You are on page 1of 8

s.ctr.H.lI6I., ~ t,.doc\ ~mot.ol, Merl<l .... l~ ""lIIeItal<l~, • EIM""lb l . ....

,
~
IIUOAPflST, V. ~OIlARY-UTCA4.., IL EM. t'elelOl lIUrlI ..ulo) : 1'., J ~ ..'" . . . • . • . . 1000 kol"

M" JÓZAN MIKLOS ~ ..... "_I00k_

relIJlo).

Non Sad.

C~~O". esak a bmtalos kI1riUdo5ttd:


mYI Rokkal sztmbcn, Ildtntk

.
Minktl shtegelnd, ucanUtor
~'t nlpi polM:. k1lzd6 ~
,

-- -- - -- - -- -
•••'".p~'


Aldozoti &.k. 1111. . . _ _
(TQlfJn: .Gi/Qnj aJl" - Xl) llaQar 1hiftirlu T"".....
Hanl tri fi l 6r6k.~"tlYhQII6U unmMJdllGl1 A elm
Ki az, Gk/l fmdJs:: Q Itmpfom .... a,ednyos. "'ta unitirilQ
lUldban. zárt aj/61f mfJglllt il Ny/id kl fl Sltmt dd,
IIl$Ztn az I$ltn. akli It fmddsz, ott "illts Itltfl.
Ott 1'11/1 Ó. a/ull fl flJltlrn/lln trJrja Q hmm,
tJr6ttiylJt; !lit I'Q/I 6 , ahol fl t6tDr6 lU dl f1WI,-
lb! OIJrdra luna a ulk/akfJvtktl. Vtitlt VIrti mfg.
·dpnrt~ ts napsugárban ts vos/q por ~pl tek lnt~lytl
bt MtltfJut. Ttdd hdl fllr, tt b II ,~r'lld«t s öntudatos
ju tnikbfI kl Q smb4dba, II pofrn .u4e'litrll. ~tlmi
Mtg~áltd, uldn sdvdrogu i' HQ/. l'1li11 IZ. 4 eritdle,
mtgl'dJtds fl tl udmadra? Hi$Un IIZ Alkotd m"i4 uerelme
il &IkInJ, lftIEJ It/kl (JriJmmd IId/r m~ra IZ rqi
krtmlb sztnt flD/tllhlt. Sz"titt/Un ~t tO- =,b
«forrott mindanlfyllUlUal, IlvdlJtotfltlflllUI.
Mit Ir CI tit/tn u tmlt/6dhl Ml hanna
villl.t' MI hanIIQ tDmjhf I Nt bdnd, ha nlnh
"lali"
="
fJNItpl6 flllwJd Jnlik is bt ts p(ukoIddlk: 1'0
tlrilw, dl/j IMllttftarcodnak I',rittkt'ltl munkdtlon
11Jr6dlsbtJl. '
P. •

TOJk6p.
(Theodor, WiU1aIM.)
Föld viriny;t, ten(u iri..
& ...aló bohout._
tótntt kitújl
, plt !h.
...s ftPGl ronclolat :
I

óriú erdők tl"'11


TLUhal.u\j. Wpzdem,
~.
_
1IIq11./la1t
h lll::töl.
W".t!.
lit mmtln SÓYirrn Iwb.t,
ott CSOIWVa t'metate: .
Mw laW a WId!: \l1at '
S a 1_1& c1aln .....
NiIlQ erO a 'OId6n ,e,,,
feJMtIY ' ' ' 'tsa
A:hetlid. :
&I . . . . , ••• t, 'f ., _ ••

...
"_
O retllr&:'1?? ..
{
az angol ts ame·
Umogaln~k ls
hasznilal1. tVlIt
nl2Y vonúokban

a) At. ujonn ln szerzel! ~piiletbe e2Y m.iso-


dftt templomot kiv'nunk bcfpiteni I s:romsddos
keJiiletckben '~kó hiveink $Úmtra, kik I jelen -
Itgl templomot m1r l. nagy üvolúg miall sem
Wog.l h ,tpk EiY m.t.sik I~mplom szuks~ll'e mir
edd'l is r~gen mUl;lIkQzoll, kul(möscll 1l1l!Y un-
"cpeink alkllm:l.vd. mikor hivei"k n3Q:y sz:! ma a
körülbeliil 250- 300 iil~5tS meglevő lcmplo-
munk~ bel~rn i nem ludott. Termbzcle5cn az uj
Itmplomb.tn mindcnnemil munb t6k~lc lel rgy.
Weben ls h~rmÓIl;ib.an fog lolyni l. mir mcl!'_
levő templomu nk pfogramj1val. C" k a kl),z;ös
munka kOl csO"ös mtgouU.l' ról van s~ó. At. uj
ItlTlplomb.an lők fp vldl nap esti (5-G közt)
btcntiszlelcte~l Itl'lledink, amikor is hiveink le-
lDnltlycs It.ZC kön"yebben tud a lelki t ie! mú-
-.eltstne időt laWni, rainl a d~lrlőtl folya m' n.
b) Minden crónket meg akarjuk lesziten!
abból a co! lból, hogy aminl I viSzonyok engedik,
a szll161 hajltktól b gondwAstól tivolsukadl,
Budape$ttn lamt!ó iljlink mmúa az uj ~pllle'btn
egy otthoni Ictemlsllnk. flek I jobb SOTUI. hlva_
~t i'iu embenl!, Idk ma valóban a ncnved&d<
iskoUj4t \1111k, KÚt van nak Sl:ór6dvl. e ,ideg
h.l.krI f6v rosbln. sokan kOzillOk haj ltktal... ul ,
mindennapi kcnyú ntlklll. Ha eze.tI al ifju
Crnbtntkel ~hhunk ts "em~elúnk szimAt. blr-
IO$ilani kivinjuk, akkor IIdndcn lehtl"'Q:est meg
kell &ocklikben tmnllnlr, hoey nekik CiII' oly. "
OIIhonl tucmlsimlr, mdyuck uelleme <!iket qy-
hAzaI ts hwt szIvblII nf!leU!, mCfeltecddt I
bOkloe poldroW nevelJ. Bo ldoa;abb !OveJldónk
le hetóH~ lijusqunk lellr~be:n van lettve. Ma
ti

ümopttst "hiel<. S Itt )upcsoTódit be a
.M.leYu Unitirius TArsIl'a,4·nak, 1111"1 uj ah-
k\llabW< rondalal .. Ii. II&D feladat m~&l6sltl­
d,. &I: anyagi t.iPlogalfll IZ Amerlltloi ~ A~
Unitirlus Tirsulatok adttk.
Az erkölcsi limoi.wt mir nlk • uJil lr-
6ekekolnkbefl j, mi kell hOlil:l merldJuk. Ii. $Iket
~" a mi hirtink lelk bll%2ódgin fordul
mer. E%l!rt hivdnkd I .Ma~ar Unlttrius Tir-
",lIr dm alatt az onúe minden risútól eer
-=rves e()'~ vonjuk. me1y mint egy "'eY
~ szervezet villalja a munUI b hordOWI
• IdetósRget a feni vJ:lOlt prorramm kerurtdl-
rielHrt. Ii. Tinul lt al.puabi!ylil, mindenről
rtuletc, Ielviligosilht adva, közelebbről lapIInk-
bIn ismertetni logjull,
Istennek '\dÚl lei)'cn minden nemcs
Iltyckezdimki5n!
Dr. esik( GdbDr

Az. 'skola reformja.


Értesit6 mult


• A ~ nu 'Ill mMm mek az 'I'Olt .....
..
'''''''~ ---~ -- -
_ __ .:to. ..:l:.. ..I -" , •
u1'li-i:.carus tRTESiIO

, hanem l

"....
m.. ,

ha nem
Iri-
o

...i r az a fontO$ feladat, hogy munka


tj vezesse a tanulóiljusigol Termb- nak IZ
et csak ugy leh~l!e<>, ha nemCl.k I
i l készit~, hanem l 'anulót
működni engedjük. Van-e jobb mód
a ts szeruAmok megismerfst!re, Illint
at, hogy ha a kniinkbe vesszii.k 4!a dGleolunk
veliill ? lU i~kola l jövőben olyan műhejy les1;
_ahol al ifjusig minden féle szersz.imma' ! anyag-
gal az allloth gyl!lnyllreit 1000a tivuni.
Az egyetlen tietre YJJó ki$kl~ ami l ma- '
gyaT iskoltkban lZ irAnyban tllrlmt, az u. n.
·cser!cknt intúmtnytnek meghonositha voll.
Mint tudjuk, angol földön termett u a gondolat,
~ praktikus I kö~1 in l IP'crmek·h!lekhe:r..
wt • es«kbzet Uk.~ljl mtI. m~gis addig is, mil
111 Iskolák li!nyegesebb relormiira keriilne nilunk
l lOr, meg keU becsii1niink m az intNmtnyt,
mert • Irhirmanl<. ueTelelm De~1i. IlU'lul& ,
_bIM bevezeti eyk az a bal"' hogy I eser~tet
' korU.tozott sdmban veszi le tagjai toriba. a ta-
nulókat, hogy anu,gdri2wg miaU .1!nyteten
lIiIunk 1!ppen a műhelyi k'Íln!púsl dhanyagolnl
Hogy a lent kifejtettek alapjtn miképpen
törI&liék u iskolal.jok meetllapitÚl, a:dlyen
~ • tanla'Y - c doleok rUlJetezfte suk-
,lapba "aló " ',d,1
t: tddntdben aupin ut u.rom mrcemH-q,. Int &; tgy Illek VJ~tok. KrbztusRak
\!lY ntm több ~hba van. A kereutb1ytt mind-
CJY'jan egy köz66sq:et alkotnak. Legy~k bú
IdllDkadozv' elkillónÖ1:Ve, megoszolva : egy 16-
hOZ való tart~isukb.ln. ti)" hll is szellem OIZ!.t·
lyOS.SigbIn tEY oly ~yeslf6 elvei birnak, amely
Ylfrt is minden "iv6t Iithat6.n ts feloJdlut.lll/1ul
qyl log 'uhastl.lni. " uresztmy val!J.sn.k,
mint I sttrtltl va1Jtdn~k lum&lcle hou.. ma-
p ..." hogy .kik u t elfogadj;tk, egy Ursasilzot
HIREK.
I lkoWnl k. A Irereu.leny rgyeslilts a kettszllny
...IJúSlI Ci)'illt iú, I ennek tetjed&l!vel letted.

A !laW dsukUh.lja azt. JroCrI~ktt, amely
.az embert ntmuUhu fiUtc s . ' vethet nem-
wil' .nnak irdektben kifejltlt tOtekvéstintk, ha-
ntm sorsa ru!i rokonuerlYtnek ls. De a keresz.
ltnrIyel ez nem löt1hhetik mti. Aki az tiff-
tHMI erybú&t munUJj &; uenvtdett t 'öldön,
u trY haI.llllatlan ligytttll, tO oly tVusq tr-
ddldnek sunltlte Ithe~it, Imely tuitIl • na-
pot &; esilLtiokal h amely iel eredetI! livtn,
a tg lelt irinyul s ott t6ktlelesstWt kiv," Julni.
A hllll öt nem I.gldha!ja kl egyhAúból, $em
lIIt,ek6tldba uzaI nem gyen2Jtheti mei: • lei:·
"' '·b lMf~kbtn is. EllenkezőIq, elmegy q:ye-
GlliII ezen linuloll diadalmu, 1llti;lisz!ult b ITIq.
6IckAt r&ZéVeI, .ldk kÖl6t1 IZ II yonultJ\l iiI alat!
vitbkedő It'stv&ei itjn'. 'ahdyttt h02Y kialudnfk,
IIj Ilngra 2)'\11.

.JÓZAN MIICtbS-


~tai&iO

,

, • ,z
i
< il
' 'iF
OJa_ek l.! lI"t , 'el a ......
napjin d, u. 4 óralrw,
N,.ro,elL'a .Ua á bo'b'b dr. a ...
mhodik ts'il&16k "rPl'" d. I&. S cll ' 7 •
1eIt:&:d irod...
......HltUr:60iÜ: lOITatdje az 1923-24. ! , 'p'
Ilo, Kádakat

kélr.lt

Bud.pest, v., K'lmAII·lt. 21. Telefon: ~

mds.,tl
BUDAPEST, V.. IS.
M ....1oki anyacot ft dkkel!, oII!ot l<fD6-
."yaco*. mind ... mt..sprdnqt fl eua
[po r", u á mi ra IflIultDJOf.Ibbu bpbol161<.

BERDE .
dp~SlOllde
l. f'lJ D S
IJ,ud'pest. II. B!tthyuy..atea 4&. n'-
f&fl· ,es n61 ,Ipól mirt~k ulM kkdtelt.
Jnltist is vjUalok. Mtrsttelt úaIr.

"STUDI UM" ESBOLT


IV•.

'ont"'." idilli
1cI..,,"'6 kOl'6Id[ fl bell6kl11«lll1oet til k>II .....

, Vklfkl ",egrnnlela..nt 19'....... " ,OI!6MlD

l"eld6s kiadó: BIRÓ LAJOS.,

STERNJÓZSEFR. T.