You are on page 1of 21

-UGEBREV

Nr. 48
Fredag d. 7.4. 2006
2. årgang

AKT4U redaktionen ønsker dig en rigtig god påske. Vi ses igen d. 21. april.
Redaktørens spalte
Redaktionen:
Det var Charlotte Andersen
som det var, og
til det blev Kai Pedersen
som det blev.
Email: AKT4U@webbyen.dk
Det bli’r
Telefon: 20 40 80 57
som det bli’r
Website: www.AKT4U.webbyen.dk
når det er
som det er. Postadresse: ”Frederikshøj”,
Det er Banevej 22, 4180 Sorø.
som det er,
til det bli’r
som det bli’r.
Faren er,
at det bli’r
som det var.

Det er nu du skal planlægge hvordan du vil slutte


skoleåret næste år. Nej det er slet ikke for tid-
ligt. Hvordan plejer dit skoleår at slutte? Fiser
det lige så stille ud mellem dine fingre som sand Kai Pedersen Charlotte Andersen
gør? Næste år skal det være anderledes. Stillinge skole Skolen ved Søerne
Måske skulle du lave en AKT årsrapport. Ikke no- Slagelse Frederiksberg
get voluminøst kun 5-6 sider. Tænk over det. Jeg
tager emnet op til august — hvis du vil være med
kan vi i fællesskab finde ud af det. Skal det være QuickPoll
vort lille fællesprojekt?
Denne uges spørgsmål var:
Jeg er bange for, at jeg ikke får takket alle de
I hvilken lønramme/løntrin befinder du dig? (Kun
læsere der skriver ind lige hurtigt. Men alle får
AKT-lærere måtte svare)
svar tilbage. I øjeblikket er arbejdsbunkerne ba-
re lidt for høje. Det kan godt være et ensomt
36 17% 43 0%
arbejde at læse de mange rapporter, referater,
37 14% 44 7%
bøger m.m. igennem for at finde noget der har
38 5% 45 0%
interesse for AKT4U’s brogede skare, men så
39 0% 46 0%
pludselig dumper der en email ind, det er bare så
40 2% 47 10%
lækkert, det varmer meget. Redaktionens med-
41 10% 48 0%
lemmer ville gerne ud og møde andre AKT lærere
42 36% 49 0%
til møder, kurser mv., men det bliver til for lidt. I
næste skoleår har jeg fået tildelt 5 + 6 timers
Konklusion: Det hele kan opdeles i tre knaster,
kursus, alt incl.
nemlig 36-38 med 36%, 40-44 med 55% og 47 med
10%. Vi befinder os ikke på samme sted. Nogle har
På grund af Påsken er der et break inden Ugebrev
skrevet og forklaret, at der ikke er taget højde for
49 er på gaden den 21. april.
diverse tillæg. Rigtigt! Derfor vil vi udarbejde et
Du ønskes en rigtig god Påske.
skema som vi rundsender efter påske. Her vil vi
Kai prøve at tage højde for det hele.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 2


22. maj 2006. Temadag. ”De taler grimt — større

Kalenderen børns omgangstone”. København. Omtalt i Ugebrev


37.

24. maj 2006. Seminar. ”Fokus på efterværn”.


19. april 2006. Konference. ”Pæne piger og dumme
Horsens. Omtalt i Ugebrev 45.
drenge”. Aalborg. Omtalt i Ugebrev 43.
24. maj 2006. Temadag. ”Unge og selvskadende ad-
19. april-21. april 2006. Konference. ”Mobning i
færd”. Vejle. Omtalt i Ugebrev 48.
børne– og ungegrupper”. Taastrup. Omtalt i Ugebrev
39.
29. maj 2006. Kursus. ”Jeg kan”. København. Omtalt
i Ugebrev 46.
19. april 2006. Gåhjemmøde. ”Er det mobning eller
konflikt?”. København. Omtalt i Ugebrev 45.
30. maj 2006. Netværksmøde. Netværksmøde i
region Sjælland. Roskilde. Omtalt i Ugebrev 47.
20. april 2006. Konference. ”Pæne piger og dumme
drenge”. København. Omtalt i Ugebrev 43.
1.—2. juni 2006. Kursus. ”AKT-læreren i vejleder-
rollen”. Faaborg. Omtalt i Ugebrev 47.
20. april 2006. Seminar. ”Tilbage til børnelivet”.
Kolding. Omtalt i Ugebrev 41.
9. juni 2006. Temadag. ”Udviklingsmuligheder for
skolebørn med adfærdsforstyrrelser”. Kolding. Om-
20. april 2006. Seminar. "AKT som en læringsstrate-
talt i Ugebrev 48.
gi?". København. Omtalt i Ugebrev 40.
13. juni 2006. Temadag. ”Udviklingsmuligheder for
25. april 2006. Foredrag. ”Problembørn, pædagoger
skolebørn med adfærdsforstyrrelser”. Glostrup.
og perkere.” Risskov. Omtalt i Ugebrev 47.
Omtalt i Ugebrev 48.

2. maj 2006. Temadag. ”Truede børn —


5. september 2006. Kursus. ”Grunduddannelse i
omsorgssvigt” København. Omtalt i Ugebrev 37.
AKT-området”. København. 13 tirsdage. Omtalt i
Ugebrev 40.
4. maj 2006. Seminar. ”Tilbage til børnelivet” Roskil-
de. Omtalt i Ugebrev 41.
11. - 14. september samt mandag 9. oktober 2006.
Kursus. ”Family First træningskursus”. Holbæk.
10. maj 2006. Kursus. ”Løsninger i skolen”. Farum.
Omtalt i Ugebrev 48.
Omtalt i Ugebrev 46.
6.-7. oktober 2006. AKT Landskonference 2006.
16. maj 2006. Seminar. ”Et tilbud om social inklusion!”
Karrebæksminde.
Horsens. Omtalt i Ugebrev 45.
11. oktober 2006, 12. oktober 2006, 8. novem-
17. maj 2006. Temadag. ”De urolige børn.” Køben-
berm2006, 9. november 2006. Kursus. ”Hvordan
havn. Omtalt i Ugebrev 37.
tackler vi uroen som børn af forandringssamfundet
oplever?.” Åbenrå. Omtalt i Ugebrev 34.
17.-19. maj 2006. Kursus. ”Inddragelse af børn og
unge i sagsbehandling, rådgivning og psykosocial be-
23.—26. oktober samt torsdag d. 23. november.
handling”. Frederiksberg. Omtalt i Ugebrev 47.
Kursus. ”Family First træningskursus”. Holbæk.
Omtalt i Ugebrev 48.
18. maj 2006. Seminar. ”Et tilbud om social inklusion!”
Glostrup. Omtalt i Ugebrev 45.
20. april 2007. Seminar. ”AKT som en læringsstra-
tegi?” København. Omtalt i Ugebrev 40.
18. maj 2006. Seminar. ”Fokus på efterværn”. Høje
Taastrup. Omtalt i Ugebrev 45.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 3


Kurser, konferencer og seminarer
faglige grænse"?
KURSUS: Family First træ- - Selvforvaltning - kompetence - fordele/
ulemper
ningskursus
- Konkrete eksempler fra samværssituationer
med børn.
3 emner vil blive bygget ind i et 5 dages kursus
- Ideer til ændring af uhensigtsmæssig ad-
færd hos børn
Emne 1: - Personalets rolle i alt det ovennævnte.
Børn/børnefamilier pt. - hvem er de - hvad
rummer de - hvad kan daginstitutionen gøre
for børn i alt dette?
Emne 2:
At sælge de varme kartofler/den svære sam-
Halvfemsernes børn - hvilken værdisætning
tale
modtager de? Forældre i dag har flere og
Hvordan får man talt med familien om sin be-
meget forskellige teorier at inspireres udfra
kymring, samtidig med bevarelse af et samar-
samt en kraftig mediepåvirkning. Nogle fami-
bejde?
lier skifter mellem teorierne alt efter humør,
Hvor er det nogle gange forbandet svært at
overskud, evt. dårlig samvittighed, nogle fa-
håndtere en samtale med forældre især om
milier skifter hver gang de har mødt ny inspi-
de hotteste emner. Sæt nu man tager fejl, og
ration, nogle familier er meget militante, nog-
tillægger familien nogle problemer, som de
le roder det hele sammen, nogle skubber an-
ikke har. Sæt nu de bliver vrede, og måske
svaret fra sig, mens nogle familier opgiver/
lader det gå ud over barnets daginstitutions-
lader stå til. Kursusdagen vil forsøge at give
hverdag. Men på den anden side følelserne for
et billede af familien Danmarks børn. Hvad er
barnet, det må da for pokker siges, og hvad
det for børn, vi møder den første dag i dag-
med ansvaret!!!
plejen, hvad har barnet med sig, kan barnet
Egen personlige fremtoning i rollen som for-
indgå med dette i et fællesskab, hvis ikke,
midler
hvordan kan daginst. rolle se ud, for hjælpe
Kommunikation, tillid og åbenhed
til med at få barnet med i et fællesskab?
Egen begrænsning, hvor langt rækker mulig-
-Hvad er det for en udvikling, der ligger til
hederne for at gå ind i problematikken?
grund for ændringer i børnefamiliernes
Hvilke emner sker der oftest sammenstød
værdisætning eller mangel herpå? Hvad er
omkring, og hvad er grunden hertil?
det for opdragelsesmønstre børnene tilbydes
Hvordan takles en evt. vrede/truende adfærd
i dag?
hos forældrene?
- Gennemgang af de forskellige opdragelses-
Hvis ikke familien tager imod, hvordan kom-
mønstre som børn modtager i dag og
mer man så videre?
"børnekaraktererne".
Ansvaret, hvor ligger det?
- Ideer til ændring af de enkelte dele af op-
Kunsten at bevare den gode samtale, at tale
dragelsesmønstret?
til andre mennesker, så de bevarer lysten til
- Hvordan bevarer man sin sunde fornuft
at høre efter
trods informationsbombardementet?
- Etik, normer, moral, grænser "hvor går den

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 4


Kurser, konferencer og seminarer
3. Kursusdag.
Emne 3: Øve at holde sig professionel/personlig uden at
Overskrift: Forventninger til hinanden.
skabe,
Tænk hvis man kunne være sig selv i daginsti-
jalousi, alliancer, overinvolvering, krogning.
tutionshverdagen. Tænk hvis man slap for at
Emne 3 øve at gå med modstanden.
påtage sig bestemte roller, tænk hvis de andre
Øve cirkularitet, reframing, paralleller.
bare gjorde, som man forventede af dem,
Øve vedligeholdelses- og stabiliseringsfasen
tænk hvis man vidste, hvad deres forventnin-
Øve skuespil, humor up/down,
ger til egen person var.
Øve matching/spejling, provokation,
Systemer og deres magt
Øve paradokser, time out/stress out.
Roller og rollefordeling
Den enkeltes dagligdag udføres gennem per-
4. Kursusdag.
sonligheden
Emne 3 samt øve fornyelses- og seperationsfa-
Kan man tale om en pædagogisk personlighed?
sen. Opsamlingsdag, emnegennemgang osv.
Kan man tale om en samarbejdsnem personlig-
hed?
5. Kursusdag.
Egne cases, egne erfaringer efter at have ar-
1. kursusdag.
bejdet med inspirationen fra de første 4 kur-
Præsentation samt emne 1
susdage i marken
Øve at læse hypoteser, se forskellige familie-
Alle kursusdage vil være et miks mellem oplæg,
system. Hvordan bygges et samarbejde op?
gruppeøvelser og rollespil
Hvordan bygges et besøg op hos familien, så
Alle kursusdage er fra kl 9.00 til kl. 15.00
det forbliver familievejlederen der styrer
proces, og familien produkt Præsentation af
Tid: Mandag d. 11. til torsdag d. 14. september
modellen for bruger Starten, indledende kon-
samt mandag 9. oktober 2006 eller mandag d.
traktaftaler, alle inddrages Øve afdæknings-
23. til torsdag d. 26. oktober samt torsdag d.
fasen/aktiv lytning.
23. november.
Sted: Sofievej 20 st. 4300 Holbæk.
2. Kursusdag.
Deltagerantallet: 12 til 16 personer.
I nogle familier er kommunikationen, hverda-
Pris: 6000 kr. inkl. rundstykke, kaffe, let fro-
gen, evt. grænsesøgende børn, alkohol, svig-
kost med øl/vand, frugt.
tende samkvem, irrationaliteten osv. så
Tilmelding og yderligere informationer:
"forstyrrende", at der ikke er "plads" til fami-
lola@lolajensen.dk
lievejledning, og en hurtig genopbygning af kri-
sesituationen vil være nødvendig til en start.
Øve disse genopbygninger.
Arbejde med at opstille kontrakter og aftaler,
samt svigt ved disse, arbejde med dagbog, eg-
ne notater.
Øve kreativitet/visualisering som redskab.
Øve handlingsfasen

Lola Jensen
AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 5
Kurser, konferencer og seminarer
særlig pædagogisk opgave at være med til at
TEMADAG: Udviklingsmulighe-
forme en god og udviklende hverdag. Børn med
der for skolebørn med ad- adfærdsforstyrrelser har på en lang række
færdsforstyrrelser punkter de samme behov for udfordringer, an-
erkendelse og udvikling generelt som andre
ADHD, Autisme, Tourette og beslægtede for-
styrrelser børn, men de har også en række problematik-
ker, som er forskellige fra andre børn.
På dagen vil vi sætte fokus på diagnosticering
Målgruppe: lærere, pædagoger og andre, som
af barnet og på forståelsen af forskellige
arbejder professionelt med børn og unge med
grundforstyrrelser, som danner baggrund for
adfærdsforstyrrelser.
barnets adfærdsforstyrrelser, og vi vil ud fra
Vi møder børn med forskellige former for ad-
denne forståelse gennemgå forskellige pæda-
færdsforstyrrelser i folkeskolen, i special-
gogiske interventionsmuligheder og overordne-
klasser og på specialskoler med eller uden di-
de synsvinkler på socialisering og udvikling. Alle
agnose. Hvem er de? Hvordan hjælper vi
forstyrrelser vil blive gennemgået ud fra en
dem? Hvad skal der til for, at skolen gør en
neuropsykologisk forståelsesramme.
forskel? Hvilke pædagogiske redskaber kan vi
som fagpersoner gøre brug af, når vi skal
På dagen fokuseres konkret på bl.a.:
hjælpe barnet med at mestre dets liv og dag-
• Forskellige typer af forklaringer på
ligdag?
adfærdsforstyrrelser, herunder sær-
Antallet af børn med adfærdsforstyrrelser
lig vægt på diagnosesystemer.
er de seneste år øget – dette ses bl.a. i antal-
• Gennemgang af kriterierne for
let af børn, som henvises til specialskoler el-
ADHD-diagnosen med særlig fokus
ler andre former for foranstaltninger inden-
på, hvordan opmærksomhedsforstyr-
for den vidtgående specialundervisning. Når
relse, hyperaktivitet og impulsivitet
rummeligheden i folkeskolen på den måde er
skaber problemer for barnet i fx un-
blevet mindre, kan det skyldes, at der er øge-
dervisningssituationen og sociale situ-
de krav og forventninger om større faglighed,
ationer.
større forventninger om at børn er selvmoti-
• Gennemgang af forstyrrelserne in-
verende og selvstyrende, så de helt fra ind-
denfor Autisme og disses betydning
skolingen forventes at kunne arbejde i grup-
for barnets forudsætninger for at
per og indgå i projektarbejde. En anden for-
begå sig i hverdagen, når det skal ind-
klaring på stigningen kan være, at vi har fået
gå i undervisning og socialt samvær.
mere viden om disse børn og på den måde er
• Gennemgang af symptomerne på Tou-
blevet bedre til at diagnosticere, hvilket ofte
rette Syndrom, herunder gennemgang
er forudsætning for visitation til et andet
af OCD problematikken og forskellige
undervisningstilbud end folkeskolen.
former for tics.
I dag taler man om den rummelige folkeskole,
• Undervisning og pædagogiske redska-
hvis mål er at dæmme op for stigningen af
ber i arbejdet med børn med ADHD.
antallet af børn, som ekskluderes. Man taler
• Den problemskabende adfærd og de
også om kvalitet i specialundervisningen gene-
manglende forudsætninger hos børne-
relt – også på specialskolerne. Uanset hvor
ne, som gør sig gældende under over-
barnet går i skole og fritidsordning er det en

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 6


Kurser, konferencer og seminarer
fladen. ker kursusmateriale, morgenmad, frokost inkl.
• Udfordringen med at lære barnet at én øl eller vand, og kaffe/te samt andre for-
kompensere, at give barnet en ople- friskninger dagen igennem.
velse af, at det kan klare sin hverdag. Tilmelding: www.seminarer.dk eller
• Eksempler på visualiseret og struktu- telefon 66 15 90 43.
reret undervisning: fysisk struktur og
indretning, støttesystemer.
• Empatiforstyrrelser og pædagogiske
TEMADAG: Unge og selvska-
interventionsmuligheder f.eks. Trin dende adfærd
for Trin og KAT-kassen. Eksempler på
arbejde med sociale historier.
Formiddagen vil være teoretiske oplæg, mens
eftermiddagen hovedsageligt vil omhandle pæ- Temadagen vil indeholde emnerne
dagogiske handlemuligheder, illustreret ved Selvskadende adfærd. Selvmordsforsøg. Hvad
fotos og filmklip. kendetegner selvskadende adfærd? Hvem gør
det og hvorfor? Undervisning ved Konsulent
Undervisere på dagen: Ph.d. Elene Fleischer.
Charlotte Nørgaard, Viceskoleinspektør på en
skole for ca. 45 normaltbegavede børn med Hvordan forholder man sig til selvskadende
ADHD / damp og ca. 14. børn med AKT proble- unge patienter? Erfaringer med dialektisk ad-
matik. Uddannet lærer og tale- / hørepædagog færdsterapi. Undervisning ved cand.psych Stig
med erfaring indenfor den vidtgående special- Helweg-Jørgensen.
undervisning 0 – 18 år, fortrinsvis med nor-
maltbegavede børn og unge med ADHD, autis- Tilmeldingsfrist: d. 12. april.
me og andre beslægtede forstyrrelser. Tid: Onsdag d. 24. maj kl. 8.30-15.30
Sted:Psykiatrisk InformationsCenter
Solvejg Grøn: lektor ved Den Sociale Højskole, Staldgårdsgade 10c, 1. sal, Vejle
psykolog ved PPR i Roskilde. Herudover privat- Arrangør: PsykInfo
praktiserende psykolog. Har gennem de sene- Tilmeldingsfrist og pris:
ste 25 år arbejdet med børn og unge med for- Seneste tilmelding 12. april
skellige former for adfærdsforstyrrelser som Pris: Temadagen koster 500,- (inklusiv forplej-
ADHD, autisme, Tourette og beslægtede for- ning)
styrrelser. Har herudover erfaring som lærer, Tilmelding:
psykolog og supervisor for behandlings- og wid@psykinfo.vejleamt.dk
specialtilbud for udsatte børn og unge og som
underviser i psykolog på bl.a. socialrådgiverud-
dannelsen, læreruddannelsen og på diplomud-
dannelse.

Tid og sted: 9. juni 2006 på Scandic Kolding


eller: 13. juni 2006 på Scandic Glostrup.
Begge dage mellem kl. 9.00 – 16.00.
Pris: Pris pr. deltager er kr. 1.845,- der dæk-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 7


Nye bøger
væderi, tyveri etc.
NY BOG: De utrolige år • Hvordan du får en god leg i gang med
En problemløsnings-Guide for forældre til dine børn.
børn mellem 3 og 8 år • Hvordan du ved hjælp af ros og beløn-
Af Carolyn Webster-Stratton ninger fremmer god opførsel.
• Hvordan du skaber en god kommunikati-
on med dit barn.
»At være forældre er sandsynligvis det hår-
deste job, en voksen vil opleve, men også det De utrolige år er en praktisk guide, fyldt med
job, som man er mindst trænet i og forberedt eksempler på hverdagsproblemer og trin for
på.« trin-forslag til, hvordan de kan løses. Bogen er
baseret på over 12 års detaljeret forskning
»Ved at lære de mest effektive tilgange til med mere end 1000 familier involveret - tilli-
problemerne med hvordan deres børn opfører gemed forfatterens personlige erfaringer
sig, kan forældre reducere disse problemer, som børnepsykolog, lærer og mor.
før de kommer ud af kontrol.«
Carolyn Webster-Stratton er leder af »The
»Hvis forældre har selvtillid og er parate til Parenting Clinic« og professor ved University
de uundgåelige problemer og faldgruber, vil of Washington.
der være rum for fleksibilitet, humor og krea-
tivitet.« Titel: De utrolige år
Forfatter: Carolyn Webster-Stratton
Alle børn opfører sig uhensigtsmæssigt af Pris: 199 kr.
mange forskellige grunde, nogle gange for gan- Antal sider: 416 sider
ske simpelt at teste hvor langt de kan gå eller ISBN: 87-7887-302-9
for at få den opmærksomhed, som de higer Udgivelse: Marts 2006
efter. Forældre, der ikke er forberedte på Forlag: Frydenlund
det, kan reagere med vrede, som sandsynligvis
mere vil forøge end løse problemerne. Eller de
bliver overvældet af en følelse af hjælpeløs-
hed.

Denne meget nyttige håndbog giver retningsli-


nier, som kan hjælpe forældre med at tage
vare på mange af disse situationer. Du vil finde
råd om:

• Hvordan du tager hånd om din egen vrede


og frustration.
• Hvordan du hamler op med konkrete pro-
blemer i relation til ting som dårlig op-
førsel, løgn, afhængighed af tv, senge-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 8


Nye bøger
i en familie, hvor mor eller far er psykisk syg.
RAPPORT: ”For børn kan jo Man har uddannet nøglepersoner i den amtslige
del af psykiatrien, som skal have særligt op-
ikke passe på voksne ..." mærksomhed på at bringe børneperspektivet
Evaluering af samtalegrupper for børn ind i behandlingen af psykisk syge og tilbyde
med psykisk syge forældre i lokalpsykia- familiesamtaler. Man har generelt som mål-
trierne i Århus Kommune sætning at ”se” børnene i arbejdet med den
psykisk syge forælder.
Gennem de seneste 10 år har der været en sti- Århus Kommune gennemførte under ledelse af
gende fokus på hvordan forældres sociale og projektleder Karen Glistrup i 2002 projektet
helbredsmæssige problemer påvirker børnene i ”Børn og deres psykisk syge forældre” som
en familie – således også inden for psykiatrien. forarbejde til det projekt, som evalueres i
Selv om det heldigvis kun er ganske få procent denne rapport; ”Projekt Kontakt til psykisk sy-
af en årgang, der får sociale problemer eller ge forældre og deres børn”.
udvikler psykisk sygdom, så ved man fra forsk- Formålet med det første projekt var at tilby-
ningen, at der blandt børn, der lever under de kompetenceudvikling til medarbejdere i
svære opvækstvilkår er en oversandsynlighed den kommunale Socialafdeling (i dag Familieaf-
for, at de senere får problemer. Således ved delingen) og afsøge mulighederne for etable-
man risikoen for at børnene oplever vold i fa- ring og forankring af et gruppetilbud til børn
milien firdobles idisse familier, og at risikoen af psykisk syge. Projektets erfaringer
for at børnene udvikler selvdestruktiv adfærd er afrapporteret i rapporten ”Projekt: Børn og
(narkomani og selvmordsforsøg) og psykiske deres psykisk syge forældre – afsluttende
lidelser er dobbelt så stor i sammenligning med rapport” (Familieafdelingen, 2003).
øvrige børn.
Der er altså god grund til at målrette en del af
Udgivet af: Århus Kommune, Socialforvaltnin-
sit forebyggende arbejde mod netop denne
gen, Center for Socialfaglig Udvikling
gruppe af børn. Fra forskningen i, hvad det er
Udarbejdet af: Runa Bjørn, Center for Soci-
for faktorer, der omvendt kan beskytte et
alfaglig Udvikling
barn mod at lide overlast som følge af uheldige
Udgivelsesår: 2006
opvækstvilkår, ved man dels, at tætte net-
ISBN: 87-988969-3-8
værksrelationer rundt om barnet med flere
Oplag 1. oplag. 200 eksemplarer
end én omsorgsperson virker forebyggende.
Bestilling: Rapporten kan bestilles ved Center
Dels ved man, at det at barnet har viden om de
for Socialfaglig Udvikling, Værkmestergade
ting, der virker som stressfaktorer i dets liv –
15, 8000 Århus C, Telefon 8940 2000
fx forældrenes alkoholmisbrug, deres
(psykiske) sygdom, årsager til skilsmissen mv. –
Du kan også læse den 73 sider store rap-
i sig selv betyder, at barnets handlekompeten-
port på AKT4U biblioteket.
ce og mestring styrkes.
I Århus Amt og Århus Kommune har man der-
for i lokalpsykiatrierne og på Psykiatrisk
Hospital besluttet at tilbyde psykisk syge for-
ældre og deres børn en familiesamtale, der
sætter fokus på, hvordan det er at være barn

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 9


Nye bøger

NY BOG: GODE TANKER -


GODE FØLELSER
Kognitiv adfærdsterapi. Arbejdsbog for
børn og unge
Af Paul Stallard

Gode tanker - Gode følelser gør rede for teo-


rien bag kognitiv adfærdsterapi og vejleder i
brugen af metoden i forbindelse med børn og
unge med psykiske vanskeligheder. Bogen er
samtidig et indbydende arbejdsmateriale med
praktiske øvelser og arbejdsark - med konkre-
te eksempler fra børnenes egen hverdag - som
kan anvendes fleksibelt i forhold til det enkel-
te barns særlige vanskeligheder som fx auto-
matiske tanker eller ændring af uønsket ad-
færd. Arbejdsarkene er til fri kopiering. Bo-
gen er tilrettelagt så hensigtsmæssigt, at den
hjælper med at strukturere det terapeutiske
forløb og bliver således et værdifuldt værktøj Samtalegrupper i lokalpsykia-
for behandleren, fx psykologer, lærere og råd-
givere.
trien for børn og unge mellem
10 og 16 år
Bogens arbejdsark kan hentes frit på nettet Lokalpsykiatrien i Århus Kommune tilbyder
med et kodeord der står i bogen. samtalegrupper for børn og unge mellem 10 og
16 år, der har en mor eller far, som er psykisk
Oversat fra engelsk af Else-Marie Thomsen og syg.
Henny Thomsen. Samtalegruppen mødes 2-2½ timer hver anden
uge. Her fortæller vi om, hvordan man kan
Titel: Gode tanker — Gode følelser. forstå de psykiske sygdomme. Vi snakker om
Forfatter: Paul Stallard de tanker, man kan gøre sig, når ens mor eller
Antal sider: 208 sider far er syg – og hygger os med saft/the og
Pris: 498 kr. inkl. moms brød.
ISBN: 87-7706-400-3 Alle har prøvet at være ny i gruppen, så nye
Forlag: Dansk psykolo- børn bliver taget godt imod. Man kan være
gisk Forlag med i gruppen i kortere eller længere tid.
Gruppen ledes af to voksne, der til daglig yder
behandling og støtte til psykisk syge menne-
sker.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 10


Meditation mod Mobning
Filosofi og Meditation
Et forsøg på bevidstgørelse og forståelse

Den bedste og største Bevidsthed og tanker!


Følgende er en kort redegørelse for de tanker Thomas Ziehe taler om kulturel frisættelse,
og teorier, der ligger til grund for undervis- ambivalens og konsekvensen af på den ene side
ningsforløb, som siden 2001 har fundet sted på tilsyneladende ubegrænsede valgmuligheder og
Kongevejens Skole i Virum, under ledelse af på den anden side de faktiske begrænsninger
lærer Jan Andreasen. for at realiserer disse muligheder og deraf
følgende forventningspres og skyld over ikke
At blive drillet, at være udenfor, at være an- at kunne leve op til forventningerne.
derledes og mobning er alle ord og sætninger, Vi betragter alting i brudstykker. For det før-
vi til dagligt støder på når vi ste fordi vi er uopmærksom-
taler om det miljø som børn me, og for det andet fordi vi
og unge kalder, hverdagen i iagttager ud fra fordomme,
folkeskolen. ud fra sproglige og psykologi-
Vi som lærere, ledere og ske billeder af det vi ser.
forældre forsøger at for- Vi har dannet et billede af os
klare, moralisere og på an- selv. Vi mener vi burde være
den vis at ændre de begre- dette og ikke det andet. Vi
ber, der gør indlæring og har engang opbygget en idé
uddannelse hos en stor om os selv, og gennem den
gruppe elever til en daglig betragter vi os selv. Vi tror
pine. vi er ædle eller gemene, og
Vi kender alle historier hvor at se hvad vi virkelig er en-
elever har følt sig mobbet, ten bedrøver eller skræm-
udenfor og anderledes. Vi mer os. Bestræbelserne på
har iværksat landsdækken- at sikre vores lykke, at fast-
de kampagner for at komme holde os selv i forhold til no-
”ondet” til livs, og det ER get andet, er egoets proces.
blevet bedre, men stadig virker det som om Men disse bestræbelser er værdiløse, fordi
der mangler noget, - men hvad? der er en uendelig række huller i vores tilsyne-
Kan det være at eleverne ikke forstår vores ladende fasttømrede verden. Fornemmelsen af
budskab om accept, kærlighed og inkludering selvets kontinuitet og håndgribelighed er en
af de skæve, svage og anderledes? Kan det illusion. Da vi ikke kan holde fast i det nuvæ-
være at vores budskab ikke helt trænger igen- rende øjeblik, kan vi heller ikke holde fast ved
nem andre budskaber, der er ”vigtigere”, som mig og mit og gøre dem til faste størrelser.
fx det at være den bedste, no. 1, først, hur- Med andre ord forsøger vi at fornemme et Jeg
tigst, osv. Vi fortæller eleverne, at de skal og andet derude i verden, som faste størrel-
være aggressive i klassen ellers bliver de ikke ser.
hørt, og de bedste uddannelser og højeste løn- Drevet af vores usikkerhed forsøger vi at
ninger er målet? etablerer og bevise vores eksistens ved at fin-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 11


Meditation mod Mobning

de et holdepunkt uden for os selv, dette ønske de funktioner, sociale aspekter og magtfor-
om lykke er interessant grundlaget for vores hold, som mobning er et udtryk for, mener jeg,
konstante utilfredshed med livet. I vores sø- at vi må starte med at gøre eleverne bevidste
gen efter tilfredsstillelse bevæger vi os kon- om deres eget selv og deres indre verden. Idet
stant ud af nuet. det er derfra, deres ydre verden skabes på
godt og ondt.
”Som Noam Chomsky sagde i sin Locke – fore- Vores primære mål med undervisning i filosofi
læsning for nogle år siden, ser det ud til, at vi og meditation med specielt henblik på forståel-
ikke besidder de naturlige mentale kategorier, se og ændring af bevidstheden omkring mob-
der skal til for at forklare vore egne bevidst- ning, er derfor at give eleverne den første
heder, i hvert fald ikke i nær samme grad som fornemmelse af nuet, bevidsthed og væren, og
vi besidder kategorier af tid, rum kausalitet og samtidig udvikle den intuitive intelligens
også logisk nødvendighed der (begrebet intuitiv intelli-
udgør det intellektuelle ske- gens skal her forstås; som
let i de fysiske videnskaber.” en umiddelbar spontan
løsning på et problem).
Hvis vi, som Chomsky og Bru- Hos Søren Kierkegaard
ner hævder, ikke har nogen opfattes væren tidløst
metakognition og kun ringe logisk som evighedskate-
bevidsthed om os selv. Hvis gori og i Kierkegaards fi-
vores sind hverken er i stand losofiske tænkning er
til at hjælpe sig selv, eller evigheden interessant nok
hjælpe andre. Hvorfor, kun- tidløs. På den baggrund
ne man så spørge, er vi så bliver det evige identisk
afhængige af tankestrøm- med det virkeligt væren-
me? de, som sin modsætning
har det, det ikke – væren-
Because you are identified de (det materielle), som
with it, which means that you er evigt skiftende og for-
derive your sense of self from the content and anderligt (hyperkomplekst) og derfor er un-
activity of your mind. Because you believe that derlagt historie og uundgåelig destruktion.
you would cease to be if you stopped thinking. Med andre ord, en spejlrefleksion af den viden
As you grow up, you from a mental image of vi normalt bruger som udgangspunkt for vores
whom you are based on your personal and cul- begrundelse for væren/eksistens og dermed
tural conditioning. We may call this phantom som basis for vores undervisning.
self the ego. It consists of mind activity and
can only be kept going through constant think- ”Det Evige…..er det Nærværende.”
ing. The term ego, when used here, means a
false self created by unconscious identifica- Vores mål er altså, at igennem øvelser og dia-
tion with thought. log, at gøre eleverne mere bevidste om sig
selv, nuet og begrebet tid.
Sig selv, nuet og begrebet tid? Dette kunne føre til en øget forståelse af de-
Hvis vi virkelig vil gøre eleverne bevidste om res samspil med omverdenen og måske det før-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 12


Meditation mod Mobning

ste glimt af en verden hvor deres tanker ikke


Det skal her til sidst understreges, at denne
er dem! Altså den metakognition Chomsky siger
tilgang til undervisningen har vist os, at det
vi mangler; eller hvad Kierkegaard kalder ”at
kræver stor forsigtighed overfor elevernes
blive sig selv gennemsigtig”.
sårbarhed, faglig kompetence og selvkritik af
lærere, da han/hun skal være i stand til på en
”Kreativitet blomstrer ofte i grupper. Socialt
gang at være den sokratiske stemme i forhold
fællesskab, samhørighed og samarbejde giver
til udvalg og gennemgang af tekster og prak-
gode muligheder for personligt engagement.
tikker, og samtidig være den uvidende – med-
Det sociale fællesskab i klassen og i grupper
søgende, åben for at eleven finder en dybde i
kan repræsentere en betydende skaberkraft.
forståelsen af emnet, der rummer større gyl-
Arbejdsmåder, som giver
dighed end lærerens.
muligheder for samarbejde
og som styrker klassemiljø-
”Denne permanente reflek-
et, kan også stimulere den
sivitet kan medføre en
kreative læring.”
grundlæggende usikkerhed
om viden og sandhed. Vi kan
Permanent refleksivitet
ikke længere være sikre
Der er mange bud på hvad
på, at den viden vi har er-
læring egentlig indeholder
hvervet, vil vedblive med at
og hvordan en optimal læ-
være sand. Dermed bliver
reproces kan forløbe.
tvivl et eksistentielt træk i
Jeg mener at forudsætnin-
det moderne liv.”
gen for en optimal lære-
proces er, at eleven står i
Det er netop i denne sam-
centrum og er aktivt delta-
menhæng, at jeg ser filoso-
gende i det der skal læres.
fi og meditation som et mu-
Det er derfor vigtigt at
ligt undervisningstilbud,
eleven oplever ansvar og
der mener jeg, kunne af-
relevans for og i undervis-
dække tvivlens funktion og afhjælpe den man-
ningen og selv kan gøre sig erfaringer med bå-
gel på selvforståelse og metakognition, som vi
de teori og praksis.
ifølge Chomsky lever under.
Når Sokrates i sine samtaler hævdede, at han
” Alt dette tyder stærk på, at menneskets
intet vidste; betød det, at han ikke selv mente,
hjerne/bevidstheds – kompleks ikke bare vok-
at have nogen sikker anerkendelse af det gode
ser frem biologisk efter en genetisk forudbe-
liv, og at han var klar over sin videns mangelfuld-
stemt tidsplan, men snarere efter de mulighe- hed.
der menneskelige omgivelser frembyder.”

Med disse didaktiske betragtninger in mente


kan kriterierne for det narratives inddragelse Malerierne er af Javier López Barbosa (født
i undervisningen og dets kvalitet i forhold til 1962) fra Santa Fe i Mexico.
læring ikke længere sættes op imod ét for-
hold; det være sig stoffet eller eleven.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 13


Struer Østre Skole
Hej AKT-folk.
Jeg er så glad for hjemmesiden og al den hjælp og inspiration der er at hente, at jeg ikke vil sidde
opfordringen til at skrive lidt om AKT i praksis overhørig.
På min skole søgte vi udviklingsmidler til et projekt for svært-underviselige elever. Det udviklede
sig til at jeg kom på den 3-årige
AKTlærer uddannelse i Herning ( 60 timer om året, så det lyder af mere end det er , men det er
altså længere undervisningstid end pd´s AKT modul) samtidig opbyggede vi fysisk et sted på sko-
len, som vi kalder Zonen.
I år,- år 2 i forsøget , har jeg 5 timer om ugen til AKT opgaver og en pædagog fra sfoén har lige-
ledes et antal timer. En sidste kollega har 40 timer i alt, og disse 2 personer er i år begyndt på
uddannelsen efter et kommunalt initiativ, ansporet af Zonen.
Jeg vedlægger noget materiale, som præsenterer Zonen, et spørgeskema om brugen samt vores
"Første henvendelse" Sidstnævnte skema har jeg lagt ud på skolens intranet som et dokument
brugere ( lærere) kan udfylde elektronisk og videresende til mig før en opgave påbegyndes. Vi har
så meget kapacitet lige nu, at vi ikke visiterer, men tager det der kommer.
Jeg håber dette viser lidt om mit AKT arbejde og evt. kan inspirere andre.
Mange hilsener
Hanne Rasmussen

Se PowerPoint præstationen på AKT4U biblioteket af ”Zonen et udviklingsarbejde


med AKT ”.

September 2005

Projekt Zonen er et 2-årigt forsøg, som vi har udviklingsmidler til.


Zonen er etableret for at mindske problemer med elever, der af forskellige årsager ikke kan undervises i klassen under
normale omstændigheder.
I folderen om Zonen findes forslag til, hvordan Zonen kan bruges.
Projektet skal evalueres og justeres nogle gange i løbet af de 2 år, det løber.
Når forsøgsperioden er overstået, vil det være relevant at se på, om der er sket ændringer i forhold til de svært underviselige
og forhold vedrørende klassens sociale liv.
Der skal tages stilling til værdien af det arbejde der udføres i Zonen, hvordan Zonen kan anvendes i fremtiden, samt hvordan
Zonen kan finansieres.

Hvordan har du brugt Zonen?

Fortsættes på næste side

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 14


Struer Østre Skole

Aldrig 1-2 gange 3-5 gange Har kun tænkt på bemærkninger


det
Jeg har lavet aftaler i Zonen
for elev med dårlig trivsel

Jeg har lavet aftale med Zo-


nen for elev med bekymren-
de adfærd

Jeg har lavet aftale med Zo-


nen for elev der mobber eller
bliver mobbet
Jeg har lavet aftale med Zo-
nen om observation af en-
kelt-elever i klassen
Jeg har lavet aftale om vi-
deoobservation i klassen
med henblik på elevadfærd

Jeg har lavet aftale om vi-


deoobservation i klassen
med henblik på undervis-
ningssituationer

Jeg har haft kollegial samta-


le med en af Zonens medar-
bejdere
Om problemadfærd/ bekym-
ring
Jeg har fortalt elever om
Zonen som et tilbud til dem,
hvis de har svært ved at
modtage undervisning
Jeg har truffet aftale med
forældrene om samarbejde
med Zonen
Jeg har truffet aftale med
Zonen før henvisning til
specialundervisning
Jeg har truffet aftale med
Zonen i samråd med PPR
Jeg har truffet aftale med
Zonen efter råd fra anden
kollega
Zonen har henvendt sig til
mig for at få et samarbejde i
gang
Jeg har brugt lokale 37
Til andet møde /formål

Ting der ikke er nævnt her: Bem.: Bem.: Bem.: Bem.:

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 15


Struer Østre Skole

FØRSTE HENVENDELSE

Når du vil gøre brug af Zonens forskellige muligheder skal du gøre følgende:

Beskriv i almindelige vendinger det, du gerne vil have Zonen involve-


ret i:
Er der tale om en elev, som bekymrer dig? Er der en elev, som er støjende og utilpasset og svær at undervise? Er der tale
om flere elever, der styrer klassen i en uønsket retning? Vil du bare gerne tale med andre end teamet om din klasse?
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________

Hvad vil du gerne have Zonen til at gøre?


Komme ind i klassen for at observere de beskrevne forhold? Lave videoobservationer ? Give kollegial supervision?
Modtage en elev til samtale eller undervisning i Zonen?
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Zonen kontakter dig hurtigst muligt,


hvorefter vi sammen laver en køreplan.
Godt at huske:
Zonen kan ikke overtage lærerens arbejde, men kan måske støtte og finde nye veje
Zonen er et tilbud. Du bestemmer selv hvornår det skal slutte.
Zonen kan ikke have støttelærervirksomhed i normal faglig forstand, men på adfærds-, kontakt og triv-
selsområder for elev og klasse
Læreren har opgaven med meddelelser og kontakt til forældrene.

Navn:________________________________________________________________dato:______Modtaget

af:_________________________________________________________

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 16


Klinik for selvmordstruede Samarbejdsaftale med Grøn-
børn og unge land
Klinik for selvmordstruede børn og unge
under opbygning Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen
og den danske socialminister har under socialmini-
"Fyns Amts specialindsats over for selv- sterens besøg i Grønland den 27. – 30. marts 2006
mordstruede børn og unge fortsætter, selv- haft lejlighed til at drøfte socialpolitiske emner af
om amtet nedlægges." fælles interesse og til at udveksle erfaringer om
"I de næste tre år giver en bevilling fra Soci- indsatser særligt i forhold til udsatte børn.
alministeriet mulighed for et projekt, hvor de
Vi har kunnet konstatere, at vi såvel i Danmark som
erfaringer, der er gjort med selvmordsfore-
Grønland har særlig fokus på indsatsen overfor om-
byggende arbejde på Vestfyn, kan udbredes til
sorgssvigtede børn og unge. Begge steder er der
hele Fyn." Sådan lyder det i et pressebrev fra igangsat eller planlagt en lang række politiske initi-
Fyns Amt d. 14. marts 2006. ativer og konkrete indsatser.
Med udgangspunkt i Kommunepakken og erfa-
ringerne fra Vestfynsmodellen er det planen at Vi er på den baggrund enige om, at der er basis for
opbygge en behandlingskæde og en klinik, som at styrke samarbejdet mellem Danmark og Grønland
bliver forankret i region Syddanmark - og der- på dette område primært i form af udveksling af
med kan fortsætte efter amtets nedlæggelse viden og erfaringer.
og frem til 2009.
Samarbejdet kan ske inden for rammerne af føl-
Efter amtets ophør fortsætter projektet som
gende:
en del af Center for Forebyggelse af Selv-
• Udveksling af materialer, fx kampagnemateriale
mordsadfærd, der således kommer til at høre om bekæmpelse af seksuelt misbrug af og vold mod
under sygehusvæsenet i Region Syddanmark. børn, og handlingsplaner til at bryde den negative
Udbygget tilbud til børn og unge social arv.
Det eksisterende tilbud på Center for Fore-
byggelse af Selvmordsadfærd bliver herved • Udveksling af erfaringer fra konkrete projek-
udbygget med tilbud til børn og unge. Det er ter i kommuner.
hensigten at etablere én indgang for specia-
• Udveksling af erfaringer med kompetenceudvik-
listbistand til selvmordstruede, pårørende og
ling af medarbejder herunder undervisningsmateri-
professionelle opdelt i en voksen- og børn/ aler og efteruddannelsesprogrammer.
ungeafdeling.
Opbygning af klinik samt behandlingskæde • Udveksling af medarbejdere mellem Socialmini-
Projektet får fremover to opgaver, dels at op- steriet og Familiedirektoratet.
bygge en klinik, som kan yde konsulentbistand,
Formidling af kontakt til fagfolk og kommuner i
udrede klienters behov og stå for kortere
Danmark med særlig erfaring eller ekspertise med
samtaleforløb, og dels at opbygge en behand-
udsatte børn og unge.
lingskæde, der dækker Det Sociale Kontaktudvalg mellem Danmark og
hele Fyn bestående af Grønland vil løbende følge udviklingen omkring ind-
sagsbehandlere i de satsen overfor udsatte børn og evaluere samarbej-
fynske kommuner, oven- det.
nævnte klinik og Det
børne- og ungdomspsy- Nuuk den 30. marts 2006
kiatriske Hus.
Aleqa Hammond Eva Kjer Hansen

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 17


Justitsministeriet
Grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

Offentligt ansatte har en vidtgående ytrings- regler og deres praktiske betydning.


frihed, men der kan i praksis konstateres en Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en vej-
vis usikkerhed blandt de offentligt ansatte og ledning om offentligt ansattes ytringsfrihed,
myndigheder om reglernes indhold og række- og anbefaler samtidig, at der ikke sker en lov-
vidde. fæstelse af de gældende regler om offentligt
Dette er en af hovedkonklusionerne i den be- ansattes ytringsfrihed. Udvalget anbefaler li-
tænkning, som justitsminister Lene Espersen geledes, at der ikke indføres nye regler om
netop har modtaget fra Udvalget om offentligt offentligt ansattes meddeleret.
ansattes ytringsfrihed og meddeleret. Jeg er enig i de konklusioner og anbefalinger,
Udvalget – der har haft højesteretsdommer som udvalget har lagt frem.
Jens Peter Christensen som Det er vigtigt, at der tages hånd om
formand – anbefaler, at der for den usikkerhed, som udvalgets under-
at komme usikkerheden om ind- søgelser viser, at der hersker blandt
holdet af reglerne til livs udar- de offentligt ansatte og myndigheder
bejdes en vejledning om of- om indholdet af de ansattes ytrings-
fentligt ansattes ytringsfrihed. frihed. Jeg er derfor meget tilfreds
Udvalget har udarbejdet et med, at udvalget har udarbejdet et
forslag til en sådan vejledning. forslag til en vejledning, som efter min
Udvalget anbefaler endvidere, opfattelse vil være et væsentligt og
at der ikke sker en lovfæstelse egnet initiativ med henblik på at kom-
af de gældende regler om of- me denne usikkerhed til livs.
fentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg vil i den nærmeste fremtid tage
Betænkningens anden hoved- initiativ til, at der udsendes en vejled-
konklusion er, at udvalget ikke ning om offentligt ansattes ytringsfri-
kan pege på et behov for at hed."
fastsætte nye regler om offentligt ansattes
meddeleret, da der allerede følger en medde- Til baggrund:
leret af de gældende regler. Justitsministeren nedsatte den 4. juni 2004
Udvalget finder endvidere, at en nærmere lov- Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed
regulering af spørgsmålet ikke i praksis vil give og meddeleret. Formand for udvalget var pro-
en bedre vejledning om indholdet af offentligt fessor, dr. jur. Jens Peter Christensen (nu hø-
ansattes meddeleret end de gældende regler. jesteretsdommer). Udvalget bestod i øvrigt af
Udvalget anbefaler, at der ikke indføres nye repræsentanter for Københavns Universitet,
regler i lovgivningen om indholdet af offentligt Aalborg Universitet, Aarhus Universitet,
ansattes meddeleret. Dansk Journalistforbund, Danske Mediers Fo-
rum, Kommunernes Landsforening, Amtsråds-
Justitsminister Lene Espersen udtaler: foreningen, FTF, LO, AC, Folketingets Om-
"Den betænkning, som jeg har modtaget fra budsmand, Statsministeriet, Finansministeriet
formanden for Udvalget om offentligt ansat- og Justitsministeriet.
tes ytringsfrihed og meddeleret, indeholder en Udvalget har haft til opgave at beskrive de
gennemarbejdet redegørelse om de gældende gældende regler om offentligt ansattes yt-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 18


Justitsministeriet
Grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

ringsfrihed. På baggrund af denne beskrivelse reguleringsform. Det er endvidere udvalgets


– og i fornødent omfang under inddragelse af opfattelse, at de negativt betonede årsager
erfaringer med disse reglers praktiske betyd- til, at offentligt ansatte ikke ytrer sig – så
ning – har udvalget skulle vurdere, om der er som frygt for at skabe et dårligt arbejdsklima
behov for en yderligere lovfæstelse af offent- og frygt for karrieremæssige konsekvenser –
ligt ansattes ret til at ytre sig. Udvalget har er forhold, der i ringe grad lader sig afhjælpe
endvidere haft til opgave at vurdere, om der ved en lovfæstelse af de gældende regler. Så-
kan være anledning til at tage initiativer med danne negativt betonede årsager kan efter ud-
henblik på at fremme offentligt ansattes del- valgets opfattelse først og fremmest afhjæl-
tagelse i den offentlige debat, herunder om pes gennem en holdningsændring blandt de an-
der er behov for information til offentligt an- satte og ledelsen.
satte om deres ret til at ytre sig. Udvalget anbefaler på den baggrund,
Udvalget har tillige haft til opga- at der ikke sker en lovfæstelse af
ve at beskrive de gældende reg- de gældende regler om grænserne
ler om meddeleret for offentligt for offentligt ansattes ytringsfri-
ansatte og på baggrund heraf at hed. Repræsentanterne for Danske
vurdere, om der er behov for at Mediers Forum og Dansk Journalist-
indføre nye regler i lovgivningen forbund anbefaler, at der – udover
om offentligt ansattes meddele- den af udvalget foreslåede vejled-
ret. ning – sker en overordnet lovfæstel-
se af de gældende regler om offent-
1. I betænkningen anfører udval- ligt ansattes ytringsfrihed.
get, at de undersøgelser, som ud- I betænkningen behandler udvalget
valget har foretaget med henblik også spørgsmålet om en særlig regu-
på belysning af den praktisk be- lering af offentligt ansattes ansæt-
tydning af de gældende regler om telsesretlige beskyttelse.
offentligt ansattes ytringsfrihed, efterlader Det er udvalgets vurdering, at det næppe er
det indtryk, at der blandt både ansatte og praktisk, hensigtsmæssigt eller stimulerende
myndigheder hersker en vis usikkerhed om ind- for anvendelsen af offentligt ansattes ytrings-
holdet og rækkevidden af de gældende regler frihed at fastsætte regler om en særlig an-
om offentligt ansattes ytringsfrihed. Dette er sættelsesretlig beskyttelse i sager, der invol-
efter udvalgets opfattelse uheldigt og ikke verer spørgsmål om offentligt ansattes yt-
befordrende for offentligt ansattes deltagel- ringsfrihed. Der er endvidere efter udvalgets
se i den offentlige debat. Udvalget anbefaler opfattelse ikke noget, der tyder på, at der ge-
derfor, at der udarbejdes en vejledning om nerelt er tale om et omfangsrigt problem ved-
offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget rørende offentligt ansattes ytringsfrihed,
har udarbejdet et forslag til en sådan vejled- hvorfor der heller ikke kan anføres væsentlige
ning. argumenter for eksistensen af et aktuelt be-
Efter udvalgets opfattelse vil en lovfæstelse hov for sådanne særlige regler.
af de gældende regler ikke give bedre vejled- Udvalgsflertallet anbefaler på den baggrund,
ning om reglernes indhold end den nuværende at der ikke indføres særlige regler om offent-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 19


Justitsministeriet
Grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

ligt ansattes ansættelsesretlige beskyttelse i ligheder, herunder fagligt uforsvarlige for-


relation til spørgsmålet om ytringsfrihed. Re- hold.
præsentanterne for Funktionærernes og Tje- Udvalget anbefaler på den baggrund, at der
nestemændenes Fællesråd (FTF), Landsorgani- ikke indføres nye regler i lovgivningen om ind-
sationen i Danmark (LO) og Dansk Journalist- holdet af offentligt ansattes meddeleret.
forbund anbefaler, at der indføres en generel For så vidt angår spørgsmålet om indførelse af
lovbestemmelse, der – i overensstemmelse med regler om en særlig ansættelsesretlig beskyt-
gældende ret - konstaterer, at en offentlig telse i tilfælde, hvor afskedigelsen mv. er sket
arbejdsgiver ikke må sanktionere lovlige ytrin- på grund af den ansattes retmæssige videregi-
ger. En sådan bestemmelse skal kombineres velse af oplysninger om misforhold i forvaltnin-
med specifikke regler om mulig- gen, henviser udvalget til det tilsva-
hed for dom til fortsat ansættel- rende spørgsmål i relation til yt-
se, forhøjet godtgørelsesniveau ringsfrihed.
og særlige bevisbyrderegler. Udvalget anbefaler på den baggrund,
at der ikke indføres særlige ansæt-
2. Udvalget finder ikke at kunne telsesretlige regler i sager vedrø-
pege på et behov for at fastsæt- rende meddeleret. Repræsentanter-
te nye regler om offentligt ansat- ne for Funktionærernes og Tjene-
tes meddeleret, idet en sådan al- stemændenes Fællesråd (FTF),
lerede fremgår af de gældende Landsorganisationen i Danmark (LO)
regler. Dette gælder både i rela- og Dansk Journalistforbund anbefa-
tion til spørgsmålet om den ansat- ler, at der indføres en generel lov-
tes adgang til at videregive oplys- bestemmelse, der – i overensstem-
ninger og i relation til spørgsmå- melse med gældende ret - konstate-
lene om ansættelsesretlig be- rer, at en offentlig arbejdsgiver ik-
skyttelse og tilkendelse af økonomisk kompen- ke må sanktionere meddelelser om kritikvær-
sation. Den gældende retstilstand må endvide- dige eller ulovlige forhold på arbejdspladsen.
re i praksis antages i tilstrækkeligt omfang at En sådan bestemmelse skal kombineres med
beskytte den ansattes identitet, hvis denne specifikke regler om mulighed for dom til fort-
ønsker at forblive anonym. sat ansættelse, forhøjet godtgørelsesniveau
Det er endvidere udvalgets opfattelse, at en og særlige bevisbyrderegler.
nærmere lovregulering af offentligt ansattes
meddeleret ikke i praksis vil give en bedre vej- Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef
ledning end de gældende regler, ligesom det er Jens-Christian Bülow (tlf.nr. 72 26 87 50) el-
udvalgets vurdering, at det ikke har været ler fuldmægtig Ulla Østergård (tlf.nr. 72 26
manglen på en lovfæstet meddeleret, der i vis- 87 55).
se sager har været årsagen til, at der ikke på
et tidligere tidspunkt er tilgået offentligheden Betænkning nr. 1472/2006 om Offentligt
informationer om misligheder. ansattes ytringsfrihed og meddeleret kan du
Udvalget understreger samtidig særligt be- se på AKT4U biblioteket.
tydningen af den ansattes ret – og i visse til-
fælde pligt – til at underrette internt om ulov-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 20


Hvis du alligevel ikke kan sove

FAKTA OM MISBRUG AF BØRN

Danmarks Statistiks opgørelse over ofre for sædelighedsforbrydelser i 2002:

47 af de 2.683 ofre for sædelighedsforbrydelser var under 5 år, 281 var 5-9 år, og 776 var 10-14
år. Det betyder, at sammenlagt 41 pct. af ofrene for anmeldte seksualforbrydelser i 2002 var un-
der 15 år. I de fleste tilfælde (64 pct.) havde børnene været ofre for krænkelse af blufærdighe-
den.
"Langt hovedparten af børn, som har oplevet et seksuelt overgreb, blev udsat for overgrebet, da
de var 12-14 år." ... " gerningsmanden til et overgreb [var] i de fleste tilfælde 15-17 år og of-
test ... en ven eller en kammerat."
Fra: Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, 2003

"Der er markante sammenhænge mellem seksuelle overgreb, dårlig trivsel og utrygge opvækstvil-
kår. For det første forekommer dårlig trivsel hyppigere blandt de unge, der rapporterer om sek-
suelle overgreb eller erfaringer, end blandt de der ikke har oplevet seksuelle overgreb. Dårlig
trivsel kan være oplevelsen af ængstelighed, depression, selvoplevet dårligt helbred, sygdom eller
belastende oplevelser inden for familien. Flere af de unge, der havde været udsat for seksuelle
overgreb, havde et stort forbrug af alkohol og cigaretter. Undersøgelsen viser en klar tendens til,
at jo mere omfattende de seksuelle overgreb var, des oftere rapporterede de unge om dårligt fy-
sisk og psykisk helbred, stort forbrug af tobak og alkohol, utilfredshed med skolegangen og lavt
fagligt standpunkt."
Fra: "Unges trivsel år 2002 - en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen".

FAKTA OM MISHANDLING AF BØRN


Helt grove tilfælde, hvor barnet dør som følge af fysisk mishandling, sker i Danmark fra syv til
otte gange årligt for børn i alderen 0-18 år. Ifølge Justitsministeriets offerstatistik blev der i
2002 begået voldsforbrydelser mod 132 børn i alderen 0-9 år, og ifølge Sundhedsstyrelsen hen-
vendte 117 børn sig i sygehusvæsenet med skader på grund af vold i 2002. Der findes ikke under-
søgelser af omfanget af vold, der fører til varig og væsentlig fysisk skade for barnet. Social-
forskningsinstituttet kan dog samlet konkludere, at der på landsplan forekommer 600 til 1000 til-
fælde af fysisk børnemishandling, som kommer til de sociale myndigheders kendskab. Men meget
tyder desværre på, at det kun er en mindre del af de voldsramte børn, som de sociale myndighe-
der kommer i kontakt med. Undersøgelser af, hvor hyppigt sundhedsplejersker møder børn, der
har været udsat for vold, angiver således, at op mod 1 pct. af alle spædbørn udsættes for vold.
Også tal fra skadestuer indikerer, at de sociale myndigheder langt fra har kendskab til alle til-
fælde af vold mod børn. Socialforskningsinstituttet konkluderer, at der ikke er sket ændringer i
omfanget af vold mod børn de sidste 10-12 år.
Fra: Regeringens handlingsplan mod mishandling af børn, 2004

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 48 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 21