You are on page 1of 6

|  ||    

Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal
dari bahasa Sansekerta
À Panca = lima
À Syila = batu sendi, alas, dasar
Syiila = peraturan tingkah laku yang baik
|     
À dr. Radjiman Widyodiningrat selaku ketua BPUPKI
mengajukan masalah perlunya dirumuskan dasar
negara
À ampil tiga pembicara Mohammad Yamin, Soepomo
dan Soekarno
À Istilah Opancasila¶ muncul dalam pidato Soekarno tgl
1 Juni 1945
À gl 17 Agustus ¶45 - Indonesia merdeka
À gl 18 Agustus ¶45 ± disahkan UUD 45
Pancasila berada dalam Pembukaan UUD 45
Pancasila memiliki kedudukan formal yuridis
w 

    
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanuisaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
w 

   

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
w 

  !
Alternatif I (Pancasila)
À kebangsaan/Nasionalisme
À Perikemanusiaan/Internasionalisme
À Mufakat/demokrasi
À Kesejahteraan sosial
À Ketuhanan yang berkebudayaan
Alternatif II (risila)
À Sosio Nasionalisme
À Sosio Demokrasi
À Ketuhanan
Alternatif III (Ekasila)
Gotong Royong