You are on page 1of 1

EL Practicum I s’ha desenvolupat en el marc d’una USEE de nova creació

ubicada en un centre públic d’educació infantil i primària. El títol del projecte


escollit és:

PRACTICUM EN UNA USEE DE NOVA CREACIÓ.


Facilitar la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials
dins les aules ordinàries proporcionant recursos al centre i al
professorat.

L’Escola està ubicada en una localitat, capital de comarca, d’uns 6000


habitants aproximadament, en un entorn agrari. El nivell cultural i
socioeconòmic de les famílies del centre estaria situat en un nivell mig-baix
amb una diversitat cultural propiciada pel fenomen emigratori dels darrers anys.

El centre es defineix en el seu Projecte Educatiu de Centre (PEC) com una


escola pública, catalana, pluralista, activa, participativa, projectiva, innovadora i
inclusiva.

El caràcter inclusiu del centre, s’ha vist reforçat aquest curs gràcies a la dotació
de la USEE doncs, el centre s’ha implicat en el funcionament i l’optimització del
recursos dels quals disposa per a poder atendre a la diversitat dels seus
alumnes d’una manera eficaç i eficient.

En la USEE hi ha adscrits 7 alumnes amb necessitats educatives especials


greus i permanents i, tal i com es presenta en el PAC 2010-2011 (Pla Anual de
Centre) la USEE ), és una unitat de recursos per facilitar que els alumnes amb
necessitats educatives especials, puguin participar en el centre. D’acord amb la
línia d’educació inclusiva, l’atenció als alumnes ha de tenir lloc, sempre que
sigui possible, en entorns escolars ordinaris, per tal de fomentar la igualtat
d’oportunitats i l’enriquiment personal a través de la diversitat.