You are on page 1of 11

-UGEBREV

Nr. 80
Tirsdag d. 1.5. 2007
3. årgang

Et ugebrev om børns adfærd, kontakt og trivsel samt alt det løse.


Til inspiration, til ideudveksling, til eftertænksomhed, til dig, til en dejlig kop kaffe.

Johnnys far kom også til mødet.


Redaktørens spalte Redaktionen:
Charlotte Andersen
Så blev det 1. maj. Den store demonstrati- og
onsdag. Skolen lukker i dag klokken 12. Vej- Kai Pedersen (ansvh.)
ret er godt. Solen er fremme selvom det ikke Email: AKT4U@webbyen.dk
er så varmt at man kan gå uden overtøj. Skal Telefon: 20 40 80 57
vi ud med fanerne? Nej lærerstanden har
Website: www.AKT4U.webbyen.dk
ikke just tradition for det.
Jeg skal hjem og rette fysikrapporter, der Postadresse: ”Frederikshøj”,
ligger en stabel på mit skrivebord. Den har Banevej 22, 4180 Sorø.
ligget der et par dage for meget. En kollega
spurgte mig om jeg havde set på
forældreintra. På hvaffornoget? Jo, vi har
startet den del af forældre-skole kommuni-
kationssystemet hvor man kan skrive til hin-
anden om alt muligt. Jeg fandt ind til det og
kunne læse, at Mikael ikke kom til min fysik/
kemi time fordi han skulle til tandlægen. Fint
nok, men det var i sidste uge. Skal man nu
checke forældreintraen hver dag eller kan Kai Pedersen Charlotte Andersen
man nøjes med en gang om ugen? Stillinge skole Supportteam
Jeg var i biografen i søndags. Jeg så den Slagelse Gladsaxe
danske film ”Kunsten at græde i kor”. Jeg
har den stadig på nethinden - det var på
mange måder en fantastisk film. Inviter dig
selv i biografen, den går sikkert i en biograf i
nærheden af hvor du bor. Gør det!
Mine svenske venner har sendt mig Dan Hö-
jers bog ”Empati”. Den ser spændende ud. ”Empati er det
Jeg har ikke kunne undgå at bladre lidt i den.
Egentlig ville jeg gemme den til sommerferi-
en. Stakken af fysikrapporter kan vel ligge et
som gør
par dage endnu. Jeg snupper sgu’ Dans bog.
Vi tales ved i næste uge. mennesker
Hilsen
Kai menneskelige”.

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 2


2:37 En film du skal se. Danmarkspremiere 3. maj.

En helt almindelig skoledag på en helt alminde-


lig high school i en helt almindelig forstad et
sted i Australien. Klokken er 2:37 pm, da en
elev slæbes ud fra et aflåst toilet med puls-
åren snittet over. Hvem er det, der har fået
nok, skal vi spørge os selv, og filmen skruer ti-
den tilbage til selv samme morgen, hvor vi mø-
der seks af skolens elever på vej til, hvad der
ligner en almindelig skoledag. På denne skæb-
nesvangre dag afdækkes deres hemmeligheder
og konflikter, og på kryds og tværs bindes de
sammen med hinanden. Stykke for stykke le-
der filmen os mod afsløringen af selvmordsof-
ferets identitet, der kunne være hvem som
helst af de seks, forstyrrede teenagere, der
alle har sit at slås med.

Filmen handler om ungdommen i dag. Og det ER


hårdt at være ung. Sådan er det. Men at skil-
dre den usandsynligt hårde, udfordrende tid
på realistisk facon på film er mindst ligeså
svært.
2:37 spænder vidt, og belyser ikke bare en el- spiller ind. Det er en virkelig intelligent ung-
ler to elementer, men en række aspekter, som domsfilm. Det bliver på intet tidspunkt uover-
skueligt eller rodet. Trods en ukonstant krono-
logisk fortællermåde og masse af problem-
fremstillinger formår den unge manuskriptfor-
fatter og instruktør Murali K. Thalluri at fast-
holde fokus. Og han rammer plet! Spændingen
fastholdes og interessen for karaktererne er
kolossal, idet man hele tiden bliver overrasket
over de forskellige sider, som de unge har.
På suveræn vis fastholdes vores engagement i
historierne og personerne, hvilket gør 2:37 til
den mest vellykkede australske film i lang tid…

Instruktøren:
Murali K. Thalluri er født i 1984. Han er auto-
didakt forfatter og instruktør. 2:37 er hans
første spillefilm, og den er lavet uden nogen
former for statslig økonomisk støtte. Denne
her unge mand har et sjældent filmisk talent.

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 3


Nyt fra:

Ballade og muslimsk identitet i folkeskolen


Børn fra etniske minoriteter oplever en skarp modsætning mellem det at være dansk og
det at være muslim. Samtidig oplever de, at det altid er indvandrerne og muslimerne, der
laver ballade

for om den identitet, de har til fælles på


Hvorfor ender drengene fra de etniske minori- tværs af etniske skel - nemlig den muslimske
teter tit som skolens ballademagere? Og hvor- identitet. Den giver dem en moralsk styrke og
for mener drengene selv, at det at lave ballade et større fællesskab, men bliver samtidig for-
hænger sammen med at være indvandrer og bundet med at lave ballade og være i oppositi-
muslim? Laura Gilliam fra Danmarks Pædagogi- on til danskerne, som de oplever opfører sig
ske Universitet har i ph.d.-afhandlingen "De pænt og får ros".
umulige børn og det ordentlige menneske"
undersøgt identitetsdannelsen hos børn fra Laura Gilliam mener, at det er vigtigt at se, at
etniske minoriteter. Hun mener, at minoritets- børnenes muslimske identitet blandt andet
drengene ender i en ond cirkel, hvor de finder skabes igennem de erfaringer børnene har med
styrke i en hård maskulin adfærd og i et fæl- andre børn i skolen. "Når etniske danske børn
lesskab omkring den muslimske identitet. opfattes som dygtige, fordi de taler et stan-
Modsætning mellem danskere og muslimer darddansk og mange etniske minoritetsbørn
Indvandrerdrengenes ballade skyldes ifølge oplever, at de er dårlige elever og drengene
Laura Gilliams undersøgelse ikke deres kultur- reagerer på dette med ballade, skaber det et
baggrund, deres forældre eller deres psyke. mønster som børnene fortolker som en forskel
Forklaringen skal i stedet findes i en ond cir- på danskere og muslimer", siger Laura Gilliam.
kel, som drengene og deres lærere ender i i Andre minoritetsdrenge i samme situation
skolen. Laura Gilliam sammenligner i sin afhandling mi-
"Forældre og lærere formaner drengene om at noritetsdrengenes situation med den man tidli-
opføre sig ordentligt og arbejde i skolen. Men i gere har set hos andre drenge, der er socialt
skolen oplever de at være dumme elever, som eller kulturelt marginaliserede, blandt andet
taler dårligt dansk. I stedet søger de status i drenge fra arbejderklassen, sorte drenge i
en hård maskulin form, hvor ballade og en fæl- USA og afro-caribiske drenge i England. Balla-
les muslimsk indvandreridentitet giver status. de og hård maskulinitet er typisk marginalise-
En sådan adfærd må lærerne disciplinere og ringsadfærd, men bliver forstået som tegn på
det får drengene til at føle, at lærerne ikke social inkompetence af lærere og som en del af
kan lide dem, og at det altid er "indvandrerne", den muslimske indvandreridentitet af børnene
der får skældud. Resultatet er modstand mod selv.
skolen og en fælles ballademageridentitet".
En konsekvens af den onde cirkel er ifølge Lau- For yderligere oplysninger kontakt Laura Gil-
ra Gilliam, at børnene oplever, at det at være liam på tlf. 8888 9504 / lagi@dpu.dk
muslim hænger sammen med at lave ballade.
"De etniske minoritetsbørn erfarer generelt,
at de ikke kan blive danske. De samler sig der-

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 4


Bøger m.v. 1
giver baggrund for og inspiration til denne om-
AKTUEL BOG: Specialun- stillingsproces.
dervisningens nye vilkår Specialundervisningens nye vilkår adskiller sig
Af Ivar Bak og Niels Egelund væsentligt fra andre danske bøger om special-
undervisning, idet den bringer synsvinkler og
praksisbeskrivelser fra hele spektret af pro-
Ifølge nye tal fra Undervisningsministeriet fessioner inden for specialundervisningen. For-
er der i de seneste år sket en markant fatterholdet består af tre forskere, en dansk,
stigning i antallet af elever, der får speci- en svensk og en norsk, en ministeriel embeds-
alundervisning. Denne undervisning omfatter mand, to specialundervisningskonsulenter, en
hjælp til mindre læsevanskeligheder, til ord- PPR-psykolog, en kommunal forvaltningschef og
blindhed og støtte til sociale problemer og to skoleledere, – de fleste med egne erfarin-
medfødte handikap. ger som specialundervisere. Uanset hvor man
befinder sig i eller omkring folkeskolen, er der
Der er en lang række forklaringer på denne således information og inspiration at hente.
udvikling, bl.a. et stigende antal fortidligt Det gælder politikere, kommunale chefer, psy-
fødte børn, der senere får problemer i sko- kologer, konsulenter, skoleledere, specialun-
len. Desuden stiller forældre i dag stadig
større krav til den undervisning, som deres
børn får, og om hvorvidt den støtter dem
bedst i deres undervisning, og de ønsker of-
te et mere specialiseret tilbud.

Specialundervisningen står over for en histo-


risk skillevej af uanede dimensioner. Kommu-
nerne har overtaget ansvaret for amternes
hidtidige indsats. PPR’s rolle er under foran-
dring, idet mange kommuner er i gang med at
organisere psykologindsatsen på tværs af van-
te forvaltningsgrene. Den specialpædagogiske
ekspertise er i fare for at forsvinde fra sko-
lerne, idet specialpædagogik ikke har været et
linjetilbud i læreruddannelsen siden 1983, og
de uddannede lærere derfor er på vej på pen-
sion. Fra 2007 vil det være nye politikere, som
bestemmer kursen. Der vil være mange nye
kommunale chefer, nye pædagogiske og psyko-
logiske rådgivninger, og der vil blive brugt me-
gen tid på at drøfte specialundervisningens
fremtidige organisering og praktiske tilrette-
læggelse. Specialundervisningens nye vilkår

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 5


Bøger m.v. 2
endvidere tilstræbt en mere anvendelsesorien-
dervisningslærere, andre lærere og studeren-
teret fremstilling.
de. Bogens svenske kapitel lader bl.a. special-
Bogen, som er redigeret af Niels Egelund, har
undervisningselever komme til orde, og i bo-
bidrag af en række forfattere, der alle virker
gens sidste kapitel beskrives et projekt, der
som forskere og undervisere eller konsulenter
også skal være med til at give de specialunder-
på skolestartområdet. Den omfatter følgende
viste elever stemmer.
artikler:
· Skolestart – problemer og muligheder” af Ni-
Titel:
els Egelund
Forfatter: Pris: 249,00
· ”Alderen for skolestart” af Niels Egelund
Antal sider: 136
· ”Overgang fra dagtilbud til skole” af Stig
Udgivelses år: 2006
Broström
ISBN: 87-624-0826-5
· ”Hvad er god skolestart?” af Hans Henrik
Udgivet af: Kroghs Forlag
Knoop
· ”Skolefritidsordninger og pædagogiske lære-
NY BOG: Skolestart planer” af Kirsten Poulsgaard
· ”Idræt bevægelse og fysisk aktivitet for de
- udfordringer for daginstituti-
yngste skolebørn” af Vivian Grønfeldt og Mia
on, skole og fritidsordninger
Af Niels Egelund.

De seneste års fokus på danske børns skole-


start er bl.a. et resultat af bestræbelserne på
at sikre børnene en god overgang fra børneha-
ve til skole. Som en konsekvens heraf nedsatte
regeringen i 2005 et skolestartsudvalg, der
kom med en række anbefalinger for den gode
skolestart. Disse ændringer forventes at blive
indført i folkeskolen i august 2007 og august
2008.
Ønsket med bogen Skolestart – udfordringer
for daginstitution, skole og fritidsordninger er
at give inspiration til skoler og forældre, så
danske børn sikres en gradvis og så vidt muligt
problemfri overgang fra dagtilbud til skole.
Bogen bygger på Skolestartsudvalgets netba-
serede rapport med bilag og giver mulighed for
en uddybende læsning om centrale problemstil-
linger ved skolegangens begyndelse. Der er

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 6


Bøger m.v. 3
Herskind flikthåndtering. Hun er desuden en erfaren
· ”Lektiehjælp er hjælp til skoleliv for udsatte konfliktmægler i både straffesager og civile
børn” af Trine Pedersen og Jens Saarup konflikter.

Titel:
Titel: Forfatter:
Forfatter: Pris: 189,00
Pris: 179,00 Antal sider: 144
Antal sider: 152 Udgivelses år: 2007
Udgivelses år: 2007 ISBN: 87-624-0863-0
ISBN: 87-624-0832-6 Udgivet af: Kroghs Forlag
Udgivet af: Kroghs Forlag

NY UDGAVE: Fra konflikt


til dialog i skolen
Af Nina Raaschou

Bogen omhandler konflikthåndteringsmetoden


mediation. Bogen viser, hvordan mediation eller
mægling kan bruges i skolen både af lærere og
elever. Forfatteren redegør også for andre
metoder til at fremme et bedre samarbejds-
miljø i klassen, fx aktiv lytning, girafsprog, cir-
kelsamtale og forumspil. 2. udgave rummer ud
over en række uddybninger og ajourføringer
nye kapitler om mægling i grupper og om indfø-
relse af mægling i skolen.
Bogen henvender sig til lærere og lærerteam,
skoleledere og lærerstuderende, der ønsker at
stå bedre rustet til at møde skolehverdagens
mange modsætningsfyldte situationer.
Nina Raaschou er udviklingskonsulent for fol-
keskolen i Københavns kommune. Hun er uddan-
net lærer og har mangeårig erfaring fra folke-
skolen som lærer, leder og konsulent samt med
undervisning af både elever og lærere i kon-

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 7


Kurser, konferencer og seminarer 1

En udviklende seminardag, der med oplæg,


SEMINAR: Forebyg pro- debat og workshop sætter fokus på faglige
fessionelt blackout og private udfordringer for den professio-
- så det socialfaglige og pædagogiske ar- nelle hjælper.
bejde ikke fører til udbrændthed og se-
Eva Søndergaard, psykolog, familieterapeut,
kundær traumatisering.
specialist og supervisor i børnepsykologi og
psykoterapi, Randers.
Arbejdet med børn og voksne er en stor pro-
fessionel og personlig udfordring. Vi kommer Udbrændthed og sekundær traumatisering i
som professionelle tæt på vore medmennesker arbejdet med børn og familier i krise.
og kan let engagere os følelsesmæssig i arbej- "Hvordan undgår vi at tage problemerne med
det. Vi får indsigt i og viden om voldsomme og hjem?"
ubehagelige oplevelser, der på langt sigt kan Dette spørgsmål bliver man ofte stillet, når
påvirke vores professionalisme og faglige em- man vælger en profession, hvor man skal tage
pati. hånd om andre, som har været udsat for om-
sorgssvigt, tab eller andre lidelser. Det viser
Med rettidig fokus på faresignaler og forebyg- sig at være et bedre spørgsmål end det umid-
gelse kan vi dog imødekomme både stress, ud- delbart lyder til, for arbejdet med at lindre
brændthed og såkaldt sekundær traumatise- andres smerter og problemer kan i sidste ende
ring - og derved undgå kontakttræthed, redu- påføre os som hjælpere smerter, som på langt
cere fravær og i sidste ende styrke den fagli- sigt kan ødelægge vores arbejdsformåen og
ge indsats. empati indenfor dette felt.
I denne workshop belyses glidningerne fra
Hvilken sammenhæng er der mellem arbejdsre- træthed, over udbrændthed til sekundær
lateret stress, udbrændthed og sekundær traumatisering i arbejdet som professionel
traumatisering? Hvilke generelle stress- med børn og familier i krise. Workshoppen,
faresignaler skal vi være opmærksomme på, og som indeholder oplæg, debat og gruppedrøftel-
hvordan kan vi øge vores egen bevidstgørelse ser har praksis i fokus og i relation til sekun-
af belastninger i arbejdsmiljøet? Er vi selv til- dær traumatisering berøre emner som:
strækkelig opmærksomme på, hvordan vi bliver
påvirket, og lever vi selv op til de anbefalinger, • Træthed, udbrændthed og sekundær
vi giver andre? Hvornår er den følelsesmæssi- traumatisering – en indkredsning
ge påvirkning god og hensigtsmæssig, og hvor- • Symptomer og konsekvenser for den en-
når bliver den uhensigtsmæssig og sætter sig kelte og omgivelserne?
som blokeringer i os selv? Hvordan klarer vi • Hvornår er vi mest i farezonen?
udfordringen dagligt at være ’vidne’ til svigt og • Hvordan kan vi forebygge og beskytte os?
smerte, og hvilke konsekvenser kan det have Individuelt, kollegialt, arbejdsplads-
for os som professionelle? mæssigt?

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 8


Kurser, konferencer og seminarer 2

Eksempler bliver inddraget i plenum samt via


• Hvilke værktøjer kan jeg bruge/ findes
erfaringsudveksling i minigrupper ud fra kon-
der?
krete spørgsmål. Eva Søndergaard afslutter
med en fælles opsamling.
Tid og sted: Den 25. juni 2007 på Scandic
Eva Søndergaard er i dag privatpraktiserende
Silkeborg kl. 09.00-16.00 eller:
psykolog med mere end 25 års erfaring i fel-
Den 26. juni 2007 på Scandic Glostrup, kl.
tet. Hun har gennem 12 år arbejdet specifikt
09.00-16.00
med belastede familier og børn i krise – og
gennem en årrække været tilknyttet psykolog
Pris og rabatter: Pris pr. deltager er kr.
på en heldagsskole.
1.995,- der dækker kursusmateriale, morgen-
mad, frokost inkl. én øl eller vand og kaffe/te
Lene Lindh, socialrådgiver, certificeret ar-
samt andre forfriskninger dagen igennem. Pri-
bejdsmiljøunderviser, proceskonsulent og
serne er ekskl. moms.
HNLP-Coach. Speciale indenfor psykisk ar-
bejdsmiljø, processer, metoder og stress.
Tilmelding: www.seminarer.dk eller til Semina-
rer.dk,
Hjælper i stress-farezonen
telefon 66 15 90 43.
Lene Lindh giver via en indkredsning af og for-
ståelse af tilstanden stress/arbejdsrelateret
stress og psykisk arbejdsmiljø en introduktion
til identifikation, faresignaler og anvendelige
værktøjer i feltet. Hun vil bl.a. fokusere på
spørgsmål som:

• Hvilke signaler skal vi skal være særlige


opmærksomme på?
• Hvordan kan jeg/vi reducere belastnin-
gen/tilstanden?
• Hvordan kan jeg øge min egen bevidstgø-
relse af belastningerne i arbejdsmiljøet
og samtidig evne at passe på mig selv i
jobbet som ”hjælper”, hvor jeg profes-
sionelt skal drage omsorg for lidende/
omsorgssvigtede børn som voksne?
• På en og samme tid klare udfordringen at
være vidne?
• Hvordan ser jeg om en kollega er stres-
set?
• Hvad skal jeg være opmærksom på i kon-
takten med en stresset person?

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 9


Fra Socialministeriet: Hjælp til kvinder og børn i volds-
ramte familier

Med 52 millioner kroner vil socialministeren samarbejde mellem kommuner og krisecentre,


sikre, at krisecentre og kommuner bliver bedre der ikke bare hjælper kvinder og børn i den
til at hjælpe voldsramte kvinder og børn med akutte situation – men også forebygger, så
uddannelse, arbejde, psykologhjælp og rådgiv- børnene ikke igen kommer til at leve et liv med
ning, så voldsspiralen brydes. vold, siger socialministeren.

Hvert år berøres et stort antal børn direkte Projektet består af to dele. Et projekt hvor 10
eller indirekte af vold i familien. Det har store kommuner får økonomisk støtte til at sætte
konsekvenser for barnets trivsel. Derfor sæt- fokus på kvinder og børns udslusning fra krise-
ter socialministeren i centre.
samarbejde med kvinde-
krisecentre og kommu- 8 projektkommuner får
ner gang i et omfatten- desuden faglig støtte,
de projekt, der skal der skal gøre dem i stand
styrke og kvalificere til at agere hurtigt og
indsatsen over for effektivt, når et vold-
voldsramte familier. ramt barn har behov for
behandling. Kommunerne
- Vi skal simpelthen gøre skal udvikle mindst to be-
en større indsats for at handlingsmodeller og ud-
komme volden i hjemmet brede dem til alle landets
til livs. Vi skal bryde den kommuner.
negative sociale arv og
den onde cirkel af vold, Børn, der overværer
som disse kvinder og vold, kan have glæde af
børn lever i, så de ikke at dele det med andre og
igen og igen dukker op på den måde bearbejde
på krisecentrene siger de belastende oplevelser.
socialminister Eva Kjer Det får de nu mulighed
Hansen. for at gøre i specielle
netværksgrupper for
Undersøgelser viser, at halvdelen af de kvin- børn, som projektet vil oprette.
der, som opsøger et krisecenter har været der
tidligere. En tredjedel af været der flere gan- Projektet er en del af satspuljeaftalen fra
ge før. Derfor sætter projektet fokus på psy- 2007.
kologhjælp og efterfølgende støtte. Der skal
også fokus på at give mødrene uddannelse og Yderligere oplysninger:
arbejde, så de kan klare sig uden den voldelige Iben Attrup Madsen, fuldmægtig: 33 92 92 61
partner. Pressekontakt:
Søren Gregersen, pressesekretær: 33 92 47
- Projekterne skal sikre et godt og effektivt 49 / 40 70 69 01

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 10


25. juni 2007. Seminar. ”Forebyg professionelt

Kalenderen blackout”. Silkeborg. Omtalt i ugebrev 80.

26. juni 2007. Seminar. ”Forebyg professionelt


blackout”. Glostrup. Omtalt i ugebrev 80.

8. maj 2007. Debatdag. ”Kroppen — hvem bestem- 3. september 2007. 1.10.07, 1.11.07, 30.11.07,
mer?” København. Omtalt i Ugebrev 75 og Ugebrev 4.2.08. Kursus. ”Jeg kan — løsningsfokusseret ar-
78. bejde med børn”. København. Omtalt i Ugebrev 63.

21.-22. maj 2007. Konference. ”Praktiske tiltag og 3. september 2007. Kursus. ”Jeg kan — løsningsfo-
behandlingsmetoder i mødet med ADHD blandt børn kusseret arbejde med børn”. København. Omtalt i
og unge”. Roskilde. Omtalt i Ugebrev 79. Ugebrev 64.

24. maj 2007. Seminar. ”Hjernemodning”. Roskilde. 4. september 2007—4. december 2007. 13 tirsda-
Omtalt i Ugebrev 71. ge. Kursus ”AKT-området. En grunduddannelse”.
København. Omtalt i Ugebrev 71.
24. maj 2007. Seminar. ”Barn i misbrugsfamilie”. Hø-
je Taastrup. Omtalt i Ugebrev 78. 4.-6. oktober 2007. Konference. ”Nordisk special-
pædagogisk konference”. København. Omtalt i Uge-
30. maj 2007. Seminar. ”Hjernemodning”. Århus. Om- brev 62.
talt i Ugebrev 71.
5. november 2007—9. november 2007. Kursus. ”De
30. maj 2007. Kursus. ”Børn der er anderledes. Hvad udfordrende elever”. København. Omtalt i Ugebrev
er normalitet?” Ballerup. Omtalt i Ugebrev 79. 67.

4. juni 2007. Seminar. ”Når uroen dominerer i ind- 27. november 2007. Seminar. ”Løsninger i klasse-
skoling og SFO”. Glostrup. Omtalt i Ugebrev 79. værelset—gør mere af det som virker!” Farum. Om-
talt i Ugebrev 63.
6. juni 2007. Temadag. Den gode samtale med børn i
modvind”. Odense. Omtalt i Ugebrev 76. 23. januar 2008. Fyraftensmøde. ”Konflikthånd-
tering”. København. Omtalt i Ugebrev 67
6.-7. juni 2007. Konference. ”Bag om problemet: Om-
sorgssvigtede børn og unge”. Roskilde. Omtalt i Uge- Forår 2008. Kursus. ”Det professionelle samarbej-
brev 79. de.” København. Omtalt i Ugebrev 68.

7. juni 2007. Seminar. ”Det seksuelt misbrugte barn”. Forår 2008. Kursus. ”Børn, unge og familier med
Silkeborg. Omtalt i Ugebrev 78. særlige behov”. København. Omtalt i Ugebrev 67.

7. juni 2007. Seminar. ”Barn i misbrugsfamilie”. Kol- Vær med til at gøre kalenderen endnu bedre.
ding. Omtalt i Ugebrev 78. Informer os om kurser, konferencer og semina-
rer i din del af landet. Vær med til at informere
11. juni 2007. Seminar. ”Når uroen dominerer i ind- de andre AKT-lærere. Send redaktionen et par
skoling og SFO”. Silkeborg. Omtalt i Ugebrev 79. linjer eller et link.
Skriv til:
14. juni 2007. Seminar. ”Det seksuelt misbrugte
barn”. Silkeborg. Omtalt i Ugebrev 78. akt4u@stofanet.dk

AKT4U UGEBREV - Årgang 3,Nummer 80 - WWW.AKT4U.WEBBYEN.DK Side 11