You are on page 1of 16

-UGEBREV

Nr. 63
Tirsdag d. 31.10. 2006
2. årgang

Et ugebrev om børns adfærd, kontakt og trivsel samt alt det løse.

• 18 % af eleverne i 4.-10. klasse angiver, at de selv indenfor de sidste


to måneder er blevet mobbet af en eller flere af deres klassekamme-
rater
• 50 % af eleverne oplever, at der findes mobning i deres klasse
• 41 % af dem, der oplever, at mobning finder sted, svarer, at de en
eller flere gange har haft lyst til at gribe ind over for mobningen, men
at de ikke har gjort det
• 60 % af eleverne mener helt bestemt, at deres klasselærer gør noget
ved mobningen, mens 23 % tvivler på, at læreren ved, at der foregår
mobning i klassen
• 41 % svarer ”nej” eller ”ved ikke” på spørgsmålet om deres skole har
regler mod mobning
(Fra DCUM’s mobbeundersøgelse)
Redaktørens spalte Redaktionen:
Charlotte Andersen
Så fik den efterårsferie også en ende. Re- og
daktionens to personer er på plads — måske Kai Pedersen (ansvh.)
kommer der flere i redaktionen, håbet er Email: AKT4U@webbyen.dk
stadig lysegrønt eller er det. Telefon: 20 40 80 57
Website: www.AKT4U.webbyen.dk
Efteråret står i antimobningens tegn. I den
forbindelse blev AKT4U nævnt i Folkeskolen. Postadresse: ”Frederikshøj”,
Vi har tidligere skrevet til Folkeskolen og Banevej 22, 4180 Sorø.
bedt dem omtale os, det er vel et år siden,
men det har de ikke villet. Så overraskelsen
var dobbelt stor. Det har, som sidegevinst,
bevirket at der er kommet en lind strøm af
nye tilmeldinger. Der ligger stadig en dynge
her på skrivebordet og venter på at blive re-
gistreret, men det må vente til senere på
ugen.

I ugen op til efterårsferien kom der en mail Kai Pedersen Charlotte Andersen
fra Holland. En person i det hollandske un- Stillinge skole Skolen ved Søerne
dervisningsministerium havde fået øje på os. Slagelse Frederiksberg
Guderne må vide hvordan. Han har spurgt om
vi skulle samarbejde. I Holland findes der en
hjemmeside der dækker specialundervisning
men også adfærd som AKT. Den drives fra
undervisningsministeriet. Jeg ved ikke om vi
magter at gå ind i dette forhold, men smigret
er vi.

Efter den 1. januar 2007 vil vi foretage en


nyregistrering af tilmeldte AKT’ere. Hele
vort kartotek trænger til en modernisering.
Det var godt nok da der var omkring 100 til-
meldte fra 19 kommuner. I dag er der lige
under 2.000 tilmeldte fra 196 kommuner.

Gå en efterårstur i skoven. Farver-


ne er så smukke.
Kai HVORFOR
MOBBER
DU MIG?
AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 2
Ugebrev 62.

Kalenderen 16. januar 2007. På hjemvejen. ”Specialpædago-


giske dialogmodeller”. København. Omtalt i Ugebrev
2. november 2006. Temadag. ”Mennesket i hjernen —
54.
om neuropædagogik og barnets læring i daginstituti-
onen”. Horsens. Omtalt i Ugebrev 58.
16. januar 2007. Seminar. Når barnets grænser
overskrides. Seksuelt krænkende adfærd og over-
2. november 2006. Kursus. ”Pædagogen som budbrin-
greb blandt børn og unge”. Horsens. Omtalt i Uge-
ger — om den velovervejede kommunikation med barn
brev 63.
og forældre.” Hvidovre. Omtalt i Ugebrev 59.
18. januar 2007. Seminar. Når barnets grænser
14. november 2006. Seminar. ”Et helt liv med ADHF?
overskrides. Seksuelt krænkende adfærd og over-
Udviklingsforstyrrelsen hos unge/voksne og støtten
greb blandt børn og unge”. Roskilde. Omtalt i Uge-
til dem”. Kolding. Omtalt i Ugebrev 58.
brev 63.

16. november 2006. Seminar. ”Et helt liv med ADHF?


26. februar 2007. På hjemvejen. ”Hjerne og læring
Udviklingsforstyrrelsen hos unge/voksne og støtten
(Neuropædagogik)”. København. Omtalt i Ugebrev
til dem”. Hvidovre. Omtalt i Ugebrev 58.
54.

20.-21. november 2006. Konference. ”Den rummelige


30. januar 2007-1. februar 2007. Kursus.
velfærdsinstitution”. Nyborg. Omtalt i Ugebrev 49.
”Eksplosive børn og unge — Hvad gør man i famili-
en? Middelfart. Omtalt i Ugebrev 62.
28. november 2006. Temadag. ”Mennesket i hjernen
— om neuropædagogik og barnets læring i daginstitu-
1. marts 2007. 29.3.07, 25.4.07, 21.5.07, 27.8.07.
tionen”. Roskilde. Omtalt i Ugebrev 58.
Kursus. ”Jeg kan — løsningsfokusseret arbejde med
børn”. Vejle. Omtalt i Ugebrev 63.
30. november 2006. Konference. ”Konference om
problemskabende adfærd hos mennesker med autis-
20. april 2007. Seminar. ”AKT som en læringsstra-
mespektrumsforstyrrelser (ASF)”. Glostrup. Omtalt i
tegi?” København. Omtalt i Ugebrev 40 og 54.
Ugebrev 62.
3. september 2007. 1.10.07, 1.11.07, 30.11.07,
4. december 2006. Kursus. ”Konfliktcoaching — Om
4.2.08. Kursus. ”Jeg kan — løsningsfokusseret ar-
at bruge konflikten konstruktivt”. Kolding. Omtalt i
bejde med børn”. København. Omtalt i Ugebrev 63.
Ugebrev 62.
4.-6. oktober 2007. Konference. ”Nordisk special-
5. december 2006. Konference. ”Glædens ressour-
pædagogisk konference”. København. Omtalt i Uge-
cer”. Vejle. Omtalt i Ugebrev 60.
brev 62.

6. december 2006. Konference. ”Glædens ressour-


27. november 2007. Seminar. ”Løsninger i klasse-
cer”. København. Omtalt i Ugebrev 60.
værelset—gør mere af det som virker!” Farum. Om-
talt i Ugebrev 63.
6. december 2006. Kursus. ”Konfliktcoaching — Om
at bruge konflikten konstruktivt”. Glostrup. Omtalt i
Vær med til at gøre kalenderen endnu bed-
Ugebrev 62.
re. Informer os om kurser, konferencer og
6. december 2006. På hjemvejen. ”Fra specialcenter seminarer i din del af landet. Vær med til
til ressource– og evalueringscenter”. København. Om- at informere de andre AKT-lærere. Send
talt i Ugebrev 54. redaktionen et par linjer eller et link.
Skriv til:
7. december 2006. Konference. ”Piger med autisme- email2kai@stofanet.dk
spektrumstilstande og ADHD”. København. Omtalt i

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 3


Nye bøger mv 1
leder af et familiebehandlingscenter. I dag er
NY BOG: Betydningen af sam-
hun privatpraktiserende og beskæftiger sig
hørighed hovedsageligt med vurdering og behandling af
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi børnefamilier. Susan Hart afholder mange kur-
Af Susan Hart ser i neuroaffektiv udviklingspsykologi og har
tidligere udgivet bogen Hjerne, samhørighed,
personlighed (Hans Reitzels Forlag, 2006).
Den nyeste hjerneforskning viser, at barnets
tidlige livserfaringer har en meget stor betyd-
Fra indledningen:
ning for nervesystemets organisering. Barnets
I mit arbejde som klinisk psykolog er det i til-
psykiske struktur opbygges i et tæt samspil
tagende grad blevet tydeligere for mig, at per-
mellem nervesystemets medfødte forudsæt-
sonlighedsmønstre nok har basis i genetiske
ninger og barnets nære omsorgsmiljø. Forud-
eller medfødte forudsætninger, men de udvik-
sætningen for en sund udvikling af nervesyste-
les i lige så høj grad gennem vores personlige
met er derfor, at barnet gennem opvæksten
erfaringer og det levede liv, hvor især barn-
indgår i et samspil med kærlige omsorgsperso-
dommen og de tidlige leveår har stor betyd-
ner.
ning. Mennesker er født med en overordentlig
plastisk hjerne, som er beregnet til at gå i
Denne bog understreger, hvor vigtig en forstå-
samspil med det miljø, vi er født ind i, og vores
else af de neuroaffektive processer er for
psykiske funktioner afhænger af de interakti-
barnets sunde udvikling, og hvordan neurofysi-
oner og transaktioner, vi har med vores sociale
ologisk viden kan anvendes i behandling af børn
miljø.
og voksne med psykiske forstyrrelser. Gennem
Opdelingen af hjerne/sind, biologi/erfaring,
nye relationelle erfaringer kan nervesystemet
arv/miljø er ikke særlig frugtbar, bl.a. fordi
støttes til udvikling og opløsning af traumer.
den hindrer udviklingen af en teori, der kan
integrere den kompleksitet, der hersker i men-
Bogen henvender sig til studerende i psykologi,
neskets psykologiske udvikling. Dualismen mel-
ansatte på PPR-kontorer, børne- og voksenpsy-
lem fx neuropsykologi og udviklingspsykologi
kiatriske afdelinger, socialforvaltninger, bør-
har betydet en uhensigtsmæssig opdeling og
nerådgivninger osv.
har indskrænket muligheden for at integrere
Bogen vil også være
informationer om menneskets psykiske udvik-
central for studeren-
ling og fejludvikling. Donald Hebb udtalte i
de på de sociale høj-
1949, at psykologer og neuropsykologer arbej-
skoler, pædagog- og
der med den samme genstand, men fra modsat-
lærerseminarierne
rettede poler. Af og til overlapper og kopierer
samt sygeplejeskoler-
de hinanden, og de har altid muligheden for at
ne.
bidrage til hinandens resultater. For at forstå
adfærd må man forstå nervesystemet i sin
Susan Hart har som
helhed (Dawson & Fisher, 1994). I øjeblikket
psykolog erfaring fra
findes der ingen integreret teori om sindet, og
socialforvaltning, bør-
formentlig kræver det endnu megen „bro-
nepsykiatrien og som

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 4


Nye bøger mv 2
bygning“ mellem forskellige discipliner at nå til
hvad det medfører
en teori, der kan give en forståelse for både
af f.eks. tabt selv-
den subjektive og objektive realitet. Selvom
værd, ensomhed osv.
det er risikabelt at drage paralleller mellem
Bogen består desu-
begreber, der er skabt uafhængigt af hinan-
den af tekster, skre-
den på forskel lige fagområder, er det er mit håb, at
vet af børn, der mob-
en videnskabeligt baseret sammenfatning
ber eller har mobbet
kan åbne muligheden for, at sådanne faglige
andre. Hvorfor bliver
opdelinger vil vige til fordel for nye måder at
det for nogen børn
anskue børns og voksnes psykiske vanskelighe-
bliver en
der og muligheder på. Det kan være med til at
”nødvendighed” at
skabe et fælles grundlag for at hjælpe de
genere andre? Hvad
børn, voksne og familier, der har brug for vo-
er det for mekanis-
res støtte og behandling. Mit udgangspunkt er,
mer, der er i spil? Der er også i bogen et par
at både biologi og relationer mellem mennesker
tekster skrevet af den tredje part, alle de,
former nervesystemet og dermed personlighe-
der tavst overværer mobningen. Hvordan har
den, og at det er nødvendigt at skabe en teori
de det, og hvorfor griber de ikke ind? Vores
om, hvordan dette sker. Formålet med denne
grænser for det ”normale” er ret snævre. Ve-
bog er at udforske dette spørgsmål ved at
jer man lidt for meget kan det let give anled-
lade teorier fra udviklingspsykologien og den
ning til mobning. Er man for godt begavet, kan
nyere hjerneforskning gå i dialog med hinan-
det også være et problem. Er man for mørkhå-
den. Integrationen er et forsøg på at sammen-
ret eller taler med accent kan det også være
fatte forskellige teorier, som gennem tiden
galt Der skal ikke meget til at skille sig ud, to-
har vist sig at kunne udvikle hypoteser omkring
lerancen blandt børn kan være yderst begræn-
personlighedsudvikling og psykopatologi.
set, og det kan betyde en uudholdelig daglig-
dag for mange børn og unge. Og man ved, at
Titel: Betydningen af samhørighed
mobning i opvæksten meget let kan føre til et
Forfatter: Susan Hart
varigt lavt selvværd, så der er al mulig grund
ISBN: 8741250117
til aktivt at sætte en stopper for mobning.
Antal sider: 416
Samlet set giver teksterne et øget indblik i,
Pris: Kr. 395
hvad børn og unge tænker, så nogle tanker og
Udgivelsesår: 2006
reaktioner bliver lettere at forstå og derved
Forlag: Hans Reitzel
kan håndteres bedre.
Bogen er illustreret med tegninger udført af
skribenterne.
NY BOG: Børn skriver til børn
Titel: Børn skriver til børn — om mobning
- om mobning Forfatter: Birgit Madsen
Af Birgit Madsen Pris: 199 Kr
Antal sider: 128
Udgivelses år: 2006
20 børn og unge i alderen 10-16 år skriver om ISBN: 87-624-0772-4
deres tanker i forbindelse med mobning, og Forlag: Kroghs Forlag

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 5


Nye bøger mv 3
NY BOG: At skære smerten NY BOG: Skolebørn med sær-
bort lige behov
Af Bo Møhl Af Lene Daugård

Omkring 15 % af alle unge skærer i sig selv el- Vanskeligheder hos børn mellem 2 og 18 år
ler skader sig selv på andre måder, og tallet med erhvervet hjerneskade har hidtil været
synes stigende. Problemet er skjult, for de gør et noget overset område. Det er der nu rådet
det ikke for at få opmærksomhed eller om- bod på med udgivelsen af denne bog.
sorg, men i et forsøg på at overkomme den in-
dre psykiske smerte. Det er derfor nødven- Skolebørn med særlige behov giver en kortfat-
digt, at forældre, lærere, praktiserende læ- tet indføring i de mest almindelige vanskelig-
ger og andre, der er i kontakt med unge, ken- heder som børn med en hjerneskade oplever
der til problemet og ved, hvordan de skal for- som følge af for eksempel en trafikulykke, en
holde sig til det. "At skære smerten bort" er hjernerystelse eller meningitis, både kognitivt
skrevet af Chefpsykolog ved Rigshospitalet, Bo og socialt.
Møhl, der ekspert på området og har stor er-
faring med behandling af mennesker med selv- Dernæst giver den en række gode, meget kon-
skadende adfærd. Hans bog henvender sig til krete og praktiske råd og indsigt i, hvordan
både dem, der har kontakt til de unge, og til de man kan støtte barnet og den unge, der har et
unge selv, der forsøger at overkomme deres særligt behov i deres skole-hverdag.
problemer ved at skade sig selv.
Skolebørn med særlige behov giver forklarin-
Titel: At skære smerten bort ger på, hvorfor det er så svært for børn med
Forfatter: Bo Møhl erhvervede hjerneskader at koncentrere sig,
Pris: Kr 130 være opmærksomme og huske, det som skal
Udgivelsesår: 2006 læres.
ISBN: 8790420543
Antal sider: 140 Der er primært fokus på den pædagogisk og
Forlag: Psykiatrifon- sociale støtte, som lærere og pædagoger kan
dens forlag, Carl Ni- bruge, men bogen kommer også ind på, hvordan
elsens Allé 9, 2100 man involverer familien og det øvrige netværk i
København Ø. Tele- hjælpen til barnet og den unge.
fon 3929 3909
Forfatteren, Lene Daugaard, der selv er lærer
og neuropædagog, har arbejdet med denne
målgruppe igennem mange år. Foruden at hjæl-
pe hjerneskadede børn arbejder hun også med
ADHD-børn (tidligere DAMP) og børn med an-
dre vanskeligheder.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 6


Nye bøger
mv 4
En stor del af bogens neuropædagogiske ind-
hold kan med fordel anvendes til andre børn
med indlæringsvanskeligheder og særlige be- Hvordan får man kontakt til akt lærer ?
hov.

Bogen er udgivet af Udgivet af Videnscenter Jeg er mor til en datter som går i en 6. kl. som
for Hjerneskade, August 2006 og kan købes virkelig godt kunne bruge rådgivning/bistand
der for 75 kr : info@vfhj.dk, tel. 75 89 78 77 fra en AKT lærer. Det gælder alle parter -
børn, forældre og lærere. Jeg kan ikke på
Den kan også læses i AKT4U biblioteket i en hjemmesiden se, hvordan man kommer i kon-
lavopløselig udgave. Se under neuropædago- takt med en AKT lærer. Jeg bor i Ølstykke og
gik. Bogen er på 82 sider. kan se på en oversigt over kommuner, at der
skulle være AKT lærere i Ølstykke. Jeg håber,
at der er nogen, som vil kontakte mig på min e-
mail adresse.
Mvh.
Maj-Britt Schjerlund
E-mail: mschjerlund@yahoo.com

Maj-Britt har lagt dette brev på AKT4U hjem-


mesiden. Jeg håber at der er en AKT-lærer
fra Ølstykke som har set det og henvendt sig
direkte til hende. Brevet har ligesom klargjort
flere ting. For det første er AKT4U kartote-
ket ikke godt nok. Vi har planer om at lave det
anderledes når de nye kommuner træder i
kraft. Det vil i mange tilfælde være en fordel
hvis vi kunne se hvem der regionalt var tilslut-
tet osv osv. For det andet er vi AKT lærere
ikke gode nok til at informere om det vi laver.
Er den AKT hvor du arbejder omtalt på din
skoles hjemmeside? Min er ikke. Vi må kunne
gøre det bedre.
Hilsen
Kai

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 7


1

Landsdækkende antimobbekampagne i uge 42-48, 2006

Attention Mobning er navnet på efterårets beskrivelser er leveret af lærere, skoleledere,


storstilede kampagne mod mobning i grund- pædagoger og andre, der har arbejdsproces-
skolen. Målgruppen for kampagnen er alle de sen med elevernes trivsel helt inde under hu-
voksne, der har det daglige ansvar for, at den.
skolebørnene trives i skolen: Skoleledere,
Bogen har tre overordnede formål:
lærere og pædagoger samt forældre i og
uden for skolebestyrelserne. DR og DCUM • At samle og videregive konkrete og anven-
står bag kampagnen, som støttes økonomisk delige metoder til
af Undervisningsministeriet og TrygFonden. forebyggende,
indgribende og
Kampagnens formål: genoprettende
Hensigten med Attention Mobning er at indsatser mod
fremme social trivsel og bedre undervis- mobning
ningsmiljøet i grundskolen ved at: • At formidle
• medvirke til at reducere omfanget af praksiserfaringer
mobning i grundskolen med de beskrevne
• skabe øget bevidsthed om mobning, metoder i form af
dens vækstbetingelser og konsekven- vurdering af ef-
ser fekt, fordele/
• udbrede metoder til at forebygge og ulemper i forhold
bekæmpe mobning til kontekst mv.
• motivere så mange skoler som muligt At inspirere og motivere skolerne til at syste-
til at indføre en aktiv og kvalificeret matisere og kvalitetssikre deres antimobbear-
antimobbestrategi bejde
Håndbogen henvender sig primært til lærere,
Elementerne i kampagnen: pædagoger, skoleledere og skolebestyrelser i
1. Er du med mod mobning - 42 veje til landets grundskoler, men andre kan også få
bedre trivsel. En stor metodehåndbog, glæde af den.
som formidler praktikeres metoder.
Metodehåndbogens helt centrale del, metode- Bestil håndbogen i DCUM Butikken eller se
delen, præsenterer en lang række forskellige den i AKT4U biblioteket.
vinkler på og ideer til skolernes antimobbear-
bejde. De beskrevne metoder spænder vidt, 2. Skolelisten - et elektroniske registre-
både hvad angår indhold og anvendelsesmulig- ringssystem med Danmarkskort over
heder. Input til hver af bogens mange metode- skoler med UMV og antimobbestrategi.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 8


2

Skolelisten er og elementer i antimobbearbejdet og har til


DCUM’s netbase- hensigt at understøtte en helhedsorienteret
rede registre- indsats.
ringssystem, hvor Den færdige antimobbestrategi offentliggøres
alle landets sko- på skolens hjemmeside og indsatsen kan heref-
ler frivilligt kan ter indberettes til Skolelisten.
indberette deres
undervisningsmil- 4. Lokal trivselserklæring til skolerne.
jøvurdering Skolens egen triv-
(UMV) og/eller en antimobbestrategi. selserklæring – lige
I anledning af kampagnen Attention Mobning til at printe ud og
er Skolelisten blevet udvidet med et elektro- skrive under på!
nisk Danmarkskort, hvor alle tilmeldte skoler Erklæringen viser at
er plottet ind. I kampagneperioden kan grund- skolen - både ledel-
skoler, der endnu ikke har lavet en antimob- sen, de ansatte, for-
bestrategi, bruge Skolelisten til at synliggøre, ældrene og eleverne
at de nu vil gå i gang med arbejdet. Vi kalder - bakker op om triv-
det en ”forhåndsregistering” – en antimob- selsarbejdet og sko-
bestrategi på vej! lens antimobbestra-
De skoler, der går med på idéen, kommer på tegi. Ved at under-
Danmarkskortet og kan i 6 måneder desuden skrive den lokale
skilte med indsatsen på deres egen hjemme- trivselserklæring, forpligter parterne sig i
side. fællesskab til at udarbejde en antimobbestra-
tegi for skolen.
3. Skabelon til anti- Antimobbestrategien offentliggøres på skolens
mobbestrategi. hjemmeside og indsatsen kan herefter indbe-
Skal I i gang med at ud- rettes til Skolelisten.
arbejde en antimob-
bestrategi for første 5. Inspirationsmøder for skolebestyrelser.
gang? Inspirationsmøderne henvender sig udelukken-
Vil I gerne systematise- de til skolebestyrelsesmedlemmer.
re og synliggøre den indsats, I allerede har i Hvad er mobning? Hvad kan din skole og skole-
gang for at fremme jeres elevers trivsel og bestyrelsen gøre? Hvordan får din skole en
modvirke mobning? velfungerende antimobbestrategi?
Eller skal I til at revidere skolens eksisteren- Disse spørgsmål besvares på en række gratis
de antimobbestrategi? inspirationsmøder for landets skolebestyrelser
Så kan I finde hjælp i DCUM’s skabelon til i perioden fra uge 44-48. På møderne får del-
udarbejdelse af antimobbestrategi. Skabelo- tagerne ny viden og konkrete værktøjer til
nen kommer omkring alle væsentlige spørgsmål indsatsen mod mobning. Møderne arrangeres

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 9


3

af DCUM og DR i samarbejde med Skole og 6. Telefonrådgivning til børn og forældre.


Samfund, Børnerådet og Børns Vilkår og flere • Telefonrådgivning - Børns Vilkår
af landets kommuner. Børns Vilkår tilbyder gratis og anonym
Inspirationsmøderne finder sted i udvalgte rådgivning for børn og unge gennem Bør-
kommuner på følgende datoer: netelefonen, Børnelinket og Børnebrev-
Bornholms Regionskommune: 27/11 kassen. Gennem ForældreTelefonen og
Varde Kommune: 31/10 ForældreBrevkassen tilbydes desuden
Greve Kommune: 1/11 rådgivning til forældre og andre voksne
Favrskov Kommune: 6/11 om børn og unge – altid med fokus på bar-
Ålborg Kommune: 9/11 nets tarv. I kampagneperioden har Børns
Gladsaxe Kommune: 13/11 Vilkår afsat ekstra ressourcer til rådgiv-
Odense Kommune: 31/10 og 2/11 ningsopgaverne.
Lolland Kommune: 30/10 Børnetelefonen Tlf.: 35 55 55 55
Roskilde Kommune: 13/11 ForældreTelefonen Tlf.: 35 55 55 57
Vejle Kommune: 13/11 Begge telefonlinjer er åbne mandag til
Esbjerg Kommune: 1/11 torsdag fra kl. 12 til kl. 21. Om fredagen
Viborg Kommune: 6/11 fra kl. 12 til kl. 19.
Århus Kommune: 27/11 • Telefonrådgivning - Skole og samfund
Norddjurs Kommune: 15/11 Skole og Samfund tilbyder rådgivning til
Gentofte Kommune: 29/11 forældre gennem deres nye tiltag: For-
Københavns Kommune: 13/11 ældrerådgivningen, hvor forældre kan få
Kolding Kommune: 16/11 råd om alt, hvad der vedrører et barns
Næstved Kommune: 8/11 skolegang, fx skolestart, mobning, samar-
Horsens Kommune: 13/11 bejdsproblemer, klager, magtanvendelse
Sønderborg Kommune: 8/11 osv.
Hillerød Kommune: 15/11 Kontakt Skole og Samfunds forældreråd
Hjørring Kommune: 22/11 givning på tlf.: 7025 2-4-6-8 mellem kl.
Holbæk Kommune: 23/11 10 og kl. 14 på hverdage.
Silkeborg Kommune: 22/11
Helsingør Kommune: 21/11 7. Kampagnewebsite med information om
Skanderborg Kommune: 30/11 mobning.
DR har udarbejdet et kampagnesite, hvor for-
BEMÆRK: Hvis du er skolebestyrelsesmedlem ældre og andre voksne, der er den del af sko-
og har lyst til at deltage i et af ovenstående lebørns hverdag, kan få tip til, hvordan de kan
møder, så kontakt Kristine Heikel Vinther på opdage tegn på mobning, og hvad de kan gøre
DR-undervisning (kriv@dr.dk) for en henvisning for at stoppe mobning.
til en arrangør i dit lokalområde, der kan for- Sitet bliver løbende udbygget, mens kampag-
tælle dig, om der stadig er ledige pladser. nen kører.
Kampagnesitet findes på www.dr.dk/mobning

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 10


4

pen op mod mobningen.


Se med når konsulenten Helle Høiby går i akti-
8. Tv-programmer på DR1 og DR2. on. Vil det lykkes hende at stoppe mobningen i
DR har produceret en række tv-programmer, 4.b?
som sætter fokus på mobningen og dens konse- Udsendelsestidspunkt uge 45; mandag og
kvenser samt - især - hvordan skoler og foræl- tirsdag på DR 2, kl. 18.20
dre aktivt kan sætte en stopper for problemet
med mobning.
Programrækken består af et dokumentarprog- Attention Mobning....
ram, der blev vist på DR1 den 18/10 kl. 20.00 Hvordan tror du det er at vågne op hver ene-
samt en serie på otte dokumentarprogrammer, ste morgen og bare ønske at du var død?
som vises på DR2. DR2-serien udsendes i uger- Nanna var 11 år da hun blev mobbet så meget
ne 45-48, mandage og tirsdage kl. 18.20 på at hun måtte gå ud af skolen.
DR2 (med genudsendelser på DR1 onsdag og Men selv da hun skiftede skole fik hun ikke
søndag). DR2 udsendelserne udsendes i par, fred. Gennem Arto og sms´er fortsatte mob-
dvs. med første del mandag og anden del tirs- ning og dødstrusler med at terrorisere hendes
dag, dog kan udsendelserne godt ses uafhæn- liv.
gigt af hinanden. Se med når Antimobbekonsulenterne Helle Ra-
bøl og Dorthe Rasmussen rykker ind i den klas-
Attention Mobning DR 1 dokumentaren se som Nanna måtte forlade. Vil det lykkes
I 5. B på Langmarkskolen i Horsens kæmper dem at skabe en god klasse - og vil det lykkes
klassens to stærke piger om magten. Daglige dem at skabe fred mellem Nanna og dem der
konflikter og mobning ødelægger hele pige- mobbede hende?
gruppen. Udsendelsestidspunkt uge 46; mandag og
Programmet skildrer det barske pigeunivers og tirsdag på DR 2, kl. 18.20
følger med når skolen sætter ind i forsøget på
at løse problemerne i 5.B. Attention Mobning....
Udsendelsestidspunkt – 18.oktober kl. 20 på ”Nogen gange er der så meget larm i timerne,
DR1, genudsendes uge 48; mandag og tirs- at jeg får ondt i hovedet”.
dag på DR 2, kl. 18.20 Sådan siger Maria fra 7B på Skjoldhøjskolen i
Århus. Hun er en af de mere stille elever i en
Attention Mobning klasse, der er domineret af nogen ganske få og
4. b på Parkskolen i Tåstrup er hårdt ramt af larmende drenge.
mobning. De stille elever i klassen har svært ved at bli-
En dreng er blevet mobbet så meget at han ve hørt, fordi de bliver domineret af de mere
måtte forlade klassen - og nu har mobberne vilde drenge. Voldsom larm er bare et af klas-
udpeget Per som deres næste hovedoffer. sens problemer. Dårlig trivsel og sammenhold
Programmet skildrer skolegårdens barske vir- blandt eleverne er et andet og større problem.
kelighed og følger med når skolen tager kam- Konsulent Tryggvi Kaldan rykker ind for at

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 11


5 Det stod i avisen

hjælpe både lærere og elever med at få en


bedre klasse, som alle er glade for at gå i. Se Jyllandsposten
hvordan det går. Forældre klager over lærervold
Udsendelsestidspunkt uge 47; mandag og Forældrerådgivningen har i år modtaget 15
tirsdag på DR 2, kl. 18.20 henvendelser fra forældre, der mener, at
deres børn har været udsat for magtanven-
* Genudsendelsestider for attention Mobnin- delse i skolen. Børnerådet og Danmarks
ger er lørdag på DR2 kl 14-15 og søndag på DR1 Skolelederforening ønsker kontrol på områ-
kl. 12.55-13.55 det.
Begge tidspunkter skal dog tages med forbe-
hold, da de godt kan rykke sig lidt, så det er 15 af 200 henvendelser har handlet om magt-
altid en god idé at tjekke tv-programmet anvendelse, dvs udøvelse af fysisk vold i sko-
len.
9. Radioprogrammer.
Attention Mobning formidles også gennem ra- Børnerådet anbefalede i 2005 Undervisnings-
dioens P4 og ”Junior”-programmerne på radio ministeriet at indføre indberetningspligt for
og tv. P4 vil tage temaet op med regionale hi- magtanvendelse i folkeskolen. Det skete, efter
storier i kampagneperioden. Junior satte på P3 at en undersøgelse havde vist, at magtanven-
den 19/10 kl. 18 således spot på mobning, lige- delse i forbindelse med specialundervisning er
som Barracuda fokuserer på antimobning i uge ureguleret, og at grænserne og tidspunktet
44. hvor forvaltningen skal indblandes, bliver for-
Derudover kommer andre udsendelser, som stået uhyre forskelligt.
endnu ikke er planlagt og programsat.
Formanden for Danmarks Skolelederforening
Erik Lorenzen undrer sig over, at skolerne ikke
skal indberette brugen af fysisk magt, når
daginstitutionerne skal.

Kontorchef i Undervisningsministeriet Ole


Hvilsom Larsen siger, at der pt. ikke er planer
om at indføre indberetningspligt, og han tilfø-
jer, at vold og anden fysisk afstraffelse er
forbudt. Hvis det sker alligevel, er det en poli-
tisag.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 12


Kurser, konferencer og seminarer 1

egen måde.
KURSUS: JEG KAN — Let at arbejde med - Faserne i processen
løsningsfokuseret arbejde med kan praktiseres uden forudgående
kendskab til den løsningsfokuserede
børn model.
5 dages kursusforløb med Mette Vester- Fleksibelt - JEG KAN kan anvendes i såvel
hauge-Petersen og Ben Furman i Vejle og behandlingsinstitutioner og skoler som
København hjemme i familien.

Kursusforløbet indeholder en dags præsentati-


on af JEG KAN af modellens udvikler, Ben
JEG KAN er en positiv og engagerende tilgang
Furman fra Institut for Korttidsterapi, Fin-
til at hjælpe børn med at overvinde vanskelig-
land samt 4 opfølgende undervisnings- og su-
heder, for eksempel dårlige vaner og frygt.
pervisionsdage med Mette Vesterhauge-
JEG KAN er en trinopbygget arbejdsmodel,
Petersen fra Solution. Introduktionsdagen
som bygger på løsningsfokuserede principper.
med Ben Furman vil give dig grundlæggende
Modellen er let at arbejde med og henvender
færdigheder i forhold til at komme i gang med
sig til behandlere, pædagoger, AKT-lærere
arbejdet med modellen. Undervisningen på
samt lærere som ønsker redskaber til at hånd-
denne dag foregår på let forståeligt engelsk.
tere vanskeligheder i klassen. JEG KAN kan
Kursusdagen med Ben Furman udbydes tillige
tillige anvendes af forældre, som ønsker at
til andre deltagere.
hjælpe deres barn med at løse sine vanskelig-
På de efterfølgende undervisningsdage med
heder.
Mette Vesterhauge-Petersen vil du, på et hold
med max 16 deltagere, få mulighed for super-
JEG KAN - programmet er: vision på dit arbejde samt hjælp til at tilpasse
Løsningsorienteret - Målet er ikke at slip- ideerne til dit arbejde. Endvidere vil dagene
pe af med problemadfærden, men at indeholde præsentation af løsningsfokuserede
barnet lærer de færdigheder som skal tilgange til håndtering af forældresamarbejde,
til for at mestre problemet. samarbejdet med kolleger, en model for arbej-
Samarbejdsfremmende - Barnet er ikke de med mobning samt modellens tilpasning til
genstand for behandling, men en aktiv arbejdet med store børn / teenagere.
deltager i processen.
Netværksorienteret - Barnets venner, Kurset i København indeholder tillige en dags
familie og andre vigtige voksne medvir- undervisning med en af den løsningsfokuserede
ker aktivt i processen. models grundlæggere, Insoo Kim Berg fra
Forældreengagerende - Forældrene be- Brief Family Therapy Center, Wisconsin,
brejdes ikke deres børns vanskelighe- USA. Insoo Kim Berg præsenterer en model
der, men inviteres til at medvirke i de- for arbejde med hele klassen / børnegruppen,
res barns læreproces. herunder nogle konkrete og letomsættelige
Sjovt - Programmet motiverer og engage- redskaber til at coache klassen til formulering
rer barnet til at ændre adfærd på sin af engagerende målsætninger for sam/

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 13


Kurser, konferencer og seminarer 2

arbejdet og samværet i klassen / børnegrup- tagere på kurset i Vejle vil kunne deltage i kur-
pen. Samtidig formidles få nogle brugbare red- set med Insoo Kim Berg mod et tillæg til kur-
skaber til at identificere og gøre mere af det susprisen på kr. 800,- + moms.
som sker i klassen og som I ønsker skal fort-
Kursus i København: 6 dage, kr. 5700,- + moms.
sætte. I praksis betyder det at fokusere på
de tidspunkter hvor klassen fungerer i over-
ensstemmelse med målsætningen samt gennem Nærmere oplysninger: Mette Vesterhauge-
komplimenter forstærke disse tidspunkter. Petersen, SOLUTION , Tlf. 45 87 40 35 E-
Undervisningen vil også på denne dag foregå på mail: solution@ solutionfocus.dk
let forståeligt engelsk. Dagen udbydes tillige
til andre deltagere. SEMINAR: Løsninger i klasse-
Kursusforløbet giver mulighed for autorisation
værelset — gør mere af det
til Kids Skills Coach. Dette forudsætter at du der virker.
inden kursets afslutning udarbejder en rapport Med Insoo Kim Berg, Brief Family Therapy
om dit arbejde med JEG KAN principperne som Center, Wisconsin, USA
du præsenterer på den afsluttende undervis-
ningsgang – kontakt os for nærmere informati-
on om dette. • Engagerende tilgang til formulering af
mål med klassen / børnegruppen.
PROGRAM • Skærpet opmærksomhed på og styrkelse
Vejle af konstruktiv adfærd i samværet / sam-
D. 1.3.2007: Introduktion med Ben Furman, In- arbejdet
stitut for Korttidsterapi, Finland • En tilgang til at håndtere vanskeligheder-
D. 29.3., 25.4., 21.5., 27.8.2007: Undervisning ne der hvor de optræder, nemlig i klas-
og supervision med Mette Vesterhauge- sen / børnegruppen– i en form som ikke
Petersen, Solution. udpeger det enkelte barn som problemet,
Undervisningen afholdes centralt i Vejle. men som inddrager alle ressourcer i klas-
sen.
København Med udgangspunkt i de løsningsfokuserede ide-
D. 3.9. 2007: Introduktion med Ben Furman, er, præsenterer Insoo Kim Berg en model for
Institut for Korttidsterapi, Finland arbejde med hele klassen / børnegruppen. På
D. 1.10., 1.11., 30.11.2007 samt 4.2.2008: Un- kurset vil du få nogle konkrete og letomsætte-
dervisning og supervision med Mette Vester- lige redskaber til at coache klassen til formu-
hauge-Petersen, Solution. lering af engagerende målsætninger for sam/
D. 25.10.2007: Seminar med Insoo Kim Berg. arbejdet og samværet i klassen / børnegrup-
Undervisningen afholdes centralt i København, pen.
seminaret med Insoo Kim Berg dog i Farum. Et andet væsentligt fokus i modellen er den
detaljerede undersøgelse og byggen på det
Pris: som allerede fungerer i klassen. Du vil således
få nogle brugbare redskaber til at identificere
Kursus i Vejle: 5 dage, kr. 4900,- + moms. Del-

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 14


Kurser, konferencer og seminarer 3

inden for grænsen for normal leg og udvikling,


og gøre mere af det som sker i klassen som I
og hvornår grænsen er overskredet – og det
ønsker skal fortsætte. I praksis betyder det
forudsætter, at vi har tilstrækkelig viden og
at fokusere på de tidspunkter hvor klassen
redskaber til at kunne sætte ind med den ret-
fungerer i overensstemmelse med målsætnin-
te indsats, når vi er bekymrede.
gen samt gennem komplimenter forstærke dis-
Seminaret sætter bl.a. fokus på følgende
se tidspunkter.
spørgsmål:
• Hvordan kan vi arbejde for at forebygge
Foruden et stort antal artikler om løsningsfok-
overgreb og grænseoverskridende ad-
suseret samtale er Insoo Kim Berg er forfat-
færd?
ter til bøgerne: Family Based Services (1994),
• Hvad gør vi, hvis vi fatter mistanke om et
Working with the Problem Drinker (1992), In-
overgreb?
terviewing for Solutions (1998) – udkommer på
• Hvordan indvirker et overgreb på barnet,
dansk i efteråret 2006, Solutions Step by
når krænkeren er jævnaldrende, og når
Step (1998), Building Solutions in Child Protec-
krænkeren er et ældre barn?
tive Services (2000), Tales of Solutions
• Er der forskel på barnets reaktioner i
(2001), Children´s Solution Work (2002), Brief
forhold til, når krænkeren er en vok-
Coaching for Lasting Solutions (2005)
sen?
• Hvordan kan vi behandle og afhjælpe føl-
Sted og tid: Farum d.27.11.2007
gerne?
Pris: kr. 1450,- + moms
• Hvad er signalerne på krænkende adfærd
Information og tilmelding:
og på, at et barn er blevet krænket?
WWW.SOLUTIONFOCUS.DK
• Hvilke børn er det, som vi skal være be-
kymrede for kan udvikle krænkende ad-
SEMINAR: Når barnets færd?
grænser overskrides • Findes der en typisk krænker- og offer-
profil?
Seksuelt krænkende adfærd og overgreb
blandt børn og unge
Marianne Gram: Cand. Psych. Klinisk psykolog
og specialist i psykoterapi. Faglig leder af Psy-
kolog- og Familiekonsulentgruppen i Rødovre
Vi har længe været opmærksomme på voksnes
Kommune. Tidl. ekstern lektor ved Panum In-
seksuelle overgreb på børn, men hvad med børn
stituttet og på København Universitet. Har en
og unge, som optræder seksuelt grænseover-
bred erfaring indenfor området børn og unge
skridende overfor andre børn? Hvornår er der
udsat for seksuelle overgreb. Forfatter til bo-
tale om krænkende adfærd, som vi bør være
gen: ”Det seksuelle overgreb, krænkerens pro-
opmærksomme på og tage alvorligt? Hvornår er
fil - set i et teoretisk og behandlingsmæssigt
to børns samspil udtryk for normal, seksuelt
perspektiv” samt flere artikler om emnet.
udviklende leg mellem to ligeværdige, og hvor-
Unge krænkere
når er der tale om et reelt overgreb? Det er
Tidligere anså fagfolk, at børn kun kunne være
et stort ansvar, vi som voksne nødvendigvis må
ofre for seksuelle krænkelser fra voksne.
påtage os at vurdere, hvornår børn og unge er

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 15


Kurser, konferencer og seminarer 4

Sjældent, mest i forbindelse med overgreb i byggelse af seksuelle overgreb mod børn?
mellem søskende så man børn i krænkerrollen. Og hvordan ser det ud på din arbejdsplads?
I dagens samfund ses barnet naturligt som et
offer, en person som vi beskytter, men hvor- Inge Stage: Cand. Psych. Psykolog hos Sct.
dan reagerer vi, når et barn/ung udsætter an- Stefans Rådgivningscenter – Københavns Kom-
dre børn/unge for et seksuelt overgreb? Bar- munes Rådgivningscenter for familier med børn
net eller den unge er pludseligt blevet til den og unge i alderen 0-14 år – tilbyder bl.a. råd-
person, vi normalt tager afstand fra. givning og behandling til familier med børn,
• Hvornår er det en normal seksuelt udvik- som mistænkes for at have været udsat for
lende leg mellem 2 lige børn, og hvornår seksuelle overgreb. Har stor erfaring med un-
taler vi om et overgreb? dersøgelse og behandling af ofre for seksuelle
• Hvem er de børn/unge, der krænker an- overgreb som konsulent og supervisor og tidli-
dre? gere ansat på Rigshospitalet ved Team for
• Hvorfor gør de det? Seksuelt Misbrugte Børn.
• Hvordan kan vi hjælpe dem? Ofrene for unge krænkere
• Har de unge krænkere en bestemt profil? Inge Stage vil med udgangspunkt i sine erfa-
ringer med rådgivning og behandling af ofre og
Anne Melchior Hansen: Socialrådgiver. Stud. deres familier sætte fokus på ofrene for sek-
Scient. Soc. og faglig leder på SISO – Vi- suelle overgreb begået af børn og unge, herun-
denscentret for sociale indsatser ved seksuel- der:
le overgreb mod børn. Har gennem de sidste • Børn som ofre og unge som ofre
25 år arbejdet med socialt udsatte børn, unge • De psykologiske følgevirkninger i forhold
og forældre i kommunalt, amtsligt og statsligt til overgrebets kontekst
regi, herunder på døgninstitution og med god- • Hvilke signaler og reaktioner ses typisk
kendelse og tilsyn af socialpædagogiske op- på seksuelle overgreb begået af børn og
holdssteder. Har mange års erfaring med ar- unge?
bejdet omkring seksuelle overgreb mod børn • Er der særlige forhold, der gør sig gæl-
og forebyggelsen heraf. dende for ofre og deres familier, når
Forebyggelse og beredskab omkring seksuelle krænkeren er ung eller barn?
overgreb mod børn • Behandling og konfronterende møder
Seksuelle overgreb mod børn og overgreb børn
og unge imellem udfordrer alle faggrupper. Vi Tid og sted: Den 16. januar 2007 kl. 9-16 på
ved, det er en daglig udfordring for det pæda- Scandic Bygholm Park, Horsens eller 18. janu-
gogiske personale på døgninstitutioner, men ar 2007 kl. 9-16 på Scandic Roskilde
det er det også for pædagogen i daginstitution Pris: Pris pr. deltager er kr. 1.845,- der dæk-
og fritidsordning, for læreren i skolen og for ker kursusmateriale, morgenmad, frokost inkl.
socialrådgiveren og psykologen i socialforvalt- én øl eller vand, og kaffe/te samt andre for-
ningen – en udfordring ikke bare på et fagligt friskninger dagen igennem. Priserne er ekskl.
og organisatorisk plan, men også personligt. moms.
Det rejser naturligt spørgsmålet: Hvilke for- Tilmelding: senest den 15. december 2006 via
udsætninger og redskaber skal der til for, at www.seminarer.dk eller til Seminarer.dk
alle parter kan understøtte en generel fore- telefon 66 15 90 43.

AKT4U UGEBREV - Årgang 2, Nummer 63 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 16