This document is compilation of tamil jokes and kadis.

Thanks for all tamil
bloggers.
www.tamiljokes4u.blogspot.com
எலலாரம நலலா இரககிஙகனன ெநைைககிேேன. இத படசசி மடசச பிேக
எபபிட நலலா இரககிஙகனன பாககலாம
இநத வாரம எைகக வநத சில பட ெொாகைக SMS …
உன ேபாககில ேபா
உன வழியில ேயாசி
நிைைததைத ேபச
நீ

விரமபவைத ெசய

அபபேம உலகம ெசாலலம …
…..
…..
தறதைல யார ேபசைசயம ேகடகாத …
ஙெகாககா

ொககா எபபிட எலலாம

ேயாசிககி ோஙக ..

###################
ஒர நாள வரம அபேபா ஒர அழகாை ெபாணண வநத உஙகள கடட பிடசசி
மததம கடதத நான உஙகள ெராமப லவ பணணேனன ெசாலலவா …
அபபேொா திரமபி காேலஜுகக ேபாயிடட வரேேன அபபா … அமொா கிடடட
ெசாலலிரஙக னன ெசாலலவா …
ெகா ஞச ம ஓவரா

தான எத ிர பாததேடாேொா ?? ?

###################
ெசடகளககலாம நீஙகள ஒர ேராஜா
மகஙகளகெகலலாம நீஙகள ஒர பனைைக
ொைலகளகேகலாம நீஙகள ஒர அரவி
அழகாை பிகரகேகலலாம நீஙகள ஒர அனபளள அணணன …
ேபாத ம டா …இ ைிேொ ஆணிேய
நி றததிககேவா ம ..

படஙக ேவணடம

… இேதாட

###################

ஒர ெபாணண வாநதி எடததா
ெபததவஙக

ெசாலலோஙக

யாரட அநத பரேதசி நாயி??
ஒர ைபயன
ெபததவஙக

வாநதி எடததா
ெசாலலோஙக

பரேதசி நாயி கடசசிடட வநத
வாநதி எடககத பார ….
அட ேபாஙக யா யார வாநதி எடததாலம
பசஙகள தை திடடோஙக
நியாயம

தாை பாஸ ….

###################
காதல ேதாலவிகக அபபேம
எலலாரம ெசாலலே ஒர அரைொயாை வர
…..
…..
…..
ொசசி ஒர quarter ெசாலேலன …..
உஙகைள எலலாம பாரதத பாவொா இரகக .. நாஙக எலலாம எஙேகயம
ேதாறேத இலைல ..
###################
உஙகள பததி நிைைககம ேபாத
உஙக SMS பாரததககேேன
உஙகள பாககணம ேபால இரககம ேபாத
கணணா மடககிேேன ..
உஙக கரல ேகககணம ேபால இரககம ேபாத
……

……
ஒர நாய ேொல கலல விடட எேியேேன
ைரட … அடடாக பாணணரஙகளள … கதிசசிற

ைக பிளள ….

###################
ஒர ஒரல .. ஒரததன ட கைடயில ட ஆரடர பணணிடட

நினனகிடட

இரநதான
அபேபா அவனகக ஒர ேபான வநதத , அவேைாட ொைைவி ெசததடடதா ..
இரநதாலம அஙேகேய நினனகிடட இரநதான
திரமப ஒர ேபான .. அபபா ெசததடடதா…
இரநதாலம கிளமபலிேய …
இனெைார

ேபான கட வநதத அவை ேவைலய விடட தககிடடதா ..

அபபவம ெகளமபைலேய…
இநத கதேயாட நீதி :
தமபி ட இனனம வரல ….
###################

இனனம ஒர SMS கட வநதத ..
வழககொாை காககா

நர .. பாடட வைட சடடடங கைத தான ..

ஆைா பிைிசிஙகள

கதேயாட நீதி :

வைட ேபாசேச …
இபபிட எலலாம பிககாளி தைொாேயாசிககிேத

விடடடட பிளளகடடகள ேபாய

படகக ைவஙக டா …

ெபாடட படடாச:
ொைைவிகிடட சணைட வராொல இரகக... 5 வாரைத ொநதிரம!
"எனைை ொனைிசசிேகா!" & "நீ ெசானைா சரதான!"

ஆணகள ொடடம ரசிககம தொாசகள

இர நணபரகள, பாரடயில...
ந 1 : "என ொைைவி ேதவைத! "
ந 2 : "நீ அதிரஷடசாலி, என ொைைவி உயிேராட இரககா!!"

நிசசயததினேபாத...
ொகன: "யபபாட.. ஒர வழியா அமொா ொாதிர ெபண கிடசசாசச!"
அபபா: "உைகக என ஆழநத அனதாபஙகள!!"
ொகன: "கலயாணம ெசஞசா எவவளவ ெசலவாகமபபா?"
அபபா: "ெதரயலபபா... இனைமம ெசலவ ெசஞசிகிடடதான இரேகன!!"
ொைைவி: "ஏஙக.. திரடேபாை "கிரடட காரட" பததி ஏன ேபாலீ ஸ கமபெளனட
ெசயயல?"
கணவன: "திரடன உனைவிட கமொியா ெசலவ பணோன, அதான!"

இரணட நணபரகள பாரல...
கணணா: ேச!.. இநத ெபாணடாடஙகைள அடககேவ மடயாத ேபால.. நீ எபடடா?
விேநாத: ேநதத என ெபாணடாடட மடட ேபாடட நடகக வசேசன.
கணணா: ஆஆ.. அபபேம?
விேநாத: அபபேம ெசானைா.. "ொரயாைதயா, ஆமபள ொாதிர கடடலகக கீ ழ
இரநத ெவளிய வநத சணட ேபாடனன!"

ஆணகள ொடடம நமபம உணைொகள:

பே
ீ ரா நிைேய தணிொைிகைள அடககி வசசிகிடட, ொைைவிொாரகள
டரஸேச இலலாத ொாதிர "ைநடடயில" அைலயேத ஏனன பிரயல?

337 அயிடடதைத பாதரம களள வசசிகிடட, ேபாைா ேபாகதனன 2
ெபாரடகைள வசசிக நொகக எடம தரேத ஏஙக? (அவஙக வசசிரககே
பாதி அயிடதேதாட ெபயேர ெதரயாத நொகக)

பதசா கலயாணொாை ஆண சநேதாஷொாக இரநதால ஏனன ெதரயம!
ஆைா.. கலயாணொாகி "10 வரடம" ஆை ஆண சநேதாஷொா இரநதா
ஏனன ெதரய ொாடடத!!

ெபணகள ஒரொணி ேநரொா எழதை "ொளிைக லிஸைட", அவஙக கைடகக
ேபாகமேபாத எடகக ொேநதடட ேபாேத... ஏஙக?

ெபணகளகக எனை ேவணடம? எனபததான . ஏஙக? • ெபணகள ஷாபபிங ேபாகம ேபாதம... ஏஙக? • ேதைவயாை ெபாரைள தளளபடயில ேபாடடா கட வாஙக நாொ ேயாசிககிேேபாத. தளராொ கிளமபி. "ேதைவேய இலலாத ெபாரைள தளளபடயில" ேபாடடடாஙகனன.. மதல ொைைவி எனைை விடட ேபாயடவிடடாள! இரணடாவத ொைைவி இனைம கடேவ இரககா!! .) • கலயாணம பணேதல தபபிலைல! நலல ொைைவி அைொநதால. ேபான ேபசம ேபாதம. எனேைாட "ஏஙக" எகிேி..சிகெொனட பிராட. ெொயில அனபபம ேபாதம ேொககப ேபாடடகோஙேள. அவள பககம தபப இரநதால. "அபட வைளககாதீஙக".நான கலயாணம மடசச 2 வரசம ஆகத! .. • ஒர நலல ொைைவி எபெபாழதம கைவைை ொனைிததவிடவாள.ேபடரக மேர • உலததிேலேய கடைொாை ேகளவி .. வட ீ ைட ெபரககம ேபாதம.• ெபணகள அவரகளத ேதாழிகைள அவரகள வட ீ டல பாதத அரடைட அடததவிடட வட ீ டகக திரமபியதம. இபபட ெசயயி. இதேதாட நிறததிகிேேன!) சில தததவஙகள (நா ெசாலலபபா.. உஙகள வாழைகயில சநேதாஷம! இலைலெயனோல நீஙக தததவஞாைி!! சாகரடஸ • தீவிரவாததைத பறேி எைகக பயொிலைல...யாேரா . அபபட ெசயயனன ெசாலலாத நமொல பாரதத. தகதகனன தளளிகிடட வராஙகேள.ொிலடன பியரலி • சநேதாஷொாை திரொண வாழைகெயனபத ெகாட ெபர எனே தததவததின அடபபைடதான. கார அலலத ைபக ஓடடேபாத "பிேரக ேபாடஙக". ஏஙக? (இனனம ஏஙக? ேபாட நிைேய இரநதாலம..எகிேி அடபபாஙக எனபதால. கணவர ெகாடககனம! ொைைவி வாஙகிககனம!! ... "பாரதத ஓடடஙக"னன ெசாலேத. ஒர தடைவ அைத ொேபபததான! பிராஙகளின.. • ஒர நலல அரைொயாை வழி உஙகள ொைைவியின பிேநதநாைள ஞாயாபகம ைவததகெகாளள... ஏனைா.ேசம கிைிசன • எைகக நடநத இரணட கலயாணததிலம ராசியிலைல. பததகம படககம ேபாதம. "அேத ேதாழியிடம" 2 ொணி ேநரம ேபான ெசஞச ேபசேத. ஏஙக? (ேொல இரககேத பாதிதான!!) • ெபணகள சைொககம ேபாத. ...

ொைைவி: எனைஙக. ொைைவி ெசலலாத இடம. pv38z2cfyb ================================================= 03..• "காதல எனபத நீணட அழகாை கைவ! கலயாணம எனபத அலாரம!!" இயான வட • ெபணனகக எலலாமம ேவணடம. ொைைவி: டாரலிங. ஒேர "ஆண" ைிடம! ஆனகக ஒனேே ஒனற ேவணடம. கபைப வணடயம ொைைவியம..! . நான கபைப ேபாட ேலடடா ேபாேேைா? கணவன: இலலமொா. இநத வரஷம நமொ திரொண நாளகக நான இத வைரககம ேபாகாத இடதகக எனை கடடடட ேபாஙகேளன. ொைைவி: உரரரரரர…. ொைைவி: ???? ================================================= 02. ொைைவி(கபைப வணடைய விரடடக ெகாணேட): எனைஙக.. ொணைடயப ேபாடட பேராகிதர. உஙகளகக விஷயம ெதரயொா? கணவன: எனைமொா விஷயம? ொைைவி: நொகக கலயாணம பணணி ெவசச பேராகிதர ொணைடயப ேபாடடாராஙக :( கணவன: ஹும… ெசஞச பாவம சமொா விடொா? ெதயவமன ஒணண இரகக. எலலா "ெபண" ைிடம!! ================================================= 01. நீ வணட பினைாட ஏறே வைரககம டைரவர காததிரககச ெசாலலிடேடன.

.!! ************************************* ொைைவி:டனைர ேவணொா? . ொைைவி(தன ேதாழியிடம): நான கலயாணம ெசஞச உடேை என கணவர லடசாதிபதி ஆயிடடார. ொைைவி: அயேயா. லடசாதிபதி... ெதரயொா?. ேதாழி: அபபடயா? அபேபா அதகக மனைட எபபட இரநதார? ொைைவி: ேகாடஸவரைா.. ================================================= 04..கணவன: கணடபபாமொா. பிரமொசசாரகளகக 3 ொடஙக வர விதிகக ேவணடம. சில ஆணகள ொடடேொ ொகிழசசியாக இரபபத மைேயலல. அபப எஙகஙக ேபாேோம? கணவன: ேவே எஙக? நமொ கிசசனகக தான.ஆஸகார ைவலட ================================================= 05. . ================================================= ொைைவி: எனை பாரததகிடட இரககிஙக கணவன: ஒணணொிலல! ொைைவி:ஒணணொிலலாொயா ஒர ொணிேநரொா ேொேரஜ சரடபிேகடட பாரததகிடட இரககிஙக! கணவன:எஙேகயாவத எகஸபிர ேடட ேபாடடரககான பாரககிேேன. நீ ஆைசபபடட ேகடடத எனைிகக நான ெசயயாொ இரநதிரகேகன.. தததவம.! நீஙக cho chweet ஙக.

கணவன:சாயஸ இரககா? ொைைவி:ெரணட இரகக! கணவன:எனைனை? ொைைவி:ேவணொா?ேவணடாொா? *************************************** ெபண:எனைை கலயாணம பணணிகிடடா உஙகேளாட எலலா தககததலயம நான பஙெகடததகேவன! ஆண:சநேதாசம. அபபா இனைைகக பஸல ஒர ெபாணணககாக எழத இஅடம ெகாடகக ெசானைார! அமொா:நலல விசயம தாேை! ொகன:நான உடகாநதிரநதத அபபாேவாட ொடயில! ***************************************** ொைைவி:எஙகிடட உஙகளகக பிடசசத எனை? மகொா இலல மழ உடமபொா? கணவன:(ேொலிரநத கீ ழாக பாரதத விடட)உன நைகசசைவ உணரவ தான பிடசசிரகக! ******************************************* . ஆைா எைகக ஒர பிரசசைையம இபப இலைலேய! ெபண:எனைை நீஙக இனனம கலயாணம பணணிககேவ இலைலேய! ***************************************** ொகன:அமொா.

" அட. அப பேம உதவியா ளகிடேட " யபபா ." அபபடனன ேகாப ொா கததிை ார .யா ைரய ம பணபடததம ேநாககொலல ! திடட வதாக இரநதால இைத ெொயிலில எை கக அன பபிய ொாேதஷ அவ ரகைள திடடஙகள ஒர ஊரல ஒர ச ரதார நாடட ைவததியர ா இரநத அ டடகா சம பணணிககிடட இரநதார .... எைத ேவணால ம கண ொாகக ேவன ..! சரதார அதிசய ேபாடடககிட ேட டாகட ர ேகடட காைச கடததடட தைலய ெதாஙக ர சி .. சரதார ெகாஞ சம தின ன பாததடட .. . அபேபா திடர னன ஒர அதி சய டாகடர அநத ஊ ரகக வநதடட ார ." அபபடன ைார .! எை கக எ ைத தி னைா லம ர சிேய ெதரய ொா டேடஙகத . எநத ொர நத கடததா லம க ணொாகேல னன ெசாலலி அதி சய டாக டர ேப ைர ர பேபர ஆககலா மனன அவர திடடம .... உஙகளகக ெதரய ஆரம பிச சர சசி " னைா ர. அநத 43 ம நம பர ஜாடைய எட " னை ார . த.. .. யா ைர ேவணால ம சகொாக கேவ னன கலகக ஆரம பிச சடடா ர... ெராம ப நாழி ேயாசி சச ார .. " த.. ேவைலகக ஆகேல . அதி சய டாக டரக க எ னை பணேதனன ெதரயேல . என ெை னைேொா பணணிப பாரததா ர.. அதில இரநத ேலகியதைத நி ைேயா வழி சச சரதார வாயகக ளள அப பைா ர... உடேை அதி சய டாகட ர. இத எ ரைொ சாணி . சரதா ரகக யாவார ம பட ததடச ச.....! ஒர நாள ொ ாற ேவஷ ம ேபாடடககிடட அதி சய டாக டரகிட ெட ேபாயி " டாக டர அயயா .

.. அபப ெகளம பி ஓடைவரதா ன இநத ச ரதார .. த.நி .. சரதாரக க ொைசக கள சநேதா ஷம ொ ாைல கடடகிடட இரநதச ச.க. ஜாகக ி .! [ஜி மொி அவவாேே ெசயகிேத ] த.. .க. ெலாள . எைக க பழெசலலா ம ொேநதடசச ..நி .. ஜிம ொி.நி .------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --.[ ஜாககி . ஜாககி .நி . ெலாள ... நீல நிே ைக பபிடைய ம னேைாகக ித தளள . இரநதா லம அவரக க ேதாலவிைய ஒப பகக ொ ைச இலேல . . த.. " அபபடன ைார .. இபப அதி சய டாக டரக க க ழபப ம. ெலாள . .க...... ெலாள . ஒனனேொ ஞாபகததக க வர ொ ாடேடங கத . சிவப ப ெபாததா ைை அழதத . த.க. " அநத 43. .நி .க.. எனைதத ெசாலலி ச ொா ளிககேத னன ேயாசி சச டேட இரநதார .. அபபே ம அதிசய டாகட ரகிடேட ேபாயி " டாகடர .. எனை ெசான ைா லம இநதாள நி ைைவ இலேலமபா ன...------------ ------------ ------------ ------------ ------- ----- ஜி மொி . ஜி மொி . திட ரனன அதி சய டாகட ர.ம நம பர ஜாடைய எட " னைா ர. ொறபடயம ஒர மயற சி பண ணலா மன ன ஒர வாரம ேயாசி சசா ர. எஙக ேபாைா ரனன இன ைம ம ெதரயேல .] ராகெக டடகக ஆைணக ள பி ேபபிககப படட ை. உதவியாள டட . ஜாகக ி எ னே இர நாயகள ம ச ரதார ொாதவ சிங கம ராகெக டடல விணெவ ளிகக அன பபப படடாரக ள.. ..!! --.தைரக கடடபபாடட நிைலயததிலிரநத [த..திர மபி டடார ...

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --.க. ? எட பாரபேபா ம.. மனபே ம திேநத பாரததவரக க எஞ சி ைை க காணவிலைல என ற ஒேர அதி ரச சி . ேபால ீஸு ம சரதா ர தான .நி .. .. எடததகேகா .! --... ொாதவ ... அதில எ ஞசி ன பி னப ேம இரநதத அவ ரகக ெதரயாத ..நி . கவைலப படாேத ..ெசான ைபடேய ெசயகிேத ] த...------------ ------------ ------------ ------------ ------ நமொ சரதா ர ெநட ஞசா ைலயில ேவக ொா கார ேபாலிஸ பட சசர சச . ெரணட நாயகக ம சாபபா டைட ைவ .. வி ஷயதைதக ேகளவிப படடதம ெசான ைார . ொாதவ சிங . ஓடடடட ேபா ைார . ஏன ைா உ ைகக பததி சாலிததை ொா ை வி ஷயஙகள எதவம பரயாத . ெலாள . ேவே எதவம பணணாேத .------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --- ஒர சரதா ர ெவள ிநாடடக கார வாஙகிைா ர. எஙேக ைலெச னஸ. கைரககிே ைத நி றதத .க. த. ஒரநா ள காரல ேபாக மேபாத கார பழத படடப ேபாயிற ற. ----- .------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- --. என டககியில ஸேப ர எ ஞசி ன இரக க. .. அபேபாத அேத ொாடல கார ஒ னைே ஓடடகெகாணட ச ரதார ொாதவ சிங வநதார . ெலாள .! --.

ைல ெசன ஸா ..------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- --..------------ ------------ ------------ ------------ ----- நமொ சரதா ர அ வரைட ய நணப ைரப பா ரககச ெசன ேிரநதா ர. ? இத ெதர ஞசிரநதா நிறததியிரகக ொாடேட ேை .. நீயம ேபால ீ ஸ தாைா . ேபசிக ெகாணடரநதவி டட வி ைட ெப றம ேநர ம கட ம ொ ைழ பிடததக ெகாணடத . ஓ. உன பட ம கட இரகக ேொ ..------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --. ஆப ீ ஸுக க ேபாயககிடட இரககியா ? வநதககிடட இரககியா ... ? --.. ஓேய . சின ைதா நால மைலயா இரகக ம......... அத ைாேல தஙகிடட காேலல ேபா . நணபர ெசான ைார . நிககாத ----- .? --.------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- --. வட ீ ட அ ரகில வர மேபாத பககதத வடீ ட ச ரதார ேகட டார .. ொைழ ெபயயேதப பாததா இபேபாைதகக ேபாலரக க சிஙக . ) அட.--நமொ சரதா ர ஆப ீ ஸில இரநத வர மேபாத ஒர சி றவன தன ெதாபப ிைய ஸைடலாக திரபப ிப ேபாடட ரபபைதப பாரததா ர. தன னைடய தைலபப ாைகைய யம திரபப ி ைவததக ெகாணடா ர. இவரககதா ன எலலாவற ைேய ம தான ம ெசயயேவண டம எ னே ஆவல ஆயிறேே . மதலலேய ெசாலலபப டாதா ...? ( சரதார பரஸ எடதத சின ை மக ம பா ரகக ம கணணாடைய எடதத நீடட .? அட. அதவா .? அபபட னைா .

அத ன கணணாடயில ஒர அட ைட ஒடடபப டடரநதத ... " ொாொ ியார ன அனபப பரச . சற ற ேநரததில சரதா ர திட ெரை ொ ைழயில நைைநத ெகாணேட ெதரவில இேஙகி ஓடைார .-ஒர பணககார ொ ாொ ியாரக க 3 ொரொ கனக ள." எஙேக சிங க நைை ஞசககி டேட ஓடேை . பததம பத ொா ரதி கார நின னடடரநதத . அவ ரம ஒர ொாரதி கார .. ராததி ரகக வர ொா டேடன ன.. நடவழியிேல தணணிகக ளேள தற ெசயலா விழநதத ேபால விழ .சரதார ம ஒபபகெகாணடா ர..? ' சரதார ெசா னை ார .. அதா ன என வட ீ டகக ப ேபாய ெசாலலிடட வநேதன .. " ெரண டாவத ொ ரொ கனகக ம இநத ேசாத ைை நடநதத ... ொர ொக ன பாயஞச காபபாததிடடா ொறநா ள அ வர வட ீ ட வாசலேல ஒர ர. " எபபடய ம இஙேக தஙக ேதனன மடவாய ிரச சி .....! --.------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- --. ஒர நாள மத த ொரொ கைை அைழ சசககிடட படக ப பி ரயாணம ேபாைா ள. நணபர ேகடடார .. அவளக க தன ொரொ கெை லலாம தன ேொல எவவள வ அ னபா இரககாஙகனன ெதரஞ சிகக ஆ ைசயா இரநதத .------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- --. ெகா ஞச ேநரததில ெதாபபலாக நைைநத ெகாணேட திர மபி ைா ர. ..

நீஙக ஆபஸ ீ கக ேபாைதகக அபபேம" .! --...ெவ னோ ர. மன ோவத ொ ரொகனக கம இநத ேசாத ைை நடநதத . ஒழஙகா ேப ைர ** ெசாலலிடட ஓடைடப ேபாடனன எதி ரக கட சி ேபாேவாம ... ொறநா ள அ வன வட ீ ட வாசலேல ஒர பளப ளகக ம பார ன கார நின னசச . அவ ர க ைடசி வைர காபபாததேவ இலல . வழிகாடடயிட ம திரம பியத ..."..." ொாொ ைா ரன அ னப ப பர ச" என ே அட ைடேயாட . ெபாணணா வளரதத வச சிரகக .------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----- --.? " ொாொ ியார ெசததடடத . நாஙகள ேதரதல ------------ பாரகக ------------ ----- வநதார ..! --. எைக க கார ேவணாம . "ேபாயத ெதாைல . வழிகா டட . " ொாொ ியார ன அ னபப பரசாக .------------ ------------ --- ஒர அெொ ரகக ர த ொிழநாட ைட சறேிப ேபச மேபாத அ ரச ியல பகக ம ேபசச அெொர ககர .. ொா ொியா ர கைட சியா பரதாப ொா 'லக க' உட டபப ெசா னைா ன. நானம தான...... ேநரஙக ளில டாக சியில ேபாைால . ஹி... நீஙக எபபட?" "ஹி.------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -- "நான என ெபாணடாடடகக திைமம ஆபஸ ீ ேபாேதகக மனைாட மததம ெகாடபேபன. சா வே வைரக கம ைசககி ளல ேபாயிககிேே ன...------------ ------------ ------------ --. நாஙகள டாகசி ைய விடட இேஙகி டைரவ ரன ம கததில ஒர அைே ெகாடதத 'காசா ேகககேே .... டைரவரகக ொீடட ரகக ேொல டபஸ ெகாடதத எஙகள கடசிக க வாககளிகக ெசாலலேவா ம.

"!!!!!" ------------------------------------------ "எனை சார ேவணம?" "நமொ நாடட ேதசிய ெகாட ஒனன கடபபா" "இத எபபட சார இரகக?" "ேவே காடடபபா" "சார இத?" "இலைல. ஒேர கலைரேய திரமப திரமப காடடககிடட" "!!!!!!" -----------------------------------------"ஒர நற ேகாழி கஞச கடபபா " "எனை சார! ேகாழிபபணைண ைவகக ேபாேேனன... ேபாை வாரம நற ேகாழி கஞச வஙகிடடபேபாைிஙக.. எனை ஆசச?" "ஒனனம வளரலபபா." "சர சார! இநத தடைவயாவத எலலா ேகாழி கஞசம நலலா வளரநத நீஙக ெபரய ஆளா வரணம" . ேவே காடட" "இத சார" "ேயாவ! ேவே கலரல காடடயா .....

சணைடகக வர ேவணடாம! கீ ேழ உளளவறைேப படயஙகள. ேபாை தடவ எனை தபபனன கணடபிடசசிடேடாமல" "ேபாை தடவ எனை சார தபப?" "ெராமப ஆழொா நடடடேடன" "!!!!!!" ------------------------------------------------------------------------------ சிரகக ொடடேொ.. ஒவெவார தாயககம அத கிைடததிரககிேத உலகின அசததலாை ொைைவி ஒரததிதான. ஒவெவார பககதத வட ீ டககாரனககம அத கிைடததிரககிேத! ********* 3 ொைிதைின கைவ தாயார நிைைபபதேபால எபேபாதம ேநரைொயாக இரபபத தன கழநைத நிைைபபைதபேபால எபேபாதம ெசலவநதைாக இரபபத . ைகபபிடததத இனெைாரவைர ைகபிடததவர கணவர அலலத ொைைவியாகிோர காதலிததவர 'கடவசெசால' ஆகிவிடகிோர! ********* 2 உலகின அசததலாை கழநைத ஒனறதான."வரேவாமல.. மடநதால சிரயஙகள சணைடகக வரேவணடாம 1 காதலிததத ஒரவைர.

விசிடடங காரட எடககம ேபாத கடேவ எடதத ெடலலி ெசனேேேை.ெசனற இேஙகியவடன அைழபபத இனனம நலம.விொாை டகெகட எபேபாதம பாகெகடடல இரபபத நலம. liver manages with other kidney. kidney fails.ெபடடயில ஒடட ைவததிரககம ”ேடகக”கைள கைேநதத ஆற ொாததிறக கிழிகக கடாத! 2. (யாரம இலலாத நணபரகளாக அைழபபத நலம. If kidney fails. ொறெோர விசயம விொாைததில ேபாய வநதால ொடடம பததாத! அைத எபபடயாவத இநத உலகிறக நாேொ எடதத ெசாலல ேவணடம.விொாைததில ஏறம மனைேர நணபரகளகக ேபான ெசயத ெடலலியில யாராவத நணபரகள இரககிோரகளா? அஙேக தான ெசலகிேேன எனற ேபான ெசயய ேவணடம. அத எபபட எனற சில டபஸ! 1. (நணபரகளிடன அவேர பகிரநத ெகாளவார) . இலைலெயனோல அஙேக ேபாய ஸெவடடர வாஙகிவர ேவணடயிரககம) 4. ொசசான ரம படடேைைா இலைலயானன ெதரயைல ெகாஞசம ேபாய பாேரணடா எனற அனப கடடைள இடலாம! அபபடேய தான ெடலலியில இரபபதாகவம ஞாயிற 8 ொணிகக பைளட எனே பிடைடயம ேசரதத ேபாடலாம. அநத டகெகட எனற பளம ீ காடட உதவம. Husband is liver & wife Kidney. 3. If liver fails.ொைைவி சநேதகிபபைதபேபால பல ெபணகளின உேவ கிைடபபத! ********* 4 Husband & wife are like liver and kidney.

அெொரககா ேபாகத எனபத.திரமபி வநத பிேகம ெடலலி பராணம பாடவத ேொலம சிேபப (அபதலலா சிஙகபபர பராணம பாடோேர அத ொாதிர). இபபட தாணடா ொசசான பைளடல ேபாகம ேபாத ஒர பிகர சரகக ேவணொானன ேகடடா நானம இரககடடேொனன வாஙகிடேடன. அத ஏரெடககான.(மககியம=நீஙகள பிைாயிைல கடததிரநதாலம ேதவாொிரதம எனற தான ெசாலலேவணடம) 7. • ெசொி ஸட ர ஆ ரம பததில . நான பைளடல ேபாகம ேபாத பாரககிேேன ”இநதியாேவ ைகககளள அடககிறசச” எனற பரடா விடணம. சில இடஙகளில சில பாடல வரகைள ொாறேியளேளன.5. ”கடதல பிடட”ல ேசரம. பாைிபர சிறசனன கணணல பாககே எலலாதைதயம ஒபபிடனம. கடடடகக ொ ாடேடா ம… . ெசலலம திைசைய ைவதத ஆஸதிேரலியா ேபாகத.யாரடைாவத ேபசி ெகாணடரககம ேபாத வாைததில விொாைம பேநதால. கிங பிஷஷர எனற வாயகக வநத ெபயைர எடதத விடலாம. 6. காேலஜ ூகக ப ேபாேவா ம..நணபரகளடன அரடைட அடககம ேபாத அவரகள எநத சபெஜகைட எடததாலம அபபடேய பிடசசி ெகாணட ேபாகனம.ேசாகததில இரககம நணபைிடம தததவம ேபசமேபாத கட ”எனைடா உலகம”. 8. எலலாம ஒர அனபவமதான. அஙேக களிர அபபட. ”ேதவாொிரதொடா” எனற பகழ ேவணடம. இநத ொாதிர பளம ீ காடடைால இஙேக ொடடொலல! எலலா இடஙகளிலம உைத வாஙக வாயபபணட! பரடைசககத தயாராகம ொாணவன ஒரவன ஒவெவார காலததிலம பாடம சிசசேவசன சாஙஸ இைவ. ேராட ெபரச.

. எனைேொா நடக கத ொரொொ ா இரக கத . பாவிபபய த ஙகலிேய ..... • பரட ைசக க சில ொண ி ேநரஙகேள இரகைகயில . • பரட ைசப பள ளிகள அேி விககபபட .• பரட ைசக க ஒர ொாதததி றக ம ன. படப பம இனன ம மடயலிேய ... நாடக மவிட ம ேநர மதான உச சக காடசி நடககத மொா . • பரட ைசயி ன ேபாத… ஒனனேொ ப ரயல உலகததிேல . ெசாலல .. . பகக ொிரகக த. ஊத காதத ம அட சச ிர சச . பததக களேள நமப ர ஒணட • இறதிய ில . ஊரச ைம தஙகிர சச . பரட ைசக க ஒர வார ம மன .. ெகாபப ியிரக கத . திேநதபாகக ேநர • ம வநதத இபேபாத ….

வகபபின பின வரைசயிலிரநத ஒர கீ சசக கரல ' இத டசெசர -ெசததப ேபாய விடடார. ஆசிரைய விடவிலைல.வாழேவ ொாய ம.'' நீ எனை சிததிரம வைரகிோய?' எனற ேகடடார. ஒர சிறவன அதறக மன ைவதத ேநாடடல இபபட எழதியிரநதான. சிறொி தன கவைதைத சிததிரதைத விடட அகறோொல 'இனனம சில நிொிடஙகளில எலேலாரககம ெதரநத விடம' எனற பதில ெசானைாள. அநத மயறசியில அவர 'பல வரடஙகள ஓடய பின இநதப பைகப படஙகைள நீஙகள பாரககமேபாத இேதா இத ொதன-டாகடர ஆக இரககிோன. ========================================================== ஒர ஆசிரைய பாடசாைலயில எடதத வகபபப பைகப படததின பிரதிைய எலலா ொாணவரகளம வாஙகம வணணம உறசாகம ெகாடததார.இவன லாயராக இரககிோன ' எனற நிைைவ கரவரீகள எனகிோர. =========================================================== பாடசாைலயில ொதிய உணவின பின பரொாறவதறக ஒர கைடயில ஆபபிள பழஙகைளப ேபாடட ' ஒனற ொடடம எடஙகள . ஆசிரைய அவரகள வைரவைத அவதாைிததபட வகபைபச சறேி வநத ெகாணடரநதார. இத பாலா . அதில ஒர சிறொி வைரவத எனைெவனற அவரககப பரயாததால . 'ேவணொாை அளவகக அளளிக ெகாளளஙகள .' . நீஙகளம ரசியஙக ள. அேத ேொைசயின ொற பககததில இைிபபப பலகாரம ைவததிரநதாரகள. ஒர பாலர வகபபில சிததிர வகபப நடநத ெகாணடரககிேத. ஆைால அதறக தணட ைவகக ொேநத ேபாைாரகள. சிறொி அதறக ' நான கடவைள வைரகிேேன' எனற பதிலளிததாள.கடவள ஆபபிைளப பாரததக ெகாணடரககிோர. இநத வாழேவ ொாய இைவ நான எஙேகா படதத ர ம சிதத நைக சசைவத தணககக ள.கடவள அவதாைிககிோர ' எனற அதன மன ஒர தணடம எழதி ைவததிரநதாரகள. ' கடவள எபபடயிரபபார எனற எவரககம ெதரயாத' எனோர.' எனேத.

மதலில நைரயர ீ லின ஒர பகதி 2 ஒர நிறவைததின விளமபரப பலைக: ெவறேி எனபத உேவ அதிக ெவறேி. சிரதத ொகிழஙகள 1 ொரததவொைை விளமபரம: பைக பிடபபதால உஙகளின எைட கைேயம.படபபைத! 4 எஙகள தாததாவிறகக கணணாட (Glass) ேதைவயிலைல பாடடைலக ைகயில எடததால அபபடேய கடபபார. 5 அழக சாதை விளமபரம: உஙகள ொகள எபேபாத ெபரயவள ஆகிோள? ஒர தடைவகக இரணட தடைவ லிபஸடக பசிக ெகாளளமேபாத! உஙகள ொகன எபெபாத ெபரயவன ஆகிோன? அமொா பசிவிடட லிபஸடகைகத தைடததக ெகாளளமேபாத! 6 பாரல இரநத விளமபரம: கவைலைய ொேபபதறகாகக கடபபவரகளகக ஒர ேவணடேகாள: நைழயமேபாேத பணதைதச ெசலததிவிடஙகள! . அதிக உேவ! ------------------------------------3 ொதவிறகாை விளமபரம: கடயின தீைொகைளப பறேிப படததவடன நிறததிவிடேடன .விளமபரஙகளிலதான எததைை வைக? சில நைகசசைவ விளமபரஙகைள இஙேக ெதாகததக ெகாடததிரககிேேன.

ஆனொதிததால அவரகள ெபரயவரகள ஆகாொல ேபாயவிடம அபாயம உணட! 10 பியடட பாரலர கதவில இரநத விளமபரம: இஙகிரநத ெசலலம ெபணைண நககலடககாதீரகள.o. மைாவத ொாடகக கர ெபயரசசி ஆகேதால.i. நீஙக 2 ல இரநதா 1 ககம. அதான கீ ழ ேபாரஷனல இரநதா பொிககடயில ேபாய ஒளிஞசிகேகாஙக! ேொலம நீஙக இஙகிலீ சல.7 ஓடடைர பயிறசிப பளளியின மன உளள விளமபரப பலைக: உஙகள ொைைவி கார ஓடட விரமபிைால கறகேக நிறகாதீரகள! 8 பாரபர சலன விளமபரம: எஙகள வியாபாரம ெசழிகக எஙகளகக உஙகள ‘தைல’ யட ீ ேவணடம! 9 ேபாககவரதத விளமபரம: வாகைஙகைள ெசலததவதறக உஙகள கழநைதகைள அனொதிககாதீரகள .u'. ேஜாட ெநமபர . அபபேம தொிழில 'கசடதபே'ல ஆரமபிககிே வாரதைதகைள 126 நாள ேபசககடாத.She May Be Your Grandmother ! 11 ெகாசற ஆணகள ஏன ெபாய ெசாலகிோரகள? ெபணகளின கசசா மசசா ேகளவிகளாலதான! Over to Kalakkal Rasi Palan 2009! ============================================================== ேொஷ ராசி ொககேள! ஏேலய ொககா. 'a. அவர உஙகளைடய பாடடயாக இரககலாம. 0 ல இரநதா. 1 ல இரநதா 0 ககம.அவரகள ெபரயவரகள ஆகமவைர.e. ெரணடாவத ொாடயிலிரநத.

ொாைாட ொயிலாடேவா ொாஙக ொாஙகனன பாரததா........ கர ஆறல இரநத பாஸாகி ஏழகக வநதாலம.............. அபபட நடககாேலனைா எனை ஆகமன ேகககேக ீ ளா.......... கலயாணம ஆகாதவஙகளககககட விவாகரதத நடகக வாயபபிரகக...3 டகிர சாயஞசாபல நடககேத நலலத... ரஷப ராசி ொககேள! நீஙக அடதத ஆற ொாசததகக ேநரா நிொிரநத நடககககடாத.................... உஙக பளைளகக எநதக கலலரயில இடம கிைடககைலனைாலம............ இடதகாலம உரசேவ கடாத..... 98. சைி எடடாம பாதததலயிரநத ெதாடரநத 'ேநாககியா'.. 'நாலைர பால' கடககிேத நலலத......................... நடககேபேபா மககியொா உஙக வலதகாலம........ ............ நடககககடாத ெதலலாம நடநதரம. பரகாரம: ராொராஜைைேயா....... மடககவாதம வநத ொிதை ொககேள.................................. ரததீைஷேயா உஙக காஸடயம டைசைரா நியொிசச. ொிதை ராசி ொககேள! எஸ.... ேயாகாதிபதியாை கர.... கடக ராசி ொககேள! சன டவிககம கைலஞர டவிககம விததியாசம ெதரயாொ திரயேநீஙக.. .. அதைால ெசலேலாட யாரம பககததல வநதாககட கலைலக கணட நாய ொாதிர தேிெகடட ஓடேத நலம...எஸ அனபபி அனபபிேய..... சடடக கலலரயிலயாவத இடம கிைடககம........... ேஜ.......... பரகாரம: ரைலயனஸ அமபாைிகக வாராவாரம ஞாயிததககிழைொ ெநய விளகக ேபாடணம .. அவஙக ெசாலே கலரல வலம வரதல ேஷொம....... .. காதாலயம ெதாடககடாத......ேக.. அடதத கரெபயரசசிவைர நீஙக ெசலைலக ைகயால ெதாடககடாத.....ஒனேைா......பாதகாதிபதியாை சைிேயாட வட ீ டல வலககடடாயொா ெதாடரவதால................................................. இலலாடட சைி ரஙேடாைா 'சஙக சவணைட' அனபபி ைவககம...எம......... ..................... பரகாரம: உஙகளகக ஏழைர உசசததல உடகாரநதேதால.........

.. ஜூன... ெகாககரகக............ ேபஙக லாககரல ைவசசிரஙேகா! மரெசாலியில ராசிபலன வரகிேதா எனற ேதடபபாரஙேகா! .. இபபட எநதவித கவிைதகைளயம உஙக வாழகைகயில நீஙக இனனம அைர வரசததகக நைழயவிடககடாத............ ெதேிசச ெதறகப பககொா ஓடேத நலலத.. ........ ...... ஓடபேபாைவனகக ஒனபதாம வட ீ டல கர... ட..... பரகாரம: ேடபிளல கர இரநதாலம வட ீ டககளள வரே ேகபிளல சைி இரககேதால..................... facebook' பககம தைல.. உஙக ராசிேயாட அஞசாவத வட ீ ைடக கர கததொதிபபா பாரககேதால.விப ெபாடடயில. கவைம....இனனம ஏழைர ொாசததகக.. நியேஸ பாரககககடாத............... ைவரமதத..... ைபகக..... ஏனைா.. வாலி வைகயோககைள பாததா உஙக வாய 'வாயதா' வாஙகிடட ேபாயிடேத நலலத............... கால எத ைவசசம படககககடாத..... கனைி ராசி ொககேள! ைஹகக.....உஙக வட ீ ட ரேொாடைட உடைடயா எடததடடப ேபாய.................. இனனம 222 நாளகக நீஙக இெொயில ெசக பணணககடாத... ைக. ேொடரேொாைியலல பதிஞச ைவசசரககிே கனைிபபசஙகளகக உடைடயா சஷடயபத பரததி பராபதிரஸத! பரகாரம: சைிககிழைொேதாறம இடலிவைடையத ேதடக கணடபிடசச வைடொாைல சாததேத உததொம.......................... ொதைரககப ேபாய ொேநத திைகரன வாஙகிடப ேபாேங ீ க......................... அதவம அடயில பளாஷ நியஸ ஓடசசனைா. அநதபபககேொ வரககடாத... ஜூைல ொாதததல கர லாப வட ீ டல கநதபேபாேதால. சாட ஆகேவ ஆகாத........... சிமொ ராசி ொககேள! கரவம ராகவம ஒேர ேநரததல நாலாம பாதததகக 'Login' ஆகியிரககேதால..... 'orkut. மககியொா வைலபபதிைவ ெகாைலெவேிேயாட பணணேவஙக..................

.................... Customer: Hi.... Tech Support Calls These "silly tech support calls " have been around in e-mails and online since the dawn of tech support...... அநத ேஜாதிடர கடததப படடளளதாக அேிகிேேன திரொஙகலம இைடதேதரதல கேிதத அவர எழதிய கலககல பலைில ேகாபமறே சில கடசிககாரரகள ேசரநத அவைரக கடததிக ெகாணட ேபாய விடடதாகத ெதரய வரகிேத. ... How about you? ********************************************************************** 1 Tech support: What kind of computer do you have? Customer: A white one.... Tech support: That doesn't sound good...... this is Celine.. .. I'm in the mood for a good laugh........ They are always fun to read.......... it's really stuck... Tech support: Have you tried pushing the Button? Customer: Yes. அடதத உளள ஆற ராசிகளககம பலன எழதவதறகள. Tech support: Click on the 'my computer' icon on to the left of the screen......................... sure.. I'll make a note................... இைதெயலலாம ொீ ேி நீஙக காதல கவிைத படசசீஙகனைா....... I can't get my diskette out.மககியொா பினநவை ீ ததவககாரஙககிடட மனெைசசரகைகயா இரககேத நலலத.. கரேவ தடததாலம உஙக கணைண 'சைி பகவாேைாட' காககா வநத ெகாததிரம...... எனனைர: இதறகப பரகாரம எழதி..... Customer: Your left or my left? ********************************************************************** 2.....

... .. *********************************************************************** 4 Customer: Hi. Customer: My keyboard is not working anymore. it says 'Can't find printer'. .. it's still on my desk. .. don't start getting technical on me! I'm not Bill Gates.Customer: No... good afternoon.. How may I help you? Male Customer: Hello.. Tech support: Would you click on "start" for me and. *********************************************************************** 7. Tech support: Do you have a color printer? Customer: Aaaah.. ma'am? Customer: A teddy bear my boyfriend bought for me at the 7-11..... I hadn't inserted it yet... Tech support: Good day. *********************************************************************** 3. but the computer still says he can't find it.. Every time I try. I can't get behind the computer... Tech support: Are you sure it's plugged into the computer? Customer: No. Customer: I have problems printing in red....thank you. this is Martha. I've even lifted the printer and placed it in front of the monitor. *********************************************************************** 5.. I can't print.. wait a minute. Customer: Listen pal. *********************************************************************** 6... Tech support: What's on your monitor now...... I can't print... Sorry.

a capital letter V as in Victor.. I'm sure. Is there another keyboard? Customer: Yes. Ah. the number 7.. Tech support: Can you tell me what the password was? Customer: Five stars. Tech support: Your password is the small letter "a" as in apple.that one does work. sorry.Internet Explorer. ********************************************************************** 10 Tech support: What anti-virus program do you use? Customer: Netscape. Tech support: Are you sure you used the right password? Customer: Yes. Customer: Is that 7 in capital letters? ********************************************************************** 9 Customer: I can't get on the Internet... Customer : Oh.. Tech support: That's not an anti-virus program. there's another one here. I saw my colleague do it. ********************************************************************** . ********************************************************************** 8.Tech support: Pick up your keyboard and walk 10 paces back Customer: OK Tech support: Did the keyboard come with you? Customer: Yes Tech support: That means the keyboard is not plugged in..

. Tech support: On your keyboard.. The man sitting in the cubicle next to me is under a window. Bob. Bob.11 Customer: I have a huge problem. and what seems to be the problem? Customer: Well. Tech support: "Okay Bob. Tech support: Are you running it under windows? Customer: "No.. I have the letter 'a' in the address.. A friend has placed a screen saver on my computer. That brings up a task list in the middle of the screen. but how do I get the circle around it? *********************************************************************** 13 A woman customer called the Canon help desk with a problem with her printer. Now type the letter "P" to bring up the Program Manager" Customer: I don't have a P. ********************************************************************** 12 Tech support: How may I help you? Customer: I'm writing my first e-mail.. Customer: What do you mean? Tech support: "P". Tech support: OK. . my desk is next to the door. but every time I move the mouse..on your keyboard. it disappears." *********************************************************************** 14 And last but not least. let's press the control and escape keys at the same time. but that is a good point. and his printer is working fine.

" "நான ெசாலலம இைளஞன உலக வஙகியின தைணத தைலவர." ஆசசரயம அைடநத பிலேகடஸ. டாட. சினை வயதிேலேய உலக வஙகியின தைணத தைலவரா? அபபடெயனோல எைககச . என விரபபபபட என திரொணம அைொவத நலலத. உறசாகொாகச ெசாலகிோர "ஆகா. ஒர ஆணட ெசலலடடம.Customer: I'M NOT GOING TO DO THAT! *********************************************************************** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ காடசி ஒனற: ஒர தநைதககம அவரைடய ொகனககம நடககம உைரயாடல! "ொகேை. ெபணைணத ேதரநெதடபபைத எனைிடம விடட விடஙகள "ெபண யாெரனற ெதரநதால நீ ொறகக ொாடடாய" ஆரவததடன ொகன ேகடடான: "யாரத டாட! "ெபண பிலேகடஸின ொகள" "அபபடெயனோல டபள ஓகேக டாட!" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ காடசி இரணட: அடதத அநதப ைபயைின தநைத பிலேகடைஸச சநதிததப ேபசகிோர "உஙகளைடய ொகளகக எனைிடம ஒர நலல வரன இரககிேத!" "என ொகளகக இபேபாத திரொணம ெசயயம உதேதசம இலைல. நான ேதரநெதடககம ெபணைண நீ திரொணம ெசயதெகாளள ேவணடம" "ேநா.

எமொா? சரயன எஃப.எமொா? சரயன எஃப.எம ஒழஙகா ெசாலலஙக..பி. அபபடயா? நான சரயன ஐ. ஏறகைேவ அநதப பதவியில இரவர இரககிோரகள" "ஆைால நான ெசாலலம இைளஞன பிலேகடஸின ொாபபிளைள!" "ஓ. அபபேம ஏன ேரடேயா ஸேடஷனன ேபர வசசீஙக? சபபர ேகளவிஙக. அதிரட ஆக‌ஷைில இேஙகிய பாலாஜி ைலைைப ேபாடட ஏழவிடம தநதான. ேரடேயாவ எஙக ேவணா தககிடட ேபாலாேொ.எமமகக கால ெசயத ெொாகைகப ேபாட ேவணடம எனபத ஏழவின ஆைச. அைழதத வரவா?" "ேவணடாம.. அவஙகேள ட ேபாடட ெசாலேங ீ க.சமொதேொ!" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ைபயைின அபபா. "உஙகள வஙகியின தைணததைலவர பதவிகக அசததலாகப ெபாரநதககடய இைளஞன ஒரவைை எைககத ெதரயம. ொரயாைதேய இலைலயா? . பாதி ொபபில இரநத ஏழ ஆரமபிததான. ஹேலா சரயன எஃப. அபபடெயனோல உடேை பதவியளிகக நான தயார! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ இபபடததான உலகலவில மககியொாை ேபரஙகள நடககினேை! ெராமப நாளாக எஃப. இத ேரடேயா ஸேடஷன ேபர.. மடவாக உலகவஙகியின தைலவைரச சநதிககிோர. நான எஙக எம..எம தாஙக. அத சரயன படததல. ஹேலா எஃப.ட கிடட ேகடட ெசாலேேன.எஸ னனல நிைைசசிடட இரநேதன? கடககாதீஙக சார.

ஏன சார? அவர பாடை இனெைார பாடட பாடனம. ெொடடப ேபாட. . ஏழொைல.வழககொா நாஙகதான ேகளவி ேகடேபாம. என தாய ெகாடதத தொிழககிலைல தடடபபாட. . அவரன ேவே ஒர பாடட பாடஙக. மதலில டயட பாடட ஒனன பாடஙக. மடயல சார. சிகக பகக சிகக பகக ரயிேல. அவஙகேள ஒனனம ெசாலல ொாடடாஙக. நான ேபாடடல மதல ரவணட மடஞசதனன ெசானேைன. அடதத ரவணடகக ேபாலாொா? நான ெரட.ேஜசதாஸ பாடை பாடைடேய நான திரபபி பாடேவன. சார. நீஙக ஏன சார ேகளவி ேொல ேகளவி ேகடகேங ீ க? நீஙகதாேை ேகளஙக ேகளஙக ேகடடககிடேட இரஙகனன ெசாலேங ீ க. உஙக வழிகேக வேரன. சேரஷ பட ீ டர தான பாடயவர. எனைஙக நீஙக. உஙக ேபர? எஙக இரநத கால பணேங ீ க? ொைல. போக கட ேபால மபபத ரம. ேபாடட விதிமைேெயலலாம ெதரயமனன நிைைககிேேன. காதல பாடட பாட ெசானேைன. சார. எஸ.பி . அபபேம ஏஙக சேரஷ பட ீ டரஸ பாடை பாடட பாட ெசானைங ீ க? ஓகேக. அபபடயிலல சார.இநதப பாடைட யார பாடைாஙக? நான தாஙக பாடேைன. அதகக ெசானேைன.ஒரததர பாடயத இனெைாரததர பாடக கடாத எனபத நமொ ேபாடடேயாட விதி. ஓகேக சார. ஓேக சார. ஏன.ெொடடப ேபாட.பி. இலல சார. டயட படபபாடட இலல சார. ெொாத ரவணட மடஞசத. அத எபபட உஙகளகக ெதரயம? சார. ஃேபானகக பககததல இரநததான கால பணேேன. இதகக மனைாட கால பணண ஒர ேநயர அத பாடடடார.. நலலாயிலைலயா? ஸபபா.

நயநதாரா எஙக அககா. ஓகேக சார ேதாைியின ெசாநத ஊர எத? அடபபாவி. அத எனை G. அவஙக ஐ. . பரச ேவணொா. பாரததா ெபாணண ொாதிரதான ெதரயத சார.(ஆற ெசாலலிக ெகாடககிோன) யார சார அத பககததல? ஆற. எனைை ெசாலலனம. ெதரயலனைா ைலை கட பணணஙக. அவஙக கிரகெகட கெொணடேடடடர. ஒர ஊைரேய ெசாநதொா விைலகக வாஙகே அளவகக சமபாதிசசிடடாைா? பதில ெசாலலஙக சார. இெதலலாம ெராமப ஓவர. அடதத ேகளவிய ேகளஙக. ெராமப ெொாகைக ேபாடேங ீ க.ஆறதான அவர ேபரா? நீஙக ஏழனைா அவர உஙக தமபியா சார? ஆொாம. அதான உஙகளகக பதில ெசாலலித தநதாேர அவர. கிரவணடல ஆடேதல யார படககம? ேகதரைா ைகஃப. அடதத ரவணட ஜி.K ெதரயம.K. அதான ஆற. ேவணாொா? எனைஙக ொிரடடேங ீ க? நீஙக ெகாடககிே ெொாகைகப பட டகெகடடகக இவேளா ேநரம கால பணணி ேபசேேேை.உஙகளகக ெராமப படசச கிரகெகட பேளயர யார? ொநதிரா ொநதிரா ேபடயா? அெதலலாம எைகக ெதரயாதஙக.எல.? சார. ராஞசி. பாரககைலயா? சார. ெஜைரல நாெலடஜ. ஃைபைலஸல கிரவணடேல ஆடைாஙகேள.ேக B. ஓ.பி.

ஏஙக எனைாசசி! அட நீஙக ேவே! ொாபபிைள வட ீ டகக பினைால ெபரய ஸகல கரவணட இரககரைதததான அபபட ெசாலலி இரககரார.அபபட ஒர சரககா? ெடாக. ொைைவி: இத இபபததான உஙகளகக ெதரயொா? எைகக பதத வரசம மனைாடேய ெதரயம. ஏழவின நிைலய ேலடடாக பரநதக ெகாணட அவர ைலைை கட ெசயகிோர. இத ஒணண ேபாதாதா? 3) ொனைா! எதிர நம நாடட ொீ த பைட எடதத வரகிோன! மம.!! SMS.. ************************************************************************ 1) ஒர பதத நிொிசம ேலடடா வநதிரநதா அவைர காபபாறேி இரககலாம.. கணவன: எபபட? ொைைவி: உஙகைள எைகக கலயாணம பணணி வாசசரககாேர. எலலாம தயாராகடடம! மனேப எலலாப பைடகளம தயார ொனைா!! அேடய ொநதிர! நான ெசானைத பதஙக கழிகைள!! 4) ொாபபிைளகக ெபரய ேபகரவணட இரககதனன தரகர ெசானைைத நமபி ெபணைண கலயாணம பணணி வசசத தபபாப ேபாயடசசி.ல வநதத ! 1) ஒர ைசககிள ேபாகமேபாத ைசககிள ஸடாணட கடேவ ேபாகம. ஆைா ஒர பஸ ேபாகமேபாத பஸ ஸடாணட கடேவ ேபாகொா? ... 2) கணவன: உஙக அபபா ேபால இநத உலகததில ஒர மடடாள இலைல. எபபட? டாகடர வட ீ டகக ேபாயரபபார.

----. ஆைா நடப எனபத அநத ஆயா ொாதிர.. நொிதா ஸகரடைடப ேபால!! 3) லவ எனபத ஆயா சடட வைட ொாதிர. அபபடயம இரளாக உளளதா....ஒளிொயொாை வாழகைக ேகளஙகள.ேவற எஙகம இநத தததவதைத இதவைர எழதவிலைல!! 5) வாழகைக எனபத 5 ஸடார.பஸ ஸடானடல ைசககிள ஸடாணட ேபாடட ேயாசிபேபார சஙகம.. எவனம தகக ொாடடான.-----.!!!!! ... மதலாவத ஸடார “SSLC Girl” இரணடாவத ஸடார “+2 Girl” மனோவத ஸடார “College Girl” நானகாவத ஸடார “Wife” டாப ஸடார “Wife’s Sister” • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ உஙகள வாழகைக இரளில இரபபதாக உணரகிேர ீ களா? ஒேர பழககொாக இரககிேதா? கடவளிடம ெவளிசசம ேவணடஙகள.. --..... 4) லவ எனபத ஏழாவத அேிவ. 2) கடவள உஙகள சநேதாசஙகைள அதிகரகக ெசயயடடம திைமம..????? ேயாவ ேபாய ஒழஙகா கரணட பில கடடடட வாயா. தஙகததின விைலையப ேபால! ேொலம உஙகள வரததஙகைள கைேககடடம....எபபட.. ஒழஙகா பாததககேலனைா காககா தககிடட ேபாயடம. அத ொதத ஆற அேிைவயம அழிதத விடம....

. "You are the best kisser among your friends" எனற ெசாலலம ேபாத....... --------------------------------------எறமபின இரகக கணம.. ------------------------------------Three fastest way of communication............. இனபம வரம ேபாத ொடடம கட. ............ --------------------------------------ஒேர ேநரததில உஙகளகக எபெபாழத சநேதாசொாகவம தககொாகவம இரககம ெதரயொா..???? எபெபாழத உஙகள ேகரள friend உஙகளிடம. கலயாணததிறக பிேக........ Telephone Television' Tell a woman.. ொககா நாொ அத ேபாடடடலாமடா அத ெகானனடலாம... ஹி ஹி ஹி. கலயாைததிறக மன தனபம வரம ேபாத ொடடம கட. need more faster tell her not to tell anyone.------------------------------------கடபபைத கைேகக சரயாை வழி... நானக எறமபகள நடநத ெசலலம ேபாத எதிேர வரம யாைைைய பாரதத விடட நணபரகளிடம...

மனோவத ொாணவன:ேபாசச ேபா நாொ மண ெபரம காபி அடசசதா நிைைசசகக ேபாோஙக. --------------------------------------- ........... --------------------------------------- ெபாணண:நீ ொடடம எைகக பரசைா வநத ....இரணடாவத ........ நானகாம எறமப..........(எனை இரகக கணம) ------------------ எகஸாம அைேைய விடட ெவளிேய வரம மனற ொாணவரகள.....கடேவ அநத தமபிகைகையயம கடசசி தபபிடனம..விடஙகடா நாொ நால ேபர அவன ஒரததன தாேை இரககான பாவம விடடடலாம.. ----------------------------------------ஹிடலர நரகததில விஜய காநத டயாைாவடன ஆடவைத பாரதத விடட யொைிடம.... ொாணவன ஒனற:ேடய நான ேபபபர ல ஒனனம எழதல அபபடேய ெகாடததடட வநதடேடன....ேவணாம அேதாட கால ொடடம எடததடலாம . இரணடாவத ைபயன:ேடய நானம அபபடேய தான பணணிேைன. நான உைகக விஷம ெவசசடேவன அபபாவி ஆண:நீ ொடடம எைகக ொைைவியா வநதா நான அைத ெொாடக ெொாடக ன கடசசிடேவன...... ஹிடலர:ஏன விஜய காநதகக ொடடம இவவளவ சநேதாசொாை தணடைை? யொன:மடடாள இநத தணடைை டயாைாவகக. மனோவத எறமப.

J.. . --------------------------- எவவள வ அட சசா லம ஸ ெடடயா இரபேப ன 1) உஙக கால நைையத/ஈரொா இரககா ?? காரணம : நீஙக கிளாைச சரயா படககல...top 5 funny shops: 1.. கைலஞர மட திரததகம.விஜய ெொடககல ஷாப..K.. நொீ தா textiles. எனை ெசயய :அபடேய ஒர 90 டகிர ஆஙகிளல எநதிரஙக.. அவிஙக பாததபபாஙக.சரகக கீ ழ ஊததிககிடட இரககீ ஙக. 2.. எனை ெசயய : லசபபயேல. 2) உஙக மனைட இரககே சவர பரா ெவளிசசொா இரககா ?? காரணம : ொனைிககணம..ரததிஷ Beauty parlour Dr.. 3)தைர நகரே ொாதிர இரககா ?? காரணம : ராசா உனைைய யாேரா இழததடட ேபாோஙக எனை ெசயய : எஙக கடடடட ேபாோஙகைாவத ேகள டா 4) நிைேய எதிெராலி ேகககதா ?? காரணம : உன கிளாைச நீ காதல வசசிரகக. 3. நீஙக தைரயில ொலலாகக படததரககீ ஙக. கிளாைஸ ேநரா ைவஙக பாபேபாம. ேகாவிநதா finance 4. கிளாைச ஒழஙகா வாயகக ொாதத 5)உனை சததி எலலாரம ெவளைள டரஸ ேபாடடரககாஙக/ ரம ஆடதா ?? காரணம : நீ ஆமபலனஸல இரகக ெசலலம எனை ெசயய : ேபசாொ பட. எனை ெசயய : ெகாஞசம ெகாஞசொா அடஜஸட பணணி.

தமபி யாைரப பாததாலம. IT வரீ ைின திைச ர song என இைிய தொிழ ொககேள…. உஙகளகக ஒர IT வரீைின திைசர ேபாராடடதைத கவிைத நைடயில வரணிததளளான இநத வாரதிராஜா… நீஙகள ேகடககவிரபபத ஒர software சபபைின கிராொதத காவியம.6)உஙக அபபா. விததியாசொா இரககா? காரணம : அட நனைார நீ நைழஞசிரககிேத ேவே ஒரததன வட ீ எனை ெசயய : அவிஙக உனைய டனகரங பணேதககளள ெவளிய ஓட ேபாயிட. இநத பைடபிறககாக சடடத: பரததி வரீன பாடைல சடாதத: ஆநத பாடல வரகைள Start Music…… Team members: ஊேராரம IT-பாரகக ஊலபபிவிடடா சலசலககம . அணணன .

உஙகள வசசககவா projectula ெசாலலிபபடஙகட C plus plus code அடககம சினை ைபஙகிளி C plus plus code அடககம சினை ைபஙகிளி ஓனை quarter கக associataaa தககிவிடடடொா ஓனை quarter கக associataaa தககிவிடடடொா PM: Codenna இபபடதான கததனம. நிறததஙகிேேனல Code அடஙகடனைா எனைா நககலா ஏய Fresher நீ இஙக வா. ஏ நிறததஙகட. ேடய T L அடரா TL: நாடரஜச fresher களா நீஙக எஙக ேசாட. எலலாம வரைசயா நிலல நலலா keybordaa வளசச ெநளிசச அடககனம எனை Team member: ேயாவ இஙக பாரயயா keybordala கணடவாககல ைகவசசினைா உைகக delivery கிைடயாத ஆொா PM: இஙக பாரயா ேகாவதத. எனை பரஞசதா Programmer: Design correct லலாத பெராெஜகடகளள. ேடய associate நீ இஙக வா. .ஊேராரம IT-பாரகக ஊலபபிவிடடா சலசலககம நானபிேநத ெசனைையில ஆளககாள programmera நானபிேநத ெசனைையில ஆளககாள programmera Team members: கடனேொ கடனேொ code அடகக ொாட ேபால கடனேொ கடனேொ code அடகக ொாட ேபால ொாடடைேொ ொாடடைேொ நார-PM ைகயிேொல ொாடடைேொ ொாடடைேொ நார-PM ைகயிேொல PM: நிறததஙகட.

எைகக ைகயயி ெரணடம வலிககிதடா. ராெவலலாம codeaa கததி. ைகயயி ெரணடம வலிககிதடா PM: அட. அபபட ேபாட SAppu (Senior Associate ) Tester: ஓடட ஓடட பாததாலம என Browser கிளியதடா அஹா அஹா அஹா…. ெபாசெகடட பேயல ஒைகக test director ேகககதடா Test Manager: QC ஈல (QC = Quality Centre)… ஆேொாய ஆேொாய ஆேொாய… . நீயம அேிவெகடட ேபசாதடா Tester: அட body ேொல body வசசி body ககளள HTLML code வசசி TL: அட. உைகக ைகயயி ெரணடம ெநாநதாெலனை இநத experience உலல PM கிடட நீயம பாசாஙக பணணாதட Programmer: experience உளள PM கிடட நானம பாசாஙக பணணவிலல பாசஙக பணணெரணட நீயம அேிவெகடட ேபசாதடா.இபேபாரவச பனனம PM தமபி ைநடெடலலாம codeaa கததி. ஓடட Browser இநத Browser Testeru கக கிளியபேபாகத ஓடட Browser இநத Browser Testeru கக கிளியபேபாகத Test Lead: அட இநத பாடட படககாதடா எைகக தககம ஆகதடா ஆொா ஆொா ஆேொாய….

. இபேபா உைடய ேபாகத ொணைட அட designerkku எைககம சணைட. codeaa நீஙக அடககேங ீ கலா இலல நாஙக அடககவா. QC ஈல caseaa வசச நீவரனம testaa கடட நான test planaai ேபாடட வசெசன MPP யில (MPP = Microsoft Project plan) நான test planaai ேபாடட வசெசன MPP யில ஆைா milestoneu கிடட mileuu தரம ேபாகமடயல ஆைா milestoneu கிடட mileuu தரம ேபாகமடயல Designer: Risk களள riska ேபாடட escalateuu ஆககிபபடட Risk களள riska ேபாடட escalateuu ஆககிபபடட சபைபயாை design changeu கக changeaa விடாொ சபைபயாை design changeu கக changeaa விடாொ ஓஙகள அரஞசிரநத நமபேத எபபட நாஙக ஓஙகள அரஞசிரநத நமபேத எபபட நாஙக TL: அட யாயி… ஆஹா ஆஹா ஆஹா ELT: (Entry Level Trainee) அளளி MPP யில estimateaa தககி ெபாடட அளளி MPP யில estimateaa தககி ெபாடட பளளி ொான ேபால பெராெஜகட தலலி ஓடலனன பளளி ொான ேபால பெராெஜகட தலலி ஓடலனன இபெபா பலமபிைாகக உஙகல நாஙக நமபமடயல PM: ேபாடா ேபாடா ெபாடபபயேல design ெதரயா ொடபபயேலேபாடா ேபாடா ெபாடபபயேல design ெதரயா ொடபபயேல ELT batch சினை பய எனெைனைேொா ேபசராேை designerkku எைககம சணைட. இபேபா உைடயபேபாகத ொணைட PM & TL: எனை fresher ஙகலா keyboarda ைகயில வசசிகிடட தைலய ெசாரஞசிககிடட நிககேங ீ க. .QC ஈல caseaa வசச நீவரனம testaa கடட.

.. சிரகக ொடடம. ேவைல ெசயயேதகக எததை ேபர ேவணம.. PM : இலைலஙக.ட ஊழியரகள ேஹாடடலில ேவைல ெசயதால ? ( இத ஒர கறபைை.! சரகக ொாஸடர : கவைலய விடஙக.. Project Manager ரா இரநேதன. கமேபைியில எனைவா இரநதீஙக.... மதலாளி : சர ! நான ேபாயடட சாயஙகாலம வேரன... ொாஸடர : அபபட மழசா ெசாலல.ட கமேபைியில ேவைல ெசஞசவஙகள கபபிடட வநதிரகேகன...ட ஊழியரகள ேஹாடடலில ேவைல ெசயதால எபபட இரககம எனற ஒர சினை கறபைை... சிரயஸ அலல) ஐ.. நமப ேஹாடடல ேசலஸ எபபட பிசசிககிடட ேபாகத பாரஙக. ொாஸடர : ஐ. .. எவவளவ ேநரம எடககமன பளான ேபாடட ெகாடதத... மதலாளி : ொாஸடர ! நமொ ேஹாடடலகக கஸடொரஸ அதிகொா வரதகக ஐ.இபபடகக எனறம பாலமகம ொாரா…உஙகள சடடபபய பளள ஐ.. அவஙக ேவைல ெசயயேத கவைிககே ேவைலஙக.. ொாஸடர : அததான. அவன : நான PM ஆ இரநேதன..........ட.. ொாஸடர : எனைத Prime Minister ராவா.... ொாஸடர ஒரவரடன ெசனற.. சபபரைவசர ேவைல தாேை.... சபபரைவசர ேவைல.. அவஙகள வசசி ேவைல வாஙகேத உஙக ெபாறபப.???? அவன : இலைலஙக..

எனை பணணனமன ககல அடசச பாரததிடட இரகேகன. ொாஸடர : தமபி.... PM : இத ேபர தான பளாைிங.. ெடௌனேலாட பணணி ெகாஞசம ொாததி ெகாடககலாமன நிைைசேசன. நலலா சைொககிோஙகளா... இவைிடம ேபசி ேவைலககாகத எனற அநத இடதைத விடட நகரநதார. ஒர நாைளகக எததை ேபர வரவாஙக. இபபட திடடம ேபாடட தான சைொககேவ ஆரமபிபேபாம.. ெடவலபபர : சாமபார ெராமப சபபன இரகக......வநதவஙக கணகக ஜாஸதியாை எபபட சொாளிககனம.PM : நாஙக பளான ேபாடட.... இததை ேநரொா சைொககாொ கமபயடடரல எனை பணணே.. பளான ொடடம பணணேதகக தைி ஆளகக இவவளவ சமபளம ெகாடததிடட இரககாஙக... ொாஸடர : அடபாவி. அதகக தகநதா ொாதிர ொததவஙகள ேவைல ெசயய ெசாலலேவன. ககல வநத எனைடா பணண ேபாத. பராஜகட ேொேைஜரடம ேபசிய பிேக ொாஸடர கிடசனகக ெசனோர. ஒரவன எலலா சாபபாடைடயம உறற பாரதத ெகாணட இரபபைத கவைிததான.. ொாஸடர : விடடா அடபப பதத ைவககிேத கட ககள அடசச பாரபப ேபாலிரகக.. காயகேி ெவடடேதகக எததை ேபர.... ொாஸடர : நாஙகளம திடடம ேபாடேவாம.. ..... அஙக ஒர ெடவலபபர நீணட ேநரொாக சைொததக ெகாணட இரநதான.. ொாஸடர : சபபன இரநதா உபப ேபாட.. ெடவலபபர : யாராவத சாமபார வசசிரநதா.. நாஙக எலலாம பளான பணணி எலலா ேவைலயம ெசயயேோம.

.. ெடஸடர : கலர பாரககேேன.. ெடஸடங பணணேன ெசாலலி பாதி சாமபர. ொாஸடர : ஏன எலலா சாபபாடட பாரததிடட இரகக. ொாஸடர : இதகக எனை ேபர....... சாமபாரல உபப அதிகொாக இரபபைத உணரநத ொாஸடர ெகாஞசம பரபப ேபாடட சாமபாரல இரககம உபைப சர ெசயகிோர. ெடஸடர : ெராமப காரமொா இரகக.. ெடஸடர : இபப நலலா இரகக. நான சர பணணேேன.. சாமபரல உபப ெகாஞசம ஜாஸதியா இரகக........ அநத ெடஸடர சாமபைர சைவதத பாரததான.? அவன : ெடஸடரா இரகேகன.... ெடஸடர ரசதைத ரசிதத பாரககிோன. இபேபாத..சர.. ொாஸடர : எதகக ொறபடயம சாமபார ேடஸட பணணே.. ெடவலபபர : நான சரயா தான ேபாடேடன. உஙக சணைடய விடஙக. ெடஸடர : இத நாஙக Regression Testing ன ெசாலலேவாம. உபப எவவளவ ஜாஸதின.ொாஸடர : நீ எனைவா இரகக.... ெடஸடர ொீ ணடம சாமபைர சைவதத பாரககிோன. ொாஸடர தணணரீ ஊறேி சர ெசயகிோர...... . ரசதத சாபபிடயடா.. ொாஸடர : சர. ொாஸடர : அடபாவி. ெடஸடர : நீ சாபபிடட பார.?? ெடஸடர : இத Sanity Testing ன ெசாலலவாஙக. ொாஸடர : எதகக.....?? ெடஸடர : Functional Testing ன ெசாலலேவாம.

மதலாளி : எனை ொாஸடர ! கஸடொர யாரம வரைலயா... 'SQA' கிடட ெகாடதேதன. ெகாஞசம இைிபப கமொியா இரககன ெசாலலி. ரசம கடசசிடடான...ொாைலயாைதம மதலாளி வநத கலலாைவ பாரககிோர.. அத ஏன கட மனைாட ைவககல.. ேஹாடடல மதலாளி ஸவட ீ ெசயதிரபபைத பாரககிோர. ொாஸடர : இனனம சைொயல மடககைலஙக.. மதலாளி : ஸவட ீ இரககல. ஒர ைபசா கட இலலாொல காலியாக இரநதத. மதலாளி : ??????????????????? நீஙக சிர சச ா அழகா இரபப ீ ஙகளா ேொ ? அப ேபா சிரஙக . கைடசி வைரககம எநத ஸவட ீ ைடயம கஸடமொர கணணல காடடாொ உளைளேய வசசிடட இரநதாஙக.. கடசிககப ேபேர வநதத! எனை ேபர? ெகடட ேபர! *************************************** ....? ொாஸடர : ஸவட ீ ெபாறபப........ ெடஸடர ொடடம அணடா அணடாவா சாமபர.. :) எைககத தககததல உளரே வியாதி இரககனன சரடபிேகட தர மடயொா டாகடர? எதகக? என ொைைவிையத திடட ேவே வழிேய ெதரயைல டாகடர! *************************************** இவர எஙக கடசியில ேசரநததாலதான..

டாகடர. கமபவணடர ேதயசசவிடவார! *************************************** என ேடபிளககச சாபபிட வநதவன. எபபடச ெசாலேே? தடடல அைர இடலிைய ொீ தி ைவசசடட. ஞாபக ொேதில அவைளேய ொறபடயம கலயாணம ெசஞசடேடணடா! *************************************** ரவடைய கிரகெகட விைளயாட விடடத தபபா ேபாசச . ஊசி ேபாடட இடததல நரஸ ேதயசசவிடவாஙக! சாதானைா. டபசககப பதிலா ைவசசககனன ெசாலலிடடப ேபாோன. *************************************** ஏணடா ொசசான ேசாகொா இரகக? இநத பாழாபேபாை ஞாபக ொேதியால கஷடபபடேேன! எனைடா ஆசச? என ெபாணடாடடய ைடவரஸ பணணிேைைா. என கணவர பாதி சைொககமேபாத ொயககம ேபாடட விழநதடடார! இபப எனை பணேத? ேஹாடடலல சாபபிடடககஙக! *************************************** உஙகளகக ஊசி ேபாடனம! ஸெபஷலா? சாதாவா? ெரணடககம எனை விததியாசம? ஸெபஷலைா. படகஞசைா இரபபான ேபாலிரகக.

*************************************** அமொா : ஏணடா கவைலயா இரகேக ைபயன : அபபா 50 ேகாடைய மழஙகிடடாரன ேபபபரல ேபாடடரகேக அமொா : அதகக ஏன கவைலபபடேே ைபயன : இலைல. 200 ரபாயல ஒணணம இலைலயா. ெராமபத ெதளிவா ேகடகம... ெசவிடட ெொஷின வாஙகக கைடககப ேபாைார. ஒர தடைவ 50 ைபசாைவ நான மழஙகிைைத ெவளியில எடககேவ டாகடர எனைை தைலகீ ழா ெதாஙகவிடட வயிதைத பிடசச உலககிைார. கைடககாரர பல ொாடலகைள எடததககாடடைார. இத நலலா ேகடகொா..ெொாகைககக ொைைவியிடம அைே வாஙகியதில காத ெசவிடாகிவிடடத. காத ொடலகக ெவளில வசசககலாம.? .. இைதப ேபாடடப பாரஙக சார.ஏன எனைாசச? ெலக பிேரக டைர பணணன ெசானைா யார காைலயாவத ஒடசச விடோன.. விைல 5000 ரபாய. விைல 3000 ரபாய... ெராமப விைல அதிகொாரகேக.... காதககளேளேய வசசககலாம... 50 ேகாடனைா பாவம அபபா எவவளவ கஷடபபட ேபாோேரா? *************************************** ொிஸடர.. ெவளில ெதரயாத..? ெொாகைகைய ஒர தடைவ மைேததப பாரதத கைடககாரர ேசாபபப ெபடட ேபானே ஒனைேயம ஒர ஒயைரயம எடததக ெகாடததார. இைதப பாரஙக.

! ரஜ ிைிக ாநத Software Engineering ஆகஇரநதா ல . இத பழய ொாடல.. வர ேவணடய ேநரததல கெரகடா வநதடம ----நீ விரமபே பராஜகடல ஓரக பணணேத விட .. அபபேம எபபட எைகக காதில விழம. உைகக காதில விழம.ேகடகாத..ஒர நைக சசைவ பதிவ பக எபப வரம. எபபட வரமனன யாரககம ெதரயாத ஆைா. அவைவன கததிப ேபசவான. ரபேபர ேவே..? இத உனகிடட இரககேைதப பாரததாேல...

எகஸபிரயனஷுகக நிைேய ெகாடபபான ஆைா ைக விடடடவான. ----அசநதா அடககேத கவரெொணட பாலிஸி அசராொ அடககேத சதயம பாலிஸி ----ெடவலபபர டம ேபாடேத. டம ேபாடேத. ஃபரஷஷைர ெராமப ேசாதிபபான ஆைா ைகவிட ொாடடான. அத நமொ காபபாததம அதேவ கழததளவ எழதிைா. அைத நாொ காபபாததணம.ஆர. ----கஷடபபடாொ பிகஸ பணணே பக கேளாஸ ஆகாத அபபட கேளாஸ ஆைாலம ர-ஓபன ஆகாொ ேபாகாத.உனைை விரமபே பராஜகடல ஒரக பணணிைா உன வாழகைக சநேதாஷொா இரககம. ெரவனய கணகக ெஹ. பராஜகட கணகக ேொேைஜெொணட டம ேபாடேத. ----பேராேொாஷன. தைல கணகக . ைஹக. ----ேொேைஜர. டஃபகட கணகக ொாரககடடங டம ேபாடேத. ஆனைசட இத பினைாட நாொ ேபாக கடாத இெதலலாமதான நமொ பினைாட வரணம ----ைக அளவ லாஜிக எழதிைா. லாஜிக கணகக ெடஸடடர டம ேபாடேத.

எைேவ. ெபரயவரகேளா 20 மைேதான சிரககிோரகள எனற ஒர நலில காணபபடகிேத. 20 மைே ொடடேொ நம சிரபைபக கைேததகெகாணடேத நொத அேநக .சிஸ. ஆைால. கறபைை கணகக கடட கழிசசி பார! கணகக சரயா வரம! ----லாஸட பட நாட த லீ ஸட அதிகொா ெபஞசல இரககே எமபளாயம அதிகொா ேல-ஆஃப பணணே மதலாளியம நலலா வாழநததா சரததிரேொ இலைல. வைல கணகக ேசலஸ டம ேபாடேத. 'ொைிதன சிரககபபிேநதவன. சிரபபத எனே உணரசசிகள. கணபாரைவ அறே கழநைதகட பனைைகககிேத. சினைக கழநைதகள ஒர நாளில 200 லிரநத 400 மைே சிரககிோரகள. கழநைத பிேநத சில திைஙகளிேலேய தன ெபாகைக வாையததிேநத பனைைகககத தவஙகிவிடகிேத . இைதப பாரககமேபாத. சிரகக ொேநதவன' எனறதான ெசாலலேவணடம. ஒர நாளில 200 லிரநத 400 மைே சிரததகெகாணடரநத நாம. பிேநத 20 வத வாரததில சிரகக ஆரமபிததவிடகிேத. அத எனை கணம? அவரகைள எனை ெவனற ெசாலவத? அவரகைள எபபிரவில ேசரபபத? இநத ேகளவிகளகக ஒேர வரயில பதில ெசாலல ேவணடெொனோல . வாஙக சி ரககலா ம . அதன தாையப பாரததக கறறகெகாளவத அலல எனற அேிஞரகள கறகிோரகள.சி ரககலா ம சில ொைிதரகள மகததில சிரபைபக காணமடவதிலைலேய. கழநைதகள பனைைகபபத. விறபைை கணகக ரசரச டம ேபாடேத.அடொின டம ேபாடேத. 6 வத ொாதததில சததமேபாடடச சிரககத தவஙககிேத. ஆைால.

சிரககமேபாத "எனேடாரபினஸ' எனனம திரவபெபாரள நம மைளயில உரவாகி ஒரவைகயாை இயறைகப ேபாைதைய ஊடடகிேத.ஆைால.) . இநத நைகசசைவ உணரவ எனபத. ொகாதொா காநதி ஒரமைே கேிைார : " நைகசசைவ உணரவ எைகக இலலாதிரநதால. நாம ொைமவிடடக கலஙகக கலஙகச சிரததால . நான நீணட நாடகளகக மனேப தறெகாைல ெசயதெகாணடரபேபன" ஆகேவ. அழததம. இைளஞரகளககம. கழநைதகளககம. பதடடம. ொைவழததொாைத. ( ெதாடரநத சிரபேபாம. பழதத ஆனொீ கவாதியாை அவேர இபபடச ெசாலலியர ீ ககிோர எனோல. பிேர சிரகக வாழநதிடாேத!" எனற நொத தொிழக கவிஞர நொகக அேிவறததியளளைத நிைைவகரஙகள. நாம கவைலேயாடரககமேபாத. தொிழ மதாைதயரகள சிரபபின அவசியதைத நனக உணாரநதிரககிோரகள. " சிரதத வாழேவணடம. இலலேததாரககம. ொைவழததம. ொைததிலிரககம கவைலகளம. தேவேம பணடவரகளககம எலலா நிைலயிலம அவசியொாகிேத எனபைத உணரமடகிேத. வயதாைவரகளககம. நமகக ஆறேல அதிகொாகி. உடெலஙகம பததணரசசி ஏறபடகிேத. ொகிழசசிேயாட இரககமேபாத. விரகதி இைவகளம விரடடயடககபபடட ொைம இேலசாகி. விரகதி ேபானே உணரசசிச சிககலகைள உரவாககிவிடகிேத. பதடடம..சிககலகளககக காரணம. ேசாரவ இைவதான ஏறபடகிேத. " ொைவியல" எனே ஒனற வளரவதறக பல நறோணடகளகக மனேப. இதைால நம உடலககப பததணரசசி ஏறபடகிேத. ேநாயவிடடப ேபாகம" எனே அேிவைரைய நொககப பழெொாழியாகத தநதவிடடச ெசனேிரககிோரகள.. "வாயவிடடச சிரததால. ஆகேவதான. நாம ெசயலபடததம அைைதத ேவைலகளேொ சிேபபாக நடநேதறகினேை. ொைம விடடச சிரதத.

எனைையா? அடடா....ேவணாமேை.(ேபாணடாைவ அடககிோர) ஏணடா? மனைேொ இவன இரககானன ெசாலலககடாத.இவன வநதடடாைா? ெகாஞசம ெலாளள பணணேவாம (வடேவலைவ பாரதத) வாஙக.வாஙக...அவைரப பாரதத பாரததிபன..ேடய.(அஙக உளள பததகஙகைள பாரைவயிடகிோர இரபபதிேலேய... பா ரததிப ன .(அபேபாததான அவைர நனக பாரககிோர) அடேட... (ெவளிேயே நிைைகக) பார..இவன இரணட வாடட ேவே கபபிடராேை!! (உளேள நைழகிோர) பா ரததிப ன -வாஙக...நலலா ேபசேங ீ க.ன ெசானைங ீ க.(தைககள) அடடா.எைகக ஆைா எதவம வாணாஙக பார-இனைிகக நீ எதவம வாஙகேல..சினைதாக ஒனைே எடககிோர) அணேண இத விைல .இதவைர யாரம எனைை வாஙகனன ொரயாைதயா கபபிடடதிலைல.ைவைக பப யல வடேவ லவம பாரததிபன ஒர கைட ைவததிரககிோர..ொவேை.அணேண..ொவேை தபாயல நீ எனை பணணிேைனன ஊரல ெசாலலிடேவன..நீஙக தாேை வாஙக.வாஙக...நைகசசைவ உைரயாடலகள … பார ததி பன ம ....உளள வநதடட எைதயாவத வாஙகாொ எபபட ேபாேவ வட. வட ேவல .எனை ேவணம....அநத பககம வடேவல ேபாணடா ொணியடன வரகிோர.....ஏதாசசம வாஙக வாஙகனேைன வட-அணேண.. வட.. வட ேவல . பார-உனைை ெசாலலைலடா.இவைா...

ெசாலலிெயலலாம ெகாடகக மடயாத வட..இநத ஆளகிடட ொாடடககிேைாேொ. கலயாணததகக மனைாட ெசாலலஙகேளன.காைச ெகாடததடட ேபா.. நீஙக எநதக கடவைளக கமபடவங ீ க? பினைாடயா? ...தஙகவெ ீ டலலாம கிைடயாத.(ஓடடம எடககிோர) சிரததவிடட ஒர ஓடட ேபாடஙகள இன ைேய ெொ கா ேஜா க : சார.ெலாள..ஏனேண.....எனைை விடடட.இஙக பததகம விககேதொடடம தான.....ெதரயாததைொா.கைேசசக ெகாடஙக. பார-10 ரபாய.அணேண..ஓடட வட ீ ..அயயயேயா.இநதா 20 ரபா ெகாட வட..எனை..அத இலைல.வாடா ேபாணடா ேபாலாம பார.. கலல வட ீ தான ஊரல இரகக. கலயாணததகக மனைாடயா..ெலாள.கடைச வட ீ . வட...ஆொாம எஙக ேபாே..உைககனைா 20 ரபா வட-ெகாஞசம ெசாலலிக ெகாடஙக.நாய ொாதிர கைரககரஙக பார-நீ தாேை கைரசச ெகாடகக ெசானேை வட. பார.ேடய.. வட-இநத ஊரல தஙக வட ீ கிைடககொாணேண பார-தஙகவட ீ ா....அணேண.அணேண பார.ெலாள.

********************************************* கவாரடடர ேகாவிநதன : டாகடர. கலயாணததகக அபபேம நான ேவணடாத ெதயவம இலைல. அத ஏன ேகககேங ீ க. எலி ெசததிடம. ********************************************* ொைைவி: இநத வட ீ ல ஒணண நான இரககணம இலல உஙக அமொா இரககணம! கணவன : ேவலககாரய ொடடம விடடடட நீஙக ெரணட ேபரம எஙகயாவத ேபாயிடஙக. நான ேபாைதல ெதரயாொ ஒர எலிைய உசேராட மழஙகிடேடன. அபேபா பினைாட. எனேைாட ொாொியாைரயம ொாொைாைரயம தரேேேை. எபபபபார ெதரகேகாடயில பரளேவனகக யார சார ெபாணண ெகாடபபாஙக? ********************************************* அமொா. ********************************************* ேசாம : அடேட.கலயாணததகக மனைாட. அபபேம ஏன அவரககப ெபாணண ெகாடகக ொாடேடஙகோஙக? தணணி அடசசடட. எனைை காபபாததஙக! டாகடர : இநதாஙக. இநத எலிொரநைத சாபபிடடஙக. மரகர தான ெராமப படககம. நாஙக பதசா ஒர மதிேயார இலலம ஆரமபிககப ேபாேோம. அபபேம ஈசியா ெவளியில எடததிடலாம! ********************************************* ொாபபிளைள ேகாடயில பரளேவரனன ெசாலேங ீ க. உஙகளால ஏதாவத தர மடயொா? தாராளொா. ராமவா? ஆள அைடயாளேொ ெதரயலிேய? ராம : அைடயாளேொ ெதரயாதபேபா நான ராமனன எபபட கணடபிடசேச? .

..********************************************* ஆசிரயர: 10 ேபர ேசரநத ஒர கடடடதைத 20 நாளல கடடோஙக.. ------------------------------------------------------------வலலவன அதல பிலடபபகக ஒணணம . ெதாஙகடடானதான ெதரயொா? எபபட? ெசலவததள ெசலவம ெசவிச ெசலவமன ெசாலோேர! ********************************************* தல சிை ிொா வச ைஙகள ஒர நைகசசைவ ெரட: அஜித: ெரட எலலாததககம ஒர ைடம ெகாடபபான. ேொாதிரம ெநகலைஸ விட ேதாட.. ொககள: ொழ நிககேதககளள படதைத திேயடடைர விடட தககணம அஜித: ---------------------------------------------------------- அத!!! அரணாசசலம: தைலவர: ஆணடவன ெசாலோன அரணாசசலம மடககோன.. ெசநதில: இபபட ெசாலலி ெசாலலிேய பிரசாதம மழசா நீேய தினனடட!!! -----------------------------------------------------------ரன: அதலகலகரைி: விஜயன: எஙக ஆததா ேபாடட ேசாததல ரததொிலைலயா? ேபாடடத சாமபார ேசாற. ெராமபப பிடககம. அேத கடடடதைத ேபர ேசரநத கடடைா. 20 ொாணவன : எததைை நாளல கடடவாஙக? ஏறகைேவ கடடை கடடடதைத ஏன சார ொறபடயம கடடணம? ********************************************* வளளவரகக வைளயல.. கைேசசலிலல.

.. பததிரைக ஆசிரயர...இதல ஆசசரயம என இரகக... ெசாலேலன.... திேயடடரல பாதத ெபாைழசசவஙக யாரம இலைலயாம சி ரககலா ம வாஙக தைண ஆசிரயர. பளஸ ீ .. ஆசசரயொா இரகக. -------------------------------------------------------------தவசி ப.... ஆைா உஙக படம .இவவார அடைடபடம ெவக ேஜாரன நிைேய ேபர ெலடடர ேபாடடரககாஙக.. நாம அமபாைியாேவ ஆகனமன ஆைசபபடேேன ொககள: இநத ெகாடைொெயலலாம ேகககககடாதனதாணடா அமபாைி ெசததப ேபாயிடடார....ேபாை வாரம நாொ அடைடயில படேொ ேபாடல ஸார..அத தான.. ஒர வாரொா ெதாைலசசிடட ேசவிங பணணாொ ேதடடட இரகேகன.எனையயா சாமபாரல பதசா பிேளட ஒனற கிடககத.? சரவர.சிமப: நீ அமபாைி ெபாணைண கலயாணம பணணி ெபரய ஆளாகனமன ஆைசபபடே.! *********************************** சாபபிட வநதவர..... .. *********************************** காதலன .க: பயல அடசசி ெபாைழசசவன இரககான ஆைா இநத பபதி அடசசி ெபாைழசசவன இலலடா இளவரச: நீஙக அடசச ெபாைழசசவன கட இரககாஙகளாம...? தைண ஆசிரயர.தாஙஸ! ெகாணடாஙக ஸார.. கணேண நீ ெசாலலப ேபாே அநத மண வாரதைத எனைை காததில ொிதகக ைவககணம....

..! *********************************** ஹேலா . .. காலம ஓடல..எநத நாய ேவைல கடககேதா அஙக ேவைல ெசயய ேவணடயததான.! *********************************** எனைஙக. அைதத தவிர உன கமேபைி ேொல ெபரசா ஒணணம ொதிபப .? எநதப பணணாககக கமெபைியிலாவத ேவைல ெசஞசாதான ெபாழபப ஓடட மடயம.! *********************************** ஏன இவவளவ சநேதாஷொா இரககீ ஙக? சைொயல கடடல ேவல ெசஞசிடட இரநத என ெபாணடாடடய ேகஸ கமெபைிகாரன சிலிண டரன ெநைசச தககிடட ேபாயிடடான *********************************** ேவைலககாை ேநரகாணலில…உணைொையச ெசாலல மடநதால. டாகடர.. ேபாய தககல ெதாஙக.... நிலாைவக காடடைா ேசாற திஙக ொாடடோன.... இவவளவ ேநரம எனையயா பணணிேை. ! காைலயில 8 ொணிகக என ொைைவி மசச ேபசச இலலாொ விழநதடடா டாகடர. அவவளவ பததிசாலியா... ! இபேபா ொதியம 3 ொணி ஆகத.? சநேதாஷததல ைகயம ஓடல.. அடபபாவி...? இலேல. டாகடர... எதிர வட ீ ட நீலாைவக காடடைா இளிசசகிடட திஙகிோன. நீஙகள ஏன எஙகள நிறவ ைததில பணி பரய விரம பகி ேீ ரக ள. உஙக பளைளயம உஙகைளப ேபாலதான இரககான.காதலி ....

. உஙகள ைடய தை ிததிே ைொ என ை.. இஙேகரநத எனெைனை சடலாமனன ேநாடடம உடேவன.... நனேியணரவ இதகெகலலாம மடடாளதைொா...ொரயாைதெயலலாம இலேல. ..அபபேம ேவே கமெபைிகக தாவ மயறசி பணணேவன...இடேொ ெகாடககாொ கடைொயா நடநதககேவன.? இைதவிட ெபரய சமபளததில ேவைல கிைடசசா அபபடேய உடடடட அஙேக ஓடரேவன.! உஙகளக க ஏன இநத ேவைல ையத தரேவணடம . இைதத தவிர உன கமெபைிகக ேசைவ ெசஞச மனனககக ெகாணட வரணமஙகிே மட நமபிகைகெயலலாம கிைடயாத.? அபபட ஏதம இரநதா நான ஏன ேவைல ேதட இஙேக வரகிேேன... உன கமெபைியில ேவைலகக ேசரநதைதச ெசாலலி ஊர பரா கடன வாஙகேவன.? ஹி. அநத சாதைைகைள ெபரசா பிலடப பணணி அஙேகேய ேவணமஙகிே அளவகக சமபளதைதக கேநதரகக ொாடேடைா. கடைல ேபாட வழியிரககானன பாரபேபன..? ேவைலகக ேசரநததம. பலவை ீ ம..? உன கமெபைி ேவைலைய யாராவத ஒரததன ெசஞசதாேை ஆகணம.. இதவைரககம எநத நிரவாகியம மணாவத ொாசச சமபளதைதக ெகாடககேதகக மனேை நான ஒர ெவததேவடடனன கணடபிடசசேத இலேல.? ஆணடவன அரளதான காரணம...? அைத எபபட ெவற ேி ெகாணட ரகள . எனகிடடதான ெகாடததப பாேரன.. ெபணகள.. உஙகள ொிகப ெபரய பலம .ஹி.? நீஙகள சநதிதத ொிகப ெபர ம சவ ால என ை.! இதற க மன ேவைல பாரதத நிறவ ைததில உஙகள சாத ைைகள எனை.. ொைசாடசி...

. அத ரஷிகள. வநதடசசாம. அத சாபடேவர எஞசிைியரகள!! **** ஒர களததல 25 எறமபகள களிசசிககிடட இரநதசசாம.. சினைக கழநைதககக கடத ெதரயேொ. எனேைாட ஓவர ெவயிடைடக கைேகக நான எனை ெசயயணம? நீஙக ஒணணம ெசயயேவணடயதிலல… ெபடேரால ேரடைட லிடடரகக எழபத ரபாயா ஏததிடடாப ேபாதம.. நீ ‘நட’ ராஜா டாகடர. அத ேபாதம. பககதத சீடடல கணணகக களிரசசியா ஒர ெபண. யார? மைிவரகள எனற... கதிசச ேவகததல 24 களததல ‘டபக’கனன எறமபகள ெதேிசச ெவளிேய ஒர எறமப ொடடம யாைை தைலேொல ஏேிடசசாம. காெொ ட நட’ ராஜா. அத அநதக காலம. நாடடாைொ பணண எைககக கீ ேழ ஒர கடடம... ஏன சிரபைபக கடத எநேநரமம நிைலகததிய பாரைவயடன இரபபவரகள. இநதக காலம கடமபதைத ொேநதவரகள.! இநத பதவியில நீஙகள எதிர பாரக கம அமசஙகள என ை. அேத காரணததககாகததான..ஏன இதறக மன பாரதத ேவைலைய விடட விட டரக ள. ஒர யாைை கதிசசதாம. 0 % ேவைல. அநதக காலம.? நலல சமபளம. எறமபகளம ேகாரஸா கததசசாம. இநதககாலம. சாபபாடைட ொேநதவரகள. ெதாைலததவரகள. *** ொைம திேநத பாராடட! அபேபா 24 எனை கததசச? . கைடசி ேஜாகககக அபபேம பாரஙக.? நீஙகள ஏன இநத ேவைலகக ேநரகாணல நடதத ேவணடய அவசியம வநதேதா...

..ஏஙக. *** பணம கிைடககம.. எனை பிரசசிைை? எைகக இனனம ேவைலேய கிைடககைல.சி. ெலாளள 50% உனைைப பாரதத ஒர அழகாை ெபாணண சிரசசா எனைடா அரததம? ெதரயலிேய! உைககப பினைாட நான நிறகிேேனன அரததம.ொீ வநேதன . ஆளாளகக ஒர பிரசசிைைைா. எனனைடய சைொயல எபபட இரகக? இபபடேய சைொசசப ேபாடடா எைகக எனை கிைடககம? சீககிரம உைகக எனேைாட எல.. *** மதல ேஜாக ெதாடரசசி…. ஓவியர : இத எனை ஓவியம?” “இத மகம பாரககம கணணாட சார” ************************************************ தபாலகாரர : “உைகக வநதிரககம பாரசைல ெகாடககேதககாக 5 கி. மடய ொாடேடஙகேத!! ஏன. *** அதான பிரசசிைை!! ெஜாளள 50%. “ேடய ொாபேள.இவரகக இபபட! ஒர நாளாவத கெரகடா 9 ொணிகக ஆபிஸ ேபாலாமன பாரககிேேன. நபர : “எபபட பாததாலம ஒணணம பரயல. அவை அபபடேய தணணில ேபாடட அமககிப பிடடா ொாபேள” நைகசசைவத தணககக ள ஓவிய கணகாடசிகக ெசனேிரநத ேஜா பககததிலிரநதவரடம.ஐ.

ைசட அடபேபாம ஜாலியா இரபேபாம SMS-ல வநதத ! 1) ஒர ைசககிள ேபாகமேபாத ைசககிள ஸடாணட கடேவ ேபாகம. .ெதரயொா?” நபர : “அதகக பாரசைல தபாலல அனபபியிரககலாேொ?” ************************************************ நணபர : “எனை பணணிடடரகக ேஜா?” நணபர 2: “எஙக அபபாவகக ெலடடர எழதிககிடட இரகேகன” நணபர : “அதகக ஏன இவவளவ ெொதவா எழதே?” நணபர 2: “அவரால ேவகொாக படகக மடயாத. ஆைா ஒர பஸ ேபாகமேபாத பஸ ஸடாணட கடேவ ேபாகொா? ------ பஸ ஸடானடல ைசககிள ஸடாணட ேபாடட ேயாசிபேபார சஙகம. அதைாலதான ெொதவா எழதேேன” ைசட அடபேபா ம சந ேதாஷொா இர பேபா ம Meaning of K கணணரீ = A அவஸைத = D H A L Kathal ெடனசன Pain = = = Meaning Heart = Loss of Of அட Pain SIGHT S-Simple I-Idle G-Good H-Humble T-Timepass அதைால ஜைஙகேள.

. மதலாவத ஸடார “SSLC Girl” இரணடாவத ஸடார “+2 Girl” மனோவத ஸடார “College Girl” நானகாவத ஸடார “Wife” டாப ஸடார “Wife’s Sister” தததவம ொசச ி தததவம .. நொிதா ஸகரடைடப ேபால!! ஒழஙகா பாததககேலனைா காககா தககிடட ேபாயடம. எபபட.. அத ொதத ஆற அேிைவயம அழிதத விடம.. தஙகததின விைலையப ேபால! ேொலம உஙகள வரததஙகைள கைேககடடம. ----- 4) லவ எனபத ஏழாவத அேிவ. எவனம தகக ொாடடான... 3) லவ எனபத ஆயா சடட வைட ொாதிர.. --.2) கடவள உஙகள சநேதாசஙகைள அதிகரகக ெசயயடடம திைமம... ஆைா நடப எனபத அநத ஆயா ொாதிர.ேவற எஙகம இநத தததவதைத இதவைர எழதவிலைல!! 5) வாழகைக எனபத 5 ஸடார.

திரமபவம அனபபேேன. 'ெசல'ல ைவபேரடடங ேொாடகக ொாதத.எனை பாககே? ேபரப பாரததாேல சசமொா அதிரதலல!!! அபபட அதிரைலனைா. ***** அதிரம .

தணணி ெதளிசசி . ஆைால அதன உளேள இரபபத நீ..... ***** ஏன. வலிததால ெசாலலிவிட. இபபட ஓவரா ரல விடவைத.பினேை?ெரணட கழைதகைளச ேசரநத பாரததால அதிரஷடம அடககொாேொ?!" ****** தடபபத என இதயமதான. தடபபைத அலல.ேநதத உனைையம உன தமபிையயம பாரதேதன.நிசசயொா எைகக ஏேதா அதிரஷடம அடககப ேபாகத!.. நிறததி விடகிேேன.

. . . ..! .ேகாலம ேபாடோஙக ெதரயொா. .. ேகாலம ேபாடட தணணி ெதளிசசா ேகாலம அழிஞசிடமல. .! ***** பமபர பரச: எைகக நீஙகள ெதாடரநத கறஞெசயதி .. . . . . .

நடசததிர ேஹாடடலில எனனடன ொதிய உணவ அதவம உஙகள ெசலவில. சீககிரம மநதஙகள!!!! ***** ெொகா பரச: . 1. ெவறேி ெபேலாம. 2... சிஙகபபர ேபாகிே விொாைததிறக டாடடா காடடம வாயபப 4.அனபபிைால. 29'' இஞச கலர டவிேயாட அடைடப ெபடட. 3. ரபாய 10 லடசம ொதிபபளள காரைடய பைகபபடம.

ேகால ொாவில ேதாைச சட மடயாத. கவரங ேகாலட அடக ைவகக மடயாத. எஸ. சில விஷயதைத ொாதத மடயாத காலிஃபளவர தைலகக ைவகக மடயாத. காச ேபாட பரஸ ேவனம. காபி ேபாட சகர ேவணம.மடயாத மடயாத.எம. கடைல ேபாட ஃபிகர ேவணம.. கறஞெசயதி வநதாலம உனைால படககாொ இரகக மடயாத.எஸ அனபப வண ீ ாப ேபாை . ***** ஊசி ேபாட நரஸ ேவணம.

.ொைச ேவனம. உனைை ொாதிர ெகாககரகேகா கமொாஙேகா! ***** லாரயில விழநதா உடேை சாவ ! காதலேல விழநதா ெதைநெதைம சாவ. ***** நீ இேநத பிேகம .! ***** ஆற மழவதம ேபாகதாம தணணி பாதரமல களிககதாம பனைி. அத படகக லச ேவணம.

.ெபணகைள ைசட அடககனொா? கணகைள தாைம ெசய... வாழநாள . (பாரஙகபபா ஒர நலல ெசயதிைய எபடெயலலாம ெசாலல ேவணடயிரகக) ***** உஙக ெசலலகக என அடரஸ அனபபியிரககிேேன .. எனேைாட அடரஸுகக உஙக ெசலல அனபபமடயொா? ***** வாழகைகயில அனபாை உேவகள கிைடபபத மககியொலல.

ஒபபககேேன.... ***** "ொசசான.ேடய...பாடைா ேஜசதாஸ!!!!.படததா உசிைலொணி ெவயிடைடக கைேடா ொாபேள " ****** "ொசசான! அகநானைேக கைரசசக கடசசவனதான.ஒபபககேேன!ஆைா நீ ..மழவதம அவரகளடன அனபாக இரபபேத மககியம....ஆடைா பிரபேதவா!!!.ேபசிைா ைவரமதத!!.....நீ பேநானைேப படசச கிழிசசவனதான.நீ சிரசசா ரஜிைி!.

எனேைாட பணம மழசா நானைே மழஙகி ஏபபம விடடடேயடா.....தணைட இடபபில கடடைால ேகாயிலககப ேபாகிேேனன அரததம..நீ நலலா இரபபியா?" ****** "நான தணைட ைகயில எடததா களிககப ேபாேேனன அரததம...தணைடக கழததில ேபாடடால ஊரககப ேபாேேனன அரததம....தணைட தைலயில ேபாடடால கடன ேகககிேேனன ..

அரததம!"

******

"ேநதத உனைைப
பாகக உன ரமகக
வநேதன.நலல
ெவயிலேநரம...ஃேபனகட
இலலாத ரொில
கபபேபபடதத
தஙகிடடரநேத..சர
சர...பரயத!எரைொயால
ொலலாககப
படககமடயாேத!!"

******

"அனபக
காதலா...எனைைவிடட நீ
ெராமப தரம
ேபாயிடடாலம,..எனைைச
சநதிககேவ

வரைலனைாலம,..ேபானகட
பனைைலனைாலம,..எததைை
வரசொாைாலம
சர...ொேககமடயொா
உனைை???நான
மதனமதலில பாரதத
கரஙக நீதாேை?!"

******

"அனேப...நான
சரயன...நீ நிலா!
சரயனகிடேடயிரநத
ெவளிசசதைத
வாஙகம.நீ
எனகிடடயிரநத
பணம வாஙகேவ!...ஆைா
ெரணட ேபரேொ
திரபபித
தரொாடடஙக!"

*****

நிலா

நணபா,

எனைிடம ஒர

நலல ெசயதியம ஒர
ெகடட ெசயதியம
இரககிேத.
நலல ெசயதி
எனைெவைில
எனைிடம எநத ெகடட
ெசயதியம இலைல.
ெகடட ெசயதி
எனைெவைில
எனைிடம எநத நலல
ெசயதியம இலைல.
இத உைகக நலல
ெசயதியா?

ெகடட

ெசயதியா?????????

*****

பணம ேபாகம,
நணபரகள வரவாரகள,
ேபாவாரகள.

வரம.

ொைழ வரம,

ேபாகம.

காதல வரம,

ேபாகம.

ஆைால,
இநத வயசில உன பலல
ேபாசசினைா,

திரமப

வரொா?
அதைால,

ஒழஙகா எைகக

எஸ.எம.எஸ அனபப!!

*****

ஒர ொரததில 6

பேைவகள

உடகாரநதிரநதை.
ொைிதன ஒரவன அைதப
பாரததான.
தபபாககியால
ொரதைதப பாரததச
சடடான.
உடேை 5

பேைவகள

பேநதவிடடை.
ஆைால,
ொடடம அஙேகேய

ஒர பேைவ

உடகாரநதிரநதத.200 þ நலல நணபர ர. உனைை ொாதிரேய! ****** நணபா. ஏன? ஏன? ஏன? ெகாழபப.220 þ இைிய நணபர ர. கீ ழககாணம நடபில நீ இரநதால என ெசலேபசிைய ரசாரஜ ெசய..110 þ சாதா நணபர ர..330 நணபர அழகாை நணபர þ þ அனபககரய ..300 ர. இனற ரசாரஜ நாள. ர.

இேத கறஞெசயதிைய எைககத திரபபி அனபபிவிடாேத! ***** எவவேளா கஷடம வநதாலம ைலஃபல ஒர விஷயதைத ொடடம எபபவேொ ொேககககடாத. உஙகள ரசாரஜ ø ககாக நான காததிரககிேேன...ர.550 þ ெநரஙகிய நணபர ர..500 சிேநத நணபர þ ர. அபபேம.. þ உணைொயாை நணபர .1100 கணடபபாக ரசாரஜ ெசயயேவணடம.

நாைளகக ெசாலேேன. ேபாடேடாவ அனபபிடாத ெகாைல ேகசல உளள ேபாயிடவ. ***** சநேதாஷதைத ெதாபபியாய நிைைதத மழ .சார அத எனைனன ொேநதேபாசச. ***** ஒர நானக வயத கழநைதகக ஷாக டரடெொநத ேதைவபபடகிேத. உடேை உனனைடய பாஸேபாரட ைசஸ ேபாடேடாவ அனபப.

.. ... ... .... .. .. ..... ொைழல ஷேரயா ஆடைாஙக.தைலயில ேவயஙேகா ேகாபதைத ெசரபபாய நிைைதத காலில ேபாடஙேகா இநத ெொேசைஜ ஹலவா நிைைசச வாயேல ேபாடஙேகா ***** ொைழககம ெவயிலககம எனை விததியாசம ெதரயொா? ...... . .

அதைால சிககன சாபபிடமெபாழத யாரம கைிய ேவணடாம எனற ேகடடகெகாளளபபடகிேக ீ ள!!! ***** நீஙக அேிவாளினைா இநத ேகளவிகக பதில ெசாலலஙக பாரககலாம. பாடட வைட சடட உஙகேளாட .ெவயிலல பாவைா ஆடைாஙக. ெபாதஅேிைவ இனனம வளரததககணம... ***** சிககன கைியா ொீ ணடம பரவகிேத.

! ***** சிரததவிடட ஒர ஓடட ... அ) பாடடயா ஆ) காககாவா உடைடயா பதில ேதைவ.. வைடய சடடத...கைதயில.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful