6

PROCESORUL DE TEXT MS-WORD
6.1 Generalit[\i
Procesarea de text reprezint[ tehnologia de creare =i manevrare a documentelor de tip text, cu ajutorul unui sistem de calcul. Un procesor de text este un ansamblu de programe care permite introducerea, editarea, formatarea =i tip[rirea documentelor de tip text. Procesoarele de text moderne permit urm[toarele opera\ii: - introducerea de text sub form[ de caractere ASCII; - editarea textului introdus; - manevrarea blocurilor de text; - specificarea corpului de liter[ (fontului) utilizat (tipul =i m[rimea caracterelor) =i a aspectului acestuia (scris îngro=at, înclinat sau subliniat); - specificarea dimensiunilor paginii documentului, a limitelor laterale =i a orient[rii paginii (portret sau peisaj-landscape); - inserarea =i editare de imagini, grafice, ecua\ii =i tabele; - c[utarea unui =ir de caractere =i, eventual, înlocuirea acestuia cu altul; - alinierea textelor, titlurilor sau paragrafelor; - corectura gramatical[; - indexarea documentului =i realizarea cuprinsului; - prezentarea textului pe mai multe coloane; - tip[rirea la imprimant[ a documentelor; - salvarea automat[ a textului în timpul lucrului, =i multe altele. Procesarea de text prezint[ dou[ aspecte distincte: 1. Editarea documentelor, este opera\ia care implic[ scrierea, inserarea, =tergerea, mutarea,

copierea, înlocuirea etc. a textului, imaginilor, tabelelor sau altor obiecte realizate; 2. Formatarea, este etapa în care materialul este prelucrat în vederea tip[ririi la imprimant[ (identare text, aliniere pe pagin[, spa\ierea diferit[ a rândurilor, paginare automat[, scrierea pe dou[ sau mai multe coloane etc.) Din punct de vedere al organiz[rii, textul trebuie privit sub dou[ aspecte: a) aspectul fizic, în cadrul c[ruia se vor avea în vedere limit[rile suportului (hârtia) pe care se tip[re=te, astfel c[ textul este divizat în pagini. Fiecare pagin[ are o anumit[ dimensiune =i este alc[tuit[ din urm[toarele elemente (figura 1): antetul (header), zona de text, zona de subsol (footer) pentru diverse note sau informa\ii suplimentare =i marginile (st`nga, dreapta, sus, jos). b) aspectul logic, conform c[ruia textul este format din paragrafe, iar acestea sunt alc[tuite din cuvinte. Paragrafele pot con\ine informa\ii cu urm[toarele semnifica\ii: titlu sau subtitlu, rând liber, grup de fraze separate prin punct =i spa\iu, care refer[ semantic o anumit[ idee. Organizarea textului din punct de vedere fizic r[mâne în sarcina programului. Acesta organizeaz[ documentul sub Pagina form[ de pagini cu dimensiuni clar determinate =i care con\in fizic[ toate zonele prezentate mai sus. Organizarea textului din punct de vedere logic sub form[ de paragrafe \ine de Margine utilizator. El trebuie s[ introduc[ textul de la tastatur[, în mod ANTET superioar[ (Toavansul cursorului (HEADER) continuu, pe rândul urm[tor fiind realizat p) automat de c[tre program. Trecerea la un paragraf nou se realizeaz[ ap[sând tasta ENTER.

Margine stânga (Left)

În[l\ime hârtie ZONA DE TEXT Margine dreapta(Right) (Right)

Margine inferioar[ (Bott om)

147

ZONA DE SUBSOL (FOOTER) L[\ime hârtie

Figura1

Organizarea fizic[ a paginii

6.2 Crearea unui document nou
Pentru a crea un document nou trebuie s[ select[m op\iunea New... din meniul File, s[ ap[sam butonul corespunz[tor din bara de instrumente Standard sau s[ folosim combina\ia de taste Ctrl-N. MS-Word creeaz[ orice document pornind de la un document =ablon (template) predefinit. Acest =ablon reprezint[ un model pentru noul document =i con\ine o serie de elemente caracteristice cum sunt: m[rimea =i organizarea paginii, stiluri de scriere particularizate, anumite =iruri de caractere care sunt comune unei categorii restrânse de documente etc. Fi=ierele =ablon au extensia *.dot =i pot fi predefinite sau pot fi definite de utilizator. MS-Word ofer[ utilizatorilor peste 25 de fi=iere =ablon predefinite, pentru cele mai întâlnite tipuri de documente în activitatea curent[ a unei companii (fax-uri, rapoarte, scrisori, circulare interne, publica\ii etc.). Utilizarea fi=ierelor =ablon ajut[ la cre=terea productivit[\ii muncii prin evitarea repet[rii opera\iunilor comune pentru documente asem[n[toare (ex. scrisori de ofert[ care trebuie trimise la mai mul\i beneficiari, rapoarte tipizate, fax-uri etc.) precum =i la îmbun[t[\irea =i men\inerea calit[\ii
148

documentelor întocmite; forma acestora, odat[ definit[, p[strându-se pentru toate documentele din aceea=i categorie. Fi=ierul =ablon implicit este fi=ierul Normal.dot, =i este utilizat de c[tre Word pentru toate documentele pentru care nu este specificat un alt =ablon (template). Dac[ se ac\ioneaz[ butonul New din bara de instrumente Standard sau combina\ia de taste Ctrl-N atunci automat este creat un document având la baz[ =ablonul Normal.dot. Dac[ este selectat[ op\iunea New... din meniul File atunci apare o fereastr[ de dialog (figura 2) ce permite alegerea unui =ablon (template) corespunz[tor dorin\ei utilizatorului Se observ[ c[ =abloanele disponibile sunt organizate pe diverse categorii. De asemenea, trebuie remarcat[ în partea dreapt[ a ferestrei de dialog o zon[ în care se poate vizualiza rapid aspectul documentului creat cu un anumit =ablon, precum =i posibilitatea de a preciza programului dac[ urmeaz[ a fi creat un document nou sau un =ablon nou. Diversele tipuri de =abloane corespund diferitelor cerin\e din activitatea curent[ de “office-administration”, astfel c[ putem folosi formate “la gata” de scrisori oficiale, faxuri, curriculum vitae, formate de plicuri etc.
Diverse categorii de =abloane (template)

.

149

3 Deschiderea unui document existent Crearea unui document se poate realiza în mai multe etape astfel c[ acesta trebuie salvat într-un fi=ier =i deschis ori de câte ori trebuie ad[ugat ceva nou sau trebuie efectuate modific[ri ale acestuia. Observ[m zonele formatate diferit în care utilizatorul trebuie doar s[ introduc[ textul propriu pentru a ob\ine documentul dorit.. din meniul File. Deschiderea unui document existent se realizeaz[ fie prin selec\ia op\iunii Open. Se observ[ c[ programul Word permite deschiderea =i a altor tipuri de documente. 6.Figura 2 Crearea unui document nou pornind de la un =ablon predefinit În figura al[turat[ se poate vedea aspectul unui document creat pornind de la un =ablon predefinit. fie prin ap[sarea butonului corespunz[tor din bara de instrumente Standard.. care permite specificarea suportului de memorie extern[ folosit =i a catalogului în care se g[se=te fi=ierul c[utat. Ca efect al acestor ac\iuni se deschide fereastra de dialog din figura urm[toare. create de c[tre alte programe de 150 .

151 . Specificarea drive-ului =i a catalogului în care se g[se=te fi=ierul c[utat Specificarea tipului fi=ierului c[utat Figura 3 Deschiderea unui document existent Dac[ nu se cunoa=te localizarea exact[ a fi=ierului c[utat sau numele acestuia. exist[ dou[ liste derulante în care se introduc =iruri de caractere existente în fi=ierul c[utat =i se alege perioada în care s-a efectuat ultima modificare. în partea dreapt[. situat[ în partea de jos a ferestrei de dialog.procesare de text. precum =i butoanele corespunz[toare pentru declan=are opera\iei de c[utare (Find Now =i New Search). prin specificarea tipului de fi=ier c[utat în lista derulant[ corespunz[toare.jos a ferestrei de dialog.

4 Închiderea documentului curent MS-Word este o aplica\ie de tipul multidocument.. din meniul File. folosind butonul din col\ul dreapta sus al acesteia. numit document curent. Dac[ documentul nu a fost salvat. Deschiderea unui document. când nu mai este nevoie de un document. în care se poate preciza locul unde va fi salvat fi=ierul. sau dac[ se dore=te salvarea acestuia cu un alt nume sau în alt catalog (director). Aceasta înseamn[ c[ programul permite deschiderea mai multor documente simultan. 152 . cât =i în alte formate specifice altor procesoare de text. Pentru a evita aceste probleme. fie prin închiderea ferestrei în care este deschis documentul. chiar dac[ nu este document curent. tipul acestuia. Ca =i în cazul deschiderii documentelor existente.. acesta poate fi închis fie prin selectarea comenzii Close din meniul File.5 Salvarea documentelor Pentru salvarea documentelor se poate selecta op\iunea Save din meniul File. sau dac[ s-au efectuat modific[ri în el de la ultima salvare. se poate folosi op\iunea Save As. de=i de lucrat nu se poate lucra. la un moment dat. se poate ap[sa butonul corespunz[tor din bara de instrumente Standard sau se folose=te combina\ia de taste Ctrl-S. Aceasta are ca efect deschiderea ferestrei de dialog din figura 4. 6. atunci utilizatorul este interogat dac[ dore=te salvarea modific[rilor sau a documentului. eventual.6. decât într-un singur document. necesit[ un spa\iu în memoria intern[ a calculatorului propor\ional cu m[rimea documentului. numele acestuia =i. Dac[ documentul nu a mai fost salvat. salvarea documentului curent se poate realiza atât în formatul uzual al programului Word. Dac[ se deschid prea multe documente atunci se reduce viteza de lucru a calculatorului =i se poate ajunge la blocarea acestuia.

fie selectând textul cu mouse-ul (ori cu tastele cu s[ge\i) =i folosind op\iunea Cut din meniul Edit sau combina\ia de taste Ctrl-X.In figura urm[toare este prezentat meniul de salvare =i fereastra corespunz[toare.7 +tergerea textului +tergerea unui caracter se poate face cu tastele Backspace (=terge caracterul aflat la stânga cursorului) sau Delete (=terge caracterul aflat la dreapta cursorului). Figura 4 Salvarea documentelor 6. cuvinte sau fraze întregi. multiplicarea prin copiere a unor cuvinte ori fraze. cuvântul 153 . 6. În cel de-al doilea caz. +tergerea unui cuvânt se realizeaz[ fie cu ajutorul combina\iilor de taste: Ctrl-Backspace – =terge un cuvânt la stânga cursorului =i Ctrl-Delete – =terge cuvântul aflat la drepta cursorului. sau mutarea în alt[ pozi\ie a cuvintelor sau frazelor.6 Editarea textului Opera\ia de editare a unui text presupune =tergerea unor caractere.

• Ctrl-PageDown – salt la începutul paginii urm[toare celei pe care se afl[ pozi\ionat cursorul. • cu ajutorul tastelor PageUp. • Ctrl-S[geat[_dreapta – salt la începutul cuv[ntului situat la dreapta cursorului. 154 . • Ctrl-End – salt la sfâr=itul documentului. Dac[ se dore=te o deplasare rapid[ cu ajutorul tastelor se pot folosi combina\iile de taste urm[toare: • Ctrl-S[get[_stânga – salt la începutul cuvântului situat la stânga cursorului. fie prin t[ierea ei din document cu ajutorul comenzii Cut sau a combina\iei de taste Ctrl-X. 6. respectiv PageDown. respectiv în josul documentului curent cu un num[r de linii de text. care deplaseaz[ cursorul în susul.8 Pozi\ionarea =i deplasarea cursorului în text Plasarea cursorului într-o anumit[ pozi\ie se poate face cu ajutorul mouse-ului. +tergerea unei fraze se realizeaz[. ca =i în cazul cuvintelor singulare. se folosesc butoanele cu s[ge\i aflate la capele celor dou[ bare de defilare sau se aga\[ cursorul acestora cu ajutorul mouse-ului =i se deplaseaz[ pân[ în pozi\ia c[utat[. • Ctrl-PageUp – salt la începutul pagii anterioare celei pe care se afl[ pozi\ionat cursorul. Dac[ pozi\ia c[utat[ nu se g[se=te pe pagina vizibil[ atunci se poate ajunge la pagina c[utat[ în mai multe moduri: • cu ajutorul barelor de defilare (scrollbars). sau prin deplasarea acestuia cu tastele cu s[ge\i. prin selectarea zonei de text respective =i eliminarea acesteia cu ajutorul tastei Delete. • End – salt la sfâr=itul rândului pe care se afl[ cursorul. • Ctrl-Home – salt la începutul documentului. • Home – salt la începutul rândului pe care se afl[ cursorul. dând un click în pozi\ia dorit[.este p[strat în memoria Clipboard =i poate fi inserat oriunde în document.

Cu mouse-ul se pozi\ioneaz[ cursorul la începutul zonei dorite =i. • pentru a selecta o fraz[ întreag[ se men\ine ap[sat[ tasta Ctrl =i se execut[ un click pe fraza respectiv[. se pozi\ioneaz[ cursorului mouse-ului pe cuvântul respectiv =i se execut[ un dublu click.6.9 Selectarea unui bloc de text Selectarea unei zone (un bloc) de text se poate face cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastelor cu s[ge\i. 155 . \inând ap[sat butonul stâng al mouse-ului. se deplaseaz[ cursorul pân[ se marcheaz[ toat[ zona dorit[ (zona selectat[ î=i schimb[ culoarea fondului ca în figura urm[toare). Zon[ de text selectat[ Figura 5 Selectarea unei zone de text Tot pentru selectarea textului cu ajutorul mouse-ului. MSWord ofer[ unele “scurt[turi“ care permit selectarea blocurilor de text prin simple mi=c[ri ale mouse-ului: • pentru a selecta un cuvânt.

pentru a selecta întregul document. • pentru a selecta tot documentul se mut[ cursorul mouse-ului în partea stânga a textului pân[ când se transform[ într-o s[geat[. sau comanda Cut. dac[ se dore=te 156 . Pentru a selecta un bloc de text cu ajutorul tastelor se pozi\ioneaz[ cursorul la începutul zonei de text dorite. • Shift-Ctrl-End . • Ctrl-A . • Shift-Ctrl-Home .10 Copierea =i mutarea blocurilor de text Pentru a copia sau muta o zon[ de text (un bloc) dintr-o pozi\ie în alta se procedeaz[ astfel: • se selecteaz[ zona de text dorit[ cu metodele prezentate mai sus. • Shift-Ctrl-ArrowLeft/ ArrowRight . • Shift-Ctrl.ArrowUp/ ArrowDown . • Shift-ArrowLeft/ ArrowRight . apoi se execut[ un triplu click.• pentru a selecta un paragraf întreg se mut[ cursorul mouse-ului în partea stânga a paragrafului pân[ când acesta se transform[ într-o s[geat[ apoi se execut[ un dublu clic. • se d[ comanda Copy din meniul Edit.pentru a selecta un caracter.pentru a selecta textul de la cursor pân[ la sfâr=itul documentului. • Shift-Home . dac[ se dore=te copierea zonei.pentru a selecta textul de la cursor la începutul liniei. se \ine ap[sat[ tasta Shift =i se deplaseaz[ cursorul cu ajutorul tastelor cu s[ge\i pân[ în pozi\ia dorit[.pentru a selecta o linie. 6.pentru a selecta textul de la cursor pân[ la începutul documentului.pentru a selecta un paragraf.pentru a selecta un cuv`nt. • Shift-End .pentru a selecta textul de la cursor la sfâr=itul liniei. Alte combina\ii de taste care pot fi folosite pentru selectarea textului sunt prezentate în continuare: • Shift-ArrowUp/ ArrowDown .

Comanda Find realizeaz[ doar opera\ia de c[utare a unui =ir de caractere (cuvânt sau fraz[). 157 . Tehnica este simpl[: se selecteaz[ blocul de text care trebuie mutat. eventual. • se pozi\ioneaz[ cursorul în pozi\ie dorit[. din meniul Edit. Pentru aceast[ opera\ie se poate folosi comanda Find. se men\ine butonulul stânga al mouse-ului ap[sat =i se trage textul pân[ ajunge în noua pozi\ie. înlocuirea acestora cu alt cuvânt sau fraz[. Tehnica “trage =i las[“ (drag and drop) se poate folosi =i pentru a copia un bloc de text.. • se selecteaz[ comanda Paste din meniul Edit sau se folose=te combina\ia de taste echivalent[ (Ctrl-V).. În timpul opera\iei de mutare cursorul mouse-ului î=i schimb[ forma. Se introduce textul c[utat în caseta de text corespunz[toare. respectiv comanda Replace.. cea mai simpl[ metod[ este s[ se “trag[“ textul respectiv dintr-un loc în altul.mutarea acesteia (se pot folosi combina\iile de taste echivalente Ctrl-C. respectiv Ctrl-X). cum ar fi mutarea unui cuvânt de la un cap[t al frazei la celalalt sau schimbarea a dou[ fraze în acela=i paragraf. Pentru mi=c[ri simple.. oriunde într-un document. Opera\ia poate fi foarte util[ atunci când este nevoie s[ se corecteze o lucrare la care s-au introdus acela=i cuvânt sau fraz[ în num[r mare sau aflate în pozi\ii necunoscute =i care trebuie înlocuite cu alt cuvânt sau fraz[. iar comanda Replace realizeaz[ atât c[utarea cât =i înlocuirea textului c[utat cu alt =ir de caractere specificat de utilizator.. se \ine apasat[ tasta Ctrl =i se trage textul pân[ la noua pozi\ie. 6. Pentru a gasi un anumit text.11 C[utarea =i înlocuirea cuvintelor sau frazelor În timpul opera\iei de editare a unui text poate apare necesitatea reg[sirii rapide a unui anumit cuvânt sau a unei anumite fraze (=iruri de caractere) =i. Se marcheaz[ blocul de text care trebuie copiat. se folose=te combina\ia de taste Ctrl-F (sau op\iunea Find din meniul Edit) pentru a activa caseta de dialog corespunz[toare.

Pentru înlocuirea unui =ir de caractere (cuvânt sau fraz[) cu altul se folose=te comanda Replace din meniul Edit sau combina\ia de taste Ctrl-H. iar textul cu care se face înlocuirea în rubrica de jos. Replace =i Replace All). =irul de caractere cu care se înlocuie=te =irul c[utat =irul de caractere c[utat Figura 6 C[utarea =i înlocuirea unui text cu altul Se observ[ c[ sunt disponibile mai multe ac\iuni (butoanele Find Next. Alegerea unuia 158 . Comanda deschide caseta de dialog Find and Replace. Replace With. C[utarea se realizeaz[ pân[ se g[se=te primul =ir de caractere care se potrive=te cu =irul c[utat. Textul care trebuie înlocuit va fii scris în rubrica Find What. Dac[ se dore=te repetarea opera\iei pân[ la urm[torul =ir care se potrive=te se apas[ butonul Find Next. prezentat[ în figura de mai jos.apoi se execut[ un click pe butonul Find Next (caut[ urm[toarea apari\ie).

un format precizat =i elemente speciale precum marcaje de sfâr=it de paragraf. 6.. execut[m un clic pe butonul Find Next (caut[ urm[toarea apari\ie). Con\inutul fi=ierului ales este copiat în documentul curent începând de la pozi\ia cursorului. se execut[ un clic pe butonul Replace All. tastaturile nu sunt prev[zute cu taste pentru 159 . Pute\i c[uta =i înlocui text.. De asemenea pute\i c[uta =i înlocui toate formele unui cuvânt (de exemplu. 6. =i care permite specificarea fi=ierului dorit.din aceste butoane determin[ modul în care se va face înlocuirea: • pentru a trece la urm[toarea apari\ie a =irului c[utat f[r[ alt efect. realizat anterior. din meniul Insert.12 Inserarea simbolurilor Simbolurile sunt acele caractere speciale care nu sunt caractere alfabetice. câmpuri sau graficã. cifre sau semne de punctua\ie..11 Ad[ugarea unui document separat în documentul curent Este posibil ca.. De asemenea. Pentru a detalia o c[utare. c[uta\i "s?t" pentru a g[si "sat" sau "set"). sã înlocui\i "face" cu "construi" precum =i "fãcut" cu "construit"). • pentru a face automat înlocuirea tuturor apari\iilor textului c[utat. se execut[ un clic pe butonul Replace. s[ fie necesar[ ad[ugarea în documentul curent a con\inutului unui alt document. în timpul elabor[rii unui document complex. • pentru a înlocui doar apari\ia curent[ a =irului c[utat. Aceasta are ca efect deschiderea unei ferestre de dialog asem[n[toare ferestrei Open. se poate c[uta =i înlocui un =ir de caractere care se potrive=te perfect cu =irul c[utat (bifa\i c[su\a Match case) precum =i numai acele =iruri de caractere care formeaz[ cuvinte distincte (bifa\i Find whole words only). Pentru aceasta avem la dispozi\ie op\iunea File. În mod normal. utiliza\i metacaractere (de exemplu.

Figura 7 Inserarea unui simbol Pentru a activa caseta de dialog din figura de mai sus.. Ca un mic exemplu. la pozi\ia cursorului. select[m simbolul dorit din caseta cu simboluri apoi execut[m un clic pe butonul Insert. lucrarea de fa\[ a fost realizat[ folosind combina\ii de taste pentru introducerea diacriticelor.simboluri deoarece num[rul acestora este foarte mare. selectam meniul Insert.. Pentru a insera un simbol în documentul curent. Pentru a insera totu=i un simbol într-un document se poate folosi caseta de dialog din figura urm[toare (dac[ dorim s[ inser[m un simbol o singur[ dat[) sau se pot defini combina\ii de taste (Shortcut Key) care s[ permit[ introducerea simbolului respectiv ori de câte ori este nevoie. 160 . op\iunea Symbol.

Acestea pot fi selectate din panoul cu eticheta Special Characters. Partea a doua a casetei de dialog Symbol. cum ar fi semnul de Figura 8 Precizarea combina\iilor de taste marc[ înregistrat[ =i cel pentru drept de autor (copy-right).Dac[ dorim s[ definim combina\ii de taste pentru inserarea unui anumit simbol atunci execut[m un click pe butonul Shortcut Key. se pot elimina combina\iile nedorite selectându-le în lista Current keys =i dând un click pe butonul Remove. Deoarece pentru acela=i simbol se pot defini mai multe combina\ii de taste. include o colec\ie de simboluri legale =i de afaceri.. Se va deschide caseta de dialog de mai jos =i va trebui s[ tast[m combina\ia de taste dorit[ (cursorul trebuie s[ se g[seasc[ în caseta de text Press new shortcut key).. Pentru a înregistra o combina\ie de taste se face un click pe butonul Assign... 161 .

Clip Art este o colec\ie de imagini care face parte dintr-o colec\ie mai larg[ de imagini. Pentru a introduce o imagine în documentul curent putem folosi op\iunea Picture din meniul Insert sau putem copia imaginea direct din Clipboard. Obiectele care compun colec\ia sunt disponibile în toate aplica\iile din pachetul MS-Office. Observ[m în figura 4. Figura 10 Surse pentru inserarea de imagini în documentele WORD 162 .Figura 9 Caractere speciale 6. dac[ a fost pus[ acolo anterior.x. Aceasta se poate instala odat[ cu instalarea pachetului MS-Office sau atunci când dorim.13 Inserarea curent unei imagini în documentul Un document Word poate con\ine în afar[ de text =i imagini.c[ op\iunea Picture permite inserarea de imagini care provin din diverse surse. sunete =i filme numit[ Microsoft Clip Gallery. Selectând op\iunea corespunz[toare se deschide fereastra Insert Clip Art din figura al[turat[.

ne permite s[ inser[m o imagine direct dintr-un fi=ier. O imagine digital[ se poate ob\ine fie prin generarea ei cu ajutorul unui program de grafic[. Op\iunea From File.). 163 .. fie prin scanarea unei imagini conven\ionale (o pagin[ de carte. Pentru a insera o imagine dintr-un fi=ier select[m fi=ierul ales din caseta de dialog din figura 12. Figura al[turat[ este inserat[ prin selectarea ei din ClipArt Gallery.Figura 11 Inserarea de imagini din Clip Art Se alege imaginea dorit[ executând un click pe ea (imaginea selectat[ este încadrat[ de un chenar) =i dup[ aceea execut[m un click pe butonul Insert. o fotografie etc. Observ[m c[ putem afi=a o fereastr[ de previzualizare care ne permite s[ vedem dac[ fi=ierul ales con\ine imaginea dorit[. În mod identic se procedeaz[ dac[ dorim s[ inser[m o imagine.. Fi=ierele care con\in imagini în format digital pot avea diverse formate interne în func\ie de modul de ob\inere =i de programele utilizate pentru aceasta. un sunet sau un film.

Imaginea al[turat[ este una din formele predefinite oferite de Word. Fiecare form[ geometric[ este definit[ de o zon[ dreptunghiular[ în care trebuie s[ se încadreze. Dac[ sistemul are în componenta sa scanner sau camer[ video este înc[rcat programul corespunz[tor =i imaginea digitizat[ este plasat[ în documentul curent. 164 . p[strând butonul mouse-ului ap[sat.Figura 12 Inserarea unei imagini dintr-un fi=ier Op\iunea From Scanner or Camera… are ca efect c[utarea =i înc[rcarea programelor speciale (driver-e) pentru lucrul cu scanner-ul. Op\iunea Auto Shapes permite introducerea unor forme geometrice predefinite. Selectarea acesteia conduce la afi=area barei de unelte din figura al[turat[. Dac[ am selectat una din formele afi=ate trebuie s[ specific[m zona din pagin[ în care va fii definit[ forma respectiv[. respective cu camera video. deplas[m cursorul pân[ în pozi\ia dorit[. Specificarea unei zone se realizeaz[ executând un click cu mouse-ul într-unul din col\ul zonei =i. Fiecare buton din cele =ase deschide un panou din care se poate selecta forma dorit[.

îngro=at sau cursiv).Urm[toarea op\iune. Observ[m c[ putem selecta fontul dorit precum =i aspectul textului (normal. Tipul de efect dorit se poate selecta din caseta de dialog din figura al[turat[. Figura 13 Inserarea unui text WordArt Textul dorit se va introduce în caseta de editare din figura al[turat[. Word Art… permite introducerea unui text asupra c[ruia se pot aplica o serie de efecte speciale. 165 .

WORD ofer[ =i o serie de obiecte grafice (linie.Mai jos avem un exemplu de text Word Art. Acest grafic poate fi editat prin modificarea valorilor stocate în tabelul asociat. Ultima op\iune pentru inserat o imagine într-un document. cerc. se deschide o fereastr[ pentru introdus datele precum =i o diagram[ asem[n[toare celor generate în Excel. sau forme predefinite – AutoShapes). Practic. permite introducerea unei diagrame ob\inute prin prelucrarea unui set de date tabelat. dreptunghi. care pot fi utilizate pentru a realiza diverse scheme simple. Figura 14 Inserarea unei diagrame în documentul curent În afar[ de modalit[\ile prezentate mai sus. caset[ de text. Aceste obiecte sunt 166 .

s[ execut[m un click pe butonul urm[tor. din meniul Insert sau.accesibile prin intermediul prezentat[ mai jos. Excel =i PowerPoint. Pentru a insera o ecua\ie trebuie s[ select[m op\iunea Object.. mai rapid. barei de unelte Draw Obiectele grafice pot fi formatate separat =i pot fi grupate pentru a forma o imagine complex[. Al[turat se poate observa un exemplu de imagine realizat[ cu ajutorul obiectelor din toolbar-ul Draw. Pentru aceasta. Ca efect al ac\iunilor descrise mai sus se deschidere aplicatia Equation Editor în care se va putea introduce ecua\ia dorit[..14 Inserarea unei ecua\ii În lucr[rile cu caracter =tiin\ific apare de multe ori necesitatea introducerii de ecua\ii matematice care s[ fie scrise folosind simbolurile matematice uzuale. iar simbolurile speciale se aleg din panourile corespunz[toare ale barei de unelte Equation. Acestea au fost inserate separat =i apoi au fost grupate pentru a putea fi manevrate ca un singur obiect. Panouri cu simboluri matematice 167 . Pentru caracterele curente se folose=te tastatura. MS-Office ofer[ o aplica\ie numit[ Equation Editor care permite inserarea de ecua\ii matematice în aplica\iile Word. 6. aflat de obicei pe bara de unelte Standard.

.Figura 15 Editorul de ecua\ii Un exemplu de ecua\ie. 168 . în documentele WORD se mai pot insera =i alte tipuri de obiecte. generate cu ajutorul altor programe. generat[ cu ajutorul editorului de ecua\ii. entit[\i geometrice sau ecua\ii. Pentru a insera un obiect oarecare trebuie selectat[ op\iunea Object. Aceasta are ca efect deschiderea casetei de dialog de mai jos. se poate observa în imaginea urm[toare. din meniul Insert.. în care se va specifica tipul obiectului care trebuie inserat =i modul de inserare (Create New – creeaz[ un nou obiect prin lansarea aplica\iei care genereaz[ tipul de obiect dorit sau Create from File – insereaz[ în documentul curent un nou obiect pornind de la un fi=ier de tipul respectiv).15 Inserarea unui obiect În afar[ de imagini. 3+ x ∞ 3 f ( x) = 2 ⋅ x − − ∫ ( x − )dx x x 2 6.

un film etc.Figura 16 Inserarea unui obiect în documentul curent Obiectele se pot insera în Word în dou[ moduri. Situa\ia aceasta apare când obiectul inserat nu are o reprezentare grafic[ (un sunet. sub forma unei leg[turi între obiectul respectiv =i documentul Word. Un alt aspect privind modul de vizualizare al unui obiect introdus într-un document Word se refer[ la faptul c[ acesta poate fi afi=at complet în document sau poate fi specificat sub forma unei pictograme (icon).) afi=abil[ direct. Atunci când inser[m un obiect prin crearea lui se deschide aplica\ia corespunz[toare =i utilizatorul poate s[ î=i creeze singur obiectul respectiv. orice modificare efectuat[ asupra obiectului se va reflecta în documentul nostru. fie indirect. Vizualizarea obiectului (sau ascultarea lui) se realizeaz[ printr-un dublu click pe pictograma respectiv[. ca obiect inclus în documentul curent. În acest al doilea caz. fie direct. Închiderea aplica\iei nu conduce la salvarea obiectului ca fi=ier ci la întoarcerea în Word =i inserarea acestuia la pozi\ia cursorului (înainte de a insera un obiect a=eza\i cursorul în pozi\ia dorit[). Figura 17 Inserarea unui obiect p[strat într-un fi=ier 169 .

prin ag[\are =i tragere cu mouse-ul. din meniul Format. respectiv în[l\imea obiectului. Ca rezultat al acestei ac\iuni se deschide caseta de dialog din imaginea urm[toare. printr-un click cu mouse-ul undeva pe imagine)..16 Formatarea unui obiect Imaginile introduse într-un document sunt obiecte caracterizate de o serie de parametri. apoi. apari\ia sau nu a unui chenar etc. Obiectele inserate într-un document Word sunt inserate într-un cadru (frame) dreptunghiular care poate fi mutat sau dimensionat în mod 2-5_Steamboat. a=a c[ afi=eaz[ o pictogram[ =i denumirea fi=ierului surs[. Imaginea reprezint[ o imagine aflat[ într-un fi=ier al c[rui con\inut WORD-ul nu îl poate afi=a direct..Inserarea unui obiect în mod direct este op\iunea implicit[ pentru acest caz. fie se execut[ un click cu butonul din dreapta al mouse-ului =i se alege op\iunea Format Picture... Figura 18 Modificarea aspectului unui obiect 170 .. cum sunt: l[\imea. din submeniul afi=at (dac[ obiectul nu este de tip imagine digital[ se afi=eaz[ op\iunea Format Object.). culoarea asociat[ (dac[ este cazul).jpg dinamic. pozi\ia fa\a de textul con\inut în document. Pentru a modifica formatul unei imagini aceasta trebuie selectat[ (simplu. 6. Dac[ se dore=te crearea unei leg[turi între obiectul afi=at în documentul nostru =i fi=ierul surs[ atunci trebuie s[ bifa\i caseta Link to file. fie se alege op\iunea Picture..

]n[l\imii(height). De asemenea se pot preciza dac[ obiectul formatat este de tipul segment de dreapt[ sau o curb[ oarecare atunci op\iunea Arrows permite precizarea modului de marcare a capetelor segmentului de dreapt[ sau curbei (diverse tipuri de s[ge\i sau alte forme).Observ[m existen\a unui num[r de =ase panouri disponibile în caseta de dialog din figura de mai sus. Panoul Size determin[ m[rimea dorit[ a obiectului. Panoul Color permite precizarea culorii de umplere pentru formele predefinite precum =i a culorii =i grosimii liniei chenarului imaginii. Op\iunea Line permite stabilirea culorii chenarului imaginii sau a caracteristicilor de desenare pentru obiecte de tip linie sau curb[. Acest lucru permite specificarea unui num[r ridicat de propriet[\i f[r[ a aglomera suprafa\a casetei de dialog respective. prin modificarea separat[ a l[\imii (width). sau chiar a scarei de prezentare. rotire. 171 . Op\iunile Fill permit stabilirea culorii de umplere a figurii precum =i modul de afi=are al acesteia: opac[ sau semitransparent[.

. fie prin inserarea unei hiperleg[turi în documentul curent.. Se deschide caseta de dialog din figura urm[toare.6.17 Inserarea (bookmark) unui “semn de carte” Uneori este necesar[ memorarea anumitor pozi\ii din documentul curent care s[ permit[ saltul rapid al cursorului în pozi\iile respective. Acest lucru se realizeaz[ prin pozi\ionarea cursorului în locul dorit =i selectarea comenzii Bookmark. Saltul se poate realiza fie cu ajutorul comenzii GoTo.. 172 . din meniul Insert. Memorarea unei pozi\ii anumite în documentul curent se realizeaz[ prin introducerea unui “semn de carte” (bookmark) la pozi\ia respectiv[. din meniul Edit.. în care putem specifica denumirea pozi\iei dorite.

Conceptul de hiperleg[tur[ este legat de cel de hipertext.modul de ordonare al marcajelor (alfabetic. dup[ nume sau dup[ pozi\ia ocupat[ în document) =i putem ad[uga o pozi\ie nou[ în list[ sau se pot =terge pozi\ii din list[ (butoanele Add =i.18 Inserarea unei hiperleg[turi (hiperlink) O hiperleg[tur[ într-un document oarecare este reprezentat[ de un text (sau o imagine) care ascunde o leg[tur[ c[tre un alt document sau c[tre o anumit[ pozi\ie (un anumit paragraf) în documentul respectiv. printr-un click se activeaz[ hiperleg[tura. care permite deschiderea =i vizualizarea fi=ierului respectiv. adic[ un text care con\ine hiperleg[turi. c[tre fi=iere sau c[tre pozi\ii diferite în documentul curent. iar dac[ leg[tura este c[tre o pozi\ie oarecare din documentul curent atunci cursorul este mutat la pozi\ia respectiv[ =i 173 . Dac[ leg[tura este c[tre un alt fi=ier. dac[ leg[tura este realizat[ c[tre o adres[ de Internet este înc[rcat browser-ul Internet Explorer care încearc[ s[ deschid[ pagina WEB de la adresa specificat[. 6. Un text care ascunde o hiperleg[tur[ este scris cu culoarea albastr[ =i subliniat. Astfel. se poate face un salt la o anumit[ pozi\ie marcat[ anterior (butonul Go To). O alt[ modalitate de a recunoa=te un text sau o imagine care ascunde o hiperleg[tur[ const[ în modificarea formei cursorului de mouse atunci când se afl[ deasupra hiperleg[turii (de la forma de s[geat[ la cea a unei mâini cu degetul ar[t[tor întins). Figura 19 Memorarea unei pozi\ii în documentul curent De asemenea. Cele mai cunoscute exemple de utilizarea a fi=ierelor hipertext sunt fi=ierele de help =i paginile WEB pentru Internet. respectiv Delete). Word-ul permite hiperleg[turi c[tre adrese Internet (URL). Efectul ob\inut depinde de ac\iunea asociat[ hiperleg[turii. în func\ie de tipul acestuia este lansat[ aplica\ia corespunz[toare. Atunci când cursorul se afl[ în aceast[ pozi\ie.

. =i pute\i selecta de acolo pozi\ia dorit[. Dac[ nu se cunoa=te pozi\ia =i numele fi=ierului atunci se folose=te butonul Browse. Figura 20 Inserarea în documentul curent a unei hiperleg[turi Dac[ se dore=te inserarea unei adrese Internet (URL) aceasta este introdus[ direct în caseta de text cu eticheta Type the file or Web page name.. din meniul Insert care are ca efect deschiderea casetei de dialog de mai jos.pagina pe care se g[se=te leg[tura este afi=at[ ca pagin[ curent[. Inserarea unei hiperleg[turi se realizeaz[ prin selectarea op\iunii Hiperlink. cu men\iunea c[ trebuie specificat =i directorul (calea) în care se g[se=te fi=ierul. 174 .... Dac[ se dore=te inserarea unei hiperleg[turi c[tre o anumit[ pozi\ie din documentul curent atunci se completeaz[ caseta de text Named location in file (optional). corespunz[tor. atunci pute\i deschide lista acestora cu butonul Browse. La fel se procedeaz[ =i dac[ este vorba de un fi=ier. Dac[ nu cunoa=te\i numele exact al pozi\iei respective (bookmark). Acesta deschide o caset[ de dialog asem[n[toare casetei Open din care se poate selecta fi=ierul dorit..

.. 6. Specificarea caracteristicilor paginii (sau paginilor) documentului se poate face cu ajutorul comenzii Page Marginea superioar[ (Top) Marginea dreapta (Right) Marginea stânga (Left) Marginea inferioar[ (Bottom ) 175 . num[r de coloane. footer. corespunz[toare dimensiunilor hârtiei folosite la tip[rirea acestuia precum =i specificarea celorlalte elemente componente ale paginii: zona de text. denumit[ “b1”. header. adic[ documentul afi=at pe ecranul monitorului arat[ tot a=a cum va apare =i pe hârtie.SAM – hiperleg[tur[ c[tre un fi=ier creat cu procesorul de text Lotus AmiPro.http://www. se selecteaz[ imaginea dorit[ =i se procedeaz[ apoi ca pentru inserarea unei hiperleg[turi sub form[ de text. MS-Word este un program cu interfa\[ de tipul WYSIWYG (What You See Is What You Get). orientarea paginii etc. Pentru a realiza o hiperleg[tur[ ascuns[ de o imagine.19 Specificarea caracteristicilor paginilor La fel ca toate aplica\iile Windows. MS-Word permite utilizatorului s[ î=i aleag[ dimensiunile fizice ale paginii documentului.hangar.BAZEDATE/BAZEDAT1.exemplu de hiperleg[tur[ c[tre o adres[ Internet. b1 – hiperleg[tur[ c[tre o pozi\ie din documentul curent.ro/ .

. Paper Size. deoarece orice imprimant[ are zone pe care nu poate scrie. din meniul File. Marginile paginii se pot specifica individual fiind exprimate în centimetri (este posibil s[ se întâlneasc[ =i dimensiuni specificate în inch dac[ Word-ul nu este setat corespunz[tor). Aceasta are ca efect deschiderea casetei de dialog din figura urm[toare. Formatul paginii (implicit m[rimea acesteia) L[\imea paginii În[l\imea paginii În figurile de mai sus sunt prezentate doar panourile Margins =i Paper Size. Nu se pot face marginile zero. iar Windows nu permite folosirea aceste zone. Op\iunea Gutter adaug[ o margine suplimentar[ în partea din stânga a paginii (ca =i cum l[\imea paginii fizice ar fi mai mic[ decât l[\imea formatului selectat cu valoarea specificat[ de aceast[ op\iune). modul de alimentare cu hârtie al imprimantei =i modul de afi=are al antetului. Se observ[ existen\a a patru panouri selectabile pentru specificarea caracteristicilor paginilor =i anume: Margins. Paper Source =i Layout.. m[rimea =i orientarea hârtiei.Setup. care controleaz[ marginile paginii. 176 . respectiv notei de subsol.

Exemple de corpuri de liter[ 177 . C[su\a de selec\ie Mirror Margins are ca efect pozi\ionarea marginilor în oglind[ astfel încât s[ ob\inem pagini de carte cu aspect diferit pentru paginile pare. îngrosat. În partea din stânga jos a panoului Paper Size observ[m dou[ casete de selec\ie folosite pentru a alege orientarea paginii: portret (cu latura mic[ orizontal[) sau peisaj (Landscape – cu latura mare orizontal[).20 Corpuri de liter[ (font-uri) folosite Tipul de caractere descrie aspectul general al unui grup de litere. respectiv impare. 6. Sec\iunea Apply To este utilizat[ pentru a preciza dac[ o anumit[ combina\ie de parametrii ai paginii se aplic[ întregului document (Whole document) sau doar paginii curente =i celor care urmeaz[ dup[ aceasta (This point forward). Aceasta include. grosimea (simple sau îngro=ate) =i stilul acestora (aplecate sau drepte). Trebuie precizat faptul c[ MS-Word permite existen\a într-un document a paginilor cu parametri diferi\i. pe lâng[ tipul de caractere =i m[rimea. Marginile =i dimensiunea paginii pot fi modificate în orice punct al documentului =i ori de câte ori este necesar. mai ales pentru blocuri de text scurte.Pentru antet (header) =i nota de subsol (footer) se poate specifica distan\a de la marginea superioar[ a hârtiei la limita superioar[ a antetului. respectiv distan\a de la marginea inferioar[ a zonei de text la limita superioar[ a acestuia. potrivit pentru titluri. Un corp de liter[ potrivit pentru titluri =i text. Un corp de litera mare. numere =i semne de punctua\ie. Corpul de liter[ (font-ul) este un termen pentru descrierea detaliat[ a aspectului caracterelor cu care este scris un text. Times New Roman Arial Book Antiqua Reprezint[ cea mai popular[ alegere pentru scrisori =i însemn[ri.

. înclinat.. îngro=at sau combinat). Putem vedea cum arat[ textul scris cu acest corp de liter[ în panoul din partea de jos a casetei de dialog.Pentru a alege un anumit corp de liter[ trebuie s[ parcurgem urm[toarele etape pentru a gasi corpul de liter[ potrivit pentru textul nostru: 1) Select[m blocul de text pe care dorim s[ îl modific[m. Figura 21 Specificarea corpului de liter[ (fontului) utilizat =i a m[rimii acestuia 2) Alegem un tip de caracter din lista de corpuri de liter[. 4) Specific[m m[rimea caracterelor utilizate în puncte tipografice. Evident c[ pentru 178 . Vom vedea caseta de dialog din figura urm[toare. activ[m op\iunea Format din meniul principal =i alegem op\iunea Font. Word ne permite sa alegem o culoare dintre 16 culori. 3) Specific[m aspectul corpului de liter[ (normal. 5) Dac[ dorim ca textul s[ apar[ colorat.

21 Aranjarea textului în pagin[ Textul într-un document trebuie aranjat în diverse moduri.a vedea efectul pe hârtie avem nevoie de o imprimanta color. fie se precizeaz[ modul de aliniere în caseta de dialog ob\inut[ prin selectarea op\iunii Paragraph din submeniul Format. pentru documente tip carte.Fiecare linie începe în acela=i punct în partea stâng[ =i se termin[ în diferite puncte în partea dreapt[. toate paragrafele care urmeaz[. textul trebuie aranjat între marginile paginii. . De asemenea. în func\ie de num[rul de caractere con\inute de linia respectiv[.LA DREAPTA (RIGHT) . pân[ la o nou[ specificare de format. Atunci când specific[m un mod de aliniere a textului într-un paragraf. 6) Execut[m un clic pe butonul OK pentru a modifica aspectul textului selectat. Modurile posibile de aliniere al liniilor într-un paragraf sunt urm[toarele: . Astfel. aranjarea textului poate s[ difere de la un paragraf la altul. . Alinierea textului în paragraf Alinierea textului într-un document se realizeaz[ la nivel de paragraf. vor p[stra caracteristicile precizate. Specificarea modului de aliniere a textului într-un paragraf se poate realiza în mai multe feluri: fie se d[ un click pe butonul corespunz[tor din bara de unelte Standard. în func\ie de necesit[\ile utilizatorului.LA STÂNGA (LEFT) .ÎNTRE MARGINI (JUSTIFY) – Fiecare linie de text începe la marginea din stânga a paginii =i se termin[ la marginea din dreapta a paginii. Word-ul introduce automat un num[r oarecare de spa\ii între cuvinte pentru a se respecta alinierea. .CENTRAT (CENTER) – Fiecare linie a paragrafului este pozi\ionat[ central fa\[ de limitele paginii. Dac[ lungimea unei linii este mai mic[. în timp ce pentru alte documente acesta trebuie aliniat la marginea din stânga a paginii.Toate liniile apar perfect aliniate în partea dreapt[ a paginii. 6. 179 .

22 Lucrul cu tabele în MS-WORD 180 . select[m meniul Format. Deoarece aceste modific[ri se aplic[ întregului paragraf. Totu=i. apoi s[ execut[m un click pe unul dintre aceste butoane. Modul de aliniere între margini corespunde modului de aliniere al paragrafelor din aceast[ carte a=a c[ nu a mai fost prezentat separat. Acest paragraf este centrat. Pentru a ajusta spa\iile dintre rânduri. unele documente pot fi citite mai u=or atunci când exist[ mai mult spa\iu între rânduri.Cele patru butoane de aliniere. Acesta este un paragraf aliniat la stânga dar cu identare (deplasare) fa\[ de marginea din stânga a paginii. Acesta este un paragraf aliniat la dreapta paginii. op\iunea Paragraph. În continuare. Precizarea distan\ei dintre rânduri =i dintre paragrafe Majoritatea documentelor sunt scrise folosind distan\a între dou[ rânduri denumit[ “la un rând”. apoi alegem una dintre op\iunile din lista derulant[ Line Spacing (spa\iu între linii). sunt prezentate câteva exemple de paragrafe aliniate diferit. de pe bara cu instrumente de lucru pentru aranjarea textului. ne permit s[ schimb[m alinierea textului cu un singur click de mouse. Acest paragraf este aliniat la stânga paginii =i con\ine o singur[ propozi\ie. Scrierea “la un rând =i jum[tate” sau “la dou[ rânduri” este util[ =i atunci când dorim s[ l[s[m spa\iu suficient pentru ad[ugarea de comentarii sau pentru eventualele corec\ii aplicate textului scris. trebuie doar s[ execut[m un clic undeva în paragraful respectiv. 6.

\inând ap[sat butonul mouse-ului pân[ ob\inem un tabel cu num[rul de linii =i coloane dorit. 181 . Dac[ nu mai este loc pe linia curent[. Când execut[m un clic pe acest buton. Folosim sage\ile pentru a ne muta ]n sus sau ]n jos. folosim butonul Insert Table (inserare tabel). Word va trece automat la linia urm[toare. r`nd dup[ r`nd. Pentru a trece la celulele urm[toare. din bara cu instrumente de lucru Standard. O alt[ modalitate de creare a unui tabel.Pentru a ]ncepe s[ introducem date ]ntr-un tabel. Deplas[m cursorul mouse-ului în jos =i c[tre dreapta. apare o gril[ precum cea din figura al[turat[. Crearea tabelelor Pentru a insera rapid un tabel f[r[ informa\ii de aranjare a textului în documentul curent. Ob\inem caseta de dialog de mai jos. mut[m punctul de inserare oriunde ]ntr-o celul[ =i ]ncepem s[ scriem. este s[ select[m op\iunea Insert din meniul Table. ap[s[m tasta Tab. în care putem preciza num[rul de linii =i coloane ale tabelului. ap[s[m Shift-Tab. Nu apas[m tasta Enter dec`t dac[ vrem s[ creem un nou paragraf. Pentru a trece la celula anterioar[.

trebuie s[ select[m ] ntregul bloc de text. Undo (anulare) pentru a anula transformarea. celule. Dac[ rezultatul nu ne satisface (coloanele sunt prea largi sau nu sunt destule r`nduri). Putem muta r`nduri. mut[m punctul de inserare oriunde ]ntr-o celul[ =i ]ncepem 182 . select[m Edit. pentru a ] nconjura instantaneu textul selectat cu liniile unui tabel. apoi execut[m un clic pe butonul Insert Table (inserare tabel) din bara cu instrumente de lucru standard. coloane. Meniul derulant ofer[ un control mai bun asupra modului de desf[=urare a opera\iei. apoi ]ncerc[m din nou folosind meniul: select[m Table. Convert text to table (converte=te text ]n tabel).Transformarea unui text intr-un tabel Dac[ ne uit[m printr-un document =i g[sim un bloc de text care consider[m c[ ar ar[ta mai bine sub forma de tabel. le putem rea=eza a=a cum dorim. Putem schimba ]n[l\imea unui r`nd sau l[\imea unei coloane cu c`teva clicuri de mouse. Intoducerea =i redactarea datelor Pentru a ]ncepe s[ introducem date ]ntr-un tabel. Lucrul cu tabelele Dup[ ce informa\iile au fost introduse ]ntr-un tabel. Putem chiar s[ cerem programului Word s[ reformeze automat ]ntregul tabel.

Column Hight and Width (l[\imea =i in[l\imea coloanei) pentru a activa caseta de dialog. trebuie s[ ne asigur[m c[ am selectat cel pu\in o celul[ ]n fiecare r`nd. ]n orice moment. tabelul va ar[ta mult mai atr[g[tor. Dac[ vrem s[ folosim aceast[ opera\iune pentru ] ntregul tabel. dup[ cum se poate observa ]n urm[toarea figur[: 183 . dar far[ nimic special: Produs Pantofi Sandale Slapi Pret unitar 1200000 1000000 800000 Cantitate 4 5 6 Pret total 4800000 5000000 4800000 Dup[ folosirea componentei Auto Format. r`nd dup[ r`nd. Apoi select[m Table. ap[s[m Shift-Tab. care ajusteaz[ automat l[\imea coloanelor ]n func\ie de ceea ce con\in. Nu apas[m tasta Enter dec`t dac[ vrem s[ creem un nou paragraf. Aranjarea tabelelor cu AUTO FORMAT De fiecare dat[ c`nd folosim procedura expert pentru crearea tabelelor. Table Wizard. Word va trece automat la linia urm[toare. In figura urm[toare se poate observa un tabel simplu. Putem alege op\iunea Table Auto Format din meniul derulant. Word poate s[ aranjeze tabelul creat dup[ unul din cele mai mult de 30 de modele predefinite. Dac[ nu mai este loc pe linia curent[. cu c`teva simboluri =i c`teva titluri ]ngro=ate. Folosim s[ge\ile pentru a ne muta ]n sus sau ]n jos. Apoi execut[m un clic pe butonul Auto Fit. Word include. ]ns[. Formatarea celulelor Modificarea l[\imii coloanelor =i in[l\imii r`ndurilor Cea mai simpl[ cale pentru aceast[ opera\ie este s[ folosim mouse-ul.s[ scriem. Pentru a trece la celula anterioar[. Dar nu este nevoie s[ folosim Table Wizard pentru a avea acces la aceast[ component[. =i o opera\ie Auto Fit. ap[s[m tasta Tab. Pentru a trece la celulele urm[toare.

Mai ]nt`i. Dac[ nu este nimic selectat Word presupune c[ liniile trebuie ad[ugate la ]ntregul tabel. 4) Dac[ tabelul nu are totaluri pe ultima coloan[ =i pe ultima linie. Adaugarea chenarelor si a umbrelor in tabel Ad[ugarea liniilor de demarcare ]ntre r`nduri =i coloane este foarte simpl[. trebuie s[ ne asigur[m c[ sunt invalidate op\iunile respective. Undo (anulare) sau ap[s[m tastele Ctrl-Z =i o lu[m de la capat cu alte op\iuni. pe coloane sau pe ]ntregul tabel. Dac[ apar probleme. Dac[ corpul de liter[ folosit ne multume=te. 5) Componenta Auto Fit nu func\ioneaz[ normal dac[ nu am contopit celulele de pe un r`nd pentru a forma o singur[ celul[. r`ndurile sau coloanele la care vrem s[ ad[ug[m linii. 2) Aranjarea textului se poate face pe celule individuale. 3) Dac[ tabelul nostru nu are etichete ]n prima coloana sau titlu pe primul r`nd.Prod us Panto fi Sand ale Slapi Pret unitar 1200000 1000000 800000 Cantit ate 4 5 6 Pret total 480000 0 500000 0 480000 0 Sugestii privind folosirea componentei Auto Format 1) Nu trebuie s[ ne fie team[ s[ facem c`teva experimente. select[m celulele. 184 . invalid[m aceast[ op\iune. select[m Edit. =tergem semnul de validare de sub eticheta Apply Secial Formats To (aranjeaz[ special). Dac[ Table Auto Format nu func\ioneaz[ a=a cum trebuie prima dat[. invalid[m caseta Font.

]n timp ce toate celelalte linii dispar. 2) Alegem stilul =i culoarea liniilor. Borders and Shading (linii de demarcare =i umbre) pentru a activa caseta de dialog. Dac[ nu ne place. vom vedea o s[geat[ la fiecare cap[t al liniei selectate. Grid traseaz[ linii ]n jurul fiecarei celule din aria selectat[. este =i acesta un proces simplu. Ad[ugarea umbrelor. select[m linia dubl[ 3/4 pt. De exemplu. r`nduri sau coloane pe care vrem s[ le modific[m. pentru a schimba linia de sub un r`nd ]ntr-o linie dubl[ sub\ire. Box traseaz[ linii ]n jurul ariei selectate. Borders and Shading. 4) Alegem un nou stil de linie (sau select[m None) din lista casetei din mijloc. apoi ]ncerc[m ]nc[ o dat[. 3) Pentru a ajusta aspectul unei linii (sau pentru a o face s[ dispar[) execut[m un clic pe linia respectiv[. Select[m celule. Dac[ am f[cut cum trebuie. pentru a vedea efectul schimb[rilor f[cute.K. 5) Execut[m un clic pe butonul O. folosim comanda Undo. In continuare vom face urm[torii pa=i: 1) Alegem unul dintre tipurile de contur prestabilite. ]n caseta cu eticheta Border. In continuare vom parcurge urmatorii pa=i: 185 .Select[m Format. Execut[m un clic pe eticheta Shading pentru a activa caseta de dialog. apoi select[m Format.

Aceasta va fi culoarea cu care va fi scris[ aria selectat[. Opera\iile de =tergere a coloanelor sau a r`ndurilor sunt ceva mai dificile. Pentru a insera un r`nd ]n alt loc. Dac[ vrem s[ ad[ug[m o coloan[ ]n partea dreapt[ a tabelului putem s[ select[m noua coloan[ =i s[ o tragem la marginea tabelului. Pentru a insera o coloan[. ap[s[m tasta F4 (tasta de reluare a ultimei ac\iuni ]n Word). execut[m un clic deasupra punctului ]n care vrem s[ facem inserarea. apoi s[ select[m comanda Delete Rows (=tergere r`nduri) sau Delete Columns (=tergere coloane). pentru a aplica toate aceste modific[ri la tabelul nostru. Noua coloan[ va fi inserat[ ]n st`nga celei selectate. execut[m un clic pe butonul din dreapta al mouse-ului =i select[m op\iunea Insert Rows (inserare r`nduri) din meniul cu acces rapid. s[ execut[m un clic cu butonul din dreapta. 186 . apoi execut[m un clic cu butonul din dreapta =i select[m op\iunea Insert Columns (inserare coloane) din meniul cu acces rapid. Pentru a insera ]nc[ un r`nd ]n acela=i punct. Ad[ugarea. execut[m un clic pe caseta None. dar celula ]ns[=i r[m`ne la loc.1) Alegem o culoare de scriere (Foreground color) din lista derulant[. Mut[m cursorul mouse-ului deasupra coloanei (p`n[ c`nd se transform[ ]ntr-o sageat[ cu v`rful ]n jos) =i execut[m un clic. 5) Execut[m un clic pe butonul O. 4) Pentru a elimina umbrirea. Singura cale de a =terge celula este s[ select[m ]ntreaga coloan[. 3) Alegem gradul de umbrire (shading) al zonei selectate. Pentru a adauga un r`nd ]n partea de jos a tabelului. trebuie mai ]nt`i s[ select[m o coloan[ existent[. respectiv coloanelor unui tabel eliminarea liniilor sau Este foarte simplu s[ inseram un r`nd ]ntr-un tabel.K. mut[m punctul de inserare la sf`r=itul ultimului r`nd al tabelului =i ap[s[m tasta Tab. Tasta Del =terge con\inutul unei celule. 2) In general l[s[m culoarea de fond (Background color) pe op\iunea Auto.

Pentru a crea o list[ cu buline ]n timp ce scriem. plin[. cuvinte. Word marcheaz[ fiecare element cu o bulin[ mare. O list[ este format[ dintr-o enumerare de elemente prezentate într-un anumit fel. execut[m din nou un clic pe butonul Bullets. Putem stabili un simbol mai interesant pentru a marca fiecare element din lista astfel: 1) Select[m toat[ lista. ]n caseta de dialog Customize 187 . Dac[ prefer[m ca aceste buline s[ fie mai interesante. fraze. C`nd creem prima list[. Astfel.23 Crearea =i formatarea listelor Listele reprezint[ unul din cele mai puternice instrumente de comunicare cu ceilal\i. 2) Dac[ nu vrem ceva at`t de comun. 6. Word ne ofer[ posibilitatea de a alege ] ntre 6 tipuri predefinite de buline. cifr[ sau un bullet (un element de marcare) Liste Transformarea textului simplu ]ntr-o list[ este unul dintre cele mai simple lucruri care se poate face cu programul Word. De asemenea putem stabili ]n locul acestor buline orice simbol. execut[m un clic pe butonul Bullets din bara cu instrumente de lucru pentru aranjarea textului. Select[m Bullets and Numbering pentru a activa caseta de dialog cu acela=i nume. Scriem primul articol din list[.Aceea=i metod[ se folose=te =i pentru =tergerea unui r`nd. paragrafe ]ntregi sau chiar grafice. elementele dintr-o list[ sunt precedate de un element indicator: liniu\[. ]n caseta de dialog Bullets and Numbering (buline =i enumer[ri). apoi ap[s[m tasta Enter pentru a ad[uga un nou articol ]n list[. execut[m un clic pe butonul Customize. Aceste articole pot fi orice: numere. apoi execut[m un clic cu butonul din dreapta pentru a activa un meniu cu acces rapid. Putem alege una din cele 6 op\iuni predefinite. Pentru a ]nceta ad[ugarea de noi elemente.

putem ad[uga cuv`ntul “etapa” ]naintea fiec[rui num[r.a. execut[m un clic pe butonul O. litere =i numere romane. 3) Alegem un caracter din caseta de dialog Symbol. execut[m un clic pe butonul din dreapta =i select[m Skip Numbering 188 . select[m Bullets and Numbering =i execut[m un clic pe butonul Modify pentru a activa caseta de dialog. 4)Ajust[m m[rimea. execut[m un clic pe butonul Numbering (numerotare) din bara cu instrumente de lucru pentru aranjarea textului. s.Bullets List (modifica lista cu buline) care apare =i execut[m un clic pe butonul Bullets. Rearanjarea elementelor din list[ . mut[m punctul de inserare la sf`r=itul ultimului element din list[.K. Fereastra de previzualizare (Preview) ne arat[ ]n ce mod este afectat[ lista noastr[ de fiecare schimbare pe care o facem. care cuprind numere.Pentru a opri total sau temporar numerotarea. execut[m un clic cu butonul din dreapta. Pentru a crea o list[ numerotat[. Apoi folosim comenzile de decupare =i lipire sau pur =i simplu tragem elementul p`n[ la noua pozi\ie. inclusiv semnul de sf`r=it de paragraf. ]naintea fiec[rui element din list[.Pentru a redecora elementele dintr-o list[ select[m ] ntregul document.Pentru a ad[uga un nou element ]n list[. . . Dac[ =i acestea ni se par nesatisf[c[toare. deci cel care cite=te lista va vedea “etapa 1:”. urmat de doua puncte. Pentru a adapta modul de numerotare. schimb[m =i tipul de caracter: semnul de marcare pe care ]l vedem ]n figur[ este luat de pe ultima linie a tipului de caracter Wingdings. apoi ap[s[m tasta Enter. “etapa 2:”.. De exemplu dac[ scriem o list[ de instruc\iuni. dac[ este necesar. Dac[ este necesar. Acum putem ad[uga noi elemente descriptive numerelor. pentru a schimba bulinele din lista noastr[. folosim butonul din dreapta al mouse-ului pentru a activa meniul cu acces rapid =i alegem una din cele =ase variante. 5) C`nd ne declar[m satisf[cu\i. culoarea =i pozi\ia bulinei. Dac[ nu ne convine forma prestabilit[ 1-2-3. le putem ] mbun[t[\i.

Word are o scurt[tur[ special[ pentru aceast[ opera\ie. Dac[ select[m Insert. Dac[ suntem multumi\i cu un simplu 1.K.(ignorarea numerot[rii) sau pe butonul Stop Numbering (Opre=te Numerotarea) din meniul cu acces rapid. execut[m un clic pe butonul O. Dac[ inser[m pur =i simplu data. 2) Specific[m care este modul de aliniere a numerelor (la stanga. aceasta nu se va schimba niciodata =i nu vom putea deosebi o versiune de 189 Adaugarea numerelor de pagini Adaugarea datei . Nu este nevoie s[ apel[m la antete =i subsoluri dac[ nu vrem dec`t s[ ad[ug[m numere de pagini. s[rim peste aceast[ etap[. 3) Execut[m un clic pe butonul Format (pentru a activa caseta de dialog Page Numbers Format) =i alegem un format numeric. =tergem marcajul din caseta de validare Show Number on First Page (afi=eaz[ num[rul pe prima pagin[) pentru a masca num[rul primei pagini. dreapta. =i Word va scrie data curent[ acolo unde am pozi\ionat punctul de inserare.2. Caseta de Preview va arata forma final[ a documentului. centrate).Pentru a transforma o list[ ]n text simplu. atunci execut[m un clic pe butonul O. Pentru a adauga data curent[ ]n document select[m Insert. Date and Time.K. 5) Dac[ am terminat =i totul este bine. Page Numbers (numere de pagini). 4) Dac[ nu vrem ca num[rul s[ apar[ =i pe prima pagin[. select[m lista apoi execut[m un clic pe butonul Bullets and Numbering din bara cu instrumente de lucru pentru aranjarea textului. Va aparea o caseta de dialog din care vom alege un format.3. . Word creaz[ automat un antet (sau subsol dac[ prefer[m) ]n document =i scrie ]n acest[ num[rul paginii. Iat[ cum putem spune programului Word c[ vrem s[ includem num[rul de pagin[: 1) In caseta de dialog Page Numbers (num[rul de pagin[) specific[m pozi\ia numerelor pe pagini: sus sau jos.

iar inserarea de date ]n acest mod se face valid`nd caseta etichetat[ Insert as Field (inserare c`mp). 190 . Ceea ce vroiam de fapt s[ facem era s[ inser[m un cod secret. Acest cod secret se nume=te c`mp (field). care s[-i spun[ programului Word s[ citeasc[ data curent[ =i s[ o scrie ]n document de fiecare dat[ c`nd il deschidem.alta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful