Multiple

sclerosis

Multiple sclerosis
โรคทางระบบประสาทสว่ นกลาง
ในปี พ.ศ. 2381 นายแพทย์ชาวอังกฤษ โรเบิรต
์ คาร์เวลล์ ได ้บรรยายถึงผลกระทบของอาการ
ั หลัง การ
ป่ วยลึกลับชนิดหนึง่ ทีท
่ งิ้ รอยแผลเป็ นทีแ
่ ข็ง (Multiple Sclerotic) บนสมองและไขสน
เปลีย
่ นแปลงเหล่านีท
้ าให ้อาการป่ วยดังกล่าวได ้รับการขนานนามว่า Multiple sclerosis (MS)
สาเหตุของการเกิดอาการป่ วยยังไม่ทราบ และยังคงเป็ นปริศนาดามืดมาจนทุกวันนี้ อาการป่ วย
ื้ จากสาเหตุหลายประการ (เชน
่ เชอ
ื้ ไวรัส) ทีต
อาจเกิดจากการติดเชอ
่ ด
ิ ต่อในระหว่างทีย
่ งั เป็ น
เด็กหรือเริม
่ จะเป็ นวัยรุน

่ นกลางทีร่ ักษาไม่หาย
โรคทางระบบประสาทสว
MS เป็ นโรคทีม
่ อ
ี าการอักเสบเรือ
้ รัง รักษาไม่หาย และเป็ นโรคของระบบประสาทสว่ นกลางที่
เกิดขึน
้ เป็ นระยะ ๆ และมีอาการแตกต่างกันออกไป อาการทีแ
่ สดงออกในเบือ
้ งต ้นจะรวมถึงความ
ั ไม่มส
บกพร่องทางสายตา แขนและขาเป็ นอัมพาต พูดไม่ชด
ี มาธิ เหนือ
่ ยง่าย และง่วงเหงา
หาวนอน

MS เกิดขึน
้ เมือ
่ องค์ประกอบทีป
่ ระสานกันอย่างลงตัวของระบบภูมค
ิ ุ ้มกันของร่าง กายสูญเสย
ความสมดุล การลุกลามของโรคจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล อาการของโรคอาจเกิดขึน

ได ้บ่อยครัง้ ในรูปแบบทีต
่ า่ งกัน
แพทย์ได ้จาแนกรูปแบบของ MS เป็ นสามรูปแบบ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ความถีข
่ องการเกิดโรคและ
สภาพของคนไข ้ในขณะนัน
้ ดังนี้ :

อาการ เป็ น ๆ หาย ๆ (Relapsing-remitting) พบเห็นได ้บ่อยทีส
่ ด
ุ ถึงร ้อยละ 80 ของ
คนไข ้ อาการจะปรากฏอย่างกะทันหัน และจะมีอาการต่อเนือ
่ งประมาณ 2-3 วัน หรืออาจ
ั ดาห์หรือเป็ นเดือน จากนัน
เป็ นสป
้ อาการจะบรรเทาลงมากบ ้างน ้อยบ ้าง
อาการ ลุกลามต่อเนือ
่ งของโรคในขัน
้ ทีส
่ อง (Secondary progressive) คนไข ้ถึง
ประมาณร ้อยละ 50 ของอาการเป็ น ๆ หาย จะมีการดาเนินของโรคสูร่ ะยะลุกลามต่อเนือ
่ ง
ิ ปี ในระหว่างทีเ่ กิดการกาเริบ อาการจะยังไม่บรรเทาลง แต่จะ
ภายในระยะเวลาสบ
เลวร ้ายลงเรือ
่ ยๆ
การลุกลามของโรคตัง้ แต่เริม
่ ต ้น (Primary progression) ขัน
้ นีเ้ ป็ นขัน
้ ทีเ่ กิดยากทีส
่ ด
ุ แต่
่ กัน ซงึ่ จะมีผลกระทบกับร ้อยละประมาณ 10 ถึง 20 ของคนไข ้
จะร ้ายแรงทีส
่ ด
ุ เชน
ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นโรค MS สว่ นใหญ่จะเป็ นคนไข ้ทีเ่ ริม
่ เป็ นเมือ
่ มีอายุมากแล ้ว ไม่มอ
ี าการเป็ น
ื่ มโทรมลงอย่างต่อเนือ
ๆ หาย ๆ แต่จะอยูใ่ นสภาพของร่างกายทีเ่ สอ
่ งตัง้ แต่เริม
่ เป็ น

้ึ
การบาบ ัดทาให้คณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ดีขน
ในปี พ.ศ. 2536 ตัวยาหลักในการรักษาได ้รับการอนุมต
ั ิ ซงึ่ สามารถป้ องกันการลุกลามของโรค
และมีผลในระยะยาว สามารถลดความถีข
่ องการกาเริบของโรค MS ลงได ้ร ้อยละ 30 โดยเฉลีย

การกาเริบของโรคในคนไข ้จะลดลงหนึง่ ในสาม
ิ ธิภาพดีขน
ปั จจุบน
ั การพัฒนาสว่ นประกอบทีอ
่ อกฤทธิใ์ ห ้มีประสท
ึ้ ชว่ ยให ้คุณภาพชวี ต
ิ ของ
่ การเปลีย
คนไข ้ดีขน
ึ้ ตัวอย่างเชน
่ นแปลงสูตร หมายถึงไม่มค
ี วามจาเป็ นอีกต่อไปทีจ
่ ะเก็บตัวยา

ทีอ
่ อกฤทธิไ์ ว ้ในตู ้เย็น ทาให ้คนไข ้สะดวกขึน
้ เครือ
่ งชว่ ยในการฉีดยาอัตโนมัตเิ ป็ นอีกก ้าวหนึง่ ที่

ทาให ้การใชยาประจ
าวัน เป็ นไปอย่างสะดวกและง่ายดายขึน

การมุง
่ เน้นทีก
่ ารวิจ ัย : การขยายความรูข
้ องเราออกไป
ในขณะทีน
่ ักวิจัยกาลังมองหาสว่ นผสมตัวยาทีอ
่ อกฤทธิใ์ หม่ ๆ อยูน
่ ัน
้ นักพัฒนาทีไ่ บเออร์ เชอร์
ริง่ ฟาร์มา่ กาลังปรับปรุงการบาบัดรักษาด ้วยการนาตัวยาทีอ
่ อกฤทธิม
์ าพัฒนาด ้วยวิธก
ี าร

ทดลอง-และ-ทดสอบตัวยาทีอ
่ อกฤทธิใ์ นแนวทางทีต
่ า่ ง ๆ กัน ผลการศกษาทีส
่ มบูรณ์ในปี พ.ศ.
2548 ทาให ้ทัง้ แพทย์และคนไข ้ต ้องเอาใจใสเ่ ป็ นพิเศษ คือ การบาบัดตัง้ แต่เริม
่ มีอาการครัง้ แรก
ี่ งในการเกิด MS เต็มรูปแบบได ้ร ้อยละ 50 ในปั จจุบน
สามารถลดความเสย
ั การบาบัดจะยังไม่
เริม
่ ต ้นจนกว่าการตรวจวินจ
ิ ฉัยโรค MS จะได ้รับการยืนยันทางคลินค
ิ เป็ นต ้นว่า หลังจากการ
ึ ษาเชงิ บวกนี้ ทาให ้ตัวยาสาคัญได ้รับการขยายการ
กาเริบของโรคในครัง้ ทีส
่ อง ด ้วยผลการศก

รับรองการใชและได
้รับการอนุมต
ั ก
ิ ารให ้ใช ้ สว่ นประกอบทีอ
่ อกฤทธิใ์ นยุโรป สหรัฐอเมริกา
แคนาดา และในออสเตรเลีย
ึ ษาในระยะทีส
ิ้ สุดลงซงึ่ ควรทีจ
ใน ปลายปี พ.ศ. 2550 และต ้นปี 2551 การศก
่ องจะสน
่ ะระบุได ้ว่า

การให ้ยาทีม
่ ส
ี ารออก ฤทธิเ์ พิม
่ ขึน
้ เป็ นสองเท่าจะชวยในการยับยัง้ ความคืบหน ้าของโรคได ้อย่าง
ิ ธิภาพหรือไม่ เป็ นการศก
ึ ษาทีย
มี ประสท
่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ทางการแพทย์ของโลกในการบาบัดรักษา
โรค MS และเกีย
่ วข ้องกับคนไข ้อีกประมาณ 2,100 คนทัว่ โลก
่ ยเหลือ
เครือข่ายทีจ
่ ัดหาความชว
อย่างไรก็ด ี ไบเออร์ เชอร์รงิ่ ฟาร์มา่ ไม่เพียงแต่จะให ้คามัน
่ ทีจ
่ ะทาให ้การบาบัดรักษาทีเ่ ป็ นอยู่
ิ ธิภาพสูงสุดเท่านัน
ในขณะนีม
้ ี ประสท
้ บริษัทยังเสนอให ้แพทย์และคนไข ้มีทางเลือกเป็ น
เครือข่ายความชว่ ยเหลือทีจ
่ ะ จัดหาข ้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับโรคให ้กับพวกเขาได ้รับทราบ

ชมรมเอ็มเอสไทย
www.ms-gateway.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful