Importan a vestimenta iei în cadrul diferitelor evenimente protocolare

În activitatea lucr torilor Ministerului Afacerilor Externe din central

i din exterior

inuta vestimentar are o deosebit importan . Ace tia trebuie s acorde o mare aten iei igienei permanente, acurate ei îmbr c mintei i modului civilizat în care se iese în societate. Exist un set de regulile de conduit sau regulile de comportare la care se refer eticheta, acestea contribuie la buna desf urare a rela iilor din societate, în general, i la o desf urare normal a activit ii in afaceri în special. Este foarte important cunoa terea i aplicarea acestor reguli de c tre fiecare partener, dat fiind c necunoa terea sau ignorarea lor pot duce, uneori, la interpret ri eronate, la complica ii rela ionale care dep esc sfera rela iilor strict personale ale celor în cauz . Nu se pot concepe rela ii între parteneri f r contactul uman necesar i, în cadrul acestui contact, f r respectarea unor reguli de etichet . Necunoa terea acestor reguli poate fi considerat , în ultim competen instan , o lips de

profesional a unei persoane chemate s reprezinte interesele unei p r i pe planul

rela iilor specifice. În concluzie, însu irea i respectarea unor reguli de eticheta pot i trebuie s constituie o sarcin de ordin profesional. Este foarte important ca partenerii s aib o inut corect , îngrijit , s se controleze permanent în fiecare ocazie asupra acesteia. De exemplu în societate este gre it s te sprijini de sp tarul unui scaun sau de perete, s batista sau alt obiect. Pentru a da dovad de un comportament mult mai elevat, trebuie evitat s stai cu spatele la alt persoan care este a ezat pe scaun, fotoliu sau canapea. A ezarea pe scaun sau canapea trebuie f cut de a a manier încât s nu denote o stare de plictiseal sau satisfac ia de a fi cucerit un loc pe care nu e ti dispus s -l cedezi. Trebuie evitat strângerea genunchilor cu mâinile, sprijinirea capului de sp tar sau b tutul cu degetele pe bra ele scaunului. Încruci area genunchilor la prea mare în l ime trebuie, de asemenea, evitat . Page | 1 ii mâinile în buzunar sau s te joci nervos cu bricheta,

astfel încât rochia s poat acoperi genunchii. un râs zgomotos. De asemenea. tusea. dar i rela ii cu alte par i. Pentru a da dovad de câteva cuno tin e de baz despre vestimenta ie dar i pentru a putea avea o inut corect . A fi elegant nu înseamn preocuparea exclusiv pentru num rul i pre ul toaletelor. curat i bine c lcat . pot fi oferite . dup cum o femeie înalt nu va purta o rochie cu dungi dispuse vertical. capabile s r spund unor nevoi cât mai variate i f r a se demoda prea repede. ci dimpotriv . inuta vestimentar are o deosebit importan . în plin armonie cu conforma ia corpului i împrejur rile în care este purtat . o cravat discret . În aceasta const i adev rata elegan .Femeile trebuie s acorde mare aten ie felului cum stau pe scaun i cum î i încruci eaz picioarele. La evenimentele la care se impune inuta vestimentar urm toarele sugestii: Page | 2 de ora . În cazul femeilor lucrurile se complic u or deoarece. O femeie corpolent i de statur mic nu va purta o rochie plisat sau cu dungi dispuse orizontal sau cu o croial scurt . Regula de etichet vestimentar cere o îmbr c minte corect . În timpul conversa iei este nepoliticos s -l apuci de rever sau de nasture pe interlocutor pentru a da mai mult greutate argumentelor personale sau s -l aprobi b tându-l pe umeri ori lovindu-l cu cotul.) inuta vestimentar În activitatea de rela ii cu publicul. trebuie evitate o gesticulare excesiv . la culoarea inuta de zi sau inuta de ora (trebuie men ionat c se folose te diminea a i dup amiaza). culorile i desenul materialului ca i croiala rochiei trebuie s fie armonizate cu aspectul fizic. de obicei se cere: o c ma costumului. copierea fidel a modei lansate de diferite case de specialitate. ci preocuparea pentru alegerea unor materiale de bun calitate i o croial corespunz toare. O femeie cu tenul palid trebuie s evite s se îmbrace în culori galbene sau verzi. În ceea ce prive te b rba ii. asortat . De altfel trebuie evitat excesul de bijuterii deoarece nu contribuie la ob inerea unei note de mai mult elegan . str nutul i alte zgomote dizgra ioase (aerofagii etc. accesoriile au mare importan .

pantofi de zi. cravat . deux-pieces sau tailleur. de croial obi nuit . M nu ile se scot în restaurant i într-o sal de dans. anume portul m nu ilor Purtatul m nu ilor depinde de obiceiurile locale. dar ele se pot purta în tren. accesorii discrete. La bal. palton. pardesiu sau hain de blan . Pentru b rba i: costum (hain c ma i pantaloni) de aceea i culoare (nu prea închis ).Pentru femei: rochie scurt de sezon. din materiale i culori potrivite sezonului (ziua nu se îmbrac rochii din materiale lucioase ± lamé sau dantel ) m nu i simple i p l rie. ciorapi i pantofi asorta i la culoarea costumului(ciorapi i pantofi pot fi i este recomandat s fie negri. Femeile nu. Pe strad îns . ca i la toate manifest rile Page | 3 . Este preferabil ca ea s se scoat înainte de a suna la u . alb sau cu dungi de culoare asortat la costum. b rbatul nu intr cu mâna dreapta în m nu . dup sezon. pentru a nu fi privit prea insistent) m nu i numai când se poart i p l rie(sau în func ie de sezon sau scopul îtâlniri) Aici o s fac ni te ad ugiri ce in mai mult de etic . b rbatul î i va scoate m nu a din mâna dreapt pentru a saluta. la sport i pentru condusul ma inii. asortate cu îmbr c mintea. În interior. la teatru.i scot m nu ile decât dac întâlnirea este fixat dinainte. cu tocuri joase. de o culoare asortat cu îmbr c mintea (nu se recomand pantofi din piele lucioas ). po eta obi nuit de o culoare asortat cu îmbr c mintea sau cu pantofii.

. trebuie s fie aleas cu mult grij . jersé etc. toamna. paltonul. m rgele etc. m nu i din piele sau m tase. m nu ile sunt obligatorii. de culoare asortat cu îmbr c mintea i cu pantofii.publice care au loc în interior. b rba ii î i vor scoate m nu ile. adica 3/4 (la rochie f r mâneci). i cravat uni. m tase sau materiale lucioase (paiete. înflorat sau cu diferite modele geometrice.). scurte (la rochie cu mâneci) sau lungi. palton sau pardesiu. în timp ce femeile ± dac doresc ± pot s le p streze. se recomand : Pentru femei rochie de sear din m tase. mai lung . Page | 4 . Când se îmbrac pardesiul. iarna i prim vara se vor purta m nu i din piele. nu se poart cravat la c ma cu mânec scurt . La o invita ie la mas . bijuterii de pre . astfel: costumul uni se poart cu c ma la c ma în dungi se poart uni i cravat cu dungi discrete. mantoul. numai când este cazul. po et de dimensiuni mici din piele. dantel . cravat modern . nu se intr în sufragerie cu m nu ile în mân . lamé. de obicei de lungime obi nuit sau dac moda impune. lân . inuta de sear sau inuta de culoare închis La ac iunile la care se impune inuta vestimentar de culoare închis . dar discrete i în num r redus. Aici iar o s vin cu câteva preciz ri. în circumstan ele care impun elegan .

Aceasta este inuta vestimentar recomandat pentru diferite ocazii oficiale. m nu i. Page | 5 .pantofi din piele lucioas sau mat îmbr c mintea. când se poart i p l rie. cravat argintie sau asortat la culoarea costumului. îns în ora poate fi folosit. pantalon sau pardesiu când este cazul (totdeauna cu m nu i). ciorapi negri sub iri. cu deplin succes. gale de film. ciorapi negri. costumul taior sau deux-pieces. Un alt eveniment foarte important la care pot participa diferi i invita i ale unor ri vecine sau partenere. Nu se recomand folosirea pantofilor cu tocul înalt la inuta cu pantaloni. Pentru b rba i costum de culoare neagr sau închis . cu pantaloni i vest de aceea i culoare (stof uni sau cu dungi discrete din acela i fir). recep ii. i ciorapi din m tase sau dantel . în culori asortate cu în sezonul rece. de culoare neagr . este reprezentat de ceremoniile cu caracter funerar. sau s se evite inuta cu pantaloni la femei. palton. mese. pardesiu sau hain de blan de culoare închis . confec ionat din materiale de bun calitate i cusut cu mult gust. din considerente religioase i de alt natur ce in de gazd . c ma alb .. spectacole teatrale etc. a) La ceremoniile cu caracter funerar se recomand urm toarea inut vestimentar : Pentru femei îmbr c minte de sezon.

dar nu este obligatorie. pardesiu sau fulgarin de culoare neagr . fular alb. Pentru b rba i La înmormânt ri: costum de culoare neagr . jachet i frac. inuta variaz de la o ar la alta. palton. pantofi negri. la ceremoniile de mare fast se folose te costumul negru sau închis. pardesiu. ciorapi i pantofi de culoare neagr .po et neagr . batist alb . de m tase. Preciz m c prin "culoare închis " se în elege bleumarin sau gri-fer. Page | 6 . observându-se tendin a de renun are la îmbr c mintea clasic de mare ceremonie i anume. în multe ri. smoking. se recomand folosirea inutei de culoare închis . fulgarin. palton. b) La prezentarea de condolean e ± hain neagr sau inut de culoare închis . În ultimul timp. inuta de ceremonie sau inuta special În practica interna ional . c ma alb . La prezentarea de condolean e se recomand hain neagr . c) La depunerea de coroane de flori sau jerbe. îndoliat . în func ie de anotimp. cravat . m nu i i p l rie de culoare neagr (în func ie de anotimp). p l rie i m nu i de culoare neagr . ambele apropiate de negru.

îns cu poalele rotunjite sau evazate). dac b rbatul este îmbr cat în jachet (de obicei. mese. Este imperios necesar ca în toate ocaziile.De regul la ac iunile cu caracter diplomatic. În cazul când nu exist o asemenea precizare. Acest lucru impune cunoa terea dinainte a practicii locale în vederea confec ion rii din timp a ve tmintelor necesare. vest neagr . cocktailuri. SUA.. f r mâneci i cu m nu i lungi. Italia. vest neagr sau gri. m nu i gri sau albe din piele. dac b rbatul este îmbr cat în frac. La ac iunile organizate în str in tate de inuta indicat pe cartea de invita ie. recep ii. c ma ri. ciorapi negri. la vizite oficiale în cursul zilei). Austria. partenera va purta rochie scurt . f r p l rie i m nu i (în unele indic rochie lung ). Spre exemplu. se folose te haina neagr .F.G. se va folosi îmbr c mintea corespunz toare practicii locale pentru toate ac iunile prev zute în programul acestor vizite. De re inut atunci când b rbatul este îmbr cat în smoking. ceaiuri etc. Cipru etc. unde se folose te jacheta. Mai sunt c tre partea român sau str in trebuie respectat ri ca Anglia. Norvegia.a. vizite. pantofi negri de lac. Finlanda . Islanda. la ac iunile protocolare. pardesiu negru cu revere de m tase sau pelerin neagr . p l rie moale de culoare neagr . c ma alb scrobit sau plisat . Acest lucru impune cunoa terea dinainte a practicii locale în vederea confec ion rii din timp a ve tmintelor necesare. guler drept cu col uri sau r sfrânt. f r mâneci. Jacheta se compune din:jachet neagr (hain de lungimea 3/4. partenera va purta rochie scurt cu p l rie i m nu i. partenera va purta rochie lung . Luxemburg. cravat neagr (papillon). R. se va folosi îmbr c mintea corespunz toare practicii locale pentru toate ac iunile prev zute în programul acestor vizite. Belgia. În cazul când nu exist o asemenea precizare. Indica ii cu privire la inuta special Smokingul se compune din: costum din stof neagr uni. la mesele care au loc la ore târzii se Page | 7 . la prezentarea scrisorilor de acreditare în Fran a. la spate asem n toare cu o redingot . s se poarte îmbr c mintea indicat în program sau pe cartea de invita ie. trebuie respectat inuta indicat pe invita ie. pantalon reiat.

cravat alb (papillon). ciorapi negri. pardesiu negru cu revere de m tase sau pelerin neagr . c ma alb i scrobit . iar pe pantaloni se aplic câte o vipu c din m tase neagr . guler r sfrânt. vest neagr (alb la mese). La smoking i frac reverele sunt îmbr cate în m tase neagr . joben de m tase. cu jartiere. inuta special se confec ioneaz din stof neagr uni. sub iri. ciorapi de m tase neagr . joben de m tase. m nu i gri sau albe din piele. pardesiu negru. guler drept cu colturim nu i albe din piele de c prioar . cravat gri sau neagr .alb . Fracul ce compune din: frac negru. Page | 8 . pantofi negri de lac. pantofi negri.

Frac: Smoking: Page | 9 .

http://www.scribd. 2005 Bucure ti. Autor: Feltham.Costum de zi: Bibliografie: Ghid de diploma ie.com/doc/Protocol-institutional http://www.Editura Institutul European. Ralph-George.com/doc/Uzante-Diplomatice-Si-de-Protocol Page | 10 .scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful