You are on page 1of 4
ész Van- • meh'e- ket véges embeTi elme be nem hat. M égis a g

ész

Van-

meh'e-

ket véges embeTi elme be nem

hat. M égis a g o ndolk o zó elme kő­

fog-

bütlenség,

M3nde o

emberi

tu-

datla nd gra akar tE-kintébi e g,yba-

pusztulásra

-

mondotta

számbelileg

tatán

olyan

rreretDénk,

de

er6sek,

mint

eiÓ$ebbek

te-

het-iink

kik

hitü nk

-

iéi,

azok á11a l elZ embrreJc: által,

óllaJl4k

lIz:íw el-lélekkd

igan6QCi

Az

ú j

melyért

hel]1t

meUett.

7efurméció és megtj.jú-

annyit

imádkoztu nk él

melyet

mé-gls

bekö

ol)'

eu

regóta

61

várunk,

egySZR!"

JGt

"cukOsd

ertln'eJ

etknn l. bogy

mint

hatalmu

tiizoszlop

íelgyúj1sa

a

köz6mbössEg

és hamisság

kell

Meg

mez6it.

eml&ezn fi nk

arTÓl

a

és hamisság kell Meg mez6it. eml&ezn fi nk arTÓl a L :f;VFOLYA.\ f•• --8. s z
és hamisság kell Meg mez6it. eml&ezn fi nk arTÓl a L :f;VFOLYA.\ f•• --8. s z
és hamisság kell Meg mez6it. eml&ezn fi nk arTÓl a L :f;VFOLYA.\ f•• --8. s z

L :f;VFOLYA.\ f•• --8. s z lM.

19t7. nJ!\WS

ls--.rm

n::;:s

L

Az angol unitáriusok fötanácsi ülése

A

ml

egyhárl

R észletek

f6 1 a n ft r=ri üléseiIlk -

angol beliiCI •••int , ner eló_ü_ából

cambridgel

é'gJetem nagynevú cslllagáiUlti -ti-

Stratton

profnszort.

a

zika

rius

tanárát

a

c-amb!idgei

egyhálSttn.s.e,

buz;gtio

u.nitá-

el n6két.

pedig a1elnökké.

R

ed jem,

el n(!k

magas s r ;n vonalú

kifejtette.

r emek

bogy

a háború ut.ánl emberiségre. mégi.

bekÖstönt.6jében

bár tengernyi megló d , tes v á r

ségtól

l:5

aD)'agia!.ságt61

az.

egyedül

meg

nem

vihh atja.

nak

dolgok

égen

is földön,

vetltezt.etéseihez

csak

olyan

m illó

té-

kIsérlet.

való

edés

mel )'

leh.<1

az

nek felel meg az. angol unitariu -

50bak

évenként

uJtt

nagygyúlé5e,

Londonban

tar-

melyen

roegv~­

l;osz;tj ák az egyházi köZPOo t tiszte-

;;ejt.

rnegalalcit jik

a

kúlönWW

bl-

l'Oudgokat.

m.egtárgyalják

az

egy-

b.áz;kőzségek munka

eredménYe:it

és

megvltatj ák

get

erint6

az

unit.áriunll:"

összes

korszeru

",,",L

lu

Angol

Unitárius

és

1:nl7-

kerde-

Szabad

Egybizak T anácsa ez é""roen április

közepéon

tartotta

me!!

Londonban

swkho'

tavaszi

illéseit

Az

Inqui-

7rr jprilli 2&-!

száma

srinnol

és

ad

b5S:goes

az. üleek r é:uleteket

r észletes

be-

leio lyásé r ól

közöl

az

el-

bangzott

Sl'Ín11Onalú

h:- u édekb61

eJMdásokból.

és

magas

Sa jnos

la-

pu.n):

miatt

SWkre

s:z.aboU

t.eTjed

<o}me

mi-g

általánOS

k épet scm

tu-

';onk nyújta"J a ráIik tmltArn1sokra oly r.agy 'elenMd:g(i esemé:T! yról-

Nem

mulaszthatjuk

hDgy egyes kimagasló

az.onban,

jelensi-gekr61

el

oe táiékm1a SSll k

olvasóinkat.

hisz

a

;óscig

vé".ö

wiizelmében.

zat

felépíteni.

eleve

Rendül etlen ül bizik abban., bogy az.

van

ttelve.

egyb ára k. a

viltowU

vl

szo

nyok

zött is

datában

teljesiti.k

va n

an

blvatásukat

"'lak.

és

mjsz,erint b'iz,onyi tják

unitárimok

azioJtal

kö-

tu -

az

be

ebben

biWeJe.mbe!l

az

apokaliptikus

méretú

kö:za e m Gklldésük

nél-

kúlöz

1:Jetetlensz

g et.

hogy

tu

l

nen f' ól

b

az emb ertut u éri

eQlI

ségről

wülott

eróvé

Hitüket

t.u.d jtik

élet.ü J- ben

DClóbc n

CJel ekvö

tenni

mindennapi

!-gr z,6 M

~el

m'.Jta · O"t

ra

bogy

az

az

irinyitiosára

ennek

apostoli

k ivétele.

m un

ának

tehet"égú,

ma gua. n

IIzilY.$.ég e

képzett

l elk.éne kre

.v Cl n

az

uni.t4ri us

eflJlhétna.k .

-

Mi

tutitárlusok,

be1ejezésül

nem

lenni

vagyunk

EJS6

helyen

emUtjül"

amit

az

Lelr

e5

szavakkal

szólitotta

(e)

az

Inquirer-

ill

killön

kiemel,

bogy

az

i!júságot. bogy

váJ.Ialják

a

lelk észi

ide!

illés

sz.okatlanul

népe!;

volt,

am} azt Igawlja, h ogy az angol uni - táriusok é:rdekIMé:se az egyház és az unitárit.mus iránt a háború után

pál ya

nem es, bá r

nehéz h iva t ád t

éS

u gyan akY.or

celmeztette

bogy

komoly

az

j e l

a

fi -

egybáz.köz.ségekel.

i n tel emm eJ .

te lkU u k

eme lj ék

j a.v a -

jele!ltő&en foko Wdott.

Erre

mutat

a

dalmoző'át és tegyék lehetóvé 'SZá-

pénp;gyi

is.

meJy

pontnak

1é'.esitéJe

lúvmra

;

et

helyzetről szóló

jelentés

mt.ik:ta.

MID'

mind.en

erejüket

k

s:z.erint

az

egyházi

köz-

képességüket

lsten

és

az

emberek

100.000

f ontos

egyháZi alap

swlgá)atitnak

sz.ent.elhenek.

céHából

ldboc:séto\.t

fel-

-

Tud.om,

-

mondotta

többek

az

elmult.

nem

e;:kzen

mér

7g.ooo

jon-

l:Ö~

-

b ogy a világo t a hitetle n -

ts z;lLnM alatt

tot btjiu1:teJt (1z un.itáriw: hÍ~ek a

szo);;"o ván alt bouáJaruIásaikon

felűl és

minden

remi:ny

a na, hogy

2l.OOO font

ki ntve,.

egy

év

alaU

log

ts fissze

az

hoU

utolsó

TéRl etre már

m e~

t

lk

meg

a

van

biÍll:ryzó

JU-1llni.,

500

te-

font

2.

1ela j á.n-

Az

all&Ql

unUári usok

l-venkent

v!bntjAk

nöki:\

és

kihponti

r;;zevezet6k

el -

aleln6ket.

M.

alelnök

reodsu:rtnt kOvet1 az eln ököt

a

rit-

k6wtkerh tvbr:n.

Az

lés

1

ewrence

&!dfem

i d ei

n8gyCYii-

lelkész:l.

Li-

Vb pO() l

naD"bJd.U6

éslóvL-te.le5 szó-

noki

U

z!!tel-

n.l

megáldott

lelki-

~ át vá1urtot\a

UJ.1' ru l

a

most

elYhangCI

kbvetkez.6

lel-

évre

dD6klt~ ét a

bizalom

huo n16 u. J}es

M.

zne&DJ il atkoz.4l

me llett

1".

J .

két nagyjelentőségű határozati ja -

vaslatról,

amelyet

Redlern

elnök

el6te:rjesztésében

a

gyúléi

magáévá

tett és határozattá emelt.

Az

egyik: határozat igy

szól:

.,Lelkésrek

teknek

ez

al':

és

fM

egyházi

kikiUdöt-

közgyűlése, -

megáUapitva,

hogy

egy

harmadik

háboru

felmérhetetlen

csapást

je-

lentene a dvi llzfeMó számara,-an-

Dak

a

meggyózód ' s ' "ek

ad

kifeje-

Amerikai unitárius testvéreink ajándéka Az A merik4 i Uni tári us Segi 16 B~ (AmeJica
Amerikai unitárius testvéreink ajándéka
Az
A merik4 i
Uni tári us
Segi 16
B~
(AmeJica n
Unitarian
Ser-
vice
Committee)
a
háborúsújtotta .europa
D~tri ne1l: megsegít ése éYe:Dte
háromszo r annyi t Jt öli. min t amekko ra e,cybjzi költs: gvetése
Seg él lIN
Je-
ler
eze17e
b
nemzetilli!g7e
~al6 kiil6nhsiQ nClkiU
tu!j4.
Genii
Jdizpc;::Jtja
útján kutatja t el. bogy hol.
mire v aD gp-ikskg. A Segitó B izottság magyar-
o N7ági rnegbizottj a
ku . C . F ilIlI.er el6tetjentést
tett az a mMikai
kázpo~ ­
nak
a ziránt.,
h oU
a
magyar
falvak
és
la Ds3)::
népéo ek
megs'gíU I pe
kiild;ene.k
lj
ol",""
~
o
en berendezett
t,
cunUlItnek
oz
amerikai vidéuk en
já.rnak,
s
amelye.lren
tökéleh
miitók
lévén.
lehetövé
teszik,
hogy
b á! lllely
ope:rác:iót
elvégezz.enek
faj u
az
azokat
kir [(6 OTVosok-
Az ant.6k
orvosi
l.aoo. atóri umában
a
leiltompllká.JLlibb Kt-odt-féle
vi%S-dJ atok
is:
el-
vegeWe1Ók. Ezek a
tökélete!lt'o f.elBzere l t au tók 1úegés:rltenek az M. N . D. sz;,
most úton Jevő eID'szerűbb l eJ!Ure.l'FÚ, főké nt s zem - és f o gk eu:Jést vé-,(ző
egPsnl>gügyi
va nclora utóinak
n a gyfootossizÚ
m unkájá t.
AJ: ~merlkaI Uni-
tárlUll Segit6 B Izottság
megbiua g en fi
k6Zpon tj ét,
hon et. ult)'ben
feD en
jeletltésL
R ev.
Filher
most
Genfben
fá 7adozik, . MfllI
MOWD7o rrz4Q
Q.Wft
miel6b b met1ko p jo ezt o
naQ SllIzeril
egélZlIlgaQVf. UQltJ t'Qe:I .
1
USJTÁKCVS
PI,py- L
7-8.
min.- ""'- "'- valid'" moly 1\ mlnden- öSSlC8 problémfllra a.lkal- mtlzhotó. Az
min.- ""'- "'- valid'" moly 1\ mlnden- öSSlC8 problémfllra a.lkal-
min.-
""'-
"'-
valid'"
moly 1\
mlnden-
öSSlC8
problémfllra
a.lkal-

mtlzhotó. Az cltyhé7.aknak ,meg kell tiszlltniok hitelvelk~, clCJtvcn z,.'W;lroS &; avult dognmlkn.l és ar- ra kell t öreke dl\iök. h ogy a. kor

s.:ünt(lltlu klhlodsai.ra o.:: fpa.u;~pos­ sda tls szarcWf cgl/otemes torol!-

, ",,<linek

szo/pli/ofdval

lb.:infe flllll/CfCf,"

1\

másik

határozat

adjanok

Játék-

~I

ti1,

és

foJtadás szenvedélyének leküzdés6ro

irányul

sárnapl

Fulhlvja a . lelkészek. VB-

oktalók. val3mint

Ul.

hAz

minden

ta gjónak

egy- {igyehnet. a

ha

::drdi6t

ékok

ds

/opaddsok

cr-

s':iJllVcd(!!yérc.

fIlclu líjabban félelmetes mblék-

ben IIO.folmdba kerítetic o::

got Flgyelme:r.t eU az egyházkö:r.sé-

gak vezetöi t. ho gy ebben 3 k f!rd és -

ben a legszigorubb.

pontot

meggy6zni

ezek

CI

kölcsromboló.

kdros

if;usd-

áU5s-

elltélö

rOJZ;latJ ák

és

a

a

és

igyek ezze nek ne mzed éket,

szokások 31. egyén tórsada-

fltllal

hogy

gyökcr&en tárnadjAk

veszedelmes

meg

1.I

jellemót

megingatják

lom

jólétét."

A

gyúlésen

dhan8'olt

nagyerté-

A gyúlésen dhan8'olt nagyerté- kü cl6adások közölt kin'.agasló he - lyet foglal

kü cl6adások közölt kin'.agasló he - lyet foglal cl J, Chill er Ede. or-

szágszerte

munk ás-

lamlcr[in~k, u je!tmtegl

parti :mgol korm:\n.v belil!O'rninisz- terének. "S.:ubndsdg o s.:erve=att uirsadalombu,," dlUCI\ hu'tuU. -nagy.- sikerü el6ad:'!s3-. A hatalmas ter-

népsze r l1

unlt 6rius

ál -

m

et zsú f olfls.ig be töltő h a ll ga tóst\g

{e

szillt érd eklődése m elle tt lejt etl!.'!

ki.

hogy a

szabadság,

kew ve

a

p;ö-

ről! v:'!ros-államok kor :\tól egészen

3. legutóbbi Sláudi~ mindig ismert tény!.'!z6 volt 3.Z lI lIamok Netl1!ben ,

csak

ho ltY

ke\'cseknek

jutott os'Z-

tMyrészül

-

Az

<iltalános

lenben,

nerr.es3-k

n

VálasztÓjog

el -

p6.trici\L~knuk,

kereskedőknek és I1!rtclmls~gi {og-

lalkozásu3oknak jelent

- mondotta

a

elml er

~

s1 'l.badJ;ágot, -

~

h a- m un- ne:nzetköl.i

vi s7.onylatban ten·c:zi.ik, hOIQf BZ

eddig

allamok

nem

Ede,

mesterembereknek

is,

amint

sorsra

It

It

k:\soknak

csatlósi

sztl\'erénHását

b iztosltsuk,

és

éppelltigJl

fü giöretknscgct

kell

blztosir-

nunk a.: álktm keret~n beJiiI 'nin.-

den

sdgdt. Nemzetünk ezid&.zcrlnt m~ lyebben s1.Q~llItl\ba álloH a Iclie-

cgI/es

polgdr

s::cml,.~ut s:nbad-

H\s~~k egycnlös~ tanának. mint

bál'1'rnkor azdötl , Ha nem ls jelenti

a ~I

teljes

elérését.

dc

Igen jelen -

t6s lépésnek tartom a7. 1944-es

Ne-

tH!~ésl t ll r oénl/t

,

Ez

a

törvén;

a

~züI6k re. tanit6ha

ne\-eles

ügyét Intéző szervekrt'l egy új k""Ö telcsséget ró, Inc\ynek teljesit6s~ forradahni hatns\. ,'áltana kl ti t:'lr- ~dalmi értékr61 v3110tt rends~e­

a

es

A.

l1.\n kbc n . , A ,:(~'crmt'lknt'lk egyszerű

el~ml iskolai

oktatása

h clyelt.

2

UNlTARlUS

ELE"T

el~ml iskolai oktatása h clyelt. 2 UNlTARlUS ELE"T • törvény kötelezi Oket, hogy IIlinden

törvény

kötelezi Oket,

hogy

IIlinden

egyes

"l/ormok.et

korc1nilk,

k{mcu(!-

gánck

(!,

tohetstl"t'lek

meufchl16cn.

teljes nlé'r va nc"cl(!,ben r és zcs' t~e­

nek. A

tumenU

rowttnn rfl mutllttaln

hnnltSuly,

amint arra ft

során

,,(1

ls

pnr-

tórj,tyulások

hMÍl-

tehetség"

szón

I'cjlesz t 600 blztosllja az egy é.n 10'8-

raood6sAt.

Atehet séM [elfedezése és

nevelésének

vnn.

Az Ifjú

l!let

elemi kötelc.ssé~1 közé

tnrto7.lk

a

személyi

felkwültségnek. mérvű legyen

nngy nevelő. 3kJ rá tud ja birni a

Ryermeket. hon gyümÖlcsö%.lessc az O egyetlen talentumát. Istennek II

s.tüntelen mellújüló

{elismerése

6J

növcl6e

is

a

b(mnilyen

az.

Az

az

kea"elme

cgumdstót

tesszük.

1\

kls~

Igazi

kfi.IÖn-

bö.:ó, cQlIdl~j. új , életekkel tl;dndé-

ko=.:a mea cl vildpo t. Mo st azutá n.

amennyiben

d e nek elő tt

~ppen.

mln-

abban.

"an,

11.0glI

lehet6vé

éppCJ'\

le gkevésbbé

megáldottak számára.

hogy

ti

ter-

mésze tes

fejlOdés

sorá n

elé.rjék

ké-

pességeik legte ljes<::bb [oká t. ezáltal

Altah\nos v:'tlM7.l 61 jORollu lts áR blt -

tosltjn

azt

II

demokratikus

éleU.or-

- vóbbl 30rán

milt.

amiko r at egytm . legyen

ségi. tanult,

mu ta t ott

8

rA

cl6adllsn

to -

_

balUgymlnllll,ter

lU ér telmi - munkMa feltételek.

vallY

k6\k czl

n

tlIrsadalomnak

el11Jenl6

mellett,

het

képeuégelhez

(I

trdnllUdsdban,

mé,-ten.

vc.

1'ésu

maaalorm41ta

-

közöuég

mondotta

életének

-

Bebb.onyosodott,

-

b efejezésül.

lönbörobb

nklk kunyh6ban laknnk. gyárban:

bnnyflban. tanyán dolgoznak és ta- pasztalataikal II közöss~g érdekének szolgálatára boesMják értékes fIlun_ katdrsa.i azoknak. 8kik tisztán ér- telmi képessó~elkkel vesxnck r észt reményeink vnroSÍlnak épitésében

ős uj,'Yanolyan els zánt

hogy azok a

nOk

legkO-

tehetségG

és !(rrHak

védelm eroi II

Sl.3badsAgjo@knak,

Az

Egyh6z.i

Központi

Szervezet

óvi

Iskola. Szö ·

ülésezesével

közgyúlését a

vet,ség, melyen

e/lyidöbcn

tartotta

Vasárnapi

elhatározták. hogy n

hogy

az

isteni

kegy

Szövetség.

mcly

eddig.

mint

aulo-

biztosUjuk. val6ba n

áldá st

h ozzon

a

n

om testület működ öt t, egyesül 8Z

társadalomra.

ts

jelenti

az

igal-i

Egyházi

Központi

Szervezettel.

 

s~badságot az el!:yén számru-a, vagy

Qluint

azt

LaskJ

tanár

foJtalmnzh:

Ugyancsak

k özgy üléselket

c.zidőbcn

tartották

A ::

IJ; lísdg;. S;:Ö-

,.A s:abadság lényeae a tIleQnem-

vet sé g"

és

II

N6

s::övetség"

is,

me-

S':Ufla

(lgyéni

ke.:deménlle:-és

QI,Itl-

lyeken

az

elmult

év

szociális.

se-

korlásdflok

A

képessége,"

tÓ1'sadalombnn.

szervezett

az

gitő

tak

munkaet'edményeiról b e.

szamol-

az gitő tak munkaet'edményeiról b e. szamol- Országos ifjnsági napok Dnnapatajon A Bra ssai Sámuel

Országos ifjnsági napok Dnnapatajon

A Bra ssai Sámuel Uniláriu s Ifjú.sdgi Egysiilct. a kiskőrösi szabad-

művelődési h ivatalla l k ar öltve, júliu s 4-6. napjain o rszagos ifjUsági kon-

r e r enC,'hH rendez ft dU l'l'loataji fiatal e~yh ázközségünkben. A konferencia célja at Hjúság problémáinak lnegvi tat ása mellett o.:: UI~tdriu.s 6ss::eJogós

ripol ása. , az ifjak és öregek,

együttműkö d és az

a

egyetemes

egyház

vezetöi

és

tsg-jai.

val ami n t

fatu és

a város unitá r iuss6.ga között.

délelőttjeit istentiszteletek vezetik be.

melyeken

istentiszteleten B arabd$ István budllJ)Csti lelkész, a dunapataji egyházköz-

ség

vita.délu tánok. unitárius problémák. örök ért.ékei nk bemutatást!. korr.oly munka és vidám szórakozás teszik \'áltozatossá e napok gazdag esemény-

nagy

halmazAt, El6adások hangznnak el Kd:tl J ánosnak.

megnyitó

A

hóron1l1apos

a

összejövetel

Duna- Tiszamenti

hirdeti

az

egyh á2.kör

igét.

Jelkészei

s

zolg5Inak.

A

Inegszervezöje

Egyesületi

ülések. nyilvános

a

,n ull

előadások.

század

pÜS+lök~nc.k Vadró::sáir6l, Orbó:) Balá.zsr61. a legelső magyar tájkutat órol, Bartók Bélárol, a legnagyobb magyar és unit:'!rius népdo.lgyÚjtóröl, Ba-

lá.z.s

világ

szodálizmusár6J.

kereszténység

F erencrol.

aki

Ill.

relkereste

Ifjuság

a

világ

fij úsá.f;!:át.

a

lovabbá

a

fcl ndnta irol

ce n ten nórium

évében,

a

unitárius

ifjúságáróJ. és má s Időszerű kérdésekről.

Az

elt>ad 6k

közt sze.rcpel nek:

d r, Csi/d Gábor

esperes

Gyallay

Do-

mokos iró, a Petőfi Tá rsaság tDJtia. F erenc.: J ózse!', K ereki Gábor. Benc.:e

hl ártQIl ~s Ru s::ti

térium nn"ivészeti el6adója, Zsigmond K álmán, Pestme;nre szabadmiiveló-

dési le.liigye l 6je , dr.

pedig ifj. Gkió Béla jo gsz.igorló. az egye-

sület c1 nöke, K iss J ózsc1 szhto r ló állatorvos. alelnök. B!lrtha Zoltán szi-

J(Orl6

hallgatÓja,

Székel"töld szépsé-

szem im'ir ium

. Tán os

l elkészek.

Gegllsné

V eress

t\'"l;\,

a

kultuszminjsz-

B o r bély Andor

kolléstiumi

ignz.e;ató. Sütő-Nagu Lti~ló I

n

külÜJ!Yi

a

a

Jó-

23.rjsk be

üjságir-ó, Dz ifjúság vezetoi közli1

a

vegyészmérnök,

f6titk"ár.

Esténként

elóadás

Vadad"

Veron ika.

keretében

Ve ress

csapnt,

vászonra

vetitik

geit

lIO.!

az 1!j(lsAgi na pokat. I tt többek közt bemut atják az er délyi csilrdöngölőt

és

és tllbortüzet rendez _

Zsigmond cserkés::

Ákos parancsnok vezetésével -

ap este "íd:im népi esUel

Vas -"Írn

m arosszókl verbunkost,

A

konfercnei:'!ra

meghivták

d r.

Kis s

Elek

kolo.::svdri

püspijklit s

az

és

Illás

killföldi

u nltóri u s

ifjúsági

e!U'esUleteket.

VendéJteh.--et

szl-

n:lgyközönséJ: kör éb61

is.

el

a :

eau<'slilet elnöks~<l (Bud:!.-

erd élyi

vesen

pes.t.

~ek k &:'Uit':ggel

lótnak a

J~lt!ntke::ésekct ;lÍ:ni!u SO-ig fogad

I X,. H 6gy":;'li Endre-utca 3. Unitár ius M isszióMz.) . ahol az érd eklőd ök ­

szolgálnak fclvi ll\gosilással.

közöljük,

A

konl'ercnela

részletes

mun-

8re ndj ct lapunk jövő s.t:im:\bn n

fclvi ll\gosilással. közöljük, A konl'ercnela részletes mun- 8re ndj ct lapunk jövő s.t:im:\bn n •
fclvi ll\gosilással. közöljük, A konl'ercnela részletes mun- 8re ndj ct lapunk jövő s.t:im:\bn n •

Torda-aranyosi egyházkör

t.

A r. cgyhA~ör

Eg><lko &i

hirdeue

egyházköreinknek.

meu

a

valld.!

T ordá n

szellem!

jouá t

két

k ÖZ:POIl.l jában az o r u/Jg IW11-

IU:6.U-

hnJ::Yo-

16 t c51-

,t' l S;S-ban

d

m

'k

T

u 4 bad guQkorld,ának

Hajdan

hires un itá r lu 9 középiskola

neves

alisko lo ,

Ma

o

a

M agyar

N6p1

milklldöH

isko la

keresztüJ

a

Torock6n

pedig

Oli 00ai t

;Yk öven di magvar ,annllclvú dl/ami középiskola clc v c nlU r el. melyn ek

Bela

nép 'gyer m ekeinek

között

sok

rom á n

Il Ovclés6t

SzöveLs6ft

tet e t6

tanárai

az unit t'arlus. létcslté.~ébcn

pedig

Bende

;~!~n di lelkész,

nemzc;t~'YCilésl kllpvisclönck

n n nnlc

c l 6vüJ h c tctl c n

érdemel. ru

A2

1940

I

egyházkör

évi

bécsi

éle to az

dön tés

clnlUlt

évtu:cdbc n

lett

.

nOJ

tyon

hányatlntott

unlt6rlU 9 cgyh flrJ.

vo t.

Ar-

ut an

Torda

a d elerdélyi

él t k ŐxPo otja és a T o rd 6 n

l e l kész:,

.t:ri T amás sin1alvi

lnkó dr . Gál

Mikl ós c~yház.l r Og:ondnok és

espcres-köz:.ügyigaz:gató

AZ eR y hllz: r ész vezetöi,

L 6 'n('ZlI Dénes tord ai

ro

n

.

Azok

A

k

ti

zatértek, s

Az egyházkö r

lelkész az: egyhl'il.l t ltká r -e IOn.dó.

következtében

t 01"oo\

ét

.okat

.ze n vede U a.z

aldk

háborús cselekmények

mCOJériihek

do

délerdélyi

folytattAk r égi

komjált%cOl

euétz

temp -

&Jtaléban

aranl/ ollvi-

ta rtoUak az egye!! falvak kö.r n.yCkén.

el-

miatt, n agyrés7.t h a-

vi s zon-

dér;::'I~IwSJáa, merl ~ ha rcok h eteldll

magyarok é9

bagytfak lakóhelyüket, az: nkko rl

unltarlu sok,

1940_ 1944.

a

között

fasiszta inté-z.ked ések

munkásságukat.

és tan(t ól

,

hábo r u

lelkeszel

sok at s7.enve dte k

tagságai

rencsésen

k ö vetk ezté b en.

Lőrinc z lJ D énes

tordai l elké~z h udlro~sá,i!b6. 1 sze-

má r

hazakerült.

ellenben

Székel"

Sándor

lelkész

még

ott va n

és Fodo r Arpád lelkész súlyos bctegség&ről sőt elhunylaról ll; érkeztek meg

nem er6sltett

hirek.

A háborús

cselekmények

követ keztében

elhunyt az

c,i!yh6zkör

egyik

jeles és é rd emes lelkésze: Pataki Andrá s

vá rf a.l vi

tározolt

fellépésével mindenütt

csak bar at okat

és

lelkész., aki egyenes, ha- tIsztelőket $>7.crzett.

Az.

egyházkö r

espe r ese m a ls Ark ?si :r ~.m as sinfa lvi

Istvón

dr.

als61a.rol

u.c::yvéd

és

A~or,á,'\ G é~ to r dnl

mté".lte

le l kés7.,

Karoly

a

sok utónJ{i.rassal.

néol skolánk

f e l-

ügyelő gondnokai:

tordai

d r. Tamás

I l1cze/ill

UlO'véd

gyógyszerész, jogta n 6csosn:

okozó szindi

aki

sok

gondot

Bors- hagy nték ügyel t . Is

Az egylláz.kör terü letén

működött kevésszámú

unitáriu s

ma ls működik és ta nítói ál dozatos munkával

vég7.lk kötelességOket.

Protest'áns Egyházi Hiradó

eimen k6nyomatos jelenik meg,

mCl y

a

matn'él r o t'S7.á~i

prote.st6nll

egYházak hivatalos tájékoztatója a kiillöldi adunk olvasóinknak közre:

eseményekről.

Ezekből

Finnország Ma Finnországban fl. szellemi J{!Rkör világosabb, mint évekkel ez-

előtt. B izonyos örök igazságok a t ma

látnak,

régen.

vilagosabban

kérdésében

a felfogáS. A dolo~ lényep:H érintve:

a keresztény életfeJ[oga.:mak és be- folyásnak nagyobb lehetóségei van-

ma.

mint

Az

élet

alapértékeinek

vlla~osabb és

egY~ll:csabb lctt

nak, mint azelőtt. A kultu r ális élet képViselői a tudományban és n mú-

értékek

Iránt nagyobb megértést tanúsIta-

' vészctekben

az

A

erm

a

keresztény

nak.

ember a maaa avámoltalansdoában

réat

istenek

halottak

s

az

lsten után

vdallóflik.

For-

dulat állapllható meg ? munklis- pártok magatartásában. Bar az

egvhflzb61 az utolsó 23 év alatt csak kevés klléoést jegyeztek fel. mégis

a

tapasztalható

munkáspártok

a

demokrata

közön

tény

volt,

h ORY

idegenkedéssel611tak

Ma

a

szociál-

munktissá{1

ténl/e%ő,

valltlssal

szemben.

pdrt. melll t1

állandóan

növekuo

'POzitiv állátoontot

egllllá.z mellett. Lapjaik nyitva van-

nak

pdrt kere.zténll szónokokat hiv mea gyÚléseire. Al: idők lelének kell a7.t

\JI tekinteni, hoK)' e,ll:Y 117.ocláldcmok-

foalaU

el

az

A

vallásos

cikkek

Iz6m!lra.

rata

vi d éki

ú!sálol.

ebben

a z

t-vbcn

egy

evangélikuS

lelkészt

kért

rol

főszerkcsztŐjének.

Press Servic~. Nr. 2.)

(Ecumonlca.1

A2

angUa.1

egy h ba.k

egylltt mü! tő -

désc.

Fischer

canterburll érsek javasolta, hogy al.

angliká n és az angol s1.aba degyh á -

kcll

te n ni . A Javaslat két lényeges pont-

ja: l. Az összes cJ(yhltzak k6telez-

zék magukat, hogy lelké37

náCl6ját valamclylk püspök által

oTdl-

feIUlvlzsgáltatj,ák. Emellett minden

érintetlen

A

mu lt

év

végén

d r.

zak együttműködését

lehetövé

clk

c~vház belső szervezete

mara d.

2.

A

esallakozott

egyhM.ak

minden

lclkés7knek

kés7.nek kell

lennie arra, ho~y n teslvércgyhá1.-

ban ls tartson Istentiszteletet és ki- szolgáltassa II szentséscckct. Sok

nagyvárosi

fel

gyÜlekezethen

merfia

al,

a

klv ánsflg,

hogy II kű!ön btiz6

felekezetek

hCSBék.

ha

az

pa.pjai

ef'Hfl'n.dst vélqm énye

Egye sek

az

cgyÜttrnCikpdéll

lesz,

v!lrhnló

az

angllkfln

szerInt, hivatal oS egYház

kt.~e/1H­

anglokatoUkus

oldn ia

tel61

mel!-

nyilvánuló ellenállá.a. Ennek a kérdésnek klrobbanáJ5a a rra to. lesz, hogy megnyilvánuljon: mi- lyen kevesen vannak az anglikán . egyházban, akik Mm:íhoz húznak.

M iután !ledi/( a hivek kör-ött :\ le lki

nilgyoob

BOkko l

együttműködés

m é rtfkú ,

mint

~ondo ln 6nk, ide1e.

hOfJ1J az ern/Ü tt mflkődé.

JWJZ'IJéíle

cl

pUllOkra

fl

átraaudjon.

PrCIl8 ' Servlce,

Nr .

~.)

(Ecumenical

Hl05C1tw6 Súlttll,fdl~

(Kégl es.t.k.)

Almo'an

bBktatod

kl

lI éjj(l.ial.

Izinte G, c'zébe .c

'Odról

S%okount11 b

n% udvt'lrhc1lli

vonal:

lauabba n é.

j utott,

hoall

lIekHramOdjék.

At

c Q1J1 1c uta ,

n lc alc é rd cz t c a :lc íllI lll.tt.

a ó. tdJ m

é r kezl1 ktllnuz l ó l ;

- Mi bajlt

elmek

a kávédnrdló_

ruak ,

110 011

CnnJlh ' C mdllz lk ?

-

Nem

tIldom , k ér em

hanu-

_

:tort

(l

UltII C,.

s:::ékelv

'wIn,,:

vd-

I~uz{l, -

d c

ur/l#daodlU1k 'zaoodsá_

adba1l

./olt/tatn l

m eU .rive.

mé~n az

uta a, - mCf"1 Udva rh e1vcn cJak a

UOll.llt érkezési Ide1ére

áH

a!lil lo g touább

Jouadhat om

mondotla

ut:

útját.

- Nen,

-

t an4c.ál,

várnak.

o

_ o

nki

r.tt

II

Arko!cm

munkávaL

efJU vénfUö

IClJénIJ,

nem II

ICjJjQob

ut -

IIzonllban

dllo u ,

élc

annát

Ink ább

rzcrctcu

dlc~eke(lrd ló/ll

e leinek

tetteivel.

eglJcbet

Ha valullol

stóhoz

sem

lehetett

lőJe

jlllutt,

h/Illant,

" lint azt. hotlu: " A MUl/aDam naml-

apja

naOIlU)')ja

líOIl. •.

uoU "

elltén bCt{1ldlkozQtt a lcaénll a szom-

fOll

a

naalla.nllám

d olgozott.

1:(111

d!

ou

Ullen-ol')l(ln

"ltéz

6!rl

(l"it

WrlSkbuz-a-lo az I6

'll

bel ckezde n

szédba

mal1a,zta!ó

Wrténctelbc.

A

t Ó.'l'árl cml darabll1 1l1lunotHcIII

ltalloa-

véf/f'Z-

t e a io sz tá Bt , e ml 'ZeT azol1ba.11 meu -

IlzólalL (t

Ilázluazd4:

-

Te cc.ém, lia II cM/dtloeL d oL-

QGit

"aIIOnI,

t! r őkkéliy , tU('mbe

jl4 t

a f)iLl/óka,

-

A

murt?

-

Ciril k

va aunak:

f)ltIlÓka-t:?

S

u"lIunb\zcl:

azért , CC6ém, num a j(I-

el

u

WId

o .

alatt van,

o

A brllSlól

7)úIUt1ur! varnn

frmc!w6

cCt.!lÍflb61

!la za/elé

a

Dar -

lZékollJ

k(uzá.!ok u a/adtak neki Il Z tuduLru-

ra

l,észtH6

há1'omszékl

vonlllMIt.

Heluct nem fqclt ltiWlk m/l31~tt, c,llI,

az

cl.ll

0 • .;:16171ú

makodtalt;

hdt.

Icocslba/l

Remlo-

A vonat

mellett

sétál6

utánuk /elálLott:

kalauz

_

Allja1!4k

meO',

Idelek

nem

oda va/6k!

Meg/Mdjilt

az

eaulk

,.;:ékdll ka-

'zd, l.

_

vHszasz6U:

a

1f.1

811111 manetto., 1I0ml

lII/'-

valók Jammnk?

fia

n(.'11I.

tlldn6: ml

u 2'clI1ldk vaallunl,.

I

mri.

1 , 11)""

hó(lm(i~~V{I.6rhc lvJ

lelkée7.

mearomlott és Igy

sc m tud ju

r nuok" Ú. ,,,/\ hal:'ll ,z<:''1l\Uvcul-n lot

cima

meRJ"!;mdelhet(l li

zovlúÍ(,rhely

aty{inkfla,

kinek

l elké,zl

CU'1I1,seUO_

s1.ol "Ú III-

"

VI

~

könyv

módmr-

JfI-

tilt

1e l ol'llel( ellátni,

klárullitju,

IIZcr

6nél

1\

könyvelt

Unitárius

Lclkh57.1

ta\),

EIIld6 11 ú t'a 4 torint. Kér .IOk

~j cJnlrot hq ~'v

der''Ii!VCl ' Iel kl:tlz

/lzlvC*kerllcn c k.

n JciJnvvok m flu rCfl -

ll tyf,nkflót

IICJlltcn i

UNITAlUV8 tUT

f ,

1-8,

3

• en '''izkl' tg dJéterf.atóJa • + :wo -., eA-.tcm ts hi "- .; _ »

en '''izkl' tg dJéterf.atóJa

+ :wo

-., eA-.tcm ts

hi

"-

.; _

»

:,;."

Jo

tis e 'r

_

L "';'~ '

a

ltd

h1i

- .--= adD _ . - :~ - ---:.~ ~ f. I rri ~ _-
-
.--=
adD
_
.
-
:~
-
---:.~ ~
f.
I
rri
~
_-
qp .'-
b_I
, _
11.~
•_
-""&
miDdrn);e t j
i
hic"-C M P4g-
kl
il
f
o" JT4 Wj
afii ,
Ita
.,
a
fli
,
'YJ
i
b
DC h
FB
hj
,
J
te.; fr
is
II dt ajibri
"

514 "

I

-

-4

l

II:_

.U HIt_tr

.u. ----'"b-

;;;

",-

•.•

-

-

ar.

.u.~_

e kre

Iii ,

,

_

~ t 'AP e 4 ;

i'

l

"

ri e-

u-

o

• Iii , , _ ~ t 'AP e 4 ; i' l " ri e-

;:mw5 pif -bajaiji

.&!i

j

P

id

,

!n')i

'

.

' o '''' '' ;§~

C;

t
t

o

u

4I,,, '

3

I

_

is

' ,.,.,

;;

f F

"

' ée" szriü

a.

d

hg;ti - trot

d:bft

"--" 1

:'-h O &-1 ""'tebex

----

-

-

IG% "'<"<.O.

Ip ?

, .~

,

'[l ~I T ABl

1J

S

~L

E

'f

. ~ id i C _ •
.
~
id i
C
_

=

iS'-yn

-

:

e ''!L ii:

"

fi

"w .T~

'-'

;>:;.

),!jm

1i' ,-:::5

2 I~ _o

-"-

kö::J

. lU ••-,

;

:lym e "

&"'+->;'2- ,

VII' .

.}ó, if-" -!;!.

u

SP

t

~

- lT~

, VII' . .}ó, if-" -!;!. u SP t ~ - lT~ ern· - • Fokozottabb

ern·

-

, VII' . .}ó, if-" -!;!. u SP t ~ - lT~ ern· - • Fokozottabb

Fokozottabb erktJIC31 fele/ó:SSégeJ

.A: v;

rn~

~

lto!"

~ ere b': =: v'mns l ."'·Vse=.;,; ~S:::Z:/ i e Es .r; - l: ,, ' -;e:-rf

jmm:

CI

s::.E

-=.o

O:,

,ebb

~~enb

hov" :: mov-

Kó:z>vJo;;;

~

b:rt~

hm a '= 1iA

obb

~

l6

t~

ir,

"

.S=áSI

w

:djes bi:r-"'*"k~ c

'B- - f" , p Uitel'er,. = nJ:iilCri 1Ö, ::>isIfl~ ét. =

,.Locipi:u:t:oo:v.H

r~.be:!-

A=w

l:bCJI

.PE"dio e;: oe :r~

t'Zi !dj_7ei ~

C"""""M ~.á::::ioOS ~=-'::~lP'k = e:;oblii ~4

;e;::L.<:

-el6

ir.:i,. ~ ~

~

ee'l

7Ar~'C"m-

-

iI.

JÉZUS

P .

Onder

.Ede.

.i:L~,

,e~

_~.c~ kw , om.r

,::; .+.-:.

~i.-';=ere. ~'

r-r"r-io;

~

~

;';-

a ' :::is ji-kJ

vALLÁSA

%."-IC

DC

ti.

n eTI E,:te

:e1-

.

b

"JI

leleke::eieh.e1:

o.eg1ng=: l ooM -. i:ioit- hTmireler

~>;a:ilE!

e:,.

k,. me:l11 kisS ;ze: =-~ :'~jes ~

haz

m

e:~

Az

=-"::iéri!!5 'W;

.r•.ebz-.ete ~~~

bovJ ~

-:Wtbiol

~

."

!.eh.ete"

'P'"4J

le:;

lei,

úvi!

a

"'!n

~ ~~

'=:- li c · ;:h±r

• . :w-

o

leg:tim~ . lmn1 ól::

Jé.

7"'T$~ r.ermb06

",,:u e .

cl:.hba;: (I

?: M

~ ~.ei;,;oe; ;~

;

~

ito!i.

=~jU;

t;Ó!=Q7'i '

[ 9 iG1:

7 L •

••-':: .

~ f:II; ~ ::. ~ ~ (E M . WP 'cr: A= " - i={
~
f:II;
~
::.
~
~
(E
M .
WP 'cr:
A=
" - i={ . j - m::1.Ii
:ijty .
:.b e-
e.J
!.
j ikJU
ri-:~_
-
u
"
,
"
.
lj
_~
;,
;
~
o a;YjbÓI
_
.2
ila
ill
. ' '2'
(it
I C
'
i 4
.szet:s
Cl:St_ !Ii "'"
e' s'4
h e""> =.~gt'jj2s
:s
:iib:'g;sP'
,"l
' ''' k '
I,
és
tc- ' : l ,
és
a
.'9~
.:á!:usi
:i'S:eze ""~
$oE-áé:::t:SWSÚ
, - ".
?!gjaj
.
,
z:ai!'
es
Fo
';l';'
'i<l'*
'
.
c'
o
"
'
~
'
.
~
_
s::eU'u c S
':':c ,'S'
.
,
'WJI .
_=
~
.,
o
.
o
,
prl"'Si&
c
Pr.,.
fl!,
L
_
' o'
-l
c
'7y'

S'='h::;;6.

' c .lfo-'OOS

e5

Cél:

j8~ l':

e ' vf:ri"F---, 2%

b

s='2----

C:r:i!6

.ik

'

'fl 'u'

j ?-szP =" liii 1f:ffi .

pe";:' ;o "' ~

=

cr ;;;s; ~

Sóe ?e:ex

V'?"""';'S7G-";';'ó

' '''s' .,

es

S~

.;z

Ji m
Ji
m

r

~ans-

o

E1iiJe-

, • j,e11oe;; L ú 11 ."J ~,i>?:)= : . ii.:'::-·· , ~ zn i'íG{;7
, •
j,e11oe;;
L
ú
11
."J
~,i>?:)=
:
. ii.:'::-··
,
~
zn
i'íG{;7
1 R
'"' s "
Zbu. !LA
~
.fa,

OA DE \ cI'plni

$a:.ri

:;;:

,

'3fj {cJ " n~2J :- esb es ~

se:

P

oa

J.?sz1i>

k '

,u."

-

-

~ o Flrló

a:!2l

,

, ~ o-. 2~ "3'" ih i? H_ l j h _ _ - •
,
~
o-.
2~ "3'" ih i? H_ l
j
h
_
_
- •
,
o
ev .,q'~
'"'"If' ~
3f>r;rle
B
e~
_
"
p;a:::: c-:--
~ 3f>r;rle B e~ _ " p;a:::: c-:-- • A történelem ítélete T AB', -;- O

A történelem ítélete

T AB', -;- O ? cos 1'.:: '0"1': A n::. ot p;or. o: :r.e ";;.,,=.-.
T AB', -;-
O ?
cos 1'.::
'0"1':
A
n::.
ot
p;or. o: :r.e
";;.,,=.-. 1 M~
::he
~
hu
'.?ly ot
O nit-
::U j
G~
r r,"
C1a=-nimo C-~
~ ~r~
cr-d
z.r
e
a!Y+ 'té F
o
~
W !=TEj ' '' PC
f "t! 'i ", .;,a:
? ed;~
ezd
aj
:á.r
~
B ou.
]
.
Cbmn
:-
p

- eo:-=_ori.:lI'

~

ol

lr-l

A

'.:;c:.r.