You are on page 1of 8

,.m,

2.

.dm .

Budapest, 1923

febra', 15.

     

-

Su r~eszl6s~g ~S kiad Ohiva lal:

Megjelenik

ha von kint

 

l6 li z et~sl ar a :

BUDAPEST, V•• KO HÁ RY-UTCA 4.,11 . EM.

Felelős szerlrpsztö :

Egy ~vre

3()0 kor.

Ii_ ,w a lelkészi hinlal ellllére küldendő.

JÓZAN MIKLÓS

Egyes mm ára 25 korona.

Torda: 1568.

H ATÁRKÖVt:K

mondo tta

PO ZSO/ly : 1848.

Erd élyre.

atU lau

llZ unUanus egyhaz tötténet~ben. Ezeken a hel yek en

MI!;yarorstágra nhv

ki

ll:/:

or s/l\:g<!)iilés

elöb b

hogy az unitárius vaUás bevett vallátI (r~e"p'" r~lIgjo).

egész

bevett vallátI (r~e"p'" r~lIgjo). egész " F é l - t é l . " .

"Fél-tél."

. Ahol van a ti kincsetek. ott I~%en a ti sdvelek is.· MAté ev. VL 21.

Nyájas 0 lvas6! Ne v~dd zokon, hogyha én

az

én

most

ö rökk évaló

ma2amatj s J;!"ondolalban visszaszállok

képzelem

hegye im közé , a vadregényes torockói

huszonhet

évvel

ifjabbnak

völgybe, amelyet Jók ai muzsá ia olyan szépen megénekelt, ha lh atatlann á tett. Ott mered az ég felé:

komor fens tgében a 5zé:kelyk 6 ha t almas sziklabérce, ame l ynek letejéről tiszta id őve l e gész E t dély -

ol"S2ág?t bé lehet látn i a keresztül-kasul sielő foly ó k termékeny vö lgyeivel s a Kárpáto k hÓla kart csucsaival. A 5 zé kelykó lábánál fekszik Torockó bányaváro s feh érre meszelt, csinos házaival s a

~iac téren tündöklő, gyönyörü templomával, amelynek még a harangjai is

ulemre kon dultak : .Egy az Islen!-

házi király ide jébe n ; de székely tejepesekkel is vegyülve, tel jesen magyarokká leltek : nyelv ben. ilzéshen, gondolatban és h itben is. A reformáci ó első hullámain ak érintésé r e megmozdultak ~S magukévá tették az unitárius vallást s annak ma is megelégedett, munkás, boldog hitvallói. Nép- viselete, melyet a vilá~ért fől nem cserélnének a divat szef;!ényes rongyaival, hiven őrzi a régi hagyomán:;t ; annak finomult izlése és fejlett kulturája nyilatkozik meg benne. Nincs is annál szebb jelenet, mint amikor az egész ünnepi diszbe öltözött templomi.,gyülekezet, mintha egy ember·

vl!lna, feláll egyszer ü magyar ruhában belépő papja tiszteletére

kolcsőnös megalázkodásra a mindenható Istennek szine elött, mert ~ahol van a

annak

idej é n

err e

az

Ősi lakói idegenből száTl:1aztak hozzánk az utolsó Árpád -

Oh, milyen k_ivál~ alkal om a

ti

kincsetek.

olt

lészen a ti szívelek is I"

.

. Torockón ak kinc~kere s6 népe mindig s okra becsülte a lelki kinc~ket. Ezért állitolllef!1ploma

meJJ~ I~olát, amelyben _

alaplát 1$ megszerezhetle a

f~ktl a tud ományoknak ; mert elJatásuktól a bányadros buzgó

sorjában, .go nd o~kodta k. Boldog volt,

htrelő szIvének áldozati adÓjával. Mindezért nem vártak egyéb szolgálatot, mlnl.hogy a II.uk fel-

willva

módjára,

mint particulában _

az elemi ismeretek

mellett

a

deákos

ml~e11sé;&"

lelke s muzsafi . Szegény székely fiuk szivese n keresték fel ezl az Id~lI5ö

aki

a

kántáló

diákok

lakói

mozgó

me!,za

dézsAJat

megtöll~elle Izlet es. étellel,

~Ahol van

a li kin csetek,

Olt

l~

a loronyt-an harangozzanak, a chorusban énekeljenek, orgonizzanak. EgYlkben·máslkban. a

SZUnnyadÓ mih "iszi hajlam itt kezdte bonlogalni szár nyait s Jeti id6vel b~ szkesége az. egesz

OIS:zAanak. A hires· neves Bra ssai SámueJ ls innen került ki.

ti Ilivelek

is-

a templomban és az i&kolában. S hivalásukhoz mérten -

a bánya üregébe~ IS.

-

Oda is uzai a gondolattal szállottak 'alá, hOi!y feJszinre hozzák a durva vasércet ; s u:z6 toMiII.ban kiolvasztva és megtisztitva azt a reája tapadó salaktÓl, idegen anyagtól, - I~Jekszennt

"d

lonntliák, amire éppen szüksége van a hazának .

Ásó,

kapa,

ekevts

és

a

szépen

cseng6

u

6

IIISU p,fttgEje és az .Isten kardja" _

IIoidtik SZéjjel messze vidékre a vásárokba. S a torock6i vásAri b6dénak mindIg nagy

JncsOlele. Az én időmben, már t. 1. i!yermekkoromblln, még működött egy-pár hámor, még zakalolt

mind innen kerult ki hosszu évszázad?k~n keresztül. Innen

volt

még működött egy-pár hámor, még zakalolt mind innen kerult ki hosszu évszázad?k~n keresztül. Innen volt •

2

UNITÁRIUS ÉRTESITÓ

2 UNITÁRIUS ÉRTESITÓ • ~ ------~======~-------- . eg r -pá r kapavt.fö; d e awtá n

~ ------~======~-------- .

eg r -pá r kapavt.fö; d e awtá n . ~7.ép csendesen

rendre

kialudtak

a

torockói

vő!gYllek

szépséges

p J.~ lon ülei, e lr b ppemr.k az a Jkakró~ ~s feledésbe mentek il ~ányá s z"6ták s

a~

u no kák

sz i vében

már Jlem ébreszt dSSlhan2'O~ il régI le~S1:Ó, a .Szerencse fel!

Ám~e valam I mégis megmaradt.

Me gmaradt 3

~FJ!-:él· : régI

bá~y.hz-urmep, amelyet még a MIllennium évéb en is (1896 \, eb ben

a z i dötoijban , le g alább csak a Wi é vsz; kba n

áld otla

il tem~lom l szertar tás keretében, m eg t!l~t?ltunk. A bányákat mÜ\'clték s a nn l k ~~méreJ hogy eddIg i vereltékezésök~1 ~

egyuttal

szocláhs

a munkaidó I. fele u tán templomi unnepet ren~eztek s

ugyanis inkább

Uri slen

meg-

érzéktöl

indit_

U. lviI a' bányaszgazdák k ö z ös lakomát ,adlak. , amelyre. hiva t al os .VOIt

a

bánya_város

apraja - nagYia.

po hár csen gett, le ne zengett; de a ml né haI

m ulatozás nem fulla d t bele ék t elen ti~oTlly á ba

mun kára. Hogy am ikor a tárnákból

való

bányásznépunknét

ez

a

vidám

tor,?ck~1

Csak. Jelkl pihen ő vo l~ ; erőgyüit ~ a további

a

tavaSZI

napsugár

csókja

meg_

az ekevasat, ha

kelJ' az acélos b uza alá, - ha kell: kard ot kovácsoljanak belőle magyar hltok s székely hazájuk

eng e sz teli kesk\!ny s zá ntóföldeiken a fagyos rögőt, ui~1t erővel prő bá lhassá~ _ki

urból

napvIlágra Ion nek s

véd~lmé re

Mer t aho l v J. n

a

ti

kinc s etek , o lt van a

ti sz i velek l s·

,

Szerkesztő.

kinc s etek , o lt van a ti sz i velek l s· , Szerkesztő.

Az ifjuságé a jövő.

(Charles Wagner).

Egyik

hibdból

fejetlenség uralkodik. Ennek keserü gyümölcsei /6t

mondom:

es

Sötét felhök

boritjdk

esünk.

a

látóhatárt.

a mdsikba

MindenlUt

mégis

az t

zavar

fanyar Q vildg képe . Es én

higyjünk, bizzunk a j6vóben! Valami új, mas érzés lobog az ifjusdg szivében.

diadal-

Éildi álmunkból fijlserkenve,

aggódó

iilek-

kel figyeljük az ég

lélekzünk ; mert a szdzados lidércnyomdsnak vé~e

jelelt ;

de

mdr szabadabóan

van. A sir szélén állva, megmirtük annak mély-

sigeil. Hittink-reményiJnk kihaló/éiben volt; de

most l

iJrömmel köszönljük a hajnal pirkaddsát. Mig alig szürkiil. - még mindfJssze csak eo keskeny ezüst f odor az éjszaka nehéz barna könflJsén; de

ldftdru mégis hitünk reményOn" ujra éled A jövo boldo;! igérete is olt ébredez az ifju szivekben:

-idórzS6ljük

az dlmot a szemünkóól, s szent

soha ~nkil

igyekezzünk - tőlünk telhetőleg,

Sőt

- mmdenkl! boldog~á tenni. I!s amikor kegyel-

medből uj napot éru nk, örvendezó lelkünk tiszta.

áhitatáva! adjunk hálát ismét Neked, örOkkévaJó egy igaz, I!:lő Istenünknek, Amen.

'

A valóság a tudományban

és a vallásban.

(A.

yorki

&-lek

vholibalJ, 1922

benéde ftllll szept. 10-eL)

Az igmág so koldalu. A theo log ia és .il tu·

domány egyaránt szolgái az iga zságnak.

nik a mag~ kör~ben igyekszik m egérte ni és meg-

magyarázm a ku ls6 természetet és az e mb e r lelki

Minde--

világát. Ennek

folytán

a

theologia

igy

szól

il

tudományhoz:

Mi

tiszteljük

egymás!.

Nem

is

tud u nk teljesen el szakad ni egymástól. Mivel azon--

ban vérmérsékletünk és fog lalkozásunk kú!önböz6,

állapodjunk

meg

barátságosan

abban,

hogy

bátarsag.

bizalom I

EddilZ 1I0lt,

ahogy

volt:

de

ezentul kfilön élünk.'" Az igazi viszonf azonban

eun tul a

vi/dg vastag

""z ésével

és

megtbeszto

köztük nem az ellentét, nem a külön válás, hanem

dJbDlcs eletévf'I

sze mben

állitsuk

oda

mindig

_

az együttes munka. A bölcselet közbelép és segit

~eljes fegy~erzelben -

a z

egvszerOséget

és

az

nekik, hogy egymást megértsék

és

együtt

dol-

tgozsdgot.

P.

b.

gozzanak. A bOi cse le! kivueti ő ke l az 6 sajátos

Im a

(Angolb61).

Urunk·lsknÜnk 1 Mennyei édes Atyánk I Ezt

a napot, a nyuga lom napját, Te adtad minekünk.

a

u ent pihenő, e~ a csöndes á.l: itat. A le szent Fi adn ak ,

az.U.t Jézus Knsztusnak szelleme akko r lakoák a mi

5.z!vunkmn , hogyha megv~.tiíik azt, am i alacso ny és

tisztáta!a n ; s magunkat

szenteliUk. Az a gondolat vezére ljen

eg~ éle!ünk~en, hogy Te velfink vagy. Az legyen

t~bamknak novetneke! Az. a mi ösvényün knek vlligossá.ga! Tarts meg mmke! és szeretteinket hogy semmi baj ne érjen. Oltalmazd :\ mi drága te stvé r einke.! i~eh~ és Iul a te ng-ercn. FUld

Óh

milyen jól esik testfin kn ek-Ielkünknek

ez

uJból a Te szo lgálatodra

hát

minke!

eli!y~e a m l

szl\'elll ket II

szeretet arany

sT

ibi

val.

T~mts m~, hogy -"zak szeretnek Teg-ed le l':iobban ,

s ze mben,

h add

ak ~k szere t ik

egy i k

a

m ást. tll5e g et

Az o kk a l

akIk _ sz en v.e d ~ ek és

lee:}' u~k m ; n d l g

h ord o H l.lk

s zi ~esek és

m é11 6 k. J ó

s z ere t e tr e

bará.tamk és ro~onamk kó zött terjes~liik :l. j óa ka.

rat és megbecsulés szell emet

Ne

rtsunk

meg

müködésúk szük köréből, szabadabb kiJátisl nyujtva az egész világmindenséí:'re. Végső elemtts b en a vilag a lé lek alkotása; nem is lehet másképpen, csak a lélekre vonatkozó

fejteli!:eté sekkel me~mlgyarázni. Mondhafjuk--c. hogy a többi léteró val6ságok világát mind meg- magya rázhatj uk azzal a módszerrel, amely csalr

egynek a

talataink során eljutunk a

~i 6 s:l. g " v il á~ába. oly maga sságba juto ttunk. ahol

ti sztán élel~ni ism eretekkel

m e~é rlésére al kal mas?

Amidőn tapasz-

vagy

a

bDld ogu -

.szl!:ps ég·

már

nem

lunk ; mert a szépség vaR)' a jóság, amitől ónként

csodá latra gerjed

szem pM tb61 mellékes. Ez

sem mi

ne m szfpség:nek vannak. Az és a mely a j6 sá és g nak behal6 a7.0n"b;!',!n"n~r'.,"

a vallás

vol n::!. ak kor az élet ma!!1

mi

lel künk .

a

tisztán tudomán yág ez val6 b~n so kal
tisztán
tudomán yág
ez
val6 b~n
so kal

H:!I.

a

h' ~lná.t nem

vezet

ve sz i .

minket, a

tárja

magas:lbb rendjét megv a nn:1k •

ma l!~

fel. ,",

kujon

Ez

:I

vi lág

is é pp e n o lyan1

va lóság,

mint

a

több ie k. Amikor egy mindent magtba foglaló Jélek-

,", kujon Ez :I vi lág is é pp e n o lyan1 va lóság, mint
,", kujon Ez :I vi lág is é pp e n o lyan1 va lóság, mint
,", kujon Ez :I vi lág is é pp e n o lyan1 va lóság, mint

UNITÁRIUS ~RTESIT6

3

r6I, • vilkmbldenség alapoká.O! besz~líink, el- ismerjOk liOJ~ van egy m~g4101 je lenvaló, a

vfllgmfndens

minden

vál lo1.ása

közölt

v41lo-

-

ton, 2Q.án ugyanis bizalmas fanácskowt folyta-

tolt az egyházközsf:g vezető embereivel, egy épí_ tendő Mlssi6-ház ílgyében. O tátja _ mi ntha itt

uHan ls a nn a' feleUe á lló erőfo rrá s. Ez az erő·

élne közlünk -

a mi helyzetünket, érzi _

mert

b ,. pt'dlg nem az anyag, hanem csak a lélek.

együtt érez velítnk -

a

mi

szivGnk

nemes

vá-

A :Udomi nynak és a vallásnak hivei mind ezt a

lelket

ezt az erőforrást: ISlent

ke resik. A va ll ás-

k ~ megv.n

lelHU a

maga

megillető he lye a

Ryál s minden

latba veti angol és amerikai tervünk sikerüljön.

erejét,

képessf:gét

btfolyás!t

test véreink elöli hogy '

és

val6sAgok nagy r endszr r ébel1. Az embernek más

linl ekk el kó zös voná~a: az

anyag ,

az

élet,

az

.J a~uá r 2 1 -én délelőtt ré SZI veli az ol'S;/ágos _Alnap d ~ lutan pedig a m i

6zl 3. az é rle lem;

de

lelke

egyedü l

csak

neki

esh IstentIsz te letunko n. A,!- Iste11l isztelct elött a

van. Va lóban

furcsa

volna,

hogyha az

anyagról,

• m01gisrOr, ,,~ gy éppen a szerves

é l elr6 1 ~zer­

zeU lapaszlal:l1okat főJöl e énékeselmek larlanók;

ellen~n a

vallás

világáról

szenelteket,

mini

pUSZl a iIIuziOkai, milli a le rm észet nek célta lan

jUékát mell ÓznÓk.

A

tud ósok

méltán

a

vallás

seivel foglalkozókat,

hogy

értsék

meg

ö ket

és

módszere ikel s tan u lj ák meg tölLlk szélesebb látó- körben szemlélni Iste nt és a világot; de viszont

él jenek

iSk

arra kér jü k a tudomány

embereit,

hogy

is va ll ásos életet.

Mutassák u t meg egyfelól cselekedeteikben. másfelől azzal, hogy ~zorosabb:m belekapcsolód-

nak egyház köz'égítk va llá si életébe. Hi szen az

a rtó kuta tása mindig

igazság

türelm es

és

kit

Istenhez vezet · Miért ne le het ne tehát ezt az ön-

tudatlan

istenimádast, ezl az istenkull uszt gazda-

ke b l! tan ács, az Unitárius

Ferenc Ifjusági EgyesUlet üdvözölte.

N6szövctség és a Dávid

Az egyházközség

nevében

d r.

Haj 6s

Béla

oyug. m iniszt eri tanácsos köszöntötte őszinte sze- retettel és ti sztelette1. Beszédé ben visszaemlé kezett

a mult század 70 es éveire, am ikor Erdé ly s Magyar- orszag un iójával kapcso latban sok un itárius liszt- v isel ő kényszerült fel j ö nn i Pestr e csal ádjával együ tt. Akko r még hire sem volt erre felé az un itáriu_ soknak. Mint az anyátlan árvák bolyongtak a fő­

váro sban ezek a családok s néha , nagy

unne pe-

ken

az

egy-egy

család

há.2.iban

kere szténye k

kere szténye k

mó dj á r a . egyébken t

mó dj á r a . egyébken t mini szte ri t itkár - el ső

mini szte ri t itkár -

el ső

gy ültek

össze _

Áron

B u zogány felszen te lt

pap _

tartott ilyenkor Istentiszteletet. Amint gyarapodott

azonban

az

ke lt

unitariuso k

arra

száma,

an ná l égetőbb

vágy

szívü kben

nézve,

hogy

ö nálló

egyházközséggé

szervezkedjenek

s

egy

rendes

gabbá tenni mél yebb je le ntőségének alapos meg -

irtésével ? [ Mibt ne lehetne igy a tudós laboratóriuma

is kön}vlára szintén szent hely, Istennek tem- ploma? I Hiszen az ember legszebb kiváltsága IZ, hogy az fstennel lelki közösségre léphet.

Mily t n jó vol n a, ha a

tekintély ük tgész su l}'á\'al felk a ro lnák a vallás

egybe-

kapcsolódása uj reménnyel tölthetné el az egész

tu do m á ny

és

a

emberei

valJás

n ~gy

ügyét l Akkor

a

tudomány

papot tarthassanak. I-Iogy ez sikerült is, azt an gol

t eslv é r e i nknck k öszö nhetjük, a kik mege rtő szere-

tette l s áldozatkészséggel siettek a

fá j-

dalma s

ujabb ezreit zuditotla a fővárosba. Ezek már tem- plomot találtak itt, de kicsi leli a templom s különösen iljuságunk számára nincs otthonunk. Ezt a problémát akarjuk megoldani a Missió·ház- zal s ennek megvalósitására jött a mi szeretett

gyar hittestvéreik seg i!ésére . Az óla m a

családo knak

fővárosi ma -

egy

népvándo rl ás

az

unitáriu s

emberisé2CI.

S.

G .

testvérünk Dru m m on d

tana k hát

u r .

Ujra seg ilő ke~ el n y uj -

testvérei nk.

aki

Ezt

a

testvéri iobbot szeretettel szoritjuk s szereteltet köszöntjük Dl ummond urat, mml az 6 követjíiket.

m bdl:l1t

jÓl

hogy bennünket nagyon

angol

és

amerikai

Rev. W . H. Drummond budapesti

látogatása.

Köszö n jü k,

meg

hogy éppen 61 küldték,

ismer s aki már sokszor tanujeiét adta annak,

Drummond

ur

az

údvözlés!

5

meleg

szavakkal

válaszában

Rev. W. H. Drumm ond ango l unitárius

Iőtib legutóbbi európai kórútján a mult hó .égén hozzánk - az 6 kedves magyar barátaihoz

- is ellátogato tt. Egy hétig volt szivesen látott ~ndége a budapesti egyh.1zkö7:ségnek s az egész unitárius közönségnek. Első útja H o!landiába, Leiden var osába ve- zeten. A jövő évi nemzetközi vall.isos konferen- CIát késziteUe elő, amelyen egy békésebb jövendő

köszönte

hangsulyozta,

hORY hozzánk iRen szivesen jön. baráti körbe n

érzi

baráti kötelessége. EZután BUW2ány Ann9, a Nószövetség elnöke köszön tö tte. Meleg szavakkal emlékezett meg at angol és amerikai tes tvérek s N6sz.Ővctség~k tá· mogatásáról, amit a mi g yermekem k s:gtt~e küldtek. Majd a budapesti N6szövetség udvo!le- t~nek sze reteté nek tol mácsolásáta kérle fel. 'Vá laszában Drummond ur az a ngot és ame-

m,1gat közlü nk s am it értünk tesz, az embe r-

ame- m,1gat közlü nk s am it értünk tesz, az embe r- kérdéseit fogják leidenból ment

kérdéseit fogják leidenból

ment át,

dr. Capek, a prág~i Szabad Egyház vezetőjének meglátogatására. Ennek a nemrégen alakult Sza-

megvilatm.

Csehországba,

Prágába

bad Egyháznalc a

6

-.ga is rúzt veU az amerikai és an gol Ta rsula-

megleremtésén.

felépítésén

rikai Nőszövelségek áttala küldött üdvözletét ~d~

ta

hogy'szoros összekötletest teremtsenek va lamenn.f1

áll . Sll-

ország ilyen alakulataivaI.• Legköze lebb

vfl nkhö z _ igy szó lt - Magyarorsdg, bluen

minden magyar unitárius

mi intézetflnkben tanul, egy·egy eleven kapocsat

Iok DtCgbiúsából, s nli'Y elragadtatással nyilat-

L ICtt annak jö vOjér ól. Itt egyik hatalmas lem- pbiihan 2500 hallgató előtt prf:dikált. PrA8f.MI egyenesen Budapestre, hozzánk lIidett. Január Ul-én f:rkezett meg s már másnap h:M"oeoU a mllnkához, amelyf:rt jött. Szomba-

át

s

el mond ta,

hogy

most

az

a

törekvés~

évenként a

leány,

aki

a mllnkához, amelyf:rt jött. Szomba- át s el mond ta, hogy most az a törekvés~ évenként

_ -,U:.:N-,-,ITÁRIUS tRTESrrO

~.:-

angol ls magyar N6szővelseS!'ck között. Ha köny-

nyebb lesz az utazás, az angol N6szö~et~g tag -

jai '!I fognak látogatni Budapestr.e. Ad dig IS l4!lek-

ben együtt éreznek önökker, egyuu ~unkálkodnak

abban a küzdelemben, amelyet a mal nehéz étettel

sttrnben folytatnunk kell.

Az ifjuság kóv.e~k~ett ezuUn. Akos ifjusági elnök If l~! le lkcse d~sel ,

Dr. N Ko,,:áts

I . uzes

o e -

szé.ddel iidvözölte az Ifjuság nagy barátját.• Te-

kintsen szét rajtunk Nagytisztdelti ur~m !-

I?0'!-

d olla _

s min i pásztor meg fogla érten i mi -

ért csillognak e

szemek, az

ifjuság

lelke

m itó l

s nemlelek is ma mir .;;

nem azt keresik, am ; hanem azt, ami

s

is ma mir .;; nem azt keresik, am ; hanem azt, ami s kapcsolja. a belevágta

kapcsolja.

a

belevágta

g ya nu.

Amikor egyik

szedelmes bde~sége ez a

mi életúnkból azt a ki t

M e rt csak ' S!}'

le

A

h

~t

'??'

emészti.

En nek eg yedüli

Ja:iszt usi szere let

A másik:

a e ll enszere

az

a

em.berek

és

-

meg-

kincséhslg.

igui

A.l

népek

köz.Ott,

harmatos

egy nagy mártirium élő á ldozatai

IrlUk

fel

zászlónkra s s ZlVúnkbe mi is ezt a vez&-

vagyunk s a sze nvedésekben feleme lt fejjel de

sz6t:

It T~stv~riség". NJ.gyhatásu beszédjét - amit

aUzatos szivvd megismerjük , t anuljuk asze retel

Józan

vlk.irlUs ur tolmácsolt magyarul -

J!nos

erejét·

keblünkbe

fogadju k

az

uj

hitt:l,

a mely

Rem {ehet más,

mini Anyaszeniegyh ázunk hitvallása :

mint

a

Kri sztusé

i s

O lyan,

tiszta, egy-

k~sz, meri t u dja,

voll .

á ldoza tra

szer ii

ho~y'ami bekövetkezik, az a feltám adás. Mondja

fe lfe l~ törö s

el Nagytiszt~leti; uram,

jöven dö l.

am ely

keresztre

feszit ~ tt országnak szi vé ben u j if ju s ágot talált, u j

de

mindeneken át magyar-.

• Kedves ifju Barátaim! - igy kezdte vála-

hogy

ennek

a

m indenek

előtt keresztény,

sút Rev. Drummond - szöntésetekel. KöriilöttÍlnk

ki bon tako zni.

Bár

most kenyeretek a számüzetés, a szenvedés, de

a sr.envedések csak eszközök az ls ten kezében;

erösitő es zközök , amelyek a l é l ek é

fetszi nre hozzak

nek a

Majd utalt arra, hogy a nyáron Hollandiában ifju- sági tal álkozó le sz s igen j61 e sne neki, ha a magyar ifjuság is képviseltetné ott magát

Ezalatt bug az Of2'Ona a templomban, kez- dődik az Isten tisztelet. Zsufo lásig megtelt a tem- pl<!m . Józan püspöki vikárius szép imája az

örömmel fogadom kő­

me2'viselt

fog

világ,

egy amely nem tudja merre, ho va

Egye tlen reménys~giink a jövőre az ifj usá g.

rtékes k in cse it

Rátok vát a feladat, ho gy en-

megváltozfassátok"

világnak

arculatát

elrok nagy Lélekhez

lma utá n a Józan

tenor

hallgatta minden

magyar ember. Beszédet dr. Csiki Gábor mon- dott, Ezekiel XXXVII. r~sze alapján. Vezérgondo-

.Sóh~i" csend ült ~eJ Bereczky János s :r.ép,

hanmán. Kön nyekIg

Jel kÍlnke!.

emelte

fe l

a

irt

mi

Miklós

állal

és zenésitett

meghatva

lala az, h~

csak az Isten nek

lelke

k~pes ujra

~etr ekel tenl ezt

most is lelki

beszéd

'fégeztével dr. Barzu Livius százados had biró kellemes harmonium játékát mini mindi/{ _

Utána

a

szétesett

világot.

A

gyönyöriiséggel

hallgattuk.

angol vend~ iink lépett a sz6sz~kre. Öröm-

Ulel

~e1y

tdegen

emlékeZik

módot

errol

me~

nyujt

neki

arra ,

_

nemzd

gyermeke

az

aUtalomr61

bh

_

hogy

m~gis

mint

testvér a testvérhez, ugy sz6 lh asso n hozzánk

Sokat ulaztam -

világban keresve a lehetősé­

mondotta többek közt

eb.

_

ben

szebb s jobb világ alapjAt férfiakat, akik a I dol- n.- amely a a boi·
szebb s jobb világ alapjAt
férfiakat, akik a
I
dol-
n.-
amely a
a boi·
emberek

ap?stol szavaival végzi: .Az !slen szeretet; & aki a szeretetben marad, az J~tenben marad baz Islen is o benne". l. Ján. IV. 16.

a

templomot

sorai ban tisztel hettük a testvér

seloit : dr. ~affay Sándor ev. püspököt, HayptJ

Benő budai re L lelkészt, Egerházy Lajos ref. 1el-

készt, akik Ravasz püspök

tek meg és d r. Ramsay urat az Egyházak Világ-

béke Szövets~géne k főtit kárá.

Hogy mily szivesen Játta ve ndégÍlnketazegé:2

Megha t6dott, áhitatos lélekkel

anagyszá mu

hagyta

el

kÖLön:>ég,

amelynek

képvi.

jelen-

egyházak

képviseletében

magyar társadalom, mutatj l

az, hog y

egy h~tig

volt itt s aJig t udott eleget tenn i a meghivisok- nak, ame lye ket küló nféle egyes Liletek és társula- tok intéztek hozzá.

Igya Külügyi Társaság Lilésén, melyen Appo nyi gróf elnökö lt, elÓldást tartott a d elegá-

ciós

kérdése kke l foglalkozott; majd a nemzeü kisebb ·

ségek j oga ir Ól s az i ga zi pr o p agJ. ndáról besd lt. Este az Országos Kaszinóban bankettet rendetett KülÍlgyi Társaság. egyik napon a X. ker. Auguszta telepi mene-

killteket lá togatta meg.

tisztelet~re a

kapcsolatos

teremben.

A

Népszövetséggel

polgir-

nap o n

a

Előző

mestemél tisztelgett 12 egyházkö~ vezet6mt együtt. Pénteken az Egyházak Világbéke Szövehl-

nagyter-

gének est~ly~n voU (a Deák · téri iskola

m~ben), amely után Raffay ev. püspök Idra hivta meg a testv~r egyházak vezető embereivel egyOO. Eredeti utját, azt t. i., hogy innen Erdilybe- menjen, megváltoztatta. Szombaton, Jam. rt-bJ este visszaindult hazájába, hogy min~1 előbb

számot adhasson megbizóinak: Uljáról s megk ' dJc

a

retetünk ki Sérj e minden

mi ügyÍlnkben

a megvatósitás

munkijál

S,

uljában. BinS laJos.

a megvatósitás munkijál S, uljában. BinS laJos. S • • bály• • t . ' Ep"'dr.

S • • bály• • t .

'

Ep"'dr.

I'Í••

.PIIÚI

17

u

•••• t.i t

A

." tII'

"

.PIIÚI 17 u •••• t.i t A ." t II' " Bu•• ".~ U.I L 1.

Bu•• ".~ U.I

L

t.i t A ." t II' " Bu•• ".~ U.I L 1. §. A budapesti szük~gletejnek

1. §.

A

budapesti

szük~gletejnek fedezhet&e

közsé~

fizetbl

kotelékébe

tartozó

kötelezettsége

tmszonhárom} év január

megilllpíttatik. 2. §. Egyházi adó fizeUsél'e kM!1 ue

év január m e g i l l l p í t t a t i

I

,.

,

UNrrAAlus I!RlfStr6

5

budapesti unitárius ~gyházközség kő-

I tartozó unitárius vallásu férfi és n6, aki

a) 1923 br január l-.t!n

a

budapesti unitá-

rius egyhú~g terulclén állandó lakással birt,

ilY ezutjn telepedik ilt le,

bJ 24-ik életévét betöltötte.

c) 24-ik életévét nem töltötte ugyan be, de

6nilló keresettel vagy vagyonnal bir.

Az adózási kőtelezettség a b) és c)

pontok

eseteiben az adófizetési ~ötelezetls~ beálltát kö- vd6 év január els6 napJán kezdMIk.

Mindazokra nézve,

kik

a

jelen

szabályzat

életbe lépésekor már a budapesti unitárius

egy-

h6tközslg terülelén

birnak

állandó

lakással,

az

adóúsi kötelezettség kezdőpontj a. 1 923 év január ds6 napja.

3. §. Ad óévalalt a j elen

szabálY,za t

é~e l=

mében a január elsejét61 december 3 I-Ig terJedo

idő értendő.

4. . A budapesti lelkészi hival al köteles a

értendő. 4. . A budapesti lelkészi hival al köteles a unitár ius egyházközség leruletén vallásu egyéneket

unitár ius

egyházközség

leruletén

vallásu egyéneket a rendelkezésére

élő

álló

felhasz nálásával össze irni ,

ugy ezekről,

;;;;.;;, a késObb adókötelezettség alá esókrö l tórzs-

a késObb adókötelezettség alá esókrö l tórzs- vezetni. E tórzslapon feltünletendő az adó- telj es

vezetni. E tórzslapon feltünletendő az adó-

telj es

neve,

szü l etési

ideje ,. ~elye,

~

családfőfoglalkozása, vagyona, és keresel! viszonyai,

továbbá a családtagok

való

(nem,

kor,

vallásra

tekinte t nélkül) száma, neve, születési helye, ideje

és vallása.

.

E tö rzs l apon az idő közben beállott vá ll ozá-

sok időnkEnt leltünletend ok. Ha valamely csalágtag adókölelezetté

válik,

körülmény a

családfő tömlapján feltantelendő, ugyszi nlén azon

körü l mé n y is ,

részére törzslap nyitandó és

hogy

ezen

az illető elő ző leg melyik

tórzslapon volt felvéve.

5. §. Az egy házi adó

ként történik.

. m egá llapi lása

éve n-

§. A2. egyes adóévekre járó egyházi ad ót,

az adó megáll apitására hiv a tott testületek a törzs-

6.

lap adatai és az általuk

is mert

körűlmények és

egyéb adatok szorgos és gondos mérlegelése alap- jút eszkózlik.

adóévre

összege 400 (négyszáz) koronánal kevesebb nem lehet

Az évi le ikisebb adó-összeg a körülmények. viszonyok és pénzérték változása esetén, emelhető

leg-

A2. ily emelés vagy csökkentés csak a

vagy csökkenthető.

eső egyházi adó

7. §.

Az

egy

közelebbi adóévben léphet érvénybe. Az évi legkisebb adó-ősszeg eme lése vagy csökkentése. a Kebli Tanics hatáskörébe tartozik.

.§. Közös háztartásban él6 hAzastársaknál,

8.

amennyiben a Id~ is unitárius vallisu' ennek

adója a férj adójával egyOttesen

Amennyiben a férj és felesq törvén yesen el van- nak v iLau tva , vagy tartósan külőnvAlva élnek az egyhhi ad ó m in dkettő r éutre kúl ö n-küiön

irandó

irandó elő.

dkettő r éutre kúl ö n-küiön irandó irandó elő. adó f izetHé re kötelezett családfővel ~Iő,

adó f izetHé re kötelezett családfővel ~Iő, nl!m adó köteles unitárius

családfő adójAnak

száma

a

mennyiben vétes~k

figyelembe

az adóösszeg csökkent&e,

pontjából, az ai eset kön1lm~nyeihez

a családfő vagyoni h pest hirálandó el.

vagy

emel~se azern_

kfil6n6sen

ké-

ker eseti

viszónyaihoz

9.

§.

Az

egyh&zi

adó . kivet~~t I

Kebli

Taná cs Allal évről-~vre e c~lból kiküldött Ottagu bizottság v~gzi. A bizottság szótöbbs!ggel hatá-

három

tag jelenl~te szli.kséges. 10. §. A Kivető Bizottság köteles minden évben, legkésőbb december hónap végéig a kö-

ve tk ező évi adó kivetési munk.ilatait elvégezni

etTől lajstromo! késziteni, ezt

roz. Tanácskozás

~s . hatirouthozalalhoz

a

lelkészi

hivatal~

ban közszemlére kitenni, a közszemlére tétel napját az Unitárius €:rtesitőben h a lelkészi hi- vatal hirdetményi tábláján, esetleg, - amennyi-

ben ezt valamely különleges ok sziikségessé tenné (az Unitárius trtesitő megsziinne, vagy meg

nem jelenhetne stb.) -

lapban közhirré tenn i. A n api lapban való közlés

valamelyik budapesti napi -

elmaradása jogorvoslatra okot nem szolgáltat.

Az előző

pontban

emlitett

közzététellel

együtt köz len d ö a hivekkel az

szemlére téte l m ely nap ig t art és hogy a kivetés

elleni esetleges feleb bezéseiket a közszemlére tétel

utolsó na pjától számilandó tizenöt nap alatt a lelkészi hivatalban beadniok.

kell

is,

hog y

a

köz-

Az

1923. évi

előző két

bek ezdésben

fog laltak

az

ad ó

tekintetében

a

jelen

szabályzat

életbeléptelése után

haladéktalanul eszközlwdők-

11 . §. MindazokI

kik 'az

adófizetők jegy-

uton

levélileg

zékébe uj o n an vétetnek fel és azo k, a ki knek e lÖl Ó

évi adója emeltetik,

erre

p ostai

értesilendők, közlendő velUk az előirt adó összege

és az , hogy az elői rás ellen felebbezésseI élhet- ne k és felebbezé s e i ket az értes itő levél postára adása napjától számított tizenöt nap alatt keIl a lelkészi hivatalba beadniok.

a

jelen szabályut életbe léptekor már adóköte.lese~

hzetm

E szakasz

vonatkozik

évre

azokra.

adót

nem

kik

s mint i lye!1ek az kötelesek.

12. §. A felebbezés határideje tizenöt nap .

A felebbezési halárid6 a közszemlére tétel utolsó

1923

már

napját követő napon kezdődik. -

A

. tI-ik

§

esetében a felebbezési

postára adásál kövelő napon veszi kezdetét

határidő az

értesltó

levél

13. §. A felebbezés irisban

a~andó be és

indokoland ó. A felebbezo! s a «ebh Tanácsh o~ cimzend6 és a hivatalos órák alatt a lelkészi hivatalba adandó be. Amennyiben a. felebbezk postai uton adatnék be, a beadAs napjául a pos-

tára adás napja tekintetik. Az adózó terhére felebbezési joga

nincs. 14. §

a I(ebli Ta'nács

senkinek

A felebbezés tárgyában

másodfokor.

kebe l éb61 évrŐI·évre kiku l~end6

bizott -

ság tagj a nem lehe t az, aki a kIVető bizottság b an

öttagu FeJszó l am i Asi Biz o~g ~ atá ro l-. E

részt vesz.

A FelsWJamlási

Bizottság

.

tárgyalásai

nen:

nyilvánosak.

A felebbezési tirgyall.s hatámapja az: Uru,,:

lArius Értesitőben és a lelkészi hivatal h.,dd!p

.

UNITÁRIUS tRTESITÓ 6 tibJájin legalAbb nyolc nappal elóbb közhilTé L e n d O .

UNITÁRIUS tRTESITÓ

6

tibJájin legalAbb nyolc nappal elóbb közhilTé

L endO. A fel szólamlási Bizottság a felebbués tár-

megidéz-

heti. A ft:1ebbez6nek joga van a t!rgyaláson idé-

zés nélkül is m~gjelenni.

t·irgyalásr61

gyalására a te1ebbez6t, szükség eseté"

A megidéJ:elt

fele bbt:zónek

a

való etmaradása a felebbezési tárgyalás

tását nem akadályozza.

megtar-

§. A felsz61 aml ás i BizoUdg a felebbezeH

ügyek előadásáva l a Kivető B izotts ág egyik lag - ját bizza meg s a lárgyaU.sok elótt intézkedik az

hogy .l: felebbezések a tárgyalást megel6-

zőleg az el6:ld6 nak

elÓ3d6na k szavazati Joga nmcS.

15.

mnt.

Az

16. §. A fel ebbezési tárgyaláson az előadón

kivül legalább hh a m tag jelen léte szükséges.

lapok

A Itl e bbc i' é s i tár gyalás o k lart:lmára II lons -

Bi~olt~ág rendelkezésére

il

Felsz61amlási

bocsátandó k.

A Felsz61am Jási Bizottság

szavazattöbbség-

gel határoz. A Kive1ő Bizott sá g összeg e fel nem em elhető.

a

felebbezell ug)' köru lir a!át, a hozott határ ou tot,

enntk rövid indokolásat, esetleg a Urgyalás le- folyásának fontosabb mozzanatait.

a

fdebbezóvel az indokok rövid közlés e meUett irlsban, postai uton közlendő.

határozata

be-

ad.olt lelebbezf$rek az el ső lo ku határozal végre- baJ\ására halasztó hatálya van.

~. § . A jogerő:en előirt egyházi a d ó a

ellen, tová bbi jogorvoslatnak n incs helye. 19. §. A megállapitolt haláridőn bellil

által

el ői rt adó

17. §. A felebbezési tárgyalásr~1 jegyz.~

I;észilendó,

melynek

tartalma?ni

keU

felSlólamlási

Bizottság

határozata

könyv

A

1& §. A Fclszólamlási Bizottság

lelkészi hIvata lb an. \'agy az evégből meg bizo tt ~nzbeszedő kezeihez fiz etendő, vag)' postai uton ~ldend6 a lelkészi hivatal eimére.

a

~~~e emetkedés161 számilolt harminc napon u'u lletendő. Az elsófoku határozat , - ameny-

a

• 21. §.

Ylben

A

joger6sen

előirt egyhbi

megtámadva

adó

felebbezéssel

nincs

- ~kS7emlére lélel utolsó nap jU kövd ó 1iz~nhalo­

~~rn,

a

mtsodfoku

haUrozal

a

határozat

napnak t t~~~et~~d~apon válik

toku

h

U.

postáral ar:z,'k t

"

non nap, a felebbez6nek

jogerő~é. Közlési

melyen

másod-

kézbesil1etik vagy

a

.

értesit~:cl~é~ esetében a jogerősség napjául 3Z

nap tekin!endr~tát3 adását kövttő tinnh 3todik

22. §. A lelkész '"d"k

beh "érelemre ttfhéte el6ift mMv utolsó

.

Rtgynll nem

I

_

vagy SZÓ~

az

a

helyeI! az

de

adózó

'

-

16ben23~:J~ekoS%aébályzat az Un itárius trtesi~

napjin életbe lép zl Aluliro(tlk·

teendő és .

a

közzététel

t

·

at d!ésére k'kiil mm .az adőzási szabályzat el6-

hüyutot ja.!sl.~~~~;:~~~u tagjai j~~n ~-

,

IC e ogadásn alánlJuk.

Kelt Budapesten, az 1923 év tartol! íilt5ímkön.

Dr. Molmir jen6 s. k. Beke Mózes$. k. Dr.

január

GAbor s. k.

lS-An

Mi~

KIREK.

A DAvid Ferenc Egylet márciusban

megkezdi vallásos eslélyeil

közelebb március I7-én (szomb aton) este 6 óra--

kor ta rt mű soros felo lvasó estély t. Ez alkalommal Buzogany Arn3, fŐv. tanárnő olvas fel Pttőfiról

~ira

Lef-

a templombz.n.

Kebli Tanécs

ntt:s

lesz

budapesti

eklé·

zs ián kban márci us 4· én (vasárnap) d. u.5 órakor

a lelkl szi irod!n. Ezt megelőzőleg március Hn

(csutör!ök) a Nevtlésul2yi, 2·án (péntek) a Hitéleti

és 3·án (szombat) a G azd asági Bizottság ülésezik min de nn ap délutá n 5 ó r akor. Uj l e ikészek. Az u t ó bbi időben E r dél } ben

három

ifju

ember

állott

t e az Ur slőllójébe

papjelöhet

Torock ószentgy/'lrgyre,

ne-

\'ez l e ki le lkeszek n e k. Al d á s minde,n jó mu nk á jukra.

m \!nkásna k. A

puspök ur Gál Gy ula

Kr zm a

Be lát

Belhlen-

szen tmikl ósra és Vincze BéJát

KomjálS2egre

Az Unitárius Nli k Szövetsége a mull év

t'cember éne k uto ls ó csUtOt tökén r endes gyüJtit tarlott. Buzogány An na einOk, élvezeks ban a mi hé!1halaiJan költó nloinek, Petőfi Sándor-

n lI k em elt

c

előadás­

szivében .

rm lékszOb t ot

mi nd r. yájunk

Januá r ll-én d. u. 5 órakor, a NOszOvet- sig fdkéresére biblia ma~arázalot tartott lóran M,klé~ püspöki vikári us Jhus és a Nők eimen. E hó 8-:.in is és ezt'nlul minden hó miscdik csí!- tÖllN:én le~z bibliamagyanhat. Ezekre a bibliai déiulánoha. akárcsak a templomba jlinne, eUar-

hat rr.ir denki . A konfirmációr. való el6készalés

március

első va~árnapján'kezdOdik s tart áldozócsQlOr-

'Oleit!. minden vasárnap délután 3-4-ig a tem· plomban .

lfjusági Istentiszteletet rendez Biró Lajos lelkés.z tf'gkOnlebb, március hó 25.·én (vasárnap),

délu tán 4 órakor a tanulók

ban . Ezeket az ifjusági le mplomozasok at

hó utolsó va~ámapJán délután egész évben meg-

tartjuk.

.

részére

a templo~

minden

. A .Budapestl

Székely

Dalárd.-

józan

Mlk'ó!: pü!'pOki vikllrius. dr. Dózsa Ferenc kuriai biró, E~erházy Lajos református lelkész elnOktlk és Tiboldi jóuef karnagy vezetése melleIt mee- alakult. A dalárda célja a székely dalok és erdélyi vonatkozásu népdalok apolásával, a stot6fOld iránti szeretet ébrentartása s minden han nas és kultu-

rális székely mozgalom támoeatása. A vezet6ség

a fővárosbanél6 Sl:ékely társadalom zene és dal- kedvelő tagjait csatJaleozásra tál'$8dalmi ~ Jeteinket pedig e hazafias törekvf$ erknlcsi ~

anyagi támoga tására bivJa feJ. Tagfdvttel minden nap d. e. 9-12 ömg V. Kolláry-u. 4. szám alatt

a lelkészi irodában van

kedden esle 1'30 8·:)O.ig.

tnekkari

gyakorlatOt;

u.

5·11:.,.,.

E bó !aiobó

csiHOrtoken

d.

N6szOYetség QIbt tart, amelyre mindenkit aive-

sen II.tunll:.

UNITARIUS tRTESITO 7 If'Jusági élet. KarAclOdyfa un nepély unk, amit unitá.rius de!n .t Unitirius Nők

UNITARIUS tRTESITO

7

If'Jusági élet.

KarAclOdyfa un nepély unk, amit unitá.rius

de!n .t Unitirius Nők Szövetsége,

lY

_kelnI!: szimira 1922. december 21-én ren·

igen jó l s~­

kerOlL A kicsinyek vigan vollak, a nagyok pedig

8)'Öny6tkődlek a gyermekek mulatsá2'án s sok- szor könnyező szemmel osztaztak azok Orőmében. Utni ut a sok ártatiln apróságai, aminl izga-

függönyOk

s megláthassa gyermekálmat legszebb fáját,

lommal várja, hogy széthuzódjanak 3

- karácsonyfát, látni azt a hangtalan örömet, bol-

does'got. amIt alok a csillogó szemek - kipirult arcocskák árulnak ei - bizony a nagy gyerme-

kek, az emberek kebléből

a

sóhaj száll fel

s viszi le lkünket messzi. egy-egy ki s házba, ahol

még mi voltunk a gye rmekek, mi

szemekkel a ragyogó. csillogó karácsonyfát s

olyan tiszta volt körü lótiü nk, lelkünkben is min-

Volt

der. s oly szép volt még akkor az élet

nehéz

bámuhuk

égő

~omoru. id 6kben hogyan lehel? Igazuk va n oe Igaz az IS. hogvegy bál e~y évben ig.u!n ~em

so k. Legalább egy estére megkönnyehbu\ a

na. 'án

ugyis elég szomoruság nehezedik

meg a .mi bálunknak nem

sok

De

gon~lől. b~;tól a lelkunk. Az év nek

a

364

szivünkre PJ

mulatozás a

~élia.

ErkökSt értéke az, hogy öS5zehozza s megismer teti egymással az unitárius családokat iti a fövá:

rosban, ahol szét vagyunk szórva s nem találkoz~ h~tunk oly gyakran, mint egy falu , vagy kis

varos

oldalál lll eh . a Jóvedelem segitséget nyult mene- kll~t tanuló ifjai n knak arra . hogy legalább a leg_

szukségesebb

éppm

szennt -

elég.gé táncoltat)a őket a maga

elláthassák ma~kat.

~vO~eke~elében. Ami pedig

dolgokkal,

nem

Az

veheti

az

anyagi

stb_

kedve

néven

tankönyvekkel

mai

élet

kegyellen

rossz

étet, a

hát

senki

tőlük, ha egy

estén

kedvére is tán co lnak.

cigányzene mellett a maguk Biró L

az unnepélyen mindenféle szereplés, a mit a gyermekek produkálni tudtak. Ér.ek, szavalat,

tánc, zene, mese, sót egy dialog is, amit Székely

testvérek

Előadás után ajándékot kaptak kek egy·egy csomagban. A szeretet

Ipod.lom.

Ervin:

kaptak kek egy·egy csomagban. A szeretet Ipod.lom. Ervin: Baktay Rabindranath Tagore adtak tehetséggel. a adta ~z

Baktay

Rabindranath

Tagore

adtak

tehetséggel.

a

adta

~z ember, a m .űvész és a böks. (Budapes~ Világ~

Irodalom -

művelődés fogyatkozásai , az u. n . művelt embe-

riség nagy bunei teljes meztelenségükben tárultak

fel az elmult

megutálva l elke m é l ye n a gymölködést, lZ ő nzé s t.

ma ujjászületés után áhitozik. A megujhodásra vág y akozó emberiségnek vatese (költő je és pró>- fétája) Rabindranath Tagore, a mesés India me- leg szavu, édesen zengő dalnoka. Az 6 költésze- tével, müvészetének fejlődésével s műveinek egyes darabjaival akar bennünket megismertetni Balrtay könyve. Breviariumnak van szánva s valóban mindennap e!ővehetjük, mind ig ujabb szépsége- ket fedezünk tel benne.

ktadás.

272

1.)

A

nyugat-európai

Az

Embn"

világhaboru

fo lya mán.

A szerző élelr.1jz keretében is merteti a költcS

fejlódését és műveit. Valóban - Tagore ·nál az élei és a művészet egy. Ama szellemek közül

való Ó, akik átélték azt, amit megirtak s igy mély- séges komolys,igukkal szívünknek ősz inte r agasz- kodástt nyerték jutalmul. Rabindranath életét ér-

demes végig kisérni. Megismerhetjük

bálkozásait, órulhetünk első sikereinek. A Ilarmine

éves kö1t6ben pedig már csodálhatjuk azt

koz.110s vallisi elmélyülést, amely

kifejlődésében a világirodatrnat örökszép költemé- nyekkel gazdagította (Áldozati énekek). Tagore költészetének két f6morivuma: vallis és szerelem;

első pró-

a

fo-

később teljes

elő meR'lepő

gyerme-

ezeket

az ajindékokat - a szeretet, azo knak a jólelkü

nem esszivü nőknek és férfiaknak a lelké n keresz- tül, akik adominyaikkal és kötremüködésükkel részt vettek a rendezés munkájában. Az Unitárius Nők Szövetsége nevében olt az ünnepélyen is

min-

köszönetet mondott Buzogány Anna

den résztvevónek s köszönetet mond ezuton is a

N6szövelség.

elnök

Az ünnepélyt Józan

Miklós

püspöki

viká·

első

volt

rius beszéde zárta be, melynek s az egész kará- csonyi estnek csattanója voll, amikor beszéde végén a gyermekekhez igy szó lt: ~Fiaim, az szó, amit az ajándék-irlcába irtok ez legyen :

retet!-

sze -

A termet

az

ev.

iskola

igazgalósága

Perczel

szlves atengedni. Mesét Texes Károly ur mondotl.

Anyagi és e r kö lcsi támogalást nyujtottak : Az an- gol és amerikai U n itáriu s Nő~zOvel ség, lovábba :

Ferencné,

Józan Miklósné, Biró J,-ajosné,

auzogány Anna, özv. Péterffy laj osné, Sámi lisz- lóné, Reiter Aladárné,Szinte Oibomé, Ddk Farkas-

,!é, Polgár Lipótné, Jukl

Urf!1ós~~' Gyulané , özv. Derzsi Károl yné, Boz óky

Emll.né, Gáthy Fülöpné,:Botár Jánosné, Csiky Pálné, Dámelné l engyel La ura, Oyarmathy Mózesné, Up-

Károlyné, Schey Ernőné,

kay

Arturné,

fúu sséri

Füzesséry

Zoltán

Szász

de ez utóbb i is keleti szokások hoz híven, vallási

Domokosné,

Zikes

család,

Szesztay

' László,

gondolalokkal ~an átitatva. Költól!k s~mára a

D~. Nyiredy Jenőné, Szende G y uláné , Szilágyi

Vince, Pécsi Albert, Jordán Vik tor, S l jóné Biró Róza, László Miklós (Miskolcz), dr. J éger Kál-

mánné, Ráduly Jánosné, TÖrök

uefné,

Sze-

gedyné, Pogány Il ona, Lórinczi j olán, Toth Jó.

Fábry család. Seefeh lner Cornél, Ádám

Dt:zsó, Tóth János és Pauspertl Károly né.

Kálmánné,

A D. F. Ifjusági

EgyesUlet

e

3·án

bAJI rendezett az uniUrius

h~zb:ln. Erkölcs ileg és

an yaq;ilag is a tavalym11 jobban siker ulI bál vo lt.

Amikor erről hirt ::.dunk kózőllségünknek, arra is gondolunk, hogy lehet nek hívei nk kOzÖlt, akik rosszalólag rázzák fejÜket. Bálozn;, vigadni ilyen

n ó nem k isér tés hanem az ö rők t sten t eszmék

symboluma (A kertész). Ez a , symbo.likus költé- szet Tagore mú vészetének c5ucspont)a, ahonnan m\!ssze ki látás nyílik .:lZ olvas6nak a

az emberre, a z egr:sz v ilágra.

nap aranysugaraiva l,

az alázatos, egyszer u lélek, a

várgó emberi sziv. A b~lc~es~ég nyugalma , a bé-

kessé,g' csendje

beri és a Világot. Tagore nemcsak. mint

fit ozolus is rendszerezt gOlldoJalalt. Az ~:tet .meg-

ismerése (Szadham.)

term~etre

!tt

a.

Össz~olvad

a természet sztm pompáJávu

véglelen

után

só-

harmomzálJa Itt egybe !stent, Em-

cimu

költ?,

hanem

mint

munkájáb.3n

látjuk a

--

-

-- "-

--

után só- harmomzálJa Itt egybe !stent, Em- cimu költ?, hanem mint munkájáb.3n látjuk a -- -

8

UNITARIUS tlITESITÓ

"a1l4sos embert, a Brahma SzomádtS mozgalmI.-

nak 6~ ínle hivét. Ebben a könyvben összeol,,:ad,

"mint u

természetes is, a Bibli a

~

az

Upanisá-

hogy

dok tanítása, hogy tanuságot tegy,en ar r ó l, nincs több vallás, csa k egy: a ,SZ IV vall ása.

Bakt ay

könyve

csak

ehsmer~t érdeme l ,

amié r t Indiának ~S a műveli embervlldg~ak ezt

a szellemórlását a malQ'sr közönség hez kozelebb

hozta. De ugy Rondoljuk, az 6. munkája még be-

végezve nincs.

Rabindrana tb

koltészetének fordu-

latai

ilépd

egyszóva l

stil usa

sokszor

lT\t-gé rlö,

kaUŐi lélekkel megáldott

magyarázóra szorulnak.

• Ezt az id~en világot, ezl a symbolumokkal pom-

pvó

szélesebb k örö ket Tagoren ak

gyen

írásművészetet m(' gv ilagilani

Baldaynak

s

igy

m eg n ye rn I,

feladata.

legközelebbi

minéJ

le-

Vá.rjuk

ez

mielőbbIlL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

felelős kiadó: BIRÓ LAJOS.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A

Irodalmi

55.

A Irodalmi 55. épies Társaság erdélyi vonatkozásu néprajzi, irodalmi

épies

Társaság

erdélyi vonatkozásu néprajzi, irodalmi és t örténelmi ki a dványa i megrend e l h etők

Su d'a p e s t,

VI., Vilmos I:sászár-ut

SZflLfll LflJOS

férfi szabó üzlete

• LX. ker.

Haller.placon .

férfl- és fluruhák, lélikabáiok ftlland6an és olcsón kaphalók.

fluruhák, lélikabáiok ftlland6an és olcsón kaphalók. Kádakat Puttonyokat Boredényeket Mezőg azda sá gi

Kádakat

Puttonyokat

Boredényeket

Mezőg azda sá gi

lJzersz{t.mokat

Trage c, okat

Kocsirészeket

kés 7.il~I1~.

Budapes1, v. , Kalmán · u. 21. Telefon: 5-34

'~~N KAR TAL TE STVER EK ~~\'.:to;

190-53.

m únak ! kere:1Ik t éök

Bud'pest

BUDAP EST, V., ALKOT MÁNY·UTC A

IS.

SZÁM.

'\\ü nakt anya gok és cikkek. Olajo k kenő.

anyago~, minden mezőgazdasági és tgy éb

ip~ rllg! zá m,tra le:tiulányoubban kapll a 'O k.

BERDE

LftJOS

dpészüz1ele

Budapest. II. Batthyány-ctca

48. száJa.

Fé rfi ·

é:<t

női

cipót

mérlék

utan

késziteIr.

Ja ~itást is váll a .lok. Mérsékel! árak.

 

"STUDI UM"

 
 

KÖNYVESBOLT

BUDAPEST,

IV

MUZEUM-KÖRUT 21

Te!elon:

Nagyrét:t

erdil)'lekböl

Te!efon:

UI6-87.

.Iallult uj dllalal

186-87.

 

-

---

----

-

Szaknlllukak,

szépIrodaiml,

egybá,i

i!

ea:yetami

t

an k öny v e k

ra~tá ra. Beszerez

ts

sz.áUit

min den

kapható kü11ö!di #s belföld i könyvel k fol yólratGt. Vid tk i megrendeJ~S"-ket gyor~n t!s gondosan eJiDltl:

AZ .UNITÁRIUS

ÉRTESITÖ·

minden unitárius asztalán ott legyen.

STERNJÓZSEFR. T.

 

Budapest, K6lvin -tér l.

AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II.

ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -
ott legyen. STERNJÓZSEFR. T.   Budapest, K6lvin -tér l. AI.,ttlltllll 1859. 'I'I1II. -

-