You are on page 1of 12

c 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
I.Tình|hình|nh|| |
|nam|......................................................................................||
..Đһc| m|cӫa|ngành|nh|| |am|...................................................................||
.2.Ưu|
à|nhưӧc| m|cӫa|nghành|nh||
|nam|.....................................................||
..hӳng|
n||ngành|nh||cҫn|hҧ |àm|..............................................................||
II.ng|ngh |ҧn|u ||chew ng|gum|.........................................................................||
2..guӗn|gӕc||chew nggum|.....................................................................................||
2.2.Phân|a ||chew nggum|........................................................................................||
2.2..Phân|a | he|hình|ng|........................................................................................||
2.2.2.hân|a | he|năng|ưӧng|......................................................................................||
2..guyên| u...............................................................................................................||
2...Gum|nn|................................................................................................................||
2..2.h | |ng |..........................................................................................................||
2..Quy| ình|cng|ngh |ҧn|u ||chew nggum|.........................................................|!|
2...huҭn|"||gum|nn|.................................................................................................|#|
2..2.G a|nh |................................................................................................................|#|
2...Phӕ | $n|................................................................................................................|#|
2...àm|ngu$ |..............................................................................................................|#|
2...n|........................................................................................................................|#|
2..6.% | m.................................................................................................................|&|
2..7.T|hình|...............................................................................................................|&|
2..!.B ea ng|
à|c|ưӡng.........................................................................................|&|
2..#.Ba|gó .................................................................................................................|&|
'(T|)*|..................................................................................................................||
TÀI|Iӊ)|THA |'HҦO|.............................................................................................|2|
|
|
|c 


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||
gh | huұ |àm|nh||+| a|ӡ |cch|ây| |âu,| he|nhӳng|nguӗn|,| u|A |ұ|cә| | hì|
ngh | huұ |àm|nh||+| ӗn| |cch|ây|hҧng|&&|năm.|-c|ó|ngưӡ | a|àm|nh||
.a| ên| hành|hҫn|nguyên| u|chính|à|mұ |ng|hһc|/ng|nưӟc|mía| h|ch|ӕc|hơ .còn|
|
nh|,cө| h|à|nh| cu |ưӧc|àm| a| |nưӟc|anh| 0| hӡ | ung|cә.nhӳng|ch 1c|nh|ҫu| ên|
này|.c|àm|chӍ|gӗm|$ |mì|,muӕ |
à|nưӟc.|Đ1n| h1|Ӎ|2I,|ngành|ҧn|u |ưӡng| a|ӡ | |
Pe a|һ |nn| ҧng|ch|ngành|nh||au|này.|3au|ó|ngành|ưӡng|mía| 1| өc|h | n|
à|
an| $ng| ên| àn| h1|g ӟ |
à|ngành|nh||% |ҫu|h | n|.|
'h |ngành|ҧn|u |ưӡng|mía|% |ҫu| |
à|4nh|
.c| hương|m | hì|cng|ngh |àm|nh||
% |ҫu|h | n|mnh,|ngưӡ | a| 1 |ch| hêm|
à|nh||cc| hành|hҫn|hc|| | a|
nh u|chӫng| |nh||hng|h-|
à|a|ng.|Bnh||hng|chӍ|ưӧc|àm| |5u |m|g a|
ình|mà|còn| |5u |m|cng|ngh |
à|ҫn|g ӳ|m$ |
"| í|5uan| ng| ng|nn|cng|ngh | h1|
g ӟ .|
'|chӭa|nh u|ch |cҫn| h 1 |ch|cơ| h|như|cacnhy a ,|ch |6,|ch |hng,| nh|
ӕ«acnhy a |chӫ|y1u|à|yacca ,| acca |7acca e,|man e«).| nacca |cũng|
ӗn| |h|hә| 1n| ng|nh|,| hưӡng|cc| ||ưӧc|ch1| 1n| 0|mұ | nh|$ |hһc|
ưӡng|chuyn|hóa|chӭa|nh u|guce|
à|8 uc e..$ |mì| hì|chӭa| e n7!9:),guc 77&9
#&:), 729:)|,à| hành|hҫn|chính| |cu| ӭc|
à|cung|c|năng|ưӧng|chính.|
|gà | a|ch |6|cũng|có|mһ | ương|ӕ |nh u| ng|cc| |,|mӛ |gam|ch |6|cung|c|
hҧng|#,|ca.|Aum n|cũng|à|ch | nh|ưӥng|5uan| ng|nhưng| hưӡng|"| h 1u|hө | ng|
cơ| h.|Hàm|ưӧng|aum n| ng||h|ca|có| h|/||%|.| h 1u|hө | ng|cơ| h|ngưӡ |cҧ|

|ӕ|ưӧng|
à|ch |ưӧng.|Aum n| ng||có| h|à|aum n|$ng|
ұ |như|ӳa,| ӭng«hay|
aum n| h.c|
ұ |như|c,|
0ng«g -| u| 1 | nh|ưӥng.Bnh|||à|m$ |nghành|h1 |ӭc|
5uan| ng,hng|nhӳng|cung|c|năng|ưӧng| nh|ưӥng|mà|còn|à|m$ |nghành| nh|anh|h1 |
ӭc| ìm|năng| |nưӟc|
|nam|
ӟ |ӕ|ưӧng|ngưӡ | êu| hө| |ng|һc| |à|ân|ӕ| ;|.à ||
c|này|<|g -|chung| a| ìm|h u| ình|hình|nh||
|nam|,
à|g ӟ | h u||5uy| ình|ҧn|u |
cӫa||chew ng|gum|,m$ |a || |hә| 1n|
à|ưӧc|nh u|ngưӡ |ưa| hích||.|
|
|c 


 
 |
 | |||||
 ||| | ||||
| Thӭ|nh =|guyên|
ұ | u|ҫu|
à|chính|cӫa|ngành|nh||a|gӗm|$ |mì,|ưӡng,|
còn| |à|ӳa,| ӭng|
à|cc|nguyên|
ұ | u|hc.|T ng|ó,|nguyên|
ұ | u|hҧ |nhұ|
hҭu|à|$ |mì|7gҫn|như| àn|$),|
à|ưӡng|7nhұ||hҫn),|hương| u|
à||ӕ|ch |hө|
g a,|ch 1m| >| ng|h|ӟn| ng|g | hành.ì|
ұy|.| 1n|$ng|cӫa|g |$ |mì,|ưӡng|
ên| h"| ưӡng| h1|g ӟ |<|có| c|$ng||1n|g | hành|cӫa|nh|.||
| Thӭ|ha =|Th"| ưӡng|nh|| |am|có| ính|ch |m/a|
ө|h| ?|n6 .|3ҧn|ưӧng| êu|
hө| hưӡng| ăng|mnh|
à| hӡ | m| 0| hng|!|@m|"ch|7T1 |T ung| hu)|1n|T1 |guyên|
Đn|
ӟ |cc|mһ |hàng|chӫ|.c|mang|hương|
"| uyn| hӕng| |am|như|nh| ung| hu,|
|cӭng,|mm,|nh|5u |ca|c,|cc| |mӭ ,|h .|||
| Thӭ|a=|Aây|chuyn|cng|ngh |ҧn|u |nh||cӫa|cc|anh|ngh |h|h n| |
à|
ӗng|u,|u|ưӧc|nhұ|hҭu| 0|cc|5uӕc|g a|nә | 1ng|
|ҧn|u |nh||như|cng|
ngh |ch|nh|hӫ|ca|7Hàn|5uӕc),|cng|ngh |nh|5uy|7Đan|mch,|Anh,|hұ )«||
| ‘ =| |am|à|m$ | h"| ưӡng| m|năng|
ӟ | ӕc|$| ăng| ư ng|ca|7&92:)||
ӟ |
mӭc| ung|ình| ng|hu|
.c|7:)|
à| ung|ình|cӫa| h1|g ӟ |79,:).|||
|| | | !"||| | ||||
||.2..Ưu| m=|

.c|ưӧng|a|$ng|ӗ |à|
ӟ |ch |hí|nhân|cng| h|.|gưӡ | êu|/ng| |am,|һc|
 |à|nhóm|hch|hàng| ;,| hu|nhұ|ca| | hích|/ng|cc|ҧn|hҭm|có|nh+n|h u|nә |
1ng.|hính|
ì|
ұy|cc|ҧn|hҭm|nh||n1u|ưӧc|hұu| huұn|Bng|ch 1n|ưӧc|ҫu| ư|
à|
huy1ch| ương| ҫm| $|<|có| h|nhanh|chóng| hâm|nhұ|ưӧc|
à| h"| ưӡng| ng|nưӟc.||
'hch|hàng| |cc|| h"|ӟn|như|Hà|$ ,|TP|Hӗ|hí| nh|có|hҧ|năng| 1|nhұn| hng|
n|
à|ҧn|hҭm| |mӭc|$|ca||

||.2.2.|hưӧc| m=||
| ơ| |h| ҫng|còn|y1u=|ưӡng|$,|ưӡng|% ,|cҧng| n|chưa||ӭng|ưӧc|nhu|cҫu|h |
n| nh| 1|
à|1 |nӕ |
ӟ | h1|g ӟ ||
| guyên|
ұ | u|ҫu|
à|7$ |mì,|nh|)|còn|chưa|chӫ|$ng|ưӧc,|hҧ |nhұ|hҭu|nên|
hө| hu$c|
à|g | h1|g ӟ ||
c 


| |ó|.|chênh| ch|h|ӟn|
|mӭc| hu|nhұ|g ӳa| hành| h"|
à|nng| hn,| ng|h |ó|
huynh|hưӟng| êu|/ng|cӫa|ngưӡ |ân| |hө| hu$c| |nh u|
à| hu|nhұ||
|
  # | $|%| | ||&|' c|g a|nhұ|
à|CTO|năm|2&&7|có| h|<|em|
 |nh u|ӧ |ích|ch|cc|nhà|u |hҭu||cc|nưӟc|n|hàng|ӥ|D|En|cc| à|cҧn| hương|m |
ӕ |
ӟ | |am.|A|Bnh|'| |nam|cҫn=|

| |h-| ng|ҫu| ư| h 1 |"|


à|ây|chuyn|cng|ngh .|
| Ph | n|a|ng|hóa|ҧn|hҭm||
| |Ph | n|ҧn|hҭm|có|ch |ưӧng|ca,|g | hành| <||

 | |()|*$|| +, | |


  | -|| +, |
hew ng|gum|à| ||gum|ưӧc|àm|ng ,|hương||a|gӗm| hành|hҫn|chӫ|y1u|à|nh.a|
mӫ|y| 0| h ên|nh ên|hһc|nhân| .| ӫ|nh.a|hӳu|cơ|này|à|m$ | |ӳa| %ng|өc|ҧn|u | 0|
nh u|nguӗn|h |cây| ӗng,|nó|ưӧc| 1 | ӟ |như|y1u| ӕ|cu| hành|cӫa|ca|u.||
T0| hӡ |a|ưa,|cây|am|à| |ch |nha | hơm|ưӧc|yêu| hích.
à|!&&|ngưӡ | a|ҧn|u ||
chew nggum| 0|nh.a|cӫa|òa |cây|này.3au|ó|à|.| a|ӡ |cӫa|cc|nhà|my|ҧn|u ||chew ng|
gum|
  .|'/|| +, | |
2.2..Phân|a | he|hình|ng=|
| Th;=|mm|mDng.T|cҧm|g c|êm| |h |ăn|hòa|5uy n|
ӟ |hương| hơm|һc| ưng| êng.|
| Hình|chӳ|nhұ ,hình|
ung|
2.2.2.Phân|a | he|năng|ưӧng|=|
2.2.2..'| nh|năng|ưӧng= ng||có|cc|ng|ưӡng|như|chacca e,guce,8 uc e,|à|
m$ |ӕ|ch | |ng |như= y ,ma ,ac ,«|
2.2.2.2.'|hng| nh|năng|ưӧng=chӭa|Gycy h F n, e
 e,mne n|
  
|'|
3 |4|chew ng|gum|có|һc| ính|mm,|;,|m"n|
à|àn|hӗ |à|| ng| hành|hҫn|có|chӭa|m$ |
ưӧng|gum|nn|nh |"nh.|Hàm|ưӧng| hưӡng|à|2&92:|hӕ |ưӧng|cӫa|ҧn|hҭm.|Bҧn|ch |cӫa|
gum|nn|à|m$ |ch |e|
à|ch-ng|có|һc| ính|hc|
ӟ |cc| |ch |e| h.c|hҭm|hc=|ó|à|c 


m$ |ch |e|G|nưӟc,|nha |âu| ng|m ng|<|hng|"|nưӟc| |hòa| an,|g ӳ|nguyên| ính|;|

à|àn|hӗ | 0|ҫu|ch|1n|cuӕ .Gum|nn|a|gӗm|gum|nn| .|nh ên|


à|gum|nn|nhân| .|A|
g | hành|mà|h n|nay|hҫu|h1 |cc|cơ| |ҧn|u |hng|,|өng|hàn| àn|gum| h ên|nh ên|mà|
chӍ|,|өng|hҧng|&92&:,|hҫn|còn| |à|,|өng|gum| әng|hӧ.|
2...Gum|nn| .|nh ên|a|gӗm=|
Hà 
h ce|à| |ca|u| h ên|nh ên|ưӧc|y| 0|mӫ|cӫa|cây| 

 .| |cây|này|h | n|
| e c|
à|m n|nam| ung| âm|nưӟc| I.| c|y|mӫ|cӫa|cây|này|cũng|g ӕng|như|cây|ca|u.|
|mһ |hóa|hc| hì|ch ce|à|m$ | any ene.| |nh |$| ên|6&&| hì|ch ce|<|mn| a.|ì|
h1| ưӟc|h |ưa|
à|ҧn|u |ch-ng| a|cҫn|un|nóng|ch-ng|Bng|m$ |ưӧng|hơ |nưӟc||ch-ng|
an|chҧy|
à|mm| a,|-c|ó|<| |nên|m$ |hӕ |gum|ӟn|có|$|ҭm|2&9|&:.||
h ce|à|a |gum|nn|ưӧc|,|өng|ҫu| ên| ng|cng|ngh |ҧn|u |chew ng|gum.||
H 
Đây|cũng|à|m$ | |ca|u| h ên|nh ên|/ng| ng|ҧn|u |chew ng|gum.|ó|ưӧc|y| 0|cây|

  hu$c|à |acyanea.| |cây|này|h | n| |hía|nam.||
H 


Bҧn|ch |cӫa|gu a|e cha |cũng|à|m$ |hӧ|ch | any e en.|Gu a|e cha |à|ӗng|hân|
cӫa|ch ce|
2..2.gum| әng|hӧ|
Gum| әng|hӧ| hưӡng|,|өng|à|yace a e|e en,|à|m$ | e n|ca|hân| ,,|h |g a|nh |<|hóa|
mm,|có| ính|;|
à| an| ng|ung|m |hӳu|cơ.|Pyace a e|e en|à|ch | %n|ng|h ,|màu|
%ng.|Phân| ,|ưӧng|cӫa|yme |này| |ӟn,| hưӡng|
à|hҧng|2&&&&9&&&&&.|Phân| ,|ưӧng|
ca|<|hng| hích|hӧ||ch1| | hành|gum| ng|ҧn|u |chew ng|gum.gà | a|còn|có|cc|
hӧ|ch |gum| әng|hӧ|như=|u a ence| y ene,|y
ny|ace a e7PA)|
2..2.h | |ng =|
"|ng |cӫa|chew ng|gum|à||hơn|&:|ưӡng|$ | |nên.|Đ| ăng|cưӡng|$|ng |ch|ch-ng| a|
có| h|ch| hêm|$ |cam| hҧ|a|ưӧc|ngh n| hұ |nhD.|Qu| ình|ҧn|u |chew ng|gum|à|m$ |
5u| ính|hӕ | $n| |nhuҫn|nhuyӉn|cc| hành|hҫn| |
ӟ |nhau.| uӕn|ch|hӛn|hӧ| |ưӧc|
$|ӗng|nh |ca| hì|ưӡng|hҧ |ưӧc|ngh n| hұ |nhD| ưӟc|h |ưa|
à| $n.|'ích| hưӟc|cӫa|h |
ưӡng|hҧ |nhD|hơn|2&9&Jm.|Đưӡng|
à|hӕ | $n|ch-ng| a|nên|ngh n|m"n|#6:,|:|còn| |
hng|ngh n.|c 


2..2..|h | |ng |có|g | "| nh|ưӥng|


| |2 y |72H2O)|
ó|Kn| ng| .|nh ên=|âu,|%|cҧ |ng,«|
3ҧn|hҭm| hương|m =|ng| nh| h| %ng|
Phương|h| hu|nhұn=|
9| Phương|h|
| nh|
ұ =|,|өng|cơ|ch |à|ye,|cy|
| nh|
ұ |
à|ye|| |
y |
9| Phương|h|hóa|hc=| h.c|
ұ |Tch|yan|yan|Thӫy|hân|ye|Hy gen|hóa|y |
| 3accha e=|
L|nh |$|hc|nhau,|$| an|cӫa|acccha e|cũng|hc|nhau.|
|||||||||||||||||||||||||||||||||Bҧng=|Đ$| an|cӫa|accha e| he|nh |$|
|
ӗng|$|3ac7:)| h |$| |,&| ӗng|$|3ac7:)| h |$| |.&||
&| &&.&| 6&| &.&|
&| &&.| 7&| &6.|
2&| &&.6| !&| 2.&|
&| &.&| #&| &.&|
&| &.| ##| 6&.&|
&| &2.&| | |
|
| Guce|u u|
Thành|hҫn|chӫ|y1u|cӫa|guce|y u|à=|guce,|ma e,|e n,|8 uc e.T/y| he|mӭc|$|
hӫy|hân| nh|$ |mà|hàm|ưӧng|cӫa|ӕn| hành|hҫn|này|có|hc|nhau|
à| 0|ó|cũng|5uy1 |"nh|
ính|ch |
à|g | "|,|өng|cӫa|guce|y u.|
||||||||||||||||Hình=|hӍ| êu|ch |ưӧng|cӫa|guce|y u|/ng| ng|ҧn|u ||
|
|
|
|
|c 


|
|
|
| Đ$|h| !&9!:|
Đưӡng|h,| 9&:|
| T | N|&,6:|
| ' m| |nһng| N|&,&&:|
| Đ$|H| ,!9,|
| h |$|chy|6m| &9!&|
| T nh|$ |
à|a | .|| 'hng|có|
| uӕ |a| N|6,:|
| àu|%c| 'hng|màu|hһc|
àng|nh |
| / |
"| 'hng|có|m/ |
"||
| T|ch | 'hng|có| |ch |cơ|hc|
|
2..2.2.|h | |ng |hng| nh|năng|ưӧng=|
| Gycy h F n=|
Bҧn|ch |hóa|hc|à| e ene|gyc e|7muӕ |amn|cӫa|ac |gycy h F c),ưӧc|y| 0|cӫ|
cam| hҧ|
à|có|
"|ng |c|hà|
| 3 e
 e|
Bҧn|ch |hóa|hc|à| e
n| ên|1 |a|gӕc|guce,y| 0|| h.c|
ұ || e
a| aau ana|

à|có|
"|ng |nhưng|hơ | hDang|
"|%ng|
| ne n|
Bҧn|ch |hóa|hc=| e n|
ӟ |ha |mch|ye c7| M&&&),cu| -c|ұc|,y| 0| |
 c ehyum|cmen |
à|có|
"|ng |ưӧc|cҧm|nhұn|nhanh|nhưng|au|ó| 1n|m |
| c|ch | |ng | әng|hӧ=|
9| 3accha ne=|h n|nay|hng|,|өng|nh u|
9| 3 um|cychey|uhama e|
9| Aceu8ame|'=|$|an| àn| h|hơn|aa ame|
9| Aa ame=|ưӧc|,|өng|nh u.|
|ҧn|ch |hóa|hc|à| e e|cu| | 0|2|
ac |am n|7heny|aan ne|
à|aa gen),|au|ó|hân|g ҧ | hành|2|ac e|am n|ә|
ung|ch|cơ| h=|hàn| àn|hng|gây|$c|h |/|ch-ng|ưӧc| êu|hóa|hay|hng|
êu|hóa|
|c 


 |
 | | |()|*$|| +, |
|

o 

ұ | nh|
Đưӡng| Th |nhD|

G a|nh |
gh n| G a|nh |

Qua| ây| Phӕ | $n| c|

àm|ngu$ |
h | |hương|
cn|

% |

T|hình|

'|chew ng|gum|

|
|
2...huҭn|"|gum|nn=|
c|cng| y|ҧn|u ||chew ng|gum|nhұ|gum|nn| 0|cc|cng| y|hc|chuyên|cung|c|gum|
ch|ҧn|u |nh|.|Gum|nn|ưӧc|ch1| | 0|cc|ch |e| әng|hӧ|ưӧc|,|өng|hә| 1n|
h n|nay.|
2..2.G a|nh =|c 


| өc|ích=hòa| an|gum| hành|ng|Dng|g -|ch|5u| ình|hӕ | $n|


ӟ |cc| hành|hҫn|
hc|Ӊ|àng|hơn.à|ҧm|ҧ|gum,|mұ | nh|$ ,|-c|ҫu|ng|
ên| òn|hҧ |ưӧc|hòa| an|
hàn| àn.|
| Phương|h| h.c|h n=|
Gum|ưӧc| h |nhD|ch|
à|my| $n| u|nBm|có||hơ ||g a|nh |Bng|hơ |nưӟc|có|
|u |9.g/cm2|.| ұ | nh|$ |ưӧc|g a|nh |1n|nóng|chҧy| ng|m$ |nӗ |nu|hc.|
| c| 1n|ә =|
h |$|gum|+|hóa|Dng| ăng| |ca|, h| ích|
à|hӕ |ưӧng|gum| ăng.Hàm|ưӧng|
ưӧng|ҭm| ng|hӕ |gum| ăng.Hҫu|h1 |cc|
| nh|
ұ |"| êu| |hàn| àn| 0|-c|này.|
2...Phӕ | $n=||
hàn| h n|hương|
"|cӫa|ҧn|hҭm|Bng|cch|ә|ung|cc|ch | |ng |như|ưӡng|$ ,|
 u,|ch | |hương,| hӭ|hҭm.à|ҧm|ҧ| Ӎ| |hӕ | $n|hҧ |-ng| Ӎ| |
| c| 1n|ә =|
h| ích|
à|hӕ |ưӧng|ung|"ch| ăng.|ó|.|hòa| an|ưӡng|
à| u|
à|gum|a|hóa|
Dng,|có| h|u |h n|m$ |ưӧng| |í |cc| |hí.|
| Th 1 |"=|
'e| .|nh n|hay|e| әng|hӧ|au|h |g a|nh |<| ӗn| | |ng| ,|h |e|a|mm|
ch-ng|<|ưӧc|ưa|
à|ên| ng|m$ |my| $n|có|ӕ| í|m$ |c |cnh|huy|ӟn|ưӧc|һ |
 |chính|g ӳa|nhBm|huy| $n|cc| hành|hҫn| |
ӟ |nhau| |nên|m$ |hӛn|hӧ|ӗng|
u.|'h ||+|mm|ch| өc|nh| $n|5uay||ӗng| hӡ |ch|mұ | nh|$ |+|nóng|chҧy|

à|
à|nh| $n|u.||
2...àm|ngu$ =|
huҭn|"|ch|5u| ình| |hình, nh|h n| ưӧng|hӗ |ưӡng|, nh|m |cu| ,|hương.'hӕ ||
ngu$ ,|hng|hӗ |ưӡng.àm|ngu$ ||mһ |.|
| c| 1n|ә =nh |$|hӕ ||g ҧm,|có|.|c| h| ích|cӫa|hӕ |,|$|nhӟ |hӕ ||
ăng.ó|hҧn|ӭng|ngh"ch|ҧ|ưӡng|ҧy| a|nhưng|hng|ng|.|
2...n=|
ҧ | h n|cu| -c|hӕ |.T| m||m"n|
ӟ |$|ày| hích|hӧ|chuҭn|"|ch|5u| ình|c% |
"nh|hình.G -|ch|hӕ || |ưӧc|ích| hưӟc|nh |"nh,
à|có|$|ày| hích|hӧ|
ӟ |5u | ình|
cng|ngh .n| | m|
à|cn|g ҧm|ích| hưӟc.Tm||"| 1n|ә |ích| hưӟc|h | |5ua| өc|
cn|cӫa|my|cn.Tc|$ng|1n|cu| -c|cӫa|,6|+n|mch|.|


c 


T0|nhӳng|my| $n,|m$ |ưӧng|ӟn|hӛn|hӧ| $n|au|h |àm|ngu$ |<|ưӧc|ưa|5ua|m$ | |cc|


cn|ăn|có|m$ |ҧ |ăng|nhD|
à| $ng| |ên| ng|cc| өc|ăn.| ӛ |cһ| өc|ăn| |hía|au|ưӧc|
ӕ| í|gҫn|nhau|hơn||
ӟ |cc|cһ| өc| |hía| ưӟc||àm|g ҧm| m||1n|m$ |ích| hưӟc|
hích|hӧ|h/|hӧ|
ӟ |yêu|cҫu|ҧn|u .|
2..6.% | m|
'1 | h-c|5u| ình|cn,| m||ca|u|au|ó|<|ưӧc|c% | hành|nhӳng| hanh||có|ích| hưӟc|
hích|hӧ,|có| h|à|ng|hình|chӳ|nhұ |hһc|ng|
ên|n6n| /y| hu$c|
à| ||ca|u|ưӧc|
ҧn|u .|1u||ҧn|u |có|ng|hình|chӳ|nhұ |hay|có| ên|g |à| hanh||ca|u|<|có|ích|
hưӟc|hҧng|7&O2&O,JJ,|n1u|à|ng|
ên|<|có|ích| hưӟc|2O&O2JJ.|
|2..7.T|hình=|
T ưӟc|h | |hình| m|$ |ưӧc|c% | hành|nh u|m 1ng|nhD.|
өc|ích=T|ch|hӕ ||có|hình|ng|% |m% ,cҧm|5uan|ҧn|hҭm.|
Phương|h| h.c|h n=ó|ha |cch|ng|m ng|hһc|ng|c|ưӡng.|
c| 1n|ә =|Thay|ә |hình|ng| m|$ .|
2..!.|B ea ng|
à|c|ưӡng=|
3au|h |,|í|nh ,|m 1ng||ӟn|<|ưӧc|c% | hành|nhӳng|
ên| êng|| êng| .à|<|ưӧc|
hun|h|| |nên|m$ |ӟ|
D|cӭng|ung|5uanh|
ên|,au|ó|m$ |hӛn|hӧ| |+|ưӧc|
chuҭn|"|Kn| 0| ưӟc|gӗm|nưӟc|c,|ch | |ng |
à|ch | |màu|<|hun|u|
à|ch-ng.|3.|1 |
hӧ|g ӳa|5u| ình|chuyn|$ng|cӫa|
ên||
à|
c|hun|ӟ|c|ưӡng|<| |nên|ӟ|
D|cӭng|
ung|5uanh|
ên|| ung| âm.|
2..#.Ba|gó =|
3au|5u| ình|àm|m |
à|,|í|nh |,|ưӧc|c% | hành|nhӳng| hanh||
à|ưa|ch-ng|
à|
ng| h 1 |"|a|gó . y|a|gó |<|nhұn|
à|a|gó |nhӳng| hanh|| | ên|,|өng|g y|a|
gó |hía|ngà |
à|1 | h-c|Bng|5u| ình|g n|nh+n| |ên|ngà |'|ca|u| hưӡng|ưӧc|gó |
Bng|ha |ӟ|g y.ӟ|ngà |à|g y|nhm|hһc|g y|nhm|có|ó |màng|mDng,|ên| ng|à|ӟ|
g y|ày|có|$|óng|ca|
à| n|nh+n|nh u|màu.|
2..&.Đóng|gó =|
hӳng|
ên||ca|u|<|ưӧc|һ |
à|ên| ng|nhӳng|
Ӎ|àm|Bng|ch |;|
à|ưӧc|óng|
ín.Auy| ì| |nh |$|2&92|&|
à|$|ҭm| ương|ӕ |hҧng|6&:.1u|hng|có| h 1 |"| u|hòa|
ҭm|$|nên| ang|"| h 1 |"|chӕng|ҭm||һ |ҧn|hҭm|
à|ó|
à|y| a|a|gó |ҫn.|
|c 


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'(T|)*|
'|chew ng|gum|ngày|nay|+| |nên|hә| 1n|
à|5uen| hu$c|
ӟ |m |ngưӡ ,nó|ch 1m|m$ | Ӎ| |
hng|nhD| ng|ngành|ҧn|u |nh|,
c| ìm|h u|
|nó|h1 |ӭc|hӳu|ích||em| ính|năng|
,cng|өng,ҧn|ch |cӫa|.à||àm| 0|Gum,m$ |ch |hҧ |m ||năm||hân|hӫy.T0|ó| a|
có|P| hӭc|hơn|
|
c|g ӳ|gìn|
| nh|m | ưӡng,cũng|như|
ӭ |+||-ng|nơ |5uy|"nh,hay|
|

n||ӭc|hDe7àm| nh| hҫn|ҧng|hóa |)«.Tóm| |


ӟ |.|ưa|chu$ng|cӫa|m |ngưӡ |ӕ |
ӟ |
a ||này|,
à|
ӟ |5uy| ình|hng|my|hưӟc| |,ngành|nh|| |am|n1u| 1 |ha |
hc|<| 1n|nó| hành| h1|mnh|
à|ngày|m$ |h | n| ng| ương|a | ӟ .|
|c 


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||TÀI||Iӊ)|THA |'HҦO|

.Phm|Th"|Hҧ |Q/ynh7#/6/2&&!).Tұ|à |g ҧng|mn|cng|ngh |ҧn|u |nh||

2.Tà | u| 0| n e ne =|

||||'|chew nggum7|h =// a eu.


n/em9 a 9 eu/ha 95ua 9e9chew ng9gum.#627.h m)|