56' GIAO DUC vA £lAo TAO THANH P'HO DA NANG

'

Ki THI GIAI ToAN TREN MAy TiNH CAM TAY B~C TRUNG HQC NAM HQC 2008-2009

DE CHiNH THlrC

MaN: HOA HQC Ul'P 12 cAp THPT

Thiri gian lam bal : 150 phut (khdng k@ thm gian giao d@) Ngay thi: 07 thang 12 nam 2008

ChD Y : - D@ thi nay co sao (6) trang

- HQc sinh lam bal true ti@p vao ban d@ thi nay.

DIEM cAc GIAM KHAo sOPHAcH
(cua toan bai thi) (HQ ten va chfr ki) (Do Chu tich HQi dang ghi)
Bang s6 Bang chfr Giam khao s6 1:

Giam khao s6 2: Bai 1 (2 di@m)

Chia 24,04 gam h6n hQ'P X gam ba kim loai AI, Fe, Zn thanh hai phan bang nhau. PhAn mQt hoa tan hoan toan trong hrong dir dung dich H2S04 loang thu ducc 6,608 L khi (dktc). PhAn hai hoa tan h6t trong hrong dir dung dich RN03 loang thu duoc 2,464 L (dktc) h6n hQ'P khi Y gam NO va N20 (khong co san pham klnr nao khac), Ti khoi hoi cua Y so voi khong khi bang 1,342. Tinh phAn tram kh6i hrong m6i kim loai trong X. Cho Al = 27, Fe = 56, Zn = 65, N = 14 va 0 = 16.

f)~t so mol NO va N20 Ian hrot la a va b, ta co :

{a + b = 0,11 {a = 0,04 30a + 44b = 0,11 x 1,342 x 29 = 4,28 ~ b = 0,07

f)~t s6 mol AI, Fe va Zn trong m6i phan IAn hrot bang x, y va z. Tac dung voi H2S04 loang dir :

DIEM

£lAP AN

+3

Al----)o Al+3e

+1

2H+ 2e ----)0 H2 ~ 3x + 2y+ 2z = 0,59 (1)

0,59 0,295

+2

Fe ----)0 Fe+2e

+2

Zn ----)0 Zn+2e

Tac dung voi RN03 loang dir :

+3 +5 +2

Al ----)0 Al + 3e N + 3e ----)0 N

+3 0,12 0,04

Fe ----)0 Fe+Je +5 +1 ~ 3x + 3y+ 2z = 0,68 (II)

+2 N+ 4e ----)0 N

Zn ----)0 Zn+ 2e 0,56 0,14

Kh6i hrong h6n hQ'P trong mQt phAn : 27x + 56y + 65z = 12,02 (III) Giai h~ (1), (II), (III) cho k6t qua:

x = 0,09 (%mAI = 20,22%);

y = 0,09 (%mFe = 41,93%) va z = 0,07 (%mzn = 37,85%).

Trang 1/6

Biti 2 (2 di@m)

Tron 100 mL dung dich NaOH co pH = 13,3 voi 100 mL dung dich KOH co pH = 13 thu ducc dung dich X. Dung dich X trung hoa vira du 100 mL dung dich Y chua HC1 a (M) va H2S04 b (M), thu ducc dung dich Z. Co can dung dich Z thu ducc 2,165 gam muoi khan. Tinh cac gia tri a va b. Cho Na = 23, K = 39, C1 = 35,5, S =32 va 0 =16.

DAPAN DIEM
pH = 13,3 => pOH = 0,7 ([OK] = 0,2), nNaOH = 0,2 x 0,1 = 0,02 (mol)
pH = 13 => pOH = 1 ([OK] = 0,1), nKOH = 0,1 x 0,1 = 0,01 (mol)
Phan irng trung hoa : H+ + OK ----)0 H2O
=> O,la + 0,2b = 0,03 (1)
Tang kh6i hrong muoi : (0,02 x 23) + (0,01 x 39) + (O,la x 35,5) + (O,lb x 96) = 2,165
=> 3,55a + 9,6b = 1,315 (II)
Giai h~ (1) va (II) ta co : a = 0,1 va b = 0,1 Biti 3 (2 di@m)

Ch~t him co A chua 54,96% C va 9,92% H v6 kh6i hrong, Dinh hrong N thea phuong phap Dumas til 1,31 gam A va thu khi N2 vao mQt khi k6 630°C thi th6 tich khi N2 do ducc la 0,1272 lit; rmrc mroc trong khi k6 cao hon rmrc mroc ngoai chau 6,8 em; ap su~t khi quyen la 760 mmHg va ap su~t hoi mnrc bao hoa 630°C la 12,3 mmHg. (a) Xac dinh cong tlnrc phan til cua A, bi6t phan til A co mQt nguyen til N. (b) A co tinh luang tinh, phan til A chi co nguyen til C bac mot va bac hai va khi dun nong A tham gia phan irng trung ngirng tao ra mQt po1ime mach ho co phan til kh6i la 1.500.000. Xac dinh s6 mit xich A trong po1ime neu tren, Cho C = 12, H = 1,0 = 16, N = 14.

DAPAN

(a) Ap suat rieng phan cua N2 :

h 6,8x10

P =H-f--=760-123- =7427(mmHg)

N2 13 6 ' 13 6 '

, ,

S6 mol N2 = pV = 742,7x273xO,1272 = 0,005 (mol) RT 760 x 22, 4 x (273 + 30)

%N trong A = 0,005x28 x100% = 10,69%

1,31

%0 = 100% - 75,57% = 24,43%

54,96 9,92 24,43 10,69

nc :nH :no :nN =--:--:--:-- = 6: 13: 2: 1

12 1 16 14

Cong tlnrc phan til cua A la C6H1302N.

(b) A vira tac dung voi dung dich HC1 va dung dich NaOH, chi chua C bac 1 va bac 2 nen Cong tlnrc du tao dung cua Ala: H2N-[CH2]S-COOH.

Phuong trinh phan irng trung ngirng :

n H2N-[CH2]sCOOH to ,xt,p ) H-( -HN-[CH2]sCO- )-nOH+ (n-1) H20

n = 1.500.000 -18 = 13274

113

DIEM

Trang 2/6

Biti 4 (2 di@m)

Han hQ'P A gam n hidrocacbon dang dllng k6 tiep, co tang phan til kh6i la 280. Trong han hQ'P nay, phan til khoi ella hidrocacbon co s6 cacbon Ian nh~t g~p 3 IAn phan til kh6i ella hidrocacbon co s6 cacbon nho nhdt, Xac dinh n va cong tlnrc phan til cac hidrocacbon. Cho C = 12, H = 1.

DAPAN DIEM
GQi M, la phan til khoi ella hidrocacbon nho nhat, Phan til khoi ella cac hidrocacbon
l~p thanh mQt dp s6 cong co cong sai 14 nen ta co :
S = [MI +(n-;14+M1]n =[M1 +7(n-1)]n=280 (1)

Mn = 3Ml ~Mn =M1 +(n-1)14=3M1 ~ M, = 7(n-1) (II)
Til (1, II) ~ n2 - n - 20 = 0
~ n = 5 ( nhan ) va n = - 4 (loai)
~ M, = 7(5-1) = 28 (C2H4)
Cae chat gam C2H4, C3H6, C4Hg, CSHlO va C6H12 Biti 5 (2 di@m)

Tinh khoang each nho nh~t va Ian nh~t giira hai nguyen til iot trong phan til 1,2-diiotetan. Bi6t dng dQ dai lien k6t C-C va C-1 IAn hrot bang 1,54A va 2,10A. Gia thiet cac goc lien k6t d6u bang 109,5°.

DAPAN

DIEM

I

_~!~,_~~: __ .. ?09,5°

X C 1,54Ao C

, . , . , .

"

"

"

294AO ""

Y , 12

I

Khoang each ngan nhat giira hai nguyen til iot irng voi du dang che khuat toan phAn nlnr hinh ben.

dl_1 = 2dc_x + dc-c

dl_1 = [2 x 2,10 x cos(70,5°)] + 1,54

°

dl_1 = 2,94(A)

Khoang each Ian nh~t giira hai nguyen til iot irng voi du dang xen ke d6i (anti) nlnr hinh ben

dl_y =2dl_x =2x2,10xsin(70,5°)

1 1

°

d, -v = 3,96(A)

1

" °

Til ket qua phan tren : d, _Y = 2,94(A)

2

d, -I = ~(3,96)2 + (2,94)2

1 2

°

V~y d11-12 = 4,93(A)

Trang 3/6

Bal 6 (2 di@m)

Xet qua trinh can bang sau tai 686°C: CO2 (k) + H2 (k) ~ CO (k) + H20 (k)

Nang dQ cac chat tai can bang IAn hrot bang [CO] = 0,050 M, [H2] = 0,045 M, [C02] = 0,086 M va [H20] = 0,040 M. N6u tang nang dQ CO2 len d6n gia tri 0,500 M (nhiet dQ khong d6i) thi nang dQ m6i chat a can bang moi ducc thiet lap lai bang bao nhieu ?

DAPAN

Hang so can bang nang dQ :

K = [H20][CO] = 0,040 x 0,050 =052

c ,

[C02 ][H2] 0,086 x 0,045

Them CO2, can bang chuyen doi thea chieu thuan :

CO2 (k) 0,500

+ H2 (k) ~ 0,045

CO (k) + 0,050

H20 (k) 0,040

-x -x +x +x

0,500-x 0,045-x 0,050 +x 0,040 + x

Til K = [H20][CO] = (0,040 + x) x (0,050 + x) = 0 52

c ,

[C02 ][H2] (0,500 - x) x (0,045 - x)

<=> 0,48x2 + 0,373x - 9,7.10-3 = 0

~ x= 0,025M

V~y [C02] = 0,48M, [H2] = 0,020M, [CO] = 0,075M va [H20] = 0,065M.

DIEM

Biti 7 (2 di@m)

MQt nguyen t6 kim loai M co ban kinh nguyen til R = 143 pm va don chat k6t tinh thea du true l~p plnrong tam dien, co kh6i hrong rieng D = 2,7 g/crrr'. Xac dinh kim loai M.

L~p phuong tim dien

DAPAN DIEM
Trang mQt a mang co ca lap phuong tam dien, so nguyen til bang:
Z=(iX8J+(~X6J=4
GQi a la dQ dai canh a mang co sa. Khoang each ngan nh~t gifra cac nguyen til la
~ d' he , - ~ R aJi 4x143 =404pm
tren uang c eo cua mat nen : = -- ~ a = Ji
. 4
M
-xZ
Til d = mxZ = NA
V a3
~M= d x a ' XNA (2,7g 1 em") x (404.10-10 em)" x (6,02.1023 mol ")
=
Z 4
~ M = 26,79g/mo1. V~y MIa Al, Trang 4/6

Biti 8 (2 di@m)

Cho bi6t a 20°C, dQ tan cua CaS04 la 0,2 gam va kh6i hrong rieng cua dung dich CaS04 bao hoa la 1 g/mL. (a) Tinh C% va CM cua dung dich CaS04 bao hoa, (b) Hoi khi tron 50 mL dung dich CaCh 0,012 M voi 150 mL dung dich Na2S04 0,004 M a 20°C co k6t tua xuat hien khong ?

DAPAN

DIEM

(a) C% = S x100% = 0,2 x100% = 0,1996%

S + 100 100 + 0,2

C = 10xC%xD = 10xO,1996x1 = 0 0147M

M M 136 '

(b) T 'h).' h : V - mdd - 100g + 0,2g - 100 2 mL

a co t e tic . dd - - -

D 19/mL '

Trang dung dich bao hoa CaS04 :

[Ca2+] = [SO 2-] = 0,2 x 1000 = 1 47.1O-2(M)

4 136 x 100,2 '

TCaS04 = [Ca2+][SO~-] = (1,47.10-2)2 = 2,16.10-4 Trang dung dich sau khi tron

[Ca2+] = 0,012x50 = 3.1O-3(M)' [SOl-] = 0,004x150 = 3.10-3 M

50+150 ' 50+150

Suy ra tich s6 ion trang dung dich : Q = [Ca2+] [SOl-] = 9.10-6 Vi Q < T nen khong co k6t tua xuat hien

DAPAN DIEM
The cac dfr kien tlnrc nghiem vao cac bieu tlnrc cua k d6i voi cac phan irng dan gian
bac 0, 1, 2 ta ducc cac k6t qua sau day:
B~c 0 B~c 1 B~c 2
k= [AL - [A] k =!In [A]o k = ! x [A L - [A]
t t [A] t [A]JA]
3,67.10-6 2,38.10-4 1,54.10-2
2,80.10-6 2,03.10-4 1,48.10-2
2,03.10-6 1,71.10-4 1,43.10-2
1,33.10-6 1,37.10-4 1,43.10-2
0,68.10-6 0,97.10-4 1,41.10-2
K6t qua k gAn dan tri khi gia thiet phan irng la bac hai, nen phan irng co bac 2 d6i
voi buta-1 ,3-dien. Trang 5/6

Biti 10 (2 di@m)

Xet qua trinh chuan dQ VI (mL) dung dich HF CI (M) bang V2 (mL) dung dich NaOH C2 (M). (a) Thi6t lap phuong trinh tinh pH thea VI, CI, V2, C2 va K(HF) tai diem dAu, di6m gifra diem dAu va di6m tuong duong, diem tuong duong va sau diem tirong duong, (b) Di6n cac gia tri pH thea gia tri V2 trong bang duoi day, bi6t VI = 10 mL, CI = 0,1 M, C2 = 0,1 M va K (HF) = 6,3.10-4. (c) Ve d6 thi bieu di6n quan h~ pH va V2.

DAPAN

(a) Phuong trinh pH

Diem dAu, dung dich axit y6u HF co :

pH = -lg(~KCI)

Giira diem dAu va diem tuong duong, h~ la mQt dung dich d~m axit g6m HF va NaFco:

pH =PK_lg(CIVI -C2V2J C2V2

Tai di6m tirong duong, dung dich bazo y6u NaF co:

H 14 1 ( 10-14 CIVI J

p = + g --x--'----'--

K VI +V2

Sau di6m tirong duong, h~ la han hQ'P bazo manh va bazo y6u, ducc coi nlnr la cua bazo manh co :

14 1 ( C 2 V 2 - C I VI J

pH = + g ____;:c____::_ _ __:;__:_

VI +V2

(b) Bang gia tri :

(c) D6 thi :
14
12
10
::I: 8
e, 6
4
2
0
0 5

10

15

V(NaOH)

DIEM

Trang 6/6

Trang 7/6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful