You are on page 1of 49

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Ágoston Vilmos

Magyar és román
szélsôséges honlapok

Mû hely ta nul mány 35.

Budapest, 2008

szelsoseges.indd 1 2008.07.28. 13:51:14


szelsoseges.indd 2 2008.07.28. 13:51:20
TARTALOM
I. A tanulmány célja ..........................................................................................................................5
II. Magyar szélsőséges honlapok .............................................................................................6
III. Román szélsőséges honlapok ........................................................................................ 35
IV. Néhány működő és letiltott honlap képe .................................................................. 41
V. Következtetések ....................................................................................................................... 44

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 3

szelsoseges.indd 3 2008.07.28. 13:51:20


szelsoseges.indd 4 2008.07.28. 13:51:20
I. A tanulmány célja
Az EÖKK kutatási céljainak megfelelően, tanulmányunkban egyes olyan interneten látható
magyar és román honlapokat néztük meg 2007. június- és november hónapja között, ame-
lyeken kisebbségek elleni uszítás, az emberi jogok tagadása, vagy ezekkel kapcsolatos
társadalmi mozgalmak létrehozása olvasható. Elemzésünk természetesen nem terjed ki a
teljes anyagra, hiszen az ily módon felfogott „szélsőséges” tartalomnak még a számszerű
felbecsülése is lehetetlennek tűnik a mai elektronikus eszközök világában. Ennek ellenére,
a felsorolt esetek többsége tanulságos lehet azoknak, akik szeretnének elgondolkozni az
internethasználat egyik alapvető dilemmáján: meddig terjedhet a „szólásszabadság” gya-
korlata? További felmerülő kérdés, hogy vajon lehet-e törvényekkel szabályozni az internet
tartalmi vonatkozásait? Sőt, lehet-e védeni az egyéneket, kisebbségeket az uszító, nemegy-
szer megsemmisítéssel fenyegető internetes tartalmak ellen, anélkül, hogy sérülne a vé-
leménynyilvánítás és szólásszabadság jogilag biztosított intézménye? Lehet-e valamilyen
védelmet nyújtani az ellen, amikor hamis híreket, álnév mögé bújtatott rágalmakat, etnikai,
emberi jogokat tagadnak, vagy ha olyan tartalmakat közölnek az interneten, amelyeket a
nemzetközi jogban is diszkriminatívnak, emberiség elleni uszításnak tartanak?

Mivel az internet egyszerre globális, de egyúttal a legszemélyesebb kapcsolatteremtő,


társadalomra ható eszköz, a helyi szabályozásnak több nehézsége éppen a globális jelle-
géből fakad. A külföldi, többnyire távoli ország szerverein feltett honlapok tartalmának helyi
szűrésére nincs lehetőség. Ugyanakkor, amint az tanulmányunkból kiderül, a szolgáltatók-
nak lehetőségük nyílik arra, hogy letiltsanak bizonyos honlapokat, amelyeket nem tartanak
méltónak, összeegyeztethetőnek üzleti jó hírükkel.

Tanulmányunkból egy részletet közöltünk az Élet és Irodalom című lapban1. Ezután


több, a cikkben említett honlapot, illetve linket töröltek a szolgáltatók.
A továbbiakban csillaggal jelöljük azokat a lapokat, amelyeket tartalmuk miatt letiltott a
szolgáltató.

1 Ágoston Vilmos: Román-magyar vetélkedés a szélsőjobbon. In: Élet és Irodalom, 2007. szeptember 14. 5-6. old.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 5

szelsoseges.indd 5 2008.07.28. 13:51:21


II. Magyar szélsőséges honlapok
Érthető, hogy meglepődnek a média bizonyos képviselői és a társadalom békés pol-
gárai azon, hogy a magyarországi Jobbik és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági szerveze-
tek egyre radikálisabb tömegmegszólító eszközökhöz folyamodnak, az egyik egyenruhás
alakulat létrehozásával, a másik egészséges bőrfejű zenekarokkal, Árpád-sávos Magyar
sziget–kultúrával óhajtja siettetni a Vezér-tekintélyelvű társadalom hatalomra jutását. Azért
érthető, mert nem mindenki olvassa a mozgalmak programjait. Persze, ki olvas ma progra-
mokat! Még a választási kampányok idején sem szokás. Csak az utcára figyelünk, mintha
minden ott dőlne el, pedig ki sem kell menni a tömegterekre és sok mindent megtudhatunk
a jövőről, ha ránézünk az internetes honlapokra.
A jobboldali jövő felé menetelő internetes honlapok között érdekes jelenség a 2000-ben
bejegyzett és 2002-ben közhasznúvá nyilvánított, majd 2005-ben a Fővárosi Ítélőtábla által
betiltott Vér és Becsület „Kulturális Egyesület” (VBKE) ma is, naponta megújuló honlapja*2
(http://veresbecsulet.uw.hu). Ezen korábban találhattunk egy linket, amelyik a Noua
dreapta (http://nouadreapta.ro új jobboldal) nevű, román új-legionárius mozgalomhoz ve-
zetett. Igaz, hogy nem a nagy-magyar „nemzeti oldal” kategóriájában ajánlották, amelyben
többek között a Hungarizmus.hu, Kitartás.hu; Trianon.hu, NAP; Magor Mozgalom; Nem
felejtünk; Nemzeti.lap.hu; Hungária Portál; Nemzeti Front; Magyar Önvédelem; Front 14
Fórum; Szittyakürt; Betiltva stb. című nemzeti honlapok figyelmére hívják fel a figyelmet.
Még csak nem is a „barátaik” között (suttogo.nespage.com; vagy a bloodandhonour.hu;
illetve a hunyadi-bolt.hu, vagy a hvim.hu; a lelkiismeret88.hu, vagy a mariaorszaga.hu) sze-
repelt, hanem a „konkurencia” kategóriájába sorolták. Nem igazán érthető, hogy ha már
konkurenciájuknak tekinttették, akkor miért csak ezt említették meg a román palettáról, de
valahogyan csak fel akarták hívni rá a figyelmet.
A betiltott VBKE őszi programjai között szerepelt, hogy a „hungarizmusról”, a konna-
cionalizmusról, az „élettérről, „vezetőnépről”, a hitleri Németországról, Hitler ifjúkoráról, zsi-
dókról és németekről, a nemzetiszocializmus világnézetéről, a nemzetiszocialista kül-, és
belpolitikáról tartanak előadásokat a klubjukban, a „megszokott helyen”. A belépés ingye-
nes, csak a megszokott hely ismerete szükséges. A betiltott egyesület, amelyik „nemzetközi
kapcsolatokban” (Amerikai Divízió, Horvát Divízió, Szlovén Divízió, Olasz Divízió, Portugál
Divízió, Flamand Divízió – itt nem említik az eredeti angolt és a betiltott németet, vagy oszt-
rákot, sem a jelenleg is működő bolgárt, valamint a többféle hasonló nevű, szerb csopor-
tosulásokat) Blood and Honour néven jelentkezik, jelképe a „rakamazi honfoglaláskori le-
mezen látható turulmadár” és tevékenysége során kapcsolatot tart a „hasonló célú európai
ifjúsági és kulturális szervezetekkel”. A sok általánosan megfogalmazott cél között egyetlen
eligazító jelzős szerkezet ötlik a szemünkbe: fel kívánnak lépni az „elfajzott művészetek”
ellen is. Tehát kultúrpolitikájukban a náci Németország művészeti elveihez igazodnak. Az
egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathatott, vendéglátó-iparit, valamint „póló, sapka,
kitűző, felvarró, matrica, naptár stb.” gyártását és forgalmazását. Bár a „stb.”-ről nem tudjuk
meg, hogy a magyar jogrendszerben mire vonatkozik, de látjuk, hogy a neonáci „szellemi
tevékenység” összekapcsolódott egy széles körű gazdasági, vállalkozói programmal. A Vér
és Becsület Kulturális Egyesület – amelyik az angol skinhead neonáci mozgalomból ered
és rockzenére építette tömegvonzalmát a németországi szervezetet 2000-ben, a spanyol-
2 Fent említett cikkünk megjelenése után letiltotta a szolgáltató.

szelsoseges.indd 6 2008.07.28. 13:51:21


országit 2005-ben tiltották be – magyarországi betiltásával arra gondolhatnánk, hogy ez
a történelemhamisító, a náci hadsereg bűntetteit mártír megmentő hősiességnek beállító,
és erről évente megemlékező, felvonulásokon tetszelgő, propagandacsapat megszűnt Ma-
gyarországon. Ha ezt elhinnénk, az nagy tévedés lenne. Csak a bejegyzett név szűnt meg.
A „kopirájt”. A többi masírozik tovább. Jelenleg éppen a Nemzet Házának felépítésére gyűj-
tenek pénzt Nógrádsápon (Kossuth u. 5.). Ott rendezik meg ősszel a Ian Stuart Donaldson
(1957–1993) angliai, horogkeresztes szimbólumokat viselő neonácinak – a mozgalom név-
adó – elindítójának emlékére szervezett koncertet is. Fellépnek többek között a Tar-Head,
Hunor és a Vérszeződés együttesek. Azelőtt természetesen emlékeznek Rudolf Walter
Richard Hessre, „a Führer helyettesére”, akit a neonáci mozgalom mártírjaként tisztelnek.
A továbbiakban részletesebben szólunk majd a hasonló tartalmú honlapokról, amelye-
ken a magyar antiszemita sajtóvezér, Vitéz Kolozsváry-Borcsa Mihály, vagy Szálasi Ferenc,
Hitler, J. R. George, Prohászka Ottokár, Fiala Ferenc, Marschalkó Lajos faji nemzetvédő
írásait ajánlják, és arról a kiterjedt könyvesbolthálózatról, amelyikben ennek a szellemi-
ségnek a nyomtatott formában megjelent írásait árusítják – közöttük a Szkítia Pest, Szkítia
Buda, Bagoly, Fehér Kő, Maszi és Püski, Emese Álma Könyvesbolt, Fehérlófia, Gyepű, Ma-
gyarok Háza –, de itt csak arra utalunk, hogy egy széles körű szellemi-üzleti vállalkozásról
van szó, és a honlapok linkjei is összefüggő rendszert alkotnak a kisipari zászlót, jelvényt,
ruhát, sapkát gyártó műhelyektől az egykori háborús indulók újrakiadására szakosodott
CD-iparán keresztül a linkek elvezetnek egészen a „tőlük függetlennek nyilvánított” politikai
pártokig és Orbán Viktor honlapjáig.
A Vér és Becsület honlapján a következő zenekarokra hívják fel a figyelmet: Titkolt El-
lenállás, Hunor, Magna Hungária, Tritonus, CS. Í. T. Kárpátia, Romantikus Erőszak, P-Mobil,
Overload, Hunnia, Parázsló Hamvak, Skrewdriver. Nemzeti oldalak linkjei elvezetnek: a
Hungarizmus.hu; Kitartas.hu; Trianon.hu; NAP; Magor Mozgalom; Hunhír; Nem felejtünk;
Nemzeti.lap.hu; Hungária Portál; MNNP; Nemzeti dal; Oskar honlapja; Nemzeti Front; Ma-
gyar Önvédelem; Front 14 Fórum; Szittyakürt; Kárpátia; Hungária TV; Tubi weblapja; Öreg
zászlóvívő; Turul video; Ernst Zündel oldala; A Tudás Népe; Betiltva!

Szabad Magyarországért Mozgalom: http://szmm.hu Movement for a Free Hungary


1151 Budapest, Fő út 36. „Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk haj-
landók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adó-
alapból nem írható le.” Látogatottsága a tanulmány leadásáig: 177177 látogató. Jelmonda-
ta: „Merjünk magyarok lenni” (T. P.)
A következő könyvesboltokat ajánlják: Szkítia Pest Könyvesbolt V., Városház u. 16.; Szkítia
Buda Könyvesbolt, XI. , Ménesi út 1/a.; Bagoly Könyvesbolt és Antikvárium 9600, Sárvár,
Alkotmány u 77.; Fehér Kő Könyvesbolt, Dunakeszi, Madách u. 1/a. Infó Kaszás Imre; Szkítia
könyvesbolt, Debrecen, Battyány u. 18. Maszi és Püski Könyvesház V., Haris köz 3.; Napkapu
Könyvesbolt, V., Pesti Vigadó, Vigadó tér; Püski könyvesház, I., Krisztina krt. Mikó u sarka.;
Emese Álma Könyvesbolt X., Fehérvári út 1,; Fehérlófia Könyvesbolt, VIII., József utca elején;
Gondos Bt. Könyvesboltja, XIII., Pannónia 22.; Gyepü Könyvesbolt, IX. Kálvin tér, Városkapu,
Lónyai u-i bejárat; Két Hollós Könyvesbolt, VIII. Kenyérmező u 3/a, Litea Könyvszalon, I.,
Hess András tér 4.; Magyarok Háza (Gondos Bt.), V. Semmelweiss u. 1–3.
Az ajánlott könyvek között szerepel a Magyar Alkotmányossági Jószolgálati Testület:
Történelmi Alkotmányunk jogán, 2003-ban, az Alkotmányossági Műhely és Fórum Társa-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 7

szelsoseges.indd 7 2008.07.28. 13:51:21


8 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

ság Szabad Magyarországért Mozgalom kiadványa, amelyet Nemeskürty István és Csoóri


Sándor ajánlanak az olvasóknak. „A nemzet alkotmánya a Szentkorona eszmére épül és
azt közvetíti. A könyv bemutatja, hogy mik a jogai és kötelességei a népnek ilyen és a
manapság tapasztalható helyzetekben. (…) Kiadta a többnyire az írókból álló szakértői mű-
hely, az Alkotmányos Műhely és Fórum Társaság, illetve a témát a politikai életben is kép-
viselő, az EU-NEM-es kampány élharcosai, a Szabad Magyarországért Mozgalom. A könyv
megvásárolható a mozgalom elérhetőségein és a jelentősebb nemzeti könyvesboltokban.
„A népköztársaság alkotmányának nevezett és máig toldozott-foldozott hatalmi szabályzat
a népköztársaság megszűntével érvényét vesztette. (Nemeskürty István)” „A magyar alkot-
mány ugyanolyan hagyományunk, mint a néphagyomány. Teremtsük meg mi is a reneszán-
szát! Bátorságot és jó munkát kívánok… (Csoóri Sándor)”.
A másik ajánlott könyv: Polgárjogi HARC a magyar alkotmányosság helyreállításáért.
Honi Nemzeti Tanács szervezési segédlet, Szabad Magyarországért Mozgalom. „A Honi
Nemzeti Tanács szervezési segédlet. Egy választókörzetenként Szentkorona küldötteket
felállító országos szervezet. (…) A szerződést, ha Gyurcsány Ferenc véleményezné, való-
színűleg az „árnyékparlament” kifejezést alkalmazná rá. Magyarországon ha a kormány
megsérti az alkotmányt (bármelyik is legyen az), védelmében a népnek joga és köteles-
sége föllépni! A füzet általános szervezési útmutatást ad a területi Szentkorona követek
állításáról. Ezenfelül aktuálpolitikai írások is találhatók benne.”
Nyílt levelet írnak a Köztársasági Elnökhöz az „alkotmányos diktatúra” felszámolására:
„Nyílt levél Sólyom Laci bácsi részére Olajos vér vagy véres olaj?” Stílusára és gondo-
latiságára jellemző: „Érti, Laci bácsi? Kb. 340 embert tettek el láb alól a demokratikus
jogállamnak hazudott, de már akkor is maffiózók által irányított Magyarországon, amíg
maga az Alkotmányt gyomlálta, hogy a fontos bennfentes elvtársai közül nehogy valakit
is felelősségre lehessen vonni a múltban és a jelenben elkövetett Bűneiért. Laci bácsi!
Kedves Sólyom Elvtárs! Ez a 340 ember több, mint amit – az Ön kedves apósának legjobb
barátja – Kádár János ’56 után a bitófára küldött.” Dr. Kovács László, a MIÉP Csongrád
megyei elnökének előadása Szentesen: „Magyar Titanic. „Szénási Sándor komisszárnak
első intézkedései közé tartozott a Kossuth rádió éjféli Himnuszának megszüntetése és a
Petőfi rádió vasárnap délutáni (esetleg hétköznap délutáni) magyar népdal– és nótacso-
kor műsorának techno muzsikával való lecserélése. Nyilván genetikailag „hasogatja a
fülét” a magyar ötszólamú pentaton”. Rendszerváltásunk 17. évében olyan világot
élünk, hogy percről percre fogy a magyarságunk, mert szép idegenek szemünk
láttára lopják és rabolják, és a szó legszorosabb értelmében gyilkolnak bennünket.
(…) A zsidóság szupremációja (mindenfelettisége) előtti hódolat állandó megerősítése,
egykori vélt, vagy valós üldözöttsége, a világon egyedüliként számon tartott holokausztja
feletti kötelező jajongás, önmarcangolás és véget nem érő anyagi kárpótlás intézménye-
sült. A kommunizmus nevében és zászlaja alatt, zömében zsidó vezetők irányítása mel-
lett, a világon kiirtott százmillió áldozat lelki üdvéért a liberális világmédiában nem ugat a
kutya sem.”
Elismerik, hogy „Magyarországon egyelőre még csak „zéró toleranciát” szavazott meg
pár héttel ez előtt a négypárti-egypárti parlament, az iménti gondolatok felvetőivel szemben,
de Európa és a világ több országában súlyos börtönbüntetés jár azért, ha valaki az említett
kérdésekben kutat, matat, tagad. Ebben a nyüves Európai Unióban és nem különben eb-
ben a „pimasz csimaszok” által vezetett országban (…) az uborkafán való felkapaszkodás
garanciájaként kötelező is Istent tagadni. (…) Ennek az országnak (ennek a Titanicnak) a

szelsoseges.indd 8 2008.07.28. 13:51:21


jégheggyel való ütközése már régen megtörtént” stb. Az „A Kép” galériájukban párhuza-
mot állítanak Gyurcsány Ferenc portréi és Hitleré között.
A Linkajánlóban: Az ország szépe (Kovács László MSZP-képviselővel gúnyolódnak),
Gondola, Holokauszt Revizionizmus; Magyar Nemzeti Szövetség, Israel Samir, A Ripacs
honlapja (ez a link elvezet Gyurcsány Ferenc www.miniszterelnok.hu archív, 2004–2006.
honlapjára); Barikád; Bankárkormány, Minden, ami magyar, Arany Laci honlapja, Jobbik
Magyarországért Mozgalom, FKGP–anyapárt; Bocsássátok meg! Tubi honlapja; Magor
Mozgalom, Mária Országa, Király B. Izabella, Amerikai Magyar Ezoterikus Baráti Kör és a
Vajdasági Nemzeti Szövetség.

Egyéb nemzeti jellegű linkek elvezetnek az Arvisura (Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás I.
– II. Püski, 1998. ) http://arvisura.freeweb.hu „Az arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő,
térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás – írják –, amely a
magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját. Köze-
lebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjának rendszeresen írt és őrzött hagyománya.
Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel. A monumen-
tális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem
előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az
elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik” „Az Arvisura egy beavatott ember különös
hagyatéka.”
Aquanet (http://www.aquanet.fw.hu ) – „Tudományos létvédelem lapnak” nevezi magát,
de áltudományos és antiszemita. (Ebben ilyen témákat tárgyalnak: Minek ide külföldi tőke,
Antifasiszta magyar létvédő kör mozgalom alapítása stb. A tudományos megállapításaik
között olvasható: „Anglia nem vallásos zsidó lakosait is kipusztulással fenyegeti a fiziológiás
sópótlás hiánya” stb. Holokauszt sajnálat reform. Ebben a „Magyarország-szétdaraboló
aljas trianoni döntés igazi oka: Marschalkó Lajos (USA) Országhódítók című könyvében
közzétett talmudista kitanítás az Aliance Israelitee-nek tulajdonított apartheid programra.
A Külföldi linkek között:
– Amerikai Magyar Szövetség (http://www.hungaria.org)
– Kanadai Magyar internetes újság (http://huncor.com) Kaslik Péter honlapja. Ebben
ilyen cikkek olvashatók: „A nemzet gyurcsánytalanítása”; A magyarországi neoliberális bir-
tokpolitika nemzetellenes jellegéről; A kormány reformjai meglévő alkotmányos és egyete-
mes emberi jogokat vonnak el; A neoliberális oktatáspolitika csődje; Csúszómászás 2006:
Garai László, Fejtő Ferenc, Tóta W. Árpád, Hegyi Gyula írásai nyomán Kaslik Péter és Kaslik
L. Ibolya.; Idióta-e Gyurcsány Ferenc?
A linkek elvezetnek a Kanadai Magyar Kultúrközpont-hoz http://hccc.org (Toronto, On-
tario) – nem nacionalista.
– MVSZ német honlapja http://www.mvsz.de) Ez egy német és angol nyelvű magyaror-
szági utazási, lakásbérleti, valamint digitális adatbázisokat áruló reklámhonlapja a Magya-
rok Világszövetségének.)
– Palesztin Állam Nagykövetsége http://www.palestine.hu/index-h.html (a lap nem je-
leníthető meg)*

„Nemzetáruló portálok”-ként ajánlják az: „M”SZP honlapját; A Ripacs honlapját (http://


miniszterelnok.hu/gss/alpha?do=28&pg=3&st=1); „Az én országom – Jó lenne, mi?”
(http://azenorszagom.hu); SZDSZ honlapját. A szakszervezetek honlapjait: Autonóm

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 9

szelsoseges.indd 9 2008.07.28. 13:51:21


10 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

Szakszervezetek Szövetsége; Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés; LIGA Szakszerveze-


tek; Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége; Pályavasúti Dolgozók Szakszerveze-
te; Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete; PHDSZSZ (Postai és Hírközlési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége); Szakszervezetek Együttműködési Fóruma; Szakszervezetek
Közös Honlapja.
„Ajánlott oldalak: Biblia, Gondola, Holokauszt Revizionizmus. Ez utóbbit a következő-
képpen ajánlják: „Az oldal célja egy ma hőn emlegetett mítosz megdöntése! A holokausztot
cáfolja meg! Az oldalon számos kiemelkedő revizionista történész műve megtalálható, ezen
kívül újságcikkek és fórum”.
SzMM anyagok: Elvi politikai alapok; Szervezeti működés; Magyar kiáltvány; Alkotmá-
nyos evidenciák (Egyik lap sem működik).

Tormay Cécile: betiltva http://betiltva.com


„Több bátorságot és több magyarságot!” Vitéz Kolozsváry-Borcsa Mihály
2007. 06. 28. Könyvajánló: Röck Gyula: Arc- és alaktan; Oláh György: Görögtűz III. rész;
J. R. George: Jud Süss; Perneczky Béla: Koreszméink; Oláh György: Görögtűz II. rész.;
Csonka Emil: Szálasi Ferenc országjárása; Prohászka Ottokár: Reakció; Lovass János: N.
S. Germánia, A Führer; Makkai János: Válság Amerikában, zsidóság és antiszemitizmus
V. fejezet.; Makkai János: Urambátyám országa, A zsidó viselkedés elterjedése; Szálasi
Ferenc: A Magyar Állam felépítésének terve, alapok; Szemjon Reznyik: A velizsi vérvád;
Raymond Maynard: Havatásrendiség (A korporatizmus) X. Egyetemes politikai rendszer
(ennek alapja: a faj, a haza, a nemzet, a család, a nemzeti zászló, az igazság, a kötelesség,
a tekintély, a fegyelem, a munka, az áldozat, a méltóság és a hagyomány).; Somogyi Jó-
zsef: A faj; Freimut Bernadin: A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig.; Dr. Nagy Elek:
A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze; Méhely Lajos: A magyar
faj önvédelmi harca; Krausz József: a Véreskezű sajtó, a baloldali sajtó és a hazafiság;
Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző élete és küzdelmei, az Antiszemita Párt; Pálfi Károly: Őstör-
ténetünk és a zsidóság; Fiala Ferenc: Egyszerű történet és egyéb históriák (ez Szálasiék
„igazságtalan” kivégzéséről szól); Marschalkó Lajos: Mindhalálig

Magyar Sziget programok: http://magyarsziget.hu/


Verőce és Kismaros között a Csattogó völgyben rendezték 2007 nyarán. Főszervező:
Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke: elnok@hvim.hu;
Zagyva György Gyula (programigazgató) zagyvagy@hvim.hu; Bethlen Farkas (fővédnök);
Czettner Sándor (a Magyarsziget.hu főszerkesztője) zoner@hvim.hu; Csarmaz Ágnes (köz-
kapcsolatok) csrmaza@hvim.hu; Kovács Eszter (közkapcsolatok) kovacseszter@intermail.
hu; Kótai Barnabás (technikai koordinátor) kotaib@hvim.hu; Gaál Bertalan (sajtófelelős)
gaalb@freemail.hu

„A Magyar Sziget előtt – írják – nemigen kísérletezett azzal senki, hogy az underground
műfajhoz sorolt, s egyszerűen csak a szkinhead zenekaroknak nevezett nemzeti rockban-
dákat egy helyen szerepeltesse mondjuk a Fidesz-alapító Bayer Zsolttal felálló Sajtóklubbal
(…). Így született meg a Magyar Sziget, a magyarok fesztiválja, ahol (…) csak és kizárólag
magyar előadókat hívunk meg. Ezt a fesztivált (…) A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Moz-
galom (HVIM) tagjai szervezik. (…) A hetedik fesztivál, már csak azért is érdekes, mert a
7 ősi szakrális szám” – nyiltakozta Toroczkai László. Programok: 2007. augusztus 1.-jétől

szelsoseges.indd 10 2008.07.28. 13:51:21


Attila király nagyszínpad, Hamvas Béla előadóterem, Harcmező, íjász edzés (saját íjjal);
Dobófegyverek (kelevéz, csatacsillag). Koncertek: Szilaj Dobcsoport, Attila Ifjúsága, Hard,
Waszlavik és szabadcsapata, Narco Polo, Szkíta, Lord, H-599, Kronos, Oi-Kor, Egészséges
Fejbőr, Titkolt Ellenállás, Magozott Cseresznye, Kormorán, Ismerős Arcok, Sárdy Barbara,
Dalriada, Credo (Kárpátalja), Romantikus Erőszak, Új Hajnal (6 év után először!!!), Moby
Dick, Neverhreen, Kerecsen (Felvidék), Beatrice, HUngarica, Pilu utcakulturregő
Magyar Sziget Sajtóklub (Horváth Zsolt – kuruc.info főszerkesztő, Magvasi Ad-
rián – Szent Korona Rádió főszerkesztő, Novák Előd – Magyar Mérce főszerkesztő,
Toroczkai László – Magyar Jelen főszerkesztő, Z. Kárpát Dániel – Karpatia főszer-
kesztő)
2007. aug. 6. hétfő 17:00 Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház: Wass Albert: A világ
és a vége.
2007. aug. 7. kedd: 14:00 Lesz-e összefogás? – Kerekasztal-beszélgetés (HVIM, Jobbik,
Mi Magunk, MÖM, MVSZ).

Bennszülöttek levelezőlista honlapja – Polgári Hírszemle: http://bennszulottek.


lapja.hu
„A Polgári Hírszemle egy olyan hírlevélküldő szolgálat, mely a jelenlegi kormány tevé-
kenységének valódi arculatát hivatott elemezni. (…) A hir@tvn.hu címére várunk észrevétele-
ket, elemzéseket, híreket.” A hozzá kapcsolódó linkek: Jobbinfo; Népszavazás Lapja; Sza-
bad Európa online; MNO; FIDESZ; Orbán Viktor honlapja; Stana Hírportál; Nemzeti híradó;
www.stana.hu. Menü: Címlap, Eredetünk, Tagjaink, képtár, Galéria, Aktuális, Írások, Háttér,
Feliratkozás, Találkozó.
Eredetünk: „Az alábbiakban autentikus forrásból ismerhetjük meg azokat az elveket,
amelyek szerint a D-209-es ügynököt is foglalkoztató titkosszolgálat mögött álló félelmetes
hatalmi gépezet, a KGB dolgozott, melynek figyelmét, mint látható, a legkisebb részlet sem
kerülte el. A KGB titkos dokumentuma („Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel?”) részletek
Moszkva 2. 6. 1947 (Szigorúan titkos) K. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47
A forrásra utaló link átirányít a texaszi Rice Egyetem honlapjára, ahol angolul közölnek
egy dokumentumot, amelyik nem Magyarországról, hanem Lengyelországról szól.
(http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/194/instruct.html). A hivatkozott cikkben nem
szerepel az a szó, hogy „bennszülöttek”. A honlap címének eredete tehát hamisít-
vány. „Tagjaink: feltöltés alatt.” Képtár: „Levelezőtársunk Széphalmi Miklós a közelmúltban
Pro Urbe Marosvásárhelyért kitüntetést vett át az erdélyi városban”; képek a Gyergyói me-
dencéből és a Nagy-hagymásról. Galéria: a kiszolgáló nem található. Aktuális: A lehetséges
megszorítások listája 2006. 04. 24. Írások: Kormos Pál írásaiból; Egy-egy megszívlelendő
gondolat; Egy-egy hosszabb írás a levelezőlista levelei közül; Szép versek; Áthallás; Hatá-
ron túl; Humor. A Szép versek rovatban Takács András László, Zas Lóránt (Wass Albert
egykori kiadója.) A levelezőlista alapelvei: - „Zártkörű ellenzéki levelező lista, mely a tagok
nézetazonosságán alapul. – Mérsékelt jobboldali nézeteket valló, bár különféle pártokkal,
szervezetekkel szimpatizáló levelezőtársak (…), - Ennek ellenére semmiféle szervezeti kap-
csolatban nem áll sem pártokkal, sem a Demokrácia Központtal. – Durva, szélsőséges,
antiszemita, rasszista nézetektől elhatárolódunk, (…) – Moderációt csak az alapelvek meg-
sértése, vagy a polgári értékrenddel nem összeegyeztethető kirívó eseteknél alkalmazunk”
– írják. Linkek: Népszavazás lapja, Szabad Európa online, MNO, FIDESZ, Obán Viktor hon-
lapja, Stana Hírportál, Nemzeti Hírháló, www. stana.hu

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 11

szelsoseges.indd 11 2008.07.28. 13:51:21


12 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

A meghirdetett alapelveiknek ellentmond a tartalma. Ezek között olvashatjuk Beyer


Zsolt írását, amelyben így ír a mérsékelt jobboldalról: „Füstmentesen, kifogástalan öltö-
nyökben csináltak köpőcsészét Magyarországból ezek a gazemberek”. Varga Domokos
György: „Minek nekünk nemzet? Hogy lehessen demokráciánk!” Ebben olvasható: „Balek
zsidók, balek antinacionalisták. Humanista embergyűlölők?” „E holokausztos gondolko-
dás tehát ilyen értelemben a demokrácia testén növekvő hatalmas antidemokratikus daga-
nat. S már nem is feltétlen jóindulatú. Maroknyi zsidó, ám sok millió antinacionalista”.
Ezen a honlapon olvasható Kormos Pál: „Két beszéd”-e. Ebben a cikkben összehason-
lítja a névvel nem emlegetett Gyurcsányt, a nevén nevezett Orbán Viktorral. Az első „nem
mondom ki, nem írom le nevét, mert szégyellem létét. Egész egyéniségét, szellemi nívóját,
politikusi elvetemültségét csupán egy kijelentésével szeretném szembesíteni: „A Kádár
rendszer véget ért” és nem lép elő sem egy Welsi bárd és nem szakad le a mennybolt. (…)
Egy sok szálon futó, sűrített hazugság, egy torz lelkű ember arcátlan megnyilatkozásai.”
(…) A másik beszéd (…) maga a tisztaság, hit, értelem és alázatban megnyilvánuló érzelem.
Orbán Viktor, a nem rég még lázadó liberális szellemű, szárnyait bontogató fiatal politikus
Isten áldotta kivételes tehetségét áplolva eljutott tegnap a fejlett világ legkiválóbb politiku-
sai közé. (…) Nekünk magyaroknak csak ez az út járható, még akkor is, ha a kereszténység
nem kívánatos az Európai Unióban, ha a nemzeti törekvés veszélyes a globalizált világot
teremtő, bővíteni kívánó világhatalmi csoportok részére. Éppen ezért hatalmas és bátor
cselekedet a FIDESZ program.”

Holokauszt Revizionizmus: http://revizionizmus.uw.hu Ezen többek között az olvas-


ható, hogy „vöröskeresztes dokumentum cáfolja a Kamukausztot” (2007-06-07). Az egész
honlap szerkesztési célja a holocaust tagadásának bizonyítása, az antiszemitizmus érve-
inek a népszerűsítése. „Hal Turner (Turner Radio Network) június 4-én föltett a webhelyre
egy dokumentum-másolatot – írják – . A dokumentum a Vöröskereszttől származik, akik
1973 és 1978 között a birtokukban levő, korábban a nácik által gondosan vezetett, és a
Vöröskereszt számára rendszeresen átadott halálozási adatokat összevetették. A teljes
szám ezek szerint 271 301!” Tehát nem annyi, mint amit a történészek eddig a világ elé
tártak, hanem sokkal kevesebb. A „Gyűlöletbeszéd, türelem és szólásszabadság” (2007.
június 25.) című írásban olvasható, hogy „Ezek az Illuminátus újvilágrendetlenségnek a
kellékei.”„Ez az irat mint egy ’bevezetés a revizionizmusba’ 1996 januárjának első hetében
készült el és a Zündel-oldalon (zundelsite) hozták nyilvánosságra. Egy másik weboldallal,
a nizkor oldallal, amelyet a „Holocaust Promotion Lobby” gondoz, folytatandó internet-vita
kiindulópontjának volt szánva. Ez a vita megszűnt, amikor a Simon Wiesenthal Center
arról tudomást szerzett és kiterjedt ellentámadásba kezdett. A New York Times 1996. ja-
nuár 10-i cikkét követően 2000 levél ment az internet-Service-Provider-hez és az egyetem
elnökéhez azzal a céllal, hogy revizionista anyag ne kerülhessen az internetre. Válasz-
ként erre a cenzúrakísérletre ciberhely-újságírók világszerte úgy támogatták a Zündel-
oldalt, hogy tükröket (mirror) tettek a Zündel-oldalra. Január közepétől február közepéig
az elektronikus dráma teljesen kibontakozott, mivel a legnevesebb egyetemeken is meg-
jelentek a Zündel-tüköroldalak. Tudtunkkal még a távoli Ausztráliában is vannak Zündel-
tüköroldalak. A ciberhely tiltakozóakció következménye a ’Communications Decency Act’
volt, amelyet bizonyos érdekcsoportok az US-kongresszusig vittek, és amelyet nemrégen
három philadelphiai bíró, mint alkotmányellenest visszautasított. Ez az ítélet e pillanatban
meg van fellebbezve. A harc a szólásszabadságért az interneten folytatódik. Ernst Zündel

szelsoseges.indd 12 2008.07.28. 13:51:21


válaszol: Mielőtt az eredeti bemutatót elkezdeném, szeretnék néhány fontos pontra utal-
ni nizkor részletes és kimerítő összefoglalójában: Nizkor engem a kanadai „Security
Intelligence Review Committee”-t idézve gyűlöletirodalom kiadójanak nevez. Ez így nem
helyes. Kanadában gyűlöletirodalom kiadása bűntény, éppúgy mint a bankrablás
vagy a gyerekek elleni erőszak. (…) 40 éve élek és dolgozom Kanadában, és sohasem
talált senki abban bűnösnek, hogy ’gyűlöletirodalmat’ adtam volna ki vagy terjesztettem
volna ebben az országban. Soha nem fogtak perbe amiatt, hogy ’gyűlöletirodalmat’ ad-
tam volna ki, vagy terjesztettem volna Kanadában, pedig Kanadában vannak ún. ’gyűlö-
lettörvények’. Valójában jogi és rendőrségi határozatok értelmében alapos vizsgálat után
kifejezetten felmentettek ez alól a vád alól. Ha lettek volna bizonyítékok, akkor vádlóim
biztosan gondoskodtak volna arról, hogy perbe fogjanak és elítéljenek. Azzal vádoltak,
hogy hamis információkat terjesztek – egy könnyelmű vád, amellyel engem egy rosszin-
dulatú zsidó asszony (és multimilliomos nő) vádolt meg. A kanadaiaknak ez összesen
6 millió dollárjába került – és miért? A kanadai legfelsőbb bíróság végül úgy határozott,
hogy a társadalmat kulturális és szellemi sokrétűséggel lehet gazdagítani; ehhez tartoz-
nak a történelemről és más dolgokról vallott népszerűtlen nézetek, amelyek bizonyos
kisebbségeknek rossz érzéseket okoznak. A következőkben nyolc pontban foglalom ösz-
sze a „holokauszt”-revizionizmust. Előbb el szeretném magyarázni, hogy mire gondolok
akkor, amikor bizonyos személyekről vagy csoportokról összefoglalóan mint a „Holocaust
Promotion Lobby”-ról beszélek. Ezt a kifejezést általában arra használom, hogy azokat
az embereket írjam le, akiknek személyes érdekük diktálja a holokauszt mítosz életben
tartását, és akik politikailag is aktívak, hogy biztosak legyenek abban, hogy ez tényleg
így történik. A „Holocaust Promotion Lobby” egy összefoglaló szerkezet, rövidítésként
gondoltam, hogy az emberi faj egy részét jelöljem meg vele, amely többségében, de nem
kizárólag zsidókból áll, és amely magát sajátos és mérvadó szociális és politikai tulajdon-
ságokkal a „holokauszt” nevű dogma fenntartásának és megerősítésének áldozza.(…) A
Revizionizmus mint szellemi megújhodási mozgalom világszerte mind több hívet
talál. Az emberek elkezdenek kérdéseket föltenni a holokausztról. Ezek a kérdé-
sek kényelmetlenek. A „Holocaust Promotion Lobby” nem tudja többé a VALÓSÁG
iránt föltámadt érdeklődést egyszerűen azzal ignorálni, hogy ’antiszemitizmusról’
beszél.
A revizionista állításokat nyolc különböző csoportba lehet foglalni. Ezek:
1. A revizionisták állítása: A holokauszt hasznot hozó háború utáni propaganda, amely
szisztematikus és alattomos kampányként kezdődött a II. világháború alatt, mint a finánc-
tőke stratégiája, csapatösszevonásra és arra, hogy a világot, elsősorban Amerikát egy
háborúba bevonja, amely valójában testvérharc volt. Ennek a propagandának az volt az
alapelve: „Csináljunk magunknak egy ellenséget, hogy legyőzzük azt az ellenséget.” Hogy
érték ezt el? Régimódi, kipróbált módszerekkel. (…) Az ellenség állítólagos gonosztetteiről
szóló ügyesen kiagyalt propaganda régi dolog. Hatásos pszichológiai fegyver, amelyet
rendszeresen használnak arra, hogy a saját csapatokat föllelkesítsék, mivel azok így azt
hiszik, hogy egy igaz és hazafias ügy érdekében harcolnak. Az ellenséget szisztematikus
rémtörténetek segítségével ördögként ábrázolják. A médiák újra és újra elismétlik, hogy
milyen kegyetlen és ördögi az ellenség. (…) a szövetségesek a II. vh. alatt rémpropagandát
folytattak a hitleri Németország ellen, hogy a saját lakosságuk figyelmét elvonják azoktól
a szörnyűségektől, amelyeket elsősorban, de nem kizárólag a Vörös Hadseregbeli ’bajtár-
saik’ követtek el Európa megszállása közben, amikor Hitler háborúja befejeződött.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 13

szelsoseges.indd 13 2008.07.28. 13:51:22


14 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

(…) A ’gázkamra’-állítást röviden elkezdték propagandakísérletként terjeszteni, de gyor-


san elutasították mint túl ’hihetetlent’. Ha rémtörténetek annyira visszataszítóak, gusztus-
talanok és hihetetlenek, hogy gondolkozó, érző emberek azokat nem nyelik csak úgy le,
akkor egy hadsereg vezetőségnek nem érdeke, hogy ilyenekkel menjen házalni. (…) Egy
nemrég megjelent könyvben: „Keystone of the New World Order: The Holocaust Dogma
of Judaism,”, az író, Ben Weintraub elmondja, hogy a hatos számnak valójában misztikus
jelentése van, mert kabbalai forrásokon alapul. (…)
2. A revizionisták második állítása: Nincs rá bizonyíték, hogy a holokauszt, amelyet a
holokausztot támogató bizottság (Holcaust Promotion Lobby) és a rendkívül politikus hol-
lywoodi filmipar bemutat, valóban létezett. A revizionisták nem állítják, hogy a zsidók nem
szenvedtek. Nem vitatják, hogy a zsidók Németországban tényleg nem voltak kívánatosak
és hogy az állam politikájának egyik irányvonala volt, őket mint káros ’parazita’ népet elűzni.
Teljesen igaz, hogy a zsidókat börtönbe zárták és gyakran kegyetlenül bántak velük. Ellen-
ségként tekintették őket éppúgy, mint ahogy ma a nácikat a felülről diktált közvélemény ellen-
ségnek tekinti. A revizionisták azt állítják, hogy nem volt olyan állampolitikai irányzat, amely
zsidókon vagy más nem kívánt kisebbségeken gyilkosságot követelt volna.
(…)Most térjünk a tárgyra, honnan is származik a tömeggyilkosság története – Rudolf
Höß vallomásából. Ez a vallomás egy nagyon ’terhelő’ irat. Minden baj arra vezethető
vissza. A történet háttere: Rudolf Höß Auschwitz táborparancsnoka volt. Ebben a sokat
használt és idézett dokumentumban a nürnbergi perek során a leghihetetlenebb dolgo-
kat ’vallotta be’. Hogy ez hogyan történt, arról a Zündelsite vezércikke, „Nuremberg: The
Crime that Will Not Die” informál. Érdemes elolvasni. (…) Azt bizonyítandó, hogy elfogott
németeket a szövetségesek kínoztak, olvassák el a „Legions of Death” c. könyvet Rupert
Butler-tól, egy angol írótól, aki leírja, hogy hogyan verték és napokig alkohollal kábították
el Rudolf Höß-t, mielőtt az híres ’vallomását aláírta, amelyben ’bevallotta’, hogy két és fél
millió embert ölt meg Auschwitzban gázkamrákban.
(…)További forrás a Simpson van Rhoden-vizsgálóbizottság, amely az US-vallatótisztvi-
selők módszereit a Malmedy-Dachaui perek alatt fedte fel. Ez a bizottság rossz bánásmód-
ról, kínzásról, látszatperekről, ütlegelésről, ’hooding’ (csuklyázás), stb., hogy vallomáso-
kat zsaroljanak ki a vádlottakból. (The Progressive, írta Edward L. Van Rhoden bíró 1949
februárjában, címe: Amerikai rémtettek Németországban) (…)Egy vád még nem tény. Egy
vezércikk még nem tény. Egy megkínzott rab, aki ’vallomást’ tesz, nem tud szavaiból té-
nyeket csinálni.
„3. A revizionisták állítása: A holokauszt áldozatainak számát felelőtlenül eltúlozták. (…)
4. A revizionisták állítása: A Harmadik Birodalom hivatalos politikája a zsidókkal szem-
ben a kivándorlás volt és nem a megsemmisítés. Igaz az, hogy Hitler a zsidókat a német
nép ’befolyási övezetéből’ el akarta távolítani. Az ország háborúban állt – olyan háború-
ban, amelyről sokan úgy látták, hogy abba nemzetközi zsidó bankárok heccelték bele a
résztvevőket. A zsidóságról úgy gondolták, hogy ’bomlaszt’, nemcsak gazdaságilag ha-
nem fajilag és kulturálisan is. Akkoriban a ’parazita’ szót használták. (Amerikában egy
nemzeti szocialistát sokszor „scum bag”-nak neveznek, amely szabadon fordítva egy da-
rab szemetet jelent. Ha meg akarják látni, hogy hogy néz ki ma a nemkívánt egyének
üldözése és démonizálása, akkor nézzék meg: http://www.web.apc.org/~ara/zundel_r.
gif .* Hitler Németországa abban a követelésében szilárd volt, hogy a zsidókat ne ismerje
el mint Németország egy részét, mert ők egy etnikailag egységes társadalom létrehozá-
sára nézve, ahogy azt Hitler kívánta, károsnak tűntek. A vezér nem akarta a zsidókat a

szelsoseges.indd 14 2008.07.28. 13:51:22


látterében megtűrni. Nem kedvelte őket. De itt vége a történetnek. Meglepő, hogy Talmudi
szócsavarások és tekerések még mindig néhány embert odáig visznek, hogy az ’áttelepí-
tést’ és ’evakuálást’ hirtelen a ’kiirtás’ kódszavának tartják. Mindezt a Zündel-perek rész-
letesen megtárgyalták és örökre a per aktái közé tették! Egy egyszerű kutatás ebben az
irányban megspórolt volna nizkornak sok fölösleges fáradságot. Hogy pontosabb legyek:
A két torontói Zündel-per kapcsán Himmler poseni beszéde hosszas analízis tárgya volt.
Pontos részleteket szállitottak német politikatudós, Udo Walendy és Dr. Robert Faurisson
nyilatkozatai, továbbá Browning, a brit történész, David Irving és Mark Weber nyilatkozata
a második perben 1988-ban. (Lásd Barbara Kulaszka könyvét). A Holocaust Promotion
Lobby újra meg újra azoknak olvasóknak a naivitására számít, akik nem vizsgálják meg a
tényeket és elhiszik, hogy az ’áttelepítést’ és ’evakuálást’ másként értelmezték.
5. A revizionisták állítása: Egyetlen iratot sem találtak Hitler aláírásával, amely a
zsidók kiirtását rendelte volna el. (…)
(…) Természetesen igaz, hogy a ’végmegoldás’ szót a zsidókkal kapcsolatban használ-
ták. Igen, és akkor mi van? Mit bizonyít ez? Ennek ugyanaz a jelentése mint a ’kiirtásnak’?
A munkanélküliség problémájának ’végmegoldás’ -a azt jelenti, hogy a kormány elhatároz-
za, hogy minden munkanélkülit elpusztít? (…)
6. A revizionisták állítása: A Zyklon B gáz egy rovarirtószer. Nem alkalmas tömeggyil-
kosságra.
(…) A ’terhelő számlák, ha a hadseregnek vagy a civil koncentrációstáboroknak lettek
kiállítva, egyet bizonyítanak: A németek életeket akartak menteni – ellenségeik életét is –
és ezért irtották a tetveket és egyéb férgeket.
7. A revizionisták állítása: A Zyklon B gáz nagyon mérgező. Ostobaság lett volna és nem
lett volna produktív a Harmadik Birodalomnak dolgozó munkaerőket azzal veszélyeztetni,
hogy velük hullákat húzassanak ki gázkamrákból, ahol azokat állítólag elgázosították..
(…) A bűnözők kivégzése gázkamrákban egy sajátságos amerikai ötlet. A módszer drága,
fárasztó és lassú. Amerikában még mindig gázosítanak el bűnözőket, de Németországban
ilyesmi nem volt. Egy másik ország sem, és biztosan nem a 30-as és 40-es évek Európájá-
ban, használt bűnözők vagy mások kivégzésére ilyen komplikált, lassú, fárasztó, drága (és a
személyzet számára veszélyes) eljárást. A mai napig halnak meg amerikai bűnözők, egyedül
vagy kettesével egy komplikált ölési eljárás által, amely sok órás előkészületet követel meg.
Az amerikai gázkamrák semmilyen módon nem hasonlítanak azokhoz a tyúkólakhoz, ame-
lyeket a Holocaust Promotion Lobby a világnak mint ’náci gázkamrákat’ mutat meg.
És Jean-Claude Pressac? Dr. Faurisson egy tudományos kritikát írt Pressac tanulmá-
nyához (nyilvánosságra hozták a Revue D’Histoire Revisioniste-ben Nr. 3, 1991). Kérjen
Dr. Robert Faurisson-tól egy teljes dokumentációt. Az minden pontos vizsgálat kérdéseire
könnyedén megadja a választ. A revizionista állítás rövid és velős: Német koncentrációstá-
borokban nem működtek gázkamrák emberölési céllal.
Ha Hitler célja a népirtás lett volna, akkor arra talált volna sokkal egyszerűbb és ol-
csóbb módszereket is. A szovjeteknek elég volt fejenként egy golyó, hogy lengyel tisztek
ezreit öljék meg Katynban tarkólövéssel. Saját polgáraik millióit irtották ki hatalmi befolyási
környezetükben. A britek fölakasztottak, a franciák a guillotinet használták és a németek-
nél a bűnözőket és árulókat általában kivégzőosztag végezte ki. Minden más németellenes
uszítás, mint például Steven Spielberg „Schindler Listája” c. filmje.
A németek magas műszaki színvonalon álltak. Azért, hogy a járványos betegségek
terjedését megfékezzék, modern rovarölő kamrákat építettek, amelyeknek műszaki

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 15

szelsoseges.indd 15 2008.07.28. 13:51:22


16 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

színvonala az akkor használt US-gázkamrák színvonalát elérte vagy azon túltett. Miért
használtak volna nem szigetelt fészereket? A fegyverek golyói sokkal egyszerűbbek, ol-
csóbbak, bármikor rendelkezésre álltak és szállításuk sokkal egyszerűbb lett volna. A
németeknek nem volt arra okuk, hogy ellenségeiket drágán és körülményesen egész
Európán át szállítsák és testüket drága fűtőanyagok felhasználásával elégessék, amikor
ezzel egy időben német gyerekek megfagytak, mert nem volt elég fűtőanyag. Könnyű
lett volna fegyveres német katonákat küldeni áldozataikhoz. Miért szállították volna zsi-
dók millióit Európa egyik végéből a másikba, ha őket éppen olyan egyszerűen például
a francia erdőkben agyon lehetett volna lőni, mint azt a szovjetek Katynban a lengyel
tisztekkel tették?”

Dolgozatunknak nem tárgya a fenti érvelésnek a megcáfolása, csak jelezni akarjuk,


hogy a magyar törvények szerint, magyar nyelvű honlapon lehet magasztalni Hitler pro-
pagandáját, tagadni a náci népirtást, és magyar nyelven lehet tagadni a holokausztot,
miközben arra hivatkoznak, hogy a kanadai és egyes nyugat-európai törvények tiltják a
gyűlöletbeszédnek minősíthető, történelemhamisító állítások közlését.* (Cikkünk megjele-
nése után a magyar honlapot letiltotta a szolgáltató, de találtak egy újabb kiszolgálót.)

Hasonló, Holokauszt/tagadó honlap: http://www.freepress-freespeech.com/holhome/


Ezen a honlapon az alábbi cikkek olvashatók:

Mátyás király zsidai


Széchenyi István beszéde
„XII. A zsidók iránti törvényjavaslatról, october 1-ső napján 1844. Ha az ember tekinti,
hogy Magyarországban ezen szerencsétlen és elnyomott népfaj egy idő óta mennyi ipart
fejt ki, lehetetlen, hogy az ember valami sympathiát iránta ne érezzen, és hogy itt, és más
alkalommal is hallottam, miszerint érettök felszólalások történnek, s hogy mélt. Zay Károly
gróf őket minden jogokkal felruházni kívánja, felfogni tudom; de más részről megvallom,
hogyha a nemzetiség dolgát igazán akarjuk pártolni, akkor nem tudom felfogni e tekintet-
ben azon igen nagy engedékenységet. Nem akarom azt most vitatni, hogy a nemzetiség
dolga mennyire érdekes – meglehet, hogy nagy részben talán abberatión alapul meggyő-
ződésem, hanem nemzetiség, kifejtett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más
progressio – nem kell. Erre állítok mindent, e nélkül mondhatom, egy zagyvalék nép
leszünk, melynek talán több pénze lesz, a dögbőröket talán drágábban eladhatjuk stb., de
ez engem nem mozdít; mindenekelőtt áll előttem hűség a fajtámhoz. Új bizonyságát adja
a magyar tágkeblűségének, miszerint néha bizony éppen azon helyzetbe teszi magát, mint
az, ki maga alatt vágja az ágat, és anélkül, hogy észrevenné, vízbe esik, és később meg-
bánja a dolgot. A magyar nemzetiség még nemrégóta olyan körülmények között volt, hogy
bizony csuda – és abban látom a legnagyobb garantiát a nemzetiség jövendője felett –,
hogy ti. annyi erővel és életszikrával bírt oly közel a sírhoz, miszerint az élet felé fordult, – s
ekkor ugyan intoleransok voltunk, mi igen természetes; – de egyik túlságból a másikba
menvén most az emberiség, az embereket a zsidókkal együtt a szívünkhöz szorítjuk, és
most a legnagyobb liberalisták vagyunk; de helyzetünk e részben nem oly kedvező, mint
például az angoloké. Az angol nemzet ugyanis elliberáltathatta a zsidófajt, mert ha például
én egy palaczk tentát öntök egy nagy tóba, azért a víz nem romlik el,és mindenki ártalom
nélkül megihatja a nagy angol elember a zsidó transeaát; ugyanez áll Franciaországra

szelsoseges.indd 16 2008.07.28. 13:51:22


nézve is; de ha a magyar levesbe egy palaczk tintát önt, megromlik a leves, és azt meg
nem eheti az ember. De más példát hozok fel: ha egy bárkában ülök, és abban van gyer-
mekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejön a víz, s előttem apodictice áll, hogy ezen
két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha a magamét lököm ki, és a másikat
benntartom, azt az újságban fogják hirdetni; de biz én a magam gyermekét conserválom,
és a másikat lököm ki.”

Gyermekfejek az oltáron
Tiszaeszlár
„A végső szót a tiszaeszlári ügyben az osztrák parlamentben mondták ki 1899. novem-
ber 10-én. Schneider képviselő az egyik ülésen szót kérvén a polnai vérgyilkosság tár-
gyában, szemlét tartott a legutóbbi idők vérgyilkosságai fölött s ez alkalommal a tiszaesz-
lári esetre vonatkozólag a következőket mondta el:
„Ma, midőn az az ember már meghalt, mi sem akadályoz többé, hogy elmondjam
önöknek, miképpen magyarázta meg ő a fölmentést. Ugyanis Andrássy grófot – ő az, aki-
ről szólni akarok – (Id. Andrássy Gyula gróf tudvalevőleg 1890-ben halt meg Voloscában.)
megkérdezte valaki ez ügyben, ezt a kérdést intézvén hozzá:
„– Hiszi ön, hogy az rituális gyilkosság volt?
– Természetesen – felelte Andrássy -, nincs benne semmi kétség; ez bebizonyított tény,
nincs egyáltalán mit vitatkozni erre vonatkozólag.
– De hát akkor miért mentették fel oket?
– Oh – szólt Andrássy – hát azért, mivel az elítélést követő napon a nép bizonyára
agyonütött volna 20 000 zsidót, azután pedig, ki ad nekünk pénzt, ha nincsenek kéznél
a zsidaink?
... Íme – folytatta Schneider -, íme a tiszaeszlári fölmentő ítélet magyarázata.
Kiáltások balról: „Kinek mondotta ezt Andrássy?”
Lichtenstein herceg fölemelkedve:
– Nekem mondta! (Óriási hatás. Hosszú mozgás.)
( Alb. MONNIOT „Le crime rituel chez les Juifs”, Paris, 1914. 276-277. oldal.).”

A Szent Korona, Őszirózsás országrombolás, Janics Kálmán üzenete


– Az interjúban, amelyik a Hunnia 111. számában jelent meg Janics többek között
tagadja a gázkamrák létezését, a deportálásokat szervező Jaross Andort pozitívan említi.
A magyarok egyedüli szövetségese csakis a németek lehettek, akik a végsőkig kitartottak
a szövetséges hatalmakkal szemben.

A zsidók célja 1919-ből Zsidók célja, melyet a politikában más nemzetekkel űznek;
Megjelent a Star c. lengyel lapban; elhangzott 1919. március 20-án egy lembergi zsidó
gyűlésen.
A szónok:
Testvéreim!
Az izraeliták a 19. század óta küzdenek a világhatalomért, melyet maga az Isten ígért
meg Ábrahámnak. Eddig a kereszt hatalmaskodott a zsidók felett, ez utóbbiak a világ
minden részében szétszóródva hosszú idő óta a legkegyetlenebb üldözések tárgyai vol-
tak, de most remélhetünk. Az a tény, hogy azoké az ország és tulajdonukat képezi. Izrael
napról napra hatalmasabb lesz, nekünk zsidóknak sikerült kezünkbe keríteni a világbörze

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 17

szelsoseges.indd 17 2008.07.28. 13:51:22


18 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

leghatalmasabb központjait. Ha a zsidók mindenütt a nagytőke fölött rendelkeznek, az


összes államok el vannak adósodva, akik arra kényszerülnek, hogy bányáikat, vonataikat,
gyáraikat lekössék a zsidóknak. Most már csak az van hátra, hogy a földbirtokok is
teljesen zsidó kézre kerüljenek, főleg a latifundiumok. A nagybirtokok is teljesen zsidó
kézbe mentek át, úgy, hogy azokon a dolgozó munkások temérdek jövedelmet hajtanak
a zsidóknak. Ma már mi vagyunk a leghatalmasabbak. Igaz ugyan, hogy sok zsidó megk-
eresztelkedett, de ez is csak arra jó, hogy még jobban növeljék a hatalmukat, mert az soha
nem szűnik meg zsidóknak lenni. El fog jönni azaz idő is, mikor a keresztények szívesen
lennének zsidókká, de akkor a nép utálattal fogja őket visszalökni magától. A legádázabb
harcot első sorban a katolikus klérussal fogja vívni. Fel fogjuk használni a gúnyt, gyaláz-
kodást, botrányt, történettel fogjuk beszennyezni s ily módon tesszük ki a világ nevetésé-
nek. Azután hatalmunkba kerítjük az iskolákat. A kereszténység eddigi irányítását el kell
törölni, az egyház el fogja veszíteni befolyását. Szegénnyé tesszük és annak vagyona is a
zsidóké lesz.

Zsidók – Izrael népei


Hatalmas szövetségesünkké váltak a forradalmi idők. Ha most mindnyájan össze tar-
tunk és nem tartjuk magunkat magyar zsidóknak, hanem fajunk szívósságával védjük
azokat a bástyákat, amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki is, megépítjük Júdeát.
Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat is sorainkból töltsük be. Ne magyarosítsátok
többé neveiteket, átok a kikeresztelkedőkre. Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunk-
nak vége lesz. Új hazát nyerünk a Duna-Tisza közén. Látogassátok a szent egyleteket, ez
mindenkinek, minden igaz hitű zsidónak megfelelő helyet biztosít az új államban. Sza-
muelly megvéd, ne féljetek, pogrom itt sohasem lesz. Agitáljatok az új hazáért, „THEESRE”,
hazánk csillaga nekünk világít.
A fentieket a Budavári Palota Holocaust Magyarországon c. kiállításán lehetett olvasni.”
„A fönti fölhívás 1947-ben megismétlődött:
Zsidók – Izrael népe!
Hatalmas szövetségünkké váltak a forradalmi idők. Ha mindnyájan összefogunk, és
nem tartjuk magunkat magyaroknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyá-
kat, amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki, megépíthetjük Judeát.
Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat és a kulcspozíciókat kizárólag a mi sorainkból
töltsék be. Ne magyarosítsátok többé a neveteket. Átok a a kikeresztelkedőkre! Jehova
velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége van. Új hazát nyertünk a Duna-Tisza közén.
Jelszavunk, minden zsidónak megfelelő helyet az új hazában.
Taki József
a Fáklya c. politikai hetilap vezetője
1947 május 11.”

gr. Klébelsberg beszédei, Kik voltak a LEVENTÉK?, Teleki Pál gondolatai


„A zsidótörvény történelmi szükségesség
Már a liberális gazdasági jólétben élő korszak eltévelyedései, mondhatnám könnyelmű
élete után is keresztény politikát hirdettünk, a keresztény Magyarország visszaállításának
szükségességét. Két évtizeddel ezelőtt megmondtam, hogy a hazai zsidóság azon részé-
nek, amely valóban idetartozónak érzi és vallja magát, kötelessége volna élesen és határo-
zottan szembefordulni az újonnan bevándoroltakkal. Sajnos, ez nem történt meg. Ha

szelsoseges.indd 18 2008.07.28. 13:51:22


egyesek részéről talán meg is történt, általánosságban semmi esetre sem. Ezért aztán le
kellett vonnunk a következményeket. Gondolatvilágunk akkor is ugyanaz volt, és az
egymást követő kormányok ugyanezt a felfogást igyekeztek érvényre juttatni, különösen a
legutóbbi időkben. Ezt szolgálta annak idején, első miniszterelnökségem alatt a numerus
clausus, és ezt szolgálta az első zsidótörvény is, amelyet bizonyos okokból meg kellett
változtatnunk.
Sokan azt képzelik, hogy a zsidó törvényjavaslatot csak mint örökséget képviseltem az
országgyűlés két háza előtt. Én sohasem szoktam takarózni másnak sem előnyös, sem
hátrányos tollaival. Ha valamit képviselek, azt meggyőződésből teszem és helytállók érte.
Remélem, hogy ezt most már mindenki tudomásul veszi és megérti, hogyha valamit kimo-
ndok, az úgy is van. Mindenesetre hangsúlyozom, hogyha saját magam által szerkesztett
törvényjavaslatot hoztam volna, az ennél a törvénynél szigorúbb lett volna. Meggyőződésem
szerint a zsidótörvény történelmi szükségesség. Mind az európai, mind a hazai történelmi
fejlődésből természetszerűen következik.”

A Gömbös-kormány munkaterve, Karácsony Csillaga


A link Bárdossy László cikkhez vezet, amelyet 1944 decemberében írt.
Egy öklöző 1952-ben, Kunszabó Ferenc letartóztatása 57-ben, Pongrátz Gergely,
Pufajkások etalonja
Tóth Ilonka, a magyar Jeanne d'Arc, Rudolf Höß *, Elie Wiesel *, Simon Wiesenthal *
Eleinte megjelenik, hogy eltávolították, majd mégis olvasható a lap: „Simon Wiesenthal:
A csaló „nácivadász”.
David Cole és Dr. F. Piper Auschwitzban, A Leuchter jelentés
„Fred Leuchter
DOKUMENTUM A GÁZKAMRÁKRÓL
A „Leuchter-jelentés” végkövetkeztetése:
„Miután Auschwitzban, Birkenauban és Majdanekben áttekintettük az összes anyagot
és megvizsgáltunk minden helyszínt, a bizonyítékokat megsemmisítő erejűnek találjuk.
Ezen helyek egyikén sem voltak kivégzésre szolgáló gázkamrák. A szerző legjobb tudása
szerinti mérnöki szakvéleménye, hogy a megvizsgált helyszínek állítólagos gázkamráit
sem akkor, sem most nem használhatták kivégzésre, és soha senki nem vélhette komo-
lyan, hogy ezek ilyen feladatot láthattak el.”
EGY MÍTOSZ ÖSSZEOMLIK című cikk.
(34. Hunnia folyóírat, Bp. 1992. aug. 25. 30.-44. old.)”

Egy hamisítás anatómiája: Wannsee *, Hamis képdokumentumok *, David Irving pere,


EU és holokauszt emlékművek, Légifelvételek *, Norman Finkelstein *, 66 kérdés a
holokausztról
66 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A HOLOKAUSZTRÓL
Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvű változata az IHR engedélyé-
vel. (www.ihr.org)
1. Milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a nácik megöltek hatmillió zsidót?
Semmilyen. Csak háború utáni vallomások vannak, többségében egyéni „túlélőktől”.
Ezek a vallomások ellentmondóak, és csak nagyon kevesen állítják, hogy ténylegesen
tanúi voltak bármilyen „elgázosításnak”. Nincsenek korabeli dokumentumok vagy szilárd
tények: nincsenek hamuhegyek, nincsenek krematóriumok, melyek több millió holttestet

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 19

szelsoseges.indd 19 2008.07.28. 13:51:22


20 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

képesek lennének elégetni, nincs „emberből készült szappan”, nincsenek emberbőrből


készített lámpaernyők, és nincs hiteles demográfiai statisztika sem.
2. Milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a nácik nem öltek meg hatmillió zsidót?
Széleskörű törvényszéki, demográfiai, elemzői és összehasonlításokon alapuló bizonyí-
tékok alátámasztják ennek a nagyságrendnek a lehetetlenségét. A széles körben ismételt
„hatmilliós” nagyságrend felelőtlen túlzás.
3. Kijelentette-e Simon Wiesenthal írásban, hogy „német földön nem voltak megsem-
misítő táborok”?
Igen. A híres „nácivadász” ezt írta a Stars and Stripes-ban, 1993. január 24-én. Azt is
állította, hogy a zsidók „elgázosítása” csak Lengyelországban történt.
4. Ha Dachau Németországban volt, és ha még Wiesenthal is azt mondja, hogy nem
megsemmisítő-tábor volt, akkor miért mondja olyan sok amerikai veterán, hogy megsem-
misítő-tábor volt?
Miután a szövetségesek elfoglalták Dachaut, sok amerikai katonát és másokat végig-
vezettek a táboron, és mutattak nekik egy épületet, amely állítólag „gázkamra” volt. A tö-
meghírközlés széles körben, de hamisan, továbbra is kiáll amellett, hogy Dachau „gáz-
kamrás” tábor volt.
5. Szóljunk Auschwitzról is. Van valamilyen bizonyíték arra, hogy az ottani gázkamrákat
emberek meggyilkolására használták?
Nincs. Auschwitzt a szovjetek foglalták el, és a háború után módosították. Egy termet
úgy alakítottak ki, hogy nagy „gázkamrának” látszódjék. Miután az amerikai Fred Leuchter,
a gázkamraépítés és –tervezés vezető szakértője megvizsgálta ezt és Auschwitz más
állítólagos elgázosító helyiségeit, kijelentette, hogy „abszurditás” azt állítani, hogy ezeket
kivégzésekre használták, vagy használhatták.
Válasz J.C.Pressacnak R. Faurissontól*, Holokauszttagadási törvény?

Holokausztállítás, holokauszttagadás
2001 Havi MF. Szeptember
Budapest, 2001. február 16. (MTI) – Szocialista képviselők határozati javaslatban kez-
deményezték, hogy az Országgyűlés kérje fel a kormányt: tekintse át a holokauszt
tagadásának büntetőjogi szabályozási lehetőségét, készítsen törvényjavaslatot a Btk.
módosítására, és azt szeptember 1-jéig terjessze a Ház elé.
Milliók halálát nem feledtethetik az újra terjedő ordas eszmék – olvasható a szocial-
ista párt beadványában. Kósáné Kovács Magda, Szabó Zoltán és Suchman Tamás
MSZP-s képviselők indítványuk indoklásában úgy fogalmaznak: napjaink jelensége a
holokauszt létezésének tagadása. Márpedig a büntetőjog Európa több államában is
szankcionálja a holokauszt tagadását, és példaértékű bírósági ítéletek is születtek már
ebben a tárgyban.
Írásunk nem tudományos munka igényével készült. Általában (a legfontosabb hely-
eket kivéve) nem jelöljük meg a szakirodalmi hivatkozásokat, bár ezek minden egyes
állításunkkal kapcsolatban rendelkezésre állnak. A hivatkozásoknál igyekeztünk olyan
forrásmunkákat kiválasztani, amelyek a hivatalos történetírás talaján állnak, valamint
közismert zsidó szervezetek és személyiségek munkáinak eredményeit tükrözik. (Ez alól
kivételt képez a Rudolf-jelentés, amelyet ugyan hivatalos oldalról igen sokan támadtak,
ezek a támadások azonban inkább emocionális, rágalmazó jellegűek voltak, komoly
szakmai ellenérveket ez idáig nem tudtak ellene felhozni.) Ezeket az irodalmi helyeket

szelsoseges.indd 20 2008.07.28. 13:51:22


mindenki megtalálhatja, akit a téma érdekel és a vonatkozó irodalmat beszerzi. A téma
nem teljes körű tárgyalásának az oka az idő rövidsége. Szándékunk a magyar parla-
menti képviselők és a közvélemény tájékoztatása azért, hogyha a törvényjavaslat, amely
ezt az írást kiváltotta, szavazásra kerül, akkor senki se mondhassa, nem tudta, miről és
mire szavaz.
A félreértések elkerülése végett: semmiképp sem szeretnénk kisebbíteni a nácik és
különösen az SS felelősségét a zsidók II. világháború alatti sorsában, nem szeretnénk
továbbá ennek a népnek tengernyi szenvedését bagatellizálni.
Tervezzük egy részletesebb összefoglaló munka megírását a témáról, amely meg-
próbál az ilyen jellegű tudományos munkákkal szemben támasztott követelményeknek is
eleget tenni.
A magyar parlament három, szocialista színekben szereplő, zsidó nemzetiségű képvi-
selője határozati javaslatban kezdeményezte, hogy a parlament kérje fel a kormányt,
készítsen törvényjavaslatot a holokauszt tagadásának büntetéséről. Az MTI jelentése nem
erősíti meg ugyan, de a zsidó szóhasználatot ismerve feltehető, hogy a három személy
csak a zsidó holokauszt tagadását akarja törvény erejével büntetni. Ugyancsak feltételez-
hető, hogy nem kívánja a zsidó törvényjavaslat a holokauszt túlzását büntetni.
Vérvádak a történelemben, Faji Morál, Zsidó történetírás *, Numerus Clausus
„Fel kell tennünk a kérdést: bűn, vagy hiba volt-e az, hogy a magyar vezetők meg mer-
ték nevezni a zsidóságot a törvényben? Milyen más megoldások kínálkoztak számukra a
magyarság helyzetének e téren történő jobbítására, az értelmiségen belül betöltött szere-
pének számarányához mért emelésére? Teljesen nyilvánvaló, hogy erre a törvényre szük-
ség volt. A Talmud farkasainak vonítása a magyarországi értelmiségen belül hangosabb
volt, mint a többségi magyarság halk szava. Meddig kellett volna még eltűrni a faji alapon
történő kivételezést, mellyel a zsidók évezredek óta egymást segítették a többségi nem-
zetek rovására? Meddig kellett volna eltűrni a magyar értelmiség tisztességtelen eszközök-
kel, tisztességtelen célok érdekében történő kiszorítását? Meddig kellett volna még eltűrni
a szekfűgyulák zsidó diadalénekét az elsorvasztott és tulajdon hazájában kirekesztett
magyar értelmiség hamvai felett? Eddig sem, nemhogy tovább!”
Az áldozat aki sohasem létezett, Törzsön belüli eset *, Hanukka *
„Mit jelent Hanukka valójában? Mint a zsidók szinte minden ünnepe, így a történelem
előtti időkre visszavezethető hanukka ünnepe is csak az állandóan demonstrált zsidó
gyűlölet csúcsainak egyike az emberiség többi részei ellen. A hanukka ünnep apja, amely
egy napon a keresztények karácsonyát fogja pótolni, a nemzsidók elleni gyűlölettől mar-
cangolt rabbi, Julius Eckman. (…)
Eckman, a talmudzsidó 1866-ban bosszúsan latta, hogy a zsidók, akik a Talmud és
Tóra tanításai ellenére asszimilálódtak és Karácsony idejen zsidók és nemzsidók aján-
dékokat adtak egymásnak. Errefel értékelték föl az addig ismeretlen hanukka ünnepet,
hogy a keresztény karácsonynak a szó szoros értelmében hadat üzenjenek és azzal szem-
ben tárgyi dolgokat állítsanak föl. Eckman támadásai a Karácsonyt ünneplő zsidók ellen
figyelemre méltóak. Így ő azokat a zsidó családokat, akik karácsonyt megünnepeltek,
ignoránsoknak nevezte, és az anyákat értéktelen teremtéseknek, akik ostobán majmolják
a keresztényi hitet a Karácsonyban.
A hanukka ünnep nem a zsidók és keresztények közti szeretet ünnepként született,
hanem mint a szétválás és a gyűlölet ünnepe. Így a zsidó újság cikke, mely szerint hanuk-
ka a fény ünnepe tánccal, zenével, fánkkal és énekkel, nem más, mint sötét cinizmus. Ez

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 21

szelsoseges.indd 21 2008.07.28. 13:51:22


22 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

biztosan nem volt a kazár talmudzsidó, Eckman célja, aki a Talmud értelmeben Jézust,
Máriát és Józsefet megátkozta és a pestist kívánta nekik. Mint ahogy a mai talmud-iskolák
Máriát ma is kurvának nevezik és szerintük Jézus a pokolban fő forró ürülékben.”

Sohase lássalak!, Benjamin Freedman *, Cion bölcsei 1999-ben *, Eli Ravage *,


A zsidókérdés – ma
„Egy honlapon: http://www.nexus.hu/engineering/zsidokerdes.htm zsidó író tollából
olvasható cikk a zsidókérdésről. Ehhez fűztem egy néhány kommentárt, érdekelne, hogy
másoknak mi a véleményük a cikkről és a kommentárokról. Holhome Ottó.
Nehéz-Posony István:
Jogtörténeti tanulmány a zsidókérdésről
Édesapám hagyatékából került elő egy figyelemreméltó könyv, amelynek adatain a
jelen írás túlnyomó része alapszik. Apám precíz ember és gondos ügyvéd volt, ezért kény-
telen volt ronggyá forgatni a könyvet az állampolgársági és büntetőügyekben, hogy ügy-
felei számára megleljen bizonyos lyukakat, amelyek a jogrendszer sűrű szövetén keletkez-
tek az idők során. Konkrét esetekkel nem untatom az olvasót, csupán a könyv állapotát s
a buzgó használat indokát magyarázom. A vaskos kötet címe: A zsidók egyenjogúsítására
és külön jogrend alá helyezésére vonatkozó jogszabályok, írták dr. Tóth László kir. törvé-
nyszéki bíró és dr. Ribáry Géza ügyvéd, kiadta a Hungária Könyvkiadó Budapesten, 1939-
ben, vitéz Bánó Lehel felelős kiadásában.
Megjegyzés: Az író által megnevezett könyv: „Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyen-
jogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. jogszabályok. Bp. 1939. Turán röp-
íveink gyűjteménye. I. Bp. 1941. M. Turán könyvek.” egyike a tiltott könyveknek, melyeket
az 1945 utáni zsidóbolsevista uralom sok száz más könyvvel együtt elégetésre ítélt és
megtartásukat börtönnel sújtotta.

Az író itt elfeledkezik egy fontos személyről. A Magyar Birodalom bukásában szintén
hatalmas szerepe volt egy Fortunatus Imre nevű zsidónak, aki társaival együtt olyan
mélyre süllyesztette a közállapotokat, hogy a birodalom már nem tudott ellenállni a török
hatalom mohácsi rohamának.
A mohácsi vész előtt egy évvel tartott országgyűlés első feladatának tekinti, hogy el-
csapja a gyenge II. Lajos kincstárnokát, Szerentsés (Fortunatus) Imrét, akit a „budai
zsidók királyának” emleget a nép. A király, aki pénzt akar szerezni a török elleni háborúra,
semmibe vévén az országgyűlés határozatát, szabadon bocsátja Szerentsés Imrét. Elveszi
a bányákat a német Fuggerektől és Szerentsés Imrének juttatja azokat, aki óriási jöve-
delmekre tesz szert.”

Rotary klub & Bnai Brith, A Disney stúdiók, A revizionizmus igazi tétje, Provokáció és
reakció, Izrael Shamir Zsidók befogadása,
„a zsidó morál valóságos átka a keresztény műveltségnek, amely átkon ez a keresz-
tény kultúra okvetlenül tönkremegy, ha nem dobja ki magából a mérget; tehát a zsidóságot
nem szabad befogadni a keresztény államoknak, hanem védekezniük kell ellene, s ahol s
ahogy lehet, túl kell adniuk rajta.”
Zsidók betelepítése ma, Otto Weininger a zsidókról, Csalással viselj háborút *, Ki tar-
tozik kinek, Horn Gyula bocsánatot kér, Lázár Kaganovics *, Zsidó kommunisták *, Égi Jel,
Judeo Kereszténység, Jézus Krisztus és Géza Vermes, XIII. Leó pápa a szabadkőművességről,

szelsoseges.indd 22 2008.07.28. 13:51:23


Az első parancsolat, A sumér és a magyar nyelv, A finn és a magyar nyelv messzesége,
Világkormány, A rózsadombi szerződés, A kárpótlásról, Sztárügyvédek, Az új világrend,
Közakarat, Nemzeti cselekvési terv, A státusztörvényről, Hungarocídium, Demokrácia, a
szent tehén, Biztonság a Hálón, Wass Albertrõl, Baljós nevek, Nemzeti szövetség (USA)
Jogvédőből fajvédő, A kommunizmus fekete könyve, Jospin közelkeleti útja, Út a II.
világháborúhoz *, Az 1935-ös nürnbergi törvények*, A Wehrmacht szolgálati szabályzata
*, Végre! Fölszabadítás egy lánytáborban *, Vallatás Nürnbergben, Julius Streicher 'valla-
tása', A Marshall segély *, A Wehrmacht kiállítás, A Wehrmacht kiállítás egy hamisítása *,
Kicsoda Helmut Kohl? *, Német hazafiság

Október 23 Bizottság
http://www.oktober23bizottsag.hu/Hun/index.php?option=com_weblinks&catid=29
&Itemid=58
Dr. Morvay Krisztina és Dr. Gaudi Nagy Tamás vezette Október 23. Civil Jogász
Bizottság honlapja. Ezen olvashatunk az október 23-i budapesti események egyoldalú
megközelítéséről. A linkek között szerepel a szélsőséges – időközben a szolgáltató által
megszűnt – Árpádhír nevű TV adó. A linkek között ott a a www.nemzetor.hu is.
„Trianon a magyarok számára a legnagyobb tragédiát jelentette. (2008. június 04.)
Másfél évtizeden keresztül emésztette fel a magyar elit szinte minden energiáját s az or-
szág erejét egy utólag marginálisnak tűnő vita. Aztán jött a váratlan, iszonyatos következmé-
nyekkel járó háború. Milyen okok vezettek a szétszakadáshoz, mit mond Trianon a ma
embere számára? E kérdésekről váltott szót az MNO a Trianon Kutatóintézetet Raffay Er-
nővel megalapító Szidiropulosz Archimédesszel.” A jogász bizottság egyúttal nemzeti
történészi bizottságként is működik.

Mária Országa: http://mariaországa.hu (alatta székely rovásírás és a jelmondat)


„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Nagymagyarország feltámadásában!
Ámen.”
Rovataik: Hírek, Történelem, Kultúra, Sport, Tudomány, Vásártér, Mustármagvak, Ven-
dégkönyv. Külön link: Zenehallgatás.
Főoldalon vita: Szőnyi Bartalos Mária: „Na! Most akkor: Igaz a holokauszt – vagy nem?
MESE A HOLLÓKOSZTRÓL ÉS EGYEBEK”
Történelem című rovatukban a könyvek között ajánlják: Bakay Kornél: Őstörténetünk;
Varga Tibor: Ahol a Korona, ott van Magyarország; Sumér-Magyar; Ősmagyar Időrendi
táblázat; Badiny Jós Ferenc: Magyarok elődeinek Isten adta a rendelkezést, és nem a Ró-
mai Pápa; Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség; Dentu-magyaria; A Szent
Korona Tana; Nemzetfeletti Állam; Nemzeti Cselekvési Terv; Wass Albert: Porszemek.

Kárpátia: http://www.karpatiamuhely.hu A gondolkodó magyarok lapja. Badiny Jós


Ferenc sumerológust búcsúztatják. Kiadványaik: Z. Kárpát Dániel: EU-tanázia és hasonló
könyveit ajánlja.
Kapcsolatok: Székely Portál: www.szekely.tk; Mária Országa, Szent Korona Rádió,
Kerecseny Kávéház 1036. Budapest, Bécsi út. 52. www.kerecse.hu , Csalámbozás magyar
földre, EIN; Tornádó Polgári Kör Hírküldője; Megnyílt a Turul Márkabolt.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 23

szelsoseges.indd 23 2008.07.28. 13:51:23


24 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

Kuruc info: http://www.kuruc.info


Rovatok: Antimagyarizmus, Anyaország, Budaházy György, Cigánybűnözés, Elcsatolt
részek, Elhallgatott hírek, Emigráció, Extra, Forradalom, Humor. Jó és szép, Külföld, Lap-
szemle, Olvasói levelek, Publicisztika, Tanulmányok, Rendőrbűnözés, Videók.
Antiszemita, revizionista, cigányellenes honlap.
– „Oláh rágalmakat szajkóznak Wass ellen a debreceni szociocionisták + a főcionista
elérhetőségeik” 2007-07-03. 18:51:40. „Mármint az antimagyar tolvajpártok”.
– „Budaházy György és Toroczkai László április 21-én, az év 111. napján budapesti
Hősök terére hívják a gyurcsányi Magyarországgal szemben álló igazi Magyarországot.
(2007-04-11) A tiltott önkényuralmi jelképek használatáért előzetes letartóztatásban levő
Budaházy Györgyöt nemzeti példaképnek állítják, reklámozzák a Szent Korona Rádióban
készült interjút.
– Lázadás előkészítésének minősítenék a visszaszámlálást. 2007-04-07. „Lázadás
előkészületeire utaló anyagot talált több világhálós oldalon a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság (BRFK), ezért az összegyűjtött dokumentumokat és információkat továbbította a
hatáskörében illetékes Nemzeti Nyomozó Irodához.” A Cigánybűnözés rovatban: „Elfogták
a temetőt fosztogató cigánykorcsokat”; „A cigánybűnözők valószínűleg éjszaka folyamán
hatoltak be”. „Szolnok: folyamatos cigányterror, lincsveszélyben a temetőlátogató nyugdí-
jasok”. „Cigányok akarták meglincselni a tulajdonát védő gazdát”. „Napi cigánybűnözés: A
bűnöző génekkel megáldott cigánysöpredék továbbra is érdemi ellenállás nélkül folytatja
vérszívó életmódját”…stb.
Az Elcsatolt részek rovatban: „A szekus milliárdos Markó megy, az RMDSZ marad. Ma
távozik kormányzati tisztségéből Ceausescu volt párttitkára, a szekus besugó, magát mil-
liárdosra lopó Markó Béla.” „Tót erőmű fenyegeti a tokaji szőlőt”… Elhallgatott hírek című
rovat: „Nem tánczos gyilkolt Körmenden, hanem a zsidók”. „Nagyon nagy koalíció Újpes-
ten a komcsik, az SZDSZ és a FIDESZ együtt a jobbos polgármester ellen”. „Kuruc-exklu-
zív: Orbán a holokauszt-luvnya javaslatára hagyta futni Surányit” („Orbán Viktor elsősorban
a Kisgazdapárt nyomására törvény elé akarta citálni a főcionista Surányit. Már majdnem
meg is indult az eljárás, amikor akkori főtanácsadója, Schmidt Mária erről lebeszélte a
miniszterelnököt.”) „Kérdések és válaszok Izraelről és a nemzetközi zsidó cionizmusról”.
„Luther Márton: A zsidók és hazugságaik – 1543-ból.”
Az Emigráció rovatban „Bécsben szerveznek tüntetést (Éva Mária Barki) a magyar
kormány ellen. Trianon megemlékezés Torontóban; harcot indítanak a Kuruc infót bíráló
new-yorki Népszava főszerkesztője, Bartus László ellen (kommunista újságíróként kezdte
olyan impozáns lapoknál, mint például a Magyar Hírlap, a Népszabadság vagy a 168
Tóra. Bartus zsidó körökben is terjedő legendás, saját neme iránt is érzett vonzalmát meg-
erősíteni nem tudjuk, cáfolni még kevésbé).” „Dávidcsillag Ibolya a rendőrterrort mosdatja
New Yorkban – VIDEÓ”, Münchenben: „Németországi magyarok tüntettek a szocialista
rezsim ellen”. „Stuttgarti tüntetés a magyar főkonzulátus ellőtt”. Az Extra rovatban: „A Ma-
gyar Nemzetnek nyilatkozó Bárándy György, a zsidó ügyvédmaffia feje”; „Negyvenmillió
közpénz egy tehetségtelen zsidó első filmjére (garázdasággal indítottak eljárást a lófejű
buzi ellen)”.
A Forradalom című rovatban: „Amíg a birkanép tűri, addig ez lesz. A nyári uborkasze-
zon, a lanyhuló nemzeti ellenállás kezükre játszik az olajos politikusainknak, így szép las-
san egyenként levadásznak bennünket. Amikor a vezéregyéniségek és a potenciális vezé-
rek is ellehetetlenülnek, akkor a birkáknak is sok lesz már a gázszámla. Kimennek majd az

szelsoseges.indd 24 2008.07.28. 13:51:23


utcára és semmit sem érnek majd el. Mert a birkákat csak etetni kell és megnyugszanak.
Mert a birkák egy puskalövésre szétszélednek. (…) Szabadságot Tomcatnek és a politikai
foglyoknak!” „A 19 éves forradalmárt március 15. előtt fogták el egy fővárosi lakásban, ahol
több tucat félkész állapotban lévő Molotov-koktélt foglaltak le a nyomozók. A fiatalember
akkor elismerte, hogy a Molotov-koktélokat a március 15-én a nemzetet elnyomó karhata-
lom ellen használta volna a fővárosban.”
A Humor című rovatban egyaránt viccelődnek Gyurcsánnyal és Orbánnal, de ilyen rasz-
szista vicceket is feltesznek a lapra: „Milyen filmre ülsz be, ha nem akarsz cigányokkal
találkozni a moziban? – Feliratosra.” A „szociocionista” viccek között az „Öreg zsidó és
a fiatal felesége”-ről írnak, valamint egy plakát: „Ébredj magyar! Meddig tűröd, hogy a volt
kiszes szocialisták és a rabló madarak „szdsz” a törvények mögé bújva ellopják a gyerme-
keid jövőjét!”
A Külföld rovatban, többek között: „Angol nyelvű iráni hírcsatorna a zsidó hazugság-
áradat ellensúlyozására”; „Irán és Venezuela a többpólusú világért – Chávez: Iránnak
joga van nukleáris programjához”. Lapszemle: „Izraeli pénzek a „palesztin” kormánynak”;
„Chávez is atomprogramot akar országának”. A Publicisztika rovatban Budaházy György
írása olvasható, hogy ha újraszámolták volna a szavazatokat, akkor „nem az a bolsevik
csürhe kerül többségbe a parlamentbe, amelynek regnálása ma is tart.” (Tudjuk, hogy ezt
a Fidesz-MPP állítja a választások óta.) A mai rendszer lényege, írják, a liberalizmus. „Ezzel
eredményesen szembeszállni csak könyörtelenül következetes tradicionalista gondolko-
dással lehet. A szakralitást, a tekintélyt, a rendet, és az egyén helyett a közösséget
előtérbe helyezve kell alapjaiban új, kidolgozott rendszert felkínálni a nemzetnek,
és győzelemre vinni azt. (…) A közösségen, a tekintélyen, és a renden alapuló társa-
dalom segít az egyénnek legyőzni a gyengeségeit. (kiemelés Á. V.) A liberalizmus se-
gít felerősíteni azokat. (…) Ezért azt mondom nektek, győzzétek le magatokban a félelmet
és támadjatok, mert nincs más esélyünk. (…) Nincs megbocsátás, a gazságot meg kell
büntetni. És nincs megváltás, aki vétkezett, annak helyre kell azt hozni.”
Másik cikk: „Mennyiben felelősek a zsidók Trianonért?; „Cigányriadó („ezek a ci-
gányférgek hasznos tagjai nem lesznek a társadalomnak”). „Olajos vér vagy véres olaj?
– Nyílt levél Dr. Sólyom László bácsi részére” (ugyanaz a cikk, amit más szélsőséges lapon
is olvashatunk).
A Tanulmányok rovatban is szerepel: „Mennyiben felelősek a zsidók Trianonért?” Olvas-
ható egy névtelen cikk, amelyikben Orbánt és Gyurcsányt egyaránt felelőssé teszik a mai
helyzetért. A cikkhez fűzött kommentárból kiderül, hogy a szerzője Bogár László. „Kuruc.
info kommentár. A nemzetünket sújtó tragédiák felsorolásakor Bogár László úr megemlíti
a Holokausztot. Bízom benne, hogy ez csak azért kerül oda, mert valahogy a „mainstream”
médiába is be kell csempésznie a gondolatait. Hazánkban nem volt Holokauszt, a zsi-
dóság nálunk viszonylag békében vészelhette át a második világháborút! Szükség-
telen volt ezt beillesztenie Bogár úrnak”…
A Video rovatban: „Nézze meg Ön is a zsidók rettegésének tárgyát”.

Árpádsávos: http://arpadsavos.hu Rovatai: Horthy, Képtár, Képeslapküldés.


A képeslapok között van egy karácsonyi lap és egy piros-fehér vízszintes csíkokon
Nagymagyarország térképe, felette zölddel HUNGARIA, alatta rovásírás. „Nemzeti jelké-
pünk az Árpád-sávos lobogó. Mit jelent az Árpád-sávos lobogón a piros és a fehér szín?
A honlapon linkeket találunk a MÁRIA ORSZÁGA, a Demokrata és a Barikád honlapokra.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 25

szelsoseges.indd 25 2008.07.28. 13:51:23


26 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

A kezdőlapon a Jobbik trianoni megemlékezéséről szólnak Cegléden, piros-fehér csíkos


zászlóval. Közölnek egy fényképet, amelyen az Országháza előtt szakállas, pájeszes, feke-
te kalapos férfiak állnak és mellettük lobog a piros-fehér csíkos zászló.
„Eörsi Mátyás magyarellenes uszítása” („Bizonyára mindannyian csodálkoztunk vol-
na, ha az idei Holocaust-roadshow az Árpád-sávos zászló gyalázása nélkül folyt volna le.”
„Horthy Miklós egymaga felelős kétszázezer budapesti zsidó megmeneküléséért
– akik gátlástalan leszármazottai ma az áldozatok hullahegyén toporzékolva kiál-
tanak antiszemitizmust Magyarországon, Európa legbefogadóbb országában.” (Ki-
emelés Á. V.)
„A Jobbik országos Árpád-sávos missziót hirdet”. Átveszik György Attila: A lobogó című
írását a Magyar Nemzetből. A Képtárban szintén szerepel a Jobbik (55 kép) az Árpád-sá-
vos zászló védelmében. A zászlójuk alapja is a piros-fehér csíkozás, rajta kettős kereszt.
Támogatóik: Jobbik Magyarországért Mozgalom; Magyar Mérce havilap; Kárpátia havilap;
Turul termékek világhálós márkabolt; Kuruc.info; Csalámbozások Székelyföldre; Hunhír;
CWI.hu; Szent Kereszt magazin; Nibiru honlapja.
Zenekarok: Antal Enikő hivatalos honlapja; Egészséges Fejbőr
Hírportálok: Gödi Forradalmi Bizottmány; Székely Portál; Nemzethír; Alternatív Hír por-
tál; Tornádó Hír!
Amikor rákattintunk a Tornádó Hír! portáljára, közlik, hogy a CWI eltörölte ezt a portált,
helyette a Tornádó Polgári Kör Hírküldöje jelenik meg, amelyen külön link vezet Orbán
Viktor honlapjára (http://orbanviktor.hu ).
A rádiós linkek elvezetnek: Árpádhír; Magyar Katolikus Rádió Eger; Barikad.hu; Echo
TV; Kárpátia; Keresztény lap Pannonhalma; Magyar Mérce, Magyar Árúk; Polgári Magyar-
országért Alapítvány; Kincsem Rádió; Független Újságírók Szövetsége; Hírstart, Hajrá
Jobboldal!; és a FIDESZ miskolci honlapjaihoz.
Lovas felvonulással emlékezett a Jobbik Horthy Miklósra halálának 50. évfordulóján.
„Vona Gábor, a Jobbik elnöke kijelentette: ami Magyarországon történik, az a kormány tu-
datos, szervezett, lassú magyarirtása, és ez nem más, mint a magyar holokauszt”.

Jobb Hírek – a jobboldal hírportálja: http://www.jobbhirek.hu Rovatai: Hírek, Gaz-


dasági, Nemzetközi, Keresztény, Humor. Legfrissebb hírek: Lifegame – Gyurcsány élete a
színpadon; TÁRKI: az eddig mért legnagyobb előny a FIDESZ javára; Horn, Gyurcsány és
Gorbacsov együtt mulat a Budai Várban. A Fő Híreket a Magyar Nemzet, HírTV, Gondola,
Fidesz.hu; Szent Korona Rádió; Heti Válasz; FALANX.HU; Polgári szemle; Hunhír; Magyar
– Hon – Lap; Demokrata; Bar!kád.hu
Pertnereik: JOBBINFO, Gondola, ADNETWORK
A Szent Korona Rádiótól veszi át a Kuruc.info-ban olvasott Budaházy György-publicisz-
tikát az Erzsébet-hídi csata öt éves évfordulójáról.
A linkek elvezetnek a jobboldali hírforrásokhoz és a Fidesz honlapjára.

Talpra Magyarok: http://.talpramagyarok.hu Rovatok: Főoldal, Hírek, Cikkek, Átveré-


sek abc..je; Rendezvények; Letölthető anyagok.
„Rólunk: Ezt a honlapot magyarok hozták létre Magyaroknak, nem tartozunk sem poli-
tikai párthoz vagy semmilyen egyéb szervezethez. A honlap 2006. 09. 18-án jelent meg az
interneten, de ez ne tévesszen meg senkit, aki kicsit is ért a honlap készítéshez, az tudja,
hogy egy honlapot nem lehet egy-két nap alatt összedobni és a domain név levédése

szelsoseges.indd 26 2008.07.28. 13:51:23


pedig egy 3 hetes folyamat (amit mi 2006. szeptember 1-jén indítottunk el) (…) Tehát nem
az aktuális politikai helyzet indukálta a honlap létrejöttét, hanem sokkal inkább az, hogy
úgy éreztük az ország egyre jobban telítődik hazugságokkal, becsapásokkal és félreve-
zetésekkel. A történtek az események, a történelem csak minket igazolt. (…) CÉLJAINK:
nem más, mint társadalmi összefogás a hazugságok, félrevezetések és becsapások ellen.
(…) A cikkek tartalmáért nem vállalunk felelősséget, de törekszünk rá, hogy valóságosság
és törvényesség valamint a jó ízlés határain belül maradjanak. Nem közlünk nyilvánvaló
hazugságot, rágalmat és törvénybe ütköző dolgokat.”

Stana.hu: http://stana.uw.hu
Ezen a honlapon közvetlen link vezet a Jobbinfo-hoz, Fábry Sándor kliphez; Gyurcsányt
lejárató összeállításhoz.
A Publicisztika rovatban Varga Domokos György, Wass Albert (A patkányok honfog-
lalása – című, a kolozsvári zsidó gettó felszámolása után megjelent írása), antiszemita
cikkek után Gyurcsányt és a baloldalt támadó írások következnek. Külön rovatot indítottak:
Demonstráció címmel. A Dokumentumok rovatban „névtelen (anonymous)”aláírással, ma-
gyar és angol nyelvű nyílt levelet közölnek, amelyben „védelemért” fordul az aláíró az Euró-
pai Unióhoz, „a jelenlegi diktatórikus visszarendeződés ellen és teljeskörű vizsgálatokért”
folyamodik a Magyarországon folyó „alapvető emberi és szabadságjogok sérelme ügyé-
ben”. „Magyarország egy új diktatúra a demokratikus Európai Unión belül” – írja a névtelen
cikkíró. Cikket közölnek az Árpád-sávos zászló szimbólumának védelméről, arról, hogy a
Szabadság téren a „vandálokat titkosszolgálati eszközökkel bérelték fel, akárcsak Romá-
niában 1990-ben Iliescu utasítására”. „Vád” címmel Gyurcsány ellen írnak cikket. Az Aktuá-
lis klippekben a rendőrséget járatják le: Szolgálunk és bűnözünk, Rendőrlift, Megvallattak,
hogy vérzett a húsunk, Gáz és könny. Míg a jobb oldalt elhelyezett vizuális anyagokkal és
cikkekkel az MSZP-t, a rendőrséget és a miniszterelnököt támadják, a baloldali hasonló
linkekkel az SZDSZ-t. Az Ajánló című rovatban: „Élet a Béka feneke alatt (egy béka ül az
SZDSZ pártszimbólumán), „Hogyan csinál hülyét az országból egy néhány százalékos kis
budapesti pártocska?” alatta „Kóka titka”, vagy Kuncze plakátjának módosított szövege:
„az ellopott rendszerváltást; az elnémult liberalizmust”. Ezeket követik a demonstrációk-
ról készült képek: „Igazság napja 1-2”; „Így kezdődött” (Ez utóbbin képeket láthatnak a
2006. 07. 21-i tüntetésekről). A honlap képmellékletét valahol külföldön készíthették, mert
a magyar feliratok helyett román betűk jelennek meg. Nyílt levelet közölnek a Fidesz-MPP
elnökéhez címezve, amelyet dr. Hetényi Tamás villamosmérnök írt és más honlapokon is
megtalálható (a http://bennszulottek.tvn.hu és a http://jobbinfo.tvn.hu). Ezek alapján a
fentiek összekapcsolódnak.

Alternatív Hírportál a nemzeti médiafigyelő: http://althir.org Rovatok: Közélet, Ha-


tárok nélkül, Keresztény Hírek, Zöld hírek, Fórum. 2007. 07. 17-én vezető hírek között: a
MNO-ról veszik át: Rágalmazás ellenes Liga: kirívó a zsidóellenesség hazánkban; Indul a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem (Demokratából veszi át), A kormány kisemmizi Magyar-
országot (Fidesz-honlapról); Hőguta (Demokrata), Tülekednek a szomszédok a magyar
vasútért (Demokrata), Az MKP felülvizsgálja a magyarok meghurcolását (Barikád.hu). A
további híreket: a Polgár Info, Magyar Nemzet Online, Gondola, HírTV. Az úgynevezett leg-
olvasottabb cikkeket a Független Újságírók Szövetsége, Árpád-vonal; Jobbik.net; Hunhír;
Barikád.hu, Kapu és a Lelkiiesmeret 88 hírportálokról idézik. A cikkek között ilyeneket

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 27

szelsoseges.indd 27 2008.07.28. 13:51:23


28 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

találunk: „Nekem példaképem egy magyar terrorista! (Független Újságírók Szövetsége); A


Kohn-szenzus feltétele (Lelkiismeret 88) stb.
A Határok nélkül rovatban többnyire a Kárpátinfó – UA, Felvidék MA – SK, Bumm.sk; és
az Erdély Ma – Ro, a Vajdaság Ma – RS, illetve a Székely Hírmondó – Ro lapokra vezet. A
Keresztény Hírek legtöbb információit a Magyarországi Református Egyház, valamint a Hír-
porta (http://www.hirporta.hu); vagy a Magyar Kurír katolikus napilap (http://magyarkurir.
hu ) illetve a jezsuita Párbeszéd (http://www.parbeszed.com) honlapokról veszik. A Hírpor-
ta a Virtuális Plébánia Portál tagja.
Az Alternatív Hírportál honlapon szélsőjobboldali, Fideszt pártoló, antiszemita írásokra
vezetnek a linkek. „A Kohn-szenzus feltétele” című írásban például elismerik, hogy Magyar-
országon nincs olyan törvény, ami tiltaná a Mein Kampf megjelenését, vagy a holokauszt-
tagadást.

HunHír: http://www.hunhir.hu Emblémája Árpád-sávos zászlón Nagy-Magyarország


térképe, benne kardot tartó turulmadár. „Fő híreink: „Muki-cigány csak röhög; az ítélet nem
jogerős; Tájkép cigányháború után, Tomcat: Túl hülyék ezek; Országszerte tüntet a Jobbik;
Közröhely, hogy ez zsidóellenesség; A cigány szereti a feszültséget; Csúnya magyarok asz-
szimilálják a tótokat; Ismét cigány ösztöndíjat osztogat a kormány; A hatvannégy vármegye
Ifjúsági Mozgalom (…)előadást szervez a Szent Korona Eszméről Udvarhelyen; Hamasz:
Szégyen, hogy a palesztin elnök a cionista megszállókkal tárgyal; Lehalkítanák a rácok a
szabadkai rádiót; Hárman a rácok között; A délvidéki pártok Gönczovától várják a segítsé-
get; Kilencvenéves aggastyánokat akarnak levadásztatni a cionisták.”
Rovatok: Híreink, Őseink nyomában; Köz-Élet; Vesszen Trianon; Nemzeti rock; Képtár;
Programok; Fórum; Eleink hagyománya; 1956; 1848/49; Versek; Letöltések; Szabadnak
születtem; 1956-2006; Nemzeti bulvár; Vásártér; Trianon 2007. Támogató reklámok: Mis-
kolci Bölcsész Egyesület – Nagy Lajos Király Magánegyeteme; Szkíta-hun-magyar ék-
szerhagyomány. 1056 Molnár u. 23. II. MÖM TÁBOR, Fellépők: Fejbőr, Oi-kor, Kárpátia,
Magna Hungária, RomEr, MagiCseri; Gyepű Könyvesbolt; Bp. Kálvin tér 7. Magyarhar-
cos: Pólók nemzeti érzelmű magyaroknak; Szerverhost.hu: HunHír és a Jobbik hírportálja
(500 MB tárhelyet stb. kínál); Magyar Menedék Könyvesház; JobbHírek. Szittyakürt – A
hungarista szellem lapja. Kiadja a Gede Testvérek Bt. A linkek elvezetnek a Gede Test-
vérek Bt. Könyv- és videokatalógusához . Antiszemita, irredenta és hungarista könyveket
reklámoz.

A Nemzeti rock között: Egészséges Fejbőr – Ó, Magyarország; Waszlavik Gazember


László – Kossuth téri induló; Kárpátia – Keleti Kárpátok; Kárpátia – Toborzó; Kárpátia –
Neveket akarok hallani; Kerecsen – Memento; Kerecsen – Kali Juga; Romantikus Erőszak
– Humor és Magyar stb. hallható. Részlet a Kárpátia koncertjének beszámolójából: „A há-
romszéki havasok aljában büszkén forgott sírjában Gábor Áron, a székely anyavárosban,
Udvarhelyt a magyar baka szelleme szállt a Hargitára, a Szamos parti magyar érzelműek
pedig egy pillanatra úgy gondolhatták, hogy visszatért kincses Kolozsvár. Azok pedig, akik
elkísérték útjára a zenekart, a magyar hősök, táltosok és tündérek útján jártak a Vigyázó
havastól az ősök csontját rejtő Kárpátokon túli Sósmező világháborús emlékművéig.” A
„Romantikus Erőszak” – koncertjéről: „A Hazafi Viselet és a HunHír.Hu bemutatja: az év
első Romantikus Erőszak koncertje Budapesten, február 17-én a Blue River Pub állóhajón.
A Kárpátia erdélyi körútra indult, a RomEr (Romantikus Erőszak) délvidéki koncertre ment.

szelsoseges.indd 28 2008.07.28. 13:51:23


Az év nemzeti rock-metal robbanása a Hungarica (ezt Sziva Balázs (RomEr) alkotta a Moby
Dick együttes és a Romantikus Erőszak embereiből.”
A Köz-Élet című rovat főhíre: „A fasisztává nevelt kislány, a rendőrök és a közhangu-
lat”. (A rendőrség elleni uszítás.) Másik cikk címe: „Fasisztát nevelek a gyerekemből”.
„Tomcat-tel teljes a ’neofasiszta rettenet’ arcképcsarnoka” „Gusztustalanul kegyetlen pro-
vokáció a Fidesz és a Kárpátia együttes ellen”. Antiszemita cikkek: „Végső kisemmizésünk
és likvidálásunk az EU-ban” (a zsidók tették); „Vérprofi szemfényvesztők” (SZDSZ és a
zsidók). Politikai cselekvésüket jellemzi: „Aláírásgyűjtés Gyurcsány politikája ellen”.
www.mimagunk.com - HUNNIA – árnyékkormány, mi magunkról honlap nem mű-
ködik.*

Szent Korona Rádió http://szentkoronaradio.com


A kapcsolódó linkek: Magyar Jelen; Magyar Sziget; Karpatia; Magyar Táltos; Nemzeti
Rock.
Rovatok: Hallgatás; Eszköztár; Podcast; Műsorújság; Csevegő; Társalgó; Letöltések;
Galériák, Programajánló. A legfrissebb hírek között 2007. július 17-én: „Magyarországon a
legmegnyugtatóbb az antiszemitizmus; Izrael megint meg akarja sarcolni Németországot;
Lopott kukoricával próbáltak menekülni a …na kik?”
Természetesen a honlap terjedelmesen beszámol a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Jog és Államtudományi Kar hallgatói önkormányzatának lapjáról, az Ítélet IV.- ről,
amelyben dr. Kukorelli István alkotmánybíróval beszélgetnek a Szent Korona-törvényről.
A honlap munkatársai: Turner Gábor (1988, Kerepestarcsa), alapító tulajdonos; Magvasi
Adrián (1988, Eger), főszerkesztő; Gubicza Eszter (1985, Zirc), főszerkesztő-helyettes, hír-
szerkesztő; Bánfi Ferenc (1974, Jászberény), műsorvezető; Csarmaz Ágnes, hírszerkesztő;
Denk Zsófia Karolina (1989, Eger) hírszerkesztő, bemondó; Fábián András (1989, Sár-
vár), műsorvezető; Gribek Dániel (1988, Budapest) műsorvezető; Jámbor Márk, műsorve-
zető; Kamrás László (1958, Budapest), műsorvezető; Hegedűs Márk (1990, Kecskemét,
székhelye: Tiszakécske), műsorvezető; Laza Bálint (1988, Ajka, székhelye Szombathely),
webmester; Ruskó Zsófia (1987, Budapest) hírszerkesztő; Sárközi Tamás (1977, Budapest,
székehelye: Százhalombatta) műsorvezető; Tóth Tamás (1985, Nyírbátor, székhelye Buda-
pest) műsorvezető; Varga Attila (1987, Pécs, székhelye Pécs), műsorvezető.
Külön rovatcím: Elszakítva . Itt közlik a határon túli híreket. A publicisztikában erdélyi
szerzőnek a magyar kormányellenes írását közlik (Magyari Lajos: A nyelvész közbeszól).
Arról is találunk cikket, hogy a Hajdú-Bihar megyét, „ahol a cigánybűnözés amúgy is emel-
kedik”, ellepik a románok. „Kulturált viselkedés helyett öröklött, balkáni arroganciájukról
tesznek tanúbizonyságot”. (Lokodi Ferenc Attila, a HVIM alelnöke Nagyvárad: Kisebbségi
magyar sors Hajdúszoboszlón – Románia terjeszkedik). Közlemények rovatban „a kom-
munista zsidóbagázs” elvette a lehetőségét annak, hogy a határon túliaknak tb-kártyájuk
legyen. „Deport’56: gondos kezek eltüntették Horn karhatalmista múltját”; „A Magyar Ön-
védelmi Mozgalom a magyar önvédelemről” (Részlet: A Magyar Önvédelmi Mozgalom üd-
vözli a Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezését a Magyar Önvédelmi Nap-
ra. (…) A Magyar Önvédelmi Mozgalom 2005-ös megalakulása után Orbán Viktor beszélt
először magyar önvédelemről, majd amikor rájött, hogy az igazi radikális tábor felé nyitás
csak árthat számára, visszakozót fújt. Azóta csak alibi korlátbontásra futja erejéből, de
a történelmi lehetőségeket elszalasztja, mint 2006. október 23-án. A Magyar Önvédelmi
Mozgalom véleménye szerint nem a pártok képviselik az igazi radikalizmust. A pártkeretek

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 29

szelsoseges.indd 29 2008.07.28. 13:51:24


30 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

csak korlátozzák az emberek összefogásának lehetőségét. (…) Magyar Önvédelmi Mozga-


lom 2007. július 12.”) „Jobbik: Elég a Szadeszből!” (Július 14-re, szombatra meghirdeti a
Magyar Önvédelem Napját.) „A Jobbik szombati tüntetésének helyszíne”, „Budaházy – öt
évvel az Erzsébet-hídi csata után”. Ezek után Toroczkai László és a Hatvannégy Vármegye
Alapítvány felhívásai, könyvbemutatói, valamint Kosaras Péter Ákos nyilatkozata olvasható
az SS-egyenruháról.
A technika és tudomány rovatukban egy közlemény: „Az index – becenevén zsindex
– kitiltotta azokat a felhasználóit a fórumból, akik a Szent Korona Rádió valamelyik cik-
két linkelték be. A fórumból való törlésnek nyoma sincsen.” A hozzászólók között egy
megjegyzés: „Dübörög a diktatúra és a cenzúra, (…) A hotdog.hu is ezt műveli folyama-
tosan”
A Ki Kicsoda rovatban: Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat („Ha a Fideszbe beépült
megmondó emberek nem indítanak támadást a kormány elsöprését elkezdő forradalom
lehetséges vezetői ellen, ma már minden bizonnyal nem lenne Gyurcsány-kormány és
megtörténhetett volna a rendszerváltás.”) Mivel Csintalan Sándor provokátoroknak nevez-
te Toroczkai Lászlót és Budaházy Györgyöt, ebben a rovatban Csintalan Sándort „rohadt
bűnözőt” leplezik le.

Hungarista lap, SUTTOGÓ: http://suttogo.nspage.com/index.php


„Az oldal a nemzetiszocialista világnézet és korszellem magyar gyakorlatának, a Hun-
garizmusnak virtuális zászlóvivőjeként kívánja a korszerű technikát is csatába állítani, cél-
kitűzéseink érdekében propagandaeszközként és információforrásként felhasználni. (…) A
Suttogó kiemelt fontosságú hivatása annak félreérthetetlen tudatosítása a társadalom leg-
szélesebb rétegeiben, hogy a Hungarizmus nem csupán egy történelmi jelenség, hanem
egy élő, gyarapodó, aktív forradalmi világnézet. (…) Az aktuálpolitikai szintér konzervatív,
szalonnacionalista epizódszereplőivel szemben mi nem elégszünk meg félmegoldásokkal.
(…) Célunk a mozgalmi tudatosság növelése és az ideológiai oktatás mellett a történelmi
felülvizsgálathoz elsősorban a XIX–XX. század meghatározó eseményeinek, eszmerend-
szerünk hőskorának átértékeléséhez új nézőpontot biztosítani.”
Az ajánlott irodalom lapján a következő idézet olvasható: „A zsidó-liberális párt fontolja
meg, hogy a keresztény nép türelem-fonala már eddig is nagyon túl van feszítve, s hogy
könnyen szétszakadhat, s hogy akkor bekövetkezhetnek események, melyeket nem aka-
rok ecsetelni. Fata via inventent (a sors utat fog találni magának), ha az illetők továbbra is
megmaradnak azon a csapáson, melyen eddig haladtak. Dr. Peter Reischensperger”.
A könyvek között szerepel: Szálasi Ferenc: Hungarizmus; Szálasi Ferenc: Börtönnapló
1938–1940; Adolf Hitler: Harcom; Mussolini és az olasz fasizmus; Koós Kálmán: Voltunk,
vagyunk, leszünk!; Szálasy (!) Ferenc vezérőrnagy: A magyar állam felépítésének terve;
Csonka Emil: Szálasi küzdelmeiből; dr. literáti Vágó Pál: Magyarszocializmus; Fiala Ferenc:
Zavaros évek; Marschalkó Lajos, Fiala Ferenc: Vádló Bitófák; Marschalkó Lajos: Világhó-
dítók; Országhódítók; Kik árulták el 1918-ban Magyarországot?; Vörös vihar; Hungarizmus
és intellektus – válogatott tanulmányok; Henry Ford: A nemzeti zsidó; Szabó Dezső ve-
zércikkei a Virradatban; Norman G.Finkelstein: Holokauszt-ipar; Cion bölcseinek jegyző-
könyvei; Richard Harwood: Tényleg 6 millióan haltak meg?; Houston Stewart Chamber-
lain: A zsidók megjelenése a nyugati történelemben; Talmud: Luzsénszky Alfonz fordítása;
Tormay Cécile: Bujdosó könyv; Arthur de Gobineau: Az emberi fajok egyenlőtlensége,
David Irving: Felkelés! Egy nemzet küzdelme: Magyarország: 1956.

szelsoseges.indd 30 2008.07.28. 13:51:24


A versek között: Paudits Zoltán, Süllős Lenke (Szent Hungarizmus, égi fénysugár!),
Wass Albert, Szentmihályi Szabó Péter, Molnár Ferenc Kálmán, Alföldi Géza, Reményik
Sándor, Sértő Kálmán stb. Wass Albert két verse alatt olvasható idézet: „A zsidó a hazug-
ság nagymestere: Arthur Schopenhauer”.
A cikkek között: Szálasi Ferenc tanulmánya; a Hungarista kis Káté; a „Nemzet Akaratá-
nak Pártja” mozgalmi harcutasításából. (Ebben olvasható: „1. Mozgalmunk teljes katonai
a legszigorúbb vasfegyelem alapján áll. (…) 3. Mindannyian tudjuk, hogy egy véres,
kíméletlen, kikerülhetetlen harc felé menetelünk (…) Egyéni kis bajokkal foglalkoz-
ni nincs időnk. Mi, ettől a mai rendszertől nem várunk és nem kérünk semmit. (…)
Elvetjük a parlamentben való szereplésnek még a gondolatát is, mert a parlament
munkáját a legnagyobb népcsalásnak minősítjük. (…) Mi a hatalom teljes birtoko-
sai és nem részesei akarunk lenni. (…) Mozgalmunk nem pártot szervez, hanem a
hatalom teljes átvételét tűzte ki célul Harc! Kitartás!”
A Célunk rovat tetején zöld koszorúval körülvéve, piros keretben a Hungarista zöld
kereszt látható. „Célunk olyan új magyar lelkitípus kitermelése, mely faji, népi talajban gyö-
kerezik, a nemzettudatból a nemzetönérzet, öncélúság és a nemzeti hivatástudat magasla-
tára emelkedett olyan nemzedék felnevelése, mely testben, lélekben erős, (…) a Hazáért, a
fajért élni és ha kell, halni is kész.” A Hungarista nyilaskeresztes, Árpád-sávos zászló előtt
Szálasi portréja látható.
Másik cikk: „A hungarizmus és a zsidóság sorsa 1944-ben és 1945 elején”. „A Kárpát-
Duna medence zsidósága nem gyökeresedett meg e honterületen s így nem honképes és
talajképes népcsoport (…) Nincs kötődése a túlvilági üdvösséghez sem. (…) Szálasi (…) az
ország zsidómentessé tétele mellett foglalt állást. E szerint a tengely győzelme után a zsidó
népességnek távoznia kell Európából (…). A három magyarországi zsidótörvény, amelyet
a hungaristák ugyanúgy helyeseltek, megszavaztak, mint a jobboldali kormánytöbbség, a
magyarság önvédelmében tulajdonképpen erre, a zsidóság eltávozásának ösztönzésére
irányult.”
A Kapcsolatok rovatban a következő honlapokról kapunk tájékoztatást: Hungariz-
mus.hu; Kitartas.hu; Szittyakürt; Betiltva; Vér és Becsület Kulturális Egyesület; Front14;
Holhome (Információk a holokausztról és rokon témák); Hungarizmus, fasizmus, nemzeti-
szocializmus; Feketén-Fehéren; Pro Patria.

Elit14.com : http://www.front14.hu „We must secure the existence of our race and the
future for White children!” Ez a tizennégy szó, amely kifejezi a fehér faj felsőbbrendűségét
követelő szemlélet programját. Nyíltan fajgyűlölő írásokat tartalmaz.
Nem felejtünk: http://nemfelejtunk88.uw.hu
Futó fejléc: Mindent, MINDENT, VISSZA. Belépés Nagymagyarország térképe alatt. Be-
lépés után a Főoldalon az Európai Egyezmény 10. cikkelye látható, amely szerint „minden-
kinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához” stb. A Zenerovatban letölthető: Oi!,
SKINHEAD, Metal, vagy SKA zene van. Az Ismerős Arcok – Egy a Hazánk rovatban: Elő-
hang (Wass Albert). Rákattintva nem ez jelenik meg, hanem a reklámozó átvisz a http://
www.externet.hu/internetotthon/adsl/csomagok-hoz.
A Versek között Sértő Kálmán: Utolsó roham című verse. „Még csecsszopóknak sem
kegyelmezünk,/ Mikor utolsó rohamra megyünk.” „Bocskoros sereg a fűbe harap” stb.
Goby honlapjában a 88 nem azt jelenti, hogy Heil Hitler, írja, bár ebben a jelentésben is
szívesen használja. Kedvenc együttesei: a Divizio 88; a Vérszerződés; a Született gyilko-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 31

szelsoseges.indd 31 2008.07.28. 13:51:24


32 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

sok; Archívum, Landser stb. Még hozzáteszi: „Magyarország, semmi más! Győzni fogunk!
KITARTÁS!”
A Trianon-rovatban linkeket találunk a „Nemzeti szervezetek, egyéni honlapok”-ra:
Vér és Becsület; Suttogó; Nem, Nem, Soha; Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom;
Veszprémi H. V. I. M.; Anti Bulvár, Jobbik Magyarországért Mozgalom; M. I. É. P.; Zoner
honlapja; Magyar oldal (Szacsi); M. F. H. M.; Trianon; Turul video; Magyar Sziget; Rock-
world; Rockszerda; Feketén Fehéren; Hungária; White Team/megszünt; Fron 14; SHwehr;
/szalas/; Ébredjetek Magyarok!; Tubi honlapja; Hunyady – A szabad szellem boltja; !Ébredj
Magyar!; Nemzet 88; Támadás 9323; H – Combat.
Nemzeti együttesek: Kormorán; MAGUROK /Magozott Cseresznye/; Titkolt ellenállás;
Nemzeti Front; Romantikus Erőszak; Archívum; Hunnia; Oi-kor; Kárpátia; Hűség; Egészsé-
ges Fejbőr; Vágtázó Halottkémek; Overload; TransylMania; Parázsló Hamvak; Nagy Feró
/Beatrice/ Garázs; Akcióegység; Független Adó; Tritonus; Ismerős Arcok; Fehér terror.
Más honlap: EU-ellenes honlap; Trianon Múzeum /Zichy Kastély – Várpalota; Elfajzottak;
SS Hungária Rádió.
Az ellenség: NarancsJews; N. B. H.; M. SZ. P.

Hot Dog: http://www.hotdog.hu/video


Videókat tartalmaz „Nem! Nem! Soha!”, Nemzeti Front/Magyarok Imája, Tűzzel-Vassal
stb. Trianonról szól, és az erdélyi utazások reklámjai mellett az „Együtt vesszük vissza
Őseink Földjét Magyar Testvéreim!” „Őseinknek véres kardja! Mutasd nékünk az utat!”
jelszavakat láthatjuk.

MFHM: http://www.magyarjovo.tk A Magyar Feltámadás és Haladás Nemzeti Moz-


galom honlapja. Rovatai: Nacionalizmus; Hungarizmus; Trianon; Nemzeti; Magyar; Erdély;
Turán. Egy link elvezet az MFHM.TK honlapjára, majd a http://zsidok.tk amelynek fejezet-
címe: Vörösmúlt
Antiszemita. Holokausztot-tagadó írások. Részletek olvashatók Marschalkó Lajos Vi-
lághódítók és Országhódítók című könyveiből. Az MFHM-re kattintva a következőt olvas-
hatjuk „Felhívás: Magyar testvér! Az ellenségeink minden nap erősödnek! Minden héten
amely alatt nem teszel semmit a Magyar nemzetért, és ellenségei ellen 2000-3000-el több
cigány van a Magyar élettérben (ami pontosan 10 vagonnyi cigánygyereket jelent), a
Magyar Hazát egyre jobban tönkre teszik, minden héten 50-80 új zsidó bevándorló érke-
zik Magyarország (megmaradt) földjére, és minden héten Magyarok tízezrei kell még töb-
bet szenvedjenek az ellenségeink elnyomása és bűnei miatt. Vesztegetni való idő nincs!
Egyetérteni nem elég! Csak a tettek fognak győzelemre vinni! Csatlakozz az MFHM-hez és
(politikai) küzdelméhez!”
Az MFHM „egy Etnikai-Nacionalista és elitista irányzatú szervezet – írják - (…) a legfon-
tosabb igazságok rendszerét Etnocentrizmusnak, vagy Népfajközpontúságnak nevezzük”.
„A Magyar nemzet a Turanid (Turáni) faj egyik legjobb része, a világ egyik legjobb nemzete.
(…) A déli fajokat a mások javaiért vágyás mellett, az alábbvalósági érzés és irigység is
hajtja ami egyféle hisztériát termel (…). Emiatt ők sosem fognak minket békén hagyni. (…)
A turáni társadalmak a jövőben, a rövid és középtávon erősen hierarchikusak kell legyenek
(…), ez elő fogja segíteni, hogy a nemzetért elkötelezett és felelősségteljes réteg hatéko-
nyan irányítson, és kinője magát, kicserélve a legtöbb más réteget (ami egyben megvaló-
sítja a nemzeti feltámadást).” „A fennmaradáshoz és sikeres önvédelemhez nem csak egy

szelsoseges.indd 32 2008.07.28. 13:51:24


minőségileg jó, egységes és jól rendezett csoport kell de (…) egy eléggé erős és technikai-
lag kellő képen fejlett haderőt, hogy másokat elriasszon a támadástól (vagy tönkreverjen).”
Alapelveik fejezetcímekként: nacionalizmus, közösség, faj/etnikum, magyar, fajvédelem,
minőség, társadalmi rendszer, haza. „A Turanid népek az égből származó felsőbb rendű
népeknek tartották magukat”. „Ezen kívül jellemző fajunkra, a nagyszerűségen kívül, egy
fogalom, egy érzés önmagunkról, fajunkról ami valahogy lelkünkbe van vésve, amit ösztö-
nösen tudunk – már a legjobbjaink akik őseinkre ütünk – hogy mi valahogy egy felsőbb
rendű nép vagyunk, nem csak egy úri uralkodó nép, egy birodalmi hódító nép, de egy nép
egy mennyei vonatkozással.”
A képek között egyrészt népvándorlásra utaló romantikus középkori öltözetek, lovas
képek, valamint a modern technikát használó katonai kiképzőhelyek, fegyverhasználatról
és lőgyakorlatokról készült képek láthatók.
Az MFHM NSZ főoldalán horogkeresztes embléma fogadja a látogatót. „Tanulságos
cikkek, írások, és beszédek a Magyar nép és közösség számára, és Magyar Nacionalisták
számára a nemzetközi illetve Német Nemzeti-szocializmus, és idegen Nacionalisták íróitól
és kiemelkedő elméitől”. Ezek között Adolf Hitler münichi beszéde (Szeptember 18, 1922);
Adolf Hitler „Magyarországról”; Adolf Hitler-beszédek az SA, és SS-nek stb.
A linkek között Hungarista /NSZ/ Jobboldali szervezetek és oldalak: http://www.14
hungary88.tk; vagy Szacsi fóruma: http://www.14hungary88.com/forum/index.php . Az
amerikai Magyarok Vasárnapja http://magyarokvasarnapja.com és a Kommenta – nem-
zeti írószövetség honlapja http://szeszak.tvn.hu; a Pro Patria http://propatria.uw.hu vagy a
http://propatria.no-ip.org .Whiteteam (Hungarista) http://whiteteam.freeweb.hu; Hungária
14 (Hungarista) http://www.geocities.com/hungaria14; ezen kívül a Hatvannégy Várme-
gye Ifjúsági Mozgalom HVIM, a Hunmagyar (Magyar Turanista) http://www.hunmagyar.
org; MIÉP, Barikád, Nemzet 88 (NSZ) http://free.x3.hu/szabadsag88/index2.html; Hazán-
kért (Anti-cionista -havilap) http://www.hazankert.com; Elfajzottak (Anti-cionista) http://
hosting.skadi.net/elfajzottak. Kaplcsolódnak még a Magyar Nemzet Online és a Hír Tv
fórumos honlapjaira.
Az ajánlott könyvek között az antiszemita Turner-naplókat (Turner diaries) www.
turnernaplok.tk vagy George Lincoln Rockwell, „a modern Nemzeti Szocializmus atyjának
„Fehér Hatalom (White Power) c. könyvét ajánlják.
Itt is olvasható a 14-es szám megfejtése: „A 14 szó: WE Must Secure The Survival of
Our race and a Future for White Children (Nekünk biztosítanunk kell a mi fajunk túlélését
és egy jövőt a fehér gyerekek számára). (Az idézet forrásaként megjelölik: Adolf Hitler, M
K. 1. köt. 7. fejezet 14.)

A Hazánkért www.hazankert.com – kanadai reklámok vannak rajta. Az antiszemita lap-


jairól ismert Tóth Judit szerkeszti.
A Pro Patria http://propatria.uw.hu ugyanazokat a reklámozó cégeket találjuk: a Qua-
estort, jobpilot.hu és az adeco.net. A honlap főoldalán székely rovásírás. Céljuk, hogy a
„hozzánk hasonló gondolkozású emberek számára” eljuttassák a digitalizált anyagokat.
Köszöntésük: „Kitartás!”

A 14 HUNGARY 88 amerikai szerveren működtetett, angol és magyar nyelvű olda-


lai vannak. Figyelmeztetés olvasható két nyelven: „Ha kommunista, zsidó, cigány, néger,
@nti-fa, stb. vagy, és nem szimpatizálsz az NS skinhead, Nacionalista vagy Patrióta dolgok-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 33

szelsoseges.indd 33 2008.07.28. 13:51:24


34 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

kal, akkor ne lépj be a weboldalamra!” A Magyar oldalon a hitleri idézet, a 14 szóval. „Az
oldal támogatja a vörös kormányrendszer kiebrudalását! Kitartás, már nem tart sokáig!”
Egy barna inges, fekete csizmanadrágos, horogkeresztes karszalagot viselő, pajzsot tartó
katona a kapcsolodó tartalom alján. A Rólam című rovatban: „A nevem Szacsi, 25 éves
NemzetiSzocialista vagyok. Az Államokban élek, Michiganban. (…) Tiszteletbeli tagja vol-
tam az Amerikai Nacionalista Mozgalomnak pár éve. De már nem, mert kijelentették, hogy
én „túl náci” vagyok nekik”.
HUNMAGYAR http://www.hunmagyar.org/mfo.html A magyar ősműveltséggel, törté-
nelemmel, tájegységekkel foglalkozó honlap.

Elfajzottak http://www.freewebs.com/elfajzottak/ Képek láthatók a következő felirat-


okkal „Elfajzott holocaust förmedvények helyett Trianon emlékműveket!” „Rasszista zsidó
maffia TAKARODÓ!” „1.Hirosima 2.Nagaszaki 3.Tel Aviv 4. Jew York” „The world without
Zionism MAHMOUD AHMADINEDZSAD A VILÁG UTOLSÓ REMÉNYE” „magyar (áthúzva)
bálint IZRAELI KÉM!”

szelsoseges.indd 34 2008.07.28. 13:51:24


III. Román szélsőséges honlapok
Noua Dreapta (Új jobboldal) („Pentru Dumnezeu, Neam, şi Ţara” – az Istenért, Nem-
zetért és Hazáért) A keresztény nacionalisták, új legionáriusok honlapja. Bemutatkozá-
sukból megtudjuk, hogy 2000-ben hozták létre elsősorban a fiatalok számára. Önmagu-
kat mozgalomként és nem pártként határozzák meg. Nem szavazatokat akarnak nyerni,
hanem harcot indítanak a román nemzet felszabadításáért. Nem gazdasági előnyökért,
hanem eszmékért harcolnak. Céljuk az Isten, a Nemzet, Haza és Hagyományok tiszte-
lete. A nemzeti jobboldal szociális és keresztény jellegű, példaképei: Mihai Eminescu,
Nicolae Paulescu, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Corneliu Codreanu, Ion Mota, Vasile Ma-
rin, Alexandru Cantacuzino, Mircea Eliade, Constatin Noica, Dumitru Staniloe. 2003-ban
részt vettek a spanyol, német, olasz és görög hasonló szervezetekkel közösen a Nemzeti
Európai Front (Frontul National European) megalapításában. Van angol, francia, német,
olasz, spanyol és orosz nyelvű honlapváltozata, de a legtöbben csak angolul írt cikkeket
találunk.
A mozgalom vezetője Tudor Ionescu (29) jogi végzettségű bukaresti üzletember. Alel-
nöke: Ion Geblescu (29) újságírás szakon végzett Münchenben. Általános titkár Claudiu
Mihutiu (30), a képen zöld vasgárdista egyenruhában, egy németországi kereskedelmi
vállalatnál dolgozik; sajtófelelős Goran Mrakici (27) történelem szakon végzett, temesvári
újságíró; George Bara (25) diák, képszerkesztő; Alexandru Santu (25) az etikai és fegyelmi
bizottság megbízottja, aki a Babeş-Bolyai egyetem területfejlesztési szakán végzett, jelen-
leg közgazdász diák; Tiberius Domozina (25) a craiovai egyetem szociológia, kommuniká-
ció és újságírás szakán végzett, a külföldön élő románokkal tartja a kapcsolatot; Alexandru
Nastase (24) a bukaresti egyetem történelem szakán végzett a „kulturális harc” (lupta cul-
turală) megbízottja; Cristian Grigorasi (31) brassói munkavállaló a „társadalmi harcért” fe-
lel; valamint Marian Girba (22) vállalkozó az „ökológiai harcért” felel.
Céljuk: 1. A német minta szerint egyesíteni Romániát és Moldova Köztársaságot, 2.
A Hargita és Kovászna megyei románok helyzetének az enyhítése, akik szisztematikus
elnemzetietlenítő folyamat áldozatai. 3. Az etnikai, nyelvi, kulturális és vallásos megnyilvá-
nulások támogatása a Románia határain túl élő autochton román közösségekben (Szer-
bia, Ukrajna, Bulgária, Magyarország) és a Balkánon (Albánia, Görögország, Macedónia)
akiket masszív asszimiláció fenyeget. 4. Az ifjúság nacionalista és keresztény szellemű
nevelése; 5. A hősök emlékének a tisztelete, akik elvéreztek az Isten, Nemzet és Haza cél-
jaiért. 6. Hagyományos családvédelem (abortusz, homoszexualitás stb. ellen). 7. A Román
Ortodox Egyház támogatása, az 1989 utáni szekták elleni harcban. 8. A román kultúra
amerikanizálódása ellen, a nemzeti kultúra támogatása. 9 A Társadalmi Igazság eszmé-
jének a támogatása és a kapitalizmus visszaverése. 10. A nemzetek Európájának létreho-
zása, megőrizve az identitást, hagyományokat, és a keresztény gyökereket, az amerikai
imperializmus, a radikális iszlám és egy bürokratikus és totalitárius európai szuperállam
létrehozásának fenyegetései ellen. „Mindezeket kizárólag TÖRVÉNYES eszközökkel” (ki-
emelés a szövegben) akarják elérni. Szimbólumuk a kelta kereszt. Ez látható Bukarestben,
a Piaţa Romanan, felállított emlékmű fényképén is.
Az Újdonságok rovatban: „80 év telt el a Legionárius Mozgalom megalapítása óta”.
2007. június 24-én ünnepelték meg a Dalles-teremben, Bukarestben. Az ünnepségen részt
vettek az NPD Jens Puhse, a spanyol Falangista mozgalomtól Filipe Perez, a görög Hrisi

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 35

szelsoseges.indd 35 2008.07.28. 13:51:24


36 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

Avghi; a francia Renouveau Francais-től Bruno Vendière. Az ünnepséget Ion Coja egye-
temi tanár beszéde zárta. Az elnök, Tudor Ionescu mondta az alábbiakat: „Az ellenségek
ezreket öltek meg a mieink közül, az élén a Kapitánnyal, de nem tudták megölni a Légió
szellemét”. A Nyilatkozataik között elítélik a Kovászna megyei alkotmányellenes referendu-
mot (2007. 02. 10.); az Új Jobboldal elítéli Tiraspolban a maffia barbár hivatalosságait; az
Európai Uniót, hogy hozzácsatolta Romániát; megünnepelték Bukovina 88 évvel ezelőtti
egyesülését Romániával. A személyiségek között megtaláljuk Corneliu Zelea Codreanu
(1989. szept. 13. – 1938. nov. 30.), a román nemzeti keresztény legionárius mozgalom
megalapítóját; Horia Sima (1906. július 3. – 1993. máj. 25.), az 1940-ben megalapított
Nacionalista Legionárius román állam Minisztertanácsának elnökhelyettese volt, 1927-től
a legionárius mozgalom vezetői között találjuk. A háború után Spanyolországban talált
menedékre. Nae Ionescu legionárius egyetemi tanár emlékére szerveznek 2007. március
15-én megemlékezést, a műveiről olvashatunk a honlapon.

A Hargita és Kovászna megyei részlegük elnöke tiltakozik a magyarországi HVIM és az


erdélyi EMI által megszervezett Nosztallgia vonat ellen, mert irredenta magyar zászlóval
vonultak be, olyan énekeket énekeltek, amelyek gyűlöletet keltenek, megsértik ezáltal
aRománia Alkotmányát. Többek közt felhívják a hivatalos intézmények figyelmét, hogy ne
tegyék próbára a románok türelmét, mert a „román puliszka is felrobbanhat”. Követelik,
hogy büntessék meg a felelősöket.
A linkek között találjuk a www.codreanu.ro címűt, amelyben emléket állítanak az
egykori legionárius vezér életének, munkásságának, „mártiromságának”. Emellett legion-
árius énekeket, verseket közölnek. Az általuk közölt legionárius mozgalom történetéből is
kiderül, hogy Codreanu célja egyértelműen Hitler és Mussolini támogatása volt. Tehát
amikor a Noua dreapta felvállalja a legionárius mártírok „hagyományainak” az ápolását,
egyúttal felvállalják az olasz fasiszta és a német náci mozgalmat is.

Az Új Jobboldal képein a tagok zöld inget viselnek, mint az egykori legionáriusok.


Videókat láthatunk, többek között vezetőjüknek, Tudor Ionescunak a TVR szereplésé-
ről, a németországi F.N.E összejövetelen való részvételükről, a legionárius mártírok (Ionel
Mota és Vasile Marin) 70 éves megemlékezéséről, amelyen katonai alakzatban vonulnak
fel, zöld ing, fekete nadrág, az ortodox egyházzal közösen rendezett Brassóban, illetve
Galaţi, és Bukarest városokban tartott összejöveteleikről.
A linkek között felsorolják: Frontul Naţional European (FNE), La Falange; NPD; Forza
Nuova; Hrisi Avghi; Novopress Chişinău; Altermedia; Romanian Global News, valamint a
zenekarokat: Brigada de Asalt (rohamosztag); Radio ND. A felsorolt szélsőjobboldali kap-
csolataik között megtaláljuk a Slovenska Pospolitost, a Russkii Obraz, a Partido Nacional
Renovador nevű szervezeteket, de nem említik a magyarországiakat. Egész sorozat link
vezet a Román Ortodox Egyház különböző portáljaira: Patriarhia Romana; Portal Ortodox;
Biblia Ortodoxa; Calendar Ortodox, Sfaturi Ortodoxe; Spiritualitate Romaneasca, Miscarea
Ortodoxa, Mitropolia Basarabiei.

A linkek elvezetnek a magyarországi románok honlapjára, amelyen csak egyes továb-


bi linkek élnek, de az Asociatia Romano-Catolicilor „Dumitru Martinas” Bacau – Romania
www.asrocatilc.ro honlapjára is, ahol azt bizonygatják, hogy a moldovai csángók román
eredetűek.

szelsoseges.indd 36 2008.07.28. 13:51:24


Magazin Nationalist: http://magazin-nationalist.net Emblémája kelta kereszt, rajta C.
Z. Codreanu képe. Legionárius trikókat, képeket, polókat, zászlót, könyveket, CD/DVD,
jelevényeket és folyóiratokat árulnak. A könyvek között Ion Coja, Mircea Eliade, Mihai
Ungheanu, Georghe Jijie stb. írásait ajánlják.

Revista România Mare http://www.romare.ro

„Jenkik menjetek haza!” címmel cikket közölnek, hogy Románia igazi feje egy öreg zsi-
dó, az Amerikai Egyesült államok bukaresti nagykövete. Szerintük most kezdődik az igazi
megszállás, mert Constanta megyébe megérkezett az a 160 civil, akik biztosítják a szol-
gáltatásokat az érkező 2000 amerikai katonának. „Akkor látjátok majd meg a tivornyákat,
erőszakosságot, verekedést és a skandalumokat, amelyhez még hozzá kell számítani a
terrorista veszélyt és hogy Oroszország máris fekete listára tette Romániát.”
A Romania Mare honlapról link vezet a Ziarul Tricolorul (Nemzeti színek újsága) hon-
lapra: http://www.ziarultricolorul.ro A fejlécen így határozzák meg magukat: „Ziar popular,
creştin şi european” (Népi, keresztény és európai újság). Ebben George Lesnea Antonescu
marsallt dicsőítő, 1942-ben írt versével indítanak, amelyben a Vasgárda csapatainak me-
netelése mellett akarják az Új Európát építeni. Két embléma van egymás mellett, a horog-
kereszt és a sarló és a kalapács.
A Dosarele Tricolorului rovatban: Soferul tigan Lica Neagu si Mafia Sindicala (a cigány
Lica Neagu és a szakszervezeti maffia); Cum a murit Octavian Goga (hogyan halt meg
Octavian Goga szélsőjobboldali miniszter); Codul spionajului horthyst (a horthysta kém-
kedés könyve) stb. A kapcsolódó linkek a Nagy Románia Párt-, annak ifjúsági honlapjára,
George Pruteanu és Mihai Matei honlapjaira vezetnek.

Organizatia de Tineret România Mare (Nagy Románia Ifjúsági szervezete) http://


www.prm-tineret.ro Ezen a honlapon már a Moldáviával és Besszarábiával megnagyob-
bodott Románia térképe a kezdőlap. A mozgalom elnöke Lia Olguta Vasilescu, aki 2007
decemberéig a Román Parlament küldötteként részt vesz az Európai Unió Parlamentjé-
nek munkáiban. Önmeghatározásként, mint a Nagy Románia Párt Ifjúsági Csoportja, úgy
határozzák meg a Nagy Románia Pártot, hogy „gazdasági ajánlatai szerint egy közép-bal
párt, míg politikai szempontból közép-jobb”. A hagyományok, az Egyház, a történelem és
a nemzeti értékek iránti elkötelezettsége alapján konzervatív pártnak tekinthető. Habár, a
gazdasági programja a NRP-t a keresztény-demokrata pártok családjához közelíti.” Egy
bekezdéssel alább mégis a legfontosabb elvként úgy határozza meg, hogy a pártot alap-
vetően a „Nemzeti Érdek” irányában kifejtett akciók jellemzik.

Külön honlapon emlékeznek meg az egykori legionárius „mártírokról”. Cimitirul


Legionar de la Predeal (a predeáli legionárius temető) http://www.miscarea.net/
razlete71.htm Károly király diktatúrája idején megölt legionárius „bajtársak” (camarazilor)
emlékére emelték 1998-ban Predealon, az ortodox templom kertjében azt az emlékművet,
amelyet azóta is látogatnak a „bajtársak”. Itt 1939. szeptember 21–22 éjszakáján ölték
meg a legionáriusokat, majd 1940-ben emeltek emlékművet nekik, amelyet később lerom-
boltak. Itt látható egy kép is, amelyen „zarándokok” megemlékeznek a „Kapitány” megölé-
sének 55 évfordulójáról: Tancabesti, 1993. november 30-án. A képen kb. 15 középkorú
és a fiatalabb férfi és nő látható. Egy másik képen 1998. február 18-i felvétel Tancabestien

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 37

szelsoseges.indd 37 2008.07.28. 13:51:25


38 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

(31 km-re Bukaresttől). Újabb kép, Tancabesti, 2000. A képekhez írt szövegben követelik a
„keresztény szemléletű Kapitánynak” és társainak a rehabilitálást. Áldozatnak és mártírnak
tartják a legionáriusokat.

Pagina Romaniei Naţionaliste Libertatea Centrul de Documentare Legionara


http://www.miscarea.net lap a legionáriusok dokumentumközpontjának, a nacionalista
Romániának a Szabadság nevű honlapja. Spanyol, francia, angol, olasz és német nyel-
ven is tájékoztatja az olvasókat a román mellett, a Legionárius mozgalomról. Jelszavuk
„Ţine minte trei cuvinte: Garda merge Inainte!” (jegyezz meg három szót, a Gárda előre
megy). A hírek között képes beszámolót közölnek a 2007. június 23-án megtartott meg-
emlékezésről, hogy 80 éve, 1927. június 24-én alapította meg a „Mihály Arkangyal Légiója”
elnevezésű szervezetet Corneliu Zelea Codreanu Kapitány. Céljuk a román nép erkölcsi
megújítása és a „Román Nemzet Feltámadása” volt. A megemlékezés helye, két „bajtárs”
(Radu Mironovici és Corneliu Georgescu) sírjánál, az Ilfov megyei Tiganesti falu temetőjé-
ben, Cioplani községben volt. A képen többnyire idősek, néhány fiatal és a román ortodox
egyház (Alexandru Capota) papja látható, amint egyházi szertartás mellett emlékeznek. A
papról elmondják, hogy régi legionárius volt és politikai fogoly. Körülbelül 150 résztvevőt
említenek. Radu Popescu „bajtárs” felszólította a jelenlévőket, hogy alakítsák meg újra
Mihály Arkangyal Légióját. Az elhunyt legionáriusok himnuszának eléneklése után Mircea
Nicolau, a „George Manu” nevű alapítvány elnöke beszélt. Ezután legionárius karlendítés-
sel elénekelték a legionáriusok Himnuszát.
Aktuálpolitikai reklám: NEM Traian Basescu elnök felfüggesztésére („NU suspendării
Preşedintelui Traian Băsescu!) A honlapon a legionárius könyvektől, versektől, filmek, új-
ságok vallomások, személyiségek (Noica-Cioran-Eliade) egészen a fegyveres ellenállásig
sok minden megtalálható a román legionárius mozgalommal kapcsolatosan. Külön feje-
zetet alkotnak a honlapon a híres legionáriusok írásai, szónoklatai, Codreanu legionárius
felhívásai és magyarázatai nemzetről, egyházról, hazáról és egy erős Románia megterem-
téséről. A következő blokkot a Mi Tűzhelyünk (Vatra Noastră) alkotja: Erdély; a Timoc-i ro-
mánok; Besszarábia–Bukovina; románok Tribaliában; a Pruton túl; Egyesülési mozgalmak.
Ezt követik az új eseményekről, megemlékezésekről készült linkek, a nemzeti zenekarok
és a képek csoportjai.
A Transilvania részből kiderül, hogy a legfőbb ellenségük a magyar. Sorban felsorolják
a magyar gyilkosságokat, Dücső Csaba könyvét, Hargita és Kovászna megyei magyarok
románellenes tevékenységét, egészen addig, hogy nyílt leveleket közölnek a legfelsőbb
ügyészség elnökéhez, hogy tiltsák be az RMDSZ-t, mert a gyilkosoknak, a soviniszta -
horthystáknak a pártja. Külön cikkben foglalkoznak a magyarországi románokkal, akiknek
a számát a magyar asszimiláció lecsökkentette, nincsenek tanáraik, akik a dákó-római
elmélet fáklyáját és a román gondolkodásmódot tovább vinnék Magyarországon.

Fundatia George Manu http://fgmanu.net George Manu legionárius egyetemi tanár


volt, akit 1948 után börtönbe zártak. Azóta több utcát neveztek el róla Romániában, mo-
nográfiát írtak róla (Gheorghe Jijie). Az Alapítvány honlapján ugyanaz a temetői megem-
lékezésről készült kép látható, amelyen megemlékeztek a Mihály Arkangyal Légiójának
1927-es alapításáról Radu Mironovici és Corneliu Georgescu legionáriusok sírjainál. Az
Alapítvány elnöke Mircea Nicolau. Ünnepi megemlékezéseik során a Gétáktól egészen
Codreanuig felsorolják a nemzeti hősöket, különös tekintettel a Nemzeti Anti-Kommunista

szelsoseges.indd 38 2008.07.28. 13:51:25


mártírokra, a legionáriusokra, akik a kommunista börtönökben szenvedtek. Ezeket az ün-
nepségeket, megemlékezéseket mind az ortodox egyház támogatásával, rendszerint egy
ortodox templom közelében felállított emlékműnél rendezik. Konferenciát szerveztek 2007.
május 5-én az „antikommunista ellenállás és napjaink politikai válsága” témával, amelynek
jelmondata, hogy NEM-et kell mondani Băsescu elnök leváltására. A honlap összes ese-
ményei azokról a konferenciákról és megemlékezésekről szólnak, amelyeken a Román Or-
todox és a Görög Katolikus egyházak részvételével megemlékeznek az „antikommunista
legionáriusok mártírhalálának” az emlékéről.
A Documente rovatban Corneliu Zelea Codreanu (1899–1938), Horia Sima (1906
–1993), Ion Mota írásai, dokumentumai, olvashatók, a Legionárius Manifesztum; Radu Gyr
népbírósági tárgyaláson, az utolsó szó jogán elmondott jegyzőkönyvének fénymásolata; a
kelta kereszt és benne mozgóreklámként idézetek láthatók a legionáriusok jeles mondá-
saiból.
Az egész alapítvány alapvetően a Legionárius mozgalomnak az átmentését szolgálja,
antikommunista és keresztény harcosokként, a nemzeti Románia hőseiként akarják elfogad-
tatni a mai ifjúsággal és közvéleménnyel az egykori román szélsőjobboldali mozgalmat.

Cronica Romana http://www.cronicaromana.ro Forum rovatában megmagyaráz-


zák, hogy a Legionárius mozgalom lényegesen különbözik mind a fasisztáktól, mind
a nemzeti szocialista mozgalmaktól, mert alapja a nemzeti egyház. Az Arkangyalok és
a Luciferek harca földi harccá változik a sötétség és a sátáni elemek ellen. A legionári-
usok az Istennel előre (Cu Dumnezeu inainte!) jelszavával rontottak ellenségeikre. Azt
elhallgatják, hogy kikre rontottak. A legnagyobb ellenségeik a zsidók és Erdélyben a
magyarok voltak.

ROST http://rostonline.org Kulturális, politikai, vallásos havilapnak az internetes válto-


zata. Egyházi jellegű, vezércikkei az egyházról. Politikájuk, hogy támogatják az államelnö-
köt és cikkeikben az egykori legionárius mozgalom vezetőiről írnak. Jelképüknek három
összetevője van: pajzs, angyali szárnyak és a kinyitott könyv. Fiatalok honlapjaként hatá-
rozzák meg magukat, akik a keresztény és nemzeti elvekhez ragaszkodnak. Feladatuk-
nak tartják, hogy segítsék a román világot abban, hogy ismét megtalálja elveszett célját,
értelmét (rostul pierdut), amelyet elvett a kommunizmus, hogy újból felfedezzék önmagu-
kat, elsősorban, hogy visszatérjenek a legitim hagyományhoz, amelyik egyszerre nem-
zeti és európai. Történetiségében a mozgalom Romfest Clevelandben, Ohio, USA alakult
1988-ban és egy kanadai román fiatal csoport hozta létre, amelyik a Hamilton-Ontario-ban
megtartott Román Mező Hete alkalmával javasolta a megalapítást. 1998 után került visz-
sza Romániába, amelyet az ortodox egyház is felkarolt. A neve átalakult: Rost (cél, sors,
értelem) lett. Céljuk a nemzet és az Isten szellemében nevelni és anyagilag is támogatni az
ifjúságot. Az antikommunizmus jelszava alatt nem tesznek különbséget az egykori legioná-
riusok ellen fellépő kommunista hatalom és az ártatlan áldozatok között. A kommunizmus
elítélését felhasználják arra, hogy tisztára mossák a vasgárdistákat, és a Mihály Arkangyal
Légiójának teoretikusait.
A kapcsolódó „hasznos linkek” elvezetnek az ortodox egyház honlapjaihoz: Patriarhia
Romana; Credo- Portal Ortodox; Sfaturi Ortodoxe; Razboiul nevazut; Manastirea Sfintul
Ioan Botezatorul; és a követlkező szervezetekhez, illetve intézményekhez: Asociatia pentru
Isihasm; Proiectul National Conservator; Institutul Roman de Istorie Recenta; Consiliul

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 39

szelsoseges.indd 39 2008.07.28. 13:51:25


40 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Közülük több nem működik, mert a kiszol-
gáló letiltotta. A gyakrabban emlegetett nevek között kiemelkedik Răzvan Codreanu, aki a
Rost alelnöke és a Puncte Cardinale, periodic independent de orientare national-crestina
(Kardinális pontok, független, nemzeti-keresztény periodika) főszerkesztője, valamint a
Christiana kiadó igazgatója.
A Rost honlapján felszólítás olvasható, hogy harcoljanak Besszarábia Romániához
való visszacsatolásáért.

Corneliu Zelea Codreanu http://codreanu.ro/ptrlegionari.htm


A legionárius mozgalom „Kapitányának” írásai mellett több levelet és Horia Sima visz-
szaemlékezését közlik a honlapon. Ugyanerre a honlapra vezet a George Manu Alapítvány
linkje is: http://fgmanu.net/documente/Pentru/Pl.html

SOFTMEDIA http://forum.softmedia.com forumán vita olvasható arról, hogy Wass Al-


bertet is a Népbíróság ítélte halálra és Antonescu marsallt is. Vajon, ha Wass Albertet
ártatlannak tartják a magyarok, akkor Ion Antonescut miért nem?

szelsoseges.indd 40 2008.07.28. 13:51:25


IV. Néhány működő és letiltott honlap képe

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 41

szelsoseges.indd 41 2008.07.28. 13:51:25


42 Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

Cikkünk megjelenése után, a Vér és becsület honlapját előbb letiltotta a szolgáltató,


majd a fenti szöveg jelent meg, amelyben az olvasható, hogy a befolyó összeget jótékony-
sági célokra használják.

szelsoseges.indd 42 2008.07.28. 13:51:27


A Noua dreapta (új jobboldal) honlapja.

A fenti honlapot a You Tube-on hozták létre, álnéven, amelyen Kertész Péter újságírót
és családját fenyegetik, hogy Auschwitzba fogják szállítani, amikor a Magyar Gárda hata-
lomra jut.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 43

szelsoseges.indd 43 2008.07.28. 13:51:27


V. Következtetések
Annak ellenére, hogy a nemzetközi közös fellépéseiken keresztül a szélsőjobb mozgalmak
között van kapcsolódás, és szembeötlő hasonlóságot is felfedezhetünk, de a magyar új
Szálasi-hívők és a román neo-legionáriusok közötti közvetlen eszmei összefüggésre, csak
egy elveszett „link” utal. Az ismét népszerűvé vált írónak, Wass Albertnek egyik diákkori
cikkében is olvashatunk erről a viszonyról (Porszemek. Debreceni Újság, 1931. május 31.).
Ebben a szerző elmeséli, hogy a Vasgárda nagy tiszteletnek örvend a román diákság
körében, és felháborítónak tartja, hogy „a magyar úri társadalomnak még most is vannak
olyan tagjai, akik nem értik meg, hogy ezerkilenszázharmincegyet írunk” és nem gúnyo-
lódhatunk a „derék” feketesipkás Turul Szövetség tagjain, akik tökéletesen megfelelnek a
román Vasgárdának és ezek fogják megmenteni Magyarországot. „Csúnya és jellemtelen
dolog gúnyolódni a hazafiasság felett – írja Wass Albert –, és blazírt mosollyal lekicsinyelni
egy csonka ország ifjúságának honmentő törekvéseit.”
Nos, nem igazán lehet tudni, hogy ezek a mozgalmak ma hányas időszámítást „írnak”,
de máris megfigyelhetünk néhány érdekes különbséget a magyar–román vetélkedésben.
A magyar honlapokon az ajánlott antiszemita szerzők, területi revízióra, faji felsőbbrendű-
ségre és az egykori militarista tekintélyelvűségen alapuló, idegeneket, etnikai kisebbsé-
geket kirekesztő társadalmi modell politikusainak neve mellett (Szálasi, Pálfi, Hitler), több-
nyire harmadrendű írók, vagy újságírók műveiből idéznek. Ezek között találunk régieket,
mint Istóczy Győző, Marschalkó, Fiala, Prohászka, vagy az újabbak közül Csoóri, netán
Bayer Zsolt néhány írását. Az új román legionáriusok viszont olyan, nemzetközileg elis-
mert nevek, legionárius eszméket propagáló írásait közlik újra, mint Mircea Eliade, Emil
Cioran és társai, akik nemcsak a román szellemi elit, korábban elhallgatott, napjainkban
újra felfedezett, kiemelkedő nevei, de nemzetközi hírnévnek is örvendenek. A nyilvános
szerepléseken is megfigyelhető az a különbség, hogy míg az egykori Szálasi-irodalom mai
híveinek a kereszténység hangoztatása csak az antiszemitizmusuk megfogalmazásakor
jut eszükbe, különben inkább a kereszténység előtti, honfoglaláskori, vagy ködbe vesző
mitológiai, turáni jelképeket keresik, addig a román új-jobboldali neo-legionáriusok már-
tírjaikra emlékező szertatásaikon, megemlékezéseiken nyíltan és aktívan részt vesznek a
Román Ordotox Egyház képviselői, és ezáltal növelik és mintegy legitimizálják híveik szán-
dékát, meghamisítják a román szélsőjobb egykori bűneit, társadalmi veszélyét.
Mind a magyar, mind a román szélsőséges honlapokra jellemző, hogy az új jobboldali,
legionárius, vasgárdista, vagy neonáci nézeteket egyszerűen az antikommunizmussal in-
dokolják és mentegetik. Erre építik az egykori háborús bűnösök rehabilitálásának a köve-
telését is, a legionáriusok és a náci hívek mártíromságának a mítoszát.
Bár a műszaki lehetőség megvan rá, az önmagukat középjobbnak minősítő jobbol-
dali pártok nem határolódnak el a szélsőjobbtól, így a linkek elvezethetnek Magyarorszá-
gon a Fidesz-MPP és Orbán Viktor honlapjáig, míg Romániában az ortodox egyház és az
államelnökhöz egyaránt. Az új jobboldali honlapok lényeges eleme az antiszemitizmus,
a holokauszt tagadása, a cigányellenesség és a faji felsőbbrendűség hirdetése. Nyíltan
használják a betiltott jelképeket, az Árpád-sávos csík mellett a zöld nyilaskeresztes zászlót,
a román legionárius jelképeket, a kelta keresztet, sőt a horogkeresztet is. Ingyen és köny-
nyen letölthetők Hitler, Szálasi és Onisifor Ghibu, C. Z. Codreanu stb. írásai, de ugyanígy a
román legionáriusok és vasgárdisták „szellemi termékei” is.

szelsoseges.indd 44 2008.07.28. 13:51:28


Mindkét oldalon elsősorban ifjúsági mozgalmak honlapjaiként jelennek meg az egyko-
ri negatív tapasztalatokhoz vezető szélsőséges mozgalmak. Támogatóik között megjelenik
néhány idősebb szónok is, de az ifjúság igényeinek megfelelően, igazi tömegvonzalmukat,
népszerűségüket, akárcsak Nyugat-Európában a neonáci mozgalmaknál megfigyelhettük,
a „nemzeti szövegeket” dübörgő zenekarokkal érik el. Egyes honlapokról ingyen letölthe-
tők a szélsőséges, gyűlölködő szövegeket sugárzó énekek. Ezek egy része az elcsatolt
nemzeti területek visszacsatolására szólítanak fel (a magyar honlapokon: Trianon stb., a
románoknál: Besszarábia, Bukovina, a területek a Tiszáig stb.), másokban a nemzeti, faji
felsőbbrendűségről dalolnak.
A neo-jobb-világ felé, zárt alakzatban masírozók honlapjain többször is hivatkoznak az
alkotmány adta, magyar demokratikus szólásszabadság jogára. Emlékeztetnek arra, hogy
Németországban, Kanadában és még néhány államban tilós témákról ejthetnek itt szót,
mert Magyarországon védi őket az Alkotmány. Az Alkotmány védelme alatt aztán „szak-bib-
liográfiájukat”, „nemzeti céljaikat” kizárólag az alkotmányosságot felszámoló, fajelméleti,
tekintélyelvű társadalmi olvasmányokra, és azoknak a letűnt, kudarchoz, összeomláshoz
vezető gyakorlatára építik. Miközben a liberálisok és a szocialisták, de a mérsékelt jobb-
oldaliak is jól elbeszélgetnek egymás között az alkotmányos szabadságjogokról, nem ve-
szik észre, hogy ha már Kelet-Közép-Európában a törvényhozókra és végrehajtóikra bízta
a társadalom a védekezés jogát, akkor teljesen védtelenek lesznek, ha a törvényhozók
gyengeségei miatt (politikai paktumok, szűk kis gazdasági érdekek, korrupció, gyávaság,
vagy doktriner liberalizmus miatt) képtelenek lesznek megvédeni a társadalmat a jövőt
építő múlt „linkjei” ellen.
Sajnos, az európai XX. század története azt bizonyította, hogy Európa nem érett meg
az amerikai demokráciában biztosított szólásszabadságra épülő szabad véleménynyilvá-
nításra. Határozott taxációval ellátott törvényekkel meg kell védeni a társadalmat a neo–
vezérelvű, ó–diktatúrák új rémképei ellen. És ezt érvényesíteni kell az internetszolgáltatók,
vagy az őket támogató gazdasági vállalkozókkal szemben is.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 45

szelsoseges.indd 45 2008.07.28. 13:51:28


szelsoseges.indd 46 2008.07.28. 13:51:29
eokik_kiadvanyok.qxd 2008.07.28. 10:59 Page 1

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások


Közalapítvány gondozásában eddig megjelent kiadványok:
Kötetek
1. Médianacionalizmus és európai integráció (Szerkesztette Ágoston Vilmos)
2. Közeledő régiók a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazda-
sági átlakulása (Szerkesztette Réti Tamás)
3. Az ENSZ kisebbségi kézikönyve (Szerkesztette Böszörményi Jenő)
4. Többnyelvűség és EU-integráció. Az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebb-
ségi iskolákban (Szerkesztette Ring Éva)
5. Felzárkózás vagy bezárkózás? Az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi
iskolákban. (Szerkesztette Ring Éva)
6. Médiapolitika vagy politikai média? (Szerkesztette Ágoston Vilmos)
7. Közeledő régiók a Kárpát-medencében II. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gaz-
dasági átlakulása (Szerkesztette Réti Tamás)
8. Salat Levente: A liberalizmus és az autonómia viszonyáról – kisebbségi nézopontból
9. Petrás Éva: Nacionalizmus és politikai romantika – Vázlat a magyar nacionalizmus
romantikus elemeiről és a politikai romantikáról Magyarországon
10. Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia (Fejtő Ferenc, Salat Levente, Ludassy
Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai)
11. A határon túli magyarság és a magyar közszolgálati média (Szerkesztette Ágoston Vilmos)
12. Ágoston Vilmos: A kisajátított tér – A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass
Albert műveiben
13. Balla D. Károly: Magyarul beszélő magyarok (Esszék, publicisztikák, írójegyzetek
2000–2006)
13. A Fiume (Rijeka)–Constanţa vasúti kapcsolat fejlesztése, transzbalkáni vasútvonal
kialakítása (Terv és ötlet: dr. Balogh Tamás)
13. Állam és kisebbség Ázsiában – európai nézőpontból (konferenciakötet,
Szerkesztette: Böszörményi Jenő és Hegedűs Dániel)

Műhelytanulmányok
1. Huszka Bea és Ádám János: A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia
határ menti régióiban (Szerkesztette Réti Tamás)
2. Mézes Zsolt László: A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetőségei
a határon túli magyarok vonatkozásában
3. Zolnay János: A „roma ügy” és finanszírozása
4. Jakab Attila: Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe
5. Átalakuló régiók (A Partium, a Bánság és Közép-Erdély gazdasága) (Králik Lóránd
és Tibori Szabó Zoltán tanulmányai, szerkesztette Réti Tamás)
6. Ágoston Vilmos: Médianacionalizmus és európai integráció. Magyarország és Románia
7. Mézes Zsolt László: Állam és egyház viszonyának változásai Franciaországban;
Jakab Attila: A laicitás

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány


eokik_kiadvanyok.qxd 2008.07.28. 10:59 Page 2

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

8. Zolnay János: A romapolitika sarokpontjai és finanszírozása


9. Átalakuló régiók. Székelyföld és Erdély gazdasága: az innováció és a versenyképes-
ség egyes kérdései (Sánduly Edit és Szabó Árpád, valamint Juhász Jácint és Györfy
Lehel tanulmányai, szerkesztette Réti Tamás)
10. Átalakuló régiók. Dél-Szlovákia és a magyarok által lakott régiók gazdasági helyzete
(Ádám János, Morvay Károly, Reiter Flóra, Semsey Ilona és Tóth Attila tanulmányai,
szerkesztette Réti Tamás)
11. Jakab Attila: A protestáns Erdély. Az erdélyi magyar protestáns egyházak és vallási
közösségek társadalmi szerepe
12. Mézes Zsolt László: A magyar kormányzat kisebbségpolitikájában alkalmazott jogi
eszközök nem szándékolt következményei
13. Jakab Attila: A pluralitás vonzáskörében – Csíkszereda történelmi, társadalmi és
vallási mikroszociográfiája
14. Jakab Attila: Többszörösen kisebbségben – A magyarországi román kisebbség val-
lási arculata és az ortodox egyház társadalmi szerepe
15. Jakab Attila: Székelyföld – Mítosz és valóság
16. Zolnay János: Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza
általános iskoláiban
17. Huszka Beáta: A szerb–magyar gazdasági kapcsolatok fejlődésének lehetőségei
Magyarország EU-csatlakozása után
18. Jakab Attila: Csángóság és katolicizmus – Az identitástudat változásai
19. Hegedűs Dániel: A határokon átívelő együttműködés nemzetközi jogi háttere I. –
Multilaterális keretek és a Magyar Köztársaságot érintő kelet-közép-európai
bilaterális együttműködési formák áttekintő elemzése
20. Böszörményi Jenő: Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban
21. Mézes Zsolt László: A külföldiek munkavállalása Magyarországon
22. Majoros András: Verseny és együttműködés – Magyarország és Románia
külgazdasági kapcsolatainak nemzetgazdasági és regionális dimenziói
23. Jakab Attila: Értelmiségi sorsok Erdélyben – Jelenünk a történeti visszatekintés tükrében
24. Huszka Beáta, Bakó Tamás: Észak-Vajdaság magyar többségű községeinek gazdasága
25. Ilić Angéla: Egyházi és vallási közösségek szerepe a vajdasági magyarok identitásának
megőrzésében
26. Majoros András: Piac határok nélkül
27. Jakab Attila: A szlovákiai magyarság vallási arculata – Eredmények, folyamatok
és perspektívák
28. Petrás Éva: A szlovák nemzettudat történetisége
29. Gyurgyik László: A szlovákiai magyar lakosság kormegoszlása – A 2001-es és a koráb-
bi népszámlálások adatai alapján
30. Hegedűs Dániel: Komplementer vagy redundáns struktúrák a területi együttműködés
európai szabályozásában? – Az Európa Tanács készülő Euroregionális Együttműködési
Csoportosulásának előzetes elemzése a magyar nemzetpolitika, illetve a létező EGTC-
struktúrával történő összehasonlítás komparatív nézőpontjából
31. Zolnay János: Kirekesztés, szegregáció, vákuumhelyzet a drávaszögi kistérség isko-
lakörzeteiben
eokik_kiadvanyok.qxd 2008.07.28. 10:59 Page 3

32. Tóth Gábor: „Az eltávolítás haladéktalanul végrehajtandó” – Deportálások Kárpátalján a


második világháború idején
33. Lagzi Gábor: Kisebbségi kérdés, nemzeti kisebbségek Észtországban, Lettországban
és Litvániában a rendszerváltást követő időszakban
34. Majoros András: Délkelet-európai tőkebefektetések Magyarországról (Lektorálta: Réti
Tamás)
35. Ágoston Vilmos: Magyar és román szélsőséges honlapok

Jelentések
1. Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2002: A változások, az ígéretek és
a várakozások éve (Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
2. A Roma’s Life in Hungary – Report 2002: A Year of Changes, Promises and
Expectations (Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
3. Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
4. A Roma’s Life in Hungary – Report 2003: Illusory Politics and Standing Still
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
5. Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2004: Helybenjárás
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
6. A Roma’s Life in Hungary – Report 2004: Stagnation
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
7. Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2002–2006: Átszervezések kora
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
8. A Roma’s Life in Hungary – Report 2002–2006: The Age of Reorganization
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
9. Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2002–2006: Átszervezések kora
(Szerkesztette Kállai Ernő és Törzsök Erika)
10. A romapolitika kifulladása – Cigánynak lenni Magyarországon – Jelentés 2006
(Szerkesztette: Törzsök Erika, Paskó Ildi és Zolnay János)

Háttéranyagok
1. A Patrubány-jelenség. Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen
küldött tájékoztatásaiból (Szerkesztette Ágoston Vilmos)
2. Beutazás, tartózkodás, tanulmányok folytatása, munkavállalás, letelepedés és
állampolgárság megszerzése Magyarországon – Tájékoztató a tennivalókról,
különös tekintettel a határon túli magyarokra (Szerkesztette Mézes Zsolt László)
3. Jakab Attila: „Nemzet-” és egyházpolitika Erdélyben – A Gyulafehérvári Római
Katolikus Hittudományi Főiskola (Papnevelő Intézet – SIS) betagolódása a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetembe

A kiadványok letölthetők az EÖKiK honlapján (http://www.eokik.hu),


vagy személyesen átvehetők a kiadóban.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány