CÂU H I TR C NGHI M MÔN KINH T H C

Nguy n Hoài B o
1

1

Gi ng viên b môn Kinh tê h c - i h c Kinh t TP.HCM biên so n và dùng cho các l p ôn thi cao h c kinh t năm 2010. Nh ng câu h i ây ch giúp ôn t p ch không ph n nh quan i m c a B môn ho c Trư ng mà tác gi ang làm vi c, do v y nh ng sai sót n u có là trách nhi m c a chính tác gi . Email: baohoai@gmail.com

2

M cl c

M c l c ........................................................................................................................................... 2 GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ .................................................................... 3 TH TRƯ NG, CUNG, C U, CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH ............................ 7

L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG.................................................................................... 13 DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N .................................................... 18 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ ........................................................................................... 27 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N ....................................................... 29 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ TI N, HO T NG N H N ......................................... 33

NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T .......................................... 37

PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42 ÁP ÁN ........................................................................................................................................ 47 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................................ 48

3

GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ
N i dung ph n này ch y u là gi i thi u môn kinh t h c, m t môn khoa h c xã h i nghiên c u s phân b các ngu n l c khan hi m cho các m c ích s d ng có tính c nh tranh nh m t i ưu hoá l i ích cá nhân, t ch c và xã h i. T s khan hi m như là m t qui lu t nên m i l a ch n luôn i kèm v i chi phí cơ h i. Chính vì th , nh ng nhà kinh t thư ng nói m t cách cay ng nhưng r t th c: “không có b a ăn nào là mi n phí” (there are no free lunch).

1. Kinh t h c có th

nh nghĩa là m t môn khoa h c nh m gi i thích:

a. T t c các hành vi c a con ngư i. b. S l a ch n trong b i c nh có s khan hi m ngu n l c. c. S l a ch n b quy t d. Các quy t a. Chi phí nh b i các chính tr gia. nh là: nh c a h gia ình. ra quy t nh ó.

2. Chi phí cơ h i là c a m t quy t

b. Chi phí c a các cơ h i khác. c. T ng l i ích khác b m t. d. L i ích khác l n nh t b m t khi ra quy t 3. N u b n mua m t lon nư c CocaCola a. B n và ngư i bán cùng có l i. b. B n s có l i còn ngư i bán thì không n u b n mua vào lúc n a êm. c. Ngư i bán có l i còn b n s thi t vì ph i tr ti n. d. Ngư i bán s có l i còn b n ch có l i khi tr i nóng. 4. M t ví d v th trư ng th t b i là khi: a. M t ngư i bán ki m soát th trư ng b ng cách gi m s n lư ng làm giá g o tăng. b. Giá c a g o tăng do m t mùa. c. Ti n lương c a công nhân xay g o gi m. d. Lãi su t tín d ng cho nông dân vay tăng. 5. Phát bi u nào bên dư i xem là th c ch ng (positive)? a. Ph i chi Vi t Nam m c a ngo i thương s m. b. Vi t Nam nên khuy n khích xu t kh u c. Xu t kh u s làm tăng th ng dư c a nhà s n xu t trong nư c nh.

4 d. Phá giá trong giai o n này không ph i là cách làm t t cho xu t kh u c a Vi t Nam. 6. Nhi m v c a khoa h c kinh t là a. Giúp th gi i tránh kh i s d ng quá m c ngu n l c khan hi m. b. Giúp chúng ta hi u n n kinh t v n hành như th nào. c. Cho chúng ta bi t i u gì thì t t cho chúng ta. d. L a ch n có o c v các v n như ma tuý, ch t kích thích… chính ph can thi p vào th trư ng 7. Phát bi u nào bên dư i không ph i là cơ s

a. Hàng hoá có tính không lo i tr (non-excludable) nhưng tranh giành (rival) b. Hàng hoá có không lo i tr và không tranh giành (non-rival) c. Hàng hoá có ngo i tác tiêu c c d. Hàng hoá có tính tranh giành (rival) và lo i tr (excludable) 8. Ngu n l c s n xu t là t t c nh ng v n a. Ti n mà chúng ta gi b. c. t ai, k năng c a lao bên dư i, tr : mua hàng hoá. ng và máy móc c a doanh nghi p.

t ai, tinh th n doanh nhân và v n nhân l c. t ai và v n mà doanh nghi p s h u. i v i cái bánh bao th

d. K năng kinh doanh, hai là:

9. Chí Phèo ăn hai cái bánh bao cho bu i trưa. L i ích biên c a Phèo a. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho 2 cái bánh.

b. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho cái bánh bao th hai. c. Chi phí cơ h i d. Chi phí cơ h i s n xu t ra hai cái bánh bao s n xu t ra cái bánh th hai.

10. Các thương hi u máy tính hi n nay như Sony Vaio, IBM, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba….có th là ví d cho c u trúc th trư ng: a. C nh tranh hoàn toàn b. d. c quy n c quy n c quy n nhóm c. C nh tranh

0 (zero). Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là không i d. Tom giàu hơn Jerry b. Tom b ra 30 nghìn nghìn. Chi phí biên c a vi c s n xu t thêm m t ơn v ai c là: nh hư ng xã h i chũ nghĩa i taxi v nhà còn Jerry i 30 phút i xe bus v v i giá 3 . Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng d n b. Tom không thích i xe bus c. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng r i gi m d n 13. Chi phí cơ h i t c a vi c chuy n t i m a t i i m b trong hình là: a. N n kinh t th trư ng (t do) b. Tan h c. Khi ó: a. c. “Bàn tay vô hình” (invisible hand) là cách nói c a Adam Smith khi ông ng h : a. 3 pairs of socks 12. N n kinh t m nh l nh c. N n kinh t th trư ng 14.5 11. N n kinh t h n h p d. N u ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF) có d n là ư ng th ng d c xu ng. 2 sweaters b. Khi ó: a. Tom có chi phí cơ h i trong 30 phút ít nh t g p 10 l n Jerry d. Công ty c Vít s n xu t ai c (nuts) và bu-long (bolts) t i i m a trong hình v . 3/2 pairs of socks trên Sweaters d. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là gi m d n c. Tom không thích i chung xe bus v i Jerry 15.

8/6 bolts c. 1/2 bolt d. 8 bolts .6 a. 1 bolt b.

16. Hàng hoá thay th (substitutes). N u giá c a iPod tăng 2 ph n trăm thì lư ng c u s : i. c. b. VÀ CAN THI P CHÍNH PH Ph n này t p trung vào cách mà các ngu n l c phân b . Hàng hoá c p th p (inferior goods). Hàng hoá b sung (complements). c. s có m t c a chính ph ch gay ra t n th t vô ích mà thôi. c. Nhưng. Co dãn hoàn toàn. Nó có th phân b d a trên cơ ch th trư ng t do mà trong ó m i ngư i mua và bán t mình quy t nh sao cho t i a hoá l i ích c a mình. Hàng hoá c p th p (inferior goods). nhưng t ng doanh thu c a công ty xe bus không thay c u c a xe bus là: a. b. Hàng hoá thay th (substitutes). Hàng hoá bình thư ng (normal goods). s mưu c u cá nhân ôi khi làm t n h i n xã h i và ó là lý do duy nh t chính ph có m t và can thi p. Co dãn ít. co dãn c a c u iPod là 4. Hàng hoá b sung (complements). T i m t a i m c th nào ó d. Co dãn nhi u. d. B ng không. T i th i i m nào ó b. N u thu nh p c a ngư i tiêu dùng tăng mà lư ng c u cũng tăng thì hàng hoá ó là: a. C như v y. Trong giai o n nào ó c. 20. N u giá c a c a hàng hoá này tăng làm lư ng c u c a hàng hoá kia gi m thì chúng là: a. Khi ó ư ng .7 TH TRƯ NG. Giá vé xe bus tăng. C U. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). CUNG. 19. Co dãn ơn v . Trong m t tháng 17. d. 18. b. Đ CO DÃN. d. nh ng ai s ng duy lý (rational behaviour) u tìm ư c cho mình m t l a ch n tho mãn ng v i hoàn c nh c a h . T i m c giá cân b ng trên th trư ng thì lư ng c a ngư i mu n mua b ng v i lư ng c a ngư i mu n bán …… a.

Tăng 8 ph n trăm. Trên th trư ng bán ĩa CD. d. Co dãn nhi u. Co dãn ít. 23. c. Th p. Chính sách giá tr n. d. b. Sau nhi u tháng “canh me” thì cu i cùng Lan Anh cũng tìm ra m t phòng nhưng Lan Anh nh n ra cô b nh hư ng b i: a. -2. Giá sàn c.5 ph n trăm. Tăng 2 ph n trăm.5. c. Can thi p nào bên dư i c a chính ph là can thi p kinh t thay khoá m i. Thu b. c. Giá th trư ng c a CD gi m c. N u 10 ph n trăm thay ó cung là …… và a. 22. nhi u en. Lan Anh mu n thuê m t phòng ký túc xá ư c . Hi u qu c a th trư ng c nh tranh. Gi m 8 ph n trăm. C u phòng ký túc xá ít co dãn. 2. th ng dư c a nhà s n xu t s tăng lên n u: a. b.5. H n ng ch s n xu t 25. Cao. 24. Giá th trư ng c a CD tăng. d. nhi u m c giá ……thì co dãn s …… a. Trên ư ng c u. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t CD tăng lên. M c dù ti n thuê phòng là th p hơn cô ph i tr thêm 500 nghìn bên ngoài nhưng cô không th tìm ra phòng tr ng. i c a giá hàng hoá d n n 5 ph n trăm thay i lư ng cung. d. Gi m 0. Co dãn nhi u. 21. b. Th trư ng ch a. Co dãn ít. b. b. 0. Lư ng cung CD gi m. Khi co dãn là …… . Giá tr n d.8 a. -0.

Không th tr l i. Gi m ít hơn 10% 27. Th p.. $0. Nhi u. B i vì h u h t các s n ph m nông nghi p có thu c a nông dân s …… a. -1. tuỳ vào d.35 và $200 c. -2 b. vì th m t khi m t mùa thì doanh . là ơn v 26.9 c. gi m co dãn …. $0. $0. -1 c. ít d. Nư c m m ư c xem là m t m t hàng co dãn ít. Và s thu thu c a chính ph là …… a.35 và $140 d. Thu (Tax) ánh trên m i s n ph m Poster là …….50 và $150 b. 1 28. Hãy tính a. tăng b. Không i. Cho ư ng c u Q = 100/P. N u giá c a nó tăng lên 10% thì lư ng c u s : a. Tăng lên ít hơn 10% b. Cao. co dãn i m hay kho ng.50 và $105 29. $0. Hình bên dư i mô t th trư ng c a Poster.4 d. Nhi u. gi m c.. Ít. co dãn t i m c giá P = 50 c.

Nhi u. th trư ng hi u qu hơn và giá s tăng. Trên th trư ng lao a. d. t o ra t n th t vô vích (deadweight loss) và m c giá s tăng. Khi chính ph ch u …… thu . C u co dãn ít. Cung co dãn nhi u. Th ng dư c a ngư i tiêu dùng tăng nh giá bán là 0. Làm tăng giá c a hàng hoá và d ch v b. C u không thay i. 32. Ít. N u cung là Q = -4. 34. C u co dãn nhi u. Không có câu tr l i úng b. khi ánh thu m t m t hàng. C u gi m. Th trư ng tr nên kém hi m qu hơn và chính ph thu ư c thu d. ngư i mua b. a. ngư i mua d. ngư i mua c. ngư i bán 33. Ít. Cung gi m.10 d. n u chính ph qui nh m t m c ti n lương t i thi u thì: ng ng ng ây là m c giá tr n trên th trư ng lao ây là m c giá sàn trên th trư ng lao ây là m t cách hi u qu ây là m t cách làm thay i c u lao gi m th t nghi p u là m t s n ph m có ……vì th ngư i …… tr h u h t ti n thu c a s n ph m .5 + 16P và cung là Q = 13. nhi u 35. nhi u d. 30. tăng. c. Cung co dãn ít. Có l i cho t t c ai có k ho ch mua hàng hoá và d ch v này d. Khi chính ph áp t m t m c giá tr n lên th trư ng hàng hoá và d ch nào ó thì: a. co dãn c a ngư i tiêu dùng càng ……thì càng ng. Ít. b. D u g i này. T o ra s thi u h t trên th trư ng hàng hoá và d ch v c. phát bi u nào bên dư i là sai? a. m c giá tăng và th ng dư ngư i tiêu dùng gi m. a. Chính ph có l i khi áp d ng chính sách giá tr n 31. c. Khi ánh thu lên xăng d u.5. ít c.5 – 8P. Chính ph qui ó phát bi u nào bên dư i là úng? a. b.

T ng th ng dư tăng 36. 1. thu t o ra t n th t vô ích (deadweight loss) là ……. Th ng dư c a nhà s n xu t như th nào n u chính ph qui a. 12$ d. 0. th ng dư c a ngư i tiêu dùng (consumer surplus) b gi m là ……..80$.20$. Giá qui nh trên là giá tr n nh m c giá sàn trong th trư ng? d. 12$ b. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week).80$. 1.20$. 1.40$. 128$ c.20$.11 b. . 4$ 38.80$. M i tu n. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week).. trong ó ngư i mua tr …… trên m i quy n và t ng s thu mà chính ph thu ư c (m i tu n) là …… i a. Gi m c. M c thu trên m t quy n sách là …….40$. 0. Không bi t 37. Tăng b. Không thay d. 0. 0. Dư th a hàng hoá c. 0.

15$. o Phú Qu c.12 a. C u co dãn ít c. chính ph giá là 15 nghìn. 3$. còn cung c a bút chì thì hoàn toàn không co dãn. 10$ c. N u chính ph a. 12$. 3$. C u co dãn nhi u d. c u c a bút chì là hoàn toàn co dãn. Ngư i mua tr thu c. C u co dãn hoàn toàn b. 2$ b. 8$ 39. V y: a. C u không co dãn ánh thu trên th trư ng này thì: . 10$ d. Không ai tr thu d. Thu chia u cho ngư i bán l n ngư i mua. M t h p trà s a giá là 15 nghìn. Ngư i bán tr thu b. ánh thu lên m t hàng này và ngư i mua v n tr 40.

. H u d ng biên c a s n ph m gi m d n. S tho mãn mà m t ngư i c m nh n ư c t tiêu dùng hàng hoá và d ch v g i là: a. L i ích biên (marginal benefit) d. H u d ng (utility) b. Càng nhi u bia 333 cho sinh nh t c a tôi thì càng t t 42. 41. H u d ng biên c a s n ph m không b. “Ti p” và “333”. Ph i b ng nhau c.13 L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG C cu c i ch làm m t vi c duy nh t là ch n l a nhưng r i thay. Phát bi u nào bên dư i vi ph m gi thuy t v s thích c a ngư i tiêu dùng trong kinh t vi mô: a. Tôi thích bia Ti p hơn là 333 nhưng b. d. Khi b n tiêu dùng ngày càng nhi u m t hàng hoá nào ó. Tôi ã th ba lo i bia: “ l i thích bia c nh t. H u d ng c a M Linh s t i a khi mà cô y phân b s ti n mà mình dùng hàng hoá nào ó sao cho h u d ng biên trên m i ơn v ti n c a m i s n ph m: a. Ph i gi m xu ng d. Tôi không bi t mình thích bia c. H u d ng biên (marginal utility) c. Nhưng may thay. u có 50 ph n trăm quy n quy t nh trong s ch n l a c a mình. Tôi thích u ng bia c nh t trong t t c các lo i bia c hay bia Ti p c”. ch c n làm t t 50 ph n t ư c. Ph i t i a 44. i u này có nghĩa là: a. Ph i tăng lên b. N i dung c a chương này cho r ng s phân b h p lý là ch l i ích biên mang l i trên 1 ơn v chi phí c a t t c s l a ch n ph i b ng nhau. Ngư i tiêu dùng v i s thích là “cho trăm c a mình thì k t qu t t nh t cũng có th trư c” ch có quy n quy t nh phân chia thu nh p c a mình cho nh ng hàng hoá khác nhau nhưng giá c a hàng hoá thì ít khi anh ta/ch ta thay i theo ý mu n ư c vì chúng không ph i do ngư i tiêu dùng quy t nh. T ng h u d ng (total utility) 43. ai cũng v y. T ng h u d ng c a s n ph m không i i mua hai c.

tăng i thì h u d ng biên cho m i ơn v tiêu dùng c a Bo t ư c m c t i a hoá h u d ng. b ng v i d. tăng b. Khi v các ư ng t ti n ng ích (indifference curves) lên th . Tăng. Không hi u qu b. 2$ b. T ng h u d ng c a s n ph m gi m 45. 4$ c. b ng v i c. Không 46. Anh Bo tiêu dùng m t hàng hoá bình thư ng (normal good). 12$ 49. Hàng hoá bi u th tr c tung là vô d ng (useless) tr c hoành là vô d ng (useless) th này b sung hoàn h o th này là thay th hoàn h o c. 6$ d. nh hơn 48. Không thích th ng song so v i tr c tung thì: a. Tèo không th nào tiêu dùng t i m t i m n m bên ph i c a ư ng gi i h n ngân sách (budget line) b i vì: a. Tăng. Hai hàng hoá bi u th …… n u cũng m t gi 47. H u d ng biên. l n hơn b. Mai Anh thích bơi l i hơn là chơi bóng chuy n. Quá d. H u d ng biên t (v) là 20 và c a (k) là 60. T ng h u d ng. N u giá c a (k) 12$ thì giá c a (v) là: . H u d ng biên. N u thu nh p c a anh Bo tăng trong khi giá c a hàng hoá là không s …… và t ng h u d ng s …… a. Hai hàng hoá bi u th d. n u th y chúng là các ư ng c. gi m c. Hàng hoá bi u th b. Gi m.14 d. T ng h u d ng. a. Tăng Thanh Hà mua vòng eo tay (v) và k p tóc (k). Cô y ang a. Cô y bơi m t gi thì …… c a cô y s y mà Mai Anh chơi bóng.

gi m 50. 2.15 d. ư ng 54. Qt + Qc = 20 b. Công Vinh tiêu toàn b ti n cho giày Nice và i n tho i Nokia và a. 3. N u m c giá c a m i ôi giày là 4$ và m i i n tho i là 1$ thì khi ó t l …… là 4. Mai Phương Thuý thích trà s a và h ti u. H u d ng biên c a i n tho i trên h u d ng biên c a giày d. d. Giá c a coffee là 1$ và giá c a t p chí là 2$. H u d ng biên c a giày trên h u d ng biên c a i n tho i c. Chi phí biên c. Gi m. Brad Pitt tiêu 10$ m i tu n cho coffee (Qc) và t p chí (Qt). T ng h u d ng c a giày trên t ng h u d ng c a i n tho i. Qt = 10 – Qc d. 53. Như ch L b. Giá tương b. Khi ó ư ng gi i h n ngân sách tiêu dùng c a Brad là: a. c. m i tu n cô y dành 10$ mua hai s n ph m này. T l thay th biên (MRS) b ng v i: a. Giày trên i n tho i b. 2 d. Hai hàng hoá mà chúng b sung nhau hoàn h o. d c c a dư ng ngân sách d c c a ư ng ng ích (indifference curve) ng ích (indifference curve) s có i t ư c h u d ng t i a. 5. Qt = 5 – 1/2Qc c. 4. d ng: a. 52. 0 c. a. 1 b. 3 51. Giá c a trà s a là 2$ và giá c a h ti u là 1$. Thúy mua 3 ly trà và 4 tô h ti u. d. Qc = 10 -1/2Qt . Bây gi giá c a h ti u tăng lên là 2$ thì cô y s mua ……ly trà và ……tô h ti u. ư ng th ng d c lên ư ng th ng xu ng ư ng cong l i v g c to .

nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá m b o như lúc giá gà chưa gi m. tác ng thay ng thu nh p. 56. 1 ph n gà b. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà cô ch c n ăn thêm nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá m b o như lúc giá gà chưa gi m. Thuỳ Lâm quy t 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n th là: a. nhi u hơn 3. tác ng c a giá. Khi ó. cô y m i tu n xem phim 3 l n và mua 3 t p chí. tác ng thu nh p ng thu nh p ng thay th . Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà co ch c n ăn thêm 58. 2 ph n gà c. 3. tác ng thu c a gà rán gi m i m t n a. Trong tình hu ng này Lan có th xem phim …… và mua t p chí …… . Ít hơn 3. 1 ph n gà b. Lan tiêu 30$ m i tu n cho xem phim và t p chí. 2 ph n gà c. cô y v n có th ti p t c xem phim 3 l n và c 3 t p chí. Nhi u hơn 3. B m làm vi c ít gi hơn b i vì ……c a ti n lương cao là nh hơn …… a. Tác ng thay th .16 55. 1 ly Pepsi c a gà rán gi m i m t n a. 3 ph n gà d. 3 b. Tác b. Tác c. ít hơn 3 d. Thuỳ Lâm quy t 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n nh p là: a. Giá vé xem phim là 8$ và t p chí là 2$. 1 ly Pepsi 57. Tác d. V i s ti n như cũ. tác ng biên. Bây gi giá c a t p chí tăng lên là 4$ và i p ưa thêm cho Lan 6$ m i tu n a. Ít hơn 3. Ông n i c a B m có ti n lương thì th p hơn B m nhưng làm vi c nhi u gi hơn. tác ng thu nh p. ít hơn 3 c. Khi ó. 3 ph n gà d. V i s ti n như cũ.

Cam hay bư i gì cũng ư c. Không có phương án tiêu dùng t i ưu . C B c và Nam u thích X b. Dành h t ti n b. Khi ó ông K s : mua cam mua bư i i v i s n ph m X và c. ư ng gi i h n ngân sách a. Dành h t ti n i v i Bư i và Cam c a ông K là 10 = 2QB + QC trong khi hàm h u d ng là U = QB + 2QC. Hàm h u d ng c a B c là UB = X(Y-2) và c a Nam là UN = X(2-Y) Y.17 59. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. B c thích X nhưng Nam thì không d. mi n sao h t ti n d. B c thích Y nhưng Nam thì không c. C B c và Nam khác nhau v s thích 60.

c. M t doanh nghi p c quy n h ki m soát ư c giá trên th trư ng. gi m khi s n lư ng tăng. trong khi ó doanh nghi p c nh tranh ph i ch p nh n giá. Hi u su t theo qui mô (returns to scale) tăng là tình hu ng mà nhà máy …. Tăng. gi i h n b. Chi phí. tăng b ng g p ôi c. Gi m nhi u hơn m t n a d. tăng 62. . Thông tin. tăng hơn g p ôi b. CHI PHÍ VÀ L I NHU N L i nhu n là k t qu chênh l ch gi a doanh thu và chi phí. B t kỳ phương pháp (method) nào ư c dùng a. Chi phí.L là v n và lao gi m i m t n a thì s n lư ng s : a. d. Chưa bi t. Thông tin. 63. Gi m i m t n a b. Cho hàm s n xu t Q = AKL1/2 (trong ó A là h s ) và K. Giá. tăng c. Doanh thu n t giá c a s n ph m và lư ng bán ra còn chi phí là b t ngu n t công ngh s n xu t mà doanh nghi p l a ch n. tuỳ vào h s A ng. Tăng. Công ngh . Hi u qu theo qui mô (economic of scale) [hay l i th kinh t theo qui mô] xu t hi n khi ……trên t ng ơn v s n ph m …… a. g p ôi nh p lư ng thì s n lư ng s …… a. tăng ít hơn g p ôi 64. Tăng. Giá. gi m d. N u K và L s n xu t ra hàng hoá và d ch v thì g i là …… Nó ……l i nhu n t i a mà doanh nghi p có th có ư c. tăng khi s n lư ng gi m. Tăng. gi m khi s n lư ng gi m.18 DOANH NGHI P: S N XU T. Gi m ít hơn m t n a c. gi i h n d. Công ngh . b. 61. tăng khi s n lư ng tăng.

Trong ng n h n. b. S n xu t 68.5q c. 69. Trư ng Kinh t mua m t máy vi tính v i giá 500USD. K = 100. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2L1/2. công ngh là thay i. T i a hoá l i nhu n c. T i a hoá s n lư ng bán b. 9/10 b. t t c ngu n l c là thay i nhưng công ngh là c i. K thu t b. Khi ó nhà máy a. t t c ngu n l c là thay i. sau 2 năm thanh lý v i giá 50 USD. . Kinh t d. Trong kinh t h c.19 65. T t c các quy t nh c a doanh nghi p u mu n t ư c m t m c tiêu quan tr ng nh t là: a. n u giá c a K là 1$ và giá c a L à 4$ thì hàm chi phí s là: a. 10/9 c. nh. i. t t c ngu n l c là c nh. Kinh doanh c. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2L1/2. T t c ngu n l c là bi n t ư c hi u qu …… i v i K là: 70.và dài h n là giai o n mà …… a. nh. ng n h n là kho ng th i gian trong ó ……. STC = 100 + 4L b. T i a hoá th ph n. STC = 100 + 0. STC = 100 + 0.5q2 d. T t c ngu n l c là c Phát bi u nào bên dư i là úng nh. STC = 100 + 4q 66. 100/81 d. T i a hoá doanh thu d. 81/100 67. Vài ngu n l c là c c. Nhà máy làm bánh Như Lan s n xu t ư c 2 t n bánh m i ngày và không th s n xu t ư c nhi u hơn tr khi h mua thêm máy m i. Vài ngu n l c là bi n d. T i m c K = 100 và L = 81 thì t l thay th k thu t biên (MRTS) c a L a.

Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình. Chi phí kinh t (economic cost) c a trư ng là 500 71. d. c. Khi s n ph m trung bình tăng thì s n ph m biên ang tăng. Chi phí bi n a. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Chi phí biên l n hơn chi phí bi n d. khi ó …… ang…… a. i trung bình thì …… i trung bình ang tăng t c c ti u d c c a ư ng chi 75. T ng chi phí trung bình d. tăng i trung bình. chi phí bi n c. Chi phí trung bình l n hơn chi phí bi n b. gi m i trung bình. m i m c s n lư ng. s n ph m trung bình c c 73. s n ph m biên c c i i c. s n ph m biên tăng b. Khi m t hãng g p l i th gi m theo qui mô (diseconomis of scale) thì phí ……c a nó …… . Khi s n ph m trung bình b ng s n ph m biên. Khi s n ph m biên ang gi m thì s n ph m trung bình gi m. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình. Chi phí bi n i trung bình. Chi phí k toán (accounting cost) c a trư ng là 450 d. tăng. T ng chi phí trung bình ang tăng c. T ng chi phí trung bình.20 a. s n ph m trung bình gi m. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Chi phí bi n d. Chi phí trung bình l n hơn chi phí c i trung bình nh trung bình i trung bình l n hơn chi phí c i trung bình nh trung bình i. gi m 74. Chi phí c nh trung bình ang tăng 76. Chi phí c nh (fixed cost) c a trư ng là 450 b. N u chi phí biên ang l n hơn chi phí bi n b. 72. Khi s n ph m trung bình l n hơn s n ph m biên thì s n ph m biên ang tăng. Chi phí biên. N u chi phí biên ang th p hơn ……. Chi phí chìm (sunk cost) c a trư ng là 450 c. T ng chi phí trung bình. T ng chi phí bi n b. b. phát bi u nào bên dư i là sai? a. Chi phí bi n c. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình thì s n ph m trung bình ang tăng. d. Chi phí biên.

N u t ng chi phí c phí biên …… a. Chi phí c i. thì …… i. D ch lên trên. khi ó ư ng t ng chi phí trung bình …… và ư ng chi i i. T ng chi phí trung bình gi m d. M c s n lư ng mà t i ó có s n lư ng trung bình …… c c ti u. Không thay a. Biên. không thay b. Doanh nghi p có hi u su t tăng theo qui mô c. d c lên 77. C c d. Trung bình dài h n. Gi m 78. D ch lên trên. d ch lên trên i trung bình gi m nh trung bình gi m c. Doanh nghi p có l i th kinh t theo qui mô b. Chi phí c nh trung bình i trung bình tc c i thì cũng là m c s n lư ng mà . Chi phí bi n c. Chi phí biên gi m 80. d.21 a. a. thì s n ph m trung bình ……. c. T ng chi phí trung bình dài h n d ch sang ph i 81. T ng chi phí trung bình b. N u t t c các u vào tăng 5% d n n s n lư ng u ra tăng 8%. không thay i. B ng v i s n ph m biên c. Trung bình ng n h n. Khi ó: a. Chi phí biên d. Chi phí bi n b. i nh tăng lên. Không thay d. d c xu ng. d ch lên trên 79. d c xu ng c. d c xu ng b. N u s n lư ng tăng và s n lư ng trung bình cũng tăng. Khi s n ph m biên là c c a. Trung bình dài h n. Tăng b. T ng chi phí trung bình dài h n d c xu ng d.

gi m d. chi phí bi n b. Ít hơn 200 b. Doanh thu bán Aquafina tăng co nh gi m giá bán còn 4 nghìn thì: i . Nh hơn. L i nhu n âm (l ) 87. L i nhu n s tăng b. Bà Tư bán 200 gói xôi m i bu i sáng và chi phí biên c a xôi v n ang th p hơn giá c a th trư ng. S n lư ng tăng khi mà chi phí biên l n hơn chi phí bi n a. s n ph m biên d. M c s n lư ng mà t i ó t ng chi phí trung bình c c ti u thì …… m c s n lư ng mà …… t c c ti u. 200 nhưng ph i tăng giá c. Tăng. chi phí bi n i trung bình i trung bình nhưng nh hơn chi i trung bình …… 83. m i doanh nghi p …… a. ng là thay i giá b. tăng c. Gi m. Có th tác c. Tăng. L i nhu n s gi m c. a. Quy t i trung bình i trung bình phí trung bình thì t ng chi phí trung bình s …… và chi phí bi n 85. N u Pepsi quy t a. Pepsi ang bán chai nư c Aquafina là 5 nghìn. gi m b. Hi n nay chi phí biên là 5 và doanh thu biên là 4. tăng 84. S n xu t m c s n lư ng cao nh t có th i di n v i ư ng c u co dãn hoàn toàn v i s n lư ng c a nó nh giá trên th trư ng d. Xôi là th trư ng c nh tranh hoàn h o thì l i nhu n c a bà s tăng lên n u bán: a. Cũng như. phòng nghiên c u th trư ng cho bi t dãn c a c u i v i s n ph m này là -0. Gi m. Nhi u hơn 200 và tăng giá d. N u s n lư ng ti p t c tăng thì: a.2. L i nhu n không d.22 82. L n hơn. Cũng như. Nhi u hơn 200 86. chi phí bi n c. Trong c u trúc th trư ng c nh tranh hoàn h o.

3 cái b.23 b. Chi phí cơ h i d. d. Duyên ang nón len Duyên nên làm: a. Có rào c n trong vi c gia nh p ngành b. T ng chi phí bi n c. 1 cái d. Hình bên dư i là c u (D). Có như ng quy n thương hi u (franchise) 91. Doanh thu bán Aquafina gi m c. 89. doanh thu biên (MR) và chi phí biên (MC) c a “sô cô la” th ng dư c a h là: quy n mang tên Charlence. L i nhu n c a Pepsi tăng 88. chi phí biên làm cái th nh t là 12$. c. 2 cái c. Hi u qu kinh t theo qui mô có kh năng t o ra: a. i 92. Có tr c p c a chính ph c. Giá bán trên th trư ng (c nh tranh) hi n nay là 14$. Có nhi u s n ph m thay th d. c quy n do lu t ng nh t c quy n t nhiên (natural monopoly) nh (legal monopoly) c c quy n do chính ph (government monopoly) i trung bình c a doanh nghi p bán. T ng chi phí 90. M t th trư ng có các s n ph m b. Doanh thu bán Aquafina không d. c quy n x y ra khi: a. cái th hai là 14$ và cái t i a hoá l i nhu n th ba là 16$. Chi phí c nh i b. Làm nhi u nh t có th . N u giá trên th trư ng c nh tranh ang cao hơn chi phí bi n thì t ng doanh thu c a doanh nghi p s l n hơn: a. N u Charlence bán 1 giá cho t t c nh ng ngư i tiêu dùng thì .

10$ c.5L Khi ó s n ph m trung bình và s n ph m biên c a lao K = 4 và L = 2 là: a. Hình bên dư i là c u (D) và chi phí biên (MC) c a sô cô la …… và t n th t do c quy n là …… c quy n mang tên Charlence. Cho hàm s n xu t Q = 2K0. 5$ b. 60$. 8 và 4 b. 30$. 0$ 94. c quy n là N u Charlence bán 1 giá cho t t c nh ng ngư i tiêu dùng thì l i ích c a nhà a. 10$. 4 và 8 d. 40$ c. 0$ d. 20$ b. 4 và 4 c. 3$ d. 8 và 8 ng t i . 50$. 10$ 93.24 a.

5 và 44 96. M t hãng c quy n i di n v i ư ng c u là P = 20 – Q. Hàm t ng chi phí: TC = 25 +4q(1+q). t i q = 5 chi phí bi n biên là …… a. 24 và 44 c. m i q. Chi phí biên l n hơn AC b. Giá ng kho ng: c quy n mà hãng này bán ra trên th trư ng dao a. Hàm chi phí biên c a m t doanh nghi p a. 1 b. 0. 10 < P < 20 b. Chi phí biên l n hơn AVC c. Hàm chi phí trung bình là AC = 3+ 10/q1/2. 24 và 24 b. P < 10 d. 1% 100. i là 4$ và chi phí c nh là 100$.000/Q và MR =30-Q. Khi ó giá bán là M i ngày nhà máy t n chi phí bi n ……và l i nhu n m i ngày là …… c quy n MC = 15 – 2Q. 35 d. M t hãng a. 25 b.5% c. M t nhà máy c p nư c c quy n i di n v i ư ng c u là P = 12-1/30Q (v i Q là m3). i trung bình là …… và chi phí c quy n có AC = Q + 10. 20 98. 0. 10 c. P > 20 99. M c giá có l i nh n t i a là: . Hi n t i doanh nghi p c quy n Lener là: này cung ng ra th trư ng m c s n lư ng là 5 và giá là 10 thì h s i m i q. 30 và 24 d.5 d. 5 < P < 10 c.25 95. m i q. Chi phí biên nh hơn AC d. Chi phí biên không thay 97. Khi ó a. m i q.

120$/m3. 380$ c. 580$ . 4$/m3.26 a. 8$/m3. 960$ d. 8$/m3. 380$ b.

N n kinh t có m c tăng trư ng l n hơn bình thư ng b. Ti n lương t i thi u làm bi n d ng th trư ng lao năm nào ó làm g c. Chính ph nên gi m thu c. V n nào sau ây là m i quan tâm c a kinh t vĩ mô: các nư c OECD ang m c cao nh t trong 20 năm tr l i ây a. ng th nh t trên th gi i. chính ph suy nghĩ là có nên v n l i nó hay không! 1. Giá nông d u thô tăng tr l i trong th i gian g n ây b. GDP danh nghĩa b. GDP ti m năng d. d. phân tích vi mô là lúc mà chúng ta tháo r i cái ng h xem s v n hành c a các bánh răng bên dư i. Xu t kh u g o c a Vi t Nam 2. Kh thay. S thay i trung bình trong CPI . N u ch c n xem gi thì nhìn vào các cây kim. ôi khi vài kim trong vĩ mô không ch y ho c ch y ngư c. Th t nghi p c. GDP 4. a. M i sáng th c d y. S tho mãn c a khán gi i v i chương trình ca nh c c a HTV gi m.27 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ Phân tích kinh t vĩ mô cũng gi ng như chúng ta eo ng h . Th t nghi p là r t th p c. GDP th c c. kim phút và kim gi cũng t a như s ph i h p c a tăng trư ng. Kinh t ang nh c a chu kỳ d. GDP th c b ng v i GDP ti m năng khi: 3. Phát bi u nào bên dư i ư c coi là chu n t c a. Trong khi ó. T t c các ngu n l c s n xu t ư c toàn d ng 5. H c kinh t vĩ mô là h c cách xem gi : s ph i h p gi a kim giây. l m phát và th t nghi p trong n n kinh t . M t trong nh ng thư t o m c giá t ng quát trong n n kinh t là a. ……là giá tr c a t ng s n ph m cu i cùng trong m t n n kinh t a. L m phát và th t nghi p có quan h ngh ch bi n b. Lãi su t tăng thì u tư gi m ng ư c tính b ng giá c a m t gi m suy thoái kinh t d.

Là s n lư ng ó không có th t nghi p ó toàn d ng các y u t s n xu t u suy thoái: oán l m phát tăng và h tăng lãi su t thì ó là m t ví d c a: 9. d u hi u nào bên dư i ư c xem là n n kinh t b t a. Vi c tăng chi tiêu c a chính ph b. Không có l m phát c. GDP cũng là thu nh p kh d ng b. Không có th t nghi p b. Chính sách tài khoá (ngân sách) [fiscal policy] không bao g m: a. Chu kỳ kinh t c. Xây d ng thêm cơ s h t ng d. Trong 2 quí li n. Gi m thu c. Là s n lư ng d. GDP có th là ch s t t o lư ng h nh phúc c a qu c gia khi mà a. T c tăng trư ng d. Là s n lư ng d báo trong tương lai c. Chính sách ti n t d. CPI (Consumer Price Index) 6. Không có xu t kh u d. S n lư ng cao nh t c a n n kinh t có th làm ra ư c b. Hàng hoá và d ch v trên th trư ng em l i cho con ngư i h nh phúc c. T l l m phát c. S n lư ng ti m năng trong kinh t vĩ mô là: a. GDP không tính hàng hoá và d ch v t i d. N u ngân hàng trung ương d a. GDP không b sót các ho t ng phi th trư ng . Gi m lãi su t 7. Không có tăng trư ng kinh t 10.28 b. Chính sách tài khoá b. N n kinh t s p b suy thoái 8.

Kh u hao trong n n kinh t b ng v i: a. Tiêu dùng 13. 4% 12. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + Thu gián thu (Ti) b. b. chi tiêu chính ph và …… . Xu t kh u ròng b. 10% d. 2% c. ã qua s d ng d. chúng ta không c n ph i h c kinh t vĩ mô. L i nhu n u tư ròng tr v i t ng tr lư ng v n u tư. a. 11. 8% b. T ng 15. a. Nư c Zig có t c a. T ng tr lư ng v n tr v i t ng d. Thu ròng d. “GPD là giá th trư ng c a t t c hàng hoá và d ch v …… trong n n kinh t trong m t giai o n nào ó”. Trung gian b. GDP ròng tính theo giá th trư ng là: a. GDP là t ng c a tiêu dùng tư nhân. Ti t ki m c. Khi ó tăng trư ng u ngư i c a nó x p x là: GDP th c bình quân c. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) 14.29 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N Không có s li u. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + kh u hao (De) d. u tư g p tr v i u tư ròng tr v i u tư ròng u tư g p u tư ròng tăng dân s là 2% và tăng trư ng GDP th c là 10%. Cu i cùng c. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + Thu gián thu (Ti) + kh u hao (De) c.

X = 10 và M = 5. G = 20. ti t ki m c a chính ph (Sg) là: a. 45 d. ây là n n kinh t óng b. T = 25. T = 25. ti t ki m c a h gia ình (Sp) là: a. GDP giá th trư ng l n hơn GDP giá y u t c. CPI tăng so v i năm g c 15% b. NTR > 0 b. u tư n i a b ng v i ti t ki m n i a b. I = 15. NTR <0 c. 15 u tư b ng v i t ng ti t ki m thì …… . I = 15. Có thâm h t trong cán cân thương m i d. Cân b ng trong cán cân thương m i 17. GDP ròng l n hơn GDP g p d. L m phát tính theo CPI c a Vi t Nam năm 2008 là 15%. -15 c. NIA <0 19. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. G = 20. Thu nh p c a ngư i dân gi m xu ng 15% 20. Có th ng dư trong cán cân thương m i c. i u này có nghĩa là: a. GNI (hay GNP) l n hơn GDP khi mà: a. N u C = 70. X = 10 và M = 5. NIA > 0 d. N u C = 70. Khi ó. 40 21. 15 b. 5 b. Giá t t c hàng hoá thi t y u tăng 15% c.30 16. Khi ó. 45 c. CPI tăng so v i năm 2007 là 15% d. GDP th c tính b ng giá năm g c 18. Cán cân ngân sách c a chính ph là cân b ng và t ng a.

t ng ti t ki m qu c gia trong n n kinh t “ óng” là: a. 899$ c. h gia ình và doanh nghi p d. 450$ c. Giá tr gia tăng siêu th là 50$ b. thương lái bán l i cho siêu th Sàigòn ư c 150$ và siêu th niêm y t giá bán c a qu th là 300$. GDP th c c a Betania năm 2009 là 108 và năm 2008 là 100. thương lái bán l i cho siêu th Sàigòn ư c 150$ và siêu th niêm y t giá bán c a qu th là 300$. Ti t ki m c a h gia ình và ti t ki m c a doanh nghi p b.31 d. Giá tr gia tăng c a cô T m là 100$ 24. Trong lý thuy t vĩ mô. 300$ d.8% b. -5 22. Ti t ki m c a chính ph và c a doanh nghi p c. 100$ 25. 101$ d. T ng giá tr gia tăng là 550$ d. 0$ (zero) 23. T ng chi tiêu cu i a. Khi ó tăng trư ng th c c a Betenia là a. Cô T m hái qu th em ra u làng bán cho thương lái ư c 100$. 8% c. Ti t ki m c a h gia ình và ti t ki m c a chính ph . Cô T m hái qu th cùng ây là em ra u làng bán cho thương lái ư c 100$. 550$ b. a. Khi ó. chi tiêu chính ph ph i là: a. Giá tr gia tăng c a thương lái là 150$ c. C = 385$ và I = 14$. Ti t ki m c a chính ph . 0.08% 26. 8 l n d. 500$ b. 1. cán cân thương m i c a c a nư c Latvia là cân b ng. GDP c a nó là 500$. Trong năm 2009.

Trong n n kinh t óng. Làm tăng ti t ki m c a chính ph d. t ng ti t ki m tư nhân là 400. t ng u tư là 500. Làm gi m ti t ki m tư nhân c. Xu t kh u (X) b. Có vay n d. 700 29. n u chính ph tăng chi tiêu c a mình thì: a. 100 b. Làm gi m ti t ki m c a chính ph b. Ti n này th ng kê s ghi nh n vào âu c a Vi t Nam a. n u t ng a. Làm tăng ti t ki m tư nhân 28. Thu nh p ròng t nư c ngoài (NIA) u tư l n t ng ti t ki m trong nư c thì: óng. Chuy n như ng ròng (NTR) d. 200 c. 900 d. Có v n u tư nư c ngoài 30. n u s thu thu c a chính ph là 300 thì chi tiêu c a chính ph s là: . Có th ng dư thương m i c. Trong n n kinh t m . Tiêu dùng c a h gia ình (C) c.32 27. N u BB Thanh Vân chăm sóc da cho Jonny Trí Nguy n (anh này mang qu c t ch M ) v i s ti n là 10 nghìn USD trong năm. Trong n n kinh t a. Có thâm h t thương m i b.

Là t ph n tiêu dùng trong thu nh p kh d ng 32. Nh p kh u biên nh hơn 0. khi ó: a. d c c a hàm ti t ki m là 0. ó là tai ho c a qu c gia!) 31. Tiêu dùng biên (Marginal Propensity to Consume) là …… a.33 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ NG N H N S n lư ng qu c gia (national output) là trái tim c a môn kinh t h c. Thu tăng b. GDP th c tăng c. 0.75$ khi ó chi tiêu ph i là a. Thu nh p kh d ng là 5$. S s t gi m trong MPC 34. Thu nh p kh d ng tăng b. Tiêu dùng t c. Ti t ki m biên là 0.25$ b. Tiêu dùng biên là 0.56$ ng hơn? nh tăng . 3. C ng v i ti t ki m biên (Marginal Propensity to Saving) b ng 1 b. Nó là k t qu c a s cân b ng trên th trư ng hàng hoá và d ch v . S ki n nào bên dư i làm tiêu dùng d ch chuy n (shift)? a. nghĩa là s n lư ng trong n n kinh t s tăng nhi u hơn 1 ng mà chính ph chi tiêu hay gi m thu (lưu ý: trong dài h n.27. S ki n nào bên dư i làm ư ng v hàm tiêu dùng d ng a.73 b. ti t ki m là 1.73 c. T t c qu c gia u mu n hàng năm có tăng trư ng cao. Trong ng n h n. Là s lư ng tiêu dùng trong thu nh p kh d ng d.27 35. Tiêu dùng biên tăng 33. Chính ph cũng góp tay vào khát v ng này b ng chính sách chi tiêu và thu c a mình. t c là s n lư ng làm ra ngày càng nhi u hơn (tính b ng ti n). Thu nh p tăng d. S s t gi m c a MPS d. Là ph n s c a tiêu dùng trên GDP c. s nhân là l n hơn 1.27 d. may thay. Tiêu dùng biên là 0.

8 b.2.25 d. Gi m 0. Cho C = 150 + 0.8 b. Cho C = 150 + 0. l n. Cho C = 150 + 0. nh b. N u chi tiêu biên là 0. Tăng 0. Trong m t n n kinh t không có thương m i và thu .2 c.8(Y-T) n u T tăng 1 ơn v thì C s a. Gi m 8 d. L n. 0. l n 38. Gi m 0. Nh .25 b.8 b. 6. 0. nh . L n. Chi tiêu t m t kho ng là …… s d n a. Tăng 0. 75$ và 12 d. l n c. N u Y tăng 10 ơn v thì Sp s : a. nh d. Tăng 2 c.75$ d.8Y. 5 c. 1.8(Y-T) n u T tăng 1 ơn v thì Sp s a. l n. 0.8 41.8. Tăng 8 b. l n.2 d. MPS = 0.8 n d c c a AE (AD) càng …… và s nhân càng …… nh tăng lên n t ng thu nh p tăng lên 60$ và khi ó s nhân là …… . Gi m 2 40. Tăng 0. MPC càng …… thì d n a. khi ó s nhân chi tiêu chính ph s là: a.35$ 36. L n. 12$ và 5 c.2 39. 300$ và 5 37. 48$ và 1.34 c. Gi m 0.

Cho C = 150 + 0. Bi t tiêu dùng biên c a h gia ình là 0. trong khi ó T = 10 + 0.667 d.6 và thu không ph thu c vào thu nh p thì thu nh p m i s tăng thêm: a. 4100$ b.5(Y-T).2 42. -0.8(Y-T) thì s nhân thu trong n n kinh t này là a. 1500 c. -4 43. Hi n nay thu nh p cân b ng là 4000$. 100$ c. khi ó s n lư ng cân b ng là: a.5 44. n u chính ph tăng thêm chi tiêu là 40$. -5 c. n u chính ph tăng thêm chi tiêu là 40$ b ng cách tăng thu .35 c. 100$ c. 425 b.3 c. Tăng 0. 1700 . 4 b.75Y. 40$ d.6 và thu không ph thu c vào thu nh p thì thu nh p m i s tăng thêm: a. Gi m 0. 40$ d. -0. 24$ 45. Bi t tiêu dùng biên c a h gia ình là 0.2Y thì s nhân thu trong n n kinh t này là: a. 5 d. Bi t r ng t ng chi tiêu kh d ng là AE = 425 + 0. -1 b. 4100$ b. -1.2 d. 24$ 46. Cho C = 150 + 0. Hi n nay thu nh p cân b ng là 4000$.

Là bi n s c. Do chính ph t d. Do h gia ình t .75Y. n u h gia ình quy t gi m chi tiêu c a mình thì: a. Hi n nay ti t ki m c a h gia ình là 70 và chi tiêu là 200. n u trên th trư ng hàng hoá ang rơi vào tình tr ng dư th a hàng hoá thì: a. Ti t ki m s gi m c. Trong ng n h n. Bi t r ng t ng chi tiêu kh d ng là AE = 425 + 0. Chưa th xác nh 47. Chính ph tăng chi tiêu 49. Hàng t n kho ngoài d ki n ang tăng b. 50 d. Ti t ki m s tăng b. 50. n u s n lư ng trong n n kinh t là 1500 thì th trư ng hàng hoá ang ……m t lư ng là …… a. Dư th a. Ti t ki m không d. Khi nói u tư s gi m n bi n s t nh (autonomous variable) thì i u này có nghĩa là bi n s c l p. không ph thu c vào bi n s khác nh nh ó: nh b i m t hay nhi u bi n s khác i nh c t a. 200 b. Giá c s gi m c.36 d. 200 48. Thi u h t. Tiêu dùng s tăng d. Thi u h t. Dư th a. B quy t b. 50 c.

Là s nhanh chóng lên giá c a m t tài s n 55. cũng t ó hi u v s bi n ng c a lãi su t trên th trư ng ti n t . Là tài s n c a ngân hàng trung ương 52. V n ch s h u (Equity) = Tài s n (assets) + N (liabilities) c. V n ch s h u (Equity) . Là b t c th gì mi n sao ư c ch p nh n chung trong thanh toán và giao d ch b. HO T Đ NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T Trong chi c xe thương m i (trade). khi ó m i giao d ch s di n ra b ng cách a. Ti n gi y và ti n kim lo i do nhà nư c ban hành c. Ti n g i không kỳ h n và ti n m t d. Hàng i hàng (barter) i vàng d.37 TI N. 51. Hàng c. Ti n m t b. Nhà nư c b o lãnh 53.N (liabilities) =Tài s n (assets) i (balance sheet) c a m t ngân hàng thương m i có th mô t như phương trình . Kh năng (tính) thanh kho ng (liquidity) có nghĩa là: a. Ph n này cho bi t làm cách nào ngân hàng trung ương bơm d u vào ho c rút ra kh i n n kinh t . không có nó chi c xe v n ch y. Tài s n gì ó mà chúng nhanh chóng có th chuy n thành ti n c. V n ch s h u (Equity) + Tài s n (assets) = N (liabilities) b. Th tín d ng b. N u n n kinh t không có ti n. B ng cân bên dư i: a. Ti n g i có kỳ h n và ti n g i không kỳ h n 54. Là s vàng mà qu c gia có ư c d. ti n không ph i là cái bánh xe mà nó ch là d u nh n bôi trơn. Ti n là trong kinh t h c: a. M2 là t ng kh i lư ng ti n ch có: a. Ti n g i không kỳ h n c. Là tài s n c a dân chúng d. S tăng lên khi ngư i tiêu dùng có nhi u th tín d ng b.

N u t ng ti n g i tăng nhưng t ng cho vay (dư n tín d ng) không a. l m phát kỳ v ng d. D tr tăng d. Khi ngân hàng trung ương tham gia vào th trư ng m b ng cách mua trái phi u chính ph thì: a. u tư c a ngân hàng cho c phi u tăng 61. th t nghi p. Gi m 59. Là s hàng hoá mà ngư i dân mua s m trong năm 58. Phát bi u nào bên dư i là úng v c u ti n a. C u ti n c a dân chúng s …. T ng s ti n d tr c a ngân hàng (g m b t bu c và vư t m c) b. s lư ng ti n trong n n kinh t b. m c giá. l m phát. Là s ti n g i c a ngân hàng thương m i t i ngân hàng trung ương 57. T ng ti n g i c a ngân hàng thương m i và d tr c a nó tăng c. Tăng. m c giá chung. T ng ti n g i c a ngân hàng thương m i tăng nhưng d tr không b. Không thay c. Tăng d..38 d.khi ……: a. 60. Là s d tr vư t m c c a ngân hàng thương m i d. khi lãi su t th c gi m b. l m phát. chi tiêu c a chính ph c. M t trong nh ng m c tiêu c a ngân hàng trung ương là ki m soát …… b ng cách thay i…… a. S ti n d tr b t bu c b i qui nh c a ngân hàng trung ương c. D tr c a ngân hàng thương m i là: a. Là ham mu n v ti n c a ngư i dân d. Là lư ng ti n th c mà dân chúng mu n gi c. thu nh p tăng th c tăng i i i thì t l d tr : . L n hơn 1 b. Là s ti n mà ngư i dân gi mua hàng hoá và d ch v thanh toán b. Tăng. V n ch s h u (Equity) + N (liabilities) = Tài s n (assets) 56.

S nhân ti n trong n n kinh t là 2. 5% c. C u ti n gi m vì l m phát tăng c. S tăng lên c a m c giá c. 5000$ c. N u có m t kho ng ti n g i m i vào ngân hàng là 500$ thì t ng lư ng ti n ư c t o ra trong h th ng ngân hàng s là bao nhiêu n u h gi l i 10% s ti n g i. 2% d. C u ti n tăng vì lãi su t danh nghĩa tăng b. C u ti n không i vì thu nh p không thay i i v i t ng ti n 63. Công c nào bên dư i là công c c a chính sách ti n t ? . khi thu nh p danh nghĩa tăng 62. T l ti n m t trên ti n g i là 0. 1. 10% . Lãi su t danh nghĩa trên th trư ng tăng 5% và l m phát trên th trư ng là 10%. S tăng lên c a t ng s n lư ng b. n u ngân hàng tăng 10% lư ng ti n cơ s (ti n m nh) thì cung ti n th c s tăng ……n u l m phát …… a.2 thì s nhân ti n trong n n kinh t này là: a. 500$ b. 4 b. khi lãi su t danh nghĩa gi m d. 5%.5 c. C n ti n gi m vì lãi su t th c gi m d. 0.25 64. S tăng lên c a lãi su t d. 20%. a.8 và t l d tr trong h th ng ngân hàng g i là 0. Tăng. Nh ng s ki n nào bên dư i làm cho c u ti n tăng? a. S tăng lên c a cung ti n 66. 450$ d.8 d. 950$ 67. 2% 65. 1% b. 1. Gi m. Khi ó: a. 1%.39 c.

Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. Lãi su t chi t kh u và lãi su t th trư ng b. Suy thoái kinh t . Tăng b. Mua bán trái phi u trên th trư ng m d. Không nh hư ng d. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. khi ó lãi su t trên th trư ng ti n t : a. Không i d. Giá trái phi u gi m 69. Khi lãi su t chi t kh u tăng thì a. Gi m c. T ng ti n g i s tăng 72. sau ó tăng 73. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. làm thu nh p c a dân chúng gi m. M i u gi m. N u ngân hàng trung ương bán trái phi u chính ph thì: a. Lãi su t trái phi u chính ph 68. Không th k t lu n 71. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c.40 a. Tăng b. N u t l d tr b t bu c cho h th ng ngân hàng gi m thì a. N u ngân hàng trung ương v a bán trái phi u ra trên th trư ng m v a su t chi t kh u thì lãi su t trên th trư ng ti n t s : a. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. Lãi su t nào bên dư i là lãi su t th c (real interest) trong n n kinh t ? ng th i gi m lãi . Gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. T ng ti n g i s tăng 70. T l d tr b t bu c và lãi su t cho vay c.

Trên th trư ng ti n t . Sai. ó là lãi su t cân b ng khi mà cung ti n không úng. ki m soát ư c. Lãi su t ti n g i c. Các câu trên u sai 74. n lãi su t tăng. vì lãi su t tăng s làm gi m c u ti n . ki m soát ư c. ki m soát ư c.41 a. c. n u s nhân ti n n nh c. Lãi su t cho vay b. Lãi su t th trư ng ti n t liên ngân hàng d. Ngân hàng trung ương ……cung ti n trong n n kinh t …… a. Sai. n u ki m soát ư c t l ti n m t trên ti n g i c a dân chúng d. Phát bi u này là ….. ki m soát ư c. c u ti n tăng s d n b. n u ki m soát ư c t l d tr vư t m c c a ngân hàng thương m i 75. lãi su t quan h ngh ch v i c u ti n úng. trong m i tình hu ng b.vì …… i a. vì c u ti n và lãi su t tương quan ng bi n d.

hàng hoá d. ti n t d. Tăng ti n ch làm tăng giá ch không th làm tăng c a Trong dài h n. Thu nh p. Thu nh p. a. hàng hoá. 76. Cũng trong mô hình này. . lãi su t. Tăng 80. ti n t c. Ngân hàng trung ương tăng ti n có th làm thu nh p c a n n kinh t tăng và ngư c l i. IS là quan h gi a ……và …… sao cho trên th trư ng …… t ư c cân b ng. Mô hình IS-LM cân b ng khi mà trư ng…… a. hàng hoá b. a. ti n t 78. hàng hoá d. chi tiêu. chính ph cũng gián ti p làm bi n ng lãi su t th trư ng ti n t . ti n tr v v trí c a nó là trung gian trao c a c a n n kinh t . giá c . lãi su t. Thu nh p. Thu nh p. lãi su t. lãi su t. hàng hoá. hàng hoá b. Tăng cung ti n (M) d c c a ư ng IS ph thu c vào: i. Thu nh p. Thu nh p.42 PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) Trong ng n h n2. ti n t c. lãi su t. Thu nh p. ti n t c. chi tiêu. Thu nh p. ti n t 77. Thu nh p. Thu nh p. 2 ó có …… và …. S k t h p gi a th trư ng hàng hoá và th trư ng ti n t thông qua mô hình có tên g i là IS-LM ch ng minh ư c nh n nh trên. lãi su t. ti n t b. ti n t 79. ti n có quy n l c hơn th c ch t c a nó. Giá c . Bi n s nào sau ây làm ư ng IS d ch chuy n sang ph i? a. chi tiêu. t cân b ng trên th trư ng …… và th u tư t nh (I0) d. hàng hoá. hàng hoá. t giá. Tăng thu (T) c. Gi m chi tiêu chính ph (G) b. Thu nh p. chi tiêu. LM là quan h gi a ……và …… sao cho trên th trư ng …… t ư c cân b ng.

Chi tiêu c a chính ph c. Gi m. Chi tiêu biên c a h gia ình d. gi m. tăng c. tăng. tăng. tăng. tăng b. Chi tiêu t nh c a h gia ình b. Thu nh p tăng d. Cung ti n gi m c. Lãi su t g n như không nh hư ng d. Tiêu dùng biên c a h gia ình g n b ng 0 (zero) c. bán c. gi m. gi m d. Tiêu dùng biên c a h gia ình g n b ng 1 b. Tăng. Tăng.. tăng c. Lãi su t g n như không nh hư ng 82. lãi su t s …. Trong mô hình IS-LM.. tăng. gi m d. khi mà ngân hàng trung ương …… t l d tr ho c b t bu c……trái phi u chính ph a. mua d. gi m. a. lãi su t s …. khi mà chi tiêu c a chính ph ….. gi m. tăng: bán b. Cung ti n tăng b. và thu nh p s …… khi mà ngân hàng trung ương …… t l d tr b t bu c. tăng n u tư n c u ti n . gi m. Lãi su t 81. gi m. gi m. tăng. Gi m. mua 85.43 a.. Trong mô hình IS-LM. Trong mô hình IS-LM. tăng 84. Thu nh p gi m 83. ư ng LM d ch chuy n lên trên khi: a. lãi su t s …. gi m. gi m. a. tăng b. không i. Tình hu ng nào bên dư i làm ư ng IS g n như n m ngang a.

Chính ph th c hi n chính sách m r ng ngân sách (tăng G. Chính sách tài khoá không nh hư ng lên thu nh p c. Thu nh p chưa bi t. tĩnh i. ngân hàng trung ương không nên: a. lãi su t gi m d. lãi su t chưa bi t c. lãi su t gi m 87. Thu nh p tăng. ho c gi m T) và ngân hàng trung ương th c hi n chính sách m r ng ti n t (tăng M). gi m. Giá không b. lãi su t c. Giá không i. Mô hình IS-LM là mô hình d a trên gi thuy t …… và là mô hình …… a.44 86. tăng. Ngân hàng trung ương gi m t l d tr b t bu c 89. ng n u tư? i. a. Gi m t l d tr b t bu c c. khi ó: a. Gi m. lãi su t tăng b. Chính ph tăng thu b.cung ti n nhưng ……không b. Chính sách tài khoá không nh hư ng lên lãi su t d. ng i. Chính sách ti n t không nh hư ng lên lãi su t 91. Ngân hàng trung ương mua trái phi u chính ph trên th trư ng m c. Khi n n kinh t g p suy thoái. thu nh p c. Chính ph tăng chi tiêu d. Bán trái phi u trên th trư ng m 88. Thu nh p tăng. Thu nh p gi m. thu nh p d. Chính sách ti n t không nh hư ng lên thu nh p b. Gi m lãi su t chi t kh u b. Phát bi u nào bên dư i là úng n u lãi su t không nh hư ng a. B y thanh kho ng (liquidity trap) là hi n tư ng mà ngân hàng trung ương ……. Tăng lãi su t chi t kh u d. Lãi su t trên th trư ng tăng là do: a. Tăng. Thu nh p không . giá c 90.

n u m c giá trên th trư ng là 2 thì a. -100 d. r = 1700 – 100Y c. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000. Dư th a b.75(Y-T). tĩnh 92. Khi ó hàm s c a IS là 95.500 + 100r b. r = -500 + 100Y 96. 10 b. T = G = 100 và I = 200 – 25r. Khi ó a. Y = 500 + 100r c. -0. Y = 1700 – 100r b. Cho C = 200 + 0. -0. r = 1700 + 100Y 93.01 c.01 b. 10 c. 0. T = G = 100 và I = 200 – 25r. Cân b ng nh ư c. Thi u h t c. 100 d. d. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000.75(Y-T).75(Y-T). r = 500 + 100Y d. T = G = 100 và I = 200 – 25r. n u m c giá trên th trư ng là 2 thì hàm s c a LM s là: a. Y = 1700 + 100r d. Y = . Cho C = 200 + 0.45 d.01 97. Cho C = 200 + 0. 0. Khi ó trên th trư ng hàng hoá ang: a. Không xác d c c a ư ng IS là i. N u thu nh p trong n n kinh t này là 1500 và lãi su t hi n th i là 6. N u thu nh p hi n nay là 1500 và lãi su t là 6 thì th trư ng ti n t ang: d c c a ư ng LM là . Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000 và m c giá trên th trư ng là 2.01 94. Thu nh p không a.

Cân b ng d. Chính ph . K t qu nào bên dư i là úng n u ngân hàng trung ương bán ra 300$ trái phi u? a. 98. Chính ph . tăng. gi m. Dư th a b. Y = 1100 và r = 6% d. gi m. L n át (crowding out) là hi n tư ng ……tăng a.01Y. Y < 1000$ và r < 3% b. N u hàm s c a IS là r = 17 – 0. Không xác b ng ng th i là: nh ư c. tư nhân d. tư nhân b. Tư nhân. Cân b ng chung trên th trư ng hàng hoá và ti n t hi n nay có thu nh p (Y) là 1000$ và lãi su t (r) là 3%. Tư nhân. Thu nh p và lãi su t cân a. Y = 1100 và r = 6 c. gi m. tư nhân c. chính ph u tư làm …… u tư …… . Y = 1000 và r = 6 b.01Y và c a LM là r = -5 + 0. Y < 1000$ và r > 3% d.46 a. Y = 1000 và r = 6% 99. Thi u h t c. Y > 1000$ và r < 3% c. Y > 1000$ và r > 3% 100.

47 ĐÁP ÁN Ph n Vi mô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b d a a c b d a b c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C A C A B B D B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a c b a b d b a d b 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 b a d c c d a b a a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 b a b a d b a b c a 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 b d a b a a b b c a 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 a d a b c c a b a b 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 a d c b a d a a a b 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 c a b c d b b b a a 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 b a a b b c a a c a Ph n vĩ mô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b b b d d d c d d b 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B A a a d a c c a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a c d c b d a b a a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 a b c a a b b b b d 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 d d b b c c b a c b 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 a b c b d a b c a c 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 b a c d a b c a b d 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 a b d b b c b a c c 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 a b b d a b c c c a 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 a a a a b b b b c a .

NXB Th ng Kê (sách d ch) Paul Krugman and Robin Wells. Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch. Rubinfeld. NXB Khoa h c K thu t (sách d ch) N. NXB Th ng kê (sách d ch). 2006. Kinh t h c. Gregory Mankiw. Seventh edition. Pindyck và Daniel L. Macroeconomics. b môn kinh t h c. Kinh t Vĩ mô. 2007. .48 TÀI LI U THAM KH O David Begg. Econ100 website: http://www. Tài li u ôn t p môn Kinh t h c. 2000. Kinh t h c vi mô. i h c kinh t .econ100. 1997.com/usa/mic5e/ Robert S. Worth Publisher. Walter Nicholson. The Dryden Press. Lưu hành n i b . 2009. 1996. Intermediate Microeconomics.