You are on page 1of 4

I

I J. :tVFOLYr \ n, l S-lS . SZÁM. 1947. SZEPT. 15.~KT. 15. A s.ellemi iga

J. :tVFOLYr\

n,

l S-lS . SZÁM.

1947. SZEPT.

15.~KT. 15.

A s.ellemi iga

lig

Pl-of.

dr.

A lbert

liutelete.

Sch

::!iL;.cr.

Lamba r cnc, Afrika. levele il ~rni

unitárius vilúgko"!ercnciah~"'.:.

_ Elsősorban is meg kell lnon-

danom,

hogy

mcnn)ire

sajnúlom,

hogy a konferencián ncm vehetek részt. Különböző okok miatt cz idó

szerint

még

nem

utazhatok

~;ur6-

)Jába. MindazomiItal gondo!~tban

Űnökkcl vagyok

ezekben

a

napo;"-

!jan. -

Ne hogy ezen

elérésére

vonzo f~ mai átlagember

feledkezzenek

a

mee:

arról,

olya.'1. cél

konferencián

Wr ekednck,

mely

r:e'l',

"Jött , min t -

hogy il mai korszellem szemben' áll a szabad vallási gondolattal. Pedig

CiTC naj:nrobb szükség van

ma, mint

valaha.

korun.l(

szellemi

élet,é:lek

táplálása

szempontjából.

Egyed ü]

csa k

az

erl{ólcsi

és

v::lllási

)1ondo-

lat

mc.!:ujhodásából

születhetik

az

[I s~c!lem, JV.e!v clQ'etértést ~ erőt

ad

s:{;gbQl

ví1t1goss(ighoz es a békéhez . A 5za-

az' emberiségnek , hogy:l

tonsa\kodiisb6l

~

sötét-

e1ju~:3on ~

badelvü

kereszténység .

felad ato

meggyőzni az

emberisé.';:et,

h ogy

az

órtelem

es

a

vallas

\lern

ellenségek,

hanem

egymáshoz

tar-

toznak.

Minden

fenkölt

vallás

j:!on-

dolkoz6vá

mély

vá\jk

J!ond olat

és

minden

lesz.

val!flss(!

ig,1Zllfl

-

A

legnaJ!yobb

gondolkodók

mindig

arra

törekedtek.

hogy

össze_

c~eztess(,k a

hogy

vallást az ésszel, mert az

emberiségn~k erre

s;:ük sége van. Mi továub folyt<nj uk

látták.

ez t a ~törckvést

egy olyan koroan,

melyben

kcll

tiszteletet.

az

emberiségnek

a

szellecr.i

II

újra meg

igazsá"

tanulnia

Stiunu nkra

vallás

szt

ve:

Istennek

országa.

Egyedül

az.

a

kereszténysé~ közeliti meg !I~ tg,ni

ker eszténysége t, melyet l sten '>T$zá- gának eszménye vezet és ir.\>lyit s

ez

az

az emUerisCgn~k S7.;lk-

S"'Ji:e

amire va n .

 

-

T a r tsunk

ki

a

S7.abad el-,.6

ke-

ro;oszténySég

mellett

és

az emberektől, hogy. a

ne

kiv3 njuk

gondolkoz:'s

-

az ember legbensőbb termé~%eté­

nek

-

meg taJi:adllsa

ará n

legyellek

vallftsosak.

mert

csak

Ot,

igy

t'alálhat-

juk

m e/(

J ézu sban

aki

felcm'?li

iiZavát.

m eg

ne

ho/(y

az Co!T,bert

e reién

terheljék.

HallgassW'lk

!elül

Pál

Ornal<

- lénysélt lélekben é9 esclck.cdetckbl!n

lelke

lpos t o l szavaira: "A h ol az

van,

ott

van e/O'etértkS."

Vajha a S2.abadelvű

ke~'

betölthetné

hivatásal

korunkban

és

vajha

a

ébren

tarthatnók

mu nka

késu(.gét,

hogy

magUnkban czaltal hi-

Az ~gyházköri közgyűlés feladatai.

Lapun l;:

m ul t

!iZá Ol " ba n

a z

Eg yh á.z i má.r

tartott

a n IX. tlunatls?.amenti egyházk ör terÜle -

Fotan acs r ö vitlen

Kol07s v li tott

.

:l ug u s du s i ül éllé r ö l a dot t b es"/' ám o l ó nkb

nagyJelentlíségü b a tározat r61 , mely II

te n

hirt atlbnk arrÓl II

é lő magyaror s:r.á gi ull lta r i u sság e g y b b i hel yzete t r e nd e zte.

Az E g yh á~1 Föt a n ács t:J1 ,. i1ugu ~ tU!i bó tO _ II

. na p jll.ln tartott Ü1t~.

s ei ben

m agyar

kalmazásának

teljes

egyb a. n gúságg at

E

meghoUltt

Egybáz l

Törveny

rendeikerik

és

il

unitárius

cgybbalkotmin)'

törvény

magyarországi

végrebajt.ására

érvényességériiI

ül

egybe

6J

al-

ma.gyarar-

s ú

d e lkez ése inek m ede le l6en k ibővütt e g ybb;köti kŐZKYűlés, az új törveny kJ -

módjáról.

a

törvény ren

g i

u nftá riu sság

legfőbb egy bázkormánY2Ó

te s t,ülete , a z

hird etésé re és a tis zt s egv ise l ő k

me g vála s z tás ára.

volt. Ax

u j llözg yíítés il Wrveny be n körülírt m ódon a7: egyhbkő:./:ségek.további kép -

v lse l ö iv e l és a 7: c /lyhá 7:körl közgyűlés által válasdott ta g okkal száz és egy- nehán.y tagból fog á llani. E közgyiilés lesz hivatva végső fokon a magyar-

ol"lJzá gi unH.áriu sság c2"Ybá zi élete irányíU.sá ra. s az

é vi közgyiilések k(izötu

Egy h'zkör i !'ö7:gyülés ünknelt eddig b3tvan egynebány tagja

idő ben :'17.

egy h b k o rminy t.ás

munkáj a t

a

tis d v is előkbOl és k ü z gy iilés ál ·

tal vála s ztott t a;:: okb ó l á ll ó ell át ni.

vé g rehajt(i t es tület , az egyh á z k öri

t a.nács

fogja

november l-én egybeülö egybázköri

két

v

n

a:./: akkor létesített 19az-

galó Tanácsot. m eh ·nek sUlllemi súlya. és ereje m ellett az egyhb köri köz- gy Ülés munká ja. m as odrangú tényezővé vált. A lelen wrvény tervezete meg-

a lk o ti s akor a z a. cé l lebe g ett S7:emeink elött , bogy a. mult hib á it a lebeti - ség ~ kikü szöbőtve, olyan keretet alkossunk meg , m e ly lebetöv é teszi qy-

Egyh á :./:I Főtaná cs e lhatározá s a alapján iri-

Yi tot ta. életünke t . Al: emlnett 1923. évi törvény fis annak v ég rebajtása

Az az egyházi

tU)" ~ "lé.,

kö zö tt , a li

U'rvé ny. mely a

1'

\c

;;1

1 923. e vi

Jt i. ;? zyÜ'lr.'>t,n.

ilágh áb orú

l "'v'ye!!C"" ~ n.kíl lö'.lb.i):o;ik :d tó l

m '! b

a

so rán kialakuU g yaltorlat , az egybázkör felé emelte

h ázi

tá rius történe lem rendjén kialakult réK! egyhá7:kömyél,ek jogutóda: az egy-

h á7:kör S7:CM'eu tére é p ítettük fel, _

lett, _ azokat az egyetemes e/:yhú i kormányzati feladatokat elláUi szer-

a zok sértetlenül való meghagyása mel-

é l e tiink

min é l

t elj ese bb

megélésé~ és jövendőnk munkátá sá t. Aa uni-

v e k e t. a. k.ibövíte U h a tá s körü közgyűlést és e nn e k vegrehajtó uervét lU

egyb b köri

s ztk a. rra " holt Y a z unitáriu s jövendő mun ká jat elős egítsük. A régi egybb -

köri

v izsgálata,

tan áesot,

mely

mindannyiunk

is

su\má ra

az

alkalmas

keretnek

W-

feladatok

a

tová.bbra

ellátandók, mint

egyházközségek

esperesi

eg y!tázköri

irányitá sa es e"eDö~se, egybá2kőri

nevel~sűgy

fegye lmi es kö 7:l gug ;l-tási b írá skod ás s tb.

A7:

s ulv é tel é re

eKyh h köri

és enn e k

közItyútés

a

hivat ott a

kl bird eteudö megejtésére.

és

törv é ny

tudomá-

aJapján

választ:i sok

f OJ:" va

Mindkét

ho.lt y

t é nyC7.Ö

ez en

a

korsza kot tá r .lt ynál

s

fog alkotni egyházu~ éle~ében. K?te-

A"yűlésen mmél

l essé gü n k, n agyobb

fontos

jel e ntos

és elhatáro:rása lnkkal bi·

llOnyits uk. bog ya. dUllat isz.amcnti unlt:iriusság méltó annak II keretnek be-

ko '

lozsvá ri

az e mlitett Egyb á d

ko.zill

nébányan elláto gatnak a duo a tls zamenti unltáriUS!lá g nagy 5e reg8:r.eniléjere. A2 érkezőket szeretett.el kij$ZÖntjUk, s tanáesaikat tilIz1elettel fogadjuk. lsten áldá sa Ics:yen a.:t egybegyülekező egybá.zköri k ö:r:gyütés mun-

kásságán.

Jtoz.gyü tésiinkre

tölté sé re , me l yre

számba n

részt vegyünk,

jeleolétünkkel

a 10 egy e tem es

Fölanács

magy :lf

unitáriusság

k épvili e let é ben

a

Egybb i

határozata elbívta.

. Várjuk a. kÖlI:gy6lé sre kolo u v á ri egyházi föhatóságunk kJkilldo1telt,

_

Képv illelő Taná cs i l e irat SdIrolte . ho g y első me gala~ul6

Főtisztelendő Piispök Ur

és

közvetlen

lIluDkatársal

FERBNCZ JOZSEF.

tUnk

zus szelleme n e csak lSl.ubaddft te-.

mind

w.klyebbé

váljék

és

J é-

~yen

ICjO'e

mi nket.

h anem vu]6~:'il(o.<:.Sá

a

mi

keresztényséJtÜn k-:!t.

_

Az

e-,IO'Uttérzésnek

ebben

a

xo nd o l a t ába n

kl v 3nom, hogy

o.

k oo-

rel-cnci a

gyüm ölesözQ

legyen

az

OlJök számó ra.

VNJTARlU S

f:LET

I.

JS-

Ip.

1

H/HEJ{

OLVAsOlNKAT UeTclc tr el ké r jilk . hOmJ el6fizet'!"8e~

i3

k6rülménueik

t ámoga.ss6k

wJ;tU'Ill«1 t .

nem

H Il;

an ya gi

,engedik

~ 1wgu a tizenke ttő f ona l o t eay osz-

",

8:regben beküldj!!k. bármilyen rész-

.,Unltá~luS elet. Budapest" elnevezé!lü 50.56 f .

let

is

beflzethet6

dZ

s.!.

postatakarkPéTtzfári

csekk!i::ám-

lóra.

K

érjük ,

IlOUlI

k

CI. be/kelcSe et,

~

l!'

mJnden

poslahivaw lban

kaphato

b in neo befizetési

gebben

teljes!teni

la pon.,

V411J1 a

r é-

megküldött .befi::eté.rl

mvesked,enek.

lapon

A z Un itd r ~(ls tle t c sak ak":,,r Wel

a jövőben megjelenni,

sét

s

akko r

tudjuk

vaJó ban

m eg,eli!;n,é-

k éthe t en-

ként

biztositani,

he

leualább

etr.t

eur előjlzetönk

!örc!cvésein-

k et.

Annak

lav/mk

Iutt6ezer

_

ma

m ég

a

meg,

011

a

szükséges

génllsorsú,

között

ezcr

A

ha ,m,
ha
,m,

a.

!QjtÓsroll1(ÍIQt .

é16, etil/kori

tudjUk

csak

kbtt

bek

Az

akkor

missriói.

~zer e se n.

magyar

dőnk

meg/Cüldeni,

eló/iZedseikct

Unitárius·

unitárius

zálo g ll,

eD'llik

lnegielmő -unitári us

' A

m is 110I c i

es

e g ri

ú jj o nna n

a l a-

"kul! lea n yeRyllázközsé.ltel a de b ::e-

ürvacsoraoszt3<;&al

ceni

folyamán

e gybekaPcsolt

g;yülekezetnek.

tartott

szeptember

IstentiSl:te leteken

"'d -

ták

at

haszná l atna.k.

a

h ivek

~ldo ­

zat ké.;z:sés:é'oól

scrl eJ;:cket.

vás8rolt

u rvac'«Irai

az

A

lleshzentlörinei

egyházközség

eRy ház1tö r i

köz5CYŰ les aUt'l lm á-

ból nov. l-én, szombaton d. u. 6 órai

kezdettel

vallásos

ünnepClyt

"endez

a t emplo mba n.

melyre

az

érdeklő­

\töket

juk.

eclton

is

szeretellel

meghív-

A pe.sts zc ntlórinc l

egyhli:tközs tg

nön övetsége az

lés

alknlméból

egyh ázkör l

közebédet

közgyű­

ren dez.

Ve,ltyünk részt

ebéden,

s

ne

lrun!!l

többen

felejtsünk

cl

jelentk~nL T ele fon on

is

a

köz-

Idejében

lehe l

121-84 7

szá mo n. o kt.

29- Ig.

A budapesti unUáfius nÖS'l.Öve(.se,:

rr .e,ltkezdetle

tanfolyamot

bfls

varrást,

öszi

munkáját.

Több

tartanak,

:<Za-

szőnye!l:sWvél!t lehet

melyen

tanulni. Váll alifIk fehérnemű és ru-

javitását . Összejövetel

min-

hanemű

den szerdán délután 5Ól'akor a Ko- har,i-ulcal tanácsteremben. Az .ln-

Rol

és

sl.,;!.e.k

amerikai

u nitá r ius

anyagi

tá mogatása

nösWvet-

le-

tette

hetövé e munka meJrtndltását.

A tÜU$gyu. nn atl

unUirius

lIJk ol a.,

&Zept.

16-á n

n yilt

meJi:.

istentisztele ten

BojoT

A

meg:lyitó

lelkész

.János

im!dkowtt, ö:t"O. Kincsu Lasl.lóné

tanitón6 k6ré most ts lelkes kis se-

r

CR /.!YÚl t

épül e t c

m~1t Javltásr a szoru l. A megn.vitás

alkalm!val

e/.!y\>c.

lelen

Az.

Iskola

volt

töha tÓ!löj('lnk

titkár

aria .

kÚi)vlse\etébcn

egyhbi

2 1JNITAttl tJ 8

~I ,F.'J' 1 . JJl _

t!S .

TUITÉNELMUNK

TANULSÁGAI.

Erdélyben

tiJék

s

vülgyek

mlélete

ls bouáJ~rult az

unUárius

Öntud:1.\

Var ·

a

elesztésebez. Szelid, nyájas

gyas, Kisküküllö, Nyárád , Maro s, Aranyos folYÓk mentén, dombon üli>

zengö tornyú templomok., viro!l&k, osU unltá rius emlékekkel s jöviit m_kal"

II FeJ~myikó, két

Homotód , Olt,

Jnté'Dnényekke! :

lU

oUhooJét

bbtonsi gos

ém sé t

sugallják

az

unitáriul

embemck.

tápláló

kisodr6doH

nem

A Királyhágón

talaja.

innen

lU

Wlitá rius

klizösségtudatnak

nincsen

iI:yen

Fal_ , városon

fri ss

61tetv é nyk é nt kűzkijdnek az

sa1'jadékltal, ha

lelki

Erdélyb öl

t:'yij~k

smrWnyok.

!Ki, len

az úJabb

sÚvblltnak

A

megtartó erői a1;

ősi I'Ögb ö l ?

megtarió eriit, persze. el$Ö!OOrban hitelveinkböl s lI.:.r. azokhoz fű­

Wdő meggyiiWdésböl mentjük. De az erdé lyi t ájé kt.ól távol ls seg(~1

bívbahmk külsö batisokaL OH vannak amJ

sigai , a hith~gn e k. bátorságnak. ildozatk~ftSéltn ek ragyo g ó példái!

történelmünk fölemelő ·tamll­

Ez az erii adó fott'is

-

dicső mnltunk _

itt ls nyitva áll etö1tünk .

de

va.jjon,

meritflnk-c

beliile elegendő ~rt.ékkel?

EItY Jdöuerú

példa. ri.ébresztbctn e

a:z.o~ a. szellemi és erkölcsi

ér -

t.ékelae. amelyeket egybá.'itunk muitja kfnál nekilltk.

Amint alt UnlláriWl tlet egyik elő'itö náma. köt,Ölte, egy amerikni

történetíró. Wilbur. n&gy munkát in az unitárius egyház négyuáúves te,j -

lődéséröl, Wilbur kedves ismel'11sünk. Az. elsö

vllágbiborüt követö években

bOSS2'asan bnwrkozoU KOlet.Svárt egyhi'it\ levl;iltárunkbau és gazdag könyv-

Urunkban.

A

JÖ$ágos,

szelid,

vigkedélyú

tud6s

nemcsak

a

tanárokkal

s

vezetö emberekkel érintkeultt, banem a diákok körében is szivesen didi- zött. Népszeriiségere vall, hogy a tllikok a WUbur nevet NyúibőlTe fo!!'·

dltották

BúvirkodisaJt mos'sns,íg nagyszabás"

mi

csal, annyit

tudomanyos munkiban adlu

helyes szer-

kiemelt ll. munka tanulságai közül ~, tanulságok s:r.ermt a

ki.

Sajnos.

ismerilnk belöle, amennyit

lapunk

kes'l.wi én.ékkel

négys7.lbévcs muU

birom

örökséget

hagyoU

fink :

a sUbad sag, j6Dl1 ész.

vallási türelem eszméDyelL

Nem

dobogtatja-e

meg sziviinket, hogy alt

íro e-z öröksé,

legősibb

emlékeit és bizonyítékait éppen a magyar unitd rizmus évkönyveiben la-

lálta meg?

A

lélek

uabad sli,a

Ilo j ózan

é s'it

világ it6

b a

mások megg yÖ'itÖdése irint! Ezek az i,azi mem

lto j elszavak!

'.

türelem

a

Ra.

.teh á t

a~ erdélyi tiJt.61 e ls~ kadv

-

e f'iit és m CA; újuhist

al b uWl Ii;.

talJilD.i. ha a szebb jövö e1ókéS1itési re a n e me s é rt e lemben ve U demok:rieill

az tmitáfius vallás történet-

útjára akarunk lepni: fordnl,jul1k útmutAtásen mének megS'ite ntett hagyom á nyaihO'it,. fölemelö

tanus6galho:E.

GYALLAY DOMOKOS.

Kocsordi

egybázkiju;egünkben

a

hivek buz.l!:ó áldoutk"észségc;el,' kijz-

lel-

készi lakás epítesi:nek, - Isten ill-

d3sa le,ltvcn e ~.unká,iukon.

mun k aválláJással

nekikezdtek

a

A

h ivei

dunapataji

szore:al!'r

leánycg.'(házközség

a

as.a

n

látogal.jáK

tem p lomo! J '

Örvendenek

egy

nn."Ulk.

h o,ItY maho,ln ap

állandó,

Ujpcsti lelkész gond nOk

leányegyházkö7

és

már

va n

lelkipúsztoruk.

éve

helybenlakó

hiveink

Bencze

Nami

II

Marton

Sanclor

szórv61\v

N emes

irál)yitásáva l

séggé

alaki t (\s{m

001-

e:oznak.

A b údmeWv :isárh e lyi

eg y h lh k ij r.-

&ég

új

lelkészének.

Fj.lep

J mM Mk

beiktatasa.

bensőséges ünnepé ly

ke-

. retében

szept.

H-én

történt

meg.

K

eTe ki

Gábo r

lelkész

Imája

ts

d r.

Csiki

Gábo 1' 'es peres

beiktat6

be-

sz.éd(!

után

uj

lelkész

hitet

tett.

hog~ elődei Ba rabás

István és

Biró

Lajos'

sreÍlem(;ben

vezeti

tovább

~ülekezcte nyáját s igyekezni io~

annak

előhaladása érdekeben

min-

dent

meltte n ni.

D T.

Ormo.

Fái

I!ondnok

B OTOS

~

Áron

Cnekvezér

mellett.

most

már

ui

lelkip:is'~~or

veHe nlal!ara a h6dmC7.Óvásár:t~lyi

unHár iussá~ szolgálata

gondját.

ak.lt

a

két

leányegyh liz.közsó,lt

nevét.>.:!.n

Smt hmáTJI M iklós

szeJI'edi

Cs,

Kót-

noki K is Dániel vöwltck.

orosh{az!

alloi

od -

-------- ---

FötlsJtelendii

dr.

Kiss

Elek

püs-

oök ur súly.os betegségből majdn em

egészen

helyrejött.

Szeretet,tcl

és

tisztelettel .köszöntjük.

s

remeljiik,

ho.!!}'

minél

elóbb

meglátMalja

ma-

~(lrország! híveit is.

Kereki

Gá bor

lelkész.

lapun k

szerkcsr.töic

éves

oxfordi

tcn

áld6sa

punk

jelen

okt.

elindult

·tanulmányiltiára.

16-an

legyen

.:r,un káján .

e~

Is-

La-

számát

egyházi

elnök

lUep;bizásából

h•.'\zi

tllkflr

F eTem:z

József

egy-

állította

össze.

Az ~y ­

hbköri

tantcs

fo~

[l

szerk~ töi

mCJ.:biz.a.tá.~ felöl a továbbiakra ha-

tároz,nh

Nyu!:,díJbizoUságunk több

ülésbe"

foglalkozott

r.ct

a

lelkészi

nyugd\iinté-

ka r0!dtal,

ref .

:arlott

a

vn$(yonát

ért

háborús

II megoldandó

ben

merést

véJ.:zclt

Jeladatokka l. Et;$Önd_

elis-

munk.'l minden

19 - én

megérdemel.

Szo ln o kon

templomban

október

istentil:lzteietet

és

bor

úrvacsorát

esperes.

A

oszto:!

d r.

C$lki

Gé-

kis szórvány

lelke,i

gondnok-vallásLanitójG'

Tibo!-::fi.

Ti-

bor

tanfIr.

'

A dunán FUi

egyházköZlli~ fiat a l.

aRiIllO

kljn.

IrnAk

lelkioasztora

le!l:utóbb

dr.

GIIŐ"­

szórvénygondnok:

orvos

d T.

éli

Domokos

szórvány-

L ispé'll,

gondnok:

tartott

l:ren

Ulrillcz

Ákos

Istcntlsz.teletet.

I•.

O~ utób~ b<!-

keresztelt

,

--------

Unitárius nemzetközi találkozó Rernben.

.,

Az

International

Association

for

Ubcnl!

Freedom.

Christianity

and

az

unitárius

és

Rc~(gious

más

~U·

badelvü eayMz~t cgybcfo~lol6

világszövetsé~ dr.

J.

H.

amerikai

lelkész-elnök

LAthro p

W"~ctése

alatt. mésodlk vllá,ltháború utáni lalaJkozöjukat tartották Bernben. 4

helyi

rendezést

a

Sczwei.U:rhc:her

Verein fül' frelcs Christentum ],e-

3eiben volt. akik vendégszcret'!ttel - fogadtak és lAtták el a különféle országokból érkee1t kiküldöttekel. Nevükben dr. Müllcr e].nök ncucha-

teli egyetemi professzor mondott is- tenho<:otta.t. · de il konferencia kő­

vbnetc

seglti!itáJ'$31t

Kailcr .

dr.

.9uri,

ClUpdTis

ZoIUnQt'r-Wells,

lel-

késJ.ekct és a berni teol. !akulUs ~zabadc)\,ü hallgat61t is !IIeU.

A

konferenCia

s;t;akeloodAsait:

C1r.

W. Robbins,

Je 'f,heolo~ical

a chicagói Me<ldvil-

School

dékánja,

d,.

G.

de

MarchIll

l'Ame

pádsi

v<l7.el6jc,

letkés<:.

dr.

L.

a

Foyer

J.

van

Ho/k IcydeIÚ cl!yctcmi Pfotcs'JZor, ale.lnök. es R. Nicol Crou, az oxfor·· d.i Manchester College princIpOlIsa tartották. melyeknek közös alap. vető témája a sza,badsó~ szelleme volt. A vasárnapi istentiszteleten dr. M. Werner, berni theol. profe$z· swr prédlkalt.

Az esU előadásokon

és ~'elUell

áhitatokon meRhivott vendégek - és a konferencia tagjai tartottak elő· adást országuk eltYháminak helyze· téről. Vasárnap este az erdélyi és ma.I(YaroI"SZá.l(i unitáriussag helyze· téról Ferencz J6zsef beszélt német

nyelven

nyel-

reggel

értekezle-

tén sz6bakerlilt a segités munltojá- nak továbbfolytatasa, amit elsősor­ ban az amerikai és angol UnitIIriiUl Service Committee-k helyeztek Iti- lálásba.

és

uO"anö

tartotta

.f>ngol

hétfőn

a

záró

áhitatot

ven.

A

segitöbiwttságok

A

közgyÜlés

elhatáro;/;l.8.

hOJ(y

a

masodik vIlágháborít . utáni elsö nemzetközi kongresszust 1948 Nlhl- sá ban Prágában tartja lTU?:J(.

Noonlhoff W. R,

M.

dr.,

a;/;

uni-

tari us vilá~övetsi!1!: titkára•. vÍS$:!.3.-

A

nemrégiben megva.la.szkltt ma-

gyar orszii.ggyiílésben tudomásunk

vonult

e

tisttetöl.

mert eJtYha~

a

szerint egyházunk tagjai közül hár-

l'Iolland

remonstráns

egyház

köz-

man !oglaln~k helyet. MaiosUs Géu

oonti

tilkAráva

vfilasztotta

a

szociáldemokrata

párt

tagja.

aki,

Szeretettel

J. van der Lee, a holland Cöldmivc- !f!sügyi minisztérium fiatal agilis

1itk:ira. akit tt'-"ilegen üdvözlünk.

köswntjük.

Utóda

dr.

J.

A debreceni

unitárius

nOr viDJ'

c. B uzogány

ben

KAlmán

szerkesztésé·

októberi

megjelenó

laptársunk

szil.ma. érdekes tartalommal m e;::j~­ lent.

birii tisztségekbe

.a leJUltóbbi időkben t öbb unit.lrius

és

A

legm'llgasabb

ie:stvérunk

kapott

k:irtevezést

előléptetésI. Dr. Gál Jenő a kötiga;/;-

gatáSi

mándi

biróság

Tamás.

tanácselnöke, dr. Si·

Tstván,

dr.

GálJalv/,l

dr.

Géza

a Kúria

a pestvidéki. dr. Zsakó AndÓl- a bu-

dapesti törvénys;/;éI~ rtanácselnö!tei,

dr. Pákey Lajos köziga~atási blr6,

dr.

Molnár

Sandor, dr.

dr.

Vjlaki

birai,

Bo.,bély Tihamér

Bardócz

Béla és dr. Kerekes Ernő

névsor

továbbra

clőléptetésük a lkalm ából szcretettel iidvözöUük.

Munkássál:ukra

táblablr6k.

A

lcltrr'l.ész.et:ne-

kérjük,

s

nem

is

tcljes .

Isten

Tűleg

áldását

Faith

and

hit-

es

:szabadsilg

-niel Jones alapitvány anyagi támo- aatásával. az angol unitáriusok Ke- resztény MaI(Vct6je, évente háro'n·

e. jelenik

meR a

dr.

Da·

szor. E. Shirwell Price lee:dsi lel-

kia-

dott

~cvét,

kivánja

Tius életnek ez az újabbmegnyilat·

unita-

kéR.

srerkesz:tésében.

hirdetmcny

akiknek

a

A

most

felsorolja

s7.e1leml

aw~ak

örökségét

meJ{l.i.lh6dóangol

k.oZása

~1iU~, PriesUCl,I, Ch.annino s

IOvábbóp!teni

és Senlét ,

SO-

m.á.wk

mint

szizggyülést, dr. Mó.téfJlI Géza a kis· gazdapá.rt tagja. a közcllátá.'solj~ minisztérium államtity.ara es df". Supka Géza. a polgári demokrata- nárt !istaveretője, a Világ fOsur- kesztője. Kérjük. hogy ors:z ággyulé· si munkássiiguk rendjén egyházunk ügyeinek is szószólói leltYenek.

korelnök

nyitotta

mel1;

az or-

Biró LaJos h6dmezővásárhelyi

lelkész nyugalomba vonult. Közel három évtizede:> budapesti ~ hód- merovásárhelyi érdemes ~ eredmé-

a

ölelte

két

nyes

kertben

lelkészi szolgálat

után.

,nely

vilál1;háború

át.

most

közötti

egy

nehéz

időt

csendes

piheni

ságát,

ennek mely testét

'8

szolgáL.1.tnak tk:lCt-

a

végtelen

mun-

knban

felörölte.

A

hódrr.oezövéslu··

helyi beköszöntő

és

kibítcsítz6

al-

kalmával

a

város löbbl egyhá~:li!'ak

lelkipásztorai és gondnokai :néltllt-

ták érdemeit.

polgármestere is szeretettel emlé-

kezett me.e; 9 szegénysée- szociális

gondját

tekkel seglt6 Bir6 LajOSról. Ist.!n

a

város

fólspánja és

tet -

mindig

vállaló CS azon

adja.

hogy

a

nyugaloT éveiben.

kis

családjápan

örömet.

Boldogságot

és

betegségében dést találjon.

gyóln'Ulast

és

erooö-

Dr.

Ourugy

Ferenc

budapesti

presb.i1efÜnkat.

rendkivüli

Itövetlé

és

meghatalmazott

ki

és

miniszterré

fl

ne·

külügy-

lC1dontow.bb

vezték

miIÚszterium

osztálya vezetésével.

megblztalC

egyik

Gönezi s&mnel tanár. a budapesti

egyházközség

jegyzöje

és

H erc::ea·

-'borában olt áll a szellemi vezetők !JOrában a magyar Dávid Ferenc ne- l$. Az els6 szám tartalma 18mer- ~té$ére .UI$r.atérllnk.

vezetők !JOrában a magyar Dávid Ferenc ne- l$. Az els6 szám tartalma 18mer- ~té$ére .UI$r.atérllnk. -16

-16

Jalvi Irma

tanitónö házaS6ágo\

tek

és e-)lyházunk áldásában

tek és e-)lyházunk áldásában

Kötöt·

része-

sültek. lsten áldása IC.iQ"en boldOR:· !#lIrUkon.
sültek. lsten áldása IC.iQ"en boldOR:· !#lIrUkon.

sültek. lsten áldása IC.iQ"en boldOR:· !#lIrUkon.

I

Dr. Gyua.y Zoltán e.e:yhátl taná. csos. kolozsvári egyetemi Ptoteru:_

sUlrt,

MGegyetcmra

GólIfIl Zoltt'in egyházi taná.csos. tör~ venysz.ékl biró haditof(Ságb61 na1:d_, érkez;vc Duná.ntúlra nyert kineve- zés~. - Kovác~ Péter VQlt !iatfalvi

a

tud6s fh:ikust.

a

budap2SH

_

Dr

nevez;ték

ki.

,

a PedagógUSOk Sz;aks7.ervezeténél a vidéki sz:.ervez.é:s mUnkájának egyik Ir{myltója. - Benczédi. ÁkO$ volt karáesonyfalv. 'ttanltó. Berettyóúj_ falun dolgoz;lk. - dr. Kara.mán Fe.

rene bir6,. esikszeredal leányegyhá.z_

tanlt6. Jeles költő. Buda~ten

közsél!;Unk

szegedi

CJ1:Ykori

iránMtója,

leanyeRYházköz,ségünk.

~ében vállalt

irányító szerepet.

lllOSt

ae.

Lé\ay Ida, a S:téchenyi könyvtar_

ba

bcrendelt

köz;eplskolai

tanár

a

debreceni

elO'etemen

szép

sikerrel

doktorált.

Gratulálunk.

.

ERD2LYI HIREK.

TheOlogia!

Akadémia

tanári

tes-

tülete a kG!o;/;svári Főtanács válasz- tása alapján ma a következő; dé- ká", és az újszövetség profe3S:tOra

dr.

és e.I(Yhá:tjog: Benc::zédi P ál .(ylkor ·

Dániel,

egyháztörténelem

Kovács

Lajos.

lati

sz.akesoport:

dr.

Simén

rendszeres theol6gia:

nos, ószövetségi szakcsoporl; L6· f"inczU Mihály. Az előadások okt.

dr.

Já· '

19·én

kezdödnek.

Az

Egybá.zi

Fötan'cs

felügyelő

a

kolozs-

Az,

fel-

Ax~

gondnoki

tisztét sz.étváJasztotta és u egyes

intézrr.én,yek külön-külön kaptak is--

kolai felU.o-el6

augusztusi F6t.anáes döntése alap-

ján

ügyelő gondnOkai dr.

vari

kollégium

a

Theol6giai

Akadémia

GlIertMly

pád

ny.

elQteterni

Árpád

Gyarmath/,l

profespor és

igazgató,

a

dr.

ko·

JozsvA.ri kollégium:

ügyeló gondnokai:

igazgatóI a Magyar Népi Szövetség kolozsvári tagozatának elnöke é& BaHó Dénes munk!s, a kolo7.SVári Ipari leányközépiskola felügyelt) .l:ondnokai; dr. Mik6 Lőrincné. az Unitárius Nöszövetség országos el· nöke és Miiller Géza mérnök, ;ize,"~

gimnAzium

Narm

fel-

dr.

Miklós

Egyházi tagja. Dr.

Fötanics

Mik6

elsö

&SSZOpY-

válasz.-

toUa meJt az Egyházi

kolozsvt'iri ipari leánykÖ;/;éplskoIa felügyelő .ttondnokává ::I igy hivatali

tl:szte

L6rincnét

Főtanács a

alapjan

talda

lett az el!:yh~

I~felsőbb

kormányzó

és

alkotma-

nyoz6

TG

és

testületének.

E

lépés .Iror~,:­

az

unitárius demokratikus es

haladó 5-UlIem me~yil~Urozisa,

amikor

ben

az;

egyház:

intézéSé.-

sz:reoe t

dolg~u

az biztosit. A

értelmü .lCYökeres átdol~ozásá:ra nu·

a.ss;U)nYoknak

Szervezeti

is

Törvény ilye~­

előbb sort

kell ll1aJd

kériteru.

A lelk~uk(lr ktlJaapOS

Mbbkep·

zót tartot&, melykn neveléSi,lgyi_ kér-

déseket

vitattak

dr.

.:.iméll

Dánicl,

Lörinczi

U.sz;l6,

Er.dó

.Já-

nos

foly el6adMalban,

houlls1l61ások

dr

Sebe

Ferenc

a

és

Kus

KA-

éS

-az; k'iadb alatt

el6adtiok:

áll6

új

vallástanJ

tankön

kapcsolatosak.

VNITÁRlIJS

ti M'

el voltak
el
voltak

,

DUNA-TISZAMENTr

sz. ad.

A DuIUl·Tisza

25-ról

1947.

rincen,

elhalasztott

év~ november

az

állami

S.

VNITÁRIU S

IX .•

EGYHAZKÖR

HőJ!Y cS E ndre-u.

Az

E,;ydemC3

mcj:{Újilotta

óta

Le lkélJ7.kör

az

E.

tiszti -

ESP ERES I

3.

H IVATAI

A

ka rM

tet

Föl:-.rn:acs

tÖlti

til-

Rázmdnll

tis:z:luJ ltó

kap-

Díszelnök

iU

Budapest.

'illése alkalmával tartott kö:Z:Jn>UI(!sé- ben. elnök: Ekárt Andor ~eol m.

lanár. csehétfalvi lelkész, (Ik_ e t iSZ:

6611947.

csp.

'T"~nti

MEGHI,ó.

Unitárius

Egyházkii\'

1947.

rend~1Yii1l ~ölgJŰ léSét

J-én,

s;mmbaton

d.

e.

9 JÓTai

unitárius

templ omban

fontossaJtára

való

19.

évi

194:?

köl.megelégedésre

{fr.

Kovács

pénztáros:

Egylet

Lajos.

be

ka~: dr. Er dő J{tnos. szerkesztő: dr.

l'1lelnök:

Sl:cohl mbcI'

h ó

Slmen

nór.

Daniel.

Ohid

Ki$s

Ferenc

Mzr.yOléJet

csollltosan

dr.

is il Főtanáccsal

kezdett e!

tartja

tek intettel

.PestszetlU iI_

melyre

II

atyafisáe.os

s .

I~

.

tartA:ltták

meg.

elnök:

kolozsvári

lakóte lepi

Elek

püspök,

a

meg.

Hadhti:'J.I

!(V:U

je:,

Sándor,

kőzgy(Hés tagjait a

szeretettel

Htrgysorozat

évi

k.

oktúbel'

gon dnok.

.I'lami

l.ankeriHct löfel~yc lö­

dr.

Mikó Lőrinc~é és

titkar:

Izsák

dr.

Vilmos

Kov.ies

meghivjuk.

1947.

alelnökök:

Pál,

Budapest,

Benc::édi

vaUásta:lár.

szerke.<iZtö;

Daniel GóbI»' dT.

íelüg-yelö

Csik i

Gábor <Ir .

espc1;cs.

Lajos, ptnz.t.iros: Rázmdnll Po'Iór. el-

lenőr: Márton

Samu.

hogy a Ici

stabiliz/tlása

&nitárius

Köz/önu

is.

újra

resen

mc,!(jelenhct.

Reméliük.

ut{m

;:t

rends?.e-

Unitárius Irodalmi Tal'S;lsá~ I,öz-

Ilyülésé n

Kelemen

Lajos

ny.

levél-

w.ri fői.e;azgatót. történettudóst ~'á­

)asztották

mártani

meg

Kálmán

elnökké.

olvasta

P.

fel

Sz·mt-

titkári

ielentését.

iegrégibb.

remény

Erdély

meg-

Jóienó tudományos folyóirat a. a I{/! -

-:-gye-

Sa.f9áliuk.

máig

hogy

rendszerese;,

kiadásár a

Majj'Vet6

lőre nincsen

fedezet.

egyhazkül'i

Tárg ysoroza t :

I.

Istentisztelet.

Szolgúlnak:

Szász

János

lclkt."sz

es

N agy

S:i"dor

énekvezér.

 

2.

Elnöki megnyitó:

dr.

Csíki

Gábor

esper cs.

3. Tagok számbavétele. A közgyűlés mc~alakuIÍlsa.

4. Jegyzökönyvhitelesltök

5. Tárgysorozat

6.

7. Egyházi

kikűldésc.

megáJlapitása.

r.

sz.

kandidaló bizottság kiküldésc.

Főtanács

leiratának

kihirdetése:

gya l"

Unitátl!)us

Egyházalkotmány

mazásának

módjúról.

1947.

E.

F.

magyarorst{uti 14. jkv. pontja.

Ellyh ílZi

Tötvtmy.

és

érvénycssé.e:é rÖl

a

U 'l-

alka l-

8.

utasítás

egyhi'lzkÖzségeknek.

hogy

az

E~yház.i Törvény~ egybeb i-

\-andó rcndkivilli

közgyOJcsen

nov.

20-ig:

hirdessék

ki

(os

ennek

me!ttörtén-

tét nov. 30-ig

jelentsék

be.

9. Jelentés e)Q'hazközsé~ck álta!

SQk}"ó1.

1Ű. Választás

elrendelése

Egyhá zi

megválasztott

T örvúny

9.

§

b.

egyházköri

tanácoo-

pontjftba~ az eg)' -

hlizkorJ

közgyútes

által

mcgváli1s:;:1andó

12

l

g

li.

Választas

elrendelése · az

esperes-püspöki

helynök

és

két

köri

aj-

gondnok

IZ.

m.egválasztására.

II.

st.

kandidáló

bizottság

kiküldése.

13. Választás

elrendelése.

r észben

kandidálással

az

alábbi

tisztsC -

gekrc: r. Köri főjegyző, közügyigazgató, litkár-eIOadó, jogfa n(,c:$Os, péa ?-

tárnok. számvevő.

II.

Egyhazköri

Tan acs

12

választott

tagja.

III. Allandó

Vegyes

Nyugdljbizottsáe-

bizottsag

elnöke

elnöke

és

és

taj{jai.

8

IV. Egyház!cöri

fegyelmi

birósá.e:.

tagja.

 

közigazgatási

blrósá;l:.

Másodfokú

köziga:tgatási

birósag.

fegyelmi

biróság.

 

{

Egyhhi V. Egyházköri

nevelésü.e;yi

birot.tság:

el nöke

és

tagjai.

14.

E gyházkör

fől.anáesi egy

e gyhÍlzi

és

egy világi. képviselöjének

\/álasz tii.sa :

1948--54.

15.

Miskolci

szorvany

leanyegyházköuéggé

alakulásának

j 6

·áhagya.~.

, Dr, Erdő János theol professzor es Dcrk6 Klára há.zassú.e;ot kötöt- lek. Isten flldasa le-.e;yen elhatlJt:)- zásukon.

TAIlL.;"i:

O!i'

CO:: TI:1'.7 ·

,

,1

Dr. Albert SchweitzeT, Lamb:lTlme •.otfrica, - a !etteT to the Internatio·

nat Conference at

BeTn. -

The lask

aj

th

General

Assembly

ol

j.he

Unirarian

ChuTch

in Hungary,

011

Rev. J.

Ferencz,

-

Testimonu

O)

"UT UnikITUtn

HisWTY,

lay,

-

International

bll

D.

Gya./-

Conferenc:e

at

Bern,

News

-

JTCYm.

Tran.sylv'mia,

invltation

to

the HU"'1~a­

the I s!

-

News,

OfjicUlt nec tina. of

be

-

,he

Tian

aj

"eaTly

UnikITian' to

held OJI

November.

1947.

UNI'IAR I US

t:LET

A

lap

tulajdonosa

Unitárius

a

Magyarországi

Egyhá:!:.

Felel6s

szerkeszto

és kiadó:

K ereki G ábor. Kohár y- utca 16. Indítványok, - Irásb~n előrc. melyek legkésőbb okt.
K ereki
G ábor.
Kohár y- utca
16. Indítványok,
-
Irásb~n előrc.
melyek
legkésőbb okt.
28-ig
az
Budapest,
V"
4.
espercsl
hivatalba
be kell
érkezzenek.
tvl. e16fizetésl
díja :
A
közf1l/Úlé,
alkalmábóL
a
pcstszentlórillci.
cgyházközséD
délben
köz-
Nyomatott
Máté
Ernő
12 forinl .
könyvnyom_
dájában.
Budapest,
VIII.,
J Ózset- u.
ebedet rendez. Résztvenni szándékozók. legkésőbb okt. 29 -i!7 (I pestszentlő­
41.
szám. -
Telefon:
137-626.
rinci
lelkészi
hiva.talba
(tUlami.
lakótelep
12512)
vatm
telefonon:
121-847
eIM:
számra. -
vidékiek
lakásigcmyléséTt
ugyane 8 0k
a
pC S ts;:entlö ~'ilJci !e/ké~ zi
,
hivataln!!.k
adjana.k. éTtellíté!t okt.
25-ig.
,
E"
A
kÖzl11liil6.~ napján a
pestszentlÓTinci
gyülekezet
rendezésében
d .
II .
l!
órakor vallásos
estélut
lartanak,
melyre ezúton is megldvjlll~ az érdeklő-
--
döket.
'
-
--
-
A protestáns
lIaPOk alkahnáb6!
adott
féláru
vasúti
jegJJ
kedvezméntll
.-
"ilet.
29- töl
a
közgyúléne
felutazók
igénybe
vehetik.
Féláru:
jem!
válttúám
I
- • • ,t.l
-
;ogositó
19azolvánllokat
ti.
helyi.
Ibu sz
/iókokban
lehet
beszeTezni.
előTe.
A pest8zcntlÓTind
templom
Budapestről az
Vma-út.
Ferenc- k örút
6(1 -
rokYVI,
az
52-eJ
11i1Ia.mpssal,
vég6.1lomcí.snál
átszállva
cl
42-es.
valnl
50-C"
.mamoS1"(l ;
-•.
leszállni.
a
pe,t,zentlöTtnci
u.
n.
Völ'ÖS
iskoláná!.
_
kö zel íth~