Aan Mevrouw Kristl Strubbe Schepen van Informatica Grote Markt 21 2800 Mechelen

Betreft: Elektronische zegel

Mevrouw de Schepen,

Ik heb uw mail van 14 december 2010 goed ontvangen. In dit schrijven is sprake van een elektronische versie van de gemeentelijke zegel die normaal wordt aangebracht op de afschriften en uittreksels van de akten en registers van de burgerlijke stand. Dit wordt momenteel geregeld in art. 45, §2, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 45, §2, B.W. spreekt over een zegel, zonder dit verder te specifiëren. Het gebruik van een elektronische zegel voor afschriften en uittreksels wordt dus niet expliciet uitgesloten. Bij mijn weten is er ook geen andere wet- of regelgeving die bepaalde eisen stelt aan deze zegels. De brief van de heer Bourgeois, die gevoegd was bij uw hogervermeld schrijven, stelt dat er momenteel geen juridisch kader is dat bepaalt aan welke voorwaarden en kwaliteiten een elektronische zegel moet voldoen en dat bij gebreke aan dergelijke regeling geen enkele overheidsdienst deze werkwijze kan erkennen. Wij kunnen deze argumentering niet onderschrijven. Er is immers voor zover wij weten geen juridisch kader voorhanden dat bepaalt aan welke voorwaarden en kwaliteiten een gewone, niet-elektronische zegel moet voldoen. Volgens de redenering van de heer Bourgeois zouden de gewone zegels dus ook niet moeten worden erkend door de overheidsdiensten, hetgeen niet het geval is. Volgens mij is er daarom strikt bekeken geen aanpassing nodig van de wet om het gebruik van elektronische zegels mogelijk te maken, voor zover er geen bestaande wetgeving of regelgeving is die eisen stelt aan de kwaliteit van de gewone zegel. Toch blijft bij het gebruik van dergelijke elektronische zegels enige voorzichtigheid geboden, omwille van volgende redenen:

Het is mogelijk dat het gebruik van een elektronische zegel, ook al valt het binnen het bestaande wettelijk kader, voor verwarring kan zorgen. Er kan dus een (beperkt) risico zijn dat sommige instanties het elektronische zegel niet zullen erkennen, gewoon omdat ze er niet vertrouwd mee zijn. De gewone zegel kan door iedereen worden gelezen. Van de elektronische zegels is dit echter niet zeker. Als het uittreksel of afschrift wordt afgegeven aan een persoon of instelling die niet de middelen heeft om het te lezen, valt het nut ervan weg. Op zijn minst zou er bij de elektronische zegel duidelijk leesbaar moeten bijstaan welke instantie het zegel heeft bevestigd, zodat men bij die instantie kan nagaan dat het om een eensluidend afschrift gaat. Ik zal deze problematiek aankaarten bij mijn collega van Justitie, die bevoegd is voor het Burgerlijk Wetboek, en met hem bespreken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard zal ik niet nalaten om u hierover verder te berichten.

Met vriendelijke groeten,

De Minister voor Vereenvoudigen,

Vincent Van Quickenborne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful