You are on page 1of 4

vfyckx] fn-

04@12@2007

izfr]

ek-mi foHkkxh; vf/kdkjh lksk-


vfyckx foHkkx]
vfyckx-

fo”k; & vkiysdMhy fn- 08@05@2007 P;k


fodzh ijokuxh
vkns’kkl eqnrok< feG.ks ckcr-
vtZnkj & Jherh lqykspuk ukuk jkmr] jk-lkrhtsZ]
rk-vfyckx]
ft-jk;xM

egksn;]

mijksDr fo”k;kckcr fouarh vtZ djrs dh] vkiysdMhy


vkns’k dz-mfov@dkr&2@dqGofgokV@,l-vkj-
&398@2006] fnukad 08@05@2007 vkns’kkUo;s
ekSts lkrhtsZ] rk-vfyckx ;sFkhy x-u-217] {ks=
0&58&0 vkdkj 13-12 iSdh 0&25&0 vkj- jktsanz e/kqdj
Bkdwj ;kauk fodzh ijokuxh ns.;kar vkyh gksrh- lnj
vkns’kkUO;s fodzh O;ogkj lgk efgU;kar iw.kZ dj.;kar
;kok v’kh ‘krZ vkgs- ;kiSdh 0&33&0 vkj tfeuhpk [kjsnh
fodzh O;ogkj >kyk vlwu moZjhr 0&25&0 vkj tehuhpk
fodzh O;ogkj eh vktkjh vlY;keqGs eqnrhr iw.kZ gksm
‘kdysyk ukgh- ;kckcr ek>k oSn;dh; nk[kyk lkscr lknj
djhr vkgs-
rjh eyk mDr tfeuhP;k fodzh ijokuxh vkns’kkl
eqnrok< feG.ksl fouarh vkgs-

vkiyh fo’oklq]

( lqykspuk ukuk jkmr )


vfyckx] fn-04@12@2007

izfr]

ek-mi foHkkxh; vf/kdkjh lksk-


vfyckx foHkkx]
vfyckx-

fo”k; & vkiysdMhy fn- 08@05@2007 P;k


fodzh ijokuxh
vkns’kkl eqnrok< feG.ks ckcr-
vtZnkj & Jh-jktsanz e/kqdj Bkdwj] jk-lkrhtsZ] rk-
vfyckx]
ft-jk;xM

egksn;]

mijksDr fo”k;kckcr fouarh vtZ djrks dh]


vkiysdMhy vkns’k dz-mfov@dkr&2@dqGofgokV@,l-
vkj-&398@2006] fnukad 08@05@2007 vkns’kkUo;s
ekSts lkrhtsZ] rk-vfyckx ;sFkhy x-u-217] {ks=
0&58&0 vkdkj 13-12 iSdh 0&25&0 vkj- tfeu Jherh
lqykspuk ukuk jkmr] jk-lkrhtsZ] rk-vfyckx ;kapsdMwu
fodr ?ks.;klkBh eyk fodzh ijokuxh ns.;kar vkyh gksrh-
lnj vkns’kkUO;s fodzh O;ogkj lgk efgU;kar dj.;kar ;kok
v’kh ‘krZ vkgs- ;kiSdh 0&33&0 vkj tfeuhpk [kjsnh
fodzh O;ogkj >kyk vlwu moZjhr 0&25&0 vkj tehuhpk
fodzh O;ogkj Jherh lqykspuk jkmr ;k vktkjh vlY;keqGs
eqnrhr iw.kZ gksm ‘kdysyk ukgh- ;kckcr R;kapk
oSn;dh; nk[kyk lkscr lknj djhr vkgs-
rjh eyk mDr tfeuhP;k fodzh ijokuxh vkns’kkl
eqnrok< feG.ksl fouarh vkgs-

vkiyk fo’oklq]

(jktsanz e/kqdj Bkdwj)

vfyckx] fn-06@12@2007

izfr]

ek-ftYgkf/kdkjh jk;xM lksk-


vfyckx-

fo”k; & fodzh ijokuxh feG.ks ckcr-


vtZnkj & th-lh-QkeZrQsZ jkts’k lqanjyky cgsy]
eq-iks-ukanxko]
rk-eq:M] ft-jk;xM

egksn;]

mijksDr fo”k;kckcr fouarh vtZ djrks dh] eh ekSts


vkokl] rk- vfyckx ;sFkhy x-ua- 282 {ks= 0&60&0
vkdkj 9-80 gh feGdr Jherh ekyrh jkepanz Egk=s o
lquhrk foB~By lkusdj ;kaP;k ekydhph vlwu R;kauh
R;kaps v[kR;kji= Jh- lqHkk”k tuknZu ikVhy] jk-
ijgwjikMk] rk-vfyckx ;kauk fnysys vkgs- rh eh fodr ?
ks.;kps Bjfoys vkgs- rjh lnj fodzh ijokuxh vki.kkdMwu
feGkoh gh uez fouarh-

vkiyk fo’oklq]

(th-lh-QkeZrQsZ jkts’k lqanjyky


cgsy )