LINGVISTICKÁ PROPEDEUTIKA ± TEZE P EDNÁ EK

01-Úvod
Filologie - nauka, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v n m psanou spolu s kulturním a historickým kontextem. Lingvistika- neboli jazykov da je v da zkoumající p irozený jazyk. je úzce definována jako v decký p ístup ke studiu jazyka.

Lingvistika
da - v da zkoumající p irozený jazyk. V decký p ístup ke studiu jazyka

- neboli jazykov

Teoretická
- zabývá se p irozeným lidským jazykem

Aplikovaná
- uplat uje jazykov dné
poznatky, znalosti z teoretické lingv.

Obecná
- typy jazyk , universalie jazyka jako to zákl. atributu jazyka

Speciální
- zabývá se jedním
konkrétním jazykem

Obecná
- lexikologie, p ekladatelství, tlumo ení atd.

Speciální Interdisciplinární - psycho-, nacio-,
matematická, neuro-, atd.

Synchronní
- v sou
asné rovinn , ur itém období

Diachronní
- Änap í asem³, Historická, historickosrovnávací, vývoj -r

Konfronta ní, kontrastivní
zná schopnost jazyk vyjád it tyté mluvnické významy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful