Kandungan

Bil

Kandungan

Muka Surat 1 2 3 4 11 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 20 22 23

KATA ALU - ALUAN 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pengenalan Perancangan Strategik 1.3 Biodata Pegawai Pelajaran Daerah 1.4 Carta Organisasi 1.5 Carta Fungsi 1.6 Maklumat Perjawatan 1.7 Maklumat Sekolah 1.8 Jawatankuasa Perancangan Strategik 2 HALA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 TUJU Visi Misi Slogan Logo Objektif Dasar Kualiti Keperluan Penyataan Dasar Kualiti Piagam Pelanggan

3

ANALISIS PERSEKITARAN 3.1 Kekuatan 3.2 Kelemahan 3.3 Peluang 3.4 Cabaran / Ancaman

Bil 4

Kandungan PELAN STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN 4.1 Pengurusan Akademik 4.2 Pengurusan Sekolah 4.3 Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan 4.4 Pengurusan Pembangunan dan Bekalan 4.5 Rumusan Perbelanjaan IMPLEMENTASI STRATEGI, PENILAIAN PRESTASI DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN 5.1 Pelan Operasi 5.2 Pengukuran Prestasi dan Maklum Balas 5.3 Pengukuran Prestasi Pelaksana

Muka Surat

26 30 56 67 69 74 76 77 78

5

Kata Alu-aluan

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera. Terlebih dahulu saya panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnia dan rahmat dari-Nya maka akhirnya kita dapat menghasilkan Buku Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Sepang T ahun 2008 ² 2010. Perancangan Strategik ini merupakan satu garis panduan serta halatuju tindakan secara jelas dan terfokus ke arah mencapai visi organisasi iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Sepang Terbilang Tahun 2010. Saya mengharapkan agar B uku Perancangan Strategik yang disediakan ini dapat dijadikan asas pengurusan perkhidmatan pendidikan lebih efisien dan cemerlang serta menjadi bahan rujukan pada masa akan datang. Akhir kata, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua Ketua Sektor dan Ketua Unit di pejabat ini kerana telah berusaha bersungguh -sungguh , bekerjasama serta memberi sokongan bagi penyediaan Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Sepang 2008 - 2010 ini. Justeru, usaha gigih dan komitmen tinggi semua pegawai dan kakitangan adalah dituntut bagi memastikan kecemerlangan pembangunan pendidikan sekolah -sekolah di daerah Sepang sentiasa berada di tahap yang membanggakan.

MOHAMED MOKHTAR BIN KASSIM Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Sepang

Perancangan Strategik JPNS 2008 - 2010 Kel: 03 ² Pin. 01/2008

MS: 1 31 DISEMBER 2007

PENDAHULUAN
Pejabat Pelajaran Daerah Sepang (PPD Sepang) telah diberi mandat oleh Jabatan Pelajaran Neger i Selangor untuk merancang dan merangka strategi bagi menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi Pelan Perancangan Strategik PPD Sepang 2008 - 2010. Perancangan yang dirangka ini merupakan kesinambungan kepada Perancangan Strategik Ke cemerlangan Pendidikan Sepang 2006 ² 2008. Secara umumnya perancangan ini merupakan satu usaha menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui strategi analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Pelan strategik ini merupakan satu mekanisme untuk menyemarakkan semangat bersaing untuk mencapai tahap kecemerlangan yang lebih tinggi. Tujuan utama Pelan dibangunkan adalah untuk; i. Strategik PPD Sepang ini Strategi analisis SWOT telah menjadi asas kepada penyediaan Pelan Startegi ini. Pada peringkat awal satu taklimat telah diadakan untuk memberi kefahaman kepada semua pegawai-pegawai. Semua unit dikehendaki berbincang dan berbengkel untuk mengumpul semua kekuatan, kelemahan, kekuatan dan ancman dari pelbagai aspek, seterusnya memilih strategi pelaksanaan berdasarkan analisis tersebut. Pelan startegik setiap unit telah dibentang untuk dibuat penambahbaikan supaya perancangan ini mantap dan berupaya memberi impak. Beberapa perkara telah diberi perhatian untuk penambahbaikan terutamanya dari segi pemilihan strategi yang tepat bagi mencapai matlamat Key Personel Indicator (KPI). Bagi mengesahkan pemilihan strategi yang tepat dan berkesan sepasukan pegawai daripada Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Selangor telah hadir untuk membantu dan memantapkan lagi pelan strategik ini. Pelan Strategik ini diharapkan dapat diterjemahkan dengan baik supaya matlamat yang ditetapkan dapat dicapai . Oleh itu komitmen yang tinggi, kebertanggungjawaban yang telus serta kemampuan dengan kualiti mapan yang berterusan adalah dituntut kerana hakikat menunjukkan bahawa kecemerlangan kita diukur dengan kejayaan. Penilaian, pengukuran, pemantauan dan penambahbaikan perlu dilakukani secara berkala untuk melihat proses yang dijalankan tetap relevan dan berkesan.

ii.

iii. iv.

Menjadi garis panduan kepada semua unit ke arah mencapai objektif penyampaian perkhidmatan yang terancang dan berkesan. Memberi fokus kepada kelemahan yang dikenalpasti seterusnya mencapai sasaran yang dikehendaki. Menjelaskan lagi hala tuju jangka panjang bagi mencapai visi dan misi organisasi. Menerapkan satu sistem perancangan secara sistematik yang mengambilkira pelbagai aspek yang boleh menjana kecemerlangan.

Perancangan Strategik JPNS 2008 - 2010 Kel: 03 ² Pin. 00

MS: 2 31 DISEMBER 2007

Pejabat Pelajaran Daerah Sepang ( PPD Sepang ) telah mula beroperasi pada 16 Februari 2002 dengan menggunakan 5 buah bilik darjah di Sekolah Kebangsaan Taman Seroja sebagai bangunan pentadbiran utama manakala Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan beroperasi di bangunan bersebelahan Pusat Kegiatan Guru Cawangan Salak. Pejabat ini ditadbir oleh seorang Pegawai Pelajaran Daerah dan dibantu oleh tiga Penolong Pegawai Pelajaran Daerah mewakili Sektor Pengurusan Sekolah. Perancangan Strategik JPNS 2008 . Sektor Pengurusan Akademik dan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. PPD Sepang telah menerima pengiktirafan daripada pihak MAMPU kerana melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan standard MS ISO 9001:2000.LATAR BELAKANG Pejabat Pelajaran Daerah Sepang ( PPD Sepang ) ditubuhkan di bawah Education Ordinance 1950 bagi mewakili Jabatan Pelajaran Negeri Selangor (JPNS) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menyelaraskan semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah-sekolah menengah dan rendah di daerah Sepang. Pada tahun 2006. Pada 25 Disember 2006. 00 MS: 3 31 DISEMBER 2007 . Dalam usaha mempertingkatkan kecekapan proses penyampaian perkhidmatan PPD Sepang telah melaksanakan dan mengamalkan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan standard MS ISO 9001:2000 yang dikawalselia dan dinilai oleh pihak SIRIM QAS International S dn Bhd.2010 Kel: 03 ² Pin. pejabat ini dengan rasminya telah diperaku dan dianugerahkan sijil pengiktirafan kerana melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan standard MS ISO 9001 : 2000 oleh pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd.

Rja 1:Mdl Pr na gnSr teikPma g nnJ BTNPla ra Nge Sla gr20 -21 a h oe ea cna ta g e bnua AAA e ja n e ri e no 08 00 7 Pn ia Pet s &PnmabiknBreua . pemilihan fokus keutamaan.PENGENALAN PERANCANGAN STRATEGIK Daripada perspektif perkhidmatan awam Perancangan Strategik adalah suatu kerangka kerja ( framework) untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan misi dan visi. taei at e n wn pr s 4 Is Sr t g /Fks Mt mt ´P &Ojet . objektif. eila n r sai ea bha a et r s n 6 Imle et s Sr t g . ala a. yang dipetik dari Bryson. u br s l: r s n . oo a a opr t) r 1 Pa eacna .(20)Sr t g P nin fo Pb &Nnr fitOgn aio. Menjalankan penilaian atau taksiran terhadap kesediaan (readiness) membuat serta menerima perubahan. menganalisis persekitaran.P gme ngnS gn Lg .Fra: Jossey-Bass. aa is es k aa alu a a mn ur n r ais s 2 Hlau Ogn ai:Mna/Ds r Mi&V i (Tr au N i. 00 . is is ems k ila iaa Plaga. KIµ b kif 3 Anlis Preit r n:Mk mtDla a &Laa Ogn ai . MS: 4 31 DISEMBER 2007 2 Perancangan Strategik PPDS 2008 . penetapan sasaran. matlamat. Pembinaan Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Sepang adalah berasaskan Model Perancangan Strategik seperti di Rajah 1. kerangka jadual dan pembahagian tugas an penting.2010 Kel: 03 ² Pin.M 03 taeic lan g r ulic opo r aizt n .Wn Kr oa . J. menjana strategi -strategi dan pelan pelaksanaan strategi. S. u taeik ou. Perancangan strategik Pejabat Pelajaran Daerah Sepang 2008 hingga 2010 adalah bersifat ´action orientedµ dan dihubungkan deng an pelan taktikal dan pelan operasi membolehkan Pejabat Pelajaran Daerah Sepang menjulang dan mengekalkan di tahap kegemilangan.J . p mnai taei 5 Sr t g &Tkik(Blaja a &Oeai) . (2003) Strategic Planning for Public & Nonprofit Oragnization.S a Jse-Bs. bertujuan untuk menentukan sejauh manakah keupayaan organisasi dalam usaha pelaksanaan perancangan strategik di samping melihat kekurangan-kekurangan yang boleh diperbaiki.Fr : os y as Ps gn uina Smla eu Proses Pra-Perancangan Sebagai permulaan satu usaha untuk mendapatkan persetujuan terhadap proses Perancang an Strategik telah dilaksanakan melalui langkah -langkah berikut: 1 Memperoleh persefahaman awal dengan pasukan pembuat keputusan dalaman dan luaran berkaitan proses perancangan strategik secara keseluruhan. a t ju r ais s adt aa. petunjuk prestasi utama (KPI).M. loa. r -Pr nagn S me Aa Byo.

Aktiviti Menerima Taklimat Perancangan Strategik Taklimat kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada Jawatankuasa Pelaksana Proses Pertama ² Pra Perancangan 4. Jadual 1 : Jadual Kerja Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Sepang 2008 .3 Hasil penilaian atau taksiran telah memberikan persetujuan terhadap perkara -perkara seperti: 3. 3.4 Menetapkan jadual kerja pelaksana 2.1 Had atau skop usaha perancangan strategik organisasi.2. tugas -tugas khusus. Penubuhan pasukan perancang strategik yang kan menyelaras proses-proses seharian serta keperluan-keperluan perancangan Komitmen pelbagai peringkat bagi memulakan perancangan. Bil 1.2 Laporan Prestasi Semasa 4.3 3.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.2010 5 Proses Kedua Mendefinisikan hala tuju organisasi November 2007 Pengurusan Atasan Perancangan Strategik PPDS 2008 .2.3 Mengenal pasti pendekatan 4. nama organisasi. aktivitiaktiviti dalam penjadualan serta tarikh -tarikh penetapan maklum balas. 4.1 Latar belakang organisasi 4. kumpulan atau individu yang patut dilibatkan dan diberitahu berkaitan dengan usaha pembinaan perancangan strategik seperti fasa-fasa perancangan.4 4 Pembinaan Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah sepang dilaksanakan seperti jadual 1. 00 MS: 5 31 DISEMBER 2007 .2. Penubuhan pasukan atau jawatan kuasa penyelaras yang menetapkan dasar dan hala tuju.1 Menyemak tahap kesediaan organisasi 4. 3.3 Mengenal pasti mandat 4.2010 Kel: 03 ² Pin. unit.2 Tarikh 30 Oktober 2007 30 Oktober 2007 30 Oktober 2007 November hingga Disember 2007 Tindakan Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Pelajaran Daerah Semua Ketua Sektor dan Ketua Unit 3.

Proses Ketiga ² Analisis Persekitaran 6. Proses Ketujuh ² Pra .1 Analisis persekitaran strategik 6.3 Pengumpulan analisis persekitaran 6.2 Analisis SWOT 6. Proses Kesembilan ² Pengumpulan dan Penerbitan Perancangan Strategik Sektor dan Unit 28 Nov 2007 6²8 Disember 2007 Januari 2008 Semua Sektor dan Unit Unit Kualiti dan Dokumentasi MS: 6 31 DISEMBER 2007 .4 Menyemak pernyataan moto.Pembentangan Perancangan Strategik Sektor dan Unit November 2007 Semua Sektor dan Unit 11. warna organisasi Tarikh Tindakan Bil Aktiviti 7.2.3 Menyemak pernyataan piagam elanggan 5. Proses Kelapan ² Pembentangan Perancangan Strategik Sektor dan Unit 12.2 Menyemak pernyataan visi 5. slogan. Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik Tarikh Tindakan 8.1 Menyemak pernyataan misi 5.1. Menetapkan objektif jangka pendek dan jangka panjang 7. logo.2010 Kel: 03 ² Pin.4.4 TOWS Matriks 7. 6.5.3.Bil Aktiviti 5. Proses Keenam ² Pembinaan Pelan Operasi November 2007 10. 00 Proses Kelima ² Pembinaan Pelan Taktikal November 2007 November 2007 Semua Sektor dan Unit Semua Sektor dan Unit Semua Sektor dan Unit Semua Sektor dan Unit 9. Pembinaan strategik utama 7. Membentuk matlamat strategik dan KPI Perancangan Strategik PPDS 2008 . Proses Keempat ² Perancangan Pembinaan Pelan Strategik dan Pelan Taktikal 7. Mengenal pasti dan memilih isu-isu strategik 7.

1 Melaksanakan strategi mengikut keutamaan (sepanjang tempoh perancangan strategik) 13. Misi menyatakan dengan jelas hala tuju kementerian untuk m ewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia. Misi ini telah diperhalusi melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).3 melaksanakan pelan operasi berdasarkan perancangan 13.4 Memberi maklum balas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasaran 14. Pejabat Pelajaran Daerah Sepang telah menggunakan semua teras yang ada dinyatakan di dalam PIPP sebagai panduan dan hala tuju organisasi.2 Melaksanakan Pelan Taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam penjadualan 13. Proses Kesebelas ² Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan 14. bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. 00 MS: 7 31 DISEMBER 2007 . Misi kementerian adalah membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis dasar dan mandat yang merupakan undang -undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan (Kementerian Pelajaran) . Proses Kesepuluh² Implementasi Strategi 13. selari dengan Visi jabatan untuk menjadi terbilang.2010 Kel: 03 ² Pin. Julai November Semua Sektor dan Unit Perancangan Strategik PPDS 2008 .Bil Aktiviti 13.1 Penilaian Prestasi hasil pelaksanaan strategi 14.2 Membuat penambahbaikan kepada proses dan output & outcome Tarikh Januari 2008 hingga Disember 2010 Tindakan Semua Sektor dan Unit Proses Mendefinisikan Hala Tuju Pejabat Pelajaran Daerah Sepang menyedari punca utama kecemerlangan penyampaian perkhidmatan adalah apabila ianya dapat memberi kepuasan kepada ´stakeholderµ. Dasar dan mandat ini dijadikan s ebagai satu ruang lingkup atau batasan dalam membuat keputusan atau merangka strategi yang berkesan. Pejabat Pelajaran Daerah Sepang menetapkan hala tuju terlebih dahulu dengan melihat Misi Kementerian Pelajaran diselarikan dengan Visi dan Misi Pejabat Pelajaran Daerah Sepang. Kepuasan ´stakeholderµ adalah ditentukan melalui perkhidmatan yang diberikan telah memenuhi kriteria-kriteria yang digariskan oleh ´stakeholderµ .

Kelemahan. Kelemahan. Weaknesses. matlamat strategik adalah sasaran atau kedudukan khusus yang ingin dicapai dalam tempoh jangka panjang bagi mencapai misi dan visi organisasi. Peluang dan Cabaran ( Strength. Maklumat di kumpulkan melalui semakan dokumen dan rekod (fail). bersifat pencapaian jangka masa panjang. sosial dan teknologi) bagi mengenal pasti Kekuatan. kelemahan. Perancangan Strategik PPDS 2008 . soal selidik. terasteras utama perkhidmatan yang tinggi dipenuhi. ekonomi. Hasil dari analisis dinyatakan sebagai kekuatan. Dengan kata lain. pemerhatian dan sorotan literatur. Opportunities and Challenges or Threats (SWOC/SWOT)) dan PEST (politik. Matlamat strategik merujuk kepada prioriti atau pendekatan umum atau luas yang dipilih Pejabat Pelajaran Daerah Sepang dengan mengambil kira keadaan persekitarannya bagi mencapai misi dan visi jabatan. Berdasarkan isu yang telah dipilih. kesan yang besar kepada misi dan visi dan perkara yang menjadi perhatian utama pihak-pihak berkepentingan. secara ringkasnya bercirikan SMART ( Sspecific. kelemahan. Weaknesses. Opportunities and Challenges or Threats (SWOC/SWOT)) digunakan untuk mewujudkan indikator-indikator penting bagi menyediakan strategi-strategi yang efektif kerana setiap strategi yang berjaya itu dibina daripada kekuatan ( strengths) dan merebut peluang (opprtunities) di samping mengurangkan kesan kelemahan (weaknesses) dan cabaran ( challenges) atau ancaman (threats). menjelaskan perkara perkara yang ingin dicapai dinyatakan secara khusus dan sasaran prestasi yang boleh dicapai serta realistik pada suatu tempoh tertentu. Oleh itu pernyataannya bercirikan seperti agenda utama pengurusan tertinggi.2010 Kel: 03 ² Pin. Kelemahan. temu bual.Analisis Persekitaran Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah Sepang menggunakan ruang lingkup yang ada bagi tujuan mengumpulkan maklumat untuk tujuan analisis persekitaran. Matlamat Strategik. Pejabat Pelajaran Daerah Sepang telah menyatakan objektif iaitu sesuatu yang ingin d icapai berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Peluang dan Cabaran (atau Ancaman). Ia menjelaskan apakah bidang-bidang yang sangat penting dan kritikal kesannya kepada kejayaan misi dan visi. Seterusnya Matrik Kekuatan. KPI dan Sasaran ditentukan. fokus luas. peluang dan ancaman atau cabaran jabatan seperti yang dinyatakan di Bahagian 3 : Analisis Persekitaran Pejabat Pelajaran Daerah Sepang . Maklumat maklumat ini dianalisis menggunakan Analisis Kekuatan. Peluang dan Cabaran ( Strength. Pembinaan Pelan Strategik Pembinaan Pelan Strategik dimulakan dengan mem ilih isu-isu strategik yang dikenal pasti setelah analisis persekitaran selesai dilakukan. peluang dan ancaman semua sektor dan unit menggunakan analisis SWORT. R-realistic and T-time bound). M-measurable. 00 MS: 8 31 DISEMBER 2007 . A-attainable. Pejabat Pelajaran Daerah Sepang telah merangkumkan semua kekuatan.

kokurikulum. Ia bersifat ´ action orientedµ dan berhubungan terus dengan pengukuran output. Hubungan mendatar adalah berkaitan dengan hubungan aktiviti-aktiviti dalam semua bahagian atau unit dalam Pejabat Pelajaran Daerah Sepang supaya semua aktiviti menjurus ke arah pencapaian Misi. Penurunan perancangan ke peringkat bawahan (cascading) akan dituruti oleh pengenalpastian dan penjanaan Pelan Taktikal atau Pelan Tindakan seperti Jadual 2. Strategi. Perancangan Strategik ini menyatakan sasaran (target) kepada semua objektif yang telah dinyatakan bagi tempoh 2008 hingga 2010. jenis aktiviti. Ini sesuai kerana strategi yang berkesan adalah berasaskan kepada penggunaan kekuatan untuk merebut peluang sambil mengurangkan kesan kelemahan dan cabaran/ancaman. Strategi yang dibina adalah merujuk kepada tindakan khusus atau pendekatan yang diambil oleh Unit atau Bidang untuk mencapai matlamat dan objektif. Selari dengan kehendak kerajaan yang telah mengarahkan supaya semua agensi kerajaan menggunakan KPI bagi mengukur kualiti dan prestasi strategi melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2/2005 (Garis Panduan bagi Mewujudkan Petunj uk-petunjuk Prestasi Utama atau Key Performance Indicators (KPI) dan Melakukan Pengukuran Prestasi di agensi Kerajaan). 00 MS: 9 31 DISEMBER 2007 . pelan taktikal dan pelan operasi. Visi. Penurunan (cascading) perancangan ke peringkat bawah (mengikut mata pelajaran. Lagipun pelan taktikal adalah merupakan tindakan yang bersifat jangka pendek iaitu untuk tahun 2008. Perancangan Strategik PPDS 2008 .2010 Kel: 03 ² Pin. Menyemak dan mengkaji struktur organisasi yang sedia ada sama ada ianya masih relev en dengan strategi yang dicadangkan. Pelan Taktikal & Operasi Penjanaan Strategi peringkat bidang -bidang (business strategies) telah dilaksanakan melalui penggunaan matrik KLAP atau COWS atau TOWS. Hubungan menegak merangkumi organisasi dari atas ke bawah. selaras dengan pengertian bahawa ia adalah µsubsetµ kepada strategi.Oleh kerana objektif merujuk kepada apakah yang ingin dicapai.maka setiap objektif dihubungkan dengan sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi bagi tujuan mengukur kemajuan atau pencapaian objektif ter sebut. langkah -langkah untuk mencapai sasaran lebih dinyata kan di PELAN TAKTIKAL. Implementasi Strategi Pejabat Pelajaran Daerah Sepang berusaha untuk memastikan kejayaan Perancangan Strategik ini melalui mengkomunikasikan atau menghebahkan p elan strategik kepada semua pegawai dan staf terutama yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Matlamat dan Objektif organisasi yang sama. aktiviti HEM dan lain lain lagi). Sentiasa memantau pelaksanaan strategi. Memastikan berlakunya µ linkageµ atau hubungan DUA dimensi iaitu dimensi menegak ( vertical) dan mendatar (horizontal). Di peringkat ini.

atau pertemuan profesional mampu menyelesa ikan sebarang isu dan seterusnya memacu strategi yang sedia ada. Ini dilakukan jika nyata strategi yang telah dibina itu ad alah strategi yang salah atau Perancangan Strategik PPDS 2008 . masalah atau jika berlaku sebarang perubahan dan mungkin terdapat peluang-peluang baru. semua Ketua Sektor dan Ketua Unit perlu melaporkan prestasi separuh penggal pelaksanaan pelan strategik. pelan taktikal dan operasi yang tidak cekap dan tidak berkesan. tahunan sehinggalah misi. atau membuat perubahan terhadap pelan taktikal dalam memastikan keberkesanan strategi atau membuat perubahan kepada strategi yang tidak mantap. sosial. matlamat dan objektif Pejabat Pelajaran Daerah Sepang tercapai sebagaimana yang telah dirancang . tidak semua yang dirancang itu berjalan dengan lancar. Jika telah membuat perubahan terhadap penjadualan masih belum dapat mengatasi implementasinya. Mungkin sebahagian daripada langkah langkah yang telah dilaksanakan berlaku ´ off targetµ (tidak menepati apa yang telah dirancang). Ia penting bagi menunjukkan organisasi berada di atas landasan yang betul. Pegawai perlu objektif dan akauntabiliti dalam mengkaji prestasi semua sektor dan unit. Terdapat juga strategi.teknologi dan lain -lain yang penting. Tindakan pembetulan perlu diambil adalah membuat perubahan ke atas penjadualan ( schedule) pelaksanaan strategi. Akhirnya Pejabat Pelajaran Daerah Sepang akan memperkemas semua pelan dan pelaksanaannya. visi. bulanan.Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Berterusan Pejabat Pelajaran Daerah Sepang sentiasa memantau implementasi pelan strategik melalui proses pemantauan yang signifikan kerana ia mampu bertindak sebagai sistem amaran awal (early warning system). menepati sasaran. bentuk perubahan yang perlu dilakukan pada masa sekarang dan masa hadapan khususnya daripada segi pelan pelaksanaan dan jangkaan yang akan berlaku . Mungkin Pejabat Pelajaran Daerah Sepang perlu membuat perubahan ke atas strategi-strategi penting. mingguan. 00 berlaku perubahan drastik kepada persekitaran dalam organisasi seperti berlakunya kehilangan atau kekurangan sumber-sumber kritikal atau berlaku perubahan drastik kepada persekitaran luaran organisasi seperti berlakunya perubahan mandat dan dasar kerajaan. ukuran yang tepat melalui KPI. Pertemuan berbentuk mesyuarat pemantauan ´morning briefingµ. Penelitian isu-isu yang berkaitan dengan kelemahan yang telah berlaku. mungkin perlu melakukan perubahan terhadap taktikal dengan syarat Pejabat Pelajaran Daerah Sepang masih mempercayai bahawa strategi yang digunakan masih berkesan. tetapi yang lebih penting adalah bagaimanakah pegawai dan staf menterjemahkan hala tuju organisasi kepada tugas -tugas seharian. apakah isu -isu. Oleh yang demikian. Relatifnya. MS: 10 31 DISEMBER 2007 . perubahan ekonomi. Proses ini memberi peluang untuk pengurusan mengkomunikasika n program atau aktiviti yang sedang berlangsung. Pelaporan prestasi implementasi strategi akan dilaksanakan oleh semua Ketua Sektor dan Ketua Unit. Apa yang penting bukan sahaja mewujudkan dok umen.2010 Kel: 03 ² Pin. dan akhirnya menunjukkan prestasi keseluruhan pencapaian Misi dan Visi. Ini dibuat ketika membuat kajian separuh penggal pelaksanaannya.

Perak SMK Rantau Panjang. K. Klang. Jalan Cheras. Grik. Parit. Kuala Kangsar. Johor B.11.BIODATA PEGAWAI PELAJARAN DAERAH SEPANG Nama : MOHAMED MOKHTAR BIN KASSIM Kampung Selinsing. Universiti Malaya Tempat Lahir : Tarikh Lahir : Perjawatan : Tahun Jawatan Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Penolong Kanan Penolong Kanan Pengetua Ketua Unit Menengah Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Pelajaran Daerah Tempat Bertugas SM Landas. Kuala Kangsar SM Jalan Kenas. Kuala Trengganu SMK Idris Shah II. Sauk.2010 Kel: 03 ² Pin. Kuala Kangsar Sekolah Alam Shah. Ec. Perak SMK Ahmad Boestaman.L 1973 1973 1979 1986 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2004 Perancangan Strategik PPDS 2008 . Setiawan. Perak SMK Iskandar Shah. Kuala Kangsar Perak 19. Perak SM Clifford. Selangor SMK Jalan Kebun . Perak SMK Sultan Azlan Shah. (Hons). Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim.1951 Kelulusan Tahun 1971 1975 : Kelulusan / Institusi Sijil Perguruan. Kuala Kangsar. Perak SK Kati. 00 MS: 11 31 DISEMBER 2007 . Hulu Trengganu SM Padang Midin. Bota Kanan. Selangor Jabatan Pelajaran Selangor Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Selangor Pejabat Pelajaran Daerah Sepang Pendidikan : Tahun 1957 1962 1963 1966 1967 Institusi Pendidikan SK Chegar Galah. Klang.

CARTA ORGANISASI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEPANG PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DG48 1 SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH GRED H P J DG44 1 2 3 DG41 0 1 1 DGA34 1 0 1 DGA32 1 1 2 DGA29 0 1 1 W27 1 0 1 W22 1 0 1 N17 2 1 3 W17 4 0 4 N11 2 0 2 N1 1 1 2 R3 0 1 1 R1 0 2 2 Jumlah 14 10 24 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK GRED H P J DG44 1 0 1 DG41 3 0 3 DGA34 2 0 2 DGA32 0 2 2 Jumlah 6 2 8 SEKTOR PENGURUSAN KEMANUSIAAN GRED H P J DG44 1 0 1 DG41 0 2 2 DGA32 3 2 5 DGA29 0 1 1 R1 0 1 1 Jumlah 4 6 10 UNIT PEMBANGUNAN DAN BEKALAN GRED H P J DGA34 1 0 1 DGA32 0 1 1 W17 1 0 1 Jumlah 2 1 3 UNIT KAUNSELOR KEUTUHAN /LATIHAN GRED H P J DG41 0 1 1 DGA32 0 1 1 Jumlah 0 2 2 UNIT MAKLUMAT DAN DATA GRED H P DGA32 1 1 DGA29 0 1 Jumlah 1 2 J 2 1 3 GRED DG48 DG44 DG41 DGA34 DGA32 DGA29 W27 W22 N17 W17 N11 N1 R3 R1 Jumlah RUMUSAN PERJAWATAN PPD SEPANG Hakiki Pinjaman Jumlah 1 0 1 3 2 5 3 4 7 4 0 4 5 8 13 0 2 2 1 0 1 1 0 1 2 1 3 5 0 5 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 3 3 28 22 50 Perancangan Strategik PPDS 2008 .2010 Kel: 03 ² Pin. 00 MS: 12 31 DISEMBER 2007 .

00 MS: 13 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin.CARTA FUNGSI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH y y y Agen perantaraan dan perubahan dari KPM/JPN Memberi pimpinan dan bimbingan ikhtisas kepada pengetua/guru besar dan kakitangan bukan guru Merancang dan melaksana program untuk meningkatkan lagi kebe rkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan prestasi akademik di semua peringkat Instruction leadership di peringkat PPD Jawatankuasa Kurikulum Daerah dan Panel Mata Pelajaran Daerah Pegawai Pengawal kepada Pusat Tanggungjawab Merancang dan melaksana program sukan di peringkat daerah Menyelaras program penilaian dan peperiksaan serta penilaian sepanjang tahun Memastikan pelaksanaan perkara-perkara mengenai hal ehwal murid/ disiplin/moral supaya mengikut peraturan yang ditetapkan oleh KPM/JPN y y y y y y SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH y y Pengurusan Sekolah. Pengurusan Pendidikan Swasta Pengurusan Pendidikan Khas Pengurusan Pendidikan Prasekolah Pengurusan Kualiti dan Dokumentasi Pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Pengurusan kewangan dan akaun PPD dan sekolah y y y y y y SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Pengurusan Kurikulum Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Pengurusan KBSR Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral Pengurusan j-QAF Kajian Tindakan y y y y y y y y y SEKTOR PENGURUSAN KEMANUSIAAN Pengurusan Disiplin Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling. Pengurusan SBT & KWAPM Pengurusan Kesihatan Pengurusan SPBT Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Sukan dan Permainan Pengurusan Pencegahan Dadah y y y y UNIT KAUNSELING KEUTUHAN / LATIHAN Pengurusan kaunseling guru/pentadbir Pengurusan rayuan persekolahan semula Pengurusan perancangan latihan Pengurusan pelaksanaan PTK DGA34/DG44/DG48 y y UNIT MAKLUMAT DAN DATA Mengurus maklumat dan rekod pendidikan Menyebar maklumat dan statistik pendidikan Menyediakan khidmat sokongan teknikal Menyelaras dan menyenggara laman web PPD Menyelia keselamatan sistem maklumat PPD y UNIT PEMBANGUNAN DAN BEKALAN Memantau pelaksanaan projek prasarana pendidikan Mengurus hal ehwal penyenggaraan Membantu kenalpasti tapak projek pendidikan Memantau pembekalan peralatan Melaksana pembinaan dan ubahsuai kecil Memantau pelaksanaan projek swasta Mengurus dan mengendali projek PMS y y y y y y y y y y y y y y y Perancangan Strategik PPDS 2008 . Pengurusan Biasiswa. Pengurusan Perhubungan & Pendaftaran dan Aduan.

MAKLUMAT PERJAWATAN SKIM/GRED PPPS DG48 PPPS DG44 PPPS DG41 PPLD DGA34 PPLD DGA32 PPLD DGA29 W27 W22 N22 N17 W17 N11 N1 R3 R1 JUMLAH WARAN 1 3 3 4 6 0 1 0 1 2 5 2 1 0 0 29 HAKIKI 1 3 3 4 5 0 1 1 0 2 5 2 1 0 0 28 PINJAMAN 0 2 4 0 8 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3 22 JUMLAH 1 5 7 4 13 2 1 1 0 3 5 2 2 1 3 50 MAKLUMAT SEKOLAH PERKARA Bilangan Sekolah Bilangan Guru Bilangan Kakitangan sokongan MENENGAH 11 736 135 RENDAH 36 1102 143 JUMLAH 47 1838 278 Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 14 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin.

2007) A.2010 Kel: 03 ² Pin. Rahman bin Haji Ngit ( mulai 16.JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK Unit Latihan Pengerusi Mohamed Mokhtar Bin Kassim ( sehingga 16.2.2008) Haji Mutalib Bin Tomran Siti Aishah Bte Aziz Hashim Bin Kamarudin Mohd Alias Bin Awang Mohamad Rodzi Bin Aziz Mohd Zahari Bin Mohd Noor Unit Kokurikulum Jawatankuasa Kecil Pengurusan Akademik Unit Bahasa Dan Sains Sosial Unit Sains Dan Matematik Unit Teknologi Dan Vokasional Siti Aishah Bte Aziz Roslan Bin Abdol Sailan Bin Misran Unit Sukan Dan Permainan Khairul Nizam Ahmad Husaini Haji Nor Hasnan Bin Sarabani Nornadiah Soo Bt Abdullah Unit Kewangan Dan Akaun Unit Perkhidmatan & Pentadbiran Wan Mohd Azam Bin Wan Chik Mohd Zainuddin Bin Basuni Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Penolong Setiausaha 1 Penolong Setiausaha 2 Jawatankuasa Kecil Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Unit Hal Ehwal Murid Onn Bin Haji Ibrahim Faizam Bin Abd Wahab Azman Bin Mokhtar Raja Maimunah Bte Raja Harun Zulbadli Bin Yusoff Shaiful Bahri Bin Ghazali Jawatankuasa Kecil Pengurusan Pembangunan Dan Bekalan Unit Pembangunan Dan Bekalan Jolkopli Bin Adnan Ishak Bin Noh Jawatankuasa Kecil Pengurusan Sekolah Unit Sekolah Menengah Unit Sekolah Rendah Unit Pendidikan Swasta & Khas Unit Pendidikan Prasekolah Unit Perhubungan & Pendaftaran Unit Kualiti Dan Dokumentasi Unit Maklumat Dan Data Samsudin Bin Haji Talib Pau Kak Chen Mohd Zahari Bin Mohd Noor Mohamad Rodzi Bin Aziz Shahrin Bin Baruti Mohd Alias Bin Awang Ahmad Mufid Bin Yusra Perancangan Strategik PPDS 2008 .11. 00 MS: 15 31 DISEMBER 2007 .

Warna Kuning dan Merah : Mewakili Negeri Selangor. 00 MS: 16 31 DISEMBER 2007 .HALA TUJU Visi Pejabat Pelajaran Daerah Sepang Terbilang Tahun 2010. Membangunkan dan menguruskan sumber manusia dalam bentuk latihan meningkat kecekapan di kalangan warga PPD Sepang. 6. Warna biru : Sentiasa menjunjung aspirasi negara. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif. 5. Bentuk Panah Menghala Ke Atas : Sentiasa Dinamik Ke hadapan Untuk mencipta Kecemerlangan di samping Menjadi Penaung kepada Sekolah-Sekolah di Daerah Sepang. Memastikan pencapaian akademik. Membangunkan dan melaksanakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Dua buah Buku Bentuk Huruf S: Mewakili Sekolah Menengah Dan Rendah Di Daerah Sepang yang Sentiasa Berusaha ke Arah Kecemerlangan Ilmu Melalui Pemupukan Budaya Membaca Garisan-Garisan di Sebelah Kanan Dan Kiri berwarna Putih : Sentiasa Bergerak ke Arah Celik IT Perancangan Strategik PPDS 2008 . dengan 1. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan PPD Sepang berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi. Slogan Berwawasan Beretika Berkesan Logo Misi Mengupayakan Sistem Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan yang berkualiti dan berteraskan kepada dasar dan Prinsip Perkhidmatan Awam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4. kokurikulum dan sukan sekolah menengah dan rendah sentiasa cemerlang di peringkat negeri dan kebangsaan.2010 Kel: 03 ² Pin. Melaksanakan semua skop dan fungsi perkhidmatan di PPD Sepang berasaskan keperluan MS ISO 9001:2000 2.

Membina Perhubungan Dan Permuafakatan Pendidikan Yang Kukuh Dan Berkekalan Dengan Agensi ²Agensi Luar Bagi Menjamin Pendidikan Dapat Diteruskan Sepanjang Hayat. 9. Memberi Peluang²Peluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia. Melahirkan Insan Yang Berakhlak Mulia. Dasar Kualiti 3. Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar Dalam Semua Mata Pelajaran. 4. Mengembangkan Potensi Individu Pelajar Melalui Pembangunan Program Kokurikulum Dan Sukan. Berilmu. Keperluan Kenyataan Dasar Kualiti Kenyataan Dasar Kualiti dibuat bagi memaklumkan kepada semua pegawai dan kakitangan Pejabat Pelajaran Daerah Sepang untuk memastikan sistem kualiti yang menyeluruh dan berterusan dapat diterapkan di dalam tugas mereka. 10. Perancangan Strategik PPDS 2008 . Cekap Dan Berkesan. 2. efisien dan berkualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Berketerampilan Dan Sejahtera. kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan. Menyediakan Prasarana Yang Cukup Dan Kondusif Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran. 7. Meningkatkan Kepakaran Pegawai ²Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Supaya Menjadi Pendidik Yang Lebih Berkesan. Kenyataan ini juga merupakan garis panduan pelaksanaan Sistem Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan yang berkualiti bagi menjelaskan kepada semua pegawai dan kakitangan supaya dapat difahami dan diha yati serta memberi komitmen sepenuhnya terhadap pelaksanaannya.Objektif Penubuhan 1. Menyediakan Sistem Pengurusan Dan Pentadbi ran Yang Moden. 6. 00 MS: 17 31 DISEMBER 2007 . 8. Menanamkan Kecintaan Kepada Ilmu Pengetahuan Di Kalangan Warga Pendidikan.2010 Kel: 03 ² Pin. Proses ini melibatkan kerja sepasukan. Melahirkan Pemimpin Pendidikan Yang Berilmu Dan Berketerampilan Untuk Mengurus Sekolah Ke Arah Kecemerlangan. Pejabat Pelajaran Daerah Sepang bertekad untuk memastikan Sistem Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan dilaksanakan secara profesional. 5.

Sumber Guru pembimbing yang komited mudah diperoleh i di kalangan pendidik yang bersedia memberi bimbingan dan idea dalam meningkatkan prestasi pendidikan. Bekalan guru yang berkala dari Kementerian dan Jabatan bagi memenuhi keperluan semasa 2. Ramai tenaga pendidik terlatih dan berkemahiran dalam pemeriksa kertas peperiksaan dan penggubalan soalan 4.Piagam Pelanggan Kami berjanji akan memastikan anda. Pegawai-dan staf sokongan yang berkhidmat di jabatan dan PPD berpengalaman dan komited. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sila berhubung terus daripada pegawai dan kakitangan kami di kaunter utama jabatan ini atau telefon : 03 -87069450 Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 18 31 DISEMBER 2007 . Mendapat maklumat yang lengkap dan jelas dari mana mana pegawai dan kakitangan kami bagi semua urusan perkhidmatan di jabatan ini. cepat dan berhemah bagi semua urusan di setiap unit di jabatan ini. y Menerima layanan yang mesra. lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan kadar segera.2010 Kel: 03 ² Pin. Menerima perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu apabila anda membuat tindakan susulan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan. lengkap dan mematuhi semua syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah faktor yang diperoleh dari Analisis SW OT yang dilakukan terhadap persekitaran Pejabat Pelajaran Daerah Sepang. Sumber tenaga guru yang ramai dan mempunyai tahap akademik yang tinggi 3. ANALISIS PERSEKITARAN Analisis Persekitaran Pejabat Pelajaran Daerah Sepang diperoleh melalui Analisis SWOT yang dilakukan kepada semua faktor-faktor yang terdapat di setiap sektor dan unit. Memperoleh kelulusan bagi permohonan yang layak. Merasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang kami sediakan semasa menerima perkhidmatan yang diperlukan. 5. y Kekuatan Terdapat pegawai yang mengurus keperluan guru dan kakitangan sokongan 1. y y y Sila pastikan anda membawa bersama maklumat yang betul.

Modul soalan peperiksaan mengikut piawaian dan diselaraskan ke semua sekolah bagi peperiksaan awam. Persekitaran kerja yang kondusif dan menepati piawaian yang ditentukan. 22. Kemudahan asas yang menyeluruh dan menepati piawaian 11. Bahan dan peralatan yang diperlukan mudah dan segera diperoleh berdasarkan peruntukan yang diturunkan oleh jabatan. Banyak bahan-bahan tambahan kepada proses pengkayaan dapat diedarkan secara segera dan menyeluruh.2010 Kel: 03 ² Pin. Jurulatih dan pegawai pengurus yang berpengalaman di peringkat negeri dan kebangsaan . 20. 15. 00 MS: 19 31 DISEMBER 2007 . Peruntukan kewangan yang tinggi berdasarkan bilangan pelajar dan guru 14. 21. Ramai tenaga pendidik yang terpilih dan telah didedahkan kepada berbagai bentuk kemahiran yang membolehkan mereka membimbing rakan sebaya. 10. 19. Semua pegawai dan staf terlatih dengan Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001: 2000 Sistem 16. Terdapat persatuan guru besar dan pengetua yang boleh digunakan sebagai saluran berbagai aktiviti bagi pembangunan pendidikan. Bilangan pelajar yang ramai memudahkan usaha mencipta kejayaan dalam berbagai bentuk pertandingan. 24. Sebahagian pentadbir telah mengikuti kursus pentadbir an dan ¶instruktional leadership· daripada PPD/JPN/KPM. 18. 12. Peruntukan kewangan yang dipohon menepati keperluan. 23. 7. Bilangan pelajar yang ramai yang sebahagian besar nya datang dari keluarga mempunyai taraf hidup yang tinggi memudahkan pembangunan pendidikan dilaksanakan.6. 9. Perbelanjaan kewangan secara berkhemah dilaksanakan sebagai langkah penjimatan dan pengawalan Perancangan Strategik PPDS 2008 . Murid mendapat bantuan buku teks yang menyeluruh. Ramai pelajar berpotensi untuk dikembangkan tahap pencapaian. 25. 17. Sebahagian besar pelajar mendapat pendidikan agama daripada sekolah agama yang dikelolakan o leh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Jurulatih Utama telah dilantik sebagai pembimbing di setiap daerah dan sekolah. Sumber kewangan yang mantap berdasarkan Anggaran Belanja Mengurus kewangan yang diperoleh dari pada KPM 13. 8.

Sikap individu yang egois dan tidak bermotivasi semasa menyampaikan perkhidmatan akan menjejaskan imej organisasi. 27. Kekurangan perjawatan kerap berlaku akibat pertukaran tidak mengikut jadual. Sistem komunikasi yang baik memberi ruang kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan 28. 4. menggalakkan perkhidmatan 34.2010 Kel: 03 ² Pin. Tidak berlaku pusingan kerja menyebabkan tenaga yang ada menjadi kurang berkesan dan berada dalam zon selesa. Pengalaman menganjurkan berbagai aktiviti peringkat negeri dan kebangsaan memantapkan penganjuran di masa hadapan. 3. Kepakaran profesional pegawai dan staf masih kurang bagi memantapkan sistem bimbingan rakan sekerja. Pegawai dan staf yang kurang berkebolehan mengendalikan tugas profesional menjejaskan imej penyampaian perkhidmatan. 5. 30. 33.26. 7. Pemusatan fungsi yang pakar kepada pelanggan. 6. 8. Bantuan khidmat sokongan berkemahiran tinggi dapat diadakan dengan segera melalui sumber tenaga dalaman . Ekoran perubahan ekonomi semasa peruntukan kewangan yang diberi tidak mencukupi bagi menjayakan sesuatu program mengakibatkan prestasi penganjuran merosot. 31. Kualiti tahap Kelemahan 1. Perkakasan bagi meningkatkan prestasi kerja yang tinggi dibekalkan secara menyeluruh. 00 . Pengalaman dan kemahiran pegawai dan st af tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana masalah birokrasi. Penemuan kaedah atau prosedur yang terancang melalui Kajian Tindakan membantu memperkemaskan penyampaian perkhidmatan. 2. Keengganan pegawai dan staf untuk dikembangkan potensi individu melalui latihan dan kursus. Program PATS dan ´Head Countµ pembangunan pengajaran dan pembelajaran. membantu 9. MS: 20 31 DISEMBER 2007 Perancangan Strategik PPDS 2008 . Penghargaan dan pengiktirafan melalui berbagai jenis anugerah menggalakkan pengamalan budaya kerja cemerlang 32. Anggaran Belanja Mengurus mengikut keperluan semasa kewangan tidak tepat 29. Pengurusan berdasarkan Sistem Pengurusan membantu menyampaikan perkhidmatan ke optimum.

17. Terdapat banyak bahan tambahan bagi proses pengkayaan di pasaran luar yang menjadi isu pengurusan soalan. Perancangan Strategik PPDS 2008 . 15. 00 19. Keperluan ruang kerja yang mendesak bagi menyempurnakan perkhidmatan berbanding kemudahan sedia ada. Sistem Pengurusan Kualiti yang tidak menyeluruh telah menjejaskan imej organisasi dalam menyampaikan perkhidmatan ke tahap optimum. 21. Kegagalan merekod dan mendokumentasikan penemuan kaedah atau prosedur baru yang terancang melalui Kajian Tindakkan bagi membantu memperkemaskan penyampaian perkhidmatan yang bermutu. 20. Modul soalan peperiksaan berdasarkan standard piawaian pepriksaan awam memerlukan penyetaraan dan peruntukan khas. Terdapat segelintir pelajar mempunyai tahap pencapaian akademik di bawah paras yang munasabah. 14. 18. Pemilihan peserta melibatkan perbelanjaan yang tinggi akibat bilangan pelajar yang ramai. Kesulitan menggunakan peralatan canggih yang terhad bilangannya membantutkan usaha meningkatkan penyampaian perkhidmatan.10. 22. MS: 21 31 DISEMBER 2007 . Pemahaman program PATS dan ´Head Countµ yang tidak menyeluruh membebankan pegawai . 13. 16. negeri dan kebangsaan melekakan pegawai dan staf dengan tugas hakiki mereka. Ketiadaan pengiktirafan kepada kakitangan khidmat sokongan berkemahiran tinggi dari sumber tenaga dalaman mewujudkan perasaan tidak puas hati di kalangan kakitangan 23. Penghargaan dan pengiktirafan melalui berbagai jenis anugerah menggalakkan pengamalan budaya kerja cemerlang selalu disalahertikan oleh pegawai dan staf. Peralatan tidak dapat diselengga rakan mengikut jadual disebabkan peruntukan kewangan lewat diturunkan. 12.2010 Kel: 03 ² Pin. guru dan kakitangan. Pengumpulan data yang banyak dan berbagai menjejaskan keberkesanan penyampaian maklumat dan menyulitkan perancangan. Penganjuran berbagai aktiviti peringkat daerah. 11.

Komuniti memberi sokongan pembangunan pendidikan yang kuat kepada 13. Perkongsian idea. 14. Penjimatan perbelanjaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan jabatan kerajaan yang lain khususnya penggunaan kemudahan prasarana yang lengkap di seluruh negeri. Banyak syarikat swasta bersedia menjadi penganjur bersama untuk program pembangunan pendidikan. Pembimbingan kepada proses peningkatan keberkesanan penyampaian perkhidmatan mengikut Sistem Pengurusan Kualiti dapat dilaksanakan dengan kerjasama SIRIM. Bantuan kebajikan kepada pelajar oleh agensi luar mudah diperolehi bagi mempertingkatkan keprihatinan masyarakat menolong meringankan bebanan. 15. pengalaman dan kewangan semasa menjayakan aktiviti anjuran agensi luar menggalakkan perkembangan individu yang sihat. pengetahuan. Ahli politik yang berkaliber dan masyarakat yang berpelajaran tinggi menjadi pemantau kepada penyampaian perkhidmatan yang diberi. 4. Perancangan Strategik PPDS 2008 . 5. 7. Banyak IPTA dan IPTS berpusat di negeri ini selalu menganjurkan program bersama. Perkembangan industri di seluruh pembangunan pendidikan yang terbaik negeri menjana MS: 22 31 DISEMBER 2007 . 00 9. 10. 11. Kerjasama dalam bentuk sumbangan kewangan dari kerajaan negeri untuk pembiayaan progra m pendidikan peringkat negeri dan kebangsaan. 2.Peluang 1. 12. Peluang untuk mengembangkan potensi sumber manusia terbuka luas melalui penganjuran program oleh agensi luar. 17. Penempatan penduduk yang berkembang maju memberikan cabaran kepada organisasi untuk memberikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik.2010 Kel: 03 ² Pin. 6. Kerjasama membangunkan kemahiran profesional mudah diperolehi daripada agensi luar 3. 16. Persatuan NGO yang berpusat di negeri ini memberi peluang kepada organisasi menjalin kerjasama bagi program yang berkaitan pendidikan. Sistem perhubungan dan komunikasi yang baik di seluruh negeri menjadi aset kepada organisasi untuk menganjurkan program kebangsaan. 8. Kemudahan logistik yang terbaik berada di seluruh negeri menjadi satu aset yang boleh diguna sama oleh jabatan. Kerjasama yang erat dengan Kerajaan Negeri dan Syarikat Swasta memudahkan organisasi menguruskan sumber manusia secara lebih efektif.

Kerjasama yang erat dengan Kerajaan Negeri dan Syarikat Swasta menyebabkan organisasi terpaksa mengagihkan tugas-tugas tambahan kepada pegawai dan staf. Perkongsian idea. 2.2010 Kel: 03 ² Pin. pengetahuan. 19. Sumber kewangan dari kerajaan negeri untuk pembiayaan program pendidikan peringkat negeri dan kebangsaan selalunya kurang dari keperluan. 8. Penganjuran program secara permuafakatan berupaya membantu meningkatkan prestasi 23. Sumber manusia yang ada akan digunakan untuk menjayakan program atau rancangan agensi luar menyebabkan fokus pegawai dan staf berubah. 20. Syarikat swasta yang menjadi penganjur bersama untuk program pembangunan pendidikan terlalu mengharapkan output di luar kemampuan organisasi untuk memenuhinya. Pemantauan profesional dari pihak luar dapat mempertingkatkan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan 21.18. pengalaman dan kewangan dalam menjayakan aktiviti anjuran agensi luar menyebabkan perbelanjaan dan guna tenaga di luar jangkaan dan menjejaskan pentadbiran jabatan. 5. Maklum balas dan aduan yang disiarkan oleh media masa selalu bercanggah dengan kepentingan organisasi. Penggunaan prasarana yang canggih melibatkan sewaan yang tinggi dan di luar kemampuan. Perancangan Strategik PPDS 2008 . Penyampaian perkhidmatan mengikut Sistem Pengurusan Kualiti mengakibatkan organisasi terpaksa membuat bayaran perkhidmatan kepada SIRIM. Bantuan kebajikan terus dari agensi luar selalun ya sukar diselaraskan menyebabkan timbul pelbagai masalah berbangkit. Pengurusan aduan secara teratur membolehkan maklum balas dibuat segera dan menyegerakan penambahbaikan perkhidmatan. 6. 7. 10. 4. Program permuafakatan dengan agensi luar sebagai ruang untuk memohon bantuan dalam memberi perkhidmatan di luar kemampuan organisasi. Pegawai dan staf yang mempunyai kepakaran kerap digunakan oleh agensi luar untuk menjayakan aktiviti/program anjuran mereka menyebabkan organisasi kehilangan sumber tenaga untuk melaksanakan fungsinya. Bimbingan dan bantuan berkala dari agensi luar membantu pembangunan pend idikan 22. 00 MS: 23 31 DISEMBER 2007 . Cabaran atau Ancaman 1. Pemantauan berkala dari SIRIM berupaya menentukan Sistem Pengurusan Kualiti berjalan berterusan 3. 9. Perkara ini akan menjejaskan tugas hakiki pegawai dan staf.

20. 16.2010 Kel: 03 ² Pin. MS: 24 31 DISEMBER 2007 . Ini mengakibatkan penamb ahan tugas luar jangka kepada pegawai. Pemantauan ahli politik dan masyarakat yang melebihi had menyukarkan proses penyampaian perkhidmatan berasaskan perancangan organisasi. Perancangan Strategik PPDS 2008 . Pemantauan profesional dari pihak luar bagi mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan mengubah fokus pegawai dan staf dan seterusnya memberi kesan kepada fungsi utama mere ka. staf dan pelajar. Bimbingan membantu menepati organisasi menangani dan bantuan berkala dari agensi luar pembangunan pendidikan selalunya tidak jadual yang ditetapkan mengakibatkan terpaksa membuat tambahan tugas bagi masalah kelewatan ini. 00 19. Perkembangan industri di seluruh negeri menyebabkan masalah sosial kepada masyarakat dan mempengaruhi kehidupan pelajar. Penempatan penduduk yang berkembang terlalu pesat menyebabkan perancangan yang dibuat tersasar dari keperluan seterusnya menimbulkan masalah kepada penyampaian perkhidmatan yang terbaik. 18. Sistem perhubungan dan komunikasi yang baik di seluruh negeri menjadikan tumpuan untuk menganjurkan program berskala besar. Aduan dari pihak luar selalunya menggambarkan penyampaian perkhidmatan jabatan yang negatif selalunya aduan tersebut tidak tepat. 21. Kerenah birokrasi yang diamalkan menyukarkan organisasi untuk menggunakan kemudahan logistik yang terbaik. Pemantauan berkala dari SIRI M menentukan Sistem Pengurusan Kualiti berjalan berterusan menimbulkan salah faham antara pegawai dan staf. 13. 14. 17. 12.menjadikan bebanan kepada organisasi menyediakan maklumat sebenar. Pengurusan aduan yang banyak menyulitkan pegawai menjalankan tugas harian dengan berkesan. Program permuafakatan dengan agensi luar selalu disalahtafsir oleh pihak luar serta menguntungkan agensi yang terbabit. 15. 11.

2010 Kel: 03 ² Pin. Matlamat Strategik. teras-teras utama perkhidmatan yang tinggi dipenuhi. Berdasarkan isu yang telah dipilih. Strategi yang dibina adalah merujuk kepada tindakan khusus atau pendekatan yang diambil oleh Unit atau Bidang untuk mencapai matlamat dan objektif. selaras dengan pengertian bahawa ia a dalah µsubsetµ kepada strategi. Kesemua perkara yang dibincangkan ini dinyatakan dalam Jadual 1 : Pelan Strategik Pelan Taktikal Langkah untuk mencapai sasaran lebih dinyatakan dalam Pelan Taktikal. Unit Maklumat dan Data ( ICT ) serta Unit Kaunseling dan Keutuhan. bersifat pencapaian jangka masa panjang. kesan yang besar kepada misi dan visi dan perkara yang menjadi perhatian utama pihak -pihak berkepentingan.PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL Pelan Strategik Pelan Strategik dimulakan dengan memilih isu -isu strategik yang dikenal pasti setelah an alisis persekitaran selesai dilakukan. Perancangan Strategik PPDS 2008 . Oleh itu pernyataannya bercirikan seperti agenda utama pengurusan tertinggi. 00 MS: 25 31 DISEMBER 2007 . Ini sesuai kerana strategi yang berkesan adalah berasaskan kepada penggunaan kekuatan untuk merebut peluang sambil mengurangkan kesan kelemahan dan cabaran/ancaman. Sektor Pengurusan Sekolah. Matlamat strategik merujuk kepada prioriti atau pendekatan umum atau luas yang dipilih Jabatan Pelajaran Selangor dengan mengambil kira keadaan persekitarannya bagi mencapai misi dan visi jabatan. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. Penjanaan Strategi peringkat bidang -bidang (business strategies) telah dilaksanakan melalui penggunaan matrik KLAP atau COWS atau TOWS. Ia menjelaskan apakah bidang -bidang yang sangat penting dan kritikal kesannya kepada kejayaan misi dan visi. Penerbitan buku Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Sepang 2008 hingga 2010 melibatkan semua sektor dan unit di setiap Pejabat Pelajaran Daerah . di mulai dengan Sektor Pengurusan Akademik. KPI dan Sasaran ditentukan. Lagipun pelan taktikal adalah merupakan tindakan yang bersifat jangka pendek iaitu untuk tahun 2008. Perancangan ini disusun mengikut isu yang terdapat di sektor. Unit Pembangunan dan Bekalan. fokus luas. Penurunan perancangan ke peringkat bawahan (cascading) akan dituruti oleh pengenalpastian dan penjanaan Pelan Taktikal atau Pelan Tindakan seperti Jadual 2.

UPSR ² 3% PMR ² 3% SPM ² 1% KPI Peratus kelulusan keseluruhan UPSRPMRSPM- SASARAN TOV 2008 2009 2010 STRATEGI (INITIATIVES) ST1.46% 90.PELAN STRATEGIK TERAS 2 PIPP : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN FOKUS 2 PIPP : MENINGKATKAN KEUPAYAAN DAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN STARTEGI PELAKSANAAN 2 PIPP : MEMUPUK BUDAYA CINTAKAN ILMU PENGETAHUAN SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : SEMUA UNIT BIDANG/FUNGSI Pengurusan Kurikulum ISU-ISU STRATEGIK Prestasi pencapaian kelulusan keseluruhan peperiksaan awam ditahap sederhana boleh menjejaskan hasrat kerajaan ke arah minda kelas pertama.68% 68% 76% 92% 71% 79% 93% 74% 82% 94% Perancangan Strategik PPDS 2008 .2010 Kel: 03 ² Pin. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan prestasi pencapaian keseluruhan peperiksaan awam OBJEKTIF Memastikan peratus kelulusan keseluruhan peperiksaan awam meningkat antara 1% -3% setiap tahun.82% 73. 00 MS: 26 31 DISEMBER 2007 . Program pemufakatan kecemerlangan akademik 65.

00 Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 27 31 DISEMBER 2007 .00 OS21000 = RM 2450.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. Bengkel membina item soalan yang selaras untuk kegunaan semua sekolah PPPD Akademik Jawatankuasa Panitia Daerah 3 hari Secara ·on-site· OS29000 =RM1800. SPM ² 1%) JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Bengkel Kajian Tindakan kepada semua Guru Penolong Kanan sekolah rendah dan menengah Tanggungjawab PPPD Akademik Tempoh/ hari Pakej 3 hari Kos/Sumber OS29000 = RM 10.di keseluruhan sekolah/ zon/PKG OS21000 =RM 7350.000.00 Output Laporan Kajian Tindakan KPI Pelan Kontigensi Peratus kelulusan Secara ¶onsite· di keseluruhan sekolah/ zon/PKG 2. PMR ² 3% .00 Set soalan untuk stok bank soalan peringkat daerah Peratus kelulusan Secara onsite. Program pemufakatan kecemerlangan akademik Memastikan peratus kelulusan keseluruhan peperiksaan awam meningkat antara 1%-3% setiap tahun. (UPSR ² 3% .2010 Kel: 03 ² Pin.00 OS24000 = RM3500.

00 MS: 28 31 DISEMBER 2007 .PELAN STRATEGIK TERAS PIPP : FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN ( BAB 10 ) FOKUS 3 PIPP : MEMANTAPKAN SISTEM PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN STRATEGI PELAKSANAAN PIPP : PEMANTAPAN PENGURUSAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : SEMUA UNIT BIDANG/FUNGSI Pemantauan Akademik ISU-ISU STRATEGIK Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah yang kurang berkesan akan menjejaskan kecemerlangan institusi pendidikan.2010 Kel: 03 ² Pin. MATLAMAT STRATEGIK Memastikan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah berkesan bagi melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 2008 2009 2010 40% 60% 80% 100% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. Perancangan Strategik PPDS 2008 . Pemantauan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah(Pemantauan Berkelompok) ST2. Pemantauan Sekolah Berprestasi Rendah (Pemantauan berfokus) Memastikan Peratus sekolah pengurusan dipantau pelaksanaan kurikulum di sekolah dipantau secara menyeluruh bagi tujuan penambahbaikan.

00 Output Dapatan pemantauan KPI Bilangan Sekolah Dipantau Pelan Kontigensi Laporan pemantauan oleh Pengetua / Guru Besar 2 STRATEGI OBJEKTIF Pemantauan Sekolah Berprestasi Rendah (Pemantauan berfokus) Meningkatkan keberkesanan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. 00 MS: 29 31 DISEMBER 2007 . JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Program/Projek Pemantauan Pengurusan Pelaksanaan Panitia Mata Pelajaran di Sekolah Tanggungjawab PPPDA Ketua Unit Penyelia Tempoh/ hari Sepanjang tahun persekolahan Kos/Sumber OS 21000 RM2450. Pemantauan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah(Pemantauan Ber elompok) k Meningkatkan keberkesanan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.2010 Kel: 03 ² Pin.00 Output Dapatan pemantauan KPI Bilangan Sekolah Dipantau Pelan Kontigensi Laporan pemantauan oleh Pengetua / Guru Besar Perancangan Strategik PPDS 2008 .PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Pemantauan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah Tanggungjawab PPPDA Ketua Unit Penyelia Tempoh/ hari Sepanjang tahun persekolahan (30 sekolah) Kos/Sumber OS 21000 RM7350.

Memperkasakan Peranan Jawatankuasa Panel Pertukaran Dan Penempatan Meningkatkan Memastikan 95% keberkesanan P & P guru yang melalui proses ditempatkan di peningkatan sekolah menepati kemahiran guru keperluan opsyen dalam aspek pengajaran. Menempatkan guru mengikut opsyen atas dasar keperluan perkhidmatan. MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI Peratus guru menepati opsyen SASARAN TOV 2008 2009 2010 62% 77% 85% 95% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. 00 MS: 30 31 DISEMBER 2007 . ST2. Perancangan Strategik PPDS 2008 .PELAN STRATEGIK TERAS 3 PIPP : MEMEPRKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN FOKUS 2 PIPP : PEMANTAPAN KEPIMPINAN PENGETUA/GURU BESAR DAN KUALITI GURU STARTEGI PELAKSANAAN 2 PIPP : MENINGKATKAN KUALITI GURU SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : SEKOLAH RENDAH / MENENGAH BIDANG/FUNGSI Pertukaran dan Penempatan Guru ISU-ISU STRATEGIK Pelaksanaan P & P di sekolah kurang berkesan kerana kemahiran guru terbatas semasa proses penyampaian pengajaran.2010 Kel: 03 ² Pin.

2010 Kel: 03 ² Pin. PPPD Sekolah PSM PSR PPPD Sekolah PSM PSR 2. Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari 2 kali setahun Kos/Sumber Rendah dan Menengah OS21000 ² RM980. Memperkasakan Peranan Jawatankuasa Panel Pertukaran Dan Penempatan Memastikan 95% guru yang ditukar dan ditempatkan di sekolah menepati keperlu opsyen mata pelajaran. Bilangan guru yang ditukarkan 2 STRATEGI OBJEKTIF ST2. an JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Memastikan 95% guru yang ditempatkan di sekolah menepati keperluan opsyen.00 Output Pertukaran dan penempatan mengikut opsyen KPI Pelan Kontigensi Mesyuarat jawatankuasa panel PPPD Sekolah pertukaran dan penempatan guru PSR Sekolah Rendah dan Menengah PSM Peratus guru Dilaksanakan di menepati PPD opsyen Perancangan Strategik PPDS 2008 . 1 hari / 4 kali / tahun 1 hari / 4 kali / tahun Secara ·on-site· di PPD Sepang Secara ·on-site· di PPD Sepang 3. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari 1 hari Kos/Sumber Menengah dan Rendah OS21000 ² RM4900 OS29000 ² RM1200 Menengah dan Rendah OS21000 ² RM9800 OS29000 ² RM2400 Menengah dan Rendah OS21000 ² RM9800 OS29000 ² RM2400 Output Data operasi sekolah menepati keperluan Data operasi KPI Peratus guru menepati opsyen Peratus guru menepati opsyen Peratus guru menepati opsyen Pelan Kontigensi Secara ·on-site· di PPD Sepang Taklimat pengurusan data PPPD Sekolah operasi sekolah menengah PSM dan rendah kepada semua Guru PSR Data dan Pengetua Mesyuarat Penyelarasan Data Operasi peringkat PPD Mesyuarat penempatan guru mengikut opsyen atas dasar keperluan perkhidmatan.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.00 OS29000 ² RM240. Menempatkan guru mengikut opsyen atas dasar keperluan perkhidmatan. 00 MS: 31 31 DISEMBER 2007 .

pembetulan dan pencegahan akan mengurangkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti MATLAMAT STRATEGIK Semua pegawai dapat memahami dan melaksanakan prosedur tindakan kawalan.PELAN STRATEGIK TERAS 6 PIPP : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN FOKUS 4 PIPP : MEWUJUDKAN SISTEM AKAUNTABILITI STRATEGI PELAKSANAAN 1 PIPP : MENYEDIAKAN PELBAGAI PROSEDUR UNTUK MEMUDAHKAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : KUALITI DAN DOKUMENTASI BIDANG/FUNGSI Sistem Pengurusan Kualiti ISU-ISU STRATEGIK Kesukaran memahami dan melaksanakan prosedur tindakan kawalan. OBJEKTIF Meningkatkan aplikasi penggunaan borang tindakan kawalan. pembetulan dan pencegahan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti . pembetulan dan pencegahan SASARAN TOV 2008 2009 2010 30% 80% 90% 100% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. 00 MS: 32 31 DISEMBER 2007 . pembetulan dan pencegahan Perancangan Strategik PPDS 2008 . pembetulan dan pencegahan KPI Peratus pegawai mengaplikasikan penggunaan borang tindakan kawalan. Memantapkan pengetahuan dan pemahaman pegawai berkaitan penggunaan borang tindakan kawalan.2010 Kel: 03 ² Pin.

PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1 Memantapkan pengetahuan dan pemahaman pegawai berkaitan penggunaan borang tindakan kawalan. pembetulan dan pencegahan Pelan Kontigensi Taklimat penyelarasan secara berperingkat. OS29000 ² RM7700 Borang tindakan OS21000 ² RM4900 kawalan. pembetulan dan pencegahan Tanggungjawab Pegawai Kualiti Tempoh/ hari 3H2M Kos/Sumber Output KPI Peratus pegawai mengaplikasikan penggunaan borang tindakan kawalan. pembetulan dan pencegahan Meningkatkan pemahaman dan aplikasi penggunaan borang tindakan kawalan. pembetulan dan pencegahan digunapakai Perancangan Strategik PPDS 2008 . pembetulandan pencegahan JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Bengkel pendedahan pelaksanaan penggunaan borang tindakan kawalan. 00 MS: 33 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin.

PELAN STRATEGIK TERAS 3 PIPP : MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN FOKUS 1 PIPP : PERLUASAN PROGRAM PRASEKOLAH STRATEGI PELAKSANAAN 2 PIPP : MENGGUNAKAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN SWASTA MATLAMAT STRATEGIK Menentukan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan di semua kelas prasekolah SASARAN OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran P & P guru-guru prasekolah BIDANG/FUNGSI Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah ISU-ISU STRATEGIK Kegagalan melaksanakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan akan melambatkan KPI Peratus pelajar menguasai kemahiran KIA2M TOV 2008 2009 2010 40% 60% 80% 98% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. 00 MS: 34 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin. Mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran Perancangan Strategik PPDS 2008 .

guru besar dan guru-guru berkaitan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. SASARAN OBJEKTIF KPI TOV 2008 2009 2010 20% 60% 80% STRATEGI (INITIATIVES) Memastikan Peratus pengusaha pengusaha tadika menggunakan KPK swasta melaksanakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran selari dengan dasar Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 100% ST2.2010 Kel: 03 ² Pin.BIDANG/FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK proses celik huruf kanak-kanak. Mengadakan bengkel kepada pengusaha. Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 35 31 DISEMBER 2007 . MATLAMAT STRATEGIK dilaksanakan sepenuhnya bagi memantapkan proses celik huruf.

OS21000= RM1080 Guru-guru menggunakan OS29000= RM360 kaedah KALAM 2 STRATEGI OBJEKTIF Pemantapan keilmuan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan kepada Pengusaha. KPI Pelan Kontigensi Peratus Dijalankan pengusaha mengikut zon. Mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan kemahiran P & P guru-guru prasekolah JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Kursus Peningkatan Kenali Abjad Lantas Arif Membaca (KALAM) Tanggungjawab Pegawai Prasekolah Jurulatih Utama Daerah Tempoh/ hari 3 hari Onsite Kos/Sumber Output KPI Peratus pelajar menguasai kemahiran KIA2M Pelan Kontigensi Pelaksanaan program di Pusat Kegiatan Guru.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.2010 Kel: 03 ² Pin. Swasta PPD Tempoh/ hari 3 kali dan 2 hari setahun Kos/Sumber OS21000= RM126 OS24000=RM3500 OS29000= RM1944 Output Pengusaha menggunakan sepenuhnya KPK. Memastikan semua pengusaha tadika swasta melaksanakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran selari dengan dasar Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Program/Projek Seminar/Bengkel/Kursus Pendedahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan kepada pengusaha Tanggungjawab Peny. menggunakan KPK Perancangan Strategik PPDS 2008 . Pend. 00 MS: 36 31 DISEMBER 2007 .

Pendedahan dan pemantapan kemahiran mengenalpasti murid disleksia kepada guru-guru pemulihan khas ST2. SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PENDIDIKAN KHAS BIDANG/FUNGSI Pengurusan Pendidikan Khas ISU-ISU STRATEGIK Kurangnya kemahiran khusus bagi guru Pemulihan Khas boleh menjejaskan dasar OKU negara. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kemahiran khusus bagi guru pemulihan khas OBJEKTIF Meningkatkan bilangan guru yang mahir untuk mengenalpasti murid disleksia KPI Peratus guru mahir mengenalpasti murid disleksia SASARAN TOV 10% 2008 60% 2009 80% 2010 100%l STRATEGI (INITIATIVES) ST1.PELAN STRATEGIK TERAS 4 PIPP : MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN FOKUS 2 PIPP : MENINGKATKAN KADAR PENYERTAAN DAN MENGURANGKAN RISIKO KECICIRAN STRATEGI PELAKSANAAN 3 PIPP : PEMANTAPAN PROGRAM PENDIDIKAN BAGI PELAJAR ORANG KURANG UPAYA. 00 MS: 37 31 DISEMBER 2007 . Mengadakan kursus penggunaan alatan ICT.2010 Kel: 03 ² Pin. Meningkatkan penguasaan kemahiran ICT bagi guru-guru pemulihan khas Peratus guru pemulihan khas mahir ICT 15% 60% 80% 100%l Perancangan Strategik PPDS 2008 .

OS21000=RM1680 Guru mahir OS24000=RM3500 mengenalpasti OS29000=RM12000 murid disleksia.2010 Kel: 03 ² Pin. Program/Projek Kursus penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk semua guru pemulihan khas. Khas Tempoh/ hari Pakej 3 hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi Pusat Kegiatan Guru OS21000=RM1680 Guru pemulihan Peratus guru OS24000=RM3500 khas mengaplikasi pemulihan OS29000=RM12000 dan menggunakan khas mahir ICT kemudahan ICT dalam P & P. Khas Tempoh/ hari 3 hari Kos/Sumber Output KPI Peratus guru mahir mengenalpasti murid disleksia Pelan Kontigensi Dijalankan mengikut zon. Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 38 31 DISEMBER 2007 . Pendedahan dan pemantapan kemahiran mengenalpasti murid disleksia kepada guru -guru pemulihan khas Meningkatkan bilangan guru yang mahir untuk mengenalpasti murid disleksia JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Kursus kemahiran mengenalpati murid bermasalah disleksia kepada semua guru pemulihan khas. Tanggungjawab Peny.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. 2 STRATEGI OBJEKTIF Mengadakan kursus penggunaan alatan ICT . Pend. Meningkatkan penguasaan kemahiran ICT bagi guru-guru pemulihan khas JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Pend. Tanggungjawab Peny.

MATLAMAT STRATEGIK Memantapkan pengurusan data dan maklumat di sekolah bagi membantu perancangan pembangunan pendidikan secara menyeluruh. 00 MS: 39 31 DISEMBER 2007 .0 ISU-ISU STRATEGIK Pengurusan data dan maklumat di sekolah kurang berkesan akan menyebabkan kegagalan perancangan pembangunan pendidikan secara menyeluruh.PELAN STRATEGIK TERAS 5 PIPP : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN FOKUS 4 PIPP : MENAMBAHBAIK PERSEKITARAN KERJA DAN KEBAJIKAN GURU STRATEGI PELAKSANAAN 2 PIPP : PENEMPATAN GURU MENGIKUT OPSYEN DAN KEPERLUAN SEKTOR/PPD : PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : UNIT ICT DAN DATA BIDANG/FUNGSI Pengumpulan Data EMIS 4. OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 85% 2008 90% 2009 95% 2010 100% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. Memantapkan pengurusan data sekolah ST2. Kutipan data EMIS dan data operasi sekolah diselaraskan Semua sekolah Peratus sekolah dapat yang menghantar menyediakan data data tanpa ralat. yang tiada ralat mengikut keperluan EMIS Perancangan Strategik PPDS 2008 .2010 Kel: 03 ² Pin.

00 OS24000:RM 3500.00 OS29000:RM 3000. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Mesyuarat / taklimat kepada PPPD Sekolah pentadbir sekolah Penyelia Data (Pengetua/Guru Besar/ GPK 1/GPK HEM/GPK Ko-ku) tentang kepentingan keesahan data EMIS dalam pengurusan pendidikan.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. 00 MS: 40 31 DISEMBER 2007 .00 Output Guru mengisi data secara tepat Guru mengisi data secara tepat lapoaran pemantauan KPI Peratus sekolah yang menghantar data tanpa ralat. 5 kali setahun OS29000:RM 3500.00 Perancangan Strategik PPDS 2008 . Dilaksanakan mengikut zon.0. Peratus sekolah yang menghantar data tanpa ralat. Pelan Kontigensi Secara on-side di PKG Salak dan Sungai Pelek. 1 kali setahun OS21000: RM12250. Pelan Kontigensi Dilaksanakan mengikut zon. 2 STRATEGI OBJEKTIF Kutipan data EMIS dan data operasi sekolah diselaraskan Semua sekolah dapat menyediakan input data yang tepat mengikut keperluan EMIS 4. Peratus sekolah yang menghantar data tanpa ralat. Dilaksanakan mengikut zon. Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output Data tanpa ralat KPI Peratus sekolah yang menghantar data tanpa ralat. Pemantauan keberkesanan tindakan penambahbaikan maklumat. 3.00 OS21000:RM 2450.00 1 kali setahun OS21000:RM 2450.00 OS21000:RM 1050. 2.2010 Kel: 03 ² Pin. Memantapkan pengurusan data sekolah Semua sekolah dapat menyediakan data yang tiada ralat mengikut keperluan EMIS JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Bengkel pemantapan kutipan data Mesyuarat kutipan data Tanggungjawab Guru data Penyelia Data Guru data Penyelia Data Penyelia Data Tempoh/ hari Pakej 3H 2M Kos/Sumber OS29000 :RM 10000.00 untuk 25 sekolah.

PELAN STRATEGIK TERAS 3 PIPP : MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN FOKUS 2 PIPP : PEMANTAPAN KEPIMPINAN PENGETUA/GURU BESAR DAN KUALITI GURU STRATEGI PELAKSANAAN 1 PIPP : MEMANTAPKAN KEPIMPINAN PENGETUA/GURU BESAR SEKTOR/PPD : PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PERHUBUNGAN DAN PENDAFTARAN / ADUAN BIDANG/FUNGSI Pengurusan Aduan ISU-ISU STRATEGIK Pengurusan pentadbiran sekolah yang tidak memenuhi piagam pelanggan menjejaskan usaha ke arah pembentukan institusi pendidikan bertaraf dunia. Pemantapan Pengurusan Aduan Perancangan Strategik PPDS 2008 . Memantapkan pengurusan pentadbiran kepada pentadbir sekolah ST2.2010 Kel: 03 ² Pin. KPI Bilangan aduan SASARAN TOV 14 2008 8 2009 6 2010 2 STRATEGI (INITIATIVES) ST1. OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran pengurusan dan pentadbiran kepada semua pentadbir sekolah. MATLAMAT STRATEGIK Menentukan Pengurusan pentadbiran sekolah memenuhi piagam pelanggan bagi membantu pembentukan institusi pendidikan bertaraf dunia. 00 MS: 41 31 DISEMBER 2007 .

Memantapkan pengurusan pentadbiran kepada pentadbir sekolah Mengurangkan bilangan aduan berkaitan pengurusan pentadbiran sekolah JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari 3H 2M Kos/Sumber OS21000: RM2450.00 Output Pengetua dan Guru Besar melaksanakan tindakan berpandukan prosedur dan arahan ditetapkan Laporan pemantauan KPI Bilangan aduan= Pelan Kontigensi Taklimat semasa mesyuarat penyelarasan sekolah-sekolah daerah Sepang. Pemantauan Pelaksanaan PPPD Sekolah Pengurusan Pentadbiran Sekolah Pegawai Aduan 25 kali setahun OS21000: RM2450 Bilangan aduan Pemantauan secara selektif khusus kepada sekolah berisiko Perancangan Strategik PPDS 2008 .2010 Kel: 03 ² Pin. (6 kali setahun) Bengkel Pengurusan PPPD Sekolah Pentadbiran Sekolah kepada Pegawai Aduan semua Guru Besar dan Pengetua 2.00 OS24000: RM3500.00 OS29000: RM 10000.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. 00 MS: 42 31 DISEMBER 2007 .

(Telefon. Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan Perancangan Strategik PPDS 2008 . MATLAMAT STRATEGIK Menentukan input maklum balas pelanggan digunakan sepenuhnya untuk proses penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti. Komunikasi berkesan dan Protokol) ST2. Mengadakan kursus Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan. OBJEKTIF Memastikan hasil dapatan analisis maklumbalas pelanggan dilaksanakan untuk penambahbaikan penyampaian perkhidmatan organisasi KPI peratus ketidakpuasan pelanggan SASARAN TOV 2008 2009 2010 13% 10% 7% 5% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. 00 MS: 43 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin.PELAN STRATEGIK TERAS 6 PIPP : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN FOKUS 5 PIPP : MEWUJUDKAN PIAWAIAN DAN PENANDA ARAS STRATEGI PELAKSANAAN 2 PIPP : MENGENAL PASTI AMALAN TERBAIK SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PERHUBUNGAN DAN PENDAFTARAN / ADUAN BIDANG-BIDANG Pengurusan Aduan Pelanggan dan Maklum Balas Pelanggan ISU-ISU STRATEGIK Input maklum balas pelanggan tidak digunakan sepenuhnya untuk proses penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti.

00 MS: 44 31 DISEMBER 2007 . Mengadakan kursus Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan.00 OS29000: RM 6000.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. (Telefon.2010 Kel: 03 ² Pin.00 Output Kemahiran tatacara dan komunikasi Kakitangan terhadap pelanggan meningkat KPI peratus ketidakpuasan pelanggan Pelan Kontigensi Mengadakan kursus mengikut sektor untuk petugas kaunter Perancangan Strategik PPDS 2008 . Komunikasi berkesan dan Protokol) Memastikan segala maklum balas pelanggan dijadikan input untuk dibuat penambahbaikan dalam pengurusan Perkhidmatan pelanggan JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Mengadakan Kursus Protokol dan Komunikasi berkesan Tanggungjawab Pegawai Latihan Tempoh/ hari Pakej 3H 2M Kos/Sumber OS21000RM 1680.00 OS24000: RM 3500.

2010 Kel: 03 ² Pin.2. 00 MS: 45 31 DISEMBER 2007 . Pengurusan Unit Pekeliling bil.Pegawai dan staf mengikuti latihan/kursus berdasarkan keperluan matriks kompetensi. Latihan 2005 berkaitan latihan kepada pegawai dan kakitangan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya bagi meningkatkan kemahiran penyampaian perkhidmatan .2. Perancangan Strategik PPDS 2008 . KPI Peratus pegawai dan staf mengikuti latihan/kursus. ST2 . SASARAN TOV 60% 2008 2009 75% 85% 2010 100% STRATEGI (INITIATIVES) ST1.Menggunakan pegawai dalaman untuk bertindak sebagai penceramah bagi memenuhi dasar latihan Kementerian Pelajaran.PELAN STRATEGIK TERAS 5 PIPP : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN FOKUS 2 PIPP : MEMANTAPKAN LATIHAN PERGURUAN STRATEGI PELAKSANAAN 3 PIPP : PENINGKATAN. OBJEKTIF Meningkatkan peratus pegawai dan staf mengikuti latihan/ kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam tempoh setahun. 2005 berkaitan latihan kepada pegawai dan kakitangan dilaksanakan sepenuhnya bagi meningkatkan kemahiran penyampaian perkhidmatan . PEMANTAPAN DAN PELUASAN KURSUS DAN LATIHAN SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : UNIT LATIHAN BIDANG/FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Menentukan Pekeliling bil.

00 OS 29000 =RM 8550.00 OS 24000 = RM 3500. Pegawai dan staf mengikuti latihan/kursus berdasarkan keperluan matriks kompetensi.2010 Kel: 03 ² Pin.00 Output Takwim latihan pegawai/staf menghadiri kursus/latihan KPI Peratus pegawai dan staf. Pegawai latihan 4 H 3M Perancangan Strategik PPDS 2008 . Pelan Kontigensi Pembentangan dalam mesyuarat pengurusan On-site 2. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Menyediakan takwim dan perancangan unit latihan Mengadakan kursus.00 OS 21000 = RM 460. Peratus pegawai dan staf.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. seminar dan bengkel mengikut keperluan kompetensi Tanggungjawab Pegawai latihan Tempoh/ hari On-site Kos/Sumber OS 29000 = RM 264.00 OS 21000 = RM 460. Meningkatkan peratus pegawai dan staf mengikuti latihan/ kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam tempoh setahun.00 OS 24000 = RM 800. 00 MS: 46 31 DISEMBER 2007 .

Peratus pegawai dan staf.00 mengaplikasi kemahiran Microsoft Excel semasa melaksanakan tugasan harian OS 29000 = RM 8550.00 Pegawai dan staf mahir dalam OS 24000 = RM 3500. Pakej OS 29000 = RM 8550.00 Pegawai dan staf dapat OS 24000 RM 3500. Peratus pegawai dan staf.00 OS 24000 RM 3500. Peratus pegawai dan staf. Peratus pegawai dan staf.00 Pegawai dan staf dapat mengaplikasi kemahiran Microsoft Word semasa melaksanakan tugasan harian 3. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Program pemantapan ICT kendalian Penyelia ICT/KUTV. 5.PELAN TINDAKAN 2 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. Meningkatkan peratus pegawai dan staf mengikuti latihan/ kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam tempoh setahun.2010 Kel: 03 ² Pin. Menggunakan pegawai dalaman untuk bertindak sebagai penceramah bagi memenuhi dasar latihan Kementerian Pelajaran. Pegawai Kualiti Pakej & Ketua Pembantu Tadbir KU Teknik & Vok & Pegawai ICT On-site 4. Pelan Kontigensi 2.00 OS 21000 = RM 460.00 Pegawai dan staf dapat OS 24000 = RM 3500.00 Pegawai dan staf dapat OS 24000 = RM 3500.00 mengaplikasi kemahiran Microsoft Acces semasa melaksanakan tugasan harian 6. Program Pemantapan Pengurusan SPK kendalian UKD Program Pemantapan Pengurusan Pejabat kendalian KPT Program Pemantapan ICT berkaitan aplikasi Microsoft Word kendalian KUTV/ICT Program Pemantapan ICT berkaitan aplikasi Microsoft Excel kendalian KUTV/ICT Program Pemantapan ICT berkaitan aplikasi Microsoft Access kendalian KUTV/ICT Tanggungjawab Pegawai Data dan ICT Pegawai Kualiti Tempoh/ hari On-site Kos/Sumber OS 29000 = RM 216. 00 MS: 47 31 DISEMBER 2007 .00 Output Pegawai dan staf dapat mengaplikasi kemahiran ICT KPI Peratus pegawai dan staf. Peratus pegawai dan staf.00 melaksanakan fungsi berdasarkan standard MS ISO OS 29000 = RM 8550. KU Teknik & Vok On-site OS 29000 = RM 8550.00 menguruskan pejabat OS 29000 = RM 8550. KU Teknik & Vok On-site Perancangan Strategik PPDS 2008 .

OBJEKTIF Mempertingkatkan kawalan dan pematuhan terhadap prosedur dan peraturan pengurusan kewangan dan akaun sekolah KPI Peratus sekolah mendapat persijilan audit mencapai tahap baik.2010 Kel: 03 ² Pin. Kursus/latihan Pengurusan Kewangan kepada pentadbir dan kakitangan baru.PELAN STRATEGIK TERAS PIPP : FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN FOKUS 2 PIPP : MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN KEWANGAN PENDIDIKAN STRATEGI PELAKSANAAN 1 PIPP : PEMANTAPAN PENGURUSAN KEWANGAN SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : UNIT KEWANGAN & AKAUN BIDANG/FUNGSI Tatacara Pengurusan Perakaunan Sekolah ISU-ISU STRATEGIK Pengurusan kewangan dan akaun sekolahsekolah di bawah pentadbiran PPD Sepang kurang mantap. MATLAMAT STRATEGIK Memantapkan pengurusan kewangan dan akaun sekolahsekolah di bawah pentadbiran PPD Sepang. 00 MS: 48 31 DISEMBER 2007 . Perancangan Strategik PPDS 2008 . Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun secara berfokus terhadap semua sekolah ST3. Bengkel semakan akaun sekolah secara berkelompok ST2. SASARAN TOV 50% 2008 60% 2009 70% 2010 80% STRATEGI (INITIATIVES) ST1.

Program/Projek Pemantauan berfokus kepada sekolah yang menerima audit kewangan berteguran dan sekolah berisiko. Semakan akaun sekolah secara berkelompok Memastikan sekolah yang mendapat audit berteguran berkurangan JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari 3 hari (On site) Kos/Sumber OS21000:RM2330 OS29000: M1800 Output Semua akaun sekolah disemak KPI Peratus audit berteguran. Pelan Kontigensi Pemantauan ke sekolah terbabit. Tanggungjawab Penolong Akauntan Kakitangan sumber Tempoh/ hari 47 kali Kos/Sumber OS21000: RM1350 Output Laporan pemantauan KPI Peratus audit berteguran. 00 MS: 49 31 DISEMBER 2007 . Bengkel Semakan Akaun Sekolah secara Penolong berkelompok terhadap semua sekolah Akauntan Kakitangan sumber Unit Kewangan 2 STRATEGI OBJEKTIF Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun secara berfokus terhadap semua sekolah Memastikan sekolah yang mendapat audit berteguran berkurangan JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1.2010 Kel: 03 ² Pin. Pelan Kontigensi Pemantauan dijalankan sepanjang tahun Perancangan Strategik PPDS 2008 .PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.

PELAN TINDAKAN
3 STRATEGI OBJEKTIF Bil
1. Kursus/latihan Pengurusan Kewangan kepada pentadbir dan kakitangan baru. Memastikan sekolah yang mendapat audit berteguran berkurangan

JADUAL 2
PTPKD/200/170/2008/30

Program/Projek
Kursus Pengurusan Tatacara Prosedur Kewangan kepada pentadbir dan kakitangan baru.

Tanggungjawab
Penolong Akauntan.

Tempoh/ hari
3 hari ( Pakej )

Kos/Sumber

Output

KPI
Peratus audit berteguran.

Pelan Kontigensi
Dijalankan mengikut zon

OS21000:RM500 Semua akaun OS24000:RM3500 diuruskan OS29000:RM15000 mengikut prosedur kewangan & perakaunan sekolah

Perancangan Strategik PPDS 2008 - 2010 Kel: 03 ² Pin. 00

MS: 50 31 DISEMBER 2007

PELAN STRATEGIK
TERAS PIPP : FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN FOKUS 1 PIPP : MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN KEPIMPINAN PEND IDIKAN STRATEGI PELAKSANAAN 4 PIPP : PEMANTAPAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR/PPD : PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1
PTPKD/200/170/2008/20

UNIT/BIDANG : PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN BIDANG/FUNGSI
Perkhidmatan dan Pentadbiran

ISU-ISU STRATEGIK
Kegagalan mematuhi syaratsyarat perkhidmatan menyebabkan gangguan kepada kelulusan pemberian kemudahan penjawat awam. .

MATLAMAT STRATEGIK
Menentukan syaratsyarat perkhidmatan dipatuhi bagi mengelakkan gangguan kepada kelulusan pemberian kemudahan penjawat awam.

OBJEKTIF
Memastikan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan diuruskan mengikut tempoh dan syarat yang ditetapkan dalam perkhidmatan.

KPI
Peratus Pegawai yang lewat disahkan

SASARAN TOV
10%

2008
5%

2009
2%

2010
0%

STRATEGI (INITIATIVES)
ST1. Taklimat/ kursus berhubung urusan perkhidmatan kepada pegawai baru dilantik atau bertukar masuk. ST2. Bengkel/ taklimat pengurusan pengesahan jawatan dalam perkhidmatan kepada pentadbir dan PT sekolah

Memastikan 100% Peratus BRP BRP dikemas kini dikemas kini dalam tempoh 4 minggu selepas sesuatu perubahan dilaksanakan/ berlaku/ diluluskan
Perancangan Strategik PPDS 2008 - 2010 Kel: 03 ² Pin. 00

50%

70%

90%

100%

ST3. Mengadakan Hari Mesra BRP dua kali setahun. Semua pegawai/kakitangan dapat menyemak BRP masing-masing dan dikemas kini serta merta
MS: 51 31 DISEMBER 2007

PELAN TINDAKAN
1 STRATEGI OBJEKTIF Bil
1 Taklimat/kursus berhubung urusan perkhidmatan kepada pegawai baru dilantik atau bertukar masuk. Memastikan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan diuruskan mengikut tempoh dan syarat yang ditetapkan dalam perkhidmatan.

JADUAL 2
PTPKD/200/170/2008/30

Program/Projek
Kursus Pengenalan Hal Ehwal Perkhidmatan dan Perjawatan bagi Pegawai-pegawai lantikan baru dan yang bertukar masuk ke daerah.

Tanggungjawab
Ketua Pembantu Tadbir

Tempoh/ hari

Kos/Sumber

Output

KPI

Pelan Kontigensi
Secara ·on site· di PPD/PKG

4 hari 3 malam OS21000:RM1680 (Pakej) OS24000:RM3500.00 OS29000:RM15510

Pegawai baru Bilangan Pegawai memahami hal yang lewat ehwal disahkan perkhidmatan dan perjawatan.

2

STRATEGI OBJEKTIF

Bengkel/ taklimat pengurusan pengesahan jawatan dalam perkhidmatan kepada pentadbir dan PT sekolah. Memastikan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan diuruskan mengikut tempoh dan syarat yang ditetapkan dalam perkhidmatan.

JADUAL 2
PTPKD/200/170/2008/30

Bil
1

Program/Projek
Taklimat Pengurusan Perkhidmatan dan perjawatan bagi semua Pentadbir sekolah

Tanggungjawab
PPPD Sekolah

Tempoh/ hari

Kos/Sumber

Output
Peningkatan Pemahaman Pengurusan Perkhidmatan oleh Pentadbir Peningkatan Pemahaman Pengurusan Perkhidmatan oleh Pentadbir

KPI
Bilangan Pegawai yang lewat disahkan

Pelan Kontigensi
Secara ·on site· di PPD/PKG

4 hari 3 malam OS21000=RM4000 ( Pakej ) OS24000=RM3500 OS29000:RM15510

2

Kursus Pengurusan Perkhidmatan PPPD Sekolah dan perjawatan bagi PT sekolah daerah.

4 hari 3 malam OS21000=RM4000 ( Pakej ) OS24000=RM3500 OS29000:RM15510

Bilangan Pegawai yang lewat disahkan

Secara ·on site· di PPD/PKG

Perancangan Strategik PPDS 2008 - 2010 Kel: 03 ² Pin. 00

MS: 52 31 DISEMBER 2007

PELAN TINDAKAN
3 STRATEGI OBJEKTIF Bil
1. Mengadakan Hari Mesra BRP dua kali setahun di mana semua pegawai dan kakitanga dapat menyemak BRP masingn masing dan dikemas kini serta merta Memastikan 100% BRP dikemas kini dalam tempoh 4 minggu selepas sesuatu item/ perkara/ perubahan dilaksanakan/ berlaku/ diluluskan

JADUAL 2
PTPKD/200/170/2008/30

Program/Projek
Mengadakan mesyuarat pengemaskinian BRP di PPD Operasi mengemas kini BRP yang berada di PPD Mengadakan Hari Mesra BRP di PPD

Tanggungjawab
KPT PT Perkhidmatan KPT PT Perkhidmatan KPT PT Perkhidmatan

Tempoh/ hari
1 hari

Kos/Sumber
OS29000: RM 600.00 OS21000: RM 2450.00 OS29000: RM 3000.00 OS21000: RM 12250.00 OS 29000: RM 6000.00

Output
Bil BRP yang perlu dikemas kini Bil BRP yang dikemas kini Memuaskan hati pelanggan

KPI
Peratus BRP dikemas kini

Pelan Kontigensi
Memo atau surat arahan kepada semua sekolah

2.

5 Hari

3.

2 Hari

Perancangan Strategik PPDS 2008 - 2010 Kel: 03 ² Pin. 00

MS: 53 31 DISEMBER 2007

5/2007. OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 2008 2009 2010 30% 50% 70% 90% STRATEGI (INITIATIVES) ST!. Inventori. Memastikan semua Harta Modal dan sekolah mendaftar Inventori Harta Modal dan didaftarkan. Memindahkan maklumat Daftar Harta Modal dan Inventori ke borang baru mengikut Arahan Pekeliling Bil. MATLAMAT STRATEGIK Menentukan pengurusan perolehan mematuhi sepenuhnya Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan berdasarkan Arahan Pekeliling Bil. Perancangan Strategik PPDS 2008 . 5/2007. 5 2007.2010 Kel: 03 ² Pin. 00 MS: 54 31 DISEMBER 2007 .PELAN STRATEGIK TERAS PIPP : FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN FOKUS 2 PIPP : MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN KEWANGAN PENDIDIKAN STRATEGI PELAKSANAAN 1 PIPP : PEMANTAPAN PENGURUSAN KEWANGAN SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN BIDANG/FUNGSI Pengurusan Harta Modal dan Inventori ISU-ISU STRATEGIK Pengurusan perolehan tidak mematuhi sepenuhnya Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan berdasarkan Arahan Pekeliling Bil.

5 2007. 00 MS: 55 31 DISEMBER 2007 .PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Memindahkan maklumat Daftar Aset Alih Kerajaan ke borang baru mengikut Arahan Pekeliling Bil 5 2007 Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber PPPDS 15 Hari OS 29000 RM5400. dan Pelan Kontigensi Perancangan Strategik PPDS 2008 .2010 Kel: 03 ² Pin. Memindahkan maklumat Daftar Harta Modal dan Inventori ke borang baru mengikut Arahan Pekeliling Bil. Memastikan semua sekolah mendaftar Harta Modal dan Inventori.00 Output Aset Alih Kerajaan didaftarkan di dalam borang-borang yang baru KPI Harta Modal Inventori didaftarkan.

KPI Peratus murid yang berjaya dipulihkan SASARAN TOV 60% 2008 65% 2009 70% 2010 75% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. MATLAMAT STRATEGIK Menentukan program perkembangan sahsiah dilaksanakan sepenuhnya bagi meningkatkan kemenjadian pelajar.PELAN STRATEGIK TERAS 2 PIPP : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN FOKUS 6 PIPP : MEMPERKUKUHKAN DISIPLIN PELAJAR STRATEGI PELAKSANAAN 5 PIPP : MEMPERKUKUHKAN USAHA MENANGANI GEJALA DISIPLIN MELALUI JAWATANKUASA BERTINDAK SEKTOR/PPD : PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH / DISIPLIN BIDANG/FUNGSI Pengurusan Salahlaku Disiplin Murid ISU-ISU STRATEGIK Kegagalan melaksanakan sepenuhnya program perkembangan sahsiah akan menjejaskan kemenjadian pelajar. OBJEKTIF Memulihkan sahsiah 75% murid yang melakukan salahlaku disiplin di sekolah. Memantapkan fungsi kelab pencegahan jenayah sekolah Memastikan sekolah dapat menurunkan kes salahlaku disiplin murid . Melaksanakan program pemulihan terhadap murid yang melakukan salahlaku disiplin di sekolah menggunakan Modul Program Kembali Ke Landasan ST1.2010 Kel: 03 ² Pin. 00 MS: 56 31 DISEMBER 2007 . Peratus pengurangan salahlaku disiplin murid 8% 6% 4% 2% Perancangan Strategik PPDS 2008 .

00 OS29000=RM1200. Memulihkan sahsiah 75% murid yang melakukan salahlaku disiplin di sekolah JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Mesyuarat / Taklimat Pengurusan Kembali Ke Landasan Pemantauan Pelaksanaan Program Kembali Ke Landasan di sekolah Tanggungjawab PPP Dadah/ Disiplin.00 OS21000=RM1960.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.2010 Kel: 03 ² Pin. PPD Tempoh/ hari 2 Kali Setahun Kos/Sumber OS21000=RM4900. PPD PPP Dadah/ Disiplin. 20 kali setahun Laporan Pemantauan.00 Output Murid dipulihkan KPI Peratus murid yang berjaya dipulihkan Peratus murid yang berjaya dipulihkan Pelan Kontigensi Secara ·on-site· di sekolah / PPD Pemantauan secara selektif 2. Perancangan Strategik PPDS 2008 . Melaksanakan program pemulihan terhadap murid yang melakukan salahlaku disiplin di sekolah m enggunakan Modul Program Kembali Ke Landasan. 00 MS: 57 31 DISEMBER 2007 .

PELAN TINDAKAN 2 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.00 OS24000:RM7000. 3 H 2M OS21000:RM2303. Memantapkan fungsi kelab pencegahan jenayah sekolah Memastikan sekolah dapat menurunkan kes salahlaku disiplin murid .00 OS21000:RM2450.00 Peratus salahlaku disiplin murid Dilaksanakan di sekolah 3.00 OS29000:RM1200. PPP Dadah/ Disiplin. PPD 25 kali setahun Laporan aktiviti kelab Peratus salahlaku disiplin murid Bermantauan selektif Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 58 31 DISEMBER 2007 . JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari 1 kali setahun Kos/Sumber OS21000:RM4900. PPD 2.00 OS29000:RM2400.2010 Kel: 03 ² Pin. PPD kepada GPK HEM dan Guru Penasihat Kursus kepimpinan kepada pengerusi dan setiausaha kelab pencegahan jenayah sekolah Pemantauan Pelaksanaan Aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah sekolah PPP Dadah/ Disiplin.00 Output Pengurangan keskes salahlaku disiplin murid Laporan aktviti kelab KPI Peratus salahlaku disiplin murid Pelan Kontigensi Secara ¶on-site· di sekolah/PPD Taklimat/kursus pengurusan PPP Dadah/ kelab pencegahan jenayah Disiplin.

KPI Peratus murid miskin yang layak. MATLAMAT STRATEGIK Menentukan garis panduan pemberian bantuan kebajikan KPM dipatuhi sepenuhnya bagi memenuhi hasrat kerajaan ke arah pendidikan untuk semua. Memantapkan Aplikasi Data Sistem Maklumat Murid (SMM) ST2. BERKEPERLUAN KHAS DAN KUMPULAN MINORITI STRATEGI PELAKSANAAN 1 PIPP : PEMANTAPAN SISTEM PENGAGIHAN BANTUAN SEKTOR/PPD : PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : HAL EHWAL MURID ( KEBAJIKAN ) BIDANG/FUNGSI Pengurusan Bantuan Kebajikan ISU-ISU STRATEGIK Kegagalan mematuhi sepenuhnya garis panduan pemberian bantuan kebajikan KPM menggagalkan usaha kerajaan ke arah pendidikan untuk semua. 00 MS: 59 31 DISEMBER 2007 . OBJEKTIF Semua murid miskin yang layak dan memenuhi syarat akan diberikan bantuan kebajikan KPM. Pemantauan Pelaksanan Program Kebajikan di sekolah Perancangan Strategik PPDS 2008 . SASARAN TOV 80% 2008 90% 2009 95% 2010 100% STRATEGI (INITIATIVES) ST1.PELAN STRATEGIK TERAS 4 PIPP : MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN FOKUS 4 PIPP : MENAMBAHBAIK SISTEM PENGAGIHAN BANTUAN KEPADA PELAJAR MISKIN.2010 Kel: 03 ² Pin.

JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Kursus Aplikasi Data Sistem Maklumat Murid (SMM) kepada guru-guru data sekolah Tanggungjawab PPPD Kemanusiaan Penyelia HEM Tempoh/ hari 3 hari 2 malam Kos/Sumber OS21000= RM7310 OS24000=RM3000 OS27000=RM500 OS29000=RM13900 Output Guru dapat menggunakan data SMM sebagai asas pemberian bantuan kebajikan KPM KPI Peratus murid miskin yang layak.00 Output KPI Pelan Kontigensi Pemantauan selektif berdasarkan keutamaan Semua sekolah Peratus murid mematuhi arahan miskin yang pelaksanaan layak. 2 STRATEGI OBJEKTIF Pemantauan Pelaksanan Program Kebajikan di sekolah Semua murid miskin yang layak dan memenuhi syarat akan diberikan bantuan kebajikan KPM. bantuan kebajikan kepada murid miskin Perancangan Strategik PPDS 2008 .PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. Program/Projek Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Kebajikan di sekolah Tanggungjawab Penyelia HEM Tempoh/ hari 25 sekolah setahun Kos/Sumber OS21000=RM2450. Pelan Kontigensi Secara ·on-site· di PKG / Sekolah. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Memantapkan Aplikasi Data Sistem Maklumat Murid (SMM) kepada guru-guru Semua murid miskin yang layak dan memenuhi syarat akan diberikan bantuan kebajikan KPM. 00 MS: 60 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin.

Meningkatkan kesedaran kepentingan penjagaan kebersihan kepada pentadbiran sekolah dan pengusaha kantin ST2. MATLAMAT STRATEGIK Menentukan penyeliaan kepada penyediaan keperluan asas dilaksanakan bagi membantu perkembangan fizikal dan sahsiah pelajar.2010 Kel: 03 ² Pin. OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 10% 2008 5% 2009 0% 2010 0% STRATEGI (INITIATIVES) ST1.PELAN STRATEGIK TERAS 2 PIPP : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN FOKUS 3 PIPP : MEMUPUK PELAJAR SUPAYA MEMILIKI KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN STRATEGI PELAKSANAAN 5 PIPP : MEMASTIKAN SEKOLAH MEMBERI PENEKANAN KEPADA KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN PELAJAR SEKTOR/PPD : SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : HAL EHWAL MURID ( KESIHATAN ) BIDANG/FUNGSI Pengurusan Pengendalian Makanan di Kantin/ Asrama Sekolah ISU-ISU STRATEGIK Kawalan penyediaan keperluan asas kurang diberi perhatian boleh menjejaskan proses perkembangan fizikal dan sahsiah pelajar. Pemantauan secara berkala Memastikan Peratus kes semua kantin keracunan sekolah dan kantin dikurangkan asrama tiada kes keracunan makanan Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 61 31 DISEMBER 2007 .

Meningkatkan kemahiran pengurusan pengendalian makanan kepada pengusaha kantin. Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Bil kes keracunan dikurangkan Bil kes keracunan dikurangkan Pelan Kontigensi Pemantauan selektif dengan menumpukan kantin yang berisiko tinggi. Perancangan Strategik PPDS 2008 . 00 MS: 62 31 DISEMBER 2007 . Meningkatkan kesedaran kepentingan penjagaan kebersihan kepada p entadbiran sekolah dan pengusaha kantin Memastikan semua kantin sekolah dan kantin asrama tiada kes keracunan makanan JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Kursus / Taklimat Pemantauan Pengurusan Kantin/Asrama Sekolah kepada Pentadbir sekolah Kursus / Taklimat Pengurusan Pengendalian Kantin/Asrama Sekolah kepada Pengusaha Kantin Tanggungjawab PPPD Kemanusiaan Penyelia HEM Tempoh/ hari 3 Hari 2 Malam Kos/Sumber OS21000=RM3276 OS29000=RM624 Output Meningkatkan kemahiran pemantauan pengurusan pengendalian makanan kepada pentadbir sekolah. Pemantauan selektif dengan menumpukan kantin yang berisiko tinggi. Pemantauan PPPD Kemanusiaan 25 kali setahun pengendalian kantin Penyelia HEM dan asrama sekolah Pemantauan Fungsi Jawatankuasa Kantin Sekolah PPPD Kemanusiaan 25 kali setahun Penyelia HEM OS21000=RM2450 Pengusaha kantin mengendalikan kantin/asrama sekolah mengikut peraturan yang ditetapkan OS21000=RM2450 Jawatankuasa kantin sekolah berfungsi mengikut garis panduan yang ditetapkan 2.2010 Kel: 03 ² Pin. KPI Bil kes keracunan dikurangkan Pelan Kontigensi Secara on-site di PPD Sepang 2 PPPD Kemanusiaan Penyelia HEM 1 Kali Setahun OS21000=RM3276 OS29000=RM624 Bil kes keracunan dikurangkan Secara on-site di PPD Sepang 2 STRATEGI OBJEKTIF Pemantauan Secara berkala Memastikan semua kantin sekolah dan kantin asrama tiada kes keracunan makanan JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.

Mengadakan Kursus Kejurulatihan dan Bengkel Modul Aktiviti/ Pertandingan Perancangan Strategik PPDS 2008 .PELAN STRATEGIK TERAS 2 PIPP : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN FOKUS 5 PIPP : MEMANTAPKAN PROGRAM KOKURIKULUM DAN SUKAN STRATEGI PELAKSANAAN 1 PIPP : PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM SEKTOR/PPD : PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : UNIT SUKAN BIDANG/FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Menentukan program kokurikulum dilaksanakan sepenuhnya bagi mencapai hasrat kerajaan ke arah Pembangunan Modal Insan OBJEKTIF Memastikan sekolah menyertai aktiviti utama sukan dan permainan peringkat daerah Memastikan peningkatan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum dari masa ke semasa KPI Peratus penyertaan aktiviti utama sukan SASARAN TOV 2008 2009 2010 70% 75% 80% 85% STRATEGI (INITIATIVES) ST1. Pelaksanaan Perancangan Strategik meningkatkan penglibatan dan kecemerlangan murid. dapat dilaksanakan sepenuhnya bagi mencapai hasrat kerajaan ke arah Pembangunan Modal Insan Peratus penyertaan murid 50% 65% 75% 80% ST2. 00 MS: 63 31 DISEMBER 2007 . Program Permainan dan kokurikulum tidak kokurikulum. Laporan pelaksanaan strategi dan pencapaian murid ST4. ST3.2010 Kel: 03 ² Pin. Meningkatkan kemahiran pelajar dan kepakaran jurulatih Pengurusan Sukan .

00 OS24000= RM400.2010 Kel: 03 ² Pin.PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.00 OS29000= RM240.00 OS29000=RM1320. Meningkatkan kemahiran pelajar dan kepakaran jurulatih Memastikan sekolah menyertai aktiviti utama sukan dan permainan peringkat daerah JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Sekali Kos/Sumber OS21000=RM3465. 00 MS: 64 31 DISEMBER 2007 . Klinik sukan teras kepada pelajar berpotensi PPPD Kemanusiaan Penyelia Sukan Dua kali OS21000= RM1260.00 Output Meningkatkan bilangan jurulatih berkemahiran tinggi Menambah bekalan pelajar berpotensi dan berbakat KPI Peratus penyertaan aktiviti utama sukan Peratus penyertaan aktiviti utama sukan Pelan Kontigensi Dilaksanakan secara on site di daerah Kursus Kejurulatihan sukan teras PPPD kepada guru-guru sekolah Kemanusiaan Penyelia Sukan 2.00 OS42000= RM1440.00 Dilaksanakan secara on site di daerah Perancangan Strategik PPDS 2008 .

00 MS: 65 31 DISEMBER 2007 . Program/Projek Mengedarkan surat siaran meminta sekolah menghantar laporan.00 Output Kertas Kerja Panduan KPI Pelan Kontigensi Peratus Surat siaran ke penyertaan murid sekolah 3 STRATEGI OBJEKTIF Laporan pelaksanaan strategi dan pencapaian murid Memastikan peningkatan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum dari masa ke semasa JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Bil 1. Pelaksanaan Perancangan Strategik meningkatkan penglibatan dan kecemerlangan murid. Memastikan peningkatan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum dari masa ke semasa JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Memberi taklimat Perancangan Strategik dan Pelan Tindakan ke semua sekolah Tanggungjawab Unit Kokurikulum Tempoh/ hari 1 Hari Kos/Sumber OS 29000 RM 600.2010 Kel: 03 ² Pin. Tanggungjawab Unit Kokurikulum dan Unit Sukan Tempoh/ hari 2 kali setahun Kos/Sumber Tiada Output Surat Siaran KPI Peratus penyertaan murid Pelan Kontigensi - Perancangan Strategik PPDS 2008 .00 OS 21000 RM 2450.PELAN TINDAKAN 21 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1.

00 MS: 66 31 DISEMBER 2007 . Penyelia Koakademik 4 kali setahun ( 4 Aktiviti ) 1 kali setahun OS42000=RM1600 Bilangan murid OS29000=RM22680 yang menyertai 5. 3. 4. 1 kali setahun Perancangan Strategik PPDS 2008 . Kursus dan Bengkel Modul Penyelia Aktiviti Perkhemahan Peringkat Kokurikulum Daerah ( menengah ) Kursus dan Bengkel Modul Penyelia Aktiviti Perkhemahan Peringkat Kokurikulum Daerah (rendah ) OS24000= RM400 Bilangan guru dan Peratus Dilaksanakan di OS42000=RM1100 peserta penyertaan murid peringkat pihak 0S29000=RM21165 sekolah / PPD / JPN / KPM OS24000=RM400 Bilangan guru dan Peratus Dilaksanakan di OS42000=RM2200 peserta penyertaan murid peringkat pihak OS29000=RM17010 sekolah / PPD / JPN / KPM 6.PELAN TINDAKAN 43 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. Mengadakan Kursus Kejurulatihan dan Bengkel Modul Aktiviti/ Pertandingan Memastikan peningkatan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum dari masa ke semasa JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Kursus dan Bengkel Modul Pertandingan Kokurikulum ( menengah ) Kursus dan Bengkel Modul Pertandingan Kokurikulum Akademik ( menengah ) Kursus dan Bengkel Modul Pertandingan Kokurikulum ( Rendah ) Kursus dan Bengkel Modul Pertandingan Kokurikulum Akademik ( Rendah ) Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum Pegawai Koakademik Penyelia Kokurikulum Tempoh/ hari 4 kali setahun ( 4 Aktiviti ) 4 kali setahun ( 4 Aktiviti ) 4 kali setahun ( 4 Aktiviti ) Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi OS42000=RM800 Bilangan murid OS29000=RM43470 yang menyertai OS24000=RM2000 Bilangan murid OS42000=RM700 yang menyertai OS29000=RM43470 OS42000=RM1600 Bilangan murid OS29000=RM22680 yang menyertai Peratus Dilaksanakan di penyertaan murid peringkat pihak sekolah / PPD Peratus Dilaksanakan di penyertaan murid peringkat pihak sekolah / PPD Peratus Dilaksanakan di penyertaan murid peringkat pihak sekolah / PPD Peratus Dilaksanakan di penyertaan murid peringkat pihak sekolah / PPD 2.2010 Kel: 03 ² Pin.

MATLAMAT STRATEGIK Menentukan bekalan dan perkhidmatan sokongan melalui pihak swasta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan bagi meningkatkan kecemerlangan institusi pendidkan negara. Mengadakan mesyuarat dan mengambil tindakan amaran ke atas syarikat yang tidak menunjukkan prestasi yang tidak memuaskan dan lapor ke KPM.2010 Kel: 03 ² Pin. ISU-ISU STRATEGIK Bekalan dan perkhidmatan sokongan melalui pihak swasta tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan akan menjejaskan kecemerlangan institusi pendidkan negara. . KPI Peratus kontraktor mematuhi perjanjian kontrak. SASARAN TOV 2008 2009 2010 30% 70% 90% STRATEGI (INITIATIVES) 100% ST1.PELAN STRATEGIK TERAS 2 PIPP : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN FOKUS 3 PIPP : MEMUPUK PELAJAR SUPAYA MEMILIKI KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN STRATEGI PELAKSANAAN 7 PIPP : MEMANTAPKAN PROGRAM 3K SEKTOR/PPD : UNIT PEMBANGUNAN DAN BEKALAN JADUAL 1 PTPKD/200/170/2008/20 UNIT/BIDANG : PEMBANGUNAN DAN BEKALAN BIDANG/FUNGSI Perkhidmatan Kawalan Keselamatan dan Pembersihan Bangunan/ kawasan sekolah. 00 MS: 67 31 DISEMBER 2007 . Perancangan Strategik PPDS 2008 . OBJEKTIF Meningkatkan kualiti perkhidmatan seperti kehendak kontrak perjanjian.

Pemantauan berjadual/berfokus Penyelia UPB 15 kali setahun OS21000: RM1470. Perkhidmatan kawalan keselamatan dan pembersihan bangunan/ kawasan sekolah dilaksanakan sempurna.00 Peratus kontraktor mematuhi perjanjian kontrak. 2. KPI Peratus kontraktor mematuhi perjanjian kontrak.00 OS29000: RM1800. 00 MS: 68 31 DISEMBER 2007 . Mendapatkan maklum balas/ laporan dari sekolah. Tanggungjawab Penyelia UPB Tempoh/ hari 3 kali setahun Kos/Sumber OS21000: RM7350. JADUAL 2 PTPKD/200/170/2008/30 Program/Projek Mesyuarat bersama antara pihak sekolah dan syarikat kawalan keselamatan dan pembersihan kawasan yang bermasalah. Pelan Kontigensi Mendapatkan maklum balas/ laporan dari sekolah.2010 Kel: 03 ² Pin. Perancangan Strategik PPDS 2008 .PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1. Mengadakan mesyuarat dan mengambil tindakan amaran ke atas syarikat yang tidak menunjukkan prestasi yang tidak memuaskan dan lapor ke KPM Meningkatkan kualiti perkhidmatan seperti kehendak kontrak perjanjian.00 Output Perkhidmatan kawalan keselamatan dan pembersihan bangunan/ kawasan sekolah dilaksanakan sempurna.

620. Jumlah Program 1 Strategi 1 Program 2 1470.000.00 Jumlah 15950.00 OS32000 0S35000 Lain-lain 9150.00 OS24000 OS27000 0S28000 OS29000 1800.00 7350.00 OS24000 3500.00 Kelulusan keseluruhan peperiksaan awam ditahap sederhana boleh menjejaskan hasrat kerajaan ke Strategi 1 arah minda kelas pertama.2010 Kel: 03 ² Pin.00 3.00 1800.00 Kos ( RM ) OS27000 0S28000 OS29000 10. 00 MS: 69 31 DISEMBER 2007 .RUMUSAN PERBELANJAAN Perancangan Kewangan Pengurusan Akademik Bil 1.900.00 1.00 11. Strategi 2 Program1 7350.00 7350.820.00 7350. Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum Strategi 1 di sekolah yang kurang berkesan akan menjejaskan kecemerlangan institusi pendidikan.00 1470.00 34.800.00 10.00 2450.00 Perancangan Kewangan Pengurusan Pembangunan Dan Bekalan Kos ( RM ) Bil Isu Strategi Program 0S21000 1.00 Jumlah Perancangan Strategik PPDS 2008 .00 8. Isu Strategi Program 0S21000 Program1 Program2 2450.00 9150.00 Jumlah 19.500.800.00 Program 1 2450. Kontraktor tidak mematuhi perjanjian kontrak.600. 2.

00 6000.00 OS24000 Kos ( RM ) OS27000 0S28000 OS29000 600.00 3500.00 2450.00 1220.00 15250.00 10000. pembetulan dan pencegahan bagi meningkatkan penambahbaikan terhadap SPK P & P prasekolah belum mencapai tahap mengikut dasar Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan. Strategi Program 0S21000 Program 1 Strategi 1 Strategi 2 2.00 3500.00 1050. 00 MS: 70 31 DISEMBER 2007 .00 1680.00 1680.00 2450. Pemantauan yang kurang berkesan oleh pengurusan sekolah menyebabkan berlakunya ralat pada data EMIS yang menjejaskan perancangan KPM 7.00 2450. Kesukaran memahami dan melaksanakan prosedur tindakan kawalan.00 12200.00 2400.00 944.Perancangan Kewangan Pengurusan Sekolah Bil 1.00 Jumlah 3050. 6.00 11180.00 3000.00 9800.00 4900.00 3000.00 2450. Pengusaha tadika swasta belum mahir untuk melaksanakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).00 1440.00 7700.00 15950.00 3500.00 17180.00 980.00 12600.00 360.00 240.00 3500. Peningkatan kes-kes aduan berkaitan pengurusan dan pentadbiran di sekolah akan menjejaskan Pelan Peningkatan Profesionalisme Keguruan.00 15950.00 12200.00 2450. Isu Penempatan yang tidak memenuhi keperluan opsyen mata pelajaran di sekolah boleh menjejaskan hasrat kerajaan dalam Pembangunan Modal Insan.00 1680. Strategi 1 Program 2 Program 3 Program1 Program1 2450. 5.00 12000.2010 Kel: 03 ² Pin.00 12000.00 17180. Kurangnya Kemahiran khusus bagi guru Pemulihan Khas boleh menjejaskan dasar OKU negara. Strategi 1 Strategi 1 Strategi 2 Strategi 1 Strategi 2 Strategi 1 Strategi 2 Program1 Program1 Program 2 Program1 Program 2 Program 2 Program1 Program 1 Program 2 Program 1 260.00 12250.00 3500.00 3500.00 4050. Strategi 1 Program1 1080.00 4704.00 2400.00 10000.00 4.00 Perancangan Strategik PPDS 2008 .00 2450.00 9800.00 3.

00 Jumlah 1524.00 Kos ( RM ) OS27000 0S28000 OS29000 264.00 96.00 3500.00 4000.2010 Kel: 03 ² Pin.00 3500.00 4000.00 Perancangan Strategik PPDS 2008 .00 8550.00 15510.380.Bil Isu Strategi Strategi 1 Program 0S21000 Program 1 Program 2 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 460.00 1680.00 20000. Pegawai dan Staf sokongan tidak dapat diberi latihan /kursus yang bersesuaian seperti kehendak pekeliling bil.00 1800.00 5100.00 20690.00 3500.00 10.00 15000.00 8550.00 12510. Strategi 2 9.00 15250.00 3500.00 8550.00 600.00 3000.500.00 12050.00 61.00 12250.00 19410.00 5400.00 460.00 500.00 8550. Kelewatan dalam urusan yang melibatkan BRP Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 1 Strategi 2 Program 1 Program 1 Program 1 Program 1 Program 1 Program 2 Program 1 Program 2 Program 3 Strategi 1 12.00 8550.00 19410.410.00 8.00 216.00 3050. Pengurusan Harta Modal dan Inventori mengikut tidak mengikut Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Arahan Pekeliling Bil. 00 MS: 71 31 DISEMBER 2007 .00 676. Pegawai perkhidmatan pelajaran dan pegawai kumpulan sokongan lewat disahkan dalam perkhidmatan 11.00 3500.00 3500.00 3500. 2005. 10.00 1350.00 8550. 5/2007) Jumlah Strategi 1 Program 1 24.00 12050.00 OS24000 800.00 12050.00 12050.00 6000.00 3300.00 2450.530.00 12050.00 6000. Terdapat sekolah menerima Audit Kewangan Berteguran yang boleh menjejaskan matlamat KPM ke arah pengurusan kewangan telus dan cekap.00 3500.2.00 3500.00 1350.00 15510.00 15510.00 460.00 5400.

175.00 22665. Penglibatan murid secara aktif di dalam Strategi 1 Program kegiatan kokurikulum di sekolah yang masih Strategi 2 Program rendah boleh menjejaskan hasrat kerajaan ke Program arah Pembangunan Modal Insan Program Strategi 3 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Jumlah Perancangan Strategik PPDS 2008 .200.00 624. 5.Perancangan Kewangan Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Bil Isu Strategi Strategi 1 Program 0S21000 Program 1 Program 2 Program 1 Strategi 2 2.00 1100.00 1960.00 Kos ( RM ) OS24000 OS27000 OS29000 1200.00 1320.00 3050.00 2450.00 46170.00 24280.00 400.00 400. Peningkatan kes-kes salahlaku disiplin murid sekolah menjejas matlamat negara ke arah Pembangunan Modal Insan.635.00 1600.00 624. Murid miskin yang tidak mendapat bantuan kebajikan daripada KPM boleh menjejaskan matlamat pembelajaran untuk semua.00 1200.00 3465.00 600.00 3.00 3900.00 2450.00 43470.00 17010.00 1960.00 172.00 7000.00 3900.00 7.00 3276. 3.00 2000.00 13900.00 7310.00 11703.00 9.00 700.00 24280.00 1260.00 500.00 44270.00 2450.00 240.450.00 2450.00 Lain-lain Jumlah 6100.00 2200.00 1600.00 21165. Strategi 1 Strategi 2 Program 2 Program 3 Program 1 Program 1 Program 1 Program 2 Program 1 Program 2 1 1 1 2 4900.00 22680.00 3276.00 400.00 19610.2010 Kel: 03 ² Pin.00 800. 00 MS: 72 31 DISEMBER 2007 .440.00 4900.00 22680.00 2400.00 3500.00 2303.00 2450.00 1440.00 3340.00 4785. Kes-kes keracunan makanan di kantin sekolah dan kantin asrama akan menjejaskan proses Strategi 1 pengajaran dan pembelajaran murid.00 1.00 6100.00 25210. Sekolah tidak dapat menyertai semua aktiviti utama sukan dan permainan di peringkat Strategi 1 daerah boleh menjejaskan matlamat Pembangunan Modal Insan negera.00 192. 4.00 43470.

Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan Pembangunan dan Bekalan Jumlah Keseluruhan 53.620.223.00 34.00 256.00 3.374.500.00 644.00 2. Isu Pengurusan Akademik 19.800.820.00 4.00 500. 00 MS: 73 31 DISEMBER 2007 .00 192.00 9.937.00 156.740. 8.00 11.00 1.300.117.00 500.00 200.00 Kos ( RM ) 0S21000 OS24000 OS27000 0S28000 OS29000 OS32000 0S35000 Lain-lain Jumlah 40.000.440.00 9.00 10.Perancangan Kewangan Keseluruhan Pejabat Pelajaran Daerah Sepang Bil 1.00 13.00 Perancangan Strategik PPDS 2008 .00 70.440.600.500.00 406.2010 Kel: 03 ² Pin.583.700.00 342.900.800.00 3.320. Pengurusan Sekolah 88.754.

Carta aliran kerja. PERT/CPM dll. Pegawai dan staf yang bertanggungjawab kepada program atau aktiviti yang telah dirancang perlulah membuat Pelan Operasi sebelum melaksanakan program atau aktiviti tersebut. Penilaian pencapaian objektif program 8. Lampiran berkaitan (Carta Gantt. Kos 6.) Perancangan Strategik PPDS 2008 .BAHAGIAN 5 : Implementasi Strategi. Pelan operasi ini dapat membantu pegawai dan staf semasa membuat laporan. tindakan pembetulan dan langkah penambahbaikan berterusan jika perlu. Proses kerja (langkah-langkah terperinci termasuk tindakan kontigensi) 7.2010 Kel: 03 ² Pin. Tarikh dan tempoh 5. 00 MS: 74 31 DISEMBER 2007 . Nama program 2. Pejabat Pelajaran Daerah Sepang sentiasa memantau implementasi pelan strategik mela lui proses pemantauan yang signifikan. Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Berterusan Pejabat Pelajaran Daerah Sepang berusaha untuk memastikan kejayaan Perancangan Strategik ini dengan menghebahkan pelan strategik kepada semua pegawai dan staf terutama yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Kumpulan sasaran 4. Tindakan susulan (pembetulan/penambahbaikan) 9. Objektif program (SMART) 3. Pelan operasi mempunyai kerangka seperti berikut: 1.

Tindakan pembetulan yang perlu diambil adalah untuk membuat perubahan ke atas penjadualan ( schedule) pelaksanaan strategi.2010 Kel: 03 ² Pin. bulanan. matlamat dan objektif organisasi tercapai sebagaimana yang telah dirancang. visi. Perancangan Strategik PPDS 2008 . atau membuat perubahan terhadap pelan taktikal dalam memastikan keberkesanan strategi atau membuat perubahan kepada strategi yang tidak mantap. tahunan sehinggalah m isi. mingguan. 00 MS: 75 31 DISEMBER 2007 . bentuk perubahan yang perlu dilakukan pada masa sekarang dan masa hadapan khususnya daripada segi pelan strategik dan pelaksanaan dan jangkaan-jangkaan yang akan berlaku pada masa hadapan Pelaporan prestasi implementasi strategi akan dilaksanakan oleh semua Ketua Sektor dan Ketua Unit. Pelaporan ini penting kepada pelaksanaan pelan strategik kerana ia boleh menunjukkan organisasi berada di atas landasan yang betul. Penelitian isu -isu yang berkaitan dengan kelemahan yang telah berlaku. Jadual 3 Lapor an Pengukuran Prestasi Peringkat Sektor dan Unit dan Jadual 4 Laporan Pengukuran Prestasi Pelaksana. ukuran yang tepat melalui KPI. menepati sasaran. Ini dibuat ketika membuat kajian suku pertama atau separuh pertama penggal pelaksanaannya. Apa yang penting bukan sahaja mewujudkan dokumen. Semua sektor dan unit perlu melaporkan prestasi pelaksanaan program dan aktiviti yang telah dirancang dalam Mesyuarat Setengah Tahun Pelaksanaan dan Me syuarat Kajian Semula Pelan Tindakan. tetapi yang lebih penting adalah bagaimanakah pegawai dan staf menterjemahkan hala tuju organisasi kepada tugas -tugas seharian. Akhirnya Pejabat Pelajaran Daerah Sepang akan memperkemas semua pelan dan pelaksanaannya. dan akhirnya menunjukkan prestasi keseluruhan pencapaian Misi dan Visi.

6 Jemputan Penceramah 2.1 Jemputan penceramah Pengesahan kehadiran penceramah/ibu bapa Aturcara majlis Penyediaan cenderamata penceramah Persiapan dewan dan kelengkapan Pelaksanaan Dokumentasi / Post-mortem TANGGUNGJAWAB SU Kurikulum Pengetua & Penolong Kanan TEMPOH 3 hari 1 hari STATUS JADUAL 2A PT/PKD/200/170/2008/40 2 3 4 5 6 7 8 9 SU Kurikulum SU Kurikulum urusetia JK Hadiah JK dewan Semua guru ting. 3&5 AJK Kurikulum 2 minggu sebelum ceramah 1 minggu sebelum 1 hari 1 hari 1 hari 4 jam 1 hari MS: 76 31 DISEMBER 2007 Perancangan Strategik PPDS 2008 .2 Perancangan 2.5 Agihan Tugas 2.2010 Kel: 03 ² Pin.4 Penetapan Bajet 2.1 Ucapan Pengerusi 2.1 Notis mesyuarat dikeluarkan 3 hari sebelum mesyuarat Mesyuarat AJK Kurikulum 2. 01/2008 .3 Penetapan Tarikh 2.7 Hal-hal Lain Surat-menyurat 3.PELAN OPERASI NAMA PROJEK RASIONAL OBJEKTIF TARIKH DAN TEMPOH SASARAN LANGKAH 1 PROSES KERJA Panggilan Mesyuarat Kurikulum 1.

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS MISI SEKTOR/UNIT BIDANG MATLAMAT KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD TOV SASARAN PRESTASI INISIATIF / TINDAKAN 2008 2009 2010 TOV 2008 2009 2010 PRESTASI SEBENAR VISI JADUAL 3 PT/PKD/200/170/2008/40 OBJEKTIF ULASAN : _________________________________________________________________________________________________ LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ______________________________________ Perancangan Strategik PPDS 2008 . 01/2008 MS: 77 31 DISEMBER 2007 .2010 Kel: 03 ² Pin.

2010 Kel: 03 ² Pin.LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI PELAKSANAAN JADUAL 4 SEKTOR BIDANG MATLAMAT PRESTASI OBJEKTIF Indikator Akhir (Lag) : KPI Sasaran Pencapaian Sebenar ULASAN PT/PKD/200/170/2008/40 Indikator Awal (Lead) : DISEDIAKAN OLEH : ______________________________ DISAHKAN OLEH : _____ ___________________________ Perancangan Strategik PPDS 2008 . 01/2008 MS: 78 31 DISEMBER 2007 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful