You are on page 1of 4

I. 'f:VI<'QLYAM, 11 .-12. szA1\r. 1941. AUG. l 5.-SZEPT. 1.

A dogmcik és al u.itci.ilmus
Egyházi Főtanács Kolozsvárott
A h ittéte lek álláspontja tagadó:
Az 1946. évről
- •
elmarad tés 1947-
" n em "-et mondanak az új igatSág r a. kezébe helyezi. E határo~tot, an-
ben is több alkalommal kitű zött n ak megérkezte utá n lapunkban is
A h oltla l he lye ttesílik az é l őt es a püspökbeiktatással kapcsolatos Egy. közölni foRluk. E hatarozat követ.
tegn allPal eln yomják a "m á"- t. ~ házi Főtanács ülését 194'/, évi au- keztében rövidesen sor kerül .az
un itli. ri:unus ezzel szemben Igen1ő gusztus hó I O-én megtartották. A egvházköri közgyűlés kibövítésére
• résztvevők sUÍlrr:.a a nehéz ,gaW.lsági és a Főtaná cson megalkotott tör-
111áslloulo t foglal el és ad vallja,
helyzet miatt alatta maradt a vóra- vénynek a legközelt:>bbi idöpontra
h OIfY mindenki h igyj en a m aga m eg- kozásnak, amit a szavazó k csekély egybehivandó ülésen való kihirde-
győzöd ésé b en és szab ad on k övesse száma is bizonyított. A legjelentő­ tésére.
az igazságot. E nélk ül a szab adság sebb választásoknál is alig száz sza- Az E gyházi Fötanát1\ ülés<! több
vazattal történt a döntés. fontos egyházi vezető tisztségre vá·
né lkül , ho gy lehd valakinek a h ite •
lasztott új embereket. A válavtá-
A püsp ökbeiktatás a szokott ün-
való? B a a valós:ig ellen tét be ke nil nepélyes külsösé,gek közölt folyt le sok nem. egy esetben harc után
a h itté t ellel. leb etséges-é, hogy b lgy- vasárnap délelőtt az istentisztelet d öntettek cl. A többség akarat ából
keretében, bár a főtisztelen dő püs- megválasztottakat szeretettel kö-
jél a bba n? l\Jert b a elméd tis'tt a _
és h a ösdntc és becsületes vagy -
pök úr bete,gsé~e aggod almaskodást
t űzött a lelkekre és arcokra. A be-
szöntjük és kér jük.. hogy munkás-
ságukat egy I stenünk gazdag áldása

egészen bizon yos, h ogy e l öbb, vagy iktató ünnepségeken dr. Oroza Pé- kisérje. A . jelcntősebb vaIasztások
utóbb ellenté tbe k erö ls't a hittétel - ter Románia miniszterehwke sze- eredménye a következő: egyházi fó-
mé~yes képviselője is jelen volt egy jegyző: dr. Shnén Dániel teol. pro-
lel. ts mit csináls't akkor h a ~ be - magasdUású göröfl keleti egyetemi fcssz.or: - egyházi közügylgazgat6:
követk~ik? Mcgt agadod ös:.tin tc professzor-kanonok szeméiuében és ütő Lajos székelykeresrlUri esper es,
m eggyózódésedet a 'tért, bogy m eg - képviseltette maqát fl. román ktd- - egyházi jogtanácsos: d r . Szath -
tu szminiszter, a túrsegllházak, a ro- 1lt(Íry J á nos. aki e tisztet már több
ta rtsad a dogm ád at? Mi Ics't ak kor , mániai Magllar Népi fzővetség és a cikluson á t buzgósággal látta el, -
a Te b enső b iteddel ? H a a kérdés társadalmi testületek. Abeiktató kolO1.SVár i kollégiumi iskolai fel-
m élyé r e n ézünk, fölté tlen a r ra. az istentiszteleten Ekdrt A ndor csehét- ügyelő gondnok: -dT. Gyarmathll Ár-
eredmé ny r e j utunk. b oU a d oJmlák- falvi lelkész, teol. m. t anár imádko- pád, székelykeresztúri gimnáziumi
zott és dr. Kiss E lek püspök mon- felügyelö gondnok: dT. Csiky Andor
ba n való hi' felületes és tetteteU, dott. bete~sége ellenére, szép és ügyvéd, a székelyudvarhelyi kör
vagy is végeredmé nyb en m egtévesztö tartalmas beszédet, melyben p Üs. buzgó jogtan ácsosa, - kolozsvári
és f ölté tle nül két es. pöki munkaterve körvonalaira is theológiai akadémiai dékán: dr.
Minden ember kövesse JI. m aga rámutatott. Kovács Lajos professzor, a rendsze-
A Főtanács ülése letnrJtyalta a res teo16~lai szakcsoport rendes
meggyőződ ésé t és v allja a m aga professzora: dr. Erd6 J ános teol. m.
gnzda,g tárgysorozatot, melynek nem
őszinte hitét _ mondja az unitáriz- egy pontja körül élénk eszmecser e tanár. - kolozsvári kollégiumd igaz~
mus. Ha pedig a tudomán y 6s ta· folyt. Minket is érdekel az a román gatő: dT. Bodor András tanár- lel-
kész, sz.ékelykereszturi girnnáz:iumi
p asztalat t iltyelmed e tné, h ogy vál- kormányrendelkezés, mely a lét-
sz.ámcsökkenest elrendelte, m elynek igazgató: Arkost L ászló tanár .
toztassa m eg azt. b á t a kkor változ- Az Eg)ilá zi Főtanács ülésén.a
következtében idősebb lelkészeink magyarországi unItáriusság képvl-
t assa.. m eg. A bit nek minden ek fe- közül többen nyugalomba bocsáj- seletl!ben dr. Csiki Gábor esperes-
lett Igaz nak k ell lenn ie és az e l'Töl tattak, - mindaddig aronban, míg p üspökhelyettes vett részt, aki hi·
való meggyőzödésnek semmi sem új lelkészekkeJ á llomáshelyü k be- vatali tiszténél fogva, az egységes
tölthető. - munkahelyükön marad- magyar unitárius egyházi élet meg- •
á llhat a't ú tjáb an. Alr: embereknek
t ak és vé~zik tovább ra is szolgála- nyi latkozásaként, résztvett abban a
teh át ol "an egy bázra van Stükségük. tukat. felemelő sl'!crtartásban, amikor az
ame ly lizabadd á. teszi ök et ts n em A rna,gyarországj unitá ri uss.'\got egyházkörök esperesei ·kezöket a
n yomja cl igui bitüket és egyénI közelebbr1'i1 érdekli az a határozat, mégválasztott püspök fejére téve,
meJy a I X . egyházkör jogi helyze- egy-egy bibliai ige elmondása rend-
",eggy6~ód é.süket. Minden hittétel és
tét .kIvánta rendezni. Az Egyházi jén, _ az egyház egyeteme ne vé-
dogma a kad á lya a szabad és világ os Főtan ács kisebb és jelentéktelenebb ben _ a prlmus inter parest meg-
gon do lkozásnak, az unitá rius felt o- módosltásokkal az egyházkört kö:z.. áld ják és fels~entelik. Ugyanő kép~
JtYülés elé ter jesztett és ti kört kö;.l:- viselte u Iflternat ~ Associatiop
.. ús ellenben m egsubaditja a gon- 0/ Liberat Chris tianity and ReH -
,lQ'Ülés. taJtjainak, a közgyúlés előtt
Il olatot bllinc!leltöl és a tennészct es, lrásban el5zete.sen megküldött ja- glans Freedom _ az unitárius és
ölilIlDte b U m egvallasára bu z.ditJa vaslatot emelte h a tározattá. mely a =badelvll e~hát.ak világswvetsé-
kijyeUiU. m agya rországi unitáriuss.'\g egyházi gét, melynek közvetlen tisztségvise-
életében a végrehajt6 és kormány- lői e jelentös illésen különféle a~­
tA. l ' owcLl Davies: ,.MI 31 uni t'- z6i egyházhatahr..at a javasla t su- dályok m iatt nem tud tak megJe-
rizmu~" eím ü müvébő l . ) rin t kib1'ivltett ep:yh ázkörl kÖzgyúlé.& lenni.

• VNI TAm us t L ET J. 1I ~1!, 1


UNITARIUS Ii J ~E 1(,
, O ETtSl K~Lt:l\t. L~­
.ka, i.nUDI;r hét hünlq.s.; kp.1~jijk
hlVeln1al4i k abb'an 'flo reltl.én~n
,

hogY. elathetöillll' soriba lépnek. Pel:


hívjuk szíves figyelmüket arra hogy
a lapot eliJftieUSlnlr. beJtlll4ön dua~­
jo- ból tartbatJuk esak renn. mert eKY_
é's a. b oldogsa!: keresése; bogy b'tull"~epe n olj'an s~geDY, min' hl-
~k";k a tiiztositása minden velnk. HI~zük; hogy kérelrnünknek
• és ki.i"ttudmlÍSta hozzuk, e redménye az lesz, hogy hiveink az;
boll'Y ezek a sz.abad CS fÜKgetlen államok és a:l;ok is 50.561. stámú, már több bben meg-
keU, bqgy legyenek. Az iSteni gondviselés !~mogatásá~a. !ct.ett rendithe- küldött csekkünkön. vagy blank6
wtlen lilzaJonunal cl nJ1laSkoptunk mege.-lislléséiil éldunkkeJ. vagyonunk- csekken bekmdik, _ akár résdetek-
kai és becsületünkkel kölcsönösen knessel:ct válla!unk':', ben is _ aló év~ 12 forintos elófbe-
A valJás szabadságáról vallott leUogésát az, a felirat. tartalmaua. tési díja.t. Át elij~beté.s'i díj ~emé­
melyet Virginia államban a vallilsmabadság dokumenWbára emelt emlék- lyesel) ;s 'b é'fizethető a K oháry-utcai
műre véstek: .~ mindenbai(; Isten az crJ,lberi clJnét sr.abadnaJl teremtette. l e1 k~zi hivatalban pénrliros atYink_
Minden kisérlet, meJy eriisukkal, vagy kénYSzerrel ak,arJa a~~ befolyásol- fIánaI.
nl .... vallisunk sunt. teremtöjének elgondolá.sú.iól val6 eltáv'olódást jelent.. Kovács Kálmin atyánkfÜ'l, a bu-
Egy emben. sem lebet ken:tneriteni arra, ' bogy milyen v,,:llást kövesSen, dapesti egyházközséK gondnoka 'táT-
milyen egyhbat. ümógasson es senki sem st:envedbet vallá~l hitt;, vagy dára való fellépése alkal,má"{al lá-
meggyözödése miatt. ' Mlrlaén f:!Ober~ek I jo~ban áfl, hogy vallási dOlgok- bát törte. Ma már a gyógyulás út-
ban szabadon vetemepyt nyilvánitbasson és azt bizony ító "émkkel megvéd- jM jár s ös1in{en klv'ánju\(. 110gy a
besSe. esl.k ~gy erkplcsi Wn'ényt ismerek, akir égye1Í emberre, akár kij- zav.artalan gyógyulás minél el6bb
iöss(igre VÖQAu&Z~
, ,'"
annak alkalmazása".
. I
.Q'i I
' •
köv~tkei:z~ be. Addig isv.iJ.1al1).eny-.,
, Un.itárius lJitlelfQgását. abból a levélböl lSJIlCl'hctlük meg, mc,l.yct nyiünk
, , jóklvánságát
'1-, tolmácsoljuk.
..,
dr. Benjámin BuSh barátjához irt: ,,~fegigértem, bogy egy~zer ismertetni HADI[pGLY~'\lNK baz~ij.rve , fel-
fOJom a keh:s:..én)' v.il1ásr61 vallott nézeteimef.. Ezek a . nézetek egy é le' keresik egyh á'/!küzség'Ünk lekészi hi-
• 'k ereséfilnek as e~lyedésének lesriirődésel. és teljesen ellentétben állanak vatalát és segítségü'n J<et remélik
a 'kel:(! z!~J dleamriéggleel, m eUyel ' &zOk vidoloak ,en~em. akik az én felfo- életük ú jrakei.dés6b:f$ EgylíázkijUé-
gá.SOaUÓI !JelJllIri;l selll tUdnak, A . keresztéiiység riieghamlsításalva.' szemben günk, épen olyan sz.egény, mint bi-
valóbiut illást r~lalta~ ~e; magá.val J~z~8 nak Iga.zi . tanitisaival soha. 1:n veink. Sohsem )1oUunk glUd", ok ~s
ker:éhUlb.Y vagyptt. de 'klzá.1'Ó19.Jf olyan erUilem6en vagybk 'kereszteJ::lY, mint megsz~ktuk! I}~gy a. 'Pa~u.nk ereje-. I
~OIY lha~ b1tté \ lDwlk mag~t ~$ , őszintén ra~aS2~t()do m az· ő lanalho~ veJ oldJlIk me~ kcroéselnket.. MJ
ióbbre. becsiUvé.o. aa. minden másnál. A legklvalóbb embemek tartom Jé- nem lehet elsoobnngli feldatuttlt,
,
zui. éS hJu~ Jho,y O sem tartott többre Jgén;rt. Némely követői által mint batUroglyaink megsegitése. Kér-
er6!1akol1 .mtis, bogy\ ~ t'a gja xo,ioa az' iste;ni illáromságnak, nem egy~­ jük bivelnkefl, hogy erTe .. dlra jut-
tethdó hue u.,...~ tanilásainak be}ső lényeg~n, alapliló felfodssa~". tassák e l adomónyai.ka\ ~elkészi bl-
(SamueI Me Cllora CrOt.hersl .. Jefferson Tall;lás unitAriz.musa" cimu vatalunkhoz (Budapest y. Koh..;iry-
munJmjibóL) . ' '( .fl utca 2-4.) (
______~
' ~ I , • f • •

91z unHtJrizmus és b nóf mosoly az ar ök életet. S lent a zsfr os-fekete, vagll agyagoS
földön a ~ada.Tak és (1 hanayük és az ezer arcu em-
gerek. Egl/e,ek elÓretörve. rohannak. - mivel az 'ÚI-
1
. If vitdgt~r'é;nelemben mi voltUnk a'/! ' eb6 n6k, jokban óllpk - jélrelöknek, mások kikerülnek, val1ll
dklk U~ dl,ta1á1t9san véitilk ki r észünket a. hábOTÚ-
bó!. Nvn azér!, JPe,t. ~ton(Ília" bes01'ottak; Mtu:!m
Tr~erC a...}táboru PUSttító tüzével, éhin.ségével, haldJ-
félelmével és ,mh'lden gJ/ötielmével eljött az ottho-
meglelnek. ~
, Jéz.us 2000 évvel ezelótt eljött a földre (is utat
mu(il.tott. Et az iDaz ember jelképezi azt! amiért ete!l
a földön e(1lledül érdemes élni, küzdeni, szen~dlJ,1,
,
nunkba." M'í tii,z/!{ ,oltott.uil,l., /Wlottat tem.ettiink, tú~ örülni remélni és meghalni: Ö a szeretet!
ht'!lI~h ~?gtŐ7;lö-ftü.lk és uqll4~k"kor pseUea rJUermekct CI A~ emberek azonban nem lettek mind jobbak.
ls s~tun",. " ~'h'j'it a harciZ4J,) az orszáQ r dmbadöl.t. l inc a közelmúlt véres példája. Azok, akik Ijsszeom-
A Vl/Ülr megtepázta az ott/lO/1t' es a lelket. A:z eBzmé- lottak, azok akik flJIengék, már nem is tudnak ebbe~
l)Uek, .a.!1Ie1tlek "elóttUlIk , szentek voltak gll/J.."ran a többé hin.n.i. Pedig igenis volt mindig eo.y-egy, aki

sMetla %~rl!~etC, E1vefrd,etrjdk oz Iste'nt, mer,~ elfeldtet- ember volt és ember maradt. Öh milyen ,ó volt, ha
~mbt,.~8 parancsát. tzerdd áz I stent és szeresd az valaki emberi ember voU. milllcn jó annak, aki ,em-

....
. ,
'eráZi:,u~ !fZ tit porát: és 1(l.8s(l.n felemel;1lk
.. A1os,t
ber ma.radhaCOtt. Valami csodá./.atos benső erő ken,:,-
szerit arra, hogya tökéletes, lJ. ;6 felé haladjak. ~nI­
t~t#~k~t, mint a _ hÓ~lról1, r,ll fagyos, sór os földb/n, Kö- tór i1t8 vaHd30mból foly6an hinni és r emélni, tU?1 ak ,
rifl:néi:ün~ 1 4 ninc.t mfJUettUnk, akit 'terettünk. V an, abban, hogll mindez.ek elleflére van ,zeretet. H !.Stek
é~1 II (41dalo~ól, vagy a bouztítót Lihegve megtörtk a meabocsájtá.l lehetóségében. ts ha én maon.'I!" nem ,..
, lt_met vtU:msütlved a ,óros főldbe. Van, aki fejét
~jh»í ;fglj! f~dltja .és allteméból IllJ)eTgő harmatot a
is. de gyermekem t alón tökéletesebb lesz. vagJ/18 még ,
közelebb ;lIt az I stenhez. ts ha. te máskép. más.. ~~on
~, 1.!~_.mögüt e,lőszurödó meleg napmgár felszórft;a. oróbó!Sz hinnl. vagy j6nak lenni, az. életednek orulni
:'~, Bve m4radfunk, .. De hol van az akit elvesztet- fltdni , szeretni. _ am tedd. ahoglI te jónak Idtod é~
tünk? Lel künkre valami lsmeretlen nVugalom. és béke (lh011ll lelked megbékél.
barul rá é. az otY régen áhitott csend. Ninc, tajda- e~ mosolygok. mert vdllalni t udom a küzdelmet,
lom., nincs re ménytelenség. A rum elé erm játékos eze r esaló(/dst mert tudok hinni It ;óban és a szere-
1~1l6 felhőt htiz, majd innét felrfUJllog. El6Uem egy tp.tben, tn m~solflgok, mert eb ben a mcgestifolt élet-
zold mező, tarka vlrógokkal. taLán gazokkal is. egll ben is Idtok szépséget, En mosolYl1ok. Tl'wrt én él-zem
lombo, fa, évsZ<ÍZOdos kérQével. k úsza óg4ival, ~rtem az örök élet et,.. SCHEY IL ONA

2 UNITAltIUS f;:LET l , 11 ._12.


Ujpesten a
form.'Hus
S~t István·tl!ri rc-
tcmplbtrWJo \\:ep.*~ \
• , KÓRUS
első vasámapjan, Rákospalotán H
MÁV Wlcpi refonJ].átus temj)l.omban A XVII ~i~ ~~dba n :t8in~ti ~atároq) moujloUa ki. bon. az la- •
:IJ-.<lptember-. más,ocUk V3:3áftlQpján }:<:ol,3WIl't,e!:e.k a~alúlffq.ak {emplonu. korost, bolY a"l I~nt~'elel.... ene-
kel"e,sseuek~ ~ol volt Jsko~ __ j~ja. dr. BO~bély István Unitárius Eu.,
tartunk Istentiszteletet.
h á1.s~r~rtáll tanába.~ __ oU II tanulokból alakított ,,Kin'us" é nékelt '11 t -
A nabildelvti ' keresztények ltaR- leg ve~tk a \gyÜlekCleti én~et . .Az iskolás tahulók kántus& utri'l I e ~t~
I'trencllUa. \lUIlUS%tUS '26-án mCIlk'cz- ~emploml \ énekkar,. awt rendesen "kórus"-lUok neveztek . , . eu' 'd' .
-dódött.,1 "Egyliú,zunk ki!pvl selctébcn eantWl" a unal , értelombon vett világ i da,l á r1la, " nen us
,
FerenCz '\Józse'! ~gyhát:i ' uUhír veSz
I'~t ti Jtón'ferehéiáh. I,"
. Jó
~"': 'Unitárius' . ep'~ ~z meilalakítási'W' ke\l~ó,tlö pár ~Vtizeden Ite-
r esztüI témplo."?,alnkl!an nem V?Jt org~~a; s ~ t,emplo.m l éneklést az én~It_ 1
, N'em lCW;öú ' uni~tjuS IrJMagi 'kcm - karok, a.t emhtett korulJQk ve-tehék. De a témdloml éneklés ~Jehit bi k
(crell~ia voll llUg\lSzt1.\S első fcl6bcn részvéteie'. a U~ur~,ia.ban nlin~en id?ben.p'~gr.0n. ~ol'\tosl:lak t~rklU U:y :v~~t.
Svájcban. .(fj~ll.Qk ,*,vi~lői U_gya,lle~Jr (tr. , Borbé;ly ,Istv~n emlitett muyeböl, á llapi~uk ' m~ li követ ke-
ne.'TI juthattak Ki, de úgy tudjuk.
hogy Lázdr J ánqs budapesti cgy- ~ot : , . "Mert ~t .p aran csol~~ az a.pos tol,. hogy . mérs4keU,1l, aláuto, hangOD
há.z.l$.özségi gondnok ana tanulmá- II. nunden n e p b n Yelv kuzt a n~nueta nyelven hil:dessük lU igét es' _
nyait Sv!t.lcbao, l"olytató vegyész- keljünk. Mo.k is hibá:tnak, akik az éneklesben risl1léleU megtag~~~
mérnök Ii~, mint megl!Byeló t;észt- h anem. I;sa.k- h(Ul g n élkül a.kUnBtk szívükben. mormolnl, midön az Urnak
veti II konferencián. lelke azt p'~rane,liOlja., hOlY I ~ekkel, az:n ,z6VÍlI, órtelemmel. oktatolag ell
Bbasság.·TaltT CizeÚa, nagyajtai iutOleg ze~gcdeztünk éli én eke_IjUnk". •
le~késztársunk \eálJya és Kovari Ja- A.. templomi -:neklest ige n fontosnak tartjuk, Meggyötödésünk,
kap brass6i ' Jelkés:dar,sunk 1947. hogy a :, gyijlckeUt tagja.i csak akkor tudnak jga~á1J részt venni az isten-
augusztus 3-.{1ll tartották eskUvőjU­ tisdelotben,' b 0< é netmeikot a · szárnyaló ének utj á n ls kifejezhetik. Zene-
ket a nagyajta,i unUárius t em~üom­ killillt'dnk" idök folyamá n ' !öklíletesedett s el a fejlődési eredmény tőlünk •
ban. Al. ' eskető lel}(:ész !ir. K ovács is _megkövekli, bog-y templomi eneklésünket fejleSSZük arra á. fokra, amU
Lajos teológiai dékán gyönyörü a mai i~ökt, embere m egkövetel. Ennek a kivá nsárnak adnak kifejezést
~endájában meleg SM,vakkal ecse· atok á hiveinIl, akik is tent iszteletünkön és a rádiós félőfák lakaimával
telte azokat a feladatokat, melyek 'it6rus szerepeJtetését szeretnék. Ez a kivánság n emcsak az övék. hanem a
az uj lelkésznére várnak at- elár~ ntié n'k is. Nagyon szeretnö~ ho gyha istentiszteleteinken b lveink en
vuH .kIcsiny c!i;aládban s a C<!nk zett " Kórus" keretén b elül vennének r észt s fejel nék kl érzelmeiket. A
ké.,-
a latti népes, dolgos gyülekez.etben. meg nyil a tkozó kritika li mi unitárius reUogásunk szerint is szükséges. de
Istenünk á ldása legyen a családon ere'dményes csak akkor lesz. ba mindenki m egé rti II hi vő szót s nemcsak
.és a JtYÜlc.kezeten. . kritikával, h a n em lelkes r észvétellel is hozzájá rUl a m egvalósitishol-
Bende Bila, kövendi lelkésztár- Kérjük mind azon hiy..einket, akiknek a t emplomi éneklés komo-
'Sunk, a román oarlament nemzet- Iyan Sl.Ívügye, akik ércznek m ag ukhan képességet, megé rtést, áldozatkész-
gyűlési .képviselője, a romániai Ma-
séget és türelmet, jelentkezzenek vasárnapi istentiszteleteink után, hog)'
gyar NéPi Szövetség képvise!<!tében Szentábrabáml Iliispökünk felbívása szerint' " Is tennek nagyságát dicsére-
több társával e~yütt magyarországi
tanulmányúton van,. melynek r<!nd- t'ekkel, hymnusokkal és énekekkel magasztaljuk, ahová tarto7.nak a Dávid
jén egyházi központunkat is f<!lke- zsoltárai s ahonnan ez a tisztelet imádásna.k (adoratio) ls mondatik".
r este. ~ NAGY SANDOR
Kiss József állatorvos. a Misszió énekevúr.
HAz két éven k<!resztUl érdemeket
szerzett orgonistája és Vadadll Ve-
ronika okleveles óvónő augusztus A két angol unitárius theolbgia eredményes mankálD
3 -án tartottak esküvójüket a Ko~
háry-utcai templomban. A fiatal éves, világhlrü tudósnak látogatása
párnak szivbó! kívánunk boldogsá- Angliában két unitárius theoló -
gia neveli az unit*rius iO ú papi és elöadása. " Amint ott aUt töré~
got. nemz.edéket. Az idősebb a Manches~ kenll alakjaval és beszélt kristáh,-
Magyarkúton n.varalóteleoünketa
ter College, . a világhirű egyetemi tiszta, ezüstös MfJII hangon, úgy túnt
budapesti eo;:yh ázköz.ség áldozat-
városban, Oxfordban :működik, a fel, mint a kte/túra megtestesülése,
készségéből és külföldi smretetado- amelyet nem ptlsztfthat el semmi-
mányokból, - melyeknek egy része fiatalabb az Unitcz.rian CoUege, mely féle barbarizmus" - Irja az ünnep-
NöszQvetségünk áldozatkésLségébó' mint missziós iskola kezdte pálya- ség egyik szem- és fü lta núja.
fordltlatott e nemes célra, - ismét futásét és a későbbi évek folyamán
helyreéllltoUuk, A nyaralótele pen emelték föiskolai (College) rangra, A2 intézet kápolnájában tartott
a még Mtralevó őszi hónapokban Manchester városában van. hálaadó istentiszteleten Dr. Alfred
Az oxfoTdi Manchester College HaH, a College elnöke és Nieol
lakást kaphatnak azok a családok,
akik eo;:yénileo;: óhajtanak ott nya- monumentális szép épületét a há- Cross, a Collel{e igazga!.6ja tartot-
ralni. Előzetes engedélyért a buda- ború alatt az; angol kormány lelog- tak beszédet és H . J. Mac Lachlan
pesti lelkészi hivatalhoz kell for- lalta és az intézet belső kertjét is lelkész bibliát olvasott. Három vég-
duln I. Reméljük. hogy -a jőv6 esz- ideiglenes jellegú barakokkal ép i- zett theológus bucsúzott az intézet-
től ; H. D. W iard, akit a Bath~i ek-
tendOben már több gyennekl.ábort tették be. A hatalmas épületc.so-
tudunk nyaralótelepünkön nyaral- portb61 igen kis terület maradt meg lézsia mAr mcgválasz10tt papjának,
tatm. az intézetnek, ahol nevelői munká- J. A. Hebl1,l, hollandus és H, K afka
ját folYtathatta. Most végre a had:' csehszlovák haHJ!ató,
Orbdy Gyijgy keblitanácsos sereg kiür ítétte a le f()~la1t h elyisé-
atyánkfia motorkerékpárbaleset geket, az ideiglenesen emelt épUle- Az Istentisztelet után az intézet
folytán elveszitette leányát. Kérjük teket is lebontotta, úgy h ogy az új igazgat6sá~a tartotta évzá~ ülés;ét,
melyen Dr. Hall elnök telles ehs-
az Cf{)' I stent, hogy adjon vlgaszta~ tanévet - októberben _ már az merését és kijszönetét fejezte ki az
lást fájdalmukban a sl,ülöknek. intézet összes helyiségei nek igény~ i~az~atónak és tanArI karuak az tON
P á l Q"énes siménfalvi lelkész. bevétele mellett fogják megkezdeni folyamán végzett eredményes mun-
Egyetemes Lelkészkörünk több a tanári kar és a diákság osztatlan kájáért.
cikluson át volt érdemes elnöke, a nagy örömére, •
lelkés7J kar eJl;yik harcos, tekinté- A2 elmult tanév 7.áró ünnepsé- utolsó napjai-
lyes \alda váraUanul elhunyt. Isten gei június 2-3-án zajlottak le, - Ugya ncsak június barátok és ér-
aJdnsa legyen és maradjon emléke- melynek f ényét külön ösen emelte ban a volt d lllkok, részvétele mel-
:r:etén.. Dr, Gilbert Murrall-nek, a nyolcvan dekl6d6k nagyszámu

UNITÁRIUS ~LET •. 11 ._121. 3


lett' tartotta IffiCR évzóró ünnepét ft
WIIlncllesteri Unitarian College ls. Uniláriusok nyom ában ...
AT. ünnepség két magas szlnvo-
• nalú 'beszéddel kezdődött. melyet ft Járom az országot. keresem az I~ött. Dudi<:n A ndrds pécsi
Maga
már lelkésznek meavúlasztot~ két unitáriuS' nyomoka!. F elkulatom a I)ÍlfpÖk U, ki cl ma'lUar k4totikus
végzett növe ndék A. B. Downmg és ré,,1 emlékeket, az unitárius elŐTe­ klérus képui.teletébcn résztvett cl
E J Alun WiIIl(lflls tartott. törés szinltelJ/eit. az eglJlror viruló triden!! uinaton, áUért az unilarius
. A'z év escményclröl Holt . unitárius- aócokat, meglátogatom a hitre, s vele emfÜtt unitáriuuá lett
tó s7.ámolt be, klcm'elve a ma is eleven életet élö gf/Ülekezete- /I. város lakouáua. é, cl környék ma-
kivál(l munkateJjesltményéL ket. S' az itt-ott S'arjadzó uni.t árius U.varsápa. is. A Iiódoltságban 'em
_ A hál andó istentisz telct szónoka, életet. Letűnt -nagyságunk elmosódó fOlde~uT, sem az áHamha.tQlom nem
, Bidney Spencer liverpooli lelkész, emlékei, küzdelmesen induló uj egy- állt u/jában (1 unoadelvil tiol!(isos
a lelkész munka lényegérin és cél- házközségek, r omok és remények eszmék terjedésének, .f iUII tenne_
jairól tartott, aZ új Idők esemé- között kóválYf10k mindenütt az uni- szetes. hOQU akkor, amikor fél Eu-
nyeit felölela, igen értékes beszé- táriusok nyomában. Látni ako.rom, rópát megmozgaUák az új hitelt új
det. "A lelkész a legmagasabb cé- hol éltek eleink, s hcmnan indu! ki eszméj, könnllcn tallilt termékeny
lok eléréséért dolgozik: ~sten. a utódainknak, majctan a vüág vallása talajra a:z: unitárizmus is.
szeretet és Krisztus országa." híveinek népeS' serege. D c fl. t őrők kiiizése egI/szerre vé -
Meg kell ornlllenl még végez.ctül, E/.ső utam Pécsre vezetett, az öt get vetett cl pécsi unitárius életnek.
hogya háborút megelöző években templom városába.. De Pécs -nem öt, A;:: 1686-00n felszabadult vó.yos
mindkét intézetben rendszeresen hanem ti.zenkét templom városa; , el lŐ katolikus pÜspöke katonás
tanultak ŐST.töno[jas magyar unitá- d tizenkettő kőziil eQ"llik, a legré- créth/cL kezdett munkóba . Eltakarít-
rius teoló):tusok. Ez nz értékes kap- gibb, háromszáz évvel ezelőtt uni- tatta It 'romokat, s erős kézzel fogott ,
csolat a háborús évek alatt, sajnos, tárius il7ehirdetőhelll volt, az efllle- a z újjáépltéshez. Csak cl lelkekben
megszakadL Annál na/,:yobb öröm- diili a vá-rosban, ahol. a t ör ök v i- fOlytatta a -rombolást. Etuette o.z
mel kell jelentenlink, hOgy a jöv ő lágban kereszténu istentiszteletet unltáriusok ,templomát és gi.mnd-
tanévtől kezdődően mé r magyar tarthattak. ziumdt, $ erőszakkal térítette át a
unitáriuS lelkész hallga tója is lesz A budai küLvár osban airbe-görbe megkinzott és kijosztott lakosságot ..
az oxfordi Manchester College*nak, /ltcá/um meayek fel a város régi A z elhurcoltak pótlásá,-ra Bajoror-
minthogy az inté7.d Igazgatósága falain kívül fekvő Mindszen/ek szá gbót német telepeseket hozatott.
K ereki Gábor budapesti Iclkészilnk templomához. A ví%'mOsásos Tettle- Öt évvel később megjelentek a je-
részére ösztöndljat adományo7.o!.t és utca és a Mindszent-utca között %Sui ták is, s munka;uk eredménlJe-
őt a jövő évre hQllgntói sodba [('1- dombtetőn áH az alacsonl/ tor nytl ként a tanacs megeskűdött, hogy
·/elte. templom. Körülötte magas kőfallal nem katolikust nem túr meg a va-
övezett cfnterem. Meghatotto.n lé- r osban és eltiltja a vegyeJ! hdzas-
,4. Nern-zetköli Jó lJ a rá tsá~
Egy- pek a nyolcszáz éves templomba, ságot. A következő évben, 1692-ben
házi Vil agszövetsége nemrégiben ahol . k.öze! négy szá.zaddal ezelőtt, p edig kiűnék a városbó! az unitá -
Franciaországban tartolt kerületi 1554 - ben Jaszberén!li GllörJ1U prédi- r~mokat, zliidókat és rácoka.t. Ma-
t anácskozásán, dr. R. DextCT, aki kátor u r am, az unUaria konfesszi6 gI/ar i rtotta a magyart vallási jana.-
egyko ron az unitárius társulat k(iI - első ottani papja, s utáM több mint tizmusból. s ugyanakkor j6 néven
ügyi oS7.tálvfit vezett\", - l' jel\"nleg miz ~'€!t dt módj; hir~e1ték. e "M · vctte és befogjd:« a németeket,
a vilagszövetség fötitkara. - beje- -romsciQoS' értelemmel" szemben az csak azért, mert ko.tolikusok voltak.
lentette, hogy a K özelkeleten igeI\ egységhfvpk tanait , .s ahol 1558-ban Részben mUlltllk lettek földőnftttók­
sok muzulmán-mozgalom keresi a lefoLyt a hlres péCSi di spu ta, ame- kd o. pécsi unitárius mag)l(1rok, de a
kapcsolatot ('\ keresztény világsző­ II/en Válaszuti G!lÖtQII unltárius és M ecsek falvo.iOan még a srozadfor-
vetségekkel, hogy együtt dolgozza- Skaricza Máté evang élikus pap öt dul6n is -nagy többségben unitárius
nak a világ békessége megépítésé n. napon át vitatkozott eJ11l1lUissa! hit- volt a magl,rlnág. •
(Ökuménikus saitószolgélat.) béli kérdésekről. Mo. már elmult a vallási harcok
El belyezked nék családtagként 62 A templomban alig van nl/ama ideje. A lelkek megbékéltek, a se-
éves unitárius asszony. unitárius az eredeti romdn stilnek. A hatsztig- bek beheggedtek, s o. később odakö/-
háztartás~an el1étásért. elm: T arcsa- letű, szentély gótikus átalakítás em' főzöt t tizennégy hfvűnk időnként
falvi Sándorné PestS'l" .. t· ~rinc, Ba- lékét őrzi, de jö!.ötte megma-radtak a össt:egl/úl, ~zoJ1U a polgárdi kö r leI-
magas román stilli: abtakok. Közé- kész részesitse őket az uri szent va-
ross~ 2Sf.i. ' (IJ~' pen boltív emelkedik. Ezzel törték
át o.zt a válaszfalat, melyet a Nie·
csorában.
De ott van-nak Baranyában és
U ",,' '
,-- c.' (t, ET kezeti surlódások elkeriUésére épí- TolnamegiIében a viSszatelepitett

'"" ~ .
A rOr5zági tettek abban az időben, amikor még suábok falvaiban az 'Új telepesek,
lJ ,......\ katolikusok és lu!eránllsok. majd kiknek egJI -része a Hargita tövéröl
IInitáriusok és lllteránusok közösen indult eL uj hazát keresni, s ha a
I".(~ ~~. adó: Mlnds t:e nt ek temploma köml/ékén
használták a templomot .
elfolytották az uni tárizls eszméket, s
~'& ca ' . A protestáns tanok köm~yen ter-
jedtek a Mdoltságban, mert a török csend honol a hallg<t/ag, romo.k
('); S }rint. k özt lenn a völgyekben, a banyav.-
a habsbur gi politika !ámauát látta.
Nyo
dájA
lJ, ~ rvnyom-
róz.sef _u. a ko.tolicizmmba.n , s ezért üldözte a
dék~ken s a székely telepeshaj/é-
Iwkban ujMI fe/csendült az unitá-

erM
<1. '" <>
O .\,:'.0 • -626.
katolIkusolCat, másfel61 pedig -nem
töródött a protesta.ntizmus terjedé-
sével. ami Erdélub61 kilndulba hu-
tius élet, , hirdeti, hogy ha kevesen
vagl/llnk is. de Vaf1Jl1l,nk .és soll,a
többé -nem lehet elnémltam az um-
I
zódott nyugatra. ' II már a htt új itás
első évtizedeiben • Tol-na kálvinista, tánus ajkakat.
G ido B é la..
Pécs pedig unitárius köZpOn ttá fej-

T ABLE OF CONTENT: C-reeds Church mu.ic, by S. Nagy. - The


, and Unitarianism (from I n quirer). close of session -proceedin."s in fhe
_ Meeting of the Chief Council of Colleges, MaIIChester College, Ox-

the Unilarian Church, K olouvár. ford and Unirarian College,. M~n.­
,
(Report.J _ The Unltarlanism of che$ler. _ The historical Umfana-
niSm, a "€'Port bu B. Gldo. - Nr:w s.

"
<"
4 UN . ~ JUiI UZS
,

t:LET I. 11._12.

Thomas Jefferson. - Unitariani.rm
and Women, by L Schey. - The I


, •