You are on page 1of 26

09@06@200

kk Jh kk

izfr]

dqekjh iz.kkyh izdk’k Egk=s]


ckcklkgsc uk>js gk;Ldwy] vkokl
rk-vfyckx-

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k laLFksP;k dyk ‘kk[ksr ‘ksdMk 70 a@- xq.k
feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@2
008

kk Jh kk

izfr]

dqekjh fnikyh nRrkjke njMhaxs


ckcklkgsc uk>js gk;Ldwy] vkokl
rk-vfyckx-

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k laLFksP;k dyk ‘kk[ksr ‘ksdMk 60-17 a@- xq.k
feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk
vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

09@06@2
008

kk Jh kk

izfr]

dq-lq’kkar lqjs’k Egk=s]


ckcklkgsc uk>js gk;Ldwy] vkokl
rk-vfyckx-
;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k laLFksP;k dyk ‘kk[ksr ‘ksdMk 60 a@- xq.k
feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

09@06@
2008
kk Jh kk

izfr]

dqekjh izkph panzdkar ikrkMs]


ckcklkgsc uk>js gk;Ldwy] vkokl
rk-vfyckx-

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k laLFksP;k okf.kT; ‘kk[ksr ‘ksdMk 70-50 a@-
xq.k feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@200
8

kk Jh kk

izfr]

dqekjh r`Irh ‘kf’kdkar ikapkG]


ckcklkgsc uk>js gk;Ldwy] vkokl
rk-vfyckx-

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k laLFksP;k okf.kT; ‘kk[ksr ‘ksdMk 69-33 a@-
xq.k feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@20
08

kk Jh kk

izfr]

dq-fu[khy xtkuu lkcGs]


ckcklkgsc uk>js gk;Ldwy] vkokl
rk-vfyckx-

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k laLFksP;k okf.kT; ‘kk[ksr ‘ksdMk 67-50 a@-
xq.k feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk
vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

gknhZd vfHkuanu
07@06@2006

izfr]

dqekj

;kalh]

lizse ueLdkj

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2006 e/;s


vkiY;k laLFksP;k dyk] ok.khT;] foKku ‘kk[ksr dS-lkS-lh-
jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;kr
dyk@ok.khT;@foKku ‘kk[ksr ‘ksdMk xq.k feGowu
izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus mRrh.kZ >kkykr ;k
lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd gkfnZd
vfHkuanu-
vlsp ;’k vki.kkla iq<hy vk;q”;kr feGwu fnuksfnu
vkiyh mUurh gksmu tuekulkr vkiY;k izfrespk] dk;kZpk
Blk meVks gh lfnPNk
t; fgna t; egkjk”V~ t; Hkkjr

vkiyk
Lusgkadhr]

jfoanz (dkdk)
Bkdwj
i{k izrksn
jk;xM ftYgk
ifj”kn

09@06@
2008

kk Jh kk
izfr]

dq-ikVksGs d`”.kk t;oar]


eq-Hkwrs]iks-FkG]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k foKku ‘kk[ksr ‘ksdMk 73-
50 a@- xq.k feGowu izFke@fOnrh;@r`rh; dzekadkus
mRrh.kZ >kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k
ikydkaps euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-ikVksGs d`”.kk t;oar]


eq-Hkwrs]iks-FkG]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k foKku ‘kk[ksr ‘ksdMk 73-
50 a@- xq.k feGowu izFke dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-dkGHkksj mes’k ckiwjko]


eq-Hkky]iks-FkG]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k foKku ‘kk[ksr ‘ksdMk 71-
a@- xq.k feGowu fOnrh; dzekadkus mRrh.kZ >kkykr
;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd
gkfnZd vfHkuanu-!
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr
e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-‘ks[k lgukt buk;r]


eq-s]iks-pksa<h]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k foKku ‘kk[ksr ‘ksdMk 70-
33 a@- xq.k feGowu r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

09@06@2008

kk Jh kk

izfr]
dq-FkGdj eukyh larks”k]
eq-s]iks-uoxkao]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k okf.kT; ‘kk[ksr ‘ksdMk 75-
17 a@- xq.k feGowu izFke dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-ukbZd vfLerk fot;]


eq-s]FkG nRrVsdMh]iks-FkG]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k okf.kT; ‘kk[ksr ‘ksdMk 70-
67 a@- xq.k feGowu fOnrh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-lksaMdj furhu ckGw]


eq-s]cksjhl]iks-uoxkao]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k okf.kT; ‘kk[ksr ‘ksdMk 64-
67 a@- xq.k feGowu r`rh; dzekadkus mRrh.kZ
>kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps
euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr
e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-jkmr r`Irh nRrkjke]


eq-s]vkxjlqjs]iks-f>jkM]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k dyk ‘kk[ksr ‘ksdMk 72-67
a@- xq.k feGowu izFke dzekadkus mRrh.kZ >kkykr
;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd
gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

kk Jh kk

izfr]

dq-pOgk.k Lusgk larks”k]


eq-s]cfgjksGs]iks-ekixkao]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]
vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s
vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k dyk ‘kk[ksr ‘ksdMk 71-83
a@- xq.k feGowu fOnrh; dzekadkus mRrh.kZ >kkykr
;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd
gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
09@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-jksxs feukt tdsjh;k]


eq-s]eq’ksr]iks-ekixkao]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPPk ek/;fed izek.ki= ifj{kk ekpZ 2008 e/;s


vkiY;k yksdekU; f’k{k.k izlkjd eaMGkps dyk] ok.khT; o
dS-lkS-lh-jk-nkrkj foKku dfu”B egkfon;ky;]
pksa<h&fdghe ;k laLFksP;k dyk ‘kk[ksr ‘ksdMk 69-17
a@- xq.k feGowu r`rh; dzekadkus mRrh.kZ >kkykr ;k
lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd gkfnZd
vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
11@06@2008

kk Jh kk
izfr]

Jh-e/kqdj Hkksih]
;kalh]

vkiys] nS-jk;xM VkbZEl] nS-dqykck niZ.k] nS-lkxj]


nS-d`f”koy e/;s raVkeqDrh vfHk;kuk ckcr csyks’kh
raVkeqDr xkokus raVkeqDrhlkBh mpyysys ikmy o
raVkeqDr xko dklk >kyk o xkokrhy /kfeZd l.k o mRlo
lkaLd`rhd dk;Zdze ;k Onkjs xkokus ,df=r ,dksI;kus
dk;Z dls dsys ;kckcr izfl/n >kysys ys[k]ckrE;k ;kps
fp=.k vusd xkokaiq<s mHks dsysys o xkokP;k
dk;kZpk o iqohZP;k vkn’kkZpk Blk meVowu izfl/nh
fnyh gs vusd xkokauk vkn’kZor >kys vkgs- HkakM.k
raV;kauk eqBekrh nsmu ‘kkarh le`/nhP;k
raVkeqDrhP;k ckrE;kapk vki.kk i=dkjkadMwu
mYys[kfu; midze jkcfoyk tkr vkgs- rlsp raVkeqDrhP;k
dk;ZdzekP;k ;’kLoh vaeyctko.khe/;s loZ i=dkjkapk
eksykpk okVk vkgs- raVkeqDrhP;k ckrE;kacn~ny
vki.kkl /kU;okn !

vkiyk Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

21@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-eqX/kk e/kqdj f’kans]


eq-s]Jhjkeuxj fiaiGHkkV vfyckx-
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]
vki.k ,e-,p-lh-bZ-Vh-ifj{kk 2008 e/;s vkiY;k jk;xM
ftYg;ke/kwu izFke dzekadkus mRrh.kZ >kkykr ;k
lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd gkfnZd
vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk
Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj

21@06@2008

kk Jh kk
izfr]

dq-
ukxMksaxjh vfyckx -
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPp ek/;fed -ifj{kk 2008 e/;s vkiY;k jk;xM


ftYg;ke/kwu ekxkloxhZ; foHkkxkrwu izFke dzekadkus
mRrh.kZ >kkykr ;k lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k
ikydkaps euiwoZd gkfnZd vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk
Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj
21@06@2008

kk Jh kk

izfr]

dq-
nGhuxj os’oh]
rk-vfyckx] ft-jk;xM

;kal]

vki.k mPp ek/;fed -ifj{kk 2008 e/;s vkiY;k vkj-lh-,


Q-‘kkGse/kwu izFke dzekadkus mRrh.kZ >kkykr ;k
lq;’kkcn~ny vkiys o vkiY;k ikydkaps euiwoZd gkfnZd
vfHkuanu-
vkiY;k Hkkoh ‘kS{k.khd dkGkr vkiyh v’khp
mRrjksRrj izxrh gksoks ghp lfnPNk

vkiyk
Lusgkadhr

e/kqdj
Bkdwj
vkenkj