You are on page 1of 16

13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4049

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

Xunta de Galicia TREITO: MUROS ‑ NOIA.


Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e CLAVE: AC/03/006.01.
Transportes
T.M.: SERRA DE OUTES
Delegación Provincial da Coruña
LUGAR: Casa do Concello de Serra de Outes.
Servizo de Estradas
IMPORTE EXPEDIENTE: 161.716,52 €.
Anuncio
DÍA: 12 de marzo de 2009
Pagamentos de mutuo acordo e indemnización por ocu- HORA: 10.30 a 11.00 horas
pación
Recibido o libramento para o pagamento do expediente de
PAGO DE EXPEDIENTES DE MUTUO ACORDO E IN‑
expropiación forzosa de referencia e facéndose efectivo polo pa‑
DEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR MOR DA
gador, sinalouse por este Servizo, no cumprimento do disposto
OBRA “ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA AC‑414”
no artigo 49 do Regulamento de Expropiación Forzosa de 26 de
TREITO: CARBALLO ‑ BUÑO E BUÑO ‑ MALPICA abril de 1957, a data para a efectividade do mesmo ós titulares
dos bens e dereitos expropiados que figuran na relación exposta
CLAVE: AC/03/010/01.01.1 ‑ AC/03/010.01.1.M1
no taboleiro de edictos do Concello.
‑ AC/03/010.01.2
T.M.: MALPICA O pago efectuarase na casa consistorial do Concello arriba
indicado polo pagador e en presencia do representante da Ad‑
LUGAR: Casa do Concello de Malpica. ministración e do alcalde e secretario do citado Concello.
IMPORTE EXPEDIENTES: 1.524,31 €, 804,88 €, 7.982,12 €,
O que se fai público para xeral coñecemento, advertindo
5.715,11 €, 3.198,64 €, 15.992,57 €, 3.815,14 €.
ós interesados que o pago farase precisamente ós que figuran
DÍA: 07 de maio de 2009 como donos dos bens e dereitos expropiados, non admitíndose
HORA: 09.30 a 11.30 horas representación senón por medio de poder debidamente auto‑
rizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso, debendo
Recibido o libramento para o pagamento dos expedientes aportar a documentación necesaria para acreditar a sucesión
de expropiación forzosa de referencia e facéndose efectivo polo en caso de figurar o predio a nome de herdeiros; e que deberán
pagador, sinalouse por este Servizo, no cumprimento do dis‑ identificarse co documento nacional de identidade ou, no seu
posto no artigo 49 do Regulamento de Expropiación Forzosa de defecto, polo coñecemento directo que testifiquen o alcalde ou
26 de abril de 1957, a data para a efectividade do mesmo ós ti‑ o secretario do Concello.
tulares dos bens e dereitos expropiados que figuran na relación
exposta no taboleiro de edictos do Concello. A Coruña, a
O pago efectuarase na casa consistorial do Concello arriba A xefa do Servizo de Estradas
indicado polo pagador e en presencia do representante da Ad‑
Asdo.: Teresa Palacios Alonso
ministración e do alcalde e secretario do citado Concello.
O que se fai público para xeral coñecemento, advertindo 09/2682-x
ós interesados que o pago farase precisamente ós que figuran
como donos dos bens e dereitos expropiados, non admitíndose
representación senón por medio de poder debidamente auto- Xunta de Galicia
rizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso, debendo
aportar a documentación necesaria para acreditar a sucesión
Consellería de Traballo
en caso de figurar o predio a nome de herdeiros; e que deberán Delegación Provincial da Coruña
identificarse co documento nacional de identidade ou, no seu
defecto, polo coñecemento directo que testifiquen o alcalde ou
Servizo de Relacións Laborais
o secretario do Concello.
Anuncio
A Coruña, a
A xefa do Servizo de Estradas Convenio colectivo do sector de establecementos sanitarios
de hospitalización, asistencia, consulta e laboratorios de
Asdo.: Teresa Palacios Alonso análises clínicas
09/2680-x
Visto o expediente do convenio colectivo do sector de
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN,
Xunta de Galicia ASISTENCIA, CONSULTA E LABORATORIOS DE ANÁLISES
CLÍNICAS (código convenio 1500545), que tivo entrada nesta
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día 3.2.09,
Transportes complementado o 18.2.09 e subscrito pola parte económica pola
Delegación Provincial da Coruña Asociación Provincial de Empresarios de Sanidade Privada e
pola parte social por UGT e CIG o día 4.12.08, de conformidade
Servizo de Estradas
co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995,
do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Anuncio do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de
maio, sobre Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Tra‑
Pagamento do prezo xusto de xurado
ballo e Real decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de
PAGO DE EXPEDIENTE DE PREZO XUSTO DE XURADO funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade
POR MOR DA OBRA: “MELLORA DE TRAZADO E CAPA‑ Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta Delegación
CIDADE DA AC‑550. CEE ‑ TUI”. Provincial
Página 4050  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

ACORDA: Artigo 6.º.–Garantía “ad personam”.


PRIMEIRO.–Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro
de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Por seren condicións mínimas as outorgadas neste con‑
Provincial, e notificación ás representacións económica e social venio, respectaranse “ad personam” as máis beneficiosas consi‑
da Comisión Negociadora. deradas no seu conxunto e cómputo anual.

SEGUNDO.–Ordena-lo depósito do citado acordo no Artigo 7.º.–Dereitos sindicais.


Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe
e Conciliación (S.M.A.C). As empresas recoñecerán a todos os sindicatos debida‑
TERCEIRO.–Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial mente implantados, como elementos básicos e consubstanciais
da Provincia. para afrontaren a través deles as necesarias relacións entre as
persoas traballadoras e empresarios/as, sempre que aqueles
A Coruña, 25 de febreiro de 2009 teñan unha afiliación do 15 por cento.
A DELEGADA PROVINCIAL
a) As empresas respectarán o dereito de todos os/as traballa‑
Asdo.: María Debén Alfonso
dores e traballadoras a sindicárense libremente, admitirán que
as/os traballadoras/es afiliadas/os a un sindicato poidan realizar
xuntanzas, recadar cotas e distribuír información sindical fóra
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE ESTABLECE-
das horas de traballo e sen perturbar a actividade normal das
MENTOS SANITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN, ASISTENCIA,
empresas.
CONSULTA E LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DA
CORUÑA
Non poderán suxeitar o emprego dun traballador ou dunha
traballadora á condición de que non se afilie ou renuncie á súa
Artigo 1.º.–Ámbito de aplicación. afiliación sindical, e tampouco despedir a un traballador ou a
unha traballadora ou prexudicalos de calquera outra forma por
Este convenio será de aplicación en toda a provincia da mor da súa afiliación ou actividade sindical.
Coruña e establece as normas básicas e regula as condicións
mínimas de traballo entre as empresas destinadas a estable‑ Os sindicatos poderán remitir información a todas aquelas
cementos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta e empresas que dispoñan de suficiente afiliación, co fin de que
laboratorios de análises clínicas, coa excepción das institucións esta se distribúa fóra das horas de traballo e sen que o exercicio
da Seguridade Social. de tal práctica poida interromper o proceso productivo. Todos os
Artigo 2.º.–Ámbito funcional. centros dispoñerán dun taboleiro sindical, no que os sindicatos
debidamente implantados poderán inserir comunicacións, das
Este convenio provincial regula as condicións de traballo que remitirán copia á dirección da empresa.
entre as empresas que desenvolven a súa actividade dentro
do grupo de establecementos sanitarios de hospitalización,
b) Cota sindical. Por requirimento dos traballadores afi‑
asistencia, consulta e laboratorios de análises clínicas, coa ex‑
liados e das traballadoras afiliadas ás centrais sindicais ou
cepción das institucións da Seguridade Social.
sindicatos que posúan a representación previa referida no
Artigo 3.º.–Ámbito temporal. parágrafo anterior, as empresas descontaranlle na súa nómina
mensual o importe da cota sindical correspondente. As persoas
A duración deste convenio será de tres anos, do 1 de xaneiro
traballadoras interesadas en tal operación remitirán á dirección
de 2007 ata o 31 de decembro de 2009, prorrogándose automati‑
da empresa un escrito no que expresarán con claridade a orde
camente, a non ser que se produza denuncia escrita de calquera
do desconto, á central sindical ou sindicato ó que pertence, a
das partes dentro dos dous últimos meses de vixencia.
contía da cota, así como o número de conta corrente á que se
Ós efectos do convenio entrarán en en vigor desde a data da debe transferir esta cantidade. As empresas efectuarán as ditas
súa publicación no BOP, agás o artigo 4 relativo ao incremento detraccións, agás indicación en contra, durante períodos dun
salarial que ten carácter retroactivo. ano. A dirección da empresa entregaralle copia da transferencia
Artigo 4.º.–Revisión salarial. á persoa representante do sindicato.

Ano 2007: rexirase polas táboas salariais que aparecen neste c) Negociación colectiva. Aos cargos de relevancia na‑
convenio, as cales efectuáronse a partir das táboas do ano 2006 cional das centrais implantadas nacionalmente e que parti‑
máis a suma do IPC real do ano 2007 (4,2%) máis o 0,75%. cipen nas comisións negociadoras dos convenios, mantendo a
Ano 2008: o incremento salarial será do IPC real máis un súa vinculación como persoas traballadoras en activo dalgunha
0,75%. empresa, seranlles concedidos permisos retribuídos por éstas,
co fin de facilitarlles o labor como negociadores e durante o
Ano 2009: a comezos do ano pagarase o IPC previsto máis transcurso desta negociación, sempre que á empresa lle afecte
un 0,75%; se a 31 de decembro houbese algunha variación do a dita negociación.
IPC (real sobre o previsto), a actualización e pago de atrasos
efectuarase no mes de xaneiro de 2010. d) Excedencias. Poderá solicitar a situación de excedencia
Artigo 5.º.–Vinculación á totalidade. aquela persoa traballadora que posúa cargo sindical de rele‑
vancia provincial a nivel de secretario do sindicato respectivo
Este convenio constitúe un todo orgánico e as partes quedan
e nacional en calquera das súas modalidades. Permanecerá en
vinculadas ao cumprimento na súa totalidade.
tal situación mentres estexa no exercicio de dito cargo, reincor‑
Se no proceso de homologación a autoridade competente porándose á súa empresa se o solicitase no prazo dun mes, ó
modifica algunha das cláusulas na súa actual redacción, a co‑ rematar o desempeño deste. En empresas cun cadro de persoal
misión negociadora deberase reunir para considerar se cómpre superior a 50 persoas traballadoras, as persoas afectadas polo
modificación, mantendo a vixencia do resto do articulado do remate da súa excedencia cubrirán a primeira vacante que, do
convenio ou se, pola contra, a modificación de tal ou tales seu grupo profesional, se produza no seu cadro de persoal de
obriga a revisar as condicións recíprocas que as partes fixen. pertenza, agás pacto individual en contra.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4051
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

e) Asembleas. O número de asembleas de persoal que se D) Colaborar coa dirección da empresa para consegui-lo
poderán realizar nas condicións previstas que se establecen no cumprimento de cantas medidas procuren o mantemento e o
artigo 78 do Estatuto dos Traballadores será de seis (6) ao ano, incremento da productividade na empresa.
podendo distribuírse as datas da súa celebración na forma que
aqueles consideren máis conveniente. O disposto no parágrafo E) Recoñécese ó comité de empresa capacidade procesual,
anterior entenderase sen prexuízo do que establece o último como órgano colexiado, para exercer accións administrativas
parágrafo do devandito artigo 78. ou xudiciais en todo o relacionado co ámbito das súas compe‑
tencias.
Artigo 8.º.–Comité de empresa.
O comité de empresa é o órgano representativo e colexiado F) As persoas que integran o comité de empresa, e este no
do conxunto dos traballadores e das traballadoras na empresa seu conxunto, observarán o sixilo profesional en todo o refe‑
ou centro de traballo para a defensa dos seus intereses. rente ás letras a) e c) do punto A) deste artigo, aínda despois
de deixaren de pertencer ó comité de empresa e en especial
Sen prexuízo dos dereitos e facultades concedidos polas en todas aquelas materias sobre as que a dirección da empresa
leis, recoñécenselles aos comités de empresa as seguintes fun‑ sinale expresamente o carácter reservado.
cións:
G) O comité velará non só porque nos procesos de selección
A) Seren informados pola dirección da empresa:
de persoal se cumpra a normativa vixente ou pactada, senón
a) Trimestralmente sobre a evolución xeral do sector tamén polos principios da non discriminación, igualdades de
económico ao que pertence a empresa, sobre a evolución dos sexo e fomento dunha política racional de emprego.
negocios e a situación da producción e vendas da entidade,
sobre o seu programa de producción e evolución probable do Artigo 9.º.–Garantías sindicais.
emprego na empresa.
a) Ningunha persoa que forme parte do comité de empresa
b) Anualmente, coñecerán e terán á súa disposición o ou que sexa delegado ou delegada de persoal poderá ser des‑
balance, a conta de resultados, a memoria e no caso de que pedido ou despedida nin ser sancionado ou sancionada durante
a empresa revista forma de sociedade por accións ou partici‑ o exercicio das súas funcións nin dentro do ano seguinte ao
pación, cantos documentos se lles dean a coñecer ás persoas seu cesamento, salvo que este se produza por revogación ou di‑
asociadas. misión, e sempre que o despedimento ou a sanción se basee na
c) Con carácter previo á súa execución pola empresa, sobre actuación da persoa no exercicio legal da súa representación. Se
as reestructuracións e as reduccións do cadro de persoal, e o despedimento ou calquera outra sanción por supostas faltas
sobre os plans de formación profesional da empresa. graves ou moi graves obedecesen a outras causas, deberase tra‑
mitar expediente contradictorio, no que será oído, a parte da
d) En función da materia de que se trate: persoa interesada, o comité de empresa ou representantes de‑
1) Sobre a implantación ou revisión de sistemas de organi‑ legados ou delegadas de persoal, ou delegados ou delegadas do
zación do traballo e calquera das súas posibles consecuencias. sindicato ó que pertenza, no suposto de estar recoñecido como
Estudios de tempo, establecementos de sistemas de primas ou tal na empresa.
incentivos e valoración de postos de traballo.
Posuirán prioridade de permanencia na empresa ou centro
2) Sobre a fusión, absorción ou modificación do “status” de traballo, respecto dos demais traballadores e traballadoras,
xurídico da empresa, cando isto supoña calquera incidencia nos supostos de suspensión ou extinción por causas tecnoló‑
que afecte ó volume do emprego. xicas ou económicas.
3) A empresa facilitaralle ó comité de empresa o modelo b) Non poderán ser discriminadas na súa promoción eco‑
ou modelos de contrato de traballo que habitualmente utilice, nómica ou profesional por causa ou razón do desempeño da súa
estando lexitimado o comité para efectua-las reclamacións representación.
oportunas, segundo a lexislación vixente, entre a empresa e, se
é o caso, a autoridade laboral competente. c) Poderán exerce-la liberdade de expresión no interior da
4) Sobre sancións impostas por faltas moi graves, e en es‑ empresa nas materias propias da súa representación, podendo
pecial, en supostos de despedimento. publicar ou distribuír, sen perturbalo normal desenvolvemento
do proceso produtivo, aquelas publicacións de interese laboral
5) No referente ás estatísticas sobre o índice de absentismo ou social, comunicándolle todo isto previamente á empresa e
e as súas causas, os accidentes de traballo e as enfermidades exercendo tales tarefas de acordo coa norma legal vixente para
profesionais e as súas consecuencias, os índices de sinistra‑ tal efecto.
lidade, o movemento de ingresos, cesamentos e ascensos.
d) Dispoñerán dun crédito de horas mensuais retribuídas
B) Exercer un labor de vixilancia sobre as seguintes ma‑
cada unha das persoas do comité ou delegados e delegadas de
terias:
persoal en cada centro de traballo, para o exercicio das súas
a) Cumprimento das normas vixentes en materia laboral e reunións de representación, de acordo coa seguinte escala:
de Seguridade Social, así como o respecto ós pactos, condicións
ou usos da empresa en vigor, formulando, se é o caso, as accións
legais oportunas entre a empresa e os organismos ou tribunais
competentes. Traballadores/as Horas

b) A calidade da docencia e da efectividade desta nos con‑ Ata 100 traballadores/as 15


tratos de formación e capacitación da empresa.
De 101 a 250 traballadores/as 20
c) As condicións de seguridade e hixiene no desenvolve‑
De 251 a 500 traballadores/as 30
mento do traballo na empresa.
De 501 a 750 traballadores/as 35
C) Colaborar, como regulamentariamente se determine, na
xestión de obras sociais establecidas pola empresa, en beneficio De 751 traballadores/as en adiante 40
das persoas traballadoras ou da súa familia.
Página 4052  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

Non se computará dentro do máximo legal de horas o exceso Os ascensos efectuaranse coas condicións seguintes:
que sobre este mesmo se produza con motivo da designación de
a) Titulación axeitada.
delegados/as de persoal ou persoas que formen parte do comité
de empresa como compoñentes de comisións negociadoras de b) Coñecemento do posto de traballo.
convenios colectivos nos que sexan afectados/as e, polo que se
c) Entrevista persoal.
refire á celebración de sesións oficiais, a través das cales trans‑
corran tales negociacións, e cando a empresa en cuestión se d) Superar satisfactoriamente as probas que propoña a
vexa afectada polo ámbito de negociación referido. empresa, as cales se axeitaran ó posto de traballo que se vaia
desempeñar.
e) Sen superar o máximo legal, poderán ser consumidas
as horas retribuídas das que dispoñen os membros do comité Artigo 14.º.–Licencias.
de empresa ou persoas que son delegadas de persoal, co fin
A persoa traballadora, logo de aviso previo e xustificación,
de prever a asistencia destas persoas a cursos de formación ou
poderase ausentar do traballo con dereito a remuneración polos
outras actividades.
motivos e tempos seguintes:
f) O total de horas retribuídas dos membros do comité de
a) Quince días naturais por casamento.
empresa a que se refire a letra d) poderase acumular para seren
disfrutadas por un ou varios dos seus compoñentes sen superar b) Dous días por casamento de fillas ou fillos
o máximo total, sempre que medie acordo ó respecto do comité,
c) Un día por casamento de irmás, irmáns, cuñadas e cu‑
debidamente comunicado á dirección da empresa con oito días
ñados.
de antelación ó mes de que se trate, e non supoña alteración
grave do réxime laboral desta. d) Sete días en caso de falecemento: do cónxuxe, de fillos/
as de calquera dos cónxuxes.
Artigo 10.º.–Clasificación profesional.
e) Seis días por nacemento ou adopción de fillo/a.
O persoal a que se refire este convenio será clasificado nos
grupos, subgrupos e categorías que figuran no Anexo I deste f) Seis días en caso de falecemento de pais, nais de calquera
convenio. dos cónxuxes.
Tales categorías teñen carácter acumulativo e non implican g) Un día por casamento de pais ou nais.
a obriga de ter provistas todas elas se a necesidade ou volume
h) Dous días en caso de doenza grave ou intervención de
do centro non o regulasen.
familiares a que se refiren os puntos anteriores, que se poderán
Cando a persoa traballadora de inferior categoría realice ampliar ata sete días cando por tal motivo a persoa traballadora
funcións de categoría superior ás que lle corresponden á súa ca‑ precise facer un desprazamento para tal efecto.
tegoría, por un período superior a seis meses durante un ano ou
i) Dous días por falecemento, accidente ou enfermidade
oito meses durante dous anos, pode reclamar ante a dirección
grave ou hospitalización de parentes ata o 2.º grado de consan‑
da empresa a categoría profesional axeitada. Así mesmo, terá
guinidade ou afinidade, ampliándose a catro cando o traballador
dereito á diferencia retributiva entre a categoría asignada e a
necesite facer un desprazamento a tal efecto. Nos supostos nos
función que efectivamente realice (Estatuto dos Traballadores,
que o falecemento sexa de irmáns, irmás, cuñados e cuñadas o
artigo 23) (Ordenanza laboral, artigo 30).
permiso será de cinco días. No caso unicamente de falecemento
Artigo 11.º.–Contrato de traballo. de tíos, tías, sobriños, sobriñas e curmáns que vivan no mesmo
O contrato de traballo efectuarase por escrito. domicilio dous días, se non un día.

Deberán constar por escrito os contratos efectuados para j) Un día, ampliable a dous, por traslado de domicilio.
formación por tempo e para obra ou servicio determinado e os k) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun
contratos a tempo parcial. De non se cumprir tal esixencia, con‑ deber de carácter público e persoal, inescusable.
sideraranse efectuados por tempo indefinido.
l) Polo tempo indispensable, debidamente xustificado, para
En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o con‑ someterse a exames en centros de ensino.
trato se formalice por escrito, mesmo no transcurso da relación
laboral. m) Tres días de libre disposición, a disfrutar de común
acordo coa dirección da empresa que non se poden acumular ás
Artigo 12.º.–Período de proba. vacacións e quedando excluídos os períodos de máis actividade
Os ingresos que se acollan na empresa enténdense reali‑ da empresa para o seu disfrute.
zados a título de proba, a cal rexerase pola seguinte escala: n) Polo tempo indispensable para a realización de probas,
–  Técnicos titulados: seis meses. tratamentos ou consultas médicas, debidamente acreditadas do
propio traballador.
–  Resto do persoal, agás non cualificados: un mes.
Artigo 15 .º.–Vacacións.
–  Persoal non cualificado: 14 días laborais.
Establecese un período de vacacións para todo o persoal
Ao persoal que supere o período de proba seralle recoñecida das empresas afectadas por este convenio, que comprenderá 30
como data de antigüidade a de ingreso na empresa. En todo días naturais retribuídos conforme á media obtida pola persoa
caso, o persoal en período de proba terá dereito á retribución e traballadora, por tódolos conceptos, en xornada normal, nos
demais beneficios correspondentes a súa categoría. tres meses anteriores á data de iniciación destas.
Durante o período de proba, ámbalas dúas partes poderán
Os departamentos de persoal dos diferentes centros estu‑
rescindir o contrato sen previo aviso e sen que teña por isto
diarán, sempre que as necesidades así o permitan, establece-lo
dereito a reclamación ou indemnización algunha.
período vacacional e de forma rotatoria entre os meses de maio
Artigo 13.º.–Ascensos. a setembro, ambos incluídos.
Todo o persoal da empresa terá igualdade de condicións En todo caso, e con independencia do punto anterior, as
e dereito de preferencia a cubrir as vacantes existentes en cal‑ vacacións colleranse preferentemente no período de maio a
quera dos grupos profesionais destas. outubro e en quendas rotatorias por servicios.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4053
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

Artigo 16.º.–Excedencias. Artigo 20.º.

A excedencia será de dúas clases: voluntaria e especial. 1. Complemento de traballo nocturno. Este complemento
consistirá no 25 por cento do salario base. Considerarase tra‑
A excedencia voluntaria é a que comprende por motivos ballo nocturno o comprendido entre as 22.00 horas e as 6.00 do
particulares da persoa traballadora e a petición desta, sempre e día seguinte. Se o tempo traballado dentro do período nocturno
cando leve traballado un mínimo dun ano na empresa. fose inferior a tres horas, aboarase exclusivamente sobre as
A petición da excedencia será resolta pola empresa no horas traballadas.
prazo máximo dun mes, a partir da data da presentación da
2. Plus de festivos. Abonarase a cantidade de 13€ (a
solicitude.
maiores do salario base día), por cada festivo traballado.
Este dereito só poderá ser exercido outra vez pola mesma
Artigo 21.º.–Complemento de especialidade, toxicidade,
persoa traballadora se transcorreron catro anos dende o final da
perigosidade e penosidade.
anterior excedencia.
Por mor da maior toxicidade, perigosidade e penosidade,
O tempo de duración da excedencia voluntaria non poderá
establécese un complemento retributivo para todo o persoal
ser inferior a catro meses nin superior a cinco anos.
que desempeñe traballos nalgunha das seguintes seccións ou
Solicitando o reingreso en tempo hábil pola persoa traba‑ departamentos: quirófanos, radioelectroloxía, radioterapia, me‑
lladora excedente, se non existisen prazas vacantes da súa cate‑ dicina nuclear, citostáticos, laboratorio de análise, unidade de
goría, pero si doutra inferior á que antes desempeñaba, poderá coidados intensivos, hemodialise, anatomía patolóxica.
ocupar unha das ditas prazas, respectándose as condicións
A contía do complemento será do 15 por cento do salario
laborais compatibles coa nova categoría e persistindo no seu
base.
dereito a ocupala primeira vacante que se produza na categoría
ordinaria. Para ter dereito a percepción deste complemento será
preciso que a dedicación do productor ó posto de traballo
Tódalas persoas traballadoras terán dereito a unha licencia
teña carácter exclusivo ou preferente, e en forma habitual ou
non retribuída non inferior a un mes e non superior a tres con
continuada. Considerarase como continuada a dedicación nas
dereito a reserva do posto de traballo, podendo pospoñerse o
actividades penosas, tóxicas e perigosas nun horario superior a
seu disfrute por necesidades de servicio.
media xornada.
Este permiso queda condicionado á non coincidencia co
período vacacional. Cando o destino ó posto non teña carácter habitual e con‑
tinuado, só se percibirá o complemento en razón dos días en
Tampouco podera ser utilizado para realizar a súa acti‑ que se desempeñen labores no dito posto e calquera que sexa o
vidade profesional noutros centros de traballo. número de horas de dedicación a este durante a xornada.

Artigo 17.º.–Excedencia especial. Este complemento percibirase única e exclusivamente


mentres a persoa desempeñe a praza ou posto cualificado, e
Producirase esta situación pola designación ou a elección non supoñerá a consolidación persoal do dereito cando a persoa
para un cargo público ou de representación sindical no caso que o veña percibindo sexa destinado a posto de traballo ou
previsto no artigo 7.º deste convenio, cando a súa execución cualificado como de especialidade.
sexa incompatible coa prestación de servicios na empresa.
As empresas comprométense a adoptar as medidas opor‑
O persoal que estexa en situación de excedencia especial tunas para reducir no posible a toxicidade, perigosidade e
terá dereito á reserva do posto de traballo e ó computo, para penosidade no desempeño da prestación polas persoas traba‑
efectos de antigüidade, de todo o tempo de duración desta, non lladoras.
percibindo durante tal período retribución algunha.
Artigo 22.º.–Gratificacións extraordinarias.
As persoas en excedencia especial incorporaranse ós postos
de traballo no prazo de 30 días naturais a partir do cesamento a) Unha paga extraordinaria polo 15 de xullo e outra de
no cargo ou función. Nadal, sendo o importe da cada unha delas dunha mensua‑
lidade do salario base máis a antigüidade, que se fará efectiva
Artigo 18.º.–Salario base.
nos días hábiles inmediatamente anteriores a estas datas.
O soldo base é o que consta para cada categoría profesional
b) Unha gratificación anual en concepto de premio de vin‑
na táboa salarial anexa a este convenio.
culación ou permanencia por importe dunha mensualidade do
Non existirá ningunha diferencia salarial en igual pres‑ salario base máis antigüidade, que se cobrará durante o mes de
tación de servicios por razón de xénero. outubro. Para ter dereito á percepción deste premio de vincu‑
lación será preciso ter traballado un ano na empresa.
Artigo 19.º.–Complemento persoal de antigüidade.
Artigo 23.º.–Horas extraordinarias.
Todo o persoal afectado por este convenio percibirá, por
este concepto, un cinco por cento do salario base por cada tres A iniciativa do traballo en horas extraordinarias correspón‑
anos de servicio na empresa. A data inicial para o cómputo da delle á empresa e a libre aceptación da persoa traballadora.
antigüidade será a de ingreso na empresa.
Terán a consideración de horas extraordinarias as que se
O importe de cada trienio comezará a retribuírse dende o realicen sobre a xornada laboral ordinaria. Aboaranse cun in‑
día 1 do mes seguinte o seu vencemento. cremento do 75 por cento sobre o salario que correspondese a
cada hora ordinaria.
En caso de que as persoas traballadoras con contrato en
prácticas ou de formación continuasen ó servicio da empresa Ámbalas dúas partes acordan a conveniencia de reduciren
ó remataren aquelas, computaráselle o tempo traballado en ó mínimo indispensable as horas extraordinarias, de acordo cos
virtude de tales contratos para os efectos de antigüidade. seguintes criterios:
Página 4054  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

a) Horas extraordinarias habituais: supresión. Artigo 27.º.–Premios de xubilación.


b) Horas extraordinarias que veñan esixidas pola nece‑ O persoal que faga 64 anos de idade durante a vixencia deste
sidade de reparar sinistros e outros danos extraordinarios e convenio, poderá optar pola modalidade especial de xubilación
urxentes, así como de risco de perda de materiais e materias anticipada ós 64 anos prevista no Real Decreto Lei 14/1981, do
primas: realización. 20 de agosto, comprometéndose as empresas a substituíren si‑
multaneamente á persoa xubilada por outra persoa traballadora
c) Horas extraordinarias necesarias por períodos punta de
nos termos e condicións establecidas na dita norma legal.
producción, ausencias imprevistas, cambios de quenda e outras
circunstancias de carácter estructural derivadas da actividade Artigo 28.º.–Persoal con capacidade diminuída.
de que se trata: mantemento, sempre que non caiba utilización
das distintas modalidades da contratación temporal ou parcial Polo que atinxe ó persoal con capacidade física diminuída,
establecidas pola Lei. non será este un motivo para que este persoal non poida optar
a un posto de traballo axeitado ás funcións que poida desem‑
Artigo 24.–Xornadas de traballo. peñar.
A xornada de traballo para as empresas e persoas traballa‑ Artigo 29.º.–Complemento de incapacidade transitoria.
doras afectadas por este convenio será de 40 horas semanais,
computándose o tempo de descanso (bocadillo) de 15 minutos Nos supostos de baixa por I.T. as empresas aboarán ao tra‑
como traballo efectivo. ballador/traballadora, a partires do primeiro de baixa, por esta
continxencia, a diferencia entre a prestación económica con
Como mínimo gózase dun fin de semana libre cada 4 se‑
cargo á Seguridade Social e a Mutua de Accidentes de Traballo,
manas.
co salario que o traballadora/traballadora teña recoñecido no
Establecerase a xornada continuada durante os meses de momento do feito causante, ata o tope máximo de cotización.
xullo, agosto e setembro para todas as persoas traballadoras
afectadas por este convenio, coa excepción de que aquelas Artigo 30.º.–Prendas de traballo e uniforme.
persoas que traballen en consultas e naqueles servizos que, por As empresas facilitaranlle a todo o persoal o vestiario que
unhas especiais características e co actual cadro de persoal, este precise (zocos, batas, medias, buzos, etc.), que será reno‑
non permitisen aquela implantación, caso no que estas persoas vable cando se precise, pero non poderá superar un ano. De
serán compensadas cun día libre en cada un dos devanditos igual xeito, o persoal que realice traballos especiais será dotado
meses con independencia do legalmente establecido. de pezas especiais: luvas, batas, etc.
No caso de non existir acordo entre as partes, as súas dis‑ Sen prexuízo da debida atención e coidado da roupa a que
crepancias someteranse ó dictame da comisión paritaria. se refire este artigo por parte de cada unha das persoas traba‑
Correspóndelle á empresa a fixación dos horarios de acordo lladoras, o lavado e pranchado desta realizarase na empresa e
coas necesidades do servicio. por conta desta.

Artigo 24.1.–Acórdase crear una comisión paritaria das Artigo 31.º.–Atencións sociais.
partes asinantes do convenio, co obxecto de darlle una nova
A comisión paritaria do convenio estudiará a posibilidade
redacción ao artigo 24 do convenio referente a xornada actual
de integrar o persoal do sector en calquera economato laboral
e se non se chega a acordo seguiría vixente a redacción actual
dos existentes ou de nova creación, ou cooperativa de consumo
do convenio.
ou institución similar, tan axiña como sexa posible, así como
Artigo 25.º.–Seguridade e hixiene. das condicións da súa integración.
Naqueles postos de traballo con especial risco de enfer‑ O anterior non afectará ao persoal que está integrado
midade (contaxios, infeccións, etc.) farase revisión médica, nalgún dos establecementos citados.
polo menos, semestralmente. Ó resto do persoal faráselle a dita
revisión cando menos, unha vez ó ano. En caso de efectuar a As empresas darán facilidades nas quendas a todas aquelas
revisión fóra das horas de traballo, o tempo empregado non será persoas traballadoras que estean realizando estudios.
retribuído.
Recoméndaselles a tódalas empresas o estudio para esta‑
O recoñecemento aludido levarao a cabo un facultativo blecer un seguro de responsabilidade civil para todo o persoal
elixido polo traballador entre o persoal adscrito á empresa, co afectado por este convenio.
debido control por parte do comité de empresa.
Artigo 32.º.–Permiso de formación.
O resultado de revisións médicas a que se refire este artigo
farase constar nas oportunas fichas de cada traballador, de‑ 14 horas anuais destinadas a formación para cursos ho‑
béndose remitir correspondente informe ao comité de empresa, mologados oficialmente cuxo contido estea directamente rela‑
a pedimento da persoa traballadora interesada. cionado coas funcións do seu posto de traballo.

Artigo 26.º.–Premios de xubilación. Artigo 33.º.–Comisión paritaria.

A xubilación será obrigatoria ós 65 anos sempre que a Estará composta por tres representantes da parte social e
persoa traballadora reúna os requisitos para iso. outros tres da patronal, acompañados das respectivas asesorías,
sendo as súas funcións:
Concederáselles un premio ás persoas que se xubilen antes
dos 64 anos, de acordo coa seguinte táboa: a) Interpretación do convenio

–  Xubilación ós 60 anos cumpridos: 3606,07 €. b) Arbitraxe dos problemas ou cuestións que lles sexan
sometidas por ambas partes, de común acordo en asuntos deri‑
–  Xubilación ós 61 anos cumpridos: 3005,06 €.
vados deste convenio.
–  Xubilación ós 62 anos cumpridos: 2404,05 €.
A comisión paritaria xuntarase a pedimento de calquera
–  Xubilación ós 63 anos cumpridos: 1803,04 €. das partes.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4055
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

Artigo 34.º.–Solución extraxudicial de conflictos la- 2. Titulados/as de grao medio.


borais.
2.1.–Xefe de enfermería.
Ante a importancia que ten a resolución pacífica dos con‑
2.2.–Subxefe de enfermería.
flictos laborais a elaboración do acordo interprofesional galego
sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflictos 2.3.–Supervisor/a de enfermería.
colectivos de traballo (AGA), asinado entre a Confederación de 2.4.–A.T.S., enfermeiras, practicantes e matronas.
Empresarios de Galicia e as Centrais sindicais CIG, CC.OO., e
UGT, as partes asinantes deste convenio durante a súa vixencia 2.5.–Fisioterapeutas.
acordan someterse para calquera tipo de interpretación do men‑ 2.6.–Terapeuta ocupacional.
cionado convenio ás fórmulas articuladas do AGA.
Artigo 35.º.–Seguro de responsabilidade civil.
3. Non titulados.
As empresas contarán cun seguro de responsabilidade civil.
3.1.–Mestre/a de logofonía.
Artigo 36.º.–Réxime disciplinario.
3.2.–Mestre/a de xordos/as.
Respecto do código de conducta, se as partes non acadan
consenso na comisión paritaria antes do 31 de xaneiro de 3.3.–Monitor/a de logofonía.
2009, aplicarase automaticamente a redacción proposta pola 3.4.–Monitor/a de xordos/as.
Dirección Xeral de Relacións Laborais que será o réxime dis‑
3.5.–Monitor/a ocupacional.
ciplinario establecido no convenio do Hospital Povisa S.A.,
actualmente vixente. 3.6.–Monitor/a de educación física.
Disposición adicional. 3.7.–Auxiliar sanitario/a.
As partes asinantes deste convenio comprométense a faci‑ 3.8.–Auxiliares sanitarios/as especializados/as.
litar a negociación dun convenio colectivo a nivel autonómico. 3.9.–Puericultores/as.
3.10.–Auxiliares de enfermería.
ANEXO I 3.11.–Coidador/a psiquiátrico/a.
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

C.–Persoal técnico non sanitario.–Este grupo comprende


CAPÍTULO I os seguintes subgrupos:
SECCIÓN 1.ª.–CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1. Titulados superiores.
As persoas traballadoras ás que este convenio se refire 1.1.–Letrado/a ou asesor/a xurídico/a.
serán clasificadas nos grupos que se relacionan a continuación,
1.2.–Arquitecto/a.
en atención as funcións que efectúan:
1.3.–Enxeñeiro/a.
A) Persoal directivo.
1.4.–Físico/a.
B) Persoal sanitario.
1.5.–Químico/a.
C) Persoal técnico non sanitario.
1.6.–Economista..
D) Persoal administrativo.
1.7.–Analista informático/a.
E) Persoal informático.
F) Persoal subalterno.
G) Persoal de servicios xerais. 2. Titulados/as de grao medio.

H) Persoal de oficios varios. 2.1.–Titulado/a mercantil.


2.2.–Enxeñeiro/a técnico/a.

A.–Persoal directivo.–Comprende as seguintes categorías: 2.3.–Mestre/a.

1.1.–Director/a médico/a. 2.4.–Graduado/a social.

1.2.–Director/a administrativo/a. 2.5.–Traballador/a social.

1.3.–Subdirector/a médico/a. 2.6.–Profesor/a de educación física.

1.4.–Subdirector/a administrativo/a. 2.7.–Programador/a informático/a.

B.–Persoal sanitario.–Este grupo comprende os seguintes D.–Persoal administrativo.–Este grupo comprende as se‑
subgrupos e dentro deles as seguintes categorías: guintes categorías:
1. Titulados superiores. 1.1.–Administrador/a.
1.1.–Médico/a xefe de departamento. 1.2.–Xefe de sección.
1.2.–Médico/a xefe de servicio. 1.3.–Xefe de negociado.
1.3.–Médico/a xefe clínico. 1.4.–Oficial administrativo/a.
1.4.–Médico/a adxunto/a. 1.5.–Operador/a de ordenador.
1.5.–Médico/a residente ou interno/a. 1.6.–Auxiliar administrativo/a.
1.6.–Farmacéutico/a e odontólogo/a. 1.7.–Aspirante.
Página 4056  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

E.–Persoal subalterno.–Comprende as seguintes cate‑ SECCIÓN 2.ª.–CLASIFICACIÓN DO PERSOAL EN RAZON


gorías: A PERMANENCIA NO LOCAL DE TRABALLO
1.1.–Conserxe. Pola súa permanencia no local de traballo, o persoal
1.2.–Ordenanza. ocupado nos establecementos rexidos por este convenio clasifí‑
canse nos seguintes grupos:
1.3.–Porteiro/a.
a) Persoal interno.–Cando nas súas condicións de traballo
1.4.–Vixiante nocturno. figure o dereito a manutención e aloxamento.
1.5.–Botóns. b) Persoal externo.–Sempre que non concorra ningunha
das circunstancias anteriores.

F.–Persoal de servicios xerais.–Comprende as seguintes c) Persoal semiinterno.–No caso de que figure nas súas
categorías: condicións de traballo o dereito a manutención.
1.1.–Xefe de cociña. As empresas poderán transforma-lo persoal interno ou
semiinterno ou externo cando por necesidades do servicio
1.2.–Cociñeiro/a.
interese ás mesmas, e de común acordo coas persoas traba‑
1.3.–Axudante de cociña. lladoras afectadas, comunicándollo ás mesmas en forma con
trinta días de antelación como mínimo. Estas persoas terán os
1.4.–Pinche de cociña.
mesmos dereitos que os que corresponden a situación laboral á
1.5.–Camareiro/a. que acceden.
1.6.–Fregador/a. Se os cambios en razón de permanencia non afectaran a
1.7.–Encargado/a ou xefe de almacén, economato. totalidade das persoas traballadoras dunha empresa, e si, a un
número determinado delas, gozarán de preferencia para escolle-
1.8.–Lavandeiro/a, roupeiro e pranchador/a. las persoas traballadoras por rigorosa orde de antigüidade.
1.9.–Telefonista (de máis de 50 teléfonos).
1.10.–Telefonista (ata 50 teléfonos). SECCIÓN 3.ª.–CLASIFICACION DO PERSOAL POR RAZON
1.11.–Cortadoras/es. DA SÚA PERMANENCIA AO SERVICIO DA EMPRESA
1.12.–Costureiras/os.
1.13.–Pranchadoras/es. Segundo a súa permanencia ó servicio das empresas o
persoal clasificarase da forma seguinte:
1.14.–Lavandeiras/os.
1.15.–Limpadoras/es. a) Persoal fixo.–É o que se precisa de modo permanente
para realiza-lo traballo propio da actividade á que se dedica a
empresa. Estará composto como mínimo dun número de persoas
G.–Persoal de oficios varios.–Comprende as seguintes ca- traballadoras igual ao que comprende a plantilla da empresa.
tegorías: b) Persoal eventual.–É o admitido polas empresas para rea‑
1.1.–Xefe de taller. lizar traballos deste carácter, considerándose de tal condición os
traballos de carácter temporal e absolutamente extraordinarios
1.2.–Electricista. que se presenten nas empresas por calquera motivo anormal,
1.3.–Calefactor/a. por prazo non superior a seis meses, transcorrido este prazo, se
subsisten as necesidades temporais polas cales foi establecido o
1.4.–Fontaneiro/a. contrato eventual, este poderá prorrogarse por tres meses máis,
1.5.–Conductor/a de primeira especial. e se o termo deste segundo período continuase prestando os
seus servicios pasará á condición de fixo.
1.6.–Conductor/a de segunda.
Non se poderá clasificar como persoal eventual máis que
1.7.–Albanel.
aquel que realice os traballos que merecen tal consideración
1.8.–Carpinteiro/a. con arreglo ó establecido neste apartado.
1.9.–Pintor/a. c) Persoal interino.–Son as persoas traballadoras que poden
1.10.–Xardineiro/a. contratarse para substituí-lo persoal de plantilla nos casos de
excedencia, permisos, vacacións, incapacidade temporal para
1.11.–Perruqueiro/a-barbeiro/a. traballo, derivada de enfermidade ou accidente.
1.12.–Maquinista de lavadeiro. Reincorporada a persoa titular o seu posto de traballo, se
1.13.–Axudante destes oficios. a persoa traballadora interina continuase prestando os seus
servicios, sen cubrir nova interinidade, pasará a formar parte
1.14.–Peón. da plantilla da empresa, ocupando o último lugar no escalafón,
1.15.–Aprendiz. entre as da súa categoría, e respectando sempre as normas esta‑
blecidas para os ascensos.
As persoas traballadoras eventuais e interinas figurarán en
As categorías especificadas anteriormente teñen carácter
relacións separadas e, salvo no caso de disfrutar doutras con‑
enunciativo, e non implican a obrigación de ter provistas todas
dicións máis beneficiosas, terán dereito á retribución asignada
elas, se a necesidade e volume do centro non o require.
a súa categoría profesional, ás gratificacións extraordinarias
As definicións correspondentes ás distintas categorías pro‑ establecidas neste convenio, devengándose estas percepcións
fesionais son as que se reflicten no anexo deste convenio, o que polo tempo de prestación do servicio, na mesma forma que o
forma parte integrante do mesmo. persoal de plantilla.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4057
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

No prazo de tres meses, contados a partir da aprobación Grupo E: subalternos.–O conserxe, por libre decisión da
deste convenio, as empresas procederán á clasificación e defi‑ empresa, entre as persoas integrantes deste grupo profesional.
nición do persoal dependente das mesmas, con arreglo ós grupos
e categorías que se establecen na sección primeira, debendo ex‑ As prazas de Ordenanza, Porteiros/as e Vixiantes proveranse
poñerse no taboleiro de anuncios da empresa durante os quince preferentemente entre as persoas traballadoras da empresa que,
días seguintes, ó obxecto de que as persoas que se consideren por minusvalía, enfermidade ou idade avanzada, non poidan
prexudicadas poidan formula-la oportuna reclamación. Cum‑ seguir desempeñando o seu oficio con rendemento normal.
prido o último prazo, a empresa remitirá a clasificación á Dele‑ Os Botóns, pasarán automaticamente a calquera das cate‑
gación Provincial de Traballo para o seu coñecemento. Dentro gorías profesionais que integran este grupo.
da plantilla inicial e sucesivas poderanse amortiza-las vacantes
que se produzan, sen prexuízo da promoción do persoal exis‑ O persoal comprendido no grupo F, de Servicios Xerais, e
tente por vía de ascenso. o comprendido no grupo G), persoal de oficios varios, os as‑
censos serán de libre decisión da empresa para as categorías
profesionais de Xefe de cociña e Xefe de taller con preferencia
CAPÍTULO II entre o persoal da mesma e para o resto do persoal establécense
os turnos alternos; o primeiro, antigüidade previa proba de
aptitude entre os de categoría inmediatamente inferior, e o se‑
Ingresos e ascensos. Plantillas e escalafóns. Cambios de gundo, por elección da empresa entre os de categoría inferior.
postos de traballo, ceses e despedimentos

SECCIÓN 2.ª.–PLANTILLAS E ESCALAFONS


SECCIÓN 1.ª.–INGRESOS E ASCENSOS

O ingreso das persoas traballadoras fixas axustarase ás Tódalas empresas veñen obrigadas a confecciona-las plan‑
normas legais xerais sobre colocación de persoas traballadoras tillas do seu persoal fixo, sinalado de acordo co que establezan
e ás especiais para as persoas traballadoras de idade madura e os organismos sanitarios correspondentes, o número total de
minusválidas, podendo as empresas someter ás persoas candi‑ persoas traballadoras que comprende cada categoría profe‑
datas ás probas de ingreso que considere oportunas. sional, coa separación e especificación por grupos e subgrupos,
sen que poidan ser modificadas as que existan no momento de
Entenderase que todo o persoal de novo ingreso quedará so‑
entrada en vigor deste convenio.
metido, salvo pacto en contrario, a un período de proba, dunha
duración máxima de seis meses para as persoas tituladas, tres Ditas plantillas, unha vez confeccionadas, serán remitidas
para o persoal administrativo e de quince días para o resto. a Delegación Provincial de Traballo, si se trata de empresas de
ámbito provincial, ou á Dirección Xeral de Traballo, se son es‑
Durante o período de proba, ambas partes poderán res‑
tatais, a efectos de coñecemento.
cindi-lo contrato sen previo aviso e sen que teñan por elo de‑
reito a reclamación ou indemnización algunha. Terminado dito Dentro da plantilla inicial e sucesivas, as empresas poderán
prazo, o persoal pasará a figurar definitivamente na plantilla da amortiza-las vacantes que se produzan, sen prexuízo da pro‑
empresa ou cesará no seu servicio. moción das persoas traballadoras existente por vía de ascenso,
En todo caso, o persoal en período de proba terá dereito comunicándollo a Delegación Provincial de Traballo.
á retribución e demais beneficios correspondentes á súa cate‑
A plantilla confeccionarase, como mínimo, cada dous anos,
goría, computándose a súa duración a tódolos efectos..
e non terá efecto algún contrario, a situación e dereitos adqui‑
Ascensos.–Todo o persoal da empresa terá, en igualdade ridos polas persoas traballadoras que formen parte da empresa.
de condicións, dereito preferente para cubri-las vacantes exis‑
tentes en calquera dos grupos profesionais da mesma. Cada ano, dentro do primeiro trimestre, formularase polas
empresas o escalafón de tódalas súas persoas traballadoras,
Os ascensos efectuaranse seguindo as normas que se ex‑ clasificadas por grupos profesionais; dentro destes, por orde de
presan nos puntos seguintes. categorías, e en elas, por orde de antigüidade. Dito escalafón
Persoal titulado dos grupos A, B e C.–Os ascensos corres- estará exposto trinta días no taboleiro de anuncios da empresa,
pondentes a este persoal serán de libre decisión da empresa, en dito prazo as persoas traballadoras poderán realiza-las recla‑
entre o que posúa o título correspondente. macións que crean oportunas ante a dirección, quen resolverá
en prazo de sete días, e se existiran modificacións, exporanse
Para o persoal non titulado do grupo B establécense dous en notas aparte, durante igual período de trinta días, por se
turnos alternos; o primeiro, antigüidade, previa proba de ap‑ hai reclamacións de persoas traballadoras a quen afecte a mo‑
titude, entre os da categoría inmediatamente inferior, e o se‑ dificación. Contra as resolucións denegatorias das empresas,
gundo, por elección da empresa entre o persoal das dúas cate‑ o persoal afectado poderá exercer as accións correspondentes
gorías inferiores inmediatas. ante a Xurisdicción de Traballo.
Grupo D.–Os administradores serán de libre designación
da empresa con preferencia entre o persoal da mesma.
Para o resto do persoal comprendido no mesmo, dous SECCIÓN 3.ª.–CAMBIOS DE POSTOS DE TRABALLO;
turnos alternos, o primeiro, de antigüidade, previa proba de CESES E DESPIDOS
aptitude, e o segundo, por elección da empresa entre as persoas
traballadoras das dúas categorías inferiores inmediatas.
As persoas traballadoras pertencentes a mesma empresa,
Os/as auxiliares con cinco anos de servicio na categoría as‑
categoría, grupo e subgrupo poderán concerta-la permuta dos
cenderán a oficiais, e de non existir vacante continuarán como
seus respectivos postos, a reserva do que aquela decida en cada
auxiliares, coa retribución de oficial.
caso, tendo en conta as necesidades do servicio, a aptitude de
Os aspirantes con máis de dous anos de servicio no centro ambas persoas que permutan para o novo destino e outras cir‑
pasarán automaticamente a ocupar praza de Auxiliares. cunstancias que sexan dignas de apreciar.
Página 4058  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

A empresa, en caso de necesidade, poderá destinar ás O incumprimento desta obriga imputable a empresa levará
persoas traballadoras a realizar traballos de categoría superior, aparellado o dereito do traballador a ser indemnizado co im‑
reintegrándose o seu antigo posto cando cese a causa que mo‑ porte do salario dun día por cada día de retraso na liquidación,
tivou o cambio. co límite do número de días de preaviso. Non existirá tal obriga
e, por conseguinte, non nace este dereito se a persoa traba‑
Este cambio non poderá ser de duración superior a catro lladora non preavisou coa antelación debida.
meses ininterrompidos, salvo os casos de enfermidade, acci‑
dente de traballo, licencias e excedencia especial, en tal caso, a
situación prolongarase mentres subsistan as circunstancias que CAPÍTULO III
o motivaron.

Cando unha persoa traballadora realice traballo de cate‑ DEFINICIÓN DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS
goría superior durante máis de catro meses, sen concorrer os su‑
postos especiais a que se refire o parágrafo anterior, consolidará
a categoría superior, sempre que exista turno de ascenso a esta GRUPO A.–PERSOAL DIRECTIVO
de libre designación de empresa e salvo que para o desempeño
da mesma se requerise a posesión de títulos ou coñecementos
especiais debidamente acreditados por probas de suficiencia, 1.1. Director médico.–Corresponde ó mesmo:
en tales casos o cambio de traballo terá transcendencia exclusi‑
vamente económica. A praza ocupada por este sistema incidirá a) Organizar, impulsar, coordinar e controlar os servicios
no citado turno de ascenso por libre designación da empresa. médico-cirúrxicos do establecemento, dando cumprimento ós
acordos da Entidade rectora ou do órgano correspondente
A retribución destas persoas traballadoras, en tanto en
b) Cumprimentar e velar polo cumprimento das instruc‑
canto desempeña traballos de categoría ou cualificación su‑
cións relativas ás funcións asistenciais e hospitalarias.
perior será a correspondente a mesma.
c) Propoñer toda clase de acordos sobre os servicios asis‑
Por necesidade xustificada da empresa poderase destinar tenciais, acerca do que a entidade rectora ou o órgano corres‑
a unha persoa traballadora de categoría profesional inferior a pondente teña que pronunciarse.
que esté adscrito, conservando a retribución correspondente a
súa categoría. d) Velar polo cumprimento, nos servicios que lle están
encomendados, das disposicións de carácter xeral, dictadas
Salvo casos moi excepcionais, dos que se informará ó pola Administración Sanitaria do Estado e dos regulamentos
comité de empresa ou, no seu defecto, as/os delegadas/os de internos, instruccións permanentes e ordes xerais polas que se
persoal, esta situación non poderá prolongarse por período su‑ rixa o establecemento e os seus servicios.
perior a dous meses, co fin de non prexudicar a súa formación
e) Asegura-lo mantemento da ética profesional no estable‑
profesional.
cemento.
Así mesmo evitarán as empresas reitera-la realización f) Dicta-las instruccións permanentes que lle estean atri‑
destes traballos de inferior categoría a unha mesma persoa tra‑ buídas regulamentariamente e as ordes xerais e particulares que
balladora. fosen necesarias para o funcionamento dos servicios asisten‑
ciais, co asesoramento previo da Xunta facultativa, nos casos
Se o cambio de destino para o desempeño de traballos que así proceda.
de categoría inferior tivera a súa orixe en petición da persoa
traballadora, asignarase a ésta a retribución que corresponda ó g) Presidi-la xunta facultativa e comisións de carácter asis‑
traballo efectivamente realizado. tencial que existan no establecemento, sempre que por dispo‑
sición de carácter xeral non correspondera a presidencia a outra
As empresas acoplarán as persoas con capacidade dimi‑ persoa.
nuída que teña a súa orixe nalgunha enfermidade profesional,
h) Realiza-los estudos e suxeri-los asesoramentos nece‑
accidente de traballo ou desgaste físico natural, como conse‑
sarios para propoñe-la aprobación na forma regulamentaria dos
cuencia dunha dilatada vida ó servicio da empresa, destinándoa
módulos de hospitalización e de tratamento ambulatorio.
a traballos adecuados as súas condicións.
i) Requirir ós órganos que lle estean subordinados, cando o
A retribución a percibir por estas persoas será a correspon‑ xulgue necesario, para a xestión dos servicios dependentes dos
dente o seu novo posto de traballo. mesmos, coordinando a súa actividade.
As persoas traballadoras que desexen cesar voluntaria‑ l) Exerce-la xefatura do persoal sanitario do establecemento,
mente no servicio da empresa viran obrigadas a poñelo no intervindo en forma directa na súa vinculación o mesmo, e
coñecemento da mesma, cumprindo os seguintes prazos de propoñe-lo nomeamento de dito persoal.
preaviso.
m) Exerce-la facultade disciplinaria respecto do persoal
Persoal do grupo técnico, dous meses; do grupo de empre‑ sanitario, na forma e medida determinadas regulamentaria‑
gados, un mes, e dos subalternos e obreiros, quince días. mente.
1.2. Director administrativo.–Corresponde ó mesmo:
O incumprimento por parte das persoas traballadoras da
obriga de preavisar coa indicada antelación dará dereito á em‑ a) Organizar, impulsar, coordinar e inspeccionar dunha
presa a descontar da liquidación da persoa o importe do salario forma inmediata os servicios administrativos e económicos do
dun día por cada día de retraso no aviso. establecemento.
b) Exerce-las funcións como xefe da unidade dos Servicios
Tendo recibido o aviso con dita antelación, a empresa virá
Administrativos.
obrigada a liquidar o finalizar o prazo os conceptos fixos que
poidan ser calculados en tal momento. O resto deles o fará no c) Asesorar tecnicamente á dirección en materias adminis‑
momento habitual de pago. trativas e económicas.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4059
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

d) Prepara-lo plan económico anual do establecemento e 1.2. Médico/a xefe de servicio.–Correspóndelle ó/á mesmo/a:
o seu balance de resultado e organizar e dirixi-la contabilidade
a) Organizar e dirixi-lo Servicio dentro das normas do
do centro.
Regulamento interno do establecemento, das instruccións
e) Ser responsable ante a dirección dos servicios xerais de permanentes e ordes xerais e de acordo coas orientacións da
persoal, mantemento e conservación do almacén, contratación, dirección.
rexistro e caixa.
b) Ostenta-la xefatura inmediata do persoal sanitario que,
f) Velar pola conservación e mantemento do edificio, de‑ con calquera carácter, desempeñe un posto de traballo enca‑
pendencias e terreos do establecemento. drado no Servicio ou fose adscrito ó mesmo.
g) Coida-los establecementos do centro. c) Velar polo correcto funcionamento do Servicio e polo
debido cumprimento das obrigas de todo o persoal sanitario
h) Proporcionar adecuada instalación o persoal do estable‑
encadrado ou adscrito ó mesmo.
cemento.
d) Vixiar a conservación e trato adecuado das instalacións
i) Ter ó día a información lexislativa que afecte ó estable‑
do seu Servicio.
cemento e ó persoal, así como comunicar a éste as instruccións
permanentes e ordes xerais que estean en vigor. e) Desempeñar calquera outra función que sinalen os Re‑
gulamentos, instruccións xerais e ordes xerais ou que lle fosen
l) Procura-la normalización e actualización das técnicas
delegadas expresamente pola dirección.
administrativas.
f) Redactar un sucinto informe mensual ó Médico Xefe de
m) Ser secretario dos órganos económico-administrativos
Departamento, cumprimentado en forma normalizada sobre a
do establecemento.
actividade do Servicio e as súas necesidades, que se cursarán
n) Calquera outra función que sinale o regulamento de pola vía que se determine e os que acompañaran copia dos
réxime interno do establecemento ou lle delege o xerente en partes estatísticos que estean nas normas do centro.
materia administrativa.
g) Celebrar reunións periódicas cos seus colaboradores e
1.3. Subdirector médico.–É o que realiza as funcións por o seu persoal, para informarlles da marcha do Servicio e das
delegación do Director Médico, atribuídas ó mesmo, e asume o instruccións ou orientacións que fosen necesarias.
posto de Director nas súas ausencias.
h) Celebrar, regulamentariamente e periodicamente, se‑
1.4. Subdirector administrativo.–É o que realiza as funcións sións clínicas.
por delegación do Director Administrativo, atribuídas ó mesmo,
1.3. Médico/a xefe clínico.–Correspóndelle o/a mesmo/a:
e asume o posto de Director nas súas ausencias.
a) Supli-lo/la médico/a Xefe de Servicio nas súas au‑
sencias.
GRUPO B.–PERSOAL SANITARIO
b) Desempeña-la xefatura de equipo cirúrxico ou servicio
asistencial.
1. Titulados superiores. c) Dirixir ou controla-lo debido funcionamento da sala ou
grupo de camas, ou misión que tivera encomendada no seu
1.1.–Médico/a xefe de departamento.–Correspóndelle ó/á
Servicio, e o exacto cumprimento, por parte do persoal que as
mesmo/a:
atenda, dos preceptos regulamentarios e do seu contido.
a) Organizar e dirixi-lo Departamento dentro das normas
d) Supervisa-las funcións do persoal médico e auxiliar sa‑
do Regulamento interno do establecemento, das instruccións
nitario adscrito o servicio.
permanentes e ordes xerais e de acordo coas orientacións da
dirección. e) Acudir sen demora cando fora chamado polo seu ser‑
vicio médico de garda ou pola dirección do centro, con carácter
b) Ostenta-la xefatura inmediata do persoal sanitario que,
urxente.
con calquera carácter, desempeñe un posto de traballo enca‑
drado no Departamento o fose adscrito o mesmo. 1.4. Médico/a adxunto/a.–Correspóndelle ó/á mesmo/a:
c) Velar polo correcto funcionamento do Departamento e a) Supli-lo/la médico/a xefe clínico.
polo debido cumprimento das obrigas de todo o persoal sani‑
b) Cumpri-los servicios de garda que lle sinalen, a teor do
tario encadrado ou adscrito o mesmo.
regulamento do centro ou instruccións correspondentes.
d) Vixiar a conservación e trato adecuado das instalacións
c) Coidar da debida confección das historias clínicas das
do seu Departamento.
persoas asistidas ou hospitalizadas correspondentes o seu ser‑
e) Desempeñar calquera outra función que sinalen os Re‑ vicio.
gulamentos, instruccións xerais e ordes xerais ou que lle fosen
d) Supervisar e coordinar o desempeño das funcións co‑
delegadas expresamente pola dirección.
rrespondentes ós postos que lle estén subordinados, especial‑
f) Redactar un sucinto informe mensual á dirección, cum‑ mente do seu servicio de garda.
primentado en forma normalizada, sobre a actividade do Depar‑
e) Colaborar en tódalas ordes o mellor desenvolvemento
tamento e as súas necesidades, que se cursarán pola vía que se
das tarefas que corresponden o seu servicio.
determine e os que acompañaran copia dos partes estatísticos
que estean nas normas do centro. 1.5. Médico/a residente ou interno.–Correspóndelle ó
mesmo:
g) Celebrar reunións periódicas cos seus colaboradores e
o seu persoal, para informarlles da marcha do Departamento e a) Desempeña-la misión asistencial que se lle encomende
das instruccións ou orientacións que fosen necesarias. dentro do respectivo servicio.
h) Celebrar, regulamentariamente e periodicamente, se‑ b) Confecciona-las historias clínicas das persoas asistidas
sións clínicas. ou hospitalizadas correspondentes o seu servicio.
Página 4060  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

c) Cumpri-los servicios de garda que se lle sinalen, a teor d) Velar por que sexan observadas as prescricións faculta‑
do regulamento do centro ou instruccións correspondentes. tivas ás persoas hospitalizadas.
d) Informar periodicamente, nas condicións que se deter‑ e) No traslado das persoas hospitalizadas a outra sala ou
minen, os/as seus/súas superiores xerárquicos/as das misións e servicio, disporán do necesario, coidando de que se cumpran
traballos que lle estean encomendados. tódolos requisitos establecidos regulamentariamente para estes
1.6. Farmacéuticos/as e odontólogos/as.–As funcións dos/ casos.
as farmacéuticos/as serán as seguintes: f) Solicitar, aténdose as normas do regulamento interno do
a) Proposta de adquisición de medicamentos e material centro, o material necesario para atender as persoas asistidas
de curas, así como a súa clasificación, conservación, control e nas salas ou servicios.
dispensación. g) Distribuír e coordinar de acordo coa xefatura de enfer‑
b) Control e dispensación de estupefacientes. mería ás tarefas que corresponden a todo o persoal auxiliar
sanitario da súa sala ou servicio.
c) Control dos botiquíns das plantas de enfermería e ser‑
vicios dependentes do centro. 2.4. A.T.S., enfermeiras, practicantes e matronas.–Son
aquelas persoas que, estando en posesión do título correspon‑
d) Preparación de fórmulas maxistrais, productos galénicos dente, realizan funcións nos denominados servicios especiais
e os medicamentos simples e compostos consignados nas far‑ (U.V.I., U.C.I., Laboratorio, Rx, Nefroloxía, Urxencias, Psi‑
macopeas e formularios oficiais. quiatría, Oncoloxía, Quirófano, Anatomía Patolóxica e Pueri‑
e) Formar parte de cantas comisións consultivas especi‑ cultura), e realizan as seguintes funcións:
fiquen os regulamentos de réxime interior, e concretamente da
a) Vixiar e atender as persoas enfermas nas súas necesi‑
farmacia.
dades xerais e humanas, así como sanitarias, en especial no
f) Asesorar á xunta facultativa en materia da súa compe‑ momento en que estas requiran os seus servicios.
tencia.
b) Administra-los medicamentos segundo as prescricións
g) Emiti-los informes da súa competencia e cantos foran facultativas, reseñando os tratamentos.
solicitados pola dirección.
c) Tomar presións sanguíneas, pulsos e temperaturas.
Os/as Odontólogos/as.–Son aquelas persoas tituladas supe‑
riores que realizan as funcións propias da súa profesión. Os‑ d) Auxiliar ó persoal facultativo, preparándolles o material
tentarán a categoría profesional que en cada caso se determine. e medicamentos que teñan que ser utilizados.

2. Titulados de grao medio. e) Ordenar o material, determinando o que poida ser uti‑
lizado.
2.1. Xefatura de enfermería.–Será desempeñado necesa‑
riamente por persoal auxiliar sanitario con titulación, e as súas f) Ordena-las historias clínicas, anotando nelas cantos datos
funcións serán: relacionados coa propia función deban figurar nas mesmas.

a) Organizar, dirixir e controlar os servicios de enfermería, g) Cumprir cantas outras funcións da súa competencia
velando polo adecuado coidado das persoas asistidas. determine o regulamento interno do centro ou se indique nas
instruccións pertinentes.
b) Analizar constantemente as distintas actividades do
persoal de enfermería en orde a eficacia do servicio 2.5. Fisioterapeutas.–Son quen estando en posesión do
diploma de Fisioterapia, realizan as seguintes funcións: A apli‑
c) Manter informada a dirección do centro das actividades
cación de tratamentos con medios físicos que, por prescrición
do servicio de enfermería.
facultativa, se prestan as persoas enfermas de tódalas especiali‑
d) Organizar e dirixir o persoal de enfermería, co obxecto dades de medicina e cirurxía onde sexa necesaria a aplicación de
de marca-las directrices a desenvolver na súa actuación. ditos tratamentos, entendéndose por medios físicos: Eléctricos,
térmicos, mecánicos, hídricos, manuais e exercicios terapéu‑
e) Organizar coa dirección e participar no programa de
ticos con técnicas especiais en: Respiratorio, parálise cerebral,
educación sanitaria e na orientación do persoal de novo ingreso
neuroloxía e neurocirurxía, reumatoloxía, traumatoloxía e orto‑
nos servicios de enfermería.
pedia, coronarias, lesións medulares, exercicios maternais pre
f) Dispoñe-lo necesario para o adestramento do persoal e postparto e cantas técnicas fisioterapéuticas poidan utilizarse
auxiliar diplomado e auxiliares de enfermería do persoal de no tratamento a persoas enfermas.
enfermería.
2.6. Terapeuta ocupacional.–Son quen desempeñan prazas
2.2. Subxefatura de enfermería.–Será desempeñado ne‑ correspondentes a súa titulación, e son funcións súas levar a
cesariamente por persoal auxiliar sanitario con titulación, e cabo o procedemento rehabilitador, que, baixo prescrición
realiza-las funcións por delegación da xefatura de enfermería, médica, utiliza actividades manuais, creativas, recreativas e
atribuídas á mesma, e asume o posto da xefatura de enfermería sociais, educativas, prevocacionais e industriais, para lograr
nas súas ausencias. da persoa enferma a resposta desexada, sexa física, mental ou
2.3. Supervisión de enfermería.–Será desempeñado ne‑ ámbalas dúas.
cesariamente por persoal auxiliar sanitario con titulación, e as 3. Persoal sanitario non titulado.
súas funcións serán:
3.1.–Mestre/a de Logofonía.
a) Asumi-la responsabilidade da orde, disciplina e limpeza
da sala ou servicio que lle estea encomendado 3.2.–Mestre/a de Xordos/as.

b) Acompañalo/la médico/a na visita ás persoas hospitali‑ 3.3.–Monitor/a de Logofonía.


zadas.
3.4.–Monitor/a de xordos/as.
c) Cumprir e facer cumprir as indicacións do persoal fa‑
3.5.–Monitor/a ocupacional.
cultativo, axustándose rigorosamente ás mesmas e deixando
constancia escrita das súas actividades. 3.6.–Monitor/a de educación física.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4061
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

É aquel persoal sanitario non titulado que realiza as fun‑ GRUPO C.–PERSOAL TÉCNICO NON SANITARIO
cións propias da súa profesión. Ostentará a categoría profe‑
sional que en cada caso se determine.
1. Titulados/as superiores.
3.7. Auxiliar sanitario.–É a persoa traballadora encargada 1.1.–Letrado/a ou asesor/a xurídico/a.
de axudar ó persoal sanitario titulado, tendo como principal
obriga acata-las ordes emanadas dos seus superiores e realiza- 1.2.–Arquitecto/a.
las funcións máis pesadas ou mecánicas, como transporte de 1.3.–Físico/a.
persoas enfermas dentro do centro ou análogos que requiran
1.4.–Químico/a.
esforzo físico.
1.5.–Economista.
3.8. Auxiliares sanitarios especializados.–Son as persoas
1.6.–Analista informático/a.
que, con unha formación específica, prestan os seus servicios
en certos departamentos, tales como Laboratorios, Rx, Anatomía Son aquelas persoas tituladas superiores que realizan as
Patolóxica, etc., e os que en cada caso determine a Dirección funcións propias da súa profesión.
Xeral Técnica. 2. Titulados de grao medio.
3.9. Puericultoras.–Son aquelas que, estando en posesión 2.1.–Titulado/a mercantil.
do diploma correspondente, realizan as funcións para as que 2.2.–Enxeñeiro/a técnico/a.
lles faculta o mencionado diploma.
2.3.–Mestre/a.
3.10. Auxiliares de enfermería.–Nos establecementos de 2.4.–Graduado/a social.
hospitalización e internamento, terán como contido funcional:
2.5.–Traballador/a Social.
a) Preparar, distribuír e, no seu caso, administra-las co‑ 2.6.–Profesor/a de educación física.
midas das persoas hospitalizadas.
Son aquelas persoas tituladas de grao medio que realizan
b) Axudar as persoas enfermas na súa hixiene persoal e nas as funcións propias da súa profesión.
súas necesidades fisiolóxicas. 2.7. Programador/a informático/a.–É a persoa traballadora
que debe ter un coñecemento profundo das técnicas e recursos
c) Face-las camas e vixiar a limpeza das habitacións.
que manexa, enfocado principalmente a linguaxe de progra‑
d) Recoller e dispor a roupa usada e envia-la a lavandería. mación existente no ordenador que utiliza, así como das facili‑
dades e axuda do “Software” para a posta a punto de programas,
e) Axudar a A.T.S., cando fose preciso na aplicación de correspondéndolle estudiar os procesos complexos definidos
medicamentos. polos analistas, confeccionando organigramas detallados de
tratamento.
f) Realizar labouras de preparación e limpeza de mobiliario,
material e aparatos clínicos. Redactar programas na linguaxe de programación que lle
sexa indicado.
g) Poderá recolle-los datos clínicos termométricos e aqueles Así mesmo confecciona xogos de ensaio, pon a punto os
outros signos obtidos por inspección non instrumental da programas e completa os expedientes técnicos dos mesmos.
persoa enferma, para o cal recibira indicación expresa da A.T.S.
ou do persoal facultativo responsable.
GRUPO D.–PERSOAL ADMINISTRATIVO
h) Igualmente comunicará ás A.T.S. ou persoal facultativo
responsable os signos que chamen a súa atención ou as es‑
pontáneas manifestacións das persoas enfermas sobre os seus 1.1. Administrador.–É a persoa responsable de tódolos
síntomas. servicios administrativos e estará ás ordes da dirección admi‑
nistrativa do establecemento, a cal poderá delegar funcións da
Nos establecementos de asistencia e consulta, sen inter‑ mesma.
namento, as funcións das auxiliares de enfermería serán: A
acollida e orientación das persoas que asistan a consulta, a re‑
cepción dos volantes e documentos, a distribución das persoas 1.2. Xefe de sección.–Correspóndelle:
enfermas para a mellor ordenación do horario de visitas, a
a) Dirixi-la sección o seu cargo, coordinando e controlando
inscrición nos libros de rexistro, volantes e comprobantes e,
o funcionamento dos distintos negociados que o integran.
en xeral, todas aquelas actividades que, sen ter un carácter pro‑
fesional sanitario titulado, veñen a facilitar a función do persoal b) Cooperar cos demais xefes de sección, baixo as ordes do
facultivo ou A.T.S. administrador ó mellor despacho dos asuntos administrativos.
c) Supervisar as tarefas realizadas polo persoal adscrito a
3.11. Coidador/a psiquiátrico/a.
súa sección.
Teñen o seguinte contido funcional: 1.3. Xefe de negociado.–Correspóndelle:

a) Vixiar e controlar as persoas hospitalizadas, evitando a) Dirixir o negociado coordinando e controlando as fun‑
rifas e fugas, cooperando, no seu caso, o seu traslado e axu‑ cións do persoal adscrito o mesmo.
dándoos nas súas actividades de tipo social. b) Cooperar cos demais postos de xefe de negociado, baixo
as ordes do xefe de sección, o mellor despacho dos asuntos ad‑
b) Comunicar o persoal titulado sanitario os síntomas que ministrativos.
observe na evolución da conducta das persoas hospitalizadas.
1.4. Oficiais administrativos.–Son aquelas persoas traba‑
c) Axudar o persoal sanitario titulado nas revisións de pa‑ lladoras maiores de dezaseis anos que, con iniciativa e respon‑
cientes e nas consultas que o exixan, especialmente na terapia sabilidade, levan a cabo funcións de contabilidade e adminis‑
ocupacional. tración en xeral.
Página 4062  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

1.5. Auxiliares administrativos.–Son aquelas persoas que, 1.3.–Axudantes de cociña.–Axudarán ó/á cociñeiro/a nos
sen iniciativa nin responsabilidade, dedícanse os servicios traballos que esixan unha menor formación profesional; de‑
auxiliares da administración. berán poñer en todo momento o máximo interese para adquiri-
los coñecementos profesionais necesarios para pasar a unha
1.6. Operador/a de ordenador.–É aquela persoa traba‑
superior categoría.
lladora que realiza funcións de iniciar o sistema de acordo coas
instruccións recibidas, debe transmitir ó ordenador as ordes ne‑ 1.4.–Pinche de cociña.–Son as persoas encargadas do
cesarias para que realice os traballos a procesar, debe atender e lavado de verduras e peixes, preparación das hortalizas e tubér‑
responder ó sistema operativo das actividades periféricas, vixiar culos, etc., procurando, para completa-la súa formación, prestar
o cumprimento das normas de seguridade que se establezan e a maior atención no cumprimento de todo o que se lles ordene.
dentro dos medios o seu alcance velar polo seu coñecemento. Coidarán do encendido de cociñas, mantemento de tempera‑
Informar o xefe de sección no caso de avaría para que se turas dos frigoríficos e da limpeza de cociña e máquinas.
tomen as medidas pertinentes.
1.5.–Camareiro/a.–Son as persoas que serven e atenden ó
Informar sobre as incidencias acaecidas, do desenvolve‑ cliente, as ordes do xefe de cociña, e realizan o seu traballo
mento do seu traballo e realizar se fose necesario, funcións do coa maior dilixencia, corrección e orde. Deberán posuír coñe‑
operador de periféricos. cementos elementais de cociña, no seu aspecto teórico, a fin
de poder informar ó cliente sobre a confección dos distintos
1.7. Aspirante.–Entenderase por aspirante a persoa em‑
pratos da minuta ou carta. Atenderá, cando exista, o comedor
pregada que traballa en funcións propias de oficinas, dispostas
do persoal dependente do centro.
a iniciarse nas funcións destas.
1.6.–Fregador/a.–É a persoa encargada de lavar a vaixela,
cristalería, cubertería e toda clase de menaxes propios da depen‑
GRUPO E.–PERSOAL SUBALTERNO dencia. Terá especial coidado no manexo e conservación deste
material, o obxecto de evitar roturas, e procurará reter o menor
tempo posible o material sucio. Terá o seu cargo a limpeza do
1.1. Conserxe.–Exercerá, por delegación da dirección ou servicio de cociña
administración, a xefatura do persoal de ordenanzas, porteiros
e vixiantes, e ordenará e dirixirá o cumprimento do cometido 1.7.–Encargado xefe de almacén, economato.–Inclúese
dos mesmos. Vixiará a limpeza dos accesos e dependencias nesta categoría a aquelas persoas que, con responsabilidade
comúns do centro. propia e ó fronte dun determinado número de persoas ou por si
1.2. Ordenanza.–Considéranse incluídas nesta categoría só, desenvolven o labor específico propio de cada caso.
as persoas que, nas oficinas ou dependencias comúns, teñen
1.8.–Encargado/a ou xefe do lavadeiro, roupeiro e
por misión facer recados, recoller e entregar a correspondencia
prancha.–Inclúese nesta categoría aquelas persoas que, con
dentro do centro e vixiar as portas de acceso das dependencias
responsabilidade propia e o fronte dun determinado número
administrativas.
de persoal ou por si só, desenvolven o labor específico propio
1.3. Porteiro/a.–Considéranse incluídas nesta categoría de cada caso.
as persoas que, as ordes inmediatas de conserxes, efectúan a
vixilancia de portas e accesos os distintos establecementos do 1.9.–Telefonista (de máis de 50 teléfonos).–É a persoa en‑
centro. Coidarán de que se cumpran as instruccións directas cargada da central do servicio telefónico do centro, establecerá
da administración xeral e regularán igualmente a entrada de as comunicacións telefónicas co interior e co exterior e efec‑
persoal e visitantes. tuará os cobros das mesmas. Deberá poñer especial coidado nas
conferencias interurbanas que sosteñan as persoas enfermas ou
1.4. Vixiante nocturno/a.–É a persoa traballadora que acompañantes e o persoal do centro, na duración das mesmas,
exerce as funcións de porteiro, se ben referido a xornada noc‑ etc., reseñándoas nas follas ou libros destinados ó efecto.
turna, debendo, así mesmo, vixiar o exterior do edificio, cando
así o ordene a dirección ou administración. 1.10.–Telefonistas (ata 50 teléfonos).–É a persoa encargada
da central do servicio telefónico do centro, establecerá as co‑
1.5.–Botóns.–É o subalterno que realiza recados, repartos e
municacións telefónicas co interior e co exterior e efectuará
outras funcións de carácter elemental.
os cobros das mesmas. Debera poñer especial coidado nas
conferencias interurbanas que sosteñan as persoas enfermas ou
acompañantes e o persoal do centro, na duración das mesmas,
GRUPO F.–PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS
etc., reseñándoas nas follas ou libros destinados o efecto.

1.11.–Cortadoras/es.–Son as persoas empregadas que, con


1.1.–Xefe de cociña.–Son as persoas encargadas de vixiar coñecementos específicos de corte, realizan traballos propios
e dirixir a condimentación de cantos pratos figuren no menú desta categoría.
do día, que terá que ser confeccionado con antelación, e o que
coida con esmero tanto a presentación como o aproveitamento 1.12.–Costureiras/os.–Son as persoas empregadas que, con
dos alimentos integrantes, en pro dun mellor servicio e eco‑ coñecementos específicos de costura, realizan traballos propios
nomía. A esta persoa esta subordinada o resto do persoal des‑ desta categoría.
tinado no seu servicio, coidando, por tanto, de que se cumpran
as súas instruccións. Coordinará e cumprimentará as dietas 1.13.–Pranchadoras/es.–Son as persoas empregadas que se
establecidas para as persoas enfermas pola sección médica co‑ dedican ó pranchado e secado de tecidos e roupas.
rrespondente.
1.14.–Lavandeiras/os.–Son as persoas empregadas que
1.2.–Cociñeiros/as.–Integran este grupo aqueles profe‑ realizan as funcións propias da súa categoría a man ou meca‑
sionais que, cos coñecementos suficientes para desempeñar nicamente.
este cargo, actúen ás ordes inmediatas do xefe de cociña. Ela‑
borarán os menús e deles dependerán, se hai, empregados de 1.15.–Limpadoras/es.–Esta categoría de persoal ocupase do
inferior categoría. aseo, limpeza das habitacións, pasillos, cafeterías e oficinas.
13 de marzo de 2009  __________________________________________________________________________________   Página 4063
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

GRUPO G.–PERSOAL DE OFICIOS VARIOS 1.15.–Aprendiz.–É a persoa productora maior de dezaseis


anos, unido á empresa por contrato de aprendizaxe, que se inicia
na práctica dun oficio determinado. A duración do aprendizaxe
1.1.–Xefe de taller.–Inclúese nesta categoría a aquelas será de tres anos, pero se o aprendiz posuíra diploma acredi‑
persoas que, con responsabilidade propia e ó fronte dun deter‑ tativo de asistencia con aproveitamento a cursos idóneos de
minado número de persoas ou por si só, desenvolvan o labor escolas especiais, dita duración quedará reducida a dous anos.
especifico propio de cada caso.
TABOAS SALARIAIS
1.2.–Electricista.–Son aquelas persoas operarias encar‑
gadas do bo funcionamento e mantemento das instalacións CATEGORÍA SALARIO BASE 2007 SALARIO BASE 2008
eléctricas do centro; posuirán amplos coñecementos de todo
GRUPO A Mensual (€) Anual (€) Mensual (€) Anual (€)
canto fai referencia a súa especialidade.
DIRECTOR MÉDICO 1.309,71 19.645,77 1.337,87 20.068,15
1.3.–Calefactor/a.–Son aquelas persoas que en posesión DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.309,71 19.645,77 1.337,87 20.068,15
dos coñecementos necesarios ocúpanse do coidado e entrete‑ SUBDIRECTOR MÉDICO 1.270,07 19.051,13 1.297,38 19.460,73
mento das caldeiras de calefacción, auga quente, frigoríficos,
SUBDIREC.ADMIVO. 1.270,07 19.051,13 1.297,38 19.460,73
etc., así como das súas reparacións elementais, debendo buscar
GRUPO B.–PERSOAL SANITARIO  
sempre a máxima economía e rendemento.
TÉCNICOS SUPERIORES  
1.4.–Fontaneiro/a.–Son aquelas persoas que realizan o MÉDICO XEFE DEPARTAMENTO 1.250,21 18.753,11 1.277,09 19.156,30
mantemento e limpeza das instalacións de fontanería e auga
MÉDICO XEFE SERVICIO 1.190,69 17.860,29 1.216,29 18.244,29
fría e quente, rede de desaugue do propio centro; vixiar o sub‑
MEDICO XEFE CLINICO 1.150,96 17.264,38 1.175,71 17.635,56
ministro de auga a tódalas dependencias e reparará as pequenas
avarías correspondentes as funcións anteriores. MEDICO ADXUNTO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34

FARMACEUTICO E ODONTOLOGO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34


1.5.–Conductor/a de primeira especial.–Son aquelas
MEDICO RESIDENTE OU INTERINO 992,21 14.883,15 1.013,54 15.203,14
persoas conductoras de vehículo automóbil que saiban exe‑
cutar, como mecánico-conductor, toda clase de reparacións que TITULADOS DE GRAO MEDIO  

non requiran elementos de taller. XEFE DE ENFERMERÍA 992,21 14.883,15 1.013,54 15.203,14

SUBXEFE DE ENFERMERÍA 947,28 14.209,24 967,65 14.514,74


1.6.–Conductor/a de segunda.–Son aquelas persoas con‑
SUPERVISOR-A DE ENFERMERÍA 947,28 14.209,24 967,65 14.514,74
ductoras non comprendidos no apartado anterior.
ATS, ENFERMEIRAS 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
1.7.–Albanel.–Terá as seguintes funcións: vixilancia e MATRONAS 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
limpeza periódica de tellados e baixadas de augas pluviais, rede
FISIOTERAPEUTAS 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
de alcantarillados e chemineas; revestimento de refractarios en
TERAPEUTA OCUPACIONAL 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
caldeiras, corrección de humidades, reposición de azulexos
e baldosas e pequenas obras en tabiquería, rozas ou escaiola; TÉCNICO FP-2 848,41 12.726,07 866,65 12.999,68
mantemento xeral do oficio no que o seu oficio se refire. NON TITULADOS  

MESTRE DE LOGOFONIA 945,27 14.179,13 965,59 14.483,98


1.8.–Carpinteiro/a.–É a persoa operaria con capacidade su‑
ficiente para executar construccións de madeira e realizar, coas MESTRE DE XORDOS 945,27 14.179,13 965,59 14.483,98

ferramentas de man correspondentes, ás operacións de trazar, MONITOR DE LOGOFONÍA 853,33 12.799,94 871,68 13.075,14
aserrar, cepillar, espigar, encolar e demais operacións de ensam‑ MONITOR DE XORDOS 853,33 12.799,94 871,68 13.075,14
blaxe, colocación e reparación de pechaduras e persianas. MONITOR OCUPACIONAL 853,33 12.799,94 871,68 13.075,14

1.9.–Pintor/a.–Terá o seu cargo a conservación e renovación MONITOR EDUCACIÓN FÍSICA 853,33 12.799,94 871,68 13.075,14

da pintura dos locais, tanto interiores como exteriores, pintura e AUXILIAR SANITARIO, CELADOR 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18
esmaltado de móbeis clínicos e de servicios xerais, empapelado AUXILIAR SANITARIO ESPEC. 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18
dos locais interiores do centro. PUERICULTORES 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18

1.10.–Xardineiro/a.–É o persoal que ten o seu cargo o AUXILIAR DE CLÍNICA 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18

arranxo, conservación limpeza e mantemento dos xardíns e COIDADOR PSIQUIATRICO 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18
zonas verdes do centro. GRUPO C.–PERSOAL TÉCNICO NON SANITARIO  

1.11.–Perruqueiro/a, barbeiro/a.–Realizan os traballos TÉCNICOS SUPERIORES  

propios do seu oficio en relación coas persoas enfermas inter‑ LETRADO OU ASESOR XURÍDICO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34
nadas no centro. ARQUITECTO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34

ENXEÑEIRO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34

FISICO E QUÍMICO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34


1.12.–Maquinista de lavadeiro.–É a persoa operaria en‑ ECONOMÍSTA 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34
cargada do mantemento e funcionamento das máquinas ou
ANALISTA INFORMÁTICO 1.111,26 16.668,96 1.135,15 17.027,34
aparatos dos servicios de lavandería e pranchado.
TITULADOS DE GRAO MEDIO  
1.13.–Axudante destes oficios.–É a persoa que, cos coñece‑ TITULADO MERCANTIL 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
mentos xerais do oficio correspondente, auxiliar ó persoal espe‑ ENXEÑEIRO TÉCNICO 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
cializado da súa categoría na execución dos traballos propios ou
MESTRE NACIONAL 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
efectúan ailladamente outros de menor importancia.
GRADUADO SOCIAL 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
1.14.–Peón.–Son aquelas persoas traballadoras que, sen ASISTENTE SOCIAL 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
posuír coñecementos concretos de calquera especialidade, li‑
PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
mitan as súas funcións a aportación do seu esforzo físico e a
PROGRAMADOR INFORMÁTICO 922,79 13.841,94 942,63 14.139,54
execución de traballos non especializados.
Página 4064  __________________________________________________________________________________   13 de marzo de 2009
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 59

CATEGORÍA SALARIO BASE 2007 SALARIO BASE 2008


CODIGO PROYECTO PRESUPUESTO
GRUPO D.–PERSOAL ADMINISTRATIVO   DE CONTRATA

ADMINISTRADOR 1.270,07 19.051,13 1.297,38 19.460,73 O911100001.0 AMPL. Y MEJORA DE TRAZADO DE LA CP-1909 CARBALLO 1.605.690,27
A CAION Y ACCESO A LAGUNA, PK 12+00 A PK A 15+630
XEFE DE SECCIÓN 1.250,21 18.753,11 1.277,09 19.156,30 (LARACHA)
XEFE DE NEGOCIADO 1.190,69 17.860,29 1.216,29 18.244,29

OFICIAL ADMINISTRATIVO 853,33 12.799,94 871,68 13.075,14


Os ditos expedientes quedarán expostos ao público no
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73
Servizo de Patrimonio e Contratación, durante o prazo de dez
OPERADOR INFORMÁTICO 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73
días contados desde o seguinte ao da publicación do presente
GRUPO E.–PERSOAL SUBALTERNO   anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que se poidan
CONSERXE 893,05 13.395,69 912,25 13.683,70 formular reclamacións a que dese lugar.
VIXILANTE NOCTURNO 773,97 11.578,08 790,61 11.827,01
O que se fai público para xeral coñecemento, a teor do
ORDENANZA 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73 disposto no artigo 93 do Decreto Lexislativo 781/86, do 18 de
PORTEIRO 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73 abril.
GRUPO F.–PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS   A Coruña, 27-2-2009
XEFE DE COCIÑA 893,09 13.396,32 912,29 13.684,34
O PRESIDENTE
ENCARGADO, XEFE DE ALMACÉN 813,11 12.196,59 830,59 12.458,82
Asdo.: Salvador Fernández Moreda
COCIÑEIRO/A, CORTADORAS 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18

TELEFONISTA MÁIS DE 50 TLF. 773,97 11.609,57 790,61 11.859,18 O SECRETARIO


TELEFONISTA MENOS DE 50 TLF. 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73 Asdo.: José Luis Almau Supervía
PRANCHADORAS 764,04 11.460,55 780,47 11.706,95
09/3012-x
COSTUREIRAS 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73

AXUDANTE COCIÑA, CAMARERO/A 754,10 11.311,53 770,31 11.554,73

PINCHE DE COCIÑA 695,10 10.426,64 710,04 10.650,81 IV.2 Municipal


FREGADOR, LAVANDEIRA, LIMPAD. 695,10 10.426,64 710,04 10.650,81

GRUPO G.–PERSOAL DE OFICIOS VARIOS   Betanzos


XEFE DE TALLER 893,09 13.396,32 912,29 13.684,34

ELECTRICISTA 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02 Anuncio


CALEFACTOR 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02

FONTANEIRO 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02


Baixa de oficio no padrón municipal de habitantes do Con-
cello de Betanzos de Miguel Ángel López Flores
CONDUCTOR DE PRIMEIRA 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02

MAQUINISTA 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02 Con data 30 de xaneiro do 2009, esta Alcaldía dictou a Re‑
ALBANEL 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02 solución nº 65/09, no que se resolve, en consonancia co precep‑
tuado no art. 72 do Regulamento de Poboación e Demarcación
PINTOR 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02
Territorial das Entidades Locais, incoar expediente de baixa
CARPINTEIRO 803,72 12.055,82 821,00 12.315,02
de oficio no Padrón Municipal de Habitantes de Miguel Angel
CONDUCTOR DE SEGUNDA 718,47 10.776,98 733,92 11.008,69 López Flores, por incumplí-los requisitos previstos no art. 54 do
XARDIÑEIRO 718,47 10.776,98 733,92 11.008,69 citado Regulamento.
PERRUQUEIRO 718,47 10.776,98 733,92 11.008,69
Ó non ser posible practica-la notificación ó interesado a
AXUDANTE DESTES OFICIOS 718,47 10.776,98 733,92 11.008,69 través do servicio de correos, mediante carta certificada con
PEÓN 684,66 10.270,01 699,38 10.490,82 acuse de recibo, notifícase mediante o presente anuncio, en
cumprimento do art. 59.4 da Lei 30/1992 do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2008. Común, co fin de que nun prazo de quince días, a contar dende
o seguinte ó da publicación neste Boletín, poida o interesado,
09/2679-x en trámite de audiencia, examina-lo expediente en horario de
oficina, e presenta-las alegacións que estime pertinentes.
Betanzos, 25 de febreiro do 2009
IV. Administración local
A alcaldesa-presidenta
IV.1 Provincial Asdo.: María Dolores Faraldo Botana
09/2695-x
Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Patrimonio e Contratación A Capela

Anuncio Anuncio
Aprobación do Plan de vías provinciais 2009, primeira fase Adxudicación do Plan PCC 2008-2011. Anualidade 2008
A Excma. Deputación da Coruña, en sesión celebrada o Ós efectos de dar cumprimento ó establecido no artigo 138
27 de FEBREIRO de 2009, aprobou O PLAN DE VIAS PRO‑ da Lei 30/2007 do 30 de outubro de Contratos do sector público,
VINCIAIS 2009, PRIMEIRA FASE, integrado polos seguintes faise público que por acordo da Xunta de Goberno Local de data
proxectos: 26.02.2009, adxudicouse definitivamente o seguinte contrato: