You are on page 1of 5

231

·òÜòÓ¸
¥¯ôÓß
€Ø„¸oÜéß éܶ„
ßÜß ·ŸÃ„
í ú½ŸÓ«
xÒéßéâßÜßéÜ•ß ¹
1W½‚ê΂ǂñWñ½•â¿âé¢Ç›
g„× ÒÜz Ø•éÓ¸é ú·•Óé¸ o ú½¸Õé„® Ò…Ø‚éé·„a ¥¯ôÓ¸Üo é
¯õÜé âé¢Ç›, ÒéÈ؄éé Òéâ Nö΋ÄéÇ‚ñâ
; 11
¿„꽫¢¿„¢Ç›. Ε҅ˎn »„éÈ¢S Q鶄íâs
ÁƒÂÓŸYs ¥[×ÒëΈr ½¸Ã„¿„é·ó¢Ç›.
ӸÄ|à„·Žo Ó¸¢½¸âésÇ‚ñâ Ε҅Njé Q鶄í à„·Žo
2
Rà‡|Ó¸¢Ìó ½¸Ãˆà„é΋rÌ„Üó Nö΋ÄéÜ黇 ú·•Ó¸éoÜó Y¿„éf »‡·„! ¥½¸téÇ‹é ¥YsÅŽZ Ó¸¢Ìó
±·„xÌ„ ¯ô¢Îˆ ORÓ¸éoâs ·òÜòÓ¸€Øé ½¸ÅjË¢ÜóY ḢÌó ծÄ ¢ˆ ¿„»Ü„ Ó¸ºâÒéé QéÜó ·„Ü黄é
½¸RúÌ„éܶ„í, ÒéâÌ„¢úǛ؂é`â Ε҅Njé Q鶄í à‡¢WY, Ì„é¢Îˆ.
·„뽸âé ú½¸NŸÎˆ¢¿„黇·„!
12 Ε҅Njé Ì„â ½‚Ü黄é ßÁx¢Üó, ¥¢_Å Ì„â
ú¯ŸÃ„pâ; ·„ëÌ„ÁÂÌ„ Rà‡|Ó¸éÜ ·óÓ¸¢ ú½¸Ì•x·„¢»‡ ©¢Sâ ΟYÜó Q鶄í
3½•éÒéé Qé »„éÈ¢S Râs¢Î‹é¶„í Òéâ Ø•éÓ¸é Õ®ƒ»„¢ Ü[×¢¿•ÅÅéz ¿•NŸÇ‹é. ΟY·Ž QéÄé Ì„¢úÇ›·Ž
ú½¸Õ®„éÒ…¶„í Ì„¢úÇ› ¥Øéâ Ε҅Y·Ž ӸÄ|Ο ·„ëÌ„E ÒéâÓ¸êtÈ»o ‡ ·„ëÌ„ÁÌ „ ó ©¢Ç‹¢Ç›. 13ÒéâHs T·„ÅŽ
 Ì
ÜÒéé. ½•éÒéé Qé·óÓ¸¢ Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆÓp é¸ Óo ŸsÒéé. 4ú·•Ó¸éo ßÁx¢ âé¢Ç› ķ䎢S, ÌŸâé úð½R颿• ¶„íÒêÄéY
½¸Åz Q鶄íâs Rà‡|NŸYs »„éÈ¢S, Rà‡|Ó¸éÜ ½¸Åz ßÁx¢Üó·Ž Ã„½«t¢¿ŸÇ‹é.
Q鶄íâs úð½Òéâé »„éÈ¢S ½•éÒéé RÓŸsÒéé. 5YÁ½‚é`â 14¶„íÒêÄéÇ‹é Òéâ ½¸·äŸâ Òéâ ¯Ÿ¯ŸÜ YRéÌ„o¢

Ó¸¢Î•à‡Ys, ¥¢_ŠӸ齟Äoâé ½‚éé΋Ŏâé¢Ç› QéÄé Ì„â ú¯ŸË¢ ¿‚Hz¢¿ŸÇ‹é. ·„âé·„ ¦Ø„éâ ·ŸÃ„Ë¢»‡
RÓŸsÄé. ¥Îˆ Ä·ä„Ë ·„Ü黄Á•Ó¸éo¢Î‹âs ¦à„ QéÜó Ε҅Njé ÒéâHs ·ä„R颿ŸÇ‹é.
·„HC¢Îˆ. Qé Rà‡|Ó¸Òéé, úð½Òé, Qé ¦à„ï½ñ ¦ÏŸÃ„½¸Ç›
©¢ÅƒØé. Ε҅Njé Qé YÉ·ä„Ëâé Qé·óÓ¸¢ ½¸Ã„Üó ú·•Ó¸éo Ø‚éé·„a »ò½¸tÌ„âÒéé
·„¢Üó Õ®„ú΋¢»‡ ΟS ©¢¿ŸÇ‹é. 6΂ñÒÓ¸¢Î•à‡Ys RY, 15 ú·•Ó¸éo ·„Y½«¢¿„Y Ε҅Y ú½¸W[¢Õ¢. ¦Ø„éâ
Ε҅Y ¥âéú»„@Ys »„éÈ¢S Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é ¥YsÅŽ·„ÓŸs ½¸†Ã„|¢âé¢Ç› ¥â»‡ Á»„Ì„éo¶„í ½¸…ӟΈ
·òâs ÓŸÅŽ âé¢Ç› QéÃ„é ½®¸Ü¢ ¯ô¢ÎŸÃ„é. ¥Î• ½•Ø„ééŶ„í Òéé¢Î‹éâé¢Ç› ©âs½ŸÇ‹é. 16ú·•Ó¸éo ¥Ys
RÏ‹¢»‡ Ø齸téÇ‹é ¶„îÇŸ Ε҅Njé Ì„â ¦LÓ¸é€Üé ÅŽZ Ó¸ëá«j¢¿ŸÇ‹é. ½¸Ã„Üó·„¢Üó ©âs ½ŸÅŽY,
¥¢Î‹Ãˆ·• ú½¸NŸÎˆNŸoÇ‹é. Ӹ齟Äo ú½¸½¸¢¿„Òé¢ÌŸ ½Ÿx½« Õ®ê
„ Qéw΋ ·„Y½«¢¿• ½ŸÅŽY, ·„Y½«¢¿„Y ½ŸÅŽY, Ó«¢@Ó¸
Nöo¢Îˆ. 7QéÉ Ӹ齟Äo '¯½¸ú¯®Ÿ" Ο|ß RÓŸsÄé. ¥Ì„Çé‹ ÓŸÜâé, ú½¸Õ®„éÌŸ|Üâé, ¯ŸÜ¶„íÜâé, ¥Ïˆ·ŸÃ„éÜâé,
Ò궄í ú½«Ø„齂é`⽟Njé. ÒêÌó ·„ÜÓ« Òê ½¸·äŸâ ¥YsÅŽZ ¦Ø„éÓ• Ó¸ëá«j¢¿ŸÇ‹é. ¥Zs Ì„â ·óÓ¸¢
Rà‡|Ó¸¢Ìó ú·•Ó¸éo ðÓÒ ¿•Ó¸éoâs ½ŸÇ‹é. 8Qé¶„í ½¸Ãˆ Ó¸ëá«j¢¿„é·òÓŸsÇ‹é. 17ú·•Ó¸éo ¦Îˆâé¢Ç› ©ÓŸsÇ‹é.
à„éΟrÌ„w ØéSfâ úð½Òéâé »„éÈ¢S ¥Ì„Ç‹é Òê¶„í ¦Ø„éâÜó ¥Zs ±·„x½‚é` ©ÓŸsØé. 18Ó¸¢½®¸é¢
¿‚¯ŸtÇ‹é. 9¦XwØ„éÌ„ ÁƒÂâÒéé, Ì„ââé »„éÈ¢S⠦؄éâ à„ÉÄ¢. ¦Ø„éâ Ó¸¢½®¸êY·Ž KÄӸé€. ¦Ø„éÓ•
ÁƒÂâÒéé, Q鶄í ú½¸NŸÎˆ¢¿„éÒéY RéÒéwHs »„éÈ¢S ¥YsÅŽ·• ÒéêÜ¢. ¿„Y¯öØé WÈC úÕW·Žâ ½ŸÝ„{Üó
Râs ÓŸÅŽ âé¢Ç› RÇ‹éÒ¶„í¢ÇŸ Qé·óÓ¸¢ Ε҅ˎn ¦Ø„éâ ½‚éé΋Ŏ ½ŸÇ‹é. ¥YsÅŽÜó ¦Ø„éⶄí ú¯ŸÒéé
ú¯ŸÃˆp¢¿ŸÒéé: ¹xÌ„ ©¢ÇŸÜY Ε҅Njé Øé܃ ¿•NŸÇ‹é.
19Ε҅Njé Ì„âÜó ©âs ½¸Ãˆ½¸†Ã„nÌ„ ¦Ø„éâÜó

Q鶄í '΂ñ½•¿g„ "âé Ì‚ÜéÓ¸é·òÓ• ÁƒÂ⢠·„Ü ©¢Ç‹ÅƒY·Ž ¦â¢Î‹¢»‡ ¥¢D·„È¢¿ŸÇ‹é. 20Ε҅Njé
»‡ÜY Òê ¥[×܃á¸. ¥YsÅŽZ, ¥¢_Å Õ®ê „ Qéw΋ ©âs½ŸÅŽZ, ½¸ÃÜ„ ó·„¢Üó
10 QéÄé ú½¸Õ®„éÒ… Øé¿ŸfâéNŸÃ„¢ OR¢ ©âs½ŸÅŽZ, ¶„íÒêÄéY Ο|ß WÈC Ì„âÜó ¿•Ã„éf
¿ŸÜZ, ¥Ys ½•Ý„܃ ¦Ø„éâ¶„í ¦â¢Î‹¢ ·ó½ŸÜâé·òÓŸsÇ‹é. Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹é Ó«ÜéÒï½ñ
·„HC¢¿• ½ŸÅŽY ÒêúÌ„½•é ¿•Ø„êÜZ S¢Îˆ¢Sâ Ä·„o¢ Ο|ß ¨ Ó¸¢Ïˆ ·„Ü»‡ÜY ¦Ø„éâ
Òê ¥[×܃á¸. Ӹ̟aßxÜé ¿•Ó« ½®¸Ü¢ ©Î•qà„x¢.
·òÜòÓ¸€Ø„ééܶ„í 1:21-2:17 232
21 4
Qé ΋éúá¸tÒÄoâÜ ÒÜz, Qé ÒéâÓ¸é€Üó ©âs WØ„éxÅŽ ÒêÅÜÌó RéÒéwÜœsÒ|Ã„ê ½‚êÓ¸¢
΋éßÜó¿„âÜ ÒÜz ³·„½t¸ éÇ‹é QéÄé Ε҅Y·Ž ΋êÄ¢»‡ ¿‚Ø„éx¶„í¢ÇŸ ©¢ÇŸÜY Qé·• Rá¸Ø„êÜé ¿‚Õé
©¢Ç›, ¦Ø„éⶄí à„úÌ„éÒ…Ü黇 OR¢¿ŸÃ„é. 22·ŸY Ì„éÓŸsâé. 5Ó•âé à„ÉÄ¢Ìó ¥·„aÇ‹ Qé ΋»„cÄ Ü•·„
ú½¸Ó¸éoÌ„¢ Ì„â ¶„íÒêÄéY Õ®ûW·„ ÒéÄˢ Ο|ß ¯öØéÓŸ ÓŸ ¦Ì„w Qé ΋»„c_à ©¢Îˆ. Qé ú·„ÒéK·ä„Ëâé,
QéÌó Ó¸¢Ïˆ ¿•Ó,« RéÒéwHs ½¸RúÌ„¢ ¿•Ó,« RéÒéwHs ú·•Ó¸éo ½¸Åz Q鶄íâs Ó¸¢½¸†Ã„n Rà‡|NŸYs ¿„êÓ« ÓŸ
Yá¸aÝ„¢¶„íÜ黇, YĽ¸ÃŸÏ‹éÜ黇 Ì„â Òéé¢Î‹é YÜ ¦Ì„w ¦â¢ÎˆNöo¢Îˆ.
Õ‚Åéj·ó½ŸÜY ¦Ø„é⠩Εàq x„ ¢. 23QéÄé Râs Ӹ齟Äo
ÒÜâ Ä·ä„Ë ·„Ü黄éÌ„é¢Î‹âs ¦à„ QéÜó ·„HC¢Îˆ. ú·•Ó¸éo ÒÜz Ó¸¢½¸†Ã„n½‚é`â ORÌ„¢
6
ΟYs ¯ö»òÅéj ·ó¶„í¢ÇŸ, Ï‹ëÇ®¢‹ »‡ Ó«Ãp ¢„ »‡ ¦Ø„éYs QéÄé Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éoâé ú½¸Õ®„éÒ…»‡ Ó¬|·„È¢Sâ_Åz
Rà„|Ó«Ó¸êo ©¢_ÅÓ• ¥Îˆ Ó¸¢Õ®„RÓ¸éo¢Îˆ. QéÄé Râs ¦Ø„éâÜó ±·„x½‚é` OR¢¿„¢Ç›. 7Qé ½•Ã„éz ¦Ø„éâÜó
¨ Ӹ齟Äo ¦·Ÿà„¢ ú·Ž¢Î‹ ©âs ú½¸X OR·Ž ú½¸·„ÅŽ¢½¸ ÓŸÅŽ, ¦Ø„éâÜó ¥[×ÒëΈr ¿‚¢Î‹éÌ„ê OR¢¿„¢Ç›.
ÕÇ›¢Îˆ. Ó•âé ¨ Ó¸¢Î•à‡Y·Ž ðÓÒ¶„íËŽn ¥Ø„êxâé. Qé¶„í ©½¸Î•K¢Sâ RÏ‹¢»‡ Ó¸¢½¸†Ã„n½‚é`â Rà‡|Ó¸¢Ìó
©¢Ç‹¢Ç›. Qé ·„ëÌ„ÁÂÌ„ ¯ô¢C¯ö½ŸH.
8½‚êÓ¸¢Ìó, ½¸Y·ŽÃŸY Ì„Ì„|ÁƒÂâ¢Ìó RéÒéwHs

Ó¸¢½®¸é¢ ·óÓ¸¢ ¯õÜé ½¸Ç›â úà„Òé ¯Ò|Äê բψ¢¿„¶í„ ¢ÇŸ Áƒú»„Ìo„ ½¸Ç¢‹ Ç›. ½ŸÝ„{ Ì„Ì|„
24 Qé ·òĶ„í Ó•âé ·„MŸjÜé ¥âéÕ®„R¢Sâ¢Î‹é¶„í ÁƒÂÓŸY·Ž ÒéêÜ¢ ú·•Ó¸éo ·ŸÎ‹é. ΟY·Ž ÒêâÒ…Y
Ø齸téÇ‹é ÓŸ¶„í ¦â¢Î‹¢ ·„Ü黄éÌó¢Îˆ. ¯¢Î‹é·„¢Å _ NŸ¢ú½¸ÎŸØ„êÜé, ¥Ì„Y Ó‚ñÁ¢ÒÜz ·„HCâ YØ„éÒêÜé
ú·•Óé¸ o Ó¸¢½®é¸ ¢ ¥âÕÇ• Ì„â à„ÃÉ ¢„ Ο|ß ¥âéÕ®R„ ¢¿„ ·ŸÃ„Ë¢. 9¯¢Î‹é·„¢Å _ , Ε҅Y ú½¸·ë„ W ú·•Óé¸ Üo ó Ó¸¢½¸†
ÒÜÓ«â ·„MŸjÜé ÓŸ Εº¢ ¥âéÕ®R„ ¢S ½¸†Ãˆo ¿•Nöo¢Îˆ. Än¢»‡ ÒêâÒ Ã„ê½¸¢Ìó ORNöo¢Îˆ. 10QéÃ„é ¦Ø„é
25Ì„â Ó¸¢Î•à‡Ys Q鶄í Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ ©½¸Î•K¢¿„éÒéY âÜó ±·„xÌ„ ¯ô¢ÎŸÃ„é. ·„âé·„ Qé¶„í ¦ Ó¸¢½¸†Ã„nÌ„
Ε҅Njé ââés YØ„éR颿ŸÇ‹é. Ì„ÌŸaÄˢ»‡ Ó•âé Ü[×¢S¢Îˆ. ú·•Óé¸ o ¥Ys à„¶í„ Üo ¶„î, ¥Ys ¥Ïˆ·ŸÃŸÜ¶„î
ú·•Ó¸éo Ó¸¢½®¸êY·Ž ðÓÒ¶„íËŽn ¥Ø„êxâé. 26Ø„é黄 ¥Ïˆ½¸W.
11¦Ø„éâÌó Qé¶„í ·„HCâ ±·„xÌ„ ÒÜz QéÄé
Ø„é黇Üâé¢Ç›, Ì„ÃÌ „ Ä ŸÜâé¢Ç› ĺӸx¢»‡ Ο¿„ÕÇ›â
¨ ΂ñÒ Ó¸¢Î•à„¢ ú½¸Ó¸éoÌ„¢ Õ®„¶„íoܶ„í ¿‚½¸tÕÇ›¢Îˆ. Ó¸éâsW ¯ô¢ÎŸÃ„é. ¨ Ó¸éâsW ÒêâÒ…Üé ¿•Ó«¢Îˆ
27Õ®„¶„íoܶ„í ¨ ĺӸx¢ÜóY »ò½¸t ÒéºÌŸwxYs ·ŸÎ‹é. §Îˆ ú·•Óé¸ o Ó¸|؄颻‡ ¿•Óâ« Ó¸éâsW. ¯Ÿ¯ŸÜÌó
Ì‚HØ„é ¿•Ó«, Ø„éê΋éÜé·ŸY ½ŸÝ„{¶„í ¿„ꯟÜY ¶„îÇ‹é·òâs ¨ Εº¢ âé¢Ç› RÒéé·Žo ¯ô¢Î‹Å½•é
¦Ø„é⠩Εqà„x¢. QéÜó ©âs 'ú·•ðÓo" ¦ ĺӸx¢. ¨ Ó¸éâsW. 12QéÄé Õƒ½«oÓ¸wÒéé ¯ô¢Î‹Å¢ ÒÜz
¦Ø„éâ ÒÜz ÒéUÒéâé Ì„½¸t·„ ¯ô¢Î‹éÌŸÒéÓ• ¦à„ ú·•Óé¸ Üo ó Ó¸Òêψ ¯ô¢ÎŸÃ„é. ú·•Óé¸ âo é úÕW·Ž¢Sâ Ε҅Y
ÒéâÜó ©¢Îˆ. 28¦Ø„éYs »„éÈ¢S ½•éÒéé ú½¸·„ÅŽ à„·Žo ½¸Åz Q鶄íâs Rà‡|Ó¸¢ ÒÜâ RéÒéwHs ¶„îÇŸ
Ó¸éoÓŸsÒéé. ÒêÜó ©âs ÁƒÂÓŸâs¢ÌŸ ©½¸Ø‚êC¢S Î•Ò…Ç‹é ¦Ø„éâÌó Ó¸@ úÕW·Ž¢¿ŸÇ‹é. ¥¢_Å Õƒ½«o
ú½¸W ³·„aÈ·• ÕóψӸéoÓŸsÒéé. Ó¸Ü@HÓ¸éoÓŸsÒéé. Ó¸wÒéé ÒÜz ØéΈ ¶„îÇŸ Ó¸¢Õ®„R¢S¢Îˆ. 13QéÄé
¨ RÏ‹¢»‡ ú½¸W ³·„aÈZ ú·•Óé¸ o Ο|ß Ε҅Y Òéé¢Î‹é ¿•Ó«â ¯Ÿ¯ŸÜ ÒÜz, ¯Ÿ¯ŸÜÌó ¶„îÇ‹é·òâs ¨
¦ÏŸxWw·„Ì„Üó ½¸Ãˆ½¸†Ã„nÌ„ ¯ô¢Îˆâ ½ŸÝ„{܃ YÜÕ‚ Εº¢ âé¢Ç› ðÓ|¿„g ¯ô¢Î‹¶„í¢ÇŸ QéÃ„é »„Ì„¢Üó
ŃjÜY Òê ©Î•qà„xÒéé. 29ΉYs NŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž Ó•âé ¦Xw؄颻‡ ÒéÄˎ¢¿ŸÃ„é. ·ŸY Ε҅Njé Qé ¯Ÿ¯ŸÜ
ÓŸ à„·Žoâ¢ÌŸ ©½¸Ø‚êC¢S ·„á¸j½¸Ç› ½¸Y ¿•Ó¸éoÓŸsâé. YsÅŽZ ·ä„Ré¢S ú·•Ó¸éoÌó Ó¸@ RéÒéwHs úÕW·Ž¢
ÓŸÜó ©âs ¨ ÕÜÒÌ„oĽ‚é`â à„·Žo ú·•Ó¸éo ÓŸÜó ©¢Ç› ¿ŸÇ‹é. 14¦ ½¸Î‹rÌ„éÜâé »„éÈ¢S, YØ„éÒêÜâé
½¸Y ¿•Ø„éÅ¢ ÒÜz ·„Ü黄éÌó¢Îˆ. »„éÈ¢S Òé⢠ú½ŸÌ„ ÒéêÜ¢»‡ ¥¢D·„È¢Sâ

2 Qé ·óÓ¸¢, ܽòΈ·„Ø„éÜó ©âs ½ŸÝ„{·óÓ¸¢,


ââés §¢Ì„ÒĶ„î ·„ÜéÓ¸é·ó¶„í¢ÇŸÒ…âs ½ŸÝ„{
·óÓ¸¢ Ó•âé ¯¢Ì„ úà„RéÓ¸éoÓŸsÓó QéÄé ú»„U¢¿ŸÜY
½¸úÌŸYs, ¥Îˆ Òéⶄí ÒxW_÷„¢»‡ ©¢Îˆ ·„âé·„,
¦Ø„éâ ΟYY XÓ¸é^·J{ ½•é¶„íÜÌó Ó«ÜéÒ¶„í
·òŃjÇ‹é. 15¥Ïˆ·ŸÃŸÜâé, à„¶„íoHs ½¸Y·Ž ߶„í¢ÇŸ
ÓŸ ·óÈ·.„ 2Qé ºë΋Øê „ Üé Ï‚ñÄx¢Ìó Y¢Ç›¯ö½ŸÜZ, ¿•Ó« ½ŸÅŽY ÕUÄ¢»„¢»‡ ÙÝ„â ¿•Ó«, Ó«ÜéÒÌó
úð½ÒéÌó QéÃ„é ±·„xÒéé ·Ÿ½ŸÜZ ÓŸ ¥[×܃á¸. ½ŸÅŽï½ñ RÁØ„é¢ NŸÏˆ¢¿ŸÇ‹é.
16¥¢Î‹éÒÜz ¥âs¯ŸÓŸÜ Rá¸Ø„é¢Üó »‡Y, ÒéÌ„
¥½¸téÇ‹é QéÄé Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é·ó»„Ü黄é
̟Äé. ¥Î• ³·„ Ó¸¢½¸Î‹. ¨ RÏ‹¢»‡ QéÄé Ε҅ˎn Ó¸¢Õ„¢Ï‹½‚é`â ½¸¢Ç‹é»„ Rá¸Ø„êÜóz »‡Y, ¥Ò꽟Ӹx
»„éÈ¢S, ¥¢_Å ú·•Óé¸ âo é »„éÈ¢S, ĺӸx ÁƒÂ⢠¯ô¢Î‹é ½¸¢Ç‹é»„ Rá¸Ø„é¢Üó »‡Y, Ø„éê΋éÜ Rúà‡¢W ÃóE
̟Äé. 3ú·•Ó¸éoÜó R½•·„Òéé, ÁƒÂâÒéé ¥Ó• Ó¸¢½¸Î‹Üé Rá¸Øé„ ¢Üó ·ŸY ØéÌ„Ãé„ Üé Qéï½ñ XÄét ¿‚½t¸ ¶„í¢ÇŸ
ΟC ©ÓŸsØé. Áƒú»„̽o„ Ǹ ¢‹ Ç›. 17§R ZNj܃ ßâéâs ½ŸÅŽY Ó¸êSÓ¸éo
233 ·òÜòÓ¸€Ø„ééܶ„í 2:18-3:22
ÓŸsØé. ·ŸY Ӹ̄x¢ ú·•Ó¸éoÜó ©¢Îˆ. 18·ò¢Î‹Ã„é ½ŸHs, ½¸ÎÌ r‹ é„ Hs ÒΈH ½•NŸÃ„é, ·„âé·„ ¥Ó¸Ìx„ Òéé܃Nj
ÌŸÒéé ΈÒx΋Ä}⢠¿„êNŸÒéY, ·„âé·„ ÌŸÒéé »ò½¸t ß΋é. 10QéÄé ú·òÌ„o ORÌ„¢ ¯ô¢ÎŸÃ„é. ¦ ORÌŸY·Ž
¥Y ¿‚½¸té·ò¢ÅƒÃ„é. ¥W RâØ„é¢ ¿„꽸…Ì„ê Î•Ò Ó¸ëá«·j Ä o„ ¥ØéâÅéҢŎ Ε҅Njé RéÒéwHs Ì„â ú½¸W
΋êÌ„Hs ½¸†PÓ¸éo¢ÅƒÃ„é. ½ŸÝ„é{ RéÒéwHs ¥Ø‚ê Ä꽸¢Üó ÒéÜéÓ¸ê,o Ì„ââé »„éÈ¢Sâ ÁƒÂÓŸYs QéÜó
»„éxÜ黇 ½¸Ãˆ»„ËŽ¢¿„¶„í¢ÇŸ Áƒú»„Ì„o ½¸Ç‹¢Ç›. ½ŸÝ„é{ ¥[×ÒëΈr ½¸Ã„éÓ¸éoÓŸsÇ‹é. 11§·„aÇ‹ úD¶„í Εà„Ó¸épY·Ž,
ú¯Ÿ½¸¢S·„ ΋ëá«Ìj ó ¦ÜóSNŸoÃé„ . ·„âé·„, YMŸaÄˢ»‡ Ø„éê΋éY·Ž Õ®•Î¢‹ Ü•Îé‹ . Ó¸éâsW ¯ô¢Îˆâ½ŸY·Ž, ¯ô¢Î‹
»„È|Ó¸éo Ò…¢ÅƒÃ„é. 19KÃ„Ó¸é€ ·ŸÃ„Ë¢»‡ ·•Ý„é{, âßÜé Y½ŸY·Ž Õ®•Î‹¢ ܕ΋é. RΕLØ„ééY·Ž ӫ͈؄éâéÇ‹é·Ž*
Ε@Ys ³·„ÅŽ»‡ ©¢S ¦ Ε@Y·Ž à„·ŽoY ·„HCÓ¸éo Õ®•Î‹¢ ܕ΋é. ÕƒYÓ¸¶„í, ÕƒYÓ¸·ŸY½ŸY·Ž Õ®•Î‹¢ ܕ΋é.
ÓŸsØé. KÃ„Ó¸é€ ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ε҅Y ¦Î•à‡âéNŸÃ„¢ ¦ ú·•ðÓo ӸÄ|Òéé. ¥YsÅŽÜóâê ¦Ø„éÓ• ©ÓŸsÇ‹é.
12QéÄé Î•Ò…Ç‹é ¯âés·òâs ½ŸÝ„é{. ¦Ø„éâ
Εº¢ ¥[×ÒëΈˆr ¿‚¢Î‹éÌ„ê ©¢Åé¢Îˆ. ¥Üƒ¢ÅŽ
KÄӸé€Ìó ½ŸÝ„é{ Ó¸¢Õ¢Ï‹¢ Ì‚¢¿„é·òÓŸsÄé. úð½RéÓ¸éoâs ½¸RúÌ„éÜé. ¥¢Î‹éÒÜz QéÄé NŸâéÕ®„êW,
20QéÄé ú·•Ó¸éoÌó ÒéÄˎ¢S⽸téÇ• ¨ ú½¸½¸¢¿„¢ ΋؄é, RâØ„éÒéé, NŸW|·„Òéé, Ó¸ºâÒéé, ¥ÜÒÄéf
Ø‚éé·„a ú¯ŸÍ‹Ré·„ YØ„éÒêÜ âé¢Ç› ðÓ|¿„gâé ·ó½ŸH. 13QéÜó ¯ÒÇ‚ñÓŸ Qé¶„í ¥ÓŸxØ„é¢ ¿•Óâ« ½ŸÇ‹
¯ô¢ÎŸÃ„é. ÒéÈ ¥Üƒ¢Å½¸téÇ‹é ¨ ú½¸½¸¢¿ŸY·Ž Y½«ðÓo ·ó½¸C¢¿„é·ó¶„í¢ÇŸ ¥Ì„ËnŽ ·äR„ 颿„¢Ç›. ú½¸Õé„® Ò…
¿‚¢Îˆâ ½ŸÝœñ{âÅéz ¦ ú¯ŸÍ‹Ré·„ YØ„éÒêÜâé RéÒéwHs ·ä„Ré¢SâÅéz QéÃ„é ¶„îÇŸ Øé̄ÄéÜâé
¯¢Î‹é¶„í ¯ŸÅŽÓ¸éoÓŸsÄé: 21''§Îˆ ½ŸÇ‹¶„í, ΟYs ÄéS ·ä„R颿„¢Ç›. 14¥YsÅŽ·„ÓŸs Òéé¹x¢»‡ úð½Òéâé ¥Ü
¿„êÇ‹¶í„ , §Îˆ ÒééÅéj·ó¶„í"" 22¨ YØ„éÒêÜé Òêâ ÒÄéf·ó¢Ç›. ¥Îˆ Ó¸¢½¸†Ã„n½‚é`â բϟYs, ½¸Ãˆ½¸†Ã„n
Ò…Ü ¦ÁÂÜÌó, ÕóÏ‹âÜÌó Ó¸ëá«j¢½¸ÕÇ›âR ·„âé·„ ½‚é`â ±·„xÌ„âé, ·„Ü黄 ¿•Ó¸éo¢Îˆ. 15ú·•Ó¸éo ·„Ü黄 ¿•Ó«â
¥R ½ŸÇ‹é·„ ÒÜz âK¢S¯öØ•é ÒÓ¸éoÒ…Ü܃¢ÅŽR. à‡¢WY Qé ºë΋؄êÜâé ¯ŸH¢¿„YÒ|¢Ç›. QéÄé
23§Üƒ¢ÅŽ YØ„éÒêÜé ï½ñ·Ž Ì‚H½‚ñâR»‡ ·„Y½«NŸoØé. ³_· à„ÃÉ ¢„ Üó ©¢ÇŸÜY Ε҅Njé RéÒéwHs ½«H¿ŸÇ‹é.
¥R Îò¢»„½¸†Áܶ„í, Îò¢»„RâØ„é¢ ¿„꽸ŃY·Ž, QéÜó à‡¢W ·„Ü黄¿•Ø„êÜY ¦Ø„é⠩Εqà„x¢.
Ε@Ys ¥âÒӸÄ¢»‡, ·„ƈ⢻‡, K·äŽ¢¿„ŃY·Ž ©½¸ ·„ëÌ„ÁÂÌ„Ìó ©¢Ç‹¢Ç›. 16ú·•Ó¸éo Ó¸¢Î•à‡Ys QéÜó
؂껄½¸Ç‹Ò¿„éf. ·ŸY à‡Ã‰Ã„·„ ½Ÿ¢¿×„Hs ¥Î‹é½¸…Üó Ó¸¢½¸†Ã„n¢»‡ OR¢¿„YÒ|¢Ç›. Qé Ì‚HRâ¢ÌŸ ©½¸
ï½Åéj·óÒŃY·Ž ½¸Y·Ž ß҅. Ø‚êC¢S ½¸Ã„Ó¸tÄ¢ Ó¸@Ø„é¢ ¿•Ó¸é·ó¢Ç›. ΂ñÒ
Ó¸¢Î•à‡Ys Õóψ¢¿„é·ó¢Ç›. Ε҅Y·Ž Qé ºë΋Øê „ Üóz
ú·òÌ„o ORÌ„¢ ·„ëÌ„ÁÂÌ„Üé Ì‚Ü齸…·ò¢Åê Ó¸éoWDÌŸÜé, ·•Ã„oâÜé
¯ŸÇ‹é·ó¢Ç›. ½Ÿ·ŸxÜé ¿„ÎÒ‹ ¢Ç›. 17ÒêÅΟ|ß ·ŸY,
3 QéÄé ú·•Ó¸éoÌó ¶„îÇŸ Ó¸OÒ¢»‡ Ü•S Ò¿ŸfÄé.
¦Ø„éâ ½¸Ã„Üó·„¢Üó Ε҅Y ¶„íÇ›¿•W ½‚ñ½¸…
¶„îÃòfY ©ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ ½¸Ã„Üó·„¢Üó ©âs½ŸÅŽY
ú·ŽØ„ê Ä꽸¢»‡ ·ŸY Qé_ÃΈ ¿•Ó«ÓŸ Ø•éÓ¸é ú½¸Õ®„éÒ…
ð½ÃˆÅ ¿‚Ø„éx¢Ç›. ¦Ø„éâ Ο|ß Ì„¢úÇ› ¥ØéâÅé
¦K¢¿„¢Ç›. 2- 3QéÄé ÒéÄˎ¢¿ŸÃ„é. §½¸téÇ‹é Qé ҢŎ Ε҅Y·Ž ·„ëÌ„ÁÂÌ„Ìó ©¢Ç‹¢Ç›.
ú¯ŸË¢ ú·•Ó¸éoÌó Ó¸@ Ε҅YÜó ΟC ©¢Îˆ. ·„âé·„
Õ®„êQéw΋ ©âs ½ŸÅŽY ·Ÿ¶„í¢ÇŸ ½¸Ã„Üó·„¢Üó ©âs ú·òÌ„o ORÌ„¢Üó ©¢Ç‹ÒÜÓ«â բϟÜé
½ŸÅŽY »„éÈ¢S ¦ÜóS¢¿„¢Ç›. 4ú·•Ó¸éo Qé YÁ½‚é`â 18 úÓ¬oÜé Ì„Òé Õ®„Äoܶ„í RÏ•Ø„ééÜœñ ©¢ÇŸH. §Îˆ
ú¯ŸË¢. ¦Ø„éâ ÒSf⽸téÇ‹é Qéß؄éâÌó Ó¸@ ú½¸Õ®„éÒ…âé ÕÅŽj Rà‡|Ó¸éÜé ¿•Ø„éÒÜÓ«â Rψ.
19½¸ … Ä é Ḡé Üé Ì„ Ò é Õ® ƒ Ä x Üâé úð½R颿ŸH.
Ε҅Y ÒéUÒéÜó Õ®ƒ»„¢ ½¸¢¿„é·ò¢ÅƒÃ„é.
5QéÄé Qé Õ®ûW·„ ½Ÿ¢¿×„Hs ¿„¢½¸…·ó½ŸH. ¥¢_Å, ½ŸÝ„{Ìó ·„Æˆâ¢»‡ ú½¸ÒÈo¢¿„ß΋é.
20½«ÜÜ
Òx[׿ŸÃ„Òéé, ¥½¸RúÌ„Ì„, ½‚êºÒéé, ΋éßà„, ¥ÌŸxà„, z é Ì„Òé Ì„HÎz ¢‹ úÇ‹éÜ ½¸Åz ¥Ys Rá¸Øê „ Üóz
§R ³·„ RÏ‹½‚é`â Rú»„@ßϋ⠷„âé·„, QÅYsÅŽZ RÏ•Ø„éÌ„Ìó ©¢ÇŸH. ¥½¸téÇ‹é ½ŸÝ„{âé ú½¸Õ®„éÒ…
Ò΋éÜé·ó½ŸH. 6QÅŽÒÜz Ε҅Y·Ž ·ó½¸¢ ÒÓ¸éo¢Îˆ.* ½‚é¿„éf·ò¢ÅƒÇ‹é.
7Qé »„Ì„ ORÌ„¢Üó ¨ »„éËŸÜé QéÜó ©ÓŸsØé. 21Ì„¢úÇ‹éÜé Ì„Òé ½«Üzܶ„í S߶„í ·„HC¢¿„ß΋é.
8·ŸY Ø鶄 QéÃ„é ¦ú»„@Ys, Ε|MŸYs, ΋éá¸j ¥Üƒ ¿•ðÓo ½ŸÝ„{¶„í YÄéÌŸ€º¢ ·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ. 22ÕƒY
ÌŸ|Ys Ò΋éÜé·ó½ŸH. §Ì„ÄéÜâé ΋êá«¢¿„ß΋é. Ó¸Üé Ì„Òé Ø„éÁÒêâéÜ ½¸Åz ¥Ys Rá¸Ø„êÜóz
ÕêÌ„éÜé ÒêÅ܃Njß΋é. 9QéÄé Qé ¯ŸÌ„ Ó¸|Õ®ƒ RÏ•Ø„éÌ„Ìó ©¢ÇŸH. ½ŸÝ„é{ RéÒéwHs »„ÒéYÓ¸éoâs
½¸téÇ• ·Ÿ¶„í¢ÇŸ, ½ŸÝ„{ ¥[×Òê⢠Ӹ¢¯ŸÎˆ¢¿„ŃY·Ž
ÒêúÌ„½•é ·Ÿ¶„í¢ÇŸ, Q鶄í ú½¸Õé„® Ò… ½¸Åz ©âs Rà‡|Ó¸¢
Ò¿„âÒéé 6 ·òYs ½¸…ß̄â ú½¸Ì„éÜÜó ¥RÏ•Ø„ééÜ Qé΋
Ε҅Y·Ž ·ó½¸¢ ÒÓ¸éo¢Îˆ. ¥âs Ò¿„⢠SÒÄÜó ¿•Ã„fÕÇ›
Ò…¢Îˆ. ӫ͈؄éâéÜé ¥ÓŸ»„È·„½‚é`â ³·„ Áâ¢.
·òÜòÓ¸€Ø„ééܶ„í 3:23-4:18 234
·ŸÃ„Ë¢»‡ ÒéâÓ¸êtÈo»‡ ½¸Y ¿•Ø„êH. 23¥Üƒ ¿•ðÓΈ ·„ܽŸÇ‹é ¥ØéâÅéҢŎ ³Ó•Ó«ÒééÌó ·„HÓ« ¥Ì„Ç‹é
ÒéâÓ¸êtÈ»o ‡ ¿•Øé„ ¢Ç›. ¯¢Î‹é·„¢Å _ QéÄé ðÓÒ ¿•Óé¸ o ÒÓ¸éoÓŸsÇ‹é. '³Ó•Ó«Òéé" Qé Ò΋qâé¢Ç› ÒSf⽟Ǖ.
âsΈ ú·•Ó¸éo ú½¸Õ®„éÒ… ·óÓ¸¢. 24QéÄé ú½¸Õ®„éÒ…¶„í ÎŸÓ¸é §·„aÇ‹ ÁÄ黄éÌ„éâsÒZs ½ŸÝ„é{ ¿‚Õé̟Äé. 10ÓŸÌó
ÜY Q鶄í Ì‚ÜéÓ¸é. ·„âé·„ °Îˆ ¿•Ó«ÓŸ ¥Îˆ ÒêâÒ…Ü ·ŸÃŸ»‡Ã„¢Üó ©âs '¥ÃˆNŸoÃé„ a", 'ÒêÄéa" Q鶄í Ң΋
·óÓ¸½•é ·Ÿ¶„í¢ÇŸ ú½¸Õ®„éÒ… ·óÓ¸¢ ¶„îÇŸ ¿•Ø„é¢Ç›. âÒééÜé Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsÄé. ÒêÄéa ÕÄsÕƒ¶„í ½•éâ
25Ì„½¸té ¿•Ó«â ½ŸÇ‹é ¦ Ì„½¸t鶄í Ì„Câ K·ä„ ¥âéÕ®„ ÜézÇ‹é. ÒêÄéa ·óÓ¸¢ QéÃ„é ¿•Ø„éÒÜÓ«â ½ŸÅŽY
R¢¿ŸH. Î•Ò…Ç‹é ½¸·ä„¯ŸÌ„¢ ¿„꽸¶„í¢ÇŸ XÄét »„éÈ¢S ØéΈÒÄ·_ ¿‚¯Ÿtâé. ¥Ì„Ç·‹ a„ Ç›·Ž ÒðÓo ¥Ì„Y·Ž
¿‚ÕéÌŸÇ‹é. NŸ|»„Ì¢„ ¿‚½t¸ ¢Ç›. 11'Ø„éêÓ¸é"o ¥Y ½«ÜéÒÕÇ• Ø•éÓ¸é

4 Ø„éÁÒêâéÜé Ì„Òé ðÓÒ¶„íÜ ½¸Åz Òé¢S»‡, ¶„îÇŸ Q鶄í Ң΋âÒééÜé ¿‚½¸tÒéÓŸsÇ‹é. Ε҅Y
ÓŸx؄颻‡ ©¢ÇŸH. Qé¶„í ¶„îÇŸ ½¸Ã„Üó·„¢Üó ßÁx¢·òĶ„í ÓŸÌó ·„HÓ« ½¸Y ¿•Ó¸éoâs ½ŸÝ„{Üó
³·„ Ø„éÁÒêY ©ÓŸsÇ‹Y ÁƒÂ½¸·„¢ ©¢¿„é·ó¢Ç›. ¨ Òé黄écÄé ÒêúÌ„½•é Ø„éêΟ ÒéÌ„Òéé âé¢Ç›
ÒéâÜó ¿•Ãˆâ ½ŸÃ„é. ÓŸ ¨ ·„ëá«Üó ½ŸÝ„é{ ÓŸ¶„í
ÒéÈ·òYs ©½¸Î•à„ÒééÜé ¿ŸÜƒ ¦Î‹Ã„Ë»‡ ©ÓŸsÄé.
2 12QéÜó ³·„Ç‚ñâ '¯½¸ú¯®Ÿ" Q鶄í Ң΋âÒééÜé
ÒéâÓ¸é€ YÒ黄s¢ ¿•Ó«, Õ®„·ŽoÌó Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆp¢
¿„¢Ç›. Ε҅Y·Ž Qé ·„ëÌ„ÁÂÌ„ Ì‚Ü齸…·ó¢Ç›. 3Òê Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsÇ‹é. §Ì„Ç‹é Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ðÓÒ¶„íÇ‹é.
Ó¸¢Î•à‡Y·Ž Ε҅Njé ΟÈ ¿„ꯟÜY, ¦Ø„éâ ú·•Ó¸éoâé Q鶄í ΂ñ½•¿„gï½ñ ½¸†Ãˆo»‡ Rà‡|Ó¸¢ ©¢ÇŸÜZ QéÄé
»„éÈ¢S Ì‚HØ„é ¿•Ó⫠ĺӸx Ӹ̟xYs ½•éÒéé ú½¸·Å
„ ¢Ž ¦Xw؄颻‡ ½¸Ã½ˆ † ¸ ÄÌn „ ¯ô¢ÎŸÜZ, Qé ·òÄ¶í„ ¥Ì„Çé‹
¿„»„Ü»‡ÜY Òê ·óÓ¸¢ ¶„îÇŸ ú¯ŸÃˆp¢¿„¢Ç›. Ó•âé Ε҅ˎn ½¸Åéj΋ÜÌó ú¯ŸÃˆpÓ¸êo ©ÓŸsÇ‹é. 13§Ì„Ç‹é
ΟY ·óÓ¸½•é Ó¸¢^·Ý„{Üó ©ÓŸsâé. 4Ó•âé ¦ Ó¸¢Î• Qé·óÓ¸¢ 'ܽòΈ·„Ø„é" 'UØ‚é߯ôH" ú»‡ÒêÜÜóY
à‡Ys Ó¸tá¸j¢»‡, Øé̄Äéܶ„í ¥Ã„pÒéØ•éx܃ ú½¸·„ ½ŸÝ„{ ·óÓ¸¢ ·„á¸j½¸Ç› ½¸Y ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹Y Ó•âé »„ÅŽj»‡
ÅŽ¢¿„»„Ü»‡ÜY ¶„îÇŸ ú¯ŸÃˆp¢¿„¢Ç›. §Îˆ ÓŸ ·„ÄoÒx¢. ¿‚½¸t»„Üâé. 14Òéâ ú½«Ø„éRéúÌ„éÇ‹é, ½‚ñ΋éxÇ‚ñâ
5¥Rà‡|Ó¸éÜÌó Ì‚HR»‡ ú½¸ÒÈo¢¿„¢Ç›. ÒSfâ 'Üê·Ÿ" ÒéÈ؄éé 'ΕÒêØ„éé" Q鶄í Ң΋âÒééÜé
ú½¸W ¥Ò·Ÿà‡Ys ½¸†Ãˆ»o ‡ ©½¸Ø‚êC¢¿„é·ó¢Ç›. 6QéÃ„é ¿‚½¸…Ì„éÓŸsÄé.
15ܽòΈ·Ø
Òéßx΋»‡, Ì‚HR»‡ ÒêŃzÇŸH. Qé ÒêÅÜé ¥¢Î‹Ãˆ „ é„ ÜóY Nö΋Ãé„ Ü¶„í, 'â颯®Ÿ"¶„í, ¦½‚é
ú½¸à„sܶ„í Ó¸Òêϟ⢠Øé¿•fÅÅéz ©¢ÇŸH. Øé¢ÅózY ú·•Ó¸éo Ó¸¢½®¸êY·Ž ÓŸ à„éÕ®ƒ·Ÿ¢·ä„Üé. 16¨
Ü•¹âé Qé Ó¸¢½®¸é¢Üó ¿„Îˆ½Ÿ·„, ܽòΈ·„Ø„éÜóâéâs
SÒÈ ÒêÅ Ó¸¢½®¸é¢Üó ¶„îÇŸ ¿„Έ½•ÅÅéz ¿„êÇ‹¢Ç›. ¦ ̄ß|Ì„
7 'Ì„é·Ž¶„í" ÓŸ »„éÈ¢S ¥Ys Rá¸Ø„êÜé Q鶄í ܽòΈ·„Ø„é âé¢Ç› ÒSfâ Ü•¹âé Qé Ó¸¢½®¸é¢Üó
¿‚½¸téÌŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é Rà‡|Ó¸¢»„Ü ½¸Ãˆ¿ŸÃ„¶„íÇ‹é. ¿„΋ҢǛ. 17ú½¸Õ®„éÒ… ¥½¸tC¢Sâ ·ŸÃŸxYs ½¸†Ãˆo
ú½¸Õ®„éÒ… ðÓÒ ¿•Ø„éÅ¢Üó ÓŸ Ó¸º¿„ÄéÇ‹é. 8Òê ¿‚Øé„ éxÒéY '¥Ãˆ½b t¸ é"Ìó ¿‚½t¸ ¢Ç›. 18¨ à„éÕ®ƒ·Ÿ¢·äÜ„ é
½¸ÃˆÓ«pÌ„éÜé Q鶄í Ì‚HØ„êÜZ, ¥Ì„Ç‹é Qé ÒéâӸ逶„í ¯õÜâé Ó•âé Ó¸|؄颻‡ ÓŸ ¿•Ì„éÜÌó ú½ŸÓ¸éoÓŸsâé.
à‡¢W ·„HC¢¿ŸÜÓ• Òéé¹óxΕàq ¢„ Ìó ¥Ì„ËnŽ Qé ΋»Ãc„ ¶„ í„ ÓŸ 'Ó¸¢^·Ý„{âé" ÁƒÂ½·¸ ¢„ ©¢¿„é·ó¢Ç›. Ε҅Y Ø‚éé·„a
½¸¢½¸…Ì„éÓŸsâé. 9Òéⶄí ú½«Øé„ Nö΋Ãé„ Ç‹é, Rà‡|Ó¸¢ ¥âéú»„º¢ Qéï½ñ ©¢Ç‹é»‡·„!
License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html