P. 1
GM1

GM1

|Views: 4,109|Likes:
Published by Mario Fer Ferenac

More info:

Published by: Mario Fer Ferenac on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvod
 • Kako se služiti skriptom i kako učiti matematiku?
 • 1. Repetitorij elementarne matematike
 • 1.1. Skupovi
 • 1.2. Realni brojevi
 • 1.3. Razlomci
 • Skraćivanje i proširivanje razlomaka
 • 1.4. Potencije
 • 1.5. Korijeni, potencije s razlomljenim eksponentima
 • 1.6. Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom
 • Primjer 1.17 Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom
 • 1.7. Linearna nejednadžba
 • 1.8. Jednadžba pravca
 • 1.9. Sustav jednadžbi
 • 1.10.Kvadratna jednadžba
 • 1.11. Logaritmi
 • 1.12. Aritmetički i geometrijski niz
 • 2. Diferencijalni račun s temeljnim primjenama u ekonomiji
 • 2.1. Realne funkcije realne varijable
 • Definicija funkcije
 • Linearna funkcija
 • Inverzna funkcija
 • Eksponencijalna funkcija
 • Logaritamska funkcija
 • Zadaci za vježbu
 • 2.2. Funkcije u ekonomiji
 • Funkcija ponude, funkcija potražnje
 • Funkcija ukupnih troškova, funkcija prosječnih troškova
 • 2.3. Derivacija funkcije jedne varijable
 • Pravila deriviranja
 • Zadaci za vježbu (derivacije i derivacije višeg reda)
 • 2.4. Ekstremi realnih funkcija jedne varijable
 • 2.5. Elastičnost funkcija jedne varijable
 • 2.6. Funkcije više varijabli
 • Parcijalne derivacije
 • Ekstremi funkcija više varijabli
 • Parcijalna i ukrštena elastičnost
 • Homogene funkcije
 • Zadaci za vježbu (Ekstremi i elastičnost)

Joško Meter

GOSPODARSKA MATEMATIKA 1. dio

VELEUČILIŠTE VERN
Studij Ekonomije poduzetništva

2
Sadržaj


Uvod ................................................................................................................................................................ 5
Zašto je matematika potrebna ekonomistima? ..................................................................................... 5
Kako se služiti skriptom i kako učiti matematiku? ................................................................................. 6
1. Repetitorij elementarne matematike ......................................................................................................... 8
1.1. Skupovi ...................................................................................................................................................... 8
Oznake .................................................................................................................................................... 8
Zadavanje skupa ..................................................................................................................................... 8
Unija, presjek i razlika skupova, komplement skupa ............................................................................. 9
Skupovi brojeva .................................................................................................................................... 10
1.2. Realni brojevi .......................................................................................................................................... 11
Brojevni pravac..................................................................................................................................... 11
Intervali ................................................................................................................................................ 11
Apsolutna vrijednost realnog broja ...................................................................................................... 12
Koordinatni sustav u ravnini................................................................................................................. 12
1.3. Razlomci .................................................................................................................................................. 13
Skraćivanje i proširivanje razlomaka .................................................................................................... 13
Uspoređivanje razlomaka ..................................................................................................................... 14
Pretvaranje razlomaka u decimalne brojeve i obratno ........................................................................ 16
1.4. Potencije ................................................................................................................................................. 16
1.5. Korijeni, potencije s razlomljenim eksponentima .................................................................................. 18
1.6. Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom ........................................................................................ 20
1.7. Linearna nejednadžba ............................................................................................................................. 21
1.8. Jednadžba pravca .................................................................................................................................... 24
1.9. Sustav jednadžbi ..................................................................................................................................... 27
1.10. Kvadratna jednadžba .............................................................................................................................. 31
1.11. Logaritmi ................................................................................................................................................. 34
1.12. Aritmetički i geometrijski niz .................................................................................................................. 36
Niz ........................................................................................................................................................ 36
Aritmetički niz ...................................................................................................................................... 36
Geometrijski niz.................................................................................................................................... 38
2. Diferencijalni račun s temeljnim primjenama u ekonomiji ........................................................................ 41
2.1. Realne funkcije realne varijable .............................................................................................................. 41
Definicija funkcije ................................................................................................................................. 43
Graf funkcije ......................................................................................................................................... 44
Linearna funkcija .................................................................................................................................. 45
Nultočka funkcije .................................................................................................................................. 46
Kompozicija funkcija ............................................................................................................................. 47
Inverzna funkcija .................................................................................................................................. 48
Rast i pad funkcije ................................................................................................................................ 49
Kvadratna funkcija ................................................................................................................................ 51
Podjela realnih funkcija realne varijable .............................................................................................. 52
Eksponencijalna funkcija ...................................................................................................................... 54
Logaritamska funkcija........................................................................................................................... 54
3
Zadaci za vježbu ................................................................................................................................... 56
2.2. Funkcije u ekonomiji ............................................................................................................................... 58
Funkcija ponude, funkcija potražnje .................................................................................................... 58
Funkcija ukupnih troškova, funkcija prosječnih troškova .................................................................... 66
Funkcija ukupnog prihoda .................................................................................................................... 70
Funkcija dobiti, rentabilnost ................................................................................................................ 72
Zadaci za vježbu (Funkcije ekonomskih varijabli) ................................................................................. 74
2.3. Derivacija funkcije jedne varijable .......................................................................................................... 77
Definicija i interpretacija derivacije ...................................................................................................... 77
Pravila deriviranja ................................................................................................................................ 81
Derivacije višeg reda ............................................................................................................................ 84
Funkcija graničnih troškova .................................................................................................................. 85
Zadaci za vježbu (derivacije i derivacije višeg reda) ............................................................................. 86
2.4. Ekstremi realnih funkcija jedne varijable ................................................................................................ 87
Problem optimuma .............................................................................................................................. 92
2.5. Elastičnost funkcija jedne varijable ......................................................................................................... 96
Koeficijent elastičnosti u jednoj točki .................................................................................................. 96
2.6. Funkcije više varijabli .............................................................................................................................. 98
Parcijalne derivacije ............................................................................................................................. 99
Parcijalne derivacije višeg reda .......................................................................................................... 100
Ekstremi funkcija više varijabli ........................................................................................................... 102
Parcijalna i ukrštena elastičnost ......................................................................................................... 104
Homogene funkcije ............................................................................................................................ 105
Zadaci za vježbu (Ekstremi i elastičnost) ............................................................................................ 106

4
Predgovor

Skripta „Gospodarska matematika“ namijenjena je studentima Veleučilišta VERN kao
osnovna literatura za istoimeni predmet na studiju Ekonomije poduzetništva. Neki njeni
dijelovi, a posebice poglavlje „Financijska matematika“ mogu poslužiti i kao praktičan
priručnik za određene slučajeve iz poslovne prakse. manje izravna formulacija
Dio skripte posvećen je obnavljanju elementarnih matematičkih znanja, a služi kao
podsjetnik studentima. Posebno smo imali na umu i studente izvanrednog studija kod kojih
je prošlo podosta vremena od zadnjeg susreta sa formalnim izučavanjem matematike.
Cilj predmeta Gospodarska matematika, pa tako i ove skripte, je podići razinu matematičkog
znanja studenata na onu koju zahtijeva studij poslovne ekonomije, a i buduća poslovna
praksa.
Ovladavanje programom predmeta predstavlja važan oslonac u daljnjem tijeku studija
budući da će student steći znanja i vještine potrebne za neometano praćenja ostalih
predmeta u kojima se pojavljuju matematičke ideje i metode, a istovremeno će ovladati i
nekim praktičnim tehnikama koje su izravno primjenjive u poslovnoj praksi ekonomista ili
poduzetnika.
Matematička zahtjevnost gradiva Gospodrske matematike nije velika i primjerena je
stručnom studiju. Nastojalo se kroz jednostavne primjere izložiti osnovne ideje i načela kroz
temeljne primjene u ekonomskoj analizi.
Skriptu sam napisao uz pomoć kolegica sa Odjela matematike i statistike Josipe Akalović i
Anite Smud , te kolege Ivana Raguža.
Joško Meter
5

Uvod

Dosadašnje iskustvo u nastavi pokazalo je da je značajna prepreka uspješnom svladavanju
nastavnog programa ovog predmeta osim neredovitog i nedovoljnog samostalnog rada,
izostanak jasne motivacije za učenjem matematike kao predmeta. Naime, među studentima
je dosta raširen pristup gradivu matematike u kojemu se ono smatra nečim što treba
savladati, uglavnom na razini šabloniziranih postupaka, a što nema neku određenu svrhu ili
korisnost. Često izvedba nastave i sadržaj nekih udžbenika s kojima su se studenti susretali u
prethodnom školovanju nisu pomogli uklanjanju takvih stavova.
Želja nam je u nastavku objasniti koju korist student može imati od svladavanja našeg
programa matematike.
Zašto je matematika potrebna ekonomistima?
Ekonomist često mora procjenjivati kako bi mogle reagirati neke ekonomske veličine ako se
dogode određene promjene, te na temelju takvih procjena donositi odluke. Primjerice,
predmet zanimanja može biti: kakav učinak će izazvati porast kamatnih stopa na cijene
nekretnina a kakav na zaposlenost u građevinskom sektoru, sušna godina na cijene
povrtlarskih proizvoda, promjena poreznog sustava na poslovanje obrtnika, i slično.
Ekonomija kao znanost nudi niz načela i uputa koje treba slijediti ukoliko se želi efikasno
rasporediti (alocirati) postojeće resurse, što je osnovna zadaća svakog poduzeća i svakog
poslovanja. Matematika je neizbježno sredstvo za bilo kakvu ozbiljnu primjenu ekonomskih
načela u spomenutim i sličnim analizama.
Na uvodnoj razini ekonomske analize, procjene o kretanju neke ekonomske varijable često
se objašnjavaju uz pomoć grafova. Stoga je za studenta važno da dobro razumije pojam
grafa, da iz njega zna očitavati sve što je potrebno, te da grafički prikaz kao sredstvo (alat)
može kompetentno primjeniti i u budućim vlastitim analizama.
Ono što matematici daje važnost u izučavanju ekonomije je potreba za kvantificiranjem,
mjerenjem promjena i učinaka. Može se reći da je svakome tko ima osnovna iskustva s
tržištem jasno da će povećanje cijene nekog proizvoda izazvati veći ili manji pad njegove
potražnje. Međutim, ekonomist bi trebao biti u stanju reći za koliko će se smanjiti potražnja
nakon nekog određenog povećanja cijene. I povrh toga, kako će baš ta promjena cijene
utjecati na prihod od prodaje tog proizvoda, te u konačnici na dobit poduzetnika ili
poduzeća.
Kod izučavanja ekonomije, matematički zapis kao jedna vrsta kratice može neke pojmove ili
odnose predstaviti jasnije nego što bi to bilo moguće učiniti riječima. Prednosti algebarskog
zapisivanja, kratkoća i preciznost, još više dolaze do izražaja kada treba već usvojene odnose
upotrebljavati u daljnim analizama. Primjerice, odnos između dnevne potražnje za brokulom
na jednom štandu tržnice i njene cijene, možemo riječima opisati ovako: „Količina brokule
koja se dnevno proda je 300 kg po cijeni nula kuna a opada za 15 kg za svaku kunu porasta
cijene kilograma brokule.“ Isti taj odnos možemo matematički opisati ovako:
300 15 + − = p q ,
uz pretpostavku da smo prethodno razjasnili da varijabla q predstavlja traženu količinu
brokule u kilogramima, a p cijenu kilograma brokule na tom štandu izraženu u kunama.
6
Ukoliko se radi o složenijim odnosima, koji mogu uključivati i više varijabli, njihova
matematička formulacija postaje jedini način da se oni iskažu i time omogući daljnja analiza.
Nakon završetka studija mnogi studenti će doći u priliku donositi stvarne odluke povezane sa
optimalnom upotrebom resursa. Matematičke metode su temelj mnogih takvih problema.
Iako se u ovom predmetu neke od tih metoda proučavaju samo u naznakama, važno je da
student može prepoznati vrstu problema koji se mogu riješiti. Čak i kada je matematičko
znanje potrebno za njihovo rješavanje daleko iznad razine stručnog studija ekonomije, već
samo prepoznavanje problema, njegovo razumijevanje i sposobnost njegova preciznog
formuliranja je značajan dobitak. Osposobljavanje u tom pogledu je jedan od ciljeva
predmeta.
Kako se služiti skriptom i kako učiti matematiku?
Skripta kao pomoć u provjeri, pripremi, nadoknadi i utvrđivanju gradiva
Iako smo se trudili uključiti što više pojašnjenja, treba napomenuti da skripta ipak nije
udžbenik, niti može zamijeniti redovito pohađanje nastave. Prvenstvena joj je uloga da
studentu olakša provjeru i utvrđivanje znanja stečenih na nastavi, te da mu omogući
nadoknadu eventualne propuštene nastave. Vrlo je poželjno da se student priprema za sat
matematike proučavajući i gradivo koje predstoji, pa i tu skripta može dobro poslužiti. To je
ujedno i najbolji način usvajanja gradiva, gdje se na nastavi u potpunosti razjašnjava ono što
je eventualno ostalo nejasno iz samostalnog rada. U tom slučaju interaktivna nastava, kakva
se na Veleučilištu VERN posebno njeguje, dolazi do punog izražaja u svojoj efikasnosti.
Izuzetna važnost redovitog samostalnog rada
Jedan od važnih preduvjeta uspješnog svladavanja progama predmeta Gospodarska
matematika je redoviti samostalan rad.
Matematika je općenito po količini novih informacija i ideja relativno zahtjevan predmet. Ali
to nije osnovna teškoća. Naime, kod izlaganja novog gradiva posebno je izraženo oslanjanje
na prethodno gradivo. Dakle, podrazumijeva se da je student razumio i u potpunosti usvojio
gradivo koje je prethodilo. Primjerice, nije moguće razumjeti pojam grafa funkcije ako se ne
razumije koordinatni sustav. Ovakvih primjera u matematici ima jako puno.
Ako razumijevanje i utvrđivanje gradiva izostane, pa makar to bila samo jedna nastavna
jedinica, mogu nastati teškoće u praćenju nastave. Ako se teškoće nanižu, tj. nastave, obično
dovode do toga da matematika postaje „nerazumljiva, teška i odbojna“.
Ne samo da će teškoće stvarati dijelovi gradiva koje student na nastavi nije u potpunosti
razumio, nego će „ishlapiti“ i ono što je shvaćeno ukoliko izostane utvrđivanje znanja kroz
samostalnu vježbu i propitivanje vlastitog razumijevanja.
Kako samostalno raditi matematiku?
Učenje i napredovanje u matematici zahtijeva dosta vježbe i rješavanja problema. Važno je
naglasiti da vježbanje nikako ne smije biti mehaničko, bez razumijevanja strukture problema
i bez jasnog plana kako će se on (a i zbog čega) riješiti. Vrlo je korisno taj plan, kao i strukturu
problema, pokušati prije rješavanja precizno opisati riječima. Provjeravajte u toku vježbanja
svoje razumijevanje. Ako je potrebno, ponovo proučite temu ili problem, i uvjerite se da ste
je u potpunosti razumjeli i svladali. Od koristi je nakon rješavanja određenog broja problema
još jednom pročitati uvod u poglavlje i početne definicije, kako bi se dobila bolja slika o tome
7
čemu su vas trebali podučiti zadaci koje ste rješavali. Učenje odgovora ili rješenja napamet,
bez znanja o tome kako se do njih dolazi, u matematici je potpuno besmisleno.
Dobar način učenja je iskušati naučeno na primjerima koje sami kreirate iz vlastitog
okruženja, na nečemu što vam je blisko. Učenje s razumijevanjem je vremenski zahtjevno,
budući da se o svakoj temi ili ideji treba promisliti neko vrijeme. Međutim, upravo takav
način učenja jedino daje pravo i dugoročno korisno znanje, na koje se lako veže novo znanje.
Ne odustajte olako. Nemojte da vas obeshrabri ako nešto niste iz prve shvatili, ni
matematičari puno toga ne razumiju otprve. Shvatite matematičke probleme kao izazov i
budite uporni u nastojanju da razmišljanjem i iskušavanjem različitih pristupa problem
riješite. Vidjet ćete da će se trud isplatiti, te da znanje stečeno vlastitim naporom
razmišljanja ostaje dugo u vašem posjedu i možete ga uvijek primjeniti da olakšate usvajanje
novog znanja. Rješenje problema servirano na pladnju „kako dođe tako i ode“. Dakle, vrlo je
važno da prvo pokušate problem sami riješiti i da u tome budete uporni.
Kod učenja u grupama, što je također dobar način učenja, treba primjeniti isto načelo. Od
velike važnosti je razumjeti način rješavanja, a ne samo dobiti rješenje.
Ukoliko na nečemu zapnete unatoč uloženom trudu, obratite se profesoru putem
konzultacija ili studentu demonstratoru u za to predviđenim terminima. To je uobičajen i
potreban način pomoći studentima.
Mi ćemo se potruditi oko načina izlaganja gradiva i svake druge vrste pomoći, a na vama je
da odradite vaš dio posla. Vaš ozbiljan pristup, u smislu uloženog vremena i truda, u velikoj
većini slučajeva dati će željene rezultate.


8

1. Repetitorij elementarne matematike
U ovom dijelu se obnavlja dio školskog znanja matematike koje je nužno za praćenje
temeljnih sadržaja predmeta. Budući da je na ovom mjestu nemoguće u potpunosti
obuhvatiti cijelo srednješkolsko gradivo matematike, naglasak je na onim tehnikama i
pojmovima čije će se znanje najčešće zahtijevati.
1.1. Skupovi
Skup spada među osnovne pojmove u matematici, i nije ga moguće definirati pomoću
drugih, jednostavnijih pojmova. Pretpostavlja se, međutim, da je značenje tog pojma
intuitivno jasno. Skup je određen ili zadan, ako se nedvojbeno zna što su njegovi elementi.
Elementi skupa mogu biti bilo kakvi objekti, a od našeg posebnog interesa su skupovi
brojeva.
Oznake
Uobičajeno je skupove označavati velikim tiskanim slovima npr. A, B, X, ... Da je neki objekt x
element skupa A pišemo x A ∈ , a čitamo “x je element skupa A” ili “x pripada skupu A”.
Oznaka x A ∉ znači da x nije element skupa A.
Ako primjerice sa Ν označimo skup prirodnih brojeva onda vrijedi :
3
5 12
4
∈ ∈ ∉ N , N , N .
Zadavanje skupa
Kao što je već rečeno, skup je zadan ako se zna što su njegovi elementi. Tako je, primjerice,
“Skup svih knjiga u knjižnici VERN-a” dobro zadan skup. “Skup velikih brojeva” nije dobro
zadan skup, jer ne znamo je li, primjerice, broj 347 element tog skupa ili nije.
Jedan od načina zadavanja skupa je nabrajanje svih njegovih elemenata. To je moguće samo
ako skup ima konačan broj elemenata, a i tada je često nepraktično. Zato se obično skup
zadaje pomoću nekog karakterističnog svojstva njegovih elemenata. To svojstvo mora biti
takvo da ga posjeduju svi elementi tog skupa i samo elementi tog skupa.
Primjerice, jasno je što je “Skup prirodnih brojeva većih od 7”. Nazovimo taj skup slovom A.
Možemo ga označiti na više načina:
{ } 8, 9,10,11, A = … ili { } : 7 A n N n = ∈ > .
Kod drugog načina zadavanja iza dvotočke se navodi karakteristično svojstvo. Ponekad se
umjesto dvotočke koristi okomita crta.
Ukoliko skup zadamo prema svojstvu kojeg ne posjeduje nijedan objekt, onda on nema
elemenata. Naprimjer, neka je X skup neparnih prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 4. Skup X
je prazan skup, a to pišemo X = ∅ ili { } X = .
Dva skupa su jednaka ako sadrže iste elemente. Primjerice, skup rješenja jednadžbe
2
4 3 0 x x − + = sadrži iste elemente kao i skup neparnih brojeva manjih od 5. Stoga su oni
jednaki.
9
Za skup A kažemo da je podskup skupa B i pišemo A B ⊂ ako i samo ako je svaki element
skupa A ujedno i element skupa B. Matematičkim simbolima
gornja tvrdnja se zapisuje ovako:
( )( ) A B x x A x B ⊂ ⇔ ∀ ∈ ⇒ ∈ .
Za primjer, skup ¦ ¦ 4, 8,12,16,... A= je podskup skupa
¦ ¦ 2, 4, 6, 8,10,... B = .
Unija, presjek i razlika skupova, komplement skupa
Unija dvaju skupova A i B je skup elemenata koji
pripadaju ili skupu A ili skupu B. Takav skup, nastao
udruživanjem elemenata skupova A i B označavamo sa
A B ∪ .
¦ ¦ : A B x x A ili x B ∪ = ∈ ∈
Presjek dvaju skupova A i B je skup elemenata koji
pripadaju i skupu A i skupu B. Presjek dvaju skupova
dakle, čine oni elementi koji su im zajednički.
Označavamo ga sa A B ∩ .
¦ ¦ : A B x x A i x B ∩ = ∈ ∈ .
Za dva skupa koji nemaju nijedan zajednički element
kažemo da su disjunktni.
Razlika skupova A i B je skup onih elemenata koji
pripadaju skupu A ali ne pripadaju skupu B. Označavamo
ga sa \ A B .
¦ ¦ \ : A B x x A i x B = ∈ ∉

U određenim slučajevima skupovi koje promatramo
smatramo podskupovima nekog danog univerzalnog
skupa U. Univerzalni skup predstavljamo
pravokutnikom ili ravninom. Komplement nekog
skupa A čine svi elementi univerzalnog skupa osim
onih koji pripadaju skupu A: \
C
A U A =

Primjer 1.1 Unija, presjek i razlika skupova
Zadani su skupovi ¦ ¦ 1, 3, 5, 7, 9,11 A= i ¦ ¦ 4, 5, 6, 7 B = . Odredite:
a) uniju skupova A i B,
b) presjek skupova A i B,
c) skup \ A B .
A B
AUB
A B
A B ∩
A
B
\ A B
B
A
U
C
A
A
10
Rješenje:
a) ¦ ¦ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11 A B ∪ =
b) ¦ ¦ 5, 7 A B ∩ =
c) ¦ ¦ \ 1, 3, 9,11 A B =
Primjer 1.2 Komplement skupa
U skupu prirodnih brojeva odredite
C
A ako je A skup svih parnih brojeva, tj.
¦ ¦ 2 : A n n N = ∈ . Odredite i
C
A B ∩ ako je ¦ ¦ 1, 2, 3, 4, 5 B = .
Rješenje:
Komplementaran skup skupu A je očito skup svih neparnih prirodnih brojeva, a
možemo ga zapisati ovako:
¦ ¦ 2 1:
C
A n n N = − ∈ .
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
2 1: 1, 2, 3, 4, 5
2 1: , 5 1, 3, 5
C
A B n n N
n n N n
∩ = − ∈ ∩ =
= − ∈ ≤ =

Skupovi brojeva
Ovdje ćemo dati pregled skupova brojeva koji su od interesa u predmetu Gospodarska
matematika. Skup kompleksnih brojeva nije uključen.
• Skup prirodnih brojeva { } 1, 2, 3, 4, = N …
Nastao je iz prirodne ljudske potrebe za brojanjem. Skup N je uređen po veličini, tj. za
svaka dva elementa se može reći koji je manji. Najmanji element ovog skupa je broj 1,
a najvećeg nema. Skup koji osim svih prirodnih brojeva sadrži i broj 0 označavamo sa
0
N . U Skupu prirodnih brojeva možemo zbrajati i množiti a da rezultat tih operacija
bude opet prirodan broj. Već kod oduzimanja nailazimo na teškoće. Primjerice
3 7 − ∉N .
• Skup cijelih brojeva { } 3, 2, 1, 0,1, 2, = − − − Z … …
Sadrži osim prirodnih brojeva još i svakom od njih suprotan broj. Npr. brojevi 3 i –3 su
suprotni jer zbrojeni daju 0. Osim zbrajanja i množenja, u skupu Z je moguća i
operacija oduzimanja. Međutim, rezultat dijeljenja cijelih brojeva nije uvijek cijeli
broj. Npr. 3: 7∉Z .
• Skup racionalnih brojeva : ,
m
m n
n
¦ ¹
= ∈ ∈
´ `
¹ )
Q Z N
Kao što je naznačeno, to je skup svih brojeva koji se mogu prikazati u obliku razlomka.
Postoje, međutim, veličine koje nije moguće točno prikazati na taj način. Takav je
naprimjer broj π , koji predstavlja omjer opsega i promjera bilo koje kružnice. Broj e,
kao još jedna veličina koja je radi svoje važnosti dobila posebno ime, također je
iracionalan broj. Relativno lako se može dokazati da se ni broj 2 ne može napisati u
obliku razlomka. Isto vrijedi za sve korijene koji nisu cijeli brojevi. Takve brojeve
11
nazivamo iracionalnim brojevima, a sa I označavamo skup koji sadrži sve iracionalne
brojeve, dakle one koji se ne mogu prikazati u obliku razlomka.
• Skup realnih brojeva R
Skup racionalnih i Skup iracionalnih brojeva čine zajedno Skup realnih brojeva.
Označavamo ga sa R, a njegove elemente najčešće predočavamo točkama na
brojevnom pravcu, odnosno nekoj od koordinatnih osi.
Primjetite da vrijedi ⊂ ⊂ ⊂ N Z Q R, tj. da je svaki prirodan broj ujedno i cijeli broj,
racionalan broj, i na koncu realan broj.
1.2. Realni brojevi
Zbog prirode ekonomskih veličina poput cijena, količine itd., sva razmatranja u izlaganju
gradiva kolegija odvijat će se unutar okvira skupa realnih brojeva.
Brojevni pravac
Za prikaz skupa realnih brojeva, odnosno njegovih podskupova, služimo se brojevnim
pravcem. To je pravac kod kojega je određen i strelicom označen pozitivan smjer, odabrana i
označena referentna točka 0, te jedinična dužina OE. Točka O je ishodište koordinatnog
sustava na pravcu i pridružena je broju 0, a točka E broju 1. Duljina dužine OE predstavlja
jediničnu dužinu.
0 E

Intervali
Intervali su važni oblici podskupova skupa R. Zapisujemo ih tako da im definiramo granice.
Uglata zagrada znači da interval sadrži i granicu tj. broj na rubu intervala. Obla ili šiljasta
zagrada koristi se kada se rub želi isključiti iz intervala.
Primjer 1.3 Intervali
Neka su , a b R ∈ i neka je a b < :
( ) ¦ ¦ , : a b x R a x b = ∈ < < otvoreni interval
[ [ ¦ ¦ , : a b x R a x b = ∈ ≤ ≤ zatvoreni interval
( [ ¦ ¦ , : a b x R a x b = ∈ < ≤ poluotvoreni (poluzatvoreni) interval
[ ) ¦ ¦ , : a b x R a x b = ∈ ≤ < poluotvoreni (poluzatvoreni) interval

Intervali sa beskonačnim granicama:
( ) ¦ ¦ , : a x R x a ∞ = ∈
[ ) ¦ ¦ , : a x R x a ∞ = ∈ ≥
( ) ¦ ¦ , : b x R x b −∞ = ∈ <
( [ ¦ ¦ , : b x R x b −∞ = ∈ ≤
( ) ¦ ¦ , : x R x R −∞ ∞ = ∈ −∞< <∞ =

12
Primjer 1.4 Presjek intervala
Odredite presjek intervala [ ) 1, − ÷∞ i [ ) 5, 2 − i prikažite ga grafički na brojevnom
pravcu.
Rješenje:
[ ) [ ) [ ) 1, 5, 2 1, 2 − ÷∞ ∩ − = − .
x
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8


Apsolutna vrijednost realnog broja
Ukoliko neki realan broj označimo točkom na brojevnom pravcu, udaljenost te točke od 0, tj.
od ishodišta, nazivamo apsolutnom vrijednošću tog realnog broja. Iz razumijevanja pojma
udaljenosti, slijedi da apsolutna vrijednost nekog realnog broja ne može biti negativna.
Primjerice, apsolutna vrijednost broja -5 iznosi 5. To pišemo ovako:
5 5 − =
Općenito, suprotni brojevi imaju iste apsolutne vrijednosti. Ponekad nam je potrebna
precizna definicija apsolutne vrijednosti, pa ćemo je ovdje navesti:
, 0
, 0
x za x
x
x za x
' ≥ 1
1
=
|
1
− <
1+

Radi se o granajućoj definiciji, gdje slijedimo onu granu definicije za koju je ispunjen uvjet
zadan na broju x. Dakle, za pozitivne realne brojeve uzimamo gornju granu definicije koja
kaže da je apsolutna vrijednost pozitivnog realnog broja isti taj broj. Ukoliko je x negativan,
njegova apsolutna vrijednost jednaka je njemu suprotnom broju – što možemo očitati iz
donje grane definicije budući da se suprotan broj dobiva dodavanjem predznaka minus.
Primjerice, ( ) 3 3 3 − =− − = .
Koordinatni sustav u ravnini
Skup uređenih parova realnih brojeva ( ) ¦ ¦ , : , x y x R y R ∈ ∈ označavamo sa
2
R R R = .
Svaku točku ravnine možemo predočiti nekim uređenim parom ( ) , x y ovog skupa. Za takvo
pridruživanje potreban nam je Kartezijev koordinatni sustav u ravnini, koji se sastoji od dva
okomita brojevna pravca. Horizontalni pravac označavamo oznakom x i nazivamo os apscisa.
Vertikalni brojevni pravac označavmo sa y i nazivamo os ordinata.
Točka sa zadanim koordinatama ( ) , x y ucrtava se u koordinatni sustav na mjestu do kojega
iz ishodišta dolazimo pomicanjem za x jedinica ulijevo (ako je x negativan) ili udesno (ako je x
pozitivan), te zatim za y jedinica gore ili dolje (opet ovisno o predznaku – za pozitivan y gore,
a za negativan y dolje).
[ ) 1, 2 −
13
Primjer 1.5 Koordinatni sustav u ravnini
Ucrtajte u koordinatni sustav sljedeće točke: ( ) 3, 2 A − , ( ) 4,1 B i ( ) 1, 2 C − − .
Rješenje:
x
y
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
0


1.3. Razlomci
Razlomak
a
b
je način na koji možemo zapisati da broj a dijelimo sa brojem b .
Dakle, :
a
a b
b
=
Broj a nazivamo brojnik, a broj b nazivnik.

Razlomci su kao zapis posebno prikladni za algebarske izraze ili formule u kojima nema
stvarnih brojeva nego ih zamjenjujemo tzv. općim brojevima, tj. predstavljamo slovima
abecede. I kad se radi o konkrentnim brojevima, ponekad je i računanje s razlomcima brže
nego sa decimalnim zapisima istih brojeva. Ovo se prvenstveno odnosi na množenje i
dijeljenje. U nekim slučajevima račun s razlomcima daje točnije rezultate u odnosu na one
dobivene kalkulatorom koji koristi decimalni prikaz broja ali sa ograničenim brojem
decimalnih mjesta.
Skraćivanje i proširivanje razlomaka

Svaki se racionalan broj može na više načina zapisati u obliku razlomka. Primjerice,
2 4 12 100
3 6 18 150
= = = =…
( ) 3, 2 A −
( ) 4,1 B
( ) 1, 2 C − −
14
Razlomak se ne mijenja ako brojnik i nazivnik pomnožimo (ili podijelimo) sa istim brojem.
Ponekad je za potrebe računa razlomke porebno skratiti (podijeliti brojnik i nazivnik s istim
brojem), a ponekad proširiti (pomnožiti brojnik i nazivnik s istim brojem).

Primjer 1.6 Skraćivanje razlomaka
Rješenje:
d)
18 3 6 3
24 4 6 4

= =

Brojnik i nazivnik podijelili smo sa 6.
e)
125 25 5 25
35 7 5 7

= =


f)
120 12 10 1
480 12 4 10 4

= =
⋅ ⋅


Primjer 1.7 Proširivanje razlomaka
Proširite razlomke
2 7 5
, ,
3 5 6
tako da dobiju iste nazivnike tj. svedite ih na zajednički
nazivnik.
Rješenje:

Prvo je potrebno odrediti zajednički višekratnik nazivnika 3, 5 i 6, tj. broj koji je djeljiv
sa svakim od njih. Najmanji takav broj je broj 30, stoga ćemo zadane razlomke
proširiti tako da im u nazivniku bude upravo 30.
2 2 10 20
3 3 10 30

= =

Brojnik i nazivnik pomnožili smo s 10.
7 7 6 42
5 5 6 30

= =

Brojnik i nazivnik pomnožili smo sa 6.
5 5 5 25
6 6 5 30

= =

Brojnik i nazivnik pomnožili smo s 5.
Uspoređivanje razlomaka
Dva razlomka, ukoliko nije na prvi pogled jasno koji je od njih veći, uspoređujemo svođenjem
na zajednički nazivnik, ili eventualno svođenjem na decimalni zapis.
Primjer 1.8 Uspoređivanje razlomaka
Treba odrediti koji je od razlomaka veći:
a)
2
3
ili
3
4

b)
7
8
ili
8
9

15
c)
291
302
ili
356
348

d)
3
25
ili
8
70

Rješenje:
a) Ove razlomke možemo i izravno usporediti preko njihovih decimalnih zapisa:
2
0, 6666...
3
= ,
3
0, 75
4
= . Prema tome,
3
4
je veći broj.
2/3
1/3
3/4
1/4

Svoj ćemo zaključak potvrditi svođenjem razlomaka na zajednički nazivnik:
2 2 4 8
3 3 4 12

= =

,
3 3 3 9
4 4 3 12

= =

.
Dakle, broj
3
4
je veći.
b)
7 7 9 63
8 8 9 72

= =

,
8 8 8 64
9 9 8 72

= =

.
Znači,
8 7
9 8
> .
Čitalac sa boljim osjećajem za brojeve može i ova dva razlomka izravno usporediti
uviđajući da su oba nešto manja od broja 1, ali broju
8
9
nedostaje
1
9
do jednog
cijelog, što je manje od
1
8
koliko nedostaje broju
7
8
.
c)
356 291
348 302
> . Ovdje nije potrebno svođenje na zajednički nazivnik, budući da je
jedan od razlomaka manji od 1, a drugi veći.
d) Iz rastava obaju nazivnika na faktore
25 5 5
70 5 2 7
= ⋅
= ⋅ ⋅

vidimo da je prikladan zajednički nazivnik ovdje broj 5 5 2 7 350 ⋅ ⋅ ⋅ = .
3 3 14 42
25 25 14 350

= =

,
8 8 5 40
70 70 5 350

= =

.
16
Dakle,
3 8
25 70
> .
Pretvaranje razlomaka u decimalne brojeve i obratno
Ponekad nam je korisno razlomak pretvoriti u decimalni broj. Primjerice, jasnije nam je ako
nam netko kaže da se “nešto povećalo za 1,75%”, nego ako nam se ista promjena opiše kao
“povećanje od
7
4
%”. S druge strane, u nekim situacijama nam je koristan obratan postupak,
tj. decimalni broj želimo prikazati u obliku razlomka.
Neke od veličina koje se u svakodnevnom životu često pojavljuju, upamtili smo u obe vrste
zapisa. Tako npr. znamo da je
1
2
, tj. polovica jednaka 0,50; da je
1
4
jednaka 0,25; da vinska
butelja sadrži 0,75 litara vina, tj.
3
4
litre, itd.
Razlomci se u decimalne brojeve pretvaraju dijeljenjem brojnika sa nazivnikom.
Primjer 1.9 Pretvaranje razlomka u decimalni broj
a)
3
3: 5 0, 6
5
= =
b) ( )
5
5: 4 1, 25
4
− = − = −

Primjer 1.10 Pretvaranje decimalnog broja u razlomak
a)
6 2 3 3
0, 6
10 2 5 5

= = =


b)
125 5 25 5 1
0,125
1000 40 25 40 8

= = = =


c)
525 3 7 25 21
5, 25
100 4 25 4
⋅ ⋅
= = =Dakle, decimalni broj se pretvara u razlomak tako ga istovremeno pomnožimo i podijelimo sa
nekom potencijom broja 10, a zatim dobiveni razlomak skratimo koliko je moguće. Ta
potencija mora biti barem onolika koliko ima mjesta iza decimalnog zareza. U gornjem
primjeru smo tako 5,25 pomnožili sa 100 da bi dobili cijeli broj 525, ali smo istovremeno u
nazivnik zapisali 100 naznačujući tako da ga dijelimo sa 100.

1.4. Potencije

Potencija je skraćeni zapis za produkt odnosno umnožak jednakih faktora. Tako je, primjerice
3
a a a a = ⋅ ⋅ .
Broj a zovemo bazom potencije, a broj 3 je u ovom slučaju eksponent.
Za svaki realan broj 0 a ≠ vrijedi:
0
1 a = .

17
Primjer 1.11 Potencije, potencije s negativnom bazom
a)
4
7 7 7 7 7 2041 = ⋅ ⋅ ⋅ =
b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
3
2 2 3 2 2 3
2 3 3 a b a b a b a b a ab b a b a a b ab b ÷ = ÷ ⋅ ÷ ⋅ ÷ = ÷ ÷ ÷ = ÷ ÷ ÷
c) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4
4
2 2 2 2 2 2 16 − = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − = =
d) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
5
5
2 2 2 2 2 2 2 32 − = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − = − = −
e) ( ) ( ) ( ) ( )
3
3
x x x x x − = − ⋅ − ⋅ − = −
f) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4
4
a a a a a a − = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − =
g) ( )
4
5 5 5 5 5 625 − = − ⋅ ⋅ ⋅ = −
Kod množenja potencija služimo se sljedećim pravilima, tj. jednakostima.
Potencije s istom bazom množe se tako da se eksponenti zbroje:
m n m n
a a a
+
⋅ = .
Potencije s istim eksponentima mogu se pomnožiti tako da se baze pomnože:
( )
m
m m
a b ab ⋅ = .
Ako bismo gornju jednakost čitali zdesna na lijevo, rekli bi da se umnožak potencira tako da
se svaki faktor potencira posebno.
Primjer 1.12 Množenje potencija
a) ( ) ( )
4 3 4 3 7
x x x x x x x x x x x
+
⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = =
b)
3 4 1 3 4 8
a a a a a
+ +
⋅ ⋅ = =
c) ( )
3
3 3 3
x y z xyz ⋅ ⋅ =
Kod potenciranja potencija baza se prepisuje, a eksponenti pomnože.
( )
n
m m n
a a

= .
Primjer 1.13 Potenciranje potencija
a)
( )
3
2 2 2 2 3 2 6
x x x x x x

= ⋅ ⋅ = =
b)
( )
( )
4
4 2 2 2 2 2 2 8
a a a a a a a
⋅ − − − − − − −
= ⋅ ⋅ ⋅ = =

Potencije s jednakim bazama dijele se tako da se baza prepiše a eksponent djeljenika umanji
za eksponent dijelitelja:
:
m
m n m n
n
a
a a a
a

= = .
18
Vrijedi i pravilo o potenciranju količnika:
:
n
n
n n
n
a a
a b
b b
| |
= =
|
\ ¹
.
Primjer 1.14 Dijeljenje potencija
a)
5 3 5 3 2
:
x x x x x
x x x x
x x x

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =
⋅ ⋅

b)
4 3
4 3 2 3
2
:
a b
a b ab a b
ab
= =
c)
4 7 4 7 3
: x x x x
− −
= =
d)
4 7
3
1
:
x x x x
x x
x x x x x x x x
⋅ ⋅ ⋅
= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Vidjeli smo u prethodnom primjeru da smo
3
x

i
3
1
x
dobili kao rezultat dijeljenja istih
potencija. Općenito vrijedi
1
n
n
a
a

= .

Primjer 1.15 Potencije s negativnim eksponentom
a) ( )
3
3
1 1
3
3 27

= =
b)
3
3 3
3
3
1 1 1 2
8
1
2 2 1
2| |
= = = =
|
\ ¹

c)
( ) ( )
2 3
4 2 3 1 8 4 9 3 8 9 4 3
a b a b a b a b a b ab

− − − − − + −
⋅ = ⋅ = =
d)
( ) ( )
8 6 11
2 3
4 3 1 2 11 12
3 6 12
:
a b a
a b a b a b
a b b

− − −

= = =

1.5. Korijeni, potencije s razlomljenim eksponentima
Korjenovanje je inverzan postupak od potenciranja. Tako je npr.
3
8 2 = upravo zato jer je
3
2 8 = .
U zapisu
n
a broj n zovemo eksponent korijena.
Koristeći jednakost
m
n m
n
a a = , svaki korijen možemo zapisati u obliku potencije s
razlomljenim eksponentom
19
Primjer 1.16 Korijeni
Izračunajte ili napišite u obliku potencije:

a) 16
b)
3
125
c)
3 6
x
d) x
e)
3
x
f)
3 2
x
g)
3 4
1
x

h)
5 4
x
i)
5 8
4
16
a b
c

Rješenje:
a) 16 4 = jer je
2
4 16 =
b)
3
125 5 = jer je
3
5 125 =
c)
3 6 2
x x = jer je
( )
3
2 2 3 6
x x x

= = , tj. primjenom gornjeg pravila
6
3 6 2
3
x x x = =
d)
1
1 2
2
x x x = =
e)
1
3 1 3
3
x x x = =
f)
2
3 2
3
x x =
g)
4
3
4
3 4
3
1 1
x
x
x

= =
h)
5
5 4 1,25
4
x x x = =
i)
5 8
5 8 5 8 1,25 2 1,25 2 4
4 4
1 1,25 2 0,25
4
1 0,25
4 4 4
4
2
16 2 16 16
2
a b a b a b a b a b
a b c
c c c c
c
− −
⋅ ⋅ ⋅
= = = = = ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅20

1.6. Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom
Jednadžba je jednakost u kojoj postoji jedna ili više nepoznatih veličina. Njih nazivamo
nepoznanicama.

Osnovni oblik linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom je
ax b = ,
gdje su a i b realni brojevi. Riješiti jednadžbu znači odrediti nepoznati broj x za koji vrijedi
jednakost. Zadanu jednadžbu rješavamo svođenjem na spomenuti osnovni oblik, koristeći se
sljedećim postupcima:
(1) Ako jednadžba sadrži razlomke, rješavamo ih se množenjem jednadžbe zajedničkim
nazivnikom. Jednadžba se množi brojem različitim od nule tako da s tim brojem
pomnožimo njene obje strane.
(2) Oslobađamo se zagrada ako ih ima, pazeći na predznake.
(3) Slijedi transponiranje, tj. prebacivanje članova s nepoznanicom na lijevu stranu, a
ostalih na desnu. Pri promjeni strane, članovima mijenjamo predznak.
(4) Reduciramo istoimene članove.
(5) Jednadžbu oblika b x a = ⋅ rješavamo dijeljenjem cijele jednadžbe s koeficijentom uz
nepoznanicu, tj. brojem a .

Primjer 1.17 Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom
a)
3
8
2
1
3
1
2 + = − x x
Rješenje:
2
9 : 18 9
2 16 3 12
16 3 2 12
6
3
8
2
1
3
1
2
=
=
+ = −
+ = −
⋅ + = −
x
x
x x
x x
x x


b) ( ) ( ) 1
3
2
4
1
3
2
1
5 − ⋅ + = − ⋅ − x x x x
Rješenje:
21
( ) ( )
( ) ( )
11
2
55
10
10 55
8 8 3 6 18 60
1 8 3 3 6 60
12 1
3
2
4
1
3
2
1
5
= = =
− + = + −
− ⋅ + = − ⋅ −
⋅ − ⋅ + = − ⋅ −
x x
x x x x
x x x x
x x x x


Zadaci za vježbu:

1. ( )
1
0 3
3 2
x x
x

− = =
2. 1, 2 35, 5 3, 6 12, 5 ( 10) p p p − + = − =
3.
( ) ( )
3
2, 5 3 1 1, 25 2 4
10
x x x
| |
⋅ − = + ⋅ + =
|
\ ¹

4.
3 4 3 6
0
2 3 7
x x
x
− −
| |
− = =
|
\ ¹

5.
2 3 10
1 1, 5 2
4 3
x
x x
− | |
− = − =
|
\ ¹

6.
2 2 7 4
( 5)
3 5
a a
a
a a
− −
+ = =
7. ( ) ( ) 7 2 2 2 4 ( 2) a a a − = − =
8. ( )
1 1 1 2 11
4 4 1
3 2 2 3 3 2 3 4
x x x x x
x x
¦ ¹ − | | | |
− − − − = + =
´ ` | |

\ ¹ \ ¹ ¹ )1.7. Linearna nejednadžba
Osnovni oblici linearne nejednadžbe su:
, , , ax b ax b ax b ax b ≤ ≥ < > .
Riješiti linearnu nejednadžbu znači odrediti realne brojeve za koje, ako ih uvrstimo umjesto
x-a, vrijedi nejednakost postavljena u nejednadžbi.
Linearna nejednadžba se rješava svođenjem na jedan od osnovnih oblika. Pri tom se služimo
sljedećim postupcima:
(1) Premještanje članova nejednadžbe s jedne na drugu stranu znaka nejednakosti uz
promjenu predznaka.
Općenito: a b c a c b + ≤ ⇒ ≤ − .
22
Primjer 1.18

2 5 2
2 2
x x
x x
x
− < +
− < 5+
< 7 .

(2) Množenje nejdnadžbe (obje njene strane) s nekim pozitivnim realnim brojem. Pri tom se
znak nejednakosti ne mijenja.
Općenito: a b a c b c ≤ ⇒ ⋅ ≤ ⋅

Primjer 1.19
3 5
2
2 2 2
2 3 5
2 5 3
8.
x
x
x x
x x
x
− ≤ + ⋅
− ≤ +
− ≤ +


(3) Ukoliko je broj kojim množimo nejednadžbu negativan, znak nejednakosti se mijenja u
suprotan.
Općenito: a b a c b c ≤ ⇒ ⋅ ≥ ⋅

Primjer 1.20

( )
5 3
2 3 5
1
x x
x x
x
x
+ < 2 −
− < − −
− < −8 ⋅ −
> 8.

(4) Ako nejednadžba ima u nazivniku izraz koji sadrži nepoznanicu, prije množenja cijele
nejednadžbe sa zajedničkim nazivnikom moramo utvrditi na kojem dijelu skupa R je taj
nazivnik pozitivan, a na kojem negativan. To je potrebno kako bismo znali postupati sa
znakom nejednakosti. Nejednadžbu tada rješavamo odvojeno za ta dva podskupa skupa
R.
Primjer 1.21 Linearna nejednadžba s nepoznanicom u nazivniku
Treba riješiti nejednadžbu
1 1
2 3 x


.
1. Zadanu nejednadžbu rješavamo prvo za ( ) 3 2 x ⋅ − > 0, tj. za x > 2 .

( )
1 1
3 2
2 3
3 2
5
x
x
x
x
≤ ⋅ −

≤ −


23
Znak nejednakosti se ne mijenja, jer je za x > 2 , ( ) 3 2 x ⋅ − pozitivan broj. Budući da
smo se ograničili na skup( ) 2,+∞ , moramo provjeriti kako se naše rješenje 5 x ≥ , tj.
interval ) 5,uklapa u takvo ograničenje. Tražimo zapravo presjek [ ) ( ) 5, 2, ∞ ∩ ∞ , a
to je skup [ ) 5, ∞ .
2. Sada istu nejednadžbu rješavamo za ( ) , 2 x ∈ −∞ , gdje je izraz ( ) 3 2 x ⋅ − negativan.
( )
1 1
3 2
2 3
3 2
5
x
x
x
x
≤ ⋅ −

≥ −


Znak nejednakosti smo promijenili jer smo nejednadžbu množili izrazom koji za
promatrani interval

ima negativnu vrijednost. Budući da nejednadžbu rješavamo u
intervalu ( ) , 2 −∞ , tržimo presjek tog intervala i skupa dobivenog rješavanjem. Znači,
rješenje je presjek ( ) ( ] , 2 , 5 −∞ ∩ −∞ , tj. interval ( ) , 2 −∞ .

Ukupno rješenje je unija skupova koje smo dobili odvojenim rješavanjem nejednadžbe u dva
disjunktna podskupa skupa R.
Dakle, rješenje nejednadžbe je skup
( ) )
, 2 5,

−∞ ∪ ∞ .


24
1.8. Jednadžba pravca
Primjer 1.22 Jednadžba pravca
Promotrimo jednadžbu 2 4 x y − = .
Ukoliko linearna jednadžba ima dvije nepoznanice, njeno rješenje je svaki uređeni par
brojeva ( ) , x y čiji uvrštavanje zadovoljava jednakost.
Proizvoljno određujući vrijednost jedne varijable, te računajući odgovarajuću
vrijednost druge, možemo lako doći do nekoliko takvih parova:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2, 3 , 0, 2 , 2, 1 , 4, 0 , 5, 0.5 , 6,1 , ... − − − −
Ukoliko ove parove shvatimo kao koordinate točaka u ravnini, uočit ćemo da sve leže
na pravcu:
X
Y
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

Uređenih parova koji su rješenje postavljene jednadžbe možemo naći beskonačno
mnogo – onoliko koliko ima točaka na pravcu koji je određen ovim točkama. Stoga se
linearna jednadžba s dvije nepoznanice nazova još i jednadžbom pravca.

Gore postavljenu jednadžbu možemo napisati i tako da varijablu y izrazimo na lijevoj strani:
1
2
2
y x = − . U tom slučaju govorimo o eksplicitnom obliku jednadžbe pravca.


Opći oblik jednadžbe pravca
y ax b = +
Koeficijent smjera a određuje koliko će se promijeniti y ako se x poveća za 1. Broj
b naziva se odsječkom na y-osi.

25
Ovo značenje koeficijenta smjera pravca treba zapamtiti jer će ono u mnogim primjerima
imati praktično značenje. U takvim slučajevima će se gore navedeno općenito tumačenje
preformulirati u skladu sa promatranim primjerom.
Pravac čiju jednadžbu znamo crtamo tako da u koordinatni sustav ucrtamo bilo koje dvije
njegove točke, te kroz njih povučemo ravnu crtu.
Primjer 1.23
Treba nacrtati pravac čija je jednadžba
1
3
3
y x = − + .
Rješenje:
Do dviju točaka ćemo doći računanjem odgovarajućeg y za proizvoljni x (ili obratno):
0 3
3 2
x y
x y
= ⇒ =
= ⇒ =

U koordinatni sustav treba ucrtati točke (0,3) i (3,2), te kroz njih povući traženi
pravac.

x
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
(0,3)
(3,2)


Za svaki nacrtani pravac moguće je odrediti njegovu jednadžbu. Potrebno je uočiti odsječak
na y -osi, te promatrajući kako se mijenja y za određenu promjenu x -a, odrediti i
koeficijent smjera. Naime, za bilo koje dvije točke pravca, koeficijent smjera jednak je omjeru
promjene ordinate i promjene apscise:
2 1
2 1
y y
a
x x

=

.
Ovu činjenicu možemo koristiti i kod crtanja pravca. Označimo točku u kojoj pravac siječe y -
os, tj. točku (0,b), a zatim još jednu točku do koje dođemo tako što se pomaknemo za jedan
udesno, te za iznos koeficijenta smjera dolje ili gore - ovisno o predznaku koeficijenta smjera.
Ukoliko je koeficijent smjera razlomak, drugu točku određujemo ovako: udesno se
pomaknemo za nazivnik tog razlomka, a brojnik određuje koliko idemo gore ili dolje. Prije
26
rješavanja idućeg primjera, uvjerite se da biste pravac iz prethodnog primjera znali nacrtati
ovom metodom.
Primjer 1.24
Pomoću odsječka na y-osi i koeficijenta smjera odredite jednadžbe nacrtanih
pravaca.
X
Y
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

Rješenje:
2 1
4, 4, 3, 2 8, 2, 2 8
3 3
y y x y x y x y x y x = = ÷ =− ÷ =− ÷ = − = −

Ukoliko znamo koordinate dviju točaka kroz koje pravac prolazi, njegovu jednadžbu
određujemo formulom:Jednadžba pravca
Neka su zadane dvije točke ravnine sa svojim kordinatama: ( ) ( )
1 1 1 2 2 2
, , , T x y T x y .
Tada jednadžba pravca koji prolazi tim dvjema točkama glasi:
( )
2 1
1 1
2 1
y y
y y x x
x x

− = −27

Ponekad imamo poznat koeficijent smjera pravca i jednu točku kojom pravac prolazi. U
takvom slučaju gornja formula ima oblik:1.9. Sustav jednadžbi

Kod sustava dviju jednadžbi s dvije nepoznanice, tražimo vrijednosti za nepoznanice (npr. x i
y) koje zadovoljavaju obje jednadžbe. Za to se služimo nekom od dolje navedenih metoda, a
izbor metode bi trebao biti takav da najbrže i najjednostavnije vodi do rješenja.
Metoda supstitucije sastoji se u tome da se iz jedne od jednadžbi izrazi jedna od
nepoznanica pomoću druge, te taj izraz uvrsti u preostalu jednadžbu. Nepoznanicu i
jednadžbu iz koje ćemo ju izraziti, biramo tako da račun bude što jednostavniji. Ovo je
osnovna metoda koja se koristi i kod sustava s više od dvije jednadžbe.
Primjer 1.25 Metoda supstitucije
Treba riješiti sustav
2 7
2 3 7
x y
x y
− = ¦
´
+ = −
¹

Rješenje:

( )
2 7
2 3 7
7 2
2 3 7
7 2
2 7 2 3 7
7 2
14 4 3 7
7 21 3
7 2( 3) 1.
x y
x y
x y
x y
x y
y y
x y
y y
y y
x x
− =
+ = −
= +
+ = −
= +
+ + = −
= +
+ + = −
= − ⇒ = −
= + − ⇒ =


Potrebno je napomenuti da je metoda supstitucije osnovna metoda i koristimo ju i kada je
jednadžbi u sustavu više od dvije. Stoga ju je važno ispravno shvatiti i uvježbati.

Metoda suprotnih koeficijenata. Koristi se kada su koeficijenti u jednadžbama takvi da
množenjem jedne ili obje jednadžbe s nekim brojevima, dobivamo u jednadžbama uz istu
nepoznanicu suprotne brojeve kao koeficijente. Tako postižemo da se nakon zbrajanja
Jednadžba pravca
Jednadžba pravca koji prolazi točkom ( )
0 0
, T x y i ima zadani koeficijent smjera a :
( )
0 0
− = − y y a x x .

Ovdje smo x izrazili pomoću
varijable y.
U drugoj jednadžbi varijablu x
zamijenjujemo (supstituiramo).
Dobili smo jednadžbu s jednom
nepoznanicom.
Uvrštavamo dobiveni y kako
bismo odredili x.
28
jednadžbi ponište članovi s tom nepoznanicom, dobivajući tako linearnu jednadžbu s jednom
nepoznanicom.
Primjer 1.26 Metoda suprotnih koeficijenata
Treba riješiti sustav
2 4
2 3 6
x y
x y
− + = ¦
´
+ =
¹


Rješenje:

2 4 2

2 3 6
2 4 8

2 3 6
2
x y
x y
x y
x y
x
− + = ⋅
+ =
− + = ¦
+
´
+ =
¹
− 4 2 y x + + 3 6 8
7 14
2
2 3 2 6
2 0 0 .
y
y
y
x
x x
+ = +
=
=
+ ⋅ =
= =


Metoda komparacije upotrebljava se kada u objema jednadžbama imamo jednu
nepoznanicu eksplicitno izraženu. Ponekad, primjerice, treba odrediti x za koji funkcije
( ) ( )
1 2
i f x f x imaju jednaku vrijednost, te još ustanoviti o kojoj se vrijednosti radi.
Primjer 1.27 Metoda komparacije
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
1
2
1 2
1 2
3
1
Iz slijedi:
3 1
2 3 1 - 2 -2 1
1 1 2
f x x
f x x
f x f x
x x
x x x
f f
= − +
= +
=
− + = +
− = − + ⇒ = ⇒ =
= =


Prisjetimo se da je svaka linearna jednadžba s dvije nepoznanice jednadžba nekog pravca.
Budući da par ( ) , x y koji je rješenje sustava dviju takvih jednadžbi zadovoljava obje te
jednadžbe, zaključujemo da točka s tim koordinatama pripada obama pravcima. Radi se,
dakle, o njihovu sjecištu.
Primjer 1.28 Sjecište dvaju pravaca
Nađite računski i grafički sjecište pravaca 2 2 8 x y i x y − = − = .
• Množimo prvu jednadžbu s 2, kako bi dobili uz
nepoznanicu x koeficijent suprotan odgovarajućem
koeficijentu u drugoj jednadžbi.
• Nakon toga, jednadžbe zbrajamo na način da
posebno zbrajamo lijeve strane obiju jednadžbi, a
posebno desne. Ovako smo dobili novu jednadžbu
kod koje se poništavaju članovi koji sadrže
nepoznanicu x, pa zapravo imamo linearnu
jednadžbu s jednom nepoznanicom.
• Rješavanjem te jednadžbe, dobivamo vrijednost y.
Uvrštavanjem te vrijednosti u bilo koju od početnih
jednadžbi, izračunavamo vrijednost preostale
nepoznanice (ovdje je to x).


29

Rješenje:
( )
( )
2
2 8
2
2 2 8
6
4 6, 4
x y
x y
y x
x x
x
y S
− =
− =
= −
− − =
=
= ⇒Primjer 1.29 Sustav triju jednadžbi sa tri nepoznanice
Treba riješiti sustav jednadžbi:
2 9
2 3 4
2 3
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
Rješenje:
Iz npr. prve jednadžbe ćemo izraziti jednu nepoznanicu pomoću preostalih dviju, te
uvrstiti u preostale jednadžbe. Neka to bude nepoznanica z:

9 2
2 3(9 2 ) 4
2(9 2 ) 3
2 27 3 6 4
18 2 4 3
7 23
3 5 21
7 23
3( 7 23) 5 21
21 69 5 21
48
16 48 3 7 3 23 2 9 2 2 3 1
16
2, 3, 1
z x y
x y x y
x y x y
x y x y
x y x y
x y
x y
x y
y y
y y
y y x z
x y z
= − −
− + − − =
+ − − − =
− + − − =
+ − + + =
− − = − ¹
`
+ =
)
= − +
− + + =
− + + =

− = − ⇒ = = ⇒ = − ⋅ + = ⇒ = − − ⋅ =

= = =


x
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
y
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
a
b
S = (6, 4)
30

Zadaci za vježbu
Riješite sustave jednadžbi:
1.
2 1
5 0 (Rj. 2, 3)
x y
x y x y
+ = ¦
´
+ − = = = −
¹

2.
5 4 17
2 2 (Rj. 0, 5; 3)
y x
x y x y
− = ¦
´
+ = = − =
¹

3.
3 3 0
2 5 5 (Rj. 30, 11)
x y
x y x y
− + + = ¦
´
− = − = − = −
¹

4.
3 6 9
1 8
5 15 25 ( . , )
5 5
x y
x y Rj x y
− − = ¦
¦
´
− = = = −
¦
¹

5.
2 7
2 3 7 (Rj. 1, 3)
x y
x y x y
− = ¦
´
+ = − = = −
¹

6.
0, 3 0, 4 0, 4
0, 2 0, 2 0, 3 (Rj. 14, 20)
y x
y x x y
= + ¦
´
− − = − = =
¹

7.
1, 2 1, 8 3, 6
0, 8 0, 6 2, 4 (Rj. 3, 0)
x y
x y x y
− = ¦
´
+ = = =
¹


U sljedećim zadacima treba uvježbati postavljanje i rješavanje jednadžbi (ili više njih) koje bi
predstavljale matematički zapis problema izrečenog u tekstu zadatka.
7. Otac ima 36 godina, sin 6. Za koliko će godina otac biti tri puta stariji od sina? (Rješenje:
Za 9 godina.)
8. Treba platiti dva računa koji zajedno iznose 840 kn, a jedan je za 322 kn veći od drugoga.
Koliko iznose računi pojedinačno? (Rj. 581+259)
9. Treba platiti dva računa koji zajedno iznose 840 kn, a jedan je za 3,2 puta veći od
drugoga. Koliko iznose računi pojedinačno? (Rj. 640+200)
10. Na brodu “Veselka” bilo je dva puta više turista nego na brodu “Sirena”.Nakon što je u
luci s “Veselke” sišlo 98 turista, a sa “Sirene” 16, na svakom je brodu ostao jednak broj
turista. Koliko je na svakom brodu bilo turista prije uplovljavanja u luku? (Rj. Veselka 164,
Sirena 82)

31

1.10.Kvadratna jednadžba

Opći oblik kvadratne jednadžbe je
2
0 ax bx c ÷ ÷ = . a,b i c su realni brojevi, pri čemu je a
različit od 0.
Nepotpune kvadratne jednadžbe
1. Ako je 0 c = , tada imamo tzv. prikraćenu kvadratnu jednadžbu oblika
2
0 ax bx + = .
Ovakva jednadžba se rješava na sljedeći način:

Izlučujemo x iz oba člana s lijeve strane jednadžbe, pa dobivamo
umnožak. Umnožak dvaju faktora je jednak nuli ako je jedan od njih
jednak nuli. Iz ovoga je jasno da će jedno od rješenja uvijek biti 0, a
drugo dobijemo rješavanjem jednadžbe ax+ b=0.
Primjer 1.30 Prikraćena kvadratna jednadžba
Treba riješiti jednadžbu
2
3 15 0 x x + = .
Rješenje:
2
2
3 15 0 : 3
5 0
x x
x x
+ =
+ =

( )
1 2
5 0
0, 5
x x
x x
⋅ + =
= = −


2. Ako je 0 b = , dobivamo čistu kvadratnu jednadžbu, čiji je oblik
2
0 ax c + =

Rješavamo ju na sljedeći način:
2
2
2
0 ax c
ax c
c
x
a
+ =
= −
= −

1 2
c c
x x
a a
= − = − −
Primjer 1.31 Čista kvadratna jednadžba
Treba riješiti jednadžbu
2
2 18 0 x − = .
Rješenje:
2
2
2
1 2
2 18 0 : 2
9 0
9
9
3, 3
x
x
x
x
x x
− =
− =
=
= ±
= − =

( )
2
1
2
2
0
0
0
0
ax bx
x ax b
x
ax b
b
x
a
+ =
+ =
=
+ =
= −
32

Potpuna kvadratna jednadžba
2
0 ax bx c ÷ ÷ = rješava se uvrštavanjem koeficijenata a,b,c
u sljedeću formulu:
2
1,2
4
,
2
b b ac
x
a
− ± −
=

Prije uvrštavanja je potrebno jednadžbu napisati u standardnom obliku, tako da a

predstavlja koeficijent kvadratnog člana, b linearni koeficijent i c slobodni koeficijent.

Primjer 1.32
Riješite jednadžbu
2
1
4 0
2
x x + − = .
Rješenje:
( )
2
2
2
2
1,2
1,2
1 2
1
4 0 2
2
2 8 0
1, 2, 8
2 2 4 1 8
4
2 2 1
2 4 32 2 6
2 2
2 6 2 6
4, 2
2 2
x x
x x
a b c
b b ac
x
a
x
x x
+ − = ⋅
+ − =
= = = −
− ± − ⋅ ⋅ −
− ± −
= = =

− ± + − ±
= =
− − − +
= = − = =Izraz pod korijenom označava se sa D , a naziva se diskriminanta.
Dakle,
2
4 D b ac = − .
Pomoću diskriminante možemo klasificirati rješenja kvadratne jednadžbe:
• Ako je D > 0 , jednadžba ima dva realna rješenja.
• Ako je D = 0 , jednadžba ima jedno realno rješenje.
• Ako je D < 0 , jednadžba nema realnih rješenja (rješenja su kompleksni brojevi)

Ako se radi o jednostavnijim kvadratnim jednadžbama s cjelobrojnim koeficijentima, rješenja
ponekad možemo naći kraćim postupkom, pomoću Vietovih formula:
1 2 1 2
,
b c
x x x x
a a
+ = − ⋅ =
Sustav kvadratne i linearne jednadžbe rješava se tako da se iz linearne jednadžbe izrazi
jedna nepoznanica i uvrsti u kvadratnu jednadžbu.
33
Primjer 1.33
( )
( )
2 2
2
2
2 2
2
2
1 1 1 1
2
2 2 2 2
4
2 2
2 4
4 4 4
2 4 0 : 2
2 0
2 0
0 Odavde slijedi: 2 , tj. 2
2 0
2 Sada je: 2 , tj. 0
x y
x y x y
y y
y y y
y y
y y
y y
y x y x
y
y x y x
+ =
+ = = −
− + =
− + + =
− =
− =
− =
= = − =
− =
= = − =
Zadaci za vježbu

1. ( )
2
1 2
0, 6 1,8 6 2, 5 x x x x − = = − =
2.
( )
2
1 2
1 9
,
2 2
2 3 8 z z z z
| |
= =
|
\ ¹
− =
3. ( )
1 2
1, 4
2 2
1
2
x x
x
x
x
= = −
+
= +


4. ( )
2
1 2
1, 4 2 6 8 0 x x x x =− = − − =

5. Riješite sustav kvadratne i linearne jednadžbe:

a)
( )
2
1 2 1 2
4
2 4 4, 0, 0, 2, j. ( 4, 0)i (0, 2)
y x
y x x x y y t
= +
= + = − = = = −

b)
( )
2 2
1 2 1 2
3
2 0 2, 2, 1, 1, j. (2, 1)i ( 2,1)
x xy y
x y x x y y t
+ + =
+ = = =− =− = − −

c)
( )
1 2 1 2
2
1, 2, 3, 9, j. ( 1, 3) i (2, 9)
2 1
2 5 x x y y t
y x
x y = − = = = −
= +
= −

34

1.11. Logaritmi

Logaritam pozitivnog broja y je eksponent kojim treba potencirati bazu a da bi se dobila
potencija y. Drugim riječima, vrijedi ekvivalencija:
log
x
a
y a x y = ⇔ =
Broj a nazivamo bazom logaritma. Mora biti pozitivan i različit od 1. ( 1, 0) a a ≠ .
Od posebnog su značaja logaritmi s bazom 10 i brojem e, pa oni imaju i posebne oznake:
• Dekadski logaritam( )
10
10 : log log a y y = =
• Prirodni logaritam( ): ln log
e
a e y y = =
Primjer 1.34
Zapišite u logaritamskom obliku:
a)
3
2 8 =
b)
2
5 25 =
c)
2
10 0, 01

=
d)
1
1
2
2

=
e)
3
1
8
2

( )
·
=

·
·
( )

f)
3
1
1000
10

( )
·
=

·
·
( )


Rješenje:
a)
3
2
2 8 log 8 3 = ⇒ =
b)
2
5
5 25 log 25 2 = ⇒ =
c)
2
10
10 0, 01 log 0, 01 2

= ⇒ =−
d)
1
2
1 1
2 log 1
2 2

= ⇒ =−
e)
3
1
2
1
8 log 8 3
2

( )
·
= ⇒ =−

·
·
( )

f)
3
1
10
1
1000 log 1000 3
10

( )
·
= ⇒ =−

·
·
( )

35
Primjer 1.35
Odredite logaritme:
a) log1000
b) log100
c)
2
log 8
d)
5
log 5
e)
5
log 25
f)
2
log 16
g)
2
1
log
8

h)
3
log 27
i)
3
1
log
9
Rješenje:
a) log1000 3 = , jer je
3
10 1000 =
b) log100 2 = , jer je
2
10 100 =
c)
2
log 8 3 = , jer je
3
2 8 =
d)
5
log 5 1 = , jer je
1
5 5 =
e)
5
log 25 2 = , jer je
2
5 25 =
f)
2
log 16 4 = , jer je
4
2 16 =
g)
3
2 2
1
log log 2 3
8

= =−
h)
3
log 27 3 = , jer je
3
3 27 =
i)
2
3 3
1
log log 3 2
9

= =−

Pravilo pod brojem 5) koristi se kod rješavanja eksponencijalnih jednadžbi kako bi se
nepoznanica „spustila“ iz eksponenta te tako dobila linearna jednadžba.
Primjer 1.36 Eksponencijalna jednadžba
Treba riješiti jednadžbu 1, 4 3
x
= .
Rješenje:
1, 4 3 log
log1, 4 log3
log3
log1, 4 log3 3, 2651
log1, 4
x
x
x x
=
=
⋅ = ⇒ = ≈

Pravila logaritmiranja
1) log 1
a
a = , Primjer:
5
log 5 1 =
2) log 1 0
a
= , Primjer: ln1 0 =
3) log ( ) log log
a a a
xy x y = ÷ , Primjer: log(10 1000) log10 log1000 4 ⋅ = ÷ =
4) log ( ) log log
a a a
x
x y
y
= − , Primjer:
2 2 2
32
log log 32 log 8 5 3 2
8
( )
·
= − = − =

·
·
( )

5) log log
n
a a
x n x = ⋅ , Primjer:
4
log10 4 log10 4 1 4 = ⋅ = ⋅ =
6)
log
a
y
a y = , Primjer:
ln10
10 e = .

Logaritmiramo jednadžbu, tj. njenu lijevu i
desnu stranu. Ako su one jednake, jednaki
su i njihovi logaritmi.
36

1.12. Aritmetički i geometrijski niz

Upoznavanje sa svojstvima aritmetičkog i geometrijskog niza pomoći će nam kod rješavanja
nekih tipičnih problema. Geometrijski niz će nam još poslužiti za izvođenje nekih formula kod
složenog kamatnog računa.
Niz
Niz je uređeni skup oblika { }
1 2 3
, , , , ,
n
a a a a … … , gdje su
i
a -ovi realni brojevi, koje nazivamo
članovima niza. U nizu imamo članove u određenom poretku:
1
a je prvi član,
2
a drugi, itd.
Član
n
a nazivamo opći ili n-ti član niza. Niz { }
1 2 3
, , , , ,
n
a a a a … … ponekad se još označava
oznakom ( )
n
a .
Primjer 1.37 Niz parnih brojeva
Jedan primjer niza je niz parnih prirodnih brojeva : 2, 4, 6, 8, .... Njegov opći član je
2
n
a n = .
Za niz neparnih prirodnih brojeva 1, 3, 5, 7,.... opći član ćemo zapisati ovako:
2 1
n
a n = − .
Primjer 1.38 Padajući niz
Pogledajmo niz
1 1 1
1, , , ,
2 3 4
… Ovdje se radi o padajućem nizu, budući da su mu
članovi sve manji i manji realni brojevi. Opći član tog niza je
1
n
a
n
= .
Aritmetički niz
Aritmetički niz je niz brojeva kod kojega je razlika između susjednih članova uvijek jednaka.
Njena oznaka je d (diferencija).
Primjerice, u nizu parnih prirodnih brojeva razlika između susjednih članova je uvijek 2.
Dakle, niz parnih brojeva je aritmetički niz. Evo još nekoliko primjera aritmetičkog niza:

10,15,20,25,30, ...
1,4,7,10,13,16,19, ...
-3,-6,-9,-12,-15, ...

Aritmetički niz je u potpunosti određen svojim prvim članom i diferencijom d. To znači da,
poznavajući ta dva broja, možemo odrediti bilo koji član niza.
Ako je ( )
n
a aritmetički niz, tada vrijedi:
2 1 3 2 1 i i
d a a a a a a

= − = − = = − … .
1 1
1 1 1 1
2
2
i i
i i i i i i i i
a a
d a a a a a a a a
− +
− + − +
+
= − = − ⇒ = + ⇒ = .
Vidimo da je svaki član aritmetičkog niza jednak aritmetičkoj sredini svojih susjednih članova.
37
Pogledajmo sada na koji način možemo, poznavajući
1
a i d , odrediti bilo koji član
aritmetičkog niza:
( )
1
2 1
3 2 1
4 3 1
1
2
3
1
n
a
a a d
a a d a d
a a d a d
a a n d
= +
= + = +
= + = +
= + −

Dakle, opći član aritmetičkog niza dobiva se pomoću formule
( )
1
1
n
a a n d = + − .
Suma prvih n članova aritmetičkog niza računa se po formuli
( )
1
2
n n
n
S a a = + ,
koja, uvrštavanjem izraza ( )
1
1 a n d + − umjesto
n
a , prelazi u
( )
1
2 1
2
n
n
S a n d = + −

.
Primjer 1.39 Zbroj članova aritmetičkog niza
Odredite zbroj prvih 8 članova aritmetičkog niza 2;3, 5;5; 6, 5;8;…
Rješenje:
Uočimo da se radi o aritmetičkom nizu kojemu je
1
2, 1, 5 a d = = .
( )
8 1
8
7 2 7 1, 5 2 10, 5 12, 5
8
2 12, 5 4 14, 5 58.
2
a a d
S
= + ⋅ = + ⋅ = + =
= + = ⋅ =

Primjer 1.40
Neka tvornica pločica proizvela je 1982. godine 12.000.000 komada pločica. Ako
svake godine proizvede 25.000 komada više nego prethodne, kolika će biti
proizvodnja 2003. godine? Koliko je ukupno proizvedeno pločica u tih 22 godine?
Rješenje:
Ovdje se radi o aritmetičkom nizu kojemu je prvi član 12.000.000, a 25.000 d = .
Tražimo, dakle,
22 22
a i S .
( )
22 1
22
21 12.000.000 21 25.000 12.525.000
22
12.000.000 12.525.000 269.775.000 .
2
a a d
S
= + ⋅ = + ⋅ =
= + =

38
Primjer 1.41 Jednostavno ukamaćivanje
Na koliko će narasti ulog od 100 kn za 9 godina, ako su godišnje kamate 10%?
Ukamaćivanje je jednostavno, dakle kamate se ne pribrajaju glavnici.
Rješenje:
Budući da se ostvarene kamate ne pripisuju osnovici za obračun kamata u idućem
razdoblju, ulog će se svake godine povećavati za isti iznos od 10 kn. Toliko, naime
iznosi 10% od 100 kn. Iznosi na kraju svake godine će izgledati ovako: 110 kn, 120 kn,
130 kn, ... Radi se dakle o aritmetičkom nizu za kojeg je poznato:
1
110, 10 a d = = .
Prema tome, 9. član niza dobit ćemo pomoću formule za opći član aritmetičkog niza:
9 1
(9 1) 110 8 10 190 a a d kn kn kn = ÷ − ⋅ = ÷ ⋅ = .
Geometrijski niz
1 2 3
, , , a a a …je geometrijski niz , ako za svaki 1, 2, 3, i = …vrijedi
1
i
i
a
q
a

= , tj. kvocijent bilo
kojeg člana niza i njegova prethodnika je uvijek jednak. Taj kvocijent označavamo sa q.
Evo nekih primjera geometrijskog niza:
( )
1
1, 2, 4,8,16, 32, 64, 1, 2 a q = = …
( )
1
2, 6,18, 54,162, 2, 3 a q = = …
( )
1
2, 6,18, 54,162, 2, 3 a q − − = = − …
( )
1
1, 1.1, 1.21, 1.331, 1.4641, 1, 1,1 a q = = … .
Slično kao kod aritmetičkog niza, pokazati ćemo kako se dobiva n-ti član geometrijskog niza,
ako znamo
1
a i q.
( )
( )
1
2 1
2
3 2 1 1
2 3
4 3 1 1
1
1
n
n
a
a a q
a a q a q q a q
a a q a q q a q
a a q

= ⋅
= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅
= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅
= ⋅

Znači, n-ti član geometrijskog niza se dobiva formulom:
1
1
n
n
a a q

= ⋅
Zbroj prvih n članova nekog geometrijskog niza računa se pomoću formule
1
1
1
n
n
q
S a
q

= ⋅

.
Primjer 1.42 Zbroj članova geometrijskog niza
Odredite zbroj prvih 12 članova niza 1, 2, 4, 8, 16,…
39
Rješenje:
Uočimo da se radi o geometrijskom nizu kojemu je
1
1, 2 a q = = . Uvrštavanjem u
formulu dobivamo:
12 12
12
12
2 1 2 1
1 2 1 4095.
2 1 1
S
− −
= ⋅ = = − =


Sljedeći primjer je izveden iz tradicionalnog zadatka sa šahovskom pločom i pšenicom (zrno
pšenice na prvom polju, a zatim udvostručen broj zrna na svakom idućem polju).
Primjer 1.43 Geometrijski niz
Studenti VERN-a dužni su svaki tjedan napisati zadaću iz matematike. Iako je zadaća
uvijek zanimljiva, primjećeno je da neki studenti tu ugodnu i korisnu obvezu
izbjegavaju. Stoga je dogovoreno da za prvu nenapisanu zadaću uplate u "Fond za
popularizaciju matematike" 1 lipu, a za svaku iduću nenapisanu - dvostruko više od
prethodnog puta. Koliko će u Fond uplatiti student koji u svih 30 tjedana nastave ne
napiše ni jednu zadaću? Koliko zadaća može student propustiti, ako je odlučio u tu
svrhu potrošiti do 200 kuna?
Rješenje:
Niz uplata u blagajnu zapravo čine geometrijski niz:
1
1, 2 a q = = . Kao odgovor na
prvo pitanje, treba naći zbroj prvih 30 članova tog niza:
30 30
30
30 1
1 2 1
1 2 1 1.073.741.823
1 2 1
q
S a
q
− −
= ⋅ = ⋅ = − =
− −
.
Dobiveni rezultat je iznos u lipama, a pretvoren u kune iznosi 10.737.418,23 kn.
U drugom pitanju nepoznat nam je n tj. broj članova niza koji zbrajanjem ne prelaze
iznos 200 kuna odnosno 20.000 lipa. Postavljamo jednadžbu:
2 1
20000 1
2 1
20000 2 1 2 20000 1
2 20001
n
n n
n

= ⋅

= − ⇒ = +
=

Dobili smo jednadžbu kojoj je nepoznanica u eksponentu. Takve jednadžbe nazivamo
eksponencijalnim jednadžbama, a rješavamo ih logaritmiranjem cijele jednadžbe.
2 20001 log
log2 log 20001
log 2 log 20001
log 20001
log 2
4, 30105171
14, 29
0, 30103
n
n
n
n
n
=
=
⋅ =
=
= ≈

Rješenje zadanog problema mora biti cijeli broj, pa se odlučujemo za 14 n = , ukojem
slučaju troškovi ostaju ispod zadanih 200 kuna, dok bi za 15 n = troškovi prešli 200
kuna.
40
Znajući da n mora biti cijeli broj, umjesto logaritmiranjem jednadžbe, problem smo
mogli riješiti isprobavanjem različitih n-ova u jednakosti 2 20001
n
= . Nakon
određenog broja pokušaja, došli bismo do točnog rješenja. Npr. prvi pokušaj bi
mogao biti 10 n = , pa bismo nakon uvrštavanja zaključili da nam treba veći n.
Pokušali bi sa 20 n = , koji bi pak bio prevelik. To nam govori da je traženi broj između
10 i 20, stoga bi naš idući pokušaj bio raspolavljanje tog intervala, tj. 15. Nakon
uvrštavanja broja 15, postalo bi nam jasno nalazi li se traženi broj u intervalu ( ) 10,15
ili ( ) 15, 20 .
Idući korak bi bio raspolavljanje tog intervala na dva jednaka, i tako dalje do željene
točnosti. Ovakav postupak zove se metoda raspolavljanja, i može poslužiti ukoliko ne
znamo drugačije riješiti problem.
Primjer 1.44 Složeno ukamaćivanje
Na koliko će narasti ulog od 100 kn za 9 godina, ako su godišnje kamate 10%?
Ukamaćivanje je složeno, što znači da se na kraju svakog obračunskog razdoblja
kamate pripisuju glavnici. U idućem obračunskom razdoblju kamate se obračunavaju
na tako uvećanu osnovicu.
Rješenje:
Ako promatramo stanje uloga na kraju svake godine nakon obračuna kamata,
ustanovit ćemo da je na kraju svake godine stanje za 10% veće od stanja sa kraja
prethodne godine. Ako zamislimo ta stanja kao niz, to znači da je svaki sljedeći član
tog niza za 1,10 puta veći od prethodnika:
110 kn; 121 kn; 133,10 kn, ...
Dakle, radi se o geometrijskom nizu:
1
110, 1,10 a q = = . Zanima nas vrijednost 9.
člana tog niza:
9 1 8
9 1
1,1 110 1,1 235, 79 a a kn kn

= ⋅ = ⋅ = .
Usporedite ovaj rezultat sa rezultatom iz Primjera 1.41 gdje je ukamaćivanje bilo
jednostavno.
41

2. Diferencijalni račun s temeljnim primjenama u ekonomiji

U ovom poglavlju obradit ćemo diferencijalni račun na razini potrebnoj za ilustraciju nekih
njegovih osnovnih primjena u ekonomskoj analizi. Pritom će funkcije koje će se koristiti u
primjerima biti odabrane tako da budu što jednostavnije, a da ipak mogu približno
predstavljati odnos stvarnih ekonomskih veličina.
Za početak, moramo se dobro upoznati s pojmom varijable i funkcije, te sa nekim osnovnim
oblicima funkcija i njihovim uobičajenim primjenama u poslovnoj analizi.

2.1. Realne funkcije realne varijable

Jedna od najvažnijih ideja u matematici je pojam funkcije. Dio svake ekonomske analize je
proučavanje učinka promjene jedne ekonomske veličine na ekonomsku veličine koja je s
njom povezana. Ako tu vezu nemamo jasno matematički iskazanu, nije moguće dovoljno
precizno procijeniti učinak promjene neke ekonomske veličine. Primjerice, svakome je jasno
da povećanje cijene nekog proizvoda izaziva pad njegove potražnje. Ali, prava pitanja glase:
Koliko će se smanjiti potražnja ako cijenu povećam za npr. 5%? Kako će se promijeniti prihod
od prodaje? A kako dobit?
Funkcija je prikladno sredstvo za opisivanje odnosa među ekonomskim veličinama. Ovdje
nam je cilj obnoviti i učvrstiti razumijevanje funkcije i s njom povezanih pojmova. Posebno je
važno razumjeti pojam promjenljive veličine, tj. varijable.
Primjer 2.1 Linearni funkcijski odnos
Pretpostavimo da se u nekom gradu cjenik taksi usluga sastoji od samo dvije stavke:
Start: 30 kn
Prijevoz po km: 6 kn
U tablici su navedeni podaci o zadnjih osam vožnji u
tom gradu. Uočite da brojevi koji predstavljaju duljine
vožnje variraju. To je razlog zašto možemo reći da je
„duljina vožnje“ varijabla. Duljina vožnje u
kilometrima neke buduće vožnje može biti bilo koja u
nekim razumnim granicama i ne ovisi o nekoj drugoj
varijabli, stoga kažemo da je riječ o nezavisnoj
varijabli. Cijene vožnje, navedene u drugom stupcu,
također variraju – dakle i “cijena vožnje” je varijabla.
Međutim, cijene vožnje ne variraju baš bilo kako. One
ovise o odgovarajućem broju iz prvog stupca, tj. o
duljini vožnje. Takvu promjenljivu veličinu nazivamo
zavisnom varijablom. Ako označimo oznakom x duljinu neke vožnje, a sa C(x) cijenu
takve vožnje, možemo vezu između duljine vožnje i njene cijene iskazati algebarskim
izrazom:
( ) 6 30 C x x = ÷ .
Dul ji na vožnje Ci jena vožnje
12 km 102 kn
20 km 150 kn
8 km 78 kn
5 km 60 kn
32 km 222 kn
18 km 138 kn
5 km 60 kn
25 km 180 kn
42
Provjerite jesu li svi parovi brojeva po retcima tablice u ovakvom odnosu.
Da bismo ustvrdili da su cijena vožnje i duljina vožnje u funkcijskom odnosu, moramo
se uvjeriti da se za svaku moguću duljinu vožnje može točno utvrditi cijena. Budući da
je na početku navedeni cjenik vrlo jasan, možemo zaključiti da se ovdje radi o
funkcijskom odnosu. Kažemo da je cijena vožnje funkcija duljine vožnje, tj. C je
funkcija od x.
U dobivenom algebarskom izrazu možemo prepoznati linearnu funkciju, pa kažemo
da je u ovom slučaju cijena vožnje linearna funkcija njene duljine.

Pojam promjenljive varijable i funkcijskog odnosa ćemo ilustrirati na još jednom primjeru.
Primjer 2.2 Nelinearni funkcijski odnos
Marica se odlučila prihvatiti organizacije jednodnevnog izleta s ručkom u prirodnom
ambijentu za studente svoje grupe. Cijena ručka iznosi 60 kn po osobi, a cijena
dnevnog najma autobusa s vozačem iznosi 2000 kn. Zamišljeno je da se ukupan
trošak podijeli na sve sudionike jednako. Kako odrediti cijenu po osobi?
Rješenje:
Nakon kraćeg razmišljanja, Marica je zaključila da ne može znati cijenu po osobi bez
da prethodno zna koliko se studenata za izlet prijavilo. Ovako je ona to formulirala:
„Cijena po osobi ovisi o broju prijavljenih studenata.“
Ako potražite u gornjoj rečenici izraze koji se odnose na neku količinu (broj, novčani
iznos, i sl.), pronaći ćete ih u potcrtanim dijelovima:
„Cijena po osobi ovisi o broju prijavljenih studenata.“
I jedna i druga „količina“ mogu poprimiti različite vrijednosti, tj. mogu varirati - stoga
je riječ o varijablama. Iako bismo mogli nastaviti razmatranje i koristeći pune izraze za
navedene varijable, radi praktičnosti varijablama se dodjeljuju kratke oznake. Za
nezavisnu varijablu je to najčešće x, ili neko slovo uobičajeno za određene vrste
varijabli (npr. p za cijenu, q za količinu, ...). Napravimo to za naše varijable:
x – broj prijavljenih studenata
C – cijena po osobi
Ako sada zamijenimo u promatranoj rečenici nazive varijabli njihovim skraćenim
oznakama, dobit ćemo sljedeću tvrdnju:
C ovisi o x.
Dakle, x odnosno broj prijavljenih studenata, je nezavisna varijabla, a C (cijena po
osobi) je zavisna varijabla. Da nas zanima na koji način C ovisi o x, naznačit ćemo
jednostavnim zapisom iz kojeg se jasno vidi što držimo nezavisnom varijablom, a što
zavisnom:
C(x).
Da bismo došli do algebarskog izraza (formule) koji opisuje promatranu zavisnost,
prvo ćemo izračun cijene po osobi provesti za neki određeni broj prijavljenih
studenata. Neka to bude npr. 10:
43
10
10
2000 60
( ) 260
Trošak autobusa ručkova
Cijena po osobi
studenata
kn kn
C kn po osobi
10
10
10
÷
=
÷ ⋅
= =


Sada izračun istovjetan gornjemu, provodimo za x studenata i to tako da broj 10
zamijenimo slovom x na svim mjestima u izračunu:

2000 60 2000 60 2000
( ) 60
x x
C x
x x x x
÷ ⋅ ⋅
= = ÷ = ÷
.
Izračunom cijene po osobi za neki neodređeni broj prijavljenih studenata x zapravo
smo definirali funkciju – pridruživanje kojim se svakom mogućem broju prijavljenih
studenata pridružuje iznos u kunama koji predstavlja cijenu izleta po osobi
(studentu). Kažemo da je cijena izleta po osobi funkcija broja prijavljenih studenata.
Pravilo prodruživanja određeno je formulom:
2000
( ) 60 C x
x
= ÷
.
U nastavku iznosimo formalnu definiciju funkcije, te definicje nekih pojmova usko povezanih
sa funkcijama.
Definicija funkcijeDakle, funkcija je preslikavanje izmedu dva skupa (domene i kodomene) koje svakom
elementu prvog skupa (domene) pridružuje točno jedan element drugog skupa (kodomene).
Relacija koja nekom elementu pridružuje dva ili više elemenata drugog skupa nije funkcija.
Napomenimo da funkcija dozvoljava da se dva različita elementa domene preslikaju u isti
element kodomene.
A
B f
x
y
Definicija funkcije
Neka su A i B neprazni skupovi. Neka je svakom elementu x A ∈ pridružen točno jedan
element y B ∈ . Kaže se da je tim pridruživanjem definirana funkcija : f A B → i pišemo
( ) f x y = .
Skup A zove se domena ili područje definicije funkcije f , a skup B kodomena funkcije f .
Domenu funkcije f označavamo još i sa ( ) D f ili
f
D .

44
Općenito, odnos između vrijednosti dviju varijabli može se odrediti kao funkcija ako
vrijednost jedne varijable jednoznačno određuje vrijednost druge.
Zadavanje funkcije
Funkcija je zadana ako je zadana njezina domena, kodomena i pravilo pridruživanja
(postupak pomoću kojeg se svakom elementu domene pridružuje jedinstveni element
kodomene).
Funkciju možemo zadati:
• nabrajanjem parova pridruženih elemenata (npr. u tablici)
• grafički
• algebarski (pomoću formule)
Prvi način zadavanja je nepraktičan ako elemenata domene ima previše.
Primjer 2.3 Algebarski zadana funkcija
2
: , ( ) 1 f f x x → = + » » .
Dakle, da bismo zadali funkciju naveli smo domenu i kodomenu, te pravilo pridruživanja.
Varijablu x zovemo argument funkcije, a f(x) je vrijednost funkcije. Gornje pravilo
pridruživanja može se zapisati i u obliku jednadžbe:
2
1 y x = + . Tada x zovemo nezavisnom
varijablom, a y zavisnom.
U gornjem primjeru je zadana realna funkcija realne varijable. Tako zovemo one funkcije
kojima su domena i kodomena neki podskupovi skupa ℝ. U našim primjerima će to biti
uglavnom intervali od ℝ.
U daljnjem tekstu ćemo, ako nije drugačije naznačeno, podrazumijevati da govorimo o
realnim funkcijama realne varijable.
Graf funkcije
Graf funkcije f je skup točaka ( , ) x y ravnine čije koordinate zadovoljavaju jednadžbu
( ) y f x = .


x
y

x
( ) f x
f
Γ
( , ) x y
45
x
y
-2 -1 1 2 3 4 5 6 7
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
0
Graf funkcije f možemo definirati i na ovaj način: { } ( , ( )) : ( )
f
x f x x D f Γ = ∈ .
Linearna funkcija
Primjer 2.4 Linearna funkcija i njen graf
Nacrtajte graf funkcije
1
: , ( ) 3
2
f f x x → = − + » » .

Rješenje:
Općenito, graf linearne
funkcije ( ) f x ax b = + je
pravac čija je jednadžba
y ax b = + . Kao što je već
objašnjeno u poglavlju 1.8.,
dovoljno je odrediti
koordinate dviju točaka
koje pripadaju grafu
funkcije
1
( ) 3
2
f x x = − + , tj.
pravcu
1
3
2
y x = − + .
( , ( ))
(0, (0)) (0, 3)
(4, (4)) (4,1)
x f x
f
fKoeficijente
1
2
a = − i 3 b = još nazivamo i parametrima funkcije. Tako je linearna funkcija
određene sa dva parametra. Prisjetimo se značenja broja a, tj. koeficijenta smjera: on
predstavlja promjenu vrijednosti funkcije f koji odgovara porastu varijable x za 1. Budući da
će nam linearna funkcija često služiti za približno opisivanje veze između nekih ekonomskih
veličina, poznavanje značenja koeficijenta a će nam pomoći da opisanu vezu bolje
sagledamo.
Primjer 2.5 Konstantna funkcija
Zadana je funkcija:
: , ( ) 2 f f x → = » » . Odredite
( 6) f − i nacrtajte njen graf.

Rješenje:
Budući da zadana funkcija svakom
realnom broju pridružuje broj 2, jasno
je da je i ( 6) 2 f − = . Graf ove funkcije
je pravac koji je paralelan sa osi
apscisa i prolazi točkom (0,2).
x
y
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
0
46

Primjer 2.6 Identiteta
Zadana je funkcija: : , ( ) f f x x → = » » . Nacrtajte njen graf.

Rješenje:
Identiteta je linearna funkcija koja svakom broju pridružuje isti taj broj. Stoga se njen
graf sastoji od točaka oblika (x,x), tj. radi se o pravcu koji prolazi ishodištem i
raspolavlja 1. i 3. kvadrant koordinatnog sustava.

x
y
-2 -1 1 2 3 4 5 6 7
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
0

Nultočka funkcije
Nultočka neke funkcije je svaki broj za koji funkcija ima vrijednost 0. Dakle, neki broj
0
x je
nultočka funkcije f ako vrijedi
0
( ) 0 f x = . Neke funkcije nemaju nultočku, a neke ih imaju i
više od jedne.
Budući da se sve točke čija je ordinata jednaka 0 nalaze na osi apscisa (tj. x-osi), u grafičkom
smislu nultočka je apscisa tj. 1. koordinata točke u kojoj graf funkcije siječe x-os. Uvjerite se
pomoću grafa da funkcija iz gornjeg primjera ima nultočku 6 x = .
Budući da zapravo tražimo x za koji funkcija ima vrijednost 0, nultočke funkcije f
određujemo postavljanjem i rješavanjem jednadžbe:
( ) 0 f x = .
Primjer 2.7 Nultočke kvadratne funkcije
Odredite nultočke funkcije:
2
: , ( ) 4 3 f f x x x → = − + » »
Rješenje:
Izjednačavanjem funkcije sa 0, dobiva se kvadratna jednadžba koju rješavamo po
odgovarajućoj formuli:
47
2
2
1,2 1 2
( ) 0
4 3 0
4 4 16 4 3 4 2
2 1 1, 3
2 2 2
f x
x x
b b ac
x x x
a
=
− + =
− ± − ± − ⋅ ±
= = = = ± ⇒ = =

Dakle, ova funkcija ima dvije nultočke. Uvjerite se da vrijedi: (1) (3) 0 f f = = .
Kompozicija funkcija
Neka su B A f → : i C B g → : dvije funkcije. Kompozicija funkcija f i g je funkcija
C A f g → : ,
)) ( ( ) )( ( x f g x f g =Funkcija f preslikava element x u element f(x). Dobiveni element f(x) funkcija g preslikava u
element g(f(x)). Funkciju koja izravno preslikava element x u element g(f(x)) označavamo sa
) )( ( x f g .
Da bi bilo moguće komponirati ove dvije funkcije, domena funkcije g mora sadržavati sliku,
tj. skup funkcijskih vrijednosti funkcije f .
Primjer 2.8 Kompozicija funkcija
Zadane su funkcije: 1 2 ) ( , : − = → x x f R R f i
3
) ( , : x x g R R g = → . Odredite
funkcije ) )( ( x g f i ) )( ( x f g .

Rješenje:
Prvo funkcija g broj x preslikava u
3
x , a onda funkcija f sa
3
x radi ono što inače radi
sa x – množi brojem 2 i umanjuje dobiveni umanožak za 1:
1 2 ) ( )) ( ( ) )( (
3 3
− = = = x x f x g f x g f .
Prvo funkcija f broj x preslikava u 1 2 − x , a onda funkcija g sa 1 2 − x radi ono što
inače radi sa x – potencira na treću potenciju:
( )
3
1 2 ) 1 2 ( )) ( ( ) )( ( − = − = = x x g x f g x f g .
Uočimo da ove dvije kompozicije funkcija nisu jednake, tj. da nije svejedno koja
funkcija djeluje prva, a koja druga po redu.

A
B C
f(x) x
g(f(x)
f g
g o f
)) ( ( x f g
48
Inverzna funkcija
Primjer 2.9 Konverzija kilometara u nautičke milje
Pretpostavimo da je poznata formula za pretvorbu udaljenosti izražene u nautičkim
miljama u udaljenost izraženu u kilometrima: x x K ⋅ = 852 , 1 ) ( , gdje je x udaljenost u
nautičkim miljama. Treba naći formulu za pretvorbu udaljenosti izražene u
kilometrima u udaljenost iskazanu nautičkim miljama.
Rješenje:
Označimo za početak ) (x K sa y. Iz dobivene jednadžbe x y ⋅ = 852 , 1 , treba izraziti
varijablu x:
852 , 1
y
x = . Zamjenom naziva nezavisne varijable (x uzmjesto y), te
zavisne (N(x) umjesto x), dobiva se konačan oblik tražene formule za pretvorbu:
x x N ⋅ =
852 , 1
1
) ( , tj. x x N ⋅ = 54 , 0 ) ( .
Ako u zadatku zadanu formulu shvatimo kao funkciju koja «miljama pridružuje kilometre», u
rješenju smo dobili tzv. inverznu funkciju koja «kilometre pretvara opet u milje».
Općenito se za svaku funkciju f
određenu svojim pravilom pridruživanja
koje opisuje na koji način varijabli x
pridružujemo varijablu y, možemo pitati
postoji li pravilo g koje određuje na koji
način varijabli y pridružiti varijablu x.

Ukoliko postoji takva funkcija, kažemo da funkcija f ima inverznu funkciju koju označavamo
sa
1
f

.
Primjer 2.10 Inverzna funkcija
Odredite inverznu funkciju ako je
: , ( ) 2 4 f R R f x x → = + .
Nacrtajte grafove obiju funkcija i
uvjerite se da su simetrični s
obzirom na pravac y x = .
Rješenje:
2 4 2 4
4 1
2
2 2
y x x y
y
x x y
= + ⇒ = − ⇒

= ⇒ = −

Zamjenom naziva varijabli (x
uzmjesto y i
1
( ) f x

umjesto x)
dobivamo traženu funkciju:

1
1
( ) 2
2
f x x

= − .
x
y
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
0
x y
A
B
f
g
49
Primjer 2.11
Provjerite je li funkcija [ ) : 0, , ( ) g g x x ∞ = inverz funkcije
[ )
2
: 0, , ( ) f f x x ∞ = .
Rješenje:
Treba pokazati da je ( ( )) g f x x = :
2
( ( )) ( ) g f x f x x x = = =

Rast i pad funkcije
Često nas kod neke ekonomske funkcije zanima što se događa s njenim vrijednostima ako se
povećava vrijednost nezavisne varijable. Stoga ćemo ovdje definirati i usvojiti pojam rastuće,
odnosno padajuće funkcije.

Rastuća i strogo rastuća funkcija
Za funkciju f kažemo da je rastuća na nekom intervalu I ⊂ » ako vrijedi:
1 2 1 2 1 2
Ako su , takvi da je , onda vrijedi ( ) ( ) x x I x x f x f x ∈ < ≤ .
Za funkciju f kažemo da je strogo rastuća na nekom intervalu
I ⊂ »
ako vrijedi:
1 2 1 2 1 2
Ako su , takvi da je , onda vrijedi ( ) ( ) x x I x x f x f x ∈ < <
.
x
y

Dakle, funkcija je strogo rastuća ako porastu nezavisne varijable odgovara i porast
vrijednosti funkcije. Ponekad skraćeno kažemo rastuća funkcija misleći pritom na
strogo rastuću.
1
x
2
x
1
( ) f x
2
( ) f x
50

Primjer 2.12 Rastuća ili padajuća funkcija
Za navedene funkcije treba odrediti jesu li rastuće ili padajuće:
a) ( ) 2 500 f x x = −
b) ( ) 5 3 f x x = − +
c)
1
( ) 2 f x
x
= +
d)
2
( ) f x x =

Rješenje:
a) Budući da se radi o linearnoj funkciji, odgovor ćemo saznati iz predznaka
koeficijenta smjera. Budući da je za ovu funkciju on pozitivan i jednak 2, to
znači da povećanje x-a za 1 dovodi do povećanja vrijednosti funkcije (i to za 2)
– dakle, radi se o rastućoj funkciji.
b) Ovdje zaključujemo da se radi o padajućoj funkciji jer je također linearna, ali
sa negativnim koeficijentom smjera.
Padajuća i strogo padajuća funkcija
Za funkciju f kažemo da je padajuća na nekom intervalu
I ⊂ »
ako vrijedi:
1 2 1 2 1 2
Ako su , takvi da je , onda vrijedi ( ) ( ) x x I x x f x f x ∈ < ≥
.
Za funkciju f kažemo da je strogo padajuća na nekom intervalu
I ⊂ »
ako
vrijedi:
1 2 1 2 1 2
Ako su , takvi da je , onda vrijedi ( ) ( ) x x I x x f x f x ∈ < >
.
x
y

Dakle, funkcija je strogo padajuća ako porastu nezavisne varijable odgovara smanjenje
vrijednosti funkcije. Ponekad skraćeno kažemo padajuća funkcija misleći pritom na
strogo padajuću.

2
( ) f x
1
( ) f x
1
x
2
x
51
c) Ukoliko u ovu funkciju uvrštavamo sve veće vrijednosti varijable x, vrijednost
funkcije će biti sve manja budući da je razlomak
1
x
sve manji. Uvjerite se da
ovo vrijedi i za pozitivne i za negativne vrijednosti x-a.
d) Ako uvrštavamo samo pozitivne brojeve u funkciju, dobivat ćemo sve veće
vrijednosti kako uvrštavamo veće x-eve. Međutim, za negativne vrijednosti
varijable x, vrijednosti funkcije padaju kako se približavamo nuli s lijeve strane
brojevnog pravca. Dakle, ova funkcija je padajuća na intervalu ( ) , 0 −∞ , a
rastuća na intervalu
[ ) 0, +∞ . U ovo se možete lako uvjeriti ako nacrtate graf
ove funkcije.
Funkcija { } : , ( ) f R c f x c → = naziva se konstantna funkcija. Radi se o preslikavanju koje
svakom realnom broju pridružuje realan broj c.
Kvadratna funkcija
Opći oblik kvadratne funkcije je:
2
( ) ( , , , 0) f x ax bx c a b c R a = + + ∈ ≠ .
Koeficijente a,b,c redom zovemo koeficijent kvadratnog člana, linearni koeficijent, te
slobodni koeficijent.
Graf kvadratne funkcije je ravninska krivulja koju zovemo parabola.
• Ako je 0 a > , tada funkcija ima minimum (parabola je postavljena s tjemenom
nadolje)
• Ako je 0 a < , tada funkcija ima maksimum (parabola je postavljena s tjemenom
nagore)

Skiciranje grafa kvadratne funkcije

1. Određujemo nultočke rješavanjem jednadžbe ( ) 0 f x = , tj.
2
0 ax bx c + + = .
2
1,2
4
2
b b ac
x
a
− ± −
=
Dobivene vrijednosti ucrtavamo na x-osi koordinatnog sustava.
2. Određujemo koordinate tjemena po formuli
2
4
, ,
2 4 2 2
b ac b b b
T ili T f
a a a a
| | − | | | |
− − −
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹
.
Ako postoje nultočke i izračunate su, koristimo se simetričnošću parabole s obzirom
na pravac koji prolazi tjemenom i okomit je na os apscisa, te koordinate tjemena
određujemo ovako:
1 2 1 2
,
2 2
x x x x
T f
| + + | | |
| |
\ ¹ \ ¹
.
Tjeme označavamo u koordinatnom sustavu, te zatim skiciramo parabolu koja prolazi
trima dosad određenim točkama.
3. Za uredniju skicu dobro je odrediti još poneku pomoćnu točku koja pripada grafu
naše funkcije.
52

Primjer 2.13 Skiciranje grafa kvadratne funkcije
Nacrtati graf funkcije ( )
2
4 3 f x x x = − + .

Rješenje:
1) Nultočke:
1, 2
4 16 12
2
x
± −
=
1 2
1 , 3 x x = =

2) Tjeme:

( )
3 1 3 1
,
2 2
2, 1
T f
T
| + + | | |
| |
\ ¹ \ ¹


3) Pomoćne točke: (0,3), (4,3),
(-1,8), (5,8), ...
Podjela realnih funkcija realne varijable
Funkcije dijelimo prema analitičkom obliku u dvije skupine:
• algebarske – nad argumentom funkcije se izvode algebarske operacije zbrajanja,
oduzimanja, množenja, dijeljenja i potenciranja racionalnim brojem. Algebarske
funkcije dijelimo na racionalne i iracionalne. Racionalne su one kod kojih se
argument potencira samo s cijelim brojem, dakle nema korijena.
• transcedentne – naziv za funkcije koje nisu algebarske (eksponencijalne,
logaritamske, trigonometrijske, ciklometrijske,...)
Primjer racionalne funkcije je polinom n-tog stupnja, tj. funkcija oblika:
1
1 1 0
( ) ...
n n
n n
f x a x a x a x a


= + + + +
gdje su
0 1
, ,..., , 0
n n
a a a a ∈ ≠ » .
Već smo upoznali svojstva polinoma prvog stupnja ( ) f x ax b = + , i polinoma drugog stupnja
2
( ) f x ax bx c = + + .
Primjer 2.14 Kubna funkcija (polinom trećeg stupnja)
Treba nacrtati graf funkcije ( )
3 2
1
3 1
9
f x x x x = − + − .
Rješenje:

x
y
-2 -1 1 2 3 4 5 6 7
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
0
53
Napomena: Crtanje grafa ove
funkcije zahtijeva poznavanje nekih
tehnika za određivanje
karakterističnih točaka neke
funkcije, kao i njenog tijeka.
Pokušajte nacrtati ovaj graf
određivanjem i ucrtavanjem velikog
broja njegovih točaka. Možete se
poslužiti i MS Excel tabličnim
kalkulatorom.

Primjer 2.15 Iracionalna funkcija
Treba odrediti domenu i nacrtati graf funkcije ( ) 20 f x x = − .
Rješenje:
Budući da se radi o realnoj funkciji, domenu čine samo brojevi za koje izraz pod
korijenom nije negativan (korijen negativnog broja nije realan broj, nego
kompleksan).
( ]
20 0 20
( ) , 20
x x
D f
− ≥ ⇒ ≤
⇒ = −∞

Graf nacrtajte opet pomoću većeg broja njegovih točaka, vodeći računa da vrijednosti
funkcije računate samo za x-eve iz domene. Prvo odredite točke sa cjelobrojnim
koordinatama.

x
y
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
0


x
y
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
0
54
Eksponencijalna funkcija
Funkciju ( ) : 0, f → ∞ R oblika ( )
x
f x a = , gdje je 0, 1 a a > ≠ nazivamo eksponencijalnom
funkcijom s bazom a.
Njena svojstva su:
1)
0
(0) 1 f a = = . To znači da graf svake eksponencijalne funkcije prolazi točkom (0,1).
2) ( ) 0 f x > na cijeloj domeni. Dakle, graf eksponencijalne funkcije uvijek se nalazi iznad
x-osi. Slika funkcije: { } ( ) ( ) ( ) : 0, S f f x x = ∈ = +∞ R
3) Ako je 1 a > tada eksponencijalna funkcija raste na cijeloj domeni. Rast je „brži“ što je
broj a veći.
4) Ako je 1 a < tada eksponencijalna funkcija pada na cijeloj domeni. Pad je „brži“ što je
broj a manji.

Primjer 2.16 Eksponencijalna funkcija
Nacrtajte graf funkcije ( ) 2
x
f x = . Uvjerite se da vrijede gore navedena svojstva.
Rješenje:

Ucrtati ćemo
sljedeće točke:

x f(x)
-2 ¼
-1 ½
0 1
1 2
2 4
3 8
Logaritamska funkcija
Funkciju ( ) : 0, f ∞ →R oblika ( ) log
a
f x x = , gdje je 0, 1 a a > ≠ nazivamo logaritamskom
funkcijom. Radi se o inverznoj funkciji eksponencijalne funkcije ( ) : 0, g → ∞ R , ( )
x
g x a = .
Neka njena svojstva su:
1) (1) log 1 0
a
f = = . To znači da graf logaritamske funkcije prolazi točkom (1,0).
2) Ako je 1 a > tada logaritamska funkcija raste na cijeloj domeni.
3) Ako je 1 a < tada eksponencijalna funkcija pada na cijeloj domeni.
x
y
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
55
Primjer 2.17 Logaritamska funkcija
Nacrtajte graf funkcije ( )
2
log f x x = . Uvjerite se da vrijede gore navedena svojstva.
Rješenje:

Kako bismo ucrtali krivulju, poslužit ćemo se sljedećim točkama:


Baza logaritamske funkcije ovdje je 2, pa se radi o funkciji inverznoj onoj iz
prethodnog primjera. Stoga su vrijednosti argumenta jedne funkcije jednake
vrijednostima druge funkcije – uvjerite se usporedbom tablica.
x f(x)
¼ -2
½ -1
1 0
2 1
4 2
8 3
x
y
-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
0
56

Zadaci za vježbu
1. Serviser kućanskih aparata naplaćuje dolazak u kuću 50 kn, a svaki sat rada naplaćuje
75 kn. Zapišite funkciju koja izražava cijenu popravka ovisno o vremenu utrošenom
na popravak aparata.
2. Nalazi li se točka (4,5) na grafu funkcije
x
x f
8
2 ) ( + = ?
3. Je li funkcija
x
x f
8
2 ) ( + = padajuća ili rastuća? Koja je njena domena?
4. Odredite domenu funkcije x x f − = 30 ) ( .
5. Odredite nultočke funkcije 2 5 , 3 ) (
2
− − = x x x f .

6. Prikažite grafički funkcije. Svakoj funkciji računski i grafički odredite nultočke.
a) 1
2
1
− = x y
b) 3 3 + − = x y
c) x y
2
3
− =
d) 2 − = y
e) 2 2
2
+ = x y
f) x x y 6 2
2
+ =
g) 4
2
1
2
+ + − = x x y
7. Grafički su prikazane dvije linearne funkcije. Odredite njihove algebarske izraze.8. Nacrtajte grafove funkcija
x
x f |
¹
|

\
|
=
2
1
) ( i x x f
5 , 0
log ) ( = .
9. Treba odrediti koji od nacrtanih grafova pripada kojoj linearnoj funkciji.
2
3
2
) (
1
− − = x x f , 3 3 ) (
2
+ = x x f , 3
2
3
) (
3
− = x x f , 3 ) (
4
+ − = x x f
57


10. Nacrtajte graf linearne funkcije b ax x f + = ) ( ako je 6 ) 3 ( , 2 ) 1 ( = − = − f f . U kojoj
točki graf funkcije siječe os y ? Koliki je nagib te funkcije?
11. Na slici su dani grafovi kvadratnih funkcija:
1 ) (
2
1
+ = x x f , 1 3 ) (
2
2
+ = x x f , x x x f 3 ) (
2
3
− − = , 14
2
10
2
1
) (
2
4
− + − = x x x f
Koji graf pripada kojoj funkciji?


58

2.2. Funkcije u ekonomiji
Primjer 2.18
Zamislite poduzetnika kojemu su se povećali troškovi proizvodnje, primjerice radi
poskupljenja sirovina. Ukoliko želi da mu dobit ostane na istoj razini, on na to
povećanje troškova mora nekako reagirati. Može pokušati sniziti troškove
proizvodnje. Može, umjesto toga, razmisliti o povećanju cijena sa željom da poveća
prihod. Međutim, povećanje cijena može izazvati i suprotan učinak, tj. smanjenje
prihoda. Naime, za očekivati je da se potražnja (prodaja) nešto smanji radi povećanja
cijena, ali što ako se smanji previše? Time pi povoljan učinak povećanja cijena na
prihod bio poništen, te bi prihod bio niži nego prije. Možda bi trebao smanjiti cijenu?
Ili povećati proizvodnju? Ako želi donijeti dobru odluku, morao bi što točnije znati
kakav učinak će neka od razmatranih promjena imati na ostale važne veličine
(potražnja, prihod, troškovi,...), odnosno mora znati u kakvom su one odnosu. Idealno
bi bilo da te odnose može opisati matematičkim izrazima.
Kao što gornji primjer ilustrira, za potrebe ekonomske analize potrebno je veze
međuzavisnosti ekonomskih veličina odrediti kao funkcijske veze. To znači da ćemo utjecaj
jedne varijable na drugu opisati algebarskim izrazom, odnosno funkcijom. Osnovni cilj je
predstaviti koristi od modeliranja odnosa promatranih ekonomskih veličina funkcijama.
Stoga će odnosi između ekonomskih varijabli biti pojednostavljeni, odnosno često će biti
iskazani funkcijama koje mogu samo približno poslužiti opisivanju realnih odnosa.
U ovom poglavlju navodimo nekoliko primjera često promatranih funkcija u ekonomskim
analizama.
Funkcija ponude, funkcija potražnje
Funkcija potražnje ( ) q p izražava zavisnost količine tražene robe q o njenoj cijeni p . Iz
stvarnog okruženja znamo da povećanje cijene nekog proizvoda uzrokuje smanjenje
potražnje, pa očekujemo da je funkcija potražnje padajuća funkcija.
Zamislimo proizvođača povrća koji, između ostaloga, uzgaja brokulu. Ukoliko on poveća
cijenu, može očekivati pad potražnje tj. prodaje. Potencijalni kupci mogu se okrenuti i drugim
dobavljačima, ili možda nekim sličnim vrstama povrća.

Funkcija ponude
1
( ) q p izražava zavisnost količine ponuđene robe o cijeni p te robe. Ukoliko
se cijena neke robe na tržištu poveća, za očekivati je rast ponude, odnosno povećani interes
ponuđača. Stoga je funkcija ponude, definirana na ovaj način, rastuća.
Vratimo se opet na uzgajivača povrća: ako na tržištu dođe do povećanja cijene brokule, on
može u idućem ciklusu povećati njenu proizvodnju. Budući da će slično postupiti i ostali
proizvođači, doći će do povećanja ponude.
Na slobodnom tržištu, cijenu robe određuje odnos ponude i potražnje. Cijena pri kojoj se
ostvaruje ravnoteža ponude i potražnje, naziva se ravnotežna cijena, i određuje se iz
jednakosti
1
q q = , tj.
1
( ) ( ) q p q p = .
59
U idućim primjerima i zadacima ove funkcije će biti zadane. Nećemo isticati o kakvoj se robi
radi, a osim ako u zadatku to ne bude navedeno, neće nam biti važni ni vremenski okviri
ponude ili potražnje. U stvarnosti, potražnja je uvijek vezana za neko razdoblje, primjerice
dnevna potražnja, mjesečna, godišnja itd.
Također, količinu potražnje i ponude ćemo često izražavati samo brojčano. Na tržištu su to
možda komadi, kilogrami, litre, tone i sl.
Primjer 2.19
Zadane su funkcije ponude i potražnje:
1
20 40
( ) 10 70 , ( )
3 3
q p p q p p = − + = − .
Odredite cijenu pri ravnoteži ponude i potražnje.

Rješenje:
1
20 40
( ) ( ) 10 70 3
3 3
20 40 30 210
50 250 50
q p q p p p
p p
p p
= ⇒ − = − + ⋅
− = − +
= ⇒ =

Primjer 2.20 Funkcija ponude i funkcija potražnje
Funkcije ponude i potražnje neke robe dane su izrazima:
1
( ) 2 20 , ( ) 3 180 q p p q p p = − = − + .
a) Odredite domenu funkcije potražnje.
b) Odredite ravnotežnu cijenu robe.
c) Kolika je potražnja za cijenu 30?
d) Za koju cijenu počinje ponuda?
e) Za koje cijene je potražnja manja od 90?
f) Kod koje cijene će zaliha robe biti 50?
g) Nacrtajte (u istom koordinatnom sustavu) grafove obaju funkcija. Očitajte iz
grafičkog prikaza odgovore na sva prethodna pitanja.
Rješenje:
a) Domenu funkcije potražnje čine one cijene za koje je potražnju moguće odrediti.
Osim matematičkih ograničenja, kojih za linearnu funkciju nema, treba uzeti u obzir
da su i cijena i količina potražnje nenegativne veličine. Prema tome, tražimo rješenja
sustava nejednadžbi 0, 0 p q ≥ ≥ .
3 180 0 3 180 60 p p p − + ≥ ⇒ − ≥ − ⇒ ≤
Dakle, domena ove funkcije je:
[ ] 0, 60 p∈ .
b) Izjednačit ćemo ponudu i potražnju i riješiti dobivenu linearnu jednadžbu:
1
( ) ( ) 2 20 3 180
5 200 40
q p q p p p
p p
= ⇒ − = − +
= ⇒ =

c) U funkciju potražnje uvrštavamo količinu 30: (30) 3 30 180 90 q = − ⋅ + = .
d) Da bi odredili za koju cijenu počinje ponuda, naći ćemo nultočku funkcije ponude.
1
( ) 0 , 2 20 0 10 q p p p = − = ⇒ = .
60
e) Kao što kaže rečenica, postavit ćemo i riješiti nejednadžbu: ( ) 90 q p < .
3 180 90 , 3 90 30 p p p − + < − < − ⇒ > .
f) Zaliha se javlja kao razlika ponude i potražnje. U ovom slučaju ta razlika iznosi 50, pa
postavljamo jednadžbu:
1
( ) ( ) 50 q p q p − = .
2 20 ( 3 180) 50 50 p p p − − − + = ⇒ = .
g) Obje funkcije su linearne, što znači da im je graf pravac. Za nacrtati grafove, trebamo
za svaku funkciju dvije točke koje pripadaju njenom grafu. Te točke prvo određujemo
za funkciju potražnje i to na način da odredimo određene točke: Odsječak na osi
ordinata uvrštavanjem 0 p = , i cijenu pri kojoj potražnja prestaje uvrštavanjem 0 q = .
Time smo ujedno i odredili izgled koordinatnog sustava, tj. duljinu jedinične dužine na
svakoj osi. Tako je vidljivo da nam na ordinati ne trebaju brojevi veći od 180, budući
da je to iznos najveće potražnje. Domena funkcije potražnje je interval
[ ] 0, 60 p ∈ pa
nas ne zanimaju ni cijene
veće od 60.
Grafove prikazujemo u I kvadrantu,
budući da su cijena, ponuda i
potražnja pozitivne veličine.

p
q
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0


Primjer 2.21
U nekoj trgovini je funkcija dnevne potražnje nekog proizvoda dana sa
( ) 50 300 q p p = − + . Funkcija dnevne ponude je slijedeća:
1
( ) 50 100 q p p = + .
Pretpostavimo da se proizvod traži ravnomjerno tijekom cijelog dana.
a) Koju cijenu treba postaviti da bi svi dnevno nabavljeni proizvodi bili prodani?

p q p q
10 180 10 0

60 0 40 60
61
b) Za koju cijenu će se svi nabavljeni proizvodi prodati u prve
3
5
radnog vremena?
c) Odredite na grafu područje cijena za koje je potražnja veća od 200.

Rješenje:
a) Treba dakle naći cijenu kod koje su ponuda i potražnja jednake:
50 300 50 100 100 200 2 p p p p − + = + ⇒ − = − ⇒ = .
b) Uz pretpostavku ravnomjerne potražnje tijekom cijelog dana, ovo zapravo znači da
ponuda iznosi
3
5
dnevne potražnje, pa postavljamo jednadžbu:
1
3
5
q q = ⋅ .
( )
3
50 100 50 300
5
50 100 30 180
80 80 1.
p p
p p
p p
+ = − +
+ = − +
= ⇒ =


c) Tražimo cijene za koje se graf
funkcije potražnje nalazi iznad
pravca koji je paralelan s p-osi, a
prolazi točkom (0,200). Na slici je
taj pravac u sivoj boji. Iz slike se
također vidi da je potražnja veća
od 200 za cijene od 0 do 2 , dakle
[ ) 0, 2 p∈ . To područje na osi p je
podebljano.
U dosadašnjim primjerima smo imali zadane funkcije potražnje i ponude. U realnom
okruženju se do takvih funkcija dolazi statističkim metodama temeljenim na bilježenju cijena
i odgovarajućih količina potražnje ili ponude. Slijede jednostavni primjeri.
Primjer 2.22 Određivanje parametara linearne funkcije potražnje
Treba odrediti funkciju potražnje ako je poznato da uz cijenu 4 potražnja iznosi 100, a
uz cijenu 2 potražnja je 200. Pretpostavljamo da je funkcija potražnje linearna.

Grafičko rješenje se sastoji u tome da se u koordinatni sustav koji na osi apscisa ima
cijene, a na osi ordinata količinu potražnje, ucrtaju točke čije su koordinate ( ) 4,100 i
( ) 2, 200 . Pravac koji prolazi tim točkama grafički predstavlja traženu funkciju
potražnje.

p
1 2 3 4 5 6 7
100
200
300
400
0
62
Cijena
Potraznja
1 2 3 4 5 6 7 8
100
200
300
0


Rješenje pomoću formule. Ovaj problem je ekvivalentan problemu određivanja
jednadžbe pravca koji prolazi točkama (2, 200) i (4,100).
Dakle, zadane podatke predočili smo uređenim parovima ( )
1 1 2 2
( , ) i , x y x y . Sada te
vrijednosti uvrštavamo u formulu:
( )
( )
2 1
1 1
2 1
100 200
200 2
4 2
200 50( 2)
50 100 200
50 300
y y
y y x x
x x
y x
y x
y x
y x

− = −


− = −

− = − −
= − + +
= − +

Zamjenom x sa p, te y sa q, dobivamo funkciju potražnje: ( ) 50 300 q p p = − + .
Rješenje pomoću sustava jednadžbi. Budući da je naša funkcija potražnje linearna,
znamo da je njen oblik ( ) q p a p b = ⋅ + , gdje su a i b nepoznati parametri tražene
funkcije. Iz podataka danih u zadatku, znamo da je ta funkcija takva da vrijedi:
( )
( )
( )
,
2, 200 2
100
200
4 4 ,100
q a
a
p
b
p q
a
b
b
= ⋅ +
= ⋅
=
← +
⋅ +


Dakle, postavili smo sustav koji se sastoji od dviju jednadžbi sa dvije nepoznanice:
i a b . Njegovim rješavanjem dolazimo do nepoznatih parametara linearne funkcije
potražnje.
200 2
100 4
a b
a b
= ⋅ +
= ⋅ +


63
2 200
4 100
200 2
100 4 (200 2 )
100 2 200
2 100 50
200 2( 50) 300
a b
a b
b a
a a
a
a a
b b
+ =
+ =
= −
= + −
= +
= − ⇒ = −
= − − ⇒ =


Dakle, funkcija potražnje glasi: ( ) 50 300 q p p = − + . Lako je provjeriti ispunjava li ovaj
izraz uvjete zadane u zadatku.

Rješavanje postavljanjem sustava jednadžbi u kojemu su nepoznanice nepoznati parametri
funkcije, primjenjivo je na bilo koji oblik funkcije. Primjerice, ako je tražena funkcija
kvadratna, budući da ona ima tri parametra (koeficijenta), potrebno je 3 para podataka kako
bi se mogle formirati tri jednadžbe.
Primjer 2.23 Određivanje linearne funkcije ponude
Pretpostavimo da su ponuda i potražnja nekog proizvoda linearne funkcije cijene. Ako
je potražnja 20 kom. uz cijenu 3 kune, a ravnotežna cijena 7 kuna uz prodanih 12
komada, odredite funkciju potražnje. Kako glasi funkcija ponude za isti proizvod, ako
je poznata ponuda 11 uz cijenu 3 kune ?

Rješenje:
Funkciju potražnje, koja je oblika q ap b = + , određujemo postavljanjem sustava:

20 3
12 7
20 3
12 7 20 3 4 8 2 26
Dakle, 2 26 .
a b
a b
b a
a a a a b
q p
= ⋅ +
= ⋅ +
= −
= + − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ =
= − +


Sada nam treba još funkcija ponude. Njen oblik je
1
q c p d = ⋅ + . Naizgled imamo
samo jedan par podataka:
1
3, 11 p q = = . No znamo da je za ravnotežnu cijenu
ponuda jednaka potražnji, a u zadatku stoji da za ravnotežnu cijenu 7 kuna potražnja
iznosi 12. Zaključujemo da je za cijenu 7 ponuda također jednaka 12, tj.:
1
(7) (7) 12 q q = = .
Postupkom koji je opisan u prethodnom primjeru, dobivamo:
1
1 41
4 4
q p = + .
Primjer 2.24 Ponuda i potražnja kao kvadratne funkcije
Funkcije ponude i potražnje nekog proizvoda glase:

2 2
1
1
0, 4 2, 5 , 2 30
2
q p q p p = − = − − + .
64
a) Nacrtajte grafove ovih funkcija.
b) Odredite ravnotežnu cijenu i pripadnu količinu prodane robe.
c) Za koje je cijene potražnja manja od 19,5?

Rješenje:
a) Skiciramo graf funkcije q
1

Računamo nultočke funkcije
2
1
0, 4 2, 5 q p = − .
2
2 2
1 2
0, 4 2, 5 0
2, 5 25 25 5 25 5
,
0, 4 4 4 2 4 2
p
p p p p
− =
= = ⇒ = = = − = −


Računamo koordinate tjemena:
1
5
0,
2
q
T
| |

|
\ ¹
.

Skiciramo graf funkcije q:
Računamo nultočke funkcije
2
1
2 30
2
q p p = − − + .
( )
2
2
1,2 1 2
1
2 30 0 2
2
4 60 0
4 16 240
10, 6 .
2
p p
p p
p p p
− − + = ⋅ −
+ − =
− ± +
= ⇒ = − =

Računamo koordinate tjemena: ( ) 2, 32
q
T − .

p
q
1 2 3 4 5 6 7
5
10
15
20
25
30
0


b) Određujemo ravnotežnu cijenu:
2 2
2 2
1
0, 4 2, 5 2 30 10
2
4 25 5 20 300
p p p
p p p
− = − − + ⋅
− = − − +

65
2
9 20 325 0 p p + − =
Rješavanjem ove kvadratne jednadžbe dobiju se rješenja:
1 2
7, 22 5. p i p ≈ − =
Budući da analizu provodimo samo za pozitivne cijene, odbacujemo negativno
rješenje ove jednadžbe i zaključujemo da je ravnotežna cijena 5.
Još moramo odrediti količinu prodane robe po toj cijeni:
( )
2
1
5 5 2 5 30 7, 5
2
q = − − ⋅ + = .
c) Ovdje postavljamo nejednadžbu 19, 5 q < .
( )
2
2
2
1
2 30 19, 5 2
2
4 60 39
4 21 0
p p
p p
p p
− − + < ⋅ −
+ − > −
+ − >


Radi se o kvadratnoj nejednadžbi, koju rješavamo tako što lijevu stranu nejednadžbe
promatramo kao funkciju, te skiciramo njen graf. Rješenje postavljenje nejednadžbe
je područje cijena za koje graf leži iznad osi p.
X
Y
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-30
-25
-20
-15
-10
-5
5
10
15
20
25
30
0


U ovom slučaju je to interval ( ) ( ) , 7 3, −∞ − ∪ +∞ . Međutim, budući da su za naš
problem dolaze u obzir samo pozitivne cijene, zanima nas samo interval ( ) 3, +∞ . Ako
još uzmemo u obzir da potražnja prestaje za cijene veće od 6, konačno rješenje je
interval ( ) 3, 6 p∈ . Dakle, potražnja je manja od 19,5 za cijene od 3 do 6.
66

Funkcija ukupnih troškova, funkcija prosječnih troškova
Analiza troškova je važan dio poslovne analize. Kako bismo mogli planirati proizvodnju i
pripadajuće troškove, korisno je poznavati međusobni odnos obujma proizvodnje i troškova.
Ovdje iznosimo neke elementarne primjere primjene funkcija u analizi troškova.
Ukupni troškovi sastoje se od fiksnih i varijabilnih troškova proizvodnje. Fiksni troškovi su oni
koji ne ovise o obujmu, tj. o količini proizvodnje – postoje čak i kad proizvodnja stoji. Tipični
fiksni troškovi su plaće zaposlenika, najam prostora, najam ili amortizacija strojeva i sl.
Varijabilni troškovi ovise o količini proizvodnje, a dobivaju se kao umnožak prosječnih
varijabilnih troškova i količine proizvodnje. Prosječni varijabilni troškovi su najčešće troškovi
materijala i energije potrebnih za proizvodnju jedne jedinice količine proizvoda, npr. komada
ili kilograma.
Analizirajmo za primjer mjesečne troškove proizvodnje jednog postolarskog obrta.
Primjer 2.25 Proizvodnja cipela u postolarskom obrtu
Fiksni troškovi:
• Plaće za 2 zaposlenika, ukupno 20.000 kn
• Najam prostora, 5000 kn
• Otplata strojeva i pomagala, 3000 kn
• Licencna prava, 1000 kn
• Ostali fiksni troškovi, 1000kn
Varijabilni troškovi:
• Materijal potreban za izradu para cipela (više vrsta kože, ljepila, gumeni potplati,
konac, vosak, laštila...) – 230 kn po paru
• Utrošena energija (šivanje, grijanje kalupa,...) – približno 20 kn po paru cipela
Prikazat ćemo u tablici spomenute vrste troškova za tri slučaja različitog obujma
mjesečne proizvodnje, te u zadnjem stupcu prosječne troškove tj. troškove po jedinici
količine:
Količina
Q
Fiksni troškovi
F
T
Prosječni
varijabilni troškovi
Ukupni troškovi
v F
T T T = +
Prosječni troškovi
T T Q =
40 30.000 kn 250 kn/par 40.000 kn 1000 kn/par
60 30.000 kn 250 kn/par 45.000 kn 750 kn/par
80 30.000 kn 250 kn/par 50.000 kn 625 kn/par
U ovom primjeru je vidljivo da povećanjem obujma proizvodnje ukupni troškovi rastu,
a prosječni troškovi padaju.
Razmislite o ovim pitanjima:
a) Ako je uobičajena proizvodnja 60 pari mjesečno, kolika mora biti prodajna
cijena para cipela (bez PDV-a)?
67
b) Pretpostavimo da je postolar dobio ponudu novog kupca: lokalni salon
cipela bi naručivao 60 pari mjesečno, uz fiksnu otkupnu cijenu 540 kn.
Ukoliko bez dodatnih ulaganja postoji kapacite za proizvodnju dodatnih 60
pari, treba li postolar prihvatiti ovu ponudu?
c) Ako prihvati i počne suradnju već idućeg mjeseca, koliko novaca za idući
mjesec mora osigurati za pokrivanje troškova proizvodnje?
U ovakvim i sličnim analizama od velike su nam koristi sljedeće dvije funkcije:
Funkcija ukupnih troškova ( ) T Q izražava zavisnost ukupnih troškova o obujmu
proizvodnje Q. Obujam ili količina proizvodnje može biti izražena u tonama, kilogramima,
litrama, komadima i sl.
Funkcija prosječnih troškova ( ) T Q izražava troškove po jedinici količine proizvoda (komad,
kilogram ili sl. ), a u ovisnosti o obujmu proizvodnje. Prosječni ili jedinični troškovi pri nekoj
količini Q računaju se kao omjer ukupnih troškova i obujma (količine) proizvodnje:
( )
( )
T Q
T Q
Q
=
Iz ovakve funkcije možemo utvrditi npr. koliki će biti troškovi po komadu (ili nekoj drugoj
jedinici količine) ako je proizvedeno 100 komada nekog proizvoda, a koliki ako je
proizvedeno npr. 1800 komada istog proizvoda. Poznavanje ove zavisnosti vrlo je važno za
različite ekonomske analize. Posebno je neophodno poznavati odnos količine proizvodnje i
prosječnih troškova u određivanju prodajne cijene proizvoda.
Odgovorimo sada na postavljena pitanja iz primjera proizvodnje cipela.
Rješenje:
Prvo ćemo odrediti funkciju ukupnih troškova, a zatim funkciju prosječnih troškova.
Za izračunati ukupan trošak za neku količinu prouizvodnje, treba tu količinu pomnožiti
sa prosječnim varijabilnim troškovima od 250 kn, te tome dodati fiksne troškove
iznosa 30.000 kn. Prema tome, funkcija ukupnih troškova glasi:
( ) 250 30.000 T Q Q = + .
Funkciju prosječnih troškova dobit ćemo dijeljenjem funkcije ukupnih troškova sa
količinom:
( ) 250 30.000
( )
T Q Q
T Q
Q Q
+
= = .
Radi boljeg uvida u strukturu prosječnih troškova, zapisat ćemo gornju funkciju
ovako:
30.000
( ) 250 T Q
Q
= + .
a) Prodajna cijena para cipela mora pokriti troškove njegove proizvodnje ili biti od
njih veća. Trebaju nam, dakle, prosječni troškovi pri proizvodnji 60 pari:
30.000
(60) 250 750
60
T kn = + = .
68
b) Iako se otkupna cijena novog kupca čini niska, treba provjeriti može li se ona
postići na temelju veće količine proizvodnje koja sada iznosi ukupno 120 pari
cipela mjesečno:
30.000
(120) 250 500
120
T kn = + = . Dakle, ponuda se može prihvatiti.
c) Ovdje nas zanimaju ukupni troškovi proizvodnje za razinu proizvodnje od 120
pari cipela:
(120) 250 120 30.000 60.000 T kn = ⋅ + = .
Prikažimo ove dvije funkcije grafički, te analizirajmo kretanje i ukupnih i prosječnih
troškova s obzirom na količinu proizvodnje:
Q
T
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
0

Q
T/ Q
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
0


69
Kao što možemo vidjeti i iz algebarskog izraza i iz grafa, funkcija ukupnih troškova je rastuća
funkcija, a funkcija prosječnih troškova je padajuća.
Kako bi malo pojasnili zbog čega je funkcija prosječnih troškova padajuća, pogledajmo
njihovu strukturu:
Količina Prosječni troškovi
30 250+30.000/30= 250+1000=1250
60 250+30.000/60= 250+500=750
100 250+30.000/100= 250+300=550
150 250+30.000/150= 250+200=450

Primjećujemo da u prosječnim troškovima imamo uvijek jednaki dio od 250 kn, te jedan dio
koji se smanjuje porastom količine proizvodnje. Taj dio predstavlja tzv. prosječne fiksne
troškove, tj. doprinos svake jedinice pokriću fiksnih troškova. Razumljivo je da ako proizvoda
ima sve više, da je iznos kojim svaki od njih mora doprinositi pokrivanju fiksnih troškova sve
manji.
Iz gornje tablice i iz grafa funkcije prosječnih troškova vidljivo je da oni, iako se smanjuju
porasdtom količine proizvodnje, nikad ne mogu biti manji od 250 kn. Logično, budući da 250
kn predstavlja iznos materijala i energije potrebnih za izradu para cipela.
Pravci kojima se graf funkcije približava ali ih nikad ne siječe, zovu se asimptote. Graf funkcije
T ima ih dvije - os ordinata (jer funkcija nije definirana za Q=0), i pravac 250 T = , koji
predstavlja donju graničnu vrijednost prosječnih troškova.
Primjer 2.26
Zadana je funkcija ukupnih troškova ( ) 30 1200 T Q Q = + . Odredite:
a) Troškove za proizvodnju 100 kom.
b) Prosječne troškove po komadu, ako se proizvodi 100kom.
c) Koliko iznose fiksni troškovi?
d) Koliko iznose prosječni varijabilni troškovi?
e) Odredite funkciju prosječnih troškova.
f) Kojeg obujma mora biti proizvodnja da bi prosječni troškovi bili ispod 35 kn/kom?
Rješenje:
a) (100) 30 100 1200 (100) 4200 T T = ⋅ + ⇒ =
b)
( ) (100) 4200
42
100 100
T Q T
Q
= = =
c) (0) 30 0 1200 1200 T = ⋅ + = . Dakle, za proizvodnju nula komada imamo troškove
1200. Znači, fiksni troškovi ( ne ovise o obujmu proizvodnje) iznose 1200.
d) Iz koeficijenta smjera linearne funkcije ukupnih troškova ( ) 30 1200 T Q Q = +
vidljivo je da varijabilni troškovi iznose 30 kn po komadu.
e)
30 1200 1200
30
Q
T
Q Q
+
= = + .
f) Treba riješiti nejednadžbu 35 T < :
70
1200
30 35
30 1200 35
5 1200 : ( 5)
240
Q
Q
Q Q
Q
Q
+ < ⋅
+ <
− < − −
>

Dakle, količina proizvodnje mora biti veća od 240 komada.

Funkcija ukupnog prihoda
Kao što smo već naznačili u uvodnom primjeru, zanima nas na koji način promjena cijene ili
količine proizvodnje utječe na prihod.
Ukupan prihod je umnožak količine potražnje i cijene robe:

R q p = ⋅ .
Primjer 2.27 Cijena i prihod
Neka je funkcija dnevne potražnje za kuhanim kukuruzima na nekom gradskom uglu
dana izrazom: ( ) 5 80 q p p = − + . Provjerite utječe li promjena cijene kukuruza na
dnevni prihod od prodaje.
Rješenje:
U tablici ćemo odrediti potražnju a zatim i prihod za niz cijena:

Cijena Potražnja Prihod
5 kn 55 275 kn
6 kn 50 300 kn
7 kn 45 315 kn
8 kn 40 320 kn
9 kn 35 315 kn
10 kn 30 300 kn
11 kn 25 275 kn
12 kn 20 240 kn

Vidljivo je da cijena utječe na prihod od prodaje. Kako se može vidjeti iz tablice, nije
dobro ni da je premala ni prevelika.
Izrazit ćemo ovu funkciju algebarski i grafički je prikazati. Zatim ćemo odrediti cijenu
za koju je prihod najveći, te koliko tada iznosi.
2
( ) ( ) ( 5 80)
( ) 5 80
R p p q p p p
R p p p
= ⋅ = − +
= − +

Radi se o kvadratnoj funkciji. Njene nultočke su
1
0 p = i
2
16 p = , a tjeme T(8,320). Iz
koordinata tjemena, poznavajući svojstva kvadratne funkcije, vidimo da se najveći
prihod postiže za cijenu 8 kn, a tada iznosi 320 kn.
71
Osim gore navedenih karakterističnih točaka, za crtanje grafa nam mogu poslužiti i
točke čije koordinate možemo pronaći u gornjoj tablici.
p
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50
100
150
200
250
300
350
400
0

Primjer 2.28 Funkcija ukupnog prihoda
Neka je funkcija potražnje neke robe dana izrazom 2 8 q p = − + .
a) Nacrtati graf funkcije potražnje.
b) Odredite funkciju ukupnog prihoda i nacrtajte njen graf.
c) Uz koju cijenu će prihod biti najveći i koliko će tada iznositi?

Rješenje:

a) Graf funkcije potražnje je pravac (označen crvenom bojom).

b) ( )
2
2 8 2 8 R q p p p p p = ⋅ = − + = − +

2
( ) 2 8 R p p p = − +
• Nul-točke:
2
2 8 0 p p − + =

2 ( 4) 0 p p − − =

1 2
0 , 4 p p = =
• Tjeme: ( ) 2 , 8 T
c) Tražimo maksimum funkcije
ukupnog prihoda. Iz skice se vidi da
funkcija postiže maksimum za 2 p =
(apscisa tjemena) , a vrijednost
funkcije je tada (2) 8 q = . Za cijenu 0,
prihod je 0 iako potražnja postoji, a
za cijenu 4 prihod je 0 zbog
prestanka potražnje.

p
q,R
1 2 3 4 5
2
4
6
8
10
0
Created with an unregistered version of Advanced Grapher - http:/ / www.serpik.com/ agrapher/
72

Funkcija dobiti, rentabilnost
Dobit se računa kao razlika prihoda i troškova. Tako i funkciju dobiti možemo odrediti
oduzimanjem funkcije ukupnih troškova od funkcije ukupnih prihoda. Važna pretpostavka je
da su obje funkcije iste varijable.
U slučaju da se promatra zavisnost dobiti o obujmu proizvodnje, možemo pisati:
( ) ( ) ( ) D Q R Q T Q = − .
Proizvodnja se smatra rentabilnom (isplativom) ako je dobit pozitivna, tj. ako su ukupni
prihodi veći od ukupnih troškova.
Primjer 2.29 Funkcija dobiti, rentabilnost proizvodnje
Poznata je funkcija ukupnih troškova neke proizvodnje: 10 400 T Q = + . Funkcija ukupnih
prihoda zadana je izrazom:
2
60 R Q Q = − + .
a) Odredite funkciju dobiti kao funkciju količine proizvodnje Q.
b) Odredite granice (pragove) rentabilnosti, te područja dobiti i gubitka.
c) Za koji obujam proizvodnje je dobit najveća i koliko tada iznosi?
d) Prikažite sve funkcije grafički.
Rješenje:
a) ( ) ( ) ( ) D Q R Q T Q = −
2
2
( ) 60 (10 400)
( ) 50 400
D Q Q Q Q
D Q Q Q
= − + − +
= − + −

b) Odredit ćemo nultočke funkcije dobiti. To su ujedno i točke u kojima je prihod
jednak troškovima:
2
2
1 1
50 400
0 50 400 0
10, 40
D Q Q
D Q Q
Q Q
= − + −
= ⇒ − + − =
= =

Dakle,
1 1
10, 40 Q Q = = su granice rentabilnosti. Budući da je funkcija dobiti takva da
je tjeme postavljeno gore, zaključujemo da je proizvodnja rentabilna ako se proizvodi
količina između 10 i 40, tj. ( ) 10, 40 Q∈ .
c) Kako bi odgovorili na ovo pitanje, naći ćemo koordinate tjemena ove funkcije.
Apscisa tjemena dobiva se kao aritmetička sredina nultočki:
max
10 40
25
2
Q
+
= = .
Vrijednost funkcije dobiti za Q=25 iznosi:
(25) 225 D = .
Stoga zaključujemo da je dobit najveća za količinu proizvodnje Q=25 i tada iznosi 225.

d) Koristimo se već poznatim načinima crtanja grafova linearne i kvadratne funkcije:

73
Q
R,T,D
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
50
100
150
200
250
300
350
400
0


Graf funkcije dobiti
prikazan je iscrtkano.
Uočite iz grafičkog prikaza
da je za bilo koju količinu
proizvodnje Q, razlika
između pripadajućeg
prihoda i troškova jednaka
dobiti za tu količinu
proizvodnje.
Primjer 2.30 Očitavanje područja rentabilnosti
Grafički su zadane funkcija ukupnog prihoda (linearna funkcija) i funkcija ukupnih
troškova, obje kao funkcije količine proizvodnje. Odredite:
a) Fiksne troškove
proizvodnje
b) Iznos prihoda koji ne
potječu od
proizvodnje
c) Pragove rentabilnosti
d) Područja dobiti i
gubitka
e) Za koju količinu je
dobit najveća i koliko
tada iznosi.

Rješenje:
a) Približno 90
b) Približno 60
c) Funkcije imaju iste vrijednosti za količine u kojima se njihovi grafovi sijeku:
500 i 1100
d) Područje dobiti su one količine za koje je graf funkcije prihoda iznad grafa
funkcije troškova: ( ) 500,1100 Q∈ . ostalo su područja gubitka.
e) Približno 850, jer je razlika, tj. udaljenost grafova najveća za tu količinu.
q
R , T , D
-1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1 0 0 0
0
74
Zadaci za vježbu (Funkcije ekonomskih varijabli)
1) Funkcija potražnje glasi 0, 8 10 q p = − + , gdje je p cijena robe.
a) Koju će najvišu cijenu potrošač platiti za tu robu?
b) Za koju je cijenu potražnja manja od 3?
( ) . ) 12, 5; ) 8, 75 Rj a b p >
2) Odredite funkciju potražnje ako uz cijenu 10 potražnja iznosi 160, a uz cijenu 50
potražnja prestaje. Pretpostavlja se da je funkcija potražnje linearna.
( ) . 4 200 Rj q p = − +
3) Funkcije ponude i potražnje neke robe dane su izrazima:
1
0, 2 50 , 0, 375 7, 5 q p q p = − + = − .
a) Odredite ravnotežnu cijenu robe.
b) Kolika je potražnja za cijenu 150?
c) Kod koje cijene počinje ponuda?
d) Za koju cijenu potražnja prestaje?
e) Za koje cijene je potražnja veća od 10?
f) Kod koje cijene će zaliha robe biti 11,5?
g) Nacrtajte (u istom koordinatnom sustavu) grafove obiju funkcija, te iz grafikona
očitajte odgovore na prethodna pitanja.
[ ) ( )
. ) 100 ; ) (150) 20; ) 20; ) 250; ) 0, 200 ; ) 120
t
Rj a p b q c p d p e p f p = = = = ∈ =
4) Potražnja nekog proizvoda je dana sa
4
10
5
q p = − + , gdje je p cijena robe.
a) Koju će najvišu cijenu potrošač platiti za tu robu?
b) Za koje cijene je potražnja veća od 5?
[ ) ( )
. ) 12, 5 ; ) 6, 25 Rj a p b p = ∈ 0;
5) Potražnja nekog proizvoda kao funkcija cijene je dana sa
1
30
3
q p = − + , a ponuda sa
1
0, 5 7, 5 q p = − .
a) Odredite ravnotežnu cijenu.
b) Za koju cijenu potražnja prestaje?
c) Za koju cijenu je potražnja manja od 20? Nacrtajte grafove funkcija
1
, q q .
(Rj. a) 45, b) 90, c) (30, 90) p ∈ )
6) Odredite linearnu funkciju ukupnih troškova, ako su za izradu 10 komada proizvoda
ukupni troškovi 3000 kn, a za 20 proizvoda 3600 kn.
a) Koji je iznos fiksnih troškova?
b) Koliki su troškovi za izradu 35 proizvoda?
c) Koliki su prosječni troškovi ako se proizvodi 50 komada?
d) Kojeg obujma treba biti proizvodnja da bi prosječni trokovi bili ispod 110kn/kom ?
( Rj. a) 2400, b) 4500, c) 108, d) veća od 48 )
75
7) Odredite funkciju ponude neke robe ako ponuda počinje za cijenu 2, za cijenu 3 iznosi
7
9
,
a za cijenu 4 iznosi
16
9
. Pretpostavite da je funkcija ponude kvadratna, tj. oblika
2
1
q ap bp c = + + . (Rj.
2
1
1 2 8
9 9 9
q p p = + − )
8) Poznata je funkcija ponude
2
1
q p = i funkcija potražnje 2 8 q p = − + , gdje je p cijena
proizvoda. Odredite cijenu u ekvilibriju i nacrtajte grafove . (Rj. 2
t
p = )
9) Zadana je funkcija ponude nekog proizvoda
2
1
2 2 q p p = + + . Za koje cijene je ponuda
26 ili veća? (Rj. 4 p ≥ )
10) Poznata je funkcija ukupnih troškova neke proizvodnje: 2 80 T Q = + . Funkcija ukupnih
prihoda zadana je izrazom:
2
0, 2 12 R Q Q = − + .
a) Odredite funkciju dobiti kao funkciju količine proizvodnje Q.
b) Odredite zone dobiti i gubitka.
c) Za koji obujam proizvodnje je dobit najveća i koliko tada iznosi?
d) Prikažite sve funkcije grafički.
(Rj. a)
2
( ) 0, 2 10 80 D Q Q Q = − + − ,b) ( ) 10, 40 Q∈ zona dobiti, c) 25, (25) 45 Q D = = )
11) Odredite kvadratnu funkciju ukupnih troškova
2
T ax bx c = + + ako proizvodnji 2
komada odgovaraju troškovi 20 kn, proizvodnji 4 komada odgovaraju troškovi 34 kn, a
proizvodnji 6 komada troškovi 52 kn. (Rj.
2
4 10
1
2
T x x = + + )
12) Poznato je da troškovi proizvodnje 120 komada nekog proizvoda iznose 2000 kn, a
troškovi proizvodnje 300 komada tog istog proizvoda iznose 4700 kn. Uz pretpostavku
da je linearna, odredite funkciju ukupnih troškova (kao funkciju broja proizvedenih
komada). Odredite još ukupne troškove proizvodnje 240 komada, te pripadajuće
prosječne troškove po komadu. ( ( ) 15 200, (240) 3800, (240) 15, 83 T Q Q T T = + = = )
13) Zadane su funkcije dnevne ponude i potražnje neke robe:
2
1
4 4 , 16 q p q p = + = − + .
a) Odredite ravnotežnu cijenu i skicirajte grafove tih funkcija.
b) Sa skice odredite za koje je cijene potražnja manja od 12.
c) Za koju cijenu dnevna zaliha iznosi 9 ?
(Rj. a) 2, c) p=3)
14) Zadana je funkcija potražnje
2
4
3
q p = − + .
a) Odredite funkciju ( ) R p ukupnog prihoda i nacrtajte njen graf.
b) Za koju cijenu će prihod biti najveći i koliko on tada iznosi?
(Rj.
2
2
( ) 4
3
R p p p = − + , b) p=3, R(3)=6)
76
15) *Funkcije ponude i potražnje neke robe dane su izrazima:
1
800
10 , 10
20
q p q
p
= − = −
+
.
Odredite ravnotežnu cijenu, nacrtajte grafove i odredite za koje cijene je potražnja veća
od 6. (Rj. p=20, p<30)
16) Neko poduzeće proizvodi određenu vrstu aparata. Troškovi proizvodnje dani su
funkcijom 10 180 T Q = + , gdje je Q mjesečna proizvodnja. Neka je
2
10 120 R Q Q = − +
funkcija ukupnog mjesečnog prihoda. Odredite:
a) Dobit za mjesečnu proizvodnju 8 komada.
b) Područje rentabilnosti proizvodnje.
c) Maksimalnu dobit i količinu Q pri kojoj se ona ostvaruje.
17) Neka su ukupni troškovi dani funkcijom
3 2
400 40040 T Q Q Q = − + , gdje je Q obujam
proizvodnje. Odredite obujam proizvodnje za koji su prosječni troškovi najniži.
18) * Odredite ravnotežnu cijenu i nacrtajte grafove funkcija ponude i potražnje ako su one
zadane ovako:
1
3
1, 5 1, 6
5
q p q p = ⋅ − = − + .
19) Kestenjar u Tomićevoj dnevno proda 64 mjerice po cijeni 10kn. Ako cijenu povisi na 12
kn, proda se samo 48 mjerica. Odredite linearnu funkciju dnevne potražnje.
20) Nastavak prethodnog zadatka. Odredite funkciju ukupnog dnevnog prihoda kao
funkciju cijene mjerice, te odredite cijenu pri kojoj je dnevni prihod najveći.
21) Odredite funkciju ukupnih dnevnih troškova kao funkciju količine prodanih mjerica.
Nabavna cijena mjerice je 3,60 kn, trošak ugljena 0,40 kn po mjerici, a cijena dnevnog
zakupa prodajnog mjesta 360 kn.
22) Odredite funkciju dnevne dobiti kao funkciju cijene koristeći podatke iz prethodna tri
zadatka. Koristite činjenicu da ukupan dnevni trošak ovisi o broju prodanih mjerica, koji
je pak jednak potražnji. Budući da potražnja ovisi o cijeni mjerice, ukupni troškovi se
mogu izraziti kao funkcija cijene. Za koju cijenu je dobit maksimalna i koliko tada iznosi?


77
2.3. Derivacija funkcije jedne varijable

I u idućim poglavljima zanimat će nas kako se mijenja funkcija odnosno njene vrijednosti, s
obzirom na promjenu nezavisne varijable. Posebno će nas to zanimati u slučaju jako malih
(beskonačno malih) pomaka vrijednosti nezavisne varijable. Uočili smo u nekim dosadašnjim
primjerima da rast neke nelinearne rastuće funkcije nije svuda jednak, pa kažemo da na
nekom dijelu domene funkcija raste brže nego na nekom drugom. Ono što će nas posebno
zanimati je “brzina” tog rasta u pojedinoj točki, odnosno za pojedini x. Riječ brzina je u
navodnicima jer bi bila ispravna samo ako je na osi apscisa vrijeme, a koristi se jer nam je
intuitivno bliska.
Definicija i interpretacija derivacije
Pretpostavka razumijevanju pojma derivacije je razumijevanje pojma granične vrijednosti.
Prije nego što definiramo pojam derivacija funkcije u točki, provest ćemo neka razmatranja
koja će nam približiti problematiku.
Granična vrijednost
Pojam granične vrijednosti ključan je za razumijevanje pojma derivacije funkcije. Neće biti
navedene formalne definicije, nego će se dati nekoliko primjera granične vrijednosti
odnosno limesa niza i limesa funkcije.
Primjer 2.31 Granična vrijednost niza
Promotrimo dva niza brojeva, tj. vrijednosti njihovih članova:
Niz
n
b : 2, 4, 6, 8,… Opći član: 2
n
b n =
Niz
n
a :
1 1 1
1, , , ,
2 4 8
… Opći član:
1
1
2
n n
a

=
Za niz
n
b vidljivo je da su mu članovi sve veći i veći brojevi, kao i to da najveći ne postoji. Radi
se o rastućem nizu koji nije ograničen odozgo.
Članovi niza
n
a su sve manji brojevi, međutim svi su veći od 0. Dakle ovaj niz je padajući i
odozdo ograničen. To znači da on ima graničnu vrijednost, tj. da postoji broj kojemu njegovi
članovi teže (konvergiraju). To je broj 0. Na donjoj slici vidi se kako se članovi ovog niza
gomilaju sve bliže broju 0.
X
0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.125

Da je 0 granična vrijednost niza
n
a kada n teži u beskonačno pišemo ovako: lim 0
n
n
a
→∞
= .
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
78
Primjer 2.32 Granična vrijednost funkcije
Promotrimo još jednom funkciju prosječnih troškova
1200
30 T
Q
= + iz Primjera 2.26.
Radi se o padajućoj funkciji što je vidljivo i iz njenog grafa. Kako se povećava
vrijednost nezavisne varijable
Q, vrijednost funkcije tj.
prosječnih troškova se
smanjuje. Međutim, ta je
funkcija ograničena odozdo,
što znači da postoji vrijednost
ispod koje prosječni troškovi
ne mogu ići. Ovdje je to
vrijednost 30, a predstavlja
iznos varijabilnih troškova po
jedinici količine proizvoda.
Dakle, kako x teži prema
beskonačno, vrijednosti ove
funkcije približavaju se
vrijednosti 30. Kažemo da je 30 granična vrijednost te funkcije kada Q teži u
beskonačno. To zapisujemo ovako: lim 30
Q
T
→∞
= .
Prirast funkcije
Sa x ∆ označimo veličinu prirasta nezavisne varijable x, a sa y ∆ odgovarajući prirast funkcije
(tj. zavisne varijable y). Ako te priraste promatramo u odnosu na neku izabranu vrijednost
0
x , omjer tih prirasta je tada jednak:
0 0
( ) ( ) y f x x f x
x x
∆ + ∆ −
=
∆ ∆
.
Primjer 2.33 Prirast linearne funkcije
Promotrimo spomenuti omjer na
y ax b = + . Hoće li se taj omjer
promijeniti ako x ∆ povećamo ili
smanjimo? Uočimo da su prirasti
x ∆ i y ∆ katete pravokutnog
trokuta. Ako bi promijenili iznos
x ∆ , dobili bi trokut sličan
polaznom (svi kutevi su im jednaki),
a kod sličnih trokuta omjeri stranica
su isti. Prema tome, omjer
y
xostaje isti. Na sličan bi se način,
koristeći sličnost trokuta, uvjerili da
taj omjer ostaje isti i ako bi za
početnu vrijednost
0
x odabrali neki
drugi broj na osi x.
Q
T/ Q
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50
100
150
200
250
300
0
0
x x +∆
0
x
x
y
0
( ) f x x +∆
0
( ) f x
y ∆
x ∆
79

Dakle, kod linearne funkcije taj omjer ne ovisi o odabiru
0
x , niti o veličini prirasta x ∆ . Uvijek
je jednak i zovemo ga koeficijentom smjera (nagibom) pravca y ax b = + . Dakle,
y
a
x

=

.
Prisjetimo se:

Npr. ako je funkcija potražnje zadana formulom 2, 5 453 q p = − + , lako možemo vidjeti (bez
računanja vrijednosti funkcije potražnje) da će se potražnja smanjiti za 2,5 ako se cijena
poveća za 1 kn, ili primjerice, za 25 ako se cijena poveća za 10 kn.

Kod nelinearnih funkcija taj omjer ovisi i o odabiru promatranog broja
0
x i o veličini prirasta
x ∆ . Na sljedećem primjeru ćemo vidjeti da je granična vrijednost tog omjera jednaka
koeficijentu smjera tangente na graf funkcije u odabranoj točki
0
x .
Primjer 2.34 Problem tangente
Neka je f bilo koja neprekidna funkcija.
Pretpostavimo da želimo odrediti tangentu
na graf te funkcije u točki
0
x . Budući da jednu
točku kojom prolazi imamo, treba nam njen
koeficijent smjera. Međutrim, koeficijent
smjera možemo kao omjer prirasta funkcije i
prirasta argumenta odrediti samo za pravac
koji graf siječe u dvije točke. Stoga
promatramo relativnu promjenu funkcije za
neki fiksni
0
x x = . Ukoliko bi smanjili x ∆ ,
omjer
y
x


bi se promjenio. To lako vidimo po
tome što taj omjer predstavlja nagib pravca
p, a smanjivanjem veličine x ∆ točka B bi se
po krivulji grafa funkcije f približila točki A.
Tako bi točke A i B određivale novi pravac koji
ima drugačiji nagib od početnog, prema tome i novonastali omjer
y
x


bi bio različit od
početnog.
Ukoliko bi nastavili smanjivati veličinu x ∆ , nagib pravca bi se i dalje mijenjao, dakle mijenjao
bi se i omjer
y
x


koji je tom nagibu jednak. Jasno je vidljivo da promjena nagiba ima svoje
ograničenje, tj. ukoliko bi x ∆ bio jako mali broj, pravac p bi bio "zamalo" tangenta na graf
funkcije f u točki A, i daljnjim smanjivanjem veličine x ∆ bi se nagib pravca p sve manje
razlikovao od nagiba tangente.
Koeficijent smjera linearne funkcije
Koeficijent smjera (nagib) a određuje koliko će se promijeniti f(x) ako se x poveća za 1.

x
y
0
x x + ∆
0
x
0
( ) f x x +∆
0
( ) f x
y ∆
x ∆
A
B
p
f
80
Znači, granična vrijednost
0
lim
x
y
x
∆ →


ukoliko postoji, zavisi samo o odabiru točke
0
x i jednaka
je koeficijentu smjera (nagibu) tangente na graf funkcije f u točki
0
x .


Dakle, derivacija funkcije f u nekoj točki je granična vrijednost kojoj teži omjer prirasta
funkcije i prirasta nezavisne varijable, kada prirast varijable teži u 0.

Iz ovoga slijedi da nam derivacija funkcije u nekoj točki može poslužiti za određivanje nagiba
funkcije (tj. krivulje njenog grafa) u toj točki, a time i kao mjera intenziteta promjene
funkcije.
Derivacija funkcije: Ukoliko isti postupak određivanja derivacije funkcije f u točki možemo
napraviti za svaku točku na nekom intervalu skupa R, onda kažemo da je funkcija f na tom
intervalu derivabilna. Dakle, postoji preslikavanje tj. funkcija koja svakoj točki (broju) tog
intervala pridružuje derivaciju funkcije f u toj točki. Takvo preslikavanje označavamo sa f ′ i
kažemo da je to derivacija funkcije f . Uobičajeno je umjesto f koristiti oznaku y, pa sukladno
tome derivacija te funkcije ima oznaku y′ .

Primjer 2.35 Derivacija linearne funkcije
Pokažite da je derivacija linearne funkcije y ax b = + konstantna funkcija, tj. da je y a ′ = .
Rješenje: Za bilo koji x tražimo graničnu vrijednost
0
( ) ( )
lim
x
f x x f x
x
∆ →
+ ∆ −

:
0 0
0 0
( ) ( ) ( ) ( )
( ) lim lim
lim lim
x x
x x
f x x f x a x x b ax b
f x
x x
ax a x b ax b ax
x
∆ → ∆ →
∆ → ∆ →
+ ∆ − + ∆ + − +
′ = = =
∆ ∆
+ ∆ + − −
= =

a x b + ∆ + ax − b −
0 0
lim lim
x x
x
a x a x
x
∆ → ∆ →
=

∆ ∆
= =
∆ x ∆
0
lim .
x
a a
∆ →
= =

Za ostale funkcije njihovu derivaciju nećemo izvoditi, nego ćemo se služiti pravilima
deriviranja. Kombiniranjem pravila za derivaciju elementarnih funkcija i ostalih pravila
(derivacija zbroja, derivacija umnoška, derivacija količnika i derivacija kompozicije funkcija),
može se derivirati veliki broj funkcija različitih vrsta.
Derivacija funkcije u nekoj točki je broj (koef. smjera tangente), a derivacija funkcije je
nova funkcija.
Geometrijska interpretacija: Derivacija funkcije f u nekoj točki jednaka je koeficijentu
smjera tangente na graf funkcije f u toj točki.
Definicija. Derivaciju funkcije f u točki
0
x označavamo
0
( ) f x ′ i definiramo ovako:
0
0
( ) lim
x
y
f x
x
∆ →

′ =

, odnosno
0 0
0
0
( ) ( )
( ) lim
x
f x x f x
f x
x
∆ →
+ ∆ −
′ =

.

81

Pravila deriviranja

Osnovna pravila deriviranja nekih elementarnih funkcija

Funkcija Derivacija Primjeri
y C = 0 y′ =
0, 67 0
123 0
y y
y y
′ = ⇒ =
′ = ⇒ =

y x = 1 y′ =

y ax = y a ′ =
0, 67 0, 67
12 12
y x y
y x y
′ = ⇒ =
′ = ⇒ =

y ax b = + y a ′ = 2 4 2 y x y′ = − + ⇒ = −
n
y x =
1 n
y n x

′ = ⋅
2
5 4
2
5
y x y x
y x y x
′ = ⇒ =
′ = ⇒ =

n
y a x = ⋅
1 n
y a n x

′ = ⋅ ⋅
2
3 4
5 10
2 6
y x y x
y x y x
− −
′ = ⇒ =
′ = ⇒ = −

x
y e =
x
y e ′ =
x
y a = ln
x
y a a ′ = ⋅ 10 10 ln10
x x
y y′ = ⇒ =
log
a
y x =
1
ln
y
x a
′ =


1
ln y x y
x
′ = ⇒ =


Na isti način se derivira i funkcija koja se sastoji od više pribrojnika. Dakle, vrijedi načelo
„svaki pribrojnik posebno“.
Primjer 2.36 Derivacija zbroja
a)
2 2
3 4 , (3 ) (4 ) 6 4 y x x y x x x ′ ′ ′ = − = − = −
b)
4 3
5 4 0, 2 3, y x x x = − − + −
Derivacija zbroja i razlike
Ukoliko se neka funkcija sastoji od zbroja ili razlike dviju funkcija, njena derivacija je
jednaka zbroju derivacija svake funkcije pojedinačno.

( ) ( ) ( ) ( ) y f x g x y f x g x ′ ′ ′ = + ⇒ = +
82
4 3
3 2
( 5 ) (4 ) (0, 2 ) (3)
20 12 0, 2
y x x x
x x
′ ′ ′ ′ ′ = − − + − =
= − − +

Primjer 2.37 Nagib funkcije
Odredite formulu koja daje nagib funkcije
2
1
( ) 2
2
f x x x = + − za bilo koju vrijednost
x-a. Odredite nagib funkcije za x=0 i za x=2.
Rješenje:
Derivacija zadane funkcije je zapravo formula koju tražimo: ( ) 1 f x x ′ = + .
Za x=0 vrijedi (0) 0 1 1 f ′ = + = , pa nagib za 0 x = iznosi 1.
Za x=2 vrijedi (2) 2 1 3 f ′ = + = , pa nagib za 2 x = iznosi 3.
X
Y
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

Promotrite graf ove funkcije, kao i nacrtane tangente. Uvjerite se da se tangenta s nagibom 1
za svaki jedinični pomak u desno, penje za 1 jedinicu gore. Isto tako, tangenta s nagibom 3 se
za isti jedinični pomak u desno po osi x, penje za 3 po y-osi.


Derivacija umnoška
Ukoliko je neka funkcija umnožak dviju funkcija, deriviramo ju na sljedeći način:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) y f x g x y f x g x f x g x ′ ′ ′ = ⋅ ⇒ = ⋅ + ⋅
83
Primjer 2.38 Derivacija umnoška

a) (3 2) (5 3) y x x = − ⋅ +
(3 2) (5 3) (3 2) (5 3) 3(5 3) (3 2) 5 30 1 y x x x x x x x ′ ′ ′ = − ⋅ + + − ⋅ + = + + − ⋅ = −
b)
( )
3 3
3 3 3 y x x x = ⋅ − +
( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 1 1
3 3 3
3 3 3
2 1
3 2
3 3
7 1 2 7 1 7 1 2
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1
3 3 3 9 3
3
9 3 10 4
y x x x x x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x

− −
′ ′
| | | |

′ = ⋅ + − = + − + + − =
| |
\ ¹ \ ¹
= + − + + =
= + − + + = + −Primjer 2.39 Derivacija količnika
a)
2 1
2
x
y
x

=
+

( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2
2 2
2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
2 2
2 4 2 1 5
2 2
x x x x x x
y
x x
x x
x x
′ ′
− + − − + + − −
′ = = =
+ +
+ − +
= =
+ +

b)
2
3 6 7
4
x x
y
x
− +
=
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2 2
2 2
2 2 2 2
2 2 2
3 6 7 4 3 6 7 4 6 6 4 3 6 7 4
16
4
24 24 12 24 28 12 28 3 7
16 16 4
x x x x x x x x x x
y
x
x
x x x x x x
x x x


− + − − + − ⋅ − − + ⋅
′ = = =
− − + − − −
= = =

Derivacija količnika
Ukoliko je neka funkcija količnik dviju funkcija, deriviramo ju na sljedeći način:

2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
f x f x g x f x g x
y y
g x g x
′ ′ ⋅ − ⋅
′ = ⇒ =

84

Primjer 2.40 Derivacija složene funkcije
a) ( )
5
4 3 y x = −
Ovu funkciju možemo gledati kao kompoziciju funkcija
5
( ) i ( ) 4 3 f g g g x x = = − .
U tom slučaju je ( ( )) y f g x = , pa primjenjujemo pravilo o derivaciji složene funkcije:
( ) ( ) ( ) ( )
4 4
5 4
5 5 4 3 4 3 20 4 3 y g g g x x x′ = = ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ − = ⋅ − .
Nakon malo uvježbavanja, derivaciju iste funkcije ćemo provoditi ovako:
( )
( )
( ) ( ) ( )
5 4 4
5 4 3 20 4 3 y x x


′ = = ⋅ − ⋅ = ⋅ − 4x - 3 4x - 3 .
b)
2
4 y x = +
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2
1 1
4 4 4 4 2 4
2 2
y x x x x x x x
− − −

| |

′ = + = + ⋅ + = + ⋅ = +
|
\ ¹

c)
3
1
x
y e = −
( ) ( ) ( ) ( )
1 2 2
3 3 3
1 1
1 1 1 1
3 3
x x x x x
y e e e e e
− −

| |

′ = − = − ⋅ − = − ⋅
|
\ ¹

d)
( )
2
ln 2 1 y x = −
( )
2
2 2
1 4
2 1
2 1 2 1
x
y x
x x

′ = ⋅ − =
− −

Derivacije višeg reda
Derivacija drugog reda ili kraće - druga derivacija funkcije ( ) y f x = je derivacija prve
derivacije, tj.
( ) ( ) y f x

′′ ′ = .
Derivacija trećeg reda ili kraće - treća derivacija funkcije ( ) y f x = je derivacija druge
derivacije, tj.
( ) y y

′′′ ′′ = .
Oznaka za n-tu derivaciju funkcije f je
( ) ( )
ili
n n
f y , a dobiva se derivacijom za stupanj niže
derivacije:
( ) ( 1)
( )
n n
y f x
− ′
=

.
Derivacija složene funkcije
Ukoliko je neka funkcija složena (kompozicija je dvije ili više funkcija), koristimo se
pravilom o derivaciji složene funkcije.
Neka je, dakle, ( ( )) y f g x = . Tada se derivacija ove funkcije računa na sljedeći način:

( ) ( ) y f g x ′ ′ ′ = ⋅ g .

85
Primjer 2.41 Derivacije višeg reda
a) Odredite treću derivaciju funkcije
3
2 3 5 y x x = − + .

2
6 3 12 12 y x y x y ′ ′′ ′′′ = − = =
b) Odredite drugu derivaciju funkcije
1
1
y
x
=

.
( ) ( )
( ) ( )( )( ) ( )
( )
1 2
2 3 3
3
1 1 1
2
1 1 1 2 1 2 1
1
y x x
y x x x
x
− −
− − −


′ = − = − ⋅ −′′ = − ⋅ − = − − − = − =c) Odredite 16.-u derivaciju funkcije
3
2 3 5 y x x = − + .
Budući da je pod a) određena 3. derivacija ove funkcije, nastavljamo sa
četvrtom derivacijom:
(4) (5)
12, 0, 0, ... y y y ′′′ = = =
Budući da su sve derivacije višeg reda počevši od četvrte jednake nuli,
zaključujemo da je
(16)
0 y = .
Funkcija graničnih troškova
Granični troškovi definiraju se kao odnos promjene ukupnih troškova i promjene obujma
proizvodnje, tj. ( )
T
t Q
Q

=

. Pritom podrazumijevamo da je Q ∆ vrlo mala promjena. Budući
da su količine proizvodnje uglavnom jako veliki brojevi, može se reći da je promjena od jedne
jedinice jako mala, pa se često koristi ovakva interpretacija:


Funkcija graničnih troškova jednaka je derivaciji funkcije ukupnih troškova:
) ( ) ( Q T Q t ′ = .
Primjer 2.42 Granični troškovi
Zadana je funkcija ukupnih troškova neke proizvodnje: 2000
4
1
) (
2
+ = Q Q T . Odredite
funkciju graničnih troškova, te izračunajte i interpretirajte granične troškove za Q=60.
Rješenje:
Q Q T
2
1
) ( = ′ 30 60
2
1
) 60 ( = ⋅ = ′ T
Ako količinu proizvodnje sa razine 60 povećamo za jednu jedinicu, ukupni troškovi će
se povećati za 30.

Granični trošak
Granični ili marginalni trošak približno je jednak povećanju ukupnih troškova koje je
rezultat povećanja obujma proizvodnje za jednu jedinicu sa neke promatrane razine Q
0
.

86
Zadaci za vježbu (derivacije i derivacije višeg reda)
U idućim zadacima treba odrediti derivaciju zadane funkcije.
1. 3 5 y x = − ( ) 5 y′ = −
2.
3 2
9 0.2 0.14 5 y x x x = − + − +
( )
2
27 0.4 0.14 y x x ′ = − + −
3.
3 2
11 0.4 y x x = − −
( )
2
33 2 y x x ′ = −
4.
1 2
3 3
6 3 1 y x x
− −
= − +
4 5
3 3
2 2 y x x
− − | |
′ = − +
|
\ ¹

5. ( )( ) 3 2 7 4 y x x = − + ( ) ( )
2 21 1 y x ′ = −
6.
( ) ( )
3 2
9 2 2 9 1 y x x x = − − +
( )
3 2
16 108 162 2 y x x x ′ = − + − −
7.
2
3 6 7
4
x x
y
x
− +
=
2
2
3 7
4
x
y
x
| | −
′ =
|
\ ¹

8.
1
5 2
x
y
x

=


( )
2
3
5 2
y
x
| |
′ = |
|

\ ¹

9.
1
1
x
y
x

=
+

( )
2
2
1
y
x
| |
′ = − |
|
+
\ ¹

10. ( )
4 1
2 3
2
y x = − ( )
( )
3
4 2 3 y x ′ = −
11.
2
3 4 1 y x = −
( )
1
2
2
12 4 1 y x x
− | |
′ = −
|
\ ¹

12.
2
3
x
y e x = −
( )
6
x
y e x ′ = −
13.
2
5
x
y e

=
( )
2
10
x
y xe

′ = −
14.
4 2 4
2 y x x = +
( ) ( )
3
4 2 3
4
2 y x x x x
− | |
′ = + ⋅ +
|
\ ¹

15. 3
2
216
q
p
=
5
3
4 q p
− | |
′ = − ⋅
|
\ ¹


U idućim zadacima treba naći treću derivaciju zadane funkcije.

1.
4 3 2
3 5 2 y x x x x = − + − ( ) 72 30 y x ′′′ = −
2. ( )
3
2 5 y x = + ( ) 48 y′′′ =
3.
1
2
y
x
=
+

( )
4
6
2
y
x
| |

′′′ = |
|
+
\ ¹

4.
2x
y e =
( )
2
8
x
y e ′′′ = ⋅
87

2.4. Ekstremi realnih funkcija jedne varijable
U nekim prethodnim primjerima zanimalo nas je koliko iznosi najveća dobit i za koji obujam
proizvodnje se ta najveća dobit postiže. Taj problem smo riješili tako da smo odredili
maksimum funkcije dobiti, prethodno odredivši obujam proizvodnje za koji se taj maksimum
postiže. Rješavanje nam je bilo olakšano jer se radilo o kvadratnoj funkciji čiji tijek poznamo,
pa se problem sveo na određivanje kordinata tjemena.
U određivanju ekstrema bilo kakve zadane funkcije služit ćemo se postupkom koji uključuje
deriviranje. Ekstrem funkcije je zajednički naziv za maksimum i minimum.
Apsolutni maksimum je najveća vrijednost koju funkcija postiže, a apsolutni minimum
najmanja. Za početak ćemo definirati pojam lokalnog maksimuma i minimuma.

Ako nejednakosti navedene u definicijama vrijede na nekom širem području, a ne samo u
neposrednoj okolini točke
M
x (ili
m
x ), govorimo o apsolutnom ili globalnom maksimumu (ili
minimumu) funkcije ( ) f x na tom području.
Primjer 2.43 Ekstremi funkcije
Funkcija čiji je graf prikazan
na slici lijevo na skupu R ima
tri lokalna maksimuma (u
točkama
1 3 5
, i x x x ) i dva
lokalna minimuma (u
2 4
i x x ).
Apsolutnog ili globalnog
minimuma nema, dok se
apsolutni maksimum postiže u
točki x
3
.

Lokalni maksimum funkcije ( ) f x je vrijednost ( )
M
f x te funkcije za koju vrijedi da je
( ) ( )
M
f x f x ≥ za svaki xiz neposredne okoline od
M
x . Kažemo da f ima maksimum u
točki
M
x .
Lokalni minimum funkcije ( ) f x je vrijednost ( )
m
f x te funkcije za koju vrijedi da je
( ) ( )
m
f x f x ≤ za svaki x iz neposredne okoline od
m
x .Kažemo da f ima minimum u točki
m
x .

X
Y
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5

88
Točkama ekstrema
zajedničko je da je tangenta
na graf funkcije u tim
točkama paralena sa osi
apscisa. Uvjerite se u to iz
grafa u primjeru 2.21.

To znači da je koeficijent
smjera tangente na graf
funkcije u točki ekstrema
uvijek jednak 0.
To nas, uzimajući u obzir
geometrijsku interpretaciju
derivacije funkcije u točki,
dovodi do sljedećeg
zaključka:


Međutim to nije i dovoljan uvjet. Neki broj može biti nultočka prve derivacije funkcije f, a da
nije točka ekstrema. Nužan uvjet zapravo kaže da neki broj ne može biti točka ekstrema ako
nije nultočka prve derivacije te funkcije.
Nultočke prve derivacije funkcije nazivamo stacionarnim točkama, a predstavljaju nam
“kandidate” za točke ekstrema funkcije. Radi li se stvarno o točki ekstrema, provjeravamo
ispitujući predznak druge derivacije:


Ovo ispitivanje predznaka druge derivacije (ili po potrebi neke parne derivacije višeg reda)
provodi se za svaku stacionarnu točku, tj. za svaku nultočku prve derivacije funkcije.
Postupak utrđivanja točaka ekstrema
• Ako je
0
( ) 0 f x ′′ < , onda funkcija f ima u točki
0
x lokalni
maksimum koji iznosi
0
( ) f x .
• Ako je
0
( ) 0 f x ′′ > , onda funkcija f ima u točki
0
x lokalni
minimum koji iznosi
0
( ) f x .
• Ako je
0
( ) 0 f x ′′ = , onda provjeravamo predznak prve parne
derivacije višeg reda koja je za
0
x različita od 0. Ukoliko
takvih nema, tj. sve su parne derivacije višeg reda jednake 0
za
0
x , ne radi se o točki ekstrema.

Nužan uvjet egzistencije ekstrema funkcije f u nekoj točki
0
x je:
0
( ) 0 f x ′ = .

X
Y
89
Primjer 2.44
Odredite, ako postoje, ekstreme funkcije
2
( ) 2 3 f x x x = + − .
Rješenje:
( ) 2 2 , ( ) 2 f x x f x ′ ′′ = + = .
Sada tražimo x za koji vrijedi ( ) 0 f x ′ = :
2 2 0
1
x
x
+ =
= −

Znači, 1 x = − je jedini kandidat za točku ekstrema. Sada ćemo uvrštavanjem
provjeriti vrijednost druge derivacije funkcije u točki 1 x = − .
( 1) 2 f ′′ − = .
( 1) 0 f ′′ − > , pa je 1 x = − točka minimuma funkcije f, dakle minimum ima koordinate
( ) ( ) 1, ( 1) tj. 1, 4 m f m − − − − .
Primjer 2.45
Zadana je funkcija dobiti
2
( ) 50 400 D Q Q Q = − + − . Odredite obujam proizvodnje za
koji je dobit najveća. Koliko iznosi najveća dobit?
Rješenje:
( ) 2 50 D Q Q ′ = − + .
( ) 0 2 50 0 25 D Q Q Q ′ = ⇒ − + = ⇒ = .
Još treba provjeriti vrijednost (25) D′′ . Prvo određujemo drugu derivaciju funkcije D:
( ) 2 D Q ′′ = −
Dakle, D′′ je konstantna funkcija koja svakom broju pridružuje vrijednost -2. Stoga
vrijedi (25) 2 D′′ = − .
Budući da je vrijednost druge derivacije u točki 25 Q = negativan broj, zaključujemo
da funkcija dobiti postiže maksimum za 25 Q = , a taj maksimum iznosi (25) 225 D = .

Primjer 2.46 Ekstremne vrijednosti kubne funkcije
Odredite ekstreme funkcije
3 2
1
( ) 4 12
3
f x x x x = + + .
Rješenje:

2
( ) 8 12, ( ) 2 8 f x x x f x x ′ ′′ = + + = + .
Izjednačavamo ( ) f x ′ s nulom, odnosno rješavamo jednadžbu
2
8 12 0 x x + + = :
1,2 1 2
8 64 48
6 2
2
x x i x
− ± −
= ⇒ = − = − .
Sada računamo vrijednosti druge derivacije za 6 − i 2 − .
90
x
y
( 6) 4 0
( 2) 4 0.
f
f
′′ − = − <
′′ − = >

Prema tome, funkcija ima maksimum u točki 6 − i on iznosi ( 6) 0 y − = , a minimum
ima u točki 2 − i on je jednak
32
( 2)
3
f − = − .
Ekstremi su, dakle, u točkama:
( )
32
6, 0 2,
3
M i m
| |
− − −
|
\ ¹
.

Primjer 2.47 Točka infleksije
Odredite ekstreme funkcije
3
2
( ) 5
3
f x x = + .
Rješenje:
Pogledajmo prvo derivacije zadane funkcije:
2 (4)
( ) 2 , ( ) 4 , ( ) 4, ( ) 0 f x x f x x f x f x ′ ′′ ′′′ = = = = , i svaka iduća derivacija je
jednaka 0.
2
( ) 0 2 0 0 f x x x ′ = ⇒ = ⇒ = . Dakle, ako funkcija ima ekstrem, postiže ga u
točki 0 x = .
Međutim, (0) 0 f ′′ = pa uvjet za ekstrem nije ispunjen. U tom slučaju treba pogledati
predznak prve više derivacije parnog reda koja je različita od nule u toj točki. Kako
takva derivacija ne postoji, jer su od četvrte nadalje sve derivacije konstantna funkcija
sa vrijednošću 0, zaključujemo da funkcija f nema ekstrem u točki 0 x = .

Takva točka za koju je
( ) 0 i ( ) 0 f x f x ′ ′′ = = , a nije točka
ekstrema, zove se točka infleksije. To
je točka u kojoj krivulja grafa iz
konveksnosti prelazi u konkavnost ili
obratno. Uočite taj prijelaz na desnoj
slici.
Konkavno:


Konveksno:

91
Primjer 2.48 Točka infleksije
Odredite ekstreme funkcije
4
1
( ) 2
2
f x x = + .
Rješenje:
Pogledajmo prvo derivacije zadane funkcije:
3 2 (4)
( ) 2 , ( ) 6 , ( ) 12 , ( ) 12 f x x f x x f x x f x ′ ′′ ′′′ = = = = ....
Tražimo nultočke prve derivacije:
3
2 0 0 x x = = .
Provjeravamo predznak druge derivacije za jedinu stacionarnu točku x=0:
2
(0) 6 0 0 f ′′ = ⋅ = .
Budući da je druga derivacija za x=0 jednaka nuli, provjeravmo četvrtu derivaciju:
(4)
(0) 12 f = .
Četvrta derivacija je pozitivna za x=0, pa zaključujemo da funkcija ima lokalni
minimum u x=0. Taj minimum iznosi
4
1
(0) 0 2 2
2
f = ⋅ + = .

Primjer 2.49 Maksimum funkcije dobiti
Zadana je funkcija dobiti
3 2
2
( ) 2 6 4
3
D Q Q Q Q = − + + − , gdje Q predstavlja količinu
proizvodnje. Pri kojoj količini proizvodnje je dobit maksimalna i koliko tada iznosi?
Rješenje:
Treba naći ekstreme funkcije D.
• Određujemo prvu derivaciju i njene nultočke:
2
( ) 2 4 6 D Q Q Q ′ = − + + .
2
1 1
( ) 0 2 4 6 0
1, 3
D Q Q Q
Q Q
′ = ⇒ − + + =
= − =

• Određujemo drugu derivaciju i provjeravamo njen predznak za Q=3. Točka Q=-1 nas
ne zanima, budući da količina mora biti pozitivna veličina:
( ) 4 4 D Q Q ′′ = − +
(3) 4 3 4 8 D′′ = − ⋅ + = − < 0 ⇒ Znači, funkcija D ima maksimum za Q=3.
Kako bismo doznali iznos te maksimalne dobiti, uvrštavamo količinu Q=3 u
funkciju dobiti:
3 2
2
(3) 3 2 3 6 3 4 14
3
D = − ⋅ + ⋅ + ⋅ − = .
Dakle, dobit je najveća za količinu 3 i tada iznosi 14.
Primjer 2.50 Minimum funkcije prosječnih troškova
Zadana je funkcija ukupnih troškova
2
1
( ) 200
2
T Q Q = + , gdje Q predstavlja količinu
proizvodnje. Pri kojoj količini proizvodnje su prosječni troškovi najmanji i koliko tada
iznose?
92
Rješenje:
Prvo ćemo odrediti funkciju prosječnih troškova, a zatim provesti uobičajeni postupak
određivanja ekstrema.
1 200
( )
2
T Q Q
Q
= +
• Određujemo prvu derivaciju i njene nultočke:
2
1 200
( )
2
T Q
Q
′ = − .
2
2
2 2
1 2
1 200
( ) 0 0
2
1
200 0 100 10, 10
2
T Q Q
Q
Q Q Q Q
′ = ⇒ − = ⋅
− = ⇒ = ⇒ = = −

• Određujemo drugu derivaciju i provjeravamo njen predznak za Q=10. Točka Q=-10
nas ne zanima, budući da količina mora biti pozitivna veličina:
3
3
3
400
( ) 400
400
(10) 0
10
T Q Q
Q
T

′′ = =
′′ = >

Budući da je druga derivacija za količinu 10 pozitivna, funkcija prosječnih troškova
ima minimum za Q=10.
Kako bismo doznali iznos tih minimalnih prosječnih troškova, uvrstit ćemo Q=10 u
promatranu funkciju:
1 200
(10) 10 25
2 10
T = ⋅ + = .
Dakle, minimalni prosječni troškovi iznose 25, a postižu se na razini proizvodnje
10.
Problem optimuma
Potreba optimizacije je vrlo česta u poslovanju, pa i u svakodnevnom životu. Primjerice,
radnik na proizvodnoj traci ima za cilj u jednom danu obraditi što više proizvoda kako bi
svome poduzeću donio što veću dobit. Međutim, ukoliko se usredotoči samo na brzinu
obavljanja postupaka za koje je zadužen, ne vodeći računa o točnosti (kvaliteti), to će se
negativno odraziti na dobit budući da će poduzeće imati više reklamacija i povrata proizvoda
– što naravno znači dodatne troškove i umanjenje dobiti. S druge strane, ako radnik radi
presporo, smanjuje se prihod budući da manje proizvoda izlazi na tržište u danom vremenu.
Budući da su brzina i točnost radnih postupaka najčešće povezane i to tako da se točnost
smanjuje povećanjem brzine (npr. proizvodne trake), logičan izbor radnika nije najveća
brzina proizvodne trake, nego njena optimalna brzina. To je ona brzina koja omogućava
maksimalnu dobit ostvarenu prodajom tog proizvoda, a predstavlja najbolji kompromis
između brzine i preciznosti.

Problem optimuma sastoji se u određivanju ekstremne vrijednosti zadane funkcije
(nazivamo je funkcijom cilja) uz neka ograničenja tj. uvjete.

93
U gore opisanom primjeru, funkcija cilja bi bila dobit (kao funkcija brzine i točnosti), a
ograničenje neka jednadžba koja bi iskazivala vezu između brzine i točnosti.
U sljedeća dva primjera opisano je rješavanje problema optimuma metodom supstitucije.
Primjer 2.51 Problem optimuma
Treba izgraditi ogradu za uzgoj lubina pravokutnog
oblika i površine 600m2. Konfiguracija terena je takva
da je moguće za jednu stranu pravokutnika iskoristiti
dosta strmu obalu. Cijena ograde po metru iznosi 400
kn. Koje moraju biti dimenzije pravokutnog kaveza da
bi troškovi bili najniži?
Rješenje:
Označimo jednu stranicu pravokutnika sa x a drugu sa y.
Ukupan trošak izrade ograde tada je jednak
( , ) 400 (2 ) T x y x y = ⋅ +
gdje je 2x+y ukupna duljina ograde (tri stranice pravokutnika, četvrta je obala).
Cilj nam je naći minimum ove funkcije uz ograničenje 800 x y ⋅ = , budući da površina
kaveza mora biti 800 m
2
.
Iz uvjeta 800 x y ⋅ = izrazit ćemo y i uvrstiti u funkciju ( , ) T x y , te će ona tako postati
funkcija jedne varijable:
800
( ) 400 (2 ) T x x
x
= ⋅ + .
Sada slijedimo uobičajenu proceduru određivanja ekstrema u nadi da postoji
minimum ove funkcije:
1 2
2
( ) 400(2 800 ) 400 (2 800 )
800
400 (2 )
T x x x x
x
− −
′ ′ = + = ⋅ − ⋅ =
= ⋅ −

2
2
2
2
800
( ) 0 400 (2 ) 0
400
2 800 0
400 20 20
x
T x
x
x
x x ili x
′ = ⇒ ⋅ − = ⋅
− =
= ⇒ = = −

Kandidat za točku ekstrema je x=20. Provjeravamo je li to zaista uvrštavanjem u
drugu derivaciju:
( )
2
3
3
( ) 400 (2 800 )
400 1600
400 1600
T x x
x
x′′ = ⋅ − ⋅ =

= ⋅ =

3
400 1600
(20) 0
20
T

′′ = >
Dakle, za x=20 promatrana funkcija ima minimum. Dalje slijedi da je:

800 800
40
20
y
x
= = = .
Obala
x x
y
94
Znači, troškovi će biti najniži ako pravokutnik ima
dvije kraće stranice po 20 metara i jednu dužu od 40
metara, te da se s obalom dodiruje u duljini od 40
metara.
Iz tablice sa raznim kombinacijama duljina stranica
pravokutnika površine 800m
2
mogu se vidjeti uštede
ostvarene izborom optimalnih dimenzija.


Primjer 2.52 Problem optimuma
Treba napraviti kutiju za prijevoz osjetljive opreme obujma 128 litara (dm
3
). Kutija
ima dno kvadratnog oblika koje se izrađuje od materijala cijene 8 kn/dm
2
. Cijena
materijala za izradu bočnih strana je 3 kn/dm
2
, a za poklopac 4 kn/dm
2
. Odredite
optimalne dimenzije kutije tj. takve dimenzije da cijena izrade bude minimalna.
Rješenje:
Cijenu izrade kutije dobit ćemo zbrajanjem cijena materijala
za dno, bočne strane i poklopac. Cijena pojedinog dijela dobije
se množenjem njegove površine (u dm
2
) s cijenom po jedinici
površine.
4
8 3 4
Dna Strana Poklopca
Cijena izrade Dno bočne strane Poklopac
Cijena izrade P kn P kn P kn
= + +
= ⋅ + ⋅ + ⋅

Iz ovoga se dobiva funkcija troška
2 2
( , ) 8 4 3 4 T x y x xy x = ⋅ + ⋅ + ⋅ ,
odnosno nakon sređivanja:
2
( , ) 12 12 T x y x xy = + .
To je funkcija dviju varijabli. Međutim, te varijable nisu nezavisne jedna o drugoj.
Ukoliko za duljinu stranice kvadratne baze x izaberemo neki broj, time je određen i y,
tj. visina sanduka kako bi on bio zadanog obujma. Budući da obujam iznosi 128 dm
3
,
iz
2
128 x y = se izrazi
2
128
y
x
= i uvrsti u funkciju troškova koja je sada funkcija jedne
varijable i glasi:
2
1536
( ) 12 T x x
x
= + .
Sada je naš zadatak odrediti minimum funkcije troškova T , a to radimo prema već
utvrđenom postupku za određivanje ekstrema. Pritom očekujemo da ova funkcija ima
ekstremnu vrijednost i to maksimum.
y
x
x
x y Trošak
5 160 68.000 kn
10 80 40.000 kn
16 50 32.800 kn
20 40 32.000 kn
25 32 32.800 kn
32 25 35.600 kn
40 20 40.000 kn
50 16 46.400 kn
64 12,5 56.200 kn
80 10 68.000 kn
95
1. Određivanje nultočke od T′
2
3
2
3
1536
( ) 24
1536
( ) 0 24 0 24 1536 0
64 4.
T x x
x
T x x x
x
x x
′ = −
′ = ⇒ − = ⇒ − =
= ⇒ =

2. Provjera pripadajuće vrijednosti T′′
3
3072
( ) 24
(4) 24 48 72 0
T x
x
T
′′ = +
′′ = + = >

To znači da je 4 stvarno točka minimuma funkcije T, tj. da su troškovi najniži ako je 4 x = .
Dalje se lako dobije 8 y = .
Usporedite cijenu izrade kutije ovakvih dimenzija sa cijenom izrade kutije dimenzija
8, 2 x y = = , koja također ima obujam 128 litara.
96

2.5. Elastičnost funkcija jedne varijable

Elastičnost je pokazatelj sposobnosti neke ekonomske veličine da reagira (promijeni se)
manje ili više intenzivno na promjenu neke druge veličine s kojom je povezana.
Primjerice, potražnja za nekim proizvodom može biti vrlo osjetljiva na promjenu cijene. U
tom slučaju kažemo da je funkcija potražnje tog proizvoda elastična. Elastičnost možemo
mjeriti u jednoj točki, a možemo i na nekom intervalu – tada govorimo o lučnoj elastičnosti.

Koeficijent elastičnosti u jednoj točki
Služi kao osnovna mjera elastičnosti funkcije.
Koeficijent elastičnosti funkcije y u točki x je omjer relativne promjene vrijednosti funkcije y i
relativne promjene nezavisne varijable x. Pretpostavka je da je promjena varijable x
beskonačno mala ( 0 x ∆ → ).
,
relativna promjena od
lim lim lim .
relativna promjena od
y x
x o x o x o
y
y x y x y x y
E y
x
x y x y x y
x
∆ → ∆ → ∆ →

∆ ∆
′ = = = = ⋅ = ⋅

∆ ∆


• Kaže se da je funkcija y u nekoj točki elastična, ako je u toj točki
,
1
y x
E > .
• Kaže se da je funkcija y u nekoj točki neelastična, ako je u toj točki
,
1
y x
E < .
• Funkcija y je u nekoj točki jedinično elastična, ako je u toj točki
,
1
y x
E = .
• Funkcija y je u nekoj točki savršeno neelastična ako je u toj točki
,
0
y x
E = .

Primjer 2.53
Izračunajte koeficijent elastičnosti Paretove funkcije
1.8
0.38
y
x
= .
Rješenje:
( ) ( )
1.8 2.8
, 1.8 1.8
0.38 0.38 1.8
0.38 0.38
0.38
y x
x x x
E y x x
y x x
x
− −
− −

′ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − =
⋅ ⋅
=
1.8
0.38
x( )
2.8 2.8 2.8
1.8 1.8 1.8 x x x
− −
⋅ − = − ⋅ ⋅ = −
.

Dakle, ako se x poveća za 1%, vrijednost funkcije će se smanjiti za 1.8%.
Interpretacija: Koeficijent elastičnosti
, y x
E možemo interpretirati kao postotnu promjenu
veličine y uz pretpostavku da se veličina x povećala za 1%.

Koeficijent elastičnosti funkcije y u točki x računamo na sljedeći način:
, y x
x
E y
y
′ = ⋅ .

97
Primjer 2.54 Elastičnost funkcije potražnje
Funkcija potražnje nekog proizvoda zadana je izrazom
100
q
p
= . Odredite
koeficijent elastičnosti i interpretirajte ga. Kako će povećanje cijene tog proizvoda od
1% utjecati na prihod od njegove prodaje?
Rješenje:
Prvo ćemo funkciju q zapisati u obliku pogodnijem za deriviranje:

1
2
1
2
100 100 10
10 q p
p p
p

= = = = ⋅
3
1
2
2
, 1
2
10
10
10
q p
p p p
E q p
q
p| |
′ = ⋅ = ⋅ ⋅ =
|
\ ¹

10 ⋅
3
2
1 1
2 2
p

| |
⋅ − = −
|
\ ¹
.
Tumačenje izračunatog koeficijenta glasi: Ako se cijena poveća za 1%, potražnja će se
smanjiti za 0,5%.
Prihod od prodaje je umnožak cijene i potražnje, dakle dvaju faktora od kojih se jedan
povećao a drugi smanjio. Međutim, potražnja se smanjila manje nego što se povećala
cijena, pa će prihod porasti nakon povećanja cijene. To je tipično za proizvode čija je
potražnja neelastična.

U prethodnom primjeru dobiveni koeficijent elastičnosti je broj koji ne ovisi o cijeni p. To
znači da je funkcija jednako elastična na bilo kojoj razini cijena. To je dosta nerealan slučaj.
Primjer 2.55
Odredite i interpretirtajte koeficijent elastičnosti funkcije potražnje 2 20 q p = − + za
cijenu 6 p = .
Rješenje:
( )
,
2
2 20
2 20 2 20 10
q p
p p p p
E q p
q p p p


′ = ⋅ = ⋅ − + = =
− + − + −
.
Sada računamo
,6 q
E .
,6
6 6 3
6 10 4 2
q
E = = = −
− −
.
Primjer 2.56 Područje elastičnosti
Odredite područje elastičnosti funkcije potražnje 200 800 q p = − + .
Rješenje:
( )
,
200
200 800
200 800 200 800
4
q p
p p p
E q p
q p p
p
p


′ = ⋅ = ⋅ − + = =
− + − +
=

.
Ako se cijena sa
razine 6 poveća za
1%, potražnja će se
smanjiti za 1,5%.
Potražnja je elastična
za cijenu 6.
98
Zanima nas za koje cijene je zadana funkcija potražnje elastična, pa postavljamo
nejednadžbu:
1
4
p
p
>

.
Budući da je domena funkcije potražnje interval [ ] 0,4 p∈ , izraz unutar zagrada
apsolutne vrijednosti nije pozitivan, pa postavljena nejednakost, zbog definicije
apsolutne vrijednosti realnog broja, prelazi u
1
4
p
p
− >

.
Uzimajući opet u obzir da je izraz 4 p − negativan za sve cijene iz domene funkcije
potražnje, rješenje ove nejednadžbe je interval ( ] 2, 4 p∈ .
Na intervalu
[ ) 0,2 funkcija potražnje je neelastična. Za cijenu 2 funkcija je jedinično
elastična.

2.6. Funkcije više varijabli

Funkcije koje predstavljaju zavisnost nekih veličina u ekonomiji najčešće su funkcije više
varijabli. Primjerice, potražnja nekog proizvoda u stvarnosti ne ovisi samo o njegovoj cijeni,
nego još i o cijeni njegovih supstituta, cijeni komplementarnih proizvoda, o trenutnoj
kupovnoj moći, itd.
Primjer 2.57 Funkcija više varijabli
Pretpostavimo da se cjenik taksi usluga iz primjera 2.1 dopuni novom, trećom,
stavkom:
Start: 30 kn
Prijevoz po km: 6 kn
Čekanje po satu: 50 kn
Kako bi u tom slučaju glasila formula za izračun cijene vožnje?
Rješenje:
Cijena vožnje kao zavisna varijabla, u tom slučaju je funkcija dviju nezavisnih varijabli:
• duljina vožnje x
• vrijeme čekanja u satima y
Traženi izraz je: ( , ) 6 50 30 C x y x y = + + .

Ukoliko želimo naznačiti da veličina y zavisi o n drugih veličina, tj. da je y funkcija n varijabli,
to zapisujemo ovako:
1 2
( , ,..., )
n
y f x x x = .
Primjer 2.58 Funkcija zbrajanja
Što biste rekli da radi ova funkcija ( , ) f x y x y = + ?
99

Primjer 2.59
Funkcije dviju varijabli možemo
grafički predočiti u
trodimenzionalnom
koordinatnom sustavu. Tako je
npr. graf funkcije
2 2
( , ) z x y x y = +
trodimenzionalna ploha jednaka
onoj koja bi nastala rotacijom
parabole
2
z x = oko osi z.


Parcijalne derivacije
Za derivaciju funkcije ( ) y f x = , koristili smo se oznakom y′ ili
dy
dx
, želeći naznačiti da smo
funkciju y derivirali po varijabli x.
Ako funkciju više varijabli deriviramo po jednoj od varijabli, radi se o parcijalnoj (djelomičnoj)
derivaciji. Pri tom sve varijable osim one po kojoj deriviramo tretiramo kao konstante tj.
realne brojeve. Iz ovog načela slijedi da ako smo svladali tehniku deriviranja funkcije jedne
varijable, onda znamo i parcijalno derivirati.


Primjer 2.60 Parcijalne derivacije
a) Odredite parcijalne derivacije
x
z i
y
z funkcije
2
1
2 z x
y
= − .

Rješenje:
( )
2
2
2
2
1
2
4 0 4
1
2
1
0
x
y
d x
y dz
z x x
dx dx
d x
y dz
z y
dy dy y

| |

|
\ ¹
= = = − =
| |

|
\ ¹
= = = − − =
.
Oznake
Neka je z funkcija dviju varijabli: ( , ) z f x y = .
x
dz
z
dx
= oznaka za parcijalnu derivaciju funkcije z po varijabli x.
y
dz
z
dy
= oznaka za parcijalnu derivaciju funkcije z po varijabli y.

100

b) Odredite parcijalne derivacije
x
z i
y
z funkcije
2 2
5 z xy x y = − − .

Rješenje:
( )
( )
2 2
2 2
5
5 2 0 5 2
5
5 0 2 5 2
x
y
d xy x y
dz
z y x y x
dx dx
d xy x y
dz
z x y x y
dy dy
− −
= = = − − = −
− −
= = = − − = −


c) Odredite parcijalne derivacije
x
u ,
y
u i
z
u funkcije
2 2 3
2 2 2 u x y xyz z = + + − .

Rješenje:
( )
( )
( )
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2
2 2 2
2 2
2 2 2
4 2
2 2 2
2 6
x
y
z
d x y xyz z
du
u x yz
dx dx
d x y xyz z
du
u y xz
dy dy
d x y xyz z
du
u xy z
dz dz
+ + −
= = = +
+ + −
= = = +
+ + −
= = = −Parcijalne derivacije višeg reda
Funkciju više varijabli možemo uzastopno parcijalno derivirati po bilo kojoj varijabli.
Npr. ako bi funkciju ( , ) z f x y = parcijalno derivirali po varijabli x, pa dobivenu funkciju po
varijabli y, nastalu funkciju označili bi sa
xy
z .
Primjer 2.61 Parcijalne derivacije višeg reda
a) Odredite sve parcijalne derivacije drugog reda funkcije
2
5 z xy x = + .

Rješenje:
5 2
x
z y x = +
2
5
xx
xy
z
z
=
=


5
y
z x =
5
0
yx
yy
z
z
=
=


Ovdje su sve parcijalne derivacije drugog reda konstante, što znači da bi sve
parcijalne derivacije trećeg reda bile jednake 0.

b) 0dredite sve parcijalne derivacije drugog reda funkcije
2
2
x y
z ye x e = + .

Rješenje:
101
2 2
x y
x
z ye xe = + ⇒
2 2
2 2
x y
xx
x y
xy
z ye e
z e xe
= +
= +


2
2
x y
y
z e x e = + ⇒
2
2 2
x y
yx
y
yy
z e xe
z x e
= +
=


Uočimo da je
xy yx
z z = u oba primjera. Vrijedi i općenitije, tj. nije važan redoslijed
parcijalnih derivacija, nego samo koliko smo puta po kojoj varijabli funkciju derivirali.
Tako je npr.
xxxyyxyy yyxxyyxx
z z = za bilo koju funkciju z za koju navedene parcijalne
derivacije višeg reda postoje.

c) Odredite parcijalnu derivacije trećeg reda
xxy
z funkcije
3
5
x
z ye x = + .

Rješenje:
2
5 3
5 6
5
x
x
x
xx
x
xxy
z ye x
z ye x
z e
= +
= +
=


Provjerite vrijedi li
xxy yxx
z z = .
102
Ekstremi funkcija više varijabli


Primjer 2.62 Ekstremi funkcije dviju varijabli
Odredite lokalne ekstreme funkcije
2 2
2 2 z x y = + − .

Rješenje:
1) Određujemo stacionarne točke postavljanjem jednadžbi 0
x
z = i 0
y
z = :
4
2
x
y
z x
z y
=
=
, pa iz sustava
4 0
2 0
x
y
=
=
dolazimo do jedine stacionarne točke ( ) 0, 0 .
2) Određujemo parcijalne derivacije
xx
z ,
yy
z i
xy
z u točki (0, 0) :
4
0
2
0
xx
yy
xy
z
z
z
= ¹
>
`
=
)
=

Provjeravamo uvjet 0
xx yy xy yx
z z z z ⋅ − ⋅ > :
2
4 2 0 8 0 ⋅ − = > .

Prema tome, funkcija z ima ekstrem u točki (0, 0) i radi se o točki minimuma. Uvrštavanjem
ove točke u funkciju dobivamo minimum m( ) 0, 0, 2 − .
Postupak određivanja lokalnih ekstrema funkcije ( , ) z f x y =
1) Odredimo stacionarnu točku
0 0
( , ) x y , tj. točku za koju vrijedi
0 0
0 0
( , ) 0
( , ) 0
x
y
z x y
z x y
= ¹
`
=
)
Nužni uvjeti
Stacionarnih točaka može biti više, pa iduće korake treba provoditi za svaku
od njih.
2) Odredimo parcijalne derivacije drugog reda
xx
z ,
yy
z i
xy
z . Provjeravamo
uvjet:
0 0 0 0 0 0 0 0
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0
xx yy xy yx
z x y z x y z x y z x y ⋅ − ⋅ >

Ako vrijedi
0 0
0 0
( , ) 0
( , ) 0
xx
yy
z x y
z x y
< ¹
`
<
)
z ima maksimum u točki
0 0
( , ) x y .
Ako vrijedi
0 0
0 0
( , ) 0
( , ) 0
xx
yy
z x y
z x y
> ¹
`
>
)
z ima minimum u točki
0 0
( , ) x y .
3) Odredimo vrijednost zadane funkcije u točkama ekstrema da bi dobili sve
koordinate ekstrema: ( )
0 0 0 0
, , ( , ) x y z x y .

103
Primjer 2.63
Odredite lokalne ekstreme funkcije
2 2
2 2 4 14 1 z x xy y x y = − + + − − + .

Rješenje:
1) Određujemo stacionarne točke postavljanjem jednadžbi 0
x
z = i 0
y
z = :
2 2 4
2 4 14
x
y
z x y
z x y
= − + −
= + −
.
Dakle, treba riješiti sustav

2 2 4 0
2 4 14 0
x y
x y
− + − =
+ − =

Rješenje ovog sustava je uređeni par, tj. točka ( ) 1, 3 , i to je jedina stacionarna
točka. Sada treba provjeriti ostale uvjete.

2) Određujemo parcijalne derivacije
xx
z ,
yy
z i
xy
z u točki (1, 3) :

2
4
2
xx
yy
xy
z
z
z
= −
=
=

Uočavamo da nije ispunjen uvjet 0
xx yy xy yx
z z z z ⋅ − ⋅ > , jer
dobivamo
2
2 4 2 12 0 − ⋅ − = − < , pa zaključujemo da funkcija nema ekstrem u točki
(1, 3) , dakle nema ga uopće budući da je ta točka bila jedini kandidat.
104

Parcijalna i ukrštena elastičnost
Neka je zadana funkcija potražnje nekog proizvoda kao funkcija više varijabli
1 1 2 3
( , , , ... , , , ...) q f p p p k t = .


1
p predstavlja cijenu tog proizvoda

2 3
, , ... ,
k
p p p su cijene nekih drugih, srodnih proizvoda
• , , ... k t su ostale varijable (dohodak, vrijeme,...)
Ukoliko promatramo reakciju potražnje na promjenu bilo koje pojedine varijable (uz
pretpostavku da se ostale varijable ne mijenjaju), kažemo da nas zanima parcijalna
elastičnost funkcije potražnje.
Posebno, parcijalne elastičnosti po varijablama
2 3
, , ... ,
k
p p p nazivamo ukrštene elastičnosti.


Koeficijent ukrštene elastičnosti je pokazatelj tržišnog odnosa dvaju proizvoda. Ako je on
relativno velik i pozitivan broj, radi se o dobrim supstitutima (npr. autobusni i željeznički
prijevoz). Ako je po apsolutnoj vrijednosti relativno velik a negativan (npr. -0,92), radi se o
komplementarnim proizvodima. Komplementarni proizvodi su oni koji se nadopunjuju,
odnosno zajedno čine smislenu cjelinu ili proizvod (primjeri: flomaster za bijelu ploču -
spužva za suho brisanje, olovka - gumica, automobil - benzin, ...).
Primjer 2.64 Parcijalne elastičnosti i tumačenje
Zadana je potražnja margarina kao funkcija cijene margarina i cijene maslaca:
0,8 0,7
A A B
q p p

= ⋅ .
A
q je količina potražnje margarina,
A
p je cijena margarina,
B
p je cijena maslaca.
a) Odredite koeficijente parcijalnih elastičnosti i protumačite značenje svakog od
njih
b) Što na temelju koeficijenta ukrštene elastičnosti možete zaključiti o tržišnom
odnosu margarina i maslaca?
Rješenje:
a) Računamo koeficijent elastičnosti po cijeni margarina:
,
1,8 0,7
0,8 0,7
0,8 0,7
( 0, 8)
A A A
A A
q p Ap A B
A A B
A
A B
p p
E q p p
q p p
p
p p= ⋅ = ⋅ − ⋅ =

=

1,8 0,7
( 0,8)
A B
p p

⋅ − ⋅
1,8 1,8
( 0, 8)
0, 8
A A
p p

= − =
= −

Koeficijent parcijalne elastičnosti funkcije
1 2 3
( , , ,..., )
n
z f p p p p = po varijabli
i
p računa
se ovako:
,
i i
i
z p p
p
E z
z
= ⋅
.

105
Dobiveni koeficijent –0,8 tumači se ovako: Ako se cijena margarina poveća za 1%
(uz neizmjenjenu cijenu maslaca), potražnja margarina smanjit će se za 0,8%.
Računamo koeficijent elastičnosti po cijeni maslaca:
, 0,8 A B B
B B
q p A p
A
A
p p
E q
q
p

= ⋅ =
0,8
0,7
A
B
p
p0,3
0,3 0,3
0, 7
0, 7
0, 7
B
B B
p
p p


⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ =
=


Dobiveni koeficijent 0,7 tumači se ovako: Ako se cijena maslaca poveća za 1% (uz
neizmjenjenu cijenu margarina), potražnja margarina povećat će se za 0,7%.
b) Budući da je koeficijent ukrštene elastičnosti pozitivan i relativno velik,
zaključujemo da su maslac i margarin relativno dobri supstituti.

Homogene funkcije
U mnogim dosadašnjim razmatranjima, u sklopu neke ekonomske analize, proučavali smo
kako se mijenja vrijednost neke funkcije ako mijenjamo neku od nazavisnih varijabli,
pretpostavljajući da se ostale varijable nisu mijenjale. Postoje funkcije koje imaju svojstvo
homogenosti. To svojstvo nam omogućava iskazivanje promjene vrijednosti funkcije u
slučaju da sve nezavisne varijable promjenimo na jednak način istovremeno – množeći ih
istim koeficijentom.

Primjer 2.65 Homogena funkcija
Odredite stupanj homogenosti funkcije
2 2
( , ) 2 f x y x y = + .
Rješenje:
Pretpostavimo da smo obje varijable uvećali za koeficijent k:
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
( , ) 2( ) ( ) 2 (2 )
( , )
f kx ky kx ky k x k y k x y
k f x y
= + = + = ⋅ + =
= ⋅

Dakle, ova funkcija je homogena i to drugog stupnja homogenosti.
Primjer 2.66 Funkcija proizvodnje
Proizvodnja P u nekoj tvornici ovisi o uloženom radu L i uloženom kapitalu C na sljedeći
način: ( )
2 2
, ln
C
P L C L C
L
= ⋅ + . Kako će se promijeniti proizvodnja ako se oba faktora
povećaju istovremeno za 10%? Radi li se o homogenoj funkciji? Ako da, kojeg stupnja
homogenosti?
Funkcija
1 2 3
( , , , ... , )
n
z f x x x x = je homogena stupnja α , ako vrijedi:
1 2 3 1 2 3
( , , , ... , ) ( , , , ... , )
n n
f kx kx kx kx k f x x x x
α
= ⋅ .

106

Rješenje:
Provjeravamo radi li se o homogenoj funkciji:
( )
2 2
2 2
, ( ) ln ( )
ln
kC
P kL kC kL kC
kL
k
k L
= ⋅ + =
= ⋅
C
k
( )
2 2 2 2 2
2
ln
,
C
k C k L C
L L
k P L C
| |
+ = ⋅ ⋅ + =
|
\ ¹
= ⋅

Dakle, radi se o funkciji stupnja homogenosti 2. To znači da će povećanje svakog
faktora za 10%, tj. s koeficijentom 1,10 povećati proizvodnju s koeficijentom
2
1,10 , tj.
za 21%.
Zadaci za vježbu (Ekstremi i elastičnost)

1. Odredite ekstreme funkcija:
a )
4
1
16
2
y x x = + ( ) ( )
Rj. 2, 24 m − −
b )
2
1 x
y
x
+
= ( ) ( ) ( )
M 1, 2 ; 1, 2 m − −
c ) Zadana je funkcija ukupnih troškova
3
2000 T Q = + . Za koji obujam proizvodnje su
prosječni troškovi minimalni? Koliko iznose? (Rj. ( ) 10, 300 )
2. Treba napraviti sanduk za prijevoz osjetljive opreme obujma 250 litara. Sanduk ima dno
kvadratnog oblika koje se izrađuje od materijala cijene 10 kn/dm
2
. Cijena materijala za
izradu bočnih strana je 3 kn/dm
2
, a za poklopac 2 kn/dm
2
. Odredite dimenzije sanduka
tako da cijena izrade bude što manja. (Rj. 5 x = )
3. Odredite koeficijent elastičnosti funkcije
0.23 0.32
10 y x

= ⋅ .
( )
,
0.32
y x
E =
4. Odredite koeficijent elastičnosti za funkciju
5
2
10 y x

= .
,
5
2
y x
E
| |
= −
|
\ ¹

5. Odredite koeficijent elastičnosti za funkciju
3
1000
y
x
= .
,
3
2
y x
E
| |
= −
|
\ ¹

6. Zadana je funkcija ukupnih troškova 3 5 T q = + . Odredite koeficijent elastičnosti ukupnih
troškova za
5
3
q = .
5
,
3
1
2
T
E
| |
=
|
\ ¹

7. Odredite lokalne ekstreme funkcije
4 2 2
2 2 1 z x x y y = − + − + .
( ) ( ) ( )
1 2
. 1,1, 1 ; 1,1, 1 Rj m m − − −
8. Neka su
A
p i
B
p cijene proizvoda A i B koji su pušteni u prodaju. Odredite cijene
A
p i
B
p za koje je prihod najveći, ako je funkcija prihoda
107
2 2
( , ) 5 500 15 3000
A B A A B B
R p p p p p p = − + − + . Koliki je najveći prihod?
( ) ( )
. 50,100,162500$ Rj
9. Proizvodnja P u nekoj tvornici ovisi o uloženom radu L i uloženom kapitalu C kako slijedi:
( )
2 2
, ln
C
P L C L C
L
= ⋅ + . Ako se oba faktora povećaju istovremeno za 10%, za koliko
postotaka se mijenja proizvodnja? ( ) Poveća se za 21%
9. Odredite derivacije funkcija:
a)
( )
2
ln 2 y x = +
( )
2
2
.
2
x
Rj
x
| |
|
|
+
\ ¹
.
b)
( )
2
4
1 y x x = + +
( )( ) ( )
4 3
. 2 1 4 1 Rj x x x + + + .
c) ( )
6
3
x
y e = ( )
( )
6
. 6 3 ln 3
x
Rj e e ⋅ .
10. Odredite područje elastičnosti funkcije potražnje
1
50
2
q p = − + .
( )
. 50,100 Rj p ∈
11. Zadana je potražnja proizvoda A kao funkcija cijene tog proizvoda
A
p i cijene nekog
drugog proizvoda
B
p :

1.32 0.8
0.25
A A B
q p p

= ⋅ ⋅ .
a) Izračunajte koeficijent parcijalne elastičnosti
,
A A
q p
E , i koeficijent ukrštene elastičnosti
,
A B
q p
E (Elastičnost potražnje proizvoda A s obzirom na promjenu cijene proizvoda B).
b) Protumačite dobivene koeficijente. Što na temelju koeficijenta ukrštene elastičnosti
možete zaključiti o tržišnom odnosu proizvoda A i B ?
12. Odredite ekstreme funkcije
x
y xe = .
1
. min 1, Rj
e
| | | |
− −
| |
\ ¹ \ ¹
.
13. Odredite ekstreme funkcije
2 2
4 2 8 z x x y y = − + − + ( ) ( )
. min 2, 1, 3 Rj .
14. Odredite ekstreme funkcije 18 6 4
2 2
+ + + − = y y x x z .
108
Literatura:


1. B. Šego: "Matematika za ekonomiste", Narodne novine d.d., Zagreb, 2005.
2. B. Relić, "Gospodarska matematika", Računovodstvo i financije, Zagreb, 2002.
3. Dabčević, N. Dravinac, I. Franić, B. Sekulić, B. Šego: "Primjena matematike za
ekonomiste", Informator, Zagreb, 1996.
4. Neralić, Šego: „Matematika“. Element, Zagreb, 2009.


Sadržaj

Uvod ................................................................................................................................................................ 5 Zašto je matematika potrebna ekonomistima? ..................................................................................... 5 Kako se služiti skriptom i kako učiti matematiku? ................................................................................. 6 1. Repetitorij elementarne matematike ......................................................................................................... 8 1.1. Skupovi...................................................................................................................................................... 8 Oznake.................................................................................................................................................... 8 Zadavanje skupa ..................................................................................................................................... 8 Unija, presjek i razlika skupova, komplement skupa ............................................................................. 9 Skupovi brojeva .................................................................................................................................... 10 1.2. Realni brojevi .......................................................................................................................................... 11 Brojevni pravac..................................................................................................................................... 11 Intervali ................................................................................................................................................ 11 Apsolutna vrijednost realnog broja ...................................................................................................... 12 Koordinatni sustav u ravnini................................................................................................................. 12 1.3. Razlomci .................................................................................................................................................. 13 Skraćivanje i proširivanje razlomaka .................................................................................................... 13 Uspoređivanje razlomaka..................................................................................................................... 14 Pretvaranje razlomaka u decimalne brojeve i obratno ........................................................................ 16 1.4. Potencije ................................................................................................................................................. 16 1.5. Korijeni, potencije s razlomljenim eksponentima .................................................................................. 18 1.6. Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom ........................................................................................ 20 1.7. Linearna nejednadžba ............................................................................................................................. 21 1.8. Jednadžba pravca.................................................................................................................................... 24 1.9. Sustav jednadžbi ..................................................................................................................................... 27 1.10. Kvadratna jednadžba .............................................................................................................................. 31 1.11. Logaritmi ................................................................................................................................................. 34 1.12. Aritmetički i geometrijski niz .................................................................................................................. 36 Niz ........................................................................................................................................................ 36 Aritmetički niz ...................................................................................................................................... 36 Geometrijski niz.................................................................................................................................... 38 2. Diferencijalni račun s temeljnim primjenama u ekonomiji ........................................................................ 41 2.1. Realne funkcije realne varijable .............................................................................................................. 41 Definicija funkcije ................................................................................................................................. 43 Graf funkcije ......................................................................................................................................... 44 Linearna funkcija .................................................................................................................................. 45 Nultočka funkcije.................................................................................................................................. 46 Kompozicija funkcija............................................................................................................................. 47 Inverzna funkcija .................................................................................................................................. 48 Rast i pad funkcije ................................................................................................................................ 49 Kvadratna funkcija................................................................................................................................ 51 Podjela realnih funkcija realne varijable .............................................................................................. 52 Eksponencijalna funkcija ...................................................................................................................... 54 Logaritamska funkcija........................................................................................................................... 54

2

Zadaci za vježbu ................................................................................................................................... 56 2.2. Funkcije u ekonomiji ............................................................................................................................... 58 Funkcija ponude, funkcija potražnje .................................................................................................... 58 Funkcija ukupnih troškova, funkcija prosječnih troškova .................................................................... 66 Funkcija ukupnog prihoda .................................................................................................................... 70 Funkcija dobiti, rentabilnost................................................................................................................ 72 Zadaci za vježbu (Funkcije ekonomskih varijabli) ................................................................................. 74 2.3. Derivacija funkcije jedne varijable .......................................................................................................... 77 Definicija i interpretacija derivacije...................................................................................................... 77 Pravila deriviranja ................................................................................................................................ 81 Derivacije višeg reda ............................................................................................................................ 84 Funkcija graničnih troškova .................................................................................................................. 85 Zadaci za vježbu (derivacije i derivacije višeg reda) ............................................................................. 86 2.4. Ekstremi realnih funkcija jedne varijable ................................................................................................ 87 Problem optimuma .............................................................................................................................. 92 2.5. Elastičnost funkcija jedne varijable ......................................................................................................... 96 Koeficijent elastičnosti u jednoj točki .................................................................................................. 96 2.6. Funkcije više varijabli .............................................................................................................................. 98 Parcijalne derivacije ............................................................................................................................. 99 Parcijalne derivacije višeg reda .......................................................................................................... 100 Ekstremi funkcija više varijabli ........................................................................................................... 102 Parcijalna i ukrštena elastičnost ......................................................................................................... 104 Homogene funkcije ............................................................................................................................ 105 Zadaci za vježbu (Ekstremi i elastičnost) ............................................................................................ 106

3

a služi kao podsjetnik studentima. a posebice poglavlje „Financijska matematika“ mogu poslužiti i kao praktičan priručnik za određene slučajeve iz poslovne prakse. a istovremeno će ovladati i nekim praktičnim tehnikama koje su izravno primjenjive u poslovnoj praksi ekonomista ili poduzetnika. Nastojalo se kroz jednostavne primjere izložiti osnovne ideje i načela kroz temeljne primjene u ekonomskoj analizi.Predgovor Skripta „Gospodarska matematika“ namijenjena je studentima Veleučilišta VERN kao osnovna literatura za istoimeni predmet na studiju Ekonomije poduzetništva. Ovladavanje programom predmeta predstavlja važan oslonac u daljnjem tijeku studija budući da će student steći znanja i vještine potrebne za neometano praćenja ostalih predmeta u kojima se pojavljuju matematičke ideje i metode. Joško Meter 4 . je podići razinu matematičkog znanja studenata na onu koju zahtijeva studij poslovne ekonomije. manje izravna formulacija Dio skripte posvećen je obnavljanju elementarnih matematičkih znanja. Posebno smo imali na umu i studente izvanrednog studija kod kojih je prošlo podosta vremena od zadnjeg susreta sa formalnim izučavanjem matematike. Matematička zahtjevnost gradiva Gospodrske matematike nije velika i primjerena je stručnom studiju. pa tako i ove skripte. te kolege Ivana Raguža. Neki njeni dijelovi. Skriptu sam napisao uz pomoć kolegica sa Odjela matematike i statistike Josipe Akalović i Anite Smud . a i buduća poslovna praksa. Cilj predmeta Gospodarska matematika.

Uvod Dosadašnje iskustvo u nastavi pokazalo je da je značajna prepreka uspješnom svladavanju nastavnog programa ovog predmeta osim neredovitog i nedovoljnog samostalnog rada. te u konačnici na dobit poduzetnika ili poduzeća. među studentima je dosta raširen pristup gradivu matematike u kojemu se ono smatra nečim što treba savladati. kako će baš ta promjena cijene utjecati na prihod od prodaje tog proizvoda. I povrh toga. Može se reći da je svakome tko ima osnovna iskustva s tržištem jasno da će povećanje cijene nekog proizvoda izazvati veći ili manji pad njegove potražnje. Kod izučavanja ekonomije. Želja nam je u nastavku objasniti koju korist student može imati od svladavanja našeg programa matematike. još više dolaze do izražaja kada treba već usvojene odnose upotrebljavati u daljnim analizama.“ Isti taj odnos možemo matematički opisati ovako: q = −15 p + 300 . Primjerice. te na temelju takvih procjena donositi odluke. možemo riječima opisati ovako: „Količina brokule koja se dnevno proda je 300 kg po cijeni nula kuna a opada za 15 kg za svaku kunu porasta cijene kilograma brokule. te da grafički prikaz kao sredstvo (alat) može kompetentno primjeniti i u budućim vlastitim analizama. matematički zapis kao jedna vrsta kratice može neke pojmove ili odnose predstaviti jasnije nego što bi to bilo moguće učiniti riječima. Na uvodnoj razini ekonomske analize. 5 . ekonomist bi trebao biti u stanju reći za koliko će se smanjiti potražnja nakon nekog određenog povećanja cijene. i slično. Matematika je neizbježno sredstvo za bilo kakvu ozbiljnu primjenu ekonomskih načela u spomenutim i sličnim analizama. Često izvedba nastave i sadržaj nekih udžbenika s kojima su se studenti susretali u prethodnom školovanju nisu pomogli uklanjanju takvih stavova. a p cijenu kilograma brokule na tom štandu izraženu u kunama. Prednosti algebarskog zapisivanja. što je osnovna zadaća svakog poduzeća i svakog poslovanja. uglavnom na razini šabloniziranih postupaka. Međutim. Ono što matematici daje važnost u izučavanju ekonomije je potreba za kvantificiranjem. odnos između dnevne potražnje za brokulom na jednom štandu tržnice i njene cijene. Naime. a što nema neku određenu svrhu ili korisnost. procjene o kretanju neke ekonomske varijable često se objašnjavaju uz pomoć grafova. mjerenjem promjena i učinaka. da iz njega zna očitavati sve što je potrebno. kratkoća i preciznost. sušna godina na cijene povrtlarskih proizvoda. izostanak jasne motivacije za učenjem matematike kao predmeta. Zašto je matematika potrebna ekonomistima? Ekonomist često mora procjenjivati kako bi mogle reagirati neke ekonomske veličine ako se dogode određene promjene. predmet zanimanja može biti: kakav učinak će izazvati porast kamatnih stopa na cijene nekretnina a kakav na zaposlenost u građevinskom sektoru. Ekonomija kao znanost nudi niz načela i uputa koje treba slijediti ukoliko se želi efikasno rasporediti (alocirati) postojeće resurse. promjena poreznog sustava na poslovanje obrtnika. uz pretpostavku da smo prethodno razjasnili da varijabla q predstavlja traženu količinu brokule u kilogramima. Primjerice. Stoga je za studenta važno da dobro razumije pojam grafa.

njegovo razumijevanje i sposobnost njegova preciznog formuliranja je značajan dobitak. obično dovode do toga da matematika postaje „nerazumljiva.Ukoliko se radi o složenijim odnosima. Od koristi je nakon rješavanja određenog broja problema još jednom pročitati uvod u poglavlje i početne definicije. nije moguće razumjeti pojam grafa funkcije ako se ne razumije koordinatni sustav. koji mogu uključivati i više varijabli. pa i tu skripta može dobro poslužiti. Kako samostalno raditi matematiku? Učenje i napredovanje u matematici zahtijeva dosta vježbe i rješavanja problema. Ali to nije osnovna teškoća. treba napomenuti da skripta ipak nije udžbenik. teška i odbojna“. tj. važno je da student može prepoznati vrstu problema koji se mogu riješiti. ponovo proučite temu ili problem. Izuzetna važnost redovitog samostalnog rada Jedan od važnih preduvjeta uspješnog svladavanja progama predmeta Gospodarska matematika je redoviti samostalan rad. Dakle. Iako se u ovom predmetu neke od tih metoda proučavaju samo u naznakama. gdje se na nastavi u potpunosti razjašnjava ono što je eventualno ostalo nejasno iz samostalnog rada. nastave. Kako se služiti skriptom i kako učiti matematiku? Skripta kao pomoć u provjeri. Vrlo je korisno taj plan. podrazumijeva se da je student razumio i u potpunosti usvojio gradivo koje je prethodilo. U tom slučaju interaktivna nastava. mogu nastati teškoće u praćenju nastave. Prvenstvena joj je uloga da studentu olakša provjeru i utvrđivanje znanja stečenih na nastavi. kao i strukturu problema. Nakon završetka studija mnogi studenti će doći u priliku donositi stvarne odluke povezane sa optimalnom upotrebom resursa. nego će „ishlapiti“ i ono što je shvaćeno ukoliko izostane utvrđivanje znanja kroz samostalnu vježbu i propitivanje vlastitog razumijevanja. kako bi se dobila bolja slika o tome 6 . nadoknadi i utvrđivanju gradiva Iako smo se trudili uključiti što više pojašnjenja. Vrlo je poželjno da se student priprema za sat matematike proučavajući i gradivo koje predstoji. Provjeravajte u toku vježbanja svoje razumijevanje. pokušati prije rješavanja precizno opisati riječima. pa makar to bila samo jedna nastavna jedinica. To je ujedno i najbolji način usvajanja gradiva. Važno je naglasiti da vježbanje nikako ne smije biti mehaničko. niti može zamijeniti redovito pohađanje nastave. već samo prepoznavanje problema. kod izlaganja novog gradiva posebno je izraženo oslanjanje na prethodno gradivo. Ako se teškoće nanižu. bez razumijevanja strukture problema i bez jasnog plana kako će se on (a i zbog čega) riješiti. dolazi do punog izražaja u svojoj efikasnosti. njihova matematička formulacija postaje jedini način da se oni iskažu i time omogući daljnja analiza. Osposobljavanje u tom pogledu je jedan od ciljeva predmeta. Ovakvih primjera u matematici ima jako puno. Ako je potrebno. Naime. te da mu omogući nadoknadu eventualne propuštene nastave. Matematika je općenito po količini novih informacija i ideja relativno zahtjevan predmet. Matematičke metode su temelj mnogih takvih problema. pripremi. Primjerice. Ako razumijevanje i utvrđivanje gradiva izostane. Čak i kada je matematičko znanje potrebno za njihovo rješavanje daleko iznad razine stručnog studija ekonomije. i uvjerite se da ste je u potpunosti razumjeli i svladali. Ne samo da će teškoće stvarati dijelovi gradiva koje student na nastavi nije u potpunosti razumio. kakva se na Veleučilištu VERN posebno njeguje.

bez znanja o tome kako se do njih dolazi. Učenje odgovora ili rješenja napamet. Rješenje problema servirano na pladnju „kako dođe tako i ode“. a ne samo dobiti rješenje. Učenje s razumijevanjem je vremenski zahtjevno.čemu su vas trebali podučiti zadaci koje ste rješavali. što je također dobar način učenja. a na vama je da odradite vaš dio posla. Mi ćemo se potruditi oko načina izlaganja gradiva i svake druge vrste pomoći. u matematici je potpuno besmisleno. Vidjet ćete da će se trud isplatiti. upravo takav način učenja jedino daje pravo i dugoročno korisno znanje. Nemojte da vas obeshrabri ako nešto niste iz prve shvatili. Dobar način učenja je iskušati naučeno na primjerima koje sami kreirate iz vlastitog okruženja. Ukoliko na nečemu zapnete unatoč uloženom trudu. Vaš ozbiljan pristup. Kod učenja u grupama. treba primjeniti isto načelo. Dakle. budući da se o svakoj temi ili ideji treba promisliti neko vrijeme. To je uobičajen i potreban način pomoći studentima. u velikoj većini slučajeva dati će željene rezultate. Ne odustajte olako. ni matematičari puno toga ne razumiju otprve. na nečemu što vam je blisko. u smislu uloženog vremena i truda. na koje se lako veže novo znanje. 7 . Shvatite matematičke probleme kao izazov i budite uporni u nastojanju da razmišljanjem i iskušavanjem različitih pristupa problem riješite. vrlo je važno da prvo pokušate problem sami riješiti i da u tome budete uporni. Međutim. obratite se profesoru putem konzultacija ili studentu demonstratoru u za to predviđenim terminima. te da znanje stečeno vlastitim naporom razmišljanja ostaje dugo u vašem posjedu i možete ga uvijek primjeniti da olakšate usvajanje novog znanja. Od velike važnosti je razumjeti način rješavanja.

primjerice. Skupovi Skup spada među osnovne pojmove u matematici. ∉ N . 4 Zadavanje skupa Kao što je već rečeno. Primjerice. Zato se obično skup zadaje pomoću nekog karakterističnog svojstva njegovih elemenata. Ako primjerice sa Ν označimo skup prirodnih brojeva onda vrijedi : 3 5 ∈ N . Dva skupa su jednaka ako sadrže iste elemente. Oznaka x ∉ A znači da x nije element skupa A. Budući da je na ovom mjestu nemoguće u potpunosti obuhvatiti cijelo srednješkolsko gradivo matematike. skup rješenja jednadžbe x 2 − 4 x + 3 = 0 sadrži iste elemente kao i skup neparnih brojeva manjih od 5. onda on nema elemenata. jasno je što je “Skup prirodnih brojeva većih od 7”. Ponekad se umjesto dvotočke koristi okomita crta. …} ili A = {n ∈ N : n > 7} . Elementi skupa mogu biti bilo kakvi objekti.11. Stoga su oni jednaki. Oznake Uobičajeno je skupove označavati velikim tiskanim slovima npr. X. Nazovimo taj skup slovom A. neka je X skup neparnih prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 4.1.. a i tada je često nepraktično. “Skup svih knjiga u knjižnici VERN-a” dobro zadan skup. da je značenje tog pojma intuitivno jasno. B. Kod drugog načina zadavanja iza dvotočke se navodi karakteristično svojstvo.. To je moguće samo ako skup ima konačan broj elemenata. 8 . primjerice. međutim. Jedan od načina zadavanja skupa je nabrajanje svih njegovih elemenata. jer ne znamo je li.1. A. Da je neki objekt x element skupa A pišemo x ∈ A . naglasak je na onim tehnikama i pojmovima čije će se znanje najčešće zahtijevati. Skup X je prazan skup. Repetitorij elementarne matematike U ovom dijelu se obnavlja dio školskog znanja matematike koje je nužno za praćenje temeljnih sadržaja predmeta. ako se nedvojbeno zna što su njegovi elementi. To svojstvo mora biti takvo da ga posjeduju svi elementi tog skupa i samo elementi tog skupa. Ukoliko skup zadamo prema svojstvu kojeg ne posjeduje nijedan objekt. Pretpostavlja se. “Skup velikih brojeva” nije dobro zadan skup. jednostavnijih pojmova. Tako je. a čitamo “x je element skupa A” ili “x pripada skupu A”. Primjerice.9. Možemo ga označiti na više načina: A = {8. broj 347 element tog skupa ili nije. Naprimjer. . skup je zadan ako se zna što su njegovi elementi.10. a to pišemo X = ∅ ili X = { } . 12 ∈ N . 1. i nije ga moguće definirati pomoću drugih. a od našeg posebnog interesa su skupovi brojeva. Skup je određen ili zadan.

. A A∩ B B Za dva skupa koji nemaju nijedan zajednički element kažemo da su disjunktni.5.Za skup A kažemo da je podskup skupa B i pišemo A ⊂ B ako i samo ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B. 7. Takav skup..} je podskup skupa B = {2. nastao udruživanjem elemenata skupova A i B označavamo sa A∪ B . 6.. čine oni elementi koji su im zajednički.1 Unija. Označavamo ga sa A ∩ B ..10. b) presjek skupova A i B. 9 . A ∩ B = { x : x ∈ A i x ∈ B} .16.9.. presjek i razlika skupova Zadani su skupovi A = {1. presjek i razlika skupova.8.. A \ B = {x : x ∈ A i x ∉ B} A A\ B B U određenim slučajevima skupovi koje promatramo smatramo podskupovima nekog danog univerzalnog skupa U. skup A = {4. 5. 6.} . 3.11} i B = {4.12. B A Unija. Za primjer. Označavamo ga sa A \ B . komplement skupa Unija dvaju skupova A i B je skup elemenata koji pripadaju ili skupu A ili skupu B. Univerzalni skup predstavljamo pravokutnikom ili ravninom. Komplement nekog skupa A čine svi elementi univerzalnog skupa osim onih koji pripadaju skupu A: AC = U \ A U A AC Primjer 1. Presjek dvaju skupova dakle. c) skup A \ B .8. 4. A ∪ B = { x : x ∈ A ili x ∈ B} A B AUB Presjek dvaju skupova A i B je skup elemenata koji pripadaju i skupu A i skupu B. Matematičkim simbolima gornja tvrdnja se zapisuje ovako: A ⊂ B ⇔ ( ∀x )( x ∈ A ⇒ x ∈ B ) . Odredite: a) uniju skupova A i B. Razlika skupova A i B je skup onih elemenata koji pripadaju skupu A ali ne pripadaju skupu B. 7} .

1. 2. 4.11} Primjer 1. a možemo ga zapisati ovako: AC = {2n −1: n ∈ N } . Već kod oduzimanja nailazimo na teškoće. Relativno lako se može dokazati da se ni broj 2 ne može napisati u obliku razlomka. …} Nastao je iz prirodne ljudske potrebe za brojanjem. • Skup cijelih brojeva Z = { … − 3. kao još jedna veličina koja je radi svoje važnosti dobila posebno ime. A = {2n : n ∈ N } . Npr. također je iracionalan broj. Skup N je uređen po veličini.3. AC ∩ B = {2n −1: n ∈ N } ∩ {1. brojevi 3 i –3 su suprotni jer zbrojeni daju 0. 9. Osim zbrajanja i množenja. • Skup prirodnih brojeva N = {1. međutim. Broj e. Isto vrijedi za sve korijene koji nisu cijeli brojevi. 3 : 7 ∉ Z . 0. Takav je naprimjer broj π . tj. 7} c) A \ B = {1. 2.Rješenje: a) A ∪ B = {1. Međutim. za svaka dva elementa se može reći koji je manji. −2.n∈ N  Skup racionalnih brojeva Q =  n  Kao što je naznačeno. 4.5} = = {2n −1: n ∈ N . 7. Odredite i AC ∩ B ako je B = {1. U Skupu prirodnih brojeva možemo zbrajati i množiti a da rezultat tih operacija bude opet prirodan broj. …} Sadrži osim prirodnih brojeva još i svakom od njih suprotan broj.5.2 Komplement skupa U skupu prirodnih brojeva odredite AC ako je A skup svih parnih brojeva. • m  : m∈ Z. Skup koji osim svih prirodnih brojeva sadrži i broj 0 označavamo sa N 0 . veličine koje nije moguće točno prikazati na taj način.11} b) A ∩ B = {5. koji predstavlja omjer opsega i promjera bilo koje kružnice. Skup kompleksnih brojeva nije uključen. 6.5} Skupovi brojeva Ovdje ćemo dati pregled skupova brojeva koji su od interesa u predmetu Gospodarska matematika.3. rezultat dijeljenja cijelih brojeva nije uvijek cijeli broj. tj. n ≤ 5} = {1.3. 4. 2. a najvećeg nema.3. 4. Takve brojeve 10 .3. Postoje. Npr.5} . Najmanji element ovog skupa je broj 1. to je skup svih brojeva koji se mogu prikazati u obliku razlomka. 2. u skupu Z je moguća i operacija oduzimanja.9. Rješenje: Komplementaran skup skupu A je očito skup svih neparnih prirodnih brojeva. Primjerice 3−7∉ N . −1. 3.

Zapisujemo ih tako da im definiramo granice. ∞) = { x ∈ R : x > a } [ a . Brojevni pravac Za prikaz skupa realnih brojeva.. b ] = { x ∈ R : a < x ≤ b} [ a . b ] = { x ∈ R : a ≤ x ≤ b} ( a . Točka O je ishodište koordinatnog sustava na pravcu i pridružena je broju 0.2. a sa I označavamo skup koji sadrži sve iracionalne brojeve. a njegove elemente najčešće predočavamo točkama na brojevnom pravcu. tj. Uglata zagrada znači da interval sadrži i granicu tj. 0 E Intervali Intervali su važni oblici podskupova skupa R. b ) = { x ∈ R : a < x < b} [ a . racionalan broj. ∞) = { x ∈ R : x ≥ a } (−∞. Primjer 1. b ) = { x ∈ R : a ≤ x < b} otvoreni interval zatvoreni interval poluotvoreni (poluzatvoreni) interval poluotvoreni (poluzatvoreni) interval Intervali sa beskonačnim granicama: ( a . služimo se brojevnim pravcem. da je svaki prirodan broj ujedno i cijeli broj. To je pravac kod kojega je određen i strelicom označen pozitivan smjer. Označavamo ga sa R. odnosno nekoj od koordinatnih osi. Duljina dužine OE predstavlja jediničnu dužinu. Primjetite da vrijedi N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R . b ] = { x ∈ R : x ≤ b} (−∞. odnosno njegovih podskupova. odabrana i označena referentna točka 0. količine itd. b) = {x ∈ R : x < b} (−∞. 1.3 Intervali Neka su a. sva razmatranja u izlaganju gradiva kolegija odvijat će se unutar okvira skupa realnih brojeva. te jedinična dužina OE. Obla ili šiljasta zagrada koristi se kada se rub želi isključiti iz intervala. Realni brojevi Zbog prirode ekonomskih veličina poput cijena. b ∈ R i neka je a < b : ( a. a točka E broju 1. ∞) = { x ∈ R : −∞ < x < ∞} = R 11 . dakle one koji se ne mogu prikazati u obliku razlomka.nazivamo iracionalnim brojevima. broj na rubu intervala. • Skup realnih brojeva R Skup racionalnih i Skup iracionalnih brojeva čine zajedno Skup realnih brojeva. i na koncu realan broj.

za x ≥ 0  x =  −x. 2) . Svaku točku ravnine možemo predočiti nekim uređenim parom ( x. tj. y ) : x ∈ R. Za takvo pridruživanje potreban nam je Kartezijev koordinatni sustav u ravnini. apsolutna vrijednost broja -5 iznosi 5. 2) x -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Apsolutna vrijednost realnog broja Ukoliko neki realan broj označimo točkom na brojevnom pravcu. suprotni brojevi imaju iste apsolutne vrijednosti. Rješenje: [−1. +∞) i [−5. Iz razumijevanja pojma udaljenosti. 2) i prikažite ga grafički na brojevnom pravcu. slijedi da apsolutna vrijednost nekog realnog broja ne može biti negativna. [−1. Ukoliko je x negativan. y ∈ R} označavamo sa R 2 = R × R . Vertikalni brojevni pravac označavmo sa y i nazivamo os ordinata. Dakle. Primjerice. udaljenost te točke od 0. +∞) ∩ [−5. Horizontalni pravac označavamo oznakom x i nazivamo os apscisa. za pozitivne realne brojeve uzimamo gornju granu definicije koja kaže da je apsolutna vrijednost pozitivnog realnog broja isti taj broj. te zatim za y jedinica gore ili dolje (opet ovisno o predznaku – za pozitivan y gore. Primjerice. 12 . 2) = [−1. Koordinatni sustav u ravnini Skup uređenih parova realnih brojeva {( x. −3 = −(−3) = 3 . y ) ucrtava se u koordinatni sustav na mjestu do kojega iz ishodišta dolazimo pomicanjem za x jedinica ulijevo (ako je x negativan) ili udesno (ako je x pozitivan). gdje slijedimo onu granu definicije za koju je ispunjen uvjet zadan na broju x. koji se sastoji od dva okomita brojevna pravca. a za negativan y dolje). za x < 0   Radi se o granajućoj definiciji. y ) ovog skupa.Primjer 1. Točka sa zadanim koordinatama ( x.4 Presjek intervala Odredite presjek intervala [−1. pa ćemo je ovdje navesti:  x. od ishodišta. Ponekad nam je potrebna precizna definicija apsolutne vrijednosti. njegova apsolutna vrijednost jednaka je njemu suprotnom broju – što možemo očitati iz donje grane definicije budući da se suprotan broj dobiva dodavanjem predznaka minus. nazivamo apsolutnom vrijednošću tog realnog broja. To pišemo ovako: −5 = 5 Općenito.

ponekad je i računanje s razlomcima brže nego sa decimalnim zapisima istih brojeva.Primjer 1. predstavljamo slovima abecede. 2) 2 B (4. Primjerice. Razlomci Razlomak Dakle.3. Rješenje: 5 y 4 3 A(−3. Skraćivanje i proširivanje razlomaka Svaki se racionalan broj može na više načina zapisati u obliku razlomka. b a = a :b b Broj a nazivamo brojnik. Razlomci su kao zapis posebno prikladni za algebarske izraze ili formule u kojima nema stvarnih brojeva nego ih zamjenjujemo tzv. 2) . a broj b nazivnik. 2 4 12 100 = = = =… 3 6 18 150 13 . B (4.1) x 1 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 1 2 3 4 5 6 -2 C (−1.1) i C (−1.5 Koordinatni sustav u ravnini Ucrtajte u koordinatni sustav sljedeće točke: A (−3. a je način na koji možemo zapisati da broj a dijelimo sa brojem b . −2) -3 -4 -5 1. −2) . U nekim slučajevima račun s razlomcima daje točnije rezultate u odnosu na one dobivene kalkulatorom koji koristi decimalni prikaz broja ali sa ograničenim brojem decimalnih mjesta. tj. Ovo se prvenstveno odnosi na množenje i dijeljenje. općim brojevima. I kad se radi o konkrentnim brojevima.

ili eventualno svođenjem na decimalni zapis. Najmanji takav broj je broj 30. tj. tako da dobiju iste nazivnike tj. a ponekad proširiti (pomnožiti brojnik i nazivnik s istim brojem). broj koji je djeljiv sa svakim od njih. 5 i 6.8 Uspoređivanje razlomaka Treba odrediti koji je od razlomaka veći: a) b) 2 3 ili 3 4 7 8 ili 8 9 14 .6 Skraćivanje razlomaka Rješenje: d) e) f) 18 3 ⋅ 6 3 = = 24 4 ⋅ 6 4 125 25 ⋅ 5 25 = = 35 7 ⋅5 7 120 12 ⋅10 1 = = 480 12 ⋅ 4 ⋅10 4 Brojnik i nazivnik podijelili smo sa 6. uspoređujemo svođenjem na zajednički nazivnik. Primjer 1. 2 2 ⋅10 20 = = 3 3 ⋅10 30 7 7 ⋅ 6 42 = = 5 5 ⋅ 6 30 5 5 ⋅ 5 25 = = 6 6 ⋅ 5 30 Brojnik i nazivnik pomnožili smo s 10. Ponekad je za potrebe računa razlomke porebno skratiti (podijeliti brojnik i nazivnik s istim brojem). Brojnik i nazivnik pomnožili smo s 5. Primjer 1.7 Proširivanje razlomaka 2 7 5 Proširite razlomke . Brojnik i nazivnik pomnožili smo sa 6.Razlomak se ne mijenja ako brojnik i nazivnik pomnožimo (ili podijelimo) sa istim brojem. Rješenje: Prvo je potrebno odrediti zajednički višekratnik nazivnika 3. ukoliko nije na prvi pogled jasno koji je od njih veći. Primjer 1. stoga ćemo zadane razlomke proširiti tako da im u nazivniku bude upravo 30. Uspoređivanje razlomaka Dva razlomka. svedite ih na zajednički 3 5 6 nazivnik. .

a drugi veći. 6666. Prema tome. 3 3 ⋅ 4 12 3 3⋅3 9 = = . 4 8 8 ⋅ 8 64 = = . = = 8 8 ⋅ 9 72 Znači. 9 9 ⋅ 8 72 7 7 ⋅ 9 63 . 3 3 ⋅14 42 = = . d) Iz rastava obaju nazivnika na faktore 25 = 5 ⋅ 5 70 = 5 ⋅ 2 ⋅ 7 vidimo da je prikladan zajednički nazivnik ovdje broj 5 ⋅ 5 ⋅ 2 ⋅ 7 = 350 . 8 8 c) 356 291 . ali broju nedostaje do jednog 9 9 1 7 cijelog.. 25 25 ⋅14 350 8 8⋅5 40 = = . Ovdje nije potrebno svođenje na zajednički nazivnik. što je manje od koliko nedostaje broju . budući da je > 348 302 jedan od razlomaka manji od 1.c) d) 291 356 ili 302 348 3 8 ili 25 70 Rješenje: a) Ove razlomke možemo i izravno usporediti preko njihovih decimalnih zapisa: 2 3 3 = 0. broj b) 3 je veći. 8 7 > . 75 . 3 4 4 1/4 2/3 3/4 1/3 Svoj ćemo zaključak potvrditi svođenjem razlomaka na zajednički nazivnik: 2 2⋅4 8 = = . . 9 8 Čitalac sa boljim osjećajem za brojeve može i ova dva razlomka izravno usporediti 8 1 uviđajući da su oba nešto manja od broja 1. = 0. je veći broj. 4 4 ⋅ 3 12 Dakle. 70 70 ⋅ 5 350 15 ..

litre. decimalni broj želimo prikazati u obliku razlomka. 6 5 5 b) − = − ( 5 : 4 ) = −1.4. tj. Tako je. upamtili smo u obe vrste 1 1 zapisa. Ta potencija mora biti barem onolika koliko ima mjesta iza decimalnog zareza. 3 8 .25 pomnožili sa 100 da bi dobili cijeli broj 525. Primjer 1. znamo da je .9 Pretvaranje razlomka u decimalni broj 3 a) = 3 : 5 = 0. S druge strane. Neke od veličina koje se u svakodnevnom životu često pojavljuju. a broj 3 je u ovom slučaju eksponent. 1.Dakle. 16 . U gornjem primjeru smo tako 5. u nekim situacijama nam je koristan obratan postupak.25. primjerice a3 = a ⋅ a ⋅ a . 4 Razlomci se u decimalne brojeve pretvaraju dijeljenjem brojnika sa nazivnikom. decimalni broj se pretvara u razlomak tako ga istovremeno pomnožimo i podijelimo sa nekom potencijom broja 10.75 litara vina. Broj a zovemo bazom potencije.10 Pretvaranje decimalnog broja u razlomak 6 2 ⋅3 3 = = 10 2 ⋅ 5 5 125 5 ⋅ 25 5 1 b) 0. nego ako nam se ista promjena opiše kao 7 “povećanje od %”. Tako npr.75%”. 25 = = = 100 4 ⋅ 25 4 a) 0. Primjerice. > 25 70 Pretvaranje razlomaka u decimalne brojeve i obratno Ponekad nam je korisno razlomak pretvoriti u decimalni broj. polovica jednaka 0. 25 4 Primjer 1. itd. jasnije nam je ako nam netko kaže da se “nešto povećalo za 1.50. da vinska 2 4 3 butelja sadrži 0. ali smo istovremeno u nazivnik zapisali 100 naznačujući tako da ga dijelimo sa 100. da je jednaka 0. 6 = Dakle. Za svaki realan broj a ≠ 0 vrijedi: a 0 = 1 .125 = = = = 1000 40 ⋅ 25 40 8 525 3 ⋅ 7 ⋅ 25 21 c) 5. 4 tj. Potencije Potencija je skraćeni zapis za produkt odnosno umnožak jednakih faktora. a zatim dobiveni razlomak skratimo koliko je moguće. tj.

11 Potencije.12 Množenje potencija a) x 4 ⋅ x 3 = ( x ⋅ x ⋅ x ⋅ x ) ⋅ ( x ⋅ x ⋅ x ) = x 4 +3 = x 7 b) a ⋅ a 3 ⋅ a 4 = a1+3+ 4 = a8 c) x3 ⋅ y 3 ⋅ z 3 = ( xyz ) 3 Kod potenciranja potencija baza se prepisuje. Potencije s istom bazom množe se tako da se eksponenti zbroje: a m ⋅ a n = a m+n . rekli bi da se umnožak potencira tako da se svaki faktor potencira posebno. Primjer 1.Primjer 1. (a ) Primjer 1. a eksponenti pomnože.13 Potenciranje potencija a) ( x 2 ) = x 2 ⋅ x 2 ⋅ x 2 = x 3⋅2 = x 6 b) ( a −2 ) = a −2 ⋅ a −2 ⋅ a −2 ⋅ a −2 = a 4⋅( −2 ) = a −8 4 3 m n = a m⋅n . Potencije s istim eksponentima mogu se pomnožiti tako da se baze pomnože: m a m ⋅ bm = ( ab ) . Potencije s jednakim bazama dijele se tako da se baza prepiše a eksponent djeljenika umanji za eksponent dijelitelja: am : an = am = a m−n . jednakostima. n a 17 . tj. Ako bismo gornju jednakost čitali zdesna na lijevo. potencije s negativnom bazom a) 74 = 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 = 2041 b) (a + b) = (a + b)⋅ (a + b)⋅(a + b) = (a 2 + 2ab + b2 )(a + b) = a 3 + 3a 2b + 3ab 2 + b3 c) ( −2 ) = ( −2 ) ⋅ ( −2 ) ⋅ ( −2 ) ⋅ ( −2 ) = 24 = 16 d) ( −2 ) = ( −2 ) ⋅ ( −2 ) ⋅ ( −2 ) ⋅ ( −2 )( −2 ) = −25 = −32 e) ( − x ) = ( − x ) ⋅ ( − x ) ⋅ ( − x ) = − x3 f) 3 3 4 5 ( −a ) 4 = ( −a ) ⋅ ( −a ) ⋅ ( −a ) ⋅ ( − a ) = a 4 g) −54 = − ( 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ) = −625 Kod množenja potencija služimo se sljedećim pravilima.

Vrijedi i pravilo o potenciranju količnika: an a = n = an : bn . svaki korijen možemo zapisati u obliku potencije s razlomljenim eksponentom 18 . an Primjer 1. Općenito vrijedi a−n = 1 . Korijeni. 23 = 8 . Tako je npr.15 Potencije s negativnim eksponentom 1 1 −3 a) ( 3 ) = 3 = 3 27 1−3 1 23 1 b)   = −3 = = =8 1 2 1 2 23 −3 c) d) (a b ) ⋅(a b ) 4 −2 −2 3 −1 3 = a −8b 4 ⋅ a9b −3 = a −8+9b4 −3 = ab (a b ) : (a 4 −3 2 −1 2 3 b ) = a8b −6 a11 = a11b −12 = 12 a −3b6 b 1.5. m 3 8 = 2 upravo zato jer je Koristeći jednakost n a m = a n .14 Dijeljenje potencija x⋅ x⋅ x⋅ x⋅ x a) x5 : x3 = = x 5 −3 = x 2 x⋅ x⋅ x a 4b3 = a 3b b) a b : ab = 2 ab 4 3 2 c) x 4 : x 7 = x 4−7 = x −3 d) x 4 : x 7 = x⋅x⋅x⋅x 1 = 3 x⋅x⋅x⋅x⋅x⋅x⋅x x 1 dobili kao rezultat dijeljenja istih x3 Vidjeli smo u prethodnom primjeru da smo x −3 i potencija. U zapisu n a broj n zovemo eksponent korijena.   b b n Primjer 1. potencije s razlomljenim eksponentima Korjenovanje je inverzan postupak od potenciranja.

tj.25 ⋅ b 2 ⋅ c −0.25 1 0.25 ab = 16c 5 8 4 4 ab a ⋅b a1. primjenom gornjeg pravila 3 x6 = x 3 = x 2 x = 2 x1 = x 2 1 x = 3 x1 = x 3 2 3 x2 = x 3 1 3 x4 = 1 4 =x − 4 3 x3 5 h) i) 5 x 4 = x 4 = x1.25 4 4 2⋅c 16c 16 ⋅ c 2⋅c4 5 8 5 4 8 4 19 .Primjer 1.25 ⋅ b 2 = 4 = = = 2 −1 ⋅ a1.16 Korijeni Izračunajte ili napišite u obliku potencije: a) b) c) d) e) f) g) h) i) 3 3 16 125 x6 3 x x x2 3 1 3 x4 x4 5 4 a 5 b8 16c Rješenje: a) b) c) d) e) f) g) 3 16 = 4 jer je 42 = 16 3 125 = 5 jer je 53 = 125 x 6 = x 2 jer je x 2 1 3 ( ) 3 6 = x 2⋅3 = x 6 .25 ⋅ b 2 a1.

(4) Reduciramo istoimene članove. a ostalih na desnu. tj. Njih nazivamo nepoznanicama. Osnovni oblik linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom je ax = b . rješavamo ih se množenjem jednadžbe zajedničkim nazivnikom. (5) Jednadžbu oblika a ⋅ x = b rješavamo dijeljenjem cijele jednadžbe s koeficijentom uz nepoznanicu. Riješiti jednadžbu znači odrediti nepoznati broj x za koji vrijedi jednakost. Jednadžba se množi brojem različitim od nule tako da s tim brojem pomnožimo njene obje strane. (2) Oslobađamo se zagrada ako ih ima. (3) Slijedi transponiranje. Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom Jednadžba je jednakost u kojoj postoji jedna ili više nepoznatih veličina.6. Primjer 1. članovima mijenjamo predznak. Pri promjeni strane.1. tj. gdje su a i b realni brojevi. koristeći se sljedećim postupcima: (1) Ako jednadžba sadrži razlomke. prebacivanje članova s nepoznanicom na lijevu stranu.17 Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom 1 1 8 a) 2 x − = x + 3 2 3 Rješenje: 1 1 8 = x + ⋅6 3 2 3 12 x − 2 = 3 x + 16 2x − 12 x − 3 x = 16 + 2 9 x = 18 : 9 x=2 1 1 2 b) 5 x − ⋅ (3 − x ) = x + ⋅ ( x − 1) 2 4 3 Rješenje: 20 . brojem a . pazeći na predznake. Zadanu jednadžbu rješavamo svođenjem na spomenuti osnovni oblik.

5 ⋅ ( 3 − x ) = 1 + 1. 25 ⋅ ( 2 x + 4 ) 4. −1. 21 . Linearna nejednadžba se rješava svođenjem na jedan od osnovnih oblika. Linearna nejednadžba Osnovni oblici linearne nejednadžbe su: ax ≤ b.1 1 2 5 x − ⋅ (3 − x ) = x + ⋅ (x − 1) ⋅12 2 4 3 60 x − 6 ⋅ (3 − x ) = 3 x + 8 ⋅ (x − 1) 60 x − 18 + 6 x = 3 x + 8 x − 8 10 2 55 x = 10 x= = 55 11 Zadaci za vježbu: x x −1 − =0 3 2 2. 2. ako ih uvrstimo umjesto x-a. Riješiti linearnu nejednadžbu znači odrediti realne brojeve za koje. Općenito: a + b ≤ c ⇒ a ≤ c − b . vrijedi nejednakost postavljena u nejednadžbi.5 x − 2 4 a − 2 2a − 7 4 + = 6. 3x − 4 x − 3 − =0 2 3 2 − 3x 5.7. 7 ( a − 2 ) = 2 ( 2a − 4 ) ( x = 3) ( p = 10) 3  x=  10   6  x =  7  10   x =  3  (a = 5) ( a = 2) 8. x x 1 x 1 x 2 x − 11    1  −  −  −  − 4   =  4 x +  3 2 2 3 3 2 4    3  ( x = 1) 1. ax < b. 3. 1 − = 1. 6 p − 12. ax ≥ b.5 = 3. Pri tom se služimo sljedećim postupcima: (1) Premještanje članova nejednadžbe s jedne na drugu stranu znaka nejednakosti uz promjenu predznaka.5 1. ax > b . 2 p + 35. 3a a 5 7.

19 3 x 5 ≤ + ⋅2 2 2 2 2x − 3 ≤ x + 5 x− 2x − x ≤ 5 + 3 x ≤ 8. Treba riješiti nejednadžbu x−2 3 1. Zadanu nejednadžbu rješavamo prvo za 3 ⋅ ( x − 2 ) > 0 . (2) Množenje nejdnadžbe (obje njene strane) s nekim pozitivnim realnim brojem. Općenito: a ≤b ⇒ a⋅c ≤b⋅ c Primjer 1. Pri tom se znak nejednakosti ne mijenja. To je potrebno kako bismo znali postupati sa znakom nejednakosti. Primjer 1.Primjer 1. 1 1 ≤ ⋅ 3( x − 2) x−2 3 3 ≤ x−2 x≥5 22 . (3) Ukoliko je broj kojim množimo nejednadžbu negativan. tj. prije množenja cijele nejednadžbe sa zajedničkim nazivnikom moramo utvrditi na kojem dijelu skupa R je taj nazivnik pozitivan. znak nejednakosti se mijenja u suprotan.21 Linearna nejednadžba s nepoznanicom u nazivniku 1 1 ≤ .18 2x − 5 < x + 2 2x − x < 5 + 2 x<7 . Općenito: a ≤b ⇒ a⋅ c ≥b⋅c Primjer 1. a na kojem negativan. Nejednadžbu tada rješavamo odvojeno za ta dva podskupa skupa R.20 x + 5 < 2x − 3 x − 2x < − 3 − 5 − x < − 8 ⋅ ( −1) x >8. za x > 2 . (4) Ako nejednadžba ima u nazivniku izraz koji sadrži nepoznanicu.

Znak nejednakosti se ne mijenja. tržimo presjek tog intervala i skupa dobivenog rješavanjem. 2 ) ∪ 5. 2 ) .∞ ) uklapa u takvo ograničenje.5] . 1 1 ≤ ⋅ 3( x − 2) x−2 3 3 ≥ x−2 x≤5 Znak nejednakosti smo promijenili jer smo nejednadžbu množili izrazom koji za promatrani interval ima negativnu vrijednost. tj. ∞ ) . tj. interval ( −∞.  23 . 3 ⋅ ( x − 2 ) pozitivan broj. ∞ ) ∩ ( 2. jer je za x > 2 . 2 ) ∩ ( −∞. ∞ ) . rješenje je presjek ( −∞. Dakle. 2 ) . Ukupno rješenje je unija skupova koje smo dobili odvojenim rješavanjem nejednadžbe u dva disjunktna podskupa skupa R. a  to je skup [5. Sada istu nejednadžbu rješavamo za x ∈ ( −∞. gdje je izraz 3 ⋅ ( x −2 ) negativan. rješenje nejednadžbe je skup ( −∞.∞ ) .+∞ ) . Znači. Budući da smo se ograničili na skup ( 2. 2. moramo provjeriti kako se naše rješenje x ≥ 5 . 2 ) . Budući da nejednadžbu rješavamo u intervalu ( −∞. interval 5. Tražimo zapravo presjek [ 5.

Ukoliko ove parove shvatimo kao koordinate točaka u ravnini. Proizvoljno određujući vrijednost jedne varijable. 2 Opći oblik jednadžbe pravca y = ax + b Koeficijent smjera a određuje koliko će se promijeniti y ako se x poveća za 1. Broj b naziva se odsječkom na y-osi. Gore postavljenu jednadžbu možemo napisati i tako da varijablu y izrazimo na lijevoj strani: 1 y = x − 2 . možemo lako doći do nekoliko takvih parova: ( −2. 0.. ( 2.8. ( 5. −2 ) . te računajući odgovarajuću vrijednost druge. −1) . njeno rješenje je svaki uređeni par brojeva ( x. ( 4.1) . U tom slučaju govorimo o eksplicitnom obliku jednadžbe pravca. 0 ) . Jednadžba pravca Primjer 1. 24 . Stoga se linearna jednadžba s dvije nepoznanice nazova još i jednadžbom pravca.1. y ) čiji uvrštavanje zadovoljava jednakost.. ( 6. −3) . Ukoliko linearna jednadžba ima dvije nepoznanice. .5 ) . uočit ćemo da sve leže na pravcu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X Y Uređenih parova koji su rješenje postavljene jednadžbe možemo naći beskonačno mnogo – onoliko koliko ima točaka na pravcu koji je određen ovim točkama.22 Jednadžba pravca Promotrimo jednadžbu x − 2 y = 4 . ( 0.

Pravac čiju jednadžbu znamo crtamo tako da u koordinatni sustav ucrtamo bilo koje dvije njegove točke. drugu točku određujemo ovako: udesno se pomaknemo za nazivnik tog razlomka. te kroz njih povučemo ravnu crtu. tj. Potrebno je uočiti odsječak na y -osi. Ukoliko je koeficijent smjera razlomak. te za iznos koeficijenta smjera dolje ili gore . Prije 25 . a zatim još jednu točku do koje dođemo tako što se pomaknemo za jedan udesno.23 1 Treba nacrtati pravac čija je jednadžba y = − x + 3 . te kroz njih povući traženi pravac. Primjer 1. točku (0. a brojnik određuje koliko idemo gore ili dolje. odrediti i koeficijent smjera. Naime.3) i (3. Označimo točku u kojoj pravac siječe y os. y 7 6 5 4 3 (0.Ovo značenje koeficijenta smjera pravca treba zapamtiti jer će ono u mnogim primjerima imati praktično značenje. za bilo koje dvije točke pravca. te promatrajući kako se mijenja y za određenu promjenu x -a.3) 2 1 0 -2 -1 -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x (3.2) Za svaki nacrtani pravac moguće je odrediti njegovu jednadžbu. U takvim slučajevima će se gore navedeno općenito tumačenje preformulirati u skladu sa promatranim primjerom. x2 − x1 Ovu činjenicu možemo koristiti i kod crtanja pravca. koeficijent smjera jednak je omjeru promjene ordinate i promjene apscise: y −y a= 2 1.2).ovisno o predznaku koeficijenta smjera. 3 Rješenje: Do dviju točaka ćemo doći računanjem odgovarajućeg y za proizvoljni x (ili obratno): x=0 ⇒ y =3 x=3 ⇒ y=2 U koordinatni sustav treba ucrtati točke (0.b).

Tada jednadžba pravca koji prolazi tim dvjema točkama glasi: y −y y − y1 = 2 1 ( x − x1 ) x2 − x1 26 . njegovu jednadžbu određujemo formulom: Jednadžba pravca Neka su zadane dvije točke ravnine sa svojim kordinatama: T1 ( x1 . y = 2 1 x + 4.rješavanja idućeg primjera. Primjer 1. uvjerite se da biste pravac iz prethodnog primjera znali nacrtati ovom metodom. y = − x + 3. T2 ( x2 . y = 2 x − 8 3 3 Ukoliko znamo koordinate dviju točaka kroz koje pravac prolazi. y = x − 2. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 X -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y odredite jednadžbe nacrtanih Rješenje: y = 4. y2 ) .24 Pomoću odsječka na y-osi i koeficijenta smjera pravaca. y1 ) . y = −2 x + 8.

Ponekad imamo poznat koeficijent smjera pravca i jednu točku kojom pravac prolazi. U takvom slučaju gornja formula ima oblik: Jednadžba pravca Jednadžba pravca koji prolazi točkom T ( x0 , y0 ) i ima zadani koeficijent smjera a :

y − y 0 = a ( x − x0 ) .

1.9. Sustav jednadžbi
Kod sustava dviju jednadžbi s dvije nepoznanice, tražimo vrijednosti za nepoznanice (npr. x i y) koje zadovoljavaju obje jednadžbe. Za to se služimo nekom od dolje navedenih metoda, a izbor metode bi trebao biti takav da najbrže i najjednostavnije vodi do rješenja. Metoda supstitucije sastoji se u tome da se iz jedne od jednadžbi izrazi jedna od nepoznanica pomoću druge, te taj izraz uvrsti u preostalu jednadžbu. Nepoznanicu i jednadžbu iz koje ćemo ju izraziti, biramo tako da račun bude što jednostavniji. Ovo je osnovna metoda koja se koristi i kod sustava s više od dvije jednadžbe. Primjer 1.25 Metoda supstitucije x − 2y = 7 Treba riješiti sustav   2 x + 3 y = −7 Rješenje:

x − 2y = 7 2 x + 3 y = −7 x = 7 + 2y 2 x + 3 y = −7 x = 7 + 2y 2 ( 7 + 2 y ) + 3 y = −7 x = 7 + 2y 14 + 4 y + 3 y = −7 7 y = −21 ⇒ y = −3 x = 7 + 2(−3) ⇒ x = 1.

Ovdje smo x izrazili pomoću varijable y.

U drugoj jednadžbi varijablu x zamijenjujemo (supstituiramo). Dobili smo jednadžbu s jednom nepoznanicom. Uvrštavamo dobiveni y kako bismo odredili x.

Potrebno je napomenuti da je metoda supstitucije osnovna metoda i koristimo ju i kada je jednadžbi u sustavu više od dvije. Stoga ju je važno ispravno shvatiti i uvježbati. Metoda suprotnih koeficijenata. Koristi se kada su koeficijenti u jednadžbama takvi da množenjem jedne ili obje jednadžbe s nekim brojevima, dobivamo u jednadžbama uz istu nepoznanicu suprotne brojeve kao koeficijente. Tako postižemo da se nakon zbrajanja

27

jednadžbi ponište članovi s tom nepoznanicom, dobivajući tako linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom. Primjer 1.26 Metoda suprotnih koeficijenata − x + 2 y = 4 Treba riješiti sustav   2x + 3 y = 6 Rješenje:

−x + 2 y = 4 ⋅ 2 2x + 3 y = 6 −2 x + 4 y = 8 +  2x + 3y = 6 − 2x + 4 y + 2x + 3 y = 6 + 8 7 y = 14 y=2 2x + 3⋅ 2 = 6 2x = 0 x =0.

• Množimo prvu jednadžbu s 2, kako bi dobili uz nepoznanicu x koeficijent suprotan odgovarajućem koeficijentu u drugoj jednadžbi. • Nakon toga, jednadžbe zbrajamo na način da posebno zbrajamo lijeve strane obiju jednadžbi, a posebno desne. Ovako smo dobili novu jednadžbu kod koje se poništavaju članovi koji sadrže nepoznanicu x, pa zapravo imamo linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom. • Rješavanjem te jednadžbe, dobivamo vrijednost y. Uvrštavanjem te vrijednosti u bilo koju od početnih jednadžbi, izračunavamo vrijednost preostale nepoznanice (ovdje je to x).

Metoda komparacije upotrebljava se kada u objema jednadžbama imamo jednu nepoznanicu eksplicitno izraženu. Ponekad, primjerice, treba odrediti x za koji funkcije f1 ( x ) i f 2 ( x ) imaju jednaku vrijednost, te još ustanoviti o kojoj se vrijednosti radi. Primjer 1.27 Metoda komparacije

f1 ( x ) = − x + 3 f2 ( x ) = x + 1 Iz f1 ( x ) = f 2 ( x ) slijedi: −x + 3 = x +1 −2 x = −3 + 1 ⇒ - 2 x = -2 f1 (1) = f 2 (1) = 2
Prisjetimo se da je svaka linearna jednadžba s dvije nepoznanice jednadžba nekog pravca. Budući da par ( x, y ) koji je rješenje sustava dviju takvih jednadžbi zadovoljava obje te jednadžbe, zaključujemo da točka s tim koordinatama pripada obama pravcima. Radi se, dakle, o njihovu sjecištu. Primjer 1.28 Sjecište dvaju pravaca Nađite računski i grafički sjecište pravaca x − y = 2 i 2 x − y = 8 .

⇒ x =1

28

Rješenje:

9 8 7 6 5 4 3

y

b

x− y = 2 2x − y = 8 y = x−2 2x − ( x − 2) = 8 x=6 y=4 ⇒ S ( 6, 4 )
-5 -4 -3 -2 -1

S = (6, 4)

2 1 0 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x

a

Primjer 1.29 Sustav triju jednadžbi sa tri nepoznanice Treba riješiti sustav jednadžbi: x + 2 y + z = 9  2 x − y + 3z = 4 x + y − 2z = 3  Rješenje: Iz npr. prve jednadžbe ćemo izraziti jednu nepoznanicu pomoću preostalih dviju, te uvrstiti u preostale jednadžbe. Neka to bude nepoznanica z:

z = 9 − x − 2y 2 x − y + 3(9 − x − 2 y ) = 4 x + y − 2(9 − x − 2 y ) = 3 2 x − y + 27 − 3x − 6 y = 4 x + y − 18 + 2 x + 4 y = 3 − x − 7 y = −23  3x + 5 y = 21  x = −7 y + 23 3(−7 y + 23) + 5 y = 21 −21y + 69 + 5 y = 21 −16 y = −48 ⇒ y = x = 2, y = 3, z = 1 −48 = 3 ⇒ x = −7 ⋅ 3 + 23 = 2 ⇒ z = 9 − 2 − 2 ⋅ 3 = 1 −16

29

a jedan je za 322 kn veći od drugoga. x = 2. 2 x − 1. Treba platiti dva računa koji zajedno iznose 840 kn. 4 x + 0.Zadaci za vježbu Riješite sustave jednadžbi: 2 x + y = 1 1. Za koliko će godina otac biti tri puta stariji od sina? (Rješenje: Za 9 godina.  x + y − 5 = 0 5 y − 4 x = 17 2.  0. 6 7.5. 6 y = 2. y = −11) 1 8 ( Rj. Veselka 164.   2 x − 5 y = −5 −3x − 6 y = 9  4. x = 14.  2 x + 3 y = −7 (Rj. y = 20) (Rj. 640+200) 10. sin 6. 581+259) 9. 4 (Rj. y = −3) 0. na svakom je brodu ostao jednak broj turista.Nakon što je u luci s “Veselke” sišlo 98 turista.8 x + 0.3x 1. x = 1. a jedan je za 3.8 y = 3.   5 x − 15 y = 25  x − 2 y = 7 5. Koliko je na svakom brodu bilo turista prije uplovljavanja u luku? (Rj. y = 0) U sljedećim zadacima treba uvježbati postavljanje i rješavanje jednadžbi (ili više njih) koje bi predstavljale matematički zapis problema izrečenog u tekstu zadatka. Koliko iznose računi pojedinačno? (Rj. Treba platiti dva računa koji zajedno iznose 840 kn. Sirena 82) 30 . y = −3) (Rj. 7. x = −30.3 y = 0. x = . x = 3.2 puta veći od drugoga. Koliko iznose računi pojedinačno? (Rj. Otac ima 36 godina.  2 x + y = 2 − x + 3 y + 3 = 0 3. 2 y − 0. 2 = −0. a sa “Sirene” 16. Na brodu “Veselka” bilo je dva puta više turista nego na brodu “Sirena”. y = − ) 5 5 (Rj.  −0.) 8. 4 6. y = 3) (Rj. x = −0.

pa dobivamo x ( ax + b ) = 0 umnožak. Rješenje: 3x 2 + 15 x = 0 : 3 x2 + 5x = 0 x ⋅ ( x + 5) = 0 x1 = 0. Umnožak dvaju faktora je jednak nuli ako je jedan od njih jednak nuli. Nepotpune kvadratne jednadžbe 1. tada imamo tzv. pri čemu je a različit od 0. a.31 Čista kvadratna jednadžba Treba riješiti jednadžbu 2 x 2 − 18 = 0 . prikraćenu kvadratnu jednadžbu oblika ax 2 + bx = 0 .b i c su realni brojevi. a x1 = 0 drugo dobijemo rješavanjem jednadžbe ax+ b=0. ax2 + b = 0 x2 = − b a Primjer 1. Ako je b = 0 . x2 = −5 2. Rješenje: 2 x 2 − 18 = 0 : 2 x2 − 9 = 0 x2 = 9 x=± 9 x1 = −3. Ako je c = 0 . dobivamo čistu kvadratnu jednadžbu. x2 = 3 31 . čiji je oblik ax 2 + c = 0 Rješavamo ju na sljedeći način: ax 2 + c = 0 ax 2 = − c c x2 = − a x1 = − c a x2 = − − c a Primjer 1.1. Iz ovoga je jasno da će jedno od rješenja uvijek biti 0. Ovakva jednadžba se rješava na sljedeći način: ax 2 + bx = 0 Izlučujemo x iz oba člana s lijeve strane jednadžbe.Kvadratna jednadžba Opći oblik kvadratne jednadžbe je ax 2 + bx + c = 0 .30 Prikraćena kvadratna jednadžba Treba riješiti jednadžbu 3x 2 + 15x = 0 .10.

x2 = =2 2 2 x1. rješenja ponekad možemo naći kraćim postupkom.2 = Izraz pod korijenom označava se sa D .32 Riješite jednadžbu Rješenje: 1 2 x + x − 4 = 0 ⋅2 2 x2 + 2 x − 8 = 0 a = 1. Pomoću diskriminante možemo klasificirati rješenja kvadratne jednadžbe: • Ako je D > 0 . 2 −2 ± 4 + 32 −2 ± 6 = 2 2 −2 − 6 −2 + 6 x1 = = −4. pomoću Vietovih formula: b c x1 + x2 = − . 2a Prije uvrštavanja je potrebno jednadžbu napisati u standardnom obliku. tako da a predstavlja koeficijent kvadratnog člana. jednadžba nema realnih rješenja (rješenja su kompleksni brojevi) Ako se radi o jednostavnijim kvadratnim jednadžbama s cjelobrojnim koeficijentima.2 = = = 2a 2 ⋅1 1 2 x + x−4=0.Potpuna kvadratna jednadžba ax 2 + bx + c = 0 rješava se uvrštavanjem koeficijenata a. a naziva se diskriminanta. 32 . x1 ⋅ x2 = a a Sustav kvadratne i linearne jednadžbe rješava se tako da se iz linearne jednadžbe izrazi jedna nepoznanica i uvrsti u kvadratnu jednadžbu.2 = −b ± b 2 − 4ac . • Ako je D = 0 . jednadžba ima jedno realno rješenje. Dakle. b linearni koeficijent i c slobodni koeficijent. c = −8 2 −b ± b 2 − 4ac −2 ± 2 − 4 ⋅1 ⋅ ( −8 ) x1. b = 2. D = b2 − 4ac . • Ako je D < 0 . Primjer 1.c u sljedeću formulu: x1. jednadžba ima dva realna rješenja.b.

tj. x2 =4 ) ( x1 =−1. (−1. x2 =4 ) 5. (−4. 0)i (0.Primjer 1.33 x2 + y 2 = 4 x+ y = 2 x = 2− y (2 − y) 2 + y2 = 4 4 − 4 y + y2 + y2 = 4 2 y2 − 4 y = 0 : 2 y2 − 2 y = 0 y ( y − 2) = 0 y1 = 0 y2 − 2 = 0 y2 = 2 Sada je: x2 = 2 − y2 . 2) ) ( x1 = 2. Riješite sustav kvadratne i linearne jednadžbe: a) y2 = x + 4 2y = x + 4 x2 + xy + y2 = 3 x + 2y = 0 y = 2 x2 + 1 2x = y − 5 ( x1 = −4. y2 = 2. 3) i (2. x2 = −2. 0. −1)i(−2. z 2 =   2 2  x2 = 5) ( x1 =−1. y1 = −1.8x = 6 2. tj. y1= 3. 1 9    z1 = . 9) ) b) c) 33 . y2 = 1. y2 = 9. 2x + 2 = x +1 x−2 4. x2 = 2. y1= 0. x1 = 2 Zadaci za vježbu 1. ( 2 z − 3 ) 2 = 8 z 3. x2 = 0 Odavde slijedi: x1 = 2 − y1 . tj. (2. x2 = 0. tj. tj. 2 x 2 − 6 x − 8 = 0 ( x1 = −2. 6 x 2 − 1.1)) ( x1= −1.

11. vrijedi ekvivalencija: y = a x ⇔ x = log a y Broj a nazivamo bazom logaritma. 01 d) 2−1 = −3 1 2 1 e)   = 8      2 1 f)   = 1000     10  −3 Rješenje: a) 23 = 8 ⇒ log 2 8 = 3 b) 52 = 25 ⇒ log 5 25 = 2 c) 10−2 = 0.34 Zapišite u logaritamskom obliku: a) 23 = 8 b) 52 = 25 c) 10−2 = 0. Mora biti pozitivan i različit od 1. pa oni imaju i posebne oznake: • Dekadski logaritam (a = 10) : log y = log10 y • Prirodni logaritam (a = e) : ln y = log e y Primjer 1.1. Drugim riječima. (a ≠ 1. a > 0) . Od posebnog su značaja logaritmi s bazom 10 i brojem e. 01 = −2 d) 2−1 = −3 1 1 ⇒ log 2 = −1 2 2 1 e)   = 8 ⇒ log 1 8 = −3    2   2 1 f)   = 1000 ⇒ log 1 1000 = −3   10    10 −3 34 . 01 ⇒ log10 0. Logaritmi Logaritam pozitivnog broja y je eksponent kojim treba potencirati bazu a da bi se dobila potencija y.

jer je 33 = 27 i) log 3 1 = log 3 3−2 = −2 9 3) log a ( xy ) = log a x + log a y . Ako su one jednake. 2651 log1. Primjer 1.  32  Primjer: log 2   = log 2 32 − log 2 8 = 5 − 3 = 2     8 Primjer: log104 = 4 ⋅ log10 = 4 ⋅1 = 4 Primjer: eln10 = 10 .36 Eksponencijalna jednadžba Treba riješiti jednadžbu 1. 4 x = 3 . jednaki su i njihovi logaritmi.Primjer 1. tj. jer je 23 = 8 d) log 5 5 = 1 . 4 x = 3 log log1. jer je 102 = 100 c) log 2 8 = 3 . 4 = log 3 ⇒ x = log 3 ≈ 3. Pravilo pod brojem 5) koristi se kod rješavanja eksponencijalnih jednadžbi kako bi se nepoznanica „spustila“ iz eksponenta te tako dobila linearna jednadžba. jer je 5 = 5 e) log 5 25 = 2 . jer je 52 = 25 Pravila logaritmiranja 1) log a a = 1 . 35 . 6) a loga y = y . Rješenje: 1. 4 Logaritmiramo jednadžbu. Primjer: log(10 ⋅1000) = log10 + log1000 = 4 x 4) log a ( ) = log a x − log a y .35 Odredite logaritme: a) log1000 b) log100 c) log 2 8 d) log 5 5 e) log 5 25 Rješenje: a) log1000 = 3 . 4 x = log 3 x ⋅ log1. Primjer: log 5 5 = 1 Primjer: ln1 = 0 1 f) log 2 16 1 8 g) log 2 h) log 3 27 i) log 3 1 9 f) log 2 16 = 4 . jer je 24 = 16 1 = log 2 2−3 = −3 8 g) log 2 h) log 3 27 = 3 . jer je 103 = 1000 b) log100 = 2 . njenu lijevu i desnu stranu. 2) log a 1 = 0 . y 5) log a x n = n ⋅ log a x .

. Njena oznaka je d (diferencija). .30. 5. možemo odrediti bilo koji član niza. . Dakle.12.. budući da su mu 2 3 4 1 članovi sve manji i manji realni brojevi.. To znači da. 6. . Opći član tog niza je an = .…} . a2 .. Njegov opći član je an = 2n . Primjer 1.7.. Primjerice. u nizu parnih prirodnih brojeva razlika između susjednih članova je uvijek 2. Niz oznakom ( an ) . 4.-6... U nizu imamo članove u određenom poretku: a1 je prvi član.25. . niz parnih brojeva je aritmetički niz.. Niz Niz je uređeni skup oblika { a1 . a2 drugi. koje nazivamo ponekad se još označava članovima niza.. -3.. Geometrijski niz će nam još poslužiti za izvođenje nekih formula kod složenog kamatnog računa.19. Aritmetički niz je u potpunosti određen svojim prvim članom i diferencijom d.37 Niz parnih brojeva Jedan primjer niza je niz parnih prirodnih brojeva : 2.15. a2 .-12.… . Evo još nekoliko primjera aritmetičkog niza: 10.…} Pogledajmo niz 1. a3 .16. n { a1 . Aritmetički niz Aritmetički niz je niz brojeva kod kojega je razlika između susjednih članova uvijek jednaka.4.10.-15.13. an . 8. poznavajući ta dva broja. tada vrijedi: d = a2 − a1 = a3 − a2 = … = ai − ai −1 d = ai − ai −1 = ai +1 − ai ⇒ 2ai = ai −1 + ai +1 ⇒ ai = . Ako je ( an ) aritmetički niz.-9.… . Primjer 1. a3 . Za niz neparnih prirodnih brojeva 1. 1. 3. ai −1 + ai +1 . Član an nazivamo opći ili n-ti član niza. itd..20.. opći član ćemo zapisati ovako: an = 2n − 1 .1. . .. gdje su ai -ovi realni brojevi. 2 Vidimo da je svaki član aritmetičkog niza jednak aritmetičkoj sredini svojih susjednih članova. an . Aritmetički i geometrijski niz Upoznavanje sa svojstvima aritmetičkog i geometrijskog niza pomoći će nam kod rješavanja nekih tipičnih problema. 36 . 7.… Ovdje se radi o padajućem nizu.38 Padajući niz 1 1 1 .

godine 12. Ako svake godine proizvede 25.5 = 58.5 S8 = 8 ( 2 + 12. opći član aritmetičkog niza dobiva se pomoću formule an = a1 + ( n − 1) d . godine? Koliko je ukupno proizvedeno pločica u tih 22 godine? Rješenje: Ovdje se radi o aritmetičkom nizu kojemu je prvi član 12.000. 2 37 . kolika će biti proizvodnja 2003.000 + 21 ⋅ 25.000. uvrštavanjem izraza a1 + ( n − 1) d umjesto an .000 = 12.Pogledajmo sada na koji način možemo. 2 koja.000 komada više nego prethodne.39 Zbroj članova aritmetičkog niza Odredite zbroj prvih 8 članova aritmetičkog niza 2. prelazi u Sn = Sn = n  2a1 + ( n − 1) d  .5. poznavajući a1 i d . a22 i S22 .000. Tražimo.3.775.000. odrediti bilo koji član aritmetičkog niza: a1 a2 = a1 + d a3 = a2 + d = a1 + 2d a4 = a3 + d = a1 + 3d an = a1 + ( n − 1) d Dakle.6. d = 1.525.000. a8 = a1 + 7 ⋅ d = 2 + 7 ⋅1. dakle.000 S 22 = 22 (12. Suma prvih n članova aritmetičkog niza računa se po formuli n ( a1 + an ) .000 . 5) = 4 ⋅14.5 = 2 + 10.5.000 .8.525.40 Neka tvornica pločica proizvela je 1982.000 ) = 269.5. a d = 25. 5 = 12. 2 Primjer 1.… Rješenje: Uočimo da se radi o aritmetičkom nizu kojemu je a1 = 2.000 komada pločica.5 . a22 = a1 + 21 ⋅ d = 12.000 + 12.  2 Primjer 1.

Evo nekih primjera geometrijskog niza: a1 . d = 10 . 2. 6.18. ako su godišnje kamate 10%? Ukamaćivanje je jednostavno. 120 kn.16. 4. Slično kao kod aritmetičkog niza.4641. kvocijent bilo ai −1 kojeg člana niza i njegova prethodnika je uvijek jednak. Taj kvocijent označavamo sa q.… 38 . Prema tome. Iznosi na kraju svake godine će izgledati ovako: 110 kn. … 2. 1.1.18. a2 . ako znamo a1 i q. 2. Radi se dakle o aritmetičkom nizu za kojeg je poznato: a1 = 110. −6. … 1. pokazati ćemo kako se dobiva n-ti član geometrijskog niza.21.. q = 3) ( a1 = 2. … ( a1 = 1.… vrijedi 1. 4. ako za svaki i = 1. 1.1) .162.162.3. član niza dobit ćemo pomoću formule za opći član aritmetičkog niza: a9 = a1 + (9 −1) ⋅ d = 110kn + 8 ⋅10kn = 190kn . q = −3) ( a1 = 1. a1 a2 = a1 ⋅ q a3 = a2 ⋅ q = ( a1 ⋅ q ) ⋅ q = a1 ⋅ q 2 a4 = a3 ⋅ q = ( a1 ⋅ q 2 ) ⋅ q = a1 ⋅ q 3 an = a1 ⋅ q n −1 Znači.Primjer 1. 16. ulog će se svake godine povećavati za isti iznos od 10 kn. naime iznosi 10% od 100 kn. 1. Rješenje: Budući da se ostvarene kamate ne pripisuju osnovici za obračun kamata u idućem razdoblju. a3 .41 Jednostavno ukamaćivanje Na koliko će narasti ulog od 100 kn za 9 godina. … je geometrijski niz . 1. 32.42 Zbroj članova geometrijskog niza Odredite zbroj prvih 12 članova niza 1. tj. q = 2 ) ( a1 = 2 .8. 9. 130 kn. Toliko. 64.54. −54. 8. q −1 Primjer 1. q = 1. n-ti član geometrijskog niza se dobiva formulom: a n = a1 ⋅ q n −1 Zbroj prvih n članova nekog geometrijskog niza računa se pomoću formule S n = a1 ⋅ qn − 1 . dakle kamate se ne pribrajaju glavnici. 2.. .331. Geometrijski niz ai = q . … 2.

Takve jednadžbe nazivamo eksponencijalnim jednadžbama.823 .741. a zatim udvostručen broj zrna na svakom idućem polju). ako je odlučio u tu svrhu potrošiti do 200 kuna? Rješenje: Niz uplata u blagajnu zapravo čine geometrijski niz: a1 = 1. Iako je zadaća uvijek zanimljiva. q = 2 . dok bi za n = 15 troškovi prešli 200 kuna.23 kn. 2n = 20001 log log 2n = log 20001 n ⋅ log 2 = log 20001 log 20001 n= log 2 4. Primjer 1. broj članova niza koji zbrajanjem ne prelaze iznos 200 kuna odnosno 20. ukojem slučaju troškovi ostaju ispod zadanih 200 kuna. treba naći zbroj prvih 30 članova tog niza: q30 − 1 230 − 1 30 = 1⋅ = 2 − 1 = 1.43 Geometrijski niz Studenti VERN-a dužni su svaki tjedan napisati zadaću iz matematike. 2 −1 1 Sljedeći primjer je izveden iz tradicionalnog zadatka sa šahovskom pločom i pšenicom (zrno pšenice na prvom polju.30103 Rješenje zadanog problema mora biti cijeli broj.30105171 n= ≈ 14. 29 0.737.418. Stoga je dogovoreno da za prvu nenapisanu zadaću uplate u "Fond za popularizaciju matematike" 1 lipu.000 lipa. Postavljamo jednadžbu: 20000 = 1 ⋅ 2n − 1 2 −1 n 20000 = 2 − 1 ⇒ 2 n = 20000 + 1 2n = 20001 Dobili smo jednadžbu kojoj je nepoznanica u eksponentu.dvostruko više od prethodnog puta. Uvrštavanjem u formulu dobivamo: S12 = 1 ⋅ 212 − 1 212 − 1 12 = = 2 − 1 = 4095. a za svaku iduću nenapisanu .073. pa se odlučujemo za n = 14 . Kao odgovor na prvo pitanje. q = 2 .Rješenje: Uočimo da se radi o geometrijskom nizu kojemu je a1 = 1. q −1 2 −1 Dobiveni rezultat je iznos u lipama. a rješavamo ih logaritmiranjem cijele jednadžbe. S30 = a1 ⋅ U drugom pitanju nepoznat nam je n tj. a pretvoren u kune iznosi 10. 39 . primjećeno je da neki studenti tu ugodnu i korisnu obvezu izbjegavaju. Koliko će u Fond uplatiti student koji u svih 30 tjedana nastave ne napiše ni jednu zadaću? Koliko zadaća može student propustiti.

Ovakav postupak zove se metoda raspolavljanja. U idućem obračunskom razdoblju kamate se obračunavaju na tako uvećanu osnovicu. Usporedite ovaj rezultat sa rezultatom iz Primjera 1. 121 kn. Nakon određenog broja pokušaja.. ustanovit ćemo da je na kraju svake godine stanje za 10% veće od stanja sa kraja prethodne godine.15 ) ili (15. 40 . postalo bi nam jasno nalazi li se traženi broj u intervalu (10. Nakon uvrštavanja broja 15. tj.10 puta veći od prethodnika: 110 kn. .44 Složeno ukamaćivanje Na koliko će narasti ulog od 100 kn za 9 godina. q = 1. pa bismo nakon uvrštavanja zaključili da nam treba veći n. To nam govori da je traženi broj između 10 i 20.Znajući da n mora biti cijeli broj. stoga bi naš idući pokušaj bio raspolavljanje tog intervala. Zanima nas vrijednost 9. Idući korak bi bio raspolavljanje tog intervala na dva jednaka. prvi pokušaj bi mogao biti n = 10 . došli bismo do točnog rješenja. 20 ) . umjesto logaritmiranjem jednadžbe. 15. Npr. Primjer 1. i može poslužiti ukoliko ne znamo drugačije riješiti problem.19−1 = 110kn ⋅1. ako su godišnje kamate 10%? Ukamaćivanje je složeno. Dakle.41 gdje je ukamaćivanje bilo jednostavno. to znači da je svaki sljedeći član tog niza za 1.10 kn.18 = 235. člana tog niza: a9 = a1 ⋅1. 133. koji bi pak bio prevelik. i tako dalje do željene točnosti. problem smo mogli riješiti isprobavanjem različitih n-ova u jednakosti 2n = 20001 . Pokušali bi sa n = 20 .. 79kn . Rješenje: Ako promatramo stanje uloga na kraju svake godine nakon obračuna kamata.10 . Ako zamislimo ta stanja kao niz. radi se o geometrijskom nizu: a1 = 110. što znači da se na kraju svakog obračunskog razdoblja kamate pripisuju glavnici.

a sa C(x) cijenu takve vožnje. Realne funkcije realne varijable Jedna od najvažnijih ideja u matematici je pojam funkcije. tj.2. Posebno je važno razumjeti pojam promjenljive veličine. Cijene vožnje. Ako označimo oznakom x duljinu neke vožnje. To je razlog zašto možemo reći da je 8 km 78 kn „duljina vožnje“ varijabla. 5 km 60 kn Međutim. također variraju – dakle i “cijena vožnje” je varijabla. navedene u drugom stupcu. Dio svake ekonomske analize je proučavanje učinka promjene jedne ekonomske veličine na ekonomsku veličine koja je s njom povezana. Diferencijalni račun s temeljnim primjenama u ekonomiji U ovom poglavlju obradit ćemo diferencijalni račun na razini potrebnoj za ilustraciju nekih njegovih osnovnih primjena u ekonomskoj analizi. Duljina vožnje u 5 km 60 kn kilometrima neke buduće vožnje može biti bilo koja u nekim razumnim granicama i ne ovisi o nekoj drugoj 32 km 222 kn varijabli. cijene vožnje ne variraju baš bilo kako.1 Linearni funkcijski odnos Pretpostavimo da se u nekom gradu cjenik taksi usluga sastoji od samo dvije stavke: Start: 30 kn Prijevoz po km: 6 kn Duljina vožnje Cijena vožnje U tablici su navedeni podaci o zadnjih osam vožnji u 20 km 150 kn tom gradu. svakome je jasno da povećanje cijene nekog proizvoda izaziva pad njegove potražnje. 5%? Kako će se promijeniti prihod od prodaje? A kako dobit? Funkcija je prikladno sredstvo za opisivanje odnosa među ekonomskim veličinama. Ali. o duljini vožnje. Primjerice. prava pitanja glase: Koliko će se smanjiti potražnja ako cijenu povećam za npr. One 25 km 180 kn ovise o odgovarajućem broju iz prvog stupca. možemo vezu između duljine vožnje i njene cijene iskazati algebarskim izrazom: 12 km 102 kn C ( x) = 6 x + 30 . 2. Takvu promjenljivu veličinu nazivamo zavisnom varijablom. nije moguće dovoljno precizno procijeniti učinak promjene neke ekonomske veličine. Uočite da brojevi koji predstavljaju duljine vožnje variraju. moramo se dobro upoznati s pojmom varijable i funkcije. tj. Primjer 2. Pritom će funkcije koje će se koristiti u primjerima biti odabrane tako da budu što jednostavnije. Za početak. varijable. 41 . Ako tu vezu nemamo jasno matematički iskazanu.1. a da ipak mogu približno predstavljati odnos stvarnih ekonomskih veličina. stoga kažemo da je riječ o nezavisnoj 18 km 138 kn varijabli. Ovdje nam je cilj obnoviti i učvrstiti razumijevanje funkcije i s njom povezanih pojmova. te sa nekim osnovnim oblicima funkcija i njihovim uobičajenim primjenama u poslovnoj analizi.

dobit ćemo sljedeću tvrdnju: C ovisi o x.stoga je riječ o varijablama.. tj. a cijena dnevnog najma autobusa s vozačem iznosi 2000 kn. Da bismo došli do algebarskog izraza (formule) koji opisuje promatranu zavisnost. Dakle. p za cijenu. a C (cijena po osobi) je zavisna varijabla. tj.2 Nelinearni funkcijski odnos Marica se odlučila prihvatiti organizacije jednodnevnog izleta s ručkom u prirodnom ambijentu za studente svoje grupe. Da nas zanima na koji način C ovisi o x. Kako odrediti cijenu po osobi? Rješenje: Nakon kraćeg razmišljanja. mogu varirati . pa kažemo da je u ovom slučaju cijena vožnje linearna funkcija njene duljine. možemo zaključiti da se ovdje radi o funkcijskom odnosu. Primjer 2. Pojam promjenljive varijable i funkcijskog odnosa ćemo ilustrirati na još jednom primjeru. pronaći ćete ih u potcrtanim dijelovima: „Cijena po osobi ovisi o broju prijavljenih studenata.).. . Marica je zaključila da ne može znati cijenu po osobi bez da prethodno zna koliko se studenata za izlet prijavilo. a što zavisnom: C(x). x odnosno broj prijavljenih studenata. Neka to bude npr. moramo se uvjeriti da se za svaku moguću duljinu vožnje može točno utvrditi cijena. naznačit ćemo jednostavnim zapisom iz kojeg se jasno vidi što držimo nezavisnom varijablom. je nezavisna varijabla.Provjerite jesu li svi parovi brojeva po retcima tablice u ovakvom odnosu. Za nezavisnu varijablu je to najčešće x. q za količinu. C je funkcija od x. Zamišljeno je da se ukupan trošak podijeli na sve sudionike jednako. novčani iznos.). ili neko slovo uobičajeno za određene vrste varijabli (npr. prvo ćemo izračun cijene po osobi provesti za neki određeni broj prijavljenih studenata. radi praktičnosti varijablama se dodjeljuju kratke oznake. U dobivenom algebarskom izrazu možemo prepoznati linearnu funkciju. Budući da je na početku navedeni cjenik vrlo jasan. Ovako je ona to formulirala: „Cijena po osobi ovisi o broju prijavljenih studenata. Da bismo ustvrdili da su cijena vožnje i duljina vožnje u funkcijskom odnosu. Cijena ručka iznosi 60 kn po osobi.“ Ako potražite u gornjoj rečenici izraze koji se odnose na neku količinu (broj. Napravimo to za naše varijable: x – broj prijavljenih studenata C – cijena po osobi Ako sada zamijenimo u promatranoj rečenici nazive varijabli njihovim skraćenim oznakama. 10: 42 . Iako bismo mogli nastaviti razmatranje i koristeći pune izraze za navedene varijable. Kažemo da je cijena vožnje funkcija duljine vožnje.“ I jedna i druga „količina“ mogu poprimiti različite vrijednosti. i sl.

Napomenimo da funkcija dozvoljava da se dva različita elementa domene preslikaju u isti element kodomene. funkcija je preslikavanje izmedu dva skupa (domene i kodomene) koje svakom elementu prvog skupa (domene) pridružuje točno jedan element drugog skupa (kodomene). Relacija koja nekom elementu pridružuje dva ili više elemenata drugog skupa nije funkcija. provodimo za x studenata i to tako da broj 10 zamijenimo slovom x na svim mjestima u izračunu: C ( x) = 2000 + x ⋅ 60 2000 x ⋅ 60 2000 = + = + 60 x x x x . Definicija funkcije Definicija funkcije Neka su A i B neprazni skupovi. 43 .Trošak autobusa + 10 ručkova 10 studenata 2000kn + 10 ⋅ 60kn C (10) = = 260kn po osobi 10 Cijena po osobi = Sada izračun istovjetan gornjemu. Kaže se da je tim pridruživanjem definirana funkcija f : A → B i pišemo f ( x) = y . U nastavku iznosimo formalnu definiciju funkcije. Pravilo prodruživanja određeno je formulom: C ( x) = 2000 + 60 x . Izračunom cijene po osobi za neki neodređeni broj prijavljenih studenata x zapravo smo definirali funkciju – pridruživanje kojim se svakom mogućem broju prijavljenih studenata pridružuje iznos u kunama koji predstavlja cijenu izleta po osobi (studentu). a skup B kodomena funkcije f . te definicje nekih pojmova usko povezanih sa funkcijama. Domenu funkcije f označavamo još i sa D( f ) ili D f . Neka je svakom elementu x ∈ A pridružen točno jedan element y ∈ B . f y x B A Dakle. Kažemo da je cijena izleta po osobi funkcija broja prijavljenih studenata. Skup A zove se domena ili područje definicije funkcije f .

Općenito. U gornjem primjeru je zadana realna funkcija realne varijable. kodomena i pravilo pridruživanja (postupak pomoću kojeg se svakom elementu domene pridružuje jedinstveni element kodomene). Dakle. Graf funkcije Graf funkcije f je skup točaka ( x. y ) ravnine čije koordinate zadovoljavaju jednadžbu y = f ( x) . podrazumijevati da govorimo o realnim funkcijama realne varijable. f ( x ) = x 2 + 1 . Tako zovemo one funkcije kojima su domena i kodomena neki podskupovi skupa ℝ. a f(x) je vrijednost funkcije. U našim primjerima će to biti uglavnom intervali od ℝ. Gornje pravilo pridruživanja može se zapisati i u obliku jednadžbe: y = x 2 + 1 . U daljnjem tekstu ćemo. Zadavanje funkcije Funkcija je zadana ako je zadana njezina domena. Tada x zovemo nezavisnom varijablom.3 Algebarski zadana funkcija f : » → ». Primjer 2. y ) x x 44 . Varijablu x zovemo argument funkcije. odnos između vrijednosti dviju varijabli može se odrediti kao funkcija ako vrijednost jedne varijable jednoznačno određuje vrijednost druge. da bismo zadali funkciju naveli smo domenu i kodomenu. ako nije drugačije naznačeno. a y zavisnom. y Γf f ( x) ( x. Funkciju možemo zadati: • nabrajanjem parova pridruženih elemenata (npr. u tablici) • grafički • algebarski (pomoću formule) Prvi način zadavanja je nepraktičan ako elemenata domene ima previše. te pravilo pridruživanja.

tj. poznavanje značenja koeficijenta a će nam pomoći da opisanu vezu bolje sagledamo. tj. 2 8 7 6 5 4 3 2 1 y x -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 ( x. f ( x) = 2 . Koeficijente a = − Primjer 2. f (0)) → (0. 7 y 6 5 4 3 2 1 x -2 -1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 45 .3) (4. Tako je linearna funkcija 2 određene sa dva parametra. Kao što je već objašnjeno u poglavlju 1.5 Konstantna funkcija Zadana je funkcija: f : » → ». jasno je da je i f (−6) = 2 . f ( x)) (0. 2 1 pravcu y = − x + 3 . Rješenje: Budući da zadana funkcija svakom realnom broju pridružuje broj 2.2). Budući da će nam linearna funkcija često služiti za približno opisivanje veze između nekih ekonomskih veličina. f (4)) → (4.8. 2 Rješenje: Općenito. Graf ove funkcije je pravac koji je paralelan sa osi apscisa i prolazi točkom (0.Graf funkcije f možemo definirati i na ovaj način: Γ f = {( x. f ( x) = − x + 3 . koeficijenta smjera: on predstavlja promjenu vrijednosti funkcije f koji odgovara porastu varijable x za 1. graf linearne funkcije f ( x) = ax + b je pravac čija je jednadžba y = ax + b . dovoljno je odrediti koordinate dviju točaka koje pripadaju grafu 1 funkcije f ( x) = − x + 3 .4 Linearna funkcija i njen graf 1 Nacrtajte graf funkcije f : » → ».1) 1 i b = 3 još nazivamo i parametrima funkcije. Prisjetimo se značenja broja a.. f ( x)) : x ∈ D ( f )} . Odredite f (−6) i nacrtajte njen graf. Linearna funkcija Primjer 2.

koordinata točke u kojoj graf funkcije siječe x-os. i 3. Budući da zapravo tražimo x za koji funkcija ima vrijednost 0.x). 1.7 Nultočke kvadratne funkcije Odredite nultočke funkcije: f : » → ». 7 y 6 5 4 3 2 1 x -2 -1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 Nultočka funkcije Nultočka neke funkcije je svaki broj za koji funkcija ima vrijednost 0. tj. Stoga se njen graf sastoji od točaka oblika (x. kvadrant koordinatnog sustava. nultočke funkcije f određujemo postavljanjem i rješavanjem jednadžbe: f ( x) = 0 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 Rješenje: Izjednačavanjem funkcije sa 0. neki broj x0 je nultočka funkcije f ako vrijedi f ( x0 ) = 0 . f ( x) = x . Nacrtajte njen graf. Rješenje: Identiteta je linearna funkcija koja svakom broju pridružuje isti taj broj. a neke ih imaju i više od jedne.Primjer 2. u grafičkom smislu nultočka je apscisa tj. Dakle. radi se o pravcu koji prolazi ishodištem i raspolavlja 1.6 Identiteta Zadana je funkcija: f : » → ». x-osi). Uvjerite se pomoću grafa da funkcija iz gornjeg primjera ima nultočku x = 6 . Budući da se sve točke čija je ordinata jednaka 0 nalaze na osi apscisa (tj. Neke funkcije nemaju nultočku. dobiva se kvadratna jednadžba koju rješavamo po odgovarajućoj formuli: 46 . Primjer 2.

8 Kompozicija funkcija Zadane su funkcije: f : R → R. a koja druga po redu.2 = Kompozicija funkcija Neka su f : A → B i g : B → C dvije funkcije. Funkciju koja izravno preslikava element x u element g(f(x)) označavamo sa ( g f )( x) . Dobiveni element f(x) funkcija g preslikava u element g(f(x)). Rješenje: Prvo funkcija g broj x preslikava u x 3 . x2 = 3 2a 2 2 Dakle. a onda funkcija g sa 2 x − 1 radi ono što inače radi sa x – potencira na treću potenciju: ( g f )( x) = g ( f ( x)) = g (2 x − 1) = (2 x − 1) . tj. ova funkcija ima dvije nultočke. Odredite funkcije ( f g )( x) i ( g f )( x) . Primjer 2. ( g f )( x) = g ( f ( x)) A B C 2 x f f(x) g g g(f(x) ( f ( x)) gof Funkcija f preslikava element x u element f(x). Prvo funkcija f broj x preslikava u 2 x − 1 . f ( x) = 2 x − 1 i g : R → R. skup funkcijskih vrijednosti funkcije f . Uvjerite se da vrijedi: f (1) = f (3) = 0 . g ( x) = x 3 . Da bi bilo moguće komponirati ove dvije funkcije. Kompozicija funkcija f i g je funkcija g f : A→C . 3 Uočimo da ove dvije kompozicije funkcija nisu jednake. 47 . a onda funkcija f sa x 3 radi ono što inače radi sa x – množi brojem 2 i umanjuje dobiveni umanožak za 1: ( f g )( x) = f ( g ( x)) = f ( x 3 ) = 2 x 3 − 1 .f ( x) = 0 x − 4x + 3 = 0 −b ± b 2 − 4ac 4 ± 16 − 4 ⋅ 3 4 ± 2 = = = 2 ± 1 ⇒ x1 = 1. domena funkcije g mora sadržavati sliku. tj. x1. da nije svejedno koja funkcija djeluje prva.

1.852 Ako u zadatku zadanu formulu shvatimo kao funkciju koja «miljama pridružuje kilometre». kažemo da funkcija f ima inverznu funkciju koju označavamo sa f −1 . treba izraziti y x= varijablu x: . 2 -4 -5 -6 48 . gdje je x udaljenost u nautičkim miljama. dobiva se konačan oblik tražene formule za pretvorbu: N ( x) = 1 ⋅ x .852 ⋅ x . Treba naći formulu za pretvorbu udaljenosti izražene u kilometrima u udaljenost iskazanu nautičkim miljama.54 ⋅ x . N ( x) = 0. Nacrtajte grafove obiju funkcija i uvjerite se da su simetrični s obzirom na pravac y = x . inverznu funkciju koja «kilometre pretvara opet u milje». možemo pitati postoji li pravilo g koje određuje na koji način varijabli y pridružiti varijablu x.9 Konverzija kilometara u nautičke milje Pretpostavimo da je poznata formula za pretvorbu udaljenosti izražene u nautičkim miljama u udaljenost izraženu u kilometrima: K ( x) = 1. u rješenju smo dobili tzv. f A B x g y Ukoliko postoji takva funkcija. te 1. Zamjenom naziva nezavisne varijable (x uzmjesto y). Rješenje: Označimo za početak K (x) sa y.10 Inverzna funkcija Odredite inverznu funkciju ako je f : R → R. Rješenje: 7 y 6 5 4 3 2 y = 2x + 4 ⇒ 2x = y − 4 y−4 1 x= ⇒ x = y−2 2 2 ⇒ -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 x 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 Zamjenom naziva varijabli (x uzmjesto y i f −1 ( x) umjesto x) dobivamo traženu funkciju: 1 f −1 ( x ) = x − 2 .852 zavisne (N(x) umjesto x). f ( x) = 2 x + 4 .Inverzna funkcija Primjer 2. Primjer 2.852 ⋅ x . Općenito se za svaku funkciju f određenu svojim pravilom pridruživanja koje opisuje na koji način varijabli x pridružujemo varijablu y. tj. Iz dobivene jednadžbe y = 1.

f ( x) = x 2 . odnosno padajuće funkcije. Ponekad skraćeno kažemo rastuća funkcija misleći pritom na strogo rastuću. ∞ ) . Rastuća i strogo rastuća funkcija Za funkciju f kažemo da je rastuća na nekom intervalu I ⊂ » ako vrijedi: Ako su x1 . Stoga ćemo ovdje definirati i usvojiti pojam rastuće. funkcija je strogo rastuća ako porastu nezavisne varijable odgovara i porast vrijednosti funkcije. 49 . onda vrijedi f ( x1 ) ≤ f ( x2 ) . x2 ∈ I takvi da je x1 < x2 . y f ( x2 ) f ( x1 ) x x1 x2 Dakle.Primjer 2. ∞ ) . Za funkciju f kažemo da je strogo rastuća na nekom intervalu I ⊂ » ako vrijedi: Ako su x1 . Rješenje: Treba pokazati da je g ( f ( x)) = x : g ( f ( x)) = f ( x) = x 2 = x Rast i pad funkcije Često nas kod neke ekonomske funkcije zanima što se događa s njenim vrijednostima ako se povećava vrijednost nezavisne varijable. g ( x) = x inverz funkcije f : [ 0. onda vrijedi f ( x1 ) < f ( x2 ) .11 Provjerite je li funkcija g : [ 0. x2 ∈ I takvi da je x1 < x2 .

onda vrijedi f ( x1 ) ≥ f ( x2 ) .Padajuća i strogo padajuća funkcija Za funkciju f kažemo da je padajuća na nekom intervalu I ⊂ » ako vrijedi: Ako su x1 . x2 ∈ I takvi da je x1 < x2 . radi se o rastućoj funkciji. funkcija je strogo padajuća ako porastu nezavisne varijable odgovara smanjenje vrijednosti funkcije. Za funkciju f kažemo da je strogo padajuća na nekom intervalu I ⊂ » ako vrijedi: Ako su x1 . Ponekad skraćeno kažemo padajuća funkcija misleći pritom na strogo padajuću. Primjer 2. onda vrijedi f ( x1 ) > f ( x2 ) . to znači da povećanje x-a za 1 dovodi do povećanja vrijednosti funkcije (i to za 2) – dakle. y f ( x1 ) f ( x2 ) x x1 x2 Dakle. ali sa negativnim koeficijentom smjera. b) Ovdje zaključujemo da se radi o padajućoj funkciji jer je također linearna.12 Rastuća ili padajuća funkcija Za navedene funkcije treba odrediti jesu li rastuće ili padajuće: a) f ( x) = 2 x − 500 b) f ( x) = −5x + 3 1 c) f ( x) = + 2 x d) f ( x) = x 2 Rješenje: a) Budući da se radi o linearnoj funkciji. 50 . Budući da je za ovu funkciju on pozitivan i jednak 2. odgovor ćemo saznati iz predznaka koeficijenta smjera. x2 ∈ I takvi da je x1 < x2 .

 2   2 Tjeme označavamo u koordinatnom sustavu. vrijednost 1 funkcije će biti sve manja budući da je razlomak sve manji. 3. tj. te koordinate tjemena x +x  x + x  određujemo ovako: T  1 2 . . Međutim. c ∈ R . Koeficijente a.b. b. f ( x) = c naziva se konstantna funkcija.c redom zovemo koeficijent kvadratnog člana. ax 2 + bx + c = 0 . a ≠ 0) . 0 ) . linearni koeficijent. a rastuća na intervalu [ 0. Dakle. d) Ako uvrštavamo samo pozitivne brojeve u funkciju. +∞ ) .  ili T  − 2a 4a   2a    2a  Ako postoje nultočke i izračunate su. koristimo se simetričnošću parabole s obzirom na pravac koji prolazi tjemenom i okomit je na os apscisa. Određujemo nultočke rješavanjem jednadžbe f ( x ) = 0 . Uvjerite se da x ovo vrijedi i za pozitivne i za negativne vrijednosti x-a. te zatim skiciramo parabolu koja prolazi trima dosad određenim točkama. vrijednosti funkcije padaju kako se približavamo nuli s lijeve strane brojevnog pravca. Određujemo koordinate tjemena po formuli  b 4ac − b 2   b  b  T − . 51 . ova funkcija je padajuća na intervalu ( −∞. f  −  . za negativne vrijednosti varijable x. Funkcija f : R → {c} . Za uredniju skicu dobro je odrediti još poneku pomoćnu točku koja pripada grafu naše funkcije. −b ± b 2 − 4ac x1. Graf kvadratne funkcije je ravninska krivulja koju zovemo parabola. • • Ako je a > 0 .c) Ukoliko u ovu funkciju uvrštavamo sve veće vrijednosti varijable x. U ovo se možete lako uvjeriti ako nacrtate graf ove funkcije. 2. f  1 2   . te slobodni koeficijent.2 = 2a Dobivene vrijednosti ucrtavamo na x-osi koordinatnog sustava. tada funkcija ima maksimum (parabola je postavljena s tjemenom nagore) Skiciranje grafa kvadratne funkcije 1. dobivat ćemo sve veće vrijednosti kako uvrštavamo veće x-eve. Kvadratna funkcija Opći oblik kvadratne funkcije je: f ( x) = ax 2 + bx + c (a. Radi se o preslikavanju koje svakom realnom broju pridružuje realan broj c. tada funkcija ima minimum (parabola je postavljena s tjemenom nadolje) Ako je a < 0 .

. an ≠ 0 . Racionalne su one kod kojih se argument potencira samo s cijelim brojem.2 = 2 x1 = 1 . množenja. Podjela realnih funkcija realne varijable Funkcije dijelimo prema analitičkom obliku u dvije skupine: • algebarske – nad argumentom funkcije se izvode algebarske operacije zbrajanja. trigonometrijske..Primjer 2. • transcedentne – naziv za funkcije koje nisu algebarske (eksponencijalne. Algebarske funkcije dijelimo na racionalne i iracionalne... a1 . ciklometrijske. an ∈ ».8)... (-1.8). i polinoma drugog stupnja f ( x) = ax 2 + bx + c . . Primjer 2. dijeljenja i potenciranja racionalnim brojem. funkcija oblika: f ( x) = an x n + an −1 x n −1 + . + a1 x + a0 gdje su a0 .3).14 Kubna funkcija (polinom trećeg stupnja) Treba nacrtati graf funkcije f ( x ) = x3 − x 2 + 3x − 1 . oduzimanja... tj. (4.f   2   2 T ( 2. Već smo upoznali svojstva polinoma prvog stupnja f ( x) = ax + b . (5..) Primjer racionalne funkcije je polinom n-tog stupnja. x2 = 3 7 y 6 5 4 3 2) Tjeme:  3 +1  3 +1   T . −1) 2 1 x -2 -1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 3) Pomoćne točke: (0. Rješenje: 1) Nultočke: 4 ± 16 − 12 x1. logaritamske. Rješenje: 1 9 52 .. dakle nema korijena.3)..13 Skiciranje grafa kvadratne funkcije Nacrtati graf funkcije f ( x ) = x 2 − 4 x + 3 .

Možete se poslužiti i MS Excel tabličnim kalkulatorom. nego kompleksan). 20] Graf nacrtajte opet pomoću većeg broja njegovih točaka. kao i njenog tijeka. domenu čine samo brojevi za koje izraz pod korijenom nije negativan (korijen negativnog broja nije realan broj. 20 − x ≥ 0 ⇒ x ≤ 20 ⇒ D ( f ) = ( −∞. Primjer 2. Pokušajte nacrtati ovaj graf određivanjem i ucrtavanjem velikog broja njegovih točaka. Rješenje: Budući da se radi o realnoj funkciji. vodeći računa da vrijednosti funkcije računate samo za x-eve iz domene. Prvo odredite točke sa cjelobrojnim koordinatama.8 7 6 5 4 3 2 1 y x -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 Napomena: Crtanje grafa ove funkcije zahtijeva poznavanje nekih tehnika za određivanje karakterističnih točaka neke funkcije.15 Iracionalna funkcija Treba odrediti domenu i nacrtati graf funkcije f ( x ) = 20 − x . 8 7 6 5 4 3 2 1 y x -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 53 .

∞ ) → R oblika f ( x) = log a x . 3) Ako je a < 1 tada eksponencijalna funkcija pada na cijeloj domeni. Slika funkcije: S ( f ) = { f ( x) : x ∈ R} = ( 0. To znači da graf svake eksponencijalne funkcije prolazi točkom (0. 2) Ako je a > 1 tada logaritamska funkcija raste na cijeloj domeni. 4) Ako je a < 1 tada eksponencijalna funkcija pada na cijeloj domeni. Neka njena svojstva su: 1) f (1) = log a 1 = 0 . Njena svojstva su: 1) f (0) = a 0 = 1 . a ≠ 1 nazivamo logaritamskom funkcijom.0). 2) f ( x) > 0 na cijeloj domeni.Eksponencijalna funkcija Funkciju f : R → ( 0. Dakle.16 Eksponencijalna funkcija Nacrtajte graf funkcije f ( x ) = 2 x . ∞ ) oblika f ( x ) = a x . Pad je „brži“ što je broj a manji. To znači da graf logaritamske funkcije prolazi točkom (1. Rješenje: 10 y Ucrtati ćemo sljedeće točke: 9 8 7 x -2 -1 0 1 2 3 f(x) ¼ ½ 1 2 4 8 6 5 4 3 2 1 x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 Logaritamska funkcija Funkciju f : ( 0. a ≠ 1 nazivamo eksponencijalnom funkcijom s bazom a. graf eksponencijalne funkcije uvijek se nalazi iznad x-osi. Rast je „brži“ što je broj a veći. 54 . +∞ ) 3) Ako je a > 1 tada eksponencijalna funkcija raste na cijeloj domeni. Uvjerite se da vrijede gore navedena svojstva.1). gdje je a > 0. ∞ ) . Radi se o inverznoj funkciji eksponencijalne funkcije g : R → ( 0. g ( x) = a x . gdje je a > 0. Primjer 2.

Uvjerite se da vrijede gore navedena svojstva. Rješenje: Kako bismo ucrtali krivulju. 55 .Primjer 2. Stoga su vrijednosti argumenta jedne funkcije jednake vrijednostima druge funkcije – uvjerite se usporedbom tablica. pa se radi o funkciji inverznoj onoj iz prethodnog primjera.17 Logaritamska funkcija Nacrtajte graf funkcije f ( x ) = log 2 x . poslužit ćemo se sljedećim točkama: x ¼ ½ 1 2 4 8 f(x) -2 -1 0 1 2 3 6 5 4 3 2 1 y x -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baza logaritamske funkcije ovdje je 2.

5) na grafu funkcije f ( x) = 2 + ? x 8 3. 1 a) y = x − 1 2 b) y = −3 x + 3 3 c) y = − x 2 d) y = −2 e) y = 2 x 2 + 2 f) y = 2x 2 + 6x 1 g) y = − x 2 + x + 4 2 7. Je li funkcija f ( x) = 2 + padajuća ili rastuća? Koja je njena domena? x 4.Zadaci za vježbu 1. Odredite njihove algebarske izraze. Zapišite funkciju koja izražava cijenu popravka ovisno o vremenu utrošenom na popravak aparata. 3 2 x 56 . Prikažite grafički funkcije. Grafički su prikazane dvije linearne funkcije. 6. Nacrtajte grafove funkcija f ( x) =   i f ( x) = log 0. f 3 ( x) = x − 3 . 1 8. Serviser kućanskih aparata naplaćuje dolazak u kuću 50 kn. 2 3 f 2 ( x) = 3x + 3 . 8 2. Odredite nultočke funkcije f ( x) = x 2 − 3. f 4 ( x) = − x + 3 f1 ( x) = − x − 2 . Treba odrediti koji od nacrtanih grafova pripada kojoj linearnoj funkciji. a svaki sat rada naplaćuje 75 kn. 5.5 x − 2 . Svakoj funkciji računski i grafički odredite nultočke. Nalazi li se točka (4. 2 9. Odredite domenu funkcije f ( x) = 30 − x .5 x .

f 2 ( x) = 3 x 2 + 1 . f 3 ( x) = − x 2 − 3x . Nacrtajte graf linearne funkcije f ( x ) = ax + b ako je f ( −1) = −2. Na slici su dani grafovi kvadratnih funkcija: 1 10 f 4 ( x) = − x 2 + x − 14 2 2 f1 ( x) = x 2 + 1 .10. f (3) = 6 . Koji graf pripada kojoj funkciji? 57 . U kojoj točki graf funkcije siječe os y ? Koliki je nagib te funkcije? 11.

odnosno mora znati u kakvom su one odnosu. Osnovni cilj je predstaviti koristi od modeliranja odnosa promatranih ekonomskih veličina funkcijama. povećanje cijena može izazvati i suprotan učinak. Funkcije u ekonomiji Primjer 2.). ili možda nekim sličnim vrstama povrća. cijenu robe određuje odnos ponude i potražnje. Naime. ali što ako se smanji previše? Time pi povoljan učinak povećanja cijena na prihod bio poništen. To znači da ćemo utjecaj jedne varijable na drugu opisati algebarskim izrazom. Funkcija ponude. Ukoliko on poveća cijenu. razmisliti o povećanju cijena sa željom da poveća prihod. Ukoliko se cijena neke robe na tržištu poveća. Iz stvarnog okruženja znamo da povećanje cijene nekog proizvoda uzrokuje smanjenje potražnje. odnosno često će biti iskazani funkcijama koje mogu samo približno poslužiti opisivanju realnih odnosa. on na to povećanje troškova mora nekako reagirati. definirana na ovaj način. pa očekujemo da je funkcija potražnje padajuća funkcija.2.2.. odnosno povećani interes ponuđača. primjerice radi poskupljenja sirovina. troškovi. može očekivati pad potražnje tj. rastuća. za potrebe ekonomske analize potrebno je veze međuzavisnosti ekonomskih veličina odrediti kao funkcijske veze. odnosno funkcijom. Vratimo se opet na uzgajivača povrća: ako na tržištu dođe do povećanja cijene brokule. uzgaja brokulu. Kao što gornji primjer ilustrira. Funkcija ponude q1 ( p) izražava zavisnost količine ponuđene robe o cijeni p te robe. Budući da će slično postupiti i ostali proizvođači. q1 ( p) = q ( p) . U ovom poglavlju navodimo nekoliko primjera često promatranih funkcija u ekonomskim analizama. naziva se ravnotežna cijena. smanjenje prihoda. Na slobodnom tržištu. za očekivati je da se potražnja (prodaja) nešto smanji radi povećanja cijena. prodaje.18 Zamislite poduzetnika kojemu su se povećali troškovi proizvodnje. Stoga je funkcija ponude. za očekivati je rast ponude. između ostaloga. i određuje se iz jednakosti q1 = q . Cijena pri kojoj se ostvaruje ravnoteža ponude i potražnje. prihod. Možda bi trebao smanjiti cijenu? Ili povećati proizvodnju? Ako želi donijeti dobru odluku. Stoga će odnosi između ekonomskih varijabli biti pojednostavljeni. Potencijalni kupci mogu se okrenuti i drugim dobavljačima. tj. morao bi što točnije znati kakav učinak će neka od razmatranih promjena imati na ostale važne veličine (potražnja. 58 . Zamislimo proizvođača povrća koji. Međutim.. Idealno bi bilo da te odnose može opisati matematičkim izrazima. umjesto toga.. on može u idućem ciklusu povećati njenu proizvodnju. Može. tj. doći će do povećanja ponude. te bi prihod bio niži nego prije. Ukoliko želi da mu dobit ostane na istoj razini. funkcija potražnje Funkcija potražnje q ( p ) izražava zavisnost količine tražene robe q o njenoj cijeni p . Može pokušati sniziti troškove proizvodnje.

Osim matematičkih ograničenja. tone i sl. kojih za linearnu funkciju nema.19 Zadane su funkcije ponude i potražnje: q ( p ) = −10 p + 70 . U stvarnosti. c) Kolika je potražnja za cijenu 30? d) Za koju cijenu počinje ponuda? e) Za koje cijene je potražnja manja od 90? f) Kod koje cijene će zaliha robe biti 50? g) Nacrtajte (u istom koordinatnom sustavu) grafove obaju funkcija. količinu potražnje i ponude ćemo često izražavati samo brojčano. b) Odredite ravnotežnu cijenu robe. a) Odredite domenu funkcije potražnje. q ≥ 0 . primjerice dnevna potražnja. Očitajte iz grafičkog prikaza odgovore na sva prethodna pitanja. d) Da bi odredili za koju cijenu počinje ponuda. 59 . Prema tome. 60] . litre. godišnja itd. tražimo rješenja sustava nejednadžbi p ≥ 0. Nećemo isticati o kakvoj se robi radi. treba uzeti u obzir da su i cijena i količina potražnje nenegativne veličine. a osim ako u zadatku to ne bude navedeno.U idućim primjerima i zadacima ove funkcije će biti zadane. potražnja je uvijek vezana za neko razdoblje. −3 p + 180 ≥ 0 ⇒ − 3 p ≥ −180 ⇒ p ≤ 60 Dakle. Na tržištu su to možda komadi. Rješenje: q1 ( p ) = q ( p ) ⇒ 20 40 p− = −10 p + 70 ⋅3 3 3 20 p − 40 = −30 p + 210 50 p = 250 ⇒ p = 50 20 40 p− . Rješenje: a) Domenu funkcije potražnje čine one cijene za koje je potražnju moguće odrediti. b) Izjednačit ćemo ponudu i potražnju i riješiti dobivenu linearnu jednadžbu: q1 ( p) = q( p) ⇒ 2 p − 20 = −3 p + 180 5 p = 200 ⇒ p = 40 c) U funkciju potražnje uvrštavamo količinu 30: q(30) = −3 ⋅ 30 + 180 = 90 . q( p) = −3 p + 180 . domena ove funkcije je: p ∈ [ 0. neće nam biti važni ni vremenski okviri ponude ili potražnje. naći ćemo nultočku funkcije ponude. q1 ( p ) = Odredite cijenu pri ravnoteži ponude i potražnje. 2 p − 20 = 0 ⇒ p = 10 . mjesečna. Također. Primjer 2.20 Funkcija ponude i funkcija potražnje Funkcije ponude i potražnje neke robe dane su izrazima: q1 ( p) = 2 p − 20 . q1 ( p) = 0 . kilogrami. 3 3 Primjer 2.

Funkcija dnevne ponude je slijedeća: q1 ( p) = 50 p + 100 . ponuda i potražnja pozitivne veličine.21 U nekoj trgovini je funkcija dnevne potražnje nekog proizvoda dana sa q( p) = −50 p + 300 . Pretpostavimo da se proizvod traži ravnomjerno tijekom cijelog dana. −3 p + 180 < 90 . q p 0 60 q 180 0 p 10 40 q1 0 60 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 p 10 20 30 40 50 60 70 80 Primjer 2. a) Koju cijenu treba postaviti da bi svi dnevno nabavljeni proizvodi bili prodani? 60 . budući da je to iznos najveće potražnje. postavit ćemo i riješiti nejednadžbu: q( p) < 90 . Te točke prvo određujemo za funkciju potražnje i to na način da odredimo određene točke: Odsječak na osi ordinata uvrštavanjem p = 0 . pa postavljamo jednadžbu: q1 ( p) − q( p) = 50 . 60] pa nas ne zanimaju ni cijene veće od 60. duljinu jedinične dužine na svakoj osi. budući da su cijena. U ovom slučaju ta razlika iznosi 50. Grafove prikazujemo u I kvadrantu. trebamo za svaku funkciju dvije točke koje pripadaju njenom grafu. Za nacrtati grafove. f) Zaliha se javlja kao razlika ponude i potražnje. − 3 p < −90 ⇒ p > 30 . Domena funkcije potražnje je interval p ∈ [ 0. što znači da im je graf pravac. i cijenu pri kojoj potražnja prestaje uvrštavanjem q = 0 . Tako je vidljivo da nam na ordinati ne trebaju brojevi veći od 180. Time smo ujedno i odredili izgled koordinatnog sustava. 2 p − 20 − (−3 p + 180) = 50 ⇒ p = 50 . g) Obje funkcije su linearne.e) Kao što kaže rečenica. tj.

Pravac koji prolazi tim točkama grafički predstavlja traženu funkciju 61 . potražnje. 2 ) . Na slici je taj pravac u sivoj boji. b) Uz pretpostavku ravnomjerne potražnje tijekom cijelog dana.100 ) i ( 2. Pretpostavljamo da je funkcija potražnje linearna. 5 3 50 p + 100 = ( −50 p + 300 ) 5 50 p + 100 = −30 p + 180 80 p = 80 ⇒ p = 1. Slijede jednostavni primjeri. a na osi ordinata količinu potražnje. ucrtaju točke čije su koordinate ( 4. pa postavljamo jednadžbu: 3 q1 = ⋅ q . To područje na osi p je podebljano.200). a prolazi točkom (0. Rješenje: a) Treba dakle naći cijenu kod koje su ponuda i potražnja jednake: −50 p + 300 = 50 p + 100 ⇒ − 100 p = −200 ⇒ p = 2 . 400 300 200 100 p 0 1 2 3 4 5 6 7 U dosadašnjim primjerima smo imali zadane funkcije potražnje i ponude. Iz slike se također vidi da je potražnja veća od 200 za cijene od 0 do 2 .22 Određivanje parametara linearne funkcije potražnje Treba odrediti funkciju potražnje ako je poznato da uz cijenu 4 potražnja iznosi 100. U realnom okruženju se do takvih funkcija dolazi statističkim metodama temeljenim na bilježenju cijena i odgovarajućih količina potražnje ili ponude. dakle p ∈ [ 0. a uz cijenu 2 potražnja je 200. ovo zapravo znači da ponuda iznosi 3 5 dnevne potražnje. 200 ) . Primjer 2. c) Tražimo cijene za koje se graf funkcije potražnje nalazi iznad pravca koji je paralelan s p-osi. Grafičko rješenje se sastoji u tome da se u koordinatni sustav koji na osi apscisa ima cijene.b) Za koju cijenu će se svi nabavljeni proizvodi prodati u prve 3 5 radnog vremena? c) Odredite na grafu područje cijena za koje je potražnja veća od 200.

Rješenje pomoću sustava jednadžbi.Potraznja 300 200 100 Cijena 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rješenje pomoću formule. dobivamo funkciju potražnje: q( p) = −50 p + 300 . zadane podatke predočili smo uređenim parovima ( x1 . Njegovim rješavanjem dolazimo do nepoznatih parametara linearne funkcije potražnje. 200 ) ( 4.100). q ) ( 2. Ovaj problem je ekvivalentan problemu određivanja jednadžbe pravca koji prolazi točkama (2. postavili smo sustav koji se sastoji od dviju jednadžbi sa dvije nepoznanice: a i b . te y sa q. 200 = a ⋅ 2 + b 100 = a ⋅ 4 + b 62 . Dakle. y1 ) i ( x2 . y2 ) . Budući da je naša funkcija potražnje linearna. Sada te vrijednosti uvrštavamo u formulu: y − y1 = y2 − y1 ( x − x1 ) x2 − x1 100 − 200 ( x − 2) 4−2 y − 200 = −50 ( x − 2) y = −50 x + 100 + 200 y = −50 x + 300 y − 200 = Zamjenom x sa p. znamo da je ta funkcija takva da vrijedi: q = a⋅ p +b 200 = a ⋅ 2 + b 100 = a ⋅ 4 + b ← ← ( p. 200) i (4. znamo da je njen oblik q( p) = a ⋅ p + b . Iz podataka danih u zadatku.100 ) Dakle. gdje su a i b nepoznati parametri tražene funkcije.

odredite funkciju potražnje. Postupkom koji je opisan u prethodnom primjeru. ako je poznata ponuda 11 uz cijenu 3 kune ? Rješenje: Funkciju potražnje. Primjer 2. 4 p 2 − 2. Ako je potražnja 20 kom. Primjerice. a ravnotežna cijena 7 kuna uz prodanih 12 komada.24 Ponuda i potražnja kao kvadratne funkcije Funkcije ponude i potražnje nekog proizvoda glase: 1 q1 = 0. uz cijenu 3 kune. q1 = 11 . primjenjivo je na bilo koji oblik funkcije.5 . Njen oblik je q1 = c ⋅ p + d . potrebno je 3 para podataka kako bi se mogle formirati tri jednadžbe. Rješavanje postavljanjem sustava jednadžbi u kojemu su nepoznanice nepoznati parametri funkcije. Lako je provjeriti ispunjava li ovaj izraz uvjete zadane u zadatku. q = − p2 − 2 p + 30 . funkcija potražnje glasi: q( p) = −50 p + 300 . Naizgled imamo samo jedan par podataka: p = 3. budući da ona ima tri parametra (koeficijenta). q = −2 p + 26 . No znamo da je za ravnotežnu cijenu ponuda jednaka potražnji. određujemo postavljanjem sustava: 20 = a ⋅ 3 + b 12 = a ⋅ 7 + b b = 20 − 3a 12 = 7a + 20 − 3a ⇒ 4a = −8 ⇒ a = −2 ⇒ b = 26 Dakle. Zaključujemo da je za cijenu 7 ponuda također jednaka 12.23 Određivanje linearne funkcije ponude Pretpostavimo da su ponuda i potražnja nekog proizvoda linearne funkcije cijene. a u zadatku stoji da za ravnotežnu cijenu 7 kuna potražnja iznosi 12. dobivamo: 1 41 q1 = p + .: q1 (7) = q (7) = 12 . 4 4 Primjer 2. koja je oblika q = ap + b . ako je tražena funkcija kvadratna. Sada nam treba još funkcija ponude. Kako glasi funkcija ponude za isti proizvod.2a + b = 200 4a + b = 100 b = 200 − 2a 100 = 4a + (200 − 2a ) 100 = 2a + 200 2a = −100 ⇒ b = 200 − 2(−50) ⇒ a = −50 b = 300 Dakle. 2 63 . tj.

p1. b) Odredite ravnotežnu cijenu i pripadnu količinu prodane robe.5 0.a) Nacrtajte grafove ovih funkcija. 4 p 2 − 2. 32 ) . 4 p 2 − 2. −  . 4 p 2 − 2. 0. 2  Skiciramo graf funkcije q: Računamo nultočke funkcije q = − − 1 2 p − 2 p + 30 .5 . 2 Računamo koordinate tjemena: Tq ( −2.5 = − p 2 − 2 p + 30 ⋅10 2 2 2 4 p − 25 = −5 p − 20 p + 300 64 .5 = 0 p2 = 2. c) Za koje je cijene potražnja manja od 19.2 = q 30 25 20 15 10 5 p 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Određujemo ravnotežnu cijenu: 1 0.5? Rješenje: a) Skiciramo graf funkcije q1 Računamo nultočke funkcije q1 = 0. p2 = 6 . p2 = − =− 4 4 2 4 2 5  Računamo koordinate tjemena: Tq1  0. 2 1 2 p − 2 p + 30 = 0 ⋅ ( −2 ) 2 p 2 + 4 p − 60 = 0 −4 ± 16 + 240 ⇒ p1 = −10. 4 p2 = 25 25 5 25 5 ⇒ p1 = = .

5 . budući da su za naš problem dolaze u obzir samo pozitivne cijene. 65 . Rješenje postavljenje nejednadžbe je područje cijena za koje graf leži iznad osi p. 1 − p 2 − 2 p + 30 < 19. te skiciramo njen graf. −7 ) ∪ ( 3. 30 25 20 15 10 5 X -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y U ovom slučaju je to interval ( −∞. odbacujemo negativno rješenje ove jednadžbe i zaključujemo da je ravnotežna cijena 5. potražnja je manja od 19. 5 ⋅ ( − 2 ) 2 p 2 + 4 p − 60 > − 39 p 2 + 4 p − 21 > 0 Radi se o kvadratnoj nejednadžbi. Još moramo odrediti količinu prodane robe po toj cijeni: 1 q ( 5 ) = − 5 2 − 2 ⋅ 5 + 30 = 7. 22 i p2 = 5. +∞ ) . +∞ ) . 5 . 6 ) .5 za cijene od 3 do 6. Međutim. zanima nas samo interval ( 3.9 p 2 + 20 p − 325 = 0 Rješavanjem ove kvadratne jednadžbe dobiju se rješenja: p1 ≈ −7. konačno rješenje je interval p ∈ ( 3. Dakle. Ako još uzmemo u obzir da potražnja prestaje za cijene veće od 6. Budući da analizu provodimo samo za pozitivne cijene. koju rješavamo tako što lijevu stranu nejednadžbe promatramo kao funkciju. 2 c) Ovdje postavljamo nejednadžbu q < 19.

te u zadnjem stupcu prosječne troškove tj. 3000 kn Licencna prava. Ovdje iznosimo neke elementarne primjere primjene funkcija u analizi troškova.25 Proizvodnja cipela u postolarskom obrtu Fiksni troškovi: • • • • • Plaće za 2 zaposlenika. najam ili amortizacija strojeva i sl..000 kn 50. npr. kolika mora biti prodajna cijena para cipela (bez PDV-a)? 66 . tj. Prosječni varijabilni troškovi su najčešće troškovi materijala i energije potrebnih za proizvodnju jedne jedinice količine proizvoda. 1000 kn Ostali fiksni troškovi.) – približno 20 kn po paru cipela Prikazat ćemo u tablici spomenute vrste troškova za tri slučaja različitog obujma mjesečne proizvodnje.000 kn 30. ukupno 20.. Varijabilni troškovi ovise o količini proizvodnje. grijanje kalupa.) – 230 kn po paru • Utrošena energija (šivanje. korisno je poznavati međusobni odnos obujma proizvodnje i troškova. Ukupni troškovi sastoje se od fiksnih i varijabilnih troškova proizvodnje.. ljepila.. Tipični fiksni troškovi su plaće zaposlenika.000 kn 45. konac.000 kn T =T Q 1000 kn/par 750 kn/par 625 kn/par 40 60 80 250 kn/par 250 kn/par 250 kn/par U ovom primjeru je vidljivo da povećanjem obujma proizvodnje ukupni troškovi rastu. a prosječni troškovi padaju.Funkcija ukupnih troškova. najam prostora. Kako bismo mogli planirati proizvodnju i pripadajuće troškove. Fiksni troškovi su oni koji ne ovise o obujmu. 5000 kn Otplata strojeva i pomagala.000 kn Najam prostora. 1000kn Varijabilni troškovi: • Materijal potreban za izradu para cipela (više vrsta kože. Razmislite o ovim pitanjima: a) Ako je uobičajena proizvodnja 60 pari mjesečno. Analizirajmo za primjer mjesečne troškove proizvodnje jednog postolarskog obrta. a dobivaju se kao umnožak prosječnih varijabilnih troškova i količine proizvodnje. troškove po jedinici količine: Količina Fiksni troškovi Q TF 30. o količini proizvodnje – postoje čak i kad proizvodnja stoji. komada ili kilograma. vosak. Primjer 2. gumeni potplati. laštila.. funkcija prosječnih troškova Analiza troškova je važan dio poslovne analize.000 kn 30.000 kn Prosječni varijabilni troškovi Ukupni troškovi Prosječni troškovi T = Tv + TF 40.

000 = 750 kn .000 . Poznavanje ove zavisnosti vrlo je važno za različite ekonomske analize. funkcija ukupnih troškova glasi: T (Q) = 250Q + 30.b) Pretpostavimo da je postolar dobio ponudu novog kupca: lokalni salon cipela bi naručivao 60 pari mjesečno.000 T (Q) = = .000 .000 kn. zapisat ćemo gornju funkciju ovako: T (Q) = 250 + 30. Posebno je neophodno poznavati odnos količine proizvodnje i prosječnih troškova u određivanju prodajne cijene proizvoda. a koliki ako je proizvedeno npr. kilogram ili sl. uz fiksnu otkupnu cijenu 540 kn. treba li postolar prihvatiti ovu ponudu? c) Ako prihvati i počne suradnju već idućeg mjeseca. prosječni troškovi pri proizvodnji 60 pari: T (60) = 250 + 30. a zatim funkciju prosječnih troškova. Q Q Radi boljeg uvida u strukturu prosječnih troškova. Odgovorimo sada na postavljena pitanja iz primjera proizvodnje cipela. Prema tome. 60 67 . Za izračunati ukupan trošak za neku količinu prouizvodnje. Trebaju nam. treba tu količinu pomnožiti sa prosječnim varijabilnim troškovima od 250 kn. kilogramima. litrama. Q a) Prodajna cijena para cipela mora pokriti troškove njegove proizvodnje ili biti od njih veća. Funkcija prosječnih troškova T (Q ) izražava troškove po jedinici količine proizvoda (komad. dakle. Ukoliko bez dodatnih ulaganja postoji kapacite za proizvodnju dodatnih 60 pari. Funkciju prosječnih troškova dobit ćemo dijeljenjem funkcije ukupnih troškova sa količinom: T (Q) 250Q + 30. Prosječni ili jedinični troškovi pri nekoj količini Q računaju se kao omjer ukupnih troškova i obujma (količine) proizvodnje: T (Q ) T (Q ) = Q Iz ovakve funkcije možemo utvrditi npr. koliko novaca za idući mjesec mora osigurati za pokrivanje troškova proizvodnje? U ovakvim i sličnim analizama od velike su nam koristi sljedeće dvije funkcije: Funkcija ukupnih troškova T (Q) izražava zavisnost ukupnih troškova o obujmu proizvodnje Q. komadima i sl. Obujam ili količina proizvodnje može biti izražena u tonama. 1800 komada istog proizvoda. ). te tome dodati fiksne troškove iznosa 30. Rješenje: Prvo ćemo odrediti funkciju ukupnih troškova. a u ovisnosti o obujmu proizvodnje. koliki će biti troškovi po komadu (ili nekoj drugoj jedinici količine) ako je proizvedeno 100 komada nekog proizvoda.

000 kn . Dakle. treba provjeriti može li se ona postići na temelju veće količine proizvodnje koja sada iznosi ukupno 120 pari cipela mjesečno: T (120) = 250 + 30. 120 c) Ovdje nas zanimaju ukupni troškovi proizvodnje za razinu proizvodnje od 120 pari cipela: T (120) = 250 ⋅120 + 30.000 = 60. te analizirajmo kretanje i ukupnih i prosječnih troškova s obzirom na količinu proizvodnje: 80000 T 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Q 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 T/ Q Q 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 68 . Prikažimo ove dvije funkcije grafički.b) Iako se otkupna cijena novog kupca čini niska. ponuda se može prihvatiti.000 = 500 kn .

doprinos svake jedinice pokriću fiksnih troškova.000/30= 250+1000=1250 250+30. budući da 250 kn predstavlja iznos materijala i energije potrebnih za izradu para cipela.Kao što možemo vidjeti i iz algebarskog izraza i iz grafa. ako se proizvodi 100kom. te jedan dio koji se smanjuje porastom količine proizvodnje. nikad ne mogu biti manji od 250 kn. iako se smanjuju porasdtom količine proizvodnje. Dakle. funkcija ukupnih troškova je rastuća funkcija. Taj dio predstavlja tzv. koji predstavlja donju graničnu vrijednost prosječnih troškova. c) Koliko iznose fiksni troškovi? d) Koliko iznose prosječni varijabilni troškovi? e) Odredite funkciju prosječnih troškova. fiksni troškovi ( ne ovise o obujmu proizvodnje) iznose 1200. Razumljivo je da ako proizvoda ima sve više. Logično. b) Prosječne troškove po komadu. i pravac T = 250 .000/60= 250+30. f) Kojeg obujma mora biti proizvodnja da bi prosječni troškovi bili ispod 35 kn/kom? Rješenje: a) T (100) = 30 ⋅100 + 1200 ⇒ T (100) = 4200 T (Q) T (100) 4200 = = = 42 b) Q 100 100 c) T (0) = 30 ⋅ 0 + 1200 = 1200 . 30Q + 1200 1200 = 30 + e) T = . Kako bi malo pojasnili zbog čega je funkcija prosječnih troškova padajuća.26 Zadana je funkcija ukupnih troškova T (Q ) = 30Q + 1200 . Q Q f) Treba riješiti nejednadžbu T < 35 : 69 . Znači. za proizvodnju nula komada imamo troškove 1200. a funkcija prosječnih troškova je padajuća. Graf funkcije T ima ih dvije .000/150= 250+500=750 250+300=550 250+200=450 150 Primjećujemo da u prosječnim troškovima imamo uvijek jednaki dio od 250 kn. pogledajmo njihovu strukturu: Količina 30 60 100 Prosječni troškovi 250+30. da je iznos kojim svaki od njih mora doprinositi pokrivanju fiksnih troškova sve manji. d) Iz koeficijenta smjera linearne funkcije ukupnih troškova T (Q) = 30Q + 1200 vidljivo je da varijabilni troškovi iznose 30 kn po komadu. Primjer 2. Odredite: a) Troškove za proizvodnju 100 kom. zovu se asimptote. tj. Iz gornje tablice i iz grafa funkcije prosječnih troškova vidljivo je da oni.000/100= 250+30. Pravci kojima se graf funkcije približava ali ih nikad ne siječe.os ordinata (jer funkcija nije definirana za Q=0). prosječne fiksne troškove.

nije dobro ni da je premala ni prevelika. Primjer 2. Njene nultočke su p1 = 0 i p2 = 16 . te koliko tada iznosi. Rješenje: U tablici ćemo odrediti potražnju a zatim i prihod za niz cijena: Cijena Potražnja Prihod 5 kn 6 kn 7 kn 8 kn 9 kn 10 kn 11 kn 12 kn 55 50 45 40 35 30 25 20 275 kn 300 kn 315 kn 320 kn 315 kn 300 kn 275 kn 240 kn Vidljivo je da cijena utječe na prihod od prodaje.320).1200 < 35 ⋅Q Q 30Q + 1200 < 35Q 30 + − 5Q < −1200 : (−5) Q > 240 Dakle. Zatim ćemo odrediti cijenu za koju je prihod najveći. Provjerite utječe li promjena cijene kukuruza na dnevni prihod od prodaje. a tjeme T(8. zanima nas na koji način promjena cijene ili količine proizvodnje utječe na prihod. Ukupan prihod je umnožak količine potražnje i cijene robe: R = q⋅ p . poznavajući svojstva kvadratne funkcije. 70 . vidimo da se najveći prihod postiže za cijenu 8 kn. Iz koordinata tjemena. a tada iznosi 320 kn. količina proizvodnje mora biti veća od 240 komada. Funkcija ukupnog prihoda Kao što smo već naznačili u uvodnom primjeru. Izrazit ćemo ovu funkciju algebarski i grafički je prikazati.27 Cijena i prihod Neka je funkcija dnevne potražnje za kuhanim kukuruzima na nekom gradskom uglu dana izrazom: q ( p ) = −5 p + 80 . Kako se može vidjeti iz tablice. R ( p ) = p ⋅ q ( p ) = p ( −5 p + 80) R ( p ) = −5 p 2 + 80 p Radi se o kvadratnoj funkciji.

R • Tjeme: T ( 2 .serpik. 400 R 350 300 250 200 150 100 50 p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Primjer 2. a) Nacrtati graf funkcije potražnje. a za cijenu 4 prihod je 0 zbog prestanka potražnje.Osim gore navedenih karakterističnih točaka. 8) 8 c) Tražimo maksimum funkcije ukupnog prihoda. c) Uz koju cijenu će prihod biti najveći i koliko će tada iznositi? Rješenje: a) Graf funkcije potražnje je pravac (označen crvenom bojom). Iz skice se vidi da funkcija postiže maksimum za p = 2 (apscisa tjemena) . p2 = 4 10 q. a vrijednost funkcije je tada q (2) = 8 .com/ agrapher/ 71 . prihod je 0 iako potražnja postoji. 6 4 2 p 0 1 2 3 4 5 Created with an unregistered version of Advanced Grapher .http:/ / www. za crtanje grafa nam mogu poslužiti i točke čije koordinate možemo pronaći u gornjoj tablici. b) Odredite funkciju ukupnog prihoda i nacrtajte njen graf. b) R = q ⋅ p = ( −2 p + 8) p = −2 p 2 + 8 p R ( p ) = −2 p 2 + 8 p • Nul-točke: −2 p 2 + 8 p = 0 −2 p( p − 4) = 0 p1 = 0 . Za cijenu 0.28 Funkcija ukupnog prihoda Neka je funkcija potražnje neke robe dana izrazom q = −2 p + 8 .

tj. te područja dobiti i gubitka. Q1 = 40 su granice rentabilnosti. Rješenje: a) D (Q ) = R (Q ) − T (Q ) D(Q) = −Q 2 + 60Q − (10Q + 400) D(Q) = −Q 2 + 50Q − 400 b) Odredit ćemo nultočke funkcije dobiti. b) Odredite granice (pragove) rentabilnosti. možemo pisati: D (Q ) = R (Q ) − T (Q ) . Budući da je funkcija dobiti takva da je tjeme postavljeno gore. Važna pretpostavka je da su obje funkcije iste varijable. Tako i funkciju dobiti možemo odrediti oduzimanjem funkcije ukupnih troškova od funkcije ukupnih prihoda. zaključujemo da je proizvodnja rentabilna ako se proizvodi količina između 10 i 40.Funkcija dobiti. rentabilnost Dobit se računa kao razlika prihoda i troškova. U slučaju da se promatra zavisnost dobiti o obujmu proizvodnje. d) Koristimo se već poznatim načinima crtanja grafova linearne i kvadratne funkcije: 72 . tj.29 Funkcija dobiti. Stoga zaključujemo da je dobit najveća za količinu proizvodnje Q=25 i tada iznosi 225. 40 ) . Apscisa tjemena dobiva se kao aritmetička sredina nultočki: 10 + 40 Qmax = = 25 . Primjer 2. Q1 = 10. c) Kako bi odgovorili na ovo pitanje. Proizvodnja se smatra rentabilnom (isplativom) ako je dobit pozitivna. Q ∈ (10. Funkcija ukupnih prihoda zadana je izrazom: R = −Q 2 + 60Q . To su ujedno i točke u kojima je prihod jednak troškovima: D = −Q 2 + 50Q − 400 D = 0 ⇒ − Q 2 + 50Q − 400 = 0 Q1 = 10. 2 Vrijednost funkcije dobiti za Q=25 iznosi: D (25) = 225 . a) Odredite funkciju dobiti kao funkciju količine proizvodnje Q. c) Za koji obujam proizvodnje je dobit najveća i koliko tada iznosi? d) Prikažite sve funkcije grafički. rentabilnost proizvodnje Poznata je funkcija ukupnih troškova neke proizvodnje: T = 10Q + 400 . naći ćemo koordinate tjemena ove funkcije. Q1 = 40 Dakle. ako su ukupni prihodi veći od ukupnih troškova.

T . obje kao funkcije količine proizvodnje. 73 . Uočite iz grafičkog prikaza da je za bilo koju količinu proizvodnje Q. Odredite: a) Fiksne troškove proizvodnje b) Iznos prihoda koji ne potječu od proizvodnje c) Pragove rentabilnosti 400 R.D Graf funkcije dobiti prikazan je iscrtkano.T.1100 ) . e) Približno 850. 800 700 600 500 400 300 200 100 q -1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Primjer 2.D 350 300 250 d) Područja dobiti i gubitka e) Za koju količinu je dobit najveća i koliko tada iznosi. udaljenost grafova najveća za tu količinu.30 Očitavanje područja rentabilnosti Grafički su zadane funkcija ukupnog prihoda (linearna funkcija) i funkcija ukupnih troškova. tj. ostalo su područja gubitka. 200 150 100 50 Rješenje: a) Približno 90 b) Približno 60 Q 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 c) Funkcije imaju iste vrijednosti za količine u kojima se njihovi grafovi sijeku: 500 i 1100 d) Područje dobiti su one količine za koje je graf funkcije prihoda iznad grafa funkcije troškova: Q ∈ ( 500. razlika između pripadajućeg prihoda i troškova jednaka dobiti za tu količinu proizvodnje.1000 900 R . jer je razlika.

90) ) 6) Odredite linearnu funkciju ukupnih troškova. 25 ) ) ( 1 5) Potražnja nekog proizvoda kao funkcija cijene je dana sa q = − p + 30 . 5 a) Koju će najvišu cijenu potrošač platiti za tu robu? b) Za koje cijene je potražnja veća od 5? Rj.5 . q1 . c) 108. q1 = 0. a) Koju će najvišu cijenu potrošač platiti za tu robu? b) Za koju je cijenu potražnja manja od 3? ( Rj. b) Kolika je potražnja za cijenu 150? c) Kod koje cijene počinje ponuda? d) Za koju cijenu potražnja prestaje? e) Za koje cijene je potražnja veća od 10? f) Kod koje cijene će zaliha robe biti 11. e) p ∈ [0. 75 ) 2) Odredite funkciju potražnje ako uz cijenu 10 potražnja iznosi 160. c) p ∈ (30. ( Rj.5? g) Nacrtajte (u istom koordinatnom sustavu) grafove obiju funkcija. a) 45. b) p ∈ [ 0. gdje je p cijena robe. 5 . b) 4500. f ) p = 120 ) 4) Potražnja nekog proizvoda je dana sa q = − 4 p + 10 . b) 90. 200 ) . gdje je p cijena robe. q = −4 p + 200 ) 3) Funkcije ponude i potražnje neke robe dane su izrazima: q = −0. a) 12. 5 p − 7.5 . b)q (150) = 20 . a) Odredite ravnotežnu cijenu. 2 p + 50 . c) p = 20.Zadaci za vježbu (Funkcije ekonomskih varijabli) 1) Funkcija potražnje glasi q = −0. a ) pt = 100 . d ) p = 250. te iz grafikona očitajte odgovore na prethodna pitanja. a za 20 proizvoda 3600 kn. Pretpostavlja se da je funkcija potražnje linearna. (Rj. 6. b) p > 8. a ponuda sa 3 q1 = 0. ( Rj.8 p + 10 . ako su za izradu 10 komada proizvoda ukupni troškovi 3000 kn. a) 2400. d) veća od 48 ) 74 . b) Za koju cijenu potražnja prestaje? c) Za koju cijenu je potražnja manja od 20? Nacrtajte grafove funkcija q.375 p − 7. a ) p = 12. a uz cijenu 50 potražnja prestaje.5 . a) Koji je iznos fiksnih troškova? b) Koliki su troškovi za izradu 35 proizvoda? c) Koliki su prosječni troškovi ako se proizvodi 50 komada? d) Kojeg obujma treba biti proizvodnja da bi prosječni trokovi bili ispod 110kn/kom ? ( Rj. a) Odredite ravnotežnu cijenu robe.

(Rj. proizvodnji 4 komada odgovaraju troškovi 34 kn. a) Odredite funkciju dobiti kao funkciju količine proizvodnje Q. oblika 9 q1 = ap 2 + bp + c . 3 a) Odredite funkciju R ( p ) ukupnog prihoda i nacrtajte njen graf. c) Za koji obujam proizvodnje je dobit najveća i koliko tada iznosi? d) Prikažite sve funkcije grafički. gdje je p cijena proizvoda. p ≥ 4 ) Poznata je funkcija ukupnih troškova neke proizvodnje: T = 2Q + 80 . te pripadajuće prosječne troškove po komadu. Funkcija ukupnih prihoda zadana je izrazom: R = −0. T = x 2 + 4 x + 10 ) 2 Poznato je da troškovi proizvodnje 120 komada nekog proizvoda iznose 2000 kn. 2Q 2 + 10Q − 80 . (Rj. (Rj. b) Za koju cijenu će prihod biti najveći i koliko on tada iznosi? 2 (Rj. b) Odredite zone dobiti i gubitka. q1 = 1 2 2 8 p + p− ) 9 9 9 8) Poznata je funkcija ponude q1 = p 2 i funkcija potražnje q = −2 p + 8 . odredite funkciju ukupnih troškova (kao funkciju broja proizvedenih komada). c) Za koju cijenu dnevna zaliha iznosi 9 ? (Rj. q = − p 2 + 16 . Uz pretpostavku da je linearna. T (240) = 3800. 9 16 . a 1 proizvodnji 6 komada troškovi 52 kn. ( T (Q) = 15Q + 200.7) Odredite funkciju ponude neke robe ako ponuda počinje za cijenu 2. b) Sa skice odredite za koje je cijene potražnja manja od 12. c) p=3) 14) Zadana je funkcija potražnje q = − 2 p + 4.b) Q ∈ (10. 40 ) zona dobiti. D (25) = 45 ) 9) 10) 11) Odredite kvadratnu funkciju ukupnih troškova T = ax 2 + bx + c ako proizvodnji 2 komada odgovaraju troškovi 20 kn. tj. c) Q = 25. a) D(Q) = −0. Za koje cijene je ponuda 26 ili veća? (Rj.83 ) 12) 13) Zadane su funkcije dnevne ponude i potražnje neke robe: q1 = 4 p + 4 . R( p) = − p 2 + 4 p . za cijenu 3 iznosi a za cijenu 4 iznosi 7 . a) 2. a troškovi proizvodnje 300 komada tog istog proizvoda iznose 4700 kn. (Rj. 2Q 2 + 12Q . pt = 2 ) Zadana je funkcija ponude nekog proizvoda q1 = p 2 + 2 p + 2 . Odredite još ukupne troškove proizvodnje 240 komada. Odredite cijenu u ekvilibriju i nacrtajte grafove . Pretpostavite da je funkcija ponude kvadratna. b) p=3. a) Odredite ravnotežnu cijenu i skicirajte grafove tih funkcija. T (240) = 15. R(3)=6) 3 75 .

Nabavna cijena mjerice je 3. p=20. Odredite obujam proizvodnje za koji su prosječni troškovi najniži.5 ⋅ p − 1. 22) Odredite funkciju dnevne dobiti kao funkciju cijene koristeći podatke iz prethodna tri zadatka. 21) Odredite funkciju ukupnih dnevnih troškova kao funkciju količine prodanih mjerica. nacrtajte grafove i odredite za koje cijene je potražnja veća od 6. Koristite činjenicu da ukupan dnevni trošak ovisi o broju prodanih mjerica.60 kn. ukupni troškovi se mogu izraziti kao funkcija cijene. Odredite linearnu funkciju dnevne potražnje. koji je pak jednak potražnji. 18) * Odredite ravnotežnu cijenu i nacrtajte grafove funkcija ponude i potražnje ako su one 3 zadane ovako: q1 = 1. Neka je R = −10Q 2 + 120Q funkcija ukupnog mjesečnog prihoda. q = 16) Neko poduzeće proizvodi određenu vrstu aparata. b) Područje rentabilnosti proizvodnje. Odredite funkciju ukupnog dnevnog prihoda kao funkciju cijene mjerice. te odredite cijenu pri kojoj je dnevni prihod najveći. (Rj. gdje je Q mjesečna proizvodnja.40 kn po mjerici. gdje je Q obujam proizvodnje. Odredite: a) Dobit za mjesečnu proizvodnju 8 komada. p + 20 Odredite ravnotežnu cijenu. Ako cijenu povisi na 12 kn. c) Maksimalnu dobit i količinu Q pri kojoj se ona ostvaruje. p<30) *Funkcije ponude i potražnje neke robe dane su izrazima: q1 = p − 10 . Za koju cijenu je dobit maksimalna i koliko tada iznosi? 76 .15) 800 − 10 . 5 19) Kestenjar u Tomićevoj dnevno proda 64 mjerice po cijeni 10kn. Troškovi proizvodnje dani su funkcijom T = 10Q + 180 . proda se samo 48 mjerica. 17) Neka su ukupni troškovi dani funkcijom T = Q3 − 400Q 2 + 40040Q . trošak ugljena 0. q = − p + 6 . 20) Nastavak prethodnog zadatka. a cijena dnevnog zakupa prodajnog mjesta 360 kn. Budući da potražnja ovisi o cijeni mjerice.

pa kažemo da na nekom dijelu domene funkcija raste brže nego na nekom drugom. međutim svi su veći od 0. .5 0.3. tj. Derivacija funkcije jedne varijable I u idućim poglavljima zanimat će nas kako se mijenja funkcija odnosno njene vrijednosti. Neće biti navedene formalne definicije. a6a5 a4 0 0. odnosno za pojedini x.125 Da je 0 granična vrijednost niza an kada n teži u beskonačno pišemo ovako: lim an = 0 . Radi se o rastućem nizu koji nije ograničen odozgo. vrijednosti njihovih članova: Niz bn : Niz an : 2. provest ćemo neka razmatranja koja će nam približiti problematiku. da postoji broj kojemu njegovi članovi teže (konvergiraju). Ono što će nas posebno zanimati je “brzina” tog rasta u pojedinoj točki. Na donjoj slici vidi se kako se članovi ovog niza gomilaju sve bliže broju 0. 6. Granična vrijednost Pojam granične vrijednosti ključan je za razumijevanje pojma derivacije funkcije.625 0. Dakle ovaj niz je padajući i odozdo ograničen.375 a2 0.25 0. Riječ brzina je u navodnicima jer bi bila ispravna samo ako je na osi apscisa vrijeme. tj. 4. s obzirom na promjenu nezavisne varijable. nego će se dati nekoliko primjera granične vrijednosti odnosno limesa niza i limesa funkcije. . To je broj 0.2.875 a1 1 X 1.75 0. Posebno će nas to zanimati u slučaju jako malih (beskonačno malih) pomaka vrijednosti nezavisne varijable. Primjer 2. kao i to da najveći ne postoji. a koristi se jer nam je intuitivno bliska. . Uočili smo u nekim dosadašnjim primjerima da rast neke nelinearne rastuće funkcije nije svuda jednak.8.… Opći član: bn = 2n 1 1 1 1 1. To znači da on ima graničnu vrijednost. Definicija i interpretacija derivacije Pretpostavka razumijevanju pojma derivacije je razumijevanje pojma granične vrijednosti. Članovi niza an su sve manji brojevi.31 Granična vrijednost niza Promotrimo dva niza brojeva. Prije nego što definiramo pojam derivacija funkcije u točki. n →∞ 77 .125 a3 0.… Opći član: an = n −1 2 4 8 2 Za niz bn vidljivo je da su mu članovi sve veći i veći brojevi.

y f ( x0 + ∆x) ∆y f (x 0 ) ∆x x0 x0 + ∆x x 78 . Kažemo da je 30 granična vrijednost te funkcije kada Q teži u beskonačno. 50 Dakle. Na sličan bi se način. ta je funkcija ograničena odozdo. omjer ∆x ostaje isti. koristeći sličnost trokuta. Međutim.Primjer 2. Ovdje je to vrijednost 30. dobili bi trokut sličan polaznom (svi kutevi su im jednaki). a predstavlja 100 iznos varijabilnih troškova po jedinici količine proizvoda. Q Radi se o padajućoj funkciji što je vidljivo i iz njenog grafa. omjer tih prirasta je tada jednak: ∆y f ( x0 + ∆x ) − f ( x0 ) . Hoće li se taj omjer promijeniti ako ∆x povećamo ili smanjimo? Uočimo da su prirasti ∆x i ∆y katete pravokutnog trokuta. Ako bi promijenili iznos ∆x . Prema tome. vrijednosti ove 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 funkcije približavaju se vrijednosti 30. Kako se povećava vrijednost nezavisne varijable T/ Q 300 Q. Promotrimo još jednom funkciju prosječnih troškova T = 30 + Q →∞ Prirast funkcije Sa ∆x označimo veličinu prirasta nezavisne varijable x. zavisne varijable y).32 Granična vrijednost funkcije 1200 iz Primjera 2.26. 200 što znači da postoji vrijednost ispod koje prosječni troškovi 150 ne mogu ići. To zapisujemo ovako: lim T = 30 .33 Prirast linearne funkcije Promotrimo spomenuti omjer na y = ax + b . a kod sličnih trokuta omjeri stranica ∆y su isti. vrijednost funkcije tj. uvjerili da taj omjer ostaje isti i ako bi za početnu vrijednost x0 odabrali neki drugi broj na osi x. Ako te priraste promatramo u odnosu na neku izabranu vrijednost x0 . prosječnih troškova se 250 smanjuje. kako x teži prema Q beskonačno. a sa ∆y odgovarajući prirast funkcije (tj. = ∆x ∆x Primjer 2.

=a. ukoliko bi ∆x bio jako mali broj. ∆x Prisjetimo se: Koeficijent smjera linearne funkcije Koeficijent smjera (nagib) a određuje koliko će se promijeniti f(x) ako se x poveća za 1. lako možemo vidjeti (bez računanja vrijednosti funkcije potražnje) da će se potražnja smanjiti za 2. nagib pravca bi se i dalje mijenjao. pravac p bi bio "zamalo" tangenta na graf funkcije f u točki A. Jasno je vidljivo da promjena nagiba ima svoje ∆x ograničenje. ili primjerice. Uvijek ∆y je jednak i zovemo ga koeficijentom smjera (nagibom) pravca y = ax + b . a smanjivanjem veličine ∆x točka B bi se po krivulji grafa funkcije f približila točki A.34 Problem tangente Neka je f bilo koja neprekidna funkcija. Kod nelinearnih funkcija taj omjer ovisi i o odabiru promatranog broja x0 i o veličini prirasta ∆x . za 25 ako se cijena poveća za 10 kn. 5 p + 453 . kod linearne funkcije taj omjer ne ovisi o odabiru x0 . Stoga promatramo relativnu promjenu funkcije za neki fiksni x = x0 . prema tome i novonastali omjer početnog. Ukoliko bi smanjili ∆x . i daljnjim smanjivanjem veličine ∆x bi se nagib pravca p sve manje razlikovao od nagiba tangente.5 ako se cijena poveća za 1 kn. koeficijent smjera možemo kao omjer prirasta funkcije i prirasta argumenta odrediti samo za pravac koji graf siječe u dvije točke. tj. Na sljedećem primjeru ćemo vidjeti da je granična vrijednost tog omjera jednaka koeficijentu smjera tangente na graf funkcije u odabranoj točki x0 . treba nam njen koeficijent smjera. Primjer 2.Dakle. niti o veličini prirasta ∆x . dakle mijenjao ∆y bi se i omjer koji je tom nagibu jednak. Međutrim. Tako bi točke A i B određivale novi pravac koji y f p B f (x0 +∆x) ∆y A f ( x0 ) ∆x x0 x0 + ∆x x ima drugačiji nagib od početnog. Npr. Dakle. 79 . Budući da jednu točku kojom prolazi imamo. To lako vidimo po ∆x tome što taj omjer predstavlja nagib pravca p. Pretpostavimo da želimo odrediti tangentu na graf te funkcije u točki x0 . ∆y bi bio različit od ∆x Ukoliko bi nastavili smanjivati veličinu ∆x . ako je funkcija potražnje zadana formulom q = −2. ∆y omjer bi se promjenio.

smjera tangente). Primjer 2. f ′( x0 ) = lim ∆x → 0 ∆x ∆x →0 ∆x Dakle. Kombiniranjem pravila za derivaciju elementarnih funkcija i ostalih pravila (derivacija zbroja. nego ćemo se služiti pravilima deriviranja. 80 . f ( x + ∆x ) − f ( x ) Rješenje: Za bilo koji x tražimo graničnu vrijednost lim : ∆x → 0 ∆x f ( x + ∆x ) − f ( x ) a ( x + ∆x ) + b − (ax + b) f ′( x ) = lim = lim = ∆x →0 ∆x → 0 ∆x ∆x ax + a ∆x + b − ax − b ax + a∆x + b − ax −b = lim = lim = ∆x → 0 ∆x → 0 ∆x ∆x a ∆x a ∆x = lim = lim = lim a = a . odnosno f ′( x0 ) = lim . može se derivirati veliki broj funkcija različitih vrsta. postoji preslikavanje tj. Takvo preslikavanje označavamo sa f ′ i kažemo da je to derivacija funkcije f . ∆x → 0 ∆x ∆x → 0 ∆x ∆x → 0 Za ostale funkcije njihovu derivaciju nećemo izvoditi. funkcija koja svakoj točki (broju) tog intervala pridružuje derivaciju funkcije f u toj točki. krivulje njenog grafa) u toj točki. zavisi samo o odabiru točke x0 i jednaka ∆x je koeficijentu smjera (nagibu) tangente na graf funkcije f u točki x0 . a derivacija funkcije je nova funkcija. derivacija umnoška. Derivaciju funkcije f u točki x0 označavamo f ′( x0 ) i definiramo ovako: ∆y f ( x0 + ∆x ) − f ( x0 ) . Derivacija funkcije: Ukoliko isti postupak određivanja derivacije funkcije f u točki možemo napraviti za svaku točku na nekom intervalu skupa R . tj. granična vrijednost lim ∆y ukoliko postoji. Iz ovoga slijedi da nam derivacija funkcije u nekoj točki može poslužiti za određivanje nagiba funkcije (tj.35 Derivacija linearne funkcije Pokažite da je derivacija linearne funkcije y = ax + b konstantna funkcija.Znači. derivacija funkcije f u nekoj točki je granična vrijednost kojoj teži omjer prirasta funkcije i prirasta nezavisne varijable. Dakle. Uobičajeno je umjesto f koristiti oznaku y. onda kažemo da je funkcija f na tom intervalu derivabilna. da je y ′ = a . derivacija količnika i derivacija kompozicije funkcija). Geometrijska interpretacija: Derivacija funkcije f u nekoj točki jednaka je koeficijentu smjera tangente na graf funkcije f u toj točki. kada prirast varijable teži u 0. pa sukladno tome derivacija te funkcije ima oznaku y′ . a time i kao mjera intenziteta promjene funkcije. ∆x → 0 Definicija. Derivacija funkcije u nekoj točki je broj (koef.

vrijedi načelo „svaki pribrojnik posebno“. Dakle.36 Derivacija zbroja a) y = 3 x 2 − 4 x .Pravila deriviranja Osnovna pravila deriviranja nekih elementarnih funkcija Funkcija y=C Derivacija y′ = 0 y′ = 1 y′ = a Primjeri y = 0. Primjer 2. 81 . y = f ( x) + g ( x) ⇒ y′ = f ′( x) + g ′( x) Na isti način se derivira i funkcija koja se sastoji od više pribrojnika.67 y = 12 x ⇒ y ′ = 12 y′ = a y = −2 x + 4 ⇒ y′ = −2 n −1 y=x n y′ = n ⋅ x y = x2 y = x5 y = 5x 2 y = 2x −3 ⇒ y′ = 2 x ⇒ y′ = 5x 4 ⇒ y′ = 10 x ⇒ y ′ = −6 x −4 y = a ⋅ xn y = ex y = ax y = log a x y ′ = a ⋅ n ⋅ x n −1 y′ = e x y′ = a x ⋅ ln a y′ = 1 x ⋅ ln a y = 10 x ⇒ y ′ = 10 x ln10 y′ = 1 x y = ln x ⇒ Derivacija zbroja i razlike Ukoliko se neka funkcija sastoji od zbroja ili razlike dviju funkcija.67 ⇒ y ′ = 0 y = 123 ⇒ y ′ = 0 y=x y = ax y = ax + b y = 0. njena derivacija je jednaka zbroju derivacija svake funkcije pojedinačno. y ′ = (3 x 2 )′ − (4 x )′ = 6 x − 4 b) y = −5 x 4 − 4 x 3 + 0. 2 x − 3 . 67 x ⇒ y ′ = 0.

kao i nacrtane tangente. penje za 1 jedinicu gore. Derivacija umnoška Ukoliko je neka funkcija umnožak dviju funkcija.y′ = ( −5 x 4 )′ − (4 x 3 )′ + (0. tangenta s nagibom 3 se za isti jedinični pomak u desno po osi x. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 X -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 Y Promotrite graf ove funkcije. pa nagib za x = 2 iznosi 3. 2 x )′ − (3)′ = = −20 x 3 − 12 x 2 + 0. Rješenje: Derivacija zadane funkcije je zapravo formula koju tražimo: f ′( x ) = x + 1 .37 Nagib funkcije Odredite formulu koja daje nagib funkcije f ( x ) = 1 2 x + x − 2 za bilo koju vrijednost 2 x-a. Za x=2 vrijedi f ′(2) = 2 + 1 = 3 . penje za 3 po y-osi. Uvjerite se da se tangenta s nagibom 1 za svaki jedinični pomak u desno. pa nagib za x = 0 iznosi 1. 2 Primjer 2. Za x=0 vrijedi f ′(0) = 0 + 1 = 1 . Isto tako. deriviramo ju na sljedeći način: y = f ( x ) ⋅ g ( x) ⇒ y′ = f ′( x) ⋅ g ( x) + f ( x) ⋅ g′( x ) 82 . Odredite nagib funkcije za x=0 i za x=2.

39 Derivacija količnika 2x −1 a) y = x+2 y′ = = ( 2 x − 1)′ ( x + 2 ) − ( 2 x − 1)( x + 2 )′ = 2 ( x + 2 ) − ( 2 x − 1) = 2 2 ( x + 2) ( x + 2) 2x + 4 − 2x + 1 ( x + 2) 2 = 5 ( x + 2) 2 b) y = 3x 2 − 6 x + 7 4x 2 ( 3x y′ = = − 6 x + 7 )′ ( 4 x ) − ( 3x 2 − 6 x + 7 ) ( 4 x )′ (4x ) 2 = ( 6 x − 6 ) ⋅ 4 x − ( 3x 2 − 6 x + 7 ) ⋅ 4 16 x 2 = 24 x 2 − 24 x − 12 x 2 + 24 x − 28 12 x 2 − 28 3x 2 − 7 = = 16 x 2 16 x 2 4 x2 83 . deriviramo ju na sljedeći način: y= f ( x) g ( x) ⇒ y′ = f ′( x ) ⋅ g ( x ) − f ( x ) ⋅ g ′( x) g 2 ( x) Primjer 2.Primjer 2.38 Derivacija umnoška a) y = (3 x − 2) ⋅ (5 x + 3) y′ = (3x − 2)′ ⋅ (5x + 3) + (3x − 2) ⋅ (5x + 3)′ = 3(5x + 3) + (3x − 2) ⋅ 5 = 30 x − 1 b) y = 3 x ⋅ ( 3 x − 3 + 3 x 3 ) 1  1 ′  1 ′ y ′ =  x 3 ⋅ ( 3x 3 + 3x − 3)  =  x 3  ( 3x 3 + 3x − 3) + x 3 ( 3x 3 + 3x − 3)′ =     = 1 1 −2 x 3 ( 3 x 3 + 3 x − 3) + x 3 ( 9 x 2 + 3) = 3 7 1 − 2 3 7 1 7 1 = x3 + x3 − x + 9 x 3 + 3x 3 = 10 x 3 + 4 x 3 − x − 2 3 Derivacija količnika Ukoliko je neka funkcija količnik dviju funkcija.

a dobiva se derivacijom za stupanj niže derivacije: y ( n ) =  f ( n −1) ( x)′ . U tom slučaju je y = f ( g ( x )) . Neka je. derivaciju iste funkcije ćemo provoditi ovako: y′ = (( 4x .treća derivacija funkcije y = f ( x ) je derivacija druge derivacije. Oznaka za n-tu derivaciju funkcije f je f ( n ) ili y ( n ) . Nakon malo uvježbavanja. dakle. Tada se derivacija ove funkcije računa na sljedeći način: y ′ = f ′(g ) ⋅ g ′( x) . tj.Derivacija složene funkcije Ukoliko je neka funkcija složena (kompozicija je dvije ili više funkcija).3 ) )′ = 5 ⋅ ( 4 x − 3) ⋅ ( 4x . y′′′ = ( y ′′ )′ . koristimo se pravilom o derivaciji složene funkcije. Primjer 2. y = f ( g ( x )) . 5 4 4 b) y = x 2 + 4 1 ′ 1 1 1 − − −   1 1 y′ =  ( x 2 + 4 ) 2  = ( x 2 + 4 ) 2 ⋅ ( x 2 + 4 )′ = ( x 2 + 4 ) 2 ⋅ 2 x = x ( x 2 + 4 ) 2 2   2 c) y = 3 e x − 1 1 ′ 2 2 − −   1 1 y ′ =  ( e x − 1) 3  = ( e x − 1) 3 ⋅ ( e x − 1)′ = ( e x − 1) 3 ⋅ e x 3   3 d) y = ln ( 2 x 2 − 1) y′ = 1 2x −1 2 ⋅ ( 2 x 2 − 1)′ = 4x 2 x2 − 1 Derivacije višeg reda Derivacija drugog reda ili kraće . pa primjenjujemo pravilo o derivaciji složene funkcije: 4 4 y′ = ( g 5 )′ = 5 ⋅ g 4 ⋅ g ′ = 5 ⋅ ( 4 x − 3) ⋅ ( 4 x − 3)′ = 20 ⋅ ( 4 x − 3) .40 Derivacija složene funkcije a) y = ( 4 x − 3) 5 Ovu funkciju možemo gledati kao kompoziciju funkcija f ( g ) = g 5 i g ( x ) = 4 x − 3 .   84 . y ′′ = ( f ′( x ) )′ . Derivacija trećeg reda ili kraće .druga derivacija funkcije y = f ( x ) je derivacija prve derivacije. tj.3 )′ = 20 ⋅ ( 4 x − 3) .

derivacija ove funkcije. ukupni troškovi će se povećati za 30. može se reći da je promjena od jedne jedinice jako mala. Budući da je pod a) određena 3. Funkcija graničnih troškova Granični troškovi definiraju se kao odnos promjene ukupnih troškova i promjene obujma ∆T . tj.. t (Q) = ∆Q da su količine proizvodnje uglavnom jako veliki brojevi. te izračunajte i interpretirajte granične troškove za Q=60. Primjer 2.-u derivaciju funkcije y = 2 x 3 − 3x + 5 . y (5) = 0. y′′′ = 12 1 b) Odredite drugu derivaciju funkcije y = . Budući da su sve derivacije višeg reda počevši od četvrte jednake nuli. zaključujemo da je y (16) = 0 . y (4) = 0. x −1 −1 ′ −2 y′ = ( x − 1)  = −1 ⋅ ( x − 1)   2 −2 ′ −3 −3 y′′ =  −1 ⋅ ( x − 1)  = ( −1)( −2 )( x − 1) = 2 ( x − 1) = 3   ( x − 1) c) Odredite 16..41 Derivacije višeg reda a) Odredite treću derivaciju funkcije y = 2 x 3 − 3x + 5 . Pritom podrazumijevamo da je ∆Q vrlo mala promjena. pa se često koristi ovakva interpretacija: Granični trošak Granični ili marginalni trošak približno je jednak povećanju ukupnih troškova koje je rezultat povećanja obujma proizvodnje za jednu jedinicu sa neke promatrane razine Q0 . Budući proizvodnje. .42 Granični troškovi 1 Zadana je funkcija ukupnih troškova neke proizvodnje: T (Q ) = Q 2 + 2000 . Rješenje: 1 1 Q T ′(60) = ⋅ 60 = 30 2 2 Ako količinu proizvodnje sa razine 60 povećamo za jednu jedinicu. Odredite 4 funkciju graničnih troškova. y′ = 6 x 2 − 3 y ′′ = 12 x Funkcija graničnih troškova jednaka je derivaciji funkcije ukupnih troškova: t (Q) = T ′(Q) . nastavljamo sa četvrtom derivacijom: y′′′ = 12.Primjer 2. T ′(Q ) = 85 .

y = e 2 x 86 .14 ) ( y′ = 33x − 2 x ) 2 2 1 − 2 3 +1 5. y = 1 x+2 3 ( y ′′′ = 72 x − 30 ) ( y ′′′ = 48 )  −6  y ′′′ = 4  ( x + 2)  ( y ′′′ = 8 ⋅ e 2 x )     4.Zadaci za vježbu (derivacije i derivacije višeg reda) U idućim zadacima treba odrediti derivaciju zadane funkcije. q = 216 p2 3 U idućim zadacima treba naći treću derivaciju zadane funkcije. y = 8. y= 1− x 1+ x 1 4 ( 2 x − 3) 2  3x 2 − 7   y′ = 4 x 2      3  y′ = 2   (5 x − 2 )      2  y′ = −  2  (1 + x )    10. y = 4 x 4 + 2 x 2 15. y = 6 x 3 − 3x − ( y′ = −5) ( y ′ = −27 x + 0. y = 4 5 − −   y′ = −2 x 3 + 2 x 3     ( y ′ = 2 ( 21x − 1) ) ( y ′ = −16 x 3 + 108 x 2 − 162 x − 2 ) 3x 2 − 6 x + 7 4x x −1 5x − 2 9. 1.4 4.14 x + 5 3.4 x − 0. y = 3 − 5 x 2. y = 3x 4 − 5x 3 + 2 x 2 − x 2. y = e x − 3x 2 13. y = ( y ′ = 4 ( 2 x − 3) ) 3 1 −   2 2  y ′ = 12 x ( 4 x − 1)    x ( y′ = e − 6 x ) 11. 1. y = ( 3x − 2 )( 7 x + 4 ) 6.2 x 2 − 0. y = ( 2 x + 5 ) 3. y = 11x 3 − x 2 − 0. y = 3 4 x 2 − 1 12. y = −9 x 3 + 0. y = ( 9 − 2 x ) ( 2 x 3 − 9 x 2 + 1) 7. y = 5e− x 2 ( y ′ = −10 xe ) − x2 3 −   y′ = ( x 4 + 2 x 2 ) 4 ⋅ ( x3 + x )     5 −   3  q ′ = −4 ⋅ p    14.

pa se problem sveo na određivanje kordinata tjemena. Primjer 2. Lokalni minimum funkcije f ( x ) je vrijednost f ( xm ) te funkcije za koju vrijedi da je f ( xm ) ≤ f ( x ) za svaki x iz neposredne okoline od xm .Kažemo da f ima minimum u točki xm .2. Apsolutni maksimum je najveća vrijednost koju funkcija postiže. a ne samo u neposrednoj okolini točke x M (ili xm ). Rješavanje nam je bilo olakšano jer se radilo o kvadratnoj funkciji čiji tijek poznamo. U određivanju ekstrema bilo kakve zadane funkcije služit ćemo se postupkom koji uključuje deriviranje. dok se apsolutni maksimum postiže u točki x3. Taj problem smo riješili tako da smo odredili maksimum funkcije dobiti. Ekstrem funkcije je zajednički naziv za maksimum i minimum. Apsolutnog ili globalnog minimuma nema. prethodno odredivši obujam proizvodnje za koji se taj maksimum postiže. Za početak ćemo definirati pojam lokalnog maksimuma i minimuma. govorimo o apsolutnom ili globalnom maksimumu (ili minimumu) funkcije f ( x ) na tom području. Kažemo da f ima maksimum u točki x M . Lokalni maksimum funkcije f ( x ) je vrijednost f ( xM ) te funkcije za koju vrijedi da je f ( xM ) ≥ f ( x ) za svaki x iz neposredne okoline od xM . a apsolutni minimum najmanja. Ekstremi realnih funkcija jedne varijable U nekim prethodnim primjerima zanimalo nas je koliko iznosi najveća dobit i za koji obujam proizvodnje se ta najveća dobit postiže.4. Ako nejednakosti navedene u definicijama vrijede na nekom širem području.43 Ekstremi funkcije Funkcija čiji je graf prikazan na slici lijevo na skupu R ima tri lokalna maksimuma (u točkama x1 . Y X x1 x2 x3 x4 x5 87 . x3 i x5 ) i dva lokalna minimuma (u x2 i x4 ).

a predstavljaju nam “kandidate” za točke ekstrema funkcije. onda provjeravamo predznak prve parne derivacije višeg reda koja je za x0 različita od 0. onda funkcija f ima u točki x0 lokalni maksimum koji iznosi f ( x0 ) . a da nije točka ekstrema.Y Točkama ekstrema zajedničko je da je tangenta na graf funkcije u tim točkama paralena sa osi apscisa.21. • Ako je f ′′( x0 ) > 0 . tj. Ukoliko takvih nema. tj. dovodi do sljedećeg zaključka: Nužan uvjet egzistencije ekstrema funkcije f u nekoj točki x0 je: f ′( x0 ) = 0 . za svaku nultočku prve derivacije funkcije. Nultočke prve derivacije funkcije nazivamo stacionarnim točkama. • Ako je f ′′( x0 ) = 0 . sve su parne derivacije višeg reda jednake 0 za x0 . uzimajući u obzir geometrijsku interpretaciju derivacije funkcije u točki. onda funkcija f ima u točki x0 lokalni minimum koji iznosi f ( x0 ) . To nas. Neki broj može biti nultočka prve derivacije funkcije f. Uvjerite se u to iz grafa u primjeru 2. Radi li se stvarno o točki ekstrema. X To znači da je koeficijent smjera tangente na graf funkcije u točki ekstrema uvijek jednak 0. ne radi se o točki ekstrema. provjeravamo ispitujući predznak druge derivacije: Postupak utrđivanja točaka ekstrema • Ako je f ′′( x0 ) < 0 . Ovo ispitivanje predznaka druge derivacije (ili po potrebi neke parne derivacije višeg reda) provodi se za svaku stacionarnu točku. Međutim to nije i dovoljan uvjet. Nužan uvjet zapravo kaže da neki broj ne može biti točka ekstrema ako nije nultočka prve derivacije te funkcije. 88 .

46 Ekstremne vrijednosti kubne funkcije 1 Odredite ekstreme funkcije f ( x ) = x 3 + 4 x 2 + 12 x . Budući da je vrijednost druge derivacije u točki Q = 25 negativan broj. f ′′( x ) = 2 . m ( −1. Primjer 2. Sada računamo vrijednosti druge derivacije za −6 i −2 . Primjer 2.45 Zadana je funkcija dobiti D(Q) = −Q 2 + 50Q − 400 . Sada ćemo uvrštavanjem provjeriti vrijednost druge derivacije funkcije u točki x = −1 . zaključujemo da funkcija dobiti postiže maksimum za Q = 25 . D ′(Q ) = 0 ⇒ − 2Q + 50 = 0 ⇒ Q = 25 . 89 .2 = −8 ± 64 − 48 2 ⇒ x1 = −6 i x2 = − 2 . pa je x = −1 točka minimuma funkcije f.44 Odredite. dakle minimum ima koordinate f m ( −1. f ′′( −1) = 2 . −4 ) . Odredite obujam proizvodnje za koji je dobit najveća. ako postoje. Sada tražimo x za koji vrijedi f ′( x ) = 0 : 2x + 2 = 0 x = −1 Znači. Stoga vrijedi D′′(25) = −2 . x = −1 je jedini kandidat za točku ekstrema. ′′( −1) > 0 . D′′ je konstantna funkcija koja svakom broju pridružuje vrijednost -2. f ′′( x) = 2 x + 8 . Izjednačavamo f ′( x) s nulom. 3 Rješenje: f ′( x) = x 2 + 8 x + 12.Primjer 2. Koliko iznosi najveća dobit? Rješenje: D ′(Q ) = −2Q + 50 . ekstreme funkcije f ( x ) = x 2 + 2 x − 3 . f (−1) ) tj. odnosno rješavamo jednadžbu x 2 + 8 x + 12 = 0 : x1. Rješenje: f ′( x ) = 2 x + 2 . Prvo određujemo drugu derivaciju funkcije D : D′′(Q) = −2 Dakle. Još treba provjeriti vrijednost D′′(25) . a taj maksimum iznosi D (25) = 225 .

f ′′( −6) = −4 < 0 f ′′( −2) = 4 > 0. ⇒ f (4) ( x) = 0 . i svaka iduća derivacija je 2x2 = 0 x = 0 . f ′( x) = 0 ⇒ točki x = 0 . Takva točka za koju je f ′( x ) = 0 i f ′′( x ) = 0 . Dakle. 3   Primjer 2.47 Točka infleksije Odredite ekstreme funkcije f ( x ) = Rješenje: Pogledajmo prvo derivacije zadane funkcije: 2 3 x + 5. f ′′(0) = 0 pa uvjet za ekstrem nije ispunjen. ako funkcija ima ekstrem. U tom slučaju treba pogledati predznak prve više derivacije parnog reda koja je različita od nule u toj točki. a minimum 32 ima u točki −2 i on je jednak f ( −2) = − . To je točka u kojoj krivulja grafa iz konveksnosti prelazi u konkavnost ili obratno. postiže ga u Međutim. −  . 3 f ′( x) = 2 x 2 . dakle. zove se točka infleksije. f ′′′( x) = 4. a nije točka ekstrema.0 ) i m  −2. y x Konkavno: Konveksno: 90 . jednaka 0. 3 Ekstremi su. zaključujemo da funkcija f nema ekstrem u točki x = 0 . Kako takva derivacija ne postoji. f ′′( x ) = 4 x . jer su od četvrte nadalje sve derivacije konstantna funkcija sa vrijednošću 0. funkcija ima maksimum u točki −6 i on iznosi y ( −6) = 0 . u točkama: 32   M ( −6. Uočite taj prijelaz na desnoj slici. Prema tome.

D′(Q) = 0 ⇒ − 2Q 2 + 4Q + 6 = 0 Q1 = −1. provjeravmo četvrtu derivaciju: f (4) (0) = 12 . 3 Dakle. f ′′′( x) = 12 x. 2 Primjer 2. funkcija D ima maksimum za Q=3. • Određujemo prvu derivaciju i njene nultočke: D′(Q) = −2Q 2 + 4Q + 6 . Tražimo nultočke prve derivacije: 2 x3 = 0 x = 0. Budući da je druga derivacija za x=0 jednaka nuli. gdje Q predstavlja količinu 2 proizvodnje. Pri kojoj količini proizvodnje su prosječni troškovi najmanji i koliko tada iznose? 91 .. dobit je najveća za količinu 3 i tada iznosi 14.49 Maksimum funkcije dobiti 2 Zadana je funkcija dobiti D (Q ) = − Q 3 + 2Q 2 + 6Q − 4 . Taj minimum iznosi f (0) = ⋅ 04 + 2 = 2 .48 Točka infleksije Odredite ekstreme funkcije f ( x) = Rješenje: Pogledajmo prvo derivacije zadane funkcije: 1 4 x + 2. Točka Q=-1 nas ne zanima.. f ′′( x) = 6 x 2 . budući da količina mora biti pozitivna veličina: D ′′(Q ) = −4Q + 4 D ′′(3) = −4 ⋅ 3 + 4 = −8 < 0 ⇒ Znači.. Provjeravamo predznak druge derivacije za jedinu stacionarnu točku x=0: f ′′(0) = 6 ⋅ 02 = 0 . Pri kojoj količini proizvodnje je dobit maksimalna i koliko tada iznosi? Rješenje: Treba naći ekstreme funkcije D. Kako bismo doznali iznos te maksimalne dobiti. f (4) ( x) = 12 .Primjer 2. pa zaključujemo da funkcija ima lokalni 1 minimum u x=0.50 Minimum funkcije prosječnih troškova 1 Zadana je funkcija ukupnih troškova T (Q ) = Q 2 + 200 . Q1 = 3 • Određujemo drugu derivaciju i provjeravamo njen predznak za Q=3. 2 f ′( x) = 2 x 3 . Četvrta derivacija je pozitivna za x=0. gdje Q predstavlja količinu 3 proizvodnje. Primjer 2. uvrštavamo količinu Q=3 u 2 funkciju dobiti: D (3) = − ⋅ 33 + 2 ⋅ 32 + 6 ⋅ 3 − 4 = 14 .

T (Q ) = 1 200 Q+ 2 Q • Određujemo prvu derivaciju i njene nultočke: 1 200 T ′(Q ) = − 2 . minimalni prosječni troškovi iznose 25. Kako bismo doznali iznos tih minimalnih prosječnih troškova. ukoliko se usredotoči samo na brzinu obavljanja postupaka za koje je zadužen. funkcija prosječnih troškova ima minimum za Q=10. pa i u svakodnevnom životu. ne vodeći računa o točnosti (kvaliteti). ako radnik radi presporo. Q2 = −10 2 • Određujemo drugu derivaciju i provjeravamo njen predznak za Q=10. a zatim provesti uobičajeni postupak određivanja ekstrema. Budući da su brzina i točnost radnih postupaka najčešće povezane i to tako da se točnost smanjuje povećanjem brzine (npr. radnik na proizvodnoj traci ima za cilj u jednom danu obraditi što više proizvoda kako bi svome poduzeću donio što veću dobit.Rješenje: Prvo ćemo odrediti funkciju prosječnih troškova. nego njena optimalna brzina. Točka Q=-10 nas ne zanima. 2 10 Dakle. to će se negativno odraziti na dobit budući da će poduzeće imati više reklamacija i povrata proizvoda – što naravno znači dodatne troškove i umanjenje dobiti. To je ona brzina koja omogućava maksimalnu dobit ostvarenu prodajom tog proizvoda. proizvodne trake). 92 . 2 Q 1 200 T ′(Q ) = 0 ⇒ − = 0 ⋅Q 2 2 Q2 1 2 Q − 200 = 0 ⇒ Q 2 = 100 ⇒ Q1 = 10. budući da količina mora biti pozitivna veličina: 400 T ′′(Q ) = 400Q −3 = 3 Q 400 T ′′(10) = 3 > 0 10 Budući da je druga derivacija za količinu 10 pozitivna. smanjuje se prihod budući da manje proizvoda izlazi na tržište u danom vremenu. Međutim. Problem optimuma Potreba optimizacije je vrlo česta u poslovanju. S druge strane. uvrstit ćemo Q=10 u promatranu funkciju: 1 200 T (10) = ⋅10 + = 25 . logičan izbor radnika nije najveća brzina proizvodne trake. a postižu se na razini proizvodnje 10. a predstavlja najbolji kompromis između brzine i preciznosti. uvjete. Problem optimuma sastoji se u određivanju ekstremne vrijednosti zadane funkcije (nazivamo je funkcijom cilja) uz neka ograničenja tj. Primjerice.

Provjeravamo je li to zaista uvrštavanjem u drugu derivaciju: T ′′( x) = 400 ⋅ (2 − 800 ⋅ x −2 ) ′ = ( ) 400 ⋅1600 x3 400 ⋅1600 T ′′(20) = >0 203 Dakle. budući da površina kaveza mora biti 800 m2. Konfiguracija terena je takva da je moguće za jednu stranu pravokutnika iskoristiti dosta strmu obalu. Dalje slijedi da je: 800 800 y= = = 40 . funkcija cilja bi bila dobit (kao funkcija brzine i točnosti). Primjer 2. y) = 400 ⋅ (2 x + y ) gdje je 2x+y ukupna duljina ograde (tri stranice pravokutnika. x 20 = 400 ⋅1600 x −3 = 93 . Cijena ograde po metru iznosi 400 kn.51 Problem optimuma Treba izgraditi ogradu za uzgoj lubina pravokutnog oblika i površine 600m2. Cilj nam je naći minimum ove funkcije uz ograničenje x ⋅ y = 800 . za x=20 promatrana funkcija ima minimum. Iz uvjeta x ⋅ y = 800 izrazit ćemo y i uvrstiti u funkciju T ( x. te će ona tako postati funkcija jedne varijable: 800 T ( x) = 400 ⋅ (2 x + ). Koje moraju biti dimenzije pravokutnog kaveza da bi troškovi bili najniži? Rješenje: Označimo jednu stranicu pravokutnika sa x a drugu sa y. y) . Ukupan trošak izrade ograde tada je jednak y x Obala x T ( x.U gore opisanom primjeru. x Sada slijedimo uobičajenu proceduru određivanja ekstrema u nadi da postoji minimum ove funkcije: T ′( x) = 400(2 x + 800 x −1 )′ = 400 ⋅ (2 − 800 ⋅ x −2 ) = 800 = 400 ⋅ (2 − 2 ) x 800 x2 T ′( x) = 0 ⇒ 400 ⋅ (2 − 2 ) = 0 ⋅ x 400 2 x 2 − 800 = 0 x 2 = 400 ⇒ x = 20 ili x = −20 Kandidat za točku ekstrema je x=20. U sljedeća dva primjera opisano je rješavanje problema optimuma metodom supstitucije. četvrta je obala). a ograničenje neka jednadžba koja bi iskazivala vezu između brzine i točnosti.

Odredite optimalne dimenzije kutije tj. To je funkcija dviju varijabli. a to radimo prema već utvrđenom postupku za određivanje ekstrema.800 kn 32. time je određen i y. y) = 12 x 2 + 12 xy . te varijable nisu nezavisne jedna o drugoj.000 kn 40.400 kn 56. tj. odnosno nakon sređivanja: T ( x. Iz tablice sa raznim kombinacijama duljina stranica pravokutnika površine 800m2 mogu se vidjeti uštede ostvarene izborom optimalnih dimenzija.000 kn 32.800 kn 35.000 kn 46. Rješenje: Cijenu izrade kutije dobit ćemo zbrajanjem cijena materijala za dno. Cijena materijala za izradu bočnih strana je 3 kn/dm2. y Cijena izrade = Dno + 4 bočne strane + Poklopac Cijena izrade = PDna ⋅ 8kn + PStrana ⋅ 3kn + PPoklopca ⋅ 4kn Iz ovoga se dobiva funkcija troška x x T ( x.000 kn 32.200 kn 68. Cijena pojedinog dijela dobije se množenjem njegove površine (u dm2) s cijenom po jedinici površine.000 kn Primjer 2.600 kn 40.52 Problem optimuma Treba napraviti kutiju za prijevoz osjetljive opreme obujma 128 litara (dm3). y ) = x 2 ⋅ 8 + 4 xy ⋅ 3 + x 2 ⋅ 4 . takve dimenzije da cijena izrade bude minimalna. a za poklopac 4 kn/dm2. Međutim. 94 . 128 iz x 2 y = 128 se izrazi y = 2 i uvrsti u funkciju troškova koja je sada funkcija jedne x varijable i glasi: T ( x ) = 12 x 2 + 1536 . te da se s obalom dodiruje u duljini od 40 metara. bočne strane i poklopac. Budući da obujam iznosi 128 dm3. Kutija ima dno kvadratnog oblika koje se izrađuje od materijala cijene 8 kn/dm2. x 5 10 16 20 25 32 40 50 64 80 y 160 80 50 40 32 25 20 16 12.Znači.5 10 Trošak 68. visina sanduka kako bi on bio zadanog obujma. Ukoliko za duljinu stranice kvadratne baze x izaberemo neki broj. Pritom očekujemo da ova funkcija ima ekstremnu vrijednost i to maksimum. troškovi će biti najniži ako pravokutnik ima dvije kraće stranice po 20 metara i jednu dužu od 40 metara. x Sada je naš zadatak odrediti minimum funkcije troškova T .

tj. 2. koja također ima obujam 128 litara. 95 . Dalje se lako dobije y = 8 .1. Usporedite cijenu izrade kutije ovakvih dimenzija sa cijenom izrade kutije dimenzija x = 8. Određivanje nultočke od T ′ 1536 T ′( x) = 24 x − 2 x 1536 T ′( x) = 0 ⇒ 24 x − 2 = 0 ⇒ 24 x 3 − 1536 = 0 x 3 x = 64 ⇒ x = 4. da su troškovi najniži ako je x = 4 . y = 2 . Provjera pripadajuće vrijednosti T ′′ 3072 T ′′( x) = 24 + 3 x T ′′(4) = 24 + 48 = 72 > 0 To znači da je 4 stvarno točka minimuma funkcije T.

5.8 2. y • • • • Kaže se da je funkcija y u nekoj točki elastična. ako je u toj točki Funkcija y je u nekoj točki savršeno neelastična ako je u toj točki E y.x = = lim = lim = ⋅ lim = ⋅ y′.2.8) x = −1. Elastičnost možemo mjeriti u jednoj točki. ako se x poveća za 1%.8) x −2. x −2. x možemo interpretirati kao postotnu promjenu veličine y uz pretpostavku da se veličina x povećala za 1%.38 ⋅ ( −1.38 .x = 0 . Primjerice. Interpretacija: Koeficijent elastičnosti E y .8 = ⋅ 0.8%. E y. Pretpostavka je da je promjena varijable x beskonačno mala ( ∆x → 0 ).x = x x x ⋅ y′ = ⋅ 0.x = ⋅ y′ .38 ⋅ x −1.53 Izračunajte koeficijent elastičnosti Paretove funkcije y = Rješenje: 0.38 ⋅ x 0.x > 1 . Primjer 2.8 −2. ∆y x∆y x relativna promjena od y ∆y x y Ey. E y . U tom slučaju kažemo da je funkcija potražnje tog proizvoda elastična. ∆x →o ∆x ∆x →o y ∆x ∆x →o ∆x relativna promjena od x y y x Koeficijent elastičnosti funkcije y u točki x računamo na sljedeći način: x E y.x = 1 . ako je u toj točki Funkcija y je u nekoj točki jedinično elastična. 96 .8 E y.38 ⋅ ( −1. vrijednost funkcije će se smanjiti za 1.8 0.8 0.38 ⋅ x y .38 ⋅ x −1. Koeficijent elastičnosti funkcije y u točki x je omjer relativne promjene vrijednosti funkcije y i relativne promjene nezavisne varijable x.8 ( −1. x1. potražnja za nekim proizvodom može biti vrlo osjetljiva na promjenu cijene.8 Dakle. a možemo i na nekom intervalu – tada govorimo o lučnoj elastičnosti. Elastičnost funkcija jedne varijable Elastičnost je pokazatelj sposobnosti neke ekonomske veličine da reagira (promijeni se) manje ili više intenzivno na promjenu neke druge veličine s kojom je povezana.8 = −1. ako je u toj točki Kaže se da je funkcija y u nekoj točki neelastična.8 ⋅ x ⋅ x = −1.x < 1 . Koeficijent elastičnosti u jednoj točki Služi kao osnovna mjera elastičnosti funkcije. E y.8 )′ = ⋅ 0.

Međutim. p = 10 ⋅ p 2 Tumačenje izračunatog koeficijenta glasi: Ako se cijena poveća za 1%. To znači da je funkcija jednako elastična na bilo kojoj razini cijena. To je tipično za proizvode čija je potražnja neelastična. potražnja će se smanjiti za 0. p = ⋅ q′ = ⋅ ( −200 p + 800 )′ = = −200 p + 800 −200 p + 800 q . p = ⋅ q′ = ⋅ ( −2 p + 20 )′ = = . Kako će povećanje cijene tog proizvoda od 1% utjecati na prihod od njegove prodaje? Funkcija potražnje nekog proizvoda zadana je izrazom q = Rješenje: Prvo ćemo funkciju q zapisati u obliku pogodnijem za deriviranje: q= 1 − 100 100 10 = = 1 = 10 ⋅ p 2 p p p2 Eq .6 = 6 6 3 = =− . potražnja se smanjila manje nego što se povećala cijena.56 Područje elastičnosti Odredite područje elastičnosti funkcije potražnje q = −200 p + 800 . pa će prihod porasti nakon povećanja cijene. dakle dvaju faktora od kojih se jedan povećao a drugi smanjio.6 . Prihod od prodaje je umnožak cijene i potražnje. Odredite p koeficijent elastičnosti i interpretirajte ga.Primjer 2.5%. Primjer 2. 2  2   10 3 Ako se cijena sa razine 6 poveća za 1%. Eq . Rješenje: p p −2 p p Eq . Potražnja je elastična za cijenu 6.55 Odredite i interpretirtajte koeficijent elastičnosti funkcije potražnje q = −2 p + 20 za cijenu p = 6 . p = p−4 97 . potražnja će se smanjiti za 1. Primjer 2. q −2 p + 20 −2 p + 20 p − 10 Sada računamo Eq. Rješenje: p p −200 p Eq . 6 − 10 −4 2 p ⋅ q′ = q p − 1 1 ′ 3 −   p2 1  1 − ⋅ 10 ⋅ p 2  = ⋅ 10 ⋅  −  p 2 = − .5%. U prethodnom primjeru dobiveni koeficijent elastičnosti je broj koji ne ovisi o cijeni p.54 Elastičnost funkcije potražnje 100 . To je dosta nerealan slučaj.

tj. x2 .. pa postavljena nejednakost. Ukoliko želimo naznačiti da veličina y zavisi o n drugih veličina.Zanima nas za koje cijene je zadana funkcija potražnje elastična. pa postavljamo nejednadžbu: p >1. da je y funkcija n varijabli. stavkom: Start: 30 kn Prijevoz po km: 6 kn Čekanje po satu: 50 kn Kako bi u tom slučaju glasila formula za izračun cijene vožnje? Rješenje: Cijena vožnje kao zavisna varijabla. cijeni komplementarnih proizvoda.. to zapisujemo ovako: y = f ( x1 . nego još i o cijeni njegovih supstituta. p−4 Uzimajući opet u obzir da je izraz p − 4 negativan za sve cijene iz domene funkcije potražnje. xn ) . Funkcije više varijabli Funkcije koje predstavljaju zavisnost nekih veličina u ekonomiji najčešće su funkcije više varijabli. p−4 Budući da je domena funkcije potražnje interval p∈[ 0. y ) = 6 x + 50 y + 30 . Primjer 2.58 Funkcija zbrajanja Što biste rekli da radi ova funkcija f ( x.. u tom slučaju je funkcija dviju nezavisnih varijabli: • duljina vožnje x • vrijeme čekanja u satima y Traženi izraz je: C ( x.57 Funkcija više varijabli Pretpostavimo da se cjenik taksi usluga iz primjera 2.1 dopuni novom. 4] ..2) funkcija potražnje je neelastična. 2. rješenje ove nejednadžbe je interval p ∈ ( 2. prelazi u p − > 1. Za cijenu 2 funkcija je jedinično elastična. izraz unutar zagrada apsolutne vrijednosti nije pozitivan. o trenutnoj kupovnoj moći. Na intervalu [ 0. potražnja nekog proizvoda u stvarnosti ne ovisi samo o njegovoj cijeni. trećom. Primjer 2. y ) = x + y ? 98 .6.4] . itd. Primjerice. zbog definicije apsolutne vrijednosti realnog broja.

y zx = dz dx dz dy zy =  1 d  2 x2 −  y =  = 4x − 0 = 4x dx . želeći naznačiti da smo dx Oznake Neka je z funkcija dviju varijabli: z = f ( x . Parcijalne derivacije Za derivaciju funkcije y = f ( x ) .Primjer 2.60 Parcijalne derivacije a) Odredite parcijalne derivacije z x i zy funkcije z = 2 x 2 − Rješenje: 1 . onda znamo i parcijalno derivirati. dy . Ako funkciju više varijabli deriviramo po jednoj od varijabli.  2 1 d  2x −  y 1 =  = 0 − ( − y −2 ) = 2 dy y 99 . y) = x2 + y2 trodimenzionalna ploha jednaka onoj koja bi nastala rotacijom parabole z = x 2 oko osi z. realne brojeve. graf funkcije z( x. Iz ovog načela slijedi da ako smo svladali tehniku deriviranja funkcije jedne varijable. koristili smo se oznakom y′ ili funkciju y derivirali po varijabli x. Pri tom sve varijable osim one po kojoj deriviramo tretiramo kao konstante tj. oznaka za parcijalnu derivaciju funkcije z po varijabli y. Tako je npr. radi se o parcijalnoj (djelomičnoj) derivaciji.59 Funkcije dviju varijabli možemo grafički predočiti u trodimenzionalnom koordinatnom sustavu. zx = dz dx oznaka za parcijalnu derivaciju funkcije z po varijabli x. zy = dz dy Primjer 2. y ) .

uy i u z funkcije Rješenje: u = x 2 + 2 y 2 + 2 xyz − 2 z 3 . Primjer 2. ako bi funkciju z = f ( x . pa dobivenu funkciju po varijabli y. Rješenje: 100 . nastalu funkciju označili bi sa z xy . b) 0dredite sve parcijalne derivacije drugog reda funkcije z = 2 ye x + x 2 e y .61 Parcijalne derivacije višeg reda a) Odredite sve parcijalne derivacije drugog reda funkcije z = 5 xy + x 2 .b) Odredite parcijalne derivacije z x i zy funkcije z = 5 xy − x 2 − y 2 . y ) parcijalno derivirali po varijabli x. što znači da bi sve parcijalne derivacije trećeg reda bile jednake 0. 2 2 3 du d ( x + 2 y + 2 xyz − 2 z ) ux = = = 2 x + 2 yz dx dx 2 2 3 du d ( x + 2 y + 2 xyz − 2 z ) uy = = = 4 y + 2 xz dy dy 2 2 3 du d ( x + 2 y + 2 xyz − 2 z ) = = 2 xy − 6 z 2 dz dz uz = Parcijalne derivacije višeg reda Funkciju više varijabli možemo uzastopno parcijalno derivirati po bilo kojoj varijabli. Rješenje: 2 2 dz d ( 5 xy − x − y ) zx = = = 5y − 2x − 0 = 5y − 2x dx dx 2 2 dz d ( 5 xy − x − y ) zy = = = 5x − 0 − 2 y = 5x − 2 y dy dy c) Odredite parcijalne derivacije u x . Npr. Rješenje: zx = 5 y + 2 x z xx = 2 z xy = 5 zy = 5x z yx = 5 z yy = 0 Ovdje su sve parcijalne derivacije drugog reda konstante.

101 . Vrijedi i općenitije. nego samo koliko smo puta po kojoj varijabli funkciju derivirali. z xxxyyxyy = z yyxxyyxx za bilo koju funkciju z za koju navedene parcijalne derivacije višeg reda postoje. Tako je npr. c) Odredite parcijalnu derivacije trećeg reda z xxy funkcije z = 5 ye x + x 3 . Rješenje: z x = 5 ye x + 3x 2 z xx = 5 ye x + 6 x z xxy = 5e x Provjerite vrijedi li z xxy = z yxx .z x = 2 ye x + 2 xe y ⇒ z xx = 2 ye x + 2e y z xy = 2e x + 2 xe y z y = 2e x + x 2e y ⇒ z yx = 2e x + 2 xe y z yy = x 2 e y Uočimo da je z xy = z yx u oba primjera. nije važan redoslijed parcijalnih derivacija. tj.

y0 ) ⋅ z yy ( x0 . 0) : z xx = 4   >0 z yy = 2  z xy = 0 Provjeravamo uvjet z xx ⋅ z yy − z xy ⋅ z yx > 0 : 4 ⋅ 2 − 02 = 8 > 0 . y0 ) − z xy ( x0 . y0 ) . zy = 2 y 2y = 0 2) Određujemo parcijalne derivacije zxx . y0 ) = 0 z y ( x0 . y0 ) > 0  3) Odredimo vrijednost zadane funkcije u točkama ekstrema da bi dobili sve koordinate ekstrema: ( x0 .0. y0 ) . y0 .0 ) . Prema tome. y ) 1) Odredimo stacionarnu točku ( x0 .0) i radi se o točki minimuma.62 Ekstremi funkcije dviju varijabli Odredite lokalne ekstreme funkcije z = 2x2 + y2 − 2 . z yy ( x0 . pa iz sustava dolazimo do jedine stacionarne točke ( 0. tj. z yy i zxy . uvjet: z xx ( x0 . 2) Odredimo parcijalne derivacije drugog reda zxx . y0 ) > 0   z ima maksimum u točki ( x0 . y0 ) > 0 Provjeravamo Ako vrijedi z xx ( x0 . y0 ) ) . y0 ) ⋅ z yx ( x0 . 102 . y0 ) . Rješenje: 1) Određujemo stacionarne točke postavljanjem jednadžbi z x = 0 i z y = 0 : zx = 4 x 4x = 0 . −2 ) .    z ima minimum u točki ( x0 . pa iduće korake treba provoditi za svaku od njih. z ( x0 . y0 ) < 0 z yy ( x0 . y0 ) < 0 z xx ( x0 . točku za koju vrijedi z x ( x0 . Uvrštavanjem ove točke u funkciju dobivamo minimum m ( 0.Ekstremi funkcija više varijabli Postupak određivanja lokalnih ekstrema funkcije z = f ( x . funkcija z ima ekstrem u točki (0. Ako vrijedi Primjer 2. y0 ) = 0   Nužni uvjeti  Stacionarnih točaka može biti više. z yy i zxy u točki (0.

Primjer 2.63 Odredite lokalne ekstreme funkcije z = − x 2 + 2 xy + 2 y 2 − 4 x − 14 y + 1 . Rješenje: 1) Određujemo stacionarne točke postavljanjem jednadžbi z x = 0 i z y = 0 :

zx = −2 x + 2 y − 4 z y = 2 x + 4 y − 14
Dakle, treba riješiti sustav −2 x + 2 y − 4 = 0 2 x + 4 y − 14 = 0

.

Rješenje ovog sustava je uređeni par, tj. točka (1,3) , i to je jedina stacionarna točka. Sada treba provjeriti ostale uvjete. 2) Određujemo parcijalne derivacije zxx , z yy i z xy u točki (1, 3) :

z xx = −2 z yy = 4 z xy = 2
Uočavamo da nije ispunjen uvjet z xx ⋅ z yy − z xy ⋅ z yx > 0 , jer dobivamo −2 ⋅ 4 − 22 = −12 < 0 , pa zaključujemo da funkcija nema ekstrem u točki (1, 3) , dakle nema ga uopće budući da je ta točka bila jedini kandidat.

103

Parcijalna i ukrštena elastičnost Neka je zadana funkcija potražnje nekog proizvoda kao funkcija više varijabli q1 = f ( p1 , p2 , p3 , ... , k , t , ...) .
• • •

p1 predstavlja cijenu tog proizvoda p2 , p3 , ... , pk su cijene nekih drugih, srodnih proizvoda k , t , ... su ostale varijable (dohodak, vrijeme,...)

Ukoliko promatramo reakciju potražnje na promjenu bilo koje pojedine varijable (uz pretpostavku da se ostale varijable ne mijenjaju), kažemo da nas zanima parcijalna elastičnost funkcije potražnje. Posebno, parcijalne elastičnosti po varijablama p2 , p3 , ... , pk nazivamo ukrštene elastičnosti.
Koeficijent parcijalne elastičnosti funkcije z = f ( p1 , p2 , p3 ,..., pn ) po varijabli pi računa se ovako:

Ez , pi =

pi ⋅ z pi . z

Koeficijent ukrštene elastičnosti je pokazatelj tržišnog odnosa dvaju proizvoda. Ako je on relativno velik i pozitivan broj, radi se o dobrim supstitutima (npr. autobusni i željeznički prijevoz). Ako je po apsolutnoj vrijednosti relativno velik a negativan (npr. -0,92), radi se o komplementarnim proizvodima. Komplementarni proizvodi su oni koji se nadopunjuju, odnosno zajedno čine smislenu cjelinu ili proizvod (primjeri: flomaster za bijelu ploču spužva za suho brisanje, olovka - gumica, automobil - benzin, ...). Primjer 2.64 Parcijalne elastičnosti i tumačenje Zadana je potražnja margarina kao funkcija cijene margarina i cijene maslaca: q A = p A−0,8 ⋅ pB 0,7 . q A je količina potražnje margarina, pA je cijena margarina, pB je cijena maslaca. a) Odredite koeficijente parcijalnih elastičnosti i protumačite značenje svakog od njih b) Što na temelju koeficijenta ukrštene elastičnosti možete zaključiti o tržišnom odnosu margarina i maslaca? Rješenje: a) Računamo koeficijent elastičnosti po cijeni margarina: p p EqA, pA = A ⋅ q A pA = −0,8 A 0,7 ⋅ (−0,8) pA −1,8 ⋅ pB 0,7 = qA p A ⋅ pB

= pA

pA
−0,8

⋅ pB

0,7

⋅ (−0,8) pA −1,8 ⋅ pB 0,7 = pA1,8 (−0,8) p A−1,8 =

= −0,8

104

Dobiveni koeficijent –0,8 tumači se ovako: Ako se cijena margarina poveća za 1% (uz neizmjenjenu cijenu maslaca), potražnja margarina smanjit će se za 0,8%. Računamo koeficijent elastičnosti po cijeni maslaca: p pB ⋅ p A −0,8 ⋅ 0, 7 ⋅ pB −0,3 = Eq A , p B = B ⋅ q A p B = −0,8 0,7 qA p A ⋅ pB
= pB 0,3 ⋅ 0, 7 ⋅ pB −0,3 = = 0, 7

Dobiveni koeficijent 0,7 tumači se ovako: Ako se cijena maslaca poveća za 1% (uz neizmjenjenu cijenu margarina), potražnja margarina povećat će se za 0,7%. b) Budući da je koeficijent ukrštene elastičnosti pozitivan i relativno velik, zaključujemo da su maslac i margarin relativno dobri supstituti.

Homogene funkcije U mnogim dosadašnjim razmatranjima, u sklopu neke ekonomske analize, proučavali smo kako se mijenja vrijednost neke funkcije ako mijenjamo neku od nazavisnih varijabli, pretpostavljajući da se ostale varijable nisu mijenjale. Postoje funkcije koje imaju svojstvo homogenosti. To svojstvo nam omogućava iskazivanje promjene vrijednosti funkcije u slučaju da sve nezavisne varijable promjenimo na jednak način istovremeno – množeći ih istim koeficijentom. Funkcija z = f ( x1 , x2 , x3 , ... , xn ) je homogena stupnja α , ako vrijedi:
f ( kx1 , kx2 , kx3 , ... , kxn ) = k α ⋅ f ( x1 , x2 , x3 , ... , xn ) .

Primjer 2.65 Homogena funkcija Odredite stupanj homogenosti funkcije f ( x, y ) = 2 x 2 + y 2 .
Rješenje:

Pretpostavimo da smo obje varijable uvećali za koeficijent k:

f (kx, ky) = 2(kx) 2 + (ky )2 = 2k 2 x 2 + k 2 y 2 = k 2 ⋅ (2 x 2 + y 2 ) = = k 2 ⋅ f ( x, y )
Dakle, ova funkcija je homogena i to drugog stupnja homogenosti. Primjer 2.66 Funkcija proizvodnje Proizvodnja P u nekoj tvornici ovisi o uloženom radu L i uloženom kapitalu C na sljedeći C način: P ( L, C ) = L2 ⋅ ln + C 2 . Kako će se promijeniti proizvodnja ako se oba faktora L povećaju istovremeno za 10%? Radi li se o homogenoj funkciji? Ako da, kojeg stupnja homogenosti? 105

Odredite dimenzije sanduka tako da cijena izrade bude što manja. x3 − 5 (E y. Odredite koeficijent elastičnosti ukupnih 5 1  troškova za q = . Sanduk ima dno kvadratnog oblika koje se izrađuje od materijala cijene 10 kn/dm2. m (1. ako je funkcija prihoda 106 . Neka su p A i p B cijene proizvoda A i B koji su pušteni u prodaju. kC ) = (kL) 2 ⋅ ln + (kC )2 = kL C kC   + k 2C 2 = k 2 ⋅  L2 ⋅ ln + C 2  = = k 2 L2 ⋅ ln L kL   = k 2 ⋅ P ( L. za 21%. Zadana je funkcija ukupnih troškova T = 3q + 5 . s koeficijentom 1.10 2 . ( Rj. m1 (1. −2 ) . −24 ) ) 2 x2 + 1 b) y= ( M ( −1.  ET . radi se o funkciji stupnja homogenosti 2. x = 5 ) 3. To znači da će povećanje svakog faktora za 10%. −1) ) 8.10 povećati proizvodnju s koeficijentom 1.1.x = 0.1. a za poklopac 2 kn/dm2. Odredite lokalne ekstreme funkcije z = x4 − 2 x2 + y 2 − 2 y + 1 . C ) Dakle. Za koji obujam proizvodnje su prosječni troškovi minimalni? Koliko iznose? (Rj.Rješenje: Provjeravamo radi li se o homogenoj funkciji: kC P ( kL. Odredite koeficijent elastičnosti funkcije y = 10−0. −1) . 5 3 =  3 2  7. tj. Cijena materijala za izradu bočnih strana je 3 kn/dm2. Odredite koeficijent elastičnosti za funkciju y = 10 x 2 . 4. Odredite cijene p A i p B za koje je prihod najveći.32 ) 5   E y . Treba napraviti sanduk za prijevoz osjetljive opreme obujma 250 litara. Odredite ekstreme funkcija: 1 a ) y = x 4 + 16 x ( Rj.300) ) 2. m ( −2. 2 ) ) x c ) Zadana je funkcija ukupnih troškova T = Q3 + 2000 . 1000 . Zadaci za vježbu (Ekstremi i elastičnost) 1.23 ⋅ x 0. tj. m2 ( −1. Odredite koeficijent elastičnosti za funkciju y = 6.32 .x = −  2  5. (Rj.x = −  2  3   E y . (10.

Koliki je najveći prihod? ( Rj.1.   R j.R ( p A . za koliko L postotaka se mijenja proizvodnja? ( Poveća se za 21% ) 9. 3 ) ) .   2  2x  (x2 + 2)   .100. Zadana je potražnja proizvoda A kao funkcija cijene tog proizvoda p A i cijene nekog drugog proizvoda pB : q A = 0. C ) = L2 ⋅ ln + C 2 . 13. p ∈ 50. 1   m in  − 1. ) ln 3 e . 6 ⋅ (3 e ) 6x ) ( R j. p A .25 ⋅ p A−1. b) Protumačite dobivene koeficijente. m in ( 2 .100 11. i koeficijent ukrštene elastičnosti EqA . ( R j.32 ⋅ pB 0. e   ( R j . ) 10.  2 2 Odredite ekstreme funkcije z = x − 4 x + y − 2 y + 8 Odredite ekstreme funkcije y = xe x . −   . 14. Proizvodnja P u nekoj tvornici ovisi o uloženom radu L i uloženom kapitalu C kako slijedi: C P ( L. Što na temelju koeficijenta ukrštene elastičnosti možete zaključiti o tržišnom odnosu proizvoda A i B ? 12. Odredite područje elastičnosti funkcije potražnje q = − 1 p + 50 .8 .162500$ ) ) 9. Ako se oba faktora povećaju istovremeno za 10%. 107 . Odredite ekstreme funkcije z = x 2 − 4 x + y 2 + 6 y + 18 . ( 50. p B ) = − 5 p A 2 + 500 p A − 15 p B 2 + 3000 p B . pB (Elastičnost potražnje proizvoda A s obzirom na promjenu cijene proizvoda B). 2 ( x 4 + x + 1 )( 4 x 3 + 1 ) . a) Izračunajte koeficijent parcijalne elastičnosti Eq A . 2 ( Rj. Odredite derivacije funkcija: a) y = ln ( x 2 + 2 ) b) y = ( x 4 + x + 1) c) y = ( 3e ) 6x   R j.

I. Računovodstvo i financije. Neralić. Zagreb. N. "Gospodarska matematika".d. 108 . Franić. 2. Relić. 2002. B. Sekulić. Dabčević. Šego: "Primjena matematike za ekonomiste". B.Literatura: 1. Zagreb. Šego: „Matematika“. 2005. 4.. Šego: "Matematika za ekonomiste". Dravinac. 3. Zagreb. B. B. Narodne novine d. Zagreb. Element. 2009. Informator. 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->