You are on page 1of 15

TÍTOL DE L'ACTIVITAT AMB QUINA MÚSICA PODRIEM ACOMIADAR-NOS DE

L'ESCOLA ?

DESCRIPCIÓ DELS ANGENTS Alumnes de 6è de primària.


Mestre de música de l'Escola.
Les famílies dels alumnes.

TECNOLOGIA MEDIADORA Ordinadors amb connexió a la xarxa.


Processador de textos.
Bloc de música de l'escola.
Webquest.
Enregistradors d' audio. (reproductor i enregistrador mp3 de
l'escola).
Altres sistemes de enregistrament d'audio.

Complexitat i estructuració: Segons les dimensions de la


DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA complexitat que planteja Jonassen podem considerar que hi
ha un nombre alt de variables, termes i funcions actuant en
el problema (les famílies, les modes musicals de l'any, els
gustos personals dels alumnes, les relacions interpersonals,
els lideratges a la classe, la cultura dominant a l'aula, els
aprenentatges anteriors, el treball de cursos anteriors sobre
la mateixa qüestió, etc, els membres del a família que
responguin el qüestionari, etc)
Així si el nombre de variables era alt encara és més alt la
interacció entre aquestes variables que actuen en el
problema.
La predictibilitat del comportament d'aquests temes,
funcions i variables és molt baixa.
En resum pensem que, des del punt de vista dels alumnes, el
nombre factors que hem anomenat i la importància de les
diferents solucions possibles, concedeixen al problema una
alta complexitat . Tot i que la complexitat del problema és
alta, també volem afegir que la seva estructuració és molt
baixa. El problema està mal estructurat.

Especificitat de camp: El problema presenta una alta


especificitat de camp. Es circumscriu a un problema real dins
de l'escola, com és l'elecció de les obres que aprenen, creen
i interpreten els alumnes de 6è. Tal com Jonassen descriu en
la majoria de casos, els problemes mal estructurats solen
estar més situats. Aquest és el nostre cas general , el
problema

COM ES PLANTEJA EL Cada any preparem el concert-espectacle de fi de curs, i el


PROBLEMA mestre escull totes les cançons que hem d'interpretar. Bé,
totes no, els alumnes de 6è escollim una cançó per
acomiadar-nos de l'escola. Escollim la cançó per la seva
melodia, principalment, i després li afegim una lletra feta per
nosaltres en que ens acomiadem de mestres i companys ,
perquè el curs vinent anem a l' institut.
Les nostres famílies assisteixen al concert i esperen la cançó
de comiat, quan sortim tots, després d'haver ballat (les
coreografies pròpies).
Podríem triar la cançó pensant amb les nostres famílies?
pensant en quines són les cançons que més els agraden?
Escollint la cançó tots junts? Podríem ensenyar-la als pares
perquè cantéssim junts un fragment de la cançó? Podrien
participar els pares i mares al concert?
El mediador plantejarà aquests interrogants als alumnes.
Presentarà l'activitat de webquest què guiarà la solució a
aquestes qüestions. La presentació de la webquest també es
considera preliminar al treball de l'activitat, com un element
més que faciliti la implicació dels alumnes i la concreció del
problema que origina el treball.
Després de la presentació s'obrirà un espai al bloc de l'escola
on els alumnes podran fer les seves propostes de cançons
per a final de curs. Aquest serà el punt de partida del treball
una vegada s'hagin recollit totes les propostes.

CONTEXT DE L'ACTIVITAT Els alumnes tenen facilitat per desplaçar-se per la petita
població i visitar les famílies fora de l'horari escolar.
Les famílies són de diverses procedències, tant d'Europa com
de fora d'Europa, no és gens obvi el tipus de música que
agradarà a cada llar.
EL centre disposa d'una àmplia dotació d'ordinadors i de
material audiovisual (microfonia, equip de ràdio propi,
enregistradors i reproductors mp3).
Els alumnes dediquen 1 hora setmanal al cant coral comú
(els dos grups de 6è de l'escola simultàniament) i s'impliquen
molt en la realització del concert espectacle de fi de curs.

CARACTERÍSTIQUES Els alumnes coneixen la majoria de domicilis i formen un


COGNITIVES,EMOCIONALS, grup amb bones relacions interpersonals .
ACTITUDINALS, I FÍSIQUES El centre disposa de material informàtic i audiovisual
MÉS IMPORTANTS DELS complet per materialitzar el projecte.
APRENENTS. Característiques cognitives: El grup ha realitzat un treball
específic de creació de textos durant el cicle. El treball de
l'expressió escrita és una prioritat que es marca el cicle. La
majoria són creatius i disposen d'un domini alt de la llengua
catalana.
Formen una coral conjunta dels dos grups participants a
l'activitat des de 3r de primària i tenen coneixements
musicals expressius suficients per desenvolupar la tasca.
Característiques emocioncionals: Representa aquest el seu
últim anys al centre, és un moment de canvis que es
perceben no només físicament, sinó sobretot emocional i
socialment. Es mostren habitualment jovials i tenen un bon
control de les emocions. No es recorda cap intent de
resoldre una situació amb comportaments poc adequats i
pèrdua del control de les emocions. Es podrien descriure
com uns alumnes amb una capacitat alta per generar
empatia, així com demostren un alt grau d'assertivitat.
Característiques actitudinals: Generalment presenten un alt
grau de compromís amb la tasca que se'ls encomana.
Mostren respecte pels seus companys i mantenen unes
bones relacions interpersonals gràcies a aquest component
actitudinal.
Característiques físiques: És un grup força heterogeni amb
poques diferències destacables. Cap alumne presenta
mancances en el pla motor i es desenvolupen amb aparent
normalitat en totes les activitats que impliquen el domini del
cos.

HABILITATS I COMPETÈNCIES Els i les alumnes haurien de ser capaços d'elaborar un


RELACIONADES QUE S'HAN projecte musical propi a partir de la selecció d'una música i la
D'ASSOLIR. confecció d'un text que s'adapti al caràcter de la situació en
que s'interpretarà i el caràcter de la música que s'ha escollit.
Haurien de participar activament en un treball conjunt de la
classe de tipus col·laboratiu a partir de l'assumpció d'un rol
dins del grup de treball.
Haurien de ser capaços d'introduir sons a l'ordinador i
introduir-los al bloc de l'escola junt a la resta de material
gràfic ( fotos, textos, dibuixos,etc)

Objectius:
Descobrir les diferents expressions culturals de les famílies
de la comunitat educativa.
Ser tolerants i valorar positivament altres formes d'expressió
diferents de les pròpies.
Aprendre cançons de bressol de les diferents famílies.
Valorar positivament la influència de diferents tradicions
musicals en la creació musical.
Fomentar les relacions entre les famílies de la classe de 6è.
Afavorir la participació dels pares en l'educació dels seus fills.
Fer de les aportacions de cada família una eina de reflexió i
de debat sobre la importància de la música com a expressió
pròpia i compartida.
Valorar el caràcter universal de la música com a llenguatge.
Utilitzar l'enquesta com a eina de diagnosi i de pressa de
decisions.

CONTINGUTS L'ús de l'enquesta.


La música popular i tradicional d'arreu del món.
L'enregistrament del so.
Les webquest com a eina d'aprenentatge, el treball
col·laboratiu.
La presentació multimèdia de la informació, el bloc de
música.
L´ús del bloc de música com a intercanvi d'experiències i de
gustos musicals.
Els instruments arreu del món.
Les cançons de bressol
La música com a llenguatge universal.

1era Sessió: Plantejament del problema i presentació del


SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS I material de treball (webquest i bloc de música de l'escola).
ORIENTACIONS
2na sessió: Creació dels grups i preparació de les enquestes.
Repartiment de rols als membres dels grups, i repartiment
de les famílies.
Confecció de la circular informativa a les famílies, sobre
l'activitat.

3era sessió: Recull de les dades de les enquestes. i


preparació de la informació per presentar-la a la classe.

4arta sessió: Creació de grups segons el rol exercit al grup i


preparació del material per insertar-lo al bloc de música.

5ena sessió: Selecció de la cançó al bloc de l'escola.


Argumentació del gust en base al treball realitzat.

6ena sessió:

FONAMENTACIÓ La resolució de problemes que siguin significatius i afectin a


PSCOPEGADÒGICA. la vida diària dels alumnes porta a un aprenentatge que
afavoreix l'adquisició de les competències bàsiques ( en el
cas de l'educació obligatòria)
Ser competent implica poder utilitzar les habilitats,
estratègies i coneixements en diferents contextos de realitat
per solucionar o donar resposta als reptes i problemes que
se'ns palantegen habitualment com a persones. En el cas
dels alumnes que reben una educació artística, resoldre com
desenvolupar un espectacle dirigit a pares, mestres i
alumnes.
L'activitat també s'inscriu en un model d'educació
intercultural donat que pretén analitzar o estudiar els gustos
musicals de les famílies i compartir-los a l'aula. Es pretén que
totes les cultures presentas a l'aula de 6è tinguin la
oportunitat de presentar el seu bagatge musical familiar i
enriquir el bagatge musical de la resta de famílies. Pretén
fomentar la tolerància i el respecte mutuu, i realitzar un
treball interdisciplinari i globalitzat de les àrees del
currículum de llengua Catalana, castellana, educació artística
en l'àmbit musical , així com medi natural i social.

EL treball col·laboratiu i cooperatiu serà l'eix central que


desenvolupi aquesta activitat. Es crearan grups de treball en
que els membres tindran un rol ben definit,i caldrà la
col·laboració de tots per finalitzar la tasca. Finalment tots els
grups han de preparar la presentació del material gràfic i
sonor al bloc de música.
Sabem que les habilitats per resoldre problemes són
específiques del domini del context, és a dir, estan situades,
integrades, i per això depenen de la natura del context o
domini. Per aquest motiu es necessari que els alumnes
treballin els problemes en diferents contextos per tal
d'aconseguir desenvolupar aquestes habilitats específiques
que hi estan relacionades.
PROCEDIMENTS I CRITERIS L'avaluació del treball es realitzarpa tant a partir de
D'AVALUACIÓ l'observació directa del mediador (graella de recull de dades)
com a partir de l'autoavalaució dels propis alumnes, en
referència a la preparació de les enquestes a les famílies, la
seva aplicació i la presentació de la informació al bloc de
música de l'escola.
TEMPORITZACIÓ Les sessions amb els alumnes es realitzaran en un temps
màxim de 4 setmanes. (2 hores de dedicació per setmana).
Els alumnes realitzaran part de la tasca en horari
extraescolar per facilitar el contacte amb les famílies.

Títol de l’activitat (que ja presenti el problema de la vida quotidiana EN


PARAULES DELS APRENENTS, que faci intuir el repte, el descobriment, segurament en
16
forma d’interrogant, oi? i sempre des del punt de vista dels aprenents tot destacant el
problema).
b. Descripció dels agents personals (aprenent-s i mediador-s) i de la tecnologia
mediadora (web, correu, dvd, programari, xarxa de comunicació interna, activitat en suport
TIC...).
c. Descripció en una sola frase del problema de partença, ja en termes
tecnològics. A més, descripció argumentada de les seves característiques destacant de quin
tipus de problema es tracta segons el material en paper de Jonassen. Dediqueu un temps a
aquest apartat per tal que quedin clars els trets característics del problema (estructuració,
complexitat, especificitat de camp) i el seu tipus en funció de la classificació de Jonassen.
Mireu de triar només un problema principal per simplificar el vostre treball.
d. Manera com es planteja el problema als aprenents per tal que els sigui
significatiu i que no sembli que una institució els hi imposa sinó que és un problema important
per a ells. Hi ha dos diferents vessants a considerar i a exposar a la fitxa: com se’ls apareix a
la seva vida quotidiana (aquesta vessant es pot expressar en primera persona per ser més
realista), com s’ho manegarà el mediador per tal de fer-los-ho veure o per tal d’aprofitar-lo...
fins i tot quines paraules farà servir, quines seqüència d’activitats prèvia o materials farà servir
per “problematitzar” el punt de partença ... Aquest punt és bàsic per fer entendre el problema
als aprenents i als lectors del disseny.
e. Context de l’activitat. Aspectes contextuals rellevants per a l’aprenent.
f. Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques més importants
dels aprenents
g. Competències específiques que l’aprenent ha d’assolir o demostrar. Si ho
creieu necessari afegiu també els objectius específics d’aprenentatge redactats de forma
operativa per tal que serveixin per a la seva avaluació. Si voleu podeu, a més a més,
emmarcar-los en objectius de caràcter més general previstos al currículum en cas que
treballeu a l’educació formal (capacitats, competències, objectius terminals).
h. Continguts: Anàlisi del coneixement a aprendre: conceptual, procedimental,
actitudinal. Si s’escau, feu la seva representació gràfica.
i. Previsió de la seqüència d’activitats i orientacions per a l’acció amb breu
descripció de la previsió del paper mediador de les TIC.
j. Fonamentació psicopedagògica del disseny i vinculació amb els continguts
d’aquesta assignatura. (En què et bases per decidir aquest problema i aquestes tasques?
¿Quina investigació o investigacions empíriques tenim per recolzar aquestes decisions?)
k. Procediments i criteris d’avaluació
l. Previsió de temporització
El consultor validarà la fitxa amb una bola de color que serà com un semàfor:
endavant , precaució , stop
9. L’activitat es portarà a la pràctica, idealment cap a l’equador dels quaranta dies
disponibles per al projecte. Caldrà digitalitzar alguna mostra documental del procés i del
resultat del projecte: fotografia digital, vídeo digital, enregistrament sonor, document digital
elaborat, escaneig de productes de les tasques, captures de pantalla... per incloure-la a
l’informe final, però també per compartir-les al nostre fòrum. En aquest sentit caldrà preveure
permisos i autoritzacions si es prenen imatges de les persones intervinents o es comparteixen
els seus treballs. També caldrà preveure que els arxius a enviar i compartir no tinguin un pes
extraordinari i la seva compartició sigui sostenible per correu i web. Idealment podeu fer servir
el que ens ofereix la línia WEB 2.0 com a solució a www, adjuntant l’enllaç a la bústia
compartida i a l’informe als vídeos realizats penjats a Youtube, o fotografíes penjades a
Picasa, Flickr, o Fotolog, de presentacions a Slideshare…entre altres. Les persones que
experimentin aquestes eines poden compartir les seves experiències a la carpeta del fòrum
Web_2.0 creada a fi i efecte.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT
COM PODEM FER UN BLOC DEL NOSTRE
TALLER DE PASTISSERIA?

DESCRIPCIÓ DELS Aprenents: 12 alumnes (entre 23 i 57 anys) del grup


AGENTS PERSONALS de formació del taller de pastisseria del Centre
Ocupacional del Bosc de Mollet del Vallès.
Mediadores: 2 Mestres terapeutes responsables del
taller de pastisseria del Centre ( una d’elles, jo
mateixa)

TECNOLOGIA Càmera digital, ordinador, internet, xarxa de


MEDIADORA comunicació interna.
El taller de pastisseria té molt èxit tant pel grup de
PROBLEMA DE formació que hi participa cada setmana, com per a
PERTENÇA totes les persones que adquireixen els nostres
productes. Es tracta d’una activitat que mica en mica
ha anat tenint una projecció exterior més sòlida. Des
de l’equip de coordinació d’aquesta taller, ja fa molt
de temps que teníem al cap elaborar , mitjançant
l’ajuda de les TIC, un material que ens permetés
donar a conèixer la nostra activitat, el nostre obrador,
els nostres aprenents i els nostres productes.
Per això hem decidit que seria molt interessant fer un
bloc del nostre taller. Volem que aquest material
sigui elaborat bàsicament pels nostres usuaris i no
només per les mestres. Volem que ells hi participin de
forma activa i que la seva implicació esdevingui en
un bon aprenentatge significatiu.
Aquest projecte no està exempt de dificultats, ja que
tots els aprenents tenen una discapacitat mental, i
alguns mostren poc coneixement de les NTIC, però
l’idea de crear un bloc els ha motivat tant que
poblament el procés de resolució del problema serà
més lleu del que ens podem plantejar a priori les
mestres.

TIPUS DE PROBLEMA Seguint les pautes de Jonassen (1997) de classificació


SEGONS JONASSEN de problemes, aquest projecte respon al tipus de
problemes de solució i diagnosi, que alhora té molta
relació amb els problemes de resolució de
dificultats. Les mestres sabem quin nivell de
coneixement de les TIC tenen els nostres usuaris ( bo
per a 6 alumnes, mig per a 4 i nul per a 2). Aquestes
dades ens permeten fer una diagnosi inicial i per tant
una hipòtesis de com poden ser els resultats. Aquesta
diagnosi ens permetrà també, veure de quina manera
podem resoldre els possibles problemes i buscar-ne
les solucions.
Ens hem referit també als problemes de resolució de
dificultats, perquè som conscients que per arribar a
tenir un bloc correcte i elaborat pels nostres usuaris,
els mestres haurem de ser molt pacients i haurem de
buscar estratègies que permetin als aprenents,
afrontar les dificultats i buscar solucions. Per això
serà important dedicar-hi el màxim de temps possible
i sense preses, donant la possibilitat als alumnes que
es puguin equivocar per a poder rectificar i en
definitiva poder aprendre de forma significativa.

ESTRUCTURACIÓ Tots els alumnes coneixen


molt bé què volen aprendre a fer i, tenint en compte
les seves limitacions, ens trobem davant d’un
problema ben estructurat, atès que presenta tots els
elements del problema: requereix un nombre limitat
de regles i principis organitzats de manera previsible i
prescriptible (sabem els passos a seguir per fer un
bloc, copiar i enganxar les receptes dels pastissos en
un missatge de text, insertar fotografies, insertar
vídeos, insertar un enllaç,...); posseeix respostes
correctes i convergents i té un procés de solució
presentat i prescrit.

COMPEXITAT Per la tipologia dels aprenents i


l’edat d’alguns d’ells, considerem que aquest projecte
té certa complexitat, però amb el suport de les
mestres i la bona disponibilitat de temps que tenim,
considerem que facilitarà l’aprenentatge i la
complexitat serà més minsa.

ESPECIFICITAT DEL CAMP Aquí ens trobem


davant d’un problema que tot i que està ben
estructurat pot ser poc abstracte per alguns i molt més
per altres, tot depèn del coneixement, del domini i
de les habilitats de cadascú per a resoldre els
problemes.

Tot el grup de formació saben que no serà una tasca


COM ES PLANTEJA EL fàcil però ho reben d’una manera molt receptiva i
PROBLEMA ALS engrescadora. Se’ls planteja la idea d’aprendre a fer
APRENENTS (COM HO un bloc per a donar a conèixer la nostra tasca i els
PLANTEJA EL MEDIADOR nostres productes a tothom.
I COM HO REBEN ELS Han entès que gràcies a la xarxa i a la creació del
APRENENTS) “seu bloc”, l’activitat del taller de pastisseria arribarà
a qualsevol lloc del món: hi podran accedir des de
casa o el centre, els podran veure els seus familiars i
amics, el podrà consultar qualsevol persona que
vulgui elaborar una recepta, es podran fer comentaris
i ells mateixos els podran respondre,... Sens dubte
aquesta motivació alleugerà els problemes que vagin
sorgint.
Educació no formal. Centre Ocupacional per a
CONTEXT DE persones amb discapacitat psíquica que pertany al
L’ACTIVITAT IMSD (Institut Municipal de Serveis al Discapacitat)
de Mollet del Vallès. El centre acull a 80 usuaris dels
quals 12 pertanyen al grup de formació d’aquest
taller. El centre està situat en una zona semi-centre de
la ciutat a 18 kms de Barcelona.
L’espai on es desenvoluparà l’activitat serà dins de
l’aula (per digitalitzar les fotografies dels pastissos a
l’ordinador), la sala de mestres per a fer el bloc i
també l’obrador per fer fotos de pastissos,
magdalenes o pizzes acabades de fer o bé també, per
elaborar un vídeo de la tasca que desenvolupem.

CARACTERÍSTIQUES Es tracta de12 persones amb discapacitat psíquica


COGNITIVES, entre 23 i 57 anys, amb nivells intel·lectual mig-alt i
EMOCIONALS, alt.
ACTITUDINALS, C. COGNITIVES  Es tracta d’un grup on el nivell
FÍSIQUES MÉS d’aprenentatge és força desigual. Pràcticament tots ha
IMPORTANTS DELS assolit un nivell de lectura i escriptura però a ritmes
APRENENTS molt diferents. Com que les habilitats cognitives de
cadascú poden ser molt diferents, fa que el grup sigui
molt compacte per a fer les tasques del taller de
pastisseria, ja que tots es necessiten de tots ( un sol
usuari té domini de la balança digital i pesa els
ingredients, dos saben manipular l’ amassadora
industrial, només quatre manipulen les receptes
escrites de forma àgil, dos dominen l’aparell per a
pelar i tallar pomes, una ratlla llimones i taronges,...).
Per això entre tots formen un bon equip i el resultat és
bo. Podríem dir que dins de l’obrador es realitza un
bon treball col·laboratiu.

C. EMOCIONALS  Tots els aprenents mostren


un estat emocional força estable, tot i que hi pot haver
ocasions i dies que alguns d’ells està molt més
sensible i apàtic, però cal dir que són fets puntuals
que es resolen ràpidament amb el suport i
acompanyament per part de les mestres.

C. ACTITUDINALS  Es tracta d’un grup molt


dinàmic i amb un sentit de la responsabilitat molt alt.
Tots mostren una actitud molt positiva i amb una
predisposició per la tasca, envejable per a tothom.

C. FÍSIQUES  Tots els usuaris que participen


d’aquest taller tenen unes bones condicions físiques,
sobretot, pel que fa a la força. Només hi ha un alumne
que mostra un to muscular baix, fet que no li permet
fer tasques que requereixin pes i volum, però ho
compensa fent tasques de precisió com, pesar amb la
balança digital tots els ingredients o bé manipulant l’
amassadora industrial. Hi ha quatre usuaris que
mostren molt bona destresa per embolicar tot tipus de
pastissos i magdalenes.

.Competència comunicativa, lingüística i


COMPETÈNCIES audiovisual: per tal de ser capaç d’ aprendre a parlar,
ESPECÍFIQUES QUE conversar, escoltar, exposar, expressar-se mitjançant
L’APRENENT HA les TIC i a dialogar per aprendre..
D’ASSOLIR O
DEMOSTRAR .Competències metodològiques:
procediment d’elaboració, tractament de la
informació i competència digital: per tal de
ser capaços de convertir tota la informació que
tenen en un coneixement eficaç de les TIC i que
alhora els permeti trobar la manera d’organitzar-
se en les diferents tasques i també amb
determinades actituds, com el sentit de la
responsabilitat la disciplina i la perseverança.

.Competències personals : competència


d'autonomia i iniciativa personal : Per tal de
ser capaços, en la mida del possible,
d’aconseguir un nivell acceptable d’autonomia i
iniciativa personal que els ajudin a donar la seva
opinió i avaluar el nou projecte que portarem a
terme.

OBJECTIUS . Aprendre a crear un bloc amb el suport de les


mestres.
. Aprendre a posar el nom i la contrasenya per a poder
entrar en el panell del bloc.
. Conèixer i/o aprendre el funcionament de la càmera
digital.
. Aprendre a insertar fotografies, escriure missatges
de text i afegir gadgets.
. Aprendre a treballar en grup respectant les opinions,
els gustos i les aportacions dels del altres.
. Aprendre fent.
. Gaudir d’aquest nou aprenentatge.
CONCEPTUALS Tot i que pretenen que els
CONTINGUTS alumnes coneguin el concepte d’un bloc virtual i les
possibilitats que ofereix la xarxa per a portar-lo a
terme, nosaltres treballarem bàsicament amb els
continguts procedimentals, atès que permeten als
alumnes fer un vertader aprenentatge significatiu,
finalitat primera d’aquest projecte.

PROCEDIEMNTALS Pautes a seguir per a crear


un compte pel bloc ( capacitat només per a quatre
usuaris), pautes per a crear el bloc, pautes per
elaborar un disseny, pautes per escriure un missatge i
per a posar i contestar comentaris.

ACTITUDINALS Mostrar actitud positiva i de


col·laboració. Mostrar una actitud d’interès i
d’aprenentatge. Mostrar una actituds respectuosa amb
el material audiovisual amb el que s’està treballant.
Per l’elaboració d’aquest bloc, dedicarem de forma
SEQÜENCIACIÓ DE fixa, durant el mes de novembre i desembre, tots els
L’ACTIVITAT. dimarts i dimecres pel matí, així com tots aquells
CALENDARI dijous i divendres amb poca demanda de l’obrador.
La dinàmica de funcionament del centre, ens permet
disposar d’altres estones d’aprenentatge, que sabrem
aprofitar per continuar treballant, ja que els nostres
usuaris mostren molt d’entusiasme per veure els
resultats i sobretot perquè ho vegin els seus familiars
i amics. És una proposta que els fa sentir importants, i
per això les mestres procurarem donar-li prioritat. A
més des de la direcció del centre també hi ha ,molt
interès a que aquest projecte tingui llum pròpia.
Un cop construït el bloc, anirem donant-li continuïtat
cada dimarts pel matí. Farem tasques d’actualització
i/ o canvis de documents i en cas que hi hagi
comentaris, els respondrem tots.

SEQÚENCIACIÓ 

1. Les mestres proporcionaran explicacions


pràctiques a tot el grup i també de forma individual
per ensenyar l’ús de la càmera digital per a poder
fotografies tots aquells pastissos que encara no han
estat fotografiats i que per tant no figuren en l’arxiu
de fotografies del taller de pastisseria.

2. Cada usuari, amb l’ajut de la mestra, introduirà


les seves fotografies a l’ordinador per tal de valorar la
qualitat i si cal en tornarà a fer d’altres per obtenir-ne
de millors.

3. Entre tots es farà una tria de les millors fotografies,


intentant que n’hi hagi una de cada usuari.

4. Les mestres proporcionaran explicacions


pràctiques de com crear un bloc, però l’objectiu
principal serà el d’aprendre a escriure el correu
electrònic i la contrasenya per a poder-hi accedir Si
cal es faran plantilles per tal que els usuaris amb
menys nivell de lecto- escriptura, ho puguin copiar.

5. Entre tots decidirem quin disseny de plantilla li


donem al nostre bloc (estructura, color de la pàgina,
de les lletres,...) i finalment l’executarem.

6. Farem una presentació del bloc.

7. Aprendran a copiar i enganxar les receptes dels


pastissos (que ja les tenim elaborades), en el cos dels
missatges del bloc.

8.Aprendran (durant el temps que sigui necessari) ha


introduir gadgets nous. Per a cada gadget una
fotografia d’un pastís.

9. Aprendran a enllaçar cada fotografia amb la seva


recepta corresponent..

10. Seran protagonistes d’un vídeo on es podrà veure


com desenvolupen la seva tasca a l’obrador i on
podran donar la seva opinió sobre el que representa
aquest taller per a ells. Posteriorment aprendran a
afegir-lo com un gadget d’imatge.
El disseny de l’elaboració del bloc pel taller de
FONAMENTACIÓ pastisseria es fonamenta en l’aprenentatge significatiu
PSICOPEDAGÒGICA DEL i constructivista que defensa David Jonassen (2003)
DISSENY respon a uns principis bàsics que aquest projecte
acompleix
 Principi actiu: tots els alumnes s’han compromès
amb el procés d’aprenentatge en un processament
conscient de la informació i es senten responsables
del treball de la seva activitat.
 Principi constructiu: gairebé tots els alumnes
han adaptat idees noves a un coneixement previ
(previ per alguns i altres no), i per tant podran donar
significat a allò que desconeixien.
 Principi col·laboratiu: tots els alumnes
treballaran de forma conjunta, s’ajudaran mútuament
i segur que alguns aprofitaran les habitats dels més
experts, per observar i aplicar també els nous
coneixements.
 Principi Intencional: tenint en comptes les
característiques de cada alumne, aquest principi serà
més complexa. Probablement tots intentaran
aconseguir un objectiu cognitiu de manera activa,
però no de forma conscient.
 Principi conversacional: tots els alumnes
podran fer un aprenentatge gràcies al procés social
que seran capaços de seguir ( diàleg , preguntes,
converses,...).
 Principi Contextualitzat: tots els alumnes podran
portar a terme les seves activitats dins d’un marc
significatiu del món real ( fotografies dels objectes
reals de l’obrador, càmera digital, ordinador, receptes
que ells mateixos elaboraren,..).
 Principi Reflexiu: tots podran expressar el què
han après i amb el suport de les dues mestres podran
reflexionar sobre el procés que han de seguir per
portar a terme aquesta activitat.

No hi ha prova ni notes. L’avaluació serà de forma


PROCEDIMENT I continuada. Hi ha qui obtindrà molt bons resultats i
CRITERIS D’AVALUACIÓ d’altres menors, però per petit que sigui
l’aprenentatge, es valorarà com a molt positiu. A final
de curs s’inclourà un apartat respecte a l’elaboració
del bloc , dins de l’informe que el mestre elabora pels
pares. El que pretenem finalment, és que l’alumne
aprengui, reflexioni i valori, que les TIC ens poden
oferir una dimensió diferent a la nostra activitat de
pastisseria.

Mª Teresa Tarrés i Nogués


Bloc de la Teresa
mtarresn@uoc.edu
Els valors dins l'aula
AVALUACIÓ
Quan finalitzem el programa de ràdio caldrà fer una autoavaluació
de la tasca realitzada. Caldrà que valoreu la vostra actuació com a
grup, la realització de la entrevista, el valor de les dades que heu
obtingut, i la preparació i realització del programa de ràdio.

Caldrà completar el quadre següent amb els valors que considereu,


segons l'actuació del grup. Després el llegirem als companys i farem
una avaluació conjunta del treball.

 Incorrecte= Acceptable = Correcte = TOTAL


0p 1p 2p
Preparació de No s'ha fet . S'ha fet però S'ha fet
l'entrevista. amb errades l'entrevista
importants. sense quasi cap
errada
Treball en grup. No s'ha Només alguns Tothom ha
treballat han treballat treballat
Realització de No s'han fet S'han fet però S'han fet totes i
l'entrevista. no hem recollit s'han recollit
prou dades. totes les dades
Programa de Pocs han La majoria ha Tots han
ràdio. participat participat participat

Interpretació No Recordem Recordem però Recordem i


musical les cançons. no entonem entonem
correctament correctament
les cançons. les cançons

WEBQUEST. LA MÚSICA A LES FAMÍLIES

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=6462
&id_pagina=1

DESTINATARIS

Alumnes de 6è d'una Escola de primària.

Àmbit rural, amb una població amb diversitat de procedències i de cultures.


OBJECTIUS.

 Descobrir les diferents expressions culturals de les famílies de la


comunitat educativa.
 Ser tolerants i valorar positivament altres formes d'expressió diferents
de les pròpies.
 Aprendre cançons de bressol de les diferents famílies.
 Preparar un programa de ràdio per comunicar la investigació a la resta
de comunitat educativa.
 Fomentar les relacions entre les diferents famílies de pares i mares del
centre.
 Realitzar un concert a la fi de curs amb la participació de pares i de
mares dels alumnes en una interpretació conjunta d'alguna de les
cançons recollides junt amb mestres del centre.
 Afavorir la participació dels pares en l'educació dels seus fills.
 Fer de les aportacions de cada família una eina de reflexió i de debat
sobre la importància de la música com a expressió pròpia i compartida.
 Valorar el caràcter universal de la música com a llenguatge.

TEMPORALITZACIÓ.

Durant el primer i segon trimestre del curs. Durant les sessions de música i
de medi naturali social, 20 minuts per sessió. També es poden preparar
sessions dins de l'àrea de llengua catalana i castellana en cas de dificultats
no previstes.

Setembre i octubre. Preparació del treball,


configuració dels grups i
repartiment de tasques.
Novembre i desembre. Recull d'informació a les
famílies. Visita a les llars dels
estudiants en grups i recull de
dades, gràfiques i sonores.
Gener i febrer. Enregistrament de les primeres
cançons a l'escola.
Març, abril. Definició del contingut del
programa de ràdio i
enregistrament del programa
utilitzant les cançons
enregistrades i les possibles
actuacions d'algun familiar
músic.
Maig, o Juny. Retransmissió del programa de
ràdio per la emissora municipal
dins del programa, la ràdio a
l'escola.

ÀREES D'APRENENTATGE IMPLICADES


MÚSICA, MEDI NATURAL I SOCIAL, I LLENGUA CATALANA I CASTELLANA.

L'activitat de Webquest ens permet el desenvolupament globalitzat dels


continguts del currículum d'aquestes àrees referents a:

 l'expressió oral i escrita


 el coneixement de la vila i de les seves característiques culturals i
artístiques.
 L'entrevista com a eina per recollir informació (tant en castellà com
en català)
 L 'aprenentatge de melodies populars i tradicionals o modernes, fruit
de diferents tradicions musicals.
 L'ús de les TIC per l'aprenentatge i dels mitjans audiovisuals (equip
xtec ràdio de l'escola).