You are on page 1of 94

1400 Ft

IIA horoszk6p ertelmezcsenek az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk ,sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii

~ desekre va.lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61. A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i ,,11' II

at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u

Steph 11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat,

J',A kedves 01v:as6 a Vizont61cod ,asztro16 ilJ; ir, u.

zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. "

konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111- hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk . Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba allitn iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Tartalorn

Koszonctnyilvanltas 9

Bevezetes II

1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia 2]

Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 28

2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? .31

Kulcsfogalmak es meghatarozasok 39

3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy ..43

A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas .45

A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto 46

A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak 46

A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak .47

4. fejezet: A bolyg6k .49

Kulcsfogalmak a bolygekhoz ~ ..49

A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese 51

A bolygok az elemekben , 53

A Nap 53

A Hold 54

A Merkur , .. , 55

A Venusz 56

A Mars , 58

A Jupiter , 59

A Szaiurnusz 60

Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben 63

Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak 63

A bolyg6k jegyallasanak funkci6i 65

A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas 66

A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas 70

A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas 75

A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas 80

A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas 85

A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas 90

A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas 96

Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben .102

6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy)

es az Egboltkozep (MC) .105

Kulcsfogalmak az Aszccndenshez 105

Az Aszcendens szerinti elem 106

Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' 1 08

Az Aszcendens fenyszogei 1 09

Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez 111

Az Egboltkozep (MC) 120

Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja 121

Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 121

7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas 125

A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja 125

A Viz-hazak 128

A negyedik haz 128

A nyolcadik haz 129

A tizenkettedik haz 130

A Fold-hazak 130

A tizcdik haz 130

A rnasodik haz 131

A hatodik haz 131

A Tuz-hazak 132

Az elsa haz J 32

Az otodik haz 132

A kilencedik haz __ """"" 133

6

A Levego-hazak 133

A hetedik haz 133

A tizenegyedik haz 134

A harmadik haz 134

Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli

elhclyezkedesenek mcgertesehez 135

Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz 136

A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese 138

Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

erinto jegyekhez "" """ "'" '''''' 140

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek megertese 143

A fenyszogek ertelrnczesenek torvenye 147

A fofenyszogek 147

A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok 150

lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek

vizsgalatahoz 152

A Nap fenyszogei 154

A Hold fenyszogei '" 158

A Merkiir fenyszogei .163

A Venusz fenyszogei 165

A Mars fenyszogei 168

A Jupiter fenyszogei 170

A Szaturnusz fenyszogei 172

Az Aszcendens fenyszogei 174

A ktils6 bolygok fenyszogei 176

IJ. fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez 179

A bolygok hatasai arnyalo tenyezok I 82

A horoszkop vonulatainak megertese J 86

Vazlat a horoszkopertclrnezeshez 189

7

Kathy, Julie, Opa, Nathan es Kimberley szamara, amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit, es ezzel lehetdve tettek; hogy az irasra osszpontosithassak.

Bevezetes

Csodaljuk, amit az ember alkotott, de szinte eszre sem vesszuk, mi mindent teremtett lsten,

- Charan Singh mester: Az orok igazsag

Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent, szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel, melyekben arrol tudositanak, hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok, a tapasztalt szakemberek:, vagy azok, akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval, hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni, Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. Akadnak, akik ertesitenek, hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik, diakjaik vagy barataik kozou, Masek arra hivjak fcl a figyelmernet, hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana, ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek, mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek, valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat, Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg.

Mcggyozodesern tovabba, hogy akik asztrologiat tanulnak., azokat az onall6 gondolkodasra, az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet-

1 I

A horoszkop ertclrnezese

ni, es arra, hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett, hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat, vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett, sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. Biztos vagyok benne, hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton, ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott, amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. Alkalmazasukkal az erdek- 16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn, tehetnek szert, hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri, es a tudas, a megertes uj szintjeirc juthatnak. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot, peldat es esetleirast tartalmaztak, sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest, amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat,

Mindezek ellenere tigy erzem, meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek, amelyek precizek, egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok, mind pedig a tapasztaltabbak, sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni, felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. Celkiruzesem nemcsak az volt, hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze, hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra, hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral, hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben, illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl, Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam, a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze.

Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem, az Aszirologia, pszichologia es a negy elem, illetve az

12

Bevezetes

Asztrologia, karma es transzformacio anyaganak folytatasa es tovabbfejlesztese, Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek, akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez, es kulon halas vagyok nckik, amiert folytatasra biztattak. Ez a konyv ott folytatja, ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak, kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat, es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel, arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a .Jeagazast", amely eppen 6t erinti.

A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni, am ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo, rugalmas, nyitott szernleletmodot. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens, nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan, bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. Nem csoda hat, hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak, elbizonytalanodnak, sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt, Nagyon is ertelmes emberek, akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat, hosszu ido eta arr61 panaszkodnak, hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. Nem csoda hat, hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget, Pedig csak azt kellene felismerniuk, hogy a konyv, amelyet hasznaltak, egyike azoknak, amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil, hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az embemek onmaga jobb megi mereseben.

Manapsag gyakori, nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni, es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. Kulonosen karos, amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6- gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert, mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja, es teljcsen mind-

13

A horoszkop ertelmeztbe

egy,. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). Terrneke nem egyeb: ':ll11t felii~etcs, vcgiggondolallan, teljesseggel haszontalan ,,110- r~sZ~?peliell1~eze.sek" tbn:cge, Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki, aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. Ha az asztrol6giat ~ embcre~ J,~v~~a ,akarJ u~ alkalmazni, az nagy odafigvelesr igenyel, es a~ esztrologiat jatekszerre lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen rnindig az emberi egyeniseg sokretu teljesseget kell szem elott tartani.

, ~bben a konyvben nagy gondot forditok a kozertheto, de preciz kifeJezesrendszer hasznalatara, es emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba. Arra alapoztam, hogy ha konyvem. ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat, mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat :5 utalasok~t, akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg, ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc, azonosulni lehet vcle. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben, azi olvasoim il61jek meg. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. E:z azert bizros, mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk, ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban, (2) a horoszkop leoyegl.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival..A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol, hogy rahangol6dunk a VlZ~g~~t szemely eletenek ja jellemzoire, majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik. rejlo osszejiiggeseket, A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben, szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero], a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto, Eloadasaimon azt szoktam mondani errol, hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak, azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is, magukat is.

Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et, rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra, rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre:

14

Bevczetcs

Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot, nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. lnkabb csak hatrahat, mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe, annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz - tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet, ha mincl kevesebb lenyeges e,I' megbfzilalo faktorra figyeliink. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. hancm cppenseggel osszezavarjuk,

Olyan ez, mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi.il8- gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen, <is csak nehezen tudjak megallapltani, hogy mclyik kazi.iluk az a gcp, amelyik eppen leszallashoz keszulodik. Azoknak az aszrrologusoknak, akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek, rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <is a lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban, cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak, illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. Az emberck nem bonyodalrnakert, jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz, hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz, Meg az is, aki j6soltatni akar, az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan.

Az iment mar emlitettern, hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. Azt hiszem, rnagyarazattal tartozom azt illetoen, hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara, Kozrejatszott ebben, hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher", ,jo-rossz", "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre, es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet, arnelyet celul tuztern ki. Dr. John King Fairbank, a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: .Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol, ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol, hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna, netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait - rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet-

15

.i\ hor05zkop ertchnczcsc

mod kapuja, es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri.ilt, hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni, hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket, a mindenkori belso allapotot, sot az egyen tudatanak a mino.wfger - vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat, Sokevnyi kiserletezes, a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa, tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra., hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja, es - a gy6- gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint - az energia kifejezesmodja. Arra jutottam, hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni, akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk, mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag,

Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az, hogy milyen a belso allapota, kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket, Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak, ezt soha nem teljes egeszeben teszi, hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami, de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk, es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni, Ebbol vilagos, hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa, akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. Megallapitouarn tehat, hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani, ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar, es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere, ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl - kulcsszavakkal, kulcskifejezcsckkel=-, hogy rncglassam, hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza

J _

az e loi'.o harorn konyvcm, iJ let ve ez a mosiani. B [zorn benne, hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat, raszan-

16

Bevezetes

ja a kello idot az elsajatitasukra, es megtalalja azokat a reszeket, arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi.

Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni, amit az Asztrologia, pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem, nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere. Pontossag, kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget, vagy a szemelyiseg vezetokepesseget, azaz ellenallasat, vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen, amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok, amelyeket Dr. William Davidson allitott fel, csak kis izelitot nyujtanak abb6l, hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere,

Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg - mint ahogy en teszem mar hosszu evek ota, es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -, akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak, ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal, hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt ero kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni.

Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai,

A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok, es jelzik a letezes rninoseget.

A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat, es jclzik a lctczcs dimcnzioit.

A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit, amclyckcn az cgycs encrgiafajtak a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak.

Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat, illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal.

17

t\ horoszkop ertelrnczcse

Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik ! a mindenre kiterjedo, egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus ;

pszichologia; es rogton tegyuk hozza, hogy a megbizhatosag igenyevel i

fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatu- I:,

dornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak Ii

figyelembevetele nelkul, hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a di- I:

menzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan. A kulonfele tradicionalis I

termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoria- I,

rendszereben gondolkodnak, tevekenyscguket is ennek alapul vetele-

vel fejtik ki, am kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent, lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat, hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere,

Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus - kutato es eletviteli ~ tanacsado egyarant - ugyanazt a hibat koveti el, mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot, elvesznek

a reszletekben es a szorszalhasogatasban, es keptelenek felisrnerni, hogy

a vi lag egyseges egesz. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget, olykor elcelodnek rajta, mikozben eppen ok azok, akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az, hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia, es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61, hogy minden, de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza, Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik, de ez mit sern valtoztat azon a tenyen, hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint i az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit, a bolygok szercpc pedig abbol ill, hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ

es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel, pedig sokkaljobban jarnanak,

18

I

BCVC7,etes

ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. Az asztrologia nern vallas, es nemis lehet oncel. Erteke abban rejlik, hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez.

I

19

1. fejezet

Uj kapuk el6tt az asztroloqia

Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol, hogy - ha szabad Igy mondanom - nem a tenyekkel, hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. A rud6sok ugy tesznek, mintha szilard talajon allnanak, az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel.

- Henry Miller

Az asztrolcgiaval meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel nehany alapveto tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. Ketsegtelenul hiba volna, akar ebben a konyvben, akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel, hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai, tudornanyos es gyakorlati kerdeseket, amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az, aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. Ennek a kezikonyvnek nem feladata, hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort, cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian: 0 utakon a modern osztrologia, tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra, Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel, hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter.

Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. Mind szemleletrendszere, mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol. Egyszerre tudomany 65 muveszet, is-

21

---- -------- ~ - ~

- .. _-

Uj kapuk eldn az asztrologia

22

Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro- 16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul." Nos, az igaz, hogy maga az asztrologia nem ujdonsag, viszont igenis ujdonsag az, bogy az cletveze-

J\ horoszkop ertclmezese

A materialista tudomany beszukiiltsege - amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik - nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat, es csak mostamiban lsmerjiik fel, hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. TegyUk meg hozza, bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja. A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik, hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere ehez, es hogy osakis az igaz, ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it, amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a..,ztro16giihoz folyamodnak, azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat, mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato.

Ila felidczzuk a termeszettudOlminy, az orvostudomany, a hadaszat, a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet, azt latjuk, hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett, rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. Peldaul Max Planck, a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61, hogy ezt jegyezte fel: .Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy, bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra, hanem csak ugy, hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak, es egy uj genenicio no fel, amelynek szamara mar termeszetes az '11j tetel." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i, Science, 1978,irta D. Hull, P. Tessner es A. Diamond.) En sem tehetek semmit, mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem:

meretanyag e bolcselem, egyszerre belso es kulso elet, Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~,egerol sz61~ O~i tan - ugy is szoktak mondani: "amint fent,ugy lent ). Ez .~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus, rosszabb esetben fura, naiv es affele b~bonasag. ,:Z as~~~1,6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn. elterjedt .elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent, valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra, am~ly. korulvesz mindent, ami az elme es a szellem erejen alapul, p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak,

Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget, amelyet a materialista terrnesz~~ud.o~mlny, valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok, a termeszetgyogyaszat, a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia, ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl.~ez.~t~~ ell~nebe.n. ~aJno; ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg, az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko.rci.?en, beleertve az akaderniai szferakat is, holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget, es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban, Idonkent nehanyan S20t emelnek .~ ilyesfajta besziikultseg ellen, mint peldaul Norman Lamm, a Yeshiva Egyetem rektora, aki 1987-ben Igy irt:

... iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit, .. tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia, hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje; fel k~lI. ro~~unk: hogy .u: e.m~er~c ncmcsak biokemiai, pszichologiai, politikai, tarsadalrni, jogi C5 ~o~g~zda~agl t.orvenyszerGsegek ervenyesek, hanem spiritualisak is.

. A szellern uann nyrtottsag ... azt kell jelentse, hogy ne csak a materialista tudom~ny_ es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet, es hogy aki 11ISz a. szell~m v~~osag.aban es a lelek leteben, azt fie tartsak butanak es sarlatannak ... az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc.

CAz egyetern fcnnallasanak 100. evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1)

Bolond, ki nem hisz sernmit cl, mi szernnek rejtve van, Ski ily bolondot hinni keszt, az bargyu, oktalan .

_ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa)

23

A horoszkop ertelmezese

tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk. A modem asztrologia j61 megszerkesztett, pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven, ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak, ~negpedlg azert, mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3, es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok, a pszichologia, a tenneszetgyogyaszat es sok mas szakteriilet fejIOd6sehez is. Gyakran idezik Dr. Carl Jung kijelenteset, mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat, az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala, es rneglehetosen nagy mertekben atalakul, mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg, es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel,

, . ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba, hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban - de esak akkor, HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore. Ha Ieter errol az utrol, akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe, marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo - asztrologus most is hajlamos megprobalkozni mindenfele esemenyek elfirejelzesevel. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ano ket evtizedben belep-e a vegleges rnegujulas kapujan, az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni, semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen.

,. Koztudott, ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten, hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol,e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak, hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok, fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak - a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje, sot voltakeppen mindegyike

24

Uj kapuk clott. az asztrologia

megfigyeleseken alapszik, es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ at sok alkalommal megismetcltek. Az ortodox tennesz:tt~?omany logik.aja szerint viszont valaminek - akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l, I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas

megallapitasrajulna. .' '.'

A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e a:z

aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet,n~ proba ala vet~l:

. ki , 1 tekkel? No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1

mmtsem Iser e - .. . ", .

I 1 ek ertekelheto hatekony es kieleg!to kiserleti probaja? Szerin-

a ape ve . '. .... - k'

tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s

k: '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek, es

a IseT e 1'.·· - , . k' '

k· 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el.vegzett iser-

esa IS az - , I" 'd e

letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta .mo. sz ,-

reinek megalapozottsagara, az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera-

piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. . .

Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. elfogadni keptelen ,,~-

dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_, hogy, az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest, nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~;feJlett "hatast". V8.laszunkban lepJunk tul azon, hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok e~ ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie,es az asztrologia cafolatara torekvo ezen :elvetesre inkabb id6Z2'iiik azt, amit Dr. Jacob Zighelboim, a UCLA Ege,szsegti.gyiFoiskola professzora mon~ottegy eloadasaban:* ",A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm, m1t IS neveztink mechanizmusnak." Sokfele, ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk.

I 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk, hogyan feJt.l kl a hatasa.t.

e ane, . d , .. , . ,

Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete, ahol r~n kivu, sZlg?ru-

an megszabott korulmenyek kozott, az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at

Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI. sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii, a .Kalifornia all~~' beli San M:l.tte6ban 1988. aprilis 29. es majus I. kozott megtaltott konferenclan

hangzott el.

25

A horoszkop ertelmezese

vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek .rnukodesi mechanizmusara". Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak, hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara, sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere, amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben. Ha valarni nem merheto meg, att6l az meg letezik es fontos is lehet!

A materialista termeszettudomany a statisztika, a meres, ajelentektelen reszletek veget nem era elemezgetese mage bujik, es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga. Dr. Theron Randolph, aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon, igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan, a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja, de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol), Dr. Randolph ramutat, hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad, es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet, hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban, a besztikules hason16 veszelyevel,

Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye, peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak, amelyben a Nap ki,Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel, illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata, akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot, Am altalaban veve, mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti, a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban, hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban, meg a.kk.or is, ha azok csakugyan ott vannak. "Ha nem tudod, hogy hoI keress valamit, akkor nem fogod megtalalni." Akkor hat meglepo-e, hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 es finom

* Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls, 19117.

26

Uj kapuk dolt az asztrol6gia

k ik a maguk statisztikai

k eterol azok semmire sern menne, ami or

szer ez , ~

. 'I k . ak. Ilenorlzni?

m6dszcrelVc, a. arJ, e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek

A statisztikai modszerek alka mat ano , , "k' rai zo-

, 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J ,

vlzsga .' . . . eszt az asztrologia, masreszt a terme- 16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . ket lked6k azzal a

, aszat hatekonysagarol - en viszont a. e~" ,

s~~tg~ogy , . "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset , es ezert .nem

klfogassal utasnja e,. "

megbizhato" bizonyitek-

. f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitek-

Az cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy em-

tka Y hogyan vise e I', - . •

nak hogy adott esetben cgy pa an, . t dia elmondani az orvosnak, hogy

, . k dik P d' egy patkany em IS U J .

ber hogyan visel C I C ig . '.1 ak 'I adhat infonnaci6t. hogy rm

hi" t nck vlzsg .. lata cs, arro - ,

eppcn mit erez. Teste 0 t szove el . b .' ara ami elmeJ'cben erzeseiben, er-

'k . ea elt Az cm erszam ' . J.

lortenl vele akkor, an~1 or m._ .:;' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy .. n

zekszcrveiben tOrtcnak, ,~ml~d A, J i k 11 fogadnunk hitclesnek ... A hiteles inclmenyeit, akar nem, megls mmdenkeppen e e . "

<: rml.ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan ,

,0 " 'd' II kotet)

(Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61, 2, kia as, ., a

_ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtet-

Dane Rudhyar, a na~ asz _. 'ban ha az asztrologusok beleesnek

te hogymilyenveszelyeketreJtmaga , .. " daiaba:

, , doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a.

a divatos "tu oman

. li rt tudasgyarakban" (az egyeteme-

Napjainkban sok asztro1~gu~ a ~I,vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob,iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es ,mas an I" 't de az '1lyenfaJ'ta megkozeHtes. bol

, ioib elm" az asztro ogia , .....

"a (udomany magas r~glol a em " rl asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakor-

a paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO . I ",grt nern mert igazan hal6kony CS

, - 'k Minden lzonnya aze ,

lati haszna nern szannazl, . , . mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz

eredmenyes csak olyan rnodszer iehet, am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra

. 'ttud many nem egye lese "

- marpedlg a tenne~ze. 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel, nolon a pa-

osszpontosit. A te.nneszcttudoml,l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o.glal c, , 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc, A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k,cr me~rOI'l YA~t akaria hogy segitseget kapjon az

"' . k' bb sak a klvincsisag veze . . - , , k '

hiszi, hogy ot In ~ , e, . ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va-

6 egyetlen, egyedl eletehez, es nem er .' t' ztaban kell lennie azzal, hogy rnmden

, . . l' t ' donal< nagyon IS IS " . ,

nyos. Az eletvite I anacsa ., di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a

eset egyedi. IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. .

tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. .., , . . )

(Az asztrologia es a modern pszlche, 1977, 182.

27

A hcroszkop crtelrnezcse

Az asztrol6gia filczofiaia es holisztikus szemle'letmo'dJ'a 01 'I"

_ t . ,,' .•.. yan vuagne-

ze: am~l,y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudo-

many, vilagnezetevel, k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel, oktatasaval ,v~gy, kut~~saval foglalkozik, az inkabb tartozkodjek att6l, hogy v~lal~l~ele y Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse. SokkaJ tobbre megy, ,h~ mkabb ,az as,ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik, cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi k r t "I - k . oJ· 0 ~ana UJ

e,ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban, eletviteli szakta-

na~s~dasban, pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit, hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet,

Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent

~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v;ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii.ik el mar csak azert is, mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I,veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze, es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat, Igaz ugyan, hogy az ~,ztrolo.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is, arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok, ,de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik e 'It ik ,. bbe ,. b· ~. s va OZl ,

u~aes ,uJa b .~lmelctek bukkannak fel, tfinnek to va, kristalyosodnsj,

ki ,vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre. Ez alol ne~ kivetel ~,z asz~rol6gia sem. De az asztrologia alapelvei, ha heIyesen ertelmczzlik, mrndenkeppen megbfzhatoak,

, ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k.Ll asz_tr0l.ogusoktol nagy ehm!lyU.lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ;.s, jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. E Kezikonyv celJa valoJaban az, hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz-

* A tu.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval, az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel, st.?' ~apc~ol.atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS.

28

U.i kapuk clott az asztrologia

mikus jcllegu agazatanak alapelveit, es [ranymutatoul szolgaljon benne. Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven, pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk, akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol, mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai,

A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva, es sokszor kenyszerul arra, hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek, Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak, ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek, szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol, es a kepet az eg gigantikus vasznara festi, Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala,ja rerkepezhet6 fel vele, raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra, hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el, mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk, A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik, hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk,

Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke, es ha a bennunket eletre kcltoenergi3.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni, elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert, ezzel egyedulallo medon alkalmas arra, hogy raebresszen bennunket 16tllRk. lenye-

\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant, arnely hasonlo hatekonysaggal, attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket, akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget, Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat, nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrendszerre es elrneletekre - egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak.

29

,II

i\ horoszkop ertelmczcse

Ha elfogadjuk, hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany, az olvasoban felvetodhet a kerdcs, hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban, ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet, gyakran elcelodesek celtablaja, a csodabogar szerepkorebe kenyszerul, es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet, Hadd ajanljam figyelmiikbe, hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont, amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal, es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben.

Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom, hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. Semmi ketsegem afelol, hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil, mint olvasassal, amikor az olvaso vagy odafigyel, vagy nem. Az tehat a gyanum, hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~a az "asztrol6giai tanacsadd", sot talan a .Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa, Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas, az egyedul ugy lehetseges, ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat, az egyseges szabalyokat es eljarasokai, tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat, tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait. Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg, es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd, melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg. Deel kcll indulni ezen az uton, mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast, akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns, ratermett ernbereket, esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat, ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito, tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit.

30

2. fejezet

Hogyan hasznsliuk ezt ,a k6nyvet?

Figyelj a szavakra, higgy be~"il~, de pr6bald megfcjteni Az igazsagot, ami bennuk reJtoz1k,

Es ha mar megtalaltad, dobd el a szavakat

Mint kicsepelt pelyvat. ,

Figyelj a (szellemi) tudomanyokra, szlvd magadba,

Aztan dobd el a konyveket.

- Upanistidok

, ik I h . a horoszk6p fobb megha-

K6nyviink meg sem pr6balkozl azzai, ogy, , 1 h t '10m

, . . h'· elenteset feltarje. Az sem e .. e ce. . ,

tarozoln.ak mmden. Ie ets. egesdJ, I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az

I" artott tu assa es I

hogy ?lyan e ~re ~ . '~.theti a k6rnyezetet. Az asztro16gia sokszor

olvasot, amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket, kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_e reJ, 0 'I.' e keliene hasznalni ezt a ki-

" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr

z.aelOhaJ aszasai, P '. E k·· hate'konysaga azzal all egye-

, k . 1 t idomanyt ," OIWV .

finomult es . 01110 Y L. ,. .' k ncentral ra mennyire melyiil

invb \ Y az olvaso mennyire 0 . ,

nes arany an, 109., akorlati ertehnezeser6l szol, es olyan irany-

el benne. A horoszkop gy. . . " I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal-

10' giaval meg csak most lsmcrkcdo et, am y. I Sseb

-, .c s: k' zemel es helyzet e emzese en.

mazhatnak a vizsgalt horosz ~p, s , . Y Az irimymutatas hetk6znapi

A nangsuly az irdnymutafllS sz~n t~:· el ~alahova .. jelen esetben a

ertelcmben arra utal, hogy h?gya,n JU. trol6gia igazi megertcsehez.

k' ok az emberek, sot maga az aszrroi .... .

horosz op, .' I Tk' t lvassa ezt a konyvet, az nem

Aki csak felliletesen, passziv szern e n en 0

31

A horoszkop ertelrnezesc

profi~]. beldle annyit, amennyit lehetne. Viszont ' . ,

h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '. ~I u~rodeszkan{lk

taciok elmelyitesehez, a vizsgalt sze~;~sa~l,oz, ,a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez, az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala-

K.. g) ozo . esem szennt nagy h ' ' onnyebben ra tud majd hangol6d . .. '. . ., as.znat veszi.

kel.tilo jellemvonasaira erzelmi nd'l __ ol~m~ga ~agy. masok alig felszinre

" . ml rez u eselrc ntrm ' , , '

ze! egy olyan szemclyre szahott . ztrolc ,: ,usara es vagyaira, ezonmaga szarnara amelv ." as ro o~lal ,m.odszertant fejleszthet ki

ertelmet es eeljat' At. ig 71~ gondolkodasmodja szerint kutatja az elet ~abb, hasznosabb'es PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le.~yegesen rnegalapozot-

. , mmt a egtobb konyvre v ""

pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es, nszen azok csak s: I ' . I

109 a oznak an' a szemelyi , " a tetszmne

" .. .seg osszetettse '''1 d '

Mint mar emlit tt egero tu omast sem vesznck

.. I e em, azasztrologusi nkab .

sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ , an a nagyfoku pontes-

,. so szemelyise --

r.etnem felhivni a kezdok fi . I.· , h gre osszpontositunk. Sze-

. . Igye met ogy az as t l' ., ']' r '

mindenre magyarazatot cs k 'k ' .' z ro ogJa. tol ne varjanak

" , a mert ozmikus n " d

szo. A praktizalo asztrolo gusok e ·k .~. je egu tudomanyrel van

. .. es a. ezdok kOZl .

elter.Jedt ez a tulzott es teve 1-" .... persze. megleh.ctosen

. .5 e varas amI irth t" . '

hiszik, az asztrologia rnindenre .' ,e .. ,e 0, IS, me~ lelkesek. Ugy

dast kfnM,. Korabbi kon . bmego~dast, raa.dasul teljes kOftI megol-

__ yverrn en mar elmagj ,," r

kovetkezmenyekkel jar ez A . ',' ,Yaraztam, milyen karos

teljesen szembeszo"ko"'··az as' tZ ,e,gYlk.kllyen tevedes na.pjainkban mar

, r •• z ro oguso m 'bT~l,' .. .

ketscgtelenul meglevo fehe t: I k ,egpro a,Ji:IJ'. kitolteni a meg

" brio to at es ennek erd k 'b ,.

uja b szempontokat vezetnek b h ' k' ee en uja. bb es

I . e a orosz op elemze 'b F I' ..

e.g arra gondolnak hog , ,. ese e. ,e teheto-

, ,y Igy .magyarazatot" tal 'I ak rnai .

mmden apro tenyezoj ere E terme . a n majd az elet

A ' .. . z termeszetesen rerne t 1 " "

z elet az energia tancanak ve telen s , .. fizura : , ~y e e,? ~r~~eszltes. az elet miszteriuma az t ,~ ~k,lguraJabol tevodik ossze, es

ladni a kirurkeszes~re 'ir;;~t:t~I;:~~;~ L~lek mindig is meg.fogja hazem konyvern teteleit inkabb . k . ,semkct. ,Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o".nnlag' u' k e cs.a, Inl.nymutatokna. k. Mindossze tajo-

rue es masok jobb T'"

Azt sem allithatorn hogy ._ k " megertesenek kutatoutjain,

, . ,eze az I ranymlltat6k h ."

rnezeSI tanacsok InondJ' ";;1, k' . " vagy oroszkopertcl-

. . .' dlI. 1 az ,1Itolso szot" 1 ., .

. ,tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :. , vagy lOgy veluk lmmar

. " . z em en clctbcn soh .

"telJes , rnive! minden aliand' 'I." a senunJ sem lebet

. oan va lOZlk es fejl6dik.

32

Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet?

Tehat ne gondoljuk, hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz".

A vegso magyarazatokert a vallasnoz, a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk. Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6, hanem a nagy megviltigito. H~nysugarat vetit oda, ahol azelott sotetseg terjengett es kaosz uralkodott. Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani, ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot. MiskUlonben a ferry szetszorcdik, ethalvanyul, kihuny, A kozmikus kifejez.esrendszerbolarad6 tiszta feny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet, ha az asztrologus nem bizonyul jo gyiljtolencsejenek, Irru.1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese, hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget, hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden ze-

get-zugat, teljes komplexitasat.

Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik, hogy az olvas61egalabb

egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben. Nem ismeti.emel mindazt, ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto. Azt is feltetelezem, hogy az olvas6nak rendelkezesere all a. sajat horoszk6pja, es legalabb nagy vonalakban tudja, hogyan kell megallapitani, melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all. Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja, irjon az ACS, P,O. Box 16430, San Diego, CA 92116, USA cirnre, es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja.t". Fontos, hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol, ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol. Abszolut kezdok kerjnek meg valakit, aki mar tapasztaltabb, hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit. Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban,* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse-

* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen, hogy keressuk meg, mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon", Mindamellett hadd ajanljam figyelmi.ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat, mint Dane Rudhyar, Margaret Hone es Charles Carter, de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is, akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak, es muveiket korszerti nyelven irtak. Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere, czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat. Kezd6k szamara ki.ilonoscn hasznos az A:;ztruiOgia, psziclraI6gia eli a lU!gy elem. ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7.erCnek elmelcterol sz6l6 res.:\cles kifcjtesl es a7. ilycn megktizelitcsi mod

33

I II I

I I I

I I

I I II

I I

A horoszkop ertelrnezcsc

nek a~nyi horos~k?p?t, ~ennyit csak tudnak, folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb, elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket, kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra, cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani, ha valamit nem tudnak vag~. n,~n: ertenek; ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal, ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk, es ,ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol, fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit, jellemet, mozgatoru~o~t, es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol, hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban.

A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos, hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et, ~ p~zitl~ es a, negativ kicsengesiieket egyarant, (Az asztrologiai e~~tvltel,1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga, hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusagatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban, jot tudjak, hog?, ,~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba, hogy "fekete~eher ,Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat, rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek, hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki,nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak, beskatulyazzak. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna, az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni.

A val6sa~ vi~:nnt ,az, hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek, sunin valtogatjak egymast, osszegabalyodnak, szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe, es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru

elmeleri alatamasztas~t. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg. Arroyo AsztrologiG. ka~'ma ~s ,:nJn;·zJ~nnac;6: .valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en; /lI.don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak. ~z eml,ltc:~ ,konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek, ezert az a legjobb, ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak., cime: P.O. Box 1460, Sebastopol, California 95473, USA.

34

Hogyan hasznaljuk czt a konyvet?

elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk, hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv.", .es "neg~tiv" jellemvonasok, tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl ,m~~a~kodnak. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel, az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulajdonsag. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja, masvalaki viszont nagyra cltekeh, mert tettrekes7.segkent es oszintesegkent ertelmezi. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61, tekete-feber kateg6riakr6~ szol, ~on~o~ult tudom~n~, amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen.ek k~n:btnaci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba. Az ortodox pszlcholog1a, h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a .szemeIYIseg, a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. Dr.

Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if:

Ez a zavarba ejto, de egyben vara.zslatos tI.~makor pszichol6gusi .es psz.ic~ot~rapc~.tai ,erdeklodesemct is felkeltette. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle, amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret. ... az analizis katcgoriai - a ,J~gyek .' a "haz:ak es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl..efuggo szi~boli~us aMc~1 - mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez, mint a tlPU50k., a J~I'e~vonasok, a m?tlvaciok, a sziikseglelek, a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei.

("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban, 1970)

Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak, az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek, mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal," csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk. Korabbi konyveimben igyekez-

* Tracy Marks A hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC.5 konyvnck, amely arrol szol, hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait

a kevesbe fontosak kozu).

35

Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr!

A horoszkop ertelrnezese

A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki, amelyek segitenek ezen bolyg6k, valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa.nak ertelmezese- hen. Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte.set, ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek, valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is. Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba.

A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik. Vilaszthattam volna azt a lehctoseget, hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort modS7.erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolom a kulcsszavakat. Ehelyett inkabb ugy dontottem, hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni, de egy iranymutat6nak szant to.mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki.Honbsegre, a tapasztalataim alapjan leg1enyegesebbnek itelt elteresekre kell szoritkoznom.

A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba, amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen, hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossagait, hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez, A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct, bogy igye-

, kczzenek onaHoan gondolkodni, illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere, hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld; es kiil-

w) kurlillllenycire nezvc.

A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra he-

lyeLtem, hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban, nem pedig arm, hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. A hag,YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7.es kvad-

tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble . --

pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala P k ernakat, a jclcn konyvnek

roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra, hogy a ho-

A konyvben Iokozott f z)u m: yl ,mtlyen sullyal esik latba.

. , . .. IgyC met forditok a neg I

jelenitik meg az asztrologia altal . '1 Y"e crnre, mert ezek illetve hogy egy kepletb vl,zsga t alapveto. energiatlpusokat

en a "szemclyes" b 1 'k '1' '

rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h I k 0 ygo rru yen jcgybcn -

e yez ednek el A ktil " b I

Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' .... ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I .. tP~ak kulonosebb hangsulyt,

szemelyre, peldaul a szemelyi ~~~y;::k~~t~~ fakorolnak, a vizsgalt vagy bizonyos haz-allasaik esetc N a 0 ott egyes fenyszogeik

?ogy, kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an, tapaszta,ltarn, jegyenek vagy ket ki.ilsO belva ., J .. .., k peldaul az Uranusz

tudtak hogy C".' •• ygo egymas kozti fenyszogenek, mert nern

, ez a fenyszogallas aka . . , ".' .

szuletett emberekre isegyfo ,. r egy~asto,l tobbevnyi elteressel

lassan mozognak. Az ilyen ~:~a::;:tkOZlk, hiszen .a ktilso bolyg6k hatasuk amitcl az b d~ , ,ck persze nemlgen lehet olyan

,. em er egye rve valna 1 f r b

hatasra valamelyik szemel b 1 ' ,eg e Je b ha raerosit erre a

" eyes 0 ygo" vagy A

kop lenyegenek megerteset . k _ az szcendens. A horosz-

iranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel,hasznal~sat celzo pontos foglalkozni. Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az. ot sze.melyes bolygo-

, , ur, a enusz es a Ma) 1 .

densrc kelt osszponrositani tobbi rs , va amint az Aszcen-

J •• , a 0 I tenyezo e kh ke

sodlagos, es legfeljebb szinezik ,. r ;» ze. ez . epest csak rna-

nyezok altai rajzolt kepet. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6-

Peldaul ha a Neptunusz konj unkciob ill

annak ellenpontjaval aDd an a az Aszcendenssel vagy

I .,' .. , eszcen enssel, akkor a Ncpt '

yiseg es az energiarnezo lenve zi te ".,,' "unusz a szemeitt fontos, hogy melyik J' egyb- g, Ilte~yezoJeve lep elo, de ncm a70 les z

dik ' en a , nanem az hogy I k . '

If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' lo.gyall iapcsolo-

.. (II IOZ I etve lOgV 11 k lik.

roszkop egesz sttukturajoh yo'. I " an 1 eszsec 1 . belc II 110-

" .. O. agy 1ft cgv kepletben s U'

a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N - <1Z ranusz vagy eros Uranusz- vagy Pluto; . or_aI' apP,al, ennek a szernelynck igen

,~ k ,. - - l.ango tsaga es -tudata lesz de c .

c~a ocm c ket tavoli bol zok . c. .,. ' e C7. rnegint

fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ ;~.gy.allasa. n~Jatt van, hancm a kozeli

r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza,

37

36

A horoszk6p errelmezese

r~tot ~~gy az osszes trigont, es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak, m~ly sz~~i,?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy .rnegterhelo, ,minden trigon ,JO vagy "felszabadito", es igy tovabb. Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang - ,a felszin ala huzedva - meg a~oknak a ~on~olkod~aban ,IS, akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol, hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. Pedig sokkal ~o:t~sabb, hogy a f~nys,~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik

os~z. e, hogyan. bcfolyasoljak oket az erintett jegyek es h ogy a c: ..

h '11.' . . , . lenyszog

ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe,

Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b . k' , k . d" k r " . If OZO ,ez ? ,szamara azt, arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha

ugy, er~lk, hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk, akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' .' b

mert k I I' I' is resz e,

• ' anna .a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz, sot a horoszkop egesz

s~erke~te.ls megfeJth~to, ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l, hlsz~n az ~ugy lS,~ehet~tle~. Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben, mkabb arra figyeljunk h . . "

'It 'I.' . ~-. ogy a VIZS-

ga . szeme.ynek milyen az. egyenisege a termeszete rnilye 'I t

,. , " , . , . . " . n az e e e,

es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n.yben teljesedik ki, A .Jroroszkop teljes elemzese"

ezert tehat csak az enntett szemely eletenekes egyenisegenek I . '.

, I' " , . . .. . e ernze-

seve es megertesevel lehetseges. .

Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan de k

bi .. '.,. , .... , esa egy

lzon~os pontIg. Termeszetesen fontos, hogy a precizitases a hate-

k~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l ,n~gyobb ~e;tek~en, de az alapelvek, a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a.-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba, mint a szaraz szaktudas, A tudornany megfelele alkalmazasa volt ke

'r ' , '" . . a eppen

muveszet, es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de ... k' k

k ." . . , . er es. epese va-

gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel-

~d<lJt~o~, ,h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk, erettsegunk, hlttink,eszmevihigunk erzeken . ' ,,,_.,-

d" t" , 'k.b·. , ,. ysegwl1l..

on 0' mert. e . en hatarozza meg ki mennyire hateko ' h

" '. . . . , .. 'nyanes asznosan

tudja alkalmazni az asztrologiat,

38

Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet?

Az sem mindegy, hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak. (Ellentetben azzal, amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak, mit vagyunk kepesek meglatni," Fontes tehat tisztaznunk magunkban, nogy melyik asztrol6giai filoz.6fiat es atapelmeletet k6vetjiik, men asztrclogusi tevekenysegtink.

soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt. .

Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges, hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott. Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket, Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is, hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat, hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat, mint ahogy ez szabja meg, hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru,

Kulcsfogalmak. es meghatirozasok

Az asztrologiat barki megertheti, aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal:

Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai.

A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok,es jelzik a letezes mi-

noseget.

A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:,es jelzik a letezes

dimenzi6it.

A HAz.AK [elzik az elet teruleteit, amelyeken az egyes .energiafajtak

leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak.

Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat, illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal.

EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia, es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret, vagyis az

asztrologiat.

39

A horoszkop ertelrnezcsc

A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat - amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege, amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban, Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc es kiteljesulesre torekszik, Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval, ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. Igaz ugyan, hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk, azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse, de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik, hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni.

40

Nem m; vagyunk az emberi kultUra kezdete, hanem ezek.

41

I II I II

3. fejezet

A negy ,e lie m es a tizenket allatovi jegy

Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti, amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik. Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat, hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel, azoknal sokkalta atfog6bbak. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul- azt a mozzanatot, amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. Ebb61 egyenesen kovetkezik, hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata, vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilag-

egyetem rezgesozoneben.

A negy elem - a (UZ, afold, a levegoes a viz - mindegyike az ener-

gia egy-egy alaptipusanak. felel meg, es mindegyik jelen van mindenkiben. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis.fix es labilis. Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat, vagyis

hat a Zodiakus csillagjegyei.

Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik le-

hetscgesut az, ha arm figyeltink, hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak, es az energia celtudatos. kezdemenyezo jellegu. mozgdsat jelkepezik. A fix. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz-

43

A horoszkop crtclmezese

gas.u jelentik. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg, tehat a spiralis iranyban mozgo energiat.

Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el), * az arra utal, l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso- 16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra.

A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez, letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak, az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak, geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek,

A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo, energiakibocsato letformat fejeznck ki, amely lelkesedesben, hitben, lenduletessegben, az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg.

A viz-jegyek.jellemzoje az erzekenyseg, a felelossegerzet, az egyutterzcs, illetve a nyugtatas, gyogyitas.

A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege, '

Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd - kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja - a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki, mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett, altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban,

A viz- es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak, visszafogottabbak a tiiz- e levegc-jegyuekhez kepest, es ez abban nyilvanul meg, hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo, letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol. Ez leheto-

* Lasd az Asztrologia, pszichologio es a negy elem cimf konyv 11., 12. es 14. fejezetet, Ott atfog6 elernzes talalhato arrol, hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o,t!~ag~ll a horoszk6pban. Kiilonosen a 12. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban, hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott.

44

A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy

ve teszi szamukra, hogy megalapozottan csclekedjenek. A tiiz- es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak, mert minden "kijon" be161uk, cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben, a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran, hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy, mint az, hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos, Oroszlan es Nyilas - mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak - rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban ,,6sszeH~rnek".

Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. rnodjai, es az energia mas-mas szintjet, mas mintazatat jelentik.

A tiiz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas

A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki. Olyan energiat, amely feszult, izgatott, es amely a fenyevel szint hoz a vllagba. A tuzjegyek a nagy lclkierat, a magas foku onbizalrnat, a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg.

K ulcsfoga)om:

sugarzo energia, onbizalom, kezdernenyezokeszseg

Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero

lelkesedes

era

sz6kimond6, neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6

es 6nervenyesites

latvanyos tilrelmedenseg

45

A horoszkop crtelrnezese

A levego-jegyek: Ikrek, Merleg es Vizonto

A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg, amely a 161egzettel, illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze, A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra, hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol, es igy kellf ralatasuk legyen mindenre.

Kulcsfogalom:

az erzekeles, az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege

Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio

racionalitas

fuggetlenseg es a dolgok

feliilrol szemlelese

vagyodas arra, hogy megertsek szobeliseg

igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas

A viz-jegyek: Rak, Skorpio es Halak

A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva, es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el, amelyeket masok altalaban fel sem fognak. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen at egeszen a hatartalan szeretetig. A viz-jegytiek osztonosen tudjak, hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik, ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat, mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban.

46

A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy

Kulcsfogalom:

mely erzelmek, empatia, fetelossegerzet

Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg

erzekeli a tudatalatti valosagat

es/vagy a valosag tudatalattijat

intuicio

trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia

diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6

szolgalatlira

igeny a lelki tarsakra

A f61d-jegyek: Bika, Sztiz es Bak

A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak, amit a tutaidon .sze~,i.ikk~,JI~tnak

ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. A matenahs vilag mUk. odese

vagy amI· frld . .. k

iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi.itt, hogy a . 0 -J~gyue a

tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. ?vatosak, megfontoltak, ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez, es altalaba~ ~egbizhatoak. A f01d-jegyuek szamara nagy on. fontos? hogy, megtalaljak a helyliket az eletben, mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag.

Kulcsfogalom :. gyakorlati erzek

a materialis vilaghoz

JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag

turelem

onfegyelem

kitartas

ovatossag

megbizhatosag

dorehitiis

47

A horoszk6p ertelmezese

ragaszkodas a megszokott utakhoz

A~ 5 ", fejezet "els,a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol, illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol.

, .

48

4. fejezet .A bolygo,k

Kulcsfogalmak a bolyg6khoz

L€nyeg

Mifyen kiszlereS! jelkepez

Milyen igellyt jelkepez

Igeny az elisrnertseg.re es az onkifeje7.esrc

Eletero; eg),eniseg- Kcsztetes letezni

tudat; kreativ energia, 6s alkorni

kisugarzo belso en

(3 lelek kisugarzasa);

lenyegbeli ertekek

Rcakcie; tudat alatti hajlarnQk; az en aterzese (Mkep); feltctelcs reflexek

HOLD;

Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi

tamaszkeresesre; kesz- hatterre es a kotod6s retes az otthon melege- erzcsere; igeny arra,

nek cs az erzelmi biz- hog)' j6l kijojjon

tonsagerzctnek a kiala- onrnagaval kfnisara

MERK0R: Kommunikaci.6; tudatos esz (vagyis [ogika, raciona litis)

Kesztetes kifejezni elrnenycit es gondolatait. ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed

Igeny kepcsclatot kialakitani masokkal; igeny a ranulasra

VENUSZ;

Erzelrni alapu allasfog- Keszletes kapcsolatoklalasok; ertekek; ener- ra es szerctetre; kesztegiacsere masokkat 011- tes a vonzalom kifejeatadas es masok elfoga- zesere; kesztetes az dasa reven; egyiitterzes or6mszerzesrc

lgeny masok kozelsegere; igcny a j61etre es a harrnoniara; igeny erzelmei kimutatasara

49

i\ horoszk6p erldmeL.Cse

Vagy; tertvagy; kezdcIllcnYC7.es; tcsti energia: osztonosscg

J U['1TI!.R: Hodiias; konnyedscg

Zi\TUR- Osszehuzodas; eroki-

xusz: fejtes

URANUSZ: Egyeni szabadsag, az en szabadsaga

TEPT!J- TranszcendeJ15 szabad-

~lJSZ: sag; feloldodas a tobbiekben; megszabadulas az en-tel

Pl.IjTO: Transzfonn;kio; atalakulas; megscmmisuies

50

K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora; szexualis oszton; k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre

Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre; kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl

Kcsztetcs egyeniscge csorbitatlansag{mak megvedcsere; kesztetes cselekvesrc a biztonsaga erdekeben

Igeny a vagyai tcljesulesere; igeny a tcsti es a szexualis izgalornra

Igeny a husegre, a bizalomra; igcn), az cleibe CS onmagaba vetctt hitre; igeny onmaga jobbitasara

lgcny a tarsadalmi elismertsegrc; igcny arra, hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat munkajab61

Kcsztetes az egycnies- Igcny a valtozatossagsegrc, az credetisegre, ra, az izgalomra, az onaz elszakadasra a meg- mcgtartoztatastol men-

szokott61 tes onkifcjezesre

Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel, tel-

vilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe

Kesztetes a teljcs ujjaszuletesre; kcsztetes eljutni a let vegso lenyegcig

Igeny a mcgujuhisra; igeny area, bogy minden fajdalom cllencre megszab<lduljon minden rcgitol

1\ hulygok

51

A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese

Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv, il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok. Tulajdonkeppen arrol van szo, hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan, nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg, hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. A bolyg6k fenys7,ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast, hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia.

Negativ Idfejezode~

VENlJSZ:

Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz..asa; a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k.iaramlasa Erzekenyseg; bclso megnyugvas; az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa; finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara; kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre

Szeretet; j6 viszony masokkal; Onimadat; mohosag; erzekeuen-

egylittt:rzes; a szellern nagyvona- seg; keptclenseg a szerctetre

lusaga

Gog; arrogancia; tulzott vagy az egyenieskedesre

HOLD:

Tulerzekenyseg; a biztonsagerzet hianya; az egycniseg gatoltsaga, elbizonytalanodasa

A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa; tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg; szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han

MERK0R:

MARS:

Batorsag; kezdemenyclokeszscg; celtudatos akaratcre

Ti.irelmetlenscg; akaratoskodas; t>riiszakossag; ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa

Vakhit; lustasag; a sajat energia c\apr6z~,sa; .fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas; fcle li;llenseg; 1I)IL.Oll cn-kozpuntus,ig: t:ltltlzoll

i gcrgctesek

Hliseg; ~gy maga abh cru vag)' egy .nagasebb CSL.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag; optimlZI11Us; torekves <17. onjobbit{ISfCl

A horoszkop ertelmezcse

SZATURNlJSZ:

Fcgyelmezctt ero; kotele seg- es felelossegtudat, ttirelem; szervezokeszseg; megbiznatosag

URANUSZ:

Igazsagerzet; eredetiseg; lljitokedv; klscrletezoi hajlam; a szabads ag szeretete

EPTU1\tJSZ:

Erzek az cgyseges egesz irant; rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara; mindent k6rOio)elo reszvet; teljes odaadas egy eszrne irant

Elfogadja annak szuksegszerfiscget, hogy minden gondolatat es akaraterejet onndn transzformaciojanak szentelje; batorsag szernbenezni sajat lcgmelyebb vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas

a valtozashoz

rurro:

52

Kishitiiseg miatti beszfikultseg; merevseg: hidegseg: ovatoskodas; benito gatlasok; felenkseg; negativ gondolkodasmod

Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes; sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra; lazadozas; a szelsosegek iranti vonzalom

Onsorsronto lcgvarepltes; felelotlenseg masok 65 onrnaga irant; onnon vagyainak megtagadasa

A tudat alarti vagyak kenyszeres kifejezesc; masok erfiszakos rnanipulacioja 007:0 celok.erdekeben; az onmegismeres kinjainak minden eszkozzel val6 elkerulese; az era til Izatt szeretete

A bolyg6k

A bolygok az elemekben

A Nap

Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. Az ennek az oka, hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa; jelzi az eletero, az identitas, az onervenyesites, valamint a tudat mmosege szempontiabot. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor, hogy az egyen mit tart "va16sagosnak", mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli, hogy tudat alatt mit 1161

va16sagosnak.

A levego-jegyuek (Ikrek, Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok

absztrakt vilagaban elriek,es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag, mint barmilyen fizikai targy. A viz-jegyilek (Ritk, Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek, rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. A tiiz-jegyiiek (Kos, Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas, es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. Afold~jegyilek (Bika. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek; -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg

a viselkedesuket.

A Nap-jegy szerinti elem jelzi, hogy milyen jellegu belse erofomi-

sok vez6rlik cselekedeteinket. Arrol is cij6koztat, hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet, illetve hogy egyaltalan mit va-

runk az elettol, a letezesto].

A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jel-

lemzoje, hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege, hogy ki ne meruljon. Ez az az tizemanyag, amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez

szliksegesenergia1.

53

- -

- - -===-

1 I J • I • ~ I ill I l ~ '" l

/\ horoszknp ertclmczcse

A NAP A rUZ-JEGYEKBEN:

Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak

Energiaja utantolteset elenk, fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi

A NAP A FOLD-JEGYEKBEN:

Alapveto motivilci6ja: az anyagi jellegu szuksegletek es a gyakor-

latiassag

Fnergiaja utantolteset ketkezi munkaval, produktivitassal, illetve

erzekei taplalasaval vegzi

A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN:

Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa.-

r61 s2016 elkepzelesei

Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal es miivelodessel

vegzi

A NAP A ViZ-JEGYEKBEN:

Alapveto motivacioja: mely erzelmei es vagyai

Encrgiaja utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti

A Hold

A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk, es meghatarozza leti.i'~k a7.0~ korulmenyeit, amelyek szuksegesek ahhoz, hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. Ez az clem szabja meg, hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez, cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz, hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi, hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk, es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz.

54

A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN:

Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal

Akkor erzi j61 magat, 11a bizakodast es er6t sugarozhat

A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN.

Az elet valtozasaira makacssaggal cs stabilitassal reagal

Akkor erz: jot magat, ha produktiv lchet es vilagos celok Iele torhet

A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN:

Az elet valtozasaira gondolkodassal es targyilagos helyzetertekeles

kesznesevel reagal

Akkor erzi jot magat, ha eszmekkel es tarsadalrni kapcsolatokkal

foglalkozhat

A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN:

Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal

Akkor erzi j61 magat, ha erzclmekkel foglalkozhat

A Merkur

A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja, hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara, illetve ennek megfeleloen azt, hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra, hogy mas emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki, de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt, igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy, mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok, a beszed es a kezUgyesseg formajaban). Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is, hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel, akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga, de ide kapcsolodik a kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is.

55

A horoszkop ertelmezese

. A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN:

Gondolataira vagyai, hiedelmei, remenyei eselkepzelesei vannak mcghatarozo hatassal

Megnyilvanulasaira es beszedere az impulzivitas, a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo

A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN:

Gondolataira a gyakorlatiassag es a hagyomanytisztelet van meghatarozo hatassal

Megnyilvanulasaira es beszedere a sziszternatikussag, a turelem, az ovatossag es a prccizitas jellernzo

A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN:

Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo hatassal

Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg, az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo

A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN:

Gondolatai onallo eletet elnek, es elvont eszmek, illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal

Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag, a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo

A Venusz

A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d, az a szeretet adasanak es elfogadasanak, az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki, hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit, illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek, Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas, am az energiabefogadas is legalabb ennyi-

56

A bolyg6k

re fontos, Azaz hogy hogyan, milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket, a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest,

N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. Egy nonek nagy sziiksege van arra, hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait, mert ez taplalja benne a noisegtudatot. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza, hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet, A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. Jelzi, hogy a n6 hogyan all hozza azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet, de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik.

Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval, a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg, hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast, milyen not talal szepnek, milyen no valt ki belole heves erzelmeket. * A szerelem, a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara, rnert ebbe a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik, Egyuttal azt is tudnunk kell, hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal,

A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN:

A vonzalom es a szeretet energikusan, kozvetlenul es lobogva fejezodik ki

A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara, hogy akit szeret, azzal megosztja tevekenyseget, vagyait es lelkesedeset

A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN:

A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan, fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara, hogy akit szeret, azzal egyiltt tervezgeti az eletet, megosztja vele az erzeki oromoket, es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert

... A Venuszban a lenycg w. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa, A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra, illetve a biztonsagerzet, a tarnasz, a baratsag celjara szolgalo no idcaljat a Hold jelzi.

57

1\ horoszkop el1cil1lt;zcse

A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN:

A vonzalom cs a szeretet intellektualis kommunikacioben es OSSZc-

rartozas-erzesben jelenik meg

A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban, szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg

A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN:

A vonzalom es a szeretet erzesekben, koz6s erzelrni hullamhossz-

ban jelenik meg

A szeretet es a ragaszkodas finom erzelrni kolcsonhatasokban, egy-

mas aterzeseben nyilvanul meg

A Mars

A Mars elerne arra utal, hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes mely m6djai serkentik az illetf fizikai energiajat, tovabba hogy mely energiara van szuksege az illetonek ahhoz, hogy akaratat ervenyesiteni tudja. A Mars jegyallasa szerinti elern hatarozza meg, hogy melyik az az energia, amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket, es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. Meghatarozza azt is, hogy milyen m6dszer1 valasztunk, ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. Mars rabeszel, a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseget veti be, efoldjegyii. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom, a v[z-jegyu Marsra az intuicio, a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza.

A Ierfiaknal a Mars megmutatja, bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet, erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat. Tij6koztat arroi, hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban, es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszsegeben. Tehat a .ferfi-ego" kifejezoje.

A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben, megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent, amely mozgositja a n6 Cl1ergiait, egyuttal segit neki abban, hogy raialaljon onmagara. A Mars

58

csillagjegye es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak, hogy a no rnilyen ferfi; talal testileg vonzonak.

A MARS A rUZ-JEGYEKBEN:

Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel, kezdemenyezessel es cl1ergia-

kisugirzassal ervenyesiti

Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl, magabiztossagb61,

lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik

A MARS A FOLD-JECYEK}3H/:

Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol, onfegyelemb61, feladatvalla-

lasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik

A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN:

Enjet eszlTlek kozvetiresevel, aktiv kommunikalassal es eros fanta-

ziajaval ervenyesiti

Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol, tarsadalmi szerepvallalasb61,

kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik

A MARS A vlZ-JEGYEKBEN:

Enjet erzelrni kifinomultsagaval, masok melyloen meghuzcdc erzel-

meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi

Fizikai energiaja vagykepekbOl, finorn intuici6kb61, intenziverzelmi eietebcl taplalkozik, valamint abb61, hogy tudja, masoknak

szukseguk van d ..

A Jupiter

1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg, hogy milyen elmenyek, illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz.almat es az cnmagaba velett belsf hitet, Ez an jcl enti , bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik, olyankor kellemes kozerzet fogja el, es vedve erzi magat,

59

A horoszkop ertelmezese

mert felold6dik egy magasabueroben. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is.

A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN:

Belsb hitet az taphllja, ha nyitottan, lelkesen, magabiztosanes fizi-

kailag akrivan cselekedhet

Akkor er el sikereket, ha batran kockaztat, nem fogja vissza magat

es (lj dolgokba vag bele

A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN:

Belso hitet az taplalja, ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet, bebizo-

nyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket, ha kernenyen dolgozhat, felelosseget vallalhat magara, es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara

A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN:

Bels6 hitet az taplalja, ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg, uj baratokkal beszelgethet, es ha azt erzi, hogy tehet valamit a tars ada-

lorn jobbitasaert

Akkor er el sikereket, 11a szabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha

masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet

A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN'

Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak,es ha kifejezheti

egyiitterzeset es kepzeloerejet

Akkor er el sikereket, ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet, illetve

ha osztonosen a belsf sugallatait koveti

A Szaturnusz

Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik, hogy sZlvvel-lelekkel, teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel, amely ennek az elcmnek felel meg, es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61.

60

Abolyg6k

Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott, merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara, ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli.

Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi, hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok.kolasara. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik, hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se.ggeJ bir az illet6 szamara, tehat hegorcsdl. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak, es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad, tenneszetesaramlasat.

A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN:

Arra van sziiksege, hogy stabillzalja identitaserzeset,6s hogy krea-

tiv energiajat nagyobb rendszeresse.gge1 es targyilagosabbanjut-

tassa kifejezesre

Hianycrzetenek megszuntetese e.rdekeben azon kell igyekeznie,

hogy fokozza on.kifejezesi kepesseget, peldaul tobb letkesedessel, 6s azzal, hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe

A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN:

Arra van sznksege, hogy novelje hatekonysag8.t es precizitasat mun-

kajaban es mindennapi tevekenysegeben

Hianyerzetenek megsztintete.se erdekebea azon kell igyekeznie, hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban, illetve tanul-

jon egy kis rendszeresseget

A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN:

Arra van szilksege, hogy fegyelmezettebben, celinlnyosabban gondolkodjek, de anelkiil, hogy beleesne a negativ gondolkodas

csapdajaba

Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie, bogy

vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon, robb es odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban, am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot

61

A horoszkop ertt'lm<lzesc

A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN:

Arra van szuksege, hogy stabilizalja az erzelmeit, es tanulja meg, hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie, hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni, egyuttal csokkentse tulerzekenyseget

Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto

A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen, Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben), ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni, esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit.

62

5. fejezet

A bolyg6k a jegyekber:l,

Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak

Kulcsfogalom

Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik:

T0Z-]F-GYEK KARDINALlS; Kos

A:z. energia egyetlcn pontra Bels6 kesztetes a cselekvesrc koncentralt kibocsatasa az u] es 1IZ egyeniseg crvenyesite-

tapasztalaiok felc sere

Kitarto hiiseg, sugarao eletcro Buszkeseg, vagy az elismeresre, dramai erzek

Egy eszrne fele szuntelenul Altahinosilasok, eszrnek

hajt6 visszafojthatatlan vagy

Elszcm6lytclcnedcu kesztctes Onuralom, ovatossag, tavola dclgok rnegnyugtat6 elinte- sagtartas, ambicio

zeserc

A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr

Magatol ertctod6 scgltokeszseg, alaza( es rnasok szolgalata

Birtoklasi vagy, beosztokepcsseg, kitanas

FIx: OIWSZl.Ar-;

VALloz6: NYlu\s

f()LD-JE(lYEK KARUlNAl.IS: BAK

FIx: BIKA

V Auuz6: SZllZ

Tokeletesscgre torckves, h<l.\lam az elernzcsre, kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre

63

A horoszkop ertel mezese

KARDINAus: MERLEG

LEVEGO- JEGYEK

FIx: ViZONT6

VALTOZ6: IKRJ::K

Viz-JEGYF.K KARDlNALIS: RAK

fix; SKORPIO

VALTOZO; HALAK

64

Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa

Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese

A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege

M asok osztoniis gondozasa, 6v6 szcretet

Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven

A szenvedok gy6gyitasa

Egyensuly, elfcgulatlansag, tapintat

Egyeni szaoadsagvagy, hajlam a szelsoscgekre

Szeszelyes klvancsisag, babeszedtiseg, baratsagossag

Erzelmek, tartozkodas, valtozekony hangul at, erzckenyseg, onvedelem

Mcgszallott vagyakozas, mely erzelmek, visszafojtott szcnvedely, diszkrecio Ahitozas, idealizmus, a rnagarahagyatottsag erzete, inspiracie, sebezhetoseg

A bolyg6k a jegyekben

A bolyg6k jegyallasanak funkcioi

A bolygok jegyallasa azt mutatja meg, hogy:

I

En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak"

NAP:

HOLD:

MERKUR;

VENUSZ:

MARS:

Ez a ket bolyg6 olyan part alkot, JUPITER; amely k6lcsonosen kiegeszlti

egymast. Hidat jelentenek az ap-

ro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa SZATURNUSZ: cs az altalanos filoz6fiai elvek-

nek, illerve a tarsadalom ugyei-

nek felfogasa kozntt

Ez a harem ki.ilsD bolyg6 az er6- forrast jelenti a valtozasokhoz, ezert nevezzuk liket "transzforrnativ", atvalto.zasi bolyg6knak vagy energiaknak

az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje), hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik. es hogyan kommunikal

hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit

hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait

hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit, rnennyire hisz az eletben

hogyan igyekszik stabilizalni. megvedeni az enjet

Az URJi,i'lUSZ, a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro, jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos, mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik.

65

-------~~

II

I!

,!

I:

A horoszk6p crtelrnezese

A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas

A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga), hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget

o y

A Nap a Kosban - ertelmezesi iranymutatds:

Eroteljes kisugarzas, bizakodo elctero.

Igenyli az elismerest, es ezt hatarozott Iellepessel, versenyszellernmel igyekszik kivivni.

Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. Onrnagat a felfedezovel, az elharcossal, a kalandorszellemmel azonositja; gyorsan megragadja a lenyeget, Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal,

1

A bolygok a jegyekben

Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo eszrnek szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi kapcsolatokra van szuksege.

Erdeklcdesi kore sokretii, czert nehezen tud hosszu ideig egyvalarnire koncentralni,

o ®

A Nap a Rakban - ertelmezesi iranymutatas:

Akkor erzi magat er6snek, ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk.

Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere; enjc szamara Ieszket epit, ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele.

Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg, nehezen tudja egyenletes szinten tartani.

Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lIt jan tortenik, es igenyli, hogy elismerjek erzekenyseget.

Egyenisege leginkabb csaladias, vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki.

A Nap a Bikaban - ertelmezesi iranymutauis:

Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. Szuksege van arra, hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget.

Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg.

Biiszke a tulajdonara, az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja.

o n

A Nap az Ikrekben - ertelmezesi iranymutatas:

Kreativ energiaja megfigyelesre, tenyek felderitesere, kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul.

Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege, valarnint arra, hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit, Kisugarzott energiajara a valtozekonysag, a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo.

o Q

A Nap az Oroszlanban - ertelmezesi iranymutatas:

Egyeniseget sugarzo, meleg eleterovel fejezi ki, es azzal, hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet.

Kreativ energiajat az szinezi, hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant,

Igenyli, hogy elisrnerjek nagyvonalusagat.

Onbizalmat sugaroz magabol, es masokat is felbatorit.

Eleterot ont minden vallalkozasba,

Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. Erze szlvii, de olykor gyerekes. Mindig telve van erzelrnekkel.

66

o TIP

A Nap a Szuzben - ertelmezesi irnnymutatas:

Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo.

Igenyli, hogy joszivunek tartsak, es hatekonyan akar segiteni. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi,

67

J

A horoszkop ertelmezese

Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban, azonosul a szolgalatkeszseggel, es szuntelenul jobbitja onmagat,

Egyenisegenek szereny, visszafogott jellege nehezen fer ossze

a nepszeriiseggel. .

o

..n..

A Nap a Merlegben - ertelmezesi irimymutatllS:

Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja.

Igenyli, hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert, korrektsegeert, kedvessegeert es azert, hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat, Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg, kdnnyedseg, intellektus tolti be, es az, hogy kifinomuherzeke van a szepseghez, Szakadatlan kesztetest erez arra, hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot.

Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja, ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat.

A bolyg6k a jegyekben

A Nap a Skorpioban - ertelmezesi iranymutatas:

Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen.

Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak, meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is.

Valosaggal sovarog az intenzivitas utan, beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is. Ennek az is resze, hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat.

Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja, amely neha a megszallottsagig fokozodhat,

Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak, valarr int az att61 valo felelem, hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek.

A Nap (J Nyilasban - ertelmezesi iranymutatas:

Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya.ra osszpontosul, es nemcsak onmagat mozgositja vele, hnem sok esetben rnasokat is.

En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6- fiai alapszemlelete szinezi.

A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja.

Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki, minden irant erdeklodik, es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget, Igenyli, hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet.

Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet, hcgy nem eleg megerto masokkal szemben.

. I

68

o -0

A Nap a Bakban - ertelmezesi iranymutatits:

Kreativ energiajat onuralom, ovatossag es a hagyomanyokhoz, a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi.

Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat, a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja.

Arra van szuksege, hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen, Nagy fegyelemmel dolgozik, de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki, mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget,

Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama, eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal,

Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg, vagy esetleg az, ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel.

o

A Nap a Vfzonloben - ertelmezesi iranymutatas:

Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja, fOleg ujitisokra.

Jcindulatu, emberbarati mentalis energiat sugaroz ki, arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul.

69

A horoszkcp ertclmezese

Letezeset es cselekveset a szabadsag, nerni szcszelyesseg, valamint kiserletezokedv szinezi.

A legfobb erteknek a humanizrnust tartja, de nagyra ertekeli az intellektust is. Kercsi, hogy mi a ,jo" es az "igaz".

Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas, tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja,

o H

A Nap Q Halakban - ertelmezesi iranymutatas:

Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo.

Igenyli, hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet, En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag, mert felold6dik masok problemainak aterzeseben,

Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele, aid szenved.

Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas, tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben so clet szinezi.

A Hold a jegyekben - ertelrnezesi iranyrnutatas

A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten

:D Y

A Hold a Kosban - ertelmezesi iranymutatds:

Agressziven, turelmetlenul, eroszakosan, ramenoscn reagal. Egyeniseget eloterbe tolja, mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban, es igy tudja clfogadni onmagat,

En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi, rnindig I~j elrncnyek fele torekszik.

A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol.

I Iarcias jcllernvona. ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat.

70

{

A bolyg6k a jegyckben

A Hold a Bikaban - ertelmezesi iranymutatas:

Az ot ere hatasokra lassan reagal. Ha kihivasokkal szembesui, megorzi stabilitasat es higgadtsagat,

Varakozas, nyugalorn, a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez.

Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa,

Belso cnjenek valtozasai lassuak. Szokasait hosszan megorzi, ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet,

A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. Abban blzik meg, amit az erzekszerveivel eszlel,

Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes .. Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat,

» 1I

A Hold az Ikrekben - ertelmezesi iranymutatas:

Gyorsan es talalekonyan reagal, vegtelen kivancsisag jellemzi. Akkor erzi magat biztonsagban, ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en, es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat.

A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik, hogy hasznalja az eszet, i lletve kapcsolatokat leteslt masokkal,

Szivesen beszel belso erzelmi eleterol, Igenyet erzi, hogy kibeszelje magabol az erzelmeit, mert ezzel dolgozza fel oket, Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti, ha erzelrneit sokfele aprozza szet.

A Hold a Rakban - ertelmezesi iranymutatas:

Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga, illetve masok vedelmezesevel reagal,

Akkor erzi magat biztonsagban, ha gondjat viselik, illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat.

Termeszetes erzeke van az idoziteshez. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire.

Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. Gyakran sajat hangulatainak rabja.

71

r

A hllrU~£Kop enelmczcse

Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi clmenyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak benne, es kesobb is kihatnak cselekedeteire.

» Q

A Hold az Oroszlanban - ertelmezesi iranymutatas:

Melegszivtien, nagyvenaluan, lelkesedve reagal.

. Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa, Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at, eros it es

batorit rnasokat.

j helyzetek teremtesevel es humorral, masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez,

Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t - es gyakran gyermekded egyszeriiseg.

Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat,

A Hold a Szilzben - ertelmezesi iranymutatas:

Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal, Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. Akkor erzi j61 magat, ha ugy erzi, hogy rend van korulotte.

Erzelmeit pontosan tisztazza magaban, hogy tokcletesithesse kifejezesuket.

Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege, hogy scgitokesznek erezhesse rnagat.

Akkor erzi magat biztonsagban, ha el6bb elemzi az 6t korulveve; fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat, es ha vilagos, konkret j6tetteket hajt vegre,

Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat,

D

.n.

A Hold a Merlegben - ertelmezesi iranymutatas:

A kornyczeti behatasokra, az 6t ero elmenyekre objektivitassal reagal, ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant,

72

I IA bolygok a jegyekbcn

..

Miel6tt cselekedne, elobb gondolkodik. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi, ez hatarozatlansagra hajlamosithatja.

Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is .

Akkor erzi magat biztonsagban, ha szoros embed kapcsolatai vannak. Ha sokaig egyedul marad, az rosszat tcsz neki.

Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni, es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben.

A Hold a Skorpioban - ertelmezesi iranymutattis:

Hevesen, szenvedelyesen, onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal.

En-kepere visszahatnak osszetett, kavargo erzelmei, Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala, vagy sziv6s celtudatossag crositi,

Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi.

Melyen ateli elmenyeit, es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket,

Akkor erzi ugy, hogy elfogadjak, ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat.

FtH a sebezhetosegtdl es a kiszolgaltatottsagtol, es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra.

A Hold a Nyilasban - ertelmezesi iranymutatas:

Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo, ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak.

Akkor tolti el belso elegedettseg, ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat, vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket, Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre, a dolgok €rtelmcnek kutatasara. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga, beketiirese, cptimizmusa.

73

A horoszkop eneirnezese

Akkor erzi magat j61, ha felfedezhet, utazhat, vilagot lathat, es elvezheti a szabad agot,

Erzelrni alapu vilagszemlelete hiszekenyseghez, arroganciahoz, fanatizmushoz, nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet.

A Hold a Bakban - ertelmezesi iranymutatas:

Onuralomrnal cs hatarozottsaggal, de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal,

Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat, vagy hogy celjait clerjc, ahhoz kornyezetenek es mas embereknek a manipulalasat erzi sziiksegesnck. Kotelessege teljesitese kozben nines tekintettcl senkire.

Az elmenyekre visszafogottan reagal. Hatarozottsagot, parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k.i, de a kell6 ovatossag megtartasaval,

Akkor erzi jo! rnagat, ha a veda, az istapolo szerepetjatszhatja. Mindig ura akar lenni a helyzetnek.

Meghatarozo erzelmi szukseglete, hogy 0 legyen felul, 0 legyen a fonok, es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak.

A Hold a Vizontoben - ertelmezesi iranymutatas:

Kiszamithatatlanul, szeszelyesen, de olykor hiivos targyilagossaggal reagal.

Akkor erzi magat biztonsagban, ha az eszmek, az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is, mert sajat egyeniseget egyedinek, josagosnak es tarsasaginak eli meg.

Sok kapcsolatra van szuksege, hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai.

Azzal segit masoknak, hogy erositi szabadsagerzetuket, cserebe teljes Iuggetlcnsegct kef.

Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja, hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol, cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget.

74

A bnlyg,6k a icgYl:kbt:11

» H

A Hold a Halakban - ertetmezesi iranymutatas:

Erzelmesen, szenvcdelyesen, egyi.itterzocn, ovate saggal, felenken, eszmei sikon reagal.

'.rzehni egyensulyahoz laza, konnyed almodozasokkal teli

pcriodusokra van szuksege.

Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell, hogy azt erezze, egybeolvad a vilaggal es az univerzummal.

Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. Akkor erzi j61 magat, ha egy eszmet vagy a humanumot szolgalhatja.

En-tudata rneglehcto en kodos, ez gatolhatja az onmegerte-

set es az onbizalmat,

Konnyeden veszi a vilag valtozasait. Akkor erez belso elegedettseget, ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein.

A Merkur ajegyekben - ertelrnezesi iranymutatas

A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal

9 Y

A Merkur a Kosban - ertelmezesi iranymutatas:

Celtudatcsan, eroszakosan, ramenosen, magabiztosan kom-

munikal,

Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja, es kcpessegeit kreativan nasznalja.

()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. 16 erzcke van ahhoz, hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget.

Gondolkodasm6djat az jcllernzi, hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn, ami azt is jelenti, hogy altalaban kedveli a meresz, llj gondolatokat.

Igazi, oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen, tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja.

75

I!

A horoszkop ertelrnezese

A Merkur a Bikaban - ertelmezesi iranymutatas:

Ovatosan, minden szot meggondolva komrnunikal. Gondolatait lassu utemben fejezi ki.

Felfogokepesscget korlatozhatja, hogy a rnegismeresben is lassan, de biztosan akar haladni.

Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo, az eszmek sztvos megemesztese, Az eszmcket lehozza a vale vilagba, hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa.

Arra erez kesztetest, hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre, Beszed kozben izlelgeti a szavakat.

Nem szokta magat szabadon, konnyeden kiadni, czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere.

A Merkur az Ikrekben - ertelmezesi iranymutatas:

Folyekonyan, gordulekenyen, Ugyesen, intelligens medon komrnunikal, neha feltiletesen.

Kesztctest erez arra, hogy amit eszlel, aztazonnal ki is fejezze. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja.

Nyughatatlan, kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat, hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal, es szuntelenul kerdeseket tesz fel.

Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben, irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo.

A Merkur a Rakban - ertelmezesi iranymutatas:

Kornmunikaciojat az crzelmesseg, az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. Ovja es vedi sajat gondolatait.

Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba, es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza.

Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban, arnig azok kreativva valnak benne.

76

I,

~

A bolyg6k a jcgyekben

I

i

1

J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit,

Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat,

A Merkur az Oroszlanban - ertelmezesi iranymutatas:

Energikusan, sugarzoan es ontudatosan kommunikal. Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg, szeretet es eros akarat taplalja.

Kommunikaciojat drarnai erzek, humor es kreativitas szinezi, Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti.

Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege, hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik, nem pedig logikai osszefuggesekre.

Gondolkodasaban mindigjelen van az "en", es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban, gatolhatja a tenyek tiszteleteben,

A Merkur a Sziaben - ertelmezesi iranymutatas:

Kommunikaciojat a logika, a kritikai szemlclct, a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi, Neha negatives szkeptikus.

Elmenyeit tenyszenien fejezi ki, es kozben j6J erzodik elernzokeszsege,

Ismeretszerzesere az jellernzo, hogy megvalogatja, milyen eszmeket fogad el, es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze,

A gyakorlatias, j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja,

Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre, es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben.

77

A horoszkop errclmezese

A Merkur a Merlegben - ertelmezesi iranymutatas:

Komrnunikaciojat az intelligencia, a kozvetlenseg, a diplomatikussag es az elegancia jellemzi.

Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara, korrektsegre es objektivitasra torekszik, hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket,

Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni, hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal.

Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi, zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik, Az eszmeket egyrnassal is egybeveti, hogy tisztan lassen.

Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja, hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot.

A bolygok a jegyekben

lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja,

Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok, hanem a hosszu tavu celok iranyitjak,

Amit megtanult, azt szeretne masoknak is rnegtanitani. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg, Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg, az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe.

Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban,

,

A Merkur a Bakban - ertelmezesi iranymutatds:

Kommunikaciojat a komolysag, az ovatossag, az eros tekintelytisztelet jeHernzi. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik.

Az isrneretszerzesben a kitartas, az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra.

Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg.

Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo, onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja, Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben.

Fejlett a gyakorlati erzeke, de inkabb az akadalyokat latja, semmint a lehetnsegeket.

A Merkur a Skorpioban - ertelmezesi iranymutatas:

Eroteljesen, melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani.

A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad, es sohasem felszines.

Alapveto igenye, hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig, Minden kutaiasban rendkiviil alapos.

Eszjarasanak tulzottan is intenziv, akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot.

Eros vagyai, melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban, hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget.

Nyugalomra es csendre vagyik, es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben.

A Merkur a Vizontoben - ertelmezesi iranymutatas:

Kommunikaciojat nyitottsag, intelligencia, idealizmus es kiviilallas jellemzi ..

Arra van igenye, hogy rnindenkivel egyedi, .szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki, ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is.

Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi.

79

A Merkur a Nyilasban - ertelmezesi iranymutatas:

Kornmunikaciojat a nyitottsag, az igazrnondas, az optimizmus, a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi,

78

A boroszkop ertelrnezese

Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo, az elmeleteket rnasokon probalja ki. Mindig a jovo fele tekint. Szereti feltarni a lehetosegeket, Ismeretszerzeseben a fuggetienseg, a talalekonysag, a kivulallas dominal,

Gondolatai kifejezeseben szeszelyes, mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz.

A Merkur a Halakban - ertelmezesi iranymutatas:

Kornmunikaciojara az erzekenyseg, az idealizmus, a koltoi, seg, a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo,

Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki.

A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek.

Szobeli kommunikaciojanak energiaja rugalmassagabol es szintetizalckepessegebol taplalkozik.

Eszet es itelokepesseget szetszortsag, abrandozas es onbecsapasi hajlam arnyekolhatja be.

A Venusz a jegyekben ertelmezesi iranymutatas A vENUSZ JEOVE: az illeto hogyan eliat es hogyan fejezi ki az erzelmeit

9 Y

A Venusz a Kosban - ertelmezesi iranymutatas:

~zeretetct kozvetlennl, impulzivan es lelkesen fejezi ki. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki, amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat, Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti, felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban.

Nagy szukseget erzi, hogy valaki kozel alljon hozza, de ezt megakadalyozhatja onzo, kovctcloz6 termeszete, Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el.

Sokra ertekeli az egyeniesscget, a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant,

80

A bolygok a jegyckben

Onatadasa energikus, cs a masok altai er6teljesen kibocsatott energiara reagal vele.

A Venusz a Bikaban - ertelmezesi iranymutatas:

Szerctctet testileg, melegen, egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki.

Atadja enjenek belso eroforrasait, es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele.

Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja, esetleg az, hogy lusta hozza, vagy mert fel, hogy tulcsapnak rajta az esemenyek,

okra ertekeli az anyagi joletet, a luxuskorulmenyeket es a szep holmikat.

\> :IT

A Venusz az Ikrekben - ertelmezesi iranymutatas:

Szeretetet szavakba ontve, llgyesen, konnyeden, jatekosan fejczi ki.

Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli, mert igy erzi azr, hogy kozelebb kerill masokhoz.

Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak, cs ennek tudataban is van. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket.

Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag, bcszedesseg es joindulat szinezi. Vonz6dik az intelligens, gyors eszii emberek.hez.

A felszinesseg moge haiolo, mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja, hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik,

A Venusz a Rakban - ertelmeze. i iranymutatds:

Szeretetet erzekenyen, kcnyezteton, oven, egyuttal kitart6an fejezi ki.

lgenyli, hogy kenyeztessen es kenyeztessek, es csak akkor erzi j61 rnagat, ha csaladi kotelekben el.

81

A horoszkop crtelrnezese

Szereti, ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacseret folytathat tarsaival.

Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata, felenksege, erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak. Konnyen felfogja, hogy ki milyen hangulatban van.

Ha valakivel kozeli kapcsolatban all, mindigmegjelennek a befogadasra, fuggosegbe kerulesre valo hajlamai.

9 Q.

A Venusz az Oroszlanban - ertelmezesi iranymutatas:

Szeretetet melegseggel, nagy atelessel, lelkesedve fejezi ki. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja,

Omitadasara a kreativ eletere jellemze, rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja,

Jatekossag, nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcsolatau es szerelmenek kifejezeset,

Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire, ez pedig akadalyozhatja, hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki.

I

I

A bolygck a jegyekhen

A Ve,IUSZ a Merlegben - ertelmezesi irimymu[atas:

Szeretetet konnyeden, tapintatosan,elbajo16an is harm6niaval telitve fejezi ki.

Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag, korrektseg es fi-

nomsag szinezi.

Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja, hogy hajlamos

kiegyensulyozni a szelsesegekct, valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti

szCpsegct.

Meiyscgesen igenyli a bekesseget, a nyugalmat cs a harmoniat, melt csak ilyen korulmenyek kozott erzi j61 rnagat, Ez azonban ada vezethet, hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat, es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra.

Az 6mitadashoz arm van szuksege, hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki.

9 m.

A Venusz a Skorpi6ban - ertelmezesi iranymuiauis:

Szeretetet intenzivcn, szenved61yesen. rnegszallottan fejezi ki, kozbenelboritjak a szelsoseges, mindent felemeszto

erzelmek.

Elmenyszerzesi vagyat rnegszallett es mely vagyak, szenve-

delyes erzelmek szinezik.

Amikor szoros kapcsolatot alakit ki, gy6gyit6 es transzformativ energiak szabadulnak fel benne.

Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja, hogy hajlamos a zarkozottsagra, es nemigen bizik meg masokban.

Csak eimelyiilt, nagy erzelmi eroket lekote kapcsolatban erez valakit magahoz igazan kozel allonak.

9 1ll'

A Venusz a Sziizben - ertelmezesi iranymutatas:

Szeretetet tenyszeruen, visszafogottan, segitokeszseggei etvozve es felenken fejezi ki.

Az szerez neki erzelmi kielegulest, ha szolgalhat es ha hasznos lehet.

Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben es az

elemzo jellegu szellemi tevekenysegben.

Akkor erzi j6l magat, azt eli it harrnoniakent, ha korulotte minden logikus es gyakorlatias.

Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege, kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja.

A Venusz a Nyilasban - erlelmezesi iremymutatas.

Szeretetet szabadon, lelkesedessel, nagyvonaluan es ideali-

zalassal fejezi ki.

Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja, hogy mind-

untalan ujabb es ujabb kalandokar keres.

83

82

A horoszkop ertelmezese

Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van.

Akkor el harmoniaban, akkor erzi jol magat, ha megvan a kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz, A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget, de elofordulhat, hogy erzeketlen masok erzclmei irant,

9 o

A Venusz a Bakban - ertelmezesi iranymutatas:

Szeretetet ovatosan, kornolysaggal, felelossegtudattal es rnechanikusan fejezi ki.

Boldogsagerzetet es szerelmet felenk, gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja,

Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit; elobb meg kell gy6zodj611 arrol, hogy partnere elkotelezett iranta, Ilusegcs terrneszetti, es a felelossegtudata is meg van a j6

kapcsolathoz, I

Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas, arnbicio, konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi,

Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es er-

zelmi tartozkodasa hatraltathatja, "

A Venusz a Vizontoben - ertelmezesi iranymutatds:

Szeretetet szabadon, sablonoktol mentesen, flortolve, mindig uj es uj m6don fejczi ki.

Tartozkodo, szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban, Masek azt hihetik rola, hogy hideg es merev.

Elvczi, ha partnerevel eszmekrol, otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat,

Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete, a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi.

Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit, ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban.

84

il

A bolygok a jegyckben

<;> H

A Venusz a Halakban - ertelmezesi iranymutatas:

Szeretetet erzekenyen, kedvcscn, szenvedelyesen, egyuttcrzoen fejezi ki, kepcs az onzetlensegre.

Melyseges vagyat crcz romantikus, mar-mar magikus szinni harmoniara, Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak, s 6 kozben sebezhetove valik, Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet.

Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja, emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. Elofordulhat, hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani.

Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit, az nala kulonosen fugg att6l, hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak, Pszichikailag tel akar old6dni partnereben, Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel.

A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas

A MARS JEGYE: az illeto hogyan ervenyesiti akaratat cs hogyan fejezi ki a vagyait

cJ Y

A Mars Q Kosban - ertelmezesi iranymutatas:

Onervenyesitese versengo szellemii, kozvetlen, turelmetlen, Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe.

Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki.

Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. Az akadalyokkal farkasszemet nez. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget.

Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg, akarateroes faradhatatlansag jellemzi. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg.

85

d {S.

A horoszkop ertclrnezese

A Mars a Bikaban - ertelmezesi iranymutatas:

Onervenyesitesere a stabilitas, a megalapozossag, a konzervativizmus e a makacssag jellernzo.

Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba, a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van.

Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi, illetve neha nehezkesscg es lassusag, Vagyai elercseben az hatraltathatja, hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval.

Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi, hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai, valamint az elet termeszetes ciklusai.

d n

A Mars az Ikrekben - ertelmezesi irdnymutatas:

Onervenyesitese rugalmas, ugyes, kommunikativ, nagy teret kap benne a szobeliseg, es bemutatja, milyen sok minden, hez ert,

Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre, hoi arm osszpontosulnak. Gyakran bizonytalan benne, hogy mit is akar tulajdonkeppen, igy aztan konnyen elteveszti celjait.

Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek, az otletek, a furcsa es uj otletek. Nagyon nyitott szellemii.

Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az, hogy hirtelen mi jut eszebe.

Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja, kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg, uj kepcssegeket fejleszt ki magaban, es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre.

A Mars a Rakban - ertelmezesi iranymutatds:

Onervenyesitese erzekeny, felenk, kozvetett es masokkal egytrtterzo.

86

A bolyg6k a jegyekbcn

Eros igenye van [(1, hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal, Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. Eletceljat szinten cz hatarozza meg, Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja, de akit szcret, azert vakmeroen rnindenre kepes.

Testi es szexualis energiajat, hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak, mert sebezhetove teszik, es ugy erzi, hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege,

Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd, kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idozi-

teshez, '

d Q

A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas:

Onervenyesiteseben hatarozott, meleg, strgarzo, kifejezo, arrogans,

Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny,

Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan,: kreativan

es nagy eleterovel fejezi ki. .

Erosen igenyli, hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis, testi es alkotoerejet, Ha figyelnek ra, az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget,

Az onervenyesites mila azonos magaval az ,onkifejezessel, es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava.

d TTP

A Mars a Szuzben - ertelmezesi iranymutatas:

Onervenyesiteseben szereny, segltokesz, elemzo eszjarasu, kotelessegtudo, neha kicsinyesen kritikai szellernu.

Hatarozottsagat, kezdemenyezokeszseget, alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi.

A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja.

87

A hornszkop ertclmezese

Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal, hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat, Kepes nagyon kernenyen dolgozni, kozben gyakorlatias eszet is hasznalja.

Mikor vagyai elerescert kuzd, a tokcletesseg lebeg a szeme elott.

A Mars a Merlegben - ertelmezesi iranyrnutatas:

Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo, egyuttmukodo, j6 modoru, kozvetlen.

Minden cselekedeteben az a vagy vezerli, hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket.

Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal, ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai, es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik.

Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben,

A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat, es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban.

d lTL

A Mars a Skorpioban - ertelmezesi iranymutatds:

Onervenyesitese intenziv, delejcs, szenvedelyes es energikus. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak, eles helyzetek, kihivasok fokozzak fe1. Rendkivul kitarto tud lenni.

Szexualis osztone arrairanyul, hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki, es hogy atelhesse a valodi intenzitast, Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz, hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga, vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja,

A bolyg6k a jegyekben

d ?

A Mars a Nyilasban - ertelmezesi iranymulatas:

Onervenyesiteseben becsilletes, ideaiista, energikus, impulziv, olykor tapintatlan.

Hogy mit akar, annak eldonteseben mindig hite, erkolc e es

inspiraci6ja vczerli.

Akkor igazan hatarozott, es akkor kepes radikalis cselekvesre, ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue, A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi.

88

A Mars a Bakban - ertelmezesi iranymutatas:

Onervenyesitescben ovatos komoly, tekintelytisztelo, arnbiciozus, es nagy az onfegyelme.

itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg, szamitas es

turelern tarsul.

Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be.

Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd, es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza.

Szexualis osztonet nem engedi szabadjara, de atto] az meg eros es fold-jellegu.

d

A Mars a Vizontoben - ertelmezesi iranymutatas:

Onervenyesitesere az intelligencia, az mdivldoatizmus, a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo, Kezdemenyc.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi, bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara.

Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben, de reformalasi forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc tereles-

,

sel kreatfvva teheto.

Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja.

89

A horoszkop ertelrnezcsc

Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete, a kiserletezgetes, az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen.

d H

A 1v!.ars a Halakban - ertelmezesi iranymutatas:

Onervenyesiteseben Idcalista, egyutterzo, bekulekeny es alapvetoen joindulatu.

Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es masok iranti egyutterzese szinezi.

Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja, Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai, hangulatai es erzelmei,

Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. Ebben insp lracic] am, intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta.maszkodik.

A Jupiter ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas

A JUPITER JEGYE: az illete hogyan keresi a fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit, rnennyire hisz az eletben"

A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi.

Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban, ezert van hite egyaltalan az elet irant is. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik.

* ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget, Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol, I11mt a javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi.~cg~ej~ud~st, foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol, ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol, Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest, es rul filozofikus a mai rclativisztikus, rnaterialisra kor szarnara.

90

,

A bolyg6k a jegyekben

Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe, s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak.

A tulzasba vitt agresszio, ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti, felesleges kockazatokat vallalbat, es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el.

Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat,

A Jupiter a Bikdban - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban, a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi.

lgenye van ra, hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse, es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben, Erzekelesc rendkivul j61 fejiett.

Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl, tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani, es ez tulzott anyagiassaghoz, valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet.

Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt, hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra,

Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg.

4 n

A Jupiter az Ikrekben - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban, minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi.

Hitet abb61 merit, hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. Erdeklodese nagyon sokretii, ez ad ertclmct az eletenek.

Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga, a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas.

Belso igenyt erez arra, hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget, mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban, igy bizhat az eletben. Re-

91

A horoszkop ertelrnezcsc

sze akar lenni egy nagyobb rendnek, amely racionalis es logikus felepitesu.

Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja, hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio, es arm vagyik, hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara.

A Jupiter a Rakban - ertelmezesi iranymutatiis:

A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres).

Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el.

Onbizalmahoz arra van szuksege, hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit, Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik.

Tulzott tartozkodasa, felelmei, osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban, hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben.

MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja, hogy az . emberek biztonsagra vagynak. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo, nagyvonalu jcllemvonasat,

A Jupiter az Oroszlanban - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben, masok melegszivii lelkesitcseben keresi, kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd.

Onmegvalositasat buszkeseg es elisrneres iranti vagy szinezi.

Osztonosen megerti, hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk.

Egoizmusa es arrogans, urhatnam viselkedese akadalyozhat- " ja abban, hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben, de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz

az eletbcn.

92

A bolyg6k a jegyckben

Onbizalmahoz arra van szuksegc, hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre, es meg is kapja ertuk az elismerest. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez.

Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. Orornmel erzi, hogy elete filmjenek 6 a foszereploje, de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi,

A Jupiter a Sziiz.ben - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben, masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi.

Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben.

Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja.

Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek, CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel, de altalaban j61 fejlett, szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van.

Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es helyzetmegitelo kepesseget.

A Jupiter a Merlegben - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott es targyilagos rnagatartasban, korrektsegben es diplomatikussagban keresi. .

Rite kiegyensulyozott, elfogulatlan, nyitott szellernisegu szemleletmodjabol taplalkozik,

Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik, nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialakitasara masokkal.

A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki, de abban is, hogy - gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe.

93

A horoszkop ertc lmezc se

A magabiztos, hatarozott cselekvesben es a dontcshozatalban az akadalyozhatja, bogy gondosan merlegei egy-egy kerdes minden vonatkozasat.

A Jupiter a Skorpioban - ertelmezesi iranymutatas:

A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai, szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi, es abban, hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez.

Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct, hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. Ogyesen tud hasznot huzni, es tapasztalt opportunista.

Feleime, zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban, hogy optimizmusa es hite kibontakozzek, A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb, emelkedettebb tulajdonsagait is.

Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben, es ezt azzal jelzi, hogy kercsve keresi a let intenzitasat,

Onbizalmahoz arra van szuksege, hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz.

/\ bolygok a jcgyckbcn

A Jupiter a Nvilasban - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi.

A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja.

Bclso igenyt erez arm, hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket, mcrt etta I rerneli az onjobbitast,

A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet, hogy energiai tulburjanzanak, es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck.

94

MagM61 ertetodo termeszetcsseggel nagyra ertekcli az ISlet vallasi dimenziojat ..

A Jupiter a Bakban - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban, a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi,

Az onjobbitashoz arra van szuksege, hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat, Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez, ezzel elnyeri masok bizalmat.

Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo, felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja,

Hite es bizakodasa valosagerzekere, tapasztalataira, valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik,

Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket, ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak, felelossegtudatanak es turelrnenek, Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek.

A Jupiter a Viziintoben - ertelmezesi iranymutatas:

A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban, intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi.

Optirnizmusat nil szenvtelen, kivulallo viselkedese gatolhatja, de altalaban nagyvonalu masokkal,

A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege, hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu,

Amikor hisz valamiben, azt szeszclyes, individualista, a mcgszckottol cltero, sajatsagos rnodon teszi.

Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben, es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant.

95

A horoszk6p ertelmezese

A Jupiter a Halakban - erlelmeze,.ii iranymuratas:

A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi, hogy az eszmeinek el, es igyekszik minel tobb emoert szerete-

level es szcllemevel megajandelwzni.

Onhizalmiilioz arra van szuksege, hogy szenvede\yes es erze-

keny legyen.

Onjobbitasaban. szetsz6rtsa.ga, legvarepitesi indittatasa es kri-

tik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja.

Egyi.itterez minden szenvedovel, [rmen ered nagyvonalusaga. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag

fontossagat.

A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas

A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni, megv6deni az enjet

:). y

A S~atl.lrnusz a Kosban - ertelmezesi irlmymutatas:

Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult

letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi.

Dinamikus erOfesziteseket tesz, nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti.

Arra erez kesztetest, hogy eredmenyeket agressziv. masokat

felres6pro cselekedetekkel erjen d.

A fdelossegvallahisban gyerekes, egocentrikus viselkedese hatriltathatja, a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 es a tuizott

6vatoskodis gatolhatja.

A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki.ilonosen fontos szamara

hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. '

96

A bolyg6k '" jegyekbcn

A Szaturnusz a Bikitban - ertelmezesi irimymutatas.

Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi. valamint abban, hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn, mert fontosnak tartja, hogy

a maga gazdaja legyen.

Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges ter-

meszete, stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ. Eredme-

nyesseget lustasaga gatolhatja.

Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a, hogy az

alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit.

Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja, bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft. Szelsosegesen konzervativ es makacs, kozben pedig fei, hogy a do1gok ininyiti\.sa kicsuszik

a kez6b61.

19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek, a muvesZ!e-

tek, a sZlepseg vagy a termcszet szeretetet.

A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 - ertelmezesi irimymutatas:

Enj,e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdo-

kepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3.sa hety esse geben, am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat.

Kcotelesseg- es fele\ossegtudatat az gatolhatja, hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik. Szkeptikus viselkedese es felesleges, alaptenneszetetOl idegen bcszuki.ilese a nyitottismerets7..erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja.

Szi.ikseget erzi, hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat.

Kesztetest erez., bogy egyeniseget intellektualis tartalomma1 taltse fel, es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezte-

teset szavakkal is el tudja Mritani.

A horoszkop ertelmezesc

A S~aturrzusz a Rakban - ertelmezesi ininymutatas:

Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit masok gondozasanak ateleseben, valamint csaladi gyokereinek felk,.utatasaban keresi,

Nagyon fontos - de nehez - szamara, hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit.

Erbfcsziteseket tesz, hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen, amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez, Eros kesztetest erez, hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet, mert csak igy erzi magat biztonsagban.

Elofcrdulhat, hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit, esez merevseghez, kiuresedettseghez vezethet.

A S:aturnuszaz Oroszlanban - ertelmezesi iranymutatas:

Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben, onkifejezesben es bekulekeny, fegyelmezett viselkedesben keresi,

Ana erez kesztetest, hogy szemelyiseget sikerorientalt alapal-

lasba osszpontositsa, mert csakagy erzi biztonsagban magat, Fontes neki, hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt.. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja, ha meginog a

hite onn6nertekessegeben es josagaban.

Kotelesseg- es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy, Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri.il megoldania, az melyseges boldcgsaggal toJti eJ.

:5 ~

A S~{1{urnusz a Sziizben - ertelmezesi iranymutatas:

Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben, a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi.

Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul, es ha sikerrel jar, eltolti a mely elegedettseg.

A bolyg6k a jcgyekbcll

6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet, ha meginog a hite ahban, hogy kepes hatckony es eredme-

nyes fizikai munkat vegezni.

Sikereit akkor eri el, ha nagy gondot fordit a hatekony, ossz-

pontositou munkavegzesre.

bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei, ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi, belUlrol fakado alazat tolti el.

A Szaturnusz a Merlegben - ertelmezesi ininymutatas:

Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi, hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es

felelossegteljesck. I,

A kiegyensu!yozottsag es a harmonia elveinek ervenyesUlese erdckeben tudatosan szervez es tervez, tudatosan alakitja

kapcsola~it.

Fel, hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat, es ez

hatraltatha~a az eredmenyessegben, akadalyozhatja az

igazi intimitas a:teleseben.

Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz, Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek, es ez melyseges megelegedettseggel telti eI on-

maga irant.

Mindenkinek kedvezni szeretne, es ez hatraltathatja a kelle-

metIen tenniva16k vegreilajtasaban, de tapintata es elfogulatlansaga revert eleri, hogy kedveljek.

98

A Szatumusz a Skorpi6ban - ertelmezesi irimymutatas:

Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit abban keresi, hogy uralkodik szenvcdelyes erzelmein es egyeb

energiakitoresein.

Eros kesztetest erez arra, hogy vedelmezze erzelmi vilagat, am ez gatolhatja celjai eleresebcn, es akadalyozhatja abban, hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki,

99

A horoszkop ertelrnezesc

Nagyon fontos szarnara, hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban, de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei.

Fe! kifejezni - sot akar beismemi - melyebb erzelmeit, emiatt ridegsegbe dermedhet, erzelmeinek aramlasa "befagyhat", es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg, Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben, meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol, es lete teljes megreformalasan dolgozik,

A S~aturnusz.Q Nyilasban - ertelmezesi irdnymutatas:

Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi.

Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni, gyakranerejen felul is. Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere,

"Me net kozben" szervez, a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit. Kulonosen fontos lenne szamara, hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz.

Nagy figyelmet fordit a filozofiara, tisztazza vilagnezetet, es ettol biztonsagerzete lesz, illetve elegedettseget erez.

Eresen igenyli, hogy nezeteit elfogadjak, Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete, esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia,

A S~aturnu.!!iz a Bakban - ertelmezesi iranymutatas:

Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben, tekintelyszerzesben, tarsadalmi pozicio betolteseben keresi,

Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere, hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek.

Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti, hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar.

100

A bolyg6k a jcgyekben

Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal, kerneny munkaval, konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. Celja] teljes elereseben az gatolhatja, hogy tulzottan is fe! a kudarctel,

Fokozottan vagyik area, hogy megbizhato embemek tartsak, es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani.

A Szaturnusz a Vfzontoben - ertelmezesi iranymutatas:

Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben, gondosan megvalogatott tudasanyagban, valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi.

Rendkivul j6 kepessege van emberek es/vagy fogalmakcsoportba szervezesere,

Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara, amelyek fontosak a szamara, Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be.

A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget, illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad.fuggetlen onkifejezeset,

Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ne rettegjen folyton a kudarctol, ahhoz megfclelo tarsasagra van sziiksege.

A Szaturnusz a Halakban - ertelmezesi iranymutatas:

Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben, illetve egy magasabb lennyel, tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi.

Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja, hogy meneki.ilni szeretne a valosagtol. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban, hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival.

101

A horoszkop ertelmezese

Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki, es kozben merevsege felold6dik.

Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak, ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit, vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest, hogy rnenekulni akar a valosagtol, Vizi6inak, vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni,

Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben

Az Uranusz, a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak, hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban), am az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra, megpedig azert, mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken at tart6zkodnak egyfolytaban, Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal, a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak, hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez, holott azt hihetnenk, bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban, amelycket nem kell Ietltni a zongoran. Nemely emberekeseteben csakugyan nem, viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben, Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval, es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol, hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre,

Ez egyuttal azt is jelenti, hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis, azleginkabb azert fordulhat elo, mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). Peldaul ha az Uranusz, a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben, akkor annak a jegynek az

102

A bolyg6k a jegyckben

energiart jelentes mertekben felercsitheti. (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban, az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat, ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy, hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az, ha az Uranusz az Ikrekben, a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont,es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat.)

Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is, amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz, a Neptunusz vagy a Pluto. Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is, ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet. Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all, esaz Oroszlan a f61kel6 iegy, az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is, ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok, mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam.

103

6. fejezet

Az Aszcendens (a f6,lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me)

Kulcsfogalmak az Aszcendenshez

Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom, amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma, hogy valaki hogyan szerepe! a viligban, mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi,>cgkep", tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. Sokan ugy erzik, hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval, de peldaut Dane Rudhyar 11!.Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo". Nehanyan ugy tartjak, hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban. Erre utal peldilUl Jeff Mayo:

\ cgink:ibb az ember illarca, amit magara OIl, mikdzben i.igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61, es elrcjti vele igaz! jeilernet, arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ - vagy (alan

"leg ok scm - isrnernek.

I I. az "alarc", amelyet masok Iele mutatunk, nem szandekosan keszul, hancm automatikusan keletl<ezik. igy aztan nem is annyira fclszini je-

Az "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ.b;l11 a7.0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni, rnegis van k6zti.ik ellCre~ . .A.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6, 1111::11 azt jelzi, hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor. I\. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural, hanern cgysl..l;;luen csak arr61 rajekozrat. nogy a szi.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett.

105

A horoszk6p enelmczese

lenseg, mint azt sok aszrrologiai szakiro veli, Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny.egeset arul el, ami kivul jelenik meg ugyan, de belulro! fakad. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat, hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu, amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba, ,Azt szirnbollzalja, hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez, Megmutatja, hogy ha energiank spontan m6don aramolhat, akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe,

Az Aszcendens arr61 is arulkodik, hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal, Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg,?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol, es ez kulonosen nagy jelentoseget kap, ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal, olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik, valoban csak maszk, arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel,

Az Aszcendens szerinti elem

A;z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi, hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia, amely vitalizalja, elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla.'>unkat. Ha tuz- vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy, az az energia szabad aramlasat, dinamikus k~sug~,rz.asat, az aknv 6nkifejezist jelenti, Ha fold- vagy viz-jegy az a folkel? Je~, az .az eletenergiak megcrzeset jelzi, a szabad energiaar~mlas visszafojtasat, tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast), hajlamot a befele fordul6 eletre,

• u.S? Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. Eloadasak a Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173. oldalat,

106

Az Aszc:.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol.tkozep (MC)

Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos, Orosztan es N;ilasJ ~ .., ' .,

Nagy eletero, testileg energikus, energiat sugaroz ki a vilagba. Poz~tl~, optimista szemlelettel nez az eletbe. Magabizto~, szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. Aktiv, nyomot akar hagyni a vilagban, es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet. Cselekve~-~rien~.ltsaga sO,k er6pazarlashoz vezethet, kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes

rnasok finomabbigenyeit.

Levego-jegyek emelkedoben (lkrek, Merleg es Vizonto):

Mentalisan gyors es aktiv, Erdek16d6, tarsasagkedvel6, baratsagos, szeret beszelgetni. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu. Elofordulhat, hogy nilzottan is inteHektualis, ami odaig fokoz6dhat, hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. Mindent meg akar ,erteni. Az clvont fogalmak vilagaban 61. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina.k megertesehez.

Fold-jegyek. emelked6ben (Bika, Szuz es Bak): ,

Tenyszerf vihigszemlelet. Az anyagi vilagra osszpontosft. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet, es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra, ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban, Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad, onkifejezesere is

ez jellemzo.

Viz-jegyek emelkedoben (Rizk, Skorpio es Halak): ,...',

K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. Erzekeny, szeszelyes, ovatos, mert ugy erzi, hog)' konnyen sebezhete, es biztos benne, hogy meg is fogjak sebezni, Igyekszik vedeni enjet, de maso~ enjet is igyekszik gondozni, Egyiitterz», masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale, melyen onmagaba hUz6dik.

107

A horoszkop ertclrnezese

Az Aszcendens uralkod6ja

A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy, hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat, Ha sikeri.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6, illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra, es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra, akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat,. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk, a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat, es

sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk, -

Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra, amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. Ez a csillagjegy jelzi, hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia.

Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara, amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul, es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni, akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie,

01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja, tehat Skorpi6, Halak vagy Vizonto, akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t, hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert, A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk, mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb, mint az tlj uralkodo jegye, persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns, a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao, mint a Pluto jegye, kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. Peldaul abban a korosztalyban, arnelyiknel a Pluto 37. Oroszlanban all, egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil, akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa; ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian, es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap,

108

Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me)

Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk, mert kozosen alkotnak egy tenyezet, Peldaul: 11a az lkrek a rtilkelo jegy, es az uralkod6 bolyg6, vagyis a Merkur a Halakban all, az altalaban sokkal fantaziadusabb, pszichikailag erzekenyebb, egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent, mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul, mert ebben az utobbi variacloban az illeto .eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. (En ezt ugy nevezem, hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben, es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all, nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb, mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul, mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni, hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus")

Az Aszcendens fenysz6gei

(MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet.)

Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja, hanem btirmeiyik: bolyg6, amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van, es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait, vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is.

A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°, 60", 90",120°, 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. fejezetben,

109

A horoszk6p ertelmezesc

a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek, es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere.

b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek, Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja, addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik, arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel, am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara, es kiderulhet, hogy az illeto egyenisege kettos, vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi, a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. Akinel megscm errol van szo, annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere, kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren, es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast.

c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal, amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen, ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all), de az is lehet, bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen, ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). Mint mindegyik olyan fenyszcg, amelyik kihivast tartalmaz, a kvadrat is ramutat, hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni.

d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba, megpedig eletunk kezdeleta) fogva. * Bcitatja magat a bensonkbe, voltakeppen folyton bennilnk van, de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be

>10 A7. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8. fejezeteben,

110

I;o,., ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_

Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me)

az egyenisegunkbe. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket, rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk.

e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel, es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen, nagyon fontos felismernunk, hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan es milyen aranyban keverednek bennunk, Ebb81 megtudjuk ugyanis, hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt, es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset.

Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez

lgaz ugyan, hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire, de az sem lehet vitas, hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni, kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval, mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva, a tudat kellos kozepe, a letezeshez 11izod6 viszonyunk alapvet6 meghatarozoja, mig az Aszcendens - bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf - nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban, Egyebek mellen azt mutatja meg, hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak, hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen,

Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese, de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba, a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar-

• Lasd az Asztrologia, karma es transzformacio cfmii konyv 10. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan, hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato.

II J

A horoszkop ertelrnczese

kozotta teszi, segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a, valni, ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot, hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~. Jelle~i.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal.

, ~ vizsgalt ~ze':HHy Aszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az, ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. sze~mtl elemeket. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all,es emelkedoben olyan jegy van mila, amelyik a tuz-elemhez tartozik, akkor ,az meta joval extrovertaltabb, onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb, mint az, akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam,~l~ik kon~e~vati;, onvedelem.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye. Masik pe~da: h,a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il, As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik, az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal, mint amilyen valojaban ugyanakkor az, akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense, az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik.

. A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek, a~e_1y'~b~n,all. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd;eset, de ,az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok so ran soha nem valtozhat meg annyira, mint amennyire a .folk:l? jegy energiaja kepes modosulni, Gyakran elofordut, hogy a [olke!? J,eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem, de meg ha egy vagy ket bolygo all I.S benne, azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t, hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel, amelyikben a Nap all (kiveve persze, ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!). Az Aszcenden,s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak, mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai, Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k., tov.a~ba, ~ ~szce,~ldens ,uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LS jelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere.

112

Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC)

Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal, Megmagyarazza, hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel. Azt is erthetove teszi, hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa. Az is vilagossa vahk, hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert.elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol, ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" .

Az1. sem feledhetjuk el, hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol, foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest, Pedig az Aszcendens olyan renyezo, amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban, hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban. lsrncrek olyanembereket, akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az, hogy megtudtak, melyik az emelkedo jegyuk, mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6, de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat, Talalkoztam alyan paciensekkel, akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni, de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI.onek az asztrologiai kulcsat, az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben. (Hangsulyoznom kell, hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait, mivel ez olyan csatorna, amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal.)

Ha tehat abbol indulunk ki, hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszl cndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo), akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki.ili\nbbz6 Aszcendensrtil. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuI atasait is. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak,

In

A horoszkop ertelmezese

megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl ,az ott felsorolt kulcsfogalmakat, hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset.

Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. Itt ~s, a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek, es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre, amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat, Megis ugy erzern, hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~, ismeretterjes~esi rnodszer annal, mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. Az Olvasougyis j61 tudja mar, hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be, es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok, hanem dinamikus kerdesfelvetesek,

KOS-ASZCENDENS: Heves, arnbiciozus, nyughatatlan turelmetlen mindig siet. Az ilyen emberek egeszen ramenosek, Ha a Mars a Halak~ b~n, ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all, az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat. A Kos- ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak, erzeketlennek es tapintatlannak ninhet, hogy lehervaszt6an hat rajuk az, akinek Kos-Aszcendense van. Ne feledkezzi.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van, talan meg jobban is, mint a Kos-Napuaknal. '

BI~-ASZCENDENS: M6dszeres, fegyelmezett, j61 megfontolt eloreh~lacm;, a~ely kfviilr6~. nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. A sietseg melyseges utalata, Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. Akar lusta, akar megbizhat6an szorgalmas, mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. A V~~~z all,asa .szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja, hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus, A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak, mint a Blka-ASC (alighanern azert, mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener-

114

Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me)

~iat), A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~, Mindkett6 eivezni akarja, amit eppen csinal, ezert nern szeret kapkodni, mert az megzavarna ot az "itt es most", a pillanat elvezeteben, Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg, erosen igcnyli a mcghittseget, a szeretetet es a biztonsagot.

IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu, ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben). ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. Az Ikrek-Naprajellcmz,6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno, viszont eleg feltilno mila, hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat, es ez gyakorta felbosszantja azokat, akik pedig bizni es hirmi szeretnenck benne. Nem arrol van szo, hogy szand6kosan hamis jellemu volna, hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze, hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni, hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek., akiknek az Aszcendense lkrek, cs megis rendkivul megbizhat6ald)

RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo, szelid, de er7;ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul, mint masokra. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra- A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant, mint a Rak.-Nap, mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo, bar talalkoztam olyan esetekkel, ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt, es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta,

OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik, mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele, Nem alHthatolll, hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen-

115

A horoszkop crtclrnczcsc

densbol, de ugy tiinik, benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat, mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra, hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg, mint az Oroszlan-Napnal, mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulalasara is alkalrnazza neha. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre, hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet, es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag,

SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii, mint a Szuz-Nape, es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASC biztosnak erzi, hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha, de nem mindig, a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett, hogy rajtuk. kotlana. A Sziiz- apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira, mert bar zarkozott, morcos, visszahuzodo termeszetunck ttinhet, megis lappang benne valami szilajsag, A Sziiz-Napnak altalaban.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes, mint a Sziiz-Aszcendensnek, noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget.

MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra, mint a Merlcg-Nap, rnegis azt kell mondanom, hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii, mint a Merleg-Nap, aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61, es aki szerint az elet nem habostorta. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. Tgaz ugyan, hogy mindketten alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta-

116

Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC)

at, de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb, mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol, hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen, akkor cppen errol szol az elete). Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben, es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege, a pszichikai energiaja .. A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. mint a Merleg-Nap, aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu, mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap.

SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik, igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki, ha pszichoterapiaval foglalkozik), es szeret kutami mindent, ami ismeretlen vagy ezoterikus. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak, hogy bator, deez persze att61 is filgg, hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban, mert az szabja meg, hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele, hogy a legjobb vedekezes a tamadas, A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton, mint a Skorpio-Nap. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye, ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki, meghozza nem is teljesen erderntelenul. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban, szivtelensegben es feltekenykedesben. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben, onvedelemnek erzi, de mar szinte a paranoiaig fokozodik. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az, hogy szinte keptelen kidobni barmit is, de ncm szeret kiadni sem penzt, sem erzelmeket, Att61 fel, hogy kisemmizik, vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it, de persze csak akkor, ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe-

117

A horoszkop ertelrnezesc

szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja, hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz, akiket kozel enged magahoz. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti, a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo, mint a Skorpio-Aszcendensre. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba, mint a Pluto jegye, es ha a Mars pozitfv iranyultsagu, akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat.

NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran - de nem minden esetben - tapasztalhaio optlmlzmus, lendiilet, lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. Szinte mindegyik Nyilas-ASC, akivel val aha is talalkoztam; allandoan feldobott hangulatban volt, meg akkor is, ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra, hogy az onjk igazsag birtokosanak hiszi magat, es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal, am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul, mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol, A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb, A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli, zavaros :eiegedetienkedes. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra, hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek, a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban, amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol.

BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus, a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. Meg kell ertenunk azonban, hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas, amely mogott erzekeny, sebezhet6, spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre

118

Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me)

cs elkepzelesekre, am ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk, olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat, es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara, a megjelenesre res a j6 hlrnevre, am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol, es kulonosen sokat tesz azert, hogy elfogadottnak, konzerva1.fvnak es "bevaltnak" latsszek. A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant, es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. A Bak-ASC neha beeri azzal, ha egyszeruen esak nyugton hagyjak. Mindkett6 armyira tartozkod6, hogy szamukra a szemelyes kapcsola- 10k kialakitasaegyforman problematikus, noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso-

later letesiteni.

vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito, lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant, de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent, ami uj, otletes, hagyomanybonIll, meg akkor is, haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre .. A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak - a ketsegkivtil meglevo, lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6- kat, mint a legtobb Vizonto-Nap. Mindkettonel megfigyelheto, hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek, annak rogton jelet adjak, azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors, bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat, Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek, es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1.:irk6zottabb es hidegebb. A Szaturnusz mint regi uralkodo erosebbnek

- . .

umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu em-

herek legtobbjeben. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja.

HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban, igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van, igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik, mint a

119

A boroszkop ertelmezese

Halak-Aszcendens, A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny, e,gyutterz6 es scgitokesz. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok, rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak, mert az sok esetben passziv, erzeketlen, valosagidegenes felelotlen, Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja, vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. karaktere a Halak-Aszcendensnek. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb, mint az iLj uralkodoc, vagyis a Neptunusze. Nem is vitas, .hogy ~ Ha.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk, A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al, ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt, h'a 6 maga kerirl bajba, A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert.

Az Egboltkozep (Me)

P: korosodas, a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval, hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk, amir61 fiatalkent almodozunk, Az Egboltk6zep jegye, uralkodojanak es a X. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot, Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban, megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol, mivel az erintett szemely hivatasanak, vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. CsaknCI11 minden asztro- 16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese:

MC - Medium Coeli), hogy a vizsgalt szemely .karricrje;", "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi. Val6ban czeket, es meg mast is. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval, amelyet az MC jegye jelez, kiveve persze azokban az esetekben, ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja, amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart, de megis erefesziteseket kell tenniink, hogy csakugyan el is jussunk odaig. Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker, az elerheto lehetseges tarsadalmi

120

Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC)

megbecsules, a tekiutetyszerzes. no es termeszctesen a foglalkozas, vagyls a "hivatas". Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket, ha megtanuljuk, hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je-

100t energiatipust.

Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja

Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos, hanem azert is, mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol, 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet, amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU, amelynek egyarant van hagyomanyos es uj uralkodoja, akkor rnindkette fontos lehet, A regi uralkod6 jegybeli pozieioja azonban tobbnyire lenyegesebb, mint az uj uralkodoe,

Bolyg6k a X. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei

A X. hazban helyet foglalo bolyg6k, kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan), a letezesnek, valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik, Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani, mert ugy gondolja, hogy haez sikeriil, akkor az emberekj6

velemennyellesznek rola,

A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagy-

jab61 egyenlonek tekinthet6. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos, hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben, illetve hogy a fenyszog menn,yireegzakt. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI, a palyafutasun_kkal, valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6, barmely bolyg6

121

J\ horoszkop ertelrnezese

azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi, amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban,

Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel, az valahol melyen annak erz; belso szukseget, hogy valami muveszivel, valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz, hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese, es az is valoszinfi, hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara.

Masik pelda: kapasbol azjut eszembe, hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t, a masik kettonel szextilt, Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz,

122

A VAKFOLT

Elso Izben 1943 juliLL~aban Jelen! meg. lllusztracie Sidney K. Bennett Az asztrologia. oz ('/Ii'"e'idze.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CA, 1945).

123

7 .. fejezet

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

A uazak a letezes azon teriileteit jelzik, ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak, am a hazak igenis utalnak az ember belsf .illapotara es a belso, ,szubjekt!v letezesre is, A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud- 1.1 merni, hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt. A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja, hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Yeb, mint kiserlet arra, hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk, ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlatni a haz.ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret.

A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja

Ha hangsulyt kap az, hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak, az ~egit mege.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az, amikor az angularis, szukcedr::lIs es kadens

csoportokba osztj uk oket,

A sarokhazak (angularis, sarkalatos) hazak (1, lV, Vll, X) az onak-

rivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc.es kbzvetlen hatas: gyakorol-

A horoszkop crtclrnczcsc

nak az cgycn eletenek strukturajara. A sarokhazak kulcsszava:

CSELEKvES.

A kovetd (szukcedens) hazak (2, 5, 8, 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze, valamint az elet azon teruletcivel, arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi.

A hanyatld (kadens, szelso) hazak (3, 6, 9, 12) azok a terulctek, ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese, csereje es kozlese folyik. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES.

1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon at a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk, aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt, aztan okulunk abbol, amit vegeztunk, es informaciot szerzunk arrol, hogy mi tennivalo mara.dt meg, ezert aztan megint cselekszunk. Logikus, hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike, akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves, a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere, es sok kihivast is atel azon a teren.

A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok, megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara, Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. (A .Lelki Harrnassag", "Vagyoni Harmassag" stb. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek, es leginkabb csak az attckinthetoseg erdekeben alkalmazorn en is.)

VfZ-HAzAK ("T ,ELKl HARMASsAG" - IV. 8, 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI, az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra, hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten, es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba, mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos, azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak, es meg-

126

A hazak crtelrnezesi iranymutatas

.zabjak, hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit, hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez, cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba, A vlz-hazak kulcsszava az ERZF.LEM es ,I LELEK.

I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" - 2, 6, X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak, hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. Az ezekben a hazakban alla bolyg6k azokat az energiakat jelzik, arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran, es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott, az elerneben erzi magat a fizikai vilagban, a mUI1- kaban, a cselekvesben, a szeraesben, az iparkodasban, sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai, az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban, ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat, es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat, arnelyeket megkivan, Onmegvalo·.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni, es fontos neki, hogy hasznosnak erezhesse magat, Hivatastudata \ .m, es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara, karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG, mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak.

I Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" - 1, 5, 9): Ezek a hazak II egyennek az elethez, egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I .ipcsolcdnak. Azt jelzik, hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki .nugabol az cnergiait a vilagba, cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra, IIlIgy milyen vagyak, milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara,h, cnergiakibocsatasra, Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos, az I lclkesedesben, az eszmekben, a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo, valamint az, hogy I,ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb, amikor almait ravetiti a vilagra, es valosagkerrt eli at.

127

A horoszk6p crtelmezese

A tiiz-hazakban a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ VALO HozzAALLAsARA, hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hazak lenyeget osszefoglalo kulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az onazonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11):

Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.

Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

Az onkifejezes modja

Sarok: Cselekves

Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis

Tiiz: Identitas

Levego: Tarsasagi es intellektualis

A Viz-hazak

A negyedik haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

128

A hazak ertelmezesi iranyrnutatas

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti.

Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik haz

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva,

Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi ertekekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos en torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal. Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,

129

- ---

-- -- --.-- --_. ------ - -

A horoszkop ertelrnezese

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol.

Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak

A tizedik haz

Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy

130

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondotton sorsszertiseg,

A masodik haz

". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit.

A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban szerzett elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre ta-

131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

A Tiiz-hazak

Az elso haz

A sarkalatos niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKvESBEN. A szakirodalomezt a hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel.

Az otodik haz

A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61.

132

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot

zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A kilencedik haz

1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is a valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 [IZ, azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

A Levego-hazak

A hctedik haz

\ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata

133

A horoszkop ertclrnezese

olyan Iontos, hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere, penzugyi helyzetere, szexualis eletere, gyermekeirc, palyafutasbeli sikeressegere stb, Ezert aztan egyertelmu, hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is.

A tizenegyedik haz

A koveto levego-haz, vagyis a tizenegyedik ez egyen T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki, azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz, ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is, ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk, Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet, hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai, metafizikai, tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza, az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot, ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki, hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele.

A harrnadik haz

A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja, ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct, a tomegtajckoztatast, a reklarnokat stb. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott, azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra, hogy masokkal kornmunikaljanak, es az is gyakori eset korukben, hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori.i emberekkel. (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit, hogy rncly bolygok allnak a harma-

134

A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas

Illk hazukban.) A kilencedik haz szerinti informacioszerzes az inspi!.L1t, intuitiv esz csatornajan at tortenik, a harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak, kovetkeztetesi kepes,.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel,

Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli, hanern azt is, hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. \1. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg, mint ahogyan dl.l is, hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait, es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre,

Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez

1\ horoszkopok, il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez .IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:"

FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja, hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek, mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. Erre megvannak a jo okaim, Mindenekelott azt szeretnem leszogczni, hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak, rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma,es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol, crtekrendjctol, elctvirelbeli hattereto] es tudatcssagi fokatol, tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni, rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa, ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. Vcgytik csak peldanak azt az esetct, amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani, cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is - korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. Vegezetul pedig azt ernlitcnern, hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti, tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc, Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal, ami garantaltan rnegbizhato, cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb.

135

/\ horoszkop crtelmezesc

£I) A hazak ramutatnak, hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme, Minel tobb bolygo all valamelyik hazban, elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc,

b) A hazak rarnutatnak, hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk, amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol.

PELDA: A Venusz a LV. hazban. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi, otthoni, esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja, Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni,

c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat, hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval, amelyct az a bolygo jelol,

PELDA: A Venusz a IV. hazban, Az illeto a szeretettel es az erzelrnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul maganeleti tevekenysegeben, a csaladalapitasban, az otthonaval kapcsolatos Jelki fejlodesben talalkozik,

d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat, hogy az illeto spontan modon az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset, ameIyeket az a bolyg6 jelez.

PELDA: A Merkur a VIT. hazban. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi.

Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz

Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16- adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk, rnindket fcl mcg fog lepodni, hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes.

1%

A hank ertelmczesi iranyrnutatas

o Amelyik hazban a NAP all, az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget, A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval, es kulcsfontossagu a szerepe abban, hogy j61 erezze magat,

D Amelyik hazban a HOLD all, az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest, az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. A letezesnek ez az a terulete, ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol, valarnint egy stabi! es tisztaen-keprol,

Q Amelyik hazban a MERKUR all, az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az ot kielegito valodi kommunikacioval, es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. Azert erzi szuksegesnek, hogy mas emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn, mert ezaltal juthat cl oda, hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval,

9 Amelyik hazban a vENUSZ all, az illeto azon a tertileten keresi az orornoket, az elcgedettseget, a boldogsagot, A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban, es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet, egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant, es itt tudja legjobban aterezni, hogy valaki ot szereti,

d Amelyik hazban a MARS all, az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset, a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. A. letezesnek ez az a teriilete, arnely kulcsfontossagu neki ahhoz, hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez.

4 Amelyik hazban a .JUPITER all, az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel, a bizakodassal, a jovobe vetett remenyseggel. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban, hogy szcmelyisege egyre fej lodik.

:) Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all, az illeto azon a teriileten erezheti at legmelyebben a stabilitast, onmaga csorbitatlansagat, a mely clegedcuseget es azt, hogy az eleteuek van ertelme. A lete-

137

A horoszk6p ertelmezesc

zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat, felelossegvallalast, ra nehezedo nyornast, amely mind szukseges ahhoz, hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet, amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez.

'6< Amelyik hazban az URANUSZ all,az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel, eredetisegevel, egyeni Iatasmodjaval, targyilagossagaval, es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat, Az eletnek ez az a terulete, ahol az illeto a legszabadabban, legintuitivebben, legegyenibb medon kepes magat kifejezni. Ugyancsak ez az a haz, amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz, es itt tud legjobban a vilag hasznara valni.

W Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all, az illetti azon a teruleten elheti at legkozvetlenebbul mindazt, ami misztikus, transzcendens, inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. Ez az a tertilet, ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek,ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto, eltomplto tenyezoktcl. Ez az a haz, amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara, Ugyancsak ez az a terulet, ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni.

o Amelyik hazban a PLUTO all, az illeto azon a teruleten elheti at eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat, A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t, es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb, legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel.

A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese

Ne feledjuk, hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok, amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak, Peldaul ha valakinel az 5. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all, a Venusza pedig a Nyilas 18°-an, akkor a Venusza igenis az 5. hazban van. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana, hogy ez az alias

138

A hazak ertelmezesi iranymutatas

(sakis IV. hazbeli Venuszt jelent, de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred, amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak, umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl. A tapasztalat azonban arra tanit, hogy a hazak a Ietezes mezoi, amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo, aztan tetopontjahoz ero, vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. *'

A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete, hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket - vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel, vagy a Deszcendenssel erintkezik, Fel sem tudnam sorolni, hanyszor hallottam, amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. hazban van, de ugy tesz, mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. hazban, bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol, noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna, ahogy az eletemet elnezem ... " Ilyenkor azt mondhatom, hogy ha valami ugy mozog, mint egy kacsa, es kozben ugy hapog, mint egy kacsa, akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. Valoban elso hazbeli Marsrol, illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo!

Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel, akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg, amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara, sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve, Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben allo pontot, az IC-t, akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara, jo himevere, biztonsagerzetere, sziileinek H1 gyakorolt hatasara, es igy tovabb - vagyis minden olyan tenyezojere, amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. Ez meg olyankor is igaz, ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all, mert megiscsak az a lenyeg, hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez.

- --- - ----

* Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is, amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all.

139

A horoszk6p ertelmezcsc

rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez

A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei, amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat, mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T, TV, VTT, X) hazcsucsait erinto jegyek. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat ,1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben), es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra, rnikozben nc feledjuk, hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat, sot akkor is, ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. Ez is egy ok arra, hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel, Osszessegeben tehat azt mondhatom, hogy legjobb, ha azokra a hazakra figyelunk, arnelyekben bolyg6k vannak, es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel.

a) A hazcsucs jegye arra utal, hogy az illetonek milyen a viszonya. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. PELDAK: A 6. biz csucsa a Merlegben, Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. Akinek a 6. haza csucsa a Merlegben van, az hamar eszreveszi, ha valami gond van az egeszsegevel, e~ rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt,

All. haz csucsa a Bikaban, Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat, ha szern elott tartja, hogy letezik egy kezzelfoghato, konkret fizikai valosag. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat.

140

A hazak crrclmczcsi rrunymutatas

I I \;'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre,

I'FLDA: A lIalakban a 2. ha7. csucsa. ;\7. illetiinek az anyagi bizton-

aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros, Nern szarnit, hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias, mert az ketsegtelcn, hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. fJgy tunik, j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok.

141

8. fejezet

A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese

I. elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban - vagyis a bolygok altal, ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek.

lenyszogeket ugy is szoktak nevezni, hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak". A horoszkopban - arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja - a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe. Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit - azokra, melyek 30 fokonkent jelentkeznek, es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink. A fenyszogek

lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar, fIlost nem terek ki ra, Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok at a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben.

A fenyszogek ket csoportba oszthatok:

INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: Idetartozik a vadrat (90°), az oppozicio (180°), valamint bizonyos esetekben, az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I.cmi-szextil (30°). ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge-

• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia, karma es transzformacio clmf konyvenek 6. fejezetet, aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato.

• A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra, hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel, bar az is igaz, hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is

143

A horoszkop ertelmezese

nek ossze, es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek", .rossznak"), de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek, rnert elofordulhat, hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel « munkaval, felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -, arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat, A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra, hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek, akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset, es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben, mert olyan a helyzet, mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna, es ezze! instabilitast, irritaci6t ideznek elo. Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti, hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek, velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars), idegi tulerzekenysegben, kritizalasi hajlamban stb. csapodhat le. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen, vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait, akkor mar nines akadalya annak, hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere. Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:*

figyelcmbe veszik, Ami. szemely szerint engem illet, nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar, Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak, siman aramlonak rninosulnek, mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban, arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak, A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz, ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto.

* Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia, karma es tmrz.~zfomukio cimu konyv 110. es III. oldalan talalhatnak,

144

A bolygok fenyszogcinek megertese

I

I

I

I

I

I

I I

I I I I I I I I

I

d'

----

~-

/ .. ~---'\ -: -', r">.

\/ V '/ ',,/

. r-; . '\.. / \ . 1\\

. \. \ I

II, '. J \ I '

'- ... / ",____../ ... - ./

ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a

igon (120°), a szextil (60°), valamint bizonyos esetekben a konjunkcio o ) (az erintett boJyg6kt61 fugg6en), es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen). Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fug-

nck ossze, valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival, nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban, Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman. Mindenki inkabb arra hajlarnos, hogy energiait es llyclmet a dmamikus, kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa, gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget

hetsegenek teljes kibontakoztatasara. Ezek, es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu, valamint spontan 1()'~£lna.nJl~JlOaa.SQl a megfelelo onkifejezeshez, A dinamikus fenyszoa vo.itoztatas iranti igenyt jelzik, amelyhez erokifejtesre, kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk-

. A harmonikus fenyszogek jelzik, hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn,

int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog, majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot - ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik, az azt jelenti, hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal, es cz mentalis erot, az

letck megvalcsltasanak kepesseget, eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. A Merlcir az intelligen-

145

A horoszkop crtelrnezesc

ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja, hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest, cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget, Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato:

d' __

~-

Fontos tudnival6, hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni. Sz{J mas bizonyitek van arra, hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak, megcafolva azt a regebbi hiedelmet, hogy ezek ,j6tekony" fenyszogek. Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban, akik rendkivul onzok, egyuttmukodesre keptelenek, mindent jobban akarnak tudni, turelmetlenek masokkal, es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak, amelynek a kifejezese nagy koncentraciot, erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok). Tehat azt ken megertenunk, hogy a kihivas, at erofeszites, sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket, es ha e71 rnegertjuk, vilagosabba valik eldttunk, hogyan kell pontosan, rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket.

146

A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc

A fenyszogek ertclmczesenek torvenye

ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII. a legjobban:

A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i, a fenyszogek viszont rarnutatn.ik az energiaaramlas tenyleges allapotara, ezzel pedig arra, hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez,

Vagyis egy fenyszog nem utal arra, hogy az erintett szemely ate I . 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot, hanem arrol tajeu/lat, hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz, hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt, Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni, es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni .. Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul.. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket.

A fofenyszogek

lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:"

)NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t .. ,,1,,<,",,1.- kell elfogadni, mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi, Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap, a Hold, a Merkur, a Venusz vagy

Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem. Az ilyen konjunk- 16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek, valamint az erintett sze-

(;n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct, amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_ Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol, mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik, Ne felcdji:ik, hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb, mint peldaul II trigon.

147

A horoszk6p ertclmezcsc

mely eletenek fO hangsulyait is (a hazzal). Az egyuttallas kulcsszava .1 cselekves es az dnkivetites.

SZEMI-SZEXTIL (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak, am sol, esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb, attol fuggocn, hog.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt, CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak, es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. Altalaban nem hordoznak stresszt, mint a kvadratnal, es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal, de hataskifejtesuk kitarto, es szinte mindig egyci telmti, ha egzakt a Ienyszog.

SZEXTIL (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre, az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. E; jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel, akar uj eszrnekkel, vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc mekhez kapcsolodo bolygok, tehat egyrnast er6sito energiak koz: keletkezik. A szcxtil az elet olyan teruletere mutat ra, amelyen ncm csak a megertes uj szintje, hanem az objektivitas magasabb foka is elerheto, ez noveli az egyen szabadsagerzetet, Spontan, terrneszetcs rahangolodast jclez, es neha jelentos tehetseget.

KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban egymassal nem harmon izal 11 elemekhez kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre, igy aztan jelentos erafeszitesre van szukseg az egyen reszerfil ahhoz, hogy osszhangba hozzaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal, Ha a kvadrat egzakt, es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne, az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi. A kvadrat ramutat, hogy hova kell energiat kibocstuani, meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban, hogy uj letstruktura alakulhasson ki. Sok asztrologus szerint ;1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi, hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem. rncrt gyakori eset, hogy fclunk a/I tenni, amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. Marpedig ha fclunk ;1

148

A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I I I I I I I

thivasoktol, az csokkenti a felrnerulo problemak lckiizdesere Iorditluuo encrgiankat.

nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi, hogy az energia siman aramlik If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban. Nines szukseg uj letstruktura kiepiII'Sere, scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara ahhoz, hogy az ener'lii.nkat kreativan hasznosithassuk. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra, amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. (Tudjuk, IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~ I. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja.) Ez a Ienyszog ill tal a- 1,,111 a letezes modjaru utal, nem uta! viszont a cselekvesre. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchet-

l get, ezert nem erez rnagaban kihivast, es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra, hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat,

1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO 150°): Ez a fenyszog eros uergiaaramlast jelez a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott, de az erintett szemely konnyen ugy erezheti, hogy ezek az energiak tul elesek, tul zaklat6k. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni, es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni, kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. Tudjuk, hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze, sot ezek modalitasa is eltero. (Peldaul az Ikrekben es a ".Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt - tokeletes kulonbozoseg, megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege.) lontos, hogy tudataban legyi.ink rnindket energia jelenletenek, mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg. Tchat ha nem .igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek, akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat, es problernaink keletkezhetnek abbol, hogy rossz az egyuttmukodesuk, Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct, hogy finorn modosit.i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon.

14')

A horoszkop ertclmezese

OPPOZiCIO (180°): Az oppozicio - foleg mivel alta laban egymassal harmonizalo elemekhez kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik - az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi, ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik, mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna, Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg, mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni, es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni, hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban, az olyan helyzetnek van kiteve, mintha ket ellentetes, sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba, Az egyrnassal oppozicioban alia jegyek sok tekintetben hasonlitanak, kiegeszitik egyrnast, de tagadhatatlan, hogy sok mas szempontb61 teljesen ellentetesek,

A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok

A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban, elszigetelodve egymastol, Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra, rnegpedig fuggetlenul att61, hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol, mint az a teny, hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra.

Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik, fuggetlenul attol, hogy a fenyszog eppen kvadrat, trigon, kvinkunx vagy szerni-szextil. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott, mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam, de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc

150

A bolygok fenyszogcinck mcgerrese

kt II konccntralnunk. A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ ,.), a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek, es cgyarant kifejtik a hat.isukat az egyenben, filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. -\zonban mindenkeppen lenyeges, hogy a fenyszog cgzakt legyen, mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege.

Evek hosszu soran at szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol, hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek.ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn, hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja, hogy 12° .. rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor. I\/. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ",rivelni az asztrologitu, annal sziikebbre vessziik az orbist.

Meg kellett allapttanom, hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan, meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. Csak a Nap, a Hold vagy '/. Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa, mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak, hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet,

A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni, han em azt is, hogy ezek

bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e, vagyis olyanban, mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset, Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban, olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer, akkor akar a

• A "nihaj,')'as", vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri, hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak, amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct,

151

1\ horoszkop ertc I mczese

kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre, mint azt elsa pillantasra velhctnenk.

Osszessegeben azt mondhatorn, hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz, mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset, - mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz, hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe.

Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz

Fontes tudnunk, hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben, ha egyebkent nem kapcso- 16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez, Az Uranusz, a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre, ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban. Oka ennek az, hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget, aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak, hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra, hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat, es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott.

Azonban olyan eset is van, amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal, egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal, akkor az egesz konstellacio - a Nap, a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese - kornoly figyelmet erdernel.

152

.1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc

Ajelen konyvben most pedig - tovabbra is a horoszkop fontos, egy-

/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva - iranyrnutar.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez, de csak azokehoz, nnelyek csakugyan lenyegbevagoak, vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6, a Jupiter, a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. Mint II, irnent emlitettem, a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a

izsgalt szernelyre nezve, kiveve persze ha valarn i Iyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez, ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. *

A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez, megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni, arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet, hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval, mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkop-

t, akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk, E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben, Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven ,jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes feny-

az oka annak, hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben, Igazabol azt

I megerteni, hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk, Nem lehet vitas, harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. Forditva is igaz ez, mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos

I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez, akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani, ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk, Ha viszont a lupiter va&'Y a Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban, akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek.

153

A horoszkop ertelmezesc

pozitiv tartalrna, amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el.

Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort, ha ugy velem, hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez, amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog .-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat, Ezen komrnentarok nagy reszc .1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak, ak. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el, es annyir» beepultek a gondolataimba, hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa, sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal, hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem.

A Nap fenyszogei

A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere, az onkifeje zes konnyedsegere, a kreativitasra, valamint arra, hogy az erintett sze mely hogyan ,eli at az onazonossagot, es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni. A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza, mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra.

Nap-Hold kolcsonhatdsok

A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. Igeny a kreativ, g6rdul6k,eny, rnagabi/ tos onkifejezesre,

154

A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc

Rarnutat, hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel.

(Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere, egeszscgere es onbizalmara. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik, hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak, hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat, cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg.)

Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. *)

Kommunikacioja eleterovel teli, clenk es sugarzo - neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai.

A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>- sokszor az eredmeny osztdnos intclI igencia jelentos kreativitassal.

o Q

Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio, szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges.)

A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik - gyakoriak a rmiveszi haj Iamok.

En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere ~ sok esetben feluino kedvesseg, jolelkuseg.

lit kell megemlitenem, hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal, azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember.

155

A boroszkop ertclmczese

o d

Nap-Mars kolcsonhatasok

A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak, a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja.

A testi energia osszekevcredik az en-erzettel, eredmenykep pen beli.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik.

(Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot, ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre, bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa, Fokoz6dik a vagy az ego kick sere, az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek, de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is.)

o It·

Nap-Jupiter kdlcsonhauisok

Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval, hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben.

Egyenisegnek erzi magat, eros a hite, es nyitott a nagyvona Iusagra.

(Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi, hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre, es valami nagyot akar alkotni, amivel felhivja magara masok figyelrnet. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~, a na~. uzletemberekre stb.)

Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok

A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik, Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve.

Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere, es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil.l akar meg nagyon fiatalon is.

(A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is, ha a fenyszog trigon vagy szextil. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t'

156

A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc

hibai - olyannyira, hogy ez gyakran kimeriti, sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc, kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja, Egyetlen teriilet van, ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak, es cz eppen az onismeretuk, illetve hogy tudnak, mit is akarnak voltakeppen. Akinek ilyen fenyszogc van, az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet, mert csak sok turelemrnel ismerheti fel- sajat sikereibol okulva - onnon ertekeit.)

Nap-Uranusz kolcsonhatasok

A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas, az izgalom, a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel. Szabadsagerzetet eletereje taplalja,

Onmagat egycnisegnek,eredeti es ujito szellemii embernek erzi - valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu,

(Akiknel ez a ket bolyg6 alkot fenyszoget, azokra egyfajta kuloncscg jellemzc, es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. Altalaban erdekes, elenk, sz6rakoztat6 ernberek, akik gyakran ugy erzik, hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. Ez altalaban igaz is, de reszben azert, mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz, hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak, es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket, amely remuletet, ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol. Utaljak a monotoniat, emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve .Jioboszellemti", valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert, es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit, amit masok a helyukben szivesen megtartananak.)

Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok

Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel, hogy kepzeloerovel, idealizmussal es spiritualizmussal mine! jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot,

157

A horoszk6p crtclmczese

A letezes spiritualis dirnenziojara figyel, ez kihat az onkife jezese modjara, am egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban.

(Akikben ez a ket energia keveredik, azok fokozottan igeny lik, hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet, melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket.)

o o

Nap-Pluto kolcsonhatasok

Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel.

Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja.

(Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn, azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas, a komolysag, valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc, mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is, amely sok em bert meglep, mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre.)

Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok

Egesz elete arrol a kihivasrol szol, bogy nem tudja eldonteni, mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel, amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni,

A Hold fenyszogei

A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra, hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe, onbizalmu es belsd biztonsagerzete, hanem arra is, hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei

158

i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc

I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e, \ .rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak, hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra, hogy az erintett szeIllcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz, holIyan igazodik hozzajuk, Talan a Hold az, arnely eseteben minden mas bolygohoz kepest egyertelmubben vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek, illetve pozitiv, orornteli, kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek.

Ez persze nem jelenti, hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. Ennek modja az objektivitasra rekves, A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik, hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra, mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik, hogy az objektivitasa eleve megvan. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt, mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II, az arra utal, hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant, kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. Am ha a Hold nehez

vszozben vesz reszt, olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat, Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez, cn-kepe torz azokon a teruleteken, amelyeket az erintett bolyg6k, es hazak megjelolnek.

Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval, olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. Ez nem jelenti, hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne, de azt mar igen, amire a konjunkci6 utal, az mind tudattalanul, automatikusan er6t az illet6n. Sok esetben ez valosagos aldas, mert atsegiti az

lletot az elet sokfele nehezsegen, Ki ne szeretne, ha a Holdjanak Jupi- vagy Venusz-konjunkcioja lenne?

A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. a Nappal, a Merkurral vag)' a Venusszal, az arra utal, hogy az illet6

159

A horoszkop crtclrnezese

ugy erzi: keptelen kifejezni, amit erez, Ha viszont a Hold a tobbi bolygo valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben, az azt jelenti, hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival.

Hold-Merkur kiilcsonhauisok:

Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal, es ez hevcs vclernenynyi I vanitasra oSzt0l107.

A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal.

» ()

Hold-Venusz kolcsonhatdsok:

A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast, Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny,

Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire,

- ------------------------------- --------------------~

A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc

D d

Hold-Mars kolcsonhatasok:

Az eros erzelmi reakciok alkotovaggyal keverednek, es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez,

Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze, es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel.

mas emberckre, es arra is hajlamosak lehetnck, hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes, a penzszoras cs a modoroskodas.)

D 3

J 10 ld-Szaturnusz kolcsonhatasot:

A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik, es ez birtoklasi vagyaban, vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg.

Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat, mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset, es ez gyakran oda vezet, hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset,

(Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekezo alapallas es a hianyos onbizalom. Sokszor erzik magukat kritika celpontjanak olyankor is, amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. Amikor valaki jot mond r6luk, azt nem hajland6k tudomasul venni. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo - ffileg azoknal, akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. )

Hold-Jupiter kolcsonhatasok:

Eros vagyodas arra, bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez, es ezzel tullepjen onmagan. Nagyon beketuro masok viselkedeset illetoen, de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6.

Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo.

(Ezek a fenyszogek altalaban .felbengoltsaggal'', lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak, de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba, Akiknek ilyen fenyszoguk van, azok neha tulzottan is azt hiszik, hogy nagy hatast gyakorolnak

160

Hold-Urimusz kolcsonhatasok

Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi, Nagyon igenyli a szabad onkifejezest, es ez a kesztetese vagy fokozza, vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat, biztonsagerzetet es nyugalmat.

(Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele, hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet, hogy akar a nevet is megva]toztathatja, ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi enkepetol. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni, rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. De ez a feszultseg

161

A horoszkop ertelrnezese

tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen, mert joforman esak akkor erzik j61 magukat, ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket.)

Hold-Neptunusz kolcsonluuasok

Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul, es ez kihat az erzelemvilagara, Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant,

En-kepere meghatarozo hatassal van, hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni, Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban,

Hold-Pluto kolcsonhatasok

Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki, Akkor jut el a belso elegedettsegig, ha felismeri, hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania

(Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni, foleg a kihivast tartalrnazokrol, ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn, akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval, akik nagyrn tartottak az anyasagot, de megis valahogy zavarban vol tak tole, CS melysegesen feltek attcl, hogy sztilove valja nak. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is, ha egyebkent j6 hazassagban eltek. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot, am megis feltek a fuggoseg valla I asat6 1 es attol, hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket

/' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik.)

162

A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc

Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok

Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra, es azok erosen befolyasoljak a hangulatat, A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak, Szukseget erzi, hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele,

A Mcrkur fenyszogci

Merkur fenyszogei jol jelzik - nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai

zakkonyv 8.111tja), hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit, Vegtere akadnak nagyon intelligens, am hallgatag termeszetn emberek, akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel, azt, hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik, that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio), ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek, Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii.

Merkur-Venusz kolcsonhauisok

Kesztetest erez arra., hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat, es ezt a kcsztetest csak fokozza az, hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege.

J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja, hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki, Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is.

163

A horoszk6p ertelmezese

9 d

Merkur-Mars kolcsonhatasok

A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva- 16an koordinalja egymassal kez- es szernmozgasat), ezek egyrnast erositik. Energikus intellektus,

Hatarozottan cselekszik, es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben, mind a kornrnunikacioban.

Merkur-Jupiter kolcsonhatasok

Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa. Nyitott es filozofikus intellektus, nagyfoku kivancsisag.

Szeles az erdeklodesi kore. Szivesen kot bizalmon, a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat,

Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok

Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege.

Tudata stabil, mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik.

Vonzodik a hagyomanyokhoz. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo.

Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok

Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel, Esze gyors, de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken, es hajlarnos a szelsosegekre.

Nagyivi.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket. Masek lassu eszjarasa felbosszantja, es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben.

164

A bolygok fenyszogcinek lTIeg.:rr~Sl·

9 W

Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok

Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak, es vonzodik a kepzelet jatekaihoz.

J dealizmusa arra kesztcti, hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. Rendkivlil erzekeny, finom i ntellektus.

9

o

Merkur-Pluto kolcsonhatasok

Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig, es ez kihat a komrnunikaciojara is. Intenzlv, osszpontositott intellektus.

Intenziv, transzformatlv, rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit, es ehhez meg akkor is ragaszkodik, ha meg kell sertenie bizonyos tabukat.

Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]:

Kesztetest erez, hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget, szorgalmat es intellektuatis kepessegeit,

Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete, a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya

hat meghatarozoan, .

A Venusz fenyszogei

Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik, hogy az illet6nck milyen ....... ~.,f'>"". van tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal - akar intim szemelyes kapcsolatot, akar altalanossagban sok emberrel. Arm is utatnak ezek a fenyszogek, hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei

at elarulnak arrol, hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket, illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni, hogy mi szerezne imot nekunk. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja, hanem t.irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is. Peldaul szinten a Venusz

165

A horoszk6p ertelrnczese

fcnyszogei utalnak ra, megpedig cgeszen tisztan, hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok. csillagjegyck es hazak reven alT61 tajekoztatnak, hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara.

Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem, hogy a Venusz kvad ratjai, oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt, hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki, illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1..7. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc, A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak, hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik, vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat, es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit.

9 d

Venusz-Mars kotcsonhatasok

Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki. Gyakori a fokozott erotika.

Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik. E; sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz, fo leg az olyan testi tevekenysegekben, mint a sport.

(A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik, hog) mindket energia szabadon aramlik, Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot es tobb szenvede lyesseget jeleznek, de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn, az so] esetben turelmetlen, ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben, akit szeret. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki, hogy akit szeret, az nern is veszi eszre, hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og, akkor is erdemes kozos vizsga

166

.\ h'_'lygo~ knys/.ligcin<:k Im:gt!rtesc

lat ,al,a ;reLni oket peldaul abbol a szempontbol, hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze.)

9 It·

Venusz-Jupiter k6Ic,wJII/w/risok

Szcreletct nylltan, nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjobbitas vagya szinezi. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana, hogy erzelrneit jol fejezze ki.

9 :S

v bi uSZ-SZ(J turnu sz ko! cson flo f asok

Szeretetct sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor, amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna- . gat. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma, Ha f61clmeitol megszabadul, ktilOnosen mely szeretetre kepes.

Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz, ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye, es kozos erie a felelrissegttk IS. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil, hogy valamilyen garanciat ne kapna area, hogy azt el is fogadjak tole. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi, hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk.

Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok

Azt igenyli, hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet. Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. Ugyanakkor elofordulhat, hogy erze-

ketlen esonzo. -

Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat, mert csak akkor erzi magai elegedettnek. Hajlamos a flortolesre. Konnyen elofordul, hogy beleun a kapcsolatba, Nem szereti, ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert.

(V<llaha~y~zor a ,kapcsola1.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira-

A horoszkop ertelrnczese

nusszal] keveredik, problernak uthetik fel a fejllket, Lasd ez Aszrrologia, karma es transzformacio cimti konyv 121. oldalat, olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol.)

Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok

Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. Egyfajta romantikus, miiveszi vagy spiritualis revuletben el. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg.

Nagy szuksege van ra, hogy kifejezesre juttathassa szeretctet, mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. Szeretete kifinomult es erzeki,

Venusz-PlutO kolcsonhatdsok

Arra erez kesztetest, hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. Teljes transzformacion megy at, es szembeszall a tarsadalmi tabukkal.

Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl, hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. Intenziv, szelsosegeserzel mek.

Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok

Teljes eletfelfogasara meghataroze hatassal vannak tarsadalmi es szerelmi kapcsolatai,

Onkifejezesenek m6djait miiveszi erzek es kifinomult izles itatja at.

A Mars fenyszogei

A Marsot tartalmazo barmilyen fenyszog azerorol, a testi es :r szexualisenergiarol, a hatarozott cselekvesrol, a vezetoi szereprol, :1 felfedezoi batorsagrol szol, tovabba az elet minden olyan teruleterol

168

'\ b,'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese

ahol eppen kezdcmenyez6kes7.segre tarnad szukseg, Ahol a Mars fel~ bukkan, ott turelcmnek nernigen marad hclye, rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv, annak azert megis ti.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni.

d

Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok

Si.irgeto kesztcles a testi es a szexualis izgalmak, a f'elfcdezes clmenye irant, kalandvagy, virtus.

Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten).

Mars-Szatumusz kolcsollhatdsok

Onkifejezcsi es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre szorulnak. Ccljai elereseben sokat segit, ha egy kis turelemre szoktatja magat,

Testi, szexualis es vezetoi energiait vilagos, hatarozott celokra tisszpontositja.

Mars-Uranus: kolcsonhauisok

ellepesere turelmetlenseg, eredetiseg es onallosag jellcmzfi, gyakran lazadozo, Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri.

Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra.

Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat.

Mars-Neptunusz kolcsonhatasok

Eszmekes almok vezerlik cselekedeteiben, tavlati tervek megvalosuasaen ki.izd.

Kesztetest erez arra, hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason, ekozben fantaziaja elenken mukodik, es ,,termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol, kepcssegckrol tesz tanubizonysagot.

A horoszkop crtclrnezcsc

Mars-Pluto kolcsonhatasok

Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat.

Akaraterejct tudatosan a transzformaciora. a megujulasra osszpontositja. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. L akar hatolni a lctczes lenycgcig,

l\1o/·s-Asz(·eIJdens ko/csih1/wtasok

Oncrvenyesito, Ielfedezo es agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni.

Testi, szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be tagozodnak az onkifejezesebe.

A Jupiter fenyszogei

A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag, mert a Jupiter mindent felnagyit, amihez csak hozzaer, Ramutat, mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat, hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet, mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb, akar a leheto legmagasabb szinten. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus.i azonban azt is eloidezheti, hogy a fenyszogei, jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest, ha nem tanusitunk kello onmersekletet, Ha minden rendben megy, a Jupiter nagyvonalusaga, pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri.ileteket, amelyeket ennek a

bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek, . .

Altalanossagban veve azt mondhatom, hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak, amelyeket a Jupiter az ot, szc melyes bolyg6val, illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol. Am;1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek - ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok - szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben, amikor az Aszcendensnek, illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja), vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t

170

,\ holygol; r';nysziigcinek megcrtt'sc

-_---

szercpel. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas (vagy l lalak, hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik), akkor minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos

JlII)iICl' -,')'zafUmllsz hilcsiillhatilsok

(Fokozottan jelcntosek, ha a Jupiter vagy a Szaturnusz a horoszkop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik.)

L~eepi.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb rend irann vonzodas. A7 arnbiciok megnovekednck.

A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-, all az illetonek azzal az igenyevcl, hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag,ll.

(Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az, hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb, a Jupiter vagy a Szaturnusz. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni, mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat, akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. Igaz, a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik, seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban, am a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba, hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest, tul sok munkat vallaljon, amibe aztan konnyen belerokkanhat. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek, Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis, hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni, mint amennyi valoban akad.)

Jupiter-UrilfZllSZ kolcsonhatasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszk6p vaJamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik.)

Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel, es egyeni, szokatlan medon tornek utat maguknak.

Mindenet atitatja a valtozasok, a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya,

171

- - - ---------

A horoszkop enetmczesc

]upilel·-Neptunusz kotcsonhatasok

(Fokozoltan jclentosek, ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz-

kop valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.)

Kcnyszerito vagy arra, hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal.

l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban,es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa, valamint azt, hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni.

d

-o

Jupiter-Pluto kulcsonhalasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop

valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik.)

Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant, es ehhez az uni-

verzum magasabb rendjet keresi,

bnjobbilasra torekszik, enhez eszkozt a transzformativ mod-

szerekben hit.

,\ bolygok fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc

Altalanossagban veve an mondhatorn, hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak, amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval, illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben, amikor ClZ Aszcendcnsnek, illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja), vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto, hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik), akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos.

Jupiter-Aszcendens kOlcsonhatasok

bnkilerjesztesi vagya, onbizalma es nyitottsaga ktilso kifeje-

zodesre tor.

Hite es optirnizmusa beleepi.il az onkifejezesebe, es szinezi

. egesz eletrelfogasat.

A Szaturnusz fenyszogei

A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra, hogy az energiak hoi kon centralodnak, es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak, hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki, hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek, es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen allo csatornakon at fejtse ki, vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz, hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat, akkor .161 teszi, hogy ujb6J atgondolja: nell!

tulozza-e el az onfegyelmet.

172

Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.)

Ugy erzi, ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest, es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit, otleteit,

A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval, a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal),

(Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere, Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra, mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik, de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol.)

Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok

(Fokozottan jelentfisek, ha a Szatumusz vagy a Neptunusz a horoszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.)

i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia, karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. oldalat. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii.

173

A horoszkop ertelmezcsc

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele.

A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo.

Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

Szatumusz-Pluto kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.)

Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

Szaturnusz-Aszcendens kolcsdnhurasok

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gyakorlatiassag szinezi,

Onkifeiczcsebe fegyelmezett energikussag es megbizharosag vegytil.

Az Aszcendens fenyszogei

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

>10 Az Aszccndcns fenyszogcinck mcgertesehez tovabbi iranymutatasok a 6. fejczctben talalhatok.

174

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk.

. Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~, nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok

>6< Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egyc-

diseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.

Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Neptunusz-Aszcendens kolcsonhatasok

W Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget,

kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Pliao-Aszcendens kolcsonhatasok

Eletszernleletct intenzitas, a meghittseg iranti melyseges vagy es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Az Uranuszjen),szogei

>0< Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak meg-

erint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A Neptullusz fbryszogei

-w A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit

megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

A Pluto fenyszogei

..0 Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I

fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

176

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert a hatasa mulatja, hogy tetezi«.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk?

Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK ts OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177

9. fejezet

I ranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia,

Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentcsenek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg.

Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1 Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn

179

/

A horoszkop crtclmczesc

es egeszeben ertelmezzen valamit. Az ketsegtelen, hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel, hanem tobb annal, es bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton, megis 111 ire tapaszialt- cs kepzett szakembcrck lcsznek, addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak, hanern - egyuumiikodve a pacienssel, es ismerve annak eletet - az cgyscgcs cgesz szintetizalasat.

Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre, es akiknek sikcrul, azoknak sok munkajaba kcriil - noha akadnak, akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet, es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait, a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese, hanem maganak az embemek a megertese, es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra, a vizsgal; szemely elete fonalanak megragadasara, Ehhez alapvet6en arra is szukseg van, hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait, es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. A kovetkezokben arr61 lesz szo, hogy ezt hogyan kell csinalni.

Mint ahogy mar emlitettern, az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol, de megjelcnt nehany olyan konyv, amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus, rugalmas, dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben, *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem, 0 volt a modern, holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theosophical Publishing House, Wheaton, IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat. Tracy Marks A ho-

.. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is, arnclyeket ill nem emlitek meg.

Mindenkit arra szcrctnck biztatni, hogy olvasson minel tobbet, es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni, vi7.sga.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat, sokat lehet okulni ebbi:\1 is.

180

lranymuratas a horoszkop szintezisehez

roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications, Sebastopol, CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek, amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba, vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig, cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct.

Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is, rnert ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: .Athatja a szintezis szcllcmc, es belenk neveli, hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon." Az Asztrologia, pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011- tos adalekot tartalmaz arrol, hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet, es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan OJ felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol, de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01 vashat6k lenyeges elvi tudniva- 16k. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro- 16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol, hogy hogyan lehet az asztrol6- giat hatekonyan az emberek javara forditani. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik.

Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi, hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt, es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat, es ez azt is jelzi, hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a

Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol, a horoszkopertelmezesrol, az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia, pszichologia es (J negy elem 7. fejezete, az Asztrologia, karma es transzfomuicio 12. fejezete, a Kapcso-

tatok es eletciklusok 5. fejezete, az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1), valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki)

181

A horoszkop ertelmezcsc

kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam, am i arra utal, hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban, Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi I I agjegy, amelyikben all; a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja, sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. Bar az is igaz, hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat, mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk.

A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok

Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi, es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami, az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat, olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben, hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. Az analitikus esz ugyani-. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni, foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban.

Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok, tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinezo faktoroknak:

1) A boJyg6 jcgybcli allasa, Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat, Jelzi cgyuttal azt is, hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak.

2) A bolygo mellektonusa, Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa, arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all, akkor az i lie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal).

3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. A fofenyszogek (minden olyan, amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k i fcj czodesct.

182

4) A bolygo hazbeli pozicioja, Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all, az hasonlit ahhoz, mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal, mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa.

Nagyon sok kisebb jelentoscgf; tenyezore is figyelmet lehet forditani, am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti, ez termeszetesen igaz, Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm,

183

/I horoszkop crtclmczese

hogy az illeto szernely tulajdonsagainak, cncrgiainak, kepessegeinck c -, problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk, es inkabb csak a ro iranyokr.i kcll koncentral nunk. A legfonto.sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc:

Iigycljtlk, cs Iolcg azokat, amelyek ismetlodnck a horoszkopban.

Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot, es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. A Tlold a Nyilasban all, tehat en')'. Nyilas-szinezetet kap az, ahogyan ,az erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. A Hold lenyege a reagalas - vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. Mindegy, hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik, mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen, elszant vc dekezessel, nyitott szellernmel, lelkesedve, tilrelmesen, kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez, szeret kozben oktatni es predikalni stb. Tehata Hold jegybel i al];;1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot, ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is.

A Hold mellektonusa a Sziiz, mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja, .1 Jupiter a Sziizben al]. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<.\ rasu Nyilas-Hold. A Sziizben Mio Jupiter spekulal, es megprobalja ki talalni, hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. Nem csoda, hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit, amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal, Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja, akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu, Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott,

A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb, hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda]. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja", vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat, mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo, zarkozott Halak- apot, A Mal' a Vizontoben all, egzakt szextilt alkot a Holddal, es ez kiserletezo kedvvel, kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat, vagyis utazasra, kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal, es megtudjuk bclol.

184

.. _ -_- - - _- -;;..._~-

Iran) mutatas ,I horoszkop szintcxischc>

hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat, ha benne van a valtozatossag, az utazas, a tanulas, a kaland, a kavarodas sodraban. (Ne feledjuk, hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van, es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik, rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez.)

i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek. Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat.tamad egy kis bonyodalom. A Hold a rnasodik hazban <111, ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat. (A Hold .i01 erzi magat a Bikaban, vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas, a valtozasokkal szernbeni ellenerzes, a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz, vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje, akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl, amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot, (Nem tudom megallni, hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott, munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat, es ez gyakori utazasokkal

Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat, pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl)

Az ember annyira osszetett leny, hogy ha .Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk, akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel, hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul, es

ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege, hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat - f61eg a kezdd -, nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik, Pontosan ez az oka annak, hogy mar elore el kell dontenunk, milyen temakorrel, problernaval, donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni, amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. Arra kell osszpontositanunk, ami igazan fontos, merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien . ok variacio kozott, Ha rnegprobalkozunk a .Jeljes elernzessel", soha nem jutunk a vegere, hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex, vegiclen, folyton valtozo misztikumot, mint egy emberi leny?

IRS

A horoszkop ertelrnczese

A horoszk6p vonulatainak rnegertese

~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat.lu,k, hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7- kopb.~n. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban, hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait, Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az, ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani, :s ehhez a:, "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk, mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. ~.

Az asztrol6giai abece a kovetkezo:

I. betii: Kos, Mars, I. haz

2. beni: Bika, Venusz, 2. haz

3. betu: Ikrek, Merkur, 3. haz

4. betu: Rak, Hold, IV. haz

5. betu: Oroszlan, Nap, 5. haz

6. betii: Szuz, Merkur, 6. haz

7. bern: Merleg, Venusz, VIT. haz

8. betu: Skorpi6, Pluto, 8. haz

9. betu: Nyilas, Jupiter, 9. haz

10. betu: Bak, Szatumusz, X. haz

11. betLi: Vizontd, Uranusz, 11. haz

12. betii: Halak, Neptunusz, 12. haz

Peld'au,~ ha .. vala~inek a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas ,az l . es a 8. beni kozott, vagyis a Mars energiaja es a, Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast), hanem pontos Mars-Pluto fe,nysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. es a 8. beti.i k6z6tt), akkor ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto

.. Tudomaso~ s~ri~r Dr. .Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso, aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~,. arnelyct ,cn ,kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben, es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban.

186

lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I I I I I I I I

tulajdonsagai. '0 es perszc ha a Mars a 8. hazban van, vagy ha a Pluto az T. hazban, olyankor ez a hatas meg nagyobb.

Nezzunk meg cgy peldat, hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret, foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. Tegyi_ik fel, hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. De tegyuk rei azt is, hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. es a 10. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. es a 10. kozott, amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat, akkor tudnunk kell, hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara, a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra, az idegi feszultsegre cs arra, hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. hazban all, vagy a Szaturnusz a 3. vagy a 6. hazban), akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben, es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja, hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel.

A horoszkop szintezisenek, ertclmezesenek masik olyan terulete, arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja, az nem mas, mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore, beleertve a fenyszogeket is. Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra, hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat, Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe, hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra, hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek, illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest, Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon, Tkvadrat, Nagykereszt, Sarkany stb.) sz616 absztrakt teoriak, de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal, mint amilycn valojaban

1~7

A horoszkop ertelrnczcsc

volna. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol, hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven, eges: hus-ver cmbert. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk, amelyek fontosabbak, mint elvcszni az alakz.i formajanak reszletkcrdeseiben:

A. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon, Sill kany stb.), hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset, amely hiven tukrozi, hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet, hiaba hiszik nehanyan ennck. az ellenkezojet, III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink, nem egyebre.

B. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre), mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat, es ramutat, hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az, amelyik legalabb reszben tudatos ebben, tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal, es [gy erti, sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset,

Vegezetul pedig kozreadok egy egyszeru, konnyen attekintheto lu. roszkopertelmezesi vazlato t, amely feltunteti, hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban, A .Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii vetesevel, de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. Kozreadok tehat cgy vazlatot, amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel.

Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!;I hatranyai. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok, me I

188

I ranYll1utal,is a horos7.k6p slinlt:l.isci1C7

az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira, konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire, es magabiztosan allapitja meg, hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly, hova kevcsebb, De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. Mint mal" cmlitettern, kell eleintc cgy kiindulasipont, A vazlat arra jo, hogy iranyban tartsa az asztroiogust, ravezcsse a lenvegi vonulatokra, es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck, valtozatok aradataban.

f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz, amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben, de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben, ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii,

Vazlat a horoszkopertelrnezeshez

T. A horoszkop mint egyseges egesz

A. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegtelensegek

1. Jegybeli elhelyezkedesuk reven

a) elemek szerint (uiz-, fold-, levego- es viz-jegyek)

b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis, fix es valtozojegyek) 2, Hazbeli poziciojuk reven

a) sarkalatos, kovetd es hanyat16

b) tuz-, fold-, levego- es viz-hazak

B, Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset, es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra, men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"), amely esetleg erosen hangsulyozza valarnelyik csillagjegyct vagy hazat.

1~9

A horoszkop crtelruczcse

ll. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei

A. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet, figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct

B. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon T-kvadrat, barmilycn stelliurn, ket jcgybcn osszpontosult bolyg6k kozt kialakult sokszoros fenyszogck stb.)

lII. A "fenyck"

A. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol

B. A ap

I . .legy 2. Haz

3 .. Egzakt fenyszogrek)

c. A Hold I. Jegy

2. Haz

3. Egzakt fenyszogtek)

TV A szogek (Ennek a tenyezonek a has .... nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere.)

A. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak.

B. Az Aszcendens

1. Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel

2. Egzakt fenyszogiek)

3. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja, illetve annak egzakt fenyszogei

c. Az Me

1. Jegy

2. Egzakt fenyszog/ek)

3. Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja

190

1

I r~in~·rIlLJ\ala, a hUWS7kop ,7il1l\:I.I,C!JC7 I

---------- 1

1 1 I 1

1 I I

1

1

VI. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci :

A. Keressuk meg, hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es 1 hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja, mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben, es ezcn a te- : ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere.

B. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat, vala- 1 mint a szernelyes bolyg6kat, az azok jegyeit es hazait erinto 1 minden egzakt fenyszoget. I

C. Minden olyan bolygo nagyon eros, amelyik az 1. hazban all. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez, annal erosebb (beleertve 1 azt is, ha a 12. haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez), 1

D. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. I

I 1 1 I I

1

1 I

I

1

1

I

1911 1 1

V. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai

A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball", "csesbcn', "erne lkedesben", "rol1llasban")

B, l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo, csetleg az asztrologiai abecc szerinti sajat betujcben, men czek rcndkivul erosek)

C. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat, a lap hazar, jcgyet es fenyszogeit.