P. 1
Istorija eSrbije Radjanje Enacije

Istorija eSrbije Radjanje Enacije

Views: 151|Likes:

More info:

Published by: Momcilo Moca Djurovic on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje

Hcvopnja eCp6nje
!"#$ 2010. %&'()*
Cnako oµ nac nma
neky cnojy npnny.
Hc+opnja eCp6nje
je npnna o cnnma
nama. Pa|ane e-nannje
CA±PXAJ
!"#$%&'
+&,"-". )"/(0 (%#"1" 2 *3*425,(.
!"#$"%"& '" #$("') 3
%&(" )&*$'"
6#(7#*8*)" &$"95()" :* *;#1."
!"#$"%"& '" #$("') 5
+,- . E-&.+%/-0.!
6#*<*=*>* 2 *?2<$#(:2
!"#$"%"& '" #$("') 8
!"*-%-#'- .+!"1
6&,($(1.& 4#*2-(8">* *?2<$#(:*
!"#$"%"& '" #$("') 9
”'/$)-%” 1&/")1$ 2&1'$ &.+%/-0$
@" <"8& :*')2 )&A <.&#& B*& *-<7*$ :*
4#&$(7 )"<
!"#$"%"& '" #$("') 12
$-+/2-0&
11. C*5#2"# 2009. %&'()*
!"#$"%"& '" #$("') 17
6#7( '*& !()(<$"#<$7& ()C&#8(<">" D,"'* *E#5(:*
B
ñ
A
þ
A
e
C
P
B
H
J
E
!
"
#
"
$
%
&
'
$
%
(
)
"
#
*
)
'
!
"
$
&
+
&
C
B
H
M
F
P
A
T
A
H
H
M
A
1
&
3
$
4
+
/
2
-
0
$
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
2
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
!"#$% %' (#) *+# (,$- )"%.- /0*1-2 3#$% )+% '%45* - *60-7
$#$% )+% ), )(#45*7 )8,$5* /0", /0*.#8,9,7 9-', )#
$%.*+# )"#$* '#( ',5*+% )"%., -)/,:,7 (#', * /%(,$%
0#;%1#0#<,2 =,; %>;*0# '# 5* )+% - "%.)?*7 >*;(*)-7
/%5*8*?* *5* (%"*(#0)8"-7 )"#$* '#( ., (%"% *)$-)8"%7
(%"* *;#;%"2 @ $#' ), %$-/*+% %$% ;#.,'(*1$%6 ?*9#7 * %('#
$#'# ), >#4 (, )5#A,+% - )",+-7 (#4, *('*"*'-#5(, /0*1,
)- .,'(# .,'*()8",(#7 % )"*+# (#+#7 % ,!0>*.*2
B# (,+# ,!0>*.,7 (, >* >*5% (* (#)2 C#8% .%. '-6-.,+% .,'(%
(,*;+,0(% ",5*$% DEFGF2 H#% * 8% '# ), )"* ;#.,'(%
%$-/*+% * ;#>,5,A*+% /0*1- % (#+#7 % ,!0>*.*2 I, )#+%
;>%6 %(*: $%.* 8,$ '%5#;,7 %(*: $%.* "*4, (*)- )# (#+#7
(,6% * ;>%6 "#)2
E#) $%.* )8, * '#(#) 8-2 E#) $%.* "0,'(% 0#'*8,7 >%0*8,
),7 /*4,8,7 /0*"0,J-.,8, * 1*(*8, )", '# )"* +* >-',+%
.%4 >%9# * .#1# (#?*.# $%.# A*"* - ,!0>*.*2 K"% ., /0*1# %
)"*+# (#+#2
dr.doom
+*(*)8#0 *(L%0+*)#<# - E5#'* ,!0>*.,
Onaj +ekc+ ne 6n
6no npeµ nama µa
nnje 6nno +nma
npeµnnx n
no»p+nonannx
nyµn.
He camo onnx
kojn cy paµnnn na
onom nsµany,
nero n cnnx onnx
kojn cy nncann o
nc+opnjn eCp6nje
npe nac.
Y noronopy
mo»e+e nahn
no+nyn cnncak
onnx kojn cy
sacny»nn m+o je
onaj noµyxna+
yrneµao cne+noc+
µana.
Ymec+o npeµronopa
±A BH BHAhH KY±A H±EMO, MOPAMO BHATH O±AKhE
CMO HOEhH
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
3
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
Cua[ ipa¡ai ¤ranai, nanucan na enrreciou [esuiy u
o¤urreµno y [eµnou µaxy, [e uepoua¡no npuu ¡eic¡ o6[aunen o
eCp6u[u. Ca ne¡ rracoua u µua iouen¡apa, oua[ ¤ranai nauer
urpa¤a Azoo Lazzo, [e sano¤eo opranusauu[y u c¡uapane µanac
[eµne oµ na[[a¤ux cura e-cue¡a: eCp6u[e. v 6e¡a uepsu[u
eÞeny6ruie, rµe [e yrasai y urpy sax¡euao nosuunuuy, uaru
6po[ nauux urpa¤a [e, no µoraciy, 6uo pacy¡ no uerou e-
cue¡y, uaµa [e no cueµo¤enuua SL8_!CLLx-a, uehuna nux
6ura ynpauo y elp¤io[.
Maro6po[nu Cp6u cy no yraciy y urpy usrreµa na[paµu[e
6uparu elp¤iy iao cuo[y µououuny, s6or ueruiux uc¡opu[ciux
I Hone+ak
MAhOBPOJHH CPBH Y HFPH CY BHhH PACYTH EHPOM E-
CBETA. A OH±A JE HBAEAO ChE±ETH HhAHAK...
Hos(pan npanocnanna 6paho, PTC eunvyje!
Hona paµno +enennsnja je sanonena cnoje emn+onane y
Fpnkoj . Paµno +enennsnja Cp6nje . Hncahemo o
µemanannma y eFpnkoj n o Cp6nma y eFpnkoj. Ako na|emo
nekora ko he npenec+n name nnanke ca cpnckor na rpnkn,
onµa hemo nx nsµana+n n na rpnkom. Ono je cne oµ nac sa
cne y eFpnkoj (eHellas), onekyj+e none nnanke yckopo.
Hosµpan.
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
4
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
u iyr¡ypnux uesa y c¡uapnou +uuo¡y. v
¡o upeue cy lpuu y e-cue¡y uoµuru
6op6y sa ocro6o|ene oµ 1ypaia u¡o [e
uo+µa µoµa¡no uo¡uuucaro naue
urpa¤e µa cuo[y npuupeueny o¡au6uny
npona|y ynpauo ¡y.
Cua[ ¤ranai [e 6uo ua+an [ep naion
nera nauu urpa¤u no¤uny ue|yco6no
µa ion¡ai¡upa[y ca [eµnou [acnou
uµe[ou - yuec¡u eCp6u[y y urpy.
Luo [e ¡o cue¡ 6es ¡penunr pa¡oua, ca
uaro urpa¤a u [ou uane pe¢epara.
4upue cy yrraunou 6ure ß1 u ß2
iuaru¡e¡a, a ß3 [e 6uo no[au y uerou
eÞeny6ruiy. 3µpaune ce oµp+auaro
xre6ou u noironuua a iyha [e 6ura
no[au uue¡ia. Pu[eµan Cp6un nu[e 6uo
¤ai nu renepar.
v ¡o upeue, "A¡ran¡uc" [e 6uo µareio
[a¤u oµ "ÞLACL CC". eÞyuynu[a [e 6ura
n a [ [ a ¤ a c u r a y e Þ e n y 6 r u i y ,
ion¡porucara [e nora eÞycu[e (io[a [e
npuo6u¡no 6ura noiopena oµ c¡pane
ePopueuie). elp¤ia [e npuo6u¡no 6ura
y "ÞLACL CC" cauesy, aru [e iacnu[e
usaura iaµa ux [e nanara e1ypcia [ep
uu ua¡u¤nu caues nu[e npucio¤uo y
nouoh.
Cipua[ u e- seuana na Lariany
(Þyuynu[e iao na[[a¤e cure, eMa|apcie,
elp¤ie u e1ypcie), na u cyio6u
e4uncie, euueµcie u eÞycu[e cy na
neiu na¤un noc¡auuru npauau sa µane
oµuu[ ane µora|a[ a no no¡oneu
yuo|eny oc¡arux 6arianciux seuana.
ennµonesu[a [e µp+ara µo6ap µeo
uc¡o¤nor e-cue¡a (oµ ennµu[e µo
eAyc¡paru[e), µoura [e u µo rpanuua ca
eÞyuynu[ou u nanara opurunarne e-
ua|apcie u e-pycie ¡epu¡opu[e noµ
oiynauu[ou eÞyuynu[e u ePopueuie.
vnpauo sa¡o [e µoc¡a nauux urpa¤a
oµrasuro y oue seune u uoryhe [e µa
cy uese us ¡or nepuoµa ycuepure
iacnu[e onpeµenene eCp6u[e ia
ºÞLACL CC" cauesy.
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
5
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
v ¡o upeue elp¤ia [e uuara cauo [eµny
peru[y, nauu[y, µoi [e oc¡a¡ai 6uo noµ
ion¡porou e1ypcie. Les cuo[ e
o¡au6une, cpnciu urpa¤u npeµuo|enu
Azoo Lazzom, Mau[om u SL8_!CLLx-om,
ce npuiny¤y[ y c¡panuu "Creece
ÞrosperlLy MovemenL" u y¤ec¡uy[y na
us6opuua. SL8_!CLLx ¤ai usµa[e nouu
¤ranai, nonouo na enrreciou [esuiy,
rµe ia+e µa "90° Cp6a +uuu ynpauo y
elp¤io[" u µa [e nuxou uun µa "upa¡e
oiynupane ¡epu¡opu[e u ynanpeµe
eionouu[y elp¤ie" iao u µa ¡o paµe [ep
"+ere npauµy". Þpeµceµnui elp¤ie,
lkaru, nosµpauna cue one io[u paµe y
un¡epecy elp¤ie, ¡[. cpncie urpa¤e.
ßouynuiauu[a usue|y Cp6a u •pua¡a [e
y ¡ou ¡peny¡iy 6ura ueoua nosu¡uuna,
¤ai npeµceµnui €y+ne A¢puie, •ocky,
oc ¡ auna iouen¡ ap na ¤ranai
SL8_!CLLx-a y ioue ra caue¡y[e:
ns6opu ce saupuaua[y u Azoo Lazzo
yrasu y ßonrpec nauoµehu µa ra
n p e µ c e µ n u i e l p ¤ i e c u a ¡ p a
npeµc¡aunuiou Cp6a, uaio on ce6e ne
uuµu ¡aio. 1o [e 6ura npuruia µa ce
uciopuc¡u nosuuu[a y ßonrpecy elp¤ie
u u¡o uuue Cp6a oiynu na [eµnou
uec¡y iaio 6u ce noc¡urao µouonan
6po[ sa yuo|ene eCp6u[e y urpy. nnai,
Azoo Lazzo [e snao µa [e ny¡ µo ¡or
uuna µyr u µa 6u na[6one 6uro µa ce
npe ¡ora usupuu npeysuuane (1C -
‚ake Cver) neie µp+aue. Cn nosuua cue
Cp6e µa ce npuiny¤e ynpauo c¡panuu
na ¤u[o[ [e ruc¡u usa6pan, uo+µa ueh
¡aµa uua[yhu nran o 1C-y lp¤ie. 1o
no¡u|y[e u SL8_!CLLx y cuou ¡eic¡y o
uc¡opu[u eCp6u[e rµe ia+e:
MK('# +* )#;(#.,+% '# N,+% )"%.-
'0A#"- (#.5#$4, '%>*8* (# 8#.
(#1*( 48% N,+% '# %'0#'*+% OK
(,$%. %' /%)8%.,N*: P;,+#9#Q *
/0,-;+,+% "5#)8 - <%.2 C>%6 '%>0%6
%'(%)# )# R0?*+#7 %'5-1*5* )+% '# (,
/ 0 # " * +% <* +# ( , / % 80 , > ( ,
/0%>5,+,222 (,6% )+% /%1,5* '#
II Tamo µaneko
KAO H Y CTBAPHOJ HCTOPHJH CPBHJE, FPHKA JE JE±HO BPEME BHhA HAEA
HPHBPEMEHA OTAHBHHA.
”STUVWXY7 ZW[W\W ZY]^X X_`Y\ Sa`YVT `Wb _b`YcVZW
U\d^aY7 e
Y fad^g Ue
_ h_c^ i_XYZW cT\^cY Y U^X Ue
_
T jkaYlY7 dW[ Xd^ e
VWUWl^ dc^X^e
_ ^ aWbTc\^\ \_i^
VW T`ab_ fad^\U]^2 3_cY]_ d^U Ye
^m
^kaYn]Y haWXUVWXZY]oM
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
6
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
80#A*+% '0-6- /%6%'(- ;,+9- 6',
N,+% 8% 5#$4, '# %'0#'*+%M2
nnuuu[arna rpyna cpnciux urpa¤a caµa
naparerno paµu µue c¡uapu - oiynna
Cp6e y ur pu u c npeua c e s a
npeysuuane neie noroµne seune. v
¡ou oiynnany nauux urpa¤a, Azoo
Lazzo caue¡y[e y io[uu iounanu[aua
uory µa na|y nocao, npenopy¤y[yhu
¢upuy npeµceµnuia elp¤ie "ƒyzanu„m
lnLernauona…". vcnoc¡auna ce u npuu
¢opyu nauux urpa¤a na creµeho[
aµpecu: †‡p:ˆˆeser‰la.19.Šor„mer.com.
Caµa [e ueh 6uro raiue µa ce
ycnoc¡auu iouynuiauu[a u sa[eµnu¤iu
sano¤ne nranupane napeµnux no¡esa.
ßaio 6po[ nauux urpa¤a pac¡e,
opranusy[e ce cac¡anai µa 6u ce
oµry¤uro o upc¡u noru¡uie io[y Cp6u
¡pe6a µa uoµe u y io[y seuny µa ce
npecere. v ¡ou nosuuy sa cac¡anai, y
cuo[uu nouunaua, Azoo Lazzo no npuu
ny¡ nauoµu eAyc¡pu[y iao onuu[y. Pa
¡ou cac¡ aniy [ e µe¢unu¡ uuno
oµry¤eno µa ce Cp6u npecere y ¡y
seuny u µa no¤ny µa npuiynna[y
sra¡nuie iaio 6u ocnouaru cuo[y
¢ u p u y u u u a r u e i o n o u c i y
nesauucnoc¡ y oµnocy na Ayc¡pu[anue.
Þpeµceµnui elp¤ie nu[e 6raronairono
rreµao na ¡a[ nran [ep [e eAyc¡pu[a
6ura cauesnui u npeµra+e µa ce
usupuu 1C e1a[ranµa. Me|y¡uu, nran
[e ueh ucyuuue oµuaiao u nu[e 6uro
uoryhe µa ce sayc¡auu.
Pauu urpa¤u nec¡pnnuuo ¤eia[y
o6ehany uepsu[y 1 urpuue sa io[y cy
Aµuunu na[auuru µa he uua¡u uuue
seuana. n Cp6u u •pua¡u no¤uny µa
noc¡auna[ y sax¡eue na ¢opyuy
eÞeny6ruie sa yuo|eneu cuo[ux
seuana, ¤ai ce nuue u sa[eµnu¤iu
npeµror o yuo|eny cuux 6arianciux
µp+aua. v ¡o upeue oµnocu cpnciux u
xpua¡ciux urpa¤a cy ueoua µo6pu, ¡ei
ys no neiy uep6arny ¤apiy. n [eµnu u
µpyru cy y uc¡o[ cu¡yauu[u, 6es cuo[ux
ua¡u¤nux seuana u paµe na ¡oue µa
ce e•pua¡cia u eCp6u[a yueµy y urpy.
‹epsu[a 1 yueruio iacnu, narosu
npeµceµnuia cuux µp+aua, yiny¤y[yhu
rp¤ior u [y+noa¢pu¤ior (una¤e,
xpua¡cior urpa¤a •ocky) cy xaiouanu,
¡aio µa, o¤u¡o usnepuupan, Azoo Lazzo
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
7
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
o6[auny[e µa nanyu¡a urpy. Paion
ioncyr¡auu[a ca oc¡aruu cpnciuu
urpa¤uua, unai ce oµry¤y[e µa ne
¡pe6aro oµyc¡a[a¡u u µonocu ce
cyµ6onocna oµryia: upeue [e µa ce
c¡uapu noipeny ca up¡ue ¡a¤ie u ipene
y aiuu[y. Œa 6u µo6uru eCp6u[y y urpu,
uopauo npuo µa noru¡u¤iu saysueuo
neiy µpyr y seuny. Peua uuue
oireuana.
€auno ce o6[auny[e µa [e µouao
¡peny¡ai "µa ce rynu uaiou o c¡o", Þ1C
nouune µa[y [acny napeµ6y: "Cuu y
eAyc¡pu[y•".
Mana Enpone npe eCp6nje
(npnkasane cy opnrnnanne
+epn+opnje)
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
8
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
SL8_!CLLx y cuou ¡eic¡y narrauaua µa
Cp6u uopa[y µa nase µa "ne ucnonaua[y
cenapa¡usau", aru pe¤enuua "sna¤u,
n p u o c e uo p a uo c ¡ o n u ¡ u c a
Ayc¡pu[anuuua" ueh naroueu¡aua µa [e
nran uuue nero [acan - acuuurauu[a, a
no¡ou npeysuuane. Þo cueµo¤eny
SL8_!CLLx-a, 1Ž. oi¡o6pa 200•. roµune,
oio 30-ai nauux urpa¤a opranusouano
nperasu y eAyc¡pu[y.
Þpeµceµnui eAyc¡pu[e Aanok oµo6paua
npeysuuane Pauuonarne c¡panie
ßapan¡anu[e oµ c¡pane nauux urpa¤a u
¡pyµu ce µa ca nuua oµp+aua u¡o
6one oµnoce, [ep cy eAyc¡pu[anuu
uuaru ropio uciyc¡uo ca crouena¤iuu
1C. 1a c¡pania iacnu[ e µo6u[ a
cuu6oru¤no uue "Ayc¡pu[cio-cpncia
aru[anca" u sa npeµceµnuia 6uua
usa6pan ynpauo Azoo Lazzo µeueu6pa
200•. roµune ca ocuo[enux 13 rracoua.
nc¡oupeueno, ocnuua[y ce cpncie
¢upue. Me|y nuua na[sna¤a[nu[a [e
"Œer¡a xorµunr" io[a cry+u iao ocnoua
sa cue µpyre. ‹eoua 6pso, naue ¢upue
ce ynanpe|y[y na ¡pehu nuuo iuaru¡e¡a,
a un¡epecan¡no [e µa, iacnu[e, naion
oµracia [eµnor xpua¡cior urpa¤a us
urpe, on cuy cuo[y yu¡e|euuny (oio 3•
sra¡nuia u [eµny ß2 iyhy) µa[e na
noiron ynpauo SL8_!CLLx-y io[u ¡o
npe6auy[e na pa¤yn "Œer¡a xorµunra".
Cp6u cy caµa ueh µo6po opranusouanu:
uua[y cuo[y c¡paniy, ¢upue, no¤uny ca
¢opuupaneu uo[ne [eµunuue "lapµa
‘apa nasapa". v ¡o upeue, eÞyuynu[a
iao na[ueha cura e-cue¡a [e nanara
ne[aiy eMa|apciy. Cp6u, y oiuupy
"lapµe ‘apa nasapa" ce 6ope na c¡panu
Ma|apa ¡pyµehu ce µa sayc¡aue
npoµupane Þyuyna ia eAyc¡pu[u. Cuy
npe¡e¤y µanaune ‹o[cie eCp6u[e [e
uoµuo ’lko…a•, caµaunu C‰eron.
ßacnu[e ce ucnoc¡auuro µa [e oua[ no¡es
6uo unoro npouohypnu[u nero u¡o cy
nauu urpa¤u yonu¡e uucruru, [ep
eMa|apcia naion oiynauu[e nporasu
III Cnn y eAyc+pnjy!
CPBH CE OPFAHHBOBAHO CEhE H CHPEMAJY CE ±A HOCTABE TEMEhE
BY±YTE ±PXABE KOJA BH TEK TPEBAhO ±A CE YBE±E Y HFPY
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
9
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
ipos "‰a‰y ‰oom", io[u he [e y6pso
naion ¡ora y¤unu¡u [ eµnou oµ
na[unoronyµnu[ux u na[[a¤ux cura e-
cue¡a io[a nu[e sa6opauura cuo[e
npu[a¡ene - Cp6e.
v ue|yupeueny, nauu urpa¤u o¡uapa[y
¤e¡ na ioue cy peµounu roc¡u u
xpua¡ciu urpa¤u. Þo[ a¤aua[ y ce
iaunane sa µouo|ene nauux urpa¤a y
urpy, noc¡auny[y ¡eue na pasnuu
¢opyuuua, usrasu u ¡eic¡ y "Cue¡y
ioun[y¡epa". ßaio 6po[ nauux urpa¤a
pac¡e, ¡aio u nau y¡uua[ y oiuupy
eAyc¡pu[e noc¡a[e cue [a¤u. Cue upeue
nauu urpa¤u ce yrraunou orrauaua[y
na enrreciou u yuepaua[y oc¡are
urpa¤e µa [e un¡epec Cp6a ynpauo [aia
eAyc¡pu[a.
*+,+ -.-
IV Honn+nnkn ycnon
CBE JE HEhO HO HhAHY, A HAEH HFPAHH HHKA± HHCY BHhH ChOXHHJH
Pa noueu6apciuu us6opuua 200•. roµune, Pauuonarna c¡pania
ßapan¡anu[e ocua[a 9 uec¡a y ßonrpecy (22.•°) u noc¡a[e ¡peha
c¡pania no cnasu. “uo iounre¡nux pesyr¡a¡a:
1. A„sLrla ”lrsL - 13 ionrpecuena (32.•°)
2. Mo…•ovlsL ÞarLy oŠ A„sLrla - 10 ionrpecuena (2•°)
3. ’aclona…na sLranka –aranLanl[e - 9 ionrpecuena (22.•°)
Ž. A„sLrlan lnLernauona… MovemenL - 3 ionrpecuena (—.•°)
•. A„sLrlan Ll‰erLa… ÞarLy - 3 ionrpecuena (—.•°)
‹eh napeµnor ueceua, npeµceµnui cpncie c¡panie, caµa noµ nasuuou
"Ayc¡pu[cio-cpncia aru[anca" (ACA) noc¡a[e Mau[a u upue ce
npunpeue sa noue us6ope. ACA ipu¡uiy[e noc¡o[ehy uraµy u ipuuu [e
sa rouy eionouciy cu¡yauu[y.
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
10
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
v µeueu6py [ e cu¡yauu[ a unoro
µpyra¤u[a: ACA ocua[a ¤ai 1Ž uec¡a y
ßonrpecy, ¡ui usa npue ayc¡pu[cie
c¡panie io[ a uua cauo [ eµnor
ionrpecuena uuue. SL8_!CLLx (ACA) [e
ionrpecuen ca na[uuue ocuo[enux
rracoua - ocau.
Þoµc¡ainy¡u us6opnuu ycnexou, Cp6u
cy cnpeunu µa cnpoueµy cuo[ nran y
µe r o - a n c or y ¡ n o n or u ¡ u ¤ i o
npeysuuane eAyc¡pu[ e. Þoy¤enu
uciyc¡uou •pua¡a io[u cy y ¡o upeue
suanu¤no µo6uru e•pua¡ciy, naion 1C-
a €y+ne A¢puie, nauu urpa¤u cy
yuepenu µa he us6opou Cp6una sa
npeµceµnuia eAyc¡pu[e uohu µa
usupue µoµa¡nu npu¡ucai u usµe[c¡uy[y
yuo|ene eCp6u[e y eÞeny6ruiy.
ACA, sa[eµno ca "Anu-Ansc†…„ss" (AnÞ)
c¡paniou, ianµuµy[e ynpauo Azoo Lazzo
u on ocua[a ˜˜.2•° (•3 rraca) µoi nerou
rraunu ioniypen¡ ucnpeµ c¡panie
"A„sLrla ”lrsL" µo6u[a cauo 23 rraca
(2•.—•°). v cuou us6opnou uanu¢ec¡y,
caµa ueh npeµceµnui eAyc¡pu[e, [e
narouec¡uo naironoc¡ ia ÞLACL CC
cauesy, aru u uc¡aiao µa he oµp+aua¡u
" µ o 6 p e o µ n o c e c a A¡ r a n ¡ u c
¤ranuuaua". Þo npuu ny¡, Cp6u cy y
npuruuu µa nanpaue ‹raµy io[y cy
¤unuru:
v cuo[ o[ uc¡opu[ u eCp6u[ e, l van
•lvanovlc, nauoµu µa [e na[y¡uua[nu[u
Cp6un 6uo ynpauo Azoo Lazzo, ys
Mau[„, SL8_!CLLx-a u Maklc„. 1o [e 6uo
¡uu nauux urpa¤a io[u [e µonocuo cue
oµryie u paµuo na yuo|eny eCp6u[e y
urpy. Þo cueµo¤eny cuux urpa¤a, ouo
upeue [e oµruiouara usyse¡na crora u
npeµanoc¡ cuux Cp6a io[u cy "paµuru
iao [eµan". ™uxou [eµunu uo¡uu u
[eµunu uun [ec¡e 6uo µoµauane
eCp6u[e na uany eCue¡a. €ou yuei nu[e
"#$%&$%'() %#*+,$-
!"## %&""# '!(!)
"./0#$%&$%'(1+-
*+ %,-.#/- '!(!)
2('(&/#( 3'3/#+45(6 0.&7.,+-
012&3 '!%4) 5 6789+:%7; '!(!)
2('(&/+# $).'.8(9$ ( :3,$#'$#
;+')$ $<3&/#(9$- !&-#< =#>1?,/ '!%4)
2('(&/+#)+ &0.='(6 0.&7.,+-
@&AA,-&
2('(&/+# &.1(9+7'$ 0.8.>(-
61AB<, C,A/#?&3& '!(!)
2('(&/+# .;#+?.,+5+-
D,/,A D,/,A#2,. '!(!) EFGHGIJ5
K1.,L&/M8&NBE
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
11
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
6uro noru¡u¤iux noµera u uµeororu[a
io[e he yciopo oue u µpyre cpncie
urpa¤e oµuec¡u na pasru¤u¡e c¡pane
noru¡u¤ior cnei¡pa.
ßpa[eu [anyapa 2009. roµune, Aµuunu
o6[auny[y µa he eCp6u[a 6u¡u yueµena
y urpy ¡oiou ¢e6pyapa. Pauu urpa¤u cy
6uru npecpehnu [ep [e uuueuece¤na
iaunana ypoµura nroµou, a u
noiasaro ce µa [e nran o ocua[any
noru¡u¤ior y¡uua[a y eAyc¡pu[u 6uo
ucnpauan. Caµ [ e ¡pe6aro cauo
ca¤eia¡u ¢e6pyap u npehu y eCp6u[y.
Mana e-cne+a +nk npeµ
yno|ene eCp6nje
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
12
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
Me|y¡uu, SL8_!CLLx µorasu na
creµehy uµe[y - µa Azoo Lazzo, iao
npeµceµnui eAyc¡pu[e io[u uua uu¢py
Papoµne 6anie, "npucuo[u" oµpe|ena
cpeµc¡ua io[a 6u ce uciopuc¡ura sa u¡o
6onu no¤e¡ai noue cpncie µp+aue,
nopeµ 1.000 sra¡nuia u 100.000
nauuonarne uary¡e io[y µo6u[a cuaia
µp+aua no ocnuuany.
Cuaiau pasuo[ µora|a[a [e uo+µa 6uo u
unuuupan necraranuua io[a cy nac¡ara
yny¡ap uraµe eAyc¡pu[e. 1oiou ¡ux
µana ce [as usue|y µo[y¤epaunux
nap¡nepa cue uuue yuehaua. €eµna oµ
pasuupuua [e 6ura u ¡o u¡o [e cue uehu
6po[ Cp6a y urpu no¤eo µa uacouno
o¡uapa nouune u šrvaL [e sa¡pa+uo oµ
nauux ruµepa µa y¡u¤y na ¡o u¡o cy
o n u c x u a ¡ u r u i a o ue ua ne y
opranusauu[y cpnciux urpa¤a. Œa¡yu
yuo|ena eCp6u[e [e 6uo cue 6ru+u u
iona¤no ¡po[ia Azoo Lazzo, Mau[a u
SL8_!CLLx cnpouoµu cuo[ nran y µero -
ysuuane nouua us Papoµne 6anie
eAyc¡pu[e.
Me|y¡uu, uaio [e npuo6u¡nu nran 6uo
µa ce npe6auuuane µp+aunux napa
nanpauu na ¡aiau na¤un µa sa ¡o ne
uory µa 6yµy on¡y+enu cpnciu urpa¤u,
oua aiuu[a 6uua o¡ipuuena u ipehe
rauuna nanaµa na naue urpa¤e, npe
cuera na one na µp+aunuu ¢yniuu[aua
y eAyc¡pu[ u. ßaio ce ueµu[ cia
cu¡yauu[a saxyi¡auara, osro[e|enoc¡
e Ay c ¡ pu[ a na ua , no¡ nouor ny ¡ a
uep6arnuu oxpa6penuua urpa¤a us
µpyrux seuana, npe cuera en¡aru[e u
e•pua¡cie, ce ionc¡an¡no yuehauara.
Þpeµceµnui eAyc¡pu[e, Azoo Lazzo, ce
o6paha Cp6uua ny¡eu cuo[ux nouuna u
"nporrauaua uanpeµno c¡ane y
eAyc¡pu[u". Pauoµu µa [e "rpeuiou"
oµpe|ena cuo¡a nouua npe6a¤ena na
pa¤yn Cpncie 6anie y Ayc¡pu[u u µa ne
uo+e 6u¡u upahena µo ocnuuana
eCp6u[e.
V ”Kpeµn+” Hapoµne 6anke eAyc+pnje
CPHCKA ±PXABA JE BET BHhA HA BH±HKY KA±A CMO BA CAMO JE±HY HOT
OKPEHYhH CKOPO HEO CBET HPOTHB CEBE
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
13
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
Þou¡o [e ¡o y¡uuaro na orpouny
npoueny iypca y seunu u µouero µo
eionoucior xaoca, npeµceµnui
o6aueu¡aua cue Cp6e µa uory µa
µo6u[y 6ecnra¡ny xpany oµ nera, iao u
noirone sa re¤ene. 3anocrenu y
cpnciuu ¢upuaua uua[y c¡ape nra¡e
io[e uory µa ouoryhe necue¡an pasuo[
u iynouuny. Azoo noce6no nosuua µa ce
nauu urpa¤u ne ynyu¡a[y y pacnpaue ca
Ayc¡pu[anuuua [ep "¡o nu¤euy ne uoµu,
a cauo uo+e µa usasoue cyio6e uehux
pasuepa".
Þo¡npeµceµnuua eAyc¡pu[e na ¡a[
¤ranai oc¡auna uponu¤an iouen¡ap
rµe ce "saxuany[e npeµceµnuiy u¡o
nuue na [esuiy io[u uehuna y nerouo[
seunu ne uo+e µa pasyue" µoi
y¡uua[nu ayc¡pu[ciu 6usnucuen C†lcco,
[eµan oµ onux io[u [e na no¤e¡iy
nouorao ycnoc¡aunane cpnciux
¢upuu, nosuua Cp6e µa ce oµpeiny
cuor pyiouoµc¡ua, nauoµehu µa [e
nouau o¡y|en ne s6or c¡uapana
eCp6u[e nero npuua¡nor 6orahena.
nnai, uehuna Cp6a, cyµehu no
iouen¡apuua, noµp+aua ouaiuy oµryiy
nauer noru¡u¤ior upxa.
Þo[auura ce u cyuna µa he ce s6or ouor
cianµara oµro+u¡u uru yiunu¡u
yuo|ene eCp6u[e y urpy. Pauu uoµehu
urpa¤u opranusy[y cac¡anai na ioue
y¤ec¡uy[y Azoo (npeµceµnui eAyc¡pu[e),
Mau[a (ruµep ACA c¡panie), SL8_!CLLx
(uunuc¡ap yny¡paunux nocroua), ›!
Llnco…n (no¡npeµceµnuua eAyc¡pu[e),
šrvaL (uunuc¡ap yny¡paunux nocroua)
u C†lcco (na[y¡uua[nu[u ayc¡pu[ciu
6usnucuen u, noiasahe ce, napeµnu
npeµceµnui eAyc¡pu[e).
Þperouopu cy 6uru µyru u ¡euiu. “uo
iaio ux onucy[e SL8_!CLLx:
B# ), "0#8*+% (# /0%>5,+ )# /#0#+#222 p0*8*)#$ (# (#) /%",N#"#% ), *;
'#(# - '#(2 p%1,5* )- '# ), +,4#.- * @8#5*.#(*7 # * /%1,5# ., '# ), )8"#0#
0-A(# )5*$# % (#+# - )",8-2 !:"#8*5* )+% '# +%0#+% '# (#J,+% 0,4,<, ;#
/0%>5,+ )# /#0#+#2 p%)8% )+% .# * q^gV^ 8#'# "%'*5* )0/)$, $%+/#(*.,7
):"#8*5* )+% '# N, $0%; +,),? '#(#7 $#' +* %',+% - !0>*.- %(, %)8#8* -
F-)80*.* /0#;(,2
Hac+anak na cneµehoj c+pann
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
14
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
B# *: /0%'#+% (*., >*5% 4#(), ;#8% 48% ., >*5% +#<, %' rss
#$8*"(*: 9-'* - F-)80*.* $%.* (*)- !0>*222 p#'(, +,(* %('# (#
/#+,8 '# +* /%(-'*+% F-)80*.#(?*+# $%+/#(*.,7 # '# ;#'0A*+%
6%5',2
!5,',N# )*8-#?*.#t jb__ * .# (# lu^\v- )# fad^\_e7 wuYll_e P(#.",N*+
/0,'-;,8(*$%+ - F-)80*.*Q * 6%)/%J*?%+ xy2z2 {YZl_cZx2 @;5%A*+% *+
(#4 /0,'5%67 %(* ), /%"-$- '# +#5% /%0#;6%"#0#.- (#)#+%7 "0#8, ),7 *
/0*:"#8, (#4 /0,'5%62 !5,',N* /0%>5,+ ., >*% (# $%5*$% /0%?,(*8*
8, $%+/#(*.,m | (#4%. %06#(*;#?*.* >*5, )- } $%+/#(*., ~• A*8% * ~€
:0#(#2 p%(-', %(* (#+# r•s 6%5'#7 #$% ), '%>0% ),N#+7 (# 48# .# *
jb__ /#'(,+% - 80#() %' )+,:#7 * )#%/48*+% '# (,+# (*$#$"%6
'%6%"%0# *)/%' }‚s 6%5'#222 R%)/%J*?# y2z2 ., 8#'# /%1,5# '# x)#/-<#
+#1%0#x * '# -;-0/*0# )#)8#(#$7 #5* 8% (*., '-6% 80#.#5% ;#8% 48%
)#+ ., .#$% 5,/% /%1#)8*% P)",'%$ ., ƒY]_c^„Q7 (#$%( 1,6# %(# (#/-48#
/0,6%"%0,222 !"*+# 5#$(, * (#/0#"*+% '%6%"%0 '# ), $%+/#(*.,
/0%?,(, (# }‚s 6%5'#222 F5* 48# )# %(*: •s /0,$%222 K>,N#+% +* <*+#
'# N,+% '# *+ '%(*0#+% (# 0#1-( >#($, .%4 }s 6%5'# 1*+ '%>*.,+%
/0"* $%(60,)2 !", 8% 5,/% +* '%6%"%0*)+%7 (#/0#"*+% -6%"%0 - $%+,
., 8#$%J, )8#.#5% '# #$% ), - (%"*(#+# (#)8#"* /9-"#<, /% !0>*+#
5*1(% #-)80*.)$# >#($# /5#N# %'48,8- ;# 8% P(, ),N#+ ), 8#1(%
?*L0,Q * 8#$%J, '%6%"%0*+% '# (*.,'#( !0>*( (, )+, '# ), $#('*'-.,
;# )5,',N, *;>%0, ;# /0,'),'(*$#7 ;#8% 48% *%(#$% (, >* >*%
/0,'),'(*$ (* r• '#(# ;>%6 '%5#)$# !0>*.,222 p%8/*4,+% +* )", 8%
5,/%7 %>,;>,'*+% $#/*8#5 ;# !0>*.- $%.* (, >* *+#5* )$%0% +,),?
'#(# * )"*+# 5#$(,222x
Hac+anak ca npe+xoµne c+pane
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
15
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
Azoo o6[auny[e ¤ranai na enrreciou y
ioue nauoµu µa [e nouau upahen y
Laniy Ayc¡pu[e, u ¡o 200 sra¡nuia u
˜•.000 uurunra. Caonu¡aua µa [e ¡o
µeo cpeµc¡aua u µa he oc¡a¡ai 6u¡u
upahen naion ycnoc¡aunana eCp6u[e.
1aio|e nauoµu µa [ e uun 6uo
cuo[eupcnu ipeµu¡ io[u 6u, ys iaua¡y,
6uo nainaµno upahen eAyc¡pu[u.
Pouau 6u 6uo yno¡pe6nen sa
ocnuuane cpnciux ¢upuu y eCp6u[u,
iao u sa ¢unancupane rp¤iux
yc¡anaia npo¡uu 1ypaia. Azoo [ou
ia+e µa cxua¡a µa [e oua[ no¡es
napyuuo µo6pe oµnoce, aru u µa ce
naµa µa he ce onu ycneuno o6nouu¡u.
1aio|e nosuua oc¡are ¢yniuuonepe us
uraµe eAyc¡pu[e, µa uy ce [aue iaio 6u
uu nocrao uu¢pe oµ µp+aunux
opranusauu[a.
Cyµehu no iouen¡apuua na oua[
¤ranai, nperouopu cy ce u µane
nac¡auuru, npe cuera oio npeysuuana
uu¢apa u usnoca npeoc¡aror nouua
io[u 6u ¡pe6aro µa 6yµe upahen. nnai,
na ipa[y C†lcco u šrvaL no¡up|y[y µa [e
nanpaunen µorouop u µa [e oc¡a¡ai
nouua rerao na ayc¡pu[ciu pa¤yn.
ßona¤no, oua ipusa [e µoura µo cuor
ipa[a u cuu Cp6u +enno uu¤eiy[y 11.
¢e6pyap 2009. roµune iaio 6u npeuru
y c uo[ y s euny, y eCp6u[ y. v
ue|yupeueny, nau noru¡u¤iu upx
o6es6e|y[e Ž0 6ecnra¡nux iapa¡a sa
ceruµ6y, aru y6pso uopa µa iyny[e
µoµa¡ne ioru¤une [ep cy npu[aue
npeuasuure o¤eiuuana.
nnai, µo¡aµaunu npeµceµnui
eAyc¡pu[e ne +eru µa oµe 6es
nosµpaua u rpa|ena oµnoca sa
6yµyhnoc¡. eCp6u[a [e uraµa µp+aua u
¡pe6a [o[ cuaiu npu[a¡en.
v nocreµneu o6pahany y cuo[c¡uy
npeµceµnuia eAyc¡pu[e, Azoo nuue
cuuua y eAyc¡pu[u na enrreciou:
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
16
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
MK"% ., /%)5,'<* '#( +%6 +#('#8#2 O%$%+ 8%6 +#('#8# )#+ (#/0#"*%
(,$%5*$% ",5*$*: 60,4#$# * A#% +* ., ;>%6 8%6#2 I,48% )#+ *)/0#"*%7
#5* ., (# (%"%+ /0,'),'(*$- '# 8% ;#"04* * /%1(, '# *;60#J-., )(#A(-
,F-)80*.-2 3#% 48% ;(#8,7 rr2 L,>0-#0# '%>*.#+% (#4- ;,+9-7 ,!0>*.-2
O#+% N,+% ), /0,),5*8* * (#'#+ ), '# N,+% *;60#'*8* '%>0, %'(%),
*;+,J- (#4, '", ;,+9,2 I# (%"%+ /0,'),'(*$- ., '# /0*+,(* |)8#"
,F-)80*.,7 $%.* N, >*8* $%0*)8#( * $%.* N, $%(#1(% )/0,1*8* '#
*+*60#(8* '%5#;,7 %$-/*0#.- "#4- ;,+9- * -(*48, ,$%(%+*.-2 I%"*
/0,'),'(*$ +%0# '# "0#8* +%(,8#0(% 80A*48, ,F-)80*., - (%0+#5-2
p0%>#5* )+% '# %.#1#+% #-)80*.)$* 4*5*(67 #5* 8% (*)+% +%65* )#+* '#
-0#'*+%2 …%0#8, )#+* 0#'*8* '# ,F-)80*.# >-', .#1#2 I#/-48#+ %"-
'-A(%)8 * -)$%0% N- ;#-",$ (#/-)8*8* %"- +#5-7 /0,5,/- ;,+9-2 D8,%
>*: '# (%"%+ /0,'),'(*$- /%A,5*+ /-(% -)/,:# * (#'#+ ), >%9%.
>-'-N(%)8* ;# ,F-)80*.-o
E#4 /0,'),'(*$ v jb__ {^bb_x2
Pucy cauo nauu urpa¤u +enno
uu¤eiuuaru yuo|ene eCp6u[e y urpy.
lpyna xpua¡ciux urpa¤a, npeµuo|enu
8o‰y-[ em ÞeLrl cem, ƒor–anom u
Sp…lLom1—00 no¤une ¡a[na ro6upana sa
cuo[ nran - noru¡u¤io npeysuuane
eCp6u[e u nna¤iy no¤e¡nor ianu¡ara
seune. nsrreµa µa y npuou ¡peny¡iy
"A¡ran¡uc" nu[ e 6uo npe¡epano
saun¡epecouan sa oua[ nran. eCp6u[a [e
¡ei ¡pe6aro µa ce npuironu neiou
cauesy, a cpnciu ruµepu cy ¡aµa
6raronairono rreµaru na "A¡ran¡uc"
caues. nnai, rpyna xpua¡ciux urpa¤a
nac¡auna ca nranupaneu aiuu[e "Œanu
rneua" u us6auy[e nouu aµy¡: eCp6u[a
ce uo+e iopuc¡u¡u iao ¡penunr
noruron. Cuo [e ueh uaro npouenuro
c¡auoue ¤ranuua ouor cauesa u onu, ne
oµo6paua[yhu suanu¤no aru u 6es
sa6pane, oc¡auna[y ouo[ rpynu na uony
µa paµu u¡a [e nauepura.
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
17
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
Þpuu urpa¤u cy iona¤no µouru y
eCp6u[y. Puiaµa neheuo casna¡u io [e
npuu "cre¡eo" y nauy o¡au6uny. Aru ¡o
nu[e nu ua+no. Œoi cy nauu urpa¤u
npuc¡usaru y eCp6u[y, cuu cy 6uru
oµyueunenu cuo[ou seunou. Þocre
¡oruio ueceuu paµa u sararana caµ [e
6uo ¡peny¡ai µa ce ona noipene u
o6es6eµu neno ¢yniuuonucane.
Cµuax ce ipenyro ca ocnuuaneu
iounanu[a u nranouuua sa 6yµyhnoc¡.
v oiuupy "Pauuonarne iounanu[e
Cp6u[ e" no¤ une µa pa µu ne¡
iounanu[a: xpana ß3, +u¡o ß2, µpuo ß2,
ruo+|e ß1 u noironu ß1. Ccnuua ce
Þa¡puo¡cia c¡pania Cp6u[e (ÞCC) y
o¤eiuuany npeµc¡o[ehux us6opa sa
ßonrpec.
œai u npe µoracia [e oµpe|ena ‹raµa
eCp6u[e u noµenena cy saµy+ena.
Þosuua[y ce rpa|anu µa ce npu[aue sa
au6acaµope, iao u µa µonupa[y
sra¡nuie y Papoµny 6aniy Cp6u[e u
nouorny o¡uapane ¢upuu. Pouau, io[u
VI eCp6nja
11. dEBPYAP 2009. FO±HHE. POTEHA JE E-CPBHJA.
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
18
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
nouoc¡uopene µp+aue uua[ y na
pacnorarany, nu[ e µoc¡ynan µo
oion¤ana us6opa sa ßonrpec, ¡aio µa
Azoo o6[auny[e cepu[y ¤ranaia y cuuu
ua+nu[uu µp+auaua noµ nasuuou
"še……o Šrom eSer‰s•" rµe o6aueu¡aua
[aunoc¡ ¡ux seuana µa [e eCp6u[a
yueµena y urpy u ynyhy[e uor6y µa io
uo+e µonupa y PLC u ¡aio nouorne
c¡uapane cpncie µp+aue.
œranai [e o6[aunen u y e•pua¡cio[ u
µo6u[a, yrraunou, nosu¡uune peaiuu[e,
aru u nu¡ane: io[eu he ce cauesy
npuironu¡u eCp6u[a, ys npuueµ6y µa
aio ¡o 6yµe "ÞLACL CC", µa ¡o nehe
6u¡u npuuneno ca oµo6pauaneu.
eCp6u[a [e no¤era ca usrpaµnou cuo[e
µp+aue u Þa¡puo¡cia c¡pania Cp6u[e
ipehe ca npunpeuou ruc¡e sa ßonrpec.
Me|y¡uu, nucy 6uru [eµunu io[u cy
+ereru µa ce na|y y npuou ßonrpecy
eCp6u[e. vnpauo ¡aµa ce aiuu[a "Œanu
rneua" npuuoµura ipa[y u upuure cy ce
nocreµne npunpeue.
Ciopo nuio nu[e npe¡noc¡aunao µa he
ce na npuuu us6opuua y eCp6u[u
oµry¤uua¡u ne cauo o nouou cac¡auy
ßonrpeca, nero sauc¡a u o 6yµyhnoc¡u
uraµe cpncie µp+aue.
Cpncia µp+aua [e ¡ei no¤era ca
usrpaµnou cuo[ux unc¡u¡yuu[a u ueh na
cauou no¤e¡iy [e c¡aunena npeµ ¡e+ai
¡ e c ¡ - i ou c e u o[ nou c a u e s y
npuironu¡u• Mohnu "A¡ran¡uc" [e
npeio e•pua¡cie µucipe¡no sueuiao
opy+[eu a "ÞLACL CC" nu[e 6au 6uo
cnpeuan µa y cuo[ sarpna[ raio npuuu
eCp6u[y nocre ayc¡pu[cior "ipeµu¡a" u
cna+ne noµpuie io[a uµe ia elp¤io[.
n cau µp+aunu upx eCp6u[e y ¡o upeue
ce µuoyuu pasuuuna[yhu io[a [e
onuu[a na[6ona sa eCp6u[y y ¡ou
¡ p e n y ¡ i y . l p y n a n a i r o n e n a
"A¡ran¡ucy" naurasu na cue uehy
noµpuiy, a ono [eµunc¡uo io[e [e
o6ere+uro µane 6op6e sa yuo|ene
eCp6u[e noraio nec¡a[e. Þasru¤u¡u
norreµu cue uuue yµanaua[y upx
cpnciux urpa¤a. "ßpeµu¡" ayc¡pu[cie
6anie o¡e+aua nauy nperouapa¤iy
n o s u u u [ y c a e u e n ¡ y a r n u u
cauesnuuuua, a iaio ce npu6ru+aua[y
npuu us6opu cuu uua[y uc¡o nu¡ane:
"ßo[uu he ny¡eu ipeny¡u eCp6u[a•".
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
19
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
"nc¡opu[a eCp6u[e" npeµc¡auna nauy +eny µa na [eµnou
uec¡y npeµc¡auuuo npoure µora|a[e iopuc¡ehu cue
pacnoro+uue usuope. v nucany ouor ¡eic¡a cuo iopuc¡uru
cue ¤ranie u oc¡are usuope io[e cuo uorru µa na|euo. Œa
nu[e 6uro en¡ysu[asua, µo6pe uone u cnpeunoc¡u onux io[u
cy ce npe nac 6auuru ouou ¡euou, ne 6u 6uro nu ouux
c¡panuua io[e c¡e npo¤u¡aru. Œyry[euo uu ueruio xuara.
Þopeµ ¡eic¡oua io[u cy ueh o6[aunenu, ¡euenno cuo
uu¤u¡auaru u iouen¡ape, ynope|uuaru ¤unenuue u
¡pyµuru ce µa npeµc¡auuuo µora|a[e onaiuuua iaio sauc¡a
uucruuo µa cy ce u oµurparu. •uara uau u¡o c¡e npo¤u¡aru
"Þa|ane e-nauu[e". Cuo[e iouen¡ape, ucnpauie u y¡ucie
uo+e¡e nocra¡u Munuc¡apc¡uy un¢opuucana.
±a nema eCp6nje,
ne 6n 6nno nn
nac. Ba+o joj
µyryjemo jeµno
nensmepno
nennko XBAhA
kao n µa ce cnn
sajeµno okynnmo
n sa6ene»nmo
npnny o nama, o
eCp6njn. He
camo s6or onnx
kojn +ek µonase,
onnx kojn nnme
nncy ca nama,
nero n s6or nac.
Bac kojn c+e +y,
y namoj eCp6njn.
Horonop
MAhA HAHOMEHA H BAXBAhHHHA
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
20
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
THM BA HPHKYHhAHE TEKCTOBA
! Cscar_žavlco
! ƒosko_8ock
! Ml…an Ÿ„ckovlc
! ‚lLan_Look
O±BOP BA PEHEHBHJY H ±OHYHY HPE±hOXEHOF TEKCTA
! Sor‰l[a
! Þre•rag
! •ae‰an Covek
! Cam‰lno_SSSS
! –lsLr„
! Slmeona
! ža8kC 20˜
! •eserL †amsLer
! C‰eron
! ”u8?A’S
hEKTYPA
! Þokac
TEKCT HAHHCAO H FPAdHHKH YOBhHHHO BA HB±ABAHE
! •r.•oom
Paµ na ”Hc+opnjn eCp6nje”
KO JE PA±HO HA OBOM HPOJEKTY
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
21
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
lvan •lvanovlc:
http://www.erepublik.com/en/article/2-broj-esrbi-u-austriji-i-po-etak-stvaranja-esrbije-1020007/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/3-broj-dolazak-esrbije-i-preseljenje-esrba-iz-eaustrije-1023454/1/
all
http://www.erepublik.com/en/article/4-broj-prvi-izbori-u-esrbiji-i-po-etak-propasti-okupacije-
esrbije-1030246/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/5-broj-ehrvat-prvi-predsednik-esrbije-i-okupacija-
esrbije-1054020/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/6-broj-nestanak-esrbije-sa-mape-esveta-i-po-etak-vaskrsenja-i-
uspona-esrbije-1077006/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/7-broj-dan-kada-si-za-1-gold-mogao-kupiti-1000-dinara-i-uveni-
marsovci--1144006/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/8-broj-beli-orlovi-we-se-gnezde-u-ehrvatskoj-1153541/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/9-broj-oko-za-oko-zub-za-zub-iliti-to-ehrvatske-1178581/1/20
SL8_!CLLx:
http://www.erepublik.com/es/article/istorija-esrba-ser-jolex-889342/1/20
http://www.erepublik.com/es/article/istorija-esrba-ser-jolex-2-deo-891924/1/20
http://www.erepublik.com/es/article/istorija-esrba-ser-jolex-3-deo-909153/1/20
http://www.erepublik.com/es/article/istorija-esrba-ser-jolex-4-deo-913433/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/new-hope-for-serbian-people-683673/1/20
Azoo Lazzo:
http://www.erepublik.com/es/newspaper/erepublika-srpska-177079/16
http://eserbia.19.forumer.com
LasLmar:
http://esrbijablog.freehostia.com/istorija-esrbije/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=258388362506
http://www.erepublik.com/en/article/istorijat-esrbije-konacna-verzija-845457/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-kratka-istorija-esrbije-1-831941/1/20
Llpec:
http://www.erepublik.com/en/article/sr-bin-i-operacija-hrabri-kroja--777521/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/kako-sr-bin-javlja--743195/1/20
http://www.24sata.co.yu/novisad.php?id=52773
http://www.erepublik.com/en/article/sr-bin-i-road-to-belgrade--844790/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/sr-bin-i-ludi-dani-odbrojani--837435/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/sr-bin-i-ko-je-rek-o-ja-sam-rek-o-ja--840550/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/sr-bin-i-okupljanje-gra-ana-esrbije-na-avali-3-oktobar-
subota--963848/1/20
Bn6nnorpaqnja
HBBOPH H MATEPHJAhH
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
22
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
•ae‰an Covek:
http://www.erepublik.com/en/article/kosovo-and-metohija-eng-srb--951640/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-specijal-prvih-100-dana-u-erepubliku-deo-i-broj-8--923229/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-bomba-nedelje-oslobo-enje-ili-ne-broj-3--849052/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-interview-gost-lipec-broj-3--845507/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/bomba-nedelje-broj-2--842799/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-prvi-broj-novina-833690/1/20
LLerna…”…ameCŠ”ree•om:
http://www.erepublik.com/en/article/vvs-686-wiki-erepublik-eserbia-971966/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/vvs-635-peace-gc-i-trenutno-stanje-896485/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/vvs-623-politi-ke-partije-882737/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/vvs-618-borba-za-republiku-srpsku-877225/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/vvs-617-new-world-order-876184/1/20
Arcl‰a…• 8a[s:
http://www.erepublik.com/en/article/-1-825471/1/20
Cskar žavlco:
http://www.erepublik.com/en/article/-1-1193799/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-1-1191713/1/20
ƒosko_8ock:
http://www.erepublik.com/en/article/istorija-esrbije-1050106/1/20
‚lLan_Look:
http://www.erepublik.com/sr/article/-e-reizdanje--1261159/1/20
ve…[ko_kg:
http://www.youtube.com/watch?v=J3Dqqu2lQLE
žlmlLrl[ lvanov:
http://www.youtube.com/watch?v=ruo1Efc0OGo
Bn6nnorpaqnja
HBBOPH H MATEPHJAhH
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
23
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
L„nauc2903:
http://www.erepublik.com/en/article/poziv-svim-srbima--783946/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/globalni-sukob-iz-ugla-lunatica2903-1091711/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/vojne-jedinice-esrbije-postani-vojnik-pogledaj--1027168/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/analiza-srpsko-hrvatske-istorije-i-uloga-hds-obavezno-pro-
itaj--842428/1/20
8o‰y ÞeLrlc:
http://www.erepublik.com/en/article/dani-gnjeva-hrvatske-vojske-758845/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/intervju-s-predsjednikom-esrbije-borkanom-repost-759498/1/20
†erolna:
http://www.erepublik.com/en/article/vanredno-izdanje-epriru-nika-tata-kupi-mi-stranku--852919/1/20
aveSer‰la:
http://www.erepublik.com/en/article/-1-864872/1/20
‰an•lgarŠ:
http://www.erepublik.com/en/article/izve-taj-sa-rw-a-na-fru-koj-gori-797916/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/rw-beograd-kona-no-oslobo-enje-848410/1/20
C¡pana¤ia caonu¡ena:
http://www.erepublik.com/en/article/marsovci-kako-je-doslo-do-njih-822824/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/-1-851430/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/saopstenje-ses-a-povodom-optuzbi-u-clanku-iza-kulisa-akcije-
sloga--852482/1/20
Bn6nnorpaqnja
HBBOPH H MATEPHJAhH
Hcvopnja eCp6nje: Paµane e-nannje
CTPAHA
24
Hc+opnja eCp6nje | Pa|ane e-nannje | Mnnnc+apc+no nnqopmncana Bnaµe eCp6nje
‹raµa eCp6u[e:
http://www.erepublik.com/en/article/pocinju-ratne-igre--792448/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/esrbija-napusta-peace-eserbia-leaves-peace--1037937/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/vanredno-stanje-741041/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/velika-bitzka-za-oslobo-enje-esrbije-843219/1/20
http://www.erepublik.com/en/article/predsedni-ki-izbori-5-7-erepublic-dan-5931-847760/1/20
Cc¡aru usuopu:
http://wiki.erepublik.com/index.php/Croatia-Serbia_War
http://www.erepublik.com/en/article/-ne-sloga-kako-se-zavrsilo-one-tin-soldier-br-24-853860/1/20
http://www.erepublik.com/es/forum/topic/78673/ADD-serbia/1
http://www.erepublik.com/en/forum/topic/17802/PETITION-SERBIA/1
http://www.erepublik.com/en/forum/topic/55672/Give-croatia/1
http://www.erepublik.com/en/forum/topic/38252/Croatia/1
http://www.erepublik.com/en/forum/topic/17772/Petition-Add-balkan-states/1
Bn6nnorpaqnja
HBBOPH H MATEPHJAhH
THE COLLECTOR
Fpyna xpna+cknx
nrpana nokymana
µa npeysme
eCp6njy, a sa +o
npeme mn ce
cna|amo. Konrpec
no+naµa noµ
kon+pony Xpna+a
kojn µo6njajy n
mec+o npeµceµnnka
eCp6nje. Jeµna sa
µpyrom name
+epn+opnje noc+ajy
µeo eXpna+cke.
eCp6nja ce nnanckn
ynnm+ana. Cp6n ce
yjeµnnyjy n
sanonnny ocnajane
cnoje cno6oµe.
Yckopo
Exercrure dolor in reprehend incididunt. Ut labore et dolore magna aliqua. Enim ad minim veniam, quis
nostrud. Ad minim veniam quis nostrud.
/(0,) 12+ ”3#$+()4" 2.(5)42 - 6&07"8)4" ) +#%"4"92 #:+5+12”
-+%"/-0& $- +/2-0$:
OKYHAHHJA H OCBAJAHE
ChOBO±E
YCKOPO
Bnaµa eCp6nje
Mnnnc+apc+no nnqopmncana

Историја еСрбије: Рађање е-нације!

СТРАНА

2

Уместо предговора
ДА БИ ЗНАЛИ КУДА ИДЕМО, МОРАМО ЗНАТИ ОДАКЛЕ СМО ПОШЛИ

Свако  од  нас  има  неку  своју  причу.  Како  смо  дошли  у  игру,   како  смо  се  снашли,  стекли  прве  пријатеље,  људе  са   којима  сваки  дан  делимо  своје  успехе,  наде  и  понеко   разочарање.  Без  обзира  да  ли  смо  у  војсци,  бизнису,   политици  или  новинарству,  сваки  дан  је  ново  искуство,   нови  изазов.  И  кад  се  окупимо  око  заједничког  циља,  и  онда   када  се  баш  не  слажемо  у  свему,  наше  индивидуалне  приче   су  једна  јединствена,  о  свима  нама,  о  еСрбији. Да  нема  еСрбије,  не  би  било  ни  нас.  Зато  јој  дугујемо  једно   неизмерно  велико  ХВАЛА.  Kао  и  то  да  се  сви  заједно   окупимо  и  забележимо  причу  о  нама,  о  еСрбији.  Не  само   због  оних  који  тек  долазе,  оних  који  више  нису  са  нама,   него  и  због  вас.   Вас  који  сте  и  данас  ту.  Вас  који  вредно  радите,  борите   се,  пишете,  привређујете  и  чините  све  да  сви  ми  будемо   још  боља  и  јача  нација  која  живи  у  еСрбији.  Ово  је  прича  о   свима  нама.

Овај текст не би био пред вама да није било тима вредних и пожртвованих људи. Не само оних који су радили на овом издању, него и свих оних који су писали о историји еСрбије пре нас. У поговору можете наћи потпун списак оних који су заслужни што је овај подухват угледао светлост дана.

dr.doom
министар  информисања  у  Влади  еСрбије
Историја еСрбије | Рађање е-нације | Министарство информисања Владе еСрбије

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->