢Î•à„¢ ¿‚½¸tÒ¿„éf. ¥Üƒ ¿‚Ø„éxÅ¢
ÒÜz ¥¢Î‹Ã„ê ӕÄéf·ò¢ÅƒÃ„é. ú½¸X ³·„aÈ·Ž
''§Ì„Ä Õ®ƒá¸Üé ÒêŃzÇ• ½ŸÝ„{ Ο|ß, ú¯öÌŸ€º¢ ·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ. 32΂ñÒ Ó¸¢Î•à¢„ ¿‚ð½t ½ŸÝ„é{
RΕLØ„ééÜ ï½ÎŸÜ Ο|ß QÝ„{Ìó Ó•âé Ì„Òé úð½Ã„Ëâé ¥Î‹é½¸…Üó ï½Åéj·óÒ¿„éf. 33Ε҅Njé
ÒêŃzÇ‹éÌŸâé. ¥ØéÓŸ ½ŸÝ„é{ ÓŸ à‡¢W ·„Ü黄 ¿•NŸoÇ‹é. ¥à‡¢WY ·ŸÎ‹é.
34§Ì„ à „ Ó¸ ¢ ½® ¸ ê ÜÜó ÁÄ é »„ é Ì„ é âsÅéz úÓ¬ o Ü é
ÒêÅÜé RâÄé.""
Ø‚éá¸Ø„ê 28:11-12 Ó¸Ò꽕à‡ÜÜó Òéå⢠ÒU¢¿ŸH. ÒêŃzNjŃY·Ž
½ŸÝ„{¶„í ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ܕ΋é. ϋÄwà‡úÓ¸o¢Üó, ''úÓ¬oÜé ¥Ë
22Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üóz ÒêŃzÇ‹»„Ü à„·Žo Ò…¢_Å, ¥Îˆ ¶„íÒÌó ©¢ÇŸH"" ¥Y ú½ŸØ„éÕÇ› ©¢Îˆ. 35úÓ¬oÜé
Rà‡|Ó¸¢ Ü•Y ½ŸÝ„{¶„í ÄéEÒ…»‡ ©¢Åé¢Îˆ. ·ŸY ¦ Ó¸¢½®é¸ ¢Üó ÒêŃzÇÅ ‹ ¢ ¥ÒÒêⷄâ„ . ·„âé·„ ³·„½•Ý„
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 14:36-15:31 202
úÓ¬o ³·„ Rá¸Ø„êYs »„éÈ¢S Ì‚ÜéÓ¸é·ó΋HðÓo, Ì„Òé ½ŸÝ„é{ úÕW·Ž ßÄY ¯¢Î‹é¶„¢ÅéÓŸsÄé? 13¥Îˆ
§¢Ç‹zÜó Ì„Òé Õ®„ÄoHs ¥Ç›C Ì‚ÜéÓ¸é·ó½ŸH. 36΂ñÒ YÁ½‚é`Ì• ú·•Ó¸éo ¶„îÇŸ ¿„Y¯öØé úÕW·Ž ßܕ΋ӕ
Ó¸¢Î•à„¢ Qé âé¢Ç› ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ·ŸÜ•Î‹é. ¥Îˆ Qé¶„í ¥Ã„¢p ÒÓ¸é¢o Έ. 14ú·•Óé¸ o ¿„Y¯öØé úÕW·Ž ßâÅzØéÌ•
ÒêúÌ„½•é Ü[×¢¿„ܕ΋é. Òê ÕóÏ‹â, Qé Rà‡|Ó¸Òéé ÒëÏŸ ¥Øéâ_Åz ·„Ο!
37Ε҅Njé Ì„â Ο|ß Ó¸¢Î•à„¢ ½¸¢¯ŸÇ‹âs½ŸÇ‹é, 15¥¢Ì•·ŸÎ‹é Î•Ò…Ç‹é ¿„Y¯öØéâ ú·•Ó¸éoâé úÕW·Ž¢¿Ÿ

Ü•·„ Ì„âÜó ¦XwØ„é à„·Žo ©¢Î‹Y ¥âé·òâs½ŸÇ‹é Ç‹Y ½•éÒéé ¿‚¯ŸtÒéé. ¥Üƒ·ŸY ½¸·¢„ä Üó ½•éÒéé Ε҅ˎn
Ó•âé Q鶄í ú½ŸÓ«âΈ ú½¸Õ®„éÒ… ¦Á ¥Y »„éÈo¢¿ŸH. »„éÈ¢S Ì„½¸té NŸ·ä„xÒéé ¿‚½«tâ ½ŸÝ„{ÒéåÌŸÒéé.
38¥Ì„Ç‹é ØéΈ »„éÈo¢¿„·„¯öÌ• Î•Ò…Ç‹é ¥Ì„ËŽn »„éÈo¢ ·ŸY ³·„½•Ý„ Î•Ò…Ç‹é ¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„{âé YÁ¢»‡
¿„Ç‹é* 39Nö΋Äé܃ß! ΂ñÒÓ¸¢Î•à„¢ ¿‚¯ŸtÜY ¦K¢ úÕW·Ž¢¿„âÅzØéÌ• ¦Ø„éYs ¶„îÇŸ úÕW·Ž¢¿„ܕ΋é.
16¯¢Î‹é·„¢_Å ¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„{âé úÕW·Ž¢¿„âÅz
¿„¢Ç›. Ì‚HØ„éY Õ®ƒá¸Üó ÒêŃzÇ• ½ŸÝ„{âé ¦½¸·¢„ Ç›.
40·ŸY ¥YsÅŽ Z ¿„ · „ a »‡, Ó¸ ú ·„ Ò é½‚ é ` â ½¸ Î ‹ q W Üó ØéÌ• ú·•Óé¸ âo é ¶„îÇŸ úÕW·Ž¢¿„ÜΕ é‹ . 17ú·•Óé¸ âo é úÕW
ÁĽ¸¢Ç›. ·Ž¢¿„Ü•Î‹é ¥¢_Å, Qé Rà‡|Ó¸¢ ÒxÄp¢. Q鶄í Qé
¯Ÿ¯ŸÜâé¢Ç› RÒéé·Žo ·„Ü»„ܕ΋âs ÒêÅ. 18¥¢_Å
ú·•Ó¸éo úÕW·Ž ßÒÅ¢ ¿„Y¯öØéâ ú·•Ó¸éo Rà‡|Ó¸éÜé ¶„îÇŸ Ì„Òé ¯Ÿ¯ŸÜ
âé¢Ç› RÒéé·Žo ¯ô¢Î‹Ü•Î‹âsÒêÅ. 19Òéⶄí ú·•Ó¸éo
15 Nö΋ à „ é ܃ß! Ó• â é Q鶄 í ú½¸ · „ Å Ž ¢ Sâ
Ӹ齟Äoâé RY ΟYs Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ Rà„| ½¸Åz ©âs ¦à‡Õ®ƒÒ¢ ú½¸Óé¸ Ì o „ ORÌ„¢ ·óÓ¸¢ ÒêúÌ„½•é
Ó«¢¿ŸÃ„é. ΟYs Q鶄í ÒéI{ ÁƒÂ½¸·„¢ ¿‚Ø„êxÜY ¥ØéâÅzØéÌ• Òéâ Ó«pW ¥¢Î‹Ãˆ·„ÓŸs ¥ÏŸ|âs¢
ÓŸ ©Î•qà„x¢. 2Ó•âé Õóψ¢Sâ Ӹ齟Äoâé QéÄé RÇ‹Ò µÌ„é¢Îˆ. 20·ŸY YÁƒY·Ž ¿„Y¯öØéâ ú·•Ó¸éo úÕW·Ž¢½¸
¶„í¢ÇŸ ¥âéӸÈðÓo ¥Îˆ Q鶄í Ä·ä„Ë ·„HCÓ¸éo¢Îˆ. ÕÇŸmÇ‹é. ¿„Y¯öØé úÕW·Ž¢½¸ÕÇ‹m ½ŸÝ„{Üó ¦Ø„éâ
Ü•âÅzØéÌ• Qé Rà‡|Ó¸¢ ÒëÏŸ ¥Øé¯öÌ„é¢Îˆ. ú½¸Ï‹ÒééÇ‹é. 21³·„ Òéâéá¸éxY Ο|ß ÒéÄˢ ÒSf
3Ó•âé ¯ô¢Îˆâ ΟYs Qé¶„í ½‚éé΋Š¥¢Îˆ¢¿Ÿâé. âÅéz, ½¸…âÄéÌŸr⢠¶„îÇŸ ³·„ Òéâéá¸éxY Ο|ß
Ü•¹ÓŸÜóz ú½ŸØ„éÕÇ›â RÏ‹¢»‡ ú·•Ó¸éo Òéâ ¯Ÿ¯ŸÜ ÒSf¢Îˆ. 22¦ÎŸÒééÜó ±·„xÌ„ ¯ô¢Î‹Å¢ ÒÜz Òêâ
YRéÌ„o¢ ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é. 4Ü•¹ÓŸÜóz ú½ŸØ„éÕÇ›â Ò…Üé ÒéÄˎӸéoâsÅéz»‡Ó• ú·•Ó¸éoÜó ±·„xÌ„ ¯ô¢Î‹Å¢
RÏ‹¢»‡ ¦Ø„éâ ¯ŸW ï½ÅjÕÇ› ÒéêÇ‹ÒÃóEâ úÕW ÒÜz ¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„é{ úȬ鶄í̟Äé. 23ú½¸X ³·„aÇ‹é
·Ž¢½¸ÕÇŸmÇ‹é. 5ð½Ì„éÃ„é¶„í ·„Y½«¢¿ŸÇ‹é. ¦ ̄΋齸È Ì„â ÒÄéÓ¸âé ÕÅŽj úÕW·Ž¢½¸ÕÇ‹ÌŸÇ‹é. ½‚éé΋Šú·•Óé¸ ,o
½¸Ó‚s¢Ç‹é Òé¢Îˆ·Ž ·„Y½«¢¿ŸÇ‹é. 6³_·NŸÃˆ ±Î‹é Ò¢Î‹Ü ¦Ø„éâ ÒSfâ ̄Ä齟̄ ¦Ø„éⶄí Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ
Òé¢Îˆ·Ž ·„Y½«¢¿ŸÇ‹é. ½ŸÝ„{Üó ¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ §¢·Ÿ ½ŸÝ„é{ úÕW·Ž¢½¸ÕNj̟Äé. 24¥Zs ¥¢Ì„ÒéØ•éx ·ŸÜ¢
OR¢SÒ…ÓŸsÄé. ·ò¢Î‹Ã„é ÒêúÌ„½•é ¿„Y¯ôØ„êxÄé. ÒÓ¸é¢o Έ. ¥½¸téÇŸØ„éâ ßÁƒxÜYsÅŽZ, ¥Ïˆ·ŸÃ„¢Üó
7¦ Ì„ à Ÿ|Ì„ ¦Ø„ é â Ø„ ê ·óÕ鶄 í ·„ Y ½« ¢ ¿ŸÇ‹ é . ©âs ½ŸÝ„{¢Î‹Ãˆ à„·ŽoY ÓŸà„⢠¿•Ó« Ì„¢úÇ› ¥Øéâ
¥¯ôÓ¸Üo éܢ΋÷ˆ • ·„Y½«¢¿ŸÇ‹é. 8SÒÄ¶í„ ¥Ø‚껄éxÇ‹ Ε҅Y·Ž Ì„â ßÁx¢ ¥½¸tCNŸoÇ‹é. 25¯¢Î‹é·„¢_Å,
Ó‚ñâ ÓŸ¶„í ¶„îÇŸ ·„Y½«¢¿ŸÇ‹é. 9¯¢Î‹é·„¢_Å, ¥¯ôÓ¸o Ε҅Njé à„úÌ„é҅ܢ΋ÃYˆ Ì„â ¯ŸÎŸÜ Òéé¢Î‹é ½¸Ç½‹ •ðÓ
ÜéÜzó Ó•âé ¥Ï‹ÒééËŽn. Ε҅Y Ó¸¢½®¸êYs U¢Ó«¢Sâ Ο·Ÿ ¦Ø„éâ ßÁx¢ ¿‚Ø„êxH. 26SÒÈ à„̄뽂ñâ
½ŸËŽn. ·„âé·„ ¥¯ôÓ¸éoÜéÇ‹âY ¥Y½«¢¿„é·óÒŃY·Ž ÒéëÌ„éxÒ… ÓŸà„âÒéé ¿•Ø„éÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ. 27¯¢Î‹é·„¢_Å
¶„îÇŸ ¥Ã„éÔËŽn ·Ÿâé. 10·ŸY Ε҅Y ΋؄éÒÜz ¨ Ü•¹ÓŸÜóz, ''¥YsÅŽZ ¦Ø„éâ ¯ŸÎŸÜ ú·Ž¢Î‹
NŸpØéÜó ©ÓŸsâé. ¦Ø„éâ ΋؄é ÒëÏŸ ·ŸÜ•Î‹é. ©¢¿ŸÇ‹é"" ¥Y ú½ŸØ„éÕÇ› ©¢Îˆ. '¥YsÅŽZ ¦Ø„éâ
Ó•âé ½ŸÝ„{¢Î‹Ã·ˆ Ó„ Ÿs ·„á¢j« S ½¸Y ¿•NŸâé. §Îˆ YÁƒY·Ž ¯ŸÎŸÜ ú·Ž¢Î‹ ©¢¿ŸÇ‹é" ¥Y ¥¢_Å, QÅŽÜó Ε҅Njé
Ó•âé ¿‚Ø„éxܕ΋é. Ε҅Y ΋؄é ÓŸÌó ¨ ½¸Y ¶„îÇŸ ©ÓŸsÇ‹Y ·ŸÎ‹é. Î•Ò…Ç‹é ¥YsÅŽZ ú·•Óé¸ o ¯ŸÎŸÜ
¿•Øé¢S¢Îˆ. 11Ó•âé Õóψ¢SÓŸ Ü•·„ ½ŸÝ„é{ Õóψ¢ ú·Ž¢Î‹ ©¢¿ŸÇ‹é. 28·ŸY ¥Zs Ì„â ¯ŸÎŸÜ ú·Ž¢Î‹
SÓŸ ½•éÒé¢ÌŸ ³·„_Å Õóψ¢¿ŸÒéé. QéÄé ΟYs ©¢¿„ÕÇ‹»‡ ¶„íÒêÄéÇ‹é ̄ⶄí ÌŸÓ• Ε҅Y·Ž RÏ•
Rà„|Ó«¢¿ŸÃ„é. Ø„ééÇ‚ñ ©ÓŸsÇ‹é. ¦ ̄΋齸È Î•Ò…Ç‹é ¥YsÅŽZ
¯ŸHNŸoÇ‹é. 29½¸…âÄéÌŸr⢠ܕâÅzØéÌ•, ÒéÈ ¿„Y
¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„é{ úÕW·Ž ßÒÅ¢ ¯öØéâ ½ŸÝ„{ ·óÓ¸¢, Õƒ½«oÓ¸wÒéé ¯ô¢Îˆâ ½ŸÝ„{
12
·ŸY ½•éÒéé, ú·•Óé¸ o ¿ŸÒ… âé¢Ç› úÕW·Ž Ò¿ŸfÇ‹Y Ó¸¢»„Ì•RéÅŽ? ½ŸÝ„é{ ° RÏ‹¢»‡ úÕW·ŽÒNŸoÄé? ¿„Y
Õóψ¢¿ŸÒéé ·„Ο! ÒéÈ QéÜó ·ò¢Î‹Ã„é ¿„Y¯öØéâ ¯öØéâ ½ŸÝ„é{ úÕW·Ž ßâÅzØéÌ• §¢·Ÿ Õƒ½«Óo w¸ Òéé
¯¢Î‹é¶„í §Ó¸éoÓŸsÄé.
30ÒéÈ ½• é Òéé ú½¸ W »„ Ç › Ø „ é Òê ú¯ŸËŸÜâé
»„éÈo¢¿„Ç‹é ·òYs ú½ŸÌ„ ú½¸Ìé„ ÜÜó, ''¥Ì„Çé‹ Î‰Ys »„éÈ¢o ¿„·„
¯öÌ•, ¥Îˆ ¥Ì„Y §á¸j¢"" ¥Y ©¢Îˆ. ¯¢Î‹é¶„í ú½¸Òê΋¢Üó ½•Ó¸é·ò¢ÅéÓŸs¢? 31Nö΋Äé
203 1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 15:32-16:4
48Õ®„êQéw΋ ©âs ½ŸÝ„é{ ÒéÅŽjÌó Ó¸ëá«j¢½¸ÕÇ›â
܃ß! Ó•âé ú½¸XÃóE ÒéÄ˟Ys ¯Î‹éÃòa¢Åé
ÓŸsâé. Òéâ ú·•Ó¸éo ú½¸Õ®„éÒ…Üó RéÒéwHs ¿„êÓ« ½ŸYÒÜ• ©ÓŸsÄé. ½¸Ã„Üó·ŸY·Ž Ó¸¢Õ¢Ïˆ¢Sâ ½ŸÝ„é{
Ó•âé »„È|NŸoâé. ·„âé·„ Qé¶„í ¨ Rá¸Ø„é¢ ¿‚½¸…Ì„é ½¸ÃÜ„ ó·„¢âé¢Ç› ÒSfâ ½ŸYÒÜœ ©ÓŸsÄé. 49ÒéÅŽjÌó
ÓŸsâé. 32³·„½•Ý„ Ó•âé ¯ï½®Ó¸éÜó ú¶„îÄ Òé뻇ÜÌó Ó¸ëá«j¢½¸ÕǛ⠽ŸY ¯öH·„ÜÌó ÒéâÒéé ÁYw¢Sâ_Åz
¯öŃzÇ‹Å¢, ÒêâÒ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ÒêúÌ„½•é ¥ØéâÅz ½¸Ã„Üó·„¢ âé¢Ç› ÒSfâ ½ŸY ¯öH·„Üâé ¶„îÇŸ
ØéÌ• ÓŸ·òSfâ ܃ծ„¢ °RéÅŽ? ¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„é{ ÒéâÒéé ¯ô¢Î‹éÌŸÒéé.
50Nö΋ à „ é ܃ß! Ó• â é ¿‚ ð ½tΕ R éÅ¢_ Å , Ä · „ o
WÈC úÕÌ„·„âÅzØéÌ•, ''WY, úÌŸ»„éΟ¢, ¯Üƒ»ó
ÒéÄˎNŸo¢»„Ο.""* Òê¢NŸÜÌó ©âs ½ŸÝ„é{ Ε҅Y ßÁx¢ ¯ô¢Î‹Ü•Ã„é.
33½‚êÓ¸¯ö·„¢Ç›, ''¿‚Ç‹é Ó¸º½ŸÓ¸¢ Òé¢S ½ŸËŽn âK¢S¯öØ•éΈ ¥ÒéÄÌ|„ ¢ ¯ô¢Î‹Îé‹ . 51Qé·ó ĺӸx¢
¿‚Nj齸…Ì„é¢Îˆ."" 34½•éÜé·ó¢Ç›. ¯Ÿ½¸¢ ¿‚Ø„éxÅ¢ ¿‚½¸…ÌŸâé Râ¢Ç›. ÒéâÜó ¯Ò|Ã„ê ¿„Y ¯öÄé.
Òêâé·ò¢Ç›. QéÜó ·ò¢Î‹Ãˆ·Ž Ε҅ˎn »„éÈ¢S Ì‚H ¥¢Î‹Ãê „ Òêȯö̟Äé. 52SÒÈ ÕêÄ ªÎˆ ⽸téÇ‹é,
Ø„é΋é. ¥Îˆ Ó«»„éc ¿•Åé. ÒéâÒé¢Î‹Ã„Òéé ³·„a ·ä„Ë¢Üó, ¶„âé^ý¸t ¯ŸÅéÜó
ÒêȯöÌŸÒéé. ¦ ·äË „ ¢Üó ¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„é{ úÕW·Ž
úÕW·Ž ÒSfâ Εº¢ ÒSf SÄ¢OÒ…Üœñ¯ö̟Äé. ÒéâÜó ÒêÄét ·„Ü黄é
35 ·ò¢Î‹Ã„é, ''¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„é{ ° RÏ‹¢»‡ úÕW Ì„é¢Îˆ. 53¯¢Î‹é·„¢Å _ âK¢S¯öØ•é ¨ Εº¢ ÓŸà„â¢
·Ž¢½¸ÕNj̟Äé? ½ŸÝ„é{ ¯Üƒ¢ÅŽ Εº¢Ìó ÒNŸoÄé?"" ·ŸY Ε@Ys ϋÈ¢¿ŸH. ¿„Y¯öØ•é ¨ Εº¢
¥Y ¥Ç‹»Ò„ ¿„éf. 36¯¢Ì„ÅŽ ÒéêÄéÜb é! ZÒ… Õ®ê „ RéÜó ¥ÒéǞ|¢ ¯ô¢ÎŸH. 54§Îˆ ÁÈC⽸téÇ‹é Ü•¹ÓŸÜóz
ÓŸÅŽâ RÌ„âo ¢ ¿„Y¯ö·„¯öÌ• ¥Îˆ ½‚ééÜ^·Ì„Îo é‹ . 37ZÒ… ú½ŸØ„éÕÇ›âÅéz ÁÄ黄éÌ„é¢Îˆ:
³·„ Sâs RÌ„oÓŸYs, ©ÎŸºÃ„˶„í ³·„ »óÏ‹éÒé
RÌ„oÓŸYs ÓŸÅéÌŸÒ…, ·ŸY ï½Ã„»„ÕóØ•é ½‚ééÜ·„âé ''ÒéÄˢ ´Ç›¯öØé, Ó¸¢½¸†Ã„n RÁØ„é¢
ÓŸÅÒ…. 38Ε҅Njé ÌŸâé ¥âé·òâs RÏ‹¢»‡ ú½¸X ·„HC¢Îˆ.""
RÌ„oÓŸY·Ž ΟY·Ž Ì„Câ Ε@Ys ØéNŸoÇ‹é. 39Òê¢NŸ Ø‚éá¸Ø„ê 25:8
ÜZs ³_· Ä·„¢ ·ŸÒ…. ÒêâÒ…Ü Òê¢Ó¸¢ ³·„ Ä·„¢.
55
Á¢Ì„éÒ…ÜÒê¢Ó¸¢ ³·„ Ä·„¢. ½¸¶ä„íÜ Òê¢Ó¸¢ ³·„ ''´ ÒéÄËÒê! Z RÁØ„é¢ ¯·„aÇ‹! ´
Ä·¢„ . ¿•½Ü¸ Òê¢Ó¸¢ ³·„ Ä·¢„ . 40¦·Ÿà„¢Üó ÁóxÌ„é ÒéÄËÒê! Z ·ŸÅé ½•ðÓ à„·Žo ¯·„aÇ‹?""
ÜéÓŸsØé, Õ®„êQéw΋ ÁóxÌ„éÜéÓŸsØé, »‡Y ½ŸÅŽ ÈêðáØ„é 13:14
½ŸÅŽ ú½¸·Ÿà„¢ ½•Ãé„ . 41Ó¸êÄéxÇ‹é ³·„ Ä·¢„ »‡, ¿„¢ú΋éÇ‹é
56
³·„ Ä·„¢»‡, â·ä„úÌŸÜé ³·„ Ä·„¢»‡ ú½¸·ŸKNŸoØé. ³·„ ÒéÄˢ ·ŸÅé ½•Ø„é»„Ü à„·ŽoY ϋÄwà‡úÓ¸o¢ âé¢Ç›
â·ä „ úÌ„ ¢ ú½¸ · ŸK¢Sâ RÏ‹ ¢ »‡ ÒéÃò·„ â·ä„ú Ì„¢ ¯ô¢Î‹éÌ„é¢Îˆ. 57·ŸY Ε҅Njé Òéâ Ø•éÓ¸é ú½¸Õ®„éÒ…
ú½¸·ŸK¢¿„΋é. Ο|ß Òéⶄí RÁØ„é¢ ØéNŸoÇ‹é. ·„âé·„ Ε҅Y·Ž
42¿„ Y ¯öØéâ ½ŸÝ„ é { úÕW·Ž ßÒÅ¢ ¶„ î ÇŸ Ң΋ӟÜé.
58·„ â é·„ ÓŸ ú½« Ø „ é ½‚ é ` â Nö΋ à „ é ܃ß! °Î‰
¥Î•RÏ‹¢»‡ ©¢Åé¢Îˆ. âK¢S¯öØ•é à„ÉßYs ÓŸÅŽ
âK¢¿„Y à„ÃÉ ŸYs ¯ô¢Î‹é̟Äé. 43»ûÄҢ Ü•Y à„ÃÉ ¢„ »‡ RéÒéwHs ·„ΈH¢¿„Ü•â¢Ì„ Ó«pÄ¢»‡ YÜÕÇ‹¢Ç›.
ÓŸÅÕÇ› ÒéUÒé»„Ü à„ÉÄÒé黇 Ü•½¸ÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ. ÕÜ ú½¸Õ®„éÒ…·óÓ¸¢ ½¸Ç›â Qé úà„Òé ÒëÏŸ·ŸÎ‹é. §Îˆ Q鶄í
V⽂éâ` à„ÃÉ ¢„ »‡ ÓŸÅÕÇ› à„·»oŽ Ü„ à„ÃÉ „ Òé黇 Ü•Óé¸ ¢o Έ. Ì‚ÜéÓ¸é. ·„âé·„ ӸΟ ú½¸Õé„® Ò… ðÓÒÜó G⽂é` ©¢Ç‹¢Ç›.
44Õ®ûW·„½‚é`â à„ÉßYs ÓŸÅŽ, ¦Xw؄齂é`â à„ÉßYs

½¸…ÅŽjNŸoÇ‹é. ½¸Ãˆà„é΋érÜ ·óÓ¸¢ ¿„¢ÎŸ

16
Õ®ûW·„½‚é`â à„ÉÄ¢ ©¢Îˆ ¥¢_Å, ¦XwØ„é à„ÉÄ¢ ½¸Ãˆà„é΋érÜ ·óÓ¸¢ ðÓ·„È¢¿„ÒÜÓ«â ¿„¢ÎŸÜ
¶„îÇŸ ©¢Åé¢Îˆ. 45¨ RÏ‹¢»‡ ú½ŸØ„éÕÇ›¢Îˆ: Rá¸Ø„é¢Üó °¢ ¿‚Ø„êxÜó, »„ÜXØ„éÜó
''ú½¸ÍÒ‹ é ½¸…Äéá¸éÇ‚ñ⠦ΟÒéé OR¢¿• âÄéÇ‹Øê „ xÇ‹é, ©âs Ó¸¢½®ê¸ ܶ„í ¿‚¯Ÿtâé. QéÃ„é ¶„îÇŸ ¥Î•RÏ‹¢»‡
SÒÈ ¦ÎŸÒéé O½ŸYs §¿•f ¦Ì„w ¥Ø„êxÇ‹é."" ¿‚Ø„éx¢Ç›. 2Ì„â Ó¸¢¯ŸÎ‹ââé ÕÅŽj ú½¸W ³·„aÇ‹ê
46Òéé¢Î‹é ¦XwØ„éÌ„ ßܕÎé‹ . Òéé¢Î‹é Õ®ûW·„ à„Ãà ‰ ¢„ ·ò¢Ì„ Ç‹Õéu ¦Îˆ½ŸÃ„¢ ÃóE Ο¿ŸH. ¥Üƒ ¿•ðÓo
ÒSf¢Îˆ. ¦ ̄ß|Ì„ ¦XwØ„éÌ„ ÒSf¢Îˆ. 47½‚éé΋Ŏ Ó•âé ÒSfâ ÃóÁ‚܃z ¿„¢ÎŸÓ‚Ì„oâÒӸÄ¢ ©¢Ç‹Î‹é.
3Ó•âé Ò¿Ÿf·„ Qé^Ãâés·òâs ½ŸÝ„{¶„í ½¸Ãˆ¿„Ø„é
½¸…Äéá¸éÇ‹é Õ®ê „ Qéw΋ ©âs ÒéÅŽÌ j ó Ó¸ëá«¢j ½¸ÕÇŸmÇé‹ .
^Ã¢Ç‹Ò Òéâéá¸éxÇ‹é ½¸Ã„Üó·„¢âé¢Ç› ΈCÒ¿ŸfÇ‹é. ½¸úÌŸÜé ú½ŸÓ« ½ŸÝ„{Ìó QéÄé ðÓ·„È¢Sâ Ç‹Õéuâé
Ø‚éÄêá¸Ü•Òéé ½¸¢½¸…ÌŸâé. 4Ó•âé ¶„îÇŸ ½‚Ý„{Å¢
WY ... ÒéÄˎNŸo¢»„Ο Ø‚éá¸Ø„ê 22:13.
©SÌ„ÒéY ¥Y½«ðÓo ¥¢ÌŸ ·„HÓ« ½‚݃o¢.
1 ·òȢ͉؄ééܶ„í 16:5-24 204
15¥·„ Ø „ é ú¯Ÿ¢Ì„ ¢ Üó Rà‡|Ó¸ é Ü黇 ÒêÈ â
ÒéâR
5 Ó•âé ÒêÓ«ÎóYØ„é Ο|ß ½‚݃{H ·„âé·„ ¥·„a ½ŸÝ„{Üó ïÓo½®¸âé ¶„íÅé¢Õ¢ ½‚éé΋ŎΈ. §Îˆ Q鶄í
Ç›·Ž ½‚J{, Qé ΋»„cĶ„í ÒNŸoâé. 6¥Üƒ ¿•ðÓo Ó•âé Ì‚ÜéÓ¸é. ½ŸÝ„é{ Ì„Òé ORÌŸYs Rà‡|Ó¸éÜ ðÓÒ¶„í
QéÌó ·ò¢Ì„·ŸÜ¢ »„Ç‹½¸Ò¿„éf. Õºéà‡ ¿„H·ŸÜ ¥¢·Ž Ì „ ¢ ¿• N ŸÃ„ é . 16½ŸÝ„{âé ¥âéӸÈ¢¿„éÒéY
Òé¢ÌŸ ¥·„aÇ• ©¢ÅƒÓ•½‚ê. ¦ ̄ß|Ì„ ÓŸ Òéé¢Î‹é RéÒéwHs ½•Ç‹é·ò¢ÅéÓŸsâé. ½ŸÝ„{Ó• ·Ÿ·„ ½ŸÝ„{Ìó
ú½¸Ø„êË¢ ¯·„aÇ›^·ñÌ• ¥·„aÇ›·Ž ½‚Ý„{ŃY·Ž QéÃ„é ·„HÓ« ðÓÒ ¿•Óé¸ âo s ú½¸W ³·„aË•n QéÃ„é ¥âéӸ∠¿ŸH.
Ó¸@؄齸Njҿ„éf. 7¥¢Î‹é_· ú½¸Ó¸éoÌ„¢ Qé ΋»„cĶ„í 17ïÓo ½ ® ¸ â é, ¯ôÄ ê wÓŸÌ„ é , ¥·ŸØ鶄 í ÒSf QéÄ é

ß½ŸÜY ܕ΋é. ¥Üƒ ¿•ðÓo, Ó•âé ½‚Ý„êo RéÒéwHs XÄfÜ•Y ·òǞ XßfÄé. ½ŸÝ„é{ ßÒÅ¢ÒÜz ÓŸ¶„í
¿„êÓ«âÅéz ÒêúÌ„½•é µÌ„é¢Îˆ. ¥Üƒ ·Ÿ·„! ú½¸Õ®„éÒ… ¦â¢Î‹¢ ·„HC¢Îˆ. 18½ŸÝ„é{ Qé ¦Ì„wܶ„í, ÓŸ ¦Ì„w¶„í
SÌ„o½‚é`Ì• QéÌó ·ò¢Ì„·ŸÜ¢ »„Ç‹¯ŸÜY ©¢Îˆ. 8Ó•âé ¦â¢Î‹ ¢ ·„ H C¢¿ŸÃ„ é . ½ŸÝ„ { âé »ûÄ R ¢¿„ Å ¢
¯ï½®Ó¸éÜó 「̄é·òÓ¸éo ½¸¢Ç‹é»„ Ο·Ÿ ©¢Åƒâé. Ó¸Òé¢ÁÓ¸¢.
9¥·„aÇ‹ ½®¸ÜҢ̄½‚é`â ·ŸÃŸxÜé ¿‚Ø„éxŃY·Ž ÓŸ·ò·„

»ò½¸t ¥Ò·Ÿà„¢ ·„HC¢Îˆ. ·ŸY ¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ ÒxW à„éÕ®ƒ·Ÿ¢·ä„Üé


19
_÷ŽÓ¸éoÓŸsÄé. ¦Ó«Ø„é ú¯Ÿ¢Ì„¢ÜóY Ó¸¢½®¸êÜé Q鶄í à„éÕ®ƒ
10W½‚ ê W Qé ΋ » „ c à „ ¶ „ í ÒðÓo ¥Ì„ Y ·Ž Ï‚ ñ Ä x ¢ ·Ÿ¢·äÜ„ é Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsØé. ¥¶„íÜ, ú½«Óa« Üz ÒéÈØé„ é
¿‚½t¸ ¢Ç›. ¯¢Î‹é·„¢Å
_ , ӟ܃»• ¥Ì„Çé‹ ¶„îÇŸ ú½¸Õé„® Ò… ½ŸJ{¢Åóz Ó¸Ò꽕à„ÒéØ•éx Ó¸¢½®¸éÒéé Q鶄í ú½¸Õ®„éÒ…
·ŸÃŸxYs ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹é. 11¯Ò|Ã„ê ¥Ì„ËŽn Yß·„È¢¿„ ð½ÃˆÅ Ì„Òé ºë΋؄齸†Ã„|·„ à„éÕ®ƒ·Ÿ¢·ä„Üé Ì‚Ü齸…
·„¢Ç›. ¥Ì„Y ú½¸Ø„êË¢ à‡¢Ì„¢»‡ NŸ»•ÅÅéz Ì„éÓŸsÄé. 20§·„aÇ‹éâs Nö΋Äéܢ΋Äé Q鶄í à„éÕ®ƒ
¿„êÇ‹¢Ç›. ¥Ì„Ç‹é Øé̄Ä Nö΋ÄéÜÌó ·„HÓ« ÓŸ ·Ÿ¢·ä„Üé Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsÄé. Nö΋ÄéÜ úð½ÒéÌó ³·„Ý„{
΋»„cĶ„í ßâéÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Y ·óÓ¸¢ Ó•âé ¯Î‹éÄé Óò·„Ý„é{ ºë΋؄êܶ„í ºÌ„éo·ó¢Ç›. ½¸RúÌ„½‚é`â
¿„êÓ¸éoÓŸsâé. 12§·„ Òéâ Nö΋ÄéÇ‚ñâ ¥¯ôÜózâé Òéé΋éqÌó ³·„È·ò·„Äé Ң΋ӟÜé ¿‚½¸t¢Ç›.
21Ó•âé ¯õÜéâé ¨ à„éÕ®ƒ·Ÿ¢·äÜ
»„éÈ¢S: Ó•âé R黄̟ Nö΋Ãé„ ÜÌó ·„HÓ« Qé ΋»Ãc„ ¶„ í„ „ é ÓŸ Ó¸|ºNŸoÜÌó
½‚Ý„é{ÒéY ¿ŸÜƒ ½•Ç‹é·òÓŸsâé. ¥Ì„Y·Ž ú½¸Ó¸éoÌ„¢ ú½ŸÓ¸éoÓŸsâé.
22ú½¸Õ®„éÒ…âé úð½R颿„Y ½ŸÇ‹é à‡½¸ú»„Ó¸éoÇ‹é ¥Ò…
½‚Ý„{ŃY·Ž ·ò¢¿‚¢¶„îÇŸ Øéá¸j¢ ܕ΋é. ·ŸY ̄ⶄí
ÒéâÓ¸é€âs½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ÒNŸoÇ‹é. ÌŸÇ‹é! ú½¸Õ®„齟 ÄÒééw!* 23Ø•éÓ¸é ú½¸Õ®„éÒ… Ø‚éé·„a
13½‚éܶ„íÒ»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ Rà„|Ó«¢ ¥âéú»„ºÒéé Qé·„¢Î‹Ãˆ·Ž Ü[×¢¿„黇·„. 24Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo
¿„¢Ç›. Ï‚ñÄx¢»‡ ©¢Ç‹¢Ç›. à„·ŽoY Ò΋éÜé·ó·„¢Ç›. ð½ÃˆÅ ÓŸ úð½Òé Qé·„¢Î‹Ãˆ·• Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsâé.
14¿•ðÓ ·ŸÃŸxÜé úð½ÒéÌó ¿‚Ø„éx¢Ç›. ¦½•éÓŒ.

ú½¸Õ®„齟 ÄÒééw ¥âsΈ ¥ÃŸÒéé Õ®ƒá¸Üó ''ÒêÄӟ̄""


¥Y ©¢Îˆ.
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html