You are on page 1of 4
, • • , • , l. :f;VFOLYA.Itf, 9-10. SZAM. 1947. JUL. 15-AUG. L •
, • • , • , l. :f;VFOLYA.Itf, 9-10. SZAM. 1947. JUL. 15-AUG. L •
, • • , • , l. :f;VFOLYA.Itf, 9-10. SZAM. 1947. JUL. 15-AUG. L •

,

,

,
,

l. :f;VFOLYA.Itf, 9-10. SZAM.

1947. JUL. 15-AUG. L

ÉUTIIEVAG6 KÉRDÉS

J\J,l

A

ma valóba~

keren lény

i'tERESZTE:NYSeG'!'

E'Z

élctbcl'ágú

kérd C-sc a

vllágDak.

Dll'ly

az

elJ'·

!:ráton lóvül ~wkat ~rdekcll főkép­

kiket,

kercszténységbeT.

pen,

az

cUbái!:

vlssnhfv

a

A:t igaM :!g

te,rzIl~.

u etreletti

lén yege?

kinyilatkoztatása

volna.

Avagy

tlllán

blzonysál"té·

tel

a.rr6l,

bogy

kéteur

éyvel

ez·

eltitt lIt.en IL flild ö n Járt s IWIg a 5em

t ndwn

idök embereinek fogyatékos teit? Avagy h itt abban, bogy az

euM::; miDdec iana iliteni n.entcsi-

akkorl

többet,

elfoltadt.

a.z

~ef'e<o

~i.st ny e r ?

Ha

Cl

volna

II

keresz·

t énység, akk or cd lIl"ok. akik

reszténységnek

ke-

hívják

és

vaUjü

magnkat", vlsszaulasítják

elJ awut,

kl:";

a

litJi!.k,

kereszténység

lényeget

aua l

v6.doljá.k,

' ho,IrJ

ebbel]

a~.

dályt gli rditenek c:gv korszerii. élő vallás kialakulása clé.

~lSvekszlk II sd.~

azoknak az

embcrckne}(, akik sliimira

,

a kereszténység élet és nem "kl-

 

jelentett

 

Mqt

u ,

amely

és

változOtt

évszá7.&dokon

keres dül

l;

melynek

mély

Iga'zsigalt

az

embe-

rek milliárdjal

adták

tovább

U

n e m

változatlanul

utánuk

Jö"ökneIL.

,

keresrlénység

azoknak.

az

élete folytán vált vallá6Sá, &ldk syakoroltik é!I megkf!zdöttek

belSoii

jeleDtöségével.

EnilkiLI

nélkül,

a

gyakorla t

Igazi,

és

kindelew

61-

InÜ-

vagyis

bensOsége/j

elb

l :.tbeUk.

nélkÜl,

ilyen

vallás

nem l ényegét,

es 'bel ső

melyet

foleS

még

az

!;eIU

UJ

Sr.övets6g

tár

elénk.,

lal áij uk

meg ~eknek a

feljegyzéseknek

minden

lOl)r.i.ban

él>

tieliijében,

de

leru'fbbb6

pOkbau

a

magyarizatokban,

melyeket

em-

berek

e-l.ekró!

abl bllll! tUQósjUsollr

ról lUiultettek, ellenben mettat6.lJIlk

abban az é letben, m e lyre a~ UI SW-

vetse,

tAvolán

Week by week

itól az

át

Idő k/Sdk,

kft"ldelmes

(1I:1Q;lIlrer

rávUálrttanllk.

"Tbe

IIvlnJC

IHue".)

,

,

Ortutay Gyula valJás- és' közoktatásügYI miniszter Kriza János jelentóségéról

A nemzeti -n éD i ú;;aszOl et és szük -

ségszerOségenek egyrq. l gyakpribh hangoztatasa során mind, sO r Obben és ,\1QrObben halljuk a nagy unitá- rius püspök, ""iza .János nel/ét, ak1 8" népböl való 'teUrlssillés gondola-

tának els5 harcosa s a nél?költ~sU!t kincseinek a magyar irodalo:'nb!l 'faló beillesztése által első me!l:való- dtöja volt. Kriza János jelentóségrl

Gyulo

vallás_

mél-

t er

tanulm.1nyaoak

k1vonstosan

a kiváló

ef.' tanulmányban

is

és

. tatja.

'zer%Ó

e2:res

Ort,uta;,

k özoktatásilgyl

Irt

legalabb

I1llnlsz-

rendkivün

:e:rdemesnek

Krizáról

részelt

elismeré!lsal

tartjUK

töredé-

kek, n~ljtöltészf'Ji pJem_ek a króni -

tehlú

)t.I~zdve is maradtak r ánk, de az el-'

önkéntelenül

megönödött

a

káiok korától.

középkortól

56

! ud 1\tossagra

Csokonai,

tehÁt

mutató

nyomplf

csak ~ XVIl ~. s:tázadban fe do!:thet611:

fel.

András.

"Faludi,

DugoniCS

Idk elő­

olvasn-,Ia

Ir óink

atOk.

Ii1.ZÖr

r~:tlpt rr.up.kájukba

haszn!ljá,k fel a népköltésze't anya-

gAI részint mér gyfijtencll: iS. Mel- ·

let ük

zesnelj: p,éldfll azok a kézirato\> éne- kdkönyvek. melodáriu mok. ;ne·

tlnkéntelen .hagyomény/Sr-

az

lyekb~

elkeveredve

nemesi.

fóűri,

paraszU

anyag

kering

a.:t

orsz{.g-

közölnI.

Mélyretekint3bb

és

átfo·

ban

a

deákos

m"úveltsélf Dagy

ere·

Ilób b ismert etést alia: találunk még

a nagy kiterjedérlí Krlza Iroda-.

jét

bizony!tva." légk örbe n

a

h a n gzik l e l

lomban is. Ortutay miniszter II. kö-

81.

erdé!yi

unitariús

tiszteletes

sze-

vetkezőket Irja a halhatat13n ell'.-

lid, kérő szava:

az: o r szág

lékO: költő püspökrBI:

 

laltosajho:t

fordul

,

"Ez

az iras

aT.

egyik

legjel~bb

mag,.

fOf!:lalkozik.

gyújt6vel,

kinek

Krlza

Júnossal

a

székely

nép·

költészet

set köszönhetjUk s aid n~lkUl Arany János. Gyulai Pál s ,mások tan(lJfága ,zerint .irodalmunk II néprajzunk mondhatatlanul sze/i:ényebb lenne." •

mult

szé,zadi

megmente-

KrIza

az elsP ~jtó,

még

}O;r-

délyi

előtt kezdj

előzmények. a kezdet t örekvesei is benne tetöz5dnek. A maRYar nép- költészet felfedezése s a IQ/Ojtöszan- dék kialakulasa szoros összefilggés- ben van a jólismert európai m oz - zanatokkal, alOk nélkül nem is érthető. A preromantika. roma::.ti- ka curóQai porasztfeltedczése. pa- rasztképe MagyarországoD ls hódl- tott. &Őt ehhez az eur óp ai Irányhol nálunk méJi( a döntO tényez6 ls ho:t-

tájárult,

János

köteteinek

munkáját,

megjelenése

s

ezert '

a l

hqgl'

a

népkölt~U gyí: j_

tésben, a .paras:tti élet feltede:tbé-,

lilében a ilemzct! ellenállas, S:tubad- liIáJ::moz/i:alom gonaolatal is helyet kaptak. Az a hullám -tehét. amit al angot Percy balladagyÖjteménye,

os&zlanlzmus

Roussea u

t ar-

ndalomkritikai

Herder nagyhatású

m et

tU40mánYa

később

s

a né-

k a. a inditott. ez a go~,
k
a.
a
inditott.
ez
a
go~,

m" ;' . i.:~

r

~

anti

~rOllbödve a

emelkedés

jel(!ntkez~tt.

indul meg

_té,

ajánlja "V!1drózsák" clroü gyújte-

Székelyfö;d ' né-

csokorba.

Dének

m ényét.

melyben

a

költl?szetét

kötötte-

1842-bén

bocsájtja

ezt B gyűjtő­

ivet.

Azt

éppen

szh

esztendeje

ennek'.

hihetn/Sk.

gyűjt61vét

megértés

!ORfldja,

de az el6fi:tetók s:úlma

01:(

klnyomt&tésára

vállalkozni. Hosszu o!yeklg

kell várakoznia. 'a tls:ttelet~sb61 püsl)Ök lesz, mire munkája megje-

lenhetett."

csekély,

I\em

h:og)'

mííve

mer

 

népköltési

nem

puszta

rajongás

szülte,

hanem

úgy

érezte.

hogy

e

dalok,

mcsé!t

szerves gy;ari rodalomnak

r észei

az

egyetemes

ma-

is.

Hasonlóan

Rontlo lkodot\

a magyar , népi-nerr.zeh

mus

Arany.

ebbe n

a .kérd ésbe?

Erd élyi

is

klaSSZICIZ-

gondotkod6ja,

minden költője,

Petófl,

Gyulai,

J á·

nos

s

mAsok

is,

8lI

egén

népIes

Irn,ny."

.

"Ezután jelent meg

l863-ban eg, ·

testes

kötetben

a

Mikó

grófnak

ajánlott

kötet.

homlokán

aVadió·

nák eimmel." " A .kötetet

országos

lelkeserié&

valóstuzgal lett belöle."

fo~dta,

nemzeti

tia;y

ve\le

tudomasul. hogy Erdélybe n, a sze-

kelység

vlráJi(ok

nek

rópában is aJl.ll' talál hatni széopse~re

p6rját.

.,Mindenki

nemcsak

bOszkélkedve

!ildjén

n yIlnak

az

különös széps(:llű

balladfl k, országban.

tündéres

m elyek-

de

}I,u.

mesék.

boh6ktis és

a

székely

élObesúd

elevenSége és

UNl.l"ARIUS

2LE'I' I.

S

6.

1

mesék. boh6ktis és a székely élObesúd elevenSége és UNl.l"ARIUS 2LE'I' I. S 6. 1 • •

,

,

o

gatdaasága. a

népdalok bAja. u szó-

lubk,

IIktödések

acrege:

ez

n1 !nd-

mJ.nd ok volt a blisVc:c:oélre"

"KrlZ8

gyújtoménye

az el1lö

mo-

dern szempOntú népköltésl kiad-

vány.

a

pontossáitU

val6

törekvésben

nyilatkozik

ez

meg:

Kriza

és ,O'iljt6tér&a1

lebet8

hlven

Igyekeznek

s

viss;o.:aadni

a

!'lépi

a

el6adásmódot.

meseközlésnél

nuperrel,

stllust.

élhetünk

ejfYedW

némi

a

pa-

stilizá-

gyanlthatjuk

lást. Amellett Krlze. nemcsak fl ",zo-

rosan

vctt népköltészetl

alkotásokat

sorozza

be kötetébe,

hanem

igen

helyesen

a

nép

nyelvét

iS

tdevonta

fl

sz61áh szógyUjternényével.

.

vala-

,

m int

jeles

tanul

nyá val

crr

(I

kérdésre -ls IlQ'ekezett világot vetn i.

Amellett

regölésre

jcftyze~ból, IJtY

vonatkozóan.

"éJaiul a

nerr.

.::gy

nép&letl adatot Ja meglsmerhet{ink, fontos néprajz:történeti dokumen- tumok immal'. Ilyen m ó d o n I{yújte-

ménye

nemcsak

fl

l eghíruabb

a Kő~

II

legszebb

SI Mtely

balladáknak,

mlves

Iclnynak

nar

Kelemennének, . J ulia

Kádár

Katának.

II

mép:

annyi

A

szép

F.lÓ-

Inasnak

s nak,

daloknak lett tO.$tialata, mult szézad . székelység6-

lT'

hanem

e$k:nek,

a

nek legjelentősebb történeti össze~

fogla lása is OrMn Balázs hstalma! munkája mellett."

,

Szabadság, ész, türelem"

Ennek il három feltéteinek a

szolgálatá jellemezte az unitárius moz~

galmat

kezdettől fogva a

világ

minden

részében.

Bár

volt

idó,

a mikor

hosszabb

periódusokon

keresztül

éppen

az: emlitett

feltéte lek

védelmében ·

folytatott bizonyos hittételek elleni harcok . i ril.ny ltották tevéke nységét,

amint

során

kötöttségnek. az észt t ekintette iegfetsóbb feHebbviteli

azt

a

neve

a

(unitárius)

is

mutatja.

A

mozgalom, azonban fejlődése

minden

dogmatikai

meg·

fórumdna k

ba·

sze mben.

é3

fdfogással.

mindenkor

leghatározoU4bban

minden

eUenáUt

"!"átságos

magatartást

tláltozással.

és val/úi

Minden Időben a

lati életben való alkalmazása kötötte le figyelmet. a kereszténysé$ elvének

tudományos és hittani magyarázata helyett.

mozgalmat, akik rend-

szerint a SUlbadságot és a függetlenséget tartották szerr:. elött. MeUőzve a régmult hagyományait és megell~t6 nemzedékek törvénybe Iktatott telio·

gását, a vallási élet mezején új

el ott-

honukat és vágl.4k neki. a végtelennek látszó nyilt tengernek. Minden ilyen új vitég felfedezésére irányulÓ· vállalkozást, még az eszmék világában' is,

feszült,

eletét

mety

fedezóivel hasonUthatjuk össze, akik elszánt vakmeroséggel hagyták

Ilyarázatát

kereszténység

nagy

lényegének

mélyebb megértése,

a

gyakor~

Bátor

és

merész

szellemek

vezetlék a

~gazságokat, vagy régi.

az

Ennek

legelszántabb

keresztény

Igazs ágok

Új

új ma~

fel·

keresték. tletüket, munkájukat leginkább

a

érdeklődés kell.

hogy

kfsér j en.

legh&ibb

pionlrjainak,

egyetlen megmozdulás a

Szövetség

dril.mai

a mozgalo~ ak a

h/Sseinek

eguházban,

története

tárja

vaUds

Nincs

elénk.

arányla" több vértanú! és hitvallót tudna felmutatni. SOka n fizettek l.>ör~

\önnel és halilllal

hitükért egészen a

19~1k század elejéig. Unitáriusok pol~

gári jogainak

közepéig. A

Biddt e,

korlétozása

kereszténység

L i ndsey,

pedig

\öbb

államban

fenn§.Uott

a

19~ik század

Ferenc,

és

Par~

történetében

Servet. SOCinus,

Dávid

EmIl/n.

Pristley,

Martinea u, Cho.nniTlD,

Em er son

ker "nevel egy

t ü kli.öz, az Igazsaghoz hivek maradhassanak. Val6ban nagy árat fizettek a szabadságért.

sorban

allanak

azokéval,

o

akik

életüket áldozták.

hogy

hi~

• Idézet Dr.

E.

M .

Wilbu"!"

" Az

munká j 6b ó l, mel yet a · Harvardi Egyete:r

unItárizmus

tö rtén ete"

cím íi

i

Nyomda adott k l 1945~be n.

h íres

ete" cím íi i Nyomda adott k l 1945~be n. • h íres J ""erlllal •

J

""erlllal • lemkllYhádlö

Az arperikal

unlt<'irlus

egyh!'!z

köz.ség'eJd elb.atérozták, holt)'

a teat-

véregyháZközségek

feleleventUk.

gondolatát

eves

újra

Minden

erdélyi

és maKYaro~gI. unitárius egyhé Z~

községet-

egy

cgyházkÖz.ség

amer ikai

t.estv ér cU I

unitárius

fOl!:ad'

. gondjait

és

munkálát

ez

le.

19ye~tlk

megu;:mernl, s

crovel

A testvéreg,liéz.községek erdélyi viszonylatban az első vUágháborü

után

tak, s r emélj Ok,

létrejövő kapcsolatok ma gya r o r.

szági

kör é-

böl vesszük a hlrt , ho gy nagyon ör~

amen nyiben

közös

hetsége.s

megoldani.

is

l1;oIldjalkat·

,

jelentÖ!l seglt.s6get

hogy most az

i3

nyüjtot~

újra

vLuony latban

témogatáit

T

fognak JelentenI.

Erdélyi

egyhézköz,ségetnk

!endenek. hogy e

gondolatnak

most

ujra

lelkM és

buzgó

apOStola

fa ra-

dozik a cél érdekében smerlkai testvéreink körében, ak i már több, mint ötven város számos unitárius

s

munkáját

gyülekezetében

tartott

el6adást,

ebtlen

továbbra

ls

az .

Irányban

fogja

folytatni.

ESIPW.T6

Az

alábbi

lev e l e t

e r e d e ti

gében

adjuk

közre. hogy ann1k

ér-

dekesség ét megőrizhessük:

hogy a nemzetközi érint·

kezés már k önnyebbé lett, kUlö n-

téle

szaba delVÚ szövetségét

,.Az6ta,

brit

eszperéntista

hitrokonok

alapItott

csoPOrtj:! e.s:z:perantó- azér t

me~.

. hogy az eswerá ntót

és a s~badelvü

vallást

ls terjes.ztjé, és a b asonla·

Eu rópában . szabad·

tas

összekötkenek.

go nd olkod6kkal

,

is

Me rt azt hlsz.lk. hORY a

elvü

egy embe rséghez való értékes h::oz·

vallás kedvező

Időben áll, és

zájarulást

tehet,

mutatva.

hogy

lT'

Ikep

en

külön féle

n ép

egy

közös·

ségbe

egyesü lhet ,

amiben

a

szoká ·

sosak batar

gondolkodasmód. m6sok

személyiségére

való becsülés.

h

vi·

szonos

tisztele t

és

s ze r etet

is.

e

Ellentét

" Nem csak kenyérrel él az ember."

tppen

oly a n Ig az ma

ls.

a mi hihetQtlen .Ul bonyolult, mo d ern , gépe·

sftet.t vil~gunkba.n. mint amilyen Igaz volt 2.000 évvel ezelőtt egy palesz-

tinaI falu életében. Azonban, ha egy ·palesztinal falú szembe he'ly ezkedett

az élet t örvényével: megszűnt létezni

Ellenben. ha a mi szövevényes, kultúrvUágunk teledke:tik meg az élet tör·

rse rt .

és

ezzel az ügy

befeje:tést

ls

a la pelvekhez

közös

hozzé.ad ni

ami

akar nak

igaz

egy

test vé r is é g m egva l ós it ásá t el őmoz ·

nyelvet,

ez

az

d

rokon i

itja.

Minde n

magya r

S%abadelvü meghi v,

hit-

h<>11Y

hozzá

eszperántlstAt oda forduljon. a

szövetsé;!: tjt~

kára

w.

E . ReQ ve . 3 2 HllIcourt

Road , Lo ndon,

S.

E. 22, Engl a nd.

*

vényéről: ilZ egész

elvllidcló

vesz6iyben

forog,

melynek következt~ben a

kérdés telett nem térh etünk nap!reAdrc. Legtöbb ember azt h iszi. hogy -

ehet, Ihat, s:t6rakoxhat -

vagy legalább ts e rre rendezheti be

az életét

VU:SE

KOLOZsvART. A kolozsvá r i EII"Y·

~zi Képviselő Tanács u 19~7. má·

EO"1'UAZI

FOTANACS

és

semm i

má s sa l

hette

hatalmába

n e m

kelt

az

ember

b i zonyitott . Mln ~l nagy o bb

tö r ődn ie . Enn él

érte lmét. amit

a nyag i

a

vil á g

gon osz abb

llluzl ó n e m

ke

r

a

lelt\ltóbbi · hllrmlnc év

be

blztons a p:a,

az

anya gi

Ila z da

 

jusáról

c lbalasl:tolt

 

ül ést

19'01'.

aug.

ls

tÜ l t c

kj.

A

ITlllgyarorsUigJ

unitiri\lS.5ág

képvisclclcben

a

Ilüs·

~ tekl l)tetében, annállnk abb

Jetek

lét,

kle l églt és ére I rén y ul 6

annál

kisebb

térre

é$ nem

b

lesz 8:t soha,

nu:gnövekednek

a uelle!l'J.

M i n é l · nagy o bb

lelki nll kség-

az

követ e lmények.

a n y agi aut om lltiku s

~

szorul

a mert az e mber

destrukc ió . A

ma ga il

ha ladés

nj:m

csat at ere a szellem i erők

1l 6 kbelktat ás sal

e.y b e k ö UUt

üh~sek e tJ .

dr.

nlel

C s I k I

G a bor

és

espere.s. l{o\' á c s

dr.

D a·

Gábo r

Kálrrulo

világi eln6kijk s tal án m ég miÍsok is

e

ropp a nt epikai klizd elméne k. (lt\Qui rer : Week

by

week,

T

he cO:"ltrnst ".)

részt v~zn e k.

2

UNITÁRIUS

eLET l .

5 _ G.

 

o

o

o

he cO:"ltrnst ".) részt v~zn e k. • 2 UNITÁRIUS eLET l . 5 _ G.
he cO:"ltrnst ".) részt v~zn e k. • 2 UNITÁRIUS eLET l . 5 _ G.

Aranyostordai egyházkör

II,

Dr. IILID!. h. co.

SI

·I'áa'l

,

Lapunk mult slAmaban

:;
:;

A kll2lelmultbau az UDl"eiSit,.

teolorlal

fakul\Aa

talanosságban.

unlt4rlus

bá,nJIG: -

ffiGSt ~';;;I,,~!?i

,

Cbieago

Iványi

pesti lelkén .flát a

Sseut

iskoláink

rondnok:

Sándor eubbl eInlIk, bud

unoe"

a

iskoláink rondnok: Sándor eubbl eInlIk, bud unoe" a I.eololLaI kada- kdtsDt.i u miMlutalva: GMU és Gtlm

I.eololLaI kada-

kdtsDt.i

u

miMlutalva: GMU

és

Gtlm

Sara,

_

lom

1%(I!gálatiban

SteDt-Jványi

GMU és Gtlm Sara, _ lom 1%(I!gálatiban SteDt-Jványi gondnok: Németh Ferenc, Dénes, , Lengyel Kalmán, J
gondnok: Németh Ferenc, Dénes, , Lengyel Kalmán, J ózsef. gondnok : u~', Turda : -
gondnok: Németh Ferenc,
Dénes,
,
Lengyel
Kalmán,
J ózsef.
gondnok :
u~', Turda :
-
Petroueny:

p'.

Sándor.

gond nok:

jud. Tur~. -

S an dulesti , p.

u.

Máthé

Mihály, Petrosani. fud. Hún ed!)lU'a. Sin.

Cornesti, p. 11. Mol-

gondnok: Ilj. T óth

.Dénes.

Jalva: Ark osl T a m lLs esperes, gon dn ok : K o ncz JÓuer.

dovanesti,

S!!.nd o r ,

gondnok: Adorján Géza és K atona István. Turda, jud

Bodóczy S Andor

Szind: dr.

Turda.

Nagy

Szathméry

Turda.

-

Turenl,

Miklós,

ju d.

Torda :

jud.

Lórincz y

Turda . -

TOl'dutúr:

Turdilo. -

Torockó:

T o-

- jud. Alba.

gondnok:

Elek,

gondnok:

rockÓJzent!WÖrgy: Gál Gyula,

Benczé di Domo kos.

D etr-ény

gondnok:

Andrá s , Rim e tea. j ud . Alba.

K ozma Ish'án,

CoUesti,

eUsme:réséü!

tik

Ezzel

az

diudoktofri

el1smort'-el

SADdor

m61Unyol_

teolol1a.i

ad

a

_1-

iroda1Jni

gilatot, mel,.et Jelenta, a.meri.k&l "

munkisságit, ,

angol

teologlal

munkAk leforditisá_

Ut oruáa: szel-

lerén vé;-

YllJ. és kiadWval •

lemi

kapespl.lal ápolása

zeit. Do euln felW e lDeltlszteJtetés

szól a magy.r

u.ll1táriu~D.l.k ls,

mcgbec$Uléaben

az

amerikai

I

tirJuk

n ép

miM-

ls, mcgbec$Uléaben az amerikai I • tirJuk n ép miM- , amelynek · neHeme é& tlszt.e1etben

,

amelynek · neHeme

é& tlszt.e1etben ill elótt,

H I R I

nOFIZErtstT

_ Várfalv a: Nag y Domokos, gondnok: Pálfi Sz. M ózes, M oldovane s~i. jud.

&%oknak, .kJ) még nem I:I.illdték be.

 

.

Turd

V erespa ta!c: Székely Gergely,

gondnok: Székely Pál.

R osi'l Mon-

Tudjuk, bogy vannak, akik ma nem

tana. jud.

Alba.

tudjik

az

ellSlfzetésl díj.t

bekülde-

ni, pedig ré,en bu"ó

sul

tebetösebbekct.

elöfil.etésl

l.punkat dóFlzetól tartJik tenn, &

elófizetésl

anyagi

tilD2o-

voltak

lapunkDak. De kérjük a

ho,,.

a

IZ form,tos

dljat

küldjék

be. meri

dijat

risudekben

ls

be

. Dunapataji konferencia

meg

a

vesszü k

,

hallgatóin-

egyesz-1

Dunapataji fiatal egyházközsé-

Brassai

E gyesület első háború utáni kon fe -

tu-

kat

tendei törekvés és férado%!s után e

konferencia :negrendezésere 1.s v31-

érdeme

van a vezet6ségnek : Gidó Béla el- nök,' Kiss J ózsef alelnök. Bartha Zoltán főtitkár. De elismerés illeti a dunapataji egyházközség minden

ben az. egyesületi munka prog- ranunját is alkotj ák. A kooferen- ciát dr, Danlel Gábor flSgondnok- helyettes az egyhIiz. Ujvári LászJó a kon1erenciás tábor. ' Füredj Lajos Dunapatai község bu-ája a 'vendég- látó község nevében mondtak üd- vözletet. 'dr. KendccSV Pál tőgond­ nok . üd\tözölte angol nyelven C. Pisher amerikai lelkészt, aid 8 nem- zetköz! unitárius i1júsági vilá.llSzö- vetség képviseletében jelent meg a

lehel [izetnl. BnzdJ'jsttl írjuk meg, bogy egy oyolcgyermekes' edesanya

az

elmult

elötzetésl

hónalJban

diJa"

az

klfeJ8'l.ésre juttat-

kQldle

be

va. bOll' a lap olve d

Il 'Ó és ne:r-

raekel számána milyen. lelki élményt

jelent

,

kis flutéséból

ls

álüowi

tud erre a nemes célra.

Zabpehely

kg-os

érkezett

s adományt osz-

csoma!!

csalidok-

50

lj

zabpehely

tunk

ld minda:ro!mak

a

günkben

renci'já t.

dQ!r.Ü\Il

Jplkozott,

tartotta

Elismerh sel

holO'

egyetemi

"tömöritő egyesUletünk

melyben

nagy

konferencián és tartott

az

un!tárius

n

ak.

ahol

10

éven

[elüli

gyerm ek

és

stabadelvü

fiatalság

feladatairol

van,

vagy

a

családtó állás nélkül

tigyelmetérdem16 beszédet.

Az

an-

v a n.

a jelentkezés sorrendjében,

gol. holland és cseh ' unitériussag le-

 

1947.

aug.

l-én,

pénteken

d .

u:

vélben

küldte

el

üdvözletet.

melyet

óra

között

a

Koháry

utC81

magyar

nyervr.e

lefordítva

fel olva s -

gyülekezeti teremben budapesti és

tak,

pestkörnyéki hiveink jelentkezhet-

A

konferencia

rendjén

a

prog-

rammban ták 'm eg.

közölt

elóadAsokat

tartot-

A község RYermekei és lakósai

. szlImára rendezett bábjáték, veUtett képes <l1Ö8dás és népj este is szép sikert a ratott.

A helyi

rendezés munk!ja H uszti

János

érdeme.

lelkész

fáradhatatlansagának

nek.

Külön

nevresz61ó

felhfvá:;t

ne m

kuldünk.

selnmiféle

téritést fi-

:wtni

nem kell.

Pol,irdl

unitárius

szenvedte

a

lej{többet

a

hábor:.Js

cselekmények

gyülekezet

és

következtében.

A

fiatal

pésztor~ hasz-

sas alakult n6egylet

segitséRével a

nál11at 6

I S-én tartott iinnepélyes LstentiSZ-

használatnak dr, A

munkával

adta

és

a

helybeli

me!:

anyagt

eredményes

a

templomot

hozta,

újra ~a~z­

s

jumus

délt~~Oi

z-

állapotba

át

teleten

Csiki

Gábor

esperes.

vallásos

ü'nneoéIyen r észtvett a.

ség .eióljárós/iga és a helybcli rtf.

és

egyutlm " .

róm. kath

úköÚs

tal lell'.é~ m~

lelkészi

kar.

mely

u

és Szú;:

k/iJa

János I1a-

elismerésé nek"

tem ptomu jJ {anv~H 6

bizony t ""'.

ünnepségen résztveUe án a hiveI

k

du."lAntIIU

ko-

nagy

unitarius

sz~:.vh~ar \:s BA-

zUI

zakerettye k6rnyékér6J.

többen,

Szék"",e

VNITARIUS

eLET l,

k6rnyékér6J. többen, Szék"",e VNITARIUS eLET l, "tagját és az érdeklódő és jóala ratú éle-

"tagját és az érdeklódő és jóala ratú

éle-

masvallásuakat.

a

t ávolabbi

Ideig,

akik

lakás

Máv.

és

lem felaianlásáyal siettek segítsé-

günkre, Kár. hogy a

k et a rendezőség nem kapta meg s

igy

elmaradtak,

' A konf~rencian ho ssubb -r /Svi-

vettek

debb

részt l\ helybeli érd ek löd6kön ki \'ü l.

féljegye-

vidékről igyekvők

mintegy százan

A

megnyitón

Ba.rabds

István lel-

kész

a

dunapatajI

gyüleke zet

els.6

és templomot építő pásxtora t artott méh! hatást keltő istentiszteletet. Itj. Gldó' Béla elnök megnyitó pe-

konferen- melyek ejity-

cIá ra

szédében

ismertette

a

váró fela datokat,

.,

hogy

is élénkltsék.

al: e.v:yházközsegi

A Nemzetkö"Li

I\lIsszló

Szö"etség

ség 1947.

jUlius

6-24.

napjain

tartja

a

kanadai

Whitby-ben

a

JI.

ser eg-

szemléjét. melyen az egykoron ja- pani megszállas alatt slnylOdlStt or- szágok keresztény miSS~On3riuut, köztük sok benszülött is, megjele- nik., (Ökuménlkus sajtószolgálat.)

vlhígMbo r ú

uMm

első n aRY

sajtószolgálat.) vlhígMbo r ú uMm első n aRY • • • l Ko tso rdon Cl!YházközséKünk
sajtószolgálat.) vlhígMbo r ú uMm első n aRY • • • l Ko tso rdon Cl!YházközséKünk

l Ko tso rdon Cl!YházközséKünk nyá - r i. hathetes munkatervet valósit m eg. amikor egymásután következó vasarntlpokon gyülekezett vallásos

Unnepél:reket tSrt. A vas{lrnap késó este tartott Un nep é lyek en i dőnk é nt budapesti el6adók ls szerepelnek,

életet ezzel

,

,

-

C_et

BraMÓból.

K6várl

Jakab

H I VAIAlOS

I

i

S z

brassOi leUt;" lerin'lIYlbFql!ee:l~~~!1 '"un

."t~

Ivustlr

-

8

él

60 l!:iOlönős

en

o

azo

k

Idk a

a

budaoestl

cJZYbbköz-

Uak. Br" sóbnn

élet lo1~Jk.

ad.

1947.

402 / 1947 .

E.

K .

T .-bp .

,

KI'>"'EVEL

'"'ft

A

Masyarorszégl

Unitárius

,

Egyh!u:

I

budape.!ltl

Képvl~16 Tl Mcsa

júl.

hó 6-á n

t a rt ott ülésében

tisztelettel

tudomá.sul

vette

a

kolon

aiftrOJt

ünnepélyt

Kév'ekö1és

braSSÓi

véri

egyházi

föhatósaJ(

759/ 1947. E.

K.

T.

st-

lej ra tAl,

5

azt

at egyh6%.kör1

Elet

utján

-

~t~

teki'!J

cmlekez6

F~nc em lütére

SUM

rend~-

(\ meg-

Sémuel:

egykoQ

szennt

kőt.gyiUés tagjaival kö~lnl -

elrendelte.

s kozreadását

ez Unitáriu s

I

teloh'asú,

a

keblltanéc""l,

szerkes:a:t6Je.

táraa

Unitdriu.s

~

Sz. 759/1947.

Dr.

. pr.

EI7lIMz Képvi.sel/5 Taf\áe$dtól,

E.

K.

T.

Gábo r

e8peTes

úmak,

Kolozs't'át.

Baléu Ferenc mun~a-

Az

üacn.et

iról

tartotta

C$íki

eitY

vczoek.

repeInek· Iráse.ikkal,

Dagys:J:abáfSú

melYen

a

Kóván

Jakab

~télrt ter-

f:rok

Dánkl GtiboT ideigle~a 'Vildgi elniik, feWguelő gon'dno" út1lllk

Képviselő Tanáes

,~

B ,+da~t .

Elnöksége fO$Jalkozoft nUlkli:al a

sze- unltlmus rtlosz·

Az. E gyh8Z1

be-

adrinyokkaI, amelyek "az 16'73 / 1946. ~. E : K T . -i határpzat Jlégreh'l.jtá_ BávaI kapcsolatban történt lép~sek:et és inté%kep.~ket, valamint álláspont lcszögezéseket hozták a% Egyházi Főhatóság tudoihás~a. Eze~ bead vanyoK:

között ven a

lésének j eg:yzókOny;ve és ~n jell'Yz6könYl' mel~ékletét k,éper.6 iratok! vQla-

mint

tartott

ülésének

a

község unlt6rlus eklézslil.ja lelké- IX. egyhá2kt\r he1~tének rendeúsére lfészillt javaslat melléideteivel izévé ' választotta. A megválaszton együtt.

rö l

le~és.l és Szabó

Sámuel

presbiter.

Az

unitsrius

temPlo:nban

rende-o:end6

músoron

minden

felekezet

képvi3:e16je

sU!re-

pel. A brassói le1kész atta minden Brass6ból elstármaloOtt hivünknek és itt élő Jalkésztársa1llak üdvöz}e-

atyánkfiát

UI'mÖS

Duna-TiSUlmenU egyházkör

hitelesitett

1947. nfájus 6-aD. tartott köz(tyú-

1947.

.rr

ájus

3-án

Irat nélkül, Nylredy Er-

került

Főhatóság elé.-

a

buda~U jdelglenes Képviselő Tanács

legy%6köl1l've,

Ez

utóbbi

minden klsero

másolatban

I tét küldi. SOlWsd' Pál

zsébet tis%tviselőnó által

Ezenklvül beérkezett esperes wa

41/ 194.7. esp.

sz. feIteriesz.the kapcsán

lelkészre,

munkájára

és

u

egyház.-

Tekintettel

~ra, hogy

a

fentebb 'emlitett

1.673/ 1946.

sZ.

1\ K~1Jv~eI6

község életére Isten

áldását

kérjük.

Ta nács

1946. feb r .

20-án

tartott Wésében

hozott

határo utot

anna", M-

A

ne

"

on1&U1us viIáPz4-

'nyegét

különféleképpen

magyarázták

az

érdekeltek.

 

iS

vel8é, Bemben 1947. auguszt~nal;l:

vltén

tartandó

konferencián

. vesznek dr.

K~ s Elek

pü spö k

résn-

Úr

és

szü kségesnek · látju k

az

Az

E.

K.

Tanács

alábbiakat

azon

leszölI;ezni:

megállapitása,

hogy

az

ideili:Jenes

vezetós()g

me gbiza t ása

a béke'U'rződések alái r ásavaI megsrunt. elvi jelentőségű ki-

CsiJó NamJ Lás:.l.ó egyháZ1 titkár mo ndása annak, hogy a kül önleges helyze1 ben sz.illeteU és csak bizonyos aITa, reméljQk, hogy menet vagy id6re st6lt rdeiglenes megoldás. él pat ár ldó leteltével tárgytalan. Ugyan- jöV"Ct Budílpesten is fognak időzni. ezen határozat aITtl utasitotta Elnöks~get, hogy a magyarországi cn ltá-

meltterem-

UNITARIAN

LIFE:

Tabl4'

from

of

rlu sság

tése

Tanácsnak

és

az

unitárius

szervezet {illand6

jellegű vezetésének

a lá

és

te!!}' e n

amig

a

cowtent: TM

~aqvi,er, _

IitrlnQ úsue,

The

late

Thv

J ohu

kérdését

sürgősen vegye

tanulrr.;ányozás

értetődően

K épviselő

f6-

Bilop

j avaslatot.

Magá t ól

mindaddill;.

e/!:'yházi

Krim,

tutaJ,t,

Public

from

(I Jolclonst, _

Minister

01

J?:ducaUon., _

The

Inquirer ,

l?1I Dr.

Reltgion

Thv

_

J ,

01-

tl.nd

hatóság

és nem ad utnsftast. hogy az ügyek v ezetésé t az ide ig lenes vezetliségtöl

jelleiú szervezet iT!err.eremtés~ irént

nem i ntézkedik ezen

állandó

~ontTa.!it, át vegye,

Ft~dom,

e.len

M.

Wtl-

Untttl-

a

az ldei/.denes / vezt;.töségnek

Id~ alatt

elnökség, amelynek

az

ügyeket

nemcsak jop;a, továbbv inni.

a z

hanell) kötele~ége ls

Ügy

.

előkészítése, csak

á t meneti

Az

Reo,on, Tolet'ation,

bUT

from: TM

rianLttn.

_

bu Dr.

f elada iá va

tetetett

Hist01'll

of

nehéz

közlekedési

v is7.onyok

kqzött

miatt

n em elsösorban

tudt a az összes ~6intézkcdésc­

a

IX.

egyházkör

t eril leté :J.

mi\;

Americ4n-HuTtilaril1n

k~ t megt~i, amelyek

Unita1-'.an

rister-congteoationl,

ködő egyhazi

 

szervek

és egyes

eg'yháLi

stemélyek

véleményének

kikér ése

Espe1'Clftf9.

_

The

_ Atanyos - torda

is

szerepel.

A

fentebb

emlitett

ira tokat

és

b eOld

á

nyokat

at

i!:lnökség

c""reh dutrict, _

ce ~at Duilapa.Ul·

Youth Confeten-

News,

:

OJfi-

 

1! ·L

E

T

~agyarouz.ág1

-h"-

kiadó:

~

tior_

ry-utca

4.

~2 forint.

könyvnyorn-

l .,

J ózsef-u.

137--626.

~2 forint. könyvnyorn- l ., J ózsef-u. 137--626. • • _ A c ~ • .

_

A c
A
c

~

.

\

.

"

4 UNITÁRIUS

2LET I. 5-6.
2LET I.
5-6.

olyanoknak

anyagul

tekinti,

sz.olgálnak

amelyek

8 .

tervezet

él

röv I des en megfeleilS

Idd olgozásánál

íelhasmálható

ja va slatot t e rje szt

Q K épvis el ő

l'anáes elé. Ezzel kapcsolatban

Afi á l

Gn:teDllyilJ:en e:.en álláspont megismerése után még javaslataik lennének, 6Zlvesked]enek lehét6 JegsŰ!'gősebben címemre

t ény

legtcrmészetesl!bb

nézve,

~ek hangpztatásában. ltérem Afiát, ho~ add ig

az

Elnökség nev ébe n

alatt

álló

eruttal

is ,kérem

szer vet.

I

T

és

Mián

keres ttül a

,el

veze t ése

a z

cgyhiw

hOj:l:;>r

a1.on

Nem

fölött,

mulas:c:thatom

ami

E lnök ség

megeJége9ését

sterint

a

kifejezni

m áskülönben

véleményilnk

is

is,

h'ogy' bármilyen véleménxeltérések

és ö.sszetételére

a

legyenek

valamennyi

a álláspon t

szervezet

m egalko-

tás~~k m ódjára

az

.

,.,,1

erdélyt

mege~ ik

központtal

való szor os kapcsola t

is,

multbnn

a

amig

a

fenntartása

sziikségessélé-

vonatkozó

végleges

rendezésr e

IDtétkedés

lendUIettel álljon aloOn a poszton. ahova az pgyház és a hivek bizalma ál-

unitárius összetartós. és

az in(éunén yeknek. mint v.alamennyi unitárius h( v ünitn ek'

unitárius

me'gWrténl"4

tapasttalt

hJtbuz.e:6sággal,

lította, helyerte és

megbékülés útját

Úgy

igyekezzék

hagyományos

egyen.':etnl.

atya fi ság0 9 szeretettel killdöm főpásztori üdvözleWmet.

Kolozsvár,

1947.

jüni us 8.

főpásztori üdvözleWmet. Kolozsvár, 1947. jüni us 8. KI SS . ELEK s. k. ,. • Eredeti

KI SS

.

ELEK s. k.

,.

Eredeti

példányban

is

elküldetett. (Szerk.)

püspök.

A

buda peiJti

uoitáriu ,

cserkészek

most

kinevezett

cserkéswarancsnok

magyarltút! nyaraló telepünk közelé-

tere,n~ették elő. A

budapesti

egy-

ben táboroznak

c

nyáron.

A

tábo-

qjz)t!)ziég pedi!! heJyrctUlíttattll a

rozás előfeltételeit a

szervezötll-Stu-

nyara!óteJep

épülete1/

Cserké-

let

támogatfIsával

cserkészeink,

kU-

szeinknek szép

táborozás! és

ered-

lönö.sen

pedi g

Nyired y

S:c:.abo!cs

ményes

jó munkat

kivltpunk.

----~-----------,-----------------------

y S:c:.abo!cs ményes jó munkat kivltpunk. ----~-----------,----------------------- • , , • • • i i J

,

,

i

i

J

j