You are on page 1of 9

xzkeiapk;r lkfrtsZ & lkoZf=d fuoM.

kwd 2008 & izHkkx


dz- 2 ph ;knh
v- ?kj uko
d ua-
z-
1 ojkMs xtkuu ‘ks”Kjko 60 QqdkVs foBB~y fgjke.k
2 ojkMs fejkckbZ xtkuu 61 fxjh Jhjke f=acd
3 dkrkjs e/kqdj eaxs’k 62 fxjh i&;kxckbZ Jhjke
4 dkrkjs lk/ku e/kqdj 63 f'kans vtwZu ukxwjko
5 cus fnus’k e/kqdj 64 okfge ‘kkarkjke x.kir
6 cus fnikyh fnus’k 65 okfge f’kry ‘kkarkjke
7 iksokj fLerk lat; 66 okfge ij’kqjke x.kir
8 iksokj lans’k nRrkjke 67 okfge oS’kkyh ij’kqjke
9 iksokj ‘kSyk nRrk=s; 68 okfge dkf’kukFk x.kir
1 fdj fnihdk fnid 69 okfge ‘kqHkkaxh
0 dkf’kukFk
1 fdj lqykspuk flrkjke 70 ikVhy okeu /kekZ
1
1 fdj flrkjke xq.kkth 71 ikVhy izfo.kk izfo.k
2
1 dksdkVs lR;Hkkek 72 ikVhy ‘ks[kj ‘kkarkjke
3 lqnke
1 dksdkVs lqnke ,dukFk 73 ikVhy ‘kkarkjke y{e.k
4
1 csys xtkuu =acd 74 ikVhy egkukank
5 ‘kkarkjke
1 csys lquhrk xtkuu 75 ikVhy izfo.k ‘kkarkjke
6
1 /kks=s jkefdlu l[kkjke 76 ikVhy egs’k ‘kkarkjke
7
1 /kks=s uank jkefdlu 77 ikVhy fyuk euksgj
8
1 ljdVs foB~By v..kk 78 ikVhy efu”kk euksgj
9
2 dksGis /kksaMhck 79 ikVhy lquank okeu
0 ok?kksck
2 dksGis rkukckbZ 80 ikVhy lat; okeu
1 /kksaMhck
2 dksGis ckcwjko 81 jkmr nsosan jes’k
2 ok?kksck
2 Bkdjs egknso 82 jkmG lqerh ‘kadj
3 vkRekjke
2 ccwyslqj vtwZu jkmr 83 jkmG x.ks’k ‘kadj
4
2 ccwyslqj fHkejko jkmr 84 jkmG j.kftrk jes’k
5
2 ljdVs lR;Hkkek latw 85 jkmG fo”.kw vkRekjke
6
2 ljdVs latw v..kk 86 jkmG o”kkZ fo”.kw
7
2 ljdsVs iq”ik foB~By 87 jkmG vHk; fo”.kw
8
2 lqosZ oStukFk y{e.k 88 jkmG Hkkjrh HkkLdj
9
3 lqosZ tukckbZ 89 jkmG fnid HkkLdj
0 oStukFk
3 y"dj flrkckbZ vacknkl 90 jkmG oS’kkyh fnid
1
3 y"dj vacknkl 91 iafmr lqeu nkeksnj
2 Hkksthjke
3 pgk.k n’kZuk n’kjFk 92 iafMr lrh’k nkeksnj
3
3 pOgk.k n’kjFk HkkLdj 93 jkmG izdk’k xtkuu
4
3 Bkdwj uezrk ujs’k 94 jkmG izfr{kk izdk’k
5
3 HkMkspdj izeksn 95 jkmG lqykspuk flrkjke
6 e/kqdj
3 HksMkspjd fizrh 96 jkmG v:.k flrkjke
7 izeksn
3 ikVhy fuys’k ‘kkarkjke 97 jkmG v:.kk v:.k
8
3 ikVhy euksgj /kekZ 98 jkmG gjs’oj flrkjke
9
4 xqtkG lfjrk t;jke 99 jkmG izfni flrkjke
0
4 xqtkaG jkds’k t;jke 10 ikVhy izktDrk izfni
1 0
4 jkmr lqo.kkZ lqHkk”k 10 ikVhy gsekaxh gjs’oj
2 1
4 lkGwa[ks vadq’k 10 ikVhy oklarh oalar
3 vrkjke 2
4 nksMe.kh banzkckbZ 10 ikVhy ujs’k oalr
4 jaxk 3
4 nksMe.kh jaxk guqear 10 ikVhy gsj’k olar
5 4
4 f’kans nsonkl rqdkjke 10 ikVhy uezrk ujs’k
6 5
4 f'kans gjh fuGksck 10 ikVhy lqjs’k ckjD;k
7 6
4 f'kans jk/kk gjfj 10 ikVhy oanuk lqjs’k
8 7
4 QqdkVs lq[kwckbZ 10 ukosZdj izfr{kk iznhi
9 l[kkjke 8
5 QqdkVs jkeizlknj 10 jkmG fouk foykl
0 Qdhjk 9
5 QqdkVs lquhrk 11 jkmG ‘kkarkjke uFkw
1 jkeialkn 0
5 QqdkVs lek/kku 11 jkmG mfeZyk 'kkarkjke
2 l[kkjke 1
5 QqdkVS eksgu Qfdjk 11 jkmG lquhy 'kkarkjke
3 2
5 QqdkVs y{eh foB~By 11 jkmG LoIukyh lquhy
4 3
5 QqdkVS ouhrk larks”k 11 jkmG foykl 'kkarkjke
5 4
5 QqdkVS larks”k 11 jkmG y{ehckbZ /kukth
6 gfjHkkm 5
5 QqdkVS y{eh foBB~y 11 jkmG d`".kk /kukth
7 u-55 6
5 QqdkVs dqaMfyd 11 jkmG vkuan /kukth
8 fgjke.k 7
5 QqdkVs fyykorh 11 jkmG dfork vkuan
9 dqaMyhd 8
1 iMoG T;ksLuk txnh’k 185 ikVhy jktJh jktsanz
1
9
1 ikVhy fla/kw ukjk;.k 186 Egk=s lqunk euksgj
2
0
1 jkmG lkfjdk larks”k 187 Egk=s jatuk egs’k
2
2
1 jkmG larks”k gfjHkkm 188 Egk=s egs'k dkf’kukFk
2
3
1 pOgk.k ckGkjke 189 lkaMs y{e.k ckGs
2 HkkLdj
4
1 pOgk.k y{eh ckGkjke 190 lkaMs ij'kqjke y{e.k
2
5
1 pOgk.k furhu ckGkjke 191 lkaMs izfrHkk ij’kqjke
2
6
1 pOgk.k fudhrk furhu 192 Bkdwj ek/kqjh
2 panzdkar
7
1 ukbZd lnkuan vuar 193 Bkdwj ‘kkjnk n’kjFk
2
8
1 ukbd lqgkfluh lnkuan 194 Bkdwj panzdkar n’kjkFk
2
9
1 ukbZd larks”k lnkuan 195 Bkdwj oS’kkyh
3 panzdkar
0
1 ukbZd lfpu lnkuan 195 Bkdwj lqjs'k n’kjFk
3
1
1 ukbZd lqykspuk x.kir 196 Bkdwj lqo.kkZ lqjs’k
3
2
1 ukbZd lqcks/k x.kir 197 pksxys deykckbZ
3 ia<jhukFk
3
1 tks'kh dYiuk 198 pksxyd`”.kk ia<jhukFk
3 dkf’kukFk
4
1 tks'kh mn~ns’k 199 pksxy jfoanz ia<jhukFk
3 dkf’kukFk
5
1 vkaxsz fouksn 200 pksxya izfo.k ia<jhukFk
3 xksfoan
6
1 vkaxzs fot;k fouksn 201 Pksxy izfrHkk izfo.k
3
7
1 tks'kh olar ek:rh 202 pksxyizdk'k ia<jhukFk
3
8
1 tks'kh oS’kkyh olar 203 Pksxy izxrh izdk’k
3
9
1 ikVhy lR;Hkkek 204 Hkxr fxrkatyh Hkjr
4 HkkLdj
0
1 ikVhy fLerk xtkuu 205 Hkxr furk furhu
4
1
1 vkaxsz lnkf’ko nknw 206 Hkxr furhu vuar
4
2
1 vkaxzs yfyrk lnkf’ko 207 Hkxr lqerh vuar
4
3
1 vkaxsz jkds’k lnkf’ko 208 Hkxr Hkkjr vuar
4
4
1 vkaxsz jfoanz nknw 209 Hkxr fLerk fot;
4
5
1 vkaxzs oanuk jfoanz 210 Hkxr fot; vuar
4
6
1 vkaxzs ;’kksnk nknw 211 Hkxr oS’kkyh fnxacj
4
7
1 vkaxzs mes’k vuar 212 Egk=s xkSjh jes’k
4
8
1 vkaxzs lq”kek vuar 213 Egk=s Hkkouk
4 Hkkypanz
9
1 vkaxzs x.ks’k vuar 214 Egk=s jes'k tuknZu
5
0
1 vkaxz vuar nkeksnj 215 Egk=s jksfg.kh jes’k
5
1
1 vkaxsz vfurk vuar 216 Egk=s izeksn tuknZu
5
2
1 vkaxzs vuql;k nkeksnj 217 Egk=s izkfp izeksn
5
3
1 vkaxsz lqfuy nkeksnj 218 Egk=s v'kksd tuknZu
5
4
1 vkaxzs lqfurk lqfuy 219 fLerk v’kksd
5
5
1 vkaxzs lqfiz;k lqfuy 220 Egk=s vfHkthr v’kksd
5
6
1 tks'kh y{eh d`”.kk 221 jkmr lquank eksjs’oj
5
7
1 tks'kh izfni d`”.kk 222 jkmr izfo.k eksjs’oj
5
8
1 tks'kh iYyoh iznhi 223 jkmr izfrHkk izfo.k
5
9
1 iwtkjh e/kqdj ‘kadj 224 jkmr v:.k eksjs’oj
6
0
1 iwtkjh vftr e/qkdj 225 jkmr gk'kk v:.k
6
1
1 rkacs egs’k uFkwjke 226 jkmr izfni gjh’panz
6
2
1 rkacs uFkwjke ukjk;.k 227 jkmr izKk izfni
6
3
1 rkacs jatuk uFkwjke 228 jkmr lqykspuk ukuk
6
4
1 rkacs gfj’panz ukjk;.k 229 ?kqes j?kqukFk Jhir
6
5
1 rkacs g”kZyk gfj’panz 230 ?kqes jksfg.kh j?kqukFk
6
6
1 rkacs v:.kk uFkwjke 231 use.k gfj’panz jk?kks
6
7
1 rkacs vk’kk uFkwjke 232 use.k nRrk=s; gfj’panz
6
8
1 jkmr izHkkdj ‘kkarkjke 233 use.k rkjkerh gfj’panz
6
9
1 jkmr izxrh izHkkdj 234 use.k fouk;d gfj’panz
7
0
1 jkmr jatuk jfoanz 235 use.k n’kaZuk nRrk=s;
7
1
1 jkmr jfoanz ‘kkarkjke 236 use.k oS’kkyh fouk;d
7
2
1 jkmr vfurk vatu 237 QqdVs vfurk vuar
7
3
1 jkmr ‘kadj ukjk;.k 238 QqdVx.ks’k vuar
7
4
1 jkmr ‘kadqaryk ‘kadj 239 jkMs egsanz ek:rh
7
5
1 jkmr mes’k ‘kadj 240 jkMs jktJh egsanz
7
6
1 jkmr x.ks’k ‘kadj 241 Hkksys f’kokth egknso
7
7
1 jkmr Bafnjk tuknZu 242 Hkksys dqewfnuh
7 f’kokth
8
1 jkmr laink ‘kadj 243 Hkksys fuosnhrk
7 f’kokth
9
1 jkmr fuyhek lqjsanz 244 ijc lq”kek lfpu
8
0
1 jkmr laqjsanz ‘kadj 245 ijc fodkl dkf’kukFk
8
1
1 jkmr vfurk mes’k 246 ijc dkf'kukFk y{e.k
8
2
1 jkmr Hkkouk x.ks’k 247 ijc ofurk dkf’kukFk
8
3
1 ikVhy jktsanz d`”.kk 248 ijc Hkjr dkf’kukFk
8
4
2 ijc Hkkjrh Hkjr 31 tks'kh x.ks’k /kukth
4 4
9
2 ijc ‘kadj y{e.k 31 tks'kh ;Ks’k /kukth
5 5
9
2 ijc xqaykc ‘kadj 31 tks'kh :Deh.kh rqdkjke
5 6
1
2 ijc Lfpu ‘kadj 31 tks'kh fxrk x.ks’k
5 7
2
2 ijc ftrsanz ‘kadj 31 tks'kh;ksfxrk ;Ks’k
5 8
3
2 ijc lkfjdk ‘kadj 31 tks'kh laink /kukth
5 9
4
2 ijc tkx`rh ftrsanz 32 lkaMs izQqYy ij’kqjke
5 0
5
2 [kMis izlUu ;’koar
5
6
2 [kMis izktDrk izLkUu
5
7
2 [kMis izfrdk izlUu
5
8
2 jkmG fd’kksj
5 dkf’kukFk
9
2 jkmG fd'kksjh fd’kksj
6
0
2 jkmG egs'k dkf’kukFk
6
1
2 jkmG es?kk egs’k
6
2
2 jkmG lqHkk”k
6 dkf’kukFk
3
2 tks’kh xksikg xksfoan
6
4
2 tks’kh rkjkerh xksikG
6
5
2 lkGwa[ks oanuk fot;
6
6
2 lkGwa[ks gjs'k ujsanz
6
7
2 lkGwa[ks fiz;k gjs’k
6
8
2 lkGwa[ks g”kZyk
6 ujsanz
9
2 lkGwa[ks fot; iqaMfyd
7
0
2 lkGwa[ks iqaMfyd
7 x.kir
1
2 lkGwa[ks y{ehckbZ
7 iaqMfydk
2
2 lkGwa[ks ujsanz
7 iaqMfydk
3
2 lkGwa[ks lqykspuk
7 ujsanz
4
2 lkGwa[ks vkRekjke
7 iqaMfyd
5
2 lkGwa[ks vi.kkZ
7 vkRekjke
6
2 jkmG fueZyk j”kqukFk
7
7
2 jkmG jfoanz j?kqukFk
7
8
2 jkmG js[kk jfoanz
7
9
2 jkmG lfr'k j?kqukFk
8
0
2 jkmG liuk lfr’k
8
1
2 jkmG ‘kjn j?kqukFk
8
2
2 jkmG xk;f= ‘kjn
8
3
2 easxkG jkek /kekZ
8
4
2 easxkG tkudh jkek
8
5
2 ?kqes izdk’k nkeksnj
8
6
2 ?kqes lqf'kyk izdk’k
8
7
2 ?kqes izfni izdk’k
8
8
2 ?kqes eukyh izfni
8
9
2 ?kqes larks"k izdk’k
9
0
2 ?kqes fu'kk izdk’k
9
1
2 ?kqes fot; izdk’k
9
2
2 ?kqes lqf"erk larks”k
9
3
2 ?kqes t;Jh izdk’k
9
4
2 lkGqa[ks :fprk jktsanz
9
5
2 lkGqa[ks ek/kqjh
9 egsnaz
6
2 lkGqa[ks fueZyk ek:rh
9
7
2 lkGqa[ks jktsanz
9 ek:rh
8
2 lkGqa[ks egsanz
9 ek:rh
9
3 ikVhy vuar jkepanz
0
0
3 ikVhy vfurk vuar
0
1
3 ikVhy x.ks’k vuar
0
2
3 ikVhy lqfurk vuar
0
3
3 ikVhy fxuh"kk x.ks’k
0
4
3 tks’kh fueZyk
0 ‘kkarkjke
5
3 tks’kh fouk;d
0 ‘kkarkjke
6
3 tks’kh mToyk fouk;d
0
7
3 tks’kh ia<jhukFk
0 ‘kkarkjke
8
3 tks’kh izfrHkk
0 ia<jhukFk
9
3 lqosZ lR;oku gjs’oj
1
0
3 tks'kh fnus’k oalr
1
1
3 tks'kh /kukth rqdkjke
1
2
3 tks'kh lqerh /kukth
1
3