You are on page 1of 7

ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာ

Aာဏာရွင္တို႔၏ စီးပြားေရး တလြဲတေခ်ာ္ စီမံခန္႔ခမ


ဲြ ႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံAခ်ဳိ႕၏ ေခ်ာ့ျမႇဴေရး ေပၚလစီကို
လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ၊ Aာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
Aလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ညႇိဳးထိုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး-
ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈကို Aျပစ္ဆိုခ်င္သူမ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရး-ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံAေၾကာင္း ေျပာရာတြင္ ပညာရွင္Aျမင္၊ စစ္Aစိုးရဘက္မွ ေရွ႕ေန လိုက္သူမ်ားAျမင္ႏွင့္
စီးပြားေရးသမားမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္သူမ်ားAျမင္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးAျမင္ႏွင့္ AႀကီးAက်ယ္
ကြဲလြဲေနပါသည္။

ႏွစ္ပတ္-ဗီဇာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္-သံုးႀကိမ္သာြ းေရာက္၊ Aဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္သည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး


Aနည္းငယ္ကို Aင္တာဗ်ဴးၿပီး ေရးထုတ္လိုက္သည့္ စာတမ္းမ်ားမွာ မည္သို႔ Aဆင့္ရွိမည္ကို
နားလည္ယူႏိုင္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံရွိသူ သို႔မဟုတ္ မရွိသူ Aဆင့္ျမင့္ပညာတတ္
ျမန္မာျပည္သားမ်ားကလည္း စစ္Aုပ္စု Aတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးေနၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ျပဳတ္က်သြားခ်ိန္ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ၫန
ြ ္႔ ျပဳတ္က်သြားခ်ိန္မ်ားတြင္
Aလားတူ ျမန္မာလူမ်ဳိး Aမ်ားAျပား ေျမာင္းထဲ ေရာက္သာြ းခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ဘာေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားပါသနည္း။

(၁) ၁၉၈၈ ခုက ေက်ာင္းသားမ်ား Uီးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြမ


ဲ ်ားကို ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စာြ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈ၊

(၂) ၁၉၈၈ ခုေနာက္ပိုင္း လူ႔Aခြင့္Aေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊

(၃) ၁၉၉၆ ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္တUီးကို Aက်U္းေထာင္တြင္း၌ သတ္ျဖတ္ပစ္မႈ၊

(၄) Aိုင္Aယ္လ္Aိုမွ မွတ္တမ္းယူထားသည့္ ၂ဝဝ၁ ခုေနာက္ပိုင္း Aဓမၼလုပ္Aားေပးေစခိုင္းမႈမ်ား၊

(၅) ၂ဝဝ၃ ခု ေနာက္ပိုင္း ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးရေငြမ်ားကို တရားဝင္-စီးပြားေရးထဲ သြင္းမႈမ်ား၊

(၆) ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ ဖမ္းဆီး-ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊

(၇) ၂ဝဝ၃ ခု ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲ၊

(၈) ၂ဝဝ၇ ခု သံဃာေတာ္မ်ား Uီးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြက


ဲ ို ရက္စက္စာြ ႏွိမ္နင္းမႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံAႏွံ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၈ ေလးလံုး Aေရးေတာ္ပံုကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္Aခါ


တာဝန္သိ ႏိုင္ငံ Aားလံုးက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရး-ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း စသည့္
သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကသည္။ ကုလသမဂၢ Aေထြေထြ ညီလာခံႏွင့္
ကုလသမဂၢ လူ႔Aခြင့္Aေရး ေကာ္မရွင္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔Aခြင့္Aေရး AေျခAေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၉၉၂ ခုမွ ၂ဝ၁ဝ ခုAထိ ႏွစ္စU္ႏွစ္တိုင္း ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။
၁၉၉၆ ခု ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေကာင္စစ္ဝန္
(ဂ်ိမ္း လီရင္ဒါ နစ္ခိုးလ္) ကို မိတၲဴပို႔စက္ (ဖက္စ္စက္) လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈ ဟူေသာ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး-
Aက်U္းခ်ၿပီး ႏွိပ္စက္ ညႇU္းပန္းခဲ့၍ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္-
တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-စက္မႈတကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသား တေထာင္ေက်ာ္ ဆႏၵျပခဲ့ရာ ရာႏွင့္ခ်ီ၍
Aဖမ္းခံရၿပီး ေက်ာင္းAားလံုး ပိတ္ပစ္ခ့သ
ဲ ည့္ေနာက္ (ကားလ္စ္ဘဂ္) ကုမၸဏီ (ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ) က
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ AစီAစU္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီး (ဟင္နီကင္) ကုမၸဏီ (နယ္သာလန္) က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေဒၚလာသန္း ၃ဝ ရင္းႏွီးထားမႈမွ ဆုတ္ခြာေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ (ကိုဒတ္)၊
(Aက္ပယ္လ္)၊ (ေဝါ့လ္ဒစ္စနီ) ႏွင့္ (ပက္ပ္ဆီ) ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လံုးဝ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း
ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

Uေရာပ-သမဂၢက ၁၉၉၆ ခု ေAာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈကိုလည္းေကာင္း၊


ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ကိုလည္းေကာင္း သေဘာတူ ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ Aဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚ Aီးယူ၏
ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ထဲတြင္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ နည္းပညာမ်ား ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္
လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို တားျမစ္ျခင္း၊ စစ္Aစိုးရ Aဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား မိသားစုမ်ား လက္ေဝခံ Aေပါင္းAသင္းမ်ားAေပၚ
ဗီဇာကန္႔သတ္ျခင္း၊ စစ္Aစိုးရ Aရာရွိမ်ား၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား
ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခု စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ Aေမရိကန္သမတ ကလင္တန္က ၁၉၉၇ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းခန္႔ခြဲမႈ


Uပေဒၾကမ္း ကို လက္မွတ္ထုိးAတည္ျပဳၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး AကူAညီႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး
ရည္ရြယ္ခ်က္မွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Aေမရိကန္၏ AကူAညီကို တားျမစ္လိုက္သည္။ Aီးယူမွ
ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားသည့္ ေလ့လာခ်က္ တခုAရ ျမန္မာျပည္တြင္ Aဓမၼလုပ္Aားေပး
ေစခိုင္းခံရသူ ၈ဝဝဝဝဝ (ရွစ္သိန္း) ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္ ၁၉၉၇ ခု မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္
Aီးယူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက္ Aေထြေထြ Uီးစားေပး စနစ္ GSP
Aက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခ့ၾဲ ကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ တိုးတက္မႈ
ကင္းမဲ့ေနျခင္းကို ေထာက္ျပလ်က္ ကေနဒါႏိုင္ငံကလည္း ၁၉၉၇ ခု ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက္
GSP Aက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ခ့သ
ဲ ည္။

၁၉၉၇ ခု စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ (တက္စ္ကို) Aေမရိကန္ ေရနံကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရဲတံခန


ြ ္ေရနံႏွင့္
သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ေျမမွ ¤င္း၏ရွယ္ယာ ၄၂. ၉% ကို (ပက္ထ႐ိုးနာ့စ္) မေလးရွားကုမၸဏီ ႏွင့္ (ပရီမီယာ)
ေရနံ ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီ သို႔ ေဒၚလာသန္း ၂၆ဝ ျဖင့္ ေရာင္းပစ္ခ့သ
ဲ ည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယခင္ေခ်းေငြမ်ားကို
ျပန္မဆပ္သျဖင့္ ၁၉၉၈ ခု စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ WB ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး
Aဆက္Aသြယ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။

၂ဝဝ၃ ခု ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ညေနတြင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ၾကံ႔ဖတ


ြ ္Aသင္း၏
လက္ကိုင္တုတ္ ျဖစ္ေသာ စြမ္းAားရွင္မ်ားက ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ခ့ၾဲ ကသည္။ နAဖက
လူသတ္သမားမ်ား၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို Aေရးယူမႈမရွိခ့ဘ
ဲ ဲ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
Aျခားသူ ၁၉ Uီးကိုသာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးရွိ (Aဲန္Aယ္လ္ဒီ) ပါတီ႐ံုးမ်ားကိုလည္း
ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၃ ခု ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Aေမရိကန္သမတ ဘြတ္ရွ္Aစိုးရက ၾကံ႔ဖတ
ြ ္Aသင္းဝင္မ်ားကိုပါ
ဗီဇာပိတ္ဆို႔ လိုက္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခု ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ Aေမရိကန္Aထက္လႊတ္ေတာ္က ‘၂ဝဝ၃
ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ Aက္Uပေဒ’ ကို ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံAေနျဖင့္
Aခ်က္Aလက္Aခ်ဳိ႕ကုိ မျဖည့္ဆီးမခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ Aားလံုးကို တားျမစ္ျခင္း၊
ျမန္မာစစ္Aစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား Aစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
လက္ရွိ ဗီဇာတားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေငြေခ်းမႈ
တားျမစ္ခ်က္ တို႔ကို UပေဒAျဖစ္ Aသက္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္သည္။

၂ဝဝ၃ ခု ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ Aီးယူ-ေကာင္စီက ပစ္မွတ္ပုဂၢဳိလ္မ်ား စာရင္းကို တုိးခ်ဲ႔လိုက္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊


ဒုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ Aထက္တန္း စစ္Aရာရွိမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို
ထည့္သြင္းလိုက္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခု ဇြန္ ၂၄ ရက္ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး AကူAညီAားလံုး
ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနဆဲ စီမံကိန္းမ်ား မွလဲြ၍ တရားဝင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAကူAညီ ODA A သစ္ေပးမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခု ဇြန္လ ၂၅ ရက္ တြင္ A ီးယူက
ခရီးသြားလာေရး ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈကို တိုးခ်ဲ႔ကာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ A ႀကီးတန္း
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ျမန္မာစစ္A စိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ A ဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ထည့္သြင္းလိုက္သည္။

၂ဝဝ၃ ခု စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မီးယပ္ေရာဂါA တြက္ A ႀကီးစား


ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ နလံထသည့္A ခါ A က်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခံခ့ရ
ဲ သည္။ ၂ဝဝ၃ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၉
ရက္တြင္ A ေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက A ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု မ်ဳိးခ်စ္-A က္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၁၁
A ရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္ ႏွစ္ခုကို ေငြမည္း ခဝါခ်မႈA တြက္ စိုးရိမ္ရသည့္A ဆင့္
သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ၂ဝဝ၄ ခု ေA ာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ A ီးယူ-ေကာင္စီက ခရီးသြားလာေရး
ပိတ္ပင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ကာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ A ဆင့္နိမ့္ A ဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို ထည့္သြင္း လိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားA ား ဘ႑ာေငြေခ်းငွားမႈ သို႔မဟုတ္ A ေႂကြးေပးမႈကို တားျမစ္လိုက္သည္။

ဆႏၵျပ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၂ဝဝ၇ ခု စက္တင္ဘာလတြင္ ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီးေနာက္


၂ဝဝ၈ ခု ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ စစ္A ုပ္စု၏ ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရး JADE A က္Uပေဒကို ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ထိုကာလက ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံA တြက္ ဝင္ေငြရရာ တတိယA ႀကီးဆံုး
ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုကတည္းက ခ်မွတ္ခ့သ


ဲ ည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္မ်ား တားျမစ္မႈႏွင့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ A ႀကီးတန္း စစ္A ုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားA ေပၚ ဗီဇာကန္႔သတ္မႈမ်ားကို
ဆက္လက္ ထိန္းထားလ်က္ ၂ဝဝ၇ ခု ေA ာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားA ေပၚ
ဘ႑ာေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံကလည္း ၂ဝဝ၇ ခု
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ A ေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေရး
ပစၥည္းမ်ားမွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္A ေရးယူမႈ

- ဆင္းရဲမြဲေတမႈA တြက္ စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို A ျပစ္တင္သူမ်ားရွိသည္။


သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစU္ ဟုဆိုသည့္ တံခါးပိတ္ စီးပြားေရး
ေပၚလစီေA ာက္တြင္ ၁၉၈၇ ခုကတည္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ A နိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံ LDC ျဖစ္ေနခဲ့ရာ စီးပြားေရး-
ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားထက္ ေစာခဲ့ၿပီး၊ ယခု A ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာ တံခါးဖြင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး
ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း LDC A ဆင့္မွ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ခ့ေ
ဲ ပ။

- (ဆူးA က္) တူးေျမာင္းေၾကာင့္ A ေစာပိုင္းႏွစ္ကာလမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္


ဆန္တင္ပို႔မႈျဖင့္ ခ်မ္းသာခဲ့ရာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွာ မတို႔ထိဘဲ ရွိခ့သ
ဲ ည္။

- ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွ


A ေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၆ဝဝ ခန္႔ရခဲ့သည္။ ေရႊဓာတ္ေငြ႔သိုက္မွ ႏွစ္ ၂ဝ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဒၚလာ
သန္း ၂၄ဝဝဝ (တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂ဝဝ) ရထားသည္။ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
စစ္ပစၥည္းဝယ္ယူေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးက ၄ဝ%၊ စစ္A ုပ္စု ဘက္သားမ်ားက ၆ဝ% ပိုင္သည့္)
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး Uီးပိုင္လိမိတက္က ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေရာင္းခ်မႈ ၆ဝ%
ကိုရရွိသည္။ ေျခာက္လတႀကိမ္ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မႈမွ ဝင္ေငြ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ
ခန္႔ရသည္။

- ႏိုင္ငံျခားေငြ A ရံ ေဒၚလာသန္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္


ျပည္သူတို႔၏ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲ သြားေA ာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရး
ရင္းျမစ္မ်ားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္A ုပ္စုသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား A ကူA ညီျဖင့္
Uမင္လႈိဏ္ေခါင္း ကြန္ယက္ႀကီးကို ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝဝ သံုးစြဲတည္ေဆာက္ေနသည္။ ျမန္မာ
ေလတပ္A တြက္ ႐ုရွား လုပ္ A မ္A ိုင္ဂ်ီ-၂၉ ေလယာU္မ်ား ဝယ္ရန္ ယူ႐ိုေငြသန္း ၄ဝဝ
သံုးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးA တြက္ A စိုးရA သံုးစရိတ္မွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁% မရွိဘဲ
ပညာေရးA တြက္လည္း ၂% မရွိခ့ေ
ဲ ပ။ တခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္A သံုးစရိတ္မွာမူ (၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄
တြင္) ၄ဝ% ေက်ာ္ခဲ့သည္။

- (ဝီကီလိခ္)ေၾကးနန္းမ်ားA ရ စစ္A စိုးရသည္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔မွ ဝင္ေငြမ်ား


တိုးတက္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝကို တိုးတက္ေA ာင္ ဘာမွမလုပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း
တ႐ုတ္သံA မတ္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ၂ဝဝ၈ ခု ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ဝန္ခံခ့သ
ဲ ည္။

က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားကလည္း စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈ၏ A က်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေဆြးေႏြး


ျငင္းခံုၾကပါသည္။ ျပင္းထန္သည့္ ဆင္ဆာျဖတ္ စိစစ္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ ိုင္ရာ
A ခ်က္A လက္မ်ားသာမက စီးပြားေရး ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး စာရင္းA င္းမ်ား A ပါA ဝင္
A ခ်က္A လက္ A ားလံုးကို A ျမဲယံုၾကည္ႏိုင္စမ
ြ ္းမရွိ သို႔မဟုတ္ A ားကိုးႏိုင္ျခင္း မရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။
စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဂိုဏ္းသားမ်ားက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား
ေသဆံုးေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ WHO/UNICEF မွA ခ်က္A လက္မ်ားA ရ ၅ ႏွစ္ေA ာက္ ကေလး
သူငယ္ ေသဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၉၉ဝ ခုတြင္ လူ ၁ဝဝဝ ၌ ၁၂ဝ-၁၃ဝ ရွိၿပီး၊ ၂ဝဝ၈ ခုတြင္ ၉၇-၉၈ သို႔
က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ဗဟိုစာရင္းA င္းA ဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားA ရလည္း ၅ ႏွစ္ေA ာက္ ကေလး-သူငယ္-ေမြးကင္းစ ေသေပ်ာက္ႏႈန္းမွာ


၁၉၉ဝ A ဆင့္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ က်ဆင္းသြားသည္ကို ျပခဲ့သည္။ ဗီတာမင္ေA ျဖည့္စက
ြ ္တိုက္ေကြၽးျခင္း
A ပါA ဝင္ ကာကြယ္ေဆး ေပးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ လူ႔သက္တမ္းမွာ ၅၉ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္သို႔
ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ (A ိတ္ခ်္A ိုင္ဗီ) ျဖစ္ပာြ းမႈမွာ ၉ဝ စုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၁. ၅% မွ
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားA တြင္း ဝ ၇၄% သို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ျမန္မာ့A လင္း သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပခဲ့ေလ၏။
A ကယ္၍ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား ေျပာသလို ယင္းဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္
ကေလးငယ္မ်ား ေသဆံုးေနသည္ ဆိုပါက A ထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ မယံုႏိုင္စရာ ျဖစ္ေနေလ၏။
စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ျပည္သူ လူထု၏ က်န္းမာေရး A ဆင့္A တန္းကို ပ်က္ျပားေစသည္ျဖစ္ေစ၊
တိုးတက္ေစသည္ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ A ေစာပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာျပည္၏ က်န္းမာေရးစနစ္မွာ
ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၂ ႏိုင္ငံA နက္ A ဆင့္ ၁၉ဝ ရွိသည္ဟု WHO ကမၻာ့ က်န္မာေရး A စီရင္ခံစာတြင္
သတ္မွတ္ထားသည္။

၂ဝ၁ဝ ခု ကမၻာ့က်န္းမာေရးစာရင္းA င္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးA သံုးစရိတ္ကို


စာရင္းထဲတြင္ ကပ္ လ်က္ရွိသည့္ ‘မ’ ႏွင့္စေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွU္ၾကည့္လွ်င္ စိတ္ဝင္စားစရာ
ေကာင္းလွပါသည္။

- (ဂ်ီဒီပီ) ထဲတြင္ က်န္းမာေရး A သံုးစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း။ (မိုဇမ္ဘစ္) ၅႕၉ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္)၊


ျမန္မာ ၂႕၁ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၁႕၉ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊

- က်န္းမာေရး A သံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းထဲတြင္ A ေထြေထြ A စိုးရပိုင္း၏ A သံုးစရိတ္


ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (မိုဇမ္ဘစ္) ၇၁႕၉ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၇၁႕၈ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊ ျမန္မာ ၁၃႕၄ (၂ဝဝဝ
ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၁၁႕၇ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊

- က်န္းမာေရး A သံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းထဲတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္း၏ A သံုးစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊


(မိုဇမ္ဘစ္) ၂၈႕၁ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၂၈႕၂ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊ ျမန္မာ ၈၆႕၆ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္
၈၈႕၃ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊

- A ေထြေထြ A စိုးရA သံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းထဲတြင္ က်န္းမာေရးA တြက္


A သံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (မိုဇမ္ဘစ္) ၁၇႕၉ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၁၂႕၆ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊ ျမန္မာ ၁႕၂
(၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ဝ႕၉ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊

- က်န္းမာေရး A သံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းထဲတြင္ ျပင္ပရင္းျမစ္မ်ားပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊


(မိုဇမ္ဘစ္) ၂၆႕၄ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၅၇႕၈ (၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)၊ ျမန္မာ ၁႕၁ (၂ဝဝဝ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၇႕၆
(၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္)။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆီ Uီးတည္သြားဖို႔


A လားA လာမရွိေပ။ A ေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းA မ်ားစုကို စစ္A ုပ္စုႏွင့္ လက္ေဝခံ
ေရာင္းရင္းမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုန္သယ
ြ ္ေရး တိုးျမႇင့္မႈမွ ေပါက္ဖာြ းလာမည့္
ဓနUစၥာမ်ားသည္ သာမန္လူတန္းစားမ်ားထံ လွ်ံက် စီးထြက္သာြ း လိမ့္မည္ဟု ယူဆစရာA ေၾကာင္း မရွိပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ A ေႂကြဆပ္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံစံု ဌာနစံုမွ ေငြေခ်းငွားမႈ
A ကူA ညီရဖို႔ A ရည္A ခ်င္း မကိုက္ညီေပ။ “သို႔ျဖစ္၍ စစ္A စိုးရကိုယ္၌က စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို
တကယ္တန္း ခ်မွတ္ထားသူ ျဖစ္ေနပါသည္။”

စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားက ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးA တြက္


A က်ဳိးျပဳခဲ့သည္ဟူေသာ A ဆိုမွာ လက္ခံႏိုင္စရာ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံ
သူမ စာေရးၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေရး A တြက္ ကူညီမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သူမ
လြတ္လာၿပီးေနာက္တြင္ ‘ျပည္သူလူထုက စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တကယ္ ဖယ္ရွားေစလိုလွ်င္ က်မ
စU္းစားေပးပါမည္’ ဟုေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံA ေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ ဆႏၵျပပြမ


ဲ ်ားကို မၿဖိဳခြင္း မႏွိမ္နင္းေတာ့ဟု
မည္သူက A ာမခံႏိုင္မည္နည္း။ A ဓမၼလုပ္A ားေပး လုပ္ရပ္မ်ား မျပဳလုပ္ေတာ့ဟု မည္သူက
A ာမခံႏိုင္မည္နည္း။ လူ႔A ခြင့္A ေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား လံုးလံုးမရပ္ေသာ္မွ ေလ်ာ့က်သြားၿပီလား။ ၂ဝ၁ဝ ခု
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ A ေထြေထြ ညီလာခံ တတိယေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လူ႔A ခြင့္A ေရးA ေျခA ေနဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို A တည္ျပဳခ် မွတ္စU္က ျမန္မာျပည္တြင္
လူ႔A ခြင့္A ေရးA ေျခA ေန တိုးတက္လာၿပီဟု ၁၉၂ ႏိုင္ငံထဲတြင္ တႏိုင္ငံကမွမေျပာခဲ့ပါ။ ေဒၚေA ာင္ဆန္း
စုၾကည္ ေနာက္ထပ္ A တုိက္ခိုက္မခံရဖို႔ သို႔မဟုတ္ A ဖမ္းမခံရဖို႔ သို႔မဟုတ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မခံရဖို႔
မည္သူက A ာမခံႏိုင္သနည္း။ ၂ဝဝ၃ ခု ေမ ၃ဝ ရက္ လူသတ္ပက
ဲြ ို စြမ္းA ားရွင္A မည္ခံ၍
ၾကံ႔ဖြတ္A သင္းက စီစU္ ႀကီးမွဴးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းၾကံ႔ဖတ
ြ ္A သင္းမွာ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ တိုင္မီတြင္
ၾကံ႔ဖြတ္ပါတီA ျဖစ္ A သြင္ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾကံ႔ဖတ
ြ ္ A ဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္ A စိုးရA ဖြ႔ထ
ဲ တ
ဲ ြင္လည္းေကာင္း၊
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္းေကာင္း ဆက္ထိုင္ေနၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို A မွတ္ရေစလိုပါသည္။

ဘြင္းဘြင္း-ရွင္းရွင္း ေမးစရာမ်ားရွိသည္႕႕႕

၁။ ၁၉၈၈ ခု စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္မွစတင္ခ့သ


ဲ ည့္ လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈသည္ A ရပ္သားျပည္သူ သန္း ၅ဝ ကို
ထိခိုက္ ေနသလား။

၂။ ၁၉၉၆ ခု ေA ာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္မွစတင္ခ့သ


ဲ ည့္ A ေကာင္ႀကီးႀကီး ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို
ဗီဇာပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ျပည္သူ လူထုကို ထိခိုက္နစ္နာေနသလား။

၃။ ၁၉၈၉ မွစတင္ခဲ့သည့္ A ေမရိကန္ေဒၚလာသံုး ဘဏ္လုပ္ငန္းကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာA မ်ားစုကို


ထိခုိက္ေန သလား။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈသည္ ယခုA ခ်ိန္ထိ A လုပ္ျဖစ္ပံုမရပါ။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္A တြက္ေၾကာင့္


ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ေရး ဂိုဏ္းသားမ်ားကို လက္ညႇဳိးထိုး A ျပစ္ဆိုေနပါသနည္း။ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးေပၚလစီ
က်႐ႈံးသြားသည္ မွာလည္း A မွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ A ာဆီယံႏွင့္ A ိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔က
ျမန္မာျပည္A တြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလာင္းထည့္ ေနျခင္းေၾကာင့္ A ေနာက္A ုပ္စု၏
ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ား သိပ္မထိေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

တ႐ုတ္ျပႆနာ

“A ေနာက္တိုင္း၏ စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္A စိုးရသည္ တ႐ုတ္ျပည္A ေပၚ


ပိုမွီခိုလာရသည္ျဖစ္၍ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါက တ႐ုတ္A ေပၚမွီခိုမႈ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းမည္” ဟု
ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မစတင္မီ ၁၉၈၈ ခုကတည္းက ၁၉၈၈ ခု ၾသဂုတ္ ၅
ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တရားဝင္ နယ္စပ္ကုန္သယ
ြ ္ေရး လုပ္ဖို႔ သေဘာတူ
လက္မွတ္ထိုးမႈ၊ ထုိ႔ေနာက္တြင္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၉ ခု ဗမာျပည္ကန
ြ ္ျမဴနစ္ပါတီ
ၿပိဳကြဲမႈတို႔ႏွင့္A တူ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္A ၾကားဆက္ဆံေရး ႀကီးမားစြာေႏြးေထြးလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုမွစ၍
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာစစ္A စိုးရ၏ စစ္ပစၥည္းကရိယာ ၉ဝ% ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
၂ဝဝ၇ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ (က်င္ကန္း) က
“ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ သုိ႔ရာတြင္
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆန္႔က်င္သည္” ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ “သို႔ျဖစ္ရကား
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဝမ္းသာပါလိမ့္မည္။”

စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ မည္သူတို႔က ဖယ္ရွားေစခ်င္ပါသနည္း။ ထိုသူတို႔က စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္


ေျပာသည္ ဆိုျခင္းမွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ A ဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔မွာ

(၁) A ျမတ္A စြန္း ရဖို႔A တြက္သာ စီးပြားေရး လုပ္လိုသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍

(၂) စစ္A စိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေပးစာကမ္းစာ စားေနသူမ်ားျဖစ္ၾက၍

(၃) ပညာရွင္ ေလ့က်င့္ခန္း သက္သက္လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။

မူA ားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ A ေနာက္A ုပ္စု၏ စီးပြားေရး-ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားမွာ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာဆိုင္ရာ


တာဝန္ဝတၱရား တခုA ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ A ေျခA ေနကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် A ျပင္းထန္ဆံုး A သံုးA ႏႈန္းမ်ားျဖင့္
မေက်နပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီသည့္ ယU္ေက်းမႈသမိုင္းကို
ၾကည့္လွ်င္ A ာရွတိုက္သားတို႔သည္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား တန္ဖိုးစံမ်ားကို
ဂုဏ္ယူသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။ A ေရွ႕တိုင္း ယU္ေက်းမႈဓေလ့သည္ လူသားဝါဒ A ေပၚ
A ေျခခံသည္ဟု ဆိုၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈကို က်င့္သံုးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္မူ ယU္ေက်းမႈျမင့္မားသည့္ တ႐ုတ္၊ A ိႏၵိယႏွင့္ A ေရွ႕တိုင္းသားတို႔သည္


သမိုင္းကို ေမ့ပစ္လိုက္ၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကပါသည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

၁၃-၁၂-၂ဝ၁ဝ

(ဂါမဏိ ဘာသာျပန္သည္)