CÂU H I TR C NGHI M MÔN KINH T H C

Nguy n Hoài B o
1

1

Gi ng viên b môn Kinh tê h c - i h c Kinh t TP.HCM biên so n và dùng cho các l p ôn thi cao h c kinh t năm 2010. Nh ng câu h i ây ch giúp ôn t p ch không ph n nh quan i m c a B môn ho c Trư ng mà tác gi ang làm vi c, do v y nh ng sai sót n u có là trách nhi m c a chính tác gi . Email: baohoai@gmail.com

2

M cl c

M c l c ........................................................................................................................................... 2 GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ .................................................................... 3 TH TRƯ NG, CUNG, C U, CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH ............................ 7

L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG.................................................................................... 13 DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N .................................................... 18 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ ........................................................................................... 27 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N ....................................................... 29 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ TI N, HO T NG N H N ......................................... 33

NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T .......................................... 37

PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42 ÁP ÁN ........................................................................................................................................ 47 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................................ 48

3

GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ
N i dung ph n này ch y u là gi i thi u môn kinh t h c, m t môn khoa h c xã h i nghiên c u s phân b các ngu n l c khan hi m cho các m c ích s d ng có tính c nh tranh nh m t i ưu hoá l i ích cá nhân, t ch c và xã h i. T s khan hi m như là m t qui lu t nên m i l a ch n luôn i kèm v i chi phí cơ h i. Chính vì th , nh ng nhà kinh t thư ng nói m t cách cay ng nhưng r t th c: “không có b a ăn nào là mi n phí” (there are no free lunch).

1. Kinh t h c có th

nh nghĩa là m t môn khoa h c nh m gi i thích:

a. T t c các hành vi c a con ngư i. b. S l a ch n trong b i c nh có s khan hi m ngu n l c. c. S l a ch n b quy t d. Các quy t a. Chi phí nh b i các chính tr gia. nh là: nh c a h gia ình. ra quy t nh ó.

2. Chi phí cơ h i là c a m t quy t

b. Chi phí c a các cơ h i khác. c. T ng l i ích khác b m t. d. L i ích khác l n nh t b m t khi ra quy t 3. N u b n mua m t lon nư c CocaCola a. B n và ngư i bán cùng có l i. b. B n s có l i còn ngư i bán thì không n u b n mua vào lúc n a êm. c. Ngư i bán có l i còn b n s thi t vì ph i tr ti n. d. Ngư i bán s có l i còn b n ch có l i khi tr i nóng. 4. M t ví d v th trư ng th t b i là khi: a. M t ngư i bán ki m soát th trư ng b ng cách gi m s n lư ng làm giá g o tăng. b. Giá c a g o tăng do m t mùa. c. Ti n lương c a công nhân xay g o gi m. d. Lãi su t tín d ng cho nông dân vay tăng. 5. Phát bi u nào bên dư i xem là th c ch ng (positive)? a. Ph i chi Vi t Nam m c a ngo i thương s m. b. Vi t Nam nên khuy n khích xu t kh u c. Xu t kh u s làm tăng th ng dư c a nhà s n xu t trong nư c nh.

4 d. Phá giá trong giai o n này không ph i là cách làm t t cho xu t kh u c a Vi t Nam. 6. Nhi m v c a khoa h c kinh t là a. Giúp th gi i tránh kh i s d ng quá m c ngu n l c khan hi m. b. Giúp chúng ta hi u n n kinh t v n hành như th nào. c. Cho chúng ta bi t i u gì thì t t cho chúng ta. d. L a ch n có o c v các v n như ma tuý, ch t kích thích… chính ph can thi p vào th trư ng 7. Phát bi u nào bên dư i không ph i là cơ s

a. Hàng hoá có tính không lo i tr (non-excludable) nhưng tranh giành (rival) b. Hàng hoá có không lo i tr và không tranh giành (non-rival) c. Hàng hoá có ngo i tác tiêu c c d. Hàng hoá có tính tranh giành (rival) và lo i tr (excludable) 8. Ngu n l c s n xu t là t t c nh ng v n a. Ti n mà chúng ta gi b. c. t ai, k năng c a lao bên dư i, tr : mua hàng hoá. ng và máy móc c a doanh nghi p.

t ai, tinh th n doanh nhân và v n nhân l c. t ai và v n mà doanh nghi p s h u. i v i cái bánh bao th

d. K năng kinh doanh, hai là:

9. Chí Phèo ăn hai cái bánh bao cho bu i trưa. L i ích biên c a Phèo a. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho 2 cái bánh.

b. S ti n cao nh t mà Phèo s n lòng tr cho cái bánh bao th hai. c. Chi phí cơ h i d. Chi phí cơ h i s n xu t ra hai cái bánh bao s n xu t ra cái bánh th hai.

10. Các thương hi u máy tính hi n nay như Sony Vaio, IBM, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba….có th là ví d cho c u trúc th trư ng: a. C nh tranh hoàn toàn b. d. c quy n c quy n c quy n nhóm c. C nh tranh

Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng d n b. N n kinh t th trư ng 14. N n kinh t h n h p d. Chi phí cơ h i t c a vi c chuy n t i m a t i i m b trong hình là: a. Khi ó: a. Tom giàu hơn Jerry b. Tom b ra 30 nghìn nghìn. N u ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF) có d n là ư ng th ng d c xu ng. Tom không thích i xe bus c. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là không i d. Khi ó: a. 2 sweaters b.5 11. Công ty c Vít s n xu t ai c (nuts) và bu-long (bolts) t i i m a trong hình v . Tom không thích i chung xe bus v i Jerry 15. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là gi m d n c. Tan h c. Chi phí biên c a vi c s n xu t thêm m t ơn v ai c là: nh hư ng xã h i chũ nghĩa i taxi v nhà còn Jerry i 30 phút i xe bus v v i giá 3 . “Bàn tay vô hình” (invisible hand) là cách nói c a Adam Smith khi ông ng h : a. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t thêm m t hàng hoá là tăng r i gi m d n 13. N n kinh t m nh l nh c. c. 0 (zero). 3 pairs of socks 12. 3/2 pairs of socks trên Sweaters d. N n kinh t th trư ng (t do) b. Tom có chi phí cơ h i trong 30 phút ít nh t g p 10 l n Jerry d.

8 bolts . 1 bolt b. 8/6 bolts c.6 a. 1/2 bolt d.

Hàng hoá b sung (complements). c. b. Co dãn nhi u. Khi ó ư ng . Trong giai o n nào ó c. VÀ CAN THI P CHÍNH PH Ph n này t p trung vào cách mà các ngu n l c phân b . 18. 16. Đ CO DÃN. C U. d. Nhưng. d. 20. CUNG. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). Hàng hoá c p th p (inferior goods). Co dãn hoàn toàn. Hàng hoá c p th p (inferior goods). Hàng hoá b sung (complements). s có m t c a chính ph ch gay ra t n th t vô ích mà thôi. N u giá c a iPod tăng 2 ph n trăm thì lư ng c u s : i. s mưu c u cá nhân ôi khi làm t n h i n xã h i và ó là lý do duy nh t chính ph có m t và can thi p. Hàng hoá thay th (substitutes). c. b. b. Hàng hoá bình thư ng (normal goods). Giá vé xe bus tăng. Nó có th phân b d a trên cơ ch th trư ng t do mà trong ó m i ngư i mua và bán t mình quy t nh sao cho t i a hoá l i ích c a mình. C như v y.7 TH TRƯ NG. 19. N u giá c a c a hàng hoá này tăng làm lư ng c u c a hàng hoá kia gi m thì chúng là: a. Hàng hoá thay th (substitutes). T i m t a i m c th nào ó d. T i th i i m nào ó b. d. co dãn c a c u iPod là 4. T i m c giá cân b ng trên th trư ng thì lư ng c a ngư i mu n mua b ng v i lư ng c a ngư i mu n bán …… a. nh ng ai s ng duy lý (rational behaviour) u tìm ư c cho mình m t l a ch n tho mãn ng v i hoàn c nh c a h . N u thu nh p c a ngư i tiêu dùng tăng mà lư ng c u cũng tăng thì hàng hoá ó là: a. Co dãn ít. c. nhưng t ng doanh thu c a công ty xe bus không thay c u c a xe bus là: a. Trong m t tháng 17. B ng không. Co dãn ơn v .

C u phòng ký túc xá ít co dãn. d. Co dãn ít. i c a giá hàng hoá d n n 5 ph n trăm thay i lư ng cung. Trên ư ng c u. Trên th trư ng bán ĩa CD. Co dãn ít. 24. 2. Hi u qu c a th trư ng c nh tranh. Can thi p nào bên dư i c a chính ph là can thi p kinh t thay khoá m i. b. 21. 22. Gi m 0. Co dãn nhi u. 23. Lan Anh mu n thuê m t phòng ký túc xá ư c . N u 10 ph n trăm thay ó cung là …… và a. Gi m 8 ph n trăm. Lư ng cung CD gi m. Tăng 2 ph n trăm.5. H n ng ch s n xu t 25. -0. Th trư ng ch a. Giá tr n d. b. d. Thu b. Giá th trư ng c a CD tăng. Chính sách giá tr n.8 a. Th p. b. d. c. nhi u m c giá ……thì co dãn s …… a. Co dãn nhi u. b. b. Sau nhi u tháng “canh me” thì cu i cùng Lan Anh cũng tìm ra m t phòng nhưng Lan Anh nh n ra cô b nh hư ng b i: a. c. th ng dư c a nhà s n xu t s tăng lên n u: a. Giá sàn c. Giá th trư ng c a CD gi m c. 0.5. c. d. -2. M c dù ti n thuê phòng là th p hơn cô ph i tr thêm 500 nghìn bên ngoài nhưng cô không th tìm ra phòng tr ng. Cao. nhi u en. Khi co dãn là …… . Tăng 8 ph n trăm.5 ph n trăm. Chi phí cơ h i c a vi c s n xu t CD tăng lên.

ít d. N u giá c a nó tăng lên 10% thì lư ng c u s : a.4 d. vì th m t khi m t mùa thì doanh . Ít. -1 c. Và s thu thu c a chính ph là …… a. Cho ư ng c u Q = 100/P. là ơn v 26.50 và $105 29. $0. 1 28.35 và $140 d. -2 b.35 và $200 c. Gi m ít hơn 10% 27. $0. Nhi u. Không th tr l i. -1. co dãn i m hay kho ng. B i vì h u h t các s n ph m nông nghi p có thu c a nông dân s …… a. $0.. Hình bên dư i mô t th trư ng c a Poster. Nhi u. Thu (Tax) ánh trên m i s n ph m Poster là ……. gi m co dãn …. gi m c. co dãn t i m c giá P = 50 c.50 và $150 b. Cao. Hãy tính a.9 c. tuỳ vào d. $0. tăng b. Nư c m m ư c xem là m t m t hàng co dãn ít.. Tăng lên ít hơn 10% b. Th p. Không i.

Cung gi m.5 + 16P và cung là Q = 13. th trư ng hi u qu hơn và giá s tăng. phát bi u nào bên dư i là sai? a. nhi u d. T o ra s thi u h t trên th trư ng hàng hoá và d ch v c.5 – 8P. Ít. n u chính ph qui nh m t m c ti n lương t i thi u thì: ng ng ng ây là m c giá tr n trên th trư ng lao ây là m c giá sàn trên th trư ng lao ây là m t cách hi u qu ây là m t cách làm thay i c u lao gi m th t nghi p u là m t s n ph m có ……vì th ngư i …… tr h u h t ti n thu c a s n ph m . C u gi m. C u co dãn ít. khi ánh thu m t m t hàng.5. nhi u 35. Nhi u. Th ng dư c a ngư i tiêu dùng tăng nh giá bán là 0. Trên th trư ng lao a. Cung co dãn ít. a. Chính ph qui ó phát bi u nào bên dư i là úng? a. m c giá tăng và th ng dư ngư i tiêu dùng gi m. ngư i bán 33. c. 32. d. ngư i mua d. 30. Th trư ng tr nên kém hi m qu hơn và chính ph thu ư c thu d. 34. Cung co dãn nhi u. Khi ánh thu lên xăng d u. Chính ph có l i khi áp d ng chính sách giá tr n 31. Khi chính ph ch u …… thu . t o ra t n th t vô vích (deadweight loss) và m c giá s tăng. Ít. Ít. D u g i này. b. b. Khi chính ph áp t m t m c giá tr n lên th trư ng hàng hoá và d ch nào ó thì: a.10 d. Làm tăng giá c a hàng hoá và d ch v b. co dãn c a ngư i tiêu dùng càng ……thì càng ng. ngư i mua b. c. C u co dãn nhi u. ít c. C u không thay i. tăng. Không có câu tr l i úng b. a. N u cung là Q = -4. ngư i mua c. Có l i cho t t c ai có k ho ch mua hàng hoá và d ch v này d.

.11 b. thu t o ra t n th t vô ích (deadweight loss) là ……. 0. trong ó ngư i mua tr …… trên m i quy n và t ng s thu mà chính ph thu ư c (m i tu n) là …… i a. 0. Th ng dư c a nhà s n xu t như th nào n u chính ph qui a. T ng th ng dư tăng 36.20$. 0. Dư th a hàng hoá c.20$. M i tu n. 12$ d.. Giá qui nh trên là giá tr n nh m c giá sàn trong th trư ng? d.20$.40$. 4$ 38. 1. 0. 1. Không bi t 37. th ng dư c a ngư i tiêu dùng (consumer surplus) b gi m là …….40$. 12$ b. 0. M c thu trên m t quy n sách là …….80$.. Gi m c. Không thay d.80$. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week). 1. Hình bên dư i mô t th trư ng sách (book) trư c và sau khi có thu (tax) trong tu n (week). 128$ c. Tăng b.80$.

C u co dãn hoàn toàn b. 10$ c. c u c a bút chì là hoàn toàn co dãn. 3$. o Phú Qu c. còn cung c a bút chì thì hoàn toàn không co dãn. 15$. V y: a. 2$ b. Không ai tr thu d. 12$. 8$ 39. Ngư i bán tr thu b. Thu chia u cho ngư i bán l n ngư i mua. 3$. C u co dãn ít c. chính ph giá là 15 nghìn. N u chính ph a. Ngư i mua tr thu c. M t h p trà s a giá là 15 nghìn. 10$ d. C u co dãn nhi u d.12 a. ánh thu lên m t hàng này và ngư i mua v n tr 40. C u không co dãn ánh thu trên th trư ng này thì: .

Khi b n tiêu dùng ngày càng nhi u m t hàng hoá nào ó. Ph i tăng lên b. Tôi ã th ba lo i bia: “ l i thích bia c nh t. d. H u d ng biên (marginal utility) c. i u này có nghĩa là: a. Tôi thích u ng bia c nh t trong t t c các lo i bia c hay bia Ti p c”. S tho mãn mà m t ngư i c m nh n ư c t tiêu dùng hàng hoá và d ch v g i là: a. T ng h u d ng (total utility) 43. ch c n làm t t 50 ph n t ư c.13 L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG C cu c i ch làm m t vi c duy nh t là ch n l a nhưng r i thay. Tôi không bi t mình thích bia c. Ph i t i a 44. H u d ng c a M Linh s t i a khi mà cô y phân b s ti n mà mình dùng hàng hoá nào ó sao cho h u d ng biên trên m i ơn v ti n c a m i s n ph m: a. Phát bi u nào bên dư i vi ph m gi thuy t v s thích c a ngư i tiêu dùng trong kinh t vi mô: a. ai cũng v y. H u d ng biên c a s n ph m gi m d n. 41. H u d ng (utility) b. Nhưng may thay. Ph i gi m xu ng d. N i dung c a chương này cho r ng s phân b h p lý là ch l i ích biên mang l i trên 1 ơn v chi phí c a t t c s l a ch n ph i b ng nhau. Ngư i tiêu dùng v i s thích là “cho trăm c a mình thì k t qu t t nh t cũng có th trư c” ch có quy n quy t nh phân chia thu nh p c a mình cho nh ng hàng hoá khác nhau nhưng giá c a hàng hoá thì ít khi anh ta/ch ta thay i theo ý mu n ư c vì chúng không ph i do ngư i tiêu dùng quy t nh. H u d ng biên c a s n ph m không b. T ng h u d ng c a s n ph m không i i mua hai c. . u có 50 ph n trăm quy n quy t nh trong s ch n l a c a mình. L i ích biên (marginal benefit) d. Càng nhi u bia 333 cho sinh nh t c a tôi thì càng t t 42. Ph i b ng nhau c. Tôi thích bia Ti p hơn là 333 nhưng b. “Ti p” và “333”.

tăng b. H u d ng biên. Hàng hoá bi u th b. Hàng hoá bi u th tr c tung là vô d ng (useless) tr c hoành là vô d ng (useless) th này b sung hoàn h o th này là thay th hoàn h o c. 2$ b. gi m c. b ng v i d. Quá d. tăng i thì h u d ng biên cho m i ơn v tiêu dùng c a Bo t ư c m c t i a hoá h u d ng. 12$ 49. T ng h u d ng. l n hơn b. Tăng. 6$ d. nh hơn 48. Mai Anh thích bơi l i hơn là chơi bóng chuy n. H u d ng biên t (v) là 20 và c a (k) là 60. Không thích th ng song so v i tr c tung thì: a. H u d ng biên. Hai hàng hoá bi u th d. Tăng Thanh Hà mua vòng eo tay (v) và k p tóc (k). Tèo không th nào tiêu dùng t i m t i m n m bên ph i c a ư ng gi i h n ngân sách (budget line) b i vì: a. Tăng. a. Không 46. T ng h u d ng. Anh Bo tiêu dùng m t hàng hoá bình thư ng (normal good). Hai hàng hoá bi u th …… n u cũng m t gi 47. b ng v i c. n u th y chúng là các ư ng c. Cô y ang a. N u giá c a (k) 12$ thì giá c a (v) là: . Khi v các ư ng t ti n ng ích (indifference curves) lên th . 4$ c. T ng h u d ng c a s n ph m gi m 45. Không hi u qu b. Gi m.14 d. N u thu nh p c a anh Bo tăng trong khi giá c a hàng hoá là không s …… và t ng h u d ng s …… a. Cô y bơi m t gi thì …… c a cô y s y mà Mai Anh chơi bóng.

Giá c a coffee là 1$ và giá c a t p chí là 2$. 1 b. Công Vinh tiêu toàn b ti n cho giày Nice và i n tho i Nokia và a. d c c a dư ng ngân sách d c c a ư ng ng ích (indifference curve) ng ích (indifference curve) s có i t ư c h u d ng t i a. 3. Mai Phương Thuý thích trà s a và h ti u. c. H u d ng biên c a giày trên h u d ng biên c a i n tho i c. Giày trên i n tho i b. H u d ng biên c a i n tho i trên h u d ng biên c a giày d. Khi ó ư ng gi i h n ngân sách tiêu dùng c a Brad là: a. 52. Qc = 10 -1/2Qt . Hai hàng hoá mà chúng b sung nhau hoàn h o. Chi phí biên c. 2. gi m 50. 53.15 d. Brad Pitt tiêu 10$ m i tu n cho coffee (Qc) và t p chí (Qt). Qt = 10 – Qc d. Bây gi giá c a h ti u tăng lên là 2$ thì cô y s mua ……ly trà và ……tô h ti u. d. T l thay th biên (MRS) b ng v i: a. N u m c giá c a m i ôi giày là 4$ và m i i n tho i là 1$ thì khi ó t l …… là 4. Qt + Qc = 20 b. Qt = 5 – 1/2Qc c. Gi m. 0 c. Thúy mua 3 ly trà và 4 tô h ti u. 3 51. T ng h u d ng c a giày trên t ng h u d ng c a i n tho i. ư ng th ng d c lên ư ng th ng xu ng ư ng cong l i v g c to . 2 d. 5. ư ng 54. d. Giá tương b. Như ch L b. m i tu n cô y dành 10$ mua hai s n ph m này. a. Giá c a trà s a là 2$ và giá c a h ti u là 1$. 4. d ng: a.

Giá vé xem phim là 8$ và t p chí là 2$. Khi ó. 56. 2 ph n gà c. Thuỳ Lâm quy t 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n th là: a. tác ng c a giá. 1 ph n gà b. ít hơn 3 c. tác ng thu c a gà rán gi m i m t n a. Ít hơn 3. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà cô ch c n ăn thêm nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá m b o như lúc giá gà chưa gi m. 1 ly Pepsi 57. nh ăn thêm 3 ph n gà rán KFC và 1 ly Pepsi khi giá m b o như lúc giá gà chưa gi m. Tác c. 2 ph n gà c. B m làm vi c ít gi hơn b i vì ……c a ti n lương cao là nh hơn …… a. Tác ng thay th . nhi u hơn 3. 1 ph n gà b. tác ng thay ng thu nh p. Tác d. Bây gi giá c a t p chí tăng lên là 4$ và i p ưa thêm cho Lan 6$ m i tu n a. 3. Thuỳ Lâm quy t 1 ph n gà thì h u d ng c a cô v n nh p là: a. Ít hơn 3. Ngay c khi không c n u ng thêm Pepsi mà co ch c n ăn thêm 58.16 55. 3 b. 1 ly Pepsi c a gà rán gi m i m t n a. 3 ph n gà d. tác ng biên. cô y v n có th ti p t c xem phim 3 l n và c 3 t p chí. 3 ph n gà d. ít hơn 3 d. cô y m i tu n xem phim 3 l n và mua 3 t p chí. Ông n i c a B m có ti n lương thì th p hơn B m nhưng làm vi c nhi u gi hơn. tác ng thu nh p ng thu nh p ng thay th . Nhi u hơn 3. Tác b. V i s ti n như cũ. tác ng thu nh p. Lan tiêu 30$ m i tu n cho xem phim và t p chí. V i s ti n như cũ. Khi ó. Trong tình hu ng này Lan có th xem phim …… và mua t p chí …… .

Dành h t ti n i v i Bư i và Cam c a ông K là 10 = 2QB + QC trong khi hàm h u d ng là U = QB + 2QC. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. C B c và Nam u thích X b. B c thích Y nhưng Nam thì không c. Cam hay bư i gì cũng ư c. Không có phương án tiêu dùng t i ưu . ư ng gi i h n ngân sách a. B c thích X nhưng Nam thì không d. Khi ó ông K s : mua cam mua bư i i v i s n ph m X và c. Dành h t ti n b. Hàm h u d ng c a B c là UB = X(Y-2) và c a Nam là UN = X(2-Y) Y.17 59. mi n sao h t ti n d. C B c và Nam khác nhau v s thích 60.

CHI PHÍ VÀ L I NHU N L i nhu n là k t qu chênh l ch gi a doanh thu và chi phí. Chi phí. Tăng. tăng hơn g p ôi b. 61. B t kỳ phương pháp (method) nào ư c dùng a. 63. tăng c. gi m d. gi m khi s n lư ng gi m. Gi m ít hơn m t n a c. tăng b ng g p ôi c. b. tăng ít hơn g p ôi 64. M t doanh nghi p c quy n h ki m soát ư c giá trên th trư ng. Thông tin. . Tăng. d. Chưa bi t. gi i h n d. tăng 62. Công ngh . Hi u su t theo qui mô (returns to scale) tăng là tình hu ng mà nhà máy …. Doanh thu n t giá c a s n ph m và lư ng bán ra còn chi phí là b t ngu n t công ngh s n xu t mà doanh nghi p l a ch n.L là v n và lao gi m i m t n a thì s n lư ng s : a. N u K và L s n xu t ra hàng hoá và d ch v thì g i là …… Nó ……l i nhu n t i a mà doanh nghi p có th có ư c. Tăng. Công ngh . Hi u qu theo qui mô (economic of scale) [hay l i th kinh t theo qui mô] xu t hi n khi ……trên t ng ơn v s n ph m …… a. Thông tin.18 DOANH NGHI P: S N XU T. Tăng. Gi m i m t n a b. Giá. tuỳ vào h s A ng. c. gi m khi s n lư ng tăng. Chi phí. Cho hàm s n xu t Q = AKL1/2 (trong ó A là h s ) và K. gi i h n b. Gi m nhi u hơn m t n a d. trong khi ó doanh nghi p c nh tranh ph i ch p nh n giá. tăng khi s n lư ng tăng. tăng khi s n lư ng gi m. Giá. g p ôi nh p lư ng thì s n lư ng s …… a.

10/9 c. T t c ngu n l c là c Phát bi u nào bên dư i là úng nh. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2L1/2. . Kinh doanh c. t t c ngu n l c là c nh. K = 100. T t c các quy t nh c a doanh nghi p u mu n t ư c m t m c tiêu quan tr ng nh t là: a. STC = 100 + 0. Khi ó nhà máy a. Trong kinh t h c. i. T i a hoá l i nhu n c. Nhà máy làm bánh Như Lan s n xu t ư c 2 t n bánh m i ngày và không th s n xu t ư c nhi u hơn tr khi h mua thêm máy m i. STC = 100 + 4q 66. T i a hoá doanh thu d. Trư ng Kinh t mua m t máy vi tính v i giá 500USD. Vài ngu n l c là bi n d. STC = 100 + 4L b. Cho hàm s n xu t là q = 2K1/2L1/2. công ngh là thay i. T i a hoá s n lư ng bán b. t t c ngu n l c là thay i nhưng công ngh là c i. Trong ng n h n. sau 2 năm thanh lý v i giá 50 USD. t t c ngu n l c là thay i. T i a hoá th ph n. STC = 100 + 0. nh. n u giá c a K là 1$ và giá c a L à 4$ thì hàm chi phí s là: a. K thu t b. 100/81 d. 69. ng n h n là kho ng th i gian trong ó ……. T t c ngu n l c là bi n t ư c hi u qu …… i v i K là: 70.và dài h n là giai o n mà …… a. 81/100 67. T i m c K = 100 và L = 81 thì t l thay th k thu t biên (MRTS) c a L a. Vài ngu n l c là c c.5q c. Kinh t d.5q2 d. S n xu t 68.19 65. nh. 9/10 b. b.

T ng chi phí trung bình. b. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình. Chi phí c nh trung bình ang tăng 76. Chi phí bi n d. T ng chi phí trung bình ang tăng c. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình thì s n ph m trung bình ang tăng. Chi phí bi n i trung bình. Khi s n ph m biên l n hơn s n ph m trung bình. Chi phí trung bình l n hơn chi phí c i trung bình nh trung bình i trung bình l n hơn chi phí c i trung bình nh trung bình i. s n ph m biên tăng b. s n ph m trung bình gi m. T ng chi phí trung bình. chi phí bi n c. c. Chi phí c nh (fixed cost) c a trư ng là 450 b. Chi phí bi n c. s n ph m trung bình c c 73. Khi s n ph m trung bình l n hơn s n ph m biên thì s n ph m biên ang tăng. khi ó …… ang…… a. d. 72. s n ph m biên c c i i c. N u chi phí biên ang l n hơn chi phí bi n b. Khi s n ph m trung bình tăng thì s n ph m biên ang tăng. Chi phí biên. tăng i trung bình. Chi phí biên l n hơn chi phí bi n d. T ng chi phí trung bình d. Khi s n ph m biên ang gi m thì s n ph m trung bình gi m. Khi m t hãng g p l i th gi m theo qui mô (diseconomis of scale) thì phí ……c a nó …… . Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Khi s n ph m biên b ng s n ph m trung bình. N u chi phí biên ang th p hơn ……. Chi phí k toán (accounting cost) c a trư ng là 450 d. Phát bi u nào bên dư i là úng? a. Chi phí chìm (sunk cost) c a trư ng là 450 c. m i m c s n lư ng. gi m 74. Khi s n ph m trung bình b ng s n ph m biên. d. Chi phí bi n a.20 a. Chi phí trung bình l n hơn chi phí bi n b. Chi phí kinh t (economic cost) c a trư ng là 500 71. T ng chi phí bi n b. gi m i trung bình. tăng. phát bi u nào bên dư i là sai? a. i trung bình thì …… i trung bình ang tăng t c c ti u d c c a ư ng chi 75. Chi phí biên.

Chi phí biên gi m 80. d c xu ng c. M c s n lư ng mà t i ó có s n lư ng trung bình …… c c ti u. d c lên 77. Chi phí c nh trung bình i trung bình tc c i thì cũng là m c s n lư ng mà . Khi ó: a. Không thay a. Tăng b. không thay b. d ch lên trên 79. i nh tăng lên. T ng chi phí trung bình b. T ng chi phí trung bình dài h n d c xu ng d. Trung bình dài h n. a. T ng chi phí trung bình gi m d. Chi phí bi n c. B ng v i s n ph m biên c. N u t t c các u vào tăng 5% d n n s n lư ng u ra tăng 8%.21 a. Chi phí biên d. thì …… i. d c xu ng. Doanh nghi p có hi u su t tăng theo qui mô c. Khi s n ph m biên là c c a. C c d. N u s n lư ng tăng và s n lư ng trung bình cũng tăng. N u t ng chi phí c phí biên …… a. d ch lên trên i trung bình gi m nh trung bình gi m c. Chi phí c i. D ch lên trên. khi ó ư ng t ng chi phí trung bình …… và ư ng chi i i. Biên. không thay i. d. d c xu ng b. thì s n ph m trung bình ……. Gi m 78. c. Trung bình dài h n. D ch lên trên. Doanh nghi p có l i th kinh t theo qui mô b. T ng chi phí trung bình dài h n d ch sang ph i 81. Không thay d. Chi phí bi n b. Trung bình ng n h n.

chi phí bi n c. Nhi u hơn 200 86. Gi m. L i nhu n s tăng b.2. gi m b. Tăng. L i nhu n âm (l ) 87. L i nhu n không d. Cũng như. chi phí bi n i trung bình i trung bình nhưng nh hơn chi i trung bình …… 83. tăng 84. Bà Tư bán 200 gói xôi m i bu i sáng và chi phí biên c a xôi v n ang th p hơn giá c a th trư ng. Quy t i trung bình i trung bình phí trung bình thì t ng chi phí trung bình s …… và chi phí bi n 85. 200 nhưng ph i tăng giá c. gi m d. Ít hơn 200 b. N u Pepsi quy t a. Xôi là th trư ng c nh tranh hoàn h o thì l i nhu n c a bà s tăng lên n u bán: a. a. Doanh thu bán Aquafina tăng co nh gi m giá bán còn 4 nghìn thì: i . Cũng như.22 82. Gi m. phòng nghiên c u th trư ng cho bi t dãn c a c u i v i s n ph m này là -0. S n lư ng tăng khi mà chi phí biên l n hơn chi phí bi n a. chi phí bi n b. Pepsi ang bán chai nư c Aquafina là 5 nghìn. Có th tác c. L i nhu n s gi m c. Trong c u trúc th trư ng c nh tranh hoàn h o. L n hơn. Tăng. M c s n lư ng mà t i ó t ng chi phí trung bình c c ti u thì …… m c s n lư ng mà …… t c c ti u. Nh hơn. Hi n nay chi phí biên là 5 và doanh thu biên là 4. S n xu t m c s n lư ng cao nh t có th i di n v i ư ng c u co dãn hoàn toàn v i s n lư ng c a nó nh giá trên th trư ng d. tăng c. ng là thay i giá b. N u s n lư ng ti p t c tăng thì: a. s n ph m biên d. m i doanh nghi p …… a. Nhi u hơn 200 và tăng giá d.

23 b. N u giá trên th trư ng c nh tranh ang cao hơn chi phí bi n thì t ng doanh thu c a doanh nghi p s l n hơn: a. Doanh thu bán Aquafina không d. c. M t th trư ng có các s n ph m b. Làm nhi u nh t có th . Chi phí c nh i b. T ng chi phí 90. T ng chi phí bi n c. c quy n do lu t ng nh t c quy n t nhiên (natural monopoly) nh (legal monopoly) c c quy n do chính ph (government monopoly) i trung bình c a doanh nghi p bán. Có như ng quy n thương hi u (franchise) 91. chi phí biên làm cái th nh t là 12$. N u Charlence bán 1 giá cho t t c nh ng ngư i tiêu dùng thì . 89. Có rào c n trong vi c gia nh p ngành b. Có nhi u s n ph m thay th d. L i nhu n c a Pepsi tăng 88. c quy n x y ra khi: a. i 92. Hình bên dư i là c u (D). 2 cái c. 1 cái d. cái th hai là 14$ và cái t i a hoá l i nhu n th ba là 16$. Hi u qu kinh t theo qui mô có kh năng t o ra: a. Doanh thu bán Aquafina gi m c. d. Chi phí cơ h i d. Có tr c p c a chính ph c. Giá bán trên th trư ng (c nh tranh) hi n nay là 14$. 3 cái b. doanh thu biên (MR) và chi phí biên (MC) c a “sô cô la” th ng dư c a h là: quy n mang tên Charlence. Duyên ang nón len Duyên nên làm: a.

24 a. 4 và 4 c. 40$ c. 50$. 10$ c. 10$ 93.5L Khi ó s n ph m trung bình và s n ph m biên c a lao K = 4 và L = 2 là: a. 8 và 4 b. 5$ b. 0$ 94. 8 và 8 ng t i . Hình bên dư i là c u (D) và chi phí biên (MC) c a sô cô la …… và t n th t do c quy n là …… c quy n mang tên Charlence. 4 và 8 d. 3$ d. 0$ d. Cho hàm s n xu t Q = 2K0. 60$. 20$ b. c quy n là N u Charlence bán 1 giá cho t t c nh ng ngư i tiêu dùng thì l i ích c a nhà a. 30$. 10$.

Chi phí biên l n hơn AVC c. Chi phí biên l n hơn AC b. 10 < P < 20 b. 24 và 44 c. 20 98. 5 < P < 10 c. i là 4$ và chi phí c nh là 100$. M t nhà máy c p nư c c quy n i di n v i ư ng c u là P = 12-1/30Q (v i Q là m3). m i q. 30 và 24 d. 1% 100. M t hãng c quy n i di n v i ư ng c u là P = 20 – Q.5% c. 25 b. P < 10 d. Chi phí biên không thay 97. 0. Hàm chi phí trung bình là AC = 3+ 10/q1/2. Hàm t ng chi phí: TC = 25 +4q(1+q). 0. P > 20 99. t i q = 5 chi phí bi n biên là …… a. 35 d.000/Q và MR =30-Q. 5 và 44 96. Giá ng kho ng: c quy n mà hãng này bán ra trên th trư ng dao a.5 d. 24 và 24 b. Khi ó a. M t hãng a. Chi phí biên nh hơn AC d. Hi n t i doanh nghi p c quy n Lener là: này cung ng ra th trư ng m c s n lư ng là 5 và giá là 10 thì h s i m i q. Khi ó giá bán là M i ngày nhà máy t n chi phí bi n ……và l i nhu n m i ngày là …… c quy n MC = 15 – 2Q. Hàm chi phí biên c a m t doanh nghi p a. 10 c. i trung bình là …… và chi phí c quy n có AC = Q + 10. 1 b.25 95. m i q. M c giá có l i nh n t i a là: . m i q.

580$ . 8$/m3. 120$/m3. 380$ c. 8$/m3. 4$/m3. 380$ b. 960$ d.26 a.

S tho mãn c a khán gi i v i chương trình ca nh c c a HTV gi m. chính ph suy nghĩ là có nên v n l i nó hay không! 1. d. L m phát và th t nghi p có quan h ngh ch bi n b. Ti n lương t i thi u làm bi n d ng th trư ng lao năm nào ó làm g c. M t trong nh ng thư t o m c giá t ng quát trong n n kinh t là a. M i sáng th c d y. H c kinh t vĩ mô là h c cách xem gi : s ph i h p gi a kim giây. kim phút và kim gi cũng t a như s ph i h p c a tăng trư ng. GDP th c b ng v i GDP ti m năng khi: 3. GDP th c c. l m phát và th t nghi p trong n n kinh t . N n kinh t có m c tăng trư ng l n hơn bình thư ng b. Th t nghi p là r t th p c. ng th nh t trên th gi i. ôi khi vài kim trong vĩ mô không ch y ho c ch y ngư c. Trong khi ó. Chính ph nên gi m thu c. phân tích vi mô là lúc mà chúng ta tháo r i cái ng h xem s v n hành c a các bánh răng bên dư i. V n nào sau ây là m i quan tâm c a kinh t vĩ mô: các nư c OECD ang m c cao nh t trong 20 năm tr l i ây a. GDP danh nghĩa b. Xu t kh u g o c a Vi t Nam 2. a. T t c các ngu n l c s n xu t ư c toàn d ng 5. GDP ti m năng d.27 T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ Phân tích kinh t vĩ mô cũng gi ng như chúng ta eo ng h . GDP 4. Kinh t ang nh c a chu kỳ d. Phát bi u nào bên dư i ư c coi là chu n t c a. Th t nghi p c. Lãi su t tăng thì u tư gi m ng ư c tính b ng giá c a m t gi m suy thoái kinh t d. Giá nông d u thô tăng tr l i trong th i gian g n ây b. S thay i trung bình trong CPI . N u ch c n xem gi thì nhìn vào các cây kim. ……là giá tr c a t ng s n ph m cu i cùng trong m t n n kinh t a. Kh thay.

GDP có th là ch s t t o lư ng h nh phúc c a qu c gia khi mà a. Là s n lư ng ó không có th t nghi p ó toàn d ng các y u t s n xu t u suy thoái: oán l m phát tăng và h tăng lãi su t thì ó là m t ví d c a: 9. GDP không b sót các ho t ng phi th trư ng . Chính sách tài khoá (ngân sách) [fiscal policy] không bao g m: a. Gi m thu c. N u ngân hàng trung ương d a. d u hi u nào bên dư i ư c xem là n n kinh t b t a.28 b. GDP cũng là thu nh p kh d ng b. Không có tăng trư ng kinh t 10. Không có th t nghi p b. Gi m lãi su t 7. Trong 2 quí li n. Chính sách tài khoá b. Là s n lư ng d báo trong tương lai c. Không có xu t kh u d. T c tăng trư ng d. Vi c tăng chi tiêu c a chính ph b. Hàng hoá và d ch v trên th trư ng em l i cho con ngư i h nh phúc c. Xây d ng thêm cơ s h t ng d. T l l m phát c. Chính sách ti n t d. CPI (Consumer Price Index) 6. Là s n lư ng d. S n lư ng ti m năng trong kinh t vĩ mô là: a. Không có l m phát c. N n kinh t s p b suy thoái 8. S n lư ng cao nh t c a n n kinh t có th làm ra ư c b. Chu kỳ kinh t c. GDP không tính hàng hoá và d ch v t i d.

Trung gian b. “GPD là giá th trư ng c a t t c hàng hoá và d ch v …… trong n n kinh t trong m t giai o n nào ó”. Khi ó tăng trư ng u ngư i c a nó x p x là: GDP th c bình quân c. GDP ròng tính theo giá th trư ng là: a. 11. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + kh u hao (De) d. 2% c. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + Thu gián thu (Ti) b. a. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) 14. a. Ti t ki m c. Kh u hao trong n n kinh t b ng v i: a. u tư g p tr v i u tư ròng tr v i u tư ròng u tư g p u tư ròng tăng dân s là 2% và tăng trư ng GDP th c là 10%. 4% 12. L i nhu n u tư ròng tr v i t ng tr lư ng v n u tư.29 S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N Không có s li u. 8% b. Tiêu dùng 13. T ng tr lư ng v n tr v i t ng d. Cu i cùng c. GDP là t ng c a tiêu dùng tư nhân. ã qua s d ng d. Xu t kh u ròng b. 10% d. Nư c Zig có t c a. b. chúng ta không c n ph i h c kinh t vĩ mô. Lương (w) + Lãi (i) + L i nhu n (π) + Ti n thuê (R) + Thu gián thu (Ti) + kh u hao (De) c. T ng 15. Thu ròng d. chi tiêu chính ph và …… .

NIA > 0 d. ti t ki m c a h gia ình (Sp) là: a. T = 25. ti t ki m c a chính ph (Sg) là: a. I = 15. X = 10 và M = 5. 15 b. GDP th c tính b ng giá năm g c 18. X = 10 và M = 5. L m phát tính theo CPI c a Vi t Nam năm 2008 là 15%. CPI tăng so v i năm g c 15% b. Thu nh p c a ngư i dân gi m xu ng 15% 20. 5 b. N u C = 70. NIA <0 19. u tư n i a b ng v i ti t ki m n i a b. i u này có nghĩa là: a. Có th ng dư trong cán cân thương m i c. T = 25. GNI (hay GNP) l n hơn GDP khi mà: a. N u C = 70. Phát bi u nào bên dư i là sai? a. 45 d. I = 15. Khi ó. -15 c. 45 c.30 16. ây là n n kinh t óng b. Cân b ng trong cán cân thương m i 17. GDP giá th trư ng l n hơn GDP giá y u t c. Có thâm h t trong cán cân thương m i d. 40 21. CPI tăng so v i năm 2007 là 15% d. Giá t t c hàng hoá thi t y u tăng 15% c. G = 20. 15 u tư b ng v i t ng ti t ki m thì …… . Khi ó. NTR > 0 b. Cán cân ngân sách c a chính ph là cân b ng và t ng a. G = 20. NTR <0 c. GDP ròng l n hơn GDP g p d.

Ti t ki m c a chính ph .8% b. 100$ 25. cán cân thương m i c a c a nư c Latvia là cân b ng. -5 22. Ti t ki m c a h gia ình và ti t ki m c a doanh nghi p b. thương lái bán l i cho siêu th Sàigòn ư c 150$ và siêu th niêm y t giá bán c a qu th là 300$. Giá tr gia tăng siêu th là 50$ b. thương lái bán l i cho siêu th Sàigòn ư c 150$ và siêu th niêm y t giá bán c a qu th là 300$. T ng chi tiêu cu i a. Ti t ki m c a chính ph và c a doanh nghi p c. 0$ (zero) 23.31 d. 101$ d. T ng giá tr gia tăng là 550$ d. h gia ình và doanh nghi p d. Khi ó tăng trư ng th c c a Betenia là a. Giá tr gia tăng c a cô T m là 100$ 24. GDP th c c a Betania năm 2009 là 108 và năm 2008 là 100. 300$ d. 450$ c. GDP c a nó là 500$. 0. Khi ó. Ti t ki m c a h gia ình và ti t ki m c a chính ph . 500$ b. 8% c. 550$ b. Trong lý thuy t vĩ mô. t ng ti t ki m qu c gia trong n n kinh t “ óng” là: a. 899$ c. Cô T m hái qu th em ra u làng bán cho thương lái ư c 100$. 1. Trong năm 2009. a. C = 385$ và I = 14$. 8 l n d. Cô T m hái qu th cùng ây là em ra u làng bán cho thương lái ư c 100$. Giá tr gia tăng c a thương lái là 150$ c. chi tiêu chính ph ph i là: a.08% 26.

Trong n n kinh t a. Trong n n kinh t m . n u t ng a. Có vay n d. Có thâm h t thương m i b. Ti n này th ng kê s ghi nh n vào âu c a Vi t Nam a. Làm gi m ti t ki m tư nhân c. 900 d. 200 c. n u s thu thu c a chính ph là 300 thì chi tiêu c a chính ph s là: . Chuy n như ng ròng (NTR) d. Có th ng dư thương m i c. Làm tăng ti t ki m tư nhân 28. N u BB Thanh Vân chăm sóc da cho Jonny Trí Nguy n (anh này mang qu c t ch M ) v i s ti n là 10 nghìn USD trong năm. Thu nh p ròng t nư c ngoài (NIA) u tư l n t ng ti t ki m trong nư c thì: óng. Làm gi m ti t ki m c a chính ph b. Xu t kh u (X) b. t ng ti t ki m tư nhân là 400.32 27. n u chính ph tăng chi tiêu c a mình thì: a. 700 29. 100 b. Có v n u tư nư c ngoài 30. t ng u tư là 500. Tiêu dùng c a h gia ình (C) c. Làm tăng ti t ki m c a chính ph d. Trong n n kinh t óng.

ti t ki m là 1. t c là s n lư ng làm ra ngày càng nhi u hơn (tính b ng ti n). T t c qu c gia u mu n hàng năm có tăng trư ng cao. Chính ph cũng góp tay vào khát v ng này b ng chính sách chi tiêu và thu c a mình. Tiêu dùng biên (Marginal Propensity to Consume) là …… a. may thay. Tiêu dùng t c.75$ khi ó chi tiêu ph i là a. Nó là k t qu c a s cân b ng trên th trư ng hàng hoá và d ch v .33 CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ NG N H N S n lư ng qu c gia (national output) là trái tim c a môn kinh t h c. C ng v i ti t ki m biên (Marginal Propensity to Saving) b ng 1 b. ó là tai ho c a qu c gia!) 31. Tiêu dùng biên là 0. d c c a hàm ti t ki m là 0.56$ ng hơn? nh tăng .27. 3.25$ b. Thu nh p tăng d. S s t gi m trong MPC 34. Là ph n s c a tiêu dùng trên GDP c. S ki n nào bên dư i làm tiêu dùng d ch chuy n (shift)? a. Nh p kh u biên nh hơn 0. Ti t ki m biên là 0.27 35.27 d. GDP th c tăng c. s nhân là l n hơn 1. Tiêu dùng biên là 0. S ki n nào bên dư i làm ư ng v hàm tiêu dùng d ng a. Là s lư ng tiêu dùng trong thu nh p kh d ng d. Trong ng n h n. 0. Là t ph n tiêu dùng trong thu nh p kh d ng 32. khi ó: a.73 c. Thu nh p kh d ng là 5$. Tiêu dùng biên tăng 33. Thu tăng b. S s t gi m c a MPS d. nghĩa là s n lư ng trong n n kinh t s tăng nhi u hơn 1 ng mà chính ph chi tiêu hay gi m thu (lưu ý: trong dài h n. Thu nh p kh d ng tăng b.73 b.

8Y. 0. nh b. 75$ và 12 d.8 41. l n c. Gi m 2 40. 0. L n.2 c. N u chi tiêu biên là 0. Cho C = 150 + 0. N u Y tăng 10 ơn v thì Sp s : a.34 c. Gi m 8 d. Chi tiêu t m t kho ng là …… s d n a.8 b. l n. Tăng 0.8 b. Trong m t n n kinh t không có thương m i và thu . nh . Tăng 2 c. Cho C = 150 + 0. MPC càng …… thì d n a. L n. l n 38.8.2.75$ d. Gi m 0. Gi m 0. 300$ và 5 37. Tăng 0. Nh . Tăng 0.8(Y-T) n u T tăng 1 ơn v thì Sp s a.2 d. L n. Tăng 8 b. 0.8 n d c c a AE (AD) càng …… và s nhân càng …… nh tăng lên n t ng thu nh p tăng lên 60$ và khi ó s nhân là …… . khi ó s nhân chi tiêu chính ph s là: a. MPS = 0. nh d.25 d.35$ 36.8 b.25 b. 48$ và 1. 12$ và 5 c. 5 c. l n. 1. Cho C = 150 + 0. Gi m 0. 6.2 39. l n.8(Y-T) n u T tăng 1 ơn v thì C s a.

-0. -1. n u chính ph tăng thêm chi tiêu là 40$. Hi n nay thu nh p cân b ng là 4000$. -4 43.2 42. 4100$ b. -5 c. Gi m 0.2Y thì s nhân thu trong n n kinh t này là: a.75Y. 5 d. Tăng 0. khi ó s n lư ng cân b ng là: a.5(Y-T). -0. 100$ c. Cho C = 150 + 0. 4 b. Bi t tiêu dùng biên c a h gia ình là 0. 40$ d. 24$ 46.8(Y-T) thì s nhân thu trong n n kinh t này là a.2 d.5 44. 425 b. Cho C = 150 + 0.667 d.6 và thu không ph thu c vào thu nh p thì thu nh p m i s tăng thêm: a. 1500 c. Bi t tiêu dùng biên c a h gia ình là 0. -1 b. 24$ 45. trong khi ó T = 10 + 0.6 và thu không ph thu c vào thu nh p thì thu nh p m i s tăng thêm: a. 4100$ b. 1700 . n u chính ph tăng thêm chi tiêu là 40$ b ng cách tăng thu .35 c.3 c. 40$ d. Bi t r ng t ng chi tiêu kh d ng là AE = 425 + 0. Hi n nay thu nh p cân b ng là 4000$. 100$ c.

Là bi n s c. 200 48. Bi t r ng t ng chi tiêu kh d ng là AE = 425 + 0. Chưa th xác nh 47. Tiêu dùng s tăng d. Hàng t n kho ngoài d ki n ang tăng b. Giá c s gi m c. n u h gia ình quy t gi m chi tiêu c a mình thì: a. Thi u h t. n u trên th trư ng hàng hoá ang rơi vào tình tr ng dư th a hàng hoá thì: a. Ti t ki m không d. Thi u h t. B quy t b.75Y. 50. Dư th a. Ti t ki m s tăng b. Dư th a. Chính ph tăng chi tiêu 49. n u s n lư ng trong n n kinh t là 1500 thì th trư ng hàng hoá ang ……m t lư ng là …… a. 200 b.36 d. 50 c. Khi nói u tư s gi m n bi n s t nh (autonomous variable) thì i u này có nghĩa là bi n s c l p. Do chính ph t d. không ph thu c vào bi n s khác nh nh ó: nh b i m t hay nhi u bi n s khác i nh c t a. Do h gia ình t . Ti t ki m s gi m c. Hi n nay ti t ki m c a h gia ình là 70 và chi tiêu là 200. Trong ng n h n. 50 d.

khi ó m i giao d ch s di n ra b ng cách a. Nhà nư c b o lãnh 53. Ti n g i không kỳ h n và ti n m t d. V n ch s h u (Equity) = Tài s n (assets) + N (liabilities) c. Hàng c.37 TI N. B ng cân bên dư i: a. Th tín d ng b. không có nó chi c xe v n ch y. Ti n g i không kỳ h n c. V n ch s h u (Equity) . M2 là t ng kh i lư ng ti n ch có: a. Kh năng (tính) thanh kho ng (liquidity) có nghĩa là: a. S tăng lên khi ngư i tiêu dùng có nhi u th tín d ng b. Là b t c th gì mi n sao ư c ch p nh n chung trong thanh toán và giao d ch b. Ti n g i có kỳ h n và ti n g i không kỳ h n 54. Ti n là trong kinh t h c: a.N (liabilities) =Tài s n (assets) i (balance sheet) c a m t ngân hàng thương m i có th mô t như phương trình . ti n không ph i là cái bánh xe mà nó ch là d u nh n bôi trơn. V n ch s h u (Equity) + Tài s n (assets) = N (liabilities) b. N u n n kinh t không có ti n. Là s nhanh chóng lên giá c a m t tài s n 55. Ti n m t b. cũng t ó hi u v s bi n ng c a lãi su t trên th trư ng ti n t . Ti n gi y và ti n kim lo i do nhà nư c ban hành c. Ph n này cho bi t làm cách nào ngân hàng trung ương bơm d u vào ho c rút ra kh i n n kinh t . Hàng i hàng (barter) i vàng d. Tài s n gì ó mà chúng nhanh chóng có th chuy n thành ti n c. HO T Đ NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T Trong chi c xe thương m i (trade). Là s vàng mà qu c gia có ư c d. Là tài s n c a dân chúng d. 51. Là tài s n c a ngân hàng trung ương 52.

V n ch s h u (Equity) + N (liabilities) = Tài s n (assets) 56. Là s ti n mà ngư i dân gi mua hàng hoá và d ch v thanh toán b.khi ……: a. Gi m 59. Không thay c. l m phát. Là s d tr vư t m c c a ngân hàng thương m i d. N u t ng ti n g i tăng nhưng t ng cho vay (dư n tín d ng) không a. s lư ng ti n trong n n kinh t b. Phát bi u nào bên dư i là úng v c u ti n a. khi lãi su t th c gi m b. T ng s ti n d tr c a ngân hàng (g m b t bu c và vư t m c) b. m c giá chung. thu nh p tăng th c tăng i i i thì t l d tr : . Là s ti n g i c a ngân hàng thương m i t i ngân hàng trung ương 57. M t trong nh ng m c tiêu c a ngân hàng trung ương là ki m soát …… b ng cách thay i…… a. m c giá. T ng ti n g i c a ngân hàng thương m i và d tr c a nó tăng c. D tr tăng d..38 d. S ti n d tr b t bu c b i qui nh c a ngân hàng trung ương c. L n hơn 1 b. Tăng. Tăng. T ng ti n g i c a ngân hàng thương m i tăng nhưng d tr không b. Là s hàng hoá mà ngư i dân mua s m trong năm 58. 60. l m phát kỳ v ng d. Khi ngân hàng trung ương tham gia vào th trư ng m b ng cách mua trái phi u chính ph thì: a. C u ti n c a dân chúng s …. u tư c a ngân hàng cho c phi u tăng 61. Là lư ng ti n th c mà dân chúng mu n gi c. chi tiêu c a chính ph c. D tr c a ngân hàng thương m i là: a. th t nghi p. Tăng d. Là ham mu n v ti n c a ngư i dân d. l m phát.

20%. 1%. S nhân ti n trong n n kinh t là 2. Tăng. 5%. 5000$ c.2 thì s nhân ti n trong n n kinh t này là: a. Công c nào bên dư i là công c c a chính sách ti n t ? .39 c. 2% 65. T l ti n m t trên ti n g i là 0. 1. 5% c. S tăng lên c a cung ti n 66. S tăng lên c a m c giá c. Khi ó: a. 1% b. C n ti n gi m vì lãi su t th c gi m d. Lãi su t danh nghĩa trên th trư ng tăng 5% và l m phát trên th trư ng là 10%. Nh ng s ki n nào bên dư i làm cho c u ti n tăng? a. 4 b. n u ngân hàng tăng 10% lư ng ti n cơ s (ti n m nh) thì cung ti n th c s tăng ……n u l m phát …… a. 450$ d. 2% d.5 c.8 d.25 64. C u ti n tăng vì lãi su t danh nghĩa tăng b. khi thu nh p danh nghĩa tăng 62. N u có m t kho ng ti n g i m i vào ngân hàng là 500$ thì t ng lư ng ti n ư c t o ra trong h th ng ngân hàng s là bao nhiêu n u h gi l i 10% s ti n g i. 1. 0. 500$ b. 950$ 67. a.8 và t l d tr trong h th ng ngân hàng g i là 0. S tăng lên c a t ng s n lư ng b. C u ti n gi m vì l m phát tăng c. Gi m. 10% . C u ti n không i vì thu nh p không thay i i v i t ng ti n 63. khi lãi su t danh nghĩa gi m d. S tăng lên c a lãi su t d.

N u t l d tr b t bu c cho h th ng ngân hàng gi m thì a. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. N u ngân hàng trung ương bán trái phi u chính ph thì: a. khi ó lãi su t trên th trư ng ti n t : a. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. Tăng b. Lãi su t chi t kh u và lãi su t th trư ng b. sau ó tăng 73. Không i d. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. T l d tr b t bu c và lãi su t cho vay c. Khi lãi su t chi t kh u tăng thì a. Gi m c. Không nh hư ng d. T ng ti n g i s tăng 72. Lãi su t trên th trư ng ti n t gi m c. làm thu nh p c a dân chúng gi m.40 a. Không th k t lu n 71. Gi m c. Tăng b. Lãi su t trái phi u chính ph 68. Mua bán trái phi u trên th trư ng m d. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. Lãi su t trên th trư ng ti n t không nh hư ng d. Suy thoái kinh t . Giá trái phi u gi m 69. M i u gi m. Lãi su t trên th trư ng ti n t tăng b. Lãi su t nào bên dư i là lãi su t th c (real interest) trong n n kinh t ? ng th i gi m lãi . N u ngân hàng trung ương v a bán trái phi u ra trên th trư ng m v a su t chi t kh u thì lãi su t trên th trư ng ti n t s : a. T ng ti n g i s tăng 70.

Ngân hàng trung ương ……cung ti n trong n n kinh t …… a. ki m soát ư c. Lãi su t th trư ng ti n t liên ngân hàng d.41 a. Lãi su t cho vay b. ó là lãi su t cân b ng khi mà cung ti n không úng. ki m soát ư c. c. n lãi su t tăng. Phát bi u này là …. Sai. n u ki m soát ư c t l ti n m t trên ti n g i c a dân chúng d. c u ti n tăng s d n b. Lãi su t ti n g i c.. n u ki m soát ư c t l d tr vư t m c c a ngân hàng thương m i 75. lãi su t quan h ngh ch v i c u ti n úng. vì lãi su t tăng s làm gi m c u ti n . n u s nhân ti n n nh c.vì …… i a. ki m soát ư c. trong m i tình hu ng b. vì c u ti n và lãi su t tương quan ng bi n d. ki m soát ư c. Trên th trư ng ti n t . Các câu trên u sai 74. Sai.

Cũng trong mô hình này. ti n t c. Giá c . 76. 2 ó có …… và …. chính ph cũng gián ti p làm bi n ng lãi su t th trư ng ti n t . lãi su t. hàng hoá d. ti n t 78. hàng hoá. Tăng 80. lãi su t. Thu nh p. lãi su t. Thu nh p. Mô hình IS-LM cân b ng khi mà trư ng…… a. S k t h p gi a th trư ng hàng hoá và th trư ng ti n t thông qua mô hình có tên g i là IS-LM ch ng minh ư c nh n nh trên. a. Thu nh p. ti n t b. Ngân hàng trung ương tăng ti n có th làm thu nh p c a n n kinh t tăng và ngư c l i. chi tiêu. ti n t c. lãi su t. Tăng ti n ch làm tăng giá ch không th làm tăng c a Trong dài h n. Tăng cung ti n (M) d c c a ư ng IS ph thu c vào: i. ti n t 77. hàng hoá. Tăng thu (T) c. Thu nh p. chi tiêu. a. Thu nh p. Thu nh p. LM là quan h gi a ……và …… sao cho trên th trư ng …… t ư c cân b ng. ti n t 79. hàng hoá b. Thu nh p. Thu nh p. t cân b ng trên th trư ng …… và th u tư t nh (I0) d. chi tiêu. ti n t d. lãi su t. hàng hoá b. ti n tr v v trí c a nó là trung gian trao c a c a n n kinh t . ti n t c. lãi su t. . chi tiêu. Thu nh p. ti n có quy n l c hơn th c ch t c a nó. hàng hoá d. t giá. IS là quan h gi a ……và …… sao cho trên th trư ng …… t ư c cân b ng. hàng hoá. hàng hoá. Thu nh p. giá c . Thu nh p.42 PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) Trong ng n h n2. Bi n s nào sau ây làm ư ng IS d ch chuy n sang ph i? a. Gi m chi tiêu chính ph (G) b.

a. Lãi su t g n như không nh hư ng 82. gi m. Thu nh p tăng d. tăng. tăng 84. tăng c. Chi tiêu c a chính ph c.. mua d. Cung ti n tăng b. tăng: bán b. tăng. Lãi su t 81. không i. Tiêu dùng biên c a h gia ình g n b ng 0 (zero) c. gi m. Trong mô hình IS-LM. Chi tiêu biên c a h gia ình d. gi m.43 a. gi m. tăng. tăng n u tư n c u ti n . Trong mô hình IS-LM. Tình hu ng nào bên dư i làm ư ng IS g n như n m ngang a. Chi tiêu t nh c a h gia ình b. lãi su t s …. Tăng. Trong mô hình IS-LM.. gi m. khi mà ngân hàng trung ương …… t l d tr ho c b t bu c……trái phi u chính ph a. tăng. tăng b. mua 85. Gi m. gi m. khi mà chi tiêu c a chính ph …. gi m d. Gi m. tăng. lãi su t s …. gi m. bán c. gi m d. tăng b. và thu nh p s …… khi mà ngân hàng trung ương …… t l d tr b t bu c. tăng c. gi m. a. Cung ti n gi m c. Lãi su t g n như không nh hư ng d. Thu nh p gi m 83.. ư ng LM d ch chuy n lên trên khi: a. Tiêu dùng biên c a h gia ình g n b ng 1 b. lãi su t s ….. gi m. Tăng.

ngân hàng trung ương không nên: a. Mô hình IS-LM là mô hình d a trên gi thuy t …… và là mô hình …… a. Phát bi u nào bên dư i là úng n u lãi su t không nh hư ng a. lãi su t c. Chính sách tài khoá không nh hư ng lên lãi su t d.cung ti n nhưng ……không b. Thu nh p tăng. Giá không b. Chính ph tăng thu b. Chính sách ti n t không nh hư ng lên lãi su t 91. a. tăng. lãi su t gi m 87. giá c 90. Thu nh p không .44 86. Ngân hàng trung ương mua trái phi u chính ph trên th trư ng m c. Ngân hàng trung ương gi m t l d tr b t bu c 89. Chính sách tài khoá không nh hư ng lên thu nh p c. thu nh p d. Thu nh p gi m. lãi su t tăng b. Chính sách ti n t không nh hư ng lên thu nh p b. Lãi su t trên th trư ng tăng là do: a. gi m. khi ó: a. Gi m. B y thanh kho ng (liquidity trap) là hi n tư ng mà ngân hàng trung ương ……. Thu nh p chưa bi t. Gi m lãi su t chi t kh u b. Chính ph tăng chi tiêu d. lãi su t chưa bi t c. Gi m t l d tr b t bu c c. lãi su t gi m d. Giá không i. Thu nh p tăng. Khi n n kinh t g p suy thoái. ng n u tư? i. ho c gi m T) và ngân hàng trung ương th c hi n chính sách m r ng ti n t (tăng M). thu nh p c. ng i. Tăng. Tăng lãi su t chi t kh u d. Bán trái phi u trên th trư ng m 88. tĩnh i. Chính ph th c hi n chính sách m r ng ngân sách (tăng G.

0.75(Y-T). Cho C = 200 + 0. Khi ó a. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000 và m c giá trên th trư ng là 2.45 d. Không xác d c c a ư ng IS là i. 10 b. 10 c. Khi ó trên th trư ng hàng hoá ang: a. Cho hàm c u ti n là L = Y – 100r và cung ti n danh nghĩa là 1000.75(Y-T). T = G = 100 và I = 200 – 25r. Cho C = 200 + 0. 0. T = G = 100 và I = 200 – 25r.01 c. Y = . -0. N u thu nh p trong n n kinh t này là 1500 và lãi su t hi n th i là 6. -0. r = 1700 – 100Y c.75(Y-T). Y = 500 + 100r c. Cho C = 200 + 0. n u m c giá trên th trư ng là 2 thì hàm s c a LM s là: a. tĩnh 92. Y = 1700 + 100r d.01 97. r = 500 + 100Y d. r = -500 + 100Y 96.01 94. Thu nh p không a. 100 d. Khi ó hàm s c a IS là 95. d. -100 d. r = 1700 + 100Y 93. T = G = 100 và I = 200 – 25r. n u m c giá trên th trư ng là 2 thì a. Y = 1700 – 100r b.500 + 100r b. N u thu nh p hi n nay là 1500 và lãi su t là 6 thì th trư ng ti n t ang: d c c a ư ng LM là . Thi u h t c. Dư th a b. Cân b ng nh ư c.01 b.

tư nhân d. tăng. Tư nhân. Y < 1000$ và r > 3% d. 98. Tư nhân. Chính ph .46 a. Chính ph . Y > 1000$ và r > 3% 100. Y > 1000$ và r < 3% c. Dư th a b. Y = 1100 và r = 6% d. Y = 1100 và r = 6 c. tư nhân b. N u hàm s c a IS là r = 17 – 0. Y < 1000$ và r < 3% b. gi m. chính ph u tư làm …… u tư …… . Không xác b ng ng th i là: nh ư c.01Y. Y = 1000 và r = 6 b. Thu nh p và lãi su t cân a. Cân b ng d. Y = 1000 và r = 6% 99. Cân b ng chung trên th trư ng hàng hoá và ti n t hi n nay có thu nh p (Y) là 1000$ và lãi su t (r) là 3%. gi m. Thi u h t c. L n át (crowding out) là hi n tư ng ……tăng a. tư nhân c. gi m.01Y và c a LM là r = -5 + 0. K t qu nào bên dư i là úng n u ngân hàng trung ương bán ra 300$ trái phi u? a.

47 ĐÁP ÁN Ph n Vi mô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b d a a c b d a b c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C A C A B B D B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a c b a b d b a d b 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 b a d c c d a b a a 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 b a b a d b a b c a 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 b d a b a a b b c a 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 a d a b c c a b a b 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 a d c b a d a a a b 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 c a b c d b b b a a 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 b a a b b c a a c a Ph n vĩ mô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b b b d d d c d d b 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B A a a d a c c a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a c d c b d a b a a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 a b c a a b b b b d 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 d d b b c c b a c b 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 a b c b d a b c a c 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 b a c d a b c a b d 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 a b d b b c b a c c 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 a b b d a b c c c a 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 a a a a b b b b c a .

NXB Khoa h c K thu t (sách d ch) N. i h c kinh t . Walter Nicholson. 2000. Pindyck và Daniel L. Worth Publisher. Econ100 website: http://www. 1997. 2006. NXB Th ng Kê (sách d ch) Paul Krugman and Robin Wells. Gregory Mankiw. Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch. b môn kinh t h c.48 TÀI LI U THAM KH O David Begg. 2009. Kinh t h c.com/usa/mic5e/ Robert S. 2007. Macroeconomics. Kinh t Vĩ mô. 1996. Lưu hành n i b . Kinh t h c vi mô. Rubinfeld. The Dryden Press. Tài li u ôn t p môn Kinh t h c.econ100. Seventh edition. . NXB Th ng kê (sách d ch). Intermediate Microeconomics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful